förvalt:l Westling, L.; öfriga styrelseleda- skattmästare:

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "förvalt:l Westling, L.; öfriga styrelseleda- skattmästare:"

Transkript

1 [ D. Föreniagar och siillskap.' F. V. Hansen. Sekr.: profeswr Znut Kjell Hafström, Manfred; d:o Sundsvall: Alexisberg, Rådmsnsg. 18; kassaförv.: hofintenden son, F. P.; ord. styrelsemedl.: Johansson, ten Axel Lagrelins, Sköldungag. 3. Josaf; Malmqvist, Gunnar; Kempe, Erland ; [3994] Sällskapet Nya Idun. revisorer: Lindström, H.; Drakenberg, N.; Styrelse: auppl.: Mattson, S. fröken Hubner; v. ordf.: dok Redaktör af Svensk Filatelistisk 'ridtor Klarolina Widerström; 1:sta sekr.: fru 'lmift: Wilms, Ernst' Sigrid Elmblad; %dra sekr.: fröken Ida von [4007] Stockholms Filatelistsällskap. Plomgren; kassaförr.: fröken Lilly Engström. &iftadt Ord. sammantriide en ging i l39951 Kulturella Ungdomsrörelsen. månaden (septembermaj) 2 Restaurant ordf.: doktor T. J. A, 9 Fenixpalatset. Ordf.: ; Wikström, Einar, v. ordf. o. sekr,: magister C. d h l öfverkrigsfiskal,. d, Birgerjarl%. 54; v. ordf.: Jakobsbergsg, 45 kassör: herr Ernst Strand, Skarstedt, J. H., direktör; sekr.: Malmqvist, Kungsg. 8'2. L., aktuarie; v. sekr.: Holmberg, N. V. B., förste stationsskrifvare; kassaförvaltare: L39961 Universella 'roderskaet och Cederholm, Eric, bankkamkr; försäljnings Teosofiska Samfundet. Ledare: Katherine föreståndare: Silfverling, Sven, bankkamrer; Tingley. President för samfundets bveiiska bibliot.: Strandell, Nils, fil. kand., kontorsafdelning Zander, G. Hufvudkvarter: Ny chef; klubbmästare: Cederholm, Eric, bankbrogatan 50. Lånbibliotek och bokhandel kamrer; sällskapets organ: Nordisk Filatelisöppen 97 (sommaren 96). Exp. af tid tisk Tidskrift; hufvndredaktör: Malmqrist, skriften.den Teosofiska Viigen., Nybrog. 50. L., Birgerjarlsg. 131 B. Revisorer: Asp, Erik, Centrum RO 1 (Stockholm), ordf.: von grossh.; Silfverling, Hj., direktör; revisors Greyerz, W. suppl.: Rosendahl, Th., ingenjör. [3998] Teosofiska samfundet i Skan (Nytt styrelseval i Febr.) dinavien. (Centralbyr&, bibliotek o. bokförjuniorafdelning: lag: ostermalmsg. 75, öppna söckenda 13 Föreningen Yngre Frimjirhssamlrtre i Stoekliolni. 0. siinda 1112.) Generalsekreterare: Cron Stiftad Ordf.: Lundqvist, Sven, NYval E. vice ordf.: Westerlund, Betty ; kassa bro$?. 60; sekret.: sven. förvalt:l Westling, L.; öfriga styrelseleda skattmästare: möter: Hallström, C. W.; Edström, Linda; [4010] Föreningen för bokhsndtverk. K. Richnau, G.; ombud fi;r Danmark: Thaning, Biblioteket. Ordf.: riksbibliotekarie I. Col H.; 29 loger i Sverige och Danmark. Före lijn; sekr.: bibliotekarie H. E. Lagerqvist; stkfidare för centralbyrån: Hallström, C. W. kassaforv.: bibliotekarie G. Adde. fitookliolmslogen. Ordf.: Liljestrand, P. E. a ogen rion (Sthlm). Ordf.: Liander, G. H. 7) FO,, konst, musik eller sång. [40001 Svenska likbränningsföreningen. [4020] Sveriges allmänna konstförening. Ordf.: Kinell, E. G.; v. ordf.: Nylin, E; öf (vastra i i d 10 % 1 d tr.) H.. M. lieriga styrelseledamöter: Lindgren, G.; Wallis, fören:s höge beskyddare. ordf.: d l C.; Zetterberg, H.: =ahhren, C G.; Berg: stam, Axel; v. ordf.: Laurin, Cari G.; sekr.: E.; Nyberg, F. W. W.; Edlund, K. S., af Geijerstam, O.; skattm.: Zätterström, G.; suppleanter: Schlyter, G.; Solilman, A.; in intendent: sigge. t spektör för krematoriet: Edlund, K. S., t. f. Föreståndare för detsamma: Axén, Joh. 8. [4022] Föreningen för grafisk konst. Sekret. o. kassaförvalt.: Dahlgren, C. G. (Adress Kammarrätten.) Ordf.: Laurin, I'.; öfriga styrelseledam.: Bergström, A: Hag [4006] Sveriges FilatelistFörening. Stif lund, R.; silfwerskiöld, 0. B. T.; tad Klubblokal och exp.: GPftureg. G.; suppleanter: Lundberg, H.; Gxuffin, A.; 24 *(18, lördagar 111 e. m.) Agare 0. sekret: C;auffin, A, fil. d:r, Stockholm; skettutg. af Svensk Filatelistisk Tidskrift. Ordf.: mästare: silfwerskiöld, O. B. T., revisor. KrBelien, Oscar; v. ordf.: Wulff, John, ( (privatadr.: Stäket, ä t Västerås t n sekret.: Wilms, Albrecht; v. sekret. : Liiblin; banan). Elis; kassïförvslt.: Klint, John A.; bibliote tt val, se suppl.) karie: Salmonsson, C. ; klubbmästare: Rubcnson, A.; exped.föreståndare: Krpclien, [4024] Musikaliska konstföreningen. (Ex Oscar; lokalafdelningens i Göteborg repre. ped.: Drottningg. 9 C.) Ordf.: May, *J.; v. sentant: Christenson, Bror; d:o Malmö : Wal ordf. : Valentin, K.; sekret. : Horales, O. ; den, J. W.; d:o Norrköping: Mischlie, Julius; skattmäst.: Ilennig, H.; suppleanter: Beckd:o Helsingborg: Bergvall, Nils; d.0 Borås: inan, B.; Petterson, E FINSPQNGS METALL VERKS A.B. BERIDARESANSQATAN 17

2 \ I 7. För konst, musik eller sing. [ [4026j Musikföreningen. (Stiftad 1881.) till K. Musikaliska akademien, trädde i Ordf.: Lov&, Christian; vice ordf.: Hennig, verksamhet d. 13 januari Styrelse: H.; dirigent: Wiklund, V.; sekr&:söderbaum, Ordf.: Schlesinger E. A.; v. Ordf.: Bielke, C.; kassaförvalt.: Mueller, E.; öfriga ledam.: Thare, grefve; sekreterare: de hmeiie+ Svedbom, H., fru; Klemming, G., fru; Bon G.; Musikchef och Bibliotekarie: Kjellstfim, nier, A., fru; Stenberg, E., fröken; Brodin, S.; Tägtström, I.; Suppleanter: Kjellberg, J. E., f. d. rektor. Hj. (tillika Skattmästare); Lidberg, D., samt [P0281 Nya Filharmoniska Sållskapet 'je11berg9 Henning. (stiftadt 1903), Birgerjarlsg. 16. Ordf.: J QvartettsangareFörbundet(Stifaf Sillén; sekr.: Gust. Hultquist; öfriga leda ta h t 1883 af Aug. Edgren.) Eiedersledamöter: Richard Andersson; C. Ringensson; möter: Henneberg, Rich.; Myrberg, A. M. Carlberg; fru H. Kindberg; fröken Sånganförare: Carelius, E. Ordf.: Bremer, H. ()dmann fru A. Ringensson fru A San Aug.; sekret.: Perlitx, Hugo A.; kassör: tesgon, Z p. d. alier; R. Wahl Sundin, Hugo; öfriga funktionärer: Rosendahl, qvist; fru G. NylBn; fru M. Rodhe. N.; Lundberg, G.; Berg, F. Anmiilan till inträde för sångare och* passiva sker genom C40291 Kammarmuelkföreningen. Sty ledamöter. relse: August Wall, crdf.; Ernst Schlesinger, v ordf,. d E40401 Sällskapet k för svenska kvartett. Richard Berg; T Bieke. sven sangens befrämjande. (Stiftadt 1883.) Ordf.: ström; conrad i Lidforss, Burén, Axel; v. ordf.:södermark, P. G.; sekret.: I. G. de t skattm.; t Högberg, Carl;, skattmast.: John% i Carl; Adolf Wiklund. ledamöter: Ellséu, A.; Hörstadiue, G. W.; Böhme, Amandus. E4030 a] Konsertföreningen. (Stiftad Prisdomare: Södermark, Per; Berg, Alfred; 1902.) Hedersordförande: H. l<. H. Kron Sandberg, O. Th. prinsen; ordf. May, John; v. ordf.: Lidforss, [40411 Musiksallskapet, internationella. Erik; sekr.: Törnebladh, C.; skattmast.: Fur ordf. valentin, K,, professor,, i k l i stenberg, Otto L. Ledamöter: Wahlström, akade;iiien ; sekr,: t A,, h, observato P.; Hirsoh; Otto; Ax:son Johnson, Helge; rium. Kjellström, Sven; Nordqvist, Conrad; Rydbeck, Oscar; Zetterquist, Lars. r40421 Bellmanskören. Dirigent: Akerberg, Erik (a. t. Nacka 98); ordf.: Jönsson, [4030b] Franz BerwaldStiftelsen. (Stif P., a. t ; v. ordf.: Gille, Henrik; sekr.: tad 1909.) Ordf. May, John; v. ordf. Lid Hellsten, A., a. t , r. t ; biblioforss, Erik; sekr.: Törnebladh, C.; skattma tekarie: Lindström, F. V., a. t. Skarsatra stare: Furstenberg, Otto L. Ledamöter: 140; kassör: Ternell, E., a. t Ordi Hirsch, Otto;,Nordqvist, Conrad; Valentin, narie singöfn. fredagar. Lokal: Tre Rem Karl. mare. 3 [4031] Folkkonsertförbundet. [ Stockholms sangargille. (Grundadt Mal: anordnandet af populara och Ordf.: Hult, (jlof, med. dokt.; v. ordf: Barr, prisbilliga korkonserter.) Knut, fil. dokt.; 1:e sekr.: Hultquist, Gust., Styrelse: Marks von Wurtemberg, E. T., stadsingenjör, i>:e Gillgren, J., bankfrih., ordf..; Valentin, Alida, fröken, kassa tjanyteman. l:e skattm.: sjöbladh, J. A,, förv.; Bergström, Einar, sekr., Ryttareg. 12, Råsunda; r. t ].åsund% 17.; yalentin, Karl, Blubbm.: byggm.; Tr&gårdh, skattm.: Pilip, Hintzc, korrespondent; H., advokat, l:e och ilrluud, Victor, kordirigenter; Taube, Matilda, grefvinna; Brandström, Engla, dirigent: 2, dirigent: peterson&,rger, saul, kantor. W., musikdirekt ; fröken; Berglund, J. E.; Bergendal, Ernst; Nordqvist, Conrad; Fischier, P. E. M. C4044 a] Stockholms Studentsangarförbund. Ordfirande: Santesson, C. G., pro [4032] Stockholms allmänna sångför fessor vid Karolinfika Institutet; v. ordf.: ening. (Stiftad den 5 mars 1862.) Urdf.: hilipson, M., amanuens; sekret.: Vasseur, Weidenhaijn, A.; v. ordf.: Sachse, E; skatt Eric, jur. stad.; skattmast. Lönnqvist, S., mast.: Ringh, C. P.; sekret.: Hansson, A. kamrer, sanganlirare: ortengren, J., musik Sånglärare: Carelius,Emil. Sånglokal: Brunke direktir. bergsg. 9. Repetitioner hvarje tisdar kl. [4044b] svenska K. F. U. M. K. 8, e m A. t , r. t (Stiftad 1894.) Postadress: Box 236, Sthlm. E40361 Mazerska kvartettsällskapet Dirigent: Lindqvist, Hugo, musikdir.; ordf. (Konstniirshuset, Smålandsg. 71, stiftadt af Odencrantq, L. A, bankdir ; v. ordf.: Krantx, grosshandl. Johan XIazer genom testamente G. A., kyrkoherde dp (Vretakloster); sekr.: Nikla Skandinaviens Största Liffrsakringsbslag : T H U L E

3 I ' D. Föreningar och sällskap son, Efr., kamrer; skattm.: Ostlihn, P., ingen sekreterare och ombudsman: Leuhusen, F. jör : resemarsk.: Lindberg, Efr., notarie; W. O., frih.; riddarhuskamrerare: Fleetwood, bibl. o. resekassör: Peterson, Teod., bank R. A. S., frih.; riddarhuskanslist: Edelstam, kassör; öfriga styrelsemedl.: Nordberg, Frit., C.; amanuenser: Mörner, C. O. R., grefve kamrer; Krokström, Th., grosshandl. (Gefle); Lagerfelt, C. F., frih. Norelins, J., folksk.lär. (Orebro); styrelsesuppl.: Johansson, John, bankkamrer; Pet Tjänstemannasällskapet i Stockterson, Henrik, civiling.; Jönsson, A., tryc holm. (Arsenalsg. 8 C, 3 tr.; a. t. 5 24, r. t. keriförest. (Göteborg) och Jörqensen, W.,l;ir., 2625.) Direktionen består af: Silfverswärd, Norrköpinp. C. G., kammarskr.; Bergh, Otto, revisor; L4045 al Sangsällskapet Tengroth, B. M., auktionsdir.; Lindblad, E. Lokal: Klara V. Eyrkog 17l. O., bataljonsläk.; Burman, H. förste revisor; Dirigent: sandberg, 0. h.; ordf.: L Areen, E. %fil lic.; Ramel,& friha, advokat.,, Otto; v. ordf.: Sjögren, Emil; skattm.: Ström, Hedlund, K., auditör; Mankell, J. J. B., klubbm.: 0lsson, E bibliotek.: rektor; ; Lagerholm, G., Iöjtn.; Larsson, h. Aselins, Roland; se$ret.: Jacobsson, Gunnar, F., revisor; Lindberg, H., telegr.assist. Vanitdisviigen 151V, a. t. Vasa c40551 Stockholms stads tjänstemans [4045b] Musikaliska sällskapet \f. d.s. förening. Styrelse: ordf.: Nordfeldt, A. G., S. U. Hkören. fattigvårdsinspekt6rsassistent; v. ordf.: Kihl Ordf.: Andersson, Richard, prof.; Xhlén, Da ströni, O., kont.chef; sekr. o. skattm.: Anstrin, vid, musikdir. (dirigent); v. ordf.: Pehrson, H., not., Tnleg. 33, a. t. Vasa 66 41; öfriga Thorsten, fil. lic.; Broman, Hanna, 1är:a; ledam.: Alfheim, R., bokaukt.kommissarie; sekr: Olsson, Ragnhild, Iar a; Petri, Einar, Barkman, E., revisor; Eobeck, P., byggn.ing.; aman.; Romell, Lars Gunnar, fil. mag. Hedström, E., distr.:ing.; Holmer, E., frö [4046] Sangarskraet i ken; Persson, J., ingenjör; Stael t von Hol h : l e. o. hofratts, Gein, Mathilda, fröken ; Tegnér, d U.,, kassör ; mäster: vakant; ålderman o, verk A. D., SUPP.: Edbas: ohman, A,, bankkassör; skrifvare: Axels wall, A., förrådsbokhållare; Johanson, G., T., banktj,.rnan; pungslagare: sslom.; Malmborg d 0. B., civ.w; Nilsson, skjöld, K., arkitekt; vindragare: Ekström, K. M., kontorsskrifvare, Sjödin, J., civilin Otto, köpman. genjör; dstman, N., amanuens. Föreningens organ %r >Tidskrift för Stockholms stads r40471 TyskaS:tGertrudsförsamlingens tjänstemäns förening», redaktör: Ostman, förening för kyrkosangens höjande. Ordf. N., amanuens. o. kassaförv.: Zimmermaun, Bl.; v. ordf.: Isselliorst, H.; sekr.: Cheliiis, G.; öfriga sty. i40601 Sveriges advokatsamfund. Ordf.: relseledamöter M., fru; sterzel, O., b Mannheimer,O., göte borg;^. ordf.:sandström,, fru; lsselliorst, A., fru; zirnmermhnn, E., frö Gustaf, Stockholm; Hnselius, Gösta, Sthlm; ken; Kahl, A., fabrikör; sterzel, G,, dr; Berglund, E.; Sthlm: Hedenskog; O., Malmö; Schmelzkopf, W.; revisor kl^^, H.; Drdrenberg, B. E., Göteborg; Kbersner, Alb., TIrirth, O. Stockholm ; suppleanter : Purstenberg, O., LodBn, J.: Löfgren, Eliel, och Stjernstedt, Stockholms Kyrkomusikerförening. G., samtliga Stockholm; Almstrand, H.; Ordf.: C. E'. Hennerberg, Grefg. 17; v. ordf. : Göteborg; Waldenström, M., Malmö; Themp Victor Wiklund; sekr.: C. Lanibhre, Giitg. 3; tander, S., Stockholm, samt Hjelmqvist, W., v. sekr.:harald Fryklöf; kassaförv.:d.ahl6n. Orebro; sekret.: Tjerneld, John, som rnotta Suppl.. C. Wiberq O. Edv. Svensson. Minst ger meddelanden till samfundet. t ord. sammanträden hållas under året. [40631 Stockholms pr..stsallskap. Larsson, V.; v. ordf.: Norrby, J.; styrelse 8) För kar eller yrkesintressen. medlemmar: Lindliagen, T.; Eällander, J.; Ekonomiska och nationella samman Thysell, S.; Nilson, S.; sekret.: Svanberg, A.; kassaförvalt.: Holmbäck, A. slutningar. [4051] Riddarhusdirektionen. Ordf.: Allmänna Svenska läkareföreningen, se Wachtmeister, H. H., grefve ; ledamöter: von C Rosen, G. P. A., grefve; Leijonhufvud, B. S. Svenska Iäkaresällskapet, se [3949]. A frih.: Cederström, A. G. E., frih.; Beck J. G., frih,; wästfelt, C. G. N. L.; Stockholms läkareförening, se f Printzsköld, O.H. R. Tjiinstem,an : riddarbus FINSPONGS' METALL VERKS A.S. BERIDAREBANSQATAN 17

4 8. För kar eller yrkesintressen. [ Svenska tandläkaresällskapet. hausen, R.; Elmström, O.; Afzelius, F.;supple Ordf.: Widman, L.; sekr.: Johansson, E.; ant: Collin, C. O. L.; bibliotekarie: Ahlberg, redaktör: Raniberg, H.; bibliot.: ThourBn, G.; K. A. vaktmästare: Sundberg, Anna. konservator: Nordqvist, H.; ledamöter af förvaltningsnämnden: Engtröm, P. (skattmas [4083] Farmaceutiska föreningen. tare); Skogsborg, G.; Hedström, G. (Valling. 26.) Styrelse: [4071] Odontologiska Sällskapet i Stockholm. (Dram. Teat. Restaurants ensk. Ordförande: Ekecrantz, Th' E. våning.) Ord. sammankomst första och tredje 2e,!.fil$,"hf9U$t,"P mandag kl. 7,80 e. m. i hvarje manad, utom juni, juli och augusti. Ulmgren, O,; Ofriga ledamöter: Bruce, V. O. C.; Bruniiis, sekret.: i 8.: skattmäst.:, G, N. A.; de Terdier, N. G. O.; Kockum, K. A. H.; Lagercrantz, C.; Nyman, S. 0. [4075] Svenska veterinärläkareförenin Suppleanter: Huss, H. 8.; Svenneberg, J gen. Ordf.: Vennerholm, John, professor (Al N.; Sundblad, L G. bano); v. ordf. Boström, W., distriktsvet, Revisorer: Hylthn, E. L.; Lidgren, A E. Sala; sekret.: Bergman, Arv. M., professor A f styrelsen utsedda tjanstemen: (Experimentalfältet); skattm.: Sandeborg, M., Kassaförvaltare: Lagercrantz, C. slakthuidir. (Stockholm 4); Regnér, G., rege Bibliotekarie I(. A. H. k mentsvet. Matrikelredaktör: Barlin, V. C40771 Svensk Sjuksköterskeförening. Platsbyråforest.: Forsman, C. 0. Ordf.: Wellin, Bertha; vice ordf.: Linder, Klubbmästare: Lindgren, 8. E. Eliii; kassaförv.: Lagerman, Alma; 1:ste sekr. Nämnd: och föreska för föreiiingens upplyaningsbyrh, Förman: Hamner, J. W. adr. Bralieg. 56: Meyerson, Agda; 2:dre sekr.: Ledamöter: Huss, H. A.; Kockum, E. A. I3 Lind, Elisabeth; ellitröm, Elisabet; Rydström, A steen, l; ; i dtkiöld, h C40841 Centralstyrelsen för Sveriges farmasine; pontén, A suppleanter: ; maceutförbund. d Ordf.: Hellström, E. W, berg,?%hea; i h, b f i d, d, apotekare; v. ordf.:*hamrin, A., apotekare bet; Magna: f f i cederström,, charlotte. sekret.: ltoos, A. E., apotekare; kassaförv. : 0rdf:s adr. Dalagatan, 35, Va. Molander, P., apotekare; ledam.: hlatérn, E.,., apotekare; suppl.: Ivedin, J., apotekare, Södcrc40781 Stockholms barnmorskesällskap. strbm, B., apotekare. Exp. Vegag. gl; r. t. Ordf.: Sebardt, Elisabeth, fröken; sekret.: Vasa 158. Palsson, Anna, f. Meijer;..kassör: Berg C40851 Stockholmskretsen af Sveriges / strand. Maria, f. Akerberg; styrel;; ledarnöter: Qvarzell, Hanna; Karsten. farmaoeutf6rbund. Ordf.: B., f. Strömberg; apotekare ; sekret.: Sundblad, G., apotekare; $e$:.k, Jo,,,, kassafarv.: Rudebeck H., apotekare. fröken; Sjogren, Ida, froken; Dahl, Lotten, [4086] Svenska Medicinalväxtföreningen. fröken; Olsson, Kerstin, fröken; Frykholm, (Stiftad 1910 för insamling, odling och för \ Priwilla, fröken; revisorer: v. ckerman,'siiljnirt af medicinalväxter.) Styrelse: apo Ebba, grefv:a; Gödecke, Betty, fru; Wester tekare K. Sjöberg, ordf.; apotekare N. de berg, Kllen, frhken; suppleanter: Elmers, Verdier, verkst. dir.; apotekare A. H. Back Tekla, fru; Nesselius, Etniria, fröken. DO ström; bgråchef Aug. Lyttkens; dir. G. Lind; natiuner eller gifvor till sjukkassan mot skollarare G. S. Johansson; fil. dr A. Ritagas af styrelseleditmötekna. sing. Styrelsesuppleanter: fil. dr kt. West (Nytt styrrlseval i Febr.) lin<; trädgårdsm. V. Hagström; apotekare [4081] Apotekaresocieteten. (Valling. Kockum. 20. Fonder, se [ ) Direktion: Ordf.: [4088] Försäkringsföreningen. (Stift. Sjöberg, K. M.; sekr.: Delphin, T.; kassa Klubblokal: Brunkebergstorg 15"; r. t. förestånd.: Schimmelpfeniiig, C. F. V.; öfriga 33 56, a. t ) Ordf.: Palme, Sven: v. ledamöter: Unger, A. G.; Bruce, O. C. V.; ordf.: Liljestrand, P. K.; öfriga styrelse Ericsson, A. O.; Ewerlöf, V. B.; supplean ledarn.: Zethelius, J. A.; Phragrnén,E ;Stolpe, ter: Sjöberg, A. E.; v. Schéele, Hj.; oiribuds Carl; Guinchard, J.; Ulmgrrri, Pur; sekret.: man: Sebardt j:or, W., jur. Itand, asiessor; o. redaktör för tidskriften: Flyg tre, Natte, medicinltaxerevisorer: Balkenhansen, R.; adr. : Briinkebergsturg 15"; klub bmast.: Ek Schimmelpfennig, C. F. V.; suppleanter: Sjö wall, N. J. berg, B. M.; Delyhin, T.; revisorer: Balhen (Nya val i Jan.) Skandinaviens Största Lifförsakringsbolag : THULE

5 [ O71 D. Föreningar och sällskap. [4089] Svenska Aktuarieföreningen, bil Direktör: Frestadius, E., kapten. dad 1904, utgör en sammanslutning af per Sekreterare: Silfverstolpe, C., kapten. soner, hvilka utöfva aktuariebefattning i Ofriga ledamöter: Lagerbielke, A., frih., svenska lifförsakringsbolag eller som på öfvorstelöjtn.; Rosen, R., grefve, ryttm.; annat sätt syssla med försiikringstekniska d Krook, K., kapten; Boltenstern, G. A., angelagenheter. Ordf.: professor Edv. Phrag öfverste; Bolin, A., öfverstelöjtn.; von Otmén, vice ordf.: professor Edv. Jaderin, ae ter, C. G.,frih.,kapten; Murray,A.;öfverste. kret.: fil. dr N. V. E. Nordenmark. Suppleanter: Reuterskiöld, E. A. F., kapt&; von Horn, C., ryttmästare; Trana, svensda teknologföreningen, se [ G. A., löjtn.; Cederschiöld, R., ryttm.; Stockholms allm. teknikerförbund, se Uggla, G., kapten; Elliot, W., löjtnant; Amundson, K. A. B., major. [4090] Föreningen Diplomerade frhl [4098] Artilleriklubben, adr. Artilleri Handelshögskolan. (Föreningen D. H. H. staben, Riddaregatan 13. Ordf.: Ossterman, S.) Styrelse: Ordf : Regnstrand, O.; om O., major; sekreterare och skattmast.: Schmibudsmn: Sjöblom, T.; öfriga ledam.: Carls terlöw, H., kapten (rikstel ). son, O. T.; Svensson, S. A.; Wictorin, N. G. C41011 SjöofRcerssallskapet i Stock [4091 a] Civila Väg och Vattenbygg holm. Lokal: N.o 8 Skeppsholmen, 1 tr. nadsklubben. Sthlm. Ordf.: Tingsten, K.; Uirektioa: Ordf.: Ehrensvard, C. A., kontervice ordf.: Wretlind, E, P.; sekr.: Nordgård, amiral; ekonomidir.: Ulff, G., förste marin K. Styrclsemedl.: Dahlström, A. intend.; sekr.: Fevrell, Th., kapten; bibliotekarie: Akermark, H., kapt. sltattmästare: C4091 bl Svenska Elektricitetsverksför LundBn, G., marininte;ident;"öfrira medlemeningen. (Stiftad 1903.) Byrå Malmskill mar: Ekström, A., Lindström, nadsg. 54", r. t Styrelse: Ordf.: Dahlander, Rob., direktar; v. ordf.: Decker,Aug., C., öfvering.; sekr.: Rossauder, Carl A., ing.; r41031 Svenska nderofficersför'bundet. öfriga ledamöter: Ekström, Alfr., fil. dr.; Ordf.: Forssberg, Fr., flaggstyrin., Sthlm; Borgqvist, W., öfvering..; Fredholm, J.. di v. ordf.: Genherg, Ch., fanj., 1. 23, Osterrektor; Molin, H. M., direktör; Reuterswärd, sund; kassör : Peterson, H., fanj., Beridare C. A., ing.; Hedin, J., dispon. bansg. 23 BI1; sekr.: Dlartin, K., serg., Oscar [4092] Svenska Vattenkraftföreningen. Fredriksborg, ledarn.: Möller, O., K. I, Sthlm. Stiftad år 1909.) ByråNorrlandsg. 16I, r. t. r41041 UnderoPficerssällskapet i Stock Styrelse: Ordf.: Hellner, J., justitie holm. Stiftadt Ordf.: Jansson, E. F. råd; v. ordf.: Kichert, J. G., professor; Swartz, (adr. Slieppareg. 45, a. t. O ); v. ordf.: Pehr, grosshandlare; sekr.: Lubeck, Sven, Johansson, C. E., K. Flottan; sekr.: Rehnberw, civilingenjör; öfriga ledamöter: Dahlander, J., fanj., K. Göta Lifg.; kontrollant: orb, Rob., direktör; Danielsson, C., disponent;l., styckj., K. Svea Artilleri; kassör: Ols Hedin, Tohn, disponent; Kempe, Frans, fil. I son, C. E., flaggskeppare, Flottan, intendent: dr.; Kinander, E., v. häradsh.; Magnuson, Ljungqvist, O. W., serg. Falttelegrafkåren; Tord. difiponent; Munktell, H. A., direktor; öfriga styralseledarn.: krtcnsson, M., fanj., Nobell, Arad S:son, dispon.; Palmser, Wilh., K. Svea lifgarde; Möller, O., fanj., K. lifg. professor; Alrutz, Otto, jur. kand.; snpple till hast: Kauriitz, C. G., styckj., K. Positionsanter: Serrander, Mauritz, löjtnant; Huldt, artilleriet; Chruzander, C.; Englund, W. =istoffer, dison ; Karlsson, dison.; [4106] Stockholms landstormsförbund. Tham j:or, V., direktör; arbetsutskott: Hell Stift,d april Ordf.: Nauckhor, ner; Richert; Swartz; Lubeck; Dahlander; J G.; v. ordf.: 11.; T h C. Kinander; suppleanter: Magnuson; Hedin; E.; R.; chefsinstruk biträdande sekreterare: Rappe, A., frih., ci Jeyerhjelm, C,; sekr.: stendahl, 0.; 2. vilingenjör. sekr.: Astrand, O. G. H.; materialförv.: Hå C40931 Landtbruksklubben i Stock kansson, A.; öfr. ledam.: Cervin, C.; Ericsholm. Bestyrelsens ordf.: Lyttkens, Aug., son, Gid.; Francke, R.; Hamnqvist, A.; Isf. d. byråchef; sekr.: Lange, Nils, registrator berg, H.; Johnson, Helge 8:son; Jonson, T.; i Jord bruksdep. Levy, G.;Lindström, G.; Palme, S.; Rignell, E. Ac; Rubin, T.; Sandberg. E.; Seijmer, J. [4096] Militärsällskapet i Stockholm. Ordförande: Rosenblad, C., frih., öfverste. G.; Testrilp, E,; Warelius, S. Vice ordförande: Taube, C. E., grefve, öf [4107 a] Föreningen Stockholms Land verste.. sttrmskamrater. Stiftad 15 juni Adr. FINSPONGS METALLVERKS A.B. BERIiDARESANSQATAN 17

6 Kemiska 8. ' För kår eller yrkesintressen Stockholm, Kh. Styrelse: disponent H. Alm [41151 Sveriges allmänna folkskolström, ordf; dokt. Manne Ekman, v. ordf.; lärareförening. Ordf.: Dalin, Alfred; sekret.: notarie Rob. Ahlin, sekr.; direktör J. Eklund, Nylund, Sven; kassaförvalt.: Dalström, J. kassör. Ledam.: faktor P. Kierkegaard; apo J.; öfriga centralstyrelseledsmöter: Björktekare C.E. Hansson; grossli. A. Hamnqvist. man, G.; Borgh, P.; Bruce, N. O.; Pridén, Alfr. ; Landberg, Gustava; Lessel, Anna; Ry. [4107 b! Gustaf Wasa landstorrnsföre dén, Värner; Tennman, M. ning. Adr. Heimdalsg. Oraf.: profespor Tor Jonsson, Odeng. 15; r. t. Osterm [41171 Stockholms folkskollärareför Ordf.: Dalström, J. J.; v. ordf.: sekr.: kamrer Albert Swederns, ttimdalsg: Nystedt, Gerda; sekr.: Westerin, G. A., och 8'; a. t. Vasa Ehlin, E.; kassaforvalt. : Wassberg, Anton; [4108] + sällskapet ledamöter: Wahlström, A. Th.; Olsson, Maria. utgör en sammanslutning af kemister i Stockholm. [41181 Sveriges folkskollararinneför Sainniantrader 2:dra m%ildag i livarje manad (okt. hund (S. F,) har till andamal att befrämja maj) E% Stockholms Högskolas larosal n:r 2. Ordf.: prof. H. von Euler;v. ordf.: prof, K. enig samverkan mellan Sveriges folkskol A, vesterberg; sekr.: amanuens E, i lärarinnor d för tillvaratagande af pedagogiska berg. och ekonomiska intressen. Centralstyrelse: ordf.: fröken Maria Jönsson; v. ordf.: fröken i t k h l Adkle Wetterlind, ä l l Jönköping; k la sekr.:fröken. ordf.: G. 0.; l v. och skattm.:, Gerda Nystedt; kassafiirv.: fröken Hilda von R F.; sekr,: j.;, öfriga sty htrandberg; 2:a sekr.: friiken Astrid Wickrelseledsm.: Renius, Holmberg, J.; klubb man; medl.: fröken Naemi Uddenberg, Malmast.: Westblad, R. mö, o. fröken Ida Friberg, Nyköping. Med Stoclrholms lärareslillskaps byggnidkommitté: lemmarna i utgöra V. u. Ordf.: Nyström, J. E".; ledarn.: Björkman, (Nyval i Januari, se Suppl.) P. A., kassaförv.; Skårman, J. d. O.; Elia [41 ig] Stockholms lokalförening af son,. G. E.; Zamore, C. A. Svenska Folkskolans Vänner. Ordf.: Nlom Prdngogiska biblioteket. Eriksbergsg. 8 A. qvist, Axel; v. ordf.: Rönnell, Erik; sekr.: ' Tillhör Stockholms läraresallskap. Oppnades Johanson, Fritz; v. sekr.: Riiinell, Erik; Innehåller f. n. omkring37,ooo band. kassör: Eriksson, C.; ledamöter: Sjöholm, Afsedt för lärare och lararinnor vid alla Alfr.; Aberg; Olivia, och Dammberg, Lotten. slags uppfostrinsskolor,allm. laroverk,flick (Nytt va1 i Febr.) skolor, folkskolor, m. m. samt andra for uppfostran och undervisning intresserade r4lz01 Stockholms iokalafdelning af S F Styrelse: N. G. W,, t (Sveriges d t folltskollärarinneförbundj., Ordf.: ordf., skattni. o. förest.; A ordf.;, A fröken., Haria. Jönsson; v. ordf.: fröken Cewidegren, &latilda, sekr.; dk., l cilia Francke; d, sekr.: friiken Ingegerd Pal B j.; suppl,:, L och h mér; i kassaförv.: l, fröken, Hanna Klaeson: frö Sidner, Hedvig. Bibliotciu,rie: Phragmbn, Hedvig. Bitriidande bibliotekarier: Lömen ken Bedvig $;:PP>.) hielm,, Laura, och Romnlus, Anna. [4121] Föreningen Stockholms folkskollärarinnors husrnoderskola. Styrelse: [41 1 l] Pedagogiska sällskapet. Ordf.: fröken Maria Jönsson, ordf. ; fröken Inge Nordlund,K.; v. ordf.: Engström, Lilly: sekr.: gerd Palmér, sekr.; fru Anna Dalström, Lidman, Cdrl; kassaförvalt.: Asprnan, Maria; kassaförvaltare och inspektris; fruarna Hulda öfriga ledariiöter: Svedelius, C.; Lithner, Cervin; Lilly Hellström; Frida OlssonZe Augusta; Lundén, J. thrzus; fröknarna Edith Henricsson; Anna i Svenrka gymnastikläraresällska 'jöstedt; *lma Westerberg. pet. Ordf.; Schmiterlöw, G.; sekret. 0. &att är rid Osmo (Ny* mgstare: G., kapten; b styrelseledilmö ";isbanan),, ger ett års utbildning i husligt ter: =evin, A.; s,; R,; darbete é k åt, flickor från Stockholms folkskolor. Svalling, S.; Moberg. G. ; Wallgren, s.; [4122; Svenska d6fstumläraresällskapet Wide, A.; Schmiterlöw, G.; Tjäder, E. Nordin, F., rektor, Vanersborg; Prawitz, Sammankomster k Gymn. Centr. Institutet J., rektor, Stockholm; Bergqvist, J., rektor, 2:a lördagen i månuderna Okt.April. Säll Lund; Wallin, J., lärare, Vanersborg; Malmskapet utgifver Tidskrift i Gymnastik, redi lundh, L., lärae, Lund; Andersson, Neda, gerad af major S. Ilrakenberg, prof. N. Sel Iirarinna, Växjö; Löfgren, Hanna, lirarinna, lén och prof. A. Wide. Gafle. _1 Skandinaviens Största Lifförsakringsbolag: THULE

7 D. Föieningar och sällskap. p1 271 Posttjänstemånnens förening L41401 Svenska Journalistföreningen (adr. Stockholm 5). Ordförande: Larson, Centralstyrele: Ordf.: Berg, G.; sekr.: Hans Halvar, Hudiksvall; v. ordf.: Lindqvist, Nils, son, S.: skattm.: Rosendahl, J. E. (verkst. Stockholm, öfriga ledamöter i centralstyrel utsk.); Gustafsson, Hj.; Lönenthal, J., aila i sen: Carlberg, Svea; Wilhelmsson, K. G. F.; Stockholm; Rckström, B.; Törnkvist. A'., Carstensen, K. A.; samtliga i Stockholm; Göteborg; Nilsson, Joh.; Löwegren, * G., Klining, B. C. G., Malniö; Beausang E, Malmö; Osterman, J., Simrishamn. Göteborg; Brogtröm, K. E, Orebro; Johans Stnckholnsbretxens styrelse: Ordf.: Falk; son E. E., Linköping Förste sekr.: Wil K.; v. ordf.. Lundegård, K, sekr.: Gustafsson, helmsson, K. G. F., Stockholm. Organ Hj.; skattm.: Rosendahl, J. E.; femte leda Svenskt Postarkiv. mot: Appelberg, S.. (Nytt val i ril.) l Stockholms Postklubb. Ordf.: Hasselrot, C. A., byråchef. Ledamöt: Ljung 421 Sveriges vänsterpressförening. berg, 8. E, sekr.; Fallstedt, H., kassör; Bildad 30 juli 1905, sbker genom möten, * Rehnberg, F. H.; Vretblad, V. diskussioner m. m. ge styrka och sammanhållning åt vinsterpressens arbete. [4131] Svenska postmannaförbundet. Förtroenderåd: redaktörerna Otto v. Porbundsstyrelse: Wallin, J. A., ordf.; Trä Zweigbergk, Stockholm, ordf.; Henrik Hedqårdh, Carl, sekr.; Pihl, T., kassör; Lindbhck, lund, Göteborg, v. ordf.; Edvard Alkman, V., v. ordf.; Zottergren, P., v. sekr. Gikeborg; E: B. Rinman, Sthlm; Mauiitz Hellberg, Karlstad; Axel Johansson, Upqala; E Svenska Jarnvägstidningens K. M. Lindh Gáfle; S. J. Olofsson, Kristianf6rlassfiirening U. p. a. Ager Svenska Järn stad; d 'Pers, Västerås, och Gustaf novägstidniiigen. Tidningavqrksamhet, böcker, Umeå. Sekreterare och blanketter, kontors o. skrifmaterialier m. m. id d d l :. t92111, t Exp. Karduansmakareg. 12"'; r. t , Stockholm, C. Riks a. t Styrel\e: Rehn6, A., Stockhoh Telegrafadr.: Frisinnade. (ordf.); Sjögren, Birger, Stockholm; Kriutsson, C., Falkenberg; Strömberg, J,. A., 5 [4143] Frisinnade Pressföreningen, bilsta; Eriksson, Q., Sala. dad 1904 med uppgift att starta en daglig, helnykter hufvudstadstidiiing samt stödja Sveriges författareförening. liknande foretag i landsorten. Expedition. Or dff f 351 Didring, E.; v. ordf.: Ruhe, A.; sekret.: Klara V. IZyrkog. 3 A., Röda bandets kontor, Raphael, 8.; skattmäst.: Freiidenth;il, P.; a. t r. t Styrelse: Bengtsson, 6friga ledamöter: Roos, Anna M.; Söderberg, S., ordf.; Eultman, J. A., vice ordf.; Bjbrk Hj.; Wahlin, R.; supp1e;mter: Berg. R G son; man, Axel B. O., sekr.;, Nysirom, Karl, Stjernstedt, Marikx; Siwertz, S.; Stéenhoff, skattm.; Haggström, J. A.; Ottenborg, Sven; Frida; blöller d.; Lundh, N. W. Söderlund, E. [dl 371 Svenska tidningsutgifvareförenin [4145] Svenska konstnärernas förening. gen. Styrelse: Grönfors, Gust., ordf.; Dahl. Konstnirshuset, Smålandsg. 7. Ordf.: Dahgren L. A. V., v. ordf.; Hallgren, A., sekr.; lander, Magnns;. ordf.:genberg,aiiton;sekr. ellber, Alex.. skattm.; Edwall, M.; Oster o. skattmast.: Printzensköld, Carl, v. vird man, I; Dehn, O.; Lidman, Axel. f. Ionstiiarshuset.; öfriga styrelseledamöter Publicistklubben. Haglund, Robert; Kallstenius, G.; Lindqvist, Kyrkogata 34 (f,,,.28). Ordf.: au.tafsson Gu H.; Von R''"n. G.; Andersson, staf; v. ordf. H A ; skattlnäs>tare: Carl; Forsell, V.; Wahlström, Charlutte. Hasselgreii, A.; sekreterare: tigeistolpe, G.; (Nya val i Mars.) klubbniäst.: t,ison, Herining; öfriga styrelse. [4147] Konstnärsförbundet. Ordf.: Nordledamöter: Bruniuq, Axel; Carlsson, Beyron; ström, K.; v. ordf.: Eldh, Carl; sekret.: Granlurid, Sten; Mariner, Mapus; alla i Wilhelmsson, Carl; v. sekret.: Erdtman, E.; Stockholm. Kretsforeningarnas represelitan skattinast.: Kreuger, Nils; v. skattrriist.: ter i styrelsen äro: for Norclsvenska press Ericsson, Chr. aföreningen: Lindh. K. M., Gefle; Mellerïta Sveriges d:o: DlhIgren, Axel V, Västeiåq; L ordf.: ostra Sveriges d:o: vakarit; s<:dra Hagborg. August: v. ordf.: Ellblom, R. S.; d:o: Bokslurid, Henning, Icarlxkrona; Gote ekret.: Borggren, E lw.; skattm.: Ijiingdahl, borg., c,ch Vistra Svel iges d:o: wigert David; kluhbin.: Luncberg, A.; bisittare: Lagerstróm, '. Lundströii, Hdkon. I Stockholm äger nytt stvrelseval rum i Feliruari. 1 Svenska teaterförbundet. se B0981. FINSBONGS METALLVERKS A.B. SERiDARfiSANSGATAN I 7

11943-1955] Penninginrättn. Sjuk- o. Begr.vkassor. Sjelfhjelpskassa. Välgörenhetsinr,

11943-1955] Penninginrättn. Sjuk- o. Begr.vkassor. Sjelfhjelpskassa. Välgörenhetsinr, 11943-1955] Penninginrättn. Sjuk- o. Begr.vkassor. Sjelfhjelpskassa. Välgörenhetsinr, Icke inregistrerade sjuk- och begraf. [1947] Svenska teaterförbundet. ningskassors styrelser. Spar-, sjuk-, ~nderstöd~-

Läs mer

Pennlnq i"rätt~i"gar..

Pennlnq irätt~igar.. [1646-1651) Sjukvårdsanstalter m. m. - Penninginrättningar. Banker. De Il sjukhemmet intagna sjuka hafva i Öfrigt\ [1650) Hemmet Elim, att stålla sig till efterrättelse de ror ordningen der. (A' Negling

Läs mer

Brand- och Lift"'öraäkrlngs-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. 5. Penninginrättningar. a) Bankinrättningar och kreditanstalter.

Brand- och Lift'öraäkrlngs-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. 5. Penninginrättningar. a) Bankinrättningar och kreditanstalter. 5. Penninginrättningar. a) Banker och kreditanstalter. [2693-2700],. Iläst I Hufvudredare Fartygsnarnu Slag Ton Befälhafvareua namn I krafter Westeriund, A. J. Amanda S 37 Westeriund, A. J. Wicander,Hj.

Läs mer

& Co,inneh. Nino Lin-[ tlf Vasa 1903. Nils Wallmar, Trävaru-I _, Maria, Folkskollär:a,1YIosebacketorg- 8 JII, agentur, Drottningg.

& Co,inneh. Nino Lin-[ tlf Vasa 1903. Nils Wallmar, Trävaru-I _, Maria, Folkskollär:a,1YIosebacketorg- 8 JII, agentur, Drottningg. _lotto, l 670 Liljevalclis konsthalle Liud. Liljev alchs konsthallr, Djurgårdsvägen 60 Il Llilti::J Li!i!!il~ (Stora vägen 3), O.Dj.; tlf 72775; Norr].~'_. 2815.! _t Arvid, Bnnktjänstem. (Skand. Krcd.

Läs mer

5. Penninginrättningar. a) Banker och kreditanstalter. 5. Penninginrättningar. a) Bankinrättningar och kreditanstalter.

5. Penninginrättningar. a) Banker och kreditanstalter. 5. Penninginrättningar. a) Bankinrättningar och kreditanstalter. 5. Penninginrättningar. a) Banker och kreditanstalter. 5. Penninginrättningar. a) Bankinrättningar och kreditanstalter. (Jämte bankirfirmor och amorteringsfonder.).[2700j Sveriges Riksbanks hufvudkontor

Läs mer

- Carl Fr., Musikhandl. (firma Svala 62

- Carl Fr., Musikhandl. (firma Svala 62 Sundström, Nils, Tapetseraremiist., Malmskillnadsg. 34 B, C.; tlf 231 25. K. N. B., Tulltjänstem., Storg. 22, Ö.Dj. E. F., Ved, kol, o. lysoljeaffiir, Regeringsg. 95 A, C.; tlf Norr 110 42. Gwt, Verkm.,

Läs mer

Namnregister. Lafrenz, John M., Agentur, import, Malmtorgsg. - Maria, Fru, Uplandsg. 8, C.

Namnregister. Lafrenz, John M., Agentur, import, Malmtorgsg. - Maria, Fru, Uplandsg. 8, C. ~ Namnregister. L. Labor, Firma, Export 0. Import, Regeringsge 5, C.; tlf 10 52. Telegramadr.: t la boratoru. Laboratoriernas Kemikalielager, N~brog. 35, O.; tlf 75340. La Cit6, Sybehörs o. kortvamaffir,

Läs mer

* MagdeburgerFeuerversicherungs-Gesellschaft, _1 & Jäderström, Ljuskopieriugs-Atelier, n.

* MagdeburgerFeuerversicherungs-Gesellschaft, _1 & Jäderström, Ljuskopieriugs-Atelier, n. :342 Lövqvist-Major. Lövqvist, N. N., Fanjunkare, ö. Storg. 34. 1 Magnusson-Magnuson' 3 Magnusön_ Löwstädt, C. R., f. d. Skräddare, n. Up- ', landsg. 27. _1 Magnus, Grosshandl., Ö. Nybrog. 58. _ se äfven

Läs mer

LEDAMOTSFÖRTECKNING 1955

LEDAMOTSFÖRTECKNING 1955 M E D D E L A N D E N FRÅN SVENSKA TE K NOLO G FÖ RE NINGEN ÅRGÅNG 41 1955 : 3 LEDAMOTSFÖRTECKNING 1955 Pris 12: kr. PATENTBYRÅER H. ALBIHNS PATENTBYRÅ A / B E. Ii ORM AN G. ERNEROT O. CLAUSS K. CHRISTENSSON

Läs mer

."''''''''''''''''''''.

.''''''''''''''''''''. Berggrens D & J Bogserings o. Transport A.-B., Slussplan 63 B; a. t. 2465, r. t. 564. Verkställer flyttningar sjöledes Cykelexpressen, L:a Vattug. 30 Expressbyrån Sture, Stureg. 13 - Thor, Linneg. 19 Freys

Läs mer

OLSSON & ROSENLUND. pa KARTAN. Bagare: Badartiklar : Se under Grosshandlare. Badinrättningar: Se Namnr.euistret

OLSSON & ROSENLUND. pa KARTAN. Bagare: Badartiklar : Se under Grosshandlare. Badinrättningar: Se Namnr.euistret Hyrverket Billiga Bilar, Sveavägen --Surbrunnsg. ' Hyrverks-Centralen', Hamng. 17, BiIli/:(abilar: t1hl48, Norr l5748 J chanssons. Hyrverks Billiga Bilar, Birgerjarlsg. 44 Katarina Billiga Bil.!'r, Skäneg.

Läs mer

A~. B.SVENSKA METALLVERKEN MÄST.ieR;n~~~EåL;i:~;~.N2

A~. B.SVENSKA METALLVERKEN MÄST.ieR;n~~~EåL;i:~;~.N2 P 1016 'I'humström-c'I'ibell. Thurnström, W. E." Lager.!lh~f, 'Lunkentus- Thörn, E. B.E.,'Marininte'nd.} Norr Mälarvägen, Smedslätten; Appelviken. strand 22 v r,c. ',' Thvengström, S., I. o. K, Fröknar,

Läs mer

Alfabetiskt ortsregister.

Alfabetiskt ortsregister. 1 Abisko (Norrbottens län) Alfabetiskt ortsregister. Årtalen inom parentes (1899, 1911) anger att de finns med i Svenska Fotografers Förteckning av anno 1899 resp. 1911. Borg Mesch Filial, se Kiruna. (1911)

Läs mer

VI. Fonder för vetenskaplig forsknings samt undervisnings befrämjande lärares samt deras änkors och barns pensionering.

VI. Fonder för vetenskaplig forsknings samt undervisnings befrämjande lärares samt deras änkors och barns pensionering. " G. Fromma stiftelsers, pensionskassors m. fl. fonder. [4726-4734J donationer 1918 kr. 310,825;96,un- 1864)kr.1,lS0,004: 16. Särsk. direk-16,944: 81; sångkörsfonden kr. 74:-;, derstöd och grattaler. Särsk.

Läs mer

wernammememar. I e.= Lämpligaste genomfartsväg för motorfordon är markerad med förstärkt kontur. GÄVLE

wernammememar. I e.= Lämpligaste genomfartsväg för motorfordon är markerad med förstärkt kontur. GÄVLE 1215 GÄVLE Skala t lbonn NZ!", 1 1'\1.11:1! i i N!, wernammememar. I e.= G41-41e-DOldliår T1V,- vtrkn3'.icrer r.4wou. kor war \ '03 1 I i. I Kaserner Eric sonsk tifte-ia'e tat.jyn. v erkstad.er 333 t.

Läs mer

Johansson Eduard, Stortorget 16 Afd.-kontor, Skeppsbron 4; tlf Majs.

Johansson Eduard, Stortorget 16 Afd.-kontor, Skeppsbron 4; tlf Majs. 1570 GrossbandIare ocb Handelsagenter. Schnell & Co Carl A.-B., L:a Vattug. Garell J E, Regeringsg. 19 &: 21 Thorell C A, Västmo,nnag. 46 28, Genehel M, St. Nyg.89 Valentin Hj, St. Vattug. 9 Stockholms

Läs mer

Grosshandlare och Handelsagenter.

Grosshandlare och Handelsagenter. / 1578 Grosshandlare och Handelsagenter. Johannson Knut, Kungsg. 73 A,.B,svenskaMetauverken,Hufvud'l Johansons Carl Möbleringsaffär, kontor i Västerås. Afdelnings. United Mercantle Company Drottningg;

Läs mer

14ol4. 46 kv. Volontären 23

14ol4. 46 kv. Volontären 23 14ol4 Marcus G, tj:m. Palmer V, kont. ReDborg A, f. skolfdrest:a Sahlgren A, lok. eld. Ström N D, tj:m. Wahlberg F, fru. Winkler E, handl. Witt F E, byråchef 36 kv. Volontären 18. äg. Smitt C, grossh.

Läs mer

Ragnar Ahlström, ing, Kungsgatan 38, Stockholm (1942) (1943) KA Ahnblom, fanjunkare, I17, Uddevalla (1941) Einar Ahrens, kamrer, Stockholm (1942)

Ragnar Ahlström, ing, Kungsgatan 38, Stockholm (1942) (1943) KA Ahnblom, fanjunkare, I17, Uddevalla (1941) Einar Ahrens, kamrer, Stockholm (1942) Riksföreningen Sverige-Tyskland: 5689 medlemmar 1938-42 Källa: Professor Hugo Odebergs arkiv (Lunds universitetsbibliotek), Riksföreningen Sverige-Tysklands arkiv (volym 1, Riksarkivet), Sverige-Tyskland

Läs mer

1 [1651-1652, B. Stockholm som kommun. B. Stockholm som kommun.

1 [1651-1652, B. Stockholm som kommun. B. Stockholm som kommun. 1 [1651-1652, B. Stockholm som kommun. B. Stockholm som kommun. t 116511 Innehålls6fversikt. 1. Allminna upplysningar (läge, omfång, minneslista, folkmängd, betydelse)... [1651-16 771 2. Ofverståthållareämbetet

Läs mer

9:de Roten. Egendomar inom Östermalms församling.

9:de Roten. Egendomar inom Östermalms församling. 984 Nya N. Gatans namn. 1 Surbrunnsgatan 2 Roslagsgatan 3» 4» 6» 7» 8 Frejgatan 9{Birg:r Jarls gata 10» 11» l{ros~agsgatan Frejgatan 2» 31» \Birger Jarls gata 4 Roslagsgatan 5 Birger Jarls gata 6 7'» 8

Läs mer

arkiv@sbk.goteborg.se

arkiv@sbk.goteborg.se Denna Industri och adresskalender för Göteborgs stad är skannad och framställd av Stadsbyggnadskontorets arkiv i Göteborg. Adresskalendern är skannad i 300 dpi svartvitt och beskuren för att minska storleken

Läs mer

PERSON- OCH ORTREGISTER

PERSON- OCH ORTREGISTER PERSON- OCH ORTREGISTER TILL SUNDSVALLS HISTORIA 1621-1888 VOL. I - V A Abbot V: 169 Abelli, Bengt Anders Eskil IV: 116 Abelli, Bo Gustaf Olof IV: 116 Abelli, Bror Carl Göte IV: 116 Abelli, Bror Edvard

Läs mer

Svensk-Tyska Föreningen: 1111 medlemmar 1937 Trots Allts arkiv (volym F1:1, Arbetarrörelsens arkiv)

Svensk-Tyska Föreningen: 1111 medlemmar 1937 Trots Allts arkiv (volym F1:1, Arbetarrörelsens arkiv) Svensk-Tyska Föreningen: 1111 medlemmar 1937 Trots Allts arkiv (volym F1:1, Arbetarrörelsens arkiv) G Adami, dir, Thaliavägen 36, Ålsten B Adlers, fröken, Kungstensgatan 62, Stockholm M Adlerstråle, fru,

Läs mer

BESTÅNDSREGISTER ÖVER ARKIV OCH SAMLINGAR

BESTÅNDSREGISTER ÖVER ARKIV OCH SAMLINGAR 1 ARBETARRÖRELSENS ARKIV OCH BIBLIOTEK BESTÅNDSREGISTER ÖVER ARKIV OCH SAMLINGAR fredag den 20 februari 2004 2 Hos Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek (ARAB) finns idag 5 129 arkiv och samlingar registrerade

Läs mer

762 Fromma stiftelser, stipendiefonder, pensioi~sanstalter, m. m.; inträde afgiftsfritt mot borgen å 1013 kr., som i nöclfall användas som sjuk-

762 Fromma stiftelser, stipendiefonder, pensioi~sanstalter, m. m.; inträde afgiftsfritt mot borgen å 1013 kr., som i nöclfall användas som sjuk- P- -p 762 Fromma stiftelser, stipendiefonder, pensioi~sanstalter, T1 Q. Fo l k s k O l e l a r a r n es p e n s i o n s- Drottning Hedvig Elisabeth Charlotta 1810) inrättning. (Se sid. 694.) kr. 479,354:

Läs mer

Sakregisteruppgifter gällande Gudmundsgillets årsböcker

Sakregisteruppgifter gällande Gudmundsgillets årsböcker uppgifter gällande Gudmundsgillets årsböcker SAK register över Gudmundsgillets årsböcker 1930 1962, 1981 2006. Registret innehåller mer än 17500 poster. De två första siffrorna anger årgång och de två

Läs mer

Nummer 45, Juni 1998 ISSN 1101-3826 (c) Föreningen DIS. Du har väl uppdaterat din DISGEN 7 till senaste versionen DISGEN 7.0d!

Nummer 45, Juni 1998 ISSN 1101-3826 (c) Föreningen DIS. Du har väl uppdaterat din DISGEN 7 till senaste versionen DISGEN 7.0d! DIS med SLÄKTFORSKARNYTT Nummer 45, Juni 1998 ISSN 1101-3826 (c) Föreningen DIS Rapport från släktforskarnas DATARIKSDAG i Linköping En av höjdpunkterna var databasen om Söder i Stockholm som kommer på

Läs mer

Svensk Opposition: 8632 medlemmar 1941 Källa: Fil lic Per Engdahls arkiv (volym 48-50, Riksarkivet)

Svensk Opposition: 8632 medlemmar 1941 Källa: Fil lic Per Engdahls arkiv (volym 48-50, Riksarkivet) Svensk Opposition: 8632 medlemmar 1941 Källa: Fil lic Per Engdahls arkiv (volym 48-50, Riksarkivet) GE Aal, lektor, Dufveholm, Katrineholm Jonny Abeleen, tjänsteman, Anhaltsvägen 60, Helenelund Dagmar

Läs mer

NORDISKT MUSIKBLAD. 24:e Å rg. F R A N S J. H U S S. Jules Massenet. Katharina f leischer-6dcl. Jules ffiassenet. Stockholm den 5 December 1904,

NORDISKT MUSIKBLAD. 24:e Å rg. F R A N S J. H U S S. Jules Massenet. Katharina f leischer-6dcl. Jules ffiassenet. Stockholm den 5 December 1904, r^tj-jdi ^U'H UI'l iüh MŒBB1 IMInüUln :! i Redaktör och utgifvarei N:r 18. F R A N S J. H U S S. Telefon; Brunkeberg 14 97. NORDISKT MUSIKBLAD. Stockholm den 5 December 1904, Jules Massenet. ket nyligen

Läs mer