förvalt:l Westling, L.; öfriga styrelseleda- skattmästare:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "förvalt:l Westling, L.; öfriga styrelseleda- skattmästare:"

Transkript

1 [ D. Föreniagar och siillskap.' F. V. Hansen. Sekr.: profeswr Znut Kjell Hafström, Manfred; d:o Sundsvall: Alexisberg, Rådmsnsg. 18; kassaförv.: hofintenden son, F. P.; ord. styrelsemedl.: Johansson, ten Axel Lagrelins, Sköldungag. 3. Josaf; Malmqvist, Gunnar; Kempe, Erland ; [3994] Sällskapet Nya Idun. revisorer: Lindström, H.; Drakenberg, N.; Styrelse: auppl.: Mattson, S. fröken Hubner; v. ordf.: dok Redaktör af Svensk Filatelistisk 'ridtor Klarolina Widerström; 1:sta sekr.: fru 'lmift: Wilms, Ernst' Sigrid Elmblad; %dra sekr.: fröken Ida von [4007] Stockholms Filatelistsällskap. Plomgren; kassaförr.: fröken Lilly Engström. &iftadt Ord. sammantriide en ging i l39951 Kulturella Ungdomsrörelsen. månaden (septembermaj) 2 Restaurant ordf.: doktor T. J. A, 9 Fenixpalatset. Ordf.: ; Wikström, Einar, v. ordf. o. sekr,: magister C. d h l öfverkrigsfiskal,. d, Birgerjarl%. 54; v. ordf.: Jakobsbergsg, 45 kassör: herr Ernst Strand, Skarstedt, J. H., direktör; sekr.: Malmqvist, Kungsg. 8'2. L., aktuarie; v. sekr.: Holmberg, N. V. B., förste stationsskrifvare; kassaförvaltare: L39961 Universella 'roderskaet och Cederholm, Eric, bankkamkr; försäljnings Teosofiska Samfundet. Ledare: Katherine föreståndare: Silfverling, Sven, bankkamrer; Tingley. President för samfundets bveiiska bibliot.: Strandell, Nils, fil. kand., kontorsafdelning Zander, G. Hufvudkvarter: Ny chef; klubbmästare: Cederholm, Eric, bankbrogatan 50. Lånbibliotek och bokhandel kamrer; sällskapets organ: Nordisk Filatelisöppen 97 (sommaren 96). Exp. af tid tisk Tidskrift; hufvndredaktör: Malmqrist, skriften.den Teosofiska Viigen., Nybrog. 50. L., Birgerjarlsg. 131 B. Revisorer: Asp, Erik, Centrum RO 1 (Stockholm), ordf.: von grossh.; Silfverling, Hj., direktör; revisors Greyerz, W. suppl.: Rosendahl, Th., ingenjör. [3998] Teosofiska samfundet i Skan (Nytt styrelseval i Febr.) dinavien. (Centralbyr&, bibliotek o. bokförjuniorafdelning: lag: ostermalmsg. 75, öppna söckenda 13 Föreningen Yngre Frimjirhssamlrtre i Stoekliolni. 0. siinda 1112.) Generalsekreterare: Cron Stiftad Ordf.: Lundqvist, Sven, NYval E. vice ordf.: Westerlund, Betty ; kassa bro$?. 60; sekret.: sven. förvalt:l Westling, L.; öfriga styrelseleda skattmästare: möter: Hallström, C. W.; Edström, Linda; [4010] Föreningen för bokhsndtverk. K. Richnau, G.; ombud fi;r Danmark: Thaning, Biblioteket. Ordf.: riksbibliotekarie I. Col H.; 29 loger i Sverige och Danmark. Före lijn; sekr.: bibliotekarie H. E. Lagerqvist; stkfidare för centralbyrån: Hallström, C. W. kassaforv.: bibliotekarie G. Adde. fitookliolmslogen. Ordf.: Liljestrand, P. E. a ogen rion (Sthlm). Ordf.: Liander, G. H. 7) FO,, konst, musik eller sång. [40001 Svenska likbränningsföreningen. [4020] Sveriges allmänna konstförening. Ordf.: Kinell, E. G.; v. ordf.: Nylin, E; öf (vastra i i d 10 % 1 d tr.) H.. M. lieriga styrelseledamöter: Lindgren, G.; Wallis, fören:s höge beskyddare. ordf.: d l C.; Zetterberg, H.: =ahhren, C G.; Berg: stam, Axel; v. ordf.: Laurin, Cari G.; sekr.: E.; Nyberg, F. W. W.; Edlund, K. S., af Geijerstam, O.; skattm.: Zätterström, G.; suppleanter: Schlyter, G.; Solilman, A.; in intendent: sigge. t spektör för krematoriet: Edlund, K. S., t. f. Föreståndare för detsamma: Axén, Joh. 8. [4022] Föreningen för grafisk konst. Sekret. o. kassaförvalt.: Dahlgren, C. G. (Adress Kammarrätten.) Ordf.: Laurin, I'.; öfriga styrelseledam.: Bergström, A: Hag [4006] Sveriges FilatelistFörening. Stif lund, R.; silfwerskiöld, 0. B. T.; tad Klubblokal och exp.: GPftureg. G.; suppleanter: Lundberg, H.; Gxuffin, A.; 24 *(18, lördagar 111 e. m.) Agare 0. sekret: C;auffin, A, fil. d:r, Stockholm; skettutg. af Svensk Filatelistisk Tidskrift. Ordf.: mästare: silfwerskiöld, O. B. T., revisor. KrBelien, Oscar; v. ordf.: Wulff, John, ( (privatadr.: Stäket, ä t Västerås t n sekret.: Wilms, Albrecht; v. sekret. : Liiblin; banan). Elis; kassïförvslt.: Klint, John A.; bibliote tt val, se suppl.) karie: Salmonsson, C. ; klubbmästare: Rubcnson, A.; exped.föreståndare: Krpclien, [4024] Musikaliska konstföreningen. (Ex Oscar; lokalafdelningens i Göteborg repre. ped.: Drottningg. 9 C.) Ordf.: May, *J.; v. sentant: Christenson, Bror; d:o Malmö : Wal ordf. : Valentin, K.; sekret. : Horales, O. ; den, J. W.; d:o Norrköping: Mischlie, Julius; skattmäst.: Ilennig, H.; suppleanter: Beckd:o Helsingborg: Bergvall, Nils; d.0 Borås: inan, B.; Petterson, E FINSPQNGS METALL VERKS A.B. BERIDARESANSQATAN 17

2 \ I 7. För konst, musik eller sing. [ [4026j Musikföreningen. (Stiftad 1881.) till K. Musikaliska akademien, trädde i Ordf.: Lov&, Christian; vice ordf.: Hennig, verksamhet d. 13 januari Styrelse: H.; dirigent: Wiklund, V.; sekr&:söderbaum, Ordf.: Schlesinger E. A.; v. Ordf.: Bielke, C.; kassaförvalt.: Mueller, E.; öfriga ledam.: Thare, grefve; sekreterare: de hmeiie+ Svedbom, H., fru; Klemming, G., fru; Bon G.; Musikchef och Bibliotekarie: Kjellstfim, nier, A., fru; Stenberg, E., fröken; Brodin, S.; Tägtström, I.; Suppleanter: Kjellberg, J. E., f. d. rektor. Hj. (tillika Skattmästare); Lidberg, D., samt [P0281 Nya Filharmoniska Sållskapet 'je11berg9 Henning. (stiftadt 1903), Birgerjarlsg. 16. Ordf.: J QvartettsangareFörbundet(Stifaf Sillén; sekr.: Gust. Hultquist; öfriga leda ta h t 1883 af Aug. Edgren.) Eiedersledamöter: Richard Andersson; C. Ringensson; möter: Henneberg, Rich.; Myrberg, A. M. Carlberg; fru H. Kindberg; fröken Sånganförare: Carelius, E. Ordf.: Bremer, H. ()dmann fru A. Ringensson fru A San Aug.; sekret.: Perlitx, Hugo A.; kassör: tesgon, Z p. d. alier; R. Wahl Sundin, Hugo; öfriga funktionärer: Rosendahl, qvist; fru G. NylBn; fru M. Rodhe. N.; Lundberg, G.; Berg, F. Anmiilan till inträde för sångare och* passiva sker genom C40291 Kammarmuelkföreningen. Sty ledamöter. relse: August Wall, crdf.; Ernst Schlesinger, v ordf,. d E40401 Sällskapet k för svenska kvartett. Richard Berg; T Bieke. sven sangens befrämjande. (Stiftadt 1883.) Ordf.: ström; conrad i Lidforss, Burén, Axel; v. ordf.:södermark, P. G.; sekret.: I. G. de t skattm.; t Högberg, Carl;, skattmast.: John% i Carl; Adolf Wiklund. ledamöter: Ellséu, A.; Hörstadiue, G. W.; Böhme, Amandus. E4030 a] Konsertföreningen. (Stiftad Prisdomare: Södermark, Per; Berg, Alfred; 1902.) Hedersordförande: H. l<. H. Kron Sandberg, O. Th. prinsen; ordf. May, John; v. ordf.: Lidforss, [40411 Musiksallskapet, internationella. Erik; sekr.: Törnebladh, C.; skattmast.: Fur ordf. valentin, K,, professor,, i k l i stenberg, Otto L. Ledamöter: Wahlström, akade;iiien ; sekr,: t A,, h, observato P.; Hirsoh; Otto; Ax:son Johnson, Helge; rium. Kjellström, Sven; Nordqvist, Conrad; Rydbeck, Oscar; Zetterquist, Lars. r40421 Bellmanskören. Dirigent: Akerberg, Erik (a. t. Nacka 98); ordf.: Jönsson, [4030b] Franz BerwaldStiftelsen. (Stif P., a. t ; v. ordf.: Gille, Henrik; sekr.: tad 1909.) Ordf. May, John; v. ordf. Lid Hellsten, A., a. t , r. t ; biblioforss, Erik; sekr.: Törnebladh, C.; skattma tekarie: Lindström, F. V., a. t. Skarsatra stare: Furstenberg, Otto L. Ledamöter: 140; kassör: Ternell, E., a. t Ordi Hirsch, Otto;,Nordqvist, Conrad; Valentin, narie singöfn. fredagar. Lokal: Tre Rem Karl. mare. 3 [4031] Folkkonsertförbundet. [ Stockholms sangargille. (Grundadt Mal: anordnandet af populara och Ordf.: Hult, (jlof, med. dokt.; v. ordf: Barr, prisbilliga korkonserter.) Knut, fil. dokt.; 1:e sekr.: Hultquist, Gust., Styrelse: Marks von Wurtemberg, E. T., stadsingenjör, i>:e Gillgren, J., bankfrih., ordf..; Valentin, Alida, fröken, kassa tjanyteman. l:e skattm.: sjöbladh, J. A,, förv.; Bergström, Einar, sekr., Ryttareg. 12, Råsunda; r. t ].åsund% 17.; yalentin, Karl, Blubbm.: byggm.; Tr&gårdh, skattm.: Pilip, Hintzc, korrespondent; H., advokat, l:e och ilrluud, Victor, kordirigenter; Taube, Matilda, grefvinna; Brandström, Engla, dirigent: 2, dirigent: peterson&,rger, saul, kantor. W., musikdirekt ; fröken; Berglund, J. E.; Bergendal, Ernst; Nordqvist, Conrad; Fischier, P. E. M. C4044 a] Stockholms Studentsangarförbund. Ordfirande: Santesson, C. G., pro [4032] Stockholms allmänna sångför fessor vid Karolinfika Institutet; v. ordf.: ening. (Stiftad den 5 mars 1862.) Urdf.: hilipson, M., amanuens; sekret.: Vasseur, Weidenhaijn, A.; v. ordf.: Sachse, E; skatt Eric, jur. stad.; skattmast. Lönnqvist, S., mast.: Ringh, C. P.; sekret.: Hansson, A. kamrer, sanganlirare: ortengren, J., musik Sånglärare: Carelius,Emil. Sånglokal: Brunke direktir. bergsg. 9. Repetitioner hvarje tisdar kl. [4044b] svenska K. F. U. M. K. 8, e m A. t , r. t (Stiftad 1894.) Postadress: Box 236, Sthlm. E40361 Mazerska kvartettsällskapet Dirigent: Lindqvist, Hugo, musikdir.; ordf. (Konstniirshuset, Smålandsg. 71, stiftadt af Odencrantq, L. A, bankdir ; v. ordf.: Krantx, grosshandl. Johan XIazer genom testamente G. A., kyrkoherde dp (Vretakloster); sekr.: Nikla Skandinaviens Största Liffrsakringsbslag : T H U L E

3 I ' D. Föreningar och sällskap son, Efr., kamrer; skattm.: Ostlihn, P., ingen sekreterare och ombudsman: Leuhusen, F. jör : resemarsk.: Lindberg, Efr., notarie; W. O., frih.; riddarhuskamrerare: Fleetwood, bibl. o. resekassör: Peterson, Teod., bank R. A. S., frih.; riddarhuskanslist: Edelstam, kassör; öfriga styrelsemedl.: Nordberg, Frit., C.; amanuenser: Mörner, C. O. R., grefve kamrer; Krokström, Th., grosshandl. (Gefle); Lagerfelt, C. F., frih. Norelins, J., folksk.lär. (Orebro); styrelsesuppl.: Johansson, John, bankkamrer; Pet Tjänstemannasällskapet i Stockterson, Henrik, civiling.; Jönsson, A., tryc holm. (Arsenalsg. 8 C, 3 tr.; a. t. 5 24, r. t. keriförest. (Göteborg) och Jörqensen, W.,l;ir., 2625.) Direktionen består af: Silfverswärd, Norrköpinp. C. G., kammarskr.; Bergh, Otto, revisor; L4045 al Sangsällskapet Tengroth, B. M., auktionsdir.; Lindblad, E. Lokal: Klara V. Eyrkog 17l. O., bataljonsläk.; Burman, H. förste revisor; Dirigent: sandberg, 0. h.; ordf.: L Areen, E. %fil lic.; Ramel,& friha, advokat.,, Otto; v. ordf.: Sjögren, Emil; skattm.: Ström, Hedlund, K., auditör; Mankell, J. J. B., klubbm.: 0lsson, E bibliotek.: rektor; ; Lagerholm, G., Iöjtn.; Larsson, h. Aselins, Roland; se$ret.: Jacobsson, Gunnar, F., revisor; Lindberg, H., telegr.assist. Vanitdisviigen 151V, a. t. Vasa c40551 Stockholms stads tjänstemans [4045b] Musikaliska sällskapet \f. d.s. förening. Styrelse: ordf.: Nordfeldt, A. G., S. U. Hkören. fattigvårdsinspekt6rsassistent; v. ordf.: Kihl Ordf.: Andersson, Richard, prof.; Xhlén, Da ströni, O., kont.chef; sekr. o. skattm.: Anstrin, vid, musikdir. (dirigent); v. ordf.: Pehrson, H., not., Tnleg. 33, a. t. Vasa 66 41; öfriga Thorsten, fil. lic.; Broman, Hanna, 1är:a; ledam.: Alfheim, R., bokaukt.kommissarie; sekr: Olsson, Ragnhild, Iar a; Petri, Einar, Barkman, E., revisor; Eobeck, P., byggn.ing.; aman.; Romell, Lars Gunnar, fil. mag. Hedström, E., distr.:ing.; Holmer, E., frö [4046] Sangarskraet i ken; Persson, J., ingenjör; Stael t von Hol h : l e. o. hofratts, Gein, Mathilda, fröken ; Tegnér, d U.,, kassör ; mäster: vakant; ålderman o, verk A. D., SUPP.: Edbas: ohman, A,, bankkassör; skrifvare: Axels wall, A., förrådsbokhållare; Johanson, G., T., banktj,.rnan; pungslagare: sslom.; Malmborg d 0. B., civ.w; Nilsson, skjöld, K., arkitekt; vindragare: Ekström, K. M., kontorsskrifvare, Sjödin, J., civilin Otto, köpman. genjör; dstman, N., amanuens. Föreningens organ %r >Tidskrift för Stockholms stads r40471 TyskaS:tGertrudsförsamlingens tjänstemäns förening», redaktör: Ostman, förening för kyrkosangens höjande. Ordf. N., amanuens. o. kassaförv.: Zimmermaun, Bl.; v. ordf.: Isselliorst, H.; sekr.: Cheliiis, G.; öfriga sty. i40601 Sveriges advokatsamfund. Ordf.: relseledamöter M., fru; sterzel, O., b Mannheimer,O., göte borg;^. ordf.:sandström,, fru; lsselliorst, A., fru; zirnmermhnn, E., frö Gustaf, Stockholm; Hnselius, Gösta, Sthlm; ken; Kahl, A., fabrikör; sterzel, G,, dr; Berglund, E.; Sthlm: Hedenskog; O., Malmö; Schmelzkopf, W.; revisor kl^^, H.; Drdrenberg, B. E., Göteborg; Kbersner, Alb., TIrirth, O. Stockholm ; suppleanter : Purstenberg, O., LodBn, J.: Löfgren, Eliel, och Stjernstedt, Stockholms Kyrkomusikerförening. G., samtliga Stockholm; Almstrand, H.; Ordf.: C. E'. Hennerberg, Grefg. 17; v. ordf. : Göteborg; Waldenström, M., Malmö; Themp Victor Wiklund; sekr.: C. Lanibhre, Giitg. 3; tander, S., Stockholm, samt Hjelmqvist, W., v. sekr.:harald Fryklöf; kassaförv.:d.ahl6n. Orebro; sekret.: Tjerneld, John, som rnotta Suppl.. C. Wiberq O. Edv. Svensson. Minst ger meddelanden till samfundet. t ord. sammanträden hållas under året. [40631 Stockholms pr..stsallskap. Larsson, V.; v. ordf.: Norrby, J.; styrelse 8) För kar eller yrkesintressen. medlemmar: Lindliagen, T.; Eällander, J.; Ekonomiska och nationella samman Thysell, S.; Nilson, S.; sekret.: Svanberg, A.; kassaförvalt.: Holmbäck, A. slutningar. [4051] Riddarhusdirektionen. Ordf.: Allmänna Svenska läkareföreningen, se Wachtmeister, H. H., grefve ; ledamöter: von C Rosen, G. P. A., grefve; Leijonhufvud, B. S. Svenska Iäkaresällskapet, se [3949]. A frih.: Cederström, A. G. E., frih.; Beck J. G., frih,; wästfelt, C. G. N. L.; Stockholms läkareförening, se f Printzsköld, O.H. R. Tjiinstem,an : riddarbus FINSPONGS' METALL VERKS A.S. BERIDAREBANSQATAN 17

4 8. För kar eller yrkesintressen. [ Svenska tandläkaresällskapet. hausen, R.; Elmström, O.; Afzelius, F.;supple Ordf.: Widman, L.; sekr.: Johansson, E.; ant: Collin, C. O. L.; bibliotekarie: Ahlberg, redaktör: Raniberg, H.; bibliot.: ThourBn, G.; K. A. vaktmästare: Sundberg, Anna. konservator: Nordqvist, H.; ledamöter af förvaltningsnämnden: Engtröm, P. (skattmas [4083] Farmaceutiska föreningen. tare); Skogsborg, G.; Hedström, G. (Valling. 26.) Styrelse: [4071] Odontologiska Sällskapet i Stockholm. (Dram. Teat. Restaurants ensk. Ordförande: Ekecrantz, Th' E. våning.) Ord. sammankomst första och tredje 2e,!.fil$,"hf9U$t,"P mandag kl. 7,80 e. m. i hvarje manad, utom juni, juli och augusti. Ulmgren, O,; Ofriga ledamöter: Bruce, V. O. C.; Bruniiis, sekret.: i 8.: skattmäst.:, G, N. A.; de Terdier, N. G. O.; Kockum, K. A. H.; Lagercrantz, C.; Nyman, S. 0. [4075] Svenska veterinärläkareförenin Suppleanter: Huss, H. 8.; Svenneberg, J gen. Ordf.: Vennerholm, John, professor (Al N.; Sundblad, L G. bano); v. ordf. Boström, W., distriktsvet, Revisorer: Hylthn, E. L.; Lidgren, A E. Sala; sekret.: Bergman, Arv. M., professor A f styrelsen utsedda tjanstemen: (Experimentalfältet); skattm.: Sandeborg, M., Kassaförvaltare: Lagercrantz, C. slakthuidir. (Stockholm 4); Regnér, G., rege Bibliotekarie I(. A. H. k mentsvet. Matrikelredaktör: Barlin, V. C40771 Svensk Sjuksköterskeförening. Platsbyråforest.: Forsman, C. 0. Ordf.: Wellin, Bertha; vice ordf.: Linder, Klubbmästare: Lindgren, 8. E. Eliii; kassaförv.: Lagerman, Alma; 1:ste sekr. Nämnd: och föreska för föreiiingens upplyaningsbyrh, Förman: Hamner, J. W. adr. Bralieg. 56: Meyerson, Agda; 2:dre sekr.: Ledamöter: Huss, H. A.; Kockum, E. A. I3 Lind, Elisabeth; ellitröm, Elisabet; Rydström, A steen, l; ; i dtkiöld, h C40841 Centralstyrelsen för Sveriges farmasine; pontén, A suppleanter: ; maceutförbund. d Ordf.: Hellström, E. W, berg,?%hea; i h, b f i d, d, apotekare; v. ordf.:*hamrin, A., apotekare bet; Magna: f f i cederström,, charlotte. sekret.: ltoos, A. E., apotekare; kassaförv. : 0rdf:s adr. Dalagatan, 35, Va. Molander, P., apotekare; ledam.: hlatérn, E.,., apotekare; suppl.: Ivedin, J., apotekare, Södcrc40781 Stockholms barnmorskesällskap. strbm, B., apotekare. Exp. Vegag. gl; r. t. Ordf.: Sebardt, Elisabeth, fröken; sekret.: Vasa 158. Palsson, Anna, f. Meijer;..kassör: Berg C40851 Stockholmskretsen af Sveriges / strand. Maria, f. Akerberg; styrel;; ledarnöter: Qvarzell, Hanna; Karsten. farmaoeutf6rbund. Ordf.: B., f. Strömberg; apotekare ; sekret.: Sundblad, G., apotekare; $e$:.k, Jo,,,, kassafarv.: Rudebeck H., apotekare. fröken; Sjogren, Ida, froken; Dahl, Lotten, [4086] Svenska Medicinalväxtföreningen. fröken; Olsson, Kerstin, fröken; Frykholm, (Stiftad 1910 för insamling, odling och för \ Priwilla, fröken; revisorer: v. ckerman,'siiljnirt af medicinalväxter.) Styrelse: apo Ebba, grefv:a; Gödecke, Betty, fru; Wester tekare K. Sjöberg, ordf.; apotekare N. de berg, Kllen, frhken; suppleanter: Elmers, Verdier, verkst. dir.; apotekare A. H. Back Tekla, fru; Nesselius, Etniria, fröken. DO ström; bgråchef Aug. Lyttkens; dir. G. Lind; natiuner eller gifvor till sjukkassan mot skollarare G. S. Johansson; fil. dr A. Ritagas af styrelseleditmötekna. sing. Styrelsesuppleanter: fil. dr kt. West (Nytt styrrlseval i Febr.) lin<; trädgårdsm. V. Hagström; apotekare [4081] Apotekaresocieteten. (Valling. Kockum. 20. Fonder, se [ ) Direktion: Ordf.: [4088] Försäkringsföreningen. (Stift. Sjöberg, K. M.; sekr.: Delphin, T.; kassa Klubblokal: Brunkebergstorg 15"; r. t. förestånd.: Schimmelpfeniiig, C. F. V.; öfriga 33 56, a. t ) Ordf.: Palme, Sven: v. ledamöter: Unger, A. G.; Bruce, O. C. V.; ordf.: Liljestrand, P. K.; öfriga styrelse Ericsson, A. O.; Ewerlöf, V. B.; supplean ledarn.: Zethelius, J. A.; Phragrnén,E ;Stolpe, ter: Sjöberg, A. E.; v. Schéele, Hj.; oiribuds Carl; Guinchard, J.; Ulmgrrri, Pur; sekret.: man: Sebardt j:or, W., jur. Itand, asiessor; o. redaktör för tidskriften: Flyg tre, Natte, medicinltaxerevisorer: Balkenhansen, R.; adr. : Briinkebergsturg 15"; klub bmast.: Ek Schimmelpfennig, C. F. V.; suppleanter: Sjö wall, N. J. berg, B. M.; Delyhin, T.; revisorer: Balhen (Nya val i Jan.) Skandinaviens Största Lifförsakringsbolag : THULE

5 [ O71 D. Föreningar och sällskap. [4089] Svenska Aktuarieföreningen, bil Direktör: Frestadius, E., kapten. dad 1904, utgör en sammanslutning af per Sekreterare: Silfverstolpe, C., kapten. soner, hvilka utöfva aktuariebefattning i Ofriga ledamöter: Lagerbielke, A., frih., svenska lifförsakringsbolag eller som på öfvorstelöjtn.; Rosen, R., grefve, ryttm.; annat sätt syssla med försiikringstekniska d Krook, K., kapten; Boltenstern, G. A., angelagenheter. Ordf.: professor Edv. Phrag öfverste; Bolin, A., öfverstelöjtn.; von Otmén, vice ordf.: professor Edv. Jaderin, ae ter, C. G.,frih.,kapten; Murray,A.;öfverste. kret.: fil. dr N. V. E. Nordenmark. Suppleanter: Reuterskiöld, E. A. F., kapt&; von Horn, C., ryttmästare; Trana, svensda teknologföreningen, se [ G. A., löjtn.; Cederschiöld, R., ryttm.; Stockholms allm. teknikerförbund, se Uggla, G., kapten; Elliot, W., löjtnant; Amundson, K. A. B., major. [4090] Föreningen Diplomerade frhl [4098] Artilleriklubben, adr. Artilleri Handelshögskolan. (Föreningen D. H. H. staben, Riddaregatan 13. Ordf.: Ossterman, S.) Styrelse: Ordf : Regnstrand, O.; om O., major; sekreterare och skattmast.: Schmibudsmn: Sjöblom, T.; öfriga ledam.: Carls terlöw, H., kapten (rikstel ). son, O. T.; Svensson, S. A.; Wictorin, N. G. C41011 SjöofRcerssallskapet i Stock [4091 a] Civila Väg och Vattenbygg holm. Lokal: N.o 8 Skeppsholmen, 1 tr. nadsklubben. Sthlm. Ordf.: Tingsten, K.; Uirektioa: Ordf.: Ehrensvard, C. A., kontervice ordf.: Wretlind, E, P.; sekr.: Nordgård, amiral; ekonomidir.: Ulff, G., förste marin K. Styrclsemedl.: Dahlström, A. intend.; sekr.: Fevrell, Th., kapten; bibliotekarie: Akermark, H., kapt. sltattmästare: C4091 bl Svenska Elektricitetsverksför LundBn, G., marininte;ident;"öfrira medlemeningen. (Stiftad 1903.) Byrå Malmskill mar: Ekström, A., Lindström, nadsg. 54", r. t Styrelse: Ordf.: Dahlander, Rob., direktar; v. ordf.: Decker,Aug., C., öfvering.; sekr.: Rossauder, Carl A., ing.; r41031 Svenska nderofficersför'bundet. öfriga ledamöter: Ekström, Alfr., fil. dr.; Ordf.: Forssberg, Fr., flaggstyrin., Sthlm; Borgqvist, W., öfvering..; Fredholm, J.. di v. ordf.: Genherg, Ch., fanj., 1. 23, Osterrektor; Molin, H. M., direktör; Reuterswärd, sund; kassör : Peterson, H., fanj., Beridare C. A., ing.; Hedin, J., dispon. bansg. 23 BI1; sekr.: Dlartin, K., serg., Oscar [4092] Svenska Vattenkraftföreningen. Fredriksborg, ledarn.: Möller, O., K. I, Sthlm. Stiftad år 1909.) ByråNorrlandsg. 16I, r. t. r41041 UnderoPficerssällskapet i Stock Styrelse: Ordf.: Hellner, J., justitie holm. Stiftadt Ordf.: Jansson, E. F. råd; v. ordf.: Kichert, J. G., professor; Swartz, (adr. Slieppareg. 45, a. t. O ); v. ordf.: Pehr, grosshandlare; sekr.: Lubeck, Sven, Johansson, C. E., K. Flottan; sekr.: Rehnberw, civilingenjör; öfriga ledamöter: Dahlander, J., fanj., K. Göta Lifg.; kontrollant: orb, Rob., direktör; Danielsson, C., disponent;l., styckj., K. Svea Artilleri; kassör: Ols Hedin, Tohn, disponent; Kempe, Frans, fil. I son, C. E., flaggskeppare, Flottan, intendent: dr.; Kinander, E., v. häradsh.; Magnuson, Ljungqvist, O. W., serg. Falttelegrafkåren; Tord. difiponent; Munktell, H. A., direktor; öfriga styralseledarn.: krtcnsson, M., fanj., Nobell, Arad S:son, dispon.; Palmser, Wilh., K. Svea lifgarde; Möller, O., fanj., K. lifg. professor; Alrutz, Otto, jur. kand.; snpple till hast: Kauriitz, C. G., styckj., K. Positionsanter: Serrander, Mauritz, löjtnant; Huldt, artilleriet; Chruzander, C.; Englund, W. =istoffer, dison ; Karlsson, dison.; [4106] Stockholms landstormsförbund. Tham j:or, V., direktör; arbetsutskott: Hell Stift,d april Ordf.: Nauckhor, ner; Richert; Swartz; Lubeck; Dahlander; J G.; v. ordf.: 11.; T h C. Kinander; suppleanter: Magnuson; Hedin; E.; R.; chefsinstruk biträdande sekreterare: Rappe, A., frih., ci Jeyerhjelm, C,; sekr.: stendahl, 0.; 2. vilingenjör. sekr.: Astrand, O. G. H.; materialförv.: Hå C40931 Landtbruksklubben i Stock kansson, A.; öfr. ledam.: Cervin, C.; Ericsholm. Bestyrelsens ordf.: Lyttkens, Aug., son, Gid.; Francke, R.; Hamnqvist, A.; Isf. d. byråchef; sekr.: Lange, Nils, registrator berg, H.; Johnson, Helge 8:son; Jonson, T.; i Jord bruksdep. Levy, G.;Lindström, G.; Palme, S.; Rignell, E. Ac; Rubin, T.; Sandberg. E.; Seijmer, J. [4096] Militärsällskapet i Stockholm. Ordförande: Rosenblad, C., frih., öfverste. G.; Testrilp, E,; Warelius, S. Vice ordförande: Taube, C. E., grefve, öf [4107 a] Föreningen Stockholms Land verste.. sttrmskamrater. Stiftad 15 juni Adr. FINSPONGS METALLVERKS A.B. BERIiDARESANSQATAN 17

6 Kemiska 8. ' För kår eller yrkesintressen Stockholm, Kh. Styrelse: disponent H. Alm [41151 Sveriges allmänna folkskolström, ordf; dokt. Manne Ekman, v. ordf.; lärareförening. Ordf.: Dalin, Alfred; sekret.: notarie Rob. Ahlin, sekr.; direktör J. Eklund, Nylund, Sven; kassaförvalt.: Dalström, J. kassör. Ledam.: faktor P. Kierkegaard; apo J.; öfriga centralstyrelseledsmöter: Björktekare C.E. Hansson; grossli. A. Hamnqvist. man, G.; Borgh, P.; Bruce, N. O.; Pridén, Alfr. ; Landberg, Gustava; Lessel, Anna; Ry. [4107 b! Gustaf Wasa landstorrnsföre dén, Värner; Tennman, M. ning. Adr. Heimdalsg. Oraf.: profespor Tor Jonsson, Odeng. 15; r. t. Osterm [41171 Stockholms folkskollärareför Ordf.: Dalström, J. J.; v. ordf.: sekr.: kamrer Albert Swederns, ttimdalsg: Nystedt, Gerda; sekr.: Westerin, G. A., och 8'; a. t. Vasa Ehlin, E.; kassaforvalt. : Wassberg, Anton; [4108] + sällskapet ledamöter: Wahlström, A. Th.; Olsson, Maria. utgör en sammanslutning af kemister i Stockholm. [41181 Sveriges folkskollararinneför Sainniantrader 2:dra m%ildag i livarje manad (okt. hund (S. F,) har till andamal att befrämja maj) E% Stockholms Högskolas larosal n:r 2. Ordf.: prof. H. von Euler;v. ordf.: prof, K. enig samverkan mellan Sveriges folkskol A, vesterberg; sekr.: amanuens E, i lärarinnor d för tillvaratagande af pedagogiska berg. och ekonomiska intressen. Centralstyrelse: ordf.: fröken Maria Jönsson; v. ordf.: fröken i t k h l Adkle Wetterlind, ä l l Jönköping; k la sekr.:fröken. ordf.: G. 0.; l v. och skattm.:, Gerda Nystedt; kassafiirv.: fröken Hilda von R F.; sekr,: j.;, öfriga sty htrandberg; 2:a sekr.: friiken Astrid Wickrelseledsm.: Renius, Holmberg, J.; klubb man; medl.: fröken Naemi Uddenberg, Malmast.: Westblad, R. mö, o. fröken Ida Friberg, Nyköping. Med Stoclrholms lärareslillskaps byggnidkommitté: lemmarna i utgöra V. u. Ordf.: Nyström, J. E".; ledarn.: Björkman, (Nyval i Januari, se Suppl.) P. A., kassaförv.; Skårman, J. d. O.; Elia [41 ig] Stockholms lokalförening af son,. G. E.; Zamore, C. A. Svenska Folkskolans Vänner. Ordf.: Nlom Prdngogiska biblioteket. Eriksbergsg. 8 A. qvist, Axel; v. ordf.: Rönnell, Erik; sekr.: ' Tillhör Stockholms läraresallskap. Oppnades Johanson, Fritz; v. sekr.: Riiinell, Erik; Innehåller f. n. omkring37,ooo band. kassör: Eriksson, C.; ledamöter: Sjöholm, Afsedt för lärare och lararinnor vid alla Alfr.; Aberg; Olivia, och Dammberg, Lotten. slags uppfostrinsskolor,allm. laroverk,flick (Nytt va1 i Febr.) skolor, folkskolor, m. m. samt andra for uppfostran och undervisning intresserade r4lz01 Stockholms iokalafdelning af S F Styrelse: N. G. W,, t (Sveriges d t folltskollärarinneförbundj., Ordf.: ordf., skattni. o. förest.; A ordf.;, A fröken., Haria. Jönsson; v. ordf.: fröken Cewidegren, &latilda, sekr.; dk., l cilia Francke; d, sekr.: friiken Ingegerd Pal B j.; suppl,:, L och h mér; i kassaförv.: l, fröken, Hanna Klaeson: frö Sidner, Hedvig. Bibliotciu,rie: Phragmbn, Hedvig. Bitriidande bibliotekarier: Lömen ken Bedvig $;:PP>.) hielm,, Laura, och Romnlus, Anna. [4121] Föreningen Stockholms folkskollärarinnors husrnoderskola. Styrelse: [41 1 l] Pedagogiska sällskapet. Ordf.: fröken Maria Jönsson, ordf. ; fröken Inge Nordlund,K.; v. ordf.: Engström, Lilly: sekr.: gerd Palmér, sekr.; fru Anna Dalström, Lidman, Cdrl; kassaförvalt.: Asprnan, Maria; kassaförvaltare och inspektris; fruarna Hulda öfriga ledariiöter: Svedelius, C.; Lithner, Cervin; Lilly Hellström; Frida OlssonZe Augusta; Lundén, J. thrzus; fröknarna Edith Henricsson; Anna i Svenrka gymnastikläraresällska 'jöstedt; *lma Westerberg. pet. Ordf.; Schmiterlöw, G.; sekret. 0. &att är rid Osmo (Ny* mgstare: G., kapten; b styrelseledilmö ";isbanan),, ger ett års utbildning i husligt ter: =evin, A.; s,; R,; darbete é k åt, flickor från Stockholms folkskolor. Svalling, S.; Moberg. G. ; Wallgren, s.; [4122; Svenska d6fstumläraresällskapet Wide, A.; Schmiterlöw, G.; Tjäder, E. Nordin, F., rektor, Vanersborg; Prawitz, Sammankomster k Gymn. Centr. Institutet J., rektor, Stockholm; Bergqvist, J., rektor, 2:a lördagen i månuderna Okt.April. Säll Lund; Wallin, J., lärare, Vanersborg; Malmskapet utgifver Tidskrift i Gymnastik, redi lundh, L., lärae, Lund; Andersson, Neda, gerad af major S. Ilrakenberg, prof. N. Sel Iirarinna, Växjö; Löfgren, Hanna, lirarinna, lén och prof. A. Wide. Gafle. _1 Skandinaviens Största Lifförsakringsbolag: THULE

7 D. Föieningar och sällskap. p1 271 Posttjänstemånnens förening L41401 Svenska Journalistföreningen (adr. Stockholm 5). Ordförande: Larson, Centralstyrele: Ordf.: Berg, G.; sekr.: Hans Halvar, Hudiksvall; v. ordf.: Lindqvist, Nils, son, S.: skattm.: Rosendahl, J. E. (verkst. Stockholm, öfriga ledamöter i centralstyrel utsk.); Gustafsson, Hj.; Lönenthal, J., aila i sen: Carlberg, Svea; Wilhelmsson, K. G. F.; Stockholm; Rckström, B.; Törnkvist. A'., Carstensen, K. A.; samtliga i Stockholm; Göteborg; Nilsson, Joh.; Löwegren, * G., Klining, B. C. G., Malniö; Beausang E, Malmö; Osterman, J., Simrishamn. Göteborg; Brogtröm, K. E, Orebro; Johans Stnckholnsbretxens styrelse: Ordf.: Falk; son E. E., Linköping Förste sekr.: Wil K.; v. ordf.. Lundegård, K, sekr.: Gustafsson, helmsson, K. G. F., Stockholm. Organ Hj.; skattm.: Rosendahl, J. E.; femte leda Svenskt Postarkiv. mot: Appelberg, S.. (Nytt val i ril.) l Stockholms Postklubb. Ordf.: Hasselrot, C. A., byråchef. Ledamöt: Ljung 421 Sveriges vänsterpressförening. berg, 8. E, sekr.; Fallstedt, H., kassör; Bildad 30 juli 1905, sbker genom möten, * Rehnberg, F. H.; Vretblad, V. diskussioner m. m. ge styrka och sammanhållning åt vinsterpressens arbete. [4131] Svenska postmannaförbundet. Förtroenderåd: redaktörerna Otto v. Porbundsstyrelse: Wallin, J. A., ordf.; Trä Zweigbergk, Stockholm, ordf.; Henrik Hedqårdh, Carl, sekr.; Pihl, T., kassör; Lindbhck, lund, Göteborg, v. ordf.; Edvard Alkman, V., v. ordf.; Zottergren, P., v. sekr. Gikeborg; E: B. Rinman, Sthlm; Mauiitz Hellberg, Karlstad; Axel Johansson, Upqala; E Svenska Jarnvägstidningens K. M. Lindh Gáfle; S. J. Olofsson, Kristianf6rlassfiirening U. p. a. Ager Svenska Järn stad; d 'Pers, Västerås, och Gustaf novägstidniiigen. Tidningavqrksamhet, böcker, Umeå. Sekreterare och blanketter, kontors o. skrifmaterialier m. m. id d d l :. t92111, t Exp. Karduansmakareg. 12"'; r. t , Stockholm, C. Riks a. t Styrel\e: Rehn6, A., Stockhoh Telegrafadr.: Frisinnade. (ordf.); Sjögren, Birger, Stockholm; Kriutsson, C., Falkenberg; Strömberg, J,. A., 5 [4143] Frisinnade Pressföreningen, bilsta; Eriksson, Q., Sala. dad 1904 med uppgift att starta en daglig, helnykter hufvudstadstidiiing samt stödja Sveriges författareförening. liknande foretag i landsorten. Expedition. Or dff f 351 Didring, E.; v. ordf.: Ruhe, A.; sekret.: Klara V. IZyrkog. 3 A., Röda bandets kontor, Raphael, 8.; skattmäst.: Freiidenth;il, P.; a. t r. t Styrelse: Bengtsson, 6friga ledamöter: Roos, Anna M.; Söderberg, S., ordf.; Eultman, J. A., vice ordf.; Bjbrk Hj.; Wahlin, R.; supp1e;mter: Berg. R G son; man, Axel B. O., sekr.;, Nysirom, Karl, Stjernstedt, Marikx; Siwertz, S.; Stéenhoff, skattm.; Haggström, J. A.; Ottenborg, Sven; Frida; blöller d.; Lundh, N. W. Söderlund, E. [dl 371 Svenska tidningsutgifvareförenin [4145] Svenska konstnärernas förening. gen. Styrelse: Grönfors, Gust., ordf.; Dahl. Konstnirshuset, Smålandsg. 7. Ordf.: Dahgren L. A. V., v. ordf.; Hallgren, A., sekr.; lander, Magnns;. ordf.:genberg,aiiton;sekr. ellber, Alex.. skattm.; Edwall, M.; Oster o. skattmast.: Printzensköld, Carl, v. vird man, I; Dehn, O.; Lidman, Axel. f. Ionstiiarshuset.; öfriga styrelseledamöter Publicistklubben. Haglund, Robert; Kallstenius, G.; Lindqvist, Kyrkogata 34 (f,,,.28). Ordf.: au.tafsson Gu H.; Von R''"n. G.; Andersson, staf; v. ordf. H A ; skattlnäs>tare: Carl; Forsell, V.; Wahlström, Charlutte. Hasselgreii, A.; sekreterare: tigeistolpe, G.; (Nya val i Mars.) klubbniäst.: t,ison, Herining; öfriga styrelse. [4147] Konstnärsförbundet. Ordf.: Nordledamöter: Bruniuq, Axel; Carlsson, Beyron; ström, K.; v. ordf.: Eldh, Carl; sekret.: Granlurid, Sten; Mariner, Mapus; alla i Wilhelmsson, Carl; v. sekret.: Erdtman, E.; Stockholm. Kretsforeningarnas represelitan skattinast.: Kreuger, Nils; v. skattrriist.: ter i styrelsen äro: for Norclsvenska press Ericsson, Chr. aföreningen: Lindh. K. M., Gefle; Mellerïta Sveriges d:o: DlhIgren, Axel V, Västeiåq; L ordf.: ostra Sveriges d:o: vakarit; s<:dra Hagborg. August: v. ordf.: Ellblom, R. S.; d:o: Bokslurid, Henning, Icarlxkrona; Gote ekret.: Borggren, E lw.; skattm.: Ijiingdahl, borg., c,ch Vistra Svel iges d:o: wigert David; kluhbin.: Luncberg, A.; bisittare: Lagerstróm, '. Lundströii, Hdkon. I Stockholm äger nytt stvrelseval rum i Feliruari. 1 Svenska teaterförbundet. se B0981. FINSBONGS METALLVERKS A.B. SERiDARfiSANSGATAN I 7

Söklista gravbok Vårfruberga-Härads församling

Söklista gravbok Vårfruberga-Härads församling Foö H 170 1 Ahlqvist Fredrik August Foö H 174 1 Johansson Emma Augusta Foö A 3 1 Inget namn angivet Sack Eva Gabriella Sack Johan Gabriel (John) Sack Louise Wilhelmina Foö A 4 1 Bennet Sack Charlotta Sack

Läs mer

Gården nr Källa AI:24a Sid 223 Fortsätter Sid 250 Gården nr Källa AI:24a Sid 250 Fortsättning fr Sid 223

Gården nr Källa AI:24a Sid 223 Fortsätter Sid 250 Gården nr Källa AI:24a Sid 250 Fortsättning fr Sid 223 Gården nr 117 1886-1890 Källa AI:24a Sid 223 Eger J. E. Eriksson fr Eskilstuna Eriksson, Johan Erik, Eg. f 1841 8/1 Carlsdtr, Kristina, Hustru f 1841 14/4 Ericsson, Anna Sofia Dotter f 1865 24/2 * Ericsson,

Läs mer

01 GLSF STYRELSER PER ÅR Historik 1910-2009

01 GLSF STYRELSER PER ÅR Historik 1910-2009 Sida 1 av 6 Ordförande: 1910-1911 Lektor Karl Starbäck Gävle 1911-1920 Kyrkoherde B G Jonzon Ljusdal 1920-1922 Direktör V Tham Söderhamn 1922-1926 Disponent Erik Lindström Bollnäs 1926-1927 Bankdirektör

Läs mer

Söklista gravbok Björketorps församling

Söklista gravbok Björketorps församling 2014-05-07 12:04:24 X Visa gravplatser utan gravrätter Ytkod: (inget) Skyltad: 2012-06-01-2014-05-07 Kultur: (inget) 1 4 32 1 Pettersson, Georg Pettersson Georg 1 5 37 1 Jakobsson, Anders Jakobsson Johanna

Läs mer

Gravar utan känd gravrättsinnehavare

Gravar utan känd gravrättsinnehavare Gravar utan känd gravrättsinnehavare EDEBO Gravnummer Gravstenstext Senast gravsatt A 4 J A Gustafsson, Skärsta Hilda 1889-1971 Johan Alfred Gustafsson 1977 A 7 C J Janzon fam grav Knut Hjalmar Johanzon

Läs mer

RM för Hjärt- och Lungsjukas Föreningar 2013 HERRAR Backlund Birger Östersund 24-maj H 172 226 224 246 205 215 1288 1 Andersson Hans Gävle 24-maj H

RM för Hjärt- och Lungsjukas Föreningar 2013 HERRAR Backlund Birger Östersund 24-maj H 172 226 224 246 205 215 1288 1 Andersson Hans Gävle 24-maj H RM för Hjärt- och Lungsjukas Föreningar 2013 HERRAR Backlund Birger Östersund 24-maj H 172 226 224 246 205 215 1288 1 Andersson Hans Gävle 24-maj H 181 246 180 182 242 193 1224 2 Arvidsson Lars-Erik Köping

Läs mer

Söklista gravbok Björketorps församling

Söklista gravbok Björketorps församling 2013-10-22 14:52:32 X Visa gravplatser utan gravrätter Ytkod: (inget) Skyltad: 1998-01-02-2013-10-22 Kultur: (inget) 1 1 36-37 1 Bergström, Gustav Bergström Edit Bergström Gustav 1 4 32 1 Pettersson, Georg

Läs mer

Smålands Bowlingförbunds förtroendevalda

Smålands Bowlingförbunds förtroendevalda Smålands Bowlingförbunds förtroendevalda 1944-1945 Ordförande Erik Georg Holm Jönköping Suppleant John Lindberg Jönköping vice Ordförande Bertil Ljungberg Gunnar Andersson Sekreterare Alvar Wärnegård Jönköping

Läs mer

Gravar utan gravrättsinnehavare.

Gravar utan gravrättsinnehavare. Gravar utan gravrättsinnehavare. Gravrätt. 1 1 26b Gravsatta Jönsson, Gunvor Anna S 1 1 36-37 Bergström, Gustav Bergström, Edit 1 10 12-12a Andersson, GERDA Olivia Andersson, KARL Johan 1 10 32-32a Jansson

Läs mer

Husumskidan PRELIMINÄR STARTLISTA

Husumskidan PRELIMINÄR STARTLISTA tid H 0-6 Intervallstart klassisk stil 400 m 1 11:00:00 2 11:00:30 3 11:01:00 4 11:01:30 5 11:02:00 6 11:02:30 7 11:03:00 8 11:03:30 9 WALLENIUS Nils 11:03:30 10 NYBERG Vilhelm Banafjäls 11:04:00 11 NILSSON

Läs mer

Västerbottens Skyttesportförbunds Hemmabanetävling Luftgevär 10 m Resultat

Västerbottens Skyttesportförbunds Hemmabanetävling Luftgevär 10 m Resultat Västerbottens Skyttesportförbunds Hemmabanetävling Luftgevär 10 m 2016 2017 Resultat November 2016 L 7, 20 skott sittande med stöd 1 Jonathan Ebbhagen Ramselefors 197 194 2 Adam Tiburzi Drängsmark 155

Läs mer

Styrelsesammansättning för Gotlands Fotbollförbund Sid 1(10)

Styrelsesammansättning för Gotlands Fotbollförbund Sid 1(10) Sid 1(10) År Ordförande Vice ordförande Sekreterare Kassör Ledamot 1921 Ivar Persson Bertil Nordlander Otto Persson Conrad Hultberg Erik Lutterman Folke Linnman Albert Nilsson 1922 Ivar Persson Bertil

Läs mer

Lilla Lugnet OFFICIELLA RESULTAT

Lilla Lugnet OFFICIELLA RESULTAT 2016-05-29 Lilla Lugnet Knattar 0-5 år Masstart klassisk stil 0,5km 1 2 21 3 25 4 29 30 5 18 19 6 27 7 23 8 24 22 9 10 16 26 11 20 31 17 28 12 13 14 15 ALVÉN Kasper ALVÉN Sixten BERGGREN Dexter BERGMAN

Läs mer

Sollefteå Ski Marathon PRELIMINÄR STARTLISTA

Sollefteå Ski Marathon PRELIMINÄR STARTLISTA 2017-02-19 Sollefteå Ski Marathon H 19-20 Masstart klassisk stil 2 x 4 km 1 2 H 17-18 Masstart klassisk stil 2 x 4 km 3 4 D 19-20 Masstart klassisk stil 2 x 4 km 5 6 D 17-18 Masstart klassisk stil 2 x

Läs mer

SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 10/2003 Generalsekreteraren

SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 10/2003 Generalsekreteraren SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 10/2003 Generalsekreteraren Ledamöterna av Sveriges advokatsamfund Advokatsamfundets fullmäktige Självskrivna ledamöter av fullmäktige Styrelsens ordförande Axel Calissendorff,

Läs mer

MB AO Bygg. Region Bygg Syd & Region Bygg Bostad Syd Bennet Justusson Sammankallande AO Bygg 0733-376547. Region Mellersta Mats Skog 0733-375145

MB AO Bygg. Region Bygg Syd & Region Bygg Bostad Syd Bennet Justusson Sammankallande AO Bygg 0733-376547. Region Mellersta Mats Skog 0733-375145 Region Bygg Syd & Region Bygg Bostad Syd Bennet Justusson AO Bygg 0733-376547 Region Bygg Väst & Region Bostad Väst Sam Ekman Informatör AO Bygg 0733-373423 Region Mellersta Mats Skog 0733-375145 Region

Läs mer

Klubbmästare Herr 1955 Sune Linde 1980 Hans Ivar Hägg 1956 Sune Linde 1981 Lars Seiz 1957 Börje Attoff 1982 Mats Hallberg 1958 Sune Linde 1983 Mats

Klubbmästare Herr 1955 Sune Linde 1980 Hans Ivar Hägg 1956 Sune Linde 1981 Lars Seiz 1957 Börje Attoff 1982 Mats Hallberg 1958 Sune Linde 1983 Mats Klubbmästare Herr 1955 Sune Linde 1980 Hans Ivar Hägg 1956 Sune Linde 1981 Lars Seiz 1957 Börje Attoff 1982 Mats Hallberg 1958 Sune Linde 1983 Mats Hallberg 1959 Sune Linde 1984 Mats Hallberg 1960 Sune

Läs mer

AIK 20 - bästa genom tiderna 2015 Män 100m Född Namn Resultat År

AIK 20 - bästa genom tiderna 2015 Män 100m Född Namn Resultat År AIK 20 - bästa genom tiderna 2015 Män 100m 87 André Brännström 10.83 2007 72 Anders Öström 10.85 1992 63 Lennarth Johnsson 10.85 1988 91 Adam Andersson 11.00 2007 67 Johan Karlberg 11.03 1986 94 David

Läs mer

Olympic Fencing Participation - Sweden 1900

Olympic Fencing Participation - Sweden 1900 1900 1900-05-21 (Monday) Fick, Emil Fredrik (*1863-07-18-1930-02-20) In 1900, 1 fencers competed in 1 competitions for Sweden 1906 1906-04-25 (Wednesday) R2 Fick, Emil Fredrik (*1863-07-18-1930-02-20)

Läs mer

Gravar utan känd gravrättsinnehavare

Gravar utan känd gravrättsinnehavare Gravar utan känd gravrättsinnehavare Häverö kvarter I 1 Inspektor Joh Almquist famgrav 5 Prosten Johan Gustaf Höjer Gustafva Sofia Nobelius J G Höjer 1887 6 Prosten P E Frisk sonen A E Frisk P E Frisk

Läs mer

ALLSVENSKAN 50m. Division 1 A. Division Elitserien

ALLSVENSKAN 50m. Division 1 A. Division Elitserien ALLSVENSKAN 50m Tavelkontroll omgång 2 (Redovisas tillsammans med omgång 4) Div Veteran Elit I19/A9 1103 1108 Götlunda 1 Götlunda 3 1077 1075 Bromma-Solna 1 Götlunda 2 1098 1095 Div Liggande 1 C Uddevalla

Läs mer

Ledamöter av fullmäktige valda av samfundets avdelningar för tiden l maj 2008-30 april 2009

Ledamöter av fullmäktige valda av samfundets avdelningar för tiden l maj 2008-30 april 2009 SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 10/2008 Generalsekreteraren Ledamöterna av Sveriges advokatsamfund Advokatsamfundets fullmäktige Självskrivna ledamöter av fullmäktige Styrelsens ordförande Tomas Nilsson,

Läs mer

Final Gevär Liggande Klass 15 Final Gevär Liggande Klass 17

Final Gevär Liggande Klass 15 Final Gevär Liggande Klass 17 RESULTAT Final Gevär Liggande Klass 15 1 Victor Isaksson Los/LOS (GÄ) 196 50 50 296 2 Oscar Klemmedsson Slättäng/Kristianstad (SK) 198 49 47 294 3 Rasmus Barrsten Los/LOS (GÄ) 194 49 50 293 4 Anna Eklöf

Läs mer

Master Mikael Forslund Spinndisc FK Master Jonas Löf Järva DGC Master Johan Åström Skellefteå DG 2658

Master Mikael Forslund Spinndisc FK Master Jonas Löf Järva DGC Master Johan Åström Skellefteå DG 2658 Klass Förnamn Efternamn Klubb PDGA r1 r2 r3 r4 Final Totalt Placering Dam Birgitta Lagerholm Järva DGC 15916 69 64 63 57 61 314 1 Dam Angelica Frantz Kalmar FK 29053 66 66 66 62 65 325 2 Dam Lydie Lykke

Läs mer

Hästveda Brottarklubb

Hästveda Brottarklubb Hästveda Brottarklubb 1953-1954 Datum HBK-brottare Viktkl. Motståndare och klubb Vi Fö Oa Plac Träningsmatch, Hästveda - Christian 4-5. 1953-10-01 Johansson Per Nilsson Arne, Christian 1 1953-10-01 Persson

Läs mer

Regenter under personers livstid

Regenter under personers livstid Regenter under personers livstid Tillträdde Rosengren Carl Magnus Östergötlands län, S:t Kars 1795-02-0 Död: --- Gustaf IV Adolf Holstein Gottorpska ätten 1792-03-29 1809-03-13 Olsdotter Anna Malmöhus

Läs mer

Klubbmästare H30 & H35 & H40 & H45

Klubbmästare H30 & H35 & H40 & H45 Klubbmästare Pojkar 1972 Per Eriksson 1973 Mikael Björin 1974 Mats Fungdal 1975 Mårten Runow 1976 Mats Fungdal 1977 Claes Nilsson 1978 Claes Nilsson 1979 Pontus Carminger 1980 Magnus Berglund 1981 Pontus

Läs mer

Resultatlista Herrar 9

Resultatlista Herrar 9 A-final 20:48 119 1 August Lilja Matfors SK 1 117 2 Alfred Johansson Selånger SOK 3 115 3 Markus Engberg Matfors SK 2 122 4 Oscar Wikander Alnö SK 6 B-final 20:22 122 1 Oscar Wikander Alnö SK 6 121 2 Emil

Läs mer

Husumskidan OFFICIELLA RESULTAT

Husumskidan OFFICIELLA RESULTAT H 0-6 Intervallstart klassisk stil 400 m 7 BERGQVIST Hannes 6 BERGQVIST Hilmer 12 GUSTAFSSON Oscar 8 LUNDIN Oliver 11 NILSSON Jesper 10 NYBERG Vilhelm Banafjäls 9 WALLENIUS Nils IFK Umeå D 0-6 Intervallstart

Läs mer

KALLE ANKA CUP LÅNG STAFETT 4X2 KM

KALLE ANKA CUP LÅNG STAFETT 4X2 KM 1 1 Dalarna 1 22:36.2 0.0 1-1 SJÖDEN Sanna 5:29.2 1 1-2 BARKEGREN Viktor 5:53.1 20 1-3 ERIKSSON Sofia 6:03.6 5 1-4 DANIELSSON Oskar 5:10.1 1 5:29.2 1 11:22.4 5 17:26.0 5 22:36.2 1 2 2 Västerbotten 1 22:41.4

Läs mer

div.arbetare EFTERNAMN FÖRNAMN FÖDD ORT Ekström Olof Jeansson Jean 1729 Johansson Petter 1693 Kjellman Nils Larsson Swen 1708 Nilsson Nils Söderberg

div.arbetare EFTERNAMN FÖRNAMN FÖDD ORT Ekström Olof Jeansson Jean 1729 Johansson Petter 1693 Kjellman Nils Larsson Swen 1708 Nilsson Nils Söderberg div.arbetare Ekström Olof Jeansson Jean 1729 Johansson Petter 1693 Kjellman Nils Larsson Swen 1708 Nilsson Nils Söderberg And 1744 Andersson Andreas 1818 Tunhem Andersson Anders 1760 Hjertum Andersson

Läs mer

Storängen Inventering 1979: Bedömningar enligt kulturhistorisk byggnadsinventering 1979. Hela området bedömdes som omistlig kulturmiljö.

Storängen Inventering 1979: Bedömningar enligt kulturhistorisk byggnadsinventering 1979. Hela området bedömdes som omistlig kulturmiljö. Gatuadress Inventering 1979 Arkitekt Byggår Husets namn, känd person, verksamhet e d Hörnv 3 Per Tjäder 1944 Hörnv 5 okänd 1938 Hörnv 6 värdefull G H Sandberg 1907 Medborgarskolan 1968-2003 Hörnv 8 S B

Läs mer

DM Pensionärer 2012 PITEÅ Arrangör: Club 65 Tack till alla deltagare som gjort tävlingen till en succé. Slutlig resultatlista

DM Pensionärer 2012 PITEÅ Arrangör: Club 65 Tack till alla deltagare som gjort tävlingen till en succé. Slutlig resultatlista DM Pensionärer 2012 PITEÅ Arrangör: Club 65 Tack till alla deltagare som gjort tävlingen till en succé. Slutlig resultatlista Herrar -37 Klubb Damer -37 Klubb RES RES 1 Östen Andersson Piteå 1158 1 Laila

Läs mer

Ordförande Gustav Lindstedt 14 Edvard Strömvall 8,5. Sekreterare Oscar Bergkvist 3 G Thomasson 10 Didrik Nissén 5

Ordförande Gustav Lindstedt 14 Edvard Strömvall 8,5. Sekreterare Oscar Bergkvist 3 G Thomasson 10 Didrik Nissén 5 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 Ordförande Gustav Lindstedt 14 Edvard Strömvall 8,5 Sekreterare Oscar Bergkvist 3 G Thomasson 10 Didrik Nissén 5 Skattmästare

Läs mer

DM-JDM Småland OFFICIELL STARTLISTA

DM-JDM Småland OFFICIELL STARTLISTA 2011-01-23 DM-JDM Småland tid D 8 Intervallstart klassisk stil 1,3 km 1 SJÖBERG Emma 10:00:00 2 DJURSTEDT Agnes 10:00:30 3 OLIN Emma 10:01:00 H 8 Intervallstart klassisk stil 1,3 km 6 HULT Simon 10:02:30

Läs mer

Donationsstiftelser - granskning

Donationsstiftelser - granskning LANDSTINGET I VÄRMLAND PM Revisionskontoret Anders Marmon 2008-09-23 Rev/08059 Donationsstiftelser - granskning 1. Bakgrund Landstinget i Värmland förvaltar sedan lång tid tillbaka ett stort antal donationsstiftelser.

Läs mer

Resultatlista 6-skidan Stensätra 20/1 2016

Resultatlista 6-skidan Stensätra 20/1 2016 Knattemix 800 m Startnr Namn Klubb Starttid Mål Sluttid 21 Casper Sundström Högbo GIF 18:30:00 Deltagit 22 Elmer Sundin Högbo GIF 18:30:00 Deltagit 23 Signe Partanen Högbo GIF 18:30:30 Deltagit 24 Love

Läs mer

Eskilstuna Kanal 1861-1865 Källa AI:19a Sid 218

Eskilstuna Kanal 1861-1865 Källa AI:19a Sid 218 Eskilstuna Kanal 1856-1860 Källa AI:18a Bild 224 Larsson, Johan, Stenhuggare f 1817 3/10. Död 1859 25/1 Pehrsdr, Christina, Enka f 1821 5/3 Jansson, Carl Eric, Murare f 1827 3/5 Holmberg, Fredrica Wilhelmina,

Läs mer

Lag- och individuella resultat för samtliga deltagande KGK-lag

Lag- och individuella resultat för samtliga deltagande KGK-lag Lag- och individuella resultat för samtliga deltagande KGK-lag Det individuella resultatets placeringssiffra anger placering i omgången (normalt 36 startande) Antal deltagare H80 sid 2 7 Div 2O H75 lag

Läs mer

Welcome Hotel skyttestafett 2006-08-19

Welcome Hotel skyttestafett 2006-08-19 1 Moälven Modo 1160 Maria Falck 142 95 237 Linda Gustavsson 138 95 233 Helena Arvidsson 139 92 231 Mikael Olofsson 140 90 230 Petter Eriksson 137 92 229 2 Ale 1152 Mikael Fors 147 89 236 Donald Johansson

Läs mer

2013-02-28 Sammanställt av: Gunnar Ekman, gunnar.ekman@gmail.com Sida 1. Tabell 1. Tabell 2 (generation 1) (Från Tabell 1)

2013-02-28 Sammanställt av: Gunnar Ekman, gunnar.ekman@gmail.com Sida 1. Tabell 1. Tabell 2 (generation 1) (Från Tabell 1) 2013-02-28 Sammanställt av: Gunnar Ekman, gunnar.ekman@gmail.com Sida 1 Tabell 1 Ingrid Wallberg. Född 1790-05-07 i Oslättfors bruk, Hille (X). Utom äktenskap Karl Erik Pierrou. f.d. Spiksmeden. Född 1816-12-25

Läs mer

Föreningsprodukter Cup OFFICIELLA RESULTAT

Föreningsprodukter Cup OFFICIELLA RESULTAT D U10 1 4 LISA Lindberg Arboga Alpina 22.79 23.41 46.20 2 10 LEIA Sandberg 23.32 23.83 47.15 0.95 3 90 ALICE Fjällryd Örebro SLF 24.87 24.68 49.55 3.35 4 3 VILMA Ahlström 25.72 25.25 50.97 4.77 5 8 WILMA

Läs mer

Tippade rader 2015 Namn Anders Jakobsson Anders Wallin Anton Wulfsberg Bengt Halse 1 Bengt Halse 2 Superetta Supertvåa Dametta

Tippade rader 2015 Namn Anders Jakobsson Anders Wallin Anton Wulfsberg Bengt Halse 1 Bengt Halse 2 Superetta Supertvåa Dametta Namn Anders Jakobsson Anders Wallin Anton Wulfsberg Bengt Halse 1 Bengt Halse 2 1 AIK Malmö FF IFK Göteborg Malmö FF Malmö FF 2 IF Elfsborg IF Elfsborg Malmö FF IFK Göteborg AIK 3 Malmö FF AIK IF Elfsborg

Läs mer

Welcome Hotel skyttestafett 2006

Welcome Hotel skyttestafett 2006 Welcome Hotel skyttestafett 2006 1 Moälven Modo 1160 Maria Falck 142 95 237 Linda Gustavsson 138 95 233 Helena Arvidsson 139 92 231 Mikael Olofsson 140 90 230 Petter Eriksson 137 92 229 2 Ale 1152 Mikael

Läs mer

Björksta Open 2006 Luftgevär Resultat L 7

Björksta Open 2006 Luftgevär Resultat L 7 Re: 9 av 19 2006-01-08 21:21 Lättare att hitta drömresan med MSN Resor http://www.msn.se/resor/ Resultat L 7 1 Tobias Jansson Ludvika Skf (W) 398 0.0 2 Mattias Pettersson Björksta Skf (U) 387 0.0 3 Alexandra

Läs mer

Gården nr Källa AI:10a Sid 54

Gården nr Källa AI:10a Sid 54 Gården nr 45 1782-1791 Källa AI:6a Sid 48 Mäst. Joh. Gustaf Lom f 1752 Jonas Forsberg f 1730. Död Hustr Cherstin Andersdr f 1736 Son. Jonas f 1773 Änk. Christina Hagman f 1703. Död Änk. Maja Lindström

Läs mer

SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 12/2000 Generalsekreteraren

SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 12/2000 Generalsekreteraren SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 12/2000 Generalsekreteraren Ledamöterna av Sveriges advokatsamfund Advokatsamfundets fullmäktige Självskrivna ledamöter av fullmäktige Styrelsens ordförande Elisabet

Läs mer

Startlista Besättningsregattan 2013

Startlista Besättningsregattan 2013 Startlista Besättningsregattan 203 203-0-2 0:30 D K- 00 m Final 2 Hanna Sackbrook / Greta Helleblad / Johanna Nordström / Johanna Andersson 3 Andrea Möller / Linnea Tornebjer / Vera Rockström / Anna Zagòrska

Läs mer

Katalog Alla personer

Katalog Alla personer Katalog Alla personer Förnamn Efternamn Datum Plats Datum död Plats död Far Mor Abram Fahlen 1879-06-04 Dal, Västernorrlands Olof Fahlen Alma Chrstina 1871-03-06 Stora Tuna, Kopparbergs 1947-12-26 Stora

Läs mer

66 SKRÅMSTA Håbo-Tibble - Upplands Regemente till fot - Sigtuna Kompani nr 8 - Nr 816

66 SKRÅMSTA Håbo-Tibble - Upplands Regemente till fot - Sigtuna Kompani nr 8 - Nr 816 66 SKRÅMSTA Håbo-Tibble - Upplands Regemente till fot - Sigtuna Kompani nr 8 - Nr 816 1700 talet låg torpet vid West-Tibble 1833 Löfhagen sista var i Kevan det finns kvar 2012 Gun Björkman Ur Håtuna Husförhörslängder

Läs mer

Graningerundan OFFICIELL STARTLISTA

Graningerundan OFFICIELL STARTLISTA 2015-01-17 Graningerundan tid H 10 Intervallstart klassisk stil 1.5 KM 1 11:00:00 2 11:00:30 3 PETTERSSON Linus 11:01:00 4 OLSSON Viking 11:01:30 5 TINGELÖF Axel 11:02:00 6 ELIASSON Charlie 11:02:30 7

Läs mer

DM och Vretalopppet OFFICIELLA RESULTAT

DM och Vretalopppet OFFICIELLA RESULTAT 2015-01-31 DM och Vretalopppet Knatte mix Intervallstart klassisk stil 500 m 5 ANDERSSON Ariel Berntsson 3 DAHLBERG Ebba 4 FRANSSON Isabell D 7-8 Intervallstart klassisk stil 1 km 20 ANDERSSON Natasha

Läs mer

Petersson, Anna Linnéa (f. Dahlin) f , Bälinge d , Gärdserum

Petersson, Anna Linnéa (f. Dahlin) f , Bälinge d , Gärdserum Palm, Olga Linnéa (f. Larsson) f. 1901-05-14, Ukna d. 1980-05-02, Västervik Pettersson, Alva Maria f. 1910-11-17, Gärdserum d. 1999-01-10, Åtvid Petersson, Anna Linnéa (f. Dahlin) f. 1902-04-10, Bälinge

Läs mer

Vännäs Skidfestiva,Distr.final Kalle OFFICIELLA RESULTAT

Vännäs Skidfestiva,Distr.final Kalle OFFICIELLA RESULTAT 2008-02-02 Vännäs Skidfestiva,Distr.final Kalle H 8 år 1 104 ÅSTOT Simon IFK Umeå 6:48 0:01.0 6:49.0 2 103 LIND Anton Vännäs SK 7:47 0:01.0 7:48.0 59.0 3 105 LJUNGHOLM Lukas Täfteå IK 10:24 0:01.0 10:25.0

Läs mer

Onsdag 16/3 Student Teoretiker Bibliotekarie Fråga Rum Betyg Carlsson, Magdalena

Onsdag 16/3 Student Teoretiker Bibliotekarie Fråga Rum Betyg Carlsson, Magdalena Onsdag 16/3 Student Teoretiker Bibliotekarie Fråga Rum Betyg 13.00-13.25 Carlsson, Magdalena Olle Stendahl Magdalena Öström 125 Hjärnkontoret 13.30-13.55 Eriksson, Sara Olle Stendahl Magdalena Öström 123

Läs mer

Regenter under personers livstid

Regenter under personers livstid Regenter under personers livstid Arneson Anders Tillträdde Gustav III Holstein Gottorpska ätten 1771-02-12 1792-03-25 Andersdotter Maria Gustav III Holstein Gottorpska ätten 1771-02-12 1792-03-25 Olsson

Läs mer

Startlista DM Lång Norrbotten Sida

Startlista DM Lång Norrbotten Sida Startlista DM Lång Norrbotten Sida 2 H21 11270 meter 7 anmälda 1 434 131548 Mats Luspa IFK Kiruna 12:00 435 488189 Anders Bennitz OK Renen 12:03 436 80943 Peter Westin Vittjärvs IK 12:06 437 73813 Erik

Läs mer

Adresslista NVS-kontor

Adresslista NVS-kontor oktober 2007 1(9) Adresslista NVS-kontor Alstermo Alstermo Värme & Sanitet Aspvägen 13, Box 4, 360 75 ALSTERMO Tel 0481-61485, fax 0481-61487 Bo Andersson bo.andersson@nvs.se mobil 070-682 28 75 oktober

Läs mer

Råda Västra kyrkogård Gravplats Namn

Råda Västra kyrkogård Gravplats Namn Råda Västra kyrkogård Gravplats Namn RÅV A 29 Jansson Torsten V. RÅV A 30 Jansson F. Oskar RÅV A 35, 36 Johansson Selma K S Johansson Sven Johan RÅV A 39, 40 Larsson Sofia Larsson Johannes RÅV A 43, 44

Läs mer

100002.272.19600, [Stockholm] _SCB Stockholms Stad, C.SCB, Födde, 1939-1939, 0-0, Bild 196 av 421

100002.272.19600, [Stockholm] _SCB Stockholms Stad, C.SCB, Födde, 1939-1939, 0-0, Bild 196 av 421 Källor 100002.272.19600, [Stockholm] _SCB Stockholms Stad, C.SCB, Födde, 1939-1939, 0-0, Bild 196 av 421 Berit Margareta Lilja. Född 1939-09-10 Stockholm stad, Katarina. Begravd 1966-05-21 Norrköpings

Läs mer

M 100m. Antal deltagare: 2. M 200m. Antal deltagare: 1. M 800m. Christopher Martinsson 90 KFUM Kristianstad. Antal deltagare: 6.

M 100m. Antal deltagare: 2. M 200m. Antal deltagare: 1. M 800m. Christopher Martinsson 90 KFUM Kristianstad. Antal deltagare: 6. M 100m Göte Henriksson Folke Lindskog M 200m Folke Lindskog M 800m Henrik Rosenborg Nicklas Petersson Jonatan Björnberg Christopher Martinsson Hjalmar Hallberg Jojje Arvidsson M Längd Sebastian Lundh P19

Läs mer

den 22 maj 2016 Golfhäftet Trophy 2016 RESULTATLISTA Plac Namn Klubb SHCP Klass Till par Total Sär.

den 22 maj 2016 Golfhäftet Trophy 2016 RESULTATLISTA Plac Namn Klubb SHCP Klass Till par Total Sär. den maj Plac Namn Klubb Klass Till par Total Sär. 1 Sandberg / Mattsson SANDBERG, Jonatan Götaströms Golfklubb MATTSSON, Felix Götaströms Golfklubb Golfhäftet Trophy 2 Jansson / Trofast TROFAST, Niklas

Läs mer

SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 12/2002 Generalsekreteraren

SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 12/2002 Generalsekreteraren SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 12/2002 Generalsekreteraren Ledamöterna av Sveriges advokatsamfund Advokatsamfundets fullmäktige Självskrivna ledamöter av fullmäktige Styrelsens ordförande Axel Calissendorff,

Läs mer

19, 20, 21, Hjalmar Lundin

19, 20, 21, Hjalmar Lundin 3 2017-01-17 tis Alicia Hörnberg 0660-77344 Emma Holma 070-897 68 99 Hanna Hultén 0730-261262 0660-433810 2017-01-18 ons Hans Jørgen Skogheim 0709740 Julius Sondell 070-2123028 Anders Sondell 066033 070-3192379

Läs mer

DISTANS: 09:34 Färg på nummerlapp: Orange DISTANS: DISTANS: Nr Namn Klubb/Land Max Wiklund Hellstadius Borås CA SWE

DISTANS: 09:34 Färg på nummerlapp: Orange DISTANS: DISTANS: Nr Namn Klubb/Land Max Wiklund Hellstadius Borås CA SWE STARTLISTA XC KLASS: Pojkar 13-14 2X3,7 = 7,4 KM 09:30 Färg på nummerlapp: Vit 2010-09-26 11 Max Wiklund Hellstadius Borås CA SWE19961130 12 Lucas Eriksson Borås CA SWE19960410 13 Robin Thyrstedt Kolmårdens

Läs mer

Hedjakten

Hedjakten Hedjakten 2011-10-16 DH-12 1 Måns Persson Carolin Gradin 2 Irmalinn Nilsson Maja Tenghagen 3 Brian Ahlm Fabian Andersson 36.52 44.00 57.25 DH-14 1 Erik Barr Zeilon Adam Segerslätt 2 Ebba Söderlund Sofie

Läs mer

Startlista KRETSTÄVLING I ÄLVDALEN. Sida HERRAR 0-6 ÅR DAMER 0-6 ÅR

Startlista KRETSTÄVLING I ÄLVDALEN. Sida HERRAR 0-6 ÅR DAMER 0-6 ÅR 1 HERRAR 0-6 ÅR 400 M 201 18:00:00. 202 18:00:00. 203 18:00:00. 204 18:00:00. 205 18:00:00. 206 18:00:00 JACOB LARSSON 207 18:00:00 TORE JOHANSSON 208 18:00:00 ALEXANDER ANDERSSON 209 18:00:00 LINUS SJÖDÉN

Läs mer

Linköping Värnamo Div Ligg 1A Motala 2 Kvistbro Division 1 A

Linköping Värnamo Div Ligg 1A Motala 2 Kvistbro Division 1 A ALLSVENSKAN 50m 2013 Omgång 4 Omgång 4 (Redovisas tillsammans med omgång 6) Div Veteran Elit Linköping Värnamo 1107 1106 Div Ligg Elit Eskilstuna 2 Eskilstuna 3 1174 1178 Div Ligg 1A Motala 2 Kvistbro

Läs mer

BADMINTON Tävlingsplats: Trelleborg 29 november 2012 Antal deltagare: 17

BADMINTON Tävlingsplats: Trelleborg 29 november 2012 Antal deltagare: 17 Tävlingsplats: Trelleborg 29 november 2012 Antal deltagare: 17 1. Joakim Nordh, Trelleborg 2. Ulf Magnusson, Göteborg 3. Thomas Fernemar, Trelleborg Mikael Ekdal, Trelleborg Johan Jönsson, Trelleborg Jimmy

Läs mer

Årsbästa inomhus 2012 Herrar

Årsbästa inomhus 2012 Herrar Årsbästa inomhus 2012 Herrar Statistiken sammanställd av Yngve Nilsson på resultat gjorda inomhus vintern 2011/2012 60 m 6.79 O Dain Rose -92 IFK Umeå Malmö 28.1 7.09 André Brännström -87 Skellefteå AIK

Läs mer

POS 30/4-2015 Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015. S:a slag 6 omg Plac

POS 30/4-2015 Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015. S:a slag 6 omg Plac Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015 Namn / Speldag 2/4 9/4 16/4 23/4 30/4 7/5 12/5 21/5 28/5 4/6 Andersson Arne Andersson Egon 86 Andersson Jan-Christer 76 80 73 70 68 Bengtsson Bengt-Ove 82

Läs mer

Fortsättning sid 271. Gården nr Källa AI:24a Sid 271

Fortsättning sid 271. Gården nr Källa AI:24a Sid 271 Gården nr 106 1886-1890 Källa AI:24a Sid 217 Kling, Fred. Henning, Fabriksidkare f 1861 6/9 Blomberg, Hilda Catharina, Hustru f 1858 17/1 Johan Arthur, Tvilling Son f 1884 19/5 Carl Thure, Tvilling Son

Läs mer

Ulricehamnsjakten dag 1 OFFICIELL STARTLISTA

Ulricehamnsjakten dag 1 OFFICIELL STARTLISTA 2013-02-16 Ulricehamnsjakten dag 1 H 9-10 Jaktstart med uppehåll 1,5 km 1 HENDÉN Melker 2 PETERSON Eskil Borås GIF 3 HÖGMAN Edvin 4 ANGELSIÖÖ Elliot Storvreta IK 5 MUSSLINDER David Falköpings AIK SK 6

Läs mer

POS 16/4-2015 Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015. S:a slag 6 omg Plac

POS 16/4-2015 Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015. S:a slag 6 omg Plac Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015 Namn / Speldag 2/4 9/4 16/4 23/4 30/4 7/5 12/5 21/5 28/5 4/6 Andersson Arne Andersson Egon Andersson Jan-Christer 76 80 73 Bengtsson Bengt-Ove 82 81 79 Bengtsson

Läs mer

Maila norrcupen@gmail.com eller ring 070-3908521 /Petter Nilsson

Maila norrcupen@gmail.com eller ring 070-3908521 /Petter Nilsson Totalresultat Norrcupen 2013 Reviderad 2013-10-06 18:00 Tack för den här säsongen! Hoppats ni haft kul! Jag har inte hört något negativt angående årets regler/upplägg, betyder det att ni är nöjda eller

Läs mer

Resultatlista Besättningsregattan 2013

Resultatlista Besättningsregattan 2013 09:30 1 D 16 K-4 500 m Final 1 1 Hannah Sackbrook / Greta Helleblad / Johanna Nordström / Johanna Andersso Östra Sverige 02:02,24 2 Andrea Möller / Hanna Falk / My Lindén / Jessica Löf KC Stockholm / 02:04,48

Läs mer

MÄN 200 M lördag Vind - 0,36 1 Erik Grahn -89 Riviera Friidrott 25,35 2 Andreas Berglund -72 Luleå Friidrott 25,64

MÄN 200 M lördag Vind - 0,36 1 Erik Grahn -89 Riviera Friidrott 25,35 2 Andreas Berglund -72 Luleå Friidrott 25,64 MÄN 100 M söndag Vind + 1,55 1 Erik Grahn -89 Riviera Friidrott 12,17 2 Peter Svedlund -90 Haparanda SKT 12,38 3 Erik Johansson -90 Luleå Friidrott 12,56 4 Roger Westin -64 Haparanda SKT 13,06 MÄN 200

Läs mer

Städa på stan Schema 2015

Städa på stan Schema 2015 Lagen 2014-04-03--05 2014-04-05-06 2014-04-11--12 2014-04-18--19 Ellen Bränd 072-7328583 Lisa Lindberg 073-8326337 Veronica Rönngren tfn: 073 8024035 Madeleine Szalay tfn: 073 9671101 Veronica Rönngren

Läs mer

SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 11/2013. Ledamöter av fullmäktige valda av samfundets avdelningar för tiden 1 maj 2013 30 april 2014

SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 11/2013. Ledamöter av fullmäktige valda av samfundets avdelningar för tiden 1 maj 2013 30 april 2014 SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 11/2013 Generalsekreteraren Ledamöterna av Sveriges advokatsamfund Advokatsamfundets fullmäktige Självskrivna ledamöter av fullmäktige Styrelsens ordförande Claes Zettermarck,

Läs mer

GRANINGERUNDAN/Distriktsfinal Kalle Anka Cup OFFICIELLA RESULTAT

GRANINGERUNDAN/Distriktsfinal Kalle Anka Cup OFFICIELLA RESULTAT 2008-02-02 GRANINGERUNDAN/Distriktsfinal Kalle Anka Cup H 10 år Intervallstart fri stil 1,5 km 1 6 STRÖMBÄCK Elis Nätra SK 4:48 0 2 4 STARK Jacob Sollefteå SK 5:15 27 3 8 MODIN Jonathan Remsle Skidklubb

Läs mer

Mälardalens Högskola i Västerås

Mälardalens Högskola i Västerås Deltagare i konferensen 20-21 november 2000 Rikard Andersson Utbildningsbevakare Elizabet Damceska Studierektor Therese Gustavsson Utbildningsbevakare Kent Hartman Studierektor Amund Hunstad Maria Lindén

Läs mer

Roslagsmästerskap stafett, Startlista

Roslagsmästerskap stafett, Startlista Sida 1 av 10 Roslagsmästerskap stafett, Startlista D12 4 anmälda 18:00:00 61 Vakant Lag 1 62 Vakant Lag 2 63 OK Linné 1 Sandra Boström 234884 2A Agnes Jonsson 209645 2B Erika Jonsson 243594 3 Maria Jansson

Läs mer

ALGUTSRUMS IF, styrelser

ALGUTSRUMS IF, styrelser ALGUTSRUMS IF, styrelser år ordförande sekreterare kassör Övriga i styrelsen 1925 Nils Falk Gustaf Falk Arthur Olofsson, Arvid Gustavsson 1926 Arthur Olofsson 1927 Arthur Olofsson 1928 Bertil Ljungström

Läs mer

Klassresultatlista Veteranresan 2016 Sida 1

Klassresultatlista Veteranresan 2016 Sida 1 Klassresultatlista Veteranresan 2016 Sida 1 Herrar Bana A 21 anmälda 1 Hans-Ove Eriksson Nyköpings OK 79:22 0:00 2 Leo Johansson Vandrarringen 85:47 6:25 3 Kenneth Johansson Eskilstuna OL 86:33 7:11 4

Läs mer

Resultatlista Lilla VM-final 2009 Tid: 17:43 Sida 1

Resultatlista Lilla VM-final 2009 Tid: 17:43 Sida 1 Herrar 5 år Damer 5 år Herrar 6 år Damer 6 år Herrar 7 år Damer 7 år Herrar 8 år 1 Mogli Ljungberg Sunne SLF 3 Hugo Eriksson IK Fryken 4 Felix Burell Sunne SLF 5 Daniel Nykvist Sunne SLF 6 Lova Mithander

Läs mer

SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 10/2012 Generalsekreteraren

SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 10/2012 Generalsekreteraren SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 10/2012 Generalsekreteraren Till ledamöterna av Sveriges advokatsamfund Nyintagna ledamöter Styrelsesammanträde den 6 maj 2012 Emil Andersson Charlotte Frisack Brodin

Läs mer

Sommarro Nr Källa AIIa:1 Sid 329 Sommarro Nr Källa AIIa:1 Sid 330 Sommarro Nr Källa AIIa:2 Sid 524

Sommarro Nr Källa AIIa:1 Sid 329 Sommarro Nr Källa AIIa:1 Sid 330 Sommarro Nr Källa AIIa:2 Sid 524 Sommarro Nr 1 1896-1899 Källa AIIa:1 Sid 329 Silfverbrand, Gustaf Albrecht, Bokhållare f 1871 2/11 Nyman, Hilda Vilhelmina Elisabet, Hustru f 1871 25/11 Greta Elisabet, Dotter f 1899 28/4 Bäcker, Josef

Läs mer

Sven Kinnander. Tabell 3 (generation 2) (Från Tabell 2, s 1)

Sven Kinnander. Tabell 3 (generation 2) (Från Tabell 2, s 1) Sven Kinnander Tabell 1 Sven Andersson Kinnander. Bonde i Bäckgården, Fullösa. Född 4 sep 1767 i Forshem, (R). Död 1821 i Fullösa (R) (IvarNyberg/disbyt). Gift 1798 (IvarNyberg/disbyt) med Elin Larsdotter.

Läs mer

Vännäs skidfestival

Vännäs skidfestival Vännäs skidfestival 2010-02-28 Officiella Resultat H 11-12 Sprint fri stil 320 m + masstart Sprint Masstart Totalt Plac Startnr Namn 1 113 ADOLFSSON Lukas Täfteå IK 1 1 2 2 110 STRÖMBERG Viktor Täfteå

Läs mer

Storvretaloppet / UNT-Cupen OFFICIELL STARTLISTA

Storvretaloppet / UNT-Cupen OFFICIELL STARTLISTA 2010-01-23 Storvretaloppet / UNT-Cupen D 9-10 Intervallstart fri stil tid 1 11:00:00 2 11:00:30 3 11:01:00 4 11:01:30 5 11:02:00 6 11:02:30 7 MELÉN-OLSSON Lisa 11:03:00 8 SÖDERQVISTT Madeleine Bälinge

Läs mer

Sammanställt av: Gunnar Ekman, Sida 1. Tabell 1. Tabell 2 (generation 1) (Från Tabell 1)

Sammanställt av: Gunnar Ekman, Sida 1. Tabell 1. Tabell 2 (generation 1) (Från Tabell 1) 2013-02-28 Sammanställt av: Gunnar Ekman, gunnar.ekman@gmail.com Sida 1 Tabell 1 Gabriel Pierrou. Mästersmed på Tolvfors. Född beräknat 1777. Död drunknad 1809-08-20 i Valbo (X). Gift 1799-10-20 i Tolvfors

Läs mer

RESULTAT STRANDS UNGDOMSSPEL Glysisvallen, Hudiksvall Tävlingsledare: Marie Elfström

RESULTAT STRANDS UNGDOMSSPEL Glysisvallen, Hudiksvall Tävlingsledare: Marie Elfström RESULTAT STRANDS UNGDOMSSPEL 2016-08-20 Glysisvallen, Hudiksvall Tävlingsledare: Marie Elfström MÄN 100 M 1,0 1 Habtom Beraki -98 Sollefteå GIF 13,98 P17 110 M HÄCK 0,5 1 Elias Jonsson -99 Bollnäs FIK

Läs mer

SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 11/2009 Generalsekreteraren

SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 11/2009 Generalsekreteraren SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 11/2009 Generalsekreteraren Ledamöterna av Sveriges advokatsamfund Advokatsamfundets fullmäktige Självskrivna ledamöter av fullmäktige Styrelsens ordförande Tomas Nilsson,

Läs mer

Frimolin från Sven Andersson i Fryele till Dahl, Ljungfeldt, Höök

Frimolin från Sven Andersson i Fryele till Dahl, Ljungfeldt, Höök Frimolin från Sven Andersson i Fryele till Dahl, Ljungfeldt, Höök Tabell 1 Sven Andersson (7:1180). Knivsmed Fryele kvarn. Död omkring 1646. Gift med Karin Svensdotter (7:1181). Lars Svensson Frimolin

Läs mer

Startlista Björkstubbematchen Sida

Startlista Björkstubbematchen Sida Startlista Björkstubbematchen Sida 1 H85 2500 meter 4 anmälda S1 30489 Bo Tyvik SKK Västergötland 18:00 29011 Torsten Björkeroth SKK Västergötland 18:02 11003 Ture Gunnarsson SKK Göteborg 18:04 37375 Arne

Läs mer

Knattar -6 år 500 m, K (ej stafett)

Knattar -6 år 500 m, K (ej stafett) Starttlista Vårbyfläkten knattar 2009 Knattar -6 år 500 m, K (ej stafett) 2009-02-28 Startnr Namn Klubbnamn Starttid 1 Love Wagman Sollefteå SK 11.00.00 2 Isak Karlsson Anundsjö IF 11.00.30 3 Johan Söderholm

Läs mer

RAMSBERGS PISTOL & SPORTSKYTTEKLUBB

RAMSBERGS PISTOL & SPORTSKYTTEKLUBB RAMSBERGS PISTOL & SPORTSKYTTEKLUBB RAMSBERGSTRÄFFEN FÄLTSKJUTNING 30:de gången 27 APRIL 2003 200 starter. Vi tackar alla skyttar som trotsade vädret och hjälpte oss till en lyckad tävling. Gränser för

Läs mer

Skyltade gravar där vi söker nya gravrättsinnehavare. Gamla kyrkogården

Skyltade gravar där vi söker nya gravrättsinnehavare. Gamla kyrkogården Skyltade gravar där vi söker nya gravrättsinnehavare. Gamla kyrkogården 1 A 1 14 Fager Lovisa 1 A 1 15-17 Aronsson Agnes, Alda, Oscar W 1 A 2 nr.1-3 Wiberg Bertil, Viktor, Fanny, Fredrik 1 A 2 15-16 Nilsdotter,

Läs mer

TENNISSKOLAN MÅNDAG. 15:00-16:00 Bana 1 Tränare: Fredrik Grön. 15:00-16:00 Bana 2 Tränare: Adam E Orange. 16:00-17:00 Bana 1 Tränare: Adam E Grön

TENNISSKOLAN MÅNDAG. 15:00-16:00 Bana 1 Tränare: Fredrik Grön. 15:00-16:00 Bana 2 Tränare: Adam E Orange. 16:00-17:00 Bana 1 Tränare: Adam E Grön MÅNDAG 15:00-16:00 Bana 1 Tränare: Fredrik Grön Isak Lundstedt 05 0739-02 67 37 Jesper Söderborg 05 0733-98 94 56 Erik Samuelsson 04 0705-18 03 85 William Molin 05 0707-74 80 33 Lisa Weijerman 08 0708-44

Läs mer

Boda Torp under Boda. De sista som bodde här var Johan Jäger Jonasson med hustru och åtta barn. De flyttade år 1900 till Planen.

Boda Torp under Boda. De sista som bodde här var Johan Jäger Jonasson med hustru och åtta barn. De flyttade år 1900 till Planen. Åbo Boda Torp under Boda. De sista som bodde här var Johan Jäger Jonasson med hustru och åtta barn. De flyttade år 1900 till Planen. Sida 302 1776 Karl (1736- ), Stina (1745- ), Stina (1781- ) och Katrina.

Läs mer