förvalt:l Westling, L.; öfriga styrelseleda- skattmästare:

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "förvalt:l Westling, L.; öfriga styrelseleda- skattmästare:"

Transkript

1 [ D. Föreniagar och siillskap.' F. V. Hansen. Sekr.: profeswr Znut Kjell Hafström, Manfred; d:o Sundsvall: Alexisberg, Rådmsnsg. 18; kassaförv.: hofintenden son, F. P.; ord. styrelsemedl.: Johansson, ten Axel Lagrelins, Sköldungag. 3. Josaf; Malmqvist, Gunnar; Kempe, Erland ; [3994] Sällskapet Nya Idun. revisorer: Lindström, H.; Drakenberg, N.; Styrelse: auppl.: Mattson, S. fröken Hubner; v. ordf.: dok Redaktör af Svensk Filatelistisk 'ridtor Klarolina Widerström; 1:sta sekr.: fru 'lmift: Wilms, Ernst' Sigrid Elmblad; %dra sekr.: fröken Ida von [4007] Stockholms Filatelistsällskap. Plomgren; kassaförr.: fröken Lilly Engström. &iftadt Ord. sammantriide en ging i l39951 Kulturella Ungdomsrörelsen. månaden (septembermaj) 2 Restaurant ordf.: doktor T. J. A, 9 Fenixpalatset. Ordf.: ; Wikström, Einar, v. ordf. o. sekr,: magister C. d h l öfverkrigsfiskal,. d, Birgerjarl%. 54; v. ordf.: Jakobsbergsg, 45 kassör: herr Ernst Strand, Skarstedt, J. H., direktör; sekr.: Malmqvist, Kungsg. 8'2. L., aktuarie; v. sekr.: Holmberg, N. V. B., förste stationsskrifvare; kassaförvaltare: L39961 Universella 'roderskaet och Cederholm, Eric, bankkamkr; försäljnings Teosofiska Samfundet. Ledare: Katherine föreståndare: Silfverling, Sven, bankkamrer; Tingley. President för samfundets bveiiska bibliot.: Strandell, Nils, fil. kand., kontorsafdelning Zander, G. Hufvudkvarter: Ny chef; klubbmästare: Cederholm, Eric, bankbrogatan 50. Lånbibliotek och bokhandel kamrer; sällskapets organ: Nordisk Filatelisöppen 97 (sommaren 96). Exp. af tid tisk Tidskrift; hufvndredaktör: Malmqrist, skriften.den Teosofiska Viigen., Nybrog. 50. L., Birgerjarlsg. 131 B. Revisorer: Asp, Erik, Centrum RO 1 (Stockholm), ordf.: von grossh.; Silfverling, Hj., direktör; revisors Greyerz, W. suppl.: Rosendahl, Th., ingenjör. [3998] Teosofiska samfundet i Skan (Nytt styrelseval i Febr.) dinavien. (Centralbyr&, bibliotek o. bokförjuniorafdelning: lag: ostermalmsg. 75, öppna söckenda 13 Föreningen Yngre Frimjirhssamlrtre i Stoekliolni. 0. siinda 1112.) Generalsekreterare: Cron Stiftad Ordf.: Lundqvist, Sven, NYval E. vice ordf.: Westerlund, Betty ; kassa bro$?. 60; sekret.: sven. förvalt:l Westling, L.; öfriga styrelseleda skattmästare: möter: Hallström, C. W.; Edström, Linda; [4010] Föreningen för bokhsndtverk. K. Richnau, G.; ombud fi;r Danmark: Thaning, Biblioteket. Ordf.: riksbibliotekarie I. Col H.; 29 loger i Sverige och Danmark. Före lijn; sekr.: bibliotekarie H. E. Lagerqvist; stkfidare för centralbyrån: Hallström, C. W. kassaforv.: bibliotekarie G. Adde. fitookliolmslogen. Ordf.: Liljestrand, P. E. a ogen rion (Sthlm). Ordf.: Liander, G. H. 7) FO,, konst, musik eller sång. [40001 Svenska likbränningsföreningen. [4020] Sveriges allmänna konstförening. Ordf.: Kinell, E. G.; v. ordf.: Nylin, E; öf (vastra i i d 10 % 1 d tr.) H.. M. lieriga styrelseledamöter: Lindgren, G.; Wallis, fören:s höge beskyddare. ordf.: d l C.; Zetterberg, H.: =ahhren, C G.; Berg: stam, Axel; v. ordf.: Laurin, Cari G.; sekr.: E.; Nyberg, F. W. W.; Edlund, K. S., af Geijerstam, O.; skattm.: Zätterström, G.; suppleanter: Schlyter, G.; Solilman, A.; in intendent: sigge. t spektör för krematoriet: Edlund, K. S., t. f. Föreståndare för detsamma: Axén, Joh. 8. [4022] Föreningen för grafisk konst. Sekret. o. kassaförvalt.: Dahlgren, C. G. (Adress Kammarrätten.) Ordf.: Laurin, I'.; öfriga styrelseledam.: Bergström, A: Hag [4006] Sveriges FilatelistFörening. Stif lund, R.; silfwerskiöld, 0. B. T.; tad Klubblokal och exp.: GPftureg. G.; suppleanter: Lundberg, H.; Gxuffin, A.; 24 *(18, lördagar 111 e. m.) Agare 0. sekret: C;auffin, A, fil. d:r, Stockholm; skettutg. af Svensk Filatelistisk Tidskrift. Ordf.: mästare: silfwerskiöld, O. B. T., revisor. KrBelien, Oscar; v. ordf.: Wulff, John, ( (privatadr.: Stäket, ä t Västerås t n sekret.: Wilms, Albrecht; v. sekret. : Liiblin; banan). Elis; kassïförvslt.: Klint, John A.; bibliote tt val, se suppl.) karie: Salmonsson, C. ; klubbmästare: Rubcnson, A.; exped.föreståndare: Krpclien, [4024] Musikaliska konstföreningen. (Ex Oscar; lokalafdelningens i Göteborg repre. ped.: Drottningg. 9 C.) Ordf.: May, *J.; v. sentant: Christenson, Bror; d:o Malmö : Wal ordf. : Valentin, K.; sekret. : Horales, O. ; den, J. W.; d:o Norrköping: Mischlie, Julius; skattmäst.: Ilennig, H.; suppleanter: Beckd:o Helsingborg: Bergvall, Nils; d.0 Borås: inan, B.; Petterson, E FINSPQNGS METALL VERKS A.B. BERIDARESANSQATAN 17

2 \ I 7. För konst, musik eller sing. [ [4026j Musikföreningen. (Stiftad 1881.) till K. Musikaliska akademien, trädde i Ordf.: Lov&, Christian; vice ordf.: Hennig, verksamhet d. 13 januari Styrelse: H.; dirigent: Wiklund, V.; sekr&:söderbaum, Ordf.: Schlesinger E. A.; v. Ordf.: Bielke, C.; kassaförvalt.: Mueller, E.; öfriga ledam.: Thare, grefve; sekreterare: de hmeiie+ Svedbom, H., fru; Klemming, G., fru; Bon G.; Musikchef och Bibliotekarie: Kjellstfim, nier, A., fru; Stenberg, E., fröken; Brodin, S.; Tägtström, I.; Suppleanter: Kjellberg, J. E., f. d. rektor. Hj. (tillika Skattmästare); Lidberg, D., samt [P0281 Nya Filharmoniska Sållskapet 'je11berg9 Henning. (stiftadt 1903), Birgerjarlsg. 16. Ordf.: J QvartettsangareFörbundet(Stifaf Sillén; sekr.: Gust. Hultquist; öfriga leda ta h t 1883 af Aug. Edgren.) Eiedersledamöter: Richard Andersson; C. Ringensson; möter: Henneberg, Rich.; Myrberg, A. M. Carlberg; fru H. Kindberg; fröken Sånganförare: Carelius, E. Ordf.: Bremer, H. ()dmann fru A. Ringensson fru A San Aug.; sekret.: Perlitx, Hugo A.; kassör: tesgon, Z p. d. alier; R. Wahl Sundin, Hugo; öfriga funktionärer: Rosendahl, qvist; fru G. NylBn; fru M. Rodhe. N.; Lundberg, G.; Berg, F. Anmiilan till inträde för sångare och* passiva sker genom C40291 Kammarmuelkföreningen. Sty ledamöter. relse: August Wall, crdf.; Ernst Schlesinger, v ordf,. d E40401 Sällskapet k för svenska kvartett. Richard Berg; T Bieke. sven sangens befrämjande. (Stiftadt 1883.) Ordf.: ström; conrad i Lidforss, Burén, Axel; v. ordf.:södermark, P. G.; sekret.: I. G. de t skattm.; t Högberg, Carl;, skattmast.: John% i Carl; Adolf Wiklund. ledamöter: Ellséu, A.; Hörstadiue, G. W.; Böhme, Amandus. E4030 a] Konsertföreningen. (Stiftad Prisdomare: Södermark, Per; Berg, Alfred; 1902.) Hedersordförande: H. l<. H. Kron Sandberg, O. Th. prinsen; ordf. May, John; v. ordf.: Lidforss, [40411 Musiksallskapet, internationella. Erik; sekr.: Törnebladh, C.; skattmast.: Fur ordf. valentin, K,, professor,, i k l i stenberg, Otto L. Ledamöter: Wahlström, akade;iiien ; sekr,: t A,, h, observato P.; Hirsoh; Otto; Ax:son Johnson, Helge; rium. Kjellström, Sven; Nordqvist, Conrad; Rydbeck, Oscar; Zetterquist, Lars. r40421 Bellmanskören. Dirigent: Akerberg, Erik (a. t. Nacka 98); ordf.: Jönsson, [4030b] Franz BerwaldStiftelsen. (Stif P., a. t ; v. ordf.: Gille, Henrik; sekr.: tad 1909.) Ordf. May, John; v. ordf. Lid Hellsten, A., a. t , r. t ; biblioforss, Erik; sekr.: Törnebladh, C.; skattma tekarie: Lindström, F. V., a. t. Skarsatra stare: Furstenberg, Otto L. Ledamöter: 140; kassör: Ternell, E., a. t Ordi Hirsch, Otto;,Nordqvist, Conrad; Valentin, narie singöfn. fredagar. Lokal: Tre Rem Karl. mare. 3 [4031] Folkkonsertförbundet. [ Stockholms sangargille. (Grundadt Mal: anordnandet af populara och Ordf.: Hult, (jlof, med. dokt.; v. ordf: Barr, prisbilliga korkonserter.) Knut, fil. dokt.; 1:e sekr.: Hultquist, Gust., Styrelse: Marks von Wurtemberg, E. T., stadsingenjör, i>:e Gillgren, J., bankfrih., ordf..; Valentin, Alida, fröken, kassa tjanyteman. l:e skattm.: sjöbladh, J. A,, förv.; Bergström, Einar, sekr., Ryttareg. 12, Råsunda; r. t ].åsund% 17.; yalentin, Karl, Blubbm.: byggm.; Tr&gårdh, skattm.: Pilip, Hintzc, korrespondent; H., advokat, l:e och ilrluud, Victor, kordirigenter; Taube, Matilda, grefvinna; Brandström, Engla, dirigent: 2, dirigent: peterson&,rger, saul, kantor. W., musikdirekt ; fröken; Berglund, J. E.; Bergendal, Ernst; Nordqvist, Conrad; Fischier, P. E. M. C4044 a] Stockholms Studentsangarförbund. Ordfirande: Santesson, C. G., pro [4032] Stockholms allmänna sångför fessor vid Karolinfika Institutet; v. ordf.: ening. (Stiftad den 5 mars 1862.) Urdf.: hilipson, M., amanuens; sekret.: Vasseur, Weidenhaijn, A.; v. ordf.: Sachse, E; skatt Eric, jur. stad.; skattmast. Lönnqvist, S., mast.: Ringh, C. P.; sekret.: Hansson, A. kamrer, sanganlirare: ortengren, J., musik Sånglärare: Carelius,Emil. Sånglokal: Brunke direktir. bergsg. 9. Repetitioner hvarje tisdar kl. [4044b] svenska K. F. U. M. K. 8, e m A. t , r. t (Stiftad 1894.) Postadress: Box 236, Sthlm. E40361 Mazerska kvartettsällskapet Dirigent: Lindqvist, Hugo, musikdir.; ordf. (Konstniirshuset, Smålandsg. 71, stiftadt af Odencrantq, L. A, bankdir ; v. ordf.: Krantx, grosshandl. Johan XIazer genom testamente G. A., kyrkoherde dp (Vretakloster); sekr.: Nikla Skandinaviens Största Liffrsakringsbslag : T H U L E

3 I ' D. Föreningar och sällskap son, Efr., kamrer; skattm.: Ostlihn, P., ingen sekreterare och ombudsman: Leuhusen, F. jör : resemarsk.: Lindberg, Efr., notarie; W. O., frih.; riddarhuskamrerare: Fleetwood, bibl. o. resekassör: Peterson, Teod., bank R. A. S., frih.; riddarhuskanslist: Edelstam, kassör; öfriga styrelsemedl.: Nordberg, Frit., C.; amanuenser: Mörner, C. O. R., grefve kamrer; Krokström, Th., grosshandl. (Gefle); Lagerfelt, C. F., frih. Norelins, J., folksk.lär. (Orebro); styrelsesuppl.: Johansson, John, bankkamrer; Pet Tjänstemannasällskapet i Stockterson, Henrik, civiling.; Jönsson, A., tryc holm. (Arsenalsg. 8 C, 3 tr.; a. t. 5 24, r. t. keriförest. (Göteborg) och Jörqensen, W.,l;ir., 2625.) Direktionen består af: Silfverswärd, Norrköpinp. C. G., kammarskr.; Bergh, Otto, revisor; L4045 al Sangsällskapet Tengroth, B. M., auktionsdir.; Lindblad, E. Lokal: Klara V. Eyrkog 17l. O., bataljonsläk.; Burman, H. förste revisor; Dirigent: sandberg, 0. h.; ordf.: L Areen, E. %fil lic.; Ramel,& friha, advokat.,, Otto; v. ordf.: Sjögren, Emil; skattm.: Ström, Hedlund, K., auditör; Mankell, J. J. B., klubbm.: 0lsson, E bibliotek.: rektor; ; Lagerholm, G., Iöjtn.; Larsson, h. Aselins, Roland; se$ret.: Jacobsson, Gunnar, F., revisor; Lindberg, H., telegr.assist. Vanitdisviigen 151V, a. t. Vasa c40551 Stockholms stads tjänstemans [4045b] Musikaliska sällskapet \f. d.s. förening. Styrelse: ordf.: Nordfeldt, A. G., S. U. Hkören. fattigvårdsinspekt6rsassistent; v. ordf.: Kihl Ordf.: Andersson, Richard, prof.; Xhlén, Da ströni, O., kont.chef; sekr. o. skattm.: Anstrin, vid, musikdir. (dirigent); v. ordf.: Pehrson, H., not., Tnleg. 33, a. t. Vasa 66 41; öfriga Thorsten, fil. lic.; Broman, Hanna, 1är:a; ledam.: Alfheim, R., bokaukt.kommissarie; sekr: Olsson, Ragnhild, Iar a; Petri, Einar, Barkman, E., revisor; Eobeck, P., byggn.ing.; aman.; Romell, Lars Gunnar, fil. mag. Hedström, E., distr.:ing.; Holmer, E., frö [4046] Sangarskraet i ken; Persson, J., ingenjör; Stael t von Hol h : l e. o. hofratts, Gein, Mathilda, fröken ; Tegnér, d U.,, kassör ; mäster: vakant; ålderman o, verk A. D., SUPP.: Edbas: ohman, A,, bankkassör; skrifvare: Axels wall, A., förrådsbokhållare; Johanson, G., T., banktj,.rnan; pungslagare: sslom.; Malmborg d 0. B., civ.w; Nilsson, skjöld, K., arkitekt; vindragare: Ekström, K. M., kontorsskrifvare, Sjödin, J., civilin Otto, köpman. genjör; dstman, N., amanuens. Föreningens organ %r >Tidskrift för Stockholms stads r40471 TyskaS:tGertrudsförsamlingens tjänstemäns förening», redaktör: Ostman, förening för kyrkosangens höjande. Ordf. N., amanuens. o. kassaförv.: Zimmermaun, Bl.; v. ordf.: Isselliorst, H.; sekr.: Cheliiis, G.; öfriga sty. i40601 Sveriges advokatsamfund. Ordf.: relseledamöter M., fru; sterzel, O., b Mannheimer,O., göte borg;^. ordf.:sandström,, fru; lsselliorst, A., fru; zirnmermhnn, E., frö Gustaf, Stockholm; Hnselius, Gösta, Sthlm; ken; Kahl, A., fabrikör; sterzel, G,, dr; Berglund, E.; Sthlm: Hedenskog; O., Malmö; Schmelzkopf, W.; revisor kl^^, H.; Drdrenberg, B. E., Göteborg; Kbersner, Alb., TIrirth, O. Stockholm ; suppleanter : Purstenberg, O., LodBn, J.: Löfgren, Eliel, och Stjernstedt, Stockholms Kyrkomusikerförening. G., samtliga Stockholm; Almstrand, H.; Ordf.: C. E'. Hennerberg, Grefg. 17; v. ordf. : Göteborg; Waldenström, M., Malmö; Themp Victor Wiklund; sekr.: C. Lanibhre, Giitg. 3; tander, S., Stockholm, samt Hjelmqvist, W., v. sekr.:harald Fryklöf; kassaförv.:d.ahl6n. Orebro; sekret.: Tjerneld, John, som rnotta Suppl.. C. Wiberq O. Edv. Svensson. Minst ger meddelanden till samfundet. t ord. sammanträden hållas under året. [40631 Stockholms pr..stsallskap. Larsson, V.; v. ordf.: Norrby, J.; styrelse 8) För kar eller yrkesintressen. medlemmar: Lindliagen, T.; Eällander, J.; Ekonomiska och nationella samman Thysell, S.; Nilson, S.; sekret.: Svanberg, A.; kassaförvalt.: Holmbäck, A. slutningar. [4051] Riddarhusdirektionen. Ordf.: Allmänna Svenska läkareföreningen, se Wachtmeister, H. H., grefve ; ledamöter: von C Rosen, G. P. A., grefve; Leijonhufvud, B. S. Svenska Iäkaresällskapet, se [3949]. A frih.: Cederström, A. G. E., frih.; Beck J. G., frih,; wästfelt, C. G. N. L.; Stockholms läkareförening, se f Printzsköld, O.H. R. Tjiinstem,an : riddarbus FINSPONGS' METALL VERKS A.S. BERIDAREBANSQATAN 17

4 8. För kar eller yrkesintressen. [ Svenska tandläkaresällskapet. hausen, R.; Elmström, O.; Afzelius, F.;supple Ordf.: Widman, L.; sekr.: Johansson, E.; ant: Collin, C. O. L.; bibliotekarie: Ahlberg, redaktör: Raniberg, H.; bibliot.: ThourBn, G.; K. A. vaktmästare: Sundberg, Anna. konservator: Nordqvist, H.; ledamöter af förvaltningsnämnden: Engtröm, P. (skattmas [4083] Farmaceutiska föreningen. tare); Skogsborg, G.; Hedström, G. (Valling. 26.) Styrelse: [4071] Odontologiska Sällskapet i Stockholm. (Dram. Teat. Restaurants ensk. Ordförande: Ekecrantz, Th' E. våning.) Ord. sammankomst första och tredje 2e,!.fil$,"hf9U$t,"P mandag kl. 7,80 e. m. i hvarje manad, utom juni, juli och augusti. Ulmgren, O,; Ofriga ledamöter: Bruce, V. O. C.; Bruniiis, sekret.: i 8.: skattmäst.:, G, N. A.; de Terdier, N. G. O.; Kockum, K. A. H.; Lagercrantz, C.; Nyman, S. 0. [4075] Svenska veterinärläkareförenin Suppleanter: Huss, H. 8.; Svenneberg, J gen. Ordf.: Vennerholm, John, professor (Al N.; Sundblad, L G. bano); v. ordf. Boström, W., distriktsvet, Revisorer: Hylthn, E. L.; Lidgren, A E. Sala; sekret.: Bergman, Arv. M., professor A f styrelsen utsedda tjanstemen: (Experimentalfältet); skattm.: Sandeborg, M., Kassaförvaltare: Lagercrantz, C. slakthuidir. (Stockholm 4); Regnér, G., rege Bibliotekarie I(. A. H. k mentsvet. Matrikelredaktör: Barlin, V. C40771 Svensk Sjuksköterskeförening. Platsbyråforest.: Forsman, C. 0. Ordf.: Wellin, Bertha; vice ordf.: Linder, Klubbmästare: Lindgren, 8. E. Eliii; kassaförv.: Lagerman, Alma; 1:ste sekr. Nämnd: och föreska för föreiiingens upplyaningsbyrh, Förman: Hamner, J. W. adr. Bralieg. 56: Meyerson, Agda; 2:dre sekr.: Ledamöter: Huss, H. A.; Kockum, E. A. I3 Lind, Elisabeth; ellitröm, Elisabet; Rydström, A steen, l; ; i dtkiöld, h C40841 Centralstyrelsen för Sveriges farmasine; pontén, A suppleanter: ; maceutförbund. d Ordf.: Hellström, E. W, berg,?%hea; i h, b f i d, d, apotekare; v. ordf.:*hamrin, A., apotekare bet; Magna: f f i cederström,, charlotte. sekret.: ltoos, A. E., apotekare; kassaförv. : 0rdf:s adr. Dalagatan, 35, Va. Molander, P., apotekare; ledam.: hlatérn, E.,., apotekare; suppl.: Ivedin, J., apotekare, Södcrc40781 Stockholms barnmorskesällskap. strbm, B., apotekare. Exp. Vegag. gl; r. t. Ordf.: Sebardt, Elisabeth, fröken; sekret.: Vasa 158. Palsson, Anna, f. Meijer;..kassör: Berg C40851 Stockholmskretsen af Sveriges / strand. Maria, f. Akerberg; styrel;; ledarnöter: Qvarzell, Hanna; Karsten. farmaoeutf6rbund. Ordf.: B., f. Strömberg; apotekare ; sekret.: Sundblad, G., apotekare; $e$:.k, Jo,,,, kassafarv.: Rudebeck H., apotekare. fröken; Sjogren, Ida, froken; Dahl, Lotten, [4086] Svenska Medicinalväxtföreningen. fröken; Olsson, Kerstin, fröken; Frykholm, (Stiftad 1910 för insamling, odling och för \ Priwilla, fröken; revisorer: v. ckerman,'siiljnirt af medicinalväxter.) Styrelse: apo Ebba, grefv:a; Gödecke, Betty, fru; Wester tekare K. Sjöberg, ordf.; apotekare N. de berg, Kllen, frhken; suppleanter: Elmers, Verdier, verkst. dir.; apotekare A. H. Back Tekla, fru; Nesselius, Etniria, fröken. DO ström; bgråchef Aug. Lyttkens; dir. G. Lind; natiuner eller gifvor till sjukkassan mot skollarare G. S. Johansson; fil. dr A. Ritagas af styrelseleditmötekna. sing. Styrelsesuppleanter: fil. dr kt. West (Nytt styrrlseval i Febr.) lin<; trädgårdsm. V. Hagström; apotekare [4081] Apotekaresocieteten. (Valling. Kockum. 20. Fonder, se [ ) Direktion: Ordf.: [4088] Försäkringsföreningen. (Stift. Sjöberg, K. M.; sekr.: Delphin, T.; kassa Klubblokal: Brunkebergstorg 15"; r. t. förestånd.: Schimmelpfeniiig, C. F. V.; öfriga 33 56, a. t ) Ordf.: Palme, Sven: v. ledamöter: Unger, A. G.; Bruce, O. C. V.; ordf.: Liljestrand, P. K.; öfriga styrelse Ericsson, A. O.; Ewerlöf, V. B.; supplean ledarn.: Zethelius, J. A.; Phragrnén,E ;Stolpe, ter: Sjöberg, A. E.; v. Schéele, Hj.; oiribuds Carl; Guinchard, J.; Ulmgrrri, Pur; sekret.: man: Sebardt j:or, W., jur. Itand, asiessor; o. redaktör för tidskriften: Flyg tre, Natte, medicinltaxerevisorer: Balkenhansen, R.; adr. : Briinkebergsturg 15"; klub bmast.: Ek Schimmelpfennig, C. F. V.; suppleanter: Sjö wall, N. J. berg, B. M.; Delyhin, T.; revisorer: Balhen (Nya val i Jan.) Skandinaviens Största Lifförsakringsbolag : THULE

5 [ O71 D. Föreningar och sällskap. [4089] Svenska Aktuarieföreningen, bil Direktör: Frestadius, E., kapten. dad 1904, utgör en sammanslutning af per Sekreterare: Silfverstolpe, C., kapten. soner, hvilka utöfva aktuariebefattning i Ofriga ledamöter: Lagerbielke, A., frih., svenska lifförsakringsbolag eller som på öfvorstelöjtn.; Rosen, R., grefve, ryttm.; annat sätt syssla med försiikringstekniska d Krook, K., kapten; Boltenstern, G. A., angelagenheter. Ordf.: professor Edv. Phrag öfverste; Bolin, A., öfverstelöjtn.; von Otmén, vice ordf.: professor Edv. Jaderin, ae ter, C. G.,frih.,kapten; Murray,A.;öfverste. kret.: fil. dr N. V. E. Nordenmark. Suppleanter: Reuterskiöld, E. A. F., kapt&; von Horn, C., ryttmästare; Trana, svensda teknologföreningen, se [ G. A., löjtn.; Cederschiöld, R., ryttm.; Stockholms allm. teknikerförbund, se Uggla, G., kapten; Elliot, W., löjtnant; Amundson, K. A. B., major. [4090] Föreningen Diplomerade frhl [4098] Artilleriklubben, adr. Artilleri Handelshögskolan. (Föreningen D. H. H. staben, Riddaregatan 13. Ordf.: Ossterman, S.) Styrelse: Ordf : Regnstrand, O.; om O., major; sekreterare och skattmast.: Schmibudsmn: Sjöblom, T.; öfriga ledam.: Carls terlöw, H., kapten (rikstel ). son, O. T.; Svensson, S. A.; Wictorin, N. G. C41011 SjöofRcerssallskapet i Stock [4091 a] Civila Väg och Vattenbygg holm. Lokal: N.o 8 Skeppsholmen, 1 tr. nadsklubben. Sthlm. Ordf.: Tingsten, K.; Uirektioa: Ordf.: Ehrensvard, C. A., kontervice ordf.: Wretlind, E, P.; sekr.: Nordgård, amiral; ekonomidir.: Ulff, G., förste marin K. Styrclsemedl.: Dahlström, A. intend.; sekr.: Fevrell, Th., kapten; bibliotekarie: Akermark, H., kapt. sltattmästare: C4091 bl Svenska Elektricitetsverksför LundBn, G., marininte;ident;"öfrira medlemeningen. (Stiftad 1903.) Byrå Malmskill mar: Ekström, A., Lindström, nadsg. 54", r. t Styrelse: Ordf.: Dahlander, Rob., direktar; v. ordf.: Decker,Aug., C., öfvering.; sekr.: Rossauder, Carl A., ing.; r41031 Svenska nderofficersför'bundet. öfriga ledamöter: Ekström, Alfr., fil. dr.; Ordf.: Forssberg, Fr., flaggstyrin., Sthlm; Borgqvist, W., öfvering..; Fredholm, J.. di v. ordf.: Genherg, Ch., fanj., 1. 23, Osterrektor; Molin, H. M., direktör; Reuterswärd, sund; kassör : Peterson, H., fanj., Beridare C. A., ing.; Hedin, J., dispon. bansg. 23 BI1; sekr.: Dlartin, K., serg., Oscar [4092] Svenska Vattenkraftföreningen. Fredriksborg, ledarn.: Möller, O., K. I, Sthlm. Stiftad år 1909.) ByråNorrlandsg. 16I, r. t. r41041 UnderoPficerssällskapet i Stock Styrelse: Ordf.: Hellner, J., justitie holm. Stiftadt Ordf.: Jansson, E. F. råd; v. ordf.: Kichert, J. G., professor; Swartz, (adr. Slieppareg. 45, a. t. O ); v. ordf.: Pehr, grosshandlare; sekr.: Lubeck, Sven, Johansson, C. E., K. Flottan; sekr.: Rehnberw, civilingenjör; öfriga ledamöter: Dahlander, J., fanj., K. Göta Lifg.; kontrollant: orb, Rob., direktör; Danielsson, C., disponent;l., styckj., K. Svea Artilleri; kassör: Ols Hedin, Tohn, disponent; Kempe, Frans, fil. I son, C. E., flaggskeppare, Flottan, intendent: dr.; Kinander, E., v. häradsh.; Magnuson, Ljungqvist, O. W., serg. Falttelegrafkåren; Tord. difiponent; Munktell, H. A., direktor; öfriga styralseledarn.: krtcnsson, M., fanj., Nobell, Arad S:son, dispon.; Palmser, Wilh., K. Svea lifgarde; Möller, O., fanj., K. lifg. professor; Alrutz, Otto, jur. kand.; snpple till hast: Kauriitz, C. G., styckj., K. Positionsanter: Serrander, Mauritz, löjtnant; Huldt, artilleriet; Chruzander, C.; Englund, W. =istoffer, dison ; Karlsson, dison.; [4106] Stockholms landstormsförbund. Tham j:or, V., direktör; arbetsutskott: Hell Stift,d april Ordf.: Nauckhor, ner; Richert; Swartz; Lubeck; Dahlander; J G.; v. ordf.: 11.; T h C. Kinander; suppleanter: Magnuson; Hedin; E.; R.; chefsinstruk biträdande sekreterare: Rappe, A., frih., ci Jeyerhjelm, C,; sekr.: stendahl, 0.; 2. vilingenjör. sekr.: Astrand, O. G. H.; materialförv.: Hå C40931 Landtbruksklubben i Stock kansson, A.; öfr. ledam.: Cervin, C.; Ericsholm. Bestyrelsens ordf.: Lyttkens, Aug., son, Gid.; Francke, R.; Hamnqvist, A.; Isf. d. byråchef; sekr.: Lange, Nils, registrator berg, H.; Johnson, Helge 8:son; Jonson, T.; i Jord bruksdep. Levy, G.;Lindström, G.; Palme, S.; Rignell, E. Ac; Rubin, T.; Sandberg. E.; Seijmer, J. [4096] Militärsällskapet i Stockholm. Ordförande: Rosenblad, C., frih., öfverste. G.; Testrilp, E,; Warelius, S. Vice ordförande: Taube, C. E., grefve, öf [4107 a] Föreningen Stockholms Land verste.. sttrmskamrater. Stiftad 15 juni Adr. FINSPONGS METALLVERKS A.B. BERIiDARESANSQATAN 17

6 Kemiska 8. ' För kår eller yrkesintressen Stockholm, Kh. Styrelse: disponent H. Alm [41151 Sveriges allmänna folkskolström, ordf; dokt. Manne Ekman, v. ordf.; lärareförening. Ordf.: Dalin, Alfred; sekret.: notarie Rob. Ahlin, sekr.; direktör J. Eklund, Nylund, Sven; kassaförvalt.: Dalström, J. kassör. Ledam.: faktor P. Kierkegaard; apo J.; öfriga centralstyrelseledsmöter: Björktekare C.E. Hansson; grossli. A. Hamnqvist. man, G.; Borgh, P.; Bruce, N. O.; Pridén, Alfr. ; Landberg, Gustava; Lessel, Anna; Ry. [4107 b! Gustaf Wasa landstorrnsföre dén, Värner; Tennman, M. ning. Adr. Heimdalsg. Oraf.: profespor Tor Jonsson, Odeng. 15; r. t. Osterm [41171 Stockholms folkskollärareför Ordf.: Dalström, J. J.; v. ordf.: sekr.: kamrer Albert Swederns, ttimdalsg: Nystedt, Gerda; sekr.: Westerin, G. A., och 8'; a. t. Vasa Ehlin, E.; kassaforvalt. : Wassberg, Anton; [4108] + sällskapet ledamöter: Wahlström, A. Th.; Olsson, Maria. utgör en sammanslutning af kemister i Stockholm. [41181 Sveriges folkskollararinneför Sainniantrader 2:dra m%ildag i livarje manad (okt. hund (S. F,) har till andamal att befrämja maj) E% Stockholms Högskolas larosal n:r 2. Ordf.: prof. H. von Euler;v. ordf.: prof, K. enig samverkan mellan Sveriges folkskol A, vesterberg; sekr.: amanuens E, i lärarinnor d för tillvaratagande af pedagogiska berg. och ekonomiska intressen. Centralstyrelse: ordf.: fröken Maria Jönsson; v. ordf.: fröken i t k h l Adkle Wetterlind, ä l l Jönköping; k la sekr.:fröken. ordf.: G. 0.; l v. och skattm.:, Gerda Nystedt; kassafiirv.: fröken Hilda von R F.; sekr,: j.;, öfriga sty htrandberg; 2:a sekr.: friiken Astrid Wickrelseledsm.: Renius, Holmberg, J.; klubb man; medl.: fröken Naemi Uddenberg, Malmast.: Westblad, R. mö, o. fröken Ida Friberg, Nyköping. Med Stoclrholms lärareslillskaps byggnidkommitté: lemmarna i utgöra V. u. Ordf.: Nyström, J. E".; ledarn.: Björkman, (Nyval i Januari, se Suppl.) P. A., kassaförv.; Skårman, J. d. O.; Elia [41 ig] Stockholms lokalförening af son,. G. E.; Zamore, C. A. Svenska Folkskolans Vänner. Ordf.: Nlom Prdngogiska biblioteket. Eriksbergsg. 8 A. qvist, Axel; v. ordf.: Rönnell, Erik; sekr.: ' Tillhör Stockholms läraresallskap. Oppnades Johanson, Fritz; v. sekr.: Riiinell, Erik; Innehåller f. n. omkring37,ooo band. kassör: Eriksson, C.; ledamöter: Sjöholm, Afsedt för lärare och lararinnor vid alla Alfr.; Aberg; Olivia, och Dammberg, Lotten. slags uppfostrinsskolor,allm. laroverk,flick (Nytt va1 i Febr.) skolor, folkskolor, m. m. samt andra for uppfostran och undervisning intresserade r4lz01 Stockholms iokalafdelning af S F Styrelse: N. G. W,, t (Sveriges d t folltskollärarinneförbundj., Ordf.: ordf., skattni. o. förest.; A ordf.;, A fröken., Haria. Jönsson; v. ordf.: fröken Cewidegren, &latilda, sekr.; dk., l cilia Francke; d, sekr.: friiken Ingegerd Pal B j.; suppl,:, L och h mér; i kassaförv.: l, fröken, Hanna Klaeson: frö Sidner, Hedvig. Bibliotciu,rie: Phragmbn, Hedvig. Bitriidande bibliotekarier: Lömen ken Bedvig $;:PP>.) hielm,, Laura, och Romnlus, Anna. [4121] Föreningen Stockholms folkskollärarinnors husrnoderskola. Styrelse: [41 1 l] Pedagogiska sällskapet. Ordf.: fröken Maria Jönsson, ordf. ; fröken Inge Nordlund,K.; v. ordf.: Engström, Lilly: sekr.: gerd Palmér, sekr.; fru Anna Dalström, Lidman, Cdrl; kassaförvalt.: Asprnan, Maria; kassaförvaltare och inspektris; fruarna Hulda öfriga ledariiöter: Svedelius, C.; Lithner, Cervin; Lilly Hellström; Frida OlssonZe Augusta; Lundén, J. thrzus; fröknarna Edith Henricsson; Anna i Svenrka gymnastikläraresällska 'jöstedt; *lma Westerberg. pet. Ordf.; Schmiterlöw, G.; sekret. 0. &att är rid Osmo (Ny* mgstare: G., kapten; b styrelseledilmö ";isbanan),, ger ett års utbildning i husligt ter: =evin, A.; s,; R,; darbete é k åt, flickor från Stockholms folkskolor. Svalling, S.; Moberg. G. ; Wallgren, s.; [4122; Svenska d6fstumläraresällskapet Wide, A.; Schmiterlöw, G.; Tjäder, E. Nordin, F., rektor, Vanersborg; Prawitz, Sammankomster k Gymn. Centr. Institutet J., rektor, Stockholm; Bergqvist, J., rektor, 2:a lördagen i månuderna Okt.April. Säll Lund; Wallin, J., lärare, Vanersborg; Malmskapet utgifver Tidskrift i Gymnastik, redi lundh, L., lärae, Lund; Andersson, Neda, gerad af major S. Ilrakenberg, prof. N. Sel Iirarinna, Växjö; Löfgren, Hanna, lirarinna, lén och prof. A. Wide. Gafle. _1 Skandinaviens Största Lifförsakringsbolag: THULE

7 D. Föieningar och sällskap. p1 271 Posttjänstemånnens förening L41401 Svenska Journalistföreningen (adr. Stockholm 5). Ordförande: Larson, Centralstyrele: Ordf.: Berg, G.; sekr.: Hans Halvar, Hudiksvall; v. ordf.: Lindqvist, Nils, son, S.: skattm.: Rosendahl, J. E. (verkst. Stockholm, öfriga ledamöter i centralstyrel utsk.); Gustafsson, Hj.; Lönenthal, J., aila i sen: Carlberg, Svea; Wilhelmsson, K. G. F.; Stockholm; Rckström, B.; Törnkvist. A'., Carstensen, K. A.; samtliga i Stockholm; Göteborg; Nilsson, Joh.; Löwegren, * G., Klining, B. C. G., Malniö; Beausang E, Malmö; Osterman, J., Simrishamn. Göteborg; Brogtröm, K. E, Orebro; Johans Stnckholnsbretxens styrelse: Ordf.: Falk; son E. E., Linköping Förste sekr.: Wil K.; v. ordf.. Lundegård, K, sekr.: Gustafsson, helmsson, K. G. F., Stockholm. Organ Hj.; skattm.: Rosendahl, J. E.; femte leda Svenskt Postarkiv. mot: Appelberg, S.. (Nytt val i ril.) l Stockholms Postklubb. Ordf.: Hasselrot, C. A., byråchef. Ledamöt: Ljung 421 Sveriges vänsterpressförening. berg, 8. E, sekr.; Fallstedt, H., kassör; Bildad 30 juli 1905, sbker genom möten, * Rehnberg, F. H.; Vretblad, V. diskussioner m. m. ge styrka och sammanhållning åt vinsterpressens arbete. [4131] Svenska postmannaförbundet. Förtroenderåd: redaktörerna Otto v. Porbundsstyrelse: Wallin, J. A., ordf.; Trä Zweigbergk, Stockholm, ordf.; Henrik Hedqårdh, Carl, sekr.; Pihl, T., kassör; Lindbhck, lund, Göteborg, v. ordf.; Edvard Alkman, V., v. ordf.; Zottergren, P., v. sekr. Gikeborg; E: B. Rinman, Sthlm; Mauiitz Hellberg, Karlstad; Axel Johansson, Upqala; E Svenska Jarnvägstidningens K. M. Lindh Gáfle; S. J. Olofsson, Kristianf6rlassfiirening U. p. a. Ager Svenska Järn stad; d 'Pers, Västerås, och Gustaf novägstidniiigen. Tidningavqrksamhet, böcker, Umeå. Sekreterare och blanketter, kontors o. skrifmaterialier m. m. id d d l :. t92111, t Exp. Karduansmakareg. 12"'; r. t , Stockholm, C. Riks a. t Styrel\e: Rehn6, A., Stockhoh Telegrafadr.: Frisinnade. (ordf.); Sjögren, Birger, Stockholm; Kriutsson, C., Falkenberg; Strömberg, J,. A., 5 [4143] Frisinnade Pressföreningen, bilsta; Eriksson, Q., Sala. dad 1904 med uppgift att starta en daglig, helnykter hufvudstadstidiiing samt stödja Sveriges författareförening. liknande foretag i landsorten. Expedition. Or dff f 351 Didring, E.; v. ordf.: Ruhe, A.; sekret.: Klara V. IZyrkog. 3 A., Röda bandets kontor, Raphael, 8.; skattmäst.: Freiidenth;il, P.; a. t r. t Styrelse: Bengtsson, 6friga ledamöter: Roos, Anna M.; Söderberg, S., ordf.; Eultman, J. A., vice ordf.; Bjbrk Hj.; Wahlin, R.; supp1e;mter: Berg. R G son; man, Axel B. O., sekr.;, Nysirom, Karl, Stjernstedt, Marikx; Siwertz, S.; Stéenhoff, skattm.; Haggström, J. A.; Ottenborg, Sven; Frida; blöller d.; Lundh, N. W. Söderlund, E. [dl 371 Svenska tidningsutgifvareförenin [4145] Svenska konstnärernas förening. gen. Styrelse: Grönfors, Gust., ordf.; Dahl. Konstnirshuset, Smålandsg. 7. Ordf.: Dahgren L. A. V., v. ordf.; Hallgren, A., sekr.; lander, Magnns;. ordf.:genberg,aiiton;sekr. ellber, Alex.. skattm.; Edwall, M.; Oster o. skattmast.: Printzensköld, Carl, v. vird man, I; Dehn, O.; Lidman, Axel. f. Ionstiiarshuset.; öfriga styrelseledamöter Publicistklubben. Haglund, Robert; Kallstenius, G.; Lindqvist, Kyrkogata 34 (f,,,.28). Ordf.: au.tafsson Gu H.; Von R''"n. G.; Andersson, staf; v. ordf. H A ; skattlnäs>tare: Carl; Forsell, V.; Wahlström, Charlutte. Hasselgreii, A.; sekreterare: tigeistolpe, G.; (Nya val i Mars.) klubbniäst.: t,ison, Herining; öfriga styrelse. [4147] Konstnärsförbundet. Ordf.: Nordledamöter: Bruniuq, Axel; Carlsson, Beyron; ström, K.; v. ordf.: Eldh, Carl; sekret.: Granlurid, Sten; Mariner, Mapus; alla i Wilhelmsson, Carl; v. sekret.: Erdtman, E.; Stockholm. Kretsforeningarnas represelitan skattinast.: Kreuger, Nils; v. skattrriist.: ter i styrelsen äro: for Norclsvenska press Ericsson, Chr. aföreningen: Lindh. K. M., Gefle; Mellerïta Sveriges d:o: DlhIgren, Axel V, Västeiåq; L ordf.: ostra Sveriges d:o: vakarit; s<:dra Hagborg. August: v. ordf.: Ellblom, R. S.; d:o: Bokslurid, Henning, Icarlxkrona; Gote ekret.: Borggren, E lw.; skattm.: Ijiingdahl, borg., c,ch Vistra Svel iges d:o: wigert David; kluhbin.: Luncberg, A.; bisittare: Lagerstróm, '. Lundströii, Hdkon. I Stockholm äger nytt stvrelseval rum i Feliruari. 1 Svenska teaterförbundet. se B0981. FINSBONGS METALLVERKS A.B. SERiDARfiSANSGATAN I 7

Smålands Bowlingförbunds förtroendevalda

Smålands Bowlingförbunds förtroendevalda Smålands Bowlingförbunds förtroendevalda 1944-1945 Ordförande Erik Georg Holm Jönköping Suppleant John Lindberg Jönköping vice Ordförande Bertil Ljungberg Gunnar Andersson Sekreterare Alvar Wärnegård Jönköping

Läs mer

MB AO Bygg. Region Bygg Syd & Region Bygg Bostad Syd Bennet Justusson Sammankallande AO Bygg 0733-376547. Region Mellersta Mats Skog 0733-375145

MB AO Bygg. Region Bygg Syd & Region Bygg Bostad Syd Bennet Justusson Sammankallande AO Bygg 0733-376547. Region Mellersta Mats Skog 0733-375145 Region Bygg Syd & Region Bygg Bostad Syd Bennet Justusson AO Bygg 0733-376547 Region Bygg Väst & Region Bostad Väst Sam Ekman Informatör AO Bygg 0733-373423 Region Mellersta Mats Skog 0733-375145 Region

Läs mer

KALLE ANKA CUP LÅNG STAFETT 4X2 KM

KALLE ANKA CUP LÅNG STAFETT 4X2 KM 1 1 Dalarna 1 22:36.2 0.0 1-1 SJÖDEN Sanna 5:29.2 1 1-2 BARKEGREN Viktor 5:53.1 20 1-3 ERIKSSON Sofia 6:03.6 5 1-4 DANIELSSON Oskar 5:10.1 1 5:29.2 1 11:22.4 5 17:26.0 5 22:36.2 1 2 2 Västerbotten 1 22:41.4

Läs mer

Startlista Besättningsregattan 2013

Startlista Besättningsregattan 2013 Startlista Besättningsregattan 203 203-0-2 0:30 D K- 00 m Final 2 Hanna Sackbrook / Greta Helleblad / Johanna Nordström / Johanna Andersson 3 Andrea Möller / Linnea Tornebjer / Vera Rockström / Anna Zagòrska

Läs mer

Welcome Hotel skyttestafett 2006-08-19

Welcome Hotel skyttestafett 2006-08-19 1 Moälven Modo 1160 Maria Falck 142 95 237 Linda Gustavsson 138 95 233 Helena Arvidsson 139 92 231 Mikael Olofsson 140 90 230 Petter Eriksson 137 92 229 2 Ale 1152 Mikael Fors 147 89 236 Donald Johansson

Läs mer

Welcome Hotel skyttestafett 2006

Welcome Hotel skyttestafett 2006 Welcome Hotel skyttestafett 2006 1 Moälven Modo 1160 Maria Falck 142 95 237 Linda Gustavsson 138 95 233 Helena Arvidsson 139 92 231 Mikael Olofsson 140 90 230 Petter Eriksson 137 92 229 2 Ale 1152 Mikael

Läs mer

Tippade rader 2015 Namn Anders Jakobsson Anders Wallin Anton Wulfsberg Bengt Halse 1 Bengt Halse 2 Superetta Supertvåa Dametta

Tippade rader 2015 Namn Anders Jakobsson Anders Wallin Anton Wulfsberg Bengt Halse 1 Bengt Halse 2 Superetta Supertvåa Dametta Namn Anders Jakobsson Anders Wallin Anton Wulfsberg Bengt Halse 1 Bengt Halse 2 1 AIK Malmö FF IFK Göteborg Malmö FF Malmö FF 2 IF Elfsborg IF Elfsborg Malmö FF IFK Göteborg AIK 3 Malmö FF AIK IF Elfsborg

Läs mer

Städa på stan Schema 2015

Städa på stan Schema 2015 Lagen 2014-04-03--05 2014-04-05-06 2014-04-11--12 2014-04-18--19 Ellen Bränd 072-7328583 Lisa Lindberg 073-8326337 Veronica Rönngren tfn: 073 8024035 Madeleine Szalay tfn: 073 9671101 Veronica Rönngren

Läs mer

Frimolin från Sven Andersson i Fryele till Dahl, Ljungfeldt, Höök

Frimolin från Sven Andersson i Fryele till Dahl, Ljungfeldt, Höök Frimolin från Sven Andersson i Fryele till Dahl, Ljungfeldt, Höök Tabell 1 Sven Andersson (7:1180). Knivsmed Fryele kvarn. Död omkring 1646. Gift med Karin Svensdotter (7:1181). Lars Svensson Frimolin

Läs mer

POS 30/4-2015 Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015. S:a slag 6 omg Plac

POS 30/4-2015 Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015. S:a slag 6 omg Plac Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015 Namn / Speldag 2/4 9/4 16/4 23/4 30/4 7/5 12/5 21/5 28/5 4/6 Andersson Arne Andersson Egon 86 Andersson Jan-Christer 76 80 73 70 68 Bengtsson Bengt-Ove 82

Läs mer

POS 16/4-2015 Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015. S:a slag 6 omg Plac

POS 16/4-2015 Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015. S:a slag 6 omg Plac Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015 Namn / Speldag 2/4 9/4 16/4 23/4 30/4 7/5 12/5 21/5 28/5 4/6 Andersson Arne Andersson Egon Andersson Jan-Christer 76 80 73 Bengtsson Bengt-Ove 82 81 79 Bengtsson

Läs mer

Mälardalens Högskola i Västerås

Mälardalens Högskola i Västerås Deltagare i konferensen 20-21 november 2000 Rikard Andersson Utbildningsbevakare Elizabet Damceska Studierektor Therese Gustavsson Utbildningsbevakare Kent Hartman Studierektor Amund Hunstad Maria Lindén

Läs mer

RESULTAT WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT

RESULTAT WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT RESULTAT WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT Stålboda 2005-08-20 arr: Bromma Skf WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT 1 Bälgviken 1156 Jonas Malmqvist 141 96 237 Niklas Halling 141 93 234 Hans Sundén 138 93 231 Helena

Läs mer

Welcome Hotell. Skyttestafett. Stockholm 2002-08-17 / arr: Bromma Skf

Welcome Hotell. Skyttestafett. Stockholm 2002-08-17 / arr: Bromma Skf Welcome Hotell Skyttestafett 2002 Stockholm 2002-08-17 / arr: Bromma Skf 1 Ale Skf 723 469 1192 11 Moälven-MoDo 703 450 1153 Mikael Fors 147 97 244 Petter Eriksson 145 96 241 Håkan Sundström 144 96 240

Läs mer

Boda Torp under Boda. De sista som bodde här var Johan Jäger Jonasson med hustru och åtta barn. De flyttade år 1900 till Planen.

Boda Torp under Boda. De sista som bodde här var Johan Jäger Jonasson med hustru och åtta barn. De flyttade år 1900 till Planen. Åbo Boda Torp under Boda. De sista som bodde här var Johan Jäger Jonasson med hustru och åtta barn. De flyttade år 1900 till Planen. Sida 302 1776 Karl (1736- ), Stina (1745- ), Stina (1781- ) och Katrina.

Läs mer

Dalbanan Längsta drive oldboys Anders Johansson 222 närmast hål oldboys Torbjörn Svensson 2,65

Dalbanan Längsta drive oldboys Anders Johansson 222 närmast hål oldboys Torbjörn Svensson 2,65 PM Golf 2012 Längsta drive och närmast hål Fredag 21 sept Parkbanan Längsta drive herr Johannes Andersson & Mats Birgersson 276 Längsta drive dam Monika Ax 182 närmast hål herr Mats Birgersson 0.89 närmast

Läs mer

Stenkumla Gammeldansklubb/-förening, Eskelhem Dansförening axplock ur gamla protokoll

Stenkumla Gammeldansklubb/-förening, Eskelhem Dansförening axplock ur gamla protokoll Stenkumla Gammeldansklubb/-förening, Eskelhem Dansförening axplock ur gamla protokoll 1969: Stenkumla gammeldansklubb bildas i kaffepausen vid dans i Västerhejde bygdegård den 29 november (111 medlemmar

Läs mer

Thor Modéen loppet 2008-08-23

Thor Modéen loppet 2008-08-23 Thor Modéen loppet 2008-08-23 Klass Pojkar 15-16 Distans (km) 13,8 Antal varv: 3 Starttid 09:00 Placering Startnr Rosa Namn Förening Tid Diff 600 Robin Cederth 601 Viktor Westergren Eskilstuna CK 602 Emil

Läs mer

Welcome Hotell Skyttestafett 2007-08-18

Welcome Hotell Skyttestafett 2007-08-18 SLUTRESULTAT Lagtävling Stafetten Plac Lag Omg 1 Omg 2 Total 1 Mönsterås 706 452 1158 Per Claesson 142 92 234 Roger Hansson 143 91 234 Clas Bernhardsson 144 89 233 Danne Lundquist 139 91 230 Jennie Lundquist

Läs mer

Order of Merit Herrar 2015, Göteborgs Golfförbund

Order of Merit Herrar 2015, Göteborgs Golfförbund Order of Merit Herrar 2015, Göteborgs Golfförbund Slutställning AlGK LerGK GGK TlGK Total DM 1 Alexander Wennstam S:t Jörgen Park Golf Club 20 12 32 2 Jens Alfrost Albatross Golfklubb 10 17 27 3 Oscar

Läs mer

Resultatlista, ackumulerat - netto:

Resultatlista, ackumulerat - netto: Stellan Kramer Cup 2006 Klass A-klassen Rond 3 Spelform Blandat Datum 2006-08-09 Antal pristagare Placering Namn Klubb Spelhcp Rondresultat Resultat Särskiljning CUT 1 P Lindberg/O Lindberg 23,5 20-19.0-21.5

Läs mer

Enstånk Mod -85. Heat 1 Heat 2 Heat 3. 35 Fredrik Kronberg 54 Peter karlsson 2 Tomas Sjöström. 60 Johnny Olofsson 70 Mikael Karlsson

Enstånk Mod -85. Heat 1 Heat 2 Heat 3. 35 Fredrik Kronberg 54 Peter karlsson 2 Tomas Sjöström. 60 Johnny Olofsson 70 Mikael Karlsson Enstånk Mod -85 Heat 1 Heat 2 Heat 3 9 Marino Carlsson 60 Johnny Olofsson 35 Fredrik Kronberg 54 Peter karlsson 57 Pia Karlsson Fabjan 68 Anders Norell 2 Tomas Sjöström 63 Patrik Strandh 53 Kent Nordin

Läs mer

Donationsstiftelser - granskning

Donationsstiftelser - granskning LANDSTINGET I VÄRMLAND PM Revision AM 2007-08-20 Rev/07073 Donationsstiftelser - granskning 1. Bakgrund Landstinget i Värmland förvaltar sedan lång tid tillbaka ett stort antal donationsstiftelser. De

Läs mer

Nationaldagsgolfen 2015 Resultat Plac Lag Namn Klubb shcp Resultat 1 Nilsson / Nilsson Johannes Nilsson Hagge Golfklubb 12 0,18 m fr H19

Nationaldagsgolfen 2015 Resultat Plac Lag Namn Klubb shcp Resultat 1 Nilsson / Nilsson Johannes Nilsson Hagge Golfklubb 12 0,18 m fr H19 Nationaldagsgolfen 2015 Resultat Plac Lag Namn Klubb shcp Resultat 1 Nilsson / Nilsson Johannes Nilsson 12 0,18 m fr H19 Peter Nilsson 2 Holmkvist / Dahlström Mattias Holmkvist Västerås Golfklubb 10 1,44

Läs mer

P 03. Mobil 0733439633 Hem 6116048. Mobil 0739-182211 Hem 040-450416. Mobil 0703-48 98 34 Hem 040-30 60 79. Mobil 0733-660586 Hem 040-475730

P 03. Mobil 0733439633 Hem 6116048. Mobil 0739-182211 Hem 040-450416. Mobil 0703-48 98 34 Hem 040-30 60 79. Mobil 0733-660586 Hem 040-475730 Sidan 1-04-10 Altengård, Isac Hästhovsvägen 4 Pga_altengard@yahoo.se Hem 454880 0734247155 pga_altengard@yahoo.se caroline.altengard@livingandroom.se Andersson, Filip Collins väg 41 daniel.andersson@mff.se

Läs mer

RAM avtal. Konsult-tjänster 2015-11-01

RAM avtal. Konsult-tjänster 2015-11-01 RAM avtal 2015 2015-11-01 Ramavtal 2015 Organisation Teknik avd. Bostäder nyprod. Jan Helgesson 070 3402551 Teknik-bygg Roland Larsson 070 3402533 Projektcontroller Lina Englund 070 0862341 Projektledare

Läs mer

Poängställning inkl Kval 1. P13 1. IFK Växjö lag 1 38 2. IFK Växjö lag 2 37 3. FIK Färjestaden 17 deltog ej i kval 2 4. Högby IF 11 deltog ej i kval 2

Poängställning inkl Kval 1. P13 1. IFK Växjö lag 1 38 2. IFK Växjö lag 2 37 3. FIK Färjestaden 17 deltog ej i kval 2 4. Högby IF 11 deltog ej i kval 2 Resultat Lag-UDM P/F 13-11 kvaltävling 2 22 augusti 2010 Arrangör: IK Hinden, Kalmar SK Plats: Åkrahälls IP, Nybro Målkamera: Ivar Slättman, Roland Johansson Tävlingsledare: Patrik Eklund Väder: Växlande

Läs mer

Resultatlista CK Masters Mountainbike Race 2014-09-21 Arrangör: CK Master

Resultatlista CK Masters Mountainbike Race 2014-09-21 Arrangör: CK Master Klass: Nybörjare P 6-7år Distans: 1km Snitthast: 17,6km/h 1 124 TORBRINK Vile Mölndals CK 2 127 ENBERG Vilmer Varbergs MTB 3 122 TEMAR John IK Hakarpspojkarna 4 130 LEIRE Jonas CK Master 5 444 KARLSSON

Läs mer

Klass: Flickor 14. Klass: Flickor 15. Klass: Flickor 16 Rond: 1

Klass: Flickor 14. Klass: Flickor 15. Klass: Flickor 16 Rond: 1 Bankboken Cup Regionsfinal NÄSSJÖ GK Klass: Flickor 13 Datum: 2004-07-13 1 Emma Gillström NÄSSJÖ GK 93 2 Caroline Olsson LAGANS GK 96 3 Cecilia Sätermo TRANÅS GK 99 4 Cajsa Aranäs KALMAR GK 101 5 Lisa

Läs mer

Val som ska förrättas av valkongressen

Val som ska förrättas av valkongressen VALKONGRESSEN 24 MARS 2015 Val som ska förrättas av valkongressen FÖRSLAG FRÅN VALUTSKOTTET Förslag till protokoll från valutskottet Närvarande Lilly Bäcklund (S), Västerbotten (ordförande) Johan Sjölander

Läs mer

Ramseleforsskyttet Fältskytte Resultat 2004-03-20

Ramseleforsskyttet Fältskytte Resultat 2004-03-20 Ramseleforsskyttet Fältskytte Resultat 2004-03-20 Klass F Elit Särskj 1 Petter Eriksson Moälven/Modo 6 6 6 5 6 0 6 6 1 36 6 6 + 5 2 Rolf Modig Övertorneå 6 6 6 2 6 1 6 6 4 36 7 6 + 3 3 Leif Sandberg Kalix

Läs mer

Per-Olof Carlsson Album Sid 1 av 54

Per-Olof Carlsson Album Sid 1 av 54 Per-Olof Carlsson Album Sid 1 av 54 Syskonen Carlsson 8 7 6 5 4 3 2 1 1. Alsie Carlsson Fogeryd 2. Per-Olof Carlsson Fogeryd 3. Maj Carlsson Fogeryd 4. Rune Carlsson Fogeryd 5. Vivvi Carlsson Fogeryd 6.

Läs mer

Avkastningsstiftelser förvaltade av Regionstyrelsen. Bokslut 2014-12-31. Lämnade bidrag 2014. Bokfört värde Eget Kapital. Marknadsvärde Eget Kapital

Avkastningsstiftelser förvaltade av Regionstyrelsen. Bokslut 2014-12-31. Lämnade bidrag 2014. Bokfört värde Eget Kapital. Marknadsvärde Eget Kapital Avkastningsstiftelser förvaltade av Regionstyrelsen Bokslut 2014-12-31 SKÅNEVÅRD KRYH Lämnade bidrag 2014 Utdelningsbart kapital 2015 Bokfört värde Eget Kapital Marknadsvärde Eget Kapital Centralsjukhuset

Läs mer

SBK Sörmlandsdistriktet

SBK Sörmlandsdistriktet Kontaktuppgifter 2013 Ordförande Vice ordförande Sekreterare Kassör Göran Maria Marita Anne-Marie Birgitta Åsa Catrin Strömbäck Gabrielsson Teräs Lundqvist Hoflin Lind Englund Gustavsborgsvägen 39 Estbrötevägen

Läs mer

Resultatlista, ackumulerat - brutto:

Resultatlista, ackumulerat - brutto: Resultatlista, ackumulerat - brutto John Bauer Junior Open 2009 Klass Damjunior Rond 1 Spelform Slagtävling Placering Namn Klubb S-HCP Rondresultat Datum 2009-05-16 Resultat 1 Louise Larsson Karlstads

Läs mer

KONSTHANTVERK TYRINGE MUSEUM

KONSTHANTVERK TYRINGE MUSEUM KONSTHANTVERK TYRINGE MUSEUM En del av Byalaget STÄMPLAR Svårt att avgöra när en viss stämpel ersattes med en annan, några användes parallellt. Troligt är att de ovan är i någon form av åldersordning..

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2010-2014

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2010-2014 KOMMUNFULLMÄKTIGE 2010-2014 Arbetsordning 31 ledamöter och 21 ersättare Platserna fördelas enligt följande: 4 M, 15 S, 5 C, 2 V, 1 MP, 1 KD, 1 FP, 2 SD 2 M, 8 S, 3 C, 2 V, 2 MP, 2 KD, 2 FP, Ralph Veltenaar

Läs mer

Förnamn Efternamn Gatuadress Postadress Hemtelefon Mobil Epost. Eric Agestam Kvarngatan 4 24331 HÖÖR 0413-21944 eric.agestam@ess.slu.

Förnamn Efternamn Gatuadress Postadress Hemtelefon Mobil Epost. Eric Agestam Kvarngatan 4 24331 HÖÖR 0413-21944 eric.agestam@ess.slu. Förnamn Efternamn Gatuadress Postadress Hemtelefon Mobil Epost Eric Agestam Kvarngatan 4 24331 HÖÖR 0413-21944 eric.agestam@ess.slu.se Jonas Andersson jonand_81@hotmail.com Agneta Andersson-Johansson Maglasätevägen

Läs mer

Bengt Sandberg, Fastighets region ost 2013-2015

Bengt Sandberg, Fastighets region ost 2013-2015 LO-distriktets styrelse och revisorer Bilaga 1 Mandatperiod Bengt Sandberg, Fastighets region ost 2013-2015 Vice ordförande Marie Jokio, Kommunal Sthlms ln 2013-2014 Ordinarie ledamöter Stefan Hansson,

Läs mer

SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 19/2013 Generalsekreteraren

SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 19/2013 Generalsekreteraren SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 19/2013 Generalsekreteraren Till ledamöterna av Sveriges advokatsamfund Nyintagna ledamöter Styrelsesammanträde den 13 juni 2013 Kalle Ahlqvist Elin Alfheim Linda Arnqvist

Läs mer

WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT 2004. Resultat STAFETTEN

WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT 2004. Resultat STAFETTEN Resultat STAFETTEN 1 Söderala 1150 Helena Jansson 144 94 238 Peter Lavér 136 94 230 Bengt Jansson 136 92 228 Stefan Burchardt 139 89 228 Carina Norling 134 92 226 2 Ulvsby 1148 Roger Jansson 142 91 233

Läs mer

Resultatlista, enskild rond - netto: Möre Golfklubb Möre Scramble B-klass (2014) B-klassen Namn:

Resultatlista, enskild rond - netto: Möre Golfklubb Möre Scramble B-klass (2014) B-klassen Namn: Klass Placering Resultatlista, enskild rond - netto Möre Scramble B-klass (2014) B-klassen Namn Rond 1 Spel.kat. Spelform Scramble, Slagtävling Klubb CBA S-HCP Datum 2014-08-24 Resultat Särskiljning 1

Läs mer

Ordförande under åren

Ordförande under åren Växjö GK 1959-2009 Styrelser och kommittéer Ordförande under åren 1960-1963 Ordf. Erik Lewold 1964-1968 Ordf. Torwald Göthe 1969-1974 Ordf. Åke Gadler 1975-1986 Ordf. Tore Claesson 1987-1990 Ordf. Sören

Läs mer

Svenska fotografer som tilldelats FIAP-utmärkelser

Svenska fotografer som tilldelats FIAP-utmärkelser 1989 Andersson Arne AFIAP Falköping 1992 Andersson Arne EFIAP Falköping 1988 Andersson Bertil AFIAP Billesholm 1997 Andersson Bertil EFIAP Billesholm 1977 Andersson Kjell Ingvar AFIAP Helsingborg 1981

Läs mer

Fastighetsförteckning tillhörande detaljplan för, Idre Himmelfjäll, Skidområde, (del av Foskros 10:6), Älvdalens kommun, Dalarnas län.

Fastighetsförteckning tillhörande detaljplan för, Idre Himmelfjäll, Skidområde, (del av Foskros 10:6), Älvdalens kommun, Dalarnas län. 1 Fastighetsförteckning tillhörande detaljplan för, Idre Himmelfjäll, Skidområde, (del av Foskros 10:6), Älvdalens kommun, Dalarnas län. Fastigheter inom planområdet Foskros 10:6 Vika Skogsutveckling AB

Läs mer

{'~.. [3~8()t1J'." ;SI0~k.bolm~. sc~:rck~äil~kap. för samfundets svenska afdelning: Zander, G.

{'~.. [3~8()t1J'. ;SI0~k.bolm~. sc~:rck~äil~kap. för samfundets svenska afdelning: Zander, G. 4. -För 'konst-'musik-eller sång. [3985~40~O] {'~.. [3~8()t1J'." ;SI0~k.bolm~. sc~:rck~äil~kap. för samfundets svenska afdelning: Zander, G. : )'I' r'!p~ rifo\el."tl.oyal, ~;md.;"on~d." och fred. kl. Hufvudkvar

Läs mer

Kontaktlista Moderna Försäkringar Företag & Industri (senast uppdaterad: 4 september 2015)

Kontaktlista Moderna Försäkringar Företag & Industri (senast uppdaterad: 4 september 2015) Kontaktlista Moderna Försäkringar Företag & Industri (senast uppdaterad: 4 september 2015) Ledning Ulf-Lennart Gertz Johansson 08-684 12 354, 073-707 32 14 ulf-lennart.gertz.johansson@modernaforsakringar.se

Läs mer

Skjutlag SM Dam, Jun, Lag, 50, 60, 70, LLT 2, 2015 07 11

Skjutlag SM Dam, Jun, Lag, 50, 60, 70, LLT 2, 2015 07 11 Skjutlag SM Dam, Jun, Lag, 50, 60, 70, LLT 2, 2015 07 11 Nr Lag Start Namn Klubb 1 1 Lundin Jim Östhammars Jaktskytteklubb 2 1 Bohlin Viktor Uppsala Jaktskytteklubb 3 1 Skogsberg Jerry För.jaktskyttarna

Läs mer

K A L L E L S E SOMMARKONFERENS TRÄNINGSCAMP 31 JULI - 2 AUGUSTI 2015 I GRÄNNA

K A L L E L S E SOMMARKONFERENS TRÄNINGSCAMP 31 JULI - 2 AUGUSTI 2015 I GRÄNNA K A L L E L S E SOMMARKONFERENS TRÄNINGSCAMP 31 JULI - 2 AUGUSTI 2015 I GRÄNNA - Smålands Brottningsförbunds - Sommarkonferens för föreningsledare, och träningscamp för knatte, pojk, ungdom, junior, senior

Läs mer

SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 9/2004 Generalsekreteraren

SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 9/2004 Generalsekreteraren SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 9/2004 Generalsekreteraren Till ledamöterna av Sveriges advokatsamfund Nyintagna ledamöter Styrelsesammanträde den 22 april 2004 Lottie Adding Per Allocco Norra avdelningen

Läs mer

Sveriges befolkning 1890 Sida 1

Sveriges befolkning 1890 Sida 1 Sveriges befolkning 1890 Sida 1 Post 3785636 Andersson, Anders f. 1843 i Post 3785615 Andersson, Karl Johan f. 1854 i Arboga landsförs (Västmanlands län, Västmanland) Födelseort i källan: Arboga S:n Post

Läs mer

SEKE Civilingenjörerna Karlstad Sida 1 av 6. Ägget, Karlstads universitet 2012-02-16 klockan 16.15

SEKE Civilingenjörerna Karlstad Sida 1 av 6. Ägget, Karlstads universitet 2012-02-16 klockan 16.15 SEKE Civilingenjörerna Karlstad Sida 1 av 6 Närvarande Styrelsen: Linnéa Johnsson Ordförande Christian Lidén Vice ordförande Malin Ek Skattmästare Maria Simes Sekreterare Victor Karlsson Ordf. motionsphöseriet

Läs mer

Norrbottens Sportskytteförbund

Norrbottens Sportskytteförbund Norrlandsmästerskap 10 m 2004-03-27, Arcus, Luleå Skjutledare & domare: Krister Svanbro Sekretariat: Johan Carlson & Roger Andersson NORRLANDSMÄSTERSKAP LUFTPISTOL, 2004-03-27 Mästerskap HERRAR 1) Krister

Läs mer

Kontaktuppgifter Fairtrade City, juli 2013

Kontaktuppgifter Fairtrade City, juli 2013 Kontaktuppgifter Fairtrade City, juli 2013 Alingsås: Askersund: Avesta: Borås: Botkyrka: Boxholm: Eda: Emmaboda: Maria Thyrell, Kommunikatör Alingsås Kommun Maria.Thyrell@alingsas.se Tel: 0322-61 71 85

Läs mer

SVENSKA FRÖBELFÖRBU MARIA MOBERG OCH

SVENSKA FRÖBELFÖRBU MARIA MOBERG OCH SVENSKA FRÖBELFÖRBU Av MARIA MOBERG OCH 'STINA SVENSKA FRÖBELFÖRB STYRELSE 1938 NORRKÖPING J938 NORRKÖPINGS TIDNTNGARS AKTIEBOLAG Agda Jeppson. Disa Beijer. Agnes Kleberg. Vice ordf. Ida Sjögren. Kassaförvaltare.

Läs mer

Statistik för Jämtkrafthallen f.o.m 2002-04-27

Statistik för Jämtkrafthallen f.o.m 2002-04-27 Statistik för Jämtkrafthallen f.o.m 2002-04-27 Uppdaterad 2003-02-26 Flickor 9-10 Av: Ronny Wall Frida Sjöberg-93 ÖGIF 10,06 Hissmoforsspelen 28/4-02 Eveline Nyman-Wänseth-92 ÖGIF 10,15 Hissmoforsspelen

Läs mer

Svenska fotografer som tilldelats FIAP-utmärkelser

Svenska fotografer som tilldelats FIAP-utmärkelser 1965 Victor Hasselblad HonEFIAP Råö 1975 Bengt Berling 1975 Ingemar Brorson 1975 Ingrid Landberg 1975 Georg Lindsten AFIAP Karlstad 1975 Inge Morseth 1975 Gunnar Möller 1975 Börje Skoog 1976 Bengt Berling

Läs mer

Oscar Ralf Inger Enquist Musik- och teaterbiblioteket Oktober 2014

Oscar Ralf Inger Enquist Musik- och teaterbiblioteket Oktober 2014 Oscar Ralf Inger Enquist Musik- och teaterbiblioteket Oktober 2014 Inledning Oscar Ralf (1881-1964) var sångare, tenor. Han var körsångare men debuterade senare, 1905, på Östermalmsteatern och sjöng operett

Läs mer

NJC / SCANDIC CUP STAFETT

NJC / SCANDIC CUP STAFETT Start : 09:45 Technical Delegate AssistantTechnical Delegate Chief of Competition Assistant TD Nat. Jury Information EKBLOM Gudrun MARTINSSON Hans ÅBERG Gabriel CAN Name: Height Difference (HD): Maximum

Läs mer

Riksklass U-13 SGPU, Eskilstuna. 6-7 dec 2003

Riksklass U-13 SGPU, Eskilstuna. 6-7 dec 2003 6-7 dec 2003 GENERELL MATCHSTATISTIK Totalt antal deltagare: Antal deltagande män: Antal deltagande kvinnor: Totalt antal matcher i tävlingen: Antal spelade matcher incl. WO-matcher: Antal spelade matcher

Läs mer

SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 20/2015 Generalsekreteraren

SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 20/2015 Generalsekreteraren SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 20/2015 Generalsekreteraren Till ledamöterna av Sveriges advokatsamfund Nyintagna ledamöter Styrelsesammanträde den 2 oktober 2015 Kristina Ahlström Henrik Appelqvist

Läs mer

Resultatlista, ackumulerat - brutto:

Resultatlista, ackumulerat - brutto: Resultatlista, ackumulerat - brutto Postmästerskap 213 Klass Placering DAM-klassen Namn Rond 2 Spel.kat. Spelform Klubb Slaggolf S-HCP CBA Rondresultat Datum 213-9-21 Resultat 1 Monika Ax AM Visby 15 87-85

Läs mer

EFS i Röke Medlemsmatrikel januari 2014. Röke 4015 282 93 RÖKE. Röke 4015 282 93 RÖKE. Röke 4015. Englarp 4228. Röke 4255.

EFS i Röke Medlemsmatrikel januari 2014. Röke 4015 282 93 RÖKE. Röke 4015 282 93 RÖKE. Röke 4015. Englarp 4228. Röke 4255. Agneta Alfredsson Helsingborgsvägen 44 0451-50245 282 33 TYRINGE 073-441 41 53 agneta.alfredsson@spray.se Lars Alfredsson Helsingborgsvägen 44 0451-50245 282 33 TYRINGE 070-877 86 56 alfredsson.lasse@spray.se

Läs mer

Distrikt Förnamn Efternamn Golfklubb Blekinge Bohuslän Dal Dalarna Gotland/kontaktperson Gästrike/Hälsinge Göteborg Halland Jämtland-Härjedalen

Distrikt Förnamn Efternamn Golfklubb Blekinge Bohuslän Dal Dalarna Gotland/kontaktperson Gästrike/Hälsinge Göteborg Halland Jämtland-Härjedalen Distrikt Förnamn Efternamn Golfklubb Blekinge Eva Johansson 0 Johan Bjerngren Ronneby Anders Johansson 0 Bohuslän Dal Thore Carlsson Stenungsund Rickard Thörnqvist Gullbringa Birger Kjellstedt Mellerud

Läs mer

ADRESSBOK. för Svenska Frälsningsarmén

ADRESSBOK. för Svenska Frälsningsarmén ADRESSBOK för Svenska Frälsningsarmén 2013 2014 CENTRALT CHEFSEXPEDITION Adress: Bruksuddevägen 22 Tel 0322 700 31 441 91 ALINGSÅS ARMÉLEDARE Överste Göran Andreasson Tel 0322 700 31 Bruksuddevägen 22

Läs mer

Resultat Mikael Ljungbergs Minnesgolf 2006. 1:a Stefan Allbäck Byggnads AB Odd Andersson Stefan Jonsson Ronald "Sura-Pelle" Pettersson Christer Rose

Resultat Mikael Ljungbergs Minnesgolf 2006. 1:a Stefan Allbäck Byggnads AB Odd Andersson Stefan Jonsson Ronald Sura-Pelle Pettersson Christer Rose Resultat Mikael Ljungbergs Minnesgolf 2006 1:a Stefan Allbäck Byggnads AB Odd Andersson Stefan Jonsson Ronald "Sura-Pelle" Pettersson Christer Rose 2:a IFK-Kliniken Ulrika Lind Stefan Lind Louise Karlsson

Läs mer

Släkträff Nils, Maria och Sanna Björk 17/6 2007 Ramsåsa Släktforskarcentrum, Tomelilla

Släkträff Nils, Maria och Sanna Björk 17/6 2007 Ramsåsa Släktforskarcentrum, Tomelilla Släkträff Nils, Maria och Sanna Björk 17/6 2007 Ramsåsa Släktforskarcentrum, Tomelilla 1. David Nygren, Malmö 2. Magnus Asp, Hässleholm Jöns (Nils Björks bror) och Cecila Horney: dottern Esters 3. Nils-Erik

Läs mer

Fader Bergström, stäm upp och klinga (epistel nr 63)

Fader Bergström, stäm upp och klinga (epistel nr 63) Fader Bergström, stäm upp klinga (epistel nr 6) ext musik: Carl Michael Bellman Soprano 1 Soprano 2 lto enor.. Berg - ström, stäm upp.. Berg - ström, stäm upp.. Berg - ström, stäm upp kling - a, öpp -

Läs mer

Scramble för Fyra. Rond:

Scramble för Fyra. Rond: Datum 2012-07-27 Klass A-klassen Rond 1 Placering Namn Spelhcp Resultat Särskiljning 1 Mikael Jonsson 2,3 55.7 1 Mikael Jonsson Veckefjärdens GC 55.7 1 Martin Hagström Veckefjärdens GC 55.7 1 Peter Selin

Läs mer

Resultatlista, ackumulerat - brutto: Isaberg Golfklubb Postmästerskap Golf 2014

Resultatlista, ackumulerat - brutto: Isaberg Golfklubb Postmästerskap Golf 2014 Klass Resultatlista, ackumulerat - brutto Postmästerskap Golf 2014 A-klassen Rond 2 Spelform Slaggolf CBA -2 Datum 2014-09-21 Placering Namn Spel.kat. Klubb S-HCP Rondresultat Resultat 1 Mats Birgersson

Läs mer

Pristagare den 13 Maj 2008 Poängbogey Norra Banan Antal startande: 81

Pristagare den 13 Maj 2008 Poängbogey Norra Banan Antal startande: 81 Pristagare den 13 Maj 2008 Poängbogey Norra Banan Antal startande: 81 1 Bauer, Svante 17 39 25 2 Bengtsson, Anders 25 39 Lindahls/Carlanders - Presentkort * 22 3 Nilsson, Björn 11 37 JM:s Chark - Lökkorv

Läs mer

NÄSSJÖRUNDAN 2013. Föråkare. St.nr Fk Förare/Karläsare Klubb Bil Anmälare. Ungdom. St.nr Fk Förare/Karläsare Klubb Bil Anmälare

NÄSSJÖRUNDAN 2013. Föråkare. St.nr Fk Förare/Karläsare Klubb Bil Anmälare. Ungdom. St.nr Fk Förare/Karläsare Klubb Bil Anmälare NÄSSJÖRUNDAN 2013 Föråkare 00 B Robert Scholander SMK Eksjö Citroën C2 R2 MAX Patrik Knutsson 0 A Tore Sandberg Vimmerby MS Volvo 244 Sofia Johansson Vimmerby MS Ungdom 1 U Henrik Johansson MK Kinda Volvo

Läs mer

Badmintonstadion Cup 2003. 8-9 feb 2003

Badmintonstadion Cup 2003. 8-9 feb 2003 8-9 feb 2003 GENERELL MATCHSTATISTIK Totalt antal deltagare: Antal deltagande män: Antal deltagande kvinnor: Totalt antal matcher i tävlingen: Antal spelade matcher incl. WO-matcher: Antal spelade matcher

Läs mer

MODERATA UNGDOMSLISTVALSEDL AR I SKÅNE TILL REGIONVALET 2014

MODERATA UNGDOMSLISTVALSEDL AR I SKÅNE TILL REGIONVALET 2014 MODERATA UNGDOMSLISTVALSEDL AR I SKÅNE TILL REGIONVALET 2014 Ungdomslista valkrets Nordost 1. Erica Buneck, 27 år, kriminologstudent, Kristianstad 2. Ludvig Ceimertz, 22 år, soldat, Kristianstad 3. Kenny

Läs mer

ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA

ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA Bostadsrättsföreningen 2009-05-11 Sidan 1 av 3 ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma med Brf Timmerhuggaren den 11 maj 2009 kl. 19.00 i Restaurang Chaplin, Vendevägen 85A,

Läs mer

Lagerlöf, Selma. Handlingar rörande utgivandet av Nils Holgerssons underbara resa genom Sverige m.m.: R 33 a -- e

Lagerlöf, Selma. Handlingar rörande utgivandet av Nils Holgerssons underbara resa genom Sverige m.m.: R 33 a -- e Lagerlöf, Selma R 33 a -- e Handlingar rörande utgivandet av Nils Holgerssons underbara resa genom Sverige m.m.: a Innehållsförteckning R 33: Anteckningar rörande tillkomsten av Nils Holgerssons underbara

Läs mer

Ordförande Daniel Nyman hälsade välkommen och förklarade styrelsesammanträdet öppnat.

Ordförande Daniel Nyman hälsade välkommen och förklarade styrelsesammanträdet öppnat. 1 STYRELSEPROTOKOLL Nr 1/02 Art Konstituerande sammanträde med styrelsen för ÖNBF Dag Lördag 16 februari 2002. Plats Hotel Rica, Skellefteå Närvarande Daniel Nyman Kjell Johansson Barbro Forsman Inger

Läs mer

LERVIKSTORPSADRESSER 2014.01.21 www.lervikstorp.se

LERVIKSTORPSADRESSER 2014.01.21 www.lervikstorp.se Namn 1 Siv Finndin Mellansjövägen 60B 184 95 Ljusterö Skärdalavägen 1, 184 95 Ljusterö 08 54242049, 072 2397716 till Lena 2 Kerstin Göras Erik Dahlbergsgatan 49, 115 57 Stockholm Skärdalavägen 54 184 95

Läs mer

ANMÄLNINGSLISTA Anmälda och inbetalda startavgifter tom 2013-08-30

ANMÄLNINGSLISTA Anmälda och inbetalda startavgifter tom 2013-08-30 ANMÄLNINGSLISTA Anmälda och inbetalda startavgifter tom 2013-08-30 DXR K2 Elin Egnor Malmberget Sara Ek Gällivare Leona Engfors Gällivare Evelina Engman Gällivare Susanne Engman Gällivare Sandra Eriksson

Läs mer

Skellefteå K1 03:40,47 1 2 200 br Jacob Sjöander. IF Rycket S14 03:16,80 1 2 200 br Gustav Ljungberg Solens IF S14 03:29,36 2 2 200 br Joel Steinvall

Skellefteå K1 03:40,47 1 2 200 br Jacob Sjöander. IF Rycket S14 03:16,80 1 2 200 br Gustav Ljungberg Solens IF S14 03:29,36 2 2 200 br Joel Steinvall Gren Distans Namn Klubb Klass Tid Placering 2 200 br Cristiaan Stenberg Skellefteå K1 03:40,47 1 2 200 br Jacob Sjöander IF Rycket S14 03:16,80 1 2 200 br Gustav Ljungberg Solens IF S14 03:29,36 2 2 200

Läs mer

25 26 oktober 2003 i Boråshallen Resultatlista

25 26 oktober 2003 i Boråshallen Resultatlista 25 26 oktober 2003 i Boråshallen Resultatlista Flickor 09 1 Clara Erlandsson, Ärtemarks IF 2 Emma Söderlund, Sjömarkens IF 3 Jennifer Jonsson, Lekstorps IF 4 Jennie Ohlin, Sjömarkens IF Clara Erlandsson

Läs mer

Adresser Norrköpingsklubbarna (reviderade 2007-03-29)

Adresser Norrköpingsklubbarna (reviderade 2007-03-29) Adresser Norrköpingsklubbarna (reviderade 2007-03-29) OK Denseln Adress: Mårängen, Orgavägen 2, 617 31 Skärblacka Tel: 011-586 00 Fax:011-586 00 E-post: ok.denseln@bostream.nu PG: 46 96 57-1 : Jan Berggren,

Läs mer

Namn Telefon E-post Roll Domarnr Akyol Jonatan. Hem: Mobil: +4672226415 6. Hem: 0738122220 Jobb: 0738122220 Mobil: 0738122220.

Namn Telefon E-post Roll Domarnr Akyol Jonatan. Hem: Mobil: +4672226415 6. Hem: 0738122220 Jobb: 0738122220 Mobil: 0738122220. Namn Telefon E-post Roll Domarnr Akyol Jonatan jonatanakyol@gmail.com Regiondomare 2119 3 555 +4672226415 6 Alm Fredrik Mattias Alms juridik, Storgatan 120 90333 Umeå 0738122220 0738122220 0738122220 mattias.jansson@vbidrott.rf.se

Läs mer

Triangel Tävling Växjö 18 April 2015

Triangel Tävling Växjö 18 April 2015 Triangel Tävling Växjö 8 April 205 Aqua Mera Växjö den 8 april 205 Detailed Results 6.0..0 Flickor 2006-Yngre m Emma Madås (2006) -- Sik Göteborg,0 5,0 4,5 5,0 5,0 5,00 5,00, 6,0 6,0 5,5 8,0 9,80 34,80,4,0

Läs mer

Tyresö (alt 1) Nordost. Sigtuna Upplands Väsby Brännkyrka Hägersten

Tyresö (alt 1) Nordost. Sigtuna Upplands Väsby Brännkyrka Hägersten 1 Valberedningens förslag Ordförande 2 år Nyval Conny Fogelström (alt 1) Ledamot 2 år Omval JP Mattsson Lh Centrala Edsberg Nyval Katarina Kalavainen Södertälje/Nykvarn Nyval Sune Löfgren Anders Johansson,,enskild

Läs mer

Deltagarlista. Sambruks dygnsmöte, 2-3 maj 2007. Namn Kommun/Organisation Tel.nr. Babacic, Senad Kommentus Upphandling Projekt - Barnomsorg

Deltagarlista. Sambruks dygnsmöte, 2-3 maj 2007. Namn Kommun/Organisation Tel.nr. Babacic, Senad Kommentus Upphandling Projekt - Barnomsorg Axelsson, Lena Lycksele Kommun 0950-1639 99 lena.axelsson@edu.lycksele.se Babacic, Senad Kommentus Upphandling Blomkvist, Curt Hudiksvalls kommun curt.blomkvist@hudiksvall.se Calmestig, Mikael Kumla kommun

Läs mer

Startlista, par/lag: Kuriren Cup Final 2015

Startlista, par/lag: Kuriren Cup Final 2015 Startlista, par/lag Kuriren Cup Final 205 Datum 205-06-4, 0800 Bana Eskilstuna GK Start Hål Förnamn Efternamn Klubb HCP Tee S-HCP Klass 0800 0800 080 080 0820 M Eliasson/T Landin 7,5 A X Tony Landin Torshälla

Läs mer

DA Transport Racet TOTALT 2015-04-03

DA Transport Racet TOTALT 2015-04-03 DA Transport Racet TOTALT 2015-04-03 Placering S.nr F.kl T.kl Förare / kartläsare Klubb Bil Anmälare Övrigt Totaltid 1 29 A 4 Mikael Lundberg / Anders Lundberg SMK Gävle / SMK Gävle VW Golf 03:40,60 2

Läs mer

Saab Aktiv Mästerskap i Golf 2009 På Vesterby GK. Open Damer 1 ###

Saab Aktiv Mästerskap i Golf 2009 På Vesterby GK. Open Damer 1 ### Saab Aktiv Mästerskap i Golf 2009 På Vesterby GK. Open Damer 1 ### Klass: Open Damer Rond: 1 Spelform: Scratch Datum: 2009-09-07 Placering: Namn: Klubb: S-HCP: Resultat: 1 Maria Lokrantz Gustavsviks GK

Läs mer

Q Scramble Frösåker 2012. Anmälningslista, par/lag: Frösåker GK

Q Scramble Frösåker 2012. Anmälningslista, par/lag: Frösåker GK Datum 2012-09-02 Spelform Scramble, Slagtävling Bana Frösåkers golfbana Nr Lag Status Klass Förnamn 22 Anders Kumlin Anders Kumlin 11,0 Mathias Fredriksson 10,1 Fredrik Schultz 0,4 Kaj Tarkiainen 3,9 25

Läs mer

ADRESSBOK. för Svenska Frälsningsarmén 2014-15

ADRESSBOK. för Svenska Frälsningsarmén 2014-15 ADRESSBOK för Svenska Frälsningsarmén 2014-15 CENTRALT CHEFSEXPEDITION Adress: Bruksuddevägen 22 Tel 0322 700 31 441 91 ALINGSÅS ARMÉLEDARE Överste Göran Andreasson Tel 0322 700 31 Bruksuddevägen 22 070

Läs mer

Resultatlista, ackumulerat - brutto:

Resultatlista, ackumulerat - brutto: Resultatlista, ackumulerat - brutto Skydda Open 2007 Klass Herrar-klassen Rond 2 Spelform Slagtävling Datum 2007-09-16 Placering Namn Klubb Spelhcp Rondresultat Resultat Särskiljning 1 Daniel Lindgren

Läs mer

Resultat Lillhage Cup 2008 försök

Resultat Lillhage Cup 2008 försök mhtml:file://\\sskansli\ss (e)\ss\tävlingsgrupper\tävlingar\res... Page 1 of 6 Resultat Lillhage Cup 2008 försök Resultat Totalt - Officiell Tävling Lillhage Cup Utskriftsdatum 26 april 2008 Tävlingsort

Läs mer

SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 11/2015. Ledamöter av fullmäktige valda av samfundets avdelningar för tiden 1 maj 2015 30 april 2016

SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 11/2015. Ledamöter av fullmäktige valda av samfundets avdelningar för tiden 1 maj 2015 30 april 2016 SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 11/2015 Generalsekreteraren Ledamöterna av Sveriges advokatsamfund Advokatsamfundets fullmäktige Självskrivna ledamöter av fullmäktige Styrelsens ordförande Bengt Ivarsson,

Läs mer

FÖRSLAG TILL UNGDOMSLISTOR REGIONVALET

FÖRSLAG TILL UNGDOMSLISTOR REGIONVALET FÖRSLAG TILL UNGDOMSLISTOR REGIONVALET Nordost 1. Erica Buneck, 27 år, kriminologstudent, Kristianstad 2. Ludvig Ceimertz, 22 år, soldat, Kristianstad 3. Kenny Hansson, 18 år, studerande, Hässleholm 4.

Läs mer

P17 200m heat 1 Vind +3,3 Resultat totalplac 1 Rodi Kay -98. Hammarby IF 23,40 3. dsq Carlos Jonsson -98 Hässelby SK F.

P17 200m heat 1 Vind +3,3 Resultat totalplac 1 Rodi Kay -98. Hammarby IF 23,40 3. dsq Carlos Jonsson -98 Hässelby SK F. Lag-USM P/F17 lördag 16 augusti 2014 Arrangörer: Tanums IF med hjälp av BDFIF Sparvallen, Tanumshede Tävlingsledare: Bo Stalefors Väder: Mestadels soligt +20 grader, sydvästlig vind P17 200m heat 1 Vind

Läs mer

Årsmöte - Elevkåren 2013-04 - 26 Konsertsalen

Årsmöte - Elevkåren 2013-04 - 26 Konsertsalen Årsmöte - Elevkåren 2013-04 - 26 Konsertsalen 1 Mötets öppnande Ordförande Jenny Lisshammar förklarade mötet öppnat 2 Fastställande av röstlängd Alla deltagare ropades upp och röstlängden fastställdes

Läs mer

Resultatlista, ackumulerat - brutto:

Resultatlista, ackumulerat - brutto: Resultatlista, ackumulerat - brutto Polis SM 2008 Klass Damer-klassen Rond 1 Spelform Datum 2008-08-28 Placering Namn Klubb Spelhcp Rondresultat Resultat 1 Malin Lilliedahl Högbo GK 0 86 86 2 Lena Öbrink

Läs mer

Kompletterande uppgifter / rättelser? Kontakta Magnus Lindell 08-379152 eller limag@bredband.net

Kompletterande uppgifter / rättelser? Kontakta Magnus Lindell 08-379152 eller limag@bredband.net Alingsås Arboga Arvika 14 BG Vikben 23 Au Vikben 22 BG Vikben 24 BG Vikben 24 Au Sporrong 24 Ag Vikben 24 Ag Vikben+krona 24 Au Sporrong Askersund (väldigt lik Säter??) Avesta Boden 13 Au Vikben 22 Au

Läs mer

Bilder till Svensk Frikyrkolexikon - Frälsningsarmén

Bilder till Svensk Frikyrkolexikon - Frälsningsarmén Bilder till Svensk Frikyrkolexikon - Frälsningsarmén Bild Bildtext Byline Emblem Frälsningsarméns emblem vapen Fanan Frälsningsarméns fana Fatmomakke Frälsningssoldater, Bagare Frälsningsarméns Bönekåta,

Läs mer