Medlemsantalet växer ständigt och under 2008 hade vi 104 inträden att jämföra med förra årets 89.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Medlemsantalet växer ständigt och under 2008 hade vi 104 inträden att jämföra med förra årets 89."

Transkript

1 Mellersta Sveriges Hotell- och Restaurangföretagares förening Verksamhetsberättelse 2008

2

3 Ordförande har ordet 2008 var ett minst sagt innehållsrikt år! Allt tydde på att 2008 skulle bli ännu ett rekordår. Sällan hade branschen visat bättre siffror och beläggningen hade inte varit så hög under de senaste trettio åren. Det byggdes och investerades och framtidstron var stark. Som från ingenstans tornade orosmoln upp sig och inom kort var både lågkonjunktur och finanskris över oss. Entusiasmen sjönk i takt med arbetstillfällena. Branschens fantastiska utveckling under början av året tog en helt annan vändning och sista delen av året gjorde oss istället smärtsamt medvetna om det fragila ekonomiska samhälle vi lever i idag. Trots dystra rapporter från omvärlden finns det ändå ljusglimtar i vår region väl värda att belysa. En av dessa är Sälen där enorma satsningar görs. Sälen har under de senaste åren haft en fantastisk utveckling där man arbetar med tydliga gemensamma mål och en god samverkan för att uppnå dessa. Ökningen av den utländska turismen i Sverige samt att många svenskar i dessa tider väljer att förlägga semestern innanför Sveriges gränser visar tydligt att det är inom vår näring som framtidens arbetstillfällen skapas oavsett stark eller svag konjunktur. Under året har jag som ordförande för SHR Mellersta varit engagerad i aktuella frågor rörande den nya kassaregisterlagen och alkohollagsutredningen. Arbetet med mobilisering mot narkotika ligger mig också varmt om hjärtat, där målsättningen är att skapa en tryggare och mer trivsam miljö för både våra anställda och våra gäster. Kassaregisterlagen kommer att innebära minskad osund konkurrens genom ickemanipulerbara kassor vilket vi i SHR Mellersta självklart är positiva till. Det är dock oroväckande att bara några månader innan den nya lagen träder i kraft famlar man fortfarande i mörker om vad som gäller. I skrivande stund presenterar alkohollagsutredningen sitt förslag till en förnyad alkohollag och det förefaller som om våra krögare nu äntligen kommer få lov att krydda sin egen snaps. SHR Mellersta är en av SHR:s fem regionföreningar och omfattar Gotlands, Dalarnas, Södermanlands, Uppsala, Värmlands, Västmanlands, Örebro och Östergötlands län samt Gästrikedelen av Gävleborgs län. Medlemsantalet växer ständigt och under 2008 hade vi 104 inträden att jämföra med förra årets 89. Från styrelsens sida vill jag tacka för förtroendet och hoppas att Du som medlem i SHR Mellersta fortsätter komma in med ännu fler synpunkter på vad Du tycker vi skall arbeta med under Alexander Andrén Ordförande SHR Mellersta

4 Vi som har haft förtroendet Styrelsen Ordförande: Alexander Andrén, Palace i Norrköping, mandat utgår 2009 Vice ordförande: Salka Börjeson Eynon, Green Hotel i Tällberg, mandat utgår 2009 Ordinarie ledamöter: Tomas Thor, Hotel Statt i Katrineholm, mandat utgår 2009 Partrik Hanberger, Clarion Hotel Örebro, mandat utgår 2010 Ann-Sofie Myrefelt, First Hotel Linné i Uppsala, mandat utgår 2010 Susan Norrman, Kohlswa Herrgård i Kolsva, mandat utgår 2010 Niklas Sjöblom, Wisby Strand i Visby, mandat utgår 2010 På grund av att Tomas Konradsson (mandat utgår 2009) och Maria Åhgren (mandat utgår 2010) inte längre är aktiva inom branschföretag sitter de inte längre med i styrelsen och fullföljer därför inte sina mandatperioder. Sekreterare: Jurist: Alexandra Bergenfelt, SHR Charlott Aston Brovall, SHR SHR:s centrala styrelse Ordinarie ledamot: Suppleant: Alexander Andrén Salka Börjeson Eynon Valnämnden Ordförande: Ledamöter: Lars Edblad Urban Edberg Christina Åkerblad Thomas Olsson Mikael Junger Föreningens revisorer Eva Bard Nässén, godkänd revisor Ernst & Young Jerk Åkerblad, Tällbergsgården, förtroendevald revisor

5 Styrelsens sammanträden Under 2008 har åtta styrelsemöten hållits varav flertalet förlagts ute i regionen. Det är SHR Mellerstas ambition att i så stor utsträckning som möjligt fördela styrelsemöten och andra möten jämt över regionen för att samtidigt träffa medlemsföretag. Detta står dock i relation till kostnadseffektiviteten. SHR Mellerstas styrelse tillsammans med Bråvikens Hotell- och Restaurangklubb och Linköpings Branschråd Utbildningsinsatser 2007 valde SHR Mellersta att dela ut ett stipendium till unga framstående medarbetare för att ta tillvara på och främja kompetensen. Under 2008 har styrelsen valt att satsa ytterligare på kompetensutveckling för våra medlemmar men nu genom subventionerade seminarier. Seminarierna arrangerades i syfte att höja kompetensen i branschen vilket på sikt även kan få positiva effekter på branschens status. HACCP Under våren hölls ett flertal seminarium inom livsmedelshygien, HACCP i regionen. Den 21 januari i Uppsala (22 medlemmar) den 23 januari i Kolsva (20 medlemmar) den 30 januari i Tällberg (22 medlemmar) den 12 februari Karlstad (16 medlemmar) den 31 mars i Örebro (15 medlemmar) den 2 april Falun (21 medlemmar) och den 29 april Visby (19 medlemmar). Revenue Management Hösten bjöd på vikande konjunktur vilket innebar ett utmärkt tillfälle att lägga seminarier i regionen om Revenue Management, intäktsoptimering. Ett seminarietillfälle arrangerades den 4 november i Örebro (18 medlemmar) med Fredrik Önrup, Pingvinen och Nils Axing, VD Grand Hôtel som föredragshållare. Den positiva responsen från medlemmarna och den stora efterfrågan på seminariet gjorde att vi arrangerade ytterligare ett tillfälle den 12 februari i Katrineholm (14 medlemmar) med samma upplägg.

6 Lönerevision och individuell lönesättning Ledamöterna i SHR Mellerstas styrelse har tillsammans med SHR:s jurister förlagt ett antal informationstillfällen om lönerevision och individuell lönesättning ute i regionen. Informationsmötena har hållits i Tällberg (8 medlemmar), Falun (12 medlemmar) och Visby (11 medlemmar). Fler möten kommer att genomföras i Västerås, Linköping, Örebro och Sälen under det kommande verksamhetsåret. Informationsmöten för nya SHR-medlemmar Under hösten 2008 hölls två informationsmöten för nya SHR-medlemmar. Den 11 november i Linköping (25 medlemmar) och den 13 november i Gävle (22 medlemmar). Under dessa möten presenterade regionansvariga Alexandra Bergenfelt SHR som medlemsorganisation, medlemsförmånerna och ny information om branschen. Förbundsjurist Charlott Aston Brovall bjöd på nyttig information om kollektivavtalet och branschjurist Carola Korhonen respektive Therese Alvén presenterade det nya restauranghyresavtalet. Information till skolor och utbildningar Både ledamöter och regionansvarig har under året regelbundet varit ute och informerat på gymnasieskolor, KY- utbildningar och universitet. Detta har varit mycket uppskattat då behovet av branschinformation är stort. Politikerkontakter Politikerkontakter utgör en stor del av SHR Mellerstas arbete och vårt årliga politikermöte har blivit en uppskattad tradition. Under våren 2008 hölls ett politikermöte den 15 april på restaurang Fem små hus i Gamla stan i Stockholm. På mötet diskuterades följande ämnen. Osund konkurrens, branschekonomi och hur kostnadsfördelningen inom ett hotell- och restaurangföretag skiljer sig jämfört med företag i andra branscher, den multikulturella vardagen inom branschen, samt de otillräckliga satsningarna på Sverige som turistland. Ännu ett politikermöte kommer att hållas den 1 april 2009, detta på Hotellet i Stockholm.. Alla regionens riksdagspolitiker är inbjudna och det stigande antalet anmälningar tyder på ännu ett fullsatt möte. På mötet kommer i likhet med tidigare år Mats Hulth att delta, SHR Mellerstas styrelse och ett trettiotal av vår regions riksdagspolitiker. Under mötet kommer styrelsens ledamöter lyfta aktuella branschfrågor inom följande områden: Organiserad brottslighet, gynnsamma regelförenklingar för vår bransch, effekterna av att sänka arbetsgivaravgifterna samt de positiva ekonomiska effekter en ökad satsning på marknadsföring av Sverige som turistland skulle innebära. Detta kommer att belysas med tydliga exempel från vår bransch. Det är vår förhoppning att årets möte kommer att vara lika givande som föregående års möten har varit och att informationen kommer att tas emot med stort intresse av våra riksdagsrepresentanter.

7 Resultat och balansräkning RESULTATRÄKNING Not Årsavgifter Bidrag Kurser Fakturerade kostnader Summa rörelseintäkter Rörelsens kostnader Kursmaterial och ledare Revision- och konsultation Administration Mellersta 100 år Resor och representation Styrelsemöten och årsmöten Medlemsmöten och politikermöten Reklam och PR Gåvor Stipendium Övriga kostnader Bank- och depåavgifter Summa rörelsens kostnader Rörelseresultat Resultat från finansiella investeringar Resultat från övriga värdepapper och fordringar Ränteintäkter Resultat efter finansiella poster Skatt på årets resultat Årets resultat

8 BALANSRÄKNING Not Bil TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar Aktier i Svensk Turism AB Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Kundfordringar Övriga fordringar Skattefordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital 1 G Persson fond Understödsfonden Föreningen Årets resultat Summa eget kapital Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Övriga skulder 0 0 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER Not 1. Av 2007 års underskott kronor har 97,6% eller kronor minskat Understödsfondens kapital och 2,4% eller kronor minskat Föreningens kapital. Ställda säkerheter Inga Inga Ansvarsförbindelser Inga Inga

9 Underskrifter Norrköping med flera platser den 10 mars 2009 Niklas Sjöblom Patrik Hanberger Vår revisionsberättelse har avgivits den 10 mars 2009 Eva Bard Nässén Godkänd revisor Jerk Åkerblad Förtroendevald revisor

10 Revisionsberättelse Till föreningsstämman i Mellersta Sveriges Hotell- och Restaurangföretagares Förening Org. nr Vi har granskat det förenklade årsbokslutet och bokföringen samt styrelsens förvaltning i Mellersta Sveriges Hotell- och Restaurangföretagares Förening för år Det är styrelsen som har ansvaret för räkenskapshandlingarna och förvaltningen. Vårt ansvar är att uttala oss om det förenklade årsbokslutet och förvaltningen på grundval av vår revision. Revisionen har utförts i enlighet med god revisionssed i Sverige. Det innebär att vi planerat och genomfört revisionen för att med hög men inte absolut säkerhet försäkra oss om att det förenklade årsbokslutet inte innehåller väsentliga felaktigheter. En revision innefattar att granska ett urval av underlagen för belopp och annan information i räkenskapshandlingarna. I en revision ingår också att pröva redovisningsprinciperna och styrelsens tillämpning av dem samt att bedöma de betydelsefulla uppskattningar som styrelsen gjort när den upprättat det förenklade årsbokslutet samt att utvärdera den samlade informationen i det förenklade årsbokslutet. Vi har granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i föreningen för att kunna bedöma om någon styrelseledamot har handlat i strid med föreningens stadgar. Vi anser att vår revision ger oss rimlig grund för våra uttalanden nedan. Det förenklade årsbokslutet har upprättats i enlighet med god redovisningssed i Sverige. Styrelsens ledamöter har enligt vår bedömning inte handlat i strid med föreningens stadgar. Stockholm den 10 mars 2009 Eva Bard Nässén Godkänd revisor Jerk Åkerblad Förtroendevald revisor

11 Medlemmar den 31 mars Kvadrat Visby AB 50 Kvadrat Visby AB A & Co i Strängnäs AB A D Konsult AB AB Apoca AB Fagers Konditori AB Furuviksparken AB Grundstenen unä Lugnet Restaurang & Café AB AB Herbege Skövde MG AB Manek & Bohlin AB Motala Stadshotell AB Nyköpings Restaurang-och Festvåningstjänst AB Rest. Stationsgatan 2 AB Restaurang Normandie Barhanko AB Selma Lagerlöf Hotel & Spa AB Svartå Herrgård AB Tages Wärdshus AB Tofta Camping AB Utkanten AB Wermlandskällaren AB Vindrutan AB Värdshuset Engelbrekt Accor Hotels Scandinavia AB Active Stay Group AB A-Gruppen AB Alea Baren Alien Mat AB Allmogekulturen i Västerås AB Alma Trading AB Almedalens Hotell & Café AB ALP Konferens & Mässarrangör AB Alpinbutiken i Sälen AB Alséns Hotell AB Alveheim Krog & Catering Amurang Restaurang AB Apwfood AB Arena Restaurang Arenabolaget i Linköping AB Arkösunds Hotell AB Arlöv Park Hotell AB Arne Scherdin AB Aronsborgs Konferenshotell AB Aros Congress Center AB Arvika SweCamp Ingestrand Asby Alpina Asperman Bygg & Hyr AB A-Team AB Auginchen HB Avesta Hotelldrift AB Ax Slott AB Badsta Camping, Kanot & Äventyrscenter Bali Garden Restaurang Zhu Xu Qin Bambino Invest AB Banken Bar & Brasserie AB Barkborren Fast Food AB Barken Konferens AB Bar-Restaurant Freden i Karlstad AB Beas Hotell AB Bergman-Sandberg HB Bergslagshusets AB BFT Coffee AB Bilan Home Hotel AB Birgittas Värdshus Bishop Scandinavia AB Bjursås Ski Center AB Bjursås Stugby & Camping Björkhaga Strandby Björnögården AB BK Bar och Kök AB BK Gränby AB BK Örebro AB BKS Västerås AB Blommenhofs Hotell AB Blomsterhults Matserving AB Blåbandsungdomens Fjällstugeförening BNT Berglunds Nöjesfält & Tivoli AB Bolaget i Visby AB Bolinder-Munktell Home Hotel AB Bomans i Trosa AB Borlänge Värdshus AB Borrwall Gastronomi och Catering AB Bowlaget AB Branäs Bar & Fritid AB Branäs Fritidscenter AB BRF Skogsblomman Brigaden Restaurang AB Broadwaygruppen AB Bruket Utile Dulci AB Brunneby Restauranger & Café HB Brunnsjöns Camping Bryngfjordsbacken / Karlstad Slalomklubb Brända Bocken AB Bröderna Hassan Restaurang HB Bröderna J & S HB Buskåkers Mat & Nöjen AB Bylund & Svensson AB Byråsen Fritidsområde Stift. Bålsta Gästgivaregård AB Böthe AB C.Y. Man AB Café CAAL AB Café Engel i Ludvika KB Café Ett Café Khalili Café Mässen Ferial KB Café Orangeriet Cajsas Creativa Catering AB Cajsas Take Away AB Camans Företag Camp Grinsby Camp Skagern Camping 45 Camping Tiveden CariAnnas Restaurang & Catering AB Carlsson Fast Food AB Carpa AB Cassa Forte AB Cator i Ludvika AB Cecilia Petterssons Mat Charlotte på Hörnet AB China Eva AB China Garden i Vadstena KB CHS Gillet AB Chun Rui Restaurang AB Church Street Saloon Country & Western AB City E Hotel i Västerås AB City Hotell i Eskilstuna AB Clandra Mat AB Clavis Hotel s AB Collins Logi & Gastronomi HB Comfort Hotel Västerås AB ComMat AB Connect Skavsta AB Coop Forum Kök & Café i Borlänge Coop Forum Kök & Café i Falun Coop Forum Kök & Café i Eskilstuna Coop Forum Kök & Café i Eskilstuna Coop Forum Kök & Café i Nyköping Coop Forum Kök & Café i Örebro Coop Forum Kök & Café i Örebro Coop Fourm Kök & Café i Västerås COOR Service Management AB Cosmic Bowl i Kalmar AB Crazy Burger Töcksfors AB CSV Bredsand AB Dahljo Visby AB Daisys Hamburgerbar i Sandviken AB Dala Måltidsservice AB Dala-Floda Värdshus AB Dalahästens Camping och Stugby Dalotek AB Dalsjö Golfkrog AB Daniel Söderströms Restaurang AB Daniel W. Gourmetservice AB Deiles Hamburgeri AB Deje Alpina Klubb Deklomp AB Delistudios AB DHE Hotels AB Din Krog i Norrköping Restaurang AB Dinners Arboga AB Dinners Ekolskog AB Dinners Gävlebro AB Dinners Östgötaporten AB Ditt Matställe i Karlstad AB Djulöbadets Camping & Stugby Djupadalsbadets Camping

12 Djäknebergets Restaurang AB Domnarvsgården AB Dorotea Wärmländer Drottning Ulfhild s Restaurang Dufweholms Herrgård AB Edbladh Restauranger AB Edskens Camping Edvarsson i Koppom AB Effes Bar & Pizza HB EGCE AB Ekbacken i Torshälla AB Ekbackens Restaurang AB Ekblads Fast Food Restaurants Ekeby Camping Eklundshof AB Ekuddens Camping Elias Restaurang & Pub Elisabeth Petterssons Krog & Bensin AB Elisabeth Willner Perez AB Emte Handelshus AB Engeltofta Restauranger AB Eskilns Bad & Camping Espresso House Sweden AB Essens AB Eurest Services AB Eurostop Hotell & Restauranger AB Eva & Carinas Kök AB Evenemangsspecialisten i Örebro AB Fabriken Furillen AB Fagersta Brukshotell AB Fagersta Golfklubb Fagersta Mat & Logi AB Fagerudd Konferens Falkuddens Bad & Camping Farmaceutiska Matlaget Gröne Orm HB Fazer Amica AB Fest & Catering i Eskilstuna AB Festarrangemang i Örebro AB Festival Karlstad AB Fhat AB FHP Hotel AB Fide Camping Filial till Transtravel BVBA Belgium Firma Anguli First Camp Karlstad AB Fiskeboda Fjällbergets Vintersportanläggning Fjällis Restauranger i Sälen AB Fjällnäs Resort AB Fjätervålens Skidlift AB Flundran Restaurang AB Fogdhyttans Vårdhem AB Fornby Klint Forsbacka Värdshus AB Forshagaforsens Camping Fotic Restauranger AB Fridas Kebabbar Fridhems Kursgård AB Friiberghs Herrgård AB Friluftsfrämjandets lok.avd i Hallstahammar Fritidsanläggningen Kneippbyn Frykenbadens Camping Fryksdalens Trädgårdar AB Fryksås Hotell & Gestgiveri AB Fröjelgården AB Fugu Restaurang AB Funox AB Fyrishov Stugby och Camping Fyrklöverns Stugby AB Fårö Kursgård Fårösunds Fästning Hotell & Restaurang AB För alla sinnens skull AB Fören. Dragbanans Bevarande i Bydalen G.F. Hotell och Konferens AB G.R.B. i Västerås AB Gaby Flygrestaurang AB Gare du Nord Restaurang & Pub HB Gastrokrogen i Karlskoga AB Genomfarten AB GESKO AB Gesunda Resort AB Gesundaberget AB Getå Hotell & Konferens AB Gimo Konferenshotell AB Gisela Björklund GL Gastronomi AB Glad i Mat E:son AB Glaskogens Camping Glyttinge Camping GMN i Linköping AB Gopshus Skidbacke /Morastrand Gotlands Konferens och Turistservice AB GotlandsResor AB Grand Hotell Elektra AB Grand Hotell Hörnan AB Grand Matsalar i Falun AB Grangärde Hotell & Konferens AB Green Hotel AB Grill i Söderköping AB Gripsholms Värdshus AB Gripsholmsviken Hotell & Konferens Grythytte Akademi Restaurang AB Gryts Varv hotell & Konferens Gräsmarksgården AB Gula Hästen AB Gunnar A. Catering & Restaurang AB Gustaf Wasa Hotell AB Gustavsvik/Örebro Gute i Visby AB Gutegrillen KB Gårdpåeng Gästgivaren i Dalarna AB Gästrike-Hälsinge Turist AB Göta Kanal Hotell AB Hagge Golfrestaurang AB Hakkegård AB Hakonsgården Hotell & Konferens AB Hallengrens Kök & Delikatesser Hambergs Gourmetservice HB Hammarbybacken AB Hammarskogs Herrgård AB Hammarö Turistcenter Mörudden Hamnkrogen i Herrvik Hansmat AB Hantverksbyn i Rättvik AB Hantverksrestaurangen i Köping AB Harge Bad & Camping Hargshamns Bad & Camping Harryskompaniet i Karlstad AB Harryskompaniet i Linköping AB Harryskompaniet i Motala AB Harryskompaniet i Norrköping AB Harryskompaniet i Västerås AB Harryskompaniet i Örebro AB Hasselblads Kök AB Havsgastro AB HB Sverkesta Gård HE Lind AB Heart Krog & Casino KB Hedemora Fast Food AB Hellmanska Gårdens Café AB Hennickehammars Herrgård AB Hermansson Bowling AB Herrfallets Fritids & Konferensanläggning Himmelstalunds Camping HIS Hotell AB Historiska Gårdar i Kolbäck AB Hjelte Restaurang AB Hjälmaresund HKC Hotel Örebro Plaza AB HM Mat & Dryck i Sälen AB HMSHost Sweden AB Hoforsbacken /Friluftsfrämj. Hornåbergs Camping Hot Chilli South Asian Kitchen AB HotCat i Fjällen AB Hotel & Restaurang Moskogen AB Hotel 1 i Visby AB Hotel Bügelhof i Sälen AB Hotel Dalecarlia AB Hotel Frykenstrand AB Hotel Kneippen AB Hotel M i Motala AB Hotel Medevi Brunn AB Hotel Norra Vättern AB Hotel Selma Lagerlöf AB Hotel Wisby AB Hotell & Restaurang i Smedby AB Hotell & Restaurang Lotta & Niklas HB Hotell Ankarplatsen i Oxelösund AB Hotell Arkad AB Hotell Centric AB Hotell Drott i Karlstad AB Hotell Ekoxen AB Hotell Fastigheter i Eskilstuna AB Hotell Gillet i Köping AB Hotell Gute AB Hotell Himlagott i Grängesberg AB Hotell i Bergslagen AB Hotell Klipper i Västerås AB

13 Hotell Klockargården AB Hotell Långbers Fastighets AB Hotell Miskarp AB Hotell Rogge Drift AB Hotell Ryttaren i Hedemora AB Hotell S:t Clemens AB Hotell Skantzensjön & Konferenser i Hallstahammar AB Hotell Statt i Eskilstuna AB Hotell Statt i Katrineholm AB Hotell Toftagården AB Hotell Älvdalen AB Hotellgruppen i Säffle AB Hotell-Pensionat Holmhällar Hansen & Co HB Hotelwest AB Hovfjället AB HSL Food AB Hultman Alm Restaurang AB Hummelsta Bensin AB Hunflen Fritid/Äppelbo Härjarö Herrgård Högskolerestauranger AB (Hörs) IKEA Restaurangen i Valbo IKEA Restaurangen i Uppsala IKEA Restaurangen i Karlstad IKEA Restaurangen i Örebro IKEA Restaurangen i Linköping IKEA Restaurangen i Västerås Innebandyalliansen Insjöns Hotell & Restaurang AB ISS Facility Services AB J.E.D. Restaurang AB Jansson & Nilsson Restaurang & Konsult AB Jansson s frestelser HB JaTi Restaurang & Konsult AB JE Subs AB Jenny s Hotell och Restaurang Jensen s Böfhus AB Jernberghska Krog AB Jima Nöje i Gävle AB Jimmy Lennings Restaurang AB Jimsan Grill AB JJ Mat & Catering AB JJ Nöjesrestaurang AB JK Service Partner Jodore Invest AB Jogersö Camping Jolla Togan Choklad & Dessert AB Josefin Göransdotter AB Josör AB Juan Pacheco Restaurang AB Julita Gourmet AB J-Å Hamréus AB Jägarförbundets Service AB Järnvägens Gatukök & Café i Deje AB Jättendals Diversehandel AB K5 Boy s AB Kalmarslunds Camping Kalskoga Simförening-servering Kanonrock Event AB Kapril i Karlstad AB Karlskoga Hotel AB Karlskoga Wärdshus AB Karlslunds Herrgård AB Karlstad SweCamp Bomstad-Baden Karlstad Turistlogi AB Kava-Köping HB KB Aroy Thai-Restaurang i Karlstad KFH Hotell AB Kilsbergen i Örebro AB Kinda Camping Kisa Wärdshus & Hotell HB Klackbergsbacken/Norbergs SK Klarago AB Klingas Mat HB Kläppen Ski Resort AB Kläppens Camping i Sälen AB Knäppingen Stadsmuséets Café och Kök AB Kohlswa Herrgård AB Kolmården Service AB Kolmårdens Camping & Stugor AB Kolmårdens Djurpark AB Kompaniet Home Hotel AB Kompetensmakarna i Trosa AB Koncept Hotels AB Kongrexum AB Korskullens Camping,Stugor & Café Korstäppan Hotell & Pensionat AB Krokstad Camping Kronholmen Golf AB Krusenberg Herrgård AB /Smådalarö Gård Krägga Herrgård AB KSR Visby AB/ Mc Donalds Kungsbergets Fritidsanläggningar AB Kungskvarnen Borgvik Rest & Konferens AB Kungsvägskiosken Kungsängsliljorna Ek för Kungsörstorp Hotell & Konferens AB Kurr i Magen AB Kwan Lam Woki AB Kvarndammens Camping Kvarntorpshögen/Kumla Skidförening Källviksbacken Kök Nyström AB Köping Hotelldrift AB Lammet & Grisen i Sälen AB LANOR Restaurang AB Lantmännen ek för Lapplandia Event AB Lasarettet i Norrköping Café & Shop AB Lasse & Tommy s Golfrestaurang HB Lastberget Konferens & Upplevelse Laszlos Krog i Linköping AB Le Onzieme AB Lebara Restaurang AB Leif Söderlund Försäljnings AB Leksand Gårdscaféet AB Leksand Strand, Stugby & Camping Leksands IF Konferens & Försäljning AB Leksands Pub & Bistro AB Lena på taket AB Lerama AB Letälven Fritid och Fastighet AB Leufstabruk Wärdshus & Konferens AB LG Hamburgeri AB LHC Event Liens Camping Lilla Saltbackens Foodcourt AB Lindblads Lokal AB Lindgren Hotels AB Lindvallen Restauranger AB Linköpings Vandrarhem AB Lisaisälen AB Livingroom AB Ljugarns Semesterby & Camping LK Restaurang AB Loftet Hotell & Gästgiveri AB Loka Brunn Kur & Konferenshotell AB Ludvika Camping Lugnet Camping & Stugby Lunedet Lunedets Camping Lungsundet Turism AB LV Baren Gävle HB Långbergets Sporthotell Långbers Facio AB Läby Handel AB Länsmansgården AB Läppebadets Camping AB Lövudden AB Lövåsgårdens Fjällhotell AB M&J Matsalar AB Mablin Företagsutveckling AB Magnus Falk Entreprenad AB Malexanders Camping Malingsbo Camping Malmabacken/Malmköpings Alpina Skidklubb Malmköpings Bad & Camping Malungs Camping Bullsjön Mariefreds Camping Masesgården AB Mat & Möt1 AB Mat et Nöje AB Mat i Julita AB Mat och Café Ammi Lindström MatChris AB Matglädje i Staberg AB Mathias Skafferi AB Maticum-Ryberg Restaurang AB Mat-Johan AB Matkonst i Eskilstuna AB Matkonst i Visby HB Matkultur i Säffle AB Matlust Vida Vättern AB Matmästar n i Värmland Mats & Carina Restaurang AB Mauritzberg AB Max Hamburgerrestauranger AB Max i Boländerna AB Max i Gävle AB

14 Max i Linköping AB Max i Marieberg AB Max i Visby AB Max i Västerås AB MCT International AB Mellstaparken Meriveans Restaurang Micasa Coffee & Kitchen i Vadstena AB Mickeltemplet Skidlift Mitt i Byn Tällberg AB Mjellerums Gården AB Mjölby Stadshotell AB MML Restaurangservice AB MOL AB Molnbyggen Strand AB Mongku AB Mons Stugby & Camping Mora Hotell AB Moraparken AB Motala Golfrestaurang AB MPP Restaurang och Nöje AB Multisys AB Munkebergs Camping Munkkällaren i Visby AB Murressons Krog Målkullan Ann Juhlin i Mora AB MÅMÅ AB Mårängens Camping Mälarbadens Camping Mässhallens Restaurang AB Möckelns Bodar Hotell AB Möllers Festservice AB Naberghuset AB Night Shift Restarang AB NL Mat & Inspiration AB Nolhåttens Krog HB Noors Slott AB Nora Stadshotell AB Nord Tid Förvaltning AB Nordic Dircom AB Nordic Service Partner AB Norr om Folkungagatan AB Norrköping Thai Fast Food AB Norrköpings Turistgård AB NRG Pizza AB NT Management AB/ Wisby Strand Nya Filbyter Motell AB Nya Gästgivaregården i Tierp AB Nya Hotell AB Solhem/ Strand Hotel Nya Hotell Siljan Åke Dahl AB Nya Mickes Skafferi AB Nya Söderfors Herrgårds AB Nya Värdshuset Lugnet i Malung AB Nyckelby AB Nyköpings Grill & Gatukök AB Nyköpingshus & Tovastugan Restauranger AB Nyla Säljkonsult AB Nås Camping Näsfjället i Sälen Näslunds Bensin och Butik i Kumla AB Nässundets Värdshus AB Nöjesfabriken Gjuteriet AB Nöjeshuset i Umeå AB Oasia Fun Dining AB Odalgården AB ODIOS Vandrarhem AB Ofvandals Hovkonditori AB Old Brother Company KB Olssons Restaurang i Värmland AB Ombergs Mat AB On Fook AB Op Martinsson AB Orizzonti Orsa Grönklitt AB OSSESSO AB Ove Johansson Restaurang & Catering AB Padeum AB Paint it black AB Parall AB Parasan HB Park Hotell i Linköping AB Parken Zoo Restauranger Parkgrillen i Sunne AB Patafritas i Uppsala AB Patong KB Pee & Tee AB Perel AB Personalstiftelsen Posten Fritid Petrusgrillen AB Pinnarp Trading AB / Stadshotellet Pixxon Trading i Noppikoski AB Pizzeria & Restaurant Sandra HB PJ Behrn Hotell i Örebro AB Plaza Hotell & Restaurang i Karlstad AB Plukab AB Poab Privat Omsorg AB Portieren Norrköping AB Prama AB Priceless AB Pro Drift AB Profilhotels AB Pumpkällan AB Punkt & Pricka AB Pålkällan AB Pändel & Johanssons AB QSC Dalarna AB QSC Restauranger AB QSC Uppsala AB Quilam Café KB Rackstad Slalombacke Raggarö Gård Ramnäs Konferens AB RAP AB Rasta Sverige AB RastPunkt Laxå AB Real Sub Etuna AB Realmeny AB Rekarne Plaza AB Restaurang & Café Falkboet AB Restaurang & Café Skånska Lasse AB Restaurang 4:e våningen AB Restaurang Akropolis HB Restaurang Balkan AB Restaurang Bistro Oden-Grillen AB Restaurang Blåmesen AB Restaurang Bomullsfabriken AB Restaurang Brinken AB Restaurang BTO HB Restaurang Camera AB Restaurang China i Gävle AB Restaurang China i Örebro AB Restaurang Dilicato Restaurang Golden Palace i Falun AB Restaurang H C Sälen AB Restaurang H i Köping AB Restaurang Hammarbyrampen KB Restaurang Hantverkaren i Norrköping AB Restaurang Hyttan i Hedemora AB Restaurang Invest i Norrköping AB Restaurang Klippan AB Restaurang Knuten HB Restaurang Lagerbladet AB Restaurang Leona AB Restaurang Michael Man AB Restaurang Muramaris AB Restaurang Perssons Pojkar AB Restaurang Petit Point Restaurang Pigalle HB Restaurang Pärltuppen AB Restaurang Sandgrund i Karlstad AB Restaurang Sjövik HB Restaurang W.George & S.Pradhan AB Restaurang Vinkällaren i Norrköping AB Restaurang YZ i Örebro AB Restauranginvest Hamlet AB Restaurangkonsult PD AB Restaurante Eduardo AB Restorante Bodega Antonio AB Restoroute AB Rezidor Hotel AB RFSL Riksförbundet Sveriges Lottakårer Rimforsa Bad o Camping Ringarums Bensinstation AB Ristorante Salamis AB Roblins Bar AB Romme Alpin AB Romme Restaurang AB Rosemarie och Alis Deli Järntorget AB Rosengården i Visby AB R-Power AB Rullsands Bad & Camping Runns Aktivitetscenter Främby Udde AB Ryssbergsbacken Rådastrands Camping & Activity Center Rättvik Bowling & Krog Rättviksbacken S:t Hans Café & Catering AB Saab Bofors Support AB Saffran och Vitlök i Sunne AB

15 Salbohedsbacken/VästerfärneboAIK Saluhallsrestaurangerna i Uppsala AB Samrand & Co AB San Tin Restaurang AB Sannakroa Motell AB Saxenborg Scandic Hotels AB Scandinavian Fine Food AB Schenströmska Herrgården Hotell & Konferens AB Selahittin Karakas Food AB Serinkaya Restaurang AB Shanghai Palace i Uppsala AB Sifferbo Camping Siggefora Camping Sikfors Herrgård AB Siljansgården Signe Alm-Keys Siljansnäs Hotell AB Silverhöjdens Camping & Stugby Silvköparens Camping & Stugor Simbadets Camping Sinnenas Sekel AB Sionförsamlingen i Norrköping Restaurang AB Sjögestad Motell AB Sjötullen RFSL Norrköping Skantzö Bad och Camping Skattmansöådalens förening Skeppsdockans Camping o Vandrarhem Ski Sunne AB Skilodge Lindvallen AB SkiStar AB Skonbo AB Skymningens Camping Slite Camping Slottsbackens Restaurang & Festvåning AB Slottsduvan AB Slottsgården AB Småängens Camping Snäck Spa AB Sodexo AB Solbacka Gästgiveri AB Solbacka Sport & Konferens Sommarvik Fritidscenter AB Sosen Restaurang Bar & Pizzeria HB SOS-Kiosken i Gävle AB Spisrosen i Norrköping AB Sportakademin ACG AB Sportbaren i Visby AB Sportbaren i Örebro AB Sportbolaget Falu AB Sportsbaren i Falun AB SRS Hotell&Konferens AB SSRS Grand Hotel Norrköping AB SSRS Stadshotellet i Västerås AB SSRS Stadshotellet Karlstad AB SSRS Stora Hotellet Stadshotellet Örebro AB Stadshotellet i Sandviken AB Stallarna i Aspa Bruk AB Starby Kungsgård AB Stefan Johansson Restaurang AB Stegeborgs Egendom AB Stegeborgsgården Stenugnen i Visby AB Stiftelsen Fridhem Stiftelsen Idre Fjäll Stiftelsen Stiftsgården Stiftelsen Stjärnholm Stiftelsen Transtrands kursgård Stone Media & Konferens AB Stora Björn, Restaurang Stora Hotellet i Nyköping AB Stora Hotellets Restaurang & Nightclub i Linköping AB Stora Rengen Golf AB Storstenshöjden Storsätra Fjällhotel i Grövelsjön AB Storvik Fast Food AB Storängens Camping Strand Hotel i Visby AB Strandbadets Familjecamping Strandgatan två nöje AB Strandskogens Camping Sudersand Fårö Strandstuvikens Bad & Camping Strindeborgs Gästgiveri AB Strömsbergs Säteri & Konferens AB Strömsholms Värdshus AB Stugknuten i Ludvika AB Stångebro Gatukök HB Stångs Magasin AB Stångå City Hotell KB Stångå Mat AB Stöten i Sälen AB Sub Shop Sweden AB Subscandinavia AB Sundbyholms Slott AB Sunlight Hotel & Conference AB Sunnanö Camping Sunne Turism AB Sunne Vattenland AB Sunnersta Camping Sunnersta Herrgårds Konferens AB Sunnerstaåsen Surahammars Herrgård AB Susanne Karlsson Lunchhörnan Svandammen i Uppsala AB SVAR Restaurang AB Svenska Försvarsrestauranger AB Svenska McDonald s AB Svenska Möten Ekonomisk förening Svenska Turistföreningen STF AB Svensken & Dansken HB Svenssons Krogar i Uppsala AB Svärdsklova Havskrog Sysslebäcks Fiskecamping & Stugby Systrarna Svensson i Nora AB Säfsen Resort AB Sälen Bad & Fritid AB Särna Camping Särsta Wärdshus AB Sätra Brunn Hälsobrunn Ek. För Sävsjöns Bad och Camping Söderberg & Jonasson Restaurang AB Söderfors Bad & Camping Söderköpings Brunn AB Södertuna Slott drift AB Sölje Camping Sörsjöns Camping, Vandrarhem & Konferens Sörälgens Camping T & P: s Kök & Bar AB Ta Inn Hotell och Restaurang i Västerås AB Talentus Hotel AB Tallmohus AB Tandådalens Wärdshus AB Tavernan i Uppsala AB Tellus Emils Kök AB Terrific Burger AB Thai Village Restaurang i Uppsala AB The Black Lion Inn AB/ AB Åbro Bryggeri Thon Hotels AB Tisarstrands Camping Tivedsbadets Camping & Bad Tjust Fritid AB Toffes AB Tofta Strandpensionat AB Tolvsbo Kultur och Konferensgård AB Tomeloni AB Tonli AB Topeja AB Topeja Event AB Topeja Holding AB Topeja Restaurang AB Tornby Café & Restaurang AB Torpöns Camping Tott Hotel Visby AB Trafikcaféer i Bergslagen AB Tram-Ly Restaurang HB Treens Natur o Fiskecamp Tribe Hotel Management AB Trollkrogen i Gräv AB Trosa Alpina Klubb Trosa Havsbads Camping Trosa Sjökrog AB Trosa Stadshotell AB Trängbo Camping Trösta Gästgiveri Tyrislöt Camping Tällbergsgården AB Uddeholms Hotell AB Ulfshyttans Herrgård AB Ultunarestauranten AB Ulvhälls Herrgård AB UnoInn Uppdrag Kaija Carlsson AB Uppsala Konsert & Kongress AB Uppsala Lägenhetshotell AB Uskavi Camping Uvbergsbacken/Norrbärke Skidkl Alpin Vadstena Camping Vadstena Klosterhotell AB Wahlbecks Restaurang

16 Valfjällets Skicenter Wallins Matsalar AB Valsaren AB Vanbo Hotell & Konferens AB Vansbro Camping Warfsholms Camping Wartan Restaurang AB Wasam AB/ Nova Park Conference WBH i Virsbo Vegagården AB WeHa AB Vengo AB Wennberg Family Business AB WG Hotelldrift AB Vietnam House AB Viking Hereford Beef AB Vildmarkshotellet i Kolmården AB Villingsbergsgårdens Camping & Pensionat Vilsta Sporthotell Eskilstuna AB Vilstabacken Win Qvan HB Winn Hotels AB Winn Hotels Falun AB Winn Hotels Gävle AB Winn Hotels Högbo Brukshotell AB Winn Hotels Uppsala AB Visby crêperie & logi AB Wobbler Lounge AB Vogt s Hotell & Restaurang AB Wongaim Thaifood AB Wreta Gård AB Våmåbadets Camping Väderstads Central Krog AB Vägsjöfors Herrgård Värdshuset Flottaren AB Wärdshuset G:a Göta AB Wärdshuset Gammel Tammen AB Värdshuset Gammelgården AB Wärdshuset i Gamla Linköping AB Värdshuset Lindgården L G Lindqvist Värdshuset Löfstad Slott AB Värdshuset Toria AB Värdshuset Tvällen HB Värmlands Aptit Bar & Bistro Värmlands Vildmarksarrangör VIV AB Värmlands-Rasta AB Värnäs Camping Västanviksbadets Camping Leksand Västerdala Turism AB Västerås Camping Ängsö Västerås Mälarcamping Xu & Gu Restaurang AB Y & L i Linköping AB Yxbacken Norrköpings Skidkl. Yxnerums Kurs-Naturgård AB Yxningens Camping Z Gastronomi AB Z-Parkens Camping Åda Krog AB Åkerblads i Tällberg AB Åkrögarna AB Åminne Camping Ånnaboda Camping Caravan Club Årjängs Slalombacke Åsengården Återvändan Ett AB Åtvidaberg Golf Resort AB Älvdalens Camping Älvkarleby Fiskecamp SweCamp Älvkarleby Lax och Vilt AB Ängskärs Havscamping Ögir - Mat & Musik AB Öhman & Andersson AB Örebro Rondellen AB Örebro Studentkår Östantorpsvägen Förvaltning AB Östgöta Städ AB Östra Mälar Krog AB Özel & Özgün AB

Mellersta Sveriges Hotell- och Restaurangföretagares förening

Mellersta Sveriges Hotell- och Restaurangföretagares förening Mellersta Sveriges Hotell- och Restaurangföretagares förening Verksamhetsberättelse 2009 Ordförande har ordet I skrivande stund ångar Motala Ström utanför i 23 minusgrader och det är vinter i Sverige

Läs mer

Ordförande har ordet. Alexander Andrén Ordförande SHR Mellersta

Ordförande har ordet. Alexander Andrén Ordförande SHR Mellersta Mellersta Sveriges Hotell- och Restaurangföretagares förening Verksamhetsberättelse 2007 Ordförande har ordet 2007 har varit ett händelserikt år! Jag tänker exempelvis på vår avtalsförhandling, den utlovade

Läs mer

mellersta sveriges hotell- och restaurangföretagares förening Verksamhetsberättelse 2010

mellersta sveriges hotell- och restaurangföretagares förening Verksamhetsberättelse 2010 mellersta sveriges hotell- och restaurangföretagares förening Verksamhetsberättelse 2010 Ordförande Alexander Andrén har ordet 2010 var förändringarnas år! Inte bara vände ekonomin uppåt; många med mig

Läs mer

Visita Mellersta. Verksamhetsberättelse 2012

Visita Mellersta. Verksamhetsberättelse 2012 Visita Mellersta Verksamhetsberättelse 2012 Box 3546, 103 69 Stockholm T +46 8 7627400 Box 404, 401 26 Göteborg T +46 31 629400 Box 186, 201 21 Malmö T +46 40 352500 Tullgatan 27, 831 35 Östersund T +46

Läs mer

Mellersta Sveriges Hotell- och Restaurangföretagares förening Årsredovisning 2006

Mellersta Sveriges Hotell- och Restaurangföretagares förening Årsredovisning 2006 Mellersta Sveriges Hotell- och Restaurangföretagares förening Årsredovisning 2006 mellersta VB 2006.indd 1 2007-04-13 16:06:18 Ordförande har ordet För hundra år sedan träffades driftiga människor i vår

Läs mer

Region Anläggning Stjärnor Webbplats Tel

Region Anläggning Stjärnor Webbplats Tel Region Anläggning Stjärnor Webbplats Tel Blekinge K2 Halens Camping Blekinge 3 www.camping.se/k2 0454-402 30 K3 Tredenborgs Camping 4 www.camping.se/k3 0456-121 16 K4 Norje Boke Camping 4 www.camping.se/k4

Läs mer

Förbundet Ju-Jutsu Ryu Sweden

Förbundet Ju-Jutsu Ryu Sweden Årsredovisning för Förbundet Ju-Jutsu Ryu Sweden Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Förbundet Ju-Jutsu Ryu Sweden 1(6) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Förbundet Ju-Jutsu Ryu Sweden, får härmed avge

Läs mer

Årsredovisning. Skottanet Ekonomisk Förening

Årsredovisning. Skottanet Ekonomisk Förening Årsredovisning för Skottanet Ekonomisk Förening Räkenskapsåret 2009 Skottanet Ekonomisk Förening 1(7) Styrelsen för Skottanet Ekonomisk Förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009.

Läs mer

Årsredovisning. Räkenskapsåret 2013 01 01-2013 1231

Årsredovisning. Räkenskapsåret 2013 01 01-2013 1231 Årsredovisning för Södra Avdelningen av Sveriges Ädvokatsamfund 846001-6499 Räkenskapsåret 2013 01 01-2013 1231 Ärsredovisningen är sammanställd av Tommy Nilsson, FöretagsEkonomema Atiktoriserad redovisningskonsult

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Sida 1 av 6 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Solbacken 14 lämnar följande årsredovisning för verksamheten under räkenskapsåret. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Verksamhet Föreningens verksamhet består av 9

Läs mer

Årets klassificering: Sverige har fått ännu en 5-stjärnig campingplats

Årets klassificering: Sverige har fått ännu en 5-stjärnig campingplats Pressmeddelande 2016-06-10 Årets klassificering: Sverige har fått ännu en 5-stjärnig campingplats Sveriges campingplatser har fått sina anläggningar klassificerade och landets campingälskare kan glädja

Läs mer

Årsredovisning BRF KUNGSLYCKAN

Årsredovisning BRF KUNGSLYCKAN Årsredovisning för BRF KUNGSLYCKAN Räkenskapsåret 2007 BRF KUNGSLYCKAN 1(7) Styrelsen för BRF KUNGSLYCKAN får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2007. Årsredovisningen är upprättad i svenska

Läs mer

EKONOMISK REDOVISNING

EKONOMISK REDOVISNING Sid 1 EKONOMISK REDOVISNING 2010 HSB brf Lilla Le i Göteborg Sid 4 INTÄKTER 2010 Årsavgifter 4 278 749 Hyror 264 631 Övriga intäkter 7 200 Sid 12 ÅRSAVGIFTSUTVECKLING 2007 2008 2009 2010 2011 Årsavgiftsutveckling

Läs mer

Årsredovisning. Täby Ryttarsällskap

Årsredovisning. Täby Ryttarsällskap Årsredovisning för Täby Ryttarsällskap Räkenskapsåret 2012 Täby Ryttarsällskap 1(6) Styrelsen för Täby Ryttarsällskap får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Verksamhet

Läs mer

BAR 1 BAR 2 BAR 3 BAR 4 BAR 5 BAR

BAR 1 BAR 2 BAR 3 BAR 4 BAR 5 BAR Arvika Comfort Hotel Bristol Single Moderate 1170 901 662 616 601 570 493 23 Tel: 057 01 32 80 Double Moderate 1390 1070 832 753 674 608 531 23 co.bristol@choice.se Single Standard 1275 982 743 693 678

Läs mer

Årsredovisning. Södra Avdelningen av Sveriges Advokatsamfund

Årsredovisning. Södra Avdelningen av Sveriges Advokatsamfund c/o Advokat Eva Jensen Advokatfirman Lindahl KB Studentgatan 4 211 33 MALMÖ Telefon: 040-664 66 50 Telefax: 040-664 66 55 Årsredovisning för 846001-6499 Räkenskapsåret 2011 01 01-2011 12 31 Årsredovisningen

Läs mer

Ordförande har ordet. Jag vill på styrelsens vägnar tacka för förtroendet under det gångna året och ser fram emot ett bra 2012.

Ordförande har ordet. Jag vill på styrelsens vägnar tacka för förtroendet under det gångna året och ser fram emot ett bra 2012. 2 Innehållsförteckning Ordförande har ordet 4 Vi som har haft förtroendet 5 Om föreningen 6 Förändringar under året 6 Styrelsens sammanträden 6 Verksamhetsplan 6 Medlemsmöten 7 Utbildningssatsningar 7

Läs mer

Redovisning enligt Föreningslagen 11 kap 9 1 kap. för. Legevind Ekonomisk Förening Räkenskapsåret

Redovisning enligt Föreningslagen 11 kap 9 1 kap. för. Legevind Ekonomisk Förening Räkenskapsåret Redovisning enligt Föreningslagen 11 kap 9 1 kap. för Legevind Ekonomisk Förening Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-11-01 2(6) Förvaltningsberättelse Information om verksamheten Föreningen har inte haft någon

Läs mer

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32 .------------------------ -- -- Årsredovisning för Brf Fiskaren 32 Räkenskapsåret 2008 Brf Fiskaren 32 1(7) Styrelsen för BrfFiskaren 32 rar härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2008. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Romeleåsens Golfklubb IF

Årsredovisning. Romeleåsens Golfklubb IF Årsredovisning för Romeleåsens Golfklubb IF 845002-2218 Räkenskapsåret 2012 1 (7) Styrelsen för Romeleåsens Golfklubb IF får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32 Årsredovisning för Brf Fiskaren 32.1' Räkenskapsåret 2007 1(7) Styrelsen får BrfFiskaren 32 rar härmed avge årsredovisning får räkenskapsåret 2007. Förvaltningsberättelse Verksamhet Föreningen har till

Läs mer

REDOVISNING. för. Göteborg Beachvolley Club. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2008-09-01--2009-08-31.

REDOVISNING. för. Göteborg Beachvolley Club. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2008-09-01--2009-08-31. o ARS REDOVISNING för Göteborg Beachvolley Club Org.nr.857208-7271 Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2008-09-01--2009-08-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse - resultaträking

Läs mer

Mitt tredje år som ordförande för SHR Norrland är avslutat.

Mitt tredje år som ordförande för SHR Norrland är avslutat. SHR Norrlands Verksamhetsberättelse 2008 Ordförande har ordet Mitt tredje år som ordförande för SHR Norrland är avslutat. Året som gått har bjudit på mycket nedsättningen av sociala avgifterna för ungdomar

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Essingevarvet

Bostadsrättsföreningen Essingevarvet Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Essingevarvet 24 Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Tilläggsupplysningar/underskrifter

Läs mer

ÅRSREDO VISNING. rör. Bostadsrättsföreningen Kastanjegården på Gotland. Org.nr. 769624-9122

ÅRSREDO VISNING. rör. Bostadsrättsföreningen Kastanjegården på Gotland. Org.nr. 769624-9122 ÅRSREDO VISNING rör Bostadsrättsföreningen Kastanjegården på Gotland Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Motala Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Innehållsförteckning:

Motala Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Innehållsförteckning: Årsredovisning för Motala Golf AB Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. för. Sanda Västergarn Fiber Ekonomisk förening 769623-5816

Årsredovisning. för. Sanda Västergarn Fiber Ekonomisk förening 769623-5816 Årsredovisning för Sanda Västergarn Fiber Ekonomisk förening 769623-5816 Styrelsen får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 212-1-1-212-12-31. Innehållsförteckning

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret

Årsredovisning för räkenskapsåret 1(8) Dannemora Mineral AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2005-03-17--2005-12-31 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. limehåll förvaltningsberättelse resultaträkning

Läs mer

Leader Gästrikebygden 1 (1) 802441-3083 Utskriven: 2010-03-12, 09:13 2009-01-01-2009-12-31 T o m ver nr: A 301

Leader Gästrikebygden 1 (1) 802441-3083 Utskriven: 2010-03-12, 09:13 2009-01-01-2009-12-31 T o m ver nr: A 301 Leader Gästrikebygden 1 (1) 802441-3083 Utskriven: 2010-03-12, 09:13 2009-01-01-2009-12-31 T o m ver nr: A 301 Balansrapport TILLGÅNGAR Omsättningstillgångar 2009-01-01 Förändring 2009-12-31 1630 Skattekonto

Läs mer

Medlemsantalet vid årets slut var 19 stycken. Antalet upplåtna bostadsrätter uppgick till 20 stycken i 4 bostadshus.

Medlemsantalet vid årets slut var 19 stycken. Antalet upplåtna bostadsrätter uppgick till 20 stycken i 4 bostadshus. BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN GRÄNJESVÅLEN NR 4 Org nr 716456-7583 ÅRSREDOVISNING Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Gränjesvålen nr 4 får hälmed avge förvaltningsberättelse för verksamhetsåret 1januari 2005

Läs mer

Bilaga 1 Diarie nr: 3.2.2-2015-1877. TMP i Uppsala AB Funbo Broby Uppsala 189,00 kr 83. Utslussen Asylboende Fredriksberg Ludvika 194,00 kr 92

Bilaga 1 Diarie nr: 3.2.2-2015-1877. TMP i Uppsala AB Funbo Broby Uppsala 189,00 kr 83. Utslussen Asylboende Fredriksberg Ludvika 194,00 kr 92 Tillfälligt boende för asylsökande Nr 7, Område 4 Mitt Boendeform 1 med självhushåll grundutförande 1 Scandset Holding Ab Campus Park Vågbro Söderhamn 175,00 kr 200 2 Håkan Larsson Bilkonsult AB Tierp

Läs mer

Vi lägger ytterligare ett rekordår bakom oss. Nöjda och stolta men framför allt inspirerade och taggade att möta framtiden.

Vi lägger ytterligare ett rekordår bakom oss. Nöjda och stolta men framför allt inspirerade och taggade att möta framtiden. HEJ! 2017 fortsatt uppåt Vi lägger ytterligare ett rekordår bakom oss. Nöjda och stolta men framför allt inspirerade och taggade att möta framtiden. 2016/2017 blev återigen ett nytt starkt år för många

Läs mer

ÅRSREDOVISNING för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN JORDGUBBEN 20

ÅRSREDOVISNING för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN JORDGUBBEN 20 ÅRSREDOVISNING för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN JORDGUBBEN 20 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Jordgubben 20 får härmed avge redovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2002. STYRELSE Styrelsen

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2012 BRF Gillesgården, Lund Org nr 745000-0448

ÅRSREDOVISNING 2012 BRF Gillesgården, Lund Org nr 745000-0448 ÅRSREDOVISNING 212 BRF Gillesgården, Lund Org nr 745-448 Förvaltningsberättelse för 212 Brf Gillesgårdens styrelse får härmed överlämna berättelse om verksamheten under år 212. Styrelsen har efter årsstämman

Läs mer

Styrelsen för HSB Bostadsrättsförening Tempelekot i Stockholm

Styrelsen för HSB Bostadsrättsförening Tempelekot i Stockholm Styrelsen för Org.nr: 769617-8529 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31 Resultaträkning 2009-12-31 2008-12-31 Nettoomsättning Not 1 250 494

Läs mer

Org nr Årsredovisning. för räkenskapsåret

Org nr Årsredovisning. för räkenskapsåret Byske Skidklubb Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2003-10-01-2004-09-30 Byske Skidklubb 1(6) Styrelsen för Byske Skidklubb får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2003-10-01-2004-09-30.

Läs mer

Wiskansfiber ekonomisk förening

Wiskansfiber ekonomisk förening Årsredovisning för Wiskansfiber ekonomisk förening Räkenskapsåret 2014-05-20-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltnings- och verksamhetsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda

Läs mer

Årsredovisning för. Woodlands Golfklubb 837600-6501. Räkenskapsåret 2013-10-01-2014-09-30. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. Woodlands Golfklubb 837600-6501. Räkenskapsåret 2013-10-01-2014-09-30. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Woodlands Golfklubb Räkenskapsåret 2013-10-01-2014-09-30 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Redovisningsprinciper och bokslutskommentarer

Läs mer

Årsmöte 2015. Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping

Årsmöte 2015. Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping Årsmöte 2015 Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping DAGORDNING 1. Val av mötesordförande, sekreterare och justerare för mötet 2. Godkännande av kallelsen 3. Godkännande av dagordningen 4. Styrelsens kassa-

Läs mer

STIFTELSEN KUNGLIGA SVEA ARTILLERIREGEMENTES OFFICERSKÅRS SAMLINGAR OCH FONDER. Org nr ÅRSREDOVISNING. för räkenskapsåret 2004

STIFTELSEN KUNGLIGA SVEA ARTILLERIREGEMENTES OFFICERSKÅRS SAMLINGAR OCH FONDER. Org nr ÅRSREDOVISNING. för räkenskapsåret 2004 Stiftelsen Kungliga Svea Artilleriregementes officerskårs samlingar och fonder 1 (7) STIFTELSEN KUNGLIGA SVEA ARTILLERIREGEMENTES OFFICERSKÅRS SAMLINGAR OCH FONDER Org nr ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2013. Byggherrarna Sverige AB. Org. nr. 556093-6071 2014-02-18. Byggherrarna Sverige AB

ÅRSREDOVISNING 2013. Byggherrarna Sverige AB. Org. nr. 556093-6071 2014-02-18. Byggherrarna Sverige AB 2014-02-18 ÅRSREDOVISNING 2013 Byggherrarna Sverige AB Org. nr. 556093-6071 Byggherrarna Sverige AB Drottninggatan 33, 2 tr, 111 51 Stockholm Tel : 08-23 32 40 www.byggherre.se kansli@byggherre.se facebook.com/byggherrarna

Läs mer

Årsredovisning. för. BRF Översten inom Kvibergs Terrass. Räkenskapsåret

Årsredovisning. för. BRF Översten inom Kvibergs Terrass. Räkenskapsåret Årsredovisning för BRF Översten inom Kvibergs Terrass 769619-4013 Räkenskapsåret 2009-07-09 2010-12-31 1 769619-4013 Förvaltningsberättelse Styrelsen fi3r Bostadsrättsföreningen Översten inom Kvibergs

Läs mer

Stiftelsen Hammarlunds donationsfond

Stiftelsen Hammarlunds donationsfond Årsredovisning för Stiftelsen Hammarlunds donationsfond Räkenskapsåret 2007 Stiftelsen Hammarlunds donationsfond 1(5) Styrelsen för Stiftelsen Hammarlunds donationsfond får härmed avge årsredovisning för

Läs mer

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857.

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. REVISIONSBERÄTTELSE Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. Vi har granskat årsredovisningen och räkenskaperna samt styrelsens förvaltning i Bostadsrättsföreningen

Läs mer

branschrapport 2015/2016

branschrapport 2015/2016 branschrapport 2015/2016 HeJ! 2016 ett bra år för branschen Titti Rodling, VD 2015/2016 blev ett nytt rekordår för många av våra svenska skidanläggningar. Våra medlemmar omsätter alltmer och fortsätter

Läs mer

- Förvaltningsberättelse - Resultaträkning - Balansräkning - Tilläggsupplysningar. - Underskrifter. Årsredovisning ftir räkenskapsåret 2010-(E41 - i I

- Förvaltningsberättelse - Resultaträkning - Balansräkning - Tilläggsupplysningar. - Underskrifter. Årsredovisning ftir räkenskapsåret 2010-(E41 - i I Ors m 55678-818 Årsredovisning ftir räkenskapsåret 21-(E41-211 {4-3 Styrelsen avger följande årsredovisning. Redovisningen omfattar - Förvaltningsberättelse - Resultaträkning - Balansräkning - Tilläggsupplysningar

Läs mer

Årsredovisning för BRF EGEN HÄRD 775000-0155. Räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31

Årsredovisning för BRF EGEN HÄRD 775000-0155. Räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31 Årsredovisning för BRF EGEN HÄRD Räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31 BRF EGEN HÄRD 2(9) Resultaträkning Belopp i kr Not 2009-01-01-2008-01-01- Nettoomsättning 1 4 348 675 4 140 571 Övriga rörelseintäkter

Läs mer

Verksamhetsberättelse Årsmöte

Verksamhetsberättelse Årsmöte Verksamhetsberättelse 2016 Mellansvenska Veteranserierna H75 (MSV H75) Årsmöte Tisdagen den 6 september 2016 Plats: Eskilstuna Golfklubb, Eskilstuna Verksamhetsberättelse 2016 Mellansvenska Veteranserierna

Läs mer

HOTELLKEDJA: Nordic Choice Hotels

HOTELLKEDJA: Nordic Choice Hotels HOTELLKEDJA: Nordic Choice Hotels Priser gällande avtalsår 2012 Samtliga priser inkl. frukost, internet & moms, LRA Ort Hotellnamn Adress Tel.nr. Valuta Rumstyp Avtalspris Kommentar Sverige Arlandastad

Läs mer

Tillsammans får vi Gotland att växa

Tillsammans får vi Gotland att växa Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse Tillsammans får vi Gotland att växa 2015 2015 2015 TILLVÄXT GOTLAND/VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 Tillväxt Gotlands roll är att skapa bättre

Läs mer

STIFTELSEN KUNGLIGA SVEA ARTILLERIREGEMENTES OFFICERSKÅRS SAMLINGAR OCH FONDER. Org nr ÅRSREDOVISNING. för räkenskapsåret 2007

STIFTELSEN KUNGLIGA SVEA ARTILLERIREGEMENTES OFFICERSKÅRS SAMLINGAR OCH FONDER. Org nr ÅRSREDOVISNING. för räkenskapsåret 2007 Stiftelsen Kungliga Svea Artilleriregementes officerskårs samlingar och fonder 1 (6) STIFTELSEN KUNGLIGA SVEA ARTILLERIREGEMENTES OFFICERSKÅRS SAMLINGAR OCH FONDER Org nr ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012 Org nr 556760-0126 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 5 Om inte annat

Läs mer

Årsredovisning. Brf Källunden

Årsredovisning. Brf Källunden Årsredovisning för Brf Källunden 715600-0460 Räkenskapsåret 2012 1 (10) Styrelsen för Brf Källunden får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Detta är Brf Källunden

Läs mer

Årsredovisning för Östra Stenfruktens IT-förening ek. för. 769619-2868. Räkenskapsåret 2013

Årsredovisning för Östra Stenfruktens IT-förening ek. för. 769619-2868. Räkenskapsåret 2013 Årsredovisning för Östra Stenfruktens IT-förening ek. för. 769619-2868 Räkenskapsåret 2013 Verksamhetsberättelse 2013 Östra stenfruktens IT-förenings sjätte verksamhetsår är slut. Föreningen bildades 2008-09-09.

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 1(7) Rosenlunds Herrgårds Vänner ideell förening Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Information om verksamheten

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Bostadsrättsföreningen Skalsbyn Org.nr 716414-8376. för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31

ÅRSREDOVISNING. Bostadsrättsföreningen Skalsbyn Org.nr 716414-8376. för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 ÅRSREDOVISNING Bostadsrättsföreningen Skalsbyn Org.nr för räkenskapsåret Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot intygar härmed att denna kopia av årsredovisningen överensstämmer med originalet,

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 1(12) Bostadsrättsföreningen Örjansgården Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 4 - balansräkning

Läs mer

Arsredovisning. Brt Nybyggsgrind 6 769607-1724. Räkenskapsåret 2008-01-01-2008-12-31. Innehållsförteckning:

Arsredovisning. Brt Nybyggsgrind 6 769607-1724. Räkenskapsåret 2008-01-01-2008-12-31. Innehållsförteckning: Arsredovisning för Brt Nybyggsgrind 6 769607-1724 Räkenskapsåret 2008-01-01-2008-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årssammanställning för räkenskapsåret 2014-01- 01 2014-12- 31

Årssammanställning för räkenskapsåret 2014-01- 01 2014-12- 31 Årssammanställning för räkenskapsåret 2014-01- 01 2014-12- 31 Styrelsen för SparbanksAkademin avger härmed följande årssammanställning. Innehåll Förvaltningsberättelse Ekonomi Resultaträkning Balansräkning

Läs mer

GoBiGas AB ÅRSREDOVISNING 2010

GoBiGas AB ÅRSREDOVISNING 2010 GoBiGas AB ÅRSREDOVISNING 2010 GoBiGas AB bildades 2008 och skall utveckla och nyttja teknik för produktion av SNG (Substitute Natural Gas). G o B i G a s BILD INFOGAS HÄR SENARE INNEHÅLL INNEHÅLL Förvaltningsberättelse

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31.

ÅRSREDOVISNING. Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. ÖGC GOLF OCH MASKIN AB Årsredovisning Sida 1 ÅRSREDOVISNING 2014 Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. Årsredovisningen omfattar

Läs mer

MÄLARENS VATTENVÅRDSFÖRBUND. Bilaga X

MÄLARENS VATTENVÅRDSFÖRBUND. Bilaga X 1 Mälarens vattenvårdsförbunds verksamhetsberättelse för 2011 Styrelsen för Mälarens vattenvårdsförbund får härmed avge följande verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2011. Styrelse och funktionärer

Läs mer

Å R S B O K S L U T. för Svensk Förening För Allmänmedicin. Org.nr. 802009-5397

Å R S B O K S L U T. för Svensk Förening För Allmänmedicin. Org.nr. 802009-5397 Å R S B O K S L U T för Svensk Förening För Allmänmedicin Styrelsen får härmed avlämna årsbokslut för verksamhetsåret 2009-07-01--2010-06-30. Innehåll Sida - resultaträkning 2 - balansräkning 3 - ställda

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Org.nr 556383-6856 1 (8) Styrelsen och verkställande direktören för Åkarnas Service i Mellansverige AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Verksamhet Bolaget

Läs mer

Campingplatser per län

Campingplatser per län Campingplatser per län Campingplats Stjärnor Västerbottens län Saiva Camping 3 Storumans Bad och C 3 Ansia Camping 4 First Camp Umeå 4 Vindelns Camping 2 Lufta Camping 3 Skellefteå SweCamp & Stugby 4 Byske

Läs mer

Årsredovisning för. Brf. Brandvakten Räkenskapsåret Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. Brf. Brandvakten Räkenskapsåret Innehållsförteckning: Årsredovisning för Brf. Brandvakten Räkenskapsåret 2014-09-01-2015-08-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsförening Bydalen 1

Årsredovisning. Bostadsrättsförening Bydalen 1 Årsredovisning för Bostadsrättsförening Bydalen 1 769620-3939 Räkenskapsåret 2014 1 (9) Styrelsen för Bostadsrättsförening Bydalen 1 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014. Årsredovisningen

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Södra Fräkne Fiberförening, ek. för Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01--2015-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Södermöja Samfällighetsförening

Södermöja Samfällighetsförening Årsredovisning rör räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Innehåll: Förvaltningsberättelse Resultat- och Balansräkning Noter Budget Revisionsberättelse.. Förvaltningsberättelse 2013 Styrelse under året har

Läs mer

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12 ÅRSREDOVISNING

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12 ÅRSREDOVISNING BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12 Org nr ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2001 1(9) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Roslagsbanan 12 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2001. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Stockholms Köpmansklubb

Stockholms Köpmansklubb Verksamhetsberättelse Stockholms Köpmansklubb 2014-01-01-2014-12-31 Stockholms Köpmansklubb 1(6) VERKSAMHETSBERÄTTELSE Verksamhetsberättelse 2014 Stockholms Köpmansklubbs Nämnd får härmed avgiva redogörelse

Läs mer

Arsredovisning for Bostadsrattsforeningen Draken

Arsredovisning for Bostadsrattsforeningen Draken Arsredovisning for Bostadsrattsforeningen Draken 15 2010 Styrelsen for bostadsrattsfbrenmgen Draken 15, organisationsnummer 716454-7502 avger harmed arsredovisning for rakenskapsaret 2010-01-01 ~ 2010-12-31.

Läs mer

Org nr Årsredovisning. för räkenskapsåret

Org nr Årsredovisning. för räkenskapsåret Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2004-10-01-2005-09-30 Styrelsen för Byske Skidklubb får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2004-10-01-2005-09-30. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE VERKSAMHET Byske

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Sida 1 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen för Brf Mälarblick lämnar följande årsredovisning för verksamheten under räkenskapsåret. Verksamhet Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska

Läs mer

Årsredovisning. Sveriges Kommunala Yrkesrevisorer

Årsredovisning. Sveriges Kommunala Yrkesrevisorer Årsredovisning för Sveriges Kommunala Yrkesrevisorer Räkenskapsåret 2004-07-01-2005-06-30 Sveriges Kommunala Yrkesrevisorer 1(6) Styrelsen för Sveriges Kommunala Yrkesrevisorer får härmed avge årsredovisning

Läs mer

ÅRSREDOVISNING FÖrvaltnings berä ttelse Räkenskapsår: 2008-01-01-2008-12-31

ÅRSREDOVISNING FÖrvaltnings berä ttelse Räkenskapsår: 2008-01-01-2008-12-31 BRF Majtalaren 7 c/o Söderlund Bostadsförvaltning AB Box 27067 10251 Stockholm Org.nr. 716416-7541 ÅRSREDOVISNING FÖrvaltnings berä ttelse Räkenskapsår: 2008-01-01-2008-12-31 Styrelsen får härmed avge

Läs mer

Campingplatser per län

Campingplatser per län Pressmeddelande 2014-06-23 Hela listan från SCR Svensk Camping: Campingplatser med stjärnor från norr till söder Campingplatser per län Stockholms län Telefon Stjärnor Ängby Camping 08-37 04 20 2 Björkö

Läs mer

2011 årsredovisning brf vinterrosen_cashflow120415

2011 årsredovisning brf vinterrosen_cashflow120415 1(7) ÅRSREDOVISNING 2011 Brf Vinterrosen 1 Org nr 716417-8308 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Vinterrosen får härmed avge redovisning för föreningens verksamhet för räkenskapsåret 2011. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

ÅRS- REDOVISNING 2012

ÅRS- REDOVISNING 2012 Årsredovisning 12, Sida 1/10 ÅRS- REDOVISNING 2012 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Björnen nr 2 avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Innehållsförteckning Sid 2 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Konferensanläggningar

Konferensanläggningar 16 Konferensanläggningar Konferensavtalen är rangordnade inom de olika områdena och typ av anläggning enligt nedan. Det är en rangordning för endagars konferenser och en annan för flerdagars konferenser.

Läs mer

SvalOvs Golfklubb 844000-7980 ARSBOKSLUT. for. SvalOvs Golfldubb. Org. nr 844000-7980. Rakenskapsaret 2013-01-01-2013-12-31.

SvalOvs Golfklubb 844000-7980 ARSBOKSLUT. for. SvalOvs Golfldubb. Org. nr 844000-7980. Rakenskapsaret 2013-01-01-2013-12-31. SvalOvs Golfklubb ARSBOKSLUT for SvalOvs Golfldubb Org. nr Rakenskapsaret 2013-01-01-2013-12-31. SvalOvs Goltklubb 2 StyreIsen for SvalOvs Goltklubb far hanned avge arsbokslut far rakenskapsaret 2013.

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse 1 (7) Styrelsen för Havs- och Kustfiskarnas Producentorganisation Sverige ek.för får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Brf Vikingen 716407-0596 Sida 1. Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01--2012-12-31

Brf Vikingen 716407-0596 Sida 1. Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01--2012-12-31 Brf Vikingen 716407-0596 Sida 1 ÅRSREDOVISNING Bostadsrättsföreningen Vikingen Org.nr 716407-0596 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01--2012-12-31 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Falköping

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Falköping 1(8) Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Falköping 1 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Falköping 1 får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31

Läs mer

Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen PAX XII Räkenskapsåret \9-

Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen PAX XII Räkenskapsåret \9- Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen PAX XII 769613-4605 Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 \9- HA Bostadsrättsföreningen PAX XII, - organisationsnurnrner 769613-4605 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen

Läs mer

Årsredovisning. Räkenskapsåret 20140101-2014 1231

Årsredovisning. Räkenskapsåret 20140101-2014 1231 Årsredovisning för Södra Avdelningen av Sveriges Ädvokatsamfund 846001-6499 Räkenskapsåret 20140101-2014 1231 Ärsredovisningen är sammanställd av Tommy Nilsson, FöretagsEkonomema Auktoriserad redovisningskonsult

Läs mer

Årsredovisning. Leader Södertälje Landsbygd

Årsredovisning. Leader Södertälje Landsbygd Årsredovisning för Leader Södertälje Landsbygd 802447-2121 Räkenskapsåret 2012 1 (8) Styrelsen för Leader Södertälje Landsbygd får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse

Läs mer

ÅRSREDOVISNING för Golf Administratörernas Förening, GAF Org. nr

ÅRSREDOVISNING för Golf Administratörernas Förening, GAF Org. nr 1(6) ÅRSREDOVISNING för Golf Administratörernas Förening, GAF Org. nr 883201-6227 Styrelsen för Golf Administratörernas Förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se ISSN 1102-0970 Statens jordbruksverks beslut om smittförklaring med anledning av

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2012 för Bostadsrättsföreningen Blomsterhandlaren, Nyköping Org nr: 716402-1201

ÅRSREDOVISNING 2012 för Bostadsrättsföreningen Blomsterhandlaren, Nyköping Org nr: 716402-1201 ÅRSREDOVISNING 2012 för Bostadsrättsföreningen Blomsterhandlaren, Nyköping Org nr: 716402-1201 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Blomsterhandlaren i Nyköping får härmed avge redovisning för föreningens

Läs mer

DAGORDNING VID FAMYs ÅRSMÖTE MÅNDAG DEN 4 Mars 2013, kl. 19.00

DAGORDNING VID FAMYs ÅRSMÖTE MÅNDAG DEN 4 Mars 2013, kl. 19.00 DAGORDNING VID FAMYs ÅRSMÖTE MÅNDAG DEN 4 Mars 2013, kl. 19.00 1. Årsmötets öppnande. 2. Parentation 3. Val av presidium a) mötesordförande b) sekreterare. c) protokolljusterare tillika rösträknare. 4.

Läs mer

Arsredovisning. Stiftelsen for njursjuka

Arsredovisning. Stiftelsen for njursjuka Arsredovisning for Stiftelsen for njursjuka 802425-9171 Rakenskapsaret 2014 1 (7) Styrelsen for Stiftelsen for njursjuka far harmed avge arsredovisning for rakenskapsaret 2014. Forvaltningsberattelse I

Läs mer

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930 Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812 Kvartalsrapport 21111-21193 VD HAR ORDET HYRESFASTIGHETSFONDEN MANAGEMENT SWEDEN AB (publ) KONCERNEN KVARTALS- RAPPORT

Läs mer

Årsredovisning. Röda Korset Storsjökretsen 893203-4880

Årsredovisning. Röda Korset Storsjökretsen 893203-4880 1(8) Årsredovisning Röda Korset Storsjökretsen Styrelsen för Röda Korset Storsjökretsen får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 2014-01-01 -. Om inte annat särskilt

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 1(13) Bostadsrättsföreningen Stöten 1 Org nr 716456-4549 Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 5 - balansräkning

Läs mer

Styrelsen för. Örkelljunga Golfklubb. Org nr får härmed avge. Årsredovisning. för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2010

Styrelsen för. Örkelljunga Golfklubb. Org nr får härmed avge. Årsredovisning. för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2010 Styrelsen för Örkelljunga Golfklubb får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2010 Innehåll: sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Noter med redovisningsprinciper

Läs mer

Årsredovisning. Nysam -Nyköping i samverkan, EK Förening

Årsredovisning. Nysam -Nyköping i samverkan, EK Förening Årsredovisning för Nysam -Nyköping i samverkan, EK Förening 769604-8359 Räkenskapsåret 2015 1 (7) Styrelsen för Nysam -Nyköping i samverkan, EK Förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

balanserat resultat årets resultat Totalt

balanserat resultat årets resultat Totalt Upplands Skidförbund Org.nr: 8176-030164 Årsredovisning 2012 07 01-2013 06 30 Förvaltningsberättelse Verksamhet Upplands Skidförbund är Svenska Skidförbundets regionala organ och ska i enlighet med detta

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Sveriges Affärsreseförening AB Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01--2014-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning. Brf Mälarglimt

Årsredovisning. Brf Mälarglimt Årsredovisning för Brf Mälarglimt Räkenskapsåret 2010 Brf Mälarglimt 1(9) Styrelsen för Brf Mälarglimt får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2010. Förvaltningsberättelse Fastighet Raderkniven

Läs mer