Översiktlig miljöteknisk markundersökning Kronetorp 1:1 Burlövs kommun

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Översiktlig miljöteknisk markundersökning Kronetorp 1:1 Burlövs kommun"

Transkript

1 Markundersökningsrapport Kronetorp Park AB Översiktlig miljöteknisk markundersökning Kronetorp 1:1 Burlövs kommun Malmö

2 Översiktlig miljöteknisk markundersökning Kronetorp 1:1 Burlövs kommun Markundersökningsrapport Datum Uppdragsnummer Karin Hammarlund David Friberg Lisa Gunnemyr Uppdragsledare Handläggare Granskare Ramböll Sverige AB Skeppsgatan Malmö Telefon Unr Organisationsnummer

3 Sammanfattning På uppdrag av Kronetorp Park AB har Ramböll Sverige AB utfört en översiktlig miljöteknisk markundersökning inom fastigheten Kronetorp 1:1, Burlövs kommun Skåne län. Inom fastigheten som i dag ägs av Kronetorp Park AB, planeras byggnation av bostäder, handel och skolor. Syftet med de nu genomförda undersökningarna är att utreda om marken inom området utgör någon risk mot människor eller miljö med avseende på föroreningar i mark och grundvatten. Provtagning av jord har genomförts i 12 provpunkter, i tre av dessa provpunkter installerades grundvattenrör för uttag av grundvattenprover och i tre provpunkter genomfördes provtagning av betong. Ett urval av jord- och betongprover har analyserats med avseende på petroleumprodukter, metaller och bekämpningsmedel. Två grundvattenprover har analyserats med avseende på bekämpningsmedel. Grundvatten från samtliga grundvattenrör analyserades med avseende på metaller och petroleumprodukter. Utifrån resultaten från undersökningarna bedömer Ramböll att jorden och grundvattnet i anslutning till provpunkten 1401 utgör en risk för människors hälsa eller miljö med avseende på de uppmätta erna av petroleumprodukter. Enligt Miljöbalken kapitel ska den som äger eller brukar en fastighet, oavsett om området tidigare ansetts vara förorenat, genast underrätta tillsynsmyndigheten om det upptäcks en förorening på fastigheten och föroreningen kan medföra skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön. Vidare är det enligt 28 Förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd förbjudet att utan anmälan till tillsynsmyndigheten vidta en åtgärd som kan medföra ökad risk för spridning eller exponering av förorening om denna risk inte bedöms som ringa. r:\64mas2\6814\ \2_allm\rapporter\markundersökning\mu\granskning \mu_kronetorp_ docx Översiktlig miljöteknisk markundersökning Kronetorp 1:1 Burlövs kommun av 22

4 r:\64mas2\6814\ \2_allm\rapporter\markundersökning\mu\granskning \mu_kronetorp_ docx Innehållsförteckning 1. Bakgrund Syfte och mål Administrativa uppgifter Myndighetskontakter Tidigare undersökningar Historik Områdesbeskrivning Allmänt Geologiska och hydrogeologiska förhållanden Skyddsobjekt Potentiella föroreningar Provtagningar Provtagning av jord och betong Provtagning av grundvatten Laboratorieanalyser Analyser jord Analyser betong Analyser grundvatten Riktvärden och bedömningsgrunder Riktvärden jord och betong Bedömningsgrunder grundvatten Resultat laboratorieanalyser och fältobservationer Fältobservationer Laboratorieanalyser jord och betong Petroleumprodukter Metaller Bekämpningsmedel Laboratorieanalyser grundvatten Petroleumprodukter Metaller Bekämpningsmedel Riskbedömning Föroreningssituation i jord och betong Petroleumprodukter Översiktlig miljöteknisk markundersökning Kronetorp 1:1 Burlövs kommun av 22

5 Metaller Bekämpningsmedel Föroreningssituation i grundvatten Petroleumprodukter Metaller Bekämpningsmedel Slutsatser och Rekommendationer Litteraturförteckning Ritningar MU1 Markundersökning, situationsplan (A3) Bilagor Bilaga 1. PM inventering förorenad mark, Bilaga 2 Bilaga 3. Bilaga 4. Bilaga 5. Bilaga 6 Bilaga 7. Jordartsbedömningar Resultat från laboratorieanalyser (metaller och petroleumprodukter) i jord och betong Resultat från laboratorieanalyser petroleumprodukter och bekämpningsmedel i grundvatten Resultat från laboratorieanalyser metaller i grundvatten Analysrapporter för jord och betong Eurofins Environment Testing Sweden AB Analysrapporter grundvatten Eurofins Environment Testing Sweden AB r:\64mas2\6814\ \2_allm\rapporter\markundersökning\mu\granskning \mu_kronetorp_ docx Översiktlig miljöteknisk markundersökning Kronetorp 1:1 Burlövs kommun av 22

6 1. Bakgrund Kronetrops gård är lokaliserad på fastigheten Kronetrop 1:1 i Burlövs kommun. Planområdet omfattar en area på 13 ha. Den nuvarande ägaren, Kronetorp park AB, har förvärvat fastigheten med målsättningen att kunna bebygga delar av fastigheten med bostäder, skola och handel. Arbetet med att ta fram den nya detaljplanen för området omfattar även framtagandet av en miljökonsekvensbeskrivning (Burlövs kommun, 2013), planområdet redovisas i figur 1. Under arbetet med att ta fram miljökonsekvensbeskrivningen har länsstyrelsen i Skåne län och Burlövs kommun inkommit med yttraden rörande risk för förekomst av förorenad mark inom planområdet. För att bemöta dessa yttranden har Ramböll genomfört en inventering med avseende på förorenande verksamheter inom planområdet (Ramböll, 2014), inventeringen bifogas i bilaga 1. Resultaten från den genomförda historiska inventeringen visade att det kan finnas en risk för förhöjda er av metaller, olja och bekämpningsmedel i jorden och i grundvattnet i anslutning till Kronetorps gård. För att utreda riskerna för människor och miljö med avseende på föroreningar i mark och grundvatten genomför Ramböll en översiktlig miljöteknisk markundersökning. r:\64mas2\6814\ \2_allm\rapporter\markundersökning\mu\granskning \mu_kronetorp_ docx Översiktlig miljöteknisk markundersökning Kronetorp 1:1 Burlövs kommun 6169 Figur 1. Röd markering visar detaljplaneområdets utbredning (Burlövs kommun, 2013) 4 av 22

7 2. Syfte och mål Syftet med den översiktliga miljötekniska undersökningen är att utreda om det förekommer några förhöjda er av föroreningar i jorden och i grundvattnet i anslutning till Kronetrops gård som kan utgöra en risk för människor och miljö. 3. Administrativa uppgifter Uppdragsgivare: Kronetorp Park AB Fastighetsbeteckningar: Kronetorp 1:1 Fastighetsägare: Kronetrop Park AB Län: Skåne Kommun: Burlövs kommun Gatuadress: Lundavägen 91a, Arlöv Tillsynsmyndighet: Miljönämnden Burlövs Kommun 4. Myndighetskontakter r:\64mas2\6814\ \2_allm\rapporter\markundersökning\mu\granskning \mu_kronetorp_ docx Översiktlig miljöteknisk markundersökning Kronetorp 1:1 Burlövs kommun , provtagningsplanen som beskriver de planerade undersökningarna inom delar av fastigheten Kronetorp 1:1 översändes till Samhällsbyggnadsförvaltning i Burlövs kommun , inkom Samhällsbyggnadsförvaltningen (Ewa Romberg) med ett bemötande på provtagningsplanen. I bemötandet efterfrågades förtydligande beträffande uttag av jordprover, hur koks har hanterats inom fastigheten och om det kommer att utföras någon provtagning av betong och jord i anslutning till smörjgropen i den f.d. smedjan/verkstaden , inkom Burlövs kommuns planarkitekt (Linda Larsson) med förslag på kompletterande provtagning. Kompletteringarna rörde förslag på provtagning av dagvatten, provtagning av byggnadsmaterial och frågor kring lagring av koks inom undersökningsområdet , Ramböll besvarade frågorna kring kompletteringar och förtydliganden från Burlövs kommun (Eva Romberg och Linda Larsson). Tillsammans med uppdragsgivaren förslog Ramböll kompletterande provtagningar av betong i smörjgropen, i traktorgaraget och i det utrymme som användes för förvaring av bekämpningsmedel. 5 av 22

8 5. Tidigare undersökningar Det finns inga uppgifter om tidigare genomförda miljötekniska undersökningar i området. 6. Historik Mer information kring de misstänkt förorenande verksamheterna redovisas i den historiska inventeringen som bifogas i bilaga 1 PM inventering förorenad mark (Ramböll, 2014). Utöver den information kring misstänkt förorenande verksamhet som redovisas i PM inventering av förorenad mark framkom mer information i samband med genomförandet av de miljötekniska markundersökningarna. Uppgifterna delgavs av den tidigare fastighetsägaren Fredrik Jörgensen (Jörgensen, 2014). I anslutning till det område där drivmedel tidigare förvarades i ovanjordiska cisterner återfinns även tre nedgrävda cisterner för förvaring av bensin och diesel. Enligt Fredrik Jörgensen ska cisternerna vara sandfyllda. Området redovisas i den bifogade ritningen MU1. Koks ska ha förvarats i källarplan i huvudbyggnaden och i den södra flygelbyggnaden. Betning av säd ska enlig Fredrik Jörgensen främst ha genomförts på andra våningen i sädesmagasinet, se MU1. r:\64mas2\6814\ \2_allm\rapporter\markundersökning\mu\granskning \mu_kronetorp_ docx 7. Områdesbeskrivning 7.1 Allmänt Planområdet är lokaliserat ca 1 km öster om järnvägsstationen i Burlöv. I den centrala delen av planområdet (se figur 1) återfinns Kronetorps gård. Gården består av en huvudbyggnad och två flygelbyggnader. Den södra flygelbyggnaden och två fristående byggnader används för bostadsändamål. Ekonomibyggnaderna inom planområdet används ej i dagsläget. Jordbruksmarken som omger gårdsbyggnaderna är utarrenderad. Gården omges av jordbuksmark i norr och i väster. Söder om gården återfinns en parkanläggning med en mindre damm. I öster avgränsas gården av väg E Geologiska och hydrogeologiska förhållanden Enligt jordartskartan återfinns ett jordlager bestående av lerig morän (SGU, 2014). Under den leriga moränen återfinns kalkberget som denna del av Skåne är mycket vattenförande. Sedan förra sekelskiftet har detta grundvattenmagasin Översiktlig miljöteknisk markundersökning Kronetorp 1:1 Burlövs kommun av 22

9 används för uttag av dricksvatten. Tack vara att grundvattenmagasinet är täckt av lerig morän är vattnet relativt skyddat mot föroreningar (Samarbetskommittén för Alnarpsströmmen, 2014). Grundvattenmagasinet benämns ofta som Alnarpsströmmen. Vägarna inom gårdsområdet är belagda med gatsten och regnvatten samlas upp i dagvattenbrunnar varefter vattnet leds av i dagvattenledningar som leds från gården i nordvästlig riktning (Jörgensen, 2014). Baserat på information från Vatteninformationssystem Sverige (VISS, 2014) bedöms den översiktliga strömningsriktningen för grundvatten vara riktad åt väster. 7.3 Skyddsobjekt Det närmsta vatten- och/eller naturskyddsområdet (Södra lommabuktens naturreservat) återfinns på ett avstånd av 2,5 km från planområdet i västlig riktning (VISS, 2014). Närmsta recipient för ytvatten återfinns ca 100 meter söder om gårdsbyggnaderna och utgörs av en mindre damm. I anslutning till trafikplatsen Kronetorp i nordöstlig och östlig riktning från fastigheten återfinns två mindre vattensamlingar. Avståndet från gården till dessa vattensamlingar är ca 500 meter. För att kunna förse de boende på gården med dricksvatten har den nuvarande fastighetsägaren installerat en brunn för uttag av dricksvatten. Intag av vatten sker ca 70 meter under markytan i den s.k. Alnarpsströmmen. Placering av brunnen framgår av den bifogade ritningen, MU1. Enligt SGU:s brunnsarkiv (SGU, 2014) återfinns inga andra registrerade brunnar inom en radie av 500 meter från gården. Det kan dock inte uteslutas att det finns brunnar som inte finns registrerade i brunnsarkivet. 8. Potentiella föroreningar r:\64mas2\6814\ \2_allm\rapporter\markundersökning\mu\granskning \mu_kronetorp_ docx Översiktlig miljöteknisk markundersökning Kronetorp 1:1 Burlövs kommun 6169 Resultaten från den historiska inventeringen med avseende på förorenad mark resulterade fem olika riskområden. Riskområde i anslutning område där det tidigare utfördes betning av utsäde (risk för förekomst av kvicksilver i jord) Riskområde i anslutning till oljecisterner ovan jord (risk för förekomst av olja i jord och grundvatten) Riskområde i anslutning till nedgrävda drivmedelscisterner och drivmedelscisterner ovan jord (risk för förekomst av olja i jord och grundvatten) Riskområde i anslutning till smedja och traktorgarage (risk för förekomst av metaller och olj 7 av 22

10 Riskområde i anslutning till förråd för förvaring av bekämpningsmedel och påfyllning av bekämpningsmedel (risk för förekomst av bekämpningsmedel i jord och grundvatten) 9. Provtagningar Provtagning har i stort genomförts enligt det förslag som redovisades i provtagningsplanen som togs fram innan undersökningarna (Ramböll, Nedan redovisas justering och kompletteringar: Ledningar i mark medförde att provtagning av jord i provpunkten 1408 ej kunde genomföras För att utreda föroreningsinnehållet i betong och i den ytliga jorden under smörjgropen i den f.d. smedjan/verkstaden genomfördes kompletterande provtagning av betong i tre provpunkter (1413, 1414 och 1415). I provtagningspunkterna 1413 och 1414 genomfördes även provtagning av jord under betongplattan. Fältarbetet utfördes mellan den 7 maj av Lars Lind från LL geoteknik AB. För jordprovtagning användes en bandgående borrvagn utrustad med en jordskruv med en diameter på 100 mm. Alla provpunkter förutom 1402 är inmätta med GPS-RTK, koordinatsystem Sweref i plan och RH 2000 i höjd. Träd och byggnader medförde att satelitmottagningen begränsade i provpunkten Provtagning av jord och betong Inom de riskområden som identifierades vid den historiska inventeringen (Ramböll, 2014) genomfördes provtagning i sammantaget 12 st. provtagningspunkter. r:\64mas2\6814\ \2_allm\rapporter\markundersökning\mu\granskning \mu_kronetorp_ docx Översiktlig miljöteknisk markundersökning Kronetorp 1:1 Burlövs kommun 6169 I tre av provtagningspunkterna genomfördes provtagning av byggnadsmaterial (golvbetong). Betongprov togs ut i smörjgropen i den f.d. smedjan/verkstaden och i traktorgaraget, se figur 2. När betongkärnan tagits ut genomfördes även provtagning av den ytliga jorden under betongplattan. På grund av den begränsade takhöjden utfördes provtagningen i dessa två punkter (1413 och 1414) med handverktyg. Detta medförde att provtagning inte kunde genomföras djupare än ca 0,3 meter ned i jorden i dessa provpunkter. Under det f.d. förrådet för bekämpningsmedel återfinns ett källarplan vilket medförde att provtagning av jord ej utfördes i denna provpunkt (1415). 8 av 22

11 Figur 2. Foto betongprovtagning i smörgrop. Jordprov har uttagits ut som samlingsprover för varje halvmeter från markytan ned till som djupast 5,0 meter under markytan. I den bilagada ritningen MU1 redovisas provpunkternas placering. r:\64mas2\6814\ \2_allm\rapporter\markundersökning\mu\granskning \mu_kronetorp_ docx Översiktlig miljöteknisk markundersökning Kronetorp 1:1 Burlövs kommun 6169 Prov från varje halvmeter inom respektive delområde förs samman till ett samlingsprov. Resultaten från analyserna avses motsvara en representativ för den översta 0,5 metern inom respektive delområde. Vid provtagningen dokumenterades jordart och eventuell lukt eller annan indikation av förorening, se bilaga Provtagning av grundvatten I provpunkterna 1401, 1402 och 1409 installerades grundvattenrör för uttag av grundvattenprover. I tabell 1 redovisas grundvattennivån tillsammans med information beträffande rörinstallationerna. Renspumpning och omsättning av grundvatten genomfördes med peristaltisk pump. Nivåmätning av grundvattenytan har utförts med ljud- och ljuslod. I den bilagda ritningen MU1 redovisas grundvattennivån (+höjden) i de provpunkter där grundvattenrör har installerats med blåa siffror. 9 av 22

12 Tabell 1. Grundvattennivåer och installationsuppgifter Placering av filter (m u my) Grundvatten -nivå (m u my) Provpunkt Grundvattennivå +höjd (RH 2000) Diameter på rör (mm) Rörvolym (liter) ,06 3,06 1,76 +14, , ,7 4,7 3,17 +12, , ,8 3,8 1,27 +15, ,6 Vid renspumpning av grundvattenrören i provpunkterna 1401 och 1409 noterades att tillrinningen av grundvatten var begränsad (lågt flöde). 10. Laboratorieanalyser 10.1 Analyser jord Sammantaget har åtta st. samlingsprover analyserats på laboratorium med avseende på metaller (As, Cu, Zn, Ba, Hg, Cd, Ni, Co, Pb, Cr och V). Nio stycken jordprover har analyserats med avseende på alifater, aromater, PAH och BTEX. För att utreda om det förekommer förhöjda er bekämpningsmedel i jorden har två jordprover analyseras med avseende på semi- och opolära pesticider. I nivå med grundvattenytan har ett jordprov även analyserats med avseende på polära pesticider. I bilaga 6 redovisas samtliga analyserade ämnen. Proverna packades enligt laboratoriets anvisningar och skickades kylda till Eurofins Environment Testing Sweden AB för laboratorieanalys. r:\64mas2\6814\ \2_allm\rapporter\markundersökning\mu\granskning \mu_kronetorp_ docx 10.2 Analyser betong Ett betongprov har analyserats med avseende på metaller, alifater, aromater, PAH och BTEX och ett prov har enbart alifater, aromater, PAH och BTEX. Det uttagna betongprovet i det f.d. förrådsutrymmet för bekämpningsmedel har analyserats på ett stort antal semi- och opolära pesticider Analyser grundvatten Laboratorieanalyser har utförts på tre grundvattenprov uttagna från de installerade grundvattenrören i provpunkterna 1401, 1402 och 1409 se MU1. Översiktlig miljöteknisk markundersökning Kronetorp 1:1 Burlövs kommun 6169 Grundvattenproven togs ut med hjälp av en peristaltisk pump. Innan vattenproverna togs ut omsattes vattenvolymen i grundvattenrören, se tabell 2. På grund av den långsamma tillrinningen i grundvattenrören i provpunkterna 1401 och 1409 omsattes grundvattnet endast en gång i dessa provpunkter innan provtagning. 10 av 22

13 Tabell 2. Omsättning av grundvattenrör Grundvattenrör Omsättning (liter) Vattenproverna har förvarats kallt och skickats till Eurofins Environment Testing Sweden AB för analys. Två grundvattenprover analyserades med avseende på ett stort antal bekämpningsmedel som erfarenhetsmässigt (enligt Eurofins) kan påträffas i grundvatten. Samtliga analyserade ämnen redovisas i bilaga 7. Grundvattenprover från alla grundvattenrören analyserades med avseende på alifater, aromater, PAH, BTEX och metaller. Eftersom de uttagna grundvattenproverna bestod av klart vatten genomfördes analyserna av organiska som totalanalyser (ej dekanterade prover). Vattenprover för analys med avseende på metaller filtrerades genom ett vattenfilter (0,45 µm). 11. Riktvärden och bedömningsgrunder r:\64mas2\6814\ \2_allm\rapporter\markundersökning\mu\granskning \mu_kronetorp_ docx 11.1 Riktvärden jord och betong Analysresultaten för jordproverna har jämförts med Naturvårdsverkets generella riktvärden för förorenad mark (Naturvårdsverket, 2009) i de fall då det finns riktvärden för analyserade ämnen. Känslig markanvändning (KM) innebär att markkvaliteten inte begränsar val av markanvändning. Mark med er under KM kan användas till bl.a. bostäder, odling av grönsaker och grundvattenuttag. MKM är en förkortning av mindre känslig markanvändning och innebär att markkvaliteten begränsar valet av markanvändning till exempelvis kontor, industrier och vägar. Halterna har även jämförts med Avfall Sveriges rekommenderade gränser för klassificering av förorenade massor som farligt avfall (Avfall Sverige, 2007). Översiktlig miljöteknisk markundersökning Kronetorp 1:1 Burlövs kommun 6169 Förutom de generella riktvärdena har de uppmätta erna av metaller jämförts med Naturvårdsverkets vägledning vid återvinning av avfall för anläggningsändamål (Naturvårdsverket, 2010). I vägledningsrapporten anges nivåer för er av föroreningar i jord som utgör en risk som anses vara mindre än ringa (MRR). Anledningen till att de uppmätta erna av föroreningar har jämförts med jämförvärdena MRR och KM är för att utreda möjligheterna för återanvändning av de massor som kommer att schaktas ur i samband med den planerade byggnationen. Inom ramen för den aktuella undersökningen föreslås att riktvärdet för föroreningar i jorden inom fastigheten jämförs mot riktvärdena vid KM då de 11 av 22

14 undersökta områdena i framtiden bland annat kommer att bebyggas med bostäder. Naturvårdsverkets riktvärden redovisas i tabell 3. Tabell 3. Riktvärden MKM och KM (Naturvårdsverket, 2009). I tabellen redovisas även nivåer för mindre än ringa risk (MRR) (Naturvårdsverket, 2010). Alla er är angivna i TS. Ämne MRR KM MKM FA Avvikande ämnesindelning för FA Arsenik, As Barium, Ba Bly, Pb Kadmium, Cd 0,2 0, Kobolt, Co Koppar, Cu Krom, Cr (totalt) Kvicksilver, Hg ,1 0,25 2,5 (oorganiskt) Nickel, Ni Vanadin, V Zink, Zn Alifater >C5-C Alifater >C8-C Alifater >C6-C10 Alifater >C10-C Alifater >C12-C Alifater >C10-C16 Alifater >C5-C Alifater >C16-C r:\64mas2\6814\ \2_allm\rapporter\markundersökning\mu\granskning \mu_kronetorp_ docx Översiktlig miljöteknisk markundersökning Kronetorp 1:1 Burlövs kommun 6169 Aromater >C8-C Aromater >C10-C Aromater >C16-C Aromater >C10-C35 Bensen - 0,012 0,04 - Toluen Etylbensen Xylener BTEX summa Summa PAH L 0, Summa PAH M Övriga PAH Summa PAH H 0, Cancerogena PAH Hexaklorbensen - 0,035 2 Av de bekämpningsmedel som ska analyseras finns endast svenska riktvärden framtagna för ett ämne, hexaklorbensen. För de bekämpningsmedel där det inte 1 Löslighet lägre än 1 mg/l 2 Summering av resultaten för analyserna av bensen, toluen, etylbensen och xylener 12 av 22

15 föreslås i första hand att holländska rikt- och jämförvärden beaktas ( (VROM, 2000), och (RIVM, 2007)). I referensen från 2000 återfinns target values och intervention values. Target value kan i stort jämföras med en önskad nivå eller ett bakgrundsvärde, medan Intervention value motsvarar den nivå vid vilken man bör åtgärda föroreningen eftersom nivån är hög. I referensvärdena från 2007 återfinns olika riktvärden baserat på vilken typ av markanvändning som är aktuell i undersökningsområde. I tabell 4 redovias riktvärdena bostäder med trädgård, och infrastruktur- och industriområden. De riktvärden som redovisas för hus med trädgård bedöms motsvara känslig markanvändning och riktvärdena för infrastruktur och industri bedöms motsvara mindre känslig markanvändning. Eftersom fastigheten är ett exploateringsområde för bland annat bostäder kommer du uppmätta erna av DDT, DDE och DDD jämföras mot riktvärdena för hus med trädgård, se tabell 4. I tabell 4 redovisas även jämförvärdena för summa aldrin/dieldrin/endrin. Tabell 4. Referens- och jämförvärden för klorerade bekämpningsmedel, Intervention och Target Value från (VROM, 2000) och Referensvärde (Landlijke Referentiewaarde) för olika utvalda markanvändningar från (RIVM, 2007), samt föreslaget riktvärde (grå markering). Alla er i TS. Ämne Inter- Target Hus med Infrastruktur Riktvärde vention Value Value trädgård och industri DDD - - 0, ,84 DDE - - 0,13 1,3 1,3 DDT 4 0,01 0,20 1,0 0,2 Summa aldrin/ 4 0,005 0,040 0,14 0,040 dieldrin/ endrin r:\64mas2\6814\ \2_allm\rapporter\markundersökning\mu\granskning \mu_kronetorp_ docx 11.2 Bedömningsgrunder grundvatten Halterna av bekämpningsmedel i grundvattnet har jämförts med tillstånds klassning för grundvatten som redovisas i rapporten Bedömningsgrunder för grundvatten (SGU, 2013). Beroende på hur hög av bekämpningsmedel som uppmätts tilldelas grundvattnet olika tillståndsklasser. I tabell 5 redovisas de olika tillståndsbedömningarna som baseras på de uppmätta erna av bekämpningsmedel i grundvatten. Översiktlig miljöteknisk markundersökning Kronetorp 1:1 Burlövs kommun av 22

16 Tabell 5. Tillståndsklassning för grundvatten med avseende på av bekämpningsmedel. Klass Tillstånd Halt bekämpningsmedel Grad av påverkan (µg/l) 1 Mycket låg <0,01 Ingen eller obetydlig 2 Låg 0,01 0,025 Måttlig 3 Måttlig 0,025 0,05 Påtaglig 4 Hög 0,05 0,1 Stark 5 Mycket hög 0,1 (enskild 0,5 (summ Mycket stark Kommentar Otjänlig som dricksvatten För klass 1 till 4 utgår bedömningen från den enskilda substans som har det högsta uppmätta värdet. I tabell 6 redovisas de föreslagna riktvärdena för petroleumprodukter och PAH i grundvatten. De uppmätta erna jämförs med riktvärden framtagna av Svenska petroleum och biodrivmedelsinstitut (SPBI tidigare SPI) (SPI, 2012). Dessa riktvärden är framtagna för efterbehandlingsåtgärder vid förorenade mark- och grundvatten i anslutning till nedlagda bensinstationer. r:\64mas2\6814\ \2_allm\rapporter\markundersökning\mu\granskning \mu_kronetorp_ docx Översiktlig miljöteknisk markundersökning Kronetorp 1:1 Burlövs kommun 6169 Tabell 6. Föreslagna riktvärden för petroleumprodukter i grundvatten. Lägsta värdet utgör de föreslagna riktvärdena. Samtliga er är angivna i µg/l. - innebär att ämnet ej medför någon risk gentemot grundvattnet baserat på föreslagna dimensioneringsparametrar. Riktvärdena redovisas ursprungligen i SPI (2012). Ämne Dricksvatten Ångor i byggnader Miljörisker ytvatten Föreslaget värde Lägsta värde Bensen 0, ,5 Toluen Etylbensen Xylen Alifater >C5-C Alifater >C8-C10 Alifater >C10-C12 Alifater >C12-C16 Alifater >C16-C Aromater >C8-C Aromater >C10-C PAH-L PAH-M PAH-H 0, ,5 0, av 22

17 12. Resultat laboratorieanalyser och fältobservationer 12.1 Fältobservationer I samband med den genomförda fältundersökningen noterades tydliga syn- och luktintryck som föranledde misstankar om att jorden i provpunkten 1401 innehåller förhöjda er av petroleumprodukter. I samma provpunkt uppmättes en av flyktiga organiska ämnen på 270 ppm 3 på nivån 2,5 3,0 meter under markytan. Resultaten från mätningarna visar att grundvattenytan återfinns på nivåer mellan +12,38 (provpunkt 1402) och +15,11 (provpunkt 1409). I förhållande till markytan återfinns grundvattenytan som lägst 3,17 meter under markytan i den västra delen av undersökningsområdet (provpunkt 1402). Den ytligaste nivån för grundvattenytan uppmättes i provpunkten 1409, i denna provpunkt uppmättes grundvattenytan 1,27 meter under markytan. Baserat på de uppmätta nivåerna bedöms den lokala strömningsriktningen för grundvatten vara riktad i nordöstlig riktning. Resultaten från jordartsbedömningarna redovisas i bilaga Laboratorieanalyser jord och betong Resultaten från de analyserade jord- och betongproverna tillsammans med riktvärden redovisas i bilaga 3 (metaller och petroleumprodukter i jord och betong). Samtliga analyserade parameterar redovisas i analysrapporterna som redovisas i bilaga Petroleumprodukter Analysresultaten visar att jorden i provpunkt 1401 som är lokaliserad i anslutning till de nedgrävda cisternera. på nivån 2,5 3,0 meter under markytan innehåller förhöjda er av alifater, aromater och PAH. I provpunkten 1401 uppmättes en av alifater >C12-C16 på 360 TS. Den högsta en av aromater på samma nivå uppmättes till 52 TS. Enligt laboratoriet härleds blandningen av petroleumprodukter till diesel eller bensin. r:\64mas2\6814\ \2_allm\rapporter\markundersökning\mu\granskning \mu_kronetorp_ docx Översiktlig miljöteknisk markundersökning Kronetorp 1:1 Burlövs kommun 6169 I de övriga provtagningspunkterna för jord underskrids laboratoriets rapporteringsgränser med avseende på petroleumprodukter. Analyserna av betong i provpunkterna 1413 och 1414 visar att materialet innehåller förhöjda er av alifater, aromater och PAH. Den högsta en uppmättes i betong från provpunkten 1414 som är lokaliserad i traktorgaraget, se bifogad ritning MU1. I denna provpunkt var den uppmätta en av alifater i fraktionen >C16-C TS Metaller Resultaten från analyserna av metaller i jord visar på förhöjda er av bly i provpunkten 1403 på nivån 0,0 0,4 meter under markytan. I denna provpunkt uppmättes en av bly på 61 TS. 3 Parts per million 15 av 22

18 Bekämpningsmedel Resultaten från analyserna av 323 olika typer av bekämpningsmedel i jord visade att samtliga analyserade ämnen underskrider laboratoriets rapporteringsgränser. Analyserna av betongprovet från det utrymme där det tidigare hade förvarats bekämpningsmedel (prov Btg 1415) visade att materialet innehåller spår av bekämpningsmedlet Propiconazole. Halten i betongprovet är 0,11 TS Laboratorieanalyser grundvatten Resultaten från de analyserade grundvattenproverna tillsammans med riktvärden redovisas i bilaga 4 (bekämpningsmedel och petroleumprodukter) och bilaga 5 (metaller). Analysresultaten i sin helhet redovisas i bilaga Petroleumprodukter Resultaten från analyserna med avseende på petroleumprodukter i grundvatten tyder på förhöjda er av alifater, aromater och PAH i provpunkterna De ämnen som har detekterats i högst er är alifater i fraktionerna >C8-C10 och >C12-C16. Den uppmätta en av dessa fraktioner är µg/l. I provpunkterna 1402 och 1409 underskred de uppmätta erna av petroleumprodukter laboratoriets rapporteringsgräns Metaller Grundvattenanalyserna med avseende på metaller visar att grundvattnet i provpunktern 1401 och 1409 innehåller er av arsenik på 15 respektive 12 µg/l. I provpunkten 1402 uppmättes en koppar på 1,9 µg/l. r:\64mas2\6814\ \2_allm\rapporter\markundersökning\mu\granskning \mu_kronetorp_ docx Bekämpningsmedel Analyserna av grundvatten med avseende bekämpningsmedel visar att grundvattnet i provpunkterna 1402 och 1409 innehåller förhöjda er av bekämpningsmedel. I provpunkten 1409 återfinns sammantaget 9 st. olika bekämpningsmedel som överskrider laboratoriets rapporteringsgränser. Fenoxisyran mekoprop uppmättes i högst (7,9 µg/l). Summan av de detekterade erna av bekämpnings i provpunkten 1409 är 8,41 µg/l. De övriga bekämpningsmedlen uppmättes i er mellan 0,01 och 0,23 µg/l. Översiktlig miljöteknisk markundersökning Kronetorp 1:1 Burlövs kommun 6169 I provpunkten 1402 uppmättes er av två bekämpningsmedel som överskrider laboratoriets rapporteringsgränser. Klopyralid uppmätts i högst, 0,36 µg/l. 16 av 22

19 13. Riskbedömning I detta avsnitt jämförs de uppmätta erna av föroreningar i jord och grundvatten med de riktvärden och bedömningsgrunder som redovisas i kap Föroreningssituation i jord och betong Petroleumprodukter I provpunkten 1401 (nivån 2,5 3,0 meter under markytan) uppmättes förhöjda er av alifater och aromater som överskrider riktvärdena vid känslig markanvändning (Naturvårdsverket, 2009). De uppmätta erna av aromater i fraktionen >C10-C16 överskrider även de generella riktvärdena vid mindre känslig markanvändning. Jämförs de uppmätta erna av aromater i denna fraktion med riktvärdena vid känslig markanvändning överskrids riktvärdena ca 17 ggr. Den styrande faktorn vid beräkningarna detta riktvärde är skydd av markmiljö. För alifater >C8-C10 är den styrande faktorn inandning av ånga. I samband med provtagningarna noterades att oljeprodukter förekom i s.k. fri fas, se figur 3. r:\64mas2\6814\ \2_allm\rapporter\markundersökning\mu\granskning \mu_kronetorp_ docx Översiktlig miljöteknisk markundersökning Kronetorp 1:1 Burlövs kommun 6169 Figur 3. Borrstål i provpunkten 1401, förekomst av fri fas. 17 av 22

20 I det uttagna jordprovet på nivån 3,5 4,0 meter under markytan i samma provpunkt underskrids de laboratoriets rapporteringsgränser för petroleumprodukter. Detta resultat indikerar att föroreningsspriden i djupled är relativt begränsad. Sannolikt beror den begränsade spridningen i djupled på att jorden som underlagrar den förorenade jorden utgörs av lermorän som är förhållandevis tät. Enligt plankartan till den aktuella detaljplanen kommer området i anslutning till provpunkten 1401 att exploateras för byggnation av bostäder. De uppmätta erna av petroleumprodukter i de uttagna betongkärnorna i provpunkterna 1413 och 1414 visar att det ytliga lagret av betong (ned till ca 3 cm från överkant) innehåller förhöjda er av petroleumprodukter som överskrider riktvärdena vid mindre känslig markanvändning. Den högsta en av petroleumprodukter (alifater >C16-C35) uppmättes till TS vilket överskrider riktvärdena vid känslig markanvändning ca 100 ggr och i nivå med Avfall Sveriges rekommenderade gränser för klassificering av förorenade massor som farligt avfall (Avfall Sverige, 2007). Resultaten från analyserna av jord under smörjgropen (provpunkt 1413, 0,0 0,25 m) tyder inte på att de oljeprodukter som har hanterats i smörjgropen har trängt igenom betongplattan Metaller Den uppmätta en av bly i provpunkten 1403 på nivån 0,0 0,4 meter under markytan i jord överskrider de föreslagna riktvärdena vid känslig markanvändning (Naturvårdsverket, 2009). Den uppmätta en av bly är 61 TS och riktvärdet för bly är 50 TS. I riktvärdesmodellen som har använts för att beräkna riktvärdet för bly är den styrande faktorn intag av jord samt exponering från andra källor. I de övriga provpunkterna underskrider de uppmätta erna av metaller riktvärdena vid känslig markanvändning. r:\64mas2\6814\ \2_allm\rapporter\markundersökning\mu\granskning \mu_kronetorp_ docx Bekämpningsmedel Resultaten från den utförda undersökningen visar att det inte förekommer er av bekämpningsmedel i jord som överskrider laboratoriets rapporteringsgränser. I betongprovet detekterades fungiciden (svampbekämpningsmedelet) Propiconazol (0,11 TS). Vid kroniska exponeringstester med råttor har ämnet uppvisat sjukliga leverförändringar vid nivåer vid intag av 50 och dag. Den kroniskt maximala acceptabla dosen av Propiconazol anges till 0,1 /dag (EPA, 2006) Föroreningssituation i grundvatten Petroleumprodukter Resultaten från de genomförda analyserna av grundvatten i provpunkten 1401 visar att grundvattnet i denna provpunkt innehåller förhöjda er av alifater, aromater och PAH. De uppmätta erna överskrider 8 av de 14 riktvärden som redovisas i tabell 6. Den uppmätta en av PAH-H (3,9 µg/l) överskrider riktvärdet 78 gånger (riktvärde 0,05 µg/l). Översiktlig miljöteknisk markundersökning Kronetorp 1:1 Burlövs kommun 6169 Riktvärdena är anpassade för att ge skydd för grundvatten som dricksvatten i anslutning till ett källområde. Vid beräkningen av riktvärdena för dricksvatten tas 18 av 22

21 ingen hänsyn ingen hänsyn till ytterligare spädning av det förorenade grundvattnet mellan källorådet och den aktuella brunnen (SPI, 2012). Idag återfinns en brunn för uttag av dricksvatten ca 100 meter sydväst (uppströms) det förorenade området, därmed antas sannolikheten för att föroreningar ska kunna nå dricksvattnet vara mycket liten. Brunnen överlagras av täta moränleror vilket ytterligare minskar risken för att dricksvattnet som tas ut ska påverkas av föroreningar i det ytliga grundvattnet. De uppmättaerna av petroleumprodukter i grundvattnet i anslutning till provpunkten 1401 överskrider även riktvärdena för skydd av ytvatten. Detta innebär att det finns en risk för att det uppstår negativa effekter om grundvattnet i det aktuella området når ett närliggande ytvatten Metaller Jämförs de uppmätta erna av metaller mot den klassningen redovisas i rapporten Bedömningsgrunder för grundvatten (SGU, 2013) kan det konstateras att grundvattnet i provpunkterna 1401 och 1409 bedöms vara mycket starkt påverkade med avseende på de uppmätta erna av arsenik. I provpunkten 1402 uppmättes en förhöjd av koppar, graden av påverkan bedöms även här vara stark. Provpunkten 1409 är lokaliserad mycket nära brunnen som används för uttag av dricksvatten. Men risken för att det ytliga grundvattnet ska tränga ned till intagsfiltret för dricksvatten som är beläget ca 60 meter under markytan bedöms som liten, främst mot bakgrund av att jordarterna som består av lerig morän och bedöms vara förhållandevis täta. r:\64mas2\6814\ \2_allm\rapporter\markundersökning\mu\granskning \mu_kronetorp_ docx Bekämpningsmedel Grundvattnet i provpunkterna 1402 och 1409 bedöms enligt SGU s bedömningsgrunder för grundvatten vara mycket starkt påverkat av bekämpningsmedel. I provpunkten 1409 överskrids gränsen för mycket stark påverkan för enskilda ämnen 79 gånger med avseende på mekoprop (7,9 µg/l). I provpunkten 1402 är erna av bekämpningsmedel lägre men på grund av den uppmätta en av klopyralid (0,36 µg/l) bedöms graden av påverkan vara mycket stark. Översiktlig miljöteknisk markundersökning Kronetorp 1:1 Burlövs kommun 6169 Risken för att bekämpningsmedel ska nå drickvattenbrunnen som är lokaliserad i anslutning till provpunkten 1409 bedöms vara relativt liten. Detta beror främst på att jordlagren som återfinns i området ger en låg genomsläpplighet för vatten och därigenom spridning till intagsfiltret för dricksvatten. 14. Slutsatser och Rekommendationer Resultaten från undersökningarna visar att de uppmätta erna av petroleumprodukter jorden och grundvattnet i provpunkten 1401 överskrider de 19 av 22

22 föreslagna riktvärdena. Detta medför att föroreningarna kan utgöra en risk för människor och miljö. De risker som identifierats om mest relevanta är skydd av markmiljö och inandning av ånga. Den horisontella utbredningen av jord innehållande förhöjda er av petroleumprodukter bör avgränsas. I djupled har föroreningsutbredningen kunnat avgränsas i provpunkten 1401 men det går inte att utesluta att det förorenade jordlagret har en större mäktighet exempelvis i direkt anslutning till en nedgrävd cistern. Inför den framtida exploateringen kommer det att krävas avhjälpande åtgärder för att minska risken för människor och människor och miljö. I provpunkten 1403 på nivån 0,0 0,4 meter undermarkytan överskrids Naturvårdsverkets generella riktvärden för känslig markanvändning med avseende på bly. Om detta område i framtiden kommer att exploateras för skola eller bostäder (känslig markanvändning) rekommenderar Ramböll att utbredningen jord innehållandes förhöjda er av bly avgränsas. Baserat på resultaten från analyserna av betonggolvet i traktorgaraget och i den f.d. smedjan/traktorgaraget rekommenderar Ramböll att det yliga lagret av betong avlägsnas om byggnaderna i framtiden kommer att användas för andra ändamål. Mot bakgrund av hur byggnaderna används i dag bedöms de påträffade föroreningarna i betonggolven inte utgöra någon risk för människor eller miljö. I betongprovet från provpunkten 1415 (f.d. förrådsutrymme för bekämpningsmedel) detekterades spår av ett bekämpningsmedel. Baserat på ämnets farlighet och den låga koncentrationen bedöms detta inte utgöra någon risk för människor eller miljö. r:\64mas2\6814\ \2_allm\rapporter\markundersökning\mu\granskning \mu_kronetorp_ docx Översiktlig miljöteknisk markundersökning Kronetorp 1:1 Burlövs kommun 6169 Vid jämförelse med de er som anges i Naturvårdsverkets Återvinning av avfall för anläggningsändamål, Handbok 2010:1 överskrids de uppmätta erna av kadmium och krom nivån för mindre ringa risk i provpunkterna 1401, 1402, 1405, Om massorna ska användas för anläggningsändamål ska detta samrådas med Miljö- och hälsoskyddskontoret, eftersom en anmälan enligt miljöbalken då kan krävas. Enligt Miljöbalken kapitel ska den som äger eller brukar en fastighet, oavsett om området tidigare ansetts vara förorenat, genast underrätta tillsynsmyndigheten om det upptäcks en förorening på fastigheten och föroreningen kan medföra skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön. Vidare är det enligt 28 Förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd förbjudet att utan anmälan till tillsynsmyndigheten vidta en åtgärd som kan medföra ökad risk för spridning eller exponering av förorening om denna risk inte bedöms som ringa. 20 av 22

23 Detta innebär att en anmälan måste lämnas in till Miljöskyddsenheten i god tid (sex veckor) innan efterbehandlingsåtgärderna påbörjas. 15. Litteraturförteckning Avfall Sverige. (2007). Uppdaterade bedömningsgrunder för förorenade massor, Rapport 2007:01. ISSN Burlövs kommun. (2013). Planbeskrivning Detaljplan för del av Kronetorp 1:1, Kronetorps Gård, Samrådshandling EPA. (2006). Reregistration Eligibility Decision (RED) for Propiconazole, United States Environmental Protection Agency, Prevention Pesticides and Toxic Substances (7508P), EPA 738R , July Jörgensen, F. (den ). Tidgare fastighetsägare Kronetorp 1:1. (D. Friberg, Intervjuare) Naturvårdsverket. (2008). Förslag till gränsvärden för särskilda förorenande ämnen, stöd till vattenmyndigheterna vid statusklassificering och fastställande av MKM, Naturvårdsverkets rapport 5799, april Naturvårdsverket. (2009). Riktvärden för förorenad mark, modellbeskrivning och vägledning, Rapport Stockholm: Naturvårdsverket. Naturvårdsverket. (2010). Återvinning av avfall i anläggningsarbeten, Handbok 2010:1, utgåva 1, Februari Stockholm: Naturvårdsverket. r:\64mas2\6814\ \2_allm\rapporter\markundersökning\mu\granskning \mu_kronetorp_ docx Översiktlig miljöteknisk markundersökning Kronetorp 1:1 Burlövs kommun 6169 Ramböll. (2014). PM Inventering förorenad mark MKB Kronetorp 1:1, Burlövs kommun, Ramböll. (2014. Provtagningsplan översiktlig miljöteknisk markundersökning Kronetorp 1:1, Burlövs kommun, RIVM. (2007). Landelijke referentiewaarden ter onderbouwing van maximale waarden in het bodembeleid, RIVM rapport Samarbetskommittén för Alnarpsströmmen. (2014). Hämtat från den av 22

24 SGU. (2013). Bedömningsgrunder för grundvatten, SGU-rapport Uppsala: SGU. SGU. (2014). Brunnsarkivet, hämtad: Hämtat från SGU. (2014). Jordartskartan 1:50 K, hämtad Hämtat från SPI. (2012). Efterbehandling av förorenade bensinstationer och dieselanläggningar, med tillhörande beräkningsprogram för riktvärden daterad: Stockholm: Svenska Petroleum och Biodrivmedel Institutet. VISS. (2014). Vatteninformationssytem Sverige. Hämtat från den VROM. (2000). Dutch Target and Interventions Values, 2000(the New Dutch List), Dutch%20Environmental%20Standards.pdf Ministry of Housing, Spatial Planning and the Enviornment (VROM). r:\64mas2\6814\ \2_allm\rapporter\markundersökning\mu\granskning \mu_kronetorp_ docx Översiktlig miljöteknisk markundersökning Kronetorp 1:1 Burlövs kommun av 22

25 ± Sandfyllda cisterna i jord (3 st) EO-cistern EO-cistern EO-cistern Traktorgrage Verkstad , , Diesel (1 x 20 m 3 ) Diesel (1 x 5 m 3 ) Halmpanna EO-cistern (1 x 5 m 3 och 1 x 10 m 3 ) Dräneringsbrunn ,38 Oljepanna Brunn för uttag av dricksvatten (70 m djup) 1404 Sädesmagasin Förklaring Cisterner under jord Bedömd strömningsriktning grundvatten Förvaring bekämpningsmedel Yta för blandning av bekämpningsmedel Befintlig cistern (ej i bruk) F.d. cisternomrade Ramböll 2014 Provtagningspunkter Analys jord och betong Analys betong Analys jord och grundvatten Analys jord EO = Eldningsoljecistern Med undantag för provpunkterna 1402, 1413, 1414 och 1415 är samtliga provpunkter inmätta i koordinatsystem SWEREF i plan och RH 2000 i höjd Kronetorp 1:1, Burlövs kommun Markundersökningsrapport översiktlig miljöteknisk undersökning Skeppsgatan 5 SE Malmö Telefon fax E-post Website Isdamm Document Path: R:\64mas2\6814\ \2_Allm\Analys_GIS\GIS material\föroreningar\situationsplan_kronetorp.mxd Meter Source: Esri, DigitalGlobe, GeoEye, i-cubed, USDA, USGS, AEX, Getmapping, Aerogrid, IGN, IGP, swisstopo, and the GIS User Community UPPDRAG NR RITAD/KONSTR AV UPPDRAGSLEDARE DATUM SKALA 1:800 FORMAT (A3) D FRIBERG K HAMMARLUND GRANSKARE L GUNNEMYR RITNINGSNUMMER MU1

26 Översiktlig miljöteknik markundersökning Kronetorp 1:1 Burlövs kommun Bilaga 1. PM inventering förorenad mark, r:\64mas2\6814\ \2_allm\rapporter\markundersökning\mu\rev granskning\bilagor\försättsbland_bilaga_1.docx 1(1)

27 PM Inventering förorenad mark MKB Kronetorp 1:1, Burlövs kommun Uppdrag MKB Kronetrop Beställare Kronetrop Park AB Från David Friberg Till Ulf Lyddby (Kronetrop park AB) PM nummer 1 Bilagor Bilaga 1 Situationsplan Datum Ramböll Sverige AB Skeppsgatan Malmö T: D: +46 (0) F: Unr Ramböll Sverige AB Org nr Bakgrund och syfte Kronetrops gård är lokaliserad på fastigheten Kronetrop 1:1 i Burlövs kommun. Planområdet omfattar en area på 13 ha. Den nuvarande ägaren, Kronetorp park AB, har förvärvat fastigheten med målsättningen att kunna bebygga delar av fastigheten med bostäder, skola och handel. Arbetet med att ta fram den nya detaljplanen för området omfattar även framtagandet av en miljökonsekvensbeskrivning (Burlövs kommun, Under arbetet med att ta fram miljökonsekvensbeskrivningen har länsstyreslen i Skåne län och Burlövs kommun inkommit med yttraden rörande risk för förekomst av förorenade mark inom planområdet. För att bemöta dessa yttranden genomför Ramböll en inventering med avseende på förorenande verksamheter inom planområdet. p:\64mas2\6814\ \2_allm\rapporter\inventering förornad mark\inventering_förorenad_mark_kronetorp_rev.docx Syftet med inventeringen är att identifiera vilka typer av verksamheter som misstänks kunna orsaka spridning av föroreningar till mark och grundvatten inom området. Resultaten från inventeringen bedöms kunna ge underlag för att utreda om det föreligger något behov av att genomföra markundersökningar i området samt hur dessa undersökningar bör utformas. PM Inventering förorenad mark MKB Kronetorp 1:1 Unr (13)

28 Figur 1. Orientering, röd markering visar detaljplanens utbredning (Burlövs kommun, 2013). 2. Framtida användning p:\64mas2\6814\ \2_allm\rapporter\inventering förornad mark\inventering_förorenad_mark_kronetorp_rev.docx Detaljplanens syfte är att pröva lämpligheten av att uppföra 4 kvarter med bostadsbebyggelse bestående av totalt ca 300 lägenheter, samt en mer småskalig bostadsbebyggelse. Detaljplaneområdet redovisas i figur 1. Planen syftar även till att säkerställa bevarandet av kulturhistoriska värden i befintlig bebyggelse (Burlövs kommun, 2013). I anslutning till den befintliga gården planeras byggnation av bostäder, handelscentrum och skola. 3. Metodik för inventering Inventeringsmetodiken baseras på de rekommendationer som anges i handboken metod för inventering av förorenade områden (MIFO) (Naturvårdsverket, 1999). Under rubriken källor redovisas vilka typer av källor som har använts i inventeringsarbetet. PM Inventering förorenad mark MKB Kronetorp 1:1 Unr (13)

29 Källor: SGU (Sveriges Geologiska Undersökning) jordartsinformation SGU brunnsarkiv lokalisering närliggande brunnar VISS (Vatteninformationssystem Sverige) lokalisering av Naturskyddsområden och skyddsområden för skydd av grundvatten Tillståndspliktiga verksamheter (databas LST) EBH-stödet (databas över potentiellt förorenade områden) Arkivmaterial från Burlövs kommun Intervju med miljöinspektör Eva Romberg (Burlövs kommun) Platsbesök, intervju med nuvarande fastighetsägare Ulf Lyddby (Kronetrop park AB) Fotodokumentation från platsbesök (David Friberg Ramböll Sverige AB) 4. Områdesbeskrivning Planområdet ligger i den östra delen av Burlövs kommun, väster om trafikplats Kronetorp mellan orterna Arlöv och Åkarp. Planområdet gränsar till Kronetropsvägen i sydväst och E22 (Stockholmsvägen) i sydöst. Enligt jordartskartan (SGU, 2014) består jordlagren i området främst av lerig morän med inslag av sand och isälvssediment (huvudsakligen sand grus). 5. Resultat inventering p:\64mas2\6814\ \2_allm\rapporter\inventering förornad mark\inventering_förorenad_mark_kronetorp_rev.docx På Kronetrops gård har det bedrivits jordbruk från slutet av 1700-talet (Malmö Museer, 2013) fram till början av 2000-talet. Under denna period kan det ha hanterats ett flertal ämnen som kan medföra förhöjda risker för människors hälsa och för miljön. Det aktuella undersökningsområdet redovisas i figur 1, samtliga inventerade objekt och riskområden redovisas i bilaga 1. Sökningen i länsstyrelsens databas över potentiellt förorenad områden (EBHstödet) och tillståndspliktiga verksamheter resulterade inte i några träffar i anslutning till det aktuella planområdet. 5.1 Eldningsoljecisterner Vid mötet med Ewa Romberg framkom uppgifter om att ett flertal cisterner för förvaring av eldningsolja och diesel har funnits/finns inom undersökningsområdet. PM Inventering förorenad mark MKB Kronetorp 1:1 Unr (13)

30 Eldningsolja har förvarats i sammantaget 5 byggnader inom området, idag återfinns sammataget tre oljecisterner (Burlövs kommun, 1994). Dessa cisternen är fortfarande i bruk (Lyddby, 2014). Cisternernas volym varierar från 2,7 m 3 upp till 9,6 m 3 i, samtliga cisterner har varit/är placerade i husen källare. Enligt de protokoll som har erhållits från Burlövs kommun har cisternerna ej varit invallade och i samtliga fall har golvavlopp påträffats i anslutning till de uppställda cisternerna (Burlövs kommun, 1994). I den bilagda ritningen bilaga 1 redovisas placeringen av de befintliga oljecisternerna. I figur 2 återfinns ett fotografi på påfyllningsröret till cisternen i huvudbyggnaden. Norr om sädesmagasinet som är lokaliserat i den östra delen av undersökningsområdet återfanns tidigare två eldningsoljecisterner med volymerna 5 resp. 10 m 3, se figur 3. Dessa cisternen användes tidgare för att lagra olja till oljepannan som återfinns i den norra delen av sädesmagasinet. Identifierade risker: Risk för läckage av olja i samband med påfyllnad. Vid cisternerna som är lokaliserade i bostadshusen finns risk för spridning av olja via golvbrunn till dagvatten. p:\64mas2\6814\ \2_allm\rapporter\inventering förornad mark\inventering_förorenad_mark_kronetorp_rev.docx Figur 2. Påfyllningsrör oljecistern i huvudbyggnad PM Inventering förorenad mark MKB Kronetorp 1:1 Unr (13)

PM Kompletterande markundersökning, Kronetorp 1:1, Burlövs kommun

PM Kompletterande markundersökning, Kronetorp 1:1, Burlövs kommun PM Kompletterande markundersökning, Kronetorp 1:1, Burlövs kommun Uppdrag Miljöteknisk byggnads- och markundersökning Beställare Kronetorp Park AB Från Nicklas Lindgren, Ramböll Sverige AB Till Mats Widerdal,

Läs mer

Markundersökningsrapport

Markundersökningsrapport Markundersökningsrapport Kronetorp Park AB Fördjupad miljöteknisk markundersökning Kronetorp 1:1 Burlövs kommun Malmö 2014-12-22 Fördjupad miljöteknisk markundersökning Kronetorp 1:1 Burlövs kommun Markundersökningsrapport

Läs mer

KILSTRÖMSKAJEN, KARLSKRONA. Översiktlig miljöteknisk markundersökning

KILSTRÖMSKAJEN, KARLSKRONA. Översiktlig miljöteknisk markundersökning KILSTRÖMSKAJEN, KARLSKRONA Översiktlig miljöteknisk markundersökning PM 2015-02-04 Upprättad av: Danielle Wiberg och Jerry Forsberg Granskad av: Jerry Forsberg Uppdragsnr: 10208095 Daterad: 2015-02-04

Läs mer

Teknisk PM Miljö och Geoteknik. Staffanstorps kommun. Åttevägen Hjärup. Malmö 2011-12-02

Teknisk PM Miljö och Geoteknik. Staffanstorps kommun. Åttevägen Hjärup. Malmö 2011-12-02 Staffanstorps kommun Malmö 2011-12-02 Datum 2011-12-02 Uppdragsnummer 61671148440 Anna Fjelkestam Sofia Bergström (Miljö) Anna Fjelkestam Anders Dahlberg (Geo) Uppdragsledare Handläggare Granskare Ramböll

Läs mer

Översiktlig miljöteknisk markundersökning, Mölletorp 11:4, Karlskrona kommun

Översiktlig miljöteknisk markundersökning, Mölletorp 11:4, Karlskrona kommun Uppdragsnr: 10171588 1 (5) PM Översiktlig miljöteknisk markundersökning, Mölletorp 11:4, Karlskrona kommun I detta PM beskrivs kortfattat den provtagning som utförts av WSP på uppdrag av Skanska Sverige

Läs mer

VÄG 25, KALMAR-HALMSTAD, ÖSTERLEDEN, TRAFIKPLATS FAGRABÄCK, VÄXJÖ Översiktlig miljöteknisk markundersökning

VÄG 25, KALMAR-HALMSTAD, ÖSTERLEDEN, TRAFIKPLATS FAGRABÄCK, VÄXJÖ Översiktlig miljöteknisk markundersökning VÄG 25, KALMAR-HALMSTAD, ÖSTERLEDEN, TRAFIKPLATS FAGRABÄCK, VÄXJÖ Översiktlig miljöteknisk markundersökning PM 2016-03-03 Upprättad av Granskad av: Matti Envall, Trafikverket Godkänd av ver 1.0 Uppdragsnr:

Läs mer

Miljötekniskt PM. Lunds Kommun. Helgonagården 7:10. Slutversion. Malmö 2014-12-16

Miljötekniskt PM. Lunds Kommun. Helgonagården 7:10. Slutversion. Malmö 2014-12-16 Lunds Kommun Slutversion Malmö 2014-12-16 Datum 2014-12-16 Uppdragsnummer 1320010938 Utgåva/Status Slutversion Anna Falk Ida Sandberg Sofia Bergström Uppdragsledare Handläggare Granskare Ramböll Sverige

Läs mer

PM Kompletterande markundersökning Plinten 1, Karlstad

PM Kompletterande markundersökning Plinten 1, Karlstad UPPDRAG Plinten 1 Kompletterande MU UPPDRAGSNUMMER 1331623000 UPPDRAGSLEDARE Annika Niklasson UPPRÄTTAD AV Annika Niklasson DATUM Härtill hör Bilaga 1 Bilaga 2 Fältrapport (15 sid) Analysresultat jord

Läs mer

PM Miljö. Peab Sverige AB Fabege AB. Kv Lagern, markmiljö. Stockholm 2011-04-11

PM Miljö. Peab Sverige AB Fabege AB. Kv Lagern, markmiljö. Stockholm 2011-04-11 Peab Sverige AB Fabege AB Stockholm 2011-04-11 Datum 2011-04-11 Uppdragsnummer 61151144701 Utgåva/Status Joakim Persson Uppdragsledare Linnea Sörenby Granskare Ramböll Sverige AB Box 17009, Krukmakargatan

Läs mer

Helgonagården 7:10, Lund Översiktlig geoteknisk och miljöteknisk utredning

Helgonagården 7:10, Lund Översiktlig geoteknisk och miljöteknisk utredning Lunds kommun Översiktlig geoteknisk och miljöteknisk utredning Slutversion Malmö 2014-12-08 Översiktlig geoteknisk och miljöteknisk utredning Datum 2014-12-08 Uppdragsnummer 1320010938 Utgåva/Status Slutversion

Läs mer

Kistinge deponi, Stjärnarp 11:5. Referensprovtagning 2009. 1 Sammanfattning. 2 Bakgrund. 3 Syfte. 4 Utförda provtagningar

Kistinge deponi, Stjärnarp 11:5. Referensprovtagning 2009. 1 Sammanfattning. 2 Bakgrund. 3 Syfte. 4 Utförda provtagningar Uppdragsnr: 10106430 1 (4) PM Kistinge deponi, Stjärnarp 11:5. Referensprovtagning 2009 1 Sammanfattning Halmstads kommun planerar för en ny deponi på Kistinge söder om Halmstad. I samband med detta har

Läs mer

AROS BOSTAD AB ÖVERSIKTLIG MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING

AROS BOSTAD AB ÖVERSIKTLIG MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING AROS BOSTAD AB ÖVERSIKTLIG MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING VIGGBYHOLM 15:1, TÄBY KOMMUN Stockholm 2016-01-26 Uppdragsansvarig: Beställare: TOMMY KRŰGER Thomas Hollaus Aros Bostad AB HIFAB AB Box 3291 Sveavägen

Läs mer

Markteknisk undersökning av fastigheten Maskinisten 2 i Katrineholm.

Markteknisk undersökning av fastigheten Maskinisten 2 i Katrineholm. Sida 1 (11) Markteknisk undersökning av fastigheten Maskinisten 2 i Katrineholm. Uppdragsledare och författare: Helena Westin, Structor Nyköping AB Granskare: Mats Dorell Structor Nyköping AB Sida 2 (11)

Läs mer

TORSTÄVA 9:43, KARLSKRONA KOMMUN Avgränsning av deponi. 2016-02-26 Upprättad av: Anna Nilsson Granskad av: Magnus Runesson

TORSTÄVA 9:43, KARLSKRONA KOMMUN Avgränsning av deponi. 2016-02-26 Upprättad av: Anna Nilsson Granskad av: Magnus Runesson TORSTÄVA 9:43, KARLSKRONA KOMMUN PM 2016-02-26 Upprättad av: Anna Nilsson Granskad av: Magnus Runesson KUND Bysnickaren FV AB KONSULT WSP Environmental Box 34 371 21 Karlskrona Tel: +46 10 7225000 WSP

Läs mer

Kompletterande grundvattenprovtagning Förstudie med riskbedömning för Sunne kemiska tvätt och kostympress, Sundsvik 7:28

Kompletterande grundvattenprovtagning Förstudie med riskbedömning för Sunne kemiska tvätt och kostympress, Sundsvik 7:28 Kompletterande grundvattenprovtagning Förstudie med riskbedömning för Sunne kemiska tvätt och kostympress, Sundsvik 7:28 Grontmij AB Karlstad Förstudie med riskbedömning för Sunne kemiska tvätt och kostympress,

Läs mer

TEKNISK PM GEOTEKNIK OCH MILJÖTEKNIK Utredning inför detaljplan

TEKNISK PM GEOTEKNIK OCH MILJÖTEKNIK Utredning inför detaljplan VARBERGS KOMMUN FALKENBÄCK 25 TEKNISK PM GEOTEKNIK OCH MILJÖTEKNIK Utredning inför detaljplan 2015-01-16 ÅF-Infrastructure AB Grafiska vägen 2, Box 1551 SE-401 51 Göteborg Telefon +46 10 505 00 00. Fax

Läs mer

Detaljplan för kv Hasseln 10 mfl

Detaljplan för kv Hasseln 10 mfl LKAB Detaljplan för kv Hasseln 10 mfl Slutlig Kiruna 2016-12-05 Datum 2016-12-05 Uppdragsnummer 1320021273 Utgåva/Status Slutlig Anneli Jonsson Laila Olsson Kristin Stadling Uppdragsledare Handläggare

Läs mer

Antal sidor: 5 Helsingborg 2013-09-16

Antal sidor: 5 Helsingborg 2013-09-16 VVS Energi & Miljö Styr & Övervakning Brand & Risk Teknisk Förvaltning Bostadsbolaget Åbyängskolan Katedern 11 Västerviks Kommun PCB utredning mark inför byggnation Antal sidor: 5 Helsingborg : Bengt Dahlgren

Läs mer

PM Översiktlig miljöteknisk utredning, förorenat område - Översiktlig beskrivning och bedömning av föroreningssituation

PM Översiktlig miljöteknisk utredning, förorenat område - Översiktlig beskrivning och bedömning av föroreningssituation PM Översiktlig miljöteknisk utredning, förorenat område - Översiktlig beskrivning och bedömning av föroreningssituation Uppdrag: Översiktlig miljöteknisk utredning för detaljplan för kvarteret Alen, fastighet

Läs mer

ÖSTERSUNDS KOMMUN STORSJÖSTRAND MILJÖTEKNISK M ARKUND ERSÖKNING. Undersökningsområde. Östersund 2008-01-10 SWECO VIAK.

ÖSTERSUNDS KOMMUN STORSJÖSTRAND MILJÖTEKNISK M ARKUND ERSÖKNING. Undersökningsområde. Östersund 2008-01-10 SWECO VIAK. ÖSTERSUNDS KOMMUN STORSJÖSTRAND MILJÖTEKNISK M ARKUND ERSÖKNING Undersökningsområde Östersund 2008-01-10 SWECO VIAK AB Norra regionen Uppdragsnummer 1644249000 ra02s 2000-03-30 SWECO VIAK Ringvägen 2,

Läs mer

DETALJPLAN FÖR SKRUV 2:85 M.FL. Översiktlig miljöteknisk markundersökning. 2015-07-31 Upprättad av: Nathalie Enström Granskad av: Hanna Hällstrand

DETALJPLAN FÖR SKRUV 2:85 M.FL. Översiktlig miljöteknisk markundersökning. 2015-07-31 Upprättad av: Nathalie Enström Granskad av: Hanna Hällstrand DETALJPLAN FÖR SKRUV 2:85 M.FL. Översiktlig miljöteknisk markundersökning PM 2015-07-31 Upprättad av Granskad av: Hanna Hällstrand Uppdragsnr: 1015 4949 Daterad: 2015-07-31 Reviderad: Handläggare Detaljplan

Läs mer

PM Provtagning av grundvatten inom Lilla Sältan 1, Göteborgsvägen 16, Uddevalla kommun

PM Provtagning av grundvatten inom Lilla Sältan 1, Göteborgsvägen 16, Uddevalla kommun Provtagning av grundvatten Projektnr: 11314900 2014-12-09 PM Provtagning av grundvatten inom Lilla Sältan 1, Göteborgsvägen 16, Uddevalla kommun 1 Inledning Sandström Miljö och Säkerhetskonsult AB (Sandström)

Läs mer

Översiktlig miljöteknisk markundersökning Kvarteret Önskemålet

Översiktlig miljöteknisk markundersökning Kvarteret Önskemålet Rapport Översiktlig miljöteknisk markundersökning Kvarteret Önskemålet Jönköpings kommun 2016-11-14 Översiktlig miljöteknisk markundersökning Kvarteret Önskemålet 2016-11-14 Önskemålet Miljötekn undersökn

Läs mer

SYRENEN 1, NYBRO Översiktlig miljöteknisk markundersökning. Rapport. 2015-03-23 Upprättad av: Nathalie Enström Granskad av: Hanna Hällstrand

SYRENEN 1, NYBRO Översiktlig miljöteknisk markundersökning. Rapport. 2015-03-23 Upprättad av: Nathalie Enström Granskad av: Hanna Hällstrand SYRENEN 1, NYBRO Översiktlig miljöteknisk markundersökning Rapport 2015-03-23 Upprättad av: Nathalie Enström Granskad av: Hanna Hällstrand SYRENEN 1, NYBRO Översiktlig miljöteknisk markundersökning KUND

Läs mer

Platsspecifika riktvärden för bostadsområdet Barkarbystaden 3, Järfälla kommun Uppdrag:

Platsspecifika riktvärden för bostadsområdet Barkarbystaden 3, Järfälla kommun Uppdrag: PM Platsspecifika riktvärden för bostadsområdet Barkarbystaden 3, Järfälla kommun 2016-07-04 Uppdrag: 10233249 Upprättad av: Ann Helén Österås Granskad av: Maria Lindberg 1 (9) PM Platsspecifika riktvärden

Läs mer

PM Miljö SKANSKA NYA HEM AB. Ekerö Strand. Stockholm 2011-06-20

PM Miljö SKANSKA NYA HEM AB. Ekerö Strand. Stockholm 2011-06-20 SKANSKA NYA HEM AB Stockholm 2011-06-20 Datum 2011-06-20 Uppdragsnummer 61151145372 Utgåva/Status Utredning Joakim Persson Uppdragsledare Jeanette Winter Granskare Ramböll Sverige AB Box 17009, Krukmakargatan

Läs mer

Alvesta kommun Sjöparken/Sjön Salen, Alvesta

Alvesta kommun Sjöparken/Sjön Salen, Alvesta Alvesta kommun Sjöparken/Sjön Salen, Alvesta Sediment-, vatten och jordprovtagning Datum: 2012-06-28 Rev. Datum: Uppdragsnummer: M&P 5867 01069 Upprättad av: Johan Ericsson Sign. JE Granskad av: Peter

Läs mer

G-PM MILJÖTEKNISK PROVTAGNING. Tingstorget, Botkyrka kommun

G-PM MILJÖTEKNISK PROVTAGNING. Tingstorget, Botkyrka kommun G-PM MILJÖTEKNISK PROVTAGNING Tingstorget, Botkyrka kommun 2015-04-29 Upprättad av: Sanna Uimonen Granskad av: Inger Johansson Godkänd av: Maria Lindberg G-PM MILJÖTEKNISK PROVTAGNING, TINGSTORGET, BOTKYRKA

Läs mer

MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING Del av Sandskogen 2:1, Ystad

MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING Del av Sandskogen 2:1, Ystad MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING Del av Sandskogen 2:1, Ystad Brösarp 2014-01-20 Beställare: Ystads kommun Utförd av: Lisa Lindberg Granskad av: Peter Nilsson vavatten.se INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. BAKGRUND

Läs mer

PM Översiktlig miljöteknisk utredning, förorenat område - Översiktlig beskrivning och bedömning av föroreningssituation

PM Översiktlig miljöteknisk utredning, förorenat område - Översiktlig beskrivning och bedömning av föroreningssituation PM Översiktlig miljöteknisk utredning, förorenat område - Översiktlig beskrivning och bedömning av föroreningssituation Uppdrag: Översiktlig miljöteknisk utredning för detaljplan för kvarteret Alen, fastighet

Läs mer

Gamla Mejeriet i Klippan Miljöteknisk markundersökning

Gamla Mejeriet i Klippan Miljöteknisk markundersökning Golder Associates AB Mårtenstorget 7 223 51 Lund Tel: [+46] 46 400 49 00 Fax: [+46] 46 400 49 01 http://www.golder.se PM Gamla Mejeriet i Klippan Miljöteknisk markundersökning Bryggeriet 5, Klippans kommun

Läs mer

PM - Resultatsammanställning från kompletterande analyser av jord

PM - Resultatsammanställning från kompletterande analyser av jord Uppdragsnr: 10209867 1 (5) 10209867 Tyresö centrum etapp 1 PM - Resultatsammanställning från kompletterande analyser av jord Forellen 15, Tyresö kommun 2015-05-18 Nina Andersson WSP Sverige AB Box 502

Läs mer

Rapport Mellingeholm, Norrtälje

Rapport Mellingeholm, Norrtälje Mellingeholm Rapport Mellingeholm, Norrtälje Resultat och bedömning från miljötekniska markundersökningar Grontmij AB Västerås Vår referens Västerås Mark & Miljö, Anna Berg Rapport Namnteckning Granskad

Läs mer

Västerås stad, miljö- och hälsoskyddsförvaltningen. Anna Karlsson, FO/avfallsutbildning, Eskilstuna

Västerås stad, miljö- och hälsoskyddsförvaltningen. Anna Karlsson, FO/avfallsutbildning, Eskilstuna Västerås stad, miljö- och hälsoskyddsförvaltningen Anna Karlsson, FO/avfallsutbildning, Eskilstuna 100928 Kvarteret Översten, Västerås Nyetablering av bostäder Beläget vid E18 Försvarsmakten haft området

Läs mer

RAPPORT MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING, TIPP INOM FASTIGHETEN KUNGSÄNGEN-TIBBLE 1:331

RAPPORT MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING, TIPP INOM FASTIGHETEN KUNGSÄNGEN-TIBBLE 1:331 RAPPORT MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING, TIPP INOM FASTIGHETEN KUNGSÄNGEN-TIBBLE 1:331 RAPPORT 21 DECEMBER 2012 Uppdrag: 244 238, Brunna Översiktlig markundersökning Titel på rapport: Status: Miljöteknisk

Läs mer

Miljöteknisk markundersökning, fastigheten Maskinisten 1, Ystad kommun

Miljöteknisk markundersökning, fastigheten Maskinisten 1, Ystad kommun RAPPORT Miljöteknisk markundersökning, fastigheten Maskinisten 1, Ystad kommun Sydslipers AB 2012-07-04 Uppdragsnr: 410805 Dokumentnr: 353012 Vår kontakt: Johan Kleman Tel: 0706-171 091 E-post: johan.kleman@dge.se

Läs mer

VASSARA 10, GÄLLIVARE. Markteknisk undersökningsrapport (MUR)

VASSARA 10, GÄLLIVARE. Markteknisk undersökningsrapport (MUR) VASSARA 10, GÄLLIVARE Markteknisk undersökningsrapport (MUR) 2017-01-23 VASSARA 10, GÄLLIVARE Markteknisk undersökningsrapport (MUR) KUND Gällivare kommun KONSULT WSP Samhällsbyggnad Smedjegatan 24 972

Läs mer

Sedimentprovtagning vid huvudvattenledningen mellan Ra dan och Kaninholmen

Sedimentprovtagning vid huvudvattenledningen mellan Ra dan och Kaninholmen Uppdragsnummer Sweco 1146009000 Projektnummer: 957 Diarienummer Norrvatten: 2013-03-04_0210 Sedimentprovtagning vid huvudvattenledningen mellan Ra dan och Kaninholmen Sweco Environment AB Rev. 2014-03-19

Läs mer

Miljöteknisk markundersökning Nyköpings resecentrum, detaljplaneområdet

Miljöteknisk markundersökning Nyköpings resecentrum, detaljplaneområdet Handläggare Emma Klashed Tel +46 10 505 29 08 Mail Datum 2014-08-29 Uppdragsnr 588784 Nyköpings kommun / Trafikverket Miljöteknisk markundersökning Nyköpings resecentrum, detaljplaneområdet ÅF-Infrastructure

Läs mer

Sweco Environment AB Org.nr säte Stockholm Ingår i Sweco-koncernen

Sweco Environment AB Org.nr säte Stockholm Ingår i Sweco-koncernen Bayer CropScience UPPDRAGSNUMMER 1275544 Avgränsning av förorenat område E SLUTGILTIG MALMÖ 1 (30) Sweco Hans Michelsensgatan 2 Box 286, 201 22 Malmö Telefon 040-16 70 00 Telefax 040-15 43 47 www.sweco.se

Läs mer

I5 KASERNOMRÅDE, MARKMILJÖBEDÖMNING

I5 KASERNOMRÅDE, MARKMILJÖBEDÖMNING Fältjägaren Fastigheter AB I5 KASERNOMRÅDE, MARKMILJÖBEDÖMNING 2007-03-05 SWECO VIAK AB Norra regionen Bild från www.ostersund.se ra01s 2005-11-11 Uppdragsnummer 1644211000 SWECO VIAK Ringvägen 2, 831

Läs mer

Anmälan-enligt 28 förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd

Anmälan-enligt 28 förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd Anmälan-enligt 28 förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd Datum 2017-09-27 Ramböll Sverige AB Efterbehandling av förorenat område inom Hospitalsgatan 20 fastigheten Nikolai 3:311 m.fl., Örebro

Läs mer

UPPDRAGSLEDARE. Anna Thyrén UPPRÄTTAD AV. Petra Almqvist. Inventering av förorenad mark av Björnemossen, Hova, Gullspångs kommun

UPPDRAGSLEDARE. Anna Thyrén UPPRÄTTAD AV. Petra Almqvist. Inventering av förorenad mark av Björnemossen, Hova, Gullspångs kommun -14 UPPDRAG MKB detaljplan Hova, Gullspångs kommun UPPDRAGSNUMMER 1321526 UPPDRAGSLEDARE Anna Thyrén UPPRÄTTAD AV Petra Almqvist DATUM GRANSKAD AV Ann Christine Lember Inventering av förorenad mark av

Läs mer

Uppdragsnummer 10012395. Denna handling skall inte ingå i ett förfrågningsunderlag. Victor Stenberg, Andreas Alpkvist

Uppdragsnummer 10012395. Denna handling skall inte ingå i ett förfrågningsunderlag. Victor Stenberg, Andreas Alpkvist Vårt datum 2014-01-17 Vår referens Geoteknik, Andreas Alpkvist Uppdragsnummer 10012395 Centrala Skoghall Teknisk PM Geoteknik & geomiljö Hammarö kommun Uppdragsnummer: 10012395 PROJEKTERINGSUNDERLAG Denna

Läs mer

RAPPORT. Översiktlig miljöteknisk markundersökning, Kobben 2, Laholm LAHOLMSHEM AB SWECO ENVIRONMENT AB HELSINGBORG MILJÖ OCH ARBETSMILJÖ

RAPPORT. Översiktlig miljöteknisk markundersökning, Kobben 2, Laholm LAHOLMSHEM AB SWECO ENVIRONMENT AB HELSINGBORG MILJÖ OCH ARBETSMILJÖ repo001.docx 2012-03-2914 LAHOLMSHEM AB Översiktlig miljöteknisk markundersökning, Kobben 2, Laholm UPPDRAGSNUMMER 1210290000 2015-02-24 SWECO ENVIRONMENT AB HELSINGBORG MILJÖ OCH ARBETSMILJÖ ANNA OLOFSSON

Läs mer

Kv Rodga. PM Markmiljöundersökning med fördjupad riskbedömning inkl platsspecifika riktvärden. Norrköpings kommun, mark och exploatering

Kv Rodga. PM Markmiljöundersökning med fördjupad riskbedömning inkl platsspecifika riktvärden. Norrköpings kommun, mark och exploatering PM Markmiljöundersökning med fördjupad riskbedömning inkl platsspecifika riktvärden Norrköpings kommun, mark och exploatering Uppsala 2011-10-07 PM Markmiljöundersökning med fördjupad riskbedömning inkl.

Läs mer

Del av Skiftinge 1:3 Översiktlig miljöteknisk undersökning

Del av Skiftinge 1:3 Översiktlig miljöteknisk undersökning 22 Beställare: Kungsleden AB Box 70414 10725 Stockholm Beställarens representant: Krister Johansson Konsult: Uppdragsledare Handläggare Norconsult AB Hantverkargatan 5 112 21 Stockholm Ksenija O Köll Caroline

Läs mer

Övervakningsprogram av föroreningsspridning till Göta älv från f.d. Surte Glasbruk NCC TEKNIK

Övervakningsprogram av föroreningsspridning till Göta älv från f.d. Surte Glasbruk NCC TEKNIK NCC TEKNIK Övervakningsprogram av föroreningsspridning till Göta älv från f.d. Surte Glasbruk Uppföljande kontroll av f.d. Surte glasbruk (Västra området) övervakningsprogram\surte_övervakningsprogram_20100428.doc

Läs mer

Riskbedömning av dokumenterad restförorening på OKQ8:s f.d. bensinstation 33116, fastighet Syltlöken 1, Mölndals kommun.

Riskbedömning av dokumenterad restförorening på OKQ8:s f.d. bensinstation 33116, fastighet Syltlöken 1, Mölndals kommun. 2016-02-09 Riskbedömning av dokumenterad restförorening på OKQ8:s f.d. bensinstation 33116, fastighet Syltlöken 1, Mölndals kommun. Inledning (tidigare Sandström Miljö och Säkerhetskonsult AB) genomförde

Läs mer

DEL AV DJURÄNGEN 2:4, KALMAR

DEL AV DJURÄNGEN 2:4, KALMAR PM - GEOTEKNIK OCH MILJÖGEOTEKNIK DEL AV DJURÄNGEN 2:4, KALMAR 2015-08-25 Uppdrag: 262869 Del av Djurängen 2:4, Kalmar (Söder om Slöjdaregatan) Titel på rapport: PM - Geoteknik och Miljögeoteknik Status:

Läs mer

Särö centrum, Kungsbacka kommun Översiktlig miljöteknisk markundersökning

Särö centrum, Kungsbacka kommun Översiktlig miljöteknisk markundersökning Särö centrum, Kungsbacka kommun Översiktlig miljöteknisk markundersökning 2015-01-30 Särö centrum, Kungsbacka kommun Översiktlig miljöteknisk markundersökning 2015-01-30 Beställare: Kungsbacka Kommun 434

Läs mer

Översiktlig Miljöteknisk undersökning på del av fastigheten Mölnlycke 1:1 (Mölnlycke Fabriker) m.fl., samt Massetjärnen

Översiktlig Miljöteknisk undersökning på del av fastigheten Mölnlycke 1:1 (Mölnlycke Fabriker) m.fl., samt Massetjärnen RAPPORT 1 (35) Handläggare Lars Gidlund Tel +46 10 505 34 14 Mobil +46 70 526 22 27 Fax +46 10 505 30 09 lars.o.gidlund@afconsult.com Datum 2015-05-22 Uppdragsnr 705460 Härryda kommun, Sektorn för Samhällsbyggnad,

Läs mer

Blankett C Föroreningsnivå (fas 2) Sid 1(4)

Blankett C Föroreningsnivå (fas 2) Sid 1(4) Blankett C Föroreningsnivå (fas 2) Sid 1(4) Objekt Gamla Slottsbrons sågverk ID nr F1764-0023 Kommun Grums Upprättad Björn Nilsson 2006-01-23 Senast reviderad Björn Nilsson 2006-03-08 Mark Antal prov 16*

Läs mer

Väg 226, GC-väg Tumba-Tullinge Botkyrka

Väg 226, GC-väg Tumba-Tullinge Botkyrka Väg 226, GC-väg Tumba-Tullinge Botkyrka PM miljöteknisk markundersökning www.bjerking.se Sida 1 (5) PM Miljöteknisk markundersökning Uppdragsnamn Väg 226, GC-väg Tumba-Tullinge Botkyrka VAP VA-projekt

Läs mer

KARLSTAD KOMMUN ANMÄLAN OM SCHAKT I FÖRORENAT OMRÅDE NORRSTRAND 1:1, KARLSTAD

KARLSTAD KOMMUN ANMÄLAN OM SCHAKT I FÖRORENAT OMRÅDE NORRSTRAND 1:1, KARLSTAD KARLSTAD KOMMUN ANMÄLAN OM SCHAKT I FÖRORENAT OMRÅDE NORRSTRAND 1:1, KARLSTAD FOTO: GRONTMIJ 2014 Umeå 2016-05-11 rev. 2016-07-07 Uppdragsansvarig: KLARA ERIKSSON HIFAB AB Brogatan 1 903 25 UMEÅ Kontaktperson

Läs mer

Undersökning av förekomst av metallförorening i ytlig jord, bostadsrättsföreningarna Hejaren 2 och Hejaren 3 i Sundbybergs kommun.

Undersökning av förekomst av metallförorening i ytlig jord, bostadsrättsföreningarna Hejaren 2 och Hejaren 3 i Sundbybergs kommun. PM UPPDRAG Markundersökning Hejaren UPPDRAGSNUMMER 1155638 UPPDRAGSLEDARE Leo Mille UPPRÄTTAD AV Leo Mille DATUM 2010-11-25 Undersökning av förekomst av metallförorening i ytlig jord, bostadsrättsföreningarna

Läs mer

MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING. Utredningen avser Tältetområdet i Södertälje kommun, fastighet Sporren 1 m fl. Grontmij AB Stockholm och Karlstad

MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING. Utredningen avser Tältetområdet i Södertälje kommun, fastighet Sporren 1 m fl. Grontmij AB Stockholm och Karlstad MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING Utredningen avser Tältetområdet i Södertälje kommun, fastighet Sporren 1 m fl. Grontmij AB Stockholm och Karlstad Markundersökning Tältetområdet Datum 2015-01-15 Uppdragsnr

Läs mer

PROVTAGNINGSPLAN INFÖR MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING INOM DEL AV FASTIGHETEN RITAREN

PROVTAGNINGSPLAN INFÖR MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING INOM DEL AV FASTIGHETEN RITAREN BLUE WALL CONSTRUCTION AB UPPDRAGSNUMMER 300006 PROVTAGNINGSPLAN INFÖR MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING INOM DEL AV FASTIGHETEN VERSION.0 205-02-03 SWECO ENVIRONMENT AB JÖNKÖPING VATTEN OCH MILJÖ ANDREAS

Läs mer

Miljöteknisk markundersökning av Geten 2 i Falköping

Miljöteknisk markundersökning av Geten 2 i Falköping Sida 1 (12) Miljöteknisk markundersökning av Geten 2 i Falköping Författare: Helena Westin, Structor Nyköping AB Granskad av: Mats Dorell, Structor Nyköping AB Sida 2 (12) Sammanfattning Structor Nyköping

Läs mer

PM Miljöteknisk undersökning. Lidingö Stad, Stadsledningskontoret. Mosstorpstippen. Stockholm

PM Miljöteknisk undersökning. Lidingö Stad, Stadsledningskontoret. Mosstorpstippen. Stockholm Lidingö Stad, Stadsledningskontoret Stockholm Datum 2011-04-15 Uppdragsnummer 61151144478 Utgåva/Status Jeanette Winter Uppdragsledare/Handläggare Ola Lindstrand Granskare Ramböll Sverige AB Box 17009,

Läs mer

Skrivelse angående markundersökningar på Gullviksområdet

Skrivelse angående markundersökningar på Gullviksområdet Malmö stad Miljöförvaltningen Datum 2006-06-22 Handläggare Miljöinspektör David Lalloo Direkttelefon 040-342019 Till Gullviksborna Ärende: 543:0636-2003 Skrivelse angående markundersökningar på Gullviksområdet

Läs mer

Informationsmöte 25 september Huvudstudie Bysjön. Miljöteknisk markutredning för bostads- och grönområde vid Bysjön, Borlänge kommun

Informationsmöte 25 september Huvudstudie Bysjön. Miljöteknisk markutredning för bostads- och grönområde vid Bysjön, Borlänge kommun Informationsmöte 25 september 2014 Huvudstudie Bysjön Miljöteknisk markutredning för bostads- och grönområde vid Bysjön, Borlänge kommun Lina Westerlund 2014-09-25 Innehåll Kort historik Varför ännu en

Läs mer

Kompletterande miljöteknisk markundersökning vid Djursholms f.d. Elverk, Danderyds kommun

Kompletterande miljöteknisk markundersökning vid Djursholms f.d. Elverk, Danderyds kommun Kompletterande miljöteknisk markundersökning vid Djursholms f.d. Elverk, Danderyds kommun Upprättat: Mikael Pyyny, Hifab AB Granskat: Åsa Sand, Hifab AB Datum: 2006-08-21 Uppdragsnummer: 310 893 Envipro

Läs mer

KARLSHAMNS KOMMUN Kungsparken, Mörrum Detaljplan för del av Mörrum 73:4 m.fl. Översiktlig miljöteknisk markundersökning

KARLSHAMNS KOMMUN Kungsparken, Mörrum Detaljplan för del av Mörrum 73:4 m.fl. Översiktlig miljöteknisk markundersökning KARLSHAMNS KOMMUN Kungsparken, Mörrum Detaljplan för del av Mörrum 73:4 m.fl. Översiktlig miljöteknisk markundersökning 2015-09-30 Upprättad av: Nathalie Enström Granskad av: Magnus Runesson Uppdragsnr:

Läs mer

RESULTATRAPPORT MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING STRAND 3:4, HUDIKSVALL

RESULTATRAPPORT MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING STRAND 3:4, HUDIKSVALL RESULTATRAPPORT MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING STRAND 3:4, HUDIKSVALL 6 MAJ 2013 Uppdrag:, Titel på rapport: Miljöteknisk markundersökning Köpmanberget område N Status: Färdig rapport Datum: 2013-05-06

Läs mer

Delområde 1/parkmark (mg/kg Ts) Platsspecifika riktvärden beroende på djup (m)

Delområde 1/parkmark (mg/kg Ts) Platsspecifika riktvärden beroende på djup (m) Sammanställning av platsspecifika riktvärden jord, Mölnlycke fabriker Fördjupad riskbedömning och platsspecifika riktvärden. ÅF Infratsructure AB. Uppdragsnr: 712855 Bilaga 2.1 Delområde 1/parkmark KM

Läs mer

Projekt Östra Bangården Östersund miljöteknisk markundersökning

Projekt Östra Bangården Östersund miljöteknisk markundersökning Rapport Jernhusen AB Projekt Östra Bangården Östersund miljöteknisk markundersökning Sundsvall 2012-06-26 Projekt Östra Bangården Östersund miljöteknisk markundersökning Rapport Datum 2012-06-26 Uppdragsnummer

Läs mer

Sammanställning fältnoteringar och analyser

Sammanställning fältnoteringar och analyser Bilaga 1.1 Sammanställning fältnoteringar och analyser Kommentarer: Analyser: Uppdragsnr: 10200511 1. Preliminär geoteknisk benämning enligt SGF:s beteckningssystem. ORGNV=BTEX, fraktionerade alifter,

Läs mer

Kriterier för återvinning av avfall i anläggningsarbeten Vårmöte Nätverket Renare Mark den 1 april 2008

Kriterier för återvinning av avfall i anläggningsarbeten Vårmöte Nätverket Renare Mark den 1 april 2008 Kriterier för återvinning av avfall i anläggningsarbeten Vårmöte Nätverket Renare Mark den 1 april 2008 Ann-Marie Fällman Miljörättsavdelningen, Naturvårdsverket 2008-04-01 Naturvårdsverket Swedish Environmental

Läs mer

YTTRE FJÄRDEN GÄVLE HAMN

YTTRE FJÄRDEN GÄVLE HAMN YTTRE FJÄRDEN GÄVLE HAMN Översiktlig miljöteknisk sedimentundersökning längs planerad farledsyta WSP Sverige AB Gävle 2010-11-05 Uppdragsnummer: 10124632-05 Handläggare: Lisa Bergquist Granskning: Annika

Läs mer

Övre Bangården, Östersund - sammanfattning av miljöstatus samt rekommendation av fortsatt arbetsgång inkl. kostnader för dessa

Övre Bangården, Östersund - sammanfattning av miljöstatus samt rekommendation av fortsatt arbetsgång inkl. kostnader för dessa PM Sida: 1 (5) Affärsområde Vårt datum Vår beteckning Miljö och Vatten 2012-10-17 602817 Handläggare Ert datum Er beteckning Sofie Lücke PM Övre Bangården, Östersund - sammanfattning av miljöstatus samt

Läs mer

Miljöteknisk undersökning, avseende föroreningssituationen, av fastigheten Hemse Bofinken 4, Gotland, september - oktober 2008

Miljöteknisk undersökning, avseende föroreningssituationen, av fastigheten Hemse Bofinken 4, Gotland, september - oktober 2008 Miljöteknisk undersökning, avseende föroreningssituationen, av fastigheten Hemse Bofinken 4, Gotland, september - oktober 2008 2008-12-12 Reviderad 2009-02-17 Allren AB Miljöteknik Viktor Levin Charlotte

Läs mer

PM Miljöteknisk undersökning Södra Kronholmskajen HÄRNÖSANDS KOMMUN. Södra Kronholmskajen. Version 2. Sundsvall 2013-07-05 Reviderad 2013-07-11

PM Miljöteknisk undersökning Södra Kronholmskajen HÄRNÖSANDS KOMMUN. Södra Kronholmskajen. Version 2. Sundsvall 2013-07-05 Reviderad 2013-07-11 PM Miljöteknisk undersökning Södra Kronholmskajen HÄRNÖSANDS KOMMUN Södra Kronholmskajen Version 2 Sundsvall 2013-07-05 Reviderad 2013-07-11 Södra Kronholmskajen PM Miljöteknisk undersökning Södra Kronholmskajen

Läs mer

1.0 INLEDNING. 1.1 Undersökningens syfte. 1.2 Undersökningens omfattning 2.0 OMRÅDESBESKRIVNING DATUM UPPDRAGSNUMMER

1.0 INLEDNING. 1.1 Undersökningens syfte. 1.2 Undersökningens omfattning 2.0 OMRÅDESBESKRIVNING DATUM UPPDRAGSNUMMER DATUM 2015-08-31 UPPDRAGSNUMMER 1535103 TILL Andrea Ström Tyresö kommun KOPIA FRÅN Christer Loftenius E-POST christer_loftenius@golder.se PM MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING FÖR FASTIGHETERNA KUMLA 3:1247,

Läs mer

RAPPORT Översiktlig miljöteknisk markundersökning Kärr 1:8, Stenungsunds kommun

RAPPORT Översiktlig miljöteknisk markundersökning Kärr 1:8, Stenungsunds kommun RAPPORT Översiktlig miljöteknisk markundersökning Kärr 1:8, Stenungsunds kommun 2007-08-30 Uppdragsnummer: 10093648 Upprättad av: Therese Häggström Granskad av: Sander Anfinset Godkänd av: Johan Alm RAPPORT

Läs mer

BILAGA 5:6 FÖRORENINGSHALTER I SEDIMENT

BILAGA 5:6 FÖRORENINGSHALTER I SEDIMENT Uppdragsnr: 183246 1 (7) BILAGA 5:6 FÖRORENINGSHALTER I SEDIMENT Föroreningshalten i sediment i Söderhamnsfjärden har undersökts i flera omgångar i syfte att identifiera starkt förorenade områden och med

Läs mer

MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING

MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING ENRAX Fastighet AB YSTAD MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING KRANSKÖTAREN 5 & SVARVAREN 4 BRÖSARP 2011-08-18 Utförd av: Lisa Lindberg Granskad av: Peter Nilsson 1. BAKGRUND Ystads kommun har lämnat in ett förslag

Läs mer

SANDSTRÖM. Miljö & Säkerhetskonsult

SANDSTRÖM. Miljö & Säkerhetskonsult SANDSTRÖM Miljö & Säkerhetskonsult Översiktlig miljöteknisk markundersökning Borås Solrosen 7 och 8, Borås Stad sandström.se Datum: 08-06-12 Projektnummer: 18080 Uppdragsgivare: PEAB Sverige AB Upprättad

Läs mer

EV logga från kund RAPPORT. Försvarsanläggning (namn och ort) 1 (7) ra04s

EV logga från kund RAPPORT. Försvarsanläggning (namn och ort) 1 (7) ra04s EV logga från kund Försvarsanläggning (namn och ort) 1 (7) I 1 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 4 2 Inledning 4 2.1 Bakgrund 4 2.2 Syfte 4 3 Verksamhetsbeskrivning 4 4 Områdesbeskrivning 4 4.1 Naturvärden

Läs mer

Underlag till schaktplan

Underlag till schaktplan Datum 2015-02-10 Uppdrag Beställare Från Till nummer Komplettering avseende anmälan om efterbehandling, Karlholms strand Karlholm Utveckling KB Ramböll Sverige AB Box 17009, Krukmakargatan 21 104 62 Stockholm

Läs mer

Miljöteknisk provtagning och kompletterande utredning av nickel inom programområdet Fredrikstrandsvägen, Ekerö kommun

Miljöteknisk provtagning och kompletterande utredning av nickel inom programområdet Fredrikstrandsvägen, Ekerö kommun Grap 15004 PM Miljöteknisk provtagning och kompletterande utredning av nickel inom programområdet Fredrikstrandsvägen, Ekerö kommun Januari 2015 Geosigma AB Grapnummer 15004 Uppdragsnummer Version 1.0

Läs mer

UPPDRAGSLEDARE Patrik Johnsson. UPPRÄTTAD AV Peter Östman

UPPDRAGSLEDARE Patrik Johnsson. UPPRÄTTAD AV Peter Östman PM UPPDRAG Storådammen UPPDRAGSNUMMER 2417551000 UPPDRAGSLEDARE Patrik Johnsson UPPRÄTTAD AV Peter Östman DATUM 2012-01-27 Översiktlig markundersökning Storådammen, Tierps kommun Provtagningen genomfördes

Läs mer

ARBETSMATERIAL Miljöteknisk markundersökning i Högsätra, Lidingö

ARBETSMATERIAL Miljöteknisk markundersökning i Högsätra, Lidingö Grap 15220 ARBETSMATERIAL Miljöteknisk markundersökning i Högsätra, Lidingö Geosigma AB November 2015 SYSTEM FÖR KVALITETSLEDNING Uppdragsledare: David Engdahl Uppdragsnr: 604044 Grap nr: 15220 Version:

Läs mer

Uttagsrapport Eget scenario: Bostäder 0-1 m Naturvårdsverket, version 1.00 Generellt scenario: KM

Uttagsrapport Eget scenario: Bostäder 0-1 m Naturvårdsverket, version 1.00 Generellt scenario: KM 2015-05-31, kl. 20:18 Uttagsrapport Eget scenario: Bostäder 0-1 m Naturvårdsverket, version 1.00 Bostäder och blandad bebyggelse 0-1 m under markytan Beräknade riktvärden Ämne Riktvärde Styrande för riktvärde

Läs mer

REPORT. PM Miljöteknik. Del av fastigheterna Bua 4:94, Bua 10:108 och Bua 10:248. Ändrad detaljplan 2014-11-19. ÅF-Infrastructure AB

REPORT. PM Miljöteknik. Del av fastigheterna Bua 4:94, Bua 10:108 och Bua 10:248. Ändrad detaljplan 2014-11-19. ÅF-Infrastructure AB Author Elisabet Pennman Phone +46 10 505 31 63 Mobile +46725332561 E-mail elisabet.pennman@afconsult.com Date 2014-11-19 Project ID 701157 Client Varbergs kommun Del av fastigheterna Bua 4:94, Bua 10:108

Läs mer

Fältundersökning för att avgränsa föroreningen genomfördes den 30 april 2013. Provgropar grävdes i totalt 19 punkter med grävmaskin (Fig. 2).

Fältundersökning för att avgränsa föroreningen genomfördes den 30 april 2013. Provgropar grävdes i totalt 19 punkter med grävmaskin (Fig. 2). Motala kommun, Motala Datum: Bakgrund I området Hällalund/Olivehult i Borensberg, Motala kommun, håller Stadsbyggnadsenheten på att ta fram ett planförslag för nytt bostadsområde. Vid de geotekniska borrningar

Läs mer

RAPPORT. Kv. Nebulosan PROBITAS AB VÄST 1 PROVTAGNING AV INOMHUSLUFT INOM KV. NEBULOSAN UPPDRAGSNUMMER

RAPPORT. Kv. Nebulosan PROBITAS AB VÄST 1 PROVTAGNING AV INOMHUSLUFT INOM KV. NEBULOSAN UPPDRAGSNUMMER PROBITAS AB Kv. Nebulosan UPPDRAGSNUMMER 3740071000 PROVTAGNING AV INOMHUSLUFT INOM VÄST 1 MATTIAS OCKLIND Sweco Environment Anna Norder Peter Olsson Innehållsförteckning 1 Inledning 2 2 Uppdrag och syfte

Läs mer

RAPPORT. Översiktlig miljöteknisk markundersökning med fördjupad utvärdering Skomakarudden, Bovallstrand 2010-02-24

RAPPORT. Översiktlig miljöteknisk markundersökning med fördjupad utvärdering Skomakarudden, Bovallstrand 2010-02-24 RAPPORT Översiktlig miljöteknisk markundersökning med fördjupad utvärdering Skomakarudden, Bovallstrand 2010-02-24 Upprättad av: Anna Vickman Granskad av: Ellen Samuelsson Uppdragsnr: 1013 2527 Daterad:

Läs mer

Rapport Upprättad av: Anna Nilsson

Rapport Upprättad av: Anna Nilsson Rapport 2016-03-24 Upprättad av: Anna Nilsson KUND Firma Pia Brunsberg Pia Brunsberg Torstävavägen 9 373 02 Ramdala KONSULT WSP Environmental Box 34 371 21 Karlskrona Besök: Högabergsgatan 3 Tel: +46 10

Läs mer

Klargörande gällande potentiellt förorenade markområden inom detaljplan 4 på f.d. F18 i Tullinge.

Klargörande gällande potentiellt förorenade markområden inom detaljplan 4 på f.d. F18 i Tullinge. Sida 1 av 5 Samhällsbyggnadsförvaltningen Botkyrka kommun Att: David Arvidsson Munkhättevägen 45 147 85 Tumba PM Klargörande gällande potentiellt förorenade markområden inom detaljplan 4 på f.d. F18 i

Läs mer

Utökad provtagning Sökvabäck 5 och 7

Utökad provtagning Sökvabäck 5 och 7 Tekniska kontoret, Danderyds Kommun Elevverket Djursholm Fastställd handling 2013-11-06 Utökad provtagning Sökvabäck 5 och 7 Uppdragsnummer: 7178507-3000 Rapport Uppgifter om dokumentet: Beställare, Slutkund

Läs mer

Porgasmätning och analys av grundvatten med avseende på klorerade alifatiska kolväten

Porgasmätning och analys av grundvatten med avseende på klorerade alifatiska kolväten 2013-06-14 Uppdrag Porgasmätning och analys av grundvatten med avseende på klorerade alifatiska kolväten Uppdragsledare Anna Sorelius Datum 2014-12-15 Uppdragsnummer 1210188100 Upprättad av Anna Sorelius

Läs mer

Kompletterande markmiljöundersökning, område Å10

Kompletterande markmiljöundersökning, område Å10 Trumtorps f.d. skjutbana i Eskilstuna Kompletterande markmiljöundersökning, Trumtorps f.d. skjutbana i Eskilstuna Kompletterande markmiljöundersökning, 1 Inledning Skjutbanan vid Trumtorp i Eskilstuna

Läs mer

Sanering MILO Förskola

Sanering MILO Förskola Rapport om utförd efterbehandling inom MILO förskola Sundbybergs Stad Sanering MILO Förskola Stockholm 2015-09-15 Sanering MILO Förskola Rapport om utförd efterbehandling inom MILO förskola Datum 2015-09-15

Läs mer

MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING Verkmästaren 18, Ystads kommun

MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING Verkmästaren 18, Ystads kommun MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING Verkmästaren 18, Ystads kommun Brösarp 2014-02-18 Beställare: Ystads Industrifastigheter AB Utförd av: Lisa Lindberg Granskad av: Peter Nilsson vavatten.se INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING Östra Torp 15:12, Trelleborgs kommun

MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING Östra Torp 15:12, Trelleborgs kommun MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING Östra Torp 15:12, Trelleborgs kommun Brösarp 2015-01-12 Beställare: Jan Rundkvist Utförd av: Lisa Lindberg Granskad av: Niklas Persson vavatten.se INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1.

Läs mer

Uppdrag nr. 12U PM Miljöteknik. KV Ståthållaren 5 m fl Bagarmossen, Stockholms stad.

Uppdrag nr. 12U PM Miljöteknik. KV Ståthållaren 5 m fl Bagarmossen, Stockholms stad. Uppdrag nr. 12U20653 PM Miljöteknik KV Ståthållaren 5 m fl Bagarmossen, Stockholms stad www.bjerking.se Uppdrag nr.12u20653 Sida 2 (6) PM Miljöteknik Uppdragsnamn Kv Ståthållaren 5 m fl Stockholms Stad

Läs mer

Uppdaterad provtagning av grundvatten i Emnabo 2012

Uppdaterad provtagning av grundvatten i Emnabo 2012 Uppdaterad provtagning av grundvatten i Emnabo 2012 Torsås kommun Upprättad av: Jens Johannisson Tel: 0703-11 55 32 E-post: jens.johannisson@dge.se DGE Mark och Miljö Kalmar Göteborg Malmö Säte i Kalmar

Läs mer

Översiktlig miljöteknisk markundersökning, Detaljplan Rökland 1:156, 1:157 samt del av 1:144

Översiktlig miljöteknisk markundersökning, Detaljplan Rökland 1:156, 1:157 samt del av 1:144 Översiktlig miljöteknisk markundersökning, Detaljplan Rökland 1:156, 1:157 samt del av 1:144 Översiktlig miljöteknisk markundersökning, Detaljplan Rökland 1:156, 1:157 samt del av 1:144 Beställare: Drakfastigheter

Läs mer

Översiktlig miljöteknisk markundersökning

Översiktlig miljöteknisk markundersökning Översiktlig miljöteknisk markundersökning Partille 11:8 och 11: Gamla Kronvägen 35 och 37, Partille kommun Datum: 10-08-26 Upprättad av: Cecilia Mellander Projekt nr: 11004900 Granskad av: Helena Thulé

Läs mer