Årsredovisning Innehållsförteckning. Fastställt av kommunfullmäktige Sida

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsredovisning 2012. Innehållsförteckning. Fastställt av kommunfullmäktige 2013-04-25 34. Sida"

Transkript

1 Årsredovisning 2012 Fastställt av kommunfullmäktige Innehållsförteckning Sida Ks-ordförande har ordet 2 Organisationsöversikt 3 Verksamhetsberättelse 4 Resultaträkning 12 Kassaflödesanalys 13 Balansräkning 14 Noter 15 Driftredovisning 19 Investeringsredovisning 20 Nämndernas verksamhetsberättelser - Kommunfullmäktige 26 - Revision 28 - Överförmyndare 30 - Kommunstyrelsen 32 - Kommunledningskontoret 34 - Tekniskt kontor (skattefinansierad verksamhet) 36 - Va-verksamhet 40 - Avfallsverksamhet 42 - Räddningstjänst 44 - Byggnadsnämnd 47 - Fritid- och Kulturnämnd 52 - Barn- och utbildningsnämnd 56 - Socialnämnd 62 - Miljönämnd 71 - Pensioner 76 - Semesterlöneskuld 77 - Reglering arbetsgivaravgifter 78 Personalredovisning 79 Bokslut kommunala bolag 82 Redovisningsprinciper/ord och begrepp 83 Revisionsberättelse 86 Kommunfullmäktiges protokoll, årsredovisning 87 Kommunfullmäktiges protokoll, ansvarsfrihet 89

2 2 Kommunstyrelsens ordförande har ordet Med bakgrund av höga resultatnivåer 2009 och 2010 samt ett nytt kostnadsutjämningssystem fr o m 2013 beslutades under hösten 2011 om en budget 2012 som ej var balanserad. Det nya kostnadsutjämningssystemet bedöms nu förbättra vår ekonomiska situation med ca 13,5 mkr första året det genomförs för att efter fem år innebära en förbättring med ca 17 mkr. Att underbalansera budgeten är möjligt enligt kommunallagen om särskilda skäl föreligger. Ett sådant skäl är tidigare höga resultat som därmed innebär en balanserad nivå över ett antal år. Detta sätt att tänka är naturligtvis bra om man ser kommunens verksamheter i ett längre perspektiv och inte vill göra kraftiga förändringar ett enskilt år. lika lite som vi kan vara säkra på att det alltid är till vår fördel. Jag vill särskilt lyfta fram att vi har en mycket god budgetdisciplin i våra förvaltningar. Det ser jag som mycket tillfredsställande och gör att planeringsförutsättningarna blir bättre och förståelsen för tillfälliga avvikelser ökar. Skatteutjämningsförslaget som jag nämnde inledningsvis verkar nu komma ett år senare än vi hade hoppats men det gör det inte mindre välkommet i och med att det kommer att innebära mycket positiva effekter för Habo kommun. Därmed hoppas jag att vi kan se framtiden an med förhoppning om bra planeringsförutsättningar för våra kommunala verksamheter. Om vi skall lyckas krävs stor återhållsamhet med kommunala utgifter och fortsatt bra budgetdisciplin. Jag tror att vi i Habo har bra förutsättningar för att klara framtidens utmaningar. Vi har en hälsosam företagsanda med många framgångsrika företag. Vi har en väl fungerande skola och barnomsorg. Vår äldreomsorg har genomgående mycket bra betyg i de brukarundersökningar som genomförs årligen. Vi kan se att vi har låga ohälsotal och en säker boendemiljö för alla åldrar. Vi har en god tomtberedskap för framtida inflyttning och vi arbetar med flera parallella planer för ett konstruktivt planerande för framtida utbyggnader. Slutligen vill jag tacka alla anställda och förtroendevalda för ert engagemang under 2012 Nu blev 2012 ca 11 miljoner bättre än budgeterat vilket till stor del beror på några engångsföreteelser såsom återbetalning av afa-pengar. Vi är mycket tacksamma för detta eftersom det kom vid rätt tillfälle när vi som bäst behövde dem. Vi kan emellertid inte räkna med att dessa engångsposter kommer varje år Thomas Werthén Kommunstyrelsens ordförande

3 3 HABO KOMMUNS ORGANISATIONSÖVERSIKT KOMMUNFULLMÄKTIGE M KD FP C S Mp SD Valberedning KOMMUNSTYRELSE Revision Kommunledningskontor Teknisk förvaltning Räddningstjänst ÖVRIGA NÄMNDER Barn- och utbildningsnämnd Socialnämnd Miljönämnd Fritids- och kulturnämnd Byggnadsnämnd Valnämnd BOLAG Helägda Habo Energi AB Habo Kraft AB Habo Bostäder AB Delägda Jönköpings Länstrafik AB tom 2011 Kommunal Energirådgivning I Vätterbygden AB Utveckling i korthet Antal invånare 1/11 året innan Skattesats 21:33 21:66 21:66 21:66 21:16 Årets resultat, mkr 1,7 2,1 17,6 17,6 4,4 Budgetavvikelse, mkr 11,0-0,3 11,5 12,0-4,6 Nettokostnadsandel, % 99,2 98,9 95,8 96,0 97,4 Nettokostnad/inv. kr Nettoinvesteringar, mkr 36,3 41,0 68,7 28,6 37,2 Låneskuld extern upplåning, mkr 150,0 150,0 130,0 130,0 130,0 Soliditet, %, exkl ansvarsförbindelse Soliditet, %, inkl ansvarsförbindelse

4 4 Verksamhetsberättelse Så är det dags att sammanfatta ytterligare ett kommunalt verksamhetsår års resultat uppgår till 1,7 mkr, vilket är klart bättre än budgeterat resultat på -9,2 mkr. Största orsaken till det förbättrade resultatet är den återbetalning på 7,2 mkr avseende avtalsförsäkringar (AFA-pengar) som skett för åren 2007 och De samlade nettoinvesteringarna 2012 har uppgått till 36,3 mkr. Befolkning Följande utveckling har skett de senaste åren: Födda Döda Födelsenetto Flyttnetto Total förändring Folkmängd 31/ har inneburit att folkmängden ökat med 51 invånare. Huvuddelen av denna ökning utgörs av ett positivt födelseöverskott. Flyttnetto uppvisar dock för andra gången sedan 2003 en negativ förändring. Bostadsmarknad Byggnationen av enfamiljshus har minskat drastiskt i jämförelse med De bygglov som har beviljats har i huvudsak varit exploateringsområdena på Bränninge Ängar och Skyttevägen. Bygglov beviljade under året med 15 enfamiljshus inom detaljplanerat område och två på landsbygden. Arbetet med detaljplanering av Västra solhöjden/södra Bränninge slutfördes under året vilket medför möjlig byggnation av ytterligare ca 220 enbostadshus. Detaljplanen för 40 lägenheter vid Onkel Adamsvägen vann laga kraft i slutet på året. Arbetsmarknad Historiskt sett har kommunen låg arbetslöshet jämfört med riket. Arbetslösheten har dock ökat något under 2012 jämfört med Dec 12 Dec 11 Habo 135 (2,4%) 122 st (2,2%) Länet (4,2%) (3,8%) Riket (4,8%) (4,8%) Ovanstående uppgifter avser öppet arbetslösa Om också sökande i program med aktivitetsstöd inräknas uppgår antalet 2012 till följande: Dec 12 Dec 11 Habo 244 (4,3%) Ingen uppgift Länet (7,9%) Ingen uppgift Riket (8,9%) Ingen uppgift Bolagen Kommunens helägda bolag utgörs av Habo Energi AB, Habo Bostäder AB samt Habo Kraft AB. Habo Energi AB utgör moderbolag. Habo Energi AB Väsentliga händelser under året Fjärrvärme. Under 2012 har en större läcka på fjärrvärmenätet åtgärdats. Detta kommer sannolikt att minska nätförlusten i fjärrvärmenätet. Under 2012 har ytterligare fem villor och en större anläggning anslutits till fjärrvärmenätet. Försåld volym fjärrvärme under året var MW ( MW) värme inklusive leveransen i Fagerhult har varit ett kallare år än 2011 vilket har bidragit till den ökade försäljningen. Noterbart är omsvängningen i bränslemix under 2011 som ger en fortsatt gynnsammare

5 5 bränslekostnad än tidigare. Under året har andelen stamvedsflis ökat ytterligare och andelen briketter minskat. Oljeandelen för 2012 års produktion var 2,1 % (2,0%) och andelen stamvedsflis var 77 % (72%). Minskad oljeanvändning ger minskade nettoutsläpp av växthusgasen koldioxid. Årets bokslut innebär att bolaget minskat koldioxidutsläppen med ca 900 ton sedan Elhandel Bolaget har marknadsfört sig både på privatsidan och på företagssidan och kan notera en ökad volym (normalårskorrigerad) försåld el och en oförändrad kundstock. Volymen såld el i absoluta tal var 78 GWh (73 GWh). De absoluta talen är naturligtvis påverkade av kyla, där 2011 var ett förhållandevis varmt år. Ekonomi och resultat Ekonomin har stärkts jämfört med föregående år och rörelseresultatet är nu tkr (101 tkr). Den totala omsättningen för moderbolaget har uppgått till tkr ( tkr). Framtida händelser Fjärrvärme Under kommande år kommer endast stamvedsflis att användas som biobränsle. Styrelsen har beslutat om anskaffning av flishugg för egen produktion av bränsle. Under hösten 2012 har en utredning av fjärrvärmepannan i Gunnarsbo gjorts. Då det konstaterats att verkningsgraden är låg finns utrymme för att en investering i ny panna blir lönsam på kort sikt. Fortsatt arbete med bränslekostnaden och volymökning främst på fastighets- och industrisidan med målsättningen MWh nyförsäljning. Elhandel Fortsatt marknadsföring på privat- och företagssidan, främst i eget nät, med målsättningen minst 100 kunders nettotillväxt och volymökning på 2,5 GWh. Habo Bostäder AB Väsentliga händelser under året Hyreslägenheter Hyresnivån höjdes 2012 med 2,3 % (4,26 %). Omflyttningsgraden var 19,9 % (19,4 %) och uthyrningsgraden var oförändrat 99 % avseende lägenhetsuthyrning. Under året har följande större renoveringar och underhåll genomförts: - Påbörjat yttre målning av Spinnaregärdet och renoverat balkonger - Färdigställt målningsunderhåll av fasader i Fagerhult - Helrenoverat ett tiotal lägenheter på Malmgatan och Skolgatan - Färdigställt klimatstyrning av värmesystem i fastigheter i centralorten Ingen nyproduktion har ägt rum 2012 Underhållet för 2012 har uppgått till oförändrat 138:-/kvm. Lokaler Ingen nyproduktion har ägt rum under Två lokaler på Jönköpingsvägen 13 har sagts upp. Förhandlingar har påbörjats med befintliga hyresgäster om utökade/förändrade lokalytor men kräver anpassning och ombyggnad under Ekonomi och resultat Den totala omsättningen för 2012 har uppgått till tkr ( tkr) och rörelseresultatet efter finansiella poster är 280 tkr (485 tkr) Det avgörande för bolaget är att minska lånestocken. Under 2012 har 2,7 mkr (1,7 mkr) amorterats. Framtida händelser Förhandling om hyreshöjning 2013 är klar. Hyreshöjningen fr o m mars 2013 är fastställd till 2,69 %. Under 2013 kommer underhållet av vissa delar av Spinnargärdets yttre miljö att påbörjas.

6 6 Större underhåll för nedre Bränninge har påbörjats. Detta kommer att fortgå men är beroende av möjlighet till kompensation genom höjda hyror. Bolaget behöver liksom tidigare år amortera av lånestocken alternativt ta del av ett ägartillskott för att i framtiden kunna öka möjligheten till renovering och underhåll. Habo Kraft AB Väsentliga händelser under året Elnät Kablifiering av Kattorp har genomförts samt ny matning till Fagerhult AB. Nya transformatorstationer har etablerats i Sjogarp och Nytorp/Bränninge. Flyttning av kablar har gjorts i samband med ombyggnad av länsväg 195 vid Fiskebäck. Omsättningen i elnätet var 93,2 GWh (95,1 GWh). Anslutningsavgifterna uppgick till 601 tkr (1 191 tkr). Kabel-tv/opto Ett tjugotal nya privatkunder har anslutits till fibernätet. Under en period i slutet av 1990-talet och början av 2000-talet skedde nedgrävning av fiberrör för framtida internetuppkopplingar på bl a landsbygden. Dessa har därefter inte utnyttjats och då tekniken utvecklas mot mer mobil överföring av internettrafik har bolaget ett bokfört värde på internetnätet som överstiger marknadsvärdet. Nedskrivning av detta har därför gjorts med 2,8 mkr vilket påverkat resultatet negativt. Vattenkraft Vattenkraftstationen har fungerat väl och levererat MWh (2 517 MWh). Tilldelning av elcertifikat upphör Habo Kraft har ansökt om och erhållit beslut gällande fortsatt tilldelning av elcertifikat. Energimarknadsinspektionens beslut är att givet genomgripande renovering, kan bolaget tilldelas nya certifikat under en 15-års period. Ekonomi och resultat Den totala omsättningen uppgår till tkr ( tkr). Rörelseresultatet efter finansiella poster uppgår till tkr (3 989 tkr). Framtida utveckling Elnät En ny modell för taxestyrning infördes av Energimarknadsinspektionen (EI) för samtliga elnätsbolag. Den tilldelade intäktsramen för de kommande fyra åren är 118 mkr. Denna ram har överklagats till EI enär den innebär att elnätsbolaget har svårt att klara verksamheten med dessa ekonomiska förutsättningar. Ärendet hanteras nu i högre förvaltningsrätt. Kablifiering behöver fortskrida för att ytterligare värdesäkra elnätet. Kabel-tv/opto Ett samarbete med Värnamo Energi AB har etablerats under hösten/vintern Styrelsen har beslutat att Värnamo Energi AB ska leverera kabel-tv signal till Habo Kraft som därefter kan erbjuda sina kabel-tv kunder ett helt nytt utbud fr o m mars Måluppfyllelse I samband med fastställandet av budget för 2012 antog kommunfullmäktige inte några specifika målformuleringar, då dessa var under utarbetande. Kommunfullmäktige antog Visioner och mål för Habo kommun En hållbar kommun Habo kommun ska vara en kommun som är hållbar över tiden. Det innebär att vi ska hushålla med våra resurser så att kommande generationer får minst lika goda förutsättningar som nuvarande generationer. Vår tillväxt ska ske på ett sätt som är ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbart. Inom ramen för en hållbar kommun preciseras målsättningar inom tio områden; ekonomi, utveckling, demokrati, boende, kommunikationer, miljö, mångfald, trygghet, internet och speciella utvecklingsområden som spänner över flera verksamheter. Ett av områdena där fullmäktige har formulerat preciserade målsättningar är ekonomi. Vi ska hushålla med kommunens ekonomi så att vi inte bygger upp en skuldbörda som kommande generationer får hantera. Målsättningen ska vara att finansiera

7 7 investeringar med egna medel och minska vår skuldbörda så att vi på sikt blir skuldfria. Att klara våra mål utan att höja skatten är en självklar målsättning. Visioner och mål För att det ska vara möjligt att följa upp att beslutade mål nås behöver vi mäta. Målen ska vara SMART:a. Detta innebär att målen ska vara Specifika, Mätbara, Accepterade, Realistiska och Tidssatta. Kommunfullmäktige har antagit sex visioner till vilka har kopplats mål, strategier och uppföljning. Visionerna presenteras nedan. I Habo kommun ska barnen få en bra start i livet. I Habo kommun ska det vara tryggt att bli äldre I Habo kommun ska alla känna social trygghet I Habo kommun ska det vara lätt att starta och driva företag I Habo kommun trivs alla på jobbet I Habo kommun har vi ett rikt fritids-, natur- och kulturliv Kommunstyrelsens mål Kommunstyrelsen har med utgångspunkt från kommunfullmäktige antagit verksamhetsmål. Följande målsättningar har formulerats avseende ekonomi; Kommunens övergripande finansiella mål skall vara att varje års resultat skall uppgå till minst 2 % av de årliga skatte- och bidragsintäkterna. En jämförelse skall också göras beträffande det genomsnittliga resultatet för den senaste 4- årsperioden. De årliga nettoinvesteringarna skall finansieras med ny långfristig upplåning till högst 40 %. En jämförelse skall också göras beträffande nettoinvesteringarna för den senaste 4- årsperioden. Med nu redovisat resultat för 2012 ser de senaste fyra årens utfall ut på följande sätt: År Resultat, tkr Resultat, % Som framgår ovan uppfylls resultatmålet för de senaste fyra åren. Beträffande det andra ekonomiska målet om att högst 40 % av årets investeringar får finansieras med nyupplåning har följande måluppfyllelse skett: År Nettoinv, tkr Nyuppl, tkr Procent , , , Genomsnitt ,5 Som framgår har för åren 2009 till 2012 även detta mål klarats. Beroende på den likvida situationen kan dock detta mål enskilda år svänga kraftigt. De övriga sex visionerna som kommunfullmäktige antagit kommer att följas upp i särskild ordning. Årets resultat för kommunen Årets resultat uppgår till +1,7 mkr, vilket motsvarar 0,4 % av årets skatt- och generella statsbidrag. Årets resultat är bättre än vad den första tertialrapporten pekade mot. I denna prognostiserades ett resultat på -1,4 mkr. Prognosen efter 2:a tertialen i samband med delårsrapporten pekade på ett resultat av 1,1 mkr. Sammanfattningsvis har följande större avvikelser jämfört med budget uppkommit: Verksamheternas nettokostnader Reglering arbetsgivareavgifter Finansnetto Skatt/bidrag Pensioner Underskott lönepott Övrigt +780 tkr tkr tkr tkr tkr tkr -697 tkr , , , ,4 Genomsnitt ,2 Totalt tkr

8 Procent 8 Resultatfonder Kommunfullmäktige i Habo kommun beslutade i januari att, som ett projekt under tre år, införa resultat-/utjämningsfonder inom barnoch utbildningsnämndens rektorsområden med start från Utvärdering av försöksverksamheten har skett under 2012, varvid beslutats att fortsätta med resultatfonder. Dessutom skall även kulturskolans verksamhet ingå i systemet. Av det totala underskottet för Barn- och utbildningsnämnden 2012, tkr, föreslås sammanlagt tkr regleras mot resultatfond för 2013 och framåt. Resultatfond Barn- och utbildningsnämnd Ingående fondbehållning Regleringar 2012 Utgående fondbehållning 810 tkr Innebörden av resultatfonden är att rektorsområdena under kommande år har att återställa den negativa behållningen. utläsas att nettokostnaderna ökat med 16,1 mkr eller 3,6 procent. Våra samlade intäkter av skatter och generella statsbidrag har ökat med 7,8 mkr eller ca 1,7 procent under samma period. Nettokostnaderna fördelas på kommunens samtliga nämnder enligt följande: Nämnd Barn- och 56,5 55,7 utbildningsnämnd Socialnämnd 26,4 25,3 Kommunstyrelsen 13,2 14,9 Fritids- och 2,6 2,6 kulturnämnd Övriga nämnder 1,3 1,5 Skatteintäkter och generella statsbidrag utgör ca 81,1 procent av Habo kommuns samlade intäkter. Nyckeltalet nettokostnadernas andel av skatteintäkter och generella statsbidrag visar hur stor del av dessa intäkter som åtgår till våra löpande driftskostnader. Under år 2012 är nettokostnadsandelen 99,2 procent. Avräkning mot balanskravet. Årets resultat visar överskott med tkr. I resultatet ingår återbetalning av avtalsenliga försäkringsavgifter för åren 2007 och 2008 (AFA-pengar) med tkr. Dessa betraktas som jämförelsestörande post men inräknas i avräkningen mot balanskravet. Några andra extraordinära poster av större betydelse bedöms ej ha påverkat resultatet. 100,0 99,0 98,0 97,0 96,0 95,0 Nettokostnadernas andel av skatteintäkter och generella statsbidrag 99,2 98,9 95,8 96,0 97,4 Några tidigare underskott finns ej heller att täcka. Således har kommunen även under 2012 uppfyllt balanskravet. Verksamhetens nettokostnader Nettokostnaderna, dvs den totala kommunala verksamhetens kostnader minskat med verksamheternas taxe-och avgiftsintäkter samt specialdestinerade statsbidrag, uppgick år 2012 till 468,6 mkr, exkl jämförelsestörande post om -7,2 mkr (återbetalning av AFApengar). Vid en jämförelse med år 2011 kan 94, Soliditetsutvecklingen Detta finansiella nyckeltal är ett mått på Habo kommuns långsiktiga finansiella utrymme. Soliditeten visar hur stor del av kommunens tillgångar som finansieras med egna medel. Under åren 2008 till 2010 har soliditeten förstärkts men åren 2011 och 2012 har inneburit sjunkande soliditet till 44 %. År

9 Mkr Mkr Procent 9 Det bör noteras att av 2012 års försämrade soliditet jämfört med 2011 orsakas 1,3 % av ändrade redovisningsprinciper. Kommunfullmäktige har sedan lång tid tillbaka angett att soliditeten bör överstiga 50 %, vilket vi således ej lyckas uppfylla Nettoinvesteringar Den totala investeringsbudgeten var för år 2012 beslutad till 88,0 mkr varav 78,7 mkr inom tekniska kontoret. Årets nettoinvesteringar uppgick till 36,3 mkr varav 30,8 mkr inom tekniska kontoret. 80,0 70,0 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 0, års investeringsverksamhet har inneburit att vissa projekt genomförts i snabbare takt än planerats medan andra projekt ej hunnit genomföras. Detta innebär att vissa projekt budgetmässigt förskotteras till 2013 då budget för ändamålet upptagits detta år, medan de projekt som ej hunnit genomföras reserveras till ,3 Soliditet År Investeringar 41,0 68,7 28,6 37, År Redovisning av dessa projekt framgår av den detaljerade investeringsredovisningen på sidorna Bland större investeringar som gjorts eller påbörjats under 2012 kan nämnas - Va-anslutningar i Västra Kärr 9,4 mkr - Renovering av allmänna ytor på Kärrsgården 3,0 mkr - LSS korttidsboende 3,5 mkr - Golvrenovering Hagabodaskolan 1,2 mkr - Fagerhults skola 3,3 mkr Låneskuld/finansnetto Kommunens långfristiga låneskuld uppgick vid årsskiftet till oförändrat 150,0 mkr. Utöver denna långfristiga skuld har kommunen sedan 2010 också en långfristig skuld till Habo Energi AB på 15,0 mkr. 155,0 150,0 145,0 140,0 135,0 130,0 125,0 120,0 150,0 150,0 Finansnettot utgörs av skillnaden mellan finansiella kostnader och finansiella intäkter. Finansnettot uppgår till tkr enl. följande: Kostnadsräntor, lån Ränteintäkter mm Totalt finansnetto Låneskuld 130,0 130,0 130, År tkr tkr tkr I den fastställda budgeten för 2012 bedömdes finansnettot uppgå till tkr Orsaken till det bättre utfallet beror till största delen på den utdelning från Kommuninvest som erhållits under Totalt har intäktsförts 896 tkr i utdelning vilket ej var känt när budgeten fastställdes.

10 10 Den genomsnittliga räntenivån på kommunens långfristiga lån uppgick vid årets slut till ca 2,14 %. Budgeterad räntenivå var 2,75 %. Kommunen har under lång tid valt rörlig ränta på lånestocken. Under året har dock 70 mkr av totala lånestocken bundits till fast ränta på två resp tre år. Utöver den ovan beskrivna skuldsättningen bör också påpekas den ytterligare skuldsättning som årligen sker i form av avsättningar för pensioner. Den årliga skuldökning som sker av framtida pensionsåtaganden är kostnader som ej betalas ut. Istället återlånas dessa. Totalt uppgår denna skuld i bokslutet för 2012 till 15,9 mkr. Pensionsåtaganden Habo kommun redovisar pensionsskuld enligt den s k blandmodellen. Detta innebär att pensionsrätter intjänade fr o m 1998 årligen redovisas som kostnad i resultaträkningen samt upptages som avsättning i balansräkningen. De redovisade och avsatta årliga pensionsrättigheterna utbetalas således inte utan återlånas. Fr o m 2009 utbetalas dock för vissa grupper nyintjänandet i form av premier som den enskilde själv placerar via kommunens pensionsadministratör. Pensionsrättigheter intjänade t o m 1997 redovisas som ansvarsförbindelse och uppgår till tkr inkl löneskatt Löpande utbetalningar Avsättning Löneskatt Miljöåtgärder/miljöbokslut Kommunen har under ett flertal år prioriterat åtgärder för att minska energiförbrukningen inom kommunens fastigheter och verksamheter. Fokus har legat på åtgärder som knyter an till kommunens plan för energi och klimatstrategi. De senaste årens energiåtgång uppvisar följande förbrukning. Kwh/kvm Förändring El % Fjärrvärme % Jämförelse har skett mot 2010 då 2011 var ett år med betydande area förändringar under året, vilket inte ger en rättvisande bild av utvecklingen. Specifika åtgärder som vidtagits under perioden är bl a följande: - Installation av gröna servrar, kommunhuset - Utbyte av belysningsarmatur, Bränningeskolan - Närvarostyrning av ventilationssystem, Hagabodaskolan - Närvarostyrning belysningsarmaturer i olika fastigheter - Energieffektivisering av ventilationsaggregat Vårdcentrum, reningsverk och Hagabodaskolan. En inte oväsentlig del av arbetet med att minska energiförbrukningen totalt är det arbete som fastighetsenhetens drifttekniker gör med intrimning och optimering av våra fastighetssystem. Borgensram kommunala bolag Habo Bostäder AB Kommunfullmäktige beslöt i samband med bokslut för 2011 att det högsta tillåtna borgensåtagandet gentemot Habo Bostäder AB får uppgå till högst tkr. Under 2012 har inga nya borgensbeslut fattats. Under 2012 har genom omskrivningar och amorteringar den aktuella låneskulden som Habo kommun borgar för minskat med tkr, varför borgensramen bör reduceras i motsvarande grad till tkr. Kommunfullmäktige beslutar, att såsom för egen skuld ingå borgen för Habo Bostäder AB:s låneförpliktelser upp till ett högsta lånebelopp om tkr, jämte därpå löpande ränta och kostnader. Habo Energi AB Kommunfullmäktige beslöt i samband med bokslut för 2011 att det högsta tillåtna borgensåtagandet gentemot Habo Energi AB får uppgå till högst tkr. Under 2012 har inga nya borgensbeslut fattats avseende nyupplåning.

11 11 Per uppgår aktuell låneskuld med kommunal borgen till tkr. Således finns outnyttjad borgen på sammanlagt tkr. Kommunfullmäktige beslutar, att såsom för egen skuld ingå borgen för Habo Energi AB:s låneförpliktelser upp till ett högsta lånebelopp om tkr, jämte därpå löpande ränta och kostnader. Habo Kraft AB Kommunfullmäktige beslöt i samband med bokslut för 2011 att det högsta tillåtna borgensåtagandet gentemot Habo Kraft AB får uppgå till högst tkr. Under 2012 har inga nya borgensbeslut fattats. Per uppgår aktuell låneskuld med kommunal borgen till tkr. Således finns outnyttjad borgen på sammanlagt tkr. Då några större investeringar ej planeras under 2013 föreslås att borgensramen ändras till tkr fr o m Kommunfullmäktige beslutar, att såsom för egen skuld ingå borgen för Habo Kraft AB:s låneförpliktelser upp till ett högsta lånebelopp om tkr, jämte därpå löpande ränta och kostnader. Det kan dock konstateras att orsaken härtill, till största delen beror på den återbetalning av AFA-pengar som erhållits under 2012, 7,2 mkr, vilka ej var kända vid budgetens antagande. Verksamhetens nettokostnader har totalt bedrivits inom budgeterade nivåer. Hade återbetalning av AFA-pengar ej kommit till stånd hade kommunens resultat varit negativt. Då förslaget om ny kostnadsutjämning ej blev föremål för riksdagsbehandling under 2012 tvingades kommunen höja skatten 2013 med 75 öre. I nuläget tyder mycket på att förslaget om ny kostnadsutjämning kan komma upp för beslut under 2013 med genomförande fr o m Skulle detta bli fallet har kommunen en betydligt bättre ekonomisk situation för 2014 och framåt. Dock kan konstateras att vi fortsatt står inför relativt höga investeringsnivåer åren framöver med de investeringar som hittills diskuterats. Även verksamheternas nettokostnader tenderar att öka. Bl a kommer den tänkta skatteväxlingen avseende färdtjänst mm 2014 att innebära en nettokostnadsökning med ca 1,4 mkr när den är fullt genomförd. Habo i mars 2013 Sammanfattning och framåtblick Budgeten för 2012 fastställdes medvetet med ett underskott på 9, 1 mkr. Avsteget från en budget i balans motiverades med de stora överskott åren 2009 och 2010 inneburit. Dessutom förutsattes att den nya kostnadsutjämningen skulle genomföras fr o m 2013, vilken skulle förbättra vår kommuns ekonomiska läge med ca mkr. Claes-Arne Wahlin Ekonomichef Resultatet för 2012 visar sig nu rejält överstiga budgeterad nivå med ett överskott på 1,7 mkr.

12 12 Resultaträkning 2012, tkr Kommunen Koncernen Verksamhetens intäkter (not 1) Verksamhetens kostnader (not 2) Avskrivningar (not 3) Verksamhetens nettokostnader Skatteintäkter (not 4) Generella statsbidrag (not 5) Finansiella intäkter Finansiella kostnader Skattekostnader Jämförelsestörande poster (återbetalning av AFA-pengar) Årets resultat Resultat i % av skatter och bidrag 0,4 0,5 1,4 1,1

13 13 Kassaflödesanalys 2012, tkr Kommunen Koncernen Löpande verksamheten Årets resultat Justering för ej likviditetspåverkande poster - Avskrivningar Avsättning pensioner Avsättning deponi Avsättning skatter Övrigt Ökning(-)/ minskning(+) varulager Ökning (-)/minskning (+) kortfristiga fordringar Ökning (+)/minskning (-) kortfristiga skulder Summa löpande verksamhet Investeringsverksamhet Nettoinvesteringar Försäljning finansiella anl tillgångar Köp finansiella anl tillgångar Övrigt Summa investeringsverksamhet Finansieringsverksamhet Ökning (+)/minskning (-) långfristiga skulder Summa finansieringsverksamhet Årets kassaflöde Likvida medel vid årets ingång Likvida medel vid årets utgång

14 14 Balansräkning, 2012 tkr Kommunen Koncernen Tillgångar: Anläggningstillgångar Mark, byggnader, anläggningar (not 6) Maskiner, inventarier (not 7) Finansiella anl. tillgångar (not 8) Pågående investeringar (not 9) Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Övriga omsättningstillgångar (not 10) Kassa, bank Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar Eget kapital, avsättningar skulder: Eget kapital (not 11) Ingående eget kapital Periodens resultat Förändrade redovisningsprinciper/rättning av tidigare redovisning Totalt eget kapital Avsättningar (not 12) Pensioner Skatter Deponi Summa avsättningar Skulder Långfristiga skulder (not 13) Kortfristiga skulder (not 14) Summa skulder Summa eget kapital, avsättningar och skulder Ansvarsförbindelser (not 15) Soliditet, exkl ansvarsf pensioner 44,3 % 45,9 % 30,3 % 30,8 % Soliditet, inkl ansvarsf pensioner 3,0 % 4,9 % 4,7 % 5,3 %

15 15 Noter Kommunen Koncernen Not 1, Verksamhetens intäkter Försäljning Taxor och avgifter Hyror Bidrag frän stat och myndigheter El- och fjärrvärmedistribution Övrigt Summa verksamhetens intäkter Not 2, Verksamhetens kostnader Personalkostnader Pensioner Övrigt Summa verksamhetens kostnader Not 3, Avskrivningar Byggnader och tekniska anläggningar Maskiner och inventarier Summa avskrivningar Not 4, Skatteintäkter Preliminära skatteintäkter Slutavräkning Preliminär slutavräkning Mellankommunal utjämning Summa skatteintäkter Not 5, Generella statsbidrag och utjämning Inkomstutjämning Kostnadsutjämning Regleringsavgift LSS-utjämning Fastighetsavgift Summa generella statsbidrag och utjämning Not 6, Mark, byggnader och tekniska anläggningar Markreserv Ingående bokfört värde Nyanskaffningar Försäljningar Rättning av tidigare redovisning* Utgående bokfört värde Verksamhetsfastigheter Ingående bokfört värde Nyanskaffningar, omklassificering Årets avskrivningar Förändrade redovisningsprinciper** Utgående bokfört värde Fastigheter för affärsändamål Ingående bokfört värde Nyanskaffningar Årets avskrivningar Förändrade redovisningsprinciper**

16 16 Utgående bokfört värde Publika fastigheter Ingående bokfört värde Nyanskaffningar Årets avskrivningar Förändrade redovisningsprinciper** Utgående bokfört värde Fastigheter för annan verksamhet Ingående bokfört värde Nyanskaffningar Årets avskrivningar Förändrade redovisningsprinciper** Utgående bokfört värde Summa mark, byggnader och anläggningar Not 7, Maskiner och inventarier Fordon och maskiner Ingående bokfört värde Nyanskaffningar Årets avskrivningar Förändrade redovisningsprinciper** Utgående bokfört värde Inventarier Ingående bokfört värde Nyanskaffningar Årets avskrivningar Förändrade redovisningsprinciper** Utgående bokfört värde Summa maskiner och inventarier *Under 2012 har värdet på markreserven justerats med hänsyn till tidigare intäkter från försäljning som felaktigt krediterats värdet på markreserven. **Tom 2011 har avskrivningar påbörjats året efter det att en investering tagits i bruk. Under 2012 har de ackumulerade avskrivningarna justerats så att de visar värdet om avskrivningarna hade påbörjats i samband med ibruktagandet Not 8, Finansiella anläggningstillgångar Aktier -Smålands Turistråd Habo Energi AB Villkorat aktieägartillskott, Habo Energi Naturgaskonsortiet Jönköpings Länstrafik AB Kommunal Energirådgivning Kreditgarantiförening Övrigt Summa Andelar i Kommuninvest*** Lånefordringar -Kommunal Energirådgivning Kommuninvest Summa

17 17 Summa finansiella anläggningstillgångar *** Under 2012 har Kommuninvest Ekonomisk Förening delat ut överskott på 768 tkr avseende 2011 i enlighet med det vinstdelningssystem som fastslogs på föreningsstämman den 18 april Vinstutdelningen överensstämmer med de insatsmedel som betalts in under Dessutom har värdet justerats med tidigare värdeökning tom 2010, 128 tkr. Vinstutdelningarna har redovisats som en finansiell intäkt. Enligt Rådet för Kommunal Redovisning:s yttrande från december 2012 bör utdelningen hanteras som en kortfristig skuld. Not 9, pågående anläggningar Ingående bokfört värde Nyanskaffningar Utgående bokfört värde Summa pågående anläggningar Fr o m 2012 redovisas pågående anläggningar under egen rad i balansräkningen Not 10, Omsättningstillgångar Kundfordringar Diverse fordringar Upplupna intäkter/förutbetalda kostnader Fordran mervärdesskatt Varulager Summa omsättningstillgångar Not 11, Eget kapital Ingående eget kapital Årets resultat Förändrade redovisningsprinciper Rättning av tidigare redovisning Summa Eget kapital Not 12, Avsättningar Återställning av deponi Pensioner Uppskjuten skatt Summa avsättningar Under 2012 har tkr satts av till återställning av deponin på Sibbabo. Det är svårt att beräkna de totala återställningskostnaderna. Not 13, Långfristiga skulder Kommuninvest Habo Energi AB Övriga skulder till kreditinstitut Övriga skulder Summa långfristiga skulder Not 14, kortfristiga skulder Leverantörsskulder Semesterlöneskuld inkl arb giv avg Upplupna löner inkl arb giv avg Upplupen särskild löneskatt

18 18 Upplupen pension (individuell del) Personalens källskatter Arbetsgivaravgifter (december) Övrigt Summa kortfristiga skulder Not 15, Ansvarsförbindelser Koncernföretag Habo Bostäder Habo Energi Habo kraft Summa koncernföretag Statliga bostadslån/kreditgarantier Övriga borgensåtaganden Pensionsförmåner inarbetade före 1998, inkl löneskatt Summa Ansvarsförbindelser Kommuninvest**** Andel av tillgångar ( ) ( ) ( ) ( ) Andel av skulder ( ) ( ) ( ) ( ) **** Habo kommun har i augusti 2001 ingått en solidarisk borgen såsom för egen skuld för Kommuninvest i Sverige AB:s samtliga nuvarande och framtida förpliktelser. Samtliga 274 kommuner som per var medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening har ingått likalydande borgensförbindelser. Mellan samtliga medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening har ingåtts regressavtal som reglerar fördelningen av ansvaret mellan medlemskommunerna vid ett eventuellt ianspråktagande av ovan nämnd borgensförbindelse. Enligt regressavtalet ska ansvaret fördelas dels i förhållande till storleken på de medel som respektive medlemskommun lånat av Kommuninvest i Sverige AB, dels i förhållande till storleken på medlemskommunernas respektive insatskapital i Kommuninvest ekonomisk förening. Vid en uppskattning av den finansiella effekten av Habo kommuns ansvar enligt ovan nämnd borgensförbindelse, kan noteras att per uppgick Kommuninvest i Sverige AB:s totala förpliktelser till kronor och totala tillgångarna till kronor. Kommunens andel av de totala förpliktelserna uppgick till kronor och andelen av de totala tillgångarna uppgick till kronor.

19 19 Driftredovisning, tkr Nämnd/förvaltning Kostnader Intäkter Netto Avvikelse mot budget Kommunfullmäktige Revision Överförmyndare Kommunstyrelse Kommunledningskontor Tekniskt kontor Va-verksamhet Avfallsverksamhet Räddningstjänst Byggnadsnämnd Fritid- och kulturnämnd Barn- och utbildningsnämnd Socialnämnd Miljönämnd Nettokostnad nämnder Avskrivningar Pensioner Semesterlöneskuld Reglering arb.giv.avgift Underskott lönepott Ers intern kapitalkostnad Finansnetto Skatt/bidrag Totalt

20 20 Investeringsredovisning, tkr Rev Över/ Budget budget Återstår att Projekt Text Budget Utfall Återstår Reserv Försk underskott finansiera Kommunledningskontor Direktinv Central förv 5 års avskr tid 50,0 0,0 50,0 50,0 0, Direktinv Central förv 10 års avskr tid 50,0 0,0 50,0 50, EFH Agresso 50,0 49,1 0,9 0, IT Back-up av system & hemkataloger 427,0 404,6 22,4 22,0 0, IT Virtuella klienter i administrationen 984,0 337,8 646,2 646,0 0, IT Trådlösa nät 600,0 270,4 329,6 329,0 0, W3D3 inkl politikerportal 56,0 62,8-6,8-6, IT Active Directory 22,0 0,0 22,0 22,0 0, Utrustning kammarsalen 59,0 49,1 9,9 10,0-0, Time Care Pool 350,0 333,7 16,3 16,0 0, Offentliga Jobb 12,0 0,0 12,0 12, IT Brandvägg 650,0 171,5 478,5 478,0 0, IT virtuella klienter i skolan 900,0 0,0 900,0 900, IT Utredning växel 300,0 29,8 270,2 270,0 0, IT hårddisklagring centralt Systemverktyg IT-utr LSS korttidsboende Totalt kommunledningskontor 4 510, , , ,0 0,0 958, , ,0 Tekniskt kontor, skattefinansierat Direktinv Tekniska förv 5 års avskr tid 100,0 0,0 100,0 100, Direktinv Tekniska förv 10 års avskr tid 870,0 927,0-57,0-57, Direktinv Tekniska förv ej avskrivning (ex konst,m 100,0 103,6-3,6-3, Brandskyddsåtgärder 847,0 0,0 847,0 847,0 0 0 x Vent/styr/övervakning 300,0 45,1 254,9 250,0 4, Servicehuset, renovering allmänna delar 3 500, ,6 459,4 459,0 0, Servicelägenheter, ombyggnad 1 119,0 75, , ,0 3, Vårdcentrum, utemiljö trädgård 200,0 200,0 0,0 0, Toppbeläggningar 450,0 346,9 103,1 103, x Sjogarp Gator/grönytor 214,0 263,8-49,8-49,8 0 0

30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN

30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN 30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KOMMUNINFORMATION

Läs mer

Årsredovisning 2011. Innehållsförteckning. Fastställt av kommunfullmäktige 2012-04-26 30. Sida

Årsredovisning 2011. Innehållsförteckning. Fastställt av kommunfullmäktige 2012-04-26 30. Sida Årsredovisning 2011 Fastställt av kommunfullmäktige 2012-04-26 30 1 Innehållsförteckning Sida Ks-ordförande har ordet 2 Organisationsöversikt 3 Verksamhetsberättelse 4 Resultaträkning 11 Kassaflödesanalys

Läs mer

DRIFTREDOVISNING Budget Bokslut Bokslut Tkr 2005 2005 2004

DRIFTREDOVISNING Budget Bokslut Bokslut Tkr 2005 2005 2004 DRIFTREDOVISNING Budget Bokslut Bokslut Tkr 2005 2005 2004 KOMMUNSTYRELSE Intäkter -1 898-2 419-2 026 Kostnader 36 984 37 273 35 497 Nettokostnader 35 086 34 854 33 471 SERVICEAVDELNING Intäkter -7 945-8

Läs mer

31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN

31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN 31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KS 2014-10-01 KOMMUNINFORMATION

Läs mer

Delårsrapport April 2015. Kommunfullmäktige

Delårsrapport April 2015. Kommunfullmäktige Delårsrapport April Kommunfullmäktige Förvaltningsberättelse Delårsbokslut Resultatanalys Periodens resultat uppgår till 25,2 mkr, vilket även var resultatet motsvarande period föregående år. Verksamhetens

Läs mer

bokslutskommuniké 2012

bokslutskommuniké 2012 bokslutskommuniké 2012 Bokslutskommunikéns syfte är att ge en snabb, kortfattad och övergripande bild av 2012 års utfall. Förändringar kan komma att ske gentemot slutligt fastställd årsredovisning. Kommunikén

Läs mer

Revisionsrapport. Delårsrapport Söderhamns kommun. Oktober Robert Heed Hanna Franck

Revisionsrapport. Delårsrapport Söderhamns kommun. Oktober Robert Heed Hanna Franck Revisionsrapport Oktober 2010 Robert Heed Hanna Franck Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...1 2 Inledning...1 2.1 Bakgrund...1 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning...2 2.3 Revisionskriterier...2

Läs mer

Boksluts- kommuniké 2007

Boksluts- kommuniké 2007 s- kommuniké Sammantaget blev det ekonomiska resultatet i Södertälje kommun och Telgekoncernen positivt, enligt det preliminära bokslutet. År var målet för god ekonomisk hushållning i kommunen ett positivt

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012-08-31 Smedjebackens kommun Malin Liljeblad Godkänd revisor Fredrik Winter Revisor Oktober 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning

Läs mer

Resultatbudget. Årets resultat 56 543 20 661 13 725 11 539 15 368. Nödvändigt resultat 22 526 23 150 24 694 25 529 26 328 enl. finansiellt mål (2%)

Resultatbudget. Årets resultat 56 543 20 661 13 725 11 539 15 368. Nödvändigt resultat 22 526 23 150 24 694 25 529 26 328 enl. finansiellt mål (2%) Resultatbudget Vänsterpartiet Verksamhetens intäkter 469 727 500 000 520 000 520 000 520 000 Verksamhetens kostnader -1 480 608-1 587 503-1 690 228-1 733 438-1 768 561 Avskrivningar - 54 759-43 000-46

Läs mer

Resultaträkning/kommunen. Finansieringsanalys/kommunen. Belopp i tkr NOT 2003 2002 2001

Resultaträkning/kommunen. Finansieringsanalys/kommunen. Belopp i tkr NOT 2003 2002 2001 Resultaträkning/kommunen Belopp i tkr NOT Verksamhetens intäkter NOT 1 142 626 135.383 134.026 Verksamhetens kostnader NOT 1-635 228-619.231-570.550 Avskrivningar -26 518-25.691-24.651 VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER

Läs mer

Redovisningsprinciper

Redovisningsprinciper 1 (5) Redovisningsprinciper Redovisningen i kommuner och landsting regleras av kommunallagen och lagen om kommunal redovisning (KRL). Därutöver lämnar Rådet för kommunal redovisning (RKR) anvisningar och

Läs mer

Delårsrapport. För perioden 2012-01-01 2012-08-31

Delårsrapport. För perioden 2012-01-01 2012-08-31 Delårsrapport För perioden 2012-01-01 2012-08-31 RONNEBY KOMMUN DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2012-01-01-2012-08-31 I nedanstående kommenteras den finansiella utvecklingen avseende rapportperioden, jämte

Läs mer

Nothänvisningar NOT 1 VERKSAMHETENS INTÄKTER

Nothänvisningar NOT 1 VERKSAMHETENS INTÄKTER Nothänvisningar NOT 1 VERKSAMHETENS INTÄKTER Driftbudget tkr Bokslut Budget Budget Förändring semesterlöneskuld -238 1 800 1 800 Avsatt till pensioner -15 639-9 469-11 344 Avsättning för särskild löneskatt

Läs mer

Resultatbudget 2016, opposition

Resultatbudget 2016, opposition Resultatbudget 2016, opposition ver 5 5 Verksamhetens intäkter 459 967 520 000 520 000 520 000 520 000 Verksamhetens kostnader -1 570 505-1 664 288-1 723 844-1 775 083-1 813 338 Avskrivningar - 47 440-46

Läs mer

Månadsuppföljning januari juli 2015

Månadsuppföljning januari juli 2015 Resultatet uppgår till 47 Mkr för juli månad. Nettokostnaderna har t.o.m. juli tagit i anspråk 57 % av årsbudgeten. Riktpunkten är 58 %. Hittills under året har kommunen investerat för 103 Mkr. Fyra av

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Caroline Liljebjörn Granskning av delårsrapport 2014 Vimmerby kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning

Läs mer

Finansiell analys kommunen

Finansiell analys kommunen Finansiell analys kommunen Budget 2010, plan 2011-2013 Årets resultat 2010 budgeteras till 19,3 mkr och nettoinvesteringarna inklusive beräknad ombudgetering uppgår till 123,6 mkr. Årets resultat motsvarar

Läs mer

RÄTTVISANDE RÄKENSKAPER...2

RÄTTVISANDE RÄKENSKAPER...2 Rapport Åtvidabergs kommun Granskning delårsrapport 2006-08-31 2006-10-17 Genomförd på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Åtvidabergs kommun Susanne Svensson Lars Rydvall Innehåll 1 SAMMANFATTNING...1

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport Staffanstorps kommun Carl-Gustaf Folkeson Emelie Lönnblad Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Malin Kronmar Caroline Liljebjörn Pär Sturesson Granskning av delårsrapport 2014 Kalmar kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte,

Läs mer

Preliminär Bokslutsrapport December 2016

Preliminär Bokslutsrapport December 2016 Preliminär Bokslutsrapport December 2016 Resultatet uppgår till 59 mkr Nämndernas resultat är sammanlagt 22 mkr bättre än budget Kommunen har investerat för 175 mkr. Samtliga fyra finansiella mål nås.

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012 Kalix kommun Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Anna Carlénius Revisionskonsult 12 november 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2.1

Läs mer

Översiktlig granskning av delårsrapport 2014

Översiktlig granskning av delårsrapport 2014 Revisionsrapport Caroline Liljebjörn 29 augusti 2014 Översiktlig granskning av delårsrapport 2014 Torsås kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte,

Läs mer

RESULTATBUDGET Prognos Utgifts- Sammanst Sammanst Sammanst tak juni 2015 2015 2016 2017 2018

RESULTATBUDGET Prognos Utgifts- Sammanst Sammanst Sammanst tak juni 2015 2015 2016 2017 2018 RESULTATBUDGET 2015 2015 2016 2017 2018 NÄMNDERNAS NETTOKOSTNADER -2 794,6-3 091,6-3 080,5-3 169,8-3 285,6 Avskrivningar -155,0-162,4-161,0-167,0-174,0 VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER -2 949,6-3 254,0-3 241,5-3

Läs mer

Bokslutsdokument RR KF BR. Kommittén för rättighetsfrågor

Bokslutsdokument RR KF BR. Kommittén för rättighetsfrågor Bokslutsdokument RR KF BR 2015-09-16 11:16 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408 Verksamhetens intäkter 1 1 784 2 441 Verksamhetens kostnader 2-27 220-22 569 Avskrivningar och nedskrivningar 0 0

Läs mer

Extraordinära intäkter 0 0 0 Extraordinära kostnader 0 0 0 ÅRETS RESULTAT NOT 6 12.860 34.044 25.879

Extraordinära intäkter 0 0 0 Extraordinära kostnader 0 0 0 ÅRETS RESULTAT NOT 6 12.860 34.044 25.879 RESULTATRÄKNING Belopp i tkr NOT Verksamhetens intäkter NOT 1 135.383 134.026 120.085 Verksamhetens kostnader NOT 1-619.231-570.550-535.214 Avskrivningar -25.691-24.651-23.995 VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER

Läs mer

Granskning av delårs- rapport 2012

Granskning av delårs- rapport 2012 Revisionsrapport Granskning av delårs- rapport 2012 Karlstads kommun Daniel Brandt Stefan Fredriksson Lars Dahlin Maria Jäger Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 1(12) Skellefteå Golfklubb Org nr 894700-4423 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Anna Carlénius Revisionskonsult Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Granskning av delårsrapport 2014 Övertorneå kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning

Läs mer

Bokslutsdokument RR KF BR. Kollektivtrafiknämnden

Bokslutsdokument RR KF BR. Kollektivtrafiknämnden Bokslutsdokument RR KF BR 2015-09-16 11:13 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408 Verksamhetens intäkter 1 298 33 562 Verksamhetens kostnader 2-2 624 004-2 462 301 Avskrivningar och nedskrivningar

Läs mer

Ekonomi. -KS-dagar 28/1 2015-

Ekonomi. -KS-dagar 28/1 2015- Ekonomi -KS-dagar 28/1 2015- Innehåll Resultat och balansräkning Budgetuppföljning Bokslut Investeringar i anläggningstillgångar Resultat och balans INTÄKTER Värdet av varuleveranser och utförda tjänster

Läs mer

Periodrapport Ekonomisk sammanfattning April

Periodrapport Ekonomisk sammanfattning April Periodrapport Ekonomisk sammanfattning April 2015 Ekonomi l Resultat januari april 37 mnkr (67mnkr) l Nettokostnadsökning 8,1 % (1,8 %) l Skatter och statsbidrag 4,7 % (4,9 %) l Helårsprognos 170 mnkr

Läs mer

Delårsrapport. För perioden 2008-01-01 2008-08-31

Delårsrapport. För perioden 2008-01-01 2008-08-31 Delårsrapport För perioden 2008-01-01 2008-08-31 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2008-01-01 2008-08-31 I nedanstående kommenteras den finansiella utvecklingen avseende rapportperioden, jämte prognos för helåret.

Läs mer

31 AUGUSTI 2015 VILHELMINA KOMMUN

31 AUGUSTI 2015 VILHELMINA KOMMUN 31 AUGUSTI 2015 VILHELMINA KOMMUN VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KOMMUNINFORMATION

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014

Bokslutskommuniké 2014 Bokslutskommuniké 2014 Bokslutskommunikéns syfte är att ge en snabb, kortfattad och övergripande bild av 2014 års utfall. Förändringar kan komma att ske i den slutliga årsredovisningen, som fastställs

Läs mer

Extraordinära intäkter - - - Extraordinära kostnader - - - Årets resultat 17,1 35,4 12,2

Extraordinära intäkter - - - Extraordinära kostnader - - - Årets resultat 17,1 35,4 12,2 RESULTATRÄKNING Verksamhetens intäkter 1 207,0 216,5 201,5 Verksamhetens kostnader 2-1 067,1-1 000,9-971,2 Avskrivningar 3-35,9-35,5-36,3 Verksamhetens nettokostnader -896,0-819,9-806,0 Skatteintäkter

Läs mer

STÅNGÅSTADEN DELÅRSRAPPORT

STÅNGÅSTADEN DELÅRSRAPPORT STÅNGÅSTADEN Delårsrapport januari augusti 212 Delårsrapport januari augusti 212 AB Stångåstaden (publ) Resultat före skatt visar att utfallet de första 8 månaderna uppgår till 178 mkr vilket är betydligt

Läs mer

15. Ekonomisk månadsrapport för kommunen januari - mars 2015 Dnr 2015/94-042

15. Ekonomisk månadsrapport för kommunen januari - mars 2015 Dnr 2015/94-042 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 18 (27) 2015-04-27 Ks 15. Ekonomisk månadsrapport för kommunen januari - mars 2015 Dnr 2015/94-042 I enlighet med kommunfullmäktiges beslut av strategisk plan följer

Läs mer

Delårsrapport jan-okt 2009 Upphandlingscentrum

Delårsrapport jan-okt 2009 Upphandlingscentrum Delårsrapport jan-okt 2009 Upphandlingscentrum Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier Framgångsfaktorer Nyckelindikatorer

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Övertorneå kommun Anna Carlénius Revisionskonsult Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2009

Granskning av årsredovisning 2009 Revisionsrapport Mars 2010 Lena Sörell Godkänd revisor Micaela Hedin Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 Våra noteringar från granskningen för respektive avsnitt framgår

Läs mer

Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408

Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408 Frölunda Specialistsjukhus Resultat- och balansräkning samt kassaflödesanalys Belopp i tkr Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408 Verksamhetens intäkter 1 143 002 139 275 Verksamhetens kostnader 2,3-138

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2016

Granskning av delårsrapport 2016 Granskningsrapport Conny Erkheikki Granskning av delårsrapport 2016 Gällivare kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning

Läs mer

Rullande tolv månader.

Rullande tolv månader. Koncernens nyckeltal 2017 2016 2016 Kv 1 Kv 1 Helår Omsättning, Mkr 86,6 81,4 283,9 Rörelseresultat, Mkr 12,7 11,1-30,9 Rörelsemarginal, % 14,7 13,7 neg Resultat efter finansiella poster, Mkr 12,2 10,9-31,8

Läs mer

Granskning av delårsrapport. Torsås kommun

Granskning av delårsrapport. Torsås kommun Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Torsås kommun Åsa Bejvall augusti 2013 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2013

Granskning av delårsrapport 2013 Revisionsrapport Caroline Liljebjörn Kristina Lindhe 21 oktober 2013 Granskning av delårsrapport 2013 Emmaboda kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport* Granskning av delårsrapport Tyresö kommun September 2007 Anders Hägg Frida Enocksson Jonas Eriksson *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...3 2 Inledning...5

Läs mer

Revisionsrapport. Götene kommun. Granskning av årsredovisning 2012. Hans Axelsson Carl Sandén

Revisionsrapport. Götene kommun. Granskning av årsredovisning 2012. Hans Axelsson Carl Sandén Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2012 Götene kommun Hans Axelsson Carl Sandén mars 2013 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Revisionsfråga och metod 2

Läs mer

Delårsrapport 31 augusti 2011

Delårsrapport 31 augusti 2011 Datum 29 september 2011 Till Revisionen Från Susanne Svensson Angående Granskning av delårsrapport 31 augusti 2011 1 Inledning 1.1 Syfte På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna har vi översiktligt

Läs mer

Hallstahammars kommun

Hallstahammars kommun Revisorerna REVISIONSRAPPORT Granskning av Delårsrapport Hallstahammars kommun Utarbetad av Komrev inom PwC på uppdrag av kommunens revisorer och antagen vid revisorernas sammanträde 2010-10-19 Granskningen

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2015

Granskning av delårsrapport 2015 Granskningsrapport PerÅke Brunström, Certifierad kommunal revisor Granskning av delårsrapport 2015 Haparanda Stqd Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte,

Läs mer

Preliminärt bokslut 2011

Preliminärt bokslut 2011 Foto Jan Magnusson Innehållsförteckning En tillbakablick på 2011 3 Preliminärt bokslut 2011 3 Redovisningsprinciper 3 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Nyckeltal 6 Finansiella rapporter 7 Resultaträkning

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Caroline Liljebjörn 8 september 2014 Granskning av delårsrapport 2014 Borgholms kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012 Vimmerby kommun Caroline Liljebjörn 11 oktober 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor

Läs mer

Bokslut för BRF Morkullan HSB Stockholm

Bokslut för BRF Morkullan HSB Stockholm Bokslut för BRF Morkullan 2003-01-01-2003-12-31 HSB Stockholm Resultaträkning 03-01 - 03-12 01-09 -02-12 Nettoomsättning Not 1 8 277 115 11 221 143 Fastighetskostnader Drift Not 2-4 206 588-5 506 617 Planerat

Läs mer

Periodrapport Maj 2015

Periodrapport Maj 2015 Periodrapport Maj 2015 Ekonomi l Resultat januari maj -20 mnkr (26 mnkr) l Nettokostnadsökning 7,7 % (2,8 %) l Skatter och statsbidrag 4,5 % (5,3 %) l Helårsprognos 170 mnkr (246 mnkr) Omvärldsanalys I

Läs mer

Årsredovisning för HSB:s brf Kåpan nr 272 i Stockholm

Årsredovisning för HSB:s brf Kåpan nr 272 i Stockholm Årsredovisning för HSB:s brf Kåpan nr 272 i Stockholm Räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Resultaträkning Not 2012-12-31 2011-12-31 Nettoomsättning 1 8 065 055 8 077 988 Fastighetskostnader Drift 2-4

Läs mer

Preliminärt bokslut 2014

Preliminärt bokslut 2014 Preliminärt bokslut Kommunstyrelsen 2015-02-03 Innehållsförteckning En tillbakablick på... 3 Preliminärt bokslut... 3 Redovisningsprinciper... 3 Tillämpade redovisningsprinciper... 3 Resultaträkning...

Läs mer

Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet

Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet Revisionsrapport 2015 Genomförd på uppdrag av revisorerna september 2015 Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet Granskning av delårsrapport 2015 Innehåll 1. Sammanfattning... 2 2. Inledning... 3 3. Förbundets

Läs mer

Driftredovisning resultaträkning per nämnd, mkr 2013

Driftredovisning resultaträkning per nämnd, mkr 2013 Driftredovisning resultaträkning per nämnd, mkr 2013 NÄMND Bokslut 2012 Kom ers Prest ers Intäkter S:a intäkt Kostnader Resultat Bokslut 2012 INTÄKTER/KOSTNADER 2013 Kom ers Prest ers Intäkter S:a intäkt

Läs mer

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 Sida 1 av 6 Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 DELÅRSRAPPORT För perioden 2008-09-01 2008-11-30 (3 månader) KONCERNEN Verksamheten Koncernen består av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och dotterbolagen

Läs mer

RESULTATRÄKNING Bokslut Bokslut Budget Avvikelse Tkr 2006 2007 2007 2007

RESULTATRÄKNING Bokslut Bokslut Budget Avvikelse Tkr 2006 2007 2007 2007 RESULTATRÄKNING Budget Avvikelse Tkr 2006 2007 2007 2007 Verksamhetens intäkter, not 1 0 117 024 105 405 11 619 Jämförelsestörande post, exploateringsintäkter i not 1 0 7 013 3 000 4 013 Verksamhetens

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 1(13) Skellefteå Golfklubb Org nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2016

Granskning av delårsrapport 2016 Granskningsrapport Granskning av delårsrapport 2016 Sollefteå kommun Anneth Nyqvist PerÅke Brunström Certifierade kommunala revisorer Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1

Läs mer

Preliminärt bokslut 2013

Preliminärt bokslut 2013 Preliminärt bokslut 2013 Kommunstyrelsen 2014-02-04 Innehållsförteckning En tillbakablick på 2013... 3 Preliminärt bokslut 2013... 3 Redovisningsprinciper... 3 Tillämpade redovisningsprinciper... 3 Resultaträkning...

Läs mer

Delårsrapport 2012-08-31

Delårsrapport 2012-08-31 Revisionsrapport Delårsrapport 2012-08-31 Vänersborgs kommun Oktober 2012 Håkan Olsson Henrik Bergh Hanna Robinson Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...1 2 Uppdraget...2 2.1 Bakgrund...2 2.2 Syfte,

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Carl-Gustaf Folkeson Bengt-Åke Hägg Lotten Lasson Granskning av delårsrapport 2014 Staffanstorps kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2

Läs mer

Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08)

Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08) Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08) LANDSTINGET KRONOBERG 2005-10-28 2 (7) 1 Finansiella ramar Finansiering av tidigare beslutade driftkostnadsramar föreslås grundat

Läs mer

UPPFÖLJNING. Per 31 oktober Svalövs kommun. Till KS

UPPFÖLJNING. Per 31 oktober Svalövs kommun. Till KS UPPFÖLJNING Per 3 oktober 26 Svalövs kommun. Till KS 625 2 Innehållsförteckning Inledning 2. Kommunens ekonomi. Utfall per 3 oktober 2 2. Kommunens ekonomi. Prognos för helår 2 3. Integrationsprojekt 6

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Årsredovisning 2013 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen för Solrosen Fastighetsförvaltning HB avger härmed årsredovisning för 2013, bolagets tjugofemte verksamhetsår. Verksamhet Bolagets verksamhet består

Läs mer

Delårsrapport. För perioden 2015-01-01 2015-08-31

Delårsrapport. För perioden 2015-01-01 2015-08-31 Delårsrapport För perioden 2015-01-01 2015-08-31 RONNEBY KOMMUN DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2015-01-01-2015-08-31 I nedanstående kommenteras den finansiella utvecklingen avseende rapportperioden, jämte

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2009 2008

RESULTATRÄKNING 2009 2008 6(15) RESULTATRÄKNING 2009 2008 Nettoomsättning Not 1 2 176 558 2 147 487 Fastighetskostnader Reparationer och underhåll -123 230-173 395 Drift Not 2-767 052-710 885 Administrationskostnader Not 2-116

Läs mer

Årsredovisning för HSB:s brf Kåpan nr 272 i Stockholm

Årsredovisning för HSB:s brf Kåpan nr 272 i Stockholm Årsredovisning för HSB:s brf Kåpan nr 272 i Stockholm Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Resultaträkning Not 2011-12-31 2010-12-31 Nettoomsättning 1 8 077 988 7 573 717 Fastighetskostnader Drift 2-4

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2015

Granskning av delårsrapport 2015 Granskningsrapport Anna Carlénius Revisionskonsult Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Granskning av delårsrapport 2015 Övertorneå kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 1.1 Bakgrund

Läs mer

Söderhamns kommun. Granskning av delårsrapport per den 31 augusti Revisionsrapport. KPMG 11 oktober 2006 Antal sidor 9

Söderhamns kommun. Granskning av delårsrapport per den 31 augusti Revisionsrapport. KPMG 11 oktober 2006 Antal sidor 9 Granskning av delårsrapport per den 31 augusti 2006 KPMG 11 oktober 2006 Antal sidor 9 Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Bakgrund 1 3. Ansvarsavgränsning 2 4. Granskning 2 5. Revisionsmål 3 6. Granskningens

Läs mer

Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009. Haninge kommun. Granskning av delårsbokslut 2009

Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009. Haninge kommun. Granskning av delårsbokslut 2009 Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009 Haninge kommun Granskning av delårsbokslut 2009 Innehåll 1. Sammanfattning...2 2. Inledning...2 3. Kommunens resultat och balansräkning...2

Läs mer

Revisionsrapport. Götene kommun. Granskning av årsredovisning 2011. Hans Axelsson Anna Teodorsson

Revisionsrapport. Götene kommun. Granskning av årsredovisning 2011. Hans Axelsson Anna Teodorsson Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 011 Götene kommun Hans Axelsson Anna Teodorsson mars 01 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning Inledning.1 Bakgrund. Revisionsfråga och metod 3 Granskningsresultat

Läs mer

Bokslut för BRF Alfågeln HSB Stockholm

Bokslut för BRF Alfågeln HSB Stockholm Bokslut för BRF Alfågeln 2004-01-01-2004-12-31 HSB Stockholm Resultaträkning 04-01 - 04-12 03-01 - 03-12 Nettoomsättning Not 1 11 349 109 10 150 735 Fastighetskostnader Drift Not 2-5 895 303-5 826 687

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2009

Granskning av årsredovisning 2009 Revisionsrapport 2010-04-16 Bert Hedberg, certifierad kommunal revisor Oscar Hjelte Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Inledning...4 2.3 Bakgrund...4 2.4 Revisionsfråga och metod...4 3 Granskningsresultat...5

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2013

Granskning av delårsrapport 2013 Revisionsrapport PerÅke Brunström Granskning av delårsrapport 2013 Haparanda Stad Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning

Läs mer

F I N A N S I E L L A R A P P O R T E R. Resultaträkning 66. Balansräkning 67. Förändring av eget kapital 68. Kassaflödesanalys 69

F I N A N S I E L L A R A P P O R T E R. Resultaträkning 66. Balansräkning 67. Förändring av eget kapital 68. Kassaflödesanalys 69 Finansiella rapporter 2003 Resultaträkning 66 Balansräkning 67 Förändring av eget 68 Kassaflödesanalys 69 Redovisningsprinciper och noter 70 65 Resultaträkning Mkr 2003 2002 2003 2002 Hyresintäkter Not

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2013

Granskning av delårsrapport 2013 Revisionsrapport Anders Thulin, Auktoriserad revisor, Certifierad kommunal revisor Emelie Lönnblad, Revisionskonsult Granskning av delårsrapport 2013 Båstads kommun Christina Widerstrand, Certifierad kommunal

Läs mer

Majoritetens förslag till Driftbudget 2016

Majoritetens förslag till Driftbudget 2016 Majoritetens förslag till Driftbudget 2016 Kompl. Budget 2015 pris/lön Just. Volym Verks.för. Budget 2016 Kommunstyrelsen -46 186-1 198 1 580-45 804 Tekniska nämnden -27 587-921 750-27 758 Miljö- och byggnadsnämnden

Läs mer

Månadsuppföljning. Maj 2012

Månadsuppföljning. Maj 2012 A Månadsuppföljning Maj 2012 2 Månadsuppföljning 1 januari 31 maj 2012 Skatteunderlagsprognosen per april pekar mot ett överskott om ca 3,2 mkr för skatteintäkterna. Det är slutavräkningarna både för 2011

Läs mer

Handelsbolagets sista ÅRSREDOVISNING 2014-01-01 2014-12-17

Handelsbolagets sista ÅRSREDOVISNING 2014-01-01 2014-12-17 Handelsbolagets sista ÅRSREDOVISNING 2014-01-01 2014-12-17 Solrosen Fastighetsförvaltning HB Org nr 916624-1837 SOLROSEN FASTIGHETSFÖRVALTNING HB Org.nr. 916624-1837 Förvaltningsberättelse Styrelsen för

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2016

Granskning av delårsrapport 2016 Granskningsrapport Richard Vahul Jenny Nyholm Granskning av delårsrapport 2016 Nynäshamns kommun Granskning av delårsrapport 2016 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012-04-30 Landstinget Dalarna Emil Forsling Auktoriserad revisor Fredrik Winter Revisor 25 maj 2012 Innehållsförteckning Sammanfattande bedömning 1 1 Inledning

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Anna Carlénius Revisionskonsult Conny Erheikki Auktoriserad revisor Granskning av delårsrapport Pajala kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 1. Inledning 2 1.1 Bakgrund

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Alvesta kommun Kristina Lindhe Caroline Liljebjörn 10 september 2013 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2011 Trelleborgs kommun Anders Thulin Bengt-Åke Hägg Alf Wahlgren Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte,

Läs mer

Olofströms kommun. Granskning av delårsbokslut KPMG Bohlins AB 6 oktober 2009 Antal sidor: 5

Olofströms kommun. Granskning av delårsbokslut KPMG Bohlins AB 6 oktober 2009 Antal sidor: 5 Granskning av delårsbokslut 2009-08-31 KPMG Bohlins AB 6 oktober 2009 Antal sidor: 5 2011 KPMG Bohlins AB, the Swedish member firm of KPMG International, a Swiss cooperative. All rights reserved. Innehåll

Läs mer

2011-08-30. Delårsbokslut 2011 Januari-juni med helårsprognos

2011-08-30. Delårsbokslut 2011 Januari-juni med helårsprognos 2011-08-30 Delårsbokslut 2011 Januari-juni med helårsprognos 2 Förvaltningsberättelse Delårsrapporten Enligt kommunala redovisningslagen(krl) ska delårsrapporten omfatta minst sex och högst åtta månader.

Läs mer

Omsättningen uppgick till 62,3 MSEK (59,0) för kvartalet och 234,0 MSEK (167,0) för rapportperioden.

Omsättningen uppgick till 62,3 MSEK (59,0) för kvartalet och 234,0 MSEK (167,0) för rapportperioden. Delårsrapport januari - september 2008 Omsättningen uppgick till 62,3 MSEK (59,0) för kvartalet och 234,0 MSEK (167,0) för rapportperioden. Rörelseresultatet uppgick till 0,9 MSEK (1,8) för kvartalet och

Läs mer

Hyresbostäder i Karlskoga AB Org nr 556046-8885 1(8)

Hyresbostäder i Karlskoga AB Org nr 556046-8885 1(8) Hyresbostäder i Karlskoga AB Org nr 556046-8885 1(8) Delårsrapport 2005 Lansering av ny hemsida och marknadsstödsystem under sommaren 2005 (www.hyresbostader-karlskoga.se). På styrelsens uppdrag avger

Läs mer

Delårsrapport 2007-08-31

Delårsrapport 2007-08-31 Revisionsrapport* Delårsrapport 2007-08-31 Vänersborgs kommun 2007-10-18 Marianne Wolmebrandt Certifierad kommunal revisor Henrik Bergh *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Inledning...3

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Kalix kommun Anna Carlénius Revisionskonsult Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2

Läs mer

Delårsrapport för perioden 1 januari 30 juni 2005 för Genesis-IT AB (publ)

Delårsrapport för perioden 1 januari 30 juni 2005 för Genesis-IT AB (publ) Delårsrapport för perioden 1 januari 30 juni 2005 för Genesis-IT AB (publ) Periodens resultat förbättrades med 0,2 MSEK. Periodens resultat före skatt uppgick till 0,8 MSEK ( 0,6 MSEK ). Väsentliga händelser

Läs mer

Sammanställd redovisning

Sammanställd redovisning Ludvika kommun Utbildningscentrum LudvikaHem AB 100 % Energi 28,6 % Kraft AB 42 % GGAB 100 % Elförsäljning Elnät Sammanställd redovisning Allmänt En betydande andel av den kommunala verksamheten bedrivs

Läs mer

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 Belopp i kkr 2006-12-31 2005-12-31 2006-12-31 2005-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Intäkter 88 742 114 393 391 500 294 504 88 742 114

Läs mer