Kongressen juni Motioner Yttranden

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kongressen 10 12 juni 2013. Motioner Yttranden"

Transkript

1 Kongressen juni 2013 Motioner Yttranden 1

2 2

3 Innehåll Motion nr 1 Namnändring 6 Motion nr 2 Namnbyte 7 Motion nr 3 Förslag till ändring av 1 Riksförbundets namn 8 Motion nr 4 Namnändring 9 Yttrande över motion nr Motion nr 5 Gemensam värdegrund för hela förbundet 11 Motion nr 6 Ta fram ett nytt målsättningsprogram 12 Yttrande över motion nr Motion nr 7 Undersöka möjligheten till en förenklad organisationsstruktur för Hjärt- och Lungsjukas Riksförbund med läns- och lokalföreningar 14 Yttrande över motion nr 7 16 Motion nr 8 Etablera rutin för fördjupat samarbete 17 Yttrande över motion nr 8 18 Motion nr 9 Tilläggsförsäkring för självriskeliminering vid bilskada när körningen sker i tjänsten 19 Motion nr 10 Försäkringsfråga för förtroendevalda och funktionärer 20 Yttrande över motion nr Motion nr 11 Inköp av hjärtstarter 22 Motion nr 12 Hjärtstartare 23 Yttrande över motion nr Motion nr 13 Det penninglösa samhället 25 Yttrande över motion nr

4 Motion nr 14 Skatteregler 27 Yttrande över motion nr Motion nr 15 Mobila syrgaskoncentratorer en rättighet för alla syrgasberoende 29 Yttrande över motion nr Motion nr 16 Starta en KOL-fond inför 75-årsjubiléet Yttrande över motion nr Motion nr 17 Uppmärksamma riksförbundets 75-årsjubileum 33 Yttrande över motion nr Motion nr 18 Samgående med Hjärt-Lungfonden 35 Yttrande över motion nr Motion nr 19 Redovisa riksförbundets protokoll 37 Yttrande över motion nr Motion nr 20 Lokalföreningars upplösning 39 Yttrande över motion nr Motion nr 21 Stadgeändring 1 Medlemskap i lokalförening 41 Motion nr 22 Ta bort diagnosgrupperna från stadgarna 42 Yttrande över motion nr Motion nr 23 Stadgeändring 6 Kallelse till årsmötet 44 Motion nr 24 Årsmöteskallelse till medlemmarna 45 Yttrande över motion nr Motion nr 25 Stadgeändring Kärlsjuka 10 Allmänna bestämmelser 47 Yttrande över motion nr Motion nr 26 Stadgeändring 5 mom 2 Stödjande medlemskap 49 Yttrande över motion nr

5 Motion nr 27 Kontaktperson ICD-bärare 51 Yttrande över motion nr Motion nr 28 Anpassa mandatperioderna vid kongressen Yttrande över motion nr Motion nr 29 Treåriga mandatperioder för förbundsstyrelsen 55 Motion nr 30 Treåriga mandatperioder för revisorerna 56 Motion nr 31 Treåriga mandatperioder för valberedningen 57 Yttrande över motion nr Motion nr 32 Antal kongressombud och ersättare 59 Yttrande över motion nr Motion nr 33 Förslag till ändring av val av kongressombud 61 Yttrande över motion nr Motion nr 34 Stadgeändringar 63 Yttrande över motion nr Motion nr 35 Stadgeändring 2 Förbundets ändamål och tillhörighet 66 Yttrande över motion nr Motion nr 36 Representantskap som högsta beslutande organ 68 Yttrande över motion nr Motion nr 37 Behåll kravnivån vid ändring av stadgarna 70 Yttrande över motion nr Motion nr 38 Återinför mandatpengarna 72 Yttrande över motion nr Motion nr 39 Slopa förbundsavgiften för äldre medlemmar 74 Yttrande över motion nr

6 Motion nr 1 Namnändring Det finns en utbredd uppfattning att vår organisations nuvarande namn med ordet sjukas kan uppfattas negativt och få folk att avstå från att bli medlemmar. Många personer som till exempel behandlats med ballongsprängning anser sig inte vara sjuka längre och inser inte att det finns behov av gymnastik mm som vi i lokalföreningarna kan erbjuda. Ett mer positivt klingande namn är därför önskvärt enligt vår mening. Vi, Hjärt- och Lungsjukas förening i Kungsbacka, föreslår att kongressen beslutar: Att ändra föreningarnas namn och föreslår att namnen ändras till Riksförbundet Hjärt- och LungHälsan Länsföreningen Hjärt- och LungHälsan i Halland Föreningen Hjärt- och LungHälsan i Kungsbacka Kungsbacka Hjärt- och Lungsjukas förening i Kungsbacka Ingvar Falk Gerhard Martinsson Lars Hellgren Ordförande Vice ordförande Sekreterare Länsföreningens yttrande Hjärt- och Lungsjukas förening i Kungsbacka har skickat in en motion där de föreslår ett namnbyte för föreningen från Hjärt- och Lungsjukas Riksförbund till Riksförbundet Hjärt- och LungHälsan osv. Vi, styrelsen i Hjärt- och Lungsjukas länsförening i Halland, vill på detta sätt stödja motionen från Kungsbacka i detta ärende. Halmstad Marinette Pettersson ordförande, Ingvar Falk vice ordförande, Lilian Andersson kassör, Ulla Nordenberg sekreterare, Lars-Inge Lundahl hjärt-evo, Stig Robertsson ledamot, Åke Karlsson ledamot 6

7 Motion nr 2 Namnbyte Motionen handlar om namnbyte på vårt förbund, Hjärt- och Lungsjukas Riksförbund. Förändringen av namnet bör ändras med anledning av att många medlemmar inte nu vet, vilket förbund som de tillhör som medlem. Detta märks mycket väl vid uppvaktningar. Vid en namnförändring får alla medlemmar ett nytt besked och vilket förbund man kommer att tillhöra. Vår länsförening i Dalarna anser att det nu måste göras en namnändring, för att våra nuvarande medlemmar kommer att märka en skillnad på förbunden samt att även nya medlemmar bättre får se att det finns olika förbund och med förbundens verksamhet. Motivering av vårt förslag är, att om man är medlem i vårt förbund så skall man som medlem veta vad vi gör för våra medlemmar. Vårt förslag är ett nytt namn på vårt förbund enligt följande: Hjärt och Lung Förbundet Hjärt- och Lungsjukas Länsförening i Dalarna Borlänge Karl-Erik Kohlström Ordförande

8 Motion nr 3 Förslag till ändring av 1 Riksförbundets namn Enligt gällande stadgar är förbundets namn Hjärt- och Lungsjukas Riksförbund. Enligt min uppfattning är detta ett namn som i ett modernt samhälle inte motsvarar den syn våra medlemmar har på sin egen tillvaro och sitt eget liv. Dessutom finns en hel del i 2 som talar mot förbundets nuvarande namn. Förbundet ska exempelvis arbeta för livsstilsförändringar och vi ska verka för och stimulera till förebyggande och hälsofrämjande verksamhet. Att idag ha ordet sjuka i förbundets namn känns både negativt och defensivt i dagens samhälle då vår medicinska forskning har kommit långt när det gäller både att förebygga sjukdomar och att tidigt upptäcka sjukdomar, så att vi kan leva ett gott och aktivt liv. Mitt förslag är att förbundets namn ändras till Riksförbundet för Hjärt- och Lunghälsa (RHL) Detta föranleder att även normalstadgarna för Länsföreningar 1 ändras till Länsföreningen för Hjärt- och Lunghälsa i och normalstadgarna för Lokalföreningar 1 ändras till Föreningen för Hjärt- och Lunghälsa i Namnändringarna föranleder ändring i alla paragrafer av normalstadgarna där namnet Hjärtoch Lungsjukas förbund, Hjärt-och Lungsjukas länsförening respektive Hjärt- och Lungsjukas förening förekommer. Jag yrkar att kongressen bifaller motionen och ändrar a) förbundets namn till Riksförbundet för Hjärt- och Lunghälsa b) länsföreningarnas namn till Länsföreningen i för Hjärt- och Lunghälsa c) lokalföreningarnas namn till Lokalföreningen i. för Hjärt- och Lunghälsa Maud Molander Vice ordförande Hjärt- och Lungsjukas förening, Lidingö Lokalföreningens yttrande Hjärt- och Lungsjukas förening, Lidingö ställer sig bakom motionen enligt beslut i styrelsen

9 Motion nr 4 Namnändring Länsföreningen i Skåne motionerar om nationellt namnbyte för Hjärt- och Lungsjukas Riksförbund, länsföreningar respektive lokalföreningar. Nuvarande namn är i viss mån rekryteringshämmande. Vissa medlemmar vill inte gå med i en förening för sjuka. Det budskap utskrivna hjärtpatienter ofta minns är Nu är Du färdigbehandlad och frisk och kan återgå till Ditt arbete. Riskgrupperna når vi inte alls, eftersom de inte heller betraktar sig som sjuka. Resultatet blir att vi utestänger massor av potentiella medlemmar, som definitivt skulle behöva hjälp med sin egenvård men blir utan sådan, på grund av föreningens namn! Genom att stryka ordet sjuka i namnet och tydligt klargöra föreningens värdegrund att De medlemmar som drabbats av hjärt- och/eller lungproblem skall kunna återgå till ett normalt liv samt hjälpas att förebygga att på nytt bli drabbade och att de som ännu icke drabbats skall hjälpas att förebygga detta Har t ex halvår. ökat sin rekrytering med drygt 92 nya medlemmar under ett Länsföreningen i Skåne föreslår Att förbundets namn ändras, förslagsvis till Riksförbundet Hjärt (tulpanen) Lung respektive Länsförening i Skåne Hjärt (tulpanen)lung respektive lokalföreningsnamn Hjärt (tulpanen)lung Malmö Hjärt- och Lungsjukas Länsförening i Skåne län Jan Linné Länsordförande 9

10 Yttrande över motion nr 1 4 Föredragande: Inger Ros Motionärerna anser att förbundet ska byta namn. Som skäl anförs att ordet sjuka ger en negativ klang och att det utestänger potentiella medlemmar. En motion pekar på att ett namnbyte är motiverat för att tydliggöra vilken organisation man tillhör. Förbundsstyrelsen delar motionärernas uppfattning. Frågan har diskuterats vid ett flertal kongresser. Ett arbete under den senaste kongressperioden har nu lett fram till ett förslag till kongressen. Frågan har processats bland annat genom ordförandes personliga möten i hela organisationen och genom en konsult som genomfört intervjuer med medlemmar och medverkat vid möten med förbundsstyrelsen och länsföreningarnas ordförande. Vi har många utmaningar för att bli en organisation i framtiden. En av de största utmaningarna är att bli fler medlemmar. För detta krävs en tydlig och enkel kommunikation och en verksamhet som tilltalar fler. Vi behöver vässa oss i vår opinionsbildning och marknadsföring. Hela organisationen behöver ha en entydig kommunikation. Det har varit förbundsstyrelsens viktigaste frågor under kongressperioden. Förbundsstyrelsen har nu lämnat förslag till kongressen på en varumärkesplattform, grafisk profil och ett nytt tilltalsnamn. Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta: Att anse motionerna besvarade 10

11 Motion nr 5 Gemensam värdegrund för hela förbundet Länsföreningen i Skåne motionerar om att en gemensam värdegrund för hela förbundet. För existerande medlemmar och potentiellt nya sådana behöver föreningen på ett bättre sätt än idag klargöra vad föreningen står för. En gemensam värdegrund verkar fokuserande för det inre arbetet i föreningen och skapar en bild i samhället av vad vi står för. En gemensam värdegrund bedöms också som positivt för vår rekrytering. Länsföreningen i Skåne föreslår Att en gemensam värdegrund för föreningen fastställs, förslagsvis följande De medlemmar som drabbats av hjärt- och/eller lungproblem skall kunna återgå till ett normalt liv och hjälpas att förebygga att på nytt bli drabbade samt att de som ännu icke drabbats skall hjälpas att förebygga detta Hjärt- och Lungsjukas länsförening i Skåne län Jan Linné Länsordförande 11

12 Motion nr 6 Ta fram ett nytt målsättningsprogram Förbundskongressen 2003 antog ett samhällspolitiskt program. Det har nu gått drygt nio år utan att riksförbundets samhällspolitiska program har uppdaterats. Riksförbundets samhällspolitiska program från 2003 bör snarast ersättas med ett konkret målsättningsprogram som på ett enkelt och tydligt sätt beskriver de frågor organisationen ska arbeta med och vilka mål organisationens olika nivåer (riks, län, lokal) ska sträva efter att uppnå. Jag föreslår kongressen besluta Att ge förbundsstyrelsen i uppdrag att ta fram ett enkelt och tydligt målsättningsprogram Att riksförbundet ska distribuera målsättningsprogrammet till alla nya medlemmar Upplands Väsby Tommy Eriksson Medlem i Hjärt- och Lungsjukas förening i Upplands Väsby 12

13 Yttrande över motion nr 5 6 Föredragande: Inger Ros Motionärerna föreslår dels att det samhällspolitiska programmet från 2003 ska ersättas med ett målsättningsprogram och dels att en värdegrund för förbundet ska fastställas. Förbundsstyrelsen delar motionärernas uppfattning att det behövs en gemensam värdegrund och en tydlig målsättning för hela organisationen. Förbundsstyrelsen menar också att det är viktigt att vi har en enkel och tydlig profil som är lätt att kommunicera i hela organisationen och som också blir tydlig i vårt utåtriktade arbete. En enhetlig kommunikation är viktig för vår marknadsföring, för att våra medlemmar ska kunna identifiera sig i organisationen och för att värva nya medlemmar. Förbundsstyrelsen lägger fram förslag på reviderat samhällspolitiskt program och en varumärkesplattform till kongressen. Ska vi både orka och få genomslagskraft och resultat menar förbundsstyrelsen att vårt arbete inte kan omfatta alla politiska frågor utan vi måste prioritera. När kongressen fattat besluten ser förbundsstyrelsen det som en självklarhet att ett enkelt material om vår organisation ska finnas tillgängligt inte bara för nya medlemmar utan för alla medlemmar. Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta: Att anse motionerna besvarade 13

14 Motion nr 7 Undersöka möjligheten till en förenklad organisationsstruktur för Hjärtoch Lungsjukas Riksförbund med läns- och lokalföreningar Flera av oss som står bakom denna motion har under 15 år eller mer varit aktiva medlemmar i lokalföreningar. Över tiden har vi också haft uppdrag i berörd länsförening. Vår bedömning är givetvis påverkad av egna förhållanden och upplevelser men i samtal med funktionärer från andra län har vi fångat liknande synpunkter. Förbundets regionala organisation känns omodern, formellt tung, administrativt krävande och i avsaknad av mandat vs lokala föreningar. Funktionärstid för möten och administration av beslut, ekonomi och årsmöten dränerar lokal verksamhet på tid och engagemang. Möjligheterna med regional samordning är positiva men kan förenklas utan avkall på demokratin. Kontakter mellan förbundsstyrelse/kansli och lokalföreningar sker idag oftast direkt och länsföreningen har sällan någon roll här. Länsföreningen saknar också formellt mandat att kontrollera och påverka styrning och verksamhet i föreningarna. Vi kan t.ex. inte med stöd i regelverket gå in och lösa problem i en lokal styrelse eller utöva tillsyn av ekonomin vid misstanke om brister. Vid oenighet i en lokal styrelse om behovet av vårt stöd i krislägen har vi svårt att agera med rimlig och förväntad kraft. En länsförening kräver idag minst 21 poster besatta av medlemmar i lokalföreningarna: - Ordförande, kassör, tre ordinarie ledamöter och tre ersättare till styrelsen - Studieorganisatör och två eftervårdsombud - Två revisorer med två ersättare - Ordförande, två ledamöter och tre ersättare till valberedning Länsföreningens uppgifter är att inkassera och förvalta landstingsbidrag och inom riksförbundet (och landstingets ev. regler för stödet) planera och genomföra regionala aktiviteter. Yrkande Med stöd av ovanstående yrkar jag/vi: Att Att Att kongressen 2013 ger förbundsstyrelsen i uppdrag att undersöka hur en förenklad organisationsstruktur kan genomföras utan orimliga avkall på demokrati och så att den frigör en väsentlig del av den tid dagens förtroendevalda lägger på länsföreningarnas verksamhet förbundsstyrelsen inom uppdraget beskriver hur regional samverkan, ekonomisk redovisning och disposition i samförstånd av regionala medel inom ett bidragsgivande landstingsområde kan lösas löpande från hösten 2013 redovisa status för uppdraget i förbundsinformation eller förbundstidning samt föreslå ev. organisationsförändring till nästkommande kongress Sten Andersson Kassör i Hjärt- och Lungsjukas Länsförening i Västmanlands Län Västerås

15 Motionärens tillhörighet som medlem är lokalföreningen i Kolbäcksdalen Länsföreningens yttrande Underlaget till motionen behandlat och tillstyrkt av styrelsen för Hjärt- och Lungsjukas Länsförening i Västmanlands län

16 Yttrande över motion nr 7 Föredragande: Karin Jeppsson Motionären föreslår att förbundsstyrelsen ska ges i uppdrag att utreda en förenklad organisationsstruktur för riksförbundet med dess läns- och lokalföreningar. De frågor som tas upp i motionen är av största vikt. Det finns problem runt om i landet att besätta alla poster som krävs för att föreningarna skall följa stadgarna. Att genomföra en förändrad organisationsstruktur är ett grannlaga arbete. Det krävs ordentliga genomgångar med alla inblandade nivåer. Det är också viktigt att ta reda på hur bidragsgivningen regleras på olika håll. Eftersom förbundsstyrelsen delar motionärens syn på behovet av förenkling av organisationsstrukturen föreslår förbundsstyrelsen att en arbetsgrupp tillsätts för att se över förbundets organisationsstruktur. Arbetsgruppen bör arbeta skyndsamt med siktet inställt på att beslut kan fattas vid 2016 års kongress. Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta: Att förbundsstyrelsen får i uppdrag att tillsätta en arbetsgrupp med uppgift att se över förbundets organisationsstruktur Att i övrigt anse motionen besvarad 16

17 Motion nr 8 Etablera rutin för fördjupat samarbete Länsföreningen i Skåne motionerar om att en rutin etableras för fördjupat samarbete mellan lokalföreningar och sjukhus/vårdinrättningar. Det budskap utskrivna hjärtpatienter ofta minns är Nu är Du färdigbehandlad och frisk och kan återgå till Ditt arbete. För de allra flesta patienter gäller dock i stället att en lång period av egenvård borde påbörjas efter utskrivningen. Det är just här vårt samarbete med sjukhus och vårdinrättningar är så viktigt. Patienterna måste redan på sjukhuset av vårdpersonalen upplysas om möjligheten till egenvård inom vår förening och få skriftlig informatiom om denna. Referensgrupper med sjukhus och vårdinrättningar bör skapas för att säkerställa att rätt personal inom vården ger patienten rätt information om föreningen vid rätt tillfälle. Länsföreningen i Skåne föreslår Att en rutin etableras för bildande av referensgrupper mellan lokalföreningar och sjukhus/vårdinrättningar Hjärt- och Lungsjukas Länsförening i Skåne län Jan Linné Länsordförande 17

18 Yttrande över motion nr 8 Föredragande: Britt Frendin Motionären önskar en rutin för bildande av referensgrupper mellan lokalföreningar och sjukhus och vårdinrättningar i syfte att förbättra egenvården. En av förbundets viktigaste uppgifter är att arbeta för att hjärt- och lungsjuka bereds en god sjukvård och en effektiv rehabilitering och eftervård. Förbundsstyrelsen menar att den som är bäst lämpad att informera om föreningens verksamhet är företrädare för föreningen. Eftervårdsombuden besöker kontinuerligt sjukhusens hjärtkliniker och överlämnar material och medverkar på hjärtskolor i syfte att hålla kontakt med vården och därigenom rekrytera patienter till verksamheten. Även lungklinikerna besöks regelbundet. Sedan flera år finns rutiner för hur hjärtsjuksköterskorna på landets hjärtkliniker kan hänvisa patienterna till den lokala föreningen. Vid återbesöket erbjuds patienten att skriva på en blankett där han eller hon godkänner att bli uppringd av den lokala föreningen för att bli informerad om vad föreningen kan erbjuda i den fortsatta livsstilsförändringen. Det förutsätter att den lokala föreningen är aktiv i uppföljningsarbetet. På många håll erbjuds även lungsjuka att delta på KOL-skolor som genomförs via sjukhusens kliniker eller inom primärvården. Hjärt- och Lungsjukas föreningars medverkan vid sjukvårdens Hjärt- och KOL-skolor varierar stort inom landet. Förutsättningar för samarbetet är hur aktiv föreningen är, hur intresserad sjukvården är och vilka kontaktvägar som byggts upp mellan båda parter. Förbundsstyrelsen delar motionärens uppfattning att det är viktigt med ett gott samarbete mellan föreningar och sjukhus och vårdinrättningar. Det samarbetet byggs till stora delar på personliga kontakter och med lokala förutsättningar som grund. I det arbetet måste båda parter bygga egna rutiner och samarbetsformer. Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta: Att anse motionen besvarad 18

19 Motion nr 9 Tilläggsförsäkring för självriskeliminering vid bilskada när körningen sker i tjänsten HSO har tillsammans med Folksam tagit fram vårt försäkringsskydd för våra föreningar och medlemmar, och i avtalet finns möjlighet för vårt förbund att centralt teckna ett tillägg när det gäller självriskeliminering vid bilskada. För att minska den ekonomiska risken för våra medlemmar som kör i tjänsten bör tilläggsförsäkringen tecknas, eftersom den egna bilen ofta är enda möjligheten att utföra föreningsuppdragen. Den milersättning som utbetalas för tjänsteresor täcker idag inte ens den rörliga kostnaden. Självrisken i bilförsäkringar ligger ofta på SEK. Yrkande Med stöd av ovanstående yrkar vi Att en tilläggsförsäkring för självriskeliminering tecknas centralt av Hjärt- och Lungsjukas Riksförbund för medlemmar som kör i tjänsten Att försäkringen träder i kraft så snart som möjligt Motala Hjärt- och Lungsjukas Förening i Motala Östen Jorheden Ordförande Linköping Hjärt- och Lungsjukas Länsförening i Östergötland Bengt Janse Ordförande 19

20 Motion nr 10 Försäkringsfråga för förtroendevalda och funktionärer Våra medlemmar - inklusive förtroendevalda och funktionärer - är försäkrade genom HSO:s samlingsförsäkring. Vi som är förtroendevalda och funktionärer utför arbete för andras räkning. Oftast är vi tvungna att använda eget fordon för att fullgöra uppdraget. Om en olycka är framme, får vi själva stå för självrisk och premiehöjning. Konsekvensen av detta blir, att vem som helst inte har råd att åta sig uppdrag och därmed riskera att behöva betala ur egen ficka. Förutom att detta verkar helt orättfärdigt, blir det dessutom en demokratifråga. Förmodligen blir det allt för dyrt att teckna en tilläggsförsäkring, som eliminerar självrisken. Men den enskilde, som lägger ner tid och kraft, ska inte heller vara den som står för kostnaden. Det är förmodligen ett billigare alternativ att den förening (lokalt/läns/riks), för vilken man utför uppdraget, bär denna kostnad. Av allt att döma, verkar det vara relativt sällan, som det har hänt olyckor i samband med uppdrag. Yrkande Med stöd av ovanstående yrkar jag Att kongressen fattar beslut (alternativt gör ett principuttalande), att föreningarna ska ha en beredskap för oförutsedda utgifter, så att de kan stötta sina förtroendevalda och funktionärer, om olyckan skulle vara framme, när de är på tjänsteuppdrag Karlshamn den 18 december 2012 Anna-Lisa Tafvelin Ordförande i Karlshamn 20

21 Yttrande över motion nr 9 10 Föredragande: Mona Johansson Motionärerna konstaterar att det försäkringsskydd för föreningar och medlemmar som förbundet har gemensamt med Handikappförbunden/HSO hos Folksam inte täcker eventuella självrisker eller premiehöjningar när egen bil används vid uppdrag för föreningen. Motion nr 9 vill att riksförbundet centralt tecknar en tilläggsförsäkring för självrikseliminering vid bilskada. Motion nr 10 vill att föreningarna uppmärksammas på behovet av att ha en beredskap för oförutsedda utgifter om olyckan skulle vara framme vid uppdrag för föreningen. Förbundsstyrelsen delar motionärernas önskan om att värna de frivilligarbetandes trygghet och ekonomi. Förbundsstyrelsen menar att en kollektiv självrikseliminering inte är ekonomiskt eller praktiskt försvarbart. Kostnaden för ett försäkringsskydd av denna art bygger på uppskattad körsträcka vilket är praktiskt taget omöjligt att beräkna för hela förbundet. Förbundsstyrelsen menar också att det är viktigt att läns-och lokalföreningar uppmanas att se över hur de kan stödja sina förtroendevalda funktionärer om olyckan är framme i samband med uppdrag. I detta sammanhang är det viktigt att följa Skatteverkets regler. Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta: Att avslå motion nr 9 Att anse motion nr 10 besvarad Att ge förbundsstyrelsen i uppdrag att uppmärksamma läns- och lokalföreningar om beredskap för oförutsedda utgifter vid uppdrag för föreningen 21

22 Motion nr 11 Inköp av hjärtstarter Då det behövs många flera hjärtstarter på offentliga platser i landet samt i föreningslokaler som våra medlemmar vistas i. Det finns föreningar som vill hjälpa till med att köpa in dessa, men kostnaden för hjärtstarter är relativt stor, vilket gör att vissa föreningar har svårt att klara av denna utgift. Yrkande Med stöd av ovanstående yrkar vi Att förbundet tecknar ett ramavtal med tillverkare eller försäljare av hjärtstarter som ger rabatterade priser för föreningar vid inköp av dessa Linköping Hjärt-och Lungsjukas Länsförening i Östergötland Enligt uppdrag; Bengt Janse ordförande 22

23 Motion nr 12 Hjärtstartare Anledning I hjärt-lungsjukas olika föreningar finns många personer som kanske behöver ha tillgång till hjärtstartare vid olika evenemang som resor, möten och tillställningar. Syfte Varje lokalförening behöver ha tillgång till en hjärtstartare men det är en stor kostnad för varje lokalförening. Vi anser att Hjärt- och Lungsjukas Riksförbund skall vara behjälpliga med inköp för att få ett reducerat pris vid en stor order och eventuellt ge bidrag till föreningarna. Yrkande Med stöd av ovanstående yrkar vi Att riksförbundet är behjälpligt med att införskaffa hjärtstartare Att de tillhandahålls till ett reducerat pris till lokalföreningar Lindesberg Anna-Britt Juliusson, Berit Folkesson Hjärt- och Lungsjukas förening i Linde-Nora Länsföreningens yttrande Länsföreningen tillstyrker Bengt Persson sekreterare 23

24 Yttrande över motion nr Föredragande: Allan Larsson Motionärerna föreslår att kongressen beslutar att riksförbundet tecknar ramavtal med tillverkare eller försäljare av hjärtstartare som ger rabatterade priser för föreningar vid inköp eller att riksförbundet införskaffar hjärtstartare som föreningar får köpa till reducerat pris. Det är en högst begriplig önskan att riksförbundet ska medverka till att hjärtstartare kan köpas till rabatterade priser. Men det är inte helt enkelt att teckna ett ramavtal. Det innebär att en viss försäljningsvolym måste garanteras och det är omöjligt för riksförbundet att veta hur stor efterfrågan är i landet. Samma problem finns förstås också om riksförbundet köper in hjärtstartare. Ett avtal skulle innebära att riksförbundet gör ett kommersiellt ställningstagande och favoriserar ett visst fabrikat eller företag. I princip måste det uppfattas som att riksförbundet menar att det fabrikatet eller företaget är bättre än andra. Det finns ett stort antal hel- och halvautomatiska hjärtstartare och det är svårt att på ett enkelt sätt att ta ställning till vilken som är bäst. Riksförbundet ska vara neutralt i kommersiella samman hang. Ramavtalet måste också tecknas med en tillverkare/återförsäljare som befinner sig långt från köparen. Det kan vara nödvändigt att ha kontakt med en försäljare/konsult i närområdet. Det är inte bara själva hjärtstartaren som har betydelse utan ett helt paket. Vad erbjuds i form av utbildning eller regelbunden och akut service? Vad företrädare för olika fabrikat kan erbjuda i det avseendet varierar starkt mellan olika geografiska områden och försäljare/konsulter. Vilket som är det mest fördelaktiga avtalet avgörs därför bäst på lokal nivå. Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta: Att avslå motionerna 24

25 Motion nr 13 Det penninglösa samhället De flesta banker har slutat med kontanthantering med motivering att minska riskerna för rån. Bankerna förutsätter att kunderna ska sköta betalning av räkningar via internet, betalorder etc. Kontantuttag ska ske i bankomater. Insättning av kontanter kan inte som tidigare utföras i lokala bankkontor. Dessutom ska man betala en årsavgift för kortet som man måste använda för att ta ut pengar som man redan äger. Många av Våra medlemmar har svårt att klara av betalningar med internetbank och även kontantuttag i bankomat, samt även använda betalkort, vilket försvårar det dagliga livet. Med stöd av ovanstående yrkar vi Att Hjärt- och Lungsjukas Riksförbund tar en diskussion med bankerna, om en omprövning av beslutet om Det penninglösa samhället Att om beslutet står fast bör åtminstone kortavgiften slopas Malå Hjärt-och Lungsjukas förening Norsjö-Malå Hervor Johansson Ordförande Länsföreningens yttrande Det motionären åberopar ligger inte inom Hjärt- och Lungsjukas verksamhetsområde. Länsföreningen förordar dock att motionen förs vidare till den instans som kan påverka detta beslut. 25

26 Yttrande över motion nr 13 Föredragande: Johnny Jakobsson Motionären önskar att Hjärt-Lungsjukas Riksförbund tar en diskussion med bankerna för att pröva beslutet om det penninglösa samhället. Man vill även att om beslutet står fast att kortavgiften slopas. Förbundsstyrelsen konstaterar att vi idag lever i ett penninglöst samhälle. De flesta ekonomiska transaktioner görs idag elektroniskt, med kreditkort, telefon eller via nätet. Många människor betalar i stor utsträckning sina räkningar digitalt och köper resor, teaterbiljetter, böcker och annat över nätet. Det finns många som har svårt att klara av ny teknologi. Förbundsstyrelsen är dock övertygad om att de allra flesta är nöjda med den nya ordningen och inte vill gå tillbaka till en gammal. Vi är beroende av att det moderna samhällets teknologi fungerar för att skaffa oss det vi behöver. Detta är i sig en stor omställning gentemot ett mynt eller en papperslapp man alltid kan byta mot varor och tjänster. Förbundsstyrelsen anser att det är upp till varje kund att föra en diskussion med sin bank om deras olika avgifter. Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta: Att avslå motionen 26

27 Motion nr 14 Skatteregler Som företrädare för en ideell förening kan man gå på träffar ordnade av Skatteverket. Där får man en genomgång av de skatteregler som gäller i föreningslivet. Denna genomgång lämnar efter sig en del frågor om hur skatteregler utformas. Då man ställer frågor till den tjänsteman från Skatteverket, som svarar för informationen, kan denne inte besvara frågorna. Vederbörande känner bara till regelverket. I princip kan denne sedan hålla med om att regelverket är konstigt utformat och orättvist. Fråga 1. Varför gäller olika regler för idrottsföreningar och andra ideella föreningar? En idrottsförening betalar ingen arbetsgivaravgift för en motionsledare som arvoderas med mindre än kr. För en motionsledare i Hjärt och Lungsjuka betalas arbetsgivaravgift för allt arvode. Fråga 2. Man kan som privatperson plocka bär och sälja för kr utan att betala skatt. Ett arvode från en ideell förening, hur litet det än är, är man skattskyldig för. Vad är det för skillnad på bärplockning och ideellt arbete på fritiden? Vi föreslår: Att riksförbundet gör en insats och försöker få till rättvisare skatteregler För länsföreningen i Örebro Enligt uppdrag Bengt Persson sekreterare 27

Motionen har behandlats vid styrelsemöte 2014-05-12, som beslutade att bifalla motionen.

Motionen har behandlats vid styrelsemöte 2014-05-12, som beslutade att bifalla motionen. Motion nr 157 Motion gällande den alltför snabba övergången till enbart datorbaserad information och kommunikartion inom PRO och i samhället i övrigt. PRO Godegård - Motala, Östergötland ID520 Vi kan säkert

Läs mer

Föreningshandbok. för RSMH. Riksförbundet för Social och Mental Hälsa

Föreningshandbok. för RSMH. Riksförbundet för Social och Mental Hälsa Föreningshandbok för RSMH Riksförbundet för Social och Mental Hälsa Innehållsförteckning 1. Inledning... 4 2. RSMH och dess föreningar... 5 Vad vill RSMH...5 Vad är RSMH...6 Organisation...6 Lite historia...7

Läs mer

Förbundsstämma Djurskyddet Sverige

Förbundsstämma Djurskyddet Sverige Motioner med svar Förbundsstämma Djurskyddet Sverige Quality Hotel Park i Södertälje 10-11 maj 2014 2 Innehållsförteckning Motioner med svar MOTION 1: Budget 5 MOTION 2: Resultat- och balansräkning 5 MOTION

Läs mer

KAPITEL 4 AVDELNINGENS ORGANISATION OCH DEMOKRATI

KAPITEL 4 AVDELNINGENS ORGANISATION OCH DEMOKRATI KAPITEL 4 AVDELNINGENS ORGANISATION OCH DEMOKRATI Årsmöte 4 1 Checklista inför årsmötet 4 4 Extra årsmöte 4 4 Mötesteknik på årsmötet 4 5 Årsmöteshandlingar 4 7 Verksamhetsberättelse 4 7 Ekonomisk berättelse

Läs mer

KAPITEL 4 AVDELNINGENS ORGANISATION OCH DEMOKRATI

KAPITEL 4 AVDELNINGENS ORGANISATION OCH DEMOKRATI KAPITEL 4 AVDELNINGENS ORGANISATION OCH DEMOKRATI Årsmöte Checklista inför årsmötet Extra årsmöte Mötesteknik på årsmötet Årsmöteshandlingar Verksamhetsberättelse Ekonomisk berättelse Verksamhetsplan och

Läs mer

DHRs föreningshandbok

DHRs föreningshandbok DHRs föreningshandbok Tips och idéer för medlemmar och förtroendevalda Principer förtillgänglighe DHR För ett samhälle utan rörelsehinder DHR 2012 Skribent: Fredrik Canerstam 2 Innehållsförteckning Välkommen

Läs mer

juni 2014 Förbundsmöte 2014 Motioner

juni 2014 Förbundsmöte 2014 Motioner juni 2014 Förbundsmöte 2014 Motioner Innehåll Utskott 1 1 1. Auktoriserade revisorer i Vision 2 2. Bevara Visionstidningen i dess nuvarande form 3 3. Forum för framtidsgrupper i landet mötas och samverka

Läs mer

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN November December Januari * Ordförandekonferens * Föreningsårsmöten * Bokslut & revision Februari * Föreningsårsmöten * Medlemsrapportering klar 28 februari * Planeringskonferens * Bokslut & revision *

Läs mer

Motioner & utlåtanden

Motioner & utlåtanden Motioner & utlåtanden REGISTER REGISTER Organisation... 2 Stadgemotioner... 4 Yrkesroll... 31 Jämställdhet... 34 Rättshjälp... 36 Arbetsmiljö... 40 Studier... 42 Politisk påverkan... 46 Medlemskap... 94

Läs mer

Föreningshjälpen. För nystartade lokalföreningar. inom Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare. Reviderad juni 2014

Föreningshjälpen. För nystartade lokalföreningar. inom Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare. Reviderad juni 2014 Föreningshjälpen För nystartade lokalföreningar inom Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare Reviderad juni 2014 Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare, Frejgatan 75, 113 26 Stockholm, 08-556 068

Läs mer

Hanna Jonsson. www.lsu.se Beställ denna bok:www.lsu.se

Hanna Jonsson. www.lsu.se Beställ denna bok:www.lsu.se Hanna Jonsson Skribent: Hanna Jonsson Projektledare & redaktör: Johan Welander, LSU Layout: Gillbring Grafisk Design Illustrationer: Torgeir Husby Korr: Helena Lindh Omslagsidé: Torgeir Husby Omslagsfoto:

Läs mer

Lättläst om. Sociala företag. 14-1037_bok_socialafo retag_laẗtla st_final.indd 1 2014-11-10 06:31

Lättläst om. Sociala företag. 14-1037_bok_socialafo retag_laẗtla st_final.indd 1 2014-11-10 06:31 Lättläst om Sociala företag 14-1037_bok_socialafo retag_laẗtla st_final.indd 1 2014-11-10 06:31 Visionen för projekt Östgötamodellen arbete för alla Rapporten som du nu läser handlar om arbetsintegrerande

Läs mer

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok 1(57) Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok Datum: Föregående

Läs mer

Föreningspärm. 2012-12-18 nu med reviderade normalstadgar.

Föreningspärm. 2012-12-18 nu med reviderade normalstadgar. Föreningspärm för föreningar anslutna till Villaägarnas Riksförbund 2012-12-18 nu med reviderade normalstadgar. Uppdatering och utveckling av pärmen via www.villaagarna.se / Min Sida Postadress Besöksdress

Läs mer

Innehållsförteckning Yttrande Sida

Innehållsförteckning Yttrande Sida Innehållsförteckning Yttrande Sida Y001... 1 Y002... 16 Y003... 31 Y004... 34 Y005... 70 Y006... 92 Y007... 106 Y008... 123 Y009... 139 Y010... 142 Y011... 145 Y012... 166 Y013... 186 Y014... 191 Y015...

Läs mer

FÖRENINGAR. - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON

FÖRENINGAR. - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON FÖRENINGAR - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON Får kopieras om källan anges. Marita Isaksson 2009 INNEHÅLL FÖRENING VAD ÄR EN FÖRENING? s. 1 Ideell förening Ekonomisk förening

Läs mer

Rapport från utredningen Verksamhet för arbetslösa

Rapport från utredningen Verksamhet för arbetslösa Rapport från utredningen Verksamhet för arbetslösa Uppdraget Vid förbundsmötet 2004 beslutades att tillsätta en arbetsgrupp med uppdrag att Se över funktion, organisation samt vilken verksamhet som ska

Läs mer

Vi jobbar för dig! Webbtidning för medlemmar i ST inom Posten Nummer 6-2013. Läs i detta nummer. Fackförbundet ST. Posten AB.

Vi jobbar för dig! Webbtidning för medlemmar i ST inom Posten Nummer 6-2013. Läs i detta nummer. Fackförbundet ST. Posten AB. Webbtidning för medlemmar i Nummer 6-2013 Läs i detta nummer Fackförbundet ST Ordföranden har ordet Värdet av fackligt medlemskap... Sidan 2 Grundläggande värderingar Vår syn inom vissa områden Sidan 3-6

Läs mer

SKAPA trygga IDRottSmILJÖER för barn och ungdomar

SKAPA trygga IDRottSmILJÖER för barn och ungdomar SKAPA trygga IDRottSmILJÖER för barn och ungdomar 2:a upplagan Innehåll Idrottens betydelse... 1 Idrotten och barnkonventionen... 2 Trygga idrottsmiljöer... 4 Definitioner... 5 Kränkande behandling...

Läs mer

Jönköping 11-13 juni 2014. Kongressprotokoll

Jönköping 11-13 juni 2014. Kongressprotokoll Jönköping 11-13 juni 2014 Kongressprotokoll Kongressprotokoll XXVIII kongressen 11-13 juni 2014 Jönköping Kongressen ägde rum i Rydbergsalen, Elmia Kongress och Konserthus Invigning Distriktsordförande

Läs mer

Brev till Maria. Nio framtida reformer för civila samhället. Sektor3 tankesmedjan för det civila samhället

Brev till Maria. Nio framtida reformer för civila samhället. Sektor3 tankesmedjan för det civila samhället Brev till Maria Nio framtida reformer för civila samhället Sektor3 tankesmedjan för det civila samhället Den här rapporten ges ut av Sektor3 tankesmedjan för det civila samhället www.sektor3.se Idétidskriften

Läs mer

Elevkårsboken dany kessel & marc harris

Elevkårsboken dany kessel & marc harris Elevkårsboken dany kessel & marc harris Elevrörelsens förlag Sveriges Elevråds Centralorganisation SECO Malmgårdsvägen 63 116 38 Stockholm www.elevrorelsensforlag.se material@sverigeselevrad.se Fax: 08

Läs mer

Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda. Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost

Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda. Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost Lars-Gunnar Krantz September 2007 Innehållsförteckning 1 Inledning 2 Uppdrag,

Läs mer

KAPITEL 5 AVDELNINGENS EKONOMI

KAPITEL 5 AVDELNINGENS EKONOMI KAPITEL 5 AVDELNINGENS EKONOMI Ansvar och roller Ekonomisk hantering Finansiering Ansökningar Vad en ansökan brukar innehålla Redovisning av bidrag Att anställa i RFSL Bilagor - förteckning 5-1 5-2 5-5

Läs mer

EN JURIDISK PERSON I BYGGNADS BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014

EN JURIDISK PERSON I BYGGNADS BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 EN JURIDISK PERSON I BYGGNADS BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Sammanfattning och förslag... 2 1.1. Sammanfattning...2 1.2. Överväganden...2 1.3. Alternativ till att vara en juridisk

Läs mer

#ek14. Elevrådskongressen. Propositioner. Vad är en proposition?

#ek14. Elevrådskongressen. Propositioner. Vad är en proposition? 14 Propositioner Elevrådskongressen #ek14 Vad är en proposition? Propositionerna är de förslag som förbundsstyrelsen lägger innan Elevrådskongressen. Propositionerna handlar om vad förbundsstyrelsen tycker

Läs mer

Webbtidning för medlemmar i ST inom Posten Nummer 10-2011

Webbtidning för medlemmar i ST inom Posten Nummer 10-2011 Webbtidning för medlemmar i Nummer 0-0 Läs i detta nummer Fackförbundet ST Ordföranden har ordet Värdet av fackligt medlemskap... Sidan Grundläggande värderingar Vår syn inom vissa områden Sidan -6 Posten

Läs mer

Finn finansiering. ett studiematerial för nya organisationer inom den sociala ekonomin. Samarbetspartners

Finn finansiering. ett studiematerial för nya organisationer inom den sociala ekonomin. Samarbetspartners Stockholms läns utvecklingspartnerskap för social ekonomi Finn finansiering ett studiematerial för nya organisationer inom den sociala ekonomin Samarbetspartners ABF Stockholm STAR Södertälje TillväxtArena

Läs mer

Betaltjänster för alla?

Betaltjänster för alla? Betaltjänster för alla? En förstudie om betaltjänster och kontanthantering i Skåne Projektledare: Jenny Sjöblom Projektbeställare: Länsstyrelsen Skåne och Region Skåne Projektägare: Skånes hembygdsförbund

Läs mer

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg Juni 2014 Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg 1 2 Inledning Förbundsmötet 2012 var Visions första förbundsmöte. Då gick vi från att vara en ny version av SKTF till att vara Vision Sveriges nyaste fackförbund

Läs mer