Drifthandbok. Segelflygarna Uppsala Flygklubb

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Drifthandbok. Segelflygarna Uppsala Flygklubb"

Transkript

1 Drifthandbok Segelflygarna Uppsala Flygklubb Upplaga 7, 2013

2 INLEDNING Förord Denna drifthandbok är utgiven av styrelsen i Segelflygarna Uppsala Flygklubb. Målet är att klargöra flygklubbens lokala regler och instruktioner, som ett tillägg till klubbens stadgar, myndighetsbestämmelser och Svenska Segelflygförbundet, och ska styra verksamheten på Sundbro. Drifthandboken är godkänd av Uppsala Flygklubbs styrelse och bygger också på Segelflygets bestämmelser enligt Segelflyghandboken (SHB). Den officiella upplagan av drifthandboken finns på klubbens webbsida, och ges ut i ny upplaga då regelverket ändras. Denna upplaga ändrades , och är upplaga nr. 7 Lars-Eric Hansson Ordförande, Segelflygarna Uppsala Flygklubb Alexander Cristia Ansvarig DHB-segel Adresser mm. Flygklubbens adress Segelflygarna Uppsala Flygklubb Sundbro Flygfält Bälinge Telefon Klubbhuset: Postgiro Flygavgifter, medlemsavgifter: Org.nummer: Internet Drifthandbok_ver 7_ ( 40 ) Upplaga

3 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING 2 Förord...2 Adresser mm...2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 3 ADMINISTRATION 7 Flygklubbens Ledning...7 Allmänt...7 Styrelsen...7 Egenkontroll för Segelflygarna Uppsala Flygklubb...7 Ordförande...8 Sekreterare...8 Kassör...8 Debiterare...8 Segelflygchef...8 Representant i klubbstyrelsen...9 Skolchef C-SEL...9 Skolchef, Administrativ ansvarig...9 Materielförvaltare...9 Segelflygtekniker...9 Underhållsamordnare...10 Tävlingsledare...10 Flygledaransvarig...10 Bogserföraransvarig...10 Motorseglaren/Bogserflygplanet...10 Bil / Släpvagnar...10 Webbansvarig...10 Försäkringar...10 Uthyrning av flygplan...10 Lån av flygplan till tävlingar av medlem...11 Hyra av flygplan till annan medlem eller flygklubb...11 Stadgar för Segelflygarna Uppsala Flygklubb...11 MEDLEM 12 Medlemskap...12 Ansökan om medlemskap/gästmedlemsskap i Segelflygarna UFK...12 Ansökan om tillfälligt medlemskap under en kortare period...12 Övrigt gästmedlem...13 Rapportering av medlemmar till Segelflygförbundet...13 Krav på medlem allmänt...13 Flygkonto...13 Kostnader samt flygavgifter...13 Deposition...14 Kostnader segelflygning...14 Kostnader motorseglaren...14 Utgifter gällande klubben...14 Arbetsplikt...14 Ansökan om regelundantag...15 Medlemsmatrikel...15 Medlem med privat segelflygplan...15 Drifthandbok_ver 7_ ( 40 ) Upplaga

4 INFRASTRUKTUR 16 Fältet...16 Byggnader / fordon...16 Klubbhuset...16 Hangarer...17 Verkstadslokaler...17 Fältbilen...17 Märket...17 Intern kommunikation...17 Internet...17 Medlemsmöten...17 FLYGVERKSAMHETEN 19 Segelflygning på Sundbro...19 Certifikatbestämmelser...19 Certifikatets giltighet...19 Kontrollstart ska göras om...19 Motorseglarbehörighet...19 Passagerarflygning...19 Kontrollstart...19 PFT...19 Flygledare...19 Flygledarens uppgifter...19 Luftrum...20 Provlektion...20 Lottdragning för klubbmedlemmar / gästmedlemmar...20 Vid dålig ordning på marken eller l luften...21 "Svarta boken"...22 Startjournaler...22 Lärarjour...23 Lottning av flygplan...23 Regler för lottning lördag, söndag, röda dagar samt alla dagar under juli...23 Regler för lottning under övrig tid...23 Bokning av flygplan...23 Regler för bokning...23 Motorseglaren...24 Flygplansunderhåll...24 Bokning av överstarter...24 Daglig kontroll och monteringskontroll...25 Tillsatsvikter...25 Att tänka på vid flygning...26 På marken...26 Vid start...26 Under flygning...26 Vid landning...26 Rutiner bogsering...27 Allmänna regler för bogserförarna...27 Uppställning till start...27 Under bogsering...28 Efter urkoppling...28 Landning...29 Jourregler...29 Trafikvarv Sundbro...29 Luftrum/segelflygsektorer...29 Drifthandbok_ver 7_ ( 40 ) Upplaga

5 Regler för flygning inom det kontrollerade luftrummet...29 Segelflygsektorer...29 Tävling...31 Regler sträckflygning...31 Sportlicens...31 Lån av flygplan vid tävling...31 RST- Rikssegelflygtävlingen...32 Utbildning...32 Allmänt...32 Grundutbildning...32 Förväntningar på eleven...32 Vad eleven kan förvänta sig av klubben:...33 Policy för skolning...33 Mål för skolningen...33 Utbildningsplaner...33 Allmänt...33 Teoretisk utbildning...33 Praktisk utbildning...33 Kontrollstart, PFT och inflygning...33 Allmänt om Kontrollflygning...33 Allmänt om PFT- periodisk flygträning...33 Inflygning ny typ...34 Inflygning DuoDiscus...34 Inflygning Motorseglare...34 Sponsor...34 Demostart...34 Presentkort provlektion...34 Företagsflygning...34 Äventyrsflygning...34 LUFTVÄRDIGHET och UNDERHÅLL 35 Luftvärdigheten...35 Underhåll Segelflygklubben...35 Allmänt...35 Fortlöpande underhåll...35 Planerat underhåll...35 Ansvariga för underhållsverksamheten...35 Verkstadslokaler...35 Segelflygplanen...35 Allmänt...35 Daglig tillsyn...36 Daglig vård...36 Underhåll och tillsyn...36 Privata flygplan...36 Motorflygplanen...36 Allmänt...36 MILJÖ 37 UFK Miljöpolicy...37 Allmänt...37 Flygbogsering...37 Drivmedel...37 Källsortering...37 Drifthandbok_ver 7_ ( 40 ) Upplaga

6 Buller/Trafikvarv för Motorflygplan...37 In/utflygningsvägar Sundbro...38 Start...38 Utflygning...38 Inflygning...38 Landning...38 Bilagor 39 Sektorkarta...39 Flyghöjdsreferenser...39 Startjournal Skolning...40 Startjournal Segelflyg...40 Drifthandbok_ver 7_ ( 40 ) Upplaga

7 ADMINISTRATION Flygklubbens Ledning Allmänt Styrelsen Årsmötet är klubbens högsta beslutande organ. På årsmötet väljs styrelsen av medlemmarna enligt stadgarnas bestämmelser. Styrelsen utser därefter de funktionärer som behövs för att driva verksamheten på ett tillfredställande sätt. Styrelsen är ansvarig för förvaltningen av klubbens tillgångar. Ordföranden och kassören har rätt att teckna firman (Segelflygarna Uppsala Flygklubb) var för sig. Segelflygarna Uppsala Flygklubb är en av tre medlemmar i moderklubben Uppsala Flygklubb. De övriga två medlemmarna är motorflygarna Uppsala Flygklubb och Modellflygarna i Uppsala. Segelflygarna Uppsala Flygklubb har eget ekonomiskt ansvar och ett eget organisationsnummer. Information om klubben och dess verksamhet, som lämnas till utomstående och till medlemmar, ska vara korrekt. Vid frågor rörande det administrativa eller det flygrelaterade inom segelflygverksamheten i Uppsala Flygklubb hänvisas till någon av klubbens funktionärer. Funktionärslista finns på vår webbsida och i flygledarpärmen. Styrelsemöten Styrelsen samlas till ordinarie styrelsemöten ungefär en gång per månad. Till styrelsemöte kallas medlemmar av styrelsen, suppleanter, samt debiterare, segelflygchef, skolchef, representanter i huvudstyrelsen, tävlingsledare, materialförvaltare, teknisk samordnare samt klubbens miljörepresentant. Protokoll från styrelsemöten, årsmöten samt konstituerande möten, finns arkiverade i en pärm i klubbstugan samt på klubbens webbsida. Styrelsen uppgifter Styrelsens uppgifter är, utöver att följa stadgarna, att driva klubben på ett sätt som främjar medlemmarnas önskemål och krav. Detta innebär att alla olika delar av verksamheten ska tillgodoses på bästa möjliga sätt. Verksamheten ska skötas på ett flygmässigt säkert sätt enligt de regler som Transportstyrelsen och Segelflyget kräver. Styrelsens mål är också att hålla en god ekonomi i klubben samt att rekrytera och utbilda nya segelflygare. Egenkontroll för Segelflygarna Uppsala Flygklubb Egenkontroll betecknar den metodik som används för att säkerställa att flygklubbens kvalitetsmål uppnå samt krav från Segelflyget och myndighet uppfylls, dvs. anvisningarna i BCL-D och SHB 236 styr klubbens flygsäkerhetsarbete. Uppsala Flygklubb har det verkställande ansvaret för att fastställda mål och flygsäkerhetsstandard uppnås och vidmakthålls. Målet är att vi bedriver vår verksamhet med hög flygsäkerhet och på ett öppet och trivsamt sätt för alla medlemmar, sträckflygare, AFT-flygare, elever och lärare etc. Uppsala Flygklubbs flygsäkerhetsstandard är att bedriva flygverksamheten för att undvika: Personskador Materialskador Okontrollerbara situationer Mot myndigheter och samhälle I luftrummet Mot varandra Utöver Transportstyrelsens och Segelflygets minimikrav ska verksamheten bedrivas så att tidsenliga krav på flygsäkerhet och driftsäkerhet uppnås. Vi uppnår våra mål bland annat genom att: Varje pilot ska känna till och följa de centrala föreskrifter (SHB, BCL, AIP osv.) som finns och utöver detta även följa de lokala föreskrifter som reglerar flygverksamheten runt Sundbro. Varje pilot ska känna till erfarenhetsliggaren ( svarta boken ) och i denna skriva in händelser utöver det normala. Segelflygledaren är ansvarig för att segelflygchefen blir informerad om noteringar av allvarligare art. Segelflygchefen är ansvarig för uppföljning av anmärkningar i liggaren. Drifthandbok_ver 7_ ( 40 ) Upplaga

8 Segelflygchefen är även ansvarig för att vid funna avvikelser, omedelbara åtgärder vidtas. Vid haverier och störningar som faller under rapportskyldighet enligt BCL-D ska Segelflygchefen se till att rapport skrivs både till Segelflyget (Transportstyrelsen) och till klubbledningen. Eftersom segelflygchefen har en så pass viktig roll i klubben, så är segelflygchefen skyldig att se till att ersättare finns vid längre frånvaro t.ex. semester. Funktionärer De primära arbetsuppgifterna för funktionärerna i segelflygsektionens är: Ordförande Ordförande väljs enligt stadgarna på årsmötet Det åligger ordföranden att: Leda styrelsens arbete samt att leda styrelsemöten Informera om verksamheten till styrelsen i Uppsala Flygklubb, själv eller genom ombud Ta det övergripande ansvaret för klubbens administration, utveckling och ekonomi Vara klubbens kontaktperson utåt Sekreterare Sekreteraren väljs vid konstituerande av styrelsen. Det åligger sekreteraren att: Kalla till styrelsemöten Kalla medlemmar till årsmöte och allmänna sammanträden enligt stadgarna Föra protokoll vid styrelsemöten och samla dessa tillsammans med andra handlingar som lagts fram under styrelsemötena, och se till så att dessa arkiveras i pärmen i klubbstugan samt läggs upp på vår webbsida Sammanställa en verksamhetsberättelse till årsmötet Se till så listor och annan information i flygledarpärmen och på vår webbsida uppdateras Se till så att flygledarpärmen uppdateras i samråd med segelflygchefen innan varje års säsongstart Kassör Kassören väljs vid konstituerande av styrelsen. Kassören biträds i debiteringsarbetet av en debiterare. Det åligger kassören att: Föra klubbens räkenskaper Sköta klubbens betalningar Presentera en aktuell månadsrapport vid varje styrelsemöte Samarbeta med debiteraren i debiteringsfrågor Ta emot och tillsammans med övriga styrelsen godkänna medlemmarnas utlägg vid inköp av material samt vid resor som är befogade att få ersättning för Förbereda bokslutet och presentera det för revisorn så som stadgarna bjuder Debiterare Debiteraren utses av styrelsen. Det åligger debiteraren att: Debitera medlemmar för deras flygning och övriga aktiviteter Periodvis ta fram underlag för medlemsutskick enligt styrelsens beslut och efter flygårets slut Lämna flygstatistik för flygåret i sin helhet till segelflygchefen Underlag för debitering utgörs av Startjournaler (Segelflyg, gul journal samt Skolning, grön journal) Motorseglarens flygdagbok Eget val av medlem på sektionens hemsida (paketpris, deposition mm.) Segelflygchef Segelflygchefen utses av styrelsen. Segelflygchefen är direkt under Segelflyget ansvarig för att segelflygverksamheten bedrivs i enlighet med de föreskrifter som meddelas av Transportstyrelsen och Segelflygförbundet. Det åligger segelflygchefen att: Inom segelflygverksamheten upprätthålla ordning och disciplin, så att segelflygningen kan bedrivas med högsta möjliga flygsäkerhet Drifthandbok_ver 7_ ( 40 ) Upplaga

9 Kontrollera att C-SEL, segelflyglärare, segelflygtekniker, materialförvaltare och segelflygledare vid utövande av sin verksamhet följer gällande bestämmelser Ansvara för att personal, som vid start av segelflygplan tjänstgör som förare av bogserflygplan har erforderlig behörighet Då flygmaterielen är i behov av grundöversyn på förslag av segelflygtekniker bestämma härom; Kontrollera att segelflygmaterielen, inklusive bogserflygplan, är vederbörligen försäkrade (ansvarighets-, sittplats- och kaskoförsäkring) Kontrollera att fallskärmar, vinschar, segelflygplan och bogserflygplan är försedda med gällande luftvärdighetsbevis Upplysa om förändringar av Segelflyghandboken (SHB) som finns på Segelflygets hemsida Vid haveri se till att haverirapport snarast blir insänd till Segelflyget Tillse att uppgifter och rapporter rörande segelflygverksamheten som infordras från Transportstyrelsen och Segelflyget insändes inom aviserad tid Representant i klubbstyrelsen Representanter till styrelsen i Uppsala Flygklubb väljs av medlemmarna vid segelflygarnas årsmöte. Det åligger representanter att representera segelflygarna på klubbstyrelsens möten och framföra segelflygarnas åsikter. De ska även på segelflygarnas styrelsemöten rapportera från huvudstyrelsens möten. Skolchef C-SEL Det åligger C-SEL att: Ha det övergripande ansvaret för samtliga lärare, steg-tränare i klubben Ha det övergripande ansvaret för elev under utbildning och vidareutbildning (Praktiskt sett) Leda lärarkåren och kalla till lärarmöten (görs i samråd med den administrative ansvarige) Informera lärarkåren om nya regler, från Segelflyget och myndigheter. Skolchef, Administrativ ansvarig Det åligger C-SEL att: Ha det övergripande ansvaret och planering för elev under utbildning och vidareutbildning, administrativt sett Administrera Elevdagböcker, samt arkivera dessa under minst 3-år, vilket är ett krav från Segelflyget, (Gärna längre) Se till så att teorikurs för nya elever genomförs inkl. teoriskrivningar och samtidigt arkivera detta under minst 3år, vilket är ett krav från Segelflyget, (Gärna längre) Söka bidrag för lärar- och instruktörskurser Vid årsskiftet ta fram statistik på utbildningen för året som gått Innan säsongstart, ordna fram en lärarjourlista Materielförvaltare Styrelsen utser en materielförvaltare. Denne har det övergripande ansvaret för att nödvändig materiel och utrustning finns på plats i hangarer, klubbstuga och flygplan. Materielförvaltarens uppgifter är att: Se till så att rengöringsutrustning till segelflygplan finns i alla hangarer och i märket Se till så att det är ordning och reda på verktyg och annan utrustning på Sundbro Se till så att flygplanskapell är kompletta och att det finns bra förvaringsutrymmen för dessa Köpa in materiel som är nödvändig för segelflygverksamheten. Vid större inköp av materiel ska beslut fattas i styrelsen innan inköp Segelflygtekniker Segelflygtekniker skall ha godkänd teknikerutbildning för att få tjänstgöra som segelflygtekniker i Uppsala Flygklubb. Arbetsuppgifterna är att underhålla segelflygplanen enligt Segelflygets regler. Segelflygteknikerna ansvarar även för att dokumentationen av utfört arbete fylls i på rätt sätt. En segelflygtekniker verkar inom klubbens ram och är underställd segelflygchefen. En tekniker i en klubb kan inte verka annat än inom sin egen klubb. För mer information, se SHB kapitel 5 som finns på Segelflygets hemsida Drifthandbok_ver 7_ ( 40 ) Upplaga

10 Underhållsamordnare Styrelsen utser en underhållssamordnare. Denne har till uppgift att ha den övergripande samordningen för underhållsarbetet samt att planera underhållsverksamheten, samt att sammanställa och rapportera byggplikten till kassören/debiteraren. Tävlingsledare Tävlingsledaren utses av styrelsen. Det åligger tävlingsledaren att: Ansvara för sektionens tävlingsverksamhet Ta emot ansökningar från medlemmar gällande lån av flygplan på tävlingar. Beslut och beviljande tas i styrelsen Registrera sträckflygningar i RST till Segelflyget Kalla till tävlingsmöten Leda tävlingsgruppen mot bra flygprestationer Planera beslutade tävlingar i klubben, likväl som att föreslå tävlingar inom klubben. Flygledaransvarig Styrelsen utser en ansvarig för flygledarlistan. Denne har till uppgift att fastställa en flygledarlista i samband med säsongstart, underhålla listan under året samt vara kontaktperson åt flygledarna. Vidare ska flygledaren se till att nyblivna piloter blir utbildade för att kunna ta rollen som flygledare, vilket också gäller fortlöpande uppdateringar för äldre segelflygare/flygledare. Bogserföraransvarig Styrelsen utser en ansvarig för bogserförarjouren. Denne har till uppgift att kalla till bogserförarmöte innan säsongstart samt att ta fram och underhålla bogserförarlistan. Bogserföraransvarig ska även vara kontaktperson mellan bogserförarna och segelflygarna. Motorseglaren/Bogserflygplanet Styrelsen utser en ansvarig för motorseglaren respektive för bogserflygplanet. Dessa funktionärer har till uppgift att sköta om och se till att underhåll utförs på motorseglaren och bogserflygplanet i enlighet mot gällande bestämmelser. Bil / Släpvagnar Styrelsen utser en ansvarig för bil, släpvagnar samt märke. Denne har till uppgift att sköta om och underhålla klubbens bil och släpvagnar, samt se till så att de blir besiktigade hos bilbesiktningen, likväl att dessa är försäkrade enl. gällande regler Webbansvarig Styrelsen utser en ansvarig för sektionens webbsidor. Denne har till uppgift att sköta om och uppdatera klubbens webbsida med aktuell information baserat på styrelsens krav/önskemål. Försäkringar Segelflygarna Uppsala Flygklubb ska hålla sådana försäkringar som skyddar klubbens tillgångar. Därför finns Kaskoförsäkring till fullvärde för klubbens flygplan Kaskoförsäkring till fullvärde för transportvagnar Ansvarsförsäkring för samtliga flygplan Sittplatsförsäkring (olycksfall) för samtliga flygplan Bilförsäkring, inkl. fullvärde för fältbilen Flygplanens ansvars- och kaskoförsäkringar har självrisk, dessutom uteblir bonusen efter ett år då kaskoförsäkringen har blivit utnyttjad. Flygare blir försäkrade mot självrisken genom att en avgift för självriskeliminering dras vid första start för året. Vid konstaterad vårdslöshet eller grov oaktsamhet som har lett till skada på flygmateriel eller annat materiel som tillhör klubben, kan styrelsen bestämma att utövaren ska betala klubbens merkostnad oavsett om självriskeliminering är tecknad. Uthyrning av flygplan Segelflygplanen samt motorflygplanen kan lånas ut till medlem, medlem i annan klubb eller till en flygklubb för en kortare eller längre tid. Förfrågan ska ställas till styrelsen som beslutar i frågan gällande möjligheten, pris och lånetiden. Drifthandbok_ver 7_ ( 40 ) Upplaga

11 Lån av flygplan till tävlingar av medlem Vid lån av flygplan av medlem i klubben till tävlingar eller dyl. ställs samma krav som ställs på övrig tid i klubben beträffande hanteringen av flygplanet. Då flygplanet inte står i hangar, ska flygplanet parkeras i vagn eller med kapell då det inte används. Beträffande flygpriser gäller klubbens normala regler och enl. gällande prislista. Tillkommer dessutom en flygplans hyra per dag som också är enl. gällande prislista. Övriga förutsättningar och regler, se kapitel Tävling, Lån av flygplan vid tävling. Hyra av flygplan till annan medlem eller flygklubb Vid uthyrning till medlem i annan klubb eller till en annan flygklubb bestämmer styrelsen priset samt ett hyresavtal ska tecknas av bägge parter, dvs. ett hyresavtal som är utarbetat och förberett av Segelflygarna Uppsala Flygklubb. Avtalet är till för bägge parter så att inga missförstånd ska äga rum gällande både före och efter hyrperioden. I hyresavtalet framgår: Vem som hyr Vad som ingår i hyran samt utrustning Generella villkor Försäkringar Besiktning före hyrestid Besiktning efter hyrestid Hyr period Ekonomiskt ansvar Avtalets giltighet Övrigt Besiktnings anmärkningar vid avlämnande Besiktnings anmärkningar vid återlämnande Styrelsen utser en person som både avlämnar och mottar flygplanet, där det också ska kvitteras vid bägge tillfällena. Segelflygplanet ska bokas i sektionens bokningssystem vid lån/hyra, och det är den utsedda personens ansvar att detta görs. Stadgar för Segelflygarna Uppsala Flygklubb Stagar för Segelflygarna Uppsala Flygklubb finns i ett separat dokument och är ett dokument årsmötet har bestämt. Detta kan ses under protokoll på klubbens webbsida. Stadgarna är ett styrande dokument för hur klubben ska skötas administrativt sett och är också ett komplement till Segelflyghandboken SHB. Drifthandbok_ver 7_ ( 40 ) Upplaga

12 MEDLEM Medlemskap Alla piloter som flyger självständigt i Segelflygarna Uppsala Flygklubb skall vara medlem/gästmedlem eller tillfällig medlem. Om man tillhör samma hushåll som en ordinarie medlem så finns möjligheten att bli familjemedlem, vilket ger en lägre medlemsavgift. Medlemsavgift betalas in till segelflygarnas plusgirokonto, medlemsavgift och medlemsnummer ska alltid anges. Medlemsavgiften ska betalas in före januari månads utgång, i annat fall förlorar medlemmen sitt medlemskap, då anses man som vilande medlem till dess att avgiften är betald. Den som förlorat sitt medlemskap vinner automatiskt återinträde i klubben vid inbetalning av gällande medlemsavgift senast den 30 september samma år utan att behöva göra ny ansökan om medlemskap. Vid flygning i flera delklubbar (motor och/eller modell) inom Uppsala Flygklubb betalas sänkt medlemsavgift enligt de regler klubbarna fastslår. Aktuell information om medlemsavgifter finns i gällande prislista på klubbens hemsida. Vid frågor rörande medlemskap och registerfrågor kan klubbens registerhållare kontaktas. Medlem som har segelflygcertifikat men som enbart är medlem i motorflygklubben har rätt att flyga motorseglaren. För dessa medlemmar finns det inget krav på arbetsplikt. Gästmedlemskap kan sökas om man är medlem i annan flygklubb som är ansluten till Segelflyget. Man erlägger samma avgift till klubben (exkl. förbundsavgift mm) som ordinarie medlem, vilket innebär samma rättigheter och skyldigheter som vid fullvärdigt medlemskap. Medlem kan för åtgärd som motverkar klubbens mål eller skadar klubbens anseende uteslutas av styrelsen. Personer som inte flyger aktivt i klubben men ändå vill vara medlem kan vara stödmedlem. Ansökan om medlemskap i klubben ska godkännas av klubbstyrelsen samt medlemsavgift ska vara betald innan man anses vara medlem. Ansökan om medlemskap/gästmedlemsskap i Segelflygarna UFK Den sökande ska fylla i och skriva under en blankett (medlemsansökan) som kan skrivas ut från hemsidan, samt skrivas ut och skrivas under. Blanketten ska därefter vidarebefordras till styrelsen för godkännande. Medlemmen läggs normalt upp i registret av flygläraren som tar emot medlemsansökan. I samband med detta får den nya medlemmen login och lösenord till sitt flygkonto samt övriga medlemssidor. Styrelsen beslutar om medlemmen ska godkännas vid nästkommande styrelsemöte. Då medlemsavgiften är registrerad på klubbens plusgiro och styrelsen godkänt medlem är den sökande fullvärdig medlem och kommer att anmälas till klubbens riksorganisation (gäller ej gästmedlem). En medlem läggs endast upp via ansökan på ovan nämnda blankett. Kommer det bara in en inbetalning ligger den vakant tills en underskriven ansökan inkommit. Ansökan om tillfälligt medlemskap under en kortare period Piloter som endast vill flyga under en kortare period klubben kan söka tillfälligt medlemskap. Den sökande betalar sitt tillfälliga medlemskap per dag eller per vecka. Den sökande måste vara medlem i annan flygklubb ansluten till Segelflyget. En blankett skall fyllas i av den sökande med namn, adress, samt telefonnummer. Blanketten finns i flygledarpärmen, och skall finnas i denna pärm under den tid gästmedlemmen flyger i klubben. Gästmedlemskapet skall beviljas av någon styrelseledamot. Alla kostnader betalas kontant till någon av klubbens flygledare eller styrelseledamot eller enligt överenskommelse. Vid flygning under flera dagar skall kostnaden summeras och en totalsumma skall räknas fram Kostnaderna är de som finns i gällande flygprislista på klubbens hemsida. Efter avslutad flygning summeras kostnaderna på blanketten och den flygledare eller styrelseledamot som tar emot betalning noterar sitt namn och medlemsnummer på blanketten varefter blanketten läggs i kassörens fack i klubbstugan och den mottagande medlemmens konto debiteras. Det åligger den mottagande flygledaren eller styrelseledamoten att betala in beloppet på segelflygarnas plusgirokonto för flygavgifter inom sju dagar, därefter utgår straffavgift och räntor enligt gällande prislista. Drifthandbok_ver 7_ ( 40 ) Upplaga

13 Övrigt gästmedlem Gästmedlem skall inneha giltigt segelflygcertifikat, som alltid ska kunna uppvisas på begäran. Kontrollflygning eller inflygning ska utföras tillsammans med segelflyglärare eller instruktör om klubbens plan ska användas eller om så begärs av flygledare/funktionär från klubben. Gästmedlem ska vara förtrogen med de lokala regler som gäller vid flygning runt Sundbro samt vara förtrogen med den gällande flygprislistan som finns på hemsidan. Medlemsavgiften är enligt gällande prislista på hemsidan. Flygare som flyger klubbens plan blir försäkrade mot självrisken genom att en avgift för självriskeliminering dras vid första start för året. Priset för självriskeliminering framgår av prislistan på hemsidan. Rapportering av medlemmar till Segelflygförbundet Rapportering av medlemmar till Segelflygförbundet sker första gången senast den 30 april varje år och avser de medlemmar som fram till 31 mars erlagt erforderliga avgifter. Därefter sker inrapporteringen efterhand som avgifter inkommer. Rapporteringen till Segelflygförbundet upphör den 30 september. Medlemmar som tillkommer efter den 30 september rapporteras in nästa år. Inrapporteringen till Segelflyget görs av registerhållaren. Krav på medlem allmänt Varje medlem ska följa de regler som är fastställda av Segelflyget (SHB), Transportstyrelsen, reglerna i denna handbok samt i klubbens lokala föreskrifter. (Finns i flygledarpärmen). Varje medlem med flygcertifikat är skyldig att ta del av både permanenta och tillfälliga lokala föreskrifter och handlingar anslagna på anslagstavlan i klubbhuset och i klubbhuset. Varje flygande medlem ansvarar för att ha giltigt certifikat, och ska alltid kunna uppvisas på begäran. Medlemmarna ska hålla god ordning på fältet och i lokalerna och väl vårda anförtrodd materiel samt att efter upptäckt av fel och brister åtgärda bristen eller meddela ansvarig klubbfunktionär. Det åligger alla medlemmar att hjälpa och informera besökare och nya medlemmar, så att säkerhet och trivsel uppnås vid flygplatsen. Varje medlem skall hålla ett positivt saldo på sitt medlemskonto, samt anmäla ändringar av medlemsuppgifter till klubbens registerhållare och uppdatera adresser och telefon nummer i medlemsregistret som finns på hemsidan. Flygkonto Varje aktiv medlem får ett flygkonto i klubben. Kontonumret är detsamma som medlemsnumret. Från kontot debiteras alla flygningar och kostnader som rör medlemmens flygande i samband med att flygjournalen fylls i på hemsidan. Det är upp till varje medlem att hålla reda på sitt saldo på flygkontot. Det åligger medlem att betala all flygning i förskott. Om medlem har negativt saldo på sitt flygkonto debiteras en avgift per start enligt gällande prislista som finns på klubbens hemsida. Kassören presenterar en saldolista på medlemmar som ligger minus vid styrelsemöte, de som ligger mer än kr minus tilldelas flygförbud och förs in på flygförbudslistan i flygledarpärmen. Vid varje årsskifte fakturerar kassören de som ligger minus på kontot, men för att undvika det merarbete detta medför ska alla medlemmar alltid ha kontroll på saldot och ligga på ett positivt saldo. Finner styrelsen att det behövs kan faktura skickas när som helst under året. Vid inbetalning på sektionens postgironummer bokförs den insatta summan på medlemmens flygkonto, och inbetalnings datum då det bokförs på klubbens konto är det datum som används, även om det bokförs senare. Notera att om inbetalning sker exempelvis en torsdag eller fredag, så kommer sannolikt bokföringen att dateras först på följande måndag på klubbens konto. Flyger medlem då i helgen, så finns risk att flygning sker på ett negativt saldo. Det gäller således att vara ute i tid, eller allra helst ligga på ett så betryggande positivt saldo som möjligt, vilket både gagnar den enskilde medlemmen men och även klubben. Medlemsnummer och avsikt, ex. avser flygkostnader, ska alltid anges vid inbetalning. På medlems begäran kan debiteringsunderlag på alla händelser som skett på flygkontot det senaste året skickas hem i första hand per och i andra hand med post. Förfrågan ska i förekommande fall ställas till kassören. I övriga fall hänvisas till medlemmens flygkonto på klubbens hemsida. Kostnader samt flygavgifter Medlemsavgift ska betalas för att person ska räknas som medlem i flygklubben. Mer info om medlem, se kapitel Medlem. Medlem betalar all flygning genom sitt flygkonto via postgirot till klubben. Det finns olika prisklasser för att flyga klubbens segelflygplan; Drifthandbok_ver 7_ ( 40 ) Upplaga

14 Lågpris gäller för medlemmar som betalt in deposition, eller att medlem som är studerande, arbetslös eller värnpliktig. Studerande, arbetslösa eller värnpliktiga skall skicka in ett styrkt intyg på detta innan första flygningen för året till kassören för att bli debiterad de lägre priserna. De som flyger enligt lågpris kan lösa paketpris (se aktuell prislista). Detta täcker all segelflygplanshyra för innevarande år, och medlem betalar således endast för bogsering och startavgift. Köp av paketpris sker genom insättning på klubbens plusgirokonto. Därefter väljer medlemmen själv Årligt paketpris under flygkonto/betalningar på klubbens hemsida eller anger detta via E-post till kassör/debiterare. Flygning med motorseglaren ingår inte i paketpriset, utan debiteras enligt gällande prislista som finns på hemsidan. Normalpris gäller för övriga medlemmar. Deposition Depositionen, som är enligt gällande prislista på hemsidan, betalas in på klubbens plusgirokonto. "Deposition" ska då anges på inbetalningskortet. Medlem som betalar in avgift för deposition ska få en kvittens av kassören så fort inbetalningen är registrerad. Då medlem önskar få sin deposition återbetald ska en skriftlig ansökan skickas till kassören. Vid ansökan om återbetalning av deposition gäller ett (1) års uppsägningstid, och en kvittens på att kassören mottagit ansökan om uppsägning av deposition och vilket datum depositionen kommer att betalas ut ska erhållas av medlemmen. Fås inte detta inom rimlig tid bör detta begäras på nytt. Kostnader segelflygning Se aktuell prislista som finns på klubbens hemsida, vilken alltid gäller i första hand. Startavgift Debiteras för varje segelflygstart med bogsering. Klubben betalar del av detta till Segelflyget som en tävlingsfond, vilket gäller alla klubbar i landet Bogseravgift Debiteras per minut enligt Lågpris eller Normalpris. Ferryflyg bogsering Debiteras per minut enligt aktuell prislista. Flygavgifter Debiteras per minut enligt Lågpris eller Normalpris. Självriskeliminering Debiteras vid första flygningen på året, och gäller klubbens flygplan. Önskas ej självriskeliminering ska debiteraren kontaktas före första flygningen. Skolstart Fast pris enligt flygprislistan, inkl. utläggsbidrag per start till läraren. Inga övriga flygkostnader tillkommer. Flygning med lärare Exempelvis AVA-skolning och sträckskolning. Utöver flygavgifter tillkommer ett utläggsbidrag per start till läraren, vilket debiteras enligt gällande prislista. Vid skolning på motorseglaren tillkommer utläggsbidrag per timme. Kostnader motorseglaren Se aktuell prislista som finns på klubbens hemsida, vilken alltid gäller i första hand. Kostnaden för motorseglaren räknas fram av en rörlig timkostnad enligt aktuell prislista. Den totala kostnaden är beräknad på att motorn går 1,0 tim per flygtimme samt den fasta delen som är lika oavsett om medlem flyger till lågpris eller normalpris. För delägare av motorseglaren reduceras kostnaden för segelflygtiden enligt aktuell prislista. Ingen startavgift tillkommer vid flygning med motorseglaren. Vid Certifikatskolning på motorseglaren gäller alltid debitering enligt normalpris. Dessutom tillkommer ett utläggsbidrag per timme till läraren enligt gällande prislista. Vid inflygning/vidareutbildning på motorseglaren debiteras flygningen enligt lågpris eller normalpris beroende på vilken prisklass medlemmen tillhör. Dessutom tillkommer ett utläggsbidrag per timme enligt gällande prislista. Utgifter gällande klubben Medlemmar som lägger ut egna pengar vid inköp av materiel som är till klubben skall fästa samtliga kvitton på, och fylla i blanketten utlägg för segelflygarna i Uppsala Denna blankett finns på kontoret i klubbstugan samt under dokumentation på klubbens hemsida. Underlaget skall läggas i kassörens fack i klubbstugan eller skickas till kassören med post. Arbetsplikt Arbetsplikten är till för att få medlemmarna att hjälpa till med det arbete och underhåll av flygplanen som måste göras inom klubben. Stor vikt ligger i underhållsarbetet under vinterhalvåret. Arbetsplikten gäller alla Drifthandbok_ver 7_ ( 40 ) Upplaga

15 medlemmar som flugit mer än en start under föregående säsong, dock ej för elever under grundutbildning samt lärare, instruktörer och funktionärer. Medlemmar med privata segelflygplan som inte flyger klubbens flygplan har inte någon arbetsplikt på klubbens flygplan, utan kan utföras på annat lämpligt sätt styrelsen eller utsedd funktionär beslutar. Arbetsplikten är till för att få medlemmarna att hjälpa till med det arbete och underhåll av flygplanen och övrig materiel som måste göras inom klubben. Det är inte meningen att få medlemmar ska göra ett grovjobb medan andra tittar på. Alla medlemmar inklusive styrelser etc. jobbar ideellt inom föreningen, och det finns alltid arbete att utföra i en flygklubb. Arbetsplikten är på 20 timmar och ska inarbetas under pågående kalenderår, dvs. det år du flyger ska du utföra din arbetsplikt mellan 1/1 och 31/12. Arbetet kan ske i bygglokalerna, på Sundbro eller annat arbete som segelflygchefen/styrelsen sanktionerat. För arbetsplikt som inte är utförd, debiteras icke utförda timmar enl. gällande prislista på hemsidan, och dras från flygkontot under januari året därpå. Arbetstid ska i första hand rapporteras via hemsidan och i andra hand via byggpliktspärmen som finns i bygglokalen eller på kontoret på Sundbro. Tiden ska alltid styrkas av någon segelflygtekniker eller annan utsedd funktionär. För medlemmar som flyger både i segel- och motorklubben i Uppsala gäller halv arbetsplikt i segelflygklubben. Detta måste påtalas för kassören och debiteraren innan årets utgång. Arbetsplikten gäller inte för gästmedlem som flyger max 7 dagar per år och inte heller för gästmedlem som deltar i lägerverksamhet, typ Ottsjö etc. Vid speciella omständigheter gör segelflygchefen en bedömning. Ansökan om regelundantag De regler som är framtagna för klubben skall efterföljas i möjligaste mån. Dock kan styrelsen bevilja regelundantag för medlemmar med skälig anledning. Ansökan ska sändas skriftligt till någon styrelseledamot, och kommer att behandlas på nästkommande styrelsemöte. Medlemsmatrikel Medlemsdata hanteras av skolchef, debiterare och övriga lärare/funktionärer för rapport till kassören. Segelflygarna Uppsala Flygklubbs officiella medlemsregister hanteras sen av klubbens kassör som sköter rapporteringen av medlemmar till centrala förbundet. Aktuellt medlemsregister distribueras även till segelflygklubbens styrelse och debiterare. Medlemsregister finns även på vår hemsida samt i flygledarpärmen. Medlem med privat segelflygplan Medlemmar som har eget segelflygplan deltar i verksamheten med samma rättigheter och skyldigheter som övriga medlemmar. Privata segelflygplan får inte hyras ut till andra medlemmar och flygas på Sundbro utan styrelsens godkännande. Ägarna till de privata flygplanen i klubben sköter sina flygplan enligt den POM (Pilot Owner Maintenance) som var och av dem tilldelats enligt flygplanets underhållsprogram (se undehållsprogrammets tab 7). Vid åtgärder utanför denna POM ska klubbens segelflygtekniker kontaktas för samråd och eventuell åtgärd av behörig segelflygtekniker. Det är upp till varje ägare av privata flygplan att kontakta klubbens Segelflygtekniker vid akuta reparationer eller planerat underhåll. Vid planerat underhåll ska tekniker kontaktas i god tid före underhållet. Drifthandbok_ver 7_ ( 40 ) Upplaga

16 INFRASTRUKTUR Fältet Sundbros officiella kod är ESKC På Sundbro flygfält finns tre gräsbanor. Segelflygarna använder vanligtvis 06/24 och motorflygarna 03/21. Bana 14/32 används mer sällan för segelflygverksamhet på grund av utrymmesbrist vid banändarna. Bana 06/24 är bredare, och har ett segelflygstråk som används vid starter av segelflygsläp samtidigt som landande plan har fritt att landa. Här finns även plats för "märket" och parkerade segelflygplan. Transport av flygplan får ske med dragfordon. Persontransporter med motorfordon bör undvikas. Förare av dragfordon måste inneha giltigt körkort, och klubbens fordon får endast köras på fältet. Fordon som väntar på startande eller landande flygplan ska stannas med fronten mot flygriktningen parallellt med banan och minst 30 meter från denna. Vid parkering av fordon vid "märket" ska fordonen placeras bakom "märket" och så långt från banan/stråket som möjligt. Klubben förfogar över en markradiostation med frekvensen 123,35 MHz. Anrop: "Sundbro radio", eller till segelflygets fältradio Sundbro märket. Parkering får endast ske på markerade platser. Parkering får inte ske framför klubbstuga eller så att hinder utgörs för flygplan som följer "vit målad linje" på asfalten utanför hangarerna. Sundbro flygplats inklusive belysningsanläggning, hangarer och övriga byggnader, som disponeras eller ägs av flygklubben, står under klubbstyrelsens ansvar. Markägare är Uppsala kommun med vilken Uppsala Flygklubb har ett nyttjanderättsavtal. Byggnader / fordon Klubbhuset Uppsala flygklubbs klubbhus finns på Sundbro och är tillgänglig för alla klubbens medlemmar. I klubbhuset finns allmänt utrymme med soffor, bord och pentry, kontor med tillhörande arkiv, materielrum samt toalett/dusch och bastu. Telefon finns i klubbhuset men privata samtal undanbedes, och telefonsamtal till mobiltelefon bör undvikas i möjligaste mån. I klubbhuset finns också datorer med Internet-anslutning. Det övergripande ansvaret för skötseln av klubbhuset har Uppsala flygklubb, men det är upp till alla medlemmar att hjälpas åt att se till så det är ordning och reda samt städa. I klubbhuset finns enklare café med självservice. Observera att anläggningen tidvis är larmad. Kontakta ordföranden eller segelflygchefen för att få koden. Nyckel till klubbstugan och hangarer kan lösas av segelflygchefen eller skolchefen till självkostnadspris. Drifthandbok_ver 7_ ( 40 ) Upplaga

17 Hangarer Segelflygarna har två hangarer till sitt förfogande; huvudhangaren bredvid klubbhuset (kallas Gula hangaren ) och hangaren i Uggelsta. I huvudhangaren finns klubbens ensitsiga flygplan, motorseglaren samt bogserflygplanet. I Uggelsta hangaren finns klubbens tvåsitsiga flygplan. Nyckel till hangarer kan erhållas av segelflygchefen eller skolchefen till självkostnadspris. Skötseln av är det är upp till alla medlemmar att hjälpas åt att se till så det är ordning och reda samt städa. Verkstadslokaler Se kapitel Underhåll. Nyckel till verkstadslokalerna är samma som till hangarerna och kan lösas in av segelflygchefen eller skolchefen till självkostnadspris. Skötseln av är det är upp till alla medlemmar att hjälpas åt att se till så det är ordning och reda samt städa. Verktyg som lånas eller används ska alltid läggas tillbaks på avsedd plats så andra medlemmar slipper att lägga tid på att leta efter saker och ting. Fältbilen Fältbilen är den bil som vi drar ut klubbens flygplan med samt märket som används vid flygverksamheten. Bilen får endast köras av medlem i klubben som innehar giltigt körkort, och endast på flygfältet, dvs. inte på allmänna vägar. Undantag för körning på allmän väg är transport till verkstad, då styrelsen utser en funktionär som utför uppdraget att utföra ett verkstadsbesök. Vid dessa tillfällen gäller specialregler för att få köra på väg eftersom bilen inte är registrerad. Bilen går vid normala fall bara att köra i 30km/h. Vid transport utan släp till och från Uggelsta, använd i möjligaste mån Gräsvägen som går utmed grannens åker, dvs. åk inte på fältet om det inte är nödvändigt. Bilen är ett lån, och ska också behandlas därefter, dvs. vi ska räkna med att återlämna bilen i det skick då vi fick den. Bilen är till för att transportera stora saker, t.ex. flygplan samt tillhörande materiel. Bilen är inte till för att åka och hämta vänner och bekanta eller andra privata saker. Undantag för transporter är då bogserförare/lärare eller andra funktionärer snabbt behöver in till klubbhuset för att komma ut snabbt igen till fältet. Hämtas flygplan på fältet med bilen, får inte motorn stängas av pga. säkerhetsrisk att den inte återstartar, utan ska kunna flyttas av banan fortast möjligt. Märket "Märket" är klubbens skogskoja som används vid flygverksamheten. Här finns all nödvändig utrustning som behövs under en flygdag. Märket parkeras sedan på fältet vid startplatsen. I "märket" finns bland annat flygplansvikter samt stolar och bord. Tills vidare förvaras fallskärmar i klubbstugan tills försäkringsfrågan är utredd. Skötseln av är det är upp till alla medlemmar att hjälpas åt att se till så det är ordning och reda samt städa. Tänk på att vi kan få besökare utifrån, då bör det se inbjudande trevligt ut där. Intern kommunikation Internet Klubben har en hemsida, där det finns information både för medlemmarna samt för utomstående som är intresserade av vår verksamhet. Under medlemssidorna finns bland annat tillgång till styrelseprotokoll, medlemsregister, aktuella funktionärslistor, flygpriser samt information om tävlings- och byggverksamheten. Klotterplanket är ett öppet forum för klubbens medlemmar för att hålla kontakt samt delge information till varandra. På klotterplanket ska vi inte, eller ska vi inte vara anonyma. Eftersom planket är öppet, åligger det alla att tänka på vad man skriver, dvs. felaktig information eller sånt som kan skada klubben får inte skrivas på det öppna forumet. Bokningssidan ger möjlighet att boka segelflygplan samt motorseglaren. Till de medlemsskyddade sidorna krävs medlemsnummer samt lösenord, vilka alla får då man blir medlem. Kontakta de webbansvariga om lösenord önskas åter igen, eller om du glömt detta Medlemsmöten Styrelsen kallar till medlemsmöte vanligtvis under hösten varje år, och kallelse till samtliga medlemmar bör skickas ut med E-post 14 dagar innan mötet samt utlysas på klubbens hemsida och/eller klotterplank. Drifthandbok_ver 7_ ( 40 ) Upplaga

18 Extra medlemsmöten kan komma att genomföras om styrelsen anser det vara nödvändigt. Ett tävlingsmöte ordnas vanligtvis också under våren för sträck- och tävlingsflygarna. Årsmöte sker normalt på våren och medlemmar ska kallas senast 1 månad före mötet via E-post samt anslås på klubbens hemsida. Reglerna gällande årsmötet finns i klubbens stadgar. Drifthandbok_ver 7_ ( 40 ) Upplaga

19 FLYGVERKSAMHETEN Segelflygning på Sundbro Certifikatbestämmelser Allmänt Segelflygcertifikatet består av 3 delar, S-Certifikat, Medical samt Radiotillstånd. (Språkprovet har tagits bort under 2013). Det är upp till var och en att ha kontroll på att alla delar är uppfyllda samt att följa upp giltighetstider för respektive del. Bestämmelserna för certifikaten utges av Transportstyrelsen. Certifikatet ska alltid kunna uppvisas på begäran av Segelflygchef, flygledare, lärare eller annan funktionär. Transportstyrelsens och SHB bestämmelser gäller alltid i förstahand. Certifikatets giltighet De senaste 12 månaderna ska 10 starter och 5 timmar ha gjorts. Om starter eller tid inte uppfylls ska PFT (se nedan) göras. Kontrollstart ska göras om du har <50 h och inte flugit de 2 senaste månaderna. du har h och inte flugit de 4 senaste månaderna. du har h och inte flugit de 6 senaste månaderna. Motorseglarbehörighet De senaste 12 månaderna ska 16 starter och 8 timmar gjorts, varav hälften ska ha gjorts på motorseglare. Om starter eller tid inte uppfylls ska PFT (se nedan) göras. Passagerarflygning Piloten ska de senaste 90 dagarna ha gjort minst 5 segelflygningar. Detta gäller även steg 2 och steg 3 tränare. Kontrollstart Kontrollstart görs med lärare, instruktör eller steg-tränare. Godkänd kontrollstart signeras i flygdagboken av instruktören. Det åligger den som gjort kontrollstarten att också uppvisa flygdagboken för instruktören. PFT Periodisk flygträning genomföres med lärare eller instruktör. Godkänd PFT signeras i flygdagbok av instruktören. Det åligger den som gjort kontrollstarten att också uppvisa flygdagboken för instruktören. Flygledare Segelflygklubben har mellan april och september segelflygledare varje lördag, söndag och helgdag. Flygledarens uppgift är att se till så att verksamheten på marken sköts enligt klubbens direktiv och förbundets och myndigheters regelverk. Segelflygledaren för dagen lyder under segelflygchefen. Styrelsen har till uppgift att utse en ansvarig för flygledarlistan, som varje år fastställer en flygledarlista. Listan är baserad på medlemmarnas önskemål samt de medlemmar som flugit året innan. Kan medlem inte vara flygledare uppsatt dag måste denne själv skaffa ersättare. För utebliven flygledartjänst debiteras en avgift från medlemmens flygkonto vid årsskiftet enligt gällande prislista på klubbens hemsida. Flygledarens uppgifter Kvällen före "din" flygledardag Läs igenom klubbens drifthandbok, finns på vår hemsida. Läs igenom PM för segelflygledare. På morgonen Anländ till Sundbro senast kl Inhämta väderinformation, via HIRLAM på webben. Beställ luftrum, Arlanda TST ( ) med hänsyn till förväntat väder och aktivitet, dvs. beställ inte luftrum lång tid innan före första start äger rum. Drifthandbok_ver 7_ ( 40 ) Upplaga

20 Begär alltid mellan 2 klockslag (lokal tid), dvs. även sluttid då du tror alla flygplan kommer att ha landat. Notera det erhållna luftrummet på avsedda platser i flygjournalerna. Luftrum Samtliga sektorer öppnas/stängs via telefonkontakt med TST på Arlanda ( ). Sektor max höjd att få Normala höjder som fås Sundbro Närsektor m std. (*IFR med marksikt) (1.350 m, m m) Sundbro m std. (*IFR med marksikt) (1.350 m, m m) Sundbro m std. (*IFR med marksikt) (1.350 m, m) Björklinge m std. (*IFR med marksikt) (1.350 m, m) Dessutom finns nedanstående sektorer i vår närhet: Långtora Syd (LTS) m std. (*IFR med marksikt) (1.350 m, m) Långtora Nord (LTNO) m std. (*IFR med marksikt) (1.350 m, m m) Tärna endast enskild klarering, anropa Västerås Notera att vid flygning mot Långtora ska också den eller de sektorerna öppnas respektive stängas från Sundbro, även om Långtora redan öppnat dessa. * Flygning upp till molnbas enligt gällande regler gäller, molnflygning är inte tillåten i ovanstående sektorer. Borlänge: TWR (Tel ) Västerås: TWR (Tel eller ) Provlektion Endast lärare, instruktör och Steg-2/3-tränare har rätt att utföra provlektioner, och på lördagar ska jourlärare i första hand ta hand om detta. Rådgör om eventuella provlektioner med jourlärare. Lottdragning för klubbmedlemmar / gästmedlemmar Kl Briefing i/utanför klubbhuset Informera piloterna om väder och luftrum och ev. annan aktivitet samt presentera jourhavande flyglärare och bogserpiloter. Vilka piloter önskar sträckflyga (> 100km)? Fördela segelflygplan på sträck- respektive trattflygning och provlektioner. Daglig kontroll av segelflygplan fördelas. Ansvarig pilot signerar i pärm. Daglig kontroll ska göras enligt flygplantypens krav, se flyghandbok. Vid tveksamma tekniska fel på segelflygplan kontakta segelflygtekniker eller lärare före flygning med aktuellt segelflygplan. Kontrollera på TILLSYNSINFO-blanketten i flygledarpärmen att segelflygplanen har godkänd tillsyn utförd. Samråd med flyglärare och bogserpiloter om lämplig start/landningsbana. Efter briefing: Aktivera piloterna Drag ut segelflygplanen ur hangaren och påbörja daglig tillsyn och rengöring/vaxning. Bogserpiloterna behöver hjälp med utdragning av bogserplanen. Kör ut märket på fältet Märket utkört på fältet Lyft ut bord, stolar, bogserlinor, radio och telefon. Utse journalförare. Under dagens gång Varje år ska pilot uppvisa giltigt cert, före första flygning. Segelflygledaren noterar certifikatets sista giltighetsdag i segelflygledarpärm. Peppa till mycket flygning och var alltid mycket aktiv och positiv som segelflygledare! Uppmuntra till inflygning på nya typer. Håll ordning på fältet. Parkera segelflygplan och bilar på avsedda platser enligt Drifthandboken. Besluta om startordning då pilot anmäler sig redo för start. Endast Segelflygledaren/Segelflyglärare sköter radiotrafiken i normalfallet, men kan delegeras till en kompetent person. Drifthandbok_ver 7_ ( 40 ) Upplaga

Thomas Jobs Ordförande Segelflygarna Uppsala Flygklubb Martin Sandback Ansvarig DHB-segel 2008-06-05

Thomas Jobs Ordförande Segelflygarna Uppsala Flygklubb Martin Sandback Ansvarig DHB-segel 2008-06-05 KAPITEL 0 INLEDNING KAPITEL 0 INLEDNING 0.1 FÖRORD Denna drifthandbok är utgiven av styrelsen i Segelflygarna Uppsala Flygklubb. Målet är att klargöra flygklubbens regler och instruktioner, som i tillägg

Läs mer

Stödmedlem 200kr Önskas Segeflygsport skall 130 kr adderas

Stödmedlem 200kr Önskas Segeflygsport skall 130 kr adderas Flygpriser 2010 Medlemsavgifter Kategori Pris Avgiftens fördelning Anmärkning Senior 2000kr 570 kr Segelflyget 600 kr Uppsala flygklubb 630 kr Segelflygarna Junior 350 kr 150 kr Segelflyget 200 kr Uppsala

Läs mer

KAPITEL 0 INLEDNING FÖRORD

KAPITEL 0 INLEDNING FÖRORD KAPITEL 0 INLEDNING FÖRORD Denna drifthandbok är utgiven av styrelsen i Segelflygarna Uppsala Flygklubb. Målet är att klargöra flygklubbens regler och instruktioner, som i tillägg till myndighetsbestämmelser,

Läs mer

Flygpriser 2012 - Segelflygarna Uppsala FK

Flygpriser 2012 - Segelflygarna Uppsala FK Flygpriser 2012 - Segelflygarna Uppsala FK Medlemsavgifter Kategori Pris Avgiftens fördelning Senior 2000 kr 590 kr Segelflyget 900 kr Uppsala FK 110 kr Segelflygarna Junior 350 kr 150 kr Segelflyget 200

Läs mer

SSFK PM FÖR SEGELFLYGLEDARE 2015

SSFK PM FÖR SEGELFLYGLEDARE 2015 SSFK PM FÖR SEGELFLYGLEDARE 2015 KORTFATTAD HAVERIINSTRUKTION Vid haveri utan personskada, börja på punkt 4. 1. PERSONSKADOR - FÖRSTA HJÄLPEN - FINNS LÄKARE/SKÖTERSKA? (A-B-C, ANDNING, BLÖDNING, CHOCK)

Läs mer

KLUBBMANUAL Örebro Segelflygklubb 5. KLUBBREGLER. 1. Medlem: är skyldig att följa anvisningar från segelflygchef, segelflyglärare och flygledare.

KLUBBMANUAL Örebro Segelflygklubb 5. KLUBBREGLER. 1. Medlem: är skyldig att följa anvisningar från segelflygchef, segelflyglärare och flygledare. KLUBBMANUAL 1. Medlem: är skyldig att följa anvisningar från segelflygchef, segelflyglärare och flygledare. 2. Turordning för flygning: 2.1 Lottning till turordning för flygning sker helger under perioden.

Läs mer

Ordinarie medlem, Senior 1 970 kr 890 kr 2 860 kr. Familjemedlem, Senior 1 970 kr 450 kr 2 420 kr. Ordinarie medlem, Junior 825 kr 400 kr 1 225 kr

Ordinarie medlem, Senior 1 970 kr 890 kr 2 860 kr. Familjemedlem, Senior 1 970 kr 450 kr 2 420 kr. Ordinarie medlem, Junior 825 kr 400 kr 1 225 kr SSFK Avgifter 2015 Medlemsavgifter SSFK SSF/FSF Totalt Ordinarie medlem, Senior 1 970 kr 890 kr 2 860 kr Familjemedlem, Senior 1 970 kr 450 kr 2 420 kr (Ordinarie medlem på samma adress som annan ordinarie

Läs mer

KLUBBREGLER FÖR HALMSTAD SEGELFLYGKLUBB

KLUBBREGLER FÖR HALMSTAD SEGELFLYGKLUBB Halmstads Segelflygklubb Styrelsen KLUBBREGLER FÖR HALMSTAD SEGELFLYGKLUBB Funktionskontrollflygning Funktionskontrollflygning ska utföras t.ex. efter en normal årstillsyn, mindre reparation, mm. Flygningen

Läs mer

Segelflyghandboken Datum 040530

Segelflyghandboken Datum 040530 Utbildning Sid nr 1 av 7 Kunskapskrav i Flyglära 1 Vikning, orsak - korrigering Kropp Vingar 2 Stabilisator Vikning med luftbroms Rodren Luftbromsen 3 Låg inflygning till landning, åtgärder Rodrens manövrering

Läs mer

DHB - Drifthandbok Flik 3

DHB - Drifthandbok Flik 3 Flik 3 Flygverksamhetens allmänna bestämmelser och organisation - Innehållsförteckning 0 Allmänt... 3 1 Basering... 3 2 Egenkontroll... 3 3 Policy för flygverksamheten... 3 3.1 Policy för fortsatt segelflygning...3

Läs mer

Bestämmelser för ÄFK fjällflygläger i Hemavan 2010.

Bestämmelser för ÄFK fjällflygläger i Hemavan 2010. 2010-09-09 1 (9) Bestämmelser för ÄFK fjällflygläger i Hemavan 2010. Nedanstående bestämmelser gäller för fjällflygläger i Hemavan hösten 2010. Bestämmelserna har fastställts av ÄFK flygchef Ulf Jonsson

Läs mer

Avgifter 2010. Medlems- och förbundsavgifter 2010. Kontaktpersoner

Avgifter 2010. Medlems- och förbundsavgifter 2010. Kontaktpersoner Medlems- och förbundsavgifter 2010 Avgifter 2010 Det är dags att betala medlems- och förbundsavgifter för 2010. Som vanligt ber vi att meddela debitörn så tidigt som möjligt per E-post vilken medlemskategori

Läs mer

Föreningen är religiöst och partipolitiskt obunden.

Föreningen är religiöst och partipolitiskt obunden. STADGAR för CISV Umeå 1 Ändamål CISV-Umeå är en ideell fredsförening med uppgift att: a) Utbilda unga människor för fred oberoende av ras, religion eller politisk uppfattning b) utveckla unga människors

Läs mer

Segelflyghandboken. Utbildning Sid nr 1 av 7. Teoretisk utbildning för segelflygcertifikat Kunskapskrav i Flyglära

Segelflyghandboken. Utbildning Sid nr 1 av 7. Teoretisk utbildning för segelflygcertifikat Kunskapskrav i Flyglära Utbildning Sid nr 1 av 7 Kunskapskrav i Flyglära 1 Vikning, orsak - korrigering Kropp Vingar 2 Stabilisator Vikning med luftbroms Rodren Luftbromsen 3 Låg inflygning till landning, åtgärder Rodrens manövrering

Läs mer

BESTÄMMELSER FÖR FLYGNING Hemavan fjällflygläger 2008

BESTÄMMELSER FÖR FLYGNING Hemavan fjällflygläger 2008 2008-08-20 Hemavan förbudssektor ÄLVSBY FLYGKLUBB BESTÄMMELSER FÖR FLYGNING Hemavan fjällflygläger 2008 Allmänt En sektor benämnd Hemavan förbudssektor upprättas i samband med Skyways start och landning.

Läs mer

Förstasidan av teori boken Du flyger från segelflyget

Förstasidan av teori boken Du flyger från segelflyget Teori utbildning för segel- och motorsegel flyg i Uppsala Flygklubb Förstasidan av teori boken Du flyger från segelflyget Teoretisk utbildning för segelflygcertifikat: För att ta ett certifikat måste man

Läs mer

LÄR DIG FLYGA I SOMMAR! Välkommen på segelflygläger på Borlänge Flygklubb v v

LÄR DIG FLYGA I SOMMAR! Välkommen på segelflygläger på Borlänge Flygklubb v v www.bfk.nu LÄR DIG FLYGA I SOMMAR! Välkommen på segelflygläger på Borlänge Flygklubb v. 29 - v. 30 2017. Introduktion I sommar anordnar Borlänge Flygklubb ett utbildningsläger i segelflyg på Dala-Airport

Läs mer

Inbjudan samt lokala bestämmelser till AVA SM 2015 i Motala

Inbjudan samt lokala bestämmelser till AVA SM 2015 i Motala Inbjudan samt lokala bestämmelser till AVA SM 2015 i Motala Motala Flygklubb inbjuder härmed till Svenskt Mästerskap i avancerad flygning med segelflygplan i klasserna Sportsman, Intermediate och Advanced.

Läs mer

Snabbguide myweblog. Vilket OCR-nummer ska jag ange vid inbetalningar?

Snabbguide myweblog. Vilket OCR-nummer ska jag ange vid inbetalningar? Här hittar du förhoppningsvis svaret på de flesta av dina frågor runt hur vi använder myweblog hos VSFK. Vi använder systemet för bokning av flygplanen, klubbinformation och medlemsregistret; från 1 januari

Läs mer

Stadgar för Skarholmens båtklubb i Uppsala

Stadgar för Skarholmens båtklubb i Uppsala Stadgar för Skarholmens båtklubb i Uppsala Föreningens firma och ändamål 1 Föreningens firma är Skarholmens båtklubb i Uppsala 2 Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas intresse genom att se

Läs mer

Teoriutbildning för segel- och motorsegelflyg hos Segelflygarna Uppsala Flygklubb

Teoriutbildning för segel- och motorsegelflyg hos Segelflygarna Uppsala Flygklubb Teoriutbildning för segel- och motorsegelflyg hos För att ta ett certifikat måste man genomföra: Teoretisk utbildning Praktisk flygutbildning ca 60 starter och 15 timmars flygtid för segelflyg ca 102 starter

Läs mer

Skolning 2006. Allmänt. Att komma igång. Att komma vidare

Skolning 2006. Allmänt. Att komma igång. Att komma vidare Skolning 2006 Allmänt Västerås Segelflygklubb erbjuder utbildning till segelflygcertifikat. Utbildningsplanen innefattar 57 övningar och minst 50 starter. Ofta behövs det några fler starter, som repetition

Läs mer

FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS).

FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS). 1(6) FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS). INTRESSEFÖRENINGENS NAMN OCH SÄTE 1. Den ideella intresseföreningens namn är KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS) och har sitt

Läs mer

Alla är hjärtligt välkomna.

Alla är hjärtligt välkomna. KSFK TERMIK Nummer 2 Årgång 71 2015-03-30 Årsmötet Årets möte, som lockat 19 medlemmar avklarades utan några direkta överraskningar. Dan Borgström tilldelades stipendiet Veteranernas Minne som en uppskattning

Läs mer

VECKA DATUM KURS SISTA ANM.DATUM 17 27-29/4 Segelflygchefskurs 1/4. 21-22 21/5-1/6 Avalärarkurs 15/4. 21-22 21/5-1/6 Fortskurs 1Sel 15/4

VECKA DATUM KURS SISTA ANM.DATUM 17 27-29/4 Segelflygchefskurs 1/4. 21-22 21/5-1/6 Avalärarkurs 15/4. 21-22 21/5-1/6 Fortskurs 1Sel 15/4 Under sommaren 2012 kommer följande centrala kurser att anordnas på Ålleberg för utbildning av segelflyglärare, segelflyginstruktörer, segelflygtekniker och segelflygchefer. VECKA DATUM KURS SISTA ANM.DATUM

Läs mer

Stadgar för distrikt inom Autism- och Aspergerförbundet reviderade vid riksmöte 2014-09-27

Stadgar för distrikt inom Autism- och Aspergerförbundet reviderade vid riksmöte 2014-09-27 Stadgar för distrikt inom Autism- och Aspergerförbundet reviderade vid riksmöte 2014-09-27 1 Namn och Distriktets namn och geografiska verksamhetsområde geografiskt fastställs av Autism- och Aspergerförbundets

Läs mer

Styrelse 5 Föreningens angelägenheter handhas av styrelsen. Den ska verka för föreningens framåtskridande samt tillvarata medlemmarnas intressen.

Styrelse 5 Föreningens angelägenheter handhas av styrelsen. Den ska verka för föreningens framåtskridande samt tillvarata medlemmarnas intressen. Stadgar för Gransjöbodarnas snöskoterklubb Ändamål 1 Klubben är en ideell förening, vars uppgift skall vara att tillvarata medlemmarnas intressen i snöskoterfrågor, verka för en sund utveckling av snöskotertrafiken

Läs mer

VECKA DATUM KURS SISTA ANM.DATUM 14 8-10/4 Segelflygchefskurs 15/3. 21-22 23/5-3/6 Avalärarkurs 15/4. 21-22 23/5-3/6 Fortskurs 1Sel 15/4

VECKA DATUM KURS SISTA ANM.DATUM 14 8-10/4 Segelflygchefskurs 15/3. 21-22 23/5-3/6 Avalärarkurs 15/4. 21-22 23/5-3/6 Fortskurs 1Sel 15/4 Under sommaren 2011 kommer följande centrala kurser att anordnas på Ålleberg för utbildning av segelflyglärare, segelflyginstruktörer, segelflygtekniker och segelflygchefer. VECKA DATUM KURS SISTA ANM.DATUM

Läs mer

Interna föreskrifter ESSM 2005-05-15

Interna föreskrifter ESSM 2005-05-15 Sid 1/6 Interna föreskrifter ESSM 2005-05-15 1. Bestämmelser för flygverksamhet vid Brattforshedens flygfält ESSM 2. Flygning 3. Samordning 4. Fastställda trafikvarv och rutiner 5. Radiotrafik 6. Modellflygverksamhet

Läs mer

DHB - Drifthandbok Flik 6

DHB - Drifthandbok Flik 6 Flik 6 Skolning Innehållsförteckning 0 Allmänt... 3 1 Tillstånd och skolverksamhetens omfattning... 3 1.1 Utbildningar som kräver Segelflygförbundets godkännande...3 1.2 Annan skolning...3 2 Policy för

Läs mer

Stadgar för Norbergs Rid- och Travklubb

Stadgar för Norbergs Rid- och Travklubb Stadgar för Norbergs Rid- och Travklubb 1. Föreningens namn Norbergs Rid- och Travklubb. 2. Föreningens syfte Norbergs Rid- och Travklubb är en ideell förening vars syfte är att medlemmarna tillsammans

Läs mer

STADGAR FÖR VÄSTBERGATRÄFFEN

STADGAR FÖR VÄSTBERGATRÄFFEN STADGAR FÖR VÄSTBERGATRÄFFEN Reviderade och antagna av årsmötet i mars 2013 Föreningens namn är Västbergaträffen med organisationsnummer 802004-6937. Västbergaträffens hemvist är Stockholm. Västbergaträffen

Läs mer

Alla är hjärtligt välkomna.

Alla är hjärtligt välkomna. KSFK TERMIK Nummer 2 Årgång 72 2016-03-28 Årsmötet Årets möte, som lockat 19 medlemmar avklarades utan några direkta överraskningar. Dock kan nämnas att styrelsens förslag på att införa ett prissystem

Läs mer

STADGAR FÖR PÖLSEBO SMÅSTUGEFÖRENING. 1. Namn och ändamål

STADGAR FÖR PÖLSEBO SMÅSTUGEFÖRENING. 1. Namn och ändamål STADGAR FÖR PÖLSEBO SMÅSTUGEFÖRENING 1. Namn och ändamål Föreningens namn är Pölsebo Småstugeförening. Föreningen har till uppgift att tillvarata medlemmarnas intressen i deras egenskap av egnahemsägare

Läs mer

Stadgar för föreningen ECPAT Sverige

Stadgar för föreningen ECPAT Sverige Stadgar för föreningen ECPAT Sverige Reviderade 2016-04-26 1. Namn Föreningens namn är ECPAT Sverige. 2. Ändamål ECPAT Sverige, som är en politiskt och religiöst obunden ideell organisation, har som ändamål

Läs mer

Inbjudan samt lokala bestämmelser till AVA SM 2013 i Halmstad

Inbjudan samt lokala bestämmelser till AVA SM 2013 i Halmstad Inbjudan samt lokala bestämmelser till AVA SM 2013 i Halmstad Halmstads Segelflygklubb inbjuder härmed till Svenskt Mästerskap i avancerad flygning med segelflygplan i klasserna Sportsman, Intermediate

Läs mer

Stadgar Sveriges läkarförbund student Lund

Stadgar Sveriges läkarförbund student Lund Stadgar Sveriges läkarförbund student Lund Allmänna bestämmelser 1. 2. 3. Medlemskap 4. 5. 6. Sveriges läkarförbund student Lund är en lokalavdelning av Sveriges läkarförbund student inom Sveriges Läkarförbund

Läs mer

S T A D G A R för V A T T E N F Ö R E N I N G E N H A G E N Ekerö

S T A D G A R för V A T T E N F Ö R E N I N G E N H A G E N Ekerö S T A D G A R för V A T T E N F Ö R E N I N G E N H A G E N Ekerö 1. Ändamål: Vattenföreningen Hagen har till ändamål att handha till föreningen anslutna fastighetsägares vattenanläggning föruppfordring

Läs mer

ORGANISATIONSGUIDE FÖR BRIDGEKLUBBEN ALLIANS (Föreningen)

ORGANISATIONSGUIDE FÖR BRIDGEKLUBBEN ALLIANS (Föreningen) ORGANISATIONSGUIDE FÖR BRIDGEKLUBBEN ALLIANS (Föreningen) 1 INLEDNING 1.1 SYFTE Syftet med organisationsguiden (guiden) är att ge föreningens medlemmar och funktionärer en samlad information om hur föreningen

Läs mer

Samburo AVo 68-R100 på Sundbro i Uppsala Flyglärare Odd Wikner och Anton Wikner klar för start Foto: J Åkerman

Samburo AVo 68-R100 på Sundbro i Uppsala Flyglärare Odd Wikner och Anton Wikner klar för start Foto: J Åkerman Utbildning till Pilot på motorsegelflygplan i Uppsala Flygklubb Samburo AVo 68-R100 på Sundbro i Uppsala Flyglärare Odd Wikner och Anton Wikner klar för start Foto: J Åkerman Drömmen om att flyga bland

Läs mer

Segelflyghandboken. Utbildning Sid nr 1 av 5. Utbildningsplan till segelflygcertifikat

Segelflyghandboken. Utbildning Sid nr 1 av 5. Utbildningsplan till segelflygcertifikat Utbildning Sid nr 1 av 5 Utbildningsplan till segelflygcertifikat Startmetod: Flygstart, vinschstart eller självstartande segelflygplan (SLG). Kursens längd: Den praktiska utbildningen skall fördelas på

Läs mer

STADGAR FÖR LILLSJÖNS VATTENFÖRENING

STADGAR FÖR LILLSJÖNS VATTENFÖRENING (1983 03 21) (Rev. 1996519) Reviderade 2005 06 19 STADGAR FÖR LILLSJÖNS VATTENFÖRENING 1 Ändamål Denna förening vars firma är Lillsjöns Vattenförening Svensboda, nedan kallad föreningen, har till uppgift

Läs mer

Segelflyghandboken. Utbildning Sid nr 1 av 7. Utbildningsplan för segelflygcertifikat begränsat till motorsegelflygplan (TMG)

Segelflyghandboken. Utbildning Sid nr 1 av 7. Utbildningsplan för segelflygcertifikat begränsat till motorsegelflygplan (TMG) Utbildning Sid nr 1 av 7 Utbildningsplan för segelflygcertifikat begränsat till motorsegelflygplan (TMG) Allmänt Förare som genomgått utbildning enligt denna utbildningsplan erhåller segelflygcertifikat

Läs mer

Segelflyg en sport som passar alla!

Segelflyg en sport som passar alla! Segelflyg är en sport där du i ett segelflygplan blir uppbogserad av ett motorflygplan till 500-1000 meters höjd och där utnyttjar du uppåtvindar s.k. termik vilket bildas när solen lyser på en markyta.

Läs mer

STADGAR FÖR MBK TRE KRONOR

STADGAR FÖR MBK TRE KRONOR STADGAR FÖR MBK TRE KRONOR Klubben stiftades den 29 september 1922 och har sin hemort i Stockholm. Stadgarna antogs 1923 och har reviderats: 1927, 1933, 1935, 1943, 1949, 1955, 1959, 1962, 1967, 1968,

Läs mer

Stadgar. för. Studentbostadsmässan 2017

Stadgar. för. Studentbostadsmässan 2017 2014-08-26 Stadgar för Studentbostadsmässan 2017 1 Föreningens namn Föreningens namn är Studentbostadsmässan 2017. 2 Ändamål Föreningens övergripande syfte och ändamål är att öka attraktionen för Stockholms

Läs mer

STADGAR för LiTHe Syra

STADGAR för LiTHe Syra STADGAR för LiTHe Syra Senast reviderad 2012-10-17 Tidigare versioner: 2012-05-07 2008-08-25 2009-07-15 2010-03-20 2011-05-17 1 LiTHe Syra LiTHe Syra är en politiskt oberoende sammanslutning för studenter,

Läs mer

Stadgar för Agronomförbundet

Stadgar för Agronomförbundet 1. Ändamål [STADGAR FÖR AGRONOMFÖRBUNDET] Antagna den 9 mars 2013 Stadgar för Agronomförbundet Medlemskap i Agronomförbundet tillkommer den som besitter agronomexamen eller som bedriver studier för att

Läs mer

SM klubbklass och 18m-klass. Introduktion dag 1

SM klubbklass och 18m-klass. Introduktion dag 1 SM klubbklass och 18m-klass Introduktion dag 1 Innehåll Introduktion Orientering och kommendantur Tävlingsområdet och luftrum Regler Lokala bestämmelser (LB) Sena tillägg till LB och.. TL direktiv och

Läs mer

Statistik Segelflyget

Statistik Segelflyget Statistik Segelflyget Statistik, flygsäkerhet verksamhetsåret 2017 Sammanställt av Henrik Svensson Segelflyginspektör Statistik 2017 Uselt väder Ökad sträckflygning Trots vädret, flygtimmarna nära förra

Läs mer

Stadgar för Svenska Marathonsällskapet

Stadgar för Svenska Marathonsällskapet Stadgar för Svenska Marathonsällskapet Svenska Marathonsällskapet, i fortsättningen kallat Sällskapet, bildades den 22 mars 1952 i Stockholm. Nya stadgar godkändes av årsmötet den 23 mars 1972. Därefter

Läs mer

Stadgar. LiTHe Kod. Antagna 30 september 2013

Stadgar. LiTHe Kod. Antagna 30 september 2013 Stadgar LiTHe Kod Antagna 30 september 2013 Innehåll 1 Föreningen 3 1.1 Namn............................................. 3 1.2 Säte.............................................. 3 1.3 Syfte..............................................

Läs mer

Stadgar för AHN Nerja

Stadgar för AHN Nerja Stadgar för AHN Nerja Antagna G92302595 1. Namn Föreningens namn är Asociación Hispano-Nórdica de Nerja (här kallad föreningen). Föreningen bildades år 2001 och styrs av nedanstående stadgar, bestämmelser

Läs mer

Stadgar för Örebro Universitets Spelförening

Stadgar för Örebro Universitets Spelförening Stadgar för Örebro Universitets Spelförening 1 Allmänt 1:1 Definition Örebro Universitets Spelförening är en ideell förening och medlem i Sveriges Rolloch Konfliktspelsförbund (Sverok). Medlem i föreningen

Läs mer

STADGAR FÖR GRÖNA HÄGERNS ODLINGSLANDSFÖRENING

STADGAR FÖR GRÖNA HÄGERNS ODLINGSLANDSFÖRENING STADGAR FÖR GRÖNA HÄGERNS ODLINGSLANDSFÖRENING 1. FÖRENINGENS NAMN 1:1 Föreningens namn är Gröna Hägerns Odlingslandsförening. 2. FÖRENINGENS ÄNDAMÅL 2:1 Gröna Hägerns Odlingslandsförening är en ideell

Läs mer

Stadgar för Svensk Räddningshundförarförening (SRhF)

Stadgar för Svensk Räddningshundförarförening (SRhF) Stadgar för Svensk Räddningshundförarförening (SRhF) 1 Mål Föreningens mål är: - att sprida intresse för och kunskap om räddningshunden - att anordna lägerverksamhet och lagtävlingar för medlemmarna -

Läs mer

Segelflyghandboken. Utbildning Sid nr 1 av 5. Utbildningsplan till segelflygcertifikat. Motorsegelflygplan, SLG, flygstart eller vinschstart

Segelflyghandboken. Utbildning Sid nr 1 av 5. Utbildningsplan till segelflygcertifikat. Motorsegelflygplan, SLG, flygstart eller vinschstart Utbildning Sid nr 1 av 5 Utbildningsplan till segelflygcertifikat Startmetod: Motorsegelflygplan, SLG, flygstart eller vinschstart Kursens längd: Den praktiska utbildningen skall fördelas på minst 21 flygdagar.

Läs mer

STADGAR EDSÄNGENS VILLAÄGAREFÖRENING

STADGAR EDSÄNGENS VILLAÄGAREFÖRENING STADGAR EDSÄNGENS VILLAÄGAREFÖRENING Dessa stadgar har blivit initialt antagna vid föreningsmöte den 28 mars 1996. Revidering har beslutats och införts vid årsmöte: I. Den 9 mars 2008. II. Den 11 mars

Läs mer

Svensk-Cypriotiska Föreningen

Svensk-Cypriotiska Föreningen Svensk-Cypriotiska Föreningen www.svcyfor.se E-mail: svcy-for@hotmail.com Tfn 073-71 53 589 Postgiro 859 281-8 1 1 Föreningens namn och säte FÖRENINGENS STADGAR A. Föreningens namn är Svensk-cypriotiska

Läs mer

Flyg säkert 2. Nödurstigning/ fallskärm Provlektioner. Utelandning Flygsäkerhetsprogram Flyg säkert 2

Flyg säkert 2. Nödurstigning/ fallskärm Provlektioner. Utelandning Flygsäkerhetsprogram Flyg säkert 2 Flyg säkert 2 Attityder/ beteenden SLG/ SSG/TMG Nödurstigning/ fallskärm Provlektioner Utelandning Flygsäkerhetsprogram Flyg säkert 2 Fokus på Attityder/beteenden Fokus på Nödurstigning/anv. av fallskärm

Läs mer

Stadgar för Svenska Vård

Stadgar för Svenska Vård Stadgar för Svenska Vård 1 Uppgift och ändamål Svenska Vård är den bransch- och näringspolitiska organisationen för verksamheter inom vård, behandling, omsorg och rehabilitering. Svenska Vård ska bl.a:

Läs mer

Alla är hjärtligt välkomna.

Alla är hjärtligt välkomna. KSFK TERMIK Nummer 2 Årgång 70 2014-03-30 Årsmötet Årets möte, som lockat 21 medlemmar (samma antal som förra året), avklarades utan några direkta överraskningar. Nils Johansson och Linus Olsson tilldelades

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRENINGEN UNGDOMENS HUS I UPPSALA

STADGAR FÖR FÖRENINGEN UNGDOMENS HUS I UPPSALA STADGAR FÖR FÖRENINGEN UNGDOMENS HUS I UPPSALA 1 Allmänt Innehåller de grunder på vilka föreningen vilar dess namn, säte, syfte och eventuella ideologiska ställningstaganden. Sida 2. 2 Medlemskap Innehåller

Läs mer

Stadgar för Xxxxxxxx Bryggförening i Mälarbaden

Stadgar för Xxxxxxxx Bryggförening i Mälarbaden Stadgar gällande för alla bryggföreningar belägna på Mälarbadens Samfällighetsförenings fastighet Torshälla-Väsby 1:149 i Eskilstuna kommun. Fastslagna på årsmötet för Mälarbadens Samfällighetsförening

Läs mer

Föreningen Ekets Framtid

Föreningen Ekets Framtid Stadgar för Föreningen Ekets Framtid med säte i Eket, Örkelljunga kommun organisationsnummer 802451-9277 Föreningen bildades 2010-02-10 Dessa stadgar ersätter tidigare fastställda stadgar vid årsmötet

Läs mer

Tips & Råd Så startar du en egen förening

Tips & Råd Så startar du en egen förening Tips & Råd Så startar du en egen förening Finns det ingen förening som passar dig? Vill du starta en egen? Då ska du läsa detta! Samla några personer som har ett gemensamt intresse. Vid den första träffen

Läs mer

Alla är hjärtligt välkomna.

Alla är hjärtligt välkomna. KSFK TERMIK Nummer 2 Årgång 73 2017-03-28 Årsmötet Årets möte, som lockat 17 medlemmar, avklarades utan några direkta överraskningar. Henrik Larsson tilldelades stipendiet Veteranernas Minne. Mötet avslutades

Läs mer

STADGAR för SVENSKA KYLTEKNISKA FÖRENINGEN

STADGAR för SVENSKA KYLTEKNISKA FÖRENINGEN STADGAR för SVENSKA KYLTEKNISKA FÖRENINGEN Stadgarna antagna vid årsmötet den 19 april 2013 1 ÄNDAMÅL Svenska Kyltekniska Föreningen, nedan benämnd Föreningen, har till ändamål att befordra utvecklingen

Läs mer

Föreningsstadgar för Villaägarna i Åtvidaberg. ansluten till. Villaägarnas Riksförbund

Föreningsstadgar för Villaägarna i Åtvidaberg. ansluten till. Villaägarnas Riksförbund Föreningsstadgar för Villaägarna i Åtvidaberg ansluten till Villaägarnas Riksförbund Sidan 1 av 6 1 Ändamål och verksamhetsområde 1. Villaägarna i Åtvidaberg är en partipolitiskt obunden sammanslutning

Läs mer

Sida 1 av 6. Hamnregler för Hille Båtklubb(HBK)

Sida 1 av 6. Hamnregler för Hille Båtklubb(HBK) Sida 1 av 6 Enligt Hille Båtklubbs stadgar åligger det styrelsen att utarbeta regler för hamnen. Följande regelverk fastställdes av årsmötet den 23 november 2013 Innehåll Definitioner... sid 2 Upplåtelse

Läs mer

En liten skrift med tips och råd om hur man startar en MC-klubb

En liten skrift med tips och råd om hur man startar en MC-klubb En liten skrift med tips och råd om hur man startar en MC-klubb 2 Varför starta mc-klubb? Att starta en mc-klubb innebär att man samlas runt det gemensamma intresset motorcykeln. En SMC-klubb visar genom

Läs mer

EXEMPEL PÅ STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGAR

EXEMPEL PÅ STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGAR EXEMPEL PÅ STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGAR Observera att detta enbart är ett exempel på hur en förenings stadgar kan vara utformade. Varje förening är individuell och måste därför alltid noga överväga vad

Läs mer

Stadgar för Gimonäs Båtklubb med hemort i Umeå kommun

Stadgar för Gimonäs Båtklubb med hemort i Umeå kommun Stadgar för Gimonäs Båtklubb med hemort i Umeå kommun Antagna vid årsmöte 2015 03 26 1 ÄNDAMÅL 1.1 Klubbens ändamål är att som ideell förening främja medlemmarnas intressen i förhållande till myndigheter

Läs mer

Stadgar för Kvarnboängar odlarförening

Stadgar för Kvarnboängar odlarförening Stadgar för Kvarnboängar odlarförening 1. FÖRENINGENS NAMN Föreningens namn är: Kvarnboängar odlarförening 2. FÖRENINGENS ÄNDAMÅL 2.1 Kvarnboängar odlarförening är en allmännyttig ideell förening, som

Läs mer

Stadgar för Göteborgs Teckenspråkiga Ungdomsklubb. Reviderad vid årsmötet den 25 mars 2012

Stadgar för Göteborgs Teckenspråkiga Ungdomsklubb. Reviderad vid årsmötet den 25 mars 2012 Stadgar för Göteborgs Teckenspråkiga Ungdomsklubb Reviderad vid årsmötet den 25 mars 2012 1. KLUBBENS NAMN Ungdomsklubbens namn är Göteborgs Teckenspråkiga Ungdomsklubb 2. MÅLGRUPP Ungdomsklubben är en

Läs mer

Statistik Segelflyget

Statistik Segelflyget Statistik Segelflyget Statistik, flygsäkerhet verksamhetsåret 2016 Sammanställt av Henrik Svensson Segelflyginspektör Statistik 2016 Varierande väder Mycket bra RST verksamhet Ökat flygtidsuttag i år 21

Läs mer

Berth Arbman. Välkommen till bokningssystemet myweblog!

Berth Arbman. Välkommen till bokningssystemet myweblog! Västerviks Flygklubb Utfärdare Berth Arbman Dokumentnamn Sida Lathund, myweblog 1 (8) Datum Utgåva 1 Välkommen till bokningssystemet myweblog! 1 Vad är myweblog? 2 Logga in myweblog består av två delar:

Läs mer

ASK 21 över Uppsala Foto: F Ödén

ASK 21 över Uppsala Foto: F Ödén Företagsflygning med provlektioner i segelflyg i Uppsala Flygklubb ASK 21 över Uppsala Foto: F Ödén Har ni tröttnat på vanliga representationsmiddagar? Skulle ni vilja bjuda era kunder eller anställda

Läs mer

Stadgar för Frisk & Fri Riksföreningen mot ätstörningar Slutgiltigt förslag

Stadgar för Frisk & Fri Riksföreningen mot ätstörningar Slutgiltigt förslag Stadgar för Frisk & Fri Riksföreningen mot ätstörningar Slutgiltigt förslag 1 Föreningen Föreningens namn är Frisk & Fri Riksföreningen mot ätstörningar. Verksamheten är partipolitiskt obunden och religiöst

Läs mer

Normalstadgar för föräldraföreningar. (Reviderad 2014-10-17)

Normalstadgar för föräldraföreningar. (Reviderad 2014-10-17) 2015 Normalstadgar för föräldraföreningar (Reviderad 2014-10-17) Föräldraföreningar inom AIK är ideella föreningar med hemort i Solna kommun. Föräldraföreningar ska finnas i åldersgrupperna 6-18 år. Föräldraföreningar

Läs mer

Förslag till ändring av stadgarna!

Förslag till ändring av stadgarna! Förslag till ändring av stadgarna 2014-02-18 Styrelsen har tagit fram förslag till ändring av stadgarna enligt följande sidor. Styrelsen har gått igenom stadgarna och sett behov av att modernisera språket

Läs mer

Stadgarna är antagna vid årsmötet den 15 mars 2005.

Stadgarna är antagna vid årsmötet den 15 mars 2005. Sidan 1 (6) för Göteborgspolisens Pensionärsförening Stadgarna är antagna vid årsmötet den 15 mars 2005. Ändringar/tillägg har efterhand skett. Uppgift härom återfinns på sista sidan. 1 Föreningen vars

Läs mer

Stadgar för PTC User Sweden

Stadgar för PTC User Sweden 1 FÖRENINGENS FIRMA Föreningens firma är PTC User Sweden. Dess postadress ska vara ordförandens företagsadress. Dess firma tecknas av ordföranden och kassören var för sig samt av övriga ordinarie styrelseledamöter,

Läs mer

Stadgar för Sveriges Fotterapeuter

Stadgar för Sveriges Fotterapeuter Stadgar för Sveriges Fotterapeuter 1 Förbundets namn Förbundets namn är Sveriges Fotterapeuter. Organisationsnummer 802407-9090 Kansliet har sitt säte i Stockholm. Förbundets ändamål Förbundet är en riksomfattande

Läs mer

Stadgar för Föreningen Hem för Finländska Åldringar

Stadgar för Föreningen Hem för Finländska Åldringar Stadgar för Föreningen Hem för Finländska Åldringar Behandlade för första gången vid mötet 20.11.2009 och antagna vid årsmötet 24.4.2010. 1 Föreningens namn Föreningens namn är Föreningen Hem för Finländska

Läs mer

Lätt och roligt att bilda en förening

Lätt och roligt att bilda en förening Lätt och roligt att bilda en förening Instruktioner till dig som vill starta en förening Vid frågor kontakta på 0155-24 89 01, eller e-post 2 Uppstart av en förening Bjud in de som är intresserade Besluta

Läs mer

Årsmöte, arbetsformer och organisation i klubben

Årsmöte, arbetsformer och organisation i klubben Årsmöte, arbetsformer och organisation i klubben Organisation är en förutsättning för att en verksamhet ska fungera. En bra organisation är nödvändig för att nå bra resultat. I bland fungerar organisationen

Läs mer

Hur du bildar en förening! Kultur & Fritid

Hur du bildar en förening! Kultur & Fritid Hur du bildar en förening! Kultur & Fritid En grupp människor med samma intresse samlas till ett möte för att bilda en förening. En provisorisk styrelse(interimsstyrelse) som kan bestå av tre personer

Läs mer

Stadgar för Engelbrekt Scoutkår

Stadgar för Engelbrekt Scoutkår Stadgar för Engelbrekt Scoutkår Scouterna Stadgar för Engelbrekt scoutkår, organisationsnummer 875001-8676 Antagna av kårstämman den 2012-03-01 med tillägg vid stämma 2013-03-07 1 Allmänt Engelbrekt scoutkår

Läs mer

För den ideella föreningen Vallentuna skate- och BMX-förening med hemort i Vallentuna kommun.

För den ideella föreningen Vallentuna skate- och BMX-förening med hemort i Vallentuna kommun. Föreningens stadgar För den ideella föreningen Vallentuna skate- och BMX-förening med hemort i Vallentuna kommun. Föreningen bildades den 27 november 2007 med antagande av nedanstående stadgar. Föreningens

Läs mer

Stadgar för Leader Linné

Stadgar för Leader Linné Stadgar för Leader Linné 1 Föreningens namn Leader Linné ideell förening 2 Föreningens säte Styrelsen har sitt säte i Alvesta, med Alvesta, Ljungby, Markaryd, Värnamo, Växjö och Älmhults kommuner som verksamhetsområde,

Läs mer

STADGAR. för. Sällskapet bildades den 24 mars 2004 och har sin verksamhet vid Måns Ols, Sala Kommun.

STADGAR. för. Sällskapet bildades den 24 mars 2004 och har sin verksamhet vid Måns Ols, Sala Kommun. STADGAR för Sällskapet bildades den 24 mars 2004 och har sin verksamhet vid Måns Ols, Sala Kommun. 1 Ändamål Kägelhanesällskapet är en ideell förening och har till ändamål att främja kägelsporten och att

Läs mer

Västerås Astronomi- och Rymdforskningsförening (VARF) Stadgar

Västerås Astronomi- och Rymdforskningsförening (VARF) Stadgar Västerås Astronomi- och Rymdforskningsförening (VARF) Stadgar 1 Föreningens firma Föreningens firma är Västerås Astronomi- och RymdforskningsFörening. 2 Föreningens ändamål Föreningen har till ändamål

Läs mer

Bilaga 1 INSTRUKTION. för LOKALAVDELNINGARNA SOS BARNBYAR SVERIGE. LEGAL#1483290v1

Bilaga 1 INSTRUKTION. för LOKALAVDELNINGARNA SOS BARNBYAR SVERIGE. LEGAL#1483290v1 Bilaga 1 INSTRUKTION för LOKALAVDELNINGARNA i SOS BARNBYAR SVERIGE Antagen vid årsmöte den 15 maj 2004 Antagen vid årsmötet den 23 april 2005 Antagen vid årsmötet den 22 april 2006 Antagen vid årsmötet

Läs mer

STADGAR för Villaföreningen Solbacken

STADGAR för Villaföreningen Solbacken STADGAR för Villaföreningen Solbacken Fastställda av årsmöte 2011-03-03 1 Ändamål och verksamhetsområde 1. Villaföreningen Solbacken nedan kallad föreningen är en partipolitiskt obunden sammanslutning

Läs mer

Stadgar Villaägarna Göteborg. Antagna vid årsmöte 2013-03-20

Stadgar Villaägarna Göteborg. Antagna vid årsmöte 2013-03-20 Stadgar Villaägarna Göteborg Antagna vid årsmöte 2013-03-20 1 2 (6) ÄNDAMÅL OCH VERKSAMHETSOMRÅDE 1. Villaägarna Göteborg är en partipolitiskt obunden sammanslutning, ideell förening, av medlemmar i Villaägarnas

Läs mer

LUFTFARTSBESTÄMMELSE PEL M2-46 CERTIFIKAT FÖR MOTORSEGELFLVGARE

LUFTFARTSBESTÄMMELSE PEL M2-46 CERTIFIKAT FÖR MOTORSEGELFLVGARE .. LUFTFARTSBESTÄMMELSE PEL M2-46 ILMAILUHALLINTO LUFHARTSFÖAVAL T NI!\ GEN F NNISH C Vie AVIATIO All1r.:JRITY 5.5.2009 PB 186, 01531 VANDA, FINLAND, tel. 358 (0)9 4250 11, fax 358 (0)9 4250 2898 www.l

Läs mer

Stadgar för STOCKHOLMS TRÄVARUHANDELSFÖRENING. 1 Ändamål

Stadgar för STOCKHOLMS TRÄVARUHANDELSFÖRENING. 1 Ändamål Stadgar för STOCKHOLMS TRÄVARUHANDELSFÖRENING 1 Ändamål Stockholms Trävaruhandelsförening är en organisation för företag inom handeln med byggoch trävaror inom Stockholmsregionen Föreningen har till ändamål

Läs mer

MNKTV Mjölkudden Notvikens Kabel-TV & Villaägareförening STADGAR

MNKTV Mjölkudden Notvikens Kabel-TV & Villaägareförening STADGAR MNKTV Mjölkudden Notvikens Kabel-TV & Villaägareförening STADGAR S T A D G A R För Mjölkudden-Notvikens Kabel-TV och Villaägare Förening antagna vid sammanträde i Tunaskolans Aula den 26 november 1991

Läs mer

Klubben bildades 1965 och har sin hemort/verksamhetsområde i Sticklinge, Lidingö.

Klubben bildades 1965 och har sin hemort/verksamhetsområde i Sticklinge, Lidingö. Förklaring: Markering i Grönt föreslaget tillägg Gråad text föreslaget borttagande Senast ändrade vid årsmöte ÅÅÅÅ-MM-DD Stadgar för Sticklinge Udde Båtklubb (802492-9195) Klubben bildades 1965 och har

Läs mer