AON BilTotal. Tilläggsförsäkring för personbil och lätt lastbil Försäkringsvillkor 1 januari 2013

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "AON BilTotal. Tilläggsförsäkring för personbil och lätt lastbil Försäkringsvillkor 1 januari 2013"

Transkript

1 AON BilTotal Tilläggsförsäkring för personbil och lätt lastbil Försäkringsvillkor 1 januari 2013

2

3 3 Innehåll Översiktlig information...5 Allmänna villkor...8 Vilka fordon försäkringen gäller för...8 Vem försäkringen gäller för...8 Var försäkringen gäller...8 Vad som ingår i försäkringen...9 Gemensamma aktsamhetskrav och nedsättningsregler Allmänna bestämmelser...12 Information om Folksams behandling av personuppgifter...12 Avtalet och premien...12 Dubbelförsäkring...14 Avdrag på ersättning...14 Återkrav...15 Lag, garanti eller annat åtagande...15 Om skada inträffar...17 Vid frågor om försäkring eller skador...17 Vi vill att du ska vara nöjd...19

4

5 Översiktlig Information 5 Översiktlig information Före den egentliga villkorstexten får du i det här avsnittet en översiktlig information om hur försäkringen gäller. Detta häfte innehåller de försäkringsvillkor som gäller för Aon Biltotal. När vi i villkoren använder orden du, din menar vi om inte annat sägs både försäkringstagaren och var och en av övriga försäkrade personer. Med vi och oss avses försäkringsgivaren, det vill säga Folksam. Försäkringsgivare är Folksam ömsesidig sakförsäkring, organisationsnummer , Adress: Stockholm. Telefon: Folksams verksamhet står under tillsyn av Finansinspektionen och vår marknadsföring följer svensk lag. Folksam ömsesidig sakförsäkring tillhandahåller i huvudsak försäkring för boende, motorfordon och båtar. Omfattningen av din försäkring framgår av försäkringsvillkoren. Dessa tillhandahålls på svenska och all kommunikation mellan dig och oss sker på svenska. Om inte annat avtalats är försäkringstiden ett år. Ångerrätt När du tecknar försäkring genom ett distansavtal har du enligt distans- och hemförsäljningslagen rätt att ångra köpet inom 14 dagar. Tiden räknas från det att avtalet ingåtts och du vid distansavtal fått information och avtalsvillkor. Om du ångrar dig måste du meddela oss. Vi har då rätt att kräva premie för den tid försäkringen var gällande. Uppsägning av försäkringen i förtid Du kan när som helst säga upp din försäkring. Försäkringspremie Premien för din försäkring framgår på din faktura. Försäkringsvillkoren och försäkringsbeskedet Detta är en översiktlig information. Vi vill därför understryka, att det alltid är försäkringsbeskedet och de fullständiga försäkringsvillkoren som bestämmer innehållet i ditt försäkringsskydd. Ditt försäkringsbesked visar vilket skydd du har. Där finns också uppgift om försäkringstidens längd. Det är försäkringsbeskedet och försäkringsvillkoren som tillsammans utgör avtalet mellan dig och oss. Var försäkringen gäller Försäkringen gäller i EES-länderna samt i övriga länder som är anslutna till systemet med grönt kort. Försäkringen gäller även under transport mellan dessa länder. Självrisker Försäkringen gäller utan självrisk. Observera aktsamhetskraven och nedsättningsreglerna i punkterna B13 B15. Egendomsskydd Försäkringen avser endast försäkringstagarens eget lagliga ekonomiska intresse som ägare till det försäkrade fordonet. Skulle det visa sig att det är någon annan än försäkringstagaren eller dennes make/registrerad partner /sambo eller barn folkbokförd och bosatt på samma adress som försäkringstagaren som äger fordonet gäller inte försäkringen och någon ersättning kan inte betalas vid inträffad skada. Ovanstående gäller dock inte om företag tecknar Aon Biltotal för anställds fordon.

6 6 Översiktlig Information Innehåll samt begränsningar Här nedan anger vi kortfattat innehållet samt de viktigaste begränsningarna i försäkringen. Hyrbil vid diftstopp Vi lämnar hyrbilsersättning på grund av ett plötsligt och oförutsett driftstopp. under högst 45 dagar för den tid som är rimlig att reparera fordonet eller vid stöld den tid som fordonet varit borta dock endast för den tid som är rimlig att skaffa annat likvärdigt fordon om det inte repareras eller återfinns med 75 procent av dygns- och kilometerkostnaden för hyra av motsvarande fordon som det försäkrade, dock högst tre tillfällen per år. Vi betalar inte driftstopp på grund av brist på drivmedel uppenbar försummelse i fråga om fordonets skötsel och underhåll. om ditt fordon gått mer än mil och driftstoppet beror på maskinskada. Kollision med djur Vid kollision med djur lämnar vi ersättning för din skada med högst vagnskadeförsäkringens eller vagnskadegarantins självrisk eller faktisk kostnad, dock med högst kronor. Om fordonet saknar vagnskadeförsäkring eller vagnskadegaranti ersätter vi med högst kronor. Självriskersättning vid vagnskadegaranti Omfattas fordonet vid skada av vagnskadegaranti ersätter vi den del av självrisken som överstiger kronor. Uppsåtlig skadegörelse Om ditt fordon är vagnskadeförsäkrat eller omfattas av vagnskadegaranti lämnar vi ersättning för din skada med högst vagnskadeförsäkringens eller vagnskadegarantins självrisk. Om fordonet saknar vagnskadeförsäkring eller vagnskadegaranti ersätter vi med högst kronor. Skada i kupé och bagageutrymme Om bilens inredning i kupén eller bagageutrymmet skadas genom en plötslig och oförutsedd händelse ersätter vi skadan med högst kronor. Vi ersätter inte skada som orsakats av tekniska fel eller slitage. Självriskersättning för lös egendom Om din lösa egendom, till exempel en resväska eller golfutrustning blir skadad eller stulen ur fordonet ersätter försäkringen den självrisk du får via hem- eller företagsförsäkringen. Ersättning betalas med högst kronor. Du kan nyttja detta högst två gånger per kalenderår. Gäller inte för fast monterad fordonstillbehör Självriskreducering vid feltankning Om du råkar ut för en ersättningsbar maskinskada på grund av tankning av felaktigt bränsle, ersätts den självrisk du får betala på din ordinarie fordonsförsäkring med högst kronor. Ersättning lämnas för rengöring och tömning av tank och för din kostnad för bärgning till verkstad på grund av felaktigt tankat bränsle. Du kan nyttja detta högst en gång per år. Självriskersättning på räddningsförsäkringen Ersättning lämnas vid räddningsskada på fordonet för din självrisk på räddningsförsäkringen, dock högst med kronor. Om skadekostnaden understiger självrisken på räddningsförsäkringen utgår ingen ersättning. Du kan nyttja detta högst två gånger per kalenderår.

7 Översiktlig Information 7 Självriskersättning vid vagnskada utanför Norden Om vagnskada på fordonet inträffar utanför Norden ersätts de kostnader du haft upp till din självrisk på vagnskade försäkringen respektive vagnskade garantin, dock högst med kronor. Skada på takbox och friluftsutrustning Ersättning lämnas vid plötslig och oförutsedd skada på din takbox, skidor, pulka, cykel och annan friluftsutrusning under transport på bilen. Detta gäller för din, makes registrerad partners, sambo eller egna barns egendom förutsatt att ni är folkbokförda och bosatta på samma adress. Högsta ersättning är kronor. Angående värdering se punkt B 10. Självriskersättning på glasruteförsäkringen Ersättning lämnas vid glasruteskada på fordonet för din självrisk på glasruteförsäkringen, dock högst med kronor. Om skadekostnaden understiger självrisken på glasruteförsäkringen utgår ingen ersättning. Du kan nyttja detta högst en gång per kalenderår. Punktering av däck Ersättning lämnas vid punktering av däck. Vi ersätter faktisk kostnad för reparation av skadat däck med högst med 500 kronor alternativt med 500 kronor i bidrag när du köper nytt däck. Reparation eller köp av nytt däck ska ske hos av oss miljögodkänd verkstad. Du kan nyttja detta högst två gånger per kalenderår. Nyckelförlust Ersättning lämnas med en ny nyckel samt nödvändig omkodning eller avkodning per skadetillfälle. Högsta ersättning är kronor. Du kan nyttja detta högst en gång per kalenderår. När du upptäcker att nyckeln är borta, ska du polisanmäla händelsen. Begränsningar enligt allmänna bestämmelser Vi betalar inte för skada som leverantör eller annan svarar för enligt lag, garanti eller liknande åtagande såvida du inte kan visa att den som gjort åtagandet inte kan fullgöra detta, se punkt C 14. Du ska anmäla försäkringsfall till oss så snart som möjligt och medverka till utredningen av försäkringsfallet. Om du försummar detta riskerar du avdrag på ersättningen, se punkt C 11. Aktsamhetskrav och nedsättningsregel Du ska se till att bilen inte körs av förare som saknar giltigt körkort kan göra sig skyldig till rattfylleri eller grovt rattfylleri. Du ska se till att vid övningskörning såväl lärare som elev uppfyller de regler som gäller vid övningskörning. Om du bryter mot aktsamhetskravet ovan kan vi göra avdrag på ersättningen. Avdraget görs efter vad som är skäligt med hänsyn till förhållandets samband med den inträffade skadan, det uppsåt eller den vårdslöshet som har förekommit och omständigheterna i övrigt. Avdraget kan i allvarliga fall leda till att du inte får någon ersättning alls. Vi gör inget avdrag om försummelsen är lindrig. Se även punkt C 11. Vi vill att du ska vara nöjd Missförstånd eller oenigheter kan oftast klaras upp på ett enkelt sätt, till exempel genom ett telefonsamtal. Sist i villkorshäftet hittar du adresser och telefonnummer om du vill framföra eventuella klagomål.

8 8 Allmänna försäkringsvillkor A Allmänna försäkringsvillkor Vilka fordon försäkringen gäller för A 1. Försäkringen gäller för i försäkringsbeskedet angivet fordon och gäller för personbil och lätt lastbil. Försäkringen får inte tecknas för fordon som används i yrkesmässig person- eller godstransport till exempel taxi, budbil eller till uthyrning. Vem försäkringen gäller för A 2. Försäkringen gäller endast för privatperson eller företag som har Aon Biltotal och en hel- eller halvförsäkring för sitt fordon. En försäkring per fordon tecknas. Försäkringen avser endast ditt eget lagliga ekonomiska intresse som försäkringstagare och ägare till den försäkrade egendomen. Skulle det visa sig att det är någon annan än du som äger fordonet gäller inte försäkringen och någon ersättning kan inte betalas vid inträffad skada. Ovanstående gäller dock inte om denne är din make/regi strerad partner/ sambo eller barn, förutsatt att ni är folkbokförda och bosatta på samma adress. Ovanstående gäller inte heller om företag tecknar Aon Biltotal för anställds fordon. Var försäkringen gäller A 3. Försäkringen gäller i EES-länd erna samt i de övriga länder som är anslutna till systemet med grönt kort. Försäkringen gäller även under transport mellan dessa länder.

9 Vad som ingår i försäkringen 9 B Vad som ingår i försäkringen Hyrbil vid driftstopp B 1. Om fordonet inte kunnat användas på grund av ett plötsligt och oförutsett driftstopp lämnar vi hyrbilsersättning för den tid som är rimlig för att reparera fordonet. Vid stöld lämnas ersättning för den tid fordonet varit borta. Om fordonet inte repareras eller vid stöld inte återfinns lämnas istället ersättning för den tid som är rimlig för att skaffa annat likvärdigt fordon. Hyrbilsersättning lämnas från och med den dag driftstoppet inträffade och under sammanlagt högst 45 dagar. Vi betalar 75 procent av dygns- och kilometerkostnaden för hyra av fordon. Fordonet ska om möjligt hyras hos biluthyrningsföretag som vi anvisat och får vara utrymmesmässigt högst i samma storleksklass som det försäkrade fordonet. För mc gäller billigaste hyrklass (klass A). Om du avstår från att hyra annat fordon betalar vi istället avbrottsersättning med 100 kronor/dag. Hyrbil eller avbrottsersättning ersätts inte om fordonet vid skadetillfället var avställt eller belagt med körförbud om händelsen inträffar under tävling med fordonet eller under träning för tävling vid driftstopp på grund av brist på drivmedel eller på grund av uppenbar försummelse i fråga om fordonets skötsel och underhåll om ditt fordon gått mer än mil och driftstoppet beror på maskinskada om motsvarande ersättning kan lämnas enligt lag, garanti eller liknande åtagande. Kollision med djur B 2. Ersättning lämnas vid skada på fordonet genom kollision med djur. Vi betalar högst vagn skadeförsäkringens eller vagnskadegarantins självrisk, med högst kronor. Om fordonet saknar vagnskadeförsäkring eller vagnskade garanti ersätter vi med högst kronor. Du måste omedelbart polisanmäla händelsen då du upptäcker skadan. Åtagandet kan inte nyttjas samtidigt med åtagandet i punkt B 3. Ersättning betalas inte om fordonet vid skadetillfället var avställt eller belagt med körförbud om händelsen skett under tävling med fordonet eller träning inför sådan tävling. Självriskersättning vid vagnskadegaranti B 3. Omfattas fordonet vid skada av vagnskadegaranti ersätter försäkringen den del av självrisken som överstiger kronor. Åtagandet kan inte nyttjas samtidigt med åtagandet i punkterna B 2, B4 eller B 9. Med vagnskadegaranti avses den garanti, som fordonsfabrikanten utfärdar för nytt fordon och inte vagnskadeförsäkring, som kan tecknas av fordonsägaren när vagnskadegarantin upphör. Uppsåtlig skadegörelse B 4. Ersättning lämnas för uppsåtlig skadegörelse på fordonet av utomstående, om det inte är fråga om en trafik olycka, stöld eller stöldförsök. Vid dessa skadeorsaker tas fordonets ordinarie försäkring i anspråk. Ersättning lämnas för din skada med högst vagnskadeförsäkringens eller vagnskadegarantins

10 10 Vad som ingår i försäkringen självrisk. Om fordonet saknar vagnskadeförsäkring eller vagnskadegaranti ersätter vi med högst kronor. Du måste omedelbart polisanmäla händelsen då du upptäcker skadan. Åtagandet kan inte nyttjas samtidigt med åtagandet i punkten B 3 eller B9. Skada i kupé och bagageutrymme B 5. Om bilens inredning i kupén eller bagageutrymmet skadas genom en plötslig och oförutsedd händelse ersätts skadan med högst kronor. Vi ersätter inte skada som orsakats av tekniska fel eller slitage. Självriskersättning för lös egendom B 6.Om din lösa egendom som inte är fast monterad fordonstillbehör, till exempel en resväska eller golfutrustning blir skadad i eller stulen ur fordonet betalar försäkringen den självrisk du får via hem- eller företagsförsäkringen. Ersättning lämnas med högst kronor. Du kan nyttja detta högst två gånger per kalenderår. Självriskreducering vid feltankning B 7. Om du råkar ut för en ersättningsbar maskinskada på grund av tankning av felaktigt bränsle, ersätts den självrisk du får betala på din ordinarie fordonsförsäkring med högst kronor. Ersättning lämnas också för rengöring och tömning av tank och för bärgning till verkstad på grund av felaktigt tankat bränsle. Du kan nyttja detta högst en gång per år. Självriskersättning på räddningsförsäkringen B 8. Ersättning lämnas vid räddningsskada på fordonet för din självrisk på räddningsförsäkringen, dock med högst kronor. Om skadekostnaden understiger självrisken på räddningsförsäkringen utgår ingen ersättning. Du kan nyttja detta högst två gånger per kalenderår. Självriskersättning vid vagnskada utanför Norden B 9. Om vagnskada på fordonet inträffar utanför Norden ersätts de kostnader du haft upp till din självrisk på vagnskadeförsäkringen respektive vagnskade garantin, dock med högst kronor. Åtagandet kan inte nyttjas samtidigt med åtagandena i punkterna B 3 eller B 4. Skada på takbox och friluftsutrustning B 10. Ersättning lämnas vid plötslig och oförutsedd skada på din takbox, skidor, pulka, cykel och annan friluftsutrustning under transport på bilen. Ersättning för skada grundas på egendomens värde vid köp i allmänna handeln (marknadsvärde) omedelbart före skadan. Ersättning lämnas med högst kronor. Detta gäller för din och din makes, registrerad partners, sambos eller egna barns egendom förutsatt att ni är folkbokförda och bosatta på samma adress. Vid värderingen gör vi inget åldersavdrag för de två första åren från det att egendomen inköptes ny. Från och med det tredje året drar vi av 20 procent per år av nypriset från det att egendomen inköptes ny, dock högst 80 procent. Högsta ersättningen för kajak eller surfbräda är kronor. Självriskersättning på glasruteförsäkringen B 11. Ersättning lämnas vid glasruteskada på fordonet för din självrisk på glasruteförsäkringen, dock med högst kronor. Om skadekostnaden understiger självrisken på glasruteförsäkringen utgår ingen ersättning. Du kan nyttja försäkringen högst en gång per år.

11 Vad som ingår i försäkringen 11 Punktering av däck B 12. Ersättning lämnas vid punktering av däck. Vi ersätter faktisk kostnad för reparation av skadat däck med högst 500 kronor alternativt med 500 kronor i bidrag när du köper nytt däck. Reparation eller köp av nytt däck ska ske hos av oss miljögodkänd verkstad. Du kan nyttja detta högst två gånger per kalenderår. Nyckelförlust B 13. Ersättning lämnas med en ny nyckel samt nödvändig omkodning eller avkodning per skadetillfälle. Högsta ersättning är kronor. Du kan nyttja detta högst en gång per kalenderår. Nyckelförlusten ska omedelbart polisanmälas. Kontakta även verkstad omgående för omkodning av den förlorade nyckeln. Aktsamhetskrav Nyckel får inte lämnas kvar i bilen eller i närheten av den och ska i övrigt förvaras på ett säkert sätt. Nyckeln får inte förses med uppgifter om namn, adress eller registreringsnummer. Gemensamma aktsamhetskrav och nedsättningsregel B 14. Du ska se till att bilen inte körs av förare som saknar giltigt körkort kan göra sig skyldig till rattfylleri eller grovt rattfylleri. Du ska se till att vid övningskörning såväl lärare som elev uppfyller de regler som gäller vid övningskörning. B 15. Om du bryter mot aktsamhetskravet punkt B 14 kan vi göra avdrag på ersättningen. Avdraget görs efter vad som är skäligt med hänsyn till förhållandets samband med den inträffade skadan, det uppsåt eller den vårdslöshet som har förekommit och omständigheterna i övrigt. Avdraget kan i allvarliga fall leda till att du inte får någon ersättning alls. Vi gör inget avdrag om försummelsen är lindrig. Se även punkt C 11. Om du bryter mot aktsamhetskravet ovan kan vi göra avdrag på ersättningen. Avdraget görs efter vad som är skäligt med hänsyn till förhållandets samband med den inträffade skadan, det uppsåt eller den vårdslöshet som har förekommit och omständigheterna i övrigt. Avdraget kan i allvarliga fall leda till att du inte får någon ersättning alls. Vi gör inget avdrag om försummelsen är lindrig. Se även punkt C 11.

12 12 Allmänna bestämmelser C Allmänna bestämmelser C 1. För försäkringen gäller försäkringsvillkor, försäkringsbesked samt försäkringsavtalslagen. Information om Folksams behandling av personuppgifter Folksams verksamhet är försäkringar. Verksamheten står under tillsyn av Finansinspektionen. Huvudansvarig för behandlingen av dina personuppgifter är det Folksams bolag som du har avtal med. Uppgifterna används för förvaltning av ditt avtal och för ändamål som är nödvändiga i försäkringsverksamheten, såsom till exempel premieberäkning, statistik, marknadsföring och förebyggande av skador. Uppgifterna behandlas med sekretess, i enlighet med Folksams etiska regler. Dina adressuppgifter och enkla grundläggande uppgifter om ditt avtal hanteras i ett för Folksamsbolagen gemensamt kundregister för rationell administration; bland annat automatisk adressuppdatering, samordning av information till dig och marknadsföring. Om du upptäcker felaktigheter i registrerade uppgifter vänder du dig till kundtjänst vid ditt närmaste Folksamkontor. För utdrag ur Folksams register skriver du till: Registerutdrag, Folksam, Stockholm. Skaderegistrering För att minska försäkringsbolagens kostnader för ersättning som baseras på oriktiga uppgifter använder sig bolaget av ett för försäkringsbranschen gemensamt skadeanmälningsregister (GSR). Registret används endast i samband med skadereglering. Personuppgiftsansvarig för GSR är Försäkringsförbundet, Box 24043, Karlavägen 108, Stockholm. När en skada anmälts till bolaget, anmäls denna (skadetyp, skadedatum, skade-, organisations- och personnummer) även för registrering i GSR. Det innebär att bolaget får reda på om du tidigare anmält någon skada hos något annat försäkringsbolag. C 2. Vi äger rätt att i det för försäkringsbranschen gemensamma skadeanmälningsregistret (GSR) registrera anmälda skador i anledning av denna försäkring. Avtalet och premien Försäkringen gäller från och med den dag som anges i försäkringsbrevet. Tecknas försäkringen samma dag som den ska börja gälla, gäller den från och med det klockslag den tecknades. C 3. Försäkringen förnyas automatiskt för ett år i sänder om inte uppsägning har gjorts av dig som försäkringstagare/gruppmedlem, gruppföreträdare, förmedlare med av dig godkänd fullmakt eller av oss. Den förnyade försäkringen börjar löpa när tiden för den tidigare försäkringen går ut. Vill du istället säga upp försäkringen från huvudförfallodagen behöver du inte ange någon särskild anledning. Uppsägning från vår sida när du begär förnyelse kräver däremot särskilda skäl enligt försäkringsavtalslagen. C 4. Du kan säga upp försäkringen under försäkringstiden om det föreligger viss anledning som anges i försäkringsavtalslagen, till exempel om behovet av försäkring upphör eller

13 Allmänna bestämmelser 13 liknande omständighet inträffar. Du får också säga upp försäkringen vid skada att upphöra inom 14 dagar. Från vår sida kan vi säga upp försäkringen under försäkringstiden bara om du eller den försäkrade grovt åsidosatt era förpliktelser mot oss eller om det finns synnerliga skäl. Om försäkringen sagts upp av dig eller oss, får du tillbaka den del av premien som du har rätt till. C 5. Försäkringen och premien bygger på de uppgifter som du har lämnat oss. Vi har rätt att begära uppgifter från dig som påverkar din premie. Får vi inte in begärda uppgifter beräknas premien utifrån av oss förutbestämda regler. Upplysningsplikt C 6. När du vill teckna, utvidga eller förnya försäkring ska du på vår begäran lämna upplysningar som kan ha betydelse för frågan om försäkringen ska meddelas. Du ska ge riktiga och fullständiga svar på våra frågor. Om du inser att vi tidigare haft oriktiga eller ofullständiga uppgifter om förhållanden av uppenbar betydelse för riskbedömningen ska du utan oskäligt dröjsmål rätta uppgiften. Riskökning C 7. Du ska utan oskäligt dröjsmål anmäla till oss om ett förhållande som har angetts i avtalet och som är av väsentlig betydelse för risken ändras. C 8. Om du uppsåtligen eller av oaktsamhet eftersatt din upplysningsplikt (C 6) eller anmälningsplikt (C 7) kan ersättningen sättas ned i fråga om varje försäkrad efter vad som är skäligt med hänsyn till den betydelse förhållandet skulle ha haft för vår bedömning av risken, det uppsåt eller den oaktsamhet som har förekommit och övriga omständigheter. C 9. Ändring av premie och andra villkor kan vi normalt bara göra i samband med förnyelse av försäkringen. Om vi vill göra sådan ändring meddelar vi dig senast i samband med att vi sänder dig premiekravet så du har tid att bestämma dig om du vill godta ändringen eller låta försäkringen upphöra. Sådan premieändring som beror på ändrat riskförhållande, till exempel bilbyte, adressändring eller höjning av årlig körsträcka, har vi rätt att göra omgående. Om det visar sig att körsträckeklassen varit för hög har du rätt att begära återbetalning efter försäkringsårets slut. C 10. Premie för nytecknad försäkring ska betalas inom 14 dagar, eller enligt separat avtal, efter den dag då vi sände dig premiekravet. Detsamma gäller tilläggspremie på grund av att försäkringen ändrats under försäkringstiden. Premie för förnyad försäkring behöver inte betalas tidigare än en månad från den dag då vi sände dig premiekravet. Om premieperioden är högst en månad ska premien dock betalas på periodens första dag. C 11. Om premien inte betalas i rätt tid och dröjsmålet inte är av ringa betydelse skriver vi och säger upp försäkringen att upphöra 14 dagar därefter. Samtidigt påminner vi dig om att om du betalar inom 14 dagar så fortsätter försäkringen att gälla. Är det fråga om obetald tilläggspremie får vi räkna om försäkringstiden för den ändrade försäkringen med hänsyn till den premie som du tidigare betalat. C 12. Betalar du premien efter det att försäkringen har upphört på grund av underlåten betalning anser vi att du har begärt ny försäkring från och med dagen efter den då premien betalades.

14 14 Allmänna bestämmelser Vi underrättar dig inom 14 dagar om vi inte vill bevilja ny försäkring. C 13. Har du hindrats från att betala premie i rätt tid på grund av att du blivit svårt sjuk, berövats friheten eller inte fått ut lönen eller pensionen från din huvudsakliga anställning eller liknande hinder, fortsätter försäkringen ändå att gälla. Men den upphör om premie inte betalas inom en vecka efter det att hindret fallit bort och i vart fall när tre månader gått från den dag premien skulle ha betalats. C 14. Skulle vi av någon anledning säga upp försäkringen men du får vårt brev för sent på grund av omständigheter som du inte kunnat råda över, upphör försäkringen först en vecka efter det du fått brevet. Försäkringen upphör dock alltid tre månader efter avsändandet och detta gäller även om brevet inte kommer fram. C 15. Vi kan överlåta en fordran på obetald premie till Trafikförsäkringsföreningen. Dubbelförsäkring C 16. Har samma intresse försäkrats mot samma fara hos flera bolag, är varje bolag ansvarigt mot den försäkrade som om det bolaget ensamt hade beviljat försäkring. Du har dock inte rätt till högre ersättning från bolagen än vad som sammanlagt svarar mot skadan. Är summan av ansvarsbeloppen större än skadan, fördelas ansvarigheten mellan bolagen efter förhållandet mellan ansvarsbeloppen. Avdrag på ersättning C 17. Aktsamhetskrav Försäkringen ger dig ett långtgående skydd vid skada. Du måste dock själv medverka till att skada inte inträffar. I villkoret finns några krav på aktsamhet som du måste följa för att inte riskera avdrag på ersättningen. Hur vi beräknar avdraget framgår vid respektive aktsamhetskrav i villkorstexten. Hänsyn tas till den betydelse förfarandet haft för skadan eller dess omfattning och till omständigheterna i övrigt. Framkallande av försäkringsfall Försäkringen gäller inte för dig om du framkallat skadan uppsåtligen eller, i den mån du uppsåtligen förvärrat följderna av en skada. Om skadan uppkommit eller dess följder förvärrats genom grov vårdslöshet från din sida kan vi göra avdrag på ersättningen. Detsamma gäller om du annars måste antas ha handlat eller underlåtit att handla i vetskap om att detta innebar en betydande risk för att skadan skulle inträffa. Avdraget kan i allvarliga fall leda till att du inte får någon ersättning alls. Räddningsplikt När en skada inträffar åligger det varje försäkrad att efter bästa förmåga begränsa dess omfattning till exempel larma brandkåren vid brand och försöka rädda hotad egendom i den mån det kan ske utan fara. Rimlig kostnad för åtgärd att hindra följderna av en skada som hänt ersätts av oss vare sig åtgärden lyckats eller inte, i den mån du inte har rätt till ersättning från annat håll. Det nu sagda gäller även om det är fråga om att hindra en skada som omedelbart hotar att inträffa. Däremot ersätter vi inte förebyggande åtgärder som till exempel kostnad för låsbyte vid förlust av bilnyckel. Har du uppsåtligen åsidosatt dina skyldigheter att vidta räddningsåtgärder kan vi göra avdrag på ersättningen efter vad som är skäligt med hänsyn till omständigheterna. Detsamma gäller om du har åsidosatt dina skyldigheter med vetskap om att det innebar en betydande risk för att skadan skulle inträffa eller annars genom grov vårdslöshet.

15 Allmänna bestämmelser 15 Identifikation med den försäkrade vid tillämpning av punkt C 16 Med ditt handlande likställs handlande av den som med ditt samtycke har tillsyn över den försäkrade egendomen. Undantag från bestämmelser om avdrag enligt punkt C 8 och C 17 samt vid brott mot Aktsamhetskrav C 18. Vi gör inget avdrag vid ringa oaktsamhet handlande av någon som var allvarligt psykiskt störd eller som var under tolv år. handlande som avsåg att förebygga skada på person eller egendom i sådant nödläge att handlandet var försvarligt. handlande som avsåg att förebygga skada på person eller egendom i sådant nödläge att handlandet var försvarligt Återkrav C 19. I samma utsträckning som vi har betalat ersättning för skada övertar vi din rätt att kräva ersättning av den som är ansvarig för skadan. För trafikförsäkring gäller, att i samma utsträckning som vi har betalat ersättning, har vi enligt trafikskadelagen rätt att kräva tillbaka ersättning av den som vållat skadan med uppsåt eller genom grov vårdslöshet eller genom vårdslöshet i förening med rattfylleri eller grovt rattfylleri. Dessutom kan vi enligt trafikskadelagen framställa återkrav mot innehavare av järnväg eller spårväg samt mot den som är ansvarig för skada enligt lagen om produktansvar. Om vi förskotterar pengar eller ställer betalningsgaranti måste du betala tillbaka om det visar sig att du inte hade rätt till ersättningen från försäkringen. Lag, garanti eller annat åtagande C 20. Försäkringen gäller inte för skada som leverantör eller annan ansvarar för enligt lag, garanti eller liknande åtagande. Försäkringen gäller dock om den försäkrade kan visa att den som gjort åtagandet inte kan fullgöra detta. Har du vid köp av egendom tecknat särskild försäkring, så gäller din bilförsäkring endast i den mån ersättning inte lämnas genom den särskilda försäkringen. Krigsskador C 21. Försäkringen gäller inte för skada som har samband med krig, krigsliknande händelser, inbördeskrig, revolution, upplopp eller uppror. Om skadan hänt utanför Sverige tillämpar vi inte undantaget för krigsskador inom tre månader efter oroligheternas utbrott. Förutsättningen för att försäkringen ska gälla är dock att bilen fanns i det drabbade området vid utbrottet och oavbrutet fram till den dag skadan inträffade. Dessutom får du inte ha tagit del i oroligheterna eller tagit annan befattning med dem som rapportör eller dylikt och inte heller låtit någon annan använda bilen för sådana ändamål. Under samma förutsättningar betalar vi också förlust av bil som konfiskerats eller måste lämnas kvar vid evakuering eller internering. Atomskador med mera C 22. Ersättning lämnas inte för skada vars uppkomst eller omfattning har samband med atomkärnprocess. Försäkringen gäller inte heller för skada genom spridande av biologiska, kemiska eller nukleära substanser i samband med terrorhandling. Med terrorhandling avses en skadebringande handling som är straffbelagd där den begås eller där skadan uppstår, och som framstår att vara utförd i syfte att allvarligt skrämma en befolkning otillbörligen tvinga offentliga organ eller en internationell organisation att genomföra eller avstå från att genomföra en viss åtgärd eller

16 16 Allmänna bestämmelser allvarligt destabilisera eller förstöra de grundläggande politiska, konstitutionella, ekonomiska eller sociala strukturerna i ett land eller i en internationell organisation. Dammbrott C 23. Försäkringen gäller inte för skada vars uppkomst eller omfattning har direkt eller indirekt samband med dammbrott.

17 Om skada inträffar 17 Om skada inträffar C 24. Anmäl till oss vad som hänt så snart som möjligt. Ta gärna första kontakten med oss per telefon. Telefonnummer framgår av ditt försäkringsbesked. C 25. Stöld, tillgrepp av fortskaffningsmedel, skadegörelse eller skada som orsakats av annat okänt motorfordon ska också anmälas till polisen. Lämna oss en kopia av polisanmälan. C 26. Skada som har hänt när bilen transporterats på annat färdmedel ska också anmälas till transportföretaget C 27. För att vi ska kunna bedöma ditt ersättningskrav måste du ge oss de upplysningar och handlingar som vi behöver såsom inköpskvitton, läkarintyg och så vidare. Du är också skyldig att medverka till besiktning som vi vill utföra i anledning av inträffad skada. C 28. Om du bryter mot bestämmelserna i punkterna och försummelsen medför skada för oss kan vi göra avdrag på ersättningen. Avdrag görs efter vad som är skäligt med hänsyn till omständigheterna. Vid ringa oaktsamhet görs inget avdrag. C 29. Om du eller någon annan som begär ersättning vid skada uppsåtligen eller av grov vårdslöshet lämnar oriktiga uppgifter, förtiger eller döljer något av betydelse för bedömningen av rätten till ersättning kan vi göra avdrag efter vad som är skäligt med hänsyn till omständigheterna. C 30. Reparation ska i förväg godkännas av oss. Våra anvisningar ska följas vid valet av reparatör, reparationsmetod och material. För försäkringen gäller vissa miljöåtaganden. Dessa framgår av punkterna 50 och 93. Du ska som ägare till bilen, efter vårt medgivande, beordra reparation samt godkänna eller reklamera utfört arbete. C 31. Vi strävar efter att betala skador så snart det går och i de fall utredningen drar ut på tiden kan vi betala ersättning i förskott. Skulle det ändå, trots att du gjort vad som åligger dig och skadad egendom reparerats eller återanskaffats, dröja mer än en månad innan du får ersättning får du ränta på det belopp du är berättigad till. Dröjsmålsräntan beräknas enligt 6 räntelagen. Medan vi väntar på polisutredning eller värdering får du istället ränta enligt Riksbankens referensränta. Även sådan ränta beräknas från den tidpunkt som anges i första stycket. Vi betalar inte ut räntebelopp som understiger 100 kronor. Försäkringen gäller inte för förlust som kan uppstå om skadeutredning, reparationsåtgärd eller betalning av ersättning fördröjs på grund av krig, krigsliknande händelser, inbördeskrig, revolution eller uppror eller på grund av myndighets åtgärd, strejk, lockout, blockad eller liknande händelse. C 32. Du förlorar din rätt till försäkringsersättning om du inte väcker talan mot oss inom tre år från det du fick kännedom om att fordringen kunde göras gällande och i varje fall inom tio år från det att fordringen tidigast hade kunnat göras gällande. Om du anmält

18 18 Om skada inträffar skadan till oss inom den tid som angetts här, har du dock alltid sex månader på dig att väcka talan mot oss, räknat från den dag då vi meddelat dig vårt slutliga beslut i ersättningsfrågan. C 35. Om vi förskotterar pengar eller ställer betalningsgaranti för någon typ av kostnader måste du betala tillbaka om det visar sig att du inte hade rätt till ersättning från försäkringen. Om du behöver hjälp C 33. Kontakta oss eller Folksam Jour om du har behov av omedelbar hjälp på telefon eller e-post: Inom Sverige Inom Norden E-postadress: C 34. Utanför Norden kan du också få hjälp av SOS-International i Köpenhamn som har öppet dygnet runt eller Falck Travel Care i Sverige. Du kan till exempel få hjälp med att ordna hemtransport vid olycksfall eller akut sjukdom. Du kan också få hjälp att klara oförutsedda utgifter på grund av skada. Du kan ringa, faxa eller skicka e-post. SOS-International Nitivej 6 DK-2000 Frederiksberg Denmark E-post: Telefon Telefax Folksam S Stockholm, Sweden Telefon Telefax Falck TravelCare P.O Box SE Stockholm E-post: Telefon Telefax

19 Vi vill att du ska vara nöjd 19 Vi vill att du ska vara nöjd Vänd dig först till oss på Folksam C 36. Om du har frågor, ta i första hand kontakt med din handläggare. Då har du möjlighet att få förklaringar och kompletterande upplysningar. Adress och telefonnummer finns på brevet från din handläggare samt ditt försäkringsbesked. Om du skulle vilja gå vidare med ditt ärende, har du rätt att få det prövat. Värdering av lös egendom Vi brukar rådfråga en utomstående sakkunnig. Du har också möjlighet att begära att en värderingsman, förordnad av handelskammaren i länet, avger ett utlåtande. Det kostar pengar men kommer värderingsmannen fram till ett högre belopp än vad vi erbjudit, står vi för hela hans kostnad. I annat fall betalar du och vi hälften var. Vi ersätter endast en värdering. Kundombudsmannen Folksam, prövar kostnadsfritt de flesta försäkrings-, sparande- och skadeärenden. Det är en fristående och opartisk instans. Anmälan måste göras inom ett år från det att Folksam lämnat slutligt besked. Adress: Kundombudsmannen Folksam Stockholm. telefon e-post: eller se folksam.se/kundservice/kundombudsmannen Allmänna reklamationsnämnden, ARN prövar kostnadsfritt de flesta tvister angående privatpersoners försäkringar. Undantag är tvister som rör lägre belopp än kronor, medicinska bedömningar eller vållandefrågor vid trafikolyckor. Anmälan till ARN måste göras senast sex månader efter det att Folksam eller Kundombudsmannen Folksam lämnat slutligt besked. Adress: Box 174, Stockholm Telefon: Tingsrätten kan pröva din tvist med Folksam. Då kan din ordinarie fordonsförsäkrings rättsskydd ofta nyttjas. Konsumenternas Försäkringsbyrå ger kostnadsfri information och råd i försäkringsfrågor, men prövar inte enskilda försäkringstvister. Adress: Box 24215, Stockholm Telefon: Kommunal konsumentvägledning finns i många kommuner och ger råd och hjälp i försäkringsärenden. Adress och telefonnummer hittar du i telefonkatalogen eller på internet. Vänta inte för länge med att anmäla din skada eller att få din tvist prövad. Du kan då förlora din rätt till ersättning (preskription). Vill du undvika preskription måste du väcka talan vid domstol. I regel måste det ske inom tre år från det att du fått kännedom om att fordringen kunde göras gällande. I varje fall måste talan väckas inom tio år från det att fordringen tidigast kunnat göras gällande. Om du anmält en skada före preskriptionstidens utgång har du alltid sex månader på dig att väcka talan vid domstol från det att du fått slutligt besked från Folksam.

20 Folksam Stockholm folksam.se S

Försäkringsvillkor 1 januari 2008. SjöSäker båtförsäkring

Försäkringsvillkor 1 januari 2008. SjöSäker båtförsäkring Försäkringsvillkor 1 januari 2008 SjöSäker båtförsäkring Innehåll Översiktlig information... 4 Var försäkringen gäller och för vem... 5 Självrisker... 5 Försäkringsbelopp... 5 Allmänna begränsningar...

Läs mer

Motorfordonsförsäkring

Motorfordonsförsäkring Motorfordonsförsäkring motorfordon, släpfordon och motorredskap allmänna villkor företagsmotor 1 mars 2009 Här har vi samlat det mesta som vår motorförsäkring kan omfatta. I vissa fall finns det kompletterande

Läs mer

Motorfordonsförsäkring P 600 Motorfordonsförsäkring

Motorfordonsförsäkring P 600 Motorfordonsförsäkring P 600 FÖR MOTORFORDON, SLÄPFORDON OCH MOTORREDSKAP Sida 2 av 62 De viktigaste delarna Försäkringsvillkoret innehåller en rad bestämmelser. Vi har valt ut några viktiga som du bör läsa på en gång. Observera

Läs mer

MOTORFORDONS- FÖRSÄKRING

MOTORFORDONS- FÖRSÄKRING GJ 1:9 MOTORFORDONS- FÖRSÄKRING FÖR MOTORFORDON, SLÄPFORDON OCH MOTORREDSKAP allmänna villkor Här har vi samlat det mesta som vår motorförsäkring kan omfatta. Notera att det i vissa fall finns kompletterande

Läs mer

För dig som är. på väg. 1 januari 2011

För dig som är. på väg. 1 januari 2011 För dig som är på väg 1 januari 2011 Säkert på väg Har du en Toyota? I så fall låter du säkert en Toyotaspecialist serva din bil. Och på samma sätt kan du försäkra din bil hos någon som är bra på att försäkra

Läs mer

Motorfordonsförsäkring

Motorfordonsförsäkring GJ 1:11 Motorfordonsförsäkring För motorfordon, släpfordon och motorredskap Allmänna försäkringsvillkor Gäller från 2015-02-01 Här har vi samlat det mesta som vår motorförsäkring kan omfatta. Notera att

Läs mer

MOTORFORDONS- FÖRSÄKRING

MOTORFORDONS- FÖRSÄKRING GJ 1:6 MOTORFORDONS- FÖRSÄKRING FÖR MOTORFORDON, SL ÄPFORDON OCH MOTORREDSK AP allmänna villkor Här har vi samlat det mesta som vår motorförsäkring kan omfatta. Notera att det i vissa fall finns kompletterande

Läs mer

Försäkringsvillkor 1 januari 2011. Toyota Bilförsäkring I samarbete med Folksam

Försäkringsvillkor 1 januari 2011. Toyota Bilförsäkring I samarbete med Folksam Försäkringsvillkor 1 januari 2011 Toyota Bilförsäkring I samarbete med Folksam S9176.indd 1 2010-12-30 10:00:23 Toyota Bilförsäkring i samarbete med Folksam Toyota Bilförsäkring är en skräddarsydd försäkring

Läs mer

Försäkringsvillkor Bil. Januari 2009. Ring oss gärna på: 08-541 705 36

Försäkringsvillkor Bil. Januari 2009. Ring oss gärna på: 08-541 705 36 Försäkringsvillkor Bil Januari 2009 Ring oss gärna på: 08-541 705 36 Några ord om din försäkring För bil som du använder i trafiken är du tvungen att ha en trafikförsäkring. Den ersätter de skador som

Läs mer

Information angående villkorstexter

Information angående villkorstexter Information angående villkorstexter 27 december 2010 1 (18) B4 Följande villkor är inkluderade: Läsanvisning - övrig information 2 Hur du läser de försäkringshandlingar du fått 2 Korrekt försäkring? 2

Läs mer

Försäkringsvillkor Bil

Försäkringsvillkor Bil gäller från 1 maj 2012 Försäkringsvillkor Bil sakförsäkring Innehåll Översiktlig information... 4 Allmänna försäkringsvillkor...9 Vilka fordon villkoren gäller för...9 Vad som ingår i försäkringen...9

Läs mer

SVEMO Tävlingsfordon

SVEMO Tävlingsfordon SVEMO Tävlingsfordon Garageförsäkring och Transportförsäkring GÄLLER FRÅN 1 JUNI 2014 FÖRSÄKRINGSVILLKOR sida 1 Innehållsförteckning A Information 3 1. Allmän information 2. Aktsamhetskrav, nedsättning

Läs mer

Lexus In Business Bilförsäkring. 1 oktober 2014

Lexus In Business Bilförsäkring. 1 oktober 2014 Lexus In Business Bilförsäkring 1 oktober 2014 2 Foto: Andreas Lind 3 Säkert på väg Har ditt företag en Lexus? I så fall låter du säkert en auktoriserad Lexus-verkstad serva din bil. Och på samma sätt

Läs mer

Försäkringsvillkor fordonsförsäkring 2011-09-23

Försäkringsvillkor fordonsförsäkring 2011-09-23 Försäkringsvillkor fordonsförsäkring 2011-09-23 Innehållsförteckning Försäkringsbrev... 3 För vem gäller försäkringen?... 3 För vad gäller försäkringen?... 3 När gäller försäkringen?... 4 Var gäller försäkringen?...

Läs mer

Motor. Försäkringsvillkor 1 januari 2014

Motor. Försäkringsvillkor 1 januari 2014 Motor Försäkringsvillkor 1 januari 2014 HUR SKA VILLKOREN LÄSAS? Det är viktigt att du läser villkoren och ditt försäkringsbrev tillsammans. Då kan du se vad som gäller för just din försäkring. Om du råkar

Läs mer

Entusiast, MC-försäkring och EU-moped klass I Villkor 2004-04-01

Entusiast, MC-försäkring och EU-moped klass I Villkor 2004-04-01 Entusiast, MC-försäkring och EU-moped klass I Villkor 2004-04-01 EM 5 Länsförsäkringar Bergslagen......................021-19 01 00, 019-19 46 00 Blekinge Länsförsäkringsbolag......................................0454-30

Läs mer

RENAULT FÖRSÄKRING. Har du tecknat vårt Tilläggspaket är du helgarderad om du skulle råka ut för en ersättningsbar skada. renault tilläggspaket

RENAULT FÖRSÄKRING. Har du tecknat vårt Tilläggspaket är du helgarderad om du skulle råka ut för en ersättningsbar skada. renault tilläggspaket FÖRSÄKRINGSVILLKOR PRIVATÄGDA PERSONBILAR GÄLLER FR O M 1 JANUARI 2014 1 BRA ATT VETA OM RENAULT FÖRSÄKRING. Vårt mål är att ge dig ett bekymmersfritt bilägande och vi vill därför att du tar dig tid och

Läs mer

VILLKOR Bilförsäkring

VILLKOR Bilförsäkring VILLKOR BILFÖRSÄKRING 2015-01-01 1 VILLKOR Bilförsäkring 2015-01-01 2 VILLKOR BILFÖRSÄKRING 2015-01-01 Svedea är ett nischat bolag med en tydlig ambition: Att bli nummer ett i de marknadssegment där bolaget

Läs mer

FULLSTÄNDIGA VILLKOR. Innehållsförteckning

FULLSTÄNDIGA VILLKOR. Innehållsförteckning Sida 1 av 14 Innehållsförteckning 1. Allmänt om försäkringen 2. Var, för vilken egendom och för vem gäller försäkringen 3. Trafikförsäkring 4. Egendomsskydd 5. Vagnskada 6.Tilläggsförsäkringar 7. Värderings-

Läs mer

AA 1:1 - Allmänna avtalsbestämmelser

AA 1:1 - Allmänna avtalsbestämmelser AA 1:1 - Försäkringsvillkor gäller från och med 2006-01-01 Villkoret ingår i en serie villkor för företagsförsäkring. Samtliga dessa vilkor är indelade efter ett gemensamt system. Detta medför att numreringen

Läs mer

Försäkringsvillkor. Kollektiv olycksfall KO 201 2012-04-01

Försäkringsvillkor. Kollektiv olycksfall KO 201 2012-04-01 Försäkringsvillkor Kollektiv olycksfall KO 201 2012-04-01 1 Innehåll Försäkringsvillkor för kollektiv olycksfallsförsäkring... 3 A Allmänna försäkringsvillkor... 3 A1 Gruppavtal... 3 A2 Försäkringsvillkor...

Läs mer

Försäkringsvillkor för Nordic Choice Club MasterCard Reseförsäkring utfärdad av Trygg-Hansa

Försäkringsvillkor för Nordic Choice Club MasterCard Reseförsäkring utfärdad av Trygg-Hansa Försäkringsvillkor för Nordic Choice Club MasterCard Reseförsäkring utfärdad av Trygg-Hansa Gäller för resor köpta från och med den 1 januari 2009. Försäkring nr: TH0110-1 Reseförsäkringen gäller för följande

Läs mer

Villkor Gruppförsäkring gällande under Viss Verksamhet

Villkor Gruppförsäkring gällande under Viss Verksamhet 1(6) Villkor Gruppförsäkring gällande under Viss Verksamhet Villkor nr 140 från och med den 1 januari 2009 Villkoret gäller för varje person som omfattas av verksamhet anordnad av organisation som tecknat

Läs mer

Försäkringsvillkor Idrottsförsäkring Villkor nr i05 Gäller från och med 2005-04-01. Idrottsförsäkring

Försäkringsvillkor Idrottsförsäkring Villkor nr i05 Gäller från och med 2005-04-01. Idrottsförsäkring Försäkringsvillkor Idrottsförsäkring Villkor nr i05 Gäller från och med 2005-04-01 Idrottsförsäkring Innehåll Läs detta först......................... 4 Information............................ 5 Folksams

Läs mer

Försäkringsvillkor. Bil Januari 2012. Ring oss gärna på: 08-541 705 36

Försäkringsvillkor. Bil Januari 2012. Ring oss gärna på: 08-541 705 36 Försäkringsvillkor Bil Januari 2012 Ring oss gärna på: 08-541 705 36 Innehåll Sid Några ord om din försäkring 2 Hur ska villkoren läsas? 2 Så beräknas priset på din bilförsäkring 2 När din bil är avställd

Läs mer

Motorfordons- försäkring

Motorfordons- försäkring Motorfordons- försäkring GL 160:2 Dessa villkor ingår i en serie villkor för Företagsförsäkring. Villkoren gäller from 2015-01-01 Försäkrings AB Göta Lejon Stora Badhusgatan 6 411 21 Göteborg telefon:

Läs mer

Försäkringsvillkor bil

Försäkringsvillkor bil Försäkringsvillkor bil Konsument Januari 2010 Ring oss gärna på: 0770-110 220 Innehåll Sid Några ord om din försäkring 2 Hur ska villkoren läsas? 2 Så beräknas priset på din bilförsäkring 2 När din bil

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR 93:8 2015-01-01. Seniorförsäkring Grupp

ALLMÄNNA VILLKOR 93:8 2015-01-01. Seniorförsäkring Grupp ALLMÄNNA VILLKOR 93:8 2015-01-01 Seniorförsäkring Grupp 2 Seniorförsäkring Grupp 93:8 Seniorförsäkring Grupp 93:8 3 SENIORFÖRSÄKRING GRUPP 93:8 INNEHÅLL A. FÖRSÄKRINGENS OMFATTNING Var försäkringen gäller

Läs mer

Försäkringsvillkor. Motorfordon 2011-02-01

Försäkringsvillkor. Motorfordon 2011-02-01 Försäkringsvillkor Motorfordon 2011-02-01 1 Innehåll Försäkringsvillkor för privat personbil, lätt lastbil, släpvagn, husbil och husvagn... 4 A Allmänna försäkringsvillkor... 4 A1 Vilka fordon försäkringen

Läs mer

Villkor Semesterförsäkring Gäller fr.o.m. 1april 2015

Villkor Semesterförsäkring Gäller fr.o.m. 1april 2015 Villkor Semesterförsäkring Gäller fr.o.m. 1april 2015 Försäkringsgivare för denna försäkring är ERV Försäkringsaktiebolag (publ). Box 1, SE-172 13 Sundbyberg (Besöksadress: Löfströms Allé 6 A),Telefon:

Läs mer