Variansberäkningar KPI

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Variansberäkningar KPI"

Transkript

1 STATISTISKA CENTRALBYRÅN Slutrapport (9) Varasberäkgar KPI Varasberäkgar KPI Iledg Grov varasskattg Detaljerade varasskattgar av tuga produktgrupper 5 Rätekostader 5 Charter 6 Böcker 8 Utrkesflyg 0 Iträdesbljetter tll öje El-udersökgara (hyres- och bostadsrätt, samt ega hem) Eldgsolja Fastghetsförsäkrg 3 Baktjäster 3 Nya blar 3 Hyresudersökge 3 Sammafattg 5 Ytterlgare arbete 7 Refereser 7 Appedx : Grovskattg av KPI cetralprser 8 Appedx : Urvalsvaras dextal vd ldrg klustrg Appedx 3: Varasberäkgar KPI tervjuarsystem 5 Taylorutvecklg 5 Resamplg-metod 5 Modellbaserad skattg 6 Resultat 6 Varasberäkgar för Lokalprsudersökge 7 Daglgvarudersökge 8 Refereser 9

2 STATISTISKA CENTRALBYRÅN Slutrapport (9) Iledg Arbetet med varasskattg av KPI cetralprser avgräsas beroede på att det te fs e gemesam databas med prsotergar uta alltg lgger separata Excelfler för varje produktgrupp och år. Detta medför att möjlghetera tll varasskattgar över flera år samt måader uder respektve år måste begräsas för att arbetet skall kua geomföras uder gva tdsramar. Av dea aledg geomförs skattgar huvudsaklge på dextal för perode december 005 tll december 006. På detta vs studeras årstakte edast då ma te har ett urvalsbyte uder perode. Ma ka således te geeralsera dessa resultat tll att gälla årstakte för samtlga måader uder året, eftersom osäkerhete blr större är perode efattar ett urvalsbyte. I vssa estaka fall kommer äve dextal för adra tdsperoder att avädas där det bedöms vara av stor betydelse för resultatet. Prsmätgara om cetralprssystemet är av s atur äve spretga med avseede på urvalsförfarade och prsmätgsmetoder. Av dea aledg blr det tvuget att btvs aväda olka metoder för varaskattgara om de olka produktgruppera. För att göra arbetet haterbart görs tll att börja med e grov varasskattg av samtlga produktgrupper som efattas cetralprssystemet, för att på så sätt ursklja tuga grupper vlka har störst verka på osäkerhete KPI:s totaldex. Nästa steg är att gå vdare och fokusera på dessa problemgrupper för e fördjupad aalys samt förfad våskattg av varase. Grov varasskattg Metode för de ledade varasskattge är eklast täkbara då det prmära är att få e överblck över vlka produktgrupper som har de största osäkerhete, och på så sätt se var eerg skall läggas för vdare arbete med varasskattgara. För de flesta produktgrupper gjordes e helt ostratferad varasskattg av medelvärdet för dextale mella base december 005 och december 006. Ige häsy togs tll ädlghetskorrektoer eller urvalsmetod. Explcta vkter om produktgruppera har bara aväds är de berörda urvalsdmesoe är totaludersökt. Matematskt är metode elgt följade: V ( I ) j = = ( I I ) j ( ) () Med cetralprser avses de prsuppgfter som samlas cetralt av prsehete, tll skllad frå tervjuarsystemet.

3 STATISTISKA CENTRALBYRÅN Slutrapport 3(9) I = j = I j () = j = I I j produktgrupp prsobservato = medeldex för produktgrupp = dextal för prsobservato j = atal prsobservatoer produktgrupp Edast de fall där produktgruppe utgörs av e totaludersökg har urvalsmetodke fått betydelse geom att varase där är 0, exempelvs udersökge för TV-lces. Det fs äve ett atal produktgrupper där dex te produceras av prsehete uta kommer frå adra eheter på SCB, alteratvt utfrå. För dessa sätts atge varase tll 0, ex. baroch äldreomsorg, vlka det ärmaste ka betraktas som totaludersökgar, alteratvt har dessa bara lämats tllsvdare ex flyttg. Iom ett fåtal produktgrupper har stratfergar gjorts är ett urvalssteg är totaludersökt. Exempelvs om el-udersökge har stratfergar gjorts efter el och ätavgftera om de olka kudkategorera elgt: V ( I ) = = ω S (3) där är vkt för respektve avtalsform. Udersökge omfattar vsserlge te rktgt samtlga avtalsformer, me täckge dea dmeso bedöms vara så pass god att dea stratferg ka göras. I appedx fs e sammaställg de grova skattgara av samtlga produktgrupper om cetralprssystemet. För varje produktgrupp preseteras dels det skattade medelfelet på dexvärdet för udersökge, dels medelfelet multplcerat med dess adel av KPI totalt för att på så vs få fram ett mått på hur tugt osäkerhete udersökge väger KPI totalt, och dels ett 95 % kofdestervall termer av dexeheter. De tygst vägade produktgruppera termer av medelfel multplcerat med vkt KPI är följade: Uttrycket medelfel kommer fortsättge att avädas trots att det egetlge rör sg om ett skattat medelfel.

4 STATISTISKA CENTRALBYRÅN Slutrapport 4(9) Tabell Produktgrupp Medelfel Medelfel multplcerat med vkt KPI Rätekostader 3,369 0,67 Charter,66 0,05 El hyres- och bostadsrätt,383 0,0 Böcker 3,443 0,00 El ega hem 0,738 0,09 Nya blar 0,53 0,05 Eldgsolja,830 0,05 Utrkes flygresor 5,3 0,03 Iträdesbljett öje 3,05 0,0 Fastghetsförsäkrg 3,09 0,0 Baktjäster,53 0,0 Dea lsta utgör de tygst vägade udersökgara och därför lgger fokus på dessa. Vdare är det äve kät att udersökgara för mobltelefo samt fasta ättjäster har stor osäkerhet. Upplägget på dessa udersökgar är dock vecklat och e god varasskattg av dessa kräver mycket arbete och v har därför prorterat de övrga udersökgara tllsvdare. Hyresudersökge är vktmässgt de tygsta gruppe om KPI, me detta dex produceras te av prsehete och därför har ge grovskattg gjorts för dea udersökg. Varasskattgar preseteras dock seare detta PM.

5 STATISTISKA CENTRALBYRÅN Slutrapport 5(9) Detaljerade varasskattgar av tuga produktgrupper För att kua göra e mer korrekt varasskattg av dessa produktgrupper behövs e geomgåg av dem var för sg. Faktorer som är av betydelse och som te är beaktat de grova skattge är främst: urvalsmetodk, urvalsstorlek, säsogsmöster, samt adra specfka faktorer som tllfällgt ka påverka varase på ett oormalt vs. I flertalet av dessa udersökgar sker urvalet två steg: företagsurval samt produkturval, ex charterflyg, utrkesflyg, el m.m. I dessa fall aväder v följade skattgsmetod 3 för att särsklja varaskompoetera frå respektve urvalssteg: ( I I ) ( f ) ( ) ( ) ( I I ) j f m = j= = m + f ( m ) Vˆ( I ) = (4) Där ( N f) = N ädlghetskorrekto företagsdmesoe. M m ( f ) = ädlghetskorrekto produktdmesoe. M N är atal företag populatoe, är atal företag urvalet. M är atal produkter populatoe, m är atal produkter urvalet. Dea metod gäller för atagadet om OSU om respektve urvalssteg. Detta är te alltd helt korrekt, me för de udersökgar dea metod applceras på bedöms urvalet approxmatvt vara OSU. Rätekostader Vd e första ablck verkar osäkerhete om räteudersökge utgöra de särklass tygsta poste om cetralprssystemet. Medelfelet multplcerat med vkte KPI för perode december 005 tll december 006 skulle lgga på 0,67. Udersökge är dock stt uvarade utförade relatvt heltäckade. De täcker prcp alla produkter som erbjuds på markade, vlka utgörs av olka bdgstder på lå. Om ma tttar på företagsurvalet så omfattar detta ca 90 procet av markade. När ma applcerar (4) på dea udersökg, där det första blocket formel utgör varase mella företag och det adra blocket varase mella produkter, samt för 3 Cochra 977 s 78 (0.5)

6 STATISTISKA CENTRALBYRÅN Slutrapport 6(9) ädlghetskorrektoera ( f ) = 0, och ( f ) =, sjuker verka frå räteudersökge på KPI tll 0,04. Fortfarade utgör dock rätekostadera de esklt tygsta poste uder 006. Om ma tttar på adra år vsar det sg dock att 006 är ett gaska udda år pga. rksbake påbörjade e sere av höjgar av reporäta uder detta år. Det fck tll följd att utvecklge för de rörlga rätora var helt skld jämfört med utvecklge för rätora för lå med låga bdgstder uder året. Detta gav upphov tll e kraftgt ökad varas uder just detta år. Som jämförelse låg medelfelet multplcerat med vkte KPI uder december 004 tll december 005 på 0,0046, dvs. ca e todel av motsvarade värde för 006. Koteta är att räteudersökge är det ärmaste heltäckade som de är dag, och de osäkerhet som fas uder 006 var av tllfällg atur pga. rätempulsera uder just detta år. Charter Dea produktgrupp är elgt de ledade varasskattge de tygsta poste efter rätekostader om cetralprssystemet. De gjorda skattge baserar sg på prskvoter uder perode december 005 tll december 006, och omfattar de fyra största charterbolage. I oktober 006 gck två av dessa samma, således udersöks u bara tre bolag. I de detaljerade skattge applceras åter (4). Blocke formel utgörs av varas mella företag samt varas mella produkter, som detta fall utgörs av typresor. Företagsurvalet täcker ca 7 procet av de 0 största bolage, e grov höftg skulle vara att v täcker ca 70 procet företagsdmesoe. Detta ger ädlghetskorrektoe ( f ) = 0, 3. Produkturvalet av det totala atalet resor borde vara ltet. Om ma approxmerar dea ädlghetskorrekto tll ( f ) = dvs. att täckge produkturvalet är ca 0 procet så ger det alla fall te e uderskattg av varase. Iom dea udersökg fs aledg att tro att prsutvecklge varerar kraftgt uder året pga. udersökge praktke består av två urval, sommarresor samt vterresor vlka mäts med vss överlappg uder separata peroder av året. Av dea aledg görs skattgar på dextale mella base och varje eskld måad uder året. Det vsar sg u att det fs e kraftg varato uder året med e betydlgt större varas uder sommarmåadera. Se eda

7 STATISTISKA CENTRALBYRÅN Slutrapport 7(9) Dagram 0,0007 Skattad varas för charterresor mella december 005 och respektve måad 006 0,0006 0,0005 0,0004 0,0003 0,000 0,000 0 JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC När ma för ädlghetskorrektoera modelle samt aväder ett medelvärde av varasskattgara för de esklda måadera uder året, ges e aa bld av osäkerhete udersökge. Trots ädlghetskorrekto vsar det sg att tdgare varasskattag var uderkat pga. hög varas uder sommarmåadera. Medelfelet hamar u på,77 dexeheter, multplcerar med vkte KPI ges sffra 0,035. Motsvarade sffror de grova skattge var,7 samt 0,05. Värt att otera är att produkturvalet om dea udersökg själva verket är ett kvoturval, meda modellatagadet för varasskattg el. (4) var att urvalet var OSU. Av dea aledg skulle möjlge varase vara ågot överskattad eftersom kvoturvalet ka förvätas ge e bättre träffsäkerhet ä ett OSU. Trots att osäkerhete om dea udersökg har stor verka på KPI totalt så är medelfelet te extremt högt uta det höga väggstalet (ca procet av KPI) har stor betydelse för att udersökge stcker ut.

8 STATISTISKA CENTRALBYRÅN Slutrapport 8(9) Böcker Det har äve tdgare vart kät att dea udersökg dras med stor osäkerhet, och e omformg gjordes för udersökgsåret 007. Därför har data frå detta år aväds tll skllad mot de övrga udersökgara där 006 aväds som observatosår. I de utredg som geomfördes tert på prsehete uder 006, och som ledde fram tll de uvarade utformge, föreslogs äve e hedosk modell som de deala för bokudersökge (A-metod elgt Eurostat). Me med motverge att böcker står för e så lte del av KPI fördes de dock te. Dages utformg av udersökge dras äve med tydlga mätproblem, vlket kaske är det största problemet med dea udersökg. Bokhadlara ager prset för ett atal böcker på e topplsta, me de fall dea te fylls upp, vlket är valgt förekommade, mputeras föregåede måads värde. Av dea aledg kommer varase geerellt att uderskattas dea udersökg. Udersökg består prcp av tre urvalssteg. Det första är typ av försäljgskaal och består av: bokhadel, ätbokhadel, bokklubb, samt varuhus, vlket prcp täcker hela spektret och ka geeralseras som totaludersökt. Nästa steg är ett företagsurval, och det ssta är udersökt bokkategor, dvs. fack-, skö-, barltteratur samt pocket. Upplägget på dea udersökg lämpar sg för e modellbaserad varasaalys 4 vlke aväds för att udersöka vlka urvalsteg som geererar osäkerhete udersökge. Dea metod går ut på att skatta e regresso 5 med dextale som beroede varabel, samt detta fall två grupper av dummyvarabler som förklarade varabler, där varje grupp represeterar ett urvalsteg. Således e grupp för företagsurvalet, dvs. e dummyvarabel för varje saluförade företag, och e grupp för bokkategorer, dvs. dummyvarabler för fackböcker, sköltteratur osv. På detta sätt får v fram ett sgfkasvärde för varje steg eller grupp av dummyvarabler. Tolkge blr att ett lågt p-värde för ex. företag ebär att urvalet av företag har stor verka på varase udersökge totalt, meda ett högt värde betyder att urvalssteget är oväsetlgt för varasskattge. Varasaalyse har gjorts för dextale mella base och aprl, august samt december 006. Resultate vsas tabell eda: 4 Norberg Proc GLM (SAS)

9 STATISTISKA CENTRALBYRÅN Slutrapport 9(9) Tabell Aprl August December R 0,76 0,6 0,77 P-värde Företag 0,0008 0,0360 0,0008 P-värde Kategor 0,894 0,3306 0,076 Det sammataga förklargsvärdet är geomgåede väldgt högt och det är huvudsaklge gruppe av företagsvarabler som förklarar detta värde eftersom det är geomgåede sgfkat på 5 % vå, meda kategorvarablera edast är sgfkata december måad. De slutsats ma ka dra av detta är att osäkerhete mella de olka bokkategorera är försumbart meda det tressata för e varasskattg dea udersökg är osäkerhete mella företag. Detta leder fram tll e alteratv skattgsmetod där ma ser tll varase mella företag och te tar häsy tll varase om dessa dvs. mella bokkategorer. Dessutom, eftersom urvalsdmesoe försäljgkaaler ka ases som totaludersökt görs e stratferg mella de olka försäljgskaalera och de explcta vkter som fs på dea vå aväds, elgt formel (3). Resultatet med dea skattgsmetod blr att medelfelet stger tll 3,96 frå 3,44 elgt de grova skattge, och medelfelet multplcerat med vkte KPI totalt blr u 0,03 jämfört med 0,00 tdgare. Med avseede på resultatet ova verkar te osäkerhete udersökge lgga att det är ett för sävt urval av bokkategorer, uta sarare att det är för få udersökta företag. Ett alteratv tll att föra e hedosk prsmätgsmodell för böcker vlket dskuterats tdgare, är således att öka urvalet av udersökta butker. Fråga är äve vlket som är mest kostadseffektvt, me dea dskusso lgger utaför detta projekt.

10 STATISTISKA CENTRALBYRÅN Slutrapport 0(9) Utrkesflyg Här aväds samma metod och samma tdsperod som för charterresor, dvs. prskvotera mella base december 005 och respektve måad uder 006. Det vsar sg tll att börja med att de ledade grova varasskattge är uderkat, samt att det fs e kraftg varato av varase över året, dock går det te att ursklja ett tydlgt säsogsmöster som om charterflyget. Se eda. Dagram Skattad varas för utrkesflyg mella december 005 och respektve måad 006 0,003 0,005 0,00 0,005 0,00 0, JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC Aledge tll de ledade uderskattge var trolge pga. att de två olka typresor som observeras för varje destato och researragör betraktades som oberoede observatoer. I de seare aalyse aväds stället ett medelvärde av de två resevaratera, vlket äve är det gällade beräkgsförfaradet udersökge. Uppskattgsvs täcks ca 75 procet av markade företagsdmesoe, vlket ger ädlghetskorrektoe ( f ) = 0, 5 dea dmeso. Produktdmesoe är svår att uppskatta täckge om, därför sätts på samma sätt som om charterflyget dea ädlghetskorrekto tll ( f ) =, trolge är dock detta värde betydlgt lägre. Medelfelet hamar u på 3,7 och multplcerat med vkte KPI blr det 0,009. Detta ebär ågot lägre värde jämfört med de ledade varasskattge. Varasaalys på motsvarade sätt som om bokudersökge är gjord me resultatet är te lka etydgt för dea udersökg, och därför tllåts te resultatet av dea aalys att verka på varasskattge.

11 STATISTISKA CENTRALBYRÅN Slutrapport (9) Iträdesbljetter tll öje I dea udersökg prsmäts ett atal trädesprser på krogar, attklubbar m.m. Täckgsgrade är prcp lka med 0 företagsdmesoe, och därmed är det te tressat att göra e skattg lkade de om utrkesflyg samt charter. Problemet om dea udersökg är sarare produktdmesoe, där vssa ställe aväder sg av dffereterade trädesbljetter beroede på kö, veckodag och klockslag, meda adra har ett ehetlgt prs för träde. Resultatet blr att de fall detta förekommer ka ma te betrakta prsobservatoera för e och samma krog/klubb som oberoede på samma sätt prsobservatoer mella olka krogar/klubbar. Problemet avhjälps med e skattgsmetod för ldrg klustrg vlke preseteras detalj appedx. Dea metod ger e vss uppblåsg av osäkerhete jämfört med om ma skulle betrakta klusterobservatoera som oberoede. Här görs äve atagadet att prsutvecklge mella trädesbljetter för ett och samma ställe följs åt perfekt ( ρ = ). Dvs. ma blåser upp varase maxmalt för dessa observatoer, jämfört med om ma atog ett lägre värde på ρ. Resultatet blr att medelfelet stget tll 3,79 jämfört med 3,03 tdgare, samt medelfelet multplcerat med vkte KPI stger tll 0,05 jämfört med 0,0 tdgare. El-udersökgara (hyres- och bostadsrätt, samt ega hem) El-udersökge tas upp två separata delar KPI: El för hyres- och bostadsrätter samt el för ega hem, me udersökge är de samma och därför preseteras de här tllsammas. I de ledade grova skattge tog häsy tll att produktdmesoe är totaludersökt geom att stratfergar mella de olka avtalsformera gjordes. Det som återstår är att föra ädlghetskorrektoer för de två huvudblocke udersökge ämlge: ätavgfter samt elavgfter. Eftersom det delvs är olka företag som udersöks om dessa kategorer behövs två separata ädlghetskorrektoer. Iom ätmarkade udersöktes uder 006 ca 65 % av markade, och om elmarkade udersöktes ca 7,5 %. Detta ger ädlghetskorrektoer på företagsvå på 0,35 respektve 0,75. E ytterlgare aspekt på eludersökge är att det görs ett PPS urval där ett atal bolag väljs med säkerhet, detta ebär att osäkerhete för dessa bolag är 0, vlket tas häsy tll formel eda geom att varase för de första dele sätts tll 0.

12 STATISTISKA CENTRALBYRÅN Slutrapport (9) V m ( I ) = = ω S Där S = f * 0 + v k f v g ( I I ) j = j (5) ( ) Där vk = markadsadel för företag valda med säkerhet och v = markadsadel för företag approxmatvt valda med OSU. g = stratum j = prsobservato När ma tllämpar dea modell faller osäkerhete kraftgt elgt tabelle eda. Tabell 3 Grovskattg PPS, Ädlghetskorrekto beaktat Medelfel Medelfel multplcerat med vkt KPI Medelfel Medelfel multplcerat med vkt KPI El hyra och,385 0,03 0,873 0,0046 bostadsrätt El ega hem 0,7384 0,09 0,55 0,0040 Eldgsolja Prsutvecklge om dea brasch styrs huvudsaklge av världsmarkadsprsera, därför är de stora varase lte förvåade, me ka ex. bero på varerade leverasavtal frå oljeproduceter eller försäljgsstrateg. Uder 006 udersöktes äve 93 % av markade Sverge vlket ger e ädlghetskorrekto på 0,07. Om ma beaktar dea sffra sjuker medelfelet frå,83 tll 0,75 och medelfelet multplcerat med vkte KPI frå 0,05 tll 0,004.

13 STATISTISKA CENTRALBYRÅN Slutrapport 3(9) Fastghetsförsäkrg Dea udersökg påmer mycket om charterudersökge med avseede på urvalsmetodk. Först görs ett urval av försäkrgsbolag, och därefter skapas fktva försäkrgstagare för vlka e preme räkas ut. Täckge är relatvt god bolagsdmesoe, ca 65 % 6, meda produktdmesoe dvs. de esklda försäkrgstagara ka urvalsfraktoe med fog sättas tll 0 %. Vd varasskattg elgt (4) ges följade resultat: Medelfelet sjuker frå 3,09 tll,6 och medelfelet multplcerat med vkte frå 0,0 tll 0,008. Baktjäster Varasskattg elgt (4) aväds här med ädlghetskorrektoe 0,6 företagsdmesoe, pga. att urvalet täcker ca 84 % av markade. Täckge om produktdmesoe är trolge äve de relatvt god, me svår att skatta och därför sätts de tll 0 % brst på bättre uderlag. Resultatet blr att medelfelet sjuker frå,53 tll,66 och medelfelet multplcerat med vkte frå 0,0 tll 0,008. Nya blar Dea udersökg baserar sg på ett PPS-urval av sålda blmodeller uder året. Efter att ha valt ut blmodeller väljs märkesblhadlare ut på relatvt subjektv bass. Äve om de kluderade blmodellera står för e stor adel av markade är det e lte adel av det totala atalet blhadlare som mäts. Därför är trolge det urspruglga atagadet om OSU förmodlge gaska korrekt, och därmed äve de ledade varasskattge. Det fs dock e vss rsk tll klusterprssättg om blmärke vlket skulle kua få tll följd att dea metod uderskattar varase ågot. Hyresudersökge Dea udersökg är de särklass vktmässgt tygsta udersökge om KPI. Udersökge görs på hyreslägeheter me mputeras äve för bostadsrättslägeheter och garage, och omfattar därför ca 4 % av vkte KPI. Udersökge baserar sg på ett tvåfasurval, där det första urvalet utgörs av SCB:s hyresudersökg (BHU) vlke omfattar ca 000 lägeheter, och adrafasurvalet omfattar ca 000 lägeheter ur detta. Utfrå det kofdestervall som fs för BHU ka ma skatta dextalets varas för adrafasurvalet elgt: 6 Försäkrgsförbudet

14 STATISTISKA CENTRALBYRÅN Slutrapport 4(9) S = l * S s Där S = varase adrafasurvalet l S s = varase BHU, vlket s tur är kofdestervallet dvderat med,96 kvadrat. = urvalsstorlek BHU = urvalsstorlek adrafasurvalet Dock är BHU ett stratferat urval meda adrafasurvalet är ett PPS urval ur detta. Därgeom fs e vss metodmässg klyfta mella dessa vlket ka leda tll både e uderskattg och e överskattg av varase är ma aväder dea metod. Medelfelet blr med dea metod ca 0,8 och multplcerat med vkte KPI blr det 0,05. Pga. det låga medelfelet kommer dea udersökg att dra er de totala osäkerhete för KPI:s cetralprssystem.

15 STATISTISKA CENTRALBYRÅN Slutrapport 5(9) Sammafattg - Grova våskattgar på huvuddele av KPI:s cetralprsudersökgar. - Idetfkato av udersökgar med hög varas. - Detaljerade varasskattgar om de tygst vägade udersökgara, se tabell 4 på ästa sda. - De detaljerade skattgara har huvudsak geomförts med hjälp av metode för -stegs OSU med ädlghetskorrektoer som redovsas på sda 5. - De udersökgar vlka det gjorts varasskattgar på utgör ca 45,9 % av KPI totalt 7. Med utgågspukt frå de grova skattgara samt de fare skattgar som gjorts hamar ett 95 % kofdestervall för dea grupp december 005 december 006 på +/- 0,307 dexeheter. Detta är ågot lägre ä för KPI totalt där kofdestervallet tdgare uppskattats tll ca +/- 0,4 8 dexeheter. 7 De stora delara som sakas här är: tervjuarsystemet ca 50 %, samt vssa cetralprser, såsom telefo, begagade blar mfl. 8 Detta är dock ett medeltal för årstakte alla måader uder året. Kofdestervallet 0,3 gäller bara för december-december vlket allmähet uppvsar lägre varas ä övrga måader.

16 STATISTISKA CENTRALBYRÅN Slutrapport 6(9) Tabell 4 Grovskattg Detaljerad skattg Medelfel Iverka KPI Medelfel Iverka KPI El hyres- och,383 0,0 0,87 0,005 bostadsrätt El ega hem 0,738 0,09 0,55 0,004 Rätekostader 3,369 0,67 0,84 0,04 Charter,66 0,05,775 0,035 Böcker 3,443 0,00 3,963 0,03 Eldgsolja,830 0,05 0,749 0,004 Utrkes flygresor 5,3 0,03 3,77 0,009 Iträdesbljett öje 3,05 0,0 3,79 0,05 Fastghetsförsäkrg 3,09 0,0,6 0,008 Baktjäster,53 0,0,66 0,008

17 STATISTISKA CENTRALBYRÅN Slutrapport 7(9) Ytterlgare arbete Utfrå det arbete som har gjorts om cetralprssystemet detta PM fs ytterlgare område som skulle behöva belysas. Dessa är: - Skattgar av vssa utelämade produktgrupper, såsom telefo, telefoutrustg, begagade blar, läkarvård, lokaltrafk mm. - Förfade skattgar av ytterlgare tuga produktgrupper. - Skattgar av årstakte för övrga måader uder året, vlket äve efattar urvalsbyte. Refereser Norberg A. (004) Comparso of Varace Estmators for the Cosumer Prce Idex, Paper preseted at the 8 th Ottawa Group Meetg Helsk 3-5 August 004 Wllam G.Cochra 977: Samplg Techques. Proc GLM: User s gude, Volume, Forth edto, Verso 6, s 89, SAS sttute c. 990 Försäkrgsförbudet:

18 STATISTISKA CENTRALBYRÅN Slutrapport 8(9) Appedx : Grovskattg av KPI cetralprser Stadardfel multplcerat med vkt KPI totalt (dec 05-dec 06) Stadardfel Idex (dec05- dec06) Kofdestervall 95% Aktvtet 55 Tavelramg 0,0004,6384 5, Reparato av tvättmasker 0,000 0,970, Städg 0,0005 0,6394, CD-skvor (Dstashadel) 0,0007,76, Trädgårdsfrö/lök 0,0045,0 4, Frtdsbåtar 0,005,044, Utombordsmotorer 0,0005 0,8853, Reparato/Uderhåll av båt/båtmotor 0,0007,088,3 78 Hyra, sommarplats för båt, 0,000,887 3, Datorer 0,0009 0,906, Datorer 0,000 0,693, Dagstdgar 0,009 0,7603, Dagstdgar 0,0039,6607 3, Populärtdskrfter 0,000,044, Populärtdskrfter 0,005,4, Böcker 0,000 3,443 6, Stugbyar 0,0009,663 3, Campg 0,005 0,875, Aoser 0,008 7,366 4, Prvat utbldg 0,006,0454 4, Läkemedel 0,0000 0,0000 0, Läkemedel för sällskapsdjur 0,0000 0,0000 0, Läkarvård * * * 906 Tadläkararvode 0,0040 0,3475 0, Baromsorg 0,0000 0,0000 0, Frtdsavgfter 0,0000 0,0000 0, Museer 0,0009,777 5, Bo 0,003,5078, Teaterbljett 0,005,4006, Iträdesbljett öje 0,09 3,05 5, Bljett tll drottstävlgar 0,0086,99 5, Iträde tll gym, smhallar mm 0,0048 0,8937, TV-lces 0,0000 0,0000 0, Aboemag, Kabel- TV 0,006 0,568, Begravgskostader 0,009 0,906, Lotter 0,0000 0,0000 0,0000

19 STATISTISKA CENTRALBYRÅN Slutrapport 9(9) 6403 Brev och paket 0,008,563, Teletjäster, telefoer * * * 940 Teletjäster, telefoer * * * 64 Teletjäster, telefoer * * * 646 Teletjäster, telefoer * * * 6303 Järvägsresor 0,006 0,67, Lokaltrafk * * * 6304 Tax 0,00 0,44 0, Flyttg * * 630 Båtresor 0,0000 0,0000 0, Lågfärdsbuss 0,000,5938 3, Irkes flygresor 0,0007 0,966, Utrkes flygresor 0,03 5,3 0, Paketresor 0,048,656, Avgft för pass 0,0000 0,0000 0, Nya blar 0,049 0,53,040 6 Begagade blar * * * 603 Motorcyklar 0,0040,33, Husvagar 0,0004 0,353 0, Blreservdelar 0,007,45 4,046 Blreparatoer (60, 60, 604, 608, 63) 0,00 0,8306,680 6 Bluthyrg 0,000,4995, Kotrollbesktg av blar 0,0000 0,0000 0, Körskola 0,00 0,793, Parkergsavgfter 0,000 0,95, Broavgfter 0,0000 0,0000 0, Baktjäster 0,008,533, Blförsäkrg 0,0049 0,9760, Hemförsäkrg 0,004,656 3, Sjuk- och olycksfallsförsäkrg 0,007,5847 3, Advokatarvode 0,0000 0,0000 0, Totalhyra, hyreslägehet, bostadsrätt, garage 0,050 0,767 0, Rätekostader 0,667 3,3690 6, Avskrvgar * * * 4603 Tomträttsavgäld * * * 4605 Reparatoer, tjäster/varor * * * 4609 Fastghetsskatt 0,0000 0,0038 0, Vatte, avlopp, rehållg och sotg 0,0046 0,5678, Försäkrgsavgfter 0,009 3,087 6, Eldgsolja 0,045,897 5, El ega hem 0,09 0,7385,4474

20 STATISTISKA CENTRALBYRÅN Slutrapport 0(9) 450 El hyres- och bostadsrätt 0,03,385, Hushållsgas 0,0005 0,757,4754

21 STATISTISKA CENTRALBYRÅN Slutrapport (9) Appedx : Urvalsvaras dextal vd ldrg klustrg Abstract E ekel lösg beskrvs tll problemet att approxmatvt beräka urvalsvaras dextal för elemetäraggregat med förekomst av "ldrg klustrg" av produkterbjudade. Problemet För t.ex. vssa av KPI:s deludersökgar förekommer e "ldrg" klustrg av produkterbjudade, med företage eller försäljgsställea som "kluster". För t.ex. trädesavgfter/das ka för vssa av företage prser samlas för flera lkartade produkterbjudade, t.ex. träde olka veckodagar. I dexberäkge där behadlas urvalet som självvägade, dvs. alla produkterbjudadea ges lka vkt, och ge häsy tas tll klustrge. Däremot, beräkge av urvalsvarase dextalet (estmatorvarase) så bör häsy tas tll det beroede mella observatoer som klustrge medför. Problemet är hur ma ska göra detta på ett ekelt och robust sätt. E ekel lösg Betrakta ett elemetäraggregat med stycke produkterbjudade urvalet. Vssa av produkterbjudadea urvalet bldar kluster, t.ex. av lkartade produkterbjudade frå ett och samma företag. Adra produkterbjudade lgger vart och ett för sg och går te kluster. För varje tal k =, 3,,, låt m(k) betecka atalet kluster som vartdera ehåller exakt k stycke produkterbjudade. E ekel lösg på problemet att beräka dextalets urvalsvaras uder häsy tll klustrge är följade. Beräka först de valga urvalsvarase, som gällade för dextal beräkat på osu (obudet slumpmässgt urval) med prsobservatoer. Därefter, "blås upp" dea varas geom att multplcera med e approxmatv desgeffekt deff beräkad elgt: () deff = + k= m( k) k( k ) De med dea faktor uppblåsta varase är e approxmatv skattg av urvalsvarase dextalet för elemetäraggregatet fråga.

22 STATISTISKA CENTRALBYRÅN Slutrapport (9) Ett ekelt specalfall Betrakta det specella fallet att det te fs ågot kluster som har fler ä tre produkterbjudade. Formel () reduceras då tll de eklare forme: (A) deff m () + 6 m(3) = +. Exempel Tag som exempel e stuato med = 0 produkterbjudade urvalet, fördelade på 6 företag elgt detta schema: Produkterbjudade r Företag r Produkterbjudade r Företag r Här har företag r 5 och 0 kluster med vartdera produkterbjudade, och företag r 4 har ett kluster med 3 produkterbjudade, meda övrga produkterbjudade lgger var för sg varstt företag. Således är m() = och m(3) =, och formel (A) ger då deff =,50. Kommetar Det bör oteras att de beskrva ekla lösge, att blåsa upp urvalsvarase med approxmatv desgeffekt elgt formel (), kappast lämpar sg väl för aat ä relatvt "ldrg" klustrg. Det hadlar alltså om stuatoer med på det hela taget relatvt få och små kluster. Vd mera omfattade klustrg ka ämlge formel () vätas leda tll alltför stor överskattg av urvalsvarase. Fördelar med approxmatoe är å adra sda te bara ekelhet uta äve robusthet. Det förutsätts äve att tllämpge av lösge görs om olka elemetäraggregat (eller motsvarade) vart för sg. Det ska alltså röra sg om grupper som är ågorluda homogea med avseede på markadsförutsättgar och prsers rörlghet, såsom ormalt bör kua atas gälla för elemetäraggregat.

23 STATISTISKA CENTRALBYRÅN Slutrapport 3(9) De beskrva lösge ebär e approxmato som är koservatv eller "pessmstsk", så tll vda att de räkar urvalsvarase som om klustrge skulle dra upp de maxmalt. Detta skulle ske om de relatva prsförädrgara om kluster vore aturbuda tll att alltd vara exakt lka, som rea duplkat av varadra. Skulle ma ha förhadskäedom om att prsrörelsera om kluster är lösare kopplade tll varadra, så skulle ma kua ersätta faktor deff elgt formel () med varate: (B) deff = + ρ k = m( k) k( k ), där ρ är ett tal mella 0 och valt så att det svarar mot e bedömd förvätad korrelato mella prsrörelser om kluster. Sammahaget Ova har utgåtts frå att förutsättgara är de gägse vd beräkg av ett ovktat elemetäraggregatsdex för KPI, dvs. dexformel är de för Jevos-dex, ; () I = = ( r ) = p p ;0 / = /. Estmatorvarase (urvalsvarase) för dextalet beräkas med e föreklade och harmlös approxmato elgt e varasformel som egetlge gäller för Carl-dex, ämlge deff (3) Var ( I ) = s ( r. ). Här beteckar deff de beräkade desgeffekte elgt formel () eller (B), för att ta häsy tll klustrge. För osu gäller att deff =, vlket f.ö. äve följer av formel () eller (B). Prskvoteras varas om urvalet, s (. ) som aväds formel (3), beräkas s tur på läroböckeras och programvaroras valga sätt, r

Orderkvantiteter vid begränsningar av antal order per år

Orderkvantiteter vid begränsningar av antal order per år Hadbok materalstyrg - Del D Bestämg av orderkvatteter D 64 Orderkvatteter vd begräsgar av atal order per år Olka så kallade partformgsmetoder aväds som uderlag för beslut rörade val av lämplg orderkvattet

Läs mer

D 45. Orderkvantiteter i kanbansystem. 1 Kanbansystem med två kort. Handbok i materialstyrning - Del D Bestämning av orderkvantiteter

D 45. Orderkvantiteter i kanbansystem. 1 Kanbansystem med två kort. Handbok i materialstyrning - Del D Bestämning av orderkvantiteter Hadbok materalstyrg - Del D Bestämg av orderkvatteter D 45 Orderkvatteter kabasystem grupp av materalstyrgsmetoder karakterseras av att behov av materal som uppstår hos e förbrukade ehet mer eller mdre

Läs mer

SAMMANFATTNING AV KURS 602 STATISTIK (Newbold kapitel [7], 8, 9, 10, 13, 14)

SAMMANFATTNING AV KURS 602 STATISTIK (Newbold kapitel [7], 8, 9, 10, 13, 14) AMMANFATTNING AV KUR 6 TATITIK (Newbold katel [7], 8, 9,, 3, 4) INLEDNING 3 Proortoer 3 Proortoer 4 Poulatosvaras 5 KONFIDENINTERVALL 6 Itutv förklarg 6 Arbetsgåg vd beräkg av kofdestervall 7 Tfall. ök

Läs mer

Flexibel konkursriskestimering med logistisk spline-regression

Flexibel konkursriskestimering med logistisk spline-regression Matematsk statstk Stockholms uverstet Flexbel kokursrskestmerg med logstsk sple-regresso Erk vo Schedv Examesarbete 8: Postadress: Matematsk statstk Matematska sttutoe Stockholms uverstet 6 9 Stockholm

Läs mer

Dokumentation kring beräkningsmetoder använda för prisindex för elförsörjning (SPIN 35.1) inom hemmamarknadsprisindex (HMPI)

Dokumentation kring beräkningsmetoder använda för prisindex för elförsörjning (SPIN 35.1) inom hemmamarknadsprisindex (HMPI) STATISTISKA CENTRALBYRÅN Dokumentaton (6) ES/PR-S 0-- artn Kullendorff arcus rdén Dokumentaton krng beräknngsmetoder använda för prsndex för elförsörjnng (SPIN 35.) nom hemmamarknadsprsndex (HPI) Indextalen

Läs mer

FÖRDJUPNINGS-PM. Nr 6. 2010. Kommunalt finansierad sysselsättning och arbetade timmar i privat sektor. Av Jenny von Greiff

FÖRDJUPNINGS-PM. Nr 6. 2010. Kommunalt finansierad sysselsättning och arbetade timmar i privat sektor. Av Jenny von Greiff FÖRDJUPNINGS-PM Nr 6. 20 Kommunalt fnanserad sysselsättnng och arbetade tmmar prvat sektor Av Jenny von Greff Dnr 13-15- Kommunalt fnanserad sysselsättnng och arbetade tmmar prvat sektor Inlednng Utförsäljnng

Läs mer

Digital signalbehandling Fönsterfunktioner

Digital signalbehandling Fönsterfunktioner Istitutioe för data- och elektrotekik Digital sigalbehadlig Fösterfuktioer 2-2-7 Fösterfuktioer aväds för att apassa mätserie vid frekvesaalys via DFT och FFT samt vid dimesioerig av FIR-filter via ivers

Läs mer

Datorövning 2 Fördelningar inom säkerhetsanalys

Datorövning 2 Fördelningar inom säkerhetsanalys Luds tekiska högskola Matematikcetrum Matematisk statistik STATISTISKA METODER FÖR SÄKERHETSANALYS FMS065, HT-15 Datorövig 2 Fördeligar iom säkerhetsaalys I dea datorövig ska vi studera ågra grudläggade

Läs mer

Postadress: Internet: Matematisk statistik Matematiska institutionen Stockholms universitet 106 91 Stockholm Sverige. http://www.math.su.

Postadress: Internet: Matematisk statistik Matematiska institutionen Stockholms universitet 106 91 Stockholm Sverige. http://www.math.su. ËØÓ ÓÐÑ ÙÒ Ú Ö Ø Ø Å Ø Ñ Ø Ø Ø Ø ÁÒ Ø ÓÒ Ò ÒÚ Ö ÒÔ ÒÔ ÖÚ ÓÖÖ Ð Ø ÓÒ ÒÑ ÐÐ Ò ØÖ Ò Ð Ö Ð ÒÊÓÓ Ü Ñ Ò Ö Ø ¾¼½½ Postadress: Matemats statst Matematsa sttutoe Stocholms uverstet 06 9 Stocholm Sverge Iteret:

Läs mer

Geometriska summor. Aritmetiska summor. Aritmetiska talföljder kallar vi talföljder som. Geometriska talföljder kallar vi talföljder som

Geometriska summor. Aritmetiska summor. Aritmetiska talföljder kallar vi talföljder som. Geometriska talföljder kallar vi talföljder som Aritmetiska summor Aritmetiska talföljder kallar vi talföljder som, 4, 6, 8, 10, 1, 14, 000, 1996, 199, 1988, 0.1, 0., 0.3, 0.4, för vilka differese mella på varadra följade tal kostat. Aritmetiska summor

Läs mer

Tillämpning av Trafikverkets grafiska profil på Don t drink & drive

Tillämpning av Trafikverkets grafiska profil på Don t drink & drive Tllämpg av Trafkverkets grafska profl på Do t drk & drve Utvalda delar och bestämmelser ur Trafkverkets grafska maual, som stöd vd framtagg av Do t drk & drve-materal. Följade pukter ska ses som rekommedatoer

Läs mer

Borel-Cantellis sats och stora talens lag

Borel-Cantellis sats och stora talens lag Borel-Catellis sats och stora tales lag Guar Eglud Matematisk statistik KTH Vt 2005 Iledig Borel-Catellis sats är e itressat och avädbar sats framför allt för att bevisa stora tales lag i stark form. Vi

Läs mer

Bilaga 1 Formelsamling

Bilaga 1 Formelsamling 1 2 Bilaga 1 Formelsamlig Grudbegre, resultatlaerig och roduktkalkylerig Resultat Itäkt - Kostad Lösamhet Resultat Resursisats TTB Täckigsgrad (TG) Totala itäkter TB Säritäkt Divisioskalkyl är de eklaste

Läs mer

Webprogrammering och databaser. Begrepps-modellering. Exempel: universitetsstudier Kravspec. ER-modellen. Exempel: kravspec forts:

Webprogrammering och databaser. Begrepps-modellering. Exempel: universitetsstudier Kravspec. ER-modellen. Exempel: kravspec forts: Webprogrammerig och databaser Koceptuell datamodellerig med Etitets-Relatiosmodelle Begrepps-modellerig Mål: skapa e högivå-specifikatio iformatiosiehållet i database Koceptuell modell är oberoede DBMS

Läs mer

Beräkna standardavvikelser för efterfrågevariationer

Beräkna standardavvikelser för efterfrågevariationer Handbok materalstyrnng - Del B Parametrar och varabler B 41 Beräkna standardavvkelser för efterfrågevaratoner och prognosfel En standardavvkelse är ett sprdnngsmått som anger hur mycket en storhet varerar.

Läs mer

Tentamen 19 mars, 8:00 12:00, Q22, Q26

Tentamen 19 mars, 8:00 12:00, Q22, Q26 Avdelige för elektriska eergisystem EG225 DRIFT OCH PLANERING AV ELPRODUKTION Vårtermie 25 Tetame 9 mars, 8: 2:, Q22, Q26 Istruktioer Skriv alla svar på det bifogade svarsbladet. Det är valfritt att också

Läs mer

Beställningsintervall i periodbeställningssystem

Beställningsintervall i periodbeställningssystem Handbok materalstyrnng - Del D Bestämnng av orderkvantteter D 41 Beställnngsntervall perodbeställnngssystem Ett perodbeställnngssystem är ett med beställnngspunktssystem besläktat system för materalstyrnng.

Läs mer

Kvalitetsjustering av ICT-produkter

Kvalitetsjustering av ICT-produkter Kvaltetsjusterng av ICT-produkter - Metoder och tllämpnngar svenska Prsndex Producent- och Importled - Enheten för prsstatstk, Makroekonom och prser, SCB December 2006 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 2(55) Kontaktnformaton

Läs mer

Databaser - Design och programmering. Programutveckling. Programdesign, databasdesign. Kravspecifikation. ER-modellen. Begrepps-modellering

Databaser - Design och programmering. Programutveckling. Programdesign, databasdesign. Kravspecifikation. ER-modellen. Begrepps-modellering Databaser desig och programmerig Desig processe ER-modellerig Programutvecklig Förstudie, behovsaalys Programdesig, databasdesig Implemetatio Programdesig, databasdesig Databasdesig Koceptuell desig Koceptuell

Läs mer

Experimentella metoder 2014, Räkneövning 5

Experimentella metoder 2014, Räkneövning 5 Expermentella metoder 04, Räkneövnng 5 Problem : Två stokastska varabler, x och y, är defnerade som x = u + z y = v + z, där u, v och z är tre oberoende stokastska varabler med varanserna σ u, σ v och

Läs mer

Försöket med trängselskatt

Försöket med trängselskatt STATISTISKA CENTRALBYRÅN m 1(5). Nilo Trägelkatt Förlag frå Ehete för pritatitik Ehete för pritatitik förelår att å kallad trägelkatt ka täcka i KI frå och med idex aveede jauari 26. Trägelkatte ave då

Läs mer

Slutrapport Bättre vård i livets slutskede

Slutrapport Bättre vård i livets slutskede Team : Stadsvikes VC Syfte med deltagadet i Geombrott Att öka tillite och trygghete till de vård som bedrivs i det ega hemmet för de palliativa patiete. Teammedlemmar Eva Lidström eva.lidstrom@ll.se Viktoria

Läs mer

Så här kommer byggherren och entreprenören överens om energianvändningen

Så här kommer byggherren och entreprenören överens om energianvändningen Så här kommer byggherre och etrepreöre överes om eergiavädige Så här kommer byggherre och etrepreöre överes om eergiavädige Sveby står för Stadardisera och verifiera eergiprestada i byggader och är ett

Läs mer

Performansanalys LHS/Tvåspråkighet och andraspråksinlärning Madeleine Midenstrand 2004-04-17

Performansanalys LHS/Tvåspråkighet och andraspråksinlärning Madeleine Midenstrand 2004-04-17 1 Inlednng Jag undervsar tyskar på folkhögskolan Nürnberg med omgvnngar. Inför uppgften att utföra en perforsanalys av en elevtext lät mna mest avancerade elever skrva en uppsats om vad de tyckte var svårt

Läs mer

Almedalsveckan 2011. Snabba fakta om aktuella ämnen under Almedalsveckan 2011 2-3 6-7 8-9. Ungas ingångslöner. Stark som Pippi? Löner och inflation

Almedalsveckan 2011. Snabba fakta om aktuella ämnen under Almedalsveckan 2011 2-3 6-7 8-9. Ungas ingångslöner. Stark som Pippi? Löner och inflation Almedalsveckan 11 Snabba fakta om aktuella ämnen under Almedalsveckan 11 Stark som Ppp? 2-3 Ungas ngångslöner Välfärdsföretagen 8-9 Löner och nflaton Närmare skattegenomsnttet 1 5 Studemotverade eller

Läs mer

Jag läser kursen på. Halvfart Helfart

Jag läser kursen på. Halvfart Helfart KOD: Kurskod: PC106/PC145 Kurs 6: Persolighet, hälsa och socialpsykologi (15 hp) Datum: 3/8 014 Hel- och halvfart VT 14 Provmomet: Socialpsykologi + Metod Tillåta hjälpmedel: Miiräkare Asvarig lärare:

Läs mer

Örserumsviken. Förorenade områden Årsredovisning. Ansvar för sanering av förorenade områden. Årsredovisningslagen och god redovisningssed

Örserumsviken. Förorenade områden Årsredovisning. Ansvar för sanering av förorenade områden. Årsredovisningslagen och god redovisningssed Föroreade område Årsredovisig Örserumsvike Birgit Fleig Auktoriserad revisor Sustaiability Director birgit.fleig@se.ey.com 19 september 2005 1 2 Årsredovisigslage och god redovisigssed Föroreade område

Läs mer

Marknaden för PPM-förvaltning

Marknaden för PPM-förvaltning Nu är goda PPM- I dag fis det måga företag som vill placera dia PPM-pegar. Me du ska vara försiktig ofta kostar det mer ä det smakar. Markade för PPM-förvaltig har vuxit kraftigt det seaste året. Nu fis

Läs mer

Många tror att det räcker

Många tror att det räcker Bästa skyddet Måga vet ite hur familje drabbas ekoomiskt om ågo dör eller blir allvarligt sjuk. Här berättar Privata Affärer vilket skydd du har och hur du ka förbättra det. Av Aika Rosell och Igrid Kidahl

Läs mer

Samtal med Karl-Erik Nilsson

Samtal med Karl-Erik Nilsson Samtal med Karl-Erik Nilsso,er Ert av Svesk Tidskrifts redaktörer, Rolf. Ertglud, itejuar här Karl-Erik Nilsso, ar kaslichej på TCO och TCO:s represetat ed i litagarfodsutredige. er e t or så å g. ). r

Läs mer

Duo HOME Duo OFFICE. Programmerings manual SE 65.044.20-1

Duo HOME Duo OFFICE. Programmerings manual SE 65.044.20-1 Duo HOME Duo OFFICE Programmerigs maual SE 65.044.20-1 INNEHÅLL Tekiska data Sida 2 Motage Sida 3-5 Programmerig Sida 6-11 Admiistrerig Sida 12-13 Hadhavade Sida 14-16 TEKNISKA DATA TEKNISK SPECIFIKATION

Läs mer

Lönebildningen i Sverige 1966-2009

Lönebildningen i Sverige 1966-2009 Rapport tll Fnanspoltska rådet 2008/6 Lönebldnngen Sverge 1966-2009 Andreas Westermark Uppsala unverstet De åskter som uttrycks denna rapport är författarens egna och speglar nte nödvändgtvs Fnanspoltska

Läs mer

Stresstest för försäkrings- och driftskostnadsrisker inom skadeförsäkring

Stresstest för försäkrings- och driftskostnadsrisker inom skadeförsäkring PROMEMORIA Datum 007-1-18 FI Dnr 07-1171-30 Fnansnspektonen Författare Bengt von Bahr, Younes Elonq och Erk Elvers P.O. Box 6750 SE-113 85 Stockholm [Sveavägen 167] Tel +46 8 787 80 00 Fax +46 8 4 13 35

Läs mer

Stresstest för försäkrings- och driftskostnadsrisker inom skadeförsäkring

Stresstest för försäkrings- och driftskostnadsrisker inom skadeförsäkring PROMEMORIA Datum 01-06-5 Fnansnspektonen Författare Bengt von Bahr, Younes Elonq och Erk Elvers Box 6750 SE-113 85 Stockholm [Sveavägen 167] Tel +46 8 787 80 00 Fax +46 8 4 13 35 fnansnspektonen@f.se www.f.se

Läs mer

Årets bästa skattetips

Årets bästa skattetips Årets bästa skattetips Aika Creutzers råd säker di skatt Årets deklaratio har måga glada yheter. Privata Affärers chefredaktör Aika Creutzer ger dig sia bästa råd till lägre skatt. Förmögehetsskatte är

Läs mer

BEREDSKAP MOT ATOMOLYCKOR I SVERIGE

BEREDSKAP MOT ATOMOLYCKOR I SVERIGE SSI:1';74-O15 BEREDSKAP MOT ATOMOLYCKOR I SVERIGE John-Chrster Lndll Pack, 104 01 STOCKHOIJ! ;4 aprl 1974 BEREDSOP TJÖT ATOMOLYCKOR I SVERIGE Manuskrpt grundat på ett föredrag vd kärnkraftmötot Köpenhamn,

Läs mer

II{FORMATIOFI TrR 1 BRF MAJROPARKE]V

II{FORMATIOFI TrR 1 BRF MAJROPARKE]V {FORMATOF TrR BRF MAJROPARKE]V ÅngTs FoRSTA MEDDELAYDE 9 l. TT STYREL.ST'TT 999-03-05.', :.. r.:;..a Årsstämman999 Tden går nu så fort att v redan är framme årsstämmotder. Årsstämman är beslutad att äga

Läs mer

TRIBECA Finansutveckling

TRIBECA Finansutveckling TRIBECA Rådgivare iom fiasiella helhetslösigar TRIBECA a s k r e i v g S f a s k r i e v g S f g g r r e e a r a r e e i i f f TRIBECA s målsättig är att bidra med råd & produkter som hela tide gör att

Läs mer

2B1115 Ingenjörsmetodik för IT och ME, HT 2004 Omtentamen Måndagen den 23:e aug, 2005, kl. 9:00-14:00

2B1115 Ingenjörsmetodik för IT och ME, HT 2004 Omtentamen Måndagen den 23:e aug, 2005, kl. 9:00-14:00 (4) B Ingenjörsmetodk för IT och ME, HT 004 Omtentamen Måndagen den :e aug, 00, kl. 9:00-4:00 Namn: Personnummer: Skrv tydlgt! Skrv namn och personnummer på alla nlämnade papper! Ma ett tal per papper.

Läs mer

Tentamen i EG2050/2C1118 Systemplanering, 14 mars 2009, 8:00 13:00, Q21, Q22

Tentamen i EG2050/2C1118 Systemplanering, 14 mars 2009, 8:00 13:00, Q21, Q22 Tetame i EG2050/2C1118 Systemplaerig, 14 mars 2009, 8:00 13:00, Q21, Q22 Tillåta hjälpmedel Vid dea tetame får följade hjälpmedel avädas: Miiräkare uta iformatio med akytig till kurse. E hadskrive, ekelsidig

Läs mer

Innehåll Grafräknaren och diskret matematik...1 Vad handlar diskret matematik om?...1 Permutationer och kombinationer...3 Något om heltalsräkning...

Innehåll Grafräknaren och diskret matematik...1 Vad handlar diskret matematik om?...1 Permutationer och kombinationer...3 Något om heltalsräkning... Iehåll Grafräkare och diskret matematik...1 Vad hadlar diskret matematik om?...1 Permutatioer och kombiatioer...3 Något om heltalsräkig...4 Modulusoperator...4 Faktoriserig i primfaktorer...5 Talföljder...7

Läs mer

Lärarhandledning Att bli kvitt virus och snuva - När Lisa blev av med förkylningen

Lärarhandledning Att bli kvitt virus och snuva - När Lisa blev av med förkylningen Lärarhadledig Att bli kvitt virus och suva - När Lisa blev av med förkylige För ytterligare iformatio kotakta projektledare: Charlotte.Kristiasso@phs.ki.se 1 Iledig Atibiotikaresistes är ett växade problem

Läs mer

Kommunstyrelsens planutskott

Kommunstyrelsens planutskott KALLELSE/ FÖREDRAGNINGSLISTA 1(2) Reviderad 8 jui 2015 Kommustyrelses plautskott Tid Tisdage de 9 jui 2015 kl. 10:00 Plats KS-sale, stadshuset Eligt uppdrag Aette Mellström Föredragigslista Val av protokollsjusterare

Läs mer

Är du lönsam lilla småhus?

Är du lönsam lilla småhus? Är du lönsam llla? Användarflexbltet och lönsamhet för fjärrvärme och, en tvärsnttsanalys Stefan Hellmer är docent ndustrell ekonom vd Högskolan Krstanstad. Hans forsknngsntresse omfattar främst studer

Läs mer

Remiss Remissvar lämnas i kolumnen Tillstyrkes term och Tillstyrkes def(inition) och eventuella synpunkter skrivs i kolumnen Synpunkter.

Remiss Remissvar lämnas i kolumnen Tillstyrkes term och Tillstyrkes def(inition) och eventuella synpunkter skrivs i kolumnen Synpunkter. 1(10) Svar lämat av (kommu, ladstig, orgaisatio etc.): Remiss Remissvar lämas i kolume Tillstyrkes term och Tillstyrkes (iitio) och evetuella sypukter skrivs i kolume Sypukter. Begreppe redovisas i Socialstyrelses

Läs mer

Att identifiera systemviktiga banker i Sverige vad kan kvantitativa indikatorer visa oss?

Att identifiera systemviktiga banker i Sverige vad kan kvantitativa indikatorer visa oss? Att dentfera systemvktga banker Sverge vad kan kvanttatva ndkatorer vsa oss? Elas Bengtsson, Ulf Holmberg och Krstan Jönsson* Författarna är verksamma vd Rksbankens avdelnng för fnansell stabltet. Elas

Läs mer

Ny lagstiftning från 1 januari 2011

Ny lagstiftning från 1 januari 2011 Ny lagstiftig frå 1 jauari 2011 1. Ny lag lage om allmäyttiga kommuala bostadsaktiebolag 2. Förädrigar i hyreslage De ya lagstiftige - Bakgrud Klicka här för att ädra format på uderrubrik i bakgrude q

Läs mer

Företagsrådgivning i form av Konsultcheckar. Working paper/pm

Företagsrådgivning i form av Konsultcheckar. Working paper/pm Workng paper/pm 2012:02 Företagsrådgvnng form av Konsultcheckar En effektutvärderng av konsultcheckar nom ramen för regonalt bdrag för företgsutvecklng Tllväxtanalys har uppdrag att utvärdera effekterna

Läs mer

Undersökning av vissa försäkringsantaganden i efterlevandepension för anställda i kommuner och landstinget och dess påverkan på prissättningen

Undersökning av vissa försäkringsantaganden i efterlevandepension för anställda i kommuner och landstinget och dess påverkan på prissättningen Matematsk statstk Stockholms unverstet Undersöknng av vssa försäkrngsantaganden efterlevandepenson för anställda kommuner och landstnget och dess påverkan på prssättnngen Ilkay Gölcük Eamensarbete 7:5

Läs mer

Fond-i-fonder. med global placeringsinriktning. Ett konkurrenskraftigt alternativ till globalfonder? En jämförelse med fokus på risk och avkastning.

Fond-i-fonder. med global placeringsinriktning. Ett konkurrenskraftigt alternativ till globalfonder? En jämförelse med fokus på risk och avkastning. Uppsala Unverstet Företagsekonomska nsttutonen Magsteruppsats HT 2009 Fond--fonder med global placerngsnrktnng Ett konkurrenskraftgt alternatv tll globalfonder? En jämförelse med fokus på rsk och avkastnng.

Läs mer

Grön Flagg-rapport Förskolan Näckrosen 9 dec 2014

Grön Flagg-rapport Förskolan Näckrosen 9 dec 2014 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Förskolan Näckrosen 9 dec 2014 Kommentar från Håll Sverge Rent 2014-12-09 16:00: N har bra och spännande utvecklngsområden, och vad som är ännu bättre n gör

Läs mer

Ekonomihögskolan Lunds Universitet Vårterminen 2006. Priset på Poker. En studie av efterfrågeelasticiteten på Internetpoker.

Ekonomihögskolan Lunds Universitet Vårterminen 2006. Priset på Poker. En studie av efterfrågeelasticiteten på Internetpoker. Natonalekonomska Insttutonen Kanddatuppsats Ekonomhögskolan Lunds Unverstet Vårtermnen 006 Prset på Poker En stude av efterfrågeelastcteten på Internetpoker Författare Tony Krstensson Dag Larsson Handledare

Läs mer

Har du sett till att du:

Har du sett till att du: jua b r t t u a lr r l a r r a å l g P rä t r g u s p u m h a c tt val? t bo s F Rock w S Du har tt stort asvar! Som fastghtsägar m hyra gästr llr campg trägår är u otrolgt vktg aktör! Självklart för att

Läs mer

Ett enklare. sätt att arbeta. XOR Compact 4.0 Demohandledning

Ett enklare. sätt att arbeta. XOR Compact 4.0 Demohandledning Ett eklare sätt att arbeta. XOR Compact 4.0 Demohadledig 1 Mer ä 12.000 ordiska företag aväder det reda. Opartiska tester utser det till markades bästa program. Facktidige Mikrodator gör det för tredje

Läs mer

Betong Cement Gruvor Papper & Cellulosa Asfalt Grus Kemi Plast Läkemedel Livsmedel Avlopp & Vatten Vätskor Pulver Slurry Flingor Granulater

Betong Cement Gruvor Papper & Cellulosa Asfalt Grus Kemi Plast Läkemedel Livsmedel Avlopp & Vatten Vätskor Pulver Slurry Flingor Granulater Nvåmätg Betg Cemet Guv Pappe & Cellula Afalt Gu Kem Plat Läkemedel Lvmedel Avlpp & Vatte Vätk Pulve Sluy Flg Gaulate Nvåmätg fö pcedut Nvåktll fö: Övefylladkydd Batchktll Pduktmätg Lagektll Säkehetlam

Läs mer

Finansiell ekonomi Föreläsning 2

Finansiell ekonomi Föreläsning 2 Fiasiell ekoomi Föeläsig 2 Fö alla ivesteigsbeslut gälle: Om ytta > Kostad Geomfö ivesteige Om Kostad > ytta Geomfö ite ivesteige Gemesam ehet = pega Vädeig = makadspis om sådat existea (jf. vädet av tid

Läs mer

A2009:004. Regional utveckling i Sverige. Flerregional integration mellan modellerna STRAGO och raps. Christer Anderstig och Marcus Sundberg

A2009:004. Regional utveckling i Sverige. Flerregional integration mellan modellerna STRAGO och raps. Christer Anderstig och Marcus Sundberg A2009:004 Regonal utvecklng Sverge Flerregonal ntegraton mellan modellerna STRAGO och raps Chrster Anderstg och Marcus Sundberg Regonal utvecklng Sverge Flerregonal ntegraton mellan modellerna STRAGO

Läs mer

rm o rs W e d n r: A e n tio stra Illu Grön Flagg-rapport Förskolan Kalven 23 jan 2014

rm o rs W e d n r: A e n tio stra Illu Grön Flagg-rapport Förskolan Kalven 23 jan 2014 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Förskolan Kalven 23 jan 2014 Kommentar från Håll Sverge Rent 2014-01-23 11:26: Bra jobbat, förskolan Kalven! Det är nsprerande att läsa er rapport och se hur

Läs mer

7 Sjunde lektionen. 7.1 Digitala filter

7 Sjunde lektionen. 7.1 Digitala filter 7 Sjude lektioe 7. Digitala filter 7.. Flera svar Ett lijärt tidsivariat system ka karakteriseras med ett flertal svar, t.ex. impuls-, steg- och amplitudsvare. LTI-system ka ju äve i de flesta fall beskrivas

Läs mer

Programmering Emme-makro rvinst_ic.mac version 2

Programmering Emme-makro rvinst_ic.mac version 2 Uppdragsr: 10109320 2008-08-27 Seh Svalgård PM Programmerig Emme-makro rvis_ic.mac versio 2 Iehållsföreckig Förusäigar...2 Beräkigsuryck...2 Daabaser...4 Marisplaser...4 Aropsparamerar...6 Udaa...6 L:\705x\_SAMSAM\3_Dokume\36_PM\PM

Läs mer

förebygg.nu Alkohol och sex UNG KREATIVITET onsdag 16 november Kombinationen alkohol och sexualitet är ett ämne som diskuteras alltför lite Sidan 3

förebygg.nu Alkohol och sex UNG KREATIVITET onsdag 16 november Kombinationen alkohol och sexualitet är ett ämne som diskuteras alltför lite Sidan 3 osdag 16 ovember förebygg.u UNG KREATIVITET Vi måste hitta ett sätt att få uga att täka till ett extra varv Sidora 4-5 Alkohol och sex Kombiatioe alkohol och sexualitet är ett Effekter av förebyggade arbete

Läs mer

Enkät inför KlimatVardag

Enkät inför KlimatVardag 1 Ekät iför KlimatVardag Frågora hadlar om dia förvätigar på och uppfattigar om projektet, samt om hur det ser ut i ditt/ert hushåll idag. Ekäte är uderlag för att hushållet ska kua sätta rimliga och geomförbara

Läs mer

VALUE AT RISK. En komparativ studie av beräkningsmetoder. VALUE AT RISK A comparative study of calculation methods. Fredrik Andersson, Petter Finn

VALUE AT RISK. En komparativ studie av beräkningsmetoder. VALUE AT RISK A comparative study of calculation methods. Fredrik Andersson, Petter Finn ISRN-nr: VALUE AT RISK En komparatv stude av beräknngsmetoder VALUE AT RISK A comparatve study of calculaton methods Fredrk Andersson, Petter Fnn & Wlhelm Johansson Handledare: Göran Hägg Magsteruppsats

Läs mer

Dödlighetsundersökningar på KPA:s

Dödlighetsundersökningar på KPA:s Matematsk statstk Stockholms unverstet Dödlghetsundersöknngar på KPA:s bestånd av förmånsbestämda pensoner Sven-Erk Larsson Eamensarbete 6: Postal address: Matematsk statstk Dept. of Mathematcs Stockholms

Läs mer

största Nu är det dags att avslöja vilka bank- undersökning Sveriges Årets Bankjuryn

största Nu är det dags att avslöja vilka bank- undersökning Sveriges Årets Bankjuryn För artode året i rad utser Privata Affärer Årets Bak. Här ser du vilka baker som är bäst för just di privatekoomi. största bak- udersökig Nu är det dags att avslöja vilka baker som belöas av Privata Affärer.

Läs mer

Solgläntans föräldrakooperativ Kvalitet och måluppfyllelse läsåret 2012/13

Solgläntans föräldrakooperativ Kvalitet och måluppfyllelse läsåret 2012/13 1 s föräldrakooperativ Kvalitet och måluppfyllelse läset 2012/13 Iehåll: Iledig 2 Förutsättigar...2 Bedömig av kvalitet och måluppfyllelse 3 Beslutade mål och åtgärder 6 Slutord 7 Bilaga: Resultat - seaste

Läs mer

samt tandvård. De har även hand om kultur, kollektivtrafik och regional utveckling. Dessa ansvarsområden omfattar en större

samt tandvård. De har även hand om kultur, kollektivtrafik och regional utveckling. Dessa ansvarsområden omfattar en större Måadsrapport Jauari 2015 Måadsrapport Juli 2015 Måadsrapport Februari 2015 Måadsrapport Augusti 2015 Måadsrapport Mars 2015 Måadsrapport September 2015 Måadsrapport April 2015 Måadsrapport Oktober 2015

Läs mer

MS-A0509 Grundkurs i sannolikhetskalkyl och statistik Exempel etc., del II

MS-A0509 Grundkurs i sannolikhetskalkyl och statistik Exempel etc., del II MS-A0509 Grudkurs i saolikhetskalkyl och statistik Exempel etc., del II G. Gripeberg Aalto-uiversitetet 14 februari 014 G. Gripeberg (Aalto-uiversitetet) MS-A0509 Grudkurs i saolikhetskalkyl och statistikexempel

Läs mer

Mycket i kapitel 18 är r detsamma som i kapitel 6. Mer analys av policy

Mycket i kapitel 18 är r detsamma som i kapitel 6. Mer analys av policy Blanchard kaptel 18-19 19 Växelkurser, räntor r och BNP Mycket kaptel 18 är r detsamma som kaptel 6. Mer analys av polcy F11: sd. 1 Uppdaterad 2009-05-04 IS-LM den öppna ekonomn IS-LM den öppna ekonomn

Läs mer

Linköping University Tentamen TEN1 vt 2011 Kurs TMMV09 Johan Hedbrant 2011-05-25

Linköping University Tentamen TEN1 vt 2011 Kurs TMMV09 Johan Hedbrant 2011-05-25 Liköpig Uiversity etame EN vt 0 Joha edbrat 0-05-5 eoridel. I kg helt torr ved fis eligt e valig formel 9. MJ eergi. Om dea mägd ved ligger i fukt lagom läge väger de kg, där hälfte av vikte är fukt. Om

Läs mer

EXAMENSARBETE. Nord Pools olika prisområden, samma marknad? Ellen Edjegul Aresh. Ekonomie magisterexamen Nationalekonomi

EXAMENSARBETE. Nord Pools olika prisområden, samma marknad? Ellen Edjegul Aresh. Ekonomie magisterexamen Nationalekonomi EXAMENSARBETE Nord Pools olka prsområden, samma marknad? Ellen Edjegul Aresh Ekonome magsterexamen Natonalekonom Luleå teknska unverstet Insttutonen för ekonom, teknk och samhälle SAMMANFATTNING Sverge

Läs mer

Framtidsutredningen 2007 Vad kostar det tillgängliga och trygga Stockholm?

Framtidsutredningen 2007 Vad kostar det tillgängliga och trygga Stockholm? Framtidsutredige 2007 Vad kostar det tillgägliga och trygga Stockholm? I dea rapport kommer stades ekoomiska framtidsutsikter att diskuteras. Klarar stade äve fortsättigsvis av åtagadet att erbjuda e god

Läs mer

Stadsbyggande och farligt gods

Stadsbyggande och farligt gods Stadsbyggade och farligt gods Dialog-pm 2004:2 Aktualiserig av Översiktspla 2000 Malmö Stadsbyggadskotor mars 2004 Dialog-pm 2004:2 Stadsbyggade och farligt gods Sammafattig Dialog-pm 2004:2 Stadsbyggade

Läs mer

AMF. I princip är det bara möjligt att flytta privat sparande och sparande där avtalet tecknats efter den 2 februari i fjol.

AMF. I princip är det bara möjligt att flytta privat sparande och sparande där avtalet tecknats efter den 2 februari i fjol. Välj att flytta dia Utyttja di flytträtt om du ka. Det är Privata Affärers råd u är regeriges tillfälliga flyttstopp hävs de 1 maj. Flyttstoppet ifördes i februari i fjol som e direkt följd av Damarksmålet.

Läs mer

En tablett innehåller 5 mg solifenacinsuccinat, vilket motsvarar 3,8 mg solifenacin. Hjälpämne: laktosmonohydrat (107,5 mg)

En tablett innehåller 5 mg solifenacinsuccinat, vilket motsvarar 3,8 mg solifenacin. Hjälpämne: laktosmonohydrat (107,5 mg) PRODUKTRESUMÉ 1 LÄKEMEDLETS NAMN Vesicare 5 mg filmdragerad tablett Vesicare 10 mg filmdragerad tablett 2 KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING Vesicare 5 mg filmdragerad tablett: E tablett iehåller

Läs mer

DOKUMENTHANTERINGSPLAN Personal Antagen att gälla från och 2013-01-01 Dnr: 16/13 Handlingsslag. Gallras (=förstöres) Arkivläggs

DOKUMENTHANTERINGSPLAN Personal Antagen att gälla från och 2013-01-01 Dnr: 16/13 Handlingsslag. Gallras (=förstöres) Arkivläggs AFA (arbetsmarkades FörsäkrigsAktiebolag): skade-amäla (TFA=Trygghets Försäkrig vid Arbetsskada), AFA (arbetsmarkades FörsäkrigsAktiebolag): skade-amäla (TFA=Trygghets Försäkrig vid Arbetsskada), kopia

Läs mer

rm o rs W e d n r: A e n tio stra Illu Grön Flagg-rapport Borrby förskola 24 jan 2013

rm o rs W e d n r: A e n tio stra Illu Grön Flagg-rapport Borrby förskola 24 jan 2013 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Borrby förskola 24 jan 2013 Kommentar från Håll Sverge Rent 2013-01-24 16:36: N har på ett mycket kreatvt och varerat sätt jobbat med ert tema. Vad kul att

Läs mer

n Marknadens minsta och mest robusta FRAinstrument n Marknadens högsta prestanda och användande n Uppfyller alla internationella standarder för

n Marknadens minsta och mest robusta FRAinstrument n Marknadens högsta prestanda och användande n Uppfyller alla internationella standarder för FRAX 101 SFRA Aalysator Markades mista och mest robusta FRAistrumet Markades högsta prestada och avädade av stadardiserad sigalkabel-jordaslutig ger högsta möjliga repeterbarhet Uppfyller alla iteratioella

Läs mer

för alla i Landskrona

för alla i Landskrona , den 3 september LANDSKRDlHLA 2015 STAD K015/[\flUf STYRELSEN 201509 0 7 Ank. Darenr. ldossenr. Moton: Utrymme för alla Regerngen beslutade antalet maj 2008 nleda ett urbant bostadråden männskor de mest

Läs mer

Översikt av ouppklarade fall av dödligt våld i Skåne under tiden 1985-07-01 och framåt i tiden.

Översikt av ouppklarade fall av dödligt våld i Skåne under tiden 1985-07-01 och framåt i tiden. Översikt av ouppklarade fall av dödligt våld i Skåe uder tide 1985-07-01 och framåt i tide. Översikte grudar sig på e iveterig, som hela tide är pågåede. Atalet och urval av ärede ka komma att förädras

Läs mer

Bredbandsmarknaden i studentbostäderna i Lund ur ett mikroekonomiskt perspektiv

Bredbandsmarknaden i studentbostäderna i Lund ur ett mikroekonomiskt perspektiv 20060319 Kadidatuppsats i Natioaleoomi Bredbadsmarade i studetbostädera i Lud ur ett miroeoomist perspetiv Författare: Olof Karlsso Hadledare: Jerer Holm Dispositio... 3 INLEDNING... 4 Bagrud... 4 Syfte...

Läs mer

Beryll Tävlingsförslag av Johan Johansson & Joakim Carlsson Modernisering av mineralutställningen vid SBN - ett steg mot bättre lärandemiljö

Beryll Tävlingsförslag av Johan Johansson & Joakim Carlsson Modernisering av mineralutställningen vid SBN - ett steg mot bättre lärandemiljö Sda 1 eryll Joakm Carlsson eryll Tävlngsförslag av Johan Johansson & Joakm Carlsson Modernserng av mneralutställnngen vd SN - ett steg mot bättre lärandemljö Luleå teknska unverstet Sda 2 eryll Joakm Carlsson

Läs mer

Grön Flagg-rapport Ås skola 15 okt 2014

Grön Flagg-rapport Ås skola 15 okt 2014 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Ås skola 15 okt 2014 Kommentar från Håll Sverge Rent 2014-10-15 09:54: N verkar ha ett mycket engagerat mljöråd som är påputtare (fnt ord). N har bra och spännande

Läs mer

Handlingsplan. Grön Flagg. Saltängens förskola

Handlingsplan. Grön Flagg. Saltängens förskola Handlngsplan Grön Flagg Saltängens förskola Kommentar från Håll Sverge Rent 2014-08-19 13:46: N har en mycket ambtös och välplanerad handlngsplan med många aktvteter som säkert kommer att skapa stort engagemang

Läs mer

Grön Flagg-rapport Tryserums förskola 3 dec 2014

Grön Flagg-rapport Tryserums förskola 3 dec 2014 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Tryserums förskola 3 dec 2014 Kommentar från Håll Sverge Rent 2014-12-03 09:47: N har på ett mycket kreatvt och varerat sätt jobbat med era mål och aktvteter.

Läs mer

förebygg.nu Stor kartläggning av ungas drogvanor den isländska onsdag 13 november

förebygg.nu Stor kartläggning av ungas drogvanor den isländska onsdag 13 november osdag 13 ovember förebygg.u Så fugerar de islädska modelle Programmet för ett drogfritt Islad har pågått i 15 år. Sida 3 Smart Ugdom Stora framsteg för de prisade ideella ugdomsföreige. Sida 7 Foto Peter

Läs mer

Kontrakt baserad design. Design by contract

Kontrakt baserad design. Design by contract Kotrakt baserad desig Desig by cotract Motiverig Objekt ka valige ite avädas på ett godtyckligt sätt Metoder ska aropas med vissa parametervärde I rätt ordig Svårt att veta hur ett objekt ka avädas uta

Läs mer

Utveckling av en optimeringsmodell för upphandlingar inom telefoni

Utveckling av en optimeringsmodell för upphandlingar inom telefoni Utvecklng av en optmerngsmodell för upphandlngar nom telefon Examensarbete vd Insttutonen för teknsk ekonom och logstk, avdelnngen för produktonsekonom. Lunds Teknska Högskola, Lunds Unverstet Handledare:

Läs mer

INSTALLATIONSMANUAL COBRA 8800/8900 CAN

INSTALLATIONSMANUAL COBRA 8800/8900 CAN INSTALLATIONSMANUAL COBRA 8800/8900 CAN DRA UT MITTSEKTIONEN MED INSTALLATIONSSCHEMAT. INNEHÅLL 8808 8805 Larmehet 03CB0364A 10SA0623A Kablage Moterigspåse KA0001STSAA Ultraljudsesorer 04PC3600B 8800USER

Läs mer

2013-01-29 meddelad i Göteborg

2013-01-29 meddelad i Göteborg Mål nr meddelad Göteborg 1 PARTER (Antal tlltalade: 2) Åklagare Kammaråklagare Kennert Lundgren Ekobrottsmyndgheten Första ekobrottskammaren Göteborg Målsägande Arne Tlltalad Ragnar Demetr, 730201 Astronomgatan

Läs mer

Grön Flagg-rapport Synteleje förskola 26 aug 2015

Grön Flagg-rapport Synteleje förskola 26 aug 2015 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Synteleje förskola 26 aug 2015 Kommentar från Håll Sverge Rent 2015-08-26 09:46: Det har vart rolgt att läsa er rapport och se hur n har ntegrerat hållbar

Läs mer

NUMERISK VÄRDERING AV AMERIKANSKA OPTIONER

NUMERISK VÄRDERING AV AMERIKANSKA OPTIONER NUMERIK VÄRERING AV AMERIKANKA OTIONER Av Hera eerso poäg Absrak e här är e geogåg av olka exserade uerska eoder för a värdera aerkaska opoer. Arbee ofaar edas aerkaska köp- och sälopoer där de uderlggade

Läs mer

KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING

KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING PRODUKTRESUMÉ 1 LÄKEMEDLETS NAMN Vesicare 5 mg filmdragerad tablett Vesicare 10 mg filmdragerad tablett 2 KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING Vesicare 5 mg: E tablett iehåller solifeacisucciat 5

Läs mer

Innehåll Inledning 4. Förvaltningsberättelse 8. Verksamhetsberättelser 25. Ekonomisk redovisning 61. Revisionsberättelse 74

Innehåll Inledning 4. Förvaltningsberättelse 8. Verksamhetsberättelser 25. Ekonomisk redovisning 61. Revisionsberättelse 74 Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 1 1 osby årsredovisig 2010 i e håll Omslagsbilder. Framsida fr. v. 1. Måga itresserade hade samlats för ivigige av de ya Tvärlde. 2. Tvärledes sträckig vid bro över Helge

Läs mer

Produsert for bevegelses hemmede, og er det mest fleksible og variasjonrike alternativ på markedet. Tilpasnings-mulighetene er nesten ubegrensede.

Produsert for bevegelses hemmede, og er det mest fleksible og variasjonrike alternativ på markedet. Tilpasnings-mulighetene er nesten ubegrensede. VÄSTIA DUSJROM Produsert for bevegelses hemmede, og er det mest fleksible og variasjorike alterativ på markedet. Tilpasigs-mulighetee er este ubegresede. HML Hjelpemiddel-leveradøre AS Braderudv. 90, 2015

Läs mer

Råd och tips för dig som vill bli framgångsrik hästföretagare!

Råd och tips för dig som vill bli framgångsrik hästföretagare! HÄSTFÖRETAGARPRAKTIKAN Råd och tps för dg som vll bl framgångsrk hästföretagare! Inlednng Har du en hästverksamhet tankarna? Fundera på varför! Trolgen delar du med de flesta andra hästföretagare en passon

Läs mer

En studiecirkel om Stockholms katolska stifts församlingsordning

En studiecirkel om Stockholms katolska stifts församlingsordning En studecrkel om Stockholms katolska stfts församlngsordnng Studeplan STO CK HOLM S K AT O L S K A S T I F T 1234 D I OECE S I S HOL M I ENS IS En studecrkel om Stockholm katolska stfts församlngsordnng

Läs mer

rm o rs W e d n r: A e n tio stra Illu Grön Flagg-rapport Lyckornas förskola 25 jun 2013

rm o rs W e d n r: A e n tio stra Illu Grön Flagg-rapport Lyckornas förskola 25 jun 2013 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Lyckornas förskola 25 jun 2013 Kommentar från Håll Sverge Rent 2013-04-02 09:44: Inskckad av msstag... 2013-06-25 12:09: N har på ett mycket kreatvt och varerat

Läs mer

SCB:s Medborgarundersökning Våren 2014

SCB:s Medborgarundersökning Våren 2014 SCB:s Medborgardersöknng Våren 2014 Vad tyker kommnvånare om sn komm? "D 00 mer än en gång. Ju fler kommer som deltar, desto större möjlgheter fnns *4J (Z det för jämförelser med andra kommer. 4-* (C C

Läs mer

Systemdesign fortsättningskurs

Systemdesign fortsättningskurs Systemdesig fortsättigskurs Orgaisatio Föreläsare Potus Boström Assistet? Tider mådagar och tisdagar kl. 8-10 Börjar 3.9 och slutar 16.10 Rum B3040 Orgaisatio Iga föreläsigar 24.9, 25.9, 1.10 och 2.10

Läs mer