Genomförandeplan för Skaraborg av Det goda livet för sjuka äldre i Västra Götaland

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Genomförandeplan för Skaraborg av Det goda livet för sjuka äldre i Västra Götaland"

Transkript

1 Genomförandeplan för Skaraborg av Det goda livet för sjuka äldre i Västra Götaland Process FÖRE, Hälsofrämjande, riskidentifierande och förebyggande verksamhet PRIO UPPSTART KLART 1 våren 2013 dec hösten 2013 juni avvakta MÅLOMRÅDE 1:1 Tillgänglig och samordnad information Mål: En väg in, alltid kommit rätt Patientenkät 1177 utvecklas och breddas. Medarbetarportal skapas. SVR informeras, uppdaterar råden utifrån handlingsplanen. Infokampanj målgruppen Medarbetarutbildning. HSA utser idégrupp för att ta fram en uppdragshandling. Samordnas med kommunernas informationsstrategier och planer. Beställaren i överenskommelser. Avvakta det länsövergripande arbetet 1:2 Hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande verksamhet på vårdcentral Mål: Alla VC har en funktion som erbjuder 65+ kontroll över sin hälsa Antal VC som infört funktionen, antal personer med fast vårdkontakt i förhållande till antalet 65+ Fast vårdkontakt skall erbjudas samtliga 65+. Införa funktion, som erbjuder 65 + att ha kontroll över sin hälsa på alla vårdcentraler. SENIOR HÄLSA Vårdcentralen och kommunen samverkar kring det folkhälsoinriktade arbetet. Primärvårdsutförare i samarbete med kommunens verksamheter för hälso- och förebyggande arbete. Kravet införs i KOK-boken. Nationella Riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder. Uppdrag KLG H&S. Nätverket för Hälsofrämjande sjukvårdsorganisationer Rutin införs så att samtliga 65+ erbjuds fast vårdkontakt hos aktuella vårdgivare. Upprätta hälsoplaner. Beskrivs i den lokal handlingsplanen för äldrearbetet mellan primärvård och kommun. Andelen personer 65+ med fast vårdkontakt i primärvård mäts kvartalsvis. Andelen hälsoplaner på listade personer 65+ mäts kvartalsvis i primärvården. Följs upp årligen av primärvård och kommun i samband med utvärdering av handlingsplanen. 1

2 MÅLOMRÅDE 1:3 Riskidentifiering, proaktiv vårdplanering och hälsostyrning i samverkan Mål: 65+ med risk är identifierade och har en proaktiv vårdplan och fast vårdkontakt Undvikbar slutenvård, återinskrivning inom 30 dagar Antal genomförda riskidentifieringar Vårdcentraler och sjukhus identifierar personer med risk för ohälsa, upprättar proaktiv i samarbete med aktuella vårdgivare. Möjlighet till vårdplanering i enskilds hem samt uppföljande hembesök skapas. Senior Alert, Tryggve eller motsvarande rutin används. Primärvårdsutförare och sjukhus. Delregional vårdsamverkan initierar, stödjer och följer upp arbetet inom vårdcentraler, sjukhus och kommun. Aktiv hälsostyrning. Analysarbete, undvikbar slutenvård. En mer sammanhållen vård för vårdtunga patienter. Riskidentifiering på akutintag, SU Införande av handlingsplan för äldre och läkemedel Proaktiv vårdplan för patienter med risk. Varje huvudman ansvarar för implementering och utveckling av Senior Alert i sin organisation. Andelen proaktiva vårdplaner på patienter över 65 år med risk mäts kvartalsvis i primärvård och på sjukhus. Mäts månadsvis av respektive huvudman 2

3 Process UNDER 1: Sammanhållen nära vård och omsorg. MÅLOMRÅDE 2:1 Övergripande och samordnad individuell vårdplan. Mål: Alla med identifierat behov har en individuell vårdplan. Antal genomförda vårdplaneringar och upprättade vårdplaner. 2:2 Sammanhållen nära vård, rehabilitering och omsorg Mål: 24 timmars verksamhet i samverkan kommun, primärvård och öppen specialiserad vård. Undvikbar slutenvård och återinläggning inom 30 dagar. Struktur, innehåll och rutin för en övergripande och samordnad vårdplan skapas och införs. Patientversion i pappersform tas fram och införs i verksamheterna Medarbetarutbildning Östra Skaraborgs modell med medicinsk vårdplan genom projektet optimal äldrevård implementeras i Skaraborg. Införa rutiner för snabbt insatt vårdplanering och insatser i hemmet dygnets alla timmar. Skapa mobila hemsjukvårdsteam alt hembesöksverksamhet och effektiv prehospital vård. Direktinläggning vid behov HSA: Uppdragshandling tas fram. Vårdsamverkan/utvecklings ledare. Linjen ansvarar för införandet. Uppdatering av SVPL alt NPÖ för att möjliggöra gemensam vårdplanering Ansvar länsövergripande utveckling Vårdsamverkansgrupperna och respektive linjeorganisation Klara SVPL NPÖ? En mer sammanhållen vård för vårdtunga patienter. In- och utskrivningsklar, PRIMUS TRYGGVE Handlingsplan; Läkemedel och äldre Riktlinjer demens- och palliativ vård. Projekt med försöksmedel från SKL: In- och utskrivningsklar, TRYGGVE Handlingsplan; Läkemedel och äldre. Riktlinjer demens och palliativ vård. Utveckling av KLARA -SVPL där hälsoplan, proaktiva vårdplan och medicinsk vårdplan finns som färdiga dokument. Riktade utbildningsinsatser till primärvården och länssjukvårdens personal i SVPL -KLARA Införande av medicinsk vårdplan enligt Skaraborgsmodell för alla patienter med kommunal hemsjukvård. Vårdplanering skall ske företrädesvis dagtid proaktivt Patienter med risk har en vårdplan, se 1:3 Närsjukvårdsteam ska tillskapas som täcker in behovet i hela Skaraborg. Införande av läkare i hemsjukvården, -modell Mariestad Nuvarande modell ska utvecklas så att den bättre motsvarar behoven. Ev annan benämning. Samarbete med upphandlingsgruppen för KLARA SVPL Utbildningsteam skapas Andelen hemsjukvårds patienter över 65 år med medicinsk vårdplan mäts Kvartalsvis i primärvård och på sjukhus. Antal hembesök av närsjukvårds team och hemsjukvårdsläkare mäts kvartalsvis av sjukhus och primärvård. Antal direktinläggningar på sjukhus mäts kvartalsvis. 3

4 MÅLOMRÅDE 2:3 God och säker läkemedelsbehandling Mål: Statistisk minskning av nedanstående 3 indikatorer *Olämpliga läkemedel för dem över 75 år *Läkemedel mot psykos för dosdispade, över 65 år *Antiinflammatoriska läkemedel, över 75 år Riktlinjer och handlingsplan för äldre och läkemedel samt riktlinjer öppenvårdsdos implementeras. Struktur för regelbundna läkemedelsgenomgångar tas fram och införs.rutiner för läkemedelsansvarig läkare. Kartläggning av förekomst av läkemedel utifrån de tre nationella indikatorerna hos patienter i kommunal hemsjukvård, Medarbetarutbildning Samarbetsavtal med Center för ehälsa i Samverkan avseende införandet av ordinationsdatabasen NOD. Vårdcentraler, sjukhus och motsvarande enheter med läkemedelsansvar i samverkan med kommunerna. Beställaren: Följa läkemedelsindikatorerna i SPEAR samt vid årlig uppföljning fokusera på läkemedelsgenomgångar. Handlingsplan; Läkemedel och äldre. Terapigrupp SoS: Indikatorer för god läkemedelsterapi för äldre SKL finansierade försöksprojekt: Tryggve-Lär ut Aktuell läkemedleslista och läkemedelsberättelse i samband med utskrivning från sjukhus. Årlig läkemedelsgenomgång för personer över 75 år, enkel eller fördjupad(läkemedelsavstämning enligt regionens modell). Omvårdnadsansvarig sjuksköterska i kommunen kartlägger och återkopplar till behandlingsansvarig läkare(modell norra Skaraborg). Avvakta det länsövergripande arbetet. Andel patienter med aktuell läkemedelslista och läkemedelsberättelse vid utskrivning från sjukhus mäts kvartalsvis i kommunen. Antal dokumenterade läkemedelsgenomgångar mäts kvartalsvis av primärvården. Mäts kvartalsvis av omvårdnads ansvariga sjuksköterska i kommunen. 4

5 MÅLOMRÅDE 2:4 God vård vid demenssjukdom Nationella riktlinjer implementeras. Vårdcentralerna ansvarar för utredning och diagnos. Regionuppdrag Demensriktlinjer Varje huvudman ansvarar för implementering av nationella riktlinjer. Mål: Alla personer som insjuknat i demenssjukdom får utredning, diagnos och med registrering i Swedem Länsövergripande fortbildning och stöd för inplementering /HSA- Kommuner Länsgruppen äldre behöver initiera ett framtagande av ett organisatoriskt vårdprogram utifrån nationella riktlinjer. Antal personer med demenssjukdom som erhållit utredning och registrering i SweDem Antal utförda BPSD-registreringar Enheterna ansluts till och registrerar i SweDem och BPSD-registren. Standardiserat arbetssätt vid BPSD symptom införs. Demensteam skapas, personcentrerad vård Anhörigstöd utvecklas Samverkan och respektive linje avseende teamarbete m.m. Beställare, uppföljning av demensvård vid vårdenheterna. Ägare-beställare: KOKboken Varje huvudman ansvarar för införande och utveckling av SweDem och BPSD i sin verksamhet. Mäts månadsvis av respektive huvudman Medarbetarutbildning 2:5 God nutrition förebygger sjukdom och skada: Preventivt arbetssätt: fall, trycksår och undernäring. Mål: Rutiner för riskidentifiering och registrering är införda. Rutiner för riskidentifiering tas fram och införs i regionens och kommunernas verksamheter. Åtgärderna i Senior Alert tillämpas och registreras där detta lämpar sig. Utförare i resp linje inom kommun och region. Vårdsamverkansgrupperna skapar samverkansmöjligheter. Beställare dietistmedverkan i vården Varje huvudman ansvarar för implementering och utveckling av Senior Alert i sin organisation. Mäts månadsvis av respektive huvudman Genomförda riskidentifieringar och registrering i SENIOR ALERT Tillgång till dietist för utredningar skapas. 5

6 MÅLOMRÅDE 2:6 God mun- och tandhälsa. Preventivt arbetssätt. Mål: 90 % av de som bor på SÄBO har blivit riskbedömda med registrering i SENIOR ALERT. Utförda Bedömningar ROAG med registrering i SENIOR ALERT 2:7 God och samordnad rehabilitering Mål: Sammanhållen vård och omsorg Andel SVPL där rehabiliteringsbehovet är bedömt. Antal utskrivna FAR. Utveckla former för samverkan med tandvården inom resp organisation. Införa rutiner för registrering i SENIOR ALERT Säkerställa samverkan och tillgänglighet för den enskilde och aktuella vårdgivare i vårdkedjan. Individuell vårdplan inkl rehabilitering. Rutiner för FAR-bedömningar. Vårsamverkansgrupperna och respektive linjeorganisation. Beställareöverenskommelse. KOK-Boken Beställare: upphandlad verksamhet avseende munhälsobedömningar och uppsökande verksamhet. Vårdsamverkan, respektive linjeorganisation. Kok-boken- ägare/beställare Beställare: Uppföljning i SPEAR Tandhälsan SOS-riktlinjer mm Uppsökande Nödvändig Tandvård. Vårdval rehabilitering Aktiv hälsostyrning En mer sammanhållen vård för vårdtunga patienter. Varje huvudman ansvarar för implementering och utveckling av Senior Alert i sin organisation. Se 1:3 och 2:1 för samordnad vårdplanering där rehabiliteringsinsatser skall ingå. Mäts månadsvis av respektive huvudman Utbildning av personal, vårdtagare och anhöriga 6

7 MÅLOMRÅDE 2:8 Specialistsjukvård i hemmet Mål: Sammanhållen vård och omsorg Undvikbar slutenvård och återinläggning inom 30 dagar Utveckla och implementera verksamhet i samverkan sjukhus, primärvård och kommun. Fast vårdkontakt för samordning. Avancerad sjukvård i hemmet. Utförare/linjen inom kommun och region. Vårdsamverkansgrupperna skapar samverkans möjligheter. HSU, Regionstyrelse Utförarstyrelser Beställare överenskommelse Ny vårdnivå- pilotprojekt kring samverkande sjukvård i hemmet. NU-sjukvården. Närsjukvårdsteam finns i västra Skaraborg. Ytterligare team ska startas så att behoven i hela Skaraborg kan tillgodoses. Antal hembesök av närsjukvårdsteam mäts kvartalsvis av sjukhus. 2:9 God vård i livets slutskede och ett värdigt slut Mål: se indikatorer 70 % av dödsfallen skall vara registrerade i Svenska palliativregistret. 10 %-ig förbättring av de fyra indikatorerna: *brytpunktssamtal *smärtskattning *inj.läkemedel mot ångest *munhälsobedömning Nat riktlinjer, kunskapsstöd och nationellt och regionalt vårdprogram införs i aktuella verksamheter. Utifrån den kunskap som registrering i palliativregistret erbjuder införa strukturerad vård i livets slutskede på alla aktuella enheter. Medarbetarutbildning Vårdsamverkan och linjeorganisationerna. Nationella riktlinjer och vårdprogram. Länsgemensamt uppdrag avseende kunskapsstöd. Varje huvudman ansvarar för implementering och utveckling av nationella riktlinjer och Palliativregistret i sin verksamhet. Organisatoriskt vårdprogram som omfattar samtliga huvudman i vårdkedjan finns inte i nuläget. Mäts månadsvis av respektive huvudman. 7

8 Process UNDER 2: Sammanhållen vård och omsorg vid Sjukhusvård MÅLOMRÅDE 3:1 Direktinläggning på sjukhus Mål: Direktinläggning möjlig på regionens samtliga länssjukvårdsenheter Antal och andel direktinläggningar Kriterier för behov av sjukhusets resurser och direktinläggning tas fram. Rutiner för direktinläggning formaliseras. Direktkontakt läkare-läkare möjliggörs. Rutiner för särskild triagering av äldre på akutintag tas fram. Utförare/linjen inom kommun och region. Vårdsamverkansgrupperna skapar samverkansmöjligheter. Beställare överenskomm. Snabbare och bättre omhändertagande jour-akutmottagning. En mer sammanhållen vård för vårdtunga patienter. Aktiv hälsostyrning Prehospital vård- Nu sjukvården Utveckling av nuvarande modell så att den bättre motsvarar behoven, framtagande av rutin. Ev annan benämning. Utveckla möjligheten till personlig kontakt/ konsultation läkare->läkare mellan primärvård och sjukhus. Utvecklingsområde Antal direktinläggningar på sjukhusavdelning mäts kvartalsvis av sjukhuset. Mått och mätning utformas efterhand. 3:2 Sjukhusvistelse, SVPL, utskrivning och uppföljning Mål: Sammanhållen vård och omsorg Undvikbar slutenvård och återinläggning inom 30 dagar SVPL-utveckling. Skriftlig patientinformation. Uppföljning inom 48 timmar efter sjukhusvistelsen. Rutiner tas fram för utskrivning och kommunikation av patient då SVPL inte är aktuellt. Medarbetarutbildning Rutiner för Läkar läkarkontakt Utförarstyrelser-ledningar Beställareöverenskommelse Vårdsamverkan Respektive linje SVPL-utveckling-kravspec och beställning Lanstingsgemensamt utvecklingsarbete för en mer sammanhållen vård om vårdtunga patienter Aktiv Hälsostyrning Trygg hemgång SKL finansierade försöksprojekt: In-och utskrivningsklar patient/primus Vårdplaneringsteam införs inom länssjukvården på sjukhuset i Lidköping och Skövde. Framtagande av patientinformation och rutin för säker utskrivning uppföljning inom tim. Utveckla informationsöverföring via KLARA så all kommunikation sker i systemet exempel, remiss hantering, dokumenthantering, vårdplaner utveckla informationsöverföring vårdcentralen kommun. Utveckla möjligheten till personlig kontakt/ konsultation läkare->läkare mellan primärvård och sjukhus. Följs upp med ansvariga på SkaS. Mått och mätning utformas efterhand. Samarbete med upphandlingsgruppen för KLARA SVPL. Mått och mätning utformas efterhand. 8

9 Sammanhållen vård och omsorg på region/länsnivå att rapportera till SKL för prestation- och resultatersättning ÖVERENSKOMMELSE MELLAN STAT OCH SKL 2013 Grundläggande krav för att ta del av resultatmedel AKTIVITET 1. Struktur för ledning och styrning i samverkan i länet. Ett Gemensamt politiskt förankrat beslut om en aktuell handlingsplan för förbättringar i vård och omsorg om sjuka äldre med särskilt fokus på en sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre Den gemensamma HPLför 2013 ska innehålla beskrivning av förbättringsområden utifrån lokala förutsättningar, konkreta och mätbara mål, planerade aktiviteter och beskrivning hur uppföljningen skall gå till. Utvecklingsledarnas roll och mandat skall anges i handlingsplanen såväl för det nationellt satta uppdraget som i de lokala förutsättningarna. 2. Beslut om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete SOSFS 2011:9 fattades Under 2013 skall kommuner och landsting dokumentera hur det systematiska förbättringsarbetet avseende riskanalys, egenkontroll och avvikelsehantering ska beskrivas när det gäller vård och omsorg om äldre. ANSVAR VGR och VGK VGR och respektive Kommun? 9

10 Stöd till långsiktigt förbättringsarbete Utvecklingsledare, mellan 3-5 per län. Utvecklingsledarna skall fungera som ett regionalt stöd i huvudmännens kunskaps- och förbättringsarbete när det gäller att utveckla en sammanhållen vård om de mest sjuka äldre. Efterhand som spridning av registren ökar ställs krav på att analysera och dra slutsatser av resultaten för att kunna initiera förbättringsarbeten. Utvecklingsledarnas roll bör därför fokusera mer på att fungera som stöd i detta utvecklingsarbete. En regional samordnare av ehälsa. Målet är att kommunerna skall införa NPÖ, att äldreomsorgspersonal får möjlighet till mobil dokumentationoch åtkomst till information och att fler e- tjänster införs i äldreomsorgen. 72 miljoner Ledningskraft-mötesplatser i syfte att skapa nationella sammankomster som kan stärka dhefers kompetens i förbättringsarbetet med fokus på att gå från ord till handling och omsätta den länsgemensamma handlingsplanen till praktisk vardag. Målgruppen är verksamhetschefer från slutenvård, primärvård och äldreomsorg. Försöksverksamheter kring sammanhållen vård och omsorg Äldres psykiska ohälsa Kvalitetssäkrad välfärd Stöd till förändrat arbetssätt med hjälp av kvalitetsregister, utveckling av registren Tydligt mandat för utvecklingsledarna tas fram av VGR/VGK Chefsteamen är representanter för sitt läns handlingsplan och utses av sina respektive ledningar. In- och utskrivningsklar Patient- Tryggve_ SA Älvsborgs SKL Svenska palliativregistret 7 milj Senior Alert 10 milj SveDem 4 milj BPSD 4 milj 10

11 MÅLOMRÅDE och register INDIKATOR PRESTATION- och RESULTATERSÄTTNING God vård i livets slutskede Svenska palliativregistret 70 % av dödsfallen skall vara registrerade i Svenska palliativregistret. 10 % ig förbättring av de fyra indikatorerna i registret: Informerande samtal, val av vårdform, skattning och åtgärd mot smärta och andra symtom, ensamhet i dödsögonblicket och efterlevandesamtal. 50 milj 20 milj Preventivt arbetssätt SENIOR ALERT Riskbedömning gjord på 90% av de som bor på SÄBO, korttidsboende 50 milj Riskbedömning och planerat förebyggande arbete i samverkan med registrering i Senior Alert 50 milj Munhälsobedömning enl ROAG med registrering i Senior Alert 20 milj God vård vid demenssjukdom SweDem BPSD Antal personer nyinsjuknade i demens-sjukdom, erhållit utredning med registrering i SWEDem och fått diagnos i primärvården. Uppföljning i SWEdem i primärvården Utförare infört standardiserat arbetssättvid BPSD och registrerar i BPSD-registretAntal utförda BPSD-registr 25 milj 25 milj 50 milj 11

12 God läkemedelsbehandling Sammanhållen vård och omsorg Olämpliga läkemedel för dem som fyllt 75 år och äldre. Läkemedel mot psykos för dem som är 65 år och äldre och har dos-disp. Användning av antiinflammatoriska läkemedel för dem som fyllt 75 år och äldre Undvikbar slutenvård, statistiskt säkerställd förbättring. Återinläggningar inom 30 dagar 100 milj 100 milj 100 milj Fördelning: Kommun 70%, landsting 30% 125 milj 200 milj Fördelning: Kommun 70%, landsting 30% Analysarbete Analys av indikatorerna Undvikbar slutenvård och återinläggning inom 30 dagar 4 milj per storlän 12

Genomförandeplan - Det goda livet för sjuka äldre i Västra Götaland 2014-2015

Genomförandeplan - Det goda livet för sjuka äldre i Västra Götaland 2014-2015 Genomförandeplan - Det goda livet för sjuka äldre i Västra Götaland 2014-2015 Vårdsamverkansgruppering Skaraborg Kontaktperson Per-Ola Hedberg, Carina Karlsson, Susanne Liden och Jeanette Andersson Avgränsning:

Läs mer

Det goda livet för sjuka äldre i Västra Götaland

Det goda livet för sjuka äldre i Västra Götaland Det goda livet för sjuka äldre i Västra Götaland Regional handlingsplan 2012-2014 med fokus på Mest sjuka äldre Palliativ-senior alert 19 sept ann-christine.baar@vgregion.se tel 070 2398324 1 Varför en

Läs mer

Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre 2014

Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre 2014 Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre 2014 Handlingsplan Ledningskraft 2014 i Osby kommun Mål ur den enskildes perspektiv Jag kan åldras i trygghet och självbestämmande med tillgång till

Läs mer

Presentationen. Problembild. Vi som är äldre och sjuka matchar inte vårdsystemet. Regeringens satsning på de mest sjuka äldre

Presentationen. Problembild. Vi som är äldre och sjuka matchar inte vårdsystemet. Regeringens satsning på de mest sjuka äldre Regeringens satsning på de mest sjuka äldre Presentationen Innehållet i satsningen Resultat så här långt Primärvårdens roll för äldre Problembild Vi som är äldre och sjuka matchar inte vårdsystemet 1 Äldresamordning

Läs mer

Årligen kommer nya prestationsmål från SKL och Socialdepartementet. För mätperioden 1/9-2012 till 30/9 2013 gäller detta:

Årligen kommer nya prestationsmål från SKL och Socialdepartementet. För mätperioden 1/9-2012 till 30/9 2013 gäller detta: Prestationsmål 2013 Årligen kommer nya prestationsmål från SKL och Socialdepartementet. För mätperioden 1/9-2012 till 30/9 2013 gäller detta: Optimal läkemedelsbehandling: Minskning av olämpliga läkemedel

Läs mer

Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre 2012 överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting

Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre 2012 överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre 2012 överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting Överenskommelsen handlar om att genom ekonomiska incitament och med de mest sjuka

Läs mer

Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre 2014

Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre 2014 Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre 2014 Handlingsplan Ledningskraft 2014 i Osby kommun Mål ur den enskildes perspektiv Jag kan åldras i trygghet och självbestämmande med tillgång till

Läs mer

Bättre liv. Det primära målet med arbetet utifrån handlingsplanen. FÖr SJUKA Äldre 2014

Bättre liv. Det primära målet med arbetet utifrån handlingsplanen. FÖr SJUKA Äldre 2014 KorTVerSIoN AV HANdlINGSPlANeN riktad TIll KoMMUNerNA I KroNoBerGS län Bättre liv Det primära målet med arbetet utifrån handlingsplanen är att uppnå ett bättre liv för de mest sjuka äldre i Kronobergs

Läs mer

Grundkrav - Bättre liv för sjuka äldre VOHJS13-031, VOHJS 15/13 Bilaga 1 Handlingsplan, sid 1 Samtliga huvudmännen

Grundkrav - Bättre liv för sjuka äldre VOHJS13-031, VOHJS 15/13 Bilaga 1 Handlingsplan, sid 1 Samtliga huvudmännen ÖK målområde Resultat Mått Läns-mått nuläge Länsmål Hur mäter vi? Uppföljning Grundkrav - Bättre liv för sjuka äldre VOHJS13-031, VOHJS 15/13 Bilaga 1 Handlingsplan, sid 1 Samtliga huvudmännen Att samtliga

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse SIDAN 1 AV 10 Verksamhetsberättelse Samverkan Geriatrik, demens och palliativ vård 2014 Sammanfattning resultat 2011-2014 2015-01-08 Post Box 54, 541 22 Skövde Besök Kaplansgatan 16 a Tel 0500-49 72 00

Läs mer

Tjänsteskrivelse 1 (4) Socialförvaltningen Monica Örmander Medicinskt ansvarig sjuksköterska 2014-07-11 Socialnämnden Redovisning av resultat från kvalitetsregister En satsning och överenskommelse har

Läs mer

Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre

Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre Ett nationellt perspektiv Jan Olov Strandell Mål för hälso- och sjukvården 2 Hälso- och sjukvårdslagen Målet för hälso- och sjukvården är en god hälsa

Läs mer

Aktivitet och status O = EJ PÅBÖRJAT O = PÅGÅR O = KLART O Pilot förstärkt samarbete i öppenvård för sjuka äldre

Aktivitet och status O = EJ PÅBÖRJAT O = PÅGÅR O = KLART O Pilot förstärkt samarbete i öppenvård för sjuka äldre Bilaga 1 till Gemensam handlingsplan Bättre liv för sjuka äldre Aktivitetsplan Bättre liv för sjuka äldre Mätperiod enligt överenskommelsen mellan SKL och staten för : 131001 140930 Resultat för åldersgruppen

Läs mer

Bättre liv för sjuka äldre Handlingsplan för regional utveckling 2013-2014

Bättre liv för sjuka äldre Handlingsplan för regional utveckling 2013-2014 Struktur Aktivitet Tidplan Roller och ansvar Uppföljning Styrning och ledning Utvecklingsarbetet om Bättre liv för sjuka äldre ska förankras i de strukturer för styrning, ledning och samverkan som finns

Läs mer

www.regionvasterbotten.se/fou Monica Forsberg

www.regionvasterbotten.se/fou Monica Forsberg Monica Forsberg Jag kan åldras i Västerbotten i trygghet, med tillgång till god vård och omsorg Uppföljningen av multisjuka äldre från Sveriges kommuner och landsting (SKL) 2010 visar att det saknas helhetsperspektiv

Läs mer

Det goda livet för sjuka äldre i Västra Götaland. Jag kan åldras i trygghet och självbestämmande med tillgång till en god vård och omsorg.

Det goda livet för sjuka äldre i Västra Götaland. Jag kan åldras i trygghet och självbestämmande med tillgång till en god vård och omsorg. Det goda livet för sjuka äldre i Västra Götaland Jag kan åldras i trygghet och självbestämmande med tillgång till en god vård och omsorg. Regional handlingsplan 2014 2015 med särskilt fokus på de mest

Läs mer

Skånevård Sund Handlingsplan för vård av de mest sjuka äldre Skånevård Sund Handlingsplan för vård av de mest sjuka äldre 2015

Skånevård Sund Handlingsplan för vård av de mest sjuka äldre Skånevård Sund Handlingsplan för vård av de mest sjuka äldre 2015 Datum: 150302, rev 150313 Märta Hjelmér. Närsjukvårdsstrateg, Kristina Olsson, Närsjukvårdsstrateg Sofia Ljung, Chefs- och verksamhetsutvecklingsstrateg, Ann Svensson, Chefssjuksköterska Karin Hesselgard,

Läs mer

Bättre liv för sjuka äldre

Bättre liv för sjuka äldre Bättre liv för sjuka äldre Handlingsplan 2014 Uppsala län Bättre liv för sjuka äldre 2014 Övergripande mål och resultat Det här vill vi uppnå Bilaga Så här mäter vi förbättringar Sammanhållen vård och

Läs mer

Det goda livet för sjuka äldre i Västra Götaland

Det goda livet för sjuka äldre i Västra Götaland Det goda livet för sjuka äldre i Västra Götaland Regional handlingsplan 2012-2014 med fokus på Mest sjuka äldre Borås 27 febr ann-christine.baar@vgregion.se tel 070 2398324 Varför en handlingsplan? 291.664

Läs mer

Aktivitet och status Röd text = prioriterat O = EJ PÅBÖRJAT O = PÅGÅR O = KLART O Pilot förstärkt samarbete i öppenvård för sjuka äldre

Aktivitet och status Röd text = prioriterat O = EJ PÅBÖRJAT O = PÅGÅR O = KLART O Pilot förstärkt samarbete i öppenvård för sjuka äldre Bilaga 1 till Gemensam handlingsplan Bättre liv för sjuka äldre Aktivitetsplan Bättre liv för sjuka äldre Mätperiod enligt överenskommelsen mellan SKL och staten för : 121001 Resultat för åldersgruppen

Läs mer

Resultatredovisning av, de av VOHJS fastställda målen för 2012

Resultatredovisning av, de av VOHJS fastställda målen för 2012 Resultatredovisning av, de av VOHJS fastställda målen för 2012 1. Hemsjukvård Insatserna för patienter i hemsjukvården ska vara sammanhållna för att skapa en trygg vård i hemmet. För att nå det ska samordnade

Läs mer

Handlingsplan för sammanhållen vård och omsorg om mest sjuka äldre 2016

Handlingsplan för sammanhållen vård och omsorg om mest sjuka äldre 2016 Datum 2015-12-09 Stödstrukturen för evidensbaserad praktik inom vård, omsorg och socialtjänst, Skåne Handlingsplan för sammanhållen vård och omsorg om mest sjuka äldre 2016 Mål ur den enskildes perspektiv

Läs mer

AVÄ rapport Bättre liv

AVÄ rapport Bättre liv VOHJS mål 2014 God vård i livets slutskede Mått 2014 registreras 70 % eller fler av dödsfallen bland befolkningen i Svenska palliativregistret. I genomsnitt 10 % förbättring har uppnåtts på de tre indikatorerna,

Läs mer

FÖRSLAG H A N D L Ä G G A R E D A T U M D I A R I E N R VOHJS Bilaga: 1. Handlingsplan för bättre liv för sjuka äldre

FÖRSLAG H A N D L Ä G G A R E D A T U M D I A R I E N R VOHJS Bilaga: 1. Handlingsplan för bättre liv för sjuka äldre Gemensam nämnd för vård och omsorg och hjälpmedel FÖRSLAG H A N D L Ä G G A R E D A T U M D I A R I E N R 2014-04-04 VOHJS14-026 14 Handlingsplan för bättre liv för sjuka äldre, fastställelse av Gemensamma

Läs mer

Sunne kommun. Bilaga till Samgranskning äldreomsorg och läkemedel. Advisory Offentlig sektor KPMG AB 2015-02-02 Antal sidor: 5

Sunne kommun. Bilaga till Samgranskning äldreomsorg och läkemedel. Advisory Offentlig sektor KPMG AB 2015-02-02 Antal sidor: 5 Bilaga till Samgranskning äldreomsorg och läkemedel Advisory Offentlig sektor KPMG AB Antal sidor: 5 2015 KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm of the Organisation Folkmängden

Läs mer

Skånes universitetssjukvård Handlingsplan för vård av mest sjuka äldre 2015, rev

Skånes universitetssjukvård Handlingsplan för vård av mest sjuka äldre 2015, rev Skånes universitetssjukvård Handlingsplan för vård av mest sjuka äldre, rev -05-08 Bakgrund har fått i uppdrag av Hälso- och sjukvårdnämnden att för utarbeta en handlingsplan för förbättrad vård för de

Läs mer

Handlingsplan för sammanhållen vård och omsorg om mest sjuka äldre 2015

Handlingsplan för sammanhållen vård och omsorg om mest sjuka äldre 2015 Datum 2015-02-10 Stödstrukturen för evidensbaserad praktik inom vård, omsorg och socialtjänst, Skåne Handlingsplan för sammanhållen vård och omsorg om mest sjuka äldre 2015 Mål ur den enskildes perspektiv

Läs mer

God vård för äldre i Sörmland 2015

God vård för äldre i Sörmland 2015 God vård för äldre i Sörmland 2015 Uppföljning av målen Anita Segring, utvecklingsledare 1 Uppföljning av målen God vård för äldre i Sörmland 2015 Innehåll God läkemedelsbehandling... 2 Eskilstuna... 2

Läs mer

Utifrån överenskommelse om den nationella satsningen Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre 2014

Utifrån överenskommelse om den nationella satsningen Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre 2014 LOKAL HANDLINGSPLAN Utifrån överenskommelse om den nationella satsningen Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre 2014 En lokal överenskommelse har tagits fram mellan representanter från hälso-

Läs mer

Bättre liv för sjuka äldre SN-2012/296

Bättre liv för sjuka äldre SN-2012/296 Rolf Samuelsson Ordförandeförslag Diarienummer Socialnämndens ordförande 2012-08-28 SN-2012/296 Socialnämnden Bättre liv för sjuka äldre SN-2012/296 Förslag till beslut Socialnämnden beslutar att godkänna

Läs mer

Skånevård Sund Handlingsplan för vård av de mest sjuka äldre 2015 UPPFÖLJNING

Skånevård Sund Handlingsplan för vård av de mest sjuka äldre 2015 UPPFÖLJNING Skånevård Handlingsplan för vård av de mest sjuka äldre 2015 Datum: 150302, rev 150317 Märta Hjelmér. Närsjukvårdsstrateg, Kristina Olsson, Närsjukvårdsstrateg Sofia Ljung, Chefs- och verksamhetsutvecklingsstrateg,

Läs mer

Aktivitet och status Röd text = prioriterat O= EJ PÅBÖRJAT O= PÅGÅRO= KLART OPilot förstärkt samarbete i öppenvård för sjuka äldre

Aktivitet och status Röd text = prioriterat O= EJ PÅBÖRJAT O= PÅGÅRO= KLART OPilot förstärkt samarbete i öppenvård för sjuka äldre Uppföljning 09 17 Aktivitetsplan Bättre liv för sjuka äldre Mätperiod enligt överenskommelsen mellan SKL och staten för : 121001 130930 Resultat för åldersgruppen 65 år, utom för läkemedel (se nedan) Sammanhållen

Läs mer

Demenssjuksköterskor Kommuner, Vårdcentraler i Värmland, Minnesmottagningen Csk

Demenssjuksköterskor Kommuner, Vårdcentraler i Värmland, Minnesmottagningen Csk Demenssjuksköterskor Kommuner, Vårdcentraler i Värmland, Minnesmottagningen Csk Karlstad 28 april 2015 NÄTVERKSTRÄFF DEMENSSJUKSKÖTERSKOR Nya Perspektiv- äldres hälsa Madelene Johanzon Regional handlingsplan

Läs mer

Handlingsplan för långsiktigt hållbar struktur för ledning i samverkan för de mest sjuka äldre.

Handlingsplan för långsiktigt hållbar struktur för ledning i samverkan för de mest sjuka äldre. Handlingsplan för långsiktigt hållbar struktur för ledning i samverkan för de mest sjuka äldre. Introduktion I Sörmland har en väl fungerande samverkan utvecklats mellan Landstiget och länets 9 kommuner.

Läs mer

Socialdepartementet. Regeringens satsning på de mest sjuka äldre

Socialdepartementet. Regeringens satsning på de mest sjuka äldre Socialdepartementet Regeringens satsning på de mest sjuka äldre Problembild Vi som är äldre och sjuka matchar inte vårdsystemet Socialdepartementet Äldresamordning Förbättra vården och omsorgen för de

Läs mer

Resultat sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre i Örebro län Västra länsdelen mätperiod 2014

Resultat sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre i Örebro län Västra länsdelen mätperiod 2014 Resultat sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre i Örebro län Västra länsdelen mätperiod 2014 Riskbedömningar i särskiltboende 90% 2015-01-26 11 av 12 kommuner klarar målet! PPM mätningarna

Läs mer

Skånes universitetssjukvård Handlingsplan för vård av mest sjuka äldre 2015 Uppföljning Mona A

Skånes universitetssjukvård Handlingsplan för vård av mest sjuka äldre 2015 Uppföljning Mona A Bakgrund SUS har fått i uppdrag av Hälso- och sjukvårdsnämnden att för 2015 utarbeta en handlingsplan för förbättrad vård för de mest sjuka äldre. Planen utgår från den regionala planen för 2015 samt den

Läs mer

Regional handlingsplan 2012-2014 med särskilt fokus på de mest sjuka äldre

Regional handlingsplan 2012-2014 med särskilt fokus på de mest sjuka äldre Regional handlingsplan 2012-2014 med särskilt fokus på de mest sjuka äldre Reviderad version Innehåll SAMMANFATTNING sid. 3 VARFÖR EN HANDLINGSPLAN? sid. 4 Att blir gammal i Västra Götaland Äldre i Västra

Läs mer

Överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting om Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre 2013

Överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting om Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre 2013 Utlåtande 2013:63 RV (Dnr 327-1866/2012) Överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting om Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre 2013 Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige

Läs mer

13/16 Revidering av handlingsplan för bättre vård och omsorg för äldre i Sörmland

13/16 Revidering av handlingsplan för bättre vård och omsorg för äldre i Sörmland Nämnden för samverkan kring socialtjänst och vård PROTOKOLLSUTDRAG SID 1(2) D A T U M D I A R I E N R 2016-04-22 NSV16-0019-3 13/16 Revidering av handlingsplan 2015-2016 för bättre vård och omsorg för

Läs mer

Politisk samverkansberedning för vård, omsorg och skola

Politisk samverkansberedning för vård, omsorg och skola Politisk samverkansberedning för vård, omsorg och skola Trygg ålderdom Statistiskt säkerställd förbättring av indikatorn Undvikbar sluten vård Statistiskt säkerställd förbättring av indikatorn Återinläggningar

Läs mer

Inga onödiga sjukhusvistelser Ejja Häman Aktell 13 mars 2013

Inga onödiga sjukhusvistelser Ejja Häman Aktell 13 mars 2013 Inga onödiga sjukhusvistelser Ejja Häman Aktell 13 mars 2013 Jag kan åldras i trygghet och självbestämmande med tillgång till en god vård och omsorg Optimal läkemedelsbehandling Vårdpreventivt arbetssätt

Läs mer

Politisk viljeinriktning för Palliativ vård i Uppsala-Örebroregionen baserade på Socialstyrelsens Kunskapsstöd för god palliativ vård

Politisk viljeinriktning för Palliativ vård i Uppsala-Örebroregionen baserade på Socialstyrelsens Kunskapsstöd för god palliativ vård Politisk viljeinriktning för Palliativ vård i Uppsala-Örebroregionen baserade på Socialstyrelsens Kunskapsstöd för god palliativ vård Antagen av Samverkansnämnden 2013-10-04 Samverkansnämnden rekommenderar

Läs mer

Handlingsplan för Bättre liv för sjuka äldre SN-2013/149

Handlingsplan för Bättre liv för sjuka äldre SN-2013/149 Rolf Samuelsson Ordförandens förslag Diarienummer Socialnämndens ordförande 2013-06-11 SN-2013/149 Socialnämnden Handlingsplan för Bättre liv för sjuka äldre SN-2013/149 Förslag till beslut Socialnämnden

Läs mer

Bättre liv för sjuka äldre

Bättre liv för sjuka äldre Bättre liv för sjuka äldre Alla län/regioner i Sverige deltar Från Jönköpings län deltar 3 team Esther ledningskraft Herman och Brita KLASledningskraft Länets samtliga kommuner är representerade http://www.skl.se/vi_arbetar_med/socialomsorgochstod/aldre/ledningskraft

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare 2013 Fastställd av: Datum: 2014-03-24 Författare: Pia Hernerud, Verksamhetschef HSL/MAS Förord Patientsäkerhetsberättelsen ska ha en sådan detaljeringsgrad att

Läs mer

Verksamhetsplan 2012-2015

Verksamhetsplan 2012-2015 Verksamhetsplan 2012-2015 Verksamhetsplanen baseras på Underlag för verksamhetsplan Framtidsverkstäder i Fyrbodal och Lilla Edet samt delar av Det goda livet för sjuka äldre i Västra Götaland Handlingsplan

Läs mer

Verksamhetsplan för 2010

Verksamhetsplan för 2010 Verksamhetsplan för 2010 Verksamhetsplanen baseras på samverkansavtal samt politiskt antaget Inriktningsdokument för framtidens närsjukvård i Fyrbodal samt Lilla Edet. Antagen 2010-05-21 Övergripande syfte

Läs mer

Nationellt kunskapsstöd för palliativ vård i livets slutskede Vägledning, rekommendationer och indikatorer Stöd för ledning och styrning

Nationellt kunskapsstöd för palliativ vård i livets slutskede Vägledning, rekommendationer och indikatorer Stöd för ledning och styrning Nationellt kunskapsstöd för palliativ vård i livets slutskede Vägledning, rekommendationer och indikatorer Stöd för ledning och styrning Socialstyrelsens bedömningar och centrala rekommendationer 2011

Läs mer

Projekt Multi7 -bättre liv för sjuka äldre

Projekt Multi7 -bättre liv för sjuka äldre Projekt Multi7 -bättre liv för sjuka äldre Samarbete mellan Umeå kommun och Västerbottens läns landsting. Bättre liv för sjuka äldre Kan vi höja kvaliteten i vård och omsorg och samtidigt göra den mer

Läs mer

Strategi Bättre liv för sjuka äldre i Norrbottens län 2015-2018

Strategi Bättre liv för sjuka äldre i Norrbottens län 2015-2018 Strategi Bättre liv för sjuka äldre i Norrbottens län 2015-2018 Inledning Under åren 2011-2014 har det pågått en satsning kallad Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre. Denna satsning med

Läs mer

Lägesrapport 1, år 2014 Det goda livet för sjuka äldre i Västra Götaland

Lägesrapport 1, år 2014 Det goda livet för sjuka äldre i Västra Götaland Lägesrapport 1, år 2014 Det goda livet för sjuka äldre i Västra Götaland Helene Sandqvist Benjaminsson Projektledare Det goda livet för sjuka äldre i Västra Götaland helene.sandqvist.benjaminsson@vgregion.se

Läs mer

Uppdaterad

Uppdaterad Uppdaterad 217-4-25 Indikatorer: Återinskrivningar Undvikbar slutenvård Utskrivningsklara patienter Betalningsansvariga dagar Olämpliga läkemedel Antiinflammatoriska läkemedel Antipsykotiska läkemedel

Läs mer

Patientsäkerhetsarbetet under 2011 Strategi 2012 Mål 2012 Långsiktiga mål

Patientsäkerhetsarbetet under 2011 Strategi 2012 Mål 2012 Långsiktiga mål 1 Patientsäkerhetsarbetet under 2011 Strategi 2012 Mål 2012 Långsiktiga mål Antal fall med kroppsskada Uppföljningar årligen av har under 2011 minskat från 2,7 per 100 patienter till 2,3. Dock har antalet

Läs mer

Bilaga 16 till kundval hemtjänst Speciella frågeställningar

Bilaga 16 till kundval hemtjänst Speciella frågeställningar Bilaga 16 sida 1 (6) Bilaga 16 till kundval hemtjänst Speciella frågeställningar Bilaga 16 sida 2 (6) Hemrehabilitering Plus Beställarens rehabiliteringsverksamhet bedriver Hemrehabilitering Plus som är

Läs mer

Gemensam strategisk plan Bättre liv för sjuka äldre , med handlingsplan för 2015

Gemensam strategisk plan Bättre liv för sjuka äldre , med handlingsplan för 2015 Gemensam strategisk plan Bättre liv för sjuka äldre 2012-2015, med handlingsplan för 2015 Reviderad 2014-12-05 Antagen av Välfärdsberedningen den 2014-12-19 Välfärdsberedningen 2014-12-19 1 Oskar, 86 år

Läs mer

Fast vårdkontakt...och verktygen i Äldresatsningen! Skånes universitetssjukvård

Fast vårdkontakt...och verktygen i Äldresatsningen! Skånes universitetssjukvård Fast vårdkontakt.. verktygen i Äldresatsningen! Staben för verksamhetsutveckling 4 enheter! Enhet för läkemedel Enhet för säkerhet, användarnära IT MT Enhet för patientsäkerhet Enhet för ehälsa kvalitet

Läs mer

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT. Ärenden Förmöte: Öckeröalliansen samlas kl. 07.30

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT. Ärenden Förmöte: Öckeröalliansen samlas kl. 07.30 KALLELSE/Underrättelse 1(2) 2013-08-14 Beslutsorgan KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Tid Tisdagen den 20 augusti 2013, kl 08.15 Plats Lejonet, kommunhuset Öckerö Ärenden Förmöte: Öckeröalliansen samlas kl.

Läs mer

Uppdaterad

Uppdaterad Uppdaterad 216-8-18 Indikatorer: Återinskrivningar Undvikbar slutenvård Utskrivningsklara patienter Olämpliga läkemedel Antiinflammatoriska läkemedel Antipsykotiska läkemedel Förbättrad vård i livets slutskede

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare År 2012 Ronneby mars 2013 Karin Widecrantz Medicinskt ansvarig sjuksköterska Innehållsförteckning Sammanfattning 3 Övergripande mål och strategier 4 Organisatoriskt

Läs mer

LULEÅ KOMMUN. Beredningen. Allmänna utskottet. Socialnämnden 2012 10 25 170 21. Dnr 2012/471 74

LULEÅ KOMMUN. Beredningen. Allmänna utskottet. Socialnämnden 2012 10 25 170 21. Dnr 2012/471 74 Socialnämnden 2012 10 25 170 21 Dnr 2012/471 74 Tema rörande vård om de mest sjuka äldre, kvalitetsregister inom hälso och sjukvård, sociala innehållet, rehabgruppens arbete och övertagande av hemsjukvården

Läs mer

Det goda livet för. sjuka äldre i Västra Götaland. Lägesrapport 2 2015-02-06. Helene Sandqvist Benjaminsson VÄSTRA GÖTALANDSREGIONEN

Det goda livet för. sjuka äldre i Västra Götaland. Lägesrapport 2 2015-02-06. Helene Sandqvist Benjaminsson VÄSTRA GÖTALANDSREGIONEN Det goda livet för 2015-02-06 sjuka äldre i Västra Götaland Lägesrapport 2 Helene Sandqvist Benjaminsson VÄSTRA GÖTALANDSREGIONEN Innehåll 1 Sammanfattning... 3 2 Inledning... 4 2.1 Bakgrund... 4 2.2 Syfte...

Läs mer

Strategi Bättre liv för sjuka äldre i Norrbottens län 2015-2018

Strategi Bättre liv för sjuka äldre i Norrbottens län 2015-2018 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Styrelsen 2015-03-05 Sida 60 (65) 40 Strategi Bättre liv för sjuka äldre i Norrbottens län 2015-2018 Under åren 2011-2014 har det pågått en nationell satsning kallad

Läs mer

för Den Nära Vården Upprättat av Utfärdsdatum Sidnr Carina Westerelve 2013-05-30 1 (13) Handlingsplan

för Den Nära Vården Upprättat av Utfärdsdatum Sidnr Carina Westerelve 2013-05-30 1 (13) Handlingsplan Dokumenttyp Uppdrag Handlingsplan Genomförande av planen för Den Nära Vården Upprättat av Utfärdsdatum Sidnr Carina Westerelve 2013-05-30 1 (13) Godkänt av Datum för godkännande Samordningsgruppen för

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse Vård och omsorg Vellinge Kommun

Patientsäkerhetsberättelse Vård och omsorg Vellinge Kommun Patientsäkerhetsberättelse Vård och omsorg Vellinge Kommun År 2013 2013-02-13 Pernilla Hedin, medicinskt ansvarig sjuksköterska Innehållsförteckning Sammanfattning 3 Övergripande mål och strategier 4 Organisatoriskt

Läs mer

Det goda livet för mest sjuka äldre i Västra Götaland. Resultaten för indikatorerna

Det goda livet för mest sjuka äldre i Västra Götaland. Resultaten för indikatorerna Det goda livet för mest sjuka äldre i Västra Götaland Resultaten för indikatorerna Resultaten för indikatorerna I detta bildspel redovisas resultaten för indikatorerna i handlingsplanen Det goda livet

Läs mer

Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre i Örebro län

Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre i Örebro län Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre i Örebro län Uppföljning av det systematiska förbättringsarbetet - sammanställning av enkät till förstalinjens chefer Hela länets svar = ca 100 enheter

Läs mer

MÄTTAVLA BÄTTRE LIV FÖR DE MEST SJUKA ÄLDRE I JÖNKÖPINGS LÄN KOMMUNER OCH REGION JÖNKOPINGS LÄN TILLSAMMANS. Qulturum Marina Sumanosova

MÄTTAVLA BÄTTRE LIV FÖR DE MEST SJUKA ÄLDRE I JÖNKÖPINGS LÄN KOMMUNER OCH REGION JÖNKOPINGS LÄN TILLSAMMANS. Qulturum Marina Sumanosova BÄTTRE LIV FÖR DE MEST SJUKA ÄLDRE I JÖNKÖPINGS LÄN KOMMUNER OCH REGION JÖNKOPINGS LÄN TILLSAMMANS MÄTTAVLA Qulturum Marina Sumanosova Uppdaterad 7-- Påverkansdiagram Primära påverkansfaktorer Sekundära

Läs mer

Samverkan Geriatrik, demens och palliativ vård SKARABORG. 2011-2014 En resa för förbättring för äldre i Skaraborg

Samverkan Geriatrik, demens och palliativ vård SKARABORG. 2011-2014 En resa för förbättring för äldre i Skaraborg Samverkan Geriatrik, demens och palliativ vård SKARABORG Agneta Bakir 2011-2014 En resa för förbättring för äldre i Skaraborg 1 PRIORITERADE OMRÅDEN God vård i livets slut Preventivt arbetssätt God vård

Läs mer

Projekt in- och utskrivningsklar patient. - vårdkedjan för de mest sjuka äldre

Projekt in- och utskrivningsklar patient. - vårdkedjan för de mest sjuka äldre Projekt in- och utskrivningsklar patient - vårdkedjan för de mest sjuka äldre Bakgrund LGS beslutar 2009 att införa en gemensam modell för in- och utskrivningsklara patienter Regeringen anslår medel till

Läs mer

Bättre liv för sjuka äldre

Bättre liv för sjuka äldre Bättre liv för sjuka äldre Handlingsplan för regional utveckling 2013-2014 i Uppsala län Vård-och omsorgsförvaltningen i Enköpings kommun. Foto: IBL Bildbyrå. Formgivning: Ida Ingemarsson Sedan 2010 har

Läs mer

Sammanhållen vård- och omsorg om de mest sjuka äldre. HANDLINGSPLAN FÖR ÖREBRO LÄN 2013-2014 Framtagen av Ledningskraft

Sammanhållen vård- och omsorg om de mest sjuka äldre. HANDLINGSPLAN FÖR ÖREBRO LÄN 2013-2014 Framtagen av Ledningskraft Sammanhållen vård- och omsorg om de mest sjuka äldre HANDLINGSPLAN FÖR ÖREBRO LÄN 2013-2014 Framtagen av Ledningskraft BÄTTRE LIV FÖR SJUKA ÄLDRE HANDLINGSPLAN FÖR ÖREBRO LÄN 2013 BÄTTRE LIV FÖR SJUKA

Läs mer

Länsgemensam ledning i samverkan Inom socialtjänst och angränsande område Hälso- och sjukvård i Kalmar län

Länsgemensam ledning i samverkan Inom socialtjänst och angränsande område Hälso- och sjukvård i Kalmar län Länsgemensam ledning i samverkan Inom socialtjänst och angränsande område Hälso- och sjukvård i Kalmar län Bättre liv för sjuka äldre i Kalmar län 2010-2014 En resa för att förbättra vård och omsorg God

Läs mer

Qulturum, Marina Sumanosova. Uppdaterad

Qulturum, Marina Sumanosova. Uppdaterad Qulturum, Marina Sumanosova Uppdaterad 17-1-7 Indikatorer: Återinskrivningar Undvikbar slutenvård Utskrivningsklara patienter Betalningsansvariga dagar Olämpliga läkemedel Antiinflammatoriska läkemedel

Läs mer

Varför en handlingsplan?

Varför en handlingsplan? Det goda livet för sjuka äldre i Västra Götaland med Sveriges bästa HoSO Regional handlingsplan 2012-2014 med fokus på Mest sjuka äldre Riverton 2012-04-25 ann-christine.baar@vgregion.se tel 070 2398324

Läs mer

Bättre liv för sjuka äldre. Härnösand 5 februari 2015 Maj Rom

Bättre liv för sjuka äldre. Härnösand 5 februari 2015 Maj Rom Bättre liv för sjuka äldre Härnösand 5 februari 2015 Maj Rom Varje system är perfekt designat för att ge det resultat det ger. Donald Berwic Vi har systemproblem i vården av sjuka äldre Den öppna vården

Läs mer

Nyhetsbrev december 2012

Nyhetsbrev december 2012 Nyhetsbrev december 2012 Nu lackar det mot jul och klapparna till landstinget och kommunerna i form av prestationsersättning finns nu för varje huvudman att fakturera SKL. Summan för varje kommun redovisas

Läs mer

Handlingsplan 2014 och det fortsatta arbetet

Handlingsplan 2014 och det fortsatta arbetet Monica Jonsson Regionförbundet Uppsala län 018 18 21 09 monica.jonsson@regionuppsala.se Handlingsplan 2014 och det fortsatta arbetet Representanter från landstinget och länets kommuner på ledningsnivå

Läs mer

Socialtjänsten. Handlingsplan för våra mest sjuka äldre inom Socialtjänsten, Vård och omsorg

Socialtjänsten. Handlingsplan för våra mest sjuka äldre inom Socialtjänsten, Vård och omsorg Socialtjänsten Datum 2014-11-19 D.nr 2014/28/739 Handlingsplan för våra mest sjuka äldre inom Socialtjänsten, Vård och omsorg Inom socialtjänsten har en arbetsgrupp bildats för att hålla samman arbetet

Läs mer

Sammanhållen Vård- och omsorg Om de mest Sjuka äldre. Handlingsplan för södra länsdelen

Sammanhållen Vård- och omsorg Om de mest Sjuka äldre. Handlingsplan för södra länsdelen Sammanhållen Vård- och omsorg Om de mest Sjuka äldre Handlingsplan för 2014-2015 1 BÄTTRE LIV FÖR SJUKA ÄLDRE uppgift att bryta ner den länsövergripande handlingsplanen till länsdelsnivå med aktiviteter.

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare År 2012 Datum och ansvarig för innehållet 2013-03-01 Susanna Wahlman-Sjöbring, Verksamhetschef Inger Andersson, Medicinskt ansvarig sjuksköterska 1 Innehållsförteckning

Läs mer

Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre i Örebro län

Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre i Örebro län Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre i Örebro län Åbytorp 4 februari 2016 Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre HANDLINGSPLAN FÖR ÖREBRO LÄN 2014-2015 Framtagen av kommunerna

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för år 2013 SN-2014/48

Patientsäkerhetsberättelse för år 2013 SN-2014/48 Rolf Samuelsson Ordförandens förslag Diarienummer Socialnämndens ordförande 2014-02-17 SN-2014/48 Socialnämnden Patientsäkerhetsberättelse för år 2013 SN-2014/48 Förslag till beslut Socialnämnden beslutar

Läs mer

Psykiatrisatsning barn och unga. Stöd till utsatta barn. Datum 130507

Psykiatrisatsning barn och unga. Stöd till utsatta barn. Datum 130507 Datum 130507 Hälsosam uppväxt Alla barn och unga i Norrbottens län ska ha ett sådant stöd att de i möjligaste mån kan fostras, bo och leva i sin familj och vara kvar i sin grupp/klass som de tillhör Psykiatrisatsning

Läs mer

Multi7 bättre liv för sjuka äldre. Multi7. Sammanhållen vård och omsorg för äldre. Ett samarbete mellan Umeå kommun och Västerbottens läns landsting.

Multi7 bättre liv för sjuka äldre. Multi7. Sammanhållen vård och omsorg för äldre. Ett samarbete mellan Umeå kommun och Västerbottens läns landsting. Multi7 Sammanhållen vård och omsorg för äldre Ett samarbete mellan Umeå kommun och Västerbottens läns landsting. Bättre liv för sjuka äldre Kan vi höja kvaliteten i vård och omsorg och samtidigt göra den

Läs mer

Riktlinje fö r samverkan vid utskrivning fra n sluten va rd i Va rmland

Riktlinje fö r samverkan vid utskrivning fra n sluten va rd i Va rmland Riktlinje fö r samverkan vid utskrivning fra n sluten va rd i Va rmland Lagen om samverkan vid utskrivning från sluten vård syftar till att främja en god vård och en socialtjänst av god kvalitet för individer

Läs mer

Rutin för palliativ vård i livets slutskede

Rutin för palliativ vård i livets slutskede Rutin för palliativ vård i livets slutskede Sotenäs kommuns riktlinje utgår från Socialstyrelsens, Nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård i livets slutskede, som ger ett stöd för styrning och ledning.

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN NÄRVÅRD TIERP 2014

VERKSAMHETSPLAN NÄRVÅRD TIERP 2014 VERKSAMHETSPLAN NÄRVÅRD TIERP 2014 Närvård I Uppsala län definieras närvård som det samverkansarbete inom hälso- och sjukvård och social omsorg som bedrivs mellan lanstinget och kommunerna. Syftet är

Läs mer

Datum. En handlingsplan är en grundförutsättning för att få ta del av de olika prestationsbundna statliga bidrag som films.

Datum. En handlingsplan är en grundförutsättning för att få ta del av de olika prestationsbundna statliga bidrag som films. Socialnämnden HÄBO SAMMANTRÄDES PROTOKOLL Datum KOMMUN 2012-09-04 SN 86 SN 2012/44 Handlingsplan - Bättre liv för sjuka äldre Sammanfattning En arbetsgrupp med representanter från Uppsala läns landsting

Läs mer

Standardiserad Utskrivning. Samordnande sjuksköterska på VC

Standardiserad Utskrivning. Samordnande sjuksköterska på VC Standardiserad Utskrivning Samordnande sjuksköterska på VC Bakgrund Arvika sjukhus pilot standardiserad utskrivning 2013- Pilotprojekt Verkstaden 2013 Samordnande sjuksköterska, funktion samordnande ssk

Läs mer

Snabb uppföljning efter utskrivning från sjukhus. Uppföljande samtal inom 48 72 timmar efter utskrivning från medicinavdelning 4 SkaS Lidköping, 2014

Snabb uppföljning efter utskrivning från sjukhus. Uppföljande samtal inom 48 72 timmar efter utskrivning från medicinavdelning 4 SkaS Lidköping, 2014 Snabb uppföljning efter utskrivning från sjukhus Uppföljande samtal inom 48 72 timmar efter utskrivning från medicinavdelning 4 SkaS Lidköping, 2014 Innehåll: Bakgrund Arbetsgrupp Beskrivning av arbetsmetod

Läs mer

Bättre liv för sjuka äldre. Maj Rom

Bättre liv för sjuka äldre. Maj Rom Bättre liv för sjuka äldre Maj Rom Aktuella problem Framtida utmaningar Begränsade resurser Bättre liv för sjuka äldre Ett nytt arbetssätt - Förebyggande - Evidensbaserat - Strukturerat - Kunskap om resultat

Läs mer

Aktivitetsplan för läkemedelsdokumentation och läkemedelsgenomgång i samverkan mellan kommunerna och landstinget i Örebro län

Aktivitetsplan för läkemedelsdokumentation och läkemedelsgenomgång i samverkan mellan kommunerna och landstinget i Örebro län Aktivitetsplan för läkemedelsdokumentation och läkemedelsgenomgång i samverkan mellan kommunerna och landstinget i Örebro län April 2013 Inledning Vilgotgruppen beslutade i mars 2012 att anta Aktivitetsplan

Läs mer

Bilaga 1 Ramavtal läkarmedverkan

Bilaga 1 Ramavtal läkarmedverkan Anette Forsblom Socialchef Karin Jonsson Förvaltningschef För Söderhamns Kommun Datum: Margareta Högberg Kommunchef Bilaga 1 Ramavtal läkarmedverkan Läkarmedverkan i den kommunala hemsjukvården i ordinärt

Läs mer

Deltagande i nationella kvalitetsregister, Senior Alert och Svenska Palliativregistret Förslag från äldrenämnden

Deltagande i nationella kvalitetsregister, Senior Alert och Svenska Palliativregistret Förslag från äldrenämnden Utlåtande 2011:151 RV (Dnr 327-1512/2011) Deltagande i nationella kvalitetsregister, Senior Alert och Svenska Palliativregistret Förslag från äldrenämnden Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige

Läs mer

Antagen av Samverkansnämnden 2013-12-06

Antagen av Samverkansnämnden 2013-12-06 Politisk viljeinriktning för Vård och insatser vid depression, ångest och schizofreni i Uppsala-Örebroregionen baserade på Socialstyrelsens Nationella utvärdering 2013 Antagen av Samverkansnämnden 2013-12-06

Läs mer

Välkommen! Träff om SveDem Värmland 13 juni 2017

Välkommen! Träff om SveDem Värmland 13 juni 2017 Välkommen! Träff om SveDem Värmland 13 juni 2017 Välkommen! Hur kan SveDem bidra till en fortsatt förbättrad vård och omsorg för personer med demenssjukdom i Värmland? SveDem som arbetsverktyg Nuläge Förbättringsområden

Läs mer

Överenskommelsen blir giltig under förutsättning att den godkänns av regeringen och SKL:s styrelse.

Överenskommelsen blir giltig under förutsättning att den godkänns av regeringen och SKL:s styrelse. Protokoll II:6 vid regeringssammanträde 2011-06-16 S2011/5826/FST (delvis) Socialdepartementet Godkännande av en överenskommelse om insatser för att samordna vård och omsorg om de mest sjuka äldre 1 bilaga

Läs mer

Sammanträde med Vård- och äldreomsorgsnämndens arbetsutskott

Sammanträde med Vård- och äldreomsorgsnämndens arbetsutskott Kallelse/Underrättelse Sammanträde med Vård- och äldreomsorgsnämndens arbetsutskott Tid: Tisdagen den 9 April 2013, kl 16:00 Plats: Kungsgatan 9, Vård- och äldreomsorgsförvaltningen Information och överläggningar

Läs mer

Kommunal Hälsooch sjukvård. MAS nätverket

Kommunal Hälsooch sjukvård. MAS nätverket Kommunal Hälsooch sjukvård Genomfördes 1992 Ädelreformen Kommunerna tar över en del ansvar som tidigare legat på landstingen Kommunerna får ett ökat ansvar för vård och omsorg för äldre och funktionsnedsatta

Läs mer