Förenade Liv Fonder Halvårsredogörelse 2003

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Förenade Liv Fonder Halvårsredogörelse 2003"

Transkript

1 Förenade Liv Fonder Halvårsredogörelse 2003

2 Förenade Liv-fonderna förvaltas av Folksam Fond AB

3 Innehållsförteckning Sverigefonden 2 Världenfonden 6 Obligationsfonden 10 Förklaring av risksymbolen och några riskmått 14 Redovisningsprinciper 15 Valutakurser 15 Förenade Livs etiska placeringskriterier 16 Jämförelseindex 17 Ägarpolicy 17

4 2 Förenade Liv Sverigefond Sverigefonden i korthet Avkastning 2003, % 10,6 Indexutveckling 2003, % 10,9 Fondens utveckling sedan start, % 1,9 Jämförelseindex utveckling sedan start, % 2,1 Andelsvärde Bokslutskurs ,89 Handelskurs ,43 Fondfakta Fondens startdatum Inträdesavgift, kr 0 Utträdesavgift, kr 0 Förvaltningsavgift, % 0,4 Lägsta första insättning, kr Utdelning Ja, i september Förvaltarteam Claes Folkmar Viktoria Bäck-Eriksson Fondnummer i PPM Fondinriktning Fonden placerar i aktier noterade på Stockholmsbörsen. Genom att placera i många företag i flera branscher uppnås en god riskspridning. Målsättningen är att uppnå en långsiktigt god avkastning som överstiger fondens jämförelseindex. Placeringsstrategin syftar till att kombinera långsiktigt hållbar tillväxt med god lönsamhet. Fonden följer Folksams etiska placeringskriterier som verkar för en bättre framtid för människa och miljö. Kriterierna omfattar mänskliga rättigheter, tobak och miljö. Fonden vänder sig till sparande i avtalspensioner och PPM. Fondens risknivå Fondens Låg risknivå Hög Fonden har funnits för kort tid för beräkning av Risk mätt som volatilitet, 36 månader. risknivå. Vad har hänt på fondens placeringsmarknader under det första halvåret 2003? Under det första halvåret 2003 steg Stockholmsbörsen sammanlagt med 10,9 procent. Uppgången är koncentrerad till det andra kvartalet. Under de första månaderna fram till Irakkrigets start i mitten av mars påverkades marknaden av oro för världskonjunkturen och av osäkerhet kring det annalkande kriget i Irak. Oljepriserna trycktes upp och dollarn fortsatte att tappa i värde mot den svenska kronan (drygt minus 8 procent under det första halvåret). Samtliga faktorer skapade osäkerhet även beträffande de svenska företagens vinster. Under de första månaderna backade Stockholmsbörsen med cirka 10 procent. När kriget väl var ett faktum, inleddes i stället en kraftig börsuppgång. Bidragande faktorer var nedtryckta värderingar, ett snabbt krigsslut och flöden till börsen i form av aktieutdelningar. Dessutom hade fortsatta kostnadsnedskärningar lett till att många företag i årets första kvartalsrapporter kunde visa på resultat över förväntningarna och över fjolårets nivå. Signalerna om konjunkturutvecklingen är tvetydiga. Nedgången i de långa marknadsräntorna tyder inte på en nära förestående konjunkturåterhämtning, medan börsuppgången delvis berättar motsatsen. Hur har fonden utvecklats? Sverigefonden har under det första halvåret 2003 gått upp med 10,6 procent. Fondens jämförelseindex gick under samma period upp med 10,9 procent. Vilka viktiga förändringar har skett i fonden? Under våren minskades antalet innehav i portföljen. Bland annat såldes fondens aktier i Alfa Laval, Autoliv, Bure, Nobia, Industrivärden, JM, Observer, Perbio Science och WM-data. Dessa försäljningar har dock endast marginellt påverkat risken i fonden, eftersom de aktuella företagen inte hör till de cirka 40 stora företag som står för närmare 90 procent av Stockholmsbörsens värde. Omsättningshastigheten i fonden har, trots försäljningarna, varit förhållandevis låg och likviditeten har mer än halverats till cirka 2 procent av fondförmögenheten. Andra viktiga ställningstaganden som gjorts under våren är att övervikta fondens innehav i TeliaSonera och Tele2. Medan övervikten i Tele2 varit lyckosam, gav satsningen på Telia Sonera inte förväntat resultat, eftersom den aktien utvecklades sämre än index. Vi behåller emellertid vår tro på ledningens möjlighet att få ordning på verksamheten. Fonden har varit fortsatt underviktad i verkstadsaktier, vilket visade sig vara rätt. Lastvagnsaktierna Volvo och Scania, som båda överträffat index, har fonden dock haft för lite av. Under perioden har fondförmögenheten nästan fördubblats genom inflöden. Vilken strategi gäller för fonden framöver? Osäkerheten kvarstår. Vi ser inga tydliga tecken på att konjunkturen vänder uppåt redan i höst. I stället ser vi många hot mot efterfrågan. Amerikanerna behöver spara och tyskarna behöver jobb för att kunna konsumera. Samtidigt har de amerikanska företagen ett så lågt kapacitetsutnyttjande att det är svårt att se något större investeringsbehov. I väntan på statistik som ger en fingervisning om vart konjunkturen är på väg, kommer vi förmodligen att få en turbulent börshöst. Efter det andra kvartalets börsuppgång gäller det att företagen inte gör aktiemarknaden besviken med sina halvårsrapporter. Positivt är dock att den dag konjunkturen vänder, står företagen väl rustade med en väsentligt lägre kostnadsbas. Vår strategi inför det andra halvåret 2003 är att välja bolag efter deras specifika meriter. Det kan gälla bolag som kan öka försäljningen genom expansion, exempelvis H&M och Tele2. Det kan också gälla bolag som kan skapa vinsttillväxt genom omstruktureringar och kostnadsbesparingar, till exempel Ericsson, Nordea och TeliaSonera.

5 Förenade Liv Sverigefond 3 Risk- och avkastningsmått Beta 1,0 Fonden har funnits för kort tid för beräkning av övriga risk- och avkastningsmått. Kostnader Förvaltningskostnad, % 1) 0,4 Transaktionskostnader, tkr 2) 3) 107 Transaktionskostnader, % 2) 0,1 TKA, % 1) 0,7 TER, % 1) 0,4 TER Netto, % 1) 4) 0,4 Schablonberäknad förvaltningskostnad för sparande Engångsinsättning på kr Förvaltningskostnad, kr 20,02 Utveckling Fondförmögenhet, tkr Antal utelöpande andelar Andelsvärde, kr 101,89 92,12 Utdelning, kr/andel Totalavkastning, % 10,6 7,9 5) Jämförelseindex, % 10,9 7,9 5) Omsättningshastighet, ggr 1) 0,5 0,0 1) Omräknad till årstakt 2) Avser perioden ) Courtage, skatter och övriga kostnader i samband med köp och försäljning av värdepapper. Courtage har uppgått till tkr ) Inga köp-/säljavgifter 5) Beräknad från fondstart Utvecklingen i Förenade Liv Sverigefond De fem största innehaven (andel av fondförmögenheten, %) % 3 Fonden Jämförelseindex se sid 17 TeliaSonera 8,9 0 Hennes & Mauritz 8,9-3 Ericsson 8,0-6 AstraZeneca 7, Nordea 6,5-15 Övriga 60,2 dec-02 mar-03 jun-03

6 4 Förenade Liv Sverigefond % av fond- Balansräkning, tkr förmögenhet Tillgångar Finansiella instrument med positivt marknadsvärde (not 3) ,9 Bank och övriga likvida medel ,0 Kortfristiga fordringar 368 0,4 Summa tillgångar ,3 Skulder Övriga kortfristiga skulder 284 0,3 Summa skulder 284 0,3 Fondförmögenhet (not 2, 3) , Resultaträkning, tkr Intäkter och värdeförändring Värdeförändring på aktierelaterade finansiella instrument (not 1) Ränteintäkter 49 Utdelningar Summa intäkter och värdeförändring Kostnader Förvaltningskostnad 143 Övriga kostnader 0 Summa kostnader 143 Skatt Periodens resultat Not 1 Specifikation av värdeförändring, tkr Aktierelaterade finansiella instrument Realisationsvinster 576 Realisationsförluster 952 Orealiserade vinster/förluster Summa Not 2 Förändring av fondförmögenhet, tkr Fondförmögenhet vid årets början Andelsutgivning Andelsinlösen 14 Periodens resultat enligt resultaträkning Fondförmögenhet vid periodens slut Derivat Möjligheten att handla med derivat har inte utnyttjats av fonden.

7 Förenade Liv Sverigefond 5 Not 3 Fondens värdepappersinnehav Anskaff- % av nings- Marknads- fondför- Börsnoterade Antal värde tkr värde tkr mögenhet Dagligvaror Axfood , ,3 Finans och fastighet Castellum ,0 FöreningsSparbanken A ,7 Investor B ,8 Nordea ,5 SEB A ,5 Skandia ,4 Svenska Handelsbanken A , ,4 Hälsovård AstraZeneca ,5 Capio ,2 Gambro A ,2 Getinge B , ,4 Industrivaror och -tjänster Assa Abloy B ,5 Atlas Copco A ,1 NCC B ,4 Sandvik ,8 Scania B ,5 Securitas B ,0 Skanska B ,9 SKF B ,0 Volvo B , ,4 Not 3 Fondens värdepappersinnehav Anskaff- % av nings- Marknads- fondför- Börsnoterade Antal värde tkr värde tkr mögenhet Informationsteknik Ericsson B ,0 Nokia ,8 TietoEnator , ,9 Material Kinnevik B ,8 SCA B ,3 SSAB A ,3 Stora Enso R , ,3 Sällanköpsvaror och -tjänster Electrolux B ,4 Eniro ,5 Hennes & Mauritz B ,9 Mekonomen B ,7 MTG B , ,7 Telekomoperatörer Tele2 B ,5 TeliaSonera , ,4 Summa börsnoterade ,9 Summa finansiella instrument ,9 Övriga tillgångar och skulder, netto ,1 Fondförmögenhet ,0

8 6 Förenade Liv Världenfond Världenfonden i korthet Avkastning 2003, % 1,4 Indexutveckling 2003, % 2,0 Fondens utveckling sedan start, % 2,7 Jämförelseindex utveckling sedan start, % 1,9 Andelsvärde Bokslutskurs ,34 Handelskurs ,77 Fondfakta Fondens startdatum Inträdesavgift, kr 0 Utträdesavgift, kr 0 Förvaltningsavgift, % 0,4 Lägsta första insättning, kr Utdelning Ja, i september Förvaltarteam Johan Cederin Ulrika Enhörning Birgitta Redig Veronica Yu Hans-Olov Öberg Fondnummer i PPM Fondinriktning Fonden placerar i aktier noterade på börser över hela världen, exklusive Sverige, med tyngdpunkt på USA och Europa. Målsättningen är att uppnå en långsiktigt god avkastning som överstiger fondens jämförelseindex. Placeringsstrategin styrs av vår syn på konjunkturutvecklingen i världen samt de olika regionernas tillväxtpotential. Fonden följer Folksams etiska placeringskriterier som verkar för en bättre framtid för människa och miljö. Kriterierna omfattar mänskliga rättigheter, tobak och miljö. Fonden vänder sig till sparande i avtalspensioner och PPM. Vad har hänt på fondens placeringsmarknader under det första halvåret 2003? Världens aktiemarknader fortsatte under inledningen av året att uppvisa stora svängningar. Det berodde främst på ovissheten kring Irakkriget samt på spridningen av den allvarliga lungsjukdomen Sars. Under det andra kvartalet återhämtade sig framför allt de amerikanska och europeiska marknaderna. Dollarn har under perioden försvagats kraftigt både mot euron och mot den svenska kronan. En avtagande inflation och svagare tillväxtutsikter i Europa och Sverige föranledde både den europeiska centralbanken, ECB, och Riksbanken att sänka sina respektive styrräntor. Japan har fortsatta problem med sin inhemska efterfrågan och påverkas rent allmänt negativt av den svaga världskonjunkturen. På de asiatiska marknaderna, främst Hongkong och Singapore, har Sars slagit extra hårt. Hur har fonden utvecklats? Världenfonden har under det första halvåret 2003 gått upp med 1,4 procent. Fondens jämförelseindex gick under samma period upp med 2,0 procent. Vilka viktiga förändringar har skett i fonden? Fonden har under perioden varit överviktad på den amerikanska marknaden och underviktad på den europeiska. Vi har bedömt att Europa missgynnas av den allt svagare europeiska konjunkturen i kombination med en svagare dollar. Fonden har under perioden varit överviktad i Asien. Under den värsta Sars-epidemin minskade vi dock investeringarna på Hongkongbörsen till förmån för Australien. Den australiensiska marknaden har fungerat som en bra motvikt mot den övriga världen; inte minst har valutan utvecklats positivt mot den svenska kronan. Fonden har gynnats både av exponeringen i Australien och av den genomgående undervikt som vi haft på den japanska marknaden. I övrigt har fonden under det andra kvartalet varit överviktad i så kallade tillväxtaktier, det vill säga aktier som är mer beroende av konjunkturutvecklingen. Under det första kvartalet utvecklades dessa genomgående bra, medan så kallade värdeaktier, det vill säga aktier som är mindre beroende av konjunkturutvecklingen, gick bättre under det andra kvartalet. Avkastningen i Europa har däremot bidragit negativt. Fonden har genomgående bibehållit sin låga risk mot jämförelseindex. Under den sista delen av perioden ökade vi successivt risken, eftersom en stor del av den osäkerhet som upplevdes under årets första månader hade försvunnit. Under perioden har fonden mer än fördubblats genom inflöden. Vilken strategi gäller för fonden framöver? På medellång sikt kommer återhämtningen i den amerikanska ekonomin att ha stor betydelse för utvecklingen på de globala börserna. Ytterligare svenska och internationella räntesänkningar kan inte uteslutas. Den svaga dollarn kan komma att gynna Asien och USA, medan däremot Europa kan komma att få problem på de internationella exportmarknaderna. På lite kortare sikt kan kapitalflöden och bolagsrapporter komma att bestämma riktningen. Fonden kommer under resten av året att placera om huvuddelen av sina indexkorgar till underliggande aktier. Fondens risknivå Fondens Låg risknivå Hög Fonden Risk mätt har som funnits volatilitet, för kort 36 tid månader. för beräkning av risknivå.

9 Förenade Liv Världenfond 7 Risk- och avkastningsmått Beta 1,0 Fonden har funnits för kort tid för beräkning av övriga risk- och avkastningsmått. Kostnader Förvaltningskostnad, % 1) 0,4 Transaktionskostnader, tkr 2) 3) 103 Transaktionskostnader, % 2) 0,1 TKA, % 1) 0,6 TER, % 1) 0,4 TER Netto, % 1) 4) 0,4 Schablonberäknad förvaltningskostnad för sparande Engångsinsättning på kr Förvaltningskostnad, kr 19,78 Utveckling Fondförmögenhet, tkr Antal utelöpande andelar Andelsvärde, kr 97,34 95,95 Utdelning, kr/andel Totalavkastning, % 1,4 4,1 5) Jämförelseindex, % 2,0 3,9 5) Omsättningshastighet, ggr 1) 0,1 0,0 1) Omräknad till årstakt 2) Avser perioden ) Courtage, skatter och övriga kostnader i samband med köp och försäljning av värdepapper. Courtage har uppgått till tkr ) Inga köp-/säljavgifter 5) Beräknad från fondstart De fem största innehaven (andel av fondförmögenheten, %) Utvecklingen i Förenade Liv Världenfond % 0 Fonden Jämförelseindex se sid 17-2 ishares S&P 500 4,7-4 MSCI OPALS/iShares 90,7 Open End PERLES Nikkei 225 2,8 Övriga 1, dec-02 mar-03 jun-03

10 8 Förenade Liv Världenfond % av fond- Balansräkning, tkr förmögenhet Tillgångar Finansiella instrument med positivt marknadsvärde (not 3) ,2 Bank och övriga likvida medel ,8 Kortfristiga fordringar 9 0,0 Summa tillgångar ,0 Skulder Övriga kortfristiga skulder 38 0,0 Summa skulder 38 0,0 Fondförmögenhet (not 2, 3) , Resultaträkning, tkr Intäkter och värdeförändring Värdeförändring på aktierelaterade finansiella instrument (not 1) Ränteintäkter 36 Utdelningar 849 Valutakursvinster och -förluster, netto 77 Summa intäkter och värdeförändring Kostnader Förvaltningskostnad 163 Övriga kostnader 0 Summa kostnader 163 Skatt Periodens resultat Not 1 Specifikation av värdeförändring, tkr Aktierelaterade finansiella instrument Realisationsvinster 65 Realisationsförluster 744 Orealiserade vinster/förluster Summa Not 2 Förändring av fondförmögenhet, tkr Fondförmögenhet vid årets början Andelsutgivning Andelsinlösen Periodens resultat enligt resultaträkning Fondförmögenhet vid periodens slut Derivat Fonden har i enlighet med fondbestämmelserna utnyttjat derivat, dock i begränsad omfattning. Några derivat finns inte utestående per den 30 juni 2003.

11 Förenade Liv Världenfond 9 Not 3 Fondens värdepappersinnehav Anskaff- % av nings- Marknads- fondför- Börsnoterade Antal värde tkr värde tkr mögenhet Världen Aktieindexinstrument MSCI OPALS World (USD) , ,3 Summa Världen ,3 Australien Aktieindexinstrument MSCI OPALS (AUD) , ,7 Summa Australien ,7 Europa Aktieindexinstrument MSCI OPALS (EUR) , ,9 Summa Europa ,9 Hongkong Aktieindexinstrument MSCI OPALS (HKD) , ,6 Summa Hongkong ,6 Japan Aktieindexinstrument MSCI OPALS (JPY) ,3 Open End PERLES Nikkei , ,1 Summa Japan ,1 Not 3 Fondens värdepappersinnehav Anskaff- % av nings- Marknads- fondför- Börsnoterade Antal värde tkr värde tkr mögenhet Kina Aktieindexinstrument ishares MSCI China Tracker , ,5 Summa Kina ,5 Singapore Aktieindexinstrument MSCI OPALS (SGD) , ,0 Summa Singapore ,0 USA Aktieindexinstrument ishares S&P 500 Barra Growth Index Fund ,7 MSCI OPALS (USD) ,8 MSCI OPALS Nasdaq (USD) , ,0 Summa USA ,0 Summa börsnoterade ,2 Summa finansiella instrument ,2 Övriga tillgångar och skulder, netto ,8 Fondförmögenhet ,0 Emittenter med mer än ett värdepapper i fonden: MSCI OPALS/iShares ,7

12 10 Förenade Liv Obligationsfond Obligationsfonden i korthet Avkastning 2003, % 4,2 Indexutveckling 2003, % 4,4 Fondens utveckling sedan start, % 5,3 Jämförelseindex utveckling sedan start, % 5,8 Andelsvärde Bokslutskurs ,31 Handelskurs ,29 Fondfakta Fondens startdatum Inträdesavgift, kr 0 Utträdesavgift, kr 0 Förvaltningsavgift, % 0,4 Lägsta första insättning, kr Utdelning Ja, i september Förvaltarteam Björn Johansson Anders Bewiz Tor Borg Fredrik Böhm Maria Ljungqvist-Marti Fondnummer i PPM Fondinriktning Fonden placerar i svenska och utländska räntebärande värdepapper med medellång löptid. Placeringsstrategin är inriktad på aktiv hantering av ränterisker. Urvalet görs i första hand bland de mest kreditvärdiga låntagarna såsom exempelvis svenska staten, bostadsfinansieringsinstitut och stabila, välskötta företag. Fonden följer Folksams etiska placeringskriterier som verkar för en bättre framtid för människa och miljö. Kriterierna omfattar mänskliga rättigheter, tobak och miljö. Fonden vänder sig till sparande i avtalspensioner och PPM. Vad har hänt på fondens placeringsmarknader under det första halvåret 2003? Den långa trenden med fallande obligationsräntor fortsatte under första halvåret Fram till halvårsskiftet hade de svenska obligationsräntorna fallit med mellan 0,3 och 0,8 procentenheter, beroende på löptid. En bidragande orsak till de lägre räntorna var att den sedan länge förväntade konjunkturuppgången återigen uteblev, något som föranledde flera centralbanker att sänka sina styrräntor ytterligare. Den svenska riksbanken sänkte under våren 2003 sin styrränta med 0,75 procentenheter till 3 procent och den europeiska centralbanken, ECB, sänkte lika mycket, till nivån 2 procent. Den väntade amerikanska centralbankssänkningen, till historiskt låga 1 procent, dröjde till sista veckan i juni. Trenden med fallande obligationsräntor höll i sig under hela det första halvåret, med undantag för en kort period i samband med krigsutbrottet i Irak, då räntorna steg med 0,5 procentenheter i förhoppningen om en starkare konjunktur. Dessa förhoppningar svalnade emellertid snabbt och obligationsräntorna föll återigen kraftigt. I juni skedde dock en återhämtning, från en historiskt låg räntenivå. Hur har fonden utvecklats? Obligationsfonden har under det första halvåret 2003 gått upp med 4,2 procent. Fondens jämförelseindex gick under samma period upp med 4,4 procent. Vilka viktiga förändringar har skett i fonden? Fondens undervikt i långa obligationer till förmån för obligationer med kortare löptid har givit ett positivt bidrag till avkastningen. Även fondens innehav av kreditpapper, företags- och bostadsobligationer, har givit ett positivt tillskott. Dock har under en period fondens ränterisk, uttryckt i genomsnittlig löptid (duration), varit lägre än motsvarande ränterisk i fondens jämförelseindex, vilket påverkat avkastningen negativt. Fonden har varit underviktad i den amerikanska delen till förmån för Sverige. I Europa har en neutral position hållits. Vilken strategi gäller för fonden framöver? Utvecklingen under det andra halvåret 2003 är svårbedömd. Allt starkare tecken tyder på att centralbankerna kan komma att vidta fler räntesänkningar. Detta kan bland annat innebära att vi får se en större skillnad i avkastningen mellan korta och långa räntepapper, vilket kan komma att inverka negativt på fondens resultat. Folkomröstningen om Sveriges inträde i den europeiska valutaunionen EMU:s tredje steg kommer också att vara en osäkerhetsfaktor. Det är möjligt att de korta marknadsräntorna kommer att förbli låga. Beträffande obligationsräntorna är det dock mer osäkert om de kan ligga kvar på de historiskt låga nivåer som de befann sig på vid halvårsskiftet Fondens risknivå Fondens Låg risknivå Hög Fonden Risk mätt har som funnits volatilitet, för kort 36 tid månader. för beräkning av risknivå.

13 Förenade Liv Obligationsfond 11 Risk- och avkastningsmått Duration, år 3,9 Duration index, år 4,0 Fonden har funnits för kort tid för beräkning av övriga risk- och avkastningsmått. Kostnader 1) Förvaltningskostnad, % 0,4 Transaktionskostnader, tkr Transaktionskostnader, % TKA, % 0,4 TER, % 0,4 TER Netto, % 2) 0,4 Utveckling Fondförmögenhet, tkr Antal utelöpande andelar Andelsvärde, kr 105,31 101,09 Utdelning, kr/andel Totalavkastning, % 4,2 1,1 3) Jämförelseindex, % 4,4 1,3 3) Omsättningshastighet, ggr 1) 0,6 0,8 1) Omräknad till årstakt 2) Inga köp-/säljavgifter 3) Beräknad från fondstart Schablonberäknad förvaltningskostnad för sparande Engångsinsättning på kr Förvaltningskostnad, kr 22,74 Utvecklingen i Förenade Liv Obligationsfond % 6 Fonden Jämförelseindex se sid dec-02 mar-03 jun-03

14 12 Förenade Liv Obligationsfond % av fond- Balansräkning, tkr förmögenhet Tillgångar Finansiella instrument med positivt marknadsvärde (not 3) ,7 Bank och övriga likvida medel ,6 Kortfristiga fordringar 4 0,0 Summa tillgångar ,3 Skulder Finansiella instrument med negativt marknadsvärde (not 3) 169 0,3 Övriga kortfristiga skulder 18 0,0 Summa skulder 187 0,3 Fondförmögenhet (not 2, 3) , Resultaträkning, tkr Intäkter och värdeförändring Värdeförändring på ränterelaterade finansiella instrument (not 1) 571 Ränteintäkter Valutakursvinster och -förluster, netto 352 Summa intäkter och värdeförändring Kostnader Förvaltningskostnad 103 Övriga kostnader 0 Summa kostnader 103 Skatt Periodens resultat Not 1 Specifikation av värdeförändring, tkr Ränterelaterade finansiella instrument Realisationsvinster 208 Realisationsförluster 22 Orealiserade vinster/förluster 385 Summa 571 Not 2 Förändring av fondförmögenhet, tkr Fondförmögenhet vid årets början Andelsutgivning Andelsinlösen Periodens resultat enligt resultaträkning Fondförmögenhet vid periodens slut Derivat Fonden har i enlighet med fondbestämmelserna utnyttjat derivat, dock i begränsad omfattning. Inga säkerhetskrav förekommer för fonden. Standardiserade valutaterminer per den 30 juni 2003: Valutasäkrat belopp (EUR/SEK) 8,4 mkr Marknadsvärde 0,1 mkr Valutasäkrat belopp (USD/SEK) 3,4 mkr Marknadsvärde 0,1 mkr

15 Förenade Liv Obligationsfond 13 Not 3 Fondens värdepappersinnehav Nominellt Anskaff- % av belopp i tusental nings- Marknads- fondför- Marknadsnoterade lokal valuta värde tkr värde tkr mögenhet Sverige SEK Industri AP Fastigheter 105 5,40% ,8 Autoliv 6,75% ,0 Electrolux 5,30% ,8 Fortum Power and Heat 103 4,80% ,9 Scania CV 153 5,80% ,8 Stora Enso 9 EMTN 6,25% ,2 Telia 217 5,75% ,2 Volvo Treasury 320 MTN 5,10% , ,6 Kredit- och mellanhandsinstitut Landshypotek ,50% ,0 Nordea Hypotek ,25% ,9 Nordea Hypotek ,75% ,0 SBAB 118 5,50% ,0 SBAB 119 5,50% ,0 SEB BoLån 558 6,00% ,9 SEB BoLån 559 5,25% ,9 Spintab 168 6,00% ,1 Spintab 170 5,75% ,9 Stadshypotek ,00% , ,4 Stat och kommun Statsobl ,00% ,0 Statsobl ,00% ,6 Statsobl ,50% ,2 Statsobl ,75% ,2 Statsobl ,00% ,0 Statsobl ,50% ,9 Statsobl ,25% ,0 Statsobl ,50% , ,1 Summa Sverige ,1 Italien EUR Stat och kommun Bouni Poliennali Del Tes 6,75% , ,4 Italien USD Stat och kommun Italian Gov. Bond 5,625% , ,7 Summa Italien ,1 Not 3 Fondens värdepappersinnehav Nominellt Anskaff- % av belopp i tusental nings- Marknads- fondför- Marknadsnoterade lokal valuta värde tkr värde tkr mögenhet Tyskland EUR Stat och kommun Bundesrep. Deutschland 5,00% ,7 Bundesrep. Deutschland 6,25% , ,2 Tyskland USD Stat och kommun KFW Int'l Finance 3,75% , ,1 Summa Tyskland ,3 USA EUR Kredit- och mellanhandsinstitut Freddie Mac 4,75% , ,1 USA USD Kredit- och mellanhandsinstitut Fannie Mae 3,50% , ,5 Stat och kommun US Treasury Bond 7,25% , ,0 Summa USA ,6 Summa utländska marknadsnoterade ,6 Summa marknadsnoterade ,7 Valutaterminer 169 0,3 Summa finansiella instrument ,4 Övriga tillgångar och skulder, netto ,6 Fondförmögenhet ,0 Emittenter med mer än ett värdepapper i fonden: Svenska staten ,1 Spintab ,0 SEB BoLån ,8 Tyska staten ,2 Italienska staten ,1 SBAB ,0 Nordea Hypotek ,9 Nederländerna EUR Stat och kommun Netherlands Gov. Bond 5,00% , ,5 Summa Nederländerna ,5

16 14 Förklaring av risksymbolen och några riskmått OBS! Alla delar av denna text är ännu inte tillämpliga på Förenade Livs fonder, eftersom de endast funnits sedan december Vår risksymbol I den risksymbol som från och med helårsredovisningen kommer att finnas i anslutning till fondkommentarerna av respektive fond, visar vi våra fonders risknivå. Vi använder volatilitetsmåttet (se nedan), för att klassificera fonderna i fem riskklasser. De fem riskklasserna är indelade enligt följande: mycket låg risk 2 låg risk 3 medelrisk 4 hög risk 5 mycket hög risk Olika fondtyper med olika risker Räntefonder placerar endast i räntebärande värdepapper som till exempel obligationer och statsskuldväxlar. Det finns både korta och långa räntefonder. Korta räntefonder (penningmarknadsfonder) placerar i värdepapper med kortare löptid än ett år och förväntas ge en jämn avkastning. En kort räntefond kan vara en passande sparform för den som vill undvika risk eller vill ha pengarna lättillgängliga. Långa räntefonder (obligationsfonder) placerar i värdepapper som löper längre än ett år och kan vara förenade med risk. För att placera i en lång räntefond bör man ha en placeringshorisont på minst två år. Blandfonder investerar i både aktier och räntebärande värdepapper. Det gör att man balanserar risken. Därför brukar blandfonder ge en måttlig avkastning som passar den som vill ta en begränsad risk. Aktiefonder investerar minst 75 procent av fondkapitalet i aktier. Avkastningen kan bli hög, men risken är större än i räntefonder. På kort sikt kan det bli en förlust. Historiskt sett har aktiefonder på lång sikt gett högre avkastning än räntefonder. Volatilitet Volatilitet är ett mått på hur mycket värdet på till exempel en aktie eller fond varierar från dess genomsnittliga värde över en bestämd period. Hög volatilitet motsvarar stora kursförändringar (högre risk), låg volatilitet visar på låga kursrörelser (lägre risk). Generellt kan också sägas att ju högre volatilitet, desto högre förväntad avkastning på lång sikt, det vill säga flera år framåt. I ett lite kortare perspektiv är sambandet inte lika tydligt. Volatiliteten mäts med det statistiska måttet standardavvikelse. Beta Beta är ett statistiskt mått som utifrån historiska data talar om hur mycket en viss aktie eller fond förväntas påverkas av en förändring av det index vi jämför oss med (jämförelseindex). Ett exempel: Antag att vårt jämförelseindex är den svenska börsen och att den förväntas stiga med 10 procent under ett år. Antag vidare att du har en aktiefond med ett högt betavärde om 1,5. Med 10 procents uppgång väntas då värdet på din aktiefond öka med 15 procent (1,5 x 10 procent) med 68 procents sannolikhet. Är prognosen i stället att börsen kommer att falla med 10 procent så beräknas din fonds värde sjunka med 15 procent. Är din fonds beta 1,0 så ökar och minskar den precis lika mycket som på börsen. Beräkningar av en aktiefonds betavärde bygger på historiska data och är inte en tillförlitlig kristallkula som talar om hur framtiden blir. Tracking error För varje fond har ett jämförelseindex valts som speglar den placeringsinriktning som fonden har. Jämförelseindex används för att på ett rättvist sätt kunna utvärdera förvaltningen, bland annat med hjälp av måttet Tracking error (aktiv risk). Tracking error mäter förändringen i fondens avkastning i relation till jämförelseindex. Med andra ord är det ett mått på hur stor risk fonden tar i förhållande till sitt jämförelseindex. Tracking error uttrycks i procentenheter; ett lågt värde innebär att fonden följer jämförelseindex väl. Indexfonder strävar till exempel efter ett Tracking error på 0 procentenheter. Är värdet på Tracking error 5 (på årsbasis), innebär det att fondens avkastning med 68 procents sannolikhet kommer att vara inom (+/ ) 5 procentenheter från jämförelseindex avkastning och med 95,5 procents sannolikhet vara inom 10 procentenheter från jämförelseindex avkastning under året. I denna halvårsredogörelse redovisas hur fonderna har följt jämförelseindex under året. Värdena beräknas som standardavvikelsen av differensen mellan månadsavkastningen i respektive fond och jämförelseindex, under 24 månader omräknat på årsbasis. Begränsningen med måttet är att det endast redovisar hur fonderna har följt respektive jämförelseindex historiskt. Det går därför inte att med bestämdhet säga att fonderna kommer att avvika från jämförelseindex lika mycket i framtiden som Tracking error-måttet visar.

17 15 Redovisningsprinciper Denna halvårsredogörelse har upprättats enligt lagen (1990:1114) om värdepappersfonder och Finansinspektionens författningssamling (FFFS 2002:20). I övrigt tillämpas bokföringslagens bestämmelser i tillämpliga delar. Rapporten efterlever Fondbolagens Förenings rekommendation avseende nyckeltal för värdepappersfonder vilken antogs av Fondbolagens Förenings styrelse den 2 december Halvårsredogörelsen har inte varit föremål för granskning av bolagets revisorer. Courtage Fondernas kostnader vid köp och försäljning av värdepapper ingår i anskaffningsvärdet respektive realiserat resultat. Utdelning I utdelning ingår utdelningar på aktierelaterade instrument. Utdelning och kupongskatt på utländska aktier redovisas netto med beaktande av eventuell fordran på grund av restitution. Värdering Aktierelaterade värdepapper värderas till senaste betalkurs på balansdagen eller, om sådan inte finns, till balansdagens köpkurs. Om sådant värde saknas värderas innehaven till senaste betalkurs eller, om denna inte är representativ, till det värde som fondbolaget fastställer på objektiva grunder. Räntebärande värdepapper värderas till balansdagens köpkurs. Värdepapper som saknar prisnotering från svensk eller utländsk börs värderas normalt till ursprungligt anskaffningsvärde. Detta värde används fram till dess att ett nytt marknadsvärde framstår som mer rättvisande. Exempel på detta är extern oberoende värdering, nyemission eller efterföljande affärsavslut i värdepapperet genom erkänd marknadsaktör. Anskaffningsvärdet kan dessutom justeras på objektiva grunder om värdet framstår som uppenbart orimligt beroende på bolags- eller marknadsspecifika händelser eller förändringar. Tillgångar och skulder i utländsk valuta är omräknade efter de av WM Company fastställda mittkurserna per balansdagen. All procentuell utveckling uttrycks i SEK om inget annat anges. I tabellerna är vissa siffror avrundade till närmaste tusental respektive tiondel. Detta medför att summering av siffror kan ge ett resultat som avviker från den angivna summan. Andelsvärde I halvårsredogörelsen redovisar vi två värden bokslutskurs och handelskurs. Skälet till detta är att halvårsredogörelsens redovisning bygger på bokslutskursen. Handelskursen används som underlag till andelsägarnas erhållna personliga periodbesked, vilket är i enlighet med RSV:s anvisningar. Valutakurser Kurs Kurs Förändring Valuta under året AUD 5, , ,42% CAD 5, , ,82% CHF 590, , ,22% DKK 123, , ,51% EUR 9, , ,53% GBP 13, , ,83% HKD 1, , ,13% JPY 6, , ,20% MYR 2, , ,13% NOK 110, , ,83% SGD 4, , ,51% THB 0, , ,81% USD 8, , ,13%

18 16 Förenade Livs etiska placeringskriterier Förenade Livs vision är att bidra till ett långsiktigt och hållbart samhälle där individen känner trygghet. Ett steg i arbetet mot denna vision är att vi ställer etiska krav på de företag där placeringar görs. De etiska placeringskriterierna innefattar miljö, mänskliga rättigheter samt tobak. De etiska kriterierna delas in i positiva/stödjande kriterier där miljö och mänskliga rättigheter ingår och ett negativt/uteslutande kriterium som innefattar tobak. Positiva/stödjande kriterier De positiva eller stödjande kriterierna handlar om miljö och mänskliga rättigheter. Vi vill att företag som vi investerar i ska ta ansvar för dessa områden. Vår ambition är att föra en konstruktiv dialog med företaget i fråga och på så sätt påverka och inspirera i rätt riktning. Vi anser att företag som ligger långt fram med sitt miljöarbete och andra sociala aspekter ofta är goda investeringsobjekt eftersom de har möjlighet att bygga upp ett starkt varumärke. De är också mindre känsliga vid förändringar som till exempel ändrad miljölagstiftning. Kriteriet Miljö Med miljö menas att Förenade Liv investerar i företag som arbetar aktivt med miljöarbete som resulterar i att den negativa påverkan på miljön minskas. Miljömedvetandet ska genomsyra hela organisationen och företaget ska ha definierat sitt miljöarbetes viktigaste mål, strategier, medel och organisation för att nå dessa mål. En åtgärdsplan ska även vara upprättad så att ett kontinuerligt förbättringsarbete utförs. Detta gör att företaget även i framtiden systematiskt reducerar sin negativa påverkan på miljön. Miljökriteriet grundas på en modell som regelbundet mäter företags interna miljöarbete och faktiska miljöpåverkan. Ett väl strukturerat miljöarbete innebär ofta en ren effektivitetsvinst eftersom användningen av energi och insatsvaror minskar. Kriteriet Mänskliga rättigheter Kriteriet mänskliga rättigheter innebär att Förenade Liv genom investeringar aktivt ska påverka företag och branscher att systematiskt arbeta med grundläggande arbetsrättsliga frågor för de anställda. Med kriteriet mänskliga rättigheter fokuserar vi på vad som händer inne på företaget, det vill säga på vilka arbetsförhållanden som råder. Vi avser också att påverka upprättandet av en policy gällande de grundläggande mänskliga rättigheterna som beskrivs i ILO:s konventioner och i FN:s allmänna deklaration om de mänskliga rättigheterna. Kriteriet mänskliga rättigheter kan även handla om att företag ska utveckla rutiner för uppföljning av policyn och de åtgärder som det beslutas om. Det kan exempelvis vara kollektivavtal, kvalitetsgranskning av leverantörer och lagstiftning. Med de anställda menas alla som bidrar med arbetsuppgifter till företaget, vilket även inkluderar leverantörer och underleverantörer. Dock ligger fokus på egen personal samt på de leverantörer som står för tillverkningen av slutprodukter eller viktiga komponenter i dessa. Här nedan beskrivs de arbetsrättsliga områden som omfattas: Arbetstagarrättighet Motsvarande ILO-konventioner Hälsa och Säkerhet ILO Convention 155; Occupational Safety and Health Convention Ej diskriminering ILO Convention 100; Equal Remuneration Convention ILO Convention 111; Discrimination (Employment and Occupation) Convention Associationsfrihet ILO Convention 87; Freedom of Association and Protection of the Right to Organise Convention Rätt till kollektiva ILO Convention 98; förhandlingar Right to Organise and Collective Bargaining Convention Ej barnarbete ILO Convention 138; Minimum Age Convention ILO Convention 182; Worst Forms of Child Labour Convention Ej tvångsarbete ILO Convention 29; Forced Labour Convention ILO Convention 105; Abolition of Forced Labour Convention Lönesättning ILO Convention 131; Minimum Wage Fixing Convention Arbetstidsreglering ILO Convention 1; Hours of Work (Industry) ILO Convention 14; Weekly Rest (Industry) ILO Convention 106; Weekly Rest (Commerce and Offices) Convention Negativa/uteslutande kriterier Vissa företag har Förenade Liv beslutat att inte investera i oberoende hur god arbetsmiljö företaget har eller hur långt miljöarbetet kommit. Dessa företag faller under de negativa eller uteslutande kriterierna. Förenade Liv har ett negativt/uteslutande kriterium för tobak. Kriteriet Tobak Förenade Liv investerar inte i företagsgrupper där någon andel av omsättningen kommer från produktion av tobak eller tobaksprodukter. Detta innebär företag som äger tobaksplantager och företag som producerar cigarretter, cigarrer, piptobak, snus, tuggtobak samt andra tobaksprodukter. Med någon andel av omsättningen avser vi mer än 10 miljoner kronor eller 1 procent av rapporterad årsomsättning. Rapporterad årlig omsättning avser årsomsättning rapporterad i den senaste årsredovisningen utgiven av moderföretaget. Corporate Governance För att se att de uppsatta placeringskriterierna följs har Folksamkoncernen, där Förenade Liv ingår, upprättat en stab, Corporate Governance. Staben består av analytiker som är inriktade på ägarstyrning samt miljö- och etikanalys. De ser till att de etiska placeringsreglerna följs och efterlevs. Corporate Governance utför även en årlig undersökning av nordiska företags klimatpåverkan Folksams Klimatindex.

19 17 Jämförelseindex De index som använts i tabeller och texter är omräknade till svenska kronor och inkluderar utdelning. Förenade Liv Sverigefond Förenade Liv Världenfond Förenade Liv Obligationsfond SIXPRX, SIX Portfolio Return Index MSCI* World excluding Sweden Kompositindex bestående av: 75 % OMRX Bond 15 % Merrill Lynch EMU Direct Government Index, EG00 10 % Merrill Lynch US Treasury Master, G0Q0 *MSCI är en förkortning för Morgan Stanley Capital International. Indexet redovisas Net Dividend. Ägarpolicy Förenade Liv ska genom sina placeringar aktivt påverka företag, där det bedöms relevant och framgångsrikt. Ägarstyrning 1) ska ske i enlighet med Förenade Livs vision samt de etiska regler som tillämpas inom Förenade Liv och syfta till att öka mervärdet för Förenade Livs kunder. För alla innehav svenska och utländska gäller följande riktlinjer: Förenade Liv kan utöva sin ägarroll via bolagsstämman, genom direkta kontakter med bolagsledningar och styrelser, genom att ingå i nomineringskommittéer samt genom att samverka med andra ägare. Förenade Liv ska inte inneha styrelseplats i företag där Förenade Liv är representerat som ägare. Avsteg från denna regel kan tillåtas endast om speciella skäl föreligger. För innehaven gäller OECD-principerna för ägarstyrning 2). Dessa omfattar följande fem områden: I. Aktieägarnas rättigheter (The rights of shareholders) II. Lika behandling av aktieägare (The equitable treatment of shareholders) III. Intressenternas betydelse för ägarstyrning (The role of stakeholders in corporate governance) IV. Öppenhet och genomlysning (Disclosure and transparency) V. Styrelsens ansvar (The responsibility of the board) För de svenska innehaven aktiebolag noterade vid Stockholmsbörsen gäller dessutom följande riktlinjer: 1. Bolagsstämman Kallelse till bolagsstämma Förenade Liv anser att: Förslag angående ärenden som inte är normalt förekommande ska klargöras noggrant. Aktieägarens rösträtt Förenade Livs uppfattning är att med varje aktie i bolaget ska följa en röst. Vid förändring till ett och samma aktieslag är det viktigt att äganderätten respekteras. 2. Bolagets styrelse Styrelsens sammansättning Förenade Liv anser att: Antalet styrelseledamöter bör anpassas efter omständigheterna i det enskilda bolaget, men normalt inte vara fler än tio. Några tjänstemän i bolaget utöver vd bör inte ingå i styrelsen. Styrelsesammansättningen ska vara utformad så att den består av kompetenta personer med en lämplig fördelning avsende erfarenheter, ålder och kön. Vid rekrytering av styrelseledamöter bör personer sökas även utanför näringslivet. Förenade Liv kommer aktivt att arbeta för en breddning av kompetensen i svenska marknadsnoterade bolags styrelser. En ledamot bör avlösas vid 70 års ålder. Varje ledamot ska anslå tid för sysslan och vara ombud för alla aktieägare. Ledamot i styrelsen bör inte ha varit anställd på en ledande befattning inom bolaget under de senaste åren. Styrelsens arbetssätt Förenade Liv anser att: Styrelsens ordförande bör ha en fortlöpande kontakt med såväl styrelseledamöterna som företagsledningen. Kommittéer och deras uppdrag I alla marknadsnoterade bolag bör en nominerings-, revisions- samt ersättningskommitté inrättas. Kommittérnas sammansättning och arbete ska redovisas vid bolagsstämman.

20 18 Nomineringskommitté (Nomination Committee) Kommittén utses av bolagsstämman. Bolagets ägarsammansättning bör speglas i kommitténs sammansättning. Kommitténs syfte är att verka för att styrelsens är ändamålsenligt sammansatt. Kommittén ska hantera nomineringar till styrelse och revisor samt arvodesfrågor för styrelsen. Styrelsens ersättning ska redovisas vid bolagsstämman. Ersättningskommitté (Compensation/Remuneration Committee) Kommittén utses av styrelsen. Kommitténs syfte är verka för att ersättningsfrågorna, som till exempel optionsprogram och andra incitamentsprogram, har en ändamålsenlig form samt att det finns en verifierbar koppling mellan aktieägarnas nytta och incitamentsprogrammens omfattning och storlek. Den ska hantera avtal och ersättningsfrågor för styrelse, ledning och övriga anställda. I de fall incitamentsprogram är av väsentlig omfattning ska dessa fastställas vid bolagsstämman. Revisionskommitté (Audit Committee) Kommittén utses av styrelsen. Kommitténs syfte är att verka för att god kontroll av bolagets verksamhet upprätthålls. Den ska även förbereda förslag till val av revisorer samt bereda underlag för upphandling av revisionstjänst. Den ska löpande under året kommunicera med revisorer, externrevisorer såväl som internrevisorer, för att diskutera revisionsarbetets inriktning och resultat. 3. Ersättning till ledningen Förenade Liv anser att: Ersättningskommitté ska ta fram beslutsunderlag angående ersättning till vd och övriga ledande befattningshavare. Information om ersättningsprinciper och lönevillkor ska lämnas i årsredovisning. Avgångsvederlag till vd normalt begränsas till maximalt två årslöner. 4. Incitamentsprogram Förenade Liv kan vara positiv till incitamentsprogram förutsatt att de bygger på marknadsmässiga villkor och att tilldelningen är befogad. Förenade Liv anser att: Vid riktade emissioner till personalen bör utspädningseffekten för incitamentsprogram allt som allt inte ha större omfattning än fem procent. Tilldelning bör enbart ske till aktivt arbetande i vederbörande bolag och inte till styrelseledamöter. Aktieägarna bör noga informeras om incitamentsprogram i kallelse till bolagsstämma och årsredovisning. 5. Miljö- och etikfrågor Förenade Liv ska, genom sina placeringar, aktivt påverka företag där det bedöms relevant och framgångsrikt. Ägarstyrning ska ske i enlighet med Förenade Livs vision samt de etiska regler som tilllämpas inom koncernen och syfta till att öka mervärdet för Förenade Livs kunder. Förenade Liv anser att: Bolagets styrelse har ett ansvar för att se till att bolaget arbetar med miljö- och etikfrågor. Bolaget bör utarbeta grundläggande handlingsprogram för dessa frågor och ansluta sig till FN:s Global Compact. Bolaget bör tillämpa OECD:s riktlinjer för multinationella företag 3) i det fall verksamhet finns i flera länder. 1) Corporate governance (Ägarstyrning) is the system by which businesses are directed and controlled. Cadbury Report (U.K.). 2) OECD Principles of Corporate Governance SG/CG (99)5 Organisation for Economic Co-operation and Development; Directorate for Financial, Fiscal, and Enterprise, Affairs. 3) The OECD declaration and decision on international investments and multinational enterprises: DAFFE/IME(2000)20, Organisation for Economic Co-operation and Development; Directorate for Financial, Fiscal, and Enterprise, Affairs committee on international investments and multinational enterprises.

21 Besöksadress: Östgötagatan 90 Postadress: Stockholm Telefon: Fax: Internet: 19

22

23

24 FL

Avanza Zero. Halvårsrapport 2011. Bästa andelsägare

Avanza Zero. Halvårsrapport 2011. Bästa andelsägare Avanza Zero Halvårsrapport 2011 Bästa andelsägare Den 22 maj 2006 startade vi Sveriges första och enda helt avgiftsfria fond: Avanza Zero fonden utan avgifter. Avanza Zero är en indexfond. Fondens målsättning

Läs mer

Innehållsförteckning Realräntefonden 2

Innehållsförteckning Realräntefonden 2 Folksam Spar Årsberättelse 2005 Realräntefonden Innehållsförteckning Realräntefonden 2 Förklaring av risksymbolen och några riskmått 6 Redovisningsprinciper 7 Folksams etiska placeringskriterier 8 Ägarpolicy

Läs mer

Avanza Zero. Halvårsrapport 2009. Bästa andelsägare. Fondfakta

Avanza Zero. Halvårsrapport 2009. Bästa andelsägare. Fondfakta Avanza Zero Halvårsrapport 2009 Bästa andelsägare Den 22 maj 2006 startade Avanza Fonder AB fonden AVANZA ZERO fonden utan avgifter. Avanza Zero är den första fonden i Sverige helt utan avgifter. Avanza

Läs mer

Avanza Zero. Halvårsrapport Bästa andelsägare

Avanza Zero. Halvårsrapport Bästa andelsägare Avanza Zero Halvårsrapport 2010 Bästa andelsägare Den 22 maj 2006 startade vi Sveriges enda och första helt avgiftsfria fond: AVANZA ZERO fonden utan avgifter. Denna indexfond har som målsättningen att

Läs mer

FONDFAKTA. Anders Elsell Hans Toll Christina Guri Henrik Källèn Glenn Wigren ordförande

FONDFAKTA. Anders Elsell Hans Toll Christina Guri Henrik Källèn Glenn Wigren ordförande Avanza Zero Årsberättelse 2010 Bästa andelsägare Den 22 maj 2006 startade vi Sveriges enda och första helt avgiftsfria fond: AVANZA ZERO fonden utan avgifter. Avanza Zero är en indexfond. Fondens målsättning

Läs mer

HALVÅRSRAPPORT. Bästa andelsägare, * Utdelningar ingår ej i index

HALVÅRSRAPPORT. Bästa andelsägare, * Utdelningar ingår ej i index Bästa andelsägare, Den 22 maj 2006 startade Avanza Fonder AB fonden AVANZA ZERO fonden utan avgifter. Avanza Zero är den första fonden i Sverige helt utan avgifter. HALVÅRSRAPPORT 2008 ATT SPARA I FONDER

Läs mer

Avanza Zero. Helårsrapport 2008. Bästa andelsägare. Fondfakta

Avanza Zero. Helårsrapport 2008. Bästa andelsägare. Fondfakta Avanza Zero Helårsrapport 2008 Bästa andelsägare Den 22 maj 2006 startade Avanza Fonder AB Avanza Zero, den första fonden i Sverige helt utan avgifter. Avanza Zero har under året ändrat index från OMXS30

Läs mer

Halvårsberättelse 2013. Avanza Fonder

Halvårsberättelse 2013. Avanza Fonder Halvårsberättelse 2013 Avanza Fonder Halvårsrapport 2013 / Avanza Fonder sid 2/37 Avanza Zero - fonden utan avgifter Förvaltningsberättelse Den 22 maj 2006 startade vi den första helt avgiftsfria fonden:

Läs mer

Innehåll. Förvaltningsberättelse sid 3. Nyckeltal sid 4. Resultaträkning sid 5. Balansräkning sid 5. Tilläggsupplysningar sid 6

Innehåll. Förvaltningsberättelse sid 3. Nyckeltal sid 4. Resultaträkning sid 5. Balansräkning sid 5. Tilläggsupplysningar sid 6 Årsberättelse 2006 Innehåll Förvaltningsberättelse sid 3 Nyckeltal sid 4 Resultaträkning sid 5 Balansräkning sid 5 Tilläggsupplysningar sid 6 2 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören

Läs mer

HELÅRSREDOGÖRELSE 2006

HELÅRSREDOGÖRELSE 2006 HELÅRSREDOGÖRELSE 2006 2006-01-01-2006-12-31 Bästa andelsägare, FONDFAKTA Fondens startdatum: 2006-05-22 Andelsvärde 2006-12-31: 126,53 kr Fondförmögenhet 2006-12-31: 482 293 tkr Utveckling sedan 2006-05-22:

Läs mer

HELÅRSRAPPORT. Bästa andelsägare,

HELÅRSRAPPORT. Bästa andelsägare, Bästa andelsägare, Den 22 maj 2006 startade Avanza Fonder AB fonden AVANZA ZERO fonden utan avgifter (Avanza Zero). Avanza Zero är den första fonden i Sverige helt utan avgifter. HELÅRSRAPPORT 2007 ATT

Läs mer

Avanza Zero. Halvårsrapport 2012. Bästa andelsägare FONDFAKTA

Avanza Zero. Halvårsrapport 2012. Bästa andelsägare FONDFAKTA Avanza Zero Halvårsrapport 2012 Bästa andelsägare Den 22 maj 2006 startade vi Sveriges enda och första helt avgiftsfria fond: AVANZA ZERO fonden utan avgifter. Avanza Zero är en indexfond. Fondens målsättning

Läs mer

Aktiespararna Topp Sverige 2007 ÅRSBERÄTTELSE

Aktiespararna Topp Sverige 2007 ÅRSBERÄTTELSE Aktiespararna Topp Sverige 2007 ÅRSBERÄTTELSE FONDFAKTA Fondens beteckning Aktiespararna Topp Sverige, nedan kallat fonden Fonden förvaltas av Aktieinvest FK AB, nedan kallat bolaget Värdepappersbolag

Läs mer

Spar Räntefonden 13 Spar Sverigefonden 14 Spar Världsfonden 15 Spar Realräntefonden 16 Spar Fastighetsfonden 17

Spar Räntefonden 13 Spar Sverigefonden 14 Spar Världsfonden 15 Spar Realräntefonden 16 Spar Fastighetsfonden 17 Innehållsförteckning Folksam Aktiefond Sverige 2 Folksam Aktiefond Europa 3 Folksam Aktiefond USA 4 Folksam Förvaltningsfond 5 Folksam Obligationsfond 6 Folksam Penningmarknadsfond 7 Folksam Idrottsfond

Läs mer

FONDFAKTA. Anders Elsell Nicklas Storåkers Jacqueline Winberg Henrik Källén Ordförande

FONDFAKTA. Anders Elsell Nicklas Storåkers Jacqueline Winberg Henrik Källén Ordförande Avanza Zero Årsberättelse 2009 Bästa andelsägare Den 22 maj 2006 startade vi Sveriges enda och första helt avgiftsfria fond: AVANZA ZERO fonden utan avgifter. Denna indexfond har som målsättningen att

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE HOLBERG KREDIT SEK

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE HOLBERG KREDIT SEK FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE HOLBERG KREDIT SEK Fondens placeringsinriktning: Holberg Kredit SEK är en nordisk high yield-fond, valutasäkrad och noterad i svenska kronor. Fonden investerar sina medel i andelar

Läs mer

IKC Sverige

IKC Sverige Halvårsredogörelse för IKC Sverige Perioden 2011-01-01-2011-06-30 IKC Sverige 1 Förvaltningsberättelse Verkställande direktören för IKC Fonder AB 556732-6953, får härmed avge halvårsredogörelse för perioden

Läs mer

ÅRSREDOGÖRELSE 2001. Aktiespararna Topp Sverige

ÅRSREDOGÖRELSE 2001. Aktiespararna Topp Sverige ÅRSREDOGÖRELSE 2001 Aktiespararna Topp Sverige ÅRSREDOGÖRELSE AKTIESPARARNA TOPP SVERIGE 2001 FONDFAKTA Beteckning Aktiespararna Topp Sverige, nedan kallat Fonden. Förvaltning Aktiesparinvest AB, nedan

Läs mer

Innehåll. Förvaltningsberättelse sid 2. Nyckeltal sid 4. Resultaträkning sid 5. Balansräkning sid 5. Tilläggsupplysningar sid 6

Innehåll. Förvaltningsberättelse sid 2. Nyckeltal sid 4. Resultaträkning sid 5. Balansräkning sid 5. Tilläggsupplysningar sid 6 Årsberättelse 2008 Innehåll Förvaltningsberättelse sid 2 Nyckeltal sid 4 Resultaträkning sid 5 Balansräkning sid 5 Tilläggsupplysningar sid 6 2 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören

Läs mer

Helårsberättelse 2012. Avanza Fonder

Helårsberättelse 2012. Avanza Fonder Helårsberättelse 2012 Avanza Fonder Helårsrapport 2012 / Avanza Fonder sid 2/45 Avanza Fonder Årsberättelse 2012 VD har ordet Bästa fondsparare, 2012 var ett händelserikt år för oss på Avanza Fonder och

Läs mer

HALVÅRSREDOGÖRELSE 2014 AKTIESPARARNA TOPP SVERIGE

HALVÅRSREDOGÖRELSE 2014 AKTIESPARARNA TOPP SVERIGE HALVÅRSREDOGÖRELSE 2014 AKTIESPARARNA TOPP SVERIGE FONDFAKTA Fondens beteckning Aktiespararna Topp Sverige, ( Fonden ) Fonden förvaltas av Aktieinvest FK AB, ( bolaget ) Värdepappersbolag Aktieinvest FK

Läs mer

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2010

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2010 Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2010 Förvaltningsberättelse Halvårsredogörelsen omfattar perioden 2010-01-01 till 2010-06-30. Adrigo Hedge är en hedgefond med inriktning mot investeringar i nordiska aktier.

Läs mer

HALVÅRSREDOGÖRELSE 2009 AKTIESPARARNA TOPP SVERIGE

HALVÅRSREDOGÖRELSE 2009 AKTIESPARARNA TOPP SVERIGE HALVÅRSREDOGÖRELSE 2009 AKTIESPARARNA TOPP SVERIGE FONDFAKTA Fondens beteckning Aktiespararna Topp Sverige, nedan kallat fonden Fonden förvaltas av Aktieinvest FK AB, nedan kallat bolaget Värdepappersbolag

Läs mer

Calgus Delårsrapport 2010

Calgus Delårsrapport 2010 Calgus Delårsrapport 2010 Delårsrapport för första halvåret 2010 Styrelsen och verkställande direktören för Sivers Urban Fonder AB får härmed avge delårsrapport för investeringsfonden Calgus, org.nr. 515602-0389,

Läs mer

Danske capital / halvårsrapport 2013 3 HALVÅRSRAPPORT 2013

Danske capital / halvårsrapport 2013 3 HALVÅRSRAPPORT 2013 Danske capital / halvårsrapport 2013 3 Danske Capital Sverige Beta HALVÅRSRAPPORT 2013 4 Danske capital / halvårsrapport 2013 Förvaltningsberättelse per 2013-06-30 Fondfakta ISIN-kod SE0002374751 Startdatum

Läs mer

AKTIE-ANSVAR SVERIGE. Organisationsnummer: 502034-1839. Halvårsredogörelse 2015. Halvårsredogörelsens innehåll: Förvaltningsberättelse Sid 1-2

AKTIE-ANSVAR SVERIGE. Organisationsnummer: 502034-1839. Halvårsredogörelse 2015. Halvårsredogörelsens innehåll: Förvaltningsberättelse Sid 1-2 AKTIE-ANSVAR SVERIGE Organisationsnummer: 502034-1839 Halvårsredogörelsens innehåll: Förvaltningsberättelse Sid 1-2 Fondförmögenhetens förändring och värdeutveckling Sid 3 Balansräkning Sid 4 Noter till

Läs mer

Anders Elsell Hans Toll Christina Guri Henrik Källèn Glenn Wigren ordförande

Anders Elsell Hans Toll Christina Guri Henrik Källèn Glenn Wigren ordförande Avanza Zero Årsberättelse 2011 Förvaltningsberättelse Den 22 maj 2006 startade vi Sveriges enda och första helt avgiftsfria fond: AVANZA ZERO fonden utan avgifter. Avanza Zero är en indexfond. Fondens

Läs mer

Årsberättelse 2010 för Simplicity Neutral. Simplicity Neutral 1

Årsberättelse 2010 för Simplicity Neutral. Simplicity Neutral 1 Årsberättelse 2010 för Org.nr. 515602-2294 Fondens startdatum 2007.11.30 Jämförelseränta Kursnotering/Handel Utdelning Svenska riksbankens reporänta Månadsvis Ja, återinvesteras Insättningsavgift 0 % Utträdesavgift

Läs mer

Peab-fonden 515602-4084

Peab-fonden 515602-4084 Årsberättelse för Peab-fonden Perioden 2014-01-01-2014-12-31 Peab-fonden 1 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för ISEC Services AB, 556542-2853, får härmed avge årsberättelse

Läs mer

AKTIESPARARNA TOPP SVERIGE. Halvårsredogörelse 2015

AKTIESPARARNA TOPP SVERIGE. Halvårsredogörelse 2015 AKTIESPARARNA TOPP SVERIGE Halvårsredogörelse 2015 FONDFAKTA Fondens beteckning Aktiespararna Topp Sverige, ( fonden ) Fonden förvaltas av Aktieinvest Fonder AB, ( bolaget ) Fondbolag Aktieinvest Fonder

Läs mer

AKTIE-ANSVAR SVERIGE. Organisationsnummer: Halvårsredogörelse Halvårsredogörelsens innehåll: Förvaltningsberättelse Sid 1-2

AKTIE-ANSVAR SVERIGE. Organisationsnummer: Halvårsredogörelse Halvårsredogörelsens innehåll: Förvaltningsberättelse Sid 1-2 AKTIE-ANSVAR SVERIGE Organisationsnummer: 502034-1839 Halvårsredogörelsens innehåll: Förvaltningsberättelse Sid 1-2 Fondförmögenhetens förändring och värdeutveckling Sid 3 Balansräkning Sid 4 Noter till

Läs mer

Quesada Globalfond Halvårsredogörelse 2015

Quesada Globalfond Halvårsredogörelse 2015 Quesada Globalfond Halvårsredogörelse 2015 Quesada Global Placeringsinriktning Quesada Global är en aktiefond som huvudsakligen placerar i börshandlade indexfonder i olika branscher och regioner över hela

Läs mer

Quesada Sverigefond Halvårsredogörelse 2015

Quesada Sverigefond Halvårsredogörelse 2015 Quesada Sverigefond Halvårsredogörelse 2015 Quesada Sverige Placeringsinriktning Quesada Sverige är en svensk aktiefond vars mål är att generera en god långsiktig avkastning. Portföljen är koncentrerad

Läs mer

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2011

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2011 Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2011 Förvaltningsberättelse Halvårsredogörelsen omfattar perioden 2011-01-01 till 2011-06-30. Adrigo Hedge är en hedgefond med inriktning mot investeringar i nordiska aktier.

Läs mer

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2012

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2012 Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2012 Förvaltningsberättelse Halvårsredogörelsen omfattar perioden 2012-01-01 till 2012-06-29. Adrigo Hedge är en hedgefond med inriktning mot investeringar i nordiska aktier.

Läs mer

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2009

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2009 Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2009 Förvaltningsberättelse Halvårsredogörelsen omfattar perioden 2009.01.01 2009.06.30. Adrigo Hedge är en hedgefond med inriktning mot investeringar i nordiska aktier.

Läs mer

HALVÅRSREDOGÖRELSE 2013 AKTIESPARARNA TOPP SVERIGE

HALVÅRSREDOGÖRELSE 2013 AKTIESPARARNA TOPP SVERIGE HALVÅRSREDOGÖRELSE 2013 AKTIESPARARNA TOPP SVERIGE FONDFAKTA Fondens beteckning Aktiespararna Topp Sverige, ( fonden ) Fonden förvaltas av Aktieinvest FK AB, ( bolaget ) Värdepappersbolag Aktieinvest FK

Läs mer

Fondbytesprogrammet

Fondbytesprogrammet Halvårsredogörelse för Fondbytesprogrammet 0-100 Perioden 2011-01-01-2011-06-30 Fondbytesprogrammet 0-100 1 Förvaltningsberättelse Verkställande direktören för IKC Fonder AB 556732-6953, får härmed avge

Läs mer

Oktober 2010. Med vänlig hälsning Enter Fonder AB. www.enterfonder.se

Oktober 2010. Med vänlig hälsning Enter Fonder AB. www.enterfonder.se Oktober 2010 Källa: stock.xchng Med vänlig hälsning Enter Fonder AB www.enterfonder.se Enter Fonder AB Telefon 08 790 57 00 Fax 08 790 57 50 E-mail: info@enterfonder.se Enter Sverige Senaste månaden Sedan

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE HOLBERG KREDIT SEK

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE HOLBERG KREDIT SEK FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE HOLBERG KREDIT SEK Fondens placeringsinriktning: Holberg Kredit SEK är en nordisk high yield-fond, valutasäkrad och noterad i svenska kronor. Fonden investerar sina medel i andelar

Läs mer

Årsberättelse 2011 för Simplicity Likviditet. Simplicity Likviditet 55. Org.nr. 515602 1213 Fondens startdatum 2006.10.

Årsberättelse 2011 för Simplicity Likviditet. Simplicity Likviditet 55. Org.nr. 515602 1213 Fondens startdatum 2006.10. Årsberättelse 2011 för Simplicity Likviditet Org.nr. 515602 1213 Fondens startdatum 2006.10.31 Jämförelseindex OMRXTBILL Kursnotering/Handel Dagligen Utdelning Ja, återinvesteras Insättningsavgift 0 %

Läs mer

Spiltan Fonder AB ÅRSBERÄTTELSE 2 0 0 7. Aktiefond Sverige Förvaltningsberättelse Fondförmögenhet och utfallsredovisning

Spiltan Fonder AB ÅRSBERÄTTELSE 2 0 0 7. Aktiefond Sverige Förvaltningsberättelse Fondförmögenhet och utfallsredovisning Spiltan Fonder AB ÅRSBERÄTTELSE 2 0 0 7 INNEHÅLL Sid 2 Sid 3 Sid 4 Sid 5 Sid 6 Sid 7 Sid 8 Sid 9 Aktiefond Sverige Förvaltningsberättelse Fondförmögenhet och utfallsredovisning Aktiefond Stabil Förvaltningsberättelse

Läs mer

Quesada Offensiv Halvårsredogörelse 2015

Quesada Offensiv Halvårsredogörelse 2015 Halvårsredogörelse 2015 Placeringsinriktning Quesada Offensiv är så kallad fondandelsfond som huvudsakligen placerar i aktiefonder och räntefonder. Fonden har som målsättning att via placering i andra

Läs mer

IKC World Wide

IKC World Wide Halvårsredogörelse för IKC World Wide Perioden 2011-01-01-2011-06-30 IKC World Wide 1 Förvaltningsberättelse Verkställande direktören för IKC Fonder AB 556732-6953, får härmed avge halvårsredogörelse för

Läs mer

Adrigo Hedge Årsberättelse 2009

Adrigo Hedge Årsberättelse 2009 Adrigo Hedge Årsberättelse 2009 Innehåll Förvaltningsberättelse sid 3 Nyckeltal sid 4 Resultaträkning sid 5 Balansräkning sid 5 Tilläggsupplysningar sid 6 2 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande

Läs mer

Halvårsredogörelse för Carlsson Norén Macro Fund

Halvårsredogörelse för Carlsson Norén Macro Fund Halvårsredogörelse för 2012 Carlsson Norén Macro Fund Förvaltarkommentar Beskrivning av fonden: Fonden är en svensk specialfond (hedgefond) som skapar avkastning på rörelserna i räntemarknaden. Målsättningen

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE HOLBERG KREDIT SEK

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE HOLBERG KREDIT SEK FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE HOLBERG KREDIT SEK Fondens placeringsinriktning: Holberg Kredit SEK är en nordisk high yield-fond, valutasäkrad och noterad i svenska kronor. Fonden investerar sina medel i andelar

Läs mer

AKTIE-ANSVAR GRAAL OFFENSIV

AKTIE-ANSVAR GRAAL OFFENSIV AKTIE-ANSVAR GRAAL OFFENSIV Organisationsnummer: 515602-1114 Halvårsredogörelsens innehåll: Förvaltningsberättelse Sid 1-2 Fondförmögenhetens förändring och värdeutveckling Sid 3 Balansräkning Sid 4 Noter

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE HOLBERG KREDIT SEK

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE HOLBERG KREDIT SEK FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE HOLBERG KREDIT SEK Fondens placeringsinriktning: Holberg Kredit SEK är en nordisk high yield-fond, valutasäkrad och noterad i svenska kronor. Fonden investerar sina medel i andelar

Läs mer

Styrelsen avger härmed årsredovisning för Stiftelsen Gustaf och Calla Sandströms Minnesfond för år 2005.

Styrelsen avger härmed årsredovisning för Stiftelsen Gustaf och Calla Sandströms Minnesfond för år 2005. Stiftelsen Gustaf och Calla Sandströms Minnesfond org nr 802008-0001 Styrelsen avger härmed årsredovisning för Stiftelsen Gustaf och Calla Sandströms Minnesfond för år 2005. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Beskrivning

Läs mer

Calgus Årsberättelse 2010

Calgus Årsberättelse 2010 Calgus Årsberättelse 2010 Årsberättelse för 2010 Styrelsen och verkställande direktören för Sivers Urban Fonder AB får härmed avge årsrapport för investeringsfonden Calgus, org.nr. 515602-0389, för verksamhetsåret

Läs mer

Plain Capital StyX 515602-5396

Plain Capital StyX 515602-5396 Halvårsredogörelse för Plain Capital StyX Perioden 2015-01-01-2015-06-30 Plain Capital StyX 1 Bäste andelsägare, Halva året har nu passerat och det är dags att summera tiden som gått. Året inleddes med

Läs mer

ÅRSBERÄTTELSE 2010 AKTIESPARARNA TOPP SVERIGE

ÅRSBERÄTTELSE 2010 AKTIESPARARNA TOPP SVERIGE ÅRSBERÄTTELSE 2010 AKTIESPARARNA TOPP SVERIGE FONDFAKTA Fondens beteckning Aktiespararna Topp Sverige, nedan kallat fonden Fonden förvaltas av Aktieinvest FK AB, nedan kallat bolaget Värdepappersbolag

Läs mer

Quesada Ränta Halvårsredogörelse 2015

Quesada Ränta Halvårsredogörelse 2015 Halvårsredogörelse 2015 Placerinsinriktning Quesada Ränta är en aktivt förvaltad räntefond, med en genomsnittlig löptid som varierar mellan tre månader och tio år. Målsättningen är att med förhållandevis

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Hans Schedin, Finansinspektionen, Box 6750, 113 85 Stockholm. Beställningsadress: Fakta Info Direkt, Box 6430, 113 82 Stockholm. Tel. 08-587 671 00, Fax

Läs mer

Emil Heijnes fond är en stftelse med samma ändamål som Sveriges advokatsamfunds Understödsfond och vars förmögenhet samförvaltas med denna fond.

Emil Heijnes fond är en stftelse med samma ändamål som Sveriges advokatsamfunds Understödsfond och vars förmögenhet samförvaltas med denna fond. Stiftelsen Sveriges advokatsamfunds Understödsfond org nr 802007-5399 Styrelsen avger härmed årsredovisning för Stiftelsen Sveriges advokatsamfunds Understödsfond och Emil Heijnes Fond (nedan gemensamt

Läs mer

Halvårsberättelse 2015 Avanza Fonder

Halvårsberättelse 2015 Avanza Fonder Halvårsberättelse 2015 Avanza Fonder Halvårsrapport 2015 / Avanza Zero sid 2/36 Avanza Zero - fonden utan avgifter Förvaltningsberättelse Den 22 maj 2006 startade vi den första helt avgiftsfria fonden:

Läs mer

-4,6% Startdatum Jämförelseindex. Rådgivare 56,3%

-4,6% Startdatum Jämförelseindex. Rådgivare 56,3% US Balanserad 2 1 1 allmän global konjunkturosäkerhet. Den makroekonomiska statistiken har åter varit en aning svagare för samtliga större regioner och pekat mot en global avmattning. Marknadens focus

Läs mer

Årsberättelse 2011 för Simplicity Balans. Simplicity Balans 43. Org.nr Fondens startdatum Jämförelseindex

Årsberättelse 2011 för Simplicity Balans. Simplicity Balans 43. Org.nr Fondens startdatum Jämförelseindex Årsberättelse 2011 för Simplicity Balans Org.nr. 515602 3318 Fondens startdatum 2009.05.29 Jämförelseindex MSCI TR Net World Index Kursnotering/Handel Dagligen Utdelning Ja, återinvesteras Insättningsavgift

Läs mer

Årsberättelse 2008 eturn AktieTrend

Årsberättelse 2008 eturn AktieTrend Årsberättelse 2008 eturn AktieTrend SOLNA STRANDVÄG 78, 171 54 SOLNA, SWEDEN PHONE +46 8 55 11 54 90 www.eturn.se 1 1 Förvaltarna har ordet År 2008 var ett av de sämsta börsåren i historien med mycket

Läs mer

Aktiespararna Topp Sverige - Halvårsredogörelse 2016 AKTIESPARARNA TOPP SVERIGE

Aktiespararna Topp Sverige - Halvårsredogörelse 2016 AKTIESPARARNA TOPP SVERIGE Aktiespararna Topp Sverige - Halvårsredogörelse 2016 AKTIESPARARNA TOPP SVERIGE HALVÅRSREDOGÖRELSE 2016 FONDFAKTA Fondens beteckning Aktiespararna Topp Sverige, ( fonden ) Fonden förvaltas av Aktieinvest

Läs mer

Halvårsredogörelse 2012. AP7 Aktiefond och AP7 Räntefond

Halvårsredogörelse 2012. AP7 Aktiefond och AP7 Räntefond AP7 Aktiefond och AP7 Räntefond 2 (12) AP7 Aktiefond Förvaltningsberättelse AP7 Aktiefond är avsedd enbart för premiepensionsmedel och är inte öppen för annat sparande. Fonden utgör en byggsten i premiepensionssystemets

Läs mer

Adrigo Hedge Årsberättelse 2010

Adrigo Hedge Årsberättelse 2010 Adrigo Hedge Årsberättelse 2010 Innehåll Förvaltningsberättelse sid 3 Nyckeltal sid 4 Resultaträkning sid 5 Balansräkning sid 5 Tilläggsupplysningar sid 6 2 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande

Läs mer

D 2. Placeringsstrategi. För Neuroförbundet och till Neuroförbundet anknutna stiftelser. Maj 2011

D 2. Placeringsstrategi. För Neuroförbundet och till Neuroförbundet anknutna stiftelser. Maj 2011 Placeringsstrategi För Neuroförbundet och till Neuroförbundet anknutna stiftelser Maj 2011 Reviderat 2014 med anledning av namnbyte, enda ändringen 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INTRODUKTION 3 Bakgrund och syfte

Läs mer

Halvårsrapport 2016 Avanza Zero sid 1/6

Halvårsrapport 2016 Avanza Zero sid 1/6 Halvårsrapport 2016 Avanza Zero sid 1/6 Halvårsrapport 2016 Avanza Zero sid 2/6 Den 22 maj 2006 startade vi den första helt avgiftsfria fonden: AVANZA ZERO fonden utan avgifter. Avanza Zero är en indexfond

Läs mer

SCIENTIA SVERIGE H A L V Å R S R A P P O R T 2 0 11. S c i e n t i a F u n d M a n a g e m e n t AB

SCIENTIA SVERIGE H A L V Å R S R A P P O R T 2 0 11. S c i e n t i a F u n d M a n a g e m e n t AB SCIENTIA SVERIGE H A L V Å R S R A P P O R T 2 0 11 S c i e n t i a F u n d M a n a g e m e n t AB 2 SCIENTIA SVERIGE HALVÅRSRAPPORT 2011 Halvårsrapporten omfattar VD har ordet 3 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Halvårsredogörelse 2011

Halvårsredogörelse 2011 2 (11) Förvaltningsberättelse AP7 Aktiefond Fondens start AP7 Aktiefond startade i begränsad omfattning den 11 maj 2010. Den mer betydande verksamheten startade den 24 maj 2010, när kapital från de avvecklade

Läs mer

Didner & Gerge Aktiefond

Didner & Gerge Aktiefond Vi är ett fristående fondbolag grundat 1994 och med säte i Uppsala som bedriver en aktiv förvaltning av våra fonder med målet att skapa god avkastning på lång sikt, dvs 5 år och längre. Vi förvaltar idag

Läs mer

Danske Fonder Sverige Fokus

Danske Fonder Sverige Fokus Danske Fonder Sverige Fokus Anders Hemström Placeringsspecialist Danske Bank, Sverige Danske Analyse kommenterar aktiemarknaden idag Den internationella ekonomin har otvivelaktigt tappat lite fart under

Läs mer

Examensfrågor: Fondspara

Examensfrågor: Fondspara Examensfrågor: Fondspara Det finns över 3000 fonder på den svenska marknaden med olika inriktning. Strax över 70 procent av alla barn har sparande i fonder. Nu till frågorna G Ska man välja att spara i

Läs mer

Plain Capital StyX 515602-5396

Plain Capital StyX 515602-5396 Halvårsredogörelse för Plain Capital StyX Perioden 2014-01-01-2014-06-30 Plain Capital StyX 1 Bäste andelsägare, Första halvåret av 2014 har bjudit på en generell uppvärdering av världens aktiemarknader.

Läs mer

SCIENTIA HEDGE H A L V Å R S R A P P O R T 2 0 11. S c i e n t i a F u n d M a n a g e m e n t AB

SCIENTIA HEDGE H A L V Å R S R A P P O R T 2 0 11. S c i e n t i a F u n d M a n a g e m e n t AB SCIENTIA HEDGE H A L V Å R S R A P P O R T 2 0 11 S c i e n t i a F u n d M a n a g e m e n t AB 2 SCIENTIA HEDGE HALVÅRSRAPPORT 2011 Halvårsrapporten omfattar VD har ordet 4 Förvaltningsberättelse 6 Balansräkning

Läs mer

Plain Capital BronX 515602-5370

Plain Capital BronX 515602-5370 Halvårsredogörelse för Plain Capital BronX Perioden 2015-01-01-2015-06-30 Plain Capital BronX 1 Bäste andelsägare, Halva året har nu passerat och det är dags att summera tiden som gått. Året inleddes med

Läs mer

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2013

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2013 Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2013 Förvaltningsberättelse Halvårsredogörelsen omfattar perioden 2013-01-01 till 2013-06-30. Adrigo Hedge är en hedgefond med inriktning mot investeringar i nordiska aktier.

Läs mer

Startdatum Jämförelseindex -3,2% Rådgivare 56,9%

Startdatum Jämförelseindex -3,2% Rådgivare 56,9% US Balanserad Index 2 1 1 med och tyska DAX med 3%. Svenska börsen avvek dock och OMX30 stängde månaden drygt ned. Relativt starka företagsrapporter, men främst av förhoppningar om nya US Balanserad 3,8%

Läs mer

ÅRSREDOGÖRELSE AKTIESPARARNA TOPP SVERIGE 2002

ÅRSREDOGÖRELSE AKTIESPARARNA TOPP SVERIGE 2002 ÅRSREDOGÖRELSE AKTIESPARARNA TOPP SVERIGE 2002 FONDFAKTA Beteckning Aktiespararna Topp Sverige, nedan kallat Fonden. Förvaltning Aktiesparinvest AB, nedan kallat Bolaget. Värdepappersbolag Aktiesparinvest

Läs mer

Halvårsberättelse 2014 Avanza Fonder

Halvårsberättelse 2014 Avanza Fonder Halvårsberättelse 2014 Avanza Fonder Halvårsrapport 2014 / Avanza Zero sid 2/36 Avanza Zero - fonden utan avgifter Förvaltningsberättelse Den 22 maj 2006 startade vi den första helt avgiftsfria fonden:

Läs mer

Sveriges börsklimat idag och framöver. Dec 2013

Sveriges börsklimat idag och framöver. Dec 2013 Sveriges börsklimat idag och framöver Dec 2013 Stockholmsbörsen i topp! Källa: SEB Sveriges framgång Exportinriktad ekonomi Innovation Forskning Stockholmsbörsen Energi 1% Material 3% Finans 30% Industri

Läs mer

ETT MÄNSKLIGARE SAMHÄLLE FÖR ALLA

ETT MÄNSKLIGARE SAMHÄLLE FÖR ALLA ETT MÄNSKLIGARE SAMHÄLLE FÖR ALLA Placeringspolicy för Stockholms Stadsmission Antagen av Stockholms Stadsmissions styrelse 2012-06-02 Dokumentansvarig: Ekonomichef Innehåll Syfte... 2 Förvaltningsmål...

Läs mer

Riktlinjer för kapitalförvaltning inom Prostatacancerförbundet

Riktlinjer för kapitalförvaltning inom Prostatacancerförbundet 2014-08-21 Riktlinjer för kapitalförvaltning inom Prostatacancerförbundet Prostatacancerförbundet har ansvar för att bevara och förränta förbundets medel på ett försiktigt och ansvarsfullt sätt. Centralt

Läs mer

I. Nordeas fonder Corporate governance-policy riktlinjer för ägarstyrning

I. Nordeas fonder Corporate governance-policy riktlinjer för ägarstyrning 2010 1 (5) I. Nordeas fonder Corporate governance-policy riktlinjer för ägarstyrning Nordeas fonder 1 har antagit följande riktlinjer för ägarstyrning avseende bolag verksamma på den finländska och svenska

Läs mer

AKTIESPARARNA TOPP SVERIGE

AKTIESPARARNA TOPP SVERIGE Aktiespararna Topp Sverige - Årsberättelse 2014 AKTIESPARARNA TOPP SVERIGE Årsberättelse 2014 Årsberättelse 2014 Aktiespararna Topp Sverige - Årsberättelse 2014 2 (7) FONDFAKTA Fondens beteckning Aktiespararna

Läs mer

1 Halvårsrapport januari juni 2003. Marknadsvärdet på Fjärde AP-fondens placeringstillgångar var 123 mdr per 2003-06-30. HALVÅRSRAPPORT.

1 Halvårsrapport januari juni 2003. Marknadsvärdet på Fjärde AP-fondens placeringstillgångar var 123 mdr per 2003-06-30. HALVÅRSRAPPORT. 1 Marknadsvärdet på Fjärde AP-fondens placeringstillgångar var 123 mdr per 2003-06-30. HALVÅRSRAPPORT januari juni Totalavkastningen på fondens tillgångar uppgick till 6,7 % för första halvåret 2003. Periodens

Läs mer

Enter Sverige Månadsrapport november 2015

Enter Sverige Månadsrapport november 2015 Enter Sverige Månadsrapport november 2015 Riskinformation Placering i fonder innebär alltid en viss risk. Tidigare avkastning är ingen garanti för avkastning i framtiden. Fondandelarnas värde kan både

Läs mer

Månadsbrev PROGNOSIA GALAXY Oktober 2014

Månadsbrev PROGNOSIA GALAXY Oktober 2014 Månadsbrev PROGNOSIA GALAXY Oktober 2014 Förvaltaren har ordet De globala börserna steg återigen och oktober blev den nionde positiva månaden i rad. Prognosia Galaxy steg med 2,55 % i oktober (inklusive

Läs mer

Plain Capital StyX 515602-5396

Plain Capital StyX 515602-5396 Årsberättelse för Plain Capital StyX Perioden 2014-01-01-2014-12-31 Plain Capital StyX 1 Bäste andelsägare, Börsåret 2014 bjöd på en ganska stadig uppgång, med undantag för den kraftiga ned- och uppgången

Läs mer

Quesada Balanserad Halvårsredogörelse 2015

Quesada Balanserad Halvårsredogörelse 2015 Halvårsredogörelse 2015 Placeringsinriktning Quesada Balanserad är en så kallad fondandelsfond som huvudsakligen placerar i aktiefonder och räntefonder. Fonden har som målsättning att via placering i andra

Läs mer

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2014

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2014 Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2014 Förvaltningsberättelse Halvårsredogörelsen omfattar perioden 2014-01-01 till 2014-06-30. Adrigo Hedge är en hedgefond med inriktning mot investeringar i nordiska aktier.

Läs mer

Månadsbrev PROGNOSIA GRAVITY Oktober 2014

Månadsbrev PROGNOSIA GRAVITY Oktober 2014 Månadsbrev PROGNOSIA GRAVITY Oktober 2014 Förvaltaren har ordet Under oktober fortsatte räntemarknaderna att påverkas av låga inflationstal, expansiv penningpolitik och stigande oro kring den ekonomiska

Läs mer

Charlottes Investeringsfond Årsberättelse 2013

Charlottes Investeringsfond Årsberättelse 2013 Förvaltarkommentar Fondens andelsvärde steg under perioden med 13,0 procent. Marknadens utveckling Det gångna året präglades av en kraftfull återhämtning på aktiemarknaderna. De industrialiserade ländernas

Läs mer

Aktiespararna Topp Sverige - Årsberättelse 2015 AKTIESPARARNA TOPP SVERIGE

Aktiespararna Topp Sverige - Årsberättelse 2015 AKTIESPARARNA TOPP SVERIGE Aktiespararna Topp Sverige - Årsberättelse 2015 AKTIESPARARNA TOPP SVERIGE ÅRSBERÄTTELSE 2015 Aktiespararna Topp Sverige - Årsberättelse 2015 2 (7) FONDFAKTA Fondens beteckning Aktiespararna Topp Sverige,

Läs mer

Ålandsbanken Fonder. Årsberättelse 2009 Ålandsbanken Money Market SEK

Ålandsbanken Fonder. Årsberättelse 2009 Ålandsbanken Money Market SEK Ålandsbanken Fonder Årsberättelse 2009 Marknadsutveckling Marknadsutveckling Världen så som vi kände till den finns kvar. Men är det verkligen samma värld vi ser. Den förskjutning från väst till öst i

Läs mer

Quesada Balanserad Org. nr: Halvårsredogörelse 2016

Quesada Balanserad Org. nr: Halvårsredogörelse 2016 Org. nr: 515602-5040 Halvårsredogörelse 2016 Placeringsinriktning Quesada Balanserad är en så kallad fondandelsfond som huvudsakligen placerar i aktiefonder och räntefonder. Fonden har som målsättning

Läs mer

Affärsvärlden Fonden

Affärsvärlden Fonden Halvårsredogörelse för Affärsvärlden Fonden Perioden 2016-01-01-2016-06-30 Affärsvärlden Fonden 1 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Lundmark & Co Fondförvaltning AB, 556703-8269,

Läs mer

Simplicitys Neutral. Halvårsberättelse

Simplicitys Neutral. Halvårsberättelse Simplicitys Neutral Halvårsberättelse 2011.06.30 Förvaltningsberättelse Simplicity Neutral Fondens utveckling under året Fonden vänder sig till den som ser sin investering som långsiktig och vill ha en

Läs mer

Årsberättelse 2011 för Simplicity Råvaror. Simplicity Råvaror 49. Org.nr. 515602-4662 Fondens startdatum 2011.09.

Årsberättelse 2011 för Simplicity Råvaror. Simplicity Råvaror 49. Org.nr. 515602-4662 Fondens startdatum 2011.09. Årsberättelse 2011 för Simplicity Råvaror Org.nr. 515602-4662 Fondens startdatum 2011.09.30 Jämförelseindex S&P GS Commodity Index Tr Kursnotering/Handel Dagligen Utdelning Ja, återinvesteras Insättningsavgift

Läs mer

ÅRSREDOGÖRELSE 2000. Aktiespararna Topp Sverige

ÅRSREDOGÖRELSE 2000. Aktiespararna Topp Sverige ÅRSREDOGÖRELSE 2000 Aktiespararna Topp Sverige ÅRSREDOGÖRELSE AKTIESPARARNA TOPP SVERIGE 2000 FONDFAKTA Beteckning Aktiespararna Topp Sverige, nedan kallat Fonden. Förvaltning Aktiesparinvest AB, nedan

Läs mer

Plain Capital StyX

Plain Capital StyX Årsberättelse för Plain Capital StyX Perioden 2015-01-01-2015-12-31 Plain Capital StyX 1 Bäste andelsägare, Året 2015 har varit en relativt vild åktur. Efter flera år av låg volatilitet på aktiemarknaden

Läs mer

T.O. Investeringsfond Årsberättelse 2013

T.O. Investeringsfond Årsberättelse 2013 Förvaltarkommentar Fondens andelsvärde steg under perioden med 17,3 procent. Marknadens utveckling Det gångna året präglades av en kraftfull återhämtning på aktiemarknaderna. De industrialiserade ländernas

Läs mer

1 Halvårsrapport januari juni Marknadsvärdet på Fjärde AP-fondens placeringstillgångar var 144 mdkr per HALVÅRSRAPPORT.

1 Halvårsrapport januari juni Marknadsvärdet på Fjärde AP-fondens placeringstillgångar var 144 mdkr per HALVÅRSRAPPORT. 1 Marknadsvärdet på Fjärde AP-fondens placeringstillgångar var 144 mdkr per 2004-06-30. HALVÅRSRAPPORT januari juni Totalavkastningen på fondens tillgångar uppgick till 5,5 % för första halvåret 2004.

Läs mer