CA Clarity PPM. PMO Accelerator Produkthandbok. Utgåva

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "CA Clarity PPM. PMO Accelerator Produkthandbok. Utgåva 03.2.00"

Transkript

1 CA Clarity PPM PMO Accelerator Produkthandbok Utgåva

2 Denna dokumentation, som inkluderar ett inbäddat hjälpsystem samt elektroniskt publicerat material, (kallas härefter för Dokumentationen ) tillhandahålles endast i informationssyfte och kan när som helst ändras eller tas bort av CA. Dokumentationen får inte kopieras, överföras, reproduceras, uppvisas eller kopieras i sin helhet eller i delar, utan skriftligt tillstånd från CA. Dokumentationen är konfidentiell och tillhör CA och får inte visas av dig eller användas i annat syfte än vad som tillåts i (i) ett separat avtal mellan dig och CA som reglerar användningen av den programvara från CA som dokumentationen är relaterad till, eller (ii) ett separat och konfidentiellt avtal mellan dig och CA. Utöver det som anges ovan, om du är licensierad användare av en programvaruprodukt som nämns i Dokumentationen kan du skriva ut eller på annat sätt göra tillgängligt ett rimligt antal kopior av Dokumentationen enbart för intern användning av dig och dina kollegor i anslutning till programvaran, förutsatt att alla meddelanden och förklaringar om CA:s upphovsrätt finns med i varje reproducerad kopia. Rättigheten att skriva ut eller på annat sätt göra kopior av Dokumentationen tillgänglig är begränsad till den period under vilken den tillämpliga licensen för sådan programvara är giltig. Om licensen upphör att gälla av något skäl är det ditt eget ansvar att skriftligen certifiera för CA att alla kopior och delvisa kopior av Dokumentationen har returnerats till CA eller att de har förstörts. I DEN OMFATTNING DET TILLÅTS AV GÄLLANDE LAG, ERBJUDER CA DENNA DOKUMENTATION "SOM DEN 'ÄR" UTAN NÅGON FORM AV GARANTIER OCH UTAN GRÄNSER NÄR DET GÄLLER UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER OM DESS ANVÄNDBARHET, LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST ÄNDAMÅL ELLER FRIHET FRÅN INTRÅNG. CA ÄR INTE VID NÅGOT TILLFÄLLE ANSVARIG GENTEMOT ANVÄNDAREN ELLER MOT TREDJE PART FÖR FÖRLUST ELLER SKADA, DIREKT ELLER INDIREKT, PÅ GRUND AV ANVÄNDNING AV DENNA DOKUMENTATION, INKLUSIVE UTAN BEGRÄNSNING, FÖRLORAD VINST, FÖRLORADE INVESTERINGAR, DRIFTAVBROTT, GOODWILL, ELLER FÖRLORADE DATA, ÄVEN OM CA UTTRYCKLIGEN BLIVIT UNDERRÄTTAD OM SÅDAN FÖRLUST ELLER SKADA. Användningen av programvara som nämns i Dokumentationen gäller under tillämpligt licensavtal och sådana licensavtal ändras inte på något sätt av villkoren i detta meddelande. CA är tillverkaren av Dokumentationen. Begränsade rättigheter gäller. Användade, reproduktion eller uppvisande av Förenta Staternas regering är under restriktionerna angivna i FAR paragraf , och (c)(1) - (2) och DFARS paragraf (b)(3), som gällande, eller avtalets efterföljare. Copyright 2013 CA. Med ensamrätt. Alla här angivna varumärken, handelsnamn och logotyper tillhör respektive företag.

3 Kontakta teknisk support. För teknisk assistans online och en fullständig listga över platser, öppettider och telefonnummer, kontakta Teknisk support på

4

5 Innehåll Kapitel 1: Översikt 11 Om PMO Accelerator Kapitel 2: Projektlivscykel och processer 13 Om projektlivscykel Processer för projektlivscykel Projektmallar Så här arbetar du med idégranskningsprocessen Skapa en idé Så här arbetar du med Skapa stort IT-projekt Process Arbeta med dokumentgranskningsprocessen Överför och skicka dokument för granskning Skapa ett projekt från en projektmall Så här arbetar du med problemgranskning och eskalering Skapa ett detaljerat problem Kapitel 3: Affärsinriktning, Portföljkategorisering och Statusrapporter 27 Om Affärsinriktning, Portföljkategorisering och Statusrapporter Definiera inriktningsfaktorer Definiera portföljkategorier Skapa en statusrapport Kapitel 4: Sidor och portlets i Allmänt 35 Sponsor Portleten Projekt KPI efter OBS Portleten Projektschema Portleten Planerad kostnad efter projekttyp Programpanel Portleten Kostnadspanel för programadministration Portleten Schemapanel för programadministration PM-varningar Portleten Schemaprestanda Portleten Milstolpar Portleten Aktuella problem Portleten Bemanning Innehåll 5

6 Projektpanel Portleten Schemapanel för projektadministration Portleten Projektledare Kostnad och insats Panel Problem och risker Portleten Problemadministration Portleten Riskhantering Kapitel 5: Portföljsidor och portlets 87 Portföljpanel Kostnader och nytta Roller Kostnad och hälsa Målanalys Investeringsanalys Kapital och drift Investeringspanel för PMO-portfölj Analys Kapacitet Ekonomi Kapitel 6: Sidor och portlets för program och projekt 135 Om panelvyer PMO-programstatus Sidlayout Portlet Kostnad och schema - Översikt Portleten Schema och förlopp Portleten Resursanvändning PMO Projektstatus Sidlayout Portleten Projektindikatorer Portleten Kommande milstolpar Portleten Projektoriginalplaner Portleten Statusrapportindikatorer Portleten Rapporterat efter transaktionstyp Portleten Teamanvändning Sidlayouten PMO-projektskiss Teamkapacitet Portleten Kommande milstolpar Portleten Problem efter prioritet Portleten Intjänat värde - Analys efter fas PMO Accelerator Produkthandbok

7 Kapitel 7: Statusrapportgranskning 157 Om Statusrapportgranskning Statusrapportlista Portleten Statusrapportlista Sena och saknade statusrapporter Portleten Sena statusrapporter Portleten Saknade statusrapporter Kapitel 8: Portlets Administration av resurser 163 Översikt av tidkort Portleten Investering Tidkortssammanfattning Portleten Investering Tidkortsgranskning Portleten Anteckningar för tidkort Portleten Väntande uppskattningar Granskning Portleten Tidkortsgranskning Kapitel 9: Portletarna Ekonomisk administration 171 Om portletarna Ekonomisk administration Portleten Bokad transaktion Granskning Portleten Bokad transaktion Granskning [Investeringsnivå] Kapitel 10: Ytterligare portlets 177 Om Ytterligare portlets Sena uppgifter och milstolpar Portleten Mina tidkort Portleten Processflaskhalsar Portleten Projektanalys Portleten Projektcykel - Tidsanalys Portleten Projektdokumentgranskning Portleten Projekt Livscykel Granskning Portleten Resursanvändning Procent efter månad Portleten Teammedlem Uppgiftssammanfattning Kapitel 11: Sökmappningsobjekt 195 Om Sökmappning Skapa en lista för sökmappning Ta bort en sökmappningslista Innehåll 7

8 Kapitel 12: Åtkomstgrupper 197 Om åtkomstgrupper PMO Executive Viewer PMO Executive Viewer Extended PMO Financial Administrator PMO Idéskapare PMO Idégranskare PMO Investeringsskapare PMO-investeringsvisning utökad PMO Portfolio Manager PMO Program Manager PMO Project Creator PMO Projektledare PMO Project Manager Extended PMO Project Viewer PMO Resource Administrator PMO Resource Manager PMO Resource Manager Extended PMO System Administrator PMO teammedlem PMO Timesheet Administrator PMO Vendor Management Kapitel 13: Exempeldata 231 Om exempeldata OBS OBS för företagsavdelning OBS för företagets plats Organisatorisk OBS OBS/Resurspool Säkerhet OBS Sidor Åtkomstgrupper PMO-partition IT PMO Process Manager Resurser Tjänster Tillgångar Applikationer Idéer Övrigt arbete Projektmallar PMO Accelerator Produkthandbok

9 Projekt Program Portföljer Bilaga A: PMO Accelerator Objektvyer 245 Om PMO Accelerator objektvyer Tilldelning Tilldelningsegenskaper Vyn Tilldelningslista Originalplan Originalplansegenskaper Listvyer för originalplan Filtervyer för originalplan Change Request Ändra egenskaper för begäran Vyer för lista för ändringsbegäran Vyer för filter för ändringsbegäran Kostnadsplan och Nyttoplan Egenskaper för Kostnadsplan och Nyttoplan Listvyer för Kostnadsplan och Nyttoplan Filtervyer för Kostnadsplan och Nyttoplan Huvudboksallokering och Resurskredit Egenskaper för Huvudboksallokering och Resurskredit Vyer för huvudboksallokering och lista över resurskredit Filtervyer för huvudboksallokering och resurskredit Investeringar Investeringsegenskaper Vyer för investeringslistan Filtervyer för investeringar Problem Utgåveegenskaper Vyer över problemlista Vyer över problemfilter Project Projektegenskaper Vyer för projektlista Filtervyer för projekt Resurs Resursegenskaper Listvyer för resurs Filtervyer för resurs Innehåll 9

10 Risk Riskegenskaper Vyer över risklista Vyer över riskfilter Uppgift Egenskaper för uppgift Listvyer för uppgift Filtervyer för uppgift Team Teamegenskaper Listvyer för team Filtervyer för team PMO Accelerator Produkthandbok

11 Kapitel 1: Översikt Det här avsnittet innehåller följande ämnen: Om PMO Accelerator (på sidan 11) Om PMO Accelerator Tillägget PMO Accelerator är en innehållsuppsättning och visningskonfigurationer som utformats för administration av projektportföljer som inte är bundna till någon viss bransch. I PMO Accelerator finns en samling med CA Clarity PPM färdigt innehåll som din organisation inte behöver skapa. Med tillägget kan du stödja befintliga PMO-åtgärder. Tillägget är användbart för att hantera och få insikter i portfölj-, program- och projektprestanda. I ämnena beskrivs funktioner och innehåll samt detaljerad information om följande som ingår i tillägget: Panelsidor Portlets Processer Visa konfigurationer Åtkomstgrupper PMO Accelerator innehåller också exempeldata som tillval i icke-produktiva miljöer. Exempeldata bör aldrig installeras i produktionsmiljöer. Exempeldatan innehåller portföljer, program, projekt, idéer, applikationer, tillgångar, tjänster, övrigt arbete, resurser, resursroller, mallar, ekonomiplaner och organisatoriska analysstrukturer (OBS). De innehåller också den minsta administrationskonfiguration som krävs för det här innehållet. PMO Accelerator-handboken hänvisar till följande CA Clarity PPM handböcker som du kan läsa: Installationshandbok Administrationshandbok Studio Developer's Guide Anpassa CA Clarity PPM Användarhandbok Användarhandbok för projektledning Kapitel 1: Översikt 11

12

13 Kapitel 2: Projektlivscykel och processer Det här avsnittet innehåller följande ämnen: Om projektlivscykel (på sidan 13) Processer för projektlivscykel (på sidan 13) Projektmallar (på sidan 14) Så här arbetar du med idégranskningsprocessen (på sidan 16) Så här arbetar du med Skapa stort IT-projekt Process (på sidan 19) Arbeta med dokumentgranskningsprocessen (på sidan 20) Skapa ett projekt från en projektmall (på sidan 23) Så här arbetar du med problemgranskning och eskalering (på sidan 25) Om projektlivscykel Idén kan gå igenom en godkännandeprocess eller snabbearbetas till projektskapande. När idén är klar att konverteras startar processen Idégranskning en projektskapandeprocess. Processen baseras på följande kombinationer av idétyp och idékategori. Under projektskapandet konverteras idén till ett projekt med användning av tillämplig projektmall. Dessutom kopieras fältvärden från idén till projektet. Idétyp Idékategori Projektskapande Projektmall Viktigt projekt Inte tillämplig Skapa stort IT-projekt Mallen Stort projekt Infrastrukturimpl ementering Applikationsändr ing Applikationsändr ing Inte tillämplig Förbättring COTS-utvärderin g Skapa infrastrukturprojekt Skapa applikationsändringsp rojekt Skapa applikation COTS-projekt Mallen Infrastrukturimplementer ing Mallen Applikationsändring Mallen Applikation-COTS Processer för projektlivscykel Följande automatiserade processer ingår för att hjälpa dig hantera projektets livscykel med start från idégranskning och godkännande till projektskapande: Kapitel 2: Projektlivscykel och processer 13

14 Projektmallar Dokumentgranskning Processen Dokumentgranskning hanterar granskningsarbetsflödet för Förslag eller operationstyper för dokument. Idé - Granskning Med idéer kan du utföra analyser som är effektivare i ett tidigare skede. Analysen är ett försök att filtrera bort svåra eller oekonomiska idéer innan de görs till investeringar. Du kan spåra och omvandla idéer till investeringsmöjligheter. Problem - Granskning och eskalering Processen Problem - Granskning och eskalering hanterar granskningsarbetsflödet för projektproblem som har hög prioritet. Skapa applikationsändringsprojekt Processen Skapa applikationsändringsprojekt skapar ett projekt baserat på mallen Applikationsändring. Skapa applikation COTS-projekt Processen Skapa applikation COTS-projekt skapar ett projekt baserat på mallen Applikation COTS. Skapa infrastrukturprojekt Processen Skapa infrastrukturprojekt skapar ett projekt baserat på mallen infrastrukturimplementering. Skapa stort IT-projekt Processen Skapa stort IT-projekt skapar ett projekt baserat på mallen Stort projekt. Projektmallar Med projektmallar kan du skapa projekt baserade på standarduppgifter och rolltilldelningar för den projekttypen. Mallarna ger mer konsekvens och effektivitet när projekt skapas. Processen Idégranskning använder mallarna för att skapa dessa typer av projekt för dig. Du kan också använda mallar för att skapa projekt. 14 PMO Accelerator Produkthandbok

15 Projektmallar Du kan ändra mallarna så att de passar behov och krav i ditt företag. Du kan också kopiera mallarna för att skapa nya projektmallar till varje projekttyp i ditt företag. Viktigt! Om du ska använda godkännande och processer för gategranskning till stora IT-projekt, ändrar du namnen och egenskaperna för de senaste uppgifterna i varje fas. Ändra inte identifierarna. Processen för gategranskning startas när uppgifter med vissa ID är slutförda. Mer information finns i Användarhandbok för projektledning. Följande projektmallar medföljer: Applikationsändring Med mallen Applikationsändring kan man hantera projekt till att ändra programapplikationer. Processen Skapa applikation Ändra projekt använder sig av projektmallen. Processen innehåller ett automatiserat arbetsflöde för att skapa projekt. Du kan också använda mallen till att skapa projekt för nya applikationsändringar. Applikation COTS Mallen Applikation COTS är utformad att hantera applikationsval för COTS (Commercial Off-the-Shelf). Använd projektmallen till att hantera aktiviteterna när du väljer en leverantör för en ny produkt. COTS-processen Skapa applikation använder sig av projektmallen. Processen innehåller ett automatiserat arbetsflöde för att skapa projekt. Du kan också använda mallen till att skapa COTS-projekt i applikationen. Infrastrukturimplementering Med mallen Infrastrukturimplementering kan du införa en förbättring av infrastrukturen. Processen Skapa infrastrukturprojekt använder sig av projektmallen. Processen innehåller ett automatiserat arbetsflöde för att skapa projekt. Du kan också använda mallen till att skapa projekt för IT-infrastrukturimplementering. Viktigt projekt Mallen Stort projekt ger ett ramverk för applikationsförbättring och utvecklingsprocesser. Med mallen kan projektledaren ta projektet genom alla gategranskningar. Processen Skapa stora IT-projekt använder sig av projektmallen. Processen ger ett automatiserat arbetsflöde för att skapa projekt och hantera arbetsflöden för godkännande och gategranskning. Du kan också använda mallen till att skapa projekt. I mallen ingår ett exempel på nedbrytningsstruktur för arbete (WBS). WBS har sex viktiga faser, var och en med underliggande uppgifter. Kapitel 2: Projektlivscykel och processer 15

16 Så här arbetar du med idégranskningsprocessen Så här arbetar du med idégranskningsprocessen Följande uppgifter ingår i idégranskningsprocessen: 1. Den ursprungliga frågeställaren gör följande: a. Skapar idén. (på sidan 17) b. När idén är klar skickas den. (på sidan 17) 2. Idégranskningsprocessen påbörjas och gör något av följande: Snabbspår till projektskapande. Om kryssrutan Snabbspår är markerad, startas projektskapandeprocessen baserat på vald kombination av idétyp och idékategori. En WBS-struktur och originalplan skapas. Processen slutförs för alla projektskapandeprocesser förutom processen Skapa stort IT-projekt. Startar idégranskningsprocessen. Om kryssrutan Snabbspår är avmarkerad, skickas ett åtgärdsalternativ till företagsägaren för att granska idén. 3. Företagsägaren utvärderar de funktionella och tekniska fördelarna samt analyserar idéns kostnadsfördelar. Företagsägaren väljer något av följande alternativ som åtgärdsalternativ: Avvisa. Idéns status är inställd på Avvisad och processen avslutas. Ofullständig. Idéns status är inställd på "Ofullständig. En åtgärd skickas till den ursprungliga frågeställaren för att uppdatera idén med ytterligare information. Dessutom ändras status på åtgärdsalternativet till "Klar. En ny åtgärd skickas till företagsägaren för att idén ska granskas. Godkänn. Idéns status är inställd på "Godkänd. Ett åtgärdsalternativ skickas till den ursprungliga frågeställaren för att status på åtgärdsalternativet ska ändras till "Klar. 4. Projektskapandeprocessen startas. Vilken typ av process som startas baseras på kombinationen av idétyp och idékategori. En WBS-struktur och originalplan skapas. Projektskapandeprocessen avslutas förutom för stora IT-projekt. 5. För stora IT-projekt startas gategranskningsprocessen. (på sidan 19) 16 PMO Accelerator Produkthandbok

17 Så här arbetar du med idégranskningsprocessen Skapa en idé Använd sidan Idéer för att skapa en idé. Du kan spara idén och skicka den när den är klar för godkännande. Du kan också föra idén genom snabbspåret och gå förbi godkännandeprocessen samt konvertera idén till ett projekt. Innan du kan skapa en idé måste autonumrering vara inställt för projektets ID. Kontakta CA Clarity PPM administratören eller se Administrationshandboken för mer information. Följ dessa steg: 1. Öppna Hem och klicka på Idéer från Administration av efterfrågan Sidan Idéer visas. 2. Klicka på Ny. Sidan Skapa sida öppnas. 3. Fyll i följande fält: Ämne Idé-ID Idétyp Definierar idéns översikt/namn. Ämnet länkar investeringen till idén när du konverterar idén till en investering. Ämnet för idén blir investeringens beskrivning. Definierar ett unikt ID för idén. Anger typen av idé. Värden: Viktigt projekt, Infrastrukturimplementering eller Applikationsändring Obligatoriskt: Nej Idékategori Anger idékategori. Vilka värden som är tillgängliga beror på vilken idétyp du valt. Din CA Clarity PPM administratör definierar fältassocieringar. Värden: Ny utveckling, Överensstämmande/regler, Ny produkt eller tjänst, Annat, Förbättring, COTS-utvärdering, Distribuerad, Nätverk/telekom eller Skrivbord Obligatoriskt: Nej Idéprioritet Anger idéns prioritet. Värden: Låg, Medel och Hög Kapitel 2: Projektlivscykel och processer 17

18 Så här arbetar du med idégranskningsprocessen Snabbspår Mål Anger att idén ska konverteras till ett projekt genom att förbigå granskningsoch godkännandesteget i idégranskningsprocessen. Standard: Avmarkerat Obligatoriskt: Nej Definierar idéns mål. Gräns: 200 tecken Frågeställare Definierar namnet på den resurs som skapade den ursprungliga idén. Standard: Namnet på resursen som är inloggad för tillfället Företagsägare Chef Definierar namnet på den företagsägare som äger idén och godkänner konverteringen av idén till ett projekt. Företagsägaren till idén blir företagsägare av projektet när idén konverterats. Obs! Om kryssrutan Snabbspår är avmarkerad krävs ett värde i fältet av idégranskningsprocessen. Definierar namnet på den resurs som kommer att hantera och äga idén. Den idéansvarige har åtkomst till idéns budget- och schemaegenskaper. Startdatum Definierar startdatum för idén. Slutdatum Mål Definierar slutdatum för idén. Definierar idéns mål. Gräns: 200 tecken Organisations Definierar ett organisatoriskt OBS för idén. Avdelning Definierar ett avdelnings-obs för idén. 18 PMO Accelerator Produkthandbok

19 Så här arbetar du med Skapa stort IT-projekt Process 4. Gör något av följande: Spara idén. Klicka på Skicka för godkännande för att starta idégranskningsprocessen. Idén skapas. Så här arbetar du med Skapa stort IT-projekt Process Processen för att hantera stora IT-projekt görs med följande processer: Processen Viktigt projekt. Startas när ett projekt skapas med mallen Viktigt projekt. Projekt Gategranskning Delprocess. Hanterar ett arbetsflöde för gategranskning för alla stora IT-projekt. Processen startar tre gånger från processen Skapa stort IT-projekt: För att hantera gategodkännanden när projektet rör sig mot planeringssteget, byggnivån och stängningsnivån. Följande uppgifter ingår i att hantera livscykeln för ett stort IT-projekt med en automatiserad process: 1. När processen Skapa stort IT-projekt startar och projektet skapas, kan projektledaren definiera Project Management Office-intressenten. När projektet är öppet går du till egenskapssidan och i avsnittet Intressenter väljer du Project Management Office-intressent. Klicka sedan på Skicka. Ett åtgärdsalternativ skickas till PMO-intressenten som granskar och godkänner projektet. 2. PMO-intressenten väljer något av följande alternativ som åtgärdsalternativ: Godkänd. Ett åtgärdsalternativ skickas till projektledaren om att projektet har godkänts. Projektstatusen anges till Godkänd. Processen Skapa stort IT-projekt påbörjar planeringssteget. Avvisad. Ett åtgärdsalternativ skickas till projektledaren om att projektet har avvisats. Projektets status anges till Avvisad. 3. När den sista uppgiften i planeringsfasen är slutförd uppdaterar projektledaren uppgiften. Dessutom ändras fältet % klart till 100 procent och statusfältet till Slutfört Ett åtgärdsalternativ skickas till PMO-intressenten för godkännande att gå vidare till nästa gate. Kapitel 2: Projektlivscykel och processer 19

20 Arbeta med dokumentgranskningsprocessen 4. PMO-intressenten väljer något av följande alternativ som åtgärdsalternativ: Godkänd. Projekt Gategranskning Delprocess startar nästa fas. Ett åtgärdsalternativ skickas till var och en av följande: Den ursprungliga frågeställaren underrättas om att PMO-intressenten har godkänt projektet. Projektledaren. När den sista uppgiften i nuvarande fas är slutförd ändras fältet % klart till 100 procent. Status för den sista uppgiften i nuvarande fas till Slutfört. Avvisad. Skicka igen. Ett åtgärdsalternativ skickas till projektledaren om att revidera projektinformationen. När den är slutförd ändrar projektledaren status på åtgärdsalternativet till Klart. Ett åtgärdsalternativ skickas till PMO-intressenten om att godkänna projektet och gå vidare till nästa fas. 5. Projekt Gategranskning Delprocess upprepas för kvarvarande faser. 6. När stängningsfasen är slutförd stänger projektledaren projektet. Arbeta med dokumentgranskningsprocessen Processen Dokumentgranskning tar ett skickat förslag eller funktionsdokument genom följande granskningscykel: 1. Teammedlemmen överför förslaget eller funktionsdokumentet och skickar dokumentet för granskning när det är klart. Ett åtgärdsalternativ skickas till projektledaren. 2. Projektledaren granskar dokumentet och uppdaterar status för åtgärdsalternativet: Godkänn. Anger dokumentet status till Godkänd. Avvisa. Anger dokumentet status till Avvisad. En åtgärd skickas till dokumentägaren som blir underrättad om projektledarens beslut. Överför och skicka dokument för granskning Du kan använda processen Dokumentgranskning för att flytta projektrelaterade dokument genom en gransknings- och godkännandeprocess. Processen startar när kategorin anges till Förslag eller Åtgärder och dokumentets status anges till Skickad. 20 PMO Accelerator Produkthandbok

21 Arbeta med dokumentgranskningsprocessen Följ dessa steg: 1. Öppna projektet. Egenskapssidan visas. 2. Klicka på Samarbete. Samarbetssidan visas. 3. Öppna menyn Egenskaper och klicka på Lägg till dokument. Sidan Lägg till flera dokument visas. 4. Fyll i följande fält på sidan: Aktuell placering Visar aktuell plats för dokumentet. Markera filer Status Kategori Anger de filer som du lägger till i mappen. Gränser: Fem filer i taget Anger dokumentets status. Värden: Skickad, Godkänd eller Avvisad Startar granskningsprocessen: Skickad Anger dokumentets kategori. Värden: Förslag, Planering, Utveckling, Implementering och Åtgärder Startar granskningsprocessen: Förslag eller Åtgärder Skapat datum Ägare Definierar det datum när dokumentet överfördes. Definierar den ägare som hanterar dokumentet. Resursen verifierar att dokumentet hanteras och spåras på rätt sätt under dess livslängd. Kapitel 2: Projektlivscykel och processer 21

22 Arbeta med dokumentgranskningsprocessen Åtkomst Anger typen av åtkomst för dokumentet. Värden: Alla deltagare Anger beviljande till alla deltagare i gruppen av läs-/skrivåtkomst till mappen. Välj deltagare Anger att enskilda resurser är från den befintliga deltagargruppen. Standard: Alla deltagare Tillåt icke-deltagare att få åtkomst till dokument Anger att icke-deltagare får åtkomst till dokumentet. Standard: Avmarkerat Aktivera utcheckning Anger om resurser med rätt behörighet kan checka ut och redigera dokumentet. Standard: Valt Aktivera versionshantering Anger att resurser med rätt behörighet kan skapa en annan version av dokumentet. Standard: Valt Meddela resurser/grupper Anger om resurser med rätt behörighet till filerna meddelas när dokument läggs till. Standard: Avmarkerat Beskrivning Definierar beskrivningen av dokumentet. Kommentarer Anger eventuella kommentarer om dokumentet. 5. Klicka på Lägg till. Dokumentet överförs och skickas för granskning. 22 PMO Accelerator Produkthandbok

23 Skapa ett projekt från en projektmall Skapa ett projekt från en projektmall Följ dessa steg: 1. Öppna Hem, gå till Portföljadministration och klicka på Projekt. Listsidan visas. 2. Klicka på Ny från mall. Sidan för val visas. 3. Välj någon av följande mallar och klicka på Nästa: Mallen Applikationsändring Mallen Applikation-COTS Mallen Infrastrukturimplementering Mallen Stort projekt Sidan Skapa projekt visas. 4. Fyll i följande fält: Projektnamn Projektets namn. Gräns: 80 tecken. Obligatoriskt: Ja Projekt ID Anger den unika identifieraren för projektet som vanligtvis är autonumrerat. Gränser: 20 tecken Obligatoriskt: Ja Startdatum Visar det datum när projektet ska startas. Slutdatum Visar det datum när projektet ska slutföras. Mål Definierar målen för detta projekt. Gräns: 200 tecken Status Anger status för uppgiften. Värden: Startad, Inte startad och Slutförd Kapitel 2: Projektlivscykel och processer 23

24 Skapa ett projekt från en projektmall Förlopp Visar den andel av arbete som är slutfört för uppgifterna. Värden: Slutfört (100 procent) Startat (1-99 procent) Inte startad (0 procent) Standard: Inte startad. Obligatoriskt: Ja Tilldelningspool Anger en pool av resurser som är tillåtna vid tilldelning av resurser i projekt. Värden: Panelvy Endast team. Tillåt endast teammedlemmar. Resurspool. Tillåt teammedlemmar och resurser att få åtkomst för bokning till ett projekt. Med detta alternativ läggs resursen också till som teammedlem när du tilldelar en resurs till ett projekt. Anger den panelvy som valts för projektet. Klicka på listrutan för att välja ett vyalternativ. Exempel: Använd värdet Standardlayout för projekt för att visa diagram för standardpersonal och teamanvändning på sidan Projektpanel. Värden: PMO Projektstatus, PMO Programstatus, PMO Projektskiss, Programlayout eller Standardlayout för projekt Standard: Standardlayout för projekt Beräkning för % klart Definierar vilken metod som används för att beräkna hur många procent som slutförts av uppgifter i detta projekt. Värden: Manuell, Insats, Varaktighet Organisations Definierar det organisatoriska OBS som är associerat med projektet. Avdelning Definierar det avdelnings-obs som är associerat med projektet. Mallnamn Visar namnet på mallen. 24 PMO Accelerator Produkthandbok

25 Så här arbetar du med problemgranskning och eskalering Skala arbete med Definierar procentandelen ökning eller minskning i uppskattade värden för varje uppgift i det nya projektet, gentemot mallen. Standard: Noll procent innebär ingen förändring Skala budget med Anger en procentandel (positiv eller negativ) som skalningsfaktor för de priser som definieras i projektmallens kostnadsplaner och nyttoplaner. Standard: Noll procent innebär ingen förändring Omvandla resurser till roller Välj detta alternativ för att omvandla alla resurser från projektmallen till roller i det nya projektet. Standard: Avmarkerat 5. Spara ändringarna. Projektet skapas. Så här arbetar du med problemgranskning och eskalering Processerna för problemgranskning och eskalering är utformade för att ta projektproblem med hög prioritet genom ett arbetsflöde för granskning och eskalering. Starta processen för ett befintligt problem genom att öppna problemet och starta processen i menyn Processer. Mer information finns i Användarhandbok för projektledning. Följande uppgifter ingår i eskaleringen av ett problem: 1. Projektledaren verifierar att PMO och företagsägaren är definierade. När projektet är öppet granskar du dessa fält i avsnittet Intressenter på sidan med allmänna egenskaper. 2. När projektet är öppet kan en teammedlem skapa ett problem (på sidan 26) och ange fältet Prioritet till Hög. Processen Problemgranskning och eskalering startar. Ett åtgärdsalternativ skickas till projektledaren om att granska problemet. 3. Projektledaren granskar problemet och väljer något av följande åtgärdsalternativ: Avvisad. Ett åtgärdsalternativ skickas till problemägaren för att på nytt skicka problemet till granskning. Löst. Ett åtgärdsalternativ skickas till företagsägaren för att godkänna en lösning på problemet. Kapitel 2: Projektlivscykel och processer 25

CA Clarity PPM. PMO Accelerator Produkthandbok. Utgåva 14.1.00

CA Clarity PPM. PMO Accelerator Produkthandbok. Utgåva 14.1.00 CA Clarity PPM PMO Accelerator Produkthandbok Utgåva 14.1.00 Denna dokumentation, som inkluderar ett inbäddat hjälpsystem samt elektroniskt publicerat material, (kallas härefter för Dokumentationen ) tillhandahålles

Läs mer

CA Clarity PPM. PMO Accelerator Versionsinformation - On Demand. Utgåva 14.2.00

CA Clarity PPM. PMO Accelerator Versionsinformation - On Demand. Utgåva 14.2.00 CA Clarity PPM PMO Accelerator Versionsinformation - On Demand Utgåva 14.2.00 Denna dokumentation, som inkluderar ett inbäddat hjälpsystem samt elektroniskt publicerat material, (kallas härefter för Dokumentationen

Läs mer

CA Clarity PPM. Användarhandbok för projektledning. Utgåva 13.3.00

CA Clarity PPM. Användarhandbok för projektledning. Utgåva 13.3.00 CA Clarity PPM Användarhandbok för projektledning Utgåva 13.3.00 Denna dokumentation, som inkluderar ett inbäddat hjälpsystem samt elektroniskt publicerat material, (kallas härefter för Dokumentationen

Läs mer

CA Clarity PPM. PMO Accelerator Versionsinformation - On Premise. Utgåva 14.1.00

CA Clarity PPM. PMO Accelerator Versionsinformation - On Premise. Utgåva 14.1.00 CA Clarity PPM PMO Accelerator Versionsinformation - On Premise Utgåva 14.1.00 Denna dokumentation, som inkluderar ett inbäddat hjälpsystem samt elektroniskt publicerat material, (kallas härefter för Dokumentationen

Läs mer

CA Clarity PPM. Användarhandbok för projektledning. Utgåva 13.2.00

CA Clarity PPM. Användarhandbok för projektledning. Utgåva 13.2.00 CA Clarity PPM Användarhandbok för projektledning Utgåva 13.2.00 Denna dokumentation, som inkluderar ett inbäddat hjälpsystem samt elektroniskt publicerat material, (kallas härefter för Dokumentationen

Läs mer

CA Clarity PPM. Användarhandbok för projektledning. Utgåva 14.1.00

CA Clarity PPM. Användarhandbok för projektledning. Utgåva 14.1.00 CA Clarity PPM Användarhandbok för projektledning Utgåva 14.1.00 Denna dokumentation, som inkluderar ett inbäddat hjälpsystem samt elektroniskt publicerat material, (kallas härefter för Dokumentationen

Läs mer

CA Clarity PPM. Användarhandbok för administration av ITtjänster. Utgåva 14.2.00

CA Clarity PPM. Användarhandbok för administration av ITtjänster. Utgåva 14.2.00 CA Clarity PPM Användarhandbok för administration av ITtjänster Utgåva 14.2.00 Denna dokumentation, som inkluderar ett inbäddat hjälpsystem samt elektroniskt publicerat material, (kallas härefter för Dokumentationen

Läs mer

CA Clarity PPM. PMO Accelerator Versionsinformation - On Premise. Utgåva 14.2.00

CA Clarity PPM. PMO Accelerator Versionsinformation - On Premise. Utgåva 14.2.00 CA Clarity PPM PMO Accelerator Versionsinformation - On Premise Utgåva 14.2.00 Denna dokumentation, som inkluderar ett inbäddat hjälpsystem samt elektroniskt publicerat material, (kallas härefter för Dokumentationen

Läs mer

CA Clarity PPM. Scenarier för portföljadministration. Utgåva 13.3.00

CA Clarity PPM. Scenarier för portföljadministration. Utgåva 13.3.00 CA Clarity PPM Scenarier för portföljadministration Utgåva 13.3.00 Denna dokumentation, som inkluderar ett inbäddat hjälpsystem samt elektroniskt publicerat material, (kallas härefter för Dokumentationen

Läs mer

Webforum. Nya funktioner i version 14.4. Senast uppdaterad: 2014-12-02

Webforum. Nya funktioner i version 14.4. Senast uppdaterad: 2014-12-02 Webforum Nya funktioner i version 14.4 Senast uppdaterad: 2014-12-02 Innehåll Om detta dokument... 3 Översikt... 4 Generellt och administration... 5 Dokument... 5 Seriell gransknings- och godkännandeflöde...

Läs mer

Grundkonfiguration. www.projectcompanion.com

Grundkonfiguration. www.projectcompanion.com Grundkonfiguration Innehållsförteckning Introduktion... 3 Grundläggande konfiguration... 3 Enkelhet... 3 Kunder / beställare... 4 Projekttyper... 4 Projekt?... 5 Tjänstetyper... 5 Avdelningar och kontor...

Läs mer

Norton 360 Online Användarhandbok

Norton 360 Online Användarhandbok Användarhandbok Norton 360 Online Användarhandbok Dokumentation version 1,0 2007 Symantec Corporation. Med ensamrätt. Den licensierade programvaran och dokumentationen betraktas som kommersiell programvara

Läs mer

CA Clarity PPM. Grundläggande funktioner - Användarhandbok. Utgåva 14.1.00

CA Clarity PPM. Grundläggande funktioner - Användarhandbok. Utgåva 14.1.00 CA Clarity PPM Grundläggande funktioner - Användarhandbok Utgåva 14.1.00 Denna dokumentation, som inkluderar ett inbäddat hjälpsystem samt elektroniskt publicerat material, (kallas härefter för Dokumentationen

Läs mer

CA Clarity PPM. Grundläggande funktioner - Användarhandbok. Utgåva 14.2.00

CA Clarity PPM. Grundläggande funktioner - Användarhandbok. Utgåva 14.2.00 CA Clarity PPM Grundläggande funktioner - Användarhandbok Utgåva 14.2.00 Denna dokumentation, som inkluderar ett inbäddat hjälpsystem samt elektroniskt publicerat material, (kallas härefter för Dokumentationen

Läs mer

www.grade.com LUVIT Utbildningsadministration Manual

www.grade.com LUVIT Utbildningsadministration Manual www.grade.com LUVIT Utbildningsadministration Manual Innehåll 1. KURSKATALOG 3 1.1. SÖK EFTER KURSTILLFÄLLEN 3 2. MINA ATTESTERINGAR 6 3. MINA ANMÄLNINGAR 7 4. HANTERA KURSER 8 4.1. DELTAGARE 9 4.1.1.

Läs mer

CA Clarity PPM. Användarhandbok för ekonomisk administration. Utgåva 13.2.00

CA Clarity PPM. Användarhandbok för ekonomisk administration. Utgåva 13.2.00 CA Clarity PPM Användarhandbok för ekonomisk administration Utgåva 13.2.00 Denna dokumentation, som inkluderar ett inbäddat hjälpsystem samt elektroniskt publicerat material, (kallas härefter för Dokumentationen

Läs mer

Snabbstartsguide. Innehåll: Skapa ett projekt Hantera och redigera ett projekt Visa ett projekt/utvärderingsresultat

Snabbstartsguide. Innehåll: Skapa ett projekt Hantera och redigera ett projekt Visa ett projekt/utvärderingsresultat Snabbstartsguide Innehåll: Skapa ett projekt Hantera och redigera ett projekt Visa ett projekt/utvärderingsresultat Det här dokumentet har tagits fram för att hjälpa dig att snabbt kunna administrera utvärderingar

Läs mer

Novell Vibe 4.0. Mars 2015. Snabbstart. Starta Novell Vibe. Bekanta dig med gränssnittet och funktionerna i Novell Vibe

Novell Vibe 4.0. Mars 2015. Snabbstart. Starta Novell Vibe. Bekanta dig med gränssnittet och funktionerna i Novell Vibe Novell Vibe 4.0 Mars 2015 Snabbstart När du börjar använda Novell Vibe kanske du vill börja med att skapa en personlig arbetsyta och en teamarbetsyta. Det här dokumentet innehåller information om hur du

Läs mer

Symantec Enterprise Vault

Symantec Enterprise Vault Symantec Enterprise Vault Guide för användare av Microsoft Outlook 2010 9.0 Symantec Enterprise Vault: Guide för användare av Microsoft Outlook 2010 Programmet som beskrivs i den här boken tillhandahålls

Läs mer

CA Clarity PPM. Användarhandbok för ekonomisk administration. Utgåva 14.2.00

CA Clarity PPM. Användarhandbok för ekonomisk administration. Utgåva 14.2.00 CA Clarity PPM Användarhandbok för ekonomisk administration Utgåva 14.2.00 Denna dokumentation, som inkluderar ett inbäddat hjälpsystem samt elektroniskt publicerat material, (kallas härefter för Dokumentationen

Läs mer

Release Notes. Vad är nytt i Easy Planning 7.10. Nyheter. Åtgärdade fel. Release 2012-11-18 Easy Planning 7.10 1

Release Notes. Vad är nytt i Easy Planning 7.10. Nyheter. Åtgärdade fel. Release 2012-11-18 Easy Planning 7.10 1 Vad är nytt i Easy Planning 7.10 Detta är en viktig uppdatering som bland annat åtgärdar ett problem med synkning mot Outlook. Vi rekommenderar alla kunder att göra denna uppdatering. Nyheter 1. Filtrera

Läs mer

Utforska kommandon i menyfliksområdet Varje menyflik har grupper, och varje grupp har en uppsättning relaterade kommandon.

Utforska kommandon i menyfliksområdet Varje menyflik har grupper, och varje grupp har en uppsättning relaterade kommandon. Snabbstartsguide Microsoft Project 2013 ser annorlunda ut jämfört med tidigare versioner, så vi har skapat den här guiden för att hjälpa dig minimera din inlärningskurva. Verktygsfältet Snabbåtkomst Anpassa

Läs mer

CA Clarity PPM. Användarhandbok för ekonomisk administration. Utgåva 13.3.00

CA Clarity PPM. Användarhandbok för ekonomisk administration. Utgåva 13.3.00 CA Clarity PPM Användarhandbok för ekonomisk administration Utgåva 13.3.00 Denna dokumentation, som inkluderar ett inbäddat hjälpsystem samt elektroniskt publicerat material, (kallas härefter för Dokumentationen

Läs mer

FileMaker Server 13. Guiden Installation av nätverksinställningar

FileMaker Server 13. Guiden Installation av nätverksinställningar FileMaker Server 13 Guiden Installation av nätverksinställningar 2007-2013 FileMaker, Inc. Med ensamrätt. FileMaker, Inc. 5201 Patrick Henry Drive Santa Clara, Kalifornien 95054, USA FileMaker och Bento

Läs mer

Manual - Storegate Team

Manual - Storegate Team Manual - Storegate Team Om tjänsten Med Storegate Team får du full kontroll över företagets viktiga digitala information. Du kan enkelt lagra, dela och arbeta i filer med högsta säkerhet inom ditt företag.

Läs mer

Läsa dokument/information i advantum

Läsa dokument/information i advantum Läsa dokument/information i advantum Förhandsgranskning Välj vilken funktion du vill ha på fönstret genom att klicka på knappen i fönstrets övre högra hörn. Intryckt knapp = du granskar varje dokument

Läs mer

Webforum. Nya funktioner i 12.2. Senast uppdaterad: 2012-02-20

Webforum. Nya funktioner i 12.2. Senast uppdaterad: 2012-02-20 Webforum Nya funktioner i 12.2 Senast uppdaterad: 2012-02-20 Contents Översikt... 3 Dokumenthantering... 4 Visningsfiler... 4 Publicerade dokumentsamlingar - logg... 6 Projektplanering... 7 Planering Detaljer...

Läs mer

Användarhandbok för IM and Presence Service on Cisco Unified Communications Manager, Release 9.0(1)

Användarhandbok för IM and Presence Service on Cisco Unified Communications Manager, Release 9.0(1) Användarhandbok för IM and Presence Service on Cisco Unified Communications Manager, Release 9.0(1) Först publicerad: May 25, 2012 Americas Headquarters Cisco Systems, Inc. 170 West Tasman Drive San Jose,

Läs mer

Anido Projektstyrning Utbildningsmanual Projektbeställare

Anido Projektstyrning Utbildningsmanual Projektbeställare Utbildningsmanual Projektbeställare Innehåll 1 INTRODUKTION... 1 1.1 OM ANIDO... 1 1.2 BAKOMLIGGANDE PROJEKTMODELL OCH METODIK... 1 1.3 STANDARDDOKUMENT... 2 1.4 LOGGA IN... 3 1.5 ÄNDRA PERSONLIGA DATA...

Läs mer

Installation av Microsoft Office 2012-09-12 Version 2.1

Installation av Microsoft Office 2012-09-12 Version 2.1 Installation av Microsoft Office 2012-09-12 Version 2.1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Installation av Microsoft Office... 2 Information INFÖR INSTALLATION... 2 Installation av Microsoft Office... 3 Komma igång...

Läs mer

Nokia C110/C111 nätverkskort för trådlöst LAN. Installationshandbok

Nokia C110/C111 nätverkskort för trådlöst LAN. Installationshandbok Nokia C110/C111 nätverkskort för trådlöst LAN Installationshandbok KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA MOBILE PHONES Ltd, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkterna DTN-10 och DTN-11 uppfyller

Läs mer

TOTAL IMMERSION D FUSION RUNTIME LICENSAVTAL FÖR SLUTANVÄNDARE

TOTAL IMMERSION D FUSION RUNTIME LICENSAVTAL FÖR SLUTANVÄNDARE TOTAL IMMERSION D FUSION RUNTIME LICENSAVTAL FÖR SLUTANVÄNDARE Läs noga igenom alla villkor i detta licensavtal (nedan kallat avtalet ) mellan TOTAL IMMERSION och dig själv (nedan kallad du eller LICENSTAGARE

Läs mer

Symantec Enterprise Vault

Symantec Enterprise Vault Symantec Enterprise Vault Guide för användare av Microsoft Outlook 2003/2007 10.0 Fullständigt Outlook-tillägg Symantec Enterprise Vault: Guide för användare av Microsoft Outlook 2003/2007 Den programvara

Läs mer

FileMaker Server 14. Guiden Installation över nätverk

FileMaker Server 14. Guiden Installation över nätverk FileMaker Server 14 Guiden Installation över nätverk 2007-2015 FileMaker, Inc. Med ensamrätt. FileMaker, Inc. 5201 Patrick Henry Drive Santa Clara, Kalifornien 95054, USA FileMaker och FileMaker Go är

Läs mer

www.grade.com LUVIT Utbildningsplanering Manual

www.grade.com LUVIT Utbildningsplanering Manual www.grade.com LUVIT Utbildningsplanering Manual Innehåll 1. INLEDNING 4 2. ROLLER 4 2.1. CHEF 4 2.2. MEDARBETARE 4 2.3. ADMINISTRATÖR 4 2.4. KURSLEDARE 5 2.5. UTBILDARE 5 3. BEGREPP 5 3.1. ENHET 5 3.2.

Läs mer

DOTPROJECT Manual. Projektledare och administratör har tillgång till fler funktioner och mer information än andra roller i det webbaserade systemet.

DOTPROJECT Manual. Projektledare och administratör har tillgång till fler funktioner och mer information än andra roller i det webbaserade systemet. Projektarbeta med DOTPROJECT Projektplattformen Dotproject kan användas direkt via webben med en vanlig webbläsare. Systemet är framförallt lämpligt om du snabbt och enkelt vill dela all projektinformation,

Läs mer

Marathon Tid. Betyder att dagen är färdigrapporterad. Dagar utan rapporteringskrav, exempelvis helgdagar, är redan från början grönmarkerade.

Marathon Tid. Betyder att dagen är färdigrapporterad. Dagar utan rapporteringskrav, exempelvis helgdagar, är redan från början grönmarkerade. Marathon Tid... 3 Tidrapportering... 3 Massinmatning... 8 Avprickning... 9 Projektbudget... 10 Medarbetarbudget... 11 Byt medarbetare... 11 Summa projekt... 12 Daglista... 13 Veckoöversikt... 14 Funktioner...

Läs mer

Manual Projektstyr Sidan 1 av 31 2012-10-10. Manual. Projektstyr

Manual Projektstyr Sidan 1 av 31 2012-10-10. Manual. Projektstyr Manual Projektstyr Sidan 1 av 31 Manual Projektstyr Manual Projektstyr Sidan 2 av 31 Manual Projektstyr innehållsförteckning Kapitel 1 - Projektstyr, allmänt om systemet Sid 3 Kapitel 2 - Lägga upp nya

Läs mer

Mer information om snabbinstallation finns på baksidan.

Mer information om snabbinstallation finns på baksidan. Användarhandbok Mer information om snabbinstallation finns på baksidan. Vi skyddar fler människor från fler hot på Internet än någon annan i världen. Det är det enda rätta är att bry sig om miljön. Symantec

Läs mer

Norton AntiVirus Användarhandbok

Norton AntiVirus Användarhandbok Användarhandbok Norton AntiVirus Användarhandbok Den programvara som beskrivs här levereras under licensavtal och får endast användas i enlighet med villkoren i avtalet. Dokumentation version 15.0 2007

Läs mer

InExchange Network. Innehåll. Välkommen till InExchange Network!

InExchange Network. Innehåll. Välkommen till InExchange Network! Integrerade tjänster Skicka Välkommen till InExchange Network! Innehåll Logga in... 2 Skickade fakturor... 3 Sök efter och ta fram skickade fakturor... 3 Hur sammanställer jag en rapport på skickade fakturor?...

Läs mer

LATHUND PROJECT 2000 SV/EN

LATHUND PROJECT 2000 SV/EN LATHUND PROJECT 2000 SV/EN RXK Läromedel AB, Riddarplatsen 36 Plan 7 177 30 Järfälla Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 259 40 www.rxk.se, e-post: info@rxk.se Detta material är författat av RXK Läromedel.

Läs mer

HASP-felsökningsguide

HASP-felsökningsguide HASP-felsökningsguide Huvudkontor: Trimble Geospatial Division 10368 Westmoor Drive Westminster, CO 80021 USA www.trimble.com Copyright och varumärken: 2005-2013, Trimble Navigation Limited. Med ensamrätt.

Läs mer

Låta någon annan hantera din e-post och kalender

Låta någon annan hantera din e-post och kalender Låta någon annan hantera din e-post och kalender På samma sätt som du kan låta assistent sköta din vanliga post kan du i Microsoft Office Outlook låta en annan person, som kallas för ombud, ta emot och

Läs mer

Detta är en stor uppdatering som innehåller både många förbättringar och åtgärdar fel. Vi rekommenderar alla kunder att göra denna uppdatering.

Detta är en stor uppdatering som innehåller både många förbättringar och åtgärdar fel. Vi rekommenderar alla kunder att göra denna uppdatering. Vad är nytt i Easy Planning 7.38 Detta är en stor uppdatering som innehåller både många förbättringar och åtgärdar fel. Vi rekommenderar alla kunder att göra denna uppdatering. Nyheter 1. 10 gånger snabbare

Läs mer

Elsmart Användarmanual Nätanmälan för Installatörer

Elsmart Användarmanual Nätanmälan för Installatörer Elsmart Användarmanual Nätanmälan för Installatörer Inledning Detta är en generell användarmanual till Elsmart - Nätanmälan. Den är skriven för att kunna användas av alla installatörer. Manualen kan användas

Läs mer

Säljarens sida Användarhandledning

Säljarens sida Användarhandledning December 2009 Capitex AB Kalmar (huvudkontor): Box 751 Svensknabbevägen 30 391 27 Kalmar Tel vxl 0480-44 74 00 Fax 0480-44 74 01 Stockholm: Gustavslundsvägen 30 167 51 Bromma Tel 08-720 36 50 Fax 08-720

Läs mer

FileMaker Server 11. Handboken Uppdatera plugin-program

FileMaker Server 11. Handboken Uppdatera plugin-program FileMaker Server 11 Handboken Uppdatera plugin-program 2010, FileMaker, Inc. Med ensamrätt. FileMaker, Inc. 5201 Patrick Henry Drive Santa Clara, Kalifornien 95054, USA FileMaker och filmappslogotypen

Läs mer

Axalon Office Connector

Axalon Office Connector Axalon Office Connector Produkten åtgärdar Brister i integrationen mellan Office och SharePoint. Använda samma dokumentmallar i Office som i SharePoint. Att finna lagringsplats för dokument bland SharePoints

Läs mer

Tele2 Business Användarhandbok till Selfcare

Tele2 Business Användarhandbok till Selfcare Tele2 Business Användarhandbok till Selfcare Innehåll 1 Introduktion... 4 2 Vanliga funktioner... 6 2.1 Filtrering... 6 2.2 Åtgärder för flera poster samtidigt... 8 2.3 Synliga sökvägar... 9 2.4 Meddelanden

Läs mer

Användarmanual 1.x. RIW Software Techn AB info@riwsoftware.com telefon: 08-766 70 20 fax: 08-766 70 05 www.riwsoftware.com

Användarmanual 1.x. RIW Software Techn AB info@riwsoftware.com telefon: 08-766 70 20 fax: 08-766 70 05 www.riwsoftware.com Användarmanual 1.x Page 2 of 18 Innehållsförteckning BookitWise... 3 Systemkrav... 3 Logga in... 4 Kalenderförklaring... 5 Enkelt bokningsformulär... 6 Anvancerat bokningsformulär... 7 Avancerat Lägg till

Läs mer

Användarmanual för Lagledning.se

Användarmanual för Lagledning.se Användarmanual för Lagledning.se Denna manual är avsedd för dig som en av TEM:s lagkunder och ska fungera som ett stöd när du använder vår tjänst. Innehåll Innehåll... 1 Logga in... 2 Första sidan... 3

Läs mer

Manual för. elektronisk fakturahantering AGRESSO EFH

Manual för. elektronisk fakturahantering AGRESSO EFH Manual för elektronisk fakturahantering AGRESSO EFH Version 7 Versionshantering Ändrad av Version Kommentar Datum Helena Hellqvist 1 Dokument skapat 2009-04-16 Jenny Eliasson Teesalu 2 Rättningar 2009-04-28

Läs mer

Snabbstartsguide INSTALLATION OCH ANVÄNDNING AV CISCO TELEFONSTYRNING OCH PRESENCE 8.X MED IBM LOTUS SAMETIME

Snabbstartsguide INSTALLATION OCH ANVÄNDNING AV CISCO TELEFONSTYRNING OCH PRESENCE 8.X MED IBM LOTUS SAMETIME Snabbstartsguide INSTALLATION OCH ANVÄNDNING AV CISCO TELEFONSTYRNING OCH PRESENCE 8.X MED IBM LOTUS SAMETIME 1 Installation av insticksprogrammet Cisco Telefonstyrning och Presence 2 Konfigurera insticksprogrammet

Läs mer

Webforum. Nya funktioner i version 15.2. Senast uppdaterad: 2015-06-26

Webforum. Nya funktioner i version 15.2. Senast uppdaterad: 2015-06-26 Webforum Nya funktioner i version 15.2 Senast uppdaterad: 2015-06-26 Innehåll Om detta dokument... 3 Översikt... 4 Startsida... 5 Ny startsida som visas när man loggat in... 5 Dokument... 6 Tillåt dokument

Läs mer

Användarguide till Corporate Netbank. Cash management-tjänster

Användarguide till Corporate Netbank. Cash management-tjänster Användarguide till Corporate Netbank Cash management-tjänster Introduktion Den här guiden ger dig en överblick över de vanligaste Cash management-funktionerna i Corporate Netbank samt tips om hur applikationen

Läs mer

Dokumentet får spridas fritt i sin helhet, digitalt eller i tryckt format till alla användare av EPiServer CMS.

Dokumentet får spridas fritt i sin helhet, digitalt eller i tryckt format till alla användare av EPiServer CMS. Copyright Detta dokument skyddas av upphovsrättslagen. Förändringar av innehåll eller delvis kopiering av innehåll får ej ske utan tillstånd från upphovsrättsinnehavaren. Dokumentet får spridas fritt i

Läs mer

Snabbguide. 1. Systemkrav. 2. Installation och aktivering. Installation. Aktivering

Snabbguide. 1. Systemkrav. 2. Installation och aktivering. Installation. Aktivering Snabbguide Denna snabbguide hjälper dig att installera och komma igång med Readiris TM 15. För detaljerad information om Readiris TM alla funktioner, läs hjälpfilen som medföljer programvaran, eller de

Läs mer

Smart Service Manual Service system. Document id: 201205091-022-030 Date: 28 Nov 2012 Version: 0.9

Smart Service Manual Service system. Document id: 201205091-022-030 Date: 28 Nov 2012 Version: 0.9 Service system Document id: 201205091-022-030 Date: 28 Nov 2012 Version: 0.9 201205091 Martin Pettersson 2 / 30 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 INTRODUKTION... 3 Syfte... 3 Omfattning...

Läs mer

Användarbeskrivning ARBETSGIVARINTYG. för Sveriges alla arbetsgivare. arbetsgivarintyg.nu. En ingång för alla användare. Innehåll. Version 1.

Användarbeskrivning ARBETSGIVARINTYG. för Sveriges alla arbetsgivare. arbetsgivarintyg.nu. En ingång för alla användare. Innehåll. Version 1. 2015 05 17 Arbetslöshetskassornas samorganisation SO Version 1.0 ARBETSGIVARINTYG för Sveriges alla arbetsgivare Användarbeskrivning arbetsgivarintyg.nu Med tjänsten arbetsgivarintyg.nu kan du som arbetsgivare

Läs mer

Lathund Bokning. Senselogic AB Version 2.3

Lathund Bokning. Senselogic AB Version 2.3 Lathund Bokning Senselogic AB Version 2.3 Innehållsförteckning 1 Bokning... 1 1.1.1 Användningsområde... 1 1.1.2 Inställningar för Bokning... 2 Fliken Resurs, Kategori och Plats... 2 Fliken Formulär...

Läs mer

Användarmanual - OVK. Användarmanual OVK Version 1.5 Daterad: 2014-09-09

Användarmanual - OVK. Användarmanual OVK Version 1.5 Daterad: 2014-09-09 1 Användarmanual - OVK 2 Inloggning... 3 Allmänt... 4 Öppna protokoll... 6 Fylla i protokoll... 7 Skriva ut protokoll... 16 Returnera protokoll... 17 Uppföljning anmärkningar/åtgärder... 17 3 Inloggning

Läs mer

NYA Panda Platinum Internet Security 2007 Snabbguide Viktigt! Läs avsnittet om onlineregistrering i den här guiden noggrant. Informationen i det här avsnittet är viktig för att skydda din dator. Avinstallera

Läs mer

SMART Ink 3.0 ANVÄNDARHANDBOK FÖR MAC OS X-OPERATIVSYSTEM

SMART Ink 3.0 ANVÄNDARHANDBOK FÖR MAC OS X-OPERATIVSYSTEM SMART Ink 3.0 ANVÄNDARHANDBOK FÖR MAC OS X-OPERATIVSYSTEM Varumärkesinformation SMART Ink, SMART Meeting Pro, smarttech, SMART-logotypen och alla SMART-slogans är varumärken eller registrerade varumärken

Läs mer

Installationsguide ELCAD 7.10

Installationsguide ELCAD 7.10 Installationsguide ELCAD 7.10 Innehållsförteckning Inledning... 2 Installation av ELCAD 7.10... 2 Viktiga nyheter om installationen... 2 Före installationen... 2 Ladda hem internationell version... 2 Ladda

Läs mer

Motsvarande vägledningar för vänstermeny hittar du längre ner i dokumentet

Motsvarande vägledningar för vänstermeny hittar du längre ner i dokumentet Motsvarande vägledningar för vänstermeny hittar du längre ner i dokumentet Generellt earkiv är ett elektronisk arkiv i Business Online. Med earkiv får du tillgång till de flesta dokument elektroniskt i

Läs mer

Spam Manager. Användarhandbok

Spam Manager. Användarhandbok Spam Manager Användarhandbok Användarhandbok för Spam Manager Dokumentversion: 1.0 Juridisk information Juridisk information Copyright 2013 Symantec Corporation. Med ensamrätt. Symantec, Symantecs logotyp,

Läs mer

Administration generellt

Administration generellt Administration generellt Motsvarande vägledningar för vänstermeny hittar du längre ner i dokumentet Generellt Med Business Online Administration kan du bl.a. registrera, ändra och ta bort användare beställa

Läs mer

Symantec Enterprise Vault

Symantec Enterprise Vault Symantec Enterprise Vault Guide för användare av Microsoft Outlook 2010/2013 10.0 Enkelt Outlook-tillägg Symantec Enterprise Vault: Guide för användare av Microsoft Outlook 2010/2013 Den programvara som

Läs mer

Uppdateringsguide v4 SR-3

Uppdateringsguide v4 SR-3 Innehåll Innehåll... 2 Uppdatera till v4.0.3 (SR-3)... 3 Allmän information... 3 Instruktioner... 3 Uppföljning... 5 Kontakta oss... 5 Copyright ProgramDuon AB 2 (5) Uppdatera till v4.0.3 (SR-3) Allmän

Läs mer

SSAB guide för PunchOut-kataloger. 2012 Ariba, Inc. All rights reserved.

SSAB guide för PunchOut-kataloger. 2012 Ariba, Inc. All rights reserved. SSAB guide för PunchOut-kataloger 2012 Ariba, Inc. All rights reserved. Innehåll Roller och ansvar vid PunchOut-katalog PunchOut-konfigurering cxml-konfiguration Publicering av PunchOut-katalog på Ariba

Läs mer

Webforum. Nya funktioner i version 14.2. Senast uppdaterad: 2014-06-09

Webforum. Nya funktioner i version 14.2. Senast uppdaterad: 2014-06-09 Webforum Nya funktioner i version 14.2 Senast uppdaterad: 2014-06-09 Innehåll Om detta dokument... 3 Översikt... 3 Dokument... 4 Edit online i Firefox för Mac... 4 Enklare access till mobilgränssnittet

Läs mer

Mamut Business Software. Introduktion. Mamut Enterprise Variant

Mamut Business Software. Introduktion. Mamut Enterprise Variant Mamut Business Software Introduktion Mamut Enterprise Variant Dokumentation för utökningar av Mamut Enterprise System Mamut Enterprise Variant Version: 12.1 Innehåll MAMUT ENTERPRISE VARIANT... 1 PRODUKTVARIANTER...

Läs mer

Användarmanual. UPS Billing Center

Användarmanual. UPS Billing Center Användarmanual UPS Billing Center 2015 United Parcel Service of America, Inc. UPS, UPS-märket och den bruna färgen är varumärken som tillhör United Parcel Service of America, Inc. Alla rättigheter förbehållna.

Läs mer

6.3.0. MinTid användardokumentation

6.3.0. MinTid användardokumentation 6.3.0 MinTid användardokumentation MinTid användardokumentation Innehåll i Innehåll MinTid 1 Generellt... 1 Vem skall använda MinTid och vad kan göras?... 1 Standardfunktioner i MinTid... 1 Logga in...

Läs mer

Innehåll. Förändringar i v6.0

Innehåll. Förändringar i v6.0 Innehåll Innehåll... 2 Allmän information... 3 Systemförändringar... 3 Databasen... 3 Import... 3 DuoSTATION Manager... 3 Ärenden... 3 E-post... 3 Dokumenthantering... 3 Utrustningar... 3 Användare...

Läs mer

Förändringar i v4 SR-3

Förändringar i v4 SR-3 Innehåll Innehåll... 2 Allmän information... 3 DuoSTATION Manager... 3 Nya rapportfunktioner... 3 Nya funktioner för diagram... 3 Ärendehantering... 3 Jobbhantering... 3 E-post m.m... 3 Inventering...

Läs mer

InSite Prepress Portal

InSite Prepress Portal InSite Prepress Portal System Version 5.0 Kundens snabbhandledning Svenska Innehåll Vad är InSite Prepress Portal?...1 Vad har ändrats i version 5.0...1 Logga in till Prepress Portal...1 Få hjälp...2 Kontrollera

Läs mer

Marcus Andersson MICROSOFT PROJECT

Marcus Andersson MICROSOFT PROJECT Marcus Andersson MICROSOFT PROJECT 007 Del 1 SKAPA PROJEKTPLAN. Skapa och arbeta med ett projekt... 1 3. Aktiviteter, Milstolpar och Faser... 1 . SKAPA OCH ARBETA MED ETT PROJEKT I det här avsnittet ska

Läs mer

Mamut Open Services. Mamut Kunskapsserie. Kom i gång med Mamut Online Survey

Mamut Open Services. Mamut Kunskapsserie. Kom i gång med Mamut Online Survey Mamut Open Services Mamut Kunskapsserie Kom i gång med Mamut Online Survey Kom i gång med Mamut Online Survey Innehåll MAMUT ONLINE SURVEY... 1 KOM I GÅNG MED MAMUT ONLINE SURVEY... 3 MAMUT-ANVÄNDARE:

Läs mer

Administrationsmanual ImageBank 2

Administrationsmanual ImageBank 2 Administrationsmanual ImageBank 2 INNEHÅLL 1. Konventioner i manualen 3 2. Uppmärksamhetssymboler 3 3. Vad är imagebank SysAdmin 4 4. Guide för att snabbt komma igång 5 5. Uppgradera din imagebank 1.2

Läs mer

LotusLive. LotusLive Engage och LotusLive Connections Användarhandbok

LotusLive. LotusLive Engage och LotusLive Connections Användarhandbok LotusLie LotusLie Engage och LotusLie Connections Anändarhandbok LotusLie LotusLie Engage och LotusLie Connections Anändarhandbok Anmärkning Innan du anänder den här informationen och den tillhörande

Läs mer

FileMaker Pro 12. Använda Fjärrskrivbord med

FileMaker Pro 12. Använda Fjärrskrivbord med FileMaker Pro 12 Använda Fjärrskrivbord med FileMaker Pro 12 2007-2012 FileMaker, Inc. Med ensamrätt. FileMaker, Inc. 5201 Patrick Henry Drive Santa Clara, Kalifornien 95054, USA FileMaker och Bento är

Läs mer

Användarhandbok. Nero BackItUp. Ahead Software AG

Användarhandbok. Nero BackItUp. Ahead Software AG Användarhandbok Nero BackItUp Ahead Software AG Information om copyright och varumärken Användarhandboken till Nero BackItUp och innehållet i den är skyddat av copyright och tillhör Ahead Software. Alla

Läs mer

Uppdaterad 2010-05-11. Lathund Synpunkten för handläggare och ansvarig chef

Uppdaterad 2010-05-11. Lathund Synpunkten för handläggare och ansvarig chef Uppdaterad 2010-05-11 Lathund Synpunkten för handläggare och ansvarig chef 1 Innehållsförteckning Handläggarens roll och ansvarsuppgifter... 3 Närmaste chefs roll och ansvarsuppgifter... 3 Praktisk handläggning

Läs mer

Antivirus: Identifierar och inaktiverar proaktivt mer känd och till och med okänd skadlig kod än många andra säkerhetsprodukter.

Antivirus: Identifierar och inaktiverar proaktivt mer känd och till och med okänd skadlig kod än många andra säkerhetsprodukter. Snabbstartsguide ESET Cybersecurity ger ett avancerat skydd för din dator mot skadlig kod. Baserat på ThreatSense genomsökningsmotor som först introducerades i det prisbelönta NOD32 antivirussystemet,

Läs mer

För att komma åt din webmail gör du som tidigare, startar din webläsare och skriver "epost.tierp.se" i adressfältet.

För att komma åt din webmail gör du som tidigare, startar din webläsare och skriver epost.tierp.se i adressfältet. Outlook Webmail Innehåll Outlook Webmail... 3 Inloggning... 3 Navigeringsfönstret... 4 E-post... 5 Skapa och skicka meddelande... 6 Ange alternativ för meddelanden... 6 Adressboken... 7 Kontrollera stavning...

Läs mer

Release Notes. Vad är nytt i Easy Planning 6.31. Programmet nu Vistakompatibelt. Ny html hjälpfil anpassad för Vista

Release Notes. Vad är nytt i Easy Planning 6.31. Programmet nu Vistakompatibelt. Ny html hjälpfil anpassad för Vista Vad är nytt i Easy Planning 6.31 Nya funktioner som tillkommit: 1. Programmet nu Vistakompatibelt. 2. Ny html hjälpfil anpassad för Vista. 3. Skapa egna rapporter i Access. 4. Databasen uppgraderas till

Läs mer

Skapa mallar för utvecklingssamtal

Skapa mallar för utvecklingssamtal Jan 15 Guide för Administratörer Skapa mallar för utvecklingssamtal Den här guiden beskriver hur du skapar och redigerar mallar för utvecklingssamtal i Unikum. Här beskrivs hur malleditorn används och

Läs mer

Revu Handledning: Markeringslista

Revu Handledning: Markeringslista Revu Handledning: Markeringslista Markeringslistan är en specialanpassad flik med horisontell layout som ger dig kraftfulla funktioner för att hantera, komma åt, granska och summera markeringar i en PDF-fil.

Läs mer

5HVLVWHQVWDEHOO 'DWD3DUWQHU. Er partner inom data

5HVLVWHQVWDEHOO 'DWD3DUWQHU. Er partner inom data 5HVLVWHQVWDEHOO Tack för att du valde programmet 5HVLVWHQVWDEHOO! Vi hoppas att programmet ska vara till stor hjälp i ditt arbete. Har du synpunkter på programmet är du mycket välkommen att höra av dig

Läs mer

TIS-Web startguide 3.6. TIS-Web Startguide

TIS-Web startguide 3.6. TIS-Web Startguide TIS-Web Startguide Den här guiden hjälper dig komma igång med de vanligaste funktionerna i TIS-Web, ladda upp data och utvärdering av färdskrivardata. För mer detaljerad information se manualerna som finns

Läs mer

Tele2 Selfcare Snabbguide

Tele2 Selfcare Snabbguide Tele2 Selfcare Snabbguide 1 Innehåll Introduktion... 3 Inloggning och installation... 3 Översikt... 4 Mitt konto... 5 Min profil...5 Företagsprofil...5 E-postnotifiering...5 Välj ordergodkännare...6 Användare...

Läs mer

Copernicus Nyheter Version v201203/2. Sid 1

Copernicus Nyheter Version v201203/2. Sid 1 Solutions for Enterprise P roject Management Stureplan 4A 114 35 Stockholm, Sweden Phone: +46 8 506 409 00 Fax: +46 8 506 409 01 VAT no: SE5560953225 www.exicom.se info@exicom.se Copernicus Nyheter Version

Läs mer

SNABBGUIDE FÖR. Installation av Nokia Connectivity Cable Drivers

SNABBGUIDE FÖR. Installation av Nokia Connectivity Cable Drivers SNABBGUIDE FÖR Installation av Nokia Connectivity Cable Drivers Innehåll 1. Inledning...1 2. Krav...1 3. Installera Nokia Connectivity Cable Drivers...2 3.1 Innan du installerar...2 3.2 Installera NOKIA

Läs mer

2006-02-24 Datautbildning

2006-02-24 Datautbildning Logga in Klicka på icon på skrivbordet. Ange därefter ditt lösenord. För att komma åt mailsystemet hemifrån skriv skola.haparanda.se på adressfältet klicka sedan på insidan. Insidan är öppen för alla i

Läs mer

VERSION 5.1/5.2 SNABBINTRODUKTION TILL WEBACCESS HTML 3

VERSION 5.1/5.2 SNABBINTRODUKTION TILL WEBACCESS HTML 3 VERSION 5.1/5.2 SNABBINTRODUKTION TILL WEBACCESS HTML 3 TM SNABBINTRODUKTION TILL GROUPWISE 5.2 Med GroupWise WebAccess kommer du enkelt åt din e-post och din kalender i alla webbläsare som stöder HTML

Läs mer

Webforum. Nya funktioner i version 12.3. Senast uppdaterad: 2012-04-19

Webforum. Nya funktioner i version 12.3. Senast uppdaterad: 2012-04-19 Webforum Nya funktioner i version 12.3 Senast uppdaterad: 2012-04-19 Innehåll Om detta dokument... 3 Översikt... 3 Dokument... 5 Komprimera och ladda ned... 5 Öppna/ladda ned... 5 Klickbar URL... 6 Forum...

Läs mer

Instruktion för att kunna använda Säkerhetstjänsternas administrationsgränssnitt

Instruktion för att kunna använda Säkerhetstjänsternas administrationsgränssnitt Instruktion för att kunna använda Säkerhetstjänsternas administrationsgränssnitt Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 2. SITHS kort... 4 3. Förutsättningar för åtkomst till Säkerhetstjänsten... 4 4.

Läs mer