- Institutionen för arkeologi. Umeå un:vel"sitet GENEundersökningen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "- Institutionen för arkeologi. Umeå un:vel"sitet- -1981- GENEundersökningen"

Transkript

1 r RAPPORT - Institutionen för arkeologi. Umeå un:vel"sitet GENEundersökningen Arkeologisk undersökning av boplatslämningar vid gravfält nr 22,Själevad sn,ängermanland. del av Per H Ramqvist

2 /nnehtli/ l INLEDNING... 2 U?PGIF'i'ER OH UNDERSÖKNINGEIL Målsättning Lägesangivelse Grävningstid och arbetsstyrka. 2.-l Tekniska uppgifter. 2.5 Topografi och vegetation, allnänt. 3 FOSFATKARTERINGARNA Första iosfatkarteringen, juni Inledning Provtagningsrnetod... _ Statistisk bearbecning. 3.2 Andra fosfatkarteringen, nov 19i Inledning Provtagningsmetod Statistisk bearbetning. 3.3 Tredje fosfatkarteringen, juli Inledning ProvtagningsMetoå Statistisk bearbetning. 3.4 Undersökningsresultat yta A Yta B yta D yta E yta F yta G yta H yta K YtaL Yta M yta N yta R Yta s Sammanfattning. 4 HUS 4.1 I Inlednin<.; i Beläryenhet Terränguppgifter och vegetation Anläggningen före undersök~i~g Grävningssätt Undersökningsresultat och tolkning Fynden l Anläggningsbeskrivningar Samrnanställningstabell över 3nläggningar 49 i oc~ omkring hus I Fyndsammanställning av bränd lera, 74 försintrad lera, slagg och br ben l, 5 5, l, i7 1i 13?- -, 2";" 27 2, HUS II Inledning Belägenhet Terränguppgifter och vegetation 90

3 IiUS d Anläggningen före undersökning 90 Grävningssätt 91 Undersökningsresultat och tolkning 91 Fynden An1äggningsbeskrivningar 96 Samrnanstä11ningstabell över anläggningar i och omkr~ng hus 11 _ 159 III 165 Belägenhet 165 Terränguppgifter och vegetation Anläggningen före uncersökning 165 Grävningssätt Undersökningsresultat 167 Fynden 1 -: l ~o1kning av undersök~~ngsresu1tacec Anläggningsbeskrivningar 1:-7 7 HUS J v...la2 Belägenhet Terränguppgifter och veqecation 132 Anläggninge~ före undersökning Grävningssätt :d2 Undersökningsresultat 133 Fynden 13-; Tolkning av unäersökningsresu1~~ce~ Anläggningsbeskrivningar GROP a.l a.5 a a T1 191 BelägenHet. 19';' Terrängupp~ifter o~h vegecation 191 An1äg~ningen före undersc~ning 191 Grävningssätt 192 Undersökningsresultat 19~ Fynden 199 Provschakt A, Tolkning av under50kni~gsresultatet.201 Anläggnin~sbeskrivning 201 Fyndtabeller T PROVUNDERSÖKNINGEN, SEPT-OKT Syfte _ Undersökningsmetod Undersökningsresultat... 20' Ruta Ruta ~a 20, Ruta 49. o 20: Ruta $ Ruta 51 ~ Ruta _ Ruta Ruta Ruta Ruta auta o :~~ Ruta : Ruta : Ruta J.1: Ruca 85...: ~uta : Ruta ~3

4 10 KRONOLOGISKA FÖRHALL~~DEN C 14-dat.eringarna 2~J 10.2 Arkeologiska indikationer S Ruta BS Ruta 93 o o Ruta Ruta Ruta Ruta Ruta Ruta Ruta Ruta Ruta ~uta Ruta Ruta Ruta S Ruta Ruta Ruta 158 ~ Ruta Ruta Ruta J.39 Ruta Ruta ~ Ruta Ruta Ruta Ruta Ruta t6 Rut.a Ruta Ruta Ruta 20a Sarnrnanfattning av provundersökningen Sammanställning av undersökningsresultaten 241 SANMANFATTNING S A..\JVÄND LITTERATua TECKENFÖRKLARINGA? 253 BILAGA 1: fyndtabell över de numreraåe fynden BILAGA 2: sammanställning av förkolnade frön från hus I. BILAGA 3: fotografier inklusive bild=5rteck.ning.

5 Förord Föreliggande rapport är den första i en ännu obekant rad rapportdelar rörande Geneundersökningen. Avsikten är att inom rimlig tid successivt rapportera undersökta objekt. Jag har valt att rapportera vissa objekt utan att en fullständig undersökning är genomförd. Detta ~ctiveras av att en del lämningar är så pass om:a~tande att en snabb, men partiell redovisning sannolikt förbätt~ar rapporteringen. Således kan man: denna ~a?portdel sakna viss dokumentation, detta gäller t ex fle=talet profilritn~~gar. I denna rapportdel har huvudvikten fästs på den översiktliga dokumentationen samt på de ver~ala beskrivningarna. Kompletterande dokumentation följer i nä5tko~~ande ra??ort delar. Ett fle~cal påbörjade objekt är å andra sidan ince alls medtagna i detta samma~hang, p g a att de ännu är för litet undersökta för act: en ~enl~gs:~ll ~ild av läoningarna ifråga skall kunna prese:nt:e.:. ~s. Det.ca säll.e!" c ec~ hus IV, yta G, yta F och härågro~ar~a. Dock :inns dess~ lämningar med i fynd- och C l~-t~be:ler. Vad gäller y~~ ~ har jag valt att vänca med denna e:cersom den croligen :ör sammanhanget spelar mindre roll sa~~ ac= ViSS bearbet.n~ng måste till innan den presenteras. I bearbet.ad form kommer resultaten :r!n undersökningen at= ingå i en avhandling, vilken kommer act oeröra bebyggelsen utifrån de tre frågeställninga~ sem preseneeras kap 2. Genom örnsköldsviks kommuns välvilliqa inseäl:nlng har undersökningen hittills kunnac d=~va_;. T~ll. decca har jve~ ~s till stor del bidragi~. ör~s~ö:dsv1~s kor.~un ko~~er också under en 5-årsperiod at= m~cer~el~c sc=c:a den fortsatta undersökningen. ~ågon e:ler n~gra av husgrunderna kommer efter undersökningen på något säte act ma~ker~s i markytan, så att besökare kan =å en UP9f~tt~i~g om for~lämningarnas sa~.anhang. Detta init~aciv komrr.~r från ör~sköldsviks kommun soo sy:tar till a=e göra områdec till en fornpark. -i if;l (1., ~<".'.':-I /tl/~ t"t_. I... -' U~e3 can l ma~ 1931

6 1 1 Inledning Är 1962 undersökte E. Baudou tre av gravarna på gravfältet raä 22 i Gene, Själevad sn i Angermanland. Gravarna som var föremål för undersökning var nr 3, 8 och 9 enligt fig 3. En av dessa dacerades till vikingatid (Baudou 1963: 131 och 149). Vid undersökningen genomfördes ocks& en mindre fosfatkartering runt gravfältet. Denna visade på högre värden NÖ, Ö och SÖ om gravfältet. Inga försök att lokalisera en eventuell boplats gjorces dock vid detta tillfälle. Med anledning av örnsköldsviks kommuns planer på småhusbebyggelse på Genesmon, aktualiserades 1977 återigen undersökningar i området. Då Genesmon genom seklerna. förvisso varit använd men till största delen varit befriad fran större och för fornlämningar ödesdigra ingrepp, förelåg här möjligheter att påträf=a lämningar i oskadat skick, tillhörande det kända gravfältet. Dessutom måste ur exploa~eringssynpunkchela Genesmon granskas med avseende på fornlämningar. De inledande undersökningarna hösten 19i7 gick ut?a att: a) detalj lokalisera eventuella beoyggelselämningar i anslutning till gravfältet, b) genom fosfatkartering av N delen av Genesmon grovlokalisera eventuella boplatser eller andra lämningar. Efter fullgjord säsong hade delar av hus I och II påträffats, samt fosfatkarteringen genomför~5, vars resultat presenteras i kap 3. Därvid låg förutsättningarna för 1978 års säsong klara, dvs fortsatt fraw~agn~ng oc~ undersökning av hus I och II samt kontroll av fosfatkarteringens resultat. Dessutom utvidgades fosfatkarteringen till S delen av Genesmon så att hela den centrala delen av mon mellan 9 och 28 m ö h karterats. Under 1979 års säsong fortsatte undersökningarna av hus I och II samt påträffades husen III, IV och V intill gravfältet. Dessutom grävdes anläggningar på yta G (området med härdgropar på fig 2). Under sommaren och hösten 1980 undersöktes, förutom fortsättningsvis hus I, även gropen T l. En provundersökning gjordes också runt gravfältet i syfte att få en absolut begränsning av bebyggelsen, resultatet av denna presenteras i kap 9.

7 \.: "., , '. ;'. :~, ;"-". -.. ",., SJIJIlIIfU~ '\~..." :; :.. ' \.,;;~ \ Fig l: Utdrag från ekonomiska kartans blad 19 I Örnsköldsvik 3) Domsjö. Undersökningsområdet är beläget mellan ängsmarken i Ö och skogsbilvägen till Genesnon 2:1 i V.

8 BVTA F \ "': ~. "- '\ N 3 tj J v \ \ " a'- ", \ 'Q)'.. i", II I l., T2 '-.' () ~,. ' '-.', " I -; hilld- ~ gropar..., -, \ <E--s<lndlmo\ mj3ia/ler--,. '\ O. som, '- r "" O \ ;:.g 2. ic,n~':i::l:li.'"s::>~r-~:j~t. o..:,-,ena 5:;, i-'i", :l'ls:::-_no~:,. i_l:= r,:-::v::::-. Ti_r::= :;;:;::;:-ro ']'01".:' '" ;,jrd.:::-o:;. = :,;.::::_ slc:!.. t ~r::l b~g:"l"s"in;; av nusorunl:l --:.= ~~,,':!f"!:':'i.:: gr'jn:; -'ullan s:::n~;~.-.o Den mj':i~::/ltl:'. "~.; :- =.)."lr o':!s -~:: hd~t fosf~;~~'c2. i~r~~~~lc~c2 ~v~?l ~~:~~t.~n ~vn:~?:: ~o:l~t:uk:io~9~ ~Y~:~J ev ~enc. Undersökningen, vilken ännu pågår, har infogats i ett forskningsprojekt rörande studiet av järnålderns bondesamhälle i Norrlands kustland, som drivs av arkeologiska institutionen vid Umeå universitet. Arbetet har hittills huvudsakligen bekostats av örnsköldsviks Kommun och Arbetsmarknadsstyrelsen (AMS). Medel har ocks~ tillskjutits från arkeologiska institutionen i Umeå samt från Stiftelsen Seth M. Kempes Minne i örnsköldsvik. Undersökningsresultaten kommer att bearbetas och publiceras genom arkeologiska institutionen vid Umeå universitet.

9 4 z. o +~ :i( ~ ~ o ~~ :!:bp,. 0.0 L-,;; O ',--... o~ O O [L,' ~ J...~t oq~q _". <:10 O...,'" f '... " o" 0. ' ~ O O.. >, 1 CI o Go&> ~.. o ~~.fl. '0- O ca O :111" ~"~~ ~~~?'.2~.. ~ 00 I r E o N o :i( +" ~ ~, = ", ~ > I~."","j1 = o~~} I I. ogl ~, M Sl " '" ~,. N N '" o N = ~ Fig 3. Plan över det centrala undersökningsområdet ö om gravfältet. En del av mörkfärgningarna är inringade och förekommande stenar fyllda.

10 2 Uppgifter om undersökningen 2.1. Målsättning Undersökningens syfte var inledningsvis att rent geografiskt avgränsa områden innehållanåe fornl~ingar samt undersöka dessa så at~ exploacering kunåe igångsättas. Dessutom finns en vidare vetenska~lig målsättning som kan uttryckas : följande frågeställningar: l} Hur har det lokala resursutnyttjandet sett ut oc~ hur har det varierat över tiden? 2) Hur har den lokala bebyggelseuc";ecklingen for;: löpt rent rumsligt och vad ha~ överg~vandet av boplatsen för orsaker? 3) Är bo~latsens initialskede ett uttryck :ör en regional inre utveckling av sättec at~ producera livsförnödenheter eller :ör utifrån ko~~ande produktionssät~, historiskt frän~ande i decca område? Svaren på dessa frågor kräve~ samt kom9araciva studie~ och behandlas inte i detca sammanhang. bearbec~i~g av maceri~le~ 2.2. Lägesangiveise Undersökningsområdet är beläge~?å Gene 5:1, ekonomiska kartans blad 19 I örnsköldsv~~ 3 j DonsJö. Koordinater: X 7018, 960 res~ Y 1645, ilo Grävningstid och arbetsstyr~a, Undersökningen har hittills utför~5 under :y=a säscnge= vid följande tidpunkter: (första fosfatkarteringen), och (andra fos:atkarteringen). Unde~ Under och 09 OJ , samt unde~ och J1. Grävningsledare har varit Per H. Ramqvist. FölJande personal har medverkat: Assistenter: Ingela Bergman (1980) Gun-Mari Isaksson ( ) Jorrna ~arman (1980) rlnna-~arin Li~dqvi5t (197:-79) Lena Pettersson (198C) Brita Tronde {

11 Praktikanter: Björn Almqv~st (1979) Eva Bengtsson (1977) Asa Bergmark (1977) Lena Holm (1978) Jorma Karman (1979) Thomas Larsson (1977) Lena Pettersson (1978) Pia Pettersson (1978) Joachim Pieti1ä (1979) Grovarbetskrart: 1977 Rosmari Johansson Lars-Uno Larsson Inger Lodin Kerstin Lundgren 1978 Lena Hallin Berith Hilmers~am Christer Hörnqvist Sven-Allan Jonsson Kjell Källström Christina Lodin Alice Ma!we (sekr) Roland Persson Lena Sandström Per-Olof Sundberg Lennart. Westin Lilly Westman (sekr) E1eonor Aström 1979 ~aude Berglund Per Be::-gman ~art~na Holmbom Asa Jonsson Gunilla Tegström Lennart. ~'iesc.in 1980 Kersti~ Bengtsson Peder Byst=cm Ingela otiner Lena Häggolad Eva Lindgren aonny Lövdanl Oskar Sa:c~cnsso~ Lena ~'iesc.berg Grovarbetskraften har tillhandahållits av ~ts oc~ har totalt omfattat 7307 timmar. Förut.on evan ~P?=3~nade deltagare har även Roger Engelmark de:tagit med?al;ooocaniska undersökningar. Den undersökta ytan omfattar hittills samman:agc. ca 3000 kvadratmeter. Två fristående koordinatsystem ha::- varit i användning. Det ena upprättades 1977 i samband med den första fosfatkarteringen och omfattar ytan med hus I och II. Det andra koordinatsystemet (med förtecknet K) upprät~3des av kommunens lantmätare i samband med den andr~ :osfatkarc.eringen Tekniska uoogifter Som fixpunkt har använts en av ko~~u~ens belägen i kanten av skogsbilväge~ c.~ll Sc~~a~~e~~e~. Den ligger m ö h och ca 20 met~r S jus I oc~ II.?olygonpunk~er,

12 Topografi och vegetation, allmänt Det centrala undersökningsområdet, omfattande gravfältet och de hittills påträffade bebyggelselämningarna, är beläget på en tallhedsplatå ca ffi ö h. Platån begränsas i N av berg- och moränknallar och sedimentavlagringar, på och invid vilka Gene och Domsjö samhällen ligger. I V och S ligger Bäckfjärden resp Vågefjärdens inlopp och i Ö begränsas platån aven dalgång med ängsmarker. Dalgången i Ö når en högsta höjd av ca 15 ffi ö h och förenar Vågefjärden i S med örnsköldsviksfjärden i N. Själva platån är svagt sluttande åt S. I dess V del kan ett flertal strandvallar iakttas mellan ca 30 och la ffi ö h. Strandvallarna framträder i form av terrasser. Genesmon består av välsorterad jord. I de högr~ belägna samt V delarna av mon finns sandiga fraktioner medan de Ö och lägre delarna består av moiga fraktioner. Längst åt Ö, mot ängsmarken, är företrädesvis mjäla. I detta område finns spår efter enstaka dräneringsdiken, vilket tyder på att det mjäliga området brukacs i nyare tid. Vegetationen på Gemensmon domineras av slutna barrskogsbestånd, vilket i huvudsak utgörs av medelålders tallskog. I områdets Ö del, vid de :inare fraktionerna, finns markanta inslag av medelålders gran. Här finns ocksa slyvegetation av björk, vide och rönn. Den marknära vegetationen i tallskogen består i huvudsak av torr rismark, ~ilken i stort sett består av lingon och ljung. I Ö delen, vid de fi~are fraktionerna övergår markvegetationen successivt från torr till frisk rismark, bestående -av blåbär, ekorrbär, skogstjärn, m m. Kring dräneringsdikena i Ö delen förekommer tät ~lyvege~ation av vide, björk och rönn. Den ö9pna marken i dalgången ö om fornlämningsområdet bescår både av ängsmark och igenväxande ängsmark (Sjöström 1979i.

13 3 Fastatkarteringarna 3.1. Första fosfatkarteringen. Juni l. Inledning Provtagningen ägde rum oc~ utfördes av Gun-Mari Isaksson, Anna-Karin Lindqvist och Brita Tronde, från Arkeologiska institutione~ vid Umeå universitet. Syftet med undersökningen var att närmare lokalisera den förmodade boplatsen Ö om gravfält raä nr 22. Stt fristående koordinatsystem upprättaces. Sn yta omfattande ca 70 x 90 meter (ö-v) uppmättes JUSt Ö om gravfältet. Provtagningsgroparna 91acer~ces var tionde meter och en ca 0.2 x 0,2 meter stor grop grävdes. Ur varje grop togs två prover. Ett direkt unear torven (prov Al och det andra ca 10 cm 5ärunder tprov SJ. Dessutom noterades provtagningsqropens utsee~de med tanke på podsolskikt, anrikningshoriso~~ens fkr9 same förekomst av kol och sot, skörbränd sten, br~nd lera, brända ben och andra eventuella :y~d. Sa~anlag~ grävdes 73 provtagningsgropar och 1~2 prover insamlades Provtagningsmetod Statistisk bearbetning Fosfatproverna har analyserats av Tekniska institutionen, ~ektionen för analys och allmän konservering vid Rik~antikvarieämbetetoch Sta~ens Museer. ~iscori3ka Resultaten från fos:aeanalysen har under5tä::~5 en statistisk behandling i syfte at~ :ör cet :örsta få värdena i överskådlig form och :6r det a~dra :ör a~~ utvärdera A- resp B-provens avvi~elscr oc~ s~~~and.

14 po klassmitt Y E % y' fy' f (y') 2 O , ,0 -l , ,7 O O O , ,5 l ,5 7 9,6 2, ,5 3 4,2 o 9 27 SUMNA , My Tabell l, A-proven från fosfacprov~agn1ngen c JU:li 10-- H' = 74,5 y'= Y -,,' w = 50 w J:~ 74, ,5 = M' + w - n = 72 = 2 =w.,/r(fv,)2 t"~v' 50.)89 _ (19 ) 2' _ ( _ L. S Y n n ) = = 33,5 _ ~ l I M' w provisoriskt medelvärde = klassbredden po klassmitt x E x' Ex' =(x ') 2 O ,5 O O -4 O O ,5 l 1, ,5 9 13, , ,0 -l -: , ,9 O O O ,5 7 10, l l, ,5 O O 2 O O ,5 O O 3 O O ,5 l 1, SUMHA , Tabell 2: B-proven frå~ fosfat?rovtagninge~ i Jun~ ~977. M' = 224,5 w = 50 ~x = M' + _!X r -, w- n = 224, ~~ = 202,8 52,;

15 10 % I po '" '" '" '" '".. N i'!: Ṉ i'!: N N lativa frekvens. På x-axeln har Fig 4 A-provens re klassmitterna markerats. Oj, '" "',.. '" - '" ~ ~ N Ṉ.... "'. "'. '" '" '" ~ i'!:.... ~ N N N N M M po Fig 5. lativa frekvens. på x-axeln har B-provens re klassmitterna markerats.

16 Som framgår av t3bellernd och h~stogrammen uppvisar de båda proven ol~ka fördelning mellbn fosfatklasserna. A-provets medelvärde är ca 87,5 p, medan B-provets är 202,8. Föreligger det något samband mellan proverna eller speglar skillnaderna en tidsmässig skillnad ~eträffande fosfatproducerande aktiviteter? För att pröva detta skall här genomföras korrelationsberäkningar. Avsikten härmed är alltså att få ett siffermässigt uttryck för sambandet mellan prov A och prov B med avseende på fosrathaltens variationer. Eftersom materialet i detta fall befinner sig på intervalldatanivå är det möjligt att genomföra proåuktmomentkorrelationsberäkningar (r xv )' Denna koe:ficient anger graden av linjärt samband mellan de båda variablerna, där l = fullständigt positivt samband, -l = fullständigt negativt samband samt O uttrycker att inget samband :inns mellan variablerna. Eftersom antalet B-prov är färre än A-proven har åessa kompletcerats genom act dä~ dessa saknas ett a=icmetiskt medelväråe uträknats utifr5n värdena på omkringliggande B-prov. Därigenom har anta~et prover (=n) i båda fallen blivit 73. Materialet har orenats i en kor=elation~tabeli (fig 6) där y-axeln motsvarar A-proven och x-axel~ 3-proverna. Rutindelningen i y-led betecknar ~la~s~ndel~~~gen så att den nedersta rutan omfattar A-värdena 0-49, den näst nedersta rutan värdena 50-99, etc. på sa~ma sätt är x-axeln indelad. Därefter tar de oli~a?=ovgropar~as A- och B-värden i form av frekvenser inplacerats i korrelationstabellen. Ovanför beräkningstaoellen (fig i) har x'-värdena antecknats (jfr tabell 2) och till vänste:- står y' -värdena. r varje rut.3 finns ovanför h.lvudsiffran (frekvensen) en siffra i liten stil. Denn~ fås genom att man multiplicerar x' -vä:-ået för ru~an med 'l' värdet för samma ruta, man får således x'y'. Värdet på fx'yl får man genom at~ i de =u~cr där :rek~enser :inns multiplicera frekvensen ~ed rutans x1yl-värce (dvs siffran med liten stil), därefter har?rod~k~erna s~~~erats i x- resp y-led. Hur övr~ga värden fås :=a~ f=amgår av tabellerna l oc~ 2.

17 12 (Al y Fig 6. ~ I o '" '"I o <O.. -I '" o o- '" '"-l o <O-.. '" '" I o '" '" '"I o <O '" Korrelationstabell för fosfatundersökningen i juni 1977, omfattande 73 provtagningsgropar. X = antalet fosfatgrader för prov B. Y = antalet fosfatgrader för prov A. ~ MI O O M '" '" M I O <O M.. '" Ọ...I O x (B) ' , -, fx -2 -l l ' fx'y' Fig 7. Beräkningstabell för korrelationstabellen i fig 6.

18 13 Utifrån beräkningstabellen kan värdena infogas i för produktmomentkorrelationskoefficienten: formeln nifx'y' -.!:ix' Ify'. Uträknat blir r xy = 0,33. Om de båda proven skulle ha varit ett resultat efter samma aktivitet vore det självklart att sambandet mellan dem hade närmast sig l. Efter beräkningarna samt respektive provs olika fördelning mellan klasserna ligger slutsatsen nära att de båda proven verkligen visar på två helt skilda tidshorisonters aktiviteter. Dessutom talar de markkemiska förhållandena för att fosfater som anhopas på en markyta successivt dras in i markkemiska processer och så småningom anrikas i B-horisonten. Således skulle höga värden för B-provet tyda på en äldre aktivitet. Utifrån detta kan följande schematiska uppställning göras: lågt B högt B lågt A högt A Fig 8. l. Ingen aktivitet. 2. Äldre aktivitet. 3. Yngre aktivitet. 4. Äldre och yngre aktivitet. Alternativt kan man här tänka sig en omfattande fosfatproducerande aktivitet som avsatt höga värden i båda horisonterna samtidigt. Dessa fyra olika förhållanden finns representerade på undersökningsytan (se fig 6). Eftersom B-provens medelvärde ligger så pass högt blir uttrycket "hög fosfatha!t" likvärdigt med medelvärdet och däröver. Undersökningsytan kan betraktas som ett snedfördelat stickprov, där hela Genesmon utgör populationen (se vidare 2:a fosfatkarteringen).

19 14 "'+ N "'+ '" "'+ "'+ ~+ :;;+ "'+ N <'> "' ZE O 1';+ :;+ "'+ ",+ "' :g+ V "'+ ~+ ~. "'+ N ~ "'. ::1+ ;1;+ :e ] E O '" " <'>+ -. '" +. O O " o O " O '"n Fig 9. Plan över provtagningsytan som visar groparnas placering och innehåll. Provtagningsgroparna 6B - 73 är ej redovisade, dessa är tagna i linje rakt söderut från grop 59. Skogsbilvägen omöjliggjorde provtagning på fyra ställen. Groparna är placerade i Koordinatsystemet?å var tionde meter.

20 15 E 2 z< o o o o ~ + o ~ o '" M Fig 10. A-provens fördelning över undersökningsytan. Randad YBa betecknar område med fosfatvärden över 199 p och prickad yta fosfatvärden från po. Dessutom har 1977 och 1978 års grävningsschakt markerats. Den stora grävda yta~ i mitten innehåller hus I och II.

21 16 z< o o o '0 ~ oo ~ o '" M Fig 11. B-provens fördelning över undersökningsytan. Rutad yta Betecknar område med fosfatvärden över 249 p ooch randad yta fosiatvärden från P.

22 Man kan utifran ovan framförda förhållanden sannolikt urskilja ett yngre område med fosfatproducerande aktivitet samt ett äldre. på fig 10 finns i Ö delarna av undersökningsytan relativt höga A-värden vilket troligen hör samman med en yngre odlingsverksarnhet i detta område. Där finns också dräneringsdiken. At öster avtar också kornstorleken så att det i östra delen av undersökningsytan övergår i mjäla. på fig 11 syns den äldre aktiviteten i form aven isgritmkarta baserad på B-proven. Det högsta B-värdet ~lo P hamnade i ruta 34 (fig 9), vilk~t senare visade sig ligga i S delen av hus I. Denna provtagningsgrop gav ocksa ett högt A-värde vilke~ orsakade koncentrationen mitt i fiq 10. Detta och ruta 35:s A-värde hör då t=ol~~en samman med-en äldre omfattande aktivitet. aeträffande fynden i samband med provtagningen (:ig 9) kan dessa generellt sägas sammanfalla med höga B-värden, även om skörbränd sten också kan förekomma tillsammans med låga foseat'lärden. Vid den senare provundersökninge~ framkom i sökscnaktet som drogs utifrån ruta 24 delar av hus I och II. I schaktet vid ruta 33 framkom en annan del av hus II Andra foseatkarteringen. November Inledning Provtagningen ägde rum och utfördes av Äsa Bergmark, Gun-Mari Isaksson, Thomas La~sson,?er H Ra~qvist och Brita Tronde, alla fran rlrkeolcgiska ins~itutionen vid Umeå universitet. Syfcet med under5ö~~ingen var att ta reda på om ytterligare ooplatslämningar :anns på Genesmon. Den i juni 1977 :os:atkarterade ytan kom att bli en delmängd av denna undersökningsyta Provtagningsmetod Ett nytt kcordinatsystem upprättades av örnsköldsviks korr~u~ lantmäterienhet, omfattande en yta av 500 x 500 me~er. Den Ö tredjedelen av undersökningsytan utgörs av åker- och ängsmark, där togs endast sex fosfatprover i kontrollsyfte. I övrigt placerades provtagningsgroparna med 20 meters intervall och en ca 0,2 x 0,2 meter stor grop grävdes. Två prover togs ur varje grop. Prov ~ omedelbart under torven oc~ prov B ca 20 cm därunder.

23 18 Provtagningsområdet begränsades i Ö av åker- och ängsmarker och kontrollproverna där togs under plöjningslagret på ca 30 crn:s djup. Sammanlagt grävdes 451 gropar och 890 prover togs. I övrigt användes samnla tillvägagångssätt som vid provtagningen i juni Statistisk bearbetning Fosfatproverna har analyserats vid Tekniska institutionen, sektionen för analys och allmän konservering, vid Riksantikvarieämbetet och Statens Historiska Museer. Resultaten från fosfatanalysen har underställts en statistisk bearbetning i syfte att för det första få resultaten i överskådlig form, för det andra för att utvärdera A resp B-provens förhållande till varandra samt för det tredje för att jämföra resultaten från den statistiska bearbetningen av fosfatanalysen i juli -77. po klassmitt E % y' Ey' E(y') 2 Y 200 O 49 24, ,5 -l , ,2 O O O , ,9 l ,5 25 5, ,5 10 2, ,5 l 0, ,5 l 0, SUMMA , Tabell 3: A-proven från fosfatkarteringen i nov M' = 74,5 w = 50 M = 67,8 Y Sy = 51,5

24 19 po klassmitt x f % x' fx' f (x' ) 2 O ,5 23 5, , ,7 -l , ,6 O O O , ,5 l f , ,5 3 0, SU~1MA , Tabell 4: B-proven från fosfatkarteringen i nov M' = 124,5 w = 50 M = 122,0 x S = 44,4 x '10 50~ Fig 12. A-provens relativa frekvens ! " 1!.. 1! '" "1 '" '" '" '" N N '" '" ~ ~ Fig 13. B-provens relativa frekvens. po

25 20 A-provens medelvärde är således ca 68 po. Detta ska då jämföras med första fosfatskareeringens A-värde som hade ett medelvärde på ca 88 p. Standardavvikelserna är i båda fallen ungefär lika. A-provens spridning ~~~~;s~~oe~ofo~~hv~~e~~;~s~~r~~~s~:~'s:~a~r~~~~n;~~ger tielit mot högre fosfatvärden. Denna tendens finns också i A-proven från första karteringen, men där är den inte lika markant utan har en svag dragning åt normalfördelning (jfr fig 4 och 12). Beträffande B-proven så är medelvärdet betydligt lägre än vid den första karteringen, nämligen ca 122 po. Denna stora skillnad får tillskrivas det faktum att den första undersökningsytan praktiskt taget var ekvivalent med boplatsytan. B-provens fördelning uppvisar närmast normalfördelning. I likhet med föregående bearbetning har även detta material korrelationsberäknats, utifrån samma utgångspunkter. (AlY Fig O> o", O> O> I o '" o- O> "-, o O> " '" o, '" O> O> '", o'" '" x (B l Korrelationstabell för fosratundersökningen i nov 1977, omfattande 441 provtagningsgropar. X antalet fosfatgrader för prov B. y = antalet fostatgrader för prov A.

26 O -1 IX Ix, fx'y, tv fy' l(v12 fx'''' o ,0 l , , ' i ' 98 -I Fig 15. Beräkningstabell för korrelationstabellen fig 14. Om värdena från beräkningstabellen infogas för produktmomentkorrelationskoefficienten den i detta fall = 0,29.. i formeln (r ) blir xy Även här framstår sambandet mellan A- och B-provet som svagt. De förhållanden som beskrivs i fig 8 återfinns också här. Dock med den skillnaden att förhållande 3, högt A - lågt B, är betydligt frekventare. Förhållande 3 är dock geografiskt överensstämmande i de båda f 05 fatundersökningarna, nämligen i Ö delen av undersökningsområdet, där synliga spår efter sentida odlingsverksamhet är iakttagbara.

27 22 N l I o A,., J, 9 ". ".. " ",g " 22 2J,. A 1( c o F o F + " provtaqn,ngst;;rop O $Ol/kol SkQrbrand sten H o, J K L P N O O,1 ~ K M.'\:,~ : ", raa. ' 22, ' ~-. -~... o ~ :,~, :. :\':, p R S m : T -.2. U Uer_ o," ings mar;,. u I/XYZ A A o 100m " ~, O Fig 16. Plan över provtagningsytan som visar groparnas placering och innehåll. Groparna är placerade i koordinatsystemet på var 20:e meter. Gravfältet = raä 22 och de tre enskilda högarna = raä 21. De romerska siffrorna betecknar de i åkern tagna kontrollproverna.

28 23 A F K P U A O N t 5 \ \ \ ",. '., ', 22 ~! " Fig 17, A-provens fördelning över undersökningsytan. Randad yta getecknar fosfatvärden från P och rutad yta fosfatvärden över 199 po. Underlagskartan är upprättad av ö-viks kommun.

29 ,24 OAr ----:~F7---.:.:K~nr-.,.JP=---_.,..,,JUL--_r~A Sy:;:--_--, N f \ ~ o 100m, Fig 18. B-provens fördelning över den tredje fosfatkarteringens undersökningsområde (södra delen av kartan markerad juli-78l. Randad yöa betecknar fosfatvärden från 150-1&9 P och rutad yta fosfatvärden över 199 P. Underlagskar~an upprättad av ö-viks Kom.

30 25 Vid provtagningstillfället noterades också fraktionsi groparna. Uti storlekar och markprofilernas utseende från detta kan man ungefärligt upprätta en karta med olika mark- och jordtyper. N I i..... ld ~ ~I I :~::::. I.. """." " 4C)...-/ J ;.:::.::;.,"'''-_. I'~,,-=----- ) /,:::.' :':'. ~',(.~;======:::-- "0.. " '~~\. ( :::.:: ~ _-;1\ \ -...~ - / :" ~ ~>~ ) '~~./ A el! 1"":".:1 ::: ::- ~.~_..;g)~----""'-' O...' '" \..... ". ~.I.. " ""0.,.~ e"e :e.:.".!..., ~~ "\; : e.:";=... \.'\;,,~ " S ~4.c..~ \~~=j;~*er:!ö-~:-,.'.i;;;";.;.~.:::: '.l~.::;' ;':;..,.: -if'-:: Bäckfjärden,0...:: ""....' ".,... -~ ", "- -- e...1 : :. '... \ _~.~. ~~""~""" ~;::::.\ 1, : e.e : : ~/ '~ :".""" 1, "" j p o o \...~. ~----=:..t-:...,--l.0't~~f.~;~ f ~ ;: ~ f1-,;,...~, ;I".". ~ ',..\' ' =- _ -~~"-'- -..., ::::. :;-::L--- --'l;''',,>../ ::::: _.:-:.; ;\~ ~,;:;; ;;:.:::,t' '~.o,..., DOMSJÖ.l' \ o o 10'., 0,.. --_ ::::----! :'i: :.,'". ';1\ --...::: -...,,,..,...,,-..:..:-. I. --"::' 10 ~.,".,' ~f.,'r"i'"~o.:o.~,~,, ~~~: +t~~:;;~ :->~ < :- ::..::.: ::::=:::~~1~:.:t.,J:.~ ~ :.: :0:::.;..,:~.,'::-\ ""....,~..'.,.;.... ".:. ':1 ', \. '.' \ '- '".-,, ~'i"'<"~ l" "':<'i:f\~~ '.: '.'.. :: i...,...\ bebyggelse.... } ' :~ ~.;:.... _..:l..: ;..::r.:~,,;~ ~ '('-, :.:.~...".. ::.- 1..'... '.."'..,:.\'."\,uc..:::"';'<ls;--'o'--'- "i :;J" : ".: " ~. ;'{,t:;\\... ' --'r '". '... \, '., ~~.. ~ ~... :...-'/:,.:.,...,; ",... ~.~,, "- \ "<Oi '. :..,:.... ~f ::.. ~;.:..;,,..,., :.; : : :: ; "l>...:'x~. \ ~,... -.r.h.o'\ to :. ;, ".~.. "", ~ ~\~ ----' 1".'... '\...;..,;--. ~ J \ ' '. ~.o,,,.', /' \oo..-o"" l.. ~ \... o ' ~ ~ ;... i.~-_1.~.,,.,,....:.... ".. : ', ~..:...,~ '. \ /,.. ""li:... < '.'.. : <~. 1"~. ~......"... I.,,.,.' ' ", :, "...:..:..,, ;,. y ly" \0 -, ' :.. :.. :.',.,.,.',,., '..',' '.. Fig 19, Ungefärlig utbredning av marktyper och jordarter inom undersökningsytan (kvadraten). Prickar = sand/mo. Horisontella streck = mjäla/ ler. Ringar = ängs- och åkermark. Ungefärliga höjdkur.vor. Underlagskartan upprättad av ö-viks Kommun.

Mårtens 1:40 RAÄ 132 Sproge socken Gotlands kommun

Mårtens 1:40 RAÄ 132 Sproge socken Gotlands kommun arkeologisk förundersökning Mårtens 1:40 RAÄ 132 Sproge socken Gotlands kommun Länsstyrelsens i Gotlands län dnr 431-3530-06 Ann-Marie Pettersson 2006 arkeologisk förundersökning Mårtens 1:40 RAÄ 132 Sproge

Läs mer

Rapport 2014:02. Tove Stjärna. Arkeologisk förundersökning, Broby 1:1, Husby-Ärlinghundra socken, Sigtuna kommun, Uppland.

Rapport 2014:02. Tove Stjärna. Arkeologisk förundersökning, Broby 1:1, Husby-Ärlinghundra socken, Sigtuna kommun, Uppland. Rapport 2014:02 broby 1:1 Arkeologisk förundersökning, Broby 1:1, Husby-Ärlinghundra socken, Sigtuna kommun, Uppland Tove Stjärna Läs rapporten i PDF www.stockholmslansmuseum.se Järnvägsgatan 25, 131 54

Läs mer

RONE ÄNGGÅRDE 6:1, 3:1 och ÅLARVE 3:1

RONE ÄNGGÅRDE 6:1, 3:1 och ÅLARVE 3:1 Rapport Arendus 2014:28 RONE ÄNGGÅRDE 6:1, 3:1 och ÅLARVE 3:1 Arkeologisk förundersökning Dnr 431-1977-14 Rone socken Region Gotland Gotlands län 2015 Christian Hoffman Omslagsbild: Undersökningsytan på

Läs mer

Brista i Norrsunda socken

Brista i Norrsunda socken ARKEOLOGGRUPPEN AB, RAPPORT 2011:24 FÖRUNDERSÖKNING Brista i Norrsunda socken Uppland, Norrsunda socken, Sigtuna kommun, RAÄ Norrsunda 3:1 och 194:1 Leif Karlenby ARKEOLOGGRUPPEN AB, RAPPORT 2011:24 FÖRUNDERSÖKNING

Läs mer

Arkeologisk utredning i form av sökschaktsgrävning. Strövelstorp 31:1>2 och 32:1 Strövelstorps socken Ängelholms kommun Skåne

Arkeologisk utredning i form av sökschaktsgrävning. Strövelstorp 31:1>2 och 32:1 Strövelstorps socken Ängelholms kommun Skåne wallin kulturlandskap och arkeologi rapport 2005:19 Arkeologisk utredning i form av sökschaktsgrävning Strövelstorp 31:1>2 och 32:1 Strövelstorps socken Ängelholms kommun Skåne Bo Bondesson Hvid 2005 wallin

Läs mer

Grävning för elkabel på gravfält

Grävning för elkabel på gravfält arkeologisk förundersökning Grävning för elkabel på gravfält raä 1 Gervide 1:35 Sjonhem socken Gotland Länsstyrelsen Gotlands län dnr 431-4410-06 Ann-Marie Pettersson 2007 arkeologisk förundersökning Grävning

Läs mer

Utredning vid Kulla. Arkeologisk utredning. Östra Ryds socken Österåkers kommun Stockholms län Uppland. Jonas Ros

Utredning vid Kulla. Arkeologisk utredning. Östra Ryds socken Österåkers kommun Stockholms län Uppland. Jonas Ros Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2015:69 Utredning vid Kulla Arkeologisk utredning Östra Ryds socken Österåkers kommun Stockholms län Uppland Jonas Ros Utredning vid Kulla Arkeologisk utredning Östra

Läs mer

STENKUMLA PRÄSTGÅRDEN 1:3 OCH KUBE 1:7

STENKUMLA PRÄSTGÅRDEN 1:3 OCH KUBE 1:7 Rapport Arendus 2015:25 STENKUMLA PRÄSTGÅRDEN 1:3 OCH KUBE 1:7 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING DNR 431-1973-15 Stenkumla socken Region Gotland Gotlands län 2016 Christian Hoffman Arkeologisk förundersökning

Läs mer

Stavsborg. Tina Mathiesen. Rapport 2012:40

Stavsborg. Tina Mathiesen. Rapport 2012:40 Rapport 2012:40 Stavsborg Arkeologisk förundersökning i avgränsande syfte av gravfältet RAÄ 29:1 i Färentuna socken, Ekerö kommun, Uppland. Tina Mathiesen Stavsborg Arkeologisk förundersökning i avgränsande

Läs mer

KLAUSE 1:5. Rapport Arendus 2014:9. Arkeologisk förundersökning. Klause 1:5 RAÄ Klinte 23:1 Klinte socken Region Gotland Gotlands län 2014

KLAUSE 1:5. Rapport Arendus 2014:9. Arkeologisk förundersökning. Klause 1:5 RAÄ Klinte 23:1 Klinte socken Region Gotland Gotlands län 2014 Rapport Arendus 2014:9 KLAUSE 1:5 Arkeologisk förundersökning Klause 1:5 RAÄ Klinte 23:1 Klinte socken Region Gotland Gotlands län 2014 Christian Hoffman Omslagsbild: Kabelschaktet vid Klause sett från

Läs mer

Lunden 1:24. Raä 306

Lunden 1:24. Raä 306 : Arkeologisk förundersökning Lunden 1:24. Raä 306 Tegneby socken Orust kommun BOHUSLÄNS MUSEUM Rapport 2005:6 Joakim, Åberg Rapport från utförd arkoolouisk undorsöklinu IENTIFIEIIINGSUPPGIFTBI ID'!131-78581-2003

Läs mer

Bilagor. Bilaga 1. Husbeskrivningar

Bilagor. Bilaga 1. Husbeskrivningar Bilagor Bilaga 1. Husbeskrivningar Nyckel till husbeskrivningarna Hur husbeskrivningar är utformade i rapporter kan variera kraftigt från fall till fall, från avskalade tabelliknande redovisningar till

Läs mer

Antikvarisk kontroll invid kända fornlämningar Skällinge 16:1

Antikvarisk kontroll invid kända fornlämningar Skällinge 16:1 a n t i k v a r i s k k o n t r o l l, e f t e r u n d e r s ö k n i n g Stina Tegnhed Antikvarisk kontroll invid kända fornlämningar Skällinge 16:1 Halland, Skällinge socken, Skällinge 16:1. 2014 Skällinge

Läs mer

VA-Ledning Kartorp-Listerby

VA-Ledning Kartorp-Listerby VA-Ledning Kartorp-Listerby Arkeologisk utredning och förundersökning Listerby socken, Ronneby kommun Blekinge museum rapport 2013:2 Arwo Pajusi Innehåll Inledning och bakgrund... 2 Topografi och kulturhistoria...

Läs mer

uv mitt, rapport 2009:17 arkeologisk utredning, etapp 2 Skårdal Södermanland, Botkyrka socken, Lindhov 15:24 Karin Neander

uv mitt, rapport 2009:17 arkeologisk utredning, etapp 2 Skårdal Södermanland, Botkyrka socken, Lindhov 15:24 Karin Neander uv mitt, rapport 2009:17 arkeologisk utredning, etapp 2 Skårdal Södermanland, Botkyrka socken, Lindhov 15:24 Karin Neander uv mitt, rapport 2009:17 arkeologisk utredning, etapp 2 Skårdal Södermanland,

Läs mer

Väntinge 1:1, fornlämning 195

Väntinge 1:1, fornlämning 195 Arkeologisk förundersökning 2015 Väntinge 1:1, fornlämning 195 DRÄNERINGS- OCH VA-ARBETEN Höörs socken, Höörs kommun Skåne län Skånearkeologi Rapport 2015:17 Per Sarnäs Arkeologisk förundersökning 2015

Läs mer

Långbro. Arkeologisk utredning vid

Långbro. Arkeologisk utredning vid Arkeologisk utredning vid Långbro Särskild arkeologisk utredning inom del av fastigheten Långbro 1:1, Vårdinge socken, Södertälje kommun, Södermanland. Rapport 2010:52 Kjell Andersson Arkeologisk utredning

Läs mer

RAPPORT 2014:11 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING

RAPPORT 2014:11 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING PDF-format: www.stockholmslansmuseum.se RAPPORT 2014:11 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING LINGSBERG Arkeologisk förundersökning i form av schaktövervakning, RAÄ 272:2 och 481:1, Lingsberg 1:22 m.fl, Vallentuna

Läs mer

Avgränsning av gravfält vid Vallentuna-Åby

Avgränsning av gravfält vid Vallentuna-Åby uv MITT, rapport 2010:24 arkeologisk förundersökning Avgränsning av gravfält vid Vallentuna-Åby Uppland; Vallentuna socken; Vallentuna-Åby 1:94; Vallentuna 40:1 Katarina Appelgren uv MITT, rapport 2010:24

Läs mer

Tomma ledningsschakt i Stenkvista

Tomma ledningsschakt i Stenkvista Tomma ledningsschakt i Stenkvista Arkeologisk förundersökning i form av schaktövervakning Våmtorp 1:7, Stenkvista sn, Eskilstuna kommun, Södermanlands län SAU rapport 2012:10 Anneli Sundkvist SAU rapporter

Läs mer

Rapport 2012:26. Åby

Rapport 2012:26. Åby Rapport 2012:26 Åby Arkeologisk förundersökning i form av schaktkontroll intill fornlämning RAÄ 168:1 och 169:1 inom fastigheten Åby 1:4, Hölö socken, Södertälje kommun, Södermanland. Tove Stjärna Rapport

Läs mer

Varberg, kvarteren Kyrkoherden och Trädgården

Varberg, kvarteren Kyrkoherden och Trädgården UV VÄST RAPPORT 2001:32 ARKEOLOGISK UTREDNING Varberg, kvarteren Kyrkoherden och Trädgården Halland, Varberg stad, kvarteren Kyrkoherden och Trädgården Bengt Westergaard UV VÄST RAPPORT 2001:32 ARKEOLOGISK

Läs mer

Kompletterande jobb utefter väg 250

Kompletterande jobb utefter väg 250 Kulturmiljövård Mälardalen Rapport 2006:40 Kompletterande jobb utefter väg 250 Antikvarisk kontroll Kolsva-Åsby 1:8, 1:17 och Myra 1:2 Kolsva socken Västmanland Anna-Lena Hallgren Innehållsförteckning

Läs mer

UV SYD RAPPORT 2002:2. Kv. Carl XI Norra 5. Skåne, Helsingborg, Kv. Carl XI Norra 5, RAÄ 42 Bengt Jacobsson. Kv. Carl XI Norra 5 1

UV SYD RAPPORT 2002:2. Kv. Carl XI Norra 5. Skåne, Helsingborg, Kv. Carl XI Norra 5, RAÄ 42 Bengt Jacobsson. Kv. Carl XI Norra 5 1 UV SYD RAPPORT 2002:2 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING Kv. Carl XI Norra 5 Skåne, Helsingborg, Kv. Carl XI Norra 5, RAÄ 42 Bengt Jacobsson Kv. Carl XI Norra 5 1 Riksantikvarieämbetet Avdelningen för arkeologiska

Läs mer

Arkeologisk rapport från Göteborgs Stadsmuseum 2011:4

Arkeologisk rapport från Göteborgs Stadsmuseum 2011:4 Arkeologisk rapport från Göteborgs Stadsmuseum 2011:4 Undersökning: Antikvarisk kontroll Lst:s dnr: 220-9941-94 Ansvarig institution: Göteborgs stadsmuseum Eget dnr: 577.94.Z 400 Ansvarig för undersökningen:

Läs mer

2003 års undersökning Norr om väg 695 fanns sammanlagt 13 hus, huvudsakligen fördelade på två gårdslägen. Det södra gårdsläget var beläget invid ett

2003 års undersökning Norr om väg 695 fanns sammanlagt 13 hus, huvudsakligen fördelade på två gårdslägen. Det södra gårdsläget var beläget invid ett Sammanfattning Under 2002 och 2003 genomfördes en stor arkeologisk undersökning vid Kättsta by i Ärentuna socken, Uppsala kommun. Utgrävningen utgjorde ett av de största delprojekten inom ramen för vägbyggnadsprojektet

Läs mer

Arkeologisk förundersökning inför uppställning av kraftledningsstolpe samt schaktning intill gravfältet RAÄ Frösunda 46:1, Vallentuna kommun.

Arkeologisk förundersökning inför uppställning av kraftledningsstolpe samt schaktning intill gravfältet RAÄ Frösunda 46:1, Vallentuna kommun. (1/2) Vår beteckning: AL 2014.45 Lst beteckning: 4311-30930-2014 Rapport 2014:29 Arkeologisk förundersökning inför uppställning av kraftledningsstolpe samt schaktning intill gravfältet RAÄ Frösunda 46:1,

Läs mer

Kokgropar i Kvisljungeby på Hisingen, Göteborg

Kokgropar i Kvisljungeby på Hisingen, Göteborg UV VÄST RAPPORT 2004:9 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING OCH UNDERSÖKNING Kokgropar i Kvisljungeby på Hisingen, Göteborg RAÄ 306:3 Västergötland, Björlanda socken, Kvisljungeby 2:200 Håkan Petersson och Marianne

Läs mer

ort ., l ~~ ~ ~8. STADSMUSEUM över kompletterande förundersökning i Göteborgs kommun 200 l ~~~(~ a;) \ ~.». Nr ~Ool :s

ort ., l ~~ ~ ~8. STADSMUSEUM över kompletterande förundersökning i Göteborgs kommun 200 l ~~~(~ a;) \ ~.». Nr ~Ool :s a G-! MA- O 1000'1 Göteborgs stadsmuseum Arkeologisk adåvnmoott Nr ~Ool :s ort över kompletterande förundersökning i Göteborgs kommun 200 l Tarslanda socken nr l 54 stenåldersboplats ~.». ;.!(...,0=> ~

Läs mer

Under Rocklundas bollplaner

Under Rocklundas bollplaner Kulturmiljövård Mälardalen Rapport 2010:36 Under Rocklundas bollplaner Arkeologisk antikvarisk kontroll Fornlämning Västerås 34:1 m.fl. Rocklunda Skerike socken Västerås kommun Västmanland Ulf Alström

Läs mer

RAPPORT 1991:9 ARKEOLOGISK PROVUNDERSÖKNING PÅ FASTIGHETEN ÅSTA 1:40, TUNA SN, MEDELPAD L~~ (M)QJJ ~~LF U [J2:> [J2:> (Q> ~~@ V~~~@~(MJO={)~U

RAPPORT 1991:9 ARKEOLOGISK PROVUNDERSÖKNING PÅ FASTIGHETEN ÅSTA 1:40, TUNA SN, MEDELPAD L~~ (M)QJJ ~~LF U [J2:> [J2:> (Q> ~~@ V~~~@~(MJO={)~U RAPPORT 1991:9 ARKEOLOGISK PROVUNDERSÖKNING PÅ FASTIGHETEN ÅSTA 1:40, TUNA SN, MEDELPAD L~~ (M)QJJ ~~LF U [J2:> [J2:> (Q> ~~@ V~~~@~(MJO={)~U REFERENSEXEMPLAR RAPPORT Arkeologisk provundersökning på fastigheten

Läs mer

E18, Västjädra-Västerås

E18, Västjädra-Västerås Kulturmiljövård Mälardalen Rapport 2006:65 E18, Västjädra-Västerås En bullervall vid Råby gård Särskild utredning RAÄ 710 Dingtuna-Råby 2:1 Dingtuna socken Västmanland Jan Ählström Innehållsförteckning

Läs mer

Kv Klockaren 6 & Stora Gatan Sigtuna, Uppland

Kv Klockaren 6 & Stora Gatan Sigtuna, Uppland Rapport Arkeologiska förundersökningar Kv Klockaren 6 & Stora Gatan Sigtuna, Uppland 1998-1999 Anders Wikström Sigtuna Museers Uppdrags Verksamhet Sigtuna Museum Stora Gatan 55 S-193 30 Sigtuna Tfn: 08/591

Läs mer

Lilla Jordberga 4:47, fornlämning 38:1

Lilla Jordberga 4:47, fornlämning 38:1 Arkeologisk förundersökning 2014 Lilla Jordberga 4:47, fornlämning 38:1 HUSBYGGE Källstorps socken, Trelleborgs kommun Skåne län Skånearkeologi Rapport 2014:12 Per Sarnäs Arkeologisk förundersökning 2014

Läs mer

Särskild arkeologisk undersökning av nyupptäckt skärvstensgrop och kolbotten, Nygård 1:18, Fole socken, Gotland

Särskild arkeologisk undersökning av nyupptäckt skärvstensgrop och kolbotten, Nygård 1:18, Fole socken, Gotland Särskild arkeologisk undersökning av nyupptäckt skärvstensgrop och kolbotten, Nygård 1:18, Fole socken, Gotland ArkeoDok Rapport 2008:2 Bakgrund I samband med omläggning av ett större område från skogsmark

Läs mer

arkivrapport Inledning Målsättning och syfte Länsstyrelsen i Södermanlands län att; Urban Mattsson Nyköping Sörmlands museum, Peter Berg

arkivrapport Inledning Målsättning och syfte Länsstyrelsen i Södermanlands län att; Urban Mattsson Nyköping Sörmlands museum, Peter Berg Nr 2015:03A KN-SLM14-180 arkivrapport till. Länsstyrelsen i Södermanlands län att; Urban Mattsson 611 86 Nyköping från. Sörmlands museum, Peter Berg datum. 2015-02-03 ang. förenklad rapport över arkeologisk

Läs mer

Anneröd 2:3 Raä 1009

Anneröd 2:3 Raä 1009 Arkeologisk förundersökning Anneröd 2:3 Raä 1009 Skee socken Strömstads kommun Bohusläns museum 2005:5 Robert Hernek Arkeologisk förundersökning, Anneröd 2:3 Raä 1009 Skee socken Strömslads kommun Ur allmsnt

Läs mer

Figurbilaga till UV Mitt, Dokumentation av fältarbetsfasen 2005:23

Figurbilaga till UV Mitt, Dokumentation av fältarbetsfasen 2005:23 Figurbilaga till UV Mitt, Dokumentation av fältarbetsfasen 2005:23 Dnr 421-2619-1997 och 421-4445-1997 Kart- och ritmaterial: Henrik Pihl, UV Syd och Franciska Sieurin-Lönnqvist, Arkeobild Kartor ur allmänt

Läs mer

Arkeologisk förundersökning inför detaljplan Herrestad-Torp 1:41, 1:45 med flera

Arkeologisk förundersökning inför detaljplan Herrestad-Torp 1:41, 1:45 med flera uv väst rapport 2010:23 arkeologisk förundersökning Arkeologisk förundersökning inför detaljplan Herrestad-Torp 1:41, 1:45 med flera Bohuslän, Herrestad socken, Herrestad-Torp 1:26, fornlämning 168 samt

Läs mer

Fiberkabel i Ekhammar och Korsängen

Fiberkabel i Ekhammar och Korsängen UV RAPPORT 2014:94 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING I FORM AV SCHAKTÖVERVAKNING Fiberkabel i Ekhammar och Korsängen Stockholms län; Uppland; Upplands-Bro kommun; Kungsängens socken; Ekhammar 4:268 och Korsängen

Läs mer

Kåperyd - ett skadat gravfält

Kåperyd - ett skadat gravfält Fornvård / arkeologisk förundersökning Kåperyd - ett skadat gravfält återställning av fornlämning 28 som skadats genom markberedning Månsarps socken i Jönköpings kommun Jönköpings län JÖNKÖPINGS LÄNS MUSEUM

Läs mer

Särskild arkeologisk utredning söder om Sund i Säffle. RAÄ 375-377, By socken, Säffle Kommun, Värmlands län 2009:2

Särskild arkeologisk utredning söder om Sund i Säffle. RAÄ 375-377, By socken, Säffle Kommun, Värmlands län 2009:2 1 Särskild arkeologisk utredning söder om Sund i Säffle RAÄ 375-377, By socken, Säffle Kommun, Värmlands län 2009:2 VÄRMLANDS MUSEUM Enheten för kulturmiljö Box 335 651 08 Karlstad Tel: 054-701 19 00 Fax:

Läs mer

Rapport över förundersökning på fastigheten Klinta 20:18 (dåvarande 20:1 5 ), Köpings sn, Borgholms kn, Öland.

Rapport över förundersökning på fastigheten Klinta 20:18 (dåvarande 20:1 5 ), Köpings sn, Borgholms kn, Öland. KLM dnr 1471/87 LST dnr 11-391-2233-87 Rapport över förundersökning på fastigheten Klinta 20:18 (dåvarande 20:1 5 ), Köpings sn, Borgholms kn, Öland. Inledning Undersökningen föranleddes av att markägaren,

Läs mer

Gravar och murrester på Södra Hestra kyrkogård

Gravar och murrester på Södra Hestra kyrkogård Antikvarisk kontroll Gravar och murrester på Södra Hestra kyrkogård Schaktarbeten för el-ledningar på Södra Hestra kyrkogård Södra Hestra socken i Gislaveds kommun Jönköpings län JÖNKÖPINGS LÄNS MUSEUM

Läs mer

ARKEOLOGGRUPPEN AB, RAPPORT 2011:20 SCHAKTNINGSÖVERVAKNING. Kungsgatan i Örebro

ARKEOLOGGRUPPEN AB, RAPPORT 2011:20 SCHAKTNINGSÖVERVAKNING. Kungsgatan i Örebro ARKEOLOGGRUPPEN AB, RAPPORT 2011:20 SCHAKTNINGSÖVERVAKNING Kungsgatan i Örebro Mellan Stortorget och Engelbrektsgatan Närke, Örebro socken, Örebro kommun, RAÄ Örebro 83 Leif Karlenby ARKEOLOGGRUPPEN AB,

Läs mer

Hammarängen. Särskild arkeologisk utredning inom Skogs-Ekeby 6:53 och 6:54, Västerhaninge socken, Haninge kommun, Södermanland

Hammarängen. Särskild arkeologisk utredning inom Skogs-Ekeby 6:53 och 6:54, Västerhaninge socken, Haninge kommun, Södermanland Hammarängen Särskild arkeologisk utredning inom Skogs-Ekeby 6:53 och 6:54, Västerhaninge socken, Haninge kommun, Södermanland Rapport 2007:21 Åsa Berger Hammarängen Särskild arkeologisk utredning inom

Läs mer

En stensättning i Skäggesta

En stensättning i Skäggesta uv mitt, rapport 2008:33 arkeologisk förundersökning En stensättning i Skäggesta Södermanland, Barva socken, Skäggesta 5:1, RAÄ 314 Katarina Appelgren uv mitt, rapport 2008:33 arkeologisk förundersökning

Läs mer

Hästhage i Mosås. Bytomtsrester och stolphål. Arkeologisk utredning. Mosås 14:2 Mosås socken Närke. Anna Egebäck

Hästhage i Mosås. Bytomtsrester och stolphål. Arkeologisk utredning. Mosås 14:2 Mosås socken Närke. Anna Egebäck Kulturmiljövård Mälardalen Rapport 2008:6 Hästhage i Mosås Bytomtsrester och stolphål Arkeologisk utredning Mosås 14:2 Mosås socken Närke Anna Egebäck Innehållsförteckning Inledning... 1 Topografi och

Läs mer

Mörbytorp Ensamliggande härd och sentida odlingsrösen

Mörbytorp Ensamliggande härd och sentida odlingsrösen Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 202: Mörbytorp Ensamliggande härd och sentida odlingsrösen Arkeologisk utredning Tureholm 2:29 Trosa-Vagnhärad socken Trosa Södermanland Henrik Runeson. Mörbytorp Ensamliggande

Läs mer

At~TlKVARISK KONTROLL l KV \VAGGE, RA:\. 191

At~TlKVARISK KONTROLL l KV \VAGGE, RA:\. 191 At~TlKVARISK KONTROLL l KV \VAGGE, RA:\. 191 UDDEVALL\ STAD, UDDEVALLA KOMi\flJN. BOHUSLÄ~ BOHUSlÄNS MUSEUM 1990 Roger Nyqvist ~ Å o INNEHALLSFORTECKNING Inledning 1 Historisk miljö 2 Redogörelse för schaktningsövervaktning

Läs mer

Runnaby. VA-ledning genom en boplats. Förundersökning i form av schaktningsövervakning. Örebro 415 Eker 14:153, 14:161, 14:178 Örebro stad Närke

Runnaby. VA-ledning genom en boplats. Förundersökning i form av schaktningsövervakning. Örebro 415 Eker 14:153, 14:161, 14:178 Örebro stad Närke Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2013:27 Runnaby VA-ledning genom en boplats Förundersökning i form av schaktningsövervakning Örebro 415 Eker 14:153, 14:161, 14:178 Örebro stad Närke Jenny Holm Innehåll

Läs mer

Borringe 11:1 och Boberg 4:1

Borringe 11:1 och Boberg 4:1 Rapport 2007:93 Arkeologisk utredning etapp 1 och 2 Borringe 11:1 och Boberg 4:1 RAÄ 76 Fornåsa och Älvestad socknar Motala kommun Östergötlands län Petter Nyberg Ö T E R G Ö T L A N D L Ä N M U E U M

Läs mer

Ledningsarbeten i Svista

Ledningsarbeten i Svista UV RAPPORT 2013:20 ARKEOLOGISK FÖRUNERSÖKNING I FORM AV SCHAKTÖVERVAKNING Ledningsarbeten i Svista Södermanland; Eskilstuna socken; Grönsta 2:2 2:5 och 2:6; Eskilstuna 519:1 3 Louise Evanni UV RAPPORT

Läs mer

Flygbränsleledning Brista Arlanda flygplats

Flygbränsleledning Brista Arlanda flygplats UV MITT, RAPPORT 2005:15 ARKEOLOGISK UTREDNING ETAPP 2 OCH FÖRUNDERSÖKNING Flygbränsleledning Brista Arlanda flygplats Uppland, Norrsunda och Husby-Ärlinghundra socknar, Norrsunda 1:1, RAÄ 158 i Norrsunda

Läs mer

ANG. ARKEOLOGISK SCHAKTNINGSÖVERVAKNING INOM FASTIGHETEN FJÄRDINGEN 1:13, UPPSALA STAD, UPPSALA KOMMUN, UPPSALA LÄN, LST DNR

ANG. ARKEOLOGISK SCHAKTNINGSÖVERVAKNING INOM FASTIGHETEN FJÄRDINGEN 1:13, UPPSALA STAD, UPPSALA KOMMUN, UPPSALA LÄN, LST DNR 2016-08-15 Dnr Ar-340-2016 Anna Ölund Länsstyrelsen i Uppsala län Samhällsutvecklingsenheten 751 86 Uppsala ANG. ARKEOLOGISK SCHAKTNINGSÖVERVAKNING INOM FASTIGHETEN FJÄRDINGEN 1:13, UPPSALA STAD, UPPSALA

Läs mer

Schakt i kvarteret Jakob Större 13

Schakt i kvarteret Jakob Större 13 Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2012:37 Schakt i kvarteret Jakob Större 13 Arkeologisk förundersökning Fornlämning Stockholm 103:1 Kvarteret Jakob Större 13 Stockholm stad Stockholms kommun Uppland

Läs mer

Stenålder vid Lönndalsvägen

Stenålder vid Lönndalsvägen Arkeologisk rapport 2005:35 Stenålder vid Lönndalsvägen Styrsö 109, 110 och 111 Lönndalsvägen, Brännö Fyndplatser för flinta Schaktövervakning Göteborgs kommun Thomas Johansson ARKEOLOGISK RAPPORT FRÅN

Läs mer

Viggbyholm STOCKHOLMS LÄNS MUSEUM. Arkeologisk utredning av del av detaljplanområde för Viggbydalen, Täby socken och kommun, Uppland.

Viggbyholm STOCKHOLMS LÄNS MUSEUM. Arkeologisk utredning av del av detaljplanområde för Viggbydalen, Täby socken och kommun, Uppland. Viggbyholm Arkeologisk utredning av del av detaljplanområde för Viggbydalen, Täby socken och kommun, Uppland. Rapport 2000:18 Göran Werthwein STOCKHOLMS LÄNS MUSEUM Tidsaxel Mats Vänehem Stockholms läns

Läs mer

Spelstyraren 6. Arkeologisk schaktningsövervakning. vid schaktning för fjärrvärme genom stadslager RAÄ 68 i Falu stad och kommun, Dalarna 2014

Spelstyraren 6. Arkeologisk schaktningsövervakning. vid schaktning för fjärrvärme genom stadslager RAÄ 68 i Falu stad och kommun, Dalarna 2014 Arkeologisk schaktningsövervakning Spelstyraren 6 vid schaktning för fjärrvärme genom stadslager RAÄ 68 i Falu stad och kommun, Dalarna 2014 Arkivrapport dnr 66/13 Greger Bennström 1 Lantmäteriet i2014/00618

Läs mer

Rapport nr: 2015:09 Projekt nr: 1519

Rapport nr: 2015:09 Projekt nr: 1519 Rapport nr: 2015:09 Projekt nr: 1519 1 (3) arkivrapport till. Länsstyrelsen i Södermanlands län att; Ann Luthander 611 86 Nyköping från. Sörmlands Arkeologi AB, Lars Norberg datum. 2015-10-28 ang. förenklad

Läs mer

Arkeologisk schaktningsövervakning. RAÄ 88 Kv Hjorten Dragarbrunn 7:6 Uppsala Uppland. Bent Syse. Arkeologisk schaktningsövervakning 2002:15

Arkeologisk schaktningsövervakning. RAÄ 88 Kv Hjorten Dragarbrunn 7:6 Uppsala Uppland. Bent Syse. Arkeologisk schaktningsövervakning 2002:15 Arkeologisk schaktningsövervakning RAÄ 88 Kv Hjorten Dragarbrunn 7:6 Uppsala Uppland Bent Syse Arkeologisk schaktningsövervakning 2002:15 RAÄ 88 Kv Hjorten Dragarbrunn 7:6 Uppsala Uppland Bent Syse 1 Rapport

Läs mer

Schaktkontroll Spånga

Schaktkontroll Spånga Arkeologisk förundersökning Schaktkontroll Spånga Arkeologisk förundersökning i form av schaktkontroll, RAÄ Spånga 79:1 och 192:1, Akalla 4:1, respektive Bromsten 8:1 och 9:2, Stockholms kommun, Uppland.

Läs mer

Arkeologisk rapport från Göteborgs Stadsmuseum 2010:9

Arkeologisk rapport från Göteborgs Stadsmuseum 2010:9 Arkeologisk rapport från Göteborgs Stadsmuseum 2010:9 Undersökning: Antikvarisk kontroll Lst:s dnr: 431-7397-2010 Ansvarig institution: Göteborgs stadsmuseum Eget dnr: 637/10 917 Ansvarig för undersökningen:

Läs mer

FALU GRUVA vid schaktning för VA och elledning inom RAÄ 109:1 i Falu stad och kommun, Dalarnas län 2016

FALU GRUVA vid schaktning för VA och elledning inom RAÄ 109:1 i Falu stad och kommun, Dalarnas län 2016 Arkeologisk schaktningsövervakning FALU GRUVA vid schaktning för VA och elledning inom RAÄ 109:1 i Falu stad och kommun, Dalarnas län 2016 Arkivrapport dnr 10/16 Författare: Jimmy Axelsson Karlqvist Lantmäteriet

Läs mer

Rapport efter en särskild arkeologisk utredning på fastigheten Öninge 1.15 i Västergarn socken, Gotlands region och län

Rapport efter en särskild arkeologisk utredning på fastigheten Öninge 1.15 i Västergarn socken, Gotlands region och län Rapport efter en särskild arkeologisk utredning på fastigheten Öninge 1.15 i Västergarn socken, Gotlands region och län Länsstyrelsens dnr. 431-2790-14 Inledning 3 Tidigare undersökningar 4 Undersökningen

Läs mer

Höör väster, Område A och del av B

Höör väster, Område A och del av B UV SYD RAPPORT 2004:19 ARKEOLOGISK UTREDNING STEG 2 Höör väster, Område A och del av B Skåne, Höörs socken, Höör 19:7 m. fl. Håkan Aspeborg Höör väster, Område A och del av B 1 Riksantikvarieämbetet Avdelningen

Läs mer

VA-ledning Sandviken - etapp I

VA-ledning Sandviken - etapp I VA-ledning Sandviken - etapp I Mjällby socken, Sölvesborgs kommun Särskild utredning Blekinge museum rapport 2010:12 Mikael Henriksson Bakgrund Sölvesborgs kommuns planer på att anlägga VA-ledning från

Läs mer

ARKEOLOGGRUPPEN AB, RAPPORT 2011:21 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING

ARKEOLOGGRUPPEN AB, RAPPORT 2011:21 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING ARKEOLOGGRUPPEN AB, RAPPORT 2011:21 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING Kv. Munken 1 Uppland, Norrtälje socken, Norrtälje kommun, RAÄ Norrtälje 42:1 Annica Ramström ARKEOLOGGRUPPEN AB, RAPPORT 2011:21 ARKEOLOGISK

Läs mer

Älgesta. Kjell Andersson Rapport 2002:21. Bronsålder i

Älgesta. Kjell Andersson Rapport 2002:21. Bronsålder i Bronsålder i Älgesta Arkeologisk undersökning av en härdgrop i Älgesta, RAÄ 202, Älgesta 1:2, Husby-Ärlinghundra socken, Sigtuna kommun, Uppland Kjell Andersson Rapport 2002:21 Bronsålder i Älgesta Arkeologisk

Läs mer

Arkeologisk utredning i Skepplanda

Arkeologisk utredning i Skepplanda Arkeologisk utredning i Skepplanda Arkeologisk utredning Båstorp 6 :7 m. fl. Skepplanda socken, Ale kommun Anton Lazarides och Elinor Gustavsson Västarvet kulturmiljö/lödöse museum Rapport 2016 :11 Västarvet

Läs mer

Elkabel vid Borgholms slottsruin

Elkabel vid Borgholms slottsruin Elkabel vid Borgholms slottsruin Öland Kalmar län Ludvig Papmehl-Dufay KALMAR LÄNS MUSEUM Rapport januari 2008 Elkabel vid Borgholms slottsruin Öland Kalmar län Datum: 2007-12-13 och 2008-01-08 KLM obj

Läs mer

Crugska gården i Arboga

Crugska gården i Arboga Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2012:57 Crugska gården i Arboga Geotekniska provborrningar i gårdsmiljö Arkeologisk antikvarisk kontroll Fornlämning Arboga 34:1 Fältskären 2 Arboga stadsförsamling Västmanlands

Läs mer

P 4061 ANTIKVARISK KONTROLL

P 4061 ANTIKVARISK KONTROLL P 4061 ANTIKVARISK KONTROLL Schaktningsarbete: nedläggning av bredbandskabel vid Stiftelsen Ultuna studentbostäder Ultuna 1:17 och 2:3 Bondkyrko socken, Uppsala Lst dnr: 220-5596-02 Av Helena Hulth & Jens

Läs mer

Gamla Enköpingsvägen. Förundersökning av del av fornlämning RAÄ 19, Järfälla socken och kommun, Uppland. Lars Andersson Rapport 2005:12

Gamla Enköpingsvägen. Förundersökning av del av fornlämning RAÄ 19, Järfälla socken och kommun, Uppland. Lars Andersson Rapport 2005:12 Gamla Enköpingsvägen Förundersökning av del av fornlämning RAÄ 19, Järfälla socken och kommun, Uppland Lars Andersson Rapport 2005:12 Gamla Enköpingsvägen Förundersökning av del av fornlämning RAÄ 19,

Läs mer

Gillinge STOCKHOLMS LÄNS MUSEUM. Göran Werthwein

Gillinge STOCKHOLMS LÄNS MUSEUM. Göran Werthwein Gillinge Kompletterande arkeologisk utredning av objekt 1 inför planerat vägombygge vid Gillinge, Angarns socken, Vallentuna kommun, Uppland.. Göran Werthwein Rapport 2001:24 STOCKHOLMS LÄNS MUSEUM Gillinge

Läs mer

Nedläggning av en vattenledning mellan Morup och Björkäng

Nedläggning av en vattenledning mellan Morup och Björkäng UV VÄST RAPPORT 2000:24 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING Nedläggning av en vattenledning mellan Morup och Björkäng Halland, Falkenbergs kommun, Morup socken, Morup-Lyngen 34:1, 5:1 och 17:1, RAÄ 20, 104, 107

Läs mer

E4 Uppland. E4 Uppland Motorväg i forntidsland. E4 Uppland 2002

E4 Uppland. E4 Uppland Motorväg i forntidsland. E4 Uppland 2002 2010-01-20 Motorväg i forntidsland Under åren 2002 2005 pågår ett av Sveriges största arkeologiska projekt. Det är följden av att E4:an mellan Uppsala och Mehedeby ska få en ny sträckning. Motorvägen beräknas

Läs mer

Lingsbergsvägen. Antikvarisk kontroll längs

Lingsbergsvägen. Antikvarisk kontroll längs Antikvarisk kontroll längs Lingsbergsvägen Antikvarisk kontroll i samband med återplantering av alléträd i anslutning till Lingsbergs gård, Vallentuna socken och kommun, Uppland. Etapp 1 Kjell Andersson

Läs mer

uv mitt, rapport 2009:xx arkeologisk förundersökning Strandskolan Södermanland, Tyresö socken, Tyresö 1:544 och 1:758, RAÄ 74:1 Katarina Appelgren

uv mitt, rapport 2009:xx arkeologisk förundersökning Strandskolan Södermanland, Tyresö socken, Tyresö 1:544 och 1:758, RAÄ 74:1 Katarina Appelgren uv mitt, rapport 2009:xx arkeologisk förundersökning trandskolan ödermanland, Tyresö socken, Tyresö 1:544 och 1:758, RAÄ 74:1 Katarina Appelgren uv mitt, rapport 2009:xx arkeologisk förundersökning trandskolan

Läs mer

Schakt i Rådstugan 6 och 10 i Strängnäs

Schakt i Rådstugan 6 och 10 i Strängnäs Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2015:25 Schakt i Rådstugan 6 och 10 i Strängnäs Arkeologisk förundersökning Fornlämning Strängnäs 314:1 Rådstugan 6 och 10 Strängnäs domkyrkoförsamling Strängnäs kommun

Läs mer

Kv Tandläkaren 5 Spångerumsgatan 37

Kv Tandläkaren 5 Spångerumsgatan 37 Rapport 2007:27 Arkeologisk förundersökning Kv Tandläkaren 5 Spångerumsgatan 37 RAÄ 201 Kv Tandläkaren 5 Linköpings stad och kommun Östergötlands län Marie Ohlsén Ö S T E R G Ö T L A N D S L Ä N S M U

Läs mer

Arkeologisk undersökning. Fornlämning nr 88 Ullbolsta 2:6 Jumkils socken Uppsala kommun Uppland. Hans Göthberg 2002:13

Arkeologisk undersökning. Fornlämning nr 88 Ullbolsta 2:6 Jumkils socken Uppsala kommun Uppland. Hans Göthberg 2002:13 Arkeologisk undersökning Fornlämning nr 88 Ullbolsta 2:6 Jumkils socken Uppsala kommun Uppland Hans Göthberg 2002:13 Arkeologisk undersökning Fornlämning nr 88 Ullbolsta 2:6 Jumkils socken Uppsala kommun

Läs mer

Forntida spår i hästhage

Forntida spår i hästhage Kulturmiljövård Mälardalen Rapport 2007:82 Forntida spår i hästhage Arkeologisk utredning RAÄ 389 och 390 Vänsta 1:101 Kolbäck socken Västmanland Anna Egebäck Forntida spår i hästhage Arkeologisk utredning

Läs mer

arkivrapport Inledning Länsstyrelsen i Södermanlands län att; Agneta Scharp 611 86 Nyköping Sörmlands museum, Ingeborg Svensson

arkivrapport Inledning Länsstyrelsen i Södermanlands län att; Agneta Scharp 611 86 Nyköping Sörmlands museum, Ingeborg Svensson Nr 2013:08 KN-SLM12-150 arkivrapport till. Länsstyrelsen i Södermanlands län att; Agneta Scharp 611 86 Nyköping från. Sörmlands museum, Ingeborg Svensson datum. 2013-10-10 ang. förenklad rapport över arkeologisk

Läs mer

tal i Östhammar. Schaktningsarbeten för bergvärme i kv Rådhuset. Arkeologisk schaktningsövervakning

tal i Östhammar. Schaktningsarbeten för bergvärme i kv Rådhuset. Arkeologisk schaktningsövervakning Arkeologisk schaktningsövervakning 1700 1800-tal i Östhammar Schaktningsarbeten för bergvärme i kv Rådhuset Raä 141 Östhammar 38:2 och 39:5 Kv Rådhuset Östhammar Uppland BENT SYSE 2 Arkeologisk schaktningsövervakning

Läs mer

RAPPORTSAMMANSTÄLLNING

RAPPORTSAMMANSTÄLLNING Stämplar: Undersökning: Nä, Kumla sn, Blacksta 3:4 m fl Lst:s dnr: 11.391-2173-82 Ansvarig institution: UV Eget dnr: 5715/82, 5881/82 Ansvarig för undersökningen: Carin Claréus Fynd: Nej Ekonomiskt kartblad:

Läs mer

Ramsjö 88:1. Antikvarisk kontroll. Morgongåva, Vittinge socken, Heby kommun, Uppland. SAU rapport 2010:13. Pierre Vogel

Ramsjö 88:1. Antikvarisk kontroll. Morgongåva, Vittinge socken, Heby kommun, Uppland. SAU rapport 2010:13. Pierre Vogel Ramsjö 88:1 Antikvarisk kontroll Morgongåva, Vittinge socken, Heby kommun, Uppland SAU rapport 2010:13 Pierre Vogel SAU rapporter 2010:13 ISSN SAU 2010 UTGIVNING OCH DISTRIBUTION Societas Archaeologica

Läs mer

Biskopsgatan Badhusgatan, Västerås

Biskopsgatan Badhusgatan, Västerås ARKEOLOGGRUPPEN AB, RAPPORT 2013:08 ARKEOLOGISK ANTIKVARISK KONTROLL Biskopsgatan Badhusgatan, Västerås Biskopsgatan Badhusgatan, Västerås 232:1, Västerås stad och kommun, Västmanland Dnr: 431-4884-10

Läs mer

Ekbackens gård. Arkeologisk förundersökning. Om- och tillbyggnation vid fd. Vångdalens kriminalvårdsanstalt. Uppsala-Näs socken Uppsala kommun Uppland

Ekbackens gård. Arkeologisk förundersökning. Om- och tillbyggnation vid fd. Vångdalens kriminalvårdsanstalt. Uppsala-Näs socken Uppsala kommun Uppland Arkeologisk förundersökning Ekbackens gård Om- och tillbyggnation vid fd. Vångdalens kriminalvårdsanstalt Uppsala-Näs socken Uppsala kommun Uppland Robin Olsson Rapport 2005:21, avdelningen för arkeologisk

Läs mer

Boplatser i Svärtinge, för andra gången

Boplatser i Svärtinge, för andra gången ARKEOLOGGRUPPEN AB, RAPPORT 2012:13 ARKEOLOGisK FÖRUNdERsÖKNiNG Boplatser i Svärtinge, för andra gången Östergötland, Norrköpings socken och kommun, RAÄ 351 och 352, fastighet svärtinge 1:6. Leif Karlenby

Läs mer

Kista hembygdsgård. ARKEOLOGISTIK ABRapport 2015:1

Kista hembygdsgård. ARKEOLOGISTIK ABRapport 2015:1 Kista hembygdsgård Arkeologisk förundersökning i form av schaktkontroll inom Kista bytomt, RAÄ Väddö 174:1, Kista 1:2, Norrtälje kommun, Uppland Kjell Andersson ARKEOLOGISTIK ABRapport 2015:1 2 Omslagsbild:

Läs mer

Arkeologisk förundersökning vid Varbergs stad

Arkeologisk förundersökning vid Varbergs stad UV VÄST RAPPORT 2005:8 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING Arkeologisk förundersökning vid Varbergs stad Halland, Träslöv socken och Varbergs stad, Träslöv 2:14, 3:2, 37:1, RAÄ 100 Jörgen Streiffert UV VÄST RAPPORT

Läs mer

Arkeologisk schaktövervakning

Arkeologisk schaktövervakning Arkeologisk schaktövervakning Med anledning av planerad nybyggnation på Haddingen 7:1, Umeå socken och kommun, Västerbottens län Västerbottens museum/ Uppdragsverksamheten Ellinor Johansson Dnr 407/12

Läs mer

Detaljplan för Skår och Lövekulle i Alingsås

Detaljplan för Skår och Lövekulle i Alingsås UV VÄST RAPPORT 2000:26 ARKEOLOGISK UTREDNING Detaljplan för Skår och Lövekulle i Alingsås Västergötland, Alingsås kn, Alingsås sn, Lövekulle 1:15, 1:131, 1:132, 1:133 samt 1:192 Gundela Lindman UV VÄST

Läs mer

LINDE DUCKARVE 1:27. Rapport Arendus 2014:30. Arkeologisk förundersökning Dnr 431-2400-13

LINDE DUCKARVE 1:27. Rapport Arendus 2014:30. Arkeologisk förundersökning Dnr 431-2400-13 Rapport Arendus 2014:30 LINDE DUCKARVE 1:27 Arkeologisk förundersökning Dnr 431-2400-13 Vid RAÄ Linde 13:1 Linde socken Region Gotland Gotlands län 2014 Christian Hoffman Omslagsbild: Undersökningsytan

Läs mer

Arkeologisk förundersökning. RAÄ 88 Dragarbrunn 7:2-4 Kv Atle Uppsala stad Uppland. Bent Syse 2002:12

Arkeologisk förundersökning. RAÄ 88 Dragarbrunn 7:2-4 Kv Atle Uppsala stad Uppland. Bent Syse 2002:12 Arkeologisk förundersökning RAÄ 88 Dragarbrunn 7:2-4 Kv Atle Uppsala stad Uppland Bent Syse 2002:12 Arkeologisk förundersökning RAÄ 88 Dragarbrunn 7:2-4 Kv Atle Uppsala stad Uppland Bent Syse 1 Rapport

Läs mer

Stensträng och odlingsrösen ARKEOLOGISTIK AB

Stensträng och odlingsrösen ARKEOLOGISTIK AB Stensträng och odlingsrösen Arkeologisk förundersökning i avgränsande syfte vid RAÄ Botkyrka 12:1, Botkyrka socken och kommun, Stockholms län Göran Wertwein ARKEOLOGISTIK AB Rapport 2016:29 2 Stensträng

Läs mer

Snäckstavik. Rapport 2010:35 Göran Werthwein

Snäckstavik. Rapport 2010:35 Göran Werthwein Snäckstavik Arkeologisk förundersökning (schaktkontroll) vid Snäckstavik, intill RAÄ 102:1 och 580:1-3, Grödinge socken och Botkyrka kommun, Södermanland Rapport 2010:35 Göran Werthwein Snäckstavik Arkeologisk

Läs mer

Arkeologisk förundersökning av en rad med stolphål på Norderstrand i Visby, Gotland

Arkeologisk förundersökning av en rad med stolphål på Norderstrand i Visby, Gotland Arkeologisk förundersökning av en rad med stolphål på Norderstrand i Visby, Gotland Rapport 2007.13 Länsstyrelsens diarienummer 431-1854-07 ArkeoDoks diarienummer 2007.13 Per Widerström & Dan Carlsson

Läs mer

Ringstad mo. Östra Eneby och Kvillinge socknar Norrköpings kommun,östergötland. Särskild arkeologisk utredning, etapp 2

Ringstad mo. Östra Eneby och Kvillinge socknar Norrköpings kommun,östergötland. Särskild arkeologisk utredning, etapp 2 Ringstad mo Östra Eneby och Kvillinge socknar Norrköpings kommun,östergötland Särskild arkeologisk utredning, etapp 2 Rapporter från Arkeologikonsult 2008:2187 Linda Lindwall 1 Kartor ur allmänt kartmaterial:

Läs mer