- Institutionen för arkeologi. Umeå un:vel"sitet GENEundersökningen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "- Institutionen för arkeologi. Umeå un:vel"sitet- -1981- GENEundersökningen"

Transkript

1 r RAPPORT - Institutionen för arkeologi. Umeå un:vel"sitet GENEundersökningen Arkeologisk undersökning av boplatslämningar vid gravfält nr 22,Själevad sn,ängermanland. del av Per H Ramqvist

2 /nnehtli/ l INLEDNING... 2 U?PGIF'i'ER OH UNDERSÖKNINGEIL Målsättning Lägesangivelse Grävningstid och arbetsstyrka. 2.-l Tekniska uppgifter. 2.5 Topografi och vegetation, allnänt. 3 FOSFATKARTERINGARNA Första iosfatkarteringen, juni Inledning Provtagningsrnetod... _ Statistisk bearbecning. 3.2 Andra fosfatkarteringen, nov 19i Inledning Provtagningsmetod Statistisk bearbetning. 3.3 Tredje fosfatkarteringen, juli Inledning ProvtagningsMetoå Statistisk bearbetning. 3.4 Undersökningsresultat yta A Yta B yta D yta E yta F yta G yta H yta K YtaL Yta M yta N yta R Yta s Sammanfattning. 4 HUS 4.1 I Inlednin<.; i Beläryenhet Terränguppgifter och vegetation Anläggningen före undersök~i~g Grävningssätt Undersökningsresultat och tolkning Fynden l Anläggningsbeskrivningar Samrnanställningstabell över 3nläggningar 49 i oc~ omkring hus I Fyndsammanställning av bränd lera, 74 försintrad lera, slagg och br ben l, 5 5, l, i7 1i 13?- -, 2";" 27 2, HUS II Inledning Belägenhet Terränguppgifter och vegetation 90

3 IiUS d Anläggningen före undersökning 90 Grävningssätt 91 Undersökningsresultat och tolkning 91 Fynden An1äggningsbeskrivningar 96 Samrnanstä11ningstabell över anläggningar i och omkr~ng hus 11 _ 159 III 165 Belägenhet 165 Terränguppgifter och vegetation Anläggningen före uncersökning 165 Grävningssätt Undersökningsresultat 167 Fynden 1 -: l ~o1kning av undersök~~ngsresu1tacec Anläggningsbeskrivningar 1:-7 7 HUS J v...la2 Belägenhet Terränguppgifter och veqecation 132 Anläggninge~ före undersökning Grävningssätt :d2 Undersökningsresultat 133 Fynden 13-; Tolkning av unäersökningsresu1~~ce~ Anläggningsbeskrivningar GROP a.l a.5 a a T1 191 BelägenHet. 19';' Terrängupp~ifter o~h vegecation 191 An1äg~ningen före undersc~ning 191 Grävningssätt 192 Undersökningsresultat 19~ Fynden 199 Provschakt A, Tolkning av under50kni~gsresultatet.201 Anläggnin~sbeskrivning 201 Fyndtabeller T PROVUNDERSÖKNINGEN, SEPT-OKT Syfte _ Undersökningsmetod Undersökningsresultat... 20' Ruta Ruta ~a 20, Ruta 49. o 20: Ruta $ Ruta 51 ~ Ruta _ Ruta Ruta Ruta Ruta auta o :~~ Ruta : Ruta : Ruta J.1: Ruca 85...: ~uta : Ruta ~3

4 10 KRONOLOGISKA FÖRHALL~~DEN C 14-dat.eringarna 2~J 10.2 Arkeologiska indikationer S Ruta BS Ruta 93 o o Ruta Ruta Ruta Ruta Ruta Ruta Ruta Ruta Ruta ~uta Ruta Ruta Ruta S Ruta Ruta Ruta 158 ~ Ruta Ruta Ruta J.39 Ruta Ruta ~ Ruta Ruta Ruta Ruta Ruta t6 Rut.a Ruta Ruta Ruta 20a Sarnrnanfattning av provundersökningen Sammanställning av undersökningsresultaten 241 SANMANFATTNING S A..\JVÄND LITTERATua TECKENFÖRKLARINGA? 253 BILAGA 1: fyndtabell över de numreraåe fynden BILAGA 2: sammanställning av förkolnade frön från hus I. BILAGA 3: fotografier inklusive bild=5rteck.ning.

5 Förord Föreliggande rapport är den första i en ännu obekant rad rapportdelar rörande Geneundersökningen. Avsikten är att inom rimlig tid successivt rapportera undersökta objekt. Jag har valt att rapportera vissa objekt utan att en fullständig undersökning är genomförd. Detta ~ctiveras av att en del lämningar är så pass om:a~tande att en snabb, men partiell redovisning sannolikt förbätt~ar rapporteringen. Således kan man: denna ~a?portdel sakna viss dokumentation, detta gäller t ex fle=talet profilritn~~gar. I denna rapportdel har huvudvikten fästs på den översiktliga dokumentationen samt på de ver~ala beskrivningarna. Kompletterande dokumentation följer i nä5tko~~ande ra??ort delar. Ett fle~cal påbörjade objekt är å andra sidan ince alls medtagna i detta samma~hang, p g a att de ännu är för litet undersökta för act: en ~enl~gs:~ll ~ild av läoningarna ifråga skall kunna prese:nt:e.:. ~s. Det.ca säll.e!" c ec~ hus IV, yta G, yta F och härågro~ar~a. Dock :inns dess~ lämningar med i fynd- och C l~-t~be:ler. Vad gäller y~~ ~ har jag valt att vänca med denna e:cersom den croligen :ör sammanhanget spelar mindre roll sa~~ ac= ViSS bearbet.n~ng måste till innan den presenteras. I bearbet.ad form kommer resultaten :r!n undersökningen at= ingå i en avhandling, vilken kommer act oeröra bebyggelsen utifrån de tre frågeställninga~ sem preseneeras kap 2. Genom örnsköldsviks kommuns välvilliqa inseäl:nlng har undersökningen hittills kunnac d=~va_;. T~ll. decca har jve~ ~s till stor del bidragi~. ör~s~ö:dsv1~s kor.~un ko~~er också under en 5-årsperiod at= m~cer~el~c sc=c:a den fortsatta undersökningen. ~ågon e:ler n~gra av husgrunderna kommer efter undersökningen på något säte act ma~ker~s i markytan, så att besökare kan =å en UP9f~tt~i~g om for~lämningarnas sa~.anhang. Detta init~aciv komrr.~r från ör~sköldsviks kommun soo sy:tar till a=e göra områdec till en fornpark. -i if;l (1., ~<".'.':-I /tl/~ t"t_. I... -' U~e3 can l ma~ 1931

6 1 1 Inledning Är 1962 undersökte E. Baudou tre av gravarna på gravfältet raä 22 i Gene, Själevad sn i Angermanland. Gravarna som var föremål för undersökning var nr 3, 8 och 9 enligt fig 3. En av dessa dacerades till vikingatid (Baudou 1963: 131 och 149). Vid undersökningen genomfördes ocks& en mindre fosfatkartering runt gravfältet. Denna visade på högre värden NÖ, Ö och SÖ om gravfältet. Inga försök att lokalisera en eventuell boplats gjorces dock vid detta tillfälle. Med anledning av örnsköldsviks kommuns planer på småhusbebyggelse på Genesmon, aktualiserades 1977 återigen undersökningar i området. Då Genesmon genom seklerna. förvisso varit använd men till största delen varit befriad fran större och för fornlämningar ödesdigra ingrepp, förelåg här möjligheter att påträf=a lämningar i oskadat skick, tillhörande det kända gravfältet. Dessutom måste ur exploa~eringssynpunkchela Genesmon granskas med avseende på fornlämningar. De inledande undersökningarna hösten 19i7 gick ut?a att: a) detalj lokalisera eventuella beoyggelselämningar i anslutning till gravfältet, b) genom fosfatkartering av N delen av Genesmon grovlokalisera eventuella boplatser eller andra lämningar. Efter fullgjord säsong hade delar av hus I och II påträffats, samt fosfatkarteringen genomför~5, vars resultat presenteras i kap 3. Därvid låg förutsättningarna för 1978 års säsong klara, dvs fortsatt fraw~agn~ng oc~ undersökning av hus I och II samt kontroll av fosfatkarteringens resultat. Dessutom utvidgades fosfatkarteringen till S delen av Genesmon så att hela den centrala delen av mon mellan 9 och 28 m ö h karterats. Under 1979 års säsong fortsatte undersökningarna av hus I och II samt påträffades husen III, IV och V intill gravfältet. Dessutom grävdes anläggningar på yta G (området med härdgropar på fig 2). Under sommaren och hösten 1980 undersöktes, förutom fortsättningsvis hus I, även gropen T l. En provundersökning gjordes också runt gravfältet i syfte att få en absolut begränsning av bebyggelsen, resultatet av denna presenteras i kap 9.

7 \.: "., , '. ;'. :~, ;"-". -.. ",., SJIJIlIIfU~ '\~..." :; :.. ' \.,;;~ \ Fig l: Utdrag från ekonomiska kartans blad 19 I Örnsköldsvik 3) Domsjö. Undersökningsområdet är beläget mellan ängsmarken i Ö och skogsbilvägen till Genesnon 2:1 i V.

8 BVTA F \ "': ~. "- '\ N 3 tj J v \ \ " a'- ", \ 'Q)'.. i", II I l., T2 '-.' () ~,. ' '-.', " I -; hilld- ~ gropar..., -, \ <E--s<lndlmo\ mj3ia/ler--,. '\ O. som, '- r "" O \ ;:.g 2. ic,n~':i::l:li.'"s::>~r-~:j~t. o..:,-,ena 5:;, i-'i", :l'ls:::-_no~:,. i_l:= r,:-::v::::-. Ti_r::= :;;:;::;:-ro ']'01".:' '" ;,jrd.:::-o:;. = :,;.::::_ slc:!.. t ~r::l b~g:"l"s"in;; av nusorunl:l --:.= ~~,,':!f"!:':'i.:: gr'jn:; -'ullan s:::n~;~.-.o Den mj':i~::/ltl:'. "~.; :- =.)."lr o':!s -~:: hd~t fosf~;~~'c2. i~r~~~~lc~c2 ~v~?l ~~:~~t.~n ~vn:~?:: ~o:l~t:uk:io~9~ ~Y~:~J ev ~enc. Undersökningen, vilken ännu pågår, har infogats i ett forskningsprojekt rörande studiet av järnålderns bondesamhälle i Norrlands kustland, som drivs av arkeologiska institutionen vid Umeå universitet. Arbetet har hittills huvudsakligen bekostats av örnsköldsviks Kommun och Arbetsmarknadsstyrelsen (AMS). Medel har ocks~ tillskjutits från arkeologiska institutionen i Umeå samt från Stiftelsen Seth M. Kempes Minne i örnsköldsvik. Undersökningsresultaten kommer att bearbetas och publiceras genom arkeologiska institutionen vid Umeå universitet.

9 4 z. o +~ :i( ~ ~ o ~~ :!:bp,. 0.0 L-,;; O ',--... o~ O O [L,' ~ J...~t oq~q _". <:10 O...,'" f '... " o" 0. ' ~ O O.. >, 1 CI o Go&> ~.. o ~~.fl. '0- O ca O :111" ~"~~ ~~~?'.2~.. ~ 00 I r E o N o :i( +" ~ ~, = ", ~ > I~."","j1 = o~~} I I. ogl ~, M Sl " '" ~,. N N '" o N = ~ Fig 3. Plan över det centrala undersökningsområdet ö om gravfältet. En del av mörkfärgningarna är inringade och förekommande stenar fyllda.

10 2 Uppgifter om undersökningen 2.1. Målsättning Undersökningens syfte var inledningsvis att rent geografiskt avgränsa områden innehållanåe fornl~ingar samt undersöka dessa så at~ exploacering kunåe igångsättas. Dessutom finns en vidare vetenska~lig målsättning som kan uttryckas : följande frågeställningar: l} Hur har det lokala resursutnyttjandet sett ut oc~ hur har det varierat över tiden? 2) Hur har den lokala bebyggelseuc";ecklingen for;: löpt rent rumsligt och vad ha~ överg~vandet av boplatsen för orsaker? 3) Är bo~latsens initialskede ett uttryck :ör en regional inre utveckling av sättec at~ producera livsförnödenheter eller :ör utifrån ko~~ande produktionssät~, historiskt frän~ande i decca område? Svaren på dessa frågor kräve~ samt kom9araciva studie~ och behandlas inte i detca sammanhang. bearbec~i~g av maceri~le~ 2.2. Lägesangiveise Undersökningsområdet är beläge~?å Gene 5:1, ekonomiska kartans blad 19 I örnsköldsv~~ 3 j DonsJö. Koordinater: X 7018, 960 res~ Y 1645, ilo Grävningstid och arbetsstyr~a, Undersökningen har hittills utför~5 under :y=a säscnge= vid följande tidpunkter: (första fosfatkarteringen), och (andra fos:atkarteringen). Unde~ Under och 09 OJ , samt unde~ och J1. Grävningsledare har varit Per H. Ramqvist. FölJande personal har medverkat: Assistenter: Ingela Bergman (1980) Gun-Mari Isaksson ( ) Jorrna ~arman (1980) rlnna-~arin Li~dqvi5t (197:-79) Lena Pettersson (198C) Brita Tronde {

11 Praktikanter: Björn Almqv~st (1979) Eva Bengtsson (1977) Asa Bergmark (1977) Lena Holm (1978) Jorma Karman (1979) Thomas Larsson (1977) Lena Pettersson (1978) Pia Pettersson (1978) Joachim Pieti1ä (1979) Grovarbetskrart: 1977 Rosmari Johansson Lars-Uno Larsson Inger Lodin Kerstin Lundgren 1978 Lena Hallin Berith Hilmers~am Christer Hörnqvist Sven-Allan Jonsson Kjell Källström Christina Lodin Alice Ma!we (sekr) Roland Persson Lena Sandström Per-Olof Sundberg Lennart. Westin Lilly Westman (sekr) E1eonor Aström 1979 ~aude Berglund Per Be::-gman ~art~na Holmbom Asa Jonsson Gunilla Tegström Lennart. ~'iesc.in 1980 Kersti~ Bengtsson Peder Byst=cm Ingela otiner Lena Häggolad Eva Lindgren aonny Lövdanl Oskar Sa:c~cnsso~ Lena ~'iesc.berg Grovarbetskraften har tillhandahållits av ~ts oc~ har totalt omfattat 7307 timmar. Förut.on evan ~P?=3~nade deltagare har även Roger Engelmark de:tagit med?al;ooocaniska undersökningar. Den undersökta ytan omfattar hittills samman:agc. ca 3000 kvadratmeter. Två fristående koordinatsystem ha::- varit i användning. Det ena upprättades 1977 i samband med den första fosfatkarteringen och omfattar ytan med hus I och II. Det andra koordinatsystemet (med förtecknet K) upprät~3des av kommunens lantmätare i samband med den andr~ :osfatkarc.eringen Tekniska uoogifter Som fixpunkt har använts en av ko~~u~ens belägen i kanten av skogsbilväge~ c.~ll Sc~~a~~e~~e~. Den ligger m ö h och ca 20 met~r S jus I oc~ II.?olygonpunk~er,

12 Topografi och vegetation, allmänt Det centrala undersökningsområdet, omfattande gravfältet och de hittills påträffade bebyggelselämningarna, är beläget på en tallhedsplatå ca ffi ö h. Platån begränsas i N av berg- och moränknallar och sedimentavlagringar, på och invid vilka Gene och Domsjö samhällen ligger. I V och S ligger Bäckfjärden resp Vågefjärdens inlopp och i Ö begränsas platån aven dalgång med ängsmarker. Dalgången i Ö når en högsta höjd av ca 15 ffi ö h och förenar Vågefjärden i S med örnsköldsviksfjärden i N. Själva platån är svagt sluttande åt S. I dess V del kan ett flertal strandvallar iakttas mellan ca 30 och la ffi ö h. Strandvallarna framträder i form av terrasser. Genesmon består av välsorterad jord. I de högr~ belägna samt V delarna av mon finns sandiga fraktioner medan de Ö och lägre delarna består av moiga fraktioner. Längst åt Ö, mot ängsmarken, är företrädesvis mjäla. I detta område finns spår efter enstaka dräneringsdiken, vilket tyder på att det mjäliga området brukacs i nyare tid. Vegetationen på Gemensmon domineras av slutna barrskogsbestånd, vilket i huvudsak utgörs av medelålders tallskog. I områdets Ö del, vid de :inare fraktionerna, finns markanta inslag av medelålders gran. Här finns ocksa slyvegetation av björk, vide och rönn. Den marknära vegetationen i tallskogen består i huvudsak av torr rismark, ~ilken i stort sett består av lingon och ljung. I Ö delen, vid de fi~are fraktionerna övergår markvegetationen successivt från torr till frisk rismark, bestående -av blåbär, ekorrbär, skogstjärn, m m. Kring dräneringsdikena i Ö delen förekommer tät ~lyvege~ation av vide, björk och rönn. Den ö9pna marken i dalgången ö om fornlämningsområdet bescår både av ängsmark och igenväxande ängsmark (Sjöström 1979i.

13 3 Fastatkarteringarna 3.1. Första fosfatkarteringen. Juni l. Inledning Provtagningen ägde rum oc~ utfördes av Gun-Mari Isaksson, Anna-Karin Lindqvist och Brita Tronde, från Arkeologiska institutione~ vid Umeå universitet. Syftet med undersökningen var att närmare lokalisera den förmodade boplatsen Ö om gravfält raä nr 22. Stt fristående koordinatsystem upprättaces. Sn yta omfattande ca 70 x 90 meter (ö-v) uppmättes JUSt Ö om gravfältet. Provtagningsgroparna 91acer~ces var tionde meter och en ca 0.2 x 0,2 meter stor grop grävdes. Ur varje grop togs två prover. Ett direkt unear torven (prov Al och det andra ca 10 cm 5ärunder tprov SJ. Dessutom noterades provtagningsqropens utsee~de med tanke på podsolskikt, anrikningshoriso~~ens fkr9 same förekomst av kol och sot, skörbränd sten, br~nd lera, brända ben och andra eventuella :y~d. Sa~anlag~ grävdes 73 provtagningsgropar och 1~2 prover insamlades Provtagningsmetod Statistisk bearbetning Fosfatproverna har analyserats av Tekniska institutionen, ~ektionen för analys och allmän konservering vid Rik~antikvarieämbetetoch Sta~ens Museer. ~iscori3ka Resultaten från fos:aeanalysen har under5tä::~5 en statistisk behandling i syfte at~ :ör cet :örsta få värdena i överskådlig form och :6r det a~dra :ör a~~ utvärdera A- resp B-provens avvi~elscr oc~ s~~~and.

14 po klassmitt Y E % y' fy' f (y') 2 O , ,0 -l , ,7 O O O , ,5 l ,5 7 9,6 2, ,5 3 4,2 o 9 27 SUMNA , My Tabell l, A-proven från fosfacprov~agn1ngen c JU:li 10-- H' = 74,5 y'= Y -,,' w = 50 w J:~ 74, ,5 = M' + w - n = 72 = 2 =w.,/r(fv,)2 t"~v' 50.)89 _ (19 ) 2' _ ( _ L. S Y n n ) = = 33,5 _ ~ l I M' w provisoriskt medelvärde = klassbredden po klassmitt x E x' Ex' =(x ') 2 O ,5 O O -4 O O ,5 l 1, ,5 9 13, , ,0 -l -: , ,9 O O O ,5 7 10, l l, ,5 O O 2 O O ,5 O O 3 O O ,5 l 1, SUMHA , Tabell 2: B-proven frå~ fosfat?rovtagninge~ i Jun~ ~977. M' = 224,5 w = 50 ~x = M' + _!X r -, w- n = 224, ~~ = 202,8 52,;

15 10 % I po '" '" '" '" '".. N i'!: Ṉ i'!: N N lativa frekvens. På x-axeln har Fig 4 A-provens re klassmitterna markerats. Oj, '" "',.. '" - '" ~ ~ N Ṉ.... "'. "'. '" '" '" ~ i'!:.... ~ N N N N M M po Fig 5. lativa frekvens. på x-axeln har B-provens re klassmitterna markerats.

16 Som framgår av t3bellernd och h~stogrammen uppvisar de båda proven ol~ka fördelning mellbn fosfatklasserna. A-provets medelvärde är ca 87,5 p, medan B-provets är 202,8. Föreligger det något samband mellan proverna eller speglar skillnaderna en tidsmässig skillnad ~eträffande fosfatproducerande aktiviteter? För att pröva detta skall här genomföras korrelationsberäkningar. Avsikten härmed är alltså att få ett siffermässigt uttryck för sambandet mellan prov A och prov B med avseende på fosrathaltens variationer. Eftersom materialet i detta fall befinner sig på intervalldatanivå är det möjligt att genomföra proåuktmomentkorrelationsberäkningar (r xv )' Denna koe:ficient anger graden av linjärt samband mellan de båda variablerna, där l = fullständigt positivt samband, -l = fullständigt negativt samband samt O uttrycker att inget samband :inns mellan variablerna. Eftersom antalet B-prov är färre än A-proven har åessa kompletcerats genom act dä~ dessa saknas ett a=icmetiskt medelväråe uträknats utifr5n värdena på omkringliggande B-prov. Därigenom har anta~et prover (=n) i båda fallen blivit 73. Materialet har orenats i en kor=elation~tabeli (fig 6) där y-axeln motsvarar A-proven och x-axel~ 3-proverna. Rutindelningen i y-led betecknar ~la~s~ndel~~~gen så att den nedersta rutan omfattar A-värdena 0-49, den näst nedersta rutan värdena 50-99, etc. på sa~ma sätt är x-axeln indelad. Därefter tar de oli~a?=ovgropar~as A- och B-värden i form av frekvenser inplacerats i korrelationstabellen. Ovanför beräkningstaoellen (fig i) har x'-värdena antecknats (jfr tabell 2) och till vänste:- står y' -värdena. r varje rut.3 finns ovanför h.lvudsiffran (frekvensen) en siffra i liten stil. Denn~ fås genom att man multiplicerar x' -vä:-ået för ru~an med 'l' värdet för samma ruta, man får således x'y'. Värdet på fx'yl får man genom at~ i de =u~cr där :rek~enser :inns multiplicera frekvensen ~ed rutans x1yl-värce (dvs siffran med liten stil), därefter har?rod~k~erna s~~~erats i x- resp y-led. Hur övr~ga värden fås :=a~ f=amgår av tabellerna l oc~ 2.

17 12 (Al y Fig 6. ~ I o '" '"I o <O.. -I '" o o- '" '"-l o <O-.. '" '" I o '" '" '"I o <O '" Korrelationstabell för fosfatundersökningen i juni 1977, omfattande 73 provtagningsgropar. X = antalet fosfatgrader för prov B. Y = antalet fosfatgrader för prov A. ~ MI O O M '" '" M I O <O M.. '" Ọ...I O x (B) ' , -, fx -2 -l l ' fx'y' Fig 7. Beräkningstabell för korrelationstabellen i fig 6.

18 13 Utifrån beräkningstabellen kan värdena infogas i för produktmomentkorrelationskoefficienten: formeln nifx'y' -.!:ix' Ify'. Uträknat blir r xy = 0,33. Om de båda proven skulle ha varit ett resultat efter samma aktivitet vore det självklart att sambandet mellan dem hade närmast sig l. Efter beräkningarna samt respektive provs olika fördelning mellan klasserna ligger slutsatsen nära att de båda proven verkligen visar på två helt skilda tidshorisonters aktiviteter. Dessutom talar de markkemiska förhållandena för att fosfater som anhopas på en markyta successivt dras in i markkemiska processer och så småningom anrikas i B-horisonten. Således skulle höga värden för B-provet tyda på en äldre aktivitet. Utifrån detta kan följande schematiska uppställning göras: lågt B högt B lågt A högt A Fig 8. l. Ingen aktivitet. 2. Äldre aktivitet. 3. Yngre aktivitet. 4. Äldre och yngre aktivitet. Alternativt kan man här tänka sig en omfattande fosfatproducerande aktivitet som avsatt höga värden i båda horisonterna samtidigt. Dessa fyra olika förhållanden finns representerade på undersökningsytan (se fig 6). Eftersom B-provens medelvärde ligger så pass högt blir uttrycket "hög fosfatha!t" likvärdigt med medelvärdet och däröver. Undersökningsytan kan betraktas som ett snedfördelat stickprov, där hela Genesmon utgör populationen (se vidare 2:a fosfatkarteringen).

19 14 "'+ N "'+ '" "'+ "'+ ~+ :;;+ "'+ N <'> "' ZE O 1';+ :;+ "'+ ",+ "' :g+ V "'+ ~+ ~. "'+ N ~ "'. ::1+ ;1;+ :e ] E O '" " <'>+ -. '" +. O O " o O " O '"n Fig 9. Plan över provtagningsytan som visar groparnas placering och innehåll. Provtagningsgroparna 6B - 73 är ej redovisade, dessa är tagna i linje rakt söderut från grop 59. Skogsbilvägen omöjliggjorde provtagning på fyra ställen. Groparna är placerade i Koordinatsystemet?å var tionde meter.

20 15 E 2 z< o o o o ~ + o ~ o '" M Fig 10. A-provens fördelning över undersökningsytan. Randad YBa betecknar område med fosfatvärden över 199 p och prickad yta fosfatvärden från po. Dessutom har 1977 och 1978 års grävningsschakt markerats. Den stora grävda yta~ i mitten innehåller hus I och II.

21 16 z< o o o '0 ~ oo ~ o '" M Fig 11. B-provens fördelning över undersökningsytan. Rutad yta Betecknar område med fosfatvärden över 249 p ooch randad yta fosiatvärden från P.

22 Man kan utifran ovan framförda förhållanden sannolikt urskilja ett yngre område med fosfatproducerande aktivitet samt ett äldre. på fig 10 finns i Ö delarna av undersökningsytan relativt höga A-värden vilket troligen hör samman med en yngre odlingsverksarnhet i detta område. Där finns också dräneringsdiken. At öster avtar också kornstorleken så att det i östra delen av undersökningsytan övergår i mjäla. på fig 11 syns den äldre aktiviteten i form aven isgritmkarta baserad på B-proven. Det högsta B-värdet ~lo P hamnade i ruta 34 (fig 9), vilk~t senare visade sig ligga i S delen av hus I. Denna provtagningsgrop gav ocksa ett högt A-värde vilke~ orsakade koncentrationen mitt i fiq 10. Detta och ruta 35:s A-värde hör då t=ol~~en samman med-en äldre omfattande aktivitet. aeträffande fynden i samband med provtagningen (:ig 9) kan dessa generellt sägas sammanfalla med höga B-värden, även om skörbränd sten också kan förekomma tillsammans med låga foseat'lärden. Vid den senare provundersökninge~ framkom i sökscnaktet som drogs utifrån ruta 24 delar av hus I och II. I schaktet vid ruta 33 framkom en annan del av hus II Andra foseatkarteringen. November Inledning Provtagningen ägde rum och utfördes av Äsa Bergmark, Gun-Mari Isaksson, Thomas La~sson,?er H Ra~qvist och Brita Tronde, alla fran rlrkeolcgiska ins~itutionen vid Umeå universitet. Syfcet med under5ö~~ingen var att ta reda på om ytterligare ooplatslämningar :anns på Genesmon. Den i juni 1977 :os:atkarterade ytan kom att bli en delmängd av denna undersökningsyta Provtagningsmetod Ett nytt kcordinatsystem upprättades av örnsköldsviks korr~u~ lantmäterienhet, omfattande en yta av 500 x 500 me~er. Den Ö tredjedelen av undersökningsytan utgörs av åker- och ängsmark, där togs endast sex fosfatprover i kontrollsyfte. I övrigt placerades provtagningsgroparna med 20 meters intervall och en ca 0,2 x 0,2 meter stor grop grävdes. Två prover togs ur varje grop. Prov ~ omedelbart under torven oc~ prov B ca 20 cm därunder.

23 18 Provtagningsområdet begränsades i Ö av åker- och ängsmarker och kontrollproverna där togs under plöjningslagret på ca 30 crn:s djup. Sammanlagt grävdes 451 gropar och 890 prover togs. I övrigt användes samnla tillvägagångssätt som vid provtagningen i juni Statistisk bearbetning Fosfatproverna har analyserats vid Tekniska institutionen, sektionen för analys och allmän konservering, vid Riksantikvarieämbetet och Statens Historiska Museer. Resultaten från fosfatanalysen har underställts en statistisk bearbetning i syfte att för det första få resultaten i överskådlig form, för det andra för att utvärdera A resp B-provens förhållande till varandra samt för det tredje för att jämföra resultaten från den statistiska bearbetningen av fosfatanalysen i juli -77. po klassmitt E % y' Ey' E(y') 2 Y 200 O 49 24, ,5 -l , ,2 O O O , ,9 l ,5 25 5, ,5 10 2, ,5 l 0, ,5 l 0, SUMMA , Tabell 3: A-proven från fosfatkarteringen i nov M' = 74,5 w = 50 M = 67,8 Y Sy = 51,5

24 19 po klassmitt x f % x' fx' f (x' ) 2 O ,5 23 5, , ,7 -l , ,6 O O O , ,5 l f , ,5 3 0, SU~1MA , Tabell 4: B-proven från fosfatkarteringen i nov M' = 124,5 w = 50 M = 122,0 x S = 44,4 x '10 50~ Fig 12. A-provens relativa frekvens ! " 1!.. 1! '" "1 '" '" '" '" N N '" '" ~ ~ Fig 13. B-provens relativa frekvens. po

25 20 A-provens medelvärde är således ca 68 po. Detta ska då jämföras med första fosfatskareeringens A-värde som hade ett medelvärde på ca 88 p. Standardavvikelserna är i båda fallen ungefär lika. A-provens spridning ~~~~;s~~oe~ofo~~hv~~e~~;~s~~r~~~s~:~'s:~a~r~~~~n;~~ger tielit mot högre fosfatvärden. Denna tendens finns också i A-proven från första karteringen, men där är den inte lika markant utan har en svag dragning åt normalfördelning (jfr fig 4 och 12). Beträffande B-proven så är medelvärdet betydligt lägre än vid den första karteringen, nämligen ca 122 po. Denna stora skillnad får tillskrivas det faktum att den första undersökningsytan praktiskt taget var ekvivalent med boplatsytan. B-provens fördelning uppvisar närmast normalfördelning. I likhet med föregående bearbetning har även detta material korrelationsberäknats, utifrån samma utgångspunkter. (AlY Fig O> o", O> O> I o '" o- O> "-, o O> " '" o, '" O> O> '", o'" '" x (B l Korrelationstabell för fosratundersökningen i nov 1977, omfattande 441 provtagningsgropar. X antalet fosfatgrader för prov B. y = antalet fostatgrader för prov A.

26 O -1 IX Ix, fx'y, tv fy' l(v12 fx'''' o ,0 l , , ' i ' 98 -I Fig 15. Beräkningstabell för korrelationstabellen fig 14. Om värdena från beräkningstabellen infogas för produktmomentkorrelationskoefficienten den i detta fall = 0,29.. i formeln (r ) blir xy Även här framstår sambandet mellan A- och B-provet som svagt. De förhållanden som beskrivs i fig 8 återfinns också här. Dock med den skillnaden att förhållande 3, högt A - lågt B, är betydligt frekventare. Förhållande 3 är dock geografiskt överensstämmande i de båda f 05 fatundersökningarna, nämligen i Ö delen av undersökningsområdet, där synliga spår efter sentida odlingsverksamhet är iakttagbara.

27 22 N l I o A,., J, 9 ". ".. " ",g " 22 2J,. A 1( c o F o F + " provtaqn,ngst;;rop O $Ol/kol SkQrbrand sten H o, J K L P N O O,1 ~ K M.'\:,~ : ", raa. ' 22, ' ~-. -~... o ~ :,~, :. :\':, p R S m : T -.2. U Uer_ o," ings mar;,. u I/XYZ A A o 100m " ~, O Fig 16. Plan över provtagningsytan som visar groparnas placering och innehåll. Groparna är placerade i koordinatsystemet på var 20:e meter. Gravfältet = raä 22 och de tre enskilda högarna = raä 21. De romerska siffrorna betecknar de i åkern tagna kontrollproverna.

28 23 A F K P U A O N t 5 \ \ \ ",. '., ', 22 ~! " Fig 17, A-provens fördelning över undersökningsytan. Randad yta getecknar fosfatvärden från P och rutad yta fosfatvärden över 199 po. Underlagskartan är upprättad av ö-viks kommun.

29 ,24 OAr ----:~F7---.:.:K~nr-.,.JP=---_.,..,,JUL--_r~A Sy:;:--_--, N f \ ~ o 100m, Fig 18. B-provens fördelning över den tredje fosfatkarteringens undersökningsområde (södra delen av kartan markerad juli-78l. Randad yöa betecknar fosfatvärden från 150-1&9 P och rutad yta fosfatvärden över 199 P. Underlagskar~an upprättad av ö-viks Kom.

30 25 Vid provtagningstillfället noterades också fraktionsi groparna. Uti storlekar och markprofilernas utseende från detta kan man ungefärligt upprätta en karta med olika mark- och jordtyper. N I i..... ld ~ ~I I :~::::. I.. """." " 4C)...-/ J ;.:::.::;.,"'''-_. I'~,,-=----- ) /,:::.' :':'. ~',(.~;======:::-- "0.. " '~~\. ( :::.:: ~ _-;1\ \ -...~ - / :" ~ ~>~ ) '~~./ A el! 1"":".:1 ::: ::- ~.~_..;g)~----""'-' O...' '" \..... ". ~.I.. " ""0.,.~ e"e :e.:.".!..., ~~ "\; : e.:";=... \.'\;,,~ " S ~4.c..~ \~~=j;~*er:!ö-~:-,.'.i;;;";.;.~.:::: '.l~.::;' ;':;..,.: -if'-:: Bäckfjärden,0...:: ""....' ".,... -~ ", "- -- e...1 : :. '... \ _~.~. ~~""~""" ~;::::.\ 1, : e.e : : ~/ '~ :".""" 1, "" j p o o \...~. ~----=:..t-:...,--l.0't~~f.~;~ f ~ ;: ~ f1-,;,...~, ;I".". ~ ',..\' ' =- _ -~~"-'- -..., ::::. :;-::L--- --'l;''',,>../ ::::: _.:-:.; ;\~ ~,;:;; ;;:.:::,t' '~.o,..., DOMSJÖ.l' \ o o 10'., 0,.. --_ ::::----! :'i: :.,'". ';1\ --...::: -...,,,..,...,,-..:..:-. I. --"::' 10 ~.,".,' ~f.,'r"i'"~o.:o.~,~,, ~~~: +t~~:;;~ :->~ < :- ::..::.: ::::=:::~~1~:.:t.,J:.~ ~ :.: :0:::.;..,:~.,'::-\ ""....,~..'.,.;.... ".:. ':1 ', \. '.' \ '- '".-,, ~'i"'<"~ l" "':<'i:f\~~ '.: '.'.. :: i...,...\ bebyggelse.... } ' :~ ~.;:.... _..:l..: ;..::r.:~,,;~ ~ '('-, :.:.~...".. ::.- 1..'... '.."'..,:.\'."\,uc..:::"';'<ls;--'o'--'- "i :;J" : ".: " ~. ;'{,t:;\\... ' --'r '". '... \, '., ~~.. ~ ~... :...-'/:,.:.,...,; ",... ~.~,, "- \ "<Oi '. :..,:.... ~f ::.. ~;.:..;,,..,., :.; : : :: ; "l>...:'x~. \ ~,... -.r.h.o'\ to :. ;, ".~.. "", ~ ~\~ ----' 1".'... '\...;..,;--. ~ J \ ' '. ~.o,,,.', /' \oo..-o"" l.. ~ \... o ' ~ ~ ;... i.~-_1.~.,,.,,....:.... ".. : ', ~..:...,~ '. \ /,.. ""li:... < '.'.. : <~. 1"~. ~......"... I.,,.,.' ' ", :, "...:..:..,, ;,. y ly" \0 -, ' :.. :.. :.',.,.,.',,., '..',' '.. Fig 19, Ungefärlig utbredning av marktyper och jordarter inom undersökningsytan (kvadraten). Prickar = sand/mo. Horisontella streck = mjäla/ ler. Ringar = ängs- och åkermark. Ungefärliga höjdkur.vor. Underlagskartan upprättad av ö-viks Kommun.

Tomma ledningsschakt i Stenkvista

Tomma ledningsschakt i Stenkvista Tomma ledningsschakt i Stenkvista Arkeologisk förundersökning i form av schaktövervakning Våmtorp 1:7, Stenkvista sn, Eskilstuna kommun, Södermanlands län SAU rapport 2012:10 Anneli Sundkvist SAU rapporter

Läs mer

Antikvarisk kontroll invid kända fornlämningar Skällinge 16:1

Antikvarisk kontroll invid kända fornlämningar Skällinge 16:1 a n t i k v a r i s k k o n t r o l l, e f t e r u n d e r s ö k n i n g Stina Tegnhed Antikvarisk kontroll invid kända fornlämningar Skällinge 16:1 Halland, Skällinge socken, Skällinge 16:1. 2014 Skällinge

Läs mer

Arkeologisk rapport från Göteborgs Stadsmuseum 2011:4

Arkeologisk rapport från Göteborgs Stadsmuseum 2011:4 Arkeologisk rapport från Göteborgs Stadsmuseum 2011:4 Undersökning: Antikvarisk kontroll Lst:s dnr: 220-9941-94 Ansvarig institution: Göteborgs stadsmuseum Eget dnr: 577.94.Z 400 Ansvarig för undersökningen:

Läs mer

Arkeologisk förundersökning inför detaljplan Herrestad-Torp 1:41, 1:45 med flera

Arkeologisk förundersökning inför detaljplan Herrestad-Torp 1:41, 1:45 med flera uv väst rapport 2010:23 arkeologisk förundersökning Arkeologisk förundersökning inför detaljplan Herrestad-Torp 1:41, 1:45 med flera Bohuslän, Herrestad socken, Herrestad-Torp 1:26, fornlämning 168 samt

Läs mer

Ramsjö 88:1. Antikvarisk kontroll. Morgongåva, Vittinge socken, Heby kommun, Uppland. SAU rapport 2010:13. Pierre Vogel

Ramsjö 88:1. Antikvarisk kontroll. Morgongåva, Vittinge socken, Heby kommun, Uppland. SAU rapport 2010:13. Pierre Vogel Ramsjö 88:1 Antikvarisk kontroll Morgongåva, Vittinge socken, Heby kommun, Uppland SAU rapport 2010:13 Pierre Vogel SAU rapporter 2010:13 ISSN SAU 2010 UTGIVNING OCH DISTRIBUTION Societas Archaeologica

Läs mer

Flygbränsleledning Brista Arlanda flygplats

Flygbränsleledning Brista Arlanda flygplats UV MITT, RAPPORT 2005:15 ARKEOLOGISK UTREDNING ETAPP 2 OCH FÖRUNDERSÖKNING Flygbränsleledning Brista Arlanda flygplats Uppland, Norrsunda och Husby-Ärlinghundra socknar, Norrsunda 1:1, RAÄ 158 i Norrsunda

Läs mer

Arkeologisk rapport från Göteborgs Stadsmuseum 2010:9

Arkeologisk rapport från Göteborgs Stadsmuseum 2010:9 Arkeologisk rapport från Göteborgs Stadsmuseum 2010:9 Undersökning: Antikvarisk kontroll Lst:s dnr: 431-7397-2010 Ansvarig institution: Göteborgs stadsmuseum Eget dnr: 637/10 917 Ansvarig för undersökningen:

Läs mer

Ringstad mo. Östra Eneby och Kvillinge socknar Norrköpings kommun,östergötland. Särskild arkeologisk utredning, etapp 2

Ringstad mo. Östra Eneby och Kvillinge socknar Norrköpings kommun,östergötland. Särskild arkeologisk utredning, etapp 2 Ringstad mo Östra Eneby och Kvillinge socknar Norrköpings kommun,östergötland Särskild arkeologisk utredning, etapp 2 Rapporter från Arkeologikonsult 2008:2187 Linda Lindwall 1 Kartor ur allmänt kartmaterial:

Läs mer

arkivrapport Inledning Länsstyrelsen i Södermanlands län att; Agneta Scharp 611 86 Nyköping Sörmlands museum, Ingeborg Svensson

arkivrapport Inledning Länsstyrelsen i Södermanlands län att; Agneta Scharp 611 86 Nyköping Sörmlands museum, Ingeborg Svensson Nr 2013:08 KN-SLM12-150 arkivrapport till. Länsstyrelsen i Södermanlands län att; Agneta Scharp 611 86 Nyköping från. Sörmlands museum, Ingeborg Svensson datum. 2013-10-10 ang. förenklad rapport över arkeologisk

Läs mer

Höör väster, Område A och del av B

Höör väster, Område A och del av B UV SYD RAPPORT 2004:19 ARKEOLOGISK UTREDNING STEG 2 Höör väster, Område A och del av B Skåne, Höörs socken, Höör 19:7 m. fl. Håkan Aspeborg Höör väster, Område A och del av B 1 Riksantikvarieämbetet Avdelningen

Läs mer

Schaktningar i kvarteret Banken i Kungsbacka

Schaktningar i kvarteret Banken i Kungsbacka UV VÄST RAPPORT 2001:23 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING Schaktningar i kvarteret Banken i Kungsbacka Halland, Kungsbacka stad, kvarteret Banken 7 och 8, RAÄ 10 Carina Bramstång UV VÄST RAPPORT 2001:23 ARKEOLOGISK

Läs mer

Sten- och bronsålder vid Albatross golfbana

Sten- och bronsålder vid Albatross golfbana Arkeologisk rapport 2005:41 Sten- och bronsålder vid Albatross golfbana Säve 388 och 389 Albatross golfbana, Trollered 1:1 Boplatser Förundersökning Göteborgs kommun Thomas Johansson ARKEOLOGISK RAPPORT

Läs mer

Mellan Storgatan och Lilla torget

Mellan Storgatan och Lilla torget Rapport 2009:82 Arkeologisk förundersökning Mellan Storgatan och Lilla torget RAÄ 153 Repslagaregatan Linköpings stad och kommun Östergötlands län Ann-Charlott Feldt Ö S T E R G Ö T L A N D S L Ä N S M

Läs mer

TEKNIKHUS OCH MAST I BYN ÅS

TEKNIKHUS OCH MAST I BYN ÅS Rapport Länsmuseet Gävleborg 2015:11 TEKNIKHUS OCH MAST I BYN ÅS Arkeologisk förundersökning i form av schaktövervakning Gnarps-Berge 3:10 RAÄ 37 Gnarps socken Nordanstigs kommun Hälsingland 2015 Inga

Läs mer

Filborna 36:16 och 36:22, fornlämning 226

Filborna 36:16 och 36:22, fornlämning 226 Arkeologisk förundersökning 2014 2015 Filborna 36:16 och 36:22, fornlämning 226 HUSBYGGE Helsingborgs stad, Helsingborgs kommun Skåne län Skånearkeologi Rapport 2015:1 Per Sarnäs Arkeologisk förundersökning

Läs mer

Figurbilaga till UV Mitt, dokumentation av fältarbetsfasen 2005:7

Figurbilaga till UV Mitt, dokumentation av fältarbetsfasen 2005:7 Figurbilaga till UV Mitt, dokumentation av fältarbetsfasen 2005:7 Dnr 423-1780-2003 Kart- och ritmaterial Maj-Lis Nilsson. Kartor ur allmänt kartmaterial, Lantmäteriverket, 801 82 Gävle. Dnr L 1999/3.

Läs mer

Gamla landsvägen vid Kungsängens kyrka Arkeologisk delundersökning av väglämning Raä 96b, Kyrkbyn, Kungsängens socken, Upplands-Bro kommun, Uppland Rapport 2000:16 Kjell Andersson STOCKHOLMS LÄNS MUSEUM

Läs mer

ARKEOLOGGRUPPEN AB, RAPPORT 2013:17 ARKEOLOGISK SCHAKTNINGSÖVERVAKNING I FORM AV FÖRUNDERSÖKNING

ARKEOLOGGRUPPEN AB, RAPPORT 2013:17 ARKEOLOGISK SCHAKTNINGSÖVERVAKNING I FORM AV FÖRUNDERSÖKNING ARKEOLOGGRUPPEN AB, RAPPORT 2013:17 ARKEOLOGISK SCHAKTNINGSÖVERVAKNING I FORM AV FÖRUNDERSÖKNING VA-ledning mellan Kärsta och Orresta Schaktningsövervakning invid fornlämningarna Björksta 8:1 och 556,

Läs mer

Arkeologisk förundersökning 2013. Stadt Hamburg 13 GRUNDUNDERSÖKNING. Malmö stad, Malmö kommun Skåne län. Skånearkeologi Rapport 2013:11.

Arkeologisk förundersökning 2013. Stadt Hamburg 13 GRUNDUNDERSÖKNING. Malmö stad, Malmö kommun Skåne län. Skånearkeologi Rapport 2013:11. Arkeologisk förundersökning 2013 Stadt Hamburg 13 GRUNDUNDERSÖKNING Malmö stad, Malmö kommun Skåne län Skånearkeologi Rapport 2013:11 Per Sarnäs Arkeologisk förundersökning 2013 Stadt Hamburg 13 GRUNDUNDERSÖKNING

Läs mer

Arkeologisk förundersökning för Torrekulla Golf

Arkeologisk förundersökning för Torrekulla Golf UV VÄST RAPPORT 2003:17 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING Arkeologisk förundersökning för Torrekulla Golf Västergötland, Mölndals kn, Fässbergs sn, Alvered 1:8, 1:9, 1:18 och 1:5, RAÄ 116 och del av RAÄ 115

Läs mer

Rapport 2013:25. En schaktkontroll vid Kvarteret Kyrkogärdet 4 Sigtuna

Rapport 2013:25. En schaktkontroll vid Kvarteret Kyrkogärdet 4 Sigtuna Rapport 2013:25 En schaktkontroll vid Kvarteret Kyrkogärdet 4 Sigtuna Arkeologisk förundersökning i form av schaktkontroll inom Sigtuna stadslager RAÄ 195, Sigtuna socken och kommun, Uppland. Johan Runer

Läs mer

Skävesund. Intill gravfältet Glanshammar 4:1. Arkeologisk utredning. Skävesund 8:3 Glanshammar socken Örebro kommun Närke.

Skävesund. Intill gravfältet Glanshammar 4:1. Arkeologisk utredning. Skävesund 8:3 Glanshammar socken Örebro kommun Närke. Kulturmiljövård Mälardalen Rapport 2010:50 Skävesund Intill gravfältet Glanshammar 4:1 Arkeologisk utredning Skävesund 8:3 Glanshammar socken Örebro kommun Närke Jenny Holm Innehåll Sammanfattning... 1

Läs mer

Rävsnäs. Kabelschakt vid stensättningar. Förundersökning i form av schaktningsövervakning

Rävsnäs. Kabelschakt vid stensättningar. Förundersökning i form av schaktningsövervakning Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2013:73 Rävsnäs Kabelschakt vid stensättningar Förundersökning i form av schaktningsövervakning Toresund 48:1, 376 och 380 Rävsnäs 3:8 Toresunds socken Strängnäs kommun

Läs mer

Nättraby 4:1. Nättraby socken, Karlskrona kommun. Särskild arkeologisk undersökning

Nättraby 4:1. Nättraby socken, Karlskrona kommun. Särskild arkeologisk undersökning Nättraby 4:1 Nättraby socken, Karlskrona kommun Särskild arkeologisk undersökning Blekinge museum rapport 2007:21 Karl-Axel Björkqvist/ Ancela Backman Bakgrund Med anledning av ombyggnad av väg E22 (E66),

Läs mer

Blekinge museum rapport 2011:5

Blekinge museum rapport 2011:5 Siretorp, RAÄ 61 Siretorp 9:23, Mjällby socken Sölvesborgs kommun Arkeologisk förundersökning Blekinge museum rapport 2011:5 Åsa Alering 2 Innehåll Inledning s. 5 Bakgrund s. 5 Kunskapsläget s. 6 Syfte

Läs mer

Gärdslätt Västergård 2:13

Gärdslätt Västergård 2:13 Rapport 2008:47 Arkeologisk förundersökning Gärdslätt Västergård 2:13 RAÄ 159 Rinna socken Boxholms kommun Östergötlands län Viktoria Björkhager Ö S T E R G Ö T L A N D S L Ä N S M U S E U M A V D E L

Läs mer

. M Uppdragsarkeologi AB B

. M Uppdragsarkeologi AB B C. M Uppdragsarkeologi AB B C. M Uppdragsarkeologi AB B Omslagsbilden visar platsen för förundersökningen, Västra Brobys kyrka, markerad med röd ellips på utdrag ur Skånska Rekognosceringskartan 1812-1820.

Läs mer

Rapport 2014:7. Mansdala 3:13. Vä socken, Kristianstads kommun. Arkeologisk förundersökning 2013. Therese Ohlsson

Rapport 2014:7. Mansdala 3:13. Vä socken, Kristianstads kommun. Arkeologisk förundersökning 2013. Therese Ohlsson Rapport 2014:7 Mansdala 3:13 Vä socken, Kristianstads kommun Arkeologisk förundersökning 2013 Therese Ohlsson Rapport 2014:7 Mansdala 3:13 Vä socken, Kristianstads kommun Arkeologisk förundersökning 2013

Läs mer

Arkeologisk rapport från Göteborgs Stadsmuseum 2007:43

Arkeologisk rapport från Göteborgs Stadsmuseum 2007:43 Arkeologisk rapport från Göteborgs Stadsmuseum 2007:43 Undersökning: Säve, Albatross golfbana Lst:s dnr: 220-907-96, 220-18406-2001 Ansvarig institution: Göteborgs Stadsmuseum Ansvarig för undersökningen:

Läs mer

BILAGA 10 ARKEOLOGISK UTREDNING PÅ GOTLAND

BILAGA 10 ARKEOLOGISK UTREDNING PÅ GOTLAND BILAGA 10 ARKEOLOGISK UTREDNING PÅ GOTLAND AVDELNINGEN FÖR KULTURMILJÖ The Gotland Museum, Dept. of Cultural Heritage Management Gotlands Museum dnr: 2012-570-2 Arkeologisk utreding steg 2 i Västerhejde

Läs mer

Nederby Vallby. Schaktningsövervakning vid bytomt. Förundersökning och arkeologisk utredning etapp 2

Nederby Vallby. Schaktningsövervakning vid bytomt. Förundersökning och arkeologisk utredning etapp 2 Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2014:4 Nederby Vallby Schaktningsövervakning vid bytomt Förundersökning och arkeologisk utredning etapp 2 Fornlämning Vallby 104:1 och Nederby bytomt Nederby 1:15 Vallby

Läs mer

Ny småhusbebyggelse i Unnerstad

Ny småhusbebyggelse i Unnerstad Rapport 2011:15 Arkeologisk förundersökning Ny småhusbebyggelse i Unnerstad Intill RAÄ 16 Unnerstad 2:1 Gammalkils socken Linköpings kommun Östergötlands län Olle Hörfors Ö S T E R G Ö T L A N D S M U

Läs mer

Kullbäckstorp i Härryda

Kullbäckstorp i Härryda UV RAPPORT 2013:73 ARKEOLOGISK UTREDNING Kullbäckstorp i Härryda Västra Götalands län, Västergötland, Härryda kommun, Råda socken, Kullbäckstorp 2:2 med flera Glenn Johansson UV RAPPORT 2013:73 ARKEOLOGISK

Läs mer

Lindholmen/Söderstjärna Karlskrona 4:17, 4:48 och 2:29

Lindholmen/Söderstjärna Karlskrona 4:17, 4:48 och 2:29 Lindholmen/Söderstjärna Karlskrona 4:17, 4:48 och :9 Karlskrona socken, Karlskrona kommun Arkeologisk förundersökning Blekinge museum rapport 009:34 Mikael Henriksson Redovisning av utförd arkeologisk

Läs mer

Vagnhall vid Finspångs Golfklubb

Vagnhall vid Finspångs Golfklubb Rapport 2008:55 Arkeologisk förundersökning Vagnhall vid Finspångs Golfklubb RAÄ 30 Viberga 4:4 Risinge socken Finspångs kommun Östergötlands län Viktoria Björkhager Mats Magnusson Ö S T E R G Ö T L A

Läs mer

Dränering invid ett äldre järnåldersgravfält

Dränering invid ett äldre järnåldersgravfält Rapport 2012:16 Arkeologisk förundersökning Dränering invid ett äldre järnåldersgravfält Rogslösa 4:2 Rogslösa socken Vadstena kommun Östergötlands län Emma Karlsson Ö S T E R G Ö T L A N D S M U S E U

Läs mer

Arkeologisk förundersökning i källare, Kirsten Munk 1, Halmstad stad

Arkeologisk förundersökning i källare, Kirsten Munk 1, Halmstad stad A R K E O L O G I S K F Ö R U N D E R S Ö K N I N G 2 0 14 Fredrik Larsson Arkeologisk förundersökning i källare, Kirsten Munk 1, Halmstad stad Halland, Halmstad stad, Kirsten Munk 1, Kv. Kirsten Munk,

Läs mer

Ulrika 3 Kungsholms kyrkogård Arkeologisk förundersökning

Ulrika 3 Kungsholms kyrkogård Arkeologisk förundersökning Ulrika 3 Kungsholms kyrkogård STOCKHOLM RAÄ 103 Arkeologisk förundersökning Kerstin Söderlund, John Wändesjö (foto) Kerstin Söderlund (text) Omslagsbild: Karta över Kungsholmens församling 1847. Stadsmuseet

Läs mer

Fjärrvärmeanslutningar i Arboga

Fjärrvärmeanslutningar i Arboga Kulturmiljövård Mälardalen Rapport 2006:57 Fjärrvärmeanslutningar i Arboga Förundersökning i form av schaktningsövervakning RAÄ 34 Soopiska gården 2, Fältskären 2 och 3 samt Storgatan Arboga stadsförsamling

Läs mer

Ett 1700-talslager i Östhammar

Ett 1700-talslager i Östhammar Arkeologisk schaktningsövervakning Ett 1700-talslager i Östhammar Schaktningsarbeten för bergvärme i kv Kopparslagaren Raä 141 Östhammar 30:3 Kv Kopparslagaren Östhammar Uppland ROBIN OLSSON 2 Arkeologisk

Läs mer

Fyra vindkraftverk vid Läppe

Fyra vindkraftverk vid Läppe Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2011:41 Fyra vindkraftverk vid Läppe Särskild utredning Blomsterhult 1:8 och Stavhälla 1:7 m.fl. Västra Vingåkers och Österåkers socken Vingåkers kommun Södermanland

Läs mer

Kvarteret Sjötullen, Norrtälje

Kvarteret Sjötullen, Norrtälje Kvarteret Sjötullen, Norrtälje Arkeologisk förundersökning RAÄ 42, fastigheten Sjötullen 4, Norrtälje stad och kommun, Uppland Rapport PM 2008:6 Kjell Andersson Sammanfattning Stockholms läns museum har

Läs mer

Byte av VA-ledningar i Stora Kyrkogatan, Köping

Byte av VA-ledningar i Stora Kyrkogatan, Köping Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2013:9 Byte av VA-ledningar i Stora Kyrkogatan, Köping Arkeologisk antikvarisk kontroll Fornlämning Köping 148:1 Stora Kyrkogatan Köpings stadsförsamling Köpings kommun

Läs mer

GENOM DIKE OCH VÄG BREDBANDSSCHAKTNING VID ANSTALTEN RAPPORT 2015:46 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING

GENOM DIKE OCH VÄG BREDBANDSSCHAKTNING VID ANSTALTEN RAPPORT 2015:46 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING RAPPORT 2015:46 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING GENOM DIKE OCH VÄG BREDBANDSSCHAKTNING VID ANSTALTEN RAÄ 31:1 OCH 32:1 ÖSTANÅ 6:1 SKÄNNINGE STAD MJÖLBY KOMMUN ÖSTERGÖTLANDS LÄN ROGER LUNDGREN Genom dike och

Läs mer

Arkeologisk schaktningsövervakning. Kvarteret Rosenberg. RAÄ 88 Kvarteret Rosenberg Uppsala Uppland. Bent Syse 2003:13

Arkeologisk schaktningsövervakning. Kvarteret Rosenberg. RAÄ 88 Kvarteret Rosenberg Uppsala Uppland. Bent Syse 2003:13 Arkeologisk schaktningsövervakning Kvarteret Rosenberg RAÄ 88 Kvarteret Rosenberg Uppsala Uppland Bent Syse 2003:13 Arkeologisk schaktningsövervakning Kvarteret Rosenberg RAÄ 88 Kvarteret Rosenberg Uppsala

Läs mer

Malmliknande jord från Norr Amsberg

Malmliknande jord från Norr Amsberg UV GAL PM 2012:10 GEOARKEOLOGISK UNDERSÖKNING Malmliknande jord från Norr Amsberg Okulär analys av material från en möjlig järnframställningsplats Dalarna, Borlänge kn, Stora Tuna sn, RAÄ 545:1 & 1012

Läs mer

Tvärschakt i Korpgatan

Tvärschakt i Korpgatan Rapport 2012:34 Arkeologisk förundersökning Tvärschakt i Korpgatan RAÄ 5 Korpgatan Skänninge stad Mjölby kommun Östergötlands län Mats Magnusson Ö S T E R G Ö T L A N D S M U S E U M AVDELNINGEN FÖR ARKEOLOGI

Läs mer

Jordvärme vid Vreta kloster

Jordvärme vid Vreta kloster Rapport 2011:30 Arkeologisk förundersökning Jordvärme vid Vreta kloster Klostergården 1:8 Vreta klosters socken Linköpings kommun Östergötlands län Emma Karlsson Ö S T E R G Ö T L A N D S M U S E U M A

Läs mer

Gamla staden 7:1 Helsingborgs kommun

Gamla staden 7:1 Helsingborgs kommun UV SYD RAPPORT 2005:2 ARKEOLOGISK UTREDNING Gamla staden 7:1 Helsingborgs kommun Skåne, Helsingborg, Gamla staden 7:1 Magnus Andersson Kolumntitel 1 Riksantikvarieämbetet Avdelningen för arkeologiska undersökningar

Läs mer

Sex schakt i Ruddammsgatan, Eskilstuna

Sex schakt i Ruddammsgatan, Eskilstuna ARKEOLOGGRUPPEN AB, RAPPORT 2015:15 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING Sex schakt i Ruddammsgatan, Eskilstuna RAÄ 554:1, 556:1, Fristaden 1:6, Tunafors 1:6 och Tunafors 1:1 Esilkstuna socken och kommun, Södermanland

Läs mer

Gatubelysning i Skänninge

Gatubelysning i Skänninge Rapport 2010:84 Arkeologisk förundersökning Gatubelysning i Skänninge RAÄ 5 Bjälbogatan/Mjölbygatan Skänninge stad Mjölby kommun Östergötlands län Olle Hörfors Ö S T E R G Ö T L A N D S L Ä N S M U S E

Läs mer

FÖRRÅD I NYBO. Arkeologisk förundersökning. Nybo 2:2 RAÄ 31:2 Valbo socken Gävle kommun Gästrikland 2015. Inga Blennå

FÖRRÅD I NYBO. Arkeologisk förundersökning. Nybo 2:2 RAÄ 31:2 Valbo socken Gävle kommun Gästrikland 2015. Inga Blennå Rapport Länsmuseet Gävleborg 2015:14 FÖRRÅD I NYBO Arkeologisk förundersökning Nybo 2:2 RAÄ 31:2 Valbo socken Gävle kommun Gästrikland 2015 Inga Blennå FÖRRÅD I NYBO Arkeologisk förundersökning Nybo 2:2

Läs mer

Bilaga 3 sektionsritningar, skala 1:40

Bilaga 3 sektionsritningar, skala 1:40 Bilaga 3 sektionsritningar, skala 1:40 Schakt I, sektion 9. Lagerbeskrivning: 1. Gråbrun, lerig och grusig mylla med inslag av bl a tegelflis, 2. Ljust brungrå lera med inslag av grus. =18, 3. Gråbrun,

Läs mer

Kulturlager från 1700-talet i Köpmangatan

Kulturlager från 1700-talet i Köpmangatan UV RAPPORT 2014:47 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING I FORM AV SCHAKTKONTROLL Kulturlager från 1700-talet i Köpmangatan Södermanlands län; Södermanland; Eskilstuna kommun; Eskilstuna stad, Eskilstuna 554:1 Katarina

Läs mer

Schaktning i kv Ärlan

Schaktning i kv Ärlan Schaktning i kv Ärlan RAÄ 313, Kv Ärlan 2, Vimmerby stad och kommun, Småland Arkeologisk förundersökning 1995 Veronica Palm Rapport November 2007 Kalmar läns museum & Stift. Västerviks Museum Stads-GIS

Läs mer

Rapport 2015:6. Hove 9, Åhus. Fornlämning nr 23 i Åhus socken, Kristianstad kommun Arkeologisk förundersökning, 2015.

Rapport 2015:6. Hove 9, Åhus. Fornlämning nr 23 i Åhus socken, Kristianstad kommun Arkeologisk förundersökning, 2015. Rapport 2015:6 Hove 9, Åhus Fornlämning nr 23 i Åhus socken, Kristianstad kommun Arkeologisk förundersökning, 2015. Thomas Linderoth Rapport 2015:6 Hove 9, Åhus Fornlämning nr 23 i Åhus socken, Kristianstad

Läs mer

Apotekargatan Återuppgrävda gamla elschakt

Apotekargatan Återuppgrävda gamla elschakt Rapport 2010:104 Arkeologisk förundersökning i form av schaktövervakning Apotekargatan Återuppgrävda gamla elschakt RAÄ 153 Apotekargatan Linköpings stad och kommun Östergötlands län Olle Hörfors Ö S T

Läs mer

Bergvärme till Kläckeberga kyrka

Bergvärme till Kläckeberga kyrka Bergvärme till Kläckeberga kyrka Kläckeberga socken, Kalmar Kommun, Småland Förundersökning, 2006 Cecilia Ring Rapport Juni 2007 Kalmar läns museum RAPPORT Datum KLM obj nr 06/26 KLM dnr 33-724-05 Lst

Läs mer

DOKUMENTATION I SAMBAND MED GRUNDLÄGGNING AV BASTIONSSEGMENT, RAÄ

DOKUMENTATION I SAMBAND MED GRUNDLÄGGNING AV BASTIONSSEGMENT, RAÄ Arkeologisk förundersökning i form av schaktningsövervakning 2008 Östra Kurtin DOKUMENTATION I SAMBAND MED GRUNDLÄGGNING AV BASTIONSSEGMENT, RAÄ 19:2 Malmö stad Skåne län Malmö Kulturmiljö Enheten för

Läs mer

A1108. Fig. 62. a. A1108 profil ritad från väst. Skala 1:20. b. A1108 i plan fotograferad från norr. Foto: Markus Andersson.

A1108. Fig. 62. a. A1108 profil ritad från väst. Skala 1:20. b. A1108 i plan fotograferad från norr. Foto: Markus Andersson. N A1108 S Gråsvart mylla (torv) Mörkbrunt sandlager med kvarts Gulbrunt morängrus Stenar något framför profilen 0 1 m Fig. 62. a. A1108 profil ritad från väst. Skala 1:20. b. A1108 i plan fotograferad

Läs mer

Renovering av Villie kyrka

Renovering av Villie kyrka Rapport 2015:18 Renovering av Villie kyrka Fornlämning nr 20:1, Villie socken, Skurups kommun Arkeologisk förundersökning, 2015. Thomas Linderoth Rapport 2015:18 Renovering av Villie kyrka Fornlämning

Läs mer

Östra Rom. Arkeologisk förundersökning Östra Rom 2:12, Svarteborgs socken, Munkedals kommun Agneta Gustafsson Bohusläns museum Rapport 2010:11

Östra Rom. Arkeologisk förundersökning Östra Rom 2:12, Svarteborgs socken, Munkedals kommun Agneta Gustafsson Bohusläns museum Rapport 2010:11 Östra Rom Arkeologisk förundersökning Östra Rom 2:12, Svarteborgs socken, Munkedals kommun Agneta Gustafsson Bohusläns museum Rapport 2010:11 Östra Rom Enskild väg invid ny E6 Arkeologisk förundersökning

Läs mer

Schakt för bergvärme vid Tysslinge kyrka

Schakt för bergvärme vid Tysslinge kyrka uv MITT, rapport 2010:23 arkeologisk undersökning Schakt för bergvärme vid Tysslinge kyrka Närke; Tysslinge socken; Tysslinge 29:2 Katarina Appelgren uv MITT, rapport 2010:23 arkeologisk undersökning

Läs mer

Lilla Nygatan. Arkeologisk förundersökning i form av schaktningsövervakning 2007. Malmö stad RAÄ 20 Skåne län

Lilla Nygatan. Arkeologisk förundersökning i form av schaktningsövervakning 2007. Malmö stad RAÄ 20 Skåne län Arkeologisk förundersökning i form av schaktningsövervakning 2007 Lilla Nygatan Schaktningsövervakning i samband med VA-arbeten Malmö stad RAÄ 20 Skåne län # Malmö Kulturmiljö Enheten för Arkeologi Rapport

Läs mer

kv Pilgrimen 3 A V D E L N I N G E N F Ö R A R K E O L O G I Rapport 2008:54 Arkeologisk förundersökning

kv Pilgrimen 3 A V D E L N I N G E N F Ö R A R K E O L O G I Rapport 2008:54 Arkeologisk förundersökning Rapport 2008:54 Arkeologisk förundersökning kv Pilgrimen 3 RAÄ 14 Söderköpings stad och kommun Östergötlands län Emma Karlsson Ö S T E R G Ö T L A N D S L Ä N S M U S E U M A V D E L N I N G E N F Ö R

Läs mer

Arkeologisk förundersökning inför golfbana i Alvered Balltorp

Arkeologisk förundersökning inför golfbana i Alvered Balltorp UV VÄST RAPPORT 2002:12 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING Arkeologisk förundersökning inför golfbana i Alvered Balltorp Västergötland, Mölndal socken, Alvered 1:8 m.fl., RAÄ 115 och RAÄ 116 Mats Lindqvist UV

Läs mer

Torggatan/Västra Ringgatan

Torggatan/Västra Ringgatan Antikvarisk kontroll Torggatan/Västra Ringgatan Flyttning av dagvattenbrunn Raä 26 Torggatan och Västra Ringgatan Enköping Uppland Joakim Kjellberg 2005:09 Antikvarisk kontroll Torggatan/Västra Ringgatan

Läs mer

. M Uppdragsarkeologi AB B

. M Uppdragsarkeologi AB B C. M Uppdragsarkeologi AB B 2 C. M Uppdragsarkeologi AB B 3 Med anledning av beslut från Länsstyrelsen i Skåne län inför vatten- och avloppsarbete inom fastigheterna Fulltofta 33:19, 36:1 och Osbyholm

Läs mer

Velinga vindkraft BILAGA 6. VATTENFALL VIND AB Bilaga till punkt 5, beskrivning av positionerna utifrån natur- kultur och infraperspektiv.

Velinga vindkraft BILAGA 6. VATTENFALL VIND AB Bilaga till punkt 5, beskrivning av positionerna utifrån natur- kultur och infraperspektiv. BILAGA 6 2013-09-23 VATTENFALL VIND AB Bilaga till punkt 5, beskrivning av positionerna utifrån natur- kultur och infraperspektiv. Velinga vindkraft Pär Connelid Kula HB Förord Den kulturhistoriska analysen

Läs mer

Kräcklinge kyrka. Särskild arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning. Kräcklinge 10:1 Kräcklinge socken Närke.

Kräcklinge kyrka. Särskild arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning. Kräcklinge 10:1 Kräcklinge socken Närke. Kulturmiljövård Mälardalen Rapport 2009:5 Kräcklinge kyrka Särskild arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning Kräcklinge 10:1 Kräcklinge socken Närke Ulf Alström Kräcklinge kyrka Särskild

Läs mer

Schaktning för ny telekabel i Ekängen och Sofi elund

Schaktning för ny telekabel i Ekängen och Sofi elund Rapport 2009:26 Arkeologisk förundersökning Schaktning för ny telekabel i Ekängen och Sofi elund RAÄ 296 Rystad socken Linköpings kommun Östergötlands län Petter Nyberg Ö S T E R G Ö T L A N D S L Ä N

Läs mer

Schaktövervakning intill RAÄ 419

Schaktövervakning intill RAÄ 419 Rapport 2013:74 Arkeologisk förundersökning Schaktövervakning intill RAÄ 419 Intill RAÄ 419 Vasastaden 1:1 Linköpings stad och kommun Östergötlands län Petter Nyberg Ö S T E R G Ö T L A N D S M U S E U

Läs mer

VARAMON I MOTALA ÖVERSIKTLIG GEOTEKNISK UTREDNING

VARAMON I MOTALA ÖVERSIKTLIG GEOTEKNISK UTREDNING VARAMON I MOTALA ÖVERSIKTLIG GEOTEKNISK UTREDNING Planskede Beställare: Motala kommun WSP uppdrag 10130414 2010-01-27 WSP Östergötland Linda Blied Ewald Ericsson Geotekniker Geotekniker WSP Samhällsbyggnad

Läs mer

Kvarteret Artilleristallet 32:8

Kvarteret Artilleristallet 32:8 UV VÄST RAPPORT 2000:1 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING Kvarteret Artilleristallet 32:8 Västergötland, Göteborg, fornlämning 216, inom Vallgraven Göte Nilsson Schönborg UV VÄST RAPPORT 2000:1 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING

Läs mer

Rapport 2014:33. Färlöv 76:10 m fl. Arkeologisk förundersökning 2013. Ylva Wickberg

Rapport 2014:33. Färlöv 76:10 m fl. Arkeologisk förundersökning 2013. Ylva Wickberg Rapport 2014:33 Färlöv 76:10 m fl. Arkeologisk förundersökning 2013 Ylva Wickberg Rapport 2014:33 Färlöv 76:10 m fl. Arkeologisk förundersökning 2013 Ylva Wickberg Fornlämningsnr: 1 Färlöv 76:10 m fl.,

Läs mer

Rapport 2014:5. Väktaren 4. Arkeologisk förundersökning 2013. Fredrik Grehn

Rapport 2014:5. Väktaren 4. Arkeologisk förundersökning 2013. Fredrik Grehn Rapport 2014:5 Väktaren 4 Arkeologisk förundersökning 2013 Fredrik Grehn Rapport 2014:5 Väktaren 4 Arkeologisk förundersökning 2013 Fredrik Grehn Fornlämningsnr: 20 Väktaren 4, Malmö stad Malmö kommun

Läs mer

Särskild arkeologisk undersökning av fornlämning Raä 847 inom fastigheten Solberg 4:97, Njurunda socken, Sundsvalls kommun.

Särskild arkeologisk undersökning av fornlämning Raä 847 inom fastigheten Solberg 4:97, Njurunda socken, Sundsvalls kommun. Särskild arkeologisk unders sökning av fornlämning Raä 847 inom fastigheten Solberg 4:97, Njurunda socken, Sundsvalls kommun. Fornlämning: Raä 847, Fastighet: Solberg 4:97, Socken: Njurunda, Kommun: Sundsvall,

Läs mer

Bilagor. Bilaga 1. Husbeskrivningar

Bilagor. Bilaga 1. Husbeskrivningar Bilagor Bilaga 1. Husbeskrivningar Nyckel till husbeskrivningarna Hur husbeskrivningar är utformade i rapporter kan variera kraftigt från fall till fall, från avskalade tabelliknande redovisningar till

Läs mer

El till 3G-mast vid Fågelberg

El till 3G-mast vid Fågelberg Rapport 2013:51 Arkeologisk utredning etapp 2 El till 3G-mast vid Fågelberg Invid RAÄ 68 Fågelberg 1:4 Vikingstad socken Linköping kommun Östergötlands län Marie Ohlsén Ö S T E R G Ö T L A N D S M U S

Läs mer

. M Uppdragsarkeologi AB B

. M Uppdragsarkeologi AB B C. M Uppdragsarkeologi AB B 2 C. M Uppdragsarkeologi AB B 3 Med anledning av beslut från Länsstyrelsen i Skåne län inför markingrepp inom Örja kyrkogård, fastigheten Örja 32:1, RAÄ 9 i Örja socken och

Läs mer

Arboga kök Stockholms stad, RAÄ 843 Arkeologisk schaktövervakning 2014

Arboga kök Stockholms stad, RAÄ 843 Arkeologisk schaktövervakning 2014 Arboga kök Stockholms stad, RAÄ 843 Arkeologisk schaktövervakning 2014 John Hedlund Omslagsbild: Arboga kök 1962 fotograferat från ONO av Lennart af Petersens (SSM F68682). Stadsmuseet Box 15025 104 65

Läs mer

Rapport 2011:19. Färlöv 19:3. Färlövs socken, Kristianstads kommun. Arkeologisk utredning 2011. Joakim Frejd

Rapport 2011:19. Färlöv 19:3. Färlövs socken, Kristianstads kommun. Arkeologisk utredning 2011. Joakim Frejd Rapport 2011:19 Färlöv 19:3 Färlövs socken, Kristianstads kommun. Arkeologisk utredning 2011 Joakim Frejd Rapport 2011:19 Färlöv 19:3 Arkeologisk utredning 2011 Joakim Frejd Färlöv 19:3, Färlövs socken

Läs mer

Järntorget i Örebro. Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning

Järntorget i Örebro. Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning Kulturmiljövård Mälardalen Rapport 2010:33 Järntorget i Örebro Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning Fornlämning Örebro 83:1 Järntorget Olaus Petri församling Örebro kommun Närke Ulf

Läs mer

Ledningsbyte i Bråfors bergsmansgård

Ledningsbyte i Bråfors bergsmansgård Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2011:50 Ledningsbyte i Bråfors bergsmansgård Arkeologisk förundersökning i form av schaktningsövervakning RAÄ 80:1 Bråfors 1:13 Norbergs socken Norbergs kommun Västmanland

Läs mer

Den gamla muren tittar fram

Den gamla muren tittar fram Den gamla muren tittar fram Arkeologisk förundersökning 2009 Odengatan, Kalmar socken, Kalmar kommun Cecilia Ring KALMAR LÄNS MUSEUM Arkeologisk rapport 2009:55 Gärdslösa kyrka Kalmar läns museum Den

Läs mer

Schaktning för fjärrvärme vid Köpings museum

Schaktning för fjärrvärme vid Köpings museum Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2011:38 Schaktning för fjärrvärme vid Köpings museum Arkeologisk förundersökning i form av schaktningövervakning Fornlämning Köping 148:1 Kvarteret Huld Köpings stadsförsamling

Läs mer

RAPPORT över Arkeologisk undersökning av RAÄ 565, boplatsvall, Umeå sn och kn, Västerbottens län.

RAPPORT över Arkeologisk undersökning av RAÄ 565, boplatsvall, Umeå sn och kn, Västerbottens län. RAPPORT över Arkeologisk undersökning av RAÄ 565, boplatsvall, Umeå sn och kn, Västerbottens län. BERIT ANDERSSON November 2001 Rapport över arkeologisk undersökning av RAÄ 565, Umeå sn. & kn, Västerbottens

Läs mer

Stadt Hamburg 13, fornlämning nr 20

Stadt Hamburg 13, fornlämning nr 20 Arkeologisk förundersökning 2014 Stadt Hamburg 13, fornlämning nr 20 KÄLLARDRÄNERING Malmö stad, Malmö kommun Skåne län Skånearkeologi Rapport 2014:9 Per Sarnäs Arkeologisk förundersökning 2014 Stadt

Läs mer

Schaktövervakning inför Va-ledning på Tryggestad 3:1 m fl

Schaktövervakning inför Va-ledning på Tryggestad 3:1 m fl Schaktövervakning inför Va-ledning på Tryggestad 3:1 m fl Förundersökning 2010 Tryggestad 3:1, Borgholms kommun, Räpplinge socken, Öland Cecilia Ring KALMAR LÄNS MUSEUM Arkeologisk rapport 2010:14 Gärdslösa

Läs mer

FORNMINNES- Information till alla fornminnesintresserade.

FORNMINNES- Information till alla fornminnesintresserade. FORNMINNES- Information till alla fornminnesintresserade. Utges genom Täby Hembygdsförenings fornminnessektion. NYTT ISSN 2001-3493 Nr 6 Årgång 6 maj 2014 Text, bild, ansvarig utgivare: Leif Grönwall Broby

Läs mer

Rapport 2010:5. Fosie kyrka. Arkeologisk förundersökning 2009. Per Sarnäs

Rapport 2010:5. Fosie kyrka. Arkeologisk förundersökning 2009. Per Sarnäs Rapport 2010:5 Fosie kyrka Arkeologisk förundersökning 2009 Per Sarnäs Rapport 2010:5 Fosie kyrka Arkeologisk förundersökning 2009 Per Sarnäs Fornlämningsnr: 95 Fosie 165:16, Fosie socken Malmö kommun

Läs mer

Backanäset i Töcksmark socken

Backanäset i Töcksmark socken , Töcksmark, 2006, startsida Tre värmländska gravar och ett bröstvärn från 1905 Från mitten av augusti och fyra veckor framåt grävde vi ut tre gravar från forntiden på en bit utanför Töcksfors samhälle,

Läs mer

En vikingatida härd i Strandskogen

En vikingatida härd i Strandskogen En vikingatida härd i Strandskogen Arkeologisk förundersökning 2011 Strandskogen 10:6 och 10:7, Glömminge socken, Öland Ulrika Söderström KALMAR LÄNS MUSEUM Arkeologisk rapport 2012:4 Gärdslösa kyrka

Läs mer

Uppdrag: Medverkande. Revideringar. Tyréns AB. 253909, Geoteknik Kantgatan detaljplan. Titel på rapport: Markteknisk undersökningsrapport

Uppdrag: Medverkande. Revideringar. Tyréns AB. 253909, Geoteknik Kantgatan detaljplan. Titel på rapport: Markteknisk undersökningsrapport Uppdrag: 253909, Geoteknik Kantgatan detaljplan Titel på rapport: Markteknisk undersökningsrapport Status: Slutrapport Datum: 2014-03-13 Medverkande Beställare: Kontaktperson: Skellefteå kommun Jonas Johansson

Läs mer

Unnaryd Fiber Ekonomisk Förening

Unnaryd Fiber Ekonomisk Förening Unnaryd Fiber Ekonomisk Förening Fornlämningar Bedömning Fast fornlämning Se kommentar till respektive fornlämning. Bevakningsobjekt, Uppgift om, Övrig kulturhistorisk lämning Se kommentar till respektive

Läs mer

Dränering av Bjuvs kyrka

Dränering av Bjuvs kyrka Rapport 2010:31 Dränering av Bjuvs kyrka Arkeologisk förundersökning 2010 Jan Kockum Rapport 2010:31 Dränering av Bjuvs kyrka Arkeologisk förundersökning 2010 Jan Kockum Fornlämningsnr: 35 Bjuvs kyrka,

Läs mer

Schaktövervakning intill Bastion St Erik Arkeologisk förundersökning 2014 Gamla stan 2:4, Kalmar stad och kommun, Småland

Schaktövervakning intill Bastion St Erik Arkeologisk förundersökning 2014 Gamla stan 2:4, Kalmar stad och kommun, Småland Schaktövervakning intill Bastion St Erik Arkeologisk förundersökning 2014 Gamla stan 2:4, Kalmar stad och kommun, Småland Cecilia Ring KALMAR LÄNS MUSEUM Arkeologisk rapport 2014 Gärdslösa kyrka Kalmar

Läs mer

Holländaregatan i Marstrand

Holländaregatan i Marstrand UV VÄST RAPPORT 2000:13 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING Holländaregatan i Marstrand en arkeologisk förundersökning i delar av Holländaregatan Kyrkogatan Bohuslän, Marstrand socken, RAÄ 32 Carina Bramstång

Läs mer

*WXTI\[TÃUVQVOIZ ^QL 4IZ[T]VLI

*WXTI\[TÃUVQVOIZ ^QL 4IZ[T]VLI Ingeborg Svensson Ingeborg Svensson Figur 1. Översiktskarta över Södermanlands län med kommuner, större orter, vägar och angränsande län. Undersökningsområdets geografiska belägenhet är markerat med

Läs mer

Hårnacka. Arkeologisk utredning, etapp 1 Hårnacka 2:7, 3:2, Estuna sn Norrtälje kommun, Uppland. sau rapport 2009:12. Emma Sjöling

Hårnacka. Arkeologisk utredning, etapp 1 Hårnacka 2:7, 3:2, Estuna sn Norrtälje kommun, Uppland. sau rapport 2009:12. Emma Sjöling Hårnacka Arkeologisk utredning, etapp 1 Hårnacka 2:7, 3:2, Estuna sn Norrtälje kommun, Uppland sau rapport 2009:12 Emma Sjöling Hårnacka Arkeologisk utredning, etapp 1 Hårnacka 2:7, 3:2, Estuna sn Norrtälje

Läs mer