Sammanställning av enkät och intervjuer med medlemsföretagen i Automation Region

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sammanställning av enkät och intervjuer med medlemsföretagen i Automation Region"

Transkript

1 Sammanställning av enkät och intervjuer med medlemsföretagen i Automation Region Medlemsföretagen i AR är nöjda med nätverkets aktiviteter hittills. Det finns dock en betydande enighet om att nätverket bör utvecklas till ett kluster. Detta innebär en väsentlig ambitionshöjning. Det finns klara förväntningar och konkreta förslag inom en rad områden: - marknadsföring, affärsmöjligheter, gemensam produkt/tjänsteutveckling, mässor - kompetens, rekrytering, arbetsmarknad - FoU, innovationer, gemensam utveckling av nya koncept och idéer med MDH - ramvillkor, politisk påverkan - geografiska noder På uppdrag av styrelse och processledning i Automation Region och som ett led i följeforskningen har jag genomfört en undersökning av medlemsföretagen syn på AR som underlag för styrelsens strategidiskussion den 19 februari. Totalt har 16 kontaktpersoner representerande AR medlemsföretag svarat på en enkel enkät med 8 frågor (se nedan) och därefter låtit sig intervjuas under minuter. Undersökningen genomfördes under januari och februari Varför är du/ditt företag med i AR? Det vanligaste svaret på denna fråga är: för att utveckla affärerna. Tidshorisonten varierar mellan mycket kort sikt (i år) och mycket lång sikt (säkerställa tillgång på kompetent arbetskraft, leverantörer, samarbetspartners). Ett vanligt svar är också att man vill bidra till att stärka automationsbranschen i vid mening, bygga varumärket eller stärka regionen. Några exempel på svar Grundläggande är att vara med och stödja utveckling av näringslivet i regionen. Detta gäller inte minst tillgång till kvalificerad kompetens på både kort och lång sikt. Vi arbetar med alla tekniska områden varav automation är ett, därför är det naturligt att vara medlem då vi arbetar/samverkar med flera av medlemsföretagen. Vi önskar knyta nya kontakter, öka vår kompetens och förståelse gällande våra kunder. Vi ser en bra möjlighet att nå ut till och träffa kunder och kollegor inom ett av våra verksamhetsområden. För att knyta kontakter och marknadsföra företaget mot potentiella partners och kunder. Bara mjukvara frälser man inte världen med. Vi måste jobba ihop med andra (t o m konkurrenter) för att kunna erbjuda helhetslösningar på kundernas problem. Det finns en stor potential i Västerås. Det viktiga är förstås att vi tjänar pengar på samarbete. Högskolan är inte så viktig för oss i detta sammanhang - har inte tänkt på det, men ska fundera. Detta är ett intresse för hela företaget inte bara Västeråskontoret. Vi är intresserade av alla sektorer, det är många, som har automationskontakter - kundernas kunder kan vara intressanta. AR medlemsenkät Björn Eriksson Ekebacka Konsult AB Sida 1

2 Vår förhoppning är att det skall leda till synergier och samarbeten mellan medlemmarna samt en utveckling för att tydliggöra vår bransch mot omvärlden. Dels mot kunder men framförallt mot unga personer att söka sig till dessa utbildningar som vi sedan kan ha nytta av. Vi jobbar som konsulter inom bl a automationsbranschen - Vi vill ha kontakt med andra företag inom området, kunder - leverantörer - konkurrenter. Vi har jobbat med kompetensnätverk under lång tid. Vi tror på formen att mötas inom ett segment och att det är viktigt att få fokus på det vi gör samt behov av att visa att vi finns. Vi vill få ut vårt företagsnamn. Vi har en rad starka varumärken, men folk vet inte riktigt vad vi står för som företag. Viktigt att kunna få hjälp att utveckla kommunikationslösningar. Smart Grids 2020 är mycket intressant. 2 Varför behövs en satsning av typ AR? Är det ett tillfälligt behov eller ett långsiktigt? Svaren på denna fråga visar på en tydlig vilja att bygga ett automationskluster i Östra Mälardalen. Det finns en betydande insikt om det egna företagets beroende av en samarbetskultur, en fungerande arbetsmarknad, krävande kunder och samarbetspartners, en kompetent och drivande högskola och en aktiv offentlig sektor som bidrar inte bara med finansiering utan även kompetens och nätverk. Betydelsen av att gemensamt bygga något som påverkar ramvillkoren för alla framhävs av många. Hur stort klustret ska vara är dock inte klart. Räcker det med Västerås med omnejd? Eller är det viktigt att vidga området till Gävle-Ludvika-Karlskoga-Nyköping-Stockholm? Eller ännu vidare? Några citat: Skapa debatt och få "strålkastaren" riktad mot vår bransch som få personer känner till. Jag anser att det är ett långsiktigt behov. Mälardalen är starkt! 40% av BNP och stark utveckling, regionen har puls, stark tillväxt inom infrastruktur mm Ser den som en långsiktig satsning. Det är generellt ont om bra mötesplatser för industrin.bör hållas inom 5 mils radie, annars blir restiderna avskräckande. Den är långsiktig. Framgång föder framgång. Utveckling av lokalt näringsliv är långsiktigt vikigt för regionen. Region får inte ses för snävt. Företag från hela Sverige kan vara intressanta. Det viktiga är att det är öppet och frispråkigt. Automationsbegreppet är inte viktigt. Lägg inte möda på semantik. De företag som är med är med och det räcker. Stäng inte ute någon! Förstärka medvetenhet om den egna styrkan, ökad kompetenstillgång. AR kan underlätta globala satsningar för små företag. Det är långsiktigt tänk/satsning som krävs. Gärna utvidgning till Gävle, Nyköping, Karlskoga Långsiktigt behov för oss och för staden/regionen. Vi vill medverka till att markera regionen på kartan. Har visat sig mer långsiktigt än jag trodde. Har varit väldigt lite "affärsprat" i AR. Mer strategi, utbildningssatsningar, PR-aktiviteter etc som självklart är bra men inte skapar debiterbara timmar för oss på kort sikt. AR medlemsenkät Björn Eriksson Ekebacka Konsult AB Sida 2

3 Kan vara bra att fokusera och kommunicera ett teknikområde där man har ett stort kunnande lokalt, erfarenhetsutbyte, affärsutbyte och utveckling. Genom att gå samman kan också mindre företag hamna i större sammanhang. Det finns ett behov att göra Sveriges och Mälardalens kompetens globalt känt. När man kommer till Kina ska de känna till vilka vi är. Västerås är en dålig hemmamarknad för automation. Till 90 % är det Västerås som är intressant. Viktigt att AR inte bara är Västerås Som i alla liknande satsningar så krävs en kontinuerlig utveckling annars avtar intresset. Vi tar alla liknande satsningar för vad det är, fungerar det så är det långsiktigt annars kortsiktigt. Det finns en protektionism i många branscher, man värnar om sina kunder. Det gäller mellan företag, men även inom ett företag. Det är bra att utveckla kunskap om varandras kunder, marknaden är inget nollsummespel, man kan utveckla nya koncept och gemensamt skaffa kunder ingen klarar ensam. Inom 10 år går en tredjedel av arbetskraften i pension. För vissa branscher och företag är omställningen drastisk. Vägverket och Vattenfall mister 40 % på 5 år. Sandvik och Metso börjar inventera teknikkonsulter för man inser att man inte klarar sig själva. Detta innebär ett gigantiskt behov av rekrytering och utbildning. Skolorna släpar som vanligt 10 år efter. AR kan inte lösa dessa problem, men man kan väcka debatt. Praktikplatser är inte problemet, det är handledning av praktikanter som kostar. Om vi kan få AF att betala för handledning av praktikanter är mycket vunnet. Automationsbranschen består av några få stora och väldigt många små aktörer och det kommer att fortsätta vara så. För att få ett större utrymme i det allmänna medvetandet - vilket i sin tur bör leda till större möjligheter att rekrytera etc - så behövs AR även på lång sikt. Helt klart ett långsiktigt behov. Främst avseende tillgång till kompetens. AR har en viktig roll när det gäller utbildning. Satsning på MDH är viktigt. Automation behöver flera kategorier av välutbildade. Det finns ett glapp mellan ing och civing. Det behövs fler aktörer och fler perspektiv. Det är viktigt att kunna belysa hela kedjan, både kund och leverantörsperspektivet. Uppdelningen i fastighets- resp industriautomation är olycklig. Det finns en stor potential i att köra ihop industri och fastighetsautomation. Bilden av automation är för snäv. Automation är t ex viktigt för miljön, att spara energi. En långsiktig satsning gör att vi kommer att hålla oss uppdaterade på vad som händer inom branschen och att vi får lättare att ställa in våra mål. Jobba ihop om internationellt samarbete. Viktigt att det blir ett brett samarbete, både processindustri och elsidan. 3 Vad har du/ni fått ut av medlemskapet? Här blir svaren mer svävande, vilket är naturligt med tanke på att många varit med kort tid. Frukostmöten, seminarier, kontakter framhålls av alla som nyttiga. Några lyfter fram konkreta affärsmöjligheter: AR medlemsenkät Björn Eriksson Ekebacka Konsult AB Sida 3

4 Mer kontakter i dagsläget, vilket är bra på sikt. Även lite dörröppningar på ABB eftersom de sagt de ska stödja de lokala företagen. Vi har fått uppdrag på Bombardier genom kontaktman som vi träffade på frukostmöte. Nya kontakter. Information. Kompetensutveckling. Affärer. Inga konkreta kundprojekt men ett utökat kontaktnätverk än så länge Jag var litet skeptisk i början, men mina förväntningar har överträffats. Vi har skapat en del kontakter inte minst mot skolorna i Västerås. Det är också intressant att följa hur andra företag ser på marknader och framtid. Vi har blivit inbjudna av ABB tillsammans med KTH och MDH Främst kontaktskapande och viss profilering av oss inom automation. Det finns ett öppet klimat i AR. AR har varit dörröppnare in i storföretagen för oss som varit med från start. Tillgång till ett nätverk med andra företag i samma bransch. Tätare möten med högskola och samhälle. Delaktighet i näringslivet. Många, små uppslag, tankar, idéer för egna affärsidéer. 4 Vad är det du/ni saknar/hade förväntat mer av? Här är det främst några av de mindre företagen som hoppats på mer matnyttiga kontakter. Detta har redan noterats och resulterat i den nybildade affärsgruppen: Aktiviteter som leder till affärer: - kontaktdagar och liknande tillfällen, t ex där de mindre bolagen får komma och presentera vad de kan erbjuda för tjänster, produkter etc till de större bolagen. - tillfällen där de medlemmarna presenterar problem, behov, önskade samarbeten, partners och annat som de vill köpa in/söker hjälp med, lite som rekryteringsmässan i Västerås. - någon form av "branschexpo", enklare mötesplats där företagen kan visa upp sin kompetens för varandra. Mer medlemmar i AR från skaran kunder Mer konkreta aktiviteter för att påverka beslutsfattare och ungdomar till att söka sig till tekniska utbildningar Det är svårt att veta vad man uträttat. Vi har saknat inriktningen mot energibranschen som är vårt primära område - mycket handlade om processautomation. Men den senaste tiden har fokuseringen även hamnat på energibranschen - i samband med SmartGrid som är inne just nu. Jag trodde det skulle gå fortare att uppnå ökad synlighet - här finns fortfarande en del att göra Områden/talare som drar mer deltagare - frukostmöten, workshops Högre beslutsfattare med på möten (fler än Erik Oja) Mer konkreta affärsdiskussion. Beror givetvis på rådande konjunktur, men viktigt att även skapa förutsättningar för att göra affärer ihop då det annars lätt blir en ryggdunkarklubb. AR medlemsenkät Björn Eriksson Ekebacka Konsult AB Sida 4

5 Mera hands-on exempel på framgångar som är lokalt/regionalt viktiga Vad gör/bidrar kommun och län med. 5 Vad skulle få dig/er att gå ur AR? Det ska mycket till för att man ska lämna AR helt, men en viss risk för svalnande deltagande finns Att aktivitetsnivån och ARs marknadsvärde skulle sjunka. Dessa typer av nätverk har en tendens att sakta dö ut efter några år. Det behövs nog en nytändning. Det är en svår fas nu med risk för slentrian och sjunkande deltagande. Gå ur är en stark reaktion, men något jag tror är dåligt är om makten fördelas på för få. Det måste vara en bra balans mellan större företag och komponenttillverkare. Det får inte vara 75% konsulter. Då självdör det. Det blir mer professionellt med en större blandning, Om detta kräver större regional spridning så får det väl bli så, men det är inget självändamål att utvidga regionen och öka till 100 medlemmar. Stagnation och ingen aktivitet. Häng inte kvar i ABB - tänket. Alla tycker inte att det är en fördel att ha jobbat 20 år i ABB. Att verksamheten avstannar och att det inte känns att det ger någonting. Om ambitionsnivån sänks - vi bör fortsätta på minst nuvarande nivå. För hög medlemsavgift. Betungande uppdrag som inte ger något tillbaka. 6 Ge exempel på aktiviteter eller arbetsformer som du/ni vill se mer av under år 2010 Denna fråga utlöste stor kreativitet. Här finns en mängd förslag av både strategisk och mer operativ art. Huvudintrycket här är att allt som görs nu ska fortsätta (ibland något effektivare utfört), men förväntningarna är betydligt högre ställda. Lägger man ihop alla förväntningar krävs en flerdubbling av budget och sekretariat och minst av medlemmarnas eget engagemang. Det är förstås ingen enskild medlem som uttrycker den totala önskelistan, men det är heller ingen som bara för fram en enda käpphäst. Mitt intryck är att det finns en bred uppslutning för att höja ribban väsentligt - att bygga ett kluster. Eftersom knytningarna finns lokalt till bl. a högskolan har vi funderingar på att eventuellt skapa några examensarbeten i framtiden och där tror jag AR kan vara en bra part att gå genom. Aktiviteter som kan skapa något utanför Sverige - kanske tillsammans med ett antal andra bolag. Sprida information om varandra - vad gör ni/vi i Danmark, Finland osv. Var skulle vi kunna samarbeta? Företags/studiebesök hos medlemsföretagen. Opretentiösa presentationer av medlemsföretagen och/eller lyckade projekt på morgonmöten. Frukostmöten borde vara mer än lyssna och fika. Mer tid för diskussion. Mer mingeltid! Matchmaking - men då krävs mer tid, annan organisation. Rekryteringsmässa. Hitta företag som bidrar med kompetens som vi behöver. Nå ut till ungdomar kräver ett annat manér, andra metoder. Unga måste se/få en annan bild av automation genom bloggar, twitter, animerad film osv. Detta kostar naturligtvis, men annars når vi inte de unga. Branschträffarna är väldigt bra (t ex frukostmöten, mingelkvällar mm). Att medlemsföretagen frågar varandra då de har behov. Att de stöttar nätverket på olika sätt tex genom att agera dörröppnare. Kontaktdagar - vem ska jag ta kontakt med om.. AR medlemsenkät Björn Eriksson Ekebacka Konsult AB Sida 5

6 Rekryteringsmässa Seminarier i specifika ämnen som är intressant för AR Utbildningar för personal inom ämnen som är intressanta för AR (Typiskt dagskurser upp till 1 veckas kurs). Gärna praktiska saker. Bjuda in till vandras kurser. Ordna kurser i mindre företagsgrupperingar. Min förhoppning utifrån vårt perspektiv är att man skapar nära kundrelationer så vi kan få ut vårt fulla budskap. Trender på kommande branschspecifika konceptlösningar. Kundseminarium där kunderna får komma med sina önskemål samt hur de ser på framtiden. Det kan också vara seminarier t ex om synen på underhåll - avhjälpande, förebyggande- eller kundsystem/crm Inslag om globala satsningar, export - typ Ericssons och Cap Geminis satsning på Indien för sina R&D resp motsatsen typ Scania som har det mesta i Sverige. Låt företag som verkar globalt berätta (ABB, Bombardier). Ta hit Exportrådet. Sedan sitta 3-4 företag/bord och surra. Det handlar om att utveckla svensk automation - inte bara automationsleverantörerna. Därmed är det viktigt att ha med processindustri och verkstadsindustri, kunderna till oss. Vi bör därför se på vad andra kluster gör - t ex Vinnväxt med Robotdalen, ProcessIT och Triple Steelix - och söka samarbete med dem. Vi måste bygga en styrkebas innan vi går ut. Affärsdiskussioner. Hur ska vi gemensamt hitta projekt och affärer. Det kan gälla vindkraft eller hur vi gemensamt ska få hem 20 Mkr från Vinnova för något specifikt område. Att utveckla EMI kräver närmast grundforskning. Det är ett mycket intressant område för flera av oss i AR. Hur man får fram nyckeltal och undviker att slösa tid på att diskutera siffror (jfr frukostmöte med Christer Ramebäck). Matchmaking kan vara bra, men det får inte bli för ytligt. Jag känner de andra ganska bra redan. Alla måste få ut något av att vara med. Småföretagen måste tjäna pengar - nu. Storföretagen måste säkerställa kvalificerad arbetskraft på sikt. Det måste vara både och. Här kan vi vara tydligare inom AR med vilka olika roller vi har. Småföretagen kan vara intressanta för ABB. Vi har inte plats för alla produkter vi vill kunna erbjuda våra kunder. Då är det bra om småföretag kan ta ett produktansvar så att vi kan ta ett större erbjudande än vi själva kan hantera. Jfr ProcessIT som har inte bara 3H utan även ett fjärde ben - Produktägare. Vilken typ av aktiviteter borde vi kunna ha för att få större massmedialt intresse? Riktad marknadsföring mot kundgruppar med intressanta behov. Bjud in en kund (t ex AstraZ) som får berätta om sina behov (också ett sätt att värva medlemmar) Rekryteringen av medlemmar bör fortsätta. Vi saknar en del intressanta aktörer, speciellt slutkunder (Volvo, Scania) och leverantörer av robotanläggningar. Organisera ev subgrupper i Örebro, Strängnäs, Ludvika, Kista om det är för långt att åka till Västerås. Det behövs en Stockholmsnod i nätverket - och på andra ställen. Utveckla webben som kontaktforum. Låt smågrupper åka runt till kunder och undersöka deras behov. AR medlemsenkät Björn Eriksson Ekebacka Konsult AB Sida 6

7 Använd några frukostmöten till en kort presentation och huvuddelen av tiden till workshop om nya idéer i smågrupper. Kan utvecklas till förstudier där MDH har en naturlig plats för att lösa vissa forskningsproblem. Mer enkla exempel på lokal framgång. Presentation av företag utveckling och enkla / hands-on projekt som kan visas som exempel för andra att använda. Annonsera i förväg med intro så att man kan förbereda sig, snabba frukostmöten är bra. Kortare tid för presentation och mer för diskussion. Se till att tiden används effektivt, inget strul med projektorer. Epostl info är bra. Framtidsspaning. Presentationer från: Länsstyrelsen, Västerås stad - framtidsplaner som påverkar oss, vad ger man stöd till? Information från politiker om faktiska projekt (ej politiskt prat). Exportrådet, Omvärldsutveckling, trender. EU, vad sker. Energimyndigheten (vindkraft). MDH, trender inom Forskning och utveckling samt - att få tips om när intressanta disputationer ska hållas och bli inbjuden - att MDH tipsar studenter om oss för rekrytering och exjobb Starkt engagemang för att få "strålkastaren" riktad mot vår bransch Vi är med i LinkedIn. Det kunde vara bra även för AR. Det vore bra med en presentation av företagen i AR - en sammanställning av verksamhet och kompetens. Det vara en bok/broschyr eller på nätet (jfr LinkedIn). Då skulle man också kunna lägga ut frågor om samarbete eller när man behöver anställa. 7 D:o mindre av Här finns en koppling till fråga 5, men med mer konkret inriktning på effektiviseringsförslag. En del kommenterar att frukostmötena kan göras effektivare. Kortare föredrag, använda webben: MDH är mycket bra och viktigt, men får inte ta för stor plats. Att man pysslar med saker som ligger långt fram i tiden. Tidshorisonten bör vara här och nu samt max något år framåt. Annars blir det bara visionstramseri. Produktinformation behövs inte, det får vi på annat håll. Alltför långa föredrag. Mindre generell information som vi normalt redan vet eller kan ta reda på. 8 Vad skulle du själv kunna bidra med i AR arbete? De flesta jag talat med skulle gärna vilja kort presentera sin verksamhet, erfarenheter, planer och behov och få viss respons på ett frukostmöte eller seminarium: Förutom en kortare presentation av vårt företag vid något frukostmöte kan jag tänka mig att delta i någon arbetsgrupp under året. Hålla något seminarium. Själv kommer jag att försöka medverka så mycket arbetet medger detta, framförallt i arbetet att se visioner och möjligheter att utveckla AR. AR medlemsenkät Björn Eriksson Ekebacka Konsult AB Sida 7

8 Marknadsmaterial. (Vi har börjat titta på illustrationerna). Deltagande i studentsammanhang för att berätta om yrkesroller (illustratör, teknisk skribent mm). Presentera vårt erbjudande om effektivisering av företags infomationsflöden; Lean Product Support. Lyfta försäkringsfrågan. Dyrt när vi går utanför Norden. Extern profilering. Nämna det för de kunder jag träffar. Skulle kunna hålla flera föredrag. Berätta om hur vi lyckades få Banverket som kund. Min erfarenhet av automation samt inspirera andra att vara aktiva i AR. Vi kan berätta om hur vi jobbar med kostnadsbesparingar - EPC, Energy Performance Contract. Automation Region i framtiden Efter att ha lyssnat på medlemsföretagen och intervjuat några andra nyckelaktörer (länsstyrelse, kommun, högskola) ser jag följande strategiska vägval/byggstenar i en långsiktig strategi för AR. Om alla eller de flesta av dessa byggstenar ingår i en satsning kan man med rätta tala om ett kluster. 1. Nätverk - status quo Frukostmöten. Seminarier (4/år?). Mingel (jul mm) Fortsätt som nu, men tänk över formerna noga så att tiden utnyttjas effektivt och attraktiviteten ökar ytterligare. Intressanta föredragshållare, förberedelser. Mobilisering av intressanta företag och personer 2. Nätverk - ambitiöst Utvecklas mot mer ambitiösa arbetsmöten, med förberedelser och efterarbete Fler arbetsgrupper (Kompetens, Kommunikation, Affärer, Innovationer, Arbetsmarknad, Politisk påverkan) Aktiv rekrytering av företag och högre beslutsfattare Systematisk genomgång av alla företags kompetens, erfarenheter, nätverk, behov, framgångshistorier och framtidsplaner (balansgång mot affärshemligheter) Systematisk genomgång av affärsmöjligheter i mindre konstellationer Bjuda in företag som presenterar sina behov eller berättar om trender Aktivt deltagande i mässor Studiebesök Utveckla webben Proffsigt presentationsmaterial Aktiv på sociala medier Utveckla samarbetet med VINNVÄXT - Robotdalen, ProcessIT, Triple Steelix - Tillväxtverkets klusterprogram och Norges Arena- och NCE-program 3. Påverka ramvillkoren Bredda intresset för automation, delta i den allmänna debatten Aktivt påverka - Politiker, Media Aktivt arbeta med arbetsmarknadspolitik lokalt, regionalt och nationellt för att stärka automationsbranschen i vid mening AR medlemsenkät Björn Eriksson Ekebacka Konsult AB Sida 8

9 4. Utbildning i/hos/för företagen Organisera gemensam utbildning i kortare kurser Delta i varandras internutbildning Mer omfattande kompetensutveckling samfinansieras 5. Rekrytering - fungerande arbetsmarknad på sikt Lång sikt (Lego, gymnasieskolan, högskolan) Rekryteringsmässor - ragga folk från andra delar av landet Hjälpa varandra med rekrytering, utbildning, avveckling, omplacering - skapa en regional arbetsmarknad 6. Marknadsföring mot slutkund i mindre konstellationer av företag Sverige, Norden, Baltikum, Europa, Globalt 7. Gemensam konceptutveckling, produkter, tjänster MDH kan var en part i direkt problemlösning åt 3-5 företag 8. FoU, Innovationer Långsiktiga utvecklingsprojekt med grund i slutkundernas uttrycka behov/problem 9. Geografisk utvidgning med noder Ambitiös satsning på klusterbyggande i Östra Mellansverige Noder i Örebro/Karlskoga, Eskilstuna/Strängnäs/Nyköping, Stockholm/Kista/Upplands Väsby, Gävle, Ludvika Öppet för företag i hela landet AR medlemsenkät Björn Eriksson Ekebacka Konsult AB Sida 9

Marknadsföringsstrategier och företags användning av sociala medier

Marknadsföringsstrategier och företags användning av sociala medier Marknadsföringsstrategier och företags användning av sociala medier Högskolan i Halmstad Strategisk kommunikation, påbyggnadskurs 30hp Examinator: Matts Skagshöj Handledare: Martin Berg Författare: Elvedin

Läs mer

- Ett samarbetsprojekt för tillväxt och nya jobb. En användarhandbok. Verket för näringslivsutveckling

- Ett samarbetsprojekt för tillväxt och nya jobb. En användarhandbok. Verket för näringslivsutveckling - Ett samarbetsprojekt för tillväxt och nya jobb En användarhandbok Verket för näringslivsutveckling Förord Kompetensförsörjning är en nyckelfråga för utveckling av innovationssystem/kluster. En viktig

Läs mer

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1 Visa lärare Uppföljning av pilotprojektet Vetenskap i Skolan Visa lärare 1 Förord Kommunförbundet Skåne har skapat en regional samverkansorganisation, FoU Skola, som innebär att 32 kommuner samarbetar

Läs mer

VÄRT EN RESA... Kraftprocessen. En vägvisare i destinationsutveckling

VÄRT EN RESA... Kraftprocessen. En vägvisare i destinationsutveckling VÄRT EN RESA... Kraftprocessen En vägvisare i destinationsutveckling Innehåll Världens största näring fortsätter att växa...3 Vad är en destination egentligen?...4 Vilka är turismens verkliga effekter?...6

Läs mer

Lättläst om. Sociala företag. 14-1037_bok_socialafo retag_laẗtla st_final.indd 1 2014-11-10 06:31

Lättläst om. Sociala företag. 14-1037_bok_socialafo retag_laẗtla st_final.indd 1 2014-11-10 06:31 Lättläst om Sociala företag 14-1037_bok_socialafo retag_laẗtla st_final.indd 1 2014-11-10 06:31 Visionen för projekt Östgötamodellen arbete för alla Rapporten som du nu läser handlar om arbetsintegrerande

Läs mer

Regional innovationsdialog Småland Blekinge 15:e februari 2012

Regional innovationsdialog Småland Blekinge 15:e februari 2012 Sammanställning av gruppdiskussioner Fråga 1: Konkurrenskraftig tillverkningsindustri 2020! Småland och är en industritung region med stark specialisering inom småskalig tillverkningsindustri. För att

Läs mer

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg Juni 2014 Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg 1 2 Inledning Förbundsmötet 2012 var Visions första förbundsmöte. Då gick vi från att vara en ny version av SKTF till att vara Vision Sveriges nyaste fackförbund

Läs mer

Idéskrift för Lokal Näringslivsutveckling. Programmet för Lokal Näringslivsutveckling, LNU 2002 2004

Idéskrift för Lokal Näringslivsutveckling. Programmet för Lokal Näringslivsutveckling, LNU 2002 2004 Idéskrift för Lokal Näringslivsutveckling Programmet för Lokal Näringslivsutveckling, LNU 2002 2004 CD På CD-skivan finns kompletta metodredovisningar inklusive bilagor från de 24 projekt som i sammandrag

Läs mer

LRF Mer Mjölk. Nordiska Undersökningsgruppen 2012-04-05

LRF Mer Mjölk. Nordiska Undersökningsgruppen 2012-04-05 Ansvarig för rapporten: Lars lindqvist, NU-gruppen Ellen Källberg, NU-gruppen LRF Mer Mjölk 2012 Nordiska Undersökningsgruppen 2012-04-05 NORDISKA UNDERSöKNINGSGRUPPEN (SCANDINAVIAN SURVEY GROUP) Slottsgatan

Läs mer

Företagsklimatets betydelse för utveckling, tillväxt och förnyelse i mikroföretag. Malmö ( ) Anna Kremel

Företagsklimatets betydelse för utveckling, tillväxt och förnyelse i mikroföretag. Malmö ( ) Anna Kremel ( ) Företagsklimatets betydelse för utveckling, tillväxt och förnyelse i mikroföretag Malmö Anna Kremel Förord FSF har sedan drygt ett och ett halvt år arbetat med att belysa vilken betydelse företagsklimatet

Läs mer

Utbildningskatalog Våren 2008

Utbildningskatalog Våren 2008 Vi hjälper företag att växa Utbildningskatalog Våren 2008 10 goda råd för att lyckas som företagare Sidan 3 Ditt bästa nätverk en aktiv styrelse Sidan 5 VD-utbildning sid 4 Rekryteringsutbildning sid 4

Läs mer

Sammanfattning... 2 Förprojekteringens resultat... 4

Sammanfattning... 2 Förprojekteringens resultat... 4 1(23) Sammanfattning... 2 Förprojekteringens resultat... 4 Resultatet av problem- och behovsanalysen med ett tydligt fokus på förstudiens tema och målgrupp (del 1)... 4 Målgrupper... 4 Näringsliv och arbetsmarknad...

Läs mer

Svensk äldrevård- framtidens exportvara

Svensk äldrevård- framtidens exportvara SWECARE FOUNDATION STOCKHOLM Svensk äldrevård- framtidens exportvara Identifiering av det svenska erbjudandet för framtida exportmöjligheter Innehållsförteckning 1. INLEDNING... 2 2. BAKGRUND... 4 2.1

Läs mer

OCH SEN DÅ......en rapport om tillstånd och framtidsdrömmar i lågkonjunkturens Västra Götaland

OCH SEN DÅ......en rapport om tillstånd och framtidsdrömmar i lågkonjunkturens Västra Götaland ...en rapport om tillstånd och framtidsdrömmar i lågkonjunkturens Västra Götaland Augusti 2009! 1 Och sen då... om framtidsdrömmar Syfte och bakgrund Syftet med denna rapport har varit att göra nedslag

Läs mer

KOMPETENS UPPDRAG: MATCHA RÄTT SÅ VIKTIG ÄR ELEVERNAS VALKOMPETENS. Kompetensförsörjningen en ödesfråga för hela Sverige

KOMPETENS UPPDRAG: MATCHA RÄTT SÅ VIKTIG ÄR ELEVERNAS VALKOMPETENS. Kompetensförsörjningen en ödesfråga för hela Sverige Skolans viktigaste ämne? Nytt ljus på studie- och yrkesvägledningen Jämtlands Gymnasium släpper inte taget om avhopparna VO-college matchar kompetenserna i vården Tillbaka till skolan. SamTid fångar upp

Läs mer

Följeforskning i projektet Nu kör vi: Slutrapport

Följeforskning i projektet Nu kör vi: Slutrapport Följeforskning i projektet Nu kör vi: Slutrapport Erik Åstedt, Moa Almerud, Isabelle Zupanc Kontigo AB, 2014-12-23 Kontigo AB Katarinavägen 19 116 45 Stockholm www.kontigo.se +46 (0)8 562 262 40 Innehåll

Läs mer

Mönster som bryts. Fler kvinnor tar chefsjobb i mansdominerade branscher

Mönster som bryts. Fler kvinnor tar chefsjobb i mansdominerade branscher Mönster som bryts Fler kvinnor tar chefsjobb i mansdominerade branscher Författare: Anna Rennéus Guthrie Statistik: Krister B Andersson Svenskt Näringslivs vision är: Företagsamma människor och konkurrenskraftiga

Läs mer

Vill du vara med och DESIGNA DIN FRAMTID och ge andra samma möjlighet?

Vill du vara med och DESIGNA DIN FRAMTID och ge andra samma möjlighet? Vill du vara med och DESIGNA DIN FRAMTID och ge andra samma möjlighet? Den här handboken är ett PEPP-PAKET som inspirerar och guidar dig från början till slut! PEPP-PAKETET innehåller Introduktion... 3

Läs mer

Utvärdering av ETG Partner

Utvärdering av ETG Partner 1 2 Utvärdering av ETG Partner. 3. Sammanfattning ETG Partner ett utvecklingsprojekt inom EUU och syftar till att sprida utbildningskonceptet med en integrerad lärlingsutbildning i den 3-åriga elteknikutbildningen

Läs mer

Hur kan privata och offentliga arbetsgivare samarbeta för fler hållbara resor? Lärdomar från 10 års samarbete om hållbara resvanor i Mölndal.

Hur kan privata och offentliga arbetsgivare samarbeta för fler hållbara resor? Lärdomar från 10 års samarbete om hållbara resvanor i Mölndal. Hur kan privata och offentliga arbetsgivare samarbeta för fler hållbara resor? Lärdomar från 10 års samarbete om hållbara resvanor i Mölndal. BILD 2015-01-16 Uppdrag: 257482, Utvärderingsstudie Livsstilar

Läs mer

Slutrapport för projektet. Fler ger mer 2009-2011

Slutrapport för projektet. Fler ger mer 2009-2011 Slutrapport för projektet Fler ger mer 2009-2011 Maud Willardsson Engström Projektledare Februari 2011 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Rekommendationer... 3 Vad är Fler ger mer?... 4 Hur

Läs mer

MANUAL. företags samverkan. Introduktion till företagssamverkan och hur ni kan skapa mervärden för er själva

MANUAL. företags samverkan. Introduktion till företagssamverkan och hur ni kan skapa mervärden för er själva MANUAL företags samverkan Introduktion till företagssamverkan och hur ni kan skapa mervärden för er själva Denna manual ger en grundläggande introduktion till småföretagssamverkan och hur ni kan skapa

Läs mer

Innehållsförteckning. Verksamhetsberättelse

Innehållsförteckning. Verksamhetsberättelse VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009 Innehållsförteckning Verksamhetsberättelse År 2009 i korthet sid 3 VD om 2009: Dataföreningen 60 år - Ett kompetentare Sverige sid 4 Ny webb, nya medlemstjänster sid 6 Dataföreningens

Läs mer

Behovet av ledningsstöd för småföretag

Behovet av ledningsstöd för småföretag Inriktning mot Management Termin HT09 Behovet av ledningsstöd för småföretag En studie av fyra olika småföretag från fyra olika branscher, i Västra Frölunda Kandidatuppsats Mahboubeh Esmaili 810921 Handledare:

Läs mer

Medborgardialog för unga

Medborgardialog för unga Medborgardialog för unga Unga vill inte delta, eller? Vi vet vad unga vill, eller? 9 Medborgardialog med unga NR 9 Upplysningar om innehållet: Lena Langlet, lena.langlet@skl.se Kjell-Åke Eriksson, kjell-ake.eriksson@skl.se

Läs mer

SPACE MAGAZINE AFFÄRSIDÉER FÖR EN SMARTARE LIVSSTIL PARKEN ZOO ÖKAR FARTEN GENOM INNOVATION ENAD FRONT FÖR NÄRINGSLIVET

SPACE MAGAZINE AFFÄRSIDÉER FÖR EN SMARTARE LIVSSTIL PARKEN ZOO ÖKAR FARTEN GENOM INNOVATION ENAD FRONT FÖR NÄRINGSLIVET SPACE MAGAZINE ETT MAGASIN FRÅN MUNKTELL SCIENCE PARK ESKILSTUNA AFFÄRSIDÉER FÖR EN SMARTARE LIVSSTIL PARKEN ZOO ÖKAR FARTEN GENOM ENAD FRONT FÖR NÄRINGSLIVET ER SKAPAR KUNDVÄRDE FÖR GLOBALT FÖRETAG 1

Läs mer

Förord. Juni 2007. Christer Ericson SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign Region Norr. Foto: Erik Olsson

Förord. Juni 2007. Christer Ericson SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign Region Norr. Foto: Erik Olsson Förstudie Design Västerbotten Juni 2007 Förord Denna förstudie och den följande Mål 2 ansökan som kommer att lämnas in för handläggning under hösten 2007 avse r en större flerårig satsning på design i

Läs mer

innehållsstrategi för sociala medier Lena Leigert

innehållsstrategi för sociala medier Lena Leigert innehållsstrategi för sociala medier Lena Leigert Detta är provsidor ur boken Innehållsstrategi för sociala medier. Boken och tillhörande övningsbok säljs på kreafonbutiken.se, från och med 20 januari

Läs mer

Att arbeta med internationella marknader. en handbok för besöksnäringen

Att arbeta med internationella marknader. en handbok för besöksnäringen Att arbeta med internationella marknader en handbok för besöksnäringen Robert Patzelt, Familjen Helsingborg, 2015 Intro Den här handboken är till för dig som företagare inom besöksnäringen. Den ska ge

Läs mer

FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR

FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR En skrift om framgångsrikt styrgruppsarbete Margareta Ivarsson, Gunilla Ivarsson, Andreas Sävenstrand, Anders Axelsson SPeL Strategisk påverkan & Lärande Från mötesproffs

Läs mer