Sammanställning av enkät och intervjuer med medlemsföretagen i Automation Region

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sammanställning av enkät och intervjuer med medlemsföretagen i Automation Region"

Transkript

1 Sammanställning av enkät och intervjuer med medlemsföretagen i Automation Region Medlemsföretagen i AR är nöjda med nätverkets aktiviteter hittills. Det finns dock en betydande enighet om att nätverket bör utvecklas till ett kluster. Detta innebär en väsentlig ambitionshöjning. Det finns klara förväntningar och konkreta förslag inom en rad områden: - marknadsföring, affärsmöjligheter, gemensam produkt/tjänsteutveckling, mässor - kompetens, rekrytering, arbetsmarknad - FoU, innovationer, gemensam utveckling av nya koncept och idéer med MDH - ramvillkor, politisk påverkan - geografiska noder På uppdrag av styrelse och processledning i Automation Region och som ett led i följeforskningen har jag genomfört en undersökning av medlemsföretagen syn på AR som underlag för styrelsens strategidiskussion den 19 februari. Totalt har 16 kontaktpersoner representerande AR medlemsföretag svarat på en enkel enkät med 8 frågor (se nedan) och därefter låtit sig intervjuas under minuter. Undersökningen genomfördes under januari och februari Varför är du/ditt företag med i AR? Det vanligaste svaret på denna fråga är: för att utveckla affärerna. Tidshorisonten varierar mellan mycket kort sikt (i år) och mycket lång sikt (säkerställa tillgång på kompetent arbetskraft, leverantörer, samarbetspartners). Ett vanligt svar är också att man vill bidra till att stärka automationsbranschen i vid mening, bygga varumärket eller stärka regionen. Några exempel på svar Grundläggande är att vara med och stödja utveckling av näringslivet i regionen. Detta gäller inte minst tillgång till kvalificerad kompetens på både kort och lång sikt. Vi arbetar med alla tekniska områden varav automation är ett, därför är det naturligt att vara medlem då vi arbetar/samverkar med flera av medlemsföretagen. Vi önskar knyta nya kontakter, öka vår kompetens och förståelse gällande våra kunder. Vi ser en bra möjlighet att nå ut till och träffa kunder och kollegor inom ett av våra verksamhetsområden. För att knyta kontakter och marknadsföra företaget mot potentiella partners och kunder. Bara mjukvara frälser man inte världen med. Vi måste jobba ihop med andra (t o m konkurrenter) för att kunna erbjuda helhetslösningar på kundernas problem. Det finns en stor potential i Västerås. Det viktiga är förstås att vi tjänar pengar på samarbete. Högskolan är inte så viktig för oss i detta sammanhang - har inte tänkt på det, men ska fundera. Detta är ett intresse för hela företaget inte bara Västeråskontoret. Vi är intresserade av alla sektorer, det är många, som har automationskontakter - kundernas kunder kan vara intressanta. AR medlemsenkät Björn Eriksson Ekebacka Konsult AB Sida 1

2 Vår förhoppning är att det skall leda till synergier och samarbeten mellan medlemmarna samt en utveckling för att tydliggöra vår bransch mot omvärlden. Dels mot kunder men framförallt mot unga personer att söka sig till dessa utbildningar som vi sedan kan ha nytta av. Vi jobbar som konsulter inom bl a automationsbranschen - Vi vill ha kontakt med andra företag inom området, kunder - leverantörer - konkurrenter. Vi har jobbat med kompetensnätverk under lång tid. Vi tror på formen att mötas inom ett segment och att det är viktigt att få fokus på det vi gör samt behov av att visa att vi finns. Vi vill få ut vårt företagsnamn. Vi har en rad starka varumärken, men folk vet inte riktigt vad vi står för som företag. Viktigt att kunna få hjälp att utveckla kommunikationslösningar. Smart Grids 2020 är mycket intressant. 2 Varför behövs en satsning av typ AR? Är det ett tillfälligt behov eller ett långsiktigt? Svaren på denna fråga visar på en tydlig vilja att bygga ett automationskluster i Östra Mälardalen. Det finns en betydande insikt om det egna företagets beroende av en samarbetskultur, en fungerande arbetsmarknad, krävande kunder och samarbetspartners, en kompetent och drivande högskola och en aktiv offentlig sektor som bidrar inte bara med finansiering utan även kompetens och nätverk. Betydelsen av att gemensamt bygga något som påverkar ramvillkoren för alla framhävs av många. Hur stort klustret ska vara är dock inte klart. Räcker det med Västerås med omnejd? Eller är det viktigt att vidga området till Gävle-Ludvika-Karlskoga-Nyköping-Stockholm? Eller ännu vidare? Några citat: Skapa debatt och få "strålkastaren" riktad mot vår bransch som få personer känner till. Jag anser att det är ett långsiktigt behov. Mälardalen är starkt! 40% av BNP och stark utveckling, regionen har puls, stark tillväxt inom infrastruktur mm Ser den som en långsiktig satsning. Det är generellt ont om bra mötesplatser för industrin.bör hållas inom 5 mils radie, annars blir restiderna avskräckande. Den är långsiktig. Framgång föder framgång. Utveckling av lokalt näringsliv är långsiktigt vikigt för regionen. Region får inte ses för snävt. Företag från hela Sverige kan vara intressanta. Det viktiga är att det är öppet och frispråkigt. Automationsbegreppet är inte viktigt. Lägg inte möda på semantik. De företag som är med är med och det räcker. Stäng inte ute någon! Förstärka medvetenhet om den egna styrkan, ökad kompetenstillgång. AR kan underlätta globala satsningar för små företag. Det är långsiktigt tänk/satsning som krävs. Gärna utvidgning till Gävle, Nyköping, Karlskoga Långsiktigt behov för oss och för staden/regionen. Vi vill medverka till att markera regionen på kartan. Har visat sig mer långsiktigt än jag trodde. Har varit väldigt lite "affärsprat" i AR. Mer strategi, utbildningssatsningar, PR-aktiviteter etc som självklart är bra men inte skapar debiterbara timmar för oss på kort sikt. AR medlemsenkät Björn Eriksson Ekebacka Konsult AB Sida 2

3 Kan vara bra att fokusera och kommunicera ett teknikområde där man har ett stort kunnande lokalt, erfarenhetsutbyte, affärsutbyte och utveckling. Genom att gå samman kan också mindre företag hamna i större sammanhang. Det finns ett behov att göra Sveriges och Mälardalens kompetens globalt känt. När man kommer till Kina ska de känna till vilka vi är. Västerås är en dålig hemmamarknad för automation. Till 90 % är det Västerås som är intressant. Viktigt att AR inte bara är Västerås Som i alla liknande satsningar så krävs en kontinuerlig utveckling annars avtar intresset. Vi tar alla liknande satsningar för vad det är, fungerar det så är det långsiktigt annars kortsiktigt. Det finns en protektionism i många branscher, man värnar om sina kunder. Det gäller mellan företag, men även inom ett företag. Det är bra att utveckla kunskap om varandras kunder, marknaden är inget nollsummespel, man kan utveckla nya koncept och gemensamt skaffa kunder ingen klarar ensam. Inom 10 år går en tredjedel av arbetskraften i pension. För vissa branscher och företag är omställningen drastisk. Vägverket och Vattenfall mister 40 % på 5 år. Sandvik och Metso börjar inventera teknikkonsulter för man inser att man inte klarar sig själva. Detta innebär ett gigantiskt behov av rekrytering och utbildning. Skolorna släpar som vanligt 10 år efter. AR kan inte lösa dessa problem, men man kan väcka debatt. Praktikplatser är inte problemet, det är handledning av praktikanter som kostar. Om vi kan få AF att betala för handledning av praktikanter är mycket vunnet. Automationsbranschen består av några få stora och väldigt många små aktörer och det kommer att fortsätta vara så. För att få ett större utrymme i det allmänna medvetandet - vilket i sin tur bör leda till större möjligheter att rekrytera etc - så behövs AR även på lång sikt. Helt klart ett långsiktigt behov. Främst avseende tillgång till kompetens. AR har en viktig roll när det gäller utbildning. Satsning på MDH är viktigt. Automation behöver flera kategorier av välutbildade. Det finns ett glapp mellan ing och civing. Det behövs fler aktörer och fler perspektiv. Det är viktigt att kunna belysa hela kedjan, både kund och leverantörsperspektivet. Uppdelningen i fastighets- resp industriautomation är olycklig. Det finns en stor potential i att köra ihop industri och fastighetsautomation. Bilden av automation är för snäv. Automation är t ex viktigt för miljön, att spara energi. En långsiktig satsning gör att vi kommer att hålla oss uppdaterade på vad som händer inom branschen och att vi får lättare att ställa in våra mål. Jobba ihop om internationellt samarbete. Viktigt att det blir ett brett samarbete, både processindustri och elsidan. 3 Vad har du/ni fått ut av medlemskapet? Här blir svaren mer svävande, vilket är naturligt med tanke på att många varit med kort tid. Frukostmöten, seminarier, kontakter framhålls av alla som nyttiga. Några lyfter fram konkreta affärsmöjligheter: AR medlemsenkät Björn Eriksson Ekebacka Konsult AB Sida 3

4 Mer kontakter i dagsläget, vilket är bra på sikt. Även lite dörröppningar på ABB eftersom de sagt de ska stödja de lokala företagen. Vi har fått uppdrag på Bombardier genom kontaktman som vi träffade på frukostmöte. Nya kontakter. Information. Kompetensutveckling. Affärer. Inga konkreta kundprojekt men ett utökat kontaktnätverk än så länge Jag var litet skeptisk i början, men mina förväntningar har överträffats. Vi har skapat en del kontakter inte minst mot skolorna i Västerås. Det är också intressant att följa hur andra företag ser på marknader och framtid. Vi har blivit inbjudna av ABB tillsammans med KTH och MDH Främst kontaktskapande och viss profilering av oss inom automation. Det finns ett öppet klimat i AR. AR har varit dörröppnare in i storföretagen för oss som varit med från start. Tillgång till ett nätverk med andra företag i samma bransch. Tätare möten med högskola och samhälle. Delaktighet i näringslivet. Många, små uppslag, tankar, idéer för egna affärsidéer. 4 Vad är det du/ni saknar/hade förväntat mer av? Här är det främst några av de mindre företagen som hoppats på mer matnyttiga kontakter. Detta har redan noterats och resulterat i den nybildade affärsgruppen: Aktiviteter som leder till affärer: - kontaktdagar och liknande tillfällen, t ex där de mindre bolagen får komma och presentera vad de kan erbjuda för tjänster, produkter etc till de större bolagen. - tillfällen där de medlemmarna presenterar problem, behov, önskade samarbeten, partners och annat som de vill köpa in/söker hjälp med, lite som rekryteringsmässan i Västerås. - någon form av "branschexpo", enklare mötesplats där företagen kan visa upp sin kompetens för varandra. Mer medlemmar i AR från skaran kunder Mer konkreta aktiviteter för att påverka beslutsfattare och ungdomar till att söka sig till tekniska utbildningar Det är svårt att veta vad man uträttat. Vi har saknat inriktningen mot energibranschen som är vårt primära område - mycket handlade om processautomation. Men den senaste tiden har fokuseringen även hamnat på energibranschen - i samband med SmartGrid som är inne just nu. Jag trodde det skulle gå fortare att uppnå ökad synlighet - här finns fortfarande en del att göra Områden/talare som drar mer deltagare - frukostmöten, workshops Högre beslutsfattare med på möten (fler än Erik Oja) Mer konkreta affärsdiskussion. Beror givetvis på rådande konjunktur, men viktigt att även skapa förutsättningar för att göra affärer ihop då det annars lätt blir en ryggdunkarklubb. AR medlemsenkät Björn Eriksson Ekebacka Konsult AB Sida 4

5 Mera hands-on exempel på framgångar som är lokalt/regionalt viktiga Vad gör/bidrar kommun och län med. 5 Vad skulle få dig/er att gå ur AR? Det ska mycket till för att man ska lämna AR helt, men en viss risk för svalnande deltagande finns Att aktivitetsnivån och ARs marknadsvärde skulle sjunka. Dessa typer av nätverk har en tendens att sakta dö ut efter några år. Det behövs nog en nytändning. Det är en svår fas nu med risk för slentrian och sjunkande deltagande. Gå ur är en stark reaktion, men något jag tror är dåligt är om makten fördelas på för få. Det måste vara en bra balans mellan större företag och komponenttillverkare. Det får inte vara 75% konsulter. Då självdör det. Det blir mer professionellt med en större blandning, Om detta kräver större regional spridning så får det väl bli så, men det är inget självändamål att utvidga regionen och öka till 100 medlemmar. Stagnation och ingen aktivitet. Häng inte kvar i ABB - tänket. Alla tycker inte att det är en fördel att ha jobbat 20 år i ABB. Att verksamheten avstannar och att det inte känns att det ger någonting. Om ambitionsnivån sänks - vi bör fortsätta på minst nuvarande nivå. För hög medlemsavgift. Betungande uppdrag som inte ger något tillbaka. 6 Ge exempel på aktiviteter eller arbetsformer som du/ni vill se mer av under år 2010 Denna fråga utlöste stor kreativitet. Här finns en mängd förslag av både strategisk och mer operativ art. Huvudintrycket här är att allt som görs nu ska fortsätta (ibland något effektivare utfört), men förväntningarna är betydligt högre ställda. Lägger man ihop alla förväntningar krävs en flerdubbling av budget och sekretariat och minst av medlemmarnas eget engagemang. Det är förstås ingen enskild medlem som uttrycker den totala önskelistan, men det är heller ingen som bara för fram en enda käpphäst. Mitt intryck är att det finns en bred uppslutning för att höja ribban väsentligt - att bygga ett kluster. Eftersom knytningarna finns lokalt till bl. a högskolan har vi funderingar på att eventuellt skapa några examensarbeten i framtiden och där tror jag AR kan vara en bra part att gå genom. Aktiviteter som kan skapa något utanför Sverige - kanske tillsammans med ett antal andra bolag. Sprida information om varandra - vad gör ni/vi i Danmark, Finland osv. Var skulle vi kunna samarbeta? Företags/studiebesök hos medlemsföretagen. Opretentiösa presentationer av medlemsföretagen och/eller lyckade projekt på morgonmöten. Frukostmöten borde vara mer än lyssna och fika. Mer tid för diskussion. Mer mingeltid! Matchmaking - men då krävs mer tid, annan organisation. Rekryteringsmässa. Hitta företag som bidrar med kompetens som vi behöver. Nå ut till ungdomar kräver ett annat manér, andra metoder. Unga måste se/få en annan bild av automation genom bloggar, twitter, animerad film osv. Detta kostar naturligtvis, men annars når vi inte de unga. Branschträffarna är väldigt bra (t ex frukostmöten, mingelkvällar mm). Att medlemsföretagen frågar varandra då de har behov. Att de stöttar nätverket på olika sätt tex genom att agera dörröppnare. Kontaktdagar - vem ska jag ta kontakt med om.. AR medlemsenkät Björn Eriksson Ekebacka Konsult AB Sida 5

6 Rekryteringsmässa Seminarier i specifika ämnen som är intressant för AR Utbildningar för personal inom ämnen som är intressanta för AR (Typiskt dagskurser upp till 1 veckas kurs). Gärna praktiska saker. Bjuda in till vandras kurser. Ordna kurser i mindre företagsgrupperingar. Min förhoppning utifrån vårt perspektiv är att man skapar nära kundrelationer så vi kan få ut vårt fulla budskap. Trender på kommande branschspecifika konceptlösningar. Kundseminarium där kunderna får komma med sina önskemål samt hur de ser på framtiden. Det kan också vara seminarier t ex om synen på underhåll - avhjälpande, förebyggande- eller kundsystem/crm Inslag om globala satsningar, export - typ Ericssons och Cap Geminis satsning på Indien för sina R&D resp motsatsen typ Scania som har det mesta i Sverige. Låt företag som verkar globalt berätta (ABB, Bombardier). Ta hit Exportrådet. Sedan sitta 3-4 företag/bord och surra. Det handlar om att utveckla svensk automation - inte bara automationsleverantörerna. Därmed är det viktigt att ha med processindustri och verkstadsindustri, kunderna till oss. Vi bör därför se på vad andra kluster gör - t ex Vinnväxt med Robotdalen, ProcessIT och Triple Steelix - och söka samarbete med dem. Vi måste bygga en styrkebas innan vi går ut. Affärsdiskussioner. Hur ska vi gemensamt hitta projekt och affärer. Det kan gälla vindkraft eller hur vi gemensamt ska få hem 20 Mkr från Vinnova för något specifikt område. Att utveckla EMI kräver närmast grundforskning. Det är ett mycket intressant område för flera av oss i AR. Hur man får fram nyckeltal och undviker att slösa tid på att diskutera siffror (jfr frukostmöte med Christer Ramebäck). Matchmaking kan vara bra, men det får inte bli för ytligt. Jag känner de andra ganska bra redan. Alla måste få ut något av att vara med. Småföretagen måste tjäna pengar - nu. Storföretagen måste säkerställa kvalificerad arbetskraft på sikt. Det måste vara både och. Här kan vi vara tydligare inom AR med vilka olika roller vi har. Småföretagen kan vara intressanta för ABB. Vi har inte plats för alla produkter vi vill kunna erbjuda våra kunder. Då är det bra om småföretag kan ta ett produktansvar så att vi kan ta ett större erbjudande än vi själva kan hantera. Jfr ProcessIT som har inte bara 3H utan även ett fjärde ben - Produktägare. Vilken typ av aktiviteter borde vi kunna ha för att få större massmedialt intresse? Riktad marknadsföring mot kundgruppar med intressanta behov. Bjud in en kund (t ex AstraZ) som får berätta om sina behov (också ett sätt att värva medlemmar) Rekryteringen av medlemmar bör fortsätta. Vi saknar en del intressanta aktörer, speciellt slutkunder (Volvo, Scania) och leverantörer av robotanläggningar. Organisera ev subgrupper i Örebro, Strängnäs, Ludvika, Kista om det är för långt att åka till Västerås. Det behövs en Stockholmsnod i nätverket - och på andra ställen. Utveckla webben som kontaktforum. Låt smågrupper åka runt till kunder och undersöka deras behov. AR medlemsenkät Björn Eriksson Ekebacka Konsult AB Sida 6

7 Använd några frukostmöten till en kort presentation och huvuddelen av tiden till workshop om nya idéer i smågrupper. Kan utvecklas till förstudier där MDH har en naturlig plats för att lösa vissa forskningsproblem. Mer enkla exempel på lokal framgång. Presentation av företag utveckling och enkla / hands-on projekt som kan visas som exempel för andra att använda. Annonsera i förväg med intro så att man kan förbereda sig, snabba frukostmöten är bra. Kortare tid för presentation och mer för diskussion. Se till att tiden används effektivt, inget strul med projektorer. Epostl info är bra. Framtidsspaning. Presentationer från: Länsstyrelsen, Västerås stad - framtidsplaner som påverkar oss, vad ger man stöd till? Information från politiker om faktiska projekt (ej politiskt prat). Exportrådet, Omvärldsutveckling, trender. EU, vad sker. Energimyndigheten (vindkraft). MDH, trender inom Forskning och utveckling samt - att få tips om när intressanta disputationer ska hållas och bli inbjuden - att MDH tipsar studenter om oss för rekrytering och exjobb Starkt engagemang för att få "strålkastaren" riktad mot vår bransch Vi är med i LinkedIn. Det kunde vara bra även för AR. Det vore bra med en presentation av företagen i AR - en sammanställning av verksamhet och kompetens. Det vara en bok/broschyr eller på nätet (jfr LinkedIn). Då skulle man också kunna lägga ut frågor om samarbete eller när man behöver anställa. 7 D:o mindre av Här finns en koppling till fråga 5, men med mer konkret inriktning på effektiviseringsförslag. En del kommenterar att frukostmötena kan göras effektivare. Kortare föredrag, använda webben: MDH är mycket bra och viktigt, men får inte ta för stor plats. Att man pysslar med saker som ligger långt fram i tiden. Tidshorisonten bör vara här och nu samt max något år framåt. Annars blir det bara visionstramseri. Produktinformation behövs inte, det får vi på annat håll. Alltför långa föredrag. Mindre generell information som vi normalt redan vet eller kan ta reda på. 8 Vad skulle du själv kunna bidra med i AR arbete? De flesta jag talat med skulle gärna vilja kort presentera sin verksamhet, erfarenheter, planer och behov och få viss respons på ett frukostmöte eller seminarium: Förutom en kortare presentation av vårt företag vid något frukostmöte kan jag tänka mig att delta i någon arbetsgrupp under året. Hålla något seminarium. Själv kommer jag att försöka medverka så mycket arbetet medger detta, framförallt i arbetet att se visioner och möjligheter att utveckla AR. AR medlemsenkät Björn Eriksson Ekebacka Konsult AB Sida 7

8 Marknadsmaterial. (Vi har börjat titta på illustrationerna). Deltagande i studentsammanhang för att berätta om yrkesroller (illustratör, teknisk skribent mm). Presentera vårt erbjudande om effektivisering av företags infomationsflöden; Lean Product Support. Lyfta försäkringsfrågan. Dyrt när vi går utanför Norden. Extern profilering. Nämna det för de kunder jag träffar. Skulle kunna hålla flera föredrag. Berätta om hur vi lyckades få Banverket som kund. Min erfarenhet av automation samt inspirera andra att vara aktiva i AR. Vi kan berätta om hur vi jobbar med kostnadsbesparingar - EPC, Energy Performance Contract. Automation Region i framtiden Efter att ha lyssnat på medlemsföretagen och intervjuat några andra nyckelaktörer (länsstyrelse, kommun, högskola) ser jag följande strategiska vägval/byggstenar i en långsiktig strategi för AR. Om alla eller de flesta av dessa byggstenar ingår i en satsning kan man med rätta tala om ett kluster. 1. Nätverk - status quo Frukostmöten. Seminarier (4/år?). Mingel (jul mm) Fortsätt som nu, men tänk över formerna noga så att tiden utnyttjas effektivt och attraktiviteten ökar ytterligare. Intressanta föredragshållare, förberedelser. Mobilisering av intressanta företag och personer 2. Nätverk - ambitiöst Utvecklas mot mer ambitiösa arbetsmöten, med förberedelser och efterarbete Fler arbetsgrupper (Kompetens, Kommunikation, Affärer, Innovationer, Arbetsmarknad, Politisk påverkan) Aktiv rekrytering av företag och högre beslutsfattare Systematisk genomgång av alla företags kompetens, erfarenheter, nätverk, behov, framgångshistorier och framtidsplaner (balansgång mot affärshemligheter) Systematisk genomgång av affärsmöjligheter i mindre konstellationer Bjuda in företag som presenterar sina behov eller berättar om trender Aktivt deltagande i mässor Studiebesök Utveckla webben Proffsigt presentationsmaterial Aktiv på sociala medier Utveckla samarbetet med VINNVÄXT - Robotdalen, ProcessIT, Triple Steelix - Tillväxtverkets klusterprogram och Norges Arena- och NCE-program 3. Påverka ramvillkoren Bredda intresset för automation, delta i den allmänna debatten Aktivt påverka - Politiker, Media Aktivt arbeta med arbetsmarknadspolitik lokalt, regionalt och nationellt för att stärka automationsbranschen i vid mening AR medlemsenkät Björn Eriksson Ekebacka Konsult AB Sida 8

9 4. Utbildning i/hos/för företagen Organisera gemensam utbildning i kortare kurser Delta i varandras internutbildning Mer omfattande kompetensutveckling samfinansieras 5. Rekrytering - fungerande arbetsmarknad på sikt Lång sikt (Lego, gymnasieskolan, högskolan) Rekryteringsmässor - ragga folk från andra delar av landet Hjälpa varandra med rekrytering, utbildning, avveckling, omplacering - skapa en regional arbetsmarknad 6. Marknadsföring mot slutkund i mindre konstellationer av företag Sverige, Norden, Baltikum, Europa, Globalt 7. Gemensam konceptutveckling, produkter, tjänster MDH kan var en part i direkt problemlösning åt 3-5 företag 8. FoU, Innovationer Långsiktiga utvecklingsprojekt med grund i slutkundernas uttrycka behov/problem 9. Geografisk utvidgning med noder Ambitiös satsning på klusterbyggande i Östra Mellansverige Noder i Örebro/Karlskoga, Eskilstuna/Strängnäs/Nyköping, Stockholm/Kista/Upplands Väsby, Gävle, Ludvika Öppet för företag i hela landet AR medlemsenkät Björn Eriksson Ekebacka Konsult AB Sida 9

Automation Region årsmöte 11 mars 2009

Automation Region årsmöte 11 mars 2009 Automation Region årsmöte 11 mars 2009 sid 1, 4-april-08, Automation Region företag, högskola och samhälle i samverkan Årsmöte 11 mars 2010 15:00 Kaffe och välkommen 15:15 Årsmötesförhandling Enligt agenda

Läs mer

Företag, akademi och samhälle i samverkan automation i världsklass!

Företag, akademi och samhälle i samverkan automation i världsklass! Vad är Automation Region? Nya initiativ Automation Region är ett företagskluster som arbetar för att synliggöra och stärka Sveriges automationsindustri. Automationsbranschen har stor strategisk betydelse

Läs mer

Företag, akademi och samhälle i samverkan automation i världsklass!

Företag, akademi och samhälle i samverkan automation i världsklass! Vad är Automation Region? Nya initiativ Automation Region är ett företagskluster som arbetar för att synliggöra och stärka Sveriges automationsindustri. Automationsbranschen har stor strategisk betydelse

Läs mer

Affärsplan Järnvägsklustret i Västerås (Järnvägsklustrets verksamhetsplan)

Affärsplan Järnvägsklustret i Västerås (Järnvägsklustrets verksamhetsplan) Affärsplan Järnvägsklustret i Västerås (Järnvägsklustrets verksamhetsplan) Bakgrund Järnvägskluster i Västerås ekonomisk förening bildades 2013 för att samla företag med erfarenheter inom tåg och järnvägsindustrin.

Läs mer

VÅRT ERBJUDANDE Internationella affärer Finansierings- guide Affärs- Besöks- nätverk program Kompetens- utveckling Synliggör ert företag

VÅRT ERBJUDANDE Internationella affärer Finansierings- guide Affärs- Besöks- nätverk program Kompetens- utveckling Synliggör ert företag VÅRT ERBJUDANDE till miljöteknikföretag Besöksprogram Finansieringsguide Internationella affärer Kompetensutveckling Affärsnätverk Synliggör ert företag Affärsrådgivning för miljöteknikföretag Introduktion

Läs mer

Eskilstunabarometern 2009

Eskilstunabarometern 2009 Resultat från Eskilstunabarometern 2009 Lokal företagsenkät genomförd i augusti 2009, målgrupp små och medelstora företag i Eskilstuna med 2-49 sysselsatta Enkäten har genomförts i samverkan mellan Eskilstuna

Läs mer

Mälardalens högskola. Presentation vid Automation region frukostmöte 10 januari 2012

Mälardalens högskola. Presentation vid Automation region frukostmöte 10 januari 2012 Mälardalens högskola Presentation vid Automation region frukostmöte 10 januari 2012 MDH En nationell högskola som verkar i en region - med en innovativ och internationell profil MDH i siffror 1977 MDH

Läs mer

Tillväxtföretag får chansen att växa på nya arenor!

Tillväxtföretag får chansen att växa på nya arenor! Tillväxtföretag får chansen att växa på nya arenor! Var finns prylarna? Med milslånga lagerytor hos många företag är den frågan idag dessvärre alldeles för vanlig. Utan ett snabbt och korrekt svar blir

Läs mer

Vår verkstad. Utvecklar människor och affärer.

Vår verkstad. Utvecklar människor och affärer. Vår verkstad Utvecklar människor och affärer. Västerås Science Park är en inspirerande och innovativ miljö och mötesplats för företag i tillväxt där människor, idéer, kunskap och kapital kan mötas och

Läs mer

VERKSAMHETS BERÄTTELSE 2010 HIGH VOLTAGE VALLEY

VERKSAMHETS BERÄTTELSE 2010 HIGH VOLTAGE VALLEY VERKSAMHETS BERÄTTELSE 2010 HIGH VOLTAGE VALLEY Organisation Påbörjande av framtagning av handlingsdokument för hur High Voltage Valley ska arbeta strategiskt inom områdena; Genus- och jämställdhet, kunskapsoch

Läs mer

Automation Region årsmöte 3 mars 2009

Automation Region årsmöte 3 mars 2009 Automation Region årsmöte 3 mars 2009 sid 1, 4-april-08, Automation Region företag, högskola och samhälle i samverkan Årsmöte 3 mars 2009 sid 2, 4-april-08, Automation Region 15:00 Kaffe och Välkommen

Läs mer

Verksamhetsplan. Invest in Skåne AB. Utgåva 01/05 2015

Verksamhetsplan. Invest in Skåne AB. Utgåva 01/05 2015 Verksamhetsplan Invest in Skåne AB 2015 Utgåva 01/05 2015 Verksamhetsplan 2015 för Invest in Skåne AB, 1. Verksamhetsidé Våra aktiviteter skall göra skillnad för att utveckla internationaliseringen av

Läs mer

Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö

Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö Uppdrag Se över hur det lokala besöksnäringssamarbetet för Värmdö bör organiseras För att skapa lokalt engagemang och mervärde åt

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 Transport & magasinering 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever sin verklighet inom en rad

Läs mer

Vi är den kreativa mötesplatsen för idéer och innovativa företag som vill växa.

Vi är den kreativa mötesplatsen för idéer och innovativa företag som vill växa. Kapital Vi har direkta kontakter till olika finansiärer. Med våra samarbetspartners, exempelvis ALMI Företagspartner och Regionförbundet, kan du diskutera bidrag till din tjänst eller produkt. Kontor I

Läs mer

Kluster nytta för regionen? Innovations- och förändringsarbete i Dalarna

Kluster nytta för regionen? Innovations- och förändringsarbete i Dalarna Kluster nytta för regionen? Innovations- och förändringsarbete i Dalarna Förr startade man företag där det fanns en fors. Idag där det finns kunskapskällor Kort tillbakablick Klusterutveckling i ett regionalt

Läs mer

Verksamhetsplan 2014. Automation Region en världsledande region inom automation med miljö, produktivitet och energieffektivitet i fokus!

Verksamhetsplan 2014. Automation Region en världsledande region inom automation med miljö, produktivitet och energieffektivitet i fokus! Verksamhetsplan 2014 n. na an ch tar ien om, har an. med och en. ma nde och gan med Automation Region en världsledande region inom automation med miljö, produktivitet och energieffektivitet i fokus! Automation

Läs mer

STORA BESÖKSDAGEN. Suzan Östman Bäckman Vingåkers Kommun 2012-06-08

STORA BESÖKSDAGEN. Suzan Östman Bäckman Vingåkers Kommun 2012-06-08 2012 STORA BESÖKSDAGEN Suzan Östman Bäckman Vingåkers Kommun 2012-06-08 Stora besöksdagen 2012 Syfte Syftet med besöken är att förbättra näringslivsklimatet, vårda befintligt näringsliv, ta del av företagarnas

Läs mer

Kraftsamling Biogas Skåne. Skåne som pilot för Biogas 2009-09-07. Skånes förutsättningar goda. Vad har hänt? Planering. Idé.

Kraftsamling Biogas Skåne. Skåne som pilot för Biogas 2009-09-07. Skånes förutsättningar goda. Vad har hänt? Planering. Idé. Skånes förutsättningar goda Störst råvarutillgångar av Sveriges län Skåne som pilot för biogas Goda förutsättningar för avsättning av biogas och rötrester Stor andel av de svenska företag som levererar

Läs mer

H E L S I N G F O R S

H E L S I N G F O R S Företagsledning FörETagSLEDning Helhetsperspektiv på företaget och chefskapet. Är du redo att på allvar utmana dig själv, att ifrågasätta det du tar för givet, att se nya perspektiv, bygga ny kunskap och

Läs mer

Bibliotekarien som intern konsult - erfarenheter från omvärldsbevakning i kommun och företag.

Bibliotekarien som intern konsult - erfarenheter från omvärldsbevakning i kommun och företag. Katarina Kristoffersson & Bibliotekarien som intern konsult - erfarenheter från omvärldsbevakning i kommun och företag. Paper presenterat vid konferensen 11-12 oktober 2006 i Borås Om föredragshållarna

Läs mer

Ökad svensk konkurrenskraft OCH ett hållbart samhälle fokus på innovation i offentlig upphandling

Ökad svensk konkurrenskraft OCH ett hållbart samhälle fokus på innovation i offentlig upphandling Ökad svensk konkurrenskraft OCH ett hållbart samhälle fokus på innovation i offentlig upphandling Innovation en förutsättning för god offentlig upphandling Teknikföretagen och våra medlemsföretag vill

Läs mer

Att driva en Önskabutik!

Att driva en Önskabutik! Att driva en Önskabutik! Önskakedjan FAKTA OCH SIFFROR Önskakedjan består av 35 butiker med ett 100-tal anställda och omsatte 2014 ca 167 mkr, exklusive moms. Butikerna finns idag i huvudsak i mindre städer

Läs mer

Företagens behov av rekrytering och kompetensförsörjning

Företagens behov av rekrytering och kompetensförsörjning Svenska Handelskammarförbundets analys 2009 mars Företagens behov av rekrytering och kompetensförsörjning På kort sikt kommer 28 procent av företagen att behöva göra sig av med kritisk kompetens som behövs

Läs mer

EN UNIK MÖJLIGHET. Småland och Blekinge gör gemensam satsning

EN UNIK MÖJLIGHET. Småland och Blekinge gör gemensam satsning EN UNIK MÖJLIGHET. Småland och Blekinge gör gemensam satsning för att marknadsföra regionen och dess näringsliv på en internationell arena. 2010 deltar man i världsutställningen i Shanghai, Expo 2010.

Läs mer

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Riktlinjer Internationellt arbete Mariestad Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Datum: 2012-02-01 Dnr: Sida: 2 (7) Riktlinjer för internationellt arbete Kommunfullmäktiges beslut 62/02 Bakgrund

Läs mer

HANDBOK. för ansökan av medel från Centerkvinnornas fond VÄRLDEN ANGÅR OSS

HANDBOK. för ansökan av medel från Centerkvinnornas fond VÄRLDEN ANGÅR OSS HANDBOK för ansökan av medel från Centerkvinnornas fond VÄRLDEN ANGÅR OSS Världen angår oss Centerkvinnornas fond Världen angår oss (VAO) är fonden för Centerkvinnornas medlemmar som vill jobba för en

Läs mer

Peter Bryntesson 2 Juni, 2015 Luleå

Peter Bryntesson 2 Juni, 2015 Luleå 1 Peter Bryntesson 2 Juni, 2015 Luleå Leverantörsindustrin med leverans i fordonsindustrin 964 företag fler än 5 anställda 158miljarder oms 2013 82 400 anställda 49% har sin kund utanför Automotive 2 2

Läs mer

karriärtorget Mötesplats och mäklare mellan studenter och arbetsliv

karriärtorget Mötesplats och mäklare mellan studenter och arbetsliv karriärtorget Mötesplats och mäklare mellan studenter och arbetsliv BAKGRUND Karriärtorget har utvecklats med stöd av Samhällskontraktet, ett samverkansprojekt mellan Mälardalens högskola, Eskilstuna kommun

Läs mer

samverkan i fokus Med Ska formaliserad samverkan lyftas till en mer strategisk nivå och i mindre utsträckning formuleras i detalj?

samverkan i fokus Med Ska formaliserad samverkan lyftas till en mer strategisk nivå och i mindre utsträckning formuleras i detalj? 2. Med samverkan i fokus Ska formaliserad samverkan lyftas till en mer strategisk nivå och i mindre utsträckning formuleras i detalj? Rapport från lärprojektet Formaliserad samverkan mellan akademi och

Läs mer

Ansökan om driftfinansiering 2016 och framåt

Ansökan om driftfinansiering 2016 och framåt Ansökan om driftfinansiering 2016 och framåt Bakgrund NOSP För att sätta framtiden för Norrköping Science Park måste man titta på vilka förutsättningar som finns i Norrköping och hur spelplanen ser ut.

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 Verksamhet inom Juridik, ekonomi, vetenskap & teknik 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever

Läs mer

IT-CHEFSTRÄFF 31 OKT.

IT-CHEFSTRÄFF 31 OKT. IT-CHEFSTRÄFF 31 OKT. Bakgrund Första projektet startade i april 2008. Initiativ av Sandbacka Park efter förstudier och företagskontakter som påtalat ett behov. Finansiärer är Sandvikens kommun, Region

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 Hotell & restaurang 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever sin verklighet inom en rad områden

Läs mer

SBL Företagsledning. för bygg och fastighet

SBL Företagsledning. för bygg och fastighet SBL Företagsledning för bygg och fastighet SBL FörETagSLEdning FÖr bygg och fastighet Företagsledningsprogram med fokus på utmaningar inom bygg- och fastighetssektorn Vår utgångspunkt är att utveckla ditt

Läs mer

Sammanställning av mötet på Enskede Värdshus den 20 september, tema:

Sammanställning av mötet på Enskede Värdshus den 20 september, tema: Sammanställning av mötet på Enskede Värdshus den 20 september, tema: Hur ser företagandet ut i Söderort och hur kan vi utveckla det? Här en sammanfattning av vad som sas av medverkande i Gilla Söderort

Läs mer

Strategi för skolutveckling med hjälp av internationalisering inom Förskola & Grundskola

Strategi för skolutveckling med hjälp av internationalisering inom Förskola & Grundskola Strategi för skolutveckling med hjälp av internationalisering inom Förskola & Grundskola Beslutad 2015-01-29 1 1 Inledning Den internationella kontakten är en viktig del i vårt samhälle, det är kunskapsbyggande

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever sin verklighet inom en rad områden som tillväxt,

Läs mer

Arbetsgivarstrategi. Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA Besök Munkhättevägen 45 Tel 08-530 610 00 www.botkyrka.se Org.nr 212000-2882 Bankgiro 624-1061

Arbetsgivarstrategi. Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA Besök Munkhättevägen 45 Tel 08-530 610 00 www.botkyrka.se Org.nr 212000-2882 Bankgiro 624-1061 Arbetsgivarstrategi Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA Besök Munkhättevägen 45 Tel 08-530 610 00 www.botkyrka.se Org.nr 212000-2882 Bankgiro 624-1061 Innehållsförteckning Vad innebär det att vara en bra

Läs mer

MarknadsCheferna TM. Har ni hamnat rätt?

MarknadsCheferna TM. Har ni hamnat rätt? Har ni hamnat rätt? Sociala medier på riktigt kan det ge affärer? De senaste åren har föredragen kring sociala medier duggat tätt som ett höstregn över Göteborg. Men, sällan har frågan besvarats om det

Läs mer

Nationella kluster konferensen

Nationella kluster konferensen Sammanställning från den Nationella kluster konferensen i Gävle den 23 24 februari Kluster som plattform för innovationer Kluster som plattform för innovationer. Det var temat på den nationella klusterkonferensen

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever sin verklighet inom en rad områden som tillväxt,

Läs mer

BRANSCHMÖTE OKTOBER 2014

BRANSCHMÖTE OKTOBER 2014 BRANSCHMÖTE OKTOBER 2014 EN BRANSCH I SAMVERKAN 650 installationsföretag, 32 leverantörer, 5 grossister Visa möjligheterna med modern elteknik Trygga, smarta, effektiva lösningar Din elektriker. Framtidens

Läs mer

Sveriges miljöteknikråd

Sveriges miljöteknikråd Sveriges miljöteknikråd En delegation för miljöteknik Berit Gullbransson, Stockholm 26 maj Kommittédirektiv 2008:2 Sveriges miljöteknikråd - en delegation för miljöteknik Swentec, Sveriges miljöteknikråd,

Läs mer

http://youtu.be/zqzsqkmfghe

http://youtu.be/zqzsqkmfghe http://youtu.be/zqzsqkmfghe Sociala medier vill du ta steget, men vet inte hur? 4 oktober 2012 Lisbeth Larsson, Marknadschef Jenny Stråhle, Marknadskommunikatör Vad använder företag sociala medier till?

Läs mer

Våra barn och ungdomar är vår framtid! Presentation av projektidé - KNUT

Våra barn och ungdomar är vår framtid! Presentation av projektidé - KNUT Våra barn och ungdomar är vår framtid! Presentation av projektidé - KNUT Vilka är det som arbetar med projektet? Ev. andra nationella aktörer så som ex branschorganisationer Blekinge, Kalmar & Kronobergs

Läs mer

Internationella frågor; Revidering av Internationell policy och antagande av handlingsplan för Västerås stad

Internationella frågor; Revidering av Internationell policy och antagande av handlingsplan för Västerås stad Kommunstyrelsen Internationella frågor; Revidering av Internationell policy och antagande av handlingsplan för Västerås stad Kommunstyrelsen beslöt på sammanträde den 22 augusti 2002, 183, att anta ett

Läs mer

Ett starkt MDH 2010-2012 - arbete och resultat

Ett starkt MDH 2010-2012 - arbete och resultat Ett starkt MDH 2010-2012 - arbete och resultat Karin Axelsson, projektledare & vicerektor för samverkan 15 november 2012 Högskolan i siffror 1977 grundas Mälardalens högskola (MDH) 30 utbildningsprogram

Läs mer

SKAPA FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR DE NYA JOBBEN OCH DE VÄXANDE FÖRETAGEN

SKAPA FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR DE NYA JOBBEN OCH DE VÄXANDE FÖRETAGEN sverigesingenjorer.se 2 SKAPA FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR DE NYA JOBBEN OCH DE VÄXANDE FÖRETAGEN BAKGRUND Den globala konkurrensen hårdnar. Det blir allt tydligare att den enda vägen till framgång är genom utveckling

Läs mer

Hagfors & Munkfors. Hur vill vi ha det? Heta fakta En samarbetsmodell för kompetensförsörjning i Hagfors och Munkfors

Hagfors & Munkfors. Hur vill vi ha det? Heta fakta En samarbetsmodell för kompetensförsörjning i Hagfors och Munkfors Hagfors & Munkfors 1 Hur vill vi ha det? En samarbetsmodell för kompetensförsörjning i Hagfors och Munkfors 2 Hur vill vi ha det? Strategisk kompetensförsörjning 2005 2004 Fastställa organisation och finansiering

Läs mer

Samarbetsrådet för Campus Telge. Programförklaring Campus Telge 2009

Samarbetsrådet för Campus Telge. Programförklaring Campus Telge 2009 Samarbetsrådet för Campus Telge Programförklaring Campus Telge 2009 Södertälje kommun, /Programförklaring Samarbetsrådet Campus Telge 2009/ 1. Samarbetsrådets programförklaring för Campus Telge 2009 Södertälje

Läs mer

AKTIVITETSPLAN VÄRLDSKLASS 2015 2013:1

AKTIVITETSPLAN VÄRLDSKLASS 2015 2013:1 AKTIVITETSPLAN VÄRLDSKLASS 2015 2013:1 AKTIVITETSPLAN 2013:1 VÄRLDSKLASS 2015 Världsklass 2015 är kommunens utvecklingsarbete med huvudmål att Örnsköldsvik ska vara en kommun av världsklass att leva i,

Läs mer

Trollhättan-Vänersborg TillväxtAllians

Trollhättan-Vänersborg TillväxtAllians Tvåstadskommitténs plattform I plattformen från maj 2003 konstateras bland annat följande: Kommunledningarna i / Trollhättan-Vänersborg / är överens om att utveckla samarbetet sinsemellan för att ytterligare

Läs mer

Hästnäringen i Karlshamns kommun Förstudie

Hästnäringen i Karlshamns kommun Förstudie Hästnäringen i Karlshamns kommun Förstudie 2013-01-29 Karlshamns Kommun Marianne Westerberg och Maria Hjelm Nilsson INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Sammanfattning... 2 2. Bakgrund... 2 3. Projektets syfte... 2

Läs mer

Bisnode LÖSNINGAR OCH INSIKTER FÖR SMARTA BESLUT

Bisnode LÖSNINGAR OCH INSIKTER FÖR SMARTA BESLUT Bisnode LÖSNINGAR OCH INSIKTER FÖR SMARTA BESLUT Utan frågor & svar stannar världen OM BISNODE Det finns små och stora frågor inom alla företag, organisationer och verksamheter. Frågor som kräver uppmärksamhet

Läs mer

Regionalt ledarskap för innovation exemplet Västmanland, 6 oktober 2010

Regionalt ledarskap för innovation exemplet Västmanland, 6 oktober 2010 Anders Sahlman 2010-11-03 Regionalt ledarskap för innovation exemplet Västmanland, 6 oktober 2010 Johan Carlstedt, projektledare Innovation för tillväxt, inledde med att presentera projektet och Regional

Läs mer

Kartläggning av, med stöd från sysselsättningseffekter från vindkraft företagens syn på potential, hinder & möjligheter

Kartläggning av, med stöd från sysselsättningseffekter från vindkraft företagens syn på potential, hinder & möjligheter Kartläggning av, med stöd från sysselsättningseffekter från vindkraft företagens syn på potential, hinder & möjligheter En rapport från nätverket Power Väst som drivs i samarbete mellan Västra Götalandsregionen,

Läs mer

CONNECTs Delfiner. CONNECT Norr bidrog till att 42 miljoner kronor i restes i form av nytt kapital. (CONNECT i Sverige som helhet: 77mkr )

CONNECTs Delfiner. CONNECT Norr bidrog till att 42 miljoner kronor i restes i form av nytt kapital. (CONNECT i Sverige som helhet: 77mkr ) BAKGRUND CONNECT Norr 2011 : CONNECT Norr bidrog till att 42 miljoner kronor i restes i form av nytt kapital. (CONNECT i Sverige som helhet: 77mkr ) Sex Investerarträffar Tolv Företagspresentationer för

Läs mer

Bilaga 1: Uppföljning av de strategiska forskningsområdena 2010

Bilaga 1: Uppföljning av de strategiska forskningsområdena 2010 Bilaga 1: Uppföljning av de strategiska forskningsområdena 2010 Sammanfattande slutsatser Vetenskapsrådet, FAS, Formas, VINNOVA och Energimyndigheten har gemensamt, på uppdrag av regeringen, genom en enkät

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever sin verklighet inom en rad områden som tillväxt,

Läs mer

Stockholm. Världens mest innovationsdrivna ekonomi. Stockholmsregionens innovationsstrategi

Stockholm. Världens mest innovationsdrivna ekonomi. Stockholmsregionens innovationsstrategi 2025 Stockholm Världens mest innovationsdrivna ekonomi Stockholmsregionens innovationsstrategi Stockholmsregionens innovationsstrategi Stockholm idag: En stark position som behöver bli starkare Stockholms

Läs mer

M som i MOPS. en del i Samhällskontraktet

M som i MOPS. en del i Samhällskontraktet M som i MOPS En processutvärdering av MOPS 2011 en del i Samhällskontraktet Karin Axelsson, doktorand och vicerektor samverkan Anna Kremel, doktorand vid akademin för innovation, design och teknik Erik

Läs mer

Internationell strategi. för Gävle kommun

Internationell strategi. för Gävle kommun Internationell strategi för Gävle kommun Innehåll Inledning Sammanfattning... 4 Syfte med det internationella arbetet... 5 Internationell strategi För invånare, företag och Gävle kommunkoncern Foto: Mostprotos.com

Läs mer

en halländsk Innovationsstrategi Det vi vill se är att i Halland, den bästa livsplatsen, trivs inte bara människorna utan även deras idéer.

en halländsk Innovationsstrategi Det vi vill se är att i Halland, den bästa livsplatsen, trivs inte bara människorna utan även deras idéer. en halländsk Innovationsstrategi Det vi vill se är att i Halland, den bästa livsplatsen, trivs inte bara människorna utan även deras idéer. Varför en innovationsstrategi? Syftet med en halländsk innovationsstrategi

Läs mer

Hur utvärderar man innovativa miljöer? En strategi för strategiskt lärande i VINNVÄXT-programmet. Göran Andersson

Hur utvärderar man innovativa miljöer? En strategi för strategiskt lärande i VINNVÄXT-programmet. Göran Andersson Hur utvärderar man innovativa miljöer? En strategi för strategiskt lärande i VINNVÄXT-programmet Göran Andersson Två grundstenar Effeklogik för programmet Utvärdering, Uppföljning och Processtöd hänger

Läs mer

VerksAmhetsplAn. Enheten för externa relationer

VerksAmhetsplAn. Enheten för externa relationer 2013 VerksAmhetsplAn Enheten för externa relationer Inledning Mälardalens högskola (MDH) har som utgångspunkt att genom akademisk excellens, internationalisering och samproduktion bedriva verksamhet som

Läs mer

Julia Modig Tjärnström, Anna Marklund, Patrik Ljungqvist 723G04

Julia Modig Tjärnström, Anna Marklund, Patrik Ljungqvist 723G04 Uppdrag Vi har valt att för ett annat företags räkning undersöka hur möjligheterna ser ut för att starta upp, sprida och marknadsföra en virtuell sida som riktar sig till studenterna vid Linköpings universitet.

Läs mer

Utveckla ditt företag. samarbeta med en student från Malmö högskola

Utveckla ditt företag. samarbeta med en student från Malmö högskola Utveckla ditt företag samarbeta med en student från Malmö högskola Varför samverkar Malmö högskola? Partnerskap och samarbete är viktigt för Malmö högskola. Genom samverkan med andra aktörer vill vi på

Läs mer

Industriell Automation Mälardalen

Industriell Automation Mälardalen Industriell Automation Mälardalen Kartläggning, databas, slutsats sid 1, 3-Mar-09, Automation Region Mälardalen är Sveriges centrum för Industriell Automation 500 företag 15 000 medarbetare 30 miljarder

Läs mer

Utveckla ditt företag. samarbeta med en student från Malmö högskola

Utveckla ditt företag. samarbeta med en student från Malmö högskola Utveckla ditt företag samarbeta med en student från Malmö högskola Foto: Leif Johansson Vad kan Malmö högskola erbjuda ditt företag? Att avsätta resurser för samarbete med högskolan kan vara en viktig

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR VERKSAMHETSÅRET 2014

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR VERKSAMHETSÅRET 2014 VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR VERKSAMHETSÅRET 2014 HANDELSKAMMAREN VÄRMLAND SERVICE AB ETT ÅR SOM RUSTAT FÖR FRAMTIDEN 2014 var ett bra år, sett till både verksamhet och resultat. De aktiviteter och förändringar

Läs mer

Så lyckas du med marknadsföring och varumärkesbyggande. Lisbeth Larsson. Grant Thornton International. All rights reserved.

Så lyckas du med marknadsföring och varumärkesbyggande. Lisbeth Larsson. Grant Thornton International. All rights reserved. Så lyckas du med marknadsföring och varumärkesbyggande Lisbeth Larsson Världens mest värdefulla varumärken 1. Apple 2. Google 3. IBM 4. McDonalds 5. Microsoft Några kända varumärken i Göteborg Dagens presentation

Läs mer

Professionellt har det gett nya kontakter och framförallt kunskaper i de ämnen som avhandlas.

Professionellt har det gett nya kontakter och framförallt kunskaper i de ämnen som avhandlas. Dags att nätverka Svensk Byggtjänst har tagit fram ett program med nätverksträffar med syfte att hjälpa unga (under 30 år) talanger till en bra start i yrkeslivet. Idén är att erbjuda den senaste kunskapen

Läs mer

norrstyrelsen Informationsfrågor vid bildandet av Region Norrland etapp 2

norrstyrelsen Informationsfrågor vid bildandet av Region Norrland etapp 2 norrstyrelsen rapport 2009: 32 Informationsfrågor vid bildandet av Region Norrland etapp 2 Förord Norrstyrelsen har bildats för att förbereda sammanslagningen av landstingen i Norrbottens, Västerbottens

Läs mer

Sammanställning från Demografiseminariet i Trysil 23-24 oktober 2013

Sammanställning från Demografiseminariet i Trysil 23-24 oktober 2013 Sammanställning från Demografiseminariet i Trysil 23-24 oktober 2013 1 Under seminariedagarna som arrangerades i Trysil, Norge, den 22-23 oktober av Gränskommittén Hedmark Dalarna var temat demografi.

Läs mer

KOMMUNIKATIONSPROGRAM FÖR STOCKHOLMS STAD 2012-2015

KOMMUNIKATIONSPROGRAM FÖR STOCKHOLMS STAD 2012-2015 STADSLEDNINGSKONTORET KOMMUNIKATIONSSTABEN Bilaga 2 DNR 050-2895/2010 SID 1 (5) 2011-06-22 KOMMUNIKATIONSPROGRAM FÖR STOCKHOLMS STAD 2012-2015 Detta program är ett långsiktigt måldokument där kommunfullmäktige

Läs mer

Vindkraft Öst. Tillsammans utvecklar vi det hållbara Vindbruket! Lokalt möte 22 maj 2013, BMB

Vindkraft Öst. Tillsammans utvecklar vi det hållbara Vindbruket! Lokalt möte 22 maj 2013, BMB Vindkraft Öst Tillsammans utvecklar vi det hållbara Vindbruket! Lokalt möte 22 maj 2013, BMB VKÖ-träff, program 22 maj, Lindesberg 09.00 Samling, kaffe & smörgås 09.30 Inledning, syfte med dagen, deltagarpresentation

Läs mer

skola och arbetsliv i samverkan

skola och arbetsliv i samverkan skola och arbetsliv i samverkan Transfer - skola och arbetsliv i samverkan Transfer är Sveriges största organisation för förmedling av föreläsare och förebilder från arbetslivet till skolan. Syftet är

Läs mer

Mångfald i näringslivet. Företagens villkor och verklighet 2014

Mångfald i näringslivet. Företagens villkor och verklighet 2014 Mångfald i näringslivet Företagens villkor och verklighet 2014 Mångfald i näringslivet Företagens villkor och verklighet 2014 Tillväxtverket Produktion: Ordförrådet Stockholm, februari 2015 ISBN 978-91-87903-15-1

Läs mer

KomTek Järfälla. Bakgrund, nuläge och framtid. Roger Viklund, verksamhetsledare KomTek. Maj 2015 Kon 2015/52

KomTek Järfälla. Bakgrund, nuläge och framtid. Roger Viklund, verksamhetsledare KomTek. Maj 2015 Kon 2015/52 KomTek Järfälla Bakgrund, nuläge och framtid Roger Viklund, verksamhetsledare KomTek Maj 2015 Kon 2015/52 1 (6) Innehåll 1. KONCEPTET KOMTEK... 2 1.1. Bakgrund och mål... 2 1.2. Organisation... 2 2. KOMTEK

Läs mer

En handbok för företaget

En handbok för företaget En handbok för företaget Inledning Den här handboken vänder sig till er på företaget som är inblandade i PRAO-verksamheten. Det kommer nästan dagligen rapporter om den brist på arbetskraft som näringslivet

Läs mer

Sammanställning av utvärdering från utbildning för ledningsgrupper

Sammanställning av utvärdering från utbildning för ledningsgrupper Sammanställning av utvärdering från utbildning för ledningsgrupper REFLEKTIONER / TANKAR Jag gick in helt utan förutsättningar och har varit med om MÅNGA utbildningar av den här typen. Kort och norrländskt

Läs mer

Ett strategiskt agendaarbete för att samla branschen och gemensamt ta fram en utvecklingsplan för innovation och produktutveckling inom området

Ett strategiskt agendaarbete för att samla branschen och gemensamt ta fram en utvecklingsplan för innovation och produktutveckling inom området Ett strategiskt agendaarbete för att samla branschen och gemensamt ta fram en utvecklingsplan för innovation och produktutveckling inom området Vindenergi till havs Källa: wpd offshore AG, Offshore Windpark

Läs mer

NätVerkstan Bli medlem i NätVerkstan och du får tillgång till värdefull expertkunskap och ett nätverk av samlade erfarenheter.

NätVerkstan Bli medlem i NätVerkstan och du får tillgång till värdefull expertkunskap och ett nätverk av samlade erfarenheter. NätVerkstan Bli medlem i NätVerkstan och du får tillgång till värdefull expertkunskap och ett nätverk av samlade erfarenheter. Som medlem i IUC Sjuhärads NätVerkstan ingår ditt företag i ett nätverk där

Läs mer

Tio saker att tänka på när du bygger ditt företag

Tio saker att tänka på när du bygger ditt företag Tio saker att tänka på när du bygger ditt företag www.kpmg.se Du vet bäst För oss på KPMG finns ingenting mer inspirerande än unga människor med spännande idéer. Vi vet hur det känns att vara där du är

Läs mer

116 svar ANNA-LISA OSVALDER. Avd. Design & Human Factors Inst.för produkt- & produktionsutveckling CHALMERS, Göteborg

116 svar ANNA-LISA OSVALDER. Avd. Design & Human Factors Inst.för produkt- & produktionsutveckling CHALMERS, Göteborg Vilken utbildningsbakgrund har du? RESULTAT AV ESS medlemsundersökning ANNA-LISA OSVALDER Avd. Design & Human Factors Inst.för produkt- & produktionsutveckling CHALMERS, Göteborg 116 svar Utbildningsbakgrund/antal

Läs mer

Näringslivsstrategi 2009-03-23. Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör

Näringslivsstrategi 2009-03-23. Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör Näringslivsstrategi 2009-03-23 Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör NÄRINGSLIVSSTRATEGI FÖR HELSINGBORGS STAD Utifrån denna strategi ska Helsingborgs stads näringslivsarbete bedrivas. Uppdraget

Läs mer

Välkommen till Elektrosektionens Traineedag!

Välkommen till Elektrosektionens Traineedag! Välkommen till Elektrosektionens Traineedag! Onsdagen den 10:e maj händer något du inte får missa Elektrosektionens Traineedag! Där träffar du representanter från några av Sveriges ledande företag som

Läs mer

Mötesplats Arbetsmarknad. Bildminnen från nätverksträffen 18 april 2013

Mötesplats Arbetsmarknad. Bildminnen från nätverksträffen 18 april 2013 Mötesplats Arbetsmarknad Bildminnen från nätverksträffen 18 april 2013 Lärorika samarbeten och regional samverkan Här erbjuds du en arena för erfarenhetsutbyte och inspiration. Erfarna projektledare presenterar

Läs mer

Företagspolitik i en nordisk kontext

Företagspolitik i en nordisk kontext Företagspolitik i en nordisk kontext 2 FÖRETAGSPOLITIK I EN NORDISK KONTEXT FÖRETAGSPOLITIK I EN NORDISK KONTEXT 3 Alla prognoser visar att tjänstesektorn kommer att fortsätta växa under de kommande åren,

Läs mer

Projektskafferiet 2015. Här finner du en mängd olika aktiviteter som regionkontoret kan hjälpa din förening med att arrangera.

Projektskafferiet 2015. Här finner du en mängd olika aktiviteter som regionkontoret kan hjälpa din förening med att arrangera. Projektskafferiet 2015 Här finner du en mängd olika aktiviteter som regionkontoret kan hjälpa din förening med att arrangera. 2 Vi vill förenkla för din förening. Vårt koncept Projektskafferiet är ett

Läs mer

IFG. ett unikt ledarskaps utvecklingsprogram inom Kungl. Ingenjörs- vetenskapsakademien (IVA)

IFG. ett unikt ledarskaps utvecklingsprogram inom Kungl. Ingenjörs- vetenskapsakademien (IVA) IFG ett unikt ledarskaps utvecklingsprogram inom Kungl. Ingenjörs- vetenskapsakademien (IVA) 45 år av ledarskapsutveckling ifg består av 15 exklusivt utvalda medlemmar, alla rekommenderade av IVAs ledamöter.

Läs mer

Hur bra ska vi bli? Om 4 år är 50% av alla ute i arbetslivet 80- och 90-talister. Deras viktigaste drivkraft är

Hur bra ska vi bli? Om 4 år är 50% av alla ute i arbetslivet 80- och 90-talister. Deras viktigaste drivkraft är Hur bra ska vi bli? Om 4 år är 50% av alla ute i arbetslivet 80- och 90-talister. Deras viktigaste drivkraft är Sammanfattning meningsfullhet hållbarhet från den och 31 delaktighet. augusti 2015 Detta

Läs mer

Handbok för klusterutveckling

Handbok för klusterutveckling Handbok för klusterutveckling Om verktyget Denna handbok är till för kluster som har eller vill ta en aktiv regional roll. Syftet med verktyget är att hjälpa till att leda processen framåt och att underlätta

Läs mer

2011-11-30 1. Bräknemodellen. En utvecklingsmodell för småorter på landsbygden.

2011-11-30 1. Bräknemodellen. En utvecklingsmodell för småorter på landsbygden. 2011-11-30 1 Bräknemodellen. En utvecklingsmodell för småorter på landsbygden. Bakgrund Sedan ett år tillbaka har Hoby Företagarförening och Bygd i Samverkan, båda ideella föreningar, arbetat med att ta

Läs mer

VINNVINN Mötesarena för nya affärsmöjligheter och arbetstillfällen

VINNVINN Mötesarena för nya affärsmöjligheter och arbetstillfällen VINNVINN Mötesarena för nya affärsmöjligheter och arbetstillfällen VINNOVA Information VI 2006:10 OM VINNVINN vinnvinn är ett initiativ för tillväxt i regionala innovationssystem. Nya affärsmöjligheter

Läs mer

Let s do it! Förslag på insatser för att förstärka arbetet med entreprenörskap i skolan i Östergötland

Let s do it! Förslag på insatser för att förstärka arbetet med entreprenörskap i skolan i Östergötland Let s do it! Förslag på insatser för att förstärka arbetet med entreprenörskap i skolan i Östergötland Regional Action Plan 7 YES Let s do it Förord 8 4 Det regionala utvecklingsprogrammet Regionförbundet

Läs mer

Yrkeskompis Manual för att ge den nyanlända ett större kontaktnät - socialt och yrkesmässigt

Yrkeskompis Manual för att ge den nyanlända ett större kontaktnät - socialt och yrkesmässigt Yrkeskompis Manual för att ge den nyanlända ett större kontaktnät - socialt och yrkesmässigt Fungerande nätverksforum genom mentorskap I N N E H Å L L Varför Yrkeskompis? sid 2-3 Målgrupper sid 4-5 Samverkan

Läs mer

Projektplan. Lönsamhet och attityder steg 2

Projektplan. Lönsamhet och attityder steg 2 Projektplan Lönsamhet och attityder steg 2 Projektperiod 1 december 2013 15 november 2014 Lönsamhet och attityder steg 2 Projektperiod 1 december 2013 15 november 2014 Bakgrundsbeskrivning Ideella föreningen

Läs mer