WE RE IBS, THE GLOBAL LEADER IN DISTRIBUTION RESOURCE MANAGEMENT SOFTWARE

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "WE RE IBS, THE GLOBAL LEADER IN DISTRIBUTION RESOURCE MANAGEMENT SOFTWARE"

Transkript

1 WE RE IBS, THE GLOBAL LEADER IN DISTRIBUTION RESOURCE MANAGEMENT SOFTWARE ÅRSREDOVISNING 2010

2 2010 I KORTHET Under 2010 skapades en plattform utifrån vilken IBS kan nå långsiktig lönsamhet. Med mindre kostym, förstärkt kundfokus och flera konkreta affärsmöjligheter med stor potential inom alla affärsområden är IBS väl positionerat för framtida tillväxt. Tillförsikt präglar INNEHÅLL 2010 i korthet 3 IBS i korthet 4 Vd-ord 6 Ledning 8 Styrelse 9 IBS-aktien 10 Nyckeltal 12 Femårsöversikt 13 Förvaltningsberättelse 14 s räkenskaper 19 s räkenskaper 24 Redovisningsprinciper och noter 29 Revisionsberättelse 52 Definitioner 53 Årsstämma och finansiell kalender 54

3 HÄNDELSER UNDER ÅRET Nettoomsättningen minskade till 1 299,6 mkr (1 611,5), konsulttjänster minskade till 749,0 mkr (881,9) och hårdvara och övriga intäkter minskade till 299,2 mkr (371,9). Totala licensintäkter minskade till 2 51,4 mkr (357,7). EBITDA* uppgick till 62,4 mkr (16,2) inklusive kostnader av engångs karaktär relaterade till strategiska diskussioner, som uppgick tilll 22,7 mkr. Årets resultat uppgick till 192,4 mkr ( 433,4). * ) EBITDA: resultat före finansiella poster, skatter, av- och nedskrivningar, omstruktureringskostnader samt realisationsresultat vid försäljning av dotterbolag/rörelse. Kassaflöde från löpande verksamhet uppgick till 95,5 mkr ( 99,3). 58 kundavtal tecknades om uppgradering till Enterprise7. 84 nya ILF-transaktioner uppnåddes. Renodling av kärnverksamheten med ännu större fokus på kundernas behov. Ny operativ struktur organiserad i tre affärsområden, Enterprise, Bookmaster och Iptor. Som ett led i omorganisationen avyttrades Consist och Automotive, verksamheter som finns i Holland respektive Australien. En ny företagsledning tillsattes i maj Den nya ledningen lanserade ett förnyelse- och besparingsprogram med syfte att öka fokus på befintlig kundbas och därigenom öka försäljningen samt på att reducera bolagets kostnadsmassa. Programmet resulterade i en besparing om 200 mkr på årsbasis. IBS har en god finansiell ställning med en soliditet om 38% och en kassa om 90 mkr. Under året ingicks avtal avseende factoringkredit om totalt 100 mkr för att täcka rörelsekapitalbehovet. OMSÄTTNINGSFÖRDELNING Konsulttjänster 58% Programvara 19% Hårdvaru- och övriga intäkter 23% IBS ÅRSREDOVISNING

4 IBS I KORTHET AFFÄRSOMRÅDEN Enterprise Bookmaster Iptor Affärsområdet Enterprises verksamhet omfattar Enterprise Resource Planning (ERP) och leverantörslösningar för små till medelstora aktörer inom hela varuflödeskedjan. Enterprise erbjuder mjukvarulösningar, professionella tjänster, systemintegration och kundsupport. När affärsområdets lösningar paketeras tillsammans med hårdvara erbjuds även nyckelfärdiga och molnbaserade lösningar. Bookmaster är en global leverantör av sofistikerade processlösningar för publicering och bokdistribution. Kunderna är en blandning av stora till medelstora förlag. Bookmaster hjälper förläggare och distributörer att hantera de primära och sekundära processer som utgör ryggraden i all förlagsverksamhet. Iptor är en väletablerad systemintegratör med fokus på innovativ konsultverksamhet och informationshantering. Iptor bidrar till kundernas framgångar genom att optimera utnyttjandet av IT-system och en värdeorienterad hantering av deras kärntillgångar: människor, information och processer. STYRKOR HÄR FINNS IBS Global närvaro Långa kundrelationer Spetskompetens inom distribution och logistik 4 IBS ÅRSREDOVISNING 2010

5 VÅRA MÅL VÅRA INTÄKTER 2011 Intäkter per land 2010 Det övergripande målet för IBS är en konkurrenskraftig avkastning och långsiktigt värde för våra ägare. Målen för 2011 är: IBS verksamheter finns representerade i alla världsdelar. Huvuddelen av våra intäkter kommer från Europa. u Att ge våra kunder god avkastning på sin investering i lösningar från IBS. u Ett positivt rörelseresultat. u Att som helhet skapa god värdetillväxt utifrån den etablerade plattformen. Land 2010 (Mkr) Sverige 425,4 Nederländerna 166,6 Belgien 156,9 Finland 110,8 USA 106,9 UK 77,7 Danmark 73,6 Australien 69,0 Övriga 112,8 Totalt 1 299,6 MARKNADEN Kort om marknaden För IBS och de flesta andra mjukvaruföretag var det första halvåret tufft på grund av det hårda ekonomiska klimat som rådde på marknaden. Detta tillsammans med IBS strategiska diskussioner gjorde att många kunder tvekade, vilket påverkade licensförsäljningen som försköts till den senare delen av året. Under senare delen året ljusnade konjunkturen och potentiella kunder startade diskussioner om investeringar i nya system och uppgraderingar. För närvarande finns IBS största potential i den befintliga kundbasen, där flertalet långvariga kunder uttrycker intresse för att uppgradera, förvärva ytterligare moduler och utvidga sina IBS-lösningar till andra verksamheter eller nya geografiska områden. Genom en stadigt förbättrad konjunktur ser förutsättningarna på marknaden för både befintliga och nya kunder allt mer lovande ut för Detta tillsammans med IBS förbättrade finansiella resultat bör skapa förnyat förtroende för IBS bland kunder och blivande kunder. Med en lägre kostnadsstruktur, ökat fokus på våra kunder och flera lovande initiativ för ökade intäkter i samtliga affärsområden är vi övertygade om att IBS är väl rustat inför en lönsam framtida tillväxt och en positiv resultatutveckling. IBS ÅRSREDOVISNING

6 VD-ORD EFFEKTIVARE FOKUSERADE REDO Första halvan av 2010 var turbulent för IBS. I februari avyttrade vi två av våra verksamheter Automotive och Consist som inte tillhör IBS kärnverksamhet. Det australienbaserade Automotive erbjöd ERP-lösningar för fordonsgrossister och Consist utvecklade lokal holländsk programvara för ekonomi- och personalavdelningar. I början av året förde IBS diskussioner om en ny strategisk riktning. Detta nådde våra kunder vilket resulterade i att ett antal kunder valde att senarelägga inköp av licenser och tjänster, eller att välja andra partners i väntan på resultatet av överläggningarna. Vi förändrade även företagets interna struktur och gick från att vara en funktionsindelad organisation till att organisera oss i tre separata affärsområden Enterprise, Bookmaster och Iptor. Målet med organisationsförändringen var att slimma verksamheten, öka fokus på kunderna och att skapa en tydligare ansvarsfördelning gällande företagets resultat inom bolaget. Under den senare delen av 2009 och början av 2010 sjösatte IBS ett antal nya initiativ, som till exempel lanseringen av en ECM-lösning inom Iptor och en offensiv satsning på att utvidga sälj- och marknadsorganisationen i Nordamerika. Kombinationen av sjunkande intäkter och ökande kostnader resulterade dock i ett finansiellt svagt första halvår. Den nya ledningen, som utsågs i maj 2010, fick i uppdrag att förbättra verksamhetens lönsamhet och påbörjade en genomgång av organisationen för att identifiera resultatförbättrande åtgärder. I juli 2010 lanserade IBS ett omstrukturerings- och förnyelseprogram som omfattade olika åtgärder för att sänka kostnaderna och öka intäkterna. Programmets huvudsakliga mål var att göra IBS lönsamt igen och att lägga grunden för en hållbar och lönsam tillväxt. Med hjälp av engagerade medarbetare och lojala kunder lyckades IBS uppnå ett positivt EBITDA för fjärde kvartalet och andra halvan av Omstruktureringsprogrammet fokuserade på att identifiera ineffektivitet och diskretionära kostnader som inte bedömdes påverka företagets framtida utveckling och har hittills gett en årlig besparing på omkring 200 mkr. Bland annat har säljoch marknadsföringsaktiviteter som inte uppvisade tillräcklig effektivitet och eller avkastning avvecklats. Förnyelseprogrammet innehöll ett stort antal strategiska och taktiska initiativ med fokus på att öka intäkterna genom att bygga tätare relationer med kunderna

7 och försöka ta marknadsandelar genom att attrahera nya kunder. Key account managers utsågs för varje aktiv kund i syfte att säkerställa framgång i kunduppdragen och öka intäktsströmmarna hos kunderna. Vi lanserade även sälj- och marknadsföringskampanjer för nya viktiga programreleaser inom både Enterprise och Bookmaster, liksom kampanjer för enskilda produkter med tillväxtpotential. På tjänstesidan initierades en global lansering av Health Checks, som är en konsulttjänst för att kartlägga kundens nuvarande möjligheter och hur IBS kan hjälpa dem att uppnå sina mål. Detta har bidragit till att öka uppgraderingsfrekvensen hos kunderna och gjorde att vi under 2010 slöt 58 (7) uppgraderingsavtal. IBS har nyligen lanserat en prenumerationsbaserad molnlösning i Europa, Mellanöstern, Asien samt Nord- och Sydamerika. Den har mottagits med stort intresse bland våra kunder. Till exempel tecknade Iptor sju Power Cloudavtal bara under det sista kvartalet. Dessa i kombination med andra initiativ hjälpte IBS att uppnå 84 ILF-transaktioner och skapa ett bra inflöde av ordrar under det fjärde kvartalet. Med en lägre kostnadsstruktur, ökat fokus på våra kunder och flera lovande initiativ för ökade intäkter i samtliga affärsområden är vi övertygade om att IBS är väl rustat inför en lönsam framtida tillväxt och en positiv resultatutveckling. Vi stärkte ytterligare vår ekonomiska flexibilitet genom att ingå ett avtal med Svea Ekonomi om försäljning av kundfordringar, värt 100 miljoner kronor. Det första avtalet täcker in de nordiska länderna med målet att utvidga till Nordeuropa. I mitten av december utsågs Johan Berg till Vd för IBS. Johan har en lång och gedigen erfarenhet från programvaruindustrin och vi är mycket glada att vi har lyckades rekrytera honom till IBS. Johan tillträdde som Vd på IBS den 1 februari Solna den 16 februari 2011 Christian Paulsson Vice Vd, Företagsutveckling och M&A FYRA FRÅGOR TILL JOHAN BERG NY VD PÅ IBS FRÅN 1 FEBRUARI 2011 Jag är 52 år och bor i Stockholm. Min yrkesbakgrund utgörs av 25 år inom programvaruindustrin tio år i tekniskt orienterade verksamheter och 15 i mer kommersiellt inriktade roller. Jag kommer senast från en roll som COO för GtechG2, en av de ledande progamvaru- och tjänsteleverantörerna till företag inom onlinespel. Innan dess var jag Vd för Boss Media. Vad vill du säga om uppdraget att leda den fortsatta utvecklingen för IBS? Det är en mycket stimulerande uppgift. Bolaget befinner sig i en utmanade position men har samtidigt en fantastiskt fin kundbas, mycket kompetenta medarbetare och en internationell organisation. Detta är något vi måste förvalta väl och använda som avstamp för framtida satsningar. Vilka ser du som IBS främsta utmaningar på kort och lång sikt? På kort sikt ska vi ytterligare stärka våra redan starka kundrelationer. Vi ska se till att så många som möjligt av våra kunder drar fördel av vår senaste release (7) av IBS Enterprise. På längre sikt handlar det om att förändra IBS position i marknaden, öka konkurrenskraften och skapa förutsättningar för tillväxt med en långsiktig och stabil lönsamhet. För att möta dessa hur ser den planen ut? Det är naturligtvis många faktorer som ska samverka. Grunden är dock att vår konkurrenskraft måste öka både för att vi ska attrahera nya kunder och för att vi ska få förlängt förtroende av befintliga. Detta ska bland annat ske genom att vi mot våra traditionella marknadssegment breddar vårt utbud både avseende tjänster och produkter. För att snabbt åstadkomma detta krävs att vi utvecklar våra medarbetare liksom att vi etablerar partnerskap för att kunna leverera lösningar utanför våra egna kärnområden. På många marknader överstiger dessutom efterfrågan vår leveranskapacitet, därmed har vi med andra ord även behov av allianser som kan ge oss snabb resursförstärkning. Vad vill du säga till alla medarbetare som, givet den senaste tidens turbulens, undrar hur deras framtid inom IBS kommer att se ut? Min målsättning är att IBS ska vara en spännande och eftertraktad arbetsgivare. Även om det är viktigt att våra medarbetare kan utvecklas och att vi ger dem en marknadsmässig ersättning för det arbete som de utför tror jag att det är ännu viktigare att vi är framgångsrika. För att uppnå detta krävs fortsatt stort engagemang och mycket hårt jobb av oss alla. IBS ÅRSREDOVISNING

8 LEDNING JOHAN BERG Vd Johan Berg, född 1959, är Vd för IBS AB sedan 1 februari 2011 och medlem i IBS koncernledning. Tidigare erfarenheter inkluderar seniora positioner inom mjukvaruindustrin som COO för GTECH G2, Vd för OP 5 AB, Vd för Boss Media AB, EVP för Intentia International AB och Vd för Intentia R&D AB. Aktieinnehav: 0 B-aktier Optioner 2) : 0 CHRISTIAN PAULSSON Executive Vice President for Corporate Development and M&A Christian Paulsson, född 1975, är Executive Vice President for Corporate Development and M&A och medlem i IBS koncernledning sedan februari Han är även styrelseledamot i IBS AB sedan Christian var under perioden 26 maj t.o.m. januari 2011 tillförordnad koncernchef för IBS. Innan han började på IBS var Christian Vd och ansvarig för corporate finance för Lage Jonason AB. Han har också varit verksam inom corporate finance på Booz Allen & Hamilton, Alfred Berg Fondkommission AB & ABN Amro, Mangold Fondkommission AB samt arbetat som controller på Akzo Nobel Industrial Coatings. Aktieinnehav: B-aktier Optioner 1) : Från vänster: Mats Apelberg, Henrik Stache, Mats Odmark, Stephen Thornton, Christian Paulsson, Johan Berg, Claes Bille, Jeanette C Lind, Ludo Hertroijs och Fredrik Sandelin. FREDRIK SANDELIN Executive Vice President, CFO Fredrik Sandelin, född 1962, är Executive Vice President och CFO sedan mars 2010 och medlem i IBS koncernledning. Fredrik kom till IBS efter att sedan 2002 varit Vd och koncernchef för A-Com, ett av Nordens största oberoende nätverk inom marknadskommunikation. Tidigare har Fredrik innehaft positioner som Senior Vice President Hilton International Nordic Region, Executive Vice President och CFO Scandic Hotels och finansdirektör för svenska private equity-bolaget Ratos. Fredrik har en civilekonomexamen från Handelshögskolan i Stockholm. Aktieinnehav: 0 B-aktier Optioner 2) : 0 STEPHEN THORNTON Executive Vice President for the Enterprise business Stephen Thornton, född 1956, är Executive Vice President for the Enterprise business sedan juni Hans roll innebär globalt ansvar för hela produktsviten IBS Enterprise vad gäller både försäljning och leverans, projektledning och kundsupport. Stephen började på IBS i juli 2009 som Direktör för Professional Services. Innan Stephen började på IBS arbetade han för Lawson Software där han var Direktör för Professional Services EMEA. Dessförinnan arbetade Stephen på Intentia AB, där han innehaft ett antal ledande positioner. Stephen har även haft en mängd olika ledande IT-befattningar inom både tillverkningsoch tjänstesektorn. Stephen har en betydande internationell erfarenhet och har arbetat i Europa samt i både Nord- och Sydamerika. Stephen Thornton är auktoriserad revisor. Aktieinnehav: 0 B-aktier Optioner 2) : MATS APPELBERG Vice President of IT Mats Appelberg, född 1969, är Vice President of IT sedan October Mats har det övergripande ansvaret för IBS interna infrastruktur för IT och telekom. Mats har arbetat på IBS under 14 år och har tidigare innehaft positioner Global Service Desk Manager och IT Manager Sweden. Innan Mats började på IBS arbetade han med försäljning vid OrderData AB och innan dess var han Head of production vid CSD AB (CarGard car alarm systems). Aktieinnehav: 0 B-aktier Optioner 2) : 0 CLAES BILLE Senior Vice President of Human Resources Claes Bille, född 1953, är Senior Vice President of Human Resources sedan mars 2011 och medlem i IBS koncernledning. Innan Claes började på IBS arbetade han som konsult inom det egna företaget CWB Group AB, där de huvudsakliga uppdragen var Leadership Management, organisationsutveckling och HR-relaterade uppdrag. Innan dess arbetade han som Global HR Director på Intentia International AB. Claes har en kandidatexamen i Ekonomi från Göteborgs Universitet. Aktieinnehav: 0 B-aktier Optioner 2) : 0 LUDO HERTROIJS Vice President for the Bookmaster business Ludo Hertroijs, född 1972, är Vice President for Bookmaster business sedan januari Hans tjänst inkluderar globalt ansvar för försäljning, IBS Bookmasters produktutveckling så väl som kon-

9 STYRELSE sulttjänster och tillhörande projektleveranser så som kundsupport för IBS Bookmasters produkter. Ludo anställdes som Vice President Professional Services APAC i oktober Tidigare var han på CIBER där han arbetade som Professional Services Manager för Australien. Dessförinnan var Ludo på Lawson Software där han var Regional Practice Director of Professional Services ANZ. Tidigare erfarenhet inkluderar även tjänster inom Intentia och Prior Technologie GmbH/Solpex AG. Ludo har en Master of Science in Business Administration and Management Science (Chemical Engineering) från RijksUniversiteit of Groningen. Aktieinnehav: 0 B-aktier Optioner 1) : 0 JEANETTE C LIND Vice President of Corporate Marketing Jeanette Cronstedt Lind, född 1972, är Vice President of Corporate Marketing sedan oktober 2010 och medlem av IBS koncernledning. Jeanettes roll som VP Corporate Marketing innebär ett globalt ansvar för alla marknadsrelaterade aktiviteter och strategier. Jeanette har arbetat på IBS i fyra år och har tidigare innehaft positioner som Corporate Marketing Manager och Industry Marketing Manager. Innan Jeanette kom till IBS arbetade hon som Marketing Manager på det svenska förlaget Liber AB med ansvar för en av deras inriktningar inom läromedel. Tidigare har Jeanette även arbetat med marknadsförings- och säljaktiviteter relaterade till IT-verktyg och konsultverksamhet inom Human Resource Managment. Jeanette har en Civilekonomexamen från Linköpings Universitet. Aktieinnehav: B-aktier Optioner 2) : 0 MATS ODMARK Vice President of Product Development Mats Odmark, född 1962, är Vice President of Product Development sedan 2008 och medlem i IBS koncernledning. Mats är ansvarig för utveckling och support av IBS Enterprise mjukvaruportfölj. Tidigare har Mats innehaft positionen som Director of Methods & Standards där hans arbete har varit avgörande för att definiera IBS utvecklingsmetoder och processer. Mats har en lång karriär inom IBS bakom sig som omfattar systemutveckling, projektledning samt att leda verksamhet inom mjukvaruutveckling. Mats har en Civilingenjörsexamen från Linköpings Tekniska Högskola. Aktieinnehav: 0 B-aktier Optioner 2) : 0 HENRIK STACHE President & CEO Iptor Group and Senior Vice President IBS Group Henrik Stache, född 1969, är Koncernchef och Vd för Iptor Group sedan juni 2009, Senior Vice President, IBS Group sedan 2006 och medlem i IBS koncernledning. Henrik har arbetat på IBS mellan och Henrik har tidigare innehaft positioner som Managing Director of Mapics Solutions AB, IBS Group och Senior Vice President, Sales & Marketing, IBS Group. Tidigare branscherfarenheter är ett flertal försäljningspositioner inom Oracle och IBM. Aktieinnehav: 0 B-aktier Optioner 2) : ) Board Stock Option Program 2009/2015 2) Employee Stock Option Program 2009/2015 3) Som President och Chief Investment Officer i Deccan Value Advisors, företräder Vinit Bodas Deccan Value Advisors hela innehav av IBS aktier. Det sammanlagda innehavet uppgår till A-aktier och B-aktier per 31 december VINIT BODAS Ordförande Född: 1962 Invald: 2007 Aktieinnehav: 0 (inkl. närståendes innehav) 3) Optioner: 0 Utbildning och arbetslivserfarenhet: MBA från Universitetet i Texas; Tidigare delägare i Brandes Investment Partners, San Diego, USA. Nuvarande anställning: Chief Investment Officer, Deccan Value Advisors. CHRISTIAN PAULSSON Född: 1975 Invald: 2008 Aktieinnehav: B-aktier Optioner: Utbildning och arbetslivserfarenhet: BBA, European University. Andra väsentliga uppdrag: Styrelseordförande i Cross Sportswear International AB samt styrelseledamot och ordförande i ett antal dotterbolagsstyrelser inom IBS-koncernen. Nuvarande anställning: Vice Vd och chef för Företagsutveckling och M&A på IBS AB. Christian Paulsson är att anses som beroende såväl i förhållande till bolaget och bolagsledningen som till större aktieägare i bolaget. ULF ERIKSSON Född: 1952 Invald: 2010 Aktieinnehav: Optioner: 0 Utbildning och arbetslivserfarenhet: Civilingenjörsexamen i Industriell Ekonomi från KTH. 25 års erfarenhet från Industri- Matematik International (IMI). Senior Project Manager, IBS PS Nordics.

10 IBS-AKTIEN IBS-aktien är sedan den 11 maj 2009 noterad på NASDAQ OMX First North. Aktien var tidigare noterad på Nasdaq OMX Stockholm sedan den 20 maj Kursutveckling och likviditet Värdet på IBS-aktien sjönk under året med 77 procent. För aktien betalades som högst 7,8 kr den 11 januari och som lägst 0,9 kr den 3 dec, mätt som senast betalt. Årsomsättningen i IBS-aktien minskade under 2010 till 21 Mkr. Den genomsnittliga dagsomsättningen var 0,1 Mkr och IBS börsvärde per den 31 december uppgick till 189 Mkr. Ägarstruktur Antalet aktieägare uppgick per den 31 december till Största ägare i IBS är SSB Cl Omnibus AC OM07 (15 PCT), som per 31 december 2010 innehade 63,76% av kapitalet och 67,12% av rösterna. De tio största aktieägarna svarade vid årsskiftet för 85,44 % av aktiekapitalet och 88,7 % av rösterna. Aktiekapital IBS aktiekapital är fördelat på A-aktier och B-aktier. Varje A-aktie representerar tio röster och varje B-aktie en röst. Båda aktieslagens kvotvärde per aktie är 0,20 kr, vilket ger ett registrerat aktiekapital på kr. Via en av IBS AB upprättad resultatandelsstiftelse är de anställdas aktieinnehav i IBS AB aktier. Någon rösträtt avseende nämnda aktier kan dock inte utövas direkt av de anställda. Under 2010 har ingen förändring av aktiekapitalet skett. Notering IBS B aktie är sedan den 11 maj 2009 noterad på Nasdaq OMX First North. Optionsprogram Bolagsstämman fattade i januari 2009 principbeslut om att införa aktierelaterade incitamentsprogram under vart och ett av de kommande fyra åren, , riktade till Vd, ledande befattningshavare och några styrelseledamöter. Stämman beslutade också om emission av högst teckningsoptioner. Per 31 december 2010 finns personaloptioner tilldelade (se även not 2). Utdelningspolicy Styrelsens mål är att långsiktigt dela ut minst 20 procent av vinsten efter skatt till aktieägarna. Styrelsens förslag till utdelning tar även hänsyn till bolagets behov av konsolidering, likviditet och kapital för framtida expansion. Utdelning Styrelsen föreslår att ingen utdelning för verksamhetsåret 2010 ska lämnas. DE 10 STÖRSTA ÄGARNA DEN 31 DECEMBER ) Aktieägare A-aktier B-aktier Aktieandel, % Röstandel, % SSB CL Omnibus AC OM07 (15 PCT) 2) ,76 67,12 SSB CL Omnibus AC OM09 (30 PCT) 2) ,38 13,13 Lgt Bank in Liectenstein Ltd ,37 1,77 IBS AB ,82 1,36 Brohuvudet AB ,66 1,24 Didner & Gerge Aktiefond ,59 1,19 Banque Carnegie Luxembourg SA ,45 1,09 Avanza Pension ,87 0,65 Residenset Capital Management S.A ,83 0,62 Anders Walldov ,71 0,53 Summa största ägarna ,44 88,7 Övriga 3) ,56 11,3 Totalt ,0 100,0 1) Uppgifter hämtade från Euroclear Sweden. 2) Deccan Value Advisors. 3) Inkluderar återköpta aktier. 10 IBS ÅRSREDOVISNING 2010

11 Återköp av aktier Något återköp av aktier har ej skett under Totalt har IBS aktier i sitt förvar, dessa aktier är återköpta till en genomsnittlig kurs om 21,70 kr per aktie, motsvarande ett totalt belopp om 50 Mkr. Enligt årsstämmobeslut 2006 ska förvärvade aktier kunna utgöra likvid vid eller användas för att finansiera företagsförvärv. Aktieägarservice På företagets hemsida finns information om IBS-aktiens kursutveckling, analytikerförteck ning, delårsrapporter, årsredovisningar och pressmeddelande. Denna information uppdateras kontinuerligt. IBS erbjuder samtliga aktie ägare att, i samband med det första utskicket av finansiell information, aktivt ta ställning till om de fortsättningsvis vill få denna information per post eller inte. KURSUTVECKLING IBS B OMX Stockholm_PI Omsatt antal aktier i tusental/månad SIX AKTIEKAPITALETS UTVECKLING NYCKELTAL År Händelse Aktiekapital Antal A-aktier Antal B-aktier 1978 Nybildning Split 10: Nyemission av B-aktier 1:3 och 1: Fondemission 89: Nyemission av B-aktier 1: Nyemission av B-aktier 1: Nyemission av B-aktier via konvertibellån 1990 Nyemission av B-aktier via konvertibellån Riktad nyemission Split 5: Nyemission 1: Nyemission 1: Riktad nyemission Split 5: Lösen av teckningsoptioner Apportemission av B-aktier Lösen av teckningsoptioner Nyemission 1: Riktad nyemission Uppgifter hämtade från Euroclear Sweden. Storlek Antal ägare Andel ägare % Antal aktier Andel kapital % , , , , , , , , , ,7 Summa *) Inkluderar IBS återköp av egna aktier Genomsnittligt antal aktier (tusental) Resultat per aktie 1,55 3,49 Kassaflöde per aktie 0,77 0,80 Slutkurs 1,49 6,65 Föreslagen utdelning per aktie - - Genomsnittlig aktiekurs 2,31 6,79 Börsvärde (Mkr) FÖRDELNING AV AKTIEINNEHAV DEN 31 DECEMBER 2010 *) IBS ÅRSREDOVISNING

12 NYCKELTAL OCH DATA PER AKTIE NYCKELTAL Genomsnittligt antal anställda Nettoomsättning per anställd, tusental Förädlingsvärde per anställd, tusental Rörelsemarginal, % 17,6 24,1 13,9 1,7 0,3 Rörelsemarginal, % (exklusive engångsposter, se noter nedan) 18,1 3,8 1) 2,8 1) 1,7 2) 4,9 3) Kapitalomsättningshastighet, ggr 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 Avkastning på totalt kapital, % 15,3 22,0 12,2 2,1 0 Avkastning på sysselsatt kapital, % 31 39,7 21,0 3,5 0 Avkastning på eget kapital, % 36 58,1 27,3 0,4 1 Andel riskbärande kapital, % Likviditet, % Soliditet, % Räntetäckningsgrad, ggr Genomsnittlig kredittid, dgr Räntebärande nettoskuld NYCKELTAL PER AKTIE Periodens resultat 1,55 3,49 2,63 0,04 0,09 Periodens resultat efter utspädning 1,55 3,49 2,63 0,04 0,09 Eget kapital 3,42 5,18 8,64 11,44 11,69 Eget kapital efter utspädning 3,42 5,18 8,64 11,44 11,69 Kassaflöde från den löpande verksamheten 0,77 0,80 0,73 1,07 0,65 Kassaflöde från den löpande verksamheten efter utspädning 0,77 0,80 0,73 1,07 0,64 p/e-tal neg. neg. neg. neg. neg. p/e-tal efter utspädning neg. neg. neg. neg. neg. Utdelning AKTIEDATA Aktiekurs vid årets slut 1,49 6,65 5,50 13,00 26,20 Genomsnittlig aktiekurs 2,31 6,79 9,87 20,88 26,04 Börsvärde (Mkr) P/S (börsvärde/nettoomsättning) 0,15 0,5 0,3 0,5 0,9 Genomsnittligt antal aktier (tusental) Genomsnittligt antal aktier efter utspädning (tusental) Totalt antal aktier (tusental) ) Exklusive omstruktureringskostnader, reaförlust från försäljning av dotterbolag, valutakursvinst/förlust i fordringar, skulder av rörelsekaraktär och nedskrivning av goodwill. 2) Exklusive reaförlust från försäljning av verksamhet och valutakursvinst/förlust i fordringar/skulder av rörelsekaraktär. 3) Exklusive omstruktureringskostnader och reavinst från försäljning av dotterbolag. 12 IBS ÅRSREDOVISNING 2010

13 FEMÅRSÖVERSIKT FEMÅRSÖVERSIKT Belopp i mkr ) ) RESULTATRÄKNING Nettoomsättning 1 299, , , , ,0 Bruttoresultat 353,2 464,3 643,7 793,9 859,0 Rörelseresultat 195,5 308,4 283,3 37,5 6,6 Rörelseresultat (se noter nedan) 210,9 160,8 58,0 3) 39,9 2) 112,4 1) Resultat efter finansiella poster 214,1 315,2 272,1 26,7 6,2 Skatter 11,6 89,7 1,6 30,5 1,1 Årets resultat 192,4 433,4 274,4 3,8 7,3 BALANSRÄKNING Immateriella anläggningstillgångar 464,8 609,0 748,7 801,3 740,4 Materiella anläggningstillgångar 35,3 67,0 87,1 93,1 97,5 Finansiella anläggningstillgångar 6,6 9,8 11,2 12,7 17,2 Uppskjuten skattefordran 57,8 56,0 136,4 135,0 146,1 Varulager 1,3 2,1 7,0 16,6 8,5 Kortfristiga fordringar 472,5 682,0 801,4 892,7 845,3 Likvida medel 89,7 135,1 312,7 186,3 405,4 SUMMA TILLGÅNGAR 1 128, , , , ,4 Summa eget kapital 424,8 644, ,2 956,1 953,2 Långfristiga skulder 48,9 97,2 112,4 101,1 174,5 Kortfristiga skulder 654,3 819,5 918, , ,7 SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 1 128, , , , ,4 KASSAFLÖDESANALYS Kassaflöde från den löpande verksamheten 95,5 99,3 76,5 90,2 53,2 Kassaflöde från investeringsverksamheten 75,8 87,7 109,7 174,3 142,1 Kassaflöde från finansieringsverksamheten 22,3 12,8 140,0 142,1 166,1 Årets kassaflöde 42,0 174,2 106,8 226,2 255,0 Kursdifferens likvida medel 3,4 3,4 19,6 7,1 16,0 Likvida medel vid årets slut 89,7 135,1 312,7 186,3 405,4 1) Exklusive omstruktureringskostnader och reavinst från försäljning av dotterbolag. 2) Exklusive reaförlust från försäljning av verksamhet och valutakursvinst/förlust i fordringar/skulder av rörelsekaraktär. 3) Exklusive omstruktureringskostnader, reaförlust/vinst från försäljning av dotterbolag, valutakursvinst/förlust i fordringar, skulder av rörelsekaraktär och nedskrivning av goodwill. 4) 2006 är inte omräknad enligt samma princip för funktionsallokering som 2008 och ) 2009 är omräknad med hänsyn till avvecklade verksamheter är inte omräknade. IBS ÅRSREDOVISNING

14 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen och verkställande direktören för IBS AB ( ) avger härmed sin årsredovisning för räkenskapsåret IBS AB är ett publikt aktiebolag. INFORMATION OM VERKSAMHETEN IBS erbjuder integrerade IT-lösningar samt konsulttjänster som hjälper kunder inom utvalda marknadssegment till förbättrad lönsamhet och ökad kundservice. IBS affärssystem är speciellt utvecklade för effektiv handel och varuförsörjning, hantering av kundrelationer, inköpskoordinering, logistik, efterfrågestyrd tillverkning, integration samt ekonomistyrning och affärsanalyser. Satsningen på att vidareutveckla branschinriktade affärssystem har fortsatt under året. IBS-koncernen bedriver genom moderbolaget, dotterbolagen och samarbetspartners utveckling, försäljning, installation, drift och underhåll av affärssystem. Härutöver tillhandahåller IBS konsulttjänster samt försäljning av datautrustning och nätverkslösningar. IBS hade under året i genomsnitt 936 (997) anställda. IBS-koncernen finns representerad genom egna dotterbolag i 20 länder. VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER RÄKENSKAPSÅRET 2010 Den 15 januari utsågs Fredrik Sandelin till vice verkställande direktör med ansvar för ekonomi och finans (CFO). Fredrik Sandelin har närmare 20 års erfarenhet av ledande befattningar i olika börsnoterade företag, senast som VD för marknadskommunikationbolaget A-Com och tidigare bland annat som ansvarig för Hilton/Scandic Hotels i Sverige, vice VD och CFO för Scandickoncernen samt finansdirektör för Ratos. Fredrik Sandelin tillträdde i början av mars. Ann-Mari Öhman, IBS arbetstagarrepresentant i styrelsen, lämnade styrelsen 29 januari 2010 och ersattes av Ulf Eriksson samt suppleant Harry Greijer. Den 8 februari 2010 meddelade IBS att verksamheten med lösningar för bilhandlarbranschen sålts till det australiensiska mjukvaruföretaget Pentana Solutions. Försäljningen omfattade produkterna e42 och Electronic Parts Catalogue (EPC), båda lösningar speciellt utvecklade för bilimportörer och handlare. Försäljningen innebar att IBS kan lägga mer resurser på att utveckla huvudprodukten IBS Enterprise. Den 23 februari 2010 blev IBS Consist förvärvat av mjukvaruföretaget Unit4 i Nederländerna. Den 8 januari meddelade IBS styrelse att de efter att ha blivit kontaktade av utomstående parter med förvärvsintressen övervägde olika strategiska alternativ. Den 7 april meddelade så styrelsen att alla sådana diskussioner avslutats och att inga ytterligare fördes. Kostnader av engångskarraktär associerade med dessa diskussioner som ingår i 2010 års rörelseresultat uppgår till 23 mkr. Under april avslutades arbetet med att omorganisera verksamheten från en funktionsindelad organisation till att istället vara indelad i tre affärsområden; Entreprise, Bookmaster och Iptor. Den 19 maj meddelade styrelseledamoten Bertrand Sciard att han avgår från styrelsen i IBS AB av familjeskäl. Den 26 maj meddelade IBS att verkställande direktören Mike Shinya avgår i bästa samförstånd med bolaget. Christian Paulsson utsågs till tillförordnad verkställande direktör fram tills dess att ny verkställande direktör tillträder. Christian Paulsson hade under de närmast föregående två åren varit engagerad i bolagets styrelse samt sedan februari 2010 även varit vice verkställande direktör och chef för företagsutveckling i IBS. I juli 2010 genomförde IBS ett omstrukturerings- och förnyelseprogram för att reducera kostnader och öka intäkter. Det primära målet för programmet var att återställa IBS lönsamhet och lägga grunden för uthållig och lönsam tillväxt. Genomförda besparingar beräknades uppgå till ca 200 miljoner SEK på årsbasis. Bland annat avbröts sälj- och marknadskampanjer som inte gav tillfredsställande avkastning samtidigt som nya satsningar på marknadsföring gjordes kring nya produkter och lösningar med bättre tillväxpotential så som t ex s k Cloud-tjänster. Som ett resultat av detta program samt engagerade anställda och lojala kunder kunde IBS redovisa ett positivt EBITDA under andra halvåret I september lanserades en ny och förbättrad version av Enterprise med väsentligt utökad funktionalitet. IBS Enterprise7 är utvecklad med affärsmässig skalbarhet i åtanke och är det enda systemet för hantering av varuflödet ett företag behöver, oberoende av företagets storlek eller komplexitet. Med mer än 150 olika och nya områden av funktionalitet, hjälper IBS Enterprise7 företag att stegvis öka sin försäljning, sina marknader, sin handlingskraft och viktigast av allt att nå ökad effektivitet och kontroll. 17 oktober meddelade IBS att styrelseledamöterna Pallab Chatterjee and Gunnel Duveblad avgick från styrelsen. Vid extra bolagsstämma den 4 november beslutades att styrelsen ska bestå av tre ordinarie ledamöter utan suppleant. Till styrelseledamöter valdes Vinit Bodas (ordförande), Ulf Eriksson och Christian Paulsson. Vinit Bodas och Christian Paulsson var sedan tidigare styrelseledamöter. Ulf Eriksson var sedan tidigare arbetstagarledamot. I oktober tecknade IBS ett avtal med SVEA Ekonomi där IBS erhåller en factoringkredit på 100 mkr. Inledningsvis omfattar samarbetet Sverige, Danmark, Finland och Norge. De båda företagens ambition är att utvidga avtalet ytterligare i framtiden. Factoringkrediten säkerställer det rörelsekapitalbehov som IBS har för fortsatt utveckling och förstärker företagets finansiella ställning. Den 16 december meddelade IBS att Johan Berg utsetts till ny verkställande direktör i IBS AB och koncernchef. Hans tidigare erfarenheter innefattar en rad ledande positioner inom programvaruindustrin, såsom CEO på OP 5 AB, CEO på Boss Media AB, EVP på Intentia International AB och CEO på Intentia R&D AB. KOMMENTARER TILL RESULTATRÄKNINGEN Totala intäkter i koncernen under räkenskapsåret 2010 uppgick till mkr (1 612) vilket var en minskning med 19%. IBS rörelseresultat för helåret 2010 uppgick till 196 mkr ( 308), vilket är en resultatförbättring med med 113 mkr jämfört med föregående år. I resultatet för 2010 ingår omstruktureringskostnader om 19 mkr ( 128) och övriga rörelseintäkter/rörelsekostnader med 1 mkr ( 48). Övriga rörelsekostnader 2009 bestod av nedskrivning av goodwill med 50 mkr. Rörelseresultatet exklusive ovanstående poster var 178 mkr, jämfört med 133 mkr föregående år. Resultatet efter finansiella poster uppgick till 214 mkr ( 315) och årets 14 ÅRSREDOVISNING 2010

15 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE resultat till 192 mkr ( 433). Årets resultat belastades med en skattekostnad om 12 mkr ( 90 där merparten bestod av en nedskrivning av uppskjutna skattefordringar). Programvarulicenser Programvaruförsäljningen minskade med 30% jämfört med föregående år och uppgick till 251 mkr (358). Nyförsäljningen uppgick till 66 mkr (154) medan förnyelseintäkterna uppgick till 185 mkr (204). Licensmarginalen minskade med 1 procentenhet till 91%. Den minskade nyförsäljningen var förutom det allmänna ekonomiska klimatet även ett resultat av de strategiska diskussioner som IBS förde under första kvartalet där en tredje part visat intresse för att förvärva IBS. Detta ledde till osäkerhet och avvaktande köpbeteende hos kunderna, vilket i sin tur hade negativ inverkan på resultatet under första halvåret. Det negativa påverkan på licensförsäljningen hade även effekt under andra halvåret. Under senare delen av andra halvåret förbättrades dock marknadsförutsättningarna och presumtiva kunder började åter engagera sig i diskussioner med IBS kring uppgraderingar och nya system. Konsulttjänster Konsultintäkterna minskade med 15% till 749 mkr (882). Antalet konsulter minskade till 552 (612), en minskning med 60 personer eller 10% jämfört med förra året. Minskningen är till stor del en följd av omstruktureringsprogrammet. Konsultmarginalen uppgick till 8% vilket var oförändrat jämfört med föregående år. Hårdvaru- och övriga intäkter Hårdvaru- och övriga intäkter 2010 minskade med 20% till 299 mkr (372). Bruttomarginalen relaterad till hårdvara ökade med 4 procentenheter till 22% (18). MARGINALER Licensmarginal, % Konsultmarginal, % 8 8 Hårdvarumarginal, % Total bruttomarginal, % Analys av omsättningsförändringen Omsättningen minskade med 19% jämfört med föregående år rensat för effekten av under 2010 sålda verksamheter. Minskningen är hänförlig till samtliga intäktsslag. Omsättningen påverkades till viss del av den minskade personalstyrkan efter beslutet att genomföra ett omstruktureringsprogram för att öka lönsamheten. Under året ökade den svenska kronans värde avsevärt relativt IBS-koncernens valutakorg och valutakurseffekten gjorde att omsättningen minskade med 5% under Omsättning per anställd minskade med 11% jämfört med föregående år. Rörelsekostnader exkl. kostnad för sålda varor och tjänster Rörelsekostnaderna minskade under året till 531 mkr ( 597). I nämnda rörelsekostnader ingår inte omstruktureringskostnader om 19 mkr ( 128), nedskrivning av goodwill om 0 mkr ( 50), realisationsresultat från försäljning av dotterbolag 0 (4) eller omräkningsdifferenser i fordringar/skulder av rörelsekaraktär med 2 mkr ( 2). Rörelsekostnaderna som andel av omsättningen ökade med 4 procentenhet och uppgick till 41% (37) under Den relativa ökningen i relation till omsättningen hänförde sig framför allt till lägre omsättning. I absoluta tal minskade kostnaderna framförallt inom produktutveckling som minskade med 35 mkr till 198 ( 233). Administrativa kostnader minskade med 23 mkr till 142 mkr ( 165) vilket motsvarade 14% vilket till största delen härrör från minskade personalkostnader men också minskade lokalkostnader. I de administrativa kostnaderna 2010 ingår vidare 23 mkr av engångskaraktär relaterade till de strategiska förvärvsdiskussionerna som inleddes i januari och avbröts i april. Exklusive dessa engångskostnader skulle de administrativa kostnaderna ha uppgått till 119 mkr, en minskning med 27% jämfört med Försäljnings- och marknadsföringskostnader minskade med 4% till 190 mkr ( 198). Rörelsekostnaderna förväntas minska ytterligare under 2011 då omstruktureringsprogramet som implementerades under andra halvåret 2010 får full effekt. Under året stärktes den svenska kronans värde avsevärt relativt IBS-koncernens valutakorg och valutakurseffekten gjorde att kostnaderna minskade med 4% under RÖRELSEKOSTNADER I ANDEL AV OMSÄTTNINGEN Produktutvecklingskostnader, % Försäljnings- och marknadsföringskostnader, % Administrativa kostnader, % Totalt, % Produktutveckling Balanserade utgifter för produktutveckling avser programvaror för IBS-koncernens framtida produktlanseringar. Under 2010 har 166 mkr (213) investerats i produktutveckling exklusive årets avskrivningar som uppgår till 87 mkr (95), varav 55 mkr (75) har aktiverats. Balanserade utgifter för produktutveckling redovisades per den 31 december som en nettotillgång i balansräkningen om 301 mkr (338). IBS strategi för produktutveckling är att forstätta bidra till våra kunders affärsnytta genom att kontinuerligt utveckla IBS Enterprise. Under 2010 levererade IBS Enterprise version 7 vilket är den senaste versionen av produkten IBS Enterprise. Denna nya version inkluderar mer än 150 funktionella och tekniska förbättringar inom hela systemet. Det är också mycket fokus på leveransmodell och IBS ÅRSREDOVISNING

16 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE implementeringsprocessen för att säkerställa att kunden uppnår flexibilitet och att implementeringen sker så snabbt och effektivt som möjligt. En stort fokusområde under 2011 är att lansera IBS Moln-erbjudande på marknaden. IBS tror att detta kommer stärka företagets marknadsposition ytterligare och skapa ett mer flexibelt och tilltalande kunderbjudande. Andra exempel på aktiviteter inom produktutveckling under 2011 är IBS samarbete med Microsoft kring den nya CRM-aplikationen och lanseringen av en förbättrad Business Intelligence-lösning. Produktutvecklingskostnader i resultaträkningen uppgick till 198 mkr ( 233), 37% (39) av den totala rörelsekostnaden. Minskningen om 35 mkr beror på lägre personalkostnader och minskat användande av externa underkonsulter. Samtidigt minskade aktivering av utvecklingskostnader från 75 mkr 2009 till 55 mkr 2010, vilket således ökade kostnaderna med 20 mkr. Avskrivningar på aktiverade produktutvecklingskostnader uppgick till 87 mkr (95). KOMMENTARER TILL BALANSRÄKNINGEN Goodwill och övriga immateriella tillgångar Goodwillposten uppgick totalt till 153 mkr (255). Minskningen berodde på försäljningen av verksamheten kring produkterna e42 och ECP samt dotterbolaget IBS Consist. Övriga immateriella tillgångar om 11 mkr (17) är aktiverad investering i programvara. Respektive immateriell tillgångspost bedöms löpande separat, se not 11. Uppskjuten skattefordran I koncernen finns underskottsavdrag motsvarande 885 mkr (777), varav 126 mkr (124) utgjorde bas för aktivering av uppskjuten skattefordran. Skattevärdet på aktiverade underskott var 41 mkr (41). Totalt uppgick den uppskjutna skattefordran till 58 mkr (56). Under de kommande åren väntas de skattepliktiga resultaten förbättras inom IBS och åtgärder har vidtagits för att successivt utjämna överoch underskott. Merparten av koncernens underskottsavdrag har en lång eller evig löptid och det är IBS bedömning att kvarvarande underskott kommer att kunna utnyttjas mot framtida vinster. Denna balanspost specificeras i not 21. Omsättningstillgångar Kundfordringarna uppgick till 384 mkr (583). Kundfordringarnas minskning är dels en följd av relationen till den minskade försäljningen och dels en följd av försäljning av dotterbolag. Övriga fordringar minskade till 80 mkr (90). Varulagret, 1 mkr (2), består av in köpt hårdvaruutrustning för kunders räkning samt externa programprodukter till kunder för leverans och fakturering i början av januari Likvida medel minskade jämfört med föregående år till 90 mkr (135). Kortfristiga skulder Leverantörsskulderna har minskat jämfört med föregående år och uppgick till 137 mkr (176). Av minskningen på 38 mkr utgjordes 23 mkr av under 2010 sålt dotterbolag. I slutet av året fakturerades förnyelseavgifter som ingår i de totala förutbetalda intäkterna om 213 mkr (200). Förnyelseavgifterna periodiseras vanligtvis över förnyelseperiodens livslängd och den andel som avser nästkommande räkenskapsår redovisas som förutbetalda intäkter vid årsskiftet. De förutbetalda intäkterna har ökat netto med 24 mkr exklusive effekten av under 2010 försålt dottebolag om 10 mkr. Upplupna kostnader uppgick till 163 mkr (219) och bestod främst av personalrelaterade kostnader såsom sociala kostnader, pensionskostnader, rörlig ersättning och semesterlöneskuld. Skulder till kreditinstitut De totala skulderna till kreditinstitut minskade till 52 mkr (121) med anledning av återbetalning av lån och nyttjade krediter. De outnyttjade kreditlöftena minskade till 5 mkr (45). Avsättningar Posten består av långfristiga avsättningar för omstrukturering om 35 mkr (58) och pensionsskuld om 3 mkr (3). Ingen ny avsättning för omstrukturering av långfristig karaktär gjordes under Omklassificering av långsiktig garantiskuld om 10 mkr till kortfristig skulder har skett under Avsättningarna finns specificerade i not 22. FINANSIELL STÄLLNING Det egna kapitalet uppgick till 425 mkr (644) och soliditeten uppgick till 38% (41%). Likvida medel vid årsskiftet uppgick till 90 mkr (135) exklusive outnyttjade kreditlöften om 5 mkr (45). Likviditetskvoten minskade från föregående år till 86% (100%). De räntebärande skulderna minskade vid årets slut till 52 mkr (121), vilket gav en räntebärande nettotillgång om 38 mkr (14). KOMMENTARER TILL KASSAFLÖDESANALYSEN Omstruktureringsåtgärder har påverkat kassaflödet under året med 59 mkr ( 174). Kassaflödet från den löpande verksamheten, före förändring av rörelsekapital, försämrades med 46 mkr till 151 mkr. Förändringar i rörelsekapitalet påverkade under året kassaflödet positivt med 56 mkr (6). Kundfordringarna minskade i koncernen jämfört med föregående år, vilket beror på att omsättningen minskat men också på att processer för fakturering och uppföljning av betalning blivit effektivare sedan året innan. Årets kassaflöde från investeringsverksamheten uppgick till 76 mkr ( 88) varav försäljning av aktier i dotterbolag stod för den största delen. Immateriella tillgångar stod för 59 mkr ( 82) medan investering i materiella tillgångar påverkade kassaflödet med 15 mkr ( 9). Nettoförändringen i lån uppgick till 22 mkr (13). MODERBOLAGET, IBS AB, har ett övergripande förvaltningsansvar för koncernen. finansieras huvudsakligen av dotterbolagen genom s.k. management fees och royalties, men också genom utdelningar och koncernbidrag. s nettoomsättning under 2010 uppgick till 87 mkr (92) och resultatet efter finansiella poster blev 27 mkr ( 310). I resultatet ingår nedskrivning av aktier i dotterbolag med 0 mkr ( 174). Utdelning om 114 mkr (0) har erhållits från dotterbolag under Investeringar i materiella och immateriella tillgångar uppgick till 54 mkr ( 80). s likvida medel uppgick vid årets slut till 31 mkr (40). 16 ÅRSREDOVISNING 2010

17 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Risker och osäkerhetsfaktorer Informationen om risker och osäkerhetsfaktorer är desamma för moderbolaget som för hela IBS-koncernen. Nedan finns närmare upplysningar om risker och osäkerhetsfaktorer. INFORMATION OM RISKER OCH OSÄKERHETSFAKTORER Den enskilt största intäktsposten inom IBS-koncernen kommer från konsultverksamheten och motsvarar 58% av nettoomsättningen. Med en stor konsultorganisation och därmed höga personalkostnader är företaget utsatt för en risk vid marknadsnedgång med vikande försäljning. Nedanstående analys fokuserar därför på denna intäktsström. Varje del i analysen har beräknats för sig, med förutsättningen att övriga parametrar hålls oförändrade. KÄNSLIGHETSANALYS Parameter Förändring Inverkan på rörelseresultat mkr Antal arbetsdagar/år +/ 1 dag +/ 3 Personalkostnad +/ 1% /+ 7 Konsulttimpris +/ 1% +/ 6 Utnyttjandegrad +/ 1p.e +/ 9 SEK/EUR +/ 1% +/ 0,0 IBS affärsverksamhet bedrivs i huvudsak genom dotterbolag, som i sina affärsrelationer använder koncerngemensamma standardiserade avtalsvillkor. Dessa är avvägda för att på ett rimligt sätt balansera parternas ansvarsförhållanden. Den tekniska affärsrisken i kundprojekten begränsas väsentligt av att koncernen utnyttjar etablerad teknologi. Härutöver har koncernen tecknat försäkringar som täcker delar av dotterbolagens risker i samband med kommersiella åtaganden vid installationer av affärssystem. Reservering för felkalkylerade projekt respektive avskrivningar av obetalda kundfordringar sker löpande efter individuella riskbedömningar. Inköp av hårdvara i samband med kundprojekt sker endast mot fasta kundordrar, varför IBS sällan står prisfalls- eller inkuransrisk. Kundkrediter ges endast efter sedvanlig kreditprövning. Flytten av programmeringstjänster, i huvudsak till låg- och mellankostnadsländer, innefattar som alla förändringsprocesser både möjligheter och risker. FINANSIELLA RISKER OCH TILLÄMPADE PRINCIPER FÖR FINANSIELL RISKSTYRNING är genom sin verksamhet exponerad för olika slag av finansiella risker. Riskhanteringen syftar till att identifiera, kvantifiera och reducera alternativt eliminera risker. IBS policy för hantering av finansiella risker bygger på att vinster genereras av den rörelsedrivande verksamheten och inte genom placeringar i finansiella instrument. Det innebär att endast placeringar med låg risk är tillåtna. Finansverksamheten inom IBS-koncernen har som uppgift att stödja koncernens kommersiella verksamhet samt identifiera och på bästa sätt begränsa koncernens finansiella risker. Finansverksamheten är organiserad och bedrivs i moderbolagets finansfunktion. Genom centralisering och samordning uppnås väsentliga skalfördelar avseende erhållna villkor för finansiella transaktioner och finansiering. Finansverksamheten ska tydliggöra koncernens riskexponering och med viss framförhållning skapa förutsägbarhet i det ekonomiska utfallet. De finansiella riskerna hanteras enligt den finanspolicy som fastställts av styrelsen. Se vidare not 19 Riskanalys. PERSONAL OCH ICKE FINANSIELLA RESULTATINDIKATORER Antalet medarbetare per den 31 december 2010 uppgick till 842 (1 080), en minskning med 238 personer vilket motsvarar 22%. Antalet konsulter uppgick till 552 (612). Genomsnittligt antal anställda uppgick under året till 936 (997), en minskning med 61 personer. Den minskade personalstyrkan är i huvudsak ett resultat av det omstruktureringsprogram som skedde under andra halvåret Uppgifter om antalet anställda vid såväl svenska som utländska verksamheter samt information om löner, sociala kostnader och pensioner lämnas i not 2. IBS är ett kunskapsföretag vars framgång i hög grad är beroende av medarbetarnas kompetens. Årliga utvecklingssamtal bidrar till att säkerställa kontinuerlig kompetensutveckling och utvärdering av genomförda arbetsprestationer. För ytterligare information om IBS medarbetare, se not 2. UTSIKTER FÖR 2011 För närvarande återfinns de största möjligheterna för IBS i den existerande kundbasen. Många trogna kunder utrycker intresse för att uppgradera, investera i ytterligare moduler och att utöka användningen av IBS lösningar till andra delar av verksamheten eller ytterligare geografiska marknader. Marknadsförutsättningarna för försäljning till både existerande och nya kunder förefaller mer lovande i takt med att ekonomin förbättras vilket stimulerar efterfrågan på IT-lösningar. Ett utökat förtroende från våra kunder tillsammans med en mera anpassad kostnadsbas skall förhoppningsvis leda fram till ett ytterligare förbättrat resultat för IBS. AKTIER OCH ÄGARFÖRHÅLLANDEN IBS aktiekapital är fördelat på A-aktier och B-aktier. Varje A-aktie representerar tio röster och varje B-aktie en röst. Båda aktieslagens kvotvärde per aktie är 0,20 kr, vilket ger ett registrerat aktiekapital på kr. Via en resultatandelsstiftelse, som upprättades 1998 av IBS AB, är de anställdas aktieinnehav i IBS AB aktier. Någon rösträtt avseende nämnda aktier kan dock inte utövas direkt av de anställda. IBS innehar återköpta B-aktier, vilka förvärvades under 2006 och Kvotvärdet för de egna aktierna är kr och representerar 1,8% av aktiekapitalet. Aktierna har återköpts till en genomsnittlig aktiekurs om 21,70 per aktie, vilket ger en totalsumma om 50 mkr. Enligt årsstämmobeslut 2006 ska förvärvade aktier kunna utgöra likvid vid eller användas för att finansiera företagsförvärv. Bolagets största ägare är Deccan Value Advisors med 72,8% aktieandel och 79,2% röstandel. Inga stora förändringar i strukturen i övrigt har skett under året. För information om de 10 största ägarna per 31 december 2010 se IBS Aktien, sidan IBS ÅRSREDOVISNING

18 VAL AV STYRELSELEDAMÖTER OCH BOLAGSORDNING Styrelseledamöter väljs på årsstämman för tiden fram till nästa årsstämma. Kvalificerad majoritet (d.v.s. 2/3 av de avgivna rösterna och de vid årsstämman företrädda aktierna) krävs av årsstämman för ändring av bolagsordningen, undantaget de ändringar som anges i bolagsordningen enligt ABL 7 kap HÄNDELSER EFTER RÄKENSKAPSÅRETS UTGÅNG Den 25 januari 2011 meddelades att IBS säljer CockPit, IBS lösning för transportledning och transportstyrning, till Triona AB. Överenskommelsen innebär att Triona övertar hela verksamheten, inklusive de anställda och tar fram nästa generation av systemet. Den 1 februari 2011 tillträdde Johan Berg som ny VD i moderbolaget och tillika koncernchef för IBS-koncernen. FÖRSLAG TILL VINSTDISPOSITION Till årsstämmans förfogande finns följande belopp: överkursfond kr, omräkningsreserv kr, balanserat resultat kr och årets nettoresultat kr, totalt kr. Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för verksamhetsåret 2010 och att beloppet disponeras enligt följande: överkursfond kr, omräkningsreserv kr och balanserat resultat AKTIEBASERAT INCITAMENTSPROGRAM Ett incitamentsprogram baserat på aktieoptioner riktat till verkställande direktören och ledande befattningshavare i IBS-koncernen beslutades på extra bolagsstämma den 15 januari Den sammanlagda kostnaden för programmet har beräknats på grundval av en värdering gjord av utomstående rådgivare med tillämpning av Black-Scholes värderingsmetod. Samtidigt beslutades också om teckningsoptiner, av vilka maximalt teckningsoptioner får användas för att hedga sociala avgifter förknippade med incitamentsprogrammet. Den totala utspädningseffekten av incitamentsprogramet är omkring 8,3 procent. Som ett resultat av ny verkställande direktör och förändringar på andra ledningspositioner så har antalet tilldelade optioner minskat under 2010 i samband med att tidigare ledande befattningshavare lämnat IBS. Återlämning av optioner hade en positiv effekt på resultatet om 1 mkr genom minskning av reserverade kostnader för programmet. Framtida tilldelning av optioner kommer under incitamentprogrammets löptid att övervägas årligen. 18 ÅRSREDOVISNING 2010

19 RESULTATRÄKNING, KONCERNEN Belopp i mkr Intäkter Programvarulicenser 251,4 357,7 Konsulttjänster 749,0 881,9 Hårdvaru- och övriga intäkter 299,2 371,9 Nettoomsättning Not , ,5 Kostnader för sålda varor och tjänster Programvarulicenser 23,5 28,6 Konsulttjänster 690,0 814,5 Hårdvaru- och övriga kostnader 232,9 304,1 Total kostnad för sålda varor och tjänster 946, ,2 Bruttoresultat 353,2 464,3 Produktutvecklingskostnader 198,3 233,2 Försäljnings- och marknadsföringskostnader 190,4 198,3 Administrativa kostnader 142,1 165,1 Övriga rörelseintäkter Not 6 2,6 4,3 Övriga rörelsekostnader Not 6 1,8 52,5 Omstruktureringskostnader Not 22 18,7 127,9 Rörelseresultat Not 1,2,3,4,5 195,5 308,4 Finansiella intäkter och kostnader Not 7 Finansiella intäkter 2,1 3,0 Finansiella kostnader 20,7 9,8 Resultat efter finansiella poster 214,1 315,2 Skatter Not 9 11,6 89,7 Avvecklad verksamhet Not 35 33,3 28,5 Årets resultat 192,4 433,4 Hänförlig till moderbolagets ägare 192,4 433,4 Hänförlig till innehav utan bestämmande inflytande 0,0 0,0 Resultat per aktie (kr) Not 10 1,55 3,49 Resultat per aktie efter utspädning (kr) 1,55 3,49 Genomsnittligt antal aktier (k) Not Genomsnittligt antal aktier efter utspädning (k) RAPPORT ÖVER TOTALRESULTATET, KONCERNEN Belopp i mkr Årets resultat 192,4 433,4 Övriga totalresultat Optionsprogram 0,7 1,3 Omräkningsdifferenser 26,4 11,9 Årets övriga totalresultat 27,1 13,2 Summa totalresultat för året 219,5 420,2 Hänförlig till moderbolagets ägare 219,5 420,2 Hänförlig till innehav utan bestämmande inflytande 0,0 0,0 IBS ÅRSREDOVISNING

20 BALANSRÄKNING, KONCERNEN Belopp i mkr 31 dec dec 2009 TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar Not 11 Balanserade utgifter för produktutveckling 301,4 337,7 Goodwill 152,6 254,5 Förvärvad programvara - 16,8 Övriga immateriella anläggningstillgångar 10,8 - Totala immateriella anläggningstillgångar 464,8 609,0 Materiella anläggningstillgångar Not 12 35,3 67,0 Finansiella anläggningstillgångar Övriga långfristiga fordringar Not 15 9,2 9,8 Totala finansiella anläggningstillgångar 9,2 9,8 Uppskjuten skattefordran Not 21 57,8 56,0 Summa anläggningstillgångar 567,1 741,8 Kortfristiga fordringar Varulager Not 16 1,3 2,1 Kundfordringar 383,6 582,7 Skattefordringar 9,3 9,4 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Not 17 49,2 55,8 Övriga fordringar 27,8 34,1 Likvida medel Not 18 89,7 135,1 Summa omsättningstillgångar 560,9 819,2 SUMMA TILLGÅNGAR 1 128, ,0 20 ÅRSREDOVISNING 2010

Nettoomsättningen för 2010/11 ökade med 18 procent till 2 029 MSEK (1 720).

Nettoomsättningen för 2010/11 ökade med 18 procent till 2 029 MSEK (1 720). Året i korthet 1 april 2010 31 mars 2011 Nettoomsättningen för 2010/11 ökade med 18 procent till 2 029 MSEK (1 720). Rörelseresultatet uppgick till 147 MSEK (67), motsvarande en ökning med 119 procent.

Läs mer

årsredovisning Org nr. 556056-5151012 NASDAQ OMX Nordic Small Cap ICTA-B

årsredovisning Org nr. 556056-5151012 NASDAQ OMX Nordic Small Cap ICTA-B 2012 årsredovisning Org nr. 556056-5151012 NASDAQ OMX Nordic Small Cap ICTA-B Innehåll VD har ordet 1 Förvaltningsberättelse 3 FÖRSLAG TILL BEHANDLING AV BOLAGETS RESULTAT 8 KONCERNENS RAPPORT ÖVER TOTALRESULTAT

Läs mer

Årsredovisning 2013/14

Årsredovisning 2013/14 Årsredovisning 2013/14 Innehåll Förvaltningsberättelse 2 Räkenskapstabeller 10 Noter 20 Revisionsberättelse 38 Styrelse och revisorer 39 Ledning 39 Flerårsöversikt 40 Aktien 42 Adresser 44 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Raising our game INTELLECTA 2014

Raising our game INTELLECTA 2014 Raising our game INTELLECTA 2014 Innehåll Förvaltningsberättelse 1 KONCERNENS RAPPORT ÖVER TOTALRESULTAT 8 KONCERNENS RAPPORT ÖVER finansiell ställning 10 s rapport över förändringar i eget kapital 12

Läs mer

Servage AB (publ) Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2009

Servage AB (publ) Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2009 1 (43) Servage AB (publ) Org.nr 556605-4713 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2009 2 (43) Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Servage i korthet... 3 Nyckeltal... 3 Året

Läs mer

INNEHÅLL. AKTIEN OCH ÄGARNA 14 Risk- och känslighetsanalys 18 Aktien och ägarförhållanden

INNEHÅLL. AKTIEN OCH ÄGARNA 14 Risk- och känslighetsanalys 18 Aktien och ägarförhållanden NICE TO MEET YOU ÅRSREDOVISNING 2013 INNEHÅLL VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 Året i korthet 2 Kommentar från koncernchef 7 Om Caperio 8 Kundcase: Volkswagen 10 Kundcase: Maintpartner 12 En marknad i förändring

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. Omsättningen uppgick till 362,0 (388,5) miljoner kronor, vilket motsvarar en minskning med 7 procent.

ÅRSREDOVISNING 2014. Omsättningen uppgick till 362,0 (388,5) miljoner kronor, vilket motsvarar en minskning med 7 procent. VINOVO I KORTHET Vinovo är en industrigrupp som är verksam inom området industrifläns. Genom sitt dotterbolag Nordic Flanges har man en stark ställning på de skandinaviska marknaderna som ett bolag med

Läs mer

Årsredovisning 2014. TrustBuddy AB (publ.) TrustBuddy AB (publ.) Årsredovisning 2014 1

Årsredovisning 2014. TrustBuddy AB (publ.) TrustBuddy AB (publ.) Årsredovisning 2014 1 Årsredovisning 2014 TrustBuddy AB (publ.) 1 Innehåll Vd har ordet 3 TrustBuddy i korthet, Marknadsöversikt 4 Styrelse och koncernledning 5 Förvaltningsberättelse 2014 6 Koncernen Resultaträkning 8 Balansräkning

Läs mer

Insplanet i korthet. VD har ordet. Verksamheten. Produkter och Tjänster. Försäkringsbranschen. Flerårsöversikt. Kvartalsdata. Styrelse och revisorer

Insplanet i korthet. VD har ordet. Verksamheten. Produkter och Tjänster. Försäkringsbranschen. Flerårsöversikt. Kvartalsdata. Styrelse och revisorer Insplanet är Sveriges ledande försäkringsförmedlare mot privatmarknaden inom konsument- och motorförsäkring (sak). År 2009 förmedlade Insplanet 96 000 försäkringar med en premievolym på 290 MSEK. Utöver

Läs mer

Årsredovisning och Bolagsstyrningsrapport

Årsredovisning och Bolagsstyrningsrapport Årsredovisning och Bolagsstyrningsrapport 2011 INNEHÅLL Året i sammandrag...3 Novotek i korthet...4 VD har ordet...5 Din framgång, vårt mål...7 Lösningar för framgång...9 Kunder, konkurrenter och historia...11

Läs mer

Årsstämma äger rum måndagen den 5 maj 2014 klockan 16.00 på Lundqvist & Lindqvist Konferens Klara Strand, Klarabergsviadukten

Årsstämma äger rum måndagen den 5 maj 2014 klockan 16.00 på Lundqvist & Lindqvist Konferens Klara Strand, Klarabergsviadukten Årsredovisning 2013 årsstämma Årsstämma äger rum måndagen den 5 maj 2014 klockan 16.00 på Lundqvist & Lindqvist Konferens Klara Strand, Klarabergsviadukten 90, Stockholm. Aktieägare som önskar delta vid

Läs mer

Årsredovisning 2007. SystemSeparation Sweden Holding AB (publ) org nr 556670-2584

Årsredovisning 2007. SystemSeparation Sweden Holding AB (publ) org nr 556670-2584 Årsredovisning 2007 SystemSeparation Sweden Holding AB (publ) org nr 556670-2584 Årsstämma Aktieägarna i SystemSeparation Sweden Holding AB (publ), 556670-2584, kallas härmed till årsstämma onsdagen den

Läs mer

financials.tradedoubler.com

financials.tradedoubler.com financials.tradedoubler.com Årsredovisning 2013 Bästa läsare, Tradedoublers affär finns på internet och vi tycker därför det är naturligt att tyngdpunkten för vår finansiella kommunikation också gör det.

Läs mer

Innehållsförteckning. Viktiga datum 2009. Tretti.se på 30 sekunder. Årsredovisning 2008. Innehållsförteckning 3. Året i sammandrag 4

Innehållsförteckning. Viktiga datum 2009. Tretti.se på 30 sekunder. Årsredovisning 2008. Innehållsförteckning 3. Året i sammandrag 4 Tretti AB (publ) Årsredovisning 2008 Innehållsförteckning Året i sammandrag 4 VD har ordet 5 Affärsidé, mål och strategi 6 Produkter, leverantörer & logistik 7 Viktiga datum 2009 Delårsrapport Q1 28 april

Läs mer

Insplanet 2011. VD har ordet. Det här är Insplanet. Flerårsöversikt. Kvartalsdata. Styrelse och revisorer. Förvaltningsberättelse.

Insplanet 2011. VD har ordet. Det här är Insplanet. Flerårsöversikt. Kvartalsdata. Styrelse och revisorer. Förvaltningsberättelse. Insplanet är en av Sveriges ledande förmedlare av försäkringar, privatlån och elavtal till konsumenter och driver en av Sveriges största jämförelsetjänster inom privatekonomi genom Insplanet.com. Bolagets

Läs mer

ska ge bra avkastning över konjunkturcykler.

ska ge bra avkastning över konjunkturcykler. DUROC Duroc årsredovisning 2011 Året 2011 har handlat om att investera och konsolidera för att skapa förutsättningar för ytterligare tillväxt. Under de kommande åren kommer Duroc att lägga kraft och fokus

Läs mer

Insplanet 2012. VD har ordet. Det här är Insplanet. Flerårsöversikt. Kvartalsdata. Styrelse och revisorer. Förvaltningsberättelse.

Insplanet 2012. VD har ordet. Det här är Insplanet. Flerårsöversikt. Kvartalsdata. Styrelse och revisorer. Förvaltningsberättelse. Insplanet är en av Sveriges ledande förmedlare av försäkringar till konsumenter och driver en av Sveriges största jämförelsetjänster, Insplanet.com. Genom dottersajten Myloan.se erbjuds även jämförelse-

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010 INNEHÅLL VD har ordet 3 ONE Media 4 Förvaltningsberättelse 8 Koncernens bokslut 14 Moderbolagets bokslut 19 Noter, gemensamma för koncern och

Läs mer

Innehåll KONCERNENS VERKSAMHET FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 22 FINANSIELLA RAPPORTER ÖVRIGT

Innehåll KONCERNENS VERKSAMHET FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 22 FINANSIELLA RAPPORTER ÖVRIGT ÅRSREDOVISNING 2010 Innehåll KONCERNENS VERKSAMHET Kort om Vitec 3 2010 i korthet 4 VD-ord 6 Aktien 8 Affärsidé, mål och strategier 10 Affärsområden 12 Affärsområde Fastighet 14 Affärsområde Mäklarsystem

Läs mer

Vill du veta mer om vad som ligger bakom vårt resultat?

Vill du veta mer om vad som ligger bakom vårt resultat? Årsredovisning 2007 Resultatgenomgång Vill du veta mer om vad som ligger bakom vårt resultat? Bästa resultatet hittills för verksamheten i Latinamerika. Följ resultatutvecklingen under 2008 på www.electrolux.com/ir

Läs mer

Det här är Insplanet. Styrelse och revisorer. Förvaltningsberättelse. Resultaträkningar. Kassaflödesanalyser. Tilläggsupplysningar

Det här är Insplanet. Styrelse och revisorer. Förvaltningsberättelse. Resultaträkningar. Kassaflödesanalyser. Tilläggsupplysningar Insplanet a r en av Sveriges ledande fo rmedlare av fo rsa kringar till konsumenter och driver en av Sveriges sto rsta ja mfo relsetja nster, Insplanet.com. Under varuma rket MyLoan erbjuds a ven ja mfo

Läs mer

BOLAGSÖVERSIKT VERKSAMHETEN ÅRSREDOVISNING 2011 BOLAGSSTYRNING

BOLAGSÖVERSIKT VERKSAMHETEN ÅRSREDOVISNING 2011 BOLAGSSTYRNING Medius 2011 im MEDIUS ÅRSREDOVISNING 2010 Det bästa med att arbeta på Medius är möjligheten till inflytande och påverkan på sina arbetsuppgifter samt delaktigheten i att driva företaget framåt. T ex blev

Läs mer

Insplanet i korthet. VD har ordet. Det här är Insplanet. Organisation. Insplanet.se. Egna produkter. Husassistans. Flerårsöversikt

Insplanet i korthet. VD har ordet. Det här är Insplanet. Organisation. Insplanet.se. Egna produkter. Husassistans. Flerårsöversikt Insplanet är en av Sveriges ledande förmedlare av försäkringar, privatlån och elavtal till konsumenter och driver en av Sveriges största jämförelsetjänster inom privatekonomi genom Insplanet.se. Bolagets

Läs mer

Årsstämma. Innehåll. Sammanfattning av 2013 3. Vd har ordet 4. TrustBuddy i korthet, Marknadsöversikt 5

Årsstämma. Innehåll. Sammanfattning av 2013 3. Vd har ordet 4. TrustBuddy i korthet, Marknadsöversikt 5 Årsredovisning 2013 Trustbuddy International TrustBuddy International AB Årsredovisning 2013 1 AB (publ.) Innehåll Sammanfattning av 2013 3 Vd har ordet 4 TrustBuddy i korthet, Marknadsöversikt 5 Ägarförhållanden,

Läs mer

financials.tradedoubler.com Årsredovisning 2012

financials.tradedoubler.com Årsredovisning 2012 financials.tradedoubler.com Årsredovisning 2012 Bästa läsare, Tradedoublers affär finns på internet och vi tycker därför det är naturligt att tyngdpunkten för vår finansiella kommunikation också gör det.

Läs mer

CAPERIO HOLDING AB ÅRSREDOVISNING 2008

CAPERIO HOLDING AB ÅRSREDOVISNING 2008 CAPERIO HOLDING AB ÅRSREDOVISNING 2008 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Året i korthet 4 Historik 4 VD har ordet 5 Affärsidé, mål och vision 6 Medarbetarna 7 Verksamhetsbeskrivning 8 Marknadsöversikt 11 Möjligheter

Läs mer

Årsredovisning 13/14. Cinnober Financial Technology AB 2013-07-01 2014-12-31 Org nr 556548-9654

Årsredovisning 13/14. Cinnober Financial Technology AB 2013-07-01 2014-12-31 Org nr 556548-9654 Årsredovisning 13/14 Cinnober Financial Technology AB 2013-07-01 2014-12-31 Org nr 556548-9654 Innehållsförteckning Cinnober i korthet 3 VD har ordet 4 Marknad och kunder 6 Vårt erbjudande 8 Våra medarbetare

Läs mer

Koncernchef Carl-Magnus Månsson kommenterar

Koncernchef Carl-Magnus Månsson kommenterar Kurspåverkande information som rapporteras till Finansinspektionen BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2012 Fjärde kvartalet 1 oktober 31 december 2012 Nettoomsättning 410 MSEK (415) Rörelseresultat 33 MSEK (43) Rörelsemarginal

Läs mer

2012 i korthet 1 Vd har ordet 2 Om Acando 4 Geografisk närvaro 6 Bästa konsulterna 8 Hållbarhet 10 Acando som investering 11

2012 i korthet 1 Vd har ordet 2 Om Acando 4 Geografisk närvaro 6 Bästa konsulterna 8 Hållbarhet 10 Acando som investering 11 ÅRSREDOVISNING 2012 Innehåll 2012 i korthet 1 Vd har ordet 2 Om Acando 4 Geografisk närvaro 6 Bästa konsulterna 8 Hållbarhet 10 Acando som investering 11 Bolagsstyrningsrapport 2012 12 Bolagsstyrning 12

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 1 SEPTEMBER 2013 31 AUGUSTI 2014

ÅRSREDOVISNING 1 SEPTEMBER 2013 31 AUGUSTI 2014 ÅRSREDOVISNING 1 SEPTEMBER 2013 31 AUGUSTI 2014 ÅRSREDOVISNINGEN BESTÅR AV FÖLJANDE Förvaltningsberättelse 3 Koncernens rapport över totalresultatet 10 Koncernens rapport över finansiell ställning 11 Koncernens

Läs mer