WISE GROUP ÅRSREDOVISNING 2005

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "WISE GROUP ÅRSREDOVISNING 2005"

Transkript

1 05 WISE GROUP ÅRSREDOVISNING 2005

2 Sign On blir Wise Group I slutet av januari bytte Sign On namn till Wise Group. Namnbytet var efterlängtat och fullföljer den strategiförändring som påbörjades redan Wise Group blev det naturliga valet för att bygga vidare på Sign Ons HR-strategi och samtidigt ta tillvara Wise Consultings goda renommé och varumärke på HR-marknaden (Human Resources). X X X I samband med namnbytet anpassades logotypen till koncernens nya namn. Logotypen är snarlik den tidigare för att markera att Wise Groups vision fortfarande är att vara en ledande HR-Partner.

3 Historik 1991 Wise grundas och etablerar en verksamhet för att sälja datorer och hårdvara Wise påbörjar utvecklingen av det Internetbaserade systemet SignForm. Dator- och hårdvaruförsäljningen avvecklas Wise påbörjar utvecklingen av systemplattformen FormPipe. Wise Blankettarkiv och Wise Blanketthotell lanseras Wise presenterar en första pilotinstallation med FormPipe hos Stadsbyggnadskontoret i Stockholm Wise ansöker om patent i USA för FormPipe Wise genomför en nyemission som tillför bolaget cirka 60 miljoner kronor och bolaget noteras på Nya Marknaden Stockholms stad tecknar ramavtal avseende FormPipe för användning i sin centrala plattform Wise noteras på Stockholmsbörsens O-lista och genomför samtidigt en nyemission, som tillför bolaget 21,7 miljoner kronor efter emissionskostnader. Wise erhåller patent för FormPipe i Sverige och Kanada Wise genomför två nyemissioner, som tillför bolaget 23,5 miljoner kronor efter emissionskostnader. Wise förvärvar verksamheten från konkursboet i NetMaker Secure Payments Europe AB. I slutet av 2003 beslutas det om försäljning av verksamheterna Formpipe, Blanketthotell & Konstruktion och NetMaker till det egna dotterbolaget Formpipe AB. Affären realiseras den 1 januari FormPipe AB genomför en riktad nyemission till aktieägarna i Wise Group varefter bolaget noteras på Nya Marknaden. Wise Group avyttrar sitt innehav i FormPipe. Wise Group ändrar strategi och beslutar att fokusera på HR. Flera tjänstemoduler med fokus på det personaladministrativa området lanseras.

4 Ekonomisk information april 2006 Årsstämma för verksamhetsåret maj 2006 Delårsrapport januari mars 25 augusti 2006 Delårsrapport januari juni 27 oktober 2006 Delårsrapport januari september 23 februari 2007 Bokslutskommuniké för 2006 mars 2007 Årsredovisning 2006 Innehåll 2 Historik 2 Ekonomisk information i sammmandrag 4 VD har ordet 6 Verksamhetsbeskrivning 8 Affärsmodell 10 Marknad 14 Affärsområde Konsult & Kompetens 16 Affärsområde Karriär 17 Affärsområde HR OnLine 18 Kundexempel 20 Sign On AB 22 Organisation och medarbetare 23 IT-system och kvalitet 24 Styrelse och Revisor 25 Ledningsgrupp 26 Aktien 28 Förvaltningsberättelse 32 Resultaträkningar 33 Förändring av eget kapital 34 Balansräkningar 36 Kassaflödesanalyser 37 Risker och känslighet 38 Noter 56 Styrelsens underskrifter 57 Revisionsberättelse 58 Femårsöversikt 59 Bolagsordning 60 Ordlista 61 Anteckningar 2 WISE GROUP ÅRSREDOVISNING 2005

5 2005 i sammandrag Nettoomsättningen uppgick till 45,3 MSEK (34,5), en ökning med 31 procent. Resultat före skatt uppgick till 3,2 MSEK (1,6). Rörelseresultatet uppgick till 0,1 MSEK (0,7). Resultatet per aktie uppgick till 0,05 SEK (0,03). Likvida medel uppgick till 1,5 MSEK (0,9). Under 2005 steg den genomsnittliga försäljningsintäkten per abonnemangskund med 27 procent, från SEK till SEK. Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas. Som en del i Wise Groups strategi att bli en komplett HR-partner förvärvade bolaget HR-konsultföretaget Wise Consulting. Bolaget tillträddes den 2 maj Efterfrågan på konsulttjänster visade god tillväxt med tilltagande tillväxttakt mot slutet av året när synergieffekterna från förvärvet av Wise Consulting ledde till konkreta affärer. I samband med övergången till redovisning enligt International Financial Reporting Standards (IFRS) ändras tillämpningen av redovisningsprincipen för redovisning av intäkter. Vidare ändras redovisningsprincipen för redovisning av utvecklingskostnader. Ändringarna innebär omräkning av uppgifter i de kvartalsrapporter som publicerats under 2005 samt jämförelseuppgifter avseende år Nettoomsättning per kvartal ksek Viktiga händelser efter årets slut En extra bolagsstämma den 31 januari 2006 beslutade om ändring av moderbolagets firma till Wise Group AB. Bolagets kortnamn för handel på Stockholmsbörsen är WISE. Samma stämma invalde Ann-Catrine Appelquist som ordinarie styrelseledamot i Wise Group AB. Den 1 januari bolagiserades tjänsteområdet Office i ett för ändamålet nybildat dotterbolag. I samband med namnändring i moderbolaget namnändrades dotterbolaget till Sign On AB. Nettoomsättning per kvartal nedbrutet per verksamhetsområde ksek Kv Försäljning Karriär, Konsult & Kompetens Rörelseresultat Försäljning HR OnLine Kv Kv Kv Kv Kv I SAMMANDRAG Kv Kv Kv Kv Kv Kv Kv Kv Kv Kv Kv Kv Kv Kv Kv Kv Rörelseresultat per kvartal ksek Kv Kv Kv Kv Kv Kv Kv Kv Kv Kv Kv Kv Kv Kv Kv Kv I dessa och i alla andra tabeller är åren 2005 och 2004 beräknade enligt IFRS och tidigare år enligt dåvarande redovisningsprinciper. WISE GROUP ÅRSREDOVISNING

6 VD har ordet VD HAR ORDET Förvärvet av Wise Consulting förstärker vårt erbjudande och gör oss till en mer attraktiv HR-partner. Kära aktieägare! I slutet av januari bytte Sign On namn till Wise Group. Namnbytet var efterlängtat och fullföljer den strategiförändring som påbörjades redan Wise Group blev det naturliga valet för att bygga vidare på Sign Ons HR-strategi och samtidigt ta tillvara Wise Consultings goda renommé och varumärke på HR-marknaden. Konsultföretaget Wise Consulting förvärvades våren 2005 och tillförde nödvändig kompetens och kapacitet till bolaget. Förvärvet är ett viktigt steg mot förverkligandet av visionen att vara en ledande HR-partner. Genom förvärvet har vi kompletterat våra tjänster till att även omfatta rekrytering, uthyrning av HR-chefer och specialister, karriärrådgivning samt chefsutbildning. Bredden och djupet i erbjudandet är unikt på marknaden och reflekterar vår ambition att vara en nytänkande och professionell HR-partner. Office blir separat dotterbolag Ytterligare ett betydelsefullt steg mot ett helt renodlat HR-erbjudande togs i november. Då beslöt vi att flytta vår administrativa tjänst Office till ett separat dotterbolag. Bolagiseringen under eget varumärke syftar till att sätta Office-verksamheten i fokus, och därmed skapa bättre förutsättningar för produktutveckling, högre servicegrad och därigenom ökad försäljning. Stark omsättningstillväxt Försäljningen under året ökade med 42 procent och uppgick till 43,9 miljoner kronor (31,0). Förvärvet av Wise Consulting svarar för knappt 9 miljoner kronor medan försäljningen i jämförbar verksamhet inom affärsområdet HR OnLine växte med 11 procent från 31,0 till 34,3 miljoner kronor. Tillväxten inom HR OnLine förklaras av att vi ökade nyförsäljningen till större företag, som köper större lösningar och mer komplexa tjänster. Vi är mycket nöjda med försäljningsutvecklingen inom affärsområdena Karriär och Konsult & Kompetens, som båda visat en stark tillväxt för de två senaste kvartalen. Däremot hade vi hoppats på en ännu starkare utveckling inom affärsområdet HR OnLine. Renodlingen mot HR har medfört att nyförsäljningen utvecklats positivt, men också att vi förlorat en hel del mindre kunder. Genom nyförsäljning till medelstora och stora företag har vi ökat faktureringen per kund i abonnemangsbasen. Årets resultat uppgick till 3,2 miljoner kronor, i vilket ingår en realisationsvinst på 3,1 miljoner kronor från försäljningen av 3,5 miljoner aktier i Formpipe AB. Rörelseresultatet stannade på 0,1 miljoner kronor, vilket är sämre än vårt mål på en nettomarginal kring 10 procent. Jag är självklart inte nöjd med resultatutvecklingen, men jag ser den delvis som ett resultat av vår renodling mot HR och de organisationsförändringar som följde med förvärvet av Wise Consulting. Vår starka nykundsförsäljning talar dock för att rörelsemarginalen kommer att förbättras redan nästa år. Nya samarbeten och fler stora kunder Under året har vi inlett flera viktiga kundsamarbeten. Bland annat har vi skapat en medarbetarguide, det vill säga en webbaserad portallösning, till stöd för Axfoods personalarbete. Guiden baseras på våra HR-tjänster, men är skräddarsydd för Axfood. Den anpassade HR-portalen har visat sig vara ett attraktivt koncept för större företag och organisationer, som ofta önskar komplettera innehållet med egna dokument och mallar. SRV återvinning och UNI2 är ytterligare exempel på kunder, som attraherats av vårt breda HR-erbjudande. Dessa kunder ser tydliga fördelar med att använda våra HR OnLinetjänster i kombination med våra kvalificerade konsulttjänster. Oavsett hur och genom vilken typ av tjänst kundrelationen börjar, upplever vi att kunderna ser vår bredd som en tydlig konkurrensfördel. Tre nya tjänster Under 2005 lanserade vi tre nya tjänster: Kompetens Plus, HR-expert OnLine samt e-rekrytering. Där e-rekrytering är ett professionellt stödverktyg som automatiserar hela rekryteringsprocessen. Tjänsterna är mycket uppskattade av våra kunder och bekräftar att vi fortfarande är marknadsledande när det gäller utvecklingen av affärsfokuserade HR-tjänster. Satsningar 2006 Wise Group ska förbättra kundernas konkurrenskraft och resultat genom att erbjuda professionella HR-tjänster. För att lyckas med detta under 2006 ser jag följande aktiviteter som kritiska: Försäljning mot affärsansvariga Allt fler företag och organisationer inser personalfrågornas strategiska betydelse och deras direkta inverkan på företagens resultat. Personalfrågor har därmed också blivit en angelägenhet för VD, ekonomichefen och andra affärs- 4 WISE GROUP ÅRSREDOVISNING 2005

7 X X X VD HAR ORDET I samband med namnbytet anpassades logotypen. Den nya logotypen är snarlik den tidigare för att visa att vår grundläggande strategi och vision att vara en ledande HR-partner kvarstår. ansvariga i ledande ställning. En stor utmaning under 2006 blir därför att öka kännedomen om Wise Group hos dessa grupper. Detta ska ske genom ett aktivt kommunikationsarbete, seminarier och inte minst genom att få nöjda kunder och positiva referenser. Modernisering av internetplattformen Vår internetplattform, som bland annat driver vår HR-portal, ska moderniseras för att bättre möta och överträffa våra kunders förväntningar. Ökad professionalism Genom förvärvet av Wise Consulting och renodling av verksamheten har vi lagt en stabil grund för lönsam tillväxt. Nästa steg blir att förbättra vår försäljning och kunddialog såväl som vår operativa kompetens. Wise ska i alla aspekter uppfattas och agera som en professionell HR-partner. Framtidsutsikter Wise Group har kommit en god bit på väg mot att nå de övergripande målen som sattes vintern 2004/2005 och min syn på framtiden är minst lika ljus som våren Tjänsteutbudet är ännu starkare och förvärvet av Wise Consulting har tillfört värdefull HR-kompetens. Jag kan också konstatera att vi idag är en etablerad aktör på den svenska HR-marknaden samt att vi har nått våra högt ställda tillväxtmål. Mot bakgrund av en stark konjunktur och ökat fokus på HR-frågorna är jag övertygad om att Wise Group kommer att fortsätta att utvecklas positivt med både ökad försäljning och förbättrad lönsamhet. Tack! Till sist vill jag tacka alla medarbetare för den arbetsglädje och det stora engagemang som de visat under året i utvecklingen av vår verksamhet. Marika Philipson Verkställande direktör WISE GROUP ÅRSREDOVISNING

8 Verksamhetsbeskrivning VERKSAMHETSBESKRIVNING Vision Wise Group ska vara den ledande HR-partnern och stå för nytänkande, kvalitet och kompetens. Affärsidé Wise Group erbjuder kvalitativ rådgivning och innovativa lösningar som förenklar, effektiviserar och utvecklar det praktiska och strategiska HR-arbetet. Finansiella mål Tillväxten ska uppgå till mer än 30 procent. Rörelsemarginalen ska långsiktigt överstiga 15 procent. Kassaflödet ska vara positivt. Strategiska mål Wise Group ska vara en etablerad HR-partner och upplevas som en professionell och nytänkande aktör. Wise Group ska leda utvecklingen av HR-tjänster och ha det mest attraktiva erbjudandet på marknaden. Strategier Varumärke Genom ord och handling ska Wise Group bygga ett varumärke som står för HR, kvalitet, nytänkande och affärsmannaskap. Marknad och försäljning Tillväxt ska ske genom att erbjuda nya tjänster och koncept till befintliga kunder samt genom nykundsbearbetning. Marknaden ska segmenteras och bearbetningen anpassas efter respektive segments egenskaper. Wise Group ska bygga nära och långsiktiga kundrelationer genom kvalitativ försäljning till potentiellt lönsamma kundsegment. Medarbetare och företagskultur Wise Group ska erbjuda en trygg och engagerande arbetsplats. Wise Group ska arbeta aktivt med att förbättra ledarskapet samt höja och utveckla kompetensen hos personalen. IT-strategi och infrastruktur Wise Group ska bygga verksamheten kring en modern teknisk plattform. Partnerstrategi Långsiktiga samarbeten med HR-specialister som uppfyller Wise Groups högt ställda krav på HR-kompetens, kvalitet och nytänkade, ska bibehållas och etableras. Samarbeten och partnerskap ska utvecklas med återförsäljare under eget eller annans varumärke. Erbjudande Wise Group ska erbjuda standardiserade och anpassade HR-tjänster med IT som bas, i kombination med konsultstöd inom alla centrala HR-processer. Wise Groups tjänster ska vara innovativa och utvecklas med utgångspunkt från kundens verksamhet. Minst tre nya tjänster ska lanseras/paketeras årligen. Renodling av verksamheten Wise Group ska också erbjuda webbaserade administrationsverktyg med grundläggande dokument och juridiska avtal. Renodling från den övriga verksamheten kommer att ske genom att detta erbjudande hanteras separat i dotterbolaget Sign On AB. 6 WISE GROUP ÅRSREDOVISNING 2005

9 Vårda dina resurser HR ger tillväxt WISE GROUP ÅRSREDOVISNING

10 Affärsmodell HR OnLine AFFÄRSMODELL Kundbehov Karriär Konsult & Kompetens Wise Group erbjuder standardiserade och anpassade HRtjänster med IT som bas, i kombination med konsultstöd inom alla centrala HR-processer. Affärsmodellen och logiken bakom erbjudandet bygger på att det är effektivt för kunderna att samarbeta med en komplett HR-partner. En partner som kan tillgodose kundens alla behov av HR-tjänster genom företagets livscykel. Basen i affärsmodellen utgörs av de webbaserade tjänsterna som vid behov kompletteras med mer avancerade tjänster. För att få fokus i organisationen när det gäller tjänsteutveckling och leveranser har Wise Group delat in tjänsterna i tre affärsområden: Konsult & Kompetens, Karriär och HR OnLine. Med utgångspunkt från kundernas behov kombinerar Wise Group ett erbjudande som ger optimal affärsnytta för kunden. Nedan ges ett exempel på hur tjänsterna inom respektive affärsområde samspelar. Intäkter Intäkterna består till över 75 procent av kontraktsbundna abonnemangsintäkter med löptider på minst ett år. Abonnemangen betalas i förskott. Övriga intäkter utgörs av debiterad konsulttid. Abonnemangsintäkternas storlek per kund baseras på antal anställda i kundföretaget och på tjänsteinnehåll. Vid försäljning av kundanpassade webblösningar får Wise Group även betalt för själva kundanpassningen. Wise Group åtar sig även konsultuppdrag som baseras på ett fast pris. 21 % 57 % 7 % 15 % Konsult & Kompetens Karriär HR OnLine Sign On AB 1. HR OnLine Konsult & Kompetens + HR OnLine Karriär Konsult & Kompetens 1. HR OnLine-tjänster rationaliserar personaladministrationen och ger ett heltäckande stöd i grundläggande och komplexa HR-frågor. 2. Genom analys och processtöd görs en översyn av hela personalhanteringen. HR-konsulter (Konsult & Kompetens) använder HR OnLine-applikationer i analysarbetet. 3. Behov i form av chefs- och kompetensutveckling uppfylls med chefsutbildning (Konsult & Kompetens) och/eller karriärcoachning (Karriär). 4. Karriär hanterar chefs- eller specialistrekrytering. För att säkerställa kvaliteten i rekryteringsprocessen används HR OnLine-tjänster/verktyg. 3. Fördelning av omsättning per affärsområde eller dotterbolag och intäktsslag. Kostnadsstruktur Personalkostnaderna är koncernens största utgift och utgör cirka 57 procent av den totala kostnadsmassan. Näst största kostnadspost utgörs av direkta försäljningskostnader i vilka främst kostnader för ersättning till underkonsulter och samarbetspartners ingår. Bland övriga externa kostnader återfinns kostnadsposter för bland annat hyra, marknadsföring, IT-drift och börsmedlemskap. Marginaler Nöjda kunder, långa kundrelationer och hög förnyelsegrad på abonnemangstjänsterna är kritiska för lönsamheten. HR OnLine-tjänsterna har avtagande marginalkostnader och rörelsemarginalen ökar kraftigt med större volymer per tjänst, fler tjänster per kund och längre kundrelationer. Förnyelsegraden bör ligga på mellan 75 till 85 procent för att uppnå en god kund- och omsättningstillväxt. Affärsområdena Konsult & Kompetens och Karriär har långa och varaktiga kundrelationer, vilket har en positiv inverkan på rörelsemarginalen. 8 WISE GROUP ÅRSREDOVISNING 2005

11 Organisation och medarbetare Många bollar i luften strategisk HR ger arbetsro WISE GROUP ÅRSREDOVISNING

12 Marknad MARKNAD Administration Specialist/Operativ HR Strategisk HR 1. Organisation & ledarskap, Strategisk chefsrekrytering 2. Avveckling, Rekrytering, Kompetens, Personalekonomi, Mångfald & Jämställdhet, Arbetsmiljö och Arbetsrätt 3. Lön, Outsourcing, och IT-stöd Personalarbete i förändring Personalarbetet håller på att förändras, vilket öppnar nya affärsmöjligheter för externa konsulter och HR-experter. De beteendeförändringar som märks tydligast och verkar mest positivt för Wise Group är följande: Personalhanteringen flyttas till linjen Företagen krymper sina centrala HR-staber för att sänka HRkostnaden. Ansvaret för personalhanteringen förskjuts allt mer över på cheferna i linjen. I takt med denna förändring ökar behovet av kompetenta HR-konsulter, chefsutbildningar samt standardiserade och digitaliserade processtöd. Ovanstående figur illustrerar olika typer av tjänster som erbjuds på HR-marknaden. Pilarna visar att det finns en trend mot att HRfrågorna får en mer strategisk position i företagen. Detta leder till ökad efterfrågan på rationellare HR-hantering, för att frigöra tid för strategisk HR, och på mer avancerade konsulttjänster. HR-marknaden är en mogen marknad som drivs av lagstiftning, myndighetsdirektiv samt ökade kompetens- och effektiviseringskrav till följd av personalens allt större betydelse för tillväxt och lönsamhet. I strävan efter ökad produktivitet har HR utvecklats till en strategiskt viktig funktion. Och kunderna efterfrågar idag rationellare HR-hantering och mer avancerade HR-konsulttjänster. Marknadens storlek och tillväxt Kostnaden för HR-arbete är betydande, men varierar mycket beroende på företagens verksamhet och storlek. Wise Group uppskattar marknaden för HR-tjänster, både konsult- och webbaserade tjänster, till cirka 6 miljarder kronor per år i Sverige. Wise Group uppskattar att marknaden kommer att växa med cirka 10 procent per år arbetsgivare potentiella köpare 200 ksek Marknadspotential på cirka 6 miljarder SEK Wise Group har tagit fram en egen modell för att uppskatta marknadsstorleken. Modellen utgår från att det finns drygt arbetsgivare i Sverige varav omkring är potentiella köpare av HR-tjänster. Vidare har Wise Group uppskattat att dessa företag i genomsnitt skulle kunna spendera cirka tvåhundratusen kronor på den typ av HR-tjänster som Wise Group erbjuder. Shared Service Centers Flera stora företag samlar alla företagets administrativa HR-tjänster i centrala Shared Service Centers. Dessa centra kan sedan anlitas av personalansvariga chefer. Detta leder till att HR-kostnaderna synliggörs, vilket i sin tur öppnar för externa leverantörer, som kan erbjuda fullvärdiga alternativ till Shared Service Centers. Outsourcing En förlängning av Shared Service Centers är outsourcing av HR-funktionen, vilket blir allt vanligare. Outsourcing innebär att ansvaret för hela eller delar av en avdelning eller funktion läggs ut på en extern leverantör. Detta medför att behovet av leverantörer som kan ta ansvar för och bemanna hela HR-avdelningar successivt ökar. Employer branding I konkurrensen om välutbildad arbetskraft måste företag och organisationer arbeta strategiskt med rekrytering av framtida ledare och kvalificerad arbetskraft. Employer branding innebär att företaget strävar efter att bygga ett starkt namn som en attraktiv arbetsgivare. Genom att attrahera kompetent personal, behålla och utveckla befintlig personal samt ha goda relationer till personal som slutar på företaget stärker företaget sin långsiktiga konkurrenskraft. Utvecklingen mot employer branding är positiv, då Wise Group både har kompetens och lång erfarenhet av ledarutveckling, rekrytering och coachning. Bemanningstjänster inom HR Efterfrågan på kvalificerade bemanningstjänster, bland annat HR, växte för varje kvartal under 2005 och beräknas växa med ytterligare procent under En förklaring är beteendeförändringar hos företagen, där det blir allt vanligare att hyra in chefs- och specialisttjänster som ett alternativ till anställning. Ibland använder sig arbetsgivarna av bemanningstjänster som ett led i en rekryteringsstrategi. Ökad internetvana Ökad internetvana gör det alltmer naturligt att använda webbaserade tjänster samtidigt som företagen är beredda att betala för kvalitetssäkrad information. 10 WISE GROUP ÅRSREDOVISNING 2005

13 Marknad ORGANISATION OCH MEDARBETARE Rätt person på rätt plats HR ger konkurrensfördelar WISE GROUP ÅRSREDOVISNING

14 Marknad Fakta/Info Arbetsrätt Fakta/Info Personal Processtöd Personal Rådgivning Personal/ Arbetsrätt Kundanpassade tjänster Chefsutbildning HR-konsulter Interim/Projekt Rekrytering Karriärcoachning/ Omställning Wise Group MARKNAD Leverantörer av stödoch innehållslösningar (Faktaförlag) Arbetsgivar- och branschorganisationer HR-konsulter/Bemanning Rekryteringskonsulter Karriärcoacher Managementkonsulter IT/Systemleverantörer Utbildningsleverantörer Wise Group möter olika grupper av aktörer som erbjuder direkt konkurrerande tjänster eller substitut. Ovanstående bild visar inom vilka segment respektive grupp av aktörer har ett marknadserbjudande. Både Wise Group och marknaden utvecklas kontinuerligt (bilden gör inte anspråk på att vara heltäckande). Konkurrenssituation Marknaden för HR-tjänster är fragmenterad, och framförallt HR-konsultmarknaden består av många små eller medelstora aktörer. Aktörerna kan delas in i HR-konsultföretag, intresseorganisationer och företag som erbjuder internetbaserade beslutsstöd och innehållstjänster (faktaförlag). Konsultföretagen är ofta inriktade på väl avgränsade nischer inom HR, som t. ex. rekrytering och organisationsutveckling. Konkurrenssituationen illustreras närmare i bilden ovan. Arbetsgivarorganisationer Arbetsgivarorganisationer erbjuder också ett visst stöd i form av rådgivning inom arbetsrätt och vissa personalrelaterade frågor. e-rekrytering De största konkurrenterna, med liknande e-rekryteringsverktyg som Wise Group, är Stepstone och Monster (tidigare Jobline). Unikt helhetserbjudande Wise Group är ensam om att erbjuda en komplett HRpartner. Med en unik kombination av konsult- och onlinetjänster, där strategisk HR-kompetens kombineras med processorienterade och webbaserade tjänster, har bolaget öppnat en ny nisch på marknaden. Att vara ensam med ett heltäckande erbjudande innebär både för- och nackdelar. Fördelen är att det saknas konkurrenter med liknande bredd på erbjudande, nackdelen är att Wise Group ensamma måste bygga intresse och efterfrågan på marknaden. Det ställer krav på resurser samt en tydlig och konsekvent kommunikation runt erbjudandet och dess fördelar. Konkurrenter inom HR OnLine Faktaförlag Thomson Fakta, som ingår i en global koncern, är den största konkurrenten. Det är ett faktaförlag som erbjuder en webbaserad innehållstjänst med fokus på standardiserad fakta och information. Thomson Fakta erbjuder också viss rådgivning av HR-experter. Tjänsterna spänner över flera kompetensområden och riktar sig till en bred målgrupp. Konkurrenter inom Konsult & Kompetens Bemanningsföretag De största aktörerna inom HR-bemanning är Manpower, Proffice och Poolia. Dessa har en årlig omsättning på mellan 1 och 4 miljarder kronor, men bara en liten del utgörs av HRbemanning. Företagen erbjuder bemanning både i form av uthyrning och outsourcing. Förutom bemanningstjänster erbjuds också rekrytering. Mindre konsultföretag inom HR Konsultmarknaden är fragmenterad och det finns många små nischade HR-konsultföretag. De erbjuder tjänster både inom bemanning och som konsulter i HR-projekt. Konkurrenter inom Karriär Rekrytering Inom rekrytering finns det ett mycket stort antal aktörer. Av dessa konkurrerar cirka företag mer eller mindre med Wise Group. Närmast Wise Groups erbjudande ligger företag 12 WISE GROUP ÅRSREDOVISNING 2005

15 SEK MARKNAD Genomsnittlig fakturering per abonnemangskund hos HR OnLine. som fokuserar på rekrytering av chefer och specialister, främst Alumni, Compass och A-search. Fler och fler större internationella aktörer etablerar sig också på marknaden. Karriärcoachning och omställning Inom karriärcoachning och omställning verkar ett 30-tal konsulter i Sverige. De viktigaste konkurrenterna inom detta område är Antenn (del av Proffice), Right (del av Manpower), AS3 (skandinavisk aktör) samt Trygghetsrådet. Det finns också några mer kända enmanskonsulter inom området. Kunder Wise Group har över kunder, främst privata företag och organisationer, som representerar många skilda branscher. Kundernas efterfrågan är beroende av antalet anställda i verksamheten och kundernas storlek varierar från tio till flera tusen medarbetare. Storleken styr behov och uppdrag i högre utsträckning än branschtyp. Mindre och medelstora företag efterfrågar i högre grad standardlösningar, medan större arbetsgivare ofta söker helhets- och anpassade lösningar. Vasakronan, Carnegie, KPMG, Fritidsresor, Trygghetsrådet, Öhrlings PricewaterhouseCoopers, NordNet, Henkel, Nynäs Naphtenics, GREY, Trimble, OMX, Galderma Nordic, Toyota Sweden, R.O.O.M., Securitas Direct Sverige, NCA och Novartis. Intäkt per kund Genom förvärvet av Wise Consulting har genomsnittlig intäkt per kund ökat högst väsentligt, vilket följer av konsultverksamhetens mer omfattande och kvalificerade uppdrag. De fem största kunderna svarar dock för mindre än fem procent av koncernens fakturering. När det gäller affärsområdet HR OnLine, har den genom snittliga försäljningsintäkten per kund för abonnemangstjänsterna stigit för fjärde kvartalet i rad: från kronor förgående år till kronor Detta motsvarar en ökning med 7 procent. För helåret steg den genomsnittliga försäljningsintäkten per abonnemang med 27 procent, från kronor till kronor. Ökningen beror på att bolaget sålt mer komplexa tjänster till större kunder, men också på bortfall av kunder i de lägre prissegmenten. Offentlig sektor är ett intressant, men av Wise Group, ännu obearbetat marknadssegment med stort behov av standardiserade och anpassade HR-tjänster. Wise Group ser offentlig sektor som en viktigt framtida kundgrupp med stor potential. Kundexempel Bland Wise Groups kunder finns Axfood, Uni2, SRV återvinning, Skandia, Boxer, Harley-Davidsson Sweden, Miele, WISE GROUP ÅRSREDOVISNING

16 Affärsområde Konsult & Kompetens KONSULT & KOMPETENS Personalfunktionen och personalansvariga chefer ställs dagligen inför komplicerade och skiftande frågor som berör medarbetarna. Genom affärsområdet Konsult & Kompetens erbjuder Wise Group konsultstöd och utbildningar till VD, HR-avdelningar och personalansvariga chefer i frågor som till exempel chefs- och ledarskapsutveckling och arbetsrättsfrågor. Wise Groups HR-konsulter Wise Groups HR-konsulter har en beteendevetenskaplig utbildning med gedigen erfarenhet från HR-området inom många olika företag och branscher. För att säkerställa hög kvalitet och aktuell kunskap sker kontinuerlig kompetensutveckling och omvärldsbevakning. HR-konsulterna har tillgång till ett värdefullt nätverk med över 100 specialister inom till exempel arbetsrätt, organisations- och ledarutveckling samt till alla Wise Groups webbaserade tjänster och verktyg. Wise Group har ett starkt nätverk av samarbetspartners, framförallt inom ledarskap och coachning. Exempel på dessa är Persona Consulting och Loop Coaching. Tjänster Interim HR/Bemanning En personalchef, HR-specialist eller HR-generalist kan hyras in på hel- eller deltid för kortare eller längre tidsperioder. Detta är ett effektivt sätt att täcka upp för bland annat arbetstoppar, ledighet eller längre sjukskrivningar. HR-projekt HR-konsulter kan hyras in som stöd i specifika projekt, vid omställnings- och förändringsarbete, HR-processer, organisationsanalyser och ledarutveckling. Organisationsanalyser Wise Group samarbetar med Humatek International för att erbjuda en serie internetbaserade organisationsanalyser. Genom att besvara en användarvänlig webbaserad enkät analyseras organisationen ur ett antal olika perspektiv. Metoden möjliggör snabb återkoppling av resultaten som beräknas i realtid. Samtliga beräkningar och analyser finns tillgängliga direkt efter avslutad undersökning och utgör ett beslutsunderlag som ligger till grund för den fortsatta organisationsutvecklingen. Organisationsanalysen kan till Satsningar under 2006 Lansera och utveckla fler utbildningar och seminarier. Vidareutveckla kontoret i Helsingborg för bättre bearbetning av marknaden i södra Sverige. Vidareutveckla tjänsten Organisationsanalyser och paketera den tillsammans med konsultinsatser. Förstärka och fördjupa samarbetet och kompetensutbytet mellan affärsområdena. exempel identifiera drivande och hindrande krafter inför förändringsarbete eller fungera som ledningens stöd för att bättre prioritera aktiviteter och följa upp verksamheten för ledning, chef och medarbetare. Affärsområdet Konsult & Kompetens arbetar med organisationsanalyser enligt följande arbetsprocess: 1. Planering för genomförande av analys 2. Resultatredovisning för ledning, chefer och övriga medarbetare 3. Etablering av samförstånd om ett gemensamt nuläge 4. Formulering och fastställande av handlingsplaner 5. Genomförande av aktiviteter 6. Uppföljning Exempel på organisationsanalyser är: avancerade medarbetar- samt kundundersökningar, undersökningar av organisationens hälsa, 360 graders chefsbedömning m fl. Chefsutbildningar Företagsledaren har ett antal roller och måste hantera olika situationer. Olika personer har olika förutsättningar för att klara av komplexa situationer och mångfasetterade roller. Personalansvariga chefer måste ha kunskap om arbetsrätt men också få råd och verktyg för att kunna hantera till exempel förändringsarbete. Wise Group erbjuder både standardiserade och företagsanpassade chefsutbildningar. Dessa utgår alltid från ledarens olika ansvarsområden, roller och funktioner för att bäst utveckla ledaren som individ, coach och chef. Seminarier Seminarier är ett effektivt sätt att inhämta kunskap om HR- och marknadsutvecklingen, samtidigt som man under trivsamma former kan utbyta tankar med kolleger i branschen. Under 2005 har flera uppskattade frukostseminarier hållits, bland annat med Lottie Knutsson, informationschef på Fritidsresor och Rigmor Robert, läkare och författare. Intäktsmodell För Interim HR/Bemanning, HR-projekt, organisationsanalyser och utbildningar genereras intäkter främst via olika avtalstyper och fasta priser men även med löpande timarvode. Seminarier tas fram både i syfte att generera intäkter och för att erbjudas som mervärde för kunden. 14 WISE GROUP ÅRSREDOVISNING 2005

17 Nå målet med stöd av din HR-partner WISE GROUP ÅRSREDOVISNING

18 Affärsområde Karriär KARRIÄR Organisationen växer eller förändras. Personal med nya kompetenser måste rekryteras, andra ska tränas för framtida uppdrag, medan ytterligare personer måste omplaceras eller avvecklas. Oavsett problemställning skapar Wise Group, genom affärsområdet Karriär, förutsättningar för företag att på ett sunt och ekonomiskt lönsamt sätt klara såväl utveckling och rekrytering som avveckling. Wise Groups rekryteringskonsulter och karriärcoacher är beteendevetare och civilekonomer, flera med en bakgrund som linjechefer och personalchefer. De har lång och gedigen erfarenhet av rekrytering och karriärcoachning med specialisering inom ekonomi, inköp/logistik, marknadsföring, försäljning, HR och IT/teknik. Bland Wise Groups samarbetspartners finns Persona Consulting och Motkraft, vilka erbjuder psykologtjänster och personlighetstester. Internationellt samarbetar affärsområdet Karriär med BPI Group, en världens största leverantörer av omställningstjänster. Tjänster Rekrytering Wise Groups rekryteringskunder söker i första hand chefer och specialister inom ekonomi, marknad och försäljning samt IT/teknik och HR. Wise Group erbjuder ett kompetent stöd inom rekrytering av både chefer och specialister inom många branscher och följer en etablerad rekryteringsprocess som ger snabba resultat utan att ge avkall på kvaliteten. Detta märks bland annat genom att antalet reklamationer är ytterst få. För att vid varje rekryteringssituation få fram de mest lämpliga kandidaterna används följande sökmetoder: annonsering via internet och i dagspress, sökning i egen kandidatbank samt headhunting och search. För annonsering har Wise Group tecknat avtal med Dagens Nyheter och Monster/Jobline (internet). För att ytterligare underlätta rekryteringsprocessen används Wise Groups e- rekryteringstjänst (se vidare under HR OnLine). Samarbetet med rekryterings- och urvalsföretaget Persona Consulting kompletterar och stärker Wise Groups erbjudande inom området. Efterfrågan på rekryteringstjänster har ökat kraftigt under 2005 och Wise Groups bedömning är en fortsatt ökning Satsningar under 2006 Fördjupa samarbetet med Persona Consulting och utveckla fler strategiska allianser. Vidareutveckla kontoret i Helsingborg för bättre bearbetning av marknaden i södra Sverige. Öka antalet ramavtal med strategiska kunder. Öka antalet större affärer genom att i samarbete med övriga affärsområden utveckla kund analysen och målgruppssegmenteringen. under 2006 för rekryteringsbranschen. Marknaden börjar se en brist på erfarna kandidater inom IT, ekonomi och försäljning, vilket gynnar Wise Group, som kan erbjuda sina kunder mycket effektiva sökmetoder. Omställning Alla karriärcoacher hos Wise Group arbetar enligt RUSHmetodiken. RUSH står för: Reflektion, Utbud, Strategi och Handling. Denna handlingsinriktade metod med individuell coachning har hitills givit ett mycket gott resultat. Hela 83 procent av de som gått något av omställningsprogrammen har en ny lösning klar inom 5 månader, vilket i första hand innebär ett nytt arbete men det kan även handla om start av egen verksamhet eller att klienten påbörjar längre studier. Affärsområdet Karriär arbetar med tre typer av program utifrån RUSH-metodiken: Outplacement Outplacementprogrammet löper över en period om 12 månader och syftar till att stödja företag och medarbetare i situationer där parterna har bestämt sig för en framtid på skilda håll. Utöver tillgången till bollplank och rådgivare ingår även konkret jobbsökarstöd (Wise Groups konsult blir klientens agent). Karriärcoachning Wise Groups tremånaders karriärcoachningsprogram riktar sig till företag som vill stötta sina medarbetare vid uppsägningar på grund av till exempel arbetsbrist eller en omorganisation. Karriärrådgivning Karriärrådgivningsprogrammet löper i sin grundutformning över en period om sex månader och riktar sig till företag som vill stötta en eller flera medarbetare till en ny karriärväg inom den egna organisationen. Detta är Wise Groups tjänst för utvecklingsinriktad coachning det vill säga intern omställning. Outplacement 12 månader Karriärcoachning 3 månader Omställning Karriärrådgivning 6 månader Wise Group arbetar med tre typer av program utifrån RUSHmetodiken. RUSH står för Reflektion Utbud Strategi Handling. Programmen har olika omfattning och inriktar sig på olika problemställningar. Intäktsmodell Intäktsmodellen är fast pris som beräknas utifrån uppdragstyp och omfattning. För rekrytering används en betalningsmodell i tre steg, som bygger på att den största delen betalas när uppdraget är genomfört. Detta upplägg ger en extra garanti till kunden att konsulten är lika engagerad genom hela rekryteringsprocessen. 16 WISE GROUP ÅRSREDOVISNING 2005

19 Affärsområde HR OnLine - HR ONLINE Wise Group erbjuder webbaserade HR-tjänster, som sparar tid och förenklar företagens praktiska HR-arbete. I utbudet ingår både standardiserade innehållstjänster och kundanpassade lösningar. Standardiserade onlinetjänster De standardiserade tjänsterna indelas i bas- respektive plustjänster. Bastjänsterna innehåller grundläggande information och dokument. Plustjänsterna innehåller fördjupad information och processtöd inom respektive ämnesområde. Bastjänster Personal Bas innehåller grundläggande arbetsrättsdokument, personalhandbok m.m. Personal Bas riktar sig främst till mindre arbetsgivare som behöver ett dokumentstöd i sin personaladministration. HR Basic är en bastjänst på engelska som vänder sig till företag med verksamhet i flera länder, företag med engelska som koncernspråk och till de som rekryterar eller skickar ut personal på kontrakt. Plustjänster Arbetsmiljö Plus beskriver arbetsgivarens arbetsmiljöansvar och hur olika arbetsmiljöfrågor bör hanteras. Arbetsrätt Plus innehåller informationsstöd och processbeskrivningar kring de lagar och förordningar som reglerar arbetsgivarens rättigheter och skyldigheter. Jämställdhet & Mångfald Plus behandlar områden som: jämställdhetsfrågor, frågor om främjande av etnisk mångfald, frågor kring hantering av funktionshinder och diskriminering på grund av sexuell läggning. Kompetens Plus stödjer arbetet med att säkerställa alla delar av kompetensförsörjningsprocessen. Löner & Villkor Plus innehåller information och riktlinjer som underlättar löne- och belöningsarbetet. Rekrytering Plus innehåller vägledning och mallar för rekryteringens alla steg. Expertpanel Chefstöd OnLine ger arbetsgivare stöd och vägledning i svåra frågor inom personalområdet. Frågorna besvaras av en arbetsrättsjurist eller HR-expert via e-post eller telefon inom 24 timmar. HR-expert OnLine innebär att en HR-expert besvarar frågor inom personalområdet, via e-post eller telefon inom 24 timmar. Nyheter HR i Fokus är ett webbaserat nyhetsbrev som behandlar arbetsrättsliga nyheter och aktuella frågeställningar inom personalområdet. Kundanpassade onlinetjänster Wise Group kundanpassar och skräddarsyr personaladministrativa lösningar och system i nära samarbete med kund. Idag finns tre tjänster: e-rekrytering är ett webbaserat professionellt stödverktyg som automatiserar hela rekryteringsprocessen. Tjänsten har funktioner som tar fram och publicerar annonser, tar emot riktade såväl som spontana ansökningar och administrerar dessa för att sedan göra flera urval ur materialet. Kunden får härmed också en strukturerad, överskådlig och sökbar kandidatbank med tänkbara medarbetare till företaget. e-betyg är ett snabbt och effektivt verktyg för att skriva korrekta och professionella tjänstgöringsbetyg. En standard bestäms av företaget och alla betyg får samma utformning och grundinformation. e-guide är en webbaserad plattform som anpassas efter kundens specifika krav. Wise Groups standardinformation med tillhörande stöddokument kombineras med företagets egna dokument och information. Intäktsmodell Abonnemangsavgifter för standardiserade tjänster beräknas efter antalet anställda i företaget (ej antalet användare), ju fler anställda desto högre årskostnad. Priset för de kundanpassade tjänsterna beräknas utifrån antal anställda, antal rekryteringar alternativt licensernas omfattning, nödvändig konsultinsats samt mängden faktainnehåll i tjänsten. Satsningar under 2006 Öka nyttjandegraden av befintliga tjänster hos kunderna. Lansera IT-baserad applikation för organisationsanalyser, tillsammans med Humatek. Utvärdera och förbättra existerande tjänster med fokus på applikationsprodukter. Implementera och utveckla ny förbättrad plattform för de standardiserade och anpassade HR OnLine-tjänsterna. WISE GROUP ÅRSREDOVISNING

20 Wise Group är ett modernt och nytänkande företag. KUNDEXEMPEL För snart tre år sedan tillträdde Stefan Hollmark som VD för SRV återvinning. Det var mycket som behövde förändras när det kommunala företaget skulle bli mer affärsfokuserat. Marknaden för avfall och återvinning håller på att avregleras och konkurrensen hårdnar, vilket kräver ett mer kundorienterat synsätt i företagen, menar Stefan Hollmark. Omstrukturering och uppbyggnad Ökat affärsfokus medförde att man skapade en försäljnings-, en utvecklings- och en kommunikationsavdelning. I samband med omstrukturering och organisationsuppbyggnad behövde Stefan Hollmark hyra in kompetent personal samt genomföra både rekrytering och avveckling. Det var i detta skede som SRV återvinning och Wise Group, som erbjuder tjänster inom alla dessa områden, inledde sitt samarbete. Numera har SRV återvinning ett ramavtal med Wise Group. Inhyrda chefer ger ökad flexibilitet SRV återvinning valde att initialt hyra in personal till nyckelpositioner, bland annat hyrde man in en personalchef från Wise Group. Att hyra in personal är smidigt och ger frihet, menar Stefan Hollmark, de inhyrda konsulterna är erfarna och har specifik kompetens och om något inte skulle fungera enligt önskemål går det lätt att byta konsult. Det är särskilt praktiskt i ett uppbyggnadsskede, eftersom olika resurs- och kompetensbehov växer fram successivt. Lyckade rekryteringar Vidare, menar Stefan Hollmark, när det sedan uppkom behov av både rekrytering och avveckling, var det naturligt att använda Wise Group som samarbetspartner. Wise Group var insatta i hur företaget fungerade, vilka behov som fanns och hade känsla för företagets kultur. Stefan Hollmark är nöjd med rekryteringsprocessen och rekryteringarna har varit mycket lyckade. vid uppsägning. Att de blir uppsagda i samband med ett förändringsarbete betyder inte att de är mindre kompetenta personer, utan bara att de inte passar in i just den här organisationen längre. Långsiktiga relationer och stabilitet SRV återvinning har i uppbyggnadsarbetet använt Wise Groups tjänsteutbud inom Konsult & Kompetens och Karriär. Det långsiktiga samarbetet med Wise Group har många fördelar, anser Stefan Hollmark, framförallt innebär det att processen blir snabb och effektiv eftersom Wise Group har insikt i och förståelse för vårt företag och våra affärer. Ansvar och trygghet - affärsrelationer i ett längre perspektiv För Stefan Hollmark är det viktigt att avveckling av anställda hanteras på ett bra sätt. Han menar att det hör till god sed att personer på högre befattningar blir erbjudna outplacement SRV återvinning startade 1948 och ägdes då enbart av Huddinge Kommun. Idag är det fem kommuner på Södertörn som delar ägarskapet. SRV återvinning sköter insamling och behandling av hushållsavfall och industriellt avfall och vänder sig i första hand till kunder i Stockholms och Södermanlands län. Företaget sysselsätter ca 180 personer. Mer information om företaget finns på Han ser positivt på samgåendet mellan Sign On och Wise Consulting. Det visar på stabilitet och långsiktighet. I det här fallet är det extra positivt, tycker Stefan Hollmark, eftersom Wise Consulting var ett litet företag när han började arbeta med dem och nu är de börsnoterade. Det visar att vi valt rätt samarbetspartner. 18 WISE GROUP ÅRSREDOVISNING 2005

Sign On i Stockholm AB (publ) Delårsrapport 1 januari 31 mars 2004

Sign On i Stockholm AB (publ) Delårsrapport 1 januari 31 mars 2004 Sign On i Stockholm AB (publ) Delårsrapport 1 januari 31 mars 2004 Moderbolaget Sign On i Stockholm AB Moderbolaget består av den verksamhet som kvarstår i koncernen efter FormPipes avskiljning, dvs det

Läs mer

Wise Group AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2007

Wise Group AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2007 Wise Group AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december Som landets största HR-företag och Sveriges enda riktiga HR-specialist erbjuder Wise en heltäckande portfölj av HR-tjänster för såväl operativ

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2008

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2008 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2008 Fortsatt starka kassaflöden Andra kvartalet > Intäkterna uppgick till 14,3 (17,6) MSEK. > Rörelseresultatet uppgick till 3,4 (5,1) MSEK. > Resultat efter

Läs mer

Sign On i Stockholm AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2003

Sign On i Stockholm AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2003 Sign On i Stockholm AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2003 Finansiell information januari december Nettoomsättningen steg med 48 procent och uppgick till 37,7 Mkr (25,4). Nettoomsättning

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI 31 DECEMBER 2005

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI 31 DECEMBER 2005 1(5) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI 31 DECEMBER 2005 Bokslutskommunikén i sammanfattning Omsättningen uppgick till 351,3 MSEK (296,6), en ökning med 18,5%. Rörelseresultatet uppgick till 20,2 MSEK (17,7),

Läs mer

Wise Group AB (publ) Delårsrapport 1 januari 31 mars 2010

Wise Group AB (publ) Delårsrapport 1 januari 31 mars 2010 Wise Group AB (publ) Delårsrapport 1 januari 31 mars 2010 Wise Group AB är en koncern med fyra dotterbolag, alla med tjänster inom personalområdet/hr. Vi erbjuder en heltäckande portfölj av tjänster för

Läs mer

Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september 2000

Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september 2000 Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september Omsättningen ökade under januari-september med 62 procent till 90 (56) miljoner kronor. Rörelseresultatet steg med 72 procent till 36 (21) miljoner

Läs mer

Sign On i Stockholm AB (publ) Delårsrapport (1 januari 30 september) 2001

Sign On i Stockholm AB (publ) Delårsrapport (1 januari 30 september) 2001 Sign On i Stockholm AB (publ) Delårsrapport (1 januari 30 september) 2001 Finansiell information januari september Nettoomsättningen ökade med 46% och uppgick till 14,0 Mkr (9,6). Resultat efter finansnetto

Läs mer

Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR

Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR Omsättningen uppgick till 25,4 MSEK (18,6), en ökning med 37 procent. Rörelseresultatet ökade med 37 procent till 3,3 MSEK (2,4), motsvarande en rörelsemarginal

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 September 2006

DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 September 2006 1 DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 September 2006 Delårsrapporten i korthet Omsättningen uppgick till 364,4 MSEK (249,0), en ökning med 46%. Rörelseresultatet ökade med 80% till 25,7 MSEK (14,3), vilket ger

Läs mer

Förbättrad omsättningsökning och rörelsemarginal. Perioden januari mars Vd:s kommentar. Januari mars 2017

Förbättrad omsättningsökning och rörelsemarginal. Perioden januari mars Vd:s kommentar. Januari mars 2017 Förbättrad omsättningsökning och rörelsemarginal Perioden januari mars 2017 Omsättningen uppgick till 99,2 MSEK (84,7), vilket motsvarar en tillväxt om 17,2 % (0,7) Rörelseresultatet uppgick till 10,5

Läs mer

Kvartalsrapport Q1 2016/2017. Perioden maj-juli 2016/2017

Kvartalsrapport Q1 2016/2017. Perioden maj-juli 2016/2017 Kvartalsrapport Q1 2016/2017 Om Bolaget: Maxkompetens är ett kompetensförsörjningsföretag som levererar kvalitativa tjänster inom bemanning, rekrytering, outsourcing, omställning och utbildning. Bolaget

Läs mer

Stark tillväxt och god rörelsemarginal under 2014. Perioden oktober-december. Perioden januari december

Stark tillväxt och god rörelsemarginal under 2014. Perioden oktober-december. Perioden januari december Stark tillväxt och god rörelsemarginal under 2014 Perioden oktober-december Omsättningen uppgick till 79,0 MSEK (70,3), vilket motsvarar en tillväxt med 12,4 % Rörelseresultatet uppgick till 7,5 MSEK (8,2)

Läs mer

Wise Group AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006

Wise Group AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Wise Group AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 juni Finansiell information januari-juni Nettoomsättningen uppgick till 30,6 Mkr (22,6), en ökning med 35 procent. Resultat före skatt uppgick till -2,2

Läs mer

Fortsatt tillväxt och förbättrat rörelseresultat. Perioden juli september. Perioden januari september. Vd:s kommentar

Fortsatt tillväxt och förbättrat rörelseresultat. Perioden juli september. Perioden januari september. Vd:s kommentar Fortsatt tillväxt och förbättrat rörelseresultat Perioden juli september Omsättningen uppgick till 90,1 MSEK (79,7), vilket motsvarar en tillväxt på 12,7 % (7,7) Rörelseresultatet uppgick till 9,9 MSEK

Läs mer

Ökad orderingång noteras. Perioden oktober-december. Perioden januari december. Vd:s kommentar. Bokslutskommuniké 2012

Ökad orderingång noteras. Perioden oktober-december. Perioden januari december. Vd:s kommentar. Bokslutskommuniké 2012 Ökad orderingång noteras Perioden oktober-december Omsättningen uppgick till 58,2 MSEK (60,4), vilket motsvarar en minskning med -3 % Rörelseresultatet uppgick till 4,3 MSEK (6,2) vilket ger en rörelsemarginal

Läs mer

SJR: s fokus på kvalitet och service medför att koncernen fortsätter att växa med bibehållen rörelsemarginal.

SJR: s fokus på kvalitet och service medför att koncernen fortsätter att växa med bibehållen rörelsemarginal. Fortsatt tillväxt med god rörelsemarginal Perioden juli september Omsättningen uppgick till 79,7 MSEK (74,4), vilket motsvarar en tillväxt på 7,7 % (6,5) Rörelseresultatet uppgick till 8,6 MSEK (8,1) vilket

Läs mer

Wise Group AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 september 2007

Wise Group AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 september 2007 Wise Group AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 september Som landets största HR-företag och Sveriges enda riktiga HR-specialist erbjuder Wise en heltäckande portfölj av HR-tjänster för såväl operativ

Läs mer

VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november

VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november Poolia AB Poolia har halverat förlusttakten från föregående år. Det förbättrade rörelseresultatet visar att koncernens

Läs mer

Perioden feb-apr. Perioden maj-apr. Vd:s kommentar. Bokslutskommuniké 2015/2016

Perioden feb-apr. Perioden maj-apr. Vd:s kommentar. Bokslutskommuniké 2015/2016 Om Bolaget: Maxkompetens är ett kompetensförsörjningsföretag som levererar kvalitativa tjänster inom bemanning, rekrytering, outsourcing, omställning och utbildning. Bolaget startade sin verksamhet 2003

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2008

Delårsrapport januari mars 2008 Delårsrapport januari mars 2008 Omsättningen för första kvartalet uppgick till 35,3 MSEK (25,4), en ökning med 39 % (37). Rörelseresultatet under första kvartalet 2008 ökade med 29 % till 4,3 MSEK (3,3),

Läs mer

Sign On i Stockholm AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 september 2004

Sign On i Stockholm AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 september 2004 Sign On i Stockholm AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 september 2004 Finansiell information tredje kvartalet Sign On i Stockholm AB består av affärsområdet Solutions, dvs den del av verksamheten som

Läs mer

Nordic Electronic Procurement Systems AB (publ) - Bokslutskommuniké januari december 2011

Nordic Electronic Procurement Systems AB (publ) - Bokslutskommuniké januari december 2011 Nordic Electronic Procurement Systems AB (publ) - Bokslutskommuniké januari december 2011 Den externa nettoomsättningen under perioden uppgick till 211 (0) tkr. Rörelseresultatet uppgick till 5 471 (1

Läs mer

SJR koncernen fortsätter expandera

SJR koncernen fortsätter expandera SJR koncernen fortsätter expandera Omsättningen för andra kvartalet uppgick till 37,7 MSEK (29,0 motsvarande samma period föregående år), en ökning med 30 %. För halvåret 2008 uppgick omsättningen till

Läs mer

Kvartalsrapport, Q3. nov jan 2015/2016 Förberedelse för långsiktig hållbarhet

Kvartalsrapport, Q3. nov jan 2015/2016 Förberedelse för långsiktig hållbarhet Förberedelse för långsiktig hållbarhet Om Bolaget: Maxkompetens är ett av Sveriges ledande företag inom bemanning och rekrytering inriktat mot teknik, IT och industri samt elevhälsa. Bolaget startade sin

Läs mer

Bokslutskommuniké

Bokslutskommuniké 1(5) Bokslutskommuniké 2003-12-31 Nettoomsättningen uppgick till 41,0 (55,8) mkr Resultat efter skatt uppgick till -8,2 (-5,5) mkr Resultat per aktie uppgick till -2,60 (-1,74) kr Likvida medel inkl. kortfristiga

Läs mer

Välkommen till Palm & Partners. Vi förmedlar kompetens till er.

Välkommen till Palm & Partners. Vi förmedlar kompetens till er. Välkommen till Palm & Partners. Vi förmedlar kompetens till er. 2 Innehåll 3-4 Företaget 5-7 Rekrytering 8-10 Outplacement/Omställning 11-13 Bemanning 14 Ledarutveckling 15 Team- och organisationsutveckling

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006 Insplanets resultat och omsättning utvecklas fortsatt starkt > Nettoomsättningen ökade med 180 procent till 23 974 (8 567) TSEK. > Rörelseresultatet förbättrades

Läs mer

Kvartalsredogörelse Q3 2014. Community Entertainment

Kvartalsredogörelse Q3 2014. Community Entertainment Kvartalsredogörelse Q3 2014 unity Entertainment Kvartalsredogörelse, Q3 2014 23 OKTOBER 2014 Januari-september 2014 för CEAB-koncernen (2013 inom parentes för jämförelse). Januari september 2014 NETTOOMSÄTTNINGEN

Läs mer

Sign On i Stockholm AB (publ) Delårsrapport (1 januari 30 juni)

Sign On i Stockholm AB (publ) Delårsrapport (1 januari 30 juni) Sign On i Stockholm AB (publ) Delårsrapport (1 januari 30 juni) NETTOOMSÄTTNING FÖR ANDRA KVARTALET 4,4 MKR (3,0 MKR) EN ÖKNING MED 46,7% JÄMFÖRT MED FÖREGÅENDE ÅR. NETTOOMSÄTTNING FÖR HALVÅRET 9,5 MKR

Läs mer

Wise Group AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 september 2010

Wise Group AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 september 2010 Wise Group AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 september Wise Group AB är en koncern med fyra dotterbolag, alla med tjänster inom personalområdet/hr. Vi erbjuder en heltäckande portfölj av tjänster för

Läs mer

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS FÖRSTA KVARTAL. Pressinformation den 8 maj

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS FÖRSTA KVARTAL. Pressinformation den 8 maj VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS FÖRSTA KVARTAL Pressinformation den 8 maj Poolia Professionals Under första kvartalet har ett förvärv av rekryteringsbolaget Nilesco Search stärkt vårt fokus på kvalificerade

Läs mer

Omsättningsökning med 29 % och rörelsemarginal över 10 %

Omsättningsökning med 29 % och rörelsemarginal över 10 % Omsättningsökning med 29 % och rörelsemarginal över 10 % Perioden juli - sep Omsättningen uppgick till 69,7 MSEK (54,2), vilket motsvarar en tillväxt på 29,0 % Rörelseresultatet uppgick till 7,2 MSEK (4,7)

Läs mer

ework bokslutskommuniké 2009 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 februari 2010

ework bokslutskommuniké 2009 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 februari 2010 ework bokslutskommuniké 2009 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 februari 2010 eworks adresserbara marknad Marknaden för IT-tjänster i Norden 2010 uppgår till 200 GSEK enligt IDC Därav bedöms 60 GSEK

Läs mer

Årsstämma 2009. - 7 april 2009 -

Årsstämma 2009. - 7 april 2009 - Årsstämma 2009-7 april 2009 - 2008 ett händelserikt år Organisation Bolaget genomgick under året ett generationsskifte. Skiftet har medfört en viss påfrestning på organisationen, men erbjuder också en

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007 Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Jan - Mars 2007 (jämfört med första kvartalet 2006) Nettoomsättningen ökade med 90% till 27,0 MSEK (14,2) Rörelseresultatet ökade

Läs mer

Kvartalsrapport i Mobile Loyalty Holding AB för januari mars 2016.

Kvartalsrapport i Mobile Loyalty Holding AB för januari mars 2016. Kvartalsrapport januari mars, Kvartalsrapport i Mobile Loyalty Holding AB för januari mars. Malmö, 31 Maj - Mobile Loyalty, (AktieTorget "MOBI") ("Bolaget") meddelar idag kvartalsrapport för perioden jan-

Läs mer

Sign On i Stockholm AB (publ) Delårsrapport (1 januari 30 september 2000)

Sign On i Stockholm AB (publ) Delårsrapport (1 januari 30 september 2000) Sign On har satsat rätt! Elektronisk signatur lika bindande som en namnteckning på ett papper. Sign On i Stockholm AB (publ) Delårsrapport (1 januari 30 september 2000) - För de tre första kvartalen ökade

Läs mer

HUMAN RELATIONS. Din samarbetspartner i HR-frågor

HUMAN RELATIONS. Din samarbetspartner i HR-frågor HUMAN RELATIONS Din samarbetspartner i HR-frågor Consensus AB Affärsidé Consensus erbjuder kunskap till företag och organisationer, där det kunnande som vi lär ut alltid ska kunna omsättas i konkret affärsnytta

Läs mer

+ 8% 32,2% + 62% God resultattillväxt första kvartalet

+ 8% 32,2% + 62% God resultattillväxt första kvartalet Delårsrapport 1 januari 31 mars 2012 Koncernrapport 9 maj 2012 God resultattillväxt första kvartalet JANUARI - MARS (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade 8% till 12,3 (11,4)

Läs mer

Rörelsemarginalen har fortsatt öka och uppgick för första kvartalet till 10,6 % och närmar sig det mål om 12 % som SJR:s styrelse lagt fast.

Rörelsemarginalen har fortsatt öka och uppgick för första kvartalet till 10,6 % och närmar sig det mål om 12 % som SJR:s styrelse lagt fast. Fortsatt ökad omsättning och rörelseresultat Perioden januari - mars Omsättningen uppgick till 76,8 MSEK (62,2), vilket motsvarar en tillväxt om 23,4 % Rörelseresultatet uppgick till 8,2 MSEK (4,5) vilket

Läs mer

Ökad omsättning. Perioden januari mars. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-mars 2013

Ökad omsättning. Perioden januari mars. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-mars 2013 Ökad omsättning Perioden januari mars Omsättningen ökade till 61,9 MSEK (58,7), vilket ger en tillväxt om 6 % Rörelseresultatet uppgick till 4,3 MSEK (4,5) vilket ger en rörelsemarginal om 6,9 % (7,7)

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ)

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Januari juni 2006 jämfört med samma period 2005 Stark kundtillväxt och förstärkt position på den svenska marknaden. Den norska

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 september 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ)

Delårsrapport 1 januari 30 september 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) 1 Delårsrapport 1 januari 30 september 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Juli - september 2006 jämfört med samma period föregående år Nettoomsättningen ökade med 142% till 14,9 MSEK (6,1). Rörelseresultatet

Läs mer

Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - juni 2012

Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - juni 2012 Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - juni 2012 Nettoomsättning 15 105 (12 816) KSEK Rörelseresultat 2 505 (2 806) KSEK Resultat efter skatt 1 873 (2 077) KSEK Resultat per aktie 0,43 (0,51)

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2011 för Zinzino Group (publ.)

Delårsrapport januari juni 2011 för Zinzino Group (publ.) Delårsrapport januari juni 2011 för Zinzino Group (publ.) Organisations nr. 556718-1045 Zinzino AB (publ.) är ett av de ledande direktförsäljningsbolagen, representerat i Sverige, Norge, Danmark, Finland,

Läs mer

Ökad omsättning med bra rörelseresultat. Perioden januari - mars. Vd:s kommentar. Januari mars 2015

Ökad omsättning med bra rörelseresultat. Perioden januari - mars. Vd:s kommentar. Januari mars 2015 Ökad omsättning med bra rörelseresultat Perioden januari - mars Omsättningen uppgick till 84,1 MSEK (76,8), vilket motsvarar en tillväxt om 9,4 % (23,4) Rörelseresultatet uppgick till 8,6 MSEK (8,2) vilket

Läs mer

Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - september 2015

Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - september 2015 Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - september 2015 Nettoomsättning 40,7 (32,0) MSEK Rörelseresultat 3,6 (2,1) MSEK Resultat efter skatt 2,8 (1,6) MSEK Resultat per aktie 0,47 (0,27) SEK

Läs mer

Inbjudan till företrädesemission av aktier i. Teckningstid: 4 september 2015 24 september 2015

Inbjudan till företrädesemission av aktier i. Teckningstid: 4 september 2015 24 september 2015 Inbjudan till företrädesemission av aktier i PromikBook AB (publ) Teckningstid: 4 september 2015 24 september 2015 Vårt mål är att vara det självklara systemet för företagskonsulter, redovisningskonsulter

Läs mer

Återigen tillväxt och fortsatt god rörelsemarginal. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2016

Återigen tillväxt och fortsatt god rörelsemarginal. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2016 Återigen tillväxt och fortsatt god rörelsemarginal Perioden april juni Omsättningen ökade till 87,3 MSEK (82,2), vilket motsvarar en tillväxt om 6,2 % (13,1) Rörelseresultatet uppgick till 8,7 MSEK (8,2)

Läs mer

Svagare kvartal än förväntat

Svagare kvartal än förväntat Delårsrapport 1 januari 30 juni 2012 Koncernrapport 17 augusti 2012 Svagare kvartal än förväntat APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen minskade 11% till 9,9 (11,2) MSEK.

Läs mer

Fortsatt försäljningstillväxt

Fortsatt försäljningstillväxt 1 januari 31 mars 2010 BM Impex erbjuder Nordiska bygg och fastighetsföretag ökad konkurrenskraft genom att tillhandahålla högkvalitativa, prisvärda insatsvaror i komponent respektive konceptform. Bolagets

Läs mer

Mycket starkt kvartal

Mycket starkt kvartal Mycket starkt kvartal Perioden nov-jan Omsättningen ökade till 49,3 MSEK (31,8), vilket motsvarar en ökning om 55 % Resultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 2,3 MSEK (0,7) vilket ger en marginal

Läs mer

Bokslutskommuniké 2013-07-01 till 2014-06-30

Bokslutskommuniké 2013-07-01 till 2014-06-30 Bokslutskommuniké 2013-07-01 till 2014-06-30 TiksPac AB (publ) 556856-0063 Kort om TiksPac AB (publ) Genom TiksPacs miljökoncept tillhandahålls stationer för hundpåsar och uppsamling av hundpåsar på ett

Läs mer

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Fortsatt god tillväxt JANUARI JUNI (Jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade till 19,5 (16,5) MSEK. Rörelseresultatet (EBITDA) uppgick till

Läs mer

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ)

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Medcore AB (Publ) Org.nr 556470-2065 Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Januari mars 2010 Nettoomsättningen uppgick till 14,9 (12,4) MSEK +20% EBITDA 0,6 (0,2) MSEK Resultat efter skatt uppgick till

Läs mer

VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 2007

VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 2007 VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 2007 Fortsatt lönsam tillväxt utökade satsningar i Tyskland och Storbritannien Under andra kvartalet uppgick Pooliakoncernens intäkter

Läs mer

Delårsrapport januari-september 2006

Delårsrapport januari-september 2006 DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2006 Delårsrapport januari-september 2006 Nettoomsättningen för årets första nio månader uppgick till 7,5 MSEK (8,2 MSEK för helår 2005) Rörelseresultat -24,5 MSEK (-32,7

Läs mer

Delårsrapport

Delårsrapport Delårsrapport 2013-01-01 2013-03-31 Fortsatt tillväxt och omstruktureringar Sammanfattning första kvartalet 2013 Tillväxt på 3 % i Hedbergs Guld & Silver under första kvartalet. E-handelns tillväxt är

Läs mer

Delårsrapport. Fortnox AB (publ), org nr

Delårsrapport. Fortnox AB (publ), org nr Delårsrapport Fortnox AB (publ), org nr 556469-6291 Januari september 2007 >> Stark tillväxt av antalet kunder >> Omsättningen uppgick till 2 282 (1 364) kkr >> Rörelseresultatet uppgick till -7 758 (-2

Läs mer

Stark avslutning på rekordår

Stark avslutning på rekordår Bokslutskommuniké 20 Stark avslutning på rekordår Fjärde kvartalet i sammandrag De totala intäkterna ökade med 51 procent till 13 369 KSEK (8 852), vilket var den bästa siffran för ett enskilt kvartal

Läs mer

ENACO AB (publ) Bokslutskommuniké 2006 (NGM: ENAC)

ENACO AB (publ) Bokslutskommuniké 2006 (NGM: ENAC) 1 ENACO AB (publ) Bokslutskommuniké 2006 (NGM: ENAC) 2 Entreprenad- och serviceföretaget inom Telekom och IT-miljö ENACO AB (publ) Bokslutskommuniké 2006 Räkenskapsåret 2006 Nettoomsättningen uppgick till

Läs mer

WISE GROUP ÅRSREDOVISNING 2006

WISE GROUP ÅRSREDOVISNING 2006 06 WISE GROUP ÅRSREDOVISNING 2006 Affärsdriven HR Innehåll och ekonomisk information 2 Ekonomisk information 2007 3 Wise erbjuder affärsdriven HR 4 VD har ordet 6 2006 i sammandrag 7 Verksamhetsbeskrivning

Läs mer

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS ANDRA KVARTAL. Pressinformation den 14 augusti

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS ANDRA KVARTAL. Pressinformation den 14 augusti VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS ANDRA KVARTAL Pressinformation den 14 augusti Poolia AB Vid extra bolagsstämma efter periodens slut fattades beslut om inlösen av aktier. Därmed överförs 137,0 MSEK till

Läs mer

Bokslutskommuniké Sleepo AB (publ) (SLEEP) 29 juli 2016 Styrelsen för Sleepo AB

Bokslutskommuniké Sleepo AB (publ) (SLEEP) 29 juli 2016 Styrelsen för Sleepo AB Bokslutskommuniké 2015-06-01 2016-05-31 Sleepo AB (publ) 556857-0146 (SLEEP) 29 juli 2016 Styrelsen för Sleepo AB Sleepo AB är ett e-handelsbolag som säljer möbler och heminredning på nätet med ett uttalat

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 - Oktober December 2013 Nettoomsättningen uppgick till 0,1 (71,8) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -0,8 (1,5) MSEK. Resultat

Läs mer

Andelen rekrytering av omsättningen är på väg uppåt och påverkar rörelsemarginalen positivt.

Andelen rekrytering av omsättningen är på väg uppåt och påverkar rörelsemarginalen positivt. God tillväxt och ökad rörelsemarginal Perioden juli - september Omsättningen uppgick till 74,4 MSEK (69,7), vilket motsvarar en tillväxt på 6,5 % (29,0) Rörelseresultatet uppgick till 8,1 MSEK (7,2) vilket

Läs mer

Rekordår för Poolia högsta intäkterna och lönsamheten någonsin

Rekordår för Poolia högsta intäkterna och lönsamheten någonsin Rekordår för Poolia högsta intäkterna och lönsamheten någonsin Koncernens intäkter 2006 uppgick till 1 221,1 MSEK. Marknadsutvecklingen har varit god på samtliga marknader där Poolia är verksamt och samtliga

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2007

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2007 1 av 8 DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2007 Starkt tredje kvartal med ökad omsättning och rörelseresultat Omsättningen tredje kvartalet ökade med 50% och uppgick till 217,3 MSEK (144,9). Rörelseresultatet

Läs mer

Kv 3. VBG AB Delå rsrapport januari september 2004. Koncernens omsättning ökade med 13% till 446,2 MSEK (395,3).

Kv 3. VBG AB Delå rsrapport januari september 2004. Koncernens omsättning ökade med 13% till 446,2 MSEK (395,3). Koncernens omsättning ökade med 13% till 446,2 MSEK (395,3). Koncernens rörelseresultat före omstruktureringskostnader ökade med 28% till 41,6 MSEK (32,4). Koncernens resultat före skatt ökade med 13%

Läs mer

ÖKAD OMSÄTTNING OCH GODA MARGINALER

ÖKAD OMSÄTTNING OCH GODA MARGINALER Wise Group AB (publ) Delårsrapport 1 januari 31 mars 2011 ÖKAD OMSÄTTNING OCH GODA MARGINALER Wise Group AB är moderbolag i en koncern som äger, startar och utvecklar specialistbolag inom rekrytering,

Läs mer

Poolia ökar lönsamheten och visar god tillväxt i samtliga länder

Poolia ökar lönsamheten och visar god tillväxt i samtliga länder Pressinformation den 5 maj 2006 Poolia ökar lönsamheten och visar god tillväxt i samtliga länder Pooliakoncernens omsättning för första kvartalet uppgick till 295,2 Mkr, vilket innebär en tillväxt på 31%

Läs mer

Fortsatt tillväxt och god lönsamhet. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2014

Fortsatt tillväxt och god lönsamhet. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2014 Fortsatt tillväxt och god lönsamhet Perioden april juni Omsättningen ökade till 72.7 MSEK (60.9), vilket motsvarar en tillväxt om 19.7 % Rörelseresultatet uppgick till 7.0 MSEK (4.5) vilket ger en rörelsemarginal

Läs mer

Fortsatt god tillväxt och starkt rörelseresultat. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2015

Fortsatt god tillväxt och starkt rörelseresultat. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2015 Fortsatt god tillväxt och starkt rörelseresultat Perioden april juni Omsättningen ökade till 82,2 MSEK (72,7), vilket motsvarar en tillväxt om 13,1 % (19,7) Rörelseresultatet uppgick till 8,2 MSEK (7,0)

Läs mer

Delårsrapport. Fortnox AB (publ), org nr

Delårsrapport. Fortnox AB (publ), org nr Delårsrapport Fortnox AB (publ), org nr 556469-6291 Januari september 2008 >> Omsättningsökning med 136 % jämfört med samma period föregående år >> Omsättningen uppgick till 5 381 (2 282) kkr >> Rörelseresultatet

Läs mer

SIGN ON ÅRSREDOVISNING 2004

SIGN ON ÅRSREDOVISNING 2004 04 SIGN ON ÅRSREDOVISNING 2004 Ekonomisk information 2005 14 april 2005 Bolagsstämma för verksamhetsåret 2004 EK. INFO, HISTORIK & INNEHÅLL 12 maj 2005 Delårsrapport januari mars 26 augusti 2005 Delårsrapport

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012

Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012 Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012 Första kvartalet 2012 Nettoomsättningen uppgick till 859 (372) tkr Rörelseresultatet uppgick till -4 418 (-455) tkr Kassaflödet från

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 september 2008 Koncernrapportering Svensk Internetrekrytering AB (publ)

Delårsrapport 1 januari 30 september 2008 Koncernrapportering Svensk Internetrekrytering AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 september 2008 Koncernrapportering Svensk Internetrekrytering AB (publ) Jan Sept 2008 jämfört med samma period 2007 Nettoomsättningen för perioden minskade till 35,2 MSEK (69,6).

Läs mer

Bokslutskommuniké. januari december 2008

Bokslutskommuniké. januari december 2008 2009-02-26 Bokslutskommuniké januari december 2008 Tillväxten fortsätter och omsättningen ökade med 39 % Nordic Camping vänder till positivt rörelseresultat Nordic Camping förvärvar anläggning på Fröson

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011 Fortsatt stark utveckling Tredje kvartalet Intäkterna ökade med 20 procent till 23,3 (19,4) MSEK. Rörelseresultatet ökade med 25 procent till 6,1

Läs mer

Årsstämma 2012 i Empire AB Per Björkman, VD

Årsstämma 2012 i Empire AB Per Björkman, VD Årsstämma 2012 i Empire AB Per Björkman, VD I. Utvecklingen 2011 II. Renodlingen III. Marknad och strategi IV. Framtidsutsikter Utvecklingen under året Försäljningen uppgick till 375,6 MSEK (386,8) Rörelseresultatet

Läs mer

Årsstämman 28 maj 2009

Årsstämman 28 maj 2009 Årsstämman 28 maj 2009 Claes Ruthberg, vd 2008 ett starkt år och det bästa i eworks historia, men också ett år med utmaningar ework befäste positionen som den ledande konsultmäklaren i Norden och ework-aktien

Läs mer

Kvartalsrapport i Mobile Loyalty Holding AB för januari september 2015.

Kvartalsrapport i Mobile Loyalty Holding AB för januari september 2015. Kvartalsrapport januari september, Kvartalsrapport i Mobile Loyalty Holding AB för januari september. Malmö, 30 November - Mobile Loyalty (Aktietorget MOBI ), som utvecklar och säljer online och mobila

Läs mer

Redogörelse för de första 9 månaderna 2014

Redogörelse för de första 9 månaderna 2014 Redogörelse för de första 9 månaderna 2014 Malmö, 28 november 2014 - Mobile Loyalty, som utvecklar och säljer online och mobila annonslösningar, (AktieTorget "MOBI") ("Bolaget") meddelar idag en redogörelse

Läs mer

24 Mobile Advertising Solutions AB (publ.) 24 Mobile Advertising Solutions AB (publ.) 24 Mobile Advertising Solutions AB (publ.)

24 Mobile Advertising Solutions AB (publ.) 24 Mobile Advertising Solutions AB (publ.) 24 Mobile Advertising Solutions AB (publ.) 24 Mobile Advertising Solutions AB (publ.) 24 Mobile Advertising Solutions AB (publ.) 24 Mobile Advertising Solutions AB (publ.) 24 Mobile Advertising Solutions AB (publ.) VD-ord... 4 Finansiell översikt...

Läs mer

VD och koncernchef Alf Johansson kommenterar Proffice delårsrapport

VD och koncernchef Alf Johansson kommenterar Proffice delårsrapport 0 VD och koncernchef Alf Johansson kommenterar Proffice delårsrapport Kraftig resultatförbättring för Proffice - resultatet efter finansnetto ökade med 66 procent till 34 (20) MSEK Proffice nettoomsättning

Läs mer

Omsättningen uppgick till 62,3 MSEK (59,0) för kvartalet och 234,0 MSEK (167,0) för rapportperioden.

Omsättningen uppgick till 62,3 MSEK (59,0) för kvartalet och 234,0 MSEK (167,0) för rapportperioden. Delårsrapport januari - september 2008 Omsättningen uppgick till 62,3 MSEK (59,0) för kvartalet och 234,0 MSEK (167,0) för rapportperioden. Rörelseresultatet uppgick till 0,9 MSEK (1,8) för kvartalet och

Läs mer

Delårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-03-31

Delårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-03-31 Delårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-03-31 Innehållsförteckning: Sida VD har ordet 1 Händelser efter rapportperioden 2 Kommande finansiella rapporter 2 Principer för delårsrapportens upprättande 2

Läs mer

Effnetplattformen AB (publ)

Effnetplattformen AB (publ) Effnetplattformen AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari september Effnetplattformen AB (publ) Delårsrapport januari september sida 1 av (8) Effnetplattformen AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari september Jämförelsesiffror

Läs mer

Stark organisk tillväxt, god lönsamhet och ny utdelningspolicy

Stark organisk tillväxt, god lönsamhet och ny utdelningspolicy Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2006 Stark organisk tillväxt, god lönsamhet och ny utdelningspolicy JANUARI DECEMBER 2006 Omsättningen ökade med 160 % till 67,5 MSEK (26,0). Rörelseresultatet ökade

Läs mer

Omsättningstillväxt Resultat per aktie minskade till -0,05 (0,02) SEK. Kassaflöde från den löpande verksamheten minskade med -3,4 (0,4) MSEK.

Omsättningstillväxt Resultat per aktie minskade till -0,05 (0,02) SEK. Kassaflöde från den löpande verksamheten minskade med -3,4 (0,4) MSEK. Delårsrapport 1 januari 30 september 2016 Koncernrapport 11 november 2016 Svagare tredje kvartal än förväntat JULI - SEPTEMBER (jämfört med samma period föregående år) Q3 2016 Nettoomsättningen minskade

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012 Fortnox International AB (publ) Bokslutskommuniké januari december 212 Fjärde kvartalet 212 Nettoomsättningen uppgick till 41 (453) tkr Rörelseresultatet uppgick till 9 65 (1 59) tkr Kassaflödet från den

Läs mer

Scandinavian PC Systems AB (publ) (SPCS)

Scandinavian PC Systems AB (publ) (SPCS) (SPCS) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 1998 Nettoomsättningen ökade med 25 procent och uppgick till 158,8 (127,3) Mkr. Resultat efter finansiella poster på 14,0 (24,2) Mkr. Resultat i fjärde kvartalet

Läs mer

12 månader abonnemang. Målgrupp: Små och medelstora företag och organisationer.

12 månader abonnemang. Målgrupp: Små och medelstora företag och organisationer. www.ppartner.org. 12 månader abonnemang. Målgrupp: Små och medelstora företag och organisationer. 1 Våra tjänster Oavsett om du har eller saknar marknads- eller personalfunktion är en av fördelarna att

Läs mer

SOS Alarm koncernen i sammandrag - Delårsrapport avseende 1 januari 31 mars 2008.

SOS Alarm koncernen i sammandrag - Delårsrapport avseende 1 januari 31 mars 2008. SOS Alarm koncernen i sammandrag - Delårsrapport avseende 1 januari 31 mars. Alla belopp i KSEK om annat ej anges. Belopp inom parentes anger värdet för motsvarande period föregående år. apr mar Nettoomsättning

Läs mer

Erik Strand, vd, tel , Kjell-Åke Jägenstedt, finansdirektör, tel

Erik Strand, vd, tel , Kjell-Åke Jägenstedt, finansdirektör, tel VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2003 Pressinformation den 20 februari Poolia AB Poolia har förbättrat rörelseresultatet före nedskrivningar för bokslutsåret jämfört med föregående

Läs mer

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Delårsrapport 1 januari 30 juni 2015 Koncernrapport 14 augusti 2015 Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade med 4%

Läs mer

Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-juni 2012

Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-juni 2012 Perioden april juni Omsättningen ökade till 55,6 MSEK (54,3), vilket motsvarar en tillväxt om 2,4 % Rörelseresultatet uppgick till 4,4 MSEK (6,0) vilket ger en rörelsemarginal om 7,8 % (11,0) Resultat

Läs mer

Delårsrapport 2009-07-01 2009-09-30

Delårsrapport 2009-07-01 2009-09-30 Delårsrapport 2009-07-01 2009-09-30 Highlights första tre kvartalen Ökad omsättning jämfört med föregående år Förbättrat rörelseresultat före och efter avskrivningar Ny grafisk profil och ny hemsida Rapportperioden

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 31 MARS 2012

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 31 MARS 2012 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 31 MARS 2012 Oförändrat kundflöde och minskande beståndsintäkter Första kvartalet Intäkterna minskade totalt med 10 procent till 18,9 (20,9) MSEK. Rörelseresultatet

Läs mer