WISE GROUP ÅRSREDOVISNING 2005

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "WISE GROUP ÅRSREDOVISNING 2005"

Transkript

1 05 WISE GROUP ÅRSREDOVISNING 2005

2 Sign On blir Wise Group I slutet av januari bytte Sign On namn till Wise Group. Namnbytet var efterlängtat och fullföljer den strategiförändring som påbörjades redan Wise Group blev det naturliga valet för att bygga vidare på Sign Ons HR-strategi och samtidigt ta tillvara Wise Consultings goda renommé och varumärke på HR-marknaden (Human Resources). X X X I samband med namnbytet anpassades logotypen till koncernens nya namn. Logotypen är snarlik den tidigare för att markera att Wise Groups vision fortfarande är att vara en ledande HR-Partner.

3 Historik 1991 Wise grundas och etablerar en verksamhet för att sälja datorer och hårdvara Wise påbörjar utvecklingen av det Internetbaserade systemet SignForm. Dator- och hårdvaruförsäljningen avvecklas Wise påbörjar utvecklingen av systemplattformen FormPipe. Wise Blankettarkiv och Wise Blanketthotell lanseras Wise presenterar en första pilotinstallation med FormPipe hos Stadsbyggnadskontoret i Stockholm Wise ansöker om patent i USA för FormPipe Wise genomför en nyemission som tillför bolaget cirka 60 miljoner kronor och bolaget noteras på Nya Marknaden Stockholms stad tecknar ramavtal avseende FormPipe för användning i sin centrala plattform Wise noteras på Stockholmsbörsens O-lista och genomför samtidigt en nyemission, som tillför bolaget 21,7 miljoner kronor efter emissionskostnader. Wise erhåller patent för FormPipe i Sverige och Kanada Wise genomför två nyemissioner, som tillför bolaget 23,5 miljoner kronor efter emissionskostnader. Wise förvärvar verksamheten från konkursboet i NetMaker Secure Payments Europe AB. I slutet av 2003 beslutas det om försäljning av verksamheterna Formpipe, Blanketthotell & Konstruktion och NetMaker till det egna dotterbolaget Formpipe AB. Affären realiseras den 1 januari FormPipe AB genomför en riktad nyemission till aktieägarna i Wise Group varefter bolaget noteras på Nya Marknaden. Wise Group avyttrar sitt innehav i FormPipe. Wise Group ändrar strategi och beslutar att fokusera på HR. Flera tjänstemoduler med fokus på det personaladministrativa området lanseras.

4 Ekonomisk information april 2006 Årsstämma för verksamhetsåret maj 2006 Delårsrapport januari mars 25 augusti 2006 Delårsrapport januari juni 27 oktober 2006 Delårsrapport januari september 23 februari 2007 Bokslutskommuniké för 2006 mars 2007 Årsredovisning 2006 Innehåll 2 Historik 2 Ekonomisk information i sammmandrag 4 VD har ordet 6 Verksamhetsbeskrivning 8 Affärsmodell 10 Marknad 14 Affärsområde Konsult & Kompetens 16 Affärsområde Karriär 17 Affärsområde HR OnLine 18 Kundexempel 20 Sign On AB 22 Organisation och medarbetare 23 IT-system och kvalitet 24 Styrelse och Revisor 25 Ledningsgrupp 26 Aktien 28 Förvaltningsberättelse 32 Resultaträkningar 33 Förändring av eget kapital 34 Balansräkningar 36 Kassaflödesanalyser 37 Risker och känslighet 38 Noter 56 Styrelsens underskrifter 57 Revisionsberättelse 58 Femårsöversikt 59 Bolagsordning 60 Ordlista 61 Anteckningar 2 WISE GROUP ÅRSREDOVISNING 2005

5 2005 i sammandrag Nettoomsättningen uppgick till 45,3 MSEK (34,5), en ökning med 31 procent. Resultat före skatt uppgick till 3,2 MSEK (1,6). Rörelseresultatet uppgick till 0,1 MSEK (0,7). Resultatet per aktie uppgick till 0,05 SEK (0,03). Likvida medel uppgick till 1,5 MSEK (0,9). Under 2005 steg den genomsnittliga försäljningsintäkten per abonnemangskund med 27 procent, från SEK till SEK. Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas. Som en del i Wise Groups strategi att bli en komplett HR-partner förvärvade bolaget HR-konsultföretaget Wise Consulting. Bolaget tillträddes den 2 maj Efterfrågan på konsulttjänster visade god tillväxt med tilltagande tillväxttakt mot slutet av året när synergieffekterna från förvärvet av Wise Consulting ledde till konkreta affärer. I samband med övergången till redovisning enligt International Financial Reporting Standards (IFRS) ändras tillämpningen av redovisningsprincipen för redovisning av intäkter. Vidare ändras redovisningsprincipen för redovisning av utvecklingskostnader. Ändringarna innebär omräkning av uppgifter i de kvartalsrapporter som publicerats under 2005 samt jämförelseuppgifter avseende år Nettoomsättning per kvartal ksek Viktiga händelser efter årets slut En extra bolagsstämma den 31 januari 2006 beslutade om ändring av moderbolagets firma till Wise Group AB. Bolagets kortnamn för handel på Stockholmsbörsen är WISE. Samma stämma invalde Ann-Catrine Appelquist som ordinarie styrelseledamot i Wise Group AB. Den 1 januari bolagiserades tjänsteområdet Office i ett för ändamålet nybildat dotterbolag. I samband med namnändring i moderbolaget namnändrades dotterbolaget till Sign On AB. Nettoomsättning per kvartal nedbrutet per verksamhetsområde ksek Kv Försäljning Karriär, Konsult & Kompetens Rörelseresultat Försäljning HR OnLine Kv Kv Kv Kv Kv I SAMMANDRAG Kv Kv Kv Kv Kv Kv Kv Kv Kv Kv Kv Kv Kv Kv Kv Kv Rörelseresultat per kvartal ksek Kv Kv Kv Kv Kv Kv Kv Kv Kv Kv Kv Kv Kv Kv Kv Kv I dessa och i alla andra tabeller är åren 2005 och 2004 beräknade enligt IFRS och tidigare år enligt dåvarande redovisningsprinciper. WISE GROUP ÅRSREDOVISNING

6 VD har ordet VD HAR ORDET Förvärvet av Wise Consulting förstärker vårt erbjudande och gör oss till en mer attraktiv HR-partner. Kära aktieägare! I slutet av januari bytte Sign On namn till Wise Group. Namnbytet var efterlängtat och fullföljer den strategiförändring som påbörjades redan Wise Group blev det naturliga valet för att bygga vidare på Sign Ons HR-strategi och samtidigt ta tillvara Wise Consultings goda renommé och varumärke på HR-marknaden. Konsultföretaget Wise Consulting förvärvades våren 2005 och tillförde nödvändig kompetens och kapacitet till bolaget. Förvärvet är ett viktigt steg mot förverkligandet av visionen att vara en ledande HR-partner. Genom förvärvet har vi kompletterat våra tjänster till att även omfatta rekrytering, uthyrning av HR-chefer och specialister, karriärrådgivning samt chefsutbildning. Bredden och djupet i erbjudandet är unikt på marknaden och reflekterar vår ambition att vara en nytänkande och professionell HR-partner. Office blir separat dotterbolag Ytterligare ett betydelsefullt steg mot ett helt renodlat HR-erbjudande togs i november. Då beslöt vi att flytta vår administrativa tjänst Office till ett separat dotterbolag. Bolagiseringen under eget varumärke syftar till att sätta Office-verksamheten i fokus, och därmed skapa bättre förutsättningar för produktutveckling, högre servicegrad och därigenom ökad försäljning. Stark omsättningstillväxt Försäljningen under året ökade med 42 procent och uppgick till 43,9 miljoner kronor (31,0). Förvärvet av Wise Consulting svarar för knappt 9 miljoner kronor medan försäljningen i jämförbar verksamhet inom affärsområdet HR OnLine växte med 11 procent från 31,0 till 34,3 miljoner kronor. Tillväxten inom HR OnLine förklaras av att vi ökade nyförsäljningen till större företag, som köper större lösningar och mer komplexa tjänster. Vi är mycket nöjda med försäljningsutvecklingen inom affärsområdena Karriär och Konsult & Kompetens, som båda visat en stark tillväxt för de två senaste kvartalen. Däremot hade vi hoppats på en ännu starkare utveckling inom affärsområdet HR OnLine. Renodlingen mot HR har medfört att nyförsäljningen utvecklats positivt, men också att vi förlorat en hel del mindre kunder. Genom nyförsäljning till medelstora och stora företag har vi ökat faktureringen per kund i abonnemangsbasen. Årets resultat uppgick till 3,2 miljoner kronor, i vilket ingår en realisationsvinst på 3,1 miljoner kronor från försäljningen av 3,5 miljoner aktier i Formpipe AB. Rörelseresultatet stannade på 0,1 miljoner kronor, vilket är sämre än vårt mål på en nettomarginal kring 10 procent. Jag är självklart inte nöjd med resultatutvecklingen, men jag ser den delvis som ett resultat av vår renodling mot HR och de organisationsförändringar som följde med förvärvet av Wise Consulting. Vår starka nykundsförsäljning talar dock för att rörelsemarginalen kommer att förbättras redan nästa år. Nya samarbeten och fler stora kunder Under året har vi inlett flera viktiga kundsamarbeten. Bland annat har vi skapat en medarbetarguide, det vill säga en webbaserad portallösning, till stöd för Axfoods personalarbete. Guiden baseras på våra HR-tjänster, men är skräddarsydd för Axfood. Den anpassade HR-portalen har visat sig vara ett attraktivt koncept för större företag och organisationer, som ofta önskar komplettera innehållet med egna dokument och mallar. SRV återvinning och UNI2 är ytterligare exempel på kunder, som attraherats av vårt breda HR-erbjudande. Dessa kunder ser tydliga fördelar med att använda våra HR OnLinetjänster i kombination med våra kvalificerade konsulttjänster. Oavsett hur och genom vilken typ av tjänst kundrelationen börjar, upplever vi att kunderna ser vår bredd som en tydlig konkurrensfördel. Tre nya tjänster Under 2005 lanserade vi tre nya tjänster: Kompetens Plus, HR-expert OnLine samt e-rekrytering. Där e-rekrytering är ett professionellt stödverktyg som automatiserar hela rekryteringsprocessen. Tjänsterna är mycket uppskattade av våra kunder och bekräftar att vi fortfarande är marknadsledande när det gäller utvecklingen av affärsfokuserade HR-tjänster. Satsningar 2006 Wise Group ska förbättra kundernas konkurrenskraft och resultat genom att erbjuda professionella HR-tjänster. För att lyckas med detta under 2006 ser jag följande aktiviteter som kritiska: Försäljning mot affärsansvariga Allt fler företag och organisationer inser personalfrågornas strategiska betydelse och deras direkta inverkan på företagens resultat. Personalfrågor har därmed också blivit en angelägenhet för VD, ekonomichefen och andra affärs- 4 WISE GROUP ÅRSREDOVISNING 2005

7 X X X VD HAR ORDET I samband med namnbytet anpassades logotypen. Den nya logotypen är snarlik den tidigare för att visa att vår grundläggande strategi och vision att vara en ledande HR-partner kvarstår. ansvariga i ledande ställning. En stor utmaning under 2006 blir därför att öka kännedomen om Wise Group hos dessa grupper. Detta ska ske genom ett aktivt kommunikationsarbete, seminarier och inte minst genom att få nöjda kunder och positiva referenser. Modernisering av internetplattformen Vår internetplattform, som bland annat driver vår HR-portal, ska moderniseras för att bättre möta och överträffa våra kunders förväntningar. Ökad professionalism Genom förvärvet av Wise Consulting och renodling av verksamheten har vi lagt en stabil grund för lönsam tillväxt. Nästa steg blir att förbättra vår försäljning och kunddialog såväl som vår operativa kompetens. Wise ska i alla aspekter uppfattas och agera som en professionell HR-partner. Framtidsutsikter Wise Group har kommit en god bit på väg mot att nå de övergripande målen som sattes vintern 2004/2005 och min syn på framtiden är minst lika ljus som våren Tjänsteutbudet är ännu starkare och förvärvet av Wise Consulting har tillfört värdefull HR-kompetens. Jag kan också konstatera att vi idag är en etablerad aktör på den svenska HR-marknaden samt att vi har nått våra högt ställda tillväxtmål. Mot bakgrund av en stark konjunktur och ökat fokus på HR-frågorna är jag övertygad om att Wise Group kommer att fortsätta att utvecklas positivt med både ökad försäljning och förbättrad lönsamhet. Tack! Till sist vill jag tacka alla medarbetare för den arbetsglädje och det stora engagemang som de visat under året i utvecklingen av vår verksamhet. Marika Philipson Verkställande direktör WISE GROUP ÅRSREDOVISNING

8 Verksamhetsbeskrivning VERKSAMHETSBESKRIVNING Vision Wise Group ska vara den ledande HR-partnern och stå för nytänkande, kvalitet och kompetens. Affärsidé Wise Group erbjuder kvalitativ rådgivning och innovativa lösningar som förenklar, effektiviserar och utvecklar det praktiska och strategiska HR-arbetet. Finansiella mål Tillväxten ska uppgå till mer än 30 procent. Rörelsemarginalen ska långsiktigt överstiga 15 procent. Kassaflödet ska vara positivt. Strategiska mål Wise Group ska vara en etablerad HR-partner och upplevas som en professionell och nytänkande aktör. Wise Group ska leda utvecklingen av HR-tjänster och ha det mest attraktiva erbjudandet på marknaden. Strategier Varumärke Genom ord och handling ska Wise Group bygga ett varumärke som står för HR, kvalitet, nytänkande och affärsmannaskap. Marknad och försäljning Tillväxt ska ske genom att erbjuda nya tjänster och koncept till befintliga kunder samt genom nykundsbearbetning. Marknaden ska segmenteras och bearbetningen anpassas efter respektive segments egenskaper. Wise Group ska bygga nära och långsiktiga kundrelationer genom kvalitativ försäljning till potentiellt lönsamma kundsegment. Medarbetare och företagskultur Wise Group ska erbjuda en trygg och engagerande arbetsplats. Wise Group ska arbeta aktivt med att förbättra ledarskapet samt höja och utveckla kompetensen hos personalen. IT-strategi och infrastruktur Wise Group ska bygga verksamheten kring en modern teknisk plattform. Partnerstrategi Långsiktiga samarbeten med HR-specialister som uppfyller Wise Groups högt ställda krav på HR-kompetens, kvalitet och nytänkade, ska bibehållas och etableras. Samarbeten och partnerskap ska utvecklas med återförsäljare under eget eller annans varumärke. Erbjudande Wise Group ska erbjuda standardiserade och anpassade HR-tjänster med IT som bas, i kombination med konsultstöd inom alla centrala HR-processer. Wise Groups tjänster ska vara innovativa och utvecklas med utgångspunkt från kundens verksamhet. Minst tre nya tjänster ska lanseras/paketeras årligen. Renodling av verksamheten Wise Group ska också erbjuda webbaserade administrationsverktyg med grundläggande dokument och juridiska avtal. Renodling från den övriga verksamheten kommer att ske genom att detta erbjudande hanteras separat i dotterbolaget Sign On AB. 6 WISE GROUP ÅRSREDOVISNING 2005

9 Vårda dina resurser HR ger tillväxt WISE GROUP ÅRSREDOVISNING

10 Affärsmodell HR OnLine AFFÄRSMODELL Kundbehov Karriär Konsult & Kompetens Wise Group erbjuder standardiserade och anpassade HRtjänster med IT som bas, i kombination med konsultstöd inom alla centrala HR-processer. Affärsmodellen och logiken bakom erbjudandet bygger på att det är effektivt för kunderna att samarbeta med en komplett HR-partner. En partner som kan tillgodose kundens alla behov av HR-tjänster genom företagets livscykel. Basen i affärsmodellen utgörs av de webbaserade tjänsterna som vid behov kompletteras med mer avancerade tjänster. För att få fokus i organisationen när det gäller tjänsteutveckling och leveranser har Wise Group delat in tjänsterna i tre affärsområden: Konsult & Kompetens, Karriär och HR OnLine. Med utgångspunkt från kundernas behov kombinerar Wise Group ett erbjudande som ger optimal affärsnytta för kunden. Nedan ges ett exempel på hur tjänsterna inom respektive affärsområde samspelar. Intäkter Intäkterna består till över 75 procent av kontraktsbundna abonnemangsintäkter med löptider på minst ett år. Abonnemangen betalas i förskott. Övriga intäkter utgörs av debiterad konsulttid. Abonnemangsintäkternas storlek per kund baseras på antal anställda i kundföretaget och på tjänsteinnehåll. Vid försäljning av kundanpassade webblösningar får Wise Group även betalt för själva kundanpassningen. Wise Group åtar sig även konsultuppdrag som baseras på ett fast pris. 21 % 57 % 7 % 15 % Konsult & Kompetens Karriär HR OnLine Sign On AB 1. HR OnLine Konsult & Kompetens + HR OnLine Karriär Konsult & Kompetens 1. HR OnLine-tjänster rationaliserar personaladministrationen och ger ett heltäckande stöd i grundläggande och komplexa HR-frågor. 2. Genom analys och processtöd görs en översyn av hela personalhanteringen. HR-konsulter (Konsult & Kompetens) använder HR OnLine-applikationer i analysarbetet. 3. Behov i form av chefs- och kompetensutveckling uppfylls med chefsutbildning (Konsult & Kompetens) och/eller karriärcoachning (Karriär). 4. Karriär hanterar chefs- eller specialistrekrytering. För att säkerställa kvaliteten i rekryteringsprocessen används HR OnLine-tjänster/verktyg. 3. Fördelning av omsättning per affärsområde eller dotterbolag och intäktsslag. Kostnadsstruktur Personalkostnaderna är koncernens största utgift och utgör cirka 57 procent av den totala kostnadsmassan. Näst största kostnadspost utgörs av direkta försäljningskostnader i vilka främst kostnader för ersättning till underkonsulter och samarbetspartners ingår. Bland övriga externa kostnader återfinns kostnadsposter för bland annat hyra, marknadsföring, IT-drift och börsmedlemskap. Marginaler Nöjda kunder, långa kundrelationer och hög förnyelsegrad på abonnemangstjänsterna är kritiska för lönsamheten. HR OnLine-tjänsterna har avtagande marginalkostnader och rörelsemarginalen ökar kraftigt med större volymer per tjänst, fler tjänster per kund och längre kundrelationer. Förnyelsegraden bör ligga på mellan 75 till 85 procent för att uppnå en god kund- och omsättningstillväxt. Affärsområdena Konsult & Kompetens och Karriär har långa och varaktiga kundrelationer, vilket har en positiv inverkan på rörelsemarginalen. 8 WISE GROUP ÅRSREDOVISNING 2005

11 Organisation och medarbetare Många bollar i luften strategisk HR ger arbetsro WISE GROUP ÅRSREDOVISNING

12 Marknad MARKNAD Administration Specialist/Operativ HR Strategisk HR 1. Organisation & ledarskap, Strategisk chefsrekrytering 2. Avveckling, Rekrytering, Kompetens, Personalekonomi, Mångfald & Jämställdhet, Arbetsmiljö och Arbetsrätt 3. Lön, Outsourcing, och IT-stöd Personalarbete i förändring Personalarbetet håller på att förändras, vilket öppnar nya affärsmöjligheter för externa konsulter och HR-experter. De beteendeförändringar som märks tydligast och verkar mest positivt för Wise Group är följande: Personalhanteringen flyttas till linjen Företagen krymper sina centrala HR-staber för att sänka HRkostnaden. Ansvaret för personalhanteringen förskjuts allt mer över på cheferna i linjen. I takt med denna förändring ökar behovet av kompetenta HR-konsulter, chefsutbildningar samt standardiserade och digitaliserade processtöd. Ovanstående figur illustrerar olika typer av tjänster som erbjuds på HR-marknaden. Pilarna visar att det finns en trend mot att HRfrågorna får en mer strategisk position i företagen. Detta leder till ökad efterfrågan på rationellare HR-hantering, för att frigöra tid för strategisk HR, och på mer avancerade konsulttjänster. HR-marknaden är en mogen marknad som drivs av lagstiftning, myndighetsdirektiv samt ökade kompetens- och effektiviseringskrav till följd av personalens allt större betydelse för tillväxt och lönsamhet. I strävan efter ökad produktivitet har HR utvecklats till en strategiskt viktig funktion. Och kunderna efterfrågar idag rationellare HR-hantering och mer avancerade HR-konsulttjänster. Marknadens storlek och tillväxt Kostnaden för HR-arbete är betydande, men varierar mycket beroende på företagens verksamhet och storlek. Wise Group uppskattar marknaden för HR-tjänster, både konsult- och webbaserade tjänster, till cirka 6 miljarder kronor per år i Sverige. Wise Group uppskattar att marknaden kommer att växa med cirka 10 procent per år arbetsgivare potentiella köpare 200 ksek Marknadspotential på cirka 6 miljarder SEK Wise Group har tagit fram en egen modell för att uppskatta marknadsstorleken. Modellen utgår från att det finns drygt arbetsgivare i Sverige varav omkring är potentiella köpare av HR-tjänster. Vidare har Wise Group uppskattat att dessa företag i genomsnitt skulle kunna spendera cirka tvåhundratusen kronor på den typ av HR-tjänster som Wise Group erbjuder. Shared Service Centers Flera stora företag samlar alla företagets administrativa HR-tjänster i centrala Shared Service Centers. Dessa centra kan sedan anlitas av personalansvariga chefer. Detta leder till att HR-kostnaderna synliggörs, vilket i sin tur öppnar för externa leverantörer, som kan erbjuda fullvärdiga alternativ till Shared Service Centers. Outsourcing En förlängning av Shared Service Centers är outsourcing av HR-funktionen, vilket blir allt vanligare. Outsourcing innebär att ansvaret för hela eller delar av en avdelning eller funktion läggs ut på en extern leverantör. Detta medför att behovet av leverantörer som kan ta ansvar för och bemanna hela HR-avdelningar successivt ökar. Employer branding I konkurrensen om välutbildad arbetskraft måste företag och organisationer arbeta strategiskt med rekrytering av framtida ledare och kvalificerad arbetskraft. Employer branding innebär att företaget strävar efter att bygga ett starkt namn som en attraktiv arbetsgivare. Genom att attrahera kompetent personal, behålla och utveckla befintlig personal samt ha goda relationer till personal som slutar på företaget stärker företaget sin långsiktiga konkurrenskraft. Utvecklingen mot employer branding är positiv, då Wise Group både har kompetens och lång erfarenhet av ledarutveckling, rekrytering och coachning. Bemanningstjänster inom HR Efterfrågan på kvalificerade bemanningstjänster, bland annat HR, växte för varje kvartal under 2005 och beräknas växa med ytterligare procent under En förklaring är beteendeförändringar hos företagen, där det blir allt vanligare att hyra in chefs- och specialisttjänster som ett alternativ till anställning. Ibland använder sig arbetsgivarna av bemanningstjänster som ett led i en rekryteringsstrategi. Ökad internetvana Ökad internetvana gör det alltmer naturligt att använda webbaserade tjänster samtidigt som företagen är beredda att betala för kvalitetssäkrad information. 10 WISE GROUP ÅRSREDOVISNING 2005

13 Marknad ORGANISATION OCH MEDARBETARE Rätt person på rätt plats HR ger konkurrensfördelar WISE GROUP ÅRSREDOVISNING

14 Marknad Fakta/Info Arbetsrätt Fakta/Info Personal Processtöd Personal Rådgivning Personal/ Arbetsrätt Kundanpassade tjänster Chefsutbildning HR-konsulter Interim/Projekt Rekrytering Karriärcoachning/ Omställning Wise Group MARKNAD Leverantörer av stödoch innehållslösningar (Faktaförlag) Arbetsgivar- och branschorganisationer HR-konsulter/Bemanning Rekryteringskonsulter Karriärcoacher Managementkonsulter IT/Systemleverantörer Utbildningsleverantörer Wise Group möter olika grupper av aktörer som erbjuder direkt konkurrerande tjänster eller substitut. Ovanstående bild visar inom vilka segment respektive grupp av aktörer har ett marknadserbjudande. Både Wise Group och marknaden utvecklas kontinuerligt (bilden gör inte anspråk på att vara heltäckande). Konkurrenssituation Marknaden för HR-tjänster är fragmenterad, och framförallt HR-konsultmarknaden består av många små eller medelstora aktörer. Aktörerna kan delas in i HR-konsultföretag, intresseorganisationer och företag som erbjuder internetbaserade beslutsstöd och innehållstjänster (faktaförlag). Konsultföretagen är ofta inriktade på väl avgränsade nischer inom HR, som t. ex. rekrytering och organisationsutveckling. Konkurrenssituationen illustreras närmare i bilden ovan. Arbetsgivarorganisationer Arbetsgivarorganisationer erbjuder också ett visst stöd i form av rådgivning inom arbetsrätt och vissa personalrelaterade frågor. e-rekrytering De största konkurrenterna, med liknande e-rekryteringsverktyg som Wise Group, är Stepstone och Monster (tidigare Jobline). Unikt helhetserbjudande Wise Group är ensam om att erbjuda en komplett HRpartner. Med en unik kombination av konsult- och onlinetjänster, där strategisk HR-kompetens kombineras med processorienterade och webbaserade tjänster, har bolaget öppnat en ny nisch på marknaden. Att vara ensam med ett heltäckande erbjudande innebär både för- och nackdelar. Fördelen är att det saknas konkurrenter med liknande bredd på erbjudande, nackdelen är att Wise Group ensamma måste bygga intresse och efterfrågan på marknaden. Det ställer krav på resurser samt en tydlig och konsekvent kommunikation runt erbjudandet och dess fördelar. Konkurrenter inom HR OnLine Faktaförlag Thomson Fakta, som ingår i en global koncern, är den största konkurrenten. Det är ett faktaförlag som erbjuder en webbaserad innehållstjänst med fokus på standardiserad fakta och information. Thomson Fakta erbjuder också viss rådgivning av HR-experter. Tjänsterna spänner över flera kompetensområden och riktar sig till en bred målgrupp. Konkurrenter inom Konsult & Kompetens Bemanningsföretag De största aktörerna inom HR-bemanning är Manpower, Proffice och Poolia. Dessa har en årlig omsättning på mellan 1 och 4 miljarder kronor, men bara en liten del utgörs av HRbemanning. Företagen erbjuder bemanning både i form av uthyrning och outsourcing. Förutom bemanningstjänster erbjuds också rekrytering. Mindre konsultföretag inom HR Konsultmarknaden är fragmenterad och det finns många små nischade HR-konsultföretag. De erbjuder tjänster både inom bemanning och som konsulter i HR-projekt. Konkurrenter inom Karriär Rekrytering Inom rekrytering finns det ett mycket stort antal aktörer. Av dessa konkurrerar cirka företag mer eller mindre med Wise Group. Närmast Wise Groups erbjudande ligger företag 12 WISE GROUP ÅRSREDOVISNING 2005

15 SEK MARKNAD Genomsnittlig fakturering per abonnemangskund hos HR OnLine. som fokuserar på rekrytering av chefer och specialister, främst Alumni, Compass och A-search. Fler och fler större internationella aktörer etablerar sig också på marknaden. Karriärcoachning och omställning Inom karriärcoachning och omställning verkar ett 30-tal konsulter i Sverige. De viktigaste konkurrenterna inom detta område är Antenn (del av Proffice), Right (del av Manpower), AS3 (skandinavisk aktör) samt Trygghetsrådet. Det finns också några mer kända enmanskonsulter inom området. Kunder Wise Group har över kunder, främst privata företag och organisationer, som representerar många skilda branscher. Kundernas efterfrågan är beroende av antalet anställda i verksamheten och kundernas storlek varierar från tio till flera tusen medarbetare. Storleken styr behov och uppdrag i högre utsträckning än branschtyp. Mindre och medelstora företag efterfrågar i högre grad standardlösningar, medan större arbetsgivare ofta söker helhets- och anpassade lösningar. Vasakronan, Carnegie, KPMG, Fritidsresor, Trygghetsrådet, Öhrlings PricewaterhouseCoopers, NordNet, Henkel, Nynäs Naphtenics, GREY, Trimble, OMX, Galderma Nordic, Toyota Sweden, R.O.O.M., Securitas Direct Sverige, NCA och Novartis. Intäkt per kund Genom förvärvet av Wise Consulting har genomsnittlig intäkt per kund ökat högst väsentligt, vilket följer av konsultverksamhetens mer omfattande och kvalificerade uppdrag. De fem största kunderna svarar dock för mindre än fem procent av koncernens fakturering. När det gäller affärsområdet HR OnLine, har den genom snittliga försäljningsintäkten per kund för abonnemangstjänsterna stigit för fjärde kvartalet i rad: från kronor förgående år till kronor Detta motsvarar en ökning med 7 procent. För helåret steg den genomsnittliga försäljningsintäkten per abonnemang med 27 procent, från kronor till kronor. Ökningen beror på att bolaget sålt mer komplexa tjänster till större kunder, men också på bortfall av kunder i de lägre prissegmenten. Offentlig sektor är ett intressant, men av Wise Group, ännu obearbetat marknadssegment med stort behov av standardiserade och anpassade HR-tjänster. Wise Group ser offentlig sektor som en viktigt framtida kundgrupp med stor potential. Kundexempel Bland Wise Groups kunder finns Axfood, Uni2, SRV återvinning, Skandia, Boxer, Harley-Davidsson Sweden, Miele, WISE GROUP ÅRSREDOVISNING

16 Affärsområde Konsult & Kompetens KONSULT & KOMPETENS Personalfunktionen och personalansvariga chefer ställs dagligen inför komplicerade och skiftande frågor som berör medarbetarna. Genom affärsområdet Konsult & Kompetens erbjuder Wise Group konsultstöd och utbildningar till VD, HR-avdelningar och personalansvariga chefer i frågor som till exempel chefs- och ledarskapsutveckling och arbetsrättsfrågor. Wise Groups HR-konsulter Wise Groups HR-konsulter har en beteendevetenskaplig utbildning med gedigen erfarenhet från HR-området inom många olika företag och branscher. För att säkerställa hög kvalitet och aktuell kunskap sker kontinuerlig kompetensutveckling och omvärldsbevakning. HR-konsulterna har tillgång till ett värdefullt nätverk med över 100 specialister inom till exempel arbetsrätt, organisations- och ledarutveckling samt till alla Wise Groups webbaserade tjänster och verktyg. Wise Group har ett starkt nätverk av samarbetspartners, framförallt inom ledarskap och coachning. Exempel på dessa är Persona Consulting och Loop Coaching. Tjänster Interim HR/Bemanning En personalchef, HR-specialist eller HR-generalist kan hyras in på hel- eller deltid för kortare eller längre tidsperioder. Detta är ett effektivt sätt att täcka upp för bland annat arbetstoppar, ledighet eller längre sjukskrivningar. HR-projekt HR-konsulter kan hyras in som stöd i specifika projekt, vid omställnings- och förändringsarbete, HR-processer, organisationsanalyser och ledarutveckling. Organisationsanalyser Wise Group samarbetar med Humatek International för att erbjuda en serie internetbaserade organisationsanalyser. Genom att besvara en användarvänlig webbaserad enkät analyseras organisationen ur ett antal olika perspektiv. Metoden möjliggör snabb återkoppling av resultaten som beräknas i realtid. Samtliga beräkningar och analyser finns tillgängliga direkt efter avslutad undersökning och utgör ett beslutsunderlag som ligger till grund för den fortsatta organisationsutvecklingen. Organisationsanalysen kan till Satsningar under 2006 Lansera och utveckla fler utbildningar och seminarier. Vidareutveckla kontoret i Helsingborg för bättre bearbetning av marknaden i södra Sverige. Vidareutveckla tjänsten Organisationsanalyser och paketera den tillsammans med konsultinsatser. Förstärka och fördjupa samarbetet och kompetensutbytet mellan affärsområdena. exempel identifiera drivande och hindrande krafter inför förändringsarbete eller fungera som ledningens stöd för att bättre prioritera aktiviteter och följa upp verksamheten för ledning, chef och medarbetare. Affärsområdet Konsult & Kompetens arbetar med organisationsanalyser enligt följande arbetsprocess: 1. Planering för genomförande av analys 2. Resultatredovisning för ledning, chefer och övriga medarbetare 3. Etablering av samförstånd om ett gemensamt nuläge 4. Formulering och fastställande av handlingsplaner 5. Genomförande av aktiviteter 6. Uppföljning Exempel på organisationsanalyser är: avancerade medarbetar- samt kundundersökningar, undersökningar av organisationens hälsa, 360 graders chefsbedömning m fl. Chefsutbildningar Företagsledaren har ett antal roller och måste hantera olika situationer. Olika personer har olika förutsättningar för att klara av komplexa situationer och mångfasetterade roller. Personalansvariga chefer måste ha kunskap om arbetsrätt men också få råd och verktyg för att kunna hantera till exempel förändringsarbete. Wise Group erbjuder både standardiserade och företagsanpassade chefsutbildningar. Dessa utgår alltid från ledarens olika ansvarsområden, roller och funktioner för att bäst utveckla ledaren som individ, coach och chef. Seminarier Seminarier är ett effektivt sätt att inhämta kunskap om HR- och marknadsutvecklingen, samtidigt som man under trivsamma former kan utbyta tankar med kolleger i branschen. Under 2005 har flera uppskattade frukostseminarier hållits, bland annat med Lottie Knutsson, informationschef på Fritidsresor och Rigmor Robert, läkare och författare. Intäktsmodell För Interim HR/Bemanning, HR-projekt, organisationsanalyser och utbildningar genereras intäkter främst via olika avtalstyper och fasta priser men även med löpande timarvode. Seminarier tas fram både i syfte att generera intäkter och för att erbjudas som mervärde för kunden. 14 WISE GROUP ÅRSREDOVISNING 2005

17 Nå målet med stöd av din HR-partner WISE GROUP ÅRSREDOVISNING

18 Affärsområde Karriär KARRIÄR Organisationen växer eller förändras. Personal med nya kompetenser måste rekryteras, andra ska tränas för framtida uppdrag, medan ytterligare personer måste omplaceras eller avvecklas. Oavsett problemställning skapar Wise Group, genom affärsområdet Karriär, förutsättningar för företag att på ett sunt och ekonomiskt lönsamt sätt klara såväl utveckling och rekrytering som avveckling. Wise Groups rekryteringskonsulter och karriärcoacher är beteendevetare och civilekonomer, flera med en bakgrund som linjechefer och personalchefer. De har lång och gedigen erfarenhet av rekrytering och karriärcoachning med specialisering inom ekonomi, inköp/logistik, marknadsföring, försäljning, HR och IT/teknik. Bland Wise Groups samarbetspartners finns Persona Consulting och Motkraft, vilka erbjuder psykologtjänster och personlighetstester. Internationellt samarbetar affärsområdet Karriär med BPI Group, en världens största leverantörer av omställningstjänster. Tjänster Rekrytering Wise Groups rekryteringskunder söker i första hand chefer och specialister inom ekonomi, marknad och försäljning samt IT/teknik och HR. Wise Group erbjuder ett kompetent stöd inom rekrytering av både chefer och specialister inom många branscher och följer en etablerad rekryteringsprocess som ger snabba resultat utan att ge avkall på kvaliteten. Detta märks bland annat genom att antalet reklamationer är ytterst få. För att vid varje rekryteringssituation få fram de mest lämpliga kandidaterna används följande sökmetoder: annonsering via internet och i dagspress, sökning i egen kandidatbank samt headhunting och search. För annonsering har Wise Group tecknat avtal med Dagens Nyheter och Monster/Jobline (internet). För att ytterligare underlätta rekryteringsprocessen används Wise Groups e- rekryteringstjänst (se vidare under HR OnLine). Samarbetet med rekryterings- och urvalsföretaget Persona Consulting kompletterar och stärker Wise Groups erbjudande inom området. Efterfrågan på rekryteringstjänster har ökat kraftigt under 2005 och Wise Groups bedömning är en fortsatt ökning Satsningar under 2006 Fördjupa samarbetet med Persona Consulting och utveckla fler strategiska allianser. Vidareutveckla kontoret i Helsingborg för bättre bearbetning av marknaden i södra Sverige. Öka antalet ramavtal med strategiska kunder. Öka antalet större affärer genom att i samarbete med övriga affärsområden utveckla kund analysen och målgruppssegmenteringen. under 2006 för rekryteringsbranschen. Marknaden börjar se en brist på erfarna kandidater inom IT, ekonomi och försäljning, vilket gynnar Wise Group, som kan erbjuda sina kunder mycket effektiva sökmetoder. Omställning Alla karriärcoacher hos Wise Group arbetar enligt RUSHmetodiken. RUSH står för: Reflektion, Utbud, Strategi och Handling. Denna handlingsinriktade metod med individuell coachning har hitills givit ett mycket gott resultat. Hela 83 procent av de som gått något av omställningsprogrammen har en ny lösning klar inom 5 månader, vilket i första hand innebär ett nytt arbete men det kan även handla om start av egen verksamhet eller att klienten påbörjar längre studier. Affärsområdet Karriär arbetar med tre typer av program utifrån RUSH-metodiken: Outplacement Outplacementprogrammet löper över en period om 12 månader och syftar till att stödja företag och medarbetare i situationer där parterna har bestämt sig för en framtid på skilda håll. Utöver tillgången till bollplank och rådgivare ingår även konkret jobbsökarstöd (Wise Groups konsult blir klientens agent). Karriärcoachning Wise Groups tremånaders karriärcoachningsprogram riktar sig till företag som vill stötta sina medarbetare vid uppsägningar på grund av till exempel arbetsbrist eller en omorganisation. Karriärrådgivning Karriärrådgivningsprogrammet löper i sin grundutformning över en period om sex månader och riktar sig till företag som vill stötta en eller flera medarbetare till en ny karriärväg inom den egna organisationen. Detta är Wise Groups tjänst för utvecklingsinriktad coachning det vill säga intern omställning. Outplacement 12 månader Karriärcoachning 3 månader Omställning Karriärrådgivning 6 månader Wise Group arbetar med tre typer av program utifrån RUSHmetodiken. RUSH står för Reflektion Utbud Strategi Handling. Programmen har olika omfattning och inriktar sig på olika problemställningar. Intäktsmodell Intäktsmodellen är fast pris som beräknas utifrån uppdragstyp och omfattning. För rekrytering används en betalningsmodell i tre steg, som bygger på att den största delen betalas när uppdraget är genomfört. Detta upplägg ger en extra garanti till kunden att konsulten är lika engagerad genom hela rekryteringsprocessen. 16 WISE GROUP ÅRSREDOVISNING 2005

19 Affärsområde HR OnLine - HR ONLINE Wise Group erbjuder webbaserade HR-tjänster, som sparar tid och förenklar företagens praktiska HR-arbete. I utbudet ingår både standardiserade innehållstjänster och kundanpassade lösningar. Standardiserade onlinetjänster De standardiserade tjänsterna indelas i bas- respektive plustjänster. Bastjänsterna innehåller grundläggande information och dokument. Plustjänsterna innehåller fördjupad information och processtöd inom respektive ämnesområde. Bastjänster Personal Bas innehåller grundläggande arbetsrättsdokument, personalhandbok m.m. Personal Bas riktar sig främst till mindre arbetsgivare som behöver ett dokumentstöd i sin personaladministration. HR Basic är en bastjänst på engelska som vänder sig till företag med verksamhet i flera länder, företag med engelska som koncernspråk och till de som rekryterar eller skickar ut personal på kontrakt. Plustjänster Arbetsmiljö Plus beskriver arbetsgivarens arbetsmiljöansvar och hur olika arbetsmiljöfrågor bör hanteras. Arbetsrätt Plus innehåller informationsstöd och processbeskrivningar kring de lagar och förordningar som reglerar arbetsgivarens rättigheter och skyldigheter. Jämställdhet & Mångfald Plus behandlar områden som: jämställdhetsfrågor, frågor om främjande av etnisk mångfald, frågor kring hantering av funktionshinder och diskriminering på grund av sexuell läggning. Kompetens Plus stödjer arbetet med att säkerställa alla delar av kompetensförsörjningsprocessen. Löner & Villkor Plus innehåller information och riktlinjer som underlättar löne- och belöningsarbetet. Rekrytering Plus innehåller vägledning och mallar för rekryteringens alla steg. Expertpanel Chefstöd OnLine ger arbetsgivare stöd och vägledning i svåra frågor inom personalområdet. Frågorna besvaras av en arbetsrättsjurist eller HR-expert via e-post eller telefon inom 24 timmar. HR-expert OnLine innebär att en HR-expert besvarar frågor inom personalområdet, via e-post eller telefon inom 24 timmar. Nyheter HR i Fokus är ett webbaserat nyhetsbrev som behandlar arbetsrättsliga nyheter och aktuella frågeställningar inom personalområdet. Kundanpassade onlinetjänster Wise Group kundanpassar och skräddarsyr personaladministrativa lösningar och system i nära samarbete med kund. Idag finns tre tjänster: e-rekrytering är ett webbaserat professionellt stödverktyg som automatiserar hela rekryteringsprocessen. Tjänsten har funktioner som tar fram och publicerar annonser, tar emot riktade såväl som spontana ansökningar och administrerar dessa för att sedan göra flera urval ur materialet. Kunden får härmed också en strukturerad, överskådlig och sökbar kandidatbank med tänkbara medarbetare till företaget. e-betyg är ett snabbt och effektivt verktyg för att skriva korrekta och professionella tjänstgöringsbetyg. En standard bestäms av företaget och alla betyg får samma utformning och grundinformation. e-guide är en webbaserad plattform som anpassas efter kundens specifika krav. Wise Groups standardinformation med tillhörande stöddokument kombineras med företagets egna dokument och information. Intäktsmodell Abonnemangsavgifter för standardiserade tjänster beräknas efter antalet anställda i företaget (ej antalet användare), ju fler anställda desto högre årskostnad. Priset för de kundanpassade tjänsterna beräknas utifrån antal anställda, antal rekryteringar alternativt licensernas omfattning, nödvändig konsultinsats samt mängden faktainnehåll i tjänsten. Satsningar under 2006 Öka nyttjandegraden av befintliga tjänster hos kunderna. Lansera IT-baserad applikation för organisationsanalyser, tillsammans med Humatek. Utvärdera och förbättra existerande tjänster med fokus på applikationsprodukter. Implementera och utveckla ny förbättrad plattform för de standardiserade och anpassade HR OnLine-tjänsterna. WISE GROUP ÅRSREDOVISNING

20 Wise Group är ett modernt och nytänkande företag. KUNDEXEMPEL För snart tre år sedan tillträdde Stefan Hollmark som VD för SRV återvinning. Det var mycket som behövde förändras när det kommunala företaget skulle bli mer affärsfokuserat. Marknaden för avfall och återvinning håller på att avregleras och konkurrensen hårdnar, vilket kräver ett mer kundorienterat synsätt i företagen, menar Stefan Hollmark. Omstrukturering och uppbyggnad Ökat affärsfokus medförde att man skapade en försäljnings-, en utvecklings- och en kommunikationsavdelning. I samband med omstrukturering och organisationsuppbyggnad behövde Stefan Hollmark hyra in kompetent personal samt genomföra både rekrytering och avveckling. Det var i detta skede som SRV återvinning och Wise Group, som erbjuder tjänster inom alla dessa områden, inledde sitt samarbete. Numera har SRV återvinning ett ramavtal med Wise Group. Inhyrda chefer ger ökad flexibilitet SRV återvinning valde att initialt hyra in personal till nyckelpositioner, bland annat hyrde man in en personalchef från Wise Group. Att hyra in personal är smidigt och ger frihet, menar Stefan Hollmark, de inhyrda konsulterna är erfarna och har specifik kompetens och om något inte skulle fungera enligt önskemål går det lätt att byta konsult. Det är särskilt praktiskt i ett uppbyggnadsskede, eftersom olika resurs- och kompetensbehov växer fram successivt. Lyckade rekryteringar Vidare, menar Stefan Hollmark, när det sedan uppkom behov av både rekrytering och avveckling, var det naturligt att använda Wise Group som samarbetspartner. Wise Group var insatta i hur företaget fungerade, vilka behov som fanns och hade känsla för företagets kultur. Stefan Hollmark är nöjd med rekryteringsprocessen och rekryteringarna har varit mycket lyckade. vid uppsägning. Att de blir uppsagda i samband med ett förändringsarbete betyder inte att de är mindre kompetenta personer, utan bara att de inte passar in i just den här organisationen längre. Långsiktiga relationer och stabilitet SRV återvinning har i uppbyggnadsarbetet använt Wise Groups tjänsteutbud inom Konsult & Kompetens och Karriär. Det långsiktiga samarbetet med Wise Group har många fördelar, anser Stefan Hollmark, framförallt innebär det att processen blir snabb och effektiv eftersom Wise Group har insikt i och förståelse för vårt företag och våra affärer. Ansvar och trygghet - affärsrelationer i ett längre perspektiv För Stefan Hollmark är det viktigt att avveckling av anställda hanteras på ett bra sätt. Han menar att det hör till god sed att personer på högre befattningar blir erbjudna outplacement SRV återvinning startade 1948 och ägdes då enbart av Huddinge Kommun. Idag är det fem kommuner på Södertörn som delar ägarskapet. SRV återvinning sköter insamling och behandling av hushållsavfall och industriellt avfall och vänder sig i första hand till kunder i Stockholms och Södermanlands län. Företaget sysselsätter ca 180 personer. Mer information om företaget finns på Han ser positivt på samgåendet mellan Sign On och Wise Consulting. Det visar på stabilitet och långsiktighet. I det här fallet är det extra positivt, tycker Stefan Hollmark, eftersom Wise Consulting var ett litet företag när han började arbeta med dem och nu är de börsnoterade. Det visar att vi valt rätt samarbetspartner. 18 WISE GROUP ÅRSREDOVISNING 2005

WISE GROUP ÅRSREDOVISNING 2006

WISE GROUP ÅRSREDOVISNING 2006 06 WISE GROUP ÅRSREDOVISNING 2006 Affärsdriven HR Innehåll och ekonomisk information 2 Ekonomisk information 2007 3 Wise erbjuder affärsdriven HR 4 VD har ordet 6 2006 i sammandrag 7 Verksamhetsbeskrivning

Läs mer

AB 57 A 207 SE-101 24 +46 (0)8-555 650 00 +46 (0)8-555 650 01 CRN:

AB 57 A 207 SE-101 24 +46 (0)8-555 650 00 +46 (0)8-555 650 01 CRN: ÅRSREDOVISNING 2013 Poolia AB (publ) Kungsgatan 57 A Box 207 SE-101 24 Stockholm Telefon: +46 (0)8-555 650 00 Fax: +46 (0)8-555 650 01 CRN: 556447-9912 www.poolia.com Inbjudan till årsstämma Aktieägarna

Läs mer

UNIFLEX AB ÅRSREDOVISNING

UNIFLEX AB ÅRSREDOVISNING ÅRSREDOVISNING UNIFLEX AB 2007 Syftet med denna årsredovisning är att till så låg kostnad som möjligt ge Uniflex aktieägare och andra intressenter tillräcklig information för att kunna bedöma företaget.

Läs mer

POOLIA ÅRSREDOVISNING 2011

POOLIA ÅRSREDOVISNING 2011 POOLIA ÅRSREDOVISNING 2011 Poolia AB (publ) Kungsgatan 57 A Box 207 101 24 Stockholm Telefon: 08-555 650 00 Fax: 08-555 650 01 Org.nr: 556447-9912 www.poolia.com Framsidan består av våra medarbetare i

Läs mer

Årsredovisning 2014. Rätt person på rätt plats sedan 1960. Förutsättningar för lönsam tillväxt. Ett mer stabilt Proffice växer fram

Årsredovisning 2014. Rätt person på rätt plats sedan 1960. Förutsättningar för lönsam tillväxt. Ett mer stabilt Proffice växer fram Årsredovisning 2014 Rätt person på rätt plats sedan 1960» Det här är Proffice Förutsättningar för lönsam tillväxt» Hållbart samhälle hållbart arbetsliv» Proffice som investering Ett mer stabilt Proffice

Läs mer

VÅR VERKSAMHET ATT TILLSÄTTA EN EKONOMICHEFSTJÄNST STÄLLER ANDRA KRAV PÅ MATCHNINGSPROCESSEN

VÅR VERKSAMHET ATT TILLSÄTTA EN EKONOMICHEFSTJÄNST STÄLLER ANDRA KRAV PÅ MATCHNINGSPROCESSEN Poolia 2003 VÅR VERKSAMHET ATT TILLSÄTTA EN EKONOMICHEFSTJÄNST STÄLLER ANDRA KRAV PÅ MATCHNINGSPROCESSEN ÄN ATT TILLSÄTTA EN TRUCKFÖRARTJÄNST. DÄRFÖR HAR POOLIA I SVERIGE VALT ATT BEDRIVA VERKSAMHETEN

Läs mer

ÅRS REDO VISN ING 2013

ÅRS REDO VISN ING 2013 ÅRS REDO VISN ING 2013 Innehåll 03 Verksamhetsåret som har gått 07 Vd har ordet 09 Kundcase: Pensionsskyddscentralen 11 Vision, affärsidé, mål och strategier 14 Marknad och kunder 18 Verksamhet 23 Kundcase:

Läs mer

BOLAGSÖVERSIKT VERKSAMHETEN ÅRSREDOVISNING 2011 BOLAGSSTYRNING

BOLAGSÖVERSIKT VERKSAMHETEN ÅRSREDOVISNING 2011 BOLAGSSTYRNING Medius 2011 im MEDIUS ÅRSREDOVISNING 2010 Det bästa med att arbeta på Medius är möjligheten till inflytande och påverkan på sina arbetsuppgifter samt delaktigheten i att driva företaget framåt. T ex blev

Läs mer

+34% +39% +28% Året i korthet. Nyckeltal. Intåg på brittiska IT-marknaden. Förvärv av stark BI-aktör. Etablering i Köpenhamn

+34% +39% +28% Året i korthet. Nyckeltal. Intåg på brittiska IT-marknaden. Förvärv av stark BI-aktör. Etablering i Köpenhamn ACANDOS ÅRSREDOVISNING 2007 2007 Året i korthet +34% Resultatet per aktie uppgick till 1,33 SEK Intåg på brittiska IT-marknaden Acando förvärvade IQ Consulting Ltd, ett management- och IT-konsultbolag

Läs mer

Årsredovisning. Local Presence Global Reach

Årsredovisning. Local Presence Global Reach 2008 Årsredovisning Local Presence Global Reach Inledning Innehåll Inledning VD har ordet 1 Affärsidé, mål och strategier 3 Historik 5 Förvaltningsberättelse Viktiga händelser 2008 6 Kunder och uppdrag

Läs mer

Årsredovisning. Scandinavian PC Systems AB (publ)

Årsredovisning. Scandinavian PC Systems AB (publ) Scandinavian PC Systems AB (publ) Årsredovisning Huvudkontor Scandinavian PC Systems AB (publ) SE-351 94 Växjö, Besöksadress: Hjalmar Petris Väg 58 Tel: 0470-72 72 00, Fax: 0470-235 37 www.spcs.se Butik

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2012. ZetaDisplay AB (publ) LAST METER MARKETING

ÅRSREDOVISNING 2012. ZetaDisplay AB (publ) LAST METER MARKETING ÅRSREDOVISNING 2012 ZetaDisplay AB (publ) LAST METER MARKETING Det här gör ZetaDisplay! INNEHÅLL Året i sammandrag 3 VD har ordet 4 Last Meter Marketing 7 Marknadsöversikt 10 Verksamhetsbeskrivning 12

Läs mer

financials.tradedoubler.com Årsredovisning 2012

financials.tradedoubler.com Årsredovisning 2012 financials.tradedoubler.com Årsredovisning 2012 Bästa läsare, Tradedoublers affär finns på internet och vi tycker därför det är naturligt att tyngdpunkten för vår finansiella kommunikation också gör det.

Läs mer

ÅRSSTÄMMA INNEHÅLL RAPPORTTILLFÄLLEN

ÅRSSTÄMMA INNEHÅLL RAPPORTTILLFÄLLEN ÅRSREDOVISNING 2014 ÅRSSTÄMMA Årsstämma äger rum den 19 maj 2015 klockan 17.00 på InXLs kontor i Lund. Kallelse till årsstämma offentliggörs senast fyra veckor före detta datum på bolagets hemsida och

Läs mer

års redo visn ing 2010

års redo visn ing 2010 års redo visn ing 2010 innehåll know it årsredovisning 2010 02 0 3 verksamhetsåret som gått 0 5 vd har ordet 0 9 vision, affärsidé, mål och strategi 1 1 kundcase 1 2 marknad och kunder 14 kundcase 1 5

Läs mer

Avanza Bank i korthet

Avanza Bank i korthet Avanza Bank Årsredovisning 2010 2010 Innehåll 3 Avanza Bank i korthet 5 Året i korthet 6 VD har ordet 11 Marknad och strategi 19 Avanza Banks samhällsansvar 20 Avanza Banks kunder 23 Avanza Banks medarbetare

Läs mer

Å r s re d o v i s n i n g 1 9 9 9

Å r s re d o v i s n i n g 1 9 9 9 Årsredovisning 1999 INDEX 03. Kort om 1999 04. VD:s kommentar 06. Ekonomisk utveckling i sammandrag 09. Det här är Cyber Com 11. IT-solutions 12. e-business 14. Mobile Communication 16. Market Communication

Läs mer

ÅRS REDO VISN ING 2014

ÅRS REDO VISN ING 2014 ÅRS REDO VISN ING 2014 Innehåll 03 Verksamhetsåret som gått 06 Vd har ordet 09 Kundcase: Tele2 11 Vision, affärsidé, mål och strategier 14 Marknad och kunder 17 Trender 19 Verksamhet 23 Kundcase: Latour

Läs mer

www.pwc.se Kvalitet service innovation

www.pwc.se Kvalitet service innovation www.pwc.se Kvalitet service innovation Vår vision Vår vision är att medverka till ett väl fungerande privat, offentligt och ideellt företagande som inger förtroende. PwC Sverige det här är vi Innehåll

Läs mer

Verksamheten 2000/2001

Verksamheten 2000/2001 Verksamheten 2000/2001 INNEHÅLL Kort om Öhrlings PricewaterhouseCoopers 1 Styrelseordföranden har ordet 2 3 Verksamhet och inriktning 4 5 En unik struktur 6 7 Ekonomisk översikt 8 9 TJÄNSTEOMRÅDEN Revision

Läs mer

Innehåll. Kort om Poolia... 3. Affärsidé och vision... 5. Våra värderingar... 5. Viktiga händelser... 6. Koncernchefen har ordet... 8. Historia...

Innehåll. Kort om Poolia... 3. Affärsidé och vision... 5. Våra värderingar... 5. Viktiga händelser... 6. Koncernchefen har ordet... 8. Historia... 2004 Innehåll Kort om Poolia... 3 Affärsidé och vision... 5 Våra värderingar... 5 Viktiga händelser... 6 Koncernchefen har ordet... 8 Historia... 11 Medarbetare... 12 Att jobba som konsult... 14 Poolia

Läs mer

01 2011... Årsredovisning

01 2011... Årsredovisning 01 2011... Årsredovisning 02 innehåll... 03 Verksamhetsåret som gått... 05 Vd har ordet... 09 Kundcase... 10 Vision, affärsidé, mål och strategi... 13 Marknad och kunder... 15 Från Know IT till Knowit...

Läs mer

MODERN EKONOMI SVERIGE HOLDING AB (publ) Bolagsbeskrivning inför listning på NASDAQ OMX First North FEBRUARI 2014

MODERN EKONOMI SVERIGE HOLDING AB (publ) Bolagsbeskrivning inför listning på NASDAQ OMX First North FEBRUARI 2014 MODERN EKONOMI SVERIGE HOLDING AB (publ) Bolagsbeskrivning inför listning på NASDAQ OMX First North FEBRUARI 2014 Innehållsförteckning VIKTIG INFORMATION... 3. BAKGRUND OCH MOTIV... 5. VD HAR ORDET...

Läs mer

Personal & Rekrytering Outsourcing Karriärcoachning E-rekrytering Kunskap

Personal & Rekrytering Outsourcing Karriärcoachning E-rekrytering Kunskap ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS Personal & Rekrytering Outsourcing Karriärcoachning E-rekrytering Kunskap Outsourcing av HR stark trend Trenden är tydlig. Allt fler företag

Läs mer

Året i korthet. Q1 Intäkterna ökade med 61 procent jämfört med motsvarande period förra året

Året i korthet. Q1 Intäkterna ökade med 61 procent jämfört med motsvarande period förra året Årsredovisning 2012 Innehåll 1 Året i korthet 2 VD har ordet 4 Dedicare i korthet 5 Affärsidé, mål, utdelningspolicy och strategier 7 Verksamhetsbeskrivning 9 Affärsmodell 10 Marknaden 13 Organisation

Läs mer

INFORMATIONSMEMORANDUM

INFORMATIONSMEMORANDUM INFORMATIONSMEMORANDUM Inbjudan till teckning av aktier i Mediaprovider Scandinavia AB (publ) under namnändring till Modern Ekonomi Holding AB (publ) MODERN EKONOMI INNEHÅLLSFÖRTECKNING LÄS DETTA FÖRST...

Läs mer

VI ÄR EN KATALYSATOR FÖR EN SUND EKONOMI INTRUM JUSTITIA ÅRS- REDOVISNING 2009

VI ÄR EN KATALYSATOR FÖR EN SUND EKONOMI INTRUM JUSTITIA ÅRS- REDOVISNING 2009 VI ÄR EN KATALYSATOR FÖR EN SUND EKONOMI INTRUM JUSTITIA ÅRS- REDOVISNING 2009 Innehåll INTRUM JUSTITIA PÅ EN MINUT Kort om 2009 1 VD-ord 2 Affärsidé, vision och strategier 4 Tre ambitioner för 2010 5

Läs mer

Avanza bank Årsredovisning 2008

Avanza bank Årsredovisning 2008 008 Avanza bank Årsredovisning 2008 Året i korthet Rörelseintäkterna minskade med 9 (+22) procent till 509 (557) MSEK. Rörelseresultatet minskade till 239 (307) MSEK. Resultat per aktie minskade till 6,78

Läs mer

Mer till dig. Mindre till banken. Den tanken har givit oss Sveriges nöjdaste kunder fyra år i rad.

Mer till dig. Mindre till banken. Den tanken har givit oss Sveriges nöjdaste kunder fyra år i rad. Årsredovisning 2013 Mer till dig. Mindre till banken. Den tanken har givit oss Sveriges nöjdaste kunder fyra år i rad. 2 Avanza Bank 2013 Innehåll Kort om Avanza 4 Händelser under året 5 VD har ordet 6

Läs mer

Vi hjälper dig som drömmer om bättre affärer

Vi hjälper dig som drömmer om bättre affärer Vi hjälper dig som drömmer om bättre affärer ÅRSREDOVISNING 2006 Intrum Justitia i korthet INTRODUKTION TILL INTRUM JUSTITIA Intrum Justitia är Europas ledande företag för tjänster inom kredithantering,

Läs mer