Å R S B E R Ä T T E L S E

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Å R S B E R Ä T T E L S E 2 0 1 3"

Transkript

1 Å R S B E R Ä T T E L S E

2 ÅRSBERÄTTELSE BUSINESS REGION ÖREBRO 3 Innehåll Om BRO Organisationsschema Business Region Örebro Om Business Region Örebro 3 Ett år präglat av organisering 4 Ekonomi 5 Business Region Örebro (BRO) är regionens samarbetsplattform för att hantera tillväxt och näringslivsfrågor. Proriteringar och aktiviteter Branschutveckling 6 Nyföretagarservice 7 Kompetensförsörjning 8 Investering och etablering 10 Kommunservice 12 Information och kommunikation 14 De målsättningar som återfinns i den regionala utvecklingsstrategin (RUS) är tänkta att förverkligas i projekt inom bland annat BRO. 10 KOMMUNER Projektets medlemmar är de 10 kommunerna Askersund, Hallsberg, Hällefors (ny medlem från 2014), Karlskoga, Laxå, Lekeberg, Lindesberg, Ljusnarsberg, Nora och Örebro. FINANSIERING Regionförbundet Örebro finansierar projektet till hälften. Resterande finansiering kommer från medlems -kommunerna med 10 kr/invånare, Örebro 20 kr/invånare. MÅLSÄTTNING Projektets övergripande målsättning är att fler startar företag i regionen, att fler företag etablerar sig i regionen och att fler befintliga företag växer. Målsättningen är att fler startar företag, att fler företag etablerar sig i regionen och att fler befintliga företag växer Business Region Örebro är organiserat efter 5 insatsområden: Branschutveckling Nyföretagande Kompetensförsörjning Investering och etablering Kommunservice Vidare finns även ett gemensamt informations- och kommunikations stöd för insatsområdena och ansvarig projektledare i Örebro kommuns näringslivsdirektör. ÅRSBERÄTTELSE Denna årsberättelse följer den organisatoriska uppbyggnad som projektet har och beskriver de insatser som gjorts under 2013 inom respektive insatsområde för att bidra till projektets övergripande målsättning. 10 kommuner i länet

3 4 ÅRSBERÄTTELSE BUSINESS REGION ÖREBRO ÅRSBERÄTTELSE BUSINESS REGION ÖREBRO 5 Ett år präglat av organisering Ekonomi Business Region Örebro gick med ett visst överskott 2013 efter att bland annat effektivitetsvinster uppnåtts när Logistikregionen gick upp i projektet. Även kostnaderna för systemstöd blev mindre då något nytt CRM-system inte upphandlades. Överskottet förs över till 2014 års budget. Stora insatser lades i början av året på att organisera projektet och säkerställa en mötes- och beslutsstruktur för ledningsgrupp bestående av regionens näringslivschefer och insatsområdesansvariga, styrgrupp bestående av kommundirektörerna och ägargrupp i form av politiskt ansvariga. Ledningsgruppen möttes varje månad under året, styrguppen varannan månad och ägargruppen två gånger. Under året införlivades också Logistikregionen i Business Region Örebro vilket bidrog till att stärka och tydliggöra Business Region Örebros roll som regionens samarbetsplattform för tillväxt- och näringslivsfrågor där logistik är en viktig bransch för regionen. Vidare arrangerades en s.k. BRO-byggardag för att ytterligare formera kommunerna kring en gemensam tillväxt- och näringslivsagenda. Analysföretaget Grufman Reje anlitades för att genomföra regionala och kommunala näringslivsstudier i samtliga av projektets medlemskommuner. Studierna är unika till sin omfattning och ger Business Region Örebro en gemensam bild över hur länet utvecklats de senaste 5 åren, vilket är en viktig kunskap för framtida prioriteringar och insatser. En informatör anställdes för att börja bygga upp en gemensam kommunikationsstruktur och gemensamma system upphandlades för regionens räkning. Idag har regionen ett gemensamt näringslivsregister via Upplysningscentralen (UC) och ett system som visar upp all ledig mark och lokaler i regionen (GIS-kartor). BRO ledningsgrupp 2013 har varit ett bra BRO-år, präglat av organisering och samverkan mot våra gemensamma mål Eva Lilja, Projektledare BRO BUDGET 2013 INTÄKTER Ingående balans Medlemskommunerna 10 kr/invånare Örebro kommun 20kr/invånare Regionförbundet Örebro TOTALT INTÄKTER: PERSONELLA RESURSER KOSTNADER Utbildningsmäklare Investering & Etablering Informatör KOSTNADER Systemstöd Marknadsföring, konferens Nyföretagarservice Besöksnäring Avancerad tillverkning Avgift till SBA Kompetensförsörjning Konsultstöd Investering & Etablering Resor samt omkostnader Oförutsedda utgifter TOTALT KOSTNADER: Tack vare samordnings vinster och av budgettekniska skäl överförs ca 1 mkr från 2013 till 2014

4 6 ÅRSBERÄTTELSE BUSINESS REGION ÖREBRO ÅRSBERÄTTELSE BUSINESS REGION ÖREBRO 7 Nyföretagarservice Almi hade under 2013 rollen som samordnare i Örebro län, med syfte att verka för en långsiktig utveckling av nyföretagandet i regionen. Uppdraget innefattade också att få till stånd rådgivning till nyföretagare i de kommuner i länet där det saknas andra aktörer samt att genomföra regelbundna träffar för aktörerna i länet. Under året genomfördes bland annat följande insatser: Enskild rådgivning med cirka 250 blivande eller nyblivna företagare. 250 blivande eller nyblivna företagare Arrangerande av informations/inspirationsseminarier om Starta eget tillsammans med Skatteverket i 5 av Business Region Örebros medlemskommuner. Flertalet besökare på dessa seminarier gick sedan vidare till enskild rådgivning. Branschutveckling Insatsområdet syftar till att finna samarbetsformer mellan det offentliga, akademin och företagen för gemensam utveckling. Örebroregionen har relativt få klusterformeringar vilket återfinns i många andra regioner. Under året genomfördes bland annat följande aktiviteter: ett strategiskt utvecklingsområde under devisen det ska vara lätt att vara gäst i Örebroregionen. Arrangerande av Starta eget kurser med 5 utbildningskvällar per kurs inom områdena jag som företagare och min idé, grundläggande ekonomi, budgetering, skatter och regler, marknadsföring och sälj och säljkanaler Deltagande på Starta eget mässa och andra aktiviteter under Global Entrepreneurship Week, bl.a. seminarium inom innovation samt ett inspirationsseminarium om erfarenheter från att starta företag i Sverige när man kommer från ett annat land. Arrangerande av aktörsträffar vid 6 tillfällen under 2013 med deltagande från de flesta nyföretagaraktörerna (Almi, Nyföretagarcentrum, Coompanion, Arbetsförmedlingen, Regionförbundet, Skatteverket, näringslivsansvariga m.m.). Verkade för att Örebroregionens Science Park blir den mötesplats där fler klusterformeringar kan bildas. Gav i uppdrag till Handelskammaren Mälardalen att genomföra en omfattande branschstudie av den avancerade tillverkningsindustrin för att identifiera utmaningar för fortsatt utveckling. Studien ligger till grund för fortsatta diskussioner med bl.a. Örebroregionens Science Park om att upprätta någon form av starkare bransch- eller klusterssamarbete. Gav i uppdrag till Örebrokompaniet att fortsatt sörja för att utbilda regionens besöksdestinationer i vad som är ett gott värdskap. Ett område som alltmer blivit Branschstudie ligger till grund för ett starkare bransch- eller klustersamarbete Bidrog till Regionförbundets arbete med en handlingsplan för besöksnäringen genom att delta på diverse regionala träffar och lämna synpunkter på remiss till handlingsplan. På BROs uppdrag arbetar Almi för en långsiktig utveckling av nyföretagarservicen i regionen

5 8 ÅRSBERÄTTELSE BUSINESS REGION ÖREBRO ÅRSBERÄTTELSE BUSINESS REGION ÖREBRO 9 Kompetensförsörjning Insatsområdet omfattar sju kompetensmäklare, som arbetar med strategisk kompetensförsörjning, varav tre finansieras av Business Region Örebro. Målsättningen är att regionens företag ska ha tillgång till arbetskraft med rätt kompetens, på kort och lång sikt. Behovet av att tänka strategiskt kring kompetensförsörjning uppstår bl.a. vid nyrekrytering, generationsväxling och kompetensutveckling av medarbetare. Under året genomfördes bland annat följande aktiviteter: Träffar med ett stort antal företag inom Business Region Örebros prioriterade branscher men också fördjupade kontakter med företagarorganisationer samt deltagande på företagsfrämjande arenor, för att diskutera behov och utmaningar kring kompetensförsörjning. Fler än 500 företag fick under året information om Business Region Örebros arbete och erbjudande. Bevakning av kompetensfrågorna i det regionala projektet Utveckling av grönare logistiktjänster. Utveckling av det lokala kompetensrådet i Lindesberg till ett bra forum för diskussioner med arbetsgivarna. Målsättningen är att regionens företag ska ha tillgång till arbetskraft med rätt kompetens, på kort och lång sikt Samarbete med Jobba i Västerås kring Arbetsmarknadskunskap, en metod som kan minska glappet mellan den faktiska arbetsmarknaden och ungdomarnas bild av den. Avslutande av två ESF-projekt för företag inom tillverkningsindustri samt besöksnäring. Projektet omfattade över 100 företag, 1400 personer, 700 enskilda utbildningsinsatser, utbildningstimmar och ca 300 olika utbildningsleverantörer. Under hösten följdes resultatet upp med mindre nätverksträffar för att utveckla företagssamverkan och fånga upp nya kompetensbehov. ESF PROJEKT FÖR 100 FÖRETAG Etablerade kontakt med ett projekt i Tyskland kring strategisk kompetensförsörjning i syfte att undersöka förutsättningar för ett utvecklat europasamarbete i kommande ESF-projekt. En ansökan om förstudiemedel är inskickat till Tillväxtverket. Medverkat till att 39 ansökningar om yrkeshögskoleutbildningar lämnats ifrån utbildningsanordnare i vårt län, flertalet finns inom Business Region Örebros prioriterade branscher. Antalet ansökningar är en ökning från föregående år. Samarbetat Inom projektet Tillväxttrainee med ett 40-tal företag. Tillväxttrainee bygger på att synliggöra dolda jobb i små- och medelstora tillväxtföretag, vilka matchas mot en presumtiv ny medarbetare. Projektet genomfördes i samarbete med Arbetsförmedlingen. Genomfört två parallella förstudier för att inventera möjligheter att utveckla nya lärlingsmodeller, bättre anpassade till företagens villkor och möjligheter. Avslutande av två ESF-projekt för företag inom tillverkningsindustri samt besöksnäring Prioriterade branscher var underleverantörer inom tillverkningsindustrin samt restauranger. Påbörjat ett fördjupat samarbete med gymnasieskolan, bl.a. för att stärka upp deras företagskontakter. Ett exempel är samverkan med eloch energiprogrammet, som planerar en utbildningsprofil mot IT-support. Kontakten har även utvecklats med Teknikcollege. Arrangerat fyra nätverksträffar för personalchefer i större företag i YH ANSÖKNINGAR 39 ST länet, bl.a. med tema Arbetsmarknadskunskap. TILLVÄXT TRAINEE 40 FÖRETAG Aktivt deltagande i den regionala Kompetensplattformens framtagande av en länsövergripande handlingsplan för strategisk kompetensförsörjning.

6 10 ÅRSBERÄTTELSE BUSINESS REGION ÖREBRO ÅRSBERÄTTELSE BUSINESS REGION ÖREBRO 11 Investering & Etablering Business Region Örebros investerings- och etableringsfrämjande arbete har fortsatt att utvecklas under året. Fokus har framför allt varit på att få till en regional presentation av ledig mark och lediga lokaler, handläggning av nationella och internationella förfrågningar, proaktivt arbete gentemot den norska marknaden samt att utveckla kontakterna med Business Sweden och Stockholm Business Alliance. Under året genomfördes bland annat följande aktiviteter: Planering och införande av det gemensamma programmet för lediga lokaler och ledig mark som Vitec/ Objektvision tillhandahåller. Fr.o.m. hösten 2013 presenteras Örebro Business Regions samtliga medlemskommuners erbjudande av lokaler och mark för näringslivet på ett för regionen enhetligt sätt på och Svarat på internationella förfrågningar från Stockholm Business Alliance och Business Sweden där Business Region Örebro erbjudit etableringslägen för Fokus under året har bl.a varit på proaktivt arbete gentemot den norska marknaden bl.a. ett testcenter inom fordonsindustrin, ett större datacenter/serveranläggning och ett produktions- och lagerföretag. Handlagt en rad nationella förfrågningar såsom etableringsläge för ett större nationellt företag samt etableringen av Örebro Truckstop. Flera stora etableringar har även landat och färdigställts i regionen under året, bl.a. centrallager och huvudkontor för Würth i Örebro, Post Nords nya brevterminal i Hallsberg samt Bulk Eiendoms byggnation av centrallager för XXL Sport & Vildmark. INTER- NATIONELLA FÖRFRÅGNINGAR Andra stora investeringar som handlades under året och som är på gång är bland annat Train Alliance och deras planer på en stor serviceoch underhållsanläggning för lok och vagnar i Hallsberg. Deltagit i mässor som Logistik och Transport i Göteborg och Nordic Rail/Future Transport i Jönköping. Fortsatt det påbörjade samarbetet med Business Sweden inom logistikområdet. Business Region Örebro är sedan ett år tillbaka med i ett särskilt investeringsfrämjande logistikprojekt som Business Sweden driver. Inlett arbetet med att locka norska investerare till vår region. Konsult för detta arbete har upphandlats och kartläggning och intervjuer av norska företag i regionen har genomförts. Vi har tagit fram en handlingsplan för marknadsarbetet och den första aktiviteten på den har genomförts, ett deltagande på Transport og Logistikk i Oslo i slutet av oktober. Deltagit i mässor som Logistik och Transport i Göteborg & Nordic Rail Future Transport i Jönköping Deltagit i ett förberedande samtal med Business Sweden när det gäller utvecklingsområdet Bioekonomi, ett investeringsfrämjande arbete som riktar sig mot skogssektorn. Samtalen har lett till de första kontakterna med branschnätverket Paper Province, som förutom Värmlandsföretag även omfattar företag i Örebro län. GEMENSAMT SYSTEM FÖR VISNING AV LEDIG MARK & LOKALER SAMARBETE MED BUSINESS SWEDEN

7 12 ÅRSBERÄTTELSE BUSINESS REGION ÖREBRO ÅRSBERÄTTELSE BUSINESS REGION ÖREBRO 13 RESULTAT KOMMUN RANKING Askersund Hallsberg Hällefors Karlskoga Laxå Lekeberg 3 74 Ingen mätning Lindesberg 7 58 Ingen mätning Ljusnarsberg Nora Örebro Kommunservice BUSINESS REGION ÖREBRO Vartannat år genomför kommunerna inom Business Region Örebro en service- undersökning som baseras på de faktiska ärenden som företag har haft med kommunen inom 5 olika myndighetsområden. 4 SERVICE SEMINARIUM Serviceundersökningen fångar upp synpunkter och identifierar möjliga förbättringsområden. Tanken är att löpande följa upp hur kommunens service till näringslivet utvecklas genom ett Nöjd-Kund-Index (NKI). Den största händelsen för området är att Serviceundersökningen genomfördes under våren Samtliga kommuner i Business Region Örebro deltog i denna mätning. Resultatet för regionen var mycket bra. ÖKAT NKI Sedan mätningen 2011 har kommunerna inom Business Region Örebro ökat sitt NKI med 3 enheter, från vilket är ett bra resultat över medelvärde för samtliga 190 kommuner i mätningen. 5 av kommunerna har ett resultat över 70 vilket är att betrakta som mycket bra. BÄST RESULTAT Bäst resultat i regionen får Laxå, Askersund och Lekeberg. Den största ökningen står Ljusnarsberg för som ökar med hela 14 enheter mellan Under året genomfördes bland annat följande aktiviteter: Genomfört 2 omgångar av samspelet med företagen i Örebro samt i södra delen av regionen. Genomfört 4 serviceseminarium med handläggare, politiker och chefer från de olika myndighetsområden som mäts i Insikt. Totalt deltog ca 100 personer från hela regionen. Deltagit i ett nationellt arbete för regelförenkling, det s.k. Dukat-projektet (SKL och Linköpings universitet). Delaktig i att arbeta fram en SIS standard för företagslots. Genomfört fördjupade diskussioner om en gemensam regionportal för de olika myndighetsområdena. BRO ÖKADE MED 3 ENHETER Serviceundersökningen Insikt genomfördes under våren Resultatet var bra.

8 14 ÅRSBERÄTTELSE BUSINESS REGION ÖREBRO ÅRSBERÄTTELSE BUSINESS REGION ÖREBRO 15 Under året genomfördes bland annat följande aktiviteter: Skapat en plattform för den interna kommunikationen genom BRO Intranät. Intranätet ökar och förbättrar den interna kommunikationen och stärker samarbetet och engagemanget för de som är operativa i projektet, över kommungränser och mellan insatsområden. WWW. BUSINESSREGION OREBRO.SE Objektvision för en gemensam lösning för BRO webbplats och separata lösningar för varje enskild kommun (kartorna visas på alla kommuners webbplatser). Informationsmöten för privata fastighetsägare i alla kommuner har genomförts. Genomfört införandet av ett gemensamt företagsregister (UC) på BRO webbplats och på samtliga BRO kommuners webbplatser. UC utvecklade på BROs initiativ Deltagit på Promotionbåten den 6-7 oktober Vi ställde ut på kontakttorget, och höll ett välbesökt seminarium, på temat Business Region Örebros Intranät publicerades i juli Just nu är vi 43 användare. Information & Kommunikation Under året har stora resurser lagts på att skapa en fungerande kommunikationsstruktur med stabila plattformar för att framförallt stärka den interna men även den externa kommunikationen och att förbättra samarbetet mellan kommunerna och insatsområdena. Detta har bl.a. gjorts genom skapandet av ett Intranät med diskussionsforum och en extern webbplats. LEDIG MARK & FÖRETAGSREGISTER Stora insatser har också lagts på delprojekten för gemensamma verktyg för att visa ledig mark och lediga lokaler samt det gemensamma företagsregistret. Lösningarna finns såväl på BROs webbplats som på kommunernas egna webbplatser. Delprojektledare har varit kommunikationsansvarig för BRO och det har varit ca 30 personer (internt i alla kommuner) involverade i projekten. Projekten har fungerat mycket bra och är utmärkta exempel på ett gott samarbete över kommungränserna med såväl, praktisk, organisatorisk som ekonomisk vinning. Delprojekten har fungerat mycket bra och är utmärkta exempel på ett gott samarbete över kommungränserna med såväl, praktisk, organisatorisk som ekonomisk vinning. Intranätet är webbaserat, och kan nås av alla oavsett kommuntillhörighet. Här finns styrdokument, mallar, protokoll, logotyper etc. och ett socialt forum för diskussion. Arbetsgrupper har möjlighet att skapa egna forum. Just nu är vi 43 användare av Intranätet. publicerades i juli Skapat en plattform för den externa kommunikationen genom BRO webbplats. Webbplatsen visar på ett lättillgängligt sätt besökaren vad Business Region Örebro är och vilka insatsområden vi arbetar inom men framförallt vad regionen har att erbjuda och vilka tjänster man återfinner inom BRO. publicerades i december Gemensam lösning med interaktiva kartor för att visa ledig mark och lediga lokaler, såväl kommunens som privata fastighetsägares. Ett avtal tecknades med Vitec och funktionen att visa samtliga kommuners register i en vy, och ett förmånligt avtal kunde tecknas av de 3 kommuner som ej var kunder hos UC. Genomfört 2 utbildningar i samarbete med UC i Webbselect (verktyg för att göra urval på företag/ branscher/områden, ta kreditupplysningar mm) Utbildningarna genomfördes i juni 2013 och totalt deltog 17 personer från 8 kommuner. GRAFISK PROFIL Tagit fram en grafisk profil och logotyp som fasades in under senare delen av Tagit fram material som mallar för Word och PowerPoint, presentationer, trycksaker, rollups. Det går bra för Örebroregionen. Påbörjat förstudie och behovsanalys av CRM system. FÄRGER

9 BUSINESS REGION ÖREBRO E:

Processen Kartläggning Dialog, april juni Kommunchefer, 20 maj RUS kompetensplattformar RUS kompetensplattformar Loka internat 2-3 september

Processen Kartläggning Dialog, april juni Kommunchefer, 20 maj RUS kompetensplattformar RUS kompetensplattformar Loka internat 2-3 september Processen Kartläggning av aktörer/etablerade samverkansformer/branscher/utbildningsanordnare Dialog, april juni Dialogmötena i syfte att diskutera vilka behov och frågor nuvarande plattformar tar hand

Läs mer

Utvecklingsområde 1. Kunskap och kompetens. Välkomna!

Utvecklingsområde 1. Kunskap och kompetens. Välkomna! Utvecklingsområde 1 Kunskap och kompetens Välkomna! Workshop Kunskap och kompetens Introduktion av Peter Morfeldt Vart ska vi och vad gör vi för att nå målen, inom kunskapslyft barn och unga (5 min) Presentation

Läs mer

Kompetensförsörjning inom gruv- och mineralnäringen. Regeringsuppdrag inom Sveriges Mineralstrategi

Kompetensförsörjning inom gruv- och mineralnäringen. Regeringsuppdrag inom Sveriges Mineralstrategi Kompetensförsörjning inom gruv- och mineralnäringen Regeringsuppdrag inom Sveriges Mineralstrategi Välkomna Presentation Dagens agenda Kort om Regeringsuppdraget: Länsstyrelserna i Norrbotten och Västmanland,

Läs mer

Yh Mälardalen. Örebroregionen. Sörmland. Västmanland. En huvudprojektledare samt en delprojektledare i varje län

Yh Mälardalen. Örebroregionen. Sörmland. Västmanland. En huvudprojektledare samt en delprojektledare i varje län Yh Mälardalen Örebroregionen En huvudprojektledare samt en delprojektledare i varje län Västmanland Sörmland Samarbete mellan tre län inom ramen för ett regionalfondsprojekt under 3 år Historik Yh Mälardalen

Läs mer

Minnesanteckningar Regionalt kompetenskansli 27 augusti 2012

Minnesanteckningar Regionalt kompetenskansli 27 augusti 2012 Anette Granberg 2012-08-27 1(5) Närvarande Magnus Sjöberg Masugnen Lindesbergs kommun Maria Svensson Hallberg Regionförbundet Örebro Ulf Skoog Yrkesvux Örebro kommun Lars Pettersson Arbetsförmedlingen

Läs mer

Det här är regionförbundet örebro

Det här är regionförbundet örebro Det här är regionförbundet örebro BORLÄNGE LJUSNARSBERG Tolv kommuner i hjärtat av Sverige Våra medlemmar är Örebro läns landsting och kommunerna Askersund, Degerfors, Hallsberg, Hällefors, Karlskoga,

Läs mer

Verksamhetsplan med verksamhetsbeskrivning

Verksamhetsplan med verksamhetsbeskrivning Verksamhetsplan med verksamhetsbeskrivning 2016 2 (10) Innehåll 1. Inledning... 3 2. Verksamhet... 3 2.1 Uppdrag... 3 3. Organisation... 3 3.1 Styrelsen... 3 3.2 Verkställande direktör... 4 3.3 Föreningens

Läs mer

Minnesanteckningar Regionalt kompetenskansli, 2011-06-20

Minnesanteckningar Regionalt kompetenskansli, 2011-06-20 Anette Granberg 2011-06-20 1(5) Närvarande Stefan Ask - Arbetsförmedlingen Anders Bro Örebro läns landsting Lena Nyquist Handelskammaren Mälardalen YHM Henrik Arenvang - Masugnen, Lindesberg kommun Sören

Läs mer

Kompetensberedningens handlingsplan underlag för inriktningsbeslut

Kompetensberedningens handlingsplan underlag för inriktningsbeslut TJÄNSTESKRIVELSE Datum 2014-10-20 Dnr Kompetensberedningens handlingsplan underlag för inriktningsbeslut Bakgrund Regionstyrelsen beslöt vid sammanträdet 2013-02-14 att tillsätta en beredning för kompetensfrågor

Läs mer

Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt

Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt Protokoll Ks 181/2015 Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt Datum: 2015-04-21 Klockan: 09.00 11.10 Plats: Dialogen, Rådhuset Närvarande ledamöter Lennart Bondeson (KD) 26-29 Lena Baastad

Läs mer

Kompetensberedningens handlingsplan beslut om insatser

Kompetensberedningens handlingsplan beslut om insatser TJÄNSTESKRIVELSE Datum 2014-11-06 Dnr Kompetensberedningens handlingsplan beslut om insatser Bakgrund Regionstyrelsen beslöt vid sammanträdet 2013-02-14 att tillsätta en beredning för kompetensfrågor bestående

Läs mer

bra kontakter för företagare och innovatörer i Örebroregionen

bra kontakter för företagare och innovatörer i Örebroregionen bra kontakter för företagare och innovatörer i Örebroregionen Funderar du på att starta eget? Är du företagare eller bär du på en idé som du vill diskutera? Här har vi samlat bra kontakter till aktörer

Läs mer

Handlingsplan för näringsliv och arbete 2015-2016

Handlingsplan för näringsliv och arbete 2015-2016 Handlingsplan för näringsliv och arbete 2015-2016 Så skapar vi förutsättningar för fler jobb Vårt arbete börjar hos företagen. Ett starkt näringsliv skapar arbetstillfällen och intäkter till Eskilstuna.

Läs mer

Näringslivspolicy för Hällefors kommun

Näringslivspolicy för Hällefors kommun Näringslivspolicy för Hällefors kommun 2(7) Innehåll 1. Syfte...2 2. Målsättning...2 2.1 Differentierat näringsliv.2 2.2 Stödja, utveckla och stimulera entreprenörsanda..3 2.3 Marknadsföring.3 2.4 Erbjuda

Läs mer

Nu bildar vi nya Region Örebro län

Nu bildar vi nya Region Örebro län Nu bildar vi nya Region Örebro län LJUSNARSBERG HÄLLEFORS Bra ska bli bättre med ny regionorganisation KARLSTAD 50 LINDESBERG NORA KARLSKOGA E18 ÖREBRO DEGERFORS LEKEBERG KUMLA LAXÅ HALLSBERG ASKERSUND

Läs mer

Företagsklimatet i Hällefors kommun 2017

Företagsklimatet i Hällefors kommun 2017 Företagsklimatet i kommun 2017 Om undersökningen Metod: webbenkät, postal enkät och telefonintervjuer under perioden januari-april 2017 Lokalt företagsklimat 2017 kommun Primär målgrupp: Företag med minst

Läs mer

Aktivitetplan år Fastighetsnätverket för energi- och miljöfrågor i Örebro län

Aktivitetplan år Fastighetsnätverket för energi- och miljöfrågor i Örebro län Bilaga 1. Aktivitetplan år 2016. Fastighetsnätverket för energi- och miljöfrågor i Örebro län Aktivitet Budget/ år Period A. Administration av nätverk Administration, planering av aktiviteter, samordning

Läs mer

INSIKT. 8 av 10. företag. en SERVICEmätning av kommunens företagskontakter

INSIKT. 8 av 10. företag. en SERVICEmätning av kommunens företagskontakter Inbjudan att delta i en undersökning om företagens upplevelse av din kommuns service 8 av 10 företag har någon gång kontakt med kommunen. INSIKT en SERVICEmätning av kommunens företagskontakter En undersökning

Läs mer

Stockholm Business Alliance, underlag för avtalsbeslut KS-2010/303. att ingå ny avtalsperiod med Stockholm Business Alliance åren

Stockholm Business Alliance, underlag för avtalsbeslut KS-2010/303. att ingå ny avtalsperiod med Stockholm Business Alliance åren Göran Nilsson FÖRSLAG TILL BESLUT Kommunstyrelsens ordförande 2010-03-30 Kommunstyrelsen Stockholm Business Alliance, underlag för avtalsbeslut 2011-2015 KS-2010/303 Beslut Kommunstyrelsen beslutar att

Läs mer

Presidium Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet 73-89

Presidium Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet 73-89 PROTOKOLL UTDRAG Presidium Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet 73-89 Tid: 2015-09-22 kl.08:30-12.30 Plats: Regionens hus, Malin Wengholms tjänsterum 75 RJL 2015/ 1862 Underlag till beslut

Läs mer

Rapport inför möte med styrgruppen för Fyrbodals fordonskommuner - Omställningsprojektet den 7 maj 2010

Rapport inför möte med styrgruppen för Fyrbodals fordonskommuner - Omställningsprojektet den 7 maj 2010 Rapport inför möte med styrgruppen för Fyrbodals fordonskommuner - Omställningsprojektet den 7 maj 2010 Inledning Inför varje styrgruppsmöte så har vi i projektet för avsikt att i förväg sända ut en kort

Läs mer

ÖREBRO KOMMUN orebro.se

ÖREBRO KOMMUN orebro.se ÖREBRO KOMMUN Näringslivsstatistik ÖREBRO KOMMUN Eva Lilja Näringslivsdirektör Hej! Förädlingsvärde (BRP) till marknadspris, mkr efter region och tid. 400 350 300 250 200 150 100 50 0 Uppsala Eskilstuna

Läs mer

En väl fungerande arbetsmarknad gynnar individen, välfärden, företag, kommuner, regioner och staten.

En väl fungerande arbetsmarknad gynnar individen, välfärden, företag, kommuner, regioner och staten. I Örebro län saknade 11 455 människor ett jobb att gå till i juli 2014. Samtidigt uppgav 56 procent av arbetsgivarna i länet att det är svårt att rekrytera Arbete åt alla och full sysselsättning är en

Läs mer

Fler jobb och fler i jobb. Eskilstunas handlingsplan för näringsliv och arbete

Fler jobb och fler i jobb. Eskilstunas handlingsplan för näringsliv och arbete Fler jobb och fler i jobb Eskilstunas handlingsplan för näringsliv och arbete Så skapar vi fler jobb i Eskilstuna Eskilstuna växer, har en ung befolkning och tillhör landets starkaste tillväxtregioner.

Läs mer

Uppdragsplan för näringslivskontoret

Uppdragsplan för näringslivskontoret Uppdragsplan den 6 maj 2013 Uppdragsplan för näringslivskontoret 2013 KS 2013/0127 Beslutad av kommunstyrelsen 2013-05-06 Uppdragsplanen för näringslivskontoret baseras på kommunfullmäktiges övergripande

Läs mer

Dnr 03/18 HANDLINGSPLAN. Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-14, 50

Dnr 03/18 HANDLINGSPLAN. Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-14, 50 Dnr 03/18 HANDLINGSPLAN 2004 2007 Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-14, 50 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING... 2 1. Insatsområde: Leva, bo och flytta till... 3 1.1 Boende... 3 1.2 Kommunikationer... 3

Läs mer

för företagare och innovatörer i örebroregionen 2015

för företagare och innovatörer i örebroregionen 2015 bra kontakter för företagare och innovatörer i Örebroregionen 2015 Funderar du på att starta eget? Är du företagare eller bär du på en idé som du vill diskutera? Här har vi samlat bra kontakter till aktörer

Läs mer

olo/ i or SOLLENTUNA ^SSSST^J i FÖRFATTNINGSSAMLING f Vtoom Näringslivsstrategi för Sollentuna kommun Innehållsförteckning

olo/ i or SOLLENTUNA ^SSSST^J i FÖRFATTNINGSSAMLING f Vtoom Näringslivsstrategi för Sollentuna kommun Innehållsförteckning SOLLENTUNA ^SSSST^J i FÖRFATTNINGSSAMLING f Vtoom olo/ i or 3Ö för Sollentuna kommun Antagen av fullmäktige 2013-xx-xx Innehållsförteckning 1 Inledning 2 1.1 EU strategiskt läge i en stark region 2 1.2

Läs mer

Vi hjälper näringslivet i Östra Göinge att växa

Vi hjälper näringslivet i Östra Göinge att växa Vi hjälper näringslivet i Östra Göinge att växa Östra Göinge har en stark tradition av småföretag och industriproduktion. Vi har ett strategiskt läge i nordöstra Skåne med närhet till flera större städer,

Läs mer

Invandrarkvinnor som en resurs för framtidens kompetensförsörjningsbehov inom vård och omsorg

Invandrarkvinnor som en resurs för framtidens kompetensförsörjningsbehov inom vård och omsorg Invandrarkvinnor som en resurs för framtidens kompetensförsörjningsbehov inom vård och omsorg Förord BIIA resurscentrum vill skapa ökade förutsättningar för människor som idag står utanför arbetsmarknaden

Läs mer

Verksamhetsplan med verksamhetsbeskrivning 2017

Verksamhetsplan med verksamhetsbeskrivning 2017 Verksamhetsplan med verksamhetsbeskrivning 2017 2 (11) Innehåll 1. Inledning... 3 2. Verksamhet... 3 2.1 Uppdrag... 3 3. Organisation... 4 3.1 Styrelsen... 4 3.2 Verkställande direktör... 4 3.3 Föreningens

Läs mer

Företagsamheten 2017 Örebro län

Företagsamheten 2017 Örebro län Företagsamheten 2017 Örebro län Om undersökningen Svenskt Näringsliv presenterar varje år ny statistik över företagsamheten i Sverige. Syftet är att visa om antalet personer som har ett juridiskt och strategiskt

Läs mer

Företagsklimatet i Lindesbergs kommun 2017

Företagsklimatet i Lindesbergs kommun 2017 Företagsklimatet i s kommun 2017 Om undersökningen Lokalt företagsklimat 2017 s kommun Metod: webbenkät, postal enkät och telefonintervjuer under perioden januari-april 2017 Primär målgrupp: Företag med

Läs mer

FÖRSTUDIE KOMPETENSUTVECKLING FÖR TILLVÄXT Inom Regionalfonden Nuts 2 områden Östra Mellansverige

FÖRSTUDIE KOMPETENSUTVECKLING FÖR TILLVÄXT Inom Regionalfonden Nuts 2 områden Östra Mellansverige SLUTRAPPORT 2008-09-23 Sören Johansson FÖRSTUDIE KOMPETENSUTVECKLING FÖR TILLVÄXT Inom Regionalfonden Nuts 2 områden Östra Mellansverige Period: 2008-01-01 2008-06-30 Projektorganisation Projektägare:

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2013

VERKSAMHETSPLAN 2013 VERKSAMHETSPLAN 2013 STUNS Verksamhetsplan 2013 1(6) VERKSAMHETSPLAN FÖR STUNS 2013 1. STUNS roll i Uppsalaregionen Stiftelsen för samverkan mellan universiteten i Uppsala, näringsliv och samhälle STUNS

Läs mer

Direktiv för regionstyrelsens kompetensberedning 2015-2018

Direktiv för regionstyrelsens kompetensberedning 2015-2018 D a t u m D n r 2015-01-15 15-001 Regionstyrelsen Direktiv för regionstyrelsens kompetensberedning 2015-2018 Bakgrund Människors kunnande och kraft bygger Sörmland. En bättre matchning mellan arbetsgivarnas

Läs mer

Version Gruppens uppdrag var att för området Tillväxt och Innovation

Version Gruppens uppdrag var att för området Tillväxt och Innovation ÖSTERGÖTLAND EN VÄRDESKAPANDE REGION 1. Uppdraget Gruppens uppdrag var att för området Tillväxt och Innovation 2. Arbetet 1. Inventera nuläget (vad är gjort hittills och varför, gällande strategier och

Läs mer

REGION DALARNAS Handlingsplan för kompetensförsörjning

REGION DALARNAS Handlingsplan för kompetensförsörjning , REGION DALARNAS Handlingsplan för kompetensförsörjning Handlingsplanen framtagen av: Conny Danielsson Dan Gustafsson Region Dalarna, Tillväxtenheten Avdelningen för kompetensförsörjning Mars 2017 0 Regionala

Läs mer

Vad är Entrepreneur Sthlm? Varför?

Vad är Entrepreneur Sthlm? Varför? Vad är Entrepreneur Sthlm? Entrepreneur Sthlm är ett gemensamt initiativ av Länsstyrelsen i Stockholms län, ALMI Företagspartner Stockholm, Innovationsbron och Stockholm Business Region Development. Satsningen

Läs mer

Verksamhetsplan med verksamhetsbeskrivning. Fastställd av styrelsen

Verksamhetsplan med verksamhetsbeskrivning. Fastställd av styrelsen Verksamhetsplan med verksamhetsbeskrivning 2014 Fastställd av styrelsen 2014-01-28 2 (11) Innehåll 1. Inledning... 3 2. Verksamhet... 3 2.1 Uppdrag... 3 2.2 Beskrivning av föreningens verksamhet... 3 3.

Läs mer

Lärling Jobb i Sikte. ESF projekt

Lärling Jobb i Sikte. ESF projekt ESF projekt Bakgrund Lärling - Jobb i Sikte Projekttid 160501-190430 Analys- och planeringsfas 160501-161231 Genomförandefas 170101-190228 Avslutsfas 190301-190430 Lärling Jobb i Sikte Projektägare Activa

Läs mer

Tillväxtverkets arbete för näringslivets kompetensförsörjning. Kompetensförsörjningsdagarna april 2017

Tillväxtverkets arbete för näringslivets kompetensförsörjning. Kompetensförsörjningsdagarna april 2017 Tillväxtverkets arbete för näringslivets kompetensförsörjning Kompetensförsörjningsdagarna 26-27 april 2017 Ett av de största problemen för tillväxt i SMF 23 procent av de svenska småföretagen anger att

Läs mer

Så arbetar Tillväxtverket för att stärka företagens konkurrenskraft

Så arbetar Tillväxtverket för att stärka företagens konkurrenskraft Så arbetar Tillväxtverket för att stärka företagens konkurrenskraft Västerås den 3 mars 2015 1 Från Arjeplog till Malmö Nationell myndighet Finns på 9 orter Cirka 370 medarbetare Intensiv global konkurrens

Läs mer

Kompetensförsörjning för tillväxt och utveckling

Kompetensförsörjning för tillväxt och utveckling Kompetensförsörjning för tillväxt och utveckling Marja-Leena Lampinen Frågor i fokus idag Kompetensplattform - vad har det lett till? Strategi för tillväxt- och utveckling i Västra Götaland 2014-2020 -

Läs mer

NÄRINGSLIVSSTRATEGI STRÖMSUNDS KOMMUN

NÄRINGSLIVSSTRATEGI STRÖMSUNDS KOMMUN SAMMANFATTNING Strömsunds Kommun skall präglas av framtidstro och goda förutsättningar för ett rikt och mångfacetterat näringsliv. NÄRINGSLIVSSTRATEGI Strömsunds kommun 2016 STRÖMSUNDS KOMMUN Innehåll

Läs mer

Samhällsentreprenörskap och sociala innovationer i region Jönköpings län

Samhällsentreprenörskap och sociala innovationer i region Jönköpings län Tjänsteskrivelse 2015-03-25 Regionledningskontoret Nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet Samhällsentreprenörskap och sociala innovationer i region Jönköpings län Förslag till beslut Samhällsentreprenörskap

Läs mer

norrstyrelsen Informationsfrågor vid bildandet av Region Norrland etapp 2

norrstyrelsen Informationsfrågor vid bildandet av Region Norrland etapp 2 norrstyrelsen rapport 2009: 32 Informationsfrågor vid bildandet av Region Norrland etapp 2 Förord Norrstyrelsen har bildats för att förbereda sammanslagningen av landstingen i Norrbottens, Västerbottens

Läs mer

Europa 2020 en strategi för smart och hållbar tillväxt för alla

Europa 2020 en strategi för smart och hållbar tillväxt för alla Europa 2020 en strategi för smart och hållbar tillväxt för alla Ersätter Lissabonstrategin (2000 2010) Vision genom tre prioriteringar och fem mål Sju flaggskeppsinitiativ Hur hänger det ihop? Europa 2020

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR VERKSAMHETSÅRET 2014

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR VERKSAMHETSÅRET 2014 VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR VERKSAMHETSÅRET 2014 HANDELSKAMMAREN VÄRMLAND SERVICE AB ETT ÅR SOM RUSTAT FÖR FRAMTIDEN 2014 var ett bra år, sett till både verksamhet och resultat. De aktiviteter och förändringar

Läs mer

Regeltillämpning på kommunal nivå

Regeltillämpning på kommunal nivå Regeltillämpning på kommunal nivå Undersökning av Sveriges kommuner 2016 Örebro län Har kommunen en företagslots och kan lotsen agera samordnande respektive pådrivande? Företagens väg in till kommunen

Läs mer

UTKAST. Innehållsförteckning. Handling för tillväxt... 2

UTKAST. Innehållsförteckning. Handling för tillväxt... 2 Innehållsförteckning Handling för tillväxt... 2 1. Boendet - Leva, bo och flytta till... 3 1.1 Boende...3 1.2 Kommunikationer...3 1.3 Attityder...4 1.4 Fritid/Kultur...4 1.5 Öppnare landskap/naturvård...4

Läs mer

Kort rapport om arbetsgruppen för jämställdhets arbete under 2009 till Landsbygdsnätverkets hemsida.

Kort rapport om arbetsgruppen för jämställdhets arbete under 2009 till Landsbygdsnätverkets hemsida. Kort rapport om arbetsgruppen för jämställdhets arbete under 2009 till Landsbygdsnätverkets hemsida. Följande personer har deltagit i arbetsgruppen Jessica Hagård, SJV, Landsbygdsnätverkets kansli Roland

Läs mer

Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt

Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt ~ ' ÖREBRO Protokoll Ks 27/2017 Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt Datum: 2017-03-14 Klockan: 09:00-10:35 Plats: Dialogen, Rådhuset Närvarande ledamöter Kenneth Nilsson (S) Per-Åke Sörman

Läs mer

Näringslivsplan för Trosa kommun 2015 2018

Näringslivsplan för Trosa kommun 2015 2018 Näringslivsplan för Trosa kommun 2015 2018 Fastställd av Kommunstyrelsen 2015-05-13, 56, dnr KS 2015/65 Dokumentkategori: Styrdokument Dokumenttyp: Plan/ Handlingsplan Näringslivsarbetet i Trosa kommun

Läs mer

NÄRINGSLIVSPOLITISKT PROGRAM OCH HANDLINGSPLAN 2013-2014

NÄRINGSLIVSPOLITISKT PROGRAM OCH HANDLINGSPLAN 2013-2014 NÄRINGSLIVSPOLITISKT PROGRAM OCH HANDLINGSPLAN 2013-2014 Vision för Emmaboda kommun Emmaboda skall vara den öppna, företagsamma och miljömedvetna kommunen med god tillväxt som är attraktiv för näringsliv,

Läs mer

Resultatmål Nr Aktivitet Aktivitetsmål Ansvar Målgrupp Uppföljning/ utvärdering Internt Antal underlag över. som finns och arbetsmarknadens

Resultatmål Nr Aktivitet Aktivitetsmål Ansvar Målgrupp Uppföljning/ utvärdering Internt Antal underlag över. som finns och arbetsmarknadens Aktivitets- och kommunikationsplan för Länsgrupp kompetensplattform Konkretisering av länsgruppens uppdrag som beslutades av styrgruppen för Kompetensplattform Västerbotten den 17 november 2011. A: Ta

Läs mer

Attraktiv region även i framtiden

Attraktiv region även i framtiden För oss tillsammans En aktiv region Allt fler upptäcker hur enkelt det är att leva i Örebro län. Invånarantalet ökar. Offensiva satsningar, klok planering och kraftsamling gör att vi tillsammans kan utveckla

Läs mer

Näringslivsrådet Mötesprotokoll 2012-12-20

Näringslivsrådet Mötesprotokoll 2012-12-20 Tid och plats: den 20 december 2012 kl 15.00-17.00 på Ekebyhovs slott Närvarande: Ingemar Hertz (M), ordförande Carina Braun (M) Gunnar Pihl (FP) Sivert Åkerljung ( KD) Lars Holmström (S) Joakim Becker,

Läs mer

PROJEKT FÖR HÅLLBAR REGIONAL TILLVÄXT OCH UTVECKLING 2014

PROJEKT FÖR HÅLLBAR REGIONAL TILLVÄXT OCH UTVECKLING 2014 FAKTA I KORTHET Nr. 9 2015 PROJEKT FÖR HÅLLBAR REGIONAL TILLVÄXT OCH UTVECKLING 2014 Den här publikationen redovisar hur Region Värmlands beviljade projektmedel har fördelats under 2014. Den visar hur

Läs mer

Förstudie Arbetsintegrerade Sociala Företag. Johanna Fredriksson Social innovation i Halland

Förstudie Arbetsintegrerade Sociala Företag. Johanna Fredriksson Social innovation i Halland Förstudie Arbetsintegrerade Sociala Företag Johanna Fredriksson Social innovation i Halland 2016-11-18 Bakgrund Tillväxtverket utlyste förstudiemedel Fler jobb genom arbetsintegrerade sociala företag till

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH Regeringens innovationsstrategi Delmål: Använda potentialen i social innovation och samhällsentreprenörskap för att bidra till att möta samhällsutmaningar. 1 Regeringens innovationsstrategi Det handlar

Läs mer

Verksamhetsplan 2014-2016

Verksamhetsplan 2014-2016 Umeå kommun, Vännäs kommun, Västerbottens läns landsting, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen Verksamhetsplan 2014-2016 Budget 2014-2016 Antagen av styrelsen för samordningsförbundet 2013-11-29 Innehållsförteckning

Läs mer

5000 registrerade företag 60 procent är enmansföretag 85 procent har färre än 10 anställda Cirka 21 500 arbetstillfällen

5000 registrerade företag 60 procent är enmansföretag 85 procent har färre än 10 anställda Cirka 21 500 arbetstillfällen Näringslivet i Järfälla idag 5000 registrerade företag 60 procent är enmansföretag 85 procent har färre än 10 anställda Cirka 21 500 arbetstillfällen Branscher Företagstjänster, parti- och detaljhandel

Läs mer

WORKSHOP II REGIONAL KOMPETENSPLATTFORM ULRIKA EKSTRÖM

WORKSHOP II REGIONAL KOMPETENSPLATTFORM ULRIKA EKSTRÖM WORKSHOP II REGIONAL KOMPETENSPLATTFORM ULRIKA EKSTRÖM INNEHÅLL 01 Nulägesbild 02 03 04 Behov och nytta (förväntningar på resultat) Presentation - gruppdiskussion Kaffe Målgrupp 05 Form och innehåll 06

Läs mer

Näringslivsprogram Tillsammans mot nya jobb

Näringslivsprogram Tillsammans mot nya jobb Näringslivsprogram 2017 Tillsammans mot 70 000 nya jobb Näringslivsprogram 2017 Inledning Näringslivsprogrammet beskriver Uppsala kommuns långsiktiga näringslivsarbete och är ett kommunövergripande styrdokument.

Läs mer

Tabell 2: Antal kvinnor, män och utbildningstyp 2009-2015 i Askersund kommun

Tabell 2: Antal kvinnor, män och utbildningstyp 2009-2015 i Askersund kommun Tabell 1: Utbildningar i Askersund kommun 2009-2014 Utbildningstyp Kategori 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Total YH Teknik och tillverkning 16 16 17 17 16 82 Total 16 16 17 17 16 82 Tabell 2: Antal kvinnor,

Läs mer

Företagsamhetsmätning Örebro län. Johan Kreicbergs

Företagsamhetsmätning Örebro län. Johan Kreicbergs Företagsamhetsmätning Örebro län Johan Kreicbergs Våren 2010 Företagsamhetsmätning Örebro län Inledning Svenskt Näringslivs företagsamhetsmätning presenteras varje halvår. Syftet är att studera om antalet

Läs mer

TILLDELNINGSBESLUT. Upphandlande organisation TILLDELNINGSBESLUT Helena Englund Ks 594/2015 UPPHANDLINGENS OMFATTNING

TILLDELNINGSBESLUT. Upphandlande organisation TILLDELNINGSBESLUT Helena Englund Ks 594/2015 UPPHANDLINGENS OMFATTNING TILLDELNINGSBESLUT 2016-05-09 Upphandlande organisation Örebro kommun Upphandling Upphandling av kontorsmaterial Helena Englund Ks 594/2015 TILLDELNINGSBESLUT UPPHANDLINGENS OMFATTNING Upphandlingen har

Läs mer

Kunskapsutveckling om och effektivisering av rehabilitering för personer med psykisk ohälsa

Kunskapsutveckling om och effektivisering av rehabilitering för personer med psykisk ohälsa Kunskapsutveckling om och effektivisering av rehabilitering för personer med psykisk ohälsa Projektägare: Landstinget i Värmland Projektperiod: 2014 09 01 2015 12 31 1. Bakgrund Ohälsotalet är högre än

Läs mer

entreprenörskap och innovation varmt välkommen 11-15 nov 2013 fri entré Billy Bergåker Kerstin Gunnarsson Liselotte Eriksson Dahl

entreprenörskap och innovation varmt välkommen 11-15 nov 2013 fri entré Billy Bergåker Kerstin Gunnarsson Liselotte Eriksson Dahl entreprenörskap och innovation LYFTer NÄRINGSLIVET varmt välkommen 11-15 nov 2013 fri entré Liselotte Eriksson Dahl Billy Bergåker Kerstin Gunnarsson Cecilia Hetrz Petra Mede Mikael Melitshenko Mia Spendrup

Läs mer

Revidering och förankring av Regionalt utvecklingsprogram

Revidering och förankring av Regionalt utvecklingsprogram 2015-05-27 1(6) Revidering och förankring av Regionalt utvecklingsprogram 1. Sammanfattning Region Örebro län bildades 1 januari 2015. Regionbildningen syftar till att skapa en samlad demokratisk organisation

Läs mer

Härnösands internationella arbete - ny internationell policy

Härnösands internationella arbete - ny internationell policy Härnösands internationella arbete - ny internationell policy Innehållsförteckning sidan Inledning... 3 Syfte... 3 Övergripande mål... 3 Prioriterade områden... 4 Utbildning Arbete och tillväxt Näringsliv

Läs mer

Informations- policy. Falköpings kommun

Informations- policy. Falköpings kommun Informations- policy Falköpings kommun 1 Informationspolicyn består av två delar. En del som allmänt beskriver informationsarbetet och informationsenhetens roll samt ett styrdokument med övergripande mål,

Läs mer

Strukturer för tillväxtarbete med ett rumsligt perspektiv

Strukturer för tillväxtarbete med ett rumsligt perspektiv Projektbeskrivning: Strukturer för tillväxtarbete med ett rumsligt perspektiv 1. Sammanfattande projektidé Syftet med projektet är att undersöka hur samspelet mellan det regionala tillväxtarbetet och det

Läs mer

Länsövergripande regionalt Vård- och Omsorgscollege

Länsövergripande regionalt Vård- och Omsorgscollege MISSIV 2015-02-26 RJL2015/221 Kommunalt forum Länsövergripande regionalt Vård- och Omsorgscollege Ledningsgruppen för samverkan Region Jönköpings län och kommun överlämnar bilagd skrivelse till Kommunalt

Läs mer

Sydsvensk REGION BILDNING. Ideell förening

Sydsvensk REGION BILDNING. Ideell förening Sydsvensk REGION BILDNING Ideell förening Upplägg av arbetet och tolkning av direktivet samt vilka som deltagit i arbetet Arbetsgruppen för Hållbar Regional Utveckling En redovisning till arbetsutskottet

Läs mer

Företagsamhetsmätning - Örebro län. Johan Kreicbergs

Företagsamhetsmätning - Örebro län. Johan Kreicbergs Företagsamhetsmätning - Örebro län Johan Kreicbergs Våren 2009 Örebro Företagsamhetsmätning Svenskt Näringslivs företagsamhetsmätning presenteras två gånger per år. Syftet är att studera om antalet personer

Läs mer

Affärsplan NyföretagarCentrum Jämtland Härjedalen

Affärsplan NyföretagarCentrum Jämtland Härjedalen Affärsplan NyföretagarCentrum Jämtland Härjedalen 2017 Innehållsförteckning 1. Bakgrund 2. Organisation 3. Vision 4. Affärsidé 5. Marknad och andra aktörer 6. Verksamhet 6.1 Kommuner 6.2 Rådgivare 6.3

Läs mer

Stockholm Business Alliance, SBA, har skickat ett avtal för perioden 2016-2020 och erbjuder Österåkers kommun till fortsatt partnerskap.

Stockholm Business Alliance, SBA, har skickat ett avtal för perioden 2016-2020 och erbjuder Österåkers kommun till fortsatt partnerskap. Tjänsteutlåtande O Öste zs. Näringslivs- och utvecklingsenheten Lotta Holmgren, näringslivschef Datum 2015-03-18 Dnr KS 2015/0134 Till Kommunstyrelsen Partnerskap i Stockholm Business Alliance (SBA) Sammanfattning

Läs mer

INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSPOLICY FÖR PITEÅ KOMMUN

INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSPOLICY FÖR PITEÅ KOMMUN INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSPOLICY FÖR PITEÅ KOMMUN Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Informations- och kommunikationspolicy för Piteå kommun Policy Dokumentansvarig/processägare

Läs mer

Analys Syfte och Mål:

Analys Syfte och Mål: Analys Syfte och Mål: Det är ett sviktande befolkningsunderlag i vår region och det geografiska läget är ett gemensamt problem. Det upplevs som svårt att rekrytera och behålla ledarkompetens. Det är få

Läs mer

Bakgrund Svagheter Möjligheter Syfte och kommunikationsmål Övergripande kommunikationsmål:

Bakgrund Svagheter Möjligheter Syfte och kommunikationsmål Övergripande kommunikationsmål: Kommunikationsplan för Teknikcollege Gästrikland 2012-2013 Bakgrund Det regionala näringslivet och utbildningsanordnarna på gymnasie-, men också eftergymnasial nivå har tillsammans beslutat sig för att

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Örebro län juli månad 2016

Arbetsmarknadsläget i Örebro län juli månad 2016 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Fredrik Mörtberg Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Örebro län juli månad 2016 Färre fick arbete i juli Av samtliga personer som var inskrivna på Arbetsförmedlingen

Läs mer

Agenda. Nuläge Inkubator och Science park Innovation Inkubator 2.0 förslag Finansiering Summering

Agenda. Nuläge Inkubator och Science park Innovation Inkubator 2.0 förslag Finansiering Summering Agenda Nuläge Inkubator och Science park Innovation Inkubator 2.0 förslag Finansiering Summering Nuläge Rampens nuvarande projektfinansiering avslutas sommaren 2012 Hösten 2012 finansieras verksamheten

Läs mer

Internationell strategi. Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner

Internationell strategi. Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner Internationell strategi Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner Vi lever i en allt mer globaliserad värld som ger ökade möjligheter men som också ställer nya krav. Linköpings

Läs mer

- Samverkan för en bättre kompetensförsörjning

- Samverkan för en bättre kompetensförsörjning 1 (5) Tjänsteställe, handläggare Datum Beteckning Utbildning och arbetsmarknad, Anette Granberg 2015-11-16 Tjänsteanteckning Minnesanteckningar från Mötesplats - Samverkan för en bättre kompetensförsörjning

Läs mer

Vad är Vård- och omsorgscollege idag?

Vad är Vård- och omsorgscollege idag? Vad är Vård- och omsorgscollege idag? 22 regionala college 82 lokala VO-College 176 kommuner 20 landsting/region 114 gymnasieskolor Nationellt likvärdigt innehåll i YH- utbildningar VO-College arbetar

Läs mer

Länsplan för Västmanland Delprojekt 3

Länsplan för Västmanland Delprojekt 3 Länsplan för Västmanland Delprojekt 3 Uppdraget för delprojekt 3 Syfte: att utveckla en plan för målinriktade och strategiskt långsiktiga insatser i hela länet för att samordna och matcha arbetslivets

Läs mer

Bilden av Örebroregionen Regionalt utvärderingsforum 150521

Bilden av Örebroregionen Regionalt utvärderingsforum 150521 Bilden av Örebroregionen Regionalt utvärderingsforum 150521 CMA Research AB Företaget AB, Kundundersökning 2015, sida 2 Om undersökningen Bakgrund Syfte Genomförande Metod CMA har sedan 2006 för Regionförbundets

Läs mer

E N U N D E R S Ö K N I N G B L A N D N Y F Ö R E T A G A R E O C H E T A B L E R A D E F Ö R E T A G A R E

E N U N D E R S Ö K N I N G B L A N D N Y F Ö R E T A G A R E O C H E T A B L E R A D E F Ö R E T A G A R E FÖRETAGARES BEHOV AV STÖD E N U N D E R S Ö K N I N G B L A N D N Y F Ö R E T A G A R E O C H E T A B L E R A D E F Ö R E T A G A R E A V A T T I T Y D I K A R L S T A D A B P Å U P P D R A G A V D E T

Läs mer

3. Gävle kommun skapar de bästa förutsättningarna för företagande i jämförelse med andra kommuner i Stockholmsregionen

3. Gävle kommun skapar de bästa förutsättningarna för företagande i jämförelse med andra kommuner i Stockholmsregionen Sid 1 (5) Tjänsteskrivelse 2016-09-07 Näringslivsprogram Näringslivsprogrammet utgår från det kommunövergripande målet Gävle kommun bidrar till att skapa goda förutsättningar för företagande och arbetstillfällen.

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. En smak av EU Lena Johansson-Skeri Anneli Norman

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. En smak av EU Lena Johansson-Skeri Anneli Norman En smak av EU 2015 Lena Johansson-Skeri Anneli Norman 1 Dagens program Vad gör vi på Tillväxtverket? Vad är ett EU-projekt? Vad är ett regionalfondsprojekt? Hur ansöker man om stöd från regionalfonden?

Läs mer

Genomförandeplan för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevård i Blekinge Län 2010

Genomförandeplan för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevård i Blekinge Län 2010 Genomförandeplan för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevård i Blekinge Län 2010 Olofström Sölvesborg INNEHÅLLSFÖRTECKNING Bakgrund...2 Syfte...2 Projektmål...2 Tidplan...2

Läs mer

Lernia Kompetensrapport 2014 En rapport om kompetensutmaningarna hos svenska arbetsgivare

Lernia Kompetensrapport 2014 En rapport om kompetensutmaningarna hos svenska arbetsgivare Lernia Kompetensrapport 2014 En rapport om kompetensutmaningarna hos svenska arbetsgivare 1 2 INNEHÅLL INLEDNING... 3 KOMPETENSUTVECKLING ÄR AFFÄRSKRITISKT... 5 UTEBLIVEN KOMPETENSUTVECKLING LEDER TILL

Läs mer

Investeringsfrämjande arbete i Eskilstuna kommun

Investeringsfrämjande arbete i Eskilstuna kommun Investeringsfrämjande arbete i Eskilstuna kommun - Om att skapa en ny näringslivspolitik - Jimmy Jansson (S), KSO Eskilstuna Kommun Vår nya strategi Då: Fokus nya företag Nu: Fokus befintliga företag

Läs mer

Protokoll 2(11)

Protokoll 2(11) Protokoll 2(11) Innehållsförteckning 120 Fastställande av föredragningslista 3 121 Regionala utvecklingsnämndens verksamhetsplan 2016 (RUN/874/2015) 4 122 Förlängning av avtal med Torsta AB (RUN/920/2015)

Läs mer

OLA AGERMARK NÄRINGSLIVSCHEF

OLA AGERMARK NÄRINGSLIVSCHEF OLA AGERMARK NÄRINGSLIVSCHEF Småland Business Region SBR: - Samverkansmodell för offentliga aktörer som jobbar med näringslivsutveckling. - Ursprung i nätverket för kommunernas näringslivsansvariga. -

Läs mer

Utvecklingsstrategi för Örebroregionen första uppföljningen 2012

Utvecklingsstrategi för Örebroregionen första uppföljningen 2012 Utvecklingsstrategi för Örebroregionen första uppföljningen 2012 Utgångspunkter Primärt syfte: Hur ligger regionen till i förhållande till målen i rusen? Bidrag till att bättre förstå regionens utveckling

Läs mer

Ansökningsomgång. Medel till utveckling av sociala innovationer eller affärsutveckling i arbetsintegrerande sociala företag

Ansökningsomgång. Medel till utveckling av sociala innovationer eller affärsutveckling i arbetsintegrerande sociala företag sista ansökningsdag 31 oktober 2012 Ansökningsomgång Medel till utveckling av sociala innovationer eller affärsutveckling i arbetsintegrerande sociala företag Bakgrund Tillväxtverket arbetar på många olika

Läs mer

Yttrande över remiss av motion (2016:75) om en hearing för ett bättre företagsklimat i Stockholm

Yttrande över remiss av motion (2016:75) om en hearing för ett bättre företagsklimat i Stockholm Arbetsmarknadsförvaltningen Utveckling- och utredningsstaben Tjänsteutlåtande Sida 1 (6) 2016-12-08 Handläggare Rebecka Hagman Telefon: 08-508 356 03 Till Arbetsmarknadsnämnden den 20 december 2016 Ärende

Läs mer