Å R S B E R Ä T T E L S E

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Å R S B E R Ä T T E L S E 2 0 1 3"

Transkript

1 Å R S B E R Ä T T E L S E

2 ÅRSBERÄTTELSE BUSINESS REGION ÖREBRO 3 Innehåll Om BRO Organisationsschema Business Region Örebro Om Business Region Örebro 3 Ett år präglat av organisering 4 Ekonomi 5 Business Region Örebro (BRO) är regionens samarbetsplattform för att hantera tillväxt och näringslivsfrågor. Proriteringar och aktiviteter Branschutveckling 6 Nyföretagarservice 7 Kompetensförsörjning 8 Investering och etablering 10 Kommunservice 12 Information och kommunikation 14 De målsättningar som återfinns i den regionala utvecklingsstrategin (RUS) är tänkta att förverkligas i projekt inom bland annat BRO. 10 KOMMUNER Projektets medlemmar är de 10 kommunerna Askersund, Hallsberg, Hällefors (ny medlem från 2014), Karlskoga, Laxå, Lekeberg, Lindesberg, Ljusnarsberg, Nora och Örebro. FINANSIERING Regionförbundet Örebro finansierar projektet till hälften. Resterande finansiering kommer från medlems -kommunerna med 10 kr/invånare, Örebro 20 kr/invånare. MÅLSÄTTNING Projektets övergripande målsättning är att fler startar företag i regionen, att fler företag etablerar sig i regionen och att fler befintliga företag växer. Målsättningen är att fler startar företag, att fler företag etablerar sig i regionen och att fler befintliga företag växer Business Region Örebro är organiserat efter 5 insatsområden: Branschutveckling Nyföretagande Kompetensförsörjning Investering och etablering Kommunservice Vidare finns även ett gemensamt informations- och kommunikations stöd för insatsområdena och ansvarig projektledare i Örebro kommuns näringslivsdirektör. ÅRSBERÄTTELSE Denna årsberättelse följer den organisatoriska uppbyggnad som projektet har och beskriver de insatser som gjorts under 2013 inom respektive insatsområde för att bidra till projektets övergripande målsättning. 10 kommuner i länet

3 4 ÅRSBERÄTTELSE BUSINESS REGION ÖREBRO ÅRSBERÄTTELSE BUSINESS REGION ÖREBRO 5 Ett år präglat av organisering Ekonomi Business Region Örebro gick med ett visst överskott 2013 efter att bland annat effektivitetsvinster uppnåtts när Logistikregionen gick upp i projektet. Även kostnaderna för systemstöd blev mindre då något nytt CRM-system inte upphandlades. Överskottet förs över till 2014 års budget. Stora insatser lades i början av året på att organisera projektet och säkerställa en mötes- och beslutsstruktur för ledningsgrupp bestående av regionens näringslivschefer och insatsområdesansvariga, styrgrupp bestående av kommundirektörerna och ägargrupp i form av politiskt ansvariga. Ledningsgruppen möttes varje månad under året, styrguppen varannan månad och ägargruppen två gånger. Under året införlivades också Logistikregionen i Business Region Örebro vilket bidrog till att stärka och tydliggöra Business Region Örebros roll som regionens samarbetsplattform för tillväxt- och näringslivsfrågor där logistik är en viktig bransch för regionen. Vidare arrangerades en s.k. BRO-byggardag för att ytterligare formera kommunerna kring en gemensam tillväxt- och näringslivsagenda. Analysföretaget Grufman Reje anlitades för att genomföra regionala och kommunala näringslivsstudier i samtliga av projektets medlemskommuner. Studierna är unika till sin omfattning och ger Business Region Örebro en gemensam bild över hur länet utvecklats de senaste 5 åren, vilket är en viktig kunskap för framtida prioriteringar och insatser. En informatör anställdes för att börja bygga upp en gemensam kommunikationsstruktur och gemensamma system upphandlades för regionens räkning. Idag har regionen ett gemensamt näringslivsregister via Upplysningscentralen (UC) och ett system som visar upp all ledig mark och lokaler i regionen (GIS-kartor). BRO ledningsgrupp 2013 har varit ett bra BRO-år, präglat av organisering och samverkan mot våra gemensamma mål Eva Lilja, Projektledare BRO BUDGET 2013 INTÄKTER Ingående balans Medlemskommunerna 10 kr/invånare Örebro kommun 20kr/invånare Regionförbundet Örebro TOTALT INTÄKTER: PERSONELLA RESURSER KOSTNADER Utbildningsmäklare Investering & Etablering Informatör KOSTNADER Systemstöd Marknadsföring, konferens Nyföretagarservice Besöksnäring Avancerad tillverkning Avgift till SBA Kompetensförsörjning Konsultstöd Investering & Etablering Resor samt omkostnader Oförutsedda utgifter TOTALT KOSTNADER: Tack vare samordnings vinster och av budgettekniska skäl överförs ca 1 mkr från 2013 till 2014

4 6 ÅRSBERÄTTELSE BUSINESS REGION ÖREBRO ÅRSBERÄTTELSE BUSINESS REGION ÖREBRO 7 Nyföretagarservice Almi hade under 2013 rollen som samordnare i Örebro län, med syfte att verka för en långsiktig utveckling av nyföretagandet i regionen. Uppdraget innefattade också att få till stånd rådgivning till nyföretagare i de kommuner i länet där det saknas andra aktörer samt att genomföra regelbundna träffar för aktörerna i länet. Under året genomfördes bland annat följande insatser: Enskild rådgivning med cirka 250 blivande eller nyblivna företagare. 250 blivande eller nyblivna företagare Arrangerande av informations/inspirationsseminarier om Starta eget tillsammans med Skatteverket i 5 av Business Region Örebros medlemskommuner. Flertalet besökare på dessa seminarier gick sedan vidare till enskild rådgivning. Branschutveckling Insatsområdet syftar till att finna samarbetsformer mellan det offentliga, akademin och företagen för gemensam utveckling. Örebroregionen har relativt få klusterformeringar vilket återfinns i många andra regioner. Under året genomfördes bland annat följande aktiviteter: ett strategiskt utvecklingsområde under devisen det ska vara lätt att vara gäst i Örebroregionen. Arrangerande av Starta eget kurser med 5 utbildningskvällar per kurs inom områdena jag som företagare och min idé, grundläggande ekonomi, budgetering, skatter och regler, marknadsföring och sälj och säljkanaler Deltagande på Starta eget mässa och andra aktiviteter under Global Entrepreneurship Week, bl.a. seminarium inom innovation samt ett inspirationsseminarium om erfarenheter från att starta företag i Sverige när man kommer från ett annat land. Arrangerande av aktörsträffar vid 6 tillfällen under 2013 med deltagande från de flesta nyföretagaraktörerna (Almi, Nyföretagarcentrum, Coompanion, Arbetsförmedlingen, Regionförbundet, Skatteverket, näringslivsansvariga m.m.). Verkade för att Örebroregionens Science Park blir den mötesplats där fler klusterformeringar kan bildas. Gav i uppdrag till Handelskammaren Mälardalen att genomföra en omfattande branschstudie av den avancerade tillverkningsindustrin för att identifiera utmaningar för fortsatt utveckling. Studien ligger till grund för fortsatta diskussioner med bl.a. Örebroregionens Science Park om att upprätta någon form av starkare bransch- eller klusterssamarbete. Gav i uppdrag till Örebrokompaniet att fortsatt sörja för att utbilda regionens besöksdestinationer i vad som är ett gott värdskap. Ett område som alltmer blivit Branschstudie ligger till grund för ett starkare bransch- eller klustersamarbete Bidrog till Regionförbundets arbete med en handlingsplan för besöksnäringen genom att delta på diverse regionala träffar och lämna synpunkter på remiss till handlingsplan. På BROs uppdrag arbetar Almi för en långsiktig utveckling av nyföretagarservicen i regionen

5 8 ÅRSBERÄTTELSE BUSINESS REGION ÖREBRO ÅRSBERÄTTELSE BUSINESS REGION ÖREBRO 9 Kompetensförsörjning Insatsområdet omfattar sju kompetensmäklare, som arbetar med strategisk kompetensförsörjning, varav tre finansieras av Business Region Örebro. Målsättningen är att regionens företag ska ha tillgång till arbetskraft med rätt kompetens, på kort och lång sikt. Behovet av att tänka strategiskt kring kompetensförsörjning uppstår bl.a. vid nyrekrytering, generationsväxling och kompetensutveckling av medarbetare. Under året genomfördes bland annat följande aktiviteter: Träffar med ett stort antal företag inom Business Region Örebros prioriterade branscher men också fördjupade kontakter med företagarorganisationer samt deltagande på företagsfrämjande arenor, för att diskutera behov och utmaningar kring kompetensförsörjning. Fler än 500 företag fick under året information om Business Region Örebros arbete och erbjudande. Bevakning av kompetensfrågorna i det regionala projektet Utveckling av grönare logistiktjänster. Utveckling av det lokala kompetensrådet i Lindesberg till ett bra forum för diskussioner med arbetsgivarna. Målsättningen är att regionens företag ska ha tillgång till arbetskraft med rätt kompetens, på kort och lång sikt Samarbete med Jobba i Västerås kring Arbetsmarknadskunskap, en metod som kan minska glappet mellan den faktiska arbetsmarknaden och ungdomarnas bild av den. Avslutande av två ESF-projekt för företag inom tillverkningsindustri samt besöksnäring. Projektet omfattade över 100 företag, 1400 personer, 700 enskilda utbildningsinsatser, utbildningstimmar och ca 300 olika utbildningsleverantörer. Under hösten följdes resultatet upp med mindre nätverksträffar för att utveckla företagssamverkan och fånga upp nya kompetensbehov. ESF PROJEKT FÖR 100 FÖRETAG Etablerade kontakt med ett projekt i Tyskland kring strategisk kompetensförsörjning i syfte att undersöka förutsättningar för ett utvecklat europasamarbete i kommande ESF-projekt. En ansökan om förstudiemedel är inskickat till Tillväxtverket. Medverkat till att 39 ansökningar om yrkeshögskoleutbildningar lämnats ifrån utbildningsanordnare i vårt län, flertalet finns inom Business Region Örebros prioriterade branscher. Antalet ansökningar är en ökning från föregående år. Samarbetat Inom projektet Tillväxttrainee med ett 40-tal företag. Tillväxttrainee bygger på att synliggöra dolda jobb i små- och medelstora tillväxtföretag, vilka matchas mot en presumtiv ny medarbetare. Projektet genomfördes i samarbete med Arbetsförmedlingen. Genomfört två parallella förstudier för att inventera möjligheter att utveckla nya lärlingsmodeller, bättre anpassade till företagens villkor och möjligheter. Avslutande av två ESF-projekt för företag inom tillverkningsindustri samt besöksnäring Prioriterade branscher var underleverantörer inom tillverkningsindustrin samt restauranger. Påbörjat ett fördjupat samarbete med gymnasieskolan, bl.a. för att stärka upp deras företagskontakter. Ett exempel är samverkan med eloch energiprogrammet, som planerar en utbildningsprofil mot IT-support. Kontakten har även utvecklats med Teknikcollege. Arrangerat fyra nätverksträffar för personalchefer i större företag i YH ANSÖKNINGAR 39 ST länet, bl.a. med tema Arbetsmarknadskunskap. TILLVÄXT TRAINEE 40 FÖRETAG Aktivt deltagande i den regionala Kompetensplattformens framtagande av en länsövergripande handlingsplan för strategisk kompetensförsörjning.

6 10 ÅRSBERÄTTELSE BUSINESS REGION ÖREBRO ÅRSBERÄTTELSE BUSINESS REGION ÖREBRO 11 Investering & Etablering Business Region Örebros investerings- och etableringsfrämjande arbete har fortsatt att utvecklas under året. Fokus har framför allt varit på att få till en regional presentation av ledig mark och lediga lokaler, handläggning av nationella och internationella förfrågningar, proaktivt arbete gentemot den norska marknaden samt att utveckla kontakterna med Business Sweden och Stockholm Business Alliance. Under året genomfördes bland annat följande aktiviteter: Planering och införande av det gemensamma programmet för lediga lokaler och ledig mark som Vitec/ Objektvision tillhandahåller. Fr.o.m. hösten 2013 presenteras Örebro Business Regions samtliga medlemskommuners erbjudande av lokaler och mark för näringslivet på ett för regionen enhetligt sätt på och Svarat på internationella förfrågningar från Stockholm Business Alliance och Business Sweden där Business Region Örebro erbjudit etableringslägen för Fokus under året har bl.a varit på proaktivt arbete gentemot den norska marknaden bl.a. ett testcenter inom fordonsindustrin, ett större datacenter/serveranläggning och ett produktions- och lagerföretag. Handlagt en rad nationella förfrågningar såsom etableringsläge för ett större nationellt företag samt etableringen av Örebro Truckstop. Flera stora etableringar har även landat och färdigställts i regionen under året, bl.a. centrallager och huvudkontor för Würth i Örebro, Post Nords nya brevterminal i Hallsberg samt Bulk Eiendoms byggnation av centrallager för XXL Sport & Vildmark. INTER- NATIONELLA FÖRFRÅGNINGAR Andra stora investeringar som handlades under året och som är på gång är bland annat Train Alliance och deras planer på en stor serviceoch underhållsanläggning för lok och vagnar i Hallsberg. Deltagit i mässor som Logistik och Transport i Göteborg och Nordic Rail/Future Transport i Jönköping. Fortsatt det påbörjade samarbetet med Business Sweden inom logistikområdet. Business Region Örebro är sedan ett år tillbaka med i ett särskilt investeringsfrämjande logistikprojekt som Business Sweden driver. Inlett arbetet med att locka norska investerare till vår region. Konsult för detta arbete har upphandlats och kartläggning och intervjuer av norska företag i regionen har genomförts. Vi har tagit fram en handlingsplan för marknadsarbetet och den första aktiviteten på den har genomförts, ett deltagande på Transport og Logistikk i Oslo i slutet av oktober. Deltagit i mässor som Logistik och Transport i Göteborg & Nordic Rail Future Transport i Jönköping Deltagit i ett förberedande samtal med Business Sweden när det gäller utvecklingsområdet Bioekonomi, ett investeringsfrämjande arbete som riktar sig mot skogssektorn. Samtalen har lett till de första kontakterna med branschnätverket Paper Province, som förutom Värmlandsföretag även omfattar företag i Örebro län. GEMENSAMT SYSTEM FÖR VISNING AV LEDIG MARK & LOKALER SAMARBETE MED BUSINESS SWEDEN

7 12 ÅRSBERÄTTELSE BUSINESS REGION ÖREBRO ÅRSBERÄTTELSE BUSINESS REGION ÖREBRO 13 RESULTAT KOMMUN RANKING Askersund Hallsberg Hällefors Karlskoga Laxå Lekeberg 3 74 Ingen mätning Lindesberg 7 58 Ingen mätning Ljusnarsberg Nora Örebro Kommunservice BUSINESS REGION ÖREBRO Vartannat år genomför kommunerna inom Business Region Örebro en service- undersökning som baseras på de faktiska ärenden som företag har haft med kommunen inom 5 olika myndighetsområden. 4 SERVICE SEMINARIUM Serviceundersökningen fångar upp synpunkter och identifierar möjliga förbättringsområden. Tanken är att löpande följa upp hur kommunens service till näringslivet utvecklas genom ett Nöjd-Kund-Index (NKI). Den största händelsen för området är att Serviceundersökningen genomfördes under våren Samtliga kommuner i Business Region Örebro deltog i denna mätning. Resultatet för regionen var mycket bra. ÖKAT NKI Sedan mätningen 2011 har kommunerna inom Business Region Örebro ökat sitt NKI med 3 enheter, från vilket är ett bra resultat över medelvärde för samtliga 190 kommuner i mätningen. 5 av kommunerna har ett resultat över 70 vilket är att betrakta som mycket bra. BÄST RESULTAT Bäst resultat i regionen får Laxå, Askersund och Lekeberg. Den största ökningen står Ljusnarsberg för som ökar med hela 14 enheter mellan Under året genomfördes bland annat följande aktiviteter: Genomfört 2 omgångar av samspelet med företagen i Örebro samt i södra delen av regionen. Genomfört 4 serviceseminarium med handläggare, politiker och chefer från de olika myndighetsområden som mäts i Insikt. Totalt deltog ca 100 personer från hela regionen. Deltagit i ett nationellt arbete för regelförenkling, det s.k. Dukat-projektet (SKL och Linköpings universitet). Delaktig i att arbeta fram en SIS standard för företagslots. Genomfört fördjupade diskussioner om en gemensam regionportal för de olika myndighetsområdena. BRO ÖKADE MED 3 ENHETER Serviceundersökningen Insikt genomfördes under våren Resultatet var bra.

8 14 ÅRSBERÄTTELSE BUSINESS REGION ÖREBRO ÅRSBERÄTTELSE BUSINESS REGION ÖREBRO 15 Under året genomfördes bland annat följande aktiviteter: Skapat en plattform för den interna kommunikationen genom BRO Intranät. Intranätet ökar och förbättrar den interna kommunikationen och stärker samarbetet och engagemanget för de som är operativa i projektet, över kommungränser och mellan insatsområden. WWW. BUSINESSREGION OREBRO.SE Objektvision för en gemensam lösning för BRO webbplats och separata lösningar för varje enskild kommun (kartorna visas på alla kommuners webbplatser). Informationsmöten för privata fastighetsägare i alla kommuner har genomförts. Genomfört införandet av ett gemensamt företagsregister (UC) på BRO webbplats och på samtliga BRO kommuners webbplatser. UC utvecklade på BROs initiativ Deltagit på Promotionbåten den 6-7 oktober Vi ställde ut på kontakttorget, och höll ett välbesökt seminarium, på temat Business Region Örebros Intranät publicerades i juli Just nu är vi 43 användare. Information & Kommunikation Under året har stora resurser lagts på att skapa en fungerande kommunikationsstruktur med stabila plattformar för att framförallt stärka den interna men även den externa kommunikationen och att förbättra samarbetet mellan kommunerna och insatsområdena. Detta har bl.a. gjorts genom skapandet av ett Intranät med diskussionsforum och en extern webbplats. LEDIG MARK & FÖRETAGSREGISTER Stora insatser har också lagts på delprojekten för gemensamma verktyg för att visa ledig mark och lediga lokaler samt det gemensamma företagsregistret. Lösningarna finns såväl på BROs webbplats som på kommunernas egna webbplatser. Delprojektledare har varit kommunikationsansvarig för BRO och det har varit ca 30 personer (internt i alla kommuner) involverade i projekten. Projekten har fungerat mycket bra och är utmärkta exempel på ett gott samarbete över kommungränserna med såväl, praktisk, organisatorisk som ekonomisk vinning. Delprojekten har fungerat mycket bra och är utmärkta exempel på ett gott samarbete över kommungränserna med såväl, praktisk, organisatorisk som ekonomisk vinning. Intranätet är webbaserat, och kan nås av alla oavsett kommuntillhörighet. Här finns styrdokument, mallar, protokoll, logotyper etc. och ett socialt forum för diskussion. Arbetsgrupper har möjlighet att skapa egna forum. Just nu är vi 43 användare av Intranätet. publicerades i juli Skapat en plattform för den externa kommunikationen genom BRO webbplats. Webbplatsen visar på ett lättillgängligt sätt besökaren vad Business Region Örebro är och vilka insatsområden vi arbetar inom men framförallt vad regionen har att erbjuda och vilka tjänster man återfinner inom BRO. publicerades i december Gemensam lösning med interaktiva kartor för att visa ledig mark och lediga lokaler, såväl kommunens som privata fastighetsägares. Ett avtal tecknades med Vitec och funktionen att visa samtliga kommuners register i en vy, och ett förmånligt avtal kunde tecknas av de 3 kommuner som ej var kunder hos UC. Genomfört 2 utbildningar i samarbete med UC i Webbselect (verktyg för att göra urval på företag/ branscher/områden, ta kreditupplysningar mm) Utbildningarna genomfördes i juni 2013 och totalt deltog 17 personer från 8 kommuner. GRAFISK PROFIL Tagit fram en grafisk profil och logotyp som fasades in under senare delen av Tagit fram material som mallar för Word och PowerPoint, presentationer, trycksaker, rollups. Det går bra för Örebroregionen. Påbörjat förstudie och behovsanalys av CRM system. FÄRGER

9 BUSINESS REGION ÖREBRO E:

Utvecklingsområde 1. Kunskap och kompetens. Välkomna!

Utvecklingsområde 1. Kunskap och kompetens. Välkomna! Utvecklingsområde 1 Kunskap och kompetens Välkomna! Workshop Kunskap och kompetens Introduktion av Peter Morfeldt Vart ska vi och vad gör vi för att nå målen, inom kunskapslyft barn och unga (5 min) Presentation

Läs mer

Yh Mälardalen. Örebroregionen. Sörmland. Västmanland. En huvudprojektledare samt en delprojektledare i varje län

Yh Mälardalen. Örebroregionen. Sörmland. Västmanland. En huvudprojektledare samt en delprojektledare i varje län Yh Mälardalen Örebroregionen En huvudprojektledare samt en delprojektledare i varje län Västmanland Sörmland Samarbete mellan tre län inom ramen för ett regionalfondsprojekt under 3 år Historik Yh Mälardalen

Läs mer

Det här är regionförbundet örebro

Det här är regionförbundet örebro Det här är regionförbundet örebro BORLÄNGE LJUSNARSBERG Tolv kommuner i hjärtat av Sverige Våra medlemmar är Örebro läns landsting och kommunerna Askersund, Degerfors, Hallsberg, Hällefors, Karlskoga,

Läs mer

Kompetensberedningens handlingsplan underlag för inriktningsbeslut

Kompetensberedningens handlingsplan underlag för inriktningsbeslut TJÄNSTESKRIVELSE Datum 2014-10-20 Dnr Kompetensberedningens handlingsplan underlag för inriktningsbeslut Bakgrund Regionstyrelsen beslöt vid sammanträdet 2013-02-14 att tillsätta en beredning för kompetensfrågor

Läs mer

bra kontakter för företagare och innovatörer i Örebroregionen

bra kontakter för företagare och innovatörer i Örebroregionen bra kontakter för företagare och innovatörer i Örebroregionen Funderar du på att starta eget? Är du företagare eller bär du på en idé som du vill diskutera? Här har vi samlat bra kontakter till aktörer

Läs mer

Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt

Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt Protokoll Ks 181/2015 Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt Datum: 2015-04-21 Klockan: 09.00 11.10 Plats: Dialogen, Rådhuset Närvarande ledamöter Lennart Bondeson (KD) 26-29 Lena Baastad

Läs mer

Direktiv för regionstyrelsens kompetensberedning 2015-2018

Direktiv för regionstyrelsens kompetensberedning 2015-2018 D a t u m D n r 2015-01-15 15-001 Regionstyrelsen Direktiv för regionstyrelsens kompetensberedning 2015-2018 Bakgrund Människors kunnande och kraft bygger Sörmland. En bättre matchning mellan arbetsgivarnas

Läs mer

för företagare och innovatörer i örebroregionen 2015

för företagare och innovatörer i örebroregionen 2015 bra kontakter för företagare och innovatörer i Örebroregionen 2015 Funderar du på att starta eget? Är du företagare eller bär du på en idé som du vill diskutera? Här har vi samlat bra kontakter till aktörer

Läs mer

Dnr 03/18 HANDLINGSPLAN. Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-14, 50

Dnr 03/18 HANDLINGSPLAN. Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-14, 50 Dnr 03/18 HANDLINGSPLAN 2004 2007 Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-14, 50 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING... 2 1. Insatsområde: Leva, bo och flytta till... 3 1.1 Boende... 3 1.2 Kommunikationer... 3

Läs mer

INSIKT. 8 av 10. företag. en SERVICEmätning av kommunens företagskontakter

INSIKT. 8 av 10. företag. en SERVICEmätning av kommunens företagskontakter Inbjudan att delta i en undersökning om företagens upplevelse av din kommuns service 8 av 10 företag har någon gång kontakt med kommunen. INSIKT en SERVICEmätning av kommunens företagskontakter En undersökning

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR VERKSAMHETSÅRET 2014

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR VERKSAMHETSÅRET 2014 VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR VERKSAMHETSÅRET 2014 HANDELSKAMMAREN VÄRMLAND SERVICE AB ETT ÅR SOM RUSTAT FÖR FRAMTIDEN 2014 var ett bra år, sett till både verksamhet och resultat. De aktiviteter och förändringar

Läs mer

Invandrarkvinnor som en resurs för framtidens kompetensförsörjningsbehov inom vård och omsorg

Invandrarkvinnor som en resurs för framtidens kompetensförsörjningsbehov inom vård och omsorg Invandrarkvinnor som en resurs för framtidens kompetensförsörjningsbehov inom vård och omsorg Förord BIIA resurscentrum vill skapa ökade förutsättningar för människor som idag står utanför arbetsmarknaden

Läs mer

UTKAST. Innehållsförteckning. Handling för tillväxt... 2

UTKAST. Innehållsförteckning. Handling för tillväxt... 2 Innehållsförteckning Handling för tillväxt... 2 1. Boendet - Leva, bo och flytta till... 3 1.1 Boende...3 1.2 Kommunikationer...3 1.3 Attityder...4 1.4 Fritid/Kultur...4 1.5 Öppnare landskap/naturvård...4

Läs mer

entreprenörskap och innovation varmt välkommen 11-15 nov 2013 fri entré Billy Bergåker Kerstin Gunnarsson Liselotte Eriksson Dahl

entreprenörskap och innovation varmt välkommen 11-15 nov 2013 fri entré Billy Bergåker Kerstin Gunnarsson Liselotte Eriksson Dahl entreprenörskap och innovation LYFTer NÄRINGSLIVET varmt välkommen 11-15 nov 2013 fri entré Liselotte Eriksson Dahl Billy Bergåker Kerstin Gunnarsson Cecilia Hetrz Petra Mede Mikael Melitshenko Mia Spendrup

Läs mer

Nu bildar vi nya Region Örebro län

Nu bildar vi nya Region Örebro län Nu bildar vi nya Region Örebro län LJUSNARSBERG HÄLLEFORS Bra ska bli bättre med ny regionorganisation KARLSTAD 50 LINDESBERG NORA KARLSKOGA E18 ÖREBRO DEGERFORS LEKEBERG KUMLA LAXÅ HALLSBERG ASKERSUND

Läs mer

Fler jobb och fler i jobb. Eskilstunas handlingsplan för näringsliv och arbete

Fler jobb och fler i jobb. Eskilstunas handlingsplan för näringsliv och arbete Fler jobb och fler i jobb Eskilstunas handlingsplan för näringsliv och arbete Så skapar vi fler jobb i Eskilstuna Eskilstuna växer, har en ung befolkning och tillhör landets starkaste tillväxtregioner.

Läs mer

WORKSHOP II REGIONAL KOMPETENSPLATTFORM ULRIKA EKSTRÖM

WORKSHOP II REGIONAL KOMPETENSPLATTFORM ULRIKA EKSTRÖM WORKSHOP II REGIONAL KOMPETENSPLATTFORM ULRIKA EKSTRÖM INNEHÅLL 01 Nulägesbild 02 03 04 Behov och nytta (förväntningar på resultat) Presentation - gruppdiskussion Kaffe Målgrupp 05 Form och innehåll 06

Läs mer

Informations- policy. Falköpings kommun

Informations- policy. Falköpings kommun Informations- policy Falköpings kommun 1 Informationspolicyn består av två delar. En del som allmänt beskriver informationsarbetet och informationsenhetens roll samt ett styrdokument med övergripande mål,

Läs mer

Stockholm Business Alliance, SBA, har skickat ett avtal för perioden 2016-2020 och erbjuder Österåkers kommun till fortsatt partnerskap.

Stockholm Business Alliance, SBA, har skickat ett avtal för perioden 2016-2020 och erbjuder Österåkers kommun till fortsatt partnerskap. Tjänsteutlåtande O Öste zs. Näringslivs- och utvecklingsenheten Lotta Holmgren, näringslivschef Datum 2015-03-18 Dnr KS 2015/0134 Till Kommunstyrelsen Partnerskap i Stockholm Business Alliance (SBA) Sammanfattning

Läs mer

FÖRSTUDIE KOMPETENSUTVECKLING FÖR TILLVÄXT Inom Regionalfonden Nuts 2 områden Östra Mellansverige

FÖRSTUDIE KOMPETENSUTVECKLING FÖR TILLVÄXT Inom Regionalfonden Nuts 2 områden Östra Mellansverige SLUTRAPPORT 2008-09-23 Sören Johansson FÖRSTUDIE KOMPETENSUTVECKLING FÖR TILLVÄXT Inom Regionalfonden Nuts 2 områden Östra Mellansverige Period: 2008-01-01 2008-06-30 Projektorganisation Projektägare:

Läs mer

rätt kompetens arbetslivskopplingbetyg Kompetensbehovet inom transport och logistik studiemedel en kompetensbehovsöversyn examen efterfrågan

rätt kompetens arbetslivskopplingbetyg Kompetensbehovet inom transport och logistik studiemedel en kompetensbehovsöversyn examen efterfrågan examensarb sanordnare kvalificerad rätt kompetens arbetslivskopplingbetyg LIA jobb lärande i arbete böcker entreprenö Kompetensbehovet inom transport och logistik försörjning studiemedel en kompetensbehovsöversyn

Läs mer

En väl fungerande arbetsmarknad gynnar individen, välfärden, företag, kommuner, regioner och staten.

En väl fungerande arbetsmarknad gynnar individen, välfärden, företag, kommuner, regioner och staten. I Örebro län saknade 11 455 människor ett jobb att gå till i juli 2014. Samtidigt uppgav 56 procent av arbetsgivarna i länet att det är svårt att rekrytera Arbete åt alla och full sysselsättning är en

Läs mer

Resultatmål Nr Aktivitet Aktivitetsmål Ansvar Målgrupp Uppföljning/ utvärdering Internt Antal underlag över. som finns och arbetsmarknadens

Resultatmål Nr Aktivitet Aktivitetsmål Ansvar Målgrupp Uppföljning/ utvärdering Internt Antal underlag över. som finns och arbetsmarknadens Aktivitets- och kommunikationsplan för Länsgrupp kompetensplattform Konkretisering av länsgruppens uppdrag som beslutades av styrgruppen för Kompetensplattform Västerbotten den 17 november 2011. A: Ta

Läs mer

Avtal om fortsatt Näringslivspolitiskt samarbete med Stockholm Business Alliance (SBA)

Avtal om fortsatt Näringslivspolitiskt samarbete med Stockholm Business Alliance (SBA) KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Datum Diarienummer Lars Ingeberg 2015-05-11 KSN-2015-0662 Kommunstyrelsen Avtal om fortsatt Näringslivspolitiskt samarbete med Stockholm Business Alliance (SBA) Förslag

Läs mer

olo/ i or SOLLENTUNA ^SSSST^J i FÖRFATTNINGSSAMLING f Vtoom Näringslivsstrategi för Sollentuna kommun Innehållsförteckning

olo/ i or SOLLENTUNA ^SSSST^J i FÖRFATTNINGSSAMLING f Vtoom Näringslivsstrategi för Sollentuna kommun Innehållsförteckning SOLLENTUNA ^SSSST^J i FÖRFATTNINGSSAMLING f Vtoom olo/ i or 3Ö för Sollentuna kommun Antagen av fullmäktige 2013-xx-xx Innehållsförteckning 1 Inledning 2 1.1 EU strategiskt läge i en stark region 2 1.2

Läs mer

Möjligheter och utmaningar för framtidens kompetensförsörjning Lokal prognos för kommunerna Karlskoga och Degerfors

Möjligheter och utmaningar för framtidens kompetensförsörjning Lokal prognos för kommunerna Karlskoga och Degerfors Presentation av rapporten Möjligheter och utmaningar för framtidens kompetensförsörjning Lokal prognos för kommunerna Karlskoga och Degerfors Rapporten presenterades för arbetsgivare, pp p g, utbildningsmäklare

Läs mer

Kort rapport om arbetsgruppen för jämställdhets arbete under 2009 till Landsbygdsnätverkets hemsida.

Kort rapport om arbetsgruppen för jämställdhets arbete under 2009 till Landsbygdsnätverkets hemsida. Kort rapport om arbetsgruppen för jämställdhets arbete under 2009 till Landsbygdsnätverkets hemsida. Följande personer har deltagit i arbetsgruppen Jessica Hagård, SJV, Landsbygdsnätverkets kansli Roland

Läs mer

Näringslivsrådet Mötesprotokoll 2012-12-20

Näringslivsrådet Mötesprotokoll 2012-12-20 Tid och plats: den 20 december 2012 kl 15.00-17.00 på Ekebyhovs slott Närvarande: Ingemar Hertz (M), ordförande Carina Braun (M) Gunnar Pihl (FP) Sivert Åkerljung ( KD) Lars Holmström (S) Joakim Becker,

Läs mer

Vi hjälper näringslivet i Östra Göinge att växa

Vi hjälper näringslivet i Östra Göinge att växa Vi hjälper näringslivet i Östra Göinge att växa Östra Göinge har en stark tradition av småföretag och industriproduktion. Vi har ett strategiskt läge i nordöstra Skåne med närhet till flera större städer,

Läs mer

Vad är Entrepreneur Sthlm? Varför?

Vad är Entrepreneur Sthlm? Varför? Vad är Entrepreneur Sthlm? Entrepreneur Sthlm är ett gemensamt initiativ av Länsstyrelsen i Stockholms län, ALMI Företagspartner Stockholm, Innovationsbron och Stockholm Business Region Development. Satsningen

Läs mer

Inspel från Social Entrepreneurship Network

Inspel från Social Entrepreneurship Network Inspel från Social Entrepreneurship Network Sven Bartilsson Coompanion Eva Carlsson, Tillväxtverket Anna-Lena Wettergren Wessman, ESF-rådet Vad kan/bör vi lära av Social entrepreneurship network Social

Läs mer

~SALA 1 ~ KOMMUN Dl aga

~SALA 1 ~ KOMMUN Dl aga ~SALA 1 ~ KOMMUN Dl aga ::s 2015/29/1 1 (1) 2015-04-14 JENNY NOLHAGE DIREKT: 0224-74 70 10 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING Partnerskapet Stockholm Business Alliance 2016-2020 Hösten 2014 fattades beslutet

Läs mer

Strukturer för tillväxtarbete med ett rumsligt perspektiv

Strukturer för tillväxtarbete med ett rumsligt perspektiv Projektbeskrivning: Strukturer för tillväxtarbete med ett rumsligt perspektiv 1. Sammanfattande projektidé Syftet med projektet är att undersöka hur samspelet mellan det regionala tillväxtarbetet och det

Läs mer

Möjligheter och utmaningar för framtidens kompetensförsörjning Lokal prognos för kommunerna Kumla, Lekeberg och Örebro

Möjligheter och utmaningar för framtidens kompetensförsörjning Lokal prognos för kommunerna Kumla, Lekeberg och Örebro Presentation av rapporten Möjligheter och utmaningar för framtidens kompetensförsörjning Lokal prognos för kommunerna Kumla, Lekeberg och Örebro Rapporten presenterades för arbetsgivare, pp p g, utbildningsmäklare

Läs mer

norrstyrelsen Informationsfrågor vid bildandet av Region Norrland etapp 2

norrstyrelsen Informationsfrågor vid bildandet av Region Norrland etapp 2 norrstyrelsen rapport 2009: 32 Informationsfrågor vid bildandet av Region Norrland etapp 2 Förord Norrstyrelsen har bildats för att förbereda sammanslagningen av landstingen i Norrbottens, Västerbottens

Läs mer

5000 registrerade företag 60 procent är enmansföretag 85 procent har färre än 10 anställda Cirka 21 500 arbetstillfällen

5000 registrerade företag 60 procent är enmansföretag 85 procent har färre än 10 anställda Cirka 21 500 arbetstillfällen Näringslivet i Järfälla idag 5000 registrerade företag 60 procent är enmansföretag 85 procent har färre än 10 anställda Cirka 21 500 arbetstillfällen Branscher Företagstjänster, parti- och detaljhandel

Läs mer

Samhällsentreprenörskap och sociala innovationer i region Jönköpings län

Samhällsentreprenörskap och sociala innovationer i region Jönköpings län Tjänsteskrivelse 2015-03-25 Regionledningskontoret Nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet Samhällsentreprenörskap och sociala innovationer i region Jönköpings län Förslag till beslut Samhällsentreprenörskap

Läs mer

Näringslivsplan för Trosa kommun 2015 2018

Näringslivsplan för Trosa kommun 2015 2018 Näringslivsplan för Trosa kommun 2015 2018 Fastställd av Kommunstyrelsen 2015-05-13, 56, dnr KS 2015/65 Dokumentkategori: Styrdokument Dokumenttyp: Plan/ Handlingsplan Näringslivsarbetet i Trosa kommun

Läs mer

Hallands sommarlovsentreprenörer. Projektnamn. Projektidé. Bakgrund. Hallands sommarlovsentreprenörer

Hallands sommarlovsentreprenörer. Projektnamn. Projektidé. Bakgrund. Hallands sommarlovsentreprenörer Hallands sommarlovsentreprenörer Projektnamn Hallands sommarlovsentreprenörer Projektidé Att ta konceptet sommarlovsentreprenör till Halland och tillsammans med kommuner, lokala näringsidkare och föreningar

Läs mer

Näringslivsstrategi i Nyköping 2014-2017. Framtagen av näringslivet i samverkan med Nyköpings kommun

Näringslivsstrategi i Nyköping 2014-2017. Framtagen av näringslivet i samverkan med Nyköpings kommun Näringslivsstrategi i Nyköping 2014-2017 Framtagen av näringslivet i samverkan med Nyköpings kommun Antagen av kommunstyrelsen 24 mars 2014 2/5 Innehållsförteckning Målbild 2017... 3 Kvantitativa övergripande

Läs mer

Länsplan för Västmanland Delprojekt 3

Länsplan för Västmanland Delprojekt 3 Länsplan för Västmanland Delprojekt 3 Uppdraget för delprojekt 3 Syfte: att utveckla en plan för målinriktade och strategiskt långsiktiga insatser i hela länet för att samordna och matcha arbetslivets

Läs mer

Kick-off Regelförenklingsarbetet

Kick-off Regelförenklingsarbetet Kick-off Regelförenklingsarbetet Växjö 30 31 augusti 2010 Resultat från Work shop 2. Texten från de Mind Maps som skapades. Se även bifogade bilder i Power Point över respektive Mind Map. 1. Hur kan/bör

Läs mer

örebroregionen innovation & entreprenörskap varmt välkommen 17-23 nov 2014 fri entré Sveriges bredaste event inom innovation & entreprenörskap

örebroregionen innovation & entreprenörskap varmt välkommen 17-23 nov 2014 fri entré Sveriges bredaste event inom innovation & entreprenörskap LYFTer innovation & entreprenörskap örebroregionen varmt välkommen 17-23 nov 2014 fri entré Anette Valdemarsson Richard Tellström Camilla Ljunggren Marie Dahlgren Anders Johansson Elisabeth Thand Ringkvist

Läs mer

Verksamhetsplan Näringsliv 2013

Verksamhetsplan Näringsliv 2013 Verksamhetsplan Näringsliv 2013 Kommunikation/marknadsföring Företagsbesök Regelbundna kontakter mellan kommunledning och Hörbys näringsliv ska äga rum i syfte att utveckla goda relationer och utökad samverkan.

Läs mer

Förenklad förstudie och samarbetsförslag

Förenklad förstudie och samarbetsförslag Tjänsteskrivelse -02-21 KFN 2013.0096 Handläggare: Annelie Henriksson Förenklad förstudie och samarbetsförslag Sammanfattning Arbetet med införande av e-arkiv i Karlskoga kommun har påbörjats under hösten

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Byggsamverkan Kronoberg 2013

Verksamhetsberättelse för Byggsamverkan Kronoberg 2013 Dnr 11/0285 Verksamhetsberättelse för Byggsamverkan Kronoberg 2013 Byggsamverkan Kronoberg är ett samverkansuppdrag, inom byggförvaltningsområdet, mellan samtliga kommuner i Kronobergs län och Regionförbundet

Läs mer

Årsredovisning verksamheter 2013. Näringsliv

Årsredovisning verksamheter 2013. Näringsliv Årsredovisning verksamheter 2013 Näringsliv Näringsliv, Årsredovisning verksamheter 2013 2(8) 1 VERKSAMHETSOMRÅDE Verksamhetområdet för näringslivseneheten omfattar till största delen stöd till befintliga

Läs mer

ANALYS AV NÄRINGSLIVET I ÖREBRO KOMMUN 2008-2013. Jan Fineman Håkan Wolgast Magnus Johansson 20150305

ANALYS AV NÄRINGSLIVET I ÖREBRO KOMMUN 2008-2013. Jan Fineman Håkan Wolgast Magnus Johansson 20150305 ANALYS AV NÄRINGSLIVET I ÖREBRO KOMMUN 2008-2013 Jan Fineman Håkan Wolgast Magnus Johansson 20150305 ANDRA BOLAGSFORMER REGION ÖREBRO 2 2015-03-06 BISNODE 2015 ANDRA BOLAGSFORMER LÄNET Länet som helhet

Läs mer

Protokoll REGIONSTYRELSEN 2014 12 18

Protokoll REGIONSTYRELSEN 2014 12 18 REGIONSTYRELSEN 2014 12 18 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 85 Aktuell information... 5 86 Utökad medfinansiering av Skolkommunsatsning Delprojekt 1, dnr 14-160... 6 87 Egenfinansiering av Regional Turismutveckling

Läs mer

Dokumentation från Sjöbo och Ystad kommuns Arbetsmarknadsnämndens möte 20051212

Dokumentation från Sjöbo och Ystad kommuns Arbetsmarknadsnämndens möte 20051212 Dokumentation från Sjöbo och Ystad kommuns Arbetsmarknadsnämndens möte 20051212 1 Deltagarförteckning arbetsmarknadsnämnden Stefan Lundgren Ordförande Sjöbo Kommun, kommunalråd Bo Nilsson Sjöbo Kommun

Läs mer

Utvecklingsstrategi för Örebroregionen

Utvecklingsstrategi för Örebroregionen Utvecklingsstrategi för Örebroregionen Sveriges demografiska mittpunkt Cirka 280 000 invånare Gränsar till 6 andra län Delar av 5 stift Örebro län ett län, men 6 landskap Närke, Västmanland, Värmland,

Läs mer

Rapport 2015:08 Datum: 2015-05-20 Bisnode. Analys av näringslivet i Örebro län

Rapport 2015:08 Datum: 2015-05-20 Bisnode. Analys av näringslivet i Örebro län Rapport 2015:08 Datum: 2015-05-20 Bisnode Analys av näringslivet i Örebro län Analys av näringslivet i Örebro län Jan Fineman Håkan Wolgast Magnus Johansson Bisnode 2015-05-20 Dnr: 15RS2760 Förord En förutsättning

Läs mer

TVG Handlingsplan 2015

TVG Handlingsplan 2015 TVG Handlingsplan 2015 Handlingsplan 2015 Innehållsförteckning 1. Inledning s. 3 2. Ändamål s. 3 3. Schema över Tillväxtgruppens verksamhet 2015 s. 4 4. Verksamhetsområden s. 5 4.1. Nyföretagande s. 6

Läs mer

Handlingsplan Förbättrad service till näringslivet i Bengtsfors kommun

Handlingsplan Förbättrad service till näringslivet i Bengtsfors kommun Kommunledningskontoret Sofia Magnusson, 0531-526003 sofia.magnusson@bengtsfors.se POLICY 2015-06-10 Antagen av Kommunfullmäktige 2015.407.140 KS 162/2015 1(5) Handlingsplan Förbättrad service till näringslivet

Läs mer

Länsövergripande regionalt Vård- och Omsorgscollege

Länsövergripande regionalt Vård- och Omsorgscollege MISSIV 2015-02-26 RJL2015/221 Kommunalt forum Länsövergripande regionalt Vård- och Omsorgscollege Ledningsgruppen för samverkan Region Jönköpings län och kommun överlämnar bilagd skrivelse till Kommunalt

Läs mer

innovationer och entreprenörskap

innovationer och entreprenörskap The Heart of Sweden logotype PANTONE 382 innovationer och entreprenörskap Regional handlingsplan för örebroregionen regional handlingsplan för innovationer och entreprenörskap 2012-2013 1 Att göra! Innehåll

Läs mer

KL s Erhvervskonference Aarhus

KL s Erhvervskonference Aarhus Olle Zetterberg CEO Stockholm Business Region KL s Erhvervskonference Aarhus 2015-08-24 Stockholm Business Alliance (SBA) Ett långsiktigt, regionalt samarbete för att attrahera utländska etableringar och

Läs mer

VERKSAMHETS BERÄTTELSE 2010 HIGH VOLTAGE VALLEY

VERKSAMHETS BERÄTTELSE 2010 HIGH VOLTAGE VALLEY VERKSAMHETS BERÄTTELSE 2010 HIGH VOLTAGE VALLEY Organisation Påbörjande av framtagning av handlingsdokument för hur High Voltage Valley ska arbeta strategiskt inom områdena; Genus- och jämställdhet, kunskapsoch

Läs mer

UNGDOMSSTYRELSENS UTVECKLINGSINSATSER

UNGDOMSSTYRELSENS UTVECKLINGSINSATSER UNGDOMSSTYRELSENS UTVECKLINGSINSATSER FÖR EN KUNSKAPSBASERAD KOMMUNAL UNGDOMSPOLITIK BUDGETÅRET 2011 UNGDOMSSTYRELSENS UTVECKLINGSINSATSER för en kunskapsbaserad kommunal ungdomspolitik BUDGETÅRET 2011

Läs mer

Kan en kommun vara intermediär?

Kan en kommun vara intermediär? Kan en kommun vara intermediär? Vad krävs i så fall för att lärcentra eller annan offentlig verksamhet ska kunna axla rollen som kvalificerad utbildningsmäklare, pedagogisk motor och konceptbyggare för

Läs mer

INFORMATION. Samordningsenheten Lina Andersson 2014-05-19. Dnr 3.2.17-2297 13

INFORMATION. Samordningsenheten Lina Andersson 2014-05-19. Dnr 3.2.17-2297 13 INFORMATION Samordningsenheten Lina Andersson 2014-05-19 Dnr 3.2.17-2297 13 Strukturen för landsbygdsprogrammet 2014-2020 Landsbygdsprogrammet får en helt ny struktur jämfört med det förra landsbygdsprogrammet.

Läs mer

Affärsplan NyföretagarCentrum Jämtland

Affärsplan NyföretagarCentrum Jämtland Affärsplan NyföretagarCentrum Jämtland 2014 Innehållsförteckning 1. Bakgrund 2. Organisation 3. Vision 4. Affärsidé 5. Marknad och andra aktörer 6. Verksamhet 6.1 Kommuner 6.2 Rådgivare 6.3 Rådgivning

Läs mer

KS Ärende 19. Karlskoga Engineering Cluster Projekt

KS Ärende 19. Karlskoga Engineering Cluster Projekt KS Ärende 19 Karlskoga Engineering Cluster Projekt Tjänsteskrivelse 2014-11-08 KS 2014.0000 Handläggare: Kommunstyrelsen Projekt KEC Karlskoga Engineering Cluster g:\kansliavdelningen\ks\kallelser\ks 2014-11-24\tjänsteskrivelse

Läs mer

Verksamhetsplanering 2008

Verksamhetsplanering 2008 Näringslivskontoret 070926 Verksamhetsplanering 2008 Inledning Under 2007 har näringslivskontorets nya organisation etablerats. Kontoret har det löpande ansvaret för näringslivsfrågor, inklusive turismsamordning

Läs mer

Ökad attraktivitet och marknadsföring av Kalmar län

Ökad attraktivitet och marknadsföring av Kalmar län Ökad attraktivitet och marknadsföring av Kalmar län Förslag till handlingsplan för ökad inflyttning till länet och ett gott mottagande av de som flyttar hit. Bakgrund Lokal/regional attraktivitet Förslag

Läs mer

Remissvar Örebro län

Remissvar Örebro län Remissvar Örebro län Fakta 17 remissinstanser; Regionförbundet, Länsstyrelsen, Landstinget, USÖ Örebro universitet, Örebro, Lekeberg, Karlskoga, Degerfors Hallsberg, Kumla, Laxå, Askersund, Nora, Lindesberg,

Läs mer

Möjligheten att etablera en återkommande, internationell konferens med fokus på social hållbarhet

Möjligheten att etablera en återkommande, internationell konferens med fokus på social hållbarhet Möjligheten att etablera en återkommande, internationell konferens med fokus på Upprättad Datum: Version: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: 2014-11-04 1.0 Marie Holmberg Stadskontoret Näringslivsavdelningen

Läs mer

E N U N D E R S Ö K N I N G B L A N D N Y F Ö R E T A G A R E O C H E T A B L E R A D E F Ö R E T A G A R E

E N U N D E R S Ö K N I N G B L A N D N Y F Ö R E T A G A R E O C H E T A B L E R A D E F Ö R E T A G A R E FÖRETAGARES BEHOV AV STÖD E N U N D E R S Ö K N I N G B L A N D N Y F Ö R E T A G A R E O C H E T A B L E R A D E F Ö R E T A G A R E A V A T T I T Y D I K A R L S T A D A B P Å U P P D R A G A V D E T

Läs mer

Sammanfattning. Bakgrund. Uppsala 2010-04-29. Näringsdepartementet

Sammanfattning. Bakgrund. Uppsala 2010-04-29. Näringsdepartementet Uppsala 2010-04-29 Näringsdepartementet Regeringen har begärt en nulägesrapport beträffande etablering av en regional kompetensplattformar till den 30 april 2010. Här följer en rapport för läget i Uppsala

Läs mer

Bilden av Örebroregionen Regionalt utvärderingsforum 150521

Bilden av Örebroregionen Regionalt utvärderingsforum 150521 Bilden av Örebroregionen Regionalt utvärderingsforum 150521 CMA Research AB Företaget AB, Kundundersökning 2015, sida 2 Om undersökningen Bakgrund Syfte Genomförande Metod CMA har sedan 2006 för Regionförbundets

Läs mer

Verksamhetsplan Miljösamverkan Kronoberg-Blekinge 2014

Verksamhetsplan Miljösamverkan Kronoberg-Blekinge 2014 Dnr 09/0111 Verksamhetsplan Miljösamverkan Kronoberg-Blekinge 2014 Bakgrund Miljösamverkan Kronoberg-Blekinge är ett samverkansorgan, inom miljöoch hälsoskyddsområdet, mellan samtliga kommuner i Kronoberg

Läs mer

Näringslivsutveckling för Nordmalings kommun - Handlingsplan med rollfördelning, 2014-2015

Näringslivsutveckling för Nordmalings kommun - Handlingsplan med rollfördelning, 2014-2015 Näringslivsutveckling för Nordmalings kommun - Handlingsplan med rollfördelning, 2014-2015 Inledning Att få företag att etablera sig och växa i Nordmalings kommun är angeläget. Företagande driver tillväxt,

Läs mer

Näringslivsprogram för Askersunds kommun 2015-2018

Näringslivsprogram för Askersunds kommun 2015-2018 Näringslivsprogram för Askersunds kommun 2015-2018 1 2 Näringslivsprogram 2015-2018 Innehåll Innehåll... 3 Information... 6 Mötesplatser... 7 Företagsklimat... 8 Lokala företagarnätverk... 9 Nyföretagande...

Läs mer

Affärsplan NyföretagarCentrum Jämtland

Affärsplan NyföretagarCentrum Jämtland Affärsplan NyföretagarCentrum Jämtland 2015 Innehållsförteckning 1. Bakgrund 2. Organisation 3. Vision 4. Affärsidé 5. Marknad och andra aktörer 6. Verksamhet 6.1 Kommuner 6.2 Rådgivare 6.3 Rådgivning

Läs mer

(tkr) Samtliga poster (även det som låg i plan), exklusive uppräkning av pris och lön -6 793-726 3 150

(tkr) Samtliga poster (även det som låg i plan), exklusive uppräkning av pris och lön -6 793-726 3 150 Budget 2016-2019, Norrköpings kommun (tkr) Antal: 35 Kommunstyrelsen Summa: 46 426 Samtliga poster (även det som låg i plan), exklusive uppräkning av pris och lön 2016: 46 426 2017: 39 633 2018: 38 907

Läs mer

Internationell strategi. Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner

Internationell strategi. Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner Internationell strategi Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner Vi lever i en allt mer globaliserad värld som ger ökade möjligheter men som också ställer nya krav. Linköpings

Läs mer

Service Manager for future tourism

Service Manager for future tourism YH Malmö stad Service Manager for future tourism Yrkeshögskoleutbildning Näringslivet söker Vi utbildar Skåne och Sverige växer som besöksdestination vilket innebär en stark efterfrågan på projektledare

Läs mer

Regionförbundet Örebro län

Regionförbundet Örebro län Regionförbundet Örebro län för Regionförbundet Örebro län Innehållsförteckning Förbundets namn... 1 Förbundets säte... 1 Förbundets medlemmar...1 Förbundets ändamål... 1 Förbundets uppgifter... 1 Förbundsfullmäktige...

Läs mer

Kulturnäring Skåne 33 kommuner i samverkan Slutrapport för Media Evolutions uppdrag i projektet

Kulturnäring Skåne 33 kommuner i samverkan Slutrapport för Media Evolutions uppdrag i projektet Kulturnäring Skåne 33 kommuner i samverkan Slutrapport för Media Evolutions uppdrag i projektet Inom ramen för Region Skånes satsning på projektet Kulturnäring Skåne, har Media Evolution på uppdrag av

Läs mer

Affärsplan NyföretagarCentrum Jämtland

Affärsplan NyföretagarCentrum Jämtland Affärsplan NyföretagarCentrum Jämtland 2013 Innehållsförteckning 1. Bakgrund 2. Organisation 3. Vision 4. Affärsidé 5. Marknad och andra aktörer 6. Verksamhet 6.1 Kommuner 6.2 Rådgivare 6.3 Rådgivning

Läs mer

Indikatorer. The Heart of Sweden - Utvecklingsstrategi för Örebroregionen. Utgångsläge för. Inriktningsmål. Utvecklingsområde 1: Kunskap och kompetens

Indikatorer. The Heart of Sweden - Utvecklingsstrategi för Örebroregionen. Utgångsläge för. Inriktningsmål. Utvecklingsområde 1: Kunskap och kompetens Indikatorer The Heart of Sweden - Utvecklingsstrategi för Örebroregionen Utvecklingsområde 1: Kunskap och kompetens Kunskapslyft för barn och unga: Alla elever i grundskolan avslutar sina studier med minst

Läs mer

STOCKHOLMSSTRATEGIN AKTIVITETSPLAN

STOCKHOLMSSTRATEGIN AKTIVITETSPLAN STOCKHOLMSSTRATEGIN AKTIVITETSPLAN 2013 1 Om detta dokument Detta dokument är en aktivitetsplan för 2013 för projektet Stockholmsstrategin. Stockholmsstrategin bygger på en förstudie som presenterades

Läs mer

Granskning av kompetensförsörjning Kungsörs kommun en förstudie

Granskning av kompetensförsörjning Kungsörs kommun en förstudie Granskning av kompetensförsörjning Kungsörs kommun en förstudie 14 september 2012 Lena Joelsson Innehållsförteckning Bakgrund 3 Syfte 4 Metod 5 Frågeställningar 6 Omvärldsanalys 7 Analys av kompetensbehov

Läs mer

Överenskommelse. innovationsupphandling

Överenskommelse. innovationsupphandling Överenskommelse mellan Konkurrensverket och VINNOVA om innovationsupphandling 2014-05-27 1 (6) Inledning Konkurrensverket och VINNOVA har uppdrag och verksamhetsområden som är viktiga för innovationsupphandling.

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH Regeringens innovationsstrategi Delmål: Använda potentialen i social innovation och samhällsentreprenörskap för att bidra till att möta samhällsutmaningar. 1 Regeringens innovationsstrategi Det handlar

Läs mer

Teknikcollege och energicollege i norra Kalmar län. Oskarshamn 16 februari 2011

Teknikcollege och energicollege i norra Kalmar län. Oskarshamn 16 februari 2011 Teknikcollege och energicollege i norra Kalmar län Oskarshamn 16 februari 2011 Syftet med dagens möte Övergripande målsättning Säkra industri- och energitekniskt inriktade företags behov av kvalificerad

Läs mer

2013-02-08. Företagsamheten 2013. Örebro län

2013-02-08. Företagsamheten 2013. Örebro län 2013-02-08 Företagsamheten 2013 Örebro län Örebro län 2 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Sammanfattning Örebro län... 4 3. Företagsamheten... 5 Företagsamma unga... 5 Kvinnors företagsamhet... 5 Historisk

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR VERKSAMHETSÅRET 2013

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR VERKSAMHETSÅRET 2013 VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR VERKSAMHETSÅRET 2013 HANDELSKAMMAREN VÄRMLAND SERVICE AB HANDELSKAMMARÅRET 2013 Handelskammaren Värmland är en regional och oberoende medlemsorganisation. Vi arbetar för att utveckla

Läs mer

Strukturfondspartnerskapet 2010-04-14 1(6) 78 miljoner i EU-stöd till 20 projekt i Östra Mellansverige

Strukturfondspartnerskapet 2010-04-14 1(6) 78 miljoner i EU-stöd till 20 projekt i Östra Mellansverige Strukturfondspartnerskapet 2010-04-14 1(6) Östra Mellansverige PRESSINFORMATION Till media i länen Uppsala, Örebro, Södermanland, Västmanland och Östergötland 78 miljoner i EU-stöd till 20 projekt i Östra

Läs mer

ETT ÅR KVAR. VI SUMMERAR OCH BLICKAR FRAMÅT.

ETT ÅR KVAR. VI SUMMERAR OCH BLICKAR FRAMÅT. ETT ÅR KVAR. VI SUMMERAR OCH BLICKAR FRAMÅT. 1 2 kunskap som lyfter besöksnäringen Visit Västernorrland har som uppdrag att via kunskapsförmedling bidra till att stärka turismen i Västernorrland. Verksamheten

Läs mer

Verksamhetsplan Näringsliv 2014

Verksamhetsplan Näringsliv 2014 Verksamhetsplan Näringsliv 2014 Kommunikation/marknadsföring Företagsbesök Regelbundna kontakter mellan kommunledning och Hörbys näringsliv ska äga rum i syfte att utveckla goda relationer och utökad samverkan.

Läs mer

Upphandling av Projektledare för LEADER Mellansjölandets paraplyprojekt för miljö och klimat

Upphandling av Projektledare för LEADER Mellansjölandets paraplyprojekt för miljö och klimat ANBUDSINBJUDAN Dnr: MU2009 0141 Anbud skall vara inkommet senast 20091201 Anbud skall vara bindande t. o. m. 20091231 Upphandlingsform Öppet förfarande Upphandling av Projektledare för LEADER Mellansjölandets

Läs mer

Verksamhetsplan 2005 arbetsgruppen utbildning

Verksamhetsplan 2005 arbetsgruppen utbildning Verksamhetsplan 2005 arbetsgruppen utbildning 1. Arbetsgruppens namn och dess medlemmar STYRGRUPPEN Gro Sommerfelt-Karlsen, Administrationschef, Utbildningsetaten, Oslo kommun Marianne Grødum, Fagkonsulent,

Läs mer

Bilaga 2 35/11 PROJEKTPLAN VER 1.0 1 (4) 2010-09-13

Bilaga 2 35/11 PROJEKTPLAN VER 1.0 1 (4) 2010-09-13 Bilaga 2 35/11 PROJEKTPLAN VER 1.0 1 (4) 2010-09-13 Projektplan för samverkan mellan Länsbibliotek Sörmland, Länsbibliotek Västmanland, Länsbiblioteket i Örebro län och Regionbibliotek Stockholm Bakgrund

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av Näringslivsverksamheten. Krokoms kommun

Revisionsrapport Granskning av Näringslivsverksamheten. Krokoms kommun Revisionsrapport Granskning av Näringslivsverksamheten Krokoms kommun 17 november 2014 Innehåll Sammanfattning... 2 1.Inledning... 3 2.Granskningsresultat... 4 3. Bedömning och rekommendationer... 8 1

Läs mer

Ansökningsomgång. Medel till utveckling av sociala innovationer eller affärsutveckling i arbetsintegrerande sociala företag

Ansökningsomgång. Medel till utveckling av sociala innovationer eller affärsutveckling i arbetsintegrerande sociala företag sista ansökningsdag 31 oktober 2012 Ansökningsomgång Medel till utveckling av sociala innovationer eller affärsutveckling i arbetsintegrerande sociala företag Bakgrund Tillväxtverket arbetar på många olika

Läs mer

Tisdag 4 november kl 13.00, Residenset Örebro Slott

Tisdag 4 november kl 13.00, Residenset Örebro Slott Sten Renglin 0706-20 42 09 sten.renglin@lansstyrelsen.se Minnesanteckningar Arbetsmarknadsrådet Örebro län Tisdag 4 november kl 13.00, Residenset Örebro Slott Deltagare: Johan Davidsson Jonas Forsman Anneli

Läs mer

Genomförda aktiviteter 2014-02-01 till 2014-04-30

Genomförda aktiviteter 2014-02-01 till 2014-04-30 Samordningsförbundet Utskriftsdatum 2014-04-30 Lägesrapport till Region Värmland Projektnamn: Förstudie Arena Organisation: Samordningsförbundet Samspelet Rekvisitionsperiod: 2014-02-01 till 2014-04-30

Läs mer

Förvaltningsplan för Video- och distansmöte

Förvaltningsplan för Video- och distansmöte Förvaltningsplan för Video- och distansmöte FÖRVALTNINGSPLAN Förvaltningsobjekt Video- och distansmöte Utförare Inera AB Enhetschef/ Tjänsteansvarig Uppdragstagare Bilagor Jessica Nord/ Thord Arbin Johan

Läs mer