Å R S B E R Ä T T E L S E

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Å R S B E R Ä T T E L S E 2 0 1 3"

Transkript

1 Å R S B E R Ä T T E L S E

2 ÅRSBERÄTTELSE BUSINESS REGION ÖREBRO 3 Innehåll Om BRO Organisationsschema Business Region Örebro Om Business Region Örebro 3 Ett år präglat av organisering 4 Ekonomi 5 Business Region Örebro (BRO) är regionens samarbetsplattform för att hantera tillväxt och näringslivsfrågor. Proriteringar och aktiviteter Branschutveckling 6 Nyföretagarservice 7 Kompetensförsörjning 8 Investering och etablering 10 Kommunservice 12 Information och kommunikation 14 De målsättningar som återfinns i den regionala utvecklingsstrategin (RUS) är tänkta att förverkligas i projekt inom bland annat BRO. 10 KOMMUNER Projektets medlemmar är de 10 kommunerna Askersund, Hallsberg, Hällefors (ny medlem från 2014), Karlskoga, Laxå, Lekeberg, Lindesberg, Ljusnarsberg, Nora och Örebro. FINANSIERING Regionförbundet Örebro finansierar projektet till hälften. Resterande finansiering kommer från medlems -kommunerna med 10 kr/invånare, Örebro 20 kr/invånare. MÅLSÄTTNING Projektets övergripande målsättning är att fler startar företag i regionen, att fler företag etablerar sig i regionen och att fler befintliga företag växer. Målsättningen är att fler startar företag, att fler företag etablerar sig i regionen och att fler befintliga företag växer Business Region Örebro är organiserat efter 5 insatsområden: Branschutveckling Nyföretagande Kompetensförsörjning Investering och etablering Kommunservice Vidare finns även ett gemensamt informations- och kommunikations stöd för insatsområdena och ansvarig projektledare i Örebro kommuns näringslivsdirektör. ÅRSBERÄTTELSE Denna årsberättelse följer den organisatoriska uppbyggnad som projektet har och beskriver de insatser som gjorts under 2013 inom respektive insatsområde för att bidra till projektets övergripande målsättning. 10 kommuner i länet

3 4 ÅRSBERÄTTELSE BUSINESS REGION ÖREBRO ÅRSBERÄTTELSE BUSINESS REGION ÖREBRO 5 Ett år präglat av organisering Ekonomi Business Region Örebro gick med ett visst överskott 2013 efter att bland annat effektivitetsvinster uppnåtts när Logistikregionen gick upp i projektet. Även kostnaderna för systemstöd blev mindre då något nytt CRM-system inte upphandlades. Överskottet förs över till 2014 års budget. Stora insatser lades i början av året på att organisera projektet och säkerställa en mötes- och beslutsstruktur för ledningsgrupp bestående av regionens näringslivschefer och insatsområdesansvariga, styrgrupp bestående av kommundirektörerna och ägargrupp i form av politiskt ansvariga. Ledningsgruppen möttes varje månad under året, styrguppen varannan månad och ägargruppen två gånger. Under året införlivades också Logistikregionen i Business Region Örebro vilket bidrog till att stärka och tydliggöra Business Region Örebros roll som regionens samarbetsplattform för tillväxt- och näringslivsfrågor där logistik är en viktig bransch för regionen. Vidare arrangerades en s.k. BRO-byggardag för att ytterligare formera kommunerna kring en gemensam tillväxt- och näringslivsagenda. Analysföretaget Grufman Reje anlitades för att genomföra regionala och kommunala näringslivsstudier i samtliga av projektets medlemskommuner. Studierna är unika till sin omfattning och ger Business Region Örebro en gemensam bild över hur länet utvecklats de senaste 5 åren, vilket är en viktig kunskap för framtida prioriteringar och insatser. En informatör anställdes för att börja bygga upp en gemensam kommunikationsstruktur och gemensamma system upphandlades för regionens räkning. Idag har regionen ett gemensamt näringslivsregister via Upplysningscentralen (UC) och ett system som visar upp all ledig mark och lokaler i regionen (GIS-kartor). BRO ledningsgrupp 2013 har varit ett bra BRO-år, präglat av organisering och samverkan mot våra gemensamma mål Eva Lilja, Projektledare BRO BUDGET 2013 INTÄKTER Ingående balans Medlemskommunerna 10 kr/invånare Örebro kommun 20kr/invånare Regionförbundet Örebro TOTALT INTÄKTER: PERSONELLA RESURSER KOSTNADER Utbildningsmäklare Investering & Etablering Informatör KOSTNADER Systemstöd Marknadsföring, konferens Nyföretagarservice Besöksnäring Avancerad tillverkning Avgift till SBA Kompetensförsörjning Konsultstöd Investering & Etablering Resor samt omkostnader Oförutsedda utgifter TOTALT KOSTNADER: Tack vare samordnings vinster och av budgettekniska skäl överförs ca 1 mkr från 2013 till 2014

4 6 ÅRSBERÄTTELSE BUSINESS REGION ÖREBRO ÅRSBERÄTTELSE BUSINESS REGION ÖREBRO 7 Nyföretagarservice Almi hade under 2013 rollen som samordnare i Örebro län, med syfte att verka för en långsiktig utveckling av nyföretagandet i regionen. Uppdraget innefattade också att få till stånd rådgivning till nyföretagare i de kommuner i länet där det saknas andra aktörer samt att genomföra regelbundna träffar för aktörerna i länet. Under året genomfördes bland annat följande insatser: Enskild rådgivning med cirka 250 blivande eller nyblivna företagare. 250 blivande eller nyblivna företagare Arrangerande av informations/inspirationsseminarier om Starta eget tillsammans med Skatteverket i 5 av Business Region Örebros medlemskommuner. Flertalet besökare på dessa seminarier gick sedan vidare till enskild rådgivning. Branschutveckling Insatsområdet syftar till att finna samarbetsformer mellan det offentliga, akademin och företagen för gemensam utveckling. Örebroregionen har relativt få klusterformeringar vilket återfinns i många andra regioner. Under året genomfördes bland annat följande aktiviteter: ett strategiskt utvecklingsområde under devisen det ska vara lätt att vara gäst i Örebroregionen. Arrangerande av Starta eget kurser med 5 utbildningskvällar per kurs inom områdena jag som företagare och min idé, grundläggande ekonomi, budgetering, skatter och regler, marknadsföring och sälj och säljkanaler Deltagande på Starta eget mässa och andra aktiviteter under Global Entrepreneurship Week, bl.a. seminarium inom innovation samt ett inspirationsseminarium om erfarenheter från att starta företag i Sverige när man kommer från ett annat land. Arrangerande av aktörsträffar vid 6 tillfällen under 2013 med deltagande från de flesta nyföretagaraktörerna (Almi, Nyföretagarcentrum, Coompanion, Arbetsförmedlingen, Regionförbundet, Skatteverket, näringslivsansvariga m.m.). Verkade för att Örebroregionens Science Park blir den mötesplats där fler klusterformeringar kan bildas. Gav i uppdrag till Handelskammaren Mälardalen att genomföra en omfattande branschstudie av den avancerade tillverkningsindustrin för att identifiera utmaningar för fortsatt utveckling. Studien ligger till grund för fortsatta diskussioner med bl.a. Örebroregionens Science Park om att upprätta någon form av starkare bransch- eller klusterssamarbete. Gav i uppdrag till Örebrokompaniet att fortsatt sörja för att utbilda regionens besöksdestinationer i vad som är ett gott värdskap. Ett område som alltmer blivit Branschstudie ligger till grund för ett starkare bransch- eller klustersamarbete Bidrog till Regionförbundets arbete med en handlingsplan för besöksnäringen genom att delta på diverse regionala träffar och lämna synpunkter på remiss till handlingsplan. På BROs uppdrag arbetar Almi för en långsiktig utveckling av nyföretagarservicen i regionen

5 8 ÅRSBERÄTTELSE BUSINESS REGION ÖREBRO ÅRSBERÄTTELSE BUSINESS REGION ÖREBRO 9 Kompetensförsörjning Insatsområdet omfattar sju kompetensmäklare, som arbetar med strategisk kompetensförsörjning, varav tre finansieras av Business Region Örebro. Målsättningen är att regionens företag ska ha tillgång till arbetskraft med rätt kompetens, på kort och lång sikt. Behovet av att tänka strategiskt kring kompetensförsörjning uppstår bl.a. vid nyrekrytering, generationsväxling och kompetensutveckling av medarbetare. Under året genomfördes bland annat följande aktiviteter: Träffar med ett stort antal företag inom Business Region Örebros prioriterade branscher men också fördjupade kontakter med företagarorganisationer samt deltagande på företagsfrämjande arenor, för att diskutera behov och utmaningar kring kompetensförsörjning. Fler än 500 företag fick under året information om Business Region Örebros arbete och erbjudande. Bevakning av kompetensfrågorna i det regionala projektet Utveckling av grönare logistiktjänster. Utveckling av det lokala kompetensrådet i Lindesberg till ett bra forum för diskussioner med arbetsgivarna. Målsättningen är att regionens företag ska ha tillgång till arbetskraft med rätt kompetens, på kort och lång sikt Samarbete med Jobba i Västerås kring Arbetsmarknadskunskap, en metod som kan minska glappet mellan den faktiska arbetsmarknaden och ungdomarnas bild av den. Avslutande av två ESF-projekt för företag inom tillverkningsindustri samt besöksnäring. Projektet omfattade över 100 företag, 1400 personer, 700 enskilda utbildningsinsatser, utbildningstimmar och ca 300 olika utbildningsleverantörer. Under hösten följdes resultatet upp med mindre nätverksträffar för att utveckla företagssamverkan och fånga upp nya kompetensbehov. ESF PROJEKT FÖR 100 FÖRETAG Etablerade kontakt med ett projekt i Tyskland kring strategisk kompetensförsörjning i syfte att undersöka förutsättningar för ett utvecklat europasamarbete i kommande ESF-projekt. En ansökan om förstudiemedel är inskickat till Tillväxtverket. Medverkat till att 39 ansökningar om yrkeshögskoleutbildningar lämnats ifrån utbildningsanordnare i vårt län, flertalet finns inom Business Region Örebros prioriterade branscher. Antalet ansökningar är en ökning från föregående år. Samarbetat Inom projektet Tillväxttrainee med ett 40-tal företag. Tillväxttrainee bygger på att synliggöra dolda jobb i små- och medelstora tillväxtföretag, vilka matchas mot en presumtiv ny medarbetare. Projektet genomfördes i samarbete med Arbetsförmedlingen. Genomfört två parallella förstudier för att inventera möjligheter att utveckla nya lärlingsmodeller, bättre anpassade till företagens villkor och möjligheter. Avslutande av två ESF-projekt för företag inom tillverkningsindustri samt besöksnäring Prioriterade branscher var underleverantörer inom tillverkningsindustrin samt restauranger. Påbörjat ett fördjupat samarbete med gymnasieskolan, bl.a. för att stärka upp deras företagskontakter. Ett exempel är samverkan med eloch energiprogrammet, som planerar en utbildningsprofil mot IT-support. Kontakten har även utvecklats med Teknikcollege. Arrangerat fyra nätverksträffar för personalchefer i större företag i YH ANSÖKNINGAR 39 ST länet, bl.a. med tema Arbetsmarknadskunskap. TILLVÄXT TRAINEE 40 FÖRETAG Aktivt deltagande i den regionala Kompetensplattformens framtagande av en länsövergripande handlingsplan för strategisk kompetensförsörjning.

6 10 ÅRSBERÄTTELSE BUSINESS REGION ÖREBRO ÅRSBERÄTTELSE BUSINESS REGION ÖREBRO 11 Investering & Etablering Business Region Örebros investerings- och etableringsfrämjande arbete har fortsatt att utvecklas under året. Fokus har framför allt varit på att få till en regional presentation av ledig mark och lediga lokaler, handläggning av nationella och internationella förfrågningar, proaktivt arbete gentemot den norska marknaden samt att utveckla kontakterna med Business Sweden och Stockholm Business Alliance. Under året genomfördes bland annat följande aktiviteter: Planering och införande av det gemensamma programmet för lediga lokaler och ledig mark som Vitec/ Objektvision tillhandahåller. Fr.o.m. hösten 2013 presenteras Örebro Business Regions samtliga medlemskommuners erbjudande av lokaler och mark för näringslivet på ett för regionen enhetligt sätt på och Svarat på internationella förfrågningar från Stockholm Business Alliance och Business Sweden där Business Region Örebro erbjudit etableringslägen för Fokus under året har bl.a varit på proaktivt arbete gentemot den norska marknaden bl.a. ett testcenter inom fordonsindustrin, ett större datacenter/serveranläggning och ett produktions- och lagerföretag. Handlagt en rad nationella förfrågningar såsom etableringsläge för ett större nationellt företag samt etableringen av Örebro Truckstop. Flera stora etableringar har även landat och färdigställts i regionen under året, bl.a. centrallager och huvudkontor för Würth i Örebro, Post Nords nya brevterminal i Hallsberg samt Bulk Eiendoms byggnation av centrallager för XXL Sport & Vildmark. INTER- NATIONELLA FÖRFRÅGNINGAR Andra stora investeringar som handlades under året och som är på gång är bland annat Train Alliance och deras planer på en stor serviceoch underhållsanläggning för lok och vagnar i Hallsberg. Deltagit i mässor som Logistik och Transport i Göteborg och Nordic Rail/Future Transport i Jönköping. Fortsatt det påbörjade samarbetet med Business Sweden inom logistikområdet. Business Region Örebro är sedan ett år tillbaka med i ett särskilt investeringsfrämjande logistikprojekt som Business Sweden driver. Inlett arbetet med att locka norska investerare till vår region. Konsult för detta arbete har upphandlats och kartläggning och intervjuer av norska företag i regionen har genomförts. Vi har tagit fram en handlingsplan för marknadsarbetet och den första aktiviteten på den har genomförts, ett deltagande på Transport og Logistikk i Oslo i slutet av oktober. Deltagit i mässor som Logistik och Transport i Göteborg & Nordic Rail Future Transport i Jönköping Deltagit i ett förberedande samtal med Business Sweden när det gäller utvecklingsområdet Bioekonomi, ett investeringsfrämjande arbete som riktar sig mot skogssektorn. Samtalen har lett till de första kontakterna med branschnätverket Paper Province, som förutom Värmlandsföretag även omfattar företag i Örebro län. GEMENSAMT SYSTEM FÖR VISNING AV LEDIG MARK & LOKALER SAMARBETE MED BUSINESS SWEDEN

7 12 ÅRSBERÄTTELSE BUSINESS REGION ÖREBRO ÅRSBERÄTTELSE BUSINESS REGION ÖREBRO 13 RESULTAT KOMMUN RANKING Askersund Hallsberg Hällefors Karlskoga Laxå Lekeberg 3 74 Ingen mätning Lindesberg 7 58 Ingen mätning Ljusnarsberg Nora Örebro Kommunservice BUSINESS REGION ÖREBRO Vartannat år genomför kommunerna inom Business Region Örebro en service- undersökning som baseras på de faktiska ärenden som företag har haft med kommunen inom 5 olika myndighetsområden. 4 SERVICE SEMINARIUM Serviceundersökningen fångar upp synpunkter och identifierar möjliga förbättringsområden. Tanken är att löpande följa upp hur kommunens service till näringslivet utvecklas genom ett Nöjd-Kund-Index (NKI). Den största händelsen för området är att Serviceundersökningen genomfördes under våren Samtliga kommuner i Business Region Örebro deltog i denna mätning. Resultatet för regionen var mycket bra. ÖKAT NKI Sedan mätningen 2011 har kommunerna inom Business Region Örebro ökat sitt NKI med 3 enheter, från vilket är ett bra resultat över medelvärde för samtliga 190 kommuner i mätningen. 5 av kommunerna har ett resultat över 70 vilket är att betrakta som mycket bra. BÄST RESULTAT Bäst resultat i regionen får Laxå, Askersund och Lekeberg. Den största ökningen står Ljusnarsberg för som ökar med hela 14 enheter mellan Under året genomfördes bland annat följande aktiviteter: Genomfört 2 omgångar av samspelet med företagen i Örebro samt i södra delen av regionen. Genomfört 4 serviceseminarium med handläggare, politiker och chefer från de olika myndighetsområden som mäts i Insikt. Totalt deltog ca 100 personer från hela regionen. Deltagit i ett nationellt arbete för regelförenkling, det s.k. Dukat-projektet (SKL och Linköpings universitet). Delaktig i att arbeta fram en SIS standard för företagslots. Genomfört fördjupade diskussioner om en gemensam regionportal för de olika myndighetsområdena. BRO ÖKADE MED 3 ENHETER Serviceundersökningen Insikt genomfördes under våren Resultatet var bra.

8 14 ÅRSBERÄTTELSE BUSINESS REGION ÖREBRO ÅRSBERÄTTELSE BUSINESS REGION ÖREBRO 15 Under året genomfördes bland annat följande aktiviteter: Skapat en plattform för den interna kommunikationen genom BRO Intranät. Intranätet ökar och förbättrar den interna kommunikationen och stärker samarbetet och engagemanget för de som är operativa i projektet, över kommungränser och mellan insatsområden. WWW. BUSINESSREGION OREBRO.SE Objektvision för en gemensam lösning för BRO webbplats och separata lösningar för varje enskild kommun (kartorna visas på alla kommuners webbplatser). Informationsmöten för privata fastighetsägare i alla kommuner har genomförts. Genomfört införandet av ett gemensamt företagsregister (UC) på BRO webbplats och på samtliga BRO kommuners webbplatser. UC utvecklade på BROs initiativ Deltagit på Promotionbåten den 6-7 oktober Vi ställde ut på kontakttorget, och höll ett välbesökt seminarium, på temat Business Region Örebros Intranät publicerades i juli Just nu är vi 43 användare. Information & Kommunikation Under året har stora resurser lagts på att skapa en fungerande kommunikationsstruktur med stabila plattformar för att framförallt stärka den interna men även den externa kommunikationen och att förbättra samarbetet mellan kommunerna och insatsområdena. Detta har bl.a. gjorts genom skapandet av ett Intranät med diskussionsforum och en extern webbplats. LEDIG MARK & FÖRETAGSREGISTER Stora insatser har också lagts på delprojekten för gemensamma verktyg för att visa ledig mark och lediga lokaler samt det gemensamma företagsregistret. Lösningarna finns såväl på BROs webbplats som på kommunernas egna webbplatser. Delprojektledare har varit kommunikationsansvarig för BRO och det har varit ca 30 personer (internt i alla kommuner) involverade i projekten. Projekten har fungerat mycket bra och är utmärkta exempel på ett gott samarbete över kommungränserna med såväl, praktisk, organisatorisk som ekonomisk vinning. Delprojekten har fungerat mycket bra och är utmärkta exempel på ett gott samarbete över kommungränserna med såväl, praktisk, organisatorisk som ekonomisk vinning. Intranätet är webbaserat, och kan nås av alla oavsett kommuntillhörighet. Här finns styrdokument, mallar, protokoll, logotyper etc. och ett socialt forum för diskussion. Arbetsgrupper har möjlighet att skapa egna forum. Just nu är vi 43 användare av Intranätet. publicerades i juli Skapat en plattform för den externa kommunikationen genom BRO webbplats. Webbplatsen visar på ett lättillgängligt sätt besökaren vad Business Region Örebro är och vilka insatsområden vi arbetar inom men framförallt vad regionen har att erbjuda och vilka tjänster man återfinner inom BRO. publicerades i december Gemensam lösning med interaktiva kartor för att visa ledig mark och lediga lokaler, såväl kommunens som privata fastighetsägares. Ett avtal tecknades med Vitec och funktionen att visa samtliga kommuners register i en vy, och ett förmånligt avtal kunde tecknas av de 3 kommuner som ej var kunder hos UC. Genomfört 2 utbildningar i samarbete med UC i Webbselect (verktyg för att göra urval på företag/ branscher/områden, ta kreditupplysningar mm) Utbildningarna genomfördes i juni 2013 och totalt deltog 17 personer från 8 kommuner. GRAFISK PROFIL Tagit fram en grafisk profil och logotyp som fasades in under senare delen av Tagit fram material som mallar för Word och PowerPoint, presentationer, trycksaker, rollups. Det går bra för Örebroregionen. Påbörjat förstudie och behovsanalys av CRM system. FÄRGER

9 BUSINESS REGION ÖREBRO E:

Mall Idéstudie Så når vi målen 2015

Mall Idéstudie Så når vi målen 2015 Delområde Kunskapslyft i arbetslivet Datum 2010-09-08 Version 2 sida 1(10) Mall Idéstudie Så når vi målen 2015 Utvecklingsområde: Delområde: Processledare: Kunskap och kompetens Kunskapslyft i arbetslivet

Läs mer

Regionförbundets delårsrapport 2013-08-31

Regionförbundets delårsrapport 2013-08-31 Tjänsteställe, handläggare Datum Beteckning Ekonomi och administration 2013-09-10 Dnr: 13 198 Mikael Calmestig Till Regionstyrelsen Sida 1 (1) Regionförbundets delårsrapport 2013-08-31 Enligt förbundsordningen

Läs mer

Följeforskning i projektet Nu kör vi: Slutrapport

Följeforskning i projektet Nu kör vi: Slutrapport Följeforskning i projektet Nu kör vi: Slutrapport Erik Åstedt, Moa Almerud, Isabelle Zupanc Kontigo AB, 2014-12-23 Kontigo AB Katarinavägen 19 116 45 Stockholm www.kontigo.se +46 (0)8 562 262 40 Innehåll

Läs mer

Slutrapport genomförande

Slutrapport genomförande Sid 1 (13) Projektnamn Dalalyft Slutrapport genomförande FRIRPT v.1 [1411476919594] d.frirpt v.1 Sammanfattning Ge en sammanfattande beskrivning av projektidé och framkomna resultat. Sammanfattning En

Läs mer

Regionutvecklingssekretariatet. Djupare uppföljning, oktober 2014. Uppföljningsrapport. Företagsakuten

Regionutvecklingssekretariatet. Djupare uppföljning, oktober 2014. Uppföljningsrapport. Företagsakuten Regionutvecklingssekretariatet Djupare uppföljning, oktober 2014 Uppföljningsrapport Företagsakuten Innehåll Sammanfattning... 5 Inledning... 6 Regionutvecklingsnämndens medverkan... 6 Organisation...

Läs mer

Protokoll REGIONSTYRELSEN 2014 06 17

Protokoll REGIONSTYRELSEN 2014 06 17 Protokoll REGIONSTYRELSEN 2014 06 17 REGIONFÖRBUNDET ÖREBRO LÄN 2 Protokoll Regionstyrelsen 2014 06 17 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 32 Aktuell information... 5 33 Tertialrapport 2014 (Period 1 Jan 30 april), dnr

Läs mer

Framgångar...sid 3. 2 Stärka kommunernas näringslivsklimat... sid 12. 3 Utveckla verktyg för entreprenörskap... sid 19

Framgångar...sid 3. 2 Stärka kommunernas näringslivsklimat... sid 12. 3 Utveckla verktyg för entreprenörskap... sid 19 Framgångar...sid 3 1 - Samordning och utveckling av stödsystem 1 för entreprenörskap...sid 4 2 Stärka kommunernas näringslivsklimat... sid 12 3 Utveckla verktyg för entreprenörskap... sid 19 4 Förberedelse

Läs mer

Förbundsstyrelsen kallas till sammanträde

Förbundsstyrelsen kallas till sammanträde 2015 03 09 Förbundsstyrelsen kallas till sammanträde Tid: Torsdagen den 19 mars kl 10 12 (förbundsstyrelsens möte inleds med lunch den 18 mars, se bifogat program för hela mötet) Plats: Odalgården Den

Läs mer

Från förstudie till slutkonferens. Utvärdering av ett projekt för tillväxt och utvecklingskraft

Från förstudie till slutkonferens. Utvärdering av ett projekt för tillväxt och utvecklingskraft Från förstudie till slutkonferens KTU - Kompetens för tillväxt och utvecklingskraft Kommunförbundet Skåne Utvärdering av ett projekt för tillväxt och utvecklingskraft Bo Eriksson 2006-02-18 2 Innehållsförteckning

Läs mer

Slututvärdering av Företagsakademin 3.0. CSR och företagande att förena samhällsnytta med affärsnytta. Januari 2014

Slututvärdering av Företagsakademin 3.0. CSR och företagande att förena samhällsnytta med affärsnytta. Januari 2014 Slututvärdering av Företagsakademin 3.0 CSR och företagande att förena samhällsnytta med affärsnytta Januari 2014 Anette Moberg Contextio Ethnographic AB Sammanfattning Projektet CSR 1 och företagande

Läs mer

Kompetensutveckling i Gävleborg

Kompetensutveckling i Gävleborg Kompetensutveckling i Gävleborg ett diskussionsunderlag om intermediärers betydelse för kompetensförsörjning Anders Axelsson Fredrik Jönsson 1 Innehållsförteckning Innehåll Bakgrund... 3 Regional kompetensförsörjning

Läs mer

Om Stödstrukturer. för socialt företagande

Om Stödstrukturer. för socialt företagande Om Stödstrukturer för socialt företagande Inom ramen för Östgötamodellen för start, stimulans och tillväxt av sociala företag/ arbetskooperativ finns ytterligare tre skrifter: Om socialt företagande Om

Läs mer

Ökad användning av offentlig elektronisk handel

Ökad användning av offentlig elektronisk handel 2007:4 Ökad användning av offentlig elektronisk handel Att skapa en IT-infrastruktur för e-handel där såväl företag som individers behov tillgodoses Ökad användning av offentlig elektronisk handel Att

Läs mer

Slutrapport genomförande

Slutrapport genomförande Sid 1 (13) Projektnamn KNUT3 Slutrapport genomförande FRIRPT v.1 [1369300094861] d.frirpt v.1 Sammanfattning Ge en sammanfattande beskrivning av projektidé och framkomna resultat. KNUT3 är det tredje steget

Läs mer

Utveckling av e-hälsa i kommunerna. Uppföljning av stimulansmedel 2013

Utveckling av e-hälsa i kommunerna. Uppföljning av stimulansmedel 2013 Utveckling av e-hälsa i kommunerna Uppföljning av stimulansmedel 2013 Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men du får

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. Kommunstyrelsen

ÅRSREDOVISNING 2014. Kommunstyrelsen ÅRSREDOVISNING Kommunstyrelsen Förvaltningsberättelse Målområdet ekologisk hållbarhet innehåller fem mål. Inköp av ekologiska livsmedel fortsätter öka och andelen av totalt inköpta livsmedel är 30 procent.

Läs mer

Granskning av kompetensförsörjning. Jönköpings kommun

Granskning av kompetensförsörjning. Jönköpings kommun Granskning av kompetensförsörjning Jönköpings kommun Genomförd på uppdrag av revisorerna Februari 2008 Innehållsförteckning Sammanfattning...2 1. Inledning...4 1.1 Bakgrund...4 1.2 Syfte, avgränsning och

Läs mer

Kronoberg som innovativ miljö. Samverkan för konkurrenskraft och tillväxt

Kronoberg som innovativ miljö. Samverkan för konkurrenskraft och tillväxt Regionförbundet södra Småland Kronoberg som innovativ miljö Samverkan för konkurrenskraft och tillväxt 2 Regionförbundet södra Småland KRONOBERG SOM INNOVATIV MILJÖ Innehåll Innehåll... 3 1. Förord...

Läs mer

fler bilder från slutkonferensen

fler bilder från slutkonferensen bladet Samverkan inom funktionshinderområdet mellan kommuner i Stockholms län NR 2 2014 I julinumret: 1 Ledaren Slutkonferensen i bilder 2 fler bilder från slutkonferensen 3 Nationellt arbete i Carpe Mingel

Läs mer

Hur går det för Örebroregionen?

Hur går det för Örebroregionen? Rapport 2014:02 Hur går det för Örebroregionen? 2014 års uppföljning av Utvecklingsstrategi för Örebroregionen Anders Niklasson Hur går det för Örebroregionen? 2014 års uppföljning av Utvecklingsstrategi

Läs mer

Besöksnäringen. Slutrapport projekt: Samverkan besöksnäring i Nordanstigs kommun. Projekttid: 2013-03-01 2013-08-31 Bergsjö 2013-08-31 Lena Strömstedt

Besöksnäringen. Slutrapport projekt: Samverkan besöksnäring i Nordanstigs kommun. Projekttid: 2013-03-01 2013-08-31 Bergsjö 2013-08-31 Lena Strömstedt Besöksnäringen Slutrapport projekt: Samverkan besöksnäring i Nordanstigs kommun Projekttid: 2013-03-01 2013-08-31 Bergsjö 2013-08-31 Lena Strömstedt Projekt Samverkan Besöksnäring i Nordanstigs kommun

Läs mer

Ökad attraktivitet och marknadsföring av Kalmar län

Ökad attraktivitet och marknadsföring av Kalmar län Ökad attraktivitet och marknadsföring av Kalmar län Förslag till handlingsplan för ökad inflyttning till länet och ett gott mottagande av de som flyttar hit. Bakgrund Lokal/regional attraktivitet Förslag

Läs mer

Sörmland ska ha hållbara och attraktiva livsmiljöer LÄS MER PÅ SIDAN 4

Sörmland ska ha hållbara och attraktiva livsmiljöer LÄS MER PÅ SIDAN 4 ETT NYHETSBREV FRÅN REGIONFÖRBUNDET SÖRMLAND Sörmland helt enkelt NUMMER 1 FEBRUARI 2013 INLEDAREN Sörmland behöver nya jobb FOTO: ANNELIE LJUNGWALD Innovationskraften i Sörmland Arbetet för ökad innovationskraft

Läs mer

ÅRSRAPPORT 2014 Kommunstyrelsen

ÅRSRAPPORT 2014 Kommunstyrelsen ÅRSRAPPORT 2014 Kommunstyrelsen Växjö stationsområde Foto Lars-Åke Rapp 2015-01-27 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning 2. Ekonomisk redovisning 2.1 Måluppföljning 2.2 Analys 2.2.1 Osäkra fordringar

Läs mer

Hur går det med finansieringen?

Hur går det med finansieringen? Hur går det med finansieringen? Denna rapport är framtagen på uppdrag av Temagruppen Entreprenörskap och Företagande inom social ekonomi och handlar om finansiering av företag inom social ekonomi och arbetsintegrerande

Läs mer

FAKTORER SOM SPELAR ROLL FÖR FÖRETAGSKLIMATET I SVENSKA KOMMUNER

FAKTORER SOM SPELAR ROLL FÖR FÖRETAGSKLIMATET I SVENSKA KOMMUNER Avsedd för Sveriges kommuner och landsting Dokumenttyp Rapport Datum April 2014 FAKTORER SOM SPELAR ROLL FÖR FÖRETAGSKLIMATET I SVENSKA KOMMUNER FAKTORER SOM SPELAR ROLL FÖR FÖRETAGSKLIMATET I SVENSKA

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2012 Kommunstyrelse Ledning o Utveckling

ÅRSREDOVISNING 2012 Kommunstyrelse Ledning o Utveckling ÅRSREDOVISNING Kommunstyrelse Ledning o Utveckling En av de fem vågbrytarna vid Ystads Sandskog Innehållsförteckning Årets verksamhet 1 Måluppfyllelse 2 Årets ekonomiska resultat 4 Årets investeringar

Läs mer

Region Skånes strategiska arbete med integrations- och mångfaldsfrågor: Aktörskartläggning

Region Skånes strategiska arbete med integrations- och mångfaldsfrågor: Aktörskartläggning Region Skånes strategiska arbete med integrations- och mångfaldsfrågor: Aktörskartläggning Jonas Hugosson, Erik Åstedt, Peter Kempinsky Kontigo AB, 2012-08-20 Innehåll Innehåll... 2 1 Inledning... 4 1.1

Läs mer

Dnr 012-2007-4248. Programförslag för fler och växande sociala företag

Dnr 012-2007-4248. Programförslag för fler och växande sociala företag Dnr 012-2007-4248 Programförslag för fler och växande sociala företag Programförslag för fler och växande sociala företag Dnr 012-2007-4248 Har du frågor om denna publikation, kontakta: Eva Johansson

Läs mer

Budget & verksamhetsplan 2008. Förslag till styrelsen

Budget & verksamhetsplan 2008. Förslag till styrelsen Budget & verksamhetsplan 2008 Förslag till styrelsen 6 december 2007 Innehållsförteckning DETTA ÄR REGIONFÖRBUNDET I KALMAR LÄN... 3 FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR VERKSAMHETEN 2008 OCH 2009... 4 VERKSAMHETSPLAN...

Läs mer