DEN VIRTUELLA SLÖJD OCH VIRKESSTIGEN

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "DEN VIRTUELLA SLÖJD OCH VIRKESSTIGEN"

Transkript

1 SLUTRAPPORT DEN VIRTUELLA SLÖJD OCH VIRKESSTIGEN Ett pedagogiskt redskap för skolor och ett användbart verktyg för att hantera expertkunskap inom den traditionella slöjdens material och tekniker Hemslöjdsföreningen Sörmland

2 DEN VIRTUELLA SLÖJD OCH VIRKESSTIGEN SLUTRAPPORT BAKGRUND Projektet Den virtuella slöjd och virkesstigen (DVSV) startade i mars Det har pågått i tre år och avslutades officiellt i december På grund av vissa förseningar fortsatte projektet under det första halvåret DVSV har bedrivits i samarbete mellan Sveriges länshemslöjdskonsulenter inom hård slöjd och KMM programmet (Knowledge management system in museums). KMM är en sammanslutning av museer, universitet och företag inom IT/museiområdet och ägs av Luleå tekniska universitet (LTU). Sedan mars 2006 har tre sex hårdslöjdskonsulenter ingått i arbetsgruppen för DVSV tillsammans med KMM anknutna personer, vilka varit anställda inom ramen för Accessprojektet eller arvoderats av KMM programmet direkt. Nämnden för hemslöjdsfrågor (NFH) har bidragit med projektmedel. Projektet har dels bedrivits som ett delprojekt inom hårdslöjdskonsulenternas nationella projekt för att stärka hårdslöjden, dels som ett delprojekt inom KMM. Hemslöjdsföreningen Sörmland är projektägare för DVSV. PROJEKTETS ÖVERGRIPANDE MÅL Huvudsyftet med projektet har varit att på digital grund tillgängliggöra, dokumentera och systematisera kunskap inom den traditionella hårdslöjdens material och tekniker. Det har riktat sig till ungdom, pedagoger och en bred allmänhet genom webbplatsen Slöjden i skogen som är en informationssida om träd, trä och slöjd. Projektet har också fokuserat på hur hårdslöjdskonsulenternas interna kunskapsbygge kan ske via skapandet av databaser där information systematiseras och lagras. I första hand har projektet syftat till att vara en säkring till den överföring av handlingsburen kunskap som sker mellan människor direkt. En kunskapsförmedling från människa till människa är alltid att föredra om det är möjligt. Projektet har haft följande delmål Att göra den traditionella slöjdens kunskap om material och teknik mer lättillgänglig. Att skapa en kunskapsbas och ett informationsstöd till skolor och andra som arbetar med den traditionella slöjden pedagogiskt. Att inspirera skolor till att undersöka sin egen närmiljö och anlägga materialstigar etc. Att skapa ett kunskapsinnehåll som komplement till museernas samlingar av slöjdföremål. Att synliggöra hårdslöjdens kunskap på ett överskådligt och hanterbart sätt. Att hitta former för hårdslöjdskonsulenternas interna kunskapsbygge och kunskapshantering som är generaliserbara för KMM programmet. Att fokusera på det immateriella kulturarvet och handlingsburen kunskap utifrån ett kunskapshanteringsperspektiv. Hur kan det immateriella kulturarvet sparas? Att testa museivärldens utvecklade standard CIDOC CRM som vägledning vid modellering av kunskap och som gemensamt språk för kommunikationen mellan systemutvecklare och domänexperter inom museum respektive hårdslöjdens specialkompetens och kunskap. PROJEKTETS ORGANISATION Styrgrupp Thomas Wikman samordnare KMM programmet tom april 2008 därefter frilans Lars Petersson projektledare och samordnare av NFHs hårdslöjdsinriktade projekt Helena Åberg, länshemslöjdskonsulent (lhk) Sörmland, projektledare DVSV Projektdeltagare under perioden 2006 juni 2009 Länshemslöjdskonsulenter Helena Åberg, projektledare, ca % av heltid, lhk Hemslöjdsföreningen Sörmland Sofia Andersson redaktionsgrupp, ca % av heltid, lhk Skåne län (tom september 08)

3 Kerstin Eriksson redaktionsgrupp ca 5 10 % av heltid, lhk Östergötlands län t.o.m. januari 2009 Peder Strådal redaktionsgrupp ca 5% av heltid, lhk Stockholms län, fr o m november 2007 Göran Posthuma redaktionsgrupp ca 10% av heltid, lhk Jämtlands län, fr o m 2008 Mattias Broström redaktionsgrupp ca 3% av heltid, lhk Hallands län (fr o m september 08) Annso Grahn redaktionsgrupp ca 3% av heltid, lhk Västernorrlands län (fr o m oktober 08) Brita Dixelius, ansvarig för ordlistor, ca 5 10% av heltid lhk Gävleborgs län under Lars Petersson, arbetsgruppen för handlingsburen kunskap, ca 40 tim, lhk Örebro län under Tore Qvarfordt, arbetsgruppen för handlingsburen kunskap, foto, ca 60 tim, lhk Uppsala län, Övriga länshemslöjdskonsulenter som engagerats för att leverera texter och bilder till hemsidan samt faktagranskat och korrekturläst, ca 10 % av heltid under Från och med 2009 arbetar redaktionsgruppen ca 5 10% med Slöjden i skogen KMM anknutna personer Fredrik Bengtsson, Fil Mag infovetenskap, (ca 2 manmånader), Accessanställd Uppsala Universitet Fredrik Gröndahl, (2 manmånader), systemvetare, Accessanställd, Uppsala Universitet (slutade i juni 07) samt 40 timmars avslutande/överlämnande arbete bekostat av projektet. Kurt Nyberg, 30% (ca 6 manmånader) FD, Estetiker, Accessanställd vid Museum Gustavianum, Uppsala Thomas Wikman, ca tre manmånader under tiden , KMM programmet, programmerare, Infografic AB varav 35 timmar som konsult. Jacob Lundqvist 1 manmånad under tiden systemarkitekt, KMM Övriga Åsa Tollesby som under hösten 2006 i ca 2 manmånader på praktikantbasis fotograferade och mätte upp ca 200 korgar i syfte att systematisera dessa i en virtuell korgutställning. Ralf Spehling vid Gecko media, ca 60 timmar, som på konsultbasis formgivit Slöjden i skogen 14 ideella slöjdare som deltagit vid fotografering av steg för steg serierna. Ca 130 timmar totalt. Ramon Persson, ca 100 timmar som på uppdrag översatt texterna på Slöjden i skogen till engelska. GENOMFÖRANDE GENOMFÖRANDE 2006 Under 2006 genomfördes en rad aktiviteter som grundlade stommen och förankrade projektet, dels hos arbetsgruppen men också hos olika intressenter i ämnet. Bland annat deltog samtliga i den dåvarande arbetsgruppen i en konferens om handlingsburen kunskap i Lillehammer. Vidare gjordes kartläggningar om publikationer, virkesstigar och internetsatsningar inom materialområdet bland hårdslöjdskonsulenterna. Därefter togs en första demo av Slöjden i skogen fram som presenterades på två seminarier vid Slöjdbiennalen i Linköping. Dessutom låg den till grund för den enkät som skickades ut till olika aktuella grupper angående hemsidan. Korgarna från en utställning med mångkulturella korgar fotograferades och mättes upp i syfte att ligga till grund för en digital utställning samt att vara ett testmaterial att dokumentera kunskap utifrån. En fotokurs för KMM anställda i Uppsala och projektets hemslöjdskonsulenter genomfördes i syfte att öka kompetensen inom dokumentation och bildbehovet på Slöjden i skogen. GENOMFÖRANDE kom till stor del att handla om genomförandet av Slöjden i skogen. Den grafiska formen för webbplatsen togs fram. Vidare skedde en omfattande text och bildproduktion till sidan. Flera slöjdare engagerades, bland annat studenter på Sätergläntans långa träutbildning, för att ta fram steg för steg serier på olika slöjdföremål. Likaså gjordes flera teknikserier.

4 När det gällde det tekniska kom det att försenas eftersom den första tänkta lösningen övergavs på grund av svårigheter att uppnå ett tillfredsställande resultat. Efter att ha bytt teknisk system och teknisk personal lanserades webbplatsen i mitten av november. Parallellt med uppbyggnaden av webbplatsen pågick arbetet med att systematisera och katalogisera ca 4000 korgbilder (se ovan) i en databas. GENOMFÖRANDE Under 2008 och det första halvåret 2009 har ytterligare ett tjugofemtal nya sidor skapats, vidare har en teknikinformation och tio nya steg för steg beskrivningar lagts ut. En forumfunktion har skapats på webbplatsen där besökare kan ställa frågor och diskutera slöjd. Slöjden i skogen har marknadsförts via annonser, pressmeddelanden, uppsökande verksamhet och enklare trycksaker. De flesta av webbplatsens texter har översatts till engelska. Ordlistor med fackuttryck från Slöjden i skogen har upprättats och levererats till KMM projektet. Dessa ordlistor kommer också att ligga till grund för ordförklaringar på hemsidan GENOMFÖRDA MÖTEN Under de tre år projektet har pågått har arbetsgruppen regelbundet träffats i arbets eller planeringsmöten. Däremellan har kontakten hållits via mail och telefon. Projektet har regelbundet rapporterats och diskuterats på de träffar som den för hårdslöjden tillsatte projektledaren Lars Petersson anordnat för hårdslöjdskonsulenterna. Vidare har det rapporterats regelbundet till KMM projektet via veckobloggar och veckomöten över Internet. Möten med formgivare och programmerare för Slöjden i skogen har hållits regelbundet utifrån projektets olika faser. Vidare har möten med styrgruppen för projektet hållits vid flera tillfällen. Dessutom har någon eller några ur arbetsgruppen deltagit i informations och arbetsmöten med KMM projektet vid ett flertal tillfällen. GENOMFÖRDA LEVERANSER Den utan jämförelse största leveransen projektet har åstadkommit är webbplatsen Slöjden i skogen med en mängd olika delleveranser (se ovan). För närvarande finns ca 85 kortare artiklar om olika ämnen fördelade under rubrikerna skogen, träden, materialen, verktygen, teknikerna och slöjden. Till detta hör ca 450 bilder med ytterligare ungefär lika många bilder tagna som inte är utlagda ännu. Dessutom finns 16 steg för steg beskrivningar samt 5 teknikbeskrivningar med ytterligare ca 350 bilder till. På webbplatsen finns också en forumfunktion där besökarna kan gå in och ställa frågor eller diskutera slöjd. Vidare ett kalendarium och lite aktuell information som ligger på startsidan samt länkar till relevanta hemsidor inom hemslöjden och ämnet träd, skog och slöjd. Under 2008 har samtliga sidtexter översatts till engelska. Övriga leveranser är den dokumentation av utställningarna Den gränslösa korgen och Korgar från när och fjärran som behandlar ca 200 korgar från omkring 40 olika länder. En webbkatalog med korgar har därefter tagits fram men arbetet är inte slutfört på grund av att den accessanställdes anställning upphörde. Här finns ett arbetsmaterial för någon att fortsätta arbeta med vid tillfälle. Ordlistor med ordförklaringar på de flesta fackuttryck som finns i texterna på Slöjden i skogen har tagits fram och levererats till den del av KMM projektet som arbetar med ordlistor och samsöksfunktionen inom KMM. STATISTIK Sedan lanseringen av Slöjden i skogen i november 2007 har statistikuppgifter tagits in via webbtjänsten Google Analytics varje månad. Sidan har sedan starten i november 2007 haft drygt besökare. Under perioden har besöksantalet per månad ökat från ca 1000 besökare i starten av 2008 till ett genomsnitt på ca 2200 besökare under första halvåret Besökare från ca 50 olika länder har hittat till sidan trots att den engelska översättningen ännu inte ligger ute. Ca 90 % av be

5 sökarna är från Sverige. Därefter kommer de Nordiska länderna, Europa och USA. Ströbesökare från samtliga kontinenter har hittat till sidan och vid flera tillfällen har besökare använt webbaserad översättningshjälp. De flesta besökare hittar till webbplatsen via Google eller direktadresser. Ca 25 % av besökarna kommer via ett 80 tal hänvisningswebbplatser, både inom och utom landet, av vilken hemslöjdsportalen är störst. Mellan 65 70% av besökarna är nya användare. Mest besökta sidor är startsidan och slöjdsidan. Även de andra huvudsidorna är välbesökta liksom bildgallerierna. MARKNADSFÖRING Slöjden i skogen har annonserats bland annat i Slöjdforum, Lärartidningen, Tidskriften Hemslöjden, Skogen i skolan och i Impuls. Sidan har bland annat uppmärksammats via redaktionell text i DIK Forum, Tidskriften Hemslöjden, Slöjdforum, Tidningen Åter, Hushållningssällskapets tidning i Kronobergs län, Sörmlandsbygden och i flera hemslöjdsföreningars medlemsblad. Vidare via flera webbplatser, nyhetsbrev och bloggar. Några exempel är Svensk Form Västs Nyhetsbrev, NAPTEKs nyhetsbrev om natur, kultur och traditionell kunskap, Svenska hembygdsförbundets nyhetsbrev samt på bloggarna Kurbits, Hemsloejd.blogspot, Slöjd håller och Mönsterarkivet. Många portaler och hemsidor har också länkat eller informerat om Slöjden i skogen. Här kan nämnas Hemslöjdsportalen, Slöjdmagasinet, Kravallslöjd, Alternativ.nu, NFH, Sätergläntan, Linköpings universitet samt många konsulentwebbplatser. Slöjden i skogen har också marknadsförts direkt vid exempelvis konferenserna Slöjdbiennalen och Framtidens slöjdlärare samt vid NAPTEKs workshop om Natur, kultur och traditionell kunskap i lärandet. I september 2009 kommer Slöjden i skogen att delta i Hemslöjdsrörelsen monter på bokmässan i Göteborg. ANALYS OCH SLUTSATSER Den virtuella slöjd och virkesstigen har varit relativt omfattande både när det gäller kalendertid och arbetsinsatser. Framförallt har projektet arbetat med de frågor som gällt tillgänglighet och kunskapsförmedling. Det innebär inte att de frågor som behandlar problematiken kring att säkerställa det immateriella kulturarvet genom att dokumentera handlingsburen kunskap i sig är mindre aktuella, utan snarare att det är svårt att spänna över ett allt för stort område samtidigt. Arbetsgruppen tog här ställning för att i första hand fokusera på de delar som behandlade tillgängligheten av hårdslöjdens kunskap gentemot skolor och slöjdintresserade i allmänhet. Därmed fick de övriga delmålen stå tillbaka något. Det blir allt vanligare att söka information via Internet, speciellt för den yngre generationen. Här kan Slöjden i skogen bidra till att fylla ett behov när det gäller förmedling av slöjdens kunskap. Genom de enkla möjligheterna att ändra och lägga till på webbplatsen, samt besökarnas möjlighet att delta i forumet, blir hemsidan ett levande dokument med möjlighet till dialog. Responsen för Slöjden i skogen har varit övervägande positiv, vilket gäller både från enskilda personer till det som skrivits om och hänvisats till när det gäller sidan. Trots att mycket kan utläsas via statistiksidan Google Analytics är det omöjligt att veta exakt vilka grupper som är användare av sidan. En tydlig trend är att webbplatsen är mest välbesökt under vardagar och när skolan är igång. Därmed går det att dra försiktiga slutsatser att sidan används av skolor och av de som på något sätt har sin profession kopplad till ämnet. När det gäller fokusering och problematisering av handlingsburen kunskap och hur den kan säkras och dokumenteras på ett mer djupgående plan är det svårare att se några direkta resultat. Men under de åren som projektet fortgått har intresset överlag ökat för företeelsen handlingsburen kunskap och förhoppningsvis har projektet medverkat till detta. Vidare har frågorna tagits upp i diskussioner om fortsatta samarbeten och i nya projektansökningar (se nedan under effekter).

6 EFFEKTER Genom Slöjden i skogen har hårdslöjdskonsulenterna fått en tydlig plattform där information kan spridas om den hårda slöjden när det gäller traditionell kunskap om trä, träd och slöjd. Nya målgrupper har nåtts och sidan har haft många internationella besökare trots att den engelska översättningen ännu inte ligger ute. När funktionen att länka mer specialiserade artiklar och uppsatser till webbplatsen är helt utbyggd (vilket den planeras att vara under 2009) tillgodoses även behovet av fördjupad kunskapsspridning. Slöjden i skogen kan bli till stor hjälp för olika målgrupper samt i det egna arbetet som konsulent. De kontaktytor som har skapats genom projektet har bidragit till kompetensutveckling och kunskapsutbyten på flera plan, både genom KMM projektet och dess medlemsorganisationer men också genom andra organisationer där projektet har presenterats. Det har lett till nya planer för framtida samarbeten. Bland annat har en ansökan skrivits till Svenska ESF rådet om ett förprojekt inom området Östra Mellansverige, där fokus ligger på hur den immateriella kunskapen kan få en tydligare näringsinriktning. Andra effekter är de planer som finns att med projektet som grund skapa ett nordiskt samarbete kring dokumentation och säkerställande av handlingsburen kunskap. Även om projektet inte har kommit fram till konkreta resultat när det gäller säkerställandet av handlingsburen kunskap och immateriellt kulturarv har det tjänat som en inspiration och bidragit till att fokuset på frågorna har ökat. Bland annat ingick den konferens som NFH anordnade i samarbete med Institutionen för kulturvård/dacapo i Mariestad med i projektplanen för DVSV men övertogs av det nationella hårdslöjdsprojektet på NFH. Inom hemslöjdsområdet bör mycket av de erfarenheter som kommit fram genom DVSV kunna användas inom andra projekt. Modellen för webbplatsen skulle kunna användas för att bygga upp liknande sidor för andra material och teknikområden inom slöjden. För de som arbetar med barn och ungdom, exempelvis i Slöjdklubben, finns det mycket inspiration och kunskap att hämta från Slöjden i skogen. PROJEKTETS FORTSATTA BEARBETNING Underhåll och uppdateringar av Slöjden i skogen kommer att skötas av en redaktionsgrupp bestående av fem sex hårdslöjdskonsulenter. Förutom att presentera aktuella händelser ska sidan också utökas med nya bilder och artiklar successivt. En del av de tekniska lösningar som planerades vara klara till årsskiftet 08/09 har blivit försenade på grund av sjukdom, men kommer att vara klara under För att klara de kostnader som krävs för att hålla Slöjden i skogen uppdaterad finns förslaget att hårdslöjdskonsulenterna betala en avgift (på samma sätt som en prenumeration). Vidare har frågan om sponsring och annonsering diskuterats och kommer att utredas vidare under andra halvåret Från och med årsskiftet 2009/2010 kommer Slöjden i skogen att förvaltas av Föreningen Sveriges hemslöjdskonsulenter. När det gäller utställningsdatabasen med korgar finns planer på att bearbeta den vidare och använda den som ett exempel och en prototyp på hur bild och information kan sammanlänkas. För de frågor som behandlar handlingsburen kunskap och immateriellt kulturarv kopplat till dokumentation finns planer på ett Nordiskt samarbete som för att kunna förverkligas förutsätter ny finansiering. Vidare ingår delar av projektgruppen för DVSV i en arbetsgrupp som, under Nämnden för hemslöjdsfrågors ledning, arbetar med att lista hotade slöjdtekniker och färdigheter inför arbetet med att Sverige ska ratificera UNESCOs konvention om immateriellt kulturarv.

7 ARKIVMATERIAL/DOKUMENTATION De texter och bilder samt de tabeller som ligger till grund för utställningsdatabasen för korgar finns lagrade på externa hårddiskar. För närvarande finns de inte samlade på något speciellt ställe men kommer att samlas och arkiveras hos den nuvarande projektägaren Hemslöjdsföreningen Sörmland. Vidare finns texter och bilder lagrade i servern för Slöjden i skogen samt till stor del hos nuvarande projektägaren i externa hårddiskar eller hos respektive fotograf och författare. Hemslöjdsföreningen Sörmland Helena Åberg, projektledare BILAGA 1. EKONOMISK REDOVISNING Intäkter KMM, (arbetsinsatser+ administration och lokaler etc) NFH Konsulentinsatser SUMMA Kostnader Arbetskostnader för systemstöd, samordning samt support från KMM (inkl Overhead) Konsulentinsatser Externa tjänster Webbdesign, översättning till engelska, viss hjälp med programmering fotografering bildbearbetning, steg för steg etc Marknadsföringsinsatser Arbetsmöten, resor och logi Deltagande i konferenser och workshops (inkl resor, kost och logi) Fortbildning, Fotokurs (sex personer) Administration, utrustning, dokumentation, internetkostnader, etc Övrigt SUMMA

Projektplan för projektet Framtid i Access (FIA)

Projektplan för projektet Framtid i Access (FIA) Framtid i Access Projektplan Fastställd av styrgruppen 2006-11-28 Projektplan för projektet Framtid i Access (FIA) Bakgrund ABM-centrum är ett samarbetsprojekt mellan Kungl. biblioteket, Statens ljud-

Läs mer

Projektplan. 1. Projektnamn. Näringskonsulent. 2. Projektidé

Projektplan. 1. Projektnamn. Näringskonsulent. 2. Projektidé Projektplan 1. Projektnamn Näringskonsulent 2. Projektidé 2008 fick Nutek i uppdrag av regeringen att göra en studie om hemslöjden som näringsgren. Uppdraget resulterade i rapporten "Hemslöjden som näringsgren",

Läs mer

Artlance Internetplattform för initiering, kontakt, och hantering av kulturprojekt

Artlance Internetplattform för initiering, kontakt, och hantering av kulturprojekt Artlance Internetplattform för initiering, kontakt, och hantering av kulturprojekt Vision Bygga upp en infrastruktur på Internet så att företag, kommuner, privatpersoner enkelt skall kunna initiera och

Läs mer

10. Samverkan mellan socialtjänsten och ideella organisationer (KIM)

10. Samverkan mellan socialtjänsten och ideella organisationer (KIM) ÅTERRAPPORTERING 2014-02-26 1 (5) Ekonomi och styrning Malin Svanberg Återrapportering EBP 10. Samverkan mellan socialtjänsten och ideella organisationer (KIM) Under 2013 har KIM-projektet (Kommunalt och

Läs mer

Projektplan. Lönsamhet och attityder steg 2

Projektplan. Lönsamhet och attityder steg 2 Projektplan Lönsamhet och attityder steg 2 Projektperiod 1 december 2013 15 november 2014 Lönsamhet och attityder steg 2 Projektperiod 1 december 2013 15 november 2014 Bakgrundsbeskrivning Ideella föreningen

Läs mer

Slutrapport för projekt

Slutrapport för projekt Slutrapport för projekt Vänligen notera att slutrapporten och godkännande för att publicera kontaktuppgifterna (sista sidan) ska sändas i original till Länsstyrelsen, dessutom slutrapporten sändas i digital

Läs mer

Nätverksgruppen kring EU-projekt som berör frågorna som gäller digitalisering, tillgängliggörande och bevarande av digitalt kulturarvsmaterial

Nätverksgruppen kring EU-projekt som berör frågorna som gäller digitalisering, tillgängliggörande och bevarande av digitalt kulturarvsmaterial Nätverksgruppen kring EU-projekt som berör frågorna som gäller digitalisering, tillgängliggörande och bevarande av digitalt kulturarvsmaterial Sanja Halling Digisam Samordningssekretariatet för digitalisering,

Läs mer

Projekt Kulturarvsportal Västmanland. Projektpresentation Västmanlands läns museum, 2013-09-13

Projekt Kulturarvsportal Västmanland. Projektpresentation Västmanlands läns museum, 2013-09-13 Projekt Kulturarvsportal Västmanland Projektpresentation Västmanlands läns museum, 2013-09-13 Projektet i korthet Namn Period Parter Beskrivning av projektet Projektägare Projektledare Mer information

Läs mer

LuTek Luleålärare i teknik och naturvetenskap

LuTek Luleålärare i teknik och naturvetenskap LuTek Luleålärare i teknik och naturvetenskap PROJEKTBESKRIVNING 2009-2014 2012-06-05 Sida 1 av 11 Revisionsinformation Projektbeskrivningen ska revideras årligen, av styrgruppen för LuTek. Projektbeskrivningen

Läs mer

Lägesrapport 2013. 7.1.1 Tillgänglighet första linjen STÖD TILL RIKTADE INSATSER INOM OMRÅDET PSYKISK OHÄLSA 2013 7.

Lägesrapport 2013. 7.1.1 Tillgänglighet första linjen STÖD TILL RIKTADE INSATSER INOM OMRÅDET PSYKISK OHÄLSA 2013 7. STÖD TILL RIKTADE INSATSER INOM OMRÅDET PSYKISK OHÄLSA 2013 Lägesrapport 2013 7.1 BARN OCH UNGA 7.1.1 Tillgänglighet första linjen Mätning första linjen, ett förslag till uppföljning inför år 2014 Med

Läs mer

Strategiskt samtal om biblioteksutveckling i Kronoberg och Blekinge. Några aktuella exempel på verksamhetsinsatser

Strategiskt samtal om biblioteksutveckling i Kronoberg och Blekinge. Några aktuella exempel på verksamhetsinsatser Strategiskt samtal om biblioteksutveckling i Kronoberg och Blekinge Några aktuella exempel på verksamhetsinsatser Vad är vi? Länsbibliotek Sydost arbetar primärt med att utveckla och komplettera kommunbiblioteken

Läs mer

STYRELSEN Föreningens styrelse har under det gångna verksamhetsåret haft följande sammansättning:

STYRELSEN Föreningens styrelse har under det gångna verksamhetsåret haft följande sammansättning: VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 Styrelsen för Barnlängtan lämnar härmed följande berättelse för den verksamhet som bedrivits inom föreningen under tiden 1 januari - 12 december, 2013 STYRELSEN Föreningens styrelse

Läs mer

Offertförfrågan för ny webbplats svenskscenkonst.se samt socialt forum

Offertförfrågan för ny webbplats svenskscenkonst.se samt socialt forum Offertförfrågan för ny webbplats svenskscenkonst.se samt socialt forum Inledning Vi ska utveckla en ny webbplats på www.svenskscenkonst.se. Vårt mål är att ha en ny webbplats färdig att användas fullt

Läs mer

Destinationsutveckling Sommenbygd. 1 Projektidé

Destinationsutveckling Sommenbygd. 1 Projektidé Tranås den 20 april 2010 Destinationsutveckling Sommenbygd 1 Projektidé Projektet är ett paraplyprojekt som ska utveckla besöksnäringen av Sommenbygd med de tillhörande sex kommunerna i Sommenbygd. Detta

Läs mer

Projektansökan jämställdhet, integration och demokrati 2009

Projektansökan jämställdhet, integration och demokrati 2009 IAKCO Projektansökan jämställdhet, integration och demokrati 2009 1. Bakgrund Den ideella föreningen Internationella Afghanska Kvinnocenter Organisation, nedan kallat IAKCO, har varit verksam sedan 2005.

Läs mer

Våra barn och ungdomar är vår framtid! Presentation av projektidé - KNUT

Våra barn och ungdomar är vår framtid! Presentation av projektidé - KNUT Våra barn och ungdomar är vår framtid! Presentation av projektidé - KNUT Vilka är det som arbetar med projektet? Ev. andra nationella aktörer så som ex branschorganisationer Blekinge, Kalmar & Kronobergs

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet PROJEKTSTÖD - Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för

Läs mer

HANDLEDARE: Jonny Pedersen Datum: (Detta skrevs i November 09)

HANDLEDARE: Jonny Pedersen Datum: (Detta skrevs i November 09) DOKUMENTATIONER IDÈSKISS ÄMNESOMRÅDE: Webbdesign och marknadsföring HANDLEDARE: Jonny Pedersen Datum: (Detta skrevs i November 09) Min idéskiss: Jag ska skapa en hemsida vars syfte är att tjäna pengar.

Läs mer

Trygg och säker i hemmet

Trygg och säker i hemmet Trygg och säker i hemmet Projektplan Agneta Aldor 2014-05-09 Innehållsförteckning 1 Inledning 3 1.1 Syfte med dokumentet 3 1.2 Ändringshistorik 3 2 Projektet, sammanfattning 3 2.1 Projektets omfattning

Läs mer

Vägen till självförsörjning

Vägen till självförsörjning Monica Gullin projektledare Thomas Franzén chef ARE Ansökan Gällande ansökan om medel från Samordningsförbundet för att tillämpa föreslagen modell för identifierad målgrupp inom Torsås kommun. Vägen till

Läs mer

Dela läslust projektplan

Dela läslust projektplan Dela läslust projektplan Projektets syfte Projektet syftar till att biblioteken i Dalarnas, Gävleborgs, Uppsala och Värmlands län ska utveckla sin läsfrämjande och litteraturförmedlande verksamhet så att

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 3 SVENSKA FÖRENINGEN FÖR GRAFISK DATABEHANDLING

Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 3 SVENSKA FÖRENINGEN FÖR GRAFISK DATABEHANDLING Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 3 SIGRAD SVENSKA FÖRENINGEN FÖR GRAFISK DATABEHANDLING FÖR ENINGE NS UPP DRAG SIGRAD, Svenska föreningen för grafisk databehandling, grundades redan 1976. Föreningens

Läs mer

Kort rapport om arbetsgruppen för jämställdhets arbete under 2009 till Landsbygdsnätverkets hemsida.

Kort rapport om arbetsgruppen för jämställdhets arbete under 2009 till Landsbygdsnätverkets hemsida. Kort rapport om arbetsgruppen för jämställdhets arbete under 2009 till Landsbygdsnätverkets hemsida. Följande personer har deltagit i arbetsgruppen Jessica Hagård, SJV, Landsbygdsnätverkets kansli Roland

Läs mer

Projektplan förstudie lokal vindkraftsåterbäring

Projektplan förstudie lokal vindkraftsåterbäring Projektplan förstudie lokal vindkraftsåterbäring 1. Vad kallar ni projektet Förstudie lokal vindkraftsåterbäring 2. Vilken är er projektidé Inom Ljustorp pågår planering för två stora vindkraftsetableringar.

Läs mer

Bättre flöde i vården Ett nationellt projekt för ökad tillgänglighet, patientsäkerhet, vårdkvalitet och effektivitet

Bättre flöde i vården Ett nationellt projekt för ökad tillgänglighet, patientsäkerhet, vårdkvalitet och effektivitet Information om Bättre flöde i vården Ett nationellt projekt för ökad tillgänglighet, patientsäkerhet, vårdkvalitet och effektivitet Varför ett nationellt projekt? Det finns många goda skäl att tillsammans

Läs mer

Välkommen till Skoltävling 2005!

Välkommen till Skoltävling 2005! Välkommen till Skoltävling 2005! Tävlingen riktar sig till elever i årskurs 6. Målet är att öka kunskapen om hur viktigt och roligt det är att röra sig och att använda cykelhjälm. Tävlingen består av tre

Läs mer

Projektbeskrivning. Projektets namn. Sammanfattande projektbeskrivning. Bakgrundsbeskrivning. Lokala servicepunkter på skånska landsbygden

Projektbeskrivning. Projektets namn. Sammanfattande projektbeskrivning. Bakgrundsbeskrivning. Lokala servicepunkter på skånska landsbygden Projektbeskrivning Projektets namn Lokala servicepunkter på skånska landsbygden Sammanfattande projektbeskrivning Syftet med projektet är att genom innovativa metoder och samverkansformer mellan ideell,

Läs mer

Ett projekt som utforskar och prövar nya former för bibliotekens lässtimulans för och med 2000-talets barn och unga

Ett projekt som utforskar och prövar nya former för bibliotekens lässtimulans för och med 2000-talets barn och unga PROJEKTPLAN Ett projekt som utforskar och prövar nya former för bibliotekens lässtimulans för och med 2000-talets barn och unga Vision Visionen är att skapa centra för nya kreativa former av lässtimulans.

Läs mer

Återrapportering av ekonomiskt stöd till lokalt brottsförebyggande projekt

Återrapportering av ekonomiskt stöd till lokalt brottsförebyggande projekt Återrapportering av ekonomiskt stöd till lokalt brottsförebyggande projekt Det sker mycket brottsförebyggande arbete runtom i landet, både som projekt och i den löpande verksamheten. Några av dessa insatser

Läs mer

U T V E C K L I N G S L E D A R E

U T V E C K L I N G S L E D A R E Projektplan REGIONAL UTVECKLINGSLEDARE BARN OCH UNGA Bakgrund Under 2008 tillsatte regeringen en utredning under ledning av Kerstin Wigzell som 2008 resulterade i ett betänkande Evidensbaserad praktik

Läs mer

Hästnäringen i Karlshamns kommun Förstudie

Hästnäringen i Karlshamns kommun Förstudie Hästnäringen i Karlshamns kommun Förstudie 2013-01-29 Karlshamns Kommun Marianne Westerberg och Maria Hjelm Nilsson INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Sammanfattning... 2 2. Bakgrund... 2 3. Projektets syfte... 2

Läs mer

VERKSAMHETS BERÄTTELSE 2010 HIGH VOLTAGE VALLEY

VERKSAMHETS BERÄTTELSE 2010 HIGH VOLTAGE VALLEY VERKSAMHETS BERÄTTELSE 2010 HIGH VOLTAGE VALLEY Organisation Påbörjande av framtagning av handlingsdokument för hur High Voltage Valley ska arbeta strategiskt inom områdena; Genus- och jämställdhet, kunskapsoch

Läs mer

Reglab 2015-2019. Projektplan

Reglab 2015-2019. Projektplan 141001 Reglab 2015-2019 Projektplan Inledning Projektet Reglab är ett forum för lärande om regional utveckling, där regionala utvecklare, myndigheter, forskare och andra intresserade möts för kunskaps-

Läs mer

Riktlinjer för redovisning av projektbidrag för 2013

Riktlinjer för redovisning av projektbidrag för 2013 Riktlinjer för redovisning av projektbidrag för 2013 Rutiner och datum för avrapportering och slututbetalning - Ange alltid projektets namn och NFHs diarienummer vid avrapportering eller frågor gällande

Läs mer

Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Prislista Personaluthyrning Dnr 96-107-2011:010

Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Prislista Personaluthyrning Dnr 96-107-2011:010 Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Region: 1 Län: Norrbottens län Västerbottens län Enheten för upphandling av Varor och Tjänster Region: 2 Län: Västernorrlands län Jämtlands län

Läs mer

Ung Kultur Dalarna. Kartläggning av nätverket Ung Kultur Dalarnas roll, behov och utvecklingsriktning

Ung Kultur Dalarna. Kartläggning av nätverket Ung Kultur Dalarnas roll, behov och utvecklingsriktning Ung Kultur Dalarna Kartläggning av nätverket Ung Kultur Dalarnas roll, behov och utvecklingsriktning Bakgrund barn och unga i Dalarna Ungas egna synpunkter Utvecklingsprojekt t ex.kultur hjärta skola Region

Läs mer

Om CARPE och YRKESKRAVEN. Projekt

Om CARPE och YRKESKRAVEN. Projekt Om CARPE och YRKESKRAVEN Projekt Varför startades projekt Carpe? Funktionshinderområdet är litet i varje kommun men för brett för att varje enskild kommun ska klara av att fylla kompetensbehovet. För att

Läs mer

Slutrapport. Från. Konferensen Mellanlanda 2009 26 27 mars

Slutrapport. Från. Konferensen Mellanlanda 2009 26 27 mars Slutrapport Från Konferensen Mellanlanda 2009 26 27 mars Innehåll Inledning... 3 Bakgrund... 3 LUVG, Lokal Utveckling Västra Götaland... 3 Tema... 4 Målgrupp... 4 Organisation... 4 Medverkande... 5 Deltagare...

Läs mer

Tendensrapport 2013. Sveriges Marknadsförbund Sida 1 (11)

Tendensrapport 2013. Sveriges Marknadsförbund Sida 1 (11) u Dessa är de största utmaningarna för Sveriges marknadsförare 2013 u Så stiger kraven på lönsamhet och återbäring på investeringar i marknadsaktiviteter u Vikten av att prioritera rätt i det nya medielandskapet

Läs mer

Regionalbehovsanalys. Länsstyrelseforum den 22-23 oktober

Regionalbehovsanalys. Länsstyrelseforum den 22-23 oktober Regionalbehovsanalys Länsstyrelseforum den 22-23 oktober Agenda Beskrivning av processen Nuläget Exempel på utgärder Virtuell samverkan Verktyg för omvärldsbevakning Beskrivning av arbetsprocess Metodkonceptet

Läs mer

PRESSMEDDELANDE 2014-10-22

PRESSMEDDELANDE 2014-10-22 PRESSMEDDELANDE 2014-10-22 Vismas Affärsbarometer hösten 2014: Optimistisk trend i landets små och medelstora företag Hälften av de mindre företagen i Sverige räknar med ökad försäljning det kommande halvåret.

Läs mer

Projektplan för Optimal tillsynsplan, antagen av styrgruppen 2010-06-08

Projektplan för Optimal tillsynsplan, antagen av styrgruppen 2010-06-08 Projektplan för Optimal tillsynsplan, antagen av styrgruppen 2010-06-08 Uppdrag Bakgrund Länsrådsgrupp 6 har gett i uppdrag åt miljövårdsdirektörernas tillsynsgrupp att driva Miljösamverkan Sverige och

Läs mer

Katja Kamila 2012-03-30

Katja Kamila 2012-03-30 VÄSTMANLANDS KOMMUNER OCH LANDSTING Barn och unga i fokus Katja Kamila 2012-03-30 Checklista kommunikation Har du kontaktat informatörerna för att diskutera informationsbehoven? Finns det personalresurser

Läs mer

Slutrapport Föreningen Hjärnkoll Jönköpings län

Slutrapport Föreningen Hjärnkoll Jönköpings län Slutrapport Slutrapport Föreningen Hjärnkoll Jönköpings län Datum: 2015-06-10 Diarienr: 2015/0164 Bakgrund Projektet Hjärnkoll har i utvärderingarna visat att det går att förändra attityder i vårt samhälle.

Läs mer

Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län

Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län Vilken är din dröm? - Blekinge 16 3 1 29 18 1 4 Blekinge Bas: Boende i aktuellt län 0 intervjuer per län TNS SIFO 09 1 Vilken är din dröm? - Dalarna 3

Läs mer

Skogsmarksfastighetspriser och statistik för olika regioner

Skogsmarksfastighetspriser och statistik för olika regioner Skogsmarksfastighetspriser och statistik för olika regioner LRF Konsult är Sveriges största mäklare för skogsfastigheter och producerar fortlöpande prisstatistik på området. Prisstatistiken grundas på

Läs mer

FÖRSTUDIE KOMPETENSUTVECKLING FÖR TILLVÄXT Inom Regionalfonden Nuts 2 områden Östra Mellansverige

FÖRSTUDIE KOMPETENSUTVECKLING FÖR TILLVÄXT Inom Regionalfonden Nuts 2 områden Östra Mellansverige SLUTRAPPORT 2008-09-23 Sören Johansson FÖRSTUDIE KOMPETENSUTVECKLING FÖR TILLVÄXT Inom Regionalfonden Nuts 2 områden Östra Mellansverige Period: 2008-01-01 2008-06-30 Projektorganisation Projektägare:

Läs mer

Projekt tillgänglig publik kunskapsdelning

Projekt tillgänglig publik kunskapsdelning Projekt tillgänglig publik kunskapsdelning Organisation Grimslövs folkhögskola Projektledare Sofie Sjöstrand e-postadress sofie.sjostrand@natverketsip.se Telefon 0470-223 40 Syfte och deltagare 2. Projektets

Läs mer

Minnesanteckningar från SKYREVs utbildningskommitté 2006-04-28. Thomas Andersson, ordförande; Ulf Persson, Lennart Ledin och Lena Joelsson

Minnesanteckningar från SKYREVs utbildningskommitté 2006-04-28. Thomas Andersson, ordförande; Ulf Persson, Lennart Ledin och Lena Joelsson Minnesanteckningar från SKYREVs utbildningskommitté 2006-04-28 Plats: Ernst & Young, Stockholm Tid: 2006-04-28, klockan 10.00 14.00 Deltagare: Thomas Andersson, ordförande; Ulf Persson, Lennart Ledin och

Läs mer

Ansökan Starthjälpen: Diarienr: 132-A1

Ansökan Starthjälpen: Diarienr: 132-A1 Ansökan Starthjälpen: Diarienr: 132-A1 1. Namn på projektet: Entreprenörsgruppen Frösön 2. Kontaktperson för projektet (projektledare): Namn: Ulla Landenmark Adress: Bergsgatan 110 Postadress: 542 31 Mariestad

Läs mer

Den svenska lanthandeln. Om situationen för butiker på landsbygden och intresset för att bilda en förening

Den svenska lanthandeln. Om situationen för butiker på landsbygden och intresset för att bilda en förening Den svenska lanthandeln Om situationen för butiker på landsbygden och intresset för att bilda en förening Inledning Sveriges lanthandlare har och har haft en viktig funktion. Lanthandeln har bidragit till

Läs mer

Slutrapport Informationsprojekt Arkitekt- och planeringstjänster inom hållbar stadsutveckling

Slutrapport Informationsprojekt Arkitekt- och planeringstjänster inom hållbar stadsutveckling Sveriges Arkitekter Boverket Sofie Adolfsson Jörby Box 534 371 23 Karlskrona Stockholm 2011-02-22 Slutrapport Informationsprojekt Arkitekt- och planeringstjänster inom hållbar stadsutveckling Boverks nr

Läs mer

Ljustern en tillgång

Ljustern en tillgång Ljustern en tillgång Projektet har lett till fler besökare och ökad användning av området. Foto: Jonas Lindgren Projektägare: Södra Dalarnas Utveckling, ekonomisk förening Projektledare: Sofie Jutner Kommun:

Läs mer

Projekt Konkurrenskraft i samverkan. Nyhetsbrev 4

Projekt Konkurrenskraft i samverkan. Nyhetsbrev 4 Projekt Konkurrenskraft i samverkan Nyhetsbrev 4 2012 10 01 2012 12 31 Projektinformation ESF-projektet Konkurrenskraft i samverkan har kommit halvvägs och fortgår till och med den sista juni 2013. 14

Läs mer

Slutrapport - En dikt om dagen att marknadsföra smal litteratur

Slutrapport - En dikt om dagen att marknadsföra smal litteratur Slutrapport - En dikt om dagen att marknadsföra smal litteratur Syfte Projektets syfte var att utifrån olika marknadsföringsåtgärder motverka en hyllifiering av den statligt stödda litteraturen eller med

Läs mer

Den svenska lanthandeln. Om situationen för butiker på landsbygden och intresset för att bilda en förening

Den svenska lanthandeln. Om situationen för butiker på landsbygden och intresset för att bilda en förening Den svenska lanthandeln Om situationen för butiker på landsbygden och intresset för att bilda en förening 1 Inledning Sveriges lanthandlare har och har haft en viktig funktion. Lanthandeln har bidragit

Läs mer

Slutrapport för projektet

Slutrapport för projektet 1 (7) Slutrapport för projektet Hantverksrundan 13-14/10, Tranemo-Svenljunga kl. 10-16 Datum:20121205 Journalnummer: 2008-008 BX Projekttid: 20120906-20121231 Kontaktpersoner i projektet: (Uppgifter på

Läs mer

Marknad Barntotal.se tillhör marknaden för gravida och mammor med bebis, barn och/eller tonåringar.

Marknad Barntotal.se tillhör marknaden för gravida och mammor med bebis, barn och/eller tonåringar. Slutprojekt Social Media Koordinator 2014 Företag: Barntotal.se Input Affärsmål och visioner Dubbla trafiken inom ett år. Att sidan ska betala sig självt i form av annonser. Utöka det redaktionella innehållet.

Läs mer

Återrapportering av medel Nationella Tobaksuppdraget

Återrapportering av medel Nationella Tobaksuppdraget Dnr: 705-17285-2008 HFÅ 2008/306 Återrapportering av medel Nationella Tobaksuppdraget Samverkansprojekt Hälsofrämjande insatser för minskat tobaksbruk i Södermanland Ulrica Berglöf Regional Tobakssamordnare

Läs mer

DoÄr E-arkivering. Projektplan

DoÄr E-arkivering. Projektplan Håkan Svensson Sida: 1 (6) DoÄr Projektplan Håkan Svensson Sida: 2 (6) Innehåll 1 Basfakta... 3 2 Projektidé och mål... 3 2.1 Bakgrund och projektidé... 3 2.2 Projektmål... 3 2.3 Avgränsningar... 4 3 Leverans

Läs mer

Slutrapport för projekt

Slutrapport för projekt Slutrapport för projekt Vänligen notera att slutrapporten och godkännande för att publicera kontaktuppgifterna (sista sidan) ska sändas i original till Länsstyrelsen, dessutom slutrapporten sändas i digital

Läs mer

Avsiktsförklaring för samarbetet mellan Miljösamverkan Västra Götaland och Miljösamverkan Halland efter TUV

Avsiktsförklaring för samarbetet mellan Miljösamverkan Västra Götaland och Miljösamverkan Halland efter TUV Överenskommen vid gemensamt styrgruppsmöte för båda miljösamverkan 20 maj, efter förankring på chefsmötet 6 maj i Varberg Avsiktsförklaring för samarbetet mellan Miljösamverkan Västra Götaland och Miljösamverkan

Läs mer

Förslag på verksamhetsplan 2015-2016

Förslag på verksamhetsplan 2015-2016 Förslag på verksamhetsplan 2015-2016 I. Fundament Verksamhetsplanen är det uppdrag som valårsstämman ger förbundsstyrelsen. Förbundsstyrelsens uppdrag är att, efter bästa förmåga uppfylla den inriktning

Läs mer

Eget företagande och livskvalitet. En undersökning om småföretagares villkor och attityder från Fria Företagare och Visma

Eget företagande och livskvalitet. En undersökning om småföretagares villkor och attityder från Fria Företagare och Visma Eget företagande och livskvalitet En undersökning om småföretagares villkor och attityder från Fria Företagare och Visma Hösten 2013 Eget företagande ger högre livskvalitet Tre av fyra företagare anser

Läs mer

Systemet för den officiella statistiken i Sverige

Systemet för den officiella statistiken i Sverige Systemet för den officiella i Sverige Elisabet Andersson, GD-stab Sekretariatet vid Rådet för den officiella E-mail : elisabet.andersson@scb.se ROSsekretariatet@scb.se Nordiska statistikermötet, Åbo 2004

Läs mer

Att skapa möjligheter för erfarenhets- och kompetensutbyten mellan parkerna och trädgårdarna

Att skapa möjligheter för erfarenhets- och kompetensutbyten mellan parkerna och trädgårdarna Vision Sverige ska vara en självklar destination för trädgårdsturism och vara en medpart i flera europeiska sammanhang när det gäller tillvaratagandet och utvecklingen av det gemensamma trädgårdskulturarvet.

Läs mer

Projektansökan 2011-10-20

Projektansökan 2011-10-20 Projektansökan 2011-10-20 Projektidé Vad skall ni göra för vem och varför? Beskriv i en till två meningar. Etablera IFS Rådgivning inom Almi Företagspartner Halland för företagarrådgivning till utlandsfödda

Läs mer

INLEDNING... 3 VISION... 3 BUDGET... 3 VERKSAMHETER

INLEDNING... 3 VISION... 3 BUDGET... 3 VERKSAMHETER 1 Innehållsförteckning INLEDNING... 3 VISION... 3 BUDGET... 3 VERKSAMHETER 2014-15... 4 1. STUDIERESA... 4 2. MARKNADSFÖRING... 4 3. KILINVENTERING... 5 4. VANDRINGSLEDER... 5 MÖTESSCHEMA 2014... 6 2 Inledning

Läs mer

Uppföljning och utvärdering av MSB:s regelbundna samverkanskonferenser på nationell nivå

Uppföljning och utvärdering av MSB:s regelbundna samverkanskonferenser på nationell nivå MSB-51.1 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap PM 1 (8) SI-SAM Fredrik Djurklou & Maria Pålsson 0722035873/0725203366 fredrik.djurklou@msb.se maria.palsson@msb.se Uppföljning och utvärdering av MSB:s

Läs mer

Guide för projektledare

Guide för projektledare HÖGSKOLAN PÅ ÅLAND KVALITETSLEDNINGSSYSTEM Sida 1 av 5 GUIDE FÖR PROJEKTLEDARE Uppgjort av: Godkänt av: Rektor Edvard Johansson Dok. nr: B.3.2-2 Lena Nyman-Wiklund Granskat av: Q-team Godkänt datum: 18.04.2011

Läs mer

Slutrapport för projekt

Slutrapport för projekt Slutrapport för projekt Vänligen notera att slutrapporten och godkännande för att publicera kontaktuppgifterna (sista sidan) ska sändas i original till Länsstyrelsen, dessutom slutrapporten sändas i digital

Läs mer

Jonas Wells. Ordförande: Kurt Kvarnström. Justerare: Paragrafer 1-16 Marie Litholm

Jonas Wells. Ordförande: Kurt Kvarnström. Justerare: Paragrafer 1-16 Marie Litholm Sammanträdesprotokoll Protokoll SAMMANTRÄDESDATUM 2014-09-26 fört vid sammanträde med Nationella Nätverket för Samordningsförbund (NNS) Tid: 2014-09-26, kl 9.30 15.00 Plats Riksdagshus 7-9 Beslutande:

Läs mer

Kontaktsjuksköterska beslutsunderlag

Kontaktsjuksköterska beslutsunderlag 2012-12-10 Kontaktsjuksköterska beslutsunderlag Ett deluppdrag inom projektet Cancerstrategi Gävleborg UPPDRAGiL Landstinget Gävleborg Mall-ID 120920 Uppdragsdirektiv Innehållsförteckning 1 Grundläggande

Läs mer

Projektplan för Mat & kreativa näringar Steg 2

Projektplan för Mat & kreativa näringar Steg 2 Köpenhamn 20120209 Projektplan för Mat & kreativa näringar Steg 2 Ingår som en del i NNM II s arbete med KreaNord INNEHÅLL Bakgrund Uppdrag och mål Aktiviteter och tidsplan Förankring och nätverk Konceptutveckling

Läs mer

Slutrapport för det lokala naturvårdsprojektet Naturvårdsprogram

Slutrapport för det lokala naturvårdsprojektet Naturvårdsprogram SLUTRAPPORT 2010-07-12 Länsstyrelsen i Skåne län Miljöavdelningen 205 15 Malmö Slutrapport för det lokala naturvårdsprojektet Naturvårdsprogram Projektets namn: Naturvårdsprogram Kontaktperson på kommunen:

Läs mer

Emanuel P Bramfors 2013-11-01 Sidan 1 IT-student, Projektledare Distansmöten

Emanuel P Bramfors 2013-11-01 Sidan 1 IT-student, Projektledare Distansmöten (1)9 Emanuel P Bramfors 2013-11-01 Sidan 1 (2)9 Projektidé 140104-eTjänster Distansmöten Syftet med projektet är att minska resorna som görs i jobbrelaterade ärenden och möten. Finansiering (Uppskattad)

Läs mer

VINNOVA-finansierade ramprojektet CeSam - Partnerskap för digitala välfärdstjänster

VINNOVA-finansierade ramprojektet CeSam - Partnerskap för digitala välfärdstjänster VINNOVA-finansierade ramprojektet CeSam - Partnerskap för digitala välfärdstjänster Syfte och mål med CeSams verksamhet CeSams verksamhet ska bidra till att uppnå målsättningarna i SKL:s strategi för esamhället:

Läs mer

Preliminär slutrapport: Förstudie om att få med avfallshanteringen i samhällsplaneringen. Boverkets dnr: 14-71-1057 1057

Preliminär slutrapport: Förstudie om att få med avfallshanteringen i samhällsplaneringen. Boverkets dnr: 14-71-1057 1057 Preliminär slutrapport: Förstudie om att få med avfallshanteringen i samhällsplaneringen Boverkets dnr: 14-71-1057 1057 Projektansvarig 1 : Kretslopp och vatten, Göteborgs Stad. Adress 1 : Box 123, 424

Läs mer

Förvaltningsberättelse för Åtgärder i Vatten budgetåret 2014

Förvaltningsberättelse för Åtgärder i Vatten budgetåret 2014 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 1 (9) Datum 2015-01-28 Förvaltningsberättelse för Åtgärder i Vatten budgetåret 2014 Godkännande Godkänd av Roll/Befattning Datum Uppdateringshistorik Version Ansvarig Datum Kommentar

Läs mer

Kapacitetsbyggande för hållbara arrangörsnätverk

Kapacitetsbyggande för hållbara arrangörsnätverk Kapacitetsbyggande för hållbara arrangörsnätverk PROJEKTBESKRIVNING DcV kommer i denna ansökan för projektutveckling från Västra Götalandsregionen (VGR),, att fokusera på marknaden för dansutövarna, nämligen

Läs mer

Sökmotormarknadsföring

Sökmotormarknadsföring Sökmotormarknadsföring Kenth Johansson kejo@tomegroup.se Bakgrund Sökmotorer Sökmotoroptimering Hitta rätt nyckelord Hur får jag fler klick på min sida i sökresultatet? Genomgång av några verktyg Sökmotorannonsering

Läs mer

Metodstöd www.informationssäkerhet.se 2

Metodstöd www.informationssäkerhet.se 2 Projektplanering www.informationssäkerhet.se 2 Upphovsrätt Tillåtelse ges att kopiera, distribuera, överföra samt skapa egna bearbetningar av detta dokument, även för kommersiellt bruk. Upphovsmannen måste

Läs mer

Projektplan med kommunikationsplan

Projektplan med kommunikationsplan Projektplan med kommunikationsplan Projekt E-serviceverkstad 2013-09-01 2014-08-31 Projektägare Regional samarbetspartner Genomförs i Projektbidrag Projektets syfte Regionförbundet i Kalmar län, Christer

Läs mer

Sammanställning av enkäten

Sammanställning av enkäten Sammanställning av enkäten Sammanställning av enkät, Cecilia Gärdén Enkäten delades ut vid Göta avstamp-dagen, 2015-02-10. Enkäten är sammanställd fråga för fråga, utifrån tre kategorier: 1) bibliotekarier/assistenter,

Läs mer

Rapport från Soliditet Inkomstutveckling 2008

Rapport från Soliditet Inkomstutveckling 2008 Rapport från Soliditet Inkomstutveckling 2008 September 2009 Rapport från Soliditet: Inkomstutveckling 2008 Soliditets granskning av totalt 5,4 miljoner deklarationer, motsvarande cirka 75 procent av samtliga

Läs mer

Verksamhetsplan 2005 arbetsgruppen utbildning

Verksamhetsplan 2005 arbetsgruppen utbildning Verksamhetsplan 2005 arbetsgruppen utbildning 1. Arbetsgruppens namn och dess medlemmar STYRGRUPPEN Gro Sommerfelt-Karlsen, Administrationschef, Utbildningsetaten, Oslo kommun Marianne Grødum, Fagkonsulent,

Läs mer

Projekt Konkurrenskraft i samverkan. Nyhetsbrev 3

Projekt Konkurrenskraft i samverkan. Nyhetsbrev 3 Projekt Konkurrenskraft i samverkan Nyhetsbrev 3 2012 08 01 2012 09 30 Projektinformation ESF-projektet Konkurrenskraft i samverkan har nu varit igång sedan 1 februari 2012 och kommer att fortgå till och

Läs mer

Program för mentorprojekt

Program för mentorprojekt Program för mentorprojekt Upprättat av en arbetsgrupp inom ITQ Östra Kretsen 2000-05-22 Program för mentorprojekt Upprättad av: Arbetsgrupp inom ITQ Östra Kretsen Datum: 2000-05-22 Innehåll sida 1 Inledning

Läs mer

Högskolans webbutveckling 1995 2006 Högskolan i Trollhättan/Uddevalla bytte namn till Högskolan Väst 1 januari 2006.

Högskolans webbutveckling 1995 2006 Högskolan i Trollhättan/Uddevalla bytte namn till Högskolan Väst 1 januari 2006. Högskolans webbutveckling 1995 2006 Högskolan i Trollhättan/Uddevalla bytte namn till Högskolan Väst 1 januari 2006. 1990 2003 2006 www.htu.se www.htu.se Högskolans webbutveckling 1995 1995 lanserades

Läs mer

Digikult, Göteborg 2015-03-25. Digisam Johanna Berg

Digikult, Göteborg 2015-03-25. Digisam Johanna Berg Digikult, Göteborg 2015-03-25 Digisam Johanna Berg Digisam ska Presentera allmänna råd för digitalisering och tillgängliggörande av samlingar och arkiv som ska främja prioriteringar inom digitaliseringsarbetet

Läs mer

Konstverket Air av Curt Asker

Konstverket Air av Curt Asker Konstverket Air av Curt Asker 1 Innehållsförteckning 1 Bakgrund...s 1 2 Syfte och mål...s 2 3 Genomförande...s 3 4 Resultat...s 4 5 Diskussion...s 5 2 1 Bakgrund Kulltorpsskolan ligger i ett villaområde

Läs mer

Integrering av HU i undervisningen. En HU-diplomerad kurs på Högskolan i Borås

Integrering av HU i undervisningen. En HU-diplomerad kurs på Högskolan i Borås Integrering av HU i undervisningen En HU-diplomerad kurs på Högskolan i Borås Presentationen Vem är jag? Hur jobbar Högskolan i Borås med HU? Kursen Systemutvecklare Roller, miljö och praktik 2013-05-31

Läs mer

diagrambilaga skapande skola

diagrambilaga skapande skola diagrambilaga skapande skola Del 1 Här presenteras resultaten från sammanställningen av redovisningar. 1. Deltagande barn elever per år, antal År 4 År 5 År 6 År 7 År 8 År 9 0 10 000 20 000 30 000 40 000

Läs mer

Projektplan: Internwebben

Projektplan: Internwebben 1 (5) Projektplan: Internwebben Uppdragsgivare: Ulf Heyman Projektledare Maria Hart Uppdaterad projektplan vid teknikbyte: 2009-10-26 Bakgrund och motiv Nuvarande intranät MittSLU - håller inte måttet,

Läs mer

Instruktion för användning av referensbibliotek i VISS version 3

Instruktion för användning av referensbibliotek i VISS version 3 Instruktion för användning av referensbibliotek i VISS version 3 Innehåll 1. Referensbiblioteket i VISS... 2 2. Att söka efter referenser i referensbiblioteket... 2 3. Inmatning av nya referenser... 3

Läs mer

Aktivitetsplan baserad på kommunikationsstrategi och plattform för fortsatt samverkan

Aktivitetsplan baserad på kommunikationsstrategi och plattform för fortsatt samverkan Aktivitetsplan baserad på kommunikationsstrategi och plattform för fortsatt samverkan för miljömyndigheterna i Västra Götaland och Halland Innehållet i Tillsynsutveckling i Väst ska leva vidare Aktivitetsplanen

Läs mer

Vi dokumenterar Er konst

Vi dokumenterar Er konst Vi dokumenterar Er konst För oss är det viktigt att konsten syns Konst finns överallt, vi vill hjälpa er att dokumentera den. Vi dokumenterar konst genom virtuella gallerier, konst genom hemsidor filmningsdokumentation

Läs mer

Telefon: 063 46208 Mobiltelefon: 070 3215936

Telefon: 063 46208 Mobiltelefon: 070 3215936 Ansökan Sixten 1. Namn på projektet: Byskogen cykelbana 2. Kontaktperson för projektet (projektledare): Namn: Fredrik Persson Ålder: 18år Adress: Orionvägen51 Postadress: 83155 Östersund Telefon: 063 46208

Läs mer

Projektplan för Vision 2025

Projektplan för Vision 2025 Projektplan för Vision 2025 1(4) 1 Inledning Projektet innebär att via ett processarbete ta fram förslag till åtgärder och aktiviteter för att uppnå visionen 25 000 invånare år 2025. Faserna och målen

Läs mer