DEN VIRTUELLA SLÖJD OCH VIRKESSTIGEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "DEN VIRTUELLA SLÖJD OCH VIRKESSTIGEN"

Transkript

1 SLUTRAPPORT DEN VIRTUELLA SLÖJD OCH VIRKESSTIGEN Ett pedagogiskt redskap för skolor och ett användbart verktyg för att hantera expertkunskap inom den traditionella slöjdens material och tekniker Hemslöjdsföreningen Sörmland

2 DEN VIRTUELLA SLÖJD OCH VIRKESSTIGEN SLUTRAPPORT BAKGRUND Projektet Den virtuella slöjd och virkesstigen (DVSV) startade i mars Det har pågått i tre år och avslutades officiellt i december På grund av vissa förseningar fortsatte projektet under det första halvåret DVSV har bedrivits i samarbete mellan Sveriges länshemslöjdskonsulenter inom hård slöjd och KMM programmet (Knowledge management system in museums). KMM är en sammanslutning av museer, universitet och företag inom IT/museiområdet och ägs av Luleå tekniska universitet (LTU). Sedan mars 2006 har tre sex hårdslöjdskonsulenter ingått i arbetsgruppen för DVSV tillsammans med KMM anknutna personer, vilka varit anställda inom ramen för Accessprojektet eller arvoderats av KMM programmet direkt. Nämnden för hemslöjdsfrågor (NFH) har bidragit med projektmedel. Projektet har dels bedrivits som ett delprojekt inom hårdslöjdskonsulenternas nationella projekt för att stärka hårdslöjden, dels som ett delprojekt inom KMM. Hemslöjdsföreningen Sörmland är projektägare för DVSV. PROJEKTETS ÖVERGRIPANDE MÅL Huvudsyftet med projektet har varit att på digital grund tillgängliggöra, dokumentera och systematisera kunskap inom den traditionella hårdslöjdens material och tekniker. Det har riktat sig till ungdom, pedagoger och en bred allmänhet genom webbplatsen Slöjden i skogen som är en informationssida om träd, trä och slöjd. Projektet har också fokuserat på hur hårdslöjdskonsulenternas interna kunskapsbygge kan ske via skapandet av databaser där information systematiseras och lagras. I första hand har projektet syftat till att vara en säkring till den överföring av handlingsburen kunskap som sker mellan människor direkt. En kunskapsförmedling från människa till människa är alltid att föredra om det är möjligt. Projektet har haft följande delmål Att göra den traditionella slöjdens kunskap om material och teknik mer lättillgänglig. Att skapa en kunskapsbas och ett informationsstöd till skolor och andra som arbetar med den traditionella slöjden pedagogiskt. Att inspirera skolor till att undersöka sin egen närmiljö och anlägga materialstigar etc. Att skapa ett kunskapsinnehåll som komplement till museernas samlingar av slöjdföremål. Att synliggöra hårdslöjdens kunskap på ett överskådligt och hanterbart sätt. Att hitta former för hårdslöjdskonsulenternas interna kunskapsbygge och kunskapshantering som är generaliserbara för KMM programmet. Att fokusera på det immateriella kulturarvet och handlingsburen kunskap utifrån ett kunskapshanteringsperspektiv. Hur kan det immateriella kulturarvet sparas? Att testa museivärldens utvecklade standard CIDOC CRM som vägledning vid modellering av kunskap och som gemensamt språk för kommunikationen mellan systemutvecklare och domänexperter inom museum respektive hårdslöjdens specialkompetens och kunskap. PROJEKTETS ORGANISATION Styrgrupp Thomas Wikman samordnare KMM programmet tom april 2008 därefter frilans Lars Petersson projektledare och samordnare av NFHs hårdslöjdsinriktade projekt Helena Åberg, länshemslöjdskonsulent (lhk) Sörmland, projektledare DVSV Projektdeltagare under perioden 2006 juni 2009 Länshemslöjdskonsulenter Helena Åberg, projektledare, ca % av heltid, lhk Hemslöjdsföreningen Sörmland Sofia Andersson redaktionsgrupp, ca % av heltid, lhk Skåne län (tom september 08)

3 Kerstin Eriksson redaktionsgrupp ca 5 10 % av heltid, lhk Östergötlands län t.o.m. januari 2009 Peder Strådal redaktionsgrupp ca 5% av heltid, lhk Stockholms län, fr o m november 2007 Göran Posthuma redaktionsgrupp ca 10% av heltid, lhk Jämtlands län, fr o m 2008 Mattias Broström redaktionsgrupp ca 3% av heltid, lhk Hallands län (fr o m september 08) Annso Grahn redaktionsgrupp ca 3% av heltid, lhk Västernorrlands län (fr o m oktober 08) Brita Dixelius, ansvarig för ordlistor, ca 5 10% av heltid lhk Gävleborgs län under Lars Petersson, arbetsgruppen för handlingsburen kunskap, ca 40 tim, lhk Örebro län under Tore Qvarfordt, arbetsgruppen för handlingsburen kunskap, foto, ca 60 tim, lhk Uppsala län, Övriga länshemslöjdskonsulenter som engagerats för att leverera texter och bilder till hemsidan samt faktagranskat och korrekturläst, ca 10 % av heltid under Från och med 2009 arbetar redaktionsgruppen ca 5 10% med Slöjden i skogen KMM anknutna personer Fredrik Bengtsson, Fil Mag infovetenskap, (ca 2 manmånader), Accessanställd Uppsala Universitet Fredrik Gröndahl, (2 manmånader), systemvetare, Accessanställd, Uppsala Universitet (slutade i juni 07) samt 40 timmars avslutande/överlämnande arbete bekostat av projektet. Kurt Nyberg, 30% (ca 6 manmånader) FD, Estetiker, Accessanställd vid Museum Gustavianum, Uppsala Thomas Wikman, ca tre manmånader under tiden , KMM programmet, programmerare, Infografic AB varav 35 timmar som konsult. Jacob Lundqvist 1 manmånad under tiden systemarkitekt, KMM Övriga Åsa Tollesby som under hösten 2006 i ca 2 manmånader på praktikantbasis fotograferade och mätte upp ca 200 korgar i syfte att systematisera dessa i en virtuell korgutställning. Ralf Spehling vid Gecko media, ca 60 timmar, som på konsultbasis formgivit Slöjden i skogen 14 ideella slöjdare som deltagit vid fotografering av steg för steg serierna. Ca 130 timmar totalt. Ramon Persson, ca 100 timmar som på uppdrag översatt texterna på Slöjden i skogen till engelska. GENOMFÖRANDE GENOMFÖRANDE 2006 Under 2006 genomfördes en rad aktiviteter som grundlade stommen och förankrade projektet, dels hos arbetsgruppen men också hos olika intressenter i ämnet. Bland annat deltog samtliga i den dåvarande arbetsgruppen i en konferens om handlingsburen kunskap i Lillehammer. Vidare gjordes kartläggningar om publikationer, virkesstigar och internetsatsningar inom materialområdet bland hårdslöjdskonsulenterna. Därefter togs en första demo av Slöjden i skogen fram som presenterades på två seminarier vid Slöjdbiennalen i Linköping. Dessutom låg den till grund för den enkät som skickades ut till olika aktuella grupper angående hemsidan. Korgarna från en utställning med mångkulturella korgar fotograferades och mättes upp i syfte att ligga till grund för en digital utställning samt att vara ett testmaterial att dokumentera kunskap utifrån. En fotokurs för KMM anställda i Uppsala och projektets hemslöjdskonsulenter genomfördes i syfte att öka kompetensen inom dokumentation och bildbehovet på Slöjden i skogen. GENOMFÖRANDE kom till stor del att handla om genomförandet av Slöjden i skogen. Den grafiska formen för webbplatsen togs fram. Vidare skedde en omfattande text och bildproduktion till sidan. Flera slöjdare engagerades, bland annat studenter på Sätergläntans långa träutbildning, för att ta fram steg för steg serier på olika slöjdföremål. Likaså gjordes flera teknikserier.

4 När det gällde det tekniska kom det att försenas eftersom den första tänkta lösningen övergavs på grund av svårigheter att uppnå ett tillfredsställande resultat. Efter att ha bytt teknisk system och teknisk personal lanserades webbplatsen i mitten av november. Parallellt med uppbyggnaden av webbplatsen pågick arbetet med att systematisera och katalogisera ca 4000 korgbilder (se ovan) i en databas. GENOMFÖRANDE Under 2008 och det första halvåret 2009 har ytterligare ett tjugofemtal nya sidor skapats, vidare har en teknikinformation och tio nya steg för steg beskrivningar lagts ut. En forumfunktion har skapats på webbplatsen där besökare kan ställa frågor och diskutera slöjd. Slöjden i skogen har marknadsförts via annonser, pressmeddelanden, uppsökande verksamhet och enklare trycksaker. De flesta av webbplatsens texter har översatts till engelska. Ordlistor med fackuttryck från Slöjden i skogen har upprättats och levererats till KMM projektet. Dessa ordlistor kommer också att ligga till grund för ordförklaringar på hemsidan GENOMFÖRDA MÖTEN Under de tre år projektet har pågått har arbetsgruppen regelbundet träffats i arbets eller planeringsmöten. Däremellan har kontakten hållits via mail och telefon. Projektet har regelbundet rapporterats och diskuterats på de träffar som den för hårdslöjden tillsatte projektledaren Lars Petersson anordnat för hårdslöjdskonsulenterna. Vidare har det rapporterats regelbundet till KMM projektet via veckobloggar och veckomöten över Internet. Möten med formgivare och programmerare för Slöjden i skogen har hållits regelbundet utifrån projektets olika faser. Vidare har möten med styrgruppen för projektet hållits vid flera tillfällen. Dessutom har någon eller några ur arbetsgruppen deltagit i informations och arbetsmöten med KMM projektet vid ett flertal tillfällen. GENOMFÖRDA LEVERANSER Den utan jämförelse största leveransen projektet har åstadkommit är webbplatsen Slöjden i skogen med en mängd olika delleveranser (se ovan). För närvarande finns ca 85 kortare artiklar om olika ämnen fördelade under rubrikerna skogen, träden, materialen, verktygen, teknikerna och slöjden. Till detta hör ca 450 bilder med ytterligare ungefär lika många bilder tagna som inte är utlagda ännu. Dessutom finns 16 steg för steg beskrivningar samt 5 teknikbeskrivningar med ytterligare ca 350 bilder till. På webbplatsen finns också en forumfunktion där besökarna kan gå in och ställa frågor eller diskutera slöjd. Vidare ett kalendarium och lite aktuell information som ligger på startsidan samt länkar till relevanta hemsidor inom hemslöjden och ämnet träd, skog och slöjd. Under 2008 har samtliga sidtexter översatts till engelska. Övriga leveranser är den dokumentation av utställningarna Den gränslösa korgen och Korgar från när och fjärran som behandlar ca 200 korgar från omkring 40 olika länder. En webbkatalog med korgar har därefter tagits fram men arbetet är inte slutfört på grund av att den accessanställdes anställning upphörde. Här finns ett arbetsmaterial för någon att fortsätta arbeta med vid tillfälle. Ordlistor med ordförklaringar på de flesta fackuttryck som finns i texterna på Slöjden i skogen har tagits fram och levererats till den del av KMM projektet som arbetar med ordlistor och samsöksfunktionen inom KMM. STATISTIK Sedan lanseringen av Slöjden i skogen i november 2007 har statistikuppgifter tagits in via webbtjänsten Google Analytics varje månad. Sidan har sedan starten i november 2007 haft drygt besökare. Under perioden har besöksantalet per månad ökat från ca 1000 besökare i starten av 2008 till ett genomsnitt på ca 2200 besökare under första halvåret Besökare från ca 50 olika länder har hittat till sidan trots att den engelska översättningen ännu inte ligger ute. Ca 90 % av be

5 sökarna är från Sverige. Därefter kommer de Nordiska länderna, Europa och USA. Ströbesökare från samtliga kontinenter har hittat till sidan och vid flera tillfällen har besökare använt webbaserad översättningshjälp. De flesta besökare hittar till webbplatsen via Google eller direktadresser. Ca 25 % av besökarna kommer via ett 80 tal hänvisningswebbplatser, både inom och utom landet, av vilken hemslöjdsportalen är störst. Mellan 65 70% av besökarna är nya användare. Mest besökta sidor är startsidan och slöjdsidan. Även de andra huvudsidorna är välbesökta liksom bildgallerierna. MARKNADSFÖRING Slöjden i skogen har annonserats bland annat i Slöjdforum, Lärartidningen, Tidskriften Hemslöjden, Skogen i skolan och i Impuls. Sidan har bland annat uppmärksammats via redaktionell text i DIK Forum, Tidskriften Hemslöjden, Slöjdforum, Tidningen Åter, Hushållningssällskapets tidning i Kronobergs län, Sörmlandsbygden och i flera hemslöjdsföreningars medlemsblad. Vidare via flera webbplatser, nyhetsbrev och bloggar. Några exempel är Svensk Form Västs Nyhetsbrev, NAPTEKs nyhetsbrev om natur, kultur och traditionell kunskap, Svenska hembygdsförbundets nyhetsbrev samt på bloggarna Kurbits, Hemsloejd.blogspot, Slöjd håller och Mönsterarkivet. Många portaler och hemsidor har också länkat eller informerat om Slöjden i skogen. Här kan nämnas Hemslöjdsportalen, Slöjdmagasinet, Kravallslöjd, Alternativ.nu, NFH, Sätergläntan, Linköpings universitet samt många konsulentwebbplatser. Slöjden i skogen har också marknadsförts direkt vid exempelvis konferenserna Slöjdbiennalen och Framtidens slöjdlärare samt vid NAPTEKs workshop om Natur, kultur och traditionell kunskap i lärandet. I september 2009 kommer Slöjden i skogen att delta i Hemslöjdsrörelsen monter på bokmässan i Göteborg. ANALYS OCH SLUTSATSER Den virtuella slöjd och virkesstigen har varit relativt omfattande både när det gäller kalendertid och arbetsinsatser. Framförallt har projektet arbetat med de frågor som gällt tillgänglighet och kunskapsförmedling. Det innebär inte att de frågor som behandlar problematiken kring att säkerställa det immateriella kulturarvet genom att dokumentera handlingsburen kunskap i sig är mindre aktuella, utan snarare att det är svårt att spänna över ett allt för stort område samtidigt. Arbetsgruppen tog här ställning för att i första hand fokusera på de delar som behandlade tillgängligheten av hårdslöjdens kunskap gentemot skolor och slöjdintresserade i allmänhet. Därmed fick de övriga delmålen stå tillbaka något. Det blir allt vanligare att söka information via Internet, speciellt för den yngre generationen. Här kan Slöjden i skogen bidra till att fylla ett behov när det gäller förmedling av slöjdens kunskap. Genom de enkla möjligheterna att ändra och lägga till på webbplatsen, samt besökarnas möjlighet att delta i forumet, blir hemsidan ett levande dokument med möjlighet till dialog. Responsen för Slöjden i skogen har varit övervägande positiv, vilket gäller både från enskilda personer till det som skrivits om och hänvisats till när det gäller sidan. Trots att mycket kan utläsas via statistiksidan Google Analytics är det omöjligt att veta exakt vilka grupper som är användare av sidan. En tydlig trend är att webbplatsen är mest välbesökt under vardagar och när skolan är igång. Därmed går det att dra försiktiga slutsatser att sidan används av skolor och av de som på något sätt har sin profession kopplad till ämnet. När det gäller fokusering och problematisering av handlingsburen kunskap och hur den kan säkras och dokumenteras på ett mer djupgående plan är det svårare att se några direkta resultat. Men under de åren som projektet fortgått har intresset överlag ökat för företeelsen handlingsburen kunskap och förhoppningsvis har projektet medverkat till detta. Vidare har frågorna tagits upp i diskussioner om fortsatta samarbeten och i nya projektansökningar (se nedan under effekter).

6 EFFEKTER Genom Slöjden i skogen har hårdslöjdskonsulenterna fått en tydlig plattform där information kan spridas om den hårda slöjden när det gäller traditionell kunskap om trä, träd och slöjd. Nya målgrupper har nåtts och sidan har haft många internationella besökare trots att den engelska översättningen ännu inte ligger ute. När funktionen att länka mer specialiserade artiklar och uppsatser till webbplatsen är helt utbyggd (vilket den planeras att vara under 2009) tillgodoses även behovet av fördjupad kunskapsspridning. Slöjden i skogen kan bli till stor hjälp för olika målgrupper samt i det egna arbetet som konsulent. De kontaktytor som har skapats genom projektet har bidragit till kompetensutveckling och kunskapsutbyten på flera plan, både genom KMM projektet och dess medlemsorganisationer men också genom andra organisationer där projektet har presenterats. Det har lett till nya planer för framtida samarbeten. Bland annat har en ansökan skrivits till Svenska ESF rådet om ett förprojekt inom området Östra Mellansverige, där fokus ligger på hur den immateriella kunskapen kan få en tydligare näringsinriktning. Andra effekter är de planer som finns att med projektet som grund skapa ett nordiskt samarbete kring dokumentation och säkerställande av handlingsburen kunskap. Även om projektet inte har kommit fram till konkreta resultat när det gäller säkerställandet av handlingsburen kunskap och immateriellt kulturarv har det tjänat som en inspiration och bidragit till att fokuset på frågorna har ökat. Bland annat ingick den konferens som NFH anordnade i samarbete med Institutionen för kulturvård/dacapo i Mariestad med i projektplanen för DVSV men övertogs av det nationella hårdslöjdsprojektet på NFH. Inom hemslöjdsområdet bör mycket av de erfarenheter som kommit fram genom DVSV kunna användas inom andra projekt. Modellen för webbplatsen skulle kunna användas för att bygga upp liknande sidor för andra material och teknikområden inom slöjden. För de som arbetar med barn och ungdom, exempelvis i Slöjdklubben, finns det mycket inspiration och kunskap att hämta från Slöjden i skogen. PROJEKTETS FORTSATTA BEARBETNING Underhåll och uppdateringar av Slöjden i skogen kommer att skötas av en redaktionsgrupp bestående av fem sex hårdslöjdskonsulenter. Förutom att presentera aktuella händelser ska sidan också utökas med nya bilder och artiklar successivt. En del av de tekniska lösningar som planerades vara klara till årsskiftet 08/09 har blivit försenade på grund av sjukdom, men kommer att vara klara under För att klara de kostnader som krävs för att hålla Slöjden i skogen uppdaterad finns förslaget att hårdslöjdskonsulenterna betala en avgift (på samma sätt som en prenumeration). Vidare har frågan om sponsring och annonsering diskuterats och kommer att utredas vidare under andra halvåret Från och med årsskiftet 2009/2010 kommer Slöjden i skogen att förvaltas av Föreningen Sveriges hemslöjdskonsulenter. När det gäller utställningsdatabasen med korgar finns planer på att bearbeta den vidare och använda den som ett exempel och en prototyp på hur bild och information kan sammanlänkas. För de frågor som behandlar handlingsburen kunskap och immateriellt kulturarv kopplat till dokumentation finns planer på ett Nordiskt samarbete som för att kunna förverkligas förutsätter ny finansiering. Vidare ingår delar av projektgruppen för DVSV i en arbetsgrupp som, under Nämnden för hemslöjdsfrågors ledning, arbetar med att lista hotade slöjdtekniker och färdigheter inför arbetet med att Sverige ska ratificera UNESCOs konvention om immateriellt kulturarv.

7 ARKIVMATERIAL/DOKUMENTATION De texter och bilder samt de tabeller som ligger till grund för utställningsdatabasen för korgar finns lagrade på externa hårddiskar. För närvarande finns de inte samlade på något speciellt ställe men kommer att samlas och arkiveras hos den nuvarande projektägaren Hemslöjdsföreningen Sörmland. Vidare finns texter och bilder lagrade i servern för Slöjden i skogen samt till stor del hos nuvarande projektägaren i externa hårddiskar eller hos respektive fotograf och författare. Hemslöjdsföreningen Sörmland Helena Åberg, projektledare BILAGA 1. EKONOMISK REDOVISNING Intäkter KMM, (arbetsinsatser+ administration och lokaler etc) NFH Konsulentinsatser SUMMA Kostnader Arbetskostnader för systemstöd, samordning samt support från KMM (inkl Overhead) Konsulentinsatser Externa tjänster Webbdesign, översättning till engelska, viss hjälp med programmering fotografering bildbearbetning, steg för steg etc Marknadsföringsinsatser Arbetsmöten, resor och logi Deltagande i konferenser och workshops (inkl resor, kost och logi) Fortbildning, Fotokurs (sex personer) Administration, utrustning, dokumentation, internetkostnader, etc Övrigt SUMMA

Slutrapport. Arbetsgruppen för Högskolans e-publicering. Till Forum för bibliotekschefer, Sveriges universitets- och högskoleförbund (SUHF)

Slutrapport. Arbetsgruppen för Högskolans e-publicering. Till Forum för bibliotekschefer, Sveriges universitets- och högskoleförbund (SUHF) Slutrapport Till Forum för bibliotekschefer, Sveriges universitets- och högskoleförbund (SUHF) Arbetsgruppen för Högskolans e-publicering Deltagare: Hans Danelid, Högskolan Dalarna Jörgen Eriksson, Lunds

Läs mer

STRATEGISK PLAN 2014 2017. Svenska Hemslöjdsföreningarnas Riksförbund, SHR

STRATEGISK PLAN 2014 2017. Svenska Hemslöjdsföreningarnas Riksförbund, SHR STRATEGISK PLAN 2014 2017 Svenska Hemslöjdsföreningarnas Riks, SHR Organisation Svenska Hemslöjdsföreningarnas Riks, SHR, är en ideell riksomfattande hemslöjdsorganisation med regionala hemslöjdsföreningar/

Läs mer

Projektplan för projektet Framtid i Access (FIA)

Projektplan för projektet Framtid i Access (FIA) Framtid i Access Projektplan Fastställd av styrgruppen 2006-11-28 Projektplan för projektet Framtid i Access (FIA) Bakgrund ABM-centrum är ett samarbetsprojekt mellan Kungl. biblioteket, Statens ljud-

Läs mer

10. Samverkan mellan socialtjänsten och ideella organisationer (KIM)

10. Samverkan mellan socialtjänsten och ideella organisationer (KIM) ÅTERRAPPORTERING 2014-02-26 1 (5) Ekonomi och styrning Malin Svanberg Återrapportering EBP 10. Samverkan mellan socialtjänsten och ideella organisationer (KIM) Under 2013 har KIM-projektet (Kommunalt och

Läs mer

Slutrapport för projekt

Slutrapport för projekt Slutrapport för projekt Vänligen notera att slutrapporten och godkännande för att publicera kontaktuppgifterna (sista sidan) ska sändas i original till Länsstyrelsen, dessutom slutrapporten sändas i digital

Läs mer

Projektplan. Lönsamhet och attityder steg 2

Projektplan. Lönsamhet och attityder steg 2 Projektplan Lönsamhet och attityder steg 2 Projektperiod 1 december 2013 15 november 2014 Lönsamhet och attityder steg 2 Projektperiod 1 december 2013 15 november 2014 Bakgrundsbeskrivning Ideella föreningen

Läs mer

Anvisning till slutrapport för projektstöd

Anvisning till slutrapport för projektstöd Anvisning till slutrapport för projektstöd När du har avslutat ditt projekt ska du skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten

Läs mer

HANDLEDARE: Jonny Pedersen Datum: (Detta skrevs i November 09)

HANDLEDARE: Jonny Pedersen Datum: (Detta skrevs i November 09) DOKUMENTATIONER IDÈSKISS ÄMNESOMRÅDE: Webbdesign och marknadsföring HANDLEDARE: Jonny Pedersen Datum: (Detta skrevs i November 09) Min idéskiss: Jag ska skapa en hemsida vars syfte är att tjäna pengar.

Läs mer

Offertförfrågan för ny webbplats svenskscenkonst.se samt socialt forum

Offertförfrågan för ny webbplats svenskscenkonst.se samt socialt forum Offertförfrågan för ny webbplats svenskscenkonst.se samt socialt forum Inledning Vi ska utveckla en ny webbplats på www.svenskscenkonst.se. Vårt mål är att ha en ny webbplats färdig att användas fullt

Läs mer

Projektplan: Standardiserad hantering av SLU:s användaridentiteter, SLU-identiteter

Projektplan: Standardiserad hantering av SLU:s användaridentiteter, SLU-identiteter 1 (6) Projektplan: Standardiserad hantering av SLU:s användaridentiteter, SLU-identiteter Förslagsställare: * Projektledare: Helen Alstergren * Uppdragsgivare: Ulf Heyman Datum: 1. Bakgrund och motiv Antalet

Läs mer

Slutrapport Föreningen Hjärnkoll Jönköpings län

Slutrapport Föreningen Hjärnkoll Jönköpings län Slutrapport Slutrapport Föreningen Hjärnkoll Jönköpings län Datum: 2015-06-10 Diarienr: 2015/0164 Bakgrund Projektet Hjärnkoll har i utvärderingarna visat att det går att förändra attityder i vårt samhälle.

Läs mer

Greda en databas över genusforskare. Berith Backlund. Paper presenterat vid konferensen oktober 2009 i Borås

Greda en databas över genusforskare. Berith Backlund. Paper presenterat vid konferensen oktober 2009 i Borås Greda en databas över genusforskare Berith Backlund Paper presenterat vid konferensen 14-15 oktober 2009 i Borås Greda en databas över genusforskare http://www.ub.gu.se/kvinn/greda I mitt paper kommer

Läs mer

Projektplan. 1. Projektnamn. Näringskonsulent. 2. Projektidé

Projektplan. 1. Projektnamn. Näringskonsulent. 2. Projektidé Projektplan 1. Projektnamn Näringskonsulent 2. Projektidé 2008 fick Nutek i uppdrag av regeringen att göra en studie om hemslöjden som näringsgren. Uppdraget resulterade i rapporten "Hemslöjden som näringsgren",

Läs mer

Kunskapsutveckling om och effektivisering av rehabilitering för personer med psykisk ohälsa

Kunskapsutveckling om och effektivisering av rehabilitering för personer med psykisk ohälsa Kunskapsutveckling om och effektivisering av rehabilitering för personer med psykisk ohälsa Projektägare: Landstinget i Värmland Projektperiod: 2014 09 01 2015 12 31 1. Bakgrund Ohälsotalet är högre än

Läs mer

Artlance Internetplattform för initiering, kontakt, och hantering av kulturprojekt

Artlance Internetplattform för initiering, kontakt, och hantering av kulturprojekt Artlance Internetplattform för initiering, kontakt, och hantering av kulturprojekt Vision Bygga upp en infrastruktur på Internet så att företag, kommuner, privatpersoner enkelt skall kunna initiera och

Läs mer

Destinationsutveckling Sommenbygd. 1 Projektidé

Destinationsutveckling Sommenbygd. 1 Projektidé Tranås den 20 april 2010 Destinationsutveckling Sommenbygd 1 Projektidé Projektet är ett paraplyprojekt som ska utveckla besöksnäringen av Sommenbygd med de tillhörande sex kommunerna i Sommenbygd. Detta

Läs mer

Levnadsvanor diskuteras i samband med besök i primärvården

Levnadsvanor diskuteras i samband med besök i primärvården 1 Alkoholvanor diskuterades Ålder 44 år eller yngre 24 22,7-24,7 18 17,3-18,5 20 19,1-20,1 45-64 år 29 * 28,4-29,8 17 16,6-17,5 22 * 21,2-22,1 65-74 år 25 23,8-25,3 14 * 13,6-14,7 19 18,3-19,2 75 år och

Läs mer

EQUAL BIBLIOTEKEN I ÖSTERGÖTLAND Slutrapport

EQUAL BIBLIOTEKEN I ÖSTERGÖTLAND Slutrapport Länsbibliotek Östergötland Box 1791 581 17 Linköping EQUAL BIBLIOTEKEN I ÖSTERGÖTLAND Slutrapport Bakgrund Biblioteken är viktiga för mångfalden i samhället. De är öppna för alla och de är en mötesplats.

Läs mer

en monumental stickperformance med 80 personer på Färöarna Länshemslöjdskonsulenterna i Västernorrland

en monumental stickperformance med 80 personer på Färöarna Länshemslöjdskonsulenterna i Västernorrland Vi äger vår tid en monumental stickperformance med 80 personer på Färöarna Länshemslöjdskonsulenterna i Västernorrland 1 Bakgrund I en allt mer tidseffektiv och digitaliserad värld väljer många människor

Läs mer

Konsthantverk i Sverige, del 3 Stiftelsen Konsthantverkscentrum. Vidareutveckling av metoder för nätverksbyggande Norrbottens läns landsting

Konsthantverk i Sverige, del 3 Stiftelsen Konsthantverkscentrum. Vidareutveckling av metoder för nätverksbyggande Norrbottens läns landsting Beviljade projektbidrag för budgetåret 2015 Konsthantverk i Sverige, del 3 Stiftelsen Konsthantverkscentrum 43 000 kr Hösten 2014 utkommer boken Konsthantverk i Sverige del 1 under professor Christina

Läs mer

Preliminär slutrapport: Förstudie om att få med avfallshanteringen i samhällsplaneringen. Boverkets dnr: 14-71-1057 1057

Preliminär slutrapport: Förstudie om att få med avfallshanteringen i samhällsplaneringen. Boverkets dnr: 14-71-1057 1057 Preliminär slutrapport: Förstudie om att få med avfallshanteringen i samhällsplaneringen Boverkets dnr: 14-71-1057 1057 Projektansvarig 1 : Kretslopp och vatten, Göteborgs Stad. Adress 1 : Box 123, 424

Läs mer

Industriell plattform för leverantörer

Industriell plattform för leverantörer Industriell plattform för leverantörer Handlingsplan 2013-2015 Beslutad 2013-06-04 Bilagor: 1. Aktivitetsplan inkl. tidsplan och ansvarsfördelning 2. Budget 3. Riskanalys Bakgrund Handlingsplanen tar sin

Läs mer

Konstverket Air av Curt Asker

Konstverket Air av Curt Asker Konstverket Air av Curt Asker 1 Innehållsförteckning 1 Bakgrund...s 1 2 Syfte och mål...s 2 3 Genomförande...s 3 4 Resultat...s 4 5 Diskussion...s 5 2 1 Bakgrund Kulltorpsskolan ligger i ett villaområde

Läs mer

STYRELSEN Föreningens styrelse har under det gångna verksamhetsåret haft följande sammansättning:

STYRELSEN Föreningens styrelse har under det gångna verksamhetsåret haft följande sammansättning: VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 Styrelsen för Barnlängtan lämnar härmed följande berättelse för den verksamhet som bedrivits inom föreningen under tiden 1 januari - 12 december, 2013 STYRELSEN Föreningens styrelse

Läs mer

Norrbottens länsbibliotek, Detlef Barkanowitz

Norrbottens länsbibliotek, Detlef Barkanowitz PROJEKTPLAN 1 (6) Projektnamn: Kommunerna och Barnens Polarbibliotek (Polarbibblo) KomPo Del av det treåriga projektet Barnen, folkbiblioteken och de digitala bibliotekstjänsterna i lässtimulerande arbete.

Läs mer

Vägen till självförsörjning

Vägen till självförsörjning Monica Gullin projektledare Thomas Franzén chef ARE Ansökan Gällande ansökan om medel från Samordningsförbundet för att tillämpa föreslagen modell för identifierad målgrupp inom Torsås kommun. Vägen till

Läs mer

Välkommen till Svenskt Geoenergicentrum. Din kunskapskälla till Sveriges tredje största förnybara energiresurs

Välkommen till Svenskt Geoenergicentrum. Din kunskapskälla till Sveriges tredje största förnybara energiresurs Välkommen till Svenskt Geoenergicentrum Din kunskapskälla till Sveriges tredje största förnybara energiresurs Detta är Svenskt Geoenergicentrum Svenskt Geoenergicentrum är ett kunskapscenter för dig som

Läs mer

Återrapportering av ekonomiskt stöd till lokalt brottsförebyggande projekt

Återrapportering av ekonomiskt stöd till lokalt brottsförebyggande projekt Återrapportering av ekonomiskt stöd till lokalt brottsförebyggande projekt Det sker mycket brottsförebyggande arbete runtom i landet, både som projekt och i den löpande verksamheten. Några av dessa insatser

Läs mer

455 61 Dingle. Hotel Lab

455 61 Dingle. Hotel Lab Datum: 20120524 SLUTRAPPORT När du avslutat ditt projekt ska du lämna en rapport där du redovisar projektets genomförande och resultat. Utgå från din projektplan och jämför den med det slutliga resultatet

Läs mer

Lägesrapport 2013. 7.1.1 Tillgänglighet första linjen STÖD TILL RIKTADE INSATSER INOM OMRÅDET PSYKISK OHÄLSA 2013 7.

Lägesrapport 2013. 7.1.1 Tillgänglighet första linjen STÖD TILL RIKTADE INSATSER INOM OMRÅDET PSYKISK OHÄLSA 2013 7. STÖD TILL RIKTADE INSATSER INOM OMRÅDET PSYKISK OHÄLSA 2013 Lägesrapport 2013 7.1 BARN OCH UNGA 7.1.1 Tillgänglighet första linjen Mätning första linjen, ett förslag till uppföljning inför år 2014 Med

Läs mer

Trygg och säker i hemmet

Trygg och säker i hemmet Trygg och säker i hemmet Projektplan Agneta Aldor 2014-05-09 Innehållsförteckning 1 Inledning 3 1.1 Syfte med dokumentet 3 1.2 Ändringshistorik 3 2 Projektet, sammanfattning 3 2.1 Projektets omfattning

Läs mer

SKOGEN I SKOLAN. Innehåll KUNSKAP OM SKOG FÖR LÄRARE OCH ELEVER

SKOGEN I SKOLAN. Innehåll KUNSKAP OM SKOG FÖR LÄRARE OCH ELEVER KUNSKAP OM SKOG FÖR LÄRARE OCH ELEVER SKOGEN I SKOLAN Innehåll Vår rikstäckande verksamhet Utomhuspedagogik Våra läromedel Exempel på övningar Faktablad Vårt nyhetsbrev Vår webbplats Följ oss på Facebook

Läs mer

Förslag på verksamhetsplan 2015-2016

Förslag på verksamhetsplan 2015-2016 Förslag på verksamhetsplan 2015-2016 I. Fundament Verksamhetsplanen är det uppdrag som valårsstämman ger förbundsstyrelsen. Förbundsstyrelsens uppdrag är att, efter bästa förmåga uppfylla den inriktning

Läs mer

KOP nätverket för konst och publikfrågor

KOP nätverket för konst och publikfrågor KOP nätverket för konst och publikfrågor På uppdrag av Kultur Skåne, Region Skånes kulturnämnd Utförd under år 2012 Anna Lönnquist, Ystads konstmuseum Innehåll Bakgrund... 1 KOP- nätverket för konst och

Läs mer

Avsiktsförklaring för samarbetet mellan Miljösamverkan Västra Götaland och Miljösamverkan Halland efter TUV

Avsiktsförklaring för samarbetet mellan Miljösamverkan Västra Götaland och Miljösamverkan Halland efter TUV Överenskommen vid gemensamt styrgruppsmöte för båda miljösamverkan 20 maj, efter förankring på chefsmötet 6 maj i Varberg Avsiktsförklaring för samarbetet mellan Miljösamverkan Västra Götaland och Miljösamverkan

Läs mer

Regionala samverkans- och stödstrukturer KUNSKAPSUTVECKLING INOM SOCIALTJÄNSTEN

Regionala samverkans- och stödstrukturer KUNSKAPSUTVECKLING INOM SOCIALTJÄNSTEN Regionala samverkans- och stödstrukturer KUNSKAPSUTVECKLING INOM SOCIALTJÄNSTEN FoUrum arbetar med att utveckla kvaliteten inom socialtjänsten i Jönköpings län. Verksamhetsidén är att långsiktigt och samordnat

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2010

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2010 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2010 Under året har styrelsemöten hållits enligt följande: Arbetsmöte i Stockholm den 15 februari Telefonmöten 1 gång per månad med undantag för juli och december. Telefonmötet den

Läs mer

Projektplan med kommunikationsplan

Projektplan med kommunikationsplan Projektplan med kommunikationsplan Projekt E-serviceverkstad 2013-09-01 2014-08-31 Projektägare Regional samarbetspartner Genomförs i Projektbidrag Projektets syfte Regionförbundet i Kalmar län, Christer

Läs mer

Nätverksgruppen kring EU-projekt som berör frågorna som gäller digitalisering, tillgängliggörande och bevarande av digitalt kulturarvsmaterial

Nätverksgruppen kring EU-projekt som berör frågorna som gäller digitalisering, tillgängliggörande och bevarande av digitalt kulturarvsmaterial Nätverksgruppen kring EU-projekt som berör frågorna som gäller digitalisering, tillgängliggörande och bevarande av digitalt kulturarvsmaterial Sanja Halling Digisam Samordningssekretariatet för digitalisering,

Läs mer

har du råd med höjd bensinskatt? har du råd med höjd bensinskatt?

har du råd med höjd bensinskatt? har du råd med höjd bensinskatt? 82 535 000 kronor dyrare med bensin för invånarna här i Blekinge län. 82 535 000 kronor dyrare med bensin för invånarna här i Blekinge län. 82 535 000 kronor dyrare med bensin för invånarna här i Blekinge

Läs mer

Välkommen till Skoltävling 2005!

Välkommen till Skoltävling 2005! Välkommen till Skoltävling 2005! Tävlingen riktar sig till elever i årskurs 6. Målet är att öka kunskapen om hur viktigt och roligt det är att röra sig och att använda cykelhjälm. Tävlingen består av tre

Läs mer

GD 2006:240 VERKSAMHETSOMRÅDET MUSEI- OCH KULTURMILJÖ Beslutsbilaga 1

GD 2006:240 VERKSAMHETSOMRÅDET MUSEI- OCH KULTURMILJÖ Beslutsbilaga 1 Sida 1 (8) Beviljade ansökningar, ytterligare belopp i kr. Bidrag beviljas med högst 30 000 kr (inkl. sociala. avgifter) per månad och anställd. Dnr KUR Sökande Org.nr Projekt/Ändamål Minsta antal ytterligare

Läs mer

Kommunikationsplan för projekt Medborgardialog 2012 i Gislaveds kommun 2011-11-24

Kommunikationsplan för projekt Medborgardialog 2012 i Gislaveds kommun 2011-11-24 Kommunikationsplan för projekt Medborgardialog 2012 i Gislaveds kommun 2011-11-24 Projekt Medborgardialog 2012 Inledning Det finns ett generellt behov av att öka medborgardialogen i Sverige och så även

Läs mer

Verksamhetsplan 2014-2015

Verksamhetsplan 2014-2015 Verksamhetsplan 2014-2015 Riksorganisationen Reacta Reacta är en ideell riksorganisation bestående av nästan 20 lokalföreningar, med totalt 2500 unga medlemmar. Reacta står upp för att varje barn och ung

Läs mer

Katja Kamila 2012-03-30

Katja Kamila 2012-03-30 VÄSTMANLANDS KOMMUNER OCH LANDSTING Barn och unga i fokus Katja Kamila 2012-03-30 Checklista kommunikation Har du kontaktat informatörerna för att diskutera informationsbehoven? Finns det personalresurser

Läs mer

Fokus Framtid. Projektrapport

Fokus Framtid. Projektrapport Fokus Framtid Projektrapport Under projektet har vi lärt oss otroligt mycket och växt så det knakar. 2008 var året då ungradio blev stora. Men vi har busigheten kvar, och vår organisation drivs fullt ut

Läs mer

Projekt Kulturarvsportal Västmanland. Projektpresentation Västmanlands läns museum, 2013-09-13

Projekt Kulturarvsportal Västmanland. Projektpresentation Västmanlands läns museum, 2013-09-13 Projekt Kulturarvsportal Västmanland Projektpresentation Västmanlands läns museum, 2013-09-13 Projektet i korthet Namn Period Parter Beskrivning av projektet Projektägare Projektledare Mer information

Läs mer

1 (6) Forum för samverkan. Verksamhetsberättelse Organisationsnr:

1 (6) Forum för samverkan. Verksamhetsberättelse Organisationsnr: 1 (6) Forum för samverkan Verksamhetsberättelse 2014 Organisationsnr: 2 (6) 1. Forum under 2014 Forum för samverkan inledde sin verksamhet 1/1 2014. Beslut om instruktion för Forum togs i november 2013.

Läs mer

Dela läslust projektplan

Dela läslust projektplan Dela läslust projektplan Projektets syfte Projektet syftar till att biblioteken i Dalarnas, Gävleborgs, Uppsala och Värmlands län ska utveckla sin läsfrämjande och litteraturförmedlande verksamhet så att

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 3 SVENSKA FÖRENINGEN FÖR GRAFISK DATABEHANDLING

Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 3 SVENSKA FÖRENINGEN FÖR GRAFISK DATABEHANDLING Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 3 SIGRAD SVENSKA FÖRENINGEN FÖR GRAFISK DATABEHANDLING FÖR ENINGE NS UPP DRAG SIGRAD, Svenska föreningen för grafisk databehandling, grundades redan 1976. Föreningens

Läs mer

Systemet för den officiella statistiken i Sverige

Systemet för den officiella statistiken i Sverige Systemet för den officiella i Sverige Elisabet Andersson, GD-stab Sekretariatet vid Rådet för den officiella E-mail : elisabet.andersson@scb.se ROSsekretariatet@scb.se Nordiska statistikermötet, Åbo 2004

Läs mer

Att skapa möjligheter för erfarenhets- och kompetensutbyten mellan parkerna och trädgårdarna

Att skapa möjligheter för erfarenhets- och kompetensutbyten mellan parkerna och trädgårdarna Vision Sverige ska vara en självklar destination för trädgårdsturism och vara en medpart i flera europeiska sammanhang när det gäller tillvaratagandet och utvecklingen av det gemensamma trädgårdskulturarvet.

Läs mer

Projektplan. Integrering av webbplats i utbildningarna i medieproduktion och bild. Projektplan mini. Dok.beteckning

Projektplan. Integrering av webbplats i utbildningarna i medieproduktion och bild. Projektplan mini. Dok.beteckning Sida: 1 (6) Projektplan Integrering av webbplats i utbildningarna i medieproduktion och bild Sida: 2 (6) Innehåll 1 Mål... 3 1.1 Bakgrund och projektidé... 3 1.2 Projektmål... 4 2 Plan... 5 2.1 Beslutspunkter,

Läs mer

2007/6261 Ájtte, Svenskt fjäll- och samemuseum Registrering och digitalisering av ljudband i Ájttes ljudarkiv NORRBOTTEN

2007/6261 Ájtte, Svenskt fjäll- och samemuseum Registrering och digitalisering av ljudband i Ájttes ljudarkiv NORRBOTTEN Sid 1 av 5 Beviljade ansökningar, belopp i kronor. Bidrag beviljas 30 000 kr (inkl. sociala avgifter) per månad och anställd. 2007/6484 ABM Resurs c/o smuseet Västernorrland 888000-3143 ABM-Y Access (KUR

Läs mer

U T V E C K L I N G S L E D A R E

U T V E C K L I N G S L E D A R E Projektplan REGIONAL UTVECKLINGSLEDARE BARN OCH UNGA Bakgrund Under 2008 tillsatte regeringen en utredning under ledning av Kerstin Wigzell som 2008 resulterade i ett betänkande Evidensbaserad praktik

Läs mer

Minnesanteckningar från SKYREVs utbildningskommitté 2006-04-28. Thomas Andersson, ordförande; Ulf Persson, Lennart Ledin och Lena Joelsson

Minnesanteckningar från SKYREVs utbildningskommitté 2006-04-28. Thomas Andersson, ordförande; Ulf Persson, Lennart Ledin och Lena Joelsson Minnesanteckningar från SKYREVs utbildningskommitté 2006-04-28 Plats: Ernst & Young, Stockholm Tid: 2006-04-28, klockan 10.00 14.00 Deltagare: Thomas Andersson, ordförande; Ulf Persson, Lennart Ledin och

Läs mer

Riktlinjer för ansökan och redovisning av projektbidrag från Nämnden för hemslöjdsfrågor

Riktlinjer för ansökan och redovisning av projektbidrag från Nämnden för hemslöjdsfrågor Riktlinjer för ansökan och redovisning av projektbidrag från Nämnden för hemslöjdsfrågor Illustration: Sara Nilsson Nämnden för hemslöjdsfrågor, NFH, fördelar en gång per år bidrag till projekt som stimulerar

Läs mer

Vi dokumenterar Er konst

Vi dokumenterar Er konst Vi dokumenterar Er konst För oss är det viktigt att konsten syns Konst finns överallt, vi vill hjälpa er att dokumentera den. Vi dokumenterar konst genom virtuella gallerier, konst genom hemsidor filmningsdokumentation

Läs mer

LuTek Luleålärare i teknik och naturvetenskap

LuTek Luleålärare i teknik och naturvetenskap LuTek Luleålärare i teknik och naturvetenskap PROJEKTBESKRIVNING 2009-2014 2012-06-05 Sida 1 av 11 Revisionsinformation Projektbeskrivningen ska revideras årligen, av styrgruppen för LuTek. Projektbeskrivningen

Läs mer

En skola på vetenskaplig grund. Samverkan inom Kommunförbundet Skåne, mellan kommuner, gymnasieförbund och högskolor

En skola på vetenskaplig grund. Samverkan inom Kommunförbundet Skåne, mellan kommuner, gymnasieförbund och högskolor En skola på vetenskaplig grund Samverkan inom Kommunförbundet Skåne, mellan kommuner, gymnasieförbund och högskolor Bakgrund Diskussioner mellan ett antal kommuner och Malmö högskola om s.k. verksamhetsnära

Läs mer

Förslag till Verksamhetsplan 2011

Förslag till Verksamhetsplan 2011 1 (5) Förslag till Verksamhetsplan 2011 CSR Västsverige ger medlemmar ökad konkurrenskraft genom att omsätta kunskap i konkret handling. CSR Västsverige utvecklar och sprider verktyg och kompetens kring

Läs mer

Ljustern en tillgång

Ljustern en tillgång Ljustern en tillgång Projektet har lett till fler besökare och ökad användning av området. Foto: Jonas Lindgren Projektägare: Södra Dalarnas Utveckling, ekonomisk förening Projektledare: Sofie Jutner Kommun:

Läs mer

Slutrapport för projektstöd i landsbygdsprogrammet. Projektnamn: Naturturism. - del 1 och 2. Foto: Frida Hedin, HS Konsult AB

Slutrapport för projektstöd i landsbygdsprogrammet. Projektnamn: Naturturism. - del 1 och 2. Foto: Frida Hedin, HS Konsult AB Slutrapport för projektstöd i landsbygdsprogrammet Projektnamn: Naturturism - del 1 och 2 Foto: Frida Hedin, HS Konsult AB Frida Hedin HS Konsult AB 2011-10-12 Journalnummer: 2010-2614 Innehållsförteckning

Läs mer

Verksamhetsplan 2012-2013 Utgångspunkten för denna verksamhetsplan är förbundets verksamhetsidé och vision:

Verksamhetsplan 2012-2013 Utgångspunkten för denna verksamhetsplan är förbundets verksamhetsidé och vision: Verksamhetsplan 2012-2013 Utgångspunkten för denna verksamhetsplan är förbundets verksamhetsidé och vision: Verksamhetsidé: tar tillvara och driver den svenska museisektorns gemensamma intressen. Vision:

Läs mer

Slutrapport. Från. Konferensen Mellanlanda 2009 26 27 mars

Slutrapport. Från. Konferensen Mellanlanda 2009 26 27 mars Slutrapport Från Konferensen Mellanlanda 2009 26 27 mars Innehåll Inledning... 3 Bakgrund... 3 LUVG, Lokal Utveckling Västra Götaland... 3 Tema... 4 Målgrupp... 4 Organisation... 4 Medverkande... 5 Deltagare...

Läs mer

Vattenråden inom Västerhavets vattendistrikt sammanställning av årsredovisningar för 2013

Vattenråden inom Västerhavets vattendistrikt sammanställning av årsredovisningar för 2013 Vattenråden inom Västerhavets vattendistrikt sammanställning av årsredovisningar för 2013 Inledning Aktiviteter inom vattenråden är en av hörnstenarna för lokal förankring av den svenska vattenförvaltningen.

Läs mer

Våra barn och ungdomar är vår framtid! Presentation av projektidé - KNUT

Våra barn och ungdomar är vår framtid! Presentation av projektidé - KNUT Våra barn och ungdomar är vår framtid! Presentation av projektidé - KNUT Vilka är det som arbetar med projektet? Ev. andra nationella aktörer så som ex branschorganisationer Blekinge, Kalmar & Kronobergs

Läs mer

Verksamhetsplan för 2015

Verksamhetsplan för 2015 Verksamhetsplan för 2015 Allmänt För att förverkliga föreningens mål och syften kommer arbetet i huvudsak att läggas upp enligt vad som beskrivs i vår Verksamhetsplan för 2014. Vägledande blir de sju steg

Läs mer

Projektplan för utvecklingen av Kryssarklubbens nya webbplats

Projektplan för utvecklingen av Kryssarklubbens nya webbplats Projektplan för utvecklingen av Kryssarklubbens nya webbplats Sammanfattning Detta dokument beskriver hur Kryssarklubbens nya webbplats skall tas fram. Planen är ett resultat av det arbete som gjorts av

Läs mer

Lärande för hållbar utveckling i Malmö

Lärande för hållbar utveckling i Malmö Lärande för hållbar utveckling i Malmö Verksamhetsplan 2010 Upprättad Datum: Version: Ansvariga: Förvaltning: Enhet: 2010-06-15 1.0 Johanna Ekne, Åsa Hellström, Per-Arne Nilsson Miljöförvaltningen Miljöstrategiska

Läs mer

Strategiskt samtal om biblioteksutveckling i Kronoberg och Blekinge. Några aktuella exempel på verksamhetsinsatser

Strategiskt samtal om biblioteksutveckling i Kronoberg och Blekinge. Några aktuella exempel på verksamhetsinsatser Strategiskt samtal om biblioteksutveckling i Kronoberg och Blekinge Några aktuella exempel på verksamhetsinsatser Vad är vi? Länsbibliotek Sydost arbetar primärt med att utveckla och komplettera kommunbiblioteken

Läs mer

Influensarapport för vecka 46, 2016 Denna rapport publicerades den 24 november 2016 och redovisar influensaläget vecka 46 (14 20 november).

Influensarapport för vecka 46, 2016 Denna rapport publicerades den 24 november 2016 och redovisar influensaläget vecka 46 (14 20 november). Influensarapport för 46, 2016 Denna rapport publicerades den 24 november 2016 och redovisar influensaläget 46 (14 20 november). Innehållsförteckning Sammanfattning... 2 Vad visar övervakningssystemen?...

Läs mer

Kort rapport om arbetsgruppen för jämställdhets arbete under 2009 till Landsbygdsnätverkets hemsida.

Kort rapport om arbetsgruppen för jämställdhets arbete under 2009 till Landsbygdsnätverkets hemsida. Kort rapport om arbetsgruppen för jämställdhets arbete under 2009 till Landsbygdsnätverkets hemsida. Följande personer har deltagit i arbetsgruppen Jessica Hagård, SJV, Landsbygdsnätverkets kansli Roland

Läs mer

Skogsmarksfastighetspriser och statistik för olika regioner

Skogsmarksfastighetspriser och statistik för olika regioner Skogsmarksfastighetspriser och statistik för olika regioner LRF Konsult är Sveriges största mäklare för skogsfastigheter och producerar fortlöpande prisstatistik på området. Prisstatistiken grundas på

Läs mer

Influensarapport för vecka 45, 2017 Denna rapport publicerades den 16 november 2017 och redovisar influensaläget vecka 45 (6 12 november).

Influensarapport för vecka 45, 2017 Denna rapport publicerades den 16 november 2017 och redovisar influensaläget vecka 45 (6 12 november). Influensarapport för 45, 2017 Denna rapport publicerades den 16 november 2017 och redovisar influensaläget 45 (6 12 november). Innehållsförteckning Sammanfattning... 2 Vad visar övervakningssystemen?...

Läs mer

LÄGESRAPPORT per MÅNAD

LÄGESRAPPORT per MÅNAD 2013-01-10 LÄGESRAPPORT per MÅNAD Projektnamn: Kompkulmen Projektnummer: 2011-5070001 Redovisningsperiod: oktober Verksamheter i projektet Deltagande rapporteras på excellblanketten Deltagarredovisning

Läs mer

Fråga Biblioteket -- Handlingsplan 2009

Fråga Biblioteket -- Handlingsplan 2009 Fråga Biblioteket -- Handlingsplan 2009 Fokus för år 2009 Fråga biblioteket kommer under 2009 att fokusera på kvalitet och samverkan. Vi vill uppnå en högre kvalitet i referenstjänsten. Vi vill också utveckla

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet PROJEKTSTÖD - Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för

Läs mer

Aktivitetplan år Fastighetsnätverket för energi- och miljöfrågor i Örebro län

Aktivitetplan år Fastighetsnätverket för energi- och miljöfrågor i Örebro län Bilaga 1. Aktivitetplan år 2016. Fastighetsnätverket för energi- och miljöfrågor i Örebro län Aktivitet Budget/ år Period A. Administration av nätverk Administration, planering av aktiviteter, samordning

Läs mer

Projektansökan jämställdhet, integration och demokrati 2009

Projektansökan jämställdhet, integration och demokrati 2009 IAKCO Projektansökan jämställdhet, integration och demokrati 2009 1. Bakgrund Den ideella föreningen Internationella Afghanska Kvinnocenter Organisation, nedan kallat IAKCO, har varit verksam sedan 2005.

Läs mer

Stöd till en evidensbaserad praktik för god kvalitet inom socialtjänsten ÖK 2013

Stöd till en evidensbaserad praktik för god kvalitet inom socialtjänsten ÖK 2013 GENOMFÖRANDEPLAN 2013-03-22 1 (5) Dnr 12/6955 Ekonomi och styrning Malin Svanberg Stöd till en evidensbaserad praktik för god kvalitet inom socialtjänsten ÖK 2013 1. Delprojekt Välfärdsutveckling genom

Läs mer

Nominering - Årets Leader Med checklista

Nominering - Årets Leader Med checklista Nominering - Årets Leader Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets Leader. Namn på förslaget: MittSkåne på kartan II Journalnummer: 2010-4457 Namn på LAG grupp som nominerar: Leader

Läs mer

Författarprocessen som en digital, interaktiv verksamhet

<Innan_punkt> Författarprocessen som en digital, interaktiv verksamhet DIGITAL 2015-16 Förstudieansökan Författarprocessen som en digital, interaktiv verksamhet 1. Bakgrund Den här ansökan har sin bakgrund i Länsbiblioteket i Västerbottens ständiga strävan att

Läs mer

Ansökan om verksamhetsbidrag från Forum

Ansökan om verksamhetsbidrag från Forum KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Holmgren Ulla Jo Linder Roger Datum 2015-11-13 Diarienummer KSN-2015-2048 Kommunstyrelsen Ansökan om verksamhetsbidrag från Forum Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Slutrapport av projektet

Slutrapport av projektet Slutrapport av projektet Brottsutsatt och funktionsnedsättning 24 februari 2015 Brottsofferjouren Sverige Karin Andersson Innehåll Projekt Brottsutsatt och funktionsnedsättning... 3 Inledning... 3 Resultat...

Läs mer

Antal anmälda dödsfall i arbetsolyckor efter län, där arbetsstället har sin postadress

Antal anmälda dödsfall i arbetsolyckor efter län, där arbetsstället har sin postadress Antal anmälda dödsfall i arbetsolyckor efter län, där arbetsstället har sin postadress 2015 1 01 Stockholm 4-1 - - - 5-03 Uppsala - - - - - - - - 04 Södermanland 1 - - - - - 1-05 Östergötland 2 - - - -

Läs mer

Projektplan förstudie lokal vindkraftsåterbäring

Projektplan förstudie lokal vindkraftsåterbäring Projektplan förstudie lokal vindkraftsåterbäring 1. Vad kallar ni projektet Förstudie lokal vindkraftsåterbäring 2. Vilken är er projektidé Inom Ljustorp pågår planering för två stora vindkraftsetableringar.

Läs mer

Slutrapport - En dikt om dagen att marknadsföra smal litteratur

Slutrapport - En dikt om dagen att marknadsföra smal litteratur Slutrapport - En dikt om dagen att marknadsföra smal litteratur Syfte Projektets syfte var att utifrån olika marknadsföringsåtgärder motverka en hyllifiering av den statligt stödda litteraturen eller med

Läs mer

Planera genomförande

Planera genomförande Planera genomförande www.informationssäkerhet.se 2 Upphovsrätt Tillåtelse ges att kopiera, distribuera, överföra samt skapa egna bearbetningar av detta dokument, även för kommersiellt bruk. Upphovsmannen

Läs mer

Verksamhetsplan 2004

Verksamhetsplan 2004 Verksamhetsplan 2004 Vision Länsbibliotek Östergötland skall stimulera biblioteksutvecklingen så att östgötabiblioteken kan mäta sig med de bästa i landet. Länsbibliotek Östergötland skall arbeta för en

Läs mer

Projektbeskrivning. Projektets namn. Sammanfattande projektbeskrivning. Bakgrundsbeskrivning. Lokala servicepunkter på skånska landsbygden

Projektbeskrivning. Projektets namn. Sammanfattande projektbeskrivning. Bakgrundsbeskrivning. Lokala servicepunkter på skånska landsbygden Projektbeskrivning Projektets namn Lokala servicepunkter på skånska landsbygden Sammanfattande projektbeskrivning Syftet med projektet är att genom innovativa metoder och samverkansformer mellan ideell,

Läs mer

Slutrapport Informationsprojekt Arkitekt- och planeringstjänster inom hållbar stadsutveckling

Slutrapport Informationsprojekt Arkitekt- och planeringstjänster inom hållbar stadsutveckling Sveriges Arkitekter Boverket Sofie Adolfsson Jörby Box 534 371 23 Karlskrona Stockholm 2011-02-22 Slutrapport Informationsprojekt Arkitekt- och planeringstjänster inom hållbar stadsutveckling Boverks nr

Läs mer

Bättre flöde i vården Ett nationellt projekt för ökad tillgänglighet, patientsäkerhet, vårdkvalitet och effektivitet

Bättre flöde i vården Ett nationellt projekt för ökad tillgänglighet, patientsäkerhet, vårdkvalitet och effektivitet Information om Bättre flöde i vården Ett nationellt projekt för ökad tillgänglighet, patientsäkerhet, vårdkvalitet och effektivitet Varför ett nationellt projekt? Det finns många goda skäl att tillsammans

Läs mer

Projektplan för Informationsmaterial Artskydd

Projektplan för Informationsmaterial Artskydd 2014-04-04 Projektplan för Informationsmaterial Artskydd Uppdrag Länsrådsgrupp 6 har gett i uppdrag åt Miljönätverkets tillsynsgrupp att driva Miljösamverkan Sverige och att inom ramen för det arbeta fram

Läs mer

Nordiska måltidsberättelser

Nordiska måltidsberättelser 2009-05-07 Nordiska måltidsberättelser 1. Projektledare, e-post och telefon Tomas Carlsson, tomas.carlsson@hellefors.se, 070-2122591, 0591-64136 2. Projektstart och slut samt erhållna medel från NNM Tiden

Läs mer

Regionalbehovsanalys. Länsstyrelseforum den 22-23 oktober

Regionalbehovsanalys. Länsstyrelseforum den 22-23 oktober Regionalbehovsanalys Länsstyrelseforum den 22-23 oktober Agenda Beskrivning av processen Nuläget Exempel på utgärder Virtuell samverkan Verktyg för omvärldsbevakning Beskrivning av arbetsprocess Metodkonceptet

Läs mer

PROJEKTSKOLA 1 STARTA ETT PROJEKT

PROJEKTSKOLA 1 STARTA ETT PROJEKT PROJEKTSKOLA I ett projekt har du möjlighet att pröva på det okända och spännande. Du får både lyckas och misslyckas. Det viktiga är att du av utvärdering och uppföljning lär dig av misstagen. Du kan då

Läs mer

Sökmotormarknadsföring

Sökmotormarknadsföring Sökmotormarknadsföring Kenth Johansson kejo@tomegroup.se Bakgrund Sökmotorer Sökmotoroptimering Hitta rätt nyckelord Hur får jag fler klick på min sida i sökresultatet? Genomgång av några verktyg Sökmotorannonsering

Läs mer

Sammanställning av enkäten

Sammanställning av enkäten Sammanställning av enkäten Sammanställning av enkät, Cecilia Gärdén Enkäten delades ut vid Göta avstamp-dagen, 2015-02-10. Enkäten är sammanställd fråga för fråga, utifrån tre kategorier: 1) bibliotekarier/assistenter,

Läs mer