Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download ""

Transkript

1 Q3 2<01

2 PERIODEN Nettoomsättningen ökade med 45% och uppgick till Mkr (1 589). Licensintäkterna ökade med 48% och uppgick till 935 Mkr (633). Konsultintäkterna ökade med 44% och uppgick till 1195 Mkr (827). Rörelseresultatet förbättrades till 180 Mkr ( 384). Åtgärdsprogrammet har givit förväntade effekter. Omkostnaderna har sänkts med 253 Mkr och kassaflödet från den löpande verksamheten har förbättrats med 302 Mkr till 120 Mkr. Effektiviteten har höjts. Nettoomsättning per anställd har ökat med 38% och uppgick till 647 Tkr (469). TREDJE KVARTALET Nettoomsättningen ökade med 26% och uppgick till 672 Mkr (534). Licensintäkterna ökade med 11% och uppgick till 254 Mkr (230). Konsultintäkterna ökade med 39% och uppgick till 369 Mkr (265). Rörelseresultatet förbättrades till 114 Mkr ( 158). Kassaflödet från den löpande verksamheten har förbättrats med 169 Mkr till 38 Mkr. Nettoomsättningen i Nordamerika ökade med 28% till 234 Mkr (182) och svarade för 34% av koncernens omsättning. Resultat efter finansnetto uppgår till 15 Mkr ( 48). Resultatsiffrorna för perioden och tredje kvartalet är justerade för de engångsposter som uppkommit som en effekt av försäljningen av Exactium Inc till Pivotal Corporation. 3

3 Koncernens utveckling Under de första nio månaderna år 2001 ökade IFS nettoomsättning med 45% till Mkr (1 589). Licensintäkterna ökade med 48% till 935 Mkr (633). Konsultintäkterna uppgick till Mkr (827), en ökning med 44%. 11% av omsättningsökningen för perioden härrör från valutakursförändringar. Under tredje kvartalet ökade nettoomsättningen med 26%, licensförsäljningen med 11% och konsultintäkterna med 39%. IFS försäljning har utvecklats starkt i tredje kvartalet och IFS Applications fortsätter att vara en konkurrenskraftig produkt. Jämfört med bolagets prognoser är dock försäljningen under förväntan. Utfallet är delvis en följd av de tragiska händelserna den 11 september men redan före dessa var avslutsfrekvensen svag på ett flertal marknader. Vår bedömning är att osäkerhet om konjunkturutvecklingen har påverkat avslutsbenägenheten hos kunderna. Av koncernens totala nettoomsättning under perioden svarade konsultintäkter för 52% (52), licensintäkter för 40% (40) och övriga intäkter för 8% (8). Övriga intäkter består huvudsakligen av hårdvara, tredjepartslicenser och ASP-tjänster (Application Service Provider). Tillväxten är i huvudsak organisk. Inga betydande förvärv har genomförts under de senaste tolv månaderna. Periodens resultat före avskrivningar förbättrades till 22 Mkr (-257). Rörelseresultatet förbättrades till -180 Mkr (-384). Periodens resultat efter finansnetto uppgick till -195 Mkr (-363). Under tredje kvartalet förbättrades resultatet före avskrivningar till -55 Mkr (-112). Rörelseresultatet förbättrades till -114 Mkr (-158). Resultatet efter finansnetto uppgår till -125 Mkr (-144). Resultatsiffror för perioden och tredje kvartalet är justerade för de engångsposter som uppkommit som en effekt av försäljningen av Exactium Inc till Pivotal Corporation (realisationsvinst 180 Mkr år 2000) och däravföljande vinster och förluster som uppkommit vid försäljning och nedskrivning av aktier i Pivotal (realisationsvinst 20 Mkr tredje kvartalet år 2000, ej realiserad förlust p.g.a. nedskrivning om 42 Mkr för perioden och 18 Mkr tredje kvartalet år 2001). IFS marknadsposition har stärkts kontinuerligt under året. Enligt branschanalytikern ARC Nettoomsättning (Mkr) 4

4 Advisory Group är IFS nu marknadsledande inom underhållssystem i ett flertal kategorier, bland annat på Unix och NT. Försäljningsframgångarna och stora avtal som tecknades med General Electric och General Dynamics under andra kvartalet och samarbetsavtalet med ABB har ytterligare stärkt IFS position bland analytiker som Gartner Group, AMR Research och ARC Advisor Group. Bland viktiga kundkontrakt som tecknats under tredje kvartalet märks: De La Rue Cash Systems (Brasilien), Avestor (Canada), Luftfartsverket (Sverige), SSAB (Sverige), Troms Kraft (Norge), United Energy (Tjeckien), Securitas (Frankrike), Renault Sport (Frankrike), Teleplan (Nederländerna), Siemens Energy Services (Nya Zeeland), Oriflame (Belgien), Yantai Raffles Shipyard (Folkrepubliken Kina), Lockheed Martin (USA). Konsultbeläggningen har förbättrats under rapportperioden och marginalen uppgår till 9% (-7). Tredje kvartalet var marginalen 4% (-14). Faktureringen per konsult har under rapportperioden ökat från 453 Tkr till 619 Tkr. Den lägre marginalen i tredje kvartalet, relativt första halvåret, beror till större delen på semesterperioden. Antal anställda vid periodens utgång var (3 546) jämfört med vid utgången av år Åtgärdsprogram IFS styrelse och huvudägare initierade under slutet av år 2000 ett åtgärdsprogram i syfte att förstärka ledning och styrelse, finansiering, lönsamhet och kassaflöde. Åtgärdsprogrammet förväntas ge positiva resultateffekter i form av minskning av löpande omkostnader överstigande 200 Mkr under innevarande år jämfört med kostnadsnivån i fjärde kvartalet år Utfallet avseende minskade kostnader är enligt förväntan. Omkostnadsnivån har sänkts med 253 Mkr i perioden, jämfört med nivån i fjärde kvartalet år 2000, justerat för valutaeffekter. Effekten innebär att omkostnadsnivån har sänkts med 13% i perioden. Effektiviteten har höjts och försäljningen per anställd har under perioden från årsskiftet ökat med 38% till 647 Tkr (469). En del av denna förbättring är hänförbar till en ökande andel försäljning via partners. Valutaeffekter svarar för 11% av ökningen. Effektiviseringarna och åtgärder för att sänka kostnader har fortsatt under tredje kvartalet. På grund av det rådande marknadsläget kompletteras åtgärdsprogrammet med ytterligare aktiviteter i syfte att förbättra lönsamhet och kassaflöde. De fortsatta aktiviteterna förväntas resultera i en minskning av löpande omkostnader med 150 Mkr från och med fjärde kvartalet år 2001 till och med utgången av år 2002 jämfört med kostnadsnivån för de tre första kvartalen år Huvuddelen av effekterna uppnås under år 2002 då resultateffekten beräknas uppgå till 150 Mkr. De fortsatta åtgärderna innefattar bland annat avyttring av verksamheter som tillkommit genom tidigare förvärv och som arbetar med produkter som inte är relaterade till IFS Applications, fortsatta personalreduktioner inom vissa verksamheter och marknader och ökad rörlighet mellan F&U och konsultorganisationen. Åtgärderna innefattar även ökat fokus på lönsamhet inom konsultrörelsen och ökning av underhållsintäkterna. 5

5 UTVECKLING PER AREA IFS Nordic Den positiva resultatutvecklingen fortsätter. Konsultmarginalerna har fortsatt att förbättras i IFS Nordic som helhet, särskilt under kvartalets senare hälft. Danmark och Finland har dock haft en fortsatt lägre beläggningsgrad än väntat. Den förväntas dock förbättras kraftigt under fjärde kvartalet, som en följd av ökad orderingång. Kostnaderna har minskat något jämfört med föregående kvartal och antalet anställda har minskat med 22 personer. En omorganisation i IFS Sverige påbörjades under kvartalet och är delvis genomförd. Den nya organisationen ska vara fullt implementerad vid årsskiftet och förväntas ge högre effektivitet med ökad specialisering mot utvalda kundsegment samt ökad fokus på utveckling av existerande kundbas. IFS NORDIC Kv Kv Förändring Nettoomsättning Mkr % Licensintäkter Mkr % Konsultintäkter Mkr % Resultat efter finansiella poster Mkr Antal anställda (genomsnitt) Nettoomsättning/anställd Tkr I DENNA TABELL INGÅR FÖRSÄLJNING MELLAN DE OLIKA AREORNA. IFS Europe, Middle East and Africa (EMEA) EMEA uppvisar en kraftig tillväxt trots fördröjningar i ett antal upphandlingar. Få upphandlingar har dock avbrutits eller förlorats och de flesta säljprocesserna har återupptagits under senare delen av tredje kvartalet eller under början av det fjärde kvartalet. Konsultmarginalerna har fortsatt att förbättras och konsultintäkterna var högre än under föregående kvartal, trots att tredje kvartalet innehåller semesterperioden. Marginalförbättringen är mest tydlig under kvartalets senare hälft. Marginalen har belastats med kostnader för att färdigställa ett antal projekt i främst Frankrike och Tyskland. De totala kostnaderna har minskats något jämfört med föregående kvartal. Antalet anställda har minskat med 11 personer under tredje kvartalet. IFS EMEA Kv Kv Förändring Nettoomsättning Mkr % Licensintäkter Mkr % Konsultintäkter Mkr % Resultat efter finansiella poster Mkr Antal anställda (genomsnitt) Nettoomsättning/anställd Tkr I DENNA TABELL INGÅR FÖRSÄLJNING MELLAN DE OLIKA AREORNA. IFS North America Resultatet i Nordamerika har förbättrats kraftigt och IFS fortsätter att ta marknadsandelar. 18 kontrakt med nya kunder har tecknats under tredje kvartalet, varav 5 har ett värde överstigande 10 Mkr. Två av de nya kontrakten tecknades i Canada där IFS startade verksamhet vid årsskiftet. Verksamheten i Nordamerika svarade för 34% av koncernens omsättning under tredje kvartalet. Förvärvet av EMS i slutet av år 1999 inkluderade en kundbas som använder EMS affärssystem TCM. Uppgraderingar av TCM-kunder till IFS Applications fortsatte i tredje kvartalet och 10 kontrakt tecknades. För att renodla verksamheten knuten till IFS Applications har TCM-verksamheten samlats i en egen division med 32 anställda. Uppgraderingen av större TCM-kunder till IFS Applications väntas fortsätta. En enhet inom dotterbolaget Intercim med 9 anställda har avyttrats. Arbetet med att avyttra resterande delar med 60 anställda fortsätter. Konsultbeläggningen var något svagare jämfört med första halvåret 2001, på grund av semesterperioden, men förbättrades markant jämfört med 6

6 UTVECKLING PER AREA motsvarande period föregående år. Uppbyggnaden av partnernätverket fortsätter. Aktiviteter för att förbättra lönsamhet och kassaflöde fortsätter och antalet anställda har minskats med 30 personer efter rapportperiodens slut. IFS NORTH AMERICA Kv Kv Förändring Nettoomsättning Mkr % Licensintäkter Mkr % Konsultintäkter Mkr % Resultat efter finansiella poster Mkr Andel av nettoomsättning per area, januari september år Föregående års siffror inom parentes. Antal anställda (genomsnitt) Nettoomsättning/anställd Tkr I DENNA TABELL INGÅR FÖRSÄLJNING MELLAN DE OLIKA AREORNA. IFS Central & Eastern Europe (C&EE) Minskningen av konsultintäkter och licensförsäljning under tredje kvartalet är främst orsakad av parlamentsvalet i Polen i september. Många företag inom IFS målgrupp är statsägda och påverkades därmed av osäkerheten inför valet. Effekten av detta har underskattats. Vidare har samtliga marknader i C&EE haft svag efterfrågan och investeringsbeslut har försenats på grund av den svaga ekonomiska utvecklingen i regionen. Ett antal upphandlingar i Polen återupptas nu och förväntas avslutas under det fjärde kvartalet. Åtgärder för att rationalisera verksamheten och minska kostnaderna har inletts. Bland annat genomförs en omorganisation från en starkt decentraliserad till en mer centraliserad styrning av försäljningsoch konsultresurserna. Detta förväntas leda till stärkt konkurrenskraft vid nyförsäljning genom att specialistteam skapas för olika kundsegment. IFS Latin America Valutasituationen och valet till senaten i Argentina har i hög grad påverkat och skapat osäkerhet på marknaderna inom handelsgemenskapen Mercosur. Detta har lett till en avvaktande hållning till investeringsbeslut. Kostnadsreduktioner har genomförts bland annat genom att ett av IFS-kontoren i Brasilien numera verkar som partner till IFS. Denna och andra åtgärder för att öka affärsflöde och leveranser via partners har lett till fortsatt minskning av antalet anställda. IFS CENTRAL & EASTERN EUROPE Kv Kv Förändring IFS LATIN AMERICA Kv Kv Förändring Nettoomsättning Mkr % Licensintäkter Mkr % Konsultintäkter Mkr % Resultat efter finansiella poster Mkr Antal anställda (genomsnitt) Nettoomsättning/anställd Tkr I DENNA TABELL INGÅR FÖRSÄLJNING MELLAN DE OLIKA AREORNA. Nettoomsättning Mkr % Licensintäkter Mkr 109 8% Konsultintäkter Mkr % Resultat efter finansiella poster Mkr Antal anställda (genomsnitt) Nettoomsättning/anställd Tkr I DENNA TABELL INGÅR FÖRSÄLJNING MELLAN DE OLIKA AREORNA. 7

7 UTVECKLING PER AREA IFS Asia & Japan IFS partner NEC har tecknat ett flertal nya kontrakt som ett resultat av ökande intresse och acceptans för IFS Applications i Japan. Antalet potentiella kunder har ökat inom partnernätverket liksom i IFS egen försäljningsverksamhet. IFS Australia tecknade sin första order i Nya Zeeland med Siemens Energy. Den positiva utvecklingen i Folkrepubliken Kina fortsatte, främst avseende konsultintäkterna. IFS Asia Pacific har startat joint venturebolag efter rapportperiodens slut med Grandmass Enterprise Solution i Hong Kong och med UFSoft i Folkrepubliken Kina. Verksamheten i Sydostasien fortsätter att utvecklas svagt. Resultaten är sämre än förväntat, speciellt i Indonesien där den fortsatta politiska och ekonomiska osäkerheten haft en negativ effekt på investeringsviljan. IFS ASIA & JAPAN Kv Kv Förändring Nettoomsättning Mkr % Licensintäkter Mkr % Konsultintäkter Mkr % Resultat efter finansiella poster Mkr Antal anställda (genomsnitt) Nettoomsättning/anställd Tkr I DENNA TABELL INGÅR FÖRSÄLJNING MELLAN DE OLIKA AREORNA. Marknaden Den svaga konjunkturutvecklingen under årets sex första månader har fortsatt under det tredje kvartalet. Osäkerheten medförde att kunderna i många fall sköt avtalsskrivandet framåt i tiden i väntan på en tydligare bild av den fortsatta händelseutvecklingen och dess påverkan på ekonomin. En stor andel kontrakt med tillhörande mjukvara tecknas de sista veckorna i varje kvartal och licensförsäljningen inom sektorn påverkades därför negativt i det tredje kvartalet. Licenstillväxten för de stora ERP-leverantörer som har rapporterat utfall inkluderande september stannade vid 2%. Det finns ett antal underliggande trender kring vad kunder prioriterar när det gäller köp av affärssystem. Trenderna drivs delvis av den rådande konjunkturen men också av nya, bredare erbjudanden från leverantörerna. En av dessa trender är starkt fokus på uppgraderingar och köp av tilläggsfunktionalitet snarare än på stora nyinvesteringsprojekt. Det finns ett antal funktionalitetsområden som affärssystemen inte täckt in tidigare utan där företag istället fått vända sig till nischleverantörer. Två exempel på sådana områden är system för hantering av kundrelationer (Customer Relationship Management, CRM) liksom för hantering av information i en hel förädlingsskedja, Supply Chain Management Licensintäkter för de största leverantörerna av affärssystem tredje kvartalet år (Belopp i miljoner USD). Källa: Plant-Wide Research. Kvartalsslut är 30 september förutom för Oracle (31 augusti) samt JD Edwards, QAD och GEAC (31 juli). 8

8 (SCM). I allt större utsträckning kan sådan funktionalitet nu också köpas som del i ett affärssystem. Detta gör implementeringen enklare och snabbare, vilket inte är den enda fördelen. För en stor mängd kunder passar också funktionaliteten bättre. Ett exempel är CRM, där nischleverantörerna erbjuder system för att hantera en stor mängd kunder på ett automatiserat sätt. För många tillverkande företag är detta dock inte problemet. De behöver istället hantera en situation med ett mindre antal kunder och många kontaktytor mot varje kund. Detta görs bättre med ett utökat affärssystem. Många kunder väljer därför att komplettera sitt existerande system istället för att köpa från en nischleverantör. En annan trend är integration mellan system. Det handlar bland annat om att få olika system som finns inom ett företag eller en koncern att fungera tillsammans. Genom en sådan integration kan hela företaget eller koncernen i större utsträckning få tillgång till samma information samtidigt, vilket ytterst resulterar i bland annat kortare ledtider, bättre kundservice och lägre lagernivåer. Integration är också intressant mellan företag för att snabbare sprida information i en leveranskedja och därmed bättre kunna planera produktion och logistik. Många företag har idag ett dåligt utvecklat stöd och det finns möjlighet till god avkastning med begränsade investeringar. De första stegen handlar om att synliggöra information till exempel med hjälp av portaler från olika aktörer i kedjan för att underlätta samarbete. En tredje viktig trend är ett starkt fokus på mindre och väl avgränsade projekt drivna av en tydlig investeringskalkyl. Även i de situationer där ett stort system ska implementeras delas detta upp i ett flertal mindre delprojekt med tydliga avkastningsmål för vart och ett. Stora utdragna Tillväxt Licensintäkter % Tillväxt licensintäkter januari september år 2001 Källa: Plant-Wide Research Omsättningsökning % Omsättningstillväxt tredje kvartalet år 2001 Källa: Plant-Wide Research 9

9 projekt som syftar till att skapa nya intäkter genom mer eller mindre nyskapande affärsmodeller är inte lika lätt att räkna hem och följaktligen inte längre lika vanliga. Sammantaget gynnar den här utvecklingen de affärssystemsleverantörer som har en stor existerande kundbas med behov av uppgraderingar och ny funktionalitet. Andra vinnare på den här utvecklingen är de leverantörer som har ett system som gör det möjligt att enklare och snabbare installera den tilläggsfunktionalitet som efterfrågas. Detta gäller oavsett om kunden redan tidigare har system från leverantören eller om det är fråga om kompletteringar av affärskritiska delsystem till ett affärssystem från en annan leverantör. Ju enklare det är att implementera systemet i mindre steg i form av väl avgränsade delprojekt, desto starkare står leverantören. Partners IFS partnerstrategi går ut på att stärka samarbetet med ledande aktörer inom utvalda branscher. Tillsammans med våra partners utvecklar vi erbjudanden som ska ge oss marknadsledande positioner inom de utvalda segmenten. Målet är att ta större affärer med bättre marginaler och öka licensförsäljningen via dessa kanaler. Samarbetet med partners fortsätter att utvecklas inom marknadsföring, försäljning och implementering. Allt fler partners etablerar så kallade Competence Centers, som är helt inriktade mot säljsamarbete och implementering av IFS Applications, vilket kommer att leda till ökande bearbetning av viktiga industrisegment. För att ytterligare stärka samarbetet kommer en kampanj att genomföras det närmaste halvåret för att öka våra partners kompetens och ge dem större möjligheter att självständigt driva försäljningen av IFS Applications. På de mest mogna marknaderna, t. ex. i Norden, står partnerkanalen för en ökande men fortfarande relativt liten del av försäljningen. I regioner och länder där IFS har mindre egen närvaro är partners av avgörande betydelse. Till exempel sker mer än 50% av försäljningen i Asien via partners. Ett flertal av dessa partnerskap är i form av joint venture-bolag där IFS har minoritetsposter. Under tredje kvartalet svarade partners för 5% av licensintäkterna och för hela perioden för 12%. Följande kostnader för det ökande partnersamarbetet har belastat periodens resultat: Omkostnader som uppkommit i samband med utbildning, marknadsaktiviteter och initiala försäljningar vid etablering av samarbetet. Direkta kostnader när partners har använts som underkonsulter i kundprojekt. Direkta kostnader för återförsäljarprovisioner i de fall när IFS har tecknat licenskontrakt med och fakturerat kunden. När en partner tecknar licenskontrakt och fakturerar kunden intäktsförs nettobeloppet, d.v.s. IFS andel av försäljningen, och inga direkta kostnader uppkommer. Direkta kostnader relaterat till partnerverksamheten har under perioden ökat till 172 Mkr (69). Affären med General Electric har härvid stått för en stor del av ökningen eftersom en direkt kostnad uppstod när rättigheten för försäljning till civilmarknaden förvärvades från BAE SYSTEMS-IFS. 10

10 Produktutveckling De försäljningsframgångar vi ser innebär att vi har stärkts i bedömningen att IFS Applications 2001 givit koncernen en stabil bas. Arbetet med att styra om produktutvecklingen mot en tydligare fokusering på utvalda industrisegment med stöd för snabba och stabila implementeringar kommer att fortsätta under resten av året och år Våra nära samarbeten med partners som BAE SYSTEMS-IFS, General Electric och ABB är inriktade på att gemensamt föra vårt produkterbjudande framåt till ledande positioner inom respektive industrisegment. Styrkan i våra partners verksamhetskompetens och etablerade säljkanaler kombinerat med IFS erbjudande fortsätter att stärka IFS marknadsposition. IFS Applications 2002 har till stor del färdigställts under det tredje kvartalet och förbereds nu för en global lansering. Denna version är starkt förknippad med mottot enkelhet. För att understödja inriktningen på enkelhet har produkten förbättrats inom områden som betyder att våra kunder får snabbare avkastning på sina investeringar genom förbättrad effektivitet i interna och externa processer. Detta möjliggörs med internetteknologi och ett antal tilläggslösningar som är riktade mot specifika affärsprocesser. Användarvänlighet genom ett förbättrat gränssnitt baserat på portaler spelar också en viktig roll i IFS Applications Kostnaderna för produktutveckling under årets första nio månader uppgick till 395 (373) Mkr, varav 146 (144) Mkr har balanserats. Periodens avskrivningar på balanserade utvecklingskostnader uppgick till 79 Mkr (50). Utgifterna för produktutveckling motsvarade 17% (23) av koncernens nettoomsättning och 42% (59) av licensintäkterna. Motsvarande siffror för tredje kvartalet är 19% (23) av nettoomsättningen respektive 50% (52) av licensintäkterna. Kassaflöde och likviditet Koncernens kassaflöde från den löpande verksamheten har förbättrats och uppgick under perioden till -120 Mkr (-421). Under tredje kvartalet var kassaflödet från den löpande verksamheten -38 Mkr (-207). Åtgärder för att förbättra kassaflödet fortsätter, främst genom att minska kundernas kredittid. Kassaflödet efter investeringar var -328 Mkr (-633). Investeringarna uppgick till 208 Mkr (212), varav aktivering av utvecklingskostnader utgjorde 146 Mkr (144). Investeringar i övriga anläggningstillgångar uppgick till 62 Mkr (68). Finansieringsverksamheten har bidragit med 286 Mkr (624). Under perioden har två riktade nyemissioner genomförts varav 101 Mkr till ABB New Venture Ltd. i tredje kvartalet. Emissionerna har tillfört bolaget 290 Mkr efter emissionskostnader. Under året har IFS fullföljt den överenskommelse som slöts i december månad år 2000, gällande utfärdandet av ett konvertibelt förlagslån om 200 Mkr. Lånet tecknades av ett konsortium bestående av SEB, Gustaf Douglas med närstående, Hagströmer & Qviberg Fondkommission AB och Alfred Berg Fondkommission AB. Likvida medel uppgick den 30 september till 81 Mkr (38). Därutöver förfogade koncernen över outnyttjade krediter och lånelöften om 154 Mkr (73). 11

11 Soliditeten uppgick den 30 september till 54% (54) med hänsyn taget till att det konvertibla förlagslånet inräknats i det egna kapitalet. IFS AB har, för att stärka framtida finansiering, ingått ett avtal med Hagströmer & Qviberg Fondkommission AB som ger IFS AB möjlighet att under en treårsperiod emittera aktier till ett värde av 300 Mkr. Likviden kommer att tillfalla IFS AB vid ett antal nyemissioner inom intervallet Mkr vardera under perioden. Denna möjlighet har ej utnyttjats. Företagets tillgångar ( aktier) i det noterade bolaget Pivotal Corporation (Nasdaq: PVTL) avses avyttras snarast. och förbättrat kassaflöde under det fjärde kvartalet. Ett osäkert världsläge kan komma att påverka avslutsbenägenheten hos kunderna. Linköping den 6 november Bengt Nilsson Verkställande direktör Delårsrapporten har ej varit föremål för revisorernas granskning. Moderbolaget Nettoomsättningen uppgick till 39 Mkr (36) och resultat efter finansnetto var -99 Mkr (-41). Resultatet efter finansnetto har justerats för nedskrivning av aktier i Pivotal Corporation, 42 Mkr. Jämförelsesiffran för motsvarande period föregående år har justerats för realisationsvinster vid försäljning av aktier i Exactium Inc och Pivotal Corporation, 200 Mkr. Investeringar i aktier och andelar uppgick till 4 Mkr (33) och i maskiner och inventarier till 2 Mkr (2). Moderbolagets likviditet inklusive outnyttjade krediter var 30 september 27 Mkr (81). Framtidsutsikter Fortsatta effektiviseringar kombinerat med fortsatt tillväxt förväntas resultera i positivt rörelseresultat Informationstillfälle 2002 Bokslutskommuniké februari För ytterligare information kontakta Bengt Nilsson, Verkställande direktör Tel: Fax: e-post: Manni Svensson, Informationschef Tel: Fax: e-post: Huvudkontor Teknikringen Linköping Organisationsnummer

12 Koncernens resultaträkning Belopp i Mkr Not jan sept 2001 jan sept 2000 okt sept 2000/2001 okt sept 1999/2000 jan dec 2000 Licensintäkter 1 934,6 632, ,9 855,5 960,0 Konsultintäkter 1 194,6 827, ,01 184, ,7 Övriga intäkter 2 175,9 129,2 254,9 188,8 208,2 Nettoomsättning 2 305, , , , ,9 Aktiverat arbete för egen räkning 146,2 144,0 208,8 195,6 206,6 Direkta externa kostnader -360,0-216,6-445,8-313,2-302,5 Indirekta externa kostnader och personalkostnader , , , , ,0 Avskrivningar -192,6-141,6-259,5-180,7-208,5 Resultat före övriga rörelseposter -170,4-383,3-206,4-417,2-419,5 Övriga rörelseposter, netto 3-9,9 179,6-49,2 178,5 140,5 Rörelseresultat -180,3-203,7-255,6-238,7-279,0 Andelar i intresseföretags resultat 0,5 1,2 16,7 0,3 17,4 Resultat från andelar i andra företag 4-42,2 18,8-40,7 21,5 20,3 Övriga finansiella poster 5-14,7 1,0-13,5 3,6 2,2 Resultat efter finansiella poster -236,7-182,7-293,1-213,3-239,1 Skatt -11,6-3,8-13,8-12,7-6,0 Minoritetsandel i periodens resultat 0,4 3,7-4,5-0,3-1,2 Periodens resultat -247,9-182,8-311,4-226,3-246,3 13

13 Koncernens balansräkning Belopp i Mkr Not Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten 410,5 320,2 339,7 Goodwill 628,2 559,6 595,9 Övriga immateriella anläggningstillgångar 95,4 91,9 91,4 Summa immateriella anläggningstillgångar 1 134,1 971, ,0 Materiella anläggningstillgångar 266,0246,3 256,4 Övriga finansiella anläggningstillgångar 6 125,3 112,7 151,9 Summa anläggningstillgångar 1 525, , ,3 Varulager mm 5,6 5,2 4,8 Kundfordringar 846,7 625,2 757,0 Övriga kortfristiga fordringar 109,0 73,4 93,7 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 7 445,1 365,4 352,1 Kortfristiga placeringar 8 7,9 64,5 50,1 Kassa och bank 81,4 38,2 123,7 Summa omsättningstillgångar 1 495, , ,4 Summa tillgångar 3 021, , ,7 Eget kapital , ,01 298,7 Minoritetens andel 22,8 22,5 24,7 Avsättningar 9,9 5,8 8,3 Konvertibelt förlagslån ,0 70,5 70,9 Räntebärande skulder ,5 321,1 462,0 Leverantörsskulder 226,8 186,7 254,1 Övriga skulder 262,5 166,7 245,9 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 538,3 395,3 452,1 Summa eget kapital, avsättningar och skulder 3 021, , ,7 14

14 Koncernens Kassaflödesanalys Belopp i Mkr jan sept 2001 jan sept 2000 juli sept 2001 juli sept 2000 jan dec 2000 Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital -32,9-289,7-52,5-116,6-252,3 Förändring av rörelsekapital -87,0-131,8 14,3-90,4-67,6 Kassaflöde från den löpande verksamheten -119,9-421,5-38,2-207,0-319,9 Kassaflöde från investeringsverksamheten -208,3-211,7-50,8-17,2-332,3 Kassaflöde efter investeringsverksamheten -328,2-633,2-89,0-224,2-652,2 Kassaflöde från finansieringsverksamheten 285,9 623,9 81,0 101,7 728,1 Periodens kassaflöde -42,3-9,3-8,0-122,5 75,9 Nyckeltal: Not jan sept 2001 jan sept 2000 okt sept 2000/2001 okt sept 1999/2000 jan dec 2000 Förändring av licensintäkter 47,7% 92,0% 47,5% 86,0% 74,0% Förändring av konsultintäkter 44,4% -3,0% 30,9% 3,0% -2,4% Förändring av nettoomsättning 45,0% 22,0% 37,6% 25,0% 20,8% Utgifter för produktutveckling/nettoomsättning 17,1% 23,0% 17,6% 23,3% 22,0% Utgifter för produktutveckling/licensintäkter 42,3% 59,0% 42,7% 60,7% 53,9% Nettoomsättning per anställd (Tkr) 647,1 469,3 876,3 714,5 682,3 Kostnader per anställd (Tkr) 580,9 519,3 793,4 752,6 715,7 Konsultmarginal 12 9,4% -6,7% 6,6% -0,5% -5,3% Soliditet 54,2% 54,2% 47,0% Antal anställda vid periodens slut Antal anställda, genomsnitt Nyckeltal per aktie i kronor Resultat per aktie efter skatt -4,53-4,15-5,49 Eget kapital per aktie 24,46 28,1027,08 Antal aktier per balansdagen (miljoner) 59,07 48,28 48,87 Genomsnittligt antal aktier (miljoner) 54,78 44,00 44,90 15

15 Koncernens resultaträkning per kvartal Belopp i Mkr Kvartal 3 Kvartal 2 Kvartal 1 Kvartal 4 juli sept 2001 juli sept 2000 april juni 2001 april juni 2000 jan mars 2001 jan mars 2000 okt dec 2000 okt dec 1999 Licensintäkter 254,4 230,1 438,2 241,1 242,0 161,5 327,3 222,8 Konsultintäkter 369,2 265,2 412,6 263,4 412,8 298,7 356,4 357,5 Övrigt 47,9 38,8 60,2 57,3 67,8 33,1 79,0 59,6 Nettoomsättning 671,5 534,1 911,0 561,8 722,6 493,3 762,7 639,9 Aktiverat arbete för egen räkning 46,2 47,5 51,057,2 49,039,3 62,7 51,6 Direkta externa kostnader -101,5-68,0-153,9-92,1-104,6-56,5-85,8-96,6 Indirekta externa kostnader och personalkostnader -671,0-625,2-726,0-582,0-672,1-551,1-693,7-589,7 Avskrivningar -66,2-52,4-64,4-47,0-61,9-42,2-67,0-39,1 Resultat före övriga rörelseposter -121,0-164,0 17,7-102,1-67,0-117,2-21,1-33,9 Övriga rörelseposter, netto 7,3 5,7 3,2-7,7-20,4 181,6-54,2-1,1 Rörelseresultat -113,7-158,3 20,9-109,8-87,4 64,4-75,3-35,0 Andelar i intresseföretags resultat -0,2 0,9-0,3-0,4 1,0 0,7 16,2-0,9 Resultat från andelar i andra företag -18,1 20,1 8,4-1,3-32,5 0,0 0,0 2,7 Övriga finansiella poster -11,6 13,8-10,4 0,7 7,3-13,5 2,8 2,6 Resultat efter finansiella poster -143,6-123,5 18,6-110,8-111,6 51,6-56,3-30,6 Skatt -0,7-1,3 0,6-1,0-11,5-1,5-2,2-8,9 Minoritetsandelar 5,4 3,4-5,0-1,4 0,0 1,7-4,9-4,0 Periodens resultat -138,9-121,4 14,2-113,2-123,1 51,8-63,4-43,5 Nyckeltal: Förändring av licensintäkter 10,6% 106,4% 81,8% 94,0% 49,8% 73,2% 46,9% 69,6% Förändring av konsultintäkter 39,2% 5,6% 56,6% -18,4% 38,2% 6,2% -0,3% 22,7% Förändring av nettoomsättning 25,7% 31,9% 62,2% 13,2% 46,5% 21,4% 19,2% 35,9% Utgifter för produktutveckling/omsättning 19,0% 22,6% 14,7% 24,4% 18,4% 23,3% 18,9% 22,7% Utgifter för produktutveckling/licensintäkter 50,2% 52,4% 30,6% 56,9% 54,9% 71,3% 44,1% 65,3% Nettoomsättning per anställd (Tkr) 193,0 150,9 258,1 163,1 200,0 149,9 211,4 216,2 Kostnader per anställd (Tkr) 192,9 176,6 205,7 169,0 186,0 167,5 192,3 199,2 Konsultmarginal 3,7% -14,0% 8,5% -15,7% 15,5% 4,5% -0,7% 14,2% 16

16 Noter Not 1 Redovisningsprinciper Delårsrapporten har upprättats i enlighet med Redovisningsrådets rekommendation RR20. Samma redovisningsprinciper har tillämpats som vid föregående års årsbokslut med undantag av nedan beskrivna princip avseende redovisning av licensintäkter. Redovisning av intäkter IFS tillämpar Redovisningsrådets rekommendation RR11. Med anledning av OM Stockholmsbörsens vägledning rörande redovisning av intäkter i IT-företag, intäktsförs kontrakt tagna under 2001, där en väsentlig del av licensavgifterna förfaller till betalning mer än 12 månader efter leverans, i takt med att betalning erhålls. IFS har tidigare tillämpat principen att licensavtal som förfaller till betalning mer än 12 månader efter leverans nuvärdesberäknats och intäktsförts. Av befintliga licenskontrakt med betalningstider överstigande 12 månader beräknas 87 Mkr kvarstå Därför har bolaget valt att inte flytta intäkter och därmed ej omräknat ingående balanser. Vid en sådan omräkning hade de redovisade licensintäkterna för de första nio månaderna varit 45 Mkr högre. Inkomstskatter Tillämpningen av Redovisningsrådets rekommendation RR9 har i likhet med tidigare år inneburit att ingen latent skattefordran redovisats avseende underskottsavdrag. Not 2 Övriga intäkter jan sept 2001 jan sept 2000 Försäljning av hårdvaror 46,5 59,9 Tredjepartslicenser 67,9 50,1 Intäkter avseende outsourcingverksamhet 25,5 6,0 Intäkter avseende flygverksamhet 8,8 13,2 Övrigt 27,2 Totalt 175,9 129,2 Not 3 Övriga rörelseposter netto jan sept 2001 jan sept 2000 Realisationsvinst vid försäljning av Exactium 180,0 Omstruktureringskostnader -18,2 Valutakursvinster, netto 7,2 10,8 Övrigt 1,1-11,2 Totalt -9,9 179,6 Not 4 Resultat från andelar i andra företag Posten avser i sin helhet nedskrivning av aktier i Pivotal Corporation. Not 5 Övriga finansiella poster jan sept 2001 jan sept 2000 Valutakursvinster, netto 23,9 35,1 Ränteintäkter 2,6 22,0 Räntekostnader -31,9-36,0 Övrigt -9,3-20,1 Totalt -14,7 1,0 Not 6 Övriga finansiella anläggningstillgångar Andelar i Intresseföretag 5,9 22,9 Långfristiga licensavtal 53,7 19,0 Övrigt 65,7 70,8 Totalt 125,3 112,7 17

17 Not 7 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Pågående arbeten 44,1 39,2 Kortfristiga licensavtal 320,7 248,7 Övrigt 80,3 77,5 Totalt 445,1 365,4 Not 8 Kortfristiga placeringar Balansposten, som har värderats till det lägsta av anskaffningsvärde och verkligt värde på balansdagen, avser aktier i Pivotal Software Inc. Marknadsvärdet på aktierna uppgick till 6 Mkr den 1 november 2001, vilket understiger det bokförda värdet med 2 Mkr. Anskaffningsvärdet för aktierna uppgår till 56 Mkr. Not 9 Eget kapital Ingående balans ,7 Periodens resultat -247,9 Nyemission, brutto 301,2 Kostnader för nyemission -10,7 290,5 Omräkningsdifferenser mm 81,0 Utgående balans ,3 Sv Produktion: CMC, november Tryck: AB Danagårds Grafiska, Ödeshög. Tryckt på: Silverblade matt. Lic. nr Not 10 Konvertibelt förlagslån Personalkonvertibel, brutto 70,9 70,5 Kostnader för personalkonvertibel -2,8 Summa 68,1 70,5 Konvertibelt förlagslån 2001/2002, brutto 200,0 Kostnader för konvertibeln -7,1 Summa 192,9 Totalt 261,0 70,5 Konvertering av lånet kan ske från 1 januari 2002 till 30 juni Konverteringskursen uppgår till 70% av genomsnittlig kurs för B-aktien under de 20 börsdagar som föregår konverteringstidpunkten, dock lägst 15 kr per aktie. IFS äger rätt att under löptiden återköpa förlagslånet till ett pris motsvarande 110% av nominellt belopp från dagen för stämmobeslutet, 15 februari 2001 och med en linjär uppräkning till 142,86% den 1 januari Om inte konvertering sker före konverteringstidens utgång förfaller lånet till betalning, med nominellt belopp, den 31 juli Not 11 Räntebärande skulder Rörelsekrediter 117,3 190,4 Skulder avseende factoring 44,6 Krediter för leasing och fastigheter 71,3 42,0 Övriga räntebärande skulder 44,3 88,7 Totalt 277,5 321,1 Not 12 Konsultmarginal Konsultmarginalen beräknas med hänsyn till direkta kostnader i form av främst resekostnader och inköpta tjänster samt lönekostnader och kontorskostnader. Löne- och kontorskostnader beräknas som en andel av totala löne- och kontorskostnader baserat på antal konsulter i förhållande till totalt antal anställda. 18

DELÅRSRAPPORT FRÅN IBS JANUARI-SEPTEMBER 1998

DELÅRSRAPPORT FRÅN IBS JANUARI-SEPTEMBER 1998 DELÅRSRAPPORT FRÅN IBS JANUARI-SEPTEMBER 1998 20 OKTOBER 1998 * Periodens resultat ökade från ett nollresultat till 60 mkr * Fortsatt god efterfrågan på företagets programvaror och tjänster * Omsättningen

Läs mer

Omsättningen uppgick till 62,3 MSEK (59,0) för kvartalet och 234,0 MSEK (167,0) för rapportperioden.

Omsättningen uppgick till 62,3 MSEK (59,0) för kvartalet och 234,0 MSEK (167,0) för rapportperioden. Delårsrapport januari - september 2008 Omsättningen uppgick till 62,3 MSEK (59,0) för kvartalet och 234,0 MSEK (167,0) för rapportperioden. Rörelseresultatet uppgick till 0,9 MSEK (1,8) för kvartalet och

Läs mer

Unlimited Travel Group har tillträtt 100 % av aktierna i JB Travel AB den 1 juli 2007.

Unlimited Travel Group har tillträtt 100 % av aktierna i JB Travel AB den 1 juli 2007. BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JULI JUNI 2006/2007 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007 UNLIMITED TRAVEL GROUP UTG AB (publ) 1 JULI 30 JUNI 2006-2007 Nettoomsättningen uppgick till 133* (103,8) MSEK, en ökning med 28,4 % EBITA

Läs mer

Delårsrapport: Januari Juni 2011

Delårsrapport: Januari Juni 2011 Delårsrapport: Januari Juni 1 Omsättningen ökade till 52,9 MSEK (36,7) Resultat efter skatt -1,2 MSEK (-2,9) Fortsatt ökad orderingång 59,7 MSEK (50,5) Positiv trend i andra kvartalet o Omsättning 30 MSEK

Läs mer

Delårsrapport från Gandalf AB (Publ) för januari juni 2002

Delårsrapport från Gandalf AB (Publ) för januari juni 2002 1 Delårsrapport från Gandalf AB (Publ) för januari juni 2002 Periodens resultat - 1,4 MSEK (- 14,7) Fortsatt positivt kassaflöde 8,7 MSEK (- 0,8) Affärsidé Gandalf är verksam som en nordisk leverantör

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JULI-MARS 2006/2007 Unlimited Travel Group UTG AB (publ) DELÅRSRAPPORT JULI MARS 2006/2007 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007

DELÅRSRAPPORT JULI-MARS 2006/2007 Unlimited Travel Group UTG AB (publ) DELÅRSRAPPORT JULI MARS 2006/2007 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007 DELÅRSRAPPORT JULI MARS 2006/2007 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007 UNLIMITED TRAVEL GROUP UTG AB (publ) 1 JULI 31 MARS (Q1, Q2 och Q3) 2006-2007 Nettoomsättningen uppgick till 98,6* (82,1) MSEK, en ökning med

Läs mer

Delårsrapport 2010-01-01 2010-03-31

Delårsrapport 2010-01-01 2010-03-31 Delårsrapport 2010-01-01 2010-03-31 Delårsrapport Kvartal 1 2010 Sammanfattning Minskad omsättning på grund av mindre B2B intäkter och valutaeffekter. Förbättrat rörelseresultat. Outsourcing av produktion

Läs mer

TMT One AB (publ) Delårsrapport. 1 januari 30 juni 2001. HQ.SE Holding delat i två renodlade företag; HQ.SE Aktiespar och HQ.

TMT One AB (publ) Delårsrapport. 1 januari 30 juni 2001. HQ.SE Holding delat i två renodlade företag; HQ.SE Aktiespar och HQ. TMT One AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2001 Ökat ägande i Wihlborgs HQ.SE Holding delat i två renodlade företag; HQ.SE Aktiespar och HQ.SE Fonder HQ.SE Aktiespar har förvärvat Avanza Utvecklingen

Läs mer

Delårsrapport. Fortnox AB (publ), org nr

Delårsrapport. Fortnox AB (publ), org nr Delårsrapport Fortnox AB (publ), org nr 556469-6291 Januari september 2007 >> Stark tillväxt av antalet kunder >> Omsättningen uppgick till 2 282 (1 364) kkr >> Rörelseresultatet uppgick till -7 758 (-2

Läs mer

Kv 3. VBG AB Delå rsrapport januari september 2004. Koncernens omsättning ökade med 13% till 446,2 MSEK (395,3).

Kv 3. VBG AB Delå rsrapport januari september 2004. Koncernens omsättning ökade med 13% till 446,2 MSEK (395,3). Koncernens omsättning ökade med 13% till 446,2 MSEK (395,3). Koncernens rörelseresultat före omstruktureringskostnader ökade med 28% till 41,6 MSEK (32,4). Koncernens resultat före skatt ökade med 13%

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013

Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013 Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013 Delårsrapport Q1 2013 Smarteqs affärsidé är att sälja och utveckla antennsystem för ökad tillgänglighet, effektivitet

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2012. (januari sepember) ) 2012. Kvartal 1-3 1

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2012. (januari sepember) ) 2012. Kvartal 1-3 1 Göteborg 2012-10-19 Delårsrapport perioden januari-september 2012 Kvartal 3 (juli september) ) 2012 Omsättningen uppgick till 12,4 (10,1) Mkr, en ökning med 2,3 Mkr eller 23 procent Rörelseresultatet (EBIT)

Läs mer

All Cards Service Center - ACSC - AB (publ) Bokslutskommuniké 2006

All Cards Service Center - ACSC - AB (publ) Bokslutskommuniké 2006 ACSC-koncernen är ett fullserviceföretag i plastkortsbranschen. 2007-02-21 All Cards Service Center - ACSC - AB (publ) Bokslutskommuniké 2006 Rörelsens intäkter uppgick till 245,3 (264,9) Mkr, en minskning

Läs mer

DELÅRSRAPPORT

DELÅRSRAPPORT DELÅRSRAPPORT 2010-01-01-2010-06-30 Styrelsen och verkställande direktören för AU Holding AB (publ) avger härmed följande delårsrapport för perioden 2010-01-01-2010-06-30. Innehåll Sida Allmänna kommentarer

Läs mer

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 Sida 1 av 6 Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 DELÅRSRAPPORT För perioden 2008-09-01 2008-11-30 (3 månader) KONCERNEN Verksamheten Koncernen består av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och dotterbolagen

Läs mer

LAGERCRANTZ GROUP AB (publ)

LAGERCRANTZ GROUP AB (publ) LAGERCRANTZ GROUP AB (publ) Delårsrapport 1 april 30 september 2003 (6 månader) Nettoomsättningen ökade till 757 MSEK (710). Resultatet efter finansnetto förbättrades till 12 MSEK (1). Resultatet efter

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-juni 2016

Delårsrapport perioden januari-juni 2016 Göteborg 2016-08-26 Delårsrapport perioden januari-juni 2016 Kvartal 2 (april juni) 2016 Omsättningen uppgick till 12,3 (10,3) Mkr, en ökning med 2,0 Mkr eller 19,1 procent Rörelseresultatet (EBIT) ökade

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006 Insplanets resultat och omsättning utvecklas fortsatt starkt > Nettoomsättningen ökade med 180 procent till 23 974 (8 567) TSEK. > Rörelseresultatet förbättrades

Läs mer

Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september 2000

Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september 2000 Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september Omsättningen ökade under januari-september med 62 procent till 90 (56) miljoner kronor. Rörelseresultatet steg med 72 procent till 36 (21) miljoner

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JULI-DECEMBER 2006 Unlimited Travel Group UTG AB (publ) DELÅRSRAPPORT JULI DECEMBER 2006 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007

DELÅRSRAPPORT JULI-DECEMBER 2006 Unlimited Travel Group UTG AB (publ) DELÅRSRAPPORT JULI DECEMBER 2006 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007 DELÅRSRAPPORT JULI DECEMBER 2006 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007 UNLIMITED TRAVEL GROUP UTG AB (publ) 1 JULI 31 DECEMBER (Q1 och Q2) 2006 Nettoomsättningen uppgick till 59,3* (44,5) MSEK, en ökning med 33,3

Läs mer

Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %).

Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %). NFO DRIVES AB (Publ.) Org.nr 556529-9293 Delårsrapport 1/1 30/9 2012 Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %). Resultat efter skatt

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-september 2016

Delårsrapport perioden januari-september 2016 Göteborg 2016-10-18 Delårsrapport perioden januari-september 2016 Kvartal 3 (juli september) 2016 Omsättningen uppgick till 10,1 (8,5) Mkr, en ökning med 1,6 Mkr eller 19 procent Rörelseresultatet (EBIT)

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2010. (januari september) ) 2010. Kvartal 1-3 1 2010)

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2010. (januari september) ) 2010. Kvartal 1-3 1 2010) Göteborg 2010-10-15 Delårsrapport perioden januari-september 2010 Kvartal 3 (juli september) ) 2010 Omsättningen ökade med 73 procent till 7,6 (4,4) Mkr Rörelseresultatet (EBIT) ökade med 1,2 Mkr och uppgick

Läs mer

Halvårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-06-30

Halvårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-06-30 Halvårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-06-30 Innehållsförteckning: Sida VD har ordet 1 Händelser efter rapportperioden 2 Kommande finansiella rapporter 2 Principer för delårsrapportens upprättande

Läs mer

+ 8% 32,2% + 62% God resultattillväxt första kvartalet

+ 8% 32,2% + 62% God resultattillväxt första kvartalet Delårsrapport 1 januari 31 mars 2012 Koncernrapport 9 maj 2012 God resultattillväxt första kvartalet JANUARI - MARS (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade 8% till 12,3 (11,4)

Läs mer

Delårsrapport 556713-1056 2012-01-01-2012-03-31

Delårsrapport 556713-1056 2012-01-01-2012-03-31 Delårsrapport 556713-1056 2012-01-01-2012-03-31 Innehållsförteckning: Sida VD har ordet 1 Händelser efter rapportperioden 2 Kommande finansiella rapporter 2 Redovisningsprinciper 2 Aktien 2 Granskning

Läs mer

SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr

SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr DELÅRSRAPPORT JANUARI - JUNI 2002 SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr 556052-4984 Delårsrapport januari - juni 2002 Försäljningen uppgick till 176,1 Mkr (169,3) Resultatet efter finansiella poster uppgick

Läs mer

Delårsrapport kvartal 3 2009

Delårsrapport kvartal 3 2009 H1 COMMUNICATION AB (publ) Delårsrapport kvartal 3 2009 1 H1 Communication delårsrapport tredje kvartalet 2009 Omsättningen ökade 68,8% Netto omsättningen uppgick till 12,2 MSEK vilket var en ökning med

Läs mer

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ)

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Medcore AB (Publ) Org.nr 556470-2065 Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Januari mars 2010 Nettoomsättningen uppgick till 14,9 (12,4) MSEK +20% EBITDA 0,6 (0,2) MSEK Resultat efter skatt uppgick till

Läs mer

Rapport för tre månader (1/1-31/3 2007)

Rapport för tre månader (1/1-31/3 2007) Rapport för tre månader (1/1-31/3 2007) Förbättrat resultat med minskad omsättning Omsättningen uppgick till 79 MKr (107 MKr) Resultatet efter skatt uppgick till 1,3 MKr (-7 MKr) Resultat per aktie efter

Läs mer

Delårsrapport för perioden 2006-01-01-- 2006-06-30

Delårsrapport för perioden 2006-01-01-- 2006-06-30 1 (8) Duni AB Delårsrapport för perioden 2006-01-01-- 2006-06-30 Koncernen i sammanfattning mkr Jan juni Juli 2005- Helår 2006 2005 juni 2006 2005 Nettoomsättning 3.119 2.642 6.441 5.964 Rörelseresultat

Läs mer

Delårsrapport

Delårsrapport Delårsrapport 2013-01-01 2013-03-31 Fortsatt tillväxt och omstruktureringar Sammanfattning första kvartalet 2013 Tillväxt på 3 % i Hedbergs Guld & Silver under första kvartalet. E-handelns tillväxt är

Läs mer

Kommentarer från VD. Per Holmberg, VD

Kommentarer från VD. Per Holmberg, VD Orderingång 69,3 MSEK (42,4) Omsättning 63,7 MSEK (43,7) Bruttomarginal 41,1 procent (45,7) Rörelseresultat 6,0 MSEK (2,4) Resultat efter skatt 5,2 MSEK (2,0) Kommentarer från VD JLT gick in i med en stark

Läs mer

Delårsrapport. NFO DRIVES AB (Publ.) Org.nr /1 30/6 2014

Delårsrapport. NFO DRIVES AB (Publ.) Org.nr /1 30/6 2014 NFO DRIVES AB (Publ.) Org.nr 556529-9293 Delårsrapport 1/1 30/6 2014 Faktureringen under perioden uppgick till 12,8 MSEK (10,1 MSEK), en ökning med 2,7 MSEK (26,7 %). Det operativa resultatet efter skatt

Läs mer

Delårsrapport H1-2015. SWEMET AB E-post info@swemet.se Telefon +46 13 10 05 80 Fax +46 13 10 05 80 Org. number 556675-2142 www.swemet.

Delårsrapport H1-2015. SWEMET AB E-post info@swemet.se Telefon +46 13 10 05 80 Fax +46 13 10 05 80 Org. number 556675-2142 www.swemet. Delårsrapport H1-2015 SWEMET AB E-post info@swemet.se Telefon +46 13 10 05 80 Fax +46 13 10 05 80 Org. number 556675-2142 SWEMET H1 2015 FÖRSTA HALVÅRET 2015 Intäkterna uppgick till 6,3 MSEK (6,1) Resultatet

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-juni Diadrom Holding AB (publ) Kvartal 2 (april juni) Kvartal 1-2 (januari juni) 2014

Delårsrapport perioden januari-juni Diadrom Holding AB (publ) Kvartal 2 (april juni) Kvartal 1-2 (januari juni) 2014 Göteborg 2014-08-15 Delårsrapport perioden januari-juni 2014 Kvartal 2 (april juni) 2014 Omsättningen uppgick till 13,4 (15,8) Mkr, en minskning med 2,4 Mkr eller 14,9 procent Rörelseresultatet (EBIT)

Läs mer

Delårsrapport januari juni

Delårsrapport januari juni 2011-08-26 Delårsrapport januari juni 2011 April Juni i sammandrag Nettoomsättningen ökade till 8 615 (5 705). Rörelseresultatet ökade till 21 (-564). Rörelseresultatet efter finansiella poster och skatt

Läs mer

Seamless Delårsrapport januari-mars 2007

Seamless Delårsrapport januari-mars 2007 Seamless Delårsrapport januari-mars 2007 Seamless Distribution AB (publ) Dalagatan 100, 113 43 Stockholm Telefon: 08-564 878 00 www.seamless.se Organisationsnummer: 556610-2660 JANUARI TILL MARS 2007 3

Läs mer

Resultaträkning

Resultaträkning Resultaträkning 1999-07-01-1999-12-31 1998-07-01-1999-06-30 Kkr 6 månader 12 månader* Rörelsens intäkter m m Visa rad Visa rad Nettoomsättning 9 837 8 289 Aktiverat arbete för egen räkning 0 1 215 Summa

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012

Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012 Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012 Första kvartalet 2012 Nettoomsättningen uppgick till 859 (372) tkr Rörelseresultatet uppgick till -4 418 (-455) tkr Kassaflödet från

Läs mer

Delårsrapport januari-mars 2011

Delårsrapport januari-mars 2011 Fortnox DelårsrapportQ1AB Januari - mars (publ) Q1 Fortnox AB (publ) org nr 556469-6291 Delårsrapport januari-mars Första kvartalet (jämfört med första kvartalet 2010) >> Omsättningen ökade till 10 241

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012 Fortnox International AB (publ) Bokslutskommuniké januari december 212 Fjärde kvartalet 212 Nettoomsättningen uppgick till 41 (453) tkr Rörelseresultatet uppgick till 9 65 (1 59) tkr Kassaflödet från den

Läs mer

Finansiell information

Finansiell information Göteborg 2016-04-15 Delårsrapport perioden januari-mars 2016 Kvartal 1 Omsättningen uppgick till 10,6 (13,7) Mkr en minskning med 3,1 Mkr eller 22 procent Rörelseresultatet (EBIT) minskade med 1,1 Mkr

Läs mer

Delårsrapport 2013-07-01 2013-09-30

Delårsrapport 2013-07-01 2013-09-30 Delårsrapport 2013-07-01 2013-09-30 VD-rekrytering klar Sammanfattning tredje kvartalet 2013 Tillväxt på 13 % i Bolaget under tredje kvartalet. Tillväxten kommer från förvärvet Watchonwatch.com. Hedbergs

Läs mer

All Cards Service Center ACSC AB (publ) Delårsrapport januari-juni 2003

All Cards Service Center ACSC AB (publ) Delårsrapport januari-juni 2003 ACSC-koncernen är ett fullserviceföretag i plastkortsbranschen. -08-21 All Cards Service Center ACSC AB (publ) Delårsrapport januari-juni Nettoomsättningen uppgick till 92,0 (139,4) Mkr. Rörelseresultat

Läs mer

Human Care Delårsrapport

Human Care Delårsrapport Human Care Delårsrapport januari-juni 2003 Resultatet efter finansiella poster uppgick till 8,0 Mkr (7,4). Omsättningen ökade med 100 procent till 94,4 Mkr (47,3). Notering på Stockholmsbörsens O-lista

Läs mer

Genom att stärka vår marknadsnärvaro och utveckla organisationen fortsätter vi att skapa goda förutsättningar för en långsiktig tillväxt.

Genom att stärka vår marknadsnärvaro och utveckla organisationen fortsätter vi att skapa goda förutsättningar för en långsiktig tillväxt. Orderingång 26,0 MSEK (41,9) Omsättning 27,7 MSEK (24,5) Bruttomarginal 44,7 procent (45,7) Rörelseresultat 2,6 MSEK (2,4) Resultat efter skatt 1,9 MSEK (1,6) Kommentarer från VD En viktig del i JLT:s

Läs mer

Rapport för första halvåret (1/1-30/6 2007)

Rapport för första halvåret (1/1-30/6 2007) Fortsatt förbättring för DORO: Rapport för första halvåret (1/1-30/6 2007) Omsättningen uppgick till 151 MKr (208 MKr) Resultatet efter skatt uppgick till 1,1 MKr (-20 MKr) Resultat per aktie efter skatt

Läs mer

Delårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-03-31

Delårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-03-31 Delårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-03-31 Innehållsförteckning: Sida VD har ordet 1 Händelser efter rapportperioden 2 Kommande finansiella rapporter 2 Principer för delårsrapportens upprättande 2

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JUL SEP 2012

DELÅRSRAPPORT JUL SEP 2012 DELÅRSRAPPORT JUL SEP 2012 Fortnox International AB (publ) Fortnox International Box 10, 351 06 Växjö +46 470-32 20 00 info@fortnoxinternational.se www.fortnoxinternational.se Tredje kvartalet 2012 > Nettoomsättningen

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2009

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2009 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2009 Stark start på året! > Intäkterna ökade med 41 procent till 18,1 (12,9) MSEK. > Rörelseresultatet ökade med 129 procent till 4,8 (2,1) MSEK. > Resultat

Läs mer

Sida 1 av 9. Vindico Security AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN Rapportperioden

Sida 1 av 9. Vindico Security AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN Rapportperioden Sida 1 av 9 Vindico Security AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2009-01-01 2009-03-31 Rapportperioden 2009-01-01 2009-03-31 Koncernens nettoomsättning i första kvartalet uppgick till 819 (1 068) tkr.

Läs mer

Delårsrapport 1 januari- 30 mars 2004 AcadeMedia AB (publ)

Delårsrapport 1 januari- 30 mars 2004 AcadeMedia AB (publ) 4 maj 2004 Delårsrapport 1 januari- 30 mars 2004 AcadeMedia AB (publ) Nettoomsättningen under första kvartalet minskade med 17 procent till 19,2 mkr (23,0 mkr). Resultat för första kvartalet: o Rörelseresultat

Läs mer

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930 Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812 Kvartalsrapport 21111-21193 VD HAR ORDET HYRESFASTIGHETSFONDEN MANAGEMENT SWEDEN AB (publ) KONCERNEN KVARTALS- RAPPORT

Läs mer

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 Belopp i kkr 2006-12-31 2005-12-31 2006-12-31 2005-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Intäkter 88 742 114 393 391 500 294 504 88 742 114

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2012 2012-05-10

Delårsrapport januari mars 2012 2012-05-10 2012-05-10 Delårsrapport januari mars 2012 Rapportperiod (januari-mars 2012) Nettoomsättningen ökade till 2 948 (2 115) KSEK Rörelseresultatet ökade till -3 541 (-3 879) KSEK Resultatet efter skatt ökade

Läs mer

Delårsrapport januari september 2007

Delårsrapport januari september 2007 Delårsrapport januari september 2007 Nordic Campings tillväxt fortsätter och omsättningen ökade med 31 % jämfört med motsvarande period föregående år. Delårsperiod (januari-september) Nettoomsättningen

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2008

Delårsrapport januari mars 2008 Delårsrapport januari mars 2008 Omsättningen för första kvartalet uppgick till 35,3 MSEK (25,4), en ökning med 39 % (37). Rörelseresultatet under första kvartalet 2008 ökade med 29 % till 4,3 MSEK (3,3),

Läs mer

HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 KONCERNEN. Utvecklingen i sammandrag

HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 KONCERNEN. Utvecklingen i sammandrag HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 Utvecklingen i sammandrag Nettoomsättning 1 095 Mkr +5% Resultat efter skatt 106 Mkr -5% Vinst per aktie 3,10 Kr (3,30) Resultat före

Läs mer

EVERYSPORT MEDIA GROUP AB (Publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2017

EVERYSPORT MEDIA GROUP AB (Publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2017 EVERYSPORT MEDIA GROUP AB (Publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2017 DELÅRSRAPPORT JAN-MARS 2017 SAMMANFATTNING JANUARI MARS 2017 Nettoomsättning: 22,1 mkr (9,9 mkr), tillväxt: 123% Rörelseresultat, EBITDA:

Läs mer

Resultatet per aktie för perioden uppgår till -0,01 SEK (0,00 SEK) / 238 milj aktier (196 milj aktier)

Resultatet per aktie för perioden uppgår till -0,01 SEK (0,00 SEK) / 238 milj aktier (196 milj aktier) NFO DRIVES AB (Publ.) Org.nr 556529-9293 Delårsrapport 1/1 30/9 2016 Faktureringen under perioden uppgick till 15,9 MSEK (17,4 MSEK), en minskning med ca 1,5 MSEK mot föregående år. Produktförsäljningen

Läs mer

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 Sida 1 av 9 DELÅRSRAPPORT För perioden 26-9-1 27-2-28 Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 KONCERNEN Verksamheten Koncernen består av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och de helägda dotterbolagen Kattegatt

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 UTKAST för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 Styrelsen och verkställande direktören för Lyxklippare Aktiebolag avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Delårsrapport

Delårsrapport Online Brands Nordic AB (publ) Boråsvägen 40 516 81 Dalsjöfors Org. nr. 556211-8637 info@onlinebrands.se Telefon: 033-27 25 00 Delårsrapport 2016-07-01 2016-09-30 +32% försäljningstillväxt och fortsatt

Läs mer

JLT Delårsrapport jan juni 15

JLT Delårsrapport jan juni 15 JLT Delårsrapport jan juni 15 Rörelseresultat 2,4 MSEK (2,7) Omsättning 43,7 MSEK (34,6) Bruttomarginal 45,7 procent (34,9) Resultat efter skatt 2,0 MSEK (2,0) Kommentarer från VD Uppstarten av JLT:s USA-bolag

Läs mer

SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr Delårsrapport januari - september 2001 för koncernen

SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr Delårsrapport januari - september 2001 för koncernen DELÅRSRAPPORT JANUARI - SEPTEMBER 2001 SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr 556052-4984 Delårsrapport januari - september 2001 för koncernen Omsättning/Marknad Omsättningen uppgick till 246,9 Mkr (236,4),

Läs mer

Bokslutskommuniké för Fastighetsaktiebolaget Melitho AB (publ) med dotterbolag

Bokslutskommuniké för Fastighetsaktiebolaget Melitho AB (publ) med dotterbolag Bokslutskommuniké för Fastighetsaktiebolaget med dotterbolag Bokslutskommuniké för 2014 Omsättningen för januari-december 2014 uppgick till 11 082 KSEK Rörelseresultatet före engångshändelser och omvärderingar

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2007

Delårsrapport januari juni 2007 Delårsrapport januari juni 2007 Ändrad detaljplan i Söderhamn möjliggör avstyckning av 20 fritidstomter från Stenö Camping. Möruddens Camping på Hammarö, utanför Karlstad förvärvades. Östermalms IP har

Läs mer

Nordic Electronic Procurement Systems AB (publ) - Bokslutskommuniké januari december 2011

Nordic Electronic Procurement Systems AB (publ) - Bokslutskommuniké januari december 2011 Nordic Electronic Procurement Systems AB (publ) - Bokslutskommuniké januari december 2011 Den externa nettoomsättningen under perioden uppgick till 211 (0) tkr. Rörelseresultatet uppgick till 5 471 (1

Läs mer

Rullande tolv månader.

Rullande tolv månader. Koncernens nyckeltal 2017 2016 2016 Kv 1 Kv 1 Helår Omsättning, Mkr 86,6 81,4 283,9 Rörelseresultat, Mkr 12,7 11,1-30,9 Rörelsemarginal, % 14,7 13,7 neg Resultat efter finansiella poster, Mkr 12,2 10,9-31,8

Läs mer

Delårsrapport. Januari Juni 2002

Delårsrapport. Januari Juni 2002 Delårsrapport Januari Juni 2002 Delårsrapport Januari Juni 2002 Resultatet efter finansiella poster uppgick till 19,4 MSEK (15,5) Substansvärdet den 30 juni var 270 kronor (288) Substansvärdet den 21 augusti

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ)

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Januari juni 2006 jämfört med samma period 2005 Stark kundtillväxt och förstärkt position på den svenska marknaden. Den norska

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2010

Delårsrapport januari mars 2010 2010-05-11 Delårsrapport januari mars 2010 Rapportperiod (januari-mars 2010) Nettoomsättningen minskade till 1 200 (1 406) KSEK Rörelseresultatet ökade till 1 085 (-2 061) KSEK Resultatet efter skatt ökade

Läs mer

DELÅRSRAPPORT

DELÅRSRAPPORT Verkställande direktören och styrelsen för New Equity Ventures International AB avger härmed följande delårsrapport för perioden 2013-01-01-2013-06-30. * Periodens intäkter under första halvåret minskade

Läs mer

H1 Communication AB (publ.) Kvartalsrapport Q1 2014

H1 Communication AB (publ.) Kvartalsrapport Q1 2014 H1 Communication AB (publ.) Kvartalsrapport Q1 214 1 Viktiga händelser Q1 214 Koncernens nyckeltal Nettoomsättning (MSEK) 25,7 Bruttomarginal 4,3% EBITDA (MSEK) 2,6 EBT 6,19% Eget kapital/aktie* (SEK),62

Läs mer

Kiwok Nordic AB (publ) Org. nr. 556665-3068. Delårsrapport 1 juli 30 september 2013

Kiwok Nordic AB (publ) Org. nr. 556665-3068. Delårsrapport 1 juli 30 september 2013 Kiwok Nordic AB (publ) Org. nr. 556665-3068 Delårsrapport 1 juli 30 september 2013 Koncernen Koncernens nettoomsättning för perioden uppgick till 100,0 (50,6) TSEK Rörelseresultatet före av- och nedskrivningar

Läs mer

Delårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-09-30

Delårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-09-30 Delårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-09-30 Innehållsförteckning: Sida VD har ordet 1 Förvaltningsberättelse 2 Händelser efter rapportperioden 2 Kommande finansiella rapporter 2 Principer för delårsrapportens

Läs mer

Stark tillväxt och god rörelsemarginal under 2014. Perioden oktober-december. Perioden januari december

Stark tillväxt och god rörelsemarginal under 2014. Perioden oktober-december. Perioden januari december Stark tillväxt och god rörelsemarginal under 2014 Perioden oktober-december Omsättningen uppgick till 79,0 MSEK (70,3), vilket motsvarar en tillväxt med 12,4 % Rörelseresultatet uppgick till 7,5 MSEK (8,2)

Läs mer

Bokslutskommuniké Freetel AB (publ) 1 januari 31 december, 2002

Bokslutskommuniké Freetel AB (publ) 1 januari 31 december, 2002 Bokslutskommuniké Freetel AB (publ) 1 januari 31 december, 22 Freetel redovisar fortsatt resultatförbättring samt vinst före goodwill avskrivningar för fjärde kvartalet Bolagets nettoomsättning uppgick

Läs mer

Inission AB (publ) Delårsrapport januari-juni 2015

Inission AB (publ) Delårsrapport januari-juni 2015 Inission AB: org.nr 556747-189 Stålvägen 4, 684 92 Munkfors www.inission.com För mer information kontakta Fredrik Berghel, Koncernchef +46 732 2 22 1 fredrik.berghel@inission.com Inission AB (publ) Delårsrapport

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2003

DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2003 Feelgood är ett av Sveriges ledande hälsoföretag och finns etablerat på 52 platser. Antalet årsanställda uppgår till ca 640. Feelgoods affärsidé är att genom friska idéer förbättra företags och organisationers

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2014 2014-08-28

Delårsrapport januari juni 2014 2014-08-28 2014-08-28 Delårsrapport januari juni 2014 Nettoomsättningen har ökat med 29 % under första halvåret mot föregående år Rörelseresultatet är 2,1 MSEK bättre efter första halvåret mot föregående år Händelser

Läs mer

MedCore AB (publ) Delårsrapport Januari juni 2011

MedCore AB (publ) Delårsrapport Januari juni 2011 Medcore AB (Publ) Org.nr 556470-2065 MedCore AB (publ) Delårsrapport Januari juni 2011 Andra kvartalet Nettoomsättningen uppgick till 25,0 (16,8) Mkr +49% EBITDA -0,4 (0,1) Mkr Tecknat nordiskt distributionsavtal

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Dela rsrapport januari - juni 2011

Fortnox International AB (publ) - Dela rsrapport januari - juni 2011 Fortnox International AB (publ) - Dela rsrapport januari - juni 2011 Andra kvartalet 2011 Nettoomsättningen uppgick till 672 tkr Rörelseresultatet uppgick till -1 111 tkr Kassaflödet från den löpande verksamheten

Läs mer

* Resultat före räntor, skatt, samt materiella och immateriella avskrivningar Gustavslundsvägen 143

* Resultat före räntor, skatt, samt materiella och immateriella avskrivningar Gustavslundsvägen 143 Delårsrapport, Fortsatt fokus på att öka antalet kunduppdrag Under tredje kvartalet 2014 visade Vendator ett negativt resultat. Rörelsemarginalen för koncernen uppgick till -3,2 procent och rörelseresultatet

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR VERKSAMHETSÅRET 2006 -BILAGA- Org nr 556376-6814. Innehållsförteckning

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR VERKSAMHETSÅRET 2006 -BILAGA- Org nr 556376-6814. Innehållsförteckning BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR VERKSAMHETSÅRET 2006 -BILAGA- Org nr 556376-6814 Innehållsförteckning Sida RESULTATRÄKNING 2 BALANSRÄKNING 3 BALANSRÄKNING 4 KASSAFLÖDESANALYS 5 NYCKELTAL OCH EGET KAPITAL 6 BYTE

Läs mer

Bokslutskommuniké Paradox Entertainment AB (publ), räkenskapsåret 2005

Bokslutskommuniké Paradox Entertainment AB (publ), räkenskapsåret 2005 Bokslutskommuniké Paradox Entertainment AB (publ), räkenskapsåret 2005 Resultatet efter finansiella poster blev för helåret 13,2 Mkr (1,3) Omsättningen ökade med 54,7% till 24,9 Mkr (16,1) Nettomarginalen

Läs mer

Att nettoomsättningen var lägre än föregående år förklaras av två extraordinära avtal under mars 2015.

Att nettoomsättningen var lägre än föregående år förklaras av två extraordinära avtal under mars 2015. Dignita Systems AB (publ), orgnr 556582-5964 Nettoomsättning uppgick till cirka 3,9 MSEK (4,9 MSEK) Rörelseresultat före avskrivning (EBITDA) uppgick till cirka 95 KSEK (43 KSEK) Rörelseresultatet uppgick

Läs mer

Koncernens fakturering uppgick i kvartalet till 1 005 MSEK, vilket var en ökning med 12 procent. Valutaeffekter svarade för hela ökningen.

Koncernens fakturering uppgick i kvartalet till 1 005 MSEK, vilket var en ökning med 12 procent. Valutaeffekter svarade för hela ökningen. 1 SECO TOOLS AB Delårsrapport januari - september år Kvartalets resultat före skatt var oförändrat jämfört med föregående år. Försäljningen för kvartalet steg totalt med 12 procent. En fortsatt konjunkturförsvagning

Läs mer

Bokslutskommuniké. januari december 2008

Bokslutskommuniké. januari december 2008 2009-02-26 Bokslutskommuniké januari december 2008 Tillväxten fortsätter och omsättningen ökade med 39 % Nordic Camping vänder till positivt rörelseresultat Nordic Camping förvärvar anläggning på Fröson

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 september 2011

DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 september 2011 Delårsrapport januari september DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 september Perioden januari - september i sammandrag Nettoomsättningen för perioden januari - september ökade med 4% jämfört med samma period föregående

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2013

Delårsrapport januari mars 2013 2013-05-16 Delårsrapport januari mars 2013 Nettoomsättningen ökade med 86 % under första kvartalet mot föregående år Bra resultatförbättring under kallt första kvartal Förvärv av samtliga bostadsrätter

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2010 2010-08-27

Delårsrapport januari juni 2010 2010-08-27 2010-08-27 Delårsrapport januari juni 2010 April Juni i sammandrag Nettoomsättningen uppgick till 5 705 (5 744). Rörelseresultatet uppgick till -564 (57). Rörelseresultatet efter finansiella poster och

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015 AGES INDUSTRI AB (publ) Delårsrapport 1 januari s Delårsperioden Nettoomsättningen var 213 MSEK (179) Resultat före skatt uppgick till 23 MSEK (18) Resultat efter skatt uppgick till 18 MSEK (14) Resultat

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2009

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2009 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2009 Fortsatt god tillväxt Andra kvartalet Intäkterna ökade med 33 procent till 19,1 (14,3) MSEK. Rörelseresultatet ökade med 63 procent till 5,5 (3,4) MSEK.

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ)

DELÅRSRAPPORT FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) -01-01 -09-30 Koncernens nettoomsättning uppgick till 577,8 (506,1) Mkr, en ökning med 14%. Koncernens rörelseresultat uppgick till 78,4 (63,7) Mkr, en ökning

Läs mer

Stingbet Holding AB (publ) Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010

Stingbet Holding AB (publ) Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Stingbet Holding AB (publ) Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Resultat Q2 uppgick till -35 tkr (-50 tkr). Resultat H1 uppgick till -282 tkr (-306 tkr). Nettoomsättning Q2 uppgick till 1 997 tkr (1 761

Läs mer

Kiwok Nordic AB (publ) Org. nr. 556665-3068

Kiwok Nordic AB (publ) Org. nr. 556665-3068 Org. nr. 556665-368 Delårsrapport 1 jan 31 mars 211 Koncernen Koncernens nettoomsättning för perioden uppgick till (,83) MSEK Rörelseresultatet före av- och nedskrivningar för perioden uppgick till 1,45

Läs mer

VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november

VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november Poolia AB Poolia har halverat förlusttakten från föregående år. Det förbättrade rörelseresultatet visar att koncernens

Läs mer

Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - juni 2012

Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - juni 2012 Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - juni 2012 Nettoomsättning 15 105 (12 816) KSEK Rörelseresultat 2 505 (2 806) KSEK Resultat efter skatt 1 873 (2 077) KSEK Resultat per aktie 0,43 (0,51)

Läs mer