Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download ""

Transkript

1 Q3 2<01

2 PERIODEN Nettoomsättningen ökade med 45% och uppgick till Mkr (1 589). Licensintäkterna ökade med 48% och uppgick till 935 Mkr (633). Konsultintäkterna ökade med 44% och uppgick till 1195 Mkr (827). Rörelseresultatet förbättrades till 180 Mkr ( 384). Åtgärdsprogrammet har givit förväntade effekter. Omkostnaderna har sänkts med 253 Mkr och kassaflödet från den löpande verksamheten har förbättrats med 302 Mkr till 120 Mkr. Effektiviteten har höjts. Nettoomsättning per anställd har ökat med 38% och uppgick till 647 Tkr (469). TREDJE KVARTALET Nettoomsättningen ökade med 26% och uppgick till 672 Mkr (534). Licensintäkterna ökade med 11% och uppgick till 254 Mkr (230). Konsultintäkterna ökade med 39% och uppgick till 369 Mkr (265). Rörelseresultatet förbättrades till 114 Mkr ( 158). Kassaflödet från den löpande verksamheten har förbättrats med 169 Mkr till 38 Mkr. Nettoomsättningen i Nordamerika ökade med 28% till 234 Mkr (182) och svarade för 34% av koncernens omsättning. Resultat efter finansnetto uppgår till 15 Mkr ( 48). Resultatsiffrorna för perioden och tredje kvartalet är justerade för de engångsposter som uppkommit som en effekt av försäljningen av Exactium Inc till Pivotal Corporation. 3

3 Koncernens utveckling Under de första nio månaderna år 2001 ökade IFS nettoomsättning med 45% till Mkr (1 589). Licensintäkterna ökade med 48% till 935 Mkr (633). Konsultintäkterna uppgick till Mkr (827), en ökning med 44%. 11% av omsättningsökningen för perioden härrör från valutakursförändringar. Under tredje kvartalet ökade nettoomsättningen med 26%, licensförsäljningen med 11% och konsultintäkterna med 39%. IFS försäljning har utvecklats starkt i tredje kvartalet och IFS Applications fortsätter att vara en konkurrenskraftig produkt. Jämfört med bolagets prognoser är dock försäljningen under förväntan. Utfallet är delvis en följd av de tragiska händelserna den 11 september men redan före dessa var avslutsfrekvensen svag på ett flertal marknader. Vår bedömning är att osäkerhet om konjunkturutvecklingen har påverkat avslutsbenägenheten hos kunderna. Av koncernens totala nettoomsättning under perioden svarade konsultintäkter för 52% (52), licensintäkter för 40% (40) och övriga intäkter för 8% (8). Övriga intäkter består huvudsakligen av hårdvara, tredjepartslicenser och ASP-tjänster (Application Service Provider). Tillväxten är i huvudsak organisk. Inga betydande förvärv har genomförts under de senaste tolv månaderna. Periodens resultat före avskrivningar förbättrades till 22 Mkr (-257). Rörelseresultatet förbättrades till -180 Mkr (-384). Periodens resultat efter finansnetto uppgick till -195 Mkr (-363). Under tredje kvartalet förbättrades resultatet före avskrivningar till -55 Mkr (-112). Rörelseresultatet förbättrades till -114 Mkr (-158). Resultatet efter finansnetto uppgår till -125 Mkr (-144). Resultatsiffror för perioden och tredje kvartalet är justerade för de engångsposter som uppkommit som en effekt av försäljningen av Exactium Inc till Pivotal Corporation (realisationsvinst 180 Mkr år 2000) och däravföljande vinster och förluster som uppkommit vid försäljning och nedskrivning av aktier i Pivotal (realisationsvinst 20 Mkr tredje kvartalet år 2000, ej realiserad förlust p.g.a. nedskrivning om 42 Mkr för perioden och 18 Mkr tredje kvartalet år 2001). IFS marknadsposition har stärkts kontinuerligt under året. Enligt branschanalytikern ARC Nettoomsättning (Mkr) 4

4 Advisory Group är IFS nu marknadsledande inom underhållssystem i ett flertal kategorier, bland annat på Unix och NT. Försäljningsframgångarna och stora avtal som tecknades med General Electric och General Dynamics under andra kvartalet och samarbetsavtalet med ABB har ytterligare stärkt IFS position bland analytiker som Gartner Group, AMR Research och ARC Advisor Group. Bland viktiga kundkontrakt som tecknats under tredje kvartalet märks: De La Rue Cash Systems (Brasilien), Avestor (Canada), Luftfartsverket (Sverige), SSAB (Sverige), Troms Kraft (Norge), United Energy (Tjeckien), Securitas (Frankrike), Renault Sport (Frankrike), Teleplan (Nederländerna), Siemens Energy Services (Nya Zeeland), Oriflame (Belgien), Yantai Raffles Shipyard (Folkrepubliken Kina), Lockheed Martin (USA). Konsultbeläggningen har förbättrats under rapportperioden och marginalen uppgår till 9% (-7). Tredje kvartalet var marginalen 4% (-14). Faktureringen per konsult har under rapportperioden ökat från 453 Tkr till 619 Tkr. Den lägre marginalen i tredje kvartalet, relativt första halvåret, beror till större delen på semesterperioden. Antal anställda vid periodens utgång var (3 546) jämfört med vid utgången av år Åtgärdsprogram IFS styrelse och huvudägare initierade under slutet av år 2000 ett åtgärdsprogram i syfte att förstärka ledning och styrelse, finansiering, lönsamhet och kassaflöde. Åtgärdsprogrammet förväntas ge positiva resultateffekter i form av minskning av löpande omkostnader överstigande 200 Mkr under innevarande år jämfört med kostnadsnivån i fjärde kvartalet år Utfallet avseende minskade kostnader är enligt förväntan. Omkostnadsnivån har sänkts med 253 Mkr i perioden, jämfört med nivån i fjärde kvartalet år 2000, justerat för valutaeffekter. Effekten innebär att omkostnadsnivån har sänkts med 13% i perioden. Effektiviteten har höjts och försäljningen per anställd har under perioden från årsskiftet ökat med 38% till 647 Tkr (469). En del av denna förbättring är hänförbar till en ökande andel försäljning via partners. Valutaeffekter svarar för 11% av ökningen. Effektiviseringarna och åtgärder för att sänka kostnader har fortsatt under tredje kvartalet. På grund av det rådande marknadsläget kompletteras åtgärdsprogrammet med ytterligare aktiviteter i syfte att förbättra lönsamhet och kassaflöde. De fortsatta aktiviteterna förväntas resultera i en minskning av löpande omkostnader med 150 Mkr från och med fjärde kvartalet år 2001 till och med utgången av år 2002 jämfört med kostnadsnivån för de tre första kvartalen år Huvuddelen av effekterna uppnås under år 2002 då resultateffekten beräknas uppgå till 150 Mkr. De fortsatta åtgärderna innefattar bland annat avyttring av verksamheter som tillkommit genom tidigare förvärv och som arbetar med produkter som inte är relaterade till IFS Applications, fortsatta personalreduktioner inom vissa verksamheter och marknader och ökad rörlighet mellan F&U och konsultorganisationen. Åtgärderna innefattar även ökat fokus på lönsamhet inom konsultrörelsen och ökning av underhållsintäkterna. 5

5 UTVECKLING PER AREA IFS Nordic Den positiva resultatutvecklingen fortsätter. Konsultmarginalerna har fortsatt att förbättras i IFS Nordic som helhet, särskilt under kvartalets senare hälft. Danmark och Finland har dock haft en fortsatt lägre beläggningsgrad än väntat. Den förväntas dock förbättras kraftigt under fjärde kvartalet, som en följd av ökad orderingång. Kostnaderna har minskat något jämfört med föregående kvartal och antalet anställda har minskat med 22 personer. En omorganisation i IFS Sverige påbörjades under kvartalet och är delvis genomförd. Den nya organisationen ska vara fullt implementerad vid årsskiftet och förväntas ge högre effektivitet med ökad specialisering mot utvalda kundsegment samt ökad fokus på utveckling av existerande kundbas. IFS NORDIC Kv Kv Förändring Nettoomsättning Mkr % Licensintäkter Mkr % Konsultintäkter Mkr % Resultat efter finansiella poster Mkr Antal anställda (genomsnitt) Nettoomsättning/anställd Tkr I DENNA TABELL INGÅR FÖRSÄLJNING MELLAN DE OLIKA AREORNA. IFS Europe, Middle East and Africa (EMEA) EMEA uppvisar en kraftig tillväxt trots fördröjningar i ett antal upphandlingar. Få upphandlingar har dock avbrutits eller förlorats och de flesta säljprocesserna har återupptagits under senare delen av tredje kvartalet eller under början av det fjärde kvartalet. Konsultmarginalerna har fortsatt att förbättras och konsultintäkterna var högre än under föregående kvartal, trots att tredje kvartalet innehåller semesterperioden. Marginalförbättringen är mest tydlig under kvartalets senare hälft. Marginalen har belastats med kostnader för att färdigställa ett antal projekt i främst Frankrike och Tyskland. De totala kostnaderna har minskats något jämfört med föregående kvartal. Antalet anställda har minskat med 11 personer under tredje kvartalet. IFS EMEA Kv Kv Förändring Nettoomsättning Mkr % Licensintäkter Mkr % Konsultintäkter Mkr % Resultat efter finansiella poster Mkr Antal anställda (genomsnitt) Nettoomsättning/anställd Tkr I DENNA TABELL INGÅR FÖRSÄLJNING MELLAN DE OLIKA AREORNA. IFS North America Resultatet i Nordamerika har förbättrats kraftigt och IFS fortsätter att ta marknadsandelar. 18 kontrakt med nya kunder har tecknats under tredje kvartalet, varav 5 har ett värde överstigande 10 Mkr. Två av de nya kontrakten tecknades i Canada där IFS startade verksamhet vid årsskiftet. Verksamheten i Nordamerika svarade för 34% av koncernens omsättning under tredje kvartalet. Förvärvet av EMS i slutet av år 1999 inkluderade en kundbas som använder EMS affärssystem TCM. Uppgraderingar av TCM-kunder till IFS Applications fortsatte i tredje kvartalet och 10 kontrakt tecknades. För att renodla verksamheten knuten till IFS Applications har TCM-verksamheten samlats i en egen division med 32 anställda. Uppgraderingen av större TCM-kunder till IFS Applications väntas fortsätta. En enhet inom dotterbolaget Intercim med 9 anställda har avyttrats. Arbetet med att avyttra resterande delar med 60 anställda fortsätter. Konsultbeläggningen var något svagare jämfört med första halvåret 2001, på grund av semesterperioden, men förbättrades markant jämfört med 6

6 UTVECKLING PER AREA motsvarande period föregående år. Uppbyggnaden av partnernätverket fortsätter. Aktiviteter för att förbättra lönsamhet och kassaflöde fortsätter och antalet anställda har minskats med 30 personer efter rapportperiodens slut. IFS NORTH AMERICA Kv Kv Förändring Nettoomsättning Mkr % Licensintäkter Mkr % Konsultintäkter Mkr % Resultat efter finansiella poster Mkr Andel av nettoomsättning per area, januari september år Föregående års siffror inom parentes. Antal anställda (genomsnitt) Nettoomsättning/anställd Tkr I DENNA TABELL INGÅR FÖRSÄLJNING MELLAN DE OLIKA AREORNA. IFS Central & Eastern Europe (C&EE) Minskningen av konsultintäkter och licensförsäljning under tredje kvartalet är främst orsakad av parlamentsvalet i Polen i september. Många företag inom IFS målgrupp är statsägda och påverkades därmed av osäkerheten inför valet. Effekten av detta har underskattats. Vidare har samtliga marknader i C&EE haft svag efterfrågan och investeringsbeslut har försenats på grund av den svaga ekonomiska utvecklingen i regionen. Ett antal upphandlingar i Polen återupptas nu och förväntas avslutas under det fjärde kvartalet. Åtgärder för att rationalisera verksamheten och minska kostnaderna har inletts. Bland annat genomförs en omorganisation från en starkt decentraliserad till en mer centraliserad styrning av försäljningsoch konsultresurserna. Detta förväntas leda till stärkt konkurrenskraft vid nyförsäljning genom att specialistteam skapas för olika kundsegment. IFS Latin America Valutasituationen och valet till senaten i Argentina har i hög grad påverkat och skapat osäkerhet på marknaderna inom handelsgemenskapen Mercosur. Detta har lett till en avvaktande hållning till investeringsbeslut. Kostnadsreduktioner har genomförts bland annat genom att ett av IFS-kontoren i Brasilien numera verkar som partner till IFS. Denna och andra åtgärder för att öka affärsflöde och leveranser via partners har lett till fortsatt minskning av antalet anställda. IFS CENTRAL & EASTERN EUROPE Kv Kv Förändring IFS LATIN AMERICA Kv Kv Förändring Nettoomsättning Mkr % Licensintäkter Mkr % Konsultintäkter Mkr % Resultat efter finansiella poster Mkr Antal anställda (genomsnitt) Nettoomsättning/anställd Tkr I DENNA TABELL INGÅR FÖRSÄLJNING MELLAN DE OLIKA AREORNA. Nettoomsättning Mkr % Licensintäkter Mkr 109 8% Konsultintäkter Mkr % Resultat efter finansiella poster Mkr Antal anställda (genomsnitt) Nettoomsättning/anställd Tkr I DENNA TABELL INGÅR FÖRSÄLJNING MELLAN DE OLIKA AREORNA. 7

7 UTVECKLING PER AREA IFS Asia & Japan IFS partner NEC har tecknat ett flertal nya kontrakt som ett resultat av ökande intresse och acceptans för IFS Applications i Japan. Antalet potentiella kunder har ökat inom partnernätverket liksom i IFS egen försäljningsverksamhet. IFS Australia tecknade sin första order i Nya Zeeland med Siemens Energy. Den positiva utvecklingen i Folkrepubliken Kina fortsatte, främst avseende konsultintäkterna. IFS Asia Pacific har startat joint venturebolag efter rapportperiodens slut med Grandmass Enterprise Solution i Hong Kong och med UFSoft i Folkrepubliken Kina. Verksamheten i Sydostasien fortsätter att utvecklas svagt. Resultaten är sämre än förväntat, speciellt i Indonesien där den fortsatta politiska och ekonomiska osäkerheten haft en negativ effekt på investeringsviljan. IFS ASIA & JAPAN Kv Kv Förändring Nettoomsättning Mkr % Licensintäkter Mkr % Konsultintäkter Mkr % Resultat efter finansiella poster Mkr Antal anställda (genomsnitt) Nettoomsättning/anställd Tkr I DENNA TABELL INGÅR FÖRSÄLJNING MELLAN DE OLIKA AREORNA. Marknaden Den svaga konjunkturutvecklingen under årets sex första månader har fortsatt under det tredje kvartalet. Osäkerheten medförde att kunderna i många fall sköt avtalsskrivandet framåt i tiden i väntan på en tydligare bild av den fortsatta händelseutvecklingen och dess påverkan på ekonomin. En stor andel kontrakt med tillhörande mjukvara tecknas de sista veckorna i varje kvartal och licensförsäljningen inom sektorn påverkades därför negativt i det tredje kvartalet. Licenstillväxten för de stora ERP-leverantörer som har rapporterat utfall inkluderande september stannade vid 2%. Det finns ett antal underliggande trender kring vad kunder prioriterar när det gäller köp av affärssystem. Trenderna drivs delvis av den rådande konjunkturen men också av nya, bredare erbjudanden från leverantörerna. En av dessa trender är starkt fokus på uppgraderingar och köp av tilläggsfunktionalitet snarare än på stora nyinvesteringsprojekt. Det finns ett antal funktionalitetsområden som affärssystemen inte täckt in tidigare utan där företag istället fått vända sig till nischleverantörer. Två exempel på sådana områden är system för hantering av kundrelationer (Customer Relationship Management, CRM) liksom för hantering av information i en hel förädlingsskedja, Supply Chain Management Licensintäkter för de största leverantörerna av affärssystem tredje kvartalet år (Belopp i miljoner USD). Källa: Plant-Wide Research. Kvartalsslut är 30 september förutom för Oracle (31 augusti) samt JD Edwards, QAD och GEAC (31 juli). 8

8 (SCM). I allt större utsträckning kan sådan funktionalitet nu också köpas som del i ett affärssystem. Detta gör implementeringen enklare och snabbare, vilket inte är den enda fördelen. För en stor mängd kunder passar också funktionaliteten bättre. Ett exempel är CRM, där nischleverantörerna erbjuder system för att hantera en stor mängd kunder på ett automatiserat sätt. För många tillverkande företag är detta dock inte problemet. De behöver istället hantera en situation med ett mindre antal kunder och många kontaktytor mot varje kund. Detta görs bättre med ett utökat affärssystem. Många kunder väljer därför att komplettera sitt existerande system istället för att köpa från en nischleverantör. En annan trend är integration mellan system. Det handlar bland annat om att få olika system som finns inom ett företag eller en koncern att fungera tillsammans. Genom en sådan integration kan hela företaget eller koncernen i större utsträckning få tillgång till samma information samtidigt, vilket ytterst resulterar i bland annat kortare ledtider, bättre kundservice och lägre lagernivåer. Integration är också intressant mellan företag för att snabbare sprida information i en leveranskedja och därmed bättre kunna planera produktion och logistik. Många företag har idag ett dåligt utvecklat stöd och det finns möjlighet till god avkastning med begränsade investeringar. De första stegen handlar om att synliggöra information till exempel med hjälp av portaler från olika aktörer i kedjan för att underlätta samarbete. En tredje viktig trend är ett starkt fokus på mindre och väl avgränsade projekt drivna av en tydlig investeringskalkyl. Även i de situationer där ett stort system ska implementeras delas detta upp i ett flertal mindre delprojekt med tydliga avkastningsmål för vart och ett. Stora utdragna Tillväxt Licensintäkter % Tillväxt licensintäkter januari september år 2001 Källa: Plant-Wide Research Omsättningsökning % Omsättningstillväxt tredje kvartalet år 2001 Källa: Plant-Wide Research 9

9 projekt som syftar till att skapa nya intäkter genom mer eller mindre nyskapande affärsmodeller är inte lika lätt att räkna hem och följaktligen inte längre lika vanliga. Sammantaget gynnar den här utvecklingen de affärssystemsleverantörer som har en stor existerande kundbas med behov av uppgraderingar och ny funktionalitet. Andra vinnare på den här utvecklingen är de leverantörer som har ett system som gör det möjligt att enklare och snabbare installera den tilläggsfunktionalitet som efterfrågas. Detta gäller oavsett om kunden redan tidigare har system från leverantören eller om det är fråga om kompletteringar av affärskritiska delsystem till ett affärssystem från en annan leverantör. Ju enklare det är att implementera systemet i mindre steg i form av väl avgränsade delprojekt, desto starkare står leverantören. Partners IFS partnerstrategi går ut på att stärka samarbetet med ledande aktörer inom utvalda branscher. Tillsammans med våra partners utvecklar vi erbjudanden som ska ge oss marknadsledande positioner inom de utvalda segmenten. Målet är att ta större affärer med bättre marginaler och öka licensförsäljningen via dessa kanaler. Samarbetet med partners fortsätter att utvecklas inom marknadsföring, försäljning och implementering. Allt fler partners etablerar så kallade Competence Centers, som är helt inriktade mot säljsamarbete och implementering av IFS Applications, vilket kommer att leda till ökande bearbetning av viktiga industrisegment. För att ytterligare stärka samarbetet kommer en kampanj att genomföras det närmaste halvåret för att öka våra partners kompetens och ge dem större möjligheter att självständigt driva försäljningen av IFS Applications. På de mest mogna marknaderna, t. ex. i Norden, står partnerkanalen för en ökande men fortfarande relativt liten del av försäljningen. I regioner och länder där IFS har mindre egen närvaro är partners av avgörande betydelse. Till exempel sker mer än 50% av försäljningen i Asien via partners. Ett flertal av dessa partnerskap är i form av joint venture-bolag där IFS har minoritetsposter. Under tredje kvartalet svarade partners för 5% av licensintäkterna och för hela perioden för 12%. Följande kostnader för det ökande partnersamarbetet har belastat periodens resultat: Omkostnader som uppkommit i samband med utbildning, marknadsaktiviteter och initiala försäljningar vid etablering av samarbetet. Direkta kostnader när partners har använts som underkonsulter i kundprojekt. Direkta kostnader för återförsäljarprovisioner i de fall när IFS har tecknat licenskontrakt med och fakturerat kunden. När en partner tecknar licenskontrakt och fakturerar kunden intäktsförs nettobeloppet, d.v.s. IFS andel av försäljningen, och inga direkta kostnader uppkommer. Direkta kostnader relaterat till partnerverksamheten har under perioden ökat till 172 Mkr (69). Affären med General Electric har härvid stått för en stor del av ökningen eftersom en direkt kostnad uppstod när rättigheten för försäljning till civilmarknaden förvärvades från BAE SYSTEMS-IFS. 10

10 Produktutveckling De försäljningsframgångar vi ser innebär att vi har stärkts i bedömningen att IFS Applications 2001 givit koncernen en stabil bas. Arbetet med att styra om produktutvecklingen mot en tydligare fokusering på utvalda industrisegment med stöd för snabba och stabila implementeringar kommer att fortsätta under resten av året och år Våra nära samarbeten med partners som BAE SYSTEMS-IFS, General Electric och ABB är inriktade på att gemensamt föra vårt produkterbjudande framåt till ledande positioner inom respektive industrisegment. Styrkan i våra partners verksamhetskompetens och etablerade säljkanaler kombinerat med IFS erbjudande fortsätter att stärka IFS marknadsposition. IFS Applications 2002 har till stor del färdigställts under det tredje kvartalet och förbereds nu för en global lansering. Denna version är starkt förknippad med mottot enkelhet. För att understödja inriktningen på enkelhet har produkten förbättrats inom områden som betyder att våra kunder får snabbare avkastning på sina investeringar genom förbättrad effektivitet i interna och externa processer. Detta möjliggörs med internetteknologi och ett antal tilläggslösningar som är riktade mot specifika affärsprocesser. Användarvänlighet genom ett förbättrat gränssnitt baserat på portaler spelar också en viktig roll i IFS Applications Kostnaderna för produktutveckling under årets första nio månader uppgick till 395 (373) Mkr, varav 146 (144) Mkr har balanserats. Periodens avskrivningar på balanserade utvecklingskostnader uppgick till 79 Mkr (50). Utgifterna för produktutveckling motsvarade 17% (23) av koncernens nettoomsättning och 42% (59) av licensintäkterna. Motsvarande siffror för tredje kvartalet är 19% (23) av nettoomsättningen respektive 50% (52) av licensintäkterna. Kassaflöde och likviditet Koncernens kassaflöde från den löpande verksamheten har förbättrats och uppgick under perioden till -120 Mkr (-421). Under tredje kvartalet var kassaflödet från den löpande verksamheten -38 Mkr (-207). Åtgärder för att förbättra kassaflödet fortsätter, främst genom att minska kundernas kredittid. Kassaflödet efter investeringar var -328 Mkr (-633). Investeringarna uppgick till 208 Mkr (212), varav aktivering av utvecklingskostnader utgjorde 146 Mkr (144). Investeringar i övriga anläggningstillgångar uppgick till 62 Mkr (68). Finansieringsverksamheten har bidragit med 286 Mkr (624). Under perioden har två riktade nyemissioner genomförts varav 101 Mkr till ABB New Venture Ltd. i tredje kvartalet. Emissionerna har tillfört bolaget 290 Mkr efter emissionskostnader. Under året har IFS fullföljt den överenskommelse som slöts i december månad år 2000, gällande utfärdandet av ett konvertibelt förlagslån om 200 Mkr. Lånet tecknades av ett konsortium bestående av SEB, Gustaf Douglas med närstående, Hagströmer & Qviberg Fondkommission AB och Alfred Berg Fondkommission AB. Likvida medel uppgick den 30 september till 81 Mkr (38). Därutöver förfogade koncernen över outnyttjade krediter och lånelöften om 154 Mkr (73). 11

11 Soliditeten uppgick den 30 september till 54% (54) med hänsyn taget till att det konvertibla förlagslånet inräknats i det egna kapitalet. IFS AB har, för att stärka framtida finansiering, ingått ett avtal med Hagströmer & Qviberg Fondkommission AB som ger IFS AB möjlighet att under en treårsperiod emittera aktier till ett värde av 300 Mkr. Likviden kommer att tillfalla IFS AB vid ett antal nyemissioner inom intervallet Mkr vardera under perioden. Denna möjlighet har ej utnyttjats. Företagets tillgångar ( aktier) i det noterade bolaget Pivotal Corporation (Nasdaq: PVTL) avses avyttras snarast. och förbättrat kassaflöde under det fjärde kvartalet. Ett osäkert världsläge kan komma att påverka avslutsbenägenheten hos kunderna. Linköping den 6 november Bengt Nilsson Verkställande direktör Delårsrapporten har ej varit föremål för revisorernas granskning. Moderbolaget Nettoomsättningen uppgick till 39 Mkr (36) och resultat efter finansnetto var -99 Mkr (-41). Resultatet efter finansnetto har justerats för nedskrivning av aktier i Pivotal Corporation, 42 Mkr. Jämförelsesiffran för motsvarande period föregående år har justerats för realisationsvinster vid försäljning av aktier i Exactium Inc och Pivotal Corporation, 200 Mkr. Investeringar i aktier och andelar uppgick till 4 Mkr (33) och i maskiner och inventarier till 2 Mkr (2). Moderbolagets likviditet inklusive outnyttjade krediter var 30 september 27 Mkr (81). Framtidsutsikter Fortsatta effektiviseringar kombinerat med fortsatt tillväxt förväntas resultera i positivt rörelseresultat Informationstillfälle 2002 Bokslutskommuniké februari För ytterligare information kontakta Bengt Nilsson, Verkställande direktör Tel: Fax: e-post: Manni Svensson, Informationschef Tel: Fax: e-post: Huvudkontor Teknikringen Linköping Organisationsnummer

12 Koncernens resultaträkning Belopp i Mkr Not jan sept 2001 jan sept 2000 okt sept 2000/2001 okt sept 1999/2000 jan dec 2000 Licensintäkter 1 934,6 632, ,9 855,5 960,0 Konsultintäkter 1 194,6 827, ,01 184, ,7 Övriga intäkter 2 175,9 129,2 254,9 188,8 208,2 Nettoomsättning 2 305, , , , ,9 Aktiverat arbete för egen räkning 146,2 144,0 208,8 195,6 206,6 Direkta externa kostnader -360,0-216,6-445,8-313,2-302,5 Indirekta externa kostnader och personalkostnader , , , , ,0 Avskrivningar -192,6-141,6-259,5-180,7-208,5 Resultat före övriga rörelseposter -170,4-383,3-206,4-417,2-419,5 Övriga rörelseposter, netto 3-9,9 179,6-49,2 178,5 140,5 Rörelseresultat -180,3-203,7-255,6-238,7-279,0 Andelar i intresseföretags resultat 0,5 1,2 16,7 0,3 17,4 Resultat från andelar i andra företag 4-42,2 18,8-40,7 21,5 20,3 Övriga finansiella poster 5-14,7 1,0-13,5 3,6 2,2 Resultat efter finansiella poster -236,7-182,7-293,1-213,3-239,1 Skatt -11,6-3,8-13,8-12,7-6,0 Minoritetsandel i periodens resultat 0,4 3,7-4,5-0,3-1,2 Periodens resultat -247,9-182,8-311,4-226,3-246,3 13

13 Koncernens balansräkning Belopp i Mkr Not Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten 410,5 320,2 339,7 Goodwill 628,2 559,6 595,9 Övriga immateriella anläggningstillgångar 95,4 91,9 91,4 Summa immateriella anläggningstillgångar 1 134,1 971, ,0 Materiella anläggningstillgångar 266,0246,3 256,4 Övriga finansiella anläggningstillgångar 6 125,3 112,7 151,9 Summa anläggningstillgångar 1 525, , ,3 Varulager mm 5,6 5,2 4,8 Kundfordringar 846,7 625,2 757,0 Övriga kortfristiga fordringar 109,0 73,4 93,7 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 7 445,1 365,4 352,1 Kortfristiga placeringar 8 7,9 64,5 50,1 Kassa och bank 81,4 38,2 123,7 Summa omsättningstillgångar 1 495, , ,4 Summa tillgångar 3 021, , ,7 Eget kapital , ,01 298,7 Minoritetens andel 22,8 22,5 24,7 Avsättningar 9,9 5,8 8,3 Konvertibelt förlagslån ,0 70,5 70,9 Räntebärande skulder ,5 321,1 462,0 Leverantörsskulder 226,8 186,7 254,1 Övriga skulder 262,5 166,7 245,9 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 538,3 395,3 452,1 Summa eget kapital, avsättningar och skulder 3 021, , ,7 14

14 Koncernens Kassaflödesanalys Belopp i Mkr jan sept 2001 jan sept 2000 juli sept 2001 juli sept 2000 jan dec 2000 Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital -32,9-289,7-52,5-116,6-252,3 Förändring av rörelsekapital -87,0-131,8 14,3-90,4-67,6 Kassaflöde från den löpande verksamheten -119,9-421,5-38,2-207,0-319,9 Kassaflöde från investeringsverksamheten -208,3-211,7-50,8-17,2-332,3 Kassaflöde efter investeringsverksamheten -328,2-633,2-89,0-224,2-652,2 Kassaflöde från finansieringsverksamheten 285,9 623,9 81,0 101,7 728,1 Periodens kassaflöde -42,3-9,3-8,0-122,5 75,9 Nyckeltal: Not jan sept 2001 jan sept 2000 okt sept 2000/2001 okt sept 1999/2000 jan dec 2000 Förändring av licensintäkter 47,7% 92,0% 47,5% 86,0% 74,0% Förändring av konsultintäkter 44,4% -3,0% 30,9% 3,0% -2,4% Förändring av nettoomsättning 45,0% 22,0% 37,6% 25,0% 20,8% Utgifter för produktutveckling/nettoomsättning 17,1% 23,0% 17,6% 23,3% 22,0% Utgifter för produktutveckling/licensintäkter 42,3% 59,0% 42,7% 60,7% 53,9% Nettoomsättning per anställd (Tkr) 647,1 469,3 876,3 714,5 682,3 Kostnader per anställd (Tkr) 580,9 519,3 793,4 752,6 715,7 Konsultmarginal 12 9,4% -6,7% 6,6% -0,5% -5,3% Soliditet 54,2% 54,2% 47,0% Antal anställda vid periodens slut Antal anställda, genomsnitt Nyckeltal per aktie i kronor Resultat per aktie efter skatt -4,53-4,15-5,49 Eget kapital per aktie 24,46 28,1027,08 Antal aktier per balansdagen (miljoner) 59,07 48,28 48,87 Genomsnittligt antal aktier (miljoner) 54,78 44,00 44,90 15

15 Koncernens resultaträkning per kvartal Belopp i Mkr Kvartal 3 Kvartal 2 Kvartal 1 Kvartal 4 juli sept 2001 juli sept 2000 april juni 2001 april juni 2000 jan mars 2001 jan mars 2000 okt dec 2000 okt dec 1999 Licensintäkter 254,4 230,1 438,2 241,1 242,0 161,5 327,3 222,8 Konsultintäkter 369,2 265,2 412,6 263,4 412,8 298,7 356,4 357,5 Övrigt 47,9 38,8 60,2 57,3 67,8 33,1 79,0 59,6 Nettoomsättning 671,5 534,1 911,0 561,8 722,6 493,3 762,7 639,9 Aktiverat arbete för egen räkning 46,2 47,5 51,057,2 49,039,3 62,7 51,6 Direkta externa kostnader -101,5-68,0-153,9-92,1-104,6-56,5-85,8-96,6 Indirekta externa kostnader och personalkostnader -671,0-625,2-726,0-582,0-672,1-551,1-693,7-589,7 Avskrivningar -66,2-52,4-64,4-47,0-61,9-42,2-67,0-39,1 Resultat före övriga rörelseposter -121,0-164,0 17,7-102,1-67,0-117,2-21,1-33,9 Övriga rörelseposter, netto 7,3 5,7 3,2-7,7-20,4 181,6-54,2-1,1 Rörelseresultat -113,7-158,3 20,9-109,8-87,4 64,4-75,3-35,0 Andelar i intresseföretags resultat -0,2 0,9-0,3-0,4 1,0 0,7 16,2-0,9 Resultat från andelar i andra företag -18,1 20,1 8,4-1,3-32,5 0,0 0,0 2,7 Övriga finansiella poster -11,6 13,8-10,4 0,7 7,3-13,5 2,8 2,6 Resultat efter finansiella poster -143,6-123,5 18,6-110,8-111,6 51,6-56,3-30,6 Skatt -0,7-1,3 0,6-1,0-11,5-1,5-2,2-8,9 Minoritetsandelar 5,4 3,4-5,0-1,4 0,0 1,7-4,9-4,0 Periodens resultat -138,9-121,4 14,2-113,2-123,1 51,8-63,4-43,5 Nyckeltal: Förändring av licensintäkter 10,6% 106,4% 81,8% 94,0% 49,8% 73,2% 46,9% 69,6% Förändring av konsultintäkter 39,2% 5,6% 56,6% -18,4% 38,2% 6,2% -0,3% 22,7% Förändring av nettoomsättning 25,7% 31,9% 62,2% 13,2% 46,5% 21,4% 19,2% 35,9% Utgifter för produktutveckling/omsättning 19,0% 22,6% 14,7% 24,4% 18,4% 23,3% 18,9% 22,7% Utgifter för produktutveckling/licensintäkter 50,2% 52,4% 30,6% 56,9% 54,9% 71,3% 44,1% 65,3% Nettoomsättning per anställd (Tkr) 193,0 150,9 258,1 163,1 200,0 149,9 211,4 216,2 Kostnader per anställd (Tkr) 192,9 176,6 205,7 169,0 186,0 167,5 192,3 199,2 Konsultmarginal 3,7% -14,0% 8,5% -15,7% 15,5% 4,5% -0,7% 14,2% 16

Koncernchef Carl-Magnus Månsson kommenterar

Koncernchef Carl-Magnus Månsson kommenterar Kurspåverkande information som rapporteras till Finansinspektionen BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2012 Fjärde kvartalet 1 oktober 31 december 2012 Nettoomsättning 410 MSEK (415) Rörelseresultat 33 MSEK (43) Rörelsemarginal

Läs mer

Fortsatt stark utveckling resultatet efter finansiella poster ökade mer än 30% 1999 1998 Förändring,%

Fortsatt stark utveckling resultatet efter finansiella poster ökade mer än 30% 1999 1998 Förändring,% 1(25) Press release, Stockholm den 11 februari 2000 BOKSLUTSRAPPORT 1999 Fortsatt stark utveckling resultatet efter finansiella poster ökade mer än 30% Siffror i Mkr, om ej annat angivits 1999 1998 Förändring,%

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010 INNEHÅLL VD har ordet 3 ONE Media 4 Förvaltningsberättelse 8 Koncernens bokslut 14 Moderbolagets bokslut 19 Noter, gemensamma för koncern och

Läs mer

Mindark PE AB VD kommenterar 2010 samt första kvartalet 2011

Mindark PE AB VD kommenterar 2010 samt första kvartalet 2011 Mindark PE AB VD kommenterar 2010 samt första kvartalet 2011 Resultatutveckling Koncernens resultat före jämförelsestörande poster, avskrivningar och finansnetto för räkenskapsåret 2010 uppgår till 0,5

Läs mer

CAPERIO HOLDING AB ÅRSREDOVISNING 2008

CAPERIO HOLDING AB ÅRSREDOVISNING 2008 CAPERIO HOLDING AB ÅRSREDOVISNING 2008 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Året i korthet 4 Historik 4 VD har ordet 5 Affärsidé, mål och vision 6 Medarbetarna 7 Verksamhetsbeskrivning 8 Marknadsöversikt 11 Möjligheter

Läs mer

Orc Software AB Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006

Orc Software AB Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Orc Software AB Delårsrapport 1 januari 30 juni April-juni Omsättning 110 (68) miljoner kronor Rörelseresultat 20 (1) miljoner kronor Rörelsemarginal 18,3 (1,5) procent Resultat efter skatt 15 (1) miljoner

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2014

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2014 Delårsrapport 1 januari 30 juni 2014 Avvaktande konjunktur. Börsnotering genomförd. HANZA inleder en ny fas ANDRA KVARTALET (1 april 30 juni 2014) Nettoomsättningen uppgick till 257,0 MSEK, en ökning mot

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2014

DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2014 DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2014 INNEHÅLL 3 4 5 8 8 10 16 18 19 21 22 Bulletpoints Koncernchefens kommentar Koncernen Moderbolaget Övrig information Koncernens finansiella rapporter Moderbolagets finansiella

Läs mer

RESULTAT FÖRE SKATT UPP 49 %

RESULTAT FÖRE SKATT UPP 49 % DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2014 RESULTAT FÖRE SKATT UPP 49 % SAMMANFATTNING AV PERIODEN JANUARI MARS 2014 Nettoomsättning 101,0 Mkr (94,1) Resultat efter finansnetto 12,0 Mkr (8,0) Rörelsemarginal 12 %

Läs mer

2014 Tredje kvartalet. TrustBuddy International AB (publ.)

2014 Tredje kvartalet. TrustBuddy International AB (publ.) Tredje kvartalet TrustBuddy International AB (publ.) Pressinformation 20 november Delårsrapport för tredje kvartalet Styrelsen för TrustBuddy International AB (publ.), noterat på NASDAQ First North, lämnar

Läs mer

Fjärde kvartalet 2012

Fjärde kvartalet 2012 Fjärde kvartalet 2012 TrustBuddy International AB (publ.) Pressinformation 28 februari 2013 Kvartalsrapport fjärde kvartalet 2012 Styrelsen för TrustBuddy International AB (publ.), noterat på NASDAQ OMX

Läs mer

Insplanet i korthet. VD har ordet. Verksamheten. Produkter och Tjänster. Försäkringsbranschen. Flerårsöversikt. Kvartalsdata. Styrelse och revisorer

Insplanet i korthet. VD har ordet. Verksamheten. Produkter och Tjänster. Försäkringsbranschen. Flerårsöversikt. Kvartalsdata. Styrelse och revisorer Insplanet är Sveriges ledande försäkringsförmedlare mot privatmarknaden inom konsument- och motorförsäkring (sak). År 2009 förmedlade Insplanet 96 000 försäkringar med en premievolym på 290 MSEK. Utöver

Läs mer

Bokslutskommuniké 2009.

Bokslutskommuniké 2009. Bokslutskommuniké 2009. Nettoomsättningen ökade till 7 941 MSEK (7 585) Rörelseresultatet uppgick till 148 MSEK (82) inklusive bolagiseringskostnader om 58 MSEK (58) Årets resultat uppgick till 118 MSEK

Läs mer

RESULTAT EFTER FINANSNETTO UPP 80 %

RESULTAT EFTER FINANSNETTO UPP 80 % DELÅRSRAPPORT JANUARI - JUNI 2015 RESULTAT EFTER FINANSNETTO UPP 80 % SAMMANFATTNING AV PERIODEN JANUARI - JUNI 2015 Nettoomsättning 296,1 Mkr (217,6) Resultat efter finansnetto 43,8 Mkr (24,3) Rörelsemarginal

Läs mer

Innehåll. Rapporter kan beställas per post hos AB Geveko, Box 2137, 403 13 Göteborg, telefon 031-172945, fax 031-7118866 och e-post info@geveko.se.

Innehåll. Rapporter kan beställas per post hos AB Geveko, Box 2137, 403 13 Göteborg, telefon 031-172945, fax 031-7118866 och e-post info@geveko.se. ÅRSREDOVISNING 2011 Innehåll Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning, koncernen 6 Rapport över totalresultat, koncernen 7 Balansräkning, koncernen 8 Kassaflödesanalys, koncernen 10 Koncernens rapport

Läs mer

Vill du veta mer om vad som ligger bakom vårt resultat?

Vill du veta mer om vad som ligger bakom vårt resultat? Årsredovisning 2007 Resultatgenomgång Vill du veta mer om vad som ligger bakom vårt resultat? Bästa resultatet hittills för verksamheten i Latinamerika. Följ resultatutvecklingen under 2008 på www.electrolux.com/ir

Läs mer

Årsredovisning 2000 Industrial and Financial Systems, IFS AB

Årsredovisning 2000 Industrial and Financial Systems, IFS AB Årsredovisning 2000 Industrial and Financial Systems, IFS AB Bolagsstämma Ordinarie bolagsstämma äger rum tisdagen den 27 mars, 17.00 i Collegiums lokaler, Teknikringen 7, Linköping. Ekonomisk information

Läs mer

ÅRSREDOVISNING NILÖRNGRUPPEN

ÅRSREDOVISNING NILÖRNGRUPPEN 20 14 ÅRSREDOVISNING NILÖRNGRUPPEN Innehåll 3 Kort om Nilörngruppen AB 4 År 2014 i korthet 5 VD har ordet 6 Flerårsöversikt 7 Definitioner 7 Nilörngruppens Aktie 8 Historik 9 Förvaltningberättelse 12 Resultaträkning

Läs mer

Hoist Kredit AB (publ) är ett registrerat kreditmarknadsbolag och står under Finansinspektionens tillsyn. Förvärv av fordringsportföljer 1 544 MSEK

Hoist Kredit AB (publ) är ett registrerat kreditmarknadsbolag och står under Finansinspektionens tillsyn. Förvärv av fordringsportföljer 1 544 MSEK Hoist Kredit AB Bokslutskommuniké Hoist Kredit AB (publ) är ett registrerat kreditmarknadsbolag och står under Finansinspektionens tillsyn. Fjärde kvartalet Inkasserade belopp på förvärvade fordringsportföljer

Läs mer

Årsredovisning. Scandinavian PC Systems AB (publ)

Årsredovisning. Scandinavian PC Systems AB (publ) Scandinavian PC Systems AB (publ) Årsredovisning Huvudkontor Scandinavian PC Systems AB (publ) SE-351 94 Växjö, Besöksadress: Hjalmar Petris Väg 58 Tel: 0470-72 72 00, Fax: 0470-235 37 www.spcs.se Butik

Läs mer

HomeMaid AB (publ) Bokslutskommuniké 2007-01-01-2007-12-31

HomeMaid AB (publ) Bokslutskommuniké 2007-01-01-2007-12-31 HomeMaid AB (publ) Bokslutskommuniké 2007-01-01-2007-12-31 Helåret 2007 Nettoomsättningen uppgick till 66 352 kkr (54 647 kkr), motsvarande en omsättningstillväxt om 21% Tillväxten inom affärsområdet hushållsnära

Läs mer

Insplanet 2011. VD har ordet. Det här är Insplanet. Flerårsöversikt. Kvartalsdata. Styrelse och revisorer. Förvaltningsberättelse.

Insplanet 2011. VD har ordet. Det här är Insplanet. Flerårsöversikt. Kvartalsdata. Styrelse och revisorer. Förvaltningsberättelse. Insplanet är en av Sveriges ledande förmedlare av försäkringar, privatlån och elavtal till konsumenter och driver en av Sveriges största jämförelsetjänster inom privatekonomi genom Insplanet.com. Bolagets

Läs mer

VÄRDE FÖR MRM SKAPAR CM1 STOPPAR PENNINGTVÄTT MODERN OUTSOURCING - MEDLEMSORGANISATIONER LÄS MER OM VÅR TJÄNST PÅ SIDAN 13. Årsberättelse 2014

VÄRDE FÖR MRM SKAPAR CM1 STOPPAR PENNINGTVÄTT MODERN OUTSOURCING - MEDLEMSORGANISATIONER LÄS MER OM VÅR TJÄNST PÅ SIDAN 13. Årsberättelse 2014 Årsberättelse 2014 CM1 STOPPAR PENNINGTVÄTT LÄS MER OM VÅR TJÄNST PÅ SIDAN 10 MRM SKAPAR VÄRDE FÖR MEDLEMSORGANISATIONER LÄS MER OM VÅR TJÄNST PÅ SIDAN 13 MODERN OUTSOURCING - STÄNDIGT FUNGERANDE LEVERANS

Läs mer

MultiQ International AB (publ) Prospekt avseende upptagande till handel av aktier på NASDAQ Stockholm med andledning av apportemission i samband med

MultiQ International AB (publ) Prospekt avseende upptagande till handel av aktier på NASDAQ Stockholm med andledning av apportemission i samband med MultiQ International AB (publ) Prospekt avseende upptagande till handel av aktier på NASDAQ Stockholm med andledning av apportemission i samband med förvärv 1 Viktig information MultiQ International AB

Läs mer

2E Group fortsätter sitt effektiviseringsarbete och ser en positiv trend

2E Group fortsätter sitt effektiviseringsarbete och ser en positiv trend 2E Group fortsätter sitt effektiviseringsarbete och ser en positiv trend 2E Group Delårsrapport 1 januari 30 september 2014 (Samtliga belopp i msek om ej annat anges) Tredje kvartalet: 1 juli 30 september

Läs mer

INNEHÅLL. AKTIEN OCH ÄGARNA 14 Risk- och känslighetsanalys 18 Aktien och ägarförhållanden

INNEHÅLL. AKTIEN OCH ÄGARNA 14 Risk- och känslighetsanalys 18 Aktien och ägarförhållanden NICE TO MEET YOU ÅRSREDOVISNING 2013 INNEHÅLL VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 Året i korthet 2 Kommentar från koncernchef 7 Om Caperio 8 Kundcase: Volkswagen 10 Kundcase: Maintpartner 12 En marknad i förändring

Läs mer

Förvaltningsberättelse. Koncernen Resultaträkning Balansräkning Rapport över förändringar i eget kapital Kassaflödesanalys Noter

Förvaltningsberättelse. Koncernen Resultaträkning Balansräkning Rapport över förändringar i eget kapital Kassaflödesanalys Noter sid 2 Bufab Kort om BUFAB 2012 i sammandrag VD har ordet Egen produktion. Effektiv lagerverksamhet Vårt erbjudande Förvärv och nyetableringar Styrelse Bufabs historia 4 5 6 8 9 10 11 12 Förvaltningsberättelse

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 1 SEPTEMBER 2013 31 AUGUSTI 2014

ÅRSREDOVISNING 1 SEPTEMBER 2013 31 AUGUSTI 2014 ÅRSREDOVISNING 1 SEPTEMBER 2013 31 AUGUSTI 2014 ÅRSREDOVISNINGEN BESTÅR AV FÖLJANDE Förvaltningsberättelse 3 Koncernens rapport över totalresultatet 10 Koncernens rapport över finansiell ställning 11 Koncernens

Läs mer

Årsredovisning 2011 Resultatgenomgång Bolagsstyrningsrapport. Hållbarhet. Prestation. Bolagsstyrning. Hållbarhet. Resultat

Årsredovisning 2011 Resultatgenomgång Bolagsstyrningsrapport. Hållbarhet. Prestation. Bolagsstyrning. Hållbarhet. Resultat Årsredovisning 2011 Resultatgenomgång Bolagsstyrningsrapport Hållbarhet Resultat Prestation Hållbarhet Bolagsstyrning Innehåll VD-kommentar till bokslutet 2 Förvaltningsberättelse 5 Noter 31 Definitioner

Läs mer

Delårsrapport januari september 2006

Delårsrapport januari september 2006 Delårsrapport januari september 2006 Fortsatt resultattillväxt Bures andel av portföljbolagens EBITA-resultat ökade för tredje kvartalet med 45 procent till 16 MSEK (11). Motsvarande resultat för de första

Läs mer