Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download ""

Transkript

1 Q3 2<01

2 PERIODEN Nettoomsättningen ökade med 45% och uppgick till Mkr (1 589). Licensintäkterna ökade med 48% och uppgick till 935 Mkr (633). Konsultintäkterna ökade med 44% och uppgick till 1195 Mkr (827). Rörelseresultatet förbättrades till 180 Mkr ( 384). Åtgärdsprogrammet har givit förväntade effekter. Omkostnaderna har sänkts med 253 Mkr och kassaflödet från den löpande verksamheten har förbättrats med 302 Mkr till 120 Mkr. Effektiviteten har höjts. Nettoomsättning per anställd har ökat med 38% och uppgick till 647 Tkr (469). TREDJE KVARTALET Nettoomsättningen ökade med 26% och uppgick till 672 Mkr (534). Licensintäkterna ökade med 11% och uppgick till 254 Mkr (230). Konsultintäkterna ökade med 39% och uppgick till 369 Mkr (265). Rörelseresultatet förbättrades till 114 Mkr ( 158). Kassaflödet från den löpande verksamheten har förbättrats med 169 Mkr till 38 Mkr. Nettoomsättningen i Nordamerika ökade med 28% till 234 Mkr (182) och svarade för 34% av koncernens omsättning. Resultat efter finansnetto uppgår till 15 Mkr ( 48). Resultatsiffrorna för perioden och tredje kvartalet är justerade för de engångsposter som uppkommit som en effekt av försäljningen av Exactium Inc till Pivotal Corporation. 3

3 Koncernens utveckling Under de första nio månaderna år 2001 ökade IFS nettoomsättning med 45% till Mkr (1 589). Licensintäkterna ökade med 48% till 935 Mkr (633). Konsultintäkterna uppgick till Mkr (827), en ökning med 44%. 11% av omsättningsökningen för perioden härrör från valutakursförändringar. Under tredje kvartalet ökade nettoomsättningen med 26%, licensförsäljningen med 11% och konsultintäkterna med 39%. IFS försäljning har utvecklats starkt i tredje kvartalet och IFS Applications fortsätter att vara en konkurrenskraftig produkt. Jämfört med bolagets prognoser är dock försäljningen under förväntan. Utfallet är delvis en följd av de tragiska händelserna den 11 september men redan före dessa var avslutsfrekvensen svag på ett flertal marknader. Vår bedömning är att osäkerhet om konjunkturutvecklingen har påverkat avslutsbenägenheten hos kunderna. Av koncernens totala nettoomsättning under perioden svarade konsultintäkter för 52% (52), licensintäkter för 40% (40) och övriga intäkter för 8% (8). Övriga intäkter består huvudsakligen av hårdvara, tredjepartslicenser och ASP-tjänster (Application Service Provider). Tillväxten är i huvudsak organisk. Inga betydande förvärv har genomförts under de senaste tolv månaderna. Periodens resultat före avskrivningar förbättrades till 22 Mkr (-257). Rörelseresultatet förbättrades till -180 Mkr (-384). Periodens resultat efter finansnetto uppgick till -195 Mkr (-363). Under tredje kvartalet förbättrades resultatet före avskrivningar till -55 Mkr (-112). Rörelseresultatet förbättrades till -114 Mkr (-158). Resultatet efter finansnetto uppgår till -125 Mkr (-144). Resultatsiffror för perioden och tredje kvartalet är justerade för de engångsposter som uppkommit som en effekt av försäljningen av Exactium Inc till Pivotal Corporation (realisationsvinst 180 Mkr år 2000) och däravföljande vinster och förluster som uppkommit vid försäljning och nedskrivning av aktier i Pivotal (realisationsvinst 20 Mkr tredje kvartalet år 2000, ej realiserad förlust p.g.a. nedskrivning om 42 Mkr för perioden och 18 Mkr tredje kvartalet år 2001). IFS marknadsposition har stärkts kontinuerligt under året. Enligt branschanalytikern ARC Nettoomsättning (Mkr) 4

4 Advisory Group är IFS nu marknadsledande inom underhållssystem i ett flertal kategorier, bland annat på Unix och NT. Försäljningsframgångarna och stora avtal som tecknades med General Electric och General Dynamics under andra kvartalet och samarbetsavtalet med ABB har ytterligare stärkt IFS position bland analytiker som Gartner Group, AMR Research och ARC Advisor Group. Bland viktiga kundkontrakt som tecknats under tredje kvartalet märks: De La Rue Cash Systems (Brasilien), Avestor (Canada), Luftfartsverket (Sverige), SSAB (Sverige), Troms Kraft (Norge), United Energy (Tjeckien), Securitas (Frankrike), Renault Sport (Frankrike), Teleplan (Nederländerna), Siemens Energy Services (Nya Zeeland), Oriflame (Belgien), Yantai Raffles Shipyard (Folkrepubliken Kina), Lockheed Martin (USA). Konsultbeläggningen har förbättrats under rapportperioden och marginalen uppgår till 9% (-7). Tredje kvartalet var marginalen 4% (-14). Faktureringen per konsult har under rapportperioden ökat från 453 Tkr till 619 Tkr. Den lägre marginalen i tredje kvartalet, relativt första halvåret, beror till större delen på semesterperioden. Antal anställda vid periodens utgång var (3 546) jämfört med vid utgången av år Åtgärdsprogram IFS styrelse och huvudägare initierade under slutet av år 2000 ett åtgärdsprogram i syfte att förstärka ledning och styrelse, finansiering, lönsamhet och kassaflöde. Åtgärdsprogrammet förväntas ge positiva resultateffekter i form av minskning av löpande omkostnader överstigande 200 Mkr under innevarande år jämfört med kostnadsnivån i fjärde kvartalet år Utfallet avseende minskade kostnader är enligt förväntan. Omkostnadsnivån har sänkts med 253 Mkr i perioden, jämfört med nivån i fjärde kvartalet år 2000, justerat för valutaeffekter. Effekten innebär att omkostnadsnivån har sänkts med 13% i perioden. Effektiviteten har höjts och försäljningen per anställd har under perioden från årsskiftet ökat med 38% till 647 Tkr (469). En del av denna förbättring är hänförbar till en ökande andel försäljning via partners. Valutaeffekter svarar för 11% av ökningen. Effektiviseringarna och åtgärder för att sänka kostnader har fortsatt under tredje kvartalet. På grund av det rådande marknadsläget kompletteras åtgärdsprogrammet med ytterligare aktiviteter i syfte att förbättra lönsamhet och kassaflöde. De fortsatta aktiviteterna förväntas resultera i en minskning av löpande omkostnader med 150 Mkr från och med fjärde kvartalet år 2001 till och med utgången av år 2002 jämfört med kostnadsnivån för de tre första kvartalen år Huvuddelen av effekterna uppnås under år 2002 då resultateffekten beräknas uppgå till 150 Mkr. De fortsatta åtgärderna innefattar bland annat avyttring av verksamheter som tillkommit genom tidigare förvärv och som arbetar med produkter som inte är relaterade till IFS Applications, fortsatta personalreduktioner inom vissa verksamheter och marknader och ökad rörlighet mellan F&U och konsultorganisationen. Åtgärderna innefattar även ökat fokus på lönsamhet inom konsultrörelsen och ökning av underhållsintäkterna. 5

5 UTVECKLING PER AREA IFS Nordic Den positiva resultatutvecklingen fortsätter. Konsultmarginalerna har fortsatt att förbättras i IFS Nordic som helhet, särskilt under kvartalets senare hälft. Danmark och Finland har dock haft en fortsatt lägre beläggningsgrad än väntat. Den förväntas dock förbättras kraftigt under fjärde kvartalet, som en följd av ökad orderingång. Kostnaderna har minskat något jämfört med föregående kvartal och antalet anställda har minskat med 22 personer. En omorganisation i IFS Sverige påbörjades under kvartalet och är delvis genomförd. Den nya organisationen ska vara fullt implementerad vid årsskiftet och förväntas ge högre effektivitet med ökad specialisering mot utvalda kundsegment samt ökad fokus på utveckling av existerande kundbas. IFS NORDIC Kv Kv Förändring Nettoomsättning Mkr % Licensintäkter Mkr % Konsultintäkter Mkr % Resultat efter finansiella poster Mkr Antal anställda (genomsnitt) Nettoomsättning/anställd Tkr I DENNA TABELL INGÅR FÖRSÄLJNING MELLAN DE OLIKA AREORNA. IFS Europe, Middle East and Africa (EMEA) EMEA uppvisar en kraftig tillväxt trots fördröjningar i ett antal upphandlingar. Få upphandlingar har dock avbrutits eller förlorats och de flesta säljprocesserna har återupptagits under senare delen av tredje kvartalet eller under början av det fjärde kvartalet. Konsultmarginalerna har fortsatt att förbättras och konsultintäkterna var högre än under föregående kvartal, trots att tredje kvartalet innehåller semesterperioden. Marginalförbättringen är mest tydlig under kvartalets senare hälft. Marginalen har belastats med kostnader för att färdigställa ett antal projekt i främst Frankrike och Tyskland. De totala kostnaderna har minskats något jämfört med föregående kvartal. Antalet anställda har minskat med 11 personer under tredje kvartalet. IFS EMEA Kv Kv Förändring Nettoomsättning Mkr % Licensintäkter Mkr % Konsultintäkter Mkr % Resultat efter finansiella poster Mkr Antal anställda (genomsnitt) Nettoomsättning/anställd Tkr I DENNA TABELL INGÅR FÖRSÄLJNING MELLAN DE OLIKA AREORNA. IFS North America Resultatet i Nordamerika har förbättrats kraftigt och IFS fortsätter att ta marknadsandelar. 18 kontrakt med nya kunder har tecknats under tredje kvartalet, varav 5 har ett värde överstigande 10 Mkr. Två av de nya kontrakten tecknades i Canada där IFS startade verksamhet vid årsskiftet. Verksamheten i Nordamerika svarade för 34% av koncernens omsättning under tredje kvartalet. Förvärvet av EMS i slutet av år 1999 inkluderade en kundbas som använder EMS affärssystem TCM. Uppgraderingar av TCM-kunder till IFS Applications fortsatte i tredje kvartalet och 10 kontrakt tecknades. För att renodla verksamheten knuten till IFS Applications har TCM-verksamheten samlats i en egen division med 32 anställda. Uppgraderingen av större TCM-kunder till IFS Applications väntas fortsätta. En enhet inom dotterbolaget Intercim med 9 anställda har avyttrats. Arbetet med att avyttra resterande delar med 60 anställda fortsätter. Konsultbeläggningen var något svagare jämfört med första halvåret 2001, på grund av semesterperioden, men förbättrades markant jämfört med 6

6 UTVECKLING PER AREA motsvarande period föregående år. Uppbyggnaden av partnernätverket fortsätter. Aktiviteter för att förbättra lönsamhet och kassaflöde fortsätter och antalet anställda har minskats med 30 personer efter rapportperiodens slut. IFS NORTH AMERICA Kv Kv Förändring Nettoomsättning Mkr % Licensintäkter Mkr % Konsultintäkter Mkr % Resultat efter finansiella poster Mkr Andel av nettoomsättning per area, januari september år Föregående års siffror inom parentes. Antal anställda (genomsnitt) Nettoomsättning/anställd Tkr I DENNA TABELL INGÅR FÖRSÄLJNING MELLAN DE OLIKA AREORNA. IFS Central & Eastern Europe (C&EE) Minskningen av konsultintäkter och licensförsäljning under tredje kvartalet är främst orsakad av parlamentsvalet i Polen i september. Många företag inom IFS målgrupp är statsägda och påverkades därmed av osäkerheten inför valet. Effekten av detta har underskattats. Vidare har samtliga marknader i C&EE haft svag efterfrågan och investeringsbeslut har försenats på grund av den svaga ekonomiska utvecklingen i regionen. Ett antal upphandlingar i Polen återupptas nu och förväntas avslutas under det fjärde kvartalet. Åtgärder för att rationalisera verksamheten och minska kostnaderna har inletts. Bland annat genomförs en omorganisation från en starkt decentraliserad till en mer centraliserad styrning av försäljningsoch konsultresurserna. Detta förväntas leda till stärkt konkurrenskraft vid nyförsäljning genom att specialistteam skapas för olika kundsegment. IFS Latin America Valutasituationen och valet till senaten i Argentina har i hög grad påverkat och skapat osäkerhet på marknaderna inom handelsgemenskapen Mercosur. Detta har lett till en avvaktande hållning till investeringsbeslut. Kostnadsreduktioner har genomförts bland annat genom att ett av IFS-kontoren i Brasilien numera verkar som partner till IFS. Denna och andra åtgärder för att öka affärsflöde och leveranser via partners har lett till fortsatt minskning av antalet anställda. IFS CENTRAL & EASTERN EUROPE Kv Kv Förändring IFS LATIN AMERICA Kv Kv Förändring Nettoomsättning Mkr % Licensintäkter Mkr % Konsultintäkter Mkr % Resultat efter finansiella poster Mkr Antal anställda (genomsnitt) Nettoomsättning/anställd Tkr I DENNA TABELL INGÅR FÖRSÄLJNING MELLAN DE OLIKA AREORNA. Nettoomsättning Mkr % Licensintäkter Mkr 109 8% Konsultintäkter Mkr % Resultat efter finansiella poster Mkr Antal anställda (genomsnitt) Nettoomsättning/anställd Tkr I DENNA TABELL INGÅR FÖRSÄLJNING MELLAN DE OLIKA AREORNA. 7

7 UTVECKLING PER AREA IFS Asia & Japan IFS partner NEC har tecknat ett flertal nya kontrakt som ett resultat av ökande intresse och acceptans för IFS Applications i Japan. Antalet potentiella kunder har ökat inom partnernätverket liksom i IFS egen försäljningsverksamhet. IFS Australia tecknade sin första order i Nya Zeeland med Siemens Energy. Den positiva utvecklingen i Folkrepubliken Kina fortsatte, främst avseende konsultintäkterna. IFS Asia Pacific har startat joint venturebolag efter rapportperiodens slut med Grandmass Enterprise Solution i Hong Kong och med UFSoft i Folkrepubliken Kina. Verksamheten i Sydostasien fortsätter att utvecklas svagt. Resultaten är sämre än förväntat, speciellt i Indonesien där den fortsatta politiska och ekonomiska osäkerheten haft en negativ effekt på investeringsviljan. IFS ASIA & JAPAN Kv Kv Förändring Nettoomsättning Mkr % Licensintäkter Mkr % Konsultintäkter Mkr % Resultat efter finansiella poster Mkr Antal anställda (genomsnitt) Nettoomsättning/anställd Tkr I DENNA TABELL INGÅR FÖRSÄLJNING MELLAN DE OLIKA AREORNA. Marknaden Den svaga konjunkturutvecklingen under årets sex första månader har fortsatt under det tredje kvartalet. Osäkerheten medförde att kunderna i många fall sköt avtalsskrivandet framåt i tiden i väntan på en tydligare bild av den fortsatta händelseutvecklingen och dess påverkan på ekonomin. En stor andel kontrakt med tillhörande mjukvara tecknas de sista veckorna i varje kvartal och licensförsäljningen inom sektorn påverkades därför negativt i det tredje kvartalet. Licenstillväxten för de stora ERP-leverantörer som har rapporterat utfall inkluderande september stannade vid 2%. Det finns ett antal underliggande trender kring vad kunder prioriterar när det gäller köp av affärssystem. Trenderna drivs delvis av den rådande konjunkturen men också av nya, bredare erbjudanden från leverantörerna. En av dessa trender är starkt fokus på uppgraderingar och köp av tilläggsfunktionalitet snarare än på stora nyinvesteringsprojekt. Det finns ett antal funktionalitetsområden som affärssystemen inte täckt in tidigare utan där företag istället fått vända sig till nischleverantörer. Två exempel på sådana områden är system för hantering av kundrelationer (Customer Relationship Management, CRM) liksom för hantering av information i en hel förädlingsskedja, Supply Chain Management Licensintäkter för de största leverantörerna av affärssystem tredje kvartalet år (Belopp i miljoner USD). Källa: Plant-Wide Research. Kvartalsslut är 30 september förutom för Oracle (31 augusti) samt JD Edwards, QAD och GEAC (31 juli). 8

8 (SCM). I allt större utsträckning kan sådan funktionalitet nu också köpas som del i ett affärssystem. Detta gör implementeringen enklare och snabbare, vilket inte är den enda fördelen. För en stor mängd kunder passar också funktionaliteten bättre. Ett exempel är CRM, där nischleverantörerna erbjuder system för att hantera en stor mängd kunder på ett automatiserat sätt. För många tillverkande företag är detta dock inte problemet. De behöver istället hantera en situation med ett mindre antal kunder och många kontaktytor mot varje kund. Detta görs bättre med ett utökat affärssystem. Många kunder väljer därför att komplettera sitt existerande system istället för att köpa från en nischleverantör. En annan trend är integration mellan system. Det handlar bland annat om att få olika system som finns inom ett företag eller en koncern att fungera tillsammans. Genom en sådan integration kan hela företaget eller koncernen i större utsträckning få tillgång till samma information samtidigt, vilket ytterst resulterar i bland annat kortare ledtider, bättre kundservice och lägre lagernivåer. Integration är också intressant mellan företag för att snabbare sprida information i en leveranskedja och därmed bättre kunna planera produktion och logistik. Många företag har idag ett dåligt utvecklat stöd och det finns möjlighet till god avkastning med begränsade investeringar. De första stegen handlar om att synliggöra information till exempel med hjälp av portaler från olika aktörer i kedjan för att underlätta samarbete. En tredje viktig trend är ett starkt fokus på mindre och väl avgränsade projekt drivna av en tydlig investeringskalkyl. Även i de situationer där ett stort system ska implementeras delas detta upp i ett flertal mindre delprojekt med tydliga avkastningsmål för vart och ett. Stora utdragna Tillväxt Licensintäkter % Tillväxt licensintäkter januari september år 2001 Källa: Plant-Wide Research Omsättningsökning % Omsättningstillväxt tredje kvartalet år 2001 Källa: Plant-Wide Research 9

9 projekt som syftar till att skapa nya intäkter genom mer eller mindre nyskapande affärsmodeller är inte lika lätt att räkna hem och följaktligen inte längre lika vanliga. Sammantaget gynnar den här utvecklingen de affärssystemsleverantörer som har en stor existerande kundbas med behov av uppgraderingar och ny funktionalitet. Andra vinnare på den här utvecklingen är de leverantörer som har ett system som gör det möjligt att enklare och snabbare installera den tilläggsfunktionalitet som efterfrågas. Detta gäller oavsett om kunden redan tidigare har system från leverantören eller om det är fråga om kompletteringar av affärskritiska delsystem till ett affärssystem från en annan leverantör. Ju enklare det är att implementera systemet i mindre steg i form av väl avgränsade delprojekt, desto starkare står leverantören. Partners IFS partnerstrategi går ut på att stärka samarbetet med ledande aktörer inom utvalda branscher. Tillsammans med våra partners utvecklar vi erbjudanden som ska ge oss marknadsledande positioner inom de utvalda segmenten. Målet är att ta större affärer med bättre marginaler och öka licensförsäljningen via dessa kanaler. Samarbetet med partners fortsätter att utvecklas inom marknadsföring, försäljning och implementering. Allt fler partners etablerar så kallade Competence Centers, som är helt inriktade mot säljsamarbete och implementering av IFS Applications, vilket kommer att leda till ökande bearbetning av viktiga industrisegment. För att ytterligare stärka samarbetet kommer en kampanj att genomföras det närmaste halvåret för att öka våra partners kompetens och ge dem större möjligheter att självständigt driva försäljningen av IFS Applications. På de mest mogna marknaderna, t. ex. i Norden, står partnerkanalen för en ökande men fortfarande relativt liten del av försäljningen. I regioner och länder där IFS har mindre egen närvaro är partners av avgörande betydelse. Till exempel sker mer än 50% av försäljningen i Asien via partners. Ett flertal av dessa partnerskap är i form av joint venture-bolag där IFS har minoritetsposter. Under tredje kvartalet svarade partners för 5% av licensintäkterna och för hela perioden för 12%. Följande kostnader för det ökande partnersamarbetet har belastat periodens resultat: Omkostnader som uppkommit i samband med utbildning, marknadsaktiviteter och initiala försäljningar vid etablering av samarbetet. Direkta kostnader när partners har använts som underkonsulter i kundprojekt. Direkta kostnader för återförsäljarprovisioner i de fall när IFS har tecknat licenskontrakt med och fakturerat kunden. När en partner tecknar licenskontrakt och fakturerar kunden intäktsförs nettobeloppet, d.v.s. IFS andel av försäljningen, och inga direkta kostnader uppkommer. Direkta kostnader relaterat till partnerverksamheten har under perioden ökat till 172 Mkr (69). Affären med General Electric har härvid stått för en stor del av ökningen eftersom en direkt kostnad uppstod när rättigheten för försäljning till civilmarknaden förvärvades från BAE SYSTEMS-IFS. 10

10 Produktutveckling De försäljningsframgångar vi ser innebär att vi har stärkts i bedömningen att IFS Applications 2001 givit koncernen en stabil bas. Arbetet med att styra om produktutvecklingen mot en tydligare fokusering på utvalda industrisegment med stöd för snabba och stabila implementeringar kommer att fortsätta under resten av året och år Våra nära samarbeten med partners som BAE SYSTEMS-IFS, General Electric och ABB är inriktade på att gemensamt föra vårt produkterbjudande framåt till ledande positioner inom respektive industrisegment. Styrkan i våra partners verksamhetskompetens och etablerade säljkanaler kombinerat med IFS erbjudande fortsätter att stärka IFS marknadsposition. IFS Applications 2002 har till stor del färdigställts under det tredje kvartalet och förbereds nu för en global lansering. Denna version är starkt förknippad med mottot enkelhet. För att understödja inriktningen på enkelhet har produkten förbättrats inom områden som betyder att våra kunder får snabbare avkastning på sina investeringar genom förbättrad effektivitet i interna och externa processer. Detta möjliggörs med internetteknologi och ett antal tilläggslösningar som är riktade mot specifika affärsprocesser. Användarvänlighet genom ett förbättrat gränssnitt baserat på portaler spelar också en viktig roll i IFS Applications Kostnaderna för produktutveckling under årets första nio månader uppgick till 395 (373) Mkr, varav 146 (144) Mkr har balanserats. Periodens avskrivningar på balanserade utvecklingskostnader uppgick till 79 Mkr (50). Utgifterna för produktutveckling motsvarade 17% (23) av koncernens nettoomsättning och 42% (59) av licensintäkterna. Motsvarande siffror för tredje kvartalet är 19% (23) av nettoomsättningen respektive 50% (52) av licensintäkterna. Kassaflöde och likviditet Koncernens kassaflöde från den löpande verksamheten har förbättrats och uppgick under perioden till -120 Mkr (-421). Under tredje kvartalet var kassaflödet från den löpande verksamheten -38 Mkr (-207). Åtgärder för att förbättra kassaflödet fortsätter, främst genom att minska kundernas kredittid. Kassaflödet efter investeringar var -328 Mkr (-633). Investeringarna uppgick till 208 Mkr (212), varav aktivering av utvecklingskostnader utgjorde 146 Mkr (144). Investeringar i övriga anläggningstillgångar uppgick till 62 Mkr (68). Finansieringsverksamheten har bidragit med 286 Mkr (624). Under perioden har två riktade nyemissioner genomförts varav 101 Mkr till ABB New Venture Ltd. i tredje kvartalet. Emissionerna har tillfört bolaget 290 Mkr efter emissionskostnader. Under året har IFS fullföljt den överenskommelse som slöts i december månad år 2000, gällande utfärdandet av ett konvertibelt förlagslån om 200 Mkr. Lånet tecknades av ett konsortium bestående av SEB, Gustaf Douglas med närstående, Hagströmer & Qviberg Fondkommission AB och Alfred Berg Fondkommission AB. Likvida medel uppgick den 30 september till 81 Mkr (38). Därutöver förfogade koncernen över outnyttjade krediter och lånelöften om 154 Mkr (73). 11

11 Soliditeten uppgick den 30 september till 54% (54) med hänsyn taget till att det konvertibla förlagslånet inräknats i det egna kapitalet. IFS AB har, för att stärka framtida finansiering, ingått ett avtal med Hagströmer & Qviberg Fondkommission AB som ger IFS AB möjlighet att under en treårsperiod emittera aktier till ett värde av 300 Mkr. Likviden kommer att tillfalla IFS AB vid ett antal nyemissioner inom intervallet Mkr vardera under perioden. Denna möjlighet har ej utnyttjats. Företagets tillgångar ( aktier) i det noterade bolaget Pivotal Corporation (Nasdaq: PVTL) avses avyttras snarast. och förbättrat kassaflöde under det fjärde kvartalet. Ett osäkert världsläge kan komma att påverka avslutsbenägenheten hos kunderna. Linköping den 6 november Bengt Nilsson Verkställande direktör Delårsrapporten har ej varit föremål för revisorernas granskning. Moderbolaget Nettoomsättningen uppgick till 39 Mkr (36) och resultat efter finansnetto var -99 Mkr (-41). Resultatet efter finansnetto har justerats för nedskrivning av aktier i Pivotal Corporation, 42 Mkr. Jämförelsesiffran för motsvarande period föregående år har justerats för realisationsvinster vid försäljning av aktier i Exactium Inc och Pivotal Corporation, 200 Mkr. Investeringar i aktier och andelar uppgick till 4 Mkr (33) och i maskiner och inventarier till 2 Mkr (2). Moderbolagets likviditet inklusive outnyttjade krediter var 30 september 27 Mkr (81). Framtidsutsikter Fortsatta effektiviseringar kombinerat med fortsatt tillväxt förväntas resultera i positivt rörelseresultat Informationstillfälle 2002 Bokslutskommuniké februari För ytterligare information kontakta Bengt Nilsson, Verkställande direktör Tel: Fax: e-post: Manni Svensson, Informationschef Tel: Fax: e-post: Huvudkontor Teknikringen Linköping Organisationsnummer

12 Koncernens resultaträkning Belopp i Mkr Not jan sept 2001 jan sept 2000 okt sept 2000/2001 okt sept 1999/2000 jan dec 2000 Licensintäkter 1 934,6 632, ,9 855,5 960,0 Konsultintäkter 1 194,6 827, ,01 184, ,7 Övriga intäkter 2 175,9 129,2 254,9 188,8 208,2 Nettoomsättning 2 305, , , , ,9 Aktiverat arbete för egen räkning 146,2 144,0 208,8 195,6 206,6 Direkta externa kostnader -360,0-216,6-445,8-313,2-302,5 Indirekta externa kostnader och personalkostnader , , , , ,0 Avskrivningar -192,6-141,6-259,5-180,7-208,5 Resultat före övriga rörelseposter -170,4-383,3-206,4-417,2-419,5 Övriga rörelseposter, netto 3-9,9 179,6-49,2 178,5 140,5 Rörelseresultat -180,3-203,7-255,6-238,7-279,0 Andelar i intresseföretags resultat 0,5 1,2 16,7 0,3 17,4 Resultat från andelar i andra företag 4-42,2 18,8-40,7 21,5 20,3 Övriga finansiella poster 5-14,7 1,0-13,5 3,6 2,2 Resultat efter finansiella poster -236,7-182,7-293,1-213,3-239,1 Skatt -11,6-3,8-13,8-12,7-6,0 Minoritetsandel i periodens resultat 0,4 3,7-4,5-0,3-1,2 Periodens resultat -247,9-182,8-311,4-226,3-246,3 13

13 Koncernens balansräkning Belopp i Mkr Not Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten 410,5 320,2 339,7 Goodwill 628,2 559,6 595,9 Övriga immateriella anläggningstillgångar 95,4 91,9 91,4 Summa immateriella anläggningstillgångar 1 134,1 971, ,0 Materiella anläggningstillgångar 266,0246,3 256,4 Övriga finansiella anläggningstillgångar 6 125,3 112,7 151,9 Summa anläggningstillgångar 1 525, , ,3 Varulager mm 5,6 5,2 4,8 Kundfordringar 846,7 625,2 757,0 Övriga kortfristiga fordringar 109,0 73,4 93,7 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 7 445,1 365,4 352,1 Kortfristiga placeringar 8 7,9 64,5 50,1 Kassa och bank 81,4 38,2 123,7 Summa omsättningstillgångar 1 495, , ,4 Summa tillgångar 3 021, , ,7 Eget kapital , ,01 298,7 Minoritetens andel 22,8 22,5 24,7 Avsättningar 9,9 5,8 8,3 Konvertibelt förlagslån ,0 70,5 70,9 Räntebärande skulder ,5 321,1 462,0 Leverantörsskulder 226,8 186,7 254,1 Övriga skulder 262,5 166,7 245,9 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 538,3 395,3 452,1 Summa eget kapital, avsättningar och skulder 3 021, , ,7 14

14 Koncernens Kassaflödesanalys Belopp i Mkr jan sept 2001 jan sept 2000 juli sept 2001 juli sept 2000 jan dec 2000 Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital -32,9-289,7-52,5-116,6-252,3 Förändring av rörelsekapital -87,0-131,8 14,3-90,4-67,6 Kassaflöde från den löpande verksamheten -119,9-421,5-38,2-207,0-319,9 Kassaflöde från investeringsverksamheten -208,3-211,7-50,8-17,2-332,3 Kassaflöde efter investeringsverksamheten -328,2-633,2-89,0-224,2-652,2 Kassaflöde från finansieringsverksamheten 285,9 623,9 81,0 101,7 728,1 Periodens kassaflöde -42,3-9,3-8,0-122,5 75,9 Nyckeltal: Not jan sept 2001 jan sept 2000 okt sept 2000/2001 okt sept 1999/2000 jan dec 2000 Förändring av licensintäkter 47,7% 92,0% 47,5% 86,0% 74,0% Förändring av konsultintäkter 44,4% -3,0% 30,9% 3,0% -2,4% Förändring av nettoomsättning 45,0% 22,0% 37,6% 25,0% 20,8% Utgifter för produktutveckling/nettoomsättning 17,1% 23,0% 17,6% 23,3% 22,0% Utgifter för produktutveckling/licensintäkter 42,3% 59,0% 42,7% 60,7% 53,9% Nettoomsättning per anställd (Tkr) 647,1 469,3 876,3 714,5 682,3 Kostnader per anställd (Tkr) 580,9 519,3 793,4 752,6 715,7 Konsultmarginal 12 9,4% -6,7% 6,6% -0,5% -5,3% Soliditet 54,2% 54,2% 47,0% Antal anställda vid periodens slut Antal anställda, genomsnitt Nyckeltal per aktie i kronor Resultat per aktie efter skatt -4,53-4,15-5,49 Eget kapital per aktie 24,46 28,1027,08 Antal aktier per balansdagen (miljoner) 59,07 48,28 48,87 Genomsnittligt antal aktier (miljoner) 54,78 44,00 44,90 15

15 Koncernens resultaträkning per kvartal Belopp i Mkr Kvartal 3 Kvartal 2 Kvartal 1 Kvartal 4 juli sept 2001 juli sept 2000 april juni 2001 april juni 2000 jan mars 2001 jan mars 2000 okt dec 2000 okt dec 1999 Licensintäkter 254,4 230,1 438,2 241,1 242,0 161,5 327,3 222,8 Konsultintäkter 369,2 265,2 412,6 263,4 412,8 298,7 356,4 357,5 Övrigt 47,9 38,8 60,2 57,3 67,8 33,1 79,0 59,6 Nettoomsättning 671,5 534,1 911,0 561,8 722,6 493,3 762,7 639,9 Aktiverat arbete för egen räkning 46,2 47,5 51,057,2 49,039,3 62,7 51,6 Direkta externa kostnader -101,5-68,0-153,9-92,1-104,6-56,5-85,8-96,6 Indirekta externa kostnader och personalkostnader -671,0-625,2-726,0-582,0-672,1-551,1-693,7-589,7 Avskrivningar -66,2-52,4-64,4-47,0-61,9-42,2-67,0-39,1 Resultat före övriga rörelseposter -121,0-164,0 17,7-102,1-67,0-117,2-21,1-33,9 Övriga rörelseposter, netto 7,3 5,7 3,2-7,7-20,4 181,6-54,2-1,1 Rörelseresultat -113,7-158,3 20,9-109,8-87,4 64,4-75,3-35,0 Andelar i intresseföretags resultat -0,2 0,9-0,3-0,4 1,0 0,7 16,2-0,9 Resultat från andelar i andra företag -18,1 20,1 8,4-1,3-32,5 0,0 0,0 2,7 Övriga finansiella poster -11,6 13,8-10,4 0,7 7,3-13,5 2,8 2,6 Resultat efter finansiella poster -143,6-123,5 18,6-110,8-111,6 51,6-56,3-30,6 Skatt -0,7-1,3 0,6-1,0-11,5-1,5-2,2-8,9 Minoritetsandelar 5,4 3,4-5,0-1,4 0,0 1,7-4,9-4,0 Periodens resultat -138,9-121,4 14,2-113,2-123,1 51,8-63,4-43,5 Nyckeltal: Förändring av licensintäkter 10,6% 106,4% 81,8% 94,0% 49,8% 73,2% 46,9% 69,6% Förändring av konsultintäkter 39,2% 5,6% 56,6% -18,4% 38,2% 6,2% -0,3% 22,7% Förändring av nettoomsättning 25,7% 31,9% 62,2% 13,2% 46,5% 21,4% 19,2% 35,9% Utgifter för produktutveckling/omsättning 19,0% 22,6% 14,7% 24,4% 18,4% 23,3% 18,9% 22,7% Utgifter för produktutveckling/licensintäkter 50,2% 52,4% 30,6% 56,9% 54,9% 71,3% 44,1% 65,3% Nettoomsättning per anställd (Tkr) 193,0 150,9 258,1 163,1 200,0 149,9 211,4 216,2 Kostnader per anställd (Tkr) 192,9 176,6 205,7 169,0 186,0 167,5 192,3 199,2 Konsultmarginal 3,7% -14,0% 8,5% -15,7% 15,5% 4,5% -0,7% 14,2% 16

16 Noter Not 1 Redovisningsprinciper Delårsrapporten har upprättats i enlighet med Redovisningsrådets rekommendation RR20. Samma redovisningsprinciper har tillämpats som vid föregående års årsbokslut med undantag av nedan beskrivna princip avseende redovisning av licensintäkter. Redovisning av intäkter IFS tillämpar Redovisningsrådets rekommendation RR11. Med anledning av OM Stockholmsbörsens vägledning rörande redovisning av intäkter i IT-företag, intäktsförs kontrakt tagna under 2001, där en väsentlig del av licensavgifterna förfaller till betalning mer än 12 månader efter leverans, i takt med att betalning erhålls. IFS har tidigare tillämpat principen att licensavtal som förfaller till betalning mer än 12 månader efter leverans nuvärdesberäknats och intäktsförts. Av befintliga licenskontrakt med betalningstider överstigande 12 månader beräknas 87 Mkr kvarstå Därför har bolaget valt att inte flytta intäkter och därmed ej omräknat ingående balanser. Vid en sådan omräkning hade de redovisade licensintäkterna för de första nio månaderna varit 45 Mkr högre. Inkomstskatter Tillämpningen av Redovisningsrådets rekommendation RR9 har i likhet med tidigare år inneburit att ingen latent skattefordran redovisats avseende underskottsavdrag. Not 2 Övriga intäkter jan sept 2001 jan sept 2000 Försäljning av hårdvaror 46,5 59,9 Tredjepartslicenser 67,9 50,1 Intäkter avseende outsourcingverksamhet 25,5 6,0 Intäkter avseende flygverksamhet 8,8 13,2 Övrigt 27,2 Totalt 175,9 129,2 Not 3 Övriga rörelseposter netto jan sept 2001 jan sept 2000 Realisationsvinst vid försäljning av Exactium 180,0 Omstruktureringskostnader -18,2 Valutakursvinster, netto 7,2 10,8 Övrigt 1,1-11,2 Totalt -9,9 179,6 Not 4 Resultat från andelar i andra företag Posten avser i sin helhet nedskrivning av aktier i Pivotal Corporation. Not 5 Övriga finansiella poster jan sept 2001 jan sept 2000 Valutakursvinster, netto 23,9 35,1 Ränteintäkter 2,6 22,0 Räntekostnader -31,9-36,0 Övrigt -9,3-20,1 Totalt -14,7 1,0 Not 6 Övriga finansiella anläggningstillgångar Andelar i Intresseföretag 5,9 22,9 Långfristiga licensavtal 53,7 19,0 Övrigt 65,7 70,8 Totalt 125,3 112,7 17

17 Not 7 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Pågående arbeten 44,1 39,2 Kortfristiga licensavtal 320,7 248,7 Övrigt 80,3 77,5 Totalt 445,1 365,4 Not 8 Kortfristiga placeringar Balansposten, som har värderats till det lägsta av anskaffningsvärde och verkligt värde på balansdagen, avser aktier i Pivotal Software Inc. Marknadsvärdet på aktierna uppgick till 6 Mkr den 1 november 2001, vilket understiger det bokförda värdet med 2 Mkr. Anskaffningsvärdet för aktierna uppgår till 56 Mkr. Not 9 Eget kapital Ingående balans ,7 Periodens resultat -247,9 Nyemission, brutto 301,2 Kostnader för nyemission -10,7 290,5 Omräkningsdifferenser mm 81,0 Utgående balans ,3 Sv Produktion: CMC, november Tryck: AB Danagårds Grafiska, Ödeshög. Tryckt på: Silverblade matt. Lic. nr Not 10 Konvertibelt förlagslån Personalkonvertibel, brutto 70,9 70,5 Kostnader för personalkonvertibel -2,8 Summa 68,1 70,5 Konvertibelt förlagslån 2001/2002, brutto 200,0 Kostnader för konvertibeln -7,1 Summa 192,9 Totalt 261,0 70,5 Konvertering av lånet kan ske från 1 januari 2002 till 30 juni Konverteringskursen uppgår till 70% av genomsnittlig kurs för B-aktien under de 20 börsdagar som föregår konverteringstidpunkten, dock lägst 15 kr per aktie. IFS äger rätt att under löptiden återköpa förlagslånet till ett pris motsvarande 110% av nominellt belopp från dagen för stämmobeslutet, 15 februari 2001 och med en linjär uppräkning till 142,86% den 1 januari Om inte konvertering sker före konverteringstidens utgång förfaller lånet till betalning, med nominellt belopp, den 31 juli Not 11 Räntebärande skulder Rörelsekrediter 117,3 190,4 Skulder avseende factoring 44,6 Krediter för leasing och fastigheter 71,3 42,0 Övriga räntebärande skulder 44,3 88,7 Totalt 277,5 321,1 Not 12 Konsultmarginal Konsultmarginalen beräknas med hänsyn till direkta kostnader i form av främst resekostnader och inköpta tjänster samt lönekostnader och kontorskostnader. Löne- och kontorskostnader beräknas som en andel av totala löne- och kontorskostnader baserat på antal konsulter i förhållande till totalt antal anställda. 18

DELÅRSRAPPORT FRÅN IBS JANUARI-SEPTEMBER 1998

DELÅRSRAPPORT FRÅN IBS JANUARI-SEPTEMBER 1998 DELÅRSRAPPORT FRÅN IBS JANUARI-SEPTEMBER 1998 20 OKTOBER 1998 * Periodens resultat ökade från ett nollresultat till 60 mkr * Fortsatt god efterfrågan på företagets programvaror och tjänster * Omsättningen

Läs mer

Unlimited Travel Group har tillträtt 100 % av aktierna i JB Travel AB den 1 juli 2007.

Unlimited Travel Group har tillträtt 100 % av aktierna i JB Travel AB den 1 juli 2007. BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JULI JUNI 2006/2007 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007 UNLIMITED TRAVEL GROUP UTG AB (publ) 1 JULI 30 JUNI 2006-2007 Nettoomsättningen uppgick till 133* (103,8) MSEK, en ökning med 28,4 % EBITA

Läs mer

Delårsrapport: Januari Juni 2011

Delårsrapport: Januari Juni 2011 Delårsrapport: Januari Juni 1 Omsättningen ökade till 52,9 MSEK (36,7) Resultat efter skatt -1,2 MSEK (-2,9) Fortsatt ökad orderingång 59,7 MSEK (50,5) Positiv trend i andra kvartalet o Omsättning 30 MSEK

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012 Fortnox International AB (publ) Bokslutskommuniké januari december 212 Fjärde kvartalet 212 Nettoomsättningen uppgick till 41 (453) tkr Rörelseresultatet uppgick till 9 65 (1 59) tkr Kassaflödet från den

Läs mer

Delårsrapport januari-mars 2011

Delårsrapport januari-mars 2011 Fortnox DelårsrapportQ1AB Januari - mars (publ) Q1 Fortnox AB (publ) org nr 556469-6291 Delårsrapport januari-mars Första kvartalet (jämfört med första kvartalet 2010) >> Omsättningen ökade till 10 241

Läs mer

LAGERCRANTZ GROUP AB (publ)

LAGERCRANTZ GROUP AB (publ) LAGERCRANTZ GROUP AB (publ) Delårsrapport 1 april 30 september 2003 (6 månader) Nettoomsättningen ökade till 757 MSEK (710). Resultatet efter finansnetto förbättrades till 12 MSEK (1). Resultatet efter

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013

Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013 Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013 Delårsrapport Q1 2013 Smarteqs affärsidé är att sälja och utveckla antennsystem för ökad tillgänglighet, effektivitet

Läs mer

Delårsrapport 2010-01-01 2010-03-31

Delårsrapport 2010-01-01 2010-03-31 Delårsrapport 2010-01-01 2010-03-31 Delårsrapport Kvartal 1 2010 Sammanfattning Minskad omsättning på grund av mindre B2B intäkter och valutaeffekter. Förbättrat rörelseresultat. Outsourcing av produktion

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2009

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2009 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2009 Stark start på året! > Intäkterna ökade med 41 procent till 18,1 (12,9) MSEK. > Rörelseresultatet ökade med 129 procent till 4,8 (2,1) MSEK. > Resultat

Läs mer

Delårsrapport 556713-1056 2012-01-01-2012-03-31

Delårsrapport 556713-1056 2012-01-01-2012-03-31 Delårsrapport 556713-1056 2012-01-01-2012-03-31 Innehållsförteckning: Sida VD har ordet 1 Händelser efter rapportperioden 2 Kommande finansiella rapporter 2 Redovisningsprinciper 2 Aktien 2 Granskning

Läs mer

Halvårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-06-30

Halvårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-06-30 Halvårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-06-30 Innehållsförteckning: Sida VD har ordet 1 Händelser efter rapportperioden 2 Kommande finansiella rapporter 2 Principer för delårsrapportens upprättande

Läs mer

JLT Delårsrapport jan juni 15

JLT Delårsrapport jan juni 15 JLT Delårsrapport jan juni 15 Rörelseresultat 2,4 MSEK (2,7) Omsättning 43,7 MSEK (34,6) Bruttomarginal 45,7 procent (34,9) Resultat efter skatt 2,0 MSEK (2,0) Kommentarer från VD Uppstarten av JLT:s USA-bolag

Läs mer

Delårsrapport H1-2015. SWEMET AB E-post info@swemet.se Telefon +46 13 10 05 80 Fax +46 13 10 05 80 Org. number 556675-2142 www.swemet.

Delårsrapport H1-2015. SWEMET AB E-post info@swemet.se Telefon +46 13 10 05 80 Fax +46 13 10 05 80 Org. number 556675-2142 www.swemet. Delårsrapport H1-2015 SWEMET AB E-post info@swemet.se Telefon +46 13 10 05 80 Fax +46 13 10 05 80 Org. number 556675-2142 SWEMET H1 2015 FÖRSTA HALVÅRET 2015 Intäkterna uppgick till 6,3 MSEK (6,1) Resultatet

Läs mer

HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 KONCERNEN. Utvecklingen i sammandrag

HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 KONCERNEN. Utvecklingen i sammandrag HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 Utvecklingen i sammandrag Nettoomsättning 1 095 Mkr +5% Resultat efter skatt 106 Mkr -5% Vinst per aktie 3,10 Kr (3,30) Resultat före

Läs mer

Delårsrapport 2013-07-01 2013-09-30

Delårsrapport 2013-07-01 2013-09-30 Delårsrapport 2013-07-01 2013-09-30 VD-rekrytering klar Sammanfattning tredje kvartalet 2013 Tillväxt på 13 % i Bolaget under tredje kvartalet. Tillväxten kommer från förvärvet Watchonwatch.com. Hedbergs

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011 Fortsatt stark utveckling Tredje kvartalet Intäkterna ökade med 20 procent till 23,3 (19,4) MSEK. Rörelseresultatet ökade med 25 procent till 6,1

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Dela rsrapport januari - juni 2011

Fortnox International AB (publ) - Dela rsrapport januari - juni 2011 Fortnox International AB (publ) - Dela rsrapport januari - juni 2011 Andra kvartalet 2011 Nettoomsättningen uppgick till 672 tkr Rörelseresultatet uppgick till -1 111 tkr Kassaflödet från den löpande verksamheten

Läs mer

Delårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-03-31

Delårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-03-31 Delårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-03-31 Innehållsförteckning: Sida VD har ordet 1 Händelser efter rapportperioden 2 Kommande finansiella rapporter 2 Principer för delårsrapportens upprättande 2

Läs mer

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ)

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Medcore AB (Publ) Org.nr 556470-2065 Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Januari mars 2010 Nettoomsättningen uppgick till 14,9 (12,4) MSEK +20% EBITDA 0,6 (0,2) MSEK Resultat efter skatt uppgick till

Läs mer

Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %).

Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %). NFO DRIVES AB (Publ.) Org.nr 556529-9293 Delårsrapport 1/1 30/9 2012 Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %). Resultat efter skatt

Läs mer

Seamless Delårsrapport januari-mars 2007

Seamless Delårsrapport januari-mars 2007 Seamless Delårsrapport januari-mars 2007 Seamless Distribution AB (publ) Dalagatan 100, 113 43 Stockholm Telefon: 08-564 878 00 www.seamless.se Organisationsnummer: 556610-2660 JANUARI TILL MARS 2007 3

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2009

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2009 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2009 Fortsatt god tillväxt Andra kvartalet Intäkterna ökade med 33 procent till 19,1 (14,3) MSEK. Rörelseresultatet ökade med 63 procent till 5,5 (3,4) MSEK.

Läs mer

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930 Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812 Kvartalsrapport 21111-21193 VD HAR ORDET HYRESFASTIGHETSFONDEN MANAGEMENT SWEDEN AB (publ) KONCERNEN KVARTALS- RAPPORT

Läs mer

Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september 2000

Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september 2000 Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september Omsättningen ökade under januari-september med 62 procent till 90 (56) miljoner kronor. Rörelseresultatet steg med 72 procent till 36 (21) miljoner

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 UTKAST för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 Styrelsen och verkställande direktören för Lyxklippare Aktiebolag avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 Belopp i kkr 2006-12-31 2005-12-31 2006-12-31 2005-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Intäkter 88 742 114 393 391 500 294 504 88 742 114

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2010. (januari september) ) 2010. Kvartal 1-3 1 2010)

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2010. (januari september) ) 2010. Kvartal 1-3 1 2010) Göteborg 2010-10-15 Delårsrapport perioden januari-september 2010 Kvartal 3 (juli september) ) 2010 Omsättningen ökade med 73 procent till 7,6 (4,4) Mkr Rörelseresultatet (EBIT) ökade med 1,2 Mkr och uppgick

Läs mer

Kiwok Nordic AB (publ) Org. nr. 556665-3068. Delårsrapport 1 juli 30 september 2013

Kiwok Nordic AB (publ) Org. nr. 556665-3068. Delårsrapport 1 juli 30 september 2013 Kiwok Nordic AB (publ) Org. nr. 556665-3068 Delårsrapport 1 juli 30 september 2013 Koncernen Koncernens nettoomsättning för perioden uppgick till 100,0 (50,6) TSEK Rörelseresultatet före av- och nedskrivningar

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2006

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2006 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2006 Insplanet skördar fortsatta framgångar > Nettoomsättningen ökade med 153 procent till 36 832 (14 540) TSEK. > Rörelseresultatet förbättrades kraftigt

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR VERKSAMHETSÅRET 2006 -BILAGA- Org nr 556376-6814. Innehållsförteckning

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR VERKSAMHETSÅRET 2006 -BILAGA- Org nr 556376-6814. Innehållsförteckning BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR VERKSAMHETSÅRET 2006 -BILAGA- Org nr 556376-6814 Innehållsförteckning Sida RESULTATRÄKNING 2 BALANSRÄKNING 3 BALANSRÄKNING 4 KASSAFLÖDESANALYS 5 NYCKELTAL OCH EGET KAPITAL 6 BYTE

Läs mer

Ökad omsättning och förbättrat resultat

Ökad omsättning och förbättrat resultat Nolato delårsrapport 1 januari 31 mars 26, sid 1 av 8 Nolato AB (publ) delårsrapport tre månader 26 Ökad omsättning och förbättrat resultat Koncernens omsättning ökade med 9 % till 594 Mkr (543) Stark

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2007

Delårsrapport januari juni 2007 Delårsrapport januari juni 2007 Ändrad detaljplan i Söderhamn möjliggör avstyckning av 20 fritidstomter från Stenö Camping. Möruddens Camping på Hammarö, utanför Karlstad förvärvades. Östermalms IP har

Läs mer

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548 resultaträkning Enligt Nettoomsättning 10 511 10 511 Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187 Personalkostnader -4 548-4 548 Avskrivningar materiella anläggningstillgångar -33-33 Avskrivningar

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 2007 30 juni 2007

Delårsrapport 1 januari 2007 30 juni 2007 Delårsrapport 1 januari 2007 30 juni 2007 Tillväxt med lönsamhet Halvåret 2007: Nettoomsättningen uppgick till 45,1 miljoner kr (26,3 under motsvarande period föregående år), en tillväxt på 71 procent

Läs mer

Bokslutskommuniké för Fastighetsaktiebolaget Melitho AB (publ) med dotterbolag

Bokslutskommuniké för Fastighetsaktiebolaget Melitho AB (publ) med dotterbolag Bokslutskommuniké för Fastighetsaktiebolaget med dotterbolag Bokslutskommuniké för 2014 Omsättningen för januari-december 2014 uppgick till 11 082 KSEK Rörelseresultatet före engångshändelser och omvärderingar

Läs mer

Delårsrapport för perioden 1 januari 30 september 2003

Delårsrapport för perioden 1 januari 30 september 2003 Delårsrapport för perioden 1 januari 30 september 2003 Niomånadersperiodens nettoomsättning blev 382 (520) mkr, en minskning med 27% relativt förra året. Resultatet efter skatt blev -49 (-158 ) mkr. Resultat

Läs mer

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Delårsrapport 1 januari 30 juni 2015 Koncernrapport 14 augusti 2015 Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade med 4%

Läs mer

Sign On i Stockholm AB (publ) Delårsrapport 1 januari 31 mars 2004

Sign On i Stockholm AB (publ) Delårsrapport 1 januari 31 mars 2004 Sign On i Stockholm AB (publ) Delårsrapport 1 januari 31 mars 2004 Moderbolaget Sign On i Stockholm AB Moderbolaget består av den verksamhet som kvarstår i koncernen efter FormPipes avskiljning, dvs det

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ)

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Januari juni 2006 jämfört med samma period 2005 Stark kundtillväxt och förstärkt position på den svenska marknaden. Den norska

Läs mer

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 Sida 1 av 9 DELÅRSRAPPORT För perioden 26-9-1 27-2-28 Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 KONCERNEN Verksamheten Koncernen består av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och de helägda dotterbolagen Kattegatt

Läs mer

NEXTLINK AB (publ) Resultat per aktie uppgick till 0,76 (-11,38) SEK. Samarbete med Dangaard Telecom avseende Bluespoon AX

NEXTLINK AB (publ) Resultat per aktie uppgick till 0,76 (-11,38) SEK. Samarbete med Dangaard Telecom avseende Bluespoon AX NEXTLINK AB (publ) Bokslutskommuniké 2004 Omsättningen uppgick till 19,1 (23,7) MSEK Resultatet efter skatt blev 5,3 (-4,9) MSEK Resultat per aktie uppgick till 0,76 (-11,38) SEK Samarbete med Dangaard

Läs mer

Delårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-09-30

Delårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-09-30 Delårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-09-30 Innehållsförteckning: Sida VD har ordet 1 Förvaltningsberättelse 2 Händelser efter rapportperioden 2 Kommande finansiella rapporter 2 Principer för delårsrapportens

Läs mer

FORTNOX AB (publ) Delårsrapport januari - juni 2012

FORTNOX AB (publ) Delårsrapport januari - juni 2012 FORTNOX AB (publ) Delårsrapport januari - juni 2012 2012 Q2 Andra kvartalet 2012 (jämfört med samma period föregående år) Omsättningen ökade till 13 494 tkr (10 141 tkr), motsvarande en tillväxt med 33

Läs mer

H1 Communication AB (publ.) Kvartalsrapport Q1 2014

H1 Communication AB (publ.) Kvartalsrapport Q1 2014 H1 Communication AB (publ.) Kvartalsrapport Q1 214 1 Viktiga händelser Q1 214 Koncernens nyckeltal Nettoomsättning (MSEK) 25,7 Bruttomarginal 4,3% EBITDA (MSEK) 2,6 EBT 6,19% Eget kapital/aktie* (SEK),62

Läs mer

Sign On i Stockholm AB (publ) Delårsrapport (1 januari 30 september) 2001

Sign On i Stockholm AB (publ) Delårsrapport (1 januari 30 september) 2001 Sign On i Stockholm AB (publ) Delårsrapport (1 januari 30 september) 2001 Finansiell information januari september Nettoomsättningen ökade med 46% och uppgick till 14,0 Mkr (9,6). Resultat efter finansnetto

Läs mer

JLT Delårsrapport januari - juni 2014

JLT Delårsrapport januari - juni 2014 JLT Delårsrapport januari - juni Omsättning 34,6 MSEK (26,6) Bruttomarginal 34,9 procent (31,1) Rörelseresultat 2,7 MSEK (-1,9) Resultat efter skatt 2,0 MSEK (-1,4) Orderingång 38,9 MSEK (30,4) Kommentarer

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2009

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2009 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2009 Fortsatt stark utveckling Tredje kvartalet Intäkterna ökade med 46 procent till 20,8 (14,2) MSEK. Rörelseresultatet ökade med 59 procent till 6,8

Läs mer

* Resultat före räntor, skatt, samt materiella och immateriella avskrivningar Gustavslundsvägen 143

* Resultat före räntor, skatt, samt materiella och immateriella avskrivningar Gustavslundsvägen 143 Delårsrapport, Fortsatt fokus på att öka antalet kunduppdrag Under tredje kvartalet 2014 visade Vendator ett negativt resultat. Rörelsemarginalen för koncernen uppgick till -3,2 procent och rörelseresultatet

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2014 2014-08-28

Delårsrapport januari juni 2014 2014-08-28 2014-08-28 Delårsrapport januari juni 2014 Nettoomsättningen har ökat med 29 % under första halvåret mot föregående år Rörelseresultatet är 2,1 MSEK bättre efter första halvåret mot föregående år Händelser

Läs mer

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Fortsatt god tillväxt JANUARI JUNI (Jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade till 19,5 (16,5) MSEK. Rörelseresultatet (EBITDA) uppgick till

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 2011 Januari mars. Aktietorgetlistade bolaget Relation & Brand AB (556573-6500) presenterar idag första kvartalet 2011.

DELÅRSRAPPORT 2011 Januari mars. Aktietorgetlistade bolaget Relation & Brand AB (556573-6500) presenterar idag första kvartalet 2011. STOCKHOLM 2011-04-21 DELÅRSRAPPORT 2011 Januari mars Aktietorgetlistade bolaget Relation & Brand AB (556573-6500) presenterar idag första kvartalet 2011. Viktiga händelser under första kvartalet Omsättningen

Läs mer

Mabi Rent AB (publ.) Bokslutskommuniké 2012

Mabi Rent AB (publ.) Bokslutskommuniké 2012 Mabi Rent AB (publ.) Bokslutskommuniké 2012 Nettoomsättning under 2012 för Mabi Rent AB var 235 263 TKR (151 802), en ökning med 65% jämfört med 2011. Resultat efter finansiella poster var 3 298 TKR (6

Läs mer

Mertiva DELÅRSRAPPORT. Mertiva AB (publ), Org nr 556530-1420 september 2014 februari 2015

Mertiva DELÅRSRAPPORT. Mertiva AB (publ), Org nr 556530-1420 september 2014 februari 2015 DELÅRSRAPPORT AB (publ), Org nr 556530-1420 september 2014 februari 2015 Perioden 1 september 2014 28 februari 2015 Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK Rörelseresultatet uppgick till - 0,4 (-

Läs mer

Delårsrapport kvartal 2 2014

Delårsrapport kvartal 2 2014 Delårsrapport kvartal 2 2014 Första halvåret 2014 Nettoomsättningen uppgick till 18,6 MSEK (10,4) Rörelseresultatet uppgick till 0,5 MSEK (-2,1) Resultatet efter skatt blev 1,0 MSEK (-2,1) Resultatet efter

Läs mer

Koncernens fakturering uppgick i kvartalet till 1 005 MSEK, vilket var en ökning med 12 procent. Valutaeffekter svarade för hela ökningen.

Koncernens fakturering uppgick i kvartalet till 1 005 MSEK, vilket var en ökning med 12 procent. Valutaeffekter svarade för hela ökningen. 1 SECO TOOLS AB Delårsrapport januari - september år Kvartalets resultat före skatt var oförändrat jämfört med föregående år. Försäljningen för kvartalet steg totalt med 12 procent. En fortsatt konjunkturförsvagning

Läs mer

Sämre försäljning på grund av förseningar i projekt

Sämre försäljning på grund av förseningar i projekt Hexatronic Scandinavia AB (publ) Bokslutskommunike 1 september 2009 till 31 augusti 2010 Sämre försäljning på grund av förseningar i projekt På grund av flera förseningar i projekt har försäljningen minskat

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014

Bokslutskommuniké 2014 Bokslutskommuniké 2014 Bokslutskommuniké 2014 Positiv resultatutveckling och rekommendation till aktieutdelning Dialect levererar it- och telekommunikation till små- och medelstora företag. Vi erbjuder

Läs mer

Resultatet per aktie för perioden uppgår till 0,00 SEK (-0,01 SEK) / 196 milj aktier (196 milj aktier).

Resultatet per aktie för perioden uppgår till 0,00 SEK (-0,01 SEK) / 196 milj aktier (196 milj aktier). NFO DRIVES AB (Publ.) Org.nr 556529-9293 Delårsrapport 1/1 31/3 2015 Resultatet efter skatt för perioden uppgår till 0,0 MSEK (-2,0 MSEK) en ökning med 2,0 MSEK. Jämförelsesiffrorna för föregående år har

Läs mer

Bokslutskommuniké Paradox Entertainment AB (publ), räkenskapsåret 2005

Bokslutskommuniké Paradox Entertainment AB (publ), räkenskapsåret 2005 Bokslutskommuniké Paradox Entertainment AB (publ), räkenskapsåret 2005 Resultatet efter finansiella poster blev för helåret 13,2 Mkr (1,3) Omsättningen ökade med 54,7% till 24,9 Mkr (16,1) Nettomarginalen

Läs mer

Bokslutskommuniké 2009 Vindico Security AB (publ)

Bokslutskommuniké 2009 Vindico Security AB (publ) Sida 1 av 11 Bokslutskommuniké 2009 Vindico Security AB (publ) Helåret 2009 Koncernens nettoomsättning ökade med ca 6% och uppgick till 4454 (4196) tkr. Koncernens resultat efter skatt uppgick till -926

Läs mer

DELÅRSRAPPORT. 1 januari 2012 till 31 mars 2012. Keynote Media Group AB (publ)

DELÅRSRAPPORT. 1 januari 2012 till 31 mars 2012. Keynote Media Group AB (publ) 1 (13) Informationen lämnades för offentliggörande den 16 maj 2012 kl. 12.00. Keynote Media Groups Certified Adviser på First North är Remium AB. Tel. +46 8 454 32 00, ca@remium.com DELÅRSRAPPORT 1 januari

Läs mer

Delårsrapport Januari mars 2013

Delårsrapport Januari mars 2013 Delårsrapport Januari mars 2013 Period 1 januari - 31 mars 2013 Nettoomsättningen uppgår till 58 992 (43 057) kkr motsvarande en tillväxt om 37 %. Organisk tillväxt uppgår till 7 % Rörelseresultatet uppgår

Läs mer

Iniris AB (publ) Rapport för första kvartalet 2007

Iniris AB (publ) Rapport för första kvartalet 2007 Iniris AB (publ) Rapport för första kvartalet 2007 Omsättningen för perioden uppgick till 214 Tkr (125) Resultat efter finansiella poster uppgick till -1 733 Tkr (-1 759) Resultatet per aktie uppgick till

Läs mer

Återigen tillväxt och lönsamhet. Orderstocken rekordhög.

Återigen tillväxt och lönsamhet. Orderstocken rekordhög. Hexatronic Scandinavia AB (publ) Kvartalsrapport 1 för perioden 1 september 2010 till 30 november 2010 Återigen tillväxt och lönsamhet. Orderstocken rekordhög. Försäljningsansträngningar inom båda bolagets

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Styrelsen och Verkställande direktören för Inev Studios AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Delårsrapport 1 JANUARI 31 MARS. Omsättningen för perioden uppgick till 21,3 miljoner kronor (23,7).

Delårsrapport 1 JANUARI 31 MARS. Omsättningen för perioden uppgick till 21,3 miljoner kronor (23,7). Delårsrapport 2008 1 JANUARI 31 MARS Omsättningen för perioden uppgick till 21,3 miljoner kronor (23,7). Resultatet (EBITA) för perioden uppgick till 2,4 miljoner kronor (2,7). Detta motsvarar en rörelsemarginal

Läs mer

Net Gaming Europe AB (publ)

Net Gaming Europe AB (publ) Delårsrapport för perioden 1 januari 30 september 2014 Samtliga belopp i rapporten avser koncernen och anges i tkr, om inte annat anges. Beloppen inom parentes avser motsvarande period förra året. Spelintäkterna

Läs mer

H1 Communication AB (publ) kvartalsrapport. Happy minds make happy people

H1 Communication AB (publ) kvartalsrapport. Happy minds make happy people H1 Communication AB (publ) kvartalsrapport Q1 2012 Happy minds make happy people Väsentliga händelser under första kvartalet 2012 Under det första kvartalet har H1 startat sitt utökade samarbete med Homeenter

Läs mer

Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september 2002

Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september 2002 Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september Resultatet efter finansiella poster blev 256 (411) I föregående års resultat ingick reavinster från avyttring av affärsområde Handel med 170

Läs mer

Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - september 2015

Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - september 2015 Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - september 2015 Nettoomsättning 40,7 (32,0) MSEK Rörelseresultat 3,6 (2,1) MSEK Resultat efter skatt 2,8 (1,6) MSEK Resultat per aktie 0,47 (0,27) SEK

Läs mer

Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - juni 2012

Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - juni 2012 Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - juni 2012 Nettoomsättning 15 105 (12 816) KSEK Rörelseresultat 2 505 (2 806) KSEK Resultat efter skatt 1 873 (2 077) KSEK Resultat per aktie 0,43 (0,51)

Läs mer

Bokslutsrapport 2002

Bokslutsrapport 2002 Bokslutsrapport 2002 Bokslutsrapport 2002 för Consilium AB (publ) Kraftig resultatförbättring Nettoomsättning för kärnverksamheten ökade med 15 procent till 555,6 MSEK Rörelseresultat för kärnverksamheten

Läs mer

Positivt resultat och nya produktlanseringar

Positivt resultat och nya produktlanseringar Sida 1 av 11 Vindico Security AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2013-01-01 2013-03-31 Positivt resultat och nya produktlanseringar Rapportperioden 2013-01-01 2013-03-31 Koncernens nettoomsättning blev

Läs mer

Header Compression Sweden Holding AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari juni 2011

Header Compression Sweden Holding AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari juni 2011 Header Compression Sweden Holding AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari juni Header Compression Sweden Holding AB (publ) Delårsrapport januarijuni Header Compression Sweden Holding AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 - Oktober December 2013 Nettoomsättningen uppgick till 0,1 (71,8) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -0,8 (1,5) MSEK. Resultat

Läs mer

METALLVÄRDEN i SVERIGE AB (PUBL.)

METALLVÄRDEN i SVERIGE AB (PUBL.) METALLVÄRDEN i SVERIGE AB (PUBL.) DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2012 Andra kvartalet 2012 Omsättning för koncernen uppgick till 13.023 Tkr. Resultatet för de operativa enheterna (före avskrivningar och finansiella

Läs mer

Bokslutskommuniké 2003-01-01 2003-12-31

Bokslutskommuniké 2003-01-01 2003-12-31 Bokslutskommuniké 2003-01-01 2003-12-31 Verksamhet Nettoomsättningen under perioden uppgick till 7,43 Mkr (9,5) Resultatet efter finansiella poster var -0,7 Mkr (-4,0) SoftGSM X-Ray färdigställs och börjar

Läs mer

Delårsrapport 2009-07-01 2009-09-30

Delårsrapport 2009-07-01 2009-09-30 Delårsrapport 2009-07-01 2009-09-30 Highlights första tre kvartalen Ökad omsättning jämfört med föregående år Förbättrat rörelseresultat före och efter avskrivningar Ny grafisk profil och ny hemsida Rapportperioden

Läs mer

Delårsrapport januari-september 2006

Delårsrapport januari-september 2006 DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2006 Delårsrapport januari-september 2006 Nettoomsättningen för årets första nio månader uppgick till 7,5 MSEK (8,2 MSEK för helår 2005) Rörelseresultat -24,5 MSEK (-32,7

Läs mer

(NGM: MSAB B) till 31,83 Mkr (17,32) Resultat per (9,92) startpakett. % och. efterfrågan. annat: se sina licenser.

(NGM: MSAB B) till 31,83 Mkr (17,32) Resultat per (9,92) startpakett. % och. efterfrågan. annat: se sina licenser. Niomånadersrapport 2007 Publiceras 2007-10-26 (NGM: MSAB B) Nettoomsättningen under perioden uppgick till 31,83 Mkr (17,32) Resultatet efter finansiella poster var 13,61 Mkr (7,00) Resultat per aktie 0,777

Läs mer

New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport Q2 2014

New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport Q2 2014 New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport Q2 2014 SEX MÅNADER SEX MÅNADER Q2 Q2 2014 2013 2014 2013 Nettoomsättning, ksek 136 007 109 955 74 935 58 928 Bruttoresultat, ksek 87 889 75 682 48

Läs mer

Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR

Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR Omsättningen uppgick till 25,4 MSEK (18,6), en ökning med 37 procent. Rörelseresultatet ökade med 37 procent till 3,3 MSEK (2,4), motsvarande en rörelsemarginal

Läs mer

Kommentar från Verkställande Direktören. Delårsrapport 1 januari 31 mars 2008. Koncernrapportering Svensk Internetrekrytering AB (publ)

Kommentar från Verkställande Direktören. Delårsrapport 1 januari 31 mars 2008. Koncernrapportering Svensk Internetrekrytering AB (publ) Delårsrapport 1 januari 31 mars 2008 Koncernrapportering Svensk Internetrekrytering AB (publ) Jan Mar 2008 jämfört med Jan Mar 2007 Nettoomsättningen för kvartalet uppgick till 15,6 MSEK (27,0) Rörelseresultatet

Läs mer

Bokslutskommuniké. 12 månader i korthet avseende Garpcokoncernen

Bokslutskommuniké. 12 månader i korthet avseende Garpcokoncernen Bokslutskommuniké 2009 01 01 2009 12 31 12 månader i korthet avseende Garpcokoncernen Nettoomsättningen har minskat med 12 % i förhållande till föregående år och uppgick till 145 469 tkr (164 402 tkr).

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 januari 31 mars 2014

DELÅRSRAPPORT 1 januari 31 mars 2014 DELÅRSRAPPORT 1 januari 31 mars Perioden januari - mars i sammandrag Nettoomsättningen för perioden januari - mars blev 41,1 (34,4) Rörelseresultatet för årets första kvartal uppgick till +1,8 (-2,1) Resultatet

Läs mer

VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november

VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november Poolia AB Poolia har halverat förlusttakten från föregående år. Det förbättrade rörelseresultatet visar att koncernens

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2013

Delårsrapport januari mars 2013 2013-05-16 Delårsrapport januari mars 2013 Nettoomsättningen ökade med 86 % under första kvartalet mot föregående år Bra resultatförbättring under kallt första kvartal Förvärv av samtliga bostadsrätter

Läs mer

DELÅRSRAPPORT Q3 2011 MOBISPINE AB (PUBL) 556666-6466 (MOBS) 1 NOVEMBER 2011

DELÅRSRAPPORT Q3 2011 MOBISPINE AB (PUBL) 556666-6466 (MOBS) 1 NOVEMBER 2011 DELÅRSRAPPORT Q3 MOBISPINE AB (PUBL) 556666-6466 (MOBS) 1 NOVEMBER STYRELSEN FÖR MOBISPINE AB Väsentliga händelser under perioden Mobispine har nu lyckats med överflyttning av i princip samtliga operatörskontrakt

Läs mer

VD-kommentar. Verksamhetsutveckling. Delårsrapport 1 januari-31 mars 2002

VD-kommentar. Verksamhetsutveckling. Delårsrapport 1 januari-31 mars 2002 Delårsrapport 1 januari-31 mars 2002 Resultatet förbättrades till 2,5 (-1,5) MSEK före goodwillavskrivningar. Rörelseintäkterna ökade med 47 procent till 29,7 (20,2) MSEK. Kostnaderna sänks ytterligare

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 31 MARS 2012

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 31 MARS 2012 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 31 MARS 2012 Oförändrat kundflöde och minskande beståndsintäkter Första kvartalet Intäkterna minskade totalt med 10 procent till 18,9 (20,9) MSEK. Rörelseresultatet

Läs mer

Qualisys. Delårsrapport från Qualisys AB (publ) för perioden 2002-01-01 2002-03-31. QUALISYS AB (publ), 556360-4098

Qualisys. Delårsrapport från Qualisys AB (publ) för perioden 2002-01-01 2002-03-31. QUALISYS AB (publ), 556360-4098 Qualisys Delårsrapport från Qualisys AB (publ) för perioden 2002-01-01 2002-03-31 QUALISYS AB (publ), 556360-4098 Fortsatt stor osäkerhet om finansieringen av OPTAx Systems Inc. Misslyckas OPTAx-finansieringen

Läs mer

Delårsrapport för januari-mars 2015

Delårsrapport för januari-mars 2015 Delårsrapport för januari-mars 2015 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2015-03-31 Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-03-31 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015 Januari Mars 2015 Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 0,5 (-0,6) MSEK. Resultat

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2008

Delårsrapport januari - mars 2008 Delårsrapport januari - mars 2008 Koncernen * - Omsättningen ökade till 138,4 Mkr (136,9) - Resultatet före skatt 25,8 Mkr (28,6)* - Resultatet efter skatt 18,5 Mkr (20,6)* - Vinst per aktie 0,87 kr (0,97)*

Läs mer

+23% 15,0% Positiv. 23% omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Q1 2015

+23% 15,0% Positiv. 23% omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Q1 2015 Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015 Koncernrapport 12 maj 2015 23% omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet JANUARI - MARS (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade 23% till

Läs mer

Delårsrapport jan-mars 2013

Delårsrapport jan-mars 2013 Delårsrapport jan-mars 2013 världens näst största receptsajt - 21 miljoner besökare på HIttarecept globalt i mars Styrelsen och verkställande direktören för 203 Web Group AB (publ) avger härmed följande

Läs mer

Kvartalsrapport januari - mars 2014

Kvartalsrapport januari - mars 2014 Kvartalsrapport januari - mars 2014 Omsättningen för januari-mars 2014 uppgick till 1 860 KSEK (4 980 KSEK) Rörelseresultatet före avskrivningar uppgick till -196 KSEK (473 KSEK) Rörelseresultatet uppgick

Läs mer

Delårsrapport 2012-01-01 2012-03-31

Delårsrapport 2012-01-01 2012-03-31 Delårsrapport 2012-01-01 2012-03-31 117 % tillväxt i e-handel Sammanfattning första kvartalet 2012 Tillväxt på 117 % i e-handeln i Hedbergs Guld & Silver under första kvartalet. Total tillväxt i Hedbergs

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 september 2007 Org. nr 556464-6874

Delårsrapport 1 januari 30 september 2007 Org. nr 556464-6874 SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut AB 1(5) Delårsrapport 1 januari 30 september 2007 Org. nr 556464-6874 Perioden i sammandrag för SP-koncernen Verksamheten Ägarens uppdrag till SP är att som en del

Läs mer

Fortsatt god tillväxt och starkt rörelseresultat. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2015

Fortsatt god tillväxt och starkt rörelseresultat. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2015 Fortsatt god tillväxt och starkt rörelseresultat Perioden april juni Omsättningen ökade till 82,2 MSEK (72,7), vilket motsvarar en tillväxt om 13,1 % (19,7) Rörelseresultatet uppgick till 8,2 MSEK (7,0)

Läs mer