Inlämningsuppgift Chalmers Tekniska Högskola

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Inlämningsuppgift 7 2011-04-17. Chalmers Tekniska Högskola"

Transkript

1 Chalmers Tekniska Högskola Inlämningsuppgift 7 Integrerad konstruktion & tillverkning, grupp A3 Gruppmedlemmar: Marcus Andersson, Anton Denzler, Jonas Henrikson, Fredrik Holst, Manne Solbreck

2 Innehåll Sammanfattning... 2 Bakgrund... 2 Komponenter... 3 Avgränsningar... 6 Design For Assembly (DFA)... 7 Design For Manufacturing (DFM)... 9 DFM för släde DFM för adapter Slutlig konstruktion Kostnadsanalys för montering Slutsats Bilaga 1 Ritningar 1

3 Konstruera konceptet Sammanfattning I detta steg görs detaljkonstruktion av projektet. Hänsyn tas till monterings- och tillverkningsaspekter. Detaljer anpassas enligt design for assembly, DFA, och design for manufacturing, DFM. Kostnadsberäkningar görs utifrån olika materialval, tillverkningsprocesser och monteringsprocesser. Slutligen görs CAD-modeller och detaljritningar. Bakgrund En produkt är oftast uppdelad i flera delsystem, mängden delsystem bestämmer hur komplex produkten är. Delsystemen analyseras för att åskådliggöra om det finns några kritiska punkter i systemen. Dessa punkter kan vara kritiska med avseende på tillverkning, hållfasthet, funktionalitet, etc. För att konstruera en välfungerande produkt bör därför dessa kritiska punkter tas till åtanke. Lämpligen görs uppskattningar eller beräkningar, visuellt eller matematiskt, så att detta säkerställs. Genom en CAD-ritning av produkten eller ett delsystem får man fram en visuell bild på hur detaljen eller produkten kan se ut. Med hjälp av CAD-modellen kan man även få exakta mått på vikt och volym samt ha som underlag för olika sorters FEM-analyser och simuleringar. Cad-modellen ger också en bra överblick om den tänkta geometrin kommer att fungera i praktiken och underlättar för modifikation under tillverkningsprocessen. För att få en så kostnadseffektiv produkt som möjligt gör man kostnadsberäkningar för tillverkning och montering, med varierande tillverkningsprocesser och materialval. Fokus läggs på att minska antalet detaljer i varje komponent för att minska både tillverkningskostnad och monteringstid. Monteringskostnaden påverkas även av komponenternas utformning, monteringsmetod, passning och hanterbarhet. Det finns flera metoder för val av material, tillverkningsprocess och utformning av komponenterna. I detta projekt följs metoderna i Process selection, K. G. Swift och J. D. Booker, Second edition. 2

4 Komponenter I projektgruppens slutgilltiga koncept seriekopplas fem ultraljudsmätare. För att klara Göteborg Energis önskemål om kapacitet på tio mätare per tvätt används två separata serier. Serierna använder samma tank men har olika pump och rörsystem. Varje serie kan tvättas, monteras och demonteras var för sig. Detta innebär att det finns utrymme för ökad effektivitet då två montörer kan arbeta parallellt. Projektgruppen har valt att behålla den gamla maskinens funktioner i så hög utsträckning som möjligt. Detta för att inte behöva uppfinna hjulet på nytt. På befintlig maskin seriekopplas två mätare. Detta har tidigare antagits vara den maximala mängd mätare för en seriekoppling, men efter konsultation med Göran Brännare på institutionen, Product and production development, ser vi möjligheten att seriekoppla fler. Skillnaden mellan befintlig maskin och det nya konceptet är att kapaciteten har höjts, flödesriktning går att ändra och ett filter avlägsnar magnetit ur systemet. För att få en överblick av konceptet gjordes ett första utkast i form av en CAD-modell. Figur 1 - Första CAD utkast på Fixtur Vårt slutgiltiga koncept är uppdelat i ett antal komponenter som listas nedan. Projektgruppen kommer främst att fokusera på att konstruera en ny fixtur, det vill säga själva uppsättningsanordningen för ultraljudsmätarna. Fixturen består av komponenterna slädar, adaptrar, skenor och fastklämningsanordning. Släde Adaptrar Vattentank med integrerat magnetfilter Pump Skena Fastklämningsanordning Chassi Vattenuppsamling Hölje 3

5 Flödessystem Reglage Blästringsmedium Släde Slädarna behövs för att hålla adaptrarna och mätarna på plats. De är flyttbara i sidled med hjälp av två skenor. I och med att skenorna har låg friktion och mätarna är lätta så behöver slädarna ej kunna ta stora krafter. Då slädarna kommer utsättas för väta behövs ett material som är korrosionsbeständigt. Adaptrar Adaptrarna behövs för att kunna montera olika typer av ultraljudsmätare i tvättanläggningen. De kommer fästas i släde och fastklämningsanordningen för att hålla mätare på plats och undvika läckage. Adaptrarna byts ut och monteras för hand så de behöver vara användarvänligt utformade. O-ringar används för att hålla tätt mellan adaptrar och komponenter i anslutning. Vattentank med integrerat magnetitfilter Vattentanken ska ha tre anslutningar. En anslutning till avlopp, ett inlopp till tvättsystemet och ett utlopp från tvättsystemet. Utloppet mot tvättsystemet ska vara utformat så att rätt mängd blästringsmedium ska komma ut i systemet. Anslutningen mot avloppet behöver utformas så att blästringsmedium stannar kvar i tanken medan smuts avlägsnas ur systemet. I inloppet till tanken ska det också finnas ett magnetfilter som ska fånga upp magnetit från mätarna. Pump Systemet kommer att bestå av två pumpar då vi har två parallella system. Pumparna levererar ett flöde och motståndet i systemet ger upphov till ett tryck. Flödes- och tryckmätning integreras i systemet för att säkerställa att kraven på flödeshastighet och maximalt tryck uppfylls. För att kunna reglera dessa variabler förses pumpen med en regulator alternativt används en reglerbar pump. Projektgruppen har valt att använda en centrifugalpump då den är väl lämpad för vår produkt. Den klarar av stora flöden och små partiklar i vattnet vilket är ett krav i detta fall. Centrifugalpumpar har även få slitdelar och kräver därför lite underhåll, vilket är en grund för bra tillförlitlighet. Beskrivning hur pumpen fungerar illustreras i figur 2. Figur 2 - Centrifugalpump 4

6 Skenor Skenorna fixerar slädarna i alla riktningar utom en. De kan antingen utformas med glidlager eller rullager. Beroende på utformning kan toleranser och ytfinhet vara viktigt. Skenorna kommer också att behöva vara i korrosionsbeständigt material. Fastklämningsanordning För att låsa fast mätarna vid körning av tvättanläggningen behövs fastklämningsanordningen. Fastklämningsanordningen delas in i två delar varav ena sidan är fast och den andra rörlig. Den rörliga delen klämmer fast mätare i sidled med hjälp av pneumatik. Chassi Mycket av chassit lånas från dagens konstruktion men anpassas till vår utformning. Chassit är konstruerat som en ram av fyrkantsprofiler i stål. Pga. att maskinen utsätts för vatten har vi valt att pulverlacka chassit för att göra det korrosionsbeständigt. Krav på hållfasthet finns främst vid tankens infästning och fixtur pga. deras tyngd. Chassit konstrueras så att krav på ergonomi, såsom arbetshöjd, uppfylls. Vattenuppsamling Vid demontering av mätare kan kvarstående vatten rinna ut och därför behövs en skyddsplåt under monteringsanordningen som leder bort vattnet. För att förhindra korrosion behöver denna utformas så att det inte blir stillastående vatten. Vattnet leds därför bort och rinner ut i avloppet. Hölje Höljet är en pulverlackad skyddsplåt med isolering för att dämpa ljudet från maskineriet. Reglage Då vi har två parallella system kommer två knappsatser behövas för respektive system. Reglagen kommer att styra funktionerna av/på, genomspolning med färskvatten och ändring av flödesriktning. Nödstopp kommer att finnas för avstängning av hela systemet. Varje knapp skall ha en tydlig beskrivning på svenska. Blästringsmedium Dagens tvättanläggning använder tartankulor som blästringsmedium. Projektgruppen har för avsikt att undersöka om det finns bättre alternativ. Tester kommer att utföras med pellets av PVC-plast, polystyrenplast, polypropen- och polyetenplast med omkring 20 procent fyllmedel. 5

7 Flödessystem Flödessystemet består av rör och magnetventiler. Rören är klassade för 16 bars tryck. Magnetventilerna styr flödet åt rätt håll så att man med ett knappomslag kan vända flödet åt andra hållet. Systemet består av totalt 4 magnetventiler per serie var av tre används för flödesvändning. Den fjärde används vid genomspolning då färskvatten släpps in i systemet. Mellan rörsystemet och rörliga delar kommer slangar av typen kylarslang att användas. Alla komponenter i flödessystemet är standardkomponenter och köps av underleverantör. Figur 3 - Flödessystem Avgränsningar Fortsättningsvis kommer den här rapporten fokusera på konstruktion av själva fixturen. Det är här skillnaden mot nuvarande tvättanläggning är störst. På grund av tidsbrist har därför projektgruppen valt att bortse från resterande komponenter från och med nu. Fixturen består av komponenterna slädar, adaptrar, skenor, klaffskena och fastklämningsanordning. Vid beräkning av tillverkningskostnad och vid övrig DFM har projektgruppen valt att endast titta på släde och adapter. Vid beräkning av monteringskostnad har även skenor och klaffskena inkluderats. Kostnadsberäkningen i DFM fungerar endast på större tillverkningsserier och ger oss därför inget direkt användbart resultat. Det utförs därför i övningssyfte och detta tillsammans med tidsbrist ligger till grund för nämnda avgränsning. Resterande komponenter i fixturen beskrivs mer ingående i slutliga konstruktionen i slutet av rapporten. 6

8 Design For Assembly (DFA) DFA, Design For Assembly, innebär att designa med monteringsaspekter, och är en metodik för att minska kostnaden vid montering. Metoden åskådliggör de delar av monteringen som är tids- och kostnadskrävande. Genom nedanstående punkter kan man underlätta montering och minska monteringskostnaden för produkten: 1. Minimera antalet komponenter 2. Reducera antalet olika komponenter 3. Undvik justeringar 4. Underlätta instyrning 5. Se till att det är lätt att komma åt och se 6. Se till att det är enkelt att plocka bulk - komponenter 7. Montera helst allt från samma håll 8. Konstruera så att det inte går att montera fel 9. Maximera symmetrin, alternativt gör osymmetrin tydlig. På grund av att antalet komponenter är den viktigaste delen av monteringskostnaden läggs fokus på att minimera antalet komponenter. Detta gör man för att minimera totalkostnaden och få en marknadskraftig produkt. Steget gör att produkten blir mindre komplex och ger en lägre tillverkningskostnad. Det medför också att man får färre komponenter som kan gå sönder vid användning och att produkten blir enklare att reparera. Resterande punkter syftar till att optimera komponenterna för en enklare montering. Hänsyn tas då till hanterbarhet av komponenter och hur lätt det är att passa in detaljerna i varandra. Aspekter såsom åtkomlighet för skruvhål, avfasningar, symmetri och hur intuitiva komponenternas passningar är kontrolleras och eventuellt anpassas i dessa steg. Processen i steg ett är att analysera produkten och försöka identifiera komponenter som kan elimineras eller integreras med andra komponenter. Analysen går ut på att ställa tre frågor och om svaret är nej på alla tre är komponenten en kandidat för eliminering. Dock får man ta hänsyn till produktens helhet då det kan finns olika skäl för att behålla komponenten. De tre frågorna är följande: 1. Rör sig komponenten i förhållande till alla tidigare monterade detaljer? 2. Måste komponenten vara av annat material eller isolerad från alla tidigare monterade detaljer? 3. Måste komponenten vara separat för att inte omöjliggöra montering eller demontering av övriga detaljer? De komponenter som projektgruppen identifierade som elimineringskandidater var adaptrarna. Adaptrarna kan inte modifieras oberoende av släden och man kan inte integrera adaptrarna i släden pga. att olika adaptrar behövs för olika mätare. Fokus lades på att konstruera adaptrarna på ett bra sätt då de är närmare operatören och har mest inverkan på kundvärdet. Utgångskonstruktionen för dessa adaptrar var att i varje släde satt två skilda adaptrar med kontakt mot varsin mätare. Projektgruppen fann att dessa kunde integreras till en adapter. Detta medför färre adaptrar och tätningar som ger en mindre komplex produkt. I och med att adaptrarna monteras 7

9 för hand vid användning minskar också monteringstiden. Den nya designen är också mer symmetrisk vilket underlättar vid tillverkning och montering. Dock går inte den nya adaptern att använda vid klämanordningarna där anslutningen mot mätare enbart är på ena sidan. Därför behövs fyra ändadaptrar och åtta mellanliggande adaptrar. Denna förändring ger oss fler komponenter men släden blir mycket enklare att tillverka. Figur 4 Adapter, Före och efter DFA Ändringen av adaptrarna medförde en omkonstruktion av släden. Utgångskonstruktionen bestod av sju artiklar, mittrör, två packningar, ben, två fötter och hållare. Vid användning av den nya mellanliggande adaptern kunde antalet artiklar reduceras till fyra delar, två fötter, platta och adapterhållare. Den nya konstruktionen innehåller färre artiklar och är en enklare konstruktion. Detta medför mindre material- och tillverkningskostnad. Figur 5 Slädar, Före och efter DFA 8

10 Design For Manufacturing (DFM) DFM, Design For Manufacturing, betyder att designa för tillverkning, och är precis som DFA en metodik för att reducera en produkts tillverkningskostnad. Likt DFA fokuserar metoden på kostnadskrävande områden vid tillverkning och hur man då minskar den kostnaden. Metoden bygger på fem huvudprocesser. Process- och materialval Utifrån resultatet från föregående steg väljs de processer och material som är mest kostnadseffektiva för de beräknade komponenterna. Det bestäms också vad man skall tillverka själv och vilka delar som skall beställas från leverantörer. Beräkna tillverkningskostnad I detta steg beräknar man tillverkningskostnaden för olika utformningar, material och tillverkningsprocesser för utvalda komponenter. Kvantiteten är ofta den kritiska faktorn i detta steg. Till exempel vid stora kvantiteter kan automatisering av produktionen vara lönsam. Kostnaden per detalj reduceras då kvantiteten ökar. Detta medför att tillverkningskostnaden skall beräknas med både fasta och rörliga kostnader och dessutom för både högre och lägre serier än förväntat. Förenkla och optimera tillverkningsprocessen I detta steg läggs fokus på att reducera antal processteg i tillverkningen för att minimera variationen i processen samt minska onödiga kontroller, förvaringar och justeringar. Exempelvis kan en komponent som först är tänkt att svetsas och sedan skruvas ihop med två andra komponenter enbart svetsas. Förenkla design Antal komponenter är oftast den största kostnadskrävande faktorn vid tillverkningsprocessen. Därför läggs fokus även här på att reducera antalet detaljer. Till exempel kan en formsprutad eller gjuten detalj ersätta flera andra detaljer, detta ger en mindre komplex produkt. I detta steg strävar man också efter att reducera antalet unika detaljer. Ett exempel på detta är att istället för att använda flera olika skruvstorlekar används samma storlek och på så sätt minska totalkostnaden. Anpassa designen för den bestämde tillverkningsprocessen Även efter vald tillverkningsprocess och design finns utrymme att anpassa designen ytterligare ur montering och tillverkningsaspekter. Hänsyn tas här till symmetrier, släppningsvinklar, avfasningar mm. Detta för att optimera effektiviteten vid montering. 9

11 DFM för släde Släden kommer att utsättas för väta och materialet behöver därför ha en viss korrosionsbeständighet för att den ska vara estetiskt tilltalande under en lång tidsperiod. Eftersom komponenten används i verkstadsmiljö med hård hantering utesluts lackering av komponenten då repor i lacken lätt kan uppstå. Släden kommer inte att utsättas för någon större belastning annat än tyngden från adaptrar och mätare, därför finns inga större krav på hållfasthet. Materialvalet påverkas även av kontakten med adaptern och kontakten med skenorna. Med detta underlag har projektgruppen valt lämpliga material, rostfritt stål, aluminium och plast. Verktygsstål har valts för att fötterna som ska glida på skenan kräver hög precision och tålighet. Med hjälp av matris 1 fås ett urval med olika tillverkningsmetoder. Eftersom vår tvättanläggning bara kommer tillverkas i ett exemplar kommer endast 8 stycken slädar att tillverkas. Detta räknas som en mycket låg kvantitet i PRIMA-matrisen. Tillsammans med de valda materialen ger detta oss ett antal möjliga tillverkningsprocesser. Nedan anges de tillsammans med deras relativa kostnadskonstant för materialets lämplighet vid angiven process,. Kostnadskonstanten är framtagen från fig. 3.7 i Process selection. Vi anger endast För rostfritt stål: för de metoder vi har i avsikt att använda. Centrifugal casting, Centrifugal gjutning Ceramic mould casting, Keramisk formgjutning, Superplastic forming, Bearbetning med hög plasticitet Spinning, Spinning Manual machining(mm), Manuell maskinbearbetning, Electrical discharge machining (EDM), Gnistning Chemical machining (CM), Kemisk bearbetning Ultrasonic machining (USM), Bearbetning m.h.a. ultraljud För aluminium: Centrifugal casting, Centrifugal gjutning Ceramic mould casting(cmc), Keramisk formgjutning, Superplastic forming, Bearbetning med hög plasticitet Spinning, Spinning Manual machining(mm), Manuell maskinbearbetning, Chemical machining (CM), Kemisk bearbetning För termoplast: Vacuum forming, Vakuum formning Rotation moulding, Rotations formsprutning 1 PRIMA selection matrix (fig. 2.2) i Process selection, K. G. Swift och J. D. Booker, Second edition 10

12 Verktygstål: Sand casting, Sand gjutning, Centrifugal casting, Centrifugal gjutning Ceramic mould casting, Keramisk formgjutning, Spinning, Spinning Manual machining, Manuell maskinbearbetning, Electrical discharge machining (EDM), Gnistning Chemical machining (CM), Kemisk bearbetning Ultrasonic machining (USM), Bearbetning m.h.a. ultraljud Abrasive jet machining, Bearbetning m.h.a. jetstråle, Vi ser redan nu att plast inte har någon applicerbar tillverkningsmetod och det blir därför inget alternativ. Vi har uteslutit alla tillverkningsmetoder som inte går att applicera på vår komponent såsom processer som kräver rotationssymmetri. Nedan beräknas kostnaden för tillverkning i de olika materialen och de olika tillverkningsprocesserna. Beräkningsmetoden är densamma som Swift använder i sin bok Process selection. Materialkostnad, : Relativa kostnadskoefficienten, : Total tillverkningskostnad, : 11

13 Vi använder oss av formlerna ovan och sätter in värdena i tabeller, se tabell 1. Vi har valt att jämföra tre olika metoder. Design A innebär att vi med hjälp av manuell bearbetning tillverkar varje del var för sig för att sedan montera ihop dessa. Materialet i plattan och adapterhållaren är i rostfritt stål för att klara den krävande miljön och fötterna tillverkas i verktygsstål då de har högre krav på hållfasthet. I Design B tillverkas hela komponenten i ett stycke med sandgjutning för att sedan vidarebearbeta mer noggranna ytor med manuell bearbetning. Materialvalet blir här verktygsstål då fötterna kräver höghållfasthetsstål. Design C innebär att adapterhållare och plattan gjuts med keramisk formgjutning i aluminium för att sedan monteras ihop med manuellt bearbetade fötter i verktygsstål. Tabell 1 - Tillverkningskostnadsanalys Släde COMPONENTS DETAILS Mc = V x Cmt x [Wc] Part Part description Material Primary process Shape Volume Comp. [mm3] Cmt [pence/mm3 ] Släde: Design A A1 Platta Rostfrittstål Manuell bearbetning C , ,8 74, A2 Adapterhållare Rostfrittstål Manuell bearbetning C , ,8 55, A3 Fötter Verktygsstål Manuell bearbetning B , ,2 69, Design B: B1 Släde(i ett stycke) Verktygsstål Sandgjutning B , ,2 103, Manuell bearbetning B , ,2 69, Design C: C1 Platta+Adapterhållare Aluminium Keramisk formgjutning C , ,2 34, C2 Fötter Verktygsstål Manuell bearbetning B , ,2 69, Wc A Mc Pc Rc = Cc x Cmp x Cs x [Cft] B A+B Cc Cmp Section [mm] Cs Tolerance [mm] Ct Surface Finish [um] Rc Cf Cft (Pc x Rc) Mi [Pence] 1 4 t=5 b= ,2 (1dim) 1 5 (1dim) , t=5 b= ,2 (2dim) 1 5 (1dim) ,62 1,3 2,5 t=25 b=50 1 0,1 (2dim) 1,1 0,5 (2dim) 1,6 1,6 5, ,08 Totalt: 5758,86 1,4 1,3 t=5 b= ,2 (2dim) 2,5 1 (2dim) 3,6 3,6 6, ,2 4034,82 1,3 2,5 t=5 b= ,1(2dim) 1,1 0,5 (2dim) 1,6 1,6 5, ,08 Totalt: 6703,9 2,3 1 t=5 b=130 1,1 0,1 (2dim) 2 5 (1dim) 1 2 5, ,86 1,3 2,5 t=10 b=40 1 0,1 (2dim) 2,3 0,5 (2dim) 1,6 2,3 7, ,5 3806,58 Totalt: 6877,44 12

14 Våra beräkningar är gjorda på 10 komponenter med ett 1:2 förhållande mellan antalet plattor och antalet fötter. Dessa beräkningar ger ett missvisande resultat eftersom Swift-metoden inte är anpassad för få komponenter. Den relativa jämförelsen mellan de olika processerna stämmer dock fortfarande. Beräkningarna visar att kostnadsnivån är ganska jämn oberoende av vilken process och vilka material man väljer. Design A blev dock allra billigast och därför föll valet på denna. Det är också den kombination som passar bäst vid tillverkning i så låga serier. Vi har således valt att tillverka släden i tre olika delar och samtliga tillverkas med manuell bearbetning. Platta och adapterhållare tillverkas av rostfritt stål och svetsas sedan samman. Vid tillverkning av adapterhållaren finns toleranskrav, som innefattar godstjocklek och diameter på själva fästet för adaptern. Toleranskrav för centrummåttet på adapterfästet finns också vid sammansättningen av platta och adapterhållare. Fötterna tillverkas i verktygsstål med manuell bearbetning. Spåret i fötterna fräses ur med vinkeländfräs och fötterna svetsas sedan samman med plattan. Figur 6 - Vinkeländfräs Vinkeländfräs HSS-E DIN 1833 C med weldonskaft. Diameter 32 mm Skärbredd 12,5 mm Totallängd 71 mm Skaftdiameter 16 mm 12 skär Speciella krav på ytfinhet finns i spåret eftersom detta är en glidyta. Vid montering med plattan finns toleranskrav på måttet mellan fötterna. Detta för att släden säkert ska passa på skenorna. Av tillverkningsmässiga skäl kommer fötterna att tillverkas i längder som sedan kapas upp i rätt dimensioner. För övriga specifikationer se ritning i bilaga 1. DFM för adapter Adaptrarna används som ett gränssnitt mellan rörsystemet och mätarna. Detta innebär att de kommer att vara utbytbara för att passa mätare av olika storlekar, vilket ställer krav på användarvänlighet och hanterbarhet. Projektgruppen har därför valt att fokusera på lättviktsmaterial såsom aluminium, termoplast och härdplast. Dessa material ger också önskade egenskaper vad gäller korrosions- och formbeständighet. På grund av krav på hanterbarhet förkastades spröda material, exempelvis keramiska material PRIMA - matrisen 2 ger oss sedan med de valda materialen följande alternativa tillverkningsprocesser. De visas nedan tillsammans med deras relativa kostnadskonstant, C mp, hämtad ur fig 3.7 i Process selection. Vi anger endast för de metoder vi har i avsikt att använda. För aluminium: Centrifugal casting, Centrifugal gjutning Ceramic mould casting, Keramisk formgjutning, Superplastic forming, Bearbetning med hög plasticitet Spinning, Spinning 2 Se figur 2.2, Process selection, K. G. Swift och J. D. Booker, Second edition 13

15 Manual machining, Manuell maskinbearbetning, Chemical machining (CM), Kemisk bearbetning För termoplast: Vacuum forming, Vakuum formning Rotation moulding, Rotations formsprutning Manual machining, Manuell maskinbearbetning, För härdplast: Vacuum forming, Vakuum formning Abrasive jet machining, Bearbetning m.h.a. jetstråle Vi har förkastat sådana processer som inte anses passa vår konstruktion och som man direkt kan se är orimliga ur ett ekonomiskt eller tidsperspektiv. Vi har sedan plockat ut tre kombinationer av material och processer som verkar gångbara. Två processer som använder aluminium. Dessa är Design A och Design B med formgjutning respektive manuell bearbetning. Tredje processen, Design C använder termoplast och manuell bearbetning. Kostnadsberäkningen för adaptrarna görs sedan på samma sätt som kostnadsberäkningarna för släden. Tabell 2 - Tillverkningskostnadsanalys Adapter COMPONENTS DETAILS Mc = V x Cmt x [Wc] Shape Volume Comp. [mm3] Cmt [pence/mm3 ] Part Part description Material Primary process Adapter Design A Adapter Aluminium Keramisk formgjutning A , ,1 276, Wc A Mc Pc Design B Adapter Aluminium Manuell bearbetning A , ,6 401, Design C Adapter Termoplast Manuell bearbetning A , ,6 87, Rc = Cc x Cmp x Cs x [Cft] B A+B Cc Cmp Section [mm] Cs Tolerance [mm] Ct Surface Finish [um] Rc Cf Cft (Pc x Rc) Mi [Pence] 1 1 t=40 b=100 1,1 0,2 (2dim) 1 5 (1dim) 1 1 1, ,0912 Totalt: 936, t=40 b= ,2 (2dim) 1 5 (1dim) ,5872 Totalt: 901, ,1 t=40 b= ,2 (2dim) 1 5 (1dim) 1 1 1, ,0912 Totalt: 637,

16 Kostnadsberäkningarna visar på en ganska jämn kostnadsnivå oberoende av process. Men vad gäller materialen så kan man se en klar skillnad vid användandet av termoplast. Materialvalet för adaptrarna föll därför på termoplast. Efter diskussioner med Antal Boldizar, institutionen för materialteknik Chalmers tekniska högskola, har vi valt att använda konstruktionsplast, även kallat acetatplast. Valet av tillverkningsprocess föll på manuell bearbetning främst på grund av den låga tillverkningsserien. Adaptrarna är tänkta att tillverkas ur ett stycke. De kommer att tillverkas i två utformningar, en för slädarna och en för ändrör i bland annat fastklämningsanordningen. Adaptrarna för slädarna får sin yta och det genomgående hålet, genom svarvning. En försänkning görs kring varje hål, vilka ger plats för packningarna som ska täta mot mätarna. Ett spår svarvas på mitten av varje adapter vilket används för fasthållning i släden. Toleranser finns på spåret för att säkerställa att den passar i adapterhållaren. Adaptrarna i ändrören tillverkas på liknande sätt genom svarvning men utan spår på mitten. Istället kommer dess tvärsnitt bestå av två olika diametrar, vilket gör att adaptrarna kan passas in i ändrören. O-ringar tätar mellan adaptrar och ändrör. Särskilt toleranskrav finns främst på delen som ska passas in i ändröret. För övriga specifikationer se ritning i bilaga 1. Slutlig konstruktion Figur 7 - Slutgiltig konstruktion Den slutliga konstruktionen av fixturen består av slädar, adaptrar, skenor, klaffskenor och fastklämningsanordningar, se figur 7. Adaptrarna är tillverkade i konstruktionsplast och har som uppgift att hålla mätarna. De är utbytbara för att kunna tillgodose alla storlekar av ultraljudsmätare. I adaptrarna finns packningar som tätar mellan adapter och mätare. Slädarna är som tidigare nämnts gjorda i rostfritt stål med fötter av verktygsstål. De hålls upp av underliggande skenor, även dem tillverkade i verktygsstål, som i sin tur sitter fast i anläggningens chassi. Slädarnas funktion är att hålla adaptrarna som i sin tur håller mätarna. Genom att slädarna kan glida längs skenorna möjliggör man en enkel inpassning av mätarna. När mätarna är uppspända använder vi fastklämningsanordningen för att pressa samman mätarna för en tät koppling. 15

17 När mätarna är rengjorda släpper man på trycket på fastklämningsanordningen och mätarna går att montera ned. Fastklämningsanordningen, se figur 8, manövreras med en pedal på golvet och man kan skjuta den längs skenan med handkraft och har en låsanordning som måste hållas intryckt för rörelse åt ett av hållen. För att fastställa att tillräckligt mycket blästringsmedium flödar genom mätarna finns ett segment med glasrör där man tydligt kan se blandningen mellan blästringsmedium och vatten. Figur 8 - Fastklämningsanordning Kostnadsanalys för montering Den totala kostnaden för manuell montering,, beräknas med ekvation *3.10+, Assembly costing model enligt boken Process selection sidan 286. Övriga variabler fås från figurerna 3.32 till Den totala kostnaden för manuell montering är summan av den totala hanteringen och passningen multiplicerat med arbetskostnadsfaktor som beror av lön, slitage på verktyg, utrustningskostnader och andra direkta kostnader. Passningsindex F är ett mått på hur lätt det är att passa ihop två komponenter och om det krävs ytterligare monteringsprocess såsom svetsning eller skruvförband. Hanteringsindex H beror på hur lätthanterlig detaljen är och om det är intuitivt hur den ska hanteras. Höga värden på, F och H innebär en dyr, komplex och svårhanterbar detalj som för en hög totalkostnad för manuell montering. Vi räknar med att, som är lönekostnaden för montören, är 200 kr/h vilket är standard för en verkstadsarbetare. Detta blir om man slår ut det per sekund 200/3600=0,0556 kr/sekund. 16

18 Vi beräknar monteringskostnaden för adaptern, släden och skenan. Detta är självklart endast en bråkdel av den totala monteringskostnaden för anläggningen men projektgruppen avgränsningar sig till dessa komponenter. I beräkningarna uträknas monteringskostnaden för en släde, en adapter och en skena. Fixturen kommer att innehålla åtta slädar, fyra skenor och åtta adaptrar så kostnaden måste multipliceras med denna faktor. Släden består av en platta i rostfritt stål, på plattan svetsas därefter två fötter i varsin ände. Dessa är i ett material som är lite hårdare för att de inte ska slitas då de glider mot skenorna. På andra sidan av plattan svetsas det fast en adapterhållare 90 grader mot plattan. Adaptern som ska hållas uppe av adapterhållaren består av tre delar, adaptern och två packningar. Packningarna limmas sedan fast i varsin ände av adaptern för att hålla tätt mot mätaren. Skenan består av två komponenter, skena och klaffskena. Komponenterna skruvas ihop med tre M4- skruvar. Tabell 3 - Kostnadsanalys för montering Component/sub-assembly details H = Ah + [ P0 + Pg] Part/sub-assembly Part description Assembly process Ah P01 P02 P0 Pg Släde: 1 Platta Hand./Fit. 1,5 0 0,15 0,15 0,2 2 2 Adapterhållare Hand./Fit. 1,5 0,15 0 0,15 0,2 2 3 Fot 1 Hand./Fit. 1,5 0,3 0,15 0,45 0 2,4 4 Fot 2 Hand./Fit. 1,5 0,3 0,15 0,45 0 2,4 Adapter: 1 Adapter Hand./Fit Packning 1 Hand./Fit. 1, ,2 1,7 3 Packning 2 Hand./Fit. 1, ,2 1,7 Skenor: 1 skena Hand./Fit. 3 0,2 0 0,2 0 3,4 räfflad skena Hand./Fit. 1,5 0,3 0,3 0,6 0 2,7 H 17

19 F = Af + [ Pf + Pa] Totala monteringskostnaden för fixtur hos en tvättanläggning: C1[H+F] Line C1 F Af Pf1 Pf2 Pf3 Pf4 Pf5 Pf6 Pf Pa Total [SEK/s] Cma (cost in SEK) ,0556 0,17 kr , ,5 6 7,5 9,5 0,0556 0,53 kr , ,3 6 7,3 9,7 0,0556 0,54 kr , ,3 6 7,3 9,7 0,0556 0,54 kr Totalt: 1,77 kr ,0556 0,11 kr ,7 0,0556 0,43 kr ,7 0,0556 0,43 kr Totalt: 0,97 kr ,4 0,0556 0,24 kr 4 0 0, ,05 0 0,55 4 8,55 11,25 0,0556 0,63 kr Totalt: 0,87 kr Denna monteringskostnad är bara en liten del av den totala monteringskostnaden och är bara ett exempel på hur man beräknar monteringskostnad. Om projektgruppen skulle tillverka och montera hela tvättanläggningen skulle detta ta flera veckor då det innefattar allt från svetsa ramen till att dra elen till elektroniken. Även om inte denna kostnad kommer att användas till vidare processer ger den ändå en överblick och förståelse vad som kostar när det gäller montering. 18

20 Slutsats Detta delsteg i projektet har fokuserat på att utforma konstruktionen och varje komponent för tillverkning och montering. Antalet artiklar i varje komponent har minskat och därmed har både tillverkningskostnad och monteringskostnad minskat. Projektgruppen har valt att göra en robust konstruktion då materialkostnaden inte är avgörande vid tillverkning av endast en detalj. Göteborg energi har även ställt höga krav på kvalitet och livslängd. Våra analyser på tillverkningskostnader och monteringskostnader är gjorda för en serie på tio tvättanläggningar och är inte relevant för fortsatt utvecklingsarbete. Ytterligare förbättringar finns självklart att göra men vissa komponenter måste empiriskt testas för vidareutveckling. Exempelvis så kan antalet artiklar på släden reduceras genom att ta bort bottenplattan och istället sätta adapterhållaren direkt på fötterna. Men då det blir mindre svetsfogar och i detta fall så finns större risk för knäckning än i tidigare fall. Det finns också risk att skada fötterna då den skyddande bottenplattan saknas. Projektgruppen valde det säkra alternativet för att sedan testa i prototyplabbet om det håller med kortare svetsar och sedan utvärdera resultatet. Sena ändringar i projektet är tidskrävande men i detta fall är det mycket lite arbete då det inte påverkar resten av tvättanläggningen. Nästa steg i utvecklingen blir att testa funktionen för vår konstruktion. Vi kommer att skapa en prototyp för att undersöka om seriekoppling av fem ultraljudsmätare är möjlig utan att överskrida rådande begränsningar gällande tryck och flöde. Vi kommer även att utföra tester med blästringsmedium av olika sorters plast för att se om vi ytterligare kan effektivisera tvättprocessen. 19

21 Bilaga 1 - Ritningar 80 +0,0 50-0, Designed by Checked by Approved by Date Date Grupp A Ej toleranssatta mått gäller standard tolerans +/- 0.1 Mellanliggande adapter Edition Sheet 1 / 1

22 Bilaga 1 - Ritningar ,2 +0,0 32-0, ,77 A A A-A ( 1 : 1 ) 42 Designed by Checked by Approved by Date Date Grupp A Ej toleranssatta mått gäller standard tolerans +/- 0.1 Ritning skena Skena Edition Sheet 1 / 1

23 Bilaga 1 - Ritningar , ,1 +0,1 R25-0,0 32-0, , Designed by Checked by Approved by Date Date Grupp A Ej toleranssatta mått gäller standard tolerans +/- 0.1 Släde Edition Sheet 1 / 1

7. Konstruera konceptet

7. Konstruera konceptet 7. Konstruera konceptet Modualisering av produkten Efter att ha uppdaterat funktionsmodellen efter vårt valda koncept har vi plockat ut tre olika moduler enligt figur nedan: Säkerhet Öppnar/Stänger Vuxen

Läs mer

Inlämning etapp 7b IKOT 2011. Grupp B5. INNEHÅLL Inlämning av etapp 7b IKOT 2011-04-17. André Liljegren Martin Johansson Katrin Wahlström

Inlämning etapp 7b IKOT 2011. Grupp B5. INNEHÅLL Inlämning av etapp 7b IKOT 2011-04-17. André Liljegren Martin Johansson Katrin Wahlström Inlämning etapp 7b IKOT 2011 Grupp B5 INNEHÅLL Inlämning av etapp 7b IKOT 2011-04-17 Louise Fransson Helena Hellerqvist André Liljegren Martin Johansson Katrin Wahlström Handledare: Joakim Johansson Innehåll

Läs mer

En ny funktionellmodell som motsvarar det valda konceptet flytbojen, har skapats för att kunna dela in konceptet i moduler, se figur 1.

En ny funktionellmodell som motsvarar det valda konceptet flytbojen, har skapats för att kunna dela in konceptet i moduler, se figur 1. Ikot grupp C4 Veckorapparort 7 (lv3) 240310 7.1 Systemarkitektur Modulisering av produkten Genom modularisering av konceptet delas olika delsystem in i sammanhängande grupper, moduler. En modul kan testas

Läs mer

7.2 Detaljkonstruktion

7.2 Detaljkonstruktion 7.2 Detaljkonstruktion En CAD-modell av produkten och dess komponenter tas fram för att fastställa design och utformning. Att se en visuell modell är också till hjälp för att upptäcka vissa problem och

Läs mer

7 Konstruera konceptet

7 Konstruera konceptet 7 Konstruera konceptet 7.1 Systemarkitektur Modularisering och träddiagram över modulernas gränssnitt Vi har delat upp torktumlaren i moduler utefter vårt funktionella diagram. De moduler vi kom fram till

Läs mer

Grupp B4 2010-03- 27 Christopher Cinadr Oscar Davison Robert Kull Per Löved David Sundquist

Grupp B4 2010-03- 27 Christopher Cinadr Oscar Davison Robert Kull Per Löved David Sundquist CHALMERS IKOT 2010 7.1 Systemarkitektur Grupp B4 2010-03- 27 Christopher Cinadr Oscar Davison Robert Kull Per Löved David Sundquist Innehåll 7.1.1 Modularisering av produkten m.h.a. flödesschemat...3 7.1.2

Läs mer

Grupp C5. 7.1 Systemarkitektur. 7.1.1 Träddiagram. 7.1.2 Modulfunktioner

Grupp C5. 7.1 Systemarkitektur. 7.1.1 Träddiagram. 7.1.2 Modulfunktioner Grupp C5 7.1 Systemarkitektur 7.1.1 Träddiagram Träddiagrammet visar gränssnitt för de olika modulerna i produkten SCREEDRY, se figur 1. Figur 1. Träddiagram över SCREEDRY 7.1.2 Modulfunktioner Nedan beskrivs

Läs mer

Inlämning 7 del 2 Konstruera konceptet Grupp C3

Inlämning 7 del 2 Konstruera konceptet Grupp C3 Inlämning 7 del 2 Konstruera konceptet Grupp C3 Grupp C3 Handledare: Daniel Corin Stig Sebastian Marklund 2011-03-01 Sebastian Merino Tobias Jungbark Mattias Larsson Ziad Kairouz 2 Innehållsförteckning

Läs mer

DFA Design For Assembly

DFA Design For Assembly 2009 DFA Design For Assembly Seminarium I kurs KPP017 på MDH DFA är en metod inom produktutveckling som används för att få fram ett bra system för montering av nya produkter (kan även användas på befintliga

Läs mer

7 Konstruera konceptet

7 Konstruera konceptet 7 Konstruera konceptet För att tydligare få en uppfattning om hur konceptet kommer se ut och fungera i verkligheten måste en systemarkitektur, detaljkonstruktion, produktionsanpassning och en kostnadsuppskattning

Läs mer

Deadline 7.2-4. Grupp A.4 Kathrin Dahlberg Elin Gardshol Lina Johansson Petter Liedberg Pernilla Lydén

Deadline 7.2-4. Grupp A.4 Kathrin Dahlberg Elin Gardshol Lina Johansson Petter Liedberg Pernilla Lydén IKOT TME041 2011-04-11 Produkt och produktionsutveckling Grupp A.4 Deadline 7.2-4 Grupp A.4 Kathrin Dahlberg Elin Gardshol Lina Johansson Petter Liedberg Pernilla Lydén 7. Konstruera konceptet Inledning

Läs mer

DFA2 Design For Assembly

DFA2 Design For Assembly DFA2 Design For Assembly Ämne DFA2 är till för att finna monteringssvårigheterna på produkter som monteras automatiskt. Då produkten är utformad att monteras automatiskt bidrar det till att den blir enkel

Läs mer

Steg 7 Konstruera konceptet, del 2. IKOT D1 tisdag den 21 april 2009

Steg 7 Konstruera konceptet, del 2. IKOT D1 tisdag den 21 april 2009 D1 Steg 7 Konstruera konceptet, del 2 0 7.2 Inledning När alla delsystem nu har utformats översiktligt och deras funktioner definierats i detalj är det dags att slutgiltigt dimensionera alla ingående komponenter

Läs mer

EdmoLift, din kompletta legoleverantör

EdmoLift, din kompletta legoleverantör Laserskärning Bockning Svetsning Ytbehandling Montering EdmoLift, din kompletta legoleverantör EdmoLift är en komplett legoleverantör med toppmodern maskinpark, vår personal har lång erfarenhet av legoarbeten

Läs mer

Grupp C5. Här beskrivs de olika koncept som tagits fram och vilka metoder som använts vid framtagningen.

Grupp C5. Här beskrivs de olika koncept som tagits fram och vilka metoder som använts vid framtagningen. 5 Skapa ett vinnande koncept 5.1 Koncept framtagning Här beskrivs de olika koncept som tagits fram och vilka metoder som använts vid framtagningen. Koncepten har tagits fram genom att använda de sex olika

Läs mer

IKOT Inlämning 8 Verifiera och utvärdera konceptet. Axel Jonson. Alexander Beckmann. Marcus Sundström. Johan Ehn CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA

IKOT Inlämning 8 Verifiera och utvärdera konceptet. Axel Jonson. Alexander Beckmann. Marcus Sundström. Johan Ehn CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA GRUPP C1: Nicholas Strömblad Axel Jonson Alexander Beckmann Marcus Sundström Johan Ehn HANDLEDARE: Daniel Corin Stig Maskinteknik Göteborg, Sverige 2011 CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA 1 Inledning Produkten

Läs mer

Ikot steg 4. Grupp F5

Ikot steg 4. Grupp F5 Ikot steg 4 Grupp F5 Innehållsförteckning 4.1 INVERTERA KÄNDA KONCEPT OCH IDÉER... 3 4.1.1 KONKURRENTERS LÖSNINGAR... 3 Alternativ 1- Luddlåda... 3 Alternativ 2 Dike golvbrunn... 3 Alternativ 3 Filter...

Läs mer

Delrapport Steg 7.1. Integrerad konstruktion och tillverkning. Datum: 29 mars 2011 Grupp: F-3 Handledare: Göran Brännare

Delrapport Steg 7.1. Integrerad konstruktion och tillverkning. Datum: 29 mars 2011 Grupp: F-3 Handledare: Göran Brännare Delrapport Steg 7.1 Integrerad konstruktion och tillverkning Datum: 29 mars 2011 Innehållsförteckning 7.1 Systemarkitektur... 3 7.1.1 Funktionell modellering... 3 7.1.2. Hierarkiskt systemdiagram... 4

Läs mer

Joakim Vasilevski 2011-01-16

Joakim Vasilevski 2011-01-16 PM - CAM KPP039 Produktutveckling 3 2011-01-16 Examinator: Rolf Lövgren Mälardalens Högskola Förord I kursen KPP039 Produktutveckling 3 har vi i uppgift skriva ett inviduellt PM om ett lämpligt ämne i

Läs mer

Luddborttagning. Institutionen för produkt- och produktionsutveckling. Chalmers tekniska högskola Göteborg. Grupp E3.

Luddborttagning. Institutionen för produkt- och produktionsutveckling. Chalmers tekniska högskola Göteborg. Grupp E3. Luddborttagning Institutionen för produkt- och produktionsutveckling Chalmers tekniska högskola Göteborg Grupp E3 Jens Ekman 79009 Christoffer Routledge 8700 Ola Karlsson 860426 Axel Brown 860930 Jonny

Läs mer

7.1.1 Modulindelning. Delsystem: Pneumatiskt system. Elmotor för rotation. Axel. Lager. Chuck. Ram. Kylsystem. Sensorer

7.1.1 Modulindelning. Delsystem: Pneumatiskt system. Elmotor för rotation. Axel. Lager. Chuck. Ram. Kylsystem. Sensorer 7 Konstruera konceptet 7.1 Systemarkitektur En utförlig systemarkitektur har satts upp för att underlätta konstruktionen av produkten. Genom att omforma delsystemen till moduler fås en bättre översikt.

Läs mer

Integrerad konstruktion och tillverkning

Integrerad konstruktion och tillverkning 2010-02-10 Grupp B5 Integrerad konstruktion och tillverkning Inlämning 7.1: Systemarkitektur Grupp B5 Anton Albinsson Eric Johansson Oscar Lindecrantz Anders Olsson Tony Persson Innehållsförteckning Inledning...

Läs mer

Pappersindustri REFERENSER. GL&V Sweden, Cellwood Machyneri Sweden, Voith papper Tyskland, Voith papper Norge, IBS Österrike, Corbelini Italien

Pappersindustri REFERENSER. GL&V Sweden, Cellwood Machyneri Sweden, Voith papper Tyskland, Voith papper Norge, IBS Österrike, Corbelini Italien 1 Pappersindustri På alla ställen där slitage, kemiska påverkan och hög temperatur är som störst har keramiken mycket bättre egenskaper än hård metal eller härdad metal samt har keramiken mycket längre

Läs mer

5. Framtagning av ett vinnande koncept

5. Framtagning av ett vinnande koncept 5. Framtagning av ett vinnande koncept 5.1 Funktionell modellering Tidigare i projektet lokaliserades starka och svaga delsystem.vid utvecklandet av nya lösningar bestämdes att så många starka delsystem

Läs mer

Från rulle till paket med samma leverantör

Från rulle till paket med samma leverantör Värmeväxlarplattor Från rulle till paket med samma leverantör Oavsett vilken typ av värmeväxlarplattor du tillverkar behövs rätt utrustning som är anpassad för din produktion. AP&T har utvecklat och levererat

Läs mer

PRODUKTUTVECKLING 3. CAD & 3D-ritning. Erik Almers 2011-01-10

PRODUKTUTVECKLING 3. CAD & 3D-ritning. Erik Almers 2011-01-10 PRODUKTUTVECKLING 3 CAD & 3D-ritning PM Erik Almers 2011-01-10 Detta fördjupningsarbete handlar om hur man kan använda sig utav 3d-modelering i en produktutvecklingsprocess. Betonar även vikten av 3d-modeleringen

Läs mer

Deadline 3. Grupp A.4 Kathrin Dahlberg Elin Gardshol Lina Johansson Petter Liedberg Pernilla Lydén

Deadline 3. Grupp A.4 Kathrin Dahlberg Elin Gardshol Lina Johansson Petter Liedberg Pernilla Lydén Deadline 3 Grupp A.4 Kathrin Dahlberg Elin Gardshol Lina Johansson Petter Liedberg Pernilla Lydén 1 3. Kartlägg kundens röst För att få en klar bild av kundens nuvarande och kommande behov definieras marknaden

Läs mer

Steg 7.2 7.4. 7.2.1 Avgränsningar i detaljkonstruktion

Steg 7.2 7.4. 7.2.1 Avgränsningar i detaljkonstruktion Steg 7.2 7.4 7.2 Detaljkonstruktion Vårt nya koncept utför huvudfunktionen rotation genom elmotor och tryck med hjälp av tryckluft. Fördelen med det sistnämnda är att en stor del av befintlig konstruktion

Läs mer

Checklista 1 för detaljer Projektnamn: Datum: Detaljnummer:

Checklista 1 för detaljer Projektnamn: Datum: Detaljnummer: Checklista 1 för detaljer Projektnamn: Har vi sett till att detaljerna själva visar hur de skall monteras, att formen är tydlig och att de bara går att montera rätt? Har vi standardiserat detaljerna för

Läs mer

IKOT Inlämning 2 Beskriv produkten

IKOT Inlämning 2 Beskriv produkten GRUPP C1: Nicholas Strömblad Axel Jonson Alexander Beckmann Marcus Sundström Johan Ehn HANDLEDARE: Daniel Corin Stig Maskinteknik Göteborg, Sverige 2011 CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA 1 2.1 Samverkan med kunden

Läs mer

PM: Design for Manufacturing

PM: Design for Manufacturing PM: Design for Manufacturing I den inledande delen av produktutveckling är det av hög vikt att se till kundens behov, krav och produktens egenskaper samt korrelation mellan dessa aspekter. I det senare

Läs mer

Företagsinformation. Mindre serier, prototyper och modeller

Företagsinformation. Mindre serier, prototyper och modeller Företagsinformation Mindre serier, prototyper och modeller BA Prototypverkstad är ett företag som jobbar med produktutveckling. Verksamheten är främst inriktad på att ta fram prototyper, modeller, mindre

Läs mer

Konstruktion av 400 V kontaktdon

Konstruktion av 400 V kontaktdon Konstruktion av 400 V kontaktdon Institutionen för produkt- och produktionsutveckling Chalmers Tekniska Högskola Göteborg 2011-02-09 Projektgrupp Anna Willhammar Nathalie Sundqvist Fredrik Wiborg Sofie

Läs mer

Keramiska plattor. Keramiska egenskaper

Keramiska plattor. Keramiska egenskaper 1 Keramiska plattor Keramiska egenskaper Hög mekanisk hållfasthet även vid höga temperaturer. Utmärkt kemisk beständighet (hög resistens mot påverkan av syror, saltlösningar, baser osv.). Mycket hög hårdhet

Läs mer

8. Verifiera och utvärdera konceptet

8. Verifiera och utvärdera konceptet 8. Verifiera och utvärdera konceptet 8.1 Prototyptillverkning Projektgruppen har valt att göra en digitalt tillverkad prototyp. Diskussion har förts med Håkan Almius om möjligheterna att tillverka en fysisk

Läs mer

Min syn på visuella verktyg i produktutvecklingsprocessen

Min syn på visuella verktyg i produktutvecklingsprocessen Mälardalens Högskola Min syn på visuella verktyg i produktutvecklingsprocessen KPP306 Produkt- och processutveckling Joakim Vasilevski 10/4/2012 Innehåll Sammanfattning... 2 Inledning... 3 Skisser... 3

Läs mer

MONTERINGSANVISNING OCH SKÖTSELRÅD

MONTERINGSANVISNING OCH SKÖTSELRÅD MONTERINGSANVISNING OCH SKÖTSELRÅD Glasfasad Skjutdörr S70 Santex System AB, Montörgatan 9, 301 80 Halmstad, Sverige Tel. +46 35 17 23 00 Fax +46 35 12 50 23 e-mail: info@santex.se - 1 - INNEHÅLL Avsnitt

Läs mer

Upptäck Mono EZstrip Family

Upptäck Mono EZstrip Family Upptäck Mono EZstrip Family Unik (MIP) Maintenance In Place teknik! Titta på demonstrationer på smartphone: Fördelar med produktfamiljen EZstrip Maintenance In Place Snabbt och enkelt byte av förbrukningsdelar,

Läs mer

Innehållsförteckning 2 IKOT

Innehållsförteckning 2 IKOT Inlämning 7.1 IKOT Inlämningsuppgift 7.1 Anders Segerlund andseg@student.chalmers.se Joakim Larsson joakiml@student.chalmers.se Toni Hastenpflug tonih@student.chalmers.se Fredrik Danielsson fredani@student.chalmers.se

Läs mer

Installationsanvisning och bruksanvisning. Reningsgrad standard 100 micron (0,1mm)

Installationsanvisning och bruksanvisning. Reningsgrad standard 100 micron (0,1mm) Installationsanvisning och bruksanvisning JPF AT ¾ " 2 Reningsgrad standard 100 micron (0,1mm) Obs! Läs noga igenom installation och bruksanvisning innan ni monterar och driftsätter detta filter. Viktigt

Läs mer

Slangreparation och underhåll

Slangreparation och underhåll Slangreparation och underhåll Stort sortiment från en enda leverantör Unika hållbara konstruktioner Snabba och tillförlitliga prestanda Typ Antal modeller Sida Provtryckningspumpar 2 9.2 Rörfrysar 2 9.3

Läs mer

Företagspresentation. erbjuder korta serier av komplicerat aluminiumgjutgods till kunder med höga krav på ledtid, design, finish och funktion

Företagspresentation. erbjuder korta serier av komplicerat aluminiumgjutgods till kunder med höga krav på ledtid, design, finish och funktion Företagspresentation erbjuder korta serier av komplicerat aluminiumgjutgods till kunder med höga krav på ledtid, design, finish och funktion Målsättning Från planering, konstruktion till produktion erbjuder

Läs mer

Deadline 7.1. Grupp A.4 Kathrin Dahlberg Elin Gardshol Lina Johansson Petter Liedberg Pernilla Lydén

Deadline 7.1. Grupp A.4 Kathrin Dahlberg Elin Gardshol Lina Johansson Petter Liedberg Pernilla Lydén Deadline 7.1 Grupp A.4 Kathrin Dahlberg Elin Gardshol Lina Johansson Petter Liedberg Pernilla Lydén 1 7. Konstruera koncept 7.1 Systemarkitektur I detta delsteg där konceptet konstrueras skapas en systemarkitektur

Läs mer

5.1 & 5.2 Generering och vidareutveckling av koncept

5.1 & 5.2 Generering och vidareutveckling av koncept 5.1 & 5.2 Generering och vidareutveckling av koncept Vid stycke 4.1 visas en lista över resultatet som gruppen fick från det brainstormingmötet som hölls, där gruppen tillsammans föreslog olika sätt som

Läs mer

SVENSKA. Spiralformade låsringar Vågfjädrar

SVENSKA. Spiralformade låsringar Vågfjädrar SVENSKA www.smalley.com Spiralformade låsringar Vågfjädrar är Smalley Vad är Smalley Vad Företagets historia Smalley Steel Ring Company grundades 1918 och var från början en leverantör av kolvringar för

Läs mer

Ölands Vattenskärning AB. Vår leverans - din säkerhet

Ölands Vattenskärning AB. Vår leverans - din säkerhet Ölands Vattenskärning AB Vår leverans - din säkerhet Presentation Produktion Vi är ett komplett företag för dig som vill ha arbeten utförda med precision och snabb leverans. Vår styrka består av bred lagerhållning

Läs mer

4.2 Fastställ en referenslösning... 6 4.2.1 Kundvärde... 6

4.2 Fastställ en referenslösning... 6 4.2.1 Kundvärde... 6 Inlämning 4 IKOT Inlämningsuppgift 4 Anders Segerlund andseg@student.chalmers.se Joakim Larsson joakiml@student.chalmers.se Toni Hastenpflug tonih@student.chalmers.se Fredrik Danielsson fredani@student.chalmers.se

Läs mer

SWOG. Scandinavian way of grouting. Beslutsamhet ger resultat för våra kunder

SWOG. Scandinavian way of grouting. Beslutsamhet ger resultat för våra kunder SWOG Scandinavian way of grouting Beslutsamhet ger resultat för våra kunder 2 SWOG Scandinavian way of grouting SWOG -serien erbjuder injekteringsanläggningar i varierande storlek och kombinationer för

Läs mer

Monteringsanvisning DALATANKEN:

Monteringsanvisning DALATANKEN: Monteringsanvisning DALATANKEN: 1. Förord Tack för att vi fick förtroendet att leverera DALATANKEN till Er. Vi vet att Ni kommer att bli nöjd med ert val och att Ni med vårt system får ett optimalt system.

Läs mer

Inlämning etapp 4 IKOT 2011. Grupp B.5. INNEHÅLL Inlämning av etapp 4 IKOT 2011-02-23. André Liljegren Martin Johansson Katrin Wahlstedt

Inlämning etapp 4 IKOT 2011. Grupp B.5. INNEHÅLL Inlämning av etapp 4 IKOT 2011-02-23. André Liljegren Martin Johansson Katrin Wahlstedt Inlämning etapp 4 IKOT 2011 Grupp B.5 INNEHÅLL Inlämning av etapp 4 IKOT 2011-02-23 Louise Fransson Helena Hellerqvist André Liljegren Martin Johansson Katrin Wahlstedt Handledare: Joakim Johansson Innehållsförteckning

Läs mer

DIN LÖNSAMHET ÄR VÅR DYGD

DIN LÖNSAMHET ÄR VÅR DYGD DIN LÖNSAMHET ÄR VÅR DYGD Trots vår ödmjukhet kan vi stolt konstatera att vi ställer en av Skandinaviens modernaste och mest automatiserade produktionsanläggningar i branschen till ditt förfogande. För

Läs mer

PGK. Rektangulärt kylbatteri för kallvatten. Installationsinstruktioner. VIKTIGT: Läs denna instruktion innan produkten monteras.

PGK. Rektangulärt kylbatteri för kallvatten. Installationsinstruktioner. VIKTIGT: Läs denna instruktion innan produkten monteras. Rektangulärt kylbatteri för kallvatten SE VIKTIGT: Läs denna instruktion innan produkten monteras. Dimensioner 2 Montering Kanalkylare är avsedd för kallvatten som köldbärare. Den har kylbatteri med rör

Läs mer

DÖRR-PANEL APPLICERING. Mixon Dörr-Panel applicering 2500 Serien

DÖRR-PANEL APPLICERING. Mixon Dörr-Panel applicering 2500 Serien DÖRR-PANEL APPLICERING Mixons system för dörr- och panelapplicering används för olika produkter där träpaneler eller dörrblad limmas fast ovanpå föregående skiva eller ovanpå honeycomb -materialet som

Läs mer

IKOT 2011 Tvätt av ultraljudsmätare. Grupp A5 steg 3

IKOT 2011 Tvätt av ultraljudsmätare. Grupp A5 steg 3 IKOT 2011 Tvätt av ultraljudsmätare Grupp A5 steg 3 2011-02-17 Simon Grunditz - 900404 Anders Perneborn - 900307 Hanna Sundström - 890417 Daniel Strömberg - 880403 Martin Hernå 900316 Innehåll Introduktion

Läs mer

Roth QuickBox. Väggdosa till skivvägg och för inmurning ROTH MULTIPEX RÖRSYSTEM

Roth QuickBox. Väggdosa till skivvägg och för inmurning ROTH MULTIPEX RÖRSYSTEM Roth QuickBox Väggdosa till skivvägg och för inmurning ROTH MULTIPEX RÖRSYSTEM Roth QuickBox Beskrivning Roth QuickBox väggdosa till skivvägg och för inmurning, kan levereras för 12, 15 och 18mm MultiPex-rör-i-rör

Läs mer

Deadline 4. Analysera alternativa lösningar

Deadline 4. Analysera alternativa lösningar Deadline 4 Analysera alternativa lösningar Chalmers 2011 02 23 Grupp A2 Helena Almegius Fredrik Hermansson Johan Ljunggren Sofie Nilsson Marie Nydahl 4 Analysera alternativa lösningar Denna essä syftar

Läs mer

TMPT06 Material & materialval

TMPT06 Material & materialval TMPT06 Material & materialval Del 2 av 2 Kerstin Johansen Industriell Produktion Baserat på kursboken Manufacturing Processes for Design Professionals av Rob Thompson Metaller Vanliga material som ni möter

Läs mer

David A, Niklas G, Magnus F, Pär E, Christian L 2011-02-02 CHALMERS INLÄMNING1. IKOT Grupp B4

David A, Niklas G, Magnus F, Pär E, Christian L 2011-02-02 CHALMERS INLÄMNING1. IKOT Grupp B4 David A, Niklas G, Magnus F, Pär E, Christian L 2011-02-02 CHALMERS INLÄMNING1 IKOT Grupp B4 Innehållsförteckning Bakgrund... 3 Intressenter... 3 Mål... 4 Spelregler... 4 Leveranser... 5 Avgränsningar...

Läs mer

for Finish and Function

for Finish and Function for Finish and Function Precisionsgjutning i gips är ypperligt för prototyper, 1 10 exemplar via Rapid Casting korta serier, 10-1000 exemplar komplicerad design med exempelvis inre hålrum tunt gods, ned

Läs mer

PARKETTAPPLICERING. Mixon Lösningar för parkettapplicering 3000 Serien

PARKETTAPPLICERING. Mixon Lösningar för parkettapplicering 3000 Serien PARKETTAPPLICERING Mixons systemlösning för parkettapplicering används för olika produkter där trälameller limmas ovanpå varandra genom att applicera lim på det horisontella fältet på träets ovansida.

Läs mer

IKOT A5. Chalmers Tekniska Högskola 2010-03-24. Inlämning inför deadline 7.1

IKOT A5. Chalmers Tekniska Högskola 2010-03-24. Inlämning inför deadline 7.1 2010-03-24 Inlämning inför deadline 7.1 IKOT A5 2010-03-02 Innehållsförteckning 7.1 Systemarkitektur... 2 7.1.1 Modularisering av produkten... 2 7.1.2 Träddiagram... 3 7.1.3 Framtagna moduler/delsystem...

Läs mer

YOUR LOCAL SOURCE IN A GLOBAL WORLD GLOBAL OUTSOURCING

YOUR LOCAL SOURCE IN A GLOBAL WORLD GLOBAL OUTSOURCING GLOBAL OUTSOURCING Spara från 30 % till 75 % på maskinbearbetade produkter och gjutna komponenter från Kina. I Kina fi nns miljoner underleverantörer, endast några få kan leverera kvalitetstestade och

Läs mer

kompetent korrekt komplett komposit

kompetent korrekt komplett komposit kompetent korrekt komplett komposit kompetent Lätta, urstarka och tåliga. Det är några av de egenskaper som kännetecknar kompositprodukter tillverkade av oss på Faiber AB. Sedan början av 80-talet har

Läs mer

Inlämning 3 IKOT 2011. Gruppmedlemmar. Marcus Anemo Simon Hall Kristoffer Johnsen Abedin Karalic Lian Hong Zheng. Handledare.

Inlämning 3 IKOT 2011. Gruppmedlemmar. Marcus Anemo Simon Hall Kristoffer Johnsen Abedin Karalic Lian Hong Zheng. Handledare. IKOT 2011 Gruppmedlemmar Marcus Anemo Simon Hall Kristoffer Johnsen Abedin Karalic Lian Hong Zheng Handledare Göran Brännare 2 Innehållsförteckning 1 Voice of the Customer... 3 1.1 Bakgrund... 3 1.2 Resultat

Läs mer

2.2 Användning. 2.2 Utloppsenhet BLS-2

2.2 Användning. 2.2 Utloppsenhet BLS-2 2.2 Användning 2.2 Utloppsenhet BLS-2 Utloppsenhet BLS-2 är den enhet som reglerar färgnivån i färglådan. Utloppsenheterna har ingen behörighet till varandra utan varje enhet lever sitt eget liv. 1 2.2.1

Läs mer

IKOT Steg 2. Grupp F5

IKOT Steg 2. Grupp F5 IKOT Steg 2 Grupp F5 Innehållsförteckning Förord... 2 2.1 Samverkan mellan kund och produkt... 2 2.2 Livscykelanalys... 4 Material... 4 Produktion... 4 Transport... 5 Användning... 5 Återvinning... 5 2.3

Läs mer

BRUKSANVISNING EE6253/6254

BRUKSANVISNING EE6253/6254 BRUKSANVISNING EE6253/6254 Pelarlyften är avsedd för fast installation och framtagen för att lyfta personbilar och mindre transportbilar. Säkerhetsföreskrifter Läs manualen noga och förvara den i närheten

Läs mer

Elektriska tunnelbogpropellrar

Elektriska tunnelbogpropellrar P O W E R Elektriska tunnelbogpropellrar Patenterat växelhus av komposit, underhållsfritt. Specialbyggd DC motor. Varje modell kan monteras i akter med speciell aktertunnel (se sida 210). CT35 CT60 CT100

Läs mer

Mätutrustning för ytjämnhet Olof Lundgren

Mätutrustning för ytjämnhet Olof Lundgren EXMENSRBETE BCHELOR S THESIS Mätutrustning för ytjämnhet Olof Lundgren CD-teknikerprogrammet 0 HP Högskolan i Halmstad Handledare Lars Bååth Halmstad den 0 maj 0 Innehållsförteckning Inledning... Projektbeskrivning...

Läs mer

Inlämning steg 4. 4.1 Inventera kända koncept och idéer

Inlämning steg 4. 4.1 Inventera kända koncept och idéer Inlämning steg 4 4.1 Inventera kända koncept och idéer För att kunna förenkla framtagandet av ett vinnande koncept är det viktigt att inventera redan befintliga lösningar på liknande problem. Vid inventeringen

Läs mer

4.1 Inventering av olika koncept

4.1 Inventering av olika koncept 1 4.1 Inventering av olika koncept Nedan har vi listat 5 olika koncept som vi har analyserat och jämfört med varandra. Ett av konceptet är Sandviks egna och de andra fyra är tagna ur patentdatabasen esp@cenet

Läs mer

FÖRETAGSPRESENTATION

FÖRETAGSPRESENTATION FÖRETAGSPRESENTATION CALIBRA - FÖRETAGET MED ALLT UNDER ETT TAK Calibra har sin verksamhet i Arlandastad, här har vi funnits sedan 2010. Som företag har vi funnits sedan 1991. Det gör att vi har en stor

Läs mer

OBS: Alla mätningar och beräknade värden ska anges i SI-enheter med korrekt antal värdesiffror. Felanalys behövs endast om det anges i texten.

OBS: Alla mätningar och beräknade värden ska anges i SI-enheter med korrekt antal värdesiffror. Felanalys behövs endast om det anges i texten. Speed of light OBS: Alla mätningar och beräknade värden ska anges i SI-enheter med korrekt antal värdesiffror. Felanalys behövs endast om det anges i texten. 1.0 Inledning Experiment med en laseravståndsmätare

Läs mer

Bruksanvisning smutsfilter VM 6323 Typ CL-603FS. Ett bra val! Smutsfilter i segjärn och i flänsat utförande för vätskor, ånga och gaser.

Bruksanvisning smutsfilter VM 6323 Typ CL-603FS. Ett bra val! Smutsfilter i segjärn och i flänsat utförande för vätskor, ånga och gaser. Bruksanvisning smutsfilter VM 6323 Typ CL-603FS Smutsfilter i segjärn och i flänsat utförande för vätskor, ånga och gaser. Ett bra val! Innehållsförteckning Introduktion...3 Allmänna kommentarer...3 Försiktighetsåtgärder

Läs mer

Skapa systemarkitektur

Skapa systemarkitektur GRUPP A1 Skapa systemarkitektur Rapport D7.1 Andreas Börjesson, Joakim Andersson, Johan Gustafsson, Marcus Gustafsson, Mikael Ahlstedt 2011-03-30 Denna rapport beskriver arbetet med steg 7.1 i projektkursen

Läs mer

Midjeled till arbetsfordon

Midjeled till arbetsfordon 16 Maj 2011 Handledare: Erik K G Åberg Inst. Produkt- och Produktionsutveckling Midjeled till arbetsfordon Integrerad konstruktion och tillverkning D3 Martin Andersson 780305 Mikael Ingvarsson 890728 Linus

Läs mer

Repetition L1-L4 Övergripande designprocessen

Repetition L1-L4 Övergripande designprocessen Repetition L1-L4 Övergripande designprocessen 1. Definiera behov/kundnytta 2. Planera hur problemet skall lösas 3. Förstå problemet genom att ta fram kravspec 4. Generera många lösningsförslag (koncept)

Läs mer

Optimering av isoleringstjocklek på ackumulatortank

Optimering av isoleringstjocklek på ackumulatortank Optimering av isoleringstjocklek på ackumulatortank Projektarbete i kursen Simulering och optimering av energisystem, 5p Handledare: Lars Bäckström Tillämpad fysik och elektronik 005-05-7 Bakgrund Umeå

Läs mer

Installationsanvisning minireningsverk Sverigeverket AT8

Installationsanvisning minireningsverk Sverigeverket AT8 Max-Ola Pålsson Installationsanvisning minireningsverk Sverigeverket AT8 Sverigeverket skall enligt tillverkaren placeras och förankras på en slät armerad bottenplatta av betong. Om denna platta gjuts

Läs mer

Basplatta Styrplatta Borrhållare Inställningsmall Lupp Instruktion

Basplatta Styrplatta Borrhållare Inställningsmall Lupp Instruktion Ingående delar Basplatta Styrplatta Borrhållare Inställningsmall Lupp Instruktion Jigg för borrslipning Med Tormeks patenterade slipjigg för borrar, DBS-22 slipar du dina borrar med högsta precision. Den

Läs mer

LaserCentrum. med strålande kompetens

LaserCentrum. med strålande kompetens LaserCentrum med strålande kompetens Det är bara fantasin som sätter gränser... Med laser kan du skära, svetsa, härda, borra hål, ja dess användningsområden är oändliga. Det är just laserteknikens möjligheter

Läs mer

SKRÄDDARSYDDA LÖSNINGAR INOM PLÅTBEARBETNING

SKRÄDDARSYDDA LÖSNINGAR INOM PLÅTBEARBETNING SKRÄDDARSYDDA LÖSNINGAR INOM PLÅTBEARBETNING 1 2 KOMPETENTA MEDARBETARE MED AVANCERAD MASKINPARK STARKA SKÄL ATT VÄLJA WERMLANDS TUNNPLÅT Framgångsrika industritillverkare kräver professionella partners.

Läs mer

RULLPOLERING S.C.A.M.I.

RULLPOLERING S.C.A.M.I. S.C.A.M.I. Katalog 2011 2 Rullpolering är en plastisk bearbetning. Genom rullens tryck omfördelas material plastiskt och därmed uppnås en god ytjämnhet. Bearbetningen reducerar dessutom porer och repor

Läs mer

TMT Maskinvaruhus AB Södra Skeppsbron 21 802 84 GÄVLE 301 : 1

TMT Maskinvaruhus AB Södra Skeppsbron 21 802 84 GÄVLE 301 : 1 TMT Maskinvaruhus AB Södra Skeppsbron 21 802 84 GÄVLE 301 : 1 CH/CHF - Enkelverkande hålcylindrar av stål CH/CHF hålcylindrar kan tack vare det genomgående hålet användas för både tryck- och dragoperationer.

Läs mer

VERKTYGSSTÅL BEHANDLINGSMETODER FOTOETSNING AV VERKTYGSSTÅL

VERKTYGSSTÅL BEHANDLINGSMETODER FOTOETSNING AV VERKTYGSSTÅL VERKTYGSSTÅL BEHANDLINGSMETODER FOTOETSNING AV VERKTYGSSTÅL Där verktyg tillverkas Där verktyg används 960202 Uppgifterna i denna trycksak bygger på vårt nuvarande kunnande och är avsedda att ge allmän

Läs mer

Platåkonsol 2420, 2425, 2426

Platåkonsol 2420, 2425, 2426 Platåkonsol 2420, 2425, 2426 2420_001 BRUKSANVISNING Innehåll Platåkonsol 2420, 2425, 2426 Innehåll ALLMÄNT...3 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER...4 Kontrollera alltid produkter och utrustning innan användning...4

Läs mer

TEKNISKA LÖSNINGAR FÖR BÄRANDE KONSTRUKTIONER. Mixon Separat limning av bärande konstruktioner 2800 Serien

TEKNISKA LÖSNINGAR FÖR BÄRANDE KONSTRUKTIONER. Mixon Separat limning av bärande konstruktioner 2800 Serien TEKNISKA LÖSNINGAR FÖR BÄRANDE KONSTRUKTIONER Mixons system för separat limning av bärande konstruktioner används för olika produkter där trälameller limmas ovanpå varandra genom att applicera lim på det

Läs mer

Installationsanvisning och bruksanvisning. Reningsgrad standard 100 micron (0,1mm)

Installationsanvisning och bruksanvisning. Reningsgrad standard 100 micron (0,1mm) Installationsanvisning och bruksanvisning Easy Clean B ¾ " 1 ¼ Reningsgrad standard 100 micron (0,1mm) Obs! Läs noga igenom installation och bruksanvisning innan ni monterar och driftsätter detta filter.

Läs mer

Steg 7 Konstruera konceptet, del 1. IKOT D1 söndag den 29 mars 2009

Steg 7 Konstruera konceptet, del 1. IKOT D1 söndag den 29 mars 2009 D1 Steg 7 Konstruera konceptet, del 1 0 7.1 Inledning Valet av koncept är gjort och nu är det dags att mera ingående designa och dimensionera dammtätningens olika delsystem. Genom att följa TVM:s metodik

Läs mer

Produkten ska vara enkel att förstå och använda. Viktigt är att produkten kan förvaras på ett säkert och praktiskt sätt.

Produkten ska vara enkel att förstå och använda. Viktigt är att produkten kan förvaras på ett säkert och praktiskt sätt. Inlämning steg 2 2.1 Beställaren vill lansera produkten som effektiv, praktisk, miljövänlig och framför allt ergonomisk. En analys av produktens livscykel har gjort. Livscykeln har delats in i olika steg

Läs mer

Förpackningar. Individuell PM 2010 KPP039. Annika Henrich

Förpackningar. Individuell PM 2010 KPP039. Annika Henrich Förpackningar Individuell PM 2010 KPP039 Förpackningar Inledning I kursen Produktutveckling 3, KPP039, ingår en individuell inlämningsuppgift. Ett PM ska skrivas som ger en mer djup inblick i en process,

Läs mer

Bilaga 8 Brainstorming

Bilaga 8 Brainstorming Bilaga 8 Brainstorming Datum: 2008 02 11 Deltagare: Maj Britt Voldby, Maria Bardun, Erik Westerlund, Thomas Nilsson, Anders Jönsson, Lars Johan Hjertz, Philip Ahlström Projektgruppen valde att ha en brainstorming

Läs mer

IKOT TME040. Inlämning 8. Verifiera och utvärdera konceptet. Grupp A6 VT2010

IKOT TME040. Inlämning 8. Verifiera och utvärdera konceptet. Grupp A6 VT2010 IKOT TME040 Inlämning 8 Verifiera och utvärdera konceptet VT2010 Gupp A6 består av: Hampus Bergman, Erik Hartelius, Tobias Holmström, Robert Hult och Marcus Slogén Chalmers Tekniska Högskola Innehåll 1.

Läs mer

Sodastreamadapter Konstruktions och användarmanual.

Sodastreamadapter Konstruktions och användarmanual. Sodastreamadapter Konstruktions och användarmanual. Dokumentet innehåller instruktioner och ritningar för att bygga en Sodastreamadapter (ett hjälpmedel för att kolsyra dryck på glasflaskor mm). Av: Attackbever

Läs mer

Drift & skötsel Sugejektor GOLIAT

Drift & skötsel Sugejektor GOLIAT Drift & skötsel Sugejektor GOLIAT 141023_100820:5 QMTC 7SU3-XXXX Adress Amerikavägen 6 SE 393 56 KALMAR, Sweden Telefon +46(0)480 44 71 70 Telefax +46(0)480 44 00 22 Hemsida/ e-post www.qmt3.com info@qmt3.com

Läs mer

Stenciler för rätt mängd lodpasta

Stenciler för rätt mängd lodpasta Stenciler för rätt mängd lodpasta WHITE PAPER Högprecisionsetsad, steppad stencil från HP Etch där stencilen är tjockare på de blanka områdena och tunnare på de matta. Notera att det är möjligt att tillverka

Läs mer

Den första 3D-utskrivna cykelramen i metall har tillverkats av Renishaw åt Empire Cycles

Den första 3D-utskrivna cykelramen i metall har tillverkats av Renishaw åt Empire Cycles Fallstudie utförd av produktavdelningen inom additiv tillverkning Den första 3D-utskrivna cykelramen i metall har tillverkats av Renishaw åt Empire Cycles Ramen har tillverkats additivt i titanlegering

Läs mer

OLJESKIMMER Det enklasättet att avskilja olja från vatten

OLJESKIMMER Det enklasättet att avskilja olja från vatten En enhet som lyfter upp och separerar olja från vatten utan pumpar eller filter Fakta om oljeskimmers Förhållandet mellan vatten och olja styrs av välkända principer Densitet: De flesta oljor är lättare

Läs mer

2.1 Kartläggning av kundens samverkan med produkten under dess livscykel

2.1 Kartläggning av kundens samverkan med produkten under dess livscykel 2.1 Kartläggning av kundens samverkan med produkten under dess livscykel Förväntan/Image Produkten ska ge ett lättanvänt och inbjudande intryck för kund och användare. En mer robust lösning är av yttersta

Läs mer

Top Level. Giacomello. Det universella nivåglaset. Nivåglas

Top Level. Giacomello. Det universella nivåglaset. Nivåglas Giacomello Det universella nivåglaset Top Level Nivåglas Parmab Drivelement AB www.parmab-drivelement.se tel: 08-520 175 45 Box 144 info@parmab-drivelement.se fax: 08-520 188 12 149 22 Nynäshamn 2 Top

Läs mer