Mot en avancerad praxis för EFFAT:s europeiska företagsråd

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Mot en avancerad praxis för EFFAT:s europeiska företagsråd"

Transkript

1 för EFFAT:s europeiska företagsråd Using best practice to promote and improve EWC s in the Food, Agriculture and Tourism sectors. This publication was made with the support of the European Commission

2 Innehåll Innehåll Inledning...3 Arbetsverktyg: Några online-resurser för EFR-arbete... 5 Det nya direktivet om europeiska företagsråd (2009/38/EG) En inledande översikt för EFFAT-anslutna fackföreningar...8 Den stora krisen fakta, följder och EFFAT...32 Val av externa experter för EFFAT Europeiska företagsråd...50 Förfarande för EFFAT att förhandla Avtal på Europanivå med transnationella företag

3 Inledning Inledning Det finns för närvarande cirka 100 europeiska företagsråd i EFFAT:s sektorer. De flesta av dem har EFFAT-samordnare på plats för att hjälpa dem och för att hålla kontakt mellan EFR och fackföreningarna. Andra fackföreningsansvariga erbjuder viktig utbildning och stöd till enskilda EFR-ledamöter som är medlemmar i deras fackföreningar. Dessa män och kvinnor är EFFAT:s huvudansvariga för EFR och de är av avgörande betydelse när det gäller hur våra EFR fungerar. Emellertid är många av dessa EFR, vällovliga ansträngningar till trots, underutnyttjade av de fackliga representanterna som informationskällor och när det gäller att utveckla en gemensam ståndpunkt inför hotet om gränsöverskridande omstruktureringar. Projektet Mot en avancerad praxis, inom vars ram detta dokument tagits fram, har utformats för att förbättra EFFAT:s stöd till EFR genom att hjälpa de huvudansvariga för EFR i deras stödjande arbete. Vid vårt seminarium i Dublin var vi alla överens om att högsta prioritet för att åstadkomma detta måste vara att ta fram och distribuera bra arbetsverktyg och dokument. Mot bakgrund av våra diskussioner har vi skapat kapitlet EFR-arbetsverktyg på EFFAT:s Extranet och vi hoppas att förslagen nedan i detta dokument beträffande andra tillgängliga online-resurser kommer att vara till ytterligare hjälp. Mer specifikt i år har två huvudproblem dominerat i EFFAT:s EFR det nya EFRdirektivet och den ekonomiska krisen. Beträffande dessa frågor har vi utvecklat detaljerade ståndpunkter som upptar huvuddelen av detta dokument. Vi hoppas och tror att de ska ge mervärde till alla våra huvudansvariga. Utöver den expertis EFFAT-samordnare kan erbjuda de europeiska företagsråden, har -projektet också tittat på användningen av externa EFR-experter. I Dublin talade vi med juridiska, redovisnings- och ekonomiska experter och funderade över vilken expertis som kan behövas och när. Vi kom till slutsatsen att i de flesta fall är den situation i vilken EFR behöver ytterligare extern expertis 3

4 Inledning uppenbar (som i det fall man beslutat ställa arbetsgivaren inför rätta); eller, att det är omöjligt att uttala sig generellt om när extern expertis kan behövas. De flesta EFR kan emellertid lära sig att bli tydligare om vad deras experter förväntas göra och undvika fallgroparna när det gäller att välja externa experter. Vi hoppas att det tillvägagångssätt som beskrivs nedan därvid ska vara till hjälp och vi insisterar på att varje huvudansvarig för EFR som står tvekande inför ett val av extern expert, bör kontakta EFFAT:s sekretariat. Den sista delen av detta dokument redogör för EFFAT:s policy för att förhandla med transnationella företag på europeisk nivå. Vi har följt andra europeiska fackliga federationer och tagit fram en mer detaljerad politisk ståndpunkt gällande detta. Deras lärdomar har emellertid omformats efter våra egna erfarenheter och faktiskt efter vår stadga. Vi tror till det bättre. Vi hoppas att det ska skänka extra klarhet både för fackföreningar och europeiska företagsråd i EFFAT:s sektorer som har att hantera den i allt högre grad relevanta frågan om europeiska ramavtal och tilläggstexter på företagsnivå. Vi vill slutligen tacka dem som deltog i seminariet i Dublin i januari 2009 och de EFR-ledamöter som har skickat tillbaka frågeformulär från vilka vi fortsätter att lära hur EFFAT kan erbjuda bättre stöd. Vi uppmanar alla att se till att EFR-ledamöter som ännu inte skickat tillbaka frågeformuläret gör detta snarast. Vi tackar också de experter som delat sin sakkunskap med oss, särskilt professor Trautwien, vars insikter verkligen rönt stor uppskattning från EFFAT:s medlemsorganisationer och som står för en betydande del av detta dokument. Harald Weidenhofer & Simon Cox December

5 Arbetsverktyg: Några online-resurser för EFR-arbete Arbetsverktyg: Några online-resurser för EFR-arbete EFFAT Vi står naturligtvis först på listan! Om du är en av EFFAT:s EFRsamordnare eller ansvarig i en av EFFAT:s medlemsorganisationer och som har med EFR-frågor att göra, bör du titta närmare på kapitlet EFR-arbetsverktyg på EFFAT:s Extranet. Kontakta om du ännu inte skulle ha ett användarnamn och lösenord för Extranet. Om du inte hittar vad du söker där eller i länkarna nedan, eller du känner till något du tycker att vi borde berätta för andra om, kontakta oss gärna. Nedan följer länkar till några andra nyttiga online-resurser som finns tillgängliga: ETUI Education ETUI Utbildning European-works-councils ETUI:s utbildningsavdelning (European Trade Union Institute Education Department) har i olika skepnader erbjudit utbildning med anknytning till EFR sedan början av nittiotalet. Under alla dessa år har de utvecklat ett antal mycket bra utbildningsverktyg som finns tillgängliga att ladda ner från deras hemsida. Detta är en utmärkt källa till lättsmält information, som finns tillgänglig på olika språk för ansvariga som arbetar med EFR. Deras A Basic Understanding of Financial Statements (grundläggande förståelse av finansiella rapporter) är en utmärkt startpunkt för dem som känner sig osäkra i detta ämne. 5

6 Arbetsverktyg: Några online-resurser för EFR-arbete Worker Participation Arbetstagarmedverkan Denna fantastiska online-resurs på engelska, franska och tyska har ställts till förfogande av stiftelsen Hans Böckler och ETUI. Avsnitten om europeiska företagsråd och nationella arbetsmarknadsrelationer är särskilt användbara för EFR-arbete, men det finns mycket mer här som är väl värt att utforska. SDA Social Development Agency SDA inrättades av Europeiska Fackliga Samorganisationen (EFS) för att driva europeiska fackliga projekt och hjälpa fackföreningarna med europeiskt projektarbete. Mycket av deras arbete är om Infopoint -projektet som fokuserar på europeisk information, samråd och arbetstagarnas medverkan särskilt genom de europeiska företagsråden. Förutom att vara rätt instans att vända sig till om man vill ansöka om EU-finansiering för ett EFR-projekt, har de mängder av potentiellt användbara dokument på sin webbplats som har med EFR-arbete att göra, en databas som kan ge intressant statistik om EFR-överenskommelser, och de producerar också PARL (Participation And Rights Letter Nyhetsbrev om medverkan och rättigheter), ett nyhetsbrev tillägnat EFR. Webbplatsen är på engelska och franska men de har många dokument däribland PARL tillgängliga på andra språk. 6

7 Arbetsverktyg: Några online-resurser för EFR-arbete European Industrial Relations Observatory (EIRO) Europeiska organet för bevakning av arbetsmarknadsrelationer EIRO har en webbplats på engelska med en uppsjö av material om europeiska arbetsmarknadsrelationer. Detta är ett bra ställe att mer ingående få information om olika nationella system och uppdatera sig om viktiga arbetsmarknadsrelaterade händelser i Europa. The European Works Council Database EFR-databasen Denna ETUI-databas ger tillgång till kopior av större delen av de EFRöverenskommelser som hittills undertecknats jämte tilläggstexter och överenskommelser undertecknade av europeiska förtagsråd. Den ger också en snabb överblick av de företag som omfattas av EFR-direktivet, kopior av reglerna om europeiska företagsråd och dokumentation om rättspraxis. Den är emellertid endast på engelska och för att få full tillgång till denna webbplats utgår för en fackförening en avgift på 100 Euro! Om du känner till andra arbetsverktyg online som du haft nytta av och som du skulle vilja att vi befordrade till andra EFFAT-ansvariga för EFR, kontakta oss gärna på: 7

8 Det nya direktivet om europeiska företagsråd (2009/38/EG) En inledande översikt för EFFAT-anslutna fackföreningar Det nya direktivet om europeiska företagsråd (2009/38/EG) En inledande översikt för EFFAT-anslutna fackföreningar Allmän översikt Inledning I december 2008, nio år efter den tidsfrist som 1994-direktivet hade utlovat för översyn, nåddes en politisk överenskommelse om innehållet i ett nytt direktiv om europeiska företagsråd1. Detta antogs formellt av ministerrådet den 6 maj 2009 och publicerades i den Europeiska gemenskapens officiella tidning 10 dagar senare med följande fullständiga titel: EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2009/38/EG AV DEN 6 maj 2009 om inrättandet av ett europeiskt företagsråd eller ett förfarande i gemenskapsföretag och grupper av gemenskapsföretag för information till och samråd med arbetstagare (omarbetning) Liksom alla europeiska direktiv trädde direktiv 2009/38/EG i kraft 20 dagar efter dess publicering i tidningen: i detta fall, den 5 juni EU:s och EES medlemsstater har två år på sig från detta datum att införa dess bestämmelser i sina nationella lagar. Det är dessa nationella lagar som är bindande för företag, inte direktivet självt, som gäller nationella myndigheter. Så vi är fortfarande tvungna att vänta ett tag innan vi får känna de fulla rättsliga verkningarna av det nya direktivet. Det finns hursomhelst ett antal viktiga förtydliganden av befintlig lagstiftning (i synnerhet vad gäller gränsöverskridande information och samråd) som omedelbart kan tas från det nya direk- 8

9 Det nya direktivet om europeiska företagsråd (2009/38/EG) En inledande översikt för EFFAT-anslutna fackföreningar tivet. Det är EFFAT:s erfarenhet att många europeiska företagsråd sköter sin verksamhet under de normer som anges av existerande lagstiftning enligt 1994-direktivet, huvudsakligen på grund av att centrala begrepp i det direktivet avfattades alltför vagt och därför lämnades öppna för misstolkningar. Det nya direktivet utgör en god möjlighet för alla medlemmar av europeiska företagsråd att omedelbart ge sina överenskommelser och sin praxis en ny granskning för att se om de verkligen använder allt det som lagen föreskriver för att maximera fördelarna med de europeiska företagsråden för de anställda. Dessutom har även de helt nya skyldigheter i 2009-direktivet som inte kommer att ha någon laga kraft på företag förrän 2011 fortfarande en moralisk kraft som vi kan utnyttja omedelbart. Kom ihåg att Europeiska kommissionen, Europaparlamentet och alla enskilda nationella myndigheter i EU har kommit överens om alla dessa nya skyldigheter. De flesta av dem har sitt ursprung i gemensamma ståndpunkter för EFS och Business Europe (den europeiska arbetsgivarorganisationen). Dessutom vet arbetsgivare om att de kommer att vara tvungna att följa alla de nya lagarna om ett par år ändå. Om arbetsgivare insisterar på att vänta till sista minuten innan de tillåter europeiska företagsråd att följa dessa nya miniminormer, bör man begära att de åtminstone förklarar varför. Jag hoppas att denna översikt kommer att vara ett praktiskt bidrag till inrättandet och det positiva förnyandet av europeiska företagsråd samt vara ett hjälpmedel i det arbete som fackföreningar måste utföra tillsammans med myndigheter för att införliva direktivet. Den är utformad för att läsas av fackföreningstjänstemän i EFFAT-anslutna fackföreningar med intresse för och bakgrundskunskaper om europeiska företagsråd och som vill få en snabb vägledning om de viktiga ändringar av och tillägg till tidigare lagstiftning som återfinns i direktivet. Hänvisningar till och 2009-direktiven ges i början av varje ämne. Ingen del i den analys som ges i de ämnesindelade sammanfattningarna nedan görs på lättsinniga eller svaga grunder, och jag är övertygad om att vi har fått det rätt. All lagstiftning är dock öppen för tolkningar, och detta gäller för europeisk lagstiftning i högre grad än de flesta andra. Bestämmelserna i det nya direktivet 9

10 Det nya direktivet om europeiska företagsråd (2009/38/EG) En inledande översikt för EFFAT-anslutna fackföreningar kommer med tiden att bli mer konkreta genom praxis och precedensfall och genom införlivandeprocessen. Vi har alla ett intresse av att säkerställa att detta sker på rätt sätt. Politisk översikt EFFAT har varit en mycket aktiv deltagare i kampen för ett bättre direktiv om europeiska företagsråd under det senaste decenniet. Vi antog starka ståndpunkter och förband oss fullt och fast till att uppnå positiva resultat i frågan. Vi har arbetat ihärdigt med EFS, andra europeiska fackföreningsfederationer, politiker och andra centrala aktörer, vilket har upptagit mycket av den avsevärda politiska och tekniska arbetsbörda som var nödvändig för att uppnå ett nytt direktiv i en så pass svår politisk miljö. Vi är därför glada att få se vissa konkreta resultat av detta arbete. Vi har dock inte lyckats uppnå allt som vi önskade. Detta blev ärligt talat en omöjlighet, när starkt motstånd mot ett antal av våra krav uttrycktes av viktiga arbetsgivare, nationella myndigheter, ledamöter av Europaparlamentet och europeiska kommissionärer. Så innan vi går vidare med innehållet i 2009-direktivet, verkar det vara på sin plats att ta en titt på några av de fackföreningskrav som ännu inte har uppfyllts. Ouppfyllda krav Vi skulle till och med kunna börja med att säga att vårt krav om en översyn av 1994-direktivet tekniskt sett fortfarande inte har uppfyllts. Processen med att avfatta det nya direktivet benämndes i själva verket av kommissionen som en omarbetning, inte som en översyn. Denna tekniska, juridiska benämning innebar att Europaparlamentet inte kunde införa ändringar i områden där det inte fanns några förslag från kommissionen. Detta garanterade fullständigt att en del av de ändringar som vi ville ha igenom aldrig skulle kunna ske den här gången. Frånvaron av en ändring i definitionen av kontrollerande företag för att ta itu med problem med 50/50-samriskföretag och styrda hotell och restauranger är ett exempel på detta och är till 10

11 Det nya direktivet om europeiska företagsråd (2009/38/EG) En inledande översikt för EFFAT-anslutna fackföreningar särskild besvikelse för EFFAT. Det är också mycket beklagligt att inte alla avtal automatiskt kommer att ha rätt till omförhandling enligt de villkor som anges i det nya direktivet och att ingenting har gjorts för att snabba på förhandlingar med särskilda förhandlingsorgan. Andra viktiga frågor som vi tryckte på om, men inte fick igenom, inkluderar en minskning i anställningströskeln, ytterligare ämnen (i bilagan), borttagning av begränsningen till en enda betald expert, ett automatiskt berättigande för europeiska fackföreningsfederationer att delta i alla möten som hålls av europeiska företagsråd och ett krav om att alla europeiska företagsråd måste hålla minst två möten om året (även om man nog kan hävda att vissa framsteg har gjorts i de två sista frågorna). Det säger sig självt att vi kommer att fortsätta att argumentera för dessa förbättringar. Vi kommer enligt tidsplanen att få en annan översyn av direktivet om sju års tid, och argumenten för dessa förändringar förblir helt och hållet giltiga. Uppnådda krav Dessa besvikelser ska dock inte få komma i vägen för det faktum att vi i direktiv 2009/38/EG har lyckats uppnå ett par högst verkliga förbättringar som uppfyller långsiktiga krav från fackföreningarna. Vi har fått mycket tydligare definitioner av information och samråd, en anpassningsbestämmelse för att tillåta europeiska företagsråd att fortsätta existera medan de förhandlar om de strukturer som ska ersätta dem efter strukturella förändringar, en rättighet att erhålla utbildning med bibehållen lön, ett erkännande av fackföreningarnas roll i särskilda förhandlingsorgan, resurserna för att utföra arbetet samt de medel och rättigheter som behövs för att kollektivt försvara avtal om europeiska företagsråd inför lagen. Dessutom säger direktivet nu att sanktioner ska vara effektiva, proportionella och avskräckande, det finns nya sammansättningsformler för särskilda förhandlingsorgan och europeiska företagsråd som ger oss fler platser, mer rättvist fördelade, och bilagan inkluderar nu också rätten att få ett svar från företagsledningen på alla motförslag som läggs fram av arbetstagarnas representanter. 11

12 Det nya direktivet om europeiska företagsråd (2009/38/EG) En inledande översikt för EFFAT-anslutna fackföreningar Oombedda ändringar De flesta av det begränsade antal nyheter som inte hade sitt ursprung i fackföreningarnas krav har också i slutändan i stor utsträckning blivit till vår fördel. Den potentiellt farliga begränsningen av europeiska företagsråds befogenheter till gränsöverskridande frågor har dramatiskt mildrats genom ett mycket hjälpsamt förtydligande av vad gränsöverskridande betyder juridiskt. Nya regler om samordningen av europeiska och nationella informations- och samrådsförfaranden har verklig potential att stärka vissa europeiska företagsråds roll och ställning. En skyldighet för medlemmar i europeiska företagsråd att meddela informations- och samrådsresultaten till kolleger på nationell nivå kommer att vara av praktisk nytta för att understryka behovet av kommunikationsverktyg och undvika missbruk av konfidentialitet. Även nytt språkbruk som betonar behovet av att inte fördröja företagsledningens beslutsfattande kan användas för att pressa arbetsgivare att säkerställa att information är fullständig och ges i rätt tid. Den enda huvudsakligen negativa nyheten är en ny tvåårsperiod för att göra avtal som inte automatiskt kommer att dra fördel av det nya direktivet (så länge som de äger giltighet). Detta behöver hursomhelst inte orsaka allvarliga problem för oss, om vi arbetar för att säkerställa att införlivandena är rättvisa och korrekta och framför allt om vi är mycket försiktiga med vilka nya eller modifierade avtal som vi undertecknar. Sammanfattningsvis Så, även om detta nya direktiv inte är perfekt, kommer det att erbjuda många europeiska företagsråd en allvarlig möjlighet att stärka sina rättigheter och spela en mer aktiv roll i företagen, om vi använder det effektivt. Inför en ekonomisk kris utan motstycke är det viktigare än någonsin att europeiska företagsråd har effektiva informations- och samrådsrättigheter som ger dem möjlighet att utöva inflytande på företagsledningens beslutsfattande och begränsa de negativa konsekvenserna för sysselsättningen direktivet är ett stort, om inte helt och hållet tillräckligt, steg i rätt riktning. 12

13 Det nya direktivet om europeiska företagsråd (2009/38/EG) En inledande översikt för EFFAT-anslutna fackföreningar Varning: Kom ihåg att vi nu måste vara mycket noggranna med innehållet i alla avtal som förhandlas eller omförhandlas innan den 5 juni Den exakta ordalydelse som används kan påverka huruvida ett europeiskt företagsråd kommer att undantas eller ej från att dra nytta av det nya direktivet under en obegränsad tidsperiod. Det är därför mycket viktigt att kolla med EFFAT:s sekretariat innan man undertecknar några nya eller ändrade avtal. Införlivandets betydelse Medlemsstater har nu fram till den 5 juni 2011 på sig att anta nationella lagar som följer det nya direktivet. Denna tidsperiod är känd som införlivandefristen eftersom den är till för att medlemsstaterna ska införliva direktivet i den nationella lagstiftningen. Under införlivandefristen kommer rådande lagar (baserade på 1994-direktivet) att fortsätta att gälla. De nya skyldigheter för företag (och arbetstagarrepresentanter) som uppkommer till följd av 2009-direktivet kommer endast att bli juridiskt bindande när de nationella införlivandelagarna träder i kraft år Vår analys av lagen i detta dokument har utförts noggrant och är resultatet av mycket studium och diskussioner med advokater, praktiserande jurister och politiskt ansvariga. Som sagts ovan är dock all lagstiftning öppen för tolkningar, och europeisk lagstiftning är det i högre grad än de flesta andra. Vi vet att det finns arbetsgivare, advokater och politiker som redan letar efter områden där de kan skapa och utnyttja oklarheter till sin egen fördel. Detta kommer inte bara att ske på företagsnivå, där vissa arbetsgivare säkerligen kommer att försöka minimera det nya direktivets inverkan på sin verksamhet. Det kommer också att ske på nationell nivå, där lobbyister kommer att försöka påverka myndigheter under införlivandeprocessen. Under sina fega och lumpna ansträngningar kommer sådana personer att söka ammunition på vår sida för att använda emot oss, och vi måste vara mycket försiktiga med att inte förse dem med sådan. Detta räcker hursomhelst inte för att säkerställa att vi inte skjuter oss 13

14 Det nya direktivet om europeiska företagsråd (2009/38/EG) En inledande översikt för EFFAT-anslutna fackföreningar själva i foten. Om vi inte också är noggranna med att hävda våra rättigheter och förkasta alla försök till att retroaktivt försvaga direktivet genom att misstolka dess bestämmelser, så kan viktig terräng som vi lyckats vinna i denna långa och svåra process komma att gå förlorad tämligen snabbt och enkelt. Kom ihåg att även de svagaste motargumenten kan bli starka om de förblir obestridda och tillåts etablera sig som konsensus. Om detta inträffar under införlivandet i er nationella lagstiftning, kan den process som krävs för att bestrida det och få det ändrat komma att bli mycket lång och svår. Vi vill därför betona vikten av fackföreningarnas lobbyverksamhet kring och övervakning av era nationella införlivandeprocesser innan felaktigheter eller utelämnanden införs i den nationella lagstiftningen. Vi hoppas att detta dokument kommer att hjälpa er att göra detta. Nyheter i 2009 års Direktiv om Europeiska företagsråd indelade efter ämne Ämne A: Definitioner av information och samråd Referenser: Omarbetning Artikel 2f och 2g Riktiga definitioner av information och samråd stod alltid högst upp på EFFAT:s lista över prioriteter för ett nytt direktiv. Alltför många europeiska företagsråd har konfronterats med vaga presentationer (eller mängder med irrelevanta dokument) i sista minuten följt av klena muntliga utbyten eller dialog ; ofta efter det att slutliga beslut redan fattats. Vi har gång på gång ifrågaställt hur detta överhuvudtaget kan anses vara information och samråd med arbetstagarrepresentanter så som man föreställer sig detta i lagstiftningen. Olyckligtvis kommer fortfarande många företag undan med sådana oacceptabla normer för rapportering och integrering av sina europeiska företagsråd i beslutsfattandet. Detta är delvis på grund av att 14

15 Det nya direktivet om europeiska företagsråd (2009/38/EG) En inledande översikt för EFFAT-anslutna fackföreningar 1994-direktivet inte ger någon definition alls av information, och den definition som ges av samråd är mycket klen; den säger endast att samråd [betyder] upprättande av en dialog och utbyte av åsikter. Denna brist på tydlighet i direktivet har tillåtit en del arbetsgivare tillsammans med advokator och rådgivare att dra nytta av ovissheten och förvirringen om vad gränsöverskridande information och samråd faktiskt är. De nya definitionerna av information och samråd i det omarbetade direktivet, som återfinns i artikel 2f respektive 2g, bör komma långt i att rätta till dessa problem. På grund av deras stora betydelse, återger vi dem här i sin helhet: information: arbetsgivarens överlämnande av uppgifter till arbetstagarrepresentanterna som gör det möjligt för dem att sätta sig in i vad den behandlade frågan avser och att granska den; informationen ska överlämnas vid ett sådant tillfälle, på ett sådant sätt och med sådant innehåll som gör det möjligt för arbetstagarrepresentanterna att ingående bedöma de eventuella konsekvenserna och vid behov förbereda samråd med behörigt organ inom gemenskapsföretaget eller gruppen av gemenskapsföretag samråd: upprättande av en dialog och utbyte av åsikter mellan arbetstagarrepresentanterna och den centrala ledningen eller varje annan mer passande ledningsnivå, vid ett sådant tillfälle, på ett sådant sätt och med ett sådant innehåll som gör det möjligt för arbetstagarrepresentanterna att, på grundval av de uppgifter de fått, inom rimlig tid kunna avge ett yttrande, vilket kan beaktas av behörigt organ inom gemenskapsföretaget eller gruppen av gemenskapsföretag, om de föreslagna åtgärder som berörs av samrådet, utan att det påverkar företagsledningens ansvar Vi har understrukit vissa delar av dessa definitioner för att poängtera det som vi tycker är särskilt viktigt. Lägg i synnerhet märke till att för att ledningen ska samråda med ett europeiskt företagsråd måste de ge dessa en möjlighet att avge ett yttrande om föreslagna åtgärder som sedan kan beaktas inom företaget. Detta understryker poängen att samråd måste ske med europeiska företagsråd innan slutliga 15

16 Det nya direktivet om europeiska företagsråd (2009/38/EG) En inledande översikt för EFFAT-anslutna fackföreningar beslut fattas. Vidare kan samråd endast ske efter det att medlemmarna i de europeiska företagsråden har försetts med information på ett sådant sätt och med sådant innehåll som gör det möjligt för arbetstagarrepresentanterna att ingående bedöma de eventuella konsekvenserna. I korthet stödjer dessa definitioner EFFAT:s länge hållna påståenden om vad information och samråd egentligen betyder (och alltid har betytt) på europeisk nivå och för ordalydelsen i det nya direktivet om europeiska företagsråd mycket närmare den som används i andra direktiv som behandlar information och samråd. Det kommer nu att bli upp till oss att säkerställa att de följs i praktiken. När man på nytt betänker implementeringen av information och samråd i europeiska företagsråd i ljuset av 2009-direktivet, är det också viktigt att man är medveten om ändringen i tilläggsföreskrifterna, som nu ger europeiska företagsråd som skapats i enlighet med dess bestämmelser rätt att få motiverade svar på eventuella yttranden, som en del av samrådsprocessen (se ämne J). Man ska också lägga märke till att även om det inte finns några uttryckliga krav i 2009-direktivet om mer än ett plenarmöte om året, så stärker dessa förtydliganden vårt argument om att ett möte i de flesta fall inte kommer att vara tillräckligt för att arbetsgivaren ska kunna uppfylla sina informations- och samrådsskyldigheter. 16

17 Det nya direktivet om europeiska företagsråd (2009/38/EG) En inledande översikt för EFFAT-anslutna fackföreningar Ämne B: Den gränsöverskridande begränsningen Referenser: 1994-direktivet bilaga (tilläggsföreskrifter); 2009-direktivet artikel 1.3, artikel 1.4, skäl 12 och skäl 16 Ett av de allvarligaste problemen som EFFAT:s europeiska företagsråd har ställts inför i det förflutna har haft att göra med att ledningen förvägrat information och samråd om vissa frågor på grundval av att de inte är gränsöverskridande. Det är klart att europeiska företagsråd inte är lämpliga organ för att hantera frågor som är helt och genuint lokala. Dock kan indelningen mellan nationellt och gränsöverskridande vara kinkig direktivet kan ha både begränsande och förbättrande konsekvenser för existerande europeiska företagsråd på detta område. Europeiska företagsråd är inte automatiskt föremål för några begränsningar i sitt verksamhetsområde eller sina befogenheter i förhållande till gränsöverskridande frågor enligt 1994-direktivet. I tilläggsföreskrifterna (i bilagan) står det: Det europeiska företagsrådets befogenheter skall begränsas till information och samråd i frågor som berör hela... [det multinationella företaget]... eller minst två av deras verksamheter... som är belägna i olika medlemsstater. Detta gäller dock inte europeiska företagsråd såvida de inte driver sin verksamhet utan ett avtal (och nästan inget av dem gör det) eller sådana begränsningar har förhandlats in i deras avtal (vilket är mycket vanligare). Detta kommer att ändras med 2009-direktivet. Artiklarna 1.3 och 1.4 begränsar alla europeiska företagsråds befogenheter och omfattningen av alla europeiska företagsråds informations- och samrådsförfaranden till gränsöverskridande frågor på liknande sätt som de nuvarande tilläggsföreskrifterna. Gränsöverskridande frågor definieras i den huvudsakliga texten i 2009-direktivet med en formulering som tagits från tilläggsföreskrifterna i direktivet. Så europeiska företagsråd som drivs enligt avtal som ger dem rättigheter till information och samråd bortom strikt gränsöverskridande frågor kan komma att finna att befogenheterna för deras 17

18 Det nya direktivet om europeiska företagsråd (2009/38/EG) En inledande översikt för EFFAT-anslutna fackföreningar europeiska företagsråd försvagas och att den potentiella omfattningen av informations- och samrådsförfaranden som de är inblandade i begränsas av den nya lagstiftningen. Hursomhelst, tack vare EFFAT:s och andra europeiska fackföreningsorganisationers hårda arbete liksom det outtröttliga stödet från en del viktiga ledamöter i Europaparlamentet, ger 2009-direktivet oss också ett nytt verktyg som hjälper oss att lösa tvister om vad som är och inte är gränsöverskridande. Att man har rätt definition av gränsöverskridande är viktigt, särskilt när (så som har inträffat vid alltför många tillfällen) ett företags huvudkontor beslutar att omstrukturera först i ett land, sedan i ett annat, sedan i ett tredje... samtidigt som de påstår att detta i själva verket är en serie av nationella frågor som ligger utanför det europeiska företagsrådets verksamhetsområde. En del arbetsgivare har till och med insisterat på att frågor måste ha en allvarlig och negativ inverkan på jobb i två länder på samma gång för att uppfylla kravet. EFFAT har alltid tillbakavisat sådana påståenden genom att hänvisa till ingressen till 1994-direktivet (nu skäl 12 i omarbetningen) som anger att varje förslag som involverar beslutfattande i ett land som påverkar arbetare i ett annat (inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet) ligger med rätta inom ett europeiskt företagsråds verksamhetsområde direktivet lägger hursomhelst till ett nytt skäl (16), som klargör att gränsöverskridande frågor även omfattar andra frågor som oberoende av antalet medlemsstater som berörs, är viktiga för den europeiska arbetsstyrkan på grund av de konsekvenser de kan få. Arbetstagarnas representanter i det europeiska företagsrådet är säkerligen i bäst position att avgöra huruvida en fråga är viktig för den europeiska arbetsstyrkan. Detta bör således inte endast kunna hjälpa europeiska företagsråd med ett brett verksamhetsområde att säkerställa att den nya begränsningen på europeiska företagsråd till gränsöverskridande frågor inte är alltför restriktiv, utan det bör i synnerhet också kunna hjälpa europeiska företagsråd som tidigare har antagit ett alltför begränsat synsätt på begreppet överskridande frågor (eller fått ett sådant synsätt påtryckt på sig av företagsledningen) att korrigera detta. 18

19 Det nya direktivet om europeiska företagsråd (2009/38/EG) En inledande översikt för EFFAT-anslutna fackföreningar Ämne C: Europeisk och nationell information och europeiskt och nationellt samråd Referenser: 2009-direktivet artikel 6.2(c), artikel 10.2, artikel 12 och skäl 37 En av anledningarna till att Europeiska kommissionen införde den gränsöverskridande begränsningen i texten i det omarbetade direktivet var att de ville ge en bättre definition av de olika, fast kompletterande, roller som nationella och europeiska informations- och samrådsorgan spelar och det sätt som de interagerar på. Vad gäller det senare har två andra frågor behandlats av 2009-direktivet. För det första gör artikel 10.2 i det nya direktivet det till en rättslig skyldighet för medlemmar i europeiska företagsråd att informera arbetstagarnas representanter på nationell nivå (eller arbetsstyrkan i sin helhet, om sådana saknas) om innehållet i och utgången av varje informationsoch samrådsförfarande som görs med det europeiska företagsrådet. Detta kan vara mycket användbart för att stödja medlemmar av europeiska företagsråd som behöver bättre åtkomst till kommunikationsverktyg. Det kan också vara användbart för att hindra arbetsgivare från att överdriva användningen av konfidentialitet. För det andra klagade en del arbetsgivare över att en del domstolsfall hade givit motstridiga utslag om hur man ska prioritera europeisk och nationell information och europeiskt och nationellt samråd och efterlyste klarhet över vad som skulle ha företräde direktivet löser detta i artikel 6 och artikel 12 genom att göra avtal om europeiska företagsråd ansvariga för att ange hur nationell och europeisk information och nationellt och europeiskt samråd ska samordnas. Denna nya skyldighet kan hursomhelst inte användas för att försvaga existerande informations- och samrådsrättigheter eller skyddet av arbetare i medlemsstaterna. För företag där samordningsförhållandet inte anges i avtal (vilket kommer att vara fallet för de flesta gamla avtal som förhandlats enligt 1994-direktivet) är medlemsstaterna tvungna att skapa sina egna nya regler för att säkerställa att information och samråd utförs i det europeiska företagsrådet liksom i arbet- 19

20 Det nya direktivet om europeiska företagsråd (2009/38/EG) En inledande översikt för EFFAT-anslutna fackföreningar stagarnas nationella representationsorgan närhelst gränsöverskridande frågor kan leda till beslut som kan medföra väsentliga förändringar i arbetsorganisationen eller anställningsavtalen. Skäl 37 anger att dessa regler ska säkerställa att det europeiska företagsrådet kan erhålla information före eller samtidigt med de nationella arbetstagarrepresentationsorganen. Ämne D: Anpassningsbestämmelsen Referens: 2009-direktivet artikel 13 Vad händer när ett företag med ett europeiskt företagsråd köps ut av ett annat företag, när ett företag med ett europeiskt företagsråd delas i två delar eller kanske när en mindre betydande strukturell förändring sker fast utan någon bestämmelse i avtalet om det europeiska företagsrådet för att hantera den? Frågor av detta slag har ofta lett till huvudvärk för alla berörda parter, då 1994-direktivet inte har någonting att säga om sådana frågor och de flesta avtal inte innehåller bestämmelser som kan hantera dem. Detta skulle dessutom potentiellt kunna leda till situationer där europeiska företagsråd försvinner precis vid den tidpunkt när de blir som allra viktigast (under en större gränsöverskridande förändring i företaget) direktivet erbjuder till slut en klok lösning för sådana fall. Formuleringen i artikel 13 i 2009-direktivet (inte att sammanblanda med artikel 13 i 1994-direktivet) är något komplicerad, men väsentligen säger den att när strukturen hos en eller flera grupper av företag med ett europeiskt företagsråd förändras kraftigt, och det eller de relevanta avtalen om europeiska företagsråd inte har bestämmelser för att hantera detta, eller om två eller flera relevanta avtal om företagsråd motstrider varandra om vad som ska hända, så kan förhandlingar med ett särskilt förhandlingsorgan (SNB) startas antingen av att den centrala ledningen själv beslutar att det är det de vill ha eller genom skriftlig begäran från representanter för minst 100 anställda baserade i minst två EU-/EES-medlemsstater. Om förhandlingar med särskilt förhandlingsorgan startas på detta sätt, måste 20

Avtalsöverenskommelse om Europeiskt Företagsråd. inom koncernen Scandic Hotels Holding AB

Avtalsöverenskommelse om Europeiskt Företagsråd. inom koncernen Scandic Hotels Holding AB Avtalsöverenskommelse om Europeiskt Företagsråd inom koncernen Scandic Hotels Holding AB Mellan Scandic Hotels Holding AB och Europeiska Kommittén för Livsmedels-, Hotell-, Catering-, och Njutningsmedelsarbetare

Läs mer

ARTIKEL 29 Arbetsgruppen för skydd av personuppgifter

ARTIKEL 29 Arbetsgruppen för skydd av personuppgifter ARTIKEL 29 Arbetsgruppen för skydd av personuppgifter 00065/2010/SV WP 174 Yttrande 4/2010 över FEDMA:s europeiska uppförandekodex för användning av personuppgifter i direkt marknadsföring Antaget den

Läs mer

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr / av den 17.12.2014

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr / av den 17.12.2014 EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 17.12.2014 C(2014) 9656 final KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr / av den 17.12.2014 om komplettering av Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/109/EG

Läs mer

Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet

Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet 2000L0079 SV 01.12.2000 000.001 1 Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet B RÅDETS DIREKTIV 2000/79/EG av den 27 november 2000 om genomförande

Läs mer

Riktlinjer för försäkringsföretags hantering av klagomål

Riktlinjer för försäkringsföretags hantering av klagomål EIOPA-BoS-12/069 SV Riktlinjer för försäkringsföretags hantering av klagomål 1/7 1. Riktlinjer Inledning 1. Dessa riktlinjer utfärdas i enlighet med artikel 16 i förordningen om Eiopa 1 (Europeiska försäkrings-

Läs mer

Arbetsgruppen för skydd av enskilda med avseende på behandlingen av personuppgifter (Artikel 29)

Arbetsgruppen för skydd av enskilda med avseende på behandlingen av personuppgifter (Artikel 29) Arbetsgruppen för skydd av enskilda med avseende på behandlingen av personuppgifter (Artikel 29) 02318/09/SV WP167 Yttrande 8/2009 Om skydd av personuppgifter insamlade och behandlade av skattefria butiker

Läs mer

5933/4/15 REV 4 ADD 1 SN/cs 1 DPG

5933/4/15 REV 4 ADD 1 SN/cs 1 DPG Europeiska unionens råd Bryssel den 28 april 2015 (OR. en) Interinstitutionellt ärende: 2013/0025 (COD) 5933/4/15 REV 4 ADD 1 RÅDETS MOTIVERING Ärende: EF 26 ECOFIN 70 DROIPEN 14 CRIMORG 16 CODEC 142 PARLNAT

Läs mer

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-14

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-14 EUROPAPARLAMENTET 2014-2019 Budgetutskottet 16.2.2015 2015/2017(BUD) ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-14 Förslag till betänkande Liadh Ní Riada (PE546.865v02-00) Utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om arbetstagarinflytande i europabolag; SFS 2004:559 Utkom från trycket den 18 juni 2004 utfärdad den 10 juni 2004. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs 2 följande. Lagens

Läs mer

Europeiska företagspanelen: Frågeformulär om offentlig upphandling - Rättsmedel

Europeiska företagspanelen: Frågeformulär om offentlig upphandling - Rättsmedel Europeiska företagspanelen: Frågeformulär om offentlig upphandling - Rättsmedel 543 svar Ange inom vilken sektor som företaget huvudsakligen är verksamt D - Tillverkning 133 24,50% G - Partihandel och

Läs mer

Förhållandet mellan direktiv 98/34/EG och förordningen om ömsesidigt erkännande

Förhållandet mellan direktiv 98/34/EG och förordningen om ömsesidigt erkännande EUROPEISKA KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FÖR NÄRINGSLIV Vägledning 1 Bryssel den 1 februari 2010 - Förhållandet mellan direktiv 98/34/EG och förordningen om ömsesidigt erkännande 1. INLEDNING Syftet

Läs mer

Vilken rättslig grund för familjerätt? Vägen framåt

Vilken rättslig grund för familjerätt? Vägen framåt GENERALDIREKTORATET FÖR EU-INTERN POLITIK UTREDNINGSAVDELNING C: MEDBORGERLIGA RÄTTIGHETER OCH KONSTITUTIONELLA FRÅGOR RÄTTSLIGA FRÅGOR Vilken rättslig grund för familjerätt? Vägen framåt NOT PE 462.498

Läs mer

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd 10.5.2012 2012/2037(INI) FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om genomförandet av direktiv 2008/48/EG om konsumentkreditavtal (2012/2037(INI))

Läs mer

Arbetstidsdirektivet

Arbetstidsdirektivet Arbetstidsdirektivet Arbetstiden är på tapeten igen och EU-kommissionen kommer troligen att ge ut ett nytt förslag om arbetstidsdirektivet i början av 2015. Hur det påverkar EPSU och dess medlemsförbund

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om arbetstagarinflytande i europakooperativ; SFS 2006:477 Utkom från trycket den 14 juni 2006 utfärdad den 1 juni 2006. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs 2 följande.

Läs mer

EUROPEISKT AVTAL OM YRKESUTBILDNING INOM JORDBRUKET

EUROPEISKT AVTAL OM YRKESUTBILDNING INOM JORDBRUKET EUROPEISKT AVTAL OM YRKESUTBILDNING INOM JORDBRUKET BRYSSEL, DEN 2 DECEMBER 2002 EFFAT (EUROPEAN FEDERATION OF TRADE UNIONS IN THE FOOD, AGRICULTURE AND TOURISM SECTORS ) GEOPA (EMPLOYERS GROUP OF THE

Läs mer

Kommittédirektiv. Genomförande av det moderniserade yrkeskvalifikationsdirektivet. Dir. 2013:59. Beslut vid regeringssammanträde den 23 maj 2013

Kommittédirektiv. Genomförande av det moderniserade yrkeskvalifikationsdirektivet. Dir. 2013:59. Beslut vid regeringssammanträde den 23 maj 2013 Kommittédirektiv Genomförande av det moderniserade yrkeskvalifikationsdirektivet Dir. 2013:59 Beslut vid regeringssammanträde den 23 maj 2013 Sammanfattning En särskild utredare ska lämna förslag till

Läs mer

En praktisk vägledning. Europeiskt Rättsligt Nätverk på privaträttens område

En praktisk vägledning. Europeiskt Rättsligt Nätverk på privaträttens område Användning av videokonferenser vid bevisupptagning i mål och ärenden av civil eller kommersiell natur enligt rådets förordning (EG) nr 1206/2001 av den 28 maj 2001 En praktisk vägledning Europeiskt Rättsligt

Läs mer

Förhållandet mellan direktiv 2001/95/EG och förordningen om ömsesidigt erkännande

Förhållandet mellan direktiv 2001/95/EG och förordningen om ömsesidigt erkännande EUROPEISKA KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FÖR NÄRINGSLIV Vägledning 1 Bryssel den 1 februari 2010 - Förhållandet mellan direktiv 2001/95/EG och förordningen om ömsesidigt erkännande 1. INLEDNING Syftet

Läs mer

REMISSVAR Rnr 91.04 Lilla Nygatan 14 Box 2206 2004-11-01 103 15 STOCKHOLM Tel 08/613 48 00 Fax 08/24 77 01

REMISSVAR Rnr 91.04 Lilla Nygatan 14 Box 2206 2004-11-01 103 15 STOCKHOLM Tel 08/613 48 00 Fax 08/24 77 01 REMISSVAR Rnr 91.04 Lilla Nygatan 14 Box 2206 2004-11-01 103 15 STOCKHOLM Tel 08/613 48 00 Fax 08/24 77 01 Lena Maier/LE Till Näringsdepartementet GENOMFÖRANDE AV DIREKTIVET OM INFORMATION OCH SAMRÅD (SOU

Läs mer

FÖRETRÄDARNA FÖR REGERINGARNA I EUROPEISKA GEMENSKAPENS MEDLEMSSTATER, FÖRSAMLADE I RÅDET, HAR ENATS OM FÖLJANDE

FÖRETRÄDARNA FÖR REGERINGARNA I EUROPEISKA GEMENSKAPENS MEDLEMSSTATER, FÖRSAMLADE I RÅDET, HAR ENATS OM FÖLJANDE INTERNT AVTAL MELLAN FÖRETRÄDARNA FÖR MEDLEMSSTATERNAS REGERINGAR, FÖRSAMLADE I RÅDET, OM ÄNDRING AV DET INTERNA AVTALET AV DEN 18 SEPTEMBER 2000 OM ÅTGÄRDER OCH FÖRFARANDEN FÖR GENOMFÖRANDE AV AVS EG-PARTNERSKAPSAVTALET

Läs mer

EIOPA(BoS(13/164 SV. Riktlinjer för försäkringsförmedlares hantering av klagomål

EIOPA(BoS(13/164 SV. Riktlinjer för försäkringsförmedlares hantering av klagomål EIOPA(BoS(13/164 SV Riktlinjer för försäkringsförmedlares hantering av klagomål EIOPA WesthafenTower Westhafenplatz 1 60327 Frankfurt Germany Phone: +49 69 951119(20 Fax: +49 69 951119(19 info@eiopa.europa.eu

Läs mer

23.3.2011 Europeiska unionens officiella tidning L 77/25

23.3.2011 Europeiska unionens officiella tidning L 77/25 23.3.2011 Europeiska unionens officiella tidning L 77/25 KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr 284/2011 av den 22 mars 2011 om fastställande av särskilda villkor och närmare förfaranden för import av köksredskap

Läs mer

RÅDETS DIREKTIV 2010/18/EU

RÅDETS DIREKTIV 2010/18/EU 18.3.2010 Europeiska unionens officiella tidning L 68/13 DIREKTIV RÅDETS DIREKTIV 2010/18/EU av den 8 mars 2010 om genomförandet av det ändrade ramavtalet om föräldraledighet som ingåtts av BUSINESSEUROPE,

Läs mer

Finlandssvensk samling rf ICKE AUKTORISERAD 2010 ÖVERSÄTTNING. Tillämpning av den europeiska stadgan om landsdels- eller minoritetsspråk

Finlandssvensk samling rf ICKE AUKTORISERAD 2010 ÖVERSÄTTNING. Tillämpning av den europeiska stadgan om landsdels- eller minoritetsspråk 1 Finlandssvensk samling rf ICKE AUKTORISERAD 2010 ÖVERSÄTTNING Dokument 8879 18 oktober 2000 Tillämpning av den europeiska stadgan om landsdels- eller minoritetsspråk Meddelande Av Europarådets generalsekreterare

Läs mer

Förslag till RÅDETS DIREKTIV. om ändring av direktiv 76/768/EEG om kosmetiska produkter i syfte att anpassa bilaga III till den tekniska utvecklingen

Förslag till RÅDETS DIREKTIV. om ändring av direktiv 76/768/EEG om kosmetiska produkter i syfte att anpassa bilaga III till den tekniska utvecklingen EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 23.6.2011 KOM(2011) 377 slutlig 2011/0164 (NLE) Förslag till RÅDETS DIREKTIV om ändring av direktiv 76/768/EEG om kosmetiska produkter i syfte att anpassa bilaga III

Läs mer

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET. Översyn av direktiv 94/19/EG om system för garanti av insättningar KOM(2010) 368

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET. Översyn av direktiv 94/19/EG om system för garanti av insättningar KOM(2010) 368 SV SV SV EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 12.7.2010 KOM(2010)369 slutlig RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET Översyn av direktiv 94/19/EG om system för garanti av insättningar

Läs mer

EAs krav vid ackreditering av flexibel omfattning

EAs krav vid ackreditering av flexibel omfattning SWEDAC DOC 12:1 2012-05-10 Utgåva 1 Inofficiell översättning av EA 2/15 M:2008 EAs krav vid ackreditering av flexibel omfattning Swedac, Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll, Box 878, 501 15

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS BESLUT

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 08.06.2006 KOM(2006) 280 slutlig Förslag till RÅDETS BESLUT om bemyndigande för Förenade kungariket att införa en särskild åtgärd som avviker från artikel

Läs mer

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr / av den 30.1.2015

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr / av den 30.1.2015 EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 30.1.2015 C(2015) 361 final KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr / av den 30.1.2015 om ändring av delegerad förordning (EU) nr 241/2014 om komplettering av Europaparlamentets

Läs mer

Artikel 103 EES i ett förvaltningsrättsligt perspektiv

Artikel 103 EES i ett förvaltningsrättsligt perspektiv Artikel 103 EES i ett förvaltningsrättsligt perspektiv Jur.dr.des.(HSG), jur.kand. Magnus Schmauch Rättssekreterare Domare Páll Hreinsson EFTA-domstolen Detta föredrag uttrycker endast personliga åsikter

Läs mer

BILAGA. till. förslag till rådets beslut

BILAGA. till. förslag till rådets beslut EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 5.3.2015 COM(2015) 91 final ANNEX 1 BILAGA till förslag till rådets beslut om undertecknande på Europeiska unionens vägnar och om provisorisk tillämpning av avtalet

Läs mer

Europeiska företagsråd 3 Introduktion 3 Varför Europeiska företagsråd 3 Regler i korthet 4

Europeiska företagsråd 3 Introduktion 3 Varför Europeiska företagsråd 3 Regler i korthet 4 Innehåll Europeiska företagsråd 3 Introduktion 3 Varför Europeiska företagsråd 3 Regler i korthet 4 Frågor och svar om Europeiska företagsråd 6 Vilka länder kan avtalet omfatta? 6 Vilka företag och enheter

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS BESLUT

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 26.11.2007 KOM(2007) 752 slutlig Förslag till RÅDETS BESLUT om bemyndigande för Förenade kungariket att fortsätta att tillämpa en åtgärd som avviker från

Läs mer

Stockholm den 19 oktober 2015

Stockholm den 19 oktober 2015 R-2015/1084 Stockholm den 19 oktober 2015 Till FAR Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 2 juli 2015 beretts tillfälle att avge yttrande över Nordiska Revisorsförbundets förslag till Nordisk standard

Läs mer

Ds 2004:47 Lönegaranti vid gränsöverskridande situationer

Ds 2004:47 Lönegaranti vid gränsöverskridande situationer Näringsdepartementet Enheten för arbetsrätt och arbetsmiljö 103 33 STOCKHOLM Ds 2004:47 Lönegaranti vid gränsöverskridande situationer Sammanfattning Stiftelsen Ackordscentralen kan inte tillstyrka promemorians

Läs mer

P6_TA-PROV(2005)0329 Arbetstagares hälsa och säkerhet: exponering för optisk strålning ***II

P6_TA-PROV(2005)0329 Arbetstagares hälsa och säkerhet: exponering för optisk strålning ***II P6_TA-PROV(2005)0329 Arbetstagares hälsa och säkerhet: exponering för optisk strålning ***II Europaparlamentets lagstiftningsresolution om rådets gemensamma ståndpunkt inför antagandet av Europaparlamentets

Läs mer

IMFs modell för internationellt ramavtal

IMFs modell för internationellt ramavtal IMFs modell för internationellt ramavtal INLEDNING 1. Den ekonomiska globaliseringen minskar hindren för handel med varor och tjänster och överföring av kapital, och den gör det möjligt för transnationella

Läs mer

I enlighet med bolagslagstiftningen och användningen i AEO-riktlinjerna gäller följande definitioner:

I enlighet med bolagslagstiftningen och användningen i AEO-riktlinjerna gäller följande definitioner: Bilaga 1 Riktlinjer om villkor för erkännande av status som godkänd ekonomisk aktör (AEO) och det förfarande som ska tillämpas i fråga om multinationella och stora företag 1. Rättsligt meddelande I dessa

Läs mer

TCO LO Arbetsmarknadsdepartementet Per Ewaldsson

TCO LO Arbetsmarknadsdepartementet Per Ewaldsson 1 TCO LO Saco Arbetsmarknadsdepartementet Per Ewaldsson Ett gemensamt yttrande från TCO, LO och Saco angående EU-kommissionens förslag till ändrat direktiv gällande europeiska företagsråd här förkortat

Läs mer

Kommittédirektiv Dir. 2014:81 Sammanfattning

Kommittédirektiv Dir. 2014:81 Sammanfattning Kommittédirektiv Genomförande av tillämpningsdirektivet till utstationeringsdirektivet Dir. 2014:81 Beslut vid regeringssammanträde den 5 juni 2014. Sammanfattning En särskild utredare ska föreslå hur

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för rättsliga frågor och den inre marknaden FÖRSLAG TILL YTTRANDE

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för rättsliga frågor och den inre marknaden FÖRSLAG TILL YTTRANDE EUROPAPARLAMENTET 1999 2004 Utskottet för rättsliga frågor och den inre marknaden PRELIMINÄRT FÖRSLAG 2000/0328(COD) 3 april 2001 FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för rättsliga frågor och den inre

Läs mer

med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (KOM(2002) 244) 1,

med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (KOM(2002) 244) 1, P5_TA-PROV(2003)0446 Ansvarsförsäkring för motorfordon ***I Europaparlamentets lagstiftningsresolution om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av rådets direktiv 72/166/EEG,

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Ändrat förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Ändrat förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 28.11.2002 KOM(2002) 701 slutlig 2002/0072 (COD) Ändrat förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV om arbetsvillkor för personal som hyrs ut av

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS BESLUT

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS BESLUT SV SV SV EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 29.10.2009 KOM(2009)608 slutlig Förslag till RÅDETS BESLUT om bemyndigande för Republiken Estland och Republiken Slovenien att tillämpa en åtgärd

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för ekonomi och valutafrågor ÄNDRINGSFÖRSLAG 33-53

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för ekonomi och valutafrågor ÄNDRINGSFÖRSLAG 33-53 EUROPAPARLAMENTET 2004 2009 Utskottet för ekonomi och valutafrågor 2008/0142(COD) 18.12.2008 ÄNDRINGSFÖRSLAG 33-53 Förslag till yttrande Harald Ettl (PE416.293v01-00) Förslag till Europaparlamentets och

Läs mer

FÖRSLAG TILL YTTRANDE

FÖRSLAG TILL YTTRANDE EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män 30.9.2013 2013/0110(COD) FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet

Läs mer

ANVÄNDARVILLKOR ILLUSIONEN

ANVÄNDARVILLKOR ILLUSIONEN ANVÄNDARVILLKOR ILLUSIONEN Välkommen till Illusionen! Tack för att du använder Illusionen som tillhandahålls av Fotboll 2000. Detta är villkoren för användning av denna webbplats och programvara, bilder,

Läs mer

MARKT/2513/02 SV Orig. EN. UTKAST TILL BESLUT OCH SLUTSATSER VID FÖRSÄKRINGSKOMMITTÉNS 30:e SAMMANTRÄDE

MARKT/2513/02 SV Orig. EN. UTKAST TILL BESLUT OCH SLUTSATSER VID FÖRSÄKRINGSKOMMITTÉNS 30:e SAMMANTRÄDE MARKT/2513/02 SV Orig. EN UTKAST TILL BESLUT OCH SLUTSATSER VID FÖRSÄKRINGSKOMMITTÉNS 30:e SAMMANTRÄDE Bryssel den 16 april 2002 1. Dagordning Dagordningen för sammanträdet antogs. 2. Protokoll för det

Läs mer

Förslag till RÅDETS FÖRORDNING

Förslag till RÅDETS FÖRORDNING "A - "A - EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 22.06.2004 KOM(2004) 440 slutlig Förslag till RÅDETS FÖRORDNING om ändring av förordning (EG) nr 2320/97 rörande införande av slutgiltiga antidumpningstullar

Läs mer

Fakultativt protokoll till konventionen om barnets rättigheter vid indragning av barn i väpnade konflikter *

Fakultativt protokoll till konventionen om barnets rättigheter vid indragning av barn i väpnade konflikter * Fakultativt protokoll till konventionen om barnets rättigheter vid indragning av barn i väpnade konflikter * De stater som är parter i detta protokoll, som uppmuntras av det överväldigande stödet för konventionen

Läs mer

VÄGLEDNING FÖR SAMORDNINGSKOMMITTÉN FÖR FONDERNA

VÄGLEDNING FÖR SAMORDNINGSKOMMITTÉN FÖR FONDERNA EUROPEISKA KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FÖR Regional- och stadspolitik VÄGLEDNING FÖR SAMORDNINGSKOMMITTÉN FÖR FONDERNA OM BEHANDLING AV RETROAKTIVT EU-STÖD UNDER PERIODEN 2007 2013 ANSVARSFRISKRIVNING:

Läs mer

HUR STÄMMER IAS 1 ÖVERENS MED DIREKTIVEN OM ÅRSREDOVISNING?

HUR STÄMMER IAS 1 ÖVERENS MED DIREKTIVEN OM ÅRSREDOVISNING? XV/7030/98 SV HUR STÄMMER IAS 1 ÖVERENS MED DIREKTIVEN OM ÅRSREDOVISNING? GENERALDIREKTORAT- XV Inre marknad och finansiella tjänster Detta dokument är avsett att användas som diskussionsunderlag inom

Läs mer

Europeisk konvention om utövandet av barns rättigheter

Europeisk konvention om utövandet av barns rättigheter Europeisk konvention om utövandet av barns rättigheter Inledning Europarådets medlemsstater och övriga stater som undertecknat denna konvention, som beaktar att Europarådets ändamål är att uppnå en större

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för framställningar MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för framställningar MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA EUROPAPARLAMENTET 2004 Utskottet för framställningar 2009 21.10.2008 MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA Angående: Framställning 0995/2002 ingiven av Stylianos Zambetakis (grekisk medborgare) för föreningen för

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för sysselsättning och socialfrågor

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för sysselsättning och socialfrågor EUROPAPARLAMENTET 1999 2004 Utskottet för sysselsättning och socialfrågor 12 december 2001 PE 305.728/1-18 ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-18 FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE av Marie-Thérèse Hermange (PE 305.728) RESULTATTAVLAN

Läs mer

Using best practice to promote and improve EWC s in the Food, Agriculture and Tourism sectors.

Using best practice to promote and improve EWC s in the Food, Agriculture and Tourism sectors. Vad är receptet? Using best practice to promote and improve EWC s in the Food, Agriculture and Tourism sectors. Denna publikation har utarbetats med stöd från Europeiska Kommissionen Innehållsförteckning

Läs mer

Försvarets materielverk upphandling av tunga terränglastbilar

Försvarets materielverk upphandling av tunga terränglastbilar KKV1015, v1.4, 2013-01-18 BESLUT 2014-05-14 Dnr 761/2013 1 (7) Försvarets materielverk 115 88 Stockholm Försvarets materielverk upphandling av tunga terränglastbilar Beslut Konkurrensverket avskriver ärendet.

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET ARBETSDOKUMENT. Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor.

EUROPAPARLAMENTET ARBETSDOKUMENT. Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor. EUROPAPARLAMENTET 1999 2004 Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor 14 januari 2002 ARBETSDOKUMENT om kommissionens förslag till rådets förordning om domstols

Läs mer

Stockholm den 16 januari 2013

Stockholm den 16 januari 2013 R-2012/1860 Stockholm den 16 januari 2013 Till Arbetsmarknadsdepartementet A2012/3134/ARM Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 16 oktober 2012 beretts tillfälle att avge yttrande över Uppsägningstvistutredningens

Läs mer

SVENSKA STATEN OCH REGION SKÅNE AVTAL AVSEENDE INVESTERING I EUROPEAN SPALLATION SOURCE [DATUM]

SVENSKA STATEN OCH REGION SKÅNE AVTAL AVSEENDE INVESTERING I EUROPEAN SPALLATION SOURCE [DATUM] SVENSKA STATEN OCH REGION SKÅNE AVTAL AVSEENDE INVESTERING I EUROPEAN SPALLATION SOURCE [DATUM] AVTAL AVSEENDE INVESTERING I EUROPEAN SPALLATION SOURCE Detta avtal har denna dag träffats mellan (A) (B)

Läs mer

2007 07 15 Vår ref Pär Trehörning. Yttrande Allmänhetens tillgång till handlingar från Europeiska gemenskapens institutioner KOM (2007) 185, slutlig

2007 07 15 Vår ref Pär Trehörning. Yttrande Allmänhetens tillgång till handlingar från Europeiska gemenskapens institutioner KOM (2007) 185, slutlig 2007 07 15 Vår ref Pär Trehörning EU-kommissionen Yttrande Allmänhetens tillgång till handlingar från Europeiska gemenskapens Det är viktigt att yttrandefrihet, tryckfrihet och offentlighet inte enbart

Läs mer

KOMMISSIONENS MEDDELANDE

KOMMISSIONENS MEDDELANDE SV SV SV EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 24.3.2010 KOM(2010) 100 slutlig KOMMISSIONENS MEDDELANDE om tillämpningen av artikel 101.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt på vissa grupper

Läs mer

Ändringar i regler om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism

Ändringar i regler om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism 2013-11-12 BESLUTSPROMEMORIA Ändringar i regler om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism FI Dnr 13-6295 Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80

Läs mer

Regler för momshantering vid e-fakturering inom EU

Regler för momshantering vid e-fakturering inom EU Regler för momshantering vid e-fakturering inom EU NEA seminarium 6 mars 2007 Mats Holmlund 08-440 41 59 1 Momslagen och EG-rätten Mervärdesskattelagen 1968/1994 Sjätte mervärdesskattedirektivet - 1967

Läs mer

Förslag till RÅDETS DIREKTIV om inrättande av en allmän ram för information till och samråd med arbetstagare i Europeiska gemenskapen

Förslag till RÅDETS DIREKTIV om inrättande av en allmän ram för information till och samråd med arbetstagare i Europeiska gemenskapen Förslag till RÅDETS DIREKTIV om inrättande av en allmän ram för information till och samråd med arbetstagare i Europeiska gemenskapen MOTIVERING I. INLEDNING Information till och samråd med arbetstagare

Läs mer

Kommittédirektiv. Tilläggsdirektiv till Utstationeringskommittén (A 2012:03) Dir. 2014:82. Beslut vid regeringssammanträde den 5 juni 2014.

Kommittédirektiv. Tilläggsdirektiv till Utstationeringskommittén (A 2012:03) Dir. 2014:82. Beslut vid regeringssammanträde den 5 juni 2014. Kommittédirektiv Tilläggsdirektiv till Utstationeringskommittén (A 2012:03) Dir. 2014:82 Beslut vid regeringssammanträde den 5 juni 2014. Utvidgning av och förlängd tid för uppdraget Regeringen beslutade

Läs mer

Privaträtten inom räckhåll

Privaträtten inom räckhåll Det europeiska rättsliga nätverket på privaträttens område Privaträtten inom räckhåll Välkommen till vår webbplats på Internet, ett nytt initiativ för att underlätta tillgången till rättvisa för alla EU-medborgare

Läs mer

EUROPEISKA KOMMISSIONEN. Statligt stöd/finland - Stöd nr N 315/2006 - Återbetalning av energiskatt på vissa energiprodukter till jordbruksproducenter

EUROPEISKA KOMMISSIONEN. Statligt stöd/finland - Stöd nr N 315/2006 - Återbetalning av energiskatt på vissa energiprodukter till jordbruksproducenter EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 29-X-2007 K(2007)5341 Ärende: Statligt stöd/finland - Stöd nr N 315/2006 - Återbetalning av energiskatt på vissa energiprodukter till jordbruksproducenter Herr ambassadör,

Läs mer

EUROPEISKA UNIONENS RÅD. Bryssel den 18 februari 2014 (OR. en) 17612/1/13 REV 1. Interinstitutionellt ärende: 2005/0214 (COD)

EUROPEISKA UNIONENS RÅD. Bryssel den 18 februari 2014 (OR. en) 17612/1/13 REV 1. Interinstitutionellt ärende: 2005/0214 (COD) EUROPEISKA UNIONENS RÅD Bryssel den 18 februari 2014 (OR. en) Interinstitutionellt ärende: 2005/0214 (COD) 17612/1/13 REV 1 SOC 1032 PENS 5 ECOFIN 1139 CODEC 2912 PARLNAT 328 RÄTTSAKTER OCH ANDRA INSTRUMENT

Läs mer

EUROPEISKA KOMMISSIONEN

EUROPEISKA KOMMISSIONEN 2.8.2013 Europeiska unionens officiella tidning C 223/1 (Meddelanden) MEDDELANDEN FRÅN EUROPEISKA UNIONENS INSTITUTIONER, BYRÅER OCH ORGAN EUROPEISKA KOMMISSIONEN Riktlinjer för de olika kategorierna av

Läs mer

Arbetstagarinflytande Lagar och avtal i Sverige och EU

Arbetstagarinflytande Lagar och avtal i Sverige och EU Arbetstagarinflytande Lagar och avtal i Sverige och EU Karta över EES-området ISLAND FINLAND NORGE SVERIGE ESTLAND DANMARK NEDERLÄNDERNA LITAUEN LETTLAND IRLAND STORBRITANNIEN BELGIEN FRANKRIKE TYSKLAND

Läs mer

Stockholm den 29 april 2011

Stockholm den 29 april 2011 R-2011/0154 Stockholm den 29 april 2011 Till Arbetsmarknadsdepartementet A2011/533/ARM Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 28 januari 2011 beretts tillfälle att avge yttrande över betänkandet

Läs mer

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT. av den 22.10.2014

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT. av den 22.10.2014 EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 22.10.2014 C(2014) 7594 final KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT av den 22.10.2014 om ändring av genomförandebeslut K (2011) 5500 slutlig, vad gäller titeln och förteckningen

Läs mer

***I FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

***I FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling 28.9.2010 2010/0183(COD) ***I FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring

Läs mer

E-HANDEL OCH FINANSIELLA TJÄNSTER. MARKT/2094/01 SV Orig. EN

E-HANDEL OCH FINANSIELLA TJÄNSTER. MARKT/2094/01 SV Orig. EN E-HANDEL OCH FINANSIELLA TJÄNSTER MARKT/2094/01 SV Orig. EN Syftet med detta dokument I detta dokument beskrivs den nuvarande situationen beträffande e-handel och finansiella tjänster samt den särskilda

Läs mer

EUROPEISKA KOMMISSIONEN REGLER FÖR GOD FÖRVALTNINGSSED

EUROPEISKA KOMMISSIONEN REGLER FÖR GOD FÖRVALTNINGSSED EUROPEISKA KOMMISSIONEN REGLER FÖR GOD FÖRVALTNINGSSED Kontakter med allmänheten Vitboken om administrativ reform antogs av kommissionen den 1 mars 2000. Där anges grundprinciperna för EU-förvaltningen:

Läs mer

Handbok för europeiska arbetstagarrepresentanter. 01 Förbättra dina möten

Handbok för europeiska arbetstagarrepresentanter. 01 Förbättra dina möten Handbok för europeiska arbetstagarrepresentanter 01 Förbättra dina möten Introduktion Sedan 1994 har anställda vid multinationella företag haft rätt till information och samråd på europeisk nivå. Under

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Budgetutskottet

EUROPAPARLAMENTET. Budgetutskottet EUROPAPARLAMENTET 1999 Budgetutskottet 2004 8 november 2001 PE 306.835/1-18 ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-18 FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE av Francesco Turchi (PE 306.835) Transeuropeiska nät - årsrapport 1999 enligt artikel

Läs mer

EUROPEISKA KOMMISSIONEN

EUROPEISKA KOMMISSIONEN EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den XXX [...](2012) XXX utkast BILAGA TILL EASA:S YTTRANDE 06/2012 KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) NR / av den XXX om ändring av rådets förordning (EU) nr / om tekniska krav

Läs mer

Förslag till ändringar i regler om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism

Förslag till ändringar i regler om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism 2013-09-09 R E M I S S P R O M E M O R I A FI Dnr 13-6295 Förslag till ändringar i regler om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan

Läs mer

Europaparlamentets resolution av den 16 januari 2014 om EU:s strategi mot hemlöshet (2013/2994(RSP))

Europaparlamentets resolution av den 16 januari 2014 om EU:s strategi mot hemlöshet (2013/2994(RSP)) P7_TA-PROV(2014)0043 EU:s strategi mot hemlöshet Europaparlamentets resolution av den 16 januari 2014 om EU:s strategi mot hemlöshet (2013/2994(RSP)) Europaparlamentet utfärdar denna resolution med beaktande

Läs mer

FÖRSLAG TILL YTTRANDE

FÖRSLAG TILL YTTRANDE EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Budgetutskottet 15.2.2012 2011/0455(COD) FÖRSLAG TILL YTTRANDE från budgetutskottet till utskottet för rättsliga frågor över förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2005-10-11

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2005-10-11 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2005-10-11 Närvarande: f.d. justitierådet Lars K Beckman, justitierådet Leif Thorsson och regeringsrådet Lars Wennerström. EU:s insolvensreglering Enligt

Läs mer

Skillnader mellan LOU och LUF

Skillnader mellan LOU och LUF Skillnader mellan LOU och LUF Upphandling The VÄRMEK Way Lag om offentlig upphandling, LOU, är en lagstiftning som är processinriktad. Den är gjord så för att garantera att små leverantörer ska ha samma

Läs mer

N S D N Ä R I N G S L I V E T S S K A T T E - D E L E G A T I O N

N S D N Ä R I N G S L I V E T S S K A T T E - D E L E G A T I O N N S D N Ä R I N G S L I V E T S S K A T T E - D E L E G A T I O N Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen Marianne Kilnes Erik Sjöstedt 103 33 Stockholm Er referens: Fi2015/2314 Stockholm 2015-05-20

Läs mer

GEMENSKAPENS ÅTGÄRDSPROGRAM FÖR HÄLSOÖVERVAKNING ARBETSPROGRAM FÖR 2000 (Artikel 5.2.b i beslut 1400/97/EG)

GEMENSKAPENS ÅTGÄRDSPROGRAM FÖR HÄLSOÖVERVAKNING ARBETSPROGRAM FÖR 2000 (Artikel 5.2.b i beslut 1400/97/EG) VERSION FINALE GEMENSKAPENS ÅTGÄRDSPROGRAM FÖR HÄLSOÖVERVAKNING ARBETSPROGRAM FÖR 2000 (Artikel 5.2.b i beslut 1400/97/EG) 1. Inledning Europeiska unionens verksamhet på folkhälsoområdet skall stödjas

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för framställningar MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för framställningar MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA EUROPAPARLAMENTET 2004 Utskottet för framställningar 2009 21.10.2008 MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA Angående: Framställning nr 1285/2007, ingiven av Giovanni Maria Turra, (italiensk medborgare), för Società

Läs mer

Kund: Kunden är organisationen, och dess företrädare, som betalar för coachingen eller på andra sätt ser till att coaching kan genomföras.

Kund: Kunden är organisationen, och dess företrädare, som betalar för coachingen eller på andra sätt ser till att coaching kan genomföras. Del 1 ICF:s definition av coaching Coaching: Coaching är ett partnerskap med klienter i en tankeväckande och kreativ process som inspirerar dem att maximera sin personliga och professionella potential.

Läs mer

SFS nr: 2001:883. Revisorslag (2001:883)

SFS nr: 2001:883. Revisorslag (2001:883) SFS nr: 2001:883 Revisorslag (2001:883) 2 I denna lag avses med 1. revisor: en godkänd eller auktoriserad revisor, 2. godkänd revisor: en revisor som har godkänts enligt 4, 3. auktoriserad revisor: en

Läs mer

EFR BIDRAGSAVTAL NR XXX. PROJEKTETS TITEL [FÖRKORTNING eller KORTFORM] STÖD TILL SPETSFORSKNING

EFR BIDRAGSAVTAL NR XXX. PROJEKTETS TITEL [FÖRKORTNING eller KORTFORM] STÖD TILL SPETSFORSKNING SJUNDE RAMPROGRAMMET EFR BIDRAGSAVTAL NR XXX PROJEKTETS TITEL [FÖRKORTNING eller KORTFORM] STÖD TILL SPETSFORSKNING [Europeiska gemenskapen] ( gemenskapen ), företrädd av [Europeiska gemenskapernas kommission

Läs mer

WHOIS policy för.eu-domännamn

WHOIS policy för.eu-domännamn WHOIS policy för.eu-domännamn 1/7 DEFINITIONER Termer som definieras i allmänna villkor och/eller i tvistlösningsreglerna för domänen.eu skrivs i kursiv stil i detta dokument. AVSNITT 1. INTEGRITETSPOLICY

Läs mer

SENA BETALNINGAR TVINGAR EUROPEISKA FÖRETAG I KONKURS

SENA BETALNINGAR TVINGAR EUROPEISKA FÖRETAG I KONKURS SENA BETALNINGAR TVINGAR EUROPEISKA FÖRETAG I KONKURS 03 Varken den Europeiska kommissionen eller personer som representerar kommissionen ansvarar för användning av informationen i denna broschyr. Ring

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel 21/VIII/2007 K(2007) 3926 slutlig KOMMISSIONENS BESLUT av den 21/VIII/2007 om genomförande av rådets beslut 2007/435/EG med avseende på antagandet av strategiska

Läs mer

KOMMISSIONENS REKOMMENDATION. av den 21.2.2011. om rapportering av kontroller av vägtransporter av farligt gods

KOMMISSIONENS REKOMMENDATION. av den 21.2.2011. om rapportering av kontroller av vägtransporter av farligt gods SV SV SV EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 21.2.2011 K(2011) 909 slutlig KOMMISSIONENS REKOMMENDATION av den 21.2.2011 om rapportering av kontroller av vägtransporter av farligt gods SV SV KOMMISSIONENS

Läs mer

Europeiska företagsråd (EWC)

Europeiska företagsråd (EWC) Europeiska företagsråd (EWC) Bruksanvisning för arbetsgivare Gjorde du stora eftergifter när ni förhandlade fram avtalet om införandet av ett europeiskt företagsråd (EWC)? Är du rädd att detta forum ska

Läs mer

Arbetsgrupp för skydd av enskilda med avseende på behandlingen av personuppgifter

Arbetsgrupp för skydd av enskilda med avseende på behandlingen av personuppgifter EUROPEISKA KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORAT XV Inre marknad och finansiella tjänster Fri rörlighet för informationstjänster. Bolagsrätt och finansiell information. Fri rörlighet för information, datasäkerhet

Läs mer

FÖRSLAG TILL YTTRANDE

FÖRSLAG TILL YTTRANDE EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för utveckling 15.7.2013 2013/0024(COD) FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för utveckling till utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och

Läs mer