Mot en avancerad praxis för EFFAT:s europeiska företagsråd

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Mot en avancerad praxis för EFFAT:s europeiska företagsråd"

Transkript

1 för EFFAT:s europeiska företagsråd Using best practice to promote and improve EWC s in the Food, Agriculture and Tourism sectors. This publication was made with the support of the European Commission

2 Innehåll Innehåll Inledning...3 Arbetsverktyg: Några online-resurser för EFR-arbete... 5 Det nya direktivet om europeiska företagsråd (2009/38/EG) En inledande översikt för EFFAT-anslutna fackföreningar...8 Den stora krisen fakta, följder och EFFAT...32 Val av externa experter för EFFAT Europeiska företagsråd...50 Förfarande för EFFAT att förhandla Avtal på Europanivå med transnationella företag

3 Inledning Inledning Det finns för närvarande cirka 100 europeiska företagsråd i EFFAT:s sektorer. De flesta av dem har EFFAT-samordnare på plats för att hjälpa dem och för att hålla kontakt mellan EFR och fackföreningarna. Andra fackföreningsansvariga erbjuder viktig utbildning och stöd till enskilda EFR-ledamöter som är medlemmar i deras fackföreningar. Dessa män och kvinnor är EFFAT:s huvudansvariga för EFR och de är av avgörande betydelse när det gäller hur våra EFR fungerar. Emellertid är många av dessa EFR, vällovliga ansträngningar till trots, underutnyttjade av de fackliga representanterna som informationskällor och när det gäller att utveckla en gemensam ståndpunkt inför hotet om gränsöverskridande omstruktureringar. Projektet Mot en avancerad praxis, inom vars ram detta dokument tagits fram, har utformats för att förbättra EFFAT:s stöd till EFR genom att hjälpa de huvudansvariga för EFR i deras stödjande arbete. Vid vårt seminarium i Dublin var vi alla överens om att högsta prioritet för att åstadkomma detta måste vara att ta fram och distribuera bra arbetsverktyg och dokument. Mot bakgrund av våra diskussioner har vi skapat kapitlet EFR-arbetsverktyg på EFFAT:s Extranet och vi hoppas att förslagen nedan i detta dokument beträffande andra tillgängliga online-resurser kommer att vara till ytterligare hjälp. Mer specifikt i år har två huvudproblem dominerat i EFFAT:s EFR det nya EFRdirektivet och den ekonomiska krisen. Beträffande dessa frågor har vi utvecklat detaljerade ståndpunkter som upptar huvuddelen av detta dokument. Vi hoppas och tror att de ska ge mervärde till alla våra huvudansvariga. Utöver den expertis EFFAT-samordnare kan erbjuda de europeiska företagsråden, har -projektet också tittat på användningen av externa EFR-experter. I Dublin talade vi med juridiska, redovisnings- och ekonomiska experter och funderade över vilken expertis som kan behövas och när. Vi kom till slutsatsen att i de flesta fall är den situation i vilken EFR behöver ytterligare extern expertis 3

4 Inledning uppenbar (som i det fall man beslutat ställa arbetsgivaren inför rätta); eller, att det är omöjligt att uttala sig generellt om när extern expertis kan behövas. De flesta EFR kan emellertid lära sig att bli tydligare om vad deras experter förväntas göra och undvika fallgroparna när det gäller att välja externa experter. Vi hoppas att det tillvägagångssätt som beskrivs nedan därvid ska vara till hjälp och vi insisterar på att varje huvudansvarig för EFR som står tvekande inför ett val av extern expert, bör kontakta EFFAT:s sekretariat. Den sista delen av detta dokument redogör för EFFAT:s policy för att förhandla med transnationella företag på europeisk nivå. Vi har följt andra europeiska fackliga federationer och tagit fram en mer detaljerad politisk ståndpunkt gällande detta. Deras lärdomar har emellertid omformats efter våra egna erfarenheter och faktiskt efter vår stadga. Vi tror till det bättre. Vi hoppas att det ska skänka extra klarhet både för fackföreningar och europeiska företagsråd i EFFAT:s sektorer som har att hantera den i allt högre grad relevanta frågan om europeiska ramavtal och tilläggstexter på företagsnivå. Vi vill slutligen tacka dem som deltog i seminariet i Dublin i januari 2009 och de EFR-ledamöter som har skickat tillbaka frågeformulär från vilka vi fortsätter att lära hur EFFAT kan erbjuda bättre stöd. Vi uppmanar alla att se till att EFR-ledamöter som ännu inte skickat tillbaka frågeformuläret gör detta snarast. Vi tackar också de experter som delat sin sakkunskap med oss, särskilt professor Trautwien, vars insikter verkligen rönt stor uppskattning från EFFAT:s medlemsorganisationer och som står för en betydande del av detta dokument. Harald Weidenhofer & Simon Cox December

5 Arbetsverktyg: Några online-resurser för EFR-arbete Arbetsverktyg: Några online-resurser för EFR-arbete EFFAT Vi står naturligtvis först på listan! Om du är en av EFFAT:s EFRsamordnare eller ansvarig i en av EFFAT:s medlemsorganisationer och som har med EFR-frågor att göra, bör du titta närmare på kapitlet EFR-arbetsverktyg på EFFAT:s Extranet. Kontakta om du ännu inte skulle ha ett användarnamn och lösenord för Extranet. Om du inte hittar vad du söker där eller i länkarna nedan, eller du känner till något du tycker att vi borde berätta för andra om, kontakta oss gärna. Nedan följer länkar till några andra nyttiga online-resurser som finns tillgängliga: ETUI Education ETUI Utbildning European-works-councils ETUI:s utbildningsavdelning (European Trade Union Institute Education Department) har i olika skepnader erbjudit utbildning med anknytning till EFR sedan början av nittiotalet. Under alla dessa år har de utvecklat ett antal mycket bra utbildningsverktyg som finns tillgängliga att ladda ner från deras hemsida. Detta är en utmärkt källa till lättsmält information, som finns tillgänglig på olika språk för ansvariga som arbetar med EFR. Deras A Basic Understanding of Financial Statements (grundläggande förståelse av finansiella rapporter) är en utmärkt startpunkt för dem som känner sig osäkra i detta ämne. 5

6 Arbetsverktyg: Några online-resurser för EFR-arbete Worker Participation Arbetstagarmedverkan Denna fantastiska online-resurs på engelska, franska och tyska har ställts till förfogande av stiftelsen Hans Böckler och ETUI. Avsnitten om europeiska företagsråd och nationella arbetsmarknadsrelationer är särskilt användbara för EFR-arbete, men det finns mycket mer här som är väl värt att utforska. SDA Social Development Agency SDA inrättades av Europeiska Fackliga Samorganisationen (EFS) för att driva europeiska fackliga projekt och hjälpa fackföreningarna med europeiskt projektarbete. Mycket av deras arbete är om Infopoint -projektet som fokuserar på europeisk information, samråd och arbetstagarnas medverkan särskilt genom de europeiska företagsråden. Förutom att vara rätt instans att vända sig till om man vill ansöka om EU-finansiering för ett EFR-projekt, har de mängder av potentiellt användbara dokument på sin webbplats som har med EFR-arbete att göra, en databas som kan ge intressant statistik om EFR-överenskommelser, och de producerar också PARL (Participation And Rights Letter Nyhetsbrev om medverkan och rättigheter), ett nyhetsbrev tillägnat EFR. Webbplatsen är på engelska och franska men de har många dokument däribland PARL tillgängliga på andra språk. 6

7 Arbetsverktyg: Några online-resurser för EFR-arbete European Industrial Relations Observatory (EIRO) Europeiska organet för bevakning av arbetsmarknadsrelationer EIRO har en webbplats på engelska med en uppsjö av material om europeiska arbetsmarknadsrelationer. Detta är ett bra ställe att mer ingående få information om olika nationella system och uppdatera sig om viktiga arbetsmarknadsrelaterade händelser i Europa. The European Works Council Database EFR-databasen Denna ETUI-databas ger tillgång till kopior av större delen av de EFRöverenskommelser som hittills undertecknats jämte tilläggstexter och överenskommelser undertecknade av europeiska förtagsråd. Den ger också en snabb överblick av de företag som omfattas av EFR-direktivet, kopior av reglerna om europeiska företagsråd och dokumentation om rättspraxis. Den är emellertid endast på engelska och för att få full tillgång till denna webbplats utgår för en fackförening en avgift på 100 Euro! Om du känner till andra arbetsverktyg online som du haft nytta av och som du skulle vilja att vi befordrade till andra EFFAT-ansvariga för EFR, kontakta oss gärna på: 7

8 Det nya direktivet om europeiska företagsråd (2009/38/EG) En inledande översikt för EFFAT-anslutna fackföreningar Det nya direktivet om europeiska företagsråd (2009/38/EG) En inledande översikt för EFFAT-anslutna fackföreningar Allmän översikt Inledning I december 2008, nio år efter den tidsfrist som 1994-direktivet hade utlovat för översyn, nåddes en politisk överenskommelse om innehållet i ett nytt direktiv om europeiska företagsråd1. Detta antogs formellt av ministerrådet den 6 maj 2009 och publicerades i den Europeiska gemenskapens officiella tidning 10 dagar senare med följande fullständiga titel: EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2009/38/EG AV DEN 6 maj 2009 om inrättandet av ett europeiskt företagsråd eller ett förfarande i gemenskapsföretag och grupper av gemenskapsföretag för information till och samråd med arbetstagare (omarbetning) Liksom alla europeiska direktiv trädde direktiv 2009/38/EG i kraft 20 dagar efter dess publicering i tidningen: i detta fall, den 5 juni EU:s och EES medlemsstater har två år på sig från detta datum att införa dess bestämmelser i sina nationella lagar. Det är dessa nationella lagar som är bindande för företag, inte direktivet självt, som gäller nationella myndigheter. Så vi är fortfarande tvungna att vänta ett tag innan vi får känna de fulla rättsliga verkningarna av det nya direktivet. Det finns hursomhelst ett antal viktiga förtydliganden av befintlig lagstiftning (i synnerhet vad gäller gränsöverskridande information och samråd) som omedelbart kan tas från det nya direk- 8

9 Det nya direktivet om europeiska företagsråd (2009/38/EG) En inledande översikt för EFFAT-anslutna fackföreningar tivet. Det är EFFAT:s erfarenhet att många europeiska företagsråd sköter sin verksamhet under de normer som anges av existerande lagstiftning enligt 1994-direktivet, huvudsakligen på grund av att centrala begrepp i det direktivet avfattades alltför vagt och därför lämnades öppna för misstolkningar. Det nya direktivet utgör en god möjlighet för alla medlemmar av europeiska företagsråd att omedelbart ge sina överenskommelser och sin praxis en ny granskning för att se om de verkligen använder allt det som lagen föreskriver för att maximera fördelarna med de europeiska företagsråden för de anställda. Dessutom har även de helt nya skyldigheter i 2009-direktivet som inte kommer att ha någon laga kraft på företag förrän 2011 fortfarande en moralisk kraft som vi kan utnyttja omedelbart. Kom ihåg att Europeiska kommissionen, Europaparlamentet och alla enskilda nationella myndigheter i EU har kommit överens om alla dessa nya skyldigheter. De flesta av dem har sitt ursprung i gemensamma ståndpunkter för EFS och Business Europe (den europeiska arbetsgivarorganisationen). Dessutom vet arbetsgivare om att de kommer att vara tvungna att följa alla de nya lagarna om ett par år ändå. Om arbetsgivare insisterar på att vänta till sista minuten innan de tillåter europeiska företagsråd att följa dessa nya miniminormer, bör man begära att de åtminstone förklarar varför. Jag hoppas att denna översikt kommer att vara ett praktiskt bidrag till inrättandet och det positiva förnyandet av europeiska företagsråd samt vara ett hjälpmedel i det arbete som fackföreningar måste utföra tillsammans med myndigheter för att införliva direktivet. Den är utformad för att läsas av fackföreningstjänstemän i EFFAT-anslutna fackföreningar med intresse för och bakgrundskunskaper om europeiska företagsråd och som vill få en snabb vägledning om de viktiga ändringar av och tillägg till tidigare lagstiftning som återfinns i direktivet. Hänvisningar till och 2009-direktiven ges i början av varje ämne. Ingen del i den analys som ges i de ämnesindelade sammanfattningarna nedan görs på lättsinniga eller svaga grunder, och jag är övertygad om att vi har fått det rätt. All lagstiftning är dock öppen för tolkningar, och detta gäller för europeisk lagstiftning i högre grad än de flesta andra. Bestämmelserna i det nya direktivet 9

10 Det nya direktivet om europeiska företagsråd (2009/38/EG) En inledande översikt för EFFAT-anslutna fackföreningar kommer med tiden att bli mer konkreta genom praxis och precedensfall och genom införlivandeprocessen. Vi har alla ett intresse av att säkerställa att detta sker på rätt sätt. Politisk översikt EFFAT har varit en mycket aktiv deltagare i kampen för ett bättre direktiv om europeiska företagsråd under det senaste decenniet. Vi antog starka ståndpunkter och förband oss fullt och fast till att uppnå positiva resultat i frågan. Vi har arbetat ihärdigt med EFS, andra europeiska fackföreningsfederationer, politiker och andra centrala aktörer, vilket har upptagit mycket av den avsevärda politiska och tekniska arbetsbörda som var nödvändig för att uppnå ett nytt direktiv i en så pass svår politisk miljö. Vi är därför glada att få se vissa konkreta resultat av detta arbete. Vi har dock inte lyckats uppnå allt som vi önskade. Detta blev ärligt talat en omöjlighet, när starkt motstånd mot ett antal av våra krav uttrycktes av viktiga arbetsgivare, nationella myndigheter, ledamöter av Europaparlamentet och europeiska kommissionärer. Så innan vi går vidare med innehållet i 2009-direktivet, verkar det vara på sin plats att ta en titt på några av de fackföreningskrav som ännu inte har uppfyllts. Ouppfyllda krav Vi skulle till och med kunna börja med att säga att vårt krav om en översyn av 1994-direktivet tekniskt sett fortfarande inte har uppfyllts. Processen med att avfatta det nya direktivet benämndes i själva verket av kommissionen som en omarbetning, inte som en översyn. Denna tekniska, juridiska benämning innebar att Europaparlamentet inte kunde införa ändringar i områden där det inte fanns några förslag från kommissionen. Detta garanterade fullständigt att en del av de ändringar som vi ville ha igenom aldrig skulle kunna ske den här gången. Frånvaron av en ändring i definitionen av kontrollerande företag för att ta itu med problem med 50/50-samriskföretag och styrda hotell och restauranger är ett exempel på detta och är till 10

11 Det nya direktivet om europeiska företagsråd (2009/38/EG) En inledande översikt för EFFAT-anslutna fackföreningar särskild besvikelse för EFFAT. Det är också mycket beklagligt att inte alla avtal automatiskt kommer att ha rätt till omförhandling enligt de villkor som anges i det nya direktivet och att ingenting har gjorts för att snabba på förhandlingar med särskilda förhandlingsorgan. Andra viktiga frågor som vi tryckte på om, men inte fick igenom, inkluderar en minskning i anställningströskeln, ytterligare ämnen (i bilagan), borttagning av begränsningen till en enda betald expert, ett automatiskt berättigande för europeiska fackföreningsfederationer att delta i alla möten som hålls av europeiska företagsråd och ett krav om att alla europeiska företagsråd måste hålla minst två möten om året (även om man nog kan hävda att vissa framsteg har gjorts i de två sista frågorna). Det säger sig självt att vi kommer att fortsätta att argumentera för dessa förbättringar. Vi kommer enligt tidsplanen att få en annan översyn av direktivet om sju års tid, och argumenten för dessa förändringar förblir helt och hållet giltiga. Uppnådda krav Dessa besvikelser ska dock inte få komma i vägen för det faktum att vi i direktiv 2009/38/EG har lyckats uppnå ett par högst verkliga förbättringar som uppfyller långsiktiga krav från fackföreningarna. Vi har fått mycket tydligare definitioner av information och samråd, en anpassningsbestämmelse för att tillåta europeiska företagsråd att fortsätta existera medan de förhandlar om de strukturer som ska ersätta dem efter strukturella förändringar, en rättighet att erhålla utbildning med bibehållen lön, ett erkännande av fackföreningarnas roll i särskilda förhandlingsorgan, resurserna för att utföra arbetet samt de medel och rättigheter som behövs för att kollektivt försvara avtal om europeiska företagsråd inför lagen. Dessutom säger direktivet nu att sanktioner ska vara effektiva, proportionella och avskräckande, det finns nya sammansättningsformler för särskilda förhandlingsorgan och europeiska företagsråd som ger oss fler platser, mer rättvist fördelade, och bilagan inkluderar nu också rätten att få ett svar från företagsledningen på alla motförslag som läggs fram av arbetstagarnas representanter. 11

12 Det nya direktivet om europeiska företagsråd (2009/38/EG) En inledande översikt för EFFAT-anslutna fackföreningar Oombedda ändringar De flesta av det begränsade antal nyheter som inte hade sitt ursprung i fackföreningarnas krav har också i slutändan i stor utsträckning blivit till vår fördel. Den potentiellt farliga begränsningen av europeiska företagsråds befogenheter till gränsöverskridande frågor har dramatiskt mildrats genom ett mycket hjälpsamt förtydligande av vad gränsöverskridande betyder juridiskt. Nya regler om samordningen av europeiska och nationella informations- och samrådsförfaranden har verklig potential att stärka vissa europeiska företagsråds roll och ställning. En skyldighet för medlemmar i europeiska företagsråd att meddela informations- och samrådsresultaten till kolleger på nationell nivå kommer att vara av praktisk nytta för att understryka behovet av kommunikationsverktyg och undvika missbruk av konfidentialitet. Även nytt språkbruk som betonar behovet av att inte fördröja företagsledningens beslutsfattande kan användas för att pressa arbetsgivare att säkerställa att information är fullständig och ges i rätt tid. Den enda huvudsakligen negativa nyheten är en ny tvåårsperiod för att göra avtal som inte automatiskt kommer att dra fördel av det nya direktivet (så länge som de äger giltighet). Detta behöver hursomhelst inte orsaka allvarliga problem för oss, om vi arbetar för att säkerställa att införlivandena är rättvisa och korrekta och framför allt om vi är mycket försiktiga med vilka nya eller modifierade avtal som vi undertecknar. Sammanfattningsvis Så, även om detta nya direktiv inte är perfekt, kommer det att erbjuda många europeiska företagsråd en allvarlig möjlighet att stärka sina rättigheter och spela en mer aktiv roll i företagen, om vi använder det effektivt. Inför en ekonomisk kris utan motstycke är det viktigare än någonsin att europeiska företagsråd har effektiva informations- och samrådsrättigheter som ger dem möjlighet att utöva inflytande på företagsledningens beslutsfattande och begränsa de negativa konsekvenserna för sysselsättningen direktivet är ett stort, om inte helt och hållet tillräckligt, steg i rätt riktning. 12

13 Det nya direktivet om europeiska företagsråd (2009/38/EG) En inledande översikt för EFFAT-anslutna fackföreningar Varning: Kom ihåg att vi nu måste vara mycket noggranna med innehållet i alla avtal som förhandlas eller omförhandlas innan den 5 juni Den exakta ordalydelse som används kan påverka huruvida ett europeiskt företagsråd kommer att undantas eller ej från att dra nytta av det nya direktivet under en obegränsad tidsperiod. Det är därför mycket viktigt att kolla med EFFAT:s sekretariat innan man undertecknar några nya eller ändrade avtal. Införlivandets betydelse Medlemsstater har nu fram till den 5 juni 2011 på sig att anta nationella lagar som följer det nya direktivet. Denna tidsperiod är känd som införlivandefristen eftersom den är till för att medlemsstaterna ska införliva direktivet i den nationella lagstiftningen. Under införlivandefristen kommer rådande lagar (baserade på 1994-direktivet) att fortsätta att gälla. De nya skyldigheter för företag (och arbetstagarrepresentanter) som uppkommer till följd av 2009-direktivet kommer endast att bli juridiskt bindande när de nationella införlivandelagarna träder i kraft år Vår analys av lagen i detta dokument har utförts noggrant och är resultatet av mycket studium och diskussioner med advokater, praktiserande jurister och politiskt ansvariga. Som sagts ovan är dock all lagstiftning öppen för tolkningar, och europeisk lagstiftning är det i högre grad än de flesta andra. Vi vet att det finns arbetsgivare, advokater och politiker som redan letar efter områden där de kan skapa och utnyttja oklarheter till sin egen fördel. Detta kommer inte bara att ske på företagsnivå, där vissa arbetsgivare säkerligen kommer att försöka minimera det nya direktivets inverkan på sin verksamhet. Det kommer också att ske på nationell nivå, där lobbyister kommer att försöka påverka myndigheter under införlivandeprocessen. Under sina fega och lumpna ansträngningar kommer sådana personer att söka ammunition på vår sida för att använda emot oss, och vi måste vara mycket försiktiga med att inte förse dem med sådan. Detta räcker hursomhelst inte för att säkerställa att vi inte skjuter oss 13

14 Det nya direktivet om europeiska företagsråd (2009/38/EG) En inledande översikt för EFFAT-anslutna fackföreningar själva i foten. Om vi inte också är noggranna med att hävda våra rättigheter och förkasta alla försök till att retroaktivt försvaga direktivet genom att misstolka dess bestämmelser, så kan viktig terräng som vi lyckats vinna i denna långa och svåra process komma att gå förlorad tämligen snabbt och enkelt. Kom ihåg att även de svagaste motargumenten kan bli starka om de förblir obestridda och tillåts etablera sig som konsensus. Om detta inträffar under införlivandet i er nationella lagstiftning, kan den process som krävs för att bestrida det och få det ändrat komma att bli mycket lång och svår. Vi vill därför betona vikten av fackföreningarnas lobbyverksamhet kring och övervakning av era nationella införlivandeprocesser innan felaktigheter eller utelämnanden införs i den nationella lagstiftningen. Vi hoppas att detta dokument kommer att hjälpa er att göra detta. Nyheter i 2009 års Direktiv om Europeiska företagsråd indelade efter ämne Ämne A: Definitioner av information och samråd Referenser: Omarbetning Artikel 2f och 2g Riktiga definitioner av information och samråd stod alltid högst upp på EFFAT:s lista över prioriteter för ett nytt direktiv. Alltför många europeiska företagsråd har konfronterats med vaga presentationer (eller mängder med irrelevanta dokument) i sista minuten följt av klena muntliga utbyten eller dialog ; ofta efter det att slutliga beslut redan fattats. Vi har gång på gång ifrågaställt hur detta överhuvudtaget kan anses vara information och samråd med arbetstagarrepresentanter så som man föreställer sig detta i lagstiftningen. Olyckligtvis kommer fortfarande många företag undan med sådana oacceptabla normer för rapportering och integrering av sina europeiska företagsråd i beslutsfattandet. Detta är delvis på grund av att 14

15 Det nya direktivet om europeiska företagsråd (2009/38/EG) En inledande översikt för EFFAT-anslutna fackföreningar 1994-direktivet inte ger någon definition alls av information, och den definition som ges av samråd är mycket klen; den säger endast att samråd [betyder] upprättande av en dialog och utbyte av åsikter. Denna brist på tydlighet i direktivet har tillåtit en del arbetsgivare tillsammans med advokator och rådgivare att dra nytta av ovissheten och förvirringen om vad gränsöverskridande information och samråd faktiskt är. De nya definitionerna av information och samråd i det omarbetade direktivet, som återfinns i artikel 2f respektive 2g, bör komma långt i att rätta till dessa problem. På grund av deras stora betydelse, återger vi dem här i sin helhet: information: arbetsgivarens överlämnande av uppgifter till arbetstagarrepresentanterna som gör det möjligt för dem att sätta sig in i vad den behandlade frågan avser och att granska den; informationen ska överlämnas vid ett sådant tillfälle, på ett sådant sätt och med sådant innehåll som gör det möjligt för arbetstagarrepresentanterna att ingående bedöma de eventuella konsekvenserna och vid behov förbereda samråd med behörigt organ inom gemenskapsföretaget eller gruppen av gemenskapsföretag samråd: upprättande av en dialog och utbyte av åsikter mellan arbetstagarrepresentanterna och den centrala ledningen eller varje annan mer passande ledningsnivå, vid ett sådant tillfälle, på ett sådant sätt och med ett sådant innehåll som gör det möjligt för arbetstagarrepresentanterna att, på grundval av de uppgifter de fått, inom rimlig tid kunna avge ett yttrande, vilket kan beaktas av behörigt organ inom gemenskapsföretaget eller gruppen av gemenskapsföretag, om de föreslagna åtgärder som berörs av samrådet, utan att det påverkar företagsledningens ansvar Vi har understrukit vissa delar av dessa definitioner för att poängtera det som vi tycker är särskilt viktigt. Lägg i synnerhet märke till att för att ledningen ska samråda med ett europeiskt företagsråd måste de ge dessa en möjlighet att avge ett yttrande om föreslagna åtgärder som sedan kan beaktas inom företaget. Detta understryker poängen att samråd måste ske med europeiska företagsråd innan slutliga 15

16 Det nya direktivet om europeiska företagsråd (2009/38/EG) En inledande översikt för EFFAT-anslutna fackföreningar beslut fattas. Vidare kan samråd endast ske efter det att medlemmarna i de europeiska företagsråden har försetts med information på ett sådant sätt och med sådant innehåll som gör det möjligt för arbetstagarrepresentanterna att ingående bedöma de eventuella konsekvenserna. I korthet stödjer dessa definitioner EFFAT:s länge hållna påståenden om vad information och samråd egentligen betyder (och alltid har betytt) på europeisk nivå och för ordalydelsen i det nya direktivet om europeiska företagsråd mycket närmare den som används i andra direktiv som behandlar information och samråd. Det kommer nu att bli upp till oss att säkerställa att de följs i praktiken. När man på nytt betänker implementeringen av information och samråd i europeiska företagsråd i ljuset av 2009-direktivet, är det också viktigt att man är medveten om ändringen i tilläggsföreskrifterna, som nu ger europeiska företagsråd som skapats i enlighet med dess bestämmelser rätt att få motiverade svar på eventuella yttranden, som en del av samrådsprocessen (se ämne J). Man ska också lägga märke till att även om det inte finns några uttryckliga krav i 2009-direktivet om mer än ett plenarmöte om året, så stärker dessa förtydliganden vårt argument om att ett möte i de flesta fall inte kommer att vara tillräckligt för att arbetsgivaren ska kunna uppfylla sina informations- och samrådsskyldigheter. 16

17 Det nya direktivet om europeiska företagsråd (2009/38/EG) En inledande översikt för EFFAT-anslutna fackföreningar Ämne B: Den gränsöverskridande begränsningen Referenser: 1994-direktivet bilaga (tilläggsföreskrifter); 2009-direktivet artikel 1.3, artikel 1.4, skäl 12 och skäl 16 Ett av de allvarligaste problemen som EFFAT:s europeiska företagsråd har ställts inför i det förflutna har haft att göra med att ledningen förvägrat information och samråd om vissa frågor på grundval av att de inte är gränsöverskridande. Det är klart att europeiska företagsråd inte är lämpliga organ för att hantera frågor som är helt och genuint lokala. Dock kan indelningen mellan nationellt och gränsöverskridande vara kinkig direktivet kan ha både begränsande och förbättrande konsekvenser för existerande europeiska företagsråd på detta område. Europeiska företagsråd är inte automatiskt föremål för några begränsningar i sitt verksamhetsområde eller sina befogenheter i förhållande till gränsöverskridande frågor enligt 1994-direktivet. I tilläggsföreskrifterna (i bilagan) står det: Det europeiska företagsrådets befogenheter skall begränsas till information och samråd i frågor som berör hela... [det multinationella företaget]... eller minst två av deras verksamheter... som är belägna i olika medlemsstater. Detta gäller dock inte europeiska företagsråd såvida de inte driver sin verksamhet utan ett avtal (och nästan inget av dem gör det) eller sådana begränsningar har förhandlats in i deras avtal (vilket är mycket vanligare). Detta kommer att ändras med 2009-direktivet. Artiklarna 1.3 och 1.4 begränsar alla europeiska företagsråds befogenheter och omfattningen av alla europeiska företagsråds informations- och samrådsförfaranden till gränsöverskridande frågor på liknande sätt som de nuvarande tilläggsföreskrifterna. Gränsöverskridande frågor definieras i den huvudsakliga texten i 2009-direktivet med en formulering som tagits från tilläggsföreskrifterna i direktivet. Så europeiska företagsråd som drivs enligt avtal som ger dem rättigheter till information och samråd bortom strikt gränsöverskridande frågor kan komma att finna att befogenheterna för deras 17

18 Det nya direktivet om europeiska företagsråd (2009/38/EG) En inledande översikt för EFFAT-anslutna fackföreningar europeiska företagsråd försvagas och att den potentiella omfattningen av informations- och samrådsförfaranden som de är inblandade i begränsas av den nya lagstiftningen. Hursomhelst, tack vare EFFAT:s och andra europeiska fackföreningsorganisationers hårda arbete liksom det outtröttliga stödet från en del viktiga ledamöter i Europaparlamentet, ger 2009-direktivet oss också ett nytt verktyg som hjälper oss att lösa tvister om vad som är och inte är gränsöverskridande. Att man har rätt definition av gränsöverskridande är viktigt, särskilt när (så som har inträffat vid alltför många tillfällen) ett företags huvudkontor beslutar att omstrukturera först i ett land, sedan i ett annat, sedan i ett tredje... samtidigt som de påstår att detta i själva verket är en serie av nationella frågor som ligger utanför det europeiska företagsrådets verksamhetsområde. En del arbetsgivare har till och med insisterat på att frågor måste ha en allvarlig och negativ inverkan på jobb i två länder på samma gång för att uppfylla kravet. EFFAT har alltid tillbakavisat sådana påståenden genom att hänvisa till ingressen till 1994-direktivet (nu skäl 12 i omarbetningen) som anger att varje förslag som involverar beslutfattande i ett land som påverkar arbetare i ett annat (inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet) ligger med rätta inom ett europeiskt företagsråds verksamhetsområde direktivet lägger hursomhelst till ett nytt skäl (16), som klargör att gränsöverskridande frågor även omfattar andra frågor som oberoende av antalet medlemsstater som berörs, är viktiga för den europeiska arbetsstyrkan på grund av de konsekvenser de kan få. Arbetstagarnas representanter i det europeiska företagsrådet är säkerligen i bäst position att avgöra huruvida en fråga är viktig för den europeiska arbetsstyrkan. Detta bör således inte endast kunna hjälpa europeiska företagsråd med ett brett verksamhetsområde att säkerställa att den nya begränsningen på europeiska företagsråd till gränsöverskridande frågor inte är alltför restriktiv, utan det bör i synnerhet också kunna hjälpa europeiska företagsråd som tidigare har antagit ett alltför begränsat synsätt på begreppet överskridande frågor (eller fått ett sådant synsätt påtryckt på sig av företagsledningen) att korrigera detta. 18

19 Det nya direktivet om europeiska företagsråd (2009/38/EG) En inledande översikt för EFFAT-anslutna fackföreningar Ämne C: Europeisk och nationell information och europeiskt och nationellt samråd Referenser: 2009-direktivet artikel 6.2(c), artikel 10.2, artikel 12 och skäl 37 En av anledningarna till att Europeiska kommissionen införde den gränsöverskridande begränsningen i texten i det omarbetade direktivet var att de ville ge en bättre definition av de olika, fast kompletterande, roller som nationella och europeiska informations- och samrådsorgan spelar och det sätt som de interagerar på. Vad gäller det senare har två andra frågor behandlats av 2009-direktivet. För det första gör artikel 10.2 i det nya direktivet det till en rättslig skyldighet för medlemmar i europeiska företagsråd att informera arbetstagarnas representanter på nationell nivå (eller arbetsstyrkan i sin helhet, om sådana saknas) om innehållet i och utgången av varje informationsoch samrådsförfarande som görs med det europeiska företagsrådet. Detta kan vara mycket användbart för att stödja medlemmar av europeiska företagsråd som behöver bättre åtkomst till kommunikationsverktyg. Det kan också vara användbart för att hindra arbetsgivare från att överdriva användningen av konfidentialitet. För det andra klagade en del arbetsgivare över att en del domstolsfall hade givit motstridiga utslag om hur man ska prioritera europeisk och nationell information och europeiskt och nationellt samråd och efterlyste klarhet över vad som skulle ha företräde direktivet löser detta i artikel 6 och artikel 12 genom att göra avtal om europeiska företagsråd ansvariga för att ange hur nationell och europeisk information och nationellt och europeiskt samråd ska samordnas. Denna nya skyldighet kan hursomhelst inte användas för att försvaga existerande informations- och samrådsrättigheter eller skyddet av arbetare i medlemsstaterna. För företag där samordningsförhållandet inte anges i avtal (vilket kommer att vara fallet för de flesta gamla avtal som förhandlats enligt 1994-direktivet) är medlemsstaterna tvungna att skapa sina egna nya regler för att säkerställa att information och samråd utförs i det europeiska företagsrådet liksom i arbet- 19

20 Det nya direktivet om europeiska företagsråd (2009/38/EG) En inledande översikt för EFFAT-anslutna fackföreningar stagarnas nationella representationsorgan närhelst gränsöverskridande frågor kan leda till beslut som kan medföra väsentliga förändringar i arbetsorganisationen eller anställningsavtalen. Skäl 37 anger att dessa regler ska säkerställa att det europeiska företagsrådet kan erhålla information före eller samtidigt med de nationella arbetstagarrepresentationsorganen. Ämne D: Anpassningsbestämmelsen Referens: 2009-direktivet artikel 13 Vad händer när ett företag med ett europeiskt företagsråd köps ut av ett annat företag, när ett företag med ett europeiskt företagsråd delas i två delar eller kanske när en mindre betydande strukturell förändring sker fast utan någon bestämmelse i avtalet om det europeiska företagsrådet för att hantera den? Frågor av detta slag har ofta lett till huvudvärk för alla berörda parter, då 1994-direktivet inte har någonting att säga om sådana frågor och de flesta avtal inte innehåller bestämmelser som kan hantera dem. Detta skulle dessutom potentiellt kunna leda till situationer där europeiska företagsråd försvinner precis vid den tidpunkt när de blir som allra viktigast (under en större gränsöverskridande förändring i företaget) direktivet erbjuder till slut en klok lösning för sådana fall. Formuleringen i artikel 13 i 2009-direktivet (inte att sammanblanda med artikel 13 i 1994-direktivet) är något komplicerad, men väsentligen säger den att när strukturen hos en eller flera grupper av företag med ett europeiskt företagsråd förändras kraftigt, och det eller de relevanta avtalen om europeiska företagsråd inte har bestämmelser för att hantera detta, eller om två eller flera relevanta avtal om företagsråd motstrider varandra om vad som ska hända, så kan förhandlingar med ett särskilt förhandlingsorgan (SNB) startas antingen av att den centrala ledningen själv beslutar att det är det de vill ha eller genom skriftlig begäran från representanter för minst 100 anställda baserade i minst två EU-/EES-medlemsstater. Om förhandlingar med särskilt förhandlingsorgan startas på detta sätt, måste 20

Den nya definitionen av SMF-företag Användarhandbok och mall för försäkran

Den nya definitionen av SMF-företag Användarhandbok och mall för försäkran PUBLIKATIONER OM NÄRINGSLIV OCH INDUSTRI Den nya definitionen av SMF-företag Användarhandbok och mall för försäkran Europeiska kommissionen Europeiska kommissionen, 2006 http://europa.eu.int/comm/enterprise/enterprise_policy/sme_definition/index_fr.htm

Läs mer

Hur man får lögner att låta som sanning

Hur man får lögner att låta som sanning Arbetsmiljö Hur man får lögner att låta som sanning tillämpning av Standardkostnadsmodellen på europeisk arbetsmiljölagstiftning Laurent Vogel, Chef för ETUIs avdelning för arbetsmiljöfrågor För den som

Läs mer

Att göra rätt och i tid

Att göra rätt och i tid 2012:4 Jörgen Hettne och Jane Reichel Att göra rätt och i tid Behövs nya metoder för att genomföra EU-rätt i Sverige? Jörgen Hettne och Jane Reichel Att göra rätt och i tid Behövs nya metoder för att

Läs mer

UNESCOS KONVENTION. Om skydd för och främjande av mångfalden av kulturyttringar

UNESCOS KONVENTION. Om skydd för och främjande av mångfalden av kulturyttringar UNESCOS KONVENTION Om skydd för och främjande av mångfalden av kulturyttringar Unescos konvention om skydd för och främjande av mångfalden av kulturyttringar Svenska Unescorådets skriftserie, Nr 2/2010

Läs mer

SKÖTSEL OCH FÖRVALTNING AV NATURA 2000-OMRÅDEN Artikel 6 i art- och habitatdirektivet 92/43/EEG

SKÖTSEL OCH FÖRVALTNING AV NATURA 2000-OMRÅDEN Artikel 6 i art- och habitatdirektivet 92/43/EEG Europeiska kommissionen SKÖTSEL OCH FÖRVALTNING AV NATURA 2000-OMRÅDEN Artikel 6 i art- och habitatdirektivet 92/43/EEG M. O Briain SKÖTSEL OCH FÖRVALTNING AV NATURA 2000-OMRÅDEN Artikel 6 i art- och habitatdirektivet

Läs mer

Subsidiaritet ett tomt löfte

Subsidiaritet ett tomt löfte Forum för EU-debatt Anne-Marie Pålsson Subsidiaritet ett tomt löfte Rapport nr 1 EU:s SUBSIDIARITETSPRINCIP ETT TOMT LÖFTE Av Anne-Marie Pålsson Docent, Nationalekonomiska Institutionen, Lunds Universitet

Läs mer

Konventionen om barnets rättigheter

Konventionen om barnets rättigheter Mänskliga rättigheter UD INFO Januari 2006 Konventionen om barnets rättigheter Mänskliga rättigheter Konventionen om barnets rättigheter Mänskliga rättigheter Konventionen om barnets rättigheter Ny, reviderad

Läs mer

29.6.2013 Europeiska unionens officiella tidning L 180/31

29.6.2013 Europeiska unionens officiella tidning L 180/31 29.6.2013 Europeiska unionens officiella tidning L 180/31 EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EU) nr 604/2013 av den 26 juni 2013 om kriterier och mekanismer för att avgöra vilken medlemsstat som

Läs mer

En motiverande bok om att beställa användbarhet

En motiverande bok om att beställa användbarhet En motiverande bok om att beställa användbarhet Henrik Artman, Ulrika Dovhammar, Stefan Holmlid, Ann Lantz, Sinna Lindquist, Erik Markensten och Anna Swartling 1 2 ATT BESTÄLLA NÅGOT ANVÄNDBART ÄR INTE

Läs mer

FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR

FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR En skrift om framgångsrikt styrgruppsarbete Margareta Ivarsson, Gunilla Ivarsson, Andreas Sävenstrand, Anders Axelsson SPeL Strategisk påverkan & Lärande Från mötesproffs

Läs mer

Socialt ansvarsfull upphandling. En handledning till sociala hänsyn i offentlig upphandling

Socialt ansvarsfull upphandling. En handledning till sociala hänsyn i offentlig upphandling Socialt ansvarsfull upphandling En handledning till sociala hänsyn i offentlig upphandling Den här publikationen har beställts inom ramen för EU:s program för sysselsättning och social solidaritet (2007

Läs mer

Upplevelser av diskriminering rapport

Upplevelser av diskriminering rapport Upplevelser av diskriminering rapport Tryckeriuppgifter Diskrimineringsombudsmannen, DO DO maj 2010 Artikel R1 2010 Tryck Danagårds Grafiska, Ödeshög, 2010 Upplevelser av diskriminering en sammanfattande

Läs mer

2012:20. Köpta relationer. Om korruption i det kommunala Sverige

2012:20. Köpta relationer. Om korruption i det kommunala Sverige 2012:20 Köpta relationer Om korruption i det kommunala Sverige MISSIV DATUM DIARIENR 2012-06-01 2011/174-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2011-06-16 Fi2011/2882 (delvis) Regeringen Finansdepartementet 103 33

Läs mer

Olovligt bortförande av barn inom EU

Olovligt bortförande av barn inom EU Olovligt bortförande av barn inom EU En analys av Bryssel II-förordningens regler mot bakgrund av EU:s rättighetsstadga och barnkonventionen Examensarbete i internationell privat- och processrätt, 30 högskolepoäng

Läs mer

Inom ramen för ramavtal lärdomar från fyra tillsynsärenden INFORMATION FRÅN KONKURRENSVERKET

Inom ramen för ramavtal lärdomar från fyra tillsynsärenden INFORMATION FRÅN KONKURRENSVERKET Inom ramen för ramavtal lärdomar från fyra tillsynsärenden INFORMATION FRÅN KONKURRENSVERKET 1 2 Utredare: Magnus Johansson (projektledare), Suzanne Malmberg och Björn Larsson. Innehåll Om rapporten 4

Läs mer

Bra början, men bara en början

Bra början, men bara en början Bra början, men bara en början En utvärderande kommentar om den nationella handlingsplanen för de mänskliga rättigheterna Justitiedepartementet (Ju2004/6673/D) Januari 2005 Thomas Hammarberg och Anna Nilsson

Läs mer

Regeringens proposition 2008/09:28

Regeringens proposition 2008/09:28 Regeringens proposition 2008/09:28 Mänskliga rättigheter för personer med funktionsnedsättning Prop. 2008/09:28 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 25 september 2008 Fredrik

Läs mer

Företagens roll i samhället

Företagens roll i samhället 1 Företagens roll i samhället Mars 2004, reviderad februari 2006 Frågor och svar om företagens roll i samhället 1 Förord Företag är den viktigaste välståndsbyggaren i samhället. Företagen skapar de resurser

Läs mer

Riktlinjer från Europarådets ministerkommitté för ett barnvänligt rättsväsende

Riktlinjer från Europarådets ministerkommitté för ett barnvänligt rättsväsende M o n o g r a f i 5 Ett Europa för och med barnen SKAPA Riktlinjer från Europarådets ministerkommitté för ett barnvänligt rättsväsende Riktlinjer från Europarådets ministerkommitté för ett barnvänligt

Läs mer

Bilag 13. Erland Olauson. Reglering av arbetsrätten genom lag eller avtal?

Bilag 13. Erland Olauson. Reglering av arbetsrätten genom lag eller avtal? Bilag 13 Erland Olauson Reglering av arbetsrätten genom lag eller avtal? 1. Inledning REGLERING AV ARBETSRÄTTEN GENOM LAG ELLER AVTAL? Av chefsjurist Erland Olauson, Sverige Det påstås ofta att det finns

Läs mer

Alla kan inte göra allt men alla kan göra något. Om regionalt samarbete kring nyanländas invandrares etablering

Alla kan inte göra allt men alla kan göra något. Om regionalt samarbete kring nyanländas invandrares etablering Alla kan inte göra allt men alla kan göra något Om regionalt samarbete kring nyanländas invandrares etablering Sveriges Kommuner och Landsting 2008 Formgivning forsbergvonessen Tryckeri Cicero Rapporter

Läs mer

Bedömningar som främjar inkludering

Bedömningar som främjar inkludering Bedömningar som främjar inkludering Riktlinjer och metoder European Agency for Development in Special Needs Education Denna rapport har framställts med stöd av EU kommissionens Generaldirektorat för Utbildning,

Läs mer

Upphandlingsreglerna en introduktion

Upphandlingsreglerna en introduktion Upphandlingsreglerna en introduktion Om du vill ha informationen i ett alternativt format, kontakta Konkurrensverket via e-post konkurrensverket@kkv.se eller via telefon 08-700 16 00. Juli 2014 ISBN 978-91-88566-23-2

Läs mer

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring För att en process ska hållas vid liv, måste den ständigt fyllas med ny energi och få andrum för att ladda energi. Processen

Läs mer

Kundval inom äldreomsorgen

Kundval inom äldreomsorgen Kundval inom äldreomsorgen En modell i tiden ett val för framtiden? Valdemar Hansson Aktivitet inom Kompetensstegen FoU-trainee Uppsats nr 6 April 2008 Förord Detta arbete är resultatet av en litteraturstudie

Läs mer

OM OFFENTLIG SEKTOR. Överenskommelser som styrmedel

OM OFFENTLIG SEKTOR. Överenskommelser som styrmedel OM OFFENTLIG SEKTOR Statskontoret, 2014 Innehåll Sammanfattning 5 En studie om överenskommelser 9 Vad är en överenskommelse? 9 Ett komplement till traditionell styrning 9 Ett styrmedel i tiden 11 Andra

Läs mer

Hjälp studenterna att undvika plagiering Jude Carroll och Carl-Mikael Zetterling

Hjälp studenterna att undvika plagiering Jude Carroll och Carl-Mikael Zetterling Hjälp studenterna att undvika plagiering Jude Carroll och Carl-Mikael Zetterling Hjälp studenterna att undvika plagiering Jude Carroll och Carl-Mikael Zetterling Guiding students away from plagiarism /

Läs mer

Upphandlingsreglerna en introduktion

Upphandlingsreglerna en introduktion Upphandlingsreglerna en introduktion Om du vill ha informationen i ett alternativt format, kontakta Konkurrensverket via e-post konkurrensverket@kkv.se eller via telefon 08-700 16 00. April 2008, Camilla

Läs mer

Se människan i verksamheten olikhet som tillgång

Se människan i verksamheten olikhet som tillgång Se människan i verksamheten olikhet som tillgång Organisation, kultur och struktur påverkar alla 4 Försök själv 5 Gör alla delaktiga 7 Konsultstöd kan behövas 7 Glädjande resultat en liten insats kan göra

Läs mer