Flerkärnighet i Skåne

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Flerkärnighet i Skåne"

Transkript

1 Flerkärnighet i Skåne

2 Markanvändning, tillgänglighet och flerkärnig ortstruktur strukturbild för Skåne Projektansvarig Charlotte Lindström, Avdelningen för regional utveckling, Region Skåne Projektledare Therese Andersson, Avdelningen för regional utveckling, Region Skåne Projektsekreterare Veronika Sörvik, Avdelningen för regional utveckling, Region Skåne Rapport flerkärnighet i Skåne Text och kartor Moa Åhnberg, My-Linda Lorentsson, Nina Hannula, Inger Sellers, Therese Andersson, Johanna Hellsten, Veronika Sörvik, Peter Gustafsson, Erik Bredmar, Cecilia von Schéele, Tine Utzon-Frank (Avdelningen för regional utveckling, Region Skåne), Ulf Johansson, Stefan Wing, Kai Böhme, Micael Sandberg, Sigrid Hedin (SWECO Eurofutures AB), Mats Johansson (KTH), Sebastian Fält (Trivector Traffic AB) Layout Giv Akt Illustrationer Henell grafisk form AB (om inget annat anges) Statistikunderlag Statistiska Centralbyrån (SCB), Skånedatabasen Kartunderlag Lantmäteriet Tryck Ljungbergs Upplaga exemplar Utgiven av Region Skåne, Avdelningen för regional utveckling, 2011 Omslagsbild Fredrik Ekblad, Ystad kommun Politisk styrgrupp Region Skåne (Regionala tillväxtnämnden) Pontus Lindberg, Christine Axelsson, Ewa Bertz, Pia Kinhult (2010), Mats Persson (2010) SSSV Ilmar Reepalu, Lars-Ingvar Ljungman Skåne Nordväst Torkild Strandberg, Tomas Nordström, Åsa Herbst Skåne NO Bengt Gustafson, Helen Fritzon, Pierre Månsson, Arnold Andreasson (2010), Ulrika Thulin (2010) SÖSK Kent Mårtensson, Kristina Jönsson, Stefan Lundgren, Christer Hovbrand Referensgrupp Boverket Jon Resmark By- og landskabsstyrelsen Annette Klysner Företagarna Eva Ohlstenius, Kristina Nilsson, Rolf Hjerpe Göteborgsregionens Kommunalförbund Pia Arnesson Invest in Skåne Douglas Almquist, Stefan Johansson Invest Sweden Börje Svanborg Kommunförbundet Skåne Stig Ålund LRF Skåne Lisa Germundsson Lunds Tekniska Högskola Christer Malmström Lunds Universitet Tomas Germundsson Lunds Universitet Campus Helsingborg Ola Tufvesson Länsstyrelsen i Skåne län Kajsa Palo, Karin Kallioniemi, Harald Klein (2010) Malmö Högskola Per-Olof Hallin, Naturskyddsföreningen Magnus Billqvist Näringsdepartementet Sverker Lindblad Region Hovedstaden Sigurbjörn Hallsson Region Själland Henrik Kaalund-Jörgensen Regionmuseet Olof Hermelin Region Skåne Anna Bjärenlöv, Jan Stenfell, Christian Lindell Regionplanekontoret i Stockholm Hans Brattström Skogsstyrelsen Stig Hermansson Skov- og naturstyrelsen Axel Thrige Laursen, Sven Otto Ott Skånetrafiken Mats Améen Svensk handel Anna Anderberg, Madeleine Johansson Sveriges lantbruksuniversitet Gunilla Lindholm Sveriges Kommuner och Landsting Carmita Lundin Sydsvenska Industri- och Handelskammaren Henrik Andersson Tillväxtverket Lars Wikström Tourism in Skåne Pia Jönsson- Rajgård Trafikverket Karin Nilsson, Marinda Jönsson Norin Transport- og energiministeriet Tine Lund Jensen Skånes kommuner har deltagit i kick-off och workshop 2010/2011 Bjuvs kommun Göran Skoog, Bromölla kommun Stefan Apelros Burlövs kommun Kerstin Lönnhag Eslövs kommun Lars Anshelm, Torsten Helander Helsingborgs stad Gertrud Egnell, Kajsa Olsson, Magnus Ydmark Hässleholms kommun Andrew Blank, Annica Holmberg, Christina Zoric Persson, Bjarne Öhrling, Tommy Nilsson Höganäs kommun Anders Ståhl, Erik Bredmar Hörby kommun Anja Andrén, Maria Löfgren, Stefan Winberg Höörs kommun Bo Johansson, Peter Wollin, Yvonne Hagström Kristianstad kommun Patrik Lindblom, Anders Siversson, Daniela Krizanec Kävlinge kommun Helen Axelsson, Mats Rosén, Marianne Nilsson,Landskrona stad Lisa Lindekranz Lomma kommun Ulrika Ström Lunds kommun Gunnel Dymling Malmö stad Bertil Johansson Osby kommun Bo Andersson, Lina Andersson Perstorps kommun Lena Thore Staffanstorps kommun Ann-Katrin Sandelius, Göran Berggren Tomelilla kommun Bengt Alm Vellinge kommun Karin Gullberg Ystad kommun Dick Bengtsson Östra Göinge kommun Tomas Carvonen, Monika Ericsson European Landscape convention Eva Salevid Hållbar Mobilitet Skåne Jonas Hedlund Invest in Skåne Leif Österlind, Kenneth Olofsson Länsstyrelsen Thomas Romberg Region Skåne Christina Ripa, Pontus Tallberg, Lova Wigvall, Patrik Lindblom

3 Förord Skåne består av ett nätverk av tätorter och med en god tillgänglighet ökar människors benägenhet att röra sig allt mer och över stora avstånd. Arbetsplatsen, bostaden och fritidsaktiviteter är inte längre nödvändigtvis lokaliserade inom en och samma kommun. Det är en stor styrka för Skåne att det finns flera orter och kärnor som kompletterar varandra. Skånes orter är värdefulla var för sig men kompletterar även varandra i en övergripande struktur. Skånes flerkärnighet, de korta avstånden och den nära kopplingen mellan stad och landsbygd är en viktig aspekt av utvecklingen. I det regionala utvecklingsprogrammet poängteras den stora potential som den skånska flerkärnigheten innebär för fortsatt regionförstoring och regionintegrering. Den skånska flerkärnigheten inrymmer både möjligheter och utmaningar. För att stärka potentialen i Skånes flerkärnighet måste samspelet mellan regionens alla delar utvecklas. Det är viktigt att förstärka våra tillväxtmotorer och lyfta de regionala kärnorna. Men minst lika viktigt är att bygga vidare och utveckla övriga kärnor och orter i Skåne. Utmaningen framöver är att Skånes orter satsar på sina respektive specialiteter och kompletterar varandra istället för att konkurrera. Utmaningen är även att utveckla välintegrerade infrastrukturella nätverk, så att Skåne binds ihop och tillgängligheten ökar. Skånes flerkärniga ortstruktur är unik samtidigt som det är av stor vikt att fundera över vad denna struktur kan komma att betyda för den framtida utvecklingen. Hur vi gemensamt agerar kommer att vara avgörande för framtiden. Vi hoppas att kunskapsunderlaget och analyserna i denna rapport kan bidra till en samsyn kring hur Skåne kan utvecklas som en flerkärnig region för att på bästa sätt ta till vara på den potential som finns, vilket i förlängningen stärker den regionala utvecklingen i Skåne. Rapporten ska vara ett inspirerande verktyg för kommunerna att strategiskt arbeta med såväl sin egen flerkärnighet som Skånes flerkärnighet i den fysiska planeringen. Ett ökat samspel mellan Skånes kärnor och orter stärker Skåne som helhet. Ett stort tack till alla som på olika sätt bidragit till arbetet inom Markanvändning, tillgänglighet och flerkärnig ortstruktur Strukturbild för Skåne. Pontus Lindberg Ordförande Regionala tillväxtnämnden Region Skåne Ewa Bertz 1:e vice ordförande Regionala tillväxtnämnden Region Skåne Christine Axelsson 2:e vice ordförande Regionala tillväxtnämnden Region Skåne

4 Sammanfattning Skåne är både en flerkärnig och en polycentrisk region som har hög tätortstäthet med relativt korta avstånd och hög tillgänglighet. Begreppet flerkärnighet beskriver främst en ortstruktur och begreppet polycentrism graden av interaktion mellan orterna i strukturen. En flerkärnig struktur ger goda förutsättningar att utveckla tillgängligheten och interaktionen mellan orter. En ökad regional tillväxt och en fortsatt polycentrisk utveckling kan bidra till att utjämna skillnaderna mellan stad och land och mellan de östra och västra delarna av Skåne. Framtida satsningar på transportsystemet är ett effektivt medel för att skapa ännu bättre fungerande lokala arbetsmarknader. Insatser för en ökad tillgänglighet mellan de östra och västra delarna spelar en roll för att på sikt få hela Skåne att ingå i en gemensam funktionell arbetsmarknad. Skånes tätorter behöver komplettera varandra. I framtiden kommer orters attraktivitet vara i fokus och konkurrensen mellan kommunerna kommer att handla om invånare istället för arbetstillfällen. Befolkningen ökar och alla delar i regionen växer. Det finns en mental bild att Malmö-Lund helt dominerar utvecklingen. Även om skillnaderna är stora är det viktigt att poängtera att det sker en positiv utveckling i hela Skåne och den flerkärniga och täta ortstrukturen är något som genomsyrar hela regionen. I Skåne har sju regionala kärnor identifierats: Malmö, Lund, Helsingborg, Landskrona, Kristianstad, Hässleholm och Ystad. Skåne som storstadsregion har goda utvecklingsmöjligheter eftersom det finns en naturlig tillväxtmotor. Till skillnad från andra storstadsregioner finns dessutom inte bara en tillväxtmotor utan flera. Detta är en unik möjlighet som påverkar Skånes utveckling. Malmö är Skånes naturliga tillväxtmotor och är tillsammans med Lund och Helsingborg de regionala kärnor som är till växt motorer ur de två aspekterna befolkningstillväxt och ökad sysselsättningsgrad. Landskrona uppnår kravet om befolkningstillväxt, men inte det om ökningen av sysselsättningsgraden. Men statistiken visar att utvecklingen är stark i de nordvästra delarna. I nordöstra Skåne uppnår Kristianstad kravet på en stark befolkningstillväxt, medan Hässleholm uppfyller kravet om en hög sysselsättningsgrad. Dessa två kan alltså genom samarbete fungera som en tillväxtmotor. Ystad uppnår inte helt kriterierna, men har ändå en betydande roll i sin del av regionen. Det är viktigt att hela Skåne arbetar för att nyttja flerkärnighetens möjligheter. En förutsättning för att göra det är att de olika kärnorna arbetar för att komplettera varandra i stället för att konkurrera. Alla kommuner är viktiga delar av en helhet och när samverkansprocesserna fungerar får de medverkande aktörerna mer gjort tillsammans än var för sig. En utveckling av de möjligheter som finns med flerkärnigheten innebär även ett mindre beroende av en enda kärna och därför en robustare ortstruktur. Genom att medvetet stärka Skånes tillväxtmotorer och kärnor gynnas hela Skåne. Det finns internationella exempel där arbetet med flerkärnighet har ett erkännande på nationell nivå samtidigt som initiativen kommer underifrån. Exemplen karaktäriseras av att det eftersträvas en balans mellan samarbete och konkurrens i de deltagande kommunerna och städerna. Stockholmsregionen har till exempel inte lika goda förutsättningar som Skåne att utveckla en flerkärnig bebyggelsestruktur men är ett svenskt exempel på hur det är möjligt att arbeta för att utveckla en flerkärnighet som komplement till en central stadskärna. För att tillvarata förutsättningarna med den flerkärniga struktur som Skåne har är det viktigt att bygga vidare på orters unika identitet. Varje del behöver fokusera på sin särart och sin identitet i den skånska helheten. Det handlar om att tillvarata och utnyttja olikheter. Det är inte enbart de större orterna utan även de mindre som kan profilera sig och bli viktiga byggstenar i arbetet att nyttja Skånes potential. Flerkärnighet på lokal nivå kan ge de mindre orterna en högre ställning. Skånes flerkärnighet ska inte ses som en självklarhet. Om regionen ska få ut de positiva effekter flerkärnigheten kan innebära kräver det att alla aktörer aktivt arbetar för och vidareutvecklar detta. En stärkt flerkärnig struktur kommer att kräva en konsekvent långsiktig prioritering av resurser där en samverkan över kommungränserna blir avgörande. För att tillvarata och utveckla de fördelar ett flerkärnigt Skåne ger krävs medvetna och proaktiva val och det finns ett antal utmaningar att gemensamt ta ställning till. 2

5 Innehåll MARKANVÄNDNING, TILLGÄNGLIGHET OCH FLERKÄRNIG ORTSTRUKTUR STRUKTURBILD FÖR SKÅNE... 4 Det regionala utvecklingsprogrammet... 4 Syfte och mål med projektet... 4 Hur arbetet är organiserat... 5 Rapporten Flerkärnighet i Skåne... 6 ATT FÖRSTÅ FLERKÄRNIGHET... 7 Därför är flerkärnighet viktigt... 8 Flerkärnighet och polycentrism Slutsatser SKÅNES ORTSTRUKTUR TILLBAKABLICK OCH FRAMTIDA TRENDER En historisk tillbakablick Flerkärnighetens tyngdpunkt mot västra Skåne Byarnas landskap en historisk flerkärnighet Järnvägsepoken och industrialiseringen Från järnväg till väg och urbanisering Trender som kan påverka Skånes flerkärnighet Globalisering Sociala faktorer Politiska trender Teknikutveckling Miljö Slutsatser SKÅNES FLERKÄRNIGA ORTSTRUKTUR En polycentrisk, tätbefolkad och växande storstadsregion Regionala kärnor och tillväxtmotorer Kriterier för regionala kärnor i Skåne Kriterier för Skånes tillväxtmotorer Slutsatser ORTERS FUNKTIONER OCH SAMSPEL Skånes kärnor samspelar Ett diversifierat näringsliv Växande arbetsmarknad Specialisering Branschbredd En region med flera utbildningscentra Stadsmässighet och levande urbana miljöer Attraktiva boendemiljöer och god livskvalitet Så bor skåningarna Den gröna strukturen i Skåne Utvecklad tillgänglighet med korta avstånd Pendling Tillgänglighet Samspel med andra regioner Slutsatser SKÅNE I JÄMFÖRELSE MED ANDRA REGIONER Skånes struktur ur ett svenskt perspektiv Skåne i en europeisk jämförelse Trekantområdet, Danmark Övre Schlesien-regionen, Polen Rhein-Neckar regionen, Tyskland Samarbeten med utgångspunkt i flerkärnighet Strukturbild Själland Gemensam översiktsplan för Norrköping och Linköping Regionala kärnor i Stockholmsregionen IBU-Öresund Slutsatser UTMANINGAR FÖR FRAMTIDEN Skånes flerkärnighet kräver ett aktivt val Alla kan inte vara allt vi har olika roller Stärk våra tillväxtmotorer Lyft våra regionala kärnor Stärk de enskilda delarna och utveckla ett välintegrerat nätverk Utveckla flerkärnigheten på olika nivåer Möjliggör en hållbar tillgänglighet Skapa attraktiva och täta kärnor Låt den gröna strukturen stärkas En ny tid kräver andra planer Tänk större och utveckla den regionala samverkan Arbeta för en gemensam strategi ATT ARBETA MED FLERKÄRNIGHET I DEN FYSISKA PLANERINGEN Ta fram mer kunskap om Skånes flerkärnighet Använd översiktsplanen som verktyg Utveckla attraktiva stråk och nätverk Stärk våra kärnor som komplement till varandra Bygg kollektivtrafiknära Samverka över gränserna Ta fram en strategi för att stärka Skånes flerkärnighet REGISTER FÖR KARTOR OCH FIGURER REFERENSLISTA

6 Markanvändning, tillgänglighet och flerkärnig ortstruktur Strukturbild för Skåne Skåne står inför flera utmaningar kring användningen av regionens värdefulla mark och hur den flerkärniga ortstrukturens potential på bästa sätt kan nyttjas. Den fysiska planeringens regionala dimension behöver utvecklas för att stärka regionen. Redan i förbundsordningen för dåvarande Regionförbundet Skåne formulerades uppdraget från de skånska kommunerna att regionförbundet ska verka för att samordna den översiktliga planeringen och regionala miljöfrågor 1. Det regionala utvecklingsprogrammet för Skåne2 lyfter flera frågor med koppling till en ökad interaktion mellan regional utveckling, fysisk planering och kommunernas översiktsplaner. Det regionala utvecklingsprogrammet I det regionala utvecklingsprogrammet är utgångspunkten Ett livskraftigt Skåne. För att uppnå visionen har fyra övergripande mål identifierats: Tillväxt, Attraktionskraft, Bärkraft och Balans. Dessa mål har alla en stark koppling till Skånes framtida markanvändning och därmed även till den kommunala översiktsplaneringen. Skåne ska växa hållbart, alla delar av regionen ska utvecklas och den flerkärniga strukturen stärkas. Med balans i regionen kan lokala förutsättningar nyttjas på bästa sätt samtidigt som hänsyn tas till helheten. Utvecklingen i en del av Skåne ska inte ske på någon annan dels bekostnad. En förutsättning är att det finns goda möjligheter att pendla mellan bostad och arbetsplats, att regionens delar flätas samman i fysiska och mentala nätverk. Lyckas detta, skapas en regional balans som ytterligare ökar attraktionskraften i hela regionen. 1 Förbundsförordning för Regionförbundet Skåne I kommenta rerna till förbundsordningen punkt 6, 7 och 8 utvecklas tankarna om detta. Skånes 33 kommuner har genom det kommunala planmonopolet, var och en inom sitt geografiska område, ett odelat ansvar för den fysiska planeringen. Regionförbundets roll inom den översiktliga planeringen är att initiera och underhålla den planeringsdialog som är nödvändig mellan enskilda kommuner och andra aktörer, till exempel trafikverken, kring markanvändnings-, bebyggelse-, och miljöfrågor som berör flera kommuner i Skåne. För att kunna fylla denna roll krävs att Regionförbundet själv har kompetens att lägga fram alternativ och analysera konsekvenser av olika val. I punkt 8 står det att sambandet med infrastrukturinvesteringar, miljöfrågor och fysisk planering är påtaglig men också med andra utvecklingsfrågor. 2 Regionalt utvecklingsprogram för Skåne godkändes av Regionfullmäktige den 23 juni Det är i den kommunala översiktsplaneringen som kommunernas visioner för tillväxt och utveckling omsätts i strategier för att attrahera människor och företag. I det regionala utvecklingsprogrammet har fem utmaningar identifierats för Skånes utveckling. Utmaningarna är att: Skåne ska vara en ledande kunskapsregion delaktigheten ska öka och utanförskapet minska uppnå minskad miljöpåverkan samt klimatanpassning Skånes tillgänglighet ska utvecklas integrationen i Öresundsregionen måste öka Inom utmaningen Skånes tillgänglighet ska utvecklas betonas att den snabba befolkningstillväxten, regionförstoringen och de miljöproblem trafiken ger upphov till understryker behovet av en ökad samsyn mellan de skånska kommunernas översiktsplaner, utvecklingsprogrammet och infrastrukturplaneringen. Det krävs en samverkan för att planera för och utveckla robusta och hållbara fysiska strukturer avseende infrastruktur, bostäder, arbetsplatser, rekreation och grönstruktur. Ett regionalt perspektiv på planeringen är nödvändigt. Syfte och mål med projektet Projektet Markanvändning, tillgänglighet och flerkärnig ortstruktur Strukturbild för Skåne är ett sätt att arbeta vidare med och konkretisera det regionala utvecklingsprogrammet för Skåne och kan också fungera som ett underlag för framtida utvecklingsprogram. Arbetet är ett sätt att överbrygga glappet mellan och tydligare koppla samman det regionala utvecklingsprogrammet och kommunernas översiktsplanering. Projektet är en arena för dialogen kring utmaningen om ett utvecklat regionalt perspektiv på planeringen. Framtagandet av rapporter inom projektet syftar till att samla det material och kunskapsunderlag som finns hos Region Skåne och de skånska kommunerna, Länsstyrelsen i Skåne och ett flertal andra organisationer samt att fördjupa och vidareutveckla den regionala dialogen kring 4

7 olika utvecklingsfrågor med koppling till fysisk planering och kommunernas översiktsplaner. Kunskapsbasen och analyserna ger ett underlag för att formulera gemensamma strategier och framtidsbilder. Syftet är också att öka kunskapen om samspelet mellan näringslivsinstanser, bebyggelseplanering och transportinfrastruktur. Var kommunen planerar olika funktioner i förhållande till varandra har betydelse för hur väl de kommer att samspela och hur tillgängliga de blir samt även hur mycket transporter som alstras. Projektet har fram tills nu fokuserat på att ta fram en gemensam kunskapsbas kring hur Skåne och dess kommuner ser ut. I projektet sker ett kontinuerligt arbete med att fördjupa och vidareutveckla dialogen med kommunerna kring utvecklingsfrågor med koppling till fysisk planering. Målsättningen är att samverka för att planera för och utveckla energieffektiva och hållbara fysiska strukturer, det vill säga att belysa att infrastruktur, bostäder och arbetsplatser måste planeras med en hushållning av den goda åkermarken och bevarande av grönytor. Den gemensamma nyttan för de olika aktörer som ingår i projektet är en viktig aspekt i arbetet. Hur arbetet är organiserat Region Skåne (Avdelning för regional utveckling) är ansvarig för arbetet med Markanvändning, tillgänglighet och flerkärnig ortstruktur Strukturbild för Skåne. Samtliga 33 skånska kommuner deltar i arbetet. En kick-off för flerkärnighetsrapporten anordnades i maj 2010 och efter detta har innehållet i rapporten diskuterats i arbetsgrupper, referensgrupp och politisk styrgrupp. Ytterligare en workshop har också anordnats. Den politiska styrgruppen består av Regionala tillväxtnämndens presidium samt representanter från Skånes fyra hörn SSSV, Skåne Nordost, Skåne Nordväst och SÖSK3. Utöver den politiska styrgruppen och de olika arbetsgrupperna finns en referensgrupp knuten till projektet, med representanter från bland annat Länsstyrelsen i Skåne län, Kommunförbundet Skåne, universitet och högskolor, Sydsvenska Industri- och Handelskammaren, Regionplanekontoret i Stockholm, LRF, Svensk handel, Göteborgsregionens kommunalförbund, Boverket, Tillväxtverket och danska samarbetspartners. 3 Samverkan Skåne Sydväst (SSSV) är ett samarbete mellan kommunerna Burlöv, Eslöv, Höör, Kävlinge, Lomma, Lund, Malmö, Staffanstorp, Svedala, Trelleborg och Vellinge. Skåne Nordost är ett samarbete mellan kommunerna Bromölla, Hässleholm, Hörby, Kristianstad, Osby, Perstorp och Östra Göinge. Skåne Nordväst är ett samarbete mellan kommunerna Bjuv, Båstad, Helsingborg, Höganäs, Klippan, Landskrona, Svalöv, Åstorp, Ängelholm och Örkelljunga. Sydöstra Skånes Samarbetskommitté (SÖSK) är ett samarbete mellan kommunerna Simrishamn, Sjöbo, Skurup, Tomelilla och Ystad. Referensgrupp Figur 1 Organisationsskiss Politisk styrgrupp Projektsekretariat Dialog och samverkan Skånes 33 kommuner bl.a. workshops, runda bord och seminarier Markanvändning, tillgänglighet och flerkärnig ortstruktur Strukturbild för Skåne har medfinansiering från Europeiska regionala utvecklingsfonden. I detta arbete bidrar Malmö stad, Lunds kommun, Skåne Nordost, Burlövs kommun, Svedala kommun, Lomma kommun, Svalövs kommun, Höörs kommun, Helsingborgs stad, Klippans kommun, Länsstyrelsen och Tillväxtverket med arbetsinsats samt kontant finansiering. Projektet påbörjades den 1 april 2008 och avslutas 30 juni ARBETET INOM PROJEKTET I projektet Markanvändning, tillgänglighet och flerkärnig ortstruktur Strukturbild för Skåne arbetas delrapporter med olika teman fram. Tidigare har rapporterna Markanvändning i Skåne (2009) och Image och Attraktionskraft i Skåne (2010) publicerats. Relevant kunskapsunderlag i arbetet är även rapporterna Att bo och arbeta i Skåne samt Näringsliv, handel och service i Skåne, två rapporter som tagits fram av Region Skåne 2006 respektive Förutom arbetet med att ta fram rapporter har Strukturbild för Skåne under hösten 2009 genomfört en fördjupad kommundialog med fokus på markanvändning och planeringsfrågor. Resultat från denna dialog har sammanställts under våren 2010 och presenterats i Skåne Växer TemaPM: Kommundialog. Under hösten 2010 kompletterades dialogen kring Skånes framtida markanvändning utifrån näringslivets behov och preferenser. Resultatet har sammanställts i Framtidens näringsliv vilka krav ställer det på den fysiska planeringen? TemaPM: Näringslivsdialog. Under hösten 2009 och våren 2010 har även Öresundsregionen i Ögonhöjd TemaPM: Attraktiva stadsmiljöer, tagits fram av Gehl Architects i ett samarbete mellan IBU-Öresund och Markanvändning, tillgänglighet och flerkärnig ortstruktur Strukturbild för Skåne med syfte att stärka det regionala mervärdet. Under 2010 togs även Skånes kreativa kapacitet TemaPM: Kreativitet och tolerans fram av Internationella Handelshögskolan i Jönköping på uppdrag av Strukturbild för Skåne tillsammans med Näringsliv Skåne, Region Skåne med syfte att stärka Skånes attraktionskraft. Under 5

8 2010 togs även TemaPM: Strukturbild för Skåne utmaningar för framtiden fram, vilken är en sammanfattning av ovanstående rapporter och TemaPM med fokus på slutsatser och utmaningar. Det pågår även ett arbete med att finna nya vägar att tillhandahålla planeringsunderlag på webben för att göra materialet så användbart som möjligt för kommuner och andra aktörer. Allt publicerat material inom projektet hittar du på Parallellt pågår även ett arbete med en analysmodell som gör det möjligt att inom projektet diskutera olika framtidsscenarier för Skåne med hjälp av kartillustrationer. Under 2010 togs nästa steg i arbetet med Strukturbild för Skåne Strukturbild 2.0. Målet är att de skånska aktörerna tillsammans ska utarbeta gemensamma strategier för Skåne med koppling till den fysiska planeringen. Hur kan vi gemensamt skapa långsiktigt hållbara och effektiva fysiska strukturer? Fokus har legat på hur Skånes utveckling kan se ut genom framtagande av scenarier och vägval. I ett flertal processteg har ett antal viktiga strategiska frågeställningar identifierats och ett antal framtidsscenarier utvecklats. I processen med Strukturbild 2.0 och scenarier för framtiden har tre huvudfrågor identifierats med syfte att fokusera på vad Skåne står inför nu och framöver kopplat till fysisk planering. Frågeställningar som är oerhört viktiga för Skånes utveckling och som vi gemensamt måste diskutera och hantera. Attraktivitet på alla nivåer Hur skapar vi en fysisk planering som bidrar till en attraktiv region? Plats för alla Vilka avvägningar måste vi göra när det gäller mark- och vattenanvändningen framöver? Ett tillgängligare Skåne Hur kopplar vi samman boendepreferenser, arbetsplatser och befolkningsutveckling och dess sammansättning med den fysiska planeringen? Rapporten Flerkärnighet i Skåne Denna rapport gör en ansats att problematisera och förklara flerkärnighet utifrån ett skånskt perspektiv samt att sätta in Skåne i större perspektiv på Öresunds- och Europanivå. I rapporten lyfts flerkärnighetens regionala effekter fram. Det förs också en diskussion om Skånes utvecklingsmöjligheter med utgångspunkt från begreppet flerkärnighet. Slutligen ges förslag på hur Skånes kommuner kan förhålla sig till effekterna av flerkärnighet på regional och lokal nivå. Skåne har många starka kärnor, orterna är värdefulla var för sig men kompletterar även varandra och skapar en bredd av tillgångar för dem som bor och verkar i regionen. Detta är ett värde som behöver vidareutvecklas och tas tillvara i den fysiska planeringen. Syftet med denna rapport är att klargöra vilka möjligheter det finns med den skånska ortstrukturen och hur det är möjligt att arbeta för att kunna dra nytta av denna. Rapporten ska vara ett inspirerande verktyg för kommunerna att strategiskt arbeta med såväl sin egen flerkärnighet som Skånes flerkärnighet i den fysiska planeringen. På vilket sätt den flerkärniga strukturen kan bidra till att uppnå visionen om ett livskraftigt och växande Skåne är inte givet och utvecklingen kommer inte av sig själv utan den är beroende av de medverkande aktörernas agerande. För att stärka potentialen som finns i Skånes flerkärnighet måste samspelet mellan regionens alla delar utvecklas. En flerkärnig region med väl utbyggd infrastruktur har goda förutsättningar att tillgodose invånarnas olika önskemål om boende och samtidigt ge fler människor tillgänglighet till en stor arbetsmarknad. I rapporten belyses de skånska kärnornas roller i regionen, och regionens tillväxtmotorer utifrån ett regionalt och globalt perspektiv. Hur ser samspelet ut mellan tillväxtmotorer men också med mindre orter i omlandet? Har de skånska tillväxtmotorerna rätt karaktär, funktioner och samspel var för sig och/eller tillsammans i det regionala perspektivet? Vad kan göras för att stärka de tillväxtmotorer som finns och vilka medel kan användas? I rapporten diskuteras och visas även på regionala effekter av att planera för en flerkärnig ortstruktur. Rapporten är upplagd som våra tidigare rapporter med faktatext, kartor och tabeller. Till vår hjälp har vi haft SWECO Eurofutures AB som har genomfört studier på Skånes ortstruktur, befolkningsutveckling och branschbredd för att därigenom identifiera Skånes regionala kärnor och tillväxtmotorer. De har även jämfört Skåne med andra flerkärniga regioner i Europa i en benchmarkingstudie. METOD Som utgångspunkt för analyserna av Skånes flerkärnighet har SWECO Eurofutures AB använt sig av en kombination av metoder såsom centralortsteorin, Zipfs lag och Rank Size Rule vilka beskriver graden av polycentrism. SWECO Eurofutures AB har även använt ett index framtaget av ESPON för att mäta polycentrism. Detta har vidareutvecklats av forskare vid KTH. Begreppsdefinitionen har tagits fram av Mats Johansson, professor vid KTH, Avdelningen för urbana och regionala studier. De geografiska analyserna som presenteras i kartform i rapporten baseras till största delen på statistik från Statistiska Centralbyrån (SCB) samt från Skånedatabasen (Region Skånes egna statistikdatabas). En stor del av analyserna i rapporten är gjorda av SWECO Eurofutures AB på uppdrag av Region Skåne som har gjort en bearbetning av materialet. 6

9 Att förstå flerkärnighet FOTO: MARTIN STOLTZE, SJÖBO KOMMUN

10 Att förstå flerkärnighet Det är viktigt att stärka utvecklingen i Skåne och göra regionen konkurrenskraftig gentemot andra regioner både på nationell och på internationell nivå. Skånes flerkärnighet lyfts ofta upp som en styrka och unikhet, något att värna om och arbeta med. Men begreppet flerkärnighet är inte helt självklart och det måste definieras, vilket även innefattar en redogörelse kring ortstrukturer som involverar fler begrepp såsom monocentrism och polycentrism. För att förstå det ena begreppet behövs en förståelse för det andra. FOTO: STRUKTURBILD FÖR SKKÅNE Därför är flerkärnighet viktigt Skåne är med sina 1,2 miljoner invånare en av Sveriges tre storstadsregioner. I ett svenskt perspektiv är Skåne både tätbefolkat och har en hög tillgänglighet i form av god infrastruktur. Ortstrukturen skiljer sig från större delar av övriga Sverige eftersom det finns många tätorter av relativt lika storlek som är belägna förhållandevis tätt. Skåne präglas därmed av det som brukar benämnas flerkärnighet. Det finns ett tydligt samband mellan positiv regional utveckling och de effekter som flerkärnighet ger. Dessa tankar har blivit en integrerad del av sammanhållningspolitiken inom EU i samband med växande skillnader mellan regioner i EU. Begreppet flerkärnighet har blivit allt viktigare i diskussionen om territoriell sammanhållning, konkurrenskraft och regional balans eftersom en flerkärnig ortstruktur är gynnsam för ekonomisk utveckling och en balanserad regional utveckling. Inte bara på EU-nivå utan även i Sverige har flerkärnighetens fördelar diskuteras. I det regionala utvecklingsprogrammet för Skåne uttalas visionen om ett livskraftigt Skåne där alla delar växer och där den flerkärniga strukturen beskrivs som en nödvändighet för att uppnå detta. Att denna typ av utveckling anses ge mest hållbarhet och konkurrenskraft för en region hör samman med att det finns ett långsiktigt perspektiv. Genom att fokusera på att alla delar av regionen ska hitta och utveckla sin särart och öka sin specialiseringsgrad finns inte bara förutsättningar för synergieffekter. Det bidrar även till att behålla och utveckla diversiteten och därmed valmöjligheterna och attraktionskraften i Skåne, vilket är en förutsättning för fortsatt tillväxt. Det betyder dock inte att en utveckling som främst fokuserar på den största tätorten, i Skånes fall Malmö, inte också kan föra med sig positiva effekter. Sårbarheten kan då emellertid öka eftersom regionen blir mer beroende av ett centrum. Malmö (och Lund) kan 8

11 Figur 2 Flerkärnighet på olika nivåer också bli mättat med resultatet att utvecklingen hämmas och spridningseffekterna minskar. Det kan uppstå trängsel för såväl infrastruktur som ny bebyggelse och diversiteten och valmöjligheterna i Skåne kan då gå förlorade. I en flerkärnig region finns större möjligheter både för dem som bor och verkar genom att orterna kan bindas samman. Detta ger en högre resurseffektivitet då alla orter inte behöver kunna erbjuda invånare och näringsliv samma typ av utbud vilket ökar möjligheten till specialisering. Skånes delar har olika roller att fylla och alla tjänar på att samarbeta. I det regionala utvecklingsprogrammet beskrivs detta som att varje del av Skåne ska utvecklas på egna villkor och med beaktande av helheten. De större tätorterna med sitt breda utbud kompletteras av de mindre 9

12 med sina specifika egenskaper och de olika ortstyperna drar nytta av varandra. Effekterna av detta är bland annat att tillgången till en större arbetsmarknad för individen ökar, samtidigt som det skapas bättre möjligheter för företagen att finna medarbetare med rätt kompetens. Invånarna i de skånska kommunerna pendlar över kommungränserna och det är enkelt att förflytta sig mellan bostad och arbete och nyttja samhällsfunktioner oavsett kommun. Detta stärker både konkurrenskraften och livskvaliteten för alla orter. De positiva effekterna av en flerkärnig ortstruktur kommer dock inte av sig själv och för att kunna nyttja dess fulla potential måste hela Skåne arbeta mot samma målbild. Flerkärnighet och polycentrism Begreppet flerkärnighet beskriver en ortstruktur bestående av ett flertal tätorter samlat på en mindre yta, det vill säga med hög tätortstäthet. Tätorternas placering gör det möjligt att utveckla goda transportinfrastrukturer som underlättar interaktion mellan orterna. Genom denna struktur kan markanvändningen bli mer effektiv då fler orter kan bära tillväxten. Problem kopplade till en växande stad såsom trängsel, köer, långa restider och dyra lokaler/bostäder kan minska. Dessutom ökar valmöjligheterna både för individer och för näringsliv när de lätt kan nyttja flera orters olika funktioner. Flerkärnighet kan studeras på flera olika geografiska nivåer. Vilken skala och vilka avstånd som ska gälla för att strukturen ska kunna ses som flerkärnig är svårt att fastställa. Ett geografiskt område med flera tätorter placerade med relativt korta avstånd kan dock betraktas som en flerkärnig ortstruktur. Exempelvis har alla kommuner en centralort, en kommunal kärna. Vissa av dessa kan även fungera som kärnor i ett större regionalt perspektiv och ett fåtal till och med i nationellt och internationellt perspektiv. I samband med flerkärnighet nämns även begreppet polycentrism som en synonym. Men polycentrism är inte liktydigt med flerkärnighet. Det är en flerkärnig ortstruktur där just flerkärnighetens möjligheter nyttjas och det finns en interaktion mellan orterna. Ett sätt att definiera begreppet polycentrism är att utgå från orters funktioner. Orter behöver komplettera varandra. Större orter har fler funktioner och en större branschbredd än mindre, vilket gör att interaktionen mellan dessa är viktig. Anledningen till detta är att det krävs en viss kritisk massa för att kunna ha ett stort antal funktioner och en större branschbredd. Det betyder i sin tur att det måste vara ett visst avstånd mellan de större orterna. Däremot behöver avståndet mellan mindre orter med främst basfunktioner inte vara lika långt. Polycentrism Om begreppet flerkärnighet beskriver ortstrukturen i en region beskriver polycentrism graden av interaktion mellan orterna i den flerkärniga ortstrukturen. I en polycentrisk region nyttjas möjligheterna med den flerkärniga ortstrukturen genom utvecklad tillgänglighet och interaktion mellan orterna. En region som har en ömsesidig arbetspendling mellan olika orter är mer polycentrisk än en region där pendlingen är enkelriktad in mot huvudorten. Motsatsen till en polycentrism är monocentrism. I en monocentrisk region förekommer i princip ingen interaktion, pendling eller liknande, mellan regionens tätorter. Antingen finns bara en tätort eller så är avstånden mellan de tätorter som finns för långa för att möjliggöra god transportinfrastruktur och pendling. En monocentrisk region betraktas därmed inte som flerkärnig. Den polycentriska strukturen delas ibland upp i två typer av polycentrism, hierarkisk och komplementär. En hierarkisk polycentrisk struktur betecknar en flerkärnig region med en klart dominerande tätort. De mindre orterna i strukturen är beroende av denna när det gäller försörjning av vissa varor och tjänster samt arbete. I en hierarkiskt polycentrisk struktur är beroendeförhållandet ensidigt och de mindre orterna är beroende av den stora tätorten utan att något omvänt beroendeförhållande råder i någon större omfattning. Dock behövs de mindre orterna som exempelvis kompletterande boendeorter. 5_illustr_polycentrism.pdf Flerkärnighet Begreppet flerkärnighet beskriver en ortstruktur som har en hög tätortstähet och relativt korta avstånd mellan orterna. I en flerkärnig struktur finns goda förutsättningar för att utveckla tillgängligheten och interaktionen mellan orter. Figur 5 Hierarkisk polycentrism En komplementär polycentrisk struktur syftar istället på en flerkärnig struktur där interaktionen mellan tätorterna sker mer eller mindre symmetriskt. Den komplementära polycentriska strukturen består av flera orter där inget centrum helt dominerar med avseende på aktiviteter och 10

13 verksamheter. Istället samverkar flera centra och de bildar på så sätt en kritisk massa för aktiviteter som normalt annars endast återfinns i ett större centrum. Om orterna knyts samman med infrastruktur och god tillgänglighet blir det dessutom lättare att flytta och pendla inom regionen. Det är därmed enklare att hitta rätt person till rätt jobb. finns. Det är viktigt att ta hänsyn till och utgå från regioners olika förutsättningar för att tillväxt och konkurrenskraft ska öka så mycket möjligt. Figur 7 Olika grader av polycentrism Figur 6 Komplementär polycentrism Den komplementära och den hierarkiska polycentriska strukturen kan ses som ett max- och ett minvärde på en skala av att vara mer eller mindre polycentrisk. Hur polycentrisk en region är kan studeras på olika sätt. Ett sätt är att använda ett index som är framtaget av ESPON4. Det är då främst tre faktorer som anses avgöra graden av polycentrism: tätortsstorlek, tätortslokalisering och interaktionen mellan tätorter. En region är mer polycentrisk om den innehåller många tätorter av lika storlek. En tätorts storlek avgörs av befolkningsmängd och ekonomiska faktorer såsom sysselsättnings- och inkomstförhållanden. Hur regionens tätorter är rumsligt fördelade påverkar också graden av polycentrism. Ju mer jämnt fördelade orterna är över regionens yta, ju mer polycentrisk är regionen. Den tredje faktorn berör interaktion mellan tätorter det vill säga flöden mellan dem, exempelvis av människor, varor, tjänster och kapital. Pendlingen kan vara ett sätt att mäta denna interaktion på. Var på skalan av polycentrism en ortstruktur befinner sig eller bör befinna sig är inte något självklart, utan beror på vilka förutsättningar som 4 ESPON (European Observation Network on Territorial Development and Cohesion) är ett av den Europeiska kommissionen lanserade program och forskarnätverk som syftar till att stödja policyutveckling inom ramen för territoriell sammanhållning- och utveckling av EUområdet. Beroende på den befintliga ortstrukturen och integrationen orter emellan kan såväl en komplementär polycentrisk som en hierarkisk polycentrisk struktur vara till gagn för utvecklingen. I en glest befolkad nation som Sverige, där orters serviceutbud ofta ökar med stigande invånarantal, kan en mer hierarkisk polycentrisk struktur främja samhällsutvecklingen. En mer komplementär polycentrisk utveckling kan här i många fall leda till att den kritiska massan sprids ut med följd att välfärdskurvan inte optimeras. Denna struktur är däremot i en region med högre befolkningskoncentration och kortare avstånd mellan tätorterna, ett verktyg för att nå en balanserad regional utveckling och därigenom öka regionens hållbarhet, konkurrenskraft och tillväxt. De regioner som är mer komplementärt polycentriska har alltså större förutsättningar för att nå en positiv regional utveckling och tillväxt. I Skåne finns närmare 250 tätorter, vilket visar på en stor tätortstäthet och på en flerkärnig ortstruktur. Dessutom är storleksskillnaden mellan tätorterna inte så stora i jämförelse med resten av Sverige. Interaktionen mellan orterna är hög och tillgängligheten förhållandevis god. Detta sammantaget gör att Skåne präglas av en hög grad av polycentrism. 11

14 Slutsatser 33 Begreppet flerkärnighet beskriver en ortstruktur som har en hög tätortstäthet och relativt korta avstånd mellan orterna. I en flerkärnig struktur finns goda förutsättningar för att utveckla tillgängligheten och interaktionen mellan orter. 33 Flerkärnighet kan studeras på olika geografiska nivåer, på såväl kommunal som regional och nationell nivå. 33 Begreppet polycentrism beskriver graden av interaktion mellan orterna i den flerkärniga ortstrukturen. I en polycentrisk region nyttjas möjligheterna med den flerkärniga ortstrukturen genom utvecklad tillgänglighet och interaktion mellan orterna. 33 Beroende på hur den flerkärniga strukturen nyttjas kan en region vara mer eller mindre polycentrisk. 33 En region som har en ömsesidig arbetspendling mellan olika orter är mer polycentrisk än en region där pendlingen är enkelriktad in mot huvudorten. 12

15 Skånes ortstruktur tillbakablick och framtida trender FOTO: STRUKTURBILD FÖR SKÅNE

16 Skånes ortstruktur tillbakablick och framtida trender Det är viktigt att både se bakåt och framåt för att förstå Skånes ortstruktur och flerkärnighet. Varför ser det ut som det gör i Skåne och vad kan komma att påverka detta framöver? Vissa av de strukturer som finns kan härledas långt bakåt historiskt, exempelvis har Skåne sedan mycket länge haft en större befolkningskoncentration till de sydvästra delarna. En diskussion om Skånes ortstruktur behöver även ta hänsyn till hur globala trender, förändrade vanor och nya värderingar kan komma att påverka människors framtida val och livsmönster samt företagens lokaliseringsbeslut, eftersom dessa är viktiga utvecklings- och planeringsfaktorer. Här är det två infallsvinklar som är intressanta, dels vad som kan tänkas påverka den skånska flerkärnigheten och dels vad det innebär för olika orters roller och olika funktioners lokalisering i Skåne. En historisk tillbakablick Flerkärnighet är ett relativt nytt begrepp men som fysisk struktur är det något som går att spåra i landskapet långt bakåt i tiden. Boplatser som under förhistorisk tid motiverades av tillgång på jakt- och fiskemarker och så småningom god odlingsjord blev styrande för den tidiga stadsbildningen och sedan för den moderna urbaniseringen. Även järnvägen och dess utbyggnad har betytt mycket för den skånska ortstrukturens utveckling. FLERKÄRNIGHETENS TYNGDPUNKT MOT VÄSTRA SKÅNE Det regionala befolkningsmönstret i Skåne har förändrats under historiens gång men i ett övergripande perspektiv kan vissa drag med mycket lång kontinuitet iakttas. Ett exempel är den kustnära bosättningen, ett annat är befolkningskoncentrationen till sydvästra Skåne. Det har gjorts fynd som kan dateras så långt tillbaka som till stenåldern, liksom senare karteringar av medeltida kyrkor och 1600-talets byar, som tyder på att människor har levt tätast inpå varandra i det som idag är de kustnära slättområdena i södra och västra Skåne. Även Kristianstadtrakten visar tidigt en hög befolkningstäthet. Skånes geografiska läge i ett större regionalt sammanhang har också haft betydelse för befolkningsfördelningen. Skåne var tidigare en del av Danmark vilket betyder att västra Skåne var en central del av det danska riket och Malmö var Danmarks andra största stad. När Skåne blev svenskt 1658 blev det en periferi i det svenska riket men samtidigt ett kontaktområde mot den europeiska kontinenten. Dessa förhållanden bör ha gynnat tillväxten i västra och södra Skåne. BYARNAS LANDSKAP EN HISTORISK FLERKÄRNIGHET På 1700-talet låg de skånska gårdarna samlade i bykärnor och bylivet karakteriserades av närhet till grannar och gemensamhet i en lång rad arbetsmoment. Denna fysiska struktur förändrades med skiftesreformerna som 1757 inleddes med storskiftet infördes enskiftet i Skåne och 1827 ersattes dessa båda reformer av laga skifte. Skiftesreformerna omskapade markägostrukturer och bebyggelsemönster i olika omgångar. I slättbygden försvann de samlade byarnas landskap främst genom enskiftet och ersattes av den spridda bebyggelse och öppna markanvändning vi ser på landsbygden idag. I andra delar förändrades bebyggelsen i mindre utsträckning och i stället blev privatisering av betesmark och uppdelning av skog resultatet. Den grundläggande idén med skiftesreformerna var att effektivisera driften genom att reducera antalet åker- och ängstegar som varje gård hade och samla dem i större enheter eller skiften. Skiftesreformen innebar inte att alla bykärnor försvann utan många levde vidare men i ny form och med ny funktion. JÄRNVÄGSEPOKEN OCH INDUSTRIALISERINGEN Järnvägen och dess utbyggnad är av mycket stor betydelse för den skånska ortstrukturen och Skånes utveckling. I Sverige inleddes järnvägsepoken vid mitten av 1800-talet då naturresurser och förädlingsställen, städer och omlastningsplatser började knytas samman i ett nytt transport 14

17 Figur 8 Järnvägsnätet i Skåne en historisk överblick system. Järnvägsnätets förgrening blev en av de avgörande krafterna bakom lokaliseringen av verksamheter och framväxten av nya tätorter. Järnvägssamhällena har liknats vid sin tids Ideon5, det var där det hände. Det var dit inflödet av produkter och nyheter koncentrerades och det var därifrån spåren ledde vidare ut i världen. Majoriteten 5 Ideon Science Park är en forskningsby i Lund som inkluderar 260 företag vilka tillsammans sysselsätter cirka människor inom områden som informationsteknologi, telekom, life science, cleantech och bioteknik. av järnvägsbanorna i Skåne byggdes i privat regi. Det var endast södra stambanan som byggdes av staten och sträckan Malmö-Lund stod klar år Ett finmaskigt järnvägsnät blev en förutsättning för det skånska jordbrukets inriktning på att producera spannmål för försäljning. På 1880-talet blev höstmånadernas transporter av sockerbetor till bruken en viktig inkomstkälla för de små järnvägsbanorna. Efter 1954 förändrades emellertid järnvägens betydelse för transport av sockerbetor då i stort 15

18 FOTO: STRUKTURBILD FÖR SKÅNE sett alla dessa transporter lades över på landsväg. Detta ledde till att flera järnvägsbanor fick lägga ner och järnvägens struktur förändrades väsentligt. Redan år 1939 beslutades det dock att staten skulle överta nästan alla privata järnvägar för att den ökande biltrafiken inte skulle leda till nedläggningskaos. För en bestående flerkärnighet har de kvarvarande järnvägarna och den ökande regionala tågtrafiken varit av stort värde. FRÅN JÄRNVÄG TILL VÄG OCH URBANISERING Utvecklingen gick vidare och bilismen övertog till stor del järnvägens roll som Skånes sammanbindande länk. Bilismens viktigaste effekt var till en början att vidga rörelsefriheten i den lokala och regionala skalan. Det fanns föreställningar om att bilismen, liksom järnvägen, skulle ge upphov till helt nya samhällsbildningar. Så skedde också kring de större städerna. Det finns även ett starkt samband mellan bilism och åtskillig fritidsbebyggelse. Men i stort sett har bilismen haft en konserverande effekt på bebyggelsemönstret. Så länge småorter och spridda bostäder ligger inom pendlingsavstånd från arbetsplatser förblir de bebodda, även om tågen rullar förbi de gamla stationerna utan att stanna. Urbaniseringen i Sverige har i stort sett skett under en hundraårsperiod. I Sverige år 1880 bodde åtta av tio människor i glesbygd och två av tio i städer och tätorter. År 1980 var siffrorna omvända. Det ökade bilinnehavet under efterkrigstiden har varit både orsak och verkan vid framväxten av Skånes pendlarorter i de större städernas omland. Orters utveckling eller tillbakagång har varierat under den senare delen av 1900-talet. Flera småorter nära de större städerna upphörde som egna tätorter och blev en del av närliggande större städer mellan åren 1950 och Det omvända skedde under den efterföljande femtonårsperioden till 1980 minskade flera av de större städerna i västra Skåne och en kraftig befolkningstillväxt skedde i förorter och pendlarorter runt omkring. En grön våg innebar att många unga familjer flyttade ut från städerna och bilen blev ett viktigt transportmedel för både arbets- och serviceresor. Under den efter följande femtonårsperioden 1980 till 1995 svängde det återigen och befolkningen ökade i de större städerna medan tillväxten i kransorterna avtog. Huruvida det är småorter eller städer som växer tycks vara något som ständigt växlar. Skånes befolkningsprognos år förutspår att en kombination av prisutvecklingen på bostadsmarknaden tillsam 16

19 mans med ökade småhuspriser och förbättrade pendlingsmöjligheter innebär att folkökningen kommer att sprida sig ut från de stora tätorterna. Trender som kan påverka Skånes flerkärnighet Olika utvecklingstrender kan påverka Skåne och därmed förutsättningarna för hur regionen kan komma att utvecklas. Globalisering, urbanisering och teknikutveckling är några exempel på de framtidstrender som på olika sätt kommer att påverka samhället. Detta får även konsekvenser för människors framtida val och livsmönster och hur Skånes flerkärniga ortstruktur kan användas. Genom att studera trender är det möjligt att få en viss föraning om vad som kommer att ske inom samhällsutvecklingen framöver. Här lyfts fem breda områden som kan komma att påverka Skånes ortstruktur och regionala utveckling: globalisering sociala faktorer politik teknisk utveckling miljö GLOBALISERING Globalisering är den dominerande megatrend som leder till en ökande rörlighet av människor, varor, tjänster, kapital och information över nationsgränser. Utvecklingen drivs på av politiska ambitioner om en ökad marknadsintegration, minskade transportkostnader och lägre transaktionskostnader för informationsöverföring, i tid såväl som pengar. Globaliseringen påverkar också säkerhet, kultur och livsstil. Med en allt friare världshandel ökar konkurrensen om kompetens och naturresurser, vilket driver på en ekonomisk specialisering. Skånes diversifierade näringsliv och flerkärniga ortstruktur kommer att vara en komparativ fördel när den globala konkurrensen ökar. Vissa skånska branscher och orter kommer att känna av den tilltagande internationella konkurrensen mer än andra. Men Skånes flerkärniga ortstruktur, de korta avstånden och en fortsatt stärkt tillgänglighet kan delvis mildra de lokala effekterna av en ökad utsatthet. I och med globaliseringen har det faktum att arbetskraftens lönenivå varierar globalt blivit centralt. Utvecklingen pekar emellertid mot att humankapitalets kunskapsnivå får en ökad betydelse för tillväxt och utveckling. Morgondagens företag kommer att vara mer kunskapsintensiva än dagens och dess arbetskraft kommer att vara företagens största tillgång och konkurrensfaktor. En ökande andel av Skånes företag verkar på en global arena, något som bland annat påverkar deras beslut om investeringar. Arbetskraften är fortfarande betydligt mindre rörlig än kapital, varor och tjänster. Men de senaste årens utveckling i Öresundsregionen, där allt fler människor rör sig över nationsgränsen är ett konkret exempel på hur rörligheten ökar. Om Skåne kan bevara sin flerkärniga och polycentriska ortstruktur och samtidigt stärka sina band mot Köpenhamn, övriga Danmark och kontinenten, så kommer ett antal regionala konkurrensfördelar att stärkas såsom bättre resursutnyttjande, höjd produktivitet och ökad tillgänglighet. Globaliseringen leder också till en fortsatt urbanisering. Befolkningen ökar i alla världens storstadsregioner medan den minskar i de mer glesbefolkade regionerna. Idag bor 51 procent av jordens befolkning i städer och om 15 år kommer enligt prognoser den siffran ha ökat till mer än 60 procent. Det här ställer krav på att skapa hållbara och attraktiva stadsmiljöer som kan fortsätta att växa. Många städer lider redan av olika typer av trängselproblem som exempelvis brist på mark, bostäder och trafikproblem, vilket i sin tur ökar kostnaderna för att bo eller bedriva en verksamhet där. Orterna i en flerkärnig ortstruktur behöver därför komplettera varandra för att inte konkurrera om människor och företag. Detta ställer krav på samverkan. Människor väljer livsmiljö efter vilken livskvalitet de vill ha i den mån de kan. Klusterbildningar blir vanligare inom fler och fler områden och genom ökad funktionsintegrering förväntas det att allt fler funktioner som exempelvis boende, arbete, och service ska finnas på en och samma plats. Urbanisering är en typ av koncentration som får till följd att människor samlas i städerna för att det där finns just fler saker på samma plats. Resultatet blir ofta en segregering som berör såväl verksamheter som hushåll, där de med mindre ekonomiska marginaler trängs ut från centrum. Den ökade tätheten och specialiseringen driver på en regionförstoring. Den funktionella arbetsmarknaden och dess branschbredd växer. Interaktionen mellan storstäderna och deras omland stöds framförallt av väl fungerande regionala transportsystem med hög internationell tillgänglighet och en gynnsam regional bebyggelsestruktur. Skåne har goda förutsättningar att dra nytta av den nya ruraliteten, som kan skapa nya arbetstillfällen och en ökad inflyttning till de större städernas nära omland. Globaliseringen innebär att behovet av samverkan ökar i det framväxande nätverkssamhället, där regionala och globala kunskapsnätverk knyts samman. Städer och regioner utvecklar sina kontaktytor, såväl genom infor 17

20 mell samverkan som genom formaliserade förbund och avtal. I ett regionalt perspektiv är skälen till samverkan vanligen effektivitets- eller kostnadsmässiga, medan den i ett gränsöverskridande perspektiv ofta bygger på gemensamma territoriella behov, vilket exempelvis är fallet i Öresundsregionen. SOCIALA FAKTORER En av globaliseringens tydligaste effekter är ett mer öppet och internationaliserat samhälle. En regions förmåga att uppnå öppenhet, hög tolerans och mångfald är oerhört viktiga faktorer att arbeta med för att skapa en konkurrenskraftig region som lockar människor. Skåne är idag en region med stor mångfald och olika kulturer och med potential till att utvecklas. Företag och andra organisationer påverkas av att individuella preferenser blir svårare att kategorisera, alla gör sina unika livsval. Ett bra liv innebär olika saker för olika människor. Att arbeta och kunna försörja sig är viktigt men i framtiden kommer möjligheterna att ha en rik fritid och att få tillgång till ett allt mer individualiserat utbud att vara mycket betydelsefullt. Att själv kunna välja kommer att få en ökad betydelse och flexibilitet och unika värden blir nyckelbegrepp. Synen på arbete och fritid förändras. När allt fler sätter fritiden framför arbetet ökar betydelsen av det regionala och lokala utbudet av aktiviteter och sociala kontakter. Organisering i nätverk har blivit en viktig del i vårt sätt att tänka. Människor rör sig snabbare både fysiskt och via många olika kommunikationskanaler. Det skapas nya konstellationer mellan olika typer av aktörer baserade på gemensamma intressen. Den fysiska platsens betydelse minskar inom vissa områden till förmån för nätverksgemenskaper. På ett par generationer har medellivslängden ökat och hälsoläget förbättrats. Den längre livslängden innebär att andelen äldre nu ökar. Den demografiska utvecklingen kommer att påverka Skåne i form av en ökad försörjningsbörda och arbetskraftsbrist. Den allt högre andelen äldre i befolkningen kan komma att utsätta den sociala sektorn för påfrestningar som kommer att påverka Skånes delar på olika sätt. De sydöstra delarna med en högre andel äldre än i de västra delarna kan förväntas möta ett hårdare tryck på den sociala sektorn. Detta kan få till följd att de sydöstra delarna får svårare med rekryteringen av arbetskraft till den del av den sociala sektorn som har samband med den demografiska utvecklingen. Beroendet av en större regional rörlighet kommer att öka. Öresundsregionen kännetecknas som helhet av en högutbildad befolkning, där var tredje invånare i åldern år har universitets- eller högskoleutbildning. Den demografiska utvecklingen med en åldrande befolkning kommer att få störst effekter på den danska sidan. De kommande 25 åren innebär en tillbakagång av den arbetsföra befolkningen på Själland. I Skåne däremot kommer det inte att ske en lika stark tillbakagång. Med en ökande befolkning och på den danska sidan, en minskande andel av invånarna som är i arbetsför ålder, blir det allt viktigare att se hela regionen som en potentiell arbetsmarknad. Sverige kommer att behöva en ökad arbetskraftsinvandring för att klara arbetskraftsförsörjningen i framtiden. För att ta vara på de resurser som de människor som flyttar till Sverige från utlandet har med sig måste diskrimineringen på arbetsmarknaden upphöra. Lyckas aktörerna i Skåne att tillsammans skapa en ickediskriminerande arbetsmarknad kommer regionen att ha ett stort försprång i den ekonomiska utvecklingen jämfört med andra regioner. Med detta ökar integrationen i samhället och socialt utanförskap har en förutsättning att minska. Samtidigt minskar risken för ökade lokala och regionala sociala obalanser. Strukturomvandlingen fortsätter och de orter i Skåne som är mer utsatta för dess negativa sidor än de större städerna med sin mer diversifierade och kunskapsintensiva näringsstruktur riskerar att drabbas av ökad främlingsfientlighet och minskad tolerans. I Skåne finns det en tämligen stor andel ungdomar som har värderingar som bättre harmonierar med industrisamhället. Något som brukar kallas för bruksortsvärderingar. Sådana värderingar förekommer överallt, men andelen är större bland skånska ungdomar än bland svenskar i största allmänhet. Undersökningar har visat att dessa värderingar tenderar att vara speciellt vanliga bland lågutbildade svenska män med starka rötter i hemorten och arbete inom tillverk ningsindustrin. Generellt leder arbetsmarknadens specialisering till att strukturarbetslösheten bland de grupper som drabbas blir allt vanligare och tiden i arbetslöshet allt längre. Skånes diversifierade näringsliv, flerkärniga ortstruktur och goda pendlingsmöjligheter gör att regionen som helhet står relativt väl rustat att möta denna utveckling. Skånes regionala identitet kan komma att verka i olika riktningar. Å ena sidan kan det lätt uppstå exkluderande krafter där nya individer och företeelser ses som hotande och främmande. Å andra sidan finns exempel på att det kan uppstå starka inkluderande krafter präglade av tolerans och öppenhet. Det sociala kapitalet har en stor betydelse som utvecklingsfaktor och Skånes förmåga att bygga vidare på de inkluderande sidorna av regionala och inomregionala identiteter kan bidra till att stärka flerkärnighetens potential. 18

Framtidens näringsliv

Framtidens näringsliv Framtidens näringsliv vilka krav ställer det på den fysiska planeringen? TemaPM: Näringslivsdialog Markanvändning, tillgänglighet och flerkärnig ortstruktur Strukturbild för Skåne 1 Markanvändning, tillgänglighet

Läs mer

En ny Ekonomisk geografi

En ny Ekonomisk geografi En ny Ekonomisk geografi Ett regionalt perspektiv på en global förändring i Östra mellansverige RAPPORT 5:2013 AttrAherAr företag och individer ökad marknadspotential ökad täthet ökad tillgänglighet växande

Läs mer

Regionförstoring som tillväxtmotor i Sörmland

Regionförstoring som tillväxtmotor i Sörmland Regionförstoring som tillväxtmotor i Sörmland Det ska vara enkelt att förverkliga sina ambitioner, idéer och framtidsplaner i Sörmland Vision antagen på regionfullmäktige maj 2006 En rapport framtagen

Läs mer

RUS 2014 2020 Regional Ut vecklingsstr ategi för västerbottens l än

RUS 2014 2020 Regional Ut vecklingsstr ategi för västerbottens l än RUS 2014 2020 Regional Ut vecklingsstr ategi för västerbottens l än Förord En attraktiv region från kust till fjäll Den regionala utvecklingsstrategin (RUS) är framtagen för att öka samsynen mellan beslutsfattare

Läs mer

GöteborG 2035 UtbYGGNADSPLANeriNG DeL 1

GöteborG 2035 UtbYGGNADSPLANeriNG DeL 1 Göteborg 2035 UTBYGGNADSPLANering del 1 Välkommen att lämna synpunkter! Arbetet med en ny utbyggnadsplanering för Göteborg är nu mer än halvvägs. Det du håller i din hand är en remissrapport som skickas

Läs mer

Markanvändning XXX Markvärden Remissversion

Markanvändning XXX Markvärden Remissversion Markanvändning Markvärden XXX Markvärden Detta avsnitt ger inblick i markpriser och markvärde. Här presenteras de fastighetsekonomiska aspekterna kring markanvändning, markens värdeutveckling och de aktörer

Läs mer

Markanvändning i Skåne

Markanvändning i Skåne Markanvändning i Skåne 3 Sammanfattning Från markens jordlager erhåller vi nödvändigt livsmedel, råmaterial och biomassa. Eftersom jordmånsbildning är en mycket långsam process som påverkas av geologiska

Läs mer

rapport 2014:32 Förslag till strategi för miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö

rapport 2014:32 Förslag till strategi för miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö rapport 2014:32 REGERINGSUPPDRAG Förslag till strategi för miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö Förslag till strategi för miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö Boverket december 2014 Titel: Förslag till

Läs mer

Tillväxtstrategi för Halland 2014-2020

Tillväxtstrategi för Halland 2014-2020 Tillväxtstrategi för Halland 2014-2020 strategiska val och prioriteringar för regional tillväxtpolitik i halland 2014 2020 Innehåll Förord...4 En tillväxtstrategi för Halland...6 Det strategiska ramverket...8

Läs mer

Stationers roll för utveckling av mindre orter och dess omland

Stationers roll för utveckling av mindre orter och dess omland Stationers roll för utveckling av mindre orter och dess omland Kunskapssammanställning och forskningsbehov Elin Slätmo Working Papers in Human Geography 2015:3 Department of Economy and Society Text:

Läs mer

Leader Ystad-Österlenregionen

Leader Ystad-Österlenregionen Leader Ystad-Österlenregionen Utvecklingsstrategi för åren 2008-2013 Remiss 2008-04-10-2008-04-29 Här ska bilder läggas in! 1 Till dig som läser remissen Materialet som du håller i din hand är remissversionen

Läs mer

Arbetspendling i storstadsregioner en nulägesanalys. Rapport 2011:3

Arbetspendling i storstadsregioner en nulägesanalys. Rapport 2011:3 Arbetspendling i storstadsregioner en nulägesanalys Rapport 2011:3 Arbetspendling i storstadsregioner en nulägesanalys Rapport 2011:3 Trafikanalys Adress: Sveavägen 90 113 59 Stockholm Telefon: 010 414

Läs mer

Pass 2 Grupp 2 Pass 1

Pass 2 Grupp 2 Pass 1 Diskussioner förda vid Kick-off för aktualisering av strategi för en grön struktur i Skåne, Åkersberg kursgård i Höör den 21 mars 2011. Indelning i sju grupper. Frågor som stöd för diskussionen. Hur används

Läs mer

INLEDNING. NOVEMBER 2013 UTSTÄLLNINGSHANDLING Järfälla - nu till 2030 ÖVERSIKTSPLAN 1

INLEDNING. NOVEMBER 2013 UTSTÄLLNINGSHANDLING Järfälla - nu till 2030 ÖVERSIKTSPLAN 1 INLEDNING NOVEMBER 2013 UTSTÄLLNINGSHANDLING Järfälla - nu till 2030 ÖVERSIKTSPLAN 1 INLEDNING Järfälla kommun, kommunstyrelseförvaltningen Projektledning Fotografier Kommunstyrelsförvaltningen Peter Lindroos

Läs mer

Allt om landet en sammanfattning

Allt om landet en sammanfattning Allt om landet en sammanfattning Landsbygdens utmaningar och möjligheter skiljer sig från stadens, vilket visar på ett behov av landsbygdskunskap på flera nivåer i samhället. Det finns trender som är gemensamma

Läs mer

KOLL framåt - Nationellt handlingsprogram rör kollektivtrafikens långsiktiga

KOLL framåt - Nationellt handlingsprogram rör kollektivtrafikens långsiktiga *,Vägverket Vägvertl:et ~BANVERKET Banvertl.et Margareta HusfelcIt Projektledare lfn: 08-75 766 86 Bengt Rydhed Projektledare lin: 031 10 32 33 Datum: 2007-12-20 Beteckning: Vägverket: YT20A 2006: 18013

Läs mer

Stadsutveckling Jönköping. Identifiering och beskrivning av arbetsprocesser DEN GODA STADEN

Stadsutveckling Jönköping. Identifiering och beskrivning av arbetsprocesser DEN GODA STADEN Stadsutveckling Jönköping Identifiering och beskrivning av arbetsprocesser DEN GODA STADEN Sammanfattning Jönköpings kommun och stadsregion har under de senaste två decennierna ansetts vara pionjärer inom

Läs mer

Uppdaterad version februari 2012. Stockholm Oslo En kartläggning av kontaktintensiteten mellan de två huvudstadsregionerna

Uppdaterad version februari 2012. Stockholm Oslo En kartläggning av kontaktintensiteten mellan de två huvudstadsregionerna Uppdaterad version februari 2012 Stockholm Oslo En kartläggning av kontaktintensiteten mellan de två huvudstadsregionerna Mälardalsrådet Hantverkargatan 3H 105 35 Stockholm www.malardalsradet.se Tillväxt,

Läs mer

Från förstudie till slutkonferens. Utvärdering av ett projekt för tillväxt och utvecklingskraft

Från förstudie till slutkonferens. Utvärdering av ett projekt för tillväxt och utvecklingskraft Från förstudie till slutkonferens KTU - Kompetens för tillväxt och utvecklingskraft Kommunförbundet Skåne Utvärdering av ett projekt för tillväxt och utvecklingskraft Bo Eriksson 2006-02-18 2 Innehållsförteckning

Läs mer

Trafik för en Attraktiv Stad. Utgåva 2

Trafik för en Attraktiv Stad. Utgåva 2 Trafik för en Attraktiv Stad Utgåva 2 2 Medverkande Projektledare: Sari Wallberg, Tyréns (representant för Sveriges Kommuner och Landsting) och Mathias Wärnhjelm, Vägverket Arbetsgrupp: Lars Nilsson, Helsingborg,

Läs mer

Trend- och omvärldsanalys. planeringsförutsättningar 2015. vad möter vi på vägen mot helsingborg 2035?

Trend- och omvärldsanalys. planeringsförutsättningar 2015. vad möter vi på vägen mot helsingborg 2035? Trend- och omvärldsanalys planeringsförutsättningar 2015 vad möter vi på vägen mot helsingborg 2035? Trend- och omvärldsanalysen finns att hämta på helsingborg.se och på intranätet. Citera gärna men ange

Läs mer

Tillgänglighet, näringslivets konkurrenskraft och regioners utvecklingskraft - en utvecklad måluppföljning Delredovisning PM 2012:7

Tillgänglighet, näringslivets konkurrenskraft och regioners utvecklingskraft - en utvecklad måluppföljning Delredovisning PM 2012:7 Tillgänglighet, näringslivets konkurrenskraft och regioners utvecklingskraft - en utvecklad måluppföljning Delredovisning PM 2012:7 Tillgänglighet, näringslivets konkurrenskraft och regioners utvecklingskraft

Läs mer

Övergripande analysunderlag för regional tillväxtpolitik i Halland 2014-2020 För en hållbar tillväxt och utveckling

Övergripande analysunderlag för regional tillväxtpolitik i Halland 2014-2020 För en hållbar tillväxt och utveckling Övergripande analysunderlag för regional tillväxtpolitik i Halland 2014-2020 För en hållbar tillväxt och utveckling 1 Tolv sammanfattande slutsatser Denna analys utgör underlag för den regionala tillväxtpolitiken

Läs mer

Tillväxt kräver planering

Tillväxt kräver planering Tillväxt kräver planering Sex exempel på planering och tillväxtarbete i samverkan Foto: Östra Göinge kommun 1 Titel: Tillväxt kräver planering Tryck: Boverket Upplaga: 1 Antal ex: 200 ISBN tryck: 978-91-7563-058-8

Läs mer

Ett urbant tolkningsföreträde? En studie av hur landsbygd skapas i nationell policy

Ett urbant tolkningsföreträde? En studie av hur landsbygd skapas i nationell policy Ett urbant tolkningsföreträde? En studie av hur landsbygd skapas i nationell policy Malin Rönnblom, Umeå centrum för genusstudier, Umeå universitet September 2014 Förord från Jordbruksverket Jordbruksverket

Läs mer

Analys av regional bostadsmarknad År 2014 i Uppsala län

Analys av regional bostadsmarknad År 2014 i Uppsala län BYGGA OCH BO I UPPSALA LÄN - Underlag för bostadsbyggande Analys av regional bostadsmarknad År 2014 i Uppsala län LÄNSSTYRELSENS MEDDELANDESERIE 2014: 13 MILJÖSKYDDSENHETEN N AT U R M I L J Ö E N H E T

Läs mer

Den regionala stadskärnan Arlanda-Märsta underlag för det fortsatta utvecklingsarbetet. Mars 2011

Den regionala stadskärnan Arlanda-Märsta underlag för det fortsatta utvecklingsarbetet. Mars 2011 Den regionala stadskärnan Arlanda-Märsta underlag för det fortsatta utvecklingsarbetet Mars 2011 Förord Det är ett stort och långsiktigt åtagande att utveckla en regional stadskärna. Kommunerna har ett

Läs mer

Konsten att bygga bättre, billigare och snabbare

Konsten att bygga bättre, billigare och snabbare Konsten att bygga bättre, billigare och snabbare - En studie av samverkan mellan kommuner och näringsliv i bostads- och infrastrukturplanering. Rapport 2009: 3 Förord Norrortsgruppen är ett samarbete mellan

Läs mer

A2003:018. En lärande omvärldsanalys för Krokom och Östersund

A2003:018. En lärande omvärldsanalys för Krokom och Östersund A2003:018 En lärande omvärldsanalys för Krokom och Östersund En lärande omvärldsanalys för Krokom och Östersund ITPS, Institutet för tillväxtpolitiska studier Studentplan 3, 831 40 Östersund Telefon 063

Läs mer

Om Mälardalen. tillväxten och dess förutsättningar

Om Mälardalen. tillväxten och dess förutsättningar Om Mälardalen tillväxten och dess förutsättningar Om Mälardalen tillväxten och dess förutsättningar Ett näringspolitiskt program för Mälardalen utarbetat av; Unionen Bergslagen, Unionen Mälardalen, Unionen

Läs mer