SMARTA PREFABMODULER FÖR SMÅHUS I BETONG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SMARTA PREFABMODULER FÖR SMÅHUS I BETONG"

Transkript

1 SMARTA PREFABMODULER FÖR Examensarbete 15 hp, VT11 Byggteknik och design, KTH Haninge Namn: Examinator: Sara Hamming Miriam Martin Zeev Bohbot 1

2 2

3 Sammanfattning I denna rapport undersöks möjligheten att utveckla ett modulsystem som kan bidra till större mångfald av dagens marknad för betongvillor. Frågeställningen var om det är möjligt rent konkurrensmässigt att producera smarta prefabmoduler som kunden själv kan kombinera till en villa. Rapporten behandlar frågan hur moduler och väggelement bör utformas för störst variation av planlösningar. Med hänsyn till vad som efterfrågas av kund gjordes även en undersökning om villor samt betongens popularitet. Med undersökningen som grund utvecklades fyra husprototyper för att demonstrera hur elementen kan kombineras för att uppnå olika typer av hus. 3

4 4

5 Abstract This report examines the possibility of developing a modular system for concrete homes that can contribute to greater diversity of today's market. The issue was whether it from a competitive point of view is possible to produce smart prefab modules that customers themselves can combine to a villa. The report addresses the question how the modules and wall panels should be designed for the greatest variety of floor plans. With regard to what is asked of the customer interviews where held for the purpose of understanding concrete's popularity and elements of high value in their homes today. The answers from the interviews laid ground for four prototype homes which were made to demonstrate how the elements can be combined to achieve different types of houses. 5

6 6

7 Förord Detta examensarbete är det sista momentet på högskoleingenjörsutbildningen Byggteknik och design 180hp vid Kungliga Tekniska högskolan i Stockholm. Arbetet omfattar 15hp och har skrivits och genomförts av Sara Hamming och Miriam Martin på 10 veckor under vårterminen Bilder och illustrationer är gjorda av författarna till examensarbetet där inget annat anges. Tack till Vi vill rikta ett stort tack till vår handledare Zeev Bohbot som gett oss stöd och visat genuint engagemang genom hela projektet. Lise Langseth, VD på Svensk Betong, som ordnat kontakten med Abetong och gjorde detta spännande examensarbete möjligt. Ett stort tack till Abetongs VD Fredrik Holst för att han alltid tagit sig tid att hjälpa oss när det behövts. Tack för alla trevliga möten, givande diskussioner samt besöket på fabriken i Kvicksund där vi även vill rikta ett tack till Håkan Adamsson för rundvandringen på fabriken. Tack till Magnus Ruthström, grundare av Arkitekthus, som gett oss möjligheten att utföra vårt arbete i deras lokaler. Vi vill också tacka för möjligheten att få träffa och bolla idéer med arkitekten och byggnadsingenjören Anna Höglund på Wingårdhs arkitektkontor. Slutligen vill vi även rikta vår tacksamhet till våra studiekamrater för all uppmuntran och goda feedback vi fick vid halvtidsseminariet. 7

8 8

9 Innehållsförteckning Inledning Bakgrund och vision Betong Prefab Utförande Metod Avgränsningar Samarbeten Vattenmodul Väggelement Dimensionering Material och utformning Fönster Undersökning Bakgrund Resultat Tillämpning Prototyper Enplan MINI Enplan MAXI Tvåplan Suterräng Materialval Behandling Valfrihet Kostnad Marknadsjämföring Vidare utredning/utveckling Källredovisning Bilageförteckning Bilagor

10 Inledning Betong är ett material som sedan länge använts till många olika ändamål. Idag används den främst inom anläggning och vid bygge av större byggnader. Betongens goda egenskaper indikerar dock på att även småhus skulle kunna dra stor nytta av att vara byggda i betong. Ett projekt som utformats inom detta område är Konkret Vision. Enligt Konkret Visions hemsida är det ett inspirationsprojekt skapat av kvinnor för att förbättra branschens konkurrenskraft. Det är initierat av BETTAN (Svenska Betongföreningens kvinnliga nätverk) och är främst finansierat av Byggkostnadsforum och SBUF. Projektet är ett samarbete mellan många byggföretag, men ledande är NCC Teknik och KAWA arkitekter. I detta projekt finns en smart lösning med en våtrumskärna kring vilken betonghuset byggs upp. Projektet behandlar även tidsfaktorn, dvs. att exempelvis barn tillkommer eller flyttar ut. Huset är tänkt att kunna anpassa sig efter rådande boendeform då boendeantalet kan förändras med tiden. Även Abetong har tidigare arbetat med modulhus. Det började med att företaget arbetade fram enstycksvillor skräddarsydda efter kundens behov. Då detta visade sig vara för dyrt för de flesta kunder har Abetong nu funderat över en Lego Duplo-baserad produkt där kunden själv får bygga ihop en villa utifrån Abetongs färdiga byggelement. Detta ger kunden större nytta då det blir billigare utan att tappa kvalitet. Kunden får då en egendesignad villa och får utnyttja sin egen kreativitet. För att göra tjänsten så tillgänglig och lättanvänd som möjligt håller Abetong nu på att utveckla en webbaserad shop där kunden själv kan sätta ihop en virtuell villa. Då alla virtuella byggelement är kopplade till sitt verkliga pris ska kunden direkt kunna se vad allting kommer att kosta och slutligen hur mycket villans totalpris kommer att bli. Ytterligare forskning på området hoppas leda till ett nytt, effektivt byggsystem som idag tycks hägra borta i horisonten. 10

11 Bakgrund och vision Från början var tanken att utforma färdiga rumsmoduler som likt Lego kunde kombineras kring en färdig vattenmodul till olika husformer. Efter utredning kring aspekter som montering, transport och totalkostnad fattades beslutet att istället utforma färdiga väggelement i lättbetong med bestämda mått. Dessa kan sedan kombineras kring en färdig vattenmodul till en byggnad med ett realistiskt pris. En kompletterande katalog har framtagits för en enkel och konkret uppvisning av produkten för eventuella kunder. För att utveckla en bra produkt är det viktigt att känna till grunderna och bakgrunden till material och metod. De väsentligaste områdena tillhörande projektet är betong och prefab. Betong Som byggnadsmaterial består betongen av 80 % bergmaterial, även kallat ballast. Ballasten blandas med % cement, vilket är mald och upphettad kalksten. När 6-7 % vatten tillsätts reagerar blandningen med vattnet och betongen härdar. De naturliga ingredienserna gör att betongen är naturlig och 100 % återanvändbar. Krossad betong kan exempelvis användas som fyllnadsmassa i vägbankar. Betong är dock inte helt miljövänligt att tillverka. Framtagandet av cementet är energikrävande och genererar stora mängder koldioxid. 1 Forskning på området visar dock att avskiljning och lagring av koldioxid är en lovande teknik för minskade utsläpp i framtiden. Sett över en byggnads hela livscykel är betong fortfarande det miljövänligaste materialet. Betongen har många positiva egenskaper. Materialet är väldigt värmetrögt vilket gör att värme/kyla lagras i exempelvis väggar. Detta gör att en byggnad i betong håller sig kall på sommaren och varm på vintern. En jämn inomhustemperatur är både behaglig och bra ur energisynpunkt. Betong är ett starkt och slittåligt material. Den har lång livslängd och står med lätthet emot väder och vind. Styrkan i materialet innebär att långa spännvidder kan erhållas vid armering av betongen. Långa spännvidder möjliggör en flexibel planlösning med rivbara innerväggar. Detta är väldigt bra i kontorshus där ett företag vill ha separata kontor medan ett annat vill ha öppet kontorslandskap. På detta sätt kan man återanvända lokaler som var ämnade för något annat från början. Vidare är betongen ljudreducerande tack vare sin stora massa. Lågfrekventa ljud som buller kan reduceras helt med en betongvägg. Materialet tål även fukt vilket kan förhindra mögel från att sprida 2 sig i byggnaden. Brandsäkerhet är alltid en viktig fråga. Betongen står emot brand väldigt bra vilket gör den till ett smart val vid byggnationer. Om en betongkonstruktion kollapsar vid brand beror det på deformationer av armeringen. Betongens formbarhet innebär att endast fantasin begränsar ytans form och färg. Mer om betongens behandlingsmöjligheter kan läsas under Materialval längre fram i rapporten. En nackdel med betong är att den är tung att frakta. Vid prefabbyggen krävs många stora lastbilar för att leverera de tunga elementen till byggplatsen. Den tunga vikten gör att det nästan är omöjligt att frakta hela volymenheter i betong som man kan frakta hela volymer i trä, se följande sida, figur 1. 1 Margareta Redlund, Stark, skön och formbar, 2008, Vad är betong? 2 Betongforum, Hållbart byggande med betong, Betongens goda egenskaper 11

12 Vidare kan betongen drabbas av frostsprängning om ytan ej är behandlad korrekt. Ytterligare en risk med betong är att den kan få sämre hållfasthet vid dålig kvalitet på ballasten. Framstegen inom betongindustrin har dock varit många och risken för sådana problem är små idag tack vare forskning och lärdom inom området. Figur 1: Frakt av färdigt trähus Prefab Innan prefabmarknaden tog fart var platsgjuten betong dominerande inom byggbranschen. Den enda betong som prefabricerades i fabrik var till stenplattor och dekorativa delar. Men trots att platsgjuten betong var dominerande var den inte alltid så uppskattad. Den obehandlade betongenytan gav ingen estetisk tillfredställning samt höll arkitekterna tillbaka vad gäller design då möjligheterna till form var betydligt begränsade. Brutalismen var den sista period där platsgjuten betong fortfarande var dominerande. När prefabbetongen anlände kom den som en frälsning för många. Metoden ledde till experimenterande kring form, färg och mönstergjutning. I och med att betongen nu kunde bearbetas i fabrik erhölls större förståelse kring materialets egenskaper och möjligheter. Betong med större varaktighet arbetades fram och idag är prefabricerad betong ett av de mest förekommande husmaterialen i norra Europa. 3 Prefabbetongen har gjort att byggtiden för ett hus kan förkortas betydligt. Detta då byggelementen har brunnit klart i förväg och är färdiga att montera när de anländer till bygget. Liksom i många andra branscher är tid lika med pengar vilket gjort prefabbetongen enormt populär till flerbostadshusbyggen. Förkortad byggtid är dock positiv i alla typer av byggen, även byggen av småhus. 3 David Bennett, The art of precast concrete, 2005, Preface 12

13 Utförande Metod Smarta prefab-moduler ska tilltala kunder i alla åldrar och övertyga om användbarheten. Då det inte finns så många betongvillor producerade idag finns det därför inte heller någon riktig garanti för kunden att denne gör ett bra köp. Därav blev det viktigt att utforma prototyper som tydligt kan visa kunden produktens alla fördelar och egenskaper. Avgränsningar Arbetet fokuserar främst på följande områden: Standardelementens utformning Planlösningarnas flexibilitet Inspirerande prototyper Produktens slutliga pris till kund Kundens nytta Materialval för stomme och fasad Betongens för- och nackdelar För att standardelementen ska kunna monteras med en prisvärd kran måste elementen hålla ungefär samma vikt. Därför har större vikt lagt vid framtagningen av dessas utformning. Då kunden ska kunna nyttja huset under hela sin livstid ska byggnaden kunna förändras alltjämt med livets olika skeden. För att visa på produktens variation tas tre prototyper fram för inspiration. En undersökning görs för att ta vara på kundens önskemål samt deras relation till betong. För att få en konkurrenskraftig produkt måste det slutliga priset vara realistiskt. Vid framtagning av materialval förs en kontinuerlig diskussion kring de olika materialens för- och nackdelar för att uppnå bästa möjligt resultat. Arbetet berör ej följande områden: Utförlig lastberäkning Detaljerad kostnadsberäkning Miljö- och energiaspekter Uppvärmning av huset Ventilation och rördragning utöver vattenmodulen, ej detaljerat Då examensarbetet fokuserar på arkitektur är fungerande planlösningar och boendetrivsel högre värderat än teknisk utredning. Tidsramen för examensarbetet lämnar ej plats för djupgående miljö- och energikonsekvenser. För att uppnå en hög nivå på de prioriterade områdena kommer rör- och kanaldragning för ventilation och avlopp endast beröras översiktligt då detaljerad planering och redovisning tar för mycket tid. 13

14 Samarbeten Examensarbetet utfördes huvudsakligen i samarbete med två företag som båda är intresserade av villor i betong. Huvudsamarbetspartnern Abetong AB är ett stort bolag som producerar och säljer prefabricerade betongprodukter. De har under mer än 60 år byggt upp en bred erfarenhet kring betonghantering vilket i dagsläget gjort dem till ett ledande företag på prefabricerade betongkonstruktioner. Abetongs verksamhet är indelad i tre marknadssegment: anläggning, hus och lantbruk. Huvudkontoret är beläget i Växjö, men på 14 andra orter runt om i landet finns även anläggningar för produktion och försäljning. 4 Ovannämnd samarbetspartner har till examensarbetet bistått med handledning, arbetsmaterial samt mycket kunskap. Den andra samarbetspartnern, Arkitekthus, är ett företag som drivs av övertygelsen om att god arkitektur ska finnas tillgänglig för fler människor. På detta sätt kan fler förverkliga drömmen om att bo i ett hem med höga arkitektoniska och materialmässiga kvaliteter. Arkitekthus ställer ut och säljer färdigritade hus som är bearbetade in i minsta detalj. Husen som säljs är ritade av några av Sveriges främsta arkitekter; Claesson Koivisto Rune, Thomas Sandell, Tham & Videgård och ert Wingårdh. Huvudkontoret är beläget på Skeppsbron i centrala Stockholm, men företaget har även kontor hos 5 samarbetspartners i Oslo. Ovannämnd samarbetspartner har till examensarbetet bistått med arbetsmaterial samt kontakter i branschen. Slutligen hades även ett kort samarbete med Wingårdhs Arkitektkontor AB i Stockholm. Wingårdhs är ett av Sveriges främsta arkitektkontor och finns i Stockholm, Malmö och öteborg där huvudkontoret ligger. Wingårdhs är ett företag som ägnar sig åt de konstnärliga och 6 poetiska dimensionerna av arkitektur. De skapar ärliga objekt med raka, stilrena linjer. Ovannämnd samarbetspartner har till examensarbetet bistått med kunskap kring det vackra med enkelheten och hur man tänker som arkitekt. 4 Abetong en naturlig samarbetspartner, informationsfolder 5 Arkitekthus hemsida 6 Wingårdhs hemsida 14

15 Vattenmodul Ett av de viktigaste koncepten för produkten är vattenmodulen. Modulen innefattar alla vattenkrävande ytor såsom kök, badrum, toalett och tvättstuga, se figur 2. Detta gör att övriga delar av huset kan kombineras på olika sätt utan att rördragningens utformning kommer ändras. I denna färdigdesignade vattenmodul är all rördragning standardiserad och färdigdragen i elementen. Detta bidrar till att kunden som troligtvis har begränsad kunskap om VVS-installation lätt själv kan designa huset kring modulen utan att riskera komplicerade rördragningar som sedan skulle kunna leda till byggfel. Att det inte ingår några rör i de väggar som kunden själv placerar ut innebär också att det inte behöver anlitas någon konsult som kan planera rördragningen. Vattenmodulen effektiviserar alltså projekteringsskedet och gör slutprodukten billigare. I projekteringen behandlades även frågan om insättning av en extra toalett. Ifall kunden exempelvis vill ha en större villa i enplan kan endast en toalett bli otillräckligt och leda till överbelastning. Därför utreddes möjligheterna att utforma en mindre vattenmodul som vid behov kan kopplas till den större befintliga vattenmodulen. Ifall kunden vill bygga in en extra toalett som inte är i anslutning till vattenmodulen ska detta gå att lösa. Kunden får då stå för kostnaderna av anlitad konsult som ser till att bygget går att genomföra på ett säkert sätt. I tvättstugan finns en extra dörr som leder ut utanför huset. Detta kan vara bra ifall man vill vädra eller hänga kläder på tork utomhus. Om ett garage kopplas till byggnaden kan denna dörr fungera som en direktväg in från garaget. Dörren i tvättstugan kan även fungera som en riktlinje för kunden när denne utformar sitt hus. Vanligtvis brukar bad- och serviceenheter placeras i ryggen på huset då dessa inte är i stort behov av solljus. Dörren gör då att kunden per automatik väljer att placera vattenmodulen vid en vägg. Denna vägg blir då troligtvis ryggen av huset för att lämna plats åt exempelvis vardagsrummet. Hela vattenmodulen är handikappsanpassad och samtliga ytor i villorna är rymligt planerade. I tvåvånings finns ett tvättnedkast där tvätten åker direkt ner i tvättstugan. Standardköket till vattenmodulen ligger längsmed en av kortsidorna. Köket går dock lätt att bygga ut i L-form eller att lägga till en köksö. De tekniska lösningarna till vattenmodulen har tagits fram i samarbete med Abetong. Placering av vattendrivna maskiner och tillbehör är placerade intill schakt så att smidig rördragning är möjlig. Schakten är inplanerade i vattenmodulen men är inte dimensionerade. Figur 2: vattenmodul i standardutförande 15

16 Väggelement För att få ner totalpriset på väggmodulerna och uppnå en stabil produkt finns en rad aspekter att ta hänsyn till. Dimensionering Elementens storlek är en viktig fråga för produktionseffektiviteten. Efter rådgörning med fabrikschef Håkan Adamsson på Abetongs betongfabrik i Kvicksund konstaterades att den mest lönsamma längden på element är 8 m. Då kan fler element gjutas på samma gjutbord vilket blir lönsamt. Små element får ökade monteringskostnader då fler lyft, infästningar och skarvar erhålles än vid längre element. Montering av mindre element tar även längre tid. Större element går snabbare att montera men kräver större kran för lyften. Slutsatsen blev att mellanstora element passar bäst för tillverkning och montering av småhusmodulerna. Monteringen av väggelementen görs med en byggkran. Om samma kran kan användas till hela bygget kan en väsentlig summa pengar sparas. Därför utformades elementen med relativt små variationer i storlek och därmed också små variationer i vikt. Frakten av elementen till byggplatsen sker med hjälp av lastbilar. Fördelaktigt är även då att elementen håller ungefär samma längd. Om elementen hålls på ungefär samma längd krävs inga extra långa lastbilar, och detta leder till att kostnaderna för frakten kan hållas låga. Detta kan jämföras med ett scenario där en lastbil fraktar många element på 5 m och en extra lastbil behövs för att frakta ett extra långt element på 12 m. Med standardmått på elementen kan alltid samma lastbilsstorlekar användas för frakten vilket öppnar möjligheter för ett fast, lönsamt samarbete med en fraktfirma. Framtagningen av elementen tog fart och till en början provades en lösning med 35 olika element. Som kan ses i figur 3 fick elementen längder som varierade mellan 3,2-8,9 meter. Då denna lösning hade blivit mycket olönsam att genomöra vidarearbetades elementen om. Slutligen ledde sammanställningen av förarbetet till utformningen av 19 stycken element med tre olika längder; 5,3 m, 6,0 m, och 7,3 m, se figur 4. Dessa elementlängder visade sig ge stört variationsmöjlighet i utformandet av de fyra olika villaprototyperna. Figur 4 Till vänster: Figur 3, första utkast på väggelementen Ovan: Figur 4, slutliga väggelementen Figur 3 16

17 Material och utformning I idéskedet övervägdes en lösning med skalväggar för att underlätta monteringen på byggplatsen. Idén slopades dock relativt fort då Abetong har ett väl fungerande system för framtagning av färdiggjutna element. Diskussionen kring val av ytterväggsmaterial har gått fram och tillbaka mellan betong och lättbetong. Då husen inte kommer byggas högre än två våningar behöver bärförmågan hos elementen inte vara så stor, därmed valdes lättbetong som stommaterial, se figur 5. För lättbetong kan en tryckhållfasthet på 15 MPa uppnås, vilket räcker för modulhusen. Detta är siffror från Abetongs kontor i Kvicksund. Lättbetong väger mindre och ger alltså mer gynnsamma kostnadssiffror i kran- och fraktfrågor. Det tar heller inte längre tid eller mer arbetskraft att skapa lättbetong än vanlig betong. En positiv egenskap hos lättbetongen är att den går enkelt att spika och borra i för att sätta upp saker på väggen; något som dök upp i undersökningen som gjordes. För att få en snabbare montering och en lägre totalkostnad har tillsammans med Abetong kommits fram till att träbjälklag är det bästa alternativet att använda i småhusen. Ett bjälklag i lättbetong hade blivit betydligt tyngre och hade därmed kanske krävt en större kran vid montering. Ett träbjälklag kommer med lätthet att kunna monteras med samma byggkran som resterande byggelement. Vad gäller takhöjd kommer den fria takhöjden att ligga på 2,5 m i enplanshusen. Detta för att takbjälklaget behöver fästas på den höjden för att ytterväggarna ska skymma takkonstruktionen utifrån. Taket är ett låglutande sadeltak och vattenavrinningen sker med hjälp av uppsamlingsränna på taket och sedan vidare ner i utvändiga stuprör. I tvåplanshus fästs mellanbjälklaget på 2,7 meter höjd, se figur 6. Detta gör att bottenplan i tvåplanshus och suterränghus får en fri takhöjd på 2,7 m. Bägge bjälklagen kläs med dubbla gips på undersida av brandsäkerhetsskäl och sedan spacklas och målas för en fin yta. I och med att elementen är gjorda i lättbetong behöver uppbyggnaden av väggen ej förändras vid bygge av suterränghus. Lättbetong står emot jordtryck och behöver därmed inte modifieras från standardväggen för att hålla. Detta leder till att färre element behöver utformas vilket ger en lägre kostnad. Figur 5: Detalj yttervägg Figur 6: Sektion prototyp Tvåplan 17

18 Fönster Vad gäller fönster står valet mellan fasta eller öppningsbara fönster. Fasta fönster är billigare både materialmässigt och monteringsmässigt då de är avsevärt mindre tunga än öppningsbara fönster. En idé som diskuterats med Anna Höglund, arkitekt och byggnadsingenjör på Wingårdhs, är att använda fasta fönster med en öppningsbar del för vädring. På detta vis sänker man vikten vilket gör monteringen lättare. Om sådana fönster kan fås i serieproduktion kan eventuellt priset bli lägre än för vanliga öppningsbara fönster. För att komplettera väggelementens avlånga form har långsmala fönster tagit fram, se figur 7. Kombinationen av dessa leder till en mer balanserad byggnad med ett modernt, stilrent utseende. Samtliga fönster skjuts på plats mot en kant på utsidan av väggen vilket gör att fönstren kan utföras karmlösa. Detta blir ytterligare en faktor som gör att huset känns simpelt och modernt. Med hänsyn till rullstolsburna användes till en början fönster med en extra låg bröstningshöjd på 300 mm. Eftersom att det även behövdes fönster med hög bröstningshöjd i sovrum av privatskäl ledde detta till för många element. Den slutliga lösningen blev att slopa de låga fönstren och istället utforma en elementtyp med öppning hela vägen ner till golvet. På detta vis finns fönstertyper som passar alla. Några utav elementen har fått extra stora fönsteröppningar. Detta för att ge möjligheten att ha stora fönsterpartier. Två mindre fönster kan placeras i samma öppning om det passar bättre. Då placeras en stödjande pelare mellan fönstren som sedan isoleras och kläs in med samma material som resten av fasaden. Vid användning av stort glasparti har metoder för avväxling i underkant av bjälklag diskuterats med Abetong. Det har konstaterats att fungerande metod finns men att denna behöver utarbetas vidare innan produktion. Figur 7: Fönstertyper som använts i projektet 18

19 Undersökning Bakgrund En produkts konkurrenskraftighet avgörs av hur nöjd kunden är. Att undersöka vad kunden värdesätter innan produkten skapas kan därför vara mycket fördelaktigt. Syftet med undersökningen var att utreda efterfrågan på betongvillor samt att få större medvetenhet om vad kunden sätter högt värde på i sin bostad. Detta för att kunna designa smarta villor som verkligen tilltalar kunderna. För att få en uppfattning om människors åsikter kring betongvillor frågades totalt 22 personer från tre målgrupper; yngre par, stor familj och äldre par. Frågorna fokuserar mest på opinionen kring val av betong eller trä och varför trä är mer populärt idag, se figur 8. Innan sista frågan i frågeformuläret redogjordes kort för betongens fördelar. Finalfrågan som ställdes frågade om den intervjuades val av villamaterial ändrats med den nyvunna kunskapen om betongens alla fördelar. Utöver betongfrågorna behandlar undersökningen även den personliga upplevelsefaktorn i hemmet; vad kunden saknar i sitt hem idag och vad de skulle vilja ändra på. Svaren på undersökningen har legat till grund för utvecklingen av prototyperna. Figur 8: Frågeformulär För en större bild av formuläret se bifogat blad i slutet av rapporten 19

20 Resultat Resultaten visar tydligt att trä är det mest populära villamaterialet idag. Samtliga tillfrågade i kategorierna ungt par och storfamilj svarade att de hellre skulle välja en villa i trä än betong. Majoriteten förklarade att detta beror på att trä känns finare och att trä är ett mer naturligt material. Bland de äldre paren svarade en tredjedel att de skulle välja en villa i betong för att det är hållbart, relativt underhållsfritt samt värmetrögt, se figur 9. På den avslutande frågan visade sig storfamiljerna vara mest påverkningsbara. Hela 50 % svarade att de, efter att ha fått reda på all positiv fakta om betong, skulle välja en betongvilla. Bland de yngre paren svarade 25 % att de skulle ändra sin åsikt och 50 % svarade att de kanske skulle göra det, se figur 10. I undersökningen erhölls även svar på frågor om boendekvaliteten. Ett flertal tillfrågade svarade att de saknar någon typ av allrum i sin bostad. Ett allrum som kan fungera som ett extra vardagsrum där barnen kan umgås. Andra vanligt förekommande svar var större rum och parkering nära boendet. Lugn och avskildhet från grannar och nära till naturen var det mest uppkommande svaret. Figur 9: Cirkeldiagram över resultaten fö val av villamaterial Figur 10: Cirkeldiagram över resultaten i frågan om ändrad åsikt efter uppläsandet av betongens fördelar. 20

21 Tillämpning En vanlig åsikt som uppmärksammades i undersökningen är att trä är finare än betong och inte lika industrirelaterat. Därför har fasadmaterialen utformats så att de lätt kan kombineras med trädetaljer för att ge fasaden ett mjukare intryck om kunden så önskar. Antingen klä in helt eller i delar av trä eller gjuta betongen mot en träpanel som kommer ge fasaden en illusion av riktigt trä, och på så vis minska underhållet. På sidan 27 i rapporten kan mer om vilka olika materialval som valts att arbeta mer med läsas. Samtliga prototypvillor i 2 plan är planerade med allrum på ovanvåningen för att avlasta vardagsrummet samt skapa en frizon för barnen/ungdomarna. Alla prototyper har även en verandadörr som leder rakt ut i naturen, där kunden kan skapa en vegeterat avskärmad uteplats som ger en privat känsla och motverkar att grannen känns en meter bort. Det har också valts att fokusera på det lilla extra vid planeringen av de olika prototypvillorna. Exempelvis har hansyn tagits till att kunna placera en öppen spis i vardagsrummen. Spisen är placerad så att de ska synas från så många vinklar som möjligt. Sen är även köket utformat så att kunden själv kan välja om den vill ha ett L-format kök, med eller utan köksö eller ett kök i standardutförandet. Se figurer Allt för att kunden ska känna att den själv kan påverka, utan att ge komplikationer för tillverkaren. Detta är möjligt då rör för vatten samt IM-kanalen är fasta och kan inte påverkas av kundens olika val. I hallen har hänsyn tagits till möjlighet till mycket förvaring. Enligt Anna på Wingårdhs är dagens svenska standard otillräcklig när det gäller förvaring och många husköpare kräver i dagsläget mer. Privata och offentliga delar syns tydligt i de större villaprototyperna. Uppdelningen gör att exempelvis gäster inte måste korsa de privata delarna i hemmet för att komma till den offentliga delen. Detta anses oftast som något kunden önskar. Figur 11: Köket i standardutförandet Figur 12: Kök med tillval köksö Figur 13: Kök L-form Figur 14: Kök L-form med bardisk Figur 15: Kök L-form plus köksö med hopsatt matplats. 21

22 Prototyper Det faktum att det inte finns så många prefabbetongvillor producerade idag kan skapa skepticism och tvivel hos en kund. Därför är det viktigt att med tydliga medel visa produktens användbarhet och utseende för att minimera tvivel vid köp. rundsyftet med prototyperna är att demonstrera modulelementens utformningsmöjligheter och produktens variationsrikedom. För att detta ska framgå tydligt är det viktigt att kreera en situation som kunden kan se sig själv i. Detta görs med prototyper, illustrationer och visualiseringar som specifikt tilltalar de olika målgrupperna. Fyra prototyper utformades för projektet: - Enplan MINI - Enplan MAXI - Tvåplan - Suterräng Inspirationen till villaprototyperna har hämtats från modernare villor. Bland annat har enkelheten, fönsterstorlekarna och fönsterplaceringarna inspirerats av bl.a. ert Wingårdhs villor som säljs hos Arkitekthus samt Anette Billunds trädetaljer mot den råa betongen i projektet VELFAC 200 Strib i Danmark. Själva funktionen hos de olika prototyperna utgår från en egenupprättad funktionsanalys baserad på undersökningen samt egna erfarenheter och idéer. Samtidigt som de olika villatyperna tog form arbetades det flitigt med att utforma de tillhörande väggelementen. Processen gick hand i hand för att få en bra produkt och för att minska kostnaden. Efter att väggelementen fastställts provades också andra alternativa planlösningar för att se att elementen även skulle fungera till andra prototyper. 22

23 Enplan MINI Mindre villa i enplan, 105 m 2 Med åldern kan trötthet i knän och andra leder uppkomma. Detta kan göra det extra ansträngande att ta sig upp och ner för trappor. Prototypen Enplan MINI har därför utformats i enplan för att eliminera alla trappor och göra hela bostaden lättillgänglig. Äldre människor brukar uppskatta stora öppna ytor där barnbarn kan leka och där många kan umgås samtidigt. I Enplan MINI kan nästintill hela huset överskådas från kök och vardagsrum. Ytterligare en positiv faktor med öppna ytor är att bostaden blir ljus och lättöverskådlig, vilket ökar trygghetskänslan i hemmet. Enplan MINI visar på att det går att utforma en liten villa med modulerna. Ett hus som passar utmärkt som exempelvis sommarstuga, se figur 16. En bra förutsättning för ett ungt par är möjlighet till expandering. Vid påbyggnad av en extra våning på Enplan MINI kan denna prototyp vara perfekt för just småbarnsfamiljen. Då det undre våningsplanet har sovrum, kök och alla övriga förnödenheter för ett boende kan den övre våningen lämnas helt oinredd tills den punkt då familjen väntar tillökning. Att isolera det övre våningsplanet så länge det inte används gör att man sparar energi på att inte värma upp hela huset i onödan. När det sedan är dags att inreda ovanvåningen placeras en trappa där klädkammaren i hallen ligger placerad och hela huset kan då brukas. Sedan kan även sovrummen på bottenvåningen tas bort, då de väggarna inte är bärande vilket ger huset en öppnare planlösning. Till prototyperna valdes olika färger för att accentuera villornas olika karaktärer. Ytterväggselementen till Enplan MINI gjuts mot träbrädor och målas faluröda för att förstärka sommarstugekänslan. Skalenlig ritning med elementbredder och -indelning finns bifogat längst bak i rapporten. Figur 16: Planlösning prototyp Enplan MINI 23

52 3/2010 INTERIÖR TIMMERHUS

52 3/2010 INTERIÖR TIMMERHUS Det nya våningsplanet timras först upp under tak för att inte stockarna ska bli fuktiga av regn. Att stommen timras under tak är ett av kraven för att den ska räknas som q-märkt. 52 3/2010 Bygg ut uppåt

Läs mer

Bygg i limträ. Vi har gjort det enklare.

Bygg i limträ. Vi har gjort det enklare. Bygg i limträ. Vi har gjort det enklare. Limträ. Styrka, formstabilitet och skönhet. Limträ är ett byggmaterial som skapar möjligheter. Både för professionella yrkesmän och hemmabyggare med visioner om

Läs mer

Brf lomma läge Bofakta 6,2. takhöjd

Brf lomma läge Bofakta 6,2. takhöjd Brf lomma läge Bofakta 6,2 takhöjd Lägenheter Etapp 2 Fladängskolan Bilden är en illustration. Avvik Välkommen till Lomma Läge Höje å Som alltid när vi utvecklar bostäder, väljer vi ut de bästa adresserna

Läs mer

NYA BJÖRKHAGA. Österåkers kommun, med Åkersberga som centralort, är kommunen där vacker roslagsnatur möter skärgård i skön harmoni.

NYA BJÖRKHAGA. Österåkers kommun, med Åkersberga som centralort, är kommunen där vacker roslagsnatur möter skärgård i skön harmoni. NYA BJÖRKHAGA Nu erbjuder Willa Nordic dig möjligheten att bo i ett modernt, nybyggt hus, nära vacker natur, svampskogar, ängar och stora rekreationsområden. Husens moderna formspråk, materialval och färgsättning

Läs mer

PRODUKTBLAD HUS NR. 1-3

PRODUKTBLAD HUS NR. 1-3 PRODUKTBLAD HUS NR. 1-3 INNEHÅLL Hus 1-82 m² Hus 2-130 m² Hus 3-165 m² Specifikation Material Kontakt 3 4 5 6 7 7 Husen på Klyvaregränd finns i tre grundutföranden beroende på storlek 80, 130 eller 165

Läs mer

Komplett stomme till flerbostadshus

Komplett stomme till flerbostadshus Fördelarna med vår stomme Komplett stomme till flerbostadshus...för arkitekten Det är utsidan som räknas. Åtminstone om man vill ha en vacker fasad. Om du bygger med LK Putsvägg får du en helt fogfri fasad.

Läs mer

Ännu mera villainspiration...

Ännu mera villainspiration... Ännu mera villainspiration... HUSSERIE B Å S T A D TYP A-D 2 - Båstad Typ A-D VästkustVillan reserverar sig för eventuella ändringar & tryckfel. Fotografier & illustrationer är idébilder som kan avvika

Läs mer

Slussvaktaren Åhlin & Ekeroth bygger 16 vackra parhus i Heda Ljungsbro. Unikt läge vid Göta kanal

Slussvaktaren Åhlin & Ekeroth bygger 16 vackra parhus i Heda Ljungsbro. Unikt läge vid Göta kanal Slussvaktaren Åhlin & Ekeroth bygger 16 vackra parhus i Heda jungsbro Unikt läge vid öta kanal Vardagsrummets yttre del har extra takhöjd på ca fem meter och med generösa fönsterytor över två plan. Vardagsrummet

Läs mer

~ för sunt boende ~ VÄXJÖ

~ för sunt boende ~ VÄXJÖ ~ för sunt boende ~ VÄXJÖ Biskopshagen Visionen med Biskopshagen är att skapa ett modernt bostadsområde med arkitektur som uttrycker nutida ideal. Biskopshagen skall byggas utifrån Trädgårdsstadens principer

Läs mer

Villan. Ett energismart alternativ. Sandwichkonstuktion med SPU-isolering

Villan. Ett energismart alternativ. Sandwichkonstuktion med SPU-isolering Villan Ett energismart alternativ Sandwichkonstuktion med SPU-isolering Målgrupp Vår målgrupp med huset är den moderna människan som uppskattar sin fritid och vill ha ett energieffektivt hus som är framtids

Läs mer

Laila blandar. sina personliga favoriter

Laila blandar. sina personliga favoriter Laila blandar sina personliga favoriter Lite skandinavisk funkis och lite amerikansk villa, lite kitsch och lite gammaldags charm. När Laila Bagge Wahlgren och Niclas Wahlgren byggde sitt Trivselhus valde

Läs mer

Pavlion Living Arkitekthus AB Tel: +46 (0) 8 501 644 01 E-mail: info@pavilionliving.se Web: www.pavilionliving.se Postadress: Valhallavägen 172,

Pavlion Living Arkitekthus AB Tel: +46 (0) 8 501 644 01 E-mail: info@pavilionliving.se Web: www.pavilionliving.se Postadress: Valhallavägen 172, Pavlion Living Arkitekthus AB Tel: +46 (0) 8 501 644 01 E-mail: info@pavilionliving.se Web: www.pavilionliving.se Postadress: Valhallavägen 172, SE-115 27, Stockholm 2 PAVILION LIVING erbjuder dig ett

Läs mer

Med sikte på ett bra boende

Med sikte på ett bra boende Vi erbjuder 7 byggklara tomter i Velanda, Trollhättans kommun. Med sikte på ett bra boende I Kvarteret Blacken i Velanda 8 kilometer från Trollhättan erbjuder vi nu 7 byggklara tomter. Tomtstorlekarna

Läs mer

Mindre industribyggnader bygg din verksamhet på betong

Mindre industribyggnader bygg din verksamhet på betong Mindre industribyggnader bygg din verksamhet på betong Abetong mer än betongelement Önskar du en mindre industribyggnad som är unik och anpassad efter dina önskemål men ändå till priset av en standardbyggnad?

Läs mer

Nya lägenheter i Forshaga

Nya lägenheter i Forshaga Nya lägenheter i Forshaga Forshagabostäder presenterar förslag på nybyggnation av 26 lägenheter. Tomterna för de nya husen ligger på Geijersgatan och Storgatan i Forshaga. I denna broschyr kan du läsa

Läs mer

7 NYA HUS. Välkommen in i våra nya hemtrevliga hus. Sedan 1947

7 NYA HUS. Välkommen in i våra nya hemtrevliga hus. Sedan 1947 7 NYA HUS Välkommen in i våra nya hemtrevliga hus Sedan 1947 Läs om våra 7 nya hus VARMT VÄLKOMMEN TILL VISNING AV VÅRA HEMTREVLIGA HUS SOM BYGGS AV TRÄ FRÅN VÅRA EGNA OCH NÄRLIGGANDE SKOGAR. BLÄDDRA GÄRNA

Läs mer

Modern funkis med attityd Maria och Jonas hittade inget hus som de ville ha när det var dags att bygga nytt. Så istället ritade de sitt drömhus

Modern funkis med attityd Maria och Jonas hittade inget hus som de ville ha när det var dags att bygga nytt. Så istället ritade de sitt drömhus med attityd Maria och Jonas hittade inget hus som de ville ha när det var dags att bygga nytt. Så istället ritade de sitt drömhus själva och lät fiskarhedenvillan bygga det åt dem. Text Nathalie Carlsson

Läs mer

Läs översättninig till svenska efter artikeln.

Läs översättninig till svenska efter artikeln. Läs översättninig till svenska efter artikeln. Översättning; Disenart Översättning; Disenart P2 PROJEKT 2 VILLA JENSEN VILLA JENSEN/FRANSON WRELAND NATURLIG KONSTRUKTION MED ETT BEGRÄNSAT ANTAL ELEMENT

Läs mer

Lägenhet med anor från 1921 och pool i centrala Mariehamn

Lägenhet med anor från 1921 och pool i centrala Mariehamn Lägenhet med anor från 1921 och pool i centrala Mariehamn I detta stiliga hus med anor från 1921, finns två lägenheter. Nu har du chansen att bli ägare till en av dessa om tre rum och kök, 91,1 m 2. Lägenheten

Läs mer

BOSTADSHUS vid Trobergsgränd 4 Mariehamn

BOSTADSHUS vid Trobergsgränd 4 Mariehamn BOSTADSHUS vid Trobergsgränd 4 Mariehamn Egnahemshus byggt 1961 i två plan med gjuten källare delvis under huset. Huset är delvis renoverat år 1999-2000 och övervåningen år 2005. Fasaden är av putsad ytong

Läs mer

Bilaga #1 Rumsbeskrivning till Underlag för offertförfrågan tillbyggnad av villa Västervångsgatan 19, Malmö. Anne Gyberg / Michael Gyberg

Bilaga #1 Rumsbeskrivning till Underlag för offertförfrågan tillbyggnad av villa Västervångsgatan 19, Malmö. Anne Gyberg / Michael Gyberg till Underlag för offertförfrågan tillbyggnad av villa Västervångsgatan 19, Malmö Anne Gyberg / Michael Gyberg Inledning Sida 2 av 8 Denna bilaga går igenom rum för rum och beskriver vad det är vi önskar

Läs mer

klassisk vinterskrud villa i belysning heta kaxigt i färg lys upp din trädgård arkitektritat på landet renoveringstips skapa egna grupper

klassisk vinterskrud villa i belysning heta kaxigt i färg lys upp din trädgård arkitektritat på landet renoveringstips skapa egna grupper FÖR DIG SOM SKA BYGGA om OCH RENOVERA! VÅRT NYA HUS Nr.12 2012 belysning lys upp din trädgård teveprofilen Andrea engsäll inreder med detaljer vinterväxter skapa egna grupper 14 heta kaminer GÖR om köket

Läs mer

Nybyggt bostadshus i bra läge på Klintvägen 4 B i Mariehamn

Nybyggt bostadshus i bra läge på Klintvägen 4 B i Mariehamn Nybyggt bostadshus i bra läge på Klintvägen 4 B i Mariehamn Presentation Ett nybyggt bostadshus som är uppfört under 2014 och slutsynat i oktober 2014. Huset är uppfört såsom nyckelfärdigt av Konsens Hus

Läs mer

KONSTRUKTION DETALJER LJUD TÄTHET PRECISION KVALITET TOTALENTREPRENAD

KONSTRUKTION DETALJER LJUD TÄTHET PRECISION KVALITET TOTALENTREPRENAD KONSTRUKTION Här visar vi på detaljer och bilder på Trivselhus gedigna konstruktion, indelat i: DETALJER LJUD TÄTHET PRECISION KVALITET Varje hus ritas unikt för varje kund och vi lägger stor omsorg över

Läs mer

Prisvärda lägenheter endast några minuter från Sollentuna Centrum

Prisvärda lägenheter endast några minuter från Sollentuna Centrum FRESTA Prisvärda lägenheter endast några minuter från Sollentuna Centrum Prisvärda och ljusa bostadsrätter med ljust läge några minuter från Sollentuna Centrum. Nära vatten och grönska precis bredvid det

Läs mer

ljuvliga hem Från skog till färdigt hus - Byggt med genuin passion Hus för den mindre familjen eller för dig med utflugna barn.

ljuvliga hem Från skog till färdigt hus - Byggt med genuin passion Hus för den mindre familjen eller för dig med utflugna barn. ljuvliga hem Från skog till färdigt hus - Byggt med genuin passion Hus för den mindre familjen eller för dig med utflugna barn. här börjar det ljuva livet. Ljuvliga hem är en serie villor från A-hus, framtagna

Läs mer

Anders och Eva arbetar i vinbranschen. Tavlan föreställer slottet Avignon i södra Frankrike, ett av landets främsta vinstäder.

Anders och Eva arbetar i vinbranschen. Tavlan föreställer slottet Avignon i södra Frankrike, ett av landets främsta vinstäder. Ett finger med i varje detalj Golv av vitoljad furu eller jämtländsk kalksten. Innerdörrar av vitoljad ask, ytterdörrar av svartmålad mahogny. För Anders och Eva var en genomgående känsla i hela huset,

Läs mer

Nu erbjuder Willa Nordic dig möjligheten att bo i ett modernt, nybyggt hus, nära vacker natur, svampskogar, ängar och stora rekreationsområden.

Nu erbjuder Willa Nordic dig möjligheten att bo i ett modernt, nybyggt hus, nära vacker natur, svampskogar, ängar och stora rekreationsområden. Nu erbjuder Willa Nordic dig möjligheten att bo i ett modernt, nybyggt hus, nära vacker natur, svampskogar, ängar och stora rekreationsområden. Husens moderna formspråk, materialval och färgsättning är

Läs mer

24 Vårt Nya Hus - Bygga om & Renovera

24 Vårt Nya Hus - Bygga om & Renovera 24 Vårt Nya Hus - Bygga om & Renovera Paret föll handlöst för det vackra huset som vid visningen var väldigt nedgånget. Renoveringen utfördes varsamt med målet att bevara husets charm. Text Micaela Nordberg

Läs mer

Magiskt. i cederträ. Text Micaela Nordberg Foto Richard Powers & Shai Gil. Vårt Nya Hus 41

Magiskt. i cederträ. Text Micaela Nordberg Foto Richard Powers & Shai Gil. Vårt Nya Hus 41 Magiskt i cederträ Med vackra vandringsstråk och branta skidbackar inpå knuten har arkitektbyrån AKB ritat ett modernt hus med fantastiskt ljusinsläpp. Som fasad har man valt cederträ - ett doftande träslag

Läs mer

Stilfullt inrett bostadshus med fristående garage på Björkvägen 2 i Östernäs, Mariehamn

Stilfullt inrett bostadshus med fristående garage på Björkvägen 2 i Östernäs, Mariehamn Stilfullt inrett bostadshus med fristående garage på Björkvägen 2 i Östernäs, Mariehamn Presentation I hörnet Björkvägen-Solstrandstigen finns detta eleganta bostadshus som med sin personliga arkitektur

Läs mer

ENPLANSGRUPPEN. Sellerivägen Sörbyängen. uppför 6 st enplansvillor med äganderätt

ENPLANSGRUPPEN. Sellerivägen Sörbyängen. uppför 6 st enplansvillor med äganderätt ENPLANSGRUPPEN uppför 6 st enplansvillor med äganderätt Sellerivägen Sörbyängen Kontakt: Magnus Olsén 070-759 23 76 eller Peter Lindahl 070-655 35 19 BOSTADSFAKTA Sellerivägen Örebro Antal rum och storlek:

Läs mer

Sundsåker. 20 lägenheter vid ljusnans strand

Sundsåker. 20 lägenheter vid ljusnans strand Sundsåker 20 lägenheter vid ljusnans strand Bo bekvämt vid Ljusnans strand Strikt och modern arkitektur i kombination med trivsel har varit i fokus. Här ska det vara bekvämt att leva. Med ett unikt läge

Läs mer

ÖNSKEHUSET VID ÄLVEN Ett generöst kök med plats för både matlagning och vänner. Rymligt badrum med bastu och glasdörr ut mot Klarälven.

ÖNSKEHUSET VID ÄLVEN Ett generöst kök med plats för både matlagning och vänner. Rymligt badrum med bastu och glasdörr ut mot Klarälven. ÖNSKEHUSET VID ÄLVEN Ett generöst kök med plats för både matlagning och vänner. Rymligt badrum med bastu och glasdörr ut mot Klarälven. Stor klädkammare. Och altaner med både morgon- och kvällssol. Caroline

Läs mer

GAVELLÄGENHET i arkitektritat hus med inglasad balkong mot väster på Solberget, Jomala

GAVELLÄGENHET i arkitektritat hus med inglasad balkong mot väster på Solberget, Jomala GAVELLÄGENHET i arkitektritat hus med inglasad balkong mot väster på Solberget, Jomala Presentation Stilfullt inredd gavellägenhet med modern och kvalitativ inredning om 3 R+K (83 m 2 ) samt stor inglasad

Läs mer

Renoverat bostadshus på hörntomt med privat bakgård på Ringvägen 64 i Mariehamn

Renoverat bostadshus på hörntomt med privat bakgård på Ringvägen 64 i Mariehamn Renoverat bostadshus på hörntomt med privat bakgård på Ringvägen 64 i Mariehamn Presentation Rejäl, rymlig och nyrenoverad egnahemsvilla på Ringvägen 64 i Mariehamn. Bostadshuset är uppfört i siporex 1964

Läs mer

Top of the line hus, nära centrum

Top of the line hus, nära centrum Top of the line hus, nära centrum Vi vann markanvisningstävlingen och kan stolt erbjuda er ett top of the line hus i centrala Luleå med byggstart i oktober. Husen är ritade av Arkitekterna Krook & Tjäder

Läs mer

b r f v i t s i p p a n e k h a g a f a l k e n b e r g Litet hus litet pris d e s i g n h e l h e t t r y g g h e t p r i s v ä r t

b r f v i t s i p p a n e k h a g a f a l k e n b e r g Litet hus litet pris d e s i g n h e l h e t t r y g g h e t p r i s v ä r t b r f v i t s i p p a n e k h a g a f a l k e n b e r g Litet hus litet pris d e s i g n h e l h e t t r y g g h e t p r i s v ä r t Villalägenhet 74 Med husens sammanhängande vardagsrum och kök är utrymmena

Läs mer

Det ska vara enkelt att bo i hus.

Det ska vara enkelt att bo i hus. Det ska vara enkelt att bo i hus. Ett liv i hus ska inte behöva vara ett val mellan stad och natur. Det är därför är beläget precis på gränsen mellan Älvsjöskogen och kommunikation till staden. För precis

Läs mer

Drömboende mitt i Södra Bunn

Drömboende mitt i Södra Bunn Drömboende mitt i Södra Bunn Fyra arkitektritade* generösa souterränghus erbjuds nu i Lövudden, Bunn. Husen är anpassade för den unika miljön med den fantastiska sjöutsikten. Husen smälter fint in i miljön

Läs mer

Karlstad - Norra Stockfallet EGNA VAL. Brf Solslingan

Karlstad - Norra Stockfallet EGNA VAL. Brf Solslingan Karlstad - Norra Stockfallet EGNA VAL Brf Solslingan Inredningsstilar Våra inredningsstilar är noga utvalda. I bilderna längre fram ser du exempel på våra stilar som du kan göra som egna val. Vårt grundutförande

Läs mer

Willa Nordic ONV BOLIG. Modern dansk design. www.willanordic.se

Willa Nordic ONV BOLIG. Modern dansk design. www.willanordic.se Willa Nordic ONV BOLIG Modern dansk design www.willanordic.se ETT HUS SOM STICKER UT & SAMTIDIGT SMÄLTER IN, LIKT EN KAMELEONT MED INTEGRITET DET HÄR ÄR ETT HEM FÖR FAMILJEN SOM VILL BO I ETT ARKITEKTRITAT

Läs mer

VILLA SADELTAK AREA: 160m² SOVRUM: 4

VILLA SADELTAK AREA: 160m² SOVRUM: 4 ALLRUM PLA 2 Exteriör perspektiv VILLA SADELTAK AREA: 160m² RUM: 4 WC TT TV Jag kommer hem med matkassarna och ser mig omkring i området där vi bor. Här finns både nya och gamla byggnader. Vi ville att

Läs mer

BRF Kevingestrand INREDNINGSKONCEPT

BRF Kevingestrand INREDNINGSKONCEPT BRF Kevingestrand ÄRMILJÖ -ETRÉSIDA Omsorg om material Ståltrappor med smidesräcken. Röda mattan Träd Egen uteplats Träd som insynsskydd och rumsdefinierare Trappa blir till skärmtak Belyst träd markerar

Läs mer

Söndrum, Halmstad. www.karnhem.se. Nära till. Skapa livsrum! Tidlösa moderna radhus som knyter an till den svenska byggnadstraditionen.

Söndrum, Halmstad. www.karnhem.se. Nära till. Skapa livsrum! Tidlösa moderna radhus som knyter an till den svenska byggnadstraditionen. www.karnhem.se Foto: Hovs By, Växjö Söndrum, Halmstad Tidlösa moderna radhus som knyter an till den svenska byggnadstraditionen. Nära till Centrum, 5 km Skolor F-9, 1 km Vårdcentral, 300 m Närbutik, 900

Läs mer

Hustyper och Ridanläggning

Hustyper och Ridanläggning Hustyper och Ridanläggning BYGGENTREPRENÖR MÄKLARE ARKITEKT Tel 0322-661236 - Mobil 0707-661240 Tel 0512-797277 - Mobil 0706-644538 Tel. 031-743 84 80, 0322-63 76 00 www.rydlersbygg.se www.lansfast.se

Läs mer

51 m 2 på Neptunigatan i Mariehamn

51 m 2 på Neptunigatan i Mariehamn Stilfullt renoverad GAVELLÄGENHET om 2 R+K, 51 m 2 på Neptunigatan i Mariehamn Presentation Attraktiv, väldisponerad tvårumslägenhet i lugnt men ändå centralt läge på Neptunigatan 49. Lägenheten är totalrenoverad

Läs mer

Län Stockholm Typ Villa Kommun Värmdö Storlek 60 m2 Område Torsby Tillträde tidigast Gatuadress Torsby Åkerväg 7

Län Stockholm Typ Villa Kommun Värmdö Storlek 60 m2 Område Torsby Tillträde tidigast Gatuadress Torsby Åkerväg 7 Torsby Åkerväg 7 Län Stockholm Typ Villa Kommun Värmdö Storlek 60 m2 Område Torsby Tillträde tidigast Gatuadress Torsby Åkerväg 7 Villa under ombyggnad! Möjlighet att förvärva en villa som är under omfattande

Läs mer

Förfrågningsunderlag hus ver. 2

Förfrågningsunderlag hus ver. 2 Förfrågningsunderlag hus ver. 2 Måtten är inte hugna i sten utan kan ändras om det gör bygget billigare. Likaså om motsvarande byggmaterial finns med samma egenskaper så kan det räknas på, eller alternativ

Läs mer

Snickarglädje! Hyreslägenheter. nära stad, bad och natur. www.gbjbygg.se

Snickarglädje! Hyreslägenheter. nära stad, bad och natur. www.gbjbygg.se Snickarglädje! Hyreslägenheter www.gbjbygg.se nära stad, bad och natur Modernt och fräscht boende nära natursköna Evedal Kv. Stjärnfallet är beläget på Östra Lugnet, Evedal, mitt i naturen endast ett stenkast

Läs mer

Fritidshus som berikar din fritid

Fritidshus som berikar din fritid Fritidshus som berikar din fritid Välkommen När man köper ett hus är det ofta för många år framåt. Det är en stor affär. Alltså är det av yttersta vikt att den blir rätt. Inom Hudikhus har vi ett kvalitetstänkande

Läs mer

STADSSKOGEN KV. SOLSLÄNTEN, ALINGSÅS

STADSSKOGEN KV. SOLSLÄNTEN, ALINGSÅS STADSSKOGEN KV. SOLSLÄNTEN, ALINGSÅS 12 10 11 8 9 6 7 4 5 2 3 1 Var området ligger och status på tomterna hittar du på www.myresjohus.se/projekt NATURSKÖNT BOENDE I STADSSKOGEN, ALINGSÅS Välkommen till

Läs mer

Husbyggnation med Träullit

Husbyggnation med Träullit Husbyggnation med Träullit Bygg med naturlagarna Naturliga och energieffektiva hus i mer än 65 år Träullit Hus har välisolerade, homogena ytterväggar med överlägsen värmelagringsförmåga och därmed lägre

Läs mer

ÖSTRA ÄNGABO TIMMERMANSVÄGEN, ALINGSÅS

ÖSTRA ÄNGABO TIMMERMANSVÄGEN, ALINGSÅS ÖSTRA ÄNGABO TIMMERMANSVÄGEN, ALINGSÅS VÄLKOMMEN TILL KV. MOTORBÅTEN Tänk dig ett lugnt och barnvänligt område, där närmsta förskola, skola och affär bara ligger ett stenkast från ditt hus. Med bilen når

Läs mer

Representativ GAVELLÄGENHET, 130 m 2, 5 R+K våning I på Torggatan 21

Representativ GAVELLÄGENHET, 130 m 2, 5 R+K våning I på Torggatan 21 Representativ GAVELLÄGENHET, 130 m 2, 5 R+K våning I på Torggatan 21 Presentation Representativ och rymlig bostadsvåning i centrum av Mariehamn. Gavellägenheten som ligger på våning I har två öppna spisar,

Läs mer

Modernt BOSTADSHUS i 1,5 plan i populärt bostadsområde på Ottefågelvägen i Kalmarnäs

Modernt BOSTADSHUS i 1,5 plan i populärt bostadsområde på Ottefågelvägen i Kalmarnäs Köpmansgatan 12, 22 100 Mariehamn Tel. 018-23510, 018-23507 Modernt BOSTADSHUS i 1,5 plan i populärt bostadsområde på Ottefågelvägen i Kalmarnäs Presentation Modernt, rejält och välbyggt bostadshus med

Läs mer

NYBYGGDA PARHUSLÄGENHET I CENTRALA GODBY

NYBYGGDA PARHUSLÄGENHET I CENTRALA GODBY NYBYGGDA PARHUSLÄGENHET I CENTRALA GODBY PRESENTATION Lyyskis Fastigheter kan i samarbete med Villes Byggservice AB erbjuda dig ett nytt boende i Godby centrum. Under våren 2014 uppförs ett parhus bestående

Läs mer

Nya Finlandshusen. etapp 1 pråmgatan 3

Nya Finlandshusen. etapp 1 pråmgatan 3 etapp 1 pråmgatan 3 Nya Finlandshusen 32 moderna bostäder nära centrum och mitt i naturen invid Tivoliparken och Helge å, i första hand avsedda för sökande över 60 år. Området nära till allt Att bo centralt

Läs mer

Guntorp By en modern familjeidyll

Guntorp By en modern familjeidyll 29 trivsamma villor och parhus i Kode Guntorp By en modern familjeidyll Något utöver det vanliga Guntorp By en modern familjeidyll www.sverigehuset.se Ett tryggt boende i lantlig miljö med närhet till

Läs mer

Län Skåne Gatuadress Stralsundsvägen 76 Kommun Lund Storlek 4 rum (2 sovrum) / 93 m² Område Östra Torn Tillträde tidigast Enligt överenskommelse

Län Skåne Gatuadress Stralsundsvägen 76 Kommun Lund Storlek 4 rum (2 sovrum) / 93 m² Område Östra Torn Tillträde tidigast Enligt överenskommelse Län Skåne Gatuadress Kommun Lund Storlek 4 rum (2 sovrum) / 93 m² Område Östra Torn Tillträde tidigast Enligt överenskommelse " Ett av de bästa lägena i föreningen med fri utsikt åt båda hållen och ingen

Läs mer

UNIT. unitark.se. Anna och Marcus. MEDVERKANDE ARKITEKT: Anders Holmér. STATUS: Inflyttat 2007. ENERGIFÖRBRUKNING: 45 kwh/m 2 /år (köpt el)

UNIT. unitark.se. Anna och Marcus. MEDVERKANDE ARKITEKT: Anders Holmér. STATUS: Inflyttat 2007. ENERGIFÖRBRUKNING: 45 kwh/m 2 /år (köpt el) IDÉ? I Hjuvik, strax utanför Göteborg köpte Anna och Marcus Bohlin en fastighet med ett tillhörande äldre 1 ½-planshus. Området är ett renodlat villaområde som exploaterats hårt under de senaste 20 åren

Läs mer

FÖRTECKNING, A-RITNINGAR ÄLGÖ KONSTHALL, MIKAEL RICHTER FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2006 05 14

FÖRTECKNING, A-RITNINGAR ÄLGÖ KONSTHALL, MIKAEL RICHTER FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2006 05 14 FÖRTECKNING, A-RITNINGAR, MIKAEL RICHTER DATUM SENAST REV 2006 05 14 SIDA1 AV 1 apolis AB, Körsbärsvägen 22, 114 23 Stockholm TEL 08-6730380 www.apolis.se RITNINGSNUMMER REV RITNINGENS INNEHÅLL FORMAT

Läs mer

Lägenhet med anor från 1921 och pool i centrala Mariehamn

Lägenhet med anor från 1921 och pool i centrala Mariehamn Lägenhet med anor från 1921 och pool i centrala Mariehamn I detta ståtliga hus med anor från 1921, finns två lägenheter. Nu har du chansen att bli ägare till en av dessa om fyra rum och kök, 88,5 m 2.

Läs mer

yproduktion av aktielägenheter vid Svärtesgränd 2 i Västernäs i Mariehamn

yproduktion av aktielägenheter vid Svärtesgränd 2 i Västernäs i Mariehamn N yproduktion av aktielägenheter vid Svärtesgränd 2 i Västernäs i Mariehamn 4 rum och kök, 89,5 m2 i markplan, utgångspris 242.000. 4 rum och kök, 97,0 m2 i våning II, utgångspris 262.000. BAB Svärtan

Läs mer

VARFÖR SKA JAG ANLITA EN ELKONSULT? För att låta göra en elritning

VARFÖR SKA JAG ANLITA EN ELKONSULT? För att låta göra en elritning VARFÖR SKA JAG ANLITA EN ELKONSULT? För att låta göra en elritning En elritning är elinstallatörens (elektrikerns) underlag för elinstallationen. Med en genomtänkt ritning underlättas dennes arbete och

Läs mer

Skryt upp dig. Hos oss kan du skryta med rent samvete. K v Pä r l l ö K e n

Skryt upp dig. Hos oss kan du skryta med rent samvete. K v Pä r l l ö K e n K v Pä r l l ö K e n Skryt upp dig. Kvarteret Pärllöken, mellan Ladugårdsängen och Sörbyängen, är ett modernt och centralt boende med många klimatsmarta lösningar. Ny teknik sänker energiförbrukningen

Läs mer

CENTRUMLÄGENHET VID KÖPMANSGATAN 16 Mariehamn

CENTRUMLÄGENHET VID KÖPMANSGATAN 16 Mariehamn CENTRUMLÄGENHET VID KÖPMANSGATAN 16 Mariehamn 2 rum & kök om ca 76 m² Centrumlägenhet i andra våningen omfattande kök, vardagsrum, sovrum, hall, förråd och badrum. Fastigheten och lägenheten är renoverad

Läs mer

Vändskivan 5 Imtech Förfrågningsunderlag RAMBESKRIVNING - HUS

Vändskivan 5 Imtech Förfrågningsunderlag RAMBESKRIVNING - HUS Handling 6.2 Sidantal 3 Vändskivan 5 Imtech Förfrågningsunderlag RAMBESKRIVNING - HUS Totalentreprenad om och tillbyggnad Upprättad av Galären i Luleå AB Bet Ändringen avser Sign INNEHÅLLSFÖRTECKNING 0

Läs mer

Trevligt bostadshus i trivsamt bostadskvarter på Knappelstensvägen 11 i Mariehamn

Trevligt bostadshus i trivsamt bostadskvarter på Knappelstensvägen 11 i Mariehamn Trevligt bostadshus i trivsamt bostadskvarter på Knappelstensvägen 11 i Mariehamn Presentation Trivsamt inrett Aneby bostadshus inkl. integrerat garage uppfört i träkonstruktion på gjuten platta 1977-1978.

Läs mer

Smartare sätt att bygga. Attraktivare sätt att bo.

Smartare sätt att bygga. Attraktivare sätt att bo. Smartare sätt att bygga. Attraktivare sätt att bo. MERBO ETT SMARTARE SÄTT ATT BYA När vi skapade MERBO som boendekoncept utgick vi helt och hållet från de som ska bo i våra hus och vad de värdesätter.

Läs mer

Truedsgatan 12. Om man söker en villa men ändå vill bo i stan kan man inte hitta ett bättre läge än så här! -- Tony Grönberg, säljare

Truedsgatan 12. Om man söker en villa men ändå vill bo i stan kan man inte hitta ett bättre läge än så här! -- Tony Grönberg, säljare Län Skåne Gatuadress Kommun Malmö Storlek 5 rum (4 sovrum) / 140 m² Område Kulladal Tillträde tidigast Enligt överenskommelse " Om man söker en villa men ändå vill bo i stan kan man inte hitta ett bättre

Läs mer

Hallongatan. Familjevänlig villa på lugnt läge! Län Skåne Typ Villa Kommun Bjuv Storlek 158 m2 Område Hedvallska Tillträde tidigast

Hallongatan. Familjevänlig villa på lugnt läge! Län Skåne Typ Villa Kommun Bjuv Storlek 158 m2 Område Hedvallska Tillträde tidigast Hallongatan 15 Län Skåne Typ Villa Kommun Bjuv Storlek 158 m2 Område Hedvallska Tillträde tidigast Gatuadress Hallongatan 15 enligt överenskommelse Familjevänlig villa på lugnt läge! För att boka enskild

Läs mer

Stilfullt inredd AKTIELÄGENHET om 3 R+K, 70 m 2 med balkong på Scheffersgränd 4 B i Mariehamn

Stilfullt inredd AKTIELÄGENHET om 3 R+K, 70 m 2 med balkong på Scheffersgränd 4 B i Mariehamn Stilfullt inredd AKTIELÄGENHET om 3 R+K, 70 m 2 med balkong på Scheffersgränd 4 B i Mariehamn Presentation Fint och smakfullt renoverad trerumslägenhet med stilfull inredning på våning III Scheffersgränd

Läs mer

KAN EN BETONGVÄGG SE UT HUR SOM HELST?

KAN EN BETONGVÄGG SE UT HUR SOM HELST? KAN EN BETONGVÄGG SE UT HUR SOM HELST? 1 Vilka? Bild framsida: Hovsjöskolan i Södertälje 2 Ett stort småföretagande Ur ett grustag i Finja, tillsammans med en god portion entreprenörsanda, föddes 1957

Läs mer

Konceptet BoKlok BAKGRUNDSFAKTA, OKTOBER 2009. Ewa Magnusson, BoKlok AB 2009-10-05 1 (7)

Konceptet BoKlok BAKGRUNDSFAKTA, OKTOBER 2009. Ewa Magnusson, BoKlok AB 2009-10-05 1 (7) Konceptet BoKlok BAKGRUNDSFAKTA, OKTOBER 2009 Ewa Magnusson, BoKlok AB 2009-10-05 1 (7) 1 BoKlok konceptet Idéen om ett bättre boende till en lägre kostnad startade 1996. Lägenhetsproduktionen stod mer

Läs mer

KONCEPTET BOKLOK BAKGRUNDSFAKTA SEPTEMBER 2008. Ewa Magnusson, BoKlok AB 2008-09-29. 1 (7)

KONCEPTET BOKLOK BAKGRUNDSFAKTA SEPTEMBER 2008. Ewa Magnusson, BoKlok AB 2008-09-29. 1 (7) KONCEPTET BOKLOK BAKGRUNDSFAKTA SEPTEMBER 2008 Ewa Magnusson, BoKlok AB 2008-09-29. 1 (7) 1 BoKlok konceptet Idéen om ett bättre boende till en lägre kostnad startade 1996. Lägenhetsproduktionen stod mer

Läs mer

LINCOPIA HUS & BYGG AB

LINCOPIA HUS & BYGG AB arkitektritade energisnåla stenhus LINCOPIA HUS & BYGG AB Vi bygger gedigna, miljövänliga lågenergi samt passivhus i sten. INNEHÅLL 02 Om Lincopia 04 Varför stenhus? 06 Villa Solaris 08 Villa Atrium 10

Läs mer

Före kontrakt. Steg 1 - Tomten. Väderstreck

Före kontrakt. Steg 1 - Tomten. Väderstreck Före kontrakt Det finns tre huvudfaktorer som påverkar utformningen av ditt hus: tomten, detaljplanen (inom planlagt område) och dina egna behov, önskemål och drömmar. För att hjälpa till att välja ett

Läs mer

Palm Village, Strömstad

Palm Village, Strömstad Exclusive Living Detta designprogram omfattar 12 vackra tomter intill Strömstads Golfklubb, granne med nybyggda Strömstad Quality Spa. Designprogrammet ger en gemensam minimalistisk karaktär åt husen på

Läs mer

Beddingestrand. Ängssyrevägen 3. Ett arkitektritat stenhus från dast ab

Beddingestrand. Ängssyrevägen 3. Ett arkitektritat stenhus från dast ab Beddingestrand Ängssyrevägen 3 Ett arkitektritat stenhus från dast ab några minuter från stranden dast ab säljer ett unikt arkitektritat stenhus på bästa läge i Beddingestrand. Låt dig inspireras av tomtens

Läs mer

Kvarteret Ingo. Kv Ingo. Parhus för fritidsboende. www.mossholmen.se. 16 fritidsbostäder i 8 parhus av två hustyper. 1 N

Kvarteret Ingo. Kv Ingo. Parhus för fritidsboende. www.mossholmen.se. 16 fritidsbostäder i 8 parhus av två hustyper. 1 N arhus för fritidsboende fritidsbostäder i parhus av två hustyper. 0 Reserverade hus är rödmarkerade. SID () , A 0 arhus för fritidsboende Hustyp A (r ) Träpanel Skivmaterial, vitt låt, grå Fasader i skala

Läs mer

Län Gatuadress Kommun Storlek Område Tillträde tidigast Bågängsvägen 4

Län Gatuadress Kommun Storlek Område Tillträde tidigast Bågängsvägen 4 Län Skåne Gatuadress Kommun Malmö Storlek 6 rum (4 sovrum) / 140 m² Område Djupadal Tillträde tidigast Enligt överenskommelse " Vi har trivts jättebra i huset och det passar perfekt för en barnfamilj.

Läs mer

Minnet bästa läget centralt på Väster

Minnet bästa läget centralt på Väster Minnet bästa läget centralt på Väster Stadsdelen Väster från ovan. Från Minnet tar du dig snabbt in till city. Lummigt och lugnt på Regementsgatan. Nytt boende i gammal stadsdel I utkanten av Väster, med

Läs mer

Bostadshus med källare i fint läge på Västerkalmarevägen 50, Västerkalmare

Bostadshus med källare i fint läge på Västerkalmarevägen 50, Västerkalmare www.lyyski.ax E-post: tomas@lyyski.ax maria@lyyski.ax Bostadshus med källare i fint läge på Västerkalmarevägen 50, Västerkalmare Presentation Bostadshus med stor trevlig tomt i populära Västerkalmare i

Läs mer

Län Gatuadress Kommun Storlek Område Tillträde tidigast Skandiagatan 3

Län Gatuadress Kommun Storlek Område Tillträde tidigast Skandiagatan 3 Län Skåne Gatuadress Kommun Östra Göinge Storlek 3 rum (2 sovrum) / 94 m² Område Knislinge Tillträde tidigast Enligt överenskommelse " Tomten är kanon, insynsskyddad och lummig på sommaren. Huset är billigt

Läs mer

Vi levererar helhetslösningar

Vi levererar helhetslösningar R TM Vi levererar helhetslösningar Ett badrum är en helhet. Vi levererar den. Ett nytt badrum ska du leva med under lång som vi alla tycker oss ha för lite av. Men tar du dig att läsa vår broschyr, får

Läs mer

Värmekällaren. Grunden till ett sunt byggande PREFABRICERADE BETONGELEMENT. Version 201410

Värmekällaren. Grunden till ett sunt byggande PREFABRICERADE BETONGELEMENT. Version 201410 Värmekällaren Grunden till ett sunt byggande PREFABRICERADE BETONGELEMENT Version 201410 Grunden till ett sunt byggande Grunden till ett tryggt hus Värmekällaren byggs upp av tre delar: Termogrund, LK-

Läs mer

ostadshus vid Åsvägen 1 på Kasberget i Mariehamn.

ostadshus vid Åsvägen 1 på Kasberget i Mariehamn. ostadshus vid Åsvägen 1 på Kasberget i Mariehamn. Trivsamt boende i egnahemshus om ca 147 m² i ett plan med sluttningsvåning. Separat lägenhet om 1 rum & kokvrå. Beläget på lugn villagata på ägotomt som

Läs mer

Steffens väg 709. Län Värmland Gatuadress Steffens väg 709 Kommun Karlstad Storlek 6.0 rum (4 sovrum) / 160 m² Område. Tillträde tidigast

Steffens väg 709. Län Värmland Gatuadress Steffens väg 709 Kommun Karlstad Storlek 6.0 rum (4 sovrum) / 160 m² Område. Tillträde tidigast Län Värmland Gatuadress Kommun Karlstad Storlek 6.0 rum (4 sovrum) / 160 m² Område Sjönära, Edsgatan Tillträde tidigast Enligt överenskommelse www.hemverket.se - Sida 1 av 6 Beskrivning Villa med vacker

Läs mer

Drömboende mitt i Södra Bunn

Drömboende mitt i Södra Bunn Drömboende mitt i Södra Bunn Nu färdigställs den sista delen av Lövudden, en udde mitt i Södra Bunnsjön. Området har blivit mycket populärt och 15 nya spännande hus har växt fram under de senaste åren.

Läs mer

Kaptensgården. Radhusområde Västervik 2009-06-10. Daniel Fagerberg Arkitekter Birkagatan 4 111 36 Stockholm

Kaptensgården. Radhusområde Västervik 2009-06-10. Daniel Fagerberg Arkitekter Birkagatan 4 111 36 Stockholm Kaptensgården Radhusområde Västervik 2009-06-10 Daniel Fagerberg Arkitekter Birkagatan 4 111 36 Stockholm C: +46(0)703 384 385 T: +46(0)8 5592 6008 F: +46(0)8 316 009 E: daniel@danielfagerberg.se W: www.danielfagerberg.se

Läs mer

A-hallen. mer än en vanlig standardhall

A-hallen. mer än en vanlig standardhall A-hallen mer än en vanlig standardhall Lars-Erik Malmborg, Pugerups gods Vi ville ha en byggnad för planlagring av spannmål som var underhållsfri och som dessutom smälte väl in i gårdsmiljön. Därför byggde

Läs mer

Län Gatuadress Kommun Storlek Område Tillträde tidigast Axrödsgattu 12

Län Gatuadress Kommun Storlek Område Tillträde tidigast Axrödsgattu 12 Län Dalarna Gatuadress Kommun Leksand Storlek 6.0 rum (3 sovrum) / 200 m² Område Tällberg Tillträde tidigast Enligt överenskommelse www.hemverket.se - Sida 1 av 6 Beskrivning UNIKT KONSTHUS PÅ EN AV VÄRLDENS

Läs mer

Första steget. Andra saker som du ska tänka på är hur ser tomten ut?

Första steget. Andra saker som du ska tänka på är hur ser tomten ut? Husköpet Att köpa hus En dröm om ett eget hus, ett hem som du vill leva i länge. Alla tankar om hur du vill ha det, hur du vill leva och bo kan bli verklighet. Stort eller litet, modernt eller gammaldags.

Läs mer

KVARTERET ÄNGHOLMEN 1

KVARTERET ÄNGHOLMEN 1 KVARTERET ÄNHOLMEN 1 RYDEBÄCK STATION, HELSINBOR 74 HYRESLÄENHETER VARAV 55 ÄR TRYHETSBOSTÄDER HELSINBOR RAMLÖSA KVARTERET ÄNHOLMEN RYDEBÄCK LUMSLÖV HVEN LANDSKRONA HITTA HEM I RYDEBÄCK Kvarteret Ängholmen

Läs mer

Långetjärns höjd, Etapp 3. 21 villor i Mölnlycke med storslagen utsikt

Långetjärns höjd, Etapp 3. 21 villor i Mölnlycke med storslagen utsikt Långetjärns höjd, Etapp 3 21 villor i Mölnlycke med storslagen utsikt Långetjärns höjd naturnära med storslagen utsikt Med storslagen utsikt på Långetjärns höjd i Mölnlycke uppför vi totalt 43 fristående

Läs mer

Kom närmare naturen, utan att lämna staden

Kom närmare naturen, utan att lämna staden Kom närmare naturen, utan att lämna staden Det speciella med är inte enbart hur nära du kommer naturen, utan även hur nära du fortfarande är staden. Våra unika radhus i trä är noggrant belägna mellan Nackareservatets

Läs mer

Bostadsfakta Brf Flygplansfabriken

Bostadsfakta Brf Flygplansfabriken - Bostäder för morgondagens stockholmare - 2013-04-26 Bostadsfakta Brf Flygplansfabriken Beställare: Brf Flygplansfabriken*, Org.nr. 769617-1052 Entreprenör: SSM Bygg & Fastighets AB, Kungsholmstorg 16,

Läs mer