PHONERA l ÅRSREDOVISNING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "PHONERA l ÅRSREDOVISNING 2010 1"

Transkript

1 PHONERA l ÅRSREDOVISNING

2 2 PHONERA l ÅRSREDOVISNING 2010 Ekonomisk översikt Nettoomsättning jämförbar verksamhet** mkr 335,4 309,0 294,8 245,5 188,9 Nettoomsättning** mkr 335,4 309,0 358,8 297,4 228,4 EBITDA** mkr 68,6 23,7 42,3 31,8 7,5 Rörelseresultat** mkr 53,0 11,3 28,3 25,2 6,2 Resultat efter skatt** mkr 50,3 10,7 27,1 24,6 3,9 Resultat per aktie kr 6,4 1,4 3,4 3,2 0,5 Omsättningstillväxt från föregående år jämförbar verksamhet % 9,0 1,5 21,9 17,2 42,8 EBITDA-marginal % 20,6 7,7 11,8 10,7 3,3 Rörelsemarginal % 15,8 3,7 7,7 8,4 2,7 Kassaflöde från den löpande verksamheten mkr 59,6 26,8 12,9 38,2-1,1 Soliditet % 39,9 44,2 46,8 31,2 29,7 Nettoupplåning mkr 42,4 12,1 8,6 33,3 15,8 Eget kapital mkr 126,7 85,9 85,0 70,9 33,5 Avkastning på sysselsatt kapital % 32,3 10,0 25,0 28,0 12,0 Utdelning per aktie kr 2,56* 1,15 1,10 1,00 - Antal kunder Affärsområdet Telefoni Antal anställda, medeltal * Styrelsens förslag ** Engångseffekter har påverkat omsättning med -0,8 mkr, kostnaderna med +13,3 mkr och finansnetto med 0,4 mkr. Ingen del har ännu påverkat kassaflödet.

3 PHONERA l ÅRSREDOVISNING Fördelning nettoomsättning per affärsområde, % 24,4 % Managed Services 75,6 % Telefoni Nettoomsättning, tkr Nettoomsättning, avvecklad verksamhet Intäkter jämförbar verksamhet, Managed Services Intäkter jämförbar verksamhet, Telefoni

4 2 PHONERA l ÅRSREDOVISNING år och fortsatt tillväxt i sikte 335,4 mkr 294,8 mkr * 358,8 mkr 309 mkr * 2010 Phonera får ett helhetsutbud inom telefoni i och med lanseringen av mobiltelefoni och bredband. Ett första steg mot skandinavisk breddning tas med förvärvet av FastHost i Oslo. Ökade intäkter i kombination med den högsta bruttomarginalen hittills gav ett kraftigt förbättrat resultat och kassaflöde Phoneras renodlande verksamhet växer med ökad bruttomarginal inom fast telefoni och ökad omsättning inom IP-baserade tjänster (+45 %) och hosting (+63%). Phonera har för andra året i rad de mest nöjda företagskunderna inom telefoni enligt SKI:s årliga undersökning Phonera har renodlat verksamheten för att fokusera på de tillväxtområden som identifierats. - Avyttring av dotterbolag och konsumentkundstock. - Avveckling av telefoniplattform, grossist- och återförsäljarverksamhet. Phonera har de mest nöjda företagskunderna inom fast telefoni enligt SKI:s årliga undersökning. 245,5 mkr* 297,4 mkr 2007 Via tre strategiska förvärv (Rix Telecom, Rekall AB och NetCamp AB) stärker Phonera närvaro, kompetens och produktutbud på marknden för IP-baserade tjänster. Marknaden utökas med kundsegmentet företag upp till 500 anställda. 136,3 mkr* 177,1 mkr 188,9 mkr* 228,4 mkr 2006 Börsnoterade Viking Telecom förvärvar verksamheten i Phonera och tar namnet Phonera AB. Verksamheten noteras på Stockholmsbörsen. Satsning på IP-baserade tjänster till företag påbörjas. Förvärv av Felicitas och Nocom Networks. Affärsområde Managed Services bildas Samarbetsavtal för försäljning av mobiltelefoni tecknas med Telenor. Phonera har de mest nöjda företagskunderna inom fast telefoni enligt SKI:s årliga undersökning. 84 mkr 2003 Telitel förvärvas och företagskunderna överförs till Phonera. Satsning på konsumentmarknad påbörjas. 7 mkr 2001 Efter ett strategiskt vägval fokuseras verksamheten till att via telemarketing erbjuda förvalstelefoni till små företag med upp till 20 anställda. 2 mkr 2000 Phonera grundas och fokuserar initialt på direktförsäljning av förvalstelefoni till företag. * Jämförbar verksamhet Phoneras omsättningsutveckling

5 PHONERA l ÅRSREDOVISNING Phonera har tydliga styrkor Phonera fokuserar på två affärsområden riktade mot enbart företag Telefoni och Managed Services, affärer som ligger till grund för tillväxt i både intäkter och resultat. Telefoni Fokus på små och medelstora företag Affärsområdet har ett tydligt fokus mot små och medelstora företag. Med pålitliga och prisvärda tjänster inom tele- och datakommunikation och en mycket tillgänglig kundtjänst är målsättningen att ha Sveriges mest nöjda företagskunder. Phonera ligger tillsammans med TeliaSonera i topp i Svenskt kvalitetsindex undersökning av teleoperatörernas kunder. Låg risk med stor kundspridning och repetitiva intäkter Affärsområdet har aktiva företagskunder med repetetiva intäkter. Ingen enskild kund står för mer än 0,4% av affärsområdets totala intäkter. Tillväxt med nya tjänster Phonera har en tydlig position på marknaden vilket ger en god potential för fortsatt tillväxt. Produktportföljen har under året utökats med mobiltelefoni vilket gör Phonera till en komplett leverantör av tjänster inom telefoni och datakommunikation för små och medelstora företag. Tillväxten kommer att ske främst på en starkt ökande IP-telefonimarknad och inom mobiltelefoni. Det sker genom merförsäljning mot affärsområdets drygt befintliga kunder samt genom bearbetning av nya kunder på en stor marknad som växer. Stabil affär inom fast telefoni Fast telefoni är affärsområdets största och mest lönsamma affär. Andelen kunder med fasta prisalternativ ökar kontinuerligt vilket stabiliserar ARPU:n (snittintäkt per kund). Marginalen har stärkts till följd av att samtrafikavgifterna i de fasta och mobila telenäten sänkts efter beslut av PTS (Post & Telestyrelsen). Under kommande år förväntas en fortsatt stark marginal då PTS har aviserat ytterligare sänkningar i kostnader för samtrafik. Låg kapitalbindning som virtuell operatör Phonera är en virtuell operatör och köper kapacitet på marknaden från befintliga nätoperatörer. Bolaget undviker omfattande investeringar och har istället rörliga nätkostnader. Detta ger maximal flexibilitet och möjligheten att fokusera på slutkundsverksamheten. Effektiva processer och stora skalfördelar Effektiva affärsprocesser och system för kundhantering och fakturering ger betydande stordriftsfördelar. Kontinuerlig utveckling och förbättring av kundhanteringsprocesserna tillsammans med en tillväxt i kunder och tjänster gör att Phoneras omkostnader per kund minskar ytterligare. Läs även om vår strategi på sid 6, affärsområde Telefoni på sid 8, Managed Services på sid 14 samt Risker och osäkerhetsfaktorer på sid 30. Managed Services Ett tillväxtområde med tydliga drivkrafter Hosting, infrastruktur och tjänster för datalagring, är ett tillväxtområde där Phonera växer både organiskt och genom förvärv. Phoneras ambition är att bli en ledande aktör på den skandinaviska marknaden för hostingtjänster. Drivkrafterna är en kombination av ökande köp av digitala tjänster samt ökande datavolymer och datatrafik. Fortsatt expansion och stark position inom hosting Phonera är unikt positionerade med högeffekthosting, det vill säga avbrottsfri högkapacitetshosting med förhöjd säkerhet och växer fortare än marknaden. Phonera investerar därför i ytterligare kapacitet under 2011, med förvärv i Oslo samt med nytt datacenter i Stockholm. Ökad kapacitet i kombination med en ökad fyllnadsgrad i datacenter och hög andel fasta kostnader ger förutsättningar för en mycket god lönsamhet. Låg risk med stor kundspridning och repetitiva intäkter Affärsmodellen bygger på långa kundavtal som genererar repetitiva intäkter. I kombination med driftkundens låga benägenhet att flytta blir kundrisken låg. Tydliga miljövinster Energiåtgången i världens datacenter genererar idag sammantaget mer koldioxid än Nederländerna och utsläppen beräknas öka med i genomsnitt 11 procent per år fram till Phoneras ambition är att bygga för mycket hög miljövänlighet. Med fler och kraftfullare servrar krävs allt mer el och kyla för drift vilket resulterar i ökade koldioxidutsläpp samtidigt som elen står för den näst största kostnaden. Phoneras datacenter i Linköping är ett av de mest energieffektiva i Europa med 60 procent lägre elförbrukning i jämförelse med en konventionell datahall. Koncernens sunda finanser medger god direktavkastning Starka finanser Phonera står starkt med en lågt skuldsatt balansräkning som möjliggör framtida investeringar och förvärv. Stora kostnadsbesparingar är genomförda med god lönsamhet och förbättrade kassaflöden som resultat. Den organiska tillväxten förväntas främst från hosting, mobiltelefoni och IP-telefoni där Phonera har dokumenterade säljframgångar. Tillväxten ska kompletteras med strategiska förvärv. Förmånlig direktavkastning mål 50 procent av koncernens resultat i utdelning Styrelsen har som mål att föreslå en utdelning om lägst 50 procent av koncernens resultat efter skatt, givet att soliditetsmålet infrias. Styrelsen kommer vid varje tillfälle göra en bedömning av huruvida det finns alternativ kapitalanvändning, så som organiska tillväxtsatsningar eller förvärv som förväntas skapa bättre avkastning. Säljcoachen Robin Lindholm på Phonera På framsidan, Anna Holmström och Karolina Krstic på Phoneras kundtjänst

6 4 PHONERA l ÅRSREDOVISNING 2010 VD har ordet Vi skapar förutsättningar för fortsatt tillväxt 2010 blev ett bra år för Phonera. Ökade intäkter i kombination med den högsta bruttomarginalen hittills har gett ett kraftigt förbättrat resultat och kassaflöde. Ökade intäkter och ett förbättrat resultat gäller för båda affärsområdena Managed Services och Telefoni. De mest betydande affärshändelserna för affärsområdena är att Telefoni blivit en komplett leverantör av telefonitjänster till företag genom lanseringen av mobiltelefoni och att affärsområde Managed Services har etablerat sig i Norge med förvärvet av FastHost AS. Affärsområde Managed Services expanderar på den norska marknaden Affärsområde Managed Services har en stabil tillväxt under året. Resultatet har förbättrats i takt Vi har en unik position då vi själva designar, projekterar och driver datacenter. med att intäkterna ökar och affärsområdet visar ett positivt rörelseresultat för årets avslutande sex månader. Tillväxten kommer både från förvärvet av FastHost och från organisk tillväxt inom främst hosting. Ambitionen att bli en ledande aktör på den skandinaviska marknaden för hostingtjänster har varit ledstjärnan i de norska förvärven där även Ventelo Hosting AS blev en del av Phonera i februari Med förvärvet tar affärsområdet ett kliv upp i värdekedjan och blir en mer komplett leverantör av hostingtjänster. Ventelo Hosting har en lång erfarenhet av hostingtjänster med tydligt fokus på serverdrift som kombineras med FastHosts gedigna kunskap inom colocation och accesser. Med två bolag möjliggörs på sikt stora marknads- och kostnadssynergier i Oslo. Vi ser en fortsatt stark efterfrågan inom hosting. Därför fortsätter vi att expandera med ny investering i datacenter i Stockholm. Med moderna datacenter i Linköping och Stockholm är förutsättningarna mycket goda för fortsatt tillväxt. Vi har en unik position då vi själva designar, projekterar och driver datacenter. På så vis har vi full kontroll på kvalitet, prestanda och total investering. Phoneras datacenter ligger tekniskt i framkant vad gäller energieffektivitet, tillgänglighet, säkerhet och förmågan att hantera höga effekter. Detta uppnår vi ofta till en betydligt lägre investering jämfört med våra konkurrenter. Affärsområdet är mycket väl positionerat för framtidens utmaningar. Med en modern infrastruktur och moderna tjänster möter vi flera viktiga drivkrafter i marknaden som att mängden data som lagras fortsätta att öka, fler företag kommer att välja outsourcing av sin IT-miljö, miljöaspekten blir allt viktigare och med mer affärskritisk data växer behovet av både hög säkerhet och tillgänglighet. Dessa trender ligger till grund för affärsområdets positiva utveckling under kommande år. Den 1:a mars 2011 tillträdde Robert Kjellberg som affärsområdeschef för Managed Services. Robert skall ta fram en gemensam strategi för samtliga bolag som ingår i affärsområdet Managed Services samt prioritera fortsatt tillväxt och förbättrad lönsamhet.

7 PHONERA l ÅRSREDOVISNING Affärsområde Telefoni redovisar ett rekordresultat Affärsområde Telefoni redovisar sitt starkaste resultat hittills. Rörelseresultatet ökar med 42 procent jämfört med föregående år till 53,3 mkr. Intäkterna ökar och bruttomarginalen är den högsta någonsin. Intäkterna ökar som följd av att snittintäkten per kund (ARPU) har stabiliserats under året. Stabiliseringen beror på att andelen fasta avgifter och IP-telefoni har ökat av de totala intäkterna. Verksamheten kännetecknas också av god kostnadskontroll och stora skalfördelar med endast mindre ökningar i omkostnader som följd av större volymer. Affärsområdet har breddat produktportföljen med mobiltelefoni. Phonera är därmed en helhetsleverantör inom Telefoni. Ökad volym i kunder och abonnemang ska göras möjligt inom våra olika produktgrupper. Lanseringen har gått enligt plan och de första kunderna aktiverades under det fjärde kvartalet. Försäljningen sker både mot befintliga och nya kunder. Med det kompletta erbjudandet kan vi tillfredsställa våra kunders hela behov av telefonitjänster samtidigt som vi kan bredda försäljningen mot företag där avsaknaden av mobiltelefoni har varit ett hinder. Marknaden för IP-telefoni växer och Phonera är väl positionerade. Den explosionsartade tillväxt som förutspåddes för några år sedan har uteblivit och ersatts av en mer förutsägbar tillväxt. Marknaden för IP-telefoni till företag växte med över 30 procent från 2009 till Det finns fortsatt stor förbättringspotential för affärsområdet. Vi kommer att utöka andelen kunder med fast pris för att uppnå en stabilare ARPU för fast telefoni. Ökad volym i kunder och abonnemang ska göras möjligt inom våra olika produktgrupper. Vi har förstärkt försäljningsorganisationen för IP-telefoni och förbindelser. En stor tillväxtmöjlighet för affärsområdet är även försäljningen av mobiltelefoni som har kommit igång fullt ut under Samtidigt fortlöper arbetet med att reducera kostnader samt förbättra tillgängligheten och servicen för våra kunder. Affärsområdet har även som ambition att komplettera den organiska tillväxten med förvärv. Inför 2011 Inför 2011 kommer tillväxten främst att komma från en ökad försäljning av IP- och mobiltelefoni samt från en ökad fyllnadsgrad i bolagets datacenter. De genomförda förvärven i Oslo kommer också att bidra positivt på tillväxten under Samtidigt skapar vi förutsättningar för fortsatt tillväxt med vår investering i bolagets nya datacenter i Stockholm. Vi har också tagit ett samlat grepp kring vårt varumärke och vår marknadskommunikation. Med en dedikerad marknadsavdelning blir våra erbjudanden än tydligare. Med tillväxt i intäkter, en stark bruttomarginal och god kostnadskontroll ser vi med tillförsikt fram emot Göteborg den 20 april 2011 Med tillväxt i intäkter, en stark bruttomarginal och god kostnadskontroll ser vi med tillförsikt fram emot Henric Wiklund VD Phonera

8 6 PHONERA l ÅRSREDOVISNING 2010 Affärsidé, mål och strategier Vision Mål Strategier Phonera skall ha de mest nöjda och lojala företagskunderna på den skandinaviska marknaden för kommunikationstjänster Finansiella mål Tillväxt En genomsnittlig tillväxt om lägst 10 procent per år och en omsättning om lägst 500 mkr verksamhetsåret Lönsamhet Rörelsemarginalen ska överstiga 12 procent per år. Kapitalstruktur En soliditet som långsiktigt överstiger 30 procent. Utdelningspolicy Styrelsen har som mål att föreslå en utdelning om lägst 50 procent av koncernens resultat efter skatt, givet att soliditetsmålet infrias. Styrelsen kommer vid varje tillfälle göra en bedömning av huruvida det finns alternativ kapitalanvändning, så som organiska tillväxtsatsningar eller förvärv som förväntas skapa bättre avkastning. Marknaden för tele- och datakommunikation Phonera tillvaratar attraktiva affärsmöjligheter som skapas på marknaden för tele- och datakommunikation som genomgår förändringar. Förändringar i teknik, regleringar, kund- och konkurrentbeteenden skapar förutsättningar för nya typer av erbjudanden med betydande effektiviseringar och kostnadssänkningar för kunden. Genom att paketera och erbjuda prisvärda och moderna tjänster tillvaratar Phonera möjligheterna. Business to business Phoneras kundstrategi är att rikta erbjudandena enbart mot företag. Två affärsområden Phonera består av två affärsområden Telefoni och Managed Services. Tillväxt organiskt och genom förvärv Tillväxten ska ske både organiskt och via förvärv, som inte förutsätter någon utspädning av antalet aktier. För mål och strategier på affärsområdesnivå, läs mer om Telefoni på sid. 8 och Managed Services på sid. 14. Affärsidé Phonera tillgodoser företags behov av pålitliga och kostnadseffektiva kommunikationstjänster inom telefoni, hosting och internet. Till dessa företag erbjuder vi en hög tillgänglighet och servicenivå. Grunden för bolagets lönsamhet är en stor kundlojalitet förenat med effektiva affärsprocesser som minimerar kostnaderna. Claudia Urritia på affärsområde Telefonis kundtjänst

9 PHONERA l ÅRSREDOVISNING PÅLITLIGT PRISVÄRT TILLGÄNGLIGT FLEXIBELT Phoneras kärnvärden.

10 8 PHONERA l ÅRSREDOVISNING 2010 Affärsområde Telefoni Helhetsleverantör med tydligt kundfokus Phoneras affärsområde Telefoni är med mobiltelefoni som tillkommit 2010, en helhetsleverantör med flera tillväxtmöjligheter. Övergripande målet nöjdaste kunderna Det övergripande målet är att vara en komplett leverantör av pålitliga och prisvärda telekommunikationstjänster till små och medelstora företag och att med en mycket tillgänglig kundtjänst ha Sveriges mest nöjda kunder. Operativa mål 2011 Tillväxt med nya tjänster Den organiska tillväxten sker med ny- och merförsäljning av främst IPoch mobiltelefoni. Phonera har under 2010 genom att även erbjuda mobiltelefoni fått ett heltäckande tjänsteutbud. Med det kompletta erbjudandet kan vi tillfredsställa våra kunders hela behov av telefonitjänster samtidigt som vi kan bredda försäljningen mot företag där avsaknaden av mobiltelefoni har varit ett hinder. Med nöjda kunder är förutsättningarna för korsförsäljning mot befintliga kunder goda. Utveckla affären inom fast telefoni Fast telefoni kommer att bidra med mycket god lönsamhet under kommande år. Målsättningen är att utöka andelen kunder med fast pris för att uppnå mer förutsägbara intäkter och höga marginaler. Förvärv Ambitionen är att den organiska tillväxten skall kompletteras med förvärv av främst kundstockar inom telefoni eller internetaccesser. Strategier Tjänstestrategi Affärsområde Telefoni erbjuder ett brett utbud av kommunikationstjänster inom fast-, mobil- och IP-telefoni samt internetaccesser. Kundstrategi små och medelstora företag Affärsområde Telefoni riktar sina tjänster mot små och medelstora företag. AffärsområdeTelefoni, andel av omsättningen 75,6 % Telefoni Ekonomisk sammanfattning tkr * 2008* Rörelsens intäkter kvarvarande verksamhet Rörelsens intäkter Rörelsens kostnader EBITDA Avskrivningar Rörelseresultat Antal anställda *Exklusive de under 2010 flyttade IP-telefonikunderna. Under 2009 omsatte dessa kunder 15,7 mkr. Robert Öjfelth, affärsområdesansvarig

11 PHONERA l ÅRSREDOVISNING XXXXXXXXXXXXXXXXX Differentiering med tillgänglighet ger nöjda kunder Phonera strävar efter att differentiera bolaget genom hög tillgänglighet i kundtjänsten. Målsättningen är att alla kunder ska få hjälp vid första samtalet. Även medarbetare med chefsbefattningar har löpande kundkontakt för att vara uppdaterade på vad kunderna förväntar sig. Goda kundkontakter bidrar till att hålla churnen låg, dvs andelen kunder som avslutar avtalet under en definierad period. Infrastrukturstrategi virtuell operatör inom telefoni Phonera är en virtuell operatör inom fast- och mobiltelefoni utan egen infrastruktur. Detta ger maximal flexibilitet och möjlighet att fokusera fullt ut på slutkundsverksamheten. Kapacitet köps istället från befintliga nätoperatörer. Fördelen är att ingen kapitalbindning sker i egen utrustning samt att man undviker de kostnader och stora investeringar som en egen teknisk plattform medför. Affärsområdet producerar själv vissa mervärdestjänster inom telefoni som exempelvis telekonferenstjänster. Affärsområdet har heller inget eget nät för internet- och IP-telefoniförbindelser. Organisationsstrategi Phonera ska ha effektiva affärsprocesser och system för kundhantering som är anpassade för tillväxt utan att nya investeringar behöver göras löpande vilket ger betydande stordriftfördelar. Kostnadskontroll Kostnadsmedvetenheten är långtgående där varje medarbetare är med och bidrar. Kostnadskontroll sker löpande och följs upp genom nyckeltal. Affärsmodell Direkt försäljning Affärsområde Telefoni arbetar med tre säljkanaler för försäljning direkt mot kund. Den egna innesäljkåren arbetar med merförsäljning mot befintliga kunder, t ex att sälja mobilabonnemang till fasttelefonikunder. Phoneras fältsäljare säljer mer komplexa IP-baserade tjänster genom uppsökande verksamhet. Nykundsförsäljning av fast och mobiltelefoni sker genom telemarketing med samarbetspartners. Fokus ägnas åt att effektivisera och minska de fasta försäljningskostnaderna och att ständigt få en än mer kostnadseffektiv försäljning. Debiteringsmodeller Affärsområde Telefoni erbjuder ett antal olika abonnemangsformer inom telefoni. Det är i huvudsak två principer rörlig debitering av telefonsamtal baserat på antal samtal och samtalsminuter eller fasta avtal. IP-baserade tjänster IP-telefoni och IP-centrex, telefonkonferens med eget telefonnummer och internetabonnemang har fast månadskostnad. Betydande stordriftsfördelar Phoneras verksamhet erbjuder betydande stordriftsfördelar genom en fast kostnadsmassa. Kostnaden per kund minskar och lönsamheten förbättras med ökat antal kunder och levererade tjänster. Hög kundlojalitet Lönsamheten påverkas även av kundomsättningen (churn). Phonera lägger därför stor vikt vid att ha en hög kundlojalitet genom kundvårdsarbete mot såväl befintliga som nya kunder. Direkta kostnader Phonera är en virtuell operatör inom telefoni och saknar egen infrastruktur. Därför är andelen fasta kostnader av direkta kostnader liten. Direkta kostnader består av teletrafik och kostnad för abonnemang. Kostnaden för teletrafik styrs främst av termineringspriset som regleras av PTS (Post- och Telestyrelsen). Enligt PTS har TeliaSonera historiskt haft för höga avgifter på samtrafikavgifter för att terminera trafik i de fasta och mobila näten (överlämna ett samtal till den operatör som har samtalsmottagaren ansluten i sitt nät). PTS har därför beslutat om sänkningar vid ett flertal tillfällen mellan 2005 och Kostnaderna för samtrafik förväntas fortsatt sjunka i både de fasta och mobila näten under de kommande åren.

12 10 PHONERA l ÅRSREDOVISNING 2010 Affärsområde Telefoni Säsongsvariationer Intäkter som är baserade på volym i antal telefonsamtal och antal samtalsminuter varierar över året. Många företag i allmänhet följer näringslivets säsongsvariationer med lägre aktivitet under sommarmånaderna och över större helger som jul, nyår och påsk. Trenden är att volymbaserade intäkter minskar i andel av affärsområdets totala intäkter och utgjorde 52 procent av intäkterna under 2010 att jämföra med 60 procent för Säsongsvariationen påverkar framför allt det tredje kvartalets siffror ökat antal kunder, högre intäkter och sänkta kostnader per kund Under 2010 har affärsområdet fortsatt utöka andelen kunder med fast pris vilket ger mer förutsägbara intäkter och stabila marginaler. Arbetet med att optimera organisationen och jaga kostnader har fortgått likaså arbetet med att öka tillgängligheten och servicen ytterligare för kunderna. Affärsområdet har breddat produktportföljen med mobiltelefoni. Försäljning kommer att ske mot både befintliga kunder och mot företag där tidigare begränsningar i produktportföljen har varit ett hinder. Antalet kunder ökade under 2010 med till Intäkter Nettoomsättningen för affärsområde Telefoni för jämförbar verksamhet uppgår för 2010 till 254,3 (246,7) mkr. Ökningen i intäkter beror dels på att affärsområdet haft tillväxt i antal kunder och dels på att fler kunder väljer tjänster med fast pris. Med en större andel fast pris så blir intäkterna mer förutsägbara och mindre säsongsberoende. Minskningen i intäkter under normalt svaga trafikmånader som juni och juli blir härmed betydligt mindre. ARPU bröt den negativa trenden Affärsområdet fick en högre snittintäkt per kund (ARPU)det fjärde kvartalet 2010 jämfört med samma kvartal Detta var ett trendbrott efter en negativ trend under flera år. ARPU ökar som följd av att fler kunder har fast pris samt på att försäljningen av IP-telefoni har ökat. Bruttomarginal Bruttomarginalen förbättrades kraftigt och uppgick till 53,6 procent för helåret 2010 jämfört med 47,5 procent för Den förbättrade bruttomarginalen beror på en minskad prispress inom fast telefoni, en ökad andel kunder inom IP-telefoni, fortsatta sänkningar i samtrafikavgifter samt lägre avgifter för det fasta telefoniabonnemanget. Kostnadsutveckling De förändringar som har genomförts i försäljningsorganisationen under 2009 har resulterat i en mer effektiv försäljning med ökade volymer och minskade kostnader. Personal och övriga kostnader, exklusive avskrivningar uppgick 2010 till 79,6 mkr i jämförelse med 74,2 mkr för Den högre kostnaden beror på en högre försäljning med påföljande försäljarprovisioner samt ökade kostnader i samband med lanseringen av mobiltelefoni. OPEX per kund. Samtliga kostnader frånräknat direkta och anskaffningskostnader samt avskrivningar, delat med antal kunder. OPEX hamnade på samma nivå 2010 jämfört med Det har varit möjligt trots de ökade kostnaderna för mobilsatsningen och marknadsorganisationen och är en tydlig effekt av skalfördelarna då kostnaderna kan fördelas på större antal kunder. Antalet anställda uppgick till 70, en ökning med 5 personer. Kostnadsutveckling, tkr Bruttomarginal, % Direkta kostnader Personalkostnader Övriga kostnader

13 PHONERA l ÅRSREDOVISNING Rörelseresultat Rörelseresultatet för affärsområde Telefoni uppgår för 2010 till 53,3 (37,6) mkr. Under 2009 var resultatet för verksamheten inklusive de nu flyttade IP-telefonikunderna 42,1 mkr. Kvar i toppen med mest nöjda kunder Phonera ligger kvar i toppen i kundnöjdhet för företagskunder. I den senaste mätningen hösten 2010 fick Phonera sällskap av TeliaSonera enligt Svenskt Kvalitetsindex. Marknaden små och medelstora företag som har fast telefoni Affärsområdets primära marknad är små och medelstora företag (SME) på den svenska marknaden. Det finns i Sverige ca företag i detta segment som har minst ett unikt, fast telefonnummer. Phonera har kunder i denna kategori, motsvarande nära 10 procent. Stabil företagsmarknad inom fast telefoni Situationen på företagsmarknaden för fast telefoni är stabil med ett minskat antal aktörer och prisnivåer som utvecklas på ett mer konsekvent och förutsägbart sätt utan någon prispress. Till skillnad från en minskning av abonnenter inom privat fasttelefoni har företagen generellt sett en betydligt större tröghet i att säga upp den fasta telefonin, drivet av nödvändigheten att vara nåbar och upplevas som seriös med ett fast telefonnummer. Phonera är jämte TeliaSonera och Tele2 en av de operatörer som har ett heltäckande tjänsteutbud. Konkurrenter inom fast telefoni De fyra aktörerna TeliaSonera, Tele2, Ventelo och Qall har tillsammans med Phonera majoriteten av marknaden för fast telefoni till små och medelstora företag. Konkurrensfördel på mogen mobilmarknad Mobiltelefoni har i Sverige en högre penetration i abonnemang än fast telefoni. Antalet mobilabonnemang överskrider antalet möjliga abonnenter och har 124 procent jämfört med endast 55 procent för fast telefoni. Det finns företagsabonnemang. Fyra operatörer dominerar med en marknadsandel på 95,5 procent. Dessa är 3, TeliaSonera, Tele2 och Telenor. Ca 4,5 procent av marknaden består av virtuella aktörer, däribland Phonera men även Qall, Ventelo och Alltele. Telefonioperatörers utbud Fast telefoni IPtelefoni Mobil telefoni Fast bredband Mobilt bredband Phonera TeliaSonera Tele2 Ventelo 3 ( ) Telenor ( ) Cellip Telavox Qall ( ) Via partner Företagsabonnemang första halvåret, tusental Termineringskostnad IP-telefoni Fast telefoni ,0-6% per år i snitt ,0-11% per år i snitt , H1 04 H1 05 H1 06 H1 07 H1 08 H1 09 H1 10 IP-telefoni Fast telefoni 2,0 1, Terminera, överlämna ett samtal till den operatör som har samtalsmottagaren ansluten i sitt nät.

14 12 PHONERA l ÅRSREDOVISNING 2010 Affärsområde Telefoni Fragmenterad marknad för IP-telefoni Marknaden för IP-telefoni till företag är fragmenterad och kännetecknas av ett antal relativt jämnstarka aktörer. Bland dessa märks TeliaSonera, Tele2, DGC, Cellip och Telavox. Antal abonnemang för IP-telefoni uppgår till ca vid halvårsskiftet av Det finns ingen operatör som har tagit en dominerande position på denna marknad. Marknaden för IP-telefoni bedöms att fortsätta växa kommande år. Tillväxten från första halvåret 2009 till första halvåret 2010 var drygt 30 procent totalt på den svenska marknaden. Teknikutvecklingen påverkar efterfrågan IP-telefoni innebär att kunden använder sin internetaccess för att ringa telefonsamtal. Den fasta telefonin övergår till IP-telefoni och transporteras i samma nät som datakommunikationen. Därigenom sänker kunden sin totalkostnad för telefoni då det fasta telefoniabonnemanget inte länge behövs. Dessutom kan kunden få tillgång till fler funktioner med IP-telefoni som bidrar till att effektivisera företagets telefoni. Samtidigt pågår en gradvis avveckling av Telias ISDN-lösning som förutsätter analoga växlar. Företag som står inför att uppgradera sin växel har två huvudalternativ. Företaget kan antingen behålla sin växel men ersätta ISDN-kopplingen ut till det fasta nätet med en SIP-trunk som fungerar som en brygga mellan dagens ISDN-växlar och framtidens IP-teknik och därmed utnyttja all den funktionalitet en IP-baserad telefonväxel erbjuder. Företag kan också välja att eliminera den fysiska växeln och gå över till en IP-baserad växellösning, sk IP Centrex, som innebär att växeln ligger på en server som är kopplad till internet. Phonera märker störst efterfrågan på SIP-trunk lösningen. Konsolidering i marknaden för internetanslutningar och datakommunikationstjänster Även marknaden för datakommunikation med tillhörande tjänster är fragmenterad med ett flertal aktörer, såväl stora som små. Ett brett utbud av tjänster och paketeringar erbjuds av dessa aktörer. Phonera upplever dock att en konsolidering av antalet aktörer på marknaden pågår. Det är Phoneras uppfattning att marknaden är stabil. Phonera har en god geografisk täckning och den starka tjänsteportföljen av prisvärda internetanslutningar ger en bra tillväxtpotential. Tillväxten i internetabonnemang sker till största delen inom mobila bredband. Tillväxten från första halvåret 2009 till första halvåret 2010 var drygt 40 procent på den svenska marknaden. Gynnsamt affärsläge med spännande utmaningar I och med lanseringen av mobila tjänster har Phonera blivit en helhetsleverantör till företagskunder. Bolaget har en god tillväxtpotential inom mobiltelefoni, såväl bland befintliga som nya kunder. Phonera har också goda förutsättningar att expandera på en växande marknad för IP-telefoni. Affären inom fast telefoni kommer att fortsätta att förädlas och förväntas fortsätta att bidra med en god lönsamhet och starka kassaflöden under kommande år. Affärsområdet kommer också att lägga stora resurser på att öka kundlojaliteten genom att fortsätta erbjuda attraktiva tjänster och en tillgänglig kundtjänst.

15 PHONERA l ÅRSREDOVISNING Paketerade tjänster till små- och medelstora företag Affärsområdet Telefoni erbjuder tjänster inom tele- och datakommunikation. Tjänsterna kan delas in i följande kategorier: Fast telefoni där företaget får sitt fasta grundabonnemang och sin samtalstrafik levererad via Phonera på det koppartrådsburna telefoninätet. God service och flexibla prislistor ger kunden en prisvärd och konkurrenskraftig tjänst. Mobiltelefoni finns med olika abonnemangsmodeller beroende på samtalsvolym. IP-telefoni innebär att kunden använder sin internetanslutning för att ringa telefonsamtal. Genom att kunden då kan avsluta sitt fasta telefoniabonnemang samt få tillgång till förmånligare samtalspriser sänker kunden ofta sina totalkostnader för telefonin. IP-baserad växellösning Phonera erbjuder en virtuell växeltjänst vid namn IP-Centrex. Med IP-Centrex får företaget full växelfunktionalitet utan att behöva investera i växelutrustning och telenät som en traditionell växeltjänst skulle medföra. IP-tjänster IP-baserade mervärdestjänster som förenklar för kunden. Bland annat säkerhetsbackup via internet, faxbrevlåda och betaltjänster. Telefonkonferens en tjänst som är tillgänglig för alla, det vill säga även de som inte har abonnemang via Phonera. Finns dels som standardiserad tjänst där varje deltagare betalar vanlig samtalstaxa och dels som en skräddarsydd lösning efter företagets specifika behov. Tjänsterna kan även kompletteras med dokumenthantering. Internet & VPN Phonera ska erbjuda hela spektret av internetanslutningar, ADSL, SHDSL, Mobilt bredband, Fiber, IP/VPN samt även kringtjänster som Phonera Online Backup och Domänregistrering. SIP-trunk en koppling som möjliggör IP-telefoni mellan ett företags befintliga växel ut via bredbandet. Fasta och mobila internetaccesser som ger en snabb förbindelse till internet.

16 14 PHONERA l ÅRSREDOVISNING 2010 Affärsområde Managed Services Ökad kapacitet och geografisk etablering Övergripande målet kundnytta genom att skapa säkerhet och tillgänglighet Det övergipande målet är en lönsam tillväxt genom att skapa tydlig kundnytta vad gäller hög tillgänglighet och säkerhet för kritisk information på ett kostnadseffektivt sätt. Skandinavisk expansion Phoneras ambition är att bli en ledande aktör på den skandinaviska marknaden för hostingtjänster genom organisk tillväxt och förvärv. Organisk tillväxt Den organiska tillväxten sker med ny- och merförsäljning som syftar till ökad fyllnadsgrad i befintliga datacenter samt att snabbt öka fyllnadsgraden i de nya datacentren. Med nöjda kunder skapas även förutsättningar att förlänga avtalen för att säkerställa en jämn och stabil beläggning. Förvärv Förvärven ska vara kompletterande till den befintliga verksamheten vad gäller marknad och produkter. Strategier Kunderbjudanden Affärsområde Managed Services kunderbjudanden täcker ett utbud från utrymmesuthyrning i serverrack colocation, eller tillgång till server till att Phonera tar ett helhetsansvar för serverdrift. Tjänsterna är uppdelade i colocation, hosting, internetaccesser, nätverkskapacitet, back-up och tilläggstjänster. (Se sid 19 för tydligare förklaring på tjänsterna). Affärsområdet Managed Services, andel av nettoomsättning 24,6 % Managed Services Ekonomisk sammanfattning tkr * 2008* Rörelsens intäkter kvarvarande verksamhet Rörelsens intäkter Rörelsens kostnader EBITDA Avskrivningar Rörelseresultat Antal anställda * Inklusive de under 2010 flyttade IP-telefonikunderna. Under 2009 omsatte dessa kunder 15,7 mkr. Robert Kjellberg, affärsområdesansvarig

17 PHONERA l ÅRSREDOVISNING Investeringar i datacenter Phonera bedömer att det är affärskritiskt att själva anlägga och äga datacenter. Anläggning av nya datacenter sker helt i egen regi där en utvecklad projektmodell tillämpas för att bygga och driva datacenter så effektivt som möjligt. Phonera säkerställer även då energieffektiva lösningar för kylning vid nyanläggning av datacenter. IP-nätet större genom peering Phoneras strategi för ett stomnät med betryggande kapacitet för växande volymer av IP-trafik (datatrafik över internet) sker genom kapacitetsutbyggnad till så låg kostnad som möjligt. Knappt 5 procent av Phoneras totala trafikvolym utgörs av köpt trafik från externa transitleverantörer. Kostnadsfritt utbyte av trafik sker istället med andra ISP:er (internet service providers, internetleverantörer) över knutpunkter runtom i världen anslutna till Phoneras omfattande internationella nät. Ett större IP-nät kan därmed skapas till en lägre kostnad. Strategin i utbyggnad genom peering visar sig vara framgångsrik och Phonera är rankad i toppen bland nordiska internetoperatörer. Internetaccesser Phoneras nätstrategi för internetaccesser till kunder är att undvika stora investeringar i egna accessnät (accessnät avser nätkoppling mellan kopplingsstation och kund). Därför köper Phonera i första hand accesskapacitet från andra operatörer och investerar endast i egen infrastruktur om kostnaden för detta blir lägre än att köpa kapacitet på marknaden. Affärsmodell Managed Services För de flesta tjänsterna tillämpas fasta avtal med månadsvis eller kvartalsvis fakturering. Större delen av affärsområdets intäkter är återkommande intäkter. Avtalstiden är normalt 36 månader med tre (3) månaders uppsägningstid. Kostnadsstruktur Andelen fasta kostnader är större inom Managed Services jämfört med Telefoni och utgörs till stor del av anläggningar, nät och personal. Phonera har en väl utvecklad projektmodell för att så kostnadseffektivt som möjligt anlägga nya datacenter. En effektiv och miljövänlig energilösning för drift och kylning medför att elförbrukningen reduceras betydligt jämfört med traditionella lösningar. Sänkta elkostnader kommer kunderna till gagn då elförbrukningen vidaredebiteras. Krävande målgrupp Affärsområdet Managed Services fokuserar främst på de mest krävande kunderna inom hosting. Kunder som ställer krav på hög tillgänglighet, höga effekter per rack och tillgång till en kraftfull kommunikationstjänst för internetaccess eller för att bygga egna interna nätverk. Affärsområdets kunder kan delas in i tre kategorier internetföretag och tjänsteleverantörer (över internet). Gemensamt för dessa företag är att deras affärsmodell bygger på att leverera tjänster över internet. Därför är en hög tillgänglighet utan avbrott och tillgången till stor internetkapacitet affärskritiskt för verksamheten. Dessa kunder har ofta servrar med en mycket hög energikonsumtion vilket Phoneras datacenter för högeffekthosting kan hantera. Företag som väljer att utlokalisera sin driftsmiljö. Ofta är det företag som har en föråldrad driftsmiljö som inte räcker till när antalet servrar ökar och effektuttaget per server ökar. Phoneras infrastruktur Sveriges modernaste datacenter Phonera har två datacenter i Hammarby Sjöstad som invigdes hösten 2007 samt i Linköping, som öppnades Ytterligare ett datacenter byggs i Stockholm.

18 16 PHONERA l ÅRSREDOVISNING 2010 Oslo Stockholm Göteborg Linköping Ashburn, USA Köpenhamn Malmö London Amsterdam Frankfurt Phoneras fiberbaserade IP-nät. Höga effekter Phonera har en unik position på marknaden för högeffekthosting. Det nya datacentrat i Linköping är Sveriges modernaste datacenter med sin högeffekthosting när traditionella datacenter klarar effekter upp till 5 kw per serverutrymme (rack) klarar Linköping 20 kw per rack. Även det nya datacentret i Stockholm byggs för att klara höga effekter. Fördelen med det är att man kan få in flera och mer effektiva servar i samma rack vilket spar utrymme och minskar totalkostnaden för kunden. Högsta energiförsörjningssäkerheten Phoneras datacenter har helt redundanta system som vart och ett klarar av att försörja hallen med el och kyla. För att minimera avbrottstiden är Phoneras datacenter byggda med två galvaniskt separerade elsystem med ställverk, reservkraft från dieselaggregat, UPS med batteribackup och elfördelning i racken. Om ett system går ner så tar det andra fullt ut över lasten för det utslagna systemet. Den förväntade avbrottstiden reduceras till 1/2000 av den för en enkel elmatning med UPS (uninterruptible power supply, avbrottsfri kraftförsörjning) och reservkraft. Miljövänliga datacenter Phoneras datacenter är byggda för högsta energieffektivitet vilket medför en kraftigt minskad energiförbrukning jämfört med enklare driftsmiljöer. Energieffektiviteten mäts i PUE (Power Usage Effectiveness), den anger proportionen mellan all energi inklusive kylning som förbrukas i datacentret och energi för drift av servrar. Ju lägre tal desto lägre energiåtgång. I Phoneras datacenter i Linköping är PUE 1,27, att jämföra med konventionell teknik där relationen hamnar runt 1,74. Energiåtgången är drygt 60 procent lägre tack vare miljövänliga kylsystem. Phonera använder till stora delar frikyla, den kyla som finns i det kalla nordiska klimatet. Högsta skydd och säkerhet De specialkonstruerade anläggningarna har högsta skydd mot inbrott och skadegörelse samt skydd mot brand. Detta innebär att väggarna i anläggningarna innehåller skyddande stålplåtar och att alla dörrar håller hög skyddsklass. Passage- och övervakningssystem är avancerade och filmsekvenser från alla rörelser i anläggningen sparas. Anläggningarna har släcksystem med partikelsensorer som i ett tidigt skede löser ut för att stoppa en brand. Hela området är inhägnat med industristängsel med taggtråd och teknikutrymmen utomhus skyddas dessutom med barriärer av betong och stängsel med högspänningsimpulser och larm. Högt rankat internationellt nät med stor kapacitet För att erbjuda kunderna stor bandbredd och låg latens via internet (engelska latency, tidsfördröjning eller svarstid) äger Phonera ett omfattande internationellt fiberbaserat nät, med sträckning i Norden, Europa och till USA, se karta. Tack vare denna kapacitet kan Phonera ha en hög grad av peering som innebär att internetleverantörer under vissa förutsättningar byter internettrafik med varandra utan att ta betalt. Stora volymer IP-trafik kan därmed hanteras till en låg kostnad. Phonera har här nått en kritisk massa och strategin är att vidareutveckla detta nät. Att köpa motsvarande kapacitet från en extern transitleverantör är därmed dyrare än den egenproducerade kapaciteten. Att bygga upp ett stort antal peers är en process som tar mycket lång tid och bedömningen är att Phonera har en stor konkurrensfördel i jämförelse med andra alternativa operatörer. Phonera är rankade på 115:e plats globalt bland internetleverantörer och som nr två i Sverige efter TeliaSonera enligt den internationella organisationen CAIDA (The Cooperative Association for Internet Data Analysis). Internetaccesser Phoneras nätstrategi för internetaccesser till kunder är att undvika stora investeringar i egna nät då dessa, enligt bolagets mening, endast i mellanlångt perspektiv kan skapa konkurrentfördelar. Anledningen är att denna typ av kapacitet över tid tenderar att bli allmänt tillgänglig och att det krävs volymer som är svåra att nå för att få god lönsamhet. Phonera agerar därför huvudsakligen virtuell nätägare genom att hyra kapacitet från andra leverantörer. Undantaget är de etableringar som Phonera har i TeliaSoneras telestationer och det kopparnät som dessa har i Stockholm, Göteborg och Linköping. Året som gått ökade intäkter och fortsatt expansion Affärsområde Managed Services har expanderat i kapacitet. Dels med utökad kapacitet i Linköping om 90 rack och dels genom förvärv. Phonera etablerade sig andra kvartalet på den norska hosting och internetmarknaden genom strategiskt förvärv av Fasthost i Oslo. Phoneras ambition är att bli en ledande aktör på den skandinaviska marknaden för hostingtjänster där FastHost utgör en viktig första pusselbit i strategin. Bedömningen är att Oslo är en mycket intressant marknad för hostingtjänster med en stark tillväxt. FastHost är ett mycket välskött och lönsamt bolag som utgör en god plattform för den fortsatta expansionen.

19 PHONERA l ÅRSREDOVISNING Kapacitetsökning pågår i byggnationen av ett nytt eget datacenter i Stockholm. Det planeras att omfatta över m 2 i effektiv kundyta och m2 teknikyta. I februari 2011, efter årets utgång, fortsatte etableringen på den norska marknaden genom förvärvet av Ventelo Hosting, Med två bolag möjliggörs på sikt stora marknads- och kostnadssynergier i Oslo. Ventelo Hostings långa erfarenhet inom hostingtjänster med tydligt fokus på serverdrift kombineras med FastHosts gedigna kunskap inom colocation och accesser. I mars 2011 tillträdde Robert Kjellberg som ny affärsområdeschef. Robert kommer närmast från tjänsten som VD på OpenNet International. Intäkter Exklusive de under 2009 flyttade IP-telefonikunderna ökade nettoomsättningen 2010 med 32 procent till 82,0 (62,3) mkr. Tillväxten kommer främst från verksamheten inom hosting där det förvärvade norska bolaget FastHost AS ingår från andra kvartalet. Flera viktiga order har tecknats under året, bl a med Crystone, Iptor, Twingly, C3 Technologies m fl. Resultat Rörelseresultatet uppgår 2010 till -0,4 (-12,4) mkr. Under 2009 var motsvarande resultat för verksamheten utan IP-telefonikunderna -16,9 mkr. Den förbättrade lönsamheten beror på tillväxt i intäkter samtidigt som de effektiviseringar och besparingar som har genomförts under 2009 har full effekt från Lönsamheten inom affärsområdet har påverkats negativt av pågående utbyggnad av datacenterkapacitet. Kostnader Managed Services är kapitalintensivt med stora investeringar i datahallar. Totala kostnader för 2010 uppgår till 71,5 mkr (81,8 mkr) vilket är i paritet med helår 2009 exklusive de flyttade IP-telefonikunderna. Marknad med tydliga drivkrafter Ökade datamängder Marknaden för hostingtjänster växer stadigt. Mängden data som lagras beräknas öka med 50 procent per år enligt IDC (International Data Corporation). Den ökade datamängden är förutom företags och organisationers växande datamängder till följd av att all affärsverksamhet blir digitaliserad, även till stor del beroende på onlinespelindustrin och media med ökade volymer av streaming-data, ljud och film. Största delen av lagringskapaciteten löses genom teknikutveckling inom lagringskapacitet som ställer ökade krav på drift. Komplex drift med kraftigt ökande driftskostnader Mängden data och komplexiteten i dess hantering ökar efterfrågan på outsourcing av serverdriften. Kostnaden för serverinköp minskar något samtidigt som allt fler servrar säljs. Priset per server går alltså ner. Samtidigt ökar kostnaden för att driva servrar från att ha varit mindre än de årliga inköpen av servrar till att nu uppgå till mer än tre gånger så mycket. Även kostnaden för el och kyla har ökat under perioden. Kostnadsutveckling, tkr Globalt, skapad informationsmängd och tillgängligt lagringsutrymme, exabytes Direkta kostnader Personalkostnader Övriga kostnader Skapad informationsmängd Tillgängligt lagringsutrymme

20 18 PHONERA l ÅRSREDOVISNING 2010 Affärsområde Managed Services Ökad effekt Den ökande mängden data med fler och kraftfullare servrar som följd leder till ökade effektuttag. Moderna servrar är mer kompakta än tidigare och således ökar antalet servrar per rack. Mer servrar per rack och mer effekt per server gör att behovet av el och kyla ökar. De flesta datahallarna i Sverige är över 10 år gamla eller byggda för helt andra krav och räcker helt enkelt inte till för dagens behov. Phoneras moderna datacenter klarar effekter upp till 20 kw per rack mot konventionella datahallar som klarar effekter på upp till 5 kw. Virtuella hårddiskar Molnet eller Cloud computing Behovet av att ha program och sparad data tillgänglig via extern server ökar. Dels ökar utbudet av virtuell serverkapacitet för lagring av data och tillgång till mjukvaror riktat mot företag. Utbudet drivs också av den tekniska utvecklingen med flera slag av personliga datorer i form av PC, notebook, mobiltelefoner, läsplattor etc. Lösningen är i ökande grad en virtuell hårddisk som är nåbar via internet. Den egna datorn, oavsett form, blir en klient, en användarstation. Fenomenet kallas också för molntjänst (cloud computing på engelska) som blivit ett känt begrepp för en bredare allmänhet under de senaste åren. Företag som erbjuder molntjänster köper antingen i sin tur hostingtjänster eller investerar i egen serverkapacitet. Att begreppet är mer känt ska ses som ett tecken på en ökad mognad att utlokalisera kritisk information och köpa colocation och hostingtjänster efterhand som datamängden ökar. Ökat behov av säkerhet För många bolag är det affärskritiskt att kunna upprätthålla drift och säker kapacitetsmässig tillgänglighet. Riskerna kan utgöras av olaga intrång, naturkatastrofer, terrorhot mm. Tekniksamordning Det finns ett ökat behov av att samordna olika system och komponenter i ett datacenter så att de blir mer integrerade. På det sättet kan gemensamma infrastrukturer användas av flera system. Konkurrenter Konkurrens finns på flera nivåer. Substitutet eller alternativet för att köpa en tjänst från Phonera kan sägas vara de företag som väljer att behålla sina egna serverhallar. Det finns också ett antal direkta konkurrenter till Phonera. I Sverige För dem som väljer att köpa hosting- och kommunikationstjänster i Sverige finns det en fragmenterad marknad att tillgå. Några av Phoneras konkurrenter är; Interxion är en privat Nederländsk aktör som erbjuder tjänster inom colocation, datatjänster och övervakade tjänster. De har 28 datacenter i 11 länder i Europa varav 1 i Sverige omsatte de 172 MEUR (cirka 1,5 miljarder SEK). Bahnhof, ett svenskt bolag noterat på Aktietorget, en internetoperatör med egna datahallar i Stockholm var omsättningen totalt 237 mkr. Telecity Group är en börsnoterad Brittisk aktör som är ett IP-nätverksoberoende hostingföretag som driver 24 datacenter i Storbritannien, Irland, Italien, Nederländerna, Tyskland samt Sverige (2 datacenter). TelecityGroup är den enda konkurrenten inom högeffekthosting i Sverige omsatte koncernen 196 mgbp (cirka 1,8 miljarder SEK). TeliaSonera, svensk-finsk börsnoterad koncern erbjuder hosting- och IT-tjänster inom affärsområdet Broadband Services som 2010 totalt omsatte cirka 4,5 miljarder SEK i Sverige. Phonera betraktar inte aktörer som säljer webbhotelltjänster som konkurrenter. Branschnära aktörer som verkar i andra delar av förädlingskedjan och som kan vara intressanta att följa utvecklingen på är bland annat Coromatic, en svensk projektör och anläggare av datahallar, Proact en svensk börsnoterad specialist inom datalagring, backup/recovery, arkivering och katastrofsäkring. Lågpriskonkurrens Det finns aktörer inom framför allt hosting som erbjuder tjänster till lågpris och vars drifts- och intrångssäkerhet bedöms vara betydligt lägre. Likaså är kommunikationskapaciteten till/från mycket varierande.

PHONERA l ÅRSREDOVISNING 2010 1

PHONERA l ÅRSREDOVISNING 2010 1 PHONERA l ÅRSREDOVISNING 2010 1 2 PHONERA l ÅRSREDOVISNING 2010 Ekonomisk översikt 2010 2009 2008 2007 2006 Nettoomsättning jämförbar verksamhet** mkr 335,4 309,0 294,8 245,5 188,9 Nettoomsättning** mkr

Läs mer

PHONERA l ÅRSREDOVISNING 2011 1. Årsredovisning

PHONERA l ÅRSREDOVISNING 2011 1. Årsredovisning PHONERA l ÅRSREDOVISNING 2011 1 Årsredovisning 2011 2 PHONERA l ÅRSREDOVISNING 2011 INNEHÅLL Helåret 2011 1 12 år 2 Phonera har två tydliga affärer 3 VD-intervju 4 Affärsidé, mål och strategier 6 Phonera

Läs mer

Kommunikationslösningar till företag i 13 år

Kommunikationslösningar till företag i 13 år ÅRSREDOVISNING 2012 Kommunikationslösningar till företag i 13 år Med visionen att Phonera skall ha de mest nöjda och lojala företagskunderna på den skandinaviska marknaden för kommunikationstjänster. 2012

Läs mer

INNEHÅLL. Helåret år 2. Phonera har två tydliga affärer 3. VD-intervju 4. Affärsidé, mål och strategier 6. Phonera Telefoni 8.

INNEHÅLL. Helåret år 2. Phonera har två tydliga affärer 3. VD-intervju 4. Affärsidé, mål och strategier 6. Phonera Telefoni 8. 2 PHONERA l ÅRSREDOVISNING 2011 INNEHÅLL Helåret 2011 1 12 år 2 Phonera har två tydliga affärer 3 VD-intervju 4 Affärsidé, mål och strategier 6 Phonera Telefoni 8 Availo 14 Miljö- och socialt perspektiv

Läs mer

Finansiellt mål: En organisk tillväxt inom tjänsteverksamheten på lägst 15% per år.

Finansiellt mål: En organisk tillväxt inom tjänsteverksamheten på lägst 15% per år. Första halvåret och Q2 mot finansiella mål 26% tillväxt inom tjänsteverksamheten - 20% Q2 Finansiellt mål: En organisk tillväxt inom tjänsteverksamheten på lägst 15% per år. 11,6% rörelsemarginal - 9,4%

Läs mer

»Renodling, konsolidering och utveckling med god lönsamhet och tillväxt för våra tjänster inom Telefoni, Hosting och Internet« Global Reports LLC

»Renodling, konsolidering och utveckling med god lönsamhet och tillväxt för våra tjänster inom Telefoni, Hosting och Internet« Global Reports LLC ÅRSREDOVISNING 2008 PHONERA AB (publ)»renodling, konsolidering och utveckling med god lönsamhet och tillväxt för våra tjänster inom Telefoni, Hosting och Internet« Nytt lönsamhetsrekord inom fast telefoni

Läs mer

Bahnhof AB (publ) Delårsrapport 1-2008

Bahnhof AB (publ) Delårsrapport 1-2008 Bahnhof AB (publ) Delårsrapport 1-2008 Kvartalet januari mars 2008 i sammandrag Omsättningen uppgick till 26,9 Mkr Rörelseresultatet uppgick till 1,7 Mkr Resultat efter skatt uppgick till 1,1 Mkr Uppskrivning

Läs mer

»PHONERA ÖKADE RÖRELSERESULTATET till 25,2 mkr och omsättningen ökade med 30% till 297,4 mkr under 2007«

»PHONERA ÖKADE RÖRELSERESULTATET till 25,2 mkr och omsättningen ökade med 30% till 297,4 mkr under 2007« ÅRSREDOVISNING 2007 PHONERA AB (publ.)»phonera ÖKADE RÖRELSERESULTATET till 25,2 mkr och omsättningen ökade med 30% till 297,4 mkr under 2007« PHONERA 2007 INNEHÅLL ÅRET I SIFFROR 2 I BACKSPELN 2 ÅRET

Läs mer

P H O N E R A l Å R S R E D O V I S N I N G Vi har de mest nöjda kunderna!

P H O N E R A l Å R S R E D O V I S N I N G Vi har de mest nöjda kunderna! P H O N E R A l Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 9 1 ÅRSREDOVISNING 2009 Vi har de mest nöjda kunderna! 309 mkr 2009 Phoneras renodlande verksamhet växer med ökad bruttomarginal inom fast telefoni, och

Läs mer

2009-02-13 JÖRGEN QWIST, VD 1

2009-02-13 JÖRGEN QWIST, VD 1 2009-02-13 JÖRGEN QWIST, VD 1 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2008 2 Helår och Q4 mot finansiella mål 2008: 23% tillväxt inom tjänsteverksamheten, Q4: 21% Finansiellt mål: En organisk tillväxt inom tjänsteverksamheten

Läs mer

ework bokslutskommuniké 2009 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 februari 2010

ework bokslutskommuniké 2009 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 februari 2010 ework bokslutskommuniké 2009 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 februari 2010 eworks adresserbara marknad Marknaden för IT-tjänster i Norden 2010 uppgår till 200 GSEK enligt IDC Därav bedöms 60 GSEK

Läs mer

»Renodling, konsolidering och utveckling med god lönsamhet och tillväxt för våra tjänster inom Telefoni, Hosting och Internet«

»Renodling, konsolidering och utveckling med god lönsamhet och tillväxt för våra tjänster inom Telefoni, Hosting och Internet« ÅRSREDOVISNING 2008 PHONERA AB (publ)»renodling, konsolidering och utveckling med god lönsamhet och tillväxt för våra tjänster inom Telefoni, Hosting och Internet« Nytt lönsamhetsrekord inom fast telefoni

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2009. Bokslutskommuniké 1 januari - 31 december 2009

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2009. Bokslutskommuniké 1 januari - 31 december 2009 1 Bokslutskommuniké 1 januari - 31 december 2009 2 DGC One AB - Bokslutskommuniké 2009 1 OKTOBER 31 DECEMBER Q4 2009 Q4 2008 Nettoomsättning, mkr 68,9 64,8 Tillväxt i tjänsteverksamheten, % 7,5 20,6 Rörelseresultat,

Läs mer

INVESTERINGARNA PÅ PLATS FOKUS PÅ FÖRSÄLJNING

INVESTERINGARNA PÅ PLATS FOKUS PÅ FÖRSÄLJNING Delårsrapport januari september Q3 INVESTERINGARNA PÅ PLATS FOKUS PÅ FÖRSÄLJNING tember Januari september Nettoomsättningen uppgår till 95,4 (96,4) mkr. Rörelseresultatet före avskrivningar, finansiella

Läs mer

Q2 FORTSATTA INVESTERINGAR I

Q2 FORTSATTA INVESTERINGAR I Halvårsrapport januari juni Q2 FORTSATTA INVESTERINGAR I KUNDANSKAFFNING OCH DATACENTER April - juni Januari juni Nettoomsättningen uppgår till 99,9 (99,5) mkr. Rörelseresultatet före avskrivningar, finansiella

Läs mer

ALLTELE Allmänna Svenska Telefonaktiebolaget

ALLTELE Allmänna Svenska Telefonaktiebolaget AllTele Bra, enkel och prisvärd tele- och datakommunikation Enkla och fungerande tjänster/produkter till lägre priser än konkurrenternas All inhouse TM, KT, TS, FS och försäljning En av de 5 största tele-

Läs mer

Delårsrapport Q2 2009

Delårsrapport Q2 2009 1 DGC ONE AB (publ) Delårsrapport Q2 2009 1 APRIL 30 JUNI (jämfört med motsvarande period föregående år) Nettoomsättning 62,9 mkr (57,3) Tillväxt i tjänsteverksamheten om 13,1% (20,3) Rörelseresultat 8,4

Läs mer

Lönsamhet. 7,0 poäng. EBIT 28 11 37 47 53 EBIT-marginal 8% 4% 11% 13% 14%

Lönsamhet. 7,0 poäng. EBIT 28 11 37 47 53 EBIT-marginal 8% 4% 11% 13% 14% BOLAGSANALYS 18 mars 2010 Sammanfattning Phonera AB (phon.st) Nystädad tillväxtoperatör Phonera är en operatör som erbjuder telefoni- och datakommunikationstjänster. Kärnaffären finns inom affärsområdet

Läs mer

januari - mars Nettoomsättningen uppgick till 117,8 mkr (115,7). Rörelseresultatet ökade med 16 procent till 11,6 mkr (10,0).

januari - mars Nettoomsättningen uppgick till 117,8 mkr (115,7). Rörelseresultatet ökade med 16 procent till 11,6 mkr (10,0). D E L Å R S R A P P O R T januari - mars Nettoomsättningen uppgick till 117,8 mkr (115,7). Rörelseresultatet ökade med 16 procent till 11,6 mkr (10,0). Vinsten före skatt steg till 11,9 mkr (10,3). Vinsten

Läs mer

UTMANANDE 2012 POSITIVA TENDENSER I Q4

UTMANANDE 2012 POSITIVA TENDENSER I Q4 Bokslutskommuniké Q4 UTMANANDE POSITIVA TENDENSER I Q4 Oktober december Nettoomsättningen uppgår till 13, (99,) mkr. Rörelseresultatet före avskrivningar, finansiella kostnader och skatt (EBITDA) uppgår

Läs mer

Investerarpresentation

Investerarpresentation Investerarpresentation Börsdagarna Jörgen Qwist 2011-11-07 1 Kort om DGC DGC är en nätoperatör som levererar datakommunikations-, drift- och telefonitjänster till den svenska företagsmarknaden och offentliga

Läs mer

»Omsättningen ökade med 33% till 189,2 mkr under första halvåret 2008«

»Omsättningen ökade med 33% till 189,2 mkr under första halvåret 2008« Delårsrapport 1 januari- 30 juni PHONERA AB (publ.)»omsättningen ökade med 33% till 189,2 mkr under första halvåret «Perioden 1 april 30 juni Nettoomsättningen ökade med 36% till 94,6 (69,8) mkr. Rörelseresultatet

Läs mer

Sky Communication in Sweden AB (publ) Delårsrapport, 1 januari - 31 mars 2005

Sky Communication in Sweden AB (publ) Delårsrapport, 1 januari - 31 mars 2005 Sky Communication in Sweden AB (publ) Delårsrapport, 1 januari - 31 mars 2005 Resultatet uppgick till 1,0 Mkr (f.å. 244 Tkr) Omsättningen under perioden uppgick till 3,63 Mkr (f.å. 849 Tkr) Etableringen

Läs mer

2010-05-19. ALLTELE Allmänna Svenska Telefonaktiebolaget

2010-05-19. ALLTELE Allmänna Svenska Telefonaktiebolaget 2010-05-19 Utveckling 12 månader AllTele Phonera OMX40 Bredband2 Källa:DI 3.5.2010 Helår 2009 Stark tillväxt och god lönsamhet Nettoomsättning 228,2 (169,3) Kassaflöde löpande verksamhet 38,1 (37,5) EBITDA

Läs mer

Bokslutskommuniké 1 januari - 31 december 2011

Bokslutskommuniké 1 januari - 31 december 2011 Bokslutskommuniké 1 januari - 31 december 2011 1 DGC One AB Bokslutskommuniké 2011 1 OKTOBER 31 DECEMBER Q4 2011 Q4 2010 Nettoomsättning, mkr 104,6 75,9 Tillväxt i tjänsteverksamheten, % 30,8 11,7 Rörelseresultat,

Läs mer

Sign On i Stockholm AB (publ) Delårsrapport (1 januari 30 juni)

Sign On i Stockholm AB (publ) Delårsrapport (1 januari 30 juni) Sign On i Stockholm AB (publ) Delårsrapport (1 januari 30 juni) NETTOOMSÄTTNING FÖR ANDRA KVARTALET 4,4 MKR (3,0 MKR) EN ÖKNING MED 46,7% JÄMFÖRT MED FÖREGÅENDE ÅR. NETTOOMSÄTTNING FÖR HALVÅRET 9,5 MKR

Läs mer

Club Phonera. Phonera bäst igen! Phonera 10 år 2010. Stor jultävling! Club Phonera medlemstidning December 2009

Club Phonera. Phonera bäst igen! Phonera 10 år 2010. Stor jultävling! Club Phonera medlemstidning December 2009 Club Phonera Club Phonera medlemstidning December 2009 Sveriges mest nöjda kunder Phonera bäst igen! Sveriges mest nöjda kunder 2009 enligt SKI! 2009 Phonera 10 år 2010 Missa inte jubileumserbjudandet,

Läs mer

VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november

VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november Poolia AB Poolia har halverat förlusttakten från föregående år. Det förbättrade rörelseresultatet visar att koncernens

Läs mer

» Rörelseresultatet ökade till 25,2 mkr och omsättningen ökade med 30% till 297,4 mkr under 2007 «

» Rörelseresultatet ökade till 25,2 mkr och omsättningen ökade med 30% till 297,4 mkr under 2007 « Bokslutskommuniké PHONERA AB (publ.)» Rörelseresultatet ökade till 25,2 mkr och omsättningen ökade med 30% till 297,4 mkr under «Helår Nettoomsättningen uppgick till 297,4 (228,4) mkr. Rörelseresultatet

Läs mer

Fjärde kvartalet 2010. CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 2011-02-02

Fjärde kvartalet 2010. CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 2011-02-02 Fjärde kvartalet 21 CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 211-2-2 Sammanfattning av Q4 Koncernen Omsättningen ökade med 1 procent till 864 MSEK (786) - Hög komponentandel har bidragit med 8 MSEK inom Nolato

Läs mer

»PHONERA ÖKADE OMSÄTTNINGEN med 29% till 228 mkr under 2006 och hade vid årsskiftet 19 000 fler företagskunder än 2005«

»PHONERA ÖKADE OMSÄTTNINGEN med 29% till 228 mkr under 2006 och hade vid årsskiftet 19 000 fler företagskunder än 2005« ÅRSREDOVISNING 2006 PHONERA AB (publ.)»phonera ÖKADE OMSÄTTNINGEN med 29% till 228 mkr under 2006 och hade vid årsskiftet 19 000 fler företagskunder än 2005« PHONERA 2006 INNEHÅLL PHONERA 2006 2 VD HAR

Läs mer

Delårsrapport

Delårsrapport Delårsrapport 2013-01-01 2013-03-31 Fortsatt tillväxt och omstruktureringar Sammanfattning första kvartalet 2013 Tillväxt på 3 % i Hedbergs Guld & Silver under första kvartalet. E-handelns tillväxt är

Läs mer

Stark tillväxt och god rörelsemarginal under 2014. Perioden oktober-december. Perioden januari december

Stark tillväxt och god rörelsemarginal under 2014. Perioden oktober-december. Perioden januari december Stark tillväxt och god rörelsemarginal under 2014 Perioden oktober-december Omsättningen uppgick till 79,0 MSEK (70,3), vilket motsvarar en tillväxt med 12,4 % Rörelseresultatet uppgick till 7,5 MSEK (8,2)

Läs mer

Presentation - Andra Kvartalet

Presentation - Andra Kvartalet Presentation - Andra Kvartalet Introduktion Utdelning av Momentum Group till aktieägarna är genomförd Syfte med avknoppning 2017 Avknoppning och utdelning till aktieägarna Öka resultattillväxten genom

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2011 för Zinzino Group (publ.)

Delårsrapport januari juni 2011 för Zinzino Group (publ.) Delårsrapport januari juni 2011 för Zinzino Group (publ.) Organisations nr. 556718-1045 Zinzino AB (publ.) är ett av de ledande direktförsäljningsbolagen, representerat i Sverige, Norge, Danmark, Finland,

Läs mer

Omsättningen uppgick till 62,3 MSEK (59,0) för kvartalet och 234,0 MSEK (167,0) för rapportperioden.

Omsättningen uppgick till 62,3 MSEK (59,0) för kvartalet och 234,0 MSEK (167,0) för rapportperioden. Delårsrapport januari - september 2008 Omsättningen uppgick till 62,3 MSEK (59,0) för kvartalet och 234,0 MSEK (167,0) för rapportperioden. Rörelseresultatet uppgick till 0,9 MSEK (1,8) för kvartalet och

Läs mer

MedCore AB (publ) Delårsrapport Januari juni 2011

MedCore AB (publ) Delårsrapport Januari juni 2011 Medcore AB (Publ) Org.nr 556470-2065 MedCore AB (publ) Delårsrapport Januari juni 2011 Andra kvartalet Nettoomsättningen uppgick till 25,0 (16,8) Mkr +49% EBITDA -0,4 (0,1) Mkr Tecknat nordiskt distributionsavtal

Läs mer

Stockholm 2008-10-22. Jan Bengtsson VD Uniflex

Stockholm 2008-10-22. Jan Bengtsson VD Uniflex Stockholm 2008-10-22 Jan Bengtsson VD Uniflex Uniflexaktien 2008-10-22 3 368 000 Aktier Börskurs 80 kr = 270 MSEK Uthyrning och rekrytering av personal Yrkesområden 1. Industri 2. Lager 3. El & Tele 4.

Läs mer

JLT Delårsrapport jan juni 15

JLT Delårsrapport jan juni 15 JLT Delårsrapport jan juni 15 Rörelseresultat 2,4 MSEK (2,7) Omsättning 43,7 MSEK (34,6) Bruttomarginal 45,7 procent (34,9) Resultat efter skatt 2,0 MSEK (2,0) Kommentarer från VD Uppstarten av JLT:s USA-bolag

Läs mer

Kvartalsredogörelse Q3 2014. Community Entertainment

Kvartalsredogörelse Q3 2014. Community Entertainment Kvartalsredogörelse Q3 2014 unity Entertainment Kvartalsredogörelse, Q3 2014 23 OKTOBER 2014 Januari-september 2014 för CEAB-koncernen (2013 inom parentes för jämförelse). Januari september 2014 NETTOOMSÄTTNINGEN

Läs mer

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ)

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Medcore AB (Publ) Org.nr 556470-2065 Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Januari mars 2010 Nettoomsättningen uppgick till 14,9 (12,4) MSEK +20% EBITDA 0,6 (0,2) MSEK Resultat efter skatt uppgick till

Läs mer

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS ANDRA KVARTAL. Pressinformation den 14 augusti

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS ANDRA KVARTAL. Pressinformation den 14 augusti VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS ANDRA KVARTAL Pressinformation den 14 augusti Poolia AB Vid extra bolagsstämma efter periodens slut fattades beslut om inlösen av aktier. Därmed överförs 137,0 MSEK till

Läs mer

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Fortsatt god tillväxt JANUARI JUNI (Jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade till 19,5 (16,5) MSEK. Rörelseresultatet (EBITDA) uppgick till

Läs mer

ework januari september 2010 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 oktober 2010

ework januari september 2010 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 oktober 2010 ework januari september 2010 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 oktober 2010 Om oss Marknadsledande konsultmäklare i Norden Startade i Sverige år 2000 Över 40 000 konsulter i nätverket inom IT, telekom,

Läs mer

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS FÖRSTA KVARTAL. Pressinformation den 8 maj

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS FÖRSTA KVARTAL. Pressinformation den 8 maj VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS FÖRSTA KVARTAL Pressinformation den 8 maj Poolia Professionals Under första kvartalet har ett förvärv av rekryteringsbolaget Nilesco Search stärkt vårt fokus på kvalificerade

Läs mer

UTVECKLINGEN ÄR POSITIV, MEN AMBITIONERNA ÄR HÖGRE

UTVECKLINGEN ÄR POSITIV, MEN AMBITIONERNA ÄR HÖGRE Delårsrapport januari mars 213 Phonera AB (publ.) Q1 UTVECKLINGEN ÄR POSITIV, MEN AMBITIONERNA ÄR HÖGRE Januari mars 213 Nettoomsättningen uppgår till 99,2 (99,5) mkr. Rörelseresultatet före avskrivningar,

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 31 MARS 2010. VD har ordet SEPTEMBER 2009. Genomförda strukturåtgärder börjar ge effekt. Perioden 1 januari 31 mars 2010

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 31 MARS 2010. VD har ordet SEPTEMBER 2009. Genomförda strukturåtgärder börjar ge effekt. Perioden 1 januari 31 mars 2010 DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 31 MARS SEPTEMBER Genomförda strukturåtgärder börjar ge effekt Rörelseresultatet under årets första kvartal är negativt, men som en effekt av genomförda strukturåtgärder väsentligt

Läs mer

Wexnet Green Data Center

Wexnet Green Data Center Wexnet Green Data Center Spara pengar på sista raden samtidigt som du bidrar till en grönare framtid. Våra datahallars energieffektivitet uppnås genom bland annat ett miljövänligt och modernt kylsystem

Läs mer

INVESTERINGARNA PÅ PLATS FOKUS PÅ FÖRSÄLJNING

INVESTERINGARNA PÅ PLATS FOKUS PÅ FÖRSÄLJNING Delårsrapport januari september Q3 INVESTERINGARNA PÅ PLATS FOKUS PÅ FÖRSÄLJNING tember Januari september Nettoomsättningen uppgår till 95,4 (96,4) mkr. Rörelseresultatet före avskrivningar, finansiella

Läs mer

PÅ GOD VÄG FRÅN TELEOPERATÖR TILL KOMMUNIKATIONSPARTNER

PÅ GOD VÄG FRÅN TELEOPERATÖR TILL KOMMUNIKATIONSPARTNER Delårsrapport januari september Phonera AB (publ.) Q3 PÅ GOD VÄG FRÅN TELEOPERATÖR TILL KOMMUNIKATIONSPARTNER tember Januari september Nettoomsättningen uppgår till 98,2 (95,4) mkr. Rörelseresultatet före

Läs mer

DIBS Payment Services Första kvartalet 2011

DIBS Payment Services Första kvartalet 2011 DIBS Payment Services Första kvartalet 2011 DIBS roll i värdekedjan SIDE 2 Stark tillväxt under många år Under de senaste fyra åren har den genomsnittliga årliga tillväxten i SEK varit 23 % och EBITDA-marginalen

Läs mer

Phonera avslutar rekordåret med offensiv satsning på tillväxt

Phonera avslutar rekordåret med offensiv satsning på tillväxt Bokslutskommuniké 211 Q4 Phonera avslutar rekordåret med offensiv satsning på tillväxt Oktober - december 211 Samtliga siffror redovisas rensade från engångseffekter. Januari - december 211 Samtliga siffror

Läs mer

PostNord januari-mars 2012 Stora omställningar i fortsatt utmanande marknad 2012-05-10

PostNord januari-mars 2012 Stora omställningar i fortsatt utmanande marknad 2012-05-10 PostNord januari-mars 212 Stora omställningar i fortsatt utmanande marknad 212-5-1 Finansiell översikt Finansiell översikt jan-mar MSEK Q1 212 Q1 211 Förändring Rörelsens intäkter* 1 51 1 7-19 ±% Rörelsens

Läs mer

Delårsrapport Januari-mars 2015

Delårsrapport Januari-mars 2015 Delårsrapport Januari-mars 2015 Delårsrapport januari mars 2015 Dialect levererar it- och telekommunikation till små- och medelstora företag. Vi erbjuder ett brett utbud av produkter och tjänster och ser

Läs mer

Årsstämma 2 maj Lars Pettersson. VD och Koncernchef

Årsstämma 2 maj Lars Pettersson. VD och Koncernchef Årsstämma 2 maj 2006 Lars Pettersson VD och Koncernchef Mina damer och herrar! Ärade aktieägare! Den film som vi precis såg var en kort inblick i hur vi arbetar i östra Europa, där vi under många år har

Läs mer

Kvartalsrapport i Mobile Loyalty Holding AB för juli september 2016.

Kvartalsrapport i Mobile Loyalty Holding AB för juli september 2016. Delårsrapport januari- september, Kvartalsrapport i Mobile Loyalty Holding AB för juli september. Malmö, 31 oktober - Mobile Loyalty, (AktieTorget "MOBI") ("Bolaget") meddelar idag kvartalsrapport för

Läs mer

Kvartalsrapport 1 januari 31 mars 2015

Kvartalsrapport 1 januari 31 mars 2015 Kvartalsrapport 1 januari 31 mars 2015 Nettoomsättningen uppgick till 1,7MSEK (1,4) Rörelseresultatet blev - 1,8 MSEK (- 1,7) Rörelsemarginalen blev - 106% (123,5%) Periodens resultat efter skatt uppgick

Läs mer

Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september 2000

Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september 2000 Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september Omsättningen ökade under januari-september med 62 procent till 90 (56) miljoner kronor. Rörelseresultatet steg med 72 procent till 36 (21) miljoner

Läs mer

Delårsrapport DNG, Dial Nxt Group AB 2000-01-01-2000-09-30. Viktiga händelser under kvartal 3

Delårsrapport DNG, Dial Nxt Group AB 2000-01-01-2000-09-30. Viktiga händelser under kvartal 3 Delårsrapport DNG, Dial Nxt Group AB 2000-01-01-2000-09-30 Viktiga händelser under kvartal 3 Förvärv av SDM (Scandinavian Database Marketing) tillför 15 konsulter inom CRM Nya orders tecknade till ett

Läs mer

Första kvartalet 2013. CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 2013-04-26

Första kvartalet 2013. CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 2013-04-26 Första kvartalet 213 CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 213-4-26 Sammanfattning av Q1 Koncernen! Mycket stark utveckling för samtliga affärsområden! Omsättningen ökade med 5 procent till 1 254 MSEK (837)

Läs mer

Delårsrapport 2013-07-01 2013-09-30

Delårsrapport 2013-07-01 2013-09-30 Delårsrapport 2013-07-01 2013-09-30 VD-rekrytering klar Sammanfattning tredje kvartalet 2013 Tillväxt på 13 % i Bolaget under tredje kvartalet. Tillväxten kommer från förvärvet Watchonwatch.com. Hedbergs

Läs mer

Rapport för tredje kvartalet (1/7 30/9 2007)

Rapport för tredje kvartalet (1/7 30/9 2007) Fortsatt förbättring för Doro: Rapport för tredje kvartalet (1/7 30/9 2007) Jérôme Arnaud ny VD i Doro Kraftig förbättring av resultatet efter skatt, 0,9 MKr (-13 MKr) Efter genomförda avyttringar uppgick

Läs mer

Delårsrapport Januari-juni 2015

Delårsrapport Januari-juni 2015 Delårsrapport Januari-juni 2015 Delårsrapport januari juni 2015 Dialect levererar it- och telekommunikation till små- och medelstora företag. Vi erbjuder ett brett utbud av produkter och tjänster och ser

Läs mer

Nettomsättningen ökade med 28% från 5 709 till 7 281 KSEK. Löpande telefoniintäkter ökade med 41% från 3 899 till 5 515 KSEK

Nettomsättningen ökade med 28% från 5 709 till 7 281 KSEK. Löpande telefoniintäkter ökade med 41% från 3 899 till 5 515 KSEK Januari-december 2005 Nettomsättningen ökade med 28% från 5 709 till 7 281 KSEK Löpande telefoniintäkter ökade med 41% från 3 899 till 5 515 KSEK Rörelseresultatet uppgick till -4 514 (-3 024) KSEK Resultat

Läs mer

Plejd AB (publ) DELÅRSRAPPORT KVARTAL

Plejd AB (publ) DELÅRSRAPPORT KVARTAL Plejd AB (publ) DELÅRSRAPPORT KVARTAL 3 2017 Delårsrapport kvartal tre 2017 Juli - Sep 2017 (Tredje kvartalet) Nettoomsättningen uppgick till 7 209 (318) tkr Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA)

Läs mer

Återigen tillväxt och lönsamhet. Orderstocken rekordhög.

Återigen tillväxt och lönsamhet. Orderstocken rekordhög. Hexatronic Scandinavia AB (publ) Kvartalsrapport 1 för perioden 1 september 2010 till 30 november 2010 Återigen tillväxt och lönsamhet. Orderstocken rekordhög. Försäljningsansträngningar inom båda bolagets

Läs mer

Svagare kvartal än förväntat

Svagare kvartal än förväntat Delårsrapport 1 januari 30 juni 2012 Koncernrapport 17 augusti 2012 Svagare kvartal än förväntat APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen minskade 11% till 9,9 (11,2) MSEK.

Läs mer

Extra bolagsstämma 12 augusti 2015

Extra bolagsstämma 12 augusti 2015 Extra bolagsstämma 12 augusti 2015 Mot vår mission och vision Mission Vi vill göra det lättare för människor att själva bidra till ett sundare liv i vardagen Vision Ledande i Norden inom hälsa och välbefinnande

Läs mer

Sky Communication in Sweden AB (publ) Delårsrapport, 1 januari - 30 september 2004

Sky Communication in Sweden AB (publ) Delårsrapport, 1 januari - 30 september 2004 Sky Communication in Sweden AB (publ) Delårsrapport, 1 januari - 30 september 2004 - Resultat under perioden uppgick till 1 750 tkr. - Omsättningen under perioden uppgick till 8 258 tkr. - Avtal med Canal

Läs mer

Ökad orderingång noteras. Perioden oktober-december. Perioden januari december. Vd:s kommentar. Bokslutskommuniké 2012

Ökad orderingång noteras. Perioden oktober-december. Perioden januari december. Vd:s kommentar. Bokslutskommuniké 2012 Ökad orderingång noteras Perioden oktober-december Omsättningen uppgick till 58,2 MSEK (60,4), vilket motsvarar en minskning med -3 % Rörelseresultatet uppgick till 4,3 MSEK (6,2) vilket ger en rörelsemarginal

Läs mer

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Delårsrapport 1 januari 30 juni 2015 Koncernrapport 14 augusti 2015 Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade med 4%

Läs mer

WIP, Wireless Independent Provider AB (publ).

WIP, Wireless Independent Provider AB (publ). .. WIP utvecklar, producerar, integrerar samt licensierar och supporterar produkterna DynApp och SecureDynApp. Mer information om WIP, kunder, produkter och projekt finns på bolagets hemsida: www.wip.se

Läs mer

Kvartalsrapport i Mobile Loyalty Holding AB för januari september 2015.

Kvartalsrapport i Mobile Loyalty Holding AB för januari september 2015. Kvartalsrapport januari september, Kvartalsrapport i Mobile Loyalty Holding AB för januari september. Malmö, 30 November - Mobile Loyalty (Aktietorget MOBI ), som utvecklar och säljer online och mobila

Läs mer

Tredje kvartalet CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström

Tredje kvartalet CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström Tredje kvartalet 29 CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 29-1-28 Sammanfattning av Q3 Koncernen Stark utveckling för Nolato Telecom Effektiviseringar ger avsedd effekt Omsättningen minskade med 6 procent

Läs mer

Kommentarer från VD. Per Holmberg, VD

Kommentarer från VD. Per Holmberg, VD Orderingång 69,3 MSEK (42,4) Omsättning 63,7 MSEK (43,7) Bruttomarginal 41,1 procent (45,7) Rörelseresultat 6,0 MSEK (2,4) Resultat efter skatt 5,2 MSEK (2,0) Kommentarer från VD JLT gick in i med en stark

Läs mer

VD:s anförande. 3 maj Per Lindberg VD & koncernchef

VD:s anförande. 3 maj Per Lindberg VD & koncernchef VD:s anförande 3 maj 2007 Per Lindberg VD & koncernchef Billerud 2006 Resultatutvecklingen har vänt Stark marknad under hela 2006 Fortsatt kostnadsökning Prisökningar > ökning av rörliga kostnader Besparingarna

Läs mer

Presentation 9 februari. Bokslutskommuniké Januari - December 2011

Presentation 9 februari. Bokslutskommuniké Januari - December 2011 Presentation 9 februari Bokslutskommuniké Januari - December 2011 Detta är New Wave Group New Wave Group är ett tillväxtbolag. Vi skapar, förvärvar och utvecklar varumärken och produkter för profil och

Läs mer

Delårsrapport 2010-01-01 2010-03-31

Delårsrapport 2010-01-01 2010-03-31 Delårsrapport 2010-01-01 2010-03-31 Delårsrapport Kvartal 1 2010 Sammanfattning Minskad omsättning på grund av mindre B2B intäkter och valutaeffekter. Förbättrat rörelseresultat. Outsourcing av produktion

Läs mer

Presentation av Addtech

Presentation av Addtech 1 Presentation av Addtech Kort om Addtech En teknikhandelskoncern Förädlingslänk mellan leverantörer och kunder Fokus på Added Value i produkt Mellan- till lågvolym Från standardprodukter till egna produkter

Läs mer

Securitas AB. Delårsrapport januari - mars 2000

Securitas AB. Delårsrapport januari - mars 2000 Securitas AB Delårsrapport januari - mars 2000 Försäljningen ökade med 92 procent i lokala valutor till 8.395 varav 8 procent är organisk tillväxt och 84 procent är ökning genom förvärv Rörelseresultatet

Läs mer

Agenda. Swedol i korthet Strategisk omstart Våra initiativ för ökad tillväxt Delårsrapport

Agenda. Swedol i korthet Strategisk omstart Våra initiativ för ökad tillväxt Delårsrapport Agenda Swedol i korthet Strategisk omstart Våra initiativ för ökad tillväxt Delårsrapport Swedol i korthet Vision Swedol är den partner som bäst tillgodoser den professionella användarens behov och önskemål.

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ)

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Januari juni 2006 jämfört med samma period 2005 Stark kundtillväxt och förstärkt position på den svenska marknaden. Den norska

Läs mer

19 januari 2011. Aktieträff. Aktiespararna Sundsvall. Tomas Nilsson. Fortnox AB

19 januari 2011. Aktieträff. Aktiespararna Sundsvall. Tomas Nilsson. Fortnox AB 19 januari 2011 Aktieträff Aktiespararna Sundsvall Tomas Nilsson Fortnox AB Kort om Fortnox AB Sveriges ledande leverantör av internetbaserade ekonomiprogram Grundades år 2001 av Jan Älmeby, tidigare grundare

Läs mer

Delårsrapport: Januari Juni 2011

Delårsrapport: Januari Juni 2011 Delårsrapport: Januari Juni 1 Omsättningen ökade till 52,9 MSEK (36,7) Resultat efter skatt -1,2 MSEK (-2,9) Fortsatt ökad orderingång 59,7 MSEK (50,5) Positiv trend i andra kvartalet o Omsättning 30 MSEK

Läs mer

Accelererad tillväxt och nya framtidssatsningar

Accelererad tillväxt och nya framtidssatsningar Accelererad tillväxt och nya framtidssatsningar 2 Sven Uthorn VD och koncernchef Harriet Piscator CFO Highlights, första kvartalet 2017 Tillväxtsatsningar Marknaden och B3IT Finansiell utveckling, jan-mars

Läs mer

Förbättrad omsättningsökning och rörelsemarginal. Perioden januari mars Vd:s kommentar. Januari mars 2017

Förbättrad omsättningsökning och rörelsemarginal. Perioden januari mars Vd:s kommentar. Januari mars 2017 Förbättrad omsättningsökning och rörelsemarginal Perioden januari mars 2017 Omsättningen uppgick till 99,2 MSEK (84,7), vilket motsvarar en tillväxt om 17,2 % (0,7) Rörelseresultatet uppgick till 10,5

Läs mer

Tele5 Voice Services AB (publ) Delårsrapport januari juni 2005. Omsättningen för perioden uppgår till 771,9 KSEK. Rörelseresultat +24,2 KSEK

Tele5 Voice Services AB (publ) Delårsrapport januari juni 2005. Omsättningen för perioden uppgår till 771,9 KSEK. Rörelseresultat +24,2 KSEK Tele5 Voice Services AB (publ) Delårsrapport januari juni 2005 Omsättningen för perioden uppgår till 771,9 KSEK Rörelseresultat +24,2 KSEK Resultat efter skatt uppgår till +14,6 KSEK Resultat per aktie

Läs mer

Kv 3. VBG AB Delå rsrapport januari september 2004. Koncernens omsättning ökade med 13% till 446,2 MSEK (395,3).

Kv 3. VBG AB Delå rsrapport januari september 2004. Koncernens omsättning ökade med 13% till 446,2 MSEK (395,3). Koncernens omsättning ökade med 13% till 446,2 MSEK (395,3). Koncernens rörelseresultat före omstruktureringskostnader ökade med 28% till 41,6 MSEK (32,4). Koncernens resultat före skatt ökade med 13%

Läs mer

Kvartalsrapport Dentware 1 april 30 juni 2016

Kvartalsrapport Dentware 1 april 30 juni 2016 Delårsrapport koncernen 1 1 januari 30 juni Nettoomsättningen uppgick till 9,5MSEK Rörelseresultatet blev -7,8 MSEK Rörelsemarginalen blev -82% Periodens resultat efter skatt uppgick till -7,8 MSEK Resultat

Läs mer

Shortcut Media AB (publ)

Shortcut Media AB (publ) Presentation avseende Shortcut Media AB (publ) 1 januari - 31 december 2016 28 februari 2017 Viktiga händelser Q4 Shortcut ingick avsiktsförklaring om förvärv av 60 % av Oddway Film & Television i Göteborg

Läs mer

Kvartalsrapport i Mobile Loyalty Holding AB för januari mars 2016.

Kvartalsrapport i Mobile Loyalty Holding AB för januari mars 2016. Kvartalsrapport januari mars, Kvartalsrapport i Mobile Loyalty Holding AB för januari mars. Malmö, 31 Maj - Mobile Loyalty, (AktieTorget "MOBI") ("Bolaget") meddelar idag kvartalsrapport för perioden jan-

Läs mer

PROACT IT GROUP AB (publ) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2001

PROACT IT GROUP AB (publ) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2001 PROACT IT GROUP AB (publ) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ Förbättrad position och relativa framgångar Året har präglats av återhållsamhet med nya IT-investeringar och en svag marknad andra halvåret. ProAct har trots

Läs mer

Perioden feb-apr. Perioden maj-apr. Vd:s kommentar. Bokslutskommuniké 2015/2016

Perioden feb-apr. Perioden maj-apr. Vd:s kommentar. Bokslutskommuniké 2015/2016 Om Bolaget: Maxkompetens är ett kompetensförsörjningsföretag som levererar kvalitativa tjänster inom bemanning, rekrytering, outsourcing, omställning och utbildning. Bolaget startade sin verksamhet 2003

Läs mer

+ 8% 32,2% + 62% God resultattillväxt första kvartalet

+ 8% 32,2% + 62% God resultattillväxt första kvartalet Delårsrapport 1 januari 31 mars 2012 Koncernrapport 9 maj 2012 God resultattillväxt första kvartalet JANUARI - MARS (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade 8% till 12,3 (11,4)

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007 Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Jan - Mars 2007 (jämfört med första kvartalet 2006) Nettoomsättningen ökade med 90% till 27,0 MSEK (14,2) Rörelseresultatet ökade

Läs mer

Enlight i linje med förväntningarna

Enlight i linje med förväntningarna Enlight i linje med förväntningarna Dataföreningen outsourcar drift och tjänster kring Datakörkortet till Enlight. Rörelseresultat efter avyttring av KPS -1,4 MSEK för kvartalet och 15,9 MSEK för rapportperioden.

Läs mer

Fortsatt tillväxt och starkt förbättrad rörelsemarginal

Fortsatt tillväxt och starkt förbättrad rörelsemarginal Delårsrapport 1 januari 31 mars 2010 Fortsatt tillväxt och starkt förbättrad rörelsemarginal JANUARI MARS (Jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade till 9,9 MSEK (9,3) Rörelseresultatet

Läs mer

Delårsrapport kvartal 3 2009

Delårsrapport kvartal 3 2009 H1 COMMUNICATION AB (publ) Delårsrapport kvartal 3 2009 1 H1 Communication delårsrapport tredje kvartalet 2009 Omsättningen ökade 68,8% Netto omsättningen uppgick till 12,2 MSEK vilket var en ökning med

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2008

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2008 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2008 Fortsatt starka kassaflöden Andra kvartalet > Intäkterna uppgick till 14,3 (17,6) MSEK. > Rörelseresultatet uppgick till 3,4 (5,1) MSEK. > Resultat efter

Läs mer

Bokslutskommuniké Jan Dec 2013 21 februari 2014

Bokslutskommuniké Jan Dec 2013 21 februari 2014 Bokslutskommuniké Jan Dec 2013 21 februari 2014 Göran Brorsson VD och Koncernchef 2013 ett bra år Styrelsen föreslår en utdelning på 2:00 kr/aktie (1:00) Koncernen Okt-dec Okt-dec Jan-dec Jan-dec 2013

Läs mer