Årsbok ProAgria Svenska lantbrukssällskapens förbund Finlands svenska 4H. Publikation nr. 247 Förbundets 94:e verksamhetsår 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsbok 2004. ProAgria Svenska lantbrukssällskapens förbund Finlands svenska 4H. Publikation nr. 247 Förbundets 94:e verksamhetsår 1"

Transkript

1 Årsbok 2004 ProAgria Svenska lantbrukssällskapens förbund Finlands svenska 4H Publikation nr. 247 Förbundets 94:e verksamhetsår 1

2 2

3 Årsbok 2004 INNEHÅLL sid GRUNDPRINCIPERNA I VERKSAMHETEN 5 Allmän översikt 6 FÖRBUNDSORGANISATIONEN Medlemmar 8 Styrelse, utskott mm. 9 Förbundets representanter 11 Personal, förbundets statsanslag, förlaget, släktgårdsvimplar och -diplom 12 Årsmöte 13 Styrelsemöten 14 VERKSAMHETEN Ekonomi 15 Trädgård 17 Ekologisk odling 19 Växthusteknik 20 Information 21 Personalutveckling 22 BOKSLUT 24 Revisionsberättelse 30 FINLANDS SVENSKA 4H Årsberättelse 31 LANTBRUKS- OCH HUSHÅLLNINGSSÄLLSKAPEN Antalet förrättningar 40 Sammandrag över lantbruks- och hushållningssällskapens bokslut 42 3

4 4

5 GRUNDPRINCIPERNA I VERKSAMHETEN Vision Vår vision är livskraftiga landsbygdsföretag i Svenskfinland och att Svenska lantbrukssällskapens förbund (SLF) skall fungera som centralenhet för den finlandssvenska landsbygdsrådgivningen Verksamhetsidé Vår uppgift är att samordna den finlandssvenska rådgivningen till landsbygdsföretagare och att erbjuda spetskunskap för våra kunder Verksamhetens värden Vi är måna om det svenska språket och vi vill vara en oberoende, pålitlig och sakkunnig samarbetspartner Strategiska mål - att framställa informationsmaterial och hjälpmedel i rådgivningen som på bästa möjliga sätt bidrar till en positiv utveckling på landsbygden - att erbjuda största möjliga sakkunskap inom de sektorer SLF arbetar - att upprätthålla ett ändamålsenligt kontaktnät - att skapa en stabil ekonomisk grund för utveckling av verksamheten och personalens kompetens 5

6 Allmän översikt Svenska lantbrukssällskapens förbund (SLF) arbetar med fyra centrala verksamhetsområden: centralorganisationsfunktioner, utvecklingsarbete, utbildning samt information och publikationer. Dessutom bedrivs ungdomsverksamhet inom ramen för Finlands svenska 4H. Verksamhetens huvudinriktning inom de ovan nämnda fyra verksamhetsområdena styrs av ett resultatavtal som görs upp mellan jord- och skogsbruksministeriet och landsbygdsrådgivningens centralorganisationer. Enligt det och utgående från statsbudgeten för år 2004 definierades för verksamheten tre tyngdpunktsområden: a) lönsamma landsbygdsföretag och förbättrad kvalitet på verksamhet och produkter, b) förbättrad miljö på landsbygden och c) ny företagsverksamhet och växelverkan mellan land och stad. Dessa utgjorde grunden för SLF:s verksamhet. I egenskap av den svenskspråkiga landsbygdsrådgivningens centralorganisation är SLF:s uppgift att stöda, utveckla och samordna lantbruks- och hushållningssällskapens rådgivningsarbete och arbete med att utveckla landsbygden. SLF svarar även för organisationens gemensamma kontakter till statsmakten och övriga samarbetsparter. Personalen sitter bl.a. i många arbetsgrupper, delegationer och styrelser som representanter för hela den svenska rådgivningen samt ger utlåtanden i ärenden som har betydelse för landsbygden. För att ytterligare effektivera nätverksarbetet upprätthåller SLF också kontakter till rådgivningsorganisationerna i de övriga nordiska länderna. SLF:s utvecklingsarbete sker på tre plan: produktutveckling, företagsutveckling och landsbygdsutveckling. Produktutveckling av hjälpmedel och material för rådgivningsverksamheten sker i hög utsträckning inom ramen för ProAgria samarbetet. SLF och lantbruksoch hushållningssällskapen har representanter i ProAgrias förvaltningsorgan och centrala utvecklingsteam. Den svenska organisationen har på så sätt goda möjligheter att påverka verksamheten och produktutvecklingen inom ProAgria. SLF:s insatser i produktutvecklingsarbetet fokuseras kring de sektorer inom vilka förbundet har sakkunskap: företagsekonomi, ekologisk produktion, trädgårdsproduktion och växthusteknik. Verksamheten inom de olika sektorerna framgår av de enskilda sektorrapporterna. Frågor i anslutning till växtodling och husdjursproduktion sköts i samarbete med sällskapen. Under slutet av år 2004 jobbade förbundet och lantbruks- och hushållningssällskapen dessutom intensivt med att utveckla sin bokföringsverksamhet på gemensam basis. Arbetet resulterade i början av 2005 i att ett gemensamt bokföringsbolag, Bokföringssällskapet Ab, bildades. Bokföringssällskapet skall betjäna lantbruksföretagarna med heltäckande bokföringsservice med samma koncept i hela Svenskfinland. En del av produktutvecklingen (företagsutveckling, landsbygdsutveckling) består av projekt. Under år 2004 var projektverksamheten omfattande. Det treåriga Interreg -projektet Agri-Environment and Organic Farming ECOSENSE pågick. Det tvååriga ALMA projektet Mångsidiga landsbygdsföretag startade under året. 6

7 Projektet, som är ett informations- och utbildningsprojekt, har tre delområden: 1) företagsledning och marknadsföring, 2) företagets miljö och 3) gårdssekreterarservice. Finlands svenska 4H och Yrkeshögskolan Sydväst är samarbetsparter inom projektet. Ytterligare inleddes arbetet med ett annat tvåårigt projekt, under rubriken Trädgård på landsbygden nära i öst. SLF tog aktivt del i utbildning på olika nivåer. Det är fråga om utbildning av organisationens personal, fortbildning av jordbrukare och utbildning vid läroinrättningar. Stor betydelse hade bl.a. ett avtal om deltagande i ekonomiutbildningen vid utbildningsprogrammet för naturbruk vid Yrkeshögskolan Sydväst. Informations- och publikationsverksamheten var livlig under året. Den största produkten Lantbrukskalendern 2005 utkom i oktober 2004 för andra gången i det nya A5 formatet. Försäljningen lyckades bra. Ytterligare två större tryckalster producerades under året: Lönsam mjölkproduktion och Nya utmaningar på växande gårdar. I övrigt består förbundets informations- och publikationsverksamhet av att tillhandahålla material som sällskapen behöver i sin verksamhet, att publicera material som jordbrukarna behöver, t.ex. bokföringsmaterial, att skriva artiklar och av olika översättningar. SLF:s bokslut för år 2004 visar ett överskott på drygt euro. Resultatet är därmed på samma nivå som föregående år. Statsbidraget var på ungefär samma nivå som föregående år. De egentliga förrättningsintäkterna minskade något. Detta uppvägdes av ökade intäkter från projekt- och publikationsverksamheten. Även dividendintäkterna ökade. Balansräkningen balanserar på drygt euro. I den kan noteras att projektfordringarna är speciellt höga. Det gängse värdet på SLF:s långfristiga placeringar (kanslilokal och aktier) beräknades vid årsskiftet uppgå till c euro. Finlands svenska 4H arbetar också på basis av ett resultatavtal mellan 4Horganisationen och jord- och skogsbruksministeriet. Verksamhetens tyngdpunktsområden för dem är arbets- och företagsfostran, miljöfostran, fostran för internationalism samt lokalt engagemang. Deras verksamhet beskrivs mera i detalj i ett skilt avsnitt i denna årsbok. Helsingfors i april 2005 Kim Nordling verkställande direktör 7

8 FÖRBUNDSORGANISATIONEN Medlemmar 1. Finska Hushållningssällskapet r.f. 2. Nylands Svenska Lantbrukssällskap r.f. 3. ProAgria Ålands Hushållningssällskap 4. Österbottens Svenska Lantbrukssällskap r.f. 5. Agrologernas Förening r.f. 6. Andelslaget Husdjursavelscentralen - FABA 7. Arbetseffektivitetsföreningen r.f. 8. Finlands Pälsdjursuppfödares Förbund r.f. 9. Finlands Svenska Andelsförbund rf 10. Finlands Svenska Marthaförbund r.f. 11. Föreningen för skogskultur r.f. 12. If Skadeförsäkringsbolag Ab 13. Kustens Skogscentral 14. Landsbygdens Arbetsgivareförbund 15. Mejeriandelslaget Milka 16. Nylands Fiskarförbund r.f. 17. Nylands svenska lantbruksproducentförbund rf 18. Nylands svenska trädgårdssällskap rf 19. Pensionsförsäkringsaktiebolaget Veritas 20. Stiftelsen A.B. Svenska småbruk och egna hems undervisningsfond 21. Stödstiftelsen för dränering rf. 22. Svenska lantbruksproducenternas centralförbund r.f. 23. Svenska småbruk och egna hem Ab 24. Svenska Trädgårdsförbundet r.f. 25. Svenska Österbottens Hästavelsförbund 26. Södra Finlands Agronomförening 27. Södra Finlands Jordbrukarklubb 28. Södra skogsreviret r.f. 29. Tapio, Skogsbrukets utvecklingscentral 30. Veritas ömsesidigt skadeförsäkringsbolag 31. Yrkeshögskolan Sydväst 32. Yrkesinstitutet Sydväst (Överby Trädgårdsskola) 33. Åbolands Fiskarförbund r.f. 34. Åbolands svenska lantbruksproducentförbund rf 35. Ålands Centralandelslag, ÅCA 36. Ålands producentförbund r.f. 37. Österbottens Husdjursklubb 38. Österbottens svenska producentförbund 8

9 Styrelse, utskott m.m. Styrelsen år 2004 Ordförande Viceordförande Medlemmar Personliga suppleanter Bengt Sohlberg, Sjundeå Berit Häggblom, Jomala Holger Falck, Sibbo Lars Ström, Vörå Mikael Söderholm, Kimito Peter Thölix, Korsholm Leif Karlsson, Helsingfors Joachim Regårdh, Jomala Dan Lindroth, Kimito Henrik Ingo, Korsholm Jörgen Grandell, Åbo Christer Finne, Solf Styrelsens arbetsutskott Ordförande Bengt Sohlberg Leif Karlsson Jörgen Grandell Henrik Ingo Stig Andersson Kim Nordling Revisorer Suppleanter Henrik Fröjdman, Helsingfors Carl-Göran af Heurlin, Pargas Tom Turja, Helsingfors Mats Björklund, Pedersöre 9

10 Styrelsen för Finlands svenska 4H Ordförande Viceordförande Medlemmar Personliga suppleanter Eivor Eklund-Back, Närpes Ann-Mari Öster-Karlsson, Sund Peter Häggblom, Pedersöre Tryggve Isaksson, Kimito Ann-Lis Udd, Strömfors Britt-Mari Teir, Kristinestad Ann-Kristin Håkans, Jomala Mikael Löv, Pedersöre Henry Schneider, Grankulla Ingrid Träskman, Ingå Kim Nordling, representant för Svenska lantbrukssällskapens förbunds styrelse Nils Westermarcks minnesfond Arbetsgrupp Henrik Andberg Bengt Sohlberg Harri Westermarck Kim Nordling (sammankallare och sekreterare) Två stipendier beviljades år 2004: - Carina Emtö, Helsingfors Universitet Skördemetodens inverkan på havtornsodlingens produktionskostnader och lönsamhet - Sebastian Sohlberg, Yrkeshögskolan Sydväst Kvalitetssäkring och marknadsföringsstrategi vid odling av hästhö 10

11 Förbundets representanter Ordf. Bengt Sohlberg - Delegat på ProAgrias allmänna möten - Styrelsen för ProAgria - Styrelsen för Svenska småbruk och egna hem Ab Agr. Kim Nordling - Delegationen för landsbygdsrådgivning - Styrelsen för ProAgria - Ledningsgruppen för ProAgria - ProAgria, IT-team och informationsteam - Styrelsen för rådgivningsbranschens arbetsgivarförening inom Servicearbetsgivarna - Styrgruppen för utveckling av samarbetet mellan ProAgria MKL och MTT Ekonomiforskning - Styrelsen för Finlands svenska 4H - Redaktionsrådet för LoA - Styrelsen för Svenska Studieförbundet (suppleant) - Delegationen för arbetarskydd (social- och hälsovårdsministeriet) - Arbetseffektivitetsföreningens delegation - Förvaltningsrådet för Maatalouskoneiden tutkimussäätiö AFM Kaarlo Kinnunen - ProAgria, växt-team och husdjursteam - Södra Finlands förening för ekologisk odling, sekreterare - JSM:s styrgrupp för samexistens av genetiskt modifierade odlingsväxter samt konventionellt och ekologiskt lantbruk AFM Irmelin Nyman - ProAgria, växt-team - Redaktionsrådet för Trädgårdsnytt - Styrelsen för NJF sektion III (Trädgård) och Finlands NJF - JSM:s arbetsgrupp för EU:s kvalitetsnormer för vegetabilier - Styrelsen för Suomen Maataloustieteellinen seura, trädgårdssektion - Styrelsen för Laatuvarma ry - Styrelsen för Agnes r.f. AFM Peter Österman - ProAgria, ekonomiteam, kvalitetsteam och utbildningsteam - Kommissionen för informationssystemet för jordbrukets redovisningsuppgifter (FADN) - Redaktionsrådet för Tieto tuottamaan - Styrelsen för Ab Utbildning Sydväst (suppleant) - Delegationen för jordbruks- och livsmedelssektorn vid Helsingfors Universitet (suppleant) - JSM:s arbetsgrupp för förnyandet av likviditets- och lönsamhetsberäkning Övriga - Nordisk samorganisation för ungdomsarbete, styrelsen: agrolog Mikael Blomqvist - Förvaltningsrådet för Stiftelsen Finlands Svenska Jordfonden: agronom Hed-Mari Björkell 11

12 Personal Verkställande direktör Kim Nordling, agronom (1991; 2003) Kanslisekreterare Ingeborg Mansner, stud.merk. (2002) Informatör Eva Björkas, stud. (1999) Utvecklingschefer Ekonomi: Peter Österman, AFM (2002) Ekologisk odling: Kaarlo Kinnunen, AFM (1990) Trädgård: Irmelin Nyman, AFM, agronom (1986) Växthusteknik: Ingmar Bäckström, ing. (1973) Finlands svenska 4H Verksamhetsledare: Hed-Mari Björkell, agronom (1974; 1987) Distriktskonsulent: Mikael Blomqvist, agrolog (1995) Kanslisekreterare: Carola Käenmäki, HSO-sekr. (1999) Organisationssekreterare: Petra Ingo, pol.kand. (2001) - vikarie Veronica Korhonen, pol.stud. Förbundets statsanslag Under redogörelseåret har förbundet i ordinarie statsanslag uppburit euro. Förlaget Under år 2004 har följande tryckalster framställts: Publikationer nr 245 Årsbok 2003 nr 246 Lantbrukskalender 2005 Forskning för framåt nr 19 Nya utmaningar på växande gårdar Övriga Odlingsanvisningar för kummin (upplaga 1 och 2) Lönsam mjölkproduktion Släktgårdsvimplar och -diplom Broböle gård, RNr 1:46, Pigby, Sibbo (1739) Älvdal gård, RNr 7:42, Jeppo, Nykarleby (1539) 12

13 Årsmöte Förbundets årsmöte hölls den 25 november 2004 på Park Alandia Hotell i Mariehamn. I mötet deltog 20 röstberättigade medlemmar, vilka representerade 5 medlemsorganisationer. Dessutom var personal från lantbrukssällskapen och förbundet samt från Finlands svenska 4H närvarande. Förbundets ordförande Bengt Sohlberg öppnade mötet med ett kort hälsningsanförande. Därefter följde stadgeenliga förhandlingar. Som ordförande fungerade förbundets ordförande Bengt Sohlberg. Mötet godkände verksamhetsberättelsen och bokslutet för år 2003 samt beviljade styrelsen ansvarsfrihet. Likaså godkändes verksamhetsplanen, budgeten, medlemsavgifterna, arvoden och reseersättningar för år Årsmötet behandlade och godkände också 4H:s verksamhetsberättelse och bokslut för år 2003 samt verksamhetsplan och budget för år Till medlemmar i förbundets styrelse valdes Holger Falck (suppleant Dan Lindroth), Tina Bäckman-Hägglund (Stig Andersson), Bengt Sohlberg (Leif Karlsson), Lars Ström (Henrik Ingo), Mikael Söderholm (Jörgen Grandell) och Peter Thölix (Christer Finne). Till revisorer valdes Henrik Fröjdman och Carl-Göran af Heurlin samt till revisorssuppleanter Tom Turja och Mats Björklund. Till medlemmar i 4H:s styrelse valdes Eivor Eklund-Back (suppleant Britt-Mari Teir), Tom Cederström (Sören Hällmark), Tryggve Isaksson (Sune Haga), Ann- Lis Udd (Ingrid Träskman) och Ann-Mari Öster-Karlsson (Ann-Kristin Håkans). Efter årsmötet höll den nya styrelsen sitt konstituerande möte, varvid Bengt Sohlberg enhälligt valdes till förbundets ordförande för år Till viceordförande valdes Mikael Söderholm. I samband med årsmötet informerade landskapsagronom Sölve Högman om självstyrelsens inverkan på jordbrukspolitiken på Åland. På kvällen intogs en gemensam middag och följande dag besöktes Chips Abp och Kastelholms slott. Resten av årsmötesprogrammet sköttes av eldsjälen och mångsysslaren, Ålands enda legimiterade jultomte, yrkesfotografen och landsbygdsföretagaren (snigelfarm, Alandia Escargots AB), Olle Strömberg. Han förevisade Jan- Karlsgården och bjöd på traditionell åländsk lunch med mustig köttsoppa och ålandspannkaka. Slutligen visade han sitt privata museum, Ålands Fotografiska Museum, fyllt med tusentals prylar i anknytning till fotografering och filmning. 13

14 Styrelsemöten Ordinarie medlemmar Bengt Sohlberg, ordförande x x Berit Häggblom, viceordförande x x Holger Falck x x Lars Ström x x Mikael Söderholm x x Peter Thölix x - Suppleanter Leif Karlsson, NSL x x Joakim Regårdh, ÅHS - - Dan Lindroth - - Henrik Ingo, ÖSL - - Jörgen Grandell, FHS x x Christer Finne - - Suppleanterna kallas till styrelsemöte endast om en ordinarie medlem är förhindrad att deltaga. Sällskapens direktörer kallas dock till varje möte. Ålands Hushållningssällskaps nya direktör Stig Andersson deltog även i bägge styrelsemötena. Den 25 november hölls den nya styrelsens (2005) konstituerande möte. Närvarande var Bengt Sohlberg, Stig Andersson, Lars Ström, Mikael Söderholm och Peter Thölix. Vid styrelsemötena har bl.a. följande frågor (i kronologisk ordning) behandlats: - bokslutet och verksamhetsberättelsen för år H:s bokslut och verksamhetsberättelse för år landsbygdsrådgivningens resultatavtal med statsmakten för år fördelningen av statsanslaget för år lönefrågor och övriga personalfrågor - förbundets projektverksamhet - ställningstagande till lantbruksutställningarna i Finland - Nils Westermarcks minnesfond - Rådgivardagarna släktgårdsdiplom (Jungar i Jeppo och Broböle i Sibbo) - förbundets ekonomiska situation - verksamhetsplan och budget för år H:s verksamhetsplan och budget för år resultatavtalet och statsbidraget för år bildandet av ett med lantbruks- och hushållningssällskapen gemensamt bokföringsbolag - årsmötet val av ordförande och viceordförande för år husdjursrådgivningen i Svenskfinland Arbetsutskottet sammanträdde den 14 januari, 25 augusti och 25 november. Bl.a. organisationens framtid, statsbidragets utveckling, bildandet av ett gemensamt bokföringsbolag och gemensamma operativa frågor behandlades på mötena. 14

15 VERKSAMHETEN Ekonomi Förbundets ekonomirådgivning omfattar allmänt taget utveckling av ekonomirådgivningen och hjälpmedel för planering och uppföljning samt information och utbildning. I arbetet deltar förutom utvecklingschefen även verkställande direktören. SLF:s utvecklingsarbete sker i stor utsträckning i samarbete med ProAgria. Det gäller bl.a. utveckling av hjälpmedel som används för företagsstyrning i företagen på landsbygden. Detta arbete sker främst så att utvecklingschefen deltar i ProAgria Maaseutukeskusten Liittos team för utveckling av ekonomirådgivningen. Under 2004 jobbade man speciellt med frågor som relaterar till det förnyade startstödet och investeringsbidragen. Dessutom har rådgivning i samband med generationsväxling på landsbygdsföretag varit ett särskilt utvecklingsområde. I övrigt arbetade utvecklingschefen med organisationens adb-program genom att delta i den generella utvecklingen av programmen, att upprätthålla de svenskspråkiga programmen och genom att ge handledning i ADB-frågor. Utvecklingschefen deltar i ett team som behandlar rådgivningssektorns ekonomidataprogram. SLF är dessutom representerat i ProAgrias allmänna ITteam. Under 2004 var förbundets utvecklingschef medlem i en av Jord- och skogsbruksministeriet sammanställd arbetsgrupp vars uppgift var att utveckla beräkningsmetoderna och kalkylerna som används vid investeringsstöden och startstödet. Rådgivningens Likwi-program spelar en stor roll när det gäller kalkyler för dessa understöd. Arbetsgruppen sammanträdde totalt 16 gånger och överlät sin rapport i mars Den officiella lönsamhetsbokföringen skall följa EU:s motsvarande system (FADN, Farm accountancy data network). För att övervaka detta finns en kommission (nationella kommissionen för informationssystemet för jordbrukets redovisningsuppgifter), i vilken SLF:s utvecklingschef är medlem. Kommissionen har bl.a. som uppgift att fastställa kriterierna för valet av gårdar till bokföringssystemet samt att följa med bokföringsverksamheten och göra förbättringsförslag. En del av SLF:s utvecklingsarbete sker inom ramen för olika utvecklingsprojekt. I projektet Mångsidiga landsbygdsföretag har utvecklingschefen ansvarat för de ämnesområden som berör företagsledning och marknadsföring. Inom projektet ordnades år 2004 bl.a. en seminariekryssning med företagsledningsfrågor och ett marknadsföringsseminarium. Dessutom inleddes tre specialstudier som blir klara under år Rubrikerna för specialstudierna är: Handbok för marknadsföraren i landsbygdsföretaget, Varumärkestänkande inom landbygdsföretaget och Utvärdering av gårdssekreterarservicen. 15

16 Under året jobbade utvecklingschefen med informationsfrågor och framställning av informationsmaterial. Publikationen Nya utmaningar för växande gårdar utkom på hösten 2004 i serien Forskning för framåt. Ekonomiavsnittet i Lantbrukskalendern 2005 är omfattande. Det genomgick betydande förändringar i förhållande till föregående år bl.a. som en följd av ändringarna i stödsystemen. SLF har även varit representerat i ProAgrias informationsteam. Informationsspridningen i övrigt sker vid möten, kurser och andra tillfällen, genom artiklar och facktidskrifter samt genom att sammanställa och ge ut egna skrifter och via telefon. Till uppgifterna hör dessutom att ta ställning till och ge utlåtanden om olika frågor som berör jordbruket, ekonomirådgivningen och rådgivningsorganisationen. Utbildning är en väsentlig del av SLF:s verksamhet inom ekonomisektorn. Samarbetet med Yrkeshögskolan Sydväst fördjupades ytterligare. Utvecklingschefen hade hand om en del av den fördjupande ekonomiundervisningen för svenskspråkiga agrologstuderande. Dessutom har man under år 2004 startat ett samarbete kring handledning av examensarbeten. Detta samarbete kommer att fortsätta även under kommande år och möjligtvis utvecklas ytterligare. För rådgivningen och speciellt ekonomirådgivningen är det av stor betydelse eftersom man härigenom kan inverka positivt på utbudet av kompetenta agrologer för arbetsuppgifter inom sektorn. Dessutom har en undervisning med hög standard även en positiv effekt på den ekonomiska kunskapen bland de nya landsbygdsföretagarna. Utvecklingschefen representerar även rådgivningen i delegationen för jordbruk och livsmedelssektorn vid Helsingfors universitets Agrikultur- forstvetenskapliga fakultet. Förbundet hade en omfattande kursverksamhet inom ekonomisektorn under år Engagemang i frågor gällande landsbygdsföretagens bokföring och resultatanalys förekom på flera fronter. Kurser i skattebokföring, deklaration och adb-bokföring med Wakka-bokföringsprogrammet hölls under året. Kurserna arrangerades i huvudsak av läroinrättningar och producentorganisationer. Under våren avslutades en grundläggande kurs i lantbruksbokföring. Kursen, som startade hösten 2003, omfattade totalt sju kursdagar. SLF hade även ansvaret för företagsekonomi delen i en kurs för vuxenstuderande som ger en grundexamen för landsbygdsföretagare. Deltagarna är unga eller nyetablerade landsbygdsföretagare. Förbundets utvecklingschef är medlem såväl i ProAgrias kvalitets- som utbildningsteam. Under år 2004 utfördes inom ramen för arbetet inom kvalitetsteamet såkallade inre auditeringar. Auditeringarna hade som ändamål att utvärdera konsortiemedlemmarnas kvalitetssystem. Auditeringarna gjordes på basen av ISO 9001 standarder. Ett av kvalitetsarbetets främsta engagemang under år 2004 har varit uppbyggandet av en gemensam kvalitetshandbok för ProAgria. 16

17 SLF har också haft övriga kontakter till nordiska rådgivningskretsar, bl.a. inom ramen för sektion X (rådgivning och utbildning) inom Nordiska jordbruksforskares förening. Bl.a. deltog utvecklingschefen i NJF seminariet, The role of part-time or pluri-active farmers in rural development and natural resource management i Billund Danmark. Dessutom besökte utvecklingschefen den danska rådgivningens centralförbund och bekantade sig med de danska ekonomirådgivningstjänsterna. Utvecklingschefen har deltagit i ett flertal fortbildningstillfällen. De flesta är kurser och rådplägningsdagar arrangerade av Maaseutukeskusten Liitto och jord- och skogsbruksministeriet. Trädgård Utvecklingschefen sköter centralorganisationsfunktioner bl.a. genom att sammanställa resultatavtalet för trädgårdsrådgivningen. Det arbetet tog tid i anspråk vid årsskiftet I november 2003 gjordes sammandrag över hur planerna för trädgårdsrådgivningen följts det året. I december 2003 och januari 2004 diskuterades, planerades och skrevs åter det nya resultatavtalet för 2004, som senare undertecknades och översattes. Under årets rådgivardagar hölls en överläggning gällande resultatavtalet mellan trädgårdskonsulenterna vid SLF, FHS och ÖSL. I slutet av året inleddes åter förhandlingarna gällande följande års resultatavtal. SLF representeras också i en arbetsgrupp vid jord- och skogsbruksministeriet som diskuterar EU:s handelsnormer. Den gav vid behov utlåtanden om UN/ ECE kvalitetsnormer. EU:s handelsnormer för frukt, bär och grönsaker gäller officiellt inom hela EU och de uppdateras kontinuerligt vid behov. Nationella handelsnormer kan endast vara rekommendationer. Utvecklingschefen förhandlar årligen med KTTK och undertecknar avtalet om granskning av utsädesproduktionen för följande utsädesproduktionsperiod. Kvalitetsarbete är viktigt i trädgårds- och jordbruksproduktionen. Som medlem i styrelsen för Laatuvarma rf deltog utvecklingschefen i tre möten under året. Utvecklingschefen har rättigheter att auditera företag för certifiering vid Laatuvarma. Till arbetet har också hört att verka som kvalitetsgranskare för Inhemska Trädgårdsprodukter rf. Kvalitetsgranskningar av vegetabilier utfördes i Helsingfors med omnejd, under året sammanlagt 11,5 dagar i partiaffärer, då 320 partier granskades. Kvalitetsrådgivning gavs i 5 minutaffärer under 1,5 dagar. Utvecklingschefen deltog i en utbildningsdag om kvalitetsgranskning samt i två möten vid Inhemska Trädgårdsprodukter rf. Internationella kontakterna upprätthölls på flera olika plan under året. I september deltog utvecklingschefen i ett seminarium arrangerat av ISHS, internationella trädgårdssällskapet, i Tyskland i Berlin. Utvecklingschefen är sekreterare för trädgårdssektionen inom NJF (Nordiska Jordbruksforskares förening) och medlem i NJF:s styrelse i Finland. Kontakter till medlemmar i trädgårdssektionen och generalsekretariatet upprätthölls. På våren deltog utvecklingschefen i ett NJF:s veckoslutsmöte i Sverige. Utvecklingschefens arbete med att utveckla trädgårdsrådgivningen sker i samarbete med ProAgria Maaseutukeskusten Liitto, bl.a. via deras växtodlingsteam. 17

18 En stor del av utvecklingsarbetet sker också inom ramen för projekt. Det femåriga projektet Att återuppliva äppelproduktionen med hjälp av nya dvärgväxande inhemska vinterhärdiga grundstammar, testning av grundstammar för snabb ibruktagning, resultat från äppelsortförsök med YP-grundstam tog enligt projektplanen slut år Odlingarna med grundstams- och sortförsök var utplacerade på Åland, i västra Finland och i Lojo-trakten. Under våren genomgicks och sammanställdes ännu resultat. Projektets slutrapport skrevs färdigt och distribuerades på våren. Under året har SLF:s treåriga ALMA-projekt Mångsidiga landsbygdsföretag pågått och utvecklingschefen samlade in uppgifter till delen om företagets miljö. Inom projektet deltogs i Överbyträdgårdsdag, skrevs en artikel och tre gårdar besöktes. Utgående från landsbygdsföretagsbesöken utarbetas senare allmänna skötselanvisningar speciellt med tanke på traditionella trädgårdsmiljöer. Inom det treåriga projektet Trädgård på landsbygden nära i öst via den lokala aktionsgruppen Gro i öst insamlades uppgifter om företag med anknytning till trädgård i östra Nyland. På hösten inleddes besöken till företagen. Utvecklingschefen har hört till övervakningsgruppen för Vedartade prydnadsväxter vid MTT finansierat via JSM. Projektets avslutande möte hölls på våren vid MTT/Pälkäne, där prydnadsväxterna planterats. Även utbildning och arbete med information och publikationer har skett på flera plan. På våren höll utvecklingschefen 7 lektioner om egenkontroll och sortering av vegetabilier för odlare på Martens i Österbotten och 4 lektioner om frukt- och bärväxter vid Västra Nylands folkhögskola. Under året bidrog utvecklingschefen med artiklar i Trädgårdsnytt och deltog i ett redaktionsrådsmöte och svarade för det årligen varierande trädgårdsavsnittet i Lantbrukskalendern samt utförde översättningar. Under året översattes bl. a. odlarbrev och broschyrer för Inhemska Trädgårdsprodukter rf. En artikel om frukt- och bärodling skrevs till en bok. SLF:s listor över odlingar med självplock och direktförsäljning kontrollerades och publicerades i Hufvudstadsbladet, Trädgårdsnytt och lokaltidningar. Konsumenterna vill säkra sig om att få närproducerade inhemska produkter av bra kvalitet och mellanhänder faller då bort. Om odlaren säljer direkt åt konsumenten på odlingen eller t.ex. på torg eller för vidareförädling eller till storkök är det möjligt att sälja osorterad vara inom EU. Under sommaren gavs rådgivning om och gjordes besök på gamla trädgårdar vid några tillfällen. Trädgårdsrådgivning har getts per telefon och några har varit intresserade av att få odlingsanvisningar kopierade. Utvecklingschefen är medlem i trädgårdssektionen vid Växtskyddssällskapet och i styrelsen för trädgårdssektionen vid Suomen maataloustieteellinen seura och har deltagit i deras möten. Som styrelsemedlem i Nylands svenska trädgårdssällskap arrangerade utvecklingschefen en seminariekryssning med exkursion till Stockolms trakten för växthusodlare i Nyland, samt deltog i föreningens möten. Utvecklingschefen är med i Agnes styrelse vid Agronomförbundet och deltog under året i fem möten. Dessutom deltogs i Frukt- och bärodlarförbundets seminariekryssning, SLF:s rådgivardagar och datakurs för personalen samt i två tillfällen om producentsammanslutningar för marknadsföring vid JSM. 18

19 Ekologisk odling Intresset för nya ekoodlingsavtal minskade i största delen av landet. Antalet nya ekogårdar ökade lite i Norra Karelen, Birkaland och på Åland, men minskade i Södra Finland och Österbotten. I Österbotten ingick 9 gårdar ett omläggningsavtal till ekologisk odling och 14 gårdar lade om till konventionellt jordbruk. Under verksamhetsåret förhandlades med Jord- och skogsbruksministeriet om specialstödstöd på ca. 100 euro /ha till ekologiska husdjursgårdar. Under verksamhetsåret 2004 uppgjordes i hela landet 112 nya avtal om omläggning till ekologisk produktion medan 168 ekogårdar gick tillbaka till konventionell odling. Föregående år var antalet anslutande och avstående gårdar lite större. Antalet ekogårdar har sjunkit närmast på grund av marknadsföringsproblem och låg producentprisnivå på ekospannmål. Mejerierna tog inte emot nya mjölkproducenter på grund av sjunkande efterfrågan. Slakterierna var ovilliga att betala tilläggspris för ekokött. Motsvarande marknadsstörningar förekom också i andra nordiska länder. Skördenivån på ekologiskt odlande spannmålsgårdar var nöjaktig i hela landet på grund av dåliga skördeförhållanden. Samma gällde också för konventionella gårdar. Kvaliteten på brödspannmål (falltal) var låg vilket berodde på regnperioderna mot slutet av trösksäsongen. Vallanläggningarna lyckades ganska bra. Den godkända ekoodlingsarealen i hela landet ökade ha, omfattade hektar och fördelade sig på olika odlingsväxter enligt vidstående tabell. Arealen under omställning var ha d.v.s.15,6 % lägre än föregående år. Kontrollsystemet omfattade gårdar vilket innebär 1,2 %:s minskning. Den kontrollerade ekologiskt odlade arealen omläggningsarealen medräknad omfattade i Svenska Österbotten ha (- 55 ha) och i Nyland, Egentliga Finland och Åboland sammanlagt ha ( ha). Statistik om ekologisk produktion (KCVP 2004) Antalet gårdar Godkänd ekoareal, ha Under omställning, ha Ekoodlad areal, totalt ha Odlingsväxterna Råg Vete Havre Korn Blandsäd Ärter Rybs Potatis Morot Lök Kålväxter Jordgubbar Svarta vinbär Äppel Vallar och andra växter

20 Efterfrågan på ekologiskt odlade inhemska produkter har inte ökat enligt förväntningarna. Utbudet på ekologiskt odlad råg ökade lite på grund av större odlingsareal. Vetearealen ökade 3 %. Prisnivån var tillfredsställande för handelsduglig vara men kvaliteten var i allmänhet låg på grund av dåligt skördeväder. På grund av de föregående årens lager kunde vissa firmor inte ta emot allt ekospannmål oberoende av kontraktet. Kontraktsodling av spannmål ökade i någon mån och ekospannmål exporterades i större skala. På exportmarknaden steg spannmålspriserna %. Den exporterade spannmålsmängden var över ton. Direktförsäljning från gårdarna befrämjades genom att distribuera en förteckning över ekologiskt odlande gårdar på utställningar. För export utfördes sk. USDA-granskningar. Utvecklingschefen sammanfattade under växtsäsongen i samarbete med ProAgria Maaseutukeskusten Liitto, lokala landsbygdscentraler och lantbrukssällskap 11 rapporter om den aktuella växtodlingssituationen för massmedia. Rapporterna fick bra mottagning och publicerades i dagstidningarna och citerades i radio- och tv-nyheterna. Utvecklingschefen deltog i ProAgria Maaseutukeskusten Liittos ekoteamarbete vars mål är att utveckla rådgivningsverktyg för växtodling. Utvecklingschefen fungerade som sekreterare vid Södra Finlands ekologiska odling rf och valdes till styrelsemedlem för Luomuliitto för perioden Utvecklingschefen ledde SLF:s Interreg-projekt Ecosense i Estland och de andra baltiska länderna. Projektet hjälpte de nyvalda EU-medlemmarna i Baltien att bygga upp ett fungerande miljöstödsystem för lantbruket och starta gemensam utbildning av finska och baltiska rådgivare i miljöfrågor. Under året anordnades ett möte i Lettland om samarbete gällande Wisu-växtodlingsprogrammet. För rådgivare och myndigheter anordnades 2 ekoodlingsseminarier i Estland och 2 studieresor till miljövårdsobjekt och ekogårdar och företag i Östra Nyland. För lettiska rådgivare anordnades en exkursion till ekogårdar. Till litauiska rådgivare anordnades ett seminarium om ekologisk produktion och djurvänlig husdjursproduktion. Växtodlingsprogrammet Wisu förevisades för lettiska och litauiska rådgivare och skickades för utvärdering till centralorganisationen för Lettlands landsbygdsrådgivning LAAC. Förhandlingarna om att översätta programmet till alla tre baltiska språk och att modifiera det till deras förhållanden inleddes. Växthusteknik Investeringsstödet låg nere för nya direktiv under största delen av året, men ansökningar har mottagits. Eftersom man aviserat om höjda investeringsstöd har också investeringsintresset för investeringar i tillbyggnader och renoveringar varit ovanligt livligt. Installation av belysning för åretruntodling av tomat och gurka har fortsättningsvis varit livlig och utgör en stor andel av renoveringsobjekten. Oljepriserna under året steg under senare delen av säsongen mycket kraftigt, speciellt för lättoljans del, men sjönk igen mot slutet av säsongen. Totalhöjningarna under året har varit ca 33% för lättoljan och ca 20% för tungoljan. 20

ProAgria Svenska lantbrukssällskapens förbund Finlands svenska 4H Publikation nr. 251 Förbundets 96:e verksamhetsår

ProAgria Svenska lantbrukssällskapens förbund Finlands svenska 4H Publikation nr. 251 Förbundets 96:e verksamhetsår Årsbok 2006 ProAgria Svenska lantbrukssällskapens förbund Finlands svenska 4H Publikation nr. 251 Förbundets 96:e verksamhetsår 1 2 Årsbok 2006 INNEHÅLL sid GRUNDPRINCIPERNA I VERKSAMHETEN 5 Allmän översikt

Läs mer

ProAgria Svenska lantbrukssällskapens förbund Finlands svenska 4H Publikation nr. 253 Förbundets 97:e verksamhetsår

ProAgria Svenska lantbrukssällskapens förbund Finlands svenska 4H Publikation nr. 253 Förbundets 97:e verksamhetsår Årsbok 2007 ProAgria Svenska lantbrukssällskapens förbund Finlands svenska 4H Publikation nr. 253 Förbundets 97:e verksamhetsår 1 2 Årsbok 2007 INNEHÅLL sid GRUNDPRINCIPERNA I VERKSAMHETEN 5 Allmän översikt

Läs mer

ProAgria Svenska lantbrukssällskapens förbund Finlands Svenska 4H Publikation nr. 258 Förbundets 99:e verksamhetsår

ProAgria Svenska lantbrukssällskapens förbund Finlands Svenska 4H Publikation nr. 258 Förbundets 99:e verksamhetsår Årsbok 2009 ProAgria Svenska lantbrukssällskapens förbund Finlands Svenska 4H Publikation nr. 258 Förbundets 99:e verksamhetsår 1 Årsbok 2009 Förbundets 99:e verksamhetsår Pärmbild: Ingeborg Mansner INNEHÅLL

Läs mer

Årsbok 2011. ProAgria Svenska lantbrukssällskapens förbund Finlands Svenska 4H. Förbundets 101:a verksamhetsår

Årsbok 2011. ProAgria Svenska lantbrukssällskapens förbund Finlands Svenska 4H. Förbundets 101:a verksamhetsår Årsbok 2011 ProAgria Svenska lantbrukssällskapens förbund Finlands Svenska 4H Förbundets 101:a verksamhetsår 1 Årsbok 2011 publikation nr 262 Förbundets 101:a verksamhetsår Pärmbild: Ingeborg Mansner INNEHÅLL

Läs mer

Årsbok 2012. ProAgria Svenska lantbrukssällskapens förbund Finlands Svenska 4H. Förbundets 102:a verksamhetsår 1

Årsbok 2012. ProAgria Svenska lantbrukssällskapens förbund Finlands Svenska 4H. Förbundets 102:a verksamhetsår 1 Årsbok 2012 ProAgria Svenska lantbrukssällskapens förbund Finlands Svenska 4H Förbundets 102:a verksamhetsår 1 Årsbok 2012 publikation nr 264 Förbundets 102:a verksamhetsår Pärmbild: Ingeborg Mansner INNEHÅLL

Läs mer

Årsbok 2010. ProAgria Svenska lantbrukssällskapens förbund Finlands Svenska 4H. Förbundets 100:e verksamhetsår

Årsbok 2010. ProAgria Svenska lantbrukssällskapens förbund Finlands Svenska 4H. Förbundets 100:e verksamhetsår Årsbok 2010 ProAgria Svenska lantbrukssällskapens förbund Finlands Svenska 4H Förbundets 100:e verksamhetsår 1 Årsbok 2010 publikation nr 260 Förbundets 100:e verksamhetsår INNEHÅLL sid GRUNDPRINCIPERNA

Läs mer

Svensk- och tvåspråkiga kommuner. Bakgrundsinformation

Svensk- och tvåspråkiga kommuner. Bakgrundsinformation Svensk- och tvåspråkiga kommuner Bakgrundsinformation 2008 2017 Kommunerna i Svenskfinland 2017 49 av de finländska kommunerna är två- eller svenskspråkiga. Det finns sammanlagt 311 kommuner. Det finns

Läs mer

Årsbok 2013. ProAgria Svenska lantbrukssällskapens förbund Finlands Svenska 4H. Förbundets 103:e verksamhetsår 1

Årsbok 2013. ProAgria Svenska lantbrukssällskapens förbund Finlands Svenska 4H. Förbundets 103:e verksamhetsår 1 Årsbok 2013 ProAgria Svenska lantbrukssällskapens förbund Finlands Svenska 4H Förbundets 103:e verksamhetsår 1 Årsbok 2013 publikation nr 265 Förbundets 103:e verksamhetsår Pärmbild: chiliparika, Irmelin

Läs mer

Stadgar Godkända av årsmötet 5.5.2007 Registrerade 5.11.2007

Stadgar Godkända av årsmötet 5.5.2007 Registrerade 5.11.2007 Stadgar Godkända av årsmötet 5.5.2007 Registrerade 5.11.2007 STADGAR FÖR NATUR OCH MILJÖ R.F. 1 Namn och hemort Föreningens namn är Natur och Miljö r.f. Föreningens hemort är Helsingfors stad och dess

Läs mer

Stadgar. Godkänt av föreningens höstmöte Namn och hemort

Stadgar. Godkänt av föreningens höstmöte Namn och hemort 1/6 Stadgar Godkänt av föreningens höstmöte 14.11.2011 1 Namn och hemort Föreningens namn är Säätiöiden ja rahastojen neuvottelukunta ry Delegationen för stiftelser och fonder rf. Föreningens språk är

Läs mer

Kyrkligt 1996-2004 Miljö- och jaktvård, militär 1997-2001 Näringar -allmänt och turism I 1996-2000

Kyrkligt 1996-2004 Miljö- och jaktvård, militär 1997-2001 Näringar -allmänt och turism I 1996-2000 Kyrkligt 1996-2004 Miljö- och jaktvård, militär 1997-2001 -allmänt och turism I 1996-2000 123 T5 NYKARLEBY -allmänt och turism II 2001-2005 -pälsdjur 1997-2002 -allmänt och bibliotek 1996-2005 -Svenska

Läs mer

MODELLSTADGAR FÖR PSORIASISFÖRENINGAR/Två årsmöten. Föreningens namn är Psoriasisförening rf och dess hemort är.

MODELLSTADGAR FÖR PSORIASISFÖRENINGAR/Två årsmöten. Föreningens namn är Psoriasisförening rf och dess hemort är. Förhandsgranskade i föreningsregistret 6.10.2005 MODELLSTADGAR FÖR PSORIASISFÖRENINGAR/Två årsmöten Namn och hemort 1 Föreningens namn är Psoriasisförening rf och dess hemort är. Föreningens syfte är Syfte

Läs mer

1 Stiftelsens namn är Helsingfors Svenska Bostadsstiftelse. Stiftelsens hemort är Helsingfors och språk svenska.

1 Stiftelsens namn är Helsingfors Svenska Bostadsstiftelse. Stiftelsens hemort är Helsingfors och språk svenska. STADGAR för stiftelsen HELSINGFORS SVENSKA BOSTADSSTIFTELSE 1 Stiftelsens namn är Helsingfors Svenska Bostadsstiftelse. Stiftelsens hemort är Helsingfors och språk svenska. 2 Stiftelsens ändamål är att

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009 VÄSTRA SALTVIKS FRIVILLIGA BRAND OCH RÄDDNINGSKÅR RF

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009 VÄSTRA SALTVIKS FRIVILLIGA BRAND OCH RÄDDNINGSKÅR RF VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009 VÄSTRA SALTVIKS FRIVILLIGA BRAND OCH RÄDDNINGSKÅR RF 75 år för din trygghet AVGIVEN VID VÅRMÖTET DEN 17.04.2010 VERKSAMHETS BERÄT TELSE VÄSTRA SALTVIKS FBK 2009 Denna årsberättelse

Läs mer

Slutrapport för projektet Mera Grönt

Slutrapport för projektet Mera Grönt Slutrapport för projektet Mera Grönt 1. Vilket projekt redovisar du? Journalnummer 2009-1061 Projektnamn: Kompetensutvecklingsprojekt Trädgård Dalarna-Gävleborg Mera Grönt Stödmottagare: Länsstyrelsen

Läs mer

STUDENTTEATERN I ÅBO STADGAR 1 (5) Tavastgatan ÅBO A.FÖRENINGENS NAMN, HEMORT, STÄLLNING, SPRÅK, SYFTE OCH VERKSAMHETS-FORMER

STUDENTTEATERN I ÅBO STADGAR 1 (5) Tavastgatan ÅBO A.FÖRENINGENS NAMN, HEMORT, STÄLLNING, SPRÅK, SYFTE OCH VERKSAMHETS-FORMER STUDENTTEATERN I ÅBO STADGAR 1 (5) STADGAR FÖR STUDENTTEATERN I ÅBO A.FÖRENINGENS NAMN, HEMORT, STÄLLNING, SPRÅK, SYFTE OCH VERKSAMHETS-FORMER 1 Namn Föreningens namn är Studentteatern i Åbo. Namnet förkortas

Läs mer

Stadgar för Föreningen Hem för Finländska Åldringar

Stadgar för Föreningen Hem för Finländska Åldringar Stadgar för Föreningen Hem för Finländska Åldringar Behandlade för första gången vid mötet 20.11.2009 och antagna vid årsmötet 24.4.2010. 1 Föreningens namn Föreningens namn är Föreningen Hem för Finländska

Läs mer

VANHUSTYÖN KESKUSLIITTO - CENTRALFÖRBUNDET FÖR DE GAMLAS VÄL RY

VANHUSTYÖN KESKUSLIITTO - CENTRALFÖRBUNDET FÖR DE GAMLAS VÄL RY STADGAR 1 (5) VANHUSTYÖN KESKUSLIITTO - CENTRALFÖRBUNDET FÖR DE GAMLAS VÄL RY 1 Namn och hemort Föreningens namn är Vanhustyön keskusliitto - Centralförbundet för de gamlas väl ry. Förbundets hemort är

Läs mer

RIKSDAGSVALET

RIKSDAGSVALET Kenth Häggblom, led. statistiker Tel. 25497 Pb 1187, 22111 MARIEHAMN STATISTIKMEDDELANDE 25.3.2003 http://www.asub.aland.fi Val 2003:1 RIKSDAGSVALET 16.3.2003 Denna sammanställning innehåller slutliga

Läs mer

Märta Marjamäki Märta Marjamäki Ordförande

Märta Marjamäki Märta Marjamäki Ordförande ÅRSMÖTET 1/8 Till medlemmarna i Finlands Svenska Socialförbund K A L L E L S E Medlemmarna i Finlands Svenska Socialförbund rf kallas till ordinarie årsmöte, som hålls måndagen 7 april 2014 kl. 16.30 på

Läs mer

Kommunernas bokslut 2014

Kommunernas bokslut 2014 ' Iris Åkerberg, statistiker E-post: iris.akerberg@asub.ax Offentlig ekonomi 2015:2 24.6.2015 Kommunernas bokslut 2014 Preliminära uppgifter Lägre verksamhetsintäkter och -kostnader Från 2013 till 2014

Läs mer

Vid Ålands Brand och Räddningsförbunds ordinarie förbundsmöte den 9 november 2013 behandlas följande ärenden:

Vid Ålands Brand och Räddningsförbunds ordinarie förbundsmöte den 9 november 2013 behandlas följande ärenden: Å L A N D S B R A N D O C H R Ä D D N I N G S F Ö R B U N D R F. F Ö R E D R A G N I N G S L I S T A H Ö S T M Ö T E T 2 0 1 3 Vid s Brand och Räddningsförbunds ordinarie förbundsmöte den 9 november 2013

Läs mer

Kenth Häggblom, led. statistiker STATISTIKMEDDELANDE 16.2.2001 Tel. 25497 Kommunal ekonomi- och verksamhet 2001:1

Kenth Häggblom, led. statistiker STATISTIKMEDDELANDE 16.2.2001 Tel. 25497 Kommunal ekonomi- och verksamhet 2001:1 Kenth Häggblom, led. statistiker STATISTIKMEDDELANDE 16.2.2001 Tel. 25497 Kommunal ekonomi- och verksamhet 2001:1 KOMMUNERNAS OCH KOMMUNALFÖRBUNDENS BUDGETER ÅR 2001 Detta meddelande innehåller uppgifter

Läs mer

Språkklimatet i Finland år Kommunmarknaden Marina Lindell

Språkklimatet i Finland år Kommunmarknaden Marina Lindell Språkklimatet i Finland år 2016 Kommunmarknaden 14.09.2016 Marina Lindell Språkbarometern Följer upp hur den språkliga servicen förverkligas i tvåspråkiga kommuner. Hur väl får den lokala språkminoriteten

Läs mer

Mariehamns kommun PM juni 2016

Mariehamns kommun PM juni 2016 www.pwc.se Mariehamns kommun PM juni 216 Sammanfattning Mariehamns kommuns verksamheter kännetecknas av: Nästan 4 procent lägre kostnad för grundskola per elev jämfört med de åländska kommunernas genomsnittskostnad.

Läs mer

Stadgar. för Kullaledens vänner förening

Stadgar. för Kullaledens vänner förening Stadgar för Kullaledens vänner förening Föreningen bildad Den 11 november 2014 1 Föreningens syfte och mål Kullaledens Vänner är en ideell, oberoende förening som har till ändamål att värna om Kullaledens

Läs mer

- förändrade av Delegationens nionde ordinarie session 2008. Stadgar för Sverigefinländarnas delegation, antagna av sessionen år 2005

- förändrade av Delegationens nionde ordinarie session 2008. Stadgar för Sverigefinländarnas delegation, antagna av sessionen år 2005 Stadgar - förändrade av Delegationens nionde ordinarie session 2008 Sverigefinländarnas delegation Ruotsinsuomalaisten valtuuskunta Stadgar för Sverigefinländarnas delegation, antagna av sessionen år 2005

Läs mer

Kommunernas och kommunalförbundens budgeter 2015

Kommunernas och kommunalförbundens budgeter 2015 Iris Åkerberg, statistiker iris.akerberg@asub.ax Tel. 018-25496 Offentlig ekonomi 2015:1 21.1.2015 Kommunernas och kommunalförbundens budgeter 2015 Höjda intäkter och kostnader Inför 2015 förväntar sig

Läs mer

Sökandens adress och andra kontaktuppgifter:

Sökandens adress och andra kontaktuppgifter: ANSÖKAN TILL PATENT- OCH REGISTERSTYRELSEN Vi ber att Patent- och registerstyrelsen beviljar tillstånd att grunda stiftelsen [stiftelsens namn] och fastställer stiftelsens stadgar. Helsingfors, den 6 september

Läs mer

Riksdagsvalet 2011. Kenth Häggblom, statistikchef Tel 25497. Val 2011:1 3.5.2011

Riksdagsvalet 2011. Kenth Häggblom, statistikchef Tel 25497. Val 2011:1 3.5.2011 ' Kenth Häggblom, statistikchef Tel 25497 Val 211:1 3.5.211 Riksdagsvalet 211 Lägre valdeltagande Valdeltagandet på Åland i årets riksdagsval var 51 procent, vilket var 6 procentenheter lägre än 27. Kvinnornas

Läs mer

FINLANDS SVENSKA SOCIALFÖRBUND FÖREDRAGNINGSLISTA/PROTOKOLL STYRELSEN 26.8.2014

FINLANDS SVENSKA SOCIALFÖRBUND FÖREDRAGNINGSLISTA/PROTOKOLL STYRELSEN 26.8.2014 Till medlemmarna i styrelsen och bokföraren samt ersättarna i styrelsen (för kännedom). KALLELSE Styrelsen för Finlands Svenska Socialförbund r.f. kallas till sammanträde tisdagen den 26 augusti 2014 kl.

Läs mer

Familjer och hushåll

Familjer och hushåll Kenth Häggblom, statistikchef Tel. 018-25497 Befolkning 2016:2 29.11.2016 Familjer och hushåll 31.12.2015 Statistiken för 2015 visar att den genomsnittliga hushållsstorleken är 2,10 personer, vilket är

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Yrkesförbundet Sveriges Socialarbetare. verksamhetsåret 2006

Verksamhetsberättelse för Yrkesförbundet Sveriges Socialarbetare. verksamhetsåret 2006 Verksamhetsberättelse för Yrkesförbundet Sveriges Socialarbetare verksamhetsåret 2006 Styrelsen för YSS har under verksamhetsåret varit: fredag den 24 augusti 2007 Ordföranden fram till årsmötet i Skövde

Läs mer

STADGAR. för. Svenska litteratursällskapet i Finland r.f.

STADGAR. för. Svenska litteratursällskapet i Finland r.f. STADGAR för Svenska litteratursällskapet i Finland r.f. Godkända av sällskapets årsmöte 9.4.2015 och registrerade i föreningsregistret 4.5.2015. STADGAR för Svenska litteratursällskapet i Finland r.f.

Läs mer

Värdevårdande inkomster 1.6.2006 31.12.2007. Slutrapport

Värdevårdande inkomster 1.6.2006 31.12.2007. Slutrapport Värdevårdande inkomster 1.6.2006 31.12.2007 Slutrapport INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 PROJEKTET VÄRDEVÅRDANDE INKOMSTER... 3 PROJEKTPLANEN... 3 SAKKUNIG STYRGRUPP... 3 NORDISKT SAMARBETE...

Läs mer

Seminarium om minoritetsfrågor Tallinn Stefan Svenfors

Seminarium om minoritetsfrågor Tallinn Stefan Svenfors Seminarium om minoritetsfrågor Tallinn 16.11.2007 Stefan Svenfors Ca 289 000 = 5,5% av befolkningen (2005) Svenskfinland de områden där majoriteten av finlandssvenskarna lever och verkar Svenskfinland

Läs mer

Kommunernas bokslut 2013

Kommunernas bokslut 2013 ' Iris Åkerberg, statistiker E-post: iris.akerberg@asub.ax Offentlig ekonomi 2014:2 30.6.2014 Kommunernas bokslut 2013 Preliminära uppgifter Räkenskapsperiodens resultat högre för 2013 Våra 16 kommuner

Läs mer

Jsm faststäldt den, den 30.12.2011 jsm dnr 768/424/2011, förändring 7 3 mom den 25.9.2012 jsm dnr 1541/481/2012

Jsm faststäldt den, den 30.12.2011 jsm dnr 768/424/2011, förändring 7 3 mom den 25.9.2012 jsm dnr 1541/481/2012 5.11.2012 ARBETSORDNING FÖR JAKTVÅRDSFÖRENINGARNA Ikraft från den 1.1.2012 tillsvidare Behandlad vid Finlands viltcentrals styrelsemöte den 18.11.2011 Jsm faststäldt den, den 30.12.2011 jsm dnr 768/424/2011,

Läs mer

Stadgar, Pohjola Norden r.f. 1 NAMN, HEMORT OCH VERKSAMHETSOMRÅDE

Stadgar, Pohjola Norden r.f. 1 NAMN, HEMORT OCH VERKSAMHETSOMRÅDE Stadgar, Pohjola Norden r.f. 1 NAMN, HEMORT OCH VERKSAMHETSOMRÅDE Föreningens namn är Pohjola Norden r.f. Föreningens hemort är Helsingfors stad och dess verksamhet omspänner hela landet. Föreningen benämns

Läs mer

Årsmöte, arbetsformer och organisation i klubben

Årsmöte, arbetsformer och organisation i klubben Årsmöte, arbetsformer och organisation i klubben Organisation är en förutsättning för att en verksamhet ska fungera. En bra organisation är nödvändig för att nå bra resultat. I bland fungerar organisationen

Läs mer

s m a r t(h Slutrapport Fisk ett smart(h) val Projektnummer 1002240

s m a r t(h Slutrapport Fisk ett smart(h) val Projektnummer 1002240 l! va ett s m a r t(h ) Slutrapport Fisk ett smart(h) val Projektnummer 1002240 Allmänt om projektet Projektet Fisk ett smart(h) val! har som primär målsättningen haft att höja kunskapen kring matfisk

Läs mer

Ålands Brand och Räddningsförbund Rf.

Ålands Brand och Räddningsförbund Rf. Ålands Brand och Räddningsförbund Rf. Art: Kallelse till styrelsemöte nr 1-2017 Ordinarie medlemmar Ersättare Plats: Hamnkontoret [+] Johan Ehn, ordförande Tid: Tisdag 17 januari 2017 kl. 18:30 [ ] Jan

Läs mer

Finlands Svenska Brandoch Räddningsförbund

Finlands Svenska Brandoch Räddningsförbund Finlands Svenska Brandoch Räddningsförbund Verksamhets- och ekonomiplan 2017 INNEHÅLL Verksamhetsidé... 3 FSB: verksamhetsformer... 3 Värden... 3 Verksamhetsplan för 2017... 3 1. Utvecklandet av brandkårsverksamheten...

Läs mer

Rådet för yrkeshögskolornas rektorer Arene rf. Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arene ry, STADGAR

Rådet för yrkeshögskolornas rektorer Arene rf. Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arene ry, STADGAR Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arene ry, Rådet för yrkeshögskolornas rektorer Arene rf STADGAR 1 Föreningens namn och hemort Föreningens namn är Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arene ry, Rådet

Läs mer

Vid Ålands Brand och Räddningsförbunds ordinarie förbundsmöte den 10 november 2012 kl. 18:30 behandlas följande ärenden:

Vid Ålands Brand och Räddningsförbunds ordinarie förbundsmöte den 10 november 2012 kl. 18:30 behandlas följande ärenden: Å L A N D S B R A N D O C H R Ä D D N I N G S F Ö R B U N D R F. F Ö R E D R A G N I N G S L I S T A H Ö S T M Ö T E T 2 0 1 2 Vid s Brand och Räddningsförbunds ordinarie förbundsmöte den 10 november 2012

Läs mer

Stadgar för släkten Börman r.f.

Stadgar för släkten Börman r.f. Stadgar för släkten Börman r.f. I Släktföreningens namn, hemort och syfte 1 Föreningens namn är Släkten Börman r.f., dess hemort är Västanfjärd och dess verksamhetsområde är hela landet. Föreningen kallas

Läs mer

En information om hur det går till att bilda en förening.

En information om hur det går till att bilda en förening. Bilda förening En information om hur det går till att bilda en förening. Att bilda en förening I Sverige finns det ingen lag som kräver att ideella föreningar ska registreras eller godkännas. Det innebär

Läs mer

Plats och tid: Hotel President, Helsingfors den 5 september 2014, kl. 15.00

Plats och tid: Hotel President, Helsingfors den 5 september 2014, kl. 15.00 Protokoll: Styrelsemöte och seminarium 5/2014 Plats: Hotel President, Södra järnvägsgatan 4, Helsingfors Tid: 5 september 2014, kl. 15:00 19:00 6 september 2014, kl. 9:00 10:00 Beslutande: Blomqvist Thomas

Läs mer

Stadgar för Mälarscouterna

Stadgar för Mälarscouterna Stadgar för Mälarscouterna 1 Allmänt Scoutkåren Mälarscouterna är en partipolitisk och religiöst obunden sammanslutning av enskilda personer och har till uppgift att i bedriva scoutverksamhet. Mälarscouterna

Läs mer

Exempel på att bilda en förening

Exempel på att bilda en förening Exempel på att bilda en förening Information om hur man går till väga för att bilda en förening och information om vad styrelsen och styrelsens ledamöter har för uppgifter. 1. Att bilda en förening I Sverige

Läs mer

Verksamhetsplan PCS Racing Club 2003

Verksamhetsplan PCS Racing Club 2003 Verksamhetsplan PCS Racing Club 2003 Styrelsen för Porsche Racing Club förelägger årsmötet följande förslag till verksamhetsplan för verksamhetsåret 2003. Tävlingar och andra aktiviteter Feb 26 Michelin

Läs mer

Tabell 1. Valdeltagande på Åland vid riksdagsvalen 2011 och 2015, procent. Löfström vald som den yngsta åländska riksdagsledamoten

Tabell 1. Valdeltagande på Åland vid riksdagsvalen 2011 och 2015, procent. Löfström vald som den yngsta åländska riksdagsledamoten ' Kenth Häggblom, statistikchef, tel. 25497 Sanna Roos, vik. statistiker, tel. 25495 Val 2015:1 29.4.2015 Riksdagsvalet 2015 Högre valdeltagande Valdeltagandet på Åland i årets riksdagsval var 58 procent,

Läs mer

ATT BILDA EN LOKALFÖRENING - råd och tips om hur man bildar och arbetar i en förening (uppdaterad 2014-03-12)

ATT BILDA EN LOKALFÖRENING - råd och tips om hur man bildar och arbetar i en förening (uppdaterad 2014-03-12) ATT BILDA EN LOKALFÖRENING - råd och tips om hur man bildar och arbetar i en förening (uppdaterad 2014-03-12) Vad är en ideell förening? En förening kan bildas av ett antal personer med ett gemensamt intresse.

Läs mer

Kallelse till årsmöte för Företagarna Åtvidaberg

Kallelse till årsmöte för Företagarna Åtvidaberg 1 (8) Kallelse till årsmöte för Företagarna Åtvidaberg Åtvidaberg 2014-02-12 Dag: 2014-03-08 Tid: 17.00 Plats: Åtvidabergs Hotell & Restaurang, Klinta Förslag till dagordning 1. Årsmötets öppnande 2. Val

Läs mer

Protokoll fört vid enskild föredragning Näringsavdelningen Allmänna II, N12

Protokoll fört vid enskild föredragning Näringsavdelningen Allmänna II, N12 PROTOKOLL Nummer 15 25.6.2015 Sammanträdesdatum Protokoll fört vid enskild föredragning Näringsavdelningen Allmänna II, N12 Beslutande Föredragande Justerat Minister Fredrik Karlström Byråchef Susanne

Läs mer

STADGAR FÖR STIFTELSEN FÖR ÅBO AKADEMI SR 1 NAMN OCH HEMORT

STADGAR FÖR STIFTELSEN FÖR ÅBO AKADEMI SR 1 NAMN OCH HEMORT STADGAR FÖR STIFTELSEN FÖR ÅBO AKADEMI SR 1 NAMN OCH HEMORT 2 ÄNDAMÅL Stiftelsens namn är Stiftelsen för Åbo Akademi sr, på finska Åbo Akademin säätiö sr och på engelska Åbo Akademi University Foundation

Läs mer

Sunds kommun PM juni 2016

Sunds kommun PM juni 2016 www.pwc.se Sunds kommun PM juni 216 Sammanfattning Sunds kommuns verksamheter kännetecknas av: Drygt 2 procent högre kostnad per elev i grundskolan än genomsnittet för Ålands kommuner. Kostnaden för förskola

Läs mer

VÄSTÅBOLANDS FÖRETAGARE - LÄNSI-TURUNMAAN YRITTÄJÄT RY STADGAR (Översättning)

VÄSTÅBOLANDS FÖRETAGARE - LÄNSI-TURUNMAAN YRITTÄJÄT RY STADGAR (Översättning) VÄSTÅBOLANDS FÖRETAGARE - LÄNSI-TURUNMAAN YRITTÄJÄT RY STADGAR 15.09.2008 (Översättning) Namn och hemort 1 Föreningens namn är Väståbolands Företagare Länsi-Turunmaan Yrittäjät r.y. och den fungerar som

Läs mer

Utvärdering LBU Åland

Utvärdering LBU Åland Utvärdering LBU Åland Presentation för övervakningskommittén 2011-05-23 Maria Lindqvist, Nordregio Bjarne Lindström, ÅSUB Maria Rundberg, ÅSUB Tidplan Inspel till Årsrapport 2011 Utveckling inom programområdet

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET 2015

VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET 2015 VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET 2015 Steg för Steg rf Steg för Steg rf ADRESS: Nordenskiöldsgatan 18 A 00250 HELSINGFORS TELEFON: (09) 43 42 36 18 E-POST: WEBBPLATS: stegforsteg@fduv.fi www.stegforsteg.fi 2

Läs mer

Landsbygdsnäringarna i siffror. Lantbruket, livsmedels- och skogsindustrin på Åland 2013. God mat sedan 1924. Lantbruk ax. Skogen 7.11.

Landsbygdsnäringarna i siffror. Lantbruket, livsmedels- och skogsindustrin på Åland 2013. God mat sedan 1924. Lantbruk ax. Skogen 7.11. NÄ R P R O D UC E RAT God mat sedan 1924 Landsbygdsnäringarna i siffror Lantbruket, livsmedels- och skogsindustrin på Åland Lantbruk ax 7.11.14/LB Skogen Förädlingsledet på Åland Ofta betraktas det åländska

Läs mer

Stadgar för S:t Örjans Scoutkår, Borås

Stadgar för S:t Örjans Scoutkår, Borås Stadgar för S:t Örjans Scoutkår, Borås Örjanshus 12-09-24 1 Allmänt S:t Örjans Scoutkår är en sammanslutning av enskilda personer och har till uppgift att i bedriva scoutverksamhet. Scoutverksamheten bedrivs

Läs mer

12. Inkomststöd för jordbruket och trädgårdsodlingen och kompletterande åtgärder inom EU:s gemensamma jordbrukspolitik

12. Inkomststöd för jordbruket och trädgårdsodlingen och kompletterande åtgärder inom EU:s gemensamma jordbrukspolitik 12. Inkomststöd för jordbruket och trädgårdsodlingen och kompletterande åtgärder inom EU:s gemensamma jordbrukspolitik F ö r k l a r i n g : Kapitlets rubrik har ändrats. Produktionskostnaderna inom jordbruket

Läs mer

STADGAR för SVENSKA KYLTEKNISKA FÖRENINGEN

STADGAR för SVENSKA KYLTEKNISKA FÖRENINGEN STADGAR för SVENSKA KYLTEKNISKA FÖRENINGEN Stadgarna antagna vid årsmötet den 19 april 2013 1 ÄNDAMÅL Svenska Kyltekniska Föreningen, nedan benämnd Föreningen, har till ändamål att befordra utvecklingen

Läs mer

Antagna vid konstituerande stämma den 17 juni 2004, stadgeändring i punkt 5 och 20 vid stämman den 11 februari 2008.

Antagna vid konstituerande stämma den 17 juni 2004, stadgeändring i punkt 5 och 20 vid stämman den 11 februari 2008. Stadgar Antagna vid konstituerande stämma den 17 juni 2004, stadgeändring i punkt 5 och 20 vid stämman den 11 februari 2008. 1 Firma Föreningens firma är Nätverket för Elektroniska Affärer, förkortat NEA.

Läs mer

Lemlands kommun PM juni 2016

Lemlands kommun PM juni 2016 www.pwc.se Lemlands kommun PM juni 216 Sammanfattning Lemlands kommuns verksamheter kännetecknas av: Kostnaden för grundskola per elev är 1 procent lägre än genomsnittet för Ålands kommuner år 214. Kostnaden

Läs mer

World Design Capital Helsinki 2012 Sammandrag av slutrapporten

World Design Capital Helsinki 2012 Sammandrag av slutrapporten World Design Capital Helsinki 2012 Sammandrag av slutrapporten Sammandrag 1 World Design Capital Helsinki 2012 World Design Capital Helsinki 2012 Helsingfors var världens designhuvudstad 2012 (World Design

Läs mer

Jomala kommun PM juni 2016

Jomala kommun PM juni 2016 www.pwc.se Jomala kommun PM juni 216 Sammanfattning Jomala kommuns verksamheter kännetecknas av: Lägre kostnader för grundskola per elev liksom lägre kostnader för förskola per barn -6 år än genomsnittet

Läs mer

Saltviks kommun PM juni 2016

Saltviks kommun PM juni 2016 www.pwc.se Saltviks kommun PM juni 216 Sammanfattning Saltviks kommun verksamheter kännetecknas av: Nästan 3 procent lägre kostnad för grundskola per elev än genomsnittet för Ålands 16 kommuner. Kostnaden

Läs mer

SMC Kronoberg. Verksamhetsberättelse

SMC Kronoberg. Verksamhetsberättelse SMC Kronoberg Verksamhetsberättelse 2012-2013 Årsmöte SMC Kronoberg 131006 DAGORDNING 1. Mötets Öppnande. 2. Val av mötesordförande. 3. Val av mötessekreterare. 4. Val av 2st justeringspersoner, tillika

Läs mer

Västra Åbolands Diabetesförening rf. Hemort Väståboland FO-nummer 1866925-5 BOKSLUT 31.12.2010. Verksamhetsberättelse Bokslut med specifikationer

Västra Åbolands Diabetesförening rf. Hemort Väståboland FO-nummer 1866925-5 BOKSLUT 31.12.2010. Verksamhetsberättelse Bokslut med specifikationer Hemort Väståboland FO-nummer 1866925-5 BOKSLUT 31.12.2010 Verksamhetsberättelse Bokslut med specifikationer VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2010 sidan 1 (2) Verksamhetsåret 2010 var diabetesföreningens 23 verksamhetsår.

Läs mer

VÄLKOMMEN. till årsmötet 2012. SVENSKA CELIAKIFÖRBUNDET för överkänsliga mot gluten, laktos, mjölk och soja

VÄLKOMMEN. till årsmötet 2012. SVENSKA CELIAKIFÖRBUNDET för överkänsliga mot gluten, laktos, mjölk och soja VÄLKOMMEN till årsmötet 2012 SVENSKA CELIAKIFÖRBUNDET för överkänsliga mot gluten, laktos, mjölk och soja DAGORDNING ÅRSMÖTE 10 MARS 2012 1 Årsmötet öppnas 2 Val av mötesfunktionärer a. Mötesordförande

Läs mer

Stockholms Spiritualistiska Förening

Stockholms Spiritualistiska Förening 1 Stockholms Spiritualistiska Förening STADGAR Slutligen fastställda på årsmötet den 28 april 1998. (Justerade enligt beslut på årsmötet den 20 april 2009.) (Justerade enligt beslut på årsmötet den 22

Läs mer

STADGAR FÖR. FINLANDS KAPPLÖPNINGSSÄLLSKAP 11 r. f.

STADGAR FÖR. FINLANDS KAPPLÖPNINGSSÄLLSKAP 11 r. f. STADGAR FÖR FINLANDS KAPPLÖPNINGSSÄLLSKAP 11 r. f. STADGAR för Finlands Kapplöpningssällskap" r. f. (Godkända å konstituerande möte 3%! 1930.) Register N:o 17669 i. Föreningens fullständiga namn är på

Läs mer

PEFC FI 1006:2014. Finlands PEFC-standard. Utarbetning av kriterierna för PEFC skogscertifiering 27.10.2014. PEFC Finland

PEFC FI 1006:2014. Finlands PEFC-standard. Utarbetning av kriterierna för PEFC skogscertifiering 27.10.2014. PEFC Finland Finlands PEFC-standard Utarbetning av kriterierna för PEFC skogscertifiering PEFC FI 1006:2014 27.10.2014 Utarbetning av kriterierna för PEFC skogscertifiering PEFC Finland Cittervägen 7, 00420 HELSINGFORS

Läs mer

Kommunernas och kommunalförbundens budgeter 2016

Kommunernas och kommunalförbundens budgeter 2016 Iris Åkerberg, statistiker iris.akerberg@asub.ax Tel. 018-25496 Offentlig ekonomi 2016:1 8.1.2016 Kommunernas och kommunalförbundens budgeter 2016 Lägre intäkter och högre kostnader Kommunerna förväntar

Läs mer

Finland Organisationens telefonnummer * 019-520211 Organisationens e-postadress fornamn.efternamn@porvoo.fi Typ av ägare * kommun Företagsform

Finland Organisationens telefonnummer * 019-520211 Organisationens e-postadress fornamn.efternamn@porvoo.fi Typ av ägare * kommun Företagsform Opetushallitus, PL 380, 00531 Helsinki UBS Redovisningsblankett specialunderstöd Projektgrupp > redovisning av användningen av statsunderstöd Utbildningsnivå * Allmänbildande utbildning Ansökningsgrupp

Läs mer

STADGAR. Skånska Trädgårdsföreningen Box ALNARP

STADGAR. Skånska Trädgårdsföreningen Box ALNARP Skånska Trädgårdsföreningen Box 65 230 53 ALNARP STADGAR Godkända och fastställda vid årsmöte 2003-05-17 och 2004-05-15 Reviderade vid årsmöte 2006-05-13 och 2007-05-12 Alnarp 2007-05-24 Ordförande Lennart

Läs mer

Kommunernas och kommunalförbundens budgeter 2009

Kommunernas och kommunalförbundens budgeter 2009 Iris Åkerberg, statistiker Tel. 018-25496 Offentlig ekonomi 2009:1 19.1.2009 Kommunernas och kommunalförbundens budgeter 2009 Mindre andel personalkostnader Kommunernas sammanlagda verksamhetskostnader

Läs mer

Stadgar/vedtekter för samverkansorganisationen FINNSAM

Stadgar/vedtekter för samverkansorganisationen FINNSAM 2015-05-31 1(5) Stadgar/vedtekter för samverkansorganisationen FINNSAM 2015-05-31 2(5) 1 Organisationens namn Organisationens namn är FINNSAM - Finnbygder i samverkan. FINNSAM har sitt säte i den kommun

Läs mer

Katastrofgolfen slog nytt rekord med ett resultat på 3 761,70 euro. År 2014 var Katastrofgolfens resultat 2482,75 euro

Katastrofgolfen slog nytt rekord med ett resultat på 3 761,70 euro. År 2014 var Katastrofgolfens resultat 2482,75 euro INFORMATIONSBREV Nr 9 / 2015 Utgiven 8.10.2015 Ålands Distrikt Stort tack för din insats under Hungerdagen Hungerdagen år 2015 har gjort ett mycket bra resultat. Vi har ännu inte det slutgiltiga resultatet

Läs mer

S T A D G A R. för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING. org.nr: 822000-8422

S T A D G A R. för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING. org.nr: 822000-8422 S T A D G A R för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING org.nr: 822000-8422 Dessa stadgar har antagits vid årsmöte i Linköpings Villaägareförening 2010-03-16 1 Ändamål och verksamhetsområde 1 1. Linköpings Villaägareförening,

Läs mer

3 Förbundet förverkligar sina syften genom att främja de allmänna förutsättningarna för och bedriva verksamhet inom följande områden:

3 Förbundet förverkligar sina syften genom att främja de allmänna förutsättningarna för och bedriva verksamhet inom följande områden: STADGAR FÖR FINLANDS SVENSKA MARTHAFÖRBUND RF Namn, hemort, verksamhetsområde och språk 1 Föreningens namn är Finlands svenska Marthaförbund rf och kallas i dessa stadgar förbundet. Föreningens hemort

Läs mer

Stadgar för Hela Sverige ska leva Östergötland antagna vid.. FÖRSLAG TILL ÄNDRING ÄR RÖDMARKERAT!

Stadgar för Hela Sverige ska leva Östergötland antagna vid.. FÖRSLAG TILL ÄNDRING ÄR RÖDMARKERAT! Stadgar för Hela Sverige ska leva Östergötland antagna vid.. FÖRSLAG TILL ÄNDRING ÄR RÖDMARKERAT! 1 Föreningens namn Föreningens namn är Hela Sverige ska leva Östergötland. 2 Föreningens säte Hela Sverige

Läs mer

1. Projektnamn MjölkGotland Kompetensutveckling för mjölkföretagare på Gotland

1. Projektnamn MjölkGotland Kompetensutveckling för mjölkföretagare på Gotland Projektplan 2007-12-19. Reviderad version 2008-01-30. 1. Projektnamn MjölkGotland Kompetensutveckling för mjölkföretagare på Gotland 2. Projektidé Mjölkproduktionen har under mycket lång tid varit och

Läs mer

Att bilda en förening

Att bilda en förening Att bilda en förening Här hittar du information om hur man startar en förening och om vilka uppgifter styrelsen och styrelsens ledamöter har. Förberedelser För att kunna bilda en förening måste det finnas

Läs mer

STADGAR FÖR SUOMEN RAUHANLIITTO - FINLANDS FREDSFÖRBUND RY. STADGARNA HAR GODKÄNTS AV PATENT- OCH REGISTERSTYRELSEN DEN 22 AUGUSTI 2011.

STADGAR FÖR SUOMEN RAUHANLIITTO - FINLANDS FREDSFÖRBUND RY. STADGARNA HAR GODKÄNTS AV PATENT- OCH REGISTERSTYRELSEN DEN 22 AUGUSTI 2011. STADGAR FÖR SUOMEN RAUHANLIITTO - FINLANDS FREDSFÖRBUND RY. STADGARNA HAR GODKÄNTS AV PATENT- OCH REGISTERSTYRELSEN DEN 22 AUGUSTI 2011. DEN SVENSKA TEXTEN ÄR EN ÖVERSÄTTNING. Suomen Rauhanliitto - Finlands

Läs mer

FSB - Finlands Svenska Brand- & Räddningsförbund. Protokoll: Styrelsemöte 1/2016. Lilla Parlamentet, Helsingfors. Tid: 16 mars 2016, kl.

FSB - Finlands Svenska Brand- & Räddningsförbund. Protokoll: Styrelsemöte 1/2016. Lilla Parlamentet, Helsingfors. Tid: 16 mars 2016, kl. Protokoll: Styrelsemöte 1/2016 Plats: Lilla Parlamentet, Helsingfors Tid: 16 mars 2016, kl. 14:15 16:20 Beslutande: Anna-Maja Henriksson Jan Lindgrén ordförande viceordförande Erik Dannbäck MNBF Bernt

Läs mer

VI BILDAR FÖRENING. Information från Kultur och Fritid, Nyköpings kommun

VI BILDAR FÖRENING. Information från Kultur och Fritid, Nyköpings kommun VI BILDAR EN FÖRENING Information från Kultur och Fritid, Nyköpings kommun SAMMANSTÄLLNING I KORTHET ÖVER VAD SOM SKALL GÖRAS NÄR EN FÖRENING BILDAS - Inbjud de som är intresserade - Besluta om att bilda

Läs mer

Verksamhetsplan med verksamhetsbeskrivning. Fastställd av styrelsen

Verksamhetsplan med verksamhetsbeskrivning. Fastställd av styrelsen Verksamhetsplan med verksamhetsbeskrivning 2014 Fastställd av styrelsen 2014-01-28 2 (11) Innehåll 1. Inledning... 3 2. Verksamhet... 3 2.1 Uppdrag... 3 2.2 Beskrivning av föreningens verksamhet... 3 3.

Läs mer

ANVISNING OM UNGDOMSNÄMNDENS BIDRAG

ANVISNING OM UNGDOMSNÄMNDENS BIDRAG ANVISNING OM UNGDOMSNÄMNDENS BIDRAG Ungdomstjänster Trädgårdsgatan 14 A, PB 126 Tfn (02) 262 3129 20100 Åbo, 20101 Åbo Fax (02) 262 3128 www.turku.fi/ungdomar 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Allmänt om bidragen

Läs mer

SKÄRGÅRDSHAVETS BIOSFÄROMRÅDE Inom Unescos program för Man and Biosphere (MaB)

SKÄRGÅRDSHAVETS BIOSFÄROMRÅDE Inom Unescos program för Man and Biosphere (MaB) SKÄRGÅRDSHAVETS BIOSFÄROMRÅDE Inom Unescos program för Man and Biosphere (MaB) VERKSAMHETSPLAN 2008 Region Åboland/Utskärsdelegationen & Sydvästra Finlands miljöcentral 1. Biosfärverksamhetens organisation

Läs mer

Kommunernas och kommunalförbundens budgeter 2017

Kommunernas och kommunalförbundens budgeter 2017 Iris Åkerberg, statistiker iris.akerberg@asub.ax Tel. 018-25496 Offentlig ekonomi 2017:1 20.1.2017 Kommunernas och kommunalförbundens budgeter 2017 Högre intäkter och kostnader Jämfört med 2015 års bokslut

Läs mer

Stadgar för Malmö Dövas Förening Svenske

Stadgar för Malmö Dövas Förening Svenske Dessa stadgar är antagna den 26 mars 2011 efter att ha behandlats vid föreningsmöte den 16 oktober 2010 och vid föreningens årsmöte den 26 mars 2011. Malmö Dövas Förening Svenske är ansluten till Sveriges

Läs mer

FSB - Finlands Svenska Brand- & Räddningsförbund. Föredragningslista: Styrelsemöte 5/2015. Hotell Arken, Mariehamn

FSB - Finlands Svenska Brand- & Räddningsförbund. Föredragningslista: Styrelsemöte 5/2015. Hotell Arken, Mariehamn Föredragningslista: Styrelsemöte 5/2015 Plats: Hotell Arken, Mariehamn Tid: 13 november 2015, kl. 17:00 19:15 Beslutande: Blomqvist Thomas ordförande Lindgrén Jan viceordförande Dannbäck Erik MNBF Dahl

Läs mer

Scouterna, Stadgar Sollentuna Norra scoutkår

Scouterna, Stadgar Sollentuna Norra scoutkår Scouterna, Stadgar Sollentuna Norra scoutkår Stadgar för Sollentuna Norra Scoutkår Organisationsnummer: 814800-3513 Antagna av Kårstämman den 2012-10-10 1 Allmänt Scoutkåren är en sammanslutning av enskilda

Läs mer

Årsmöte 2011-04-19 Redovisningshandlingar

Årsmöte 2011-04-19 Redovisningshandlingar Årsmöte 2011-04-19 Redovisningshandlingar Förslag till Dagordning vid ordinarie årsmöte (föreningsstämma) med Villaägarna Nordöstra Skåne- Österlen. Dag: 19/4 2011 Plats: Furuboda konferensanläggning 1

Läs mer

Förslag till ny universitetslag

Förslag till ny universitetslag Förslag till ny universitetslag Ändringar sker... Autonomin stärks: universiteten blir juridiska personer Universiteten ersätter staten som arbetsgivare: tjänsterna blir arbetsavtalsförhållanden Relationerna

Läs mer

PM från Närmat-seminariet 28.4.2011, Jord- och skogsbruksministeriet i Helsingfors, sammankallat av Svenska temagruppen.

PM från Närmat-seminariet 28.4.2011, Jord- och skogsbruksministeriet i Helsingfors, sammankallat av Svenska temagruppen. PM från Närmat-seminariet 28.4.2011, Jord- och skogsbruksministeriet i Helsingfors, sammankallat av Svenska temagruppen. Närvarande: Aitokari Mia, ÖNs byar, SveT Backa Peter, SveT Brenner Lena, Ålands

Läs mer

En lantbruksutbildning- tre nivåer

En lantbruksutbildning- tre nivåer Översikt av YH-utbildningen till Gårdsmästare/Driftledare Utbildningsanordnare Svalöfs Gymnasium och Önnestads Yrkeshögskola En lantbruksutbildning- tre nivåer GÅRDSMÄSTARE DRIFTLEDARE YRKESUTBILDAD LANTBRUK

Läs mer