Årsbok ProAgria Svenska lantbrukssällskapens förbund Finlands svenska 4H. Publikation nr. 247 Förbundets 94:e verksamhetsår 1

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsbok 2004. ProAgria Svenska lantbrukssällskapens förbund Finlands svenska 4H. Publikation nr. 247 Förbundets 94:e verksamhetsår 1"

Transkript

1 Årsbok 2004 ProAgria Svenska lantbrukssällskapens förbund Finlands svenska 4H Publikation nr. 247 Förbundets 94:e verksamhetsår 1

2 2

3 Årsbok 2004 INNEHÅLL sid GRUNDPRINCIPERNA I VERKSAMHETEN 5 Allmän översikt 6 FÖRBUNDSORGANISATIONEN Medlemmar 8 Styrelse, utskott mm. 9 Förbundets representanter 11 Personal, förbundets statsanslag, förlaget, släktgårdsvimplar och -diplom 12 Årsmöte 13 Styrelsemöten 14 VERKSAMHETEN Ekonomi 15 Trädgård 17 Ekologisk odling 19 Växthusteknik 20 Information 21 Personalutveckling 22 BOKSLUT 24 Revisionsberättelse 30 FINLANDS SVENSKA 4H Årsberättelse 31 LANTBRUKS- OCH HUSHÅLLNINGSSÄLLSKAPEN Antalet förrättningar 40 Sammandrag över lantbruks- och hushållningssällskapens bokslut 42 3

4 4

5 GRUNDPRINCIPERNA I VERKSAMHETEN Vision Vår vision är livskraftiga landsbygdsföretag i Svenskfinland och att Svenska lantbrukssällskapens förbund (SLF) skall fungera som centralenhet för den finlandssvenska landsbygdsrådgivningen Verksamhetsidé Vår uppgift är att samordna den finlandssvenska rådgivningen till landsbygdsföretagare och att erbjuda spetskunskap för våra kunder Verksamhetens värden Vi är måna om det svenska språket och vi vill vara en oberoende, pålitlig och sakkunnig samarbetspartner Strategiska mål - att framställa informationsmaterial och hjälpmedel i rådgivningen som på bästa möjliga sätt bidrar till en positiv utveckling på landsbygden - att erbjuda största möjliga sakkunskap inom de sektorer SLF arbetar - att upprätthålla ett ändamålsenligt kontaktnät - att skapa en stabil ekonomisk grund för utveckling av verksamheten och personalens kompetens 5

6 Allmän översikt Svenska lantbrukssällskapens förbund (SLF) arbetar med fyra centrala verksamhetsområden: centralorganisationsfunktioner, utvecklingsarbete, utbildning samt information och publikationer. Dessutom bedrivs ungdomsverksamhet inom ramen för Finlands svenska 4H. Verksamhetens huvudinriktning inom de ovan nämnda fyra verksamhetsområdena styrs av ett resultatavtal som görs upp mellan jord- och skogsbruksministeriet och landsbygdsrådgivningens centralorganisationer. Enligt det och utgående från statsbudgeten för år 2004 definierades för verksamheten tre tyngdpunktsområden: a) lönsamma landsbygdsföretag och förbättrad kvalitet på verksamhet och produkter, b) förbättrad miljö på landsbygden och c) ny företagsverksamhet och växelverkan mellan land och stad. Dessa utgjorde grunden för SLF:s verksamhet. I egenskap av den svenskspråkiga landsbygdsrådgivningens centralorganisation är SLF:s uppgift att stöda, utveckla och samordna lantbruks- och hushållningssällskapens rådgivningsarbete och arbete med att utveckla landsbygden. SLF svarar även för organisationens gemensamma kontakter till statsmakten och övriga samarbetsparter. Personalen sitter bl.a. i många arbetsgrupper, delegationer och styrelser som representanter för hela den svenska rådgivningen samt ger utlåtanden i ärenden som har betydelse för landsbygden. För att ytterligare effektivera nätverksarbetet upprätthåller SLF också kontakter till rådgivningsorganisationerna i de övriga nordiska länderna. SLF:s utvecklingsarbete sker på tre plan: produktutveckling, företagsutveckling och landsbygdsutveckling. Produktutveckling av hjälpmedel och material för rådgivningsverksamheten sker i hög utsträckning inom ramen för ProAgria samarbetet. SLF och lantbruksoch hushållningssällskapen har representanter i ProAgrias förvaltningsorgan och centrala utvecklingsteam. Den svenska organisationen har på så sätt goda möjligheter att påverka verksamheten och produktutvecklingen inom ProAgria. SLF:s insatser i produktutvecklingsarbetet fokuseras kring de sektorer inom vilka förbundet har sakkunskap: företagsekonomi, ekologisk produktion, trädgårdsproduktion och växthusteknik. Verksamheten inom de olika sektorerna framgår av de enskilda sektorrapporterna. Frågor i anslutning till växtodling och husdjursproduktion sköts i samarbete med sällskapen. Under slutet av år 2004 jobbade förbundet och lantbruks- och hushållningssällskapen dessutom intensivt med att utveckla sin bokföringsverksamhet på gemensam basis. Arbetet resulterade i början av 2005 i att ett gemensamt bokföringsbolag, Bokföringssällskapet Ab, bildades. Bokföringssällskapet skall betjäna lantbruksföretagarna med heltäckande bokföringsservice med samma koncept i hela Svenskfinland. En del av produktutvecklingen (företagsutveckling, landsbygdsutveckling) består av projekt. Under år 2004 var projektverksamheten omfattande. Det treåriga Interreg -projektet Agri-Environment and Organic Farming ECOSENSE pågick. Det tvååriga ALMA projektet Mångsidiga landsbygdsföretag startade under året. 6

7 Projektet, som är ett informations- och utbildningsprojekt, har tre delområden: 1) företagsledning och marknadsföring, 2) företagets miljö och 3) gårdssekreterarservice. Finlands svenska 4H och Yrkeshögskolan Sydväst är samarbetsparter inom projektet. Ytterligare inleddes arbetet med ett annat tvåårigt projekt, under rubriken Trädgård på landsbygden nära i öst. SLF tog aktivt del i utbildning på olika nivåer. Det är fråga om utbildning av organisationens personal, fortbildning av jordbrukare och utbildning vid läroinrättningar. Stor betydelse hade bl.a. ett avtal om deltagande i ekonomiutbildningen vid utbildningsprogrammet för naturbruk vid Yrkeshögskolan Sydväst. Informations- och publikationsverksamheten var livlig under året. Den största produkten Lantbrukskalendern 2005 utkom i oktober 2004 för andra gången i det nya A5 formatet. Försäljningen lyckades bra. Ytterligare två större tryckalster producerades under året: Lönsam mjölkproduktion och Nya utmaningar på växande gårdar. I övrigt består förbundets informations- och publikationsverksamhet av att tillhandahålla material som sällskapen behöver i sin verksamhet, att publicera material som jordbrukarna behöver, t.ex. bokföringsmaterial, att skriva artiklar och av olika översättningar. SLF:s bokslut för år 2004 visar ett överskott på drygt euro. Resultatet är därmed på samma nivå som föregående år. Statsbidraget var på ungefär samma nivå som föregående år. De egentliga förrättningsintäkterna minskade något. Detta uppvägdes av ökade intäkter från projekt- och publikationsverksamheten. Även dividendintäkterna ökade. Balansräkningen balanserar på drygt euro. I den kan noteras att projektfordringarna är speciellt höga. Det gängse värdet på SLF:s långfristiga placeringar (kanslilokal och aktier) beräknades vid årsskiftet uppgå till c euro. Finlands svenska 4H arbetar också på basis av ett resultatavtal mellan 4Horganisationen och jord- och skogsbruksministeriet. Verksamhetens tyngdpunktsområden för dem är arbets- och företagsfostran, miljöfostran, fostran för internationalism samt lokalt engagemang. Deras verksamhet beskrivs mera i detalj i ett skilt avsnitt i denna årsbok. Helsingfors i april 2005 Kim Nordling verkställande direktör 7

8 FÖRBUNDSORGANISATIONEN Medlemmar 1. Finska Hushållningssällskapet r.f. 2. Nylands Svenska Lantbrukssällskap r.f. 3. ProAgria Ålands Hushållningssällskap 4. Österbottens Svenska Lantbrukssällskap r.f. 5. Agrologernas Förening r.f. 6. Andelslaget Husdjursavelscentralen - FABA 7. Arbetseffektivitetsföreningen r.f. 8. Finlands Pälsdjursuppfödares Förbund r.f. 9. Finlands Svenska Andelsförbund rf 10. Finlands Svenska Marthaförbund r.f. 11. Föreningen för skogskultur r.f. 12. If Skadeförsäkringsbolag Ab 13. Kustens Skogscentral 14. Landsbygdens Arbetsgivareförbund 15. Mejeriandelslaget Milka 16. Nylands Fiskarförbund r.f. 17. Nylands svenska lantbruksproducentförbund rf 18. Nylands svenska trädgårdssällskap rf 19. Pensionsförsäkringsaktiebolaget Veritas 20. Stiftelsen A.B. Svenska småbruk och egna hems undervisningsfond 21. Stödstiftelsen för dränering rf. 22. Svenska lantbruksproducenternas centralförbund r.f. 23. Svenska småbruk och egna hem Ab 24. Svenska Trädgårdsförbundet r.f. 25. Svenska Österbottens Hästavelsförbund 26. Södra Finlands Agronomförening 27. Södra Finlands Jordbrukarklubb 28. Södra skogsreviret r.f. 29. Tapio, Skogsbrukets utvecklingscentral 30. Veritas ömsesidigt skadeförsäkringsbolag 31. Yrkeshögskolan Sydväst 32. Yrkesinstitutet Sydväst (Överby Trädgårdsskola) 33. Åbolands Fiskarförbund r.f. 34. Åbolands svenska lantbruksproducentförbund rf 35. Ålands Centralandelslag, ÅCA 36. Ålands producentförbund r.f. 37. Österbottens Husdjursklubb 38. Österbottens svenska producentförbund 8

9 Styrelse, utskott m.m. Styrelsen år 2004 Ordförande Viceordförande Medlemmar Personliga suppleanter Bengt Sohlberg, Sjundeå Berit Häggblom, Jomala Holger Falck, Sibbo Lars Ström, Vörå Mikael Söderholm, Kimito Peter Thölix, Korsholm Leif Karlsson, Helsingfors Joachim Regårdh, Jomala Dan Lindroth, Kimito Henrik Ingo, Korsholm Jörgen Grandell, Åbo Christer Finne, Solf Styrelsens arbetsutskott Ordförande Bengt Sohlberg Leif Karlsson Jörgen Grandell Henrik Ingo Stig Andersson Kim Nordling Revisorer Suppleanter Henrik Fröjdman, Helsingfors Carl-Göran af Heurlin, Pargas Tom Turja, Helsingfors Mats Björklund, Pedersöre 9

10 Styrelsen för Finlands svenska 4H Ordförande Viceordförande Medlemmar Personliga suppleanter Eivor Eklund-Back, Närpes Ann-Mari Öster-Karlsson, Sund Peter Häggblom, Pedersöre Tryggve Isaksson, Kimito Ann-Lis Udd, Strömfors Britt-Mari Teir, Kristinestad Ann-Kristin Håkans, Jomala Mikael Löv, Pedersöre Henry Schneider, Grankulla Ingrid Träskman, Ingå Kim Nordling, representant för Svenska lantbrukssällskapens förbunds styrelse Nils Westermarcks minnesfond Arbetsgrupp Henrik Andberg Bengt Sohlberg Harri Westermarck Kim Nordling (sammankallare och sekreterare) Två stipendier beviljades år 2004: - Carina Emtö, Helsingfors Universitet Skördemetodens inverkan på havtornsodlingens produktionskostnader och lönsamhet - Sebastian Sohlberg, Yrkeshögskolan Sydväst Kvalitetssäkring och marknadsföringsstrategi vid odling av hästhö 10

11 Förbundets representanter Ordf. Bengt Sohlberg - Delegat på ProAgrias allmänna möten - Styrelsen för ProAgria - Styrelsen för Svenska småbruk och egna hem Ab Agr. Kim Nordling - Delegationen för landsbygdsrådgivning - Styrelsen för ProAgria - Ledningsgruppen för ProAgria - ProAgria, IT-team och informationsteam - Styrelsen för rådgivningsbranschens arbetsgivarförening inom Servicearbetsgivarna - Styrgruppen för utveckling av samarbetet mellan ProAgria MKL och MTT Ekonomiforskning - Styrelsen för Finlands svenska 4H - Redaktionsrådet för LoA - Styrelsen för Svenska Studieförbundet (suppleant) - Delegationen för arbetarskydd (social- och hälsovårdsministeriet) - Arbetseffektivitetsföreningens delegation - Förvaltningsrådet för Maatalouskoneiden tutkimussäätiö AFM Kaarlo Kinnunen - ProAgria, växt-team och husdjursteam - Södra Finlands förening för ekologisk odling, sekreterare - JSM:s styrgrupp för samexistens av genetiskt modifierade odlingsväxter samt konventionellt och ekologiskt lantbruk AFM Irmelin Nyman - ProAgria, växt-team - Redaktionsrådet för Trädgårdsnytt - Styrelsen för NJF sektion III (Trädgård) och Finlands NJF - JSM:s arbetsgrupp för EU:s kvalitetsnormer för vegetabilier - Styrelsen för Suomen Maataloustieteellinen seura, trädgårdssektion - Styrelsen för Laatuvarma ry - Styrelsen för Agnes r.f. AFM Peter Österman - ProAgria, ekonomiteam, kvalitetsteam och utbildningsteam - Kommissionen för informationssystemet för jordbrukets redovisningsuppgifter (FADN) - Redaktionsrådet för Tieto tuottamaan - Styrelsen för Ab Utbildning Sydväst (suppleant) - Delegationen för jordbruks- och livsmedelssektorn vid Helsingfors Universitet (suppleant) - JSM:s arbetsgrupp för förnyandet av likviditets- och lönsamhetsberäkning Övriga - Nordisk samorganisation för ungdomsarbete, styrelsen: agrolog Mikael Blomqvist - Förvaltningsrådet för Stiftelsen Finlands Svenska Jordfonden: agronom Hed-Mari Björkell 11

12 Personal Verkställande direktör Kim Nordling, agronom (1991; 2003) Kanslisekreterare Ingeborg Mansner, stud.merk. (2002) Informatör Eva Björkas, stud. (1999) Utvecklingschefer Ekonomi: Peter Österman, AFM (2002) Ekologisk odling: Kaarlo Kinnunen, AFM (1990) Trädgård: Irmelin Nyman, AFM, agronom (1986) Växthusteknik: Ingmar Bäckström, ing. (1973) Finlands svenska 4H Verksamhetsledare: Hed-Mari Björkell, agronom (1974; 1987) Distriktskonsulent: Mikael Blomqvist, agrolog (1995) Kanslisekreterare: Carola Käenmäki, HSO-sekr. (1999) Organisationssekreterare: Petra Ingo, pol.kand. (2001) - vikarie Veronica Korhonen, pol.stud. Förbundets statsanslag Under redogörelseåret har förbundet i ordinarie statsanslag uppburit euro. Förlaget Under år 2004 har följande tryckalster framställts: Publikationer nr 245 Årsbok 2003 nr 246 Lantbrukskalender 2005 Forskning för framåt nr 19 Nya utmaningar på växande gårdar Övriga Odlingsanvisningar för kummin (upplaga 1 och 2) Lönsam mjölkproduktion Släktgårdsvimplar och -diplom Broböle gård, RNr 1:46, Pigby, Sibbo (1739) Älvdal gård, RNr 7:42, Jeppo, Nykarleby (1539) 12

13 Årsmöte Förbundets årsmöte hölls den 25 november 2004 på Park Alandia Hotell i Mariehamn. I mötet deltog 20 röstberättigade medlemmar, vilka representerade 5 medlemsorganisationer. Dessutom var personal från lantbrukssällskapen och förbundet samt från Finlands svenska 4H närvarande. Förbundets ordförande Bengt Sohlberg öppnade mötet med ett kort hälsningsanförande. Därefter följde stadgeenliga förhandlingar. Som ordförande fungerade förbundets ordförande Bengt Sohlberg. Mötet godkände verksamhetsberättelsen och bokslutet för år 2003 samt beviljade styrelsen ansvarsfrihet. Likaså godkändes verksamhetsplanen, budgeten, medlemsavgifterna, arvoden och reseersättningar för år Årsmötet behandlade och godkände också 4H:s verksamhetsberättelse och bokslut för år 2003 samt verksamhetsplan och budget för år Till medlemmar i förbundets styrelse valdes Holger Falck (suppleant Dan Lindroth), Tina Bäckman-Hägglund (Stig Andersson), Bengt Sohlberg (Leif Karlsson), Lars Ström (Henrik Ingo), Mikael Söderholm (Jörgen Grandell) och Peter Thölix (Christer Finne). Till revisorer valdes Henrik Fröjdman och Carl-Göran af Heurlin samt till revisorssuppleanter Tom Turja och Mats Björklund. Till medlemmar i 4H:s styrelse valdes Eivor Eklund-Back (suppleant Britt-Mari Teir), Tom Cederström (Sören Hällmark), Tryggve Isaksson (Sune Haga), Ann- Lis Udd (Ingrid Träskman) och Ann-Mari Öster-Karlsson (Ann-Kristin Håkans). Efter årsmötet höll den nya styrelsen sitt konstituerande möte, varvid Bengt Sohlberg enhälligt valdes till förbundets ordförande för år Till viceordförande valdes Mikael Söderholm. I samband med årsmötet informerade landskapsagronom Sölve Högman om självstyrelsens inverkan på jordbrukspolitiken på Åland. På kvällen intogs en gemensam middag och följande dag besöktes Chips Abp och Kastelholms slott. Resten av årsmötesprogrammet sköttes av eldsjälen och mångsysslaren, Ålands enda legimiterade jultomte, yrkesfotografen och landsbygdsföretagaren (snigelfarm, Alandia Escargots AB), Olle Strömberg. Han förevisade Jan- Karlsgården och bjöd på traditionell åländsk lunch med mustig köttsoppa och ålandspannkaka. Slutligen visade han sitt privata museum, Ålands Fotografiska Museum, fyllt med tusentals prylar i anknytning till fotografering och filmning. 13

14 Styrelsemöten Ordinarie medlemmar Bengt Sohlberg, ordförande x x Berit Häggblom, viceordförande x x Holger Falck x x Lars Ström x x Mikael Söderholm x x Peter Thölix x - Suppleanter Leif Karlsson, NSL x x Joakim Regårdh, ÅHS - - Dan Lindroth - - Henrik Ingo, ÖSL - - Jörgen Grandell, FHS x x Christer Finne - - Suppleanterna kallas till styrelsemöte endast om en ordinarie medlem är förhindrad att deltaga. Sällskapens direktörer kallas dock till varje möte. Ålands Hushållningssällskaps nya direktör Stig Andersson deltog även i bägge styrelsemötena. Den 25 november hölls den nya styrelsens (2005) konstituerande möte. Närvarande var Bengt Sohlberg, Stig Andersson, Lars Ström, Mikael Söderholm och Peter Thölix. Vid styrelsemötena har bl.a. följande frågor (i kronologisk ordning) behandlats: - bokslutet och verksamhetsberättelsen för år H:s bokslut och verksamhetsberättelse för år landsbygdsrådgivningens resultatavtal med statsmakten för år fördelningen av statsanslaget för år lönefrågor och övriga personalfrågor - förbundets projektverksamhet - ställningstagande till lantbruksutställningarna i Finland - Nils Westermarcks minnesfond - Rådgivardagarna släktgårdsdiplom (Jungar i Jeppo och Broböle i Sibbo) - förbundets ekonomiska situation - verksamhetsplan och budget för år H:s verksamhetsplan och budget för år resultatavtalet och statsbidraget för år bildandet av ett med lantbruks- och hushållningssällskapen gemensamt bokföringsbolag - årsmötet val av ordförande och viceordförande för år husdjursrådgivningen i Svenskfinland Arbetsutskottet sammanträdde den 14 januari, 25 augusti och 25 november. Bl.a. organisationens framtid, statsbidragets utveckling, bildandet av ett gemensamt bokföringsbolag och gemensamma operativa frågor behandlades på mötena. 14

15 VERKSAMHETEN Ekonomi Förbundets ekonomirådgivning omfattar allmänt taget utveckling av ekonomirådgivningen och hjälpmedel för planering och uppföljning samt information och utbildning. I arbetet deltar förutom utvecklingschefen även verkställande direktören. SLF:s utvecklingsarbete sker i stor utsträckning i samarbete med ProAgria. Det gäller bl.a. utveckling av hjälpmedel som används för företagsstyrning i företagen på landsbygden. Detta arbete sker främst så att utvecklingschefen deltar i ProAgria Maaseutukeskusten Liittos team för utveckling av ekonomirådgivningen. Under 2004 jobbade man speciellt med frågor som relaterar till det förnyade startstödet och investeringsbidragen. Dessutom har rådgivning i samband med generationsväxling på landsbygdsföretag varit ett särskilt utvecklingsområde. I övrigt arbetade utvecklingschefen med organisationens adb-program genom att delta i den generella utvecklingen av programmen, att upprätthålla de svenskspråkiga programmen och genom att ge handledning i ADB-frågor. Utvecklingschefen deltar i ett team som behandlar rådgivningssektorns ekonomidataprogram. SLF är dessutom representerat i ProAgrias allmänna ITteam. Under 2004 var förbundets utvecklingschef medlem i en av Jord- och skogsbruksministeriet sammanställd arbetsgrupp vars uppgift var att utveckla beräkningsmetoderna och kalkylerna som används vid investeringsstöden och startstödet. Rådgivningens Likwi-program spelar en stor roll när det gäller kalkyler för dessa understöd. Arbetsgruppen sammanträdde totalt 16 gånger och överlät sin rapport i mars Den officiella lönsamhetsbokföringen skall följa EU:s motsvarande system (FADN, Farm accountancy data network). För att övervaka detta finns en kommission (nationella kommissionen för informationssystemet för jordbrukets redovisningsuppgifter), i vilken SLF:s utvecklingschef är medlem. Kommissionen har bl.a. som uppgift att fastställa kriterierna för valet av gårdar till bokföringssystemet samt att följa med bokföringsverksamheten och göra förbättringsförslag. En del av SLF:s utvecklingsarbete sker inom ramen för olika utvecklingsprojekt. I projektet Mångsidiga landsbygdsföretag har utvecklingschefen ansvarat för de ämnesområden som berör företagsledning och marknadsföring. Inom projektet ordnades år 2004 bl.a. en seminariekryssning med företagsledningsfrågor och ett marknadsföringsseminarium. Dessutom inleddes tre specialstudier som blir klara under år Rubrikerna för specialstudierna är: Handbok för marknadsföraren i landsbygdsföretaget, Varumärkestänkande inom landbygdsföretaget och Utvärdering av gårdssekreterarservicen. 15

16 Under året jobbade utvecklingschefen med informationsfrågor och framställning av informationsmaterial. Publikationen Nya utmaningar för växande gårdar utkom på hösten 2004 i serien Forskning för framåt. Ekonomiavsnittet i Lantbrukskalendern 2005 är omfattande. Det genomgick betydande förändringar i förhållande till föregående år bl.a. som en följd av ändringarna i stödsystemen. SLF har även varit representerat i ProAgrias informationsteam. Informationsspridningen i övrigt sker vid möten, kurser och andra tillfällen, genom artiklar och facktidskrifter samt genom att sammanställa och ge ut egna skrifter och via telefon. Till uppgifterna hör dessutom att ta ställning till och ge utlåtanden om olika frågor som berör jordbruket, ekonomirådgivningen och rådgivningsorganisationen. Utbildning är en väsentlig del av SLF:s verksamhet inom ekonomisektorn. Samarbetet med Yrkeshögskolan Sydväst fördjupades ytterligare. Utvecklingschefen hade hand om en del av den fördjupande ekonomiundervisningen för svenskspråkiga agrologstuderande. Dessutom har man under år 2004 startat ett samarbete kring handledning av examensarbeten. Detta samarbete kommer att fortsätta även under kommande år och möjligtvis utvecklas ytterligare. För rådgivningen och speciellt ekonomirådgivningen är det av stor betydelse eftersom man härigenom kan inverka positivt på utbudet av kompetenta agrologer för arbetsuppgifter inom sektorn. Dessutom har en undervisning med hög standard även en positiv effekt på den ekonomiska kunskapen bland de nya landsbygdsföretagarna. Utvecklingschefen representerar även rådgivningen i delegationen för jordbruk och livsmedelssektorn vid Helsingfors universitets Agrikultur- forstvetenskapliga fakultet. Förbundet hade en omfattande kursverksamhet inom ekonomisektorn under år Engagemang i frågor gällande landsbygdsföretagens bokföring och resultatanalys förekom på flera fronter. Kurser i skattebokföring, deklaration och adb-bokföring med Wakka-bokföringsprogrammet hölls under året. Kurserna arrangerades i huvudsak av läroinrättningar och producentorganisationer. Under våren avslutades en grundläggande kurs i lantbruksbokföring. Kursen, som startade hösten 2003, omfattade totalt sju kursdagar. SLF hade även ansvaret för företagsekonomi delen i en kurs för vuxenstuderande som ger en grundexamen för landsbygdsföretagare. Deltagarna är unga eller nyetablerade landsbygdsföretagare. Förbundets utvecklingschef är medlem såväl i ProAgrias kvalitets- som utbildningsteam. Under år 2004 utfördes inom ramen för arbetet inom kvalitetsteamet såkallade inre auditeringar. Auditeringarna hade som ändamål att utvärdera konsortiemedlemmarnas kvalitetssystem. Auditeringarna gjordes på basen av ISO 9001 standarder. Ett av kvalitetsarbetets främsta engagemang under år 2004 har varit uppbyggandet av en gemensam kvalitetshandbok för ProAgria. 16

17 SLF har också haft övriga kontakter till nordiska rådgivningskretsar, bl.a. inom ramen för sektion X (rådgivning och utbildning) inom Nordiska jordbruksforskares förening. Bl.a. deltog utvecklingschefen i NJF seminariet, The role of part-time or pluri-active farmers in rural development and natural resource management i Billund Danmark. Dessutom besökte utvecklingschefen den danska rådgivningens centralförbund och bekantade sig med de danska ekonomirådgivningstjänsterna. Utvecklingschefen har deltagit i ett flertal fortbildningstillfällen. De flesta är kurser och rådplägningsdagar arrangerade av Maaseutukeskusten Liitto och jord- och skogsbruksministeriet. Trädgård Utvecklingschefen sköter centralorganisationsfunktioner bl.a. genom att sammanställa resultatavtalet för trädgårdsrådgivningen. Det arbetet tog tid i anspråk vid årsskiftet I november 2003 gjordes sammandrag över hur planerna för trädgårdsrådgivningen följts det året. I december 2003 och januari 2004 diskuterades, planerades och skrevs åter det nya resultatavtalet för 2004, som senare undertecknades och översattes. Under årets rådgivardagar hölls en överläggning gällande resultatavtalet mellan trädgårdskonsulenterna vid SLF, FHS och ÖSL. I slutet av året inleddes åter förhandlingarna gällande följande års resultatavtal. SLF representeras också i en arbetsgrupp vid jord- och skogsbruksministeriet som diskuterar EU:s handelsnormer. Den gav vid behov utlåtanden om UN/ ECE kvalitetsnormer. EU:s handelsnormer för frukt, bär och grönsaker gäller officiellt inom hela EU och de uppdateras kontinuerligt vid behov. Nationella handelsnormer kan endast vara rekommendationer. Utvecklingschefen förhandlar årligen med KTTK och undertecknar avtalet om granskning av utsädesproduktionen för följande utsädesproduktionsperiod. Kvalitetsarbete är viktigt i trädgårds- och jordbruksproduktionen. Som medlem i styrelsen för Laatuvarma rf deltog utvecklingschefen i tre möten under året. Utvecklingschefen har rättigheter att auditera företag för certifiering vid Laatuvarma. Till arbetet har också hört att verka som kvalitetsgranskare för Inhemska Trädgårdsprodukter rf. Kvalitetsgranskningar av vegetabilier utfördes i Helsingfors med omnejd, under året sammanlagt 11,5 dagar i partiaffärer, då 320 partier granskades. Kvalitetsrådgivning gavs i 5 minutaffärer under 1,5 dagar. Utvecklingschefen deltog i en utbildningsdag om kvalitetsgranskning samt i två möten vid Inhemska Trädgårdsprodukter rf. Internationella kontakterna upprätthölls på flera olika plan under året. I september deltog utvecklingschefen i ett seminarium arrangerat av ISHS, internationella trädgårdssällskapet, i Tyskland i Berlin. Utvecklingschefen är sekreterare för trädgårdssektionen inom NJF (Nordiska Jordbruksforskares förening) och medlem i NJF:s styrelse i Finland. Kontakter till medlemmar i trädgårdssektionen och generalsekretariatet upprätthölls. På våren deltog utvecklingschefen i ett NJF:s veckoslutsmöte i Sverige. Utvecklingschefens arbete med att utveckla trädgårdsrådgivningen sker i samarbete med ProAgria Maaseutukeskusten Liitto, bl.a. via deras växtodlingsteam. 17

18 En stor del av utvecklingsarbetet sker också inom ramen för projekt. Det femåriga projektet Att återuppliva äppelproduktionen med hjälp av nya dvärgväxande inhemska vinterhärdiga grundstammar, testning av grundstammar för snabb ibruktagning, resultat från äppelsortförsök med YP-grundstam tog enligt projektplanen slut år Odlingarna med grundstams- och sortförsök var utplacerade på Åland, i västra Finland och i Lojo-trakten. Under våren genomgicks och sammanställdes ännu resultat. Projektets slutrapport skrevs färdigt och distribuerades på våren. Under året har SLF:s treåriga ALMA-projekt Mångsidiga landsbygdsföretag pågått och utvecklingschefen samlade in uppgifter till delen om företagets miljö. Inom projektet deltogs i Överbyträdgårdsdag, skrevs en artikel och tre gårdar besöktes. Utgående från landsbygdsföretagsbesöken utarbetas senare allmänna skötselanvisningar speciellt med tanke på traditionella trädgårdsmiljöer. Inom det treåriga projektet Trädgård på landsbygden nära i öst via den lokala aktionsgruppen Gro i öst insamlades uppgifter om företag med anknytning till trädgård i östra Nyland. På hösten inleddes besöken till företagen. Utvecklingschefen har hört till övervakningsgruppen för Vedartade prydnadsväxter vid MTT finansierat via JSM. Projektets avslutande möte hölls på våren vid MTT/Pälkäne, där prydnadsväxterna planterats. Även utbildning och arbete med information och publikationer har skett på flera plan. På våren höll utvecklingschefen 7 lektioner om egenkontroll och sortering av vegetabilier för odlare på Martens i Österbotten och 4 lektioner om frukt- och bärväxter vid Västra Nylands folkhögskola. Under året bidrog utvecklingschefen med artiklar i Trädgårdsnytt och deltog i ett redaktionsrådsmöte och svarade för det årligen varierande trädgårdsavsnittet i Lantbrukskalendern samt utförde översättningar. Under året översattes bl. a. odlarbrev och broschyrer för Inhemska Trädgårdsprodukter rf. En artikel om frukt- och bärodling skrevs till en bok. SLF:s listor över odlingar med självplock och direktförsäljning kontrollerades och publicerades i Hufvudstadsbladet, Trädgårdsnytt och lokaltidningar. Konsumenterna vill säkra sig om att få närproducerade inhemska produkter av bra kvalitet och mellanhänder faller då bort. Om odlaren säljer direkt åt konsumenten på odlingen eller t.ex. på torg eller för vidareförädling eller till storkök är det möjligt att sälja osorterad vara inom EU. Under sommaren gavs rådgivning om och gjordes besök på gamla trädgårdar vid några tillfällen. Trädgårdsrådgivning har getts per telefon och några har varit intresserade av att få odlingsanvisningar kopierade. Utvecklingschefen är medlem i trädgårdssektionen vid Växtskyddssällskapet och i styrelsen för trädgårdssektionen vid Suomen maataloustieteellinen seura och har deltagit i deras möten. Som styrelsemedlem i Nylands svenska trädgårdssällskap arrangerade utvecklingschefen en seminariekryssning med exkursion till Stockolms trakten för växthusodlare i Nyland, samt deltog i föreningens möten. Utvecklingschefen är med i Agnes styrelse vid Agronomförbundet och deltog under året i fem möten. Dessutom deltogs i Frukt- och bärodlarförbundets seminariekryssning, SLF:s rådgivardagar och datakurs för personalen samt i två tillfällen om producentsammanslutningar för marknadsföring vid JSM. 18

19 Ekologisk odling Intresset för nya ekoodlingsavtal minskade i största delen av landet. Antalet nya ekogårdar ökade lite i Norra Karelen, Birkaland och på Åland, men minskade i Södra Finland och Österbotten. I Österbotten ingick 9 gårdar ett omläggningsavtal till ekologisk odling och 14 gårdar lade om till konventionellt jordbruk. Under verksamhetsåret förhandlades med Jord- och skogsbruksministeriet om specialstödstöd på ca. 100 euro /ha till ekologiska husdjursgårdar. Under verksamhetsåret 2004 uppgjordes i hela landet 112 nya avtal om omläggning till ekologisk produktion medan 168 ekogårdar gick tillbaka till konventionell odling. Föregående år var antalet anslutande och avstående gårdar lite större. Antalet ekogårdar har sjunkit närmast på grund av marknadsföringsproblem och låg producentprisnivå på ekospannmål. Mejerierna tog inte emot nya mjölkproducenter på grund av sjunkande efterfrågan. Slakterierna var ovilliga att betala tilläggspris för ekokött. Motsvarande marknadsstörningar förekom också i andra nordiska länder. Skördenivån på ekologiskt odlande spannmålsgårdar var nöjaktig i hela landet på grund av dåliga skördeförhållanden. Samma gällde också för konventionella gårdar. Kvaliteten på brödspannmål (falltal) var låg vilket berodde på regnperioderna mot slutet av trösksäsongen. Vallanläggningarna lyckades ganska bra. Den godkända ekoodlingsarealen i hela landet ökade ha, omfattade hektar och fördelade sig på olika odlingsväxter enligt vidstående tabell. Arealen under omställning var ha d.v.s.15,6 % lägre än föregående år. Kontrollsystemet omfattade gårdar vilket innebär 1,2 %:s minskning. Den kontrollerade ekologiskt odlade arealen omläggningsarealen medräknad omfattade i Svenska Österbotten ha (- 55 ha) och i Nyland, Egentliga Finland och Åboland sammanlagt ha ( ha). Statistik om ekologisk produktion (KCVP 2004) Antalet gårdar Godkänd ekoareal, ha Under omställning, ha Ekoodlad areal, totalt ha Odlingsväxterna Råg Vete Havre Korn Blandsäd Ärter Rybs Potatis Morot Lök Kålväxter Jordgubbar Svarta vinbär Äppel Vallar och andra växter

20 Efterfrågan på ekologiskt odlade inhemska produkter har inte ökat enligt förväntningarna. Utbudet på ekologiskt odlad råg ökade lite på grund av större odlingsareal. Vetearealen ökade 3 %. Prisnivån var tillfredsställande för handelsduglig vara men kvaliteten var i allmänhet låg på grund av dåligt skördeväder. På grund av de föregående årens lager kunde vissa firmor inte ta emot allt ekospannmål oberoende av kontraktet. Kontraktsodling av spannmål ökade i någon mån och ekospannmål exporterades i större skala. På exportmarknaden steg spannmålspriserna %. Den exporterade spannmålsmängden var över ton. Direktförsäljning från gårdarna befrämjades genom att distribuera en förteckning över ekologiskt odlande gårdar på utställningar. För export utfördes sk. USDA-granskningar. Utvecklingschefen sammanfattade under växtsäsongen i samarbete med ProAgria Maaseutukeskusten Liitto, lokala landsbygdscentraler och lantbrukssällskap 11 rapporter om den aktuella växtodlingssituationen för massmedia. Rapporterna fick bra mottagning och publicerades i dagstidningarna och citerades i radio- och tv-nyheterna. Utvecklingschefen deltog i ProAgria Maaseutukeskusten Liittos ekoteamarbete vars mål är att utveckla rådgivningsverktyg för växtodling. Utvecklingschefen fungerade som sekreterare vid Södra Finlands ekologiska odling rf och valdes till styrelsemedlem för Luomuliitto för perioden Utvecklingschefen ledde SLF:s Interreg-projekt Ecosense i Estland och de andra baltiska länderna. Projektet hjälpte de nyvalda EU-medlemmarna i Baltien att bygga upp ett fungerande miljöstödsystem för lantbruket och starta gemensam utbildning av finska och baltiska rådgivare i miljöfrågor. Under året anordnades ett möte i Lettland om samarbete gällande Wisu-växtodlingsprogrammet. För rådgivare och myndigheter anordnades 2 ekoodlingsseminarier i Estland och 2 studieresor till miljövårdsobjekt och ekogårdar och företag i Östra Nyland. För lettiska rådgivare anordnades en exkursion till ekogårdar. Till litauiska rådgivare anordnades ett seminarium om ekologisk produktion och djurvänlig husdjursproduktion. Växtodlingsprogrammet Wisu förevisades för lettiska och litauiska rådgivare och skickades för utvärdering till centralorganisationen för Lettlands landsbygdsrådgivning LAAC. Förhandlingarna om att översätta programmet till alla tre baltiska språk och att modifiera det till deras förhållanden inleddes. Växthusteknik Investeringsstödet låg nere för nya direktiv under största delen av året, men ansökningar har mottagits. Eftersom man aviserat om höjda investeringsstöd har också investeringsintresset för investeringar i tillbyggnader och renoveringar varit ovanligt livligt. Installation av belysning för åretruntodling av tomat och gurka har fortsättningsvis varit livlig och utgör en stor andel av renoveringsobjekten. Oljepriserna under året steg under senare delen av säsongen mycket kraftigt, speciellt för lättoljans del, men sjönk igen mot slutet av säsongen. Totalhöjningarna under året har varit ca 33% för lättoljan och ca 20% för tungoljan. 20

ProAgria Svenska lantbrukssällskapens förbund Finlands Svenska 4H Publikation nr. 258 Förbundets 99:e verksamhetsår

ProAgria Svenska lantbrukssällskapens förbund Finlands Svenska 4H Publikation nr. 258 Förbundets 99:e verksamhetsår Årsbok 2009 ProAgria Svenska lantbrukssällskapens förbund Finlands Svenska 4H Publikation nr. 258 Förbundets 99:e verksamhetsår 1 Årsbok 2009 Förbundets 99:e verksamhetsår Pärmbild: Ingeborg Mansner INNEHÅLL

Läs mer

ProAgria Svenska lantbrukssällskapens förbund Finlands svenska 4H Publikation nr. 253 Förbundets 97:e verksamhetsår

ProAgria Svenska lantbrukssällskapens förbund Finlands svenska 4H Publikation nr. 253 Förbundets 97:e verksamhetsår Årsbok 2007 ProAgria Svenska lantbrukssällskapens förbund Finlands svenska 4H Publikation nr. 253 Förbundets 97:e verksamhetsår 1 2 Årsbok 2007 INNEHÅLL sid GRUNDPRINCIPERNA I VERKSAMHETEN 5 Allmän översikt

Läs mer

Årsbok 2012. ProAgria Svenska lantbrukssällskapens förbund Finlands Svenska 4H. Förbundets 102:a verksamhetsår 1

Årsbok 2012. ProAgria Svenska lantbrukssällskapens förbund Finlands Svenska 4H. Förbundets 102:a verksamhetsår 1 Årsbok 2012 ProAgria Svenska lantbrukssällskapens förbund Finlands Svenska 4H Förbundets 102:a verksamhetsår 1 Årsbok 2012 publikation nr 264 Förbundets 102:a verksamhetsår Pärmbild: Ingeborg Mansner INNEHÅLL

Läs mer

Årsbok 2010. ProAgria Svenska lantbrukssällskapens förbund Finlands Svenska 4H. Förbundets 100:e verksamhetsår

Årsbok 2010. ProAgria Svenska lantbrukssällskapens förbund Finlands Svenska 4H. Förbundets 100:e verksamhetsår Årsbok 2010 ProAgria Svenska lantbrukssällskapens förbund Finlands Svenska 4H Förbundets 100:e verksamhetsår 1 Årsbok 2010 publikation nr 260 Förbundets 100:e verksamhetsår INNEHÅLL sid GRUNDPRINCIPERNA

Läs mer

Årsbok 2013. ProAgria Svenska lantbrukssällskapens förbund Finlands Svenska 4H. Förbundets 103:e verksamhetsår 1

Årsbok 2013. ProAgria Svenska lantbrukssällskapens förbund Finlands Svenska 4H. Förbundets 103:e verksamhetsår 1 Årsbok 2013 ProAgria Svenska lantbrukssällskapens förbund Finlands Svenska 4H Förbundets 103:e verksamhetsår 1 Årsbok 2013 publikation nr 265 Förbundets 103:e verksamhetsår Pärmbild: chiliparika, Irmelin

Läs mer

Kyrkligt 1996-2004 Miljö- och jaktvård, militär 1997-2001 Näringar -allmänt och turism I 1996-2000

Kyrkligt 1996-2004 Miljö- och jaktvård, militär 1997-2001 Näringar -allmänt och turism I 1996-2000 Kyrkligt 1996-2004 Miljö- och jaktvård, militär 1997-2001 -allmänt och turism I 1996-2000 123 T5 NYKARLEBY -allmänt och turism II 2001-2005 -pälsdjur 1997-2002 -allmänt och bibliotek 1996-2005 -Svenska

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009 VÄSTRA SALTVIKS FRIVILLIGA BRAND OCH RÄDDNINGSKÅR RF

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009 VÄSTRA SALTVIKS FRIVILLIGA BRAND OCH RÄDDNINGSKÅR RF VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009 VÄSTRA SALTVIKS FRIVILLIGA BRAND OCH RÄDDNINGSKÅR RF 75 år för din trygghet AVGIVEN VID VÅRMÖTET DEN 17.04.2010 VERKSAMHETS BERÄT TELSE VÄSTRA SALTVIKS FBK 2009 Denna årsberättelse

Läs mer

1 Stiftelsens namn är Helsingfors Svenska Bostadsstiftelse. Stiftelsens hemort är Helsingfors och språk svenska.

1 Stiftelsens namn är Helsingfors Svenska Bostadsstiftelse. Stiftelsens hemort är Helsingfors och språk svenska. STADGAR för stiftelsen HELSINGFORS SVENSKA BOSTADSSTIFTELSE 1 Stiftelsens namn är Helsingfors Svenska Bostadsstiftelse. Stiftelsens hemort är Helsingfors och språk svenska. 2 Stiftelsens ändamål är att

Läs mer

Vid Ålands Brand och Räddningsförbunds ordinarie förbundsmöte den 9 november 2013 behandlas följande ärenden:

Vid Ålands Brand och Räddningsförbunds ordinarie förbundsmöte den 9 november 2013 behandlas följande ärenden: Å L A N D S B R A N D O C H R Ä D D N I N G S F Ö R B U N D R F. F Ö R E D R A G N I N G S L I S T A H Ö S T M Ö T E T 2 0 1 3 Vid s Brand och Räddningsförbunds ordinarie förbundsmöte den 9 november 2013

Läs mer

STADGAR. för. Svenska litteratursällskapet i Finland r.f.

STADGAR. för. Svenska litteratursällskapet i Finland r.f. STADGAR för Svenska litteratursällskapet i Finland r.f. Godkända av sällskapets årsmöte 9.4.2015 och registrerade i föreningsregistret 4.5.2015. STADGAR för Svenska litteratursällskapet i Finland r.f.

Läs mer

Jsm faststäldt den, den 30.12.2011 jsm dnr 768/424/2011, förändring 7 3 mom den 25.9.2012 jsm dnr 1541/481/2012

Jsm faststäldt den, den 30.12.2011 jsm dnr 768/424/2011, förändring 7 3 mom den 25.9.2012 jsm dnr 1541/481/2012 5.11.2012 ARBETSORDNING FÖR JAKTVÅRDSFÖRENINGARNA Ikraft från den 1.1.2012 tillsvidare Behandlad vid Finlands viltcentrals styrelsemöte den 18.11.2011 Jsm faststäldt den, den 30.12.2011 jsm dnr 768/424/2011,

Läs mer

Protokoll fört vid enskild föredragning Näringsavdelningen Allmänna II, N12

Protokoll fört vid enskild föredragning Näringsavdelningen Allmänna II, N12 PROTOKOLL Nummer 15 25.6.2015 Sammanträdesdatum Protokoll fört vid enskild föredragning Näringsavdelningen Allmänna II, N12 Beslutande Föredragande Justerat Minister Fredrik Karlström Byråchef Susanne

Läs mer

Kenth Häggblom, led. statistiker STATISTIKMEDDELANDE 16.2.2001 Tel. 25497 Kommunal ekonomi- och verksamhet 2001:1

Kenth Häggblom, led. statistiker STATISTIKMEDDELANDE 16.2.2001 Tel. 25497 Kommunal ekonomi- och verksamhet 2001:1 Kenth Häggblom, led. statistiker STATISTIKMEDDELANDE 16.2.2001 Tel. 25497 Kommunal ekonomi- och verksamhet 2001:1 KOMMUNERNAS OCH KOMMUNALFÖRBUNDENS BUDGETER ÅR 2001 Detta meddelande innehåller uppgifter

Läs mer

Kommunernas bokslut 2013

Kommunernas bokslut 2013 ' Iris Åkerberg, statistiker E-post: iris.akerberg@asub.ax Offentlig ekonomi 2014:2 30.6.2014 Kommunernas bokslut 2013 Preliminära uppgifter Räkenskapsperiodens resultat högre för 2013 Våra 16 kommuner

Läs mer

Stadgar för Föreningen Hem för Finländska Åldringar

Stadgar för Föreningen Hem för Finländska Åldringar Stadgar för Föreningen Hem för Finländska Åldringar Behandlade för första gången vid mötet 20.11.2009 och antagna vid årsmötet 24.4.2010. 1 Föreningens namn Föreningens namn är Föreningen Hem för Finländska

Läs mer

Riksdagsvalet 2011. Kenth Häggblom, statistikchef Tel 25497. Val 2011:1 3.5.2011

Riksdagsvalet 2011. Kenth Häggblom, statistikchef Tel 25497. Val 2011:1 3.5.2011 ' Kenth Häggblom, statistikchef Tel 25497 Val 211:1 3.5.211 Riksdagsvalet 211 Lägre valdeltagande Valdeltagandet på Åland i årets riksdagsval var 51 procent, vilket var 6 procentenheter lägre än 27. Kvinnornas

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Yrkesförbundet Sveriges Socialarbetare. verksamhetsåret 2006

Verksamhetsberättelse för Yrkesförbundet Sveriges Socialarbetare. verksamhetsåret 2006 Verksamhetsberättelse för Yrkesförbundet Sveriges Socialarbetare verksamhetsåret 2006 Styrelsen för YSS har under verksamhetsåret varit: fredag den 24 augusti 2007 Ordföranden fram till årsmötet i Skövde

Läs mer

FINLANDS SVENSKA SOCIALFÖRBUND FÖREDRAGNINGSLISTA/PROTOKOLL STYRELSEN 26.8.2014

FINLANDS SVENSKA SOCIALFÖRBUND FÖREDRAGNINGSLISTA/PROTOKOLL STYRELSEN 26.8.2014 Till medlemmarna i styrelsen och bokföraren samt ersättarna i styrelsen (för kännedom). KALLELSE Styrelsen för Finlands Svenska Socialförbund r.f. kallas till sammanträde tisdagen den 26 augusti 2014 kl.

Läs mer

Katastrofgolfen slog nytt rekord med ett resultat på 3 761,70 euro. År 2014 var Katastrofgolfens resultat 2482,75 euro

Katastrofgolfen slog nytt rekord med ett resultat på 3 761,70 euro. År 2014 var Katastrofgolfens resultat 2482,75 euro INFORMATIONSBREV Nr 9 / 2015 Utgiven 8.10.2015 Ålands Distrikt Stort tack för din insats under Hungerdagen Hungerdagen år 2015 har gjort ett mycket bra resultat. Vi har ännu inte det slutgiltiga resultatet

Läs mer

Kommunernas och kommunalförbundens budgeter 2015

Kommunernas och kommunalförbundens budgeter 2015 Iris Åkerberg, statistiker iris.akerberg@asub.ax Tel. 018-25496 Offentlig ekonomi 2015:1 21.1.2015 Kommunernas och kommunalförbundens budgeter 2015 Höjda intäkter och kostnader Inför 2015 förväntar sig

Läs mer

VÄLKOMMEN. till årsmötet 2012. SVENSKA CELIAKIFÖRBUNDET för överkänsliga mot gluten, laktos, mjölk och soja

VÄLKOMMEN. till årsmötet 2012. SVENSKA CELIAKIFÖRBUNDET för överkänsliga mot gluten, laktos, mjölk och soja VÄLKOMMEN till årsmötet 2012 SVENSKA CELIAKIFÖRBUNDET för överkänsliga mot gluten, laktos, mjölk och soja DAGORDNING ÅRSMÖTE 10 MARS 2012 1 Årsmötet öppnas 2 Val av mötesfunktionärer a. Mötesordförande

Läs mer

Rapport 2004:4. Rådgivningen vid Ålands hushållningssällskap - En utvärdering

Rapport 2004:4. Rådgivningen vid Ålands hushållningssällskap - En utvärdering Rapport 2004:4 Rådgivningen vid Ålands hushållningssällskap - En utvärdering De senaste rapporterna från ÅSUB 2003:1 Konjunkturläget våren 2003 2003:2 Det åländska jordbrukets framtida utvecklingsförutsättningar

Läs mer

Plats och tid: Hotel President, Helsingfors den 5 september 2014, kl. 15.00

Plats och tid: Hotel President, Helsingfors den 5 september 2014, kl. 15.00 Protokoll: Styrelsemöte och seminarium 5/2014 Plats: Hotel President, Södra järnvägsgatan 4, Helsingfors Tid: 5 september 2014, kl. 15:00 19:00 6 september 2014, kl. 9:00 10:00 Beslutande: Blomqvist Thomas

Läs mer

Bilaga 7.1. Förslag till. Årsberättelse 2013 2014-03-06

Bilaga 7.1. Förslag till. Årsberättelse 2013 2014-03-06 Bilaga 7.1 Förslag till Årsberättelse 2013 2014-03-06 Årsberättelse 2013 för Hela Norden ska leva Inledning Hela Norden ska leva (HNSL) startade 1994 som ett nätverk där alla nordiska länder deltog. Därefter

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2014 Godkänd av Ungmarthas styrelse 22.11.2013

VERKSAMHETSPLAN 2014 Godkänd av Ungmarthas styrelse 22.11.2013 VERKSAMHETSPLAN 2014 Godkänd av Ungmarthas styrelse 22.11.2013 UNGMARTHA 2014 Ungmartha rf är Finlands svenska Marthaförbunds barn- och ungdomsorganisation. Vi riktar oss till barn och unga i hela Svenskfinland

Läs mer

S T A D G A R. för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING. org.nr: 822000-8422

S T A D G A R. för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING. org.nr: 822000-8422 S T A D G A R för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING org.nr: 822000-8422 Dessa stadgar har antagits vid årsmöte i Linköpings Villaägareförening 2010-03-16 1 Ändamål och verksamhetsområde 1 1. Linköpings Villaägareförening,

Läs mer

Sökandens adress och andra kontaktuppgifter:

Sökandens adress och andra kontaktuppgifter: ANSÖKAN TILL PATENT- OCH REGISTERSTYRELSEN Vi ber att Patent- och registerstyrelsen beviljar tillstånd att grunda stiftelsen [stiftelsens namn] och fastställer stiftelsens stadgar. Helsingfors, den 6 september

Läs mer

Stadgar för Mälarscouterna

Stadgar för Mälarscouterna Stadgar för Mälarscouterna 1 Allmänt Scoutkåren Mälarscouterna är en partipolitisk och religiöst obunden sammanslutning av enskilda personer och har till uppgift att i bedriva scoutverksamhet. Mälarscouterna

Läs mer

Stadgar. för Kullaledens vänner förening

Stadgar. för Kullaledens vänner förening Stadgar för Kullaledens vänner förening Föreningen bildad Den 11 november 2014 1 Föreningens syfte och mål Kullaledens Vänner är en ideell, oberoende förening som har till ändamål att värna om Kullaledens

Läs mer

3 Förbundet förverkligar sina syften genom att främja de allmänna förutsättningarna för och bedriva verksamhet inom följande områden:

3 Förbundet förverkligar sina syften genom att främja de allmänna förutsättningarna för och bedriva verksamhet inom följande områden: STADGAR FÖR FINLANDS SVENSKA MARTHAFÖRBUND RF Namn, hemort, verksamhetsområde och språk 1 Föreningens namn är Finlands svenska Marthaförbund rf och kallas i dessa stadgar förbundet. Föreningens hemort

Läs mer

Stadgar, Pohjola Norden r.f. 1 NAMN, HEMORT OCH VERKSAMHETSOMRÅDE

Stadgar, Pohjola Norden r.f. 1 NAMN, HEMORT OCH VERKSAMHETSOMRÅDE Stadgar, Pohjola Norden r.f. 1 NAMN, HEMORT OCH VERKSAMHETSOMRÅDE Föreningens namn är Pohjola Norden r.f. Föreningens hemort är Helsingfors stad och dess verksamhet omspänner hela landet. Föreningen benämns

Läs mer

s m a r t(h Slutrapport Fisk ett smart(h) val Projektnummer 1002240

s m a r t(h Slutrapport Fisk ett smart(h) val Projektnummer 1002240 l! va ett s m a r t(h ) Slutrapport Fisk ett smart(h) val Projektnummer 1002240 Allmänt om projektet Projektet Fisk ett smart(h) val! har som primär målsättningen haft att höja kunskapen kring matfisk

Läs mer

Stadgar för S:t Örjans Scoutkår, Borås

Stadgar för S:t Örjans Scoutkår, Borås Stadgar för S:t Örjans Scoutkår, Borås Örjanshus 12-09-24 1 Allmänt S:t Örjans Scoutkår är en sammanslutning av enskilda personer och har till uppgift att i bedriva scoutverksamhet. Scoutverksamheten bedrivs

Läs mer

.~~~ p~~anen. PATENTTI- JA REKISTERIHALLlTUS PATENT- OCH REGISTERSTYRELSEN

.~~~ p~~anen. PATENTTI- JA REKISTERIHALLlTUS PATENT- OCH REGISTERSTYRELSEN PATENTTI- JA REKISTERIHALLlTUS PATENT- OCH REGISTERSTYRELSEN.' BESLUT Tillstånd till grundandet aven stiftelse samt fastställande av stiftelsens stadgar Utfärdat Helsingfors 2.1.2008 Ansökan Beslut Region

Läs mer

STADGAR. Malmö mot Diskriminering. Stadgar för. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö

STADGAR. Malmö mot Diskriminering. Stadgar för. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Malmö mot Diskriminering Stadgar för Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Antagna vid årsmöte 2010-09-22 STADGAR Malmö mot Diskriminering Malmö

Läs mer

Mall för stadgar för lokal organisation inom Sveriges universitetslärarförbund (SULF)

Mall för stadgar för lokal organisation inom Sveriges universitetslärarförbund (SULF) Mall för stadgar för lokal organisation inom Sveriges universitetslärarförbund (SULF) Ändamål och uppgifter 1 Sveriges Universitetslärarförbunds lokalförening SULF/X, är lokal organisation för SULFs medlemmar

Läs mer

Firma och hemort. Styrelsen. Försäkringsgrenar som bolagets verksamhet omfattar. Delägarskap

Firma och hemort. Styrelsen. Försäkringsgrenar som bolagets verksamhet omfattar. Delägarskap Bolagsordning Firma och hemort 1 Bolagets firma är på finska Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma, på svenska Ömsesidiga arbetspensionsförsäkringsbolaget Varma och på engelska Varma Mutual Pension Insurance

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2013 Visit Värmdö Ideell Förening

Verksamhetsberättelse 2013 Visit Värmdö Ideell Förening Inledning Verksamhetsberättelse 2013 Visit Värmdö Ideell Förening Visit Värmdö Ideell Förening är näringslivets och föreningslivets organisation inom besöksnäringen. Tillsammans med Värmdö kommun bildar

Läs mer

Till producenterna av företagshälsovårdsservice

Till producenterna av företagshälsovårdsservice Folkpensionsanstalten Hälsoavdelningen 18.12.2008 Dnr 22/322/2008 Till producenterna av företagshälsovårdsservice Ändringar rörande ersättningarna för företagares företagshälsovård fr.o.m. 1.1.2009 Referens:

Läs mer

Stadgar Villaägarna Göteborg. Antagna vid årsmöte 2013-03-20

Stadgar Villaägarna Göteborg. Antagna vid årsmöte 2013-03-20 Stadgar Villaägarna Göteborg Antagna vid årsmöte 2013-03-20 1 2 (6) ÄNDAMÅL OCH VERKSAMHETSOMRÅDE 1. Villaägarna Göteborg är en partipolitiskt obunden sammanslutning, ideell förening, av medlemmar i Villaägarnas

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL ÅRSMÖTE 31 MARS 2015 KL 1800 LINKÖPINGS STADSHUS

VÄLKOMMEN TILL ÅRSMÖTE 31 MARS 2015 KL 1800 LINKÖPINGS STADSHUS Foto: Charlotte Nordahl, publicerad under Creative Common licens VÄLKOMMEN TILL ÅRSMÖTE 31 MARS 2015 KL 1800 LINKÖPINGS STADSHUS Kvällens program Inledning Mötesförhandlingar Återblick 20 år med föreningen

Läs mer

Exempel på att bilda en förening

Exempel på att bilda en förening Exempel på att bilda en förening Information om hur man går till väga för att bilda en förening och information om vad styrelsen och styrelsens ledamöter har för uppgifter. 1. Att bilda en förening I Sverige

Läs mer

ATT BILDA EN LOKALFÖRENING - råd och tips om hur man bildar och arbetar i en förening (uppdaterad 2014-03-12)

ATT BILDA EN LOKALFÖRENING - råd och tips om hur man bildar och arbetar i en förening (uppdaterad 2014-03-12) ATT BILDA EN LOKALFÖRENING - råd och tips om hur man bildar och arbetar i en förening (uppdaterad 2014-03-12) Vad är en ideell förening? En förening kan bildas av ett antal personer med ett gemensamt intresse.

Läs mer

Föreningen är religiöst och partipolitiskt obunden.

Föreningen är religiöst och partipolitiskt obunden. STADGAR för CISV Umeå 1 Ändamål CISV-Umeå är en ideell fredsförening med uppgift att: a) Utbilda unga människor för fred oberoende av ras, religion eller politisk uppfattning b) utveckla unga människors

Läs mer

EUROPA NOSTRA SVERIGE

EUROPA NOSTRA SVERIGE EUROPA NOSTRA SVERIGE Organisationen Europa Nostra (Vårt Europa), bildades 1963 i syfte att internationellt uppmärksamma och värna om det gemensamma europeiska kulturarvet. Europa Nostra är en paraplyorganisation

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET FÖR 2015

VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET FÖR 2015 VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET FÖR 2015 KREATIVITET KUNNANDE FÖRETAGANDE - KULTUR INNEHÅLL: 1. Inledning 2. Åtgärder 3. Övrigt 4. Budget 1. INLEDNING Ålands Slöjd och Konsthantverk r.f. grundades 1928. Föreningen

Läs mer

Stadgar/vedtekter för samverkansorganisationen FINNSAM

Stadgar/vedtekter för samverkansorganisationen FINNSAM 2015-05-31 1(5) Stadgar/vedtekter för samverkansorganisationen FINNSAM 2015-05-31 2(5) 1 Organisationens namn Organisationens namn är FINNSAM - Finnbygder i samverkan. FINNSAM har sitt säte i den kommun

Läs mer

FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS).

FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS). 1(6) FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS). INTRESSEFÖRENINGENS NAMN OCH SÄTE 1. Den ideella intresseföreningens namn är KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS) och har sitt

Läs mer

Styrelse 5 Föreningens angelägenheter handhas av styrelsen. Den ska verka för föreningens framåtskridande samt tillvarata medlemmarnas intressen.

Styrelse 5 Föreningens angelägenheter handhas av styrelsen. Den ska verka för föreningens framåtskridande samt tillvarata medlemmarnas intressen. Stadgar för Gransjöbodarnas snöskoterklubb Ändamål 1 Klubben är en ideell förening, vars uppgift skall vara att tillvarata medlemmarnas intressen i snöskoterfrågor, verka för en sund utveckling av snöskotertrafiken

Läs mer

MARTHAFÖRBUNDETS VISION är ett samhälle som genomsyras av en hållbar livsstil genom medvetna val i vardagen

MARTHAFÖRBUNDETS VISION är ett samhälle som genomsyras av en hållbar livsstil genom medvetna val i vardagen MARTHAFÖRBUNDETS VERKSAMHETSPLAN 2015 MARTHAFÖRBUNDETS VISION är ett samhälle som genomsyras av en hållbar livsstil genom medvetna val i vardagen Finlands svenska Marthaförbund rf har en aktiv och mångsidig

Läs mer

Stadgar. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö

Stadgar. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Stadgar Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö 1 NAMN Föreningens namn är Malmö mot Diskriminering föreningarnas organisation för att främja

Läs mer

SMC Kronoberg. Verksamhetsberättelse

SMC Kronoberg. Verksamhetsberättelse SMC Kronoberg Verksamhetsberättelse 2012-2013 Årsmöte SMC Kronoberg 131006 DAGORDNING 1. Mötets Öppnande. 2. Val av mötesordförande. 3. Val av mötessekreterare. 4. Val av 2st justeringspersoner, tillika

Läs mer

K.f De Gamlas Hem. Förbundsfullmäktige sammanträde 07.06 2010. Kl. 16.00. K.f för De Gamlas Hem SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Sida 1

K.f De Gamlas Hem. Förbundsfullmäktige sammanträde 07.06 2010. Kl. 16.00. K.f för De Gamlas Hem SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Sida 1 Sida 1 K.f De Gamlas Hem sammanträde Kl. 16.00 Sida 2 DATUM PLATS De Gamlas Hem 1. Sammanträdets öppnande...4 2. Sammanträdets laglighet och beslutförhet...5 3. Val av ordförande och viceordförande för

Läs mer

Scouterna, Stadgar Sollentuna Norra scoutkår

Scouterna, Stadgar Sollentuna Norra scoutkår Scouterna, Stadgar Sollentuna Norra scoutkår Stadgar för Sollentuna Norra Scoutkår Organisationsnummer: 814800-3513 Antagna av Kårstämman den 2012-10-10 1 Allmänt Scoutkåren är en sammanslutning av enskilda

Läs mer

HS Naturbruksgymnasium AB HS Certifiering AB Hushållningssällskapet Rådgivning Agri AB The Great Swedish Nature AB

HS Naturbruksgymnasium AB HS Certifiering AB Hushållningssällskapet Rådgivning Agri AB The Great Swedish Nature AB Hushållningssällskapet Kalmar-Kronoberg-Blekinge 262000-0071 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Hushållningssällskapet Kalmar-Kronoberg är en fristående medlemsorganisation med huvuduppgift att utveckla landsbygden

Läs mer

Projektplan för projektet Samarbete mellan minoriteter inom minoriteten (MiM)

Projektplan för projektet Samarbete mellan minoriteter inom minoriteten (MiM) Projektplan för projektet Samarbete mellan minoriteter inom minoriteten (MiM) Innehåll 1. Bakgrund och behov 2. Målsättningar och målgrupp 3. Samarbetsorganisationer och samarbetsparter 4. Projektets resultat

Läs mer

Projektet Skriv Till 2007-2008. Mellanrapport

Projektet Skriv Till 2007-2008. Mellanrapport Projektet Skriv Till 2007-2008 Mellanrapport Utgivare: Svenska hörselförbundet rf Utgivet: På förbundsmötet 25.04.2008 Finns även att hämtas från www.horsel.fi/skrivtill Skriv Till 2007 Skriv Till startade

Läs mer

En information om hur det går till att bilda en förening.

En information om hur det går till att bilda en förening. Bilda förening En information om hur det går till att bilda en förening. Att bilda en förening I Sverige finns det ingen lag som kräver att ideella föreningar ska registreras eller godkännas. Det innebär

Läs mer

NYKARLEBY FISKEOMRÅDE Styrelsen 1 / 2014

NYKARLEBY FISKEOMRÅDE Styrelsen 1 / 2014 NYKARLEBY FISKEOMRÅDE Styrelsen 1 / 2014 1(3) Tid: 28.1 2014 Plats : Hos Birthe Wistbacka, Södra Larsmovägen 139, Larsmo Närvarande: Håkan Blomqvist, Carl-Henrik Blomqvist, Karl-Gustav Häggblom, Conny

Läs mer

Föreningens namn är Kreditförsäkringsföreningen (förkortat KFF) med säte i Stockholm, (på engelska: the Swedish Credit Insurance Association).

Föreningens namn är Kreditförsäkringsföreningen (förkortat KFF) med säte i Stockholm, (på engelska: the Swedish Credit Insurance Association). STADGAR Dessa stadgar har antagits vid Föreningsstämma 23:e mars 2015 och är en uppdatering av ursprungliga Stadgar antagna på Ordinarie Föreningsstämma från 26:e juni 2013 samt uppdateringar vid extra

Läs mer

Stadgar för Malmö Dövas Förening Svenske

Stadgar för Malmö Dövas Förening Svenske Dessa stadgar är antagna den 26 mars 2011 efter att ha behandlats vid föreningsmöte den 16 oktober 2010 och vid föreningens årsmöte den 26 mars 2011. Malmö Dövas Förening Svenske är ansluten till Sveriges

Läs mer

Antagna vid konstituerande stämma den 17 juni 2004, stadgeändring i punkt 5 och 20 vid stämman den 11 februari 2008.

Antagna vid konstituerande stämma den 17 juni 2004, stadgeändring i punkt 5 och 20 vid stämman den 11 februari 2008. Stadgar Antagna vid konstituerande stämma den 17 juni 2004, stadgeändring i punkt 5 och 20 vid stämman den 11 februari 2008. 1 Firma Föreningens firma är Nätverket för Elektroniska Affärer, förkortat NEA.

Läs mer

SAMMANDRAG AV CERTIFIERINGSRAPPORTEN PÅ KUSTENS SKOGSCENTRALS VERKSAMHETSOMRÅDE SAMT ÅLAND ÅR 2009

SAMMANDRAG AV CERTIFIERINGSRAPPORTEN PÅ KUSTENS SKOGSCENTRALS VERKSAMHETSOMRÅDE SAMT ÅLAND ÅR 2009 SAMMANDRAG AV CERTIFIERINGSRAPPORTEN PÅ KUSTENS SKOGSCENTRALS VERKSAMHETSOMRÅDE SAMT ÅLAND ÅR 2009 1. Allmänt Reviderade standarder: FFCS 1001:2003 och FFCS 1002-1:2003 Revisionens omfattning: Skötseln

Läs mer

Årsmöte 2011-04-19 Redovisningshandlingar

Årsmöte 2011-04-19 Redovisningshandlingar Årsmöte 2011-04-19 Redovisningshandlingar Förslag till Dagordning vid ordinarie årsmöte (föreningsstämma) med Villaägarna Nordöstra Skåne- Österlen. Dag: 19/4 2011 Plats: Furuboda konferensanläggning 1

Läs mer

SIG Securitys stadgar

SIG Securitys stadgar SIG Securitys stadgar Fastställda 2002-10-08. Reviderade 2006-03-16. Reviderade 2008-03-14. Reviderade 2013-04-18. 1 Firma Föreningens benämning skall vara SIG Security. 2 Ändamål SIG Security är en intressegrupp

Läs mer

VI BILDAR FÖRENING. Information från Kultur och Fritid, Nyköpings kommun

VI BILDAR FÖRENING. Information från Kultur och Fritid, Nyköpings kommun VI BILDAR EN FÖRENING Information från Kultur och Fritid, Nyköpings kommun SAMMANSTÄLLNING I KORTHET ÖVER VAD SOM SKALL GÖRAS NÄR EN FÖRENING BILDAS - Inbjud de som är intresserade - Besluta om att bilda

Läs mer

S t a d g a r. Göteborgs rättighetscenter mot diskriminering

S t a d g a r. Göteborgs rättighetscenter mot diskriminering S t a d g a r för föreningen Göteborgs rättighetscenter mot diskriminering Reviderade 26 mars 2015 1 Föreningens namn Föreningens namn är Göteborgs rättighetscenter mot diskriminering. Föreningen är en

Läs mer

En lantbruksutbildning- tre nivåer

En lantbruksutbildning- tre nivåer Översikt av YH-utbildningen till Gårdsmästare/Driftledare Utbildningsanordnare Svalöfs Gymnasium och Önnestads Yrkeshögskola En lantbruksutbildning- tre nivåer GÅRDSMÄSTARE DRIFTLEDARE YRKESUTBILDAD LANTBRUK

Läs mer

Lätt och roligt att bilda en förening

Lätt och roligt att bilda en förening Lätt och roligt att bilda en förening Instruktioner till dig som vill starta en förening Vid frågor kontakta på 0155-24 89 01, eller e-post 2 Uppstart av en förening Bjud in de som är intresserade Besluta

Läs mer

Detta introduktionsprogram är tänkt att kortfattad ge en beskrivning av FSO:s förening och vad du bör tänka på i ditt uppdrag.

Detta introduktionsprogram är tänkt att kortfattad ge en beskrivning av FSO:s förening och vad du bör tänka på i ditt uppdrag. INTRODUKTIONSPROGRAM FÖR NYA FÖRTROENDEVALDA INOM FÖRENINGEN SOCIAL OMSORG (FSO) Grattis till ditt nya förtroendeuppdrag inom FSO Vi hoppas att du ska trivas i ditt nya uppdrag och känna dig välkommen

Läs mer

Stadgar för Engelbrekt Scoutkår

Stadgar för Engelbrekt Scoutkår Stadgar för Engelbrekt Scoutkår Scouterna Stadgar för Engelbrekt scoutkår, organisationsnummer 875001-8676 Antagna av kårstämman den 2012-03-01 med tillägg vid stämma 2013-03-07 1 Allmänt Engelbrekt scoutkår

Läs mer

Grundavtal för Kårkulla samkommun

Grundavtal för Kårkulla samkommun Grundavtal för Kårkulla samkommun 1 kap. SAMKOMMUNEN 1 Samkommunens namn och hemort Samkommunens namn är Kårkulla samkommun och dess hemort är Väståbolands stad. Samkommunens arbetsspråk är svenska. 2

Läs mer

Stockholms Spiritualistiska Förening

Stockholms Spiritualistiska Förening 1 Stockholms Spiritualistiska Förening STADGAR Slutligen fastställda på årsmötet den 28 april 1998. (Justerade enligt beslut på årsmötet den 20 april 2009.) (Justerade enligt beslut på årsmötet den 22

Läs mer

KÖRKORT TILL ARBETSLIVET

KÖRKORT TILL ARBETSLIVET KÖRKORT TILL ARBETSLIVET Utbildarutbildning våren 2010 4H-VERKSAMHETEN I 4H växer barnen och ungdomarna till ansvarstagande och företagsamma vuxna I 4H lär sig barnen och ungdomarna genom att själv göra

Läs mer

7. STÖD TILL ÖVRIGA ÄN FÖRETAG

7. STÖD TILL ÖVRIGA ÄN FÖRETAG 7. STÖD TILL ÖVRIGA ÄN FÖRETAG 7.1 Stöd för internationella utvecklingsprojekt Rättsgrund: Självstyrelselag för Åland (1991:71) Landskapslag om lån, räntestöd och understöd ur landskapets medel samt om

Läs mer

LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening

LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening Årsberättelse 2014 Dagordning 1. Mötet öppnas 2. Godkännande av dagordning 3. Val av 2 st justeringsmän tillika rösträknare 4. Val av ordförande till

Läs mer

OPISKELIJOIDEN LIIKUNTALIITTO RY - STUDERANDENAS IDROTTSFÖRBUND RF 1 FÖRBUNDETS GRUNDSTADGAR (ändringarna godkända vid förbundsmöten 3.11.

OPISKELIJOIDEN LIIKUNTALIITTO RY - STUDERANDENAS IDROTTSFÖRBUND RF 1 FÖRBUNDETS GRUNDSTADGAR (ändringarna godkända vid förbundsmöten 3.11. Förbundets svenskspråkiga stadgar är en översättning av de officiella, finskspråkiga stadgarna. I enlighet med förbundets officiella mötes- och mötesprotokollspråk tolkas de finskspråkiga stadgarna i fall

Läs mer

STADGAR FÖR KFUK-KFUM västsvenska regionen

STADGAR FÖR KFUK-KFUM västsvenska regionen STADGAR FÖR KFUK-KFUM västsvenska regionen 1 Verksamhetsområde och medlemmar. KFUK-KFUM västsvenska regionen, fortsättningsvis kallad Regionen, är ett regionalt förbund inom KFUK-KFUM Sverige, fortsättningsvis

Läs mer

Att starta en förening

Att starta en förening Att starta en förening Fritidskontoret Hur du bildar en förening En grupp människor med samma intresse samlas till ett möte för att bilda en förening. En provisorisk styrelse (interimsstyrelse) utses som

Läs mer

LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening

LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening Årsberättelse 2013 Dagordning 1. Mötet öppnas 2. Godkännande av dagordning 3. Val av 2 st justeringsmän tillika rösträknare 4. Val av ordförande till

Läs mer

Introduktion till nyvalda ledamöter

Introduktion till nyvalda ledamöter Introduktion till nyvalda ledamöter SSF:s organisation SSF:s kongressen Kongressen är SSF:s högst beslutande organ. Den består av representanter från alla distriktsförbunden. Kongressen är föreningen SSF:s

Läs mer

Kallelse. till ordinarie föreningsstämma för. Bostadsrättsföreningen Blåklinten nr 4

Kallelse. till ordinarie föreningsstämma för. Bostadsrättsföreningen Blåklinten nr 4 BRF Blåklinten 4 Kallelse till ordinarie föreningsstämma för Bostadsrättsföreningen Blåklinten nr 4 Tid: tisdag den 6 maj 2014, klockan 18.00 Plats: Församlingsvåningen Gustav Vasa, Västmannagatan 63,

Läs mer

Stadgar för Leader Linné

Stadgar för Leader Linné Stadgar för Leader Linné 1 Föreningens namn Leader Linné ideell förening 2 Föreningens säte Styrelsen har sitt säte i Alvesta, med Alvesta, Ljungby, Markaryd, Värnamo, Växjö och Älmhults kommuner som verksamhetsområde,

Läs mer

SEKTIONSÅRSMÖTE 2015-01-13

SEKTIONSÅRSMÖTE 2015-01-13 SEKTIONSÅRSMÖTE 2015-01-13 RALLY DAGORDNING 1. Mötets öppnande. 2. Fastställande av röstlängd vid mötet. 3. Godkännande av kallelsen till årsmötet. 4. Godkännande av dagordning. 5. Val av ordförande för

Läs mer

STADGAR FORUM SYD. Antagna 080517 av Forum Syds årsmöte och bekräftat av Medlemsmötet 081122 efter revidering av stadgar 950204.

STADGAR FORUM SYD. Antagna 080517 av Forum Syds årsmöte och bekräftat av Medlemsmötet 081122 efter revidering av stadgar 950204. STADGAR FORUM SYD Antagna 080517 av Forum Syds årsmöte och bekräftat av Medlemsmötet 081122 efter revidering av stadgar 950204. Senaste revidering 150530 Stadgar för Forum Syd Organisationer i samverkan

Läs mer

Exempelstadga för scoutkår

Exempelstadga för scoutkår Exempelstadga för scoutkår Stadgar för scoutkåren, organisationsnummer [xxxxxx-xxxx] Antagna av kårstämman den [ÅÅÅÅ-MM-DD] 1 Allmänt Scoutkåren [Namn] är en sammanslutning av enskilda personer och har

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRENINGEN UNGDOMENS HUS I UPPSALA

STADGAR FÖR FÖRENINGEN UNGDOMENS HUS I UPPSALA STADGAR FÖR FÖRENINGEN UNGDOMENS HUS I UPPSALA 1 Allmänt Innehåller de grunder på vilka föreningen vilar dess namn, säte, syfte och eventuella ideologiska ställningstaganden. Sida 2. 2 Medlemskap Innehåller

Läs mer

Stadgar för Sveriges Bygg- och Järnhandlareförbund

Stadgar för Sveriges Bygg- och Järnhandlareförbund Stadgar för Sveriges Bygg- och Järnhandlareförbund 1 Ändamål Förbundets namn är Sveriges Bygg- och Järnhandlareförbund, i det följande kallat Förbundet. Förbundet har till ändamål att tillvarata medlemmarnas

Läs mer

Stadgar för Dataföreningen i Sverige

Stadgar för Dataföreningen i Sverige Stadgar för Dataföreningen i Sverige Sida 1 av 6 Stadgar för Dataföreningen i Sverige Stadgar antagna av Dataföreningen i Sverige vid ordinarie Föreningsstämmor; första gången 29:e mars 2012 samt andra

Läs mer

Informationsmöte Aktieemission för Åda Ab 2014-11-26

Informationsmöte Aktieemission för Åda Ab 2014-11-26 Informationsmöte Aktieemission för Åda Ab 2014-11-26 Åda Ab är ett icke vinstdrivande bolag tillhandahåller service och tjänster enbart till bolagets ägare offentlig upphandling (proportionalitet och s.k.

Läs mer

STADGAR FÖR ERICSSON IDROTTSFÖRENING, i GÖTEBORG/MÖLNDAL

STADGAR FÖR ERICSSON IDROTTSFÖRENING, i GÖTEBORG/MÖLNDAL 1 STADGAR FÖR ERICSSON IDROTTSFÖRENING, i GÖTEBORG/MÖLNDAL Reviderade 1974-03-14, 1975-03-05, 1982-02-25, 1994-05-09, 2004-03-04, 2005-03-15 1 BAKGRUND Ericsson Idrottsförening är en ideell idrottsförening,

Läs mer

Aktuella välfärdshälsningar. Vörå 10.4.2013 Märta Strömberg-Nygård

Aktuella välfärdshälsningar. Vörå 10.4.2013 Märta Strömberg-Nygård Aktuella välfärdshälsningar Vörå 10.4.2013 Märta Strömberg-Nygård 2 Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt LPA Har hand om den lagstadgade LFÖPL-arbetspensionsförsäkringen Kunderna är jordbrukare, fiskare,

Läs mer

1. Karlstad Båtklubbs organisation

1. Karlstad Båtklubbs organisation 1. Karlstad Båtklubbs organisation Karlstad Båtklubb(KBK) bildades 1982-02-03. Karlstad Båtklubb kan vara ansluten till Värmlands Båtförbund, Värmlands seglarförbund, Svenska Båtunionen och Svenska Seglarförbundet.

Läs mer

Ordföranden Anders Björnsson öppnar årsmötesförhandlingarna med ett inledningsanförande. Landshövding Lars Bäckström håller ett hälsningsanförande.

Ordföranden Anders Björnsson öppnar årsmötesförhandlingarna med ett inledningsanförande. Landshövding Lars Bäckström håller ett hälsningsanförande. Protokoll fört vid årsmöte i Svenska Humanistiska Förbundet Lördagen den 3 mars 2012 kl. 9.00 11.50 Länsrättens hörsal, Södra Hamngatan 3, Göteborg Närvarande: se bilaga Ordföranden Anders Björnsson öppnar

Läs mer

ÅLANDS BRAND- OCH RÄDDNINGSFÖRBUND R.F.

ÅLANDS BRAND- OCH RÄDDNINGSFÖRBUND R.F. Art: Styrelsemöte 05-2011 Tid: Onsdagen den 15 juni 2011 kl 18:00 Plats: Ålands Ömsesidiga Försäkringsbolag Närvarande: Jan Lindgrén, Ordförande Kristian Aller, Vice ordf. Johan Mansnerus Sten-Göte Nyman

Läs mer

Dagordning årsmöte 23 mars 2015

Dagordning årsmöte 23 mars 2015 Dagordning årsmöte 23 mars 2015 1. Årsmötets öppnande, styrelsens ordförande 2. Anteckning av närvarande och upprättande av röstlängd (Bil 1) 3. Val av ordförande, sekreterare och justeringsmän, tillika

Läs mer

STADGAR FÖR UNIVERSAL KYRKAN AV JESUS KRISTUS KVINNOORGANISATION (UKJK-KO)

STADGAR FÖR UNIVERSAL KYRKAN AV JESUS KRISTUS KVINNOORGANISATION (UKJK-KO) STADGAR FÖR UNIVERSAL KYRKAN AV JESUS KRISTUS Antagna den 01 oktober 2012 2 1 Organisation (Namn och identitet) UNIVERSAL KYRKAN AV JESUS KRISTUS, förkortat UKJK- KO är en kristen Kvinnoorganisation, är

Läs mer

Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Årsmöte 2014 Torsdagen den 30 januari 2013

Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Årsmöte 2014 Torsdagen den 30 januari 2013 Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Årsmöte 2014 Torsdagen den 30 januari 2013 Plats: Aptitgården, Vädursgatan 5 Gårda-GÖTEBORG Program: (Inskrivning from 16.45) 16.45-17.30 Lättare förtäring 17.30-18.00

Läs mer