Handläggare Thomas Davidsson Monica Björkegren Ohlson N

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Handläggare Thomas Davidsson Monica Björkegren Ohlson 11 2011-05-30 N"

Transkript

1 Handläggare Thomas Davidsson Monica Björkegren Ohlson Datum N Näringslivsenheten Kommunledningskontoret Adress Box 611, KALMAR Besök Östra Sjögatan 18 Tel vx

2 2 (6)

3 3 (6) Kalmar kommuns näringslivsråd bildades under Näringslivsrådet består av sex representanter från näringslivet, två representanter från Linnéuniversitetet, fyra tjänstemän från Kalmar kommun samt kommunstyrelsens ordförande och vice ordförande. Näringslivsrådet ska föra en dialog om strategiska frågor som är av vikt för att skapa ett starkt företagsklimat. Näringslivsrådets vision är att tillsammans skapa ett näringslivsklimat som Kalmar kommuns invånare är stolta över och som i en förlängning även ger fler företag, fler växande företag och fler arbetstillfällen. För att få en nulägesbild av vilken syn företagare i kommunen har på vår näringslivsmiljö och vårt företagsklimat skickades en enkät ut under våren Medlemmar i Connect Sydost, Svenskt Näringsliv, Kalmar Företagsgrupp, Företagarna och Kalmar Fabriks- och hantverksförening fick svara på enkäten. Vi gick också ut med tidningsannonser med uppmaning till företagare att tycka till och påverka. Inledningsvis fick respondenterna uppge korta bakgrundsfakta om företaget. Därefter fick de svara på ett antal frågor kring kompetensförsörjning, kommunikationer, kontaktytor- och samverkansmöjligheter samt regionens attraktivitet. Svarsalternativen var graderade från stod för inte alls nöjd medan 10 stod för i högsta grad nöjd. Ingen åsikt fanns också med som alternativ. Det fanns även möjlighet att lämna konkreta förbättringsförslag. 117 företagare/företagsledare svarade på enkäten, vilket var färre än vad vi hoppats på. Positivt var ändå att företag av olika storlek och de flesta branscher var representerade. Många har också lämnat kommentarer vilket är positivt.

4 4 (6) 56 procent av respondenterna hade 1-9 anställda, 26,5 procent hade anställda, 12,8 procent hade över 50 anställda och endast 4,3 procent var företag utan anställda. De branscher som var representerade av flest företag var verksamheter inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik. Även handel, informationsoch kommunikationsverksamhet samt tillverkning var välrepresenterade. På frågan; hur nöjd är du med möjligheten att rekrytera arbetskraft med rätt kompetens blev medelvärdet 5,03. De som valde alternativ mellan 1-5 på frågan hur nöjd är du med möjligheten att rekrytera arbetskraft med rätt kompetens; efterlyser kompetens och erfarenhet främst inom olika teknik- och ingenjörsområden, kvalificerade utesäljare och kvalificerad IT-personal. 16,2 procent hade dock ingen åsikt i frågan. Kan det tolkas som om de inte har för avsikt att växa och alltså heller inte har stått inför problemet? Mer interaktion och bättre förankring gentemot näringslivet önskas när det gäller både universitetsutbildning och annan utbildning. Företagarna var minst nöjda med tåget som kommunikationsmedel. På en skala mellan 1-10, där 1 innebär inte alls nöjd och 10 i högsta grad nöjd, blev medel 3,75 för tåget. Motsvarande för vägnätet var 4,2. Företagarna var mest nöjda med kommunikationsmöjligheterna med flyg där medel blev 5,07. 7,04 blev medelvärdet på frågan; hur nöjd är du vad gäller kvaliteteten på datakommunikationen. Kvaliteten på datakommunikationen är därmed den parameter som fått bäst betyg i enkätundersökningen. På frågan; viket transportsätt skulle du gärna se prioriterades inom regionen, svarade 49 procent av de vill se en prioritering av vägnätet. 25 procent vill se en prioritering av tågtrafiken, 24 procent vill prioritera flyget medan 2 procent vill se en prioritering av sjöfarten. Frågan var konstruerad så att respondenterna fick fördela 100 procent över alternativen vägnät, tåg, flyg och sjöfart.

5 5 (6) Flertalet har önskemål om att prioritera E22 men även Riksväg 25 prioriteras högt. Positiva kommentarer inkom dock kring de förbättringar som redan genomförts på Riksväg 25. För företag verksamma inom handel vill hela 57 procent se en prioritering av vägnätet. 25 procent prioriterar alltså istället tåget på frågan. Många upplever att tågens tidtabell inte går att lita på. Man önskar därför framförallt bättre punktlighet. Bättre och fler anslutningar önskas också för att förkorta restiderna. Kommentarer har också inkommit kring att olika aktörer på sträckan till Köpenhamn stökar till resandet och servicen. Bland de företag som främst har sina kunder utomlands prioriteras dock flyget framför vägnätet. I denna kategori prioriterar 43 procent flyget medan 32 procent prioriterar vägnätet. 70 procent av dessa företag verkar inom tillverkning och 20 procent inom handel. Det framkommer även att de 15 företag som har fler än 50 anställda prioriterar flyget nästan lika mycket som vägnätet. Av dessa vill 39 procent se en prioritering av vägnätet medan 35 procent vill prioritera flyget.. Det är tydligt att flygkommunikationerna till Stockholm är viktiga. Många kommentarer kom in kring att få till stånd avgångar även till Köpenhamn framöver för att lättare kunna ta sig ut eller in från övriga Europa. Det har också framkommit önskemål om att få flyg till baltländerna. De flesta verkar relativt nöjda med samverkansmöjligheter med företag/nätverk och föreningar. Medelvärdet blev 5,95. Det finns dock önskemål om färre antal nätverk och förtydligande av syfte/inriktning. 41 procent av de svarande hade ingen åsikt kring hur nöjd man var med samverkansmöjligheter som företaget behöver med universitet och forskning. Det kan kanske tolkas som att Linnéuniversitetet behöver bli mer synliga och marknadsföra sig bättre inom näringslivet och tala om vilken nytta som kan uppnås? 5,59 blev medelbetyget på frågan; i vilken utsträckning upplever du att regionen är attraktiv att driva företag i. Förbättrade kommunikationer verkar enligt enkätsvaren vara framgångsfaktorn för att göra vår region än mer attraktiv och företagarvänlig. Kalmars fördelar är närheten till vattnet och vår härliga miljö med god livskvalitet och bra evenemangs- och kulturutbud. Flera nämner också man upplever en vilja och en drivkraft kring att utveckla Kalmarregionen och att potentialen finns.

6 6 (6)

7 - 1 -Sidan 1 av 31 Enkätsvar - Vilken är din syn på vår näringslivsmiljö och vårt företagsklimat? 117 svar 1. Vilket företag representerar du? (Frivillig uppgift) Koneo Årgus Medicinteknik AB Lönnbom VAteknik AB Conny Petersson i Kalmar AB Genax Specialmaskiner Kalmar Telesystem AB Nybro Städ & Fönsterservice AB Skogstrollen AB SocialAgent Playsam Askman Svensson & Svensson Kalmarsunds Plåt AB Flyttservice Kalmar län AB Almi Företagspartner Hammarstedts ALMI Företagspartner Kalmar län KPMG Urnet Trade Sweden AB Centralens Resebutik i Kalmar AB Lindströms Elv. Eftr. AB lindsdals bygg & designsnickeri ab Trebema AB Scand Design Online AB Devellum AB Norden Machinery AB Kenneth Johansson AB Pronecta AB Handelsbanken Advokatfirman Glimstedt Kalmar Växjö HB ABOS Glass-Olle Configureit Group AB Infomaker Säkra Kalmar AB Gila Control System AB Kundalini Nyckeln AB

8 - 2 -Sidan 2 av 31 Gröna Rummet Landskapsarkitekter AB Dialect Kalmar/Karlskrona Sustainable Sweden Southeast Kittel & Rydqvist Måleri AB OSTKUSTENS TRÄDGÅRDSSERVICE Byggkonsult Ragn-Sells AB KLS Ugglarps AB Melcob Revision & Rådgivning AB Luma Metall AB Topax Ocab Sanering i Kalmar AB elfverson Guldsmederna i Kalmar AB / georges Trelleborg Automotive Kalmar AB MAXI ICA Stormarknad kalmar lantmän Enmark &Partners AB privattandläkare ATRIO arkitekter Calmar Ekonomiservice HB Induastriförnödenheter Revatec AB Handelsbanken Kvarnholmen Parelle Cosmetics Bilkompani Kalmar AB DuoBad AB 3. Hur många anställda är ni på företaget? Namn Antal % A. 0 anställda 5 4,3 B. 1-9 anställda 66 56,4 C anställda 31 26,5 D. 50- anställda 15 12,8 Total Svarsfrekvens 100% (117/117)

9 - 3 -Sidan 3 av Inom vilken bransch verkar huvudsakligen företaget? Namn Antal % A. A. Jordbruk, skogsbruk och fiske (Exempelvis odling, plantskola, djuruppfödning, 0 0 mjölk- och äggproduktion.) B. B. Utvinning av mineral 0 0 C. C. Tillverkning (Exempelvis tillverkning av livsmedel, kläder, kemikalier, elektronikvaror och maskiner.) 12 10,3 D. D. Försörjning av el, gas, värme och kyla 0 0 E. E. Vattenförsörjning; avloppsrening, avfallshantering 4 3,4 och sanering F. F. Bygg- och anläggningsverksamhet (Exempelvis bygg- och 8 6,8 anläggningsverksamhet, VVS-, el- och måleriarbeten.) G. G. Handel (Exempelvis detaljhandel och 22 18,8 grossistverksamhet.) H. H. Transport och magasinering (Exempelvis gods- och passagerartrafik, post- och kurirverksamhet.) 3 2,6 I. I. Hotell- och restaurangverksamhet (Exempelvis hotell-, camping-, 1 0,9 restaurang-, café- och barverksamhet.) J. J. Informations- och kommunikationsverksamhet (Exempelvis radio-, TV-, filmoch förlagsverksamhet, telekommunikation, dataprogrammering, datakonsultverksamhet.) K. K. Finans- och försäkringsverksamhet 5 4,3 L. L. Fastighetsverksamhet (Exempelvis fastighetsmäklare, handel med egna fastigheter, 4 3,4 uthyrning och förvaltning av egna M - Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik G - Handel J - Informations- och kommunikationsverksamhet C Tillverkning F Bygg och anläggning

10 - 4 -Sidan 4 av 31 eller arrenderade fastigheter.) M. M. Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik (Exempelvis juridisk och ekonomisk konsultverksamhet, arkitekt - och teknisk konsultverksamhet, teknisk konsultverksamhet inom byggoch 29 24,8 anläggningsteknik, vetenskaplig forskning och utveckling, veterinärvådsverksamhet, reklamoch mediabyråverksamhet, organisationsutveckling och PR.) N. N. Uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster (Exempelvis personaluthyrning och annan leasing och 5 4,3 uthyrningsverksamhet, lokalvård, resebyråverksamhet, callcenterverksamhet, arrangör av mässor osv, hostingverksamhet.) O. O. Offentlig förvaltning och försvar 0 0 P. P. Utbildning (Exempelvis yrkesförarutbildning, 1 personalutbildning, musik-, dans- 0,9 och kulturell utbildning.) Q. Q. Vård och omsorg; sociala tjänster (Exempelvis tandläkare, fysioterapeutisk verksamhet och 2 1,7 psykologverksamhet.) R. R. Kultur, nöje och fritid (Exempelvis konstnärlig- och kulturell verksamhet samt sport 3 2,6 och underhållningsverksamhet.) S. S. Annan serviceverksamhet (Exempelvis kropp- och hårvård, tvätteriverksamhet, begravningsverksamhet, 4 3,4 reparation av datorer och hushållsartiklar och liknande konsumenttjänster.) Total Svarsfrekvens 100% (117/117)

11 - 5 -Sidan 5 av Var har företaget huvudsakligen sina kunder? Namn Antal % A. Helt eller huvudsakligen inom 59 regionen 50,4 B. I hela Sverige 24 20,5 C. I Sverige men även utomlands 24 20,5 D. Främst utomlands 10 8,5 Total Svarsfrekvens 100% (117/117) 6. Hur nöjd är du med möjligheten att rekrytera arbetstkraft med rätt kompetens? Namn Antal % A. 1 - Inte alls nöjd 6 5,1 B C ,2 D ,3 E ,8 F ,8 G ,2 H ,5 I ,7 J I högsta grad nöjd 0 0 K. Ingen åsikt 19 16,2 Total Svarsfrekvens 100% (117/117) Medelvärde 5,03 Median 5

12 - 6 -Sidan 6 av 31 Vilka eventuella kvalifikationer och kompetensområden upplever du saknas i regionen? Utbrutet svar - så här svarade de som valde alt 1-5, dvs inte nöjda, eller hade man ingen åsikt i frågan. Kvalificerade IT säljare/konsulter Kvalificerade utesäljare Spetskompetens inom teknik och utveckling. Svårt att rekrytera extern kompetens för att det bl a saknas internationell inställning i kommunen - inga engelsktalande dagis och skolor. Personer med vana att sälja in kvalificerade konsulttjänster till företagsledningar runt om i landet. Tekniska konsulter/projektörer och projektledare inom fjärrvärme och elkraft. VVS-ingenjörer Arbetsledare (fackmässiga) Projektledare Chefer Rörmontörer Kyltekniker Elektromekaniker Norsktalande personal är svårt att finna Brist på ingenjörer och kvalificerade montörer Elingenjörer Automationsingenjörer Kvalificerad IT personal, t ex Java systemutvecklare, projektledare och enterprise arkitekter. El- och automationskompetens VVS-ingenjörer Vi söker kontinuerligt kompetenta utvecklare och får ganska få sökande. Systemutvecklare, webbdesigners Ingenjörer Ännu inte varit aktuellt. Jobbar på mitt företag så småningom ska växa. Tekniker som klarar en bredd inom kommnikation tele (växlar), data o larm. Om det finns några så sitter dom bakom en bildskärm och tror att allt löser sig. Så vad jag menar är de som även kan hålla i en skruvmejsel. säljare och projektorienterade miljötekniker, Tre årig hatverks linje ösnkvärd kombinerad med utbilding ute i företag under denna tid Teknisk utbildning inom verksamhetsområdet bygg- och anläggning I regionen saknas en stor mängd redovisningskonsulter med djup kompetens. I samband med tidigare rekrytering fanns den närmsta kompetente medarbetaren i Kristianstad. Bageri Avdelningschefer med erfarenhet Kvalificerade säljare Svårt hitta kompetenta personer inom försäljniong och service

13 - 7 -Sidan 7 av 31 (Utbrutet svar - så här svarade de som valde alt 6-10, dvs nöjda. När det gäller byggbranchen, - så är det tyvärr så att vi får betala för våra lärlingar, - detta i ett skede när deras kompetens är lika med noll. Om vi i stället fick betalt... så skulle vi kunna lägga lite mer tid på dem, - för det är tyvärr så,- att det de får lära sig på skolan om det "riktiga" hantverket är inte bra. Inom akustik och vibrationer Jag önskar att fler beställare av konsultarbeten har arkitekt- och designkompetens personerna lämna oftast regionen - svårigheter att behålla kval. arbetskrafter. Kunskap om olika avfall och dessas del i ett kretsloppssammanhang Svårt att få tag i kompetenta styckare Drift och underhåll Kvinnor med teknisk utbildning Tekniska projektledare o logistiker inom bilindustrin Djup biologisk kunskap Montörer med viss akademisk bakgrund och med kombination av el/styr kunskap och handgriplig montörkunskap Maskin/VVS/VA Sälj och marknadsföring 7. Hur nöjd är du med universitetsutbildning som är viktig för företagets kompetensförsörjning? Namn Antal % A. 1 - Inte alls nöjd 6 5,1 B C ,8 D ,6 E ,8 F ,8 G ,1 H ,8 I ,6 J I högsta grad nöjd 2 1,7 K. Ingen åsikt 44 37,6 Total Svarsfrekvens 100% (117/117) Medelvärde 5,51 Median 6

14 - 8 -Sidan 8 av 31 Vilka eventuella utbildningsområden upplever du saknas? Se ovanstående, dvs det praktiska kunnandet. För mycket fokus på att bli anställd! Mer entreprenörskap hos studenterna! Samma som ovan Teknik i alla delar Entreprenörskap Småföretagsekonomi Praktisk utbildning på ekonomiska utbildningen saknas. Elektromekaniker Saknar teknisk inriktning i Kalmar för att få fram ingenjörer på orten. Behövs högskoleingenjörer, maskinteknik Elingenjörer Automationsingenjörer Det är synd att dataingenjörsutbildningarna försvann från Kalmar. El- och automationsutbildning Ingenjörer inom bygg och installation Saknar högskoleingenjörsutbildning med inriktning Data (fanns förr) Jobbar på mitt företag så småningom ska växa. Teknisk utbildning inom verksamhetsområdet bygg- och anläggning Kemister finns 13 på varje dussin men AVFALLSkemister saknas Har tyvärr ingen bra relation med universitet. Om det beror på oss eller dålig info från universitet vet jag ej! Tekniska ingenjörsutbildningar inom mekanik och el/automation Kombinationen av akademiskutbildning med mer praktisk tillämpning 8. Hur nöjd är du med annan yrkesutbildning som är viktig för företagets kompetensförsörjning? Namn Antal % A. 1 - Inte alls nöjd 5 4,3 B C ,8 D ,7 E F ,7 G ,1 H I ,6 J I högsta grad nöjd 2 1,7 K. Ingen åsikt 40 34,2 Total Svarsfrekvens 100% (117/117) Medelvärde 5,43 Median 6

15 - 9 -Sidan 9 av 31 Vilka eventuella utbildningsområden upplever du saknas? ingenjör För lite kontakt mellan föreatgens behov och utbudet på utbildningar. Det tar för lång tid från behov till utbildning. Gymnasial yrkesutbildning Byggnadsplåt Se ovan Handels - Turistutbildiningen ger tveksam kompetens Olika teknikutbildningar Elingenjörer Automationsingenjörer Jobbar på mitt företag så småningom ska växa. Det behövs lärlingssystem även inom vår bransch. Lars Kagg försöker med att få ut sina elever på praktik. Detta är ett första steg det behövs upptill 1-1,5 år för att ha lärt sig yrket hyffsat. ingenjör, miljöteknik - yrkesfokuserad Teknisk utbildning inom verksamhetsområdet bygg- och anläggning backoffice inom avfallsbranschen Det känns som om de som har möjlighet att påverka vad våra ungdomar skall välja för inriktning på sina utbildninga inte lyckas påverka dem att välja de utbildningar som leder till jobb. Risk för omskolning plus att vi inte sätter nyutexaminerade i arbete direkt efter avslutad utbildning. KY-utbildning för butikschefer är nerlagd sedan ett år tillbaka. Den var mkt bra. Hantverksyrken Se ovan Möbelsnickare och ytbehandlare 9. Har du konkreta förbättringsförslag som rör kompetensförsörjning? Notera gärna dessa. bättre flexibilitet hos AF, Man måste vara mer öppen för företagens behov. Och agera snabbt. Tjänstesektorn är här för att stanna, och vi måste ligga i framkant för att attrahera kompetent personal utifrån och från regionen. Praktiskt arbete för snickarlärlingar, - för något sådant får de inte på skolan! Uppmana elever att starta egna företag! Information om jobbmöjligheter för medföljande/respektive En bättre anknytning för utbildning mot näringslivet Studenterna kontaktar ofta oss för olika uppdrag, intervjuer mm. Det är ytterst sällan som personal från universitetet kontaktar mig för någon form av samarbete. Jag tror att det hade varit bra för båda parter. Sökande från andra orter som vill flytta till Kalmar behöver bra boendemöjligheter och det är ganska svårt att hitta villor och bostadsrätter. Det behövs mer nybyggnation i bra områden för att locka familjer att flytta till Kalmar. Varför lyssnar inte ansvariga på de signaler som ges? Kompetens och manskap går i pension. Man har räknat att från 2007 till 2012 halveras antal vvs-ingenjörer i sverige. Det kommer påverka byggandet frammåt. Det är väldigt svårt att rekrytera via arbetsförmedlingen. Det borde vara mycket enklare att söka CV (Som monster tex) samt att det borde finnas fler träffar där arbetssökande och företag träffas inom olika brancher. Fler nätverksträffar för att knyta kontakter, utbyta kunskap och erfarenheter efterlyses.

16 - 10 -Sidan 10 av 31 Se 8. Lärlingsplatser. utbildning med egen mentor Få lärarkraftefr till universitetet med erfarenhet från näringslvet. Gäller även adm.personal som sitter lugnt i sadeln år efter år. Det krävs att vi får en utbildning inom verksamhetsområdet i Kalmar Sjöbefälsskolan skulle kunna ha uppdragsutbildning inom Farligt Gods på väg/sjöss Mer samarbete med ex. kommuner ocharbetsförmedlingen för att starta lärlingsutbildningar Min bedömning är att relationen politiker, skolväsen och näringsidkare för dålig. Fel inriktning när det gäller ingenjörsutbildningar inom bygg Lärlingsutbildningen blir nog bra Höj lokala konsulters status. Sluta importera kunskap. Lärlingsplatser, riktade utbildningar via Lernia, kompetensutbildning inom exempelvis heta arbeten, lyftar etc också via Lernia. För att kunna utveckla det egna företagets kompetens borde ett antal utbildningsplatser inom Linnéuniversitetet kunna reserveras för näringslivet. 10. Hur nöjd är du vad gäller möjligheterna till resor/transporter via vägnätet? Namn Antal % A. 1 - Inte alls nöjd 15 12,8 B ,3 C ,9 D ,8 E ,2 F ,8 G ,5 H ,4 I ,9 J I högsta grad nöjd 1 0,9 K. Ingen åsikt 4 3,4 Total Svarsfrekvens 100% (117/117) Medelvärde 4,2 Median 4

17 - 11 -Sidan 11 av 31 Har du konkreta förbättringsförlag? Notera gärna dessa. Önskvärt vore en motorväg från Malmö-Kalmar-Stockholm Alla vägar i Svergie går norr-söder få går öst-väst. riktig motorväg mellan kalmar & växjö Bättre vägar! Bättre järnväg! Internationell flyglinje! Hört det förut? Fler filer på E22:an skulle vara logiskt och uppskattat KLT är kass! Katastrof, vägar är under all kritik så tid för transporter tar allt för mycket tid i anspråk. E22 behöver förbättras. Riksväg 25 behöver förbättras. Egentligen är det inte vägnätet som är det stora problemet. Det går oftast att hålla 90. Det är avstånden som spökar. Det kan ju främst lösas genom flygresor eller distansöverbryggande media. förbättra väg 136 så att det inte uppstår så mycket köer sommartid utökad kollektivtrafik, bättre anslutningsmöjligheter och en mer pålitlig tidtabell. Bygg ut 22.an E22 söderut Rv25 västerut Snabb och säker (viltstängsel och separat körbaonor med 110 km/h) norr-söder samt väster är nödvändigt E22 måste hålla en helt annan standard än idag Flyg förbindelse söderut, gärna mot Berlin Skönt med ny väg till Växjö, men E22'an är fortfarande för långsam med tanke på att det är bitvis 30-sträckor på en Europaväg... E22 söder ut måste förbättras Inget större behov Motorväg/betalväg Karlskrona-Oskarshamn och Växjö-Kalmar Det är positivt att Växjövägen håller på att rustas upp men vägnätet behöver fortfarande byggas ut åt alla håll från Kalmar. Det behöver riktiga motorvägar utan passager genom små samhällen där trafiken kan flyta även när trafikvolymen ökar i framtiden. snabbare vägar till storstäderna Väg E22 är ett skämt, 25:an har blivit bättre men rondellen vid Karlsro hör inte hemma i ett modernt logistik- Sverige. Bedrövligt med nya vägar utan viltstängsel. Låg standard allmänt har blivit bättre med ombyggnaden av 25:an, men kan fortfarande bli bättrre E22 söderut - bättre standard Norr OK numera Börjar bli bättre men E22 norrut fortfarande mycket trafikfarlig. Förbättra E22:an.

18 - 12 -Sidan 12 av 31 E22 Kalmar -Norrköping riktigt dålig. Slitytan Karlsro - Binga är väldigt dålig bitvis. Se till att nya sträckningen påbörjas. Flytta ut järnvägsstationen till flyget och går en stor ankomsthall för Flyg, Buss, Taxi och Tåg. Hur många lämnar Kvarnholmen vid ankomst med tåg? Om hamnen inte är i behov av järnvägen så gör sedan en transportsträcka in för Nyttotrafiken inkl lastbilar. Kanske det går att lämna ett spår om det skulle behövas. Vägnätet bör förbättras i första hand E22 och R25. Vissa sträckor dålig standafrt trafiksignaler etc, Kolla ex. Halland utmärkt vägnät, dubbelfiligt och dubbelspår!!! Låt ej Kalmar förbli baksidan. Se till att få bort 30-sträckor på E22:an Det börjar att bli bättre med hela E22 borde byggas om så att det blir planskillda korsningar. Man borde också se till så att rondeller och trafikljus försvinner. 4-filing genom hela regionen E22:an skulle behöva ett komplett vägnär med 2+1 vägar samt att man inte behöver åka in i alla småsamhällen med hastighetsbegränsningar om 50 och 70. Vägnätet i regionen är ett hinder och komme att bli ändå större vilket leder till hämmad utveckling för regionen. Bygg ut E22 till motorvägsstandard! Förbättrad E22 Den ständiga frågan om E22:ans utbyggnad Mycket bättre nu mellan Kalmar-Växjö men genomfart Lessebo är katastrofal.antar att detta ska lösas av Kronobergs Län. E22 norrut måste bli bättre och snabbare, regionmässigt så skulle vi samverka med Norrköping för att dra om E22 från norr om Norrköping förbi Västervik. Västerut har det blivit lite bättre på senare år och söderut fungerar det bra. Dålig anslutning till Kalmar flygplats, särskilt morgonflyget kl 6.25 taxi ofta fullbokat. Förbättra vägstandarden framförallt E22 Kalmar - Karlskrona Fixa till E22 BUMS

19 - 13 -Sidan 13 av Hur nöjd är du vad gäller möjligheterna till resor/transporter med tåg? Namn Antal % A. 1 - Inte alls nöjd 15 12,8 B ,4 C ,5 D ,5 E ,3 F ,1 G ,1 H ,8 I J I högsta grad nöjd 1 0,9 K. Ingen åsikt 17 14,5 Total Svarsfrekvens 100% (117/117) Medelvärde 3,75 Median 3 Har du konkreta förbättringsförslag? Notera gärna dessa. Snabb förbindelse till Stockholm- GBG och Malmö. Max 4 timm till Stochholm samt 3 till Malmö & GBG Fler avgånger särskilt kväller/natt Bättre punktlighet Anställ personal på stationern så att dom kan sköta växlar mm Järnväg kalmar karlskrona skulle ge en bra förbindelse ut mot europa Fler pålitliga förbindelser med garantier! Tågtransporten är löjligt dyr och det går få tåg Tåg ska man kunna vinna tid med inte förlora Bättre anslutningsmöjligheter och en mer pålitlig tidtabell. Kommunkationen är nog bra när den fungerar. För stor osäkerhet speciellt den årstiden den skulle vara mest användbar. Den gåt ej heller att rekommendera till sina kunder som kommer på besök Lägg ner Stångådalsbanan. Kalmar - Alvesta var 30 min Trovärdighet i restiden Kalmar - Köpenhamn Bättre vagnsett som klarar bra arbetsmiljö (dvs inte pendeltågsvagnar) Respekt från operatör om at tidtabell skal hållas (bättre med färre tåg som garanterat håller tidtabell än många avgångar som man inte kan lita på). Kundservice från operatör - börja om! Tågen borde kunna fungera ganska bra. Men strulet med olika aktörer på Köpenhamnståget är störande. Det största problemet är dock KLT och Kustpilen vars oprofessionella sätt att driva linjen gör den omöjlig att räkna med. Man vet aldrig när ett tåg går eller tydligen ens om det går att köpa biljetter.

20 - 14 -Sidan 14 av 31 Tar alldelse för lång tid att komma till Stockholm Snabbare transporter i ost-västlig riktning, framförallt till Göteborgsregionen Dåliga tåg ofta olika fel på dem, osäkert om man kommer fram i tid Inget behov Bra söderut...usla norrut Tågtrafiken är en katastrof, framförallt sträckan Alvesta-Kalmar måste förbättras. Ett dubbelspårpå denna sträcka är nog en nödvändighet för att trafiken ska fungera överhuvudtaget. Den dåligt fungerande tågtrafiken är i sig själv ett hinder för regionens utveckling. Snabbare tåg till sthlm Jag är nöjd med möjligheten, dock inte tillförlitligheten. Dålig samordning mellan SJ och andra aktörer vid t ex resa till Malmö. Mycket förseningar och få direkttåg. Dålig standard på Kustpilentågen, känns som gamla bussar t o m i första klass Bättre järnväg söderut mot karlskrona önskas. Snabbare transport till Växjö. Tidigare morgonavgångar. Bättre förbindelse med Alvesta krävs för att korta restiden till Stockholm, framförallt på morgonen. Som det är nu kan man inte at tåget till tidiga möten i Stockholm tex. ycker tåg fungerar bra (faktiskt!) Vintern har naturlogtvis varit besvärlig, men även när man kört bil har det blivit förseningar. Österut och norrut kunde klart förbättras. Lika så till Blekinge. Kanske fler direktbussar - Karlskrona, Ronneby och Karlshamn? Söderut bra...om och När tågen går och kommer i tid...men det handlar ju om SJ, Skånetrafiken, Blekingetrafiken och Trafikverket. Som mycket van pendlare vet jag att det är otroligt mycket förseningar även när det inte är vinter. Lägger man samman SJ-Skånetrafiken blir det ca 75 % försenade tåg. Oavsett årstid. Dubbelspår för alla järnvägar. En ny järnväg mellan Kalmar till Västervik Svårt till vissa orter annars ett bekvämt sätt att resa och kunna arbeta under färd. Funger ju inte, kommer sällan i tid Liksom vägnätet har även utvecklingen med tåg liggat på låg nivå. För att resa till Stockholm först väster ut i Småland /Alvesta/ för att komma till huvudstaden. Sträckan Kalmar-Linköping vore en utmärkt förbindelseled men här har tyvärr utvecklingen först sista åren startat. KLT är väl ej kompetenta att klara önskväd förbättring och utveckling.för att få en acceptabel restid utan massa byten med buss tar det förmodligden en halv mansålder!! Se till att tågförbindelserna blir bättre Det ända man hör är att tågen alltid är försenade. Även sommar tid. Närmsta vägen mellan två punkter är rät linje. I jv-sammanhang med Kalmar som utgångspunkt åker man västerut för att komma norrut eller söderut! Osäkerheten med resa med tåg är så stor att vi inte vågar använda detta transportsätt. Vi har använt detta färdemedel för transport till Kastrup som exempel. Skall vi använda tåg måste vi åka dagen innan med övernattning och ökade kostnade som följd. Tågrt går ej tidigt nog för att hinna med utresa på förmiddag från Kastrup. Främst år det standarden på tågen. Man måste ha möjlighet att koppla upp sig på internet och tala i telefon. Detta funkar inte alls nu. Själva tågen isig håller inte tillräcklig standard. Det är ju lokaltåg som körs och inte den standard som krävs för 3,5 timmars åkning Kalmar-Kastrup.

21 - 15 -Sidan 15 av 31 Snabbare transport till Kastrup med färre stopp på sträckan. Varför stanna i både Lessebo och Hovmantorp t.ex. Lägg om järnvägen så att den går direkt till Karlskrona, så kan fler människor utnyttja den. Åker aldrig med järnvägen till Köpenhamn då jag bor 40km söder om Kalmar. Även andra frekvent resenärer söderut, bor söder om Kalmar. förbättra pålitlighet och service, man vågar inte åka tåg längre förseningar och uteblivna avgångar urdåligt under all kritik Samma sak, söder och västerut fungerar det utmärkt men norrut mot Stockholm är det under all kritik. Det kan inte finnas en företagare i länet som ens överväger att åka tåg till Stockholm. Åker oftam till Sthlm men måste vara framme kl 10 vilken är omöjligt med tåget, därför blir det flyg. Bra mot Köpenhamn, men dåliga förbindelser mot Stockholm. SOMMARTID 12. Hur nöjd är du vad gäller möjligheterna till resor/transporter med flyg? Namn Antal % A. 1 - Inte alls nöjd 8 6,8 B ,5 C D ,5 E ,7 F ,7 G H ,5 I ,4 J I högsta grad nöjd 5 4,3 K. Ingen åsikt 10 8,5 Total Svarsfrekvens 100% (117/117) Medelvärde 5,07 Median 5 Har du konkreta förbättringsförslag? Notera gärna dessa. Saknar en stor knutpunkt i närheten för internationell förbindelse. Lämpligast är Emmaboda och sedan snabbtåg dit från Växjö, Kalmar och Karlskrona. Däremot har Kalmar flygplats blivit bättre med tätare avgångar till Stockholm Dåliga flygtider, måste alltid flyga via arlanda oavsett var i Sverige man skall. Önskar flyg till Göteborg, Malmö/Kastrup samt till någon av de stora internationella flygplatserna Frankfurt, London eller Amsterdam. mer avgångar på helgerna till tex sthlm Internationella förbindeler med CPH.

VD och styrelser ur ett könsperspektiv

VD och styrelser ur ett könsperspektiv VD och styrelser ur ett könsperspektiv Bakgrund Bakgrund Steg I Steg II Steg III Förstudie VD och styrelser ur ett könsperspektiv Aktuell undersökning Syfte Material Bolagen Del I: Översikt Värmland n=2

Läs mer

Må alla samlas. Vi hoppas att den ger dig en stunds inspirerande läsning.

Må alla samlas. Vi hoppas att den ger dig en stunds inspirerande läsning. Utveckling för Skellefteå 2012 2014 Må alla samlas. Det här är det första steget i en lokal utvecklingsstrategi för allas vårt Skellefteå. Därför vill vi att så många som möjligt i Skellefteå ska läsa

Läs mer

Hur arbetar ni med miljöfrågor?

Hur arbetar ni med miljöfrågor? Hur arbetar ni med miljöfrågor? Undersökning bland företag i Gävle kommun, Hösten 2015 Mitt råd till er är att arbeta proaktivt, dvs. besök företag, skicka ut information om vilka lagkrav som gäller för

Läs mer

Näringslivsstrategi Det ska vara roligt och lönsamt att driva företag i Laholm.

Näringslivsstrategi Det ska vara roligt och lönsamt att driva företag i Laholm. Näringslivsstrategi Det ska vara roligt och lönsamt att driva företag i Laholm. Om en av Sveriges mest spännande företagarkommuner. Läge: Laholm berättar om fördelarna med att driva företag i Laholms kommun

Läs mer

KALMAR i Fjölebro kan ditt företag växa

KALMAR i Fjölebro kan ditt företag växa KALMAR i Fjölebro kan ditt företag växa K A L M A R huvudstaden i en framtidsregion Det är i Kalmar det händer just nu. Vi är mitt i den starkaste expansionsfasen på 20 år - befintliga företag expanderar,

Läs mer

Detta är Västsvenska paketet

Detta är Västsvenska paketet Västsvenska paketet en satsning som öppnar för framtiden Detta är Västsvenska paketet Foto: Folio Bildbyrå Vi vill skapa ett attraktivt, hållbart och växande Västsverige Västsverige växer, utvecklas och

Läs mer

Näringslivsprogram Karlshamns kommun

Näringslivsprogram Karlshamns kommun Programmet antaget av kommunfullmäktige 2014-04-07 Näringslivsprogram Karlshamns kommun 1 (7) Karlshamns kommun Kommunledningsförvaltningen Näringslivsenheten Rådhuset 374 81 Karlshamn Tel +46 454-810

Läs mer

VD och styrelser ur ett könsperspektiv. Region Värmland, Länsstyrelsen i Värmland och Almi Företagspartner genom projektet Det företagsamma Värmland

VD och styrelser ur ett könsperspektiv. Region Värmland, Länsstyrelsen i Värmland och Almi Företagspartner genom projektet Det företagsamma Värmland VD och styrelser ur ett könsperspektiv Region Värmland, Länsstyrelsen i Värmland och Almi Företagspartner genom projektet Det företagsamma Värmland Bakgrund Statistiken i den här presentationen är framtagen

Läs mer

Meet and Eat. 14 september 2016 CreActive

Meet and Eat. 14 september 2016 CreActive Meet and Eat 14 september 2016 CreActive LIU RELATION/Susanne Pettersson 2 FÖRENA Företag når akademisk kompetens LIU RELATION/Susanne Pettersson 16-09-14 3 Projekttid: 160501-171115 Tillväxtverket 8 lärosäten

Läs mer

SVERIGEFÖRHANDLINGEN MISSAR SINA MÅL

SVERIGEFÖRHANDLINGEN MISSAR SINA MÅL SVERIGEFÖRHANDLINGEN MISSAR SINA MÅL En sammanfattning av Nätverket Höghastighetsbanans analys av urvalskriterier och beslutsunderlag för vägvalet genom Småland SAMMANFATTNING Den 1 februari 2016 presenterade

Läs mer

Kompetenspla+ormen Västerbo1en - > Modell för branschsamverkan

Kompetenspla+ormen Västerbo1en - > Modell för branschsamverkan Kompetenspla+ormen Västerbo1en Kompetenspla+ormen Västerbo1en - > Modell för branschsamverkan Aurora Pelli Projektledare aurora.pelli@regionvasterbo7en.se Kompetenspla+ormen Västerbo1en Sammanhang: Regeringsuppdrag

Läs mer

frågor om höghastighetståg

frågor om höghastighetståg 12 frågor om höghastighetståg N Vad är Europakorridoren? är vi inom Europakorridoren möter människor och talar om höghastighetståg, är det några frågor som ofta återkommer. Dessa frågor handlar i hög grad

Läs mer

Flyglinjen. Torsby - Hagfors - Arlanda. En nödvändighet för näringslivet och en fin service för medborgaren

Flyglinjen. Torsby - Hagfors - Arlanda. En nödvändighet för näringslivet och en fin service för medborgaren Flyglinjen Torsby - Hagfors - Arlanda Foto: Ulrika Andersson En nödvändighet för näringslivet och en fin service för medborgaren Enkätundersökning om flyglinjen Torsby - Hagfors - Arlanda Resvaneundersökning

Läs mer

East Sweden Business Solutions. Effektiv logistik

East Sweden Business Solutions. Effektiv logistik East Sweden Business Solutions Effektiv logistik Välkommen till East Sweden, affärsmiljön med växtkraft! Rätt läge Vad har globala industriföretag som Siemens, Ericsson, Toyota, Saab och Väderstadverken

Läs mer

Näringslivsstrategi Strömstads kommun

Näringslivsstrategi Strömstads kommun Strömstads kommun Näringslivsstrategi Strömstads kommun 2017-2020 Dokumenttyp Beslutande organ Förvaltningsdel Strategi Kommunfullmäktige Kommunledningsförvaltningen Antagen 2017-03-23 Ansvar Kommunstyrelsen

Läs mer

BättRe liv i Skåne Skåne. Region Skåne

BättRe liv i Skåne Skåne. Region Skåne Bättre liv i Skåne Bättre liv i Skåne Grafisk formgivning: Annelie Christensen, Enheten för kommunikation, Region Skåne Fotograf: Kasper Dudzik, Ingram, Dan Ljungsvik, Håkan Sandbring Tryck: AM-Tryck &

Läs mer

Översiktstabeller 08:15 Wednesday, March 11, 2015 1

Översiktstabeller 08:15 Wednesday, March 11, 2015 1 Översiktstabeller 08:15 Wednesday, March 11, 2015 1 TEXT BLEKIGE LÄ BETSSTALLE_IGSGRE A Jordbruk, skogsbruk och fiske.. 1... 1 C Tillverkning 1 2 1. 1. 5 F Byggverksamhet... 1.. 1 G Handel; reparation

Läs mer

19 procent av de förvärvsarbetande Norrköpingsborna pendlade till arbete i annan kommun

19 procent av de förvärvsarbetande Norrköpingsborna pendlade till arbete i annan kommun 212-8-24 FOKUS: STATISTIK Arbetspendling 21 19 procent av de förvärvsarbetande Norrköpingsborna pendlade till arbete i annan kommun Medianinkomsten för en person som arbetspendlade till annan kommun var

Läs mer

Resultat av enkätundersökning

Resultat av enkätundersökning En undersökning bland resenärer på utbildningslinjen genomfördes i november 2012 genom en pappersenkät med nio frågor. Enkäten gavs ut både på svenska och engelska. Enkäten distribuerades till resenärer

Läs mer

Fysisk samhällsplanering för ett hållbart samhälle. Malmö den 24/5 2013. Jon Resmark

Fysisk samhällsplanering för ett hållbart samhälle. Malmö den 24/5 2013. Jon Resmark Fysisk samhällsplanering för ett hållbart samhälle Malmö den 24/5 2013. Jon Resmark Hur ser det hållbara samhället ut år 2025 om vi ska nå de nationella målen till år 2050? Omvärldsanalyser Dialog med

Läs mer

Trelleborgs varumärke. Hösten 2012

Trelleborgs varumärke. Hösten 2012 Trelleborgs varumärke Hösten 2012 Bakgrund och syfte Kartläggning av Trelleborgs varumärke. Två centrala frågor: Vilken är bilden av Trelleborg? Vilka prioriteringar kan göras? Målgrupper A) Privatpersoner

Läs mer

Tjörn är en utpräglad småföretagarkommun med närmare 2 000 registrerade företag (1 948 företag per den 31/12 2014).

Tjörn är en utpräglad småföretagarkommun med närmare 2 000 registrerade företag (1 948 företag per den 31/12 2014). Näringslivet En presentation av företagen på Tjörn Tjörn är en utpräglad småföretagarkommun med närmare 2 000 registrerade företag (1 948 företag per den 31/12 2014). Företagsformer på Tjörn Andel % Enskild

Läs mer

Näringslivsstrategi för Mora

Näringslivsstrategi för Mora Näringslivsstrategi för Mora I n n e h å l l Övergripande målsättning... 3 Specifika målsättningar till 2022... 3 Mått för uppföljning... 3 Målgrupper... 3 Strategi... 4 Fokusområden... 4 Förutsättningar...

Läs mer

Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030

Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030 Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030 Diarienummer: KS-504/2008 I Norrköping finns det goda livet. Här finns möjligheter till ett berikande liv för människor i alla åldrar med möjligheter

Läs mer

Visionen- vad jag tycker är bra

Visionen- vad jag tycker är bra Visionen- vad jag tycker är bra Utveckling framåtanda- satsning Vacker stad levande centrum, mysigt, bilfritt, Rekreationsmöjligheter parker, planteringar, natur, bad, friluftsliv Boendemiljö byggnader,

Läs mer

LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000

LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000 Antagen av kommunfullmäktige i januari 2008. Bygger vidare på kommunfullmäktiges utvecklingsprogram från 1998. VISION FÖR KARLSTADS KOMMUN Karlstads kommun, 651 84 Karlstad LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000

Läs mer

Lund NorthEast i siffror

Lund NorthEast i siffror NorthEast i siffror Området Det kunskapstäta området som sträcker sig från C i sydväst till de kommande forskningsanläggningarna MAX IV och ESS i nordost går under benämningen NorthEast i vilket kunskapsstråket,

Läs mer

Åmåls kommuns Näringslivsprogram 2014-2020

Åmåls kommuns Näringslivsprogram 2014-2020 1 Åmåls kommuns Näringslivsprogram 2014-2020 Näringslivsprogrammet har sin utgångspunkt i 2020 för Åmåls kommun Sveriges mest gästvänliga stad Syfte Åmåls kommuns Näringslivsprogram har till syfte att

Läs mer

Svealandsbanan tågtrafik där den efterfrågas

Svealandsbanan tågtrafik där den efterfrågas Svealandsbanan tågtrafik där den efterfrågas Oskar Fröidh, KTH oskar.froidh@abe.kth.se Jernbaneforum 7 mars 2012 Målen för förbättrad tågtrafik Möjliggöra pendling till starka arbetsmarknader Lättare för

Läs mer

Näringslivsprogram Tillsammans mot nya jobb

Näringslivsprogram Tillsammans mot nya jobb Näringslivsprogram 2017 Tillsammans mot 70 000 nya jobb Näringslivsprogram 2017 Inledning Näringslivsprogrammet beskriver Uppsala kommuns långsiktiga näringslivsarbete och är ett kommunövergripande styrdokument.

Läs mer

Näringslivsfakta. Laholms kommun 2014. rapport av. auktoriserad agentur för UC Marknadsinformation AB

Näringslivsfakta. Laholms kommun 2014. rapport av. auktoriserad agentur för UC Marknadsinformation AB Näringslivsfakta Laholms kommun 2014 rapport av auktoriserad agentur för UC Marknadsinformation AB Innehållsförteckning Sida 1 Nystartade företag Sida 2 - Branschfördelning Nystartade företag Sida 3 -

Läs mer

Kundundersökning 2011

Kundundersökning 2011 Kundundersökning 2011 Vad tycker NyföretagarCentrums kunder om rådgivningen? Hur många har startat företag efter rådgivningen? Branscher, omsättning, anställda? Jämförelse 2009-2011 Om undersökningen Respondenter:

Läs mer

NYA RESVAL TILL OCH FRÅN JOBBET

NYA RESVAL TILL OCH FRÅN JOBBET VI BYGGER 16 NYA STATIONER I SKÅNE OCH SMÅLAND så att fler kan ta tåget till arbete, skola och fritid PROJEKT PÅGATÅG NORDOST OCH KRÖSATÅG Kommer du också att ta tåget? NYA RESVAL TILL OCH FRÅN JOBBET

Läs mer

Kundundersökning mars 2013. Trafikslag:

Kundundersökning mars 2013. Trafikslag: Operatör: Trafikslag: Sträcka: Veolia AB Buss Innehållsförteckning Bakgrund och syfte Sid 3 Metodbeskrivning Sid 4 Klassificering av indexnivåer Sid 5 Drivkraftsanalys och prioriteringslista Sid 6-8 Sammanfattning

Läs mer

Förutsättningar för näringslivsutveckling i Mölndals stad Bilaga till Näringslivsprogram 2015-2018

Förutsättningar för näringslivsutveckling i Mölndals stad Bilaga till Näringslivsprogram 2015-2018 1(13) Stadsledningsförvaltningen Näringslivs- och utvecklingsenheten Lars Ekberg Uppdaterad 2016-04-12 Förutsättningar för näringslivsutveckling i Mölndals stad Bilaga till Näringslivsprogram 2015-2018

Läs mer

Förslag Framtid Ånge 2.0. Strategi för utveckling av Ånge kommun

Förslag Framtid Ånge 2.0. Strategi för utveckling av Ånge kommun Förslag 2013-03-28 Framtid Ånge 2.0 Strategi för utveckling av Ånge kommun 2014-2020 1 Du håller framtiden i din hand Framtid Ånge 2.0 är Ånge kommuns utvecklingsstrategi för den bygd som vi lever och

Läs mer

Fem mål för framtiden Köping rikare på fantasi, laganda och drivkraft Fantasi Laganda Drivkraft

Fem mål för framtiden Köping rikare på fantasi, laganda och drivkraft Fantasi Laganda Drivkraft Mål 2006-2012 Fem mål för framtiden I det här dokumentet anges de mål som ska vara vägledande för den kommande utvecklingen av Köpings kommun. För att vi ska stå starkare i framtiden behöver vi tydliga

Läs mer

Februari 2007. Om Du skrivit några kommentarer på blankettens sista sida lämnas dessa till Din kommun.

Februari 2007. Om Du skrivit några kommentarer på blankettens sista sida lämnas dessa till Din kommun. Februari 2007 FÖRETAGARNA OM KOMMUNEN Vad tycker Du som företagare/företagsledare om Din region och Din kommun? Hur tycker du att företagsklimatet är i Din region? Vilka möjligheter anser Du att det finns

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING ÅRSSTATISTIK NÄRA

INNEHÅLLSFÖRTECKNING ÅRSSTATISTIK NÄRA INNEHÅLLSFÖRTECKNING ÅRSSTATISTIK NÄRA www.naringslivetregionalt.scb.se Sida Tabell 1. Antal arbetsställen och antal anställda 214 fördelat på branschnivå 2 Diagram 1. Antal arbetsställen och antal anställda

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever sin verklighet inom en rad områden som tillväxt,

Läs mer

Information om 945 företag och arbetsställen

Information om 945 företag och arbetsställen Information om 945 företag och 1.12 arbetsställen [ 2 1 7 ] Data per 217-6-2 från UC Selekt framtaget av EraNova FÖRETAG Företag som är registrerade för F-skatt, moms och/eller arbetsgivaravgift. Både

Läs mer

STORA BESÖKSDAGEN. Suzan Östman Bäckman Vingåkers Kommun 2012-06-08

STORA BESÖKSDAGEN. Suzan Östman Bäckman Vingåkers Kommun 2012-06-08 2012 STORA BESÖKSDAGEN Suzan Östman Bäckman Vingåkers Kommun 2012-06-08 Stora besöksdagen 2012 Syfte Syftet med besöken är att förbättra näringslivsklimatet, vårda befintligt näringsliv, ta del av företagarnas

Läs mer

Helsingborgs stad. Medborgarundersökning 2014 Q2. Genomförd av CMA Research AB. Juni 2014

Helsingborgs stad. Medborgarundersökning 2014 Q2. Genomförd av CMA Research AB. Juni 2014 Helsingborgs stad Medborgarundersökning 2014 Q2 Genomförd av CMA Research AB Juni 2014 Innehållsförteckning Sammanfattning 2 Fakta om undersökningen 3 Fakta om respondenterna 4 Resultat 5 Stadstrafiken

Läs mer

olo/ i or SOLLENTUNA ^SSSST^J i FÖRFATTNINGSSAMLING f Vtoom Näringslivsstrategi för Sollentuna kommun Innehållsförteckning

olo/ i or SOLLENTUNA ^SSSST^J i FÖRFATTNINGSSAMLING f Vtoom Näringslivsstrategi för Sollentuna kommun Innehållsförteckning SOLLENTUNA ^SSSST^J i FÖRFATTNINGSSAMLING f Vtoom olo/ i or 3Ö för Sollentuna kommun Antagen av fullmäktige 2013-xx-xx Innehållsförteckning 1 Inledning 2 1.1 EU strategiskt läge i en stark region 2 1.2

Läs mer

Näringslivsstrategi 2009-03-23. Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör

Näringslivsstrategi 2009-03-23. Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör Näringslivsstrategi 2009-03-23 Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör NÄRINGSLIVSSTRATEGI FÖR HELSINGBORGS STAD Utifrån denna strategi ska Helsingborgs stads näringslivsarbete bedrivas. Uppdraget

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING ÅRSSTATISTIK NÄRA

INNEHÅLLSFÖRTECKNING ÅRSSTATISTIK NÄRA INNEHÅLLSFÖRTECKNING ÅRSSTATISTIK NÄRA www.naringslivetregionalt.scb.se Sida Tabell 1. Antal arbetsställen och antal anställda 28 fördelat på branschnivå 2 Diagram 1. Antal arbetsställen och antal anställda

Läs mer

Skinnskattebergs Företags Nätverk. Samarbete mellan kommunen och näringslivet: Från idé till realisering

Skinnskattebergs Företags Nätverk. Samarbete mellan kommunen och näringslivet: Från idé till realisering Skinnskattebergs Företags Nätverk Samarbete mellan kommunen och näringslivet: Från idé till realisering Nätverks syfte Att främja näringslivet i Skinnskattebergs kommun och utvecklingen av den enskilde

Läs mer

Röster från er ambassadörer detta vill ni berätta om Växjö

Röster från er ambassadörer detta vill ni berätta om Växjö Röster från er ambassadörer detta vill ni berätta om Växjö En stad där livspusslet går ihop. Närhet till stadsliv, naturliv och kulturliv. /Sebastian Villabos på Remium Aktiv Förvaltning, Klas Qvarnström

Läs mer

Kalmar län. Statistik om företag där de operativa företagsledarna är upp till 30 år. Totalt 633 företagare upp till 30 år i länet

Kalmar län. Statistik om företag där de operativa företagsledarna är upp till 30 år. Totalt 633 företagare upp till 30 år i länet Kalmar län Statistik om företag där de operativa företagsledarna är upp till 30 år. Totalt 633 företagare upp till 30 år i länet Om statistiken Den operativa företagsledaren är den person som sköter företagets

Läs mer

Totalt svarade 43 personer på enkäten. Hur ofta reser du kollektivt? Pendlar du till någon annan ort än din bostadsort?.

Totalt svarade 43 personer på enkäten. Hur ofta reser du kollektivt? Pendlar du till någon annan ort än din bostadsort?. Medborgarsamråd, Tierps kommun, UL och Region Uppsala 2017-01-30 Här följer en sammanfattning av information från UL, frågor och synpunkter som togs upp på medborgarsamrådet samt frågor och synpunkter

Läs mer

Tjänstemäns utsatthet för hot och våld inom landsting och kommuner. -aktuell situation -förebyggande arbete -Arbetsmiljöverkets inspektioner

Tjänstemäns utsatthet för hot och våld inom landsting och kommuner. -aktuell situation -förebyggande arbete -Arbetsmiljöverkets inspektioner Tjänstemäns utsatthet för hot och våld inom landsting och kommuner. - -aktuell situation -förebyggande arbete -Arbetsmiljöverkets inspektioner Arbetsmiljöverkets organisation Anmälningar enligt AML 3 kap

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING ÅRSSTATISTIK NÄRA

INNEHÅLLSFÖRTECKNING ÅRSSTATISTIK NÄRA INNEHÅLLSFÖRTECKNING ÅRSSTATISTIK NÄRA www.naringslivetregionalt.scb.se Sida Tabell 1. Antal arbetsställen och antal anställda 21 fördelat på branschnivå 2 Diagram 1. Antal arbetsställen och antal anställda

Läs mer

Blekinge i Sverigeförhandlingen

Blekinge i Sverigeförhandlingen Blekinge i Sverigeförhandlingen Redovisning av nyttoberäkningar Vi vill vara med om att utveckla Sveriges järnvägssystem, men då måste vi få rätt förutsättningar att delta. Bild från långfilmen Gäst hos

Läs mer

- mer än bara en informationsplats. - Dalsjöfors 2013-01-29

- mer än bara en informationsplats. - Dalsjöfors 2013-01-29 - mer än bara en informationsplats - Dalsjöfors 2013-01-29 I Borås står möten mellan människor i fokus Möten där tillit och respekt är honnörsord och där vi tar till vara individernas unika kraft, kunskap,

Läs mer

Medborgardialog ÖP-boden

Medborgardialog ÖP-boden Medborgardialog ÖP-boden Sammanfattning av svar från alla orter 2016-07-26 Nordanstig Naturligtvis Här förverkligar du dina livsdrömmar Den viktigaste frågan när det gäller kommunikationer är att Satsa

Läs mer

STRATEGI FÖR ELEKTRONISK KOMMUNIKATION FÖR MÖNSTERÅS KOMMUN

STRATEGI FÖR ELEKTRONISK KOMMUNIKATION FÖR MÖNSTERÅS KOMMUN STRATEGI FÖR ELEKTRONISK KOMMUNIKATION FÖR MÖNSTERÅS KOMMUN Antagen av Kommunfullmäktige 2012-06-25 Mönsterås Kommuns strategi för elektronisk kommunikation Mönsterås Kommun vill verka för att kommunens

Läs mer

Återrapportering Ersättning för höga sjuklönekostnader till arbetsgivare

Återrapportering Ersättning för höga sjuklönekostnader till arbetsgivare 1 (7) Socialdepartementet, 103 33 Stockholm Återrapportering Ersättning för höga er till arbetsgivare Uppdraget Försäkringskassan ska återrapportera de er som olika grupper arbetsgivare har inrapporterat

Läs mer

Företagens behov av rekrytering och kompetensförsörjning

Företagens behov av rekrytering och kompetensförsörjning Svenska Handelskammarförbundets analys 2009 mars Företagens behov av rekrytering och kompetensförsörjning På kort sikt kommer 28 procent av företagen att behöva göra sig av med kritisk kompetens som behövs

Läs mer

Hela länet ska leva. Dåliga kommunikationer begränsar idag vårt läns möjligheter. Det krävs därför en fortsatt utbyggnad av kollektivtrafiken,

Hela länet ska leva. Dåliga kommunikationer begränsar idag vårt läns möjligheter. Det krävs därför en fortsatt utbyggnad av kollektivtrafiken, Hela länet ska leva. Dåliga kommunikationer begränsar idag vårt läns möjligheter. Det krävs därför en fortsatt utbyggnad av kollektivtrafiken, fibernätet och ett förbättrat vägnät. Järnvägen behöver bli

Läs mer

Halmstad 2014.03.12 Jörgen Preuss, Ann-Mari Bartholdsson

Halmstad 2014.03.12 Jörgen Preuss, Ann-Mari Bartholdsson Halmstad 2014.03.12 Jörgen Preuss, Ann-Mari Bartholdsson Det regionala utvecklingsuppdraget Genom den regionala tillväxtpolitiken ska människor och företag kunna växa och utvecklas av egen kraft. Strategiskt

Läs mer

Från idéer till framgångsrika företag. Aktiviteter för att påverka lönar sig Styrelsekartläggning 2017

Från idéer till framgångsrika företag. Aktiviteter för att påverka lönar sig Styrelsekartläggning 2017 Aktiviteter för att påverka lönar sig Styrelsekartläggning 2017 Bakgrund Motsvarande statistik togs fram 2013 och föreliggande undersökning är en jämförelse mellan åren. Denna sammanfattande rapport inleds

Läs mer

NÄRINGSLIVSSTRATEGI STRÖMSUNDS KOMMUN

NÄRINGSLIVSSTRATEGI STRÖMSUNDS KOMMUN SAMMANFATTNING Strömsunds Kommun skall präglas av framtidstro och goda förutsättningar för ett rikt och mångfacetterat näringsliv. NÄRINGSLIVSSTRATEGI Strömsunds kommun 2016 STRÖMSUNDS KOMMUN Innehåll

Läs mer

MÄNNISKOR SÄGER INTE VAD DE TÄNKER. DE VET INTE VAD DE KÄNNER OCH GÖR INTE SOM DE SÄGER.

MÄNNISKOR SÄGER INTE VAD DE TÄNKER. DE VET INTE VAD DE KÄNNER OCH GÖR INTE SOM DE SÄGER. 2015-01- 29 Ida Hult om: A3 vara människa Medborgarvärldar nu och framåt MÄNNISKOR SÄGER INTE VAD DE TÄNKER. DE VET INTE VAD DE KÄNNER OCH GÖR INTE SOM DE SÄGER. Vad är arbete utan anställning? Vad är

Läs mer

Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020

Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020 Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020 Antagen av Kommunfullmäktige den 17 juni 2013 Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020 Strategin är framtagen i bred samverkan

Läs mer

UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna

UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna En analys levererad av UC Affärsoptimering 2015 - Rapport 2015-10-04 De 10 företagen med högst nettoomsättning 2014 i kommunen Nettoomsättning

Läs mer

Vad tycker Du som företagare/företagsledare om Din region och Din kommun?

Vad tycker Du som företagare/företagsledare om Din region och Din kommun? Februari 2010 Vad tycker Du som företagare/företagsledare om Din region och Din kommun? Hur tycker Du att företagsklimatet är i Din region? Vilka möjligheter anser Du att det finns till att rekrytera personal?

Läs mer

Producentprisindex för tjänster

Producentprisindex för tjänster Priser och kostnader 2014 Producentprisindex för tjänster 2013, 4:e kvartalet Producentpriserna för tjänster steg med procent i oktober-december Enligt Statistikcentralen steg producentpriserna för tjänster

Läs mer

Jobben först i möjligheternas Skåne

Jobben först i möjligheternas Skåne J O B B P R O G R A M F Ö R S K Å N E Jobben först i möjligheternas Skåne Socialdemokraterna i Region Skåne www.socialdemokratena.se/skane Vi socialdemokrater sätter jobben först. Jobb skapas genom att

Läs mer

Laholm 7,5 miljoner kunder inom 30 mil Bästa skyltläge på E6:an BYGG KLART

Laholm 7,5 miljoner kunder inom 30 mil Bästa skyltläge på E6:an BYGG KLART 7,5 miljoner kunder inom 30 mil Bästa skyltläge på E6:an BYGG KLART Visste du att är en av Sveriges mest spännande och framåttänkande företagskommuner? Eller att vi har 7,5 miljoner kunder inom 30 mil

Läs mer

PiteåPanelen. Samhällsbyggande. Rapport 22. Maj 2013 Anett Karlström Kommunledningskontoret

PiteåPanelen. Samhällsbyggande. Rapport 22. Maj 2013 Anett Karlström Kommunledningskontoret PiteåPanelen Rapport 22 Samhällsbyggande Maj 2013 Anett Karlström Kommunledningskontoret Samhällsbyggnad Piteå kommun har påbörjat arbetet med en ny Översiktsplan. En översiktsplans syfte är att ge vägledning

Läs mer

1(8) Tillväxtstrategi 2015-01-09

1(8) Tillväxtstrategi 2015-01-09 1(8) Tillväxtstrategi 2015-01-09 2(8) Inledning Älvkarleby kommun ska hitta sin plats i en värld som präglas av snabb förändring. Vi behöver förstå hur förändringarna påverkar vår tillvaro och göra strategiska

Läs mer

Haningeborna tycker om stadskärnan 2014

Haningeborna tycker om stadskärnan 2014 Haningeborna tycker om stadskärnan 204 Förord Innehåll En attraktiv stadskärna växer fram Den här rapporten är en redovisning och en analys av hur Haningeborna ser på stadskärnan. Haningebornas tankar

Läs mer

Kalmar län. Statistik om företag där de operativa företagsledarna har utländsk bakgrund. Totalt 1094 företagare med utländsk bakgrund i länet

Kalmar län. Statistik om företag där de operativa företagsledarna har utländsk bakgrund. Totalt 1094 företagare med utländsk bakgrund i länet Kalmar län Statistik om företag där de operativa företagsledarna har utländsk bakgrund. Totalt 1094 företagare med utländsk bakgrund i länet Om statistiken Den operativa företagsledaren är den person som

Läs mer

Sandviken. Huvudresultat Attitydundersökning 2014

Sandviken. Huvudresultat Attitydundersökning 2014 Sandviken Huvudresultat Attitydundersökning 2014 Disposition presentation 9/4 2014 Metod 2 Varumärkesmodell 4 Associationer till Sandviken 7 Sevärdheter/attraktioner 11 Kännedom om Sandviken 14 Identitet

Läs mer

När det gäller den affärsidé du fick rådgivning för på NyföretagarCentrum under 2013, har du startat företag eller ej?

När det gäller den affärsidé du fick rådgivning för på NyföretagarCentrum under 2013, har du startat företag eller ej? NKI 2013 NyföretagarCentrum Stockholm 605 respondenter När det gäller den affärsidé du fick rådgivning för på NyföretagarCentrum under 2013, har du startat företag eller ej? Ja, jag startade företag EFTER

Läs mer

HANDELNS. betydelse för Sveriges ekonomi

HANDELNS. betydelse för Sveriges ekonomi HANDELNS betydelse för Sveriges ekonomi En halv miljon människor jobbar inom handeln 11 procent av alla sysselsatta i hela Sveriges ekonomi (privat och offentlig sektor) arbetar inom handeln Vård och omsorg;

Läs mer

Kalmar län. Statistik om företag där de operativa företagsledarna är kvinnor. Totalt 3085 kvinnor som driver företag i länet

Kalmar län. Statistik om företag där de operativa företagsledarna är kvinnor. Totalt 3085 kvinnor som driver företag i länet Kalmar län Statistik om företag där de operativa företagsledarna är kvinnor. Totalt 3085 kvinnor som driver företag i länet Om statistiken Den operativa företagsledaren är den person som sköter företagets

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 Kompetensförsörjning 1 En av Sveriges största enkätundersökningar till företag En undersökning om företagens perspektiv. Hur företag upplever sin verklighet inom

Läs mer

Återrapportering Ersättning för höga sjuklönekostnader till arbetsgivare

Återrapportering Ersättning för höga sjuklönekostnader till arbetsgivare 1 (7) Socialdepartementet 103 33 Stockholm Återrapportering Ersättning för höga till arbetsgivare Försäkringskassan ska enligt regleringsbrev 2017 återrapportera de som olika grupper arbetsgivare har rapporterat

Läs mer

Skåne län. Statistik om företag där de operativa företagsledarna är upp till 30 år. Totalt 4681 företagare upp till 30 år i länet

Skåne län. Statistik om företag där de operativa företagsledarna är upp till 30 år. Totalt 4681 företagare upp till 30 år i länet Skåne län Statistik om företag där de operativa företagsledarna är upp till 30 år. Totalt 4681 företagare upp till 30 år i länet Om statistiken Den operativa företagsledaren är den person som sköter företagets

Läs mer

Statistik över arbetskonflikter 2013

Statistik över arbetskonflikter 2013 Arbetsmarknaden 04 Statistik över arbetskonflikter 0 År 0 uppgick antalet arbetskonflikter till Korrigering.4.04. Texten och tabellen Orsaker till arbetskonflikter år 0 har korrigerats. Korrigeringarna

Läs mer

Tillgänglighet och kompetens förverkligar Kronobergs potential

Tillgänglighet och kompetens förverkligar Kronobergs potential AGENDA KRONOBERG Tillgänglighet och kompetens förverkligar Kronobergs potential Kronoberg är en stark exportregion med stor potential. Växjö är på väg att nå 100.000 invånare och Kronoberg kan växa samman

Läs mer

Jönköpings län. Statistik om företag där de operativa företagsledarna är kvinnor. Totalt 3712 kvinnor som driver företag i länet

Jönköpings län. Statistik om företag där de operativa företagsledarna är kvinnor. Totalt 3712 kvinnor som driver företag i länet Jönköpings län Statistik om företag där de operativa företagsledarna är kvinnor. Totalt 3712 kvinnor som driver företag i länet Om statistiken Den operativa företagsledaren är den person som sköter företagets

Läs mer

UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna

UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna En analys levererad av UC Affärsoptimering 2014 - Rapport 2014-10-16 De 10 företagen med högst nettoomsättning 2013 i kommunen Nettoomsättning

Läs mer

Västerås Översiktsplan 2026 med utblick mot 2050

Västerås Översiktsplan 2026 med utblick mot 2050 Västerås Översiktsplan 2026 med utblick mot 2050 En sammanfattning Västerås översiktsplan 2026 med utblick mot 2050 lägger grunden för den fortsatta planeringen. Den har tagits fram i samarbete mellan

Läs mer

Skåne län. Statistik om företag där de operativa företagsledarna är kvinnor. Totalt 18297 kvinnor som driver företag i länet

Skåne län. Statistik om företag där de operativa företagsledarna är kvinnor. Totalt 18297 kvinnor som driver företag i länet Skåne län Statistik om företag där de operativa företagsledarna är kvinnor. Totalt 18297 kvinnor som driver företag i länet Om statistiken Den operativa företagsledaren är den person som sköter företagets

Läs mer

1. Hur nöjd är du med din kommun i dess helhet som en plats att leva och bo på?

1. Hur nöjd är du med din kommun i dess helhet som en plats att leva och bo på? Enkätsvar från medborgarpanel Sammanfattning Idag ingår 43 personer i medborgarpanelen och av dessa har 32st svarat på utskickad enkät. Trots en relativt liten population så ger svaren en fingervisning

Läs mer

Sjuttiotre procent av jobben fanns inom servicebranscher

Sjuttiotre procent av jobben fanns inom servicebranscher Befolkning 2012 Sysselsättning 2010 Näringsgren, arbetsgivarsektor och arbetsplatser Sjuttiotre procent av jobben fanns inom servicebranscher År 2010 var andelen jobb inom servicebranscher 72,9 procent

Läs mer

Regler som tillväxthinder i små och medelstora företag

Regler som tillväxthinder i små och medelstora företag Regler som tillväxthinder i små och medelstora företag Företagens villkor och verklighet Fakta & statistik 2012 Fler exemplar av broschyren kan beställas på www.tillvaxtverket.se/publikationer Beställningar

Läs mer

VÄXTKRAFT EMMABODA. Näringslivsprogram för ett företagsammare Emmaboda. KF 15 december. Fotograf Anette Odelberg

VÄXTKRAFT EMMABODA. Näringslivsprogram för ett företagsammare Emmaboda. KF 15 december. Fotograf Anette Odelberg VÄXTKRAFT EMMABODA Fotograf Anette Odelberg Näringslivsprogram för ett företagsammare Emmaboda 2009 KF 15 december VÄXTKRAFT EMMABODA! ETT NÄRINGSLIVSPROGRAM FÖR ETT FÖRETAGSAMMARE EMMABODA. Ett väl fungerande

Läs mer

VISION MARIESTAD 2020. ENKELT, TRYGGT OCH INSPIRERANDE SJÖSTADEN... TRÄDGÅRDSSTADEN... BO och LEVA-STADEN :-)

VISION MARIESTAD 2020. ENKELT, TRYGGT OCH INSPIRERANDE SJÖSTADEN... TRÄDGÅRDSSTADEN... BO och LEVA-STADEN :-) VISION MARIESTAD 2020 ENKELT, TRYGGT OCH INSPIRERANDE SJÖSTADEN... TRÄDGÅRDSSTADEN... BO och LEVA-STADEN :-) VAD ÄR EN VISION? VISION - ÄR EN GEMENSAM BILD AV FRAMTIDEN - Visionen ska formuleras så att

Läs mer

Rutdatabasen 2014: 250m x 250m

Rutdatabasen 2014: 250m x 250m Rutdatabasen 2014: 250m x 250m och invånare 2013. 250m x 250m. 1 invånare 54 503 54 503 2-10 invånare 782 991 206 376 11-99 invånare 1 785 241 55 073 100-499 invånare 2 112 513 11 224 500-999 invånare

Läs mer

VARUMÄRKET UDDEVALLA

VARUMÄRKET UDDEVALLA VARUMÄRKET UDDEVALLA 2 VARUMÄRKET UDDEVALLA LÖFTET TILL OSS SJÄLVA OCH ANDRA Uddevallas varumärke är allt det som förknippas med namnet Uddevalla - bilder, känslor och associationer. Varumärket är ett

Läs mer

Vision och strategisk plan TRANEMO, kommunen som tolkar tillvaron ur ett barnperspektiv, är familjernas naturliga val av bostadsort.

Vision och strategisk plan TRANEMO, kommunen som tolkar tillvaron ur ett barnperspektiv, är familjernas naturliga val av bostadsort. Vision och strategisk plan TRANEMO, kommunen som tolkar tillvaron ur ett barnperspektiv, är familjernas naturliga val av bostadsort. En väl utbyggd service skapar trygghet och trivsel som i kombination

Läs mer

Kundundersökning mars 2013

Kundundersökning mars 2013 Operatör: Trafikslag: Sträcka: Destination Gotland Färja Innehållsförteckning Bakgrund och syfte Sid 3 Metodbeskrivning Sid 4 Klassificering av indexnivåer Sid 5 Drivkraftsanalys och prioriteringslista

Läs mer

Socialdemokraternas. skattechock. mot ungas jobb. Minst 64 000 heltidsjobb hotas av de rödgrönas höjda arbetsgivaravgifter

Socialdemokraternas. skattechock. mot ungas jobb. Minst 64 000 heltidsjobb hotas av de rödgrönas höjda arbetsgivaravgifter Socialdemokraternas skattechock mot ungas jobb Minst 64 000 heltidsjobb hotas av de rödgrönas höjda arbetsgivaravgifter Inledning Den rödgröna oppositionens förslag om höjda arbetsgivaravgifter för unga

Läs mer

Halvårsrapport - register för företag som utstationerar arbetstagare i Sverige. 1 januari - 30 juni 2015. Rapport 2015:14

Halvårsrapport - register för företag som utstationerar arbetstagare i Sverige. 1 januari - 30 juni 2015. Rapport 2015:14 Halvårsrapport - register för företag som utstationerar arbetstagare i Sverige 1 januari - 30 juni 2015 Rapport 2015:14 Halvårsrapport januari - juni 2015 Register för företag som utstationerar arbetstagare

Läs mer

Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö

Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö Uppdrag Se över hur det lokala besöksnäringssamarbetet för Värmdö bör organiseras För att skapa lokalt engagemang och mervärde åt

Läs mer

Unionen Gösta Karlsson 2013-08-22 Riskkapitalföretagens ägande hur ser det ut?

Unionen Gösta Karlsson 2013-08-22 Riskkapitalföretagens ägande hur ser det ut? Riskkapitalföretagens ägande hur ser det ut? Under senvåren 2013 genomförde Svenska Riskkapitalföreningen (SVCA) och Unionen ett gemensamt arbete med att kartlägga riskkapitalbolagens ägande. Resultatet

Läs mer

SAMMANSTÄLLNING AV GRUPPDISKUSSIONER

SAMMANSTÄLLNING AV GRUPPDISKUSSIONER SAMMANSTÄLLNING AV GRUPPDISKUSSIONER Flera frågor kring Nya Visit Dalarna diskuterades kring borden under Up to Date. Vad krävs av oss i Dalarna för att vi ska fördubbla omsättningen till 2020? Dalarna

Läs mer