Handläggare Thomas Davidsson Monica Björkegren Ohlson N

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Handläggare Thomas Davidsson Monica Björkegren Ohlson 11 2011-05-30 N"

Transkript

1 Handläggare Thomas Davidsson Monica Björkegren Ohlson Datum N Näringslivsenheten Kommunledningskontoret Adress Box 611, KALMAR Besök Östra Sjögatan 18 Tel vx

2 2 (6)

3 3 (6) Kalmar kommuns näringslivsråd bildades under Näringslivsrådet består av sex representanter från näringslivet, två representanter från Linnéuniversitetet, fyra tjänstemän från Kalmar kommun samt kommunstyrelsens ordförande och vice ordförande. Näringslivsrådet ska föra en dialog om strategiska frågor som är av vikt för att skapa ett starkt företagsklimat. Näringslivsrådets vision är att tillsammans skapa ett näringslivsklimat som Kalmar kommuns invånare är stolta över och som i en förlängning även ger fler företag, fler växande företag och fler arbetstillfällen. För att få en nulägesbild av vilken syn företagare i kommunen har på vår näringslivsmiljö och vårt företagsklimat skickades en enkät ut under våren Medlemmar i Connect Sydost, Svenskt Näringsliv, Kalmar Företagsgrupp, Företagarna och Kalmar Fabriks- och hantverksförening fick svara på enkäten. Vi gick också ut med tidningsannonser med uppmaning till företagare att tycka till och påverka. Inledningsvis fick respondenterna uppge korta bakgrundsfakta om företaget. Därefter fick de svara på ett antal frågor kring kompetensförsörjning, kommunikationer, kontaktytor- och samverkansmöjligheter samt regionens attraktivitet. Svarsalternativen var graderade från stod för inte alls nöjd medan 10 stod för i högsta grad nöjd. Ingen åsikt fanns också med som alternativ. Det fanns även möjlighet att lämna konkreta förbättringsförslag. 117 företagare/företagsledare svarade på enkäten, vilket var färre än vad vi hoppats på. Positivt var ändå att företag av olika storlek och de flesta branscher var representerade. Många har också lämnat kommentarer vilket är positivt.

4 4 (6) 56 procent av respondenterna hade 1-9 anställda, 26,5 procent hade anställda, 12,8 procent hade över 50 anställda och endast 4,3 procent var företag utan anställda. De branscher som var representerade av flest företag var verksamheter inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik. Även handel, informationsoch kommunikationsverksamhet samt tillverkning var välrepresenterade. På frågan; hur nöjd är du med möjligheten att rekrytera arbetskraft med rätt kompetens blev medelvärdet 5,03. De som valde alternativ mellan 1-5 på frågan hur nöjd är du med möjligheten att rekrytera arbetskraft med rätt kompetens; efterlyser kompetens och erfarenhet främst inom olika teknik- och ingenjörsområden, kvalificerade utesäljare och kvalificerad IT-personal. 16,2 procent hade dock ingen åsikt i frågan. Kan det tolkas som om de inte har för avsikt att växa och alltså heller inte har stått inför problemet? Mer interaktion och bättre förankring gentemot näringslivet önskas när det gäller både universitetsutbildning och annan utbildning. Företagarna var minst nöjda med tåget som kommunikationsmedel. På en skala mellan 1-10, där 1 innebär inte alls nöjd och 10 i högsta grad nöjd, blev medel 3,75 för tåget. Motsvarande för vägnätet var 4,2. Företagarna var mest nöjda med kommunikationsmöjligheterna med flyg där medel blev 5,07. 7,04 blev medelvärdet på frågan; hur nöjd är du vad gäller kvaliteteten på datakommunikationen. Kvaliteten på datakommunikationen är därmed den parameter som fått bäst betyg i enkätundersökningen. På frågan; viket transportsätt skulle du gärna se prioriterades inom regionen, svarade 49 procent av de vill se en prioritering av vägnätet. 25 procent vill se en prioritering av tågtrafiken, 24 procent vill prioritera flyget medan 2 procent vill se en prioritering av sjöfarten. Frågan var konstruerad så att respondenterna fick fördela 100 procent över alternativen vägnät, tåg, flyg och sjöfart.

5 5 (6) Flertalet har önskemål om att prioritera E22 men även Riksväg 25 prioriteras högt. Positiva kommentarer inkom dock kring de förbättringar som redan genomförts på Riksväg 25. För företag verksamma inom handel vill hela 57 procent se en prioritering av vägnätet. 25 procent prioriterar alltså istället tåget på frågan. Många upplever att tågens tidtabell inte går att lita på. Man önskar därför framförallt bättre punktlighet. Bättre och fler anslutningar önskas också för att förkorta restiderna. Kommentarer har också inkommit kring att olika aktörer på sträckan till Köpenhamn stökar till resandet och servicen. Bland de företag som främst har sina kunder utomlands prioriteras dock flyget framför vägnätet. I denna kategori prioriterar 43 procent flyget medan 32 procent prioriterar vägnätet. 70 procent av dessa företag verkar inom tillverkning och 20 procent inom handel. Det framkommer även att de 15 företag som har fler än 50 anställda prioriterar flyget nästan lika mycket som vägnätet. Av dessa vill 39 procent se en prioritering av vägnätet medan 35 procent vill prioritera flyget.. Det är tydligt att flygkommunikationerna till Stockholm är viktiga. Många kommentarer kom in kring att få till stånd avgångar även till Köpenhamn framöver för att lättare kunna ta sig ut eller in från övriga Europa. Det har också framkommit önskemål om att få flyg till baltländerna. De flesta verkar relativt nöjda med samverkansmöjligheter med företag/nätverk och föreningar. Medelvärdet blev 5,95. Det finns dock önskemål om färre antal nätverk och förtydligande av syfte/inriktning. 41 procent av de svarande hade ingen åsikt kring hur nöjd man var med samverkansmöjligheter som företaget behöver med universitet och forskning. Det kan kanske tolkas som att Linnéuniversitetet behöver bli mer synliga och marknadsföra sig bättre inom näringslivet och tala om vilken nytta som kan uppnås? 5,59 blev medelbetyget på frågan; i vilken utsträckning upplever du att regionen är attraktiv att driva företag i. Förbättrade kommunikationer verkar enligt enkätsvaren vara framgångsfaktorn för att göra vår region än mer attraktiv och företagarvänlig. Kalmars fördelar är närheten till vattnet och vår härliga miljö med god livskvalitet och bra evenemangs- och kulturutbud. Flera nämner också man upplever en vilja och en drivkraft kring att utveckla Kalmarregionen och att potentialen finns.

6 6 (6)

7 - 1 -Sidan 1 av 31 Enkätsvar - Vilken är din syn på vår näringslivsmiljö och vårt företagsklimat? 117 svar 1. Vilket företag representerar du? (Frivillig uppgift) Koneo Årgus Medicinteknik AB Lönnbom VAteknik AB Conny Petersson i Kalmar AB Genax Specialmaskiner Kalmar Telesystem AB Nybro Städ & Fönsterservice AB Skogstrollen AB SocialAgent Playsam Askman Svensson & Svensson Kalmarsunds Plåt AB Flyttservice Kalmar län AB Almi Företagspartner Hammarstedts ALMI Företagspartner Kalmar län KPMG Urnet Trade Sweden AB Centralens Resebutik i Kalmar AB Lindströms Elv. Eftr. AB lindsdals bygg & designsnickeri ab Trebema AB Scand Design Online AB Devellum AB Norden Machinery AB Kenneth Johansson AB Pronecta AB Handelsbanken Advokatfirman Glimstedt Kalmar Växjö HB ABOS Glass-Olle Configureit Group AB Infomaker Säkra Kalmar AB Gila Control System AB Kundalini Nyckeln AB

8 - 2 -Sidan 2 av 31 Gröna Rummet Landskapsarkitekter AB Dialect Kalmar/Karlskrona Sustainable Sweden Southeast Kittel & Rydqvist Måleri AB OSTKUSTENS TRÄDGÅRDSSERVICE Byggkonsult Ragn-Sells AB KLS Ugglarps AB Melcob Revision & Rådgivning AB Luma Metall AB Topax Ocab Sanering i Kalmar AB elfverson Guldsmederna i Kalmar AB / georges Trelleborg Automotive Kalmar AB MAXI ICA Stormarknad kalmar lantmän Enmark &Partners AB privattandläkare ATRIO arkitekter Calmar Ekonomiservice HB Induastriförnödenheter Revatec AB Handelsbanken Kvarnholmen Parelle Cosmetics Bilkompani Kalmar AB DuoBad AB 3. Hur många anställda är ni på företaget? Namn Antal % A. 0 anställda 5 4,3 B. 1-9 anställda 66 56,4 C anställda 31 26,5 D. 50- anställda 15 12,8 Total Svarsfrekvens 100% (117/117)

9 - 3 -Sidan 3 av Inom vilken bransch verkar huvudsakligen företaget? Namn Antal % A. A. Jordbruk, skogsbruk och fiske (Exempelvis odling, plantskola, djuruppfödning, 0 0 mjölk- och äggproduktion.) B. B. Utvinning av mineral 0 0 C. C. Tillverkning (Exempelvis tillverkning av livsmedel, kläder, kemikalier, elektronikvaror och maskiner.) 12 10,3 D. D. Försörjning av el, gas, värme och kyla 0 0 E. E. Vattenförsörjning; avloppsrening, avfallshantering 4 3,4 och sanering F. F. Bygg- och anläggningsverksamhet (Exempelvis bygg- och 8 6,8 anläggningsverksamhet, VVS-, el- och måleriarbeten.) G. G. Handel (Exempelvis detaljhandel och 22 18,8 grossistverksamhet.) H. H. Transport och magasinering (Exempelvis gods- och passagerartrafik, post- och kurirverksamhet.) 3 2,6 I. I. Hotell- och restaurangverksamhet (Exempelvis hotell-, camping-, 1 0,9 restaurang-, café- och barverksamhet.) J. J. Informations- och kommunikationsverksamhet (Exempelvis radio-, TV-, filmoch förlagsverksamhet, telekommunikation, dataprogrammering, datakonsultverksamhet.) K. K. Finans- och försäkringsverksamhet 5 4,3 L. L. Fastighetsverksamhet (Exempelvis fastighetsmäklare, handel med egna fastigheter, 4 3,4 uthyrning och förvaltning av egna M - Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik G - Handel J - Informations- och kommunikationsverksamhet C Tillverkning F Bygg och anläggning

10 - 4 -Sidan 4 av 31 eller arrenderade fastigheter.) M. M. Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik (Exempelvis juridisk och ekonomisk konsultverksamhet, arkitekt - och teknisk konsultverksamhet, teknisk konsultverksamhet inom byggoch 29 24,8 anläggningsteknik, vetenskaplig forskning och utveckling, veterinärvådsverksamhet, reklamoch mediabyråverksamhet, organisationsutveckling och PR.) N. N. Uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster (Exempelvis personaluthyrning och annan leasing och 5 4,3 uthyrningsverksamhet, lokalvård, resebyråverksamhet, callcenterverksamhet, arrangör av mässor osv, hostingverksamhet.) O. O. Offentlig förvaltning och försvar 0 0 P. P. Utbildning (Exempelvis yrkesförarutbildning, 1 personalutbildning, musik-, dans- 0,9 och kulturell utbildning.) Q. Q. Vård och omsorg; sociala tjänster (Exempelvis tandläkare, fysioterapeutisk verksamhet och 2 1,7 psykologverksamhet.) R. R. Kultur, nöje och fritid (Exempelvis konstnärlig- och kulturell verksamhet samt sport 3 2,6 och underhållningsverksamhet.) S. S. Annan serviceverksamhet (Exempelvis kropp- och hårvård, tvätteriverksamhet, begravningsverksamhet, 4 3,4 reparation av datorer och hushållsartiklar och liknande konsumenttjänster.) Total Svarsfrekvens 100% (117/117)

11 - 5 -Sidan 5 av Var har företaget huvudsakligen sina kunder? Namn Antal % A. Helt eller huvudsakligen inom 59 regionen 50,4 B. I hela Sverige 24 20,5 C. I Sverige men även utomlands 24 20,5 D. Främst utomlands 10 8,5 Total Svarsfrekvens 100% (117/117) 6. Hur nöjd är du med möjligheten att rekrytera arbetstkraft med rätt kompetens? Namn Antal % A. 1 - Inte alls nöjd 6 5,1 B C ,2 D ,3 E ,8 F ,8 G ,2 H ,5 I ,7 J I högsta grad nöjd 0 0 K. Ingen åsikt 19 16,2 Total Svarsfrekvens 100% (117/117) Medelvärde 5,03 Median 5

12 - 6 -Sidan 6 av 31 Vilka eventuella kvalifikationer och kompetensområden upplever du saknas i regionen? Utbrutet svar - så här svarade de som valde alt 1-5, dvs inte nöjda, eller hade man ingen åsikt i frågan. Kvalificerade IT säljare/konsulter Kvalificerade utesäljare Spetskompetens inom teknik och utveckling. Svårt att rekrytera extern kompetens för att det bl a saknas internationell inställning i kommunen - inga engelsktalande dagis och skolor. Personer med vana att sälja in kvalificerade konsulttjänster till företagsledningar runt om i landet. Tekniska konsulter/projektörer och projektledare inom fjärrvärme och elkraft. VVS-ingenjörer Arbetsledare (fackmässiga) Projektledare Chefer Rörmontörer Kyltekniker Elektromekaniker Norsktalande personal är svårt att finna Brist på ingenjörer och kvalificerade montörer Elingenjörer Automationsingenjörer Kvalificerad IT personal, t ex Java systemutvecklare, projektledare och enterprise arkitekter. El- och automationskompetens VVS-ingenjörer Vi söker kontinuerligt kompetenta utvecklare och får ganska få sökande. Systemutvecklare, webbdesigners Ingenjörer Ännu inte varit aktuellt. Jobbar på mitt företag så småningom ska växa. Tekniker som klarar en bredd inom kommnikation tele (växlar), data o larm. Om det finns några så sitter dom bakom en bildskärm och tror att allt löser sig. Så vad jag menar är de som även kan hålla i en skruvmejsel. säljare och projektorienterade miljötekniker, Tre årig hatverks linje ösnkvärd kombinerad med utbilding ute i företag under denna tid Teknisk utbildning inom verksamhetsområdet bygg- och anläggning I regionen saknas en stor mängd redovisningskonsulter med djup kompetens. I samband med tidigare rekrytering fanns den närmsta kompetente medarbetaren i Kristianstad. Bageri Avdelningschefer med erfarenhet Kvalificerade säljare Svårt hitta kompetenta personer inom försäljniong och service

13 - 7 -Sidan 7 av 31 (Utbrutet svar - så här svarade de som valde alt 6-10, dvs nöjda. När det gäller byggbranchen, - så är det tyvärr så att vi får betala för våra lärlingar, - detta i ett skede när deras kompetens är lika med noll. Om vi i stället fick betalt... så skulle vi kunna lägga lite mer tid på dem, - för det är tyvärr så,- att det de får lära sig på skolan om det "riktiga" hantverket är inte bra. Inom akustik och vibrationer Jag önskar att fler beställare av konsultarbeten har arkitekt- och designkompetens personerna lämna oftast regionen - svårigheter att behålla kval. arbetskrafter. Kunskap om olika avfall och dessas del i ett kretsloppssammanhang Svårt att få tag i kompetenta styckare Drift och underhåll Kvinnor med teknisk utbildning Tekniska projektledare o logistiker inom bilindustrin Djup biologisk kunskap Montörer med viss akademisk bakgrund och med kombination av el/styr kunskap och handgriplig montörkunskap Maskin/VVS/VA Sälj och marknadsföring 7. Hur nöjd är du med universitetsutbildning som är viktig för företagets kompetensförsörjning? Namn Antal % A. 1 - Inte alls nöjd 6 5,1 B C ,8 D ,6 E ,8 F ,8 G ,1 H ,8 I ,6 J I högsta grad nöjd 2 1,7 K. Ingen åsikt 44 37,6 Total Svarsfrekvens 100% (117/117) Medelvärde 5,51 Median 6

14 - 8 -Sidan 8 av 31 Vilka eventuella utbildningsområden upplever du saknas? Se ovanstående, dvs det praktiska kunnandet. För mycket fokus på att bli anställd! Mer entreprenörskap hos studenterna! Samma som ovan Teknik i alla delar Entreprenörskap Småföretagsekonomi Praktisk utbildning på ekonomiska utbildningen saknas. Elektromekaniker Saknar teknisk inriktning i Kalmar för att få fram ingenjörer på orten. Behövs högskoleingenjörer, maskinteknik Elingenjörer Automationsingenjörer Det är synd att dataingenjörsutbildningarna försvann från Kalmar. El- och automationsutbildning Ingenjörer inom bygg och installation Saknar högskoleingenjörsutbildning med inriktning Data (fanns förr) Jobbar på mitt företag så småningom ska växa. Teknisk utbildning inom verksamhetsområdet bygg- och anläggning Kemister finns 13 på varje dussin men AVFALLSkemister saknas Har tyvärr ingen bra relation med universitet. Om det beror på oss eller dålig info från universitet vet jag ej! Tekniska ingenjörsutbildningar inom mekanik och el/automation Kombinationen av akademiskutbildning med mer praktisk tillämpning 8. Hur nöjd är du med annan yrkesutbildning som är viktig för företagets kompetensförsörjning? Namn Antal % A. 1 - Inte alls nöjd 5 4,3 B C ,8 D ,7 E F ,7 G ,1 H I ,6 J I högsta grad nöjd 2 1,7 K. Ingen åsikt 40 34,2 Total Svarsfrekvens 100% (117/117) Medelvärde 5,43 Median 6

15 - 9 -Sidan 9 av 31 Vilka eventuella utbildningsområden upplever du saknas? ingenjör För lite kontakt mellan föreatgens behov och utbudet på utbildningar. Det tar för lång tid från behov till utbildning. Gymnasial yrkesutbildning Byggnadsplåt Se ovan Handels - Turistutbildiningen ger tveksam kompetens Olika teknikutbildningar Elingenjörer Automationsingenjörer Jobbar på mitt företag så småningom ska växa. Det behövs lärlingssystem även inom vår bransch. Lars Kagg försöker med att få ut sina elever på praktik. Detta är ett första steg det behövs upptill 1-1,5 år för att ha lärt sig yrket hyffsat. ingenjör, miljöteknik - yrkesfokuserad Teknisk utbildning inom verksamhetsområdet bygg- och anläggning backoffice inom avfallsbranschen Det känns som om de som har möjlighet att påverka vad våra ungdomar skall välja för inriktning på sina utbildninga inte lyckas påverka dem att välja de utbildningar som leder till jobb. Risk för omskolning plus att vi inte sätter nyutexaminerade i arbete direkt efter avslutad utbildning. KY-utbildning för butikschefer är nerlagd sedan ett år tillbaka. Den var mkt bra. Hantverksyrken Se ovan Möbelsnickare och ytbehandlare 9. Har du konkreta förbättringsförslag som rör kompetensförsörjning? Notera gärna dessa. bättre flexibilitet hos AF, Man måste vara mer öppen för företagens behov. Och agera snabbt. Tjänstesektorn är här för att stanna, och vi måste ligga i framkant för att attrahera kompetent personal utifrån och från regionen. Praktiskt arbete för snickarlärlingar, - för något sådant får de inte på skolan! Uppmana elever att starta egna företag! Information om jobbmöjligheter för medföljande/respektive En bättre anknytning för utbildning mot näringslivet Studenterna kontaktar ofta oss för olika uppdrag, intervjuer mm. Det är ytterst sällan som personal från universitetet kontaktar mig för någon form av samarbete. Jag tror att det hade varit bra för båda parter. Sökande från andra orter som vill flytta till Kalmar behöver bra boendemöjligheter och det är ganska svårt att hitta villor och bostadsrätter. Det behövs mer nybyggnation i bra områden för att locka familjer att flytta till Kalmar. Varför lyssnar inte ansvariga på de signaler som ges? Kompetens och manskap går i pension. Man har räknat att från 2007 till 2012 halveras antal vvs-ingenjörer i sverige. Det kommer påverka byggandet frammåt. Det är väldigt svårt att rekrytera via arbetsförmedlingen. Det borde vara mycket enklare att söka CV (Som monster tex) samt att det borde finnas fler träffar där arbetssökande och företag träffas inom olika brancher. Fler nätverksträffar för att knyta kontakter, utbyta kunskap och erfarenheter efterlyses.

16 - 10 -Sidan 10 av 31 Se 8. Lärlingsplatser. utbildning med egen mentor Få lärarkraftefr till universitetet med erfarenhet från näringslvet. Gäller även adm.personal som sitter lugnt i sadeln år efter år. Det krävs att vi får en utbildning inom verksamhetsområdet i Kalmar Sjöbefälsskolan skulle kunna ha uppdragsutbildning inom Farligt Gods på väg/sjöss Mer samarbete med ex. kommuner ocharbetsförmedlingen för att starta lärlingsutbildningar Min bedömning är att relationen politiker, skolväsen och näringsidkare för dålig. Fel inriktning när det gäller ingenjörsutbildningar inom bygg Lärlingsutbildningen blir nog bra Höj lokala konsulters status. Sluta importera kunskap. Lärlingsplatser, riktade utbildningar via Lernia, kompetensutbildning inom exempelvis heta arbeten, lyftar etc också via Lernia. För att kunna utveckla det egna företagets kompetens borde ett antal utbildningsplatser inom Linnéuniversitetet kunna reserveras för näringslivet. 10. Hur nöjd är du vad gäller möjligheterna till resor/transporter via vägnätet? Namn Antal % A. 1 - Inte alls nöjd 15 12,8 B ,3 C ,9 D ,8 E ,2 F ,8 G ,5 H ,4 I ,9 J I högsta grad nöjd 1 0,9 K. Ingen åsikt 4 3,4 Total Svarsfrekvens 100% (117/117) Medelvärde 4,2 Median 4

17 - 11 -Sidan 11 av 31 Har du konkreta förbättringsförlag? Notera gärna dessa. Önskvärt vore en motorväg från Malmö-Kalmar-Stockholm Alla vägar i Svergie går norr-söder få går öst-väst. riktig motorväg mellan kalmar & växjö Bättre vägar! Bättre järnväg! Internationell flyglinje! Hört det förut? Fler filer på E22:an skulle vara logiskt och uppskattat KLT är kass! Katastrof, vägar är under all kritik så tid för transporter tar allt för mycket tid i anspråk. E22 behöver förbättras. Riksväg 25 behöver förbättras. Egentligen är det inte vägnätet som är det stora problemet. Det går oftast att hålla 90. Det är avstånden som spökar. Det kan ju främst lösas genom flygresor eller distansöverbryggande media. förbättra väg 136 så att det inte uppstår så mycket köer sommartid utökad kollektivtrafik, bättre anslutningsmöjligheter och en mer pålitlig tidtabell. Bygg ut 22.an E22 söderut Rv25 västerut Snabb och säker (viltstängsel och separat körbaonor med 110 km/h) norr-söder samt väster är nödvändigt E22 måste hålla en helt annan standard än idag Flyg förbindelse söderut, gärna mot Berlin Skönt med ny väg till Växjö, men E22'an är fortfarande för långsam med tanke på att det är bitvis 30-sträckor på en Europaväg... E22 söder ut måste förbättras Inget större behov Motorväg/betalväg Karlskrona-Oskarshamn och Växjö-Kalmar Det är positivt att Växjövägen håller på att rustas upp men vägnätet behöver fortfarande byggas ut åt alla håll från Kalmar. Det behöver riktiga motorvägar utan passager genom små samhällen där trafiken kan flyta även när trafikvolymen ökar i framtiden. snabbare vägar till storstäderna Väg E22 är ett skämt, 25:an har blivit bättre men rondellen vid Karlsro hör inte hemma i ett modernt logistik- Sverige. Bedrövligt med nya vägar utan viltstängsel. Låg standard allmänt har blivit bättre med ombyggnaden av 25:an, men kan fortfarande bli bättrre E22 söderut - bättre standard Norr OK numera Börjar bli bättre men E22 norrut fortfarande mycket trafikfarlig. Förbättra E22:an.

18 - 12 -Sidan 12 av 31 E22 Kalmar -Norrköping riktigt dålig. Slitytan Karlsro - Binga är väldigt dålig bitvis. Se till att nya sträckningen påbörjas. Flytta ut järnvägsstationen till flyget och går en stor ankomsthall för Flyg, Buss, Taxi och Tåg. Hur många lämnar Kvarnholmen vid ankomst med tåg? Om hamnen inte är i behov av järnvägen så gör sedan en transportsträcka in för Nyttotrafiken inkl lastbilar. Kanske det går att lämna ett spår om det skulle behövas. Vägnätet bör förbättras i första hand E22 och R25. Vissa sträckor dålig standafrt trafiksignaler etc, Kolla ex. Halland utmärkt vägnät, dubbelfiligt och dubbelspår!!! Låt ej Kalmar förbli baksidan. Se till att få bort 30-sträckor på E22:an Det börjar att bli bättre med hela E22 borde byggas om så att det blir planskillda korsningar. Man borde också se till så att rondeller och trafikljus försvinner. 4-filing genom hela regionen E22:an skulle behöva ett komplett vägnär med 2+1 vägar samt att man inte behöver åka in i alla småsamhällen med hastighetsbegränsningar om 50 och 70. Vägnätet i regionen är ett hinder och komme att bli ändå större vilket leder till hämmad utveckling för regionen. Bygg ut E22 till motorvägsstandard! Förbättrad E22 Den ständiga frågan om E22:ans utbyggnad Mycket bättre nu mellan Kalmar-Växjö men genomfart Lessebo är katastrofal.antar att detta ska lösas av Kronobergs Län. E22 norrut måste bli bättre och snabbare, regionmässigt så skulle vi samverka med Norrköping för att dra om E22 från norr om Norrköping förbi Västervik. Västerut har det blivit lite bättre på senare år och söderut fungerar det bra. Dålig anslutning till Kalmar flygplats, särskilt morgonflyget kl 6.25 taxi ofta fullbokat. Förbättra vägstandarden framförallt E22 Kalmar - Karlskrona Fixa till E22 BUMS

19 - 13 -Sidan 13 av Hur nöjd är du vad gäller möjligheterna till resor/transporter med tåg? Namn Antal % A. 1 - Inte alls nöjd 15 12,8 B ,4 C ,5 D ,5 E ,3 F ,1 G ,1 H ,8 I J I högsta grad nöjd 1 0,9 K. Ingen åsikt 17 14,5 Total Svarsfrekvens 100% (117/117) Medelvärde 3,75 Median 3 Har du konkreta förbättringsförslag? Notera gärna dessa. Snabb förbindelse till Stockholm- GBG och Malmö. Max 4 timm till Stochholm samt 3 till Malmö & GBG Fler avgånger särskilt kväller/natt Bättre punktlighet Anställ personal på stationern så att dom kan sköta växlar mm Järnväg kalmar karlskrona skulle ge en bra förbindelse ut mot europa Fler pålitliga förbindelser med garantier! Tågtransporten är löjligt dyr och det går få tåg Tåg ska man kunna vinna tid med inte förlora Bättre anslutningsmöjligheter och en mer pålitlig tidtabell. Kommunkationen är nog bra när den fungerar. För stor osäkerhet speciellt den årstiden den skulle vara mest användbar. Den gåt ej heller att rekommendera till sina kunder som kommer på besök Lägg ner Stångådalsbanan. Kalmar - Alvesta var 30 min Trovärdighet i restiden Kalmar - Köpenhamn Bättre vagnsett som klarar bra arbetsmiljö (dvs inte pendeltågsvagnar) Respekt från operatör om at tidtabell skal hållas (bättre med färre tåg som garanterat håller tidtabell än många avgångar som man inte kan lita på). Kundservice från operatör - börja om! Tågen borde kunna fungera ganska bra. Men strulet med olika aktörer på Köpenhamnståget är störande. Det största problemet är dock KLT och Kustpilen vars oprofessionella sätt att driva linjen gör den omöjlig att räkna med. Man vet aldrig när ett tåg går eller tydligen ens om det går att köpa biljetter.

20 - 14 -Sidan 14 av 31 Tar alldelse för lång tid att komma till Stockholm Snabbare transporter i ost-västlig riktning, framförallt till Göteborgsregionen Dåliga tåg ofta olika fel på dem, osäkert om man kommer fram i tid Inget behov Bra söderut...usla norrut Tågtrafiken är en katastrof, framförallt sträckan Alvesta-Kalmar måste förbättras. Ett dubbelspårpå denna sträcka är nog en nödvändighet för att trafiken ska fungera överhuvudtaget. Den dåligt fungerande tågtrafiken är i sig själv ett hinder för regionens utveckling. Snabbare tåg till sthlm Jag är nöjd med möjligheten, dock inte tillförlitligheten. Dålig samordning mellan SJ och andra aktörer vid t ex resa till Malmö. Mycket förseningar och få direkttåg. Dålig standard på Kustpilentågen, känns som gamla bussar t o m i första klass Bättre järnväg söderut mot karlskrona önskas. Snabbare transport till Växjö. Tidigare morgonavgångar. Bättre förbindelse med Alvesta krävs för att korta restiden till Stockholm, framförallt på morgonen. Som det är nu kan man inte at tåget till tidiga möten i Stockholm tex. ycker tåg fungerar bra (faktiskt!) Vintern har naturlogtvis varit besvärlig, men även när man kört bil har det blivit förseningar. Österut och norrut kunde klart förbättras. Lika så till Blekinge. Kanske fler direktbussar - Karlskrona, Ronneby och Karlshamn? Söderut bra...om och När tågen går och kommer i tid...men det handlar ju om SJ, Skånetrafiken, Blekingetrafiken och Trafikverket. Som mycket van pendlare vet jag att det är otroligt mycket förseningar även när det inte är vinter. Lägger man samman SJ-Skånetrafiken blir det ca 75 % försenade tåg. Oavsett årstid. Dubbelspår för alla järnvägar. En ny järnväg mellan Kalmar till Västervik Svårt till vissa orter annars ett bekvämt sätt att resa och kunna arbeta under färd. Funger ju inte, kommer sällan i tid Liksom vägnätet har även utvecklingen med tåg liggat på låg nivå. För att resa till Stockholm först väster ut i Småland /Alvesta/ för att komma till huvudstaden. Sträckan Kalmar-Linköping vore en utmärkt förbindelseled men här har tyvärr utvecklingen först sista åren startat. KLT är väl ej kompetenta att klara önskväd förbättring och utveckling.för att få en acceptabel restid utan massa byten med buss tar det förmodligden en halv mansålder!! Se till att tågförbindelserna blir bättre Det ända man hör är att tågen alltid är försenade. Även sommar tid. Närmsta vägen mellan två punkter är rät linje. I jv-sammanhang med Kalmar som utgångspunkt åker man västerut för att komma norrut eller söderut! Osäkerheten med resa med tåg är så stor att vi inte vågar använda detta transportsätt. Vi har använt detta färdemedel för transport till Kastrup som exempel. Skall vi använda tåg måste vi åka dagen innan med övernattning och ökade kostnade som följd. Tågrt går ej tidigt nog för att hinna med utresa på förmiddag från Kastrup. Främst år det standarden på tågen. Man måste ha möjlighet att koppla upp sig på internet och tala i telefon. Detta funkar inte alls nu. Själva tågen isig håller inte tillräcklig standard. Det är ju lokaltåg som körs och inte den standard som krävs för 3,5 timmars åkning Kalmar-Kastrup.

21 - 15 -Sidan 15 av 31 Snabbare transport till Kastrup med färre stopp på sträckan. Varför stanna i både Lessebo och Hovmantorp t.ex. Lägg om järnvägen så att den går direkt till Karlskrona, så kan fler människor utnyttja den. Åker aldrig med järnvägen till Köpenhamn då jag bor 40km söder om Kalmar. Även andra frekvent resenärer söderut, bor söder om Kalmar. förbättra pålitlighet och service, man vågar inte åka tåg längre förseningar och uteblivna avgångar urdåligt under all kritik Samma sak, söder och västerut fungerar det utmärkt men norrut mot Stockholm är det under all kritik. Det kan inte finnas en företagare i länet som ens överväger att åka tåg till Stockholm. Åker oftam till Sthlm men måste vara framme kl 10 vilken är omöjligt med tåget, därför blir det flyg. Bra mot Köpenhamn, men dåliga förbindelser mot Stockholm. SOMMARTID 12. Hur nöjd är du vad gäller möjligheterna till resor/transporter med flyg? Namn Antal % A. 1 - Inte alls nöjd 8 6,8 B ,5 C D ,5 E ,7 F ,7 G H ,5 I ,4 J I högsta grad nöjd 5 4,3 K. Ingen åsikt 10 8,5 Total Svarsfrekvens 100% (117/117) Medelvärde 5,07 Median 5 Har du konkreta förbättringsförslag? Notera gärna dessa. Saknar en stor knutpunkt i närheten för internationell förbindelse. Lämpligast är Emmaboda och sedan snabbtåg dit från Växjö, Kalmar och Karlskrona. Däremot har Kalmar flygplats blivit bättre med tätare avgångar till Stockholm Dåliga flygtider, måste alltid flyga via arlanda oavsett var i Sverige man skall. Önskar flyg till Göteborg, Malmö/Kastrup samt till någon av de stora internationella flygplatserna Frankfurt, London eller Amsterdam. mer avgångar på helgerna till tex sthlm Internationella förbindeler med CPH.

Regional innovationsdialog Småland Blekinge 15:e februari 2012

Regional innovationsdialog Småland Blekinge 15:e februari 2012 Sammanställning av gruppdiskussioner Fråga 1: Konkurrenskraftig tillverkningsindustri 2020! Småland och är en industritung region med stark specialisering inom småskalig tillverkningsindustri. För att

Läs mer

Inflyttarens bild av Gotland. - Slutrapport

Inflyttarens bild av Gotland. - Slutrapport Inflyttarens bild av Gotland - Slutrapport Per Ekman, Tendensor 27 september 2014 Innehållsförteckning 1. Inledning 2 2. Syfte och metod 3 3. Sammanfattning 4 4. Resultatredovisning 5 Bilagor Bilaga 1:

Läs mer

Bilden av Dorotea. Projekttyp: Lokal attitydundersökning Skapat av: Per Ekman, Tendensor. Datum: 31 januari 2011 Beskrivning: Slutrapport

Bilden av Dorotea. Projekttyp: Lokal attitydundersökning Skapat av: Per Ekman, Tendensor. Datum: 31 januari 2011 Beskrivning: Slutrapport Bilden av Dorotea Projekttyp: Lokal attitydundersökning Skapat av: Per Ekman, Tendensor Datum: 31 januari 2011 Beskrivning: Slutrapport Tendensor AB Gröndalsvägen 19b, 392 36 Kalmar Tel 0480-40 38 60 WWW

Läs mer

Litenheten, närheten, lätt att komma i kontakt, omgivningarna. Naturen, fina anläggningar stolt! De som kommer hit är nöjda.

Litenheten, närheten, lätt att komma i kontakt, omgivningarna. Naturen, fina anläggningar stolt! De som kommer hit är nöjda. 1 (36) Sammanställning av enkätsvaren Färdplan Flen Flens kommun 2019 När Flens kommun är som bäst 1. Hur är det i Flens kommun när det är som bäst? Litenheten, närheten, lätt att komma i kontakt, omgivningarna.

Läs mer

Resultatredovisning av studentenkät 2014

Resultatredovisning av studentenkät 2014 Foto: studio-e.se Resultatredovisning av studentenkät 2014 En undersökning av studenterna vid Campus Helsingborgs syn på staden Josefin Hellström Innehållsförteckning Inledning...2 Resultatredovisning...3

Läs mer

OCH SEN DÅ......en rapport om tillstånd och framtidsdrömmar i lågkonjunkturens Västra Götaland

OCH SEN DÅ......en rapport om tillstånd och framtidsdrömmar i lågkonjunkturens Västra Götaland ...en rapport om tillstånd och framtidsdrömmar i lågkonjunkturens Västra Götaland Augusti 2009! 1 Och sen då... om framtidsdrömmar Syfte och bakgrund Syftet med denna rapport har varit att göra nedslag

Läs mer

Från Stockholm till Västerås

Från Stockholm till Västerås Uppsala universitet Företagsekonomiska institutionen C-uppsats Vårterminen 2007 Från Stockholm till Västerås från krångel till enkelhet Författare: Elin Spector Petter Svensson Handledare: Susanne Åberg

Läs mer

JAG, en ent rep renör?

JAG, en ent rep renör? Ef tersom det vi gjorde var okänt för de flesta så intresserade sig många för vad vi gjorde och blev nyfikna Tove West lund, ShapeUp Club JAG, en ent rep renör? Många inbillar sig att det är SVÅRT att

Läs mer

VÄRT EN RESA... Kraftprocessen. En vägvisare i destinationsutveckling

VÄRT EN RESA... Kraftprocessen. En vägvisare i destinationsutveckling VÄRT EN RESA... Kraftprocessen En vägvisare i destinationsutveckling Innehåll Världens största näring fortsätter att växa...3 Vad är en destination egentligen?...4 Vilka är turismens verkliga effekter?...6

Läs mer

FAKTORER SOM SPELAR ROLL FÖR FÖRETAGSKLIMATET I SVENSKA KOMMUNER

FAKTORER SOM SPELAR ROLL FÖR FÖRETAGSKLIMATET I SVENSKA KOMMUNER Avsedd för Sveriges kommuner och landsting Dokumenttyp Rapport Datum April 2014 FAKTORER SOM SPELAR ROLL FÖR FÖRETAGSKLIMATET I SVENSKA KOMMUNER FAKTORER SOM SPELAR ROLL FÖR FÖRETAGSKLIMATET I SVENSKA

Läs mer

Regionförbundet Sörmland levererar 2007:7

Regionförbundet Sörmland levererar 2007:7 Kartläggning av Skavsta och dess utveckling En klusterstudie av Skavsta på uppdrag av: Regionförbundet Sörmland, Nyköpings kommun, ONYX, Skavsta Airport AB samt Tillväxtbanken Det ska vara enkelt att förverkliga

Läs mer

Synar rollerna på jobbet insider 14

Synar rollerna på jobbet insider 14 Sammanför entreprenörer Connect Skåne organiserar affärsänglar och sammanför dem med drivna entreprenörer. insider 02 Och så var det betalningen -mobilen som plånbok innovation 09 Postens gruppreklam till

Läs mer

Att växa upp i storstadsskugga i Vimmerby, Hultsfred och Eksjö

Att växa upp i storstadsskugga i Vimmerby, Hultsfred och Eksjö Att växa upp i storstadsskugga i Vimmerby, Hultsfred och Eksjö Lotta Svensson En rapport från FoU Söderhamn Att växa upp i storstadsskugga - i Vimmerby, Hultsfred och Eksjö Lotta Svensson Omslagsbilden

Läs mer

hållbart Samhälle Läs om JObbSKAPARNA Närodlad politik En skola för alla Här skapar vi ett Halland behöver en centerpartiet.

hållbart Samhälle Läs om JObbSKAPARNA Närodlad politik En skola för alla Här skapar vi ett Halland behöver en centerpartiet. Hallandsbygdens tidningsförening nummer 3, 2014 Här skapar vi ett hållbart Samhälle Läs om JObbSKAPARNA Halland behöver en Närodlad politik En skola för alla centerpartiet.se/halland Sid 7 2 HALLANDSBYGDEN

Läs mer

Mönster som bryts. Fler kvinnor tar chefsjobb i mansdominerade branscher

Mönster som bryts. Fler kvinnor tar chefsjobb i mansdominerade branscher Mönster som bryts Fler kvinnor tar chefsjobb i mansdominerade branscher Författare: Anna Rennéus Guthrie Statistik: Krister B Andersson Svenskt Näringslivs vision är: Företagsamma människor och konkurrenskraftiga

Läs mer

Vad krävs för att bli en framgångsrik entreprenör?

Vad krävs för att bli en framgångsrik entreprenör? Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Patrik Persson Tommy Andersson Vad krävs för att bli en framgångsrik entreprenör? What does it take to become a successful entrepreneur? Företagsekonomi C-uppsats

Läs mer

Innehåll. Kollektivtrafik och infrastruktur 28. Om Demokratitorg 3. Demokratitorg höst 2007 - vår 2013 4. Deltagande skolor våren 2013 5

Innehåll. Kollektivtrafik och infrastruktur 28. Om Demokratitorg 3. Demokratitorg höst 2007 - vår 2013 4. Deltagande skolor våren 2013 5 - En redaktionell sammanställning av ungdomars tankar och åsikter från samtliga Demokratitorg våren 2013 Innehåll Om Demokratitorg 3 Demokratitorg höst 2007 - vår 2013 4 Deltagande skolor våren 2013 5

Läs mer

Kapitel 1 Så använder du Energiföretagaren s. 4. Kapitel 2 Ditt företag idag och dina planer för framtiden s. 10

Kapitel 1 Så använder du Energiföretagaren s. 4. Kapitel 2 Ditt företag idag och dina planer för framtiden s. 10 Energiföretagaren Arbetshäfte Detta arbetshäfte är framtaget i samarbete mellan LRF och Studieförbundet Vuxenskolan, som ett stöd i arbetet med att undersöka, formulera och utveckla ett energiföretagande

Läs mer

Tillväxtstrategi för Halland 2014-2020

Tillväxtstrategi för Halland 2014-2020 Tillväxtstrategi för Halland 2014-2020 strategiska val och prioriteringar för regional tillväxtpolitik i halland 2014 2020 Innehåll Förord...4 En tillväxtstrategi för Halland...6 Det strategiska ramverket...8

Läs mer

Så bygger du snabbväxare

Så bygger du snabbväxare NÄRINGSLIV Nr 3 Årg. 11 Vecka 39 2014 Smidigt system gav Jenny Axinge ny affärsidé Jenny Axinge på Eskebo Hyvleri. Foto: Christer Hansson Oväntat många får jobb Arbetslösheten minskar snabbare än Arbetsförmedlingens

Läs mer

DOKUMENTATION AV LUNCHPRAT BILDEN AV DET FRAMTIDA KATRINEHOLM.

DOKUMENTATION AV LUNCHPRAT BILDEN AV DET FRAMTIDA KATRINEHOLM. DOKUMENTATION AV LUNCHPRAT BILDEN AV DET FRAMTIDA KATRINEHOLM. Katrineholms kommun, Stadsbyggnadskontoret. Författare Carolin Lindholm Projektledare Helene Nord 29 October 2009 2009 Skill Om Skill Skill

Läs mer

Västmanland. Tekniker får jobb Yh-utbildningar som tillgodoser industrins kompetensbehov KUNSKAP & FRAMTID. Jakten efter kompetens allt mer kompetent

Västmanland. Tekniker får jobb Yh-utbildningar som tillgodoser industrins kompetensbehov KUNSKAP & FRAMTID. Jakten efter kompetens allt mer kompetent Hela denna bilaga är en annons från Länsstyrelsen i Västmanlands län Västmanland KUNSKAP & FRAMTID Tekniker får jobb Yh-utbildningar som tillgodoser industrins kompetensbehov sidan 6 Caroline Drabe ny

Läs mer

SJ 11. Årsredovisning

SJ 11. Årsredovisning SJ 11 Årsredovisning Innehåll Vd har ordet 2 Ordföranden har ordet 4 Fortsatt förbättringsarbete 6 Vision, affärsidé, kärnvärden, strategier 8 Prioriterad punktlighet 10 Bättre och bekvämare tåg 12 Sveriges

Läs mer

24 000 JOBB HOTAS OM BROMMA LÄGGS NER

24 000 JOBB HOTAS OM BROMMA LÄGGS NER RAPPORT 2014:4 24 000 JOBB HOTAS OM BROMMA LÄGGS NER EN RAPPORT OM FLYGPLATSENS BETYDELSE FÖR JOBBEN 24 000 JOBB HOTAS OM BROMMA LÄGGS NER 2 24 000 JOBB HOTAS OM BROMMA LÄGGS NER BROMMAS FRAMTID ÄR EN

Läs mer

TRUMF. Bara i NÄRINGSLIV: Direktrapport från Bryssel Sidan 27. PT:n fixade Agnetas nacke sidan 18-19. Carina Jonasson i Ånge.

TRUMF. Bara i NÄRINGSLIV: Direktrapport från Bryssel Sidan 27. PT:n fixade Agnetas nacke sidan 18-19. Carina Jonasson i Ånge. Länets ledande affärsmagasin www.naringsliv.to ` Näringsliv nummer 9.2011 Pris: 35kr 2 0 0 1-2 0 1 1 ` ÅR Superresenärens bästa tips Sidan 10-11 Carina Jonasson i Ånge satsar allt på skum affärsidé TRUMF

Läs mer

Affärsutveckling ger tillväxt exempel från 21 län

Affärsutveckling ger tillväxt exempel från 21 län Affärsutveckling ger tillväxt exempel från 21 län Fler broschyrer kan beställas från tillvaxtverket.se/publikationer Har du frågor om denna publikation, kontakta: Gunilla Thorstensson Telefon växel, 08-681

Läs mer

Linköpings. Näringsliv 2008/2009

Linköpings. Näringsliv 2008/2009 Linköpings Näringsliv 2008/2009 Linköping Paul Lindvall Kommunstyrelsens ordförande och styrelseordförande i NuLink AB Där idéer blir verklighet Linköping har drygt 140 000 invånare och är en av landets

Läs mer

HA KUL OCH LEVA LIVET

HA KUL OCH LEVA LIVET RAPPORT 2013:5 HA KUL OCH LEVA LIVET EN RAPPORT OM HUVUDSTADSREGIONENS UNGA UNGDOMSRAPPORT 2013:5 1 DEN UNGA STADEN DEN ATTRAKTIVA PLATSEN ETT ATTRAKTIVT STOCKHOLM MÅSTE VARA ATTRAKTIVT FÖR UNGA MÄNNISKOR.

Läs mer

Strategiska initiativ för utveckling av besöksnäringen i Skåne tema Kommunikation och varumärke

Strategiska initiativ för utveckling av besöksnäringen i Skåne tema Kommunikation och varumärke Strategiska initiativ för utveckling av besöksnäringen i Skåne tema Kommunikation och varumärke Mårten gås? Inledning Varumärke Ett rungande ja för ett hållbart Skåne Starkt varumärke snabbfil till köp

Läs mer

Tre år med RUP. Regionalt utvecklingsprogram för Jönköpings län. Lägesrapport och analys, april 2011. Rapport 2011:04

Tre år med RUP. Regionalt utvecklingsprogram för Jönköpings län. Lägesrapport och analys, april 2011. Rapport 2011:04 Tre år med RUP Regionalt utvecklingsprogram för Jönköpings län Lägesrapport och analys, april 2011 Rapport 2011:04 Produktion: Regionförbundet Jönköpings län, april 2011 Foto: www.smalandsbilder.se, sid

Läs mer