Handläggare Thomas Davidsson Monica Björkegren Ohlson N

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Handläggare Thomas Davidsson Monica Björkegren Ohlson 11 2011-05-30 N"

Transkript

1 Handläggare Thomas Davidsson Monica Björkegren Ohlson Datum N Näringslivsenheten Kommunledningskontoret Adress Box 611, KALMAR Besök Östra Sjögatan 18 Tel vx

2 2 (6)

3 3 (6) Kalmar kommuns näringslivsråd bildades under Näringslivsrådet består av sex representanter från näringslivet, två representanter från Linnéuniversitetet, fyra tjänstemän från Kalmar kommun samt kommunstyrelsens ordförande och vice ordförande. Näringslivsrådet ska föra en dialog om strategiska frågor som är av vikt för att skapa ett starkt företagsklimat. Näringslivsrådets vision är att tillsammans skapa ett näringslivsklimat som Kalmar kommuns invånare är stolta över och som i en förlängning även ger fler företag, fler växande företag och fler arbetstillfällen. För att få en nulägesbild av vilken syn företagare i kommunen har på vår näringslivsmiljö och vårt företagsklimat skickades en enkät ut under våren Medlemmar i Connect Sydost, Svenskt Näringsliv, Kalmar Företagsgrupp, Företagarna och Kalmar Fabriks- och hantverksförening fick svara på enkäten. Vi gick också ut med tidningsannonser med uppmaning till företagare att tycka till och påverka. Inledningsvis fick respondenterna uppge korta bakgrundsfakta om företaget. Därefter fick de svara på ett antal frågor kring kompetensförsörjning, kommunikationer, kontaktytor- och samverkansmöjligheter samt regionens attraktivitet. Svarsalternativen var graderade från stod för inte alls nöjd medan 10 stod för i högsta grad nöjd. Ingen åsikt fanns också med som alternativ. Det fanns även möjlighet att lämna konkreta förbättringsförslag. 117 företagare/företagsledare svarade på enkäten, vilket var färre än vad vi hoppats på. Positivt var ändå att företag av olika storlek och de flesta branscher var representerade. Många har också lämnat kommentarer vilket är positivt.

4 4 (6) 56 procent av respondenterna hade 1-9 anställda, 26,5 procent hade anställda, 12,8 procent hade över 50 anställda och endast 4,3 procent var företag utan anställda. De branscher som var representerade av flest företag var verksamheter inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik. Även handel, informationsoch kommunikationsverksamhet samt tillverkning var välrepresenterade. På frågan; hur nöjd är du med möjligheten att rekrytera arbetskraft med rätt kompetens blev medelvärdet 5,03. De som valde alternativ mellan 1-5 på frågan hur nöjd är du med möjligheten att rekrytera arbetskraft med rätt kompetens; efterlyser kompetens och erfarenhet främst inom olika teknik- och ingenjörsområden, kvalificerade utesäljare och kvalificerad IT-personal. 16,2 procent hade dock ingen åsikt i frågan. Kan det tolkas som om de inte har för avsikt att växa och alltså heller inte har stått inför problemet? Mer interaktion och bättre förankring gentemot näringslivet önskas när det gäller både universitetsutbildning och annan utbildning. Företagarna var minst nöjda med tåget som kommunikationsmedel. På en skala mellan 1-10, där 1 innebär inte alls nöjd och 10 i högsta grad nöjd, blev medel 3,75 för tåget. Motsvarande för vägnätet var 4,2. Företagarna var mest nöjda med kommunikationsmöjligheterna med flyg där medel blev 5,07. 7,04 blev medelvärdet på frågan; hur nöjd är du vad gäller kvaliteteten på datakommunikationen. Kvaliteten på datakommunikationen är därmed den parameter som fått bäst betyg i enkätundersökningen. På frågan; viket transportsätt skulle du gärna se prioriterades inom regionen, svarade 49 procent av de vill se en prioritering av vägnätet. 25 procent vill se en prioritering av tågtrafiken, 24 procent vill prioritera flyget medan 2 procent vill se en prioritering av sjöfarten. Frågan var konstruerad så att respondenterna fick fördela 100 procent över alternativen vägnät, tåg, flyg och sjöfart.

5 5 (6) Flertalet har önskemål om att prioritera E22 men även Riksväg 25 prioriteras högt. Positiva kommentarer inkom dock kring de förbättringar som redan genomförts på Riksväg 25. För företag verksamma inom handel vill hela 57 procent se en prioritering av vägnätet. 25 procent prioriterar alltså istället tåget på frågan. Många upplever att tågens tidtabell inte går att lita på. Man önskar därför framförallt bättre punktlighet. Bättre och fler anslutningar önskas också för att förkorta restiderna. Kommentarer har också inkommit kring att olika aktörer på sträckan till Köpenhamn stökar till resandet och servicen. Bland de företag som främst har sina kunder utomlands prioriteras dock flyget framför vägnätet. I denna kategori prioriterar 43 procent flyget medan 32 procent prioriterar vägnätet. 70 procent av dessa företag verkar inom tillverkning och 20 procent inom handel. Det framkommer även att de 15 företag som har fler än 50 anställda prioriterar flyget nästan lika mycket som vägnätet. Av dessa vill 39 procent se en prioritering av vägnätet medan 35 procent vill prioritera flyget.. Det är tydligt att flygkommunikationerna till Stockholm är viktiga. Många kommentarer kom in kring att få till stånd avgångar även till Köpenhamn framöver för att lättare kunna ta sig ut eller in från övriga Europa. Det har också framkommit önskemål om att få flyg till baltländerna. De flesta verkar relativt nöjda med samverkansmöjligheter med företag/nätverk och föreningar. Medelvärdet blev 5,95. Det finns dock önskemål om färre antal nätverk och förtydligande av syfte/inriktning. 41 procent av de svarande hade ingen åsikt kring hur nöjd man var med samverkansmöjligheter som företaget behöver med universitet och forskning. Det kan kanske tolkas som att Linnéuniversitetet behöver bli mer synliga och marknadsföra sig bättre inom näringslivet och tala om vilken nytta som kan uppnås? 5,59 blev medelbetyget på frågan; i vilken utsträckning upplever du att regionen är attraktiv att driva företag i. Förbättrade kommunikationer verkar enligt enkätsvaren vara framgångsfaktorn för att göra vår region än mer attraktiv och företagarvänlig. Kalmars fördelar är närheten till vattnet och vår härliga miljö med god livskvalitet och bra evenemangs- och kulturutbud. Flera nämner också man upplever en vilja och en drivkraft kring att utveckla Kalmarregionen och att potentialen finns.

6 6 (6)

7 - 1 -Sidan 1 av 31 Enkätsvar - Vilken är din syn på vår näringslivsmiljö och vårt företagsklimat? 117 svar 1. Vilket företag representerar du? (Frivillig uppgift) Koneo Årgus Medicinteknik AB Lönnbom VAteknik AB Conny Petersson i Kalmar AB Genax Specialmaskiner Kalmar Telesystem AB Nybro Städ & Fönsterservice AB Skogstrollen AB SocialAgent Playsam Askman Svensson & Svensson Kalmarsunds Plåt AB Flyttservice Kalmar län AB Almi Företagspartner Hammarstedts ALMI Företagspartner Kalmar län KPMG Urnet Trade Sweden AB Centralens Resebutik i Kalmar AB Lindströms Elv. Eftr. AB lindsdals bygg & designsnickeri ab Trebema AB Scand Design Online AB Devellum AB Norden Machinery AB Kenneth Johansson AB Pronecta AB Handelsbanken Advokatfirman Glimstedt Kalmar Växjö HB ABOS Glass-Olle Configureit Group AB Infomaker Säkra Kalmar AB Gila Control System AB Kundalini Nyckeln AB

8 - 2 -Sidan 2 av 31 Gröna Rummet Landskapsarkitekter AB Dialect Kalmar/Karlskrona Sustainable Sweden Southeast Kittel & Rydqvist Måleri AB OSTKUSTENS TRÄDGÅRDSSERVICE Byggkonsult Ragn-Sells AB KLS Ugglarps AB Melcob Revision & Rådgivning AB Luma Metall AB Topax Ocab Sanering i Kalmar AB elfverson Guldsmederna i Kalmar AB / georges Trelleborg Automotive Kalmar AB MAXI ICA Stormarknad kalmar lantmän Enmark &Partners AB privattandläkare ATRIO arkitekter Calmar Ekonomiservice HB Induastriförnödenheter Revatec AB Handelsbanken Kvarnholmen Parelle Cosmetics Bilkompani Kalmar AB DuoBad AB 3. Hur många anställda är ni på företaget? Namn Antal % A. 0 anställda 5 4,3 B. 1-9 anställda 66 56,4 C anställda 31 26,5 D. 50- anställda 15 12,8 Total Svarsfrekvens 100% (117/117)

9 - 3 -Sidan 3 av Inom vilken bransch verkar huvudsakligen företaget? Namn Antal % A. A. Jordbruk, skogsbruk och fiske (Exempelvis odling, plantskola, djuruppfödning, 0 0 mjölk- och äggproduktion.) B. B. Utvinning av mineral 0 0 C. C. Tillverkning (Exempelvis tillverkning av livsmedel, kläder, kemikalier, elektronikvaror och maskiner.) 12 10,3 D. D. Försörjning av el, gas, värme och kyla 0 0 E. E. Vattenförsörjning; avloppsrening, avfallshantering 4 3,4 och sanering F. F. Bygg- och anläggningsverksamhet (Exempelvis bygg- och 8 6,8 anläggningsverksamhet, VVS-, el- och måleriarbeten.) G. G. Handel (Exempelvis detaljhandel och 22 18,8 grossistverksamhet.) H. H. Transport och magasinering (Exempelvis gods- och passagerartrafik, post- och kurirverksamhet.) 3 2,6 I. I. Hotell- och restaurangverksamhet (Exempelvis hotell-, camping-, 1 0,9 restaurang-, café- och barverksamhet.) J. J. Informations- och kommunikationsverksamhet (Exempelvis radio-, TV-, filmoch förlagsverksamhet, telekommunikation, dataprogrammering, datakonsultverksamhet.) K. K. Finans- och försäkringsverksamhet 5 4,3 L. L. Fastighetsverksamhet (Exempelvis fastighetsmäklare, handel med egna fastigheter, 4 3,4 uthyrning och förvaltning av egna M - Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik G - Handel J - Informations- och kommunikationsverksamhet C Tillverkning F Bygg och anläggning

10 - 4 -Sidan 4 av 31 eller arrenderade fastigheter.) M. M. Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik (Exempelvis juridisk och ekonomisk konsultverksamhet, arkitekt - och teknisk konsultverksamhet, teknisk konsultverksamhet inom byggoch 29 24,8 anläggningsteknik, vetenskaplig forskning och utveckling, veterinärvådsverksamhet, reklamoch mediabyråverksamhet, organisationsutveckling och PR.) N. N. Uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster (Exempelvis personaluthyrning och annan leasing och 5 4,3 uthyrningsverksamhet, lokalvård, resebyråverksamhet, callcenterverksamhet, arrangör av mässor osv, hostingverksamhet.) O. O. Offentlig förvaltning och försvar 0 0 P. P. Utbildning (Exempelvis yrkesförarutbildning, 1 personalutbildning, musik-, dans- 0,9 och kulturell utbildning.) Q. Q. Vård och omsorg; sociala tjänster (Exempelvis tandläkare, fysioterapeutisk verksamhet och 2 1,7 psykologverksamhet.) R. R. Kultur, nöje och fritid (Exempelvis konstnärlig- och kulturell verksamhet samt sport 3 2,6 och underhållningsverksamhet.) S. S. Annan serviceverksamhet (Exempelvis kropp- och hårvård, tvätteriverksamhet, begravningsverksamhet, 4 3,4 reparation av datorer och hushållsartiklar och liknande konsumenttjänster.) Total Svarsfrekvens 100% (117/117)

11 - 5 -Sidan 5 av Var har företaget huvudsakligen sina kunder? Namn Antal % A. Helt eller huvudsakligen inom 59 regionen 50,4 B. I hela Sverige 24 20,5 C. I Sverige men även utomlands 24 20,5 D. Främst utomlands 10 8,5 Total Svarsfrekvens 100% (117/117) 6. Hur nöjd är du med möjligheten att rekrytera arbetstkraft med rätt kompetens? Namn Antal % A. 1 - Inte alls nöjd 6 5,1 B C ,2 D ,3 E ,8 F ,8 G ,2 H ,5 I ,7 J I högsta grad nöjd 0 0 K. Ingen åsikt 19 16,2 Total Svarsfrekvens 100% (117/117) Medelvärde 5,03 Median 5

12 - 6 -Sidan 6 av 31 Vilka eventuella kvalifikationer och kompetensområden upplever du saknas i regionen? Utbrutet svar - så här svarade de som valde alt 1-5, dvs inte nöjda, eller hade man ingen åsikt i frågan. Kvalificerade IT säljare/konsulter Kvalificerade utesäljare Spetskompetens inom teknik och utveckling. Svårt att rekrytera extern kompetens för att det bl a saknas internationell inställning i kommunen - inga engelsktalande dagis och skolor. Personer med vana att sälja in kvalificerade konsulttjänster till företagsledningar runt om i landet. Tekniska konsulter/projektörer och projektledare inom fjärrvärme och elkraft. VVS-ingenjörer Arbetsledare (fackmässiga) Projektledare Chefer Rörmontörer Kyltekniker Elektromekaniker Norsktalande personal är svårt att finna Brist på ingenjörer och kvalificerade montörer Elingenjörer Automationsingenjörer Kvalificerad IT personal, t ex Java systemutvecklare, projektledare och enterprise arkitekter. El- och automationskompetens VVS-ingenjörer Vi söker kontinuerligt kompetenta utvecklare och får ganska få sökande. Systemutvecklare, webbdesigners Ingenjörer Ännu inte varit aktuellt. Jobbar på mitt företag så småningom ska växa. Tekniker som klarar en bredd inom kommnikation tele (växlar), data o larm. Om det finns några så sitter dom bakom en bildskärm och tror att allt löser sig. Så vad jag menar är de som även kan hålla i en skruvmejsel. säljare och projektorienterade miljötekniker, Tre årig hatverks linje ösnkvärd kombinerad med utbilding ute i företag under denna tid Teknisk utbildning inom verksamhetsområdet bygg- och anläggning I regionen saknas en stor mängd redovisningskonsulter med djup kompetens. I samband med tidigare rekrytering fanns den närmsta kompetente medarbetaren i Kristianstad. Bageri Avdelningschefer med erfarenhet Kvalificerade säljare Svårt hitta kompetenta personer inom försäljniong och service

13 - 7 -Sidan 7 av 31 (Utbrutet svar - så här svarade de som valde alt 6-10, dvs nöjda. När det gäller byggbranchen, - så är det tyvärr så att vi får betala för våra lärlingar, - detta i ett skede när deras kompetens är lika med noll. Om vi i stället fick betalt... så skulle vi kunna lägga lite mer tid på dem, - för det är tyvärr så,- att det de får lära sig på skolan om det "riktiga" hantverket är inte bra. Inom akustik och vibrationer Jag önskar att fler beställare av konsultarbeten har arkitekt- och designkompetens personerna lämna oftast regionen - svårigheter att behålla kval. arbetskrafter. Kunskap om olika avfall och dessas del i ett kretsloppssammanhang Svårt att få tag i kompetenta styckare Drift och underhåll Kvinnor med teknisk utbildning Tekniska projektledare o logistiker inom bilindustrin Djup biologisk kunskap Montörer med viss akademisk bakgrund och med kombination av el/styr kunskap och handgriplig montörkunskap Maskin/VVS/VA Sälj och marknadsföring 7. Hur nöjd är du med universitetsutbildning som är viktig för företagets kompetensförsörjning? Namn Antal % A. 1 - Inte alls nöjd 6 5,1 B C ,8 D ,6 E ,8 F ,8 G ,1 H ,8 I ,6 J I högsta grad nöjd 2 1,7 K. Ingen åsikt 44 37,6 Total Svarsfrekvens 100% (117/117) Medelvärde 5,51 Median 6

14 - 8 -Sidan 8 av 31 Vilka eventuella utbildningsområden upplever du saknas? Se ovanstående, dvs det praktiska kunnandet. För mycket fokus på att bli anställd! Mer entreprenörskap hos studenterna! Samma som ovan Teknik i alla delar Entreprenörskap Småföretagsekonomi Praktisk utbildning på ekonomiska utbildningen saknas. Elektromekaniker Saknar teknisk inriktning i Kalmar för att få fram ingenjörer på orten. Behövs högskoleingenjörer, maskinteknik Elingenjörer Automationsingenjörer Det är synd att dataingenjörsutbildningarna försvann från Kalmar. El- och automationsutbildning Ingenjörer inom bygg och installation Saknar högskoleingenjörsutbildning med inriktning Data (fanns förr) Jobbar på mitt företag så småningom ska växa. Teknisk utbildning inom verksamhetsområdet bygg- och anläggning Kemister finns 13 på varje dussin men AVFALLSkemister saknas Har tyvärr ingen bra relation med universitet. Om det beror på oss eller dålig info från universitet vet jag ej! Tekniska ingenjörsutbildningar inom mekanik och el/automation Kombinationen av akademiskutbildning med mer praktisk tillämpning 8. Hur nöjd är du med annan yrkesutbildning som är viktig för företagets kompetensförsörjning? Namn Antal % A. 1 - Inte alls nöjd 5 4,3 B C ,8 D ,7 E F ,7 G ,1 H I ,6 J I högsta grad nöjd 2 1,7 K. Ingen åsikt 40 34,2 Total Svarsfrekvens 100% (117/117) Medelvärde 5,43 Median 6

15 - 9 -Sidan 9 av 31 Vilka eventuella utbildningsområden upplever du saknas? ingenjör För lite kontakt mellan föreatgens behov och utbudet på utbildningar. Det tar för lång tid från behov till utbildning. Gymnasial yrkesutbildning Byggnadsplåt Se ovan Handels - Turistutbildiningen ger tveksam kompetens Olika teknikutbildningar Elingenjörer Automationsingenjörer Jobbar på mitt företag så småningom ska växa. Det behövs lärlingssystem även inom vår bransch. Lars Kagg försöker med att få ut sina elever på praktik. Detta är ett första steg det behövs upptill 1-1,5 år för att ha lärt sig yrket hyffsat. ingenjör, miljöteknik - yrkesfokuserad Teknisk utbildning inom verksamhetsområdet bygg- och anläggning backoffice inom avfallsbranschen Det känns som om de som har möjlighet att påverka vad våra ungdomar skall välja för inriktning på sina utbildninga inte lyckas påverka dem att välja de utbildningar som leder till jobb. Risk för omskolning plus att vi inte sätter nyutexaminerade i arbete direkt efter avslutad utbildning. KY-utbildning för butikschefer är nerlagd sedan ett år tillbaka. Den var mkt bra. Hantverksyrken Se ovan Möbelsnickare och ytbehandlare 9. Har du konkreta förbättringsförslag som rör kompetensförsörjning? Notera gärna dessa. bättre flexibilitet hos AF, Man måste vara mer öppen för företagens behov. Och agera snabbt. Tjänstesektorn är här för att stanna, och vi måste ligga i framkant för att attrahera kompetent personal utifrån och från regionen. Praktiskt arbete för snickarlärlingar, - för något sådant får de inte på skolan! Uppmana elever att starta egna företag! Information om jobbmöjligheter för medföljande/respektive En bättre anknytning för utbildning mot näringslivet Studenterna kontaktar ofta oss för olika uppdrag, intervjuer mm. Det är ytterst sällan som personal från universitetet kontaktar mig för någon form av samarbete. Jag tror att det hade varit bra för båda parter. Sökande från andra orter som vill flytta till Kalmar behöver bra boendemöjligheter och det är ganska svårt att hitta villor och bostadsrätter. Det behövs mer nybyggnation i bra områden för att locka familjer att flytta till Kalmar. Varför lyssnar inte ansvariga på de signaler som ges? Kompetens och manskap går i pension. Man har räknat att från 2007 till 2012 halveras antal vvs-ingenjörer i sverige. Det kommer påverka byggandet frammåt. Det är väldigt svårt att rekrytera via arbetsförmedlingen. Det borde vara mycket enklare att söka CV (Som monster tex) samt att det borde finnas fler träffar där arbetssökande och företag träffas inom olika brancher. Fler nätverksträffar för att knyta kontakter, utbyta kunskap och erfarenheter efterlyses.

16 - 10 -Sidan 10 av 31 Se 8. Lärlingsplatser. utbildning med egen mentor Få lärarkraftefr till universitetet med erfarenhet från näringslvet. Gäller även adm.personal som sitter lugnt i sadeln år efter år. Det krävs att vi får en utbildning inom verksamhetsområdet i Kalmar Sjöbefälsskolan skulle kunna ha uppdragsutbildning inom Farligt Gods på väg/sjöss Mer samarbete med ex. kommuner ocharbetsförmedlingen för att starta lärlingsutbildningar Min bedömning är att relationen politiker, skolväsen och näringsidkare för dålig. Fel inriktning när det gäller ingenjörsutbildningar inom bygg Lärlingsutbildningen blir nog bra Höj lokala konsulters status. Sluta importera kunskap. Lärlingsplatser, riktade utbildningar via Lernia, kompetensutbildning inom exempelvis heta arbeten, lyftar etc också via Lernia. För att kunna utveckla det egna företagets kompetens borde ett antal utbildningsplatser inom Linnéuniversitetet kunna reserveras för näringslivet. 10. Hur nöjd är du vad gäller möjligheterna till resor/transporter via vägnätet? Namn Antal % A. 1 - Inte alls nöjd 15 12,8 B ,3 C ,9 D ,8 E ,2 F ,8 G ,5 H ,4 I ,9 J I högsta grad nöjd 1 0,9 K. Ingen åsikt 4 3,4 Total Svarsfrekvens 100% (117/117) Medelvärde 4,2 Median 4

17 - 11 -Sidan 11 av 31 Har du konkreta förbättringsförlag? Notera gärna dessa. Önskvärt vore en motorväg från Malmö-Kalmar-Stockholm Alla vägar i Svergie går norr-söder få går öst-väst. riktig motorväg mellan kalmar & växjö Bättre vägar! Bättre järnväg! Internationell flyglinje! Hört det förut? Fler filer på E22:an skulle vara logiskt och uppskattat KLT är kass! Katastrof, vägar är under all kritik så tid för transporter tar allt för mycket tid i anspråk. E22 behöver förbättras. Riksväg 25 behöver förbättras. Egentligen är det inte vägnätet som är det stora problemet. Det går oftast att hålla 90. Det är avstånden som spökar. Det kan ju främst lösas genom flygresor eller distansöverbryggande media. förbättra väg 136 så att det inte uppstår så mycket köer sommartid utökad kollektivtrafik, bättre anslutningsmöjligheter och en mer pålitlig tidtabell. Bygg ut 22.an E22 söderut Rv25 västerut Snabb och säker (viltstängsel och separat körbaonor med 110 km/h) norr-söder samt väster är nödvändigt E22 måste hålla en helt annan standard än idag Flyg förbindelse söderut, gärna mot Berlin Skönt med ny väg till Växjö, men E22'an är fortfarande för långsam med tanke på att det är bitvis 30-sträckor på en Europaväg... E22 söder ut måste förbättras Inget större behov Motorväg/betalväg Karlskrona-Oskarshamn och Växjö-Kalmar Det är positivt att Växjövägen håller på att rustas upp men vägnätet behöver fortfarande byggas ut åt alla håll från Kalmar. Det behöver riktiga motorvägar utan passager genom små samhällen där trafiken kan flyta även när trafikvolymen ökar i framtiden. snabbare vägar till storstäderna Väg E22 är ett skämt, 25:an har blivit bättre men rondellen vid Karlsro hör inte hemma i ett modernt logistik- Sverige. Bedrövligt med nya vägar utan viltstängsel. Låg standard allmänt har blivit bättre med ombyggnaden av 25:an, men kan fortfarande bli bättrre E22 söderut - bättre standard Norr OK numera Börjar bli bättre men E22 norrut fortfarande mycket trafikfarlig. Förbättra E22:an.

18 - 12 -Sidan 12 av 31 E22 Kalmar -Norrköping riktigt dålig. Slitytan Karlsro - Binga är väldigt dålig bitvis. Se till att nya sträckningen påbörjas. Flytta ut järnvägsstationen till flyget och går en stor ankomsthall för Flyg, Buss, Taxi och Tåg. Hur många lämnar Kvarnholmen vid ankomst med tåg? Om hamnen inte är i behov av järnvägen så gör sedan en transportsträcka in för Nyttotrafiken inkl lastbilar. Kanske det går att lämna ett spår om det skulle behövas. Vägnätet bör förbättras i första hand E22 och R25. Vissa sträckor dålig standafrt trafiksignaler etc, Kolla ex. Halland utmärkt vägnät, dubbelfiligt och dubbelspår!!! Låt ej Kalmar förbli baksidan. Se till att få bort 30-sträckor på E22:an Det börjar att bli bättre med hela E22 borde byggas om så att det blir planskillda korsningar. Man borde också se till så att rondeller och trafikljus försvinner. 4-filing genom hela regionen E22:an skulle behöva ett komplett vägnär med 2+1 vägar samt att man inte behöver åka in i alla småsamhällen med hastighetsbegränsningar om 50 och 70. Vägnätet i regionen är ett hinder och komme att bli ändå större vilket leder till hämmad utveckling för regionen. Bygg ut E22 till motorvägsstandard! Förbättrad E22 Den ständiga frågan om E22:ans utbyggnad Mycket bättre nu mellan Kalmar-Växjö men genomfart Lessebo är katastrofal.antar att detta ska lösas av Kronobergs Län. E22 norrut måste bli bättre och snabbare, regionmässigt så skulle vi samverka med Norrköping för att dra om E22 från norr om Norrköping förbi Västervik. Västerut har det blivit lite bättre på senare år och söderut fungerar det bra. Dålig anslutning till Kalmar flygplats, särskilt morgonflyget kl 6.25 taxi ofta fullbokat. Förbättra vägstandarden framförallt E22 Kalmar - Karlskrona Fixa till E22 BUMS

19 - 13 -Sidan 13 av Hur nöjd är du vad gäller möjligheterna till resor/transporter med tåg? Namn Antal % A. 1 - Inte alls nöjd 15 12,8 B ,4 C ,5 D ,5 E ,3 F ,1 G ,1 H ,8 I J I högsta grad nöjd 1 0,9 K. Ingen åsikt 17 14,5 Total Svarsfrekvens 100% (117/117) Medelvärde 3,75 Median 3 Har du konkreta förbättringsförslag? Notera gärna dessa. Snabb förbindelse till Stockholm- GBG och Malmö. Max 4 timm till Stochholm samt 3 till Malmö & GBG Fler avgånger särskilt kväller/natt Bättre punktlighet Anställ personal på stationern så att dom kan sköta växlar mm Järnväg kalmar karlskrona skulle ge en bra förbindelse ut mot europa Fler pålitliga förbindelser med garantier! Tågtransporten är löjligt dyr och det går få tåg Tåg ska man kunna vinna tid med inte förlora Bättre anslutningsmöjligheter och en mer pålitlig tidtabell. Kommunkationen är nog bra när den fungerar. För stor osäkerhet speciellt den årstiden den skulle vara mest användbar. Den gåt ej heller att rekommendera till sina kunder som kommer på besök Lägg ner Stångådalsbanan. Kalmar - Alvesta var 30 min Trovärdighet i restiden Kalmar - Köpenhamn Bättre vagnsett som klarar bra arbetsmiljö (dvs inte pendeltågsvagnar) Respekt från operatör om at tidtabell skal hållas (bättre med färre tåg som garanterat håller tidtabell än många avgångar som man inte kan lita på). Kundservice från operatör - börja om! Tågen borde kunna fungera ganska bra. Men strulet med olika aktörer på Köpenhamnståget är störande. Det största problemet är dock KLT och Kustpilen vars oprofessionella sätt att driva linjen gör den omöjlig att räkna med. Man vet aldrig när ett tåg går eller tydligen ens om det går att köpa biljetter.

20 - 14 -Sidan 14 av 31 Tar alldelse för lång tid att komma till Stockholm Snabbare transporter i ost-västlig riktning, framförallt till Göteborgsregionen Dåliga tåg ofta olika fel på dem, osäkert om man kommer fram i tid Inget behov Bra söderut...usla norrut Tågtrafiken är en katastrof, framförallt sträckan Alvesta-Kalmar måste förbättras. Ett dubbelspårpå denna sträcka är nog en nödvändighet för att trafiken ska fungera överhuvudtaget. Den dåligt fungerande tågtrafiken är i sig själv ett hinder för regionens utveckling. Snabbare tåg till sthlm Jag är nöjd med möjligheten, dock inte tillförlitligheten. Dålig samordning mellan SJ och andra aktörer vid t ex resa till Malmö. Mycket förseningar och få direkttåg. Dålig standard på Kustpilentågen, känns som gamla bussar t o m i första klass Bättre järnväg söderut mot karlskrona önskas. Snabbare transport till Växjö. Tidigare morgonavgångar. Bättre förbindelse med Alvesta krävs för att korta restiden till Stockholm, framförallt på morgonen. Som det är nu kan man inte at tåget till tidiga möten i Stockholm tex. ycker tåg fungerar bra (faktiskt!) Vintern har naturlogtvis varit besvärlig, men även när man kört bil har det blivit förseningar. Österut och norrut kunde klart förbättras. Lika så till Blekinge. Kanske fler direktbussar - Karlskrona, Ronneby och Karlshamn? Söderut bra...om och När tågen går och kommer i tid...men det handlar ju om SJ, Skånetrafiken, Blekingetrafiken och Trafikverket. Som mycket van pendlare vet jag att det är otroligt mycket förseningar även när det inte är vinter. Lägger man samman SJ-Skånetrafiken blir det ca 75 % försenade tåg. Oavsett årstid. Dubbelspår för alla järnvägar. En ny järnväg mellan Kalmar till Västervik Svårt till vissa orter annars ett bekvämt sätt att resa och kunna arbeta under färd. Funger ju inte, kommer sällan i tid Liksom vägnätet har även utvecklingen med tåg liggat på låg nivå. För att resa till Stockholm först väster ut i Småland /Alvesta/ för att komma till huvudstaden. Sträckan Kalmar-Linköping vore en utmärkt förbindelseled men här har tyvärr utvecklingen först sista åren startat. KLT är väl ej kompetenta att klara önskväd förbättring och utveckling.för att få en acceptabel restid utan massa byten med buss tar det förmodligden en halv mansålder!! Se till att tågförbindelserna blir bättre Det ända man hör är att tågen alltid är försenade. Även sommar tid. Närmsta vägen mellan två punkter är rät linje. I jv-sammanhang med Kalmar som utgångspunkt åker man västerut för att komma norrut eller söderut! Osäkerheten med resa med tåg är så stor att vi inte vågar använda detta transportsätt. Vi har använt detta färdemedel för transport till Kastrup som exempel. Skall vi använda tåg måste vi åka dagen innan med övernattning och ökade kostnade som följd. Tågrt går ej tidigt nog för att hinna med utresa på förmiddag från Kastrup. Främst år det standarden på tågen. Man måste ha möjlighet att koppla upp sig på internet och tala i telefon. Detta funkar inte alls nu. Själva tågen isig håller inte tillräcklig standard. Det är ju lokaltåg som körs och inte den standard som krävs för 3,5 timmars åkning Kalmar-Kastrup.

21 - 15 -Sidan 15 av 31 Snabbare transport till Kastrup med färre stopp på sträckan. Varför stanna i både Lessebo och Hovmantorp t.ex. Lägg om järnvägen så att den går direkt till Karlskrona, så kan fler människor utnyttja den. Åker aldrig med järnvägen till Köpenhamn då jag bor 40km söder om Kalmar. Även andra frekvent resenärer söderut, bor söder om Kalmar. förbättra pålitlighet och service, man vågar inte åka tåg längre förseningar och uteblivna avgångar urdåligt under all kritik Samma sak, söder och västerut fungerar det utmärkt men norrut mot Stockholm är det under all kritik. Det kan inte finnas en företagare i länet som ens överväger att åka tåg till Stockholm. Åker oftam till Sthlm men måste vara framme kl 10 vilken är omöjligt med tåget, därför blir det flyg. Bra mot Köpenhamn, men dåliga förbindelser mot Stockholm. SOMMARTID 12. Hur nöjd är du vad gäller möjligheterna till resor/transporter med flyg? Namn Antal % A. 1 - Inte alls nöjd 8 6,8 B ,5 C D ,5 E ,7 F ,7 G H ,5 I ,4 J I högsta grad nöjd 5 4,3 K. Ingen åsikt 10 8,5 Total Svarsfrekvens 100% (117/117) Medelvärde 5,07 Median 5 Har du konkreta förbättringsförslag? Notera gärna dessa. Saknar en stor knutpunkt i närheten för internationell förbindelse. Lämpligast är Emmaboda och sedan snabbtåg dit från Växjö, Kalmar och Karlskrona. Däremot har Kalmar flygplats blivit bättre med tätare avgångar till Stockholm Dåliga flygtider, måste alltid flyga via arlanda oavsett var i Sverige man skall. Önskar flyg till Göteborg, Malmö/Kastrup samt till någon av de stora internationella flygplatserna Frankfurt, London eller Amsterdam. mer avgångar på helgerna till tex sthlm Internationella förbindeler med CPH.

VD och styrelser ur ett könsperspektiv

VD och styrelser ur ett könsperspektiv VD och styrelser ur ett könsperspektiv Bakgrund Bakgrund Steg I Steg II Steg III Förstudie VD och styrelser ur ett könsperspektiv Aktuell undersökning Syfte Material Bolagen Del I: Översikt Värmland n=2

Läs mer

Flyglinjen. Torsby - Hagfors - Arlanda. En nödvändighet för näringslivet och en fin service för medborgaren

Flyglinjen. Torsby - Hagfors - Arlanda. En nödvändighet för näringslivet och en fin service för medborgaren Flyglinjen Torsby - Hagfors - Arlanda Foto: Ulrika Andersson En nödvändighet för näringslivet och en fin service för medborgaren Enkätundersökning om flyglinjen Torsby - Hagfors - Arlanda Resvaneundersökning

Läs mer

VD och styrelser ur ett könsperspektiv. Region Värmland, Länsstyrelsen i Värmland och Almi Företagspartner genom projektet Det företagsamma Värmland

VD och styrelser ur ett könsperspektiv. Region Värmland, Länsstyrelsen i Värmland och Almi Företagspartner genom projektet Det företagsamma Värmland VD och styrelser ur ett könsperspektiv Region Värmland, Länsstyrelsen i Värmland och Almi Företagspartner genom projektet Det företagsamma Värmland Bakgrund Statistiken i den här presentationen är framtagen

Läs mer

Detta är Västsvenska paketet

Detta är Västsvenska paketet Västsvenska paketet en satsning som öppnar för framtiden Detta är Västsvenska paketet Foto: Folio Bildbyrå Vi vill skapa ett attraktivt, hållbart och växande Västsverige Västsverige växer, utvecklas och

Läs mer

Översiktstabeller 08:15 Wednesday, March 11, 2015 1

Översiktstabeller 08:15 Wednesday, March 11, 2015 1 Översiktstabeller 08:15 Wednesday, March 11, 2015 1 TEXT BLEKIGE LÄ BETSSTALLE_IGSGRE A Jordbruk, skogsbruk och fiske.. 1... 1 C Tillverkning 1 2 1. 1. 5 F Byggverksamhet... 1.. 1 G Handel; reparation

Läs mer

East Sweden Business Solutions. Effektiv logistik

East Sweden Business Solutions. Effektiv logistik East Sweden Business Solutions Effektiv logistik Välkommen till East Sweden, affärsmiljön med växtkraft! Rätt läge Vad har globala industriföretag som Siemens, Ericsson, Toyota, Saab och Väderstadverken

Läs mer

19 procent av de förvärvsarbetande Norrköpingsborna pendlade till arbete i annan kommun

19 procent av de förvärvsarbetande Norrköpingsborna pendlade till arbete i annan kommun 212-8-24 FOKUS: STATISTIK Arbetspendling 21 19 procent av de förvärvsarbetande Norrköpingsborna pendlade till arbete i annan kommun Medianinkomsten för en person som arbetspendlade till annan kommun var

Läs mer

Tjörn är en utpräglad småföretagarkommun med närmare 2 000 registrerade företag (1 948 företag per den 31/12 2014).

Tjörn är en utpräglad småföretagarkommun med närmare 2 000 registrerade företag (1 948 företag per den 31/12 2014). Näringslivet En presentation av företagen på Tjörn Tjörn är en utpräglad småföretagarkommun med närmare 2 000 registrerade företag (1 948 företag per den 31/12 2014). Företagsformer på Tjörn Andel % Enskild

Läs mer

Lund NorthEast i siffror

Lund NorthEast i siffror NorthEast i siffror Området Det kunskapstäta området som sträcker sig från C i sydväst till de kommande forskningsanläggningarna MAX IV och ESS i nordost går under benämningen NorthEast i vilket kunskapsstråket,

Läs mer

Svealandsbanan tågtrafik där den efterfrågas

Svealandsbanan tågtrafik där den efterfrågas Svealandsbanan tågtrafik där den efterfrågas Oskar Fröidh, KTH oskar.froidh@abe.kth.se Jernbaneforum 7 mars 2012 Målen för förbättrad tågtrafik Möjliggöra pendling till starka arbetsmarknader Lättare för

Läs mer

Näringslivsstrategi Det ska vara roligt och lönsamt att driva företag i Laholm.

Näringslivsstrategi Det ska vara roligt och lönsamt att driva företag i Laholm. Näringslivsstrategi Det ska vara roligt och lönsamt att driva företag i Laholm. Om en av Sveriges mest spännande företagarkommuner. Läge: Laholm berättar om fördelarna med att driva företag i Laholms kommun

Läs mer

Näringslivsfakta. Laholms kommun 2014. rapport av. auktoriserad agentur för UC Marknadsinformation AB

Näringslivsfakta. Laholms kommun 2014. rapport av. auktoriserad agentur för UC Marknadsinformation AB Näringslivsfakta Laholms kommun 2014 rapport av auktoriserad agentur för UC Marknadsinformation AB Innehållsförteckning Sida 1 Nystartade företag Sida 2 - Branschfördelning Nystartade företag Sida 3 -

Läs mer

Visionen- vad jag tycker är bra

Visionen- vad jag tycker är bra Visionen- vad jag tycker är bra Utveckling framåtanda- satsning Vacker stad levande centrum, mysigt, bilfritt, Rekreationsmöjligheter parker, planteringar, natur, bad, friluftsliv Boendemiljö byggnader,

Läs mer

Åmåls kommuns Näringslivsprogram 2014-2020

Åmåls kommuns Näringslivsprogram 2014-2020 1 Åmåls kommuns Näringslivsprogram 2014-2020 Näringslivsprogrammet har sin utgångspunkt i 2020 för Åmåls kommun Sveriges mest gästvänliga stad Syfte Åmåls kommuns Näringslivsprogram har till syfte att

Läs mer

Producentprisindex för tjänster

Producentprisindex för tjänster Priser och kostnader 2014 Producentprisindex för tjänster 2013, 4:e kvartalet Producentpriserna för tjänster steg med procent i oktober-december Enligt Statistikcentralen steg producentpriserna för tjänster

Läs mer

Flyttstudie Skövde Kommun

Flyttstudie Skövde Kommun Flyttstudie Skövde Kommun GÖTEBORG: Kungsgatan 56, tfn 0708-32 32 18 STOCKHOLM: Målargatan 7, tfn 0766-28 07 48 www.hanneklarssen.se Om undersökningen Syfte Syftet med undersökningen är att kartlägga;

Läs mer

Halvårsrapport - register för företag som utstationerar arbetstagare i Sverige. 1 januari - 30 juni 2015. Rapport 2015:14

Halvårsrapport - register för företag som utstationerar arbetstagare i Sverige. 1 januari - 30 juni 2015. Rapport 2015:14 Halvårsrapport - register för företag som utstationerar arbetstagare i Sverige 1 januari - 30 juni 2015 Rapport 2015:14 Halvårsrapport januari - juni 2015 Register för företag som utstationerar arbetstagare

Läs mer

Socialdemokraternas. skattechock. mot ungas jobb. Minst 64 000 heltidsjobb hotas av de rödgrönas höjda arbetsgivaravgifter

Socialdemokraternas. skattechock. mot ungas jobb. Minst 64 000 heltidsjobb hotas av de rödgrönas höjda arbetsgivaravgifter Socialdemokraternas skattechock mot ungas jobb Minst 64 000 heltidsjobb hotas av de rödgrönas höjda arbetsgivaravgifter Inledning Den rödgröna oppositionens förslag om höjda arbetsgivaravgifter för unga

Läs mer

BättRe liv i Skåne Skåne. Region Skåne

BättRe liv i Skåne Skåne. Region Skåne Bättre liv i Skåne Bättre liv i Skåne Grafisk formgivning: Annelie Christensen, Enheten för kommunikation, Region Skåne Fotograf: Kasper Dudzik, Ingram, Dan Ljungsvik, Håkan Sandbring Tryck: AM-Tryck &

Läs mer

Producentprisindex för tjänster

Producentprisindex för tjänster Priser och kostnader 2015 Producentprisindex för tjänster 2015, 3:e kvartalet Producentpriserna för tjänster var i genomsnitt oförändrade i juli-september jämfört med året innan Enligt Statistikcentralen

Läs mer

frågor om höghastighetståg

frågor om höghastighetståg 12 frågor om höghastighetståg N Vad är Europakorridoren? är vi inom Europakorridoren möter människor och talar om höghastighetståg, är det några frågor som ofta återkommer. Dessa frågor handlar i hög grad

Läs mer

Sjuttiotre procent av jobben fanns inom servicebranscher

Sjuttiotre procent av jobben fanns inom servicebranscher Befolkning 2012 Sysselsättning 2010 Näringsgren, arbetsgivarsektor och arbetsplatser Sjuttiotre procent av jobben fanns inom servicebranscher År 2010 var andelen jobb inom servicebranscher 72,9 procent

Läs mer

Kundundersökning mars 2013. Trafikslag:

Kundundersökning mars 2013. Trafikslag: Operatör: Trafikslag: Sträcka: Veolia AB Buss Innehållsförteckning Bakgrund och syfte Sid 3 Metodbeskrivning Sid 4 Klassificering av indexnivåer Sid 5 Drivkraftsanalys och prioriteringslista Sid 6-8 Sammanfattning

Läs mer

Nya och nedlagda företag

Nya och nedlagda företag Företag 2015 Nya och nedlagda företag Antalet nedlagda företag ökade avsevärt Statistikcentralen minskade antalet nya företag med 9,1 procent under tredje kvartalet 2014 jämfört med motsvarande period

Läs mer

Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030

Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030 Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030 Diarienummer: KS-504/2008 I Norrköping finns det goda livet. Här finns möjligheter till ett berikande liv för människor i alla åldrar med möjligheter

Läs mer

Resultat av enkätundersökning

Resultat av enkätundersökning En undersökning bland resenärer på utbildningslinjen genomfördes i november 2012 genom en pappersenkät med nio frågor. Enkäten gavs ut både på svenska och engelska. Enkäten distribuerades till resenärer

Läs mer

LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000

LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000 Antagen av kommunfullmäktige i januari 2008. Bygger vidare på kommunfullmäktiges utvecklingsprogram från 1998. VISION FÖR KARLSTADS KOMMUN Karlstads kommun, 651 84 Karlstad LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000

Läs mer

Stockholms län. Statistik om företag där de operativa företagsledarna är kvinnor. Totalt 39765 kvinnor som driver företag i länet

Stockholms län. Statistik om företag där de operativa företagsledarna är kvinnor. Totalt 39765 kvinnor som driver företag i länet Stockholms län Statistik om företag där de operativa företagsledarna är kvinnor. Totalt 39765 kvinnor som driver företag i länet Om statistiken Den operativa företagsledaren är den person som sköter företagets

Läs mer

UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna

UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna En analys levererad av UC Affärsoptimering 2014 - Rapport 2014-10-16 De 10 företagen med högst nettoomsättning 2013 i kommunen Nettoomsättning

Läs mer

Helsingborgs stad. Medborgarundersökning 2014 Q2. Genomförd av CMA Research AB. Juni 2014

Helsingborgs stad. Medborgarundersökning 2014 Q2. Genomförd av CMA Research AB. Juni 2014 Helsingborgs stad Medborgarundersökning 2014 Q2 Genomförd av CMA Research AB Juni 2014 Innehållsförteckning Sammanfattning 2 Fakta om undersökningen 3 Fakta om respondenterna 4 Resultat 5 Stadstrafiken

Läs mer

Gotlands län. Statistik om företag där de operativa företagsledarna är kvinnor. Totalt 1085 kvinnor som driver företag i länet

Gotlands län. Statistik om företag där de operativa företagsledarna är kvinnor. Totalt 1085 kvinnor som driver företag i länet Gotlands län Statistik om företag där de operativa företagsledarna är kvinnor. Totalt 1085 kvinnor som driver företag i länet Om statistiken Den operativa företagsledaren är den person som sköter företagets

Läs mer

NYA RESVAL TILL OCH FRÅN JOBBET

NYA RESVAL TILL OCH FRÅN JOBBET VI BYGGER 16 NYA STATIONER I SKÅNE OCH SMÅLAND så att fler kan ta tåget till arbete, skola och fritid PROJEKT PÅGATÅG NORDOST OCH KRÖSATÅG Kommer du också att ta tåget? NYA RESVAL TILL OCH FRÅN JOBBET

Läs mer

UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna

UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna En analys levererad av UC Affärsoptimering 2014 - Rapport 2014-10-16 De 11 företagen med högst nettoomsättning 2013 i kommunen Nettoomsättning

Läs mer

Skandinaviens mest centrala etableringsplats Sydsvenska Krysset, Värnamo

Skandinaviens mest centrala etableringsplats Sydsvenska Krysset, Värnamo Skandinaviens mest centrala etableringsplats Sydsvenska Krysset, Värnamo Worldsat 2001 Tre marknader inom nära avstånd Lokala marknaden inom 50 km radie Antal invånare 141 000 (1,5%) Antal villahushåll

Läs mer

TILLGÄNGLIGHET OCH MOBILITET KÖPENHAMNS FLYGPLATS

TILLGÄNGLIGHET OCH MOBILITET KÖPENHAMNS FLYGPLATS 94 TILLGÄNGLIGHET OCH MOBILITET KÖPENHAMNS FLYGPLATS KÖPENHAMNS FLYGPLATS Tillgänglighet Tilllgänglighet är nyckelordet när en region ska säkra konkurrenskraften i den globaliserade världen. Tillgänglighet

Läs mer

Utländska dotterbolag i Finland 2008

Utländska dotterbolag i Finland 2008 Företag 2009 Utländska dotterbolag i Finland 2008 16 procent av företagens anställda arbetade i utländska dotterbolag år 2008 2008 var den sammanräknade omsättningen för utländska dotterbolag i Finland

Läs mer

UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna

UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna En analys levererad av UC Affärsoptimering 2014 - Rapport 2014-10-16 De 16 företagen med högst nettoomsättning 2013 i kommunen Nettoomsättning

Läs mer

Hela länet ska leva. Dåliga kommunikationer begränsar idag vårt läns möjligheter. Det krävs därför en fortsatt utbyggnad av kollektivtrafiken,

Hela länet ska leva. Dåliga kommunikationer begränsar idag vårt läns möjligheter. Det krävs därför en fortsatt utbyggnad av kollektivtrafiken, Hela länet ska leva. Dåliga kommunikationer begränsar idag vårt läns möjligheter. Det krävs därför en fortsatt utbyggnad av kollektivtrafiken, fibernätet och ett förbättrat vägnät. Järnvägen behöver bli

Läs mer

UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna

UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna En analys levererad av UC Affärsoptimering 2014 - Rapport 2014-10-16 De 11 företagen med högst nettoomsättning 2013 i kommunen Nettoomsättning

Läs mer

UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna

UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna En analys levererad av UC Affärsoptimering 2014 - Rapport 2014-10-16 De 11 företagen med högst nettoomsättning 2013 i kommunen Nettoomsättning

Läs mer

Sammanställning av samråd med boende i Njurunda den 25 april ÅVS resor Njurunda-Sundsvall

Sammanställning av samråd med boende i Njurunda den 25 april ÅVS resor Njurunda-Sundsvall Sammanställning av samråd med boende i Njurunda den 25 april ÅVS resor Njurunda-Sundsvall Med vilka färdmedel skulle du vilja resa sträckan Njurunda-Sundsvall? Pendeltåg Cykla, pendeltåg, buss Cykel och

Läs mer

PENDLINGSBARA SVERIGE 2015

PENDLINGSBARA SVERIGE 2015 PENDLINGSBARA SVERIGE 2015 PENDLINGSBARA SVERIGE LIKA STORT SOM HELA DANMARK För andra året i rad kartlägger vi på Samtrafiken hur pendlingsbara svenska städer är. I år har vi tittat närmare på Sveriges

Läs mer

Näringslivsutveckling I Västerviks kommun. Hearing på kommunfullmäktige 24 februari 2014

Näringslivsutveckling I Västerviks kommun. Hearing på kommunfullmäktige 24 februari 2014 Näringslivsutveckling I Västerviks kommun Hearing på kommunfullmäktige 24 februari 2014 Vision 2025 - nyckelord Vi växer med stolthet och äkthet Vi har jobb Vi bor bra Vi har korta restider Det ska vara

Läs mer

Sammanställning av resultat från gruppresentationer på Dialogmötet 11 april i Lycksele

Sammanställning av resultat från gruppresentationer på Dialogmötet 11 april i Lycksele Sammanställning av resultat från gruppresentationer på Dialogmötet 11 april i Lycksele Nedan har vi sammanställt de prioriterade brist-/utvecklingsområden som kom fram i gruppdiskussionerna på dialogmötet.

Läs mer

Kommunens strategiska mål

Kommunens strategiska mål Kommunens strategiska mål Nya mål har tagits fram för perioden 2012 2015. Strukturen är indelad i yttre respektive inre mål: Hållbar utveckling En hållbar utveckling förutsätter aktiva åtgärder för att

Läs mer

- En angelägenhet av stor regionalekonomisk betydelse -

- En angelägenhet av stor regionalekonomisk betydelse - - En angelägenhet av stor regionalekonomisk betydelse - Vår uppgift Ägardirektiv Tillsammans med ägaren, regionen och näringslivet utveckla, driva och förvalta Kalmar flygplats. Kalmar Airport skall utveckla

Läs mer

UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna

UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna En analys levererad av UC Affärsoptimering 2014 - Rapport 2014-10-16 De 12 företagen med högst nettoomsättning 2013 i kommunen Nettoomsättning

Läs mer

Unionen Gösta Karlsson 2013-08-22 Riskkapitalföretagens ägande hur ser det ut?

Unionen Gösta Karlsson 2013-08-22 Riskkapitalföretagens ägande hur ser det ut? Riskkapitalföretagens ägande hur ser det ut? Under senvåren 2013 genomförde Svenska Riskkapitalföreningen (SVCA) och Unionen ett gemensamt arbete med att kartlägga riskkapitalbolagens ägande. Resultatet

Läs mer

UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna

UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna En analys levererad av UC Affärsoptimering 2014 - Rapport 2014-10-16 De 13 företagen med högst nettoomsättning 2013 i kommunen Nettoomsättning

Läs mer

Halmstad 2014.03.12 Jörgen Preuss, Ann-Mari Bartholdsson

Halmstad 2014.03.12 Jörgen Preuss, Ann-Mari Bartholdsson Halmstad 2014.03.12 Jörgen Preuss, Ann-Mari Bartholdsson Det regionala utvecklingsuppdraget Genom den regionala tillväxtpolitiken ska människor och företag kunna växa och utvecklas av egen kraft. Strategiskt

Läs mer

UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna

UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna En analys levererad av UC Affärsoptimering 2014 - Rapport 2014-10-16 De 10 företagen med högst nettoomsättning 2013 i kommunen Nettoomsättning

Läs mer

Kustjärnväg förbi Oskarshamn PM 2011-10-31

Kustjärnväg förbi Oskarshamn PM 2011-10-31 Kustjärnväg förbi Oskarshamn PM 2011-10-31 Bjerkemo Konsult 1 Kustjärnväg förbi Oskarshamn Framsidesbild från Rydebäcks station PM 2011-10-31 Bakgrund Regionförbundet i Kalmar har tagit initiativ till

Läs mer

UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna

UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna En analys levererad av UC Affärsoptimering 2014 - Rapport 2014-10-16 De 12 företagen med högst nettoomsättning 2013 i kommunen Nettoomsättning

Läs mer

UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna

UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna En analys levererad av UC Affärsoptimering 2014 - Rapport 2014-10-16 De 10 företagen med högst nettoomsättning 2013 i kommunen Nettoomsättning

Läs mer

Näringslivsstrategi för Mora

Näringslivsstrategi för Mora Näringslivsstrategi för Mora I n n e h å l l Övergripande målsättning... 3 Specifika målsättningar till 2022... 3 Mått för uppföljning... 3 Målgrupper... 3 Strategi... 4 Fokusområden... 4 Förutsättningar...

Läs mer

Laholm 7,5 miljoner kunder inom 30 mil Bästa skyltläge på E6:an BYGG KLART

Laholm 7,5 miljoner kunder inom 30 mil Bästa skyltläge på E6:an BYGG KLART 7,5 miljoner kunder inom 30 mil Bästa skyltläge på E6:an BYGG KLART Visste du att är en av Sveriges mest spännande och framåttänkande företagskommuner? Eller att vi har 7,5 miljoner kunder inom 30 mil

Läs mer

Synen på att pendla kollektivt. December 2014

Synen på att pendla kollektivt. December 2014 Synen på att pendla kollektivt December 2014 2 Undersökning om synen på att pendla kollektivt Skapat av: Intermetra Business & Market Research Group AB Projektledare: Markus Lagerqvist Datum: 2014-12-19

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever sin verklighet inom en rad områden som tillväxt,

Läs mer

Mångfald i näringslivet. Företagens villkor och verklighet 2014

Mångfald i näringslivet. Företagens villkor och verklighet 2014 Mångfald i näringslivet Företagens villkor och verklighet 2014 Mångfald i näringslivet Företagens villkor och verklighet 2014 Tillväxtverket Produktion: Ordförrådet Stockholm, februari 2015 ISBN 978-91-87903-15-1

Läs mer

UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna

UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna 2014 - Rapport 2014-10-16 De 10 företagen med högst nettoomsättning 2013 i kommunen Nettoomsättning tkr 1 Bröderna Brandt Personbilar

Läs mer

olo/ i or SOLLENTUNA ^SSSST^J i FÖRFATTNINGSSAMLING f Vtoom Näringslivsstrategi för Sollentuna kommun Innehållsförteckning

olo/ i or SOLLENTUNA ^SSSST^J i FÖRFATTNINGSSAMLING f Vtoom Näringslivsstrategi för Sollentuna kommun Innehållsförteckning SOLLENTUNA ^SSSST^J i FÖRFATTNINGSSAMLING f Vtoom olo/ i or 3Ö för Sollentuna kommun Antagen av fullmäktige 2013-xx-xx Innehållsförteckning 1 Inledning 2 1.1 EU strategiskt läge i en stark region 2 1.2

Läs mer

Företagens behov av rekrytering och kompetensförsörjning

Företagens behov av rekrytering och kompetensförsörjning Svenska Handelskammarförbundets analys 2009 mars Företagens behov av rekrytering och kompetensförsörjning På kort sikt kommer 28 procent av företagen att behöva göra sig av med kritisk kompetens som behövs

Läs mer

UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna

UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna En analys levererad av UC Affärsoptimering 2014 - Rapport 2014-10-16 De 10 företagen med högst nettoomsättning 2013 i kommunen Nettoomsättning

Läs mer

Nystartade företag andra kvartalet 2013

Nystartade företag andra kvartalet 2013 Nystartade företag andra kvartalet 2013 Innehållsförteckning Nystartade företag andra kvartalet 2013...2 Tabell 1 Antal nystartade företag kvartal 1 2012 kvartal 2 2013 efter branschgrupp (SNI 2007)...3

Läs mer

UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna

UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna En analys levererad av UC Affärsoptimering 2014 - Rapport 2014-10-16 De 17 företagen med högst nettoomsättning 2013 i kommunen Nettoomsättning

Läs mer

VI BRINNER FÖR BLEKINGE

VI BRINNER FÖR BLEKINGE VI BRINNER FÖR BLEKINGE KRAFT ATT VILJA. TILLSAMMANS ÄR DET MÖJLIGT. Det är vår uppgift att inspirera, skapa tillfällen att mötas och stärka Blekinge i Sverige och Europa. Vårt uppdrag är att arbeta för

Läs mer

Nya och nedlagda företag

Nya och nedlagda företag Företag 2014 Nya och nedlagda företag Antalet nya företag fortsätter minska Statistikcentralen minskade antalet nya företag med 6,2 procent under andra kvartalet 2014 jämfört med motsvarande period året

Läs mer

VISION MARIESTAD 2020. ENKELT, TRYGGT OCH INSPIRERANDE SJÖSTADEN... TRÄDGÅRDSSTADEN... BO och LEVA-STADEN :-)

VISION MARIESTAD 2020. ENKELT, TRYGGT OCH INSPIRERANDE SJÖSTADEN... TRÄDGÅRDSSTADEN... BO och LEVA-STADEN :-) VISION MARIESTAD 2020 ENKELT, TRYGGT OCH INSPIRERANDE SJÖSTADEN... TRÄDGÅRDSSTADEN... BO och LEVA-STADEN :-) VAD ÄR EN VISION? VISION - ÄR EN GEMENSAM BILD AV FRAMTIDEN - Visionen ska formuleras så att

Läs mer

Om en av Sveriges mest spännande företagarkommuner.

Om en av Sveriges mest spännande företagarkommuner. Om en av Sveriges mest spännande företagarkommuner. Laholm alltid rätt läge Vi hälsar dig varmt välkommen till Laholm en av Sveriges mest spännande företagarkommuner. I den här broschyren kan du läsa

Läs mer

UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna

UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna En analys levererad av UC Affärsoptimering 2014 - Rapport 2014-10-16 De 11 företagen med högst nettoomsättning 2013 i kommunen Nettoomsättning

Läs mer

Nystartade företag första kvartalet 2012

Nystartade företag första kvartalet 2012 Nystartade företag första kvartalet 2012 Innehållsförteckning Tabell 1 Antal nystartade företag kvartal 1 2011 - kvartal 1 2012 efter branschgrupp (SNI 2007) 3 Tabell 2 Antal sysselsatta i nystartade företag

Läs mer

Sandviken. Huvudresultat Attitydundersökning 2014

Sandviken. Huvudresultat Attitydundersökning 2014 Sandviken Huvudresultat Attitydundersökning 2014 Disposition presentation 9/4 2014 Metod 2 Varumärkesmodell 4 Associationer till Sandviken 7 Sevärdheter/attraktioner 11 Kännedom om Sandviken 14 Identitet

Läs mer

Framkomlighetsstrategin Sammanfattning

Framkomlighetsstrategin Sammanfattning Framkomlighetsstrategin Sammanfattning stockholm.se/trafiken 1 2 Varför behövs en framkomlighetsstrategi? Stockholm fortsätter att växa. År 2030 kommer Stockholms stads befolkning att ha ökat med cirka

Läs mer

Västerås Översiktsplan 2026 med utblick mot 2050

Västerås Översiktsplan 2026 med utblick mot 2050 Västerås Översiktsplan 2026 med utblick mot 2050 En sammanfattning Västerås översiktsplan 2026 med utblick mot 2050 lägger grunden för den fortsatta planeringen. Den har tagits fram i samarbete mellan

Läs mer

Näringslivsstrategi 2009-03-23. Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör

Näringslivsstrategi 2009-03-23. Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör Näringslivsstrategi 2009-03-23 Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör NÄRINGSLIVSSTRATEGI FÖR HELSINGBORGS STAD Utifrån denna strategi ska Helsingborgs stads näringslivsarbete bedrivas. Uppdraget

Läs mer

UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna

UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna En analys levererad av UC Affärsoptimering 2014 - Rapport 2014-10-16 De 13 företagen med högst nettoomsättning 2013 i kommunen Nettoomsättning

Läs mer

Arbetsmiljö med fokus på kvinnor

Arbetsmiljö med fokus på kvinnor Arbetsmiljö med fokus på kvinnor Aktualitetsdagen 2014-04-03 Christin N. Granberg, Arbetslivssektionen, Avdelningen för arbetsgivarpolitik Upplägg Arbetsmiljöverkets (AV) uppdrag Vad AV sett SKLs ståndpunkter

Läs mer

Götalandsbanan. Miljoner människor kommer varandra närmare

Götalandsbanan. Miljoner människor kommer varandra närmare Götalandsbanan Miljoner människor kommer varandra närmare 1 Födelsedagskalas i Jönköping år 2030. Klara firar sin femårsdag med morfar från Göteborg, farmor från Stockholm och kusinerna från Linköping.

Läs mer

Statistiska centralbyråns författningssamling

Statistiska centralbyråns författningssamling Detaljerad beskrivning av insamlande uppgifter Bilaga 1 Variabler Beskrivning Undersökning Benämning Namn på rapporterande enhet. Samtliga undersökningar Adress Adress för rapporterande enhet Postnummer

Läs mer

Kundundersökning mars 2013

Kundundersökning mars 2013 Operatör: Trafikslag: Sträcka: Destination Gotland Färja Innehållsförteckning Bakgrund och syfte Sid 3 Metodbeskrivning Sid 4 Klassificering av indexnivåer Sid 5 Drivkraftsanalys och prioriteringslista

Läs mer

Sammanställning av enkät och framtida resande från Linköping City Airport

Sammanställning av enkät och framtida resande från Linköping City Airport Sammanställning av enkät och framtida resande från Linköping City Airport Syftet med den tidigare utskickade enkäten är att skapa ett fördelaktigt samarbete med Linköping City Airport för alla medlemsföretag

Läs mer

STORA BESÖKSDAGEN. Suzan Östman Bäckman Vingåkers Kommun 2012-06-08

STORA BESÖKSDAGEN. Suzan Östman Bäckman Vingåkers Kommun 2012-06-08 2012 STORA BESÖKSDAGEN Suzan Östman Bäckman Vingåkers Kommun 2012-06-08 Stora besöksdagen 2012 Syfte Syftet med besöken är att förbättra näringslivsklimatet, vårda befintligt näringsliv, ta del av företagarnas

Läs mer

Worldsat 2001. Skandinaviens mest centrala etableringsplats - Bredasten, Sydsvenska Krysset

Worldsat 2001. Skandinaviens mest centrala etableringsplats - Bredasten, Sydsvenska Krysset Worldsat 2001 Skandinaviens mest centrala etableringsplats - Bredasten, Sydsvenska Krysset Tre marknader inom nära avstånd Lokala marknaden inom 50 km radie Antal invånare 141 000 (1,5%) Antal villahushåll

Läs mer

Kommunanalys Kristianstad

Kommunanalys Kristianstad Kommunanalys Kristianstad Grupp 3 VFT045 Almqvist, Ulrika Borkmann Lousdal, Søren Isacsson, Henrik Magnusson, Gustav Nyström, Johanna Allmänt Kristianstad kommun hade 77 245 invånare år 2007 varav ca 38

Läs mer

Prislista. För resor över länsgräns. Gäller från och med 1 januari 2015. Information för resor mellan Kalmar län och angränsande län.

Prislista. För resor över länsgräns. Gäller från och med 1 januari 2015. Information för resor mellan Kalmar län och angränsande län. För resor över länsgräns Prislista Gäller från och med 1 januari 2015 Information för resor mellan Kalmar län och angränsande län. En del av Landstinget i Kalmar län Gränslöst resande! Nå hela södra Sverige

Läs mer

Nu bygger vi ut E22:an genom Skåne & Blekinge

Nu bygger vi ut E22:an genom Skåne & Blekinge Nu bygger vi ut E22:an genom Skåne & Blekinge Båstad Skälderviken Olofström Örkeljunga Ängelholm Stensnäs E4 Hässleholm Fjälkinge E22 Hörby N Kristianstad Karlshamn Helsingborg Fogdarp Sätaröd Gårdstånga

Läs mer

Flytta till Båstad... ett bättre sätt att leva

Flytta till Båstad... ett bättre sätt att leva Flytta till Båstad... ett bättre sätt att leva Att leva, arbeta och bo på Bjärehalvön är att välja ett liv med både hjärta och puls. Mötesplatsen Båstad erbjuder ett levande kultur- och nöjesliv och en

Läs mer

LÄTTLÄST om förslag till ny vision för Tierps kommun. Vision. för Tierps kommun

LÄTTLÄST om förslag till ny vision för Tierps kommun. Vision. för Tierps kommun LÄTTLÄST om förslag till ny vision för Tierps kommun Vision för Tierps kommun Innehåll 2 Grund för visionsdokumentet 3 Varför en vision? 3 Vem skapar framtiden? 3 Hur tar vi fram en vision? 4 Våra utmaningar

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se ISSN 1102-7460 Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2008:14) om rapportering av kvartals-

Läs mer

När det gäller den affärsidé du fick rådgivning för på NyföretagarCentrum under 2013, har du startat företag eller ej?

När det gäller den affärsidé du fick rådgivning för på NyföretagarCentrum under 2013, har du startat företag eller ej? NKI 2013 NyföretagarCentrum Stockholm 605 respondenter När det gäller den affärsidé du fick rådgivning för på NyföretagarCentrum under 2013, har du startat företag eller ej? Ja, jag startade företag EFTER

Läs mer

- mer än bara en informationsplats. - Dalsjöfors 2013-01-29

- mer än bara en informationsplats. - Dalsjöfors 2013-01-29 - mer än bara en informationsplats - Dalsjöfors 2013-01-29 I Borås står möten mellan människor i fokus Möten där tillit och respekt är honnörsord och där vi tar till vara individernas unika kraft, kunskap,

Läs mer

Analys av små och medelstora företags deltagande på statliga ramavtal som upphandlas och förvaltas av Statens inköpscentral

Analys av små och medelstora företags deltagande på statliga ramavtal som upphandlas och förvaltas av Statens inköpscentral Sid 1 (26) Per Eskilsson per.eskilsson@kammarkollegiet.se 08-7000735 2013-09-04 Dnr 96-74-2013 Analys av små och medelstora företags deltagande på statliga ramavtal som upphandlas och förvaltas av Statens

Läs mer

Skinnskattebergs Företags Nätverk. Samarbete mellan kommunen och näringslivet: Från idé till realisering

Skinnskattebergs Företags Nätverk. Samarbete mellan kommunen och näringslivet: Från idé till realisering Skinnskattebergs Företags Nätverk Samarbete mellan kommunen och näringslivet: Från idé till realisering Nätverks syfte Att främja näringslivet i Skinnskattebergs kommun och utvecklingen av den enskilde

Läs mer

Tåg i tid. Nu tar vi första steget mot framtidens tågtrafik

Tåg i tid. Nu tar vi första steget mot framtidens tågtrafik Tåg i tid Nu tar vi första steget mot framtidens tågtrafik Sedan våren 2011 har Region Värmland och Karlstads kommun tillsammans med Trafikverket drivit projektet Tåg i tid. Aktörerna har arbetat fram

Läs mer

Hässleholm höghastighetstågstation. - ny station för höghastighetståg i Hässleholm

Hässleholm höghastighetstågstation. - ny station för höghastighetståg i Hässleholm Hässleholm höghastighetstågstation - ny station för höghastighetståg i Hässleholm Höghastighetstågstation i Hässleholm En ny stambana för höghastighetståg planeras Stockholm Göteborg/Malmö. Sträckningen

Läs mer

Socialstyrelsens rekommendation om införande av hepatit B i det allmänna vaccinationsprogrammet för barn Yttrande till Socialdepartementet

Socialstyrelsens rekommendation om införande av hepatit B i det allmänna vaccinationsprogrammet för barn Yttrande till Socialdepartementet TJÄNSTESKRIVELSE 1 (3) 2014-04-30 UTBILDNINGSKONTORET Dnr BOU 2014-171 Klas Lind Dnr KS 2014-345 Barn- och ungdomsnämnden Socialstyrelsens rekommendation om införande av hepatit B i det allmänna vaccinationsprogrammet

Läs mer

Nystartade företag efter kvartal 2010

Nystartade företag efter kvartal 2010 Nystartade företag efter kvartal 2010 Innehållsförteckning Nystartade företag efter kvartal 2010 2 Tabell 1 Antal nystartade företag 2010 efter kvartal och branschgrupp (SNI 2007) 3 Tabell 2 Antal nystartade

Läs mer

Karlskrona i siffror

Karlskrona i siffror Karlskrona i siffror Statistik och fakta om Karlskrona kommun Hur ser näringslivet ut i Karlskrona och hur används skattepengarna? Och hur många karlskroniter finns det egentligen? Det och lite till finns

Läs mer

Att lyckas iväst. För dig som funderar på att etablera ditt företag i Hässelby eller Vällingby. broschyrtryck.indd 1 2010-03-10 22.

Att lyckas iväst. För dig som funderar på att etablera ditt företag i Hässelby eller Vällingby. broschyrtryck.indd 1 2010-03-10 22. Att lyckas iväst För dig som funderar på att etablera ditt företag i Hässelby eller Vällingby broschyrtryck.indd 1 2010-03-10 22.57 Välkommen till Hässelby-Vällingby! Hässelby-Vällingby ligger i den västra

Läs mer

Kundundersökning 2011

Kundundersökning 2011 Kundundersökning 2011 Vad tycker NyföretagarCentrums kunder om rådgivningen? Hur många har startat företag efter rådgivningen? Branscher, omsättning, anställda? Jämförelse 2009-2011 Om undersökningen Respondenter:

Läs mer