Skavsta Ostlänken - viktiga komponenter i Sörmlands framtid

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Skavsta Ostlänken - viktiga komponenter i Sörmlands framtid"

Transkript

1 Skavsta Ostlänken - viktiga komponenter i Sörmlands framtid

2 Vad betyder en flygplats? Flygplatser är städers och regioners uppkoppling till omvärlden. Internationell forskning säger att flygplatser bidrar till tillväxt ökad befolkning, fler arbetstillfällen, stärkt konkurrenskraft. Flygplatser är delar av ett globalt nätverk. Värdet av dem beror på de förbindelser de har. Flygplatser driver på den regionala produktiviteten, eftersom de skapar stordriftsfördelar i de regioner där de är lokaliserade. Direktflyg till viktiga noder är en betydelsefull faktor när företag lokaliserar sig. 2

3 Vad betyder en flygplats? Sambanden mellan flygplatser och regional tillgänglighet, attraktivitet och betydelsen som nationella och regionala ekonomiska motorer är utrett i många sammanhang. Airports Council International (ACI33) har definierat de ekonomiska effekterna av flygplatser i fyra kategorier (direkta, indirekta, inducerade och katalytiska), där den katalytiska är den viktigaste. Katalytiska effekter: sysselsättning och inkomst som skapas i den regionala ekonomin genom t.ex. förbättrad produktivitet samt attraktivitet för investeringar och turism. Utländska referenser visar på starka samband mellan företags lokaliseringsval och tillgänglighet till (främst stora) flygplatser. Flygplatserna i Europa bedöms bidra till 1,4-2,5 % av BRP (exklusive effekter av turism). Varje miljon flygpassagerare i Europa bedöms i genomsnitt generera: jobb nationellt jobb regionalt jobb lokalt 3

4 Tillgänglighetens betydelse för regionens tillväxt Den främsta drivkraften bakom omstruktureringen av näringslivet är den ökade rörligheten för människor, varor, tjänster, information och kapital. Ökad tillgänglighet gör att företagen kommer närmare större marknader och närmare konkurrenter och samarbetspartners. Leder också till regionförstoring och större befolkningsunderlag. Med regionförstoring växer den funktionella arbetsmarknaden. Resultatet blir: högre lönesummor, större marknad för företagen, ökade valmöjligheter för individen, stärkt kompetensmatchning och större underlag för utbildning och forskning. Tillgängligheten, dvs. transportsystemets kapacitet, de tidsmässiga avstånden och transportkostnaderna, spelar en avgörande roll för regionförstoringen. 4

5 Östra Mellansverige förväntad utveckling Befolkningsökningen väntas fortsätta och för Stockholms del nå 2,7-3,3 miljoner invånare till Ökningen i övriga ÖMS förväntas vara långsammare och landa på mellan 1,8 och 2,2 miljoner. Fortsatt ökning av andelen av befolkningen som bor i de storregionala kärnorna. Nyköping, Eskilstuna och Strängnäs förväntas stå för nästan 90 procent av Sörmlands befolkningstillväxt framöver. Eskilstuna har den största absoluta och relativa befolkningstillväxten. 5 Källa: Stockholms läns landsting, 2013:8.

6 Skavsta och Östra Mellansverige Skavsta strategiskt betydelsefullt läge när Ostlänken står färdig. Skavsta tillgänglighet till/från både Sörmland, Östergötland och södra Stockholm. Skavsta omnämns i de regionala utvecklingsprogrammen för både Stockholm, Östergötland, Sörmland och Jönköping. Exempel: Ostlänken skapar en stor potential för Skavsta att utgöra ett komplement till Arlanda i framtiden. En utbyggd Götalandsbana förbättrar Jönköpings tillgänglighet till Skavsta väsentligt. Ostlänkens betydelse för storregionens utveckling är brett förstådd och accepterad. 6 Men Skavsta betraktas ännu inte i tillräcklig grad som den storregionala resurs flygplatsen kan bli. Figur: Målbild för Östra Mellansverige. Källa: RUFS 2010, bearbetning Sweco.

7 Skavsta i flygplatssystemet Miljökrav, buller och markbehov gör det nästan omöjligt att anlägga nya flygplatser i storstadsregioner i Europa. Med Ostlänken är direktresa från Stockholm C möjlig under 40 minuter. Med Ostlänken kan Skavsta flygtrafikförsörja ett markant större geografiskt område än idag. En stärkt roll för Skavsta skulle öka robustheten i Mälardalens flygplatsstruktur. Trenden går mot allt mer lågprisflyg även från de stora flygplatserna vilken är Skavstas roll / utbud i framtiden? Diskussionen om Brommas framtid har bäring på Skavsta vars betydelse kan öka för hela regionen. 7 Befintliga flygplatser i Mälardals- och Östgötaregionen. Källa: Vectura 2013, bearbetad av Sweco.

8 Skavsta i flygplatssystemet Trots många nya linjer ligger Stockholm-Arlanda efter andra nordiska storstadsregioner avseende internationell tillgänglighet. Under samma tid har Köpenhamn, Oslo och Helsingfors ökat i tillgänglighet. Tillgängligheten har minskat med 6 procent för Stockholm och 2-3 procent för Stockholmsregionen. Samtidigt är Skavsta underutnyttjad har kapacitet för 6 miljoner passagerare per år men har nu endast 1,6 miljoner passagerare. Både infrastrukturellt, miljömässigt och ytmässigt har Skavsta kapacitet att öka resandevolymerna markant. 1,6 milj. Men stora investeringar behövs för att öka Skavstas konkurrenskraft och nyttan för hela storregionen. 8 Befintliga flygplatser i Mälardals- och Östgötaregionen. Källa: Vectura 2013 bearbetad av Sweco.

9 Skavsta i flygplatssystemet Större delen av Europa nås inom 3 timmars flygtid. Matchar dagens utbud Sörmlands / Östergötlands / södra Stockholms behov? Lågprisbolagen planerar växa kraftigt de kommande 10 åren. Denna expansion ryms inte på storflygplatserna en möjlighet för Skavsta att bredda utbudet? Fördel Skavsta: kortare flygtider och taxningstider ger lägre bränslekostnader än Arlanda. 9 Skavstas destinationsutbud, mitten okt Källa: Skavsta.se, bearbetning Sweco.

10 Flygplatser vilka verksamheter lockas dit? Nedan visas exempel på verksamheter som på olika sätt drar nytta av det marknadsunderlag och tillgänglighet en flygplats ger samt placerar dem rumsligt i relation till flygplatsen. Detta är ursprungligen en illustration för att visa på vilket avstånd från en flygplats vissa verksamheter väljer att lokalisera sig, men ger en bra bild av den typ av företag som direkt och indirekt attraheras av en flygplats. 10 Källa: Frithiof, M. 2011, sid

11 Flygplatser och kringverksamheter några exempel från Europa: 11 Billund, DK: servicefunktioner till flyget, speditörer som bl.a. Air France/KLM, SAS, TNT samt Cargo Center Billund ton gods/år. Nära till de stora turistmålen Legoland och Lalandia. Sälen-Trysil Airport. Terminal och handelsbyggnad planeras integrerat ett intressant exempel på samplanering av samhällsfunktioner. London-Luton, UK: Cargo Centre som hanterar ca ton gods/år. Ett 20- tal godsdestinationer. Totalt över 100 företag baserade på flygplatsen. Mer benchmark rekommenderas vad/hur gör framgångsrika flygplatser? Källa: malung-salen.se Källa: Källa: Billund Airport, bll.dk

12 Vad finns vid Skavsta idag vad planeras? Ny detaljplan upprättad Ostlänkens markbehov finns med i planeringen. Bebyggelsen i planområdets utgörs idag i huvudsak av byggnader som används för flygplatsens verksamhet och dess passagerare. Hangarer, verkstäder, terminaler, hotell finns i denna del av planområdet. Bebyggelsen utanför flygplatsområdet är gles. Inom stora delar av kvartersmarken föreslås en flexibel markanvändning med betoning på handel, kontor och industri. Detta innebär att flygplatsen har möjlighet att fortsätta utvecklas inom ramen för miljötillståndet. Goda möjligheter till fastighetsutveckling men kräver ekonomisk styrka och långsiktighet. 12 Kommunen är en stor markägare nyttja denna potential! Detaljplan Skavsta detaljplan P13/18. Källa: Nyköpings kommun 2013.

13 Vad vill ägaren? visioner och idéer We want to be a major Stockholm airport! En flygplats behöver generellt sett 2 miljoner årspassagerare för att nå tillräcklig lönsamhet för att kunna investera. Långsiktiga målet är 6 miljoner årspassagerare! Stockholm-Skavsta behöver satsa brett; charter, godsflyg, affärsflyg. Från att vara en backpackers airport till att bli en Major airport med alla typer av flyglinjer. Skavsta kan inte bara vara en regional flygplats volymerna räcker inte. Skavsta ska på sikt bli en nationell flygplats! Flygplatsledningen diskuterar just nu med flera flygbolag om att stationera på Skavsta. Diskussioner förs även med flera parter om att lägga flyg- /helikopterutbildning på Skavsta. Airports Worldwide s styrka är att de driver flera flygplatser och har ekonomiska resurser som möjliggör långsiktigt satsande. Källa: intervju med flygplatsledningen oktober

14 Skavsta och Ostlänken synergier Med Ostlänken (och Götalandsbanan) ökar tillgängligheten till/från Skavsta markant! Interregional tågtrafik till/från Skavsta skulle bidra till kraftigt ökad nationell tillgänglighet för flygplatsen, Nyköping och dess närområden. På sikt kan järnvägen Borlänge Eskilstuna Oxelösund (TGOJ-banan) kopplas ihop med Skavsta för att nå större befolkningsunderlag. Beslut finns om att inte bygga bort den möjligheten. Källa: Vectura 2013, bearbetad av Sweco. 14

15 Skavsta och Ostlänken ökad tillgänglighet Räknat i befolkningsunderlag ökar Skavstas upptagningsområde tio gånger till över 2 miljoner invånare! Med Interregionaltåg kommer även den nationella tillgängligheten att förbättras, vilket gynnar både Nyköping-/ Oxelösundsområdet samt Skavsta flygplats. Skavsta järnvägsstation Tillgänglighet med och utan Ostlänken Katrineholm Flen Gnesta Trosa Nyköping Oxelösund Eskilstuna Strängnäs STOCKHOLM Katrineholm Flen Gnesta Trosa Nyköping Oxelösund 15 Källa: Vectura 2013, bearbetade av Sweco. Bilderna och diagrammet visar tillgänglighet dörr-till-dörr, vilket inkluderar bytes- och väntetider. Dagens busstrafik ligger utanför 2-timmarsgränsen för många orter, som med Ostlänken nås inom betydligt kortare restid.

16 Skavsta och Ostlänken dynamiska effekter Total prognosticerad effekt av tillgänglighetsförbättringen är 1,5 procent i arbetskraft och 2,2 procent i arbetstillfällen för länet, mest omfattande tillväxt i mest berörda kommuner Nyköping, 3,4 respektive 2,8 procent. Fastighetsinvesteringar kan förväntas inom detaljhandel/service och för kontor. Stora sådana investeringar ökar tillväxteffekterna ytterligare, men ställer krav på långsiktig planering och en tydlig vision. Nyköping bör fördjupa sin bild av hur kommunen ska dra mesta nytta av Ostlänken inte bara spåren vilken funktion vill kommunen åstadkomma? Detsamma gäller regionen som helhet hur drar vi nytta av ett starkare Skavsta? 16

17 Skavsta och Ostlänken - trafikering Biljettpriset på den kommersiella tågtrafiken kommer sannolikt att vara för högt för att attrahera lågprisresenärer. Den samhällssubventionerade tågtrafiken får lägre biljettpriser och kan därmed utgöra ett alternativ till flygbussarna. Regionaltågstrafikens omfattning via Skavsta är osäker och samtidigt helt avgörande för att flygplatsen ska kunna dra någon nytta av Ostlänken. Snabbtågstrafiken kommer sannolikt inte att göra uppehåll vid Skavsta. Regionen behöver ha en tydlig idé vad man vill med Skavsta. Skavsta som en renodlad lågprisflygplats utgör förmodligen inte ett tillräcklig underlag för att locka kommersiella tågoperatörer i ett framtida nationellt höghastighetsnät. 17 Vecturas slutsatser i utredningen Funktionsanalys Skavsta år Skavsta järnvägsstation Ostlänken. Källa: Vectura 2013.

18 Hur skapas synergier mellan Skavsta och Ostlänken? Underlag! Både vad gäller flygresenärer och arbetsplatsområde. Terminal/station med smidiga övergångsmöjligheter mellan de olika trafikslagen. Trafikeringsupplägg i tågtrafikering som matchar flygets tider. Strategiskt arbete med kommunikation och marknadsföring. Ideskiss stationsläge Skavsta 18 Snabbtåg Stockholm C Skavsta är en unik resurs som bör tas till vara på bästa sätt!

19 Skavsta Access ett gott exempel på samverkan! Samlar intressenter kring Skavsta. Bred förankring, brett deltagande. Branschöverskridande samarbete. Skapa en exportmogen destination med målsättning att öka andelen utländska besökare i Sörmland. Mål: fördubblad omsättning i besöksnäringen. Skavsta Access är ett exempel på hur olika aktörer kan och behöver! samverka. 19 Källa: Skavsta Access 2012, sid 41.

20 Sammanfattningsvis om stråket Skavsta Ostlänken När Ostlänken finns på plats kan Skavsta bättre bidra till att lösa Stockholm-Mälardalens flyginfrastrukturutmaningar. Med Ostlänken och Skavsta skapas en sammanhängande korridor mellan Gävle Uppsala Arlanda Stockholm Skavsta Norrköping Linköping, präglad av kunskapsintensiv verksamhet. Med Ostlänken kommer Skavsta att bli en av Stockholms flygplatser på riktigt! Brommas framtid kan öka Skavstas storregionala betydelse. Skavsta behöver utvecklas som både flygplats och arbetsplatsområde det kräver aktiv handling från kommun och region, i samverkan med näringslivet. 20

21 Till sist Nu behövs en fördjupad kommunal planering som tydligt beaktar de storregionala sambanden. Nu behövs en fördjupad samverkan mellan flygplats kommun region näringsliv för att säkra finansiering och byggstart av Ostlänken. Nu är det dags att utreda utvecklingsmöjligheterna vid Skavsta. Hur skapa en snabb och smidig anslutning mellan Ostlänken och flygplatsen? Hur integrera terminal, järnvägsstation och övriga trafikslag? Hur skulle ett Skavsta City se ut? Formulera en affärsplan för Skavsta, som tar ett samlat grepp med flygplats och Ostlänken i centrum. 21

22 22 Källförteckning En bättre sits: Nuläge och utmaningar för östra Mellansverige Frithiof, M.: Framtidsstudie - Kalmar flygplats betydelse för utvecklingen i regionen. WSP Carlstedt Arkitekter AB: Idéskiss stationsläge Skavsta. Intervjuer med ett urval nyckelpersoner. Johansson, U., Hedin, S: En ny Ekonomisk geografi. Ett regionalt perspektiv på en global förändring i Östra Mellansverige. TMR, Stockholms läns landsting. Rapport 5:2013. Jönhill Nord, C.: Ostlänkens betydelse för Sörmlands utveckling. Nyköping, ni är väl med på spåret? Presentation Klaesson, J., Mellander, C.: Jönköpings flygplats och den regionala ekonomin. Internationella Handelshögskolan i Jönköping, Jönköpings Universitet Nyköpings kommun: Detaljplan för del av Skavsta 8:9 m.fl. Antagandehandling upprättad Pettersson, L., Klaesson, J.: Dynamiska effekter av höghastighetsbanor i Södermanland. En analys av prognosticerade tillväxt- och utvecklingseffekter i Södermanland kopplat till Götalandsbanan och Ostlänken. Internationella Handelshögskolan i Jönköping, Jönköpings Universitet Stockholms läns landsting: Framskrivningar av befolkning och sysselsättning i östra Mellansverige. Rapport 2013:8. Sörmlands Turistutveckling AB (STUA): Skavsta Access. Förstudie: Utvecklingen av turismen i Sörmland med Skavsta som motor Vectura: Funktionsanalys Skavsta Stockholms läns landsting: RUFS2010. Målbild för östra Mellansverige

Jönköpings flygplats och den regionala ekonomin

Jönköpings flygplats och den regionala ekonomin Jönköpings flygplats och den regionala ekonomin Johan Klaesson (johan.klaesson@jibs.hj.se) Charlotta Mellander (charlotta.mellander@jibs.hj.se) JIBS/CEnSE Box 1026 551 11 Jönköping Sverige Innehåll 1 Sammanfattande

Läs mer

En ny Ekonomisk geografi

En ny Ekonomisk geografi En ny Ekonomisk geografi Ett regionalt perspektiv på en global förändring i Östra mellansverige RAPPORT 5:2013 AttrAherAr företag och individer ökad marknadspotential ökad täthet ökad tillgänglighet växande

Läs mer

Den regionala stadskärnan Arlanda-Märsta underlag för det fortsatta utvecklingsarbetet. Mars 2011

Den regionala stadskärnan Arlanda-Märsta underlag för det fortsatta utvecklingsarbetet. Mars 2011 Den regionala stadskärnan Arlanda-Märsta underlag för det fortsatta utvecklingsarbetet Mars 2011 Förord Det är ett stort och långsiktigt åtagande att utveckla en regional stadskärna. Kommunerna har ett

Läs mer

Stockholms Internationella Tillgänglighet

Stockholms Internationella Tillgänglighet Stockholms Internationella Tillgänglighet Titel: Författare: Beställare: Stockholms Internationella Tillgänglighet Amanda Stefansdotter, Martin Bo Hansen & Martin H. Thelle Länsstyrelsen i Stockholms län

Läs mer

YTTRANDE ÖVER -REGIONAL UTVECKLINGSPLAN FÖR STOCKHOLMS-REGIONEN-RUFS 2010, SAMRÅDSFÖRSLAG -FÖRSLAG TILL MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING

YTTRANDE ÖVER -REGIONAL UTVECKLINGSPLAN FÖR STOCKHOLMS-REGIONEN-RUFS 2010, SAMRÅDSFÖRSLAG -FÖRSLAG TILL MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING Kommunstyrelsen Datum 1 (12) Kommunledningskontoret Näringsliv KS/KF2008:226 Lennart Nilsson, 016-710 83 37 Kommunstyrelsen YTTRANDE ÖVER -REGIONAL UTVECKLINGSPLAN FÖR STOCKHOLMS-REGIONEN-RUFS 2010, SAMRÅDSFÖRSLAG

Läs mer

Regionförstoring som tillväxtmotor i Sörmland

Regionförstoring som tillväxtmotor i Sörmland Regionförstoring som tillväxtmotor i Sörmland Det ska vara enkelt att förverkliga sina ambitioner, idéer och framtidsplaner i Sörmland Vision antagen på regionfullmäktige maj 2006 En rapport framtagen

Läs mer

24 000 JOBB HOTAS OM BROMMA LÄGGS NER

24 000 JOBB HOTAS OM BROMMA LÄGGS NER RAPPORT 2014:4 24 000 JOBB HOTAS OM BROMMA LÄGGS NER EN RAPPORT OM FLYGPLATSENS BETYDELSE FÖR JOBBEN 24 000 JOBB HOTAS OM BROMMA LÄGGS NER 2 24 000 JOBB HOTAS OM BROMMA LÄGGS NER BROMMAS FRAMTID ÄR EN

Läs mer

Internationell Tillgänglighet Stockholm. Utblick mot perioden 2020-2025

Internationell Tillgänglighet Stockholm. Utblick mot perioden 2020-2025 Internationell Tillgänglighet Stockholm Utblick mot perioden 2020-2025 Augusti 2012 Titel: Författare: Beställare: Internationell Tillgänglighet Stockholm - Utblick mot perioden 2020-2025 Björn Arvidsson,

Läs mer

Samverkan mellan flygplatserna i Östergötland. LFV Aviation Consulting AB Aeropol AB. Dan Lundvall Anders Lidman Håkan Jonforsen 2011-12-02

Samverkan mellan flygplatserna i Östergötland. LFV Aviation Consulting AB Aeropol AB. Dan Lundvall Anders Lidman Håkan Jonforsen 2011-12-02 Samverkan mellan flygplatserna i Östergötland Aeropol AB Dan Lundvall Anders Lidman Håkan Jonforsen 2011-12-02 2011-12-02 01.00 D 2011-2(43) Innehåll 1 BAKGRUND...4 1.1 Flygmarknaden...4 1.2 Infrastruktur...4

Läs mer

En samhällsanalys av Stockholm-Arlanda Airport

En samhällsanalys av Stockholm-Arlanda Airport En samhällsanalys av Stockholm-Arlanda Airport Flygplatsens inverkan på Stockholmsregionen och Sverige Sara Bandstein, Ann-Sofie Stenérus, Nicolas Espinoza FOI är en huvudsakligen uppdragsfinansierad myndighet

Läs mer

Länsplan för regional transportinfrastruktur 2014 2025. www.regionostergotland.se

Länsplan för regional transportinfrastruktur 2014 2025. www.regionostergotland.se Länsplan för regional transportinfrastruktur 2014 2025 www.regionostergotland.se Form, layout och orignal: Byrå4 2014 Förord Infrastrukturen har inget egenvärde i utan den är en förutsättning för att kunna

Läs mer

Förutsättningar för allmänflygplatser. i Stockholmsregionen och dess närhet

Förutsättningar för allmänflygplatser. i Stockholmsregionen och dess närhet Förutsättningar för allmänflygplatser i Stockholmsregionen och dess närhet 1 Förord Flygplatstillgången för allmänflyg i Stockholms närhet har minskat kraftigt under senare år, eftersom först Tullinge

Läs mer

Uppdaterad version februari 2012. Stockholm Oslo En kartläggning av kontaktintensiteten mellan de två huvudstadsregionerna

Uppdaterad version februari 2012. Stockholm Oslo En kartläggning av kontaktintensiteten mellan de två huvudstadsregionerna Uppdaterad version februari 2012 Stockholm Oslo En kartläggning av kontaktintensiteten mellan de två huvudstadsregionerna Mälardalsrådet Hantverkargatan 3H 105 35 Stockholm www.malardalsradet.se Tillväxt,

Läs mer

Höghastighetståg affärsmässighet och samhällsnytta

Höghastighetståg affärsmässighet och samhällsnytta Mitt tåg har ett lekrum, en restaurang, sängar som man kan sova där, det kostar 50 kr att åka någonstans. Det ser ut som ett hus. Det åker på gräs. Det har ett regnskydd på taket. Man får måla på väggarna.

Läs mer

Regionförstoringens inverkan på landets ekonomi och statens finanser

Regionförstoringens inverkan på landets ekonomi och statens finanser Regionförstoringens inverkan på landets ekonomi och statens finanser - Exemplet norra Sverige 20 januari 2014 www.botniskakorridoren.com info@botniskakorridoren.com Omslagsbild: Norrlandskusten och anslutande

Läs mer

Planerings- och trafikutskottet. Regionförstoring i Stockholm- Mälarregionen 1993-2005 - med utblick mot 2030

Planerings- och trafikutskottet. Regionförstoring i Stockholm- Mälarregionen 1993-2005 - med utblick mot 2030 Planerings- och trafikutskottet Regionförstoring i Stockholm- Mälarregionen 1993-2005 - med utblick mot 2030 Mälardalsrådet arbetar för att ge förutsättningar för en flerkärnig struktur i Stockholm- Mälarregionen.

Läs mer

Förutsättningar för allmänflygplatser

Förutsättningar för allmänflygplatser Rapport mars 2014 Förutsättningar för allmänflygplatser i Stockholms regionen och dess närhet Förord Flygplatstillgången för allmänflyg i Stockholms närhet har minskat kraftigt under senare år, eftersom

Läs mer

Rapport: Relationen person- och godstransporter 120427

Rapport: Relationen person- och godstransporter 120427 Rapport: Relationen person- och godstransporter 120427 Förord Trafikanalys genomförde under 2011 en nulägesanalys av transportsystemet med fokus på arbetspendlingen i de tre storstadsregionerna. I slutrapporten

Läs mer

forward TAKE OFF VÄSTSVERIGE Ökad tillgänglighet för högreinbjudan MEET THE FU Hard facts. Clear stories. AGENDA

forward TAKE OFF VÄSTSVERIGE Ökad tillgänglighet för högreinbjudan MEET THE FU Hard facts. Clear stories. AGENDA Hard facts. Clear stories. MEET THE FU TAKE OFF VÄSTSVERIGE TILL DESTINATIONSDAG Ökad tillgänglighet för högreinbjudan tillväxt Den 26 augusti kl. 13.00 17.00 på Trädgår n med mingel ef AGENDA Dagen modereras

Läs mer

Om Mälardalen. tillväxten och dess förutsättningar

Om Mälardalen. tillväxten och dess förutsättningar Om Mälardalen tillväxten och dess förutsättningar Om Mälardalen tillväxten och dess förutsättningar Ett näringspolitiskt program för Mälardalen utarbetat av; Unionen Bergslagen, Unionen Mälardalen, Unionen

Läs mer

Mälardalen. en region?

Mälardalen. en region? Mälardalen en region? Regionplane- och trafikkontorets rapporter 1997 1 Nio gånger i livet 1997 2 Tankar om framtiden 1997 3 Våra näringar 1997 4 Minsta möjliga intrång 1997 5 Sociala konsekvenser 1997

Läs mer

KOLL framåt - Nationellt handlingsprogram rör kollektivtrafikens långsiktiga

KOLL framåt - Nationellt handlingsprogram rör kollektivtrafikens långsiktiga *,Vägverket Vägvertl:et ~BANVERKET Banvertl.et Margareta HusfelcIt Projektledare lfn: 08-75 766 86 Bengt Rydhed Projektledare lin: 031 10 32 33 Datum: 2007-12-20 Beteckning: Vägverket: YT20A 2006: 18013

Läs mer

INNEHÅLL. 2013 slog vi nytt rekord i antalet resenärer samtidigt som vi nådde det högsta

INNEHÅLL. 2013 slog vi nytt rekord i antalet resenärer samtidigt som vi nådde det högsta Årsredovisning och hållbarhetsredovisning 2013 sida Swedavia i korthet 3 Året i korthet 4 Viktiga händelser 5 VD-ord 6 Strategi och mål Vår strategi 8 Strategiska prioriteringar 9 Affärsmodell 11 Mål 12

Läs mer

Rapport från Handelskammaren 2013. Närhet ger jobb

Rapport från Handelskammaren 2013. Närhet ger jobb Rapport från Handelskammaren 2013 Närhet ger jobb Produktivitetseffekter på arbetsmarknaden av förbättrade kommunikationer Martin Andersson Professor, CIRCLE, Lunds universitet / BTH INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Utveckling av den regionala tågtrafiken

Utveckling av den regionala tågtrafiken Rapport maj 2012 Utveckling av den regionala tågtrafiken Beskrivning av och behov samt möjligt trafikutbud i ett storregionalt stomnät i tidshorisonten efter Citybanans öppnande Denna rapport utgör en

Läs mer

Bygg ny järnväg mellan Västsveriges två största städer Dynamiska samhällseffekter av en modern dubbelspårig järnväg mellan Göteborg och Borås

Bygg ny järnväg mellan Västsveriges två största städer Dynamiska samhällseffekter av en modern dubbelspårig järnväg mellan Göteborg och Borås Bygg ny järnväg mellan Västsveriges två största städer Dynamiska samhällseffekter av en modern dubbelspårig järnväg mellan Göteborg och Borås Rapport 2010:4 ISSN 1650-7965 Författare Stefan Gustavsson,

Läs mer

Orsa. Rättvik Leksand. Falun. Borlänge. Säter Hedemora. Ludvika. Ställdalen. Kolbäck Köping. Frövi. Arboga Kungsör. Örebro. Degerfors.

Orsa. Rättvik Leksand. Falun. Borlänge. Säter Hedemora. Ludvika. Ställdalen. Kolbäck Köping. Frövi. Arboga Kungsör. Örebro. Degerfors. The Scandinavian 12-million City Lillehammer Gardermoen Hamar Elverum Kongsvinger Torsby Orsa Mora Ludvika Rättvik Leksand Falun Borlänge Säter Hedemora Ockelbo Storvik Avesta Krylbo Sandviken Ljusne Gävle

Läs mer

Bilaga 1 Utvecklingsplan Södertälje Syd Nulägesanalys. Tyréns Temaplan Februari 2009

Bilaga 1 Utvecklingsplan Södertälje Syd Nulägesanalys. Tyréns Temaplan Februari 2009 Bilaga 1 Utvecklingsplan Södertälje Syd Nulägesanalys Tyréns Temaplan Februari 2009 Innehåll nulägesanalys Södertälje Syd 1. Sammanfattning och slutsatser 2. Inledning 3. Omvärldsanalys 3.1 Konjunktur

Läs mer

Analys för strukturfonderna Östra Mellansverige Strukturfondsperioden 2014-2020

Analys för strukturfonderna Östra Mellansverige Strukturfondsperioden 2014-2020 Analys för strukturfonderna Östra Mellansverige Strukturfondsperioden 2014-2020 Innehållsförteckning 1.1 Inledning... 4 Rapportens disposition... 5 1.2 Allmän beskrivning av Region Östra Mellansverige...

Läs mer

Gemensam del Järna Linköping

Gemensam del Järna Linköping Diarienr: F08-10130/SA20 BSAB: 9601-00-026 Järnvägsutredning Ostlänken Gemensam del Järna Linköping Slutrapport september 2009 MEDVERKANDE Medverkande Beställare Banverket Investeringsdivisionen Projektdistrikt

Läs mer