SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2015-10-20"

Transkript

1 Tid och plats Atriumsalen, Utvandrarnas Hus, kl Beslutande Ledamöter Benny Johansson (M), Ordförande Marie-Louise Gustavsson (S), 1:e vice ordförande Lena Wibroe (M), 2:e vice ordförande Tobias Adersjö (MP) Patricia Aguilera (S) Camilla Albinsson (KD) Lars Alm (M) Iréne Bladh (M) Maria Carlsson (S) Martin Edberg (S) Lars Edqvist (MP) Andreas Ekman (M) Håkan Engdahl (SD) Ann-Christin Eriksson (V) Bo Frank (M) Nils Fransson (FP) Sara Fransson (S) Rose-Marie Holmqvist (S) Anna Hultstein (M) Andreas Håkansson (C) Carin Högstedt (V) Sigvard Jakopsson (M) Ulf Hedin (M) Eva Johansson (C) Cheryl Jones Fur (MP) Neira Kahrimanovic (MP) Åsa Karlsson Björkmarker (S) Anders Lindoff (S) Ann-Kristin Lindquist (S) Tony Lundstedt (S) Sarchel Mohammad (C) Pontus Nordfjell (SD) Kjell Olsson (S) Ola Palmgren (S) Nils Posse (M) Jan Pyrell (C) Oliver Rosengren (M) Per Schöldberg (C) Denice Sigvardsson (M) Alf Skogmalm (S) 1 (79)

2 Övriga närvarande Ersättare Annika Stacke (FP) Gunnar Storbjörk (S) Sofia Stynsberg (M) Jon Malmqvist (KD) Eva-Britt Svensson (V) Anna Tenje (M) Pernilla Tornéus (M) Pierre Wiberg (M) Catharina Winberg (M) Emelie Öberg (S) Pontus Kindenäs (SD) Örjan Mossberg (V) Hugo Hermansson (S) Björn Svensson (M) Yusuf Isik (S) Anton Dackenberg (S) Cecilia Lundin Danielsson (S) Anette Nerlie-Anderberg (S) Gudrun Holmberg (C) Fredrik Svensson (SD) , Andreas Lindström (M) Gunnar Elm (C) Pia Philipsson (M) , Hannington Lubwama (M) Margareta Jonsson (C) Gunnel Jansson (MP) Julia Berg (S) Tomas Thornell (S) Eva Christensen (M) Lennart Adell Kind (FP) Åza Brennander (M) Jonas Ek (S) Martina Forsberg (S) Pia Philipsson (M) Håkan Frizén (V) Margareta Jonsson (C) Charlotte Holmström (SD) Erik Jansson (MP) Gunnel Jansson (MP) Torgny Klasson (FP) Hannington Lubwama (M) Cenneth Quick (M) 2 (79)

3 Olle Sandahl (KD) Anna Zelvin (KD) Leila Karic (S) Hossein Pishdar (V) Tomas Thornell (S) Julia Berg (S) Agneta Nordlund G-son (M) Ove Löfqvist (M) Margita Björkenklint (S) Margareta Freijd-Merbom (M) Ibrahim Buh Gelle (S) Eva Christensen (M) Tjänstemän Justering Justerare Monica Skagne, kommunchef Andreas Ekman (M) Plats och tid Kommunkansliet, 28 oktober kl Justerade paragrafer Ajournering Allmänhetens frågestund Allmänhetens frågestund En fråga ställs om skötseln av elljusspåret i Fylleryd. Frågan besvaras av Eva Johansson (C) Anmärkning Ärendena behandlades i följande ordning: , 229, 237, , 223, , , 238, , , (79)

4 Underskrifter Sekreterare Mårten Västerdal Ordförande , Benny Johansson Ordförande Marie-Louise Gustavsson Justerare Andreas Ekman Justerare , Marie-Louise Johansson Justerare Benny Johansson 4 (79)

5 Bevis om anslag av protokoll kommunfullmäktiges protokoll från sammanträdet är justerat. Anslagsdag Anslaget tas ner Förvaringsplats för protokollet Kommunledningsförvaltningen Den som vill överklaga ett beslut ska göra det skriftligt inom tre veckor från anslagsdagen Underskrift Mårten Västerdal 5 (79)

6 Förteckning över kommunfullmäktige ärenden den 20 oktober Dnr Justering av protokoll Dnr Ledamöternas och ersättarnas frågestund Dnr Information om kommunchefens vision/strategi Dnr Visning av den nya Växjöfilmen Dnr Överlämnande av beslutanderätten i ärenden väckta genom medborgarförslag Dnr Motion om att öka dialogen med Växjös pensionärer- Malin Lauber (S) Dnr Motion om ett aktivt arbete för att höja pojkars skolresultat- Carin Högstedt (V) Dnr Motion om behovet av ytterligare en räddningstjänststation- Rose- Marie Holmqvist (S), Anders Lindoff (S) och Gullvi Strå Dnr Motion om att avskaffa delade turer- Åsa Karlsson Björkmarker (S) och Tomas Thornell (S) Dnr Medborgarförslag om att Växjö kommun utformar en tillgänglighetsgaranti för kompensation vid avbrott och störningar i br Dnr Tillbyggnad av Östra Lugnets skola Dnr Förvärv av del av fastigheten Växjö Öjaby 4: Dnr Avskrivning av uppdrag att revidera Växjö kommuns näringslivsprogram (79)

7 227 Dnr Sjönet fiber ekonomisk förenings ansökan om lån för fibernät Dnr Länsstyrelsen i Kalmar läns remiss om tillståndsgivning enligt miljöbalken - Vindkraftverk Målajord 6:1, HS Kraft AB Dnr Delårsrapport för Växjö kommun till och med augusti 2015 med helårsprognos Dnr Organisationsförändring - kommunens samverkan med handikapporganisationerna Dnr Årsredovisning 2014 för Regionförbundet södra Småland Dnr Ombildning av Reningsverket 2 till bostadsrätter Dnr Ansökan från Nöbbele Bollklubb om kommunalt lån för finansiering av aktivitetshus Dnr Yttrande över Finansdepartementet remiss av En kommunallag för framtiden (SOU 2015:24) Dnr Riktlinjer för markanvisningar, optioner och exploateringsavtal Dnr Sammanträdestider Dnr Rapporter från revisionen Dnr Framställda interpellationer Dnr Interpellation till utbildningsnämndens ordförande om central rättning av nationella prov Dnr Interpellation till utbildningsnämndens ordförande rörande tillgängligheten på Växjös skolgårdar Dnr Interpellation till ordförande in kultur- och fritidsnämnden om hur kommunens bidrag till ideell sektor fungerar (79)

8 242 Dnr Interpellation till omsorgsnämndens ordförande om rekrytering av undersköterskor Dnr Interpellation till ordförande i kommunstyrelsens organisations- och personalutskott om besparingar på måltidsorganisati Dnr Interpellation till ordförande i nämnden för arbete och välfärd om beredskapen inför vintern för hemlösa och Eu-migranter Dnr Interpellation till ordförande för utbildningsnämnden om lärarlösa lektioner Dnr Nämndemän till Växjö tingsrätt Dnr Ombildning av Strandsnäckan 2 till bostadsrätter Dnr Val av styrelse och lekmannarevisorer i Reningsverket Dnr Val av ny ersättare i kommunalförbundet Sydarkivera Dnr Fyllnadsval efter Lars-Erik Karlsson (S) Dnr Avsägelse från uppdrag som ordförande i Växjöbostäder AB samt ledamot i Värends räddningstjänstsförbund- Jan Pyrell (C) Dnr Avsägelse från uppdrag som ersättare i nämnden för arbete och välfärd- Carina Rolfsson (S) Dnr Avsägelse från uppdrag som ersättare i byggnadsnämnden - Darmin Zdenac (S) Dnr Avsägelse från uppdrag som ledamot i utbildningsnämnden fr.o.m Elisabeth Risedal (V) Dnr Avsägelse från uppdrag som ersättare i Växjö Kommunföretag AB - Per Schöldberg (C) Dnr (79)

9 Avsägelse från uppdrag som ledamot i kommunfullmäktige- Jan Pyrell (C) Dnr Redovisning av inkomna motioner och medborgarförslag Dnr Meddelanden till kommunfullmäktige (79)

10 214 Dnr Justering av protokoll s beslut beslutar att Marie-Louise Gustavsson (S) och Andreas Ekman (M) ska justera dagens protokoll. Bakgrund beslutar vilka som jämte ordförande ska justera dagens protokoll. Justering äger rum den 28 oktober 2015 på kommunkansliet. 10 (79)

11 215 Dnr Ledamöternas och ersättarnas frågestund Håkan Frizén (V) frågar om tillträde till kommunhälsans gym. Per Schöldberg svarar. Cecilia Lundin (S) frågar om beredskapen för att ta emot människor på flykt. Oliver Rosengren (M) svarar. Åsa Karlsson Björkmarker (S) frågar om belysning på cykelvägen på Evedalsvägen. Sofia Stynsberg (M) svarar. Anders Lindoff (S) frågar hur många offerter som kommit in när det gäller att knyta ihop elljusspår och byta till LED-lampor i belysningen. Eva Johansson (C) svarar. Eva-Britt Svensson (V) frågar om Växjö kommun har försäkringar för skadestånd vid mobbningsfall. Anna Tenje (M) svarar. Nils Fransson (FP) frågar om Hyresgästföreningens relation till Vänsterpartiet. Eva-Britt Svensson (V) svarar. Rose-Marie Holmqvist (S) frågar om ombildning av hyresrätter till bostadsrätter. Blir det ett tillfälligt stopp i och med översyn av rutiner? 11 (79)

12 Catharina Winberg (M) svarar. Margita Björkenklint frågar om socialpsykiatrin Oliver Rosengren (M) svarar. Julia Berg (S) frågor om praktikplatser för sjuksköterskor. Ulf Hedin (M) svarar. Cecilia Lundin frågar om verksamheten i skolan. Anna Tenje (M) svarar. 12 (79)

13 216 Dnr Information om kommunchefens vision/strategi s beslut noterar informationen till protokollet. Bakgrund Kommunchefen presenterar sin idé om hur kommunorganisationen ska utvecklas. 13 (79)

14 217 Dnr Visning av den nya Växjöfilmen Bakgrund Växjö kommuns kommunikationsenhet har tagit fram en film som presenterar Växjö och som ska kunna användas vid olika typer av besök m.m. 14 (79)

15 218 Dnr Överlämnande av beslutanderätten i ärenden väckta genom medborgarförslag s beslut noterar att inga nya medborgarförslag inkommit sedan septembersammanträdet. Bakgrund Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning 3 kan fullmäktige i vissa fall, utan föregående beredning, överlåta till kommunstyrelsen eller till annan nämnd att besluta i ärende väckta genom medborgarförslag. I de fall ärendet är av principiell art eller av större vikt för kommunen får beslutanderätten inte överlåtas. Enligt ny rutin ska förslagställaren tillfrågas om förslaget ska hanteras av kommunfullmäktige eller ansvarig nämnd. 15 (79)

16 219 Dnr Motion om att öka dialogen med Växjös pensionärer- Malin Lauber (S) s beslut avslår motionen med följande motivering: Växjö kommun arbetar aktivt med att utveckla och stärka dialogen med alla kommuninvånare med hjälp av det representativa styrelsesätt vi tillämpar och i enlighet med jämlikhetsprincipen. Dessutom genomför kommunchefen för närvarande ett arbete för att stärka det interna samarbetet mellan kommunens olika myndigheter med syftet att förbättra tillgängligheten till olika frågor för alla tänkbara intressenter. Reservation Ledamöterna för Vänsterpartiet i kommunfullmäktige reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande. Ledamöterna för Sverigedemokraterna i kommunfullmäktige reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande. Ledamöterna för Socialdemokraterna i kommunfullmäktige reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande. Bakgrund Malin Lauber (S) har i en motion den 7 september 2015 föreslagit att kommunfullmäktige ska besluta att ta fram rutiner för att utveckla samtal med Växjös pensionärer så att dialogen omfattar fler av kommunens verksamheter och inte endast är en fråga för omsorgsnämnden. Lauber menar att de flesta äldre i kommunen har intresse för många olika frågor, exempelvis trafik, kultur och miljö, och borde ges större möjlighet att medverka och påverka inom olika områden. Beslutsunderlag Kommunstyrelsen har i 359/2015 föreslagit att kommunfullmäktige avslår motionen med följande motivering: Växjö kommun arbetar aktivt med att utveckla och stärka dialogen med alla kommuninvånare med hjälp av det representativa styrelsesätt vi tillämpar och i enlighet med jämlikhetsprinicpen. Dessutom genomför kommunchefen för närvarande ett arbete för att stärka det interna samarbetet mellan 16 (79)

17 kommunens olika myndigheter med syftet att förbättra tillgängligheten till olika frågor för alla tänkbara intressenter. Yrkanden Åsa Karlsson Björkmarker (S) med instämmande av Eva-Britt Svensson (V): bifaller motionen. Lars Edqvist (MP) med instämmande av Ulf Hedin (M): Bifall till kommunstyrelsens förslag. Beslutsordning Ordförande Johansson ställer yrkandena mot varandra och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag. Omröstning begärs. godkänner följande omröstningsordning: Ja för bifall till kommunstyrelsens förslag. Nej för bifall till Åsa Karlsson Björkmarkers yrkande. Omröstningsresultat beslutar i enlighet med kommunstyrelsens med förslag med 33 röster mot 28 röster för Åsa Karlsson Björkmarkers yrkande. Se omröstningsbilaga 1. Beslutet skickas till Förslagsställaren 17 (79)

18 220 Dnr Motion om ett aktivt arbete för att höja pojkars skolresultat- Carin Högstedt (V) s beslut besvarar motionen i enlighet med utbildningsnämndens yttrande i 143/2015. Reservation Ledamöterna för Vänsterpartiet i kommunfullmäktige reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande. Ledamöterna för Sverigedemokraterna i kommunfullmäktige reserverar sig mot beslutet. Bakgrund Carin Högstedt (V) har i en motion den 12 maj 2015 föreslagit att kommunfullmäktige ska ge utbildningsnämnden i uppdrag att ta fram mål och metoder för att åstadkomma en utjämning av pojkar och flickors skolresultat. Beslutsunderlag Utbildningsnämnden har i 143/2015 beslutat om yttrande över motionen. Av nämndens yttrande framgår bland annat att utbildningsnämnden är medveten om den skillnad som finns mellan pojkar och flickors skolresultat, både på rikstäckande och på lokal nivå, samt att nämnden förespråkar en generell förbättring av våra elevers skolresultat, oavsett könstillhörighet. I nämndens internbudget har man därför valt att rikta de största ansträngningarna mot de lägre skolåldrarna, med fokus på att förbättra studieresultaten för elever med särskilda behov samt elever med utländsk bakgrund. Kommunstyrelsen har i 360/2015 föreslagit att kommunfullmäktige att besvarar motionen i enlighet med utbildningsnämndens yttrande i 143/2015. Yrkanden Carin Högstedt (V): bifaller motionen. Beslutsordning Ordförande Johansson ställer yrkandet mot kommunstyrelsens förslag och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. 18 (79)

19 Omröstning begärs. godkänner följande omröstningsordning: Ja för bifall till kommunstyrelsens förslag. Nej för bifall till Carin Högstedts yrkande. Omröstningsresultat beslutar enligt kommunstyrelsens förslag med 53 röster mot 8 röster för Carin Högstedts yrkande. Se omröstningsbilaga 2. Beslutet skickas till Förslagsställaren Utbildningsnämnden 19 (79)

20 221 Dnr Motion om behovet av ytterligare en räddningstjänststation- Rose-Marie Holmqvist (S), Anders Lindoff (S) och Gullvi Strååt (S) s beslut besvarar motionen med hänvisning till det arbete som inletts med att upprätta en gemensam översiktsplan med Alvesta kommun. Där kommer frågan om placering av en ny räddningstjänststation att beaktas. Dessutom tas frågan upp vid ägarsamråden mellan Växjö och Alvesta kommuner. Reservation Ledamöterna för Vänsterpartiet i kommunfullmäktige reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande. Bakgrund Rose-Marie Holmqvist (S), Anders Lindoff (S) och Gullvi Strååt (S) har i en motion den 15 september 2015 föreslagit att kommunfullmäktige ska besluta om att utreda lämplig plats och mark samt göra en kostnadsberäkning för en ny räddningstjänststation för Växjö och Alvesta kommuner. Beslutsunderlag Kommunstyrelsen har i 361/2015 föreslagit kommunfullmäktige att besvara motionen med hänvisning till det arbete som inletts med att upprätta en gemensam översiktsplan med Alvesta kommun. Där kommer frågan om placering av en ny räddningstjänststation att beaktas. Dessutom tas frågan upp vid ägarsamråden mellan Växjö och Alvesta kommuner. Yrkanden Håkan Engdahl (SD) med instämmande av Per Schöldberg (C) och Sigvard Jacobsson (M): Bifall till kommunstyrelsens förslag. Anders Lindoff (S) med instämmande av Ann-Christin Eriksson (V) och Rose-Marie Holmqvist (S): bifaller motionen med hänvisning till det arbete som inletts med att upprätta en gemensam översiktsplan med Alvesta kommun. Där kommer frågan om placering av en ny räddningstjänststation att beaktas. Beslutsordning Ordförande ställer yrkandena mot varandra och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. 20 (79)

21 Beslutet skickas till Förslagsställaren Alvesta kommun Värends räddningstjänst 21 (79)

22 222 Dnr Motion om att avskaffa delade turer- Åsa Karlsson Björkmarker (S) och Tomas Thornell (S) s beslut besvarar motionen med att omsorgsförvaltningen tillsammans med fackförbundet Kommunal har påbörjat ett arbete med målet att se över möjligheten att minska antalet delade turer och åstadkomma bättre arbetsscheman. Detta arbete kommer att intensifieras under hösten och kommunstyrelsen följer arbetet. Reservation Ledamöterna för Vänsterpartiet i kommunfullmäktige reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande. Ledamöterna för Sverigedemokraterna i kommunfullmäktige reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande. Ledamöterna för Socialdemokraterna i kommunfullmäktige reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande. Bakgrund Åsa Karlsson Björkmarker (S) och Tomas Thornell (S) har i en motion föreslagit att användandet av delade turer i Växjö kommuns verksamhet ska kartläggas. Dessutom vill motionärerna att konsekvenserna av att avskaffa delade turer utreds. Beslutsunderlag Kommunchefen har i en skrivelse tillsammans med förvaltningschefen för omsorgsförvaltningen redogjort för ärendet. Av skrivelsen framgår att ett arbete pågår och att det kan vara lämpligt att avvakta detta arbetes slutförande innan fler åtgärder vidtas. Kommunstyrelsen har i 362/2015 föreslagit att kommunfullmäktige besvarar motionen med att omsorgsförvaltningen tillsammans med fackförbundet Kommunal har påbörjat ett arbete med målet att se över möjligheten att minska antalet delade turer och åstadkomma bättre arbetsscheman. Detta arbete kommer att intensifieras under hösten och kommunstyrelsen följer arbetet. 22 (79)

23 Yrkanden Per Schöldberg (C) med instämmande av Ulf Hedin (M): Bifall till kommunstyrelsens förslag. Åsa Karlsson Björkmarker (S) med instämmande av Håkan Engdahl (SD): bifaller motionen. Eva-Britt Svensson (V): bifaller motionen med att omsorgsförvaltningen tillsammans med fackförbundet Kommunal har påbörjat ett arbete med målet att se över möjligheten att minska antalet delade turer och åstadkomma bättre arbetsscheman. Detta arbete kommer att intensifieras under hösten och kommunstyrelsen följer arbetet. Beslutsordning Ordförande ställer yrkandena mot varandra och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. Beslutet skickas till Förslagsställaren 23 (79)

24 223 Dnr Medborgarförslag om att Växjö kommun utformar en tillgänglighetsgaranti för kompensation vid avbrott och störningar i bredbandstjänster s beslut besvarar medborgarförslaget med att de villkor som idag tillämpas redan ger kunder rätt till ersättning och att Wexnet också har visat på en mer generös inställning av rätten till ersättning än vad villkoren anger. Wexnet bör arbeta för att villkoren för branschen utformas på ett sätt som säkerställer att risken för avbrott minimeras. Wexnet bör emellertid inte gå en egen väg utan följa den branschutveckling som sker på marknaden. Reservation Ledamöterna för Vänsterpartiet i kommunfullmäktige reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande. Bakgrund Ett medborgarförslag har inkommit om att Växjö kommun ska utforma en tillgänglighetsgaranti som ger kunder till Wexnet ekonomisk kompensation vid avbrott och störningar i bredbandstjänsten. Förslagsställaren har meddelat att ärendet ska behandlas av kommunfullmäktige. Beslutsunderlag Växjö kommunföretag AB (VKAB) har yttrat sig i ärendet och anser att Wexnet redan ger skälig ersättning men att man ska fortsätta med att arbeta för en utveckling av villkoren, dock utan att avvika från den generella utvecklingen i branschen. Kommunstyrelsen har i 363/2015 föreslagit kommunfullmäktige att besvara medborgarförslaget med att de villkor som idag tillämpas redan ger kunder rätt till ersättning och att Wexnet också har visat på en mer generös inställning av rätten till ersättning än vad villkoren anger. Wexnet bör arbeta för att villkoren för branschen utformas på ett sätt som säkerställer att risken för avbrott minimeras. Wexnet bör emellertid inte gå en egen väg utan följa den branschutveckling som sker på marknaden. Yrkanden Ann-Christin Eriksson (V): bifaller medborgarförslaget. 24 (79)

25 Catharina Winberg (M) med instämmande av Maria Carlsson (S): Bifall till kommunstyrelsens förslag. Beslutsordning Ordförande Johansson ställer yrkandena mot varandra och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. Beslutet skickas till Förslagsställaren VKAB 25 (79)

26 224 Dnr Tillbyggnad av Östra Lugnets skola s beslut godkänner utbildningsnämndens begäran att i samarbete med Växjö Fastighetsförvaltning AB genomföra tillbyggnad av nya basrum samt utökning av matsal på Östra Lugnet skola för en investeringsutgift, baserad på anbud, av 24 mkr och med en tillkommande hyra på kr/år. Bakgrund Utbildningsnämnden beslutade 148/2015 att uppdra åt förvaltningen att på Östra Lugnets skola och i samarbete med Växjö Fastighetsförvaltning AB genomföra tillbyggnad av nya basrum samt att utöka matsalen för en investeringsutgift, baserad på anbud, av 24 mkr och med en tillkommande hyra på kr/år. Utbildningsnämnden har i samma beslut även anhållit om kommunfullmäktiges godkännande av investeringen. Beslutsunderlag Kommunchefen har i en skrivelse den 17 september 2015 redogjort för ärendet och lämnat förslag till beslut. Av skrivelsen framgår bland annat att bostadsområdet Östra lugnet i stadsdelen Hovshaga har sedan området planerades till största delen blivit bebyggt med bostäder. Antalet barn i skolåldern överstiger idag den prognos som var aktuell när skolan planerades. Enheten planerades som en F-6 skola i 2 paralleller med ett gränsvärde elever. Tillbyggnaden i detta projekt avser att utöka till 3 paralleller med ett gränsvärde om cirka elever. Kommunstyrelsen har i 364/2015 föreslagit kommunfullmäktige att godkänna utbildningsnämndens begäran att i samarbete med Växjö Fastighetsförvaltning AB genomföra tillbyggnad av nya basrum samt utökning av matsal på Östra Lugnet skola för en investeringsutgift, baserad på anbud, av 24 mkr och med en tillkommande hyra på kr/år. Yrkanden Örjan Mossberg (V) med instämmande av Hugo Hermansson (S) och Anna Tenje (M): Bifall till kommunstyrelsens förslag. 26 (79)

27 Beslutsordning Ordförande frågar om yrkandet kan antas och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag. Beslutet skickas till Utbildningsnämnden Vöfab Kommunchefen (fastighetskoordinatorn) 27 (79)

28 225 Dnr Förvärv av del av fastigheten Växjö Öjaby 4:2 s beslut godkänner förvärv av ett område om ca 16,6 ha av fastigheten Växjö Öjaby 4:2. Köpeskillingen är tvåmiljonerfemhundrafemtiotvåtusenfemhundra ( ) kronor jämte övriga villkor i förslag till köpekontrakt. Bakgrund Karin och Kenneth Svensson äger fastigheten Öjaby 4:2 väster om Växjö. Fastigheten består av flera skiften. Det aktuella markområdet utgör ett skifte som är beläget söder om Växjö flygplats mellan Ålabäcken och väg 30. Växjö kommun har fört en diskussion med Karin och Kenneth Svensson om att förvärva ovan nämnda markområde. Området är utpekat i översiktsplanen som utredningsområde och del av området är utpekat som verksamhetsområde i samrådshandling för planprogram. Växjö kommun är en attraktiv plats för näringslivet och för att möta näringslivets framtida behov behövs mer verksamhetsmark i och kring Växjö. Markområdet har ett gynnsamt logistiskt läge med sin närhet till Växjö flygplats och väg 23 och utgör därmed ett viktigt strategiskt förvärv för kommunen. Beslutsunderlag Kommunchefen har i en skrivelse den 28 september 2015 redogjort för ärendet och lämnat förslag till beslut. Av skrivelsen framgår att Växjö kommun efter förhandling blivit erbjuden att köpa fastigheten del av Öjaby 4:2 mot en köpeskilling om femtiotvåtusenfemhundra ( ) kronor. Köpeskillingen baseras på en extern, oberoende värdering genom-förd april 2013, vilken har justerats för att bättre anpassa sig till markvärdet Växjö kommuns förvärv villkoras av att kommunfullmäktige godkänner avtalet genom beslut som vinner laga kraft. Kommunstyrelsen har i 365/2015 förslagit att kommunfullmäktige godkänner förvärv av ett område om ca 16,6 ha av fastigheten Växjö Öjaby 4:2. Köpeskillingen är tvåmiljonerfemhundra-femtiotvåtusenfemhundra ( ) kronor jämte övriga villkor i förslag till köpekontrakt. 28 (79)

29 Yrkanden Catharina Winberg (M): Bifall till kommunstyrelsens förslag. Beslutsordning Ordförande frågar om yrkandet kan antas och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag. Beslutet skickas till Kommunchefen (planeringschefen) 29 (79)

30 226 Dnr Avskrivning av uppdrag att revidera Växjö kommuns näringslivsprogram s beslut upphäver sitt beslut i 94/2007 om att revidera näringslivsprogrammet varje mandatperiod. Styrningen av näringslivsfrågorna ska istället samlas i budgeten för Växjö kommun och följas upp enligt ordinarie styrsystem. Bakgrund Kommunstyrelsen uppdrog i 358/2011 kommunchefen att revidera Växjö kommuns näringslivsprogram. Bakgrunden till uppdraget är att kommunfullmäktige i 94/2007 antog ett näringslivsprogram för Växjö kommun för åren och beslutade samtidigt att en uppföljning och revidering av programmet ska varje mandatperiod. Någon revidering genomfördes dock inte under föregående mandatperiod. Avskrivning av uppdraget och ny hantering Det är näringslivskontorets bedömning att styrningen av näringslivsfrågorna är bäst lämpade att ingå i budgeten för Växjö kommun. På så vis kan mål och insatser på området hållas mer samlade och aktuella. Näringslivsfrågorna kommer följas upp i enlighet med det av kommunfullmäktige beslutade styrsystemet. Det är därför näringslivskontorets bedömning att kommunfullmäktige kan upphäva sitt beslut i 94/2007 om att revidera näringslivsprogrammet och istället låta styrningen samlas i budgeten för Växjö kommun. Beslutsunderlag Kommunchefen har i en skrivelse den 21 september 2015 redogjort för ärendet och lämnat förslag till beslut. Av skrivelsen framgår att det är näringslivskontorets bedömning att styrningen av näringslivsfrågorna är bäst lämpade att ingå i budgeten för Växjö kommun. På så vis kan mål och insatser på området hållas mer samlade och aktuella. Näringslivsfrågorna kommer följas upp i enlighet med det av kommunfullmäktige beslutade styrsystemet. Det är därför näringslivskontorets bedömning att kommunfullmäktige kan upphäva sitt beslut i 94/2007 om att revidera näringslivsprogrammet och istället låta styrningen samlas i budgeten för Växjö kommun. 30 (79)

31 Kommunstyrelsen har i 365/2015 föreslagit kommunfullmäktige att upphäva sitt beslut i 94/2007 om att revidera näringslivsprogrammet varje mandatperiod. Styrningen av näringslivsfrågorna ska istället samlas i budgeten för Växjö kommun och följas upp enligt ordinarie styrsystem. Beslutet skickas till Kommunchefen (näringslivschefen, utvecklingschefen) 31 (79)

32 227 Dnr Sjönet fiber ekonomisk förenings ansökan om lån för fibernät s beslut 1. utökar Sjönet fiber ekonomisk förenings låneram från maximalt 1 miljon kronor till maximalt 2 miljoner kronor. 2. Räntan för lånet ska vara marknadsmässig med ett påslag motsvarande borgensavgiften. 3. Lånet ska återbetalas när föreningen erhåller stödet från Jordbruksverket. Bakgrund beviljade i Sjönet fiber ekonomisk förening ett lån om maximalt 1 miljon kronor för att anlägga fiber i byarna Sandreda, Rödje, Viås, Pilås och Hagreda. Föreningen har den 2 september 2015 inkommit med en ny ansökan om en utökad låneram till 2 miljoner kronor. Beslutsunderlag Kommunchefen har i en skrivelse den 10 september 2015 redogjort för föreningens nya låneansökan. Av skrivelsen framgår bland annat att föreningen tidigare räknat med att periodvis kunna rekvirera bidrag från Jordbruksverket. Enligt föreningen har de fått ny information som säger att bidrag utbetalas i värsta fall efter att projektet slutredovisats. Den nya informationen innebär att föreningens lån kan behövas månader och att lånebehovet ökar till 2 miljoner kronor istället för tidigare beräknat 1 miljon kronor. Kommunstyrelsen har i 367/2015 föreslagit kommunfullmäktige att fatta följande beslut: 1. utökar Sjönet fiber ekonomisk förenings låneram från maximalt 1 miljon kronor till maximalt 2 miljoner kronor. 2. Räntan för lånet ska vara marknadsmässig med ett påslag motsvarande borgensavgiften. 3. Lånet ska återbetalas när föreningen erhåller stödet från Jordbruksverket. Beslutet skickas till Sjönet fiber Kommunchefen (finanschefen) 32 (79)

33 228 Dnr Länsstyrelsen i Kalmar läns remiss om tillståndsgivning enligt miljöbalken - Vindkraftverk Målajord 6:1, HS Kraft AB s beslut tillstyrker enligt 16 kap 4 Miljöbalken tillståndsansökan för uppförande och drivande av en vindkraftspark med tre vindkraftverk inom fastigheten Målajord 6:1, Växjö kommun. Växjö kommun vill dock påtala att den gällande vindbruksplanen antogs med utgångspunkten att befintliga verk var betydligt lägre än de verk som idag presenteras. Vi utgår från att länsstyrelsen i Kalmar län tar det med i de miljökonsekvensbeskrivningar som görs inför slutgiltigt beslut. Vi vill också understryka den miljöpåverkan som de fundament som tillhör kraftverken kan utgöra. Den miljökonsekvensanalys som görs bör också innefatta dessa. Reservation Ledamöterna för Sverigedemokraterna i kommunfullmäktige reserverar sig mot beslutet och lämnar följande skriftliga reservation: Trots omfattande text och utredningar i ärendet har man inte tagit i beaktning mänsklig påverkan av infraljud och lågfrekvent buller, en av de absolut viktigaste aspekterna för beslut i tillräckligt stor utsträckning. Uppkomsten av dessa typer av ljud är omfattande från vindkraftverk. I utredningen pekar man på att det skulle saknas tillräckliga vetenskapliga belägg för att såväl infraljud som lågfrekvent buller skulle vara skadligt för människor. Kontakt med förespråkare från läkarförbundet menar på att denna typ av ljud inte sällan kan ses som den utlösande faktorn av sjukdomstillstånd som migrän, depressioner, utmattningssymptom m.m. hos människor med sensorisk överkänslighet (ca 30 % av befolkningen). Man kan nästan undra vilka typer av incitament som används som grund för beslut när man helt bortser från ovanstående. Ett beslut som innebär att man utsätter (förutsatt att byggnationen blir av) människor i det aktuella området för hälsorisk. 33 (79)

34 Detta faktum i sig, utan resterande delar såsom: påverkan på djurliv med känsligare sensorisk uppfattning, miljöpåverkan vid anläggning, miljöpåverkan vid tillverkning av turbiner m.m. borde ensamt föranleda ett avslag, något som vi också förespråkat men tyvärr inte vunnit gehör för. Bakgrund HS Kraft AB har ansökt om tillstånd enligt miljöbalken för att uppföra och driva en vindkraftspark med tre vindkraftsverk på fastigheten Målajord 6:1. Bolaget har hanterat tillståndet enligt miljöbalken och utfört ljud- och skuggberäkningar, naturvärdes-, fågel- och fladdermusinventeringar, kulturmiljöutredningar och landskapsanalyser. Länsstyrelsen har sänt bolagets ansökan om tillstånd för yttrande till Växjö kommun. För att tillstånd till vindkraftsparken ska kunna ges krävs ett tillstyrkande från kommunen enligt 16 kap 4 Miljöbalken, vanligen kallat ett kommunalt veto. Detta ställningstagande görs av kommunfullmäktige. Även miljö- och hälsoskyddsnämnden har yttrat sig över tillståndsansökan i egenskap av kommunal miljömyndighet och lämnat synpunkter på lokalisering, anläggande, buller, skuggning och ljus, avveckling och kontroll, som ska beaktas i Länsstyrelsens eventuella tillståndsbeslut. Beslutsunderlag Kommunchefen har i en skrivelse den 16 september 2015 redogjort för ärendet och lämnat förslag till beslut. Av skrivelsen framgår bland annat att vindkraftsetableringen är i linje med kommunens mål och strategier från miljöprogrammet och energiplanen om öka andelen elproduktion från förnyelsebara källor och att satsa på vindkraftsetableringar som steg på väg mot målet att bli en fossilbränslefri kommun senast år Området som är aktuellt för vindkraftsparken är i vindbruksplanen utpekat som ett område där vindkraftsetablering är möjlig efter prövning, men där det inte anses lämpligt att uppföra några större vindkraftsparker. Någon definition av var gränsen för en större vindkraftspark går har inte gjorts i vindbruksplanen. Kommunens bedömning är dock att en anläggning med tre verk inte är en större vindkraftpark, och därmed inte strider mot översiktsplanen. Kommunstyrelsen har i 368/2015 föreslagit kommunfullmäktige att enligt 16 kap 4 Miljöbalken tillstyrka tillståndsansökan för uppförande och drivande av en vindkraftspark med tre vindkraftverk inom fastigheten Målajord 6:1, Växjö kommun. 34 (79)

35 Yrkanden Åsa Karlsson Björkmarker (S) med instämmande av Ann-Christin Lindqvist (S), Bo Frank (M), Örjan Mossberg (V), Per Schöldberg (C), Nils Fransson (FP) och Cheryl Jones Fur (MP): tillstyrker enligt 16 kap 4 Miljöbalken tillståndsansökan för uppförande och drivande av en vindkraftspark med tre vindkraftverk inom fastigheten Målajord 6:1, Växjö kommun. Växjö kommun vill dock påtala att den gällande vindbruksplanen antogs med utgångspunkten att befintliga verk var betydligt lägre än de verk som idag presenteras. Vi utgår från att länsstyrelsen i Kalmar län tar det med i de miljökonsekvensbeskrivningar som görs inför slutgiltigt beslut. Vi vill också understryka den miljöpåverkan som de fundament som tillhör kraftverken kan utgöra. Den miljökonsekvensanalys som görs bör också innefatta dessa. Håkan Engdahl (SD): avslår ansökan. Beslutsordning Ordförande Johansson ställer yrkandena mot kommunstyrelsens förslag och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt Åsa Karlsson Björkmarkers yrkande. Omröstning begärs Ordförande Johansson utser Åsa Karlsson Björkmarkers yrkande som huvudförslag. Därefter ställer ordförande Håkan Engdahls yrkande mot kommunstyrelsens förslag för att utse motförslag och finner att Håkan Engdahls yrkande ska vara motförslag. Ordförande ställer sedan förslagen mot varandra och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt Åsa Karlsson Björkmarkers yrkande. Omröstning begärs godkänner följande omröstningsordning: Ja för bifall till Åsa Karlsson Björkmarkers yrkande. Nej för bifall till Håkan Engdahls yrkande. Omröstningsresultat beslutar enligt Åsa Karlsson Björkmarkers yrkande med 57 röster mot 3 röster för Håkan Engdahls yrkande. Se omröstningsbilaga (79)

36 Beslutet skickas till Länsstyrelsen i Kalmar län 36 (79)

37 229 Dnr Delårsrapport för Växjö kommun till och med augusti 2015 med helårsprognos s beslut godkänner delårsrapporten för Växjö kommun januari augusti 2015 med prognos för helår 2015 uttalar att överförmyndarnämnden ska vidta åtgärder för att minimera underskottet. Övriga nämnder och styrelser vidtar åtgärder för att hålla budgeten. Utöver tilldelad budgetram får nämnder och styrelser förbruka eget kapital till engångsinsatser efter beslut i respektive nämnd eller styrelse. Utbildningsnämnden får därutöver förbruka maximalt 12 mkr av eget kapital till en längre särskild satsning. Bakgrund ska i enlighet med kommunallagen 8 kap. 20 a behandla minst en delårsrapport som ska upprättas i enlighet med bestämmelserna i 9 kap. 1 lagen (1997:614) om kommunal redovisning. Beslutsunderlag Kommunchefen har i en skrivelse den 21 september 2015 redogjort för ärendet och lämnat förslag till beslut. Av skrivelsen framgår bland annat Budget 2015 för bygger på ett överskott med 6 mkr. Efter åtta månader redovisas ett överskott på 81 mkr (82 mkr för motsvarande period 2014). Prognosen för helåret 2015 är ett överskott på 44 mkr, vilket är 38 mkr bättre än budget. Verksamheterna visar sammantaget överskott mot budget med 3 mkr. I prognosen ingår disponering av eget kapital med 37 mkr att användas inom utbildningsnämnden, kultur- och fritidsnämnden, kommunens revisorer och tekniska nämnden, skogen. Dessutom ingår underskott för biogasen. Ekonomiskt bistånd inom nämnden för arbete och välfärd räknar med ett budgetöverdrag på 10 mkr. Prognosen för gemensam finansiering indikerar överskott mot budget på 38 mkr främst hänförligt till högre återbäring från Kommuninvest än budgeterat samt återbetalning av premier från AFA. Prognosen för skatteintäkter och regelringsbidrag är däremot sämre än budget. Kommunstyrelsen har i 369/2015 föreslagit kommunfullmäktige att fatta följande beslut: 37 (79)

38 1. godkänner delårsrapporten för Växjö kommun januari augusti 2015 med prognos för helår uttalar att överförmyndarnämnden ska vidta åtgärder för att minimera underskottet. Övriga nämnder och styrelser vidtar åtgärder för att hålla budgeten. Utöver tilldelad budgetram får nämnder och styrelser förbruka eget kapital till engångsinsatser efter beslut i respektive nämnd eller styrelse. Utbildningsnämnden får därutöver förbruka maximalt 12 mkr av eget kapital till en längre särskild satsning. Yrkanden Bo Frank (M) med instämmande av Åsa Karlsson Björkmarker (S): Bifall till kommunstyrelsens förslag. Beslutsordning Ordförande Johansson frågar om yrkandet kan antas och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag. Beslutet skickas till Samtliga nämnder och bolagsstyrelser Kommunchefen (ekonomichefen, utvecklingschefen) 38 (79)

39 230 Dnr Organisationsförändring - kommunens samverkan med handikapporganisationerna s beslut 1. beslutar att från 1 januari 2016 införa en ny organisation för kommunens samverkan med handikapporganisationerna. 2. beslutar att det utöver kommunstyrelsens samverkansråd också ska finnas ett gemensamt samverkansråd för nämnden för arbete och välfärd, omsorgsnämnden och överförmyndarnämnden. 3. beslutar att samverkansråden ska ha som uppdrag att tillsammans utveckla tillgängligheten i vid bemärkelse i Växjö kommun. Uppdraget ska handla om lika villkor och ökad delaktighet rörande tillgänglighetsfrågor i Växjö kommun. 4. beslutar att bredda tillgänglighetsarbetet genom att det årligen ska arrangeras öppna direktmöten med särskilda teman. Samtliga nämnder ska årligen hantera och följa upp tillgänglighetsarbetet inom det egna verksamhetsområdet. 5. beslutar att inrätta en tillgänglighetslinje för att snabbt åtgärda konkreta problem. Den ska alla medborgare lätt kunna kontakta Växjö kommun via internet och telefon för att anmäla till exempel fysiska hinder i gatumiljön eller svårbegripliga kommunala texter. 6. uppdrar åt kommunstyrelsen att fastställa riktlinjer för representation inom kommunens samverkansråd samt organisation kring direktmöten och tillgänglighetslinjen. 7. beslutar att en redovisning av organisationsförändringen ska ges till kommunstyrelsen 18 månader efter organisationens införande. Reservation Ledamöterna för Vänsterpartiet i kommunfullmäktige reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande. 39 (79)

40 Ledamöterna för Socialdemokraterna i kommunfullmäktige reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande. Bakgrund I nuläget har varje nämnd samt de kommunala bolagen inom Växjö kommun ett rådgivande samverkansråd inom tillgänglighetsfrågorna för sitt verksamhetsområde. Råden består dels av politiska ledamöter utsedda av respektive nämnd/styrelse, dels av ledamöter och ersättare från de lokala handikapporganisationerna. På uppdrag av kommunstyrelsens organisations- och personalutskott utfördes 2014 en organisationsöversyn av Växjö kommuns samverkan med handikapporganisationerna. Syftet med översynen var att öka tydligheten och enhetligheten för rådens arbetsprocesser. Ett nytt förslag till organisationsstruktur togs fram vilket remitterats till samtliga nämnder. beslutade i 116/2015 att återremittera ärendet för att skicka förslaget på remiss till de berörda organisationerna och höra deras åsikter. Beslutsunderlag Kommunchefen har i en skrivelse den 3 augusti 2015 redogjort för ärendet och lämnat förslag till beslut. Av skrivelsen framgår att remissvar från de berörda organisationerna har inkommit. Kommunstyrelsen har i 370/2015 föreslagit kommunfullmäktige att fatta följande beslut: beslutar att från 1 juli 2015 införa en ny organisation för kommunens samverkan med handikapporganisationerna enligt följande: Kommunstyrelsens samverkansråd med handikapporganisationerna i Växjö kommun kvarstår. ger kommunstyrelsen i uppdrag att ta fram ett reglemente för samverkansrådet utifrån sitt eget verksamhetsområde. ger kommunstyrelsen i uppdrag att utreda det bästa sättet för hanteringen av lokal- och bostadsfrågorna via kommunstyrelsens samverkansråd. beslutar att ett gemensamt samverkansråd inrättas för omsorgsnämnden, nämnden för arbete och välfärd och för överförmyndarnämnden. ger nämnden för arbete och välfärd, omsorgsnämnden och överförmyndarnämnden i uppdrag att ta fram ett reglemente för sitt gemensamma samverkansråd. Tjänstemän på respektive nämnds förvaltning 40 (79)

41 utses som får ett särskilt uppdrag att bevaka tillgänglighetsfrågorna inom sitt verksamhetsområde. beslutar att övriga nämnders samverkansråd ersätts med direktmöten med särskilda teman som hålls två gånger/år. Nämnderna har fortfarande kvar ansvaret för tillgänglighetsarbetet inom det egna verksamhetsområdet. Tjänstemän på respektive nämnds förvaltning utses som får ett särskilt uppdrag att bevaka tillgänglighetsfrågorna inom sitt verksamhetsområde. ger kommunstyrelsen i uppdrag att ta fram riktlinjer för hanteringen av dessa direktmöten via kommunstyrelsens samverkansråd. beslutar att kostnaden för direktmötena belastar den nämnd eller de nämnder vars verksamhetsområde är temat för direktmötet. beslutar att den nya organisationen utvärderas efter två (2) år. Yrkanden Martin Edberg (S) med instämmande av Carin Högstedt (V) och Tony Lundstedt (S): 1. antar förslag till organisationsstruktur för kommunens samverkan med handikapporganisationerna daterat att gälla från och med uppdrar åt samtliga nämnder att upprätta reglementen för respektive samverkansråd i enlighet med beslutet. 3. konstaterar att samtliga nämnder årligen ska hantera och följa upp tillgänglighetsarbetet inom målområdet Demokrati och mångfald. Per Schöldberg (C) med instämmande av Lars Edqvist (MP) och Catharina Winberg (M): 1. beslutar att från 1 januari 2016 införa en ny organisation för kommunens samverkan med handikapporganisationerna. 2. beslutar att det utöver kommunstyrelsens samverkansråd också ska finnas ett gemensamt samverkansråd för nämnden för arbete och välfärd, omsorgsnämnden och överförmyndarnämnden. 3. beslutar att samverkansråden ska ha som uppdrag att tillsammans utveckla tillgängligheten i vid bemärkelse i Växjö kommun. Uppdraget ska handla om lika villkor och ökad delaktighet rörande tillgänglighetsfrågor i Växjö kommun. 41 (79)

42 4. beslutar att bredda tillgänglighetsarbetet genom att det årligen ska arrangeras öppna direktmöten med särskilda teman. Samtliga nämnder ska årligen hantera och följa upp tillgänglighetsarbetet inom det egna verksamhetsområdet. 5. beslutar att inrätta en tillgänglighetslinje för att snabbt åtgärda konkreta problem. Den ska alla medborgare lätt kunna kontakta Växjö kommun via internet och telefon för att anmäla till exempel fysiska hinder i gatumiljön eller svårbegripliga kommunala texter. 6. uppdrar åt kommunstyrelsen att fastställa riktlinjer för representation inom kommunens samverkansråd samt organisation kring direktmöten och tillgänglighetslinjen. 7. beslutar att en redovisning av organisationsförändringen ska ges till kommunstyrelsen 18 månader efter organisationens införande. Beslutsordning Ordförande ställer yrkandena mot kommunstyrelsens förslag och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt Per Schöldbergs yrkande. Omröstning begärs. Ordförande Johansson utser Per Schöldbergs yrkande som huvudförslag. Därefter ställer ordförande Martin Edbergs yrkande mot kommunstyrelsens förslag för att utse motförslag och finner att Martin Edbergs yrkande ska vara motförslag. Ordförande ställer sedan förslagen mot varandra och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt Per Schöldbergs yrkande. Omröstning begärs. godkänner följande omröstningsordning: Ja för bifall till Per Schöldbergs yrkande. Nej för bifall till Martin Edbergs yrkande. Omröstningsresultat beslutar enligt Per Schöldbergs yrkande med 36 röster mot 24 röster för Martin Edbergs yrkande. Se omröstningsbilaga 4. Beslutet skickas till Samtliga nämnder och bolagsstyrelser Kommunchefen 42 (79)

43 231 Dnr Årsredovisning 2014 för Regionförbundet södra Småland s beslut godkänner årsredovisning 2014 för Regionförbundet södra Småland och fastställer resultaträkning och balansräkning. Jäv Följande ledamöter anmäler jäv och deltar inte i beslutet: Anna Tenje (M), Bo Frank (M), Eva Johansson (C), Ulf Hedin (M), Lena Wibroe (M), Annika Stacke (FP), Åsa Karlsson Björkmarker (S), Carin Högstedt (V), Gunnar Storbjörk (S), Tony Lundstedt (S), Martin Edberg (S) och Ann-Christin Lindqvist (V). Bakgrund Regionförbundet södra Småland var under åtta år en gemensam organisation för kommunerna och landstinget i Kronobergs län var sista verksamhetsåret i och med bildandet av Region Kronoberg, där arbetet fortsätter under nya former. I samband med detta gjordes 2015 en skatteväxling avseende kollektivtrafiken på 39 öre, Region Kronoberg höjde skatten och länets kommuner sänkte motsvarande. Beslutsunderlag Kommunchef har i en skrivelse den 22 september redogjort för ärendet och lämnat förslag till beslut. Av skrivelsen framgår att Regionförbundet södra Smålands eget kapital per uppgick till 17 mkr. Pengarna ska återbetalas under en treårsperiod till de kommuner som förlorade på skatteväxlingen. Växjö. Älmhult och Region Kronoberg får inte del av dessa pengar. Länstrafiken Kronobergs eget kapital uppgick vid årsskiftet till 53 mkr. Dessa medel ska regleras till medlemmarna i enlighet med fördelningen i bokslutet. Växjö kommun ska betala in 1,9 mkr. För att dessa båda regleringar ska kunna genomföras krävs medlemmarnas godkännande i kommunfullmäktige av årsredovisning 2014 för Regionförbundet och fastställande av resultaträkning och balansräkning. Ekonomi 2014 omsatte Regionförbundet södra Småland drygt 1 miljard, merparten inom kollektivtrafiken. Årets resultat blev ett underskott på -0,3 mkr jämfört 43 (79)

44 med ett budgeterat underskott på -27 mkr. Det var länstrafiken som var underbudgeterad men högre intäkter och lägre kostnader, framförallt för länstrafiken, är orsaken till den positiva budgetavvikelsen. Balansräkningens omslutning per uppgick till 230 mkr. Måluppföljning Förbundet hade sex mål för god ekonomisk hushållning som samtliga har uppfyllts enligt redogörelse i årsredovisningen. Under sex olika huvudrubriker, exempelvis Övergripande stöd och Förnyelse och dynamik, redovisas 34 olika effektmål. Beträffande måluppfyllelsen är den blandad men i en positiv riktning: 16 mål (47 % av målen): Målet är uppnått alternativt utveckling har skett i positiv riktning i förhållande till hur målet har formulerat. 14 mål (41 % av målen): Ingen eller liten förändring har skett alternativt målet kan ej följas upp. 4 mål (12 %): Målet är inte uppnått alternativt utveckling har skett i negativ riktning i förhållande till hur målet är formulerat: 4 styck (12 % av målen). Kommunstyrelsen har i 371 föreslagit att kommunfullmäktige godkänner årsredovisning 2014 för Regionförbundet södra Småland och fastställer resultaträkning och balansräkning. Beslutet skickas till Region Kronoberg 44 (79)

45 232 Dnr Ombildning av Reningsverket 2 till bostadsrätter s beslut 1. godkänner att fastigheten Reningsverket 2 får säljas ner till ett av Växjöbostäder AB helägt dotterbolag och att aktierna i dotterbolaget därefter får säljas till bostadsrättsföreningen. 2. godkänner att Växjöbostäder AB för detta ändamål får förvärva ett bolag. 3. godkänner förslag till bolagsordning för det helägda dotterbolaget. 4. beslutar att i särskilt beslut utse styrelseledamöter och ersättare i bolaget för tiden intill slutet av årsstämman Om aktierna i bolaget överlåts dessförinnan ska styrelseledamöternas och ersättarnas uppdrag upphöra den dag då den nye ägaren tillträder aktierna. 5. beslutar att i ett särskilt beslut utse lekmannarevisorer i bolaget för tiden intill slutet av årsstämman Om aktierna i bolagen överlåts dessförinnan ska lekmannarevisorernas och suppleanternas uppdrag upphöra den dag då den nye ägaren tillträder aktierna. 6. medger att dotterbolaget, sedan aktierna överlåtits, till och med utgången av 2019 får behålla vården av de allmänna handlingar som förvaras hos bolagen och som övergångsvis behövs i verksamheten. Reservation Ledamöterna för Vänsterpartiet i kommunfullmäktige reserverar sig mot beslutet och lämnar följande skriftliga reservation: Vi reserverar oss mot omvandlingen av hyresrätter till bostadsrätter. Den här gången handlar det om 24 lägenheter i kvarteret Reningsverket 2 i Biskopshagen. 45 (79)

46 Vår främsta invändning mot att omvandla Reningsverket 2 till bostadsrätter är att det inte på något sätt bidrar till mångfalt av upplåtelseformer i Biskopshagen. Alliansen omvandlade redan 2013 de 34 lägenheterna i kvarteret Silen. Med dagens omvandling sjunker andelen hyresrätter i Biskopshagen till 17 %. Bostadsrätterna dominerar nu med 69 % i Biskopshagen. Mångfalden har minskat med de blågrönas politik i Växjö. Segregationen i boendet har tyvärr förstärkts i stället. Vi välkomnar signaler om halvhalt i denna politik. Man ska se över processen vid ombildningar. Bra. Synd att denna insikt inte tillämpades vad gäller Biskopshagen. Bostadsbubblan förstärks med den blågröna politiken. Hyresgäster som blir med i den nya bostadsrättsföreningen tar nya lån. Det är just hushållens ökande skuldsättning i bostadslån som skapar bostadsbubblan enligt Riksbanken och finansinspektionen. Nu medverkar Växjö till detta om än i liten skala jämfört med de största städerna i Sverige. Växjöbostäder borde ägna all energi till att förvalta sina bostäder och till att bygga nytt. I Växjö är bostadsbristen mycket stor. Inga nya bostäder tillförs genom att omvandla till bostadsrätter. Tvärtom försvåras läget för alla som vill ha en hyresrätt. Utbudet minskar genom omvandlingarna. Det är framtidens hyresgäster som är betjänta av att det finns många hyreslägenheter. Då ska inte Växjöbostäder sälja ut sitt bestånd av hyresrätter. Ledamöterna för Socialdemokraterna i kommunfullmäktige reserverar sig mot beslutet och lämnar följande skriftliga reservation: Vid planering och beslut gällande byggnation på Biskopshagen fanns en bred politisk enighet att den så kallade Trädgårdsstaden skulle innehålla en variation av upplåtelseformer. Det håller vi Socialdemokrater fast vid. Den moderatledda majoriteten har redan tidigare genomfört ombildningar i området och genom att ombilda kvarteret Reningsverket till bostadsrätter nästintill halveras Växjöbostäders kvarvarande bestånd av hyresrätter i området, vilket riskerar att göra Växjö mer segregerat och mindre socialt hållbart. Växjöbostäders resurser ska läggas på att underhålla befintliga fastigheter och planera och bygga nytt, inte att ombilda till bostadsrätter. Särskilt bekymmersamt är det att ombilda i ett läge när det råder stor brist på i synnerhet hyresrätter på Växjös bostadsmarknad. 46 (79)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2015-06-16. Åsa Karlsson Björkmarker

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2015-06-16. Åsa Karlsson Björkmarker Tid och plats Utvandrarnas hus, Växjö, kl. 15.30-15.40 Beslutande Ledamöter Bo Frank (M), Ordförande Åsa Karlsson Björkmarker (S) Eva Johansson (C) Anna Tenje (M) Catharina Winberg (M) Oliver Rosengren

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2014-10-15. Atriumsalen, Utvandrarnas hus

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2014-10-15. Atriumsalen, Utvandrarnas hus Plats Atriumsalen, Utvandrarnas hus Tid Kl. 16:30 17:20 Beslutande Ledamöter Benny Johansson M Alf kogmalm Anders Lindoff Andreas Ekman M Andreas C Håkansson Anna Gustbée M Anna Hultstein M Anna Tenje

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige Tid och plats Atriumsalen, Utvandrarnas Hus, kl. 14.00 20.20 Beslutande Ledamöter Benny Johansson (M), ordförande Marie-Louise Gustavsson (S), 1:e vice ordförande Lena Wibroe (M), 2:e vice ordförande Tobias

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2015-09-15

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2015-09-15 Tid och plats Atriumsalen, Utvandrarnas Hus, kl. 14:00 20:05 Beslutande Ledamöter Benny Johansson (M), Ordförande 167-179, 181-213 Marie-Louise Gustavsson (S), 1:e vice ordförande Lena Wibroe (M), 2:e

Läs mer

Kommunstyrelsens sammanträde den 1 december 2015

Kommunstyrelsens sammanträde den 1 december 2015 Kommunstyrelsens sammanträde den 1 december 2015 Kompletterande handlingar till följande ärenden: 8 Kommunstyrelsens ekonomiska månadsrapport efter november 2015 24 Länsstyrelsen i Kronobergs läns remiss

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL VKAB

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL VKAB Tid och plats Sammanträdesrum, kl. 14.00-16.10 Beslutande Ledamöter Catharina Winberg (M), Ordförande Maria Carlsson (S), 1:e vice ordförande Tobias Adersjö (MP), 2:e vice ordförande Rose-Marie Holmqvist

Läs mer

Kommunstyrelsen kallas till sammanträde för att behandla ärenden enligt bilagda förteckning, ärende 1 2.

Kommunstyrelsen kallas till sammanträde för att behandla ärenden enligt bilagda förteckning, ärende 1 2. KALLELSE Kommunstyrelsen 2016-06-07 Kommunstyrelsen kallas till sammanträde för att behandla ärenden enligt bilagda förteckning, ärende 1 2. Tid och plats tisdagen den 14 juni 2016 kl. 10.30 i Utvandrarnas

Läs mer

Åsa Karlsson Björkmarker (S) Ulf Hedin (M) Anna Hultstein (M) Martin Edberg (S)

Åsa Karlsson Björkmarker (S) Ulf Hedin (M) Anna Hultstein (M) Martin Edberg (S) Plats C-salen Tid Kl. 13.30 16.20 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Justering Justerare Plats och tid Per Schöldberg (C) Åsa Karlsson Björkmarker (S) Ulf Hedin (M) Anna Hultstein

Läs mer

Per Schöldberg (C), Ordförande Tony Lundstedt (S), 1:e vice ordförande Lars Edqvist (MP), 2:e vice ordförande Catharina Winberg (M) Martin Edberg (S)

Per Schöldberg (C), Ordförande Tony Lundstedt (S), 1:e vice ordförande Lars Edqvist (MP), 2:e vice ordförande Catharina Winberg (M) Martin Edberg (S) Tid och plats VKABs sammanträdesrum, kl. 13.30 16.00 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Övriga Justering Justerare Plats och tid Per Schöldberg (C), Ordförande Tony Lundstedt (S),

Läs mer

Kommunstyrelsen kallas till sammanträde för att behandla ärenden enligt bilagda förteckning, ärende 1 2.

Kommunstyrelsen kallas till sammanträde för att behandla ärenden enligt bilagda förteckning, ärende 1 2. KALLELSE Kommunstyrelsen 2016-12-14 Kommunstyrelsen kallas till sammanträde för att behandla ärenden enligt bilagda förteckning, ärende 1 2. Tid och plats tisdagen den 20 december 2016 kl. 15.30 (i samband

Läs mer

Åsa Karlsson Björkmarker (S) Ulf Hedin (M) Martin Edberg (S) Catharina Winberg (M) Anders Mårtensson (V) Annika Stacke (FP)

Åsa Karlsson Björkmarker (S) Ulf Hedin (M) Martin Edberg (S) Catharina Winberg (M) Anders Mårtensson (V) Annika Stacke (FP) Plats C-salen Tid Kl. 13.30 15.15 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Justering Justerare Plats och tid Per Schöldberg (C) Åsa Karlsson Björkmarker (S) Ulf Hedin (M) Martin Edberg

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-10

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-10 Tid och plats A-salen klockan 10.00 Beslutande Ledamöter Per Schöldberg (C) ordförande Anna Tenje (M) Catharina Winberg (M) Gunnar Storbjörk (S) Malin Lauber (S) Cheryl Jones Fur (MP) Tomas Thornell (S)

Läs mer

Kommunstyrelsen kallas till sammanträde för att behandla ärenden enligt bilagda förteckning, ärende 1 2.

Kommunstyrelsen kallas till sammanträde för att behandla ärenden enligt bilagda förteckning, ärende 1 2. KALLELSE 2016-12-14 kallas till sammanträde för att behandla ärenden enligt bilagda förteckning, ärende 1 2. Tid och plats tisdagen den 20 december 2016 kl. 15.30 (i samband med pausen av kommunfullmäktige)

Läs mer

Charlotta Svanberg (S) Per Schöldberg (C) Anna Tenje (M) Patric Svensson (FP) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt (V)

Charlotta Svanberg (S) Per Schöldberg (C) Anna Tenje (M) Patric Svensson (FP) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt (V) Plats A-salen Tid Kl. 10.00 10.45 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Justering Justerare Plats och tid Bo Frank (M) Charlotta Svanberg (S) Per Schöldberg (C) Anna Tenje (M) Patric

Läs mer

Beslutande Bo Frank (M), ordförande. Åsa Karlsson Björkmarker

Beslutande Bo Frank (M), ordförande. Åsa Karlsson Björkmarker Plats A-salen Tid Kl. 10.00 11.00 Beslutande Ledamöter Bo Frank (M), ordförande Åsa Karlsson Björkmarker (S) Per Schöldberg (C) Anna Tenje (M) Nils Fransson (FP) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt (V)

Läs mer

Kommunstyrelsen kallas till sammanträde för att behandla ärenden enligt bilagda förteckning, ärende 1 2

Kommunstyrelsen kallas till sammanträde för att behandla ärenden enligt bilagda förteckning, ärende 1 2 KALLELSE Kommunstyrelsen 2015-06-11 Kommunstyrelsen kallas till sammanträde för att behandla ärenden enligt bilagda förteckning, ärende 1 2 Tid och plats tisdagen den 16 juni 2015 kl. 12.50 i Utvandrarnas

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens organisations- och personalutskott 2015-02-10

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens organisations- och personalutskott 2015-02-10 Tid och plats Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän 15.10-16.30, C-salen Per Schöldberg (C), ordförande Tony Lundstedt (S) Lars Edqvist (MP) Catharina Winberg (M) Malin Lauber (S)

Läs mer

Åsa Karlsson Björkmarker (S) Ulf Hedin (M) Anna Hultstein (M) Martin Edberg (S)

Åsa Karlsson Björkmarker (S) Ulf Hedin (M) Anna Hultstein (M) Martin Edberg (S) Plats C-salen Tid Kl. 13.30 15.50 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Justering Justerare Plats och tid Per Schöldberg (C) Åsa Karlsson Björkmarker (S) Ulf Hedin (M) Anna Hultstein

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-02-17

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-02-17 Tid och plats A-salen klockan 09.30 11.20 Beslutande Ledamöter Bo Frank (M) Ordförande Åsa Karlsson Björkmarker (S) 1:e vice ordförande Anna Tenje (M) Gunnar Storbjörk (S) Malin Lauber (S) Eva Johansson

Läs mer

Kommunfullmäktige kallas till sammanträde för att behandla ärenden enligt bilagda förteckning, ärende 1 16

Kommunfullmäktige kallas till sammanträde för att behandla ärenden enligt bilagda förteckning, ärende 1 16 KALLELSE Kommunfullmäktige 2016-03-08 Kommunfullmäktige kallas till sammanträde för att behandla ärenden enligt bilagda förteckning, ärende 1 16 Tid och plats Ledamöter Benny Johansson (M), Ordförande

Läs mer

Anders Mårtensson (V) Annika Stacke (FP) Tony Lundstedt (S)

Anders Mårtensson (V) Annika Stacke (FP) Tony Lundstedt (S) Plats C-salen Tid Kl. 13.30 15.30 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Justering Justerare Plats och tid Per Schöldberg (C) Åsa Karlsson Björkmarker (S) Anna Hultstein (M) Martin

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens organisations och personalutskott 2015-08-18. Tid och plats Sammanträdesrum VKAB, kl. 13.30-15.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens organisations och personalutskott 2015-08-18. Tid och plats Sammanträdesrum VKAB, kl. 13.30-15. Tid och plats Sammanträdesrum VKAB, kl. 13.30-15.05 Beslutande Ledamöter Per Schöldberg (C), Ordförande Tony Lundstedt (S), 1:e vice ordförande Lars Edqvist (MP), 2:e vice ordförande Catharina Winberg

Läs mer

Gunnar Elm (C) Ulf Hedin (M) Patric Svensson (FP) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt (V) Rose-Marie Holmqvist (S)

Gunnar Elm (C) Ulf Hedin (M) Patric Svensson (FP) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt (V) Rose-Marie Holmqvist (S) Plats A-salen, kommunhuset Tid Kl. 10:00 11:20 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Bo Frank (M) Gunnar Elm (C) Ulf Hedin (M) Patric Svensson (FP) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-01-13. Klockan 10.00 i A-salen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-01-13. Klockan 10.00 i A-salen Tid och plats Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Justering Justerare Plats och tid Klockan 10.00 i A-salen Bo Frank (M) Per Schöldberg (C) Anna Tenje (M) Anna Tenje (M) Catharina

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Omsorgsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Omsorgsnämnden Tid och plats A-salen, kl. 14:30-14:40 Beslutande Ledamöter Ulf Hedin (M), Ordförande Tomas Thornell (S), 1:e vice ordförande Camilla Albinsson (KD), 2:e vice ordförande Elaine Sandell Belin (M), tjänstgörande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige Atriumsalen, Utvandrarnas hus

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige Atriumsalen, Utvandrarnas hus Plats och tid Atriumsalen, Utvandrarnas hus Kl. 09.00 22.30 Beslutande Ledamöter Benny Johansson (M) Ordförande Carl-Olof Bengtsson (S) 1:e vice ordförande Lena Wibroe (M) 2:e vice ordförande Anders Lindoff

Läs mer

A-salen, kommunhuset. Anna Tenje (M) Nils Fransson (FP) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt (V) René Jaramillo (KD) Åsa Karlsson Björkmarker (S)

A-salen, kommunhuset. Anna Tenje (M) Nils Fransson (FP) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt (V) René Jaramillo (KD) Åsa Karlsson Björkmarker (S) Plats A-salen, kommunhuset Tid Kl. 10:00 11:00 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Övriga Per Schöldberg (C) Anna Tenje (M) Nils Fransson (FP) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige Tid och plats Atriumsalen, Utvandrarnas Hus, kl. 09:00 12:20 Beslutande Ledamöter Benny Johansson (M), Ordförande 145-150, 152-178 Marie-Louise Gustavsson (S), 1:e vice ordförande Lena Wibroe (M), 2:e

Läs mer

Åsa Karlsson Björkmarker (S) Anna Hultstein (M) Martin Edberg (S) Catharina Carlsson (M) Anders Mårtensson (V) Annika Stacke (FP) Tony Lundstedt (S)

Åsa Karlsson Björkmarker (S) Anna Hultstein (M) Martin Edberg (S) Catharina Carlsson (M) Anders Mårtensson (V) Annika Stacke (FP) Tony Lundstedt (S) Plats C-salen Tid Kl. 13.30 15.20 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Justering Justerare Plats och tid Per Schöldberg (C) Åsa Karlsson Björkmarker (S) Anna Hultstein (M) Martin

Läs mer

Ulf Hedin (M) Anna Hultstein (M) Martin Edberg (S), Tony Lundstedt (S), 18 21

Ulf Hedin (M) Anna Hultstein (M) Martin Edberg (S), Tony Lundstedt (S), 18 21 Plats C-salen Tid Kl. 13.30 16.05 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Per Schöldberg (C) Åsa Karlsson Björkmarker (S) Ulf Hedin (M) Anna Hultstein (M) Martin Edberg (S), 11 17 Tony

Läs mer

Växjös starkaste lag. Ledamöter och ersättare i styrelser och nämnder 2015-2018. Blå markering betyder att valet förrättades 3/11

Växjös starkaste lag. Ledamöter och ersättare i styrelser och nämnder 2015-2018. Blå markering betyder att valet förrättades 3/11 Växjös starkaste lag Ledamöter och ersättare i styrelser och nämnder 2015-2018 Blå markering betyder att valet förrättades 3/11 KOMMUNSTYRELSEN (+AU) Bo Frank + AU Anna Tenje + AU Catharina Winberg Oliver

Läs mer

Per Schöldberg (C), Ordförande Tony Lundstedt (S), 1:e vice ordförande Catharina Winberg (M) Malin Lauber (S) Lennart Adell Kind (L)

Per Schöldberg (C), Ordförande Tony Lundstedt (S), 1:e vice ordförande Catharina Winberg (M) Malin Lauber (S) Lennart Adell Kind (L) Tid och plats Sammanträdesrum VKAB, kl. 13.30 15.55 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Justering Justerare Plats och tid Per Schöldberg (C), Ordförande Tony Lundstedt (S), 1:e

Läs mer

Charlotta Svanberg (S) Per Schöldberg (C) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt (V) Malin Adell Kind (C) Nils Fransson (FP)

Charlotta Svanberg (S) Per Schöldberg (C) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt (V) Malin Adell Kind (C) Nils Fransson (FP) Plats A-salen Tid Kl. 10:00 11:00 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Bo Frank (M) Charlotta Svanberg (S) Per Schöldberg (C) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt (V) Malin Adell

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2013-06-18. Utvandrarnas hus, Atriumsalen, Växjö

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2013-06-18. Utvandrarnas hus, Atriumsalen, Växjö Plats Utvandrarnas hus, Atriumsalen, Växjö Tid Kl. 14:00-17:20 Beslutande Ledamöter Nils Posse (M), ordförande Marie-Louise Gustavsson (S) Berith Swalander (M) Patricia Aguilera (S) Ann Albertsen (C) Jan

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Valnämnden C-salen, Växjö kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Valnämnden C-salen, Växjö kommun Plats C-salen, Växjö kommun Tid Kl. 13.30 14.15 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Justering Justerare Plats och tid Ulf Hedin (M) Bert Sundström (S) Yvonne Ekaremål (C) Nils-Erik

Läs mer

A-salen. Per Schöldberg (C) Anna Tenje (M) Patric Svensson (FP) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt (V) Åsa Karlsson Björkmarker (S)

A-salen. Per Schöldberg (C) Anna Tenje (M) Patric Svensson (FP) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt (V) Åsa Karlsson Björkmarker (S) Plats A-salen Tid Kl. 10.00 11.40 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Justering Justerare Plats och tid Bo Frank (M) Per Schöldberg (C) Anna Tenje (M) Patric Svensson (FP) Gunnar

Läs mer

A-salen, Växjö kommun. Åsa Karlsson Björkmarker. Eva Johansson (C) Anna Tenje (M) Nils Fransson (FP) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt (V)

A-salen, Växjö kommun. Åsa Karlsson Björkmarker. Eva Johansson (C) Anna Tenje (M) Nils Fransson (FP) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt (V) Plats A-salen, Växjö kommun Tid Kl. 10.00 10.45 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Övriga Justering Justerare Plats och tid Bo Frank (M) Åsa Karlsson Björkmarker (S) Eva Johansson

Läs mer

Kommunfullmäktige kallas till sammanträde för att behandla ärenden enligt bilagda förteckning, ärende 1 31 Tid och plats

Kommunfullmäktige kallas till sammanträde för att behandla ärenden enligt bilagda förteckning, ärende 1 31 Tid och plats KALLELSE Kommunfullmäktige 2016-06-03 Kommunfullmäktige kallas till sammanträde för att behandla ärenden enligt bilagda förteckning, ärende 1 31 Tid och plats Ledamöter Benny Johansson (M), ordförande

Läs mer

Åsa Karlsson Björkmarker (S) Ulf Hedin (M) Anna Hultstein (M) Martin Edberg (S)

Åsa Karlsson Björkmarker (S) Ulf Hedin (M) Anna Hultstein (M) Martin Edberg (S) Plats C-salen Tid Kl. 13.30 15.15 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Justering Justerare Plats och tid Per Schöldberg (C) Åsa Karlsson Björkmarker (S) Ulf Hedin (M) Anna Hultstein

Läs mer

A-salen, kommunhuset. Charlotta Svanberg (S) Per Schöldberg (C) Anna Tenje (M) Nils Fransson (FP) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt (V)

A-salen, kommunhuset. Charlotta Svanberg (S) Per Schöldberg (C) Anna Tenje (M) Nils Fransson (FP) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt (V) Plats A-salen, kommunhuset Tid Kl. 10:00-11:10 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Bo Frank (M) Charlotta Svanberg (S) Per Schöldberg (C) Anna Tenje (M) Nils Fransson (FP) Gunnar Storbjörk

Läs mer

A-salen, kommunhuset. Charlotta Svanberg. Per Schöldberg (C) Nils Fransson (FP) Carin Högstedt (V) Rose-Marie Holmqvist (S) Ulf Hedin (M)

A-salen, kommunhuset. Charlotta Svanberg. Per Schöldberg (C) Nils Fransson (FP) Carin Högstedt (V) Rose-Marie Holmqvist (S) Ulf Hedin (M) Plats A-salen, kommunhuset Tid Kl. 10.00 11.00 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Övriga Justering Justerare Plats och tid Bo Frank (M) Charlotta Svanberg (S) Per Schöldberg (C)

Läs mer

Martin Edberg (S), vice ordf. skol- och barnomsorgsnämnden 400

Martin Edberg (S), vice ordf. skol- och barnomsorgsnämnden 400 Plats A-salen, kommunhuset Tid Kl. 9:00 11:15 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Övriga Justering Justerare Plats och tid Bo Frank (M) Charlotta Svanberg (S) Per Schöldberg (C)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige , Atriumsalen, Utvandrarnas hus

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige , Atriumsalen, Utvandrarnas hus Tid och plats 14.00 18.15, Atriumsalen, Utvandrarnas hus Beslutande Ledamöter Benny Johansson, ordf. M Marie-Louise Gustavsson S Lena Wibroe M 35-41 Andreas Ekman M Anna Gustbée M Anna Hultstein M Anna

Läs mer

Per Schöldberg (C), ordförande Lars Edqvist (MP), 2:e vice ordförande Rose-Marie Holmqvist (S) Lennart Adell Kind (FP) Ulf Hedin (M) Martin Edberg (S)

Per Schöldberg (C), ordförande Lars Edqvist (MP), 2:e vice ordförande Rose-Marie Holmqvist (S) Lennart Adell Kind (FP) Ulf Hedin (M) Martin Edberg (S) Tid och plats Sammanträdesrum VKAB, kl. 13.30 15.30 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Justerare Plats och tid Per Schöldberg (C), ordförande Lars Edqvist (MP), 2:e vice ordförande

Läs mer

Åsa Karlsson Björkmarker (S) Ulf Hedin (M) Anna Hultstein (M) Martin Edberg (S)

Åsa Karlsson Björkmarker (S) Ulf Hedin (M) Anna Hultstein (M) Martin Edberg (S) Plats C-salen Tid Kl. 13.30 15.30 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Justering Justerare Plats och tid Per Schöldberg (C) Åsa Karlsson Björkmarker (S) Ulf Hedin (M) Anna Hultstein

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Gymnasienämnden 2014-12-17

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Gymnasienämnden 2014-12-17 Tid och plats Tegnérsalen, Katedralskolan, Samuel Ödmanns väg 1, Växjö kl 15.00-16.35 Beslutande Ledamöter René Jaramillo (-) Zinar Canpolat (-) Anna Gustbée (M) Oliver Rosengren (M) Pernilla Torneus (M)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Valnämnden Ulf Hedin (M), ordförande. Bert Sundström

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Valnämnden Ulf Hedin (M), ordförande. Bert Sundström Plats C-salen Tid Kl. 13.30 14.20 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Justering Justerare Plats och tid Ulf Hedin (M), ordförande Bert Sundström (S) Yvonne Ekaremål (C) Nils-Erik

Läs mer

A-salen, kommunhuset

A-salen, kommunhuset Plats A-salen, kommunhuset Tid Kl. 10:00 11:15 Beslutande Ledamöter Bo Frank (M) 194-199, 201-214 Charlotta Svanberg (S) 194-211, 213-214 Per Schöldberg (C) 194-198, 200-214 Anna Tenje (M) 194-197, 199-214

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2013-10-15. Utvandrarnas hus, Atriumsalen, Växjö

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2013-10-15. Utvandrarnas hus, Atriumsalen, Växjö Plats Utvandrarnas hus, Atriumsalen, Växjö Tid Kl. 14:00-18.50 Beslutande Ledamöter Nils Posse (M), ordförande Marie-Louise Gustavsson (S), 1:e v. ordf. Berith Swalander (M), 2:e v. ordf. Patricia Aguilera

Läs mer

UPPDRAG PÅ 4 ÅR: Ola Gustafsson. Kommunstyrelsen (KS) Gunnar Storbjörk Rose-Marie Holmqvist. Kommunstyrelsens arbetsutskott (KSAU) Krisledningsnämnd

UPPDRAG PÅ 4 ÅR: Ola Gustafsson. Kommunstyrelsen (KS) Gunnar Storbjörk Rose-Marie Holmqvist. Kommunstyrelsens arbetsutskott (KSAU) Krisledningsnämnd Valberedningens förslag till medlemsmötet 141117 En enig valberedning överlämnar härmed nedanstående förslag till medlemsmötet. Valberedningen består av följande personer; Åke Eriksson (ordförande), Marianne

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens organisations och personalutskott 2015-06-09. kl. 15.00-16.29 i VKAB:s styrelserum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens organisations och personalutskott 2015-06-09. kl. 15.00-16.29 i VKAB:s styrelserum Tid och plats Beslutande Ledamöter kl. 15.00-16.29 i VKAB:s styrelserum Per Schöldberg (C), ordförande Tony Lundstedt (S) Lars Edqvist (MP) Catharina Winberg (M) Malin Lauber (S), 83-91 Martin Edberg (S),

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Valnämnd Bengt-Göran Sandell (S) Ibrahim Buh Gelle (S)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Valnämnd Bengt-Göran Sandell (S) Ibrahim Buh Gelle (S) Tid och plats H-salen klockan 13.30 13.55 Beslutande Ledamöter Anna Hultstein (M) Ordförande Bert Sundström (S) 1:e vice ordförande Hannington Lubwama (M) Eva Kjellberg (S) Nils-Erik Carlström (FP) Övriga

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige Tid och plats Atriumsalen, Utvandrarnas Hus, kl. 14:00-19:40 Beslutande Ledamöter Benny Johansson (M), Ordförande Marie-Louise Gustavsson (S), 1:e vice ordförande Lena Wibroe (M), 2:e vice ordförande Tobias

Läs mer

A-salen, kommunhuset. Charlotta Svanberg (S) Per Schöldberg (C) Anna Tenje (M) Nils Fransson (FP) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt (V)

A-salen, kommunhuset. Charlotta Svanberg (S) Per Schöldberg (C) Anna Tenje (M) Nils Fransson (FP) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt (V) Plats A-salen, kommunhuset Tid Kl. 10:00 11:45 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Övriga Justering Justerare Plats och tid Bo Frank (M) Charlotta Svanberg (S) Per Schöldberg (C)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Valnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Valnämnden Tid och plats B-salen, kl. 09.00-09.55 Beslutande Ledamöter Anna Hultstein (M), Ordförande Bengt-Göran Sandell (S) Ulla Svensson (M) Yvonne Ekaremål (C) Eva Kjellberg (S) Tjänstepersoner Justering Justerare

Läs mer

Per Schöldberg (C), Ordförande Tony Lundstedt (S), 1:e vice ordförande Lars Edqvist (MP), 2:e vice ordförande Catharina Winberg (M) Malin Lauber (S)

Per Schöldberg (C), Ordförande Tony Lundstedt (S), 1:e vice ordförande Lars Edqvist (MP), 2:e vice ordförande Catharina Winberg (M) Malin Lauber (S) Tid och plats H-salen, kl. 13.30 16.00 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Justering Justerare Plats och tid Per Schöldberg (C), Ordförande Tony Lundstedt (S), 1:e vice ordförande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens organisations och personalutskott 2014-12-09

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens organisations och personalutskott 2014-12-09 Tid och plats C-salen klockan 13.30-14.45 Beslutande Ledamöter Per Schöldberg (C), ordförande Charlotta Svanberg (S), 103, 108, 114, 104, 115 Ann-Christin Eriksson (V), 105-107, 109-113 Ulf Hedin (M) Oliver

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Omsorgsnämnden 2016-05-18

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Omsorgsnämnden 2016-05-18 Tid och plats Kronobergsrummet, kl. 14:00-14.35 Beslutande Ledamöter Ulf Hedin (M), Ordförande Tomas Thornell (S), 1:e vice ordförande Camilla Albinsson (KD), 2:e vice ordförande Elaine Sandell Belin (M),

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Valnämnden C-salen, Växjö kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Valnämnden C-salen, Växjö kommun Plats C-salen, Växjö kommun Tid Kl. 13.30 14.25 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Tjänstemän Justering Justerare Plats och tid Bert Sundström (S), ordförande Yvonne Ekaremål (C) Nils-Erik Carlström

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Styrelsen för Växjö Kommunföretag AB Organisationsnummer: 556602-4641 2015-12-03

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Styrelsen för Växjö Kommunföretag AB Organisationsnummer: 556602-4641 2015-12-03 Tid och plats Sammanträdesrum Växjö Kommunföretag AB, kl. 14.00 17.10 Beslutande Ledamöter Catharina Winberg (M), Ordförande Maria Carlsson (S) Tobias Adersjö (MP) Martin Edberg (S) Ulf Hedin (M) Rose-Marie

Läs mer

C-salen, Växjö kommun. Beslutande Per Schöldberg (C), ordförande Charlotta Svanberg (S) Ulf Hedin (M) Anna Hultstein (M) Martin Edberg (S)

C-salen, Växjö kommun. Beslutande Per Schöldberg (C), ordförande Charlotta Svanberg (S) Ulf Hedin (M) Anna Hultstein (M) Martin Edberg (S) Plats C-salen, Växjö kommun Tid Kl. 13:30 15.45 Beslutande Ledamöter Per Schöldberg (C), ordförande Charlotta Svanberg (S) Ulf Hedin (M) Anna Hultstein (M) Martin Edberg (S) Övriga närvarande Ersättare

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Tid och plats A-salen, kl. 13.30-16.50 Beslutande Ledamöter Per Schöldberg (C), ordförande Åsa Karlsson Björkmarker (S) 332-370, 372-375 Catharina Winberg (M) Oliver Rosengren (M) Cheryl Jones Fur (MP)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Styrelsen för Växjö Kommunföretag AB Organisationsnummer:

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Styrelsen för Växjö Kommunföretag AB Organisationsnummer: Tid och plats Sammanträdesrum Växjö Kommunföretag AB, kl. 14.00 17.15 Beslutande Ledamöter Catharina Winberg (M), Ordförande Maria Carlsson (S) 8-23 Elisabeth Risedal (V) 1-7 Tobias Adersjö (MP) Martin

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige Atriumsalen, Utvandrarnas hus. Beslutande Ledamöter Nils Posse, ordf.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige Atriumsalen, Utvandrarnas hus. Beslutande Ledamöter Nils Posse, ordf. Plats Atriumsalen, Utvandrarnas hus Tid Kl. 14:00 16:35 Beslutande Ledamöter Nils Posse, ordf. M Annika Stacke FP Lars-Erik Larsson C Andreas Ekman M Eva Christensen M Roland Gustbée M Ulla Blanking M

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige Atriumsalen, Utvandrarnas hus

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige Atriumsalen, Utvandrarnas hus Tid och plats Kl. 14.00 19.50 Atriumsalen, Utvandrarnas hus Beslutande Ledamöter Benny Johansson (M), ordförande Marie-Louise Gustavsson (S) 1;e vice ordförande Lena Wibroe (M) 2:e vice ordförande Tobias

Läs mer

A-salen, Växjö kommun. Bo Frank (M), ordförande. Charlotta Svanberg

A-salen, Växjö kommun. Bo Frank (M), ordförande. Charlotta Svanberg Plats A-salen, Växjö kommun Tid Kl. 10.00 11.40 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Justering Justerare Plats och tid Bo Frank (M), ordförande Charlotta Svanberg (S) Per Schöldberg

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.30-14.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-09-19 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bo-Anders Thornberg (m) ordf Jan Nilsson

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-05-25

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-05-25 KOMMUNSTYRELSEN Tid Kl. 10:00 11:50 Ajournering 11.40 11.45 för överläggningar Plats Ledamöter Skeppet, Kommunhuset Se bilaga Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson sektorschef sektor stödfunktioner

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2014-04-15. Atriumsalen, Utvandrarnas hus

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2014-04-15. Atriumsalen, Utvandrarnas hus Plats Atriumsalen, Utvandrarnas hus Tid Kl. 14:00 22:05 Beslutande Ledamöter Nils Posse, ordförande M Lars Edqvist MP Bo Svensson MP Tobias Adersjö MP Örjan Mossberg V Wirginia Bogatic V 66 68, 70-86 Hossein

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

A-salen, Växjö kommun. Bo Frank (M), ordförande. Åsa Karlsson Björkmarker

A-salen, Växjö kommun. Bo Frank (M), ordförande. Åsa Karlsson Björkmarker Plats A-salen, Växjö kommun Tid Kl. 10:00-10.30 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Justering Justerare Plats och tid Bo Frank (M), ordförande Åsa Karlsson Björkmarker (S) Per Schöldberg

Läs mer

Omedelbart justerat SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kultur- och fritidsnämnden 2015-01-21

Omedelbart justerat SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kultur- och fritidsnämnden 2015-01-21 Tid och plats Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Samlingssalen Galaxen, Växjö stadsbibliotek, Västra Esplanaden 7 Växjö klockan 14.00-16.00 Eva Johansson (C), ordförande

Läs mer

Barbro Johansson, kontorschef Nina Thiel, resultatenhetschef Väsby Vård och Omsorg Lidia Wasniewski, controller Jenny Magnusson, nämndsekreterare

Barbro Johansson, kontorschef Nina Thiel, resultatenhetschef Väsby Vård och Omsorg Lidia Wasniewski, controller Jenny Magnusson, nämndsekreterare Produktionsstyrelsen 2012-05-15 1 Plats och tid Beslutande Messingen, Love Almqvists torg 1, lokal: Ragnvald Tisdagen den 15 maj 2012, klockan 19:00-21.40 Ledamöter: Johan Hjelmstrand (M), ordf. Kent Hjalmarsson

Läs mer

Sophie Nygren Sofia Westergren (M) Bo Pettersson (S) sekreterare ordförande justerare

Sophie Nygren Sofia Westergren (M) Bo Pettersson (S) sekreterare ordförande justerare KOMMUNSTYRELSEN Tid: 16:30-16:40 Plats: Skeppet Beslutande Sofia Westergren (M), ordförande Bo Pettersson (S), vice ordförande Gunnar Lidén (M) ersätter Linda Ekdahl (M), jäv 59, 61 Roger Andersson (S)

Läs mer

Fullmäktigesalen Harmånger. 1. Upprop, Val av justerare jämte tid och plats för protokollets justering.

Fullmäktigesalen Harmånger. 1. Upprop, Val av justerare jämte tid och plats för protokollets justering. NORDANSTIGS KOMMUN Kommunfullmäktige KALLELSE Ledamöter Ersättare och övriga för kännedom Plats: Fullmäktigesalen Harmånger. Tid: Tisdag 7 juni 2005 kl. 19:00. 1. Upprop, Val av justerare jämte tid och

Läs mer

Kommunfullmäktige kallas till sammanträde för att behandla ärenden enligt bilagda förteckning, ärende 1 25

Kommunfullmäktige kallas till sammanträde för att behandla ärenden enligt bilagda förteckning, ärende 1 25 KALLELSE Kommunfullmäktige 2016-01-19 Kommunfullmäktige kallas till sammanträde för att behandla ärenden enligt bilagda förteckning, ärende 1 25 Tid och plats tisdagen den 26 januari 2016 kl. 14:00 i Atriumsalen,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Valnämnden Tid och plats H-salen, Växjö kommun kl

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Valnämnden Tid och plats H-salen, Växjö kommun kl Tid och plats H-salen, Växjö kommun kl. 13.30-14.30 Beslutande Ledamöter Bert Sundström (S), ordförande Hannington Lubwama (M) Yvonne Ekaremål (C) Eva Kjellberg (S) Ulla Svensson (M) Övriga närvarande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2013-01-22. Utvandrarnas hus, Atriumsalen, Växjö

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2013-01-22. Utvandrarnas hus, Atriumsalen, Växjö Plats Utvandrarnas hus, Atriumsalen, Växjö Tid Kl. 14:00-18:20 Beslutande Ledamöter Nils Posse (M), ordförande Marie-Louise Gustavsson (S), 1:e v ordf. Berith Swalander (M), 2:e v ordf. Patricia Aguilera

Läs mer

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m)

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m) 1(1) Plats och tid: 13.00 16.30 Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan Beslutande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare Olle Hagström Bo Johansson Zaid Långström (s) ordf Ann Marie

Läs mer

A-salen, kommunhuset. Charlotta Svanberg (S) Per Schöldberg (C) Anna Tenje (M) Nils Fransson (FP) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt (V)

A-salen, kommunhuset. Charlotta Svanberg (S) Per Schöldberg (C) Anna Tenje (M) Nils Fransson (FP) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt (V) Plats A-salen, kommunhuset Tid Kl. 10.00 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Bo Frank (M) Charlotta Svanberg (S) Per Schöldberg (C) Anna Tenje (M) Nils Fransson (FP) Gunnar Storbjörk

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Omsorgsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Omsorgsnämnden Tid och plats A-salen, kl. 13:30-16:30 Beslutande Ledamöter Ulf Hedin (M), Ordförande Tomas Thornell (S), 1:e vice ordförande Camilla Albinsson (KD), 2:e vice ordförande Karl-Erik Nedfors (C), tjänstgörande

Läs mer

Förteckning över kommunfullmäktiges ärenden den 29 oktober 2012

Förteckning över kommunfullmäktiges ärenden den 29 oktober 2012 Kommunfullmäktige 2012-10-29 Förteckning över kommunfullmäktiges ärenden den 29 oktober 2012 80 Allmänhetens frågestund 81 Resultatinformation 2012:2 82 Fastställelse av skattesats för 2013 83 Länsgemensam

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Valnämnd C-salen, Växjö kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Valnämnd C-salen, Växjö kommun Plats C-salen, Växjö kommun Tid Kl. 13.30 14.50 Beslutande Ledamöter Bert Sundström (S), ordförande Anna Hultstein (M) Yvonne Ekaremål (C) Nils-Erik Carlström (FP) Therese Graesén (S) 2 13 Jonas Danielsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-11-04. Klockan 10.00 i A-salen. Åsa Karlsson Björkmarker

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-11-04. Klockan 10.00 i A-salen. Åsa Karlsson Björkmarker Plats och tid Beslutande Ledamöter Klockan 10.00 i A-salen Bo Frank (M), ordförande Åsa Karlsson Björkmarker (S) Per Schöldberg (C) Anna Tenje (M) Nils Fransson (FP) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt

Läs mer

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare SAMMATRÄDESPROTOKOLL 1(14) Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag, kl. 19.00-20.30 Beslutande Övriga deltagare 29 ordinarie ledamöter och 6 tjänstgörande ersättare, totalt 35 beslutande Se bifogade närvaro-

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Växjö Kommunföretag AB (VKAB) Organisationsnummer:

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Växjö Kommunföretag AB (VKAB) Organisationsnummer: Tid och plats Sammanträdesrum VKAB, kl. 16:30 17:05 Beslutande Ledamöter Catharina Winberg, ordförande Maria Carlsson, 1:e vice ordförande Tobias Adersjö, 2:e vice ordförande Martin Edberg Ulf Hedin Rose-Marie

Läs mer

Anette Karlsson (M) Björn Fagerlund (M) Henrik Karlsson (M) Marie Engström Rosengren (V) ledamot Mats Karlsson (MP)

Anette Karlsson (M) Björn Fagerlund (M) Henrik Karlsson (M) Marie Engström Rosengren (V) ledamot Mats Karlsson (MP) Sida 1 Beslutande organ Plats och tid Vänersalen, Stadshuset kl 15.00 16.25 Beslutande Johan Abrahamsson (M) ordförande Rune Skogsberg (C) 1:e vice ordförande Ida Ekeroth (S) 2:e vice ordförande Anette

Läs mer

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-03-26 1(5) Kommunstyrelsen

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-03-26 1(5) Kommunstyrelsen 2013-03-26 1(5) Plats och tid: Centrumhuset i Alvesta den 26 mars 2013, kl 17.00 17.35. Beslutande Mats Johnsson (m), ordf. Per-Anders Nordahl (s) Thomas Johnsson (m) Thomas Haraldsson (c) Helen Gustavsson

Läs mer

Marianne Kjellquist. Kommunledningskontoret. Ola Blomberg

Marianne Kjellquist. Kommunledningskontoret. Ola Blomberg Sammanträdesdatum Sida 0 Beslutande organ Plats och tid Stadshuset, Vänersalen klockan 13.00-15.00 Beslutande Johan Abrahamsson (M) Ordförande, deltog ej 99 Christer Dalvik (MAP) 1: e vice ordförande Marianne

Läs mer

Åsa Karlsson Björkmarker (S) Anna Hultstein (M) Martin Edberg (S) Lena Wibroe (M)

Åsa Karlsson Björkmarker (S) Anna Hultstein (M) Martin Edberg (S) Lena Wibroe (M) Plats C-salen, kommunhuset Tid Kl. 13:30 15:20 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Justering Justerare Plats och tid Per Schöldberg (C) Åsa Karlsson Björkmarker (S) Anna Hultstein

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Omsorgsnämnden 2015-12-16

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Omsorgsnämnden 2015-12-16 Tid och plats A-salen, kl. 13:35-16:10 Beslutande Ledamöter Ulf Hedin (M), Ordförande Tomas Thornell (S), 1:e vice ordförande Camilla Albinsson (KD), 2:e vice ordförande Anna Gustbée (M) Ove Löfqvist (M)

Läs mer

Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista. Sara Svensson, Rädda Barnen, 40

Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista. Sara Svensson, Rädda Barnen, 40 1(14) Plats och tid Aulan Varagårdsskolan i Bjuv, kl 19.00-22.05 Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista Övriga närvarande Tjänstemän Christer Pålsson,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2014-01-21. Beslutande Ledamöter Nils Posse, ordf M Ulf Hedin Nils Fransson Berith Swalander M

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2014-01-21. Beslutande Ledamöter Nils Posse, ordf M Ulf Hedin Nils Fransson Berith Swalander M Plats Utvandrarnas Hus Tid Kl. 14:00 20:50 Beslutande Ledamöter Nils Posse, ordf M Ulf Hedin M Nils Fransson FP Berith Swalander M Ulf Hedin M Bo Svensson MP Jimmi Jonsson FP 1-6 Elisabeth Risedal V Ann

Läs mer

Mats Rydby, kommunchef Cecilia Håkansson, sekreterare Lena Thore, stadsarkitekt. Bengt Jarring Helene Norrback

Mats Rydby, kommunchef Cecilia Håkansson, sekreterare Lena Thore, stadsarkitekt. Bengt Jarring Helene Norrback Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdeslokalen Karpen, kl. 18.00 19.00 1 (15) Beslutande Se bilaga 1 Övriga deltagande Mats Rydby, kommunchef Cecilia Håkansson, sekreterare Lena Thore, stadsarkitekt

Läs mer

Charlotta Svanberg (S) Per Schöldberg (C) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt (V) Ulf Hedin (M) Nils Fransson (FP)

Charlotta Svanberg (S) Per Schöldberg (C) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt (V) Ulf Hedin (M) Nils Fransson (FP) Plats A-salen, kommunhuset Tid Kl. 10:00 11:05 Beslutande Ledamöter Bo Frank (M) Charlotta Svanberg (S) Per Schöldberg (C) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt (V) Ulf Hedin (M) Nils Fransson (FP) Övriga

Läs mer

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Kommunstyrelsen 1 (7) Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Harald Hjalmarsson (M), ordf. Christin Rampeltin Molin (M) Katarina

Läs mer

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 1 Plats och tid Kommunalhuset, Vallsjösalen, Sävsjö, måndagen den 23 juni 2014 klockan 19.00 19.45 ande Samtliga ordinarie ledamöter med undantag av: Gunilla Andersson (KD), Ludwig Axelsson (KD), Hugo

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige Atriumsalen, Utvandrarnas hus

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige Atriumsalen, Utvandrarnas hus Plats Atriumsalen, Utvandrarnas hus Tid Kl. 14:00-17:30 Beslutande Ledamöter Nils Posse, ordf. M Örjan Mossberg V Gunnar Storbjörk S 141-154 Elisabeth Risedal V Bo Svensson MP Yusuf Isik S Pontus Nordfjell

Läs mer

Kommunfullmäktige kallas till sammanträde för att behandla ärenden enligt bilagda förteckning, ärende 1 40

Kommunfullmäktige kallas till sammanträde för att behandla ärenden enligt bilagda förteckning, ärende 1 40 KALLELSE Kommunfullmäktige 2015-09-07 Kommunfullmäktige kallas till sammanträde för att behandla ärenden enligt bilagda förteckning, ärende 1 40 Tid och plats Tisdagen den 15 september 2015 kl. 14:00 i

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2012-09-24 1 (10) Plats och tid: Folkets Hus, Kisa 2012-09-24 klockan 18.00 19.15

Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2012-09-24 1 (10) Plats och tid: Folkets Hus, Kisa 2012-09-24 klockan 18.00 19.15 Kommunfullmäktige 2012-09-24 1 (10) Plats och tid: Folkets Hus, Kisa 2012-09-24 klockan 18.00 19.15 Beslutande: Se närvarolista Övriga deltagande: Tommy Aarna, 105 Majlis Johansson, kommunsekreterare Utses

Läs mer