Provtagningsfrekvens och analysomfattning Nuvarande provtagningsfrekvens och omfattning av fält- och laboratorieanalyser redovisas i tabell 1 nedan.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Provtagningsfrekvens och analysomfattning Nuvarande provtagningsfrekvens och omfattning av fält- och laboratorieanalyser redovisas i tabell 1 nedan."

Transkript

1 KVARTALSRAPPORT Provtagning i Kävlingeån, april-juni 2014 Bakgrund På uppdrag av Kraftringen Energi AB utför Sweco Environment vattenprovtagning i Kävlingeån. Till ån avleds renat process- och dagvatten från bolagets kraftvärmeverk, Örtoftaverket. Inför färdigställandet av Örtoftaverket vid Örtofta föreslogs ett kontrollprogram för uppföljning av vattenkvalitet i Kävlingeån (Sweco, 2011). Ursprungliga syftet med detta kontrollprogram var att erhålla information om kemiska parametrar i Kävlingeån före Örtoftaverket togs i drift. Provtagningen enligt kontrollprogrammet påbörjades i oktober 2011 och har sedan dess utökats till att omfatta fler provtagningspunkter med varierande analysomfattning. Utökningen av kontrollprogrammet beror på att driften av fjärrvärmeverket startade i december Resultaten för april 2014 juni 2014 redovisas nedan. Vattenprovtagningar utförda oktober 2011 mars 2014 har redovisats månadsvis i separata rapporter eller i kvartalsrapporter, samt i årsrapporter (Sweco, 2013 och 2014). Provtagningens omfattning Provtagningspunkter I bilaga 1 redovisas en situationsplan med samtliga provtagningspunkter som innefattas av nuvarande kontrollprovtagningar. En beskrivning av provpunkterna återfinns i senaste årsrapporten (Sweco, 2014). Under 2014 tillkommande provtagningspunkter redovisas nedan. Renat dag- och processvatten från dammanläggningen samt rökgaskondensat, som avleds till Kävlingeån, provtas samlat i en utloppsbrunn. Denna provtagningspunkt benämns P2 och återfinns i bilaga 1. Temperaturmätningar och fältanalyser utförs vid fem provpunkter i Kävlingeån för att kontrollera att utsläppet ej orsakar en höjning av recipientens temperatur. En av provpunkterna är belägen vid Sockerbruksbron uppströms utsläppspunkten från Örtoftaverket och övriga fyra nedströms utsläppspunkten. Mätutrustning har installerats vid bojar förankrade i åbotten och punkterna benämns Boj 1 till Boj 5, placerade enligt bilaga 1. Vid varje boj finns två temperaturgivare för kontinuerlig mätning, placerade ca 0,5 meter under vattenytan. Vid Boj 2 till Boj 5 finns även två slangar för vattenintag 0,5 meter under vattenytan respektive 0,5 meter ovan botten. Slangarna leds längs botten till åns norra strand, för att underlätta vattenprovtagningar. Sedan juni månad 2014, flyttades punkten Nedströms till järnvägsbron då kontrollprogrammet börjat samordnas med Örtofta sockerbruks kontrollprogram, se bilaga 1. 1 (10) memo03.docx Sweco Hans Michelsensgatan 2 Box 286 SE Malmö, Sverige Telefon +46 (0) Fax +46 (0) Sweco Environment AB Org.nr Styrelsens säte: Stockholm Susann Milenkovski Fil.Dr. Ekotoxikologi VA-processer och avfall Telefon direkt +46 (0) Mobil +46 (0) p:\1228\ _mkb kraftvärmeverk_elkv\500_arbeten_efter_dom_i_\19 original\kontrollprogram\vattenprovtagning kävlingeån, pm och resultat\kvartalsrapport 2014\kvartalsrapport 2\levererat \kvartalsrapport 2.docx

2 Provtagningsfrekvens och analysomfattning Nuvarande provtagningsfrekvens och omfattning av fält- och laboratorieanalyser redovisas i tabell 1 nedan. Tabell 1. Analysomfattning och provtagningsfrekvens. Parameter P2 Uppströms Nedströms A C Boj 1 Boj 2-5 Fältmätningar Temperatur: kontinuerlig mätning Temperatur var 10:e min var 10:e min ph Syre 1 gång per vecka 1 gång per mån 1 gång per mån Vid behov 1 Vid behov 1 Varannan vecka Konduktivitet Turbiditet 1 gång per vecka 1 gång per mån 1 gång per mån Vid behov 1 Vid behov 1 Varannan vecka Laboratorieanalyser Suspenderade ämnen BOD 7 Organiskt kol (TOC) Totalkväve Ammoniumkväve 1 gång per vecka 1 gång per mån 1 gång per mån Nitrit Totalfosfor BOD 5 1 gång per mån Metaller (arsenik, bly, kadmium, koppar, krom, kvicksilver, nickel och zink) 1 gång per vecka 2 1 gång per mån 1 gång per mån Vid behov 1 Vid behov 1 Oljeindex 1 gång per vecka Vid behov 3 1 gång per mån Vid behov 1 Vid behov 1 Fenol 1 gång per vecka Vid behov 3 1 gång per mån Vid behov 1 Vid behov 1 1 Provtas om fältmätningar eller senaste analysresultaten från Uppströms och Nedströms visar på stora skillnader eller oförklarliga halter av analyserade ämnen, samt vid högre vattenflöden 2 Tillägg av analys för tallium 3 Analys utförs om något om ämnena påvisas i punkten Nedströms 2 (10) memo03.docx p:\1228\ _mkb kraftvärmeverk_elkv\500_arbeten_efter_dom_i_\19 original\kontrollprogram\vattenprovtagning kävlingeån, pm och resultat\kvartalsrapport 2014\kvartalsrapport 2\levererat \kvartalsrapport 2.docx

3 Resultat Under april till juni månad 2014 utfördes provtagningar i punkterna P2, Uppströms, Nedströms, samt Boj 1-5. Provtagning i punkterna A och C utfördes den 14 april. Fältmätningar Resultat från utförda fältmätningar för perioden 1 april 30 juni 2014 redovisas i tabell 2-4 nedan. Fältmätningar för provpunkten P2 redovisas i tabell 2. Fältmätningar för provpunkterna Uppströms, Nedströms, A och C redovisas i tabell 3. Fältmätningarna för Boj 2 till Boj 5 redovisas i tabell 4 och i bilaga 2. I bilaga 3 redovisas de kontinuerliga temperaturmätningarna från Boj 1-5. Tabell 2. Resultat av veckovisa fältmätningar i provpunkten P2, utförda april 2014 juni I gulmarkerad ruta anges gällande begränsningsvärden. Provtagningsplats Datum Temp ( C) ph Syre (mg/l) Kond (ms/m) Turb (NTU) Begränsningsvärden* 6,5-9 P2 3 apr ,6 8,0 51 2,1 8 apr , ,4 14 apr ,4 9,4 26 4,6 24 apr ,5 7,3 48 4,9 28 apr ,0 4,3 42 1,8 8 maj ,4 1,1 33 1,8 15 maj ,2 3,7 29 1,3 22 maj ,4 6,0 38 1,4 26 maj ,8 6,1 38 1,0 4 jun ,3 3,8 44 1,8 12 jun ,2 2,5 72 1,0 17 jun ,1 4,6 59 1,4 25 jun ,3 6,2 44 1,4 *Begränsningsvärde enligt miljödom Resultaten av fältmätningarna i april - juni 2014 (tabell 2) visar att provpunkten P2 har varierande halter av ph, syre, konduktivitet och turbiditet. ph mättes till 6,4 den 8 maj, vilket är ett värde strax under gällande begränsningsvärdet. Detta bedöms vara en enstaka företeelse då mätningarna av ph veckan före och efter visar på högre värden. Det skulle även kunna förklaras ligga inom den osäkerhet som gäller vid användningen av fältinstrument. Syrehalten varierar och är vid enstaka tillfällen låg (<4 mg/l). Den låga syrehalten verkar inträffa både med och utan tillförsel av rökgaskondensat. 3 (10) memo03.docx p:\1228\ _mkb kraftvärmeverk_elkv\500_arbeten_efter_dom_i_\19 original\kontrollprogram\vattenprovtagning kävlingeån, pm och resultat\kvartalsrapport 2014\kvartalsrapport 2\levererat \kvartalsrapport 2.docx

4 Tabell 3. Resultat av månadsvisa fältmätningar i provpunkterna Uppströms, Nedströms och C, utförda april 2014 juni Provtagningsplats Månad Temp ( C) ph Syre (mg/l) Kond (ms/m) Turb (NTU) Uppströms apr ,8 7, ,9 maj , ,9 jun ,4 7,0 46 3,0 Nedströms apr ,6 7, ,4 maj , ,1 jun ,9 7,3 45 4,1 Punkt A apr ,1 7,9 8,4 95 5,3 Punkt C apr ,3 8, ,3 Resultaten av fältmätningarna i april - juni 2014 (tabell 3) visar generellt på små skillnader mellan punkterna Uppströms och Nedströms. Resultaten av fältmätningarna i punkt A och C visar inte på några anmärkningsvärda värden och i stort sett liknande värden som punkterna Uppströms och Nedströms under april månad. 4 (10) memo03.docx p:\1228\ _mkb kraftvärmeverk_elkv\500_arbeten_efter_dom_i_\19 original\kontrollprogram\vattenprovtagning kävlingeån, pm och resultat\kvartalsrapport 2014\kvartalsrapport 2\levererat \kvartalsrapport 2.docx

5 Tabell 4. Resultat av fältmätningar vid provpunkterna Boj 2 till Boj 5. Resultatet redovisas med min, max och medel värden av totalt fem utförda fältmätningar under april juni Övre motsvarar ca 0,5 meter under vattenytan och undre ca 0,5 meter ovan botten. Resultaten från de sju fältmätningarna redovisas i bilaga 2. Provtagningsplats Värden Temp ( C) ph Syre (mg/l) Kond (ms/m) Turb NTU Boj 2 övre min 8,8 7,3 6,1 40 3,4 max 20 7, ,8 medel 16 7,4 9,9 46 6,2 Boj 2 undre min 9,0 6,9 5,9 40 5,0 max 20 7, ,9 medel 15 7, ,3 Boj 3 övre min 9,3 6,9 6,4 39 3,9 max 20 7, ,3 medel 15 7, ,0 Boj 3 undre min 9,3 7,1 6,2 40 5,1 max 20 8, ,0 medel 15 7, ,8 Boj 4 övre min 9,7 7,2 6,6 39 3,8 max 20 7, ,5 medel 16 7, ,2 Boj 4 undre min 9,5 7,0 6,2 40 4,4 max 21 8, ,8 medel 16 7, ,5 Boj 5 övre min 9,2 7,1 7,1 39 4,0 max 21 8, ,1 medel 16 7, ,4 Boj 5 undre min 9,1 7,4 6,7 39 3,5 max 21 8, ,5 medel 16 7, ,4 Resultaten av fältmätningarna vid bojarna (tabell 4 och bilaga 2) visar på liknande värden som för punkterna Uppströms och Nedströms. Samtliga fältparametrar visade generellt på inga eller små skillnader mellan ytligt och djupt vatten samt mellan bojarna. Detta tyder på att det under perioden april juni skett en kontinuerlig omblandning av hela vattenmassan i undersökt del av Kävlingeån. De kontinuerliga temperaturmätningarna, som redovisas i bilaga 3, visar på små skillnader i temperatur (<0,5ºC) mellan de fem bojarna (bilaga 3). 5 (10) memo03.docx p:\1228\ _mkb kraftvärmeverk_elkv\500_arbeten_efter_dom_i_\19 original\kontrollprogram\vattenprovtagning kävlingeån, pm och resultat\kvartalsrapport 2014\kvartalsrapport 2\levererat \kvartalsrapport 2.docx

6 Laboratorieanalyser Resultaten från laboratorieanalyserna redovisas i tabell 5-7. Min- och maxvärden av laboratorieanalyser för provpunkten P2 redovisas i tabell 5 och samtliga resultat för P2 redovisas i bilaga 4. Laboratorieanalyser för provpunkterna Uppströms och Nedströms redovisas i tabell 6 och för provpunkt C i tabell 7. Analysrapporterna redovisas i bilaga 5. Tabell 5. Resultat från laboratorieanalyserna i provtagningspunkterna IP3 och P2, utförda april 2014 juni Resultatet från alla laboratorieanalyser redovisas i bilaga 4. Gulmarkerade rutor indikerar jämförande begränsningsvärden. P2 April Maj Juni Ämne/ Ämnesgrupp Begränsningsvärden enligt Miljödom Min / Max Min / Max Min / Max Suspenderade ämnen¹ 5,8 / 9,7 <2,0 / <2,0 <2,0 / 4,9 45 mg/l Organiskt kol (TOC)¹ 1,8 / 7,1 2,2 / 6,3 6,0 / 8,6 BOD 7 1 1,2 / 3,7 <1,0 / 3,8 <1,0 / 2,0 Totalkväve¹ 2,5 / 13 3,6 / 5,7 2,2 / 4,5 Ammonium-kväve¹ 2,7 / 11 1,8 / 4,9 0,10 / 3,1 Nitrit 1 0,21 / 0,80 0,39 / 1,1 0,10 / 1,9 Totalfosfor¹ 0,020 / 0,10 0,025 / 0,042 0,012 / 0,030 Fenol² 0,15 / <1,0 <1,0 / <1,0 <1,0 / <1,0 100 µg/l Olja (Oljeindex) 2 <50 / <50 <50 / 55 <50 / µg/l Kvicksilver² 0,20 / 6,2 0,046 / 1,3 0,032 / 0, µg/l Arsenik² 0,23 / 0,80 0,32 / 0,70 0,60 / 0, µg/l Bly² 0,14 / 1,1 0,63 / 1,1 0,90 / 2,5 200 µg/l Kadmium² 0,021 / 0,10 0,057 / 0,061 0,046 / 0, µg/l Koppar² 0,49 / 1,0 0,58 / 1,0 0,80 / 1,5 500 µg/l Krom² 0,099 / 0,20 0,13 / 0,19 0,080 / 0, µg/l Nickel² 1,2 / 4,7 1,8 / 3,6 3,3 / 6,2 500 µg/l Tallium 2 <0,010 / 0,016 <0,010 / 0,013 0,013 / 0, µg/l Zink² 7,4 / / / µg/l Dioxiner (ng/l) <0,00067 / <0, Furaner (ng/l) <0,0036 / <0, ¹ enhet mg/l ² enhet µg/l 6 (10) memo03.docx p:\1228\ _mkb kraftvärmeverk_elkv\500_arbeten_efter_dom_i_\19 original\kontrollprogram\vattenprovtagning kävlingeån, pm och resultat\kvartalsrapport 2014\kvartalsrapport 2\levererat \kvartalsrapport 2.docx

7 Resultatet från laboratorieanalyserna av P2 i tabell 5 visar generellt på varierande värden, vilket redovisas veckovis i bilaga 4. Samtliga utförda analyser understiger begränsningsvärden enligt miljödom Samtliga analyser av enskilda dioxiner och furaner understeg detektionsgränsen (se bilaga 5). Tabell 6. Resultat från laboratorieanalyser i provtagningspunkterna Uppströms och Nedströms, utförda april 2014 juni 2014 (e.a. ej analyserat). Ämne/ Ämnesgrupp Uppströms Nedströms April Maj Juni April Maj Juni Suspenderade ämnen¹ 7,8 6,7 3,9 7,3 7,1 4,4 Organiskt kol (TOC)¹ 8,2 8,2 7,7 8,4 7,5 8,0 BOD 7 1 BOD 5 1 2,9 2,0 <1,0 3,0 1,6 <1,0 e.a. e.a. e.a. e.a. e.a. <1,0* Totalkväve¹ 3,3 3,6 2,4 3,4 4,0 2,4 Ammonium-kväve¹ <0,040 <0,040 0,097 <0,040 <0,040 0,064 Nitrit 1 0,050 0,080 0,12 0,050 0,080 0,12 Totalfosfor¹ 0,069 0,048 0,044 0,058 0,050 0,042 Fenol² e.a. e.a. e.a. <1,0 <1,0 <1,0 Olja (Oljeindex) 2 e.a. e.a. e.a. <50 <50 <50 Kvicksilver² 0,0057 <0,0020 <0,0020 <1,0 <1,0 <1,0 Arsenik² 1,0 0,98 1,3 1,0 0,96 1,3 Bly² 0,21 0,16 0,11 0,15 0,18 0,13 Kadmium² 0,012 0,013 0,0073 0,0099 0,014 0,0082 Koppar² 0,89 0,91 0,99 0,84 0,94 0,84 Krom² 0,15 0,052 0,072 0,13 0,12 0,079 Nickel² 0,88 1,0 0,96 0,90 0,99 0,93 Tallium 2 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 Zink² 1,1 1,3 0,85 0,98 1,5 0,64 *BOD 5 mäts i punkten Nedströms fr.o.m. juni 2014 p.g.a. gemensam provtagning med Nordic Sugar AB ¹enhet mg/l ²enhet µg/l 7 (10) memo03.docx p:\1228\ _mkb kraftvärmeverk_elkv\500_arbeten_efter_dom_i_\19 original\kontrollprogram\vattenprovtagning kävlingeån, pm och resultat\kvartalsrapport 2014\kvartalsrapport 2\levererat \kvartalsrapport 2.docx

8 Tabell 7. Resultat från laboratorieanalyser i provtagningspunkten C, utförda april Alla halter i µg/l. Ämne/ Ämnesgrupp Punkt A Punkt C April 2014 April 2014 Kvicksilver 0,0041 < Arsenik 1,6 0,57 Bly 0,63 0,23 Kadmium 0,036 0,016 Koppar 3,7 1,2 Krom 0,22 0,16 Nickel 1,5 0,94 Zink 20 1,4 Resultaten från laboratorieanalyserna för provpunkterna Uppströms och Nedströms (tabell 6) visar på liknande halter av suspenderade ämnen, organiskt kol och näringsämnen. Även metallerna uppvisar liknande halter i båda provtagningspunkterna. Olja påvisades i punkten Nedströms i januari, dock inte i någon hög halt, och analyserades då även i punkt Uppströms. Fenol har inte påvisats i punkten Nedströms och har således inte analyserats i Uppströms. Resultaten från laboratorieanalyserna för provpunkt A och C (tabell 7) visar på generellt högre metallhalter för vad som återfinns i Kävlingeån. Framförallt provpunkt A, där nivåerna emellanåt är mycket högre. 8 (10) memo03.docx p:\1228\ _mkb kraftvärmeverk_elkv\500_arbeten_efter_dom_i_\19 original\kontrollprogram\vattenprovtagning kävlingeån, pm och resultat\kvartalsrapport 2014\kvartalsrapport 2\levererat \kvartalsrapport 2.docx

9 Diskussion Fältmätningar avseende ph och samtliga laboratorieresultat understiger jämförande begränsningsvärden enligt miljödom , mål nr M Flera interna driftsprocesser för processvattnet och rökgaskondensatet håller på att trimmas in och detta är sannolikt förklaringen till att flera parametrar i laboratorieanalyserna varierar mycket. Provpunkt A tenderar att ha högre metallhalter än Kävlingeån. Detta flöde är dock litet även vid regn och bör inte påverka recipienten. Provpunkt A bedöms därför inte kunna öka ämneskoncentrationerna i Kävlingeån i någon större utsträckning eller störa Örtoftaverkets kontrollprogram avseende provtagning i punkterna Uppströms och Nedströms. Sweco Environment AB Malmö VA-processer och Avfall Susann Milenkovski Granskad: Klas Andersson 9 (10) memo03.docx p:\1228\ _mkb kraftvärmeverk_elkv\500_arbeten_efter_dom_i_\19 original\kontrollprogram\vattenprovtagning kävlingeån, pm och resultat\kvartalsrapport 2014\kvartalsrapport 2\levererat \kvartalsrapport 2.docx

10 Referenser Sweco Environment Kontrollprogram Vattenprovtagning i Kävlingeån före driftstart av kraftvärmeverket. Uppdragsnummer: Beställare: ELKV. Sweco Environment Årsrapport månatliga vattenprovtagningar i Kävlingeån, okt 2011 okt Uppdragsnummer: Beställare: Örtoftaverket. Sweco Environment Årsrapport november 2012 december Uppdragsnummer: Beställare: Kraftringen Energi AB. 10 (10) memo03.docx p:\1228\ _mkb kraftvärmeverk_elkv\500_arbeten_efter_dom_i_\19 original\kontrollprogram\vattenprovtagning kävlingeån, pm och resultat\kvartalsrapport 2014\kvartalsrapport 2\levererat \kvartalsrapport 2.docx

11 16:1 16:2 15:63 15:49 15:48 P2 Provtagningspunkter Åvatten Åvatten, vid bojar Dag-/dräneringsvatten Ledning för renat rökgaskondensat, processavlopps- och dagvatten Renat dagvatten och processavloppsvatten i damm P:\1228\ _MKB kraftvärmeverk_elkv\500_arbeten_efter_dom_i_\15 Arbetsmtrl_ritn\Rit\Figur3_ wor Ny Nedströms Boj 5 Boj Boj 3 Nedströms 500 meter Boj 2 A C Uppströms UPPDRAG NR RITAD AV GRANSKAD K.Johansson ORT Malmö Kraftringen Energi AB Sweco Environment AB Hans Michelsensgatan 2 Box 286, Malmö Tel Fax UPPDRAGSLEDARE Kontrollprogram avseende vattenkvalitet i Kävlingeån SKALA NUMMER BET 1:6000 (A4) K.Andersson Bilaga 1 K.Andersson

12 Fältmätningar av Boj 2 5, perioden 1 april 30 juni Kvartalsrapport 2, 2014 Bilaga 2 Uppdragsnummer: Boj 2 övre Boj 2 undre Boj 3 övre Boj 3 undre Datum Temp ( C) ph Syre (mg/l) Kond (ms/m) Turb (NTU) Temp ( C) ph Syre (mg/l) Kond (ms/m) Turb (NTU) Temp ( C) ph Syre (mg/l) Kond (ms/m) Turb (NTU) Temp ( C) ph Syre (mg/l) Kond (ms/m) Turb (NTU) ,8 7, ,1 9,0 7, ,6 9,3 7, ,3 7, , , ,4 14 7, ,1 14 7, ,4 14 8, , , ,2 14 7, ,9 13 7, ,3 13 7, , ,4 9,6 40 9,8 20 7, ,0 20 7, ,3 20 7, , ,3 6,1 45 3,4 20 6,9 5,9 45 5,0 20 6,9 6,4 45 3,9 20 7,1 6,2 45 5,1 Boj 4 övre Boj 4 undre Boj 5 övre Boj 5 undre Datum Temp ( C) ph Syre (mg/l) Kond (ms/m) Turb (NTU) Temp ( C) ph Syre (mg/l) Kond (ms/m) Turb (NTU) Temp ( C) ph Syre (mg/l) Kond (ms/m) Turb (NTU) Temp ( C) ph Syre (mg/l) Kond (ms/m) Turb (NTU) ,7 7, ,2 9,5 7, ,1 9,2 7, ,8 9,1 8, , , ,5 14 8, ,2 14 8, ,1 14 8, , , ,1 15 7, ,7 15 7, ,8 15 7, , , ,5 21 7, ,8 21 8, ,1 21 7, , ,2 6,6 44 3,8 20 7,0 6,2 45 4,4 21 7,1 7,1 45 4,0 21 7,4 6,7 45 3,5 P:\1228\ _MKB kraftvärmeverk_elkv\500_arbeten_efter_dom_i_\19 Original\Kontrollprogram\Vattenprovtagning Kävlingeån, pm och resultat\kvartalsrapport 2014\Kvartalsrapport 2\Fältanalyser

13 Provtagning i Kävlingeån, april 2014 Temperaturmätningar vid boj 1 till boj P:\1228\ _MKB kraftvärmeverk_elkv\500_arbeten_efter_dom_i_\19 Original\Kontrollprogram\Vattenprovtagning Kävlingeån, pm och resultat\kvartalsrapport 2014\Kvartalsrapport 2\Sammanställning_april-juni2014 BILAGA 3 Boj 1 Boj 2 Boj 3 Boj 4 Boj Temperatur (ºC)

14 Provtagning i Kävlingeån, maj 2014 Temperaturmätningar vid boj 1 till boj P:\1228\ _MKB kraftvärmeverk_elkv\500_arbeten_efter_dom_i_\19 Original\Kontrollprogram\Vattenprovtagning Kävlingeån, pm och resultat\kvartalsrapport 2014\Kvartalsrapport 2\Sammanställning_april-juni2014 BILAGA 3 Boj 1 Boj 2 Boj 3 Boj 4 Boj Temperatur ºC

15 Provtagning i Kävlingeån, juni 2014 Temperaturmätningar vid boj 1 till boj P:\1228\ _MKB kraftvärmeverk_elkv\500_arbeten_efter_dom_i_\19 Original\Kontrollprogram\Vattenprovtagning Kävlingeån, pm och resultat\kvartalsrapport 2014\Kvartalsrapport 2\Sammanställning_april-juni2014 BILAGA 3 Boj 1 Boj 2 Boj 3 Boj 4 Boj Temperatur (ºC)

16 Laboratorieanalyser i provpunkt P2 Kvartalsrapport 2 Bilaga 4 Uppdragsnummer: enhet mg/l enhet µg/l Ämne Susp. ämnen Nitrit Fenol Oljeindex TOC BOD 7 Totalkväve Ammoniumkväve Totalfosfor Kvicksilver Arsenik Bly Kadmium Koppar Krom Nickel Tallium Zink Begränsningsv ärden* P ,8 6,0 5,1 0,047 0,15 <50 0,26 0,23 0,14 0,021 0,49 0,17 1,2 <0,010 7, ,7 3,5 3,7 8,7 6,2 0,78 0,063 <0,10 <50 2,3 0,55 0,29 0,040 0,86 0,20 2,2 0, ,8 1,9 1,7 2,5 2,7 0,21 0,039 <1,0 <50 0,20 0,29 0,17 0,027 0,67 0,12 1,3 <0, ,6 7,1 2,7 12 9,8 0,41 0,047 <1,0 <50 0,37 0,77 1,1 0,092 0,97 0,20 4,7 0, <2,0 3,2 1, ,60 0,020 <1,0 <50 6,2 0,33 0,57 0,041 0,72 0,099 3,0 0, <2,0 2,2 3,8 5,7 4,9 0,41 0,042 <1,0 <50 0,75 0,32 0,63 0,059 0,58 0,13 1,8 <0, <2,0 3,5 <1,0 3,6 1,8 1,1 0,038 <1,0 <50 1,3 0,37 0,73 0,057 0,67 0,13 2,4 <0, <2,0 6,3 2,8 3,7 2,1 0,39 0,025 <1,0 55 0,046 0,7 1,1 0,061 1,0 0,19 3,6 0, <2,0 6,0 <1,0 2,2 0,72 0,73 0,014 <1,0 <50 0,057 0,61 0,91 0,046 0,86 0,080 3,3 0, <2,0 6,4 <1,0 4,5 1,9 1,9 0,012 <1,0 55 0,039 0,58 1,3 0,074 1,0 0,11 5,4 0, <2,0 8,3 1,2 2,4 0,076 0,13 0,016 <1,0 <50 0,052 0,72 1,3 0,048 0,82 0,12 5,6 0, ,9 8,6 2,0 4,1 3,1 1,3 0,030 <1,0 <50 0,032 0,94 2,5 0,083 1,5 0,62 6,2 0, * Begränsningsvärden enligt miljödom Analyserna suspenderande ämnen, BOD7 och nitrit avbeställdes då vattenprover blev försenade av Posten. P:\1228\ _MKB kraftvärmeverk_elkv\500_arbeten_efter_dom_i_\19 Original\Kontrollprogram\Vattenprovtagning Kävlingeån, pm och resultat\kvartalsrapport 2014\Kvartalsrapport 2\bilaga 4

17 Sida1(5) T OR6G3588Q4 Registrerad :09 Sweco Environment AB Utfärdad Katrin Johansson Projekt Bestnr Box Malmö Analys av vatten Er beteckning P2 Provtagare Pontus Siesing Provtagningsdatum Labnummer O Parameter Resultat Osäkerhet (±) Enhet Metod Utf Sign ph AKR suspenderad substans mg/l 2 1 AKR nitrit mg/l 3 1 AKR TOC mg/l 4 2 FREN N-tot mg/l 5 2 FREN P-tot mg/l 6 2 FREN ammoniumkväve mg/l 7 2 FREN BOD mg/l 8 2 AKR oljeindex <50 μg/l 9 2 FREN fraktion >C10-C12 <5.0 μg/l 9 2 FREN fraktion >C12-C16 <5.0 μg/l 9 2 FREN fraktion >C16-C35 <30 μg/l 9 2 FREN fraktion >C35-<C40 <10 μg/l 9 2 FREN fenol μg/l 10 3 ULKA o-kresol <0.10 μg/l 10 3 ULKA m-kresol <0.10 μg/l 10 3 ULKA p-kresol <0.10 μg/l 10 3 ULKA 2,3-dimetylfenol <0.10 μg/l 10 3 ULKA 2,4-dimetylfenol <0.10 μg/l 10 3 ULKA 2,5-dimetylfenol <0.10 μg/l 10 3 ULKA 2,6-dimetylfenol <0.10 μg/l 10 3 ULKA 3,4-dimetylfenol <0.10 μg/l 10 3 ULKA 3,5-dimetylfenol <0.10 μg/l 10 3 ULKA 2,3,5-trimetylfenol <0.10 μg/l 10 3 ULKA 2,4,6-trimetylfenol <0.10 μg/l 10 3 ULKA 2-etylfenol <0.10 μg/l 10 3 ULKA 3-etylfenol <0.10 μg/l 10 3 ULKA 4-etylfenol <0.10 μg/l 10 3 ULKA 2-isopropylfenol <0.10 μg/l 10 3 ULKA 2-n-propylfenol <0.10 μg/l 10 3 ULKA 4-n-propylfenol <0.10 μg/l 10 3 ULKA 3-t-butylfenol <0.10 μg/l 10 3 ULKA Ca mg/l 11 R FREN Fe mg/l 11 R FREN K mg/l 11 R FREN Mg mg/l 11 R FREN Na mg/l 11 R FREN Si mg/l 11 R FREN Ulrika Karlsson :47:32

18 Sida2(5) T OR6G3588Q4 Er beteckning P2 Provtagare Pontus Siesing Provtagningsdatum Labnummer O Parameter Resultat Osäkerhet (±) Enhet Metod Utf Sign Al μg/l 11 H FREN As μg/l 11 H FREN Ba μg/l 11 H FREN Cd μg/l 11 H FREN Co μg/l 11 H FREN Cr μg/l 11 H FREN Cu μg/l 11 H FREN Hg μg/l 11 F FREN Mn μg/l 11 R FREN Mo μg/l 11 H FREN Ni μg/l 11 H FREN P μg/l 11 H FREN Pb μg/l 11 H FREN Sr μg/l 11 R FREN Zn μg/l 11 H FREN V μg/l 11 H FREN Tl <0.01 μg/l 12 H FREN Ulrika Karlsson :47:32

19 Sida3(5) T OR6G3588Q4 * efter parameternamn indikerar icke ackrediterad analys. Metod 1 Bestämning av ph enligt SS-EN ISO 10523:2012 ph vid 25±2 C bestäms potentiometriskt med ph-meter och temperaturkompensering. Mätosäkerhet (k=2): Renvatten: ±0.14 vid ph 6.87 och ±0.22 vid ph 11 Avloppsvatten: ±0.14 vid ph 6.87 och ±0.22 vid ph 11 Rev Bestämning av Suspenderad substans enligt SS-EN 872 utg 2 Provet filtreras genom glasfiberfilter Whatman GF/A (1,6 μm porstorlek). Filtret torkas vid 105 C och återstoden bestäms gravimetriskt. Mätosäkerhet (k=2): Renvatten: ±18% vid 25 mg/l och ±15% vid 250 mg/l Avloppsvatten: ±18% vid 25 mg/l och ±15% vid 250 mg/l Rev Bestämning av Nitritkväve enligt SS-EN ISO utg 1 (FIA) Nitrit ger i sur lösning ett azofärgämne med sulfanilamid och en diamin. Färgen bestäms spektrofotometriskt. Resultatet anges som nitrit eller nitritkväve. Filtrering av prover genom 0.45 μm sprutfilter ingår i metoden. Mätosäkerhet (k=2) Renvatten: ±10% vid 0.01 mg N/l, ±9% vid 0.05 mg N/l och ±8% vid 0.2 mg N/l Avloppsvatten: ±11% vid 0.01 mg N/l, ±10% vid 0.05 mg N/l och ±9% vid 0.2 mg N/l Rev Bestämning av TOC med IR detektion enligt metod baserad på CSN EN 1484 och SCN EN Rev Bestämning av totalkväve, N-tot, med IR detektion enligt metod baserad på CSN EN Filtrering av grumliga prover ingår i metoden. Rev Bestämning av totalfosfor, P-tot, med spektrofotometri, enligt metod baserad på CSN EN ISO 6878 och CSN ISO Rev Bestämning av ammoniumkväve, NH 4-N, med spektrofotometri enligt metod baserad på CSN EN ISO 11732, CSN EN ISO 13395, CSN EN och CSN EN Filtrering av grumliga prover ingår i metoden. Rev Bestämning av biokemisk syreförbrukning efter sju dagar (BOD 7) baserad på metod CSN EN /-2. Rev Paket OV-20C. Bestämning av oljeindex enligt metod CSN EN ISO , Z1 och TNRCC metod Mätning utförs med GC-FID. Rev Paket OV-18A. Ulrika Karlsson :47:32

20 Sida4(5) T OR6G3588Q4 Metod Bestämning av fenol, kresoler och 14 individuella alkylfenoler enligt metod baserad på DIN EN (F15). Mätning utförs med GC-MS. Rev Paket V-2. Bestämning av metaller utan föregående uppslutning. Provet har surgjorts med 1 ml salpetersyra (Suprapur) per 100 ml. Detta gäller dock ej prov som varit surgjort vid ankomst till laboratoriet. Analys har skett enligt EPA-metoder (modifierade) (ICP-AES) och (ICP-SFMS). Analys av Hg med AFS har skett enligt SS-EN ISO 17852:2008. Speciell information vid beställning av tilläggsmetaller: Vid analys av W får provet ej surgöras. Vid analys av S har provet först stabiliserats med H2O2. Rev Tillägg av metaller till befintligt paket. AKR FREN ULKA Godkännare Anna-Karin Revell Fredrik Enzell Ulrika Karlsson F H R Utf 1 Mätningen utförd med AFS För mätningen svarar, Aurorum 10, Luleå, som är av det svenska ackrediteringsorganet Mätningen utförd med ICP-SFMS För mätningen svarar, Aurorum 10, Luleå, som är av det svenska ackrediteringsorganet Mätningen utförd med ICP-AES För mätningen svarar, Aurorum 10, Luleå, som är av det svenska ackrediteringsorganet 1 För mätningen svarar,, som är av det svenska ackrediteringsorganet 2 För mätningen svarar ALS Laboratory Group, Na Harfê 9/336, , Prag 9, Tjeckien, som är av det tjeckiska ackrediteringsorganet CAI ackrediterat laboratorium (Reg.nr. 1163). CAI är signatär till ett MLA inom EA, samma MLA som SWEDAC är signatär till. Laboratorierna finns lokaliserade i; Prag, Na Harfê 9/336, , Praha 9, Ceska Lipa, Bendlova 1687/7, Ceska Lipa, Pardubice, V Raji 906, Pardubice. Kontakta ALS Täby för ytterligare information. 3 För mätningen svarar GBA, Flensburger Straße 15, Pinneberg, Tyskland, som är av det tyska 1 Utförande teknisk enhet (inom ALS Scandinavia) eller anlitat laboratorium (underleverantör). Ulrika Karlsson :47:32

21 Sida5(5) T OR6G3588Q4 Utf 1 ackrediteringsorganet DAkkS ackrediterat laboratorium (Reg.nr. D-PL ). DAkkS är signatär till ett MLA inom EA, samma MLA som SWEDAC är signatär till. Laboratorierna finns lokaliserade på följande adresser: Flensburger Straße 15, Pinneberg, Daimlerring 37, Hildesheim, Brekelbaumstraße1, Hameln, Wiedehopfstraße 30, Gelsenkirchen, Meißner Ring 3, Freiberg, Goldtschmidtstraße 5, Hamburg. Kontakta ALS Täby för ytterligare information. Mätosäkerheten anges som en utvidgad osäkerhet (enligt definitionen i "Guide to the Expression of Uncertainty in Measurement", ISO, Geneva, Switzerland 1993) beräknad med täckningsfaktor lika med 2 vilket ger en konfidensnivå på ungefär 95%. Mätosäkerhet från underleverantör anges oftast som en utvidgad osäkerhet beräknad med täckningsfaktor 2. För ytterligare information kontakta laboratoriet. Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten gäller endast det identifierade, mottagna och provade materialet. Beträffande laboratoriets ansvar i samband med uppdrag, se aktuell produktkatalog eller vår webbplats Den digitalt signerade PDF filen representerar orginalrapporten. Alla utskrifter från denna är att betrakta som kopior. Ulrika Karlsson :47:32

22 Sida1(5) T OUMRYNMR57 Registrerad :05 Sweco Environment AB Utfärdad Katrin Johansson Projekt Bestnr Box Malmö Analys av vatten Er beteckning P2 Provtagare Katrin Johansson Provtagningsdatum Labnummer O Parameter Resultat Osäkerhet (±) Enhet Metod Utf Sign ph O ANMA suspenderad substans 9.7 mg/l 2 1 ANMA nitrit 0.78 mg/l 3 1 ANMA TOC mg/l 4 2 FREN N-tot mg/l 5 2 FREN P-tot mg/l 6 2 FREN ammoniumkväve mg/l 7 2 FREN BOD mg/l 8 2 FREN oljeindex <50 μg/l 9 2 FREN fraktion >C10-C μg/l 9 2 FREN fraktion >C12-C16 <5.0 μg/l 9 2 FREN fraktion >C16-C35 <30 μg/l 9 2 FREN fraktion >C35-<C40 <10 μg/l 9 2 FREN fenol <0.10 μg/l 10 3 CL o-kresol <0.10 μg/l 10 3 CL m-kresol <0.10 μg/l 10 3 CL p-kresol <0.10 μg/l 10 3 CL 2,3-dimetylfenol <0.10 μg/l 10 3 CL 2,4-dimetylfenol <0.10 μg/l 10 3 CL 2,5-dimetylfenol <0.10 μg/l 10 3 CL 2,6-dimetylfenol <0.10 μg/l 10 3 CL 3,4-dimetylfenol <0.10 μg/l 10 3 CL 3,5-dimetylfenol <0.10 μg/l 10 3 CL 2,3,5-trimetylfenol <0.10 μg/l 10 3 CL 2,4,6-trimetylfenol <0.10 μg/l 10 3 CL 2-etylfenol <0.10 μg/l 10 3 CL 3-etylfenol <0.10 μg/l 10 3 CL 4-etylfenol <0.10 μg/l 10 3 CL 2-isopropylfenol <0.10 μg/l 10 3 CL 2-n-propylfenol <0.10 μg/l 10 3 CL 4-n-propylfenol <0.10 μg/l 10 3 CL 3-t-butylfenol <0.10 μg/l 10 3 CL Ca mg/l 11 R FREN Fe mg/l 11 R FREN K mg/l 11 R FREN Mg mg/l 11 R FREN Na mg/l 11 R FREN Si mg/l 11 R FREN Camilla Lundeborg :51:55

23 Sida2(5) T OUMRYNMR57 Er beteckning P2 Provtagare Katrin Johansson Provtagningsdatum Labnummer O Parameter Resultat Osäkerhet (±) Enhet Metod Utf Sign Al μg/l 11 H FREN As μg/l 11 H FREN Ba μg/l 11 H FREN Cd μg/l 11 H FREN Co μg/l 11 H FREN Cr μg/l 11 H FREN Cu μg/l 11 H FREN Hg μg/l 11 F FREN Mn μg/l 11 R FREN Mo μg/l 11 H FREN Ni μg/l 11 H FREN P μg/l 11 H FREN Pb μg/l 11 H FREN Sr μg/l 11 R FREN Zn μg/l 11 R FREN V μg/l 11 H FREN Tl μg/l 12 H FREN Camilla Lundeborg :51:55

24 Sida3(5) T OUMRYNMR57 * efter parameternamn indikerar icke ackrediterad analys. Metod 1 Bestämning av ph enligt SS-EN ISO 10523:2012 ph vid 25±2 C bestäms potentiometriskt med ph-meter och temperaturkompensering. Mätosäkerhet (k=2): Renvatten: ±0.14 vid ph 6.87 och ±0.22 vid ph 11 Avloppsvatten: ±0.14 vid ph 6.87 och ±0.22 vid ph 11 Rev Bestämning av Suspenderad substans enligt SS-EN 872 utg 2 Provet filtreras genom glasfiberfilter Whatman GF/A (1,6 μm porstorlek). Filtret torkas vid 105 C och återstoden bestäms gravimetriskt. Mätosäkerhet (k=2): Renvatten: ±18% vid 25 mg/l och ±15% vid 250 mg/l Avloppsvatten: ±18% vid 25 mg/l och ±15% vid 250 mg/l Rev Bestämning av Nitritkväve enligt SS-EN ISO utg 1 (FIA) Nitrit ger i sur lösning ett azofärgämne med sulfanilamid och en diamin. Färgen bestäms spektrofotometriskt. Resultatet anges som nitrit eller nitritkväve. Filtrering av prover genom 0.45 μm sprutfilter ingår i metoden. Mätosäkerhet (k=2) Renvatten: ±10% vid 0.01 mg N/l, ±9% vid 0.05 mg N/l och ±8% vid 0.2 mg N/l Avloppsvatten: ±11% vid 0.01 mg N/l, ±10% vid 0.05 mg N/l och ±9% vid 0.2 mg N/l Rev Bestämning av TOC med IR detektion enligt metod baserad på CSN EN 1484 och SCN EN Rev Bestämning av totalkväve, N-tot, med IR detektion enligt metod baserad på CSN EN Filtrering av grumliga prover ingår i metoden. Rev Bestämning av totalfosfor, P-tot, med spektrofotometri, enligt metod baserad på CSN EN ISO 6878 och CSN ISO Rev Bestämning av ammoniumkväve, NH 4-N, med spektrofotometri enligt metod baserad på CSN EN ISO 11732, CSN EN ISO 13395, CSN EN och CSN EN Filtrering av grumliga prover ingår i metoden. Rev Bestämning av biokemisk syreförbrukning efter sju dagar (BOD 7) baserad på metod CSN EN /-2. Rev Paket OV-20C. Bestämning av oljeindex enligt metod CSN EN ISO , Z1 och TNRCC metod Mätning utförs med GC-FID. Rev Paket OV-18A. Camilla Lundeborg :51:55

25 Sida4(5) T OUMRYNMR57 Metod Bestämning av fenol, kresoler och 14 individuella alkylfenoler enligt metod baserad på DIN EN (F15). Mätning utförs med GC-MS. Rev Paket V-2. Bestämning av metaller utan föregående uppslutning. Provet har surgjorts med 1 ml salpetersyra (Suprapur) per 100 ml. Detta gäller dock ej prov som varit surgjort vid ankomst till laboratoriet. Analys har skett enligt EPA-metoder (modifierade) (ICP-AES) och (ICP-SFMS). Analys av Hg med AFS har skett enligt SS-EN ISO 17852:2008. Speciell information vid beställning av tilläggsmetaller: Vid analys av W får provet ej surgöras. Vid analys av S har provet först stabiliserats med H2O2. Rev Tillägg av metaller till befintligt paket. ANMA CL FREN Godkännare Anna Malmvärn Camilla Lundeborg Fredrik Enzell F H O R Utf 1 Mätningen utförd med AFS För mätningen svarar, Aurorum 10, Luleå, som är av det svenska ackrediteringsorganet Mätningen utförd med ICP-SFMS För mätningen svarar, Aurorum 10, Luleå, som är av det svenska ackrediteringsorganet För mätningen svarar,, som är av det svenska ackrediteringsorganet Mätningen utförd med ICP-AES För mätningen svarar, Aurorum 10, Luleå, som är av det svenska ackrediteringsorganet 1 För mätningen svarar,, som är av det svenska ackrediteringsorganet 2 För mätningen svarar ALS Laboratory Group, Na Harfê 9/336, , Prag 9, Tjeckien, som är av det tjeckiska ackrediteringsorganet CAI ackrediterat laboratorium (Reg.nr. 1163). CAI är signatär till ett MLA inom EA, samma MLA som SWEDAC är signatär till. Laboratorierna finns lokaliserade i; Prag, Na Harfê 9/336, , Praha 9, Ceska Lipa, Bendlova 1687/7, Ceska Lipa, Pardubice, V Raji 906, Pardubice. 1 Utförande teknisk enhet (inom ALS Scandinavia) eller anlitat laboratorium (underleverantör). Camilla Lundeborg :51:55

26 Sida5(5) T OUMRYNMR57 Utf 1 Kontakta ALS Täby för ytterligare information. 3 För mätningen svarar GBA, Flensburger Straße 15, Pinneberg, Tyskland, som är av det tyska ackrediteringsorganet DAkkS ackrediterat laboratorium (Reg.nr. D-PL ). DAkkS är signatär till ett MLA inom EA, samma MLA som SWEDAC är signatär till. Laboratorierna finns lokaliserade på följande adresser: Flensburger Straße 15, Pinneberg, Daimlerring 37, Hildesheim, Brekelbaumstraße1, Hameln, Wiedehopfstraße 30, Gelsenkirchen, Meißner Ring 3, Freiberg, Goldtschmidtstraße 5, Hamburg. Kontakta ALS Täby för ytterligare information. Mätosäkerheten anges som en utvidgad osäkerhet (enligt definitionen i "Guide to the Expression of Uncertainty in Measurement", ISO, Geneva, Switzerland 1993) beräknad med täckningsfaktor lika med 2 vilket ger en konfidensnivå på ungefär 95%. Mätosäkerhet från underleverantör anges oftast som en utvidgad osäkerhet beräknad med täckningsfaktor 2. För ytterligare information kontakta laboratoriet. Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten gäller endast det identifierade, mottagna och provade materialet. Beträffande laboratoriets ansvar i samband med uppdrag, se aktuell produktkatalog eller vår webbplats Den digitalt signerade PDF filen representerar orginalrapporten. Alla utskrifter från denna är att betrakta som kopior. Camilla Lundeborg :51:55

27 Sida1(5) T P90LA454LA Registrerad :37 SWECO Environment AB Utfärdad Susann Milenkovski Projekt Bestnr Box Malmö Analys av vatten Er beteckning Uppströms Provtagare Susann Milenkovski Provtagningsdatum Labnummer O Parameter Resultat Osäkerhet (±) Enhet Metod Utf Sign suspenderad substans 7.8 mg/l 1 1 EMPA nitrit 0.05 mg/l 1 1 EMPA TOC mg/l 1 2 FREN P-tot mg/l 1 2 FREN N-tot mg/l 1 2 FREN ammoniumkväve <0.040 mg/l 1 2 FREN BOD mg/l 1 2 FREN Ca mg/l 1 R FREN Fe mg/l 1 R FREN K mg/l 1 R FREN Mg mg/l 1 R FREN Na mg/l 1 R FREN Si mg/l 1 R FREN Al μg/l 1 H FREN As μg/l 1 H FREN Ba μg/l 1 R FREN Cd μg/l 1 H FREN Co μg/l 1 H FREN Cr μg/l 1 H FREN Cu μg/l 1 H FREN Hg μg/l 1 F FREN Mn μg/l 1 R FREN Mo μg/l 1 H FREN Ni μg/l 1 H FREN P μg/l 1 H FREN Pb μg/l 1 H FREN Sr μg/l 1 R FREN Zn μg/l 1 H FREN V μg/l 1 H FREN Tl <0.01 μg/l 1 H FREN Maria Bigner :36:39

28 Sida2(5) T P90LA454LA Er beteckning Nedströms Provtagare Susann Milenkovski Provtagningsdatum Labnummer O Parameter Resultat Osäkerhet (±) Enhet Metod Utf Sign suspenderad substans 7.3 mg/l 1 1 EMPA nitrit 0.05 mg/l 1 1 EMPA TOC mg/l 1 2 FREN P-tot mg/l 1 2 FREN N-tot mg/l 1 2 FREN ammoniumkväve <0.040 mg/l 1 2 FREN BOD mg/l 1 2 FREN Ca mg/l 1 R FREN Fe mg/l 1 R FREN K mg/l 1 R FREN Mg mg/l 1 R FREN Na mg/l 1 R FREN Si mg/l 1 R FREN Al μg/l 1 H FREN As μg/l 1 H FREN Ba μg/l 1 R FREN Cd μg/l 1 H FREN Co μg/l 1 H FREN Cr μg/l 1 H FREN Cu μg/l 1 H FREN Hg <0.002 μg/l 1 F FREN Mn μg/l 1 R FREN Mo μg/l 1 H FREN Ni μg/l 1 H FREN P μg/l 1 H FREN Pb μg/l 1 H FREN Sr μg/l 1 R FREN Zn μg/l 1 H FREN V μg/l 1 H FREN Tl <0.01 μg/l 1 H FREN fenol <1.0 μg/l 1 2 FREN oljeindex <50 μg/l 1 2 FREN fraktion >C10-C12 <5.0 μg/l 1 2 FREN fraktion >C12-C16 <5.0 μg/l 1 2 FREN fraktion >C16-C35 <30 μg/l 1 2 FREN fraktion >C35-<C40 <10 μg/l 1 2 FREN Maria Bigner :36:39

29 Sida3(5) T P90LA454LA Er beteckning P2 Provtagare Susann Milenkovski Provtagningsdatum Labnummer O Parameter Resultat Osäkerhet (±) Enhet Metod Utf Sign suspenderad substans 5.8 mg/l 1 1 EMPA nitrit 0.21 mg/l 1 1 EMPA TOC mg/l 1 2 FREN P-tot mg/l 1 2 FREN N-tot mg/l 1 2 FREN ammoniumkväve mg/l 1 2 FREN BOD mg/l 1 2 FREN Ca mg/l 1 R FREN Fe mg/l 1 R FREN K mg/l 1 R FREN Mg mg/l 1 R FREN Na mg/l 1 R FREN Si mg/l 1 R FREN Al μg/l 1 H FREN As μg/l 1 H FREN Ba μg/l 1 H FREN Cd μg/l 1 H FREN Co μg/l 1 H FREN Cr μg/l 1 H FREN Cu μg/l 1 H FREN Hg μg/l 1 F FREN Mn μg/l 1 R FREN Mo μg/l 1 H FREN Ni μg/l 1 H FREN P μg/l 1 H FREN Pb μg/l 1 H FREN Sr μg/l 1 R FREN Zn μg/l 1 R FREN V μg/l 1 H FREN Tl <0.01 μg/l 1 H FREN fenol <1.0 μg/l 1 2 FREN oljeindex <50 μg/l 1 2 FREN fraktion >C10-C12 <5.0 μg/l 1 2 FREN fraktion >C12-C16 <5.0 μg/l 1 2 FREN fraktion >C16-C35 <30 μg/l 1 2 FREN fraktion >C35-<C40 <10 μg/l 1 2 FREN Maria Bigner :36:39

30 Sida4(5) T P90LA454LA Er beteckning A Provtagare Susann Milenkovski Provtagningsdatum Labnummer O Parameter Resultat Osäkerhet (±) Enhet Metod Utf Sign Ca mg/l 1 R FREN Fe mg/l 1 R FREN K mg/l 1 R FREN Mg mg/l 1 R FREN Na mg/l 1 R FREN Si mg/l 1 R FREN Al μg/l 1 H FREN As μg/l 1 H FREN Ba μg/l 1 H FREN Cd μg/l 1 H FREN Co μg/l 1 H FREN Cr μg/l 1 H FREN Cu μg/l 1 H FREN Hg μg/l 1 F FREN Mn μg/l 1 R FREN Mo μg/l 1 H FREN Ni μg/l 1 H FREN P μg/l 1 H FREN Pb μg/l 1 H FREN Sr μg/l 1 R FREN Zn μg/l 1 R FREN V μg/l 1 H FREN Er beteckning C Provtagare Susann Milenkovski Provtagningsdatum Labnummer O Parameter Resultat Osäkerhet (±) Enhet Metod Utf Sign Ca mg/l 1 R FREN Fe mg/l 1 R FREN K mg/l 1 R FREN Mg mg/l 1 R FREN Na mg/l 1 R FREN Si mg/l 1 R FREN Al μg/l 1 H FREN As μg/l 1 H FREN Ba μg/l 1 H FREN Cd μg/l 1 H FREN Co μg/l 1 H FREN Cr μg/l 1 H FREN Cu μg/l 1 H FREN Hg <0.002 μg/l 1 F FREN Mn μg/l 1 R FREN Mo μg/l 1 H FREN Ni μg/l 1 H FREN P μg/l 1 H FREN Pb μg/l 1 H FREN Sr μg/l 1 R FREN Zn μg/l 1 H FREN V μg/l 1 H FREN Maria Bigner :36:39

31 Sida5(5) T P90LA454LA * efter parameternamn indikerar icke ackrediterad analys. Metod 1 Bestäming av fenol, LOQ 1μg/l EMPA FREN Godkännare Emma Palmqvist Fredrik Enzell F H R Utf 1 Mätningen utförd med AFS För mätningen svarar, Aurorum 10, Luleå, som är av det svenska ackrediteringsorganet Mätningen utförd med ICP-SFMS För mätningen svarar, Aurorum 10, Luleå, som är av det svenska ackrediteringsorganet Mätningen utförd med ICP-AES För mätningen svarar, Aurorum 10, Luleå, som är av det svenska ackrediteringsorganet 1 För mätningen svarar,, som är av det svenska ackrediteringsorganet 2 För mätningen svarar ALS Laboratory Group, Na Harfê 9/336, , Prag 9, Tjeckien, som är av det tjeckiska ackrediteringsorganet CAI ackrediterat laboratorium (Reg.nr. 1163). CAI är signatär till ett MLA inom EA, samma MLA som SWEDAC är signatär till. Laboratorierna finns lokaliserade i; Prag, Na Harfê 9/336, , Praha 9, Ceska Lipa, Bendlova 1687/7, Ceska Lipa, Pardubice, V Raji 906, Pardubice. Kontakta ALS Täby för ytterligare information. Mätosäkerheten anges som en utvidgad osäkerhet (enligt definitionen i "Guide to the Expression of Uncertainty in Measurement", ISO, Geneva, Switzerland 1993) beräknad med täckningsfaktor lika med 2 vilket ger en konfidensnivå på ungefär 95%. Mätosäkerhet från underleverantör anges oftast som en utvidgad osäkerhet beräknad med täckningsfaktor 2. För ytterligare information kontakta laboratoriet. Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten gäller endast det identifierade, mottagna och provade materialet. Beträffande laboratoriets ansvar i samband med uppdrag, se aktuell produktkatalog eller vår webbplats Den digitalt signerade PDF filen representerar orginalrapporten. Alla utskrifter från denna är att betrakta som kopior. 1 Utförande teknisk enhet (inom ALS Scandinavia) eller anlitat laboratorium (underleverantör). Maria Bigner :36:39

32 Sida1(4) T QCQY2PIMBF Registrerad :04 SWECO Environment AB Utfärdad Susann Milenkovski Projekt Bestnr Box Malmö Analys av vatten Er beteckning P2 Provtagare Pontus Siesling Provtagningsdatum Labnummer O Parameter Resultat Osäkerhet (±) Enhet Metod Utf Sign suspenderad substans 7.6 mg/l 1 O KABJ nitrit 0.41 mg/l 2 1 MISW TOC mg/l 3 2 FREN P-tot mg/l 4 2 ULKA N-tot mg/l 5 2 ULKA ammoniumkväve mg/l 6 2 FREN BOD mg/l 7 2 FREN Ca mg/l 8 R FREN Fe mg/l 8 R FREN K mg/l 8 R FREN Mg mg/l 8 R FREN Na mg/l 8 R FREN Si mg/l 8 R FREN Al μg/l 8 R FREN As μg/l 8 H FREN Ba μg/l 8 R FREN Cd μg/l 8 H FREN Co μg/l 8 H FREN Cr μg/l 8 H FREN Cu μg/l 8 H FREN Hg μg/l 8 F FREN Mn μg/l 8 R FREN Mo μg/l 8 H FREN Ni μg/l 8 H FREN P μg/l 8 H FREN Pb μg/l 8 H FREN Sr μg/l 8 R FREN Zn μg/l 8 R FREN V μg/l 8 H FREN Tl μg/l 9 H FREN fenol <1.0 μg/l 10 2 ULKA oljeindex <50 μg/l 11 2 ULKA fraktion >C10-C12 <5.0 μg/l 11 2 ULKA fraktion >C12-C16 <5.0 μg/l 11 2 ULKA fraktion >C16-C35 <30 μg/l 11 2 ULKA fraktion >C35-<C40 <10 μg/l 11 2 ULKA Anna-Karin Revell :10:54

33 Sida2(4) T QCQY2PIMBF * efter parameternamn indikerar icke ackrediterad analys. Metod 1 Bestämning av Suspenderad substans enligt SS-EN 872 utg 2 Provet filtreras genom glasfiberfilter Whatman GF/A (1,6 μm porstorlek). Filtret torkas vid 105 C och återstoden bestäms gravimetriskt. Mätosäkerhet (k=2): Renvatten: ±18% vid 25 mg/l och ±15% vid 250 mg/l Avloppsvatten: ±18% vid 25 mg/l och ±15% vid 250 mg/l Rev Bestämning av Nitritkväve enligt SS-EN ISO utg 1 (FIA) Nitrit ger i sur lösning ett azofärgämne med sulfanilamid och en diamin. Färgen bestäms spektrofotometriskt. Resultatet anges som nitrit eller nitritkväve. Filtrering av prover genom 0.45 μm sprutfilter ingår i metoden. Mätosäkerhet (k=2) Renvatten: ±10% vid 0.01 mg N/l, ±9% vid 0.05 mg N/l och ±8% vid 0.2 mg N/l Avloppsvatten: ±11% vid 0.01 mg N/l, ±10% vid 0.05 mg N/l och ±9% vid 0.2 mg N/l Rev Bestämning av TOC med IR detektion enligt metod baserad på CSN EN 1484 och SCN EN Rev Bestämning av totalfosfor, P-tot, med spektrofotometri, enligt metod baserad på CSN EN ISO 6878 och CSN ISO Rev Bestämning av totalkväve, N-tot, med IR detektion enligt metod baserad på CSN EN Filtrering av grumliga prover ingår i metoden. Rev Bestämning av ammoniumkväve, NH 4-N, med spektrofotometri enligt metod baserad på CSN EN ISO 11732, CSN EN ISO 13395, CSN EN och CSN EN Filtrering av grumliga prover ingår i metoden. Rev Bestämning av biokemisk syreförbrukning efter sju dagar (BOD 7) baserad på metod CSN EN /-2. Rev Paket V-2. Bestämning av metaller utan föregående uppslutning. Provet har surgjorts med 1 ml salpetersyra (Suprapur) per 100 ml. Detta gäller dock ej prov som varit surgjort vid ankomst till laboratoriet. Analys har skett enligt EPA-metoder (modifierade) (ICP-AES) och (ICP-SFMS). Analys av Hg med AFS har skett enligt SS-EN ISO 17852:2008. Speciell information vid beställning av tilläggsmetaller: Vid analys av W får provet ej surgöras. Vid analys av S har provet först stabiliserats med H2O2. Anna-Karin Revell :10:54

34 Sida3(4) T QCQY2PIMBF Metod Rev Tillägg av metaller till befintligt paket. 10 Bestämning av fenol med LOQ 1μg/L. 11 Paket OV-20C. Bestämning av oljeindex enligt metod CSN EN ISO , Z1 och TNRCC metod Mätning utförs med GC-FID. Rev FREN KABJ MISW ULKA Godkännare Fredrik Enzell Karin Björk Miryam Swartling Ulrika Karlsson F H O R Utf 1 Mätningen utförd med AFS För mätningen svarar, Aurorum 10, Luleå, som är av det svenska ackrediteringsorganet Mätningen utförd med ICP-SFMS För mätningen svarar, Aurorum 10, Luleå, som är av det svenska ackrediteringsorganet För mätningen svarar,, som är av det svenska ackrediteringsorganet Mätningen utförd med ICP-AES För mätningen svarar, Aurorum 10, Luleå, som är av det svenska ackrediteringsorganet 1 För mätningen svarar,, som är av det svenska ackrediteringsorganet 2 För mätningen svarar ALS Laboratory Group, Na Harfê 9/336, , Prag 9, Tjeckien, som är av det tjeckiska ackrediteringsorganet CAI ackrediterat laboratorium (Reg.nr. 1163). CAI är signatär till ett MLA inom EA, samma MLA som SWEDAC är signatär till. Laboratorierna finns lokaliserade i; Prag, Na Harfê 9/336, , Praha 9, Ceska Lipa, Bendlova 1687/7, Ceska Lipa, Pardubice, V Raji 906, Pardubice. Kontakta ALS Täby för ytterligare information. 1 Utförande teknisk enhet (inom ALS Scandinavia) eller anlitat laboratorium (underleverantör). Anna-Karin Revell :10:54

Rapport Sida 1 (3) T1103145 GD5M332WO WSP Projekt Mats Waern Bestnr 10 148 602 Registrerad 2011-03-17 Box 503 Utfärdad 2011-03-18 391 25 Kalmar Analys av fast prov Er beteckning W1109 0,0-0,65 Labnummer

Läs mer

Rapport T1421348. Analys av fast prov. Registrerad 2014-11-20 19:12 Ramböll Sverige AB Utfärdad 2014-11-28 Sara Levin. Bpx 17009 104 62 Stockholm

Rapport T1421348. Analys av fast prov. Registrerad 2014-11-20 19:12 Ramböll Sverige AB Utfärdad 2014-11-28 Sara Levin. Bpx 17009 104 62 Stockholm Sida 1 (13) Registrerad 2014-11-20 19:12 Ramböll Sverige AB Utfärdad 2014-11-28 Sara Levin Bpx 17009 104 62 Stockholm Projekt Tomteboda Bestnr 13211093 Analys av fast prov 14MR2 O10633933 TS_105 C 83.1

Läs mer

UDDEVALLA KOMMUN NORDVIKS BRYGGA. PM Miljöteknisk undersökning av sediment

UDDEVALLA KOMMUN NORDVIKS BRYGGA. PM Miljöteknisk undersökning av sediment UDDEVALLA KOMMUN NORDVIKS BRYGGA PM Miljöteknisk undersökning av sediment Göteborg 2012-11-28 Ärendenr. 12-150 Handläggare Mattias Magnusson/David Scherman Tfn: 031-43 84 50 E-mail: info@geogruppen.se

Läs mer

BILAGA A.1. Grundläggande karakterisering av muddermassor

BILAGA A.1. Grundläggande karakterisering av muddermassor Sanering av Miljökonsekvensbeskrivning BILAGA A.1 BILAGA A.1 Grundläggande karakterisering av muddermassor Samlingsprover: 100296 Inre hamnen 1) 100297 Väster ön Rävsmålan 2) 100298 Öster ön Rävsmålan

Läs mer

Rapport T Analys av fast prov. Ankomstdatum Utfärdad Alexander Giron. Peter Myndes Backe Stockholm.

Rapport T Analys av fast prov. Ankomstdatum Utfärdad Alexander Giron. Peter Myndes Backe Stockholm. Sida 1 (13) Ankomstdatum 2016-05-31 Tyréns AB Utfärdad 2016-06-08 Projekt Kabelverket 6 Bestnr 268949 Peter Myndes Backe 16 118 86 Stockholm Analys av fast prov 16T01 0,05-0,25 O10775739 TS_105 C 94.8

Läs mer

Rapport T Analys av fast prov SGI. Bestnr Träimp Registrerad Utfärdad Linköping.

Rapport T Analys av fast prov SGI. Bestnr Träimp Registrerad Utfärdad Linköping. Sida 1 (12) SGI Projekt Maria Carling Bestnr 14352-Träimp Registrerad 2010-10-01 Utfärdad 2010-10-13 581 93 Linköping Analys av fast prov 202 0-0,3m O10340244 TS_105 C* 5.7 % 1 W CL Ba* 37.4 mg/kg TS 1

Läs mer

UPPDRAGSLEDARE Patrik Johnsson. UPPRÄTTAD AV Peter Östman

UPPDRAGSLEDARE Patrik Johnsson. UPPRÄTTAD AV Peter Östman PM UPPDRAG Storådammen UPPDRAGSNUMMER 2417551000 UPPDRAGSLEDARE Patrik Johnsson UPPRÄTTAD AV Peter Östman DATUM 2012-01-27 Översiktlig markundersökning Storådammen, Tierps kommun Provtagningen genomfördes

Läs mer

Kontrollprogram avseende vattenkvalitet i Kävlingeån m.m. UPPDRAGSNUMMER 1288135000. Sweco Environment AB

Kontrollprogram avseende vattenkvalitet i Kävlingeån m.m. UPPDRAGSNUMMER 1288135000. Sweco Environment AB RAPPORT KRAFTRINGEN ENERGI AB ÖRTOFTAVERKET Kontrollprogram avseende vattenkvalitet i Kävlingeån m.m. UPPDRAGSNUMMER 1288135000 Årsrapport november 2012 december 2013 Malmö 2014-03-24 Sweco Environment

Läs mer

BILAGA 3 ANALYSPROTOKOLL

BILAGA 3 ANALYSPROTOKOLL BILAGA 3 ANALYSPROTOKOLL Miljöteknisk markundersökning på del av tidigare I12, Eksjö kommun Uppdragsgivare: Eksjö kommun Projektnummer: 8114076 Sida 1 (24) Registrerad 2014-11-14 14:46 NIRAS AB Utfärdad

Läs mer

Kompletterande provtagning av dricksvatten m a p klorerade lösningsmedel inom 11 fastigheter i Skäggered, Mölndals stad

Kompletterande provtagning av dricksvatten m a p klorerade lösningsmedel inom 11 fastigheter i Skäggered, Mölndals stad Mölndals stad Att: Anna Stjernholm 2016-11-08 PM Kompletterande provtagning av dricksvatten m a p klorerade lösningsmedel inom 11 fastigheter i Skäggered, Mölndals stad 1 Bakgrund och syfte Under augusti

Läs mer

PM Miljöteknisk undersökning Södra Kronholmskajen HÄRNÖSANDS KOMMUN. Södra Kronholmskajen. Version 2. Sundsvall 2013-07-05 Reviderad 2013-07-11

PM Miljöteknisk undersökning Södra Kronholmskajen HÄRNÖSANDS KOMMUN. Södra Kronholmskajen. Version 2. Sundsvall 2013-07-05 Reviderad 2013-07-11 PM Miljöteknisk undersökning Södra Kronholmskajen HÄRNÖSANDS KOMMUN Södra Kronholmskajen Version 2 Sundsvall 2013-07-05 Reviderad 2013-07-11 Södra Kronholmskajen PM Miljöteknisk undersökning Södra Kronholmskajen

Läs mer

Nordstjärnan 13 Översiktlig miljöteknisk markundersökning

Nordstjärnan 13 Översiktlig miljöteknisk markundersökning Uppdragsnummer: 64-14 Antal sidor: 11 Antal bilagor: 3 Nordstjärnan 13 Översiktlig miljöteknisk markundersökning ESKILSTUNA 215-11-3 STRUCTOR MILJÖTEKNIK AB Ulrika Martell, uppdragsledare Henrik Kjellin,

Läs mer

BILAGA 1 Karta över provpunkter för jord och grundvatten

BILAGA 1 Karta över provpunkter för jord och grundvatten BILAGA 1 Karta över provpunkter för jord och grundvatten SW02 SW01 SW12 SW11 SW08 SW07 SW06 SW03 SW04 SW04-GW SW05 SW09 SW10 Lantmäteriet, Geodatasamverkan Document Path: O:\Personliga\Rasmus\Brandsnäs

Läs mer

EKA-projektet. Analysmetoder, mätkrav och provhantering av grundvatten

EKA-projektet. Analysmetoder, mätkrav och provhantering av grundvatten EKA-projektet. er, mätkrav och provhantering av grundvatten Tabell 1. Grundämnen Kvicksilver, Hg 0,1 ng/l +/- 5 % Metod 09 vatten USA EPA-metoden 1631:revision B Metyl-Kvicksilver, Me-Hg 0,06 ng/l +/-

Läs mer

RAPPORT. Utredning och provtagning av upplagda schaktmassor inom fastigheten Alunskiffern 1, Varbergs kommun. För

RAPPORT. Utredning och provtagning av upplagda schaktmassor inom fastigheten Alunskiffern 1, Varbergs kommun. För RAPPORT Utredning och provtagning av upplagda schaktmassor inom fastigheten Alunskiffern 1, Varbergs kommun För Varbergs kommun, Samhällsutvecklingskontoret Upprättad: 2016-08-09 Uppdrag: 1116-110 Version:

Läs mer

Yttrande avseende begäran om tillsyn angående muddringsarbetena vid Karlsborgs hamn, Kalix kommun. Diarienummer 535-2860-13

Yttrande avseende begäran om tillsyn angående muddringsarbetena vid Karlsborgs hamn, Kalix kommun. Diarienummer 535-2860-13 YTTRANDE 03-04- KALIX KOMMUN Länsstyrelsen i Norrbottens län Miljöskyddsenheten 97 86 Luleå Yttrande avseende begäran om tillsyn angående muddringsarbetena vid Karlsborgs hamn, Kalix kommun. Diarienummer

Läs mer

Provtagning av ytvatten och sediment, Sjöbergens koloniområde

Provtagning av ytvatten och sediment, Sjöbergens koloniområde Ort/Datum Hifabs uppdrag ref. Göteborg 2014-06-25 333467 Uppdragsledare Helena Holgerson Provtagning av ytvatten och sediment, Sjöbergens koloniområde Resultatrapport Hifabs uppdragsnummer: 333344 Upprättad:

Läs mer

Kemisk provtagning vid strandbad. Nacka Kommun. Alfredsro-, Älgö och Lännerstabadet PROJEKTNR: DATUM:

Kemisk provtagning vid strandbad. Nacka Kommun. Alfredsro-, Älgö och Lännerstabadet PROJEKTNR: DATUM: Kemisk provtagning vid strandbad Nacka Kommun Alfredsro-, Älgö och Lännerstabadet PROJEKTNR: 161196 DATUM: 2016-09-27 Kemisk provtagning vid strandbad Nacka Kommun Alfredsro-, Älgö och Lännerstabadet Fisksätra

Läs mer

Miljöinventering, Aspgärdan 18, Umeå

Miljöinventering, Aspgärdan 18, Umeå http://ams.se.wspgroup.com/projects/10222807/document/3_dokument/36_rapport- PM/Miljöinventering/Miljöinventering Aspgärdan 18.docx Mall: Memo.dot ver 1.0 Uppdragsnr: 10203201 1 (5) PM Miljöinventering,

Läs mer

Kontrollprogram, Badplats, Fisksätra Holme ytvatten och sediment

Kontrollprogram, Badplats, Fisksätra Holme ytvatten och sediment Kontrollprogram, Badplats, Fisksätra Holme ytvatten och sediment Erstavik 26:1 Fisksätra Holme, Nacka Kommun Datum: 2014-11-04 Projekt nr: 141145 Uppdragsgivare: Nacka Kommun Upprättad av: Marcus Roos

Läs mer

LMNO'$P+<F) O:7EI+-$Q+E<--": ;I8:68E6:,I:$30 2%/$/B$5MLRSHMLT RU:7:UFFIE>$'5&AK343& 1'EFG(#E77$#- O:8"F-JJIF9$XQ HE"VJ+,+EI HE"VJ+,:6:,-7+JUF :,\<

LMNO'$P+<F) O:7EI+-$Q+E<--: ;I8:68E6:,I:$30 2%/$/B$5MLRSHMLT RU:7:UFFIE>$'5&AK343& 1'EFG(#E77$#- O:8F-JJIF9$XQ HEVJ+,+EI HEVJ+,:6:,-7+JUF :,\< !"#$%&'()!'*&#$'+,'-)./,0,')12) 34&0567&'89!"#$%%& '()*+,-,.$/ '012/334$5678)96:, ;$$$$$$$$?@A$3B$@4B$%33B C+#>$$$$$$?@A$3B$@4B$%/4B 1:;

Läs mer

Provtagning av dricksvatten m a p klorerade lösningsmedel inom 23 fastigheter i Skäggered, Mölndals stad

Provtagning av dricksvatten m a p klorerade lösningsmedel inom 23 fastigheter i Skäggered, Mölndals stad Mölndals stad Att: Anna Stjernholm 2016-09-05 PM Provtagning av dricksvatten m a p klorerade lösningsmedel inom 23 fastigheter i Skäggered, Mölndals stad 1 Bakgrund och syfte Efter att boende på Uggleåsvägen

Läs mer

SEI LABORATORIET RAPPORT. Statens geotekniska institut 581 93 Linköping, telefon 013-20 18 00, telefax 013-20 19 14. Totalhalt

SEI LABORATORIET RAPPORT. Statens geotekniska institut 581 93 Linköping, telefon 013-20 18 00, telefax 013-20 19 14. Totalhalt I SEI LABORATORIET RAPPORT Sida 1(1) Beställare: Uppdrag: Provbeteckning: Maria Carling, SGI, 581 93 Linköping KIlfaIlsfäItet 1401A Registrerad Lab. undersökning Datum Datum Av 20 13-05-08 2013-06-17 Totalhalt

Läs mer

Bilaga 1 Provtagningsplan

Bilaga 1 Provtagningsplan Bilaga 1 Provtagningsplan Labanalys Paket ALS Antal Metaller inkl Hg MS-1 24 Alifater, aromater, BTEX, PAH OJ-21a 24 TOC beräknad TOC beräknad 5 Lösningsmedel OJ-6a 2 Cyanid Cyanider fri/lätt/total

Läs mer

Miljöteknisk markundersökning Kv Kiden, Borås

Miljöteknisk markundersökning Kv Kiden, Borås Miljöteknisk markundersökning Kv Kiden, Borås För: Järngrinden Projektutveckling AB Upprättad: 2016-03-08 Uppdrag: 1215-223 Version: 1 Structor Miljö Väst AB Org nr 556747-0181 Kungsgatan 18 411 19 Göteborg

Läs mer

Översiktlig markundersökning av fastigheten Kungsbro 1:74

Översiktlig markundersökning av fastigheten Kungsbro 1:74 Översiktlig markundersökning av fastigheten Kungsbro 1:74 2015-06-26 Handläggare: Mattias Karlsson Beställare: Miljö- och samhällsbyggnads- Förvaltningen, Linköpings kommun Uppdragsledare: Ebba Wadstein

Läs mer

DELRAPPORT 1: BESKRIVNING AV GENOMFÖRDA UNDERSÖKNINGAR I BÄRVALLEN OCH VÄSTRA LÅNGSTRAND

DELRAPPORT 1: BESKRIVNING AV GENOMFÖRDA UNDERSÖKNINGAR I BÄRVALLEN OCH VÄSTRA LÅNGSTRAND repo001.docx 2012-03-29 RAPPORT VATTEN & AVFALL I MALUNG-SÄLEN AB VAMAS Sälfjället Ny vattentäkt UPPDRAGSNUMMER 1570143000 DELRAPPORT 1: BESKRIVNING AV GENOMFÖRDA UNDERSÖKNINGAR I BÄRVALLEN OCH VÄSTRA

Läs mer

Miljöteknisk markundersökning Bullervall, Uppsala. Junior Living M , s 1 (3)

Miljöteknisk markundersökning Bullervall, Uppsala. Junior Living M , s 1 (3) Miljöteknisk markundersökning Bullervall, Uppsala Junior Living M1600037 2016-04-20, s 1 (3) PM Miljöteknisk markundersökning Bullervall, Uppsala 1 Bakgrund och syfte Structor Miljöbyrån har på uppdrag

Läs mer

Undersökning av inomhusluft vid två tillfällen vid Gunnesbo Gård, Lund. Uppdrag och syfte. Utförande. Uppdragsnr: 10201528 1 (4)

Undersökning av inomhusluft vid två tillfällen vid Gunnesbo Gård, Lund. Uppdrag och syfte. Utförande. Uppdragsnr: 10201528 1 (4) Uppdragsnr: 10201528 1 (4) PM Undersökning av inomhusluft vid två tillfällen vid Gunnesbo Gård, Lund Uppdrag och syfte På uppdrag av Lundafastigheter har WSP utfört provtagning av inomhusluft vid två tillfällen

Läs mer

RAPPORT MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING LUDVIKA BANGOLF LUDVIKA KOMMUN. Sweco Environment AB. Falun Miljö. Peter Östman

RAPPORT MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING LUDVIKA BANGOLF LUDVIKA KOMMUN. Sweco Environment AB. Falun Miljö. Peter Östman RAPPORT LUDVIKA KOMMUN MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING LUDVIKA BANGOLF Uppdragsnummer 2417881000 Falun 2016-02-23 Sweco Environment AB Falun Miljö Peter Östman Uppdragsledare Per-Olof Lidén Kvalitetsgranskare

Läs mer

Miljöteknisk markundersökning f.d. Åryds glasbruk, Växjö kommun

Miljöteknisk markundersökning f.d. Åryds glasbruk, Växjö kommun Miljöteknisk markundersökning f.d. Åryds glasbruk, Växjö kommun Rapport avseende provtagning av mark FÖRSTUDIE För: Länsstyrelsen i Kronoberg Version: Slutlig Upprättad: 2014-01-28 Uppdrag: 813-012 Org

Läs mer

Redovisning omgivningskontroll, provtagning och analyser

Redovisning omgivningskontroll, provtagning och analyser Redovisning omgivningskontroll, provtagning och analyser Kontroll av föroreningsspridning från rivningen av Klippans läderfabrik till omgivningen kan delas upp i fyra grupper: Damm Buller Vibrationer Vatten

Läs mer

Miljöteknisk markundersökning f.d. Ryds industri, Tingsryds kommun

Miljöteknisk markundersökning f.d. Ryds industri, Tingsryds kommun Miljöteknisk markundersökning f.d. Ryds industri, Tingsryds kommun FÖRSTUDIE För: Länsstyrelsen i Kronoberg Version: Slutlig Upprättad: 2013-11-26 Uppdrag: 813-012 Org nr 556747-0181 Kungsgatan 18 411

Läs mer

1 Kompletterande provtagning av jord och grundvatten, Manhemsvägen

1 Kompletterande provtagning av jord och grundvatten, Manhemsvägen memo0.docx 0-0-8 PM UPPRAG Manhemsvägen MMU UPPRAGSUMMER 55908000 UPPRAGSLEARE Johanna Åberg UPPRÄTTA A Johanna Åberg ATUM 0-07-08 Kompletterande provtagning av jord och grundvatten, Manhemsvägen I mars

Läs mer

Kontrollprogram badvatten Nacka Kommun. Erstavik 26:1. Fisksätra Holme PROJEKTNR: DATUM:

Kontrollprogram badvatten Nacka Kommun. Erstavik 26:1. Fisksätra Holme PROJEKTNR: DATUM: Kontrollprogram badvatten - 2015 Nacka Kommun Erstavik 26:1 Fisksätra Holme PROJEKTNR: 151141 DATUM: 2015-11-29 Kontrollprogram badvatten - 2015 Nacka Kommun Erstavik 26:1 Fisksätra Holme PROJEKTNR: 151141

Läs mer

Kontrollprogram avseende vattenkvalitet i Kävlingeån m.m.

Kontrollprogram avseende vattenkvalitet i Kävlingeån m.m. KRAFTRINGEN ENERGI AB - ÖRTOFTAVERKET Kontrollprogram avseende vattenkvalitet i Kävlingeån m.m. UPPDRAGSNUMMER 1288135500 ÅRSRAPPORT 2015 Fältmätningar vid järnvägsbron, Kävlingeån. 2016-06-22 MALMÖ VA-PROCESSER

Läs mer

Miljöteknisk undersökning av den nedlagda deponin imöklinta, Östanhede 1:1

Miljöteknisk undersökning av den nedlagda deponin imöklinta, Östanhede 1:1 1laga ~S 2015/ 106/1 1 (4) 2015-04-15 JENNY $IVAR$ DIREKT: 0224-74 74 10 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING Kommunstyrelsen Sala kommun SALA KOMM~~. Kommunstyrelsens förvaltning Ink. 2015-05- l 2 Miljöteknisk

Läs mer

Provtagningar i Igelbäcken 2006

Provtagningar i Igelbäcken 2006 Provtagningar i Igelbäcken 6 Christer Lännergren/LU Stockholm Vatten Telefon 8 5 5 christer.lannergren@stockholmvatten.se 7-5-7 Provtagningar i Igelbäcken 6 Igelbäcken rinner från Säbysjön till Edsviken.

Läs mer

ESKILSTUNA ENERGI & MILJÖ VATTEN & AVLOPP LABORATORIUM

ESKILSTUNA ENERGI & MILJÖ VATTEN & AVLOPP LABORATORIUM Provberedning Debiteras en gång per prov. Kemiska och mikrobiologiska analyser hanteras som separata prov. Analysspecifika provbehandlingar Provberedning, vatten Provberedning, slam (inkl. Torrsubstans

Läs mer

Vattenkemiska analyser (mätområde/mätosäkerhet)

Vattenkemiska analyser (mätområde/mätosäkerhet) Innehåll Vattenkemiska analyser (mätområde/mätosäkerhet)... 2 Vattenanalyser FIAstar 5000 system (mätområde/mätosäkerhet)... 3 Vattenanalyser SEAL (mätområde/mätosäkerhet)... 4 Sedimentkemiska analyser

Läs mer

Grap Översiktlig miljöteknisk undersökning av f.d. Sirius Skönfärgeri och Kemiska Tvättanstalt, Fastigheten Sjökatten 10, Stockholms Stad.

Grap Översiktlig miljöteknisk undersökning av f.d. Sirius Skönfärgeri och Kemiska Tvättanstalt, Fastigheten Sjökatten 10, Stockholms Stad. Grap 13238 Översiktlig miljöteknisk undersökning av f.d. Sirius Skönfärgeri och Kemiska Tvättanstalt, Fastigheten Sjökatten 10, Stockholms Stad. Geosigma AB December 2013 Grapnummer 13238 Uppdragsnummer

Läs mer

RAPPORT. Miljöteknisk markundersökning vid järnvägsbro Myrens industriområde, Strömstads kommun

RAPPORT. Miljöteknisk markundersökning vid järnvägsbro Myrens industriområde, Strömstads kommun RAPPORT Miljöteknisk markundersökning vid järnvägsbro Myrens industriområde, Strömstads kommun 2010-07-06 Upprättad av: Linda Danielsson Granskad av: Kirsten Malmström Uppdragsnr: 10137505 Daterad: 2010-07-06

Läs mer

PM - Kompletterande riskkartering Lövudden HÄRNÖSANDS KOMMUN. Lövudden. Version 1. Sundsvall 2013-06-18

PM - Kompletterande riskkartering Lövudden HÄRNÖSANDS KOMMUN. Lövudden. Version 1. Sundsvall 2013-06-18 PM - Kompletterande riskkartering Lövudden HÄRNÖSANDS KOMMUN Lövudden Version 1 Sundsvall 2013-06-18 Lövudden PM Kompletterande riskkartering Lövudden Datum 2013-06-18 Uppdragsnummer 61811253480-03 Utgåva/Status

Läs mer

PM Sedimentundersökning Tillståndsprövning Toresta. NCC Roads AB 2015-06-05

PM Sedimentundersökning Tillståndsprövning Toresta. NCC Roads AB 2015-06-05 PM Sedimentundersökning Tillståndsprövning Toresta NCC Roads AB 2015-06-05 NIRAS AB Fleminggatan 14 Box 703 75 107 24 Stockholm www.niras.se Org.nr: 556541-2532 Upplaga: Reviderad version Datum: 2014-10-09.

Läs mer

Fäktaren 2, Eskilstuna Översiktlig miljöteknisk undersökning

Fäktaren 2, Eskilstuna Översiktlig miljöteknisk undersökning Antal sidor: 21 Antal bilagor: 3 Fäktaren 2, Eskilstuna Översiktlig miljöteknisk undersökning ESKILSTUNA 2015-04-16 Ulrika Martell, uppdragsledare Henrik Kjellin, handläggare www.structor.se ESKILSTUNA:

Läs mer

Vivstamon 1:53 och del av Vivsta 13:19 Detaljplan för industriändamål MILJÖGEOTEKNISKA FÖRHÅLLANDEN

Vivstamon 1:53 och del av Vivsta 13:19 Detaljplan för industriändamål MILJÖGEOTEKNISKA FÖRHÅLLANDEN Faveo Projektledning AB Skönsbergsvägen 3 856 41 SUNDSVALL +46 60 701 04 00 www.faveoprojektledning.se ORG. NR 556612-8186 Timrå kommun Vivstamon 1:53 och del av Vivsta 13:19 Detaljplan för industriändamål

Läs mer

Fd AB Malmens Metallfabrik, Hovmantorp Miljöteknisk undersökning enligt MIFO fas 2

Fd AB Malmens Metallfabrik, Hovmantorp Miljöteknisk undersökning enligt MIFO fas 2 Fd AB Malmens Metallfabrik, Hovmantorp Miljöteknisk undersökning enligt MIFO fas 2 För Länsstyrelsen i Kronoberg Upprättad: 2010-06-29 rev 2010-07-05 Uppdrag: 610-001 Org nr 556747-0181 Kungsgatan 18 411

Läs mer

Lackarebäcks vattenverk Laboratorium A Antimon, Sb EPA Method 200.8, mod ICP-MS 0,1 10 µg/l Dricksvatten Nej Nej

Lackarebäcks vattenverk Laboratorium A Antimon, Sb EPA Method 200.8, mod ICP-MS 0,1 10 µg/l Dricksvatten Nej Nej Ackrediteringens omfattning Kretslopp och vatten Mölndal Ackrediteringsnummer 0045 Lackarebäcks vattenverk Laboratorium A000089-001 Kemisk analys Teknikområde Parameter Metod Mätprincip Mätområde Provtyp

Läs mer

Berga 15:1, Åkersberga Resultatrapport översiktlig miljöteknisk markundersökning

Berga 15:1, Åkersberga Resultatrapport översiktlig miljöteknisk markundersökning Uppdragsnummer: 6005-094 Antal sidor: 7 Antal bilagor: 5 Berga 15:1, Åkersberga Resultatrapport översiktlig miljöteknisk markundersökning VÄSTERÅS 2015-11-10 STRUCTOR MILJÖTEKNIK AB Jan Andersson, uppdragsledare

Läs mer

Kemiska analyser allmänt

Kemiska analyser allmänt KIU Kemiska analyser Monika Franzén Kemiska analyser allmänt Varje enskild länk i analyskedjan är lika viktig för slutresultatet Avloppsvatten Prov Behandlat prov Signal Kemisk info Provtagning Provberedning

Läs mer

RAPPORT 2014-02-04 2 (10) Innehållsförteckning

RAPPORT 2014-02-04 2 (10) Innehållsförteckning RAPPORT 2014-02-04 2 (10) Innehållsförteckning 1 INLEDNING... 3 2 BAKGRUND OCH SYFTE... 3 3 OMRÅDESBESKRIVNING... 3 3.1 Allmänt... 3 3.2 Geologi... 4 3.3 Hydrogeologi... 5 3.4 Ytvatten/brunnar... 5 4 HISTORIK...

Läs mer

Metallundersökning Indalsälven, augusti 2008

Metallundersökning Indalsälven, augusti 2008 Metallundersökning Indalsälven, augusti 2008 EM LAB Strömsund 1 Förord Denna rapport är sammanställd av EM LAB (Laboratoriet för Energi och Miljöanalyser) på uppdrag av Indalsälvens Vattenvårdsförbund.

Läs mer

DOKUMENTNUMMER: MILJÖ-001 DATUM:

DOKUMENTNUMMER: MILJÖ-001 DATUM: DOKUMENTNUMMER: MILJÖ-001 DATUM: 2015-05-19 Eds Prästgård Översiktlig miljöteknisk undersökning Beställare Veidekke Bostad AB www.reinertsen.se Reinertsen Sverige AB Hälsingegatan 43 113 31 STOCKHOLM Tel

Läs mer

Bilaga nr 8. Analys av mätdata i Telge Återvinning AB:s miljörapporter Mätpunkt YV3

Bilaga nr 8. Analys av mätdata i Telge Återvinning AB:s miljörapporter Mätpunkt YV3 Telge Närmiljö 26-11-2 Page 1 of 23 Promemoria angående fortsatt och utökad verksamhet vid Tveta Återvinningsanläggning i Södertälje Analys av mätdata i Telge Återvinning AB:s miljörapporter 21-25. Mätpunkt

Läs mer

Miljöteknisk markundersökning inför anläggande av nytt kontor Atlas Copco Avos

Miljöteknisk markundersökning inför anläggande av nytt kontor Atlas Copco Avos BILAGA Miljöteknisk markundersökning inför anläggande av nytt kontor Atlas Copco Avos 206-05-04 Bakgrund Syftet med provtagningen var att inför anläggande av nytt kontor på fastigheterna Signalen 3 och

Läs mer

Översiktlig miljöteknisk markundersökning

Översiktlig miljöteknisk markundersökning Översiktlig miljöteknisk markundersökning Räveskalla 1:25 m fl Sjömarken, Borås För: Borås Stad Datum: 2014-10-23 Uppdrag: 914-119 Upprättad av: Johan Cassel Granskad av: Fredric Engelke Structor Miljö

Läs mer

ICP-MS > 0,15 µg/g TS Biologiskt. Bly, Pb SS-EN ISO :2005 ICP-MS > 0,05 µg/l Dricksvatten Nej Nej

ICP-MS > 0,15 µg/g TS Biologiskt. Bly, Pb SS-EN ISO :2005 ICP-MS > 0,05 µg/l Dricksvatten Nej Nej Ackrediteringens omfattning Stockholms Universitet, Institutionen för miljövetenskap och analytisk kemi ACES Enheterna för biogeokemi och miljöföroreningars kemi Stockholm Ackrediteringsnummer 1295 A000046-001

Läs mer

Lilla Tjärby 33:1 och Lilla Tjärby 1:93, Bonnarpsvägen, Laholms kommun

Lilla Tjärby 33:1 och Lilla Tjärby 1:93, Bonnarpsvägen, Laholms kommun Lilla Tjärby 33:1 och Lilla Tjärby 1:93, Bonnarpsvägen, Laholms kommun Översiktlig miljöteknisk markundersökning Beställare: Laholms kommun 2013-09-19 NIRAS Miljö Djäknegatan 16 211 35 Malmö www.niras.se

Läs mer

RAPPORT. Biskopsnäset, fastigheterna Ludvika 5:46, 5:53 LUDVIKA KOMMUN. FALUN MILJÖ Sweco Environment AB MARKUNDERSÖKNING/SANERING AV TOMTER

RAPPORT. Biskopsnäset, fastigheterna Ludvika 5:46, 5:53 LUDVIKA KOMMUN. FALUN MILJÖ Sweco Environment AB MARKUNDERSÖKNING/SANERING AV TOMTER repo001.docx 2012-03-2914 RAPPORT LUDVIKA KOMMUN Biskopsnäset, fastigheterna Ludvika :46, :3 UPPDRAGSNUMMR 120948100 MARKUNDRSÖKNING/SANRING AV TOMTR SLUTRAPPORT 201-07-06 FALUN MILJÖ Sweco nvironment

Läs mer

Anläggande av rörlig gångbrygga i Nynäshamns Hamn

Anläggande av rörlig gångbrygga i Nynäshamns Hamn Bilaga 2 Vattenverksamhet 2014-06-18 Anläggande av rörlig gångbrygga i Nynäshamns Hamn Beskrivning av planerad verksamhet Bakgrund Större kryssningsfartyg lägger idag till på redden utanför Nynäshamn och

Läs mer

1006 ISO/IEC 17025. Metodbeteckning Analys/Undersökning av Resultat Enhet Mätosäkerhet

1006 ISO/IEC 17025. Metodbeteckning Analys/Undersökning av Resultat Enhet Mätosäkerhet Sida 1 (5) attenverket 331 83 ÄRNAMO SS-EN ISO 17294-2:2005 Arsenik, As 0.037 µg/l +/-20-25% SS-EN ISO 17294-2:2005 Bor, B 18 µg/l +/-25-30% SS-EN ISO 17294-2:2005 Kadmium, Cd

Läs mer

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdat laboratorium i förväg skriftligt godkänt annat.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdat laboratorium i förväg skriftligt godkänt annat. RAPPORT utfärdat av ackrediterat laboratorium REPORT issued by an Accredited Laboratory DGE Mark och Miljö RAPPORT Periodisk mätning 1 vid Hovhultsverket 2013 Uddevalla Kraft AB, Uddevalla 2013-04-12 Rapport

Läs mer

RAPPORT BILAGA 4. Årsrapport över vattenprovtagning 2014. Sweco Environment. MARKS KOMMUN Skene skogs avfallsanläggning.

RAPPORT BILAGA 4. Årsrapport över vattenprovtagning 2014. Sweco Environment. MARKS KOMMUN Skene skogs avfallsanläggning. repo001.docx 2012-03-2914 RAPPORT MARKS KOMMUN Skene skogs avfallsanläggning BILAGA 4 Årsrapport över vattenprovtagning 2014 4 Holke damm 2015-03-25 Sweco Environment Göteborg - Miljöteknik MAJ-LIS STENBERG

Läs mer

TORSTÄVA 9:43, KARLSKRONA KOMMUN Avgränsning av deponi. 2016-02-26 Upprättad av: Anna Nilsson Granskad av: Magnus Runesson

TORSTÄVA 9:43, KARLSKRONA KOMMUN Avgränsning av deponi. 2016-02-26 Upprättad av: Anna Nilsson Granskad av: Magnus Runesson TORSTÄVA 9:43, KARLSKRONA KOMMUN PM 2016-02-26 Upprättad av: Anna Nilsson Granskad av: Magnus Runesson KUND Bysnickaren FV AB KONSULT WSP Environmental Box 34 371 21 Karlskrona Tel: +46 10 7225000 WSP

Läs mer

Översiktlig miljöteknisk markundersökning, Mölletorp 11:4, Karlskrona kommun

Översiktlig miljöteknisk markundersökning, Mölletorp 11:4, Karlskrona kommun Uppdragsnr: 10171588 1 (5) PM Översiktlig miljöteknisk markundersökning, Mölletorp 11:4, Karlskrona kommun I detta PM beskrivs kortfattat den provtagning som utförts av WSP på uppdrag av Skanska Sverige

Läs mer

Kvarteret Tegelbruket, lokalt omhändertagande av dagvatten i perkolationsmagasin

Kvarteret Tegelbruket, lokalt omhändertagande av dagvatten i perkolationsmagasin C B A Tillrinningsområde till magasin D Tillrinningsområde till provtagningspunkt Takbrunn respektive Rännstensbrunn Provtagningspunkter: A Rännstensbrunn B Takvattenbrunn C Bräddvattenbrunn D Grundvattenrör

Läs mer

Lyktan 5 Utvärdering av filter för dagvattenrening

Lyktan 5 Utvärdering av filter för dagvattenrening Utvärdering av filter för dagvattenrening Eskilstuna 2010-08-29 STRUCTOR MILJÖTEKNIK AB Peter Carlsson, uppdragsledare Uppdragsnr: 6135-002 Antal sidor: 8 Antal bilagor: 4 STRUCTOR MILJÖTEKNIK AB Smedjegatan

Läs mer

Analysvariabel Metod (Referens) Mätprincip Provtyp. Alkalinitet SS-EN ISO 9963, del 2, utg. 1, mod. Titrering 1:1

Analysvariabel Metod (Referens) Mätprincip Provtyp. Alkalinitet SS-EN ISO 9963, del 2, utg. 1, mod. Titrering 1:1 IVL GÖTEBORG Oorganiska analyser av vatten och fasta miljöprover Alkalinitet SS-EN ISO 9963, del 2, utg. 1, mod. Titrering 1:1 Ammonium som kväve (NH 4 + -N) SS-EN ISO 1173, mod. FIA 1:1 Fosfat SS-EN ISO

Läs mer

Mätosäkerheter ifrån provningsjämförelsedata. Bakgrund, metod, tabell och exempel Bo Lagerman Institutet för Tillämpad Miljöforskning (ITM)

Mätosäkerheter ifrån provningsjämförelsedata. Bakgrund, metod, tabell och exempel Bo Lagerman Institutet för Tillämpad Miljöforskning (ITM) Mätosäkerheter ifrån provningsjämförelsedata. Bakgrund, metod, tabell och exempel Bo Lagerman Institutet för Tillämpad Miljöforskning (ITM) Bakgrund: Under år 2000 ska alla ackrediterade laboratorier uppge

Läs mer

MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING KV HAMMAREN, TORSBY. Rapport. 2015-06-24 Upprättad av: Per Hagström Granskad av: Lina Westerlund

MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING KV HAMMAREN, TORSBY. Rapport. 2015-06-24 Upprättad av: Per Hagström Granskad av: Lina Westerlund MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING KV HAMMAREN, TORSBY Rapport 2015-06-24 Upprättad av: Per Hagström Granskad av: Lina Westerlund Uppdragsnr: 10214166 Rapport Daterad: 2015-06-19 Reviderad: 2015-06-24 Handläggare:

Läs mer

1.0 INLEDNING DATUM UPPDRAGSNUMMER TILL. Trafikverket KOPIA E20 FINNGÖSA - YTVATTENPROVTAGNING I SÄVEÅN

1.0 INLEDNING DATUM UPPDRAGSNUMMER TILL. Trafikverket KOPIA E20 FINNGÖSA - YTVATTENPROVTAGNING I SÄVEÅN DATUM 2016-02-24 UPPDRAGSNUMMER 1522243 TILL KOPIA Trafikverket FRÅN Golder Associates AB E-POST maria_florberger@golder.se E20 FINNGÖSA - YTVATTENPROVTAGNING I SÄVEÅN 1.0 INLEDNING Trafikverket har för

Läs mer

Undersökningar i Bällstaån 2004 1

Undersökningar i Bällstaån 2004 1 Undersökningar i Bällstaån 24 1 2 Undersökningar i Bällstaån 24 Undersökningar i Bällstaån 24 1 Christer Lännergren/VV 27/4 Stockholm Vatten 16 26 Stockholm Telefon 8 5221 2454 christer.lannergren@stockholmvatten.se

Läs mer

PM GRANLUNDA ÄLDREBOENDE

PM GRANLUNDA ÄLDREBOENDE PM GRANLUNDA ÄLDREBOENDE 2014-07-10 Sweco projektnummer 3230687100 Kompletterande ytlig markundersökning Orientering Sweco Environment AB (Sweco) har tidigare utfört en miljöteknisk markundersökning av

Läs mer

MUR (Markteknisk undersökningsrapport)/miljöteknik MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING BYGGMÄSTAREN 2, SOLNA

MUR (Markteknisk undersökningsrapport)/miljöteknik MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING BYGGMÄSTAREN 2, SOLNA MUR (Markteknisk undersökningsrapport)/miljöteknik MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING BYGGMÄSTAREN 2, SOLNA RAPPORT 7 JUNI 2013 Uppdrag: 248417, Byggmästaren 2, Miljöteknisk undersökning Titel på rapport: MUR

Läs mer

1 (11) ra04s 2011-02-17 Sweco Gjörwellsgatan 22 Box 34044, 100 26 Stockholm Telefon 08-695 60 00 Telefax 08-695 60 10 www.sweco.se

1 (11) ra04s 2011-02-17 Sweco Gjörwellsgatan 22 Box 34044, 100 26 Stockholm Telefon 08-695 60 00 Telefax 08-695 60 10 www.sweco.se RAPPORT KF Fastigheter AB Tegelhagen Uppdragsnummer 1155705 Översiktlig miljöteknisk markundersökning av Brogårds tegelbruk Stockholm 2011-10-26 Sweco Environment AB Förorenade områden Eleonora Karlsson

Läs mer

UPPDRAGSLEDARE. Staffan Stenvall UPPRÄTTAD AV. Frida Nolkrantz

UPPDRAGSLEDARE. Staffan Stenvall UPPRÄTTAD AV. Frida Nolkrantz -14 UPPDRAG Skörby - MKB UPPDRAGSNUMMER 3370792100 UPPDRAGSLEDARE Staffan Stenvall UPPRÄTTAD AV Frida Nolkrantz DATUM 23 Kompletterande bedömning av dagvattnets påverkan på föroreningshalterna i Mälaren

Läs mer

VÄG 25, KALMAR-HALMSTAD, ÖSTERLEDEN, TRAFIKPLATS FAGRABÄCK, VÄXJÖ Översiktlig miljöteknisk markundersökning

VÄG 25, KALMAR-HALMSTAD, ÖSTERLEDEN, TRAFIKPLATS FAGRABÄCK, VÄXJÖ Översiktlig miljöteknisk markundersökning VÄG 25, KALMAR-HALMSTAD, ÖSTERLEDEN, TRAFIKPLATS FAGRABÄCK, VÄXJÖ Översiktlig miljöteknisk markundersökning PM 2016-03-03 Upprättad av Granskad av: Matti Envall, Trafikverket Godkänd av ver 1.0 Uppdragsnr:

Läs mer

Ackrediteringens omfattning

Ackrediteringens omfattning Vattenkemi Alkalinitet (karbonatalkalinitet) SS-EN ISO 9963-2, utg. 1 Titrering 1:1, 2, 4 1-250 mg/l Ammonium som kväve SS-EN ISO 11732:2005 FIA 1:1, 2, 4 0,1-5,0 mg/l Biokemisk syreförbrukning, 7 dygn

Läs mer

Miljöteknisk provtagning och kompletterande utredning av nickel inom programområdet Fredrikstrandsvägen, Ekerö kommun

Miljöteknisk provtagning och kompletterande utredning av nickel inom programområdet Fredrikstrandsvägen, Ekerö kommun Grap 15004 PM Miljöteknisk provtagning och kompletterande utredning av nickel inom programområdet Fredrikstrandsvägen, Ekerö kommun Januari 2015 Geosigma AB Grapnummer 15004 Uppdragsnummer Version 1.0

Läs mer

Miljöteknisk markundersökning Borgen 8, Kiruna Upprättad av: Veronica Östman Granskad av: Ylva Persson

Miljöteknisk markundersökning Borgen 8, Kiruna Upprättad av: Veronica Östman Granskad av: Ylva Persson BILAGA 1 Miljöteknisk markundersökning WSP 2013-11-13 Miljöteknisk markundersökning 2013-11-13 Upprättad av: Veronica Östman Granskad av: Ylva Persson RAPPORT Miljöteknisk markundersökning Kund Kiruna

Läs mer

Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet

Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet 1975L0440 SV 23.12.1991 001.001 1 Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet B RÅDETS DREKTV av den 16 juni 1975 om den kvalitet som krävs

Läs mer

RAPPORT. Översiktlig miljöteknisk markundersökning av fastigheterna Bålsta 3:356 och Brunna 1:12 i Bålsta, Håbo kommun. Markprovtagning Björnbro

RAPPORT. Översiktlig miljöteknisk markundersökning av fastigheterna Bålsta 3:356 och Brunna 1:12 i Bålsta, Håbo kommun. Markprovtagning Björnbro repo001.docx 2012-03-2914 RAPPORT HÅBO MARKNADS AB Markprovtagning Björnbro UPPDRAGSNUMMER 1186388000 Översiktlig miljöteknisk markundersökning av fastigheterna Bålsta 3:356 och Brunna 1:12 i Bålsta, Håbo

Läs mer

Riktvärden och riktlinjer för utsläpp till dagvatten

Riktvärden och riktlinjer för utsläpp till dagvatten Riktvärden och riktlinjer för utsläpp till dagvatten Syfte, tillämpning och erfarenheter Egna riktvärden - Varför då? Riktlinjer och riktvärden för utsläpp av förorenat vatten syfte: skydda vattendragen

Läs mer

Östgöta slamslamträff Provtagning av hushållsspillvatten i Östgöta kommuner

Östgöta slamslamträff Provtagning av hushållsspillvatten i Östgöta kommuner Östgöta slamslamträff 2017-03-07 Provtagning av sspillvatten i Östgöta kommuner Syftet med provtagningen Ta reda på vad ett vanligt spillvatten innehåller Hur mycket en bidrar med när det gäller fosfor,

Läs mer

Projekt Slussen: Kontrollprogram vattenverksamhet - ytvatten

Projekt Slussen: Kontrollprogram vattenverksamhet - ytvatten Uppdragsnr: 10133309 1 (6) PM Projekt Slussen: Kontrollprogram vattenverksamhet - ytvatten John Sternbeck, WSP Inledning Slussen i Stockholm är uttjänt och behöver byggas om. Den nuvarande avtappningskapaciteten

Läs mer

Analysrapport. ProvId: 7,00. Sigtuna Vatten & Renhållning AB Provplats: Tivolivägen Fsk Östra Bangatan 3

Analysrapport. ProvId: 7,00. Sigtuna Vatten & Renhållning AB Provplats: Tivolivägen Fsk Östra Bangatan 3 Analysrapport Utskriven: Av: Databas: 2016-11-10 6 LIMS_PROD ProvId: 7,00 9001 ( ANV-P_205-161024-1 ) Provtaget: 2016-10-24 12:35 12,9 C Kund: Sigtuna Kommun 8 Mottaget: 2016-10-24 14:32 14,2 C Sigtuna

Läs mer

Sanering MILO Förskola

Sanering MILO Förskola Rapport om utförd efterbehandling inom MILO förskola Sundbybergs Stad Sanering MILO Förskola Stockholm 2015-09-15 Sanering MILO Förskola Rapport om utförd efterbehandling inom MILO förskola Datum 2015-09-15

Läs mer

Översiktlig miljöteknisk markundersökning inom fastigheten Åby-Vallentuna 1:94 vid Åbygläntans förskola i Vallentuna. Sweco Environment AB

Översiktlig miljöteknisk markundersökning inom fastigheten Åby-Vallentuna 1:94 vid Åbygläntans förskola i Vallentuna. Sweco Environment AB RAPPORT VALLENTUNA KOMMUN Översiktlig miljöteknisk markundersökning inom fastigheten Åby-Vallentuna 1:94 vid Åbygläntans förskola i Vallentuna Uppdragsnummer 1155937000 2013-05-20 Sweco Environment AB

Läs mer

PM F08 110 Metaller i vattenmossa

PM F08 110 Metaller i vattenmossa Version: _ 1(11) PM F08 110 Metaller i vattenmossa Upprättad av: Hanna Larsson, Medins Biologi AB Granskad av: Alf Engdahl, Medins Biologi AB Version: _ 2(11) Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3

Läs mer

1(6) ra04s 2010-05-18 Sweco Vatten & Miljö Södra Mariegatan 18E Box 1902, 791 19 Falun Telefon 023-464 00 Telefax 023-464 01 www.sweco.

1(6) ra04s 2010-05-18 Sweco Vatten & Miljö Södra Mariegatan 18E Box 1902, 791 19 Falun Telefon 023-464 00 Telefax 023-464 01 www.sweco. MORAVATTEN AB Del av Örjastäppan industriområde Uppdragsnummer 152080000 Ko Ko Falun 201001 SWECO ENVIRONMENT AB FALUN MILJÖ 1(6) ra0s 20100518 Sweco Vatten & Miljö Södra Mariegatan 18E Box 1902, 791 19

Läs mer

Kontrollprogram för Arbogaån 2010-2012. Arbogaåns Vattenförbund

Kontrollprogram för Arbogaån 2010-2012. Arbogaåns Vattenförbund Kontrollprogram för Arbogaån 2010-2012 Arbogaåns Vattenförbund December 2009 1 Innehåll Vattenkemi rinnande vatten...3 Vattenkemi sjöar... 4 Vattenkemi metaller... 5 Tabell 2 RG Vattendrag - Sjöar - Metaller

Läs mer

1006 ISO/IEC 17025. Dricksvatten för allmän förbrukning. Metodbeteckning Analys/Undersökning av Resultat Mätosäkerhet

1006 ISO/IEC 17025. Dricksvatten för allmän förbrukning. Metodbeteckning Analys/Undersökning av Resultat Mätosäkerhet Sida 1 (5) paket : SS-EN ISO 7027, utg 3 Turbiditet FNU 0.13 ±0.01 FNU SLV 1990-01-01 Metod I Lukt ingen SLV Lukt, art - SS-EN ISO 7887 metod D Färg

Läs mer

1006 ISO/IEC 17025. Metodbeteckning Analys/Undersökning av Resultat Mätosäkerhet

1006 ISO/IEC 17025. Metodbeteckning Analys/Undersökning av Resultat Mätosäkerhet Sida 1 (5) : Bärmö : Se märkning Nej=0 Ja=1 : 1 SS-EN ISO 7027-3 Turbiditet FNU

Läs mer

Sammanställning fältnoteringar och analyser

Sammanställning fältnoteringar och analyser Bilaga 1.1 Sammanställning fältnoteringar och analyser Kommentarer: Analyser: Uppdragsnr: 10200511 1. Preliminär geoteknisk benämning enligt SGF:s beteckningssystem. ORGNV=BTEX, fraktionerade alifter,

Läs mer

PM Kompletterande markundersökning Plinten 1, Karlstad

PM Kompletterande markundersökning Plinten 1, Karlstad UPPDRAG Plinten 1 Kompletterande MU UPPDRAGSNUMMER 1331623000 UPPDRAGSLEDARE Annika Niklasson UPPRÄTTAD AV Annika Niklasson DATUM Härtill hör Bilaga 1 Bilaga 2 Fältrapport (15 sid) Analysresultat jord

Läs mer

Kontrollprogram för Eskilstunaåns avrinningsområde 2010-12. Hjälmarens Vattenvårdsförbund

Kontrollprogram för Eskilstunaåns avrinningsområde 2010-12. Hjälmarens Vattenvårdsförbund HJÄLMARENS VATTENVÅRDSFÖRBUND Kontrollprogram för Eskilstunaåns avrinningsområde 2010-12 Hjälmarens Vattenvårdsförbund LAXÅ ÖREBRO KUMLA HALLSBERG ESKILSTUNA Mälaren Hjälmaren 2010 2020 2220 2058 3018

Läs mer

Miljöteknisk markundersökning Konstruktören 1, Skänninge

Miljöteknisk markundersökning Konstruktören 1, Skänninge DGE Mark och Miljö RAPPORT Miljöteknisk markundersökning Konstruktören 1, Skänninge Mjölby kommun, Mjölby 2015-06-18 Uppdragsnr: 411993 Dokumentnr: 589115 Rapport upprättad av Uppdragsledare Rebecka Olsén

Läs mer

PM Kompletterande markundersökning, Kronetorp 1:1, Burlövs kommun

PM Kompletterande markundersökning, Kronetorp 1:1, Burlövs kommun PM Kompletterande markundersökning, Kronetorp 1:1, Burlövs kommun Uppdrag Miljöteknisk byggnads- och markundersökning Beställare Kronetorp Park AB Från Nicklas Lindgren, Ramböll Sverige AB Till Mats Widerdal,

Läs mer

Rapport Sita Sverige marksanerings försök att reducera halter i vatten med partikelfällor, kemisk fällning samt centrifug/separator

Rapport Sita Sverige marksanerings försök att reducera halter i vatten med partikelfällor, kemisk fällning samt centrifug/separator Rapport Sita Sverige marksanerings försök att reducera halter i vatten med partikelfällor, kemisk fällning samt centrifug/separator Introduktion Sita Sverige marksanerings är verksam vid SÖRABs avfallsanläggning

Läs mer

Analyslaboratoriet, 4380 A OES 0,003 5,5 vikt% Stål Nej Nej ASTM E415, mod OES 0,003 1,5 vikt% Stål Nej Nej ASTM E572, mod/ss-en 10315:2006

Analyslaboratoriet, 4380 A OES 0,003 5,5 vikt% Stål Nej Nej ASTM E415, mod OES 0,003 1,5 vikt% Stål Nej Nej ASTM E572, mod/ss-en 10315:2006 Ackrediteringens omfattning AB Sandvik Materials Technology Sandviken Ackrediteringsnummer 1636 Analyslaboratoriet, 4380 A001539-001 Kemisk analys Teknikområde Parameter Metod Mätprincip Mätområde Provtyp

Läs mer