VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013"

Transkript

1 VERKSAMHETSBERÄTTELSE

2 ST, Produktion: STs informationsenhet. Finns att ladda ner från ST Förlag, Artikelnr 2380

3 Innehåll 2013 Ett händelserikt år! 3 Engagerade förtroendevalda 5 Förbundsstyrelse 5 Förbundsstämma och extra kongress 5 Ordförandekonferens 6 Avtalsrörelsen 6 Arbetsmiljö 8 Facklig utbildning 8 Organisationsutveckling 10 Nyhetsbrev 10 Nöjda medlemmar 13 ST-veckor 13 ST Direkt 13 Regional samverkan 14 Medlemsförsäkringar och medlemsförmåner 17 Stöd med arbetsskador 18 Arbetsrättsliga frågor 18 Förhandlingar och konsultativt stöd 18 Publikt 18 Nya medlemmar 21 Rekrytering 21 Värva en kollega 21 Strategi+ 21 Extra värvningsanslag 21 ST Student 21 ST Chef 22 Doktorandsatsningen 22 Kommunikation 23 Servicemål för nya/potentiella medlemmar 23 Synlighet & påverkan 25 Kvalitetsmässan 25 Press och media 25 Almedalen 26 Seminarier 26 STs Internationella arbete 26 Kansliorganisation 27 Förbundskansliet 27 Årsredovisningen 28 Förvaltningsberättelse 29 Ekonomi 30 Styrelsensunderskrifter 40 Revisionsberättelser 41 STs avdelningar och medlemsantal 42 STs interna och externa representation 43 STs representation i internationella 46 organisationer Förbundsstyrelsen 46 Förbundets revisorer 46 STs Remissvar 47 Motioner 48

4

5 2013 Ett händelserikt år! När vi blickar tillbaka till 2013 är det på tolv händelserika månader. I den här verksamhetsberättelsen finns bara möjlighet att skildra delar av allt vi åstadkommit. För året hade vi tre prioriterade områden: Lön och inflytande, bli fler medlemmar och arbetsmiljö. Fackförbundet ST sätter alltid medlemmars intresse i första rummet. Med det söker vi lösningar på de behov som medlemmar har i sin vardag. Samtidigt bevakar vi hur medlemmarnas arbetsplatser och arbetsuppgifterna i sektorn utvecklas på längre sikt. Många av förbundets medlemmar påverkas av förändringar på grund av politiska beslut. Det kan bara mötas genom en kombination av två saker. Dels genom aktiv opinionsbildning, dels ett aktivt arbete gentemot våra motparter, för att skapa stabila spelregler för lönebildning och arbetsvillkor samt ett väl fungerande trygghetssystem. Dessa frågor har präglat förbundets insatser under På samtliga av förbundets avtalsområden pågick under 2013 en avtalsrörelse. Det har under året blivit alltmer uppenbart att samtidigt som det pågår en stark omvandling av samhället är den fackliga sammanhållningen viktigare än någonsin. För oss är det självklart att våra medlemmar ska ha en god löneutveckling, som är i nivå med övrig arbetsmarknad. Det bästa sättet att åstadkomma det är att kämpa för att våra centrala avtal innehåller siffror, anser vi. Trots arbetsgivarnas motstånd har vi återigen lyckats med det och vi är nöjda och stolta med resultatet och våra värdefulla avtal. Betydelsen av en stabil lönebildning och ett fungerande trygghetssystem kan inte överskattas för STs medlemmar. Den statliga arbetsgivaren har sagt upp Trygghetsavtalet. Resultatet av förhandlingarna om ett nytt trygghetsavtal kommer vi att se under Vi ska göra allt vi kan för att statligt anställda även i framtiden ska ha arbetsmarknadens bästa trygghetsavtal. Under förra året lyckades vi inte helt nå målet att öka förbundets medlemsantal. Det är glädjande att antalet studerandemedlemmar ökar markant, då de är basen för vår framtid. Likaså att antalet doktorander ökade. Oavsett förklaringar, som det rekordhöga antalet anställda som går i pension, måste vi lyckas bättre framöver. Återväxten inom förbundet är avgörande för vår förmåga att förbättra villkoren för våra medlemmar och stärka det fackliga inflytandet. Arbetsmiljön är en av de viktigaste prioriterade frågorna för ST. STs medlemmar påverkas allt mer negativt av både en allt mer slimmad arbetsorganisation och av att verksamheterna får otillräckliga resurser för att klara sina uppdrag. En fråga som förbundet särskilt lyft fram är att hot och våld är oacceptabelt. Vi har även drivit frågan om att värna öppna arbetsplatser och meddelarfrihet. Under 2013 påbörjade vi en omläggning av den interna dialogen inom ST och vi gjorde om våra olika mötesplatser. Våra drygt 90 avdelningar, och de drygt förtroendevalda, är den organisatoriska grunden för ett fortsatt och stärkt arbete med medlemsvärvning och fackligt inflytande. Omläggningen av mötesplatser inom förbundet tar sikte på att än bättre dra fördel av att vi är många fackligt aktiva i ST, men att vi har olika uppdrag och att alla behövs. Det är genom att bli fler och att arbeta tillsammans som vi kan stärka det fackliga inflytandet. britta lejon Förbundsordförande FACKFÖRBUNDET ST VERKSAMHETSBERÄTTELSE

6

7 Engagerade förtroendevalda Förbundsstyrelse Förbundsstyrelsen hade 16 sammanträden under året. Vid ett av dessa deltog också styrelsens ersättare. Styrelsearbetet handlade till stor del om Avtal Andra frågor var medlemsutvecklingen, nya mötesformer och att komma igång med målstyrning av förbundets verksamhet. Styrelseledamöterna medverkade också i STveckornas 288 arbetsplatsbesök under september och oktober. Medlemmar och lokala fack lämnade in motioner till förbundsstyrelsen löpande under året. En förteckning över alla inkomna motioner finns på sidan 48. Förbundsstämma och extra kongress Förbundsstämma hölls maj i Åkersberga utanför Stockholm. Temat var»vår väg framåt«. Stämman arbetade med att skapa en gemensam målbild för 2016 inom de prioriterade områdena; lön och inflytande, arbetsmiljö och rekrytering. Stämman behandlade också verksamhetsberättelsen 2012 och verksamhetsinriktningen för Beslut togs om att bedriva försöksverksamhet för att pröva om ekonomiska incitament kan bidra till ökad synlighet och rekrytering. Rapporten från Anslagsutredningen ska ligga till grund för försöket. Försöksverksamheten ska utvärderas och följas upp under Stämman fattade även beslut om hur förbundet ska arbeta vidare med begreppen jämställdhet, mångfald, jämlikhet, genus, medborgare samt medborgarskap enligt kongressbeslut En ny valberedning valdes fram till nästa år stämma. Ordinarie ledamöter 1. Bo Fröström, Posten 2. Björn T Johansson, Spårtrafiken 3. Susanne Norblad, Migrationsområdet 4. Anette Jellve, Sveriges Domstolar 5. Anne Hagberg, Försäkringskassan 6. Mats Hildingsson, Arbetsförmedlingen 7. Lisbeth Häggberg, Universitet och högskolor 8. Jimmy Haller, SiS 9. Robert Lang, Kultursektorn. Sammankallande Lisbeth Häggberg, Universitet och högskolor. Personliga ersättare 1 1. Elisabeth Eklund-Andersson, Posten 2. Lena Löfgren, Lantmäteriet 2 1. Tapani Hoffrén, Sjöfartsverket 2. Vakant 3 1. Lena Berndtsson, Skatteverket 2. Jan-Erik Berglind, SiS 4 1. Christina Staffansdotter, Polisen 2. Vakant 5 1. Gunilla Zetterberg, Försäkringskassan 2. Elisabeth Ringsgård, Försäkringskassan 6 1. Helena Perlerot, Arbetsförmedlingen 2. Björn Brandt, Arbetsförmedlingen 7 1. Lars Frisk, Universitet och högskolor 2. Tracy Hoffman, PRV 8 1. Eric Rosén, Kriminalvården 2. Maria Rahn-Andersson, Kriminalvården 9 1. Susanne Nauclér, SPV 2. Isis Nyampame Umutesi, Folkhälsoinstitutet FACKFÖRBUNDET ST VERKSAMHETSBERÄTTELSE

8 Under stämman delades förtjänsttecken ut som tack och visad uppskattning för förtjänstfullt fackligt arbete i minst 15 år på avdelningsnivå till: Eva-Lena Moser, ST inom Universitets- och högskoleområdet, Siw Millstam, ST inom Spårtrafiken, Anita Engvoll, ST inom Regeringskansliet, Jan Enler, ST inom Länsstyrelsen, Jan-Erik Berglind, ST inom SiS, Lars-Eric Runerås, ST inom SiS, Ola Bergström, ST inom Kronofogden, Anders Gustafsson, ST inom Statens geologiska undersökningar, Lars-Erik Backström, ST inom Arbetsförmedlingen, samt tidigare FS-ledamoten Per Hellman. En kort extrakongress hölls den 30 maj för att fatta beslut om en förändring av paragraf 3 i förbundsstadgarna för att förtydliga medlemmarnas rätt att kräva rättshjälp eller tvisteförhandling i händelser som inträffat innan medlemsansökan lämnats till förbundet. Ordförandekonferens Ordförandekonferensen hölls i Haninge utanför Stockholm, november. Temat för konferensen var»leda och förverkliga«. Deltagarna fick under ledning av Barbro Mellberg, från Idéledarskap AB, reflektera över vad en strategi är samt hur man bedriver ett strategiskt ledarskap och går från idé till handling. Deltagarna arbetade också i grupper med nästa års prioriterade målområden rekrytering, lön och inflytande samt arbetsmiljö för att få idéer och dela med sig av sina egna framgångsexempel för att förverkliga målen. Ordförandekonferensen biföll förslaget till Verksamhetsplan och budget för 2014, som fastställdes av förbundsstyrelsen efter ordförandekonferensen. Årets arbetslivspris tilldelades Laura Hartman, analyschef på Försäkringskassan. I motiveringen tas hennes stora insatser för svensk välfärdsforskning upp samt hennes föredömliga förmåga att stå upp för den oberoende forskningen. 83,3 % upplevde att de var mycket nöjda/ nöjda med ordförandekonferensen som helhet. 78 % tyckte att målet att utveckla det strategiska ledarskapet för att förverkliga gemensamma mål uppnåddes mycket bra/bra. 95,1 % tyckte att de fick nya idéer och uppslag för sitt eget uppdrag eller till sin avdelning. Citat från utvärderingen:»bäst var nätverkandet, både med andra ordföranden och FS. Det stärker och ger kraft och så är det nyttigt att sätta sitt eget uppdrag i perspektiv emellanåt. Vi kanske inte har det så illa, trots allt, på vår myndighet.«avtalsrörelsen Avtalsrörelsen 2013 hade som mål att genomföras med största synlighet, rekryterande yrkanden som attraherar och stärker förbundets vertikalitet samt befäster STs lönepolitik i enlighet med mål- och utvecklingsplanens uppdrag om nya medlemmar, nöjda medlemmar och engagerade förtroendevalda. Avtalsrörelserna delades in i fem delmoment; förberedelsearbete, insamlingsfas, formuleringsfas, förhandlingsfas och implementeringsfas. Syftet med insamlingsfasen var att samla in vilka frågor STs medlemmar vill driva i avtalsförhandlingarna. Under formuleringsfasen formulerades de insamlade problemområdena till konkreta yrkanden. Förhandlingsfasen inleddes med växlande av yrkanden och avslutades när de nya avtalen undertecknades. Därefter inleddes implementeringsfasen, det vill säga då de nya avtalen och dess tillämpning kommunicerades till medlemmar och förtroendevalda. 6 FACKFÖRBUNDET ST VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013

9 Arbetsgivarverksområdet Insamlingsfasen genomfördes via enkät till samtliga avdelningar samt fem centrala insamlingskonferenser. Arbetssättet innebar att alla förtroendevalda inom avtalsområdet fick möjlighet att framföra vilka frågor som är viktigast att driva under förhandlingarna. Därutöver genomfördes regionala insamlingskonferenser för att diskutera avtalsrörelsen samt situationen på arbetsplatserna med medlemmarna. Allt för att verka för en engagerande och rekryterande avtalsrörelse. Yrkandena formulerades under våren Huvudfrågorna var tidsbegränsade avtal med siffror som ger löneökning till alla medlemmar i och med en förbättrad löneprocess, ökat stöd till visstidsanställda, trygghet i anställningen samt ökat fokus på arbetsmiljön. Förhandlingarna inleddes 19 juni och det nya avtalet undertecknades 4 oktober. Resultatet blev framgångsrikt inom huvudfrågorna med treårig avtalsperiod och ett löneutrymme om 6,8 procent. Men också att förhandlingar inom flera svåra områden, så som trygghetsavtal, pensionsavtal och samverkansavtal, skulle fortsätta under avtalsperioden. Under implementeringsfasen genomfördes sex centrala konferenser för förtroendevalda som förhandlar de lokala löneavtalen. Därutöver genomfördes cirka 40 regionala implementeringskonferenser över hela landet för både medlemmar och potentiella medlemmar samt ett 70-tal arbetsplatsbesök. Totalt genomfördes över hundra konferenser på temat»höj din lön«med cirka medlemmar och potentiella medlemmar om våra värdefulla avtal, vilket var det mesta någonsin. Avtalsrörelse Spårtrafik Insamlingsfasen genomfördes i dialog med förtroendevalda. Vid avtalskonferensen i januari 2013 formulerades yrkandena. Yrkandena växlades med Almega i mitten av februari. Tidigt stod det klart att två frågor skulle bli svårlösta i förhandlingarna: dels frågan om att skydda anställningsvillkoren vid en verksamhetsövergång och dels frågan om att få garantier för ITP-planen. Det olösta inrangeringsavtalet vid Götalandståg försvårade en förhandlingslösning och medförde att SEKO varslade om en omfattande strejk med start den 19 juni För ST innebar detta att vi antingen kunde följa SEKO i ett strejkvarsel eller fortsätta förhandla. Efter intensivt arbete, tillsammans med förhandlingsdelegationen, samlade vi branschavdelningens företrädare i ett gemensamt beslut att fortsätta förhandla trots det svåra läget. Detta ledde bland annat till att vi profilerade ST inom avtalsområdet Spårtrafik som det förhandlande facket. ST och Almega begärde en frivillig medling och den 18 juni enades alla parter om att anta medlarnas bud om nytt avtal. Redan påföljande vecka samlade vi alla avdelningsföreträdare för en implementeringskonferens av det nya avtalet. Frågan om att skydda anställningsvillkoren vid en verksamhetsövergång löstes inte under förhandlingarna utan kommer hanteras under En arbetsgrupp har fått i uppdrag att se över det centrala avtalets omfattning och anpassa villkoren till branschens olika sektorer. Arbetsgruppen påbörjade sitt arbete under hösten. Om parterna inte kommer framåt i arbetet finns det möjlighet för endera parten att säga upp avtalet i förtid. Avtalsrörelse Järnvägsinfrastruktur Avtalet löpte ut 31 mars Inför detta skedde en likartad avtalsprocess såsom på Spårtrafiksområdet. Insamling genomfördes av avdelningsstyrelsen. Formulering av yrkanden genomfördes av förhandlingsledningen tillsammans med avtalsdelegationen under januari Avtalsyrkanden växlades i slutet av februari Då avtalsområdet är nytt och även avdelningsstyrelsen var det kom det upp få ändringsyrkanden. FACKFÖRBUNDET ST VERKSAMHETSBERÄTTELSE

10 Avtalsförhandlingarna påbörjades under mars månad, men fick en underordnad betydelse då förhandlingarna på Spårtrafik och de hot om varsel som förekom där tog överhanden. På grund av detta avstannade avtalsförhandlingarna på Järnvägsinfrastruktur till efter sommaren och återupptogs i augusti Parterna enades om ett nytt avtal i september som implementerades tillsammans med avdelningen. Bransch Kommunikation Inför avtalsrörelsen 2013 genomfördes en uppstarts- och insamlingskonferens för fackliga företrädare inom branschens olika bolag. Konferensen möjliggjorde ett erfarenhetsutbyte mellan förtroendevalda samt bidrog till ett breddat underlag i förhandlingsdelegationens fortsatta arbete. Avtalsförhandlingen var en utdragen process, men ST landade ett löneavtal som är väl anpassat till våra medlemsgrupper. Från 1 januari 2013 till sista december 2013 har medlemsantalet ökat inom detta avtalsområde. Arbetsmiljö För att ta hand om de prioriterade arbetsmiljöfrågorna under året tog kansliet fram en handlingsplan för aktiviteter. Främst genomfördes aktiviteter inom fyra prioriterade områden; uppmärksamma och förbättra villkoren för de med tidsbegränsade anställningar anställda ska i större utsträckning kunna påverka sin arbetstid hot och våld ska inte förekomma på arbetsplatserna arbetsplatserna ska präglas av ett öppet arbetsklimat principen om meddelarfrihet ska omfatta även de som arbetar inom företag som är finansierade av allmänna medel Arbetsmiljökonferenser arrangerades i hela landet där STs politik och krav inom arbetsmiljöområdet togs upp med tips och stöd till förtroendevalda och skyddsombud för att förbättra arbetsmiljön. Några av konferenserna aktualiserade frågor om hot och våld på arbetsplatserna och vilka åtgärder som kan vidtas för att förebygga dessa. ST arrangerade ett seminarium för en grupp riksdagsledamöter om hot och våld vilket resulterade i en het interpellationsdebatt i Riksdagen. I anslutning till regionkonferenserna hölls seminarier om öppenhet och meddelarfrihet på arbetsplatserna. Då presenterades också en skrift på temat»tala, twittra eller hålla tyst«som kortfattat beskriver regelverket och STs politik på området. Inom Bransch Kommunikation pågick under hela året, på STs initiativ, ett partsarbete om förläggning av arbetstiden där vår ambition är att de anställda ska få ett ökat inflytande över sin arbetstid. Problematiken med visstidsanställningar inom staten uppmärksammade ST våren 2013 genom en debattartikel i Svenska Dagbladet. ST menar att statliga arbetsgivare ska tillsvidareanställa i större utsträckning. Som grund för våra krav låg bland annat enkätundersökningar på våra avtalsområden. I avtalsrörelsen 2012 drev ST inom ramen för OFR (S, P, O) frågan om att utveckla arbetsmiljöutbildningen inom området. Det ledde till att ett partsarbete nu inletts för att se över hur arbetsmiljöutbildningen kan utvecklas men även andra arbetsmiljöfrågor kommer att behandlas, exempelvis hot och våld på arbetsplatserna. I samma avtalsrörelse kom parterna överens om att följa utvecklingen och förekomsten av tidsbegränsade anställningar. Facklig utbildning Inom den fackliga utbildningsverksamheten hände det mycket under En utbildningstrappa lanserades och nya utbildningar för förtroendevalda utvecklades, såsom trygghetsutbildning, villkorsavtalsutbildning, kassörsutbildning, ordförandeutbildning, valberedningsutbildning och påbyggnadsutbildning om arbetsmiljö. Förbundet är inne i en tydlig generationsväxling. Det är en angenäm utmaning som samtidigt ställer stora krav på utbildningsverksamheten. 8 FACKFÖRBUNDET ST VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013

11 Närmare 90 utbildningar genomfördes och totalt deltog över förtroendevalda. Det är en ökning med 10 utbildningstillfällen och över 360 deltagare jämfört med föregående år. Nästan 340 av deltagarna är födda på 80- och 90-talet. Över 900 medlemmar och förtroendevalda registrerade sig på e-utbildningarna som inte är handledarstyrda. Deltagarna är nöjda med STs utbildningsverksamhet. Medelnöjdhetsindexet låg på 4,89. Måltalet för året var 4,0 på en 6-gradig skala, där 6 är lika med mycket nöjd. Deltagarna på påbyggnads- och uppdragsutbildningarna var nöjdast med ett nöjdhetsindex på 5,04. Några kommentarer från deltagarna under året:»jag lärde mig jättemycket och känner mig verkligen inspirerad att fortsätta som facklig förtroendevald!otroligt inspirerande och givande dagar. Fler utbildningar som denna skulle jag gärna gå.handledarnas kommentarer på inlämningsuppgiften var mycket bra! Jag gillade både upplägget och tekniken, och att man faktiskt behövde prestera något. Jag tror det är helt rätt att ha både e-utbildning och på-plats-utbildning på steg 1.«Rekordmånga nya förtroendevalda valdes till fackliga uppdrag under perioden 1 juli 2012 till 30 juni Totalt personer, vilket är en ökning med 48 % jämfört med föregående period. Av dessa var 875 nya arbetsplatsombud. Servicemål för utbildningsverksamheten Inom sex månader blev alla nyvalda arbetsplatsombud erbjudna relevant utbildning för uppdraget. 46 procent av de nya arbetsplatsombuden påbörjade eller gick klart utbildningen. Målet är att alla ska ha deltagit i grundutbildning för förtroendevalda inom sitt första år. Under 2013 dubblerades ett antal grund- och påbyggnadsutbildningar. På uppdragsutbildningarna ökades antalet kursdeltagare per utbildning. Genomförda utbildningar under 2013 E-utbildning för medlemmar, ca 840 deltagare Tillsammans i ST Ditt samtal om lön AGV-området Ditt samtal om lön Almega-området Grundutbildning för förtroendevalda Över 1400 deltagare varav ca 240 gick e-utbilningen Uppdrags och påbyggnadsutbildningar för förtroendevalda, över 360 deltagare Trygghetsutbildningar Villkorsavtalsutbildningar Påbyggnadsutbildningar om arbetsmiljö Grundutbildningar för skyddsombud och chefer Kassörsutbildningar Valberedningsutbildningar Ordförandeutbildningar Organisaionstvecklingsutbildningen E-utbildning för revisorer Efterfrågestyrda utbildningar En stor del av STs utbildnings- och utvecklingsinsatser görs i avdelningarnas egen regi. Förbundskansliet stödde denna verksamhet genom medverkan i mån av tid och behov. Ofta handlade dessa utbildningar om traditionella fackliga verksamhetsfrågor som styrelseutbildning, ledarskapsutbildning, facklig ideologi, arbetsrätt, samverkan, arbetsmiljö, rekryteringsfrågor, organisationsutveckling och lönesamtal. FACKFÖRBUNDET ST VERKSAMHETSBERÄTTELSE

12 Organisationsutveckling ST är ett arbetsplatsfack. För att det fackliga arbetet ska fungera väl behöver organisationen stämma överens med arbetsgivarens organisation. Arbetsformerna behöver då och då ses över och utvecklas i syfte att stärka det lokala fackliga arbetet och förmågan att rekrytera fler medlemmar. Förändringar under året Omorganisation inom Vård- och omsorg. Ny ST-avdelning på Inspektionen för vård och omsorg. Förberedelser inför bildande av en avdelning på Folkhälsomyndigheten, utifrån Folkhälsoinstitutet, Smittskyddsinstitutet och delar av Socialstyrelsen. Ny avdelning på Brottsförebyggande rådet, BRÅ. Ny avdelning på InfraNord. Förberedelser inför bildande av ny avdelning på Uppsala Monitoring Centre. Förberedelser och stöd till ST-avdelningen Polisväsendet för arbetet med att bygga om organisationen till följd av myndighetsförändringen januari Stöd till avdelningen vid Läkemedelsverket. Tyvärr lyckades man inte få ihop en styrelse utan avdelningen blev vilande. Stöd till avdelningen vid Jordbruksverket. Den tidigare vilande avdelningen har nu en fungerande verksamhet och styrelse. Styrelseutveckling De flesta frågor som handlade om styrelseutveckling löstes med konsultativa råd. Vissa styrelser behövde särskilt stöd, till exempel Åklagarväsendet, Rättsmedicinalverket, Statens servicecenter, Sipri och ST inom Kulturen samt Bransch Spårtrafik. Nyhetsbrev Som ett led i att bli mer kostnadseffektiva och nå våra målgrupper bättre, började förbundet ge ut nyhetsbrev per e-post regelbundet. Den tryckta editionen av ST Rapport till förtroendevalda upphörde efter sommaren och ersattes med ett nyhetsbrev till drygt mottagare en gång per månad. Ett särskilt nyhetsbrev skickas av förbundsordföranden till förbundets avdelningsordföranden. 10 FACKFÖRBUNDET ST VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013

13 Du och din lön FACKFÖRBUNDET ST VERKSAMHETSBERÄTTELSE

14 BILDER 12 FACKFÖRBUNDET ST VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013

15 Nöjda medlemmar ST-veckor Under våren genomfördes för första gången en ST-vecka med arbetsplatsbesök för bolag i samband med att avtalen var klara eller på väg att bli klara. Utöver kommunikation kring avtalen gavs också tillfälle att diskutera andra arbetsplatsnära frågor. Antalet arbetsplatsbesök blev tyvärr lågt då de lokala förtroendevalda och arbetsplatserna inte hann förbereda besöken. ST-veckorna 40 och 45 Temat för årets ST-veckor var»du och din lön«. Ett material med samma namn, om ST och vår lönepolitik samt hur man förbereder sig för lönesamtal, användes på besöken på statliga arbetsplatser, tillsammans med information om nya RALS-avtalet. Arbetsplatsbesöken skulle om möjligt hållas öppna även för icke medlemmar. På bland annat Arlanda där vi har flera avdelningar hölls aktiviteter under en hel ST-dag. Regionerna genomförde också ett antal större event med kända medverkande, som drog stort antal deltagare. De månader när ST-veckorna pågick under hösten och då avtalet blev klart, ökade antal inträden av nya medlemmar. All time high med 288 arbetsplatsbesök under årets ST-veckor! Över personer deltog. Efterfrågan på arbetsplatsbesök i Region Nord var större än någonsin och resultatet för 2013 överträffade alla förväntningar. Man besökte 50 arbetsplatser och träffade mer än medlemmar, hade implementeringskonferenser med nästan 370 deltagare, pratade försäkringar med 80 personer och grillade 700 hamburgare på Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen i Östersund. Totalt genomförde regionen under ST-veckorna mer än 100 aktiviteter och träffade nästan medlemmar och potentiella medlemmar. ST Direkt ST Direkt är uppskattat av medlemmar och förtroendevalda för sin snabba och professionella service. Under 2013 värvade ST Direkt drygt 900 nya ST-medlemmar! Dessutom avstod ett 80-tal medlemmar att lämna förbundet efter ett samtal med en rådgivare. ST Direkt tog också emot många besök från externa organisationer som var nyfikna på verksamheten och ville bli inspirerade. Intresset rörde bland annat erfarenheter av generösa öppettider, stor tillgänglighet, gott bemötande, intern kunskapsöverföring, faktabanken, schemaläggning och arbetsmiljöfrågor. Antal aktiviteter under ST-veckorna regionvis Sammanställning av ST Direkt i siffror Nord 106 Stockholm/Uppsala 53 Väst 85 Syd 44 Samtal: Mejl: SMS: st st 230 st FACKFÖRBUNDET ST VERKSAMHETSBERÄTTELSE

16 Genomsnittlig samtalstid till ST Direkt: 5 min och 26 sek. Av dem som kontaktar ST Direkt är: 73 procent medlemmar 11 procent förtroendevalda 6 procent potentiella medlemmar Resterande är kontakter med till exempel arbetsgivare, separata a-kassemedlemmar, försäkringsbolag och ST-anställda. ST Direkts uppdrag utöver rådgivningen Utöver rådgivningen till medlemmar, förtroendevalda och potentiella medlemmar hade ST Direkt i uppdrag att handlägga ärenden om arbetskraftsinvandring, det vill säga när en arbetsgivare inom STs verksamhetsområde vill anlita arbetskraft från länder utanför EU och EES. ST Direkt var också en första ST-kontakt för Arbetsförmedlingen när en arbetsgivare ville samråda om en anställning med arbetsmarknadspolitiskt stöd. Dessutom skötte ST Direkt Samtalslinjen för Fackligt center för Papperslösa, tog emot 900 kontakter för TCOs Sommarjobbsexpert och svarade på 660 mejl som kom till FacketFörändras.se. Medlemsevent Region Stockholm/Gotland Inom ramen för regional samverkan prioriterades medlemsevenemang. Sammanlagt genomfördes 36 medlemsevenemang med över deltagare inom regionen. De mest populära evenemangen i Stockholm var:»hantera din stress med KBT«(drygt 220 deltagare),»glädjerevolutionen«(drygt 220 deltagare),»stress och återhämtning«(drygt 170 deltagare) och»så höjer du din lön«(drygt 340 deltagare). I Uppsala var det:»glädjerevolutionen«(drygt 100 deltagare),»hantera din stress med KBT«(drygt 80 deltagare) och»framtidsjobb i staten«(nästan 70 deltagare). På Gotland var det:»stress och duktighetsfällan«(nästan 80 deltagare) och»tankens kraft«(nästan 50 deltagare). Regional samverkan I förbundets regionala råd träffades företrädare från lokala avdelningar och sektioner för att diskutera och planera medlemsaktiviteter enligt förbundets prioriteringar. Vid behov bildades olika nätverk. Flertalet utbildningar genomfördes i samarbete med Sensus. Förbundet medverkade också i arbetet med TCO råden. Region Stockholm/Gotland. Sammanlagt cirka medlemmar, inklusive cirka medlemmar i Uppsala län som flyttades från Region Nord. Citat från medlemsevent:»st höjer graderna på sitt varumärkesanseende genom högaktuella ämnen som ALLA bjuds in på. Trots att jag ej är med i ST börjar jag så smått tycka att det är ett rätt häftigt förbund.dessa frukostmingel med föreläsningar är verkligen KANON!Ett av de bästa fackmöten jag deltagit i.«region Nord Sammanlagt ca medlemmar. Region Väst Sammanlagt ca medlemmar. Region Syd Sammanlagt ca medlemmar. 14 FACKFÖRBUNDET ST VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013

17 Region Väst Regionen ordnade nio insamlingskonferenser och tolv implementeringskonferenser om Avtal 2013 samt ett tiotal arbetsmiljöseminarier för medlemmar och potentiella medlemmar. Utöver det ordnades två öppenhetsseminarier i samband med regionkonferenserna. Regionen medverkade också vid två tvärfackliga aktiviteter Göteborg Pride Week samt Way Out West. Ett antal rekryteringsaktiveter genomfördes också under året på medlemmars och potentiella medlemmars arbetsplatser. Region Syd Regionen genomförde flera seminarier och nätverksträffar för chefsmedlemmar och doktorander. Chefer och ledare med ansvar för arbetsmiljö har också bjudits in till arbetsmiljökonferenser. Flera aktiviteter och seminarier ordnades för att förtydliga STs lönepolitik och för att stärka dialogen i löneprocessen. Till flera aktiviteter kunde medlemmar bjuda med en kollega som ännu inte är ST-medlem. Region Nord Regionen genomförde arbetsplatsbesök med olika aktiviteter och nätverksträffar under särskilda ortsveckor i Gävle, med cirka 100 deltagare, och i Luleå med omnejd, med cirka 270 besökare. Regionen gjorde också 40 arbetsplatsbesök i samband med Avtal 2013 i både informations- och implementeringssyfte. Samtliga möten var öppna för alla anställda. Totalt kom cirka 950 personer. Andelen deltagare vid medlemsevent födda på och 90-talet ökade i Stockholms län. FACKFÖRBUNDET ST VERKSAMHETSBERÄTTELSE

18 ST PÅ ARLANDA 7 NOV Du och din lön Missa inte ST på Arlanda. Boka in den 7 november! Vi bjuder på en fullspäckad seminariedag med fokus på dig och ditt värdefulla avtal. Föreläsare är bland andra Britta Lejon, STs förbundsordförande. Clarion hotel mellan kl Och på Skycity mellan kl Alla är välkomna! Britta Lejon ST-veckor 2013 Med din lön i fokus Vecka 40 och 45 är det ST-veckor. Då hörs och syns vi lite extra. Vi pratar lön, möjligheter och medlemskap på omkring 250 olika arbetsplatser runt om i Sverige. Kom förbi och träffa ledamöter från STs förbundsstyrelse och för fram vad du tycker är viktigt. Håll utkik efter mer information på din arbetsplats eller på st.org Vi ses!

19 Medlemsförsäkringar och medlemsförmåner Extra trygg med ST Ett bra försäkringsskydd är en viktig och uppskattad medlemsförmån. ST har försäkringsavtal med Förenade Liv (livförsäkring, sjukförsäkring med diagnosförsäkring, seniorförsäkring och familjeskydd, samtalsstöd), med Trygg-Hansa (olycksfallsförsäkring för vuxna och seniorer, sjuk- och olycksfallsförsäkring för barn samt sakförsäkringar) och Bliwa (inkomstförsäkring och frivillig tilläggsförsäkring). Genom STs samlingsförsäkring i Trygg-Hansa är samtliga medlemmar i förbundet olycksfallsförsäkrade under fackliga aktiviteter samt förtroendevalda och anställda under tjänsteresa. Antal försäkrade Antalet försäkrade medlemmar (inklusive medförsäkrade) i STs medlemsförsäkringar vid årsskiftet livförsäkring Seniorlivförsäkring Sjukförsäkring Familjeskydd olycksfallsförsäkring vuxen Sjuk- och olycksfallsförsäkring barn Seniorolycksfallsförsäkring Sakförsäkring (hem, villa, bil, båt etc) inkomstförsäkring Inkomstförsäkring tillägg Försäkringskommitténs arbete Försäkringskommitténs mål är att öka mervärdet och tryggheten för STs medlemmar och deras familjer genom att utveckla och förbättra villkoren i medlemsförsäkringarna. Förbundets försäkringskommitté sammanträder med bolagens representanter cirka 4-6 gånger per år. Kommitténs ST-representanter följer noga skadestatistik, försäkringsekonomi, avtalsförändringar och politiska beslut, främst inom socialförsäkringsområdet och arbetslöshetsförsäkringen. Kommittéarbetet under 2013 handlade i stor utsträckning om att utveckla försäkringsutbudet och försäkringsinformationen. Ännu bättre försäkringar Under året gjordes flera förbättringar i livförsäkringen. Från 1 juli 2013 gjordes en direkt uppräkning av livbeloppet och förtidskapitalet samtidigt som en övergång till att använda prisbasbelopp istället för krontal infördes. Det innebär automatisk årlig omräkning för livbeloppet och förtidskapitalet i takt med att prisbasbeloppet ändras. Efterlevandeskyddet i livförsäkringen höjdes från kr per månad till kr per månad. Dessutom utökades livförsäkringen med tjänsten samtalsstöd. Försäkringsekonomin i inkomstförsäkringen var fortsatt ansträngd. Förbundsstyrelsen beslutade att förbundet även under 2014 ska finansiera försäkringen utan att medlemsavgiften påverkas. Försäkringsaktiviteter ST Direkt och STs regionala medlemsregisterhandläggare tog emot många försäkringsärenden under året. Informationsinsatser genomfördes på flera arbetsplatser i landet. Under 2013 påbörjade försäkringskommittén tillsammans med de olika försäkringsbolagen en turné runt om i landet för att träffa medlemmar. Till exempel hölls försäkringsmöten i Stockholm, Malmö, Sundsvall och Umeå. Medlemmarna fick direktkontakt med de olika försäkringsbolagen och svar på specifika frågor, vilket var mycket uppskattat. Andra medlemsförmåner ST-medlemskapet gav också möjlighet till karriärtjänster med karriärcoach, lönerådgivning inför lönesamtalet, lönestatistik, rabatt på semesterboenden i både Italien och Sverige, förmånliga lån i Nordea och Swedbank, till exempel bolån en nyhet från och med 2013, samt rabatterat pris på AdLibris. För doktorander, tekniker, ingenjörer, naturvetare och studerande fanns rabatter på tidningar med mera. Billigare semester i Neapel, Toscana, Florens eller Klövsjö och Tällberg! FACKFÖRBUNDET ST VERKSAMHETSBERÄTTELSE

20 Stöd vid arbetsskador Ett relativt litet antal medlemmar kontaktade förbundet och bad om rättshjälp i arbetsskadeärenden. Skadorna varierade och bestod bland annat av halkolyckor och stressrelaterade sjukdomar. LO-TCO Rättsskydd AB har under året avslutat sju ärenden för STs räkning. De berörda medlemmarna fick tillsammans 4,5 miljoner kronor i ersättning. Arbetsrättsliga frågor Förbundet hade vid årets slut fem instämda mål i Arbetsdomstolen. Ett av målen rörde frågan om en bisyssla är förtroendeskadlig enligt Lagen om Offentlig Anställning, LOA. I ett annat mål var frågeställningen om ett anställningsavtal kan anses ha ingåtts, trots att parterna ännu inte skrivit under det tilltänkta anställningsavtalet. Övriga mål gällde uppsägning eller avskedande. En olycklig tendens var att medlemmar sägs upp eller avskedas i anledning av att de gjort otillåtna slagningar i arbetsgivarens datasystem. Ett av de instämda målen gällde ett sådant fall på Försäkringskassan. I detta fall ansåg förbundet att omständigheterna varit så speciella att arbetsgivarens uppsägning kan ifrågasättas. Det vanliga är annars att medlemmens agerande är så allvarligt att ärendet inte kan föras vidare till domstol. ST verkade på många områden aktivt för ett öppet arbetsklimat där anställda uppmuntras att påtala brister i verksamheten. Under året presenterade Utredningen om meddelarskydd för privatanställda i offentligt finansierad verksamhet ett förslag till ny lag som föreslås gälla inom vård, skola och omsorg. ST var positiv till lagförslaget men anser att skyddet bör utsträckas till att gälla inom all verksamhet som sker på det offentligas uppdrag. Förhandlingar och konsultativt stöd Merparten av förhandlingarna bedrivs lokalt på arbetsplatserna. Och ST som arbetsplatsfack har många kunniga förtroendevalda som sköter dessa förhandlingar. I vissa fall bad förtroendevalda om att få konsultativt stöd från ST Direkt eller STs ombudsmän inför och under förhandlingarna. Stora frågor för förhandlingar var lönerevision, lokalt partsarbete, organisatoriska förändringar, tvisteförhandlingar, etcetera. Publikt Publikt är Fackförbundet STs medlemstidning. Tidningen har en fri och självständig ställning inom förbundet. Dess uppgift är att skildra och granska förbundet, dess organisationsområde och förhållanden i samhället som har betydelse för medlemmarna. Under 2013 utkom Publikt med 15 nummer. Upplagan är omkring exemplar. Tidningen skickades ut till STs medlemmar samt till beslutsfattare och opinionsbildare, exempelvis politiker, arbetsgivarrepresentanter samt nyhets- och ledarredaktioner. Tidningens webbplats är en viktig kanal för att nå såväl dessa målgrupper som andra läsare. Där finns dagliga nyheter under 2013 publicerades omkring 800 nyhetsartiklar. Också papperstidningens innehåll läggs ut på webben. Under 2013 hade fler besökare än något tidigare år. Jämfört med 2012 ökade antalet besök med 39 procent. Publikts artiklar delades också i allt större omfattning i sociala medier. Under året uppmärksammade Publikt många händelser och skeenden av stor betydelse för läsarna. Avtalsrörelsen inom STs avtalsområden bevakades ingående, och Publikt kunde ge läsarna inblick i förhandlingarna och goda kunskaper om deras resultat. Tidningen satte ljus också på arbetsmiljö och arbetsvillkor inom de statliga verksamheterna och granskade arbetsgivarnas agerande. Några ämnen som återkom i rapporteringen är stress på arbetsplatserna, hot och våld mot medarbetare samt osäkra anställningar. Publikt berättade om STs åsikter och agerande i de frågor som tagits upp. En mängd företrädare på alla nivåer i förbundet intervjuades under året i tidningen. 18 FACKFÖRBUNDET ST VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013

Dina tre viktigaste uppdrag 2012 Som förtroendevald i fackförbundet ST

Dina tre viktigaste uppdrag 2012 Som förtroendevald i fackförbundet ST Dina tre viktigaste uppdrag 2012 Som förtroendevald i fackförbundet ST ST, 2012. Tryck: Realtryck, februari 2012. Upplaga: 10 800 ex. Beställ fler exemplar genom ST Förlag. Webbplats: www.st.org. Ange

Läs mer

Fackförbundet ST det största facket inom statlig verksamhet

Fackförbundet ST det största facket inom statlig verksamhet Fackförbundet ST det största facket inom statlig verksamhet ST driver frågor som jag tycker är viktiga, som möjlighet att påverka sin egen utveckling och jämställdhet. Lisa Wedin, Controller på Arbetsförmedlingens

Läs mer

1 Ordförandens lägesrapport Britta Lejon lämnar en rapport om aktuella händelser i Sverige som styrelseledamöterna reflekterar över.

1 Ordförandens lägesrapport Britta Lejon lämnar en rapport om aktuella händelser i Sverige som styrelseledamöterna reflekterar över. RAPPORT Förbundsstyrelsens sammanträde nr 3:2013 Den 21-22 mar 2013 1 Ordförandens lägesrapport Britta Lejon lämnar en rapport om aktuella händelser i Sverige som styrelseledamöterna reflekterar över.

Läs mer

Vi satsar på dig som är chef! Framtidsfacket för dig!

Vi satsar på dig som är chef! Framtidsfacket för dig! Vi satsar på dig som är chef! Framtidsfacket för dig! ST, 2004. Produktion: STs informationsenhet/hellgren Grafisk form. Illustration: Lukas Möllersten. Tryck: EO Grafiska, december 2006. Upplaga: 3 000

Läs mer

Välkommen till Seko!

Välkommen till Seko! Välkommen till Seko! Gemenskap ger styrka Varmt välkommen till Seko! Som medlem hos oss står du starkare på din arbetsplats. Starkare tack vare att vi är många. Det är det som gör att vi kan ställa krav

Läs mer

Delegationsordning och uppdragsbeskrivningar

Delegationsordning och uppdragsbeskrivningar 2016-04-27 Avdelning 229 Delegationsordning och uppdragsbeskrivningar Delegationsordning (Sidorna 41-54 i STs stadgar) Sektionsstyrelsen (Sidorna 55-65 i STs stadgar) Vid eventuella oklarheter ska avdelningsstyrelsen

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2016 FÖR VISION GÖTEBORG

VERKSAMHETSPLAN 2016 FÖR VISION GÖTEBORG VERKSAMHETSPLAN 2016 FÖR VISION GÖTEBORG INLEDNING OCH ÖVERGRIPANDE MÅL Vår verksamhetsplan för 2016 grundar sig i rapporten Vi bygger Vision nu tar vi nästa steg! och de hjärtefrågor som förbundsmötet

Läs mer

Ett år med Handels. Handels Direkt. Vår verksamhet under ett år. Vivarakanjättestolta! Handels verksamhetsberättelse 2012. Ett växande år.

Ett år med Handels. Handels Direkt. Vår verksamhet under ett år. Vivarakanjättestolta! Handels verksamhetsberättelse 2012. Ett växande år. året då växte 4 000 startade. när växte så växer? och står bakom Vivarakanjättestolta! bli? cirka 200 000 Vad har fått är den få kontakt med Vad har blivit bra för våra Hos får du personlig rådgivning

Läs mer

Du tjänar på kollektivavtal

Du tjänar på kollektivavtal Du tjänar på kollektivavtal Föräldralön. Mer pengar att röra dig med när du är föräldraledig tack vare kollektivavtalet. ITP. Marknadens bästa pensionsförsäkring ger dig mer pengar när du slutar jobba

Läs mer

Gladare måndagar. För dig som chef. Erbjudande till dig som är chef, just nu kan du prova oss utan kostnad i tre månader.* Sms:a Vision till 72672

Gladare måndagar. För dig som chef. Erbjudande till dig som är chef, just nu kan du prova oss utan kostnad i tre månader.* Sms:a Vision till 72672 Gladare måndagar. För dig som chef Erbjudande till dig som är chef, just nu kan du prova oss utan kostnad i tre månader.* Sms:a Vision till 72672 *Om du är under 30 betalar du endast 100 kr för hela första

Läs mer

Kommunikationsplattform. för Fackförbundet ST

Kommunikationsplattform. för Fackförbundet ST Kommunikationsplattform för Fackförbundet ST ST, 2010. Produktion: STs informationsenhet. Tryck: EO Grafiska, april 2010. Upplaga: 2 000 ex. Beställ fler exemplar genom ST Förlag. E-post: bestall@st.org.

Läs mer

Det var en fröjd att läsa din inlämningsuppgift! Jag har nu godkänt den med A i betyg.

Det var en fröjd att läsa din inlämningsuppgift! Jag har nu godkänt den med A i betyg. Inlämningsuppgift Allmän kommentar: Hej Emilie! Det var en fröjd att läsa din inlämningsuppgift! Jag har nu godkänt den med A i betyg. Hoppas att du har anmält dig till steg 2 och 3, om inte så är det

Läs mer

Din lön och din utveckling

Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Du ska få ut så mycket som möjligt av ditt arbetsliv. Det handlar om dina förutsättningar, din utveckling och din lön. Du ska ha möjlighet att få en

Läs mer

arbetslivet. Vi är övertygade om att ju fler vi är, desto starkare är

arbetslivet. Vi är övertygade om att ju fler vi är, desto starkare är Vi är Unionen! Vem är du? Du vet bäst vad som är viktigt i ditt arbetsliv. Men det är tillsammans vi ser till att din tid på jobbet blir som du vill ha den. Vi är våra medlemmar och därför är våra viktigaste

Läs mer

Kommunal och Vision tillsammans för ett bättre arbetsliv

Kommunal och Vision tillsammans för ett bättre arbetsliv Kommunal och Vision tillsammans för ett bättre arbetsliv Annelie Nordström, förbundsordförande Kommunal: Tanken med det här samarbetsavtalet är att vi tillsammans kan nå bättre resultat för våra medlemmar

Läs mer

Verksamhetsinriktning

Verksamhetsinriktning Försvarsförbundets Verksamhetsinriktning 2007-2011 Antagna av Försvarsförbundets kongress 12-14 juni 2007 2 FÖRSVARSFÖRBUNDET VERKSAMHETSINRIKTNING 2007-2011 3 Försvarsförbundets vision Vi i Försvarsförbundet

Läs mer

Inlämningsuppgift. Allmän kommentar: Hej Ksenija,

Inlämningsuppgift. Allmän kommentar: Hej Ksenija, Inlämningsuppgift Allmän kommentar: Hej Ksenija, Genomgående mycket bra svar. Väl genomtänkta resonemang kring fackliga grundtankar såväl som bra koll på regelverket. Du hade bara ett par smärre missar

Läs mer

Vi är Vision. mål och hjärtefrågor. Förutsättningar för chefs och ledarskap. Hållbart arbetsliv mer arbetsglädje.

Vi är Vision. mål och hjärtefrågor. Förutsättningar för chefs och ledarskap. Hållbart arbetsliv mer arbetsglädje. Beslut, förbundsmötet 2016 Vi är Vision mål och hjärtefrågor Förutsättningar för chefs och ledarskap Hållbart arbetsliv mer arbetsglädje Löner och villkor Framtidens arbetsliv Fair Union Vi är Vision är

Läs mer

Välkommen till SEKO! Gemenskap ger styrka

Välkommen till SEKO! Gemenskap ger styrka Välkommen till SEKO! Gemenskap ger styrka På omslaget: Camilla Jansson, vagnvärd Harjit Kaur, spärrexpeditör Stefan Färnström, behandlingsassistent Välkommen till SEKO! Gemenskap ger styrka Varmt välkommen

Läs mer

Dagordningens punkt 18 Vår organisation. Utlåtande Medlemskapets värde motionerna B1 B6

Dagordningens punkt 18 Vår organisation. Utlåtande Medlemskapets värde motionerna B1 B6 Utlåtande Medlemskapets värde motionerna B1 B6 IF Metalls styrka bygger på att vi är många och kunniga, både när vi driver frågor på arbetsplatserna och i samhället i stort. Organisering handlar inte enbart

Läs mer

Verksamhetsplan 2014 Sektion Södra Mälardalen Östergötland

Verksamhetsplan 2014 Sektion Södra Mälardalen Östergötland Verksamhetsplan 2014 Sid 2(6) Verksamhetsplan 2014 Förslag till verksamhetsplan verksamhetsåret 2014 Verksamhetsplanen för sektion Södra Mälardalen Östergötland tar sin utgångspunkt i förbundets verksamhetsplan,

Läs mer

Kongressen föreslås besluta

Kongressen föreslås besluta 1 (9) 2 (9) Kongressen föreslås besluta att en omarbetad och uppdaterad lönepolitik, med utgångspunkt i detta dokument, tas fram till kongressen 2020 3 (9) Förslag till kongressen avseende STs framtida

Läs mer

Din lön och din utveckling

Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Lönepolitik? Statistik för ditt yrke? Hjärtefråga lön? På vision.se/lon hittar du till allt som rör din lön. Din lön och din utveckling Du ska få ut så mycket som möjligt av

Läs mer

Förbundsstyrelsens förslag till kongressbeslut

Förbundsstyrelsens förslag till kongressbeslut 1 2 Innehållsförteckning Förbundsstyrelsens förslag till kongressbeslut... 4 STs varumärke utveckling av namn och profil... 5 Motivering till kongressens beslut... 5 Redovisning vad som har gjorts i ärendet...

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 2014 ST, 2015. Produktion: STs Kommunikationsenhet. Finns att ladda ner från ST Förlag, www.st.org/forlag. Artikelnr: 2381 Innehåll 2014 Ett händelserikt år! 3 Engagerade förtroendevalda

Läs mer

Sammanfattande rapport av chefsenkät 2014

Sammanfattande rapport av chefsenkät 2014 Innehåll 1. Bakgrund... 2 Syfte... 2 Sammanfattning... 2 2. Om enkäten... 2 Svarsfrekvens... 3 3. Om de svarande... 4 Verksamhetsområden... 4 4. Hur nöjd är du med ditt medlemskap idag?... 5 5. Tycker

Läs mer

den professionella identiteten och förändra värderingen av yrket i samhället.

den professionella identiteten och förändra värderingen av yrket i samhället. Redo för framtiden Grattis, snart tar du examen och lämnar livet som student för att arbeta i ditt nya yrke. Du har ett spännande arbetsliv framför dig inom ett fantastiskt yrke som är självständigt, ansvarsfullt

Läs mer

Därför är det bra med kollektivavtal

Därför är det bra med kollektivavtal Därför är det bra med kollektivavtal ST, 2006. Produktion: STs informationsenhet. Tryck: EO Grafiska, oktober 2007. Upplaga: 10 000 ex. Beställ fler exemplar genom ST Förlag. Tfn: 08-790 52 37. Fax: 08-791

Läs mer

Lönsamt Inför lönesamtalet

Lönsamt Inför lönesamtalet Lönsamt Inför lönesamtalet Vårdförbundets lönestrategi är individuell löne sättning och lokal lönebildning. Det innebär att din lön ska vara individuell och baseras på din kunskap, kompetens, erfarenhet

Läs mer

OFR/S,p,o Förhandlingsprocessen i praktiken

OFR/S,p,o Förhandlingsprocessen i praktiken OFR/S,p,o Förhandlingsprocessen i praktiken OFR/S,P,O OFR/S,P,O är ett förhandlande samverkansorgan för åtta självständiga fackförbund inom statlig sektor. Vårt namn dyker oftast upp i samband med avtalsförhandlingar

Läs mer

Det här är SEKOs medlemmar

Det här är SEKOs medlemmar Det här är SEKO 1 Det här är SEKOs medlemmar Tåg som kommer i tid, posten hemburen, varma hus, framkomliga vägar och fungerande telefoner. Och så förstås trygg färjetrafik, säkra fängelser och en trevlig

Läs mer

TULL-KUST AVTALSRÖRELSEN 2010. Så går den till. www.tullkust.se

TULL-KUST AVTALSRÖRELSEN 2010. Så går den till. www.tullkust.se TULL-KUST AVTALSRÖRELSEN 2010 Så går den till www.tullkust.se Nu startar avtalsrörelsen 2010! Nu har arbetet med 2010 års avtalsrörelse börjat eftersom nuvarande avtalsperiod löper ut den 30 september

Läs mer

Välkommen till Handels!

Välkommen till Handels! Välkommen till Handels! Välkommen till Handelsanställdas förbund, eller Handels som vi brukar säga. I den här broschyren vill vi berätta lite mer om förbundet och vad ditt medlemskap innebär och vad vi

Läs mer

Bli medlem i Handels du är värd det! korta argument för dig som värvar nya medlemmar

Bli medlem i Handels du är värd det! korta argument för dig som värvar nya medlemmar Bli medlem i Handels du är värd det! korta argument för dig som värvar nya medlemmar Att bli medlem i Handels en bra affär! Medlemskap i facket är fortfarande en självklarhet samtidigt finns det undersökningar

Läs mer

Medlemsorganisationen för statliga arbetsgivare

Medlemsorganisationen för statliga arbetsgivare Medlemsorganisationen för statliga arbetsgivare Utgiven av Arbetsgivarverket 2008 Produktion & grafisk form: Arbetsgivarverket informationsenheten Tryck: Tabergs Media Group STHLM På statens område har

Läs mer

Kommunikationsplan målgrupper, kommunikationsmål, åtgärder/aktiviteter

Kommunikationsplan målgrupper, kommunikationsmål, åtgärder/aktiviteter 2002-10-21/Birgitta Kempe Fastställd av FS i oktober 2002 Kommunikationsplan målgrupper, kommunikationsmål, åtgärder/aktiviteter I kommunikationsplanen lägger vi fast riktlinjer och inriktning för förbundets

Läs mer

När tänkte du på dig själv senast?

När tänkte du på dig själv senast? Bli medlem du också! 8 av 10 läkare är redan med. När tänkte du på dig själv senast? Vi tänker på dig under hela din karriär 1 Vi tänker på dig under hela din karriär Som läkare har du ett viktigt och

Läs mer

Avtalen klara! Det här betyder det för dig

Avtalen klara! Det här betyder det för dig Avtalen klara! Det här betyder det för dig 1 2 ST, 2007. Produktion: STs informationsenhet. Tryck: EO Grafi ska, december 2007. Upplaga: 63 000 ex. Beställ fl er exemplar genom ST Förlag. Tfn: 08-790 52

Läs mer

FÖRSVARSFÖRBUNDET. TCO-förbundet nära dig FÖRSVARSFÖRBUNDET

FÖRSVARSFÖRBUNDET. TCO-förbundet nära dig FÖRSVARSFÖRBUNDET TCO-förbundet nära dig Foto: Sören Andersson VISION VÅR VISION: Vi i Försvarsförbundet ska genom vårt arbete medverka till bättre livskvalitet för medlemmarna FÖR DIG Jobbar du inom försvaret eller en

Läs mer

En styrelse som gör skillnad

En styrelse som gör skillnad Upplaga 5 Upplaga 1 Vision utbildningar En styrelse som gör skillnad *Förslag på utbildningsmaterial* Ett arbetsliv där alla får plats och behövs och som ger möjlighet till gemenskap och utveckling. (Visions

Läs mer

Medan du utvecklar Sverige så utvecklar vi dig

Medan du utvecklar Sverige så utvecklar vi dig Medan du utvecklar Sverige så utvecklar vi dig Välkommen till Sveriges Ingenjörer Som ingenjör banar du vägen mot framtiden. Det är dina innovationer och visioner som ska lösa våra gemensamma problem,

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2017 FÖR VISION GÖTEBORG

VERKSAMHETSPLAN 2017 FÖR VISION GÖTEBORG VERKSAMHETSPLAN 2017 FÖR VISION GÖTEBORG INLEDNING OCH ÖVERGRIPANDE MÅL Vår verksamhetsplan för 2017 grundar sig i rapporten Vi är Vision och de hjärtefrågor som förbundsmötet 2016 beslutade om. Vi har

Läs mer

Budget 2015 2018. Förbundsstyrelsens förslag

Budget 2015 2018. Förbundsstyrelsens förslag Förbundsstyrelsens förslag Budget 2015 2018 Verksamhetsinriktningen 2015 2018 är på samma gång en riktningsgivare och en inspiration för hur vi tillsammans ska nå visionen om Den skola vi vill skapa. Verksamhetsinriktningen

Läs mer

Socialdemokraterna i Region Skåne tillsammans med Kommunal avdelning Skåne. Personalpolitik för Region Skåne 2010-2014

Socialdemokraterna i Region Skåne tillsammans med Kommunal avdelning Skåne. Personalpolitik för Region Skåne 2010-2014 Socialdemokraterna i Region Skåne tillsammans med Kommunal avdelning Skåne Personalpolitik för Region Skåne 2010-2014 Vår personal, verksamhetens viktigaste resurs Medarbetarna i Region Skåne gör varje

Läs mer

När tänkte du på dig själv senast?

När tänkte du på dig själv senast? Bli medlem du också! 8 av 10 läkare är redan med. När tänkte du på dig själv senast? Vi tänker på dig under hela din karriär 1 Vi tänker på dig under hela din karriär Som läkare har du ett viktigt och

Läs mer

Löneprocess inom staten

Löneprocess inom staten Löneprocess inom staten RALS-avtalet betonar vikten av att lokala parter tillsammans planerar och förbereder för lönebildningen och dess gemensamma mål så att det fungerar långsiktigt. Man ska vara överens

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2015

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2015 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2015 2015 ST, 2016. Produktion: STs Kommunikationsenhet. Finns att ladda ner från ST-butiken, http://st.rich-port.se. Artikelnr: 2382 Innehåll Tack för ett fantastiskt 2015! 2 Engagerade

Läs mer

Gladare måndagar. Innehåller medlemsanmälan. Just nu kan du prova oss utan kostnad i tre månader.* Sms:a Vision till 72672

Gladare måndagar. Innehåller medlemsanmälan. Just nu kan du prova oss utan kostnad i tre månader.* Sms:a Vision till 72672 Gladare måndagar. Innehåller medlemsanmälan Just nu kan du prova oss utan kostnad i tre månader.* Sms:a Vision till 72672 *Om du är under 30 betalar du endast 100 kr för hela första året Vi är fackförbundet

Läs mer

Plan för gemensamma aktiviteter 2013. Strategi för den statliga arbetsgivarpolitiken

Plan för gemensamma aktiviteter 2013. Strategi för den statliga arbetsgivarpolitiken Plan för gemensamma aktiviteter 2013 Strategi för den statliga arbetsgivarpolitiken Är du medlem och vill veta mer? På Arbetsgivarverkets webbplats kan du läsa mer om den arbetsgivarpolitiska strategin

Läs mer

FÖRSVARSFÖRBUNDET. TCO-förbundet nära dig FÖRSVARSFÖRBUNDET

FÖRSVARSFÖRBUNDET. TCO-förbundet nära dig FÖRSVARSFÖRBUNDET TCO-förbundet nära dig Foto: Sören Andersson VISION VÅR VISION: Vi i Försvarsförbundet ska genom vårt arbete medverka till bättre livskvalitet för medlemmarna FÖR DIG Jobbar du inom försvaret eller en

Läs mer

Förhandlingsordning Vårdförbundet Avdelning Uppsala

Förhandlingsordning Vårdförbundet Avdelning Uppsala Förhandlingsordning Vårdförbundet Avdelning Uppsala Antagen av styrelsen 2017-01-19 Inledning Förhandlingsordningen är utformad utifrån gällande arbetsrättsliga lagar och kollektivavtal. Vårdförbundets

Läs mer

E-PRINT, 3 000 EX, AUG 2015. REKRYTERING YRK 2015:013. Medan du utvecklar Sverige så utvecklar vi dig

E-PRINT, 3 000 EX, AUG 2015. REKRYTERING YRK 2015:013. Medan du utvecklar Sverige så utvecklar vi dig E-PRINT, 3 000 EX, AUG 2015. REKRYTERING YRK 2015:013 Medan du utvecklar Sverige så utvecklar vi dig 150714_Broschyr_skiss_2.indd 3 2015-07-17 17:12 Välkommen till Sveriges Ingenjörer Som ingenjör banar

Läs mer

Löneprocessen - pågår hela året

Löneprocessen - pågår hela året Löneprocessen - pågår hela året Arbetet med lön är mer än några veckor av traditionellt förhandlingsarbete. Det är en process som pågår hela året. Kretsloppet har många delar: klubbens egen strategi, förhandling,

Läs mer

Vi är Vision! Juni 2016

Vi är Vision! Juni 2016 Vi är Vision! Juni 2016 2 Inledning Under några år har vi tillsammans byggt Vision och vi har varit framgångsrika. Allt fler väljer att bli medlemmar i Vision. Vi växer för varje dag som går. Bilden och

Läs mer

Vi satsar på dig som är chef! Framtidsfacket för dig!

Vi satsar på dig som är chef! Framtidsfacket för dig! Vi satsar på dig som är chef! Framtidsfacket för dig! Det här är en broschyr som beskriver vad ST erbjuder chefsmedlemmar. Den riktar sig både till dig som redan är chefsmedlem i ST och till dig som vill

Läs mer

Nationell handlingsplan för Vårdförbundets chefs- och ledarmedlemmar Förbundsstyrelsen december 2015 F.1.1 Utvecklingsområde

Nationell handlingsplan för Vårdförbundets chefs- och ledarmedlemmar Förbundsstyrelsen december 2015 F.1.1 Utvecklingsområde Nationell handlingsplan för Vårdförbundets chefs- och ledarmedlemmar 2016 Förbundsstyrelsen 17-18 december 2015 F.1.1 Utvecklingsområde Nationell handlingsplan för Vårdförbundets chefs- och ledarmedlemmar

Läs mer

FAS 05. Lokalt kollektivavtal. Förnyelse Arbetsmiljö Samverkan. Munkedals kommun. Antagen 2010-03-09, Dnr KS 2010-64 Reviderad 2013-03-18, 5

FAS 05. Lokalt kollektivavtal. Förnyelse Arbetsmiljö Samverkan. Munkedals kommun. Antagen 2010-03-09, Dnr KS 2010-64 Reviderad 2013-03-18, 5 FAS 05 Lokalt kollektivavtal Förnyelse Arbetsmiljö Samverkan Munkedals kommun Antagen 2010-03-09, Dnr KS 2010-64 Reviderad 2013-03-18, 5 Sida 2 av 9 Innehållsförteckning 1. Bakgrund 3 2. Gemensamma åtaganden

Läs mer

Förbundsstyrelsen sammanträder

Förbundsstyrelsen sammanträder Möte nr 2013-8 Förbundsstyrelsen sammanträder Dag och tid Tisdag 26 november 2013 kl 09.30 17.00 och onsdag 27 november 2013 kl 09.00 17.00 Plats Akademikerförbundet SSRs kansli, Stockholm Beslutande:

Läs mer

Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun

Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun l 2014-04-01 Policy om Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun Inledning: Du som medarbetare/chef är kommunens viktigaste resurs, tillsammans växer vi för en hållbar framtid!

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2015 FÖR VISION GÖTEBORG

VERKSAMHETSPLAN 2015 FÖR VISION GÖTEBORG VERKSAMHETSPLAN 2015 FÖR VISION GÖTEBORG INLEDNING Vår verksamhetsplan för 2015 grundar sig i rapporten Vi bygger Vision nu tar vi nästa steg! och de hjärtefrågor som förbundsmötet 2014 beslutade om. Vi

Läs mer

Datum Vår referens Cirkulär nr 2013-07-05 Madeleine Lindermann, Avtalsenheten

Datum Vår referens Cirkulär nr 2013-07-05 Madeleine Lindermann, Avtalsenheten A-CIRKULÄR Till Regioner Avtalsenheten Unionen Direkt Datum Vår referens Cirkulär nr 2013-07-05 Madeleine Lindermann, Avtalsenheten 13.60 Avtal 2013 inom Almega IT-Hantverkarna Nu är det nya avtalet för

Läs mer

Löneprocessen. Rätt lön? inom privat sektor. Som förtroendeman är du motorn

Löneprocessen. Rätt lön? inom privat sektor. Som förtroendeman är du motorn Löneprocessen inom privat sektor Som förtroendeman är du motorn Rätt lön? Kontakt: Vi har ett kansli med skickliga ombudsmän och jurister. Alla medlemmar har tillgång till expertisen som finns i förbundets

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING. Bilagor Slutversionen av VP efter beslut kommer att innehålla: Sid. 5 5 5 6 6 7 8 8 9 10 11 12 12 13

INNEHÅLLSFÖRTECKNING. Bilagor Slutversionen av VP efter beslut kommer att innehålla: Sid. 5 5 5 6 6 7 8 8 9 10 11 12 12 13 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Inledning 2. Visions hjärtefrågor 3. Ekonomiska förutsättningar 4. Vision Stockholms stads gemensamma fokusfråga 5. Vision Stockholms stads organisation och uppdrag 6. Verksamhetshjulet

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2011

Verksamhetsberättelse 2011 Vision Bromma sdf INLEDNING Den 2 september 2011 bytte SKTF namn till Vision och sektionen i Bromma bytte därmed även namn till Vision Bromma sdf vid ett medlemsmöte den 9 november 2011. Under 2011 har

Läs mer

Kollektivavtal om samverkan för Valdemarsviks kommun

Kollektivavtal om samverkan för Valdemarsviks kommun Bilaga 3 Kollektivavtal om samverkan för Valdemarsviks kommun Inledning Parterna sluter detta avtal med stöd av FAS 05 (Förnyelse-Arbetsmiljö-Samverkan i kommuner, landsting och regioner). Parternas syfte

Läs mer

Kommunikationsstrategi för Vårdförbundet

Kommunikationsstrategi för Vårdförbundet Kommunikationsstrategi för Vårdförbundet 2014-2018 Beslutad av förbundsstyrelsen i november 2014. Kommunikationsstrategin gäller förtroendevalda och medarbetare i Vårdförbundet. Kommunikationsstrategin

Läs mer

Medlemmar ser på SEKO ett diskussionsmaterial om SEKOs medlemsundersökningar

Medlemmar ser på SEKO ett diskussionsmaterial om SEKOs medlemsundersökningar Medlemmar ser på SEKO ett diskussionsmaterial om SEKOs medlemsundersökningar Starka tillsammans Genom att vi är många och håller ihop är vi starka. Genom aktiva och engagerade medlemmar formar vi våra

Läs mer

Frågor och svar kring Saco-S löneavtal

Frågor och svar kring Saco-S löneavtal Frågor och svar kring Saco-S löneavtal Frågor och svar kring Saco-S löneavtal Varför finns inga nivåer eller ramar angivna i löneavtalet? Saco-S utgångspunkt är att lönebildningen ska vara ett verktyg

Läs mer

FÖRSLAG TILL VERKSAMHETSPLAN 2015/16

FÖRSLAG TILL VERKSAMHETSPLAN 2015/16 FÖRSLAG TILL VERKSAMHETSPLAN 2015/16 SACO-S lokalförening vid KTH Kommunikation, delaktighet och kunskapsutbyte Kommunikationen med potentiella medlemmar och medlemmar måste förbättras och formerna förnyas.

Läs mer

Inlämningsuppgift. Hoppas att du anmält dig till steg 2 och 3, om inte så är det dags för det nu.

Inlämningsuppgift. Hoppas att du anmält dig till steg 2 och 3, om inte så är det dags för det nu. Inlämningsuppgift Allmän kommentar: Hej igen Daniel! Nu är din inlämningsuppgift rättad och godkänd! Du svarade mycket bra på de frågor som du kompletterade och du har överlag bra koll på det fackliga

Läs mer

Bättre på jobbet med intresseförhandlingar

Bättre på jobbet med intresseförhandlingar oktober aug 2011 2013 Bättre på jobbet med intresseförhandlingar vision.se/intresseforhandling Påverka med framgång. Ett bra förhandlingsarbete kan leda till nya medlemmar. Och lokala intresseförhandlingar

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2015 Alingsåsavdelningen

Verksamhetsberättelse 2015 Alingsåsavdelningen Verksamhetsberättelse 2015 Alingsåsavdelningen Vision 2015 Avdelning 094 Avdelningens förtroendevalda arbetade under året med att förnya och förbättra det lokala fackliga arbetet. Styrelsen har tagit fram

Läs mer

juni 2014 Förbundsmöte 2014 Visions värdegrund

juni 2014 Förbundsmöte 2014 Visions värdegrund juni 2014 Förbundsmöte 2014 Visions värdegrund Inledning och bakgrund Förbundsmötet i Norrköping 2012 beslutade att se över värdegrunden och presentera förslag till värdegrund för Vision på förbundsmötet

Läs mer

KOMMUNIKATION OCH SOCIAL MEDIA (KSM)

KOMMUNIKATION OCH SOCIAL MEDIA (KSM) KOMMUNIKATION OCH SOCIAL MEDIA (KSM) Motionerna KSM 1 KSM 7 MOTION KSM 1 Byggnads Väst Lägg ut små adds (Reklam) på ungdomshemsidor, vi i Byggnads vill ha mer medlemar och de är väldig brist på unga medlemmar,

Läs mer

Sociala tjänster för alla

Sociala tjänster för alla Sociala tjänster för alla Sociala tjänster för alla 4 En stark röst för anställda i sociala tjänster i Europa EPSU är den europeiska fackliga federationen för anställda inom sociala tjänster. Federationen

Läs mer

Avtal klart - utökad sjuklön och ökat inflytande viktiga segrar

Avtal klart - utökad sjuklön och ökat inflytande viktiga segrar TIDNINGEN FÖR FÖRTROENDEVALDA Avtal 2010 15 OKTOBER ÅRGÅNG 22 Avtal klart utökad sjuklön och ökat inflytande viktiga segrar POSITIVT I AVTALET Förhandlingsorganet OFR/S/P/O*, där Fackförbundet ST är det

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2016

VERKSAMHETSPLAN 2016 VERKSAMHETSPLAN 2016 INRIKTNING AV VISIONS VERKSAMHET fastställd av förbundsmötet 2014 Vision driver rätten till kollektivavtal som medel för ett starkt inflytande över villkoren för våra medlemmar. Vision

Läs mer

Plan för gemensamma aktiviteter 2014. Strategi för den statliga arbetsgivarpolitiken

Plan för gemensamma aktiviteter 2014. Strategi för den statliga arbetsgivarpolitiken Plan för gemensamma aktiviteter 2014 Strategi för den statliga arbetsgivarpolitiken Är du medlem och vill veta mer? På Arbetsgivarverkets webbplats kan du läsa mer om den arbetsgivarpolitiska strategin

Läs mer

DIK:S STADGA. Antagen av DIK:s kongress 25 november 2012 DIK

DIK:S STADGA. Antagen av DIK:s kongress 25 november 2012 DIK DIK:S STADGA Antagen av DIK:s kongress 25 november 2012 DIK DIK organiserar akademiker utbildade inom dokumentation, information, kommunikation och kultur. Verksamheten utgår från DIK:s professioner. DIK

Läs mer

Samverkansavtal för Landstinget i Östergötland

Samverkansavtal för Landstinget i Östergötland 1(6) Samverkansavtal för Landstinget i Östergötland Medbestämmandeavtal 2002 har här, av parterna gemensamt, utvecklats utifrån FAS 05. 1. Utgångspunkter för samverkan Medbestämmandelagen (MBL), arbetsmiljölagen

Läs mer

Bromma sdf Verksamhetsplan 2014

Bromma sdf Verksamhetsplan 2014 Vision Bromma sdf INLEDNING Vision är det ledande fackförbundet för offentligt anställda i Sverige och Vision Stockholms Stad är avdelningen för alla som arbetar med välfärdstjänster eller till stöd för

Läs mer

statliga arbetsgivare finns med på listan över de tio arbetsgivare som juridikstudenter rankar som mest attraktiva. Källa: Universum, 2016.

statliga arbetsgivare finns med på listan över de tio arbetsgivare som juridikstudenter rankar som mest attraktiva. Källa: Universum, 2016. 6st statliga arbetsgivare finns med på listan över de tio arbetsgivare som juridikstudenter rankar som mest attraktiva. Källa: Universum, 2016. statliga myndigheter är med och arrangerar Hack for Sweden,

Läs mer

Inlämningsuppgift. Lycka till! Hälsningar Lena Danås Jättebra Dennis, nu kan du gå vidare till Steg 2! Lycka till! Hälsn Lena.

Inlämningsuppgift. Lycka till! Hälsningar Lena Danås Jättebra Dennis, nu kan du gå vidare till Steg 2! Lycka till! Hälsn Lena. Inlämningsuppgift Allmän kommentar: Hej Dennis! Nu har jag rättat dina svar och önskar kompletteringar på några frågor. Det är 1a), 5 a) och b) samt lite beskrivning av värvning och synlighet på sista

Läs mer

Unionens handlingsprogram 2012 2015

Unionens handlingsprogram 2012 2015 Unionens handlingsprogram 2012 2015 Unionens handlingsprogram 2012 2015 Vår vision Vår vision är Tillsammans är vi i Unionen den ledande kraften som skapar framgång, trygghet och glädje i arbetslivet.

Läs mer

Ledamot i avdelningsstyrelse

Ledamot i avdelningsstyrelse Ledamot i avdelningsstyrelse Inledning Du som är avdelningsstyrelseledamot är en idéburen ledare och demokratiskt vald av medlemmar vid ett årsmöte. Tillsammans med de andra i styrelsen leder, samordnar

Läs mer

Stockholms stads Personalpolicy

Stockholms stads Personalpolicy Stockholms stads Sten Nordin, Finansborgarråd Tydliga gemensamma mål Det arbete vi utför i Stockholms stad ska utgå från dem som bor och verkar i staden. Verksamheten syftar till att ge invånarna en så

Läs mer

Inlämningsuppgift. Fråga 1

Inlämningsuppgift. Fråga 1 Inlämningsuppgift Allmän kommentar: Hej igen Thomas, Nu har jag rättat dina kompletteringar och det var i stort sett rätt. Det som kvarstår som ett litet frågetecken är SACO frågan som jag har försökt

Läs mer

OBSERVERA VÅRT NYA TELEFONNUMMER: 010 442 90 19

OBSERVERA VÅRT NYA TELEFONNUMMER: 010 442 90 19 OBSERVERA VÅRT NYA TELEFONNUMMER: 010 442 90 19 Telefontider: måndag, onsdag, fredag 8.30 12.00 och tisdag, torsdag kl. 13.00 16.00 Vad jobbar vi med just nu: Mycket händer i TioHundra ab. Hela bolagsstyrelsen

Läs mer

Strax dags för jobb. Om anställning och facket

Strax dags för jobb. Om anställning och facket Strax dags för jobb Om anställning och facket IF Metall din Har du eller utbildar du dig till arbete inom industrin är IF Metall din fackförening. Du och alla andra medlemmar ska behandlas rättvist och

Läs mer

Skapat den Senast ändrad den Avdelning Version Författare. 2015-11-12 2016-02-29 Skåne 1.0 Mats Runsten

Skapat den Senast ändrad den Avdelning Version Författare. 2015-11-12 2016-02-29 Skåne 1.0 Mats Runsten Årsrapport Skapat den Senast ändrad den Avdelning Version Författare 2015-11-12 2016-02-29 Skåne 1.0 Mats Runsten Årsrapport Innehåll 1. Sammanfattning... 1 2. Måluppföljning... 2 3. Effekt... 3 4. Goda

Läs mer

Inlämningsuppgift. Fråga 1

Inlämningsuppgift. Fråga 1 Inlämningsuppgift Allmän kommentar: Hej Andreas! g heter Lena Danås och rättar dina uppgifter! På fråga 5a vill jag att du tar reda på lite mer om SACO-förneingar på din arbetsplats. Frågorna 7 a) och

Läs mer

Arbetsplatsbesök med syfte att rekrytera förtroendevalda

Arbetsplatsbesök med syfte att rekrytera förtroendevalda Arbetsplatsbesök med syfte att rekrytera förtroendevalda På arbetsplatser där det finns förtroendevalda har Vårdförbundet fler medlemmar. Genom att utse förtroendevalda på arbetsplatsen skapar vi bättre

Läs mer

Det ska löna sig att vara medlem i Handels. Dina medlemsförmåner

Det ska löna sig att vara medlem i Handels. Dina medlemsförmåner Det ska löna sig att vara medlem i Handels Dina medlemsförmåner Dina medlemsförmåner Välkommen som medlem i Handels. För dig och alla som valt att gå med i Handels vill vi göra vårt yttersta för att det

Läs mer

Förslag 6 maj Personalpolicy. för Stockholms stad

Förslag 6 maj Personalpolicy. för Stockholms stad Förslag 6 maj 2008 Personalpolicy för Stockholms stad Vårt gemensamma uppdrag ett Stockholm i världsklass Stockholm växer under kommande år. För att staden ska vara fortsatt attraktiv måste de kommunala

Läs mer

Vår organisation. Kongress 2014. Hur ska vi jobba framöver?

Vår organisation. Kongress 2014. Hur ska vi jobba framöver? 1 Vår organisation Kongress 2014 2 Hur ska vi jobba framöver? Fackliga studier. Information och opinionsbildning. Kultur. Medlemsförsäkringar. Ekonomi och avgiftsfrågor. Medlemsutveckling. Klubbar, avdelningar

Läs mer

GEMENSAMMA KRAV INFÖR AVTAL 2010

GEMENSAMMA KRAV INFÖR AVTAL 2010 GEMENSAMMA KRAV INFÖR AVTAL 2010 Samordnade förbundsförhandlingar LOs stadgar innehåller sedan kongressen 2008 tre former för samverkan mellan medlemsförbunden i en avtalsrörelse gemensamma förhandlingar,

Läs mer

Gemensamma värden för att nå våra mål och sträva mot visionen

Gemensamma värden för att nå våra mål och sträva mot visionen Personalpolicy Huddinge kommuns personal policy beskriver de personalpolitiska ställnings taganden och värderingar som ska prägla arbetet i verksam heten. Personal politiken är ett medel för att uppnå

Läs mer

Bli medlem du också! På unionen.se eller 0771-743 743

Bli medlem du också! På unionen.se eller 0771-743 743 Unionen nära dig Bergslagen 019-17 46 00 Dalarna 0243-21 35 50 Gävleborg 026-64 76 00 Göteborg 031-701 28 00 Mellannorrland 060-55 31 00 Mälardalen 021-40 48 00 Norrbotten 0920-23 35 00 SjuHall 033-20

Läs mer

FAS. Samverkansgrupper. Mötesplatser

FAS. Samverkansgrupper. Mötesplatser FAS Samverkansgrupper Mötesplatser Förnyelse Arbetsmiljö Samverkan KÖSAM FÖSAM LOSAM APT Verksamhetsmöte Utvecklingssamtal 1 Samverkansavtalet FAS Samverkansavtalet FAS är ett kollektivavtal som undertecknats

Läs mer