VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013"

Transkript

1 VERKSAMHETSBERÄTTELSE

2 ST, Produktion: STs informationsenhet. Finns att ladda ner från ST Förlag, Artikelnr 2380

3 Innehåll 2013 Ett händelserikt år! 3 Engagerade förtroendevalda 5 Förbundsstyrelse 5 Förbundsstämma och extra kongress 5 Ordförandekonferens 6 Avtalsrörelsen 6 Arbetsmiljö 8 Facklig utbildning 8 Organisationsutveckling 10 Nyhetsbrev 10 Nöjda medlemmar 13 ST-veckor 13 ST Direkt 13 Regional samverkan 14 Medlemsförsäkringar och medlemsförmåner 17 Stöd med arbetsskador 18 Arbetsrättsliga frågor 18 Förhandlingar och konsultativt stöd 18 Publikt 18 Nya medlemmar 21 Rekrytering 21 Värva en kollega 21 Strategi+ 21 Extra värvningsanslag 21 ST Student 21 ST Chef 22 Doktorandsatsningen 22 Kommunikation 23 Servicemål för nya/potentiella medlemmar 23 Synlighet & påverkan 25 Kvalitetsmässan 25 Press och media 25 Almedalen 26 Seminarier 26 STs Internationella arbete 26 Kansliorganisation 27 Förbundskansliet 27 Årsredovisningen 28 Förvaltningsberättelse 29 Ekonomi 30 Styrelsensunderskrifter 40 Revisionsberättelser 41 STs avdelningar och medlemsantal 42 STs interna och externa representation 43 STs representation i internationella 46 organisationer Förbundsstyrelsen 46 Förbundets revisorer 46 STs Remissvar 47 Motioner 48

4

5 2013 Ett händelserikt år! När vi blickar tillbaka till 2013 är det på tolv händelserika månader. I den här verksamhetsberättelsen finns bara möjlighet att skildra delar av allt vi åstadkommit. För året hade vi tre prioriterade områden: Lön och inflytande, bli fler medlemmar och arbetsmiljö. Fackförbundet ST sätter alltid medlemmars intresse i första rummet. Med det söker vi lösningar på de behov som medlemmar har i sin vardag. Samtidigt bevakar vi hur medlemmarnas arbetsplatser och arbetsuppgifterna i sektorn utvecklas på längre sikt. Många av förbundets medlemmar påverkas av förändringar på grund av politiska beslut. Det kan bara mötas genom en kombination av två saker. Dels genom aktiv opinionsbildning, dels ett aktivt arbete gentemot våra motparter, för att skapa stabila spelregler för lönebildning och arbetsvillkor samt ett väl fungerande trygghetssystem. Dessa frågor har präglat förbundets insatser under På samtliga av förbundets avtalsområden pågick under 2013 en avtalsrörelse. Det har under året blivit alltmer uppenbart att samtidigt som det pågår en stark omvandling av samhället är den fackliga sammanhållningen viktigare än någonsin. För oss är det självklart att våra medlemmar ska ha en god löneutveckling, som är i nivå med övrig arbetsmarknad. Det bästa sättet att åstadkomma det är att kämpa för att våra centrala avtal innehåller siffror, anser vi. Trots arbetsgivarnas motstånd har vi återigen lyckats med det och vi är nöjda och stolta med resultatet och våra värdefulla avtal. Betydelsen av en stabil lönebildning och ett fungerande trygghetssystem kan inte överskattas för STs medlemmar. Den statliga arbetsgivaren har sagt upp Trygghetsavtalet. Resultatet av förhandlingarna om ett nytt trygghetsavtal kommer vi att se under Vi ska göra allt vi kan för att statligt anställda även i framtiden ska ha arbetsmarknadens bästa trygghetsavtal. Under förra året lyckades vi inte helt nå målet att öka förbundets medlemsantal. Det är glädjande att antalet studerandemedlemmar ökar markant, då de är basen för vår framtid. Likaså att antalet doktorander ökade. Oavsett förklaringar, som det rekordhöga antalet anställda som går i pension, måste vi lyckas bättre framöver. Återväxten inom förbundet är avgörande för vår förmåga att förbättra villkoren för våra medlemmar och stärka det fackliga inflytandet. Arbetsmiljön är en av de viktigaste prioriterade frågorna för ST. STs medlemmar påverkas allt mer negativt av både en allt mer slimmad arbetsorganisation och av att verksamheterna får otillräckliga resurser för att klara sina uppdrag. En fråga som förbundet särskilt lyft fram är att hot och våld är oacceptabelt. Vi har även drivit frågan om att värna öppna arbetsplatser och meddelarfrihet. Under 2013 påbörjade vi en omläggning av den interna dialogen inom ST och vi gjorde om våra olika mötesplatser. Våra drygt 90 avdelningar, och de drygt förtroendevalda, är den organisatoriska grunden för ett fortsatt och stärkt arbete med medlemsvärvning och fackligt inflytande. Omläggningen av mötesplatser inom förbundet tar sikte på att än bättre dra fördel av att vi är många fackligt aktiva i ST, men att vi har olika uppdrag och att alla behövs. Det är genom att bli fler och att arbeta tillsammans som vi kan stärka det fackliga inflytandet. britta lejon Förbundsordförande FACKFÖRBUNDET ST VERKSAMHETSBERÄTTELSE

6

7 Engagerade förtroendevalda Förbundsstyrelse Förbundsstyrelsen hade 16 sammanträden under året. Vid ett av dessa deltog också styrelsens ersättare. Styrelsearbetet handlade till stor del om Avtal Andra frågor var medlemsutvecklingen, nya mötesformer och att komma igång med målstyrning av förbundets verksamhet. Styrelseledamöterna medverkade också i STveckornas 288 arbetsplatsbesök under september och oktober. Medlemmar och lokala fack lämnade in motioner till förbundsstyrelsen löpande under året. En förteckning över alla inkomna motioner finns på sidan 48. Förbundsstämma och extra kongress Förbundsstämma hölls maj i Åkersberga utanför Stockholm. Temat var»vår väg framåt«. Stämman arbetade med att skapa en gemensam målbild för 2016 inom de prioriterade områdena; lön och inflytande, arbetsmiljö och rekrytering. Stämman behandlade också verksamhetsberättelsen 2012 och verksamhetsinriktningen för Beslut togs om att bedriva försöksverksamhet för att pröva om ekonomiska incitament kan bidra till ökad synlighet och rekrytering. Rapporten från Anslagsutredningen ska ligga till grund för försöket. Försöksverksamheten ska utvärderas och följas upp under Stämman fattade även beslut om hur förbundet ska arbeta vidare med begreppen jämställdhet, mångfald, jämlikhet, genus, medborgare samt medborgarskap enligt kongressbeslut En ny valberedning valdes fram till nästa år stämma. Ordinarie ledamöter 1. Bo Fröström, Posten 2. Björn T Johansson, Spårtrafiken 3. Susanne Norblad, Migrationsområdet 4. Anette Jellve, Sveriges Domstolar 5. Anne Hagberg, Försäkringskassan 6. Mats Hildingsson, Arbetsförmedlingen 7. Lisbeth Häggberg, Universitet och högskolor 8. Jimmy Haller, SiS 9. Robert Lang, Kultursektorn. Sammankallande Lisbeth Häggberg, Universitet och högskolor. Personliga ersättare 1 1. Elisabeth Eklund-Andersson, Posten 2. Lena Löfgren, Lantmäteriet 2 1. Tapani Hoffrén, Sjöfartsverket 2. Vakant 3 1. Lena Berndtsson, Skatteverket 2. Jan-Erik Berglind, SiS 4 1. Christina Staffansdotter, Polisen 2. Vakant 5 1. Gunilla Zetterberg, Försäkringskassan 2. Elisabeth Ringsgård, Försäkringskassan 6 1. Helena Perlerot, Arbetsförmedlingen 2. Björn Brandt, Arbetsförmedlingen 7 1. Lars Frisk, Universitet och högskolor 2. Tracy Hoffman, PRV 8 1. Eric Rosén, Kriminalvården 2. Maria Rahn-Andersson, Kriminalvården 9 1. Susanne Nauclér, SPV 2. Isis Nyampame Umutesi, Folkhälsoinstitutet FACKFÖRBUNDET ST VERKSAMHETSBERÄTTELSE

8 Under stämman delades förtjänsttecken ut som tack och visad uppskattning för förtjänstfullt fackligt arbete i minst 15 år på avdelningsnivå till: Eva-Lena Moser, ST inom Universitets- och högskoleområdet, Siw Millstam, ST inom Spårtrafiken, Anita Engvoll, ST inom Regeringskansliet, Jan Enler, ST inom Länsstyrelsen, Jan-Erik Berglind, ST inom SiS, Lars-Eric Runerås, ST inom SiS, Ola Bergström, ST inom Kronofogden, Anders Gustafsson, ST inom Statens geologiska undersökningar, Lars-Erik Backström, ST inom Arbetsförmedlingen, samt tidigare FS-ledamoten Per Hellman. En kort extrakongress hölls den 30 maj för att fatta beslut om en förändring av paragraf 3 i förbundsstadgarna för att förtydliga medlemmarnas rätt att kräva rättshjälp eller tvisteförhandling i händelser som inträffat innan medlemsansökan lämnats till förbundet. Ordförandekonferens Ordförandekonferensen hölls i Haninge utanför Stockholm, november. Temat för konferensen var»leda och förverkliga«. Deltagarna fick under ledning av Barbro Mellberg, från Idéledarskap AB, reflektera över vad en strategi är samt hur man bedriver ett strategiskt ledarskap och går från idé till handling. Deltagarna arbetade också i grupper med nästa års prioriterade målområden rekrytering, lön och inflytande samt arbetsmiljö för att få idéer och dela med sig av sina egna framgångsexempel för att förverkliga målen. Ordförandekonferensen biföll förslaget till Verksamhetsplan och budget för 2014, som fastställdes av förbundsstyrelsen efter ordförandekonferensen. Årets arbetslivspris tilldelades Laura Hartman, analyschef på Försäkringskassan. I motiveringen tas hennes stora insatser för svensk välfärdsforskning upp samt hennes föredömliga förmåga att stå upp för den oberoende forskningen. 83,3 % upplevde att de var mycket nöjda/ nöjda med ordförandekonferensen som helhet. 78 % tyckte att målet att utveckla det strategiska ledarskapet för att förverkliga gemensamma mål uppnåddes mycket bra/bra. 95,1 % tyckte att de fick nya idéer och uppslag för sitt eget uppdrag eller till sin avdelning. Citat från utvärderingen:»bäst var nätverkandet, både med andra ordföranden och FS. Det stärker och ger kraft och så är det nyttigt att sätta sitt eget uppdrag i perspektiv emellanåt. Vi kanske inte har det så illa, trots allt, på vår myndighet.«avtalsrörelsen Avtalsrörelsen 2013 hade som mål att genomföras med största synlighet, rekryterande yrkanden som attraherar och stärker förbundets vertikalitet samt befäster STs lönepolitik i enlighet med mål- och utvecklingsplanens uppdrag om nya medlemmar, nöjda medlemmar och engagerade förtroendevalda. Avtalsrörelserna delades in i fem delmoment; förberedelsearbete, insamlingsfas, formuleringsfas, förhandlingsfas och implementeringsfas. Syftet med insamlingsfasen var att samla in vilka frågor STs medlemmar vill driva i avtalsförhandlingarna. Under formuleringsfasen formulerades de insamlade problemområdena till konkreta yrkanden. Förhandlingsfasen inleddes med växlande av yrkanden och avslutades när de nya avtalen undertecknades. Därefter inleddes implementeringsfasen, det vill säga då de nya avtalen och dess tillämpning kommunicerades till medlemmar och förtroendevalda. 6 FACKFÖRBUNDET ST VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013

9 Arbetsgivarverksområdet Insamlingsfasen genomfördes via enkät till samtliga avdelningar samt fem centrala insamlingskonferenser. Arbetssättet innebar att alla förtroendevalda inom avtalsområdet fick möjlighet att framföra vilka frågor som är viktigast att driva under förhandlingarna. Därutöver genomfördes regionala insamlingskonferenser för att diskutera avtalsrörelsen samt situationen på arbetsplatserna med medlemmarna. Allt för att verka för en engagerande och rekryterande avtalsrörelse. Yrkandena formulerades under våren Huvudfrågorna var tidsbegränsade avtal med siffror som ger löneökning till alla medlemmar i och med en förbättrad löneprocess, ökat stöd till visstidsanställda, trygghet i anställningen samt ökat fokus på arbetsmiljön. Förhandlingarna inleddes 19 juni och det nya avtalet undertecknades 4 oktober. Resultatet blev framgångsrikt inom huvudfrågorna med treårig avtalsperiod och ett löneutrymme om 6,8 procent. Men också att förhandlingar inom flera svåra områden, så som trygghetsavtal, pensionsavtal och samverkansavtal, skulle fortsätta under avtalsperioden. Under implementeringsfasen genomfördes sex centrala konferenser för förtroendevalda som förhandlar de lokala löneavtalen. Därutöver genomfördes cirka 40 regionala implementeringskonferenser över hela landet för både medlemmar och potentiella medlemmar samt ett 70-tal arbetsplatsbesök. Totalt genomfördes över hundra konferenser på temat»höj din lön«med cirka medlemmar och potentiella medlemmar om våra värdefulla avtal, vilket var det mesta någonsin. Avtalsrörelse Spårtrafik Insamlingsfasen genomfördes i dialog med förtroendevalda. Vid avtalskonferensen i januari 2013 formulerades yrkandena. Yrkandena växlades med Almega i mitten av februari. Tidigt stod det klart att två frågor skulle bli svårlösta i förhandlingarna: dels frågan om att skydda anställningsvillkoren vid en verksamhetsövergång och dels frågan om att få garantier för ITP-planen. Det olösta inrangeringsavtalet vid Götalandståg försvårade en förhandlingslösning och medförde att SEKO varslade om en omfattande strejk med start den 19 juni För ST innebar detta att vi antingen kunde följa SEKO i ett strejkvarsel eller fortsätta förhandla. Efter intensivt arbete, tillsammans med förhandlingsdelegationen, samlade vi branschavdelningens företrädare i ett gemensamt beslut att fortsätta förhandla trots det svåra läget. Detta ledde bland annat till att vi profilerade ST inom avtalsområdet Spårtrafik som det förhandlande facket. ST och Almega begärde en frivillig medling och den 18 juni enades alla parter om att anta medlarnas bud om nytt avtal. Redan påföljande vecka samlade vi alla avdelningsföreträdare för en implementeringskonferens av det nya avtalet. Frågan om att skydda anställningsvillkoren vid en verksamhetsövergång löstes inte under förhandlingarna utan kommer hanteras under En arbetsgrupp har fått i uppdrag att se över det centrala avtalets omfattning och anpassa villkoren till branschens olika sektorer. Arbetsgruppen påbörjade sitt arbete under hösten. Om parterna inte kommer framåt i arbetet finns det möjlighet för endera parten att säga upp avtalet i förtid. Avtalsrörelse Järnvägsinfrastruktur Avtalet löpte ut 31 mars Inför detta skedde en likartad avtalsprocess såsom på Spårtrafiksområdet. Insamling genomfördes av avdelningsstyrelsen. Formulering av yrkanden genomfördes av förhandlingsledningen tillsammans med avtalsdelegationen under januari Avtalsyrkanden växlades i slutet av februari Då avtalsområdet är nytt och även avdelningsstyrelsen var det kom det upp få ändringsyrkanden. FACKFÖRBUNDET ST VERKSAMHETSBERÄTTELSE

10 Avtalsförhandlingarna påbörjades under mars månad, men fick en underordnad betydelse då förhandlingarna på Spårtrafik och de hot om varsel som förekom där tog överhanden. På grund av detta avstannade avtalsförhandlingarna på Järnvägsinfrastruktur till efter sommaren och återupptogs i augusti Parterna enades om ett nytt avtal i september som implementerades tillsammans med avdelningen. Bransch Kommunikation Inför avtalsrörelsen 2013 genomfördes en uppstarts- och insamlingskonferens för fackliga företrädare inom branschens olika bolag. Konferensen möjliggjorde ett erfarenhetsutbyte mellan förtroendevalda samt bidrog till ett breddat underlag i förhandlingsdelegationens fortsatta arbete. Avtalsförhandlingen var en utdragen process, men ST landade ett löneavtal som är väl anpassat till våra medlemsgrupper. Från 1 januari 2013 till sista december 2013 har medlemsantalet ökat inom detta avtalsområde. Arbetsmiljö För att ta hand om de prioriterade arbetsmiljöfrågorna under året tog kansliet fram en handlingsplan för aktiviteter. Främst genomfördes aktiviteter inom fyra prioriterade områden; uppmärksamma och förbättra villkoren för de med tidsbegränsade anställningar anställda ska i större utsträckning kunna påverka sin arbetstid hot och våld ska inte förekomma på arbetsplatserna arbetsplatserna ska präglas av ett öppet arbetsklimat principen om meddelarfrihet ska omfatta även de som arbetar inom företag som är finansierade av allmänna medel Arbetsmiljökonferenser arrangerades i hela landet där STs politik och krav inom arbetsmiljöområdet togs upp med tips och stöd till förtroendevalda och skyddsombud för att förbättra arbetsmiljön. Några av konferenserna aktualiserade frågor om hot och våld på arbetsplatserna och vilka åtgärder som kan vidtas för att förebygga dessa. ST arrangerade ett seminarium för en grupp riksdagsledamöter om hot och våld vilket resulterade i en het interpellationsdebatt i Riksdagen. I anslutning till regionkonferenserna hölls seminarier om öppenhet och meddelarfrihet på arbetsplatserna. Då presenterades också en skrift på temat»tala, twittra eller hålla tyst«som kortfattat beskriver regelverket och STs politik på området. Inom Bransch Kommunikation pågick under hela året, på STs initiativ, ett partsarbete om förläggning av arbetstiden där vår ambition är att de anställda ska få ett ökat inflytande över sin arbetstid. Problematiken med visstidsanställningar inom staten uppmärksammade ST våren 2013 genom en debattartikel i Svenska Dagbladet. ST menar att statliga arbetsgivare ska tillsvidareanställa i större utsträckning. Som grund för våra krav låg bland annat enkätundersökningar på våra avtalsområden. I avtalsrörelsen 2012 drev ST inom ramen för OFR (S, P, O) frågan om att utveckla arbetsmiljöutbildningen inom området. Det ledde till att ett partsarbete nu inletts för att se över hur arbetsmiljöutbildningen kan utvecklas men även andra arbetsmiljöfrågor kommer att behandlas, exempelvis hot och våld på arbetsplatserna. I samma avtalsrörelse kom parterna överens om att följa utvecklingen och förekomsten av tidsbegränsade anställningar. Facklig utbildning Inom den fackliga utbildningsverksamheten hände det mycket under En utbildningstrappa lanserades och nya utbildningar för förtroendevalda utvecklades, såsom trygghetsutbildning, villkorsavtalsutbildning, kassörsutbildning, ordförandeutbildning, valberedningsutbildning och påbyggnadsutbildning om arbetsmiljö. Förbundet är inne i en tydlig generationsväxling. Det är en angenäm utmaning som samtidigt ställer stora krav på utbildningsverksamheten. 8 FACKFÖRBUNDET ST VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013

11 Närmare 90 utbildningar genomfördes och totalt deltog över förtroendevalda. Det är en ökning med 10 utbildningstillfällen och över 360 deltagare jämfört med föregående år. Nästan 340 av deltagarna är födda på 80- och 90-talet. Över 900 medlemmar och förtroendevalda registrerade sig på e-utbildningarna som inte är handledarstyrda. Deltagarna är nöjda med STs utbildningsverksamhet. Medelnöjdhetsindexet låg på 4,89. Måltalet för året var 4,0 på en 6-gradig skala, där 6 är lika med mycket nöjd. Deltagarna på påbyggnads- och uppdragsutbildningarna var nöjdast med ett nöjdhetsindex på 5,04. Några kommentarer från deltagarna under året:»jag lärde mig jättemycket och känner mig verkligen inspirerad att fortsätta som facklig förtroendevald!otroligt inspirerande och givande dagar. Fler utbildningar som denna skulle jag gärna gå.handledarnas kommentarer på inlämningsuppgiften var mycket bra! Jag gillade både upplägget och tekniken, och att man faktiskt behövde prestera något. Jag tror det är helt rätt att ha både e-utbildning och på-plats-utbildning på steg 1.«Rekordmånga nya förtroendevalda valdes till fackliga uppdrag under perioden 1 juli 2012 till 30 juni Totalt personer, vilket är en ökning med 48 % jämfört med föregående period. Av dessa var 875 nya arbetsplatsombud. Servicemål för utbildningsverksamheten Inom sex månader blev alla nyvalda arbetsplatsombud erbjudna relevant utbildning för uppdraget. 46 procent av de nya arbetsplatsombuden påbörjade eller gick klart utbildningen. Målet är att alla ska ha deltagit i grundutbildning för förtroendevalda inom sitt första år. Under 2013 dubblerades ett antal grund- och påbyggnadsutbildningar. På uppdragsutbildningarna ökades antalet kursdeltagare per utbildning. Genomförda utbildningar under 2013 E-utbildning för medlemmar, ca 840 deltagare Tillsammans i ST Ditt samtal om lön AGV-området Ditt samtal om lön Almega-området Grundutbildning för förtroendevalda Över 1400 deltagare varav ca 240 gick e-utbilningen Uppdrags och påbyggnadsutbildningar för förtroendevalda, över 360 deltagare Trygghetsutbildningar Villkorsavtalsutbildningar Påbyggnadsutbildningar om arbetsmiljö Grundutbildningar för skyddsombud och chefer Kassörsutbildningar Valberedningsutbildningar Ordförandeutbildningar Organisaionstvecklingsutbildningen E-utbildning för revisorer Efterfrågestyrda utbildningar En stor del av STs utbildnings- och utvecklingsinsatser görs i avdelningarnas egen regi. Förbundskansliet stödde denna verksamhet genom medverkan i mån av tid och behov. Ofta handlade dessa utbildningar om traditionella fackliga verksamhetsfrågor som styrelseutbildning, ledarskapsutbildning, facklig ideologi, arbetsrätt, samverkan, arbetsmiljö, rekryteringsfrågor, organisationsutveckling och lönesamtal. FACKFÖRBUNDET ST VERKSAMHETSBERÄTTELSE

12 Organisationsutveckling ST är ett arbetsplatsfack. För att det fackliga arbetet ska fungera väl behöver organisationen stämma överens med arbetsgivarens organisation. Arbetsformerna behöver då och då ses över och utvecklas i syfte att stärka det lokala fackliga arbetet och förmågan att rekrytera fler medlemmar. Förändringar under året Omorganisation inom Vård- och omsorg. Ny ST-avdelning på Inspektionen för vård och omsorg. Förberedelser inför bildande av en avdelning på Folkhälsomyndigheten, utifrån Folkhälsoinstitutet, Smittskyddsinstitutet och delar av Socialstyrelsen. Ny avdelning på Brottsförebyggande rådet, BRÅ. Ny avdelning på InfraNord. Förberedelser inför bildande av ny avdelning på Uppsala Monitoring Centre. Förberedelser och stöd till ST-avdelningen Polisväsendet för arbetet med att bygga om organisationen till följd av myndighetsförändringen januari Stöd till avdelningen vid Läkemedelsverket. Tyvärr lyckades man inte få ihop en styrelse utan avdelningen blev vilande. Stöd till avdelningen vid Jordbruksverket. Den tidigare vilande avdelningen har nu en fungerande verksamhet och styrelse. Styrelseutveckling De flesta frågor som handlade om styrelseutveckling löstes med konsultativa råd. Vissa styrelser behövde särskilt stöd, till exempel Åklagarväsendet, Rättsmedicinalverket, Statens servicecenter, Sipri och ST inom Kulturen samt Bransch Spårtrafik. Nyhetsbrev Som ett led i att bli mer kostnadseffektiva och nå våra målgrupper bättre, började förbundet ge ut nyhetsbrev per e-post regelbundet. Den tryckta editionen av ST Rapport till förtroendevalda upphörde efter sommaren och ersattes med ett nyhetsbrev till drygt mottagare en gång per månad. Ett särskilt nyhetsbrev skickas av förbundsordföranden till förbundets avdelningsordföranden. 10 FACKFÖRBUNDET ST VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013

13 Du och din lön FACKFÖRBUNDET ST VERKSAMHETSBERÄTTELSE

14 BILDER 12 FACKFÖRBUNDET ST VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013

15 Nöjda medlemmar ST-veckor Under våren genomfördes för första gången en ST-vecka med arbetsplatsbesök för bolag i samband med att avtalen var klara eller på väg att bli klara. Utöver kommunikation kring avtalen gavs också tillfälle att diskutera andra arbetsplatsnära frågor. Antalet arbetsplatsbesök blev tyvärr lågt då de lokala förtroendevalda och arbetsplatserna inte hann förbereda besöken. ST-veckorna 40 och 45 Temat för årets ST-veckor var»du och din lön«. Ett material med samma namn, om ST och vår lönepolitik samt hur man förbereder sig för lönesamtal, användes på besöken på statliga arbetsplatser, tillsammans med information om nya RALS-avtalet. Arbetsplatsbesöken skulle om möjligt hållas öppna även för icke medlemmar. På bland annat Arlanda där vi har flera avdelningar hölls aktiviteter under en hel ST-dag. Regionerna genomförde också ett antal större event med kända medverkande, som drog stort antal deltagare. De månader när ST-veckorna pågick under hösten och då avtalet blev klart, ökade antal inträden av nya medlemmar. All time high med 288 arbetsplatsbesök under årets ST-veckor! Över personer deltog. Efterfrågan på arbetsplatsbesök i Region Nord var större än någonsin och resultatet för 2013 överträffade alla förväntningar. Man besökte 50 arbetsplatser och träffade mer än medlemmar, hade implementeringskonferenser med nästan 370 deltagare, pratade försäkringar med 80 personer och grillade 700 hamburgare på Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen i Östersund. Totalt genomförde regionen under ST-veckorna mer än 100 aktiviteter och träffade nästan medlemmar och potentiella medlemmar. ST Direkt ST Direkt är uppskattat av medlemmar och förtroendevalda för sin snabba och professionella service. Under 2013 värvade ST Direkt drygt 900 nya ST-medlemmar! Dessutom avstod ett 80-tal medlemmar att lämna förbundet efter ett samtal med en rådgivare. ST Direkt tog också emot många besök från externa organisationer som var nyfikna på verksamheten och ville bli inspirerade. Intresset rörde bland annat erfarenheter av generösa öppettider, stor tillgänglighet, gott bemötande, intern kunskapsöverföring, faktabanken, schemaläggning och arbetsmiljöfrågor. Antal aktiviteter under ST-veckorna regionvis Sammanställning av ST Direkt i siffror Nord 106 Stockholm/Uppsala 53 Väst 85 Syd 44 Samtal: Mejl: SMS: st st 230 st FACKFÖRBUNDET ST VERKSAMHETSBERÄTTELSE

16 Genomsnittlig samtalstid till ST Direkt: 5 min och 26 sek. Av dem som kontaktar ST Direkt är: 73 procent medlemmar 11 procent förtroendevalda 6 procent potentiella medlemmar Resterande är kontakter med till exempel arbetsgivare, separata a-kassemedlemmar, försäkringsbolag och ST-anställda. ST Direkts uppdrag utöver rådgivningen Utöver rådgivningen till medlemmar, förtroendevalda och potentiella medlemmar hade ST Direkt i uppdrag att handlägga ärenden om arbetskraftsinvandring, det vill säga när en arbetsgivare inom STs verksamhetsområde vill anlita arbetskraft från länder utanför EU och EES. ST Direkt var också en första ST-kontakt för Arbetsförmedlingen när en arbetsgivare ville samråda om en anställning med arbetsmarknadspolitiskt stöd. Dessutom skötte ST Direkt Samtalslinjen för Fackligt center för Papperslösa, tog emot 900 kontakter för TCOs Sommarjobbsexpert och svarade på 660 mejl som kom till FacketFörändras.se. Medlemsevent Region Stockholm/Gotland Inom ramen för regional samverkan prioriterades medlemsevenemang. Sammanlagt genomfördes 36 medlemsevenemang med över deltagare inom regionen. De mest populära evenemangen i Stockholm var:»hantera din stress med KBT«(drygt 220 deltagare),»glädjerevolutionen«(drygt 220 deltagare),»stress och återhämtning«(drygt 170 deltagare) och»så höjer du din lön«(drygt 340 deltagare). I Uppsala var det:»glädjerevolutionen«(drygt 100 deltagare),»hantera din stress med KBT«(drygt 80 deltagare) och»framtidsjobb i staten«(nästan 70 deltagare). På Gotland var det:»stress och duktighetsfällan«(nästan 80 deltagare) och»tankens kraft«(nästan 50 deltagare). Regional samverkan I förbundets regionala råd träffades företrädare från lokala avdelningar och sektioner för att diskutera och planera medlemsaktiviteter enligt förbundets prioriteringar. Vid behov bildades olika nätverk. Flertalet utbildningar genomfördes i samarbete med Sensus. Förbundet medverkade också i arbetet med TCO råden. Region Stockholm/Gotland. Sammanlagt cirka medlemmar, inklusive cirka medlemmar i Uppsala län som flyttades från Region Nord. Citat från medlemsevent:»st höjer graderna på sitt varumärkesanseende genom högaktuella ämnen som ALLA bjuds in på. Trots att jag ej är med i ST börjar jag så smått tycka att det är ett rätt häftigt förbund.dessa frukostmingel med föreläsningar är verkligen KANON!Ett av de bästa fackmöten jag deltagit i.«region Nord Sammanlagt ca medlemmar. Region Väst Sammanlagt ca medlemmar. Region Syd Sammanlagt ca medlemmar. 14 FACKFÖRBUNDET ST VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013

17 Region Väst Regionen ordnade nio insamlingskonferenser och tolv implementeringskonferenser om Avtal 2013 samt ett tiotal arbetsmiljöseminarier för medlemmar och potentiella medlemmar. Utöver det ordnades två öppenhetsseminarier i samband med regionkonferenserna. Regionen medverkade också vid två tvärfackliga aktiviteter Göteborg Pride Week samt Way Out West. Ett antal rekryteringsaktiveter genomfördes också under året på medlemmars och potentiella medlemmars arbetsplatser. Region Syd Regionen genomförde flera seminarier och nätverksträffar för chefsmedlemmar och doktorander. Chefer och ledare med ansvar för arbetsmiljö har också bjudits in till arbetsmiljökonferenser. Flera aktiviteter och seminarier ordnades för att förtydliga STs lönepolitik och för att stärka dialogen i löneprocessen. Till flera aktiviteter kunde medlemmar bjuda med en kollega som ännu inte är ST-medlem. Region Nord Regionen genomförde arbetsplatsbesök med olika aktiviteter och nätverksträffar under särskilda ortsveckor i Gävle, med cirka 100 deltagare, och i Luleå med omnejd, med cirka 270 besökare. Regionen gjorde också 40 arbetsplatsbesök i samband med Avtal 2013 i både informations- och implementeringssyfte. Samtliga möten var öppna för alla anställda. Totalt kom cirka 950 personer. Andelen deltagare vid medlemsevent födda på och 90-talet ökade i Stockholms län. FACKFÖRBUNDET ST VERKSAMHETSBERÄTTELSE

18 ST PÅ ARLANDA 7 NOV Du och din lön Missa inte ST på Arlanda. Boka in den 7 november! Vi bjuder på en fullspäckad seminariedag med fokus på dig och ditt värdefulla avtal. Föreläsare är bland andra Britta Lejon, STs förbundsordförande. Clarion hotel mellan kl Och på Skycity mellan kl Alla är välkomna! Britta Lejon ST-veckor 2013 Med din lön i fokus Vecka 40 och 45 är det ST-veckor. Då hörs och syns vi lite extra. Vi pratar lön, möjligheter och medlemskap på omkring 250 olika arbetsplatser runt om i Sverige. Kom förbi och träffa ledamöter från STs förbundsstyrelse och för fram vad du tycker är viktigt. Håll utkik efter mer information på din arbetsplats eller på st.org Vi ses!

19 Medlemsförsäkringar och medlemsförmåner Extra trygg med ST Ett bra försäkringsskydd är en viktig och uppskattad medlemsförmån. ST har försäkringsavtal med Förenade Liv (livförsäkring, sjukförsäkring med diagnosförsäkring, seniorförsäkring och familjeskydd, samtalsstöd), med Trygg-Hansa (olycksfallsförsäkring för vuxna och seniorer, sjuk- och olycksfallsförsäkring för barn samt sakförsäkringar) och Bliwa (inkomstförsäkring och frivillig tilläggsförsäkring). Genom STs samlingsförsäkring i Trygg-Hansa är samtliga medlemmar i förbundet olycksfallsförsäkrade under fackliga aktiviteter samt förtroendevalda och anställda under tjänsteresa. Antal försäkrade Antalet försäkrade medlemmar (inklusive medförsäkrade) i STs medlemsförsäkringar vid årsskiftet livförsäkring Seniorlivförsäkring Sjukförsäkring Familjeskydd olycksfallsförsäkring vuxen Sjuk- och olycksfallsförsäkring barn Seniorolycksfallsförsäkring Sakförsäkring (hem, villa, bil, båt etc) inkomstförsäkring Inkomstförsäkring tillägg Försäkringskommitténs arbete Försäkringskommitténs mål är att öka mervärdet och tryggheten för STs medlemmar och deras familjer genom att utveckla och förbättra villkoren i medlemsförsäkringarna. Förbundets försäkringskommitté sammanträder med bolagens representanter cirka 4-6 gånger per år. Kommitténs ST-representanter följer noga skadestatistik, försäkringsekonomi, avtalsförändringar och politiska beslut, främst inom socialförsäkringsområdet och arbetslöshetsförsäkringen. Kommittéarbetet under 2013 handlade i stor utsträckning om att utveckla försäkringsutbudet och försäkringsinformationen. Ännu bättre försäkringar Under året gjordes flera förbättringar i livförsäkringen. Från 1 juli 2013 gjordes en direkt uppräkning av livbeloppet och förtidskapitalet samtidigt som en övergång till att använda prisbasbelopp istället för krontal infördes. Det innebär automatisk årlig omräkning för livbeloppet och förtidskapitalet i takt med att prisbasbeloppet ändras. Efterlevandeskyddet i livförsäkringen höjdes från kr per månad till kr per månad. Dessutom utökades livförsäkringen med tjänsten samtalsstöd. Försäkringsekonomin i inkomstförsäkringen var fortsatt ansträngd. Förbundsstyrelsen beslutade att förbundet även under 2014 ska finansiera försäkringen utan att medlemsavgiften påverkas. Försäkringsaktiviteter ST Direkt och STs regionala medlemsregisterhandläggare tog emot många försäkringsärenden under året. Informationsinsatser genomfördes på flera arbetsplatser i landet. Under 2013 påbörjade försäkringskommittén tillsammans med de olika försäkringsbolagen en turné runt om i landet för att träffa medlemmar. Till exempel hölls försäkringsmöten i Stockholm, Malmö, Sundsvall och Umeå. Medlemmarna fick direktkontakt med de olika försäkringsbolagen och svar på specifika frågor, vilket var mycket uppskattat. Andra medlemsförmåner ST-medlemskapet gav också möjlighet till karriärtjänster med karriärcoach, lönerådgivning inför lönesamtalet, lönestatistik, rabatt på semesterboenden i både Italien och Sverige, förmånliga lån i Nordea och Swedbank, till exempel bolån en nyhet från och med 2013, samt rabatterat pris på AdLibris. För doktorander, tekniker, ingenjörer, naturvetare och studerande fanns rabatter på tidningar med mera. Billigare semester i Neapel, Toscana, Florens eller Klövsjö och Tällberg! FACKFÖRBUNDET ST VERKSAMHETSBERÄTTELSE

20 Stöd vid arbetsskador Ett relativt litet antal medlemmar kontaktade förbundet och bad om rättshjälp i arbetsskadeärenden. Skadorna varierade och bestod bland annat av halkolyckor och stressrelaterade sjukdomar. LO-TCO Rättsskydd AB har under året avslutat sju ärenden för STs räkning. De berörda medlemmarna fick tillsammans 4,5 miljoner kronor i ersättning. Arbetsrättsliga frågor Förbundet hade vid årets slut fem instämda mål i Arbetsdomstolen. Ett av målen rörde frågan om en bisyssla är förtroendeskadlig enligt Lagen om Offentlig Anställning, LOA. I ett annat mål var frågeställningen om ett anställningsavtal kan anses ha ingåtts, trots att parterna ännu inte skrivit under det tilltänkta anställningsavtalet. Övriga mål gällde uppsägning eller avskedande. En olycklig tendens var att medlemmar sägs upp eller avskedas i anledning av att de gjort otillåtna slagningar i arbetsgivarens datasystem. Ett av de instämda målen gällde ett sådant fall på Försäkringskassan. I detta fall ansåg förbundet att omständigheterna varit så speciella att arbetsgivarens uppsägning kan ifrågasättas. Det vanliga är annars att medlemmens agerande är så allvarligt att ärendet inte kan föras vidare till domstol. ST verkade på många områden aktivt för ett öppet arbetsklimat där anställda uppmuntras att påtala brister i verksamheten. Under året presenterade Utredningen om meddelarskydd för privatanställda i offentligt finansierad verksamhet ett förslag till ny lag som föreslås gälla inom vård, skola och omsorg. ST var positiv till lagförslaget men anser att skyddet bör utsträckas till att gälla inom all verksamhet som sker på det offentligas uppdrag. Förhandlingar och konsultativt stöd Merparten av förhandlingarna bedrivs lokalt på arbetsplatserna. Och ST som arbetsplatsfack har många kunniga förtroendevalda som sköter dessa förhandlingar. I vissa fall bad förtroendevalda om att få konsultativt stöd från ST Direkt eller STs ombudsmän inför och under förhandlingarna. Stora frågor för förhandlingar var lönerevision, lokalt partsarbete, organisatoriska förändringar, tvisteförhandlingar, etcetera. Publikt Publikt är Fackförbundet STs medlemstidning. Tidningen har en fri och självständig ställning inom förbundet. Dess uppgift är att skildra och granska förbundet, dess organisationsområde och förhållanden i samhället som har betydelse för medlemmarna. Under 2013 utkom Publikt med 15 nummer. Upplagan är omkring exemplar. Tidningen skickades ut till STs medlemmar samt till beslutsfattare och opinionsbildare, exempelvis politiker, arbetsgivarrepresentanter samt nyhets- och ledarredaktioner. Tidningens webbplats är en viktig kanal för att nå såväl dessa målgrupper som andra läsare. Där finns dagliga nyheter under 2013 publicerades omkring 800 nyhetsartiklar. Också papperstidningens innehåll läggs ut på webben. Under 2013 hade fler besökare än något tidigare år. Jämfört med 2012 ökade antalet besök med 39 procent. Publikts artiklar delades också i allt större omfattning i sociala medier. Under året uppmärksammade Publikt många händelser och skeenden av stor betydelse för läsarna. Avtalsrörelsen inom STs avtalsområden bevakades ingående, och Publikt kunde ge läsarna inblick i förhandlingarna och goda kunskaper om deras resultat. Tidningen satte ljus också på arbetsmiljö och arbetsvillkor inom de statliga verksamheterna och granskade arbetsgivarnas agerande. Några ämnen som återkom i rapporteringen är stress på arbetsplatserna, hot och våld mot medarbetare samt osäkra anställningar. Publikt berättade om STs åsikter och agerande i de frågor som tagits upp. En mängd företrädare på alla nivåer i förbundet intervjuades under året i tidningen. 18 FACKFÖRBUNDET ST VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013

Verksamhetsberättelse och årsredovisning 2013

Verksamhetsberättelse och årsredovisning 2013 Verksamhetsberättelse och årsredovisning 2013 1 Innehåll Vision det här är vi... 3 Ordförande Annika Strandhäll om året som gått... 5 Mål, medlemslöfte och hjärtefrågor 2013... 7 Mål: Tillsammans rekryterar

Läs mer

Innehåll. Förord... 2. Opinionsbildning... 4. Förhandlingsverksamhet... 12. Medlemsservice... 18. Förbundsövergripande... 24. Personal...

Innehåll. Förord... 2. Opinionsbildning... 4. Förhandlingsverksamhet... 12. Medlemsservice... 18. Förbundsövergripande... 24. Personal... Årsredovisning 2012 Innehåll Förord... 2 Opinionsbildning... 4 Förhandlingsverksamhet... 12 Medlemsservice... 18 Förbundsövergripande... 24 Personal... 26 Förvaltningsberättelse... 30 Resultaträkning,

Läs mer

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg Juni 2014 Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg 1 2 Inledning Förbundsmötet 2012 var Visions första förbundsmöte. Då gick vi från att vara en ny version av SKTF till att vara Vision Sveriges nyaste fackförbund

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse 2014 2015 Seko, Service- och kommunikationsfacket Grafisk form: JINAB Tryck: Fasab/Seko 2015 15.05 Innehåll Verksamhetsberättelse 2014...5 Ordförande har ordet... 5 Organisera och

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse 2013 1 Innehåll Det här är Byggnads...3 Johan Lindholm, ordförande...4 RESURSER Byggnads resurser...6 Så här användes förbundets resurser 2013...7 Årets dominerande frågor viktiga

Läs mer

En handbok för nya styrelser. Att komma igång. med lokal facklig verksamhet

En handbok för nya styrelser. Att komma igång. med lokal facklig verksamhet En handbok för nya styrelser Att komma igång med lokal facklig verksamhet 1 2 ST, 2005. Produktion: STs informationsenhet. Tryck: EO Print, september 2005. Upplaga: 3 000 ex. Beställ fler exemplar genom

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse 2012 Lärarförbundet 2013-04. Grafisk form: Åsa Nilsson, AB Grafisk Stil. Innehåll Allt börjar med en bra lärare...4 Verksamhetsberättelse 2012...7 Mål 1: Vi är 233 000 medlemmar varav

Läs mer

Vi jobbar för dig! Webbtidning för medlemmar i ST inom Posten Nummer 6-2013. Läs i detta nummer. Fackförbundet ST. Posten AB.

Vi jobbar för dig! Webbtidning för medlemmar i ST inom Posten Nummer 6-2013. Läs i detta nummer. Fackförbundet ST. Posten AB. Webbtidning för medlemmar i Nummer 6-2013 Läs i detta nummer Fackförbundet ST Ordföranden har ordet Värdet av fackligt medlemskap... Sidan 2 Grundläggande värderingar Vår syn inom vissa områden Sidan 3-6

Läs mer

MÅL OCH VISION 2022 BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014

MÅL OCH VISION 2022 BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 MÅL OCH VISION 2022 BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 Förord Byggnads förbundsstyrelse beslutade i december 2012 att tillsätta en kongressutredning med följande uppdrag: Organisationen står inför många

Läs mer

Webbtidning för medlemmar i ST inom Posten Nummer 10-2011

Webbtidning för medlemmar i ST inom Posten Nummer 10-2011 Webbtidning för medlemmar i Nummer 0-0 Läs i detta nummer Fackförbundet ST Ordföranden har ordet Värdet av fackligt medlemskap... Sidan Grundläggande värderingar Vår syn inom vissa områden Sidan -6 Posten

Läs mer

Innehåll. Förord... 2. Opinionsbildning... 4. Förhandlingsverksamhet... 10. Medlemsservice... 14. Förbundsövergripande... 18. Personal...

Innehåll. Förord... 2. Opinionsbildning... 4. Förhandlingsverksamhet... 10. Medlemsservice... 14. Förbundsövergripande... 18. Personal... Årsredovisning 2011 Innehåll Förord... 2 Opinionsbildning... 4 Förhandlingsverksamhet... 10 Medlemsservice... 14 Förbundsövergripande... 18 Personal... 20 Förvaltningsberättelse... 24 Resultaträkning,

Läs mer

Medlemskapets värde Visstidsanställda

Medlemskapets värde Visstidsanställda 2008-02-15 Medlemskapets värde Visstidsanställda slutrapport Inledning På uppdrag av styrgruppen för Medlemskapets värde har en projektgrupp bildats för att analysera och finna lösningar på problemet med

Läs mer

Bättre betalt. Tips om hur du kan få löneavtalet att bli ännu bättre. Smartast Sverige. Smartast

Bättre betalt. Tips om hur du kan få löneavtalet att bli ännu bättre. Smartast Sverige. Smartast Bättre betalt Tips om hur du kan få löneavtalet att bli ännu bättre Smartast Smartast i i Sverige Sverige Smar Sma i i Sve Sve TILLHÖR: Innehåll Bättre betalt 3 Lönekampen 5 Lönematchen slutade 2 1 till

Läs mer

hetluft 4/10 Politikerträffar ska lyfta UnionenS frågor Höstens kursprogram sid 6-7 sid 12-13

hetluft 4/10 Politikerträffar ska lyfta UnionenS frågor Höstens kursprogram sid 6-7 sid 12-13 Kursprogram, Almedalen 2010, Årets raket, stordåd och värvare, CSR-policy, Unionenklubben på AkzoNobel berättar om sin värvningspolicy hetluft 4/10 Information och inspiration för dig som har ett fackligt

Läs mer

Skärpta krav på anställningar. B Kollektivavtal, anställningsformer och anställningstrygghet. fakta och information från seko.

Skärpta krav på anställningar. B Kollektivavtal, anställningsformer och anställningstrygghet. fakta och information från seko. fakta och information från seko december 2005 Skärpta krav på anställningar B Kollektivavtal, anställningsformer och anställningstrygghet är SEKO Postens tre fackliga kärnfrågor under det kommande verksamhetsåret.

Läs mer

Reflexioner. Årsredovisning 2014

Reflexioner. Årsredovisning 2014 Reflexioner Årsredovisning 2014 Neuroförbundet i sociala media facebook.com/nervsystemet @neurosweden @neuroforbundet och @brainbus_se Neuroförbundet Svensk Insamlingskontroll Neuroförbundets 90-konton

Läs mer

Verksamhetsberättelser 2009 2012

Verksamhetsberättelser 2009 2012 Akademikernas ansvar Verksamhetsberättelser 2009 2012 Verksamhetsberättelser 2009-2012 Sammanställningen av s verksamhetsberättelser för åren 2009-2012 bifogas exklusive bilagorna för bokslut för de enskilda

Läs mer

Svensk Scenkonst verksamhetsberättelse med årsredovisningar 2012

Svensk Scenkonst verksamhetsberättelse med årsredovisningar 2012 Svensk Scenkonst verksamhetsberättelse med årsredovisningar 2012 2 svensk scenkonst Verksamhetsberättelse med årsredovisningar 2012 Innehåll VD har ordet 4 Arbetsgivarfrågor 6 Branschens förutsättningar

Läs mer

Årsredovisning Verksamhetsberättelse. Verksamhetsberättelse. ksamhetsberättelse Årsredovisning

Årsredovisning Verksamhetsberättelse. Verksamhetsberättelse. ksamhetsberättelse Årsredovisning 012 2012 Årsredovisning Verksamhetsberättelse sning2 Verksamhetsberättelse 2012Årsre 012 ksamhetsberättelse Årsredovisning 2012 20 FTF facket för försäkring och finans är ett fackförbund specialiserat

Läs mer

Unionens branschbarometer. Vilka profilval vill du göra? Lanseringen fortsätter.

Unionens branschbarometer. Vilka profilval vill du göra? Lanseringen fortsätter. Unionens branschbarometer. Vilka profilval vill du göra? Lanseringen fortsätter. hetluft Friare former för klubbarbetet. Vem vann i Vaxholm? Byt namn på klubben. 1/08 Till dig som har ett fackligt uppdrag

Läs mer

Nära dig. Norrbotten. Guldnappen 2012. En tidning till dig som är medlem i Unionen

Nära dig. Norrbotten. Guldnappen 2012. En tidning till dig som är medlem i Unionen Nära dig No: 1-2012 Norrbotten En tidning till dig som är medlem i Unionen I detta nummer : Vårens kurser och aktiviteter sidan 5-8 Unionens ledarskapsprogram sidan 9 Vikten av ett fast jobb sidan 3 Bli

Läs mer

2/13. Överdirektör med liberala värderingar. Helena Dyrssen. Åtets tränare på Ledarskapsdagarna FACKTIDNINGEN FÖR DIG SOM ARBETAR INOM SKATTEVERKET

2/13. Överdirektör med liberala värderingar. Helena Dyrssen. Åtets tränare på Ledarskapsdagarna FACKTIDNINGEN FÖR DIG SOM ARBETAR INOM SKATTEVERKET 2/13 FACKTIDNINGEN FÖR DIG SOM ARBETAR INOM SKATTEVERKET Helena Dyrssen Överdirektör med liberala värderingar Åtets tränare på Ledarskapsdagarna ORDFÖRANDEN HAR ORDET AVTAL Personer som har höga arbetskrav

Läs mer

Kommunal sektion 26. Välkommen till demokratiafton. Festival Kommunal blev en fest. Café för daglediga. KMC Gullmarsplan

Kommunal sektion 26. Välkommen till demokratiafton. Festival Kommunal blev en fest. Café för daglediga. KMC Gullmarsplan Kommunal sektion 26 KMC Gullmarsplan Besöksadress:Gullmarsvägen 29 Telefon 08-508 46 240 Sektion 26 omfattar stadsdelarna Hammarby- Skarpnäck,Farsta,Vantör,Enskede-Årsta,Katarina-Sofia och Norrmalm,Care

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse FACKET FÖR SKOGS-, TRÄ- OCH GRAFISK BRANSCH www.gsfacket.se FACKET FÖR SKOGS-, TRÄ- OCH GRAFISK BRANSCH 2012 2012 Verksamhetsberättelse och Årsredovisning Innehåll Förord 2 Verkställande

Läs mer

Arbetsmiljöpris. Guldnappen. Därför ska man anlita löntagarkonsult. Kampanj om

Arbetsmiljöpris. Guldnappen. Därför ska man anlita löntagarkonsult. Kampanj om Arbetsmiljöpris. Guldnappen. Därför ska man anlita löntagarkonsult. Kampanj om hetluft 8/08 Unionens inkomstförsäkring. Förbered klubbens årsmöte. Extrakongress i januari. Information och inspiration för

Läs mer

Att synas och bli fler - en handbok i medlemsutveckling

Att synas och bli fler - en handbok i medlemsutveckling Att synas och bli fler - en handbok i medlemsutveckling Framgångsrik rekrytering Vårdförbundet är en idéburen organisation vi samlas runt idén om bättre arbetsvillkor, utvecklingen av våra yrken och utveckling

Läs mer

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN November December Januari * Ordförandekonferens * Föreningsårsmöten * Bokslut & revision Februari * Föreningsårsmöten * Medlemsrapportering klar 28 februari * Planeringskonferens * Bokslut & revision *

Läs mer

Satsa på dig själv med fler i facket

Satsa på dig själv med fler i facket Satsa på dig själv med fler i facket Du är viktigast! Du har det viktigaste fackliga uppdraget av alla. Så sträck på dig och var stolt! Som medlemsvärvare är du med och ser till att vi tillsammans blir

Läs mer

l l l Nr 5 december 2012 HEMLÖSA FÅR HJÄLP ATT SE BÄTTRE Ny som chef Promenad bättre än soffan när det gör ont i rygg och nacke

l l l Nr 5 december 2012 HEMLÖSA FÅR HJÄLP ATT SE BÄTTRE Ny som chef Promenad bättre än soffan när det gör ont i rygg och nacke l l l Nr 5 december 2012 HEMLÖSA FÅR HJÄLP ATT SE BÄTTRE Ny som chef Promenad bättre än soffan när det gör ont i rygg och nacke INNEHÅLL 5 Stort intresse för karriärsamtal...5 Viktigt med a-kassa och inkomstförsäkring...6

Läs mer

Snabba ryck när politiken styr

Snabba ryck när politiken styr l l l Nr 1 februari 2014 Snabba ryck när politiken styr Skyddsombudens viktiga roll Pressade tider orsakar stress INNEHÅLL 1 Snabba ryck när politiken styr...4-8 Intervjuer med medlemmar och fackliga företrädare

Läs mer