Regler och villkor för arrangörens användning utav registrerings- och betaltjänsten Participant.se (utökat versionsnummer 1.0)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Regler och villkor för arrangörens användning utav registrerings- och betaltjänsten Participant.se (utökat versionsnummer 1.0)"

Transkript

1 Regler och villkor för användning Participant.se Här hittar du villkoren för att använda tjänsten Participant.se. Godkännande av de villkor och förutsättningar som finns vid aktuell tidpunkt utgör ett avtal mellan parterna som beskrivs nedan. Regler och villkor för arrangörens användning utav registrerings- och betaltjänsten Participant.se (utökat versionsnummer 1.0) Om det här avtalet Detta avtal berör Cotec AB (nedan kallat Participant, oss eller vi) och Arrangör som är användare av (hädanefter också kallad Arrangören, du, dig eller ni). Avtalet reglerar villkoren för registrering som leverantör och användare utav tjänsten. Genom att registrera en verksamhet/juridisk enhet som användare av Participant.se bekräftar du att du har läst och accepterat villkoren i detta avtal. Genom att acceptera villkoren, accepterar arrangören all information, inklusive men-inte-begränsad till, viktiga faktorer som priser och kostnader, som finns i elektronisk form på Beskrivning, avtal och registrering samt godkännande 1. Kort beskrivning av Participant.se Participant.se är en online registrerings- och betalningstjänst där arrangören kan skapa en webbplats med olika betalningsmetoder för betalning av medlemsavgifter, medlemskap, kurser, evenemang etc. I tjänsten ingår också funktionen att lägga upp verksamhetens aktiviteter (inklusive inbetalningsmetodik) som en webbsida samt möjlighet för arrangörerna att följa upp vissa administrativa aspekter av dessa på tjänstens hemsida Deltagarna använder tjänsten för att registrera sig som deltagare i de publicerade aktiviteterna, samt att betala för den verksamhet som de anmäler sig till. Participant.se är en tjänst som ägs av Cotech AB. 2 Ingående av avtal, avtalsvillkor, registrering och godkännande För att kunna registrera sig som leverantör och användare av tjänsten måste arrangören lämna namn på arrangören och namn, telefonnummer och e-post till den ansvarige personen. Dessutom måste arrangören uppge namn, telefonnummer och e-post till den som disponerar kontot. Arrangören måste även uppge sin adress, kontonummer för betalning av uppgörelse, organisations- eller personnummer samt en kort beskrivning av vilka aktiviteter arrangören kommer att bedriva. Arrangören måste även ange ett användarnamn och ett lösenord som de kan använda för att logga in i systemet efter att de blivit godkända som användare av Cotech AB. Arrangören skall efter registrering kontrollera att alla uppgifter stämmer. Vid eventuella ändringar i lämnade uppgifter skal arrangören genast logga in och justera i När arrangören har registrerat sig som användare, kommer Participant AB att kontrollera de uppgifter som lämnats. Det kommer inte vara möjligt för arrangören att publicera aktiviteter innan arrangören blivit godkänd.

2 Användaridentitet, lösenord och information 3. Användaridentitet och lösenord Uppsättning av online-registrering och aktiviteter görs på arrangörens inloggade sidor genom att logga in med arrangörens användarnamn, motsvarande arrangörens e-post. Vid registrering ombeds arrangören uppge det lösenord som arrangören uppgav vid registrering som användare utav tjänsten. Det här lösenordet kommer att ge tillgång till de inloggade webbplatserna. Lösenordet får inte lämnas ut till andra, eller lagras på ett sådant sätt att andra kan komma åt den. Lösenordet måste memoreras. 4. Uppgifter Vid ingående av avtal om användningen av tjänsten Participant.se måste arrangören tillhandahålla sådan information som anges i registreringsformuläret på Cotech AB är ansvarig för hanteringen av uppgifterna. Participant har rätt att ta kontakt med arrangören via lämnade postadresser, e-post adresser, och- eller telefonnummer beträffande den produktportföljen Participant distribuerar. Inklusive, men inte begränsat till: nyhetsbrev, information om våra produkter, frivilliga undersökningar angående vår produktportfölj till arrangör och/eller arrangörens medlemmar och/eller deltagare. Arrangören ger sitt medgivande till att Cotech AB och eventuella underleverantörer av Participant håller reda på den information som behövs för att kontrollera och verkställa betalningsorder som initierats med hjälp utav Participant.se. Registrering, lagring och användning av uppgifter kommer att ske enligt PUL. Informationen kommer att behandlas av Cotech AB och dess underleverantörer i samband med arrangörer som använder Participant.se. Det innebär att Cotech AB inte kan sälja eller tillhandahålla ovanstående information till tredjepart om det inte är nödvändigt för Participant.se. 5. Elektronisk kommunikation och prisinformation Arrangörer är överens om att all kommunikation rörande Participant.se kan ske elektroniskt genom att meddela arrangören eller genom publicering på hemsidan 6. Prisinformation Kostnaderna för att skapa, inneha och använda tjänsten Participant.se anges i gällande prislista tillgänglig i elektronisk form på eller enligt överenskommelse. Cotech AB kan själva ändra gällande priser med effekt två veckor efter det att de nya priserna är angivna eller enligt överenskommelse. Ansvar, risk, fordringar och felsökning 7. Arrangörens ansvar och risk a) Arrangören är själv ansvarig för att säkra att andra inte får tillgång till lösenord, och eller uppgifter som finns på egen PC. b) Om arrangören misstänker att lösenordet har blivit känt utav andra, måste arrangören omedelbart ändra sitt lösenord för att förhindra missbruk. Om arrangören inte kan ändra lösenordet omedelbart måste arrangören ta kontakt med Cotech ABs kundtjänst så att de kan utföra ett nekat tillträde till inloggade sidor tills lösenordet har ändrats av arrangören. c) Om det finns andra omständigheter som skapar en risk för missbruk skall arrangören omedelbart underrätta Participants kundtjänst. 2

3 d) Arrangören är ansvarig för alla registreringar och/eller transaktioner som genomförs med arrangörens användarnamn och lösenord, inklusive registreringar och/eller transaktioner som görs av annan än arrangören, förutsatt att registrering och/eller transaktion har varit möjligt på grund av uppsåt eller vårdslöshet av arrangören. e) Arrangören är dock inte ansvarig för andras missbruk som inträffar efter det att arrangören har gjort de tilltag för att förebygga missbruk som nämnts ovan. Arrangören är ansvarig om arrangören eller någon som arrangören har gett rätt att logga in på de slutna sidorna, avsiktligt eller grovt vårdslöst tillåtet andra att logga sig på. Arrangören ansvarar också ifall arrangören har missat att utföra beskrivna åtgärder omedelbart efter att han misstänkt villkor som nämns under a, b och c f) Arrangören är själv ansvarig för risker och fel som uppstått på grund utav faktorer relaterade till arrangörens egen datorutrustning, programvara eller nätverksanslutning. g) Arrangören är ansvarig för att behandling av personuppgifter som samlas in genom registrering eller på annat sätt, behandlas enligt PUL. Behandling i strid med denna lagstiftning kan utgöra en grund för uppsägning av avtalet. Känsliga personuppgifter skall inte samlas in eller registreras för tillämpningen av detta avtal. h) Inställda händelser eller ändrade händelser: Om ett evenemang ställs in eller ändras, är det arrangörens ansvar att informera om det via e-post till alla inblandade deltagare/registrerade. Arrangören kommer att ta hand om alla frågor om eventuella återbetalningar för inställda aktiviteter. Participant.se kommer inte att återbetala deltagaravgifter för inställda evenemang. Eventuella frågor kring aktiviteten och dess genomförande bör riktas till den enskilde arrangören. Vid felaktiga förfrågningar till Participant, förbehåller Participant sig rätten att fakturera förfluten tid enl. Participants gällande timtaxa plus eventuella direkt hänförbara kostnader. 8. Reklamation Vägrar arrangören att ansvara för en disposition, måste arrangören lämna in ett rättelseyrkande utan onödigt dröjsmål efter det att arrangören var eller borde ha varit medveten om situationen. Begäran ska lämnas in skriftligen till Cotech AB. Om arrangören hävdar att han/hon kan ha blivit offer för ett brott i samband med en disposition, kan Participant kräva att arrangören anmäler ärendet till polisen. 9. Cotech AB sitt ansvar gällande betalning med: A) Kort När Cotech AB har utfäst en betalningsorder är Participant ansvariga för det belopp som skall överföras till dess att beloppet krediteras betalningsmottagarens bank. Cotech AB ansvarar inte för förluster till följd av förhållanden på arrangören eller kortutgivarens sida. B) Faktura/OCR Utöver standardvillkor som undertecknats för användning av Participant.se gäller följande villkor för användning av faktura: 1. Alla kostnader i samband med produktion och distribution av fakturor tillfaller arrangören: a. Vid köp av tjänsten definierar arrangören hur omfattande faktureringslösning som önskas. b. Under normala betalningscykler, där mottagaren betalar fakturan inom given tid dras kostnader från uppgörelsen. 2. Om slutanvändaren inte betalar fakturan, förbehåller Participant sig rätten att debitera arrangören för följande: a. Kostnader för produktion av faktura 3

4 i. Inklusive E-postfaktura, EHF-faktura och postfaktura. b. Förseningsavgift. c. Kostnader för överföring till inkasso 10. Felaktig belastning av avvecklingskonto eller för låg belastning av transaktionskostnader. Korrigering Om avvecklingskonto är felaktigt eller belastar för lågt transaktions belopp och detta orsakar fel hos Cotech AB, en bank eller en av Participants underleverantörer, kan felet korrigeras med kredit-eller avgift för avvecklingskontot Om krediteringen eller felet orsakas av ett brott från arrangörens sida, eller från annan part som arrangören har gett rätten att hantera avvecklingskontot, kan Cotech AB hålla inne betalningar tills saken är utträtt. 11. Felaktig belastning av transaktionskostnader Om Cotech AB av misstag har belastat arrangören felaktig transaktionsavgift och provisionssats skall Cotech AB omedelbart kreditera avvecklingskontot med ett liknande belopp. När ett sådant fel uppkommer skall Cotech AB informera arrangören utan onödigt dröjsmål, om inte felet har korrigerats så att det inte finns någon reell möjlighet att arrangören har fått felaktig information om disponibelt belopp. Cotech AB är inte ansvariga för några indirekta förluster. Uppgörelse 12. Betalningsbekräftelse En betalningsorder bekräftas utförd när betalning har registrerats hos arrangörens avvecklingskonto. Arrangören är ansvarig för att kontrollera att en betalningsorder är utförd. Betalningsuppdraget kan inte ändras eller återkallas efter att det har bekräftats som slutförd. 13. Information om anmälningar och kontroll De inloggade sidorna ger information om anmälningar, tider för enskilda anmälningar, betalt belopp och vem som har betalt. Arrangören skall så snart som möjligt kontrollera att uppgifterna stämmer överens med utbetalt belopp. Vid avvikelser ska arrangören underrätta Participants kundtjänst utan onödigt dröjsmål. Blockering 14. Nekad tillgång till inloggade sidor Arrangörens tillgång till de inloggade webbplatserna kan blockeras utan förvarning om det finns misstanke om brott. Arrangören skall informeras så snart som möjligt efter blockering. Ändring och uppsägning 15. Ändra villkoren i avtalet Cotech AB kan själva ändra villkoren i avtalet. Ändringar som skadar arrangören skall tidigast träda i kraft tre veckor efter att arrangören har blivit informerad om ändringen via eller vid avtal. 16. Ändringar på Participant.se Om nya funktioner och betaltjänster utvecklas kommer Participant, om det anses vara lämpligt, att kontinuerligt komplettera Participant.se med dessa uppdateringar. Participant förbehåller sig rätten att göra ändringar i innehållet i Participant.se och förfaranden för användaridentifiering, drift, tekniska specifikationer, system, öppettider mm. 4

5 17. Tillfällig avstängning av Cotech ABs tjänsteutövning Cotech ABs skyldigheter enligt detta avtal - inklusive betalningsskyldighet - upphör tillfälligt om det inträffar en extraordinär situation som omöjliggör uppfyllandet (force majeure, till exempel krigsutbrott, strejk, bojkott, blockad eller lockout). Cotech AB ansvarar inte för förluster till följd av en sådan extraordinär situation. 18. Arrangörens uppsägning av avtalet Arrangören kan, utan föregående meddelande, säga upp eller häva avtalet om Participant.se för att avsluta kundrelationen. Arrangören skall då omedelbart få utbetalt utestående betalningar, med avdrag för eventuella obetalda provisioner och betalningsförpliktelser som härrör från händelser som strider mot svensk lag. 19. Cotech ABs uppsägning av avtalet Cotech AB kan säga upp avtalet med minst fyra veckors varsel om det finns rimliga skäl. Anledningen till uppsägningen ska anges. Vid uppsägning från Participant skall arrangören få utbetald utestående belopp, netto efter transaktionsavgifter och provisioner, med avdrag för eventuella uppgörelser som härrör från händelser som strider mot svensk lag. Övriga ärenden 20. Verksamhet och verksamhetsavbrott Participant.se applikationen och transaktionerna ligger hos Cotech AB och underleverantörer av denna. Participant.se är normalt i drift 24 timmar om dygnet, 7 dagar i veckan. Driftstörningar kan fortfarande förekomma. Cotech AB ansvarar inte för skada eller förlust hos arrangören som följd av driftsavbrott. 21. Rättigheter Cotech AB har alla materiella och immateriella rättigheter till all mjukvara, dokumentation, etc. som tillhandahålls av Cotech AB eller underleverantörer av Cotech AB. Sådan mjukvara, dokumentation etc. bör inte överlämnas till andra, säljas, kopieras eller på annat sätt användas för ändamål som inte godkänts i förväg skriftligen utav Cotech AB Tvister Avtalet regleras av svensk lag. Eventuella tvister ska lösas genom förhandlingar. Om förhandlingarna inte lyckas inom rimlig tid kan ärendet föras vid de allmänna domstolarna. 5

SWISH företag. 1 Definitioner med mera. 2 Allmän produktbeskrivning. Allmänna villkor från 2014-06-12. 1.1 Definitioner. 2.1 Allmänt om Swish Företag

SWISH företag. 1 Definitioner med mera. 2 Allmän produktbeskrivning. Allmänna villkor från 2014-06-12. 1.1 Definitioner. 2.1 Allmänt om Swish Företag SWISH företag Allmänna villkor från 2014-06-12 1 Definitioner med mera 1.1 Definitioner Banken är i detta avtal Länsförsäkringar Bank AB (publ). Betalare är en fysisk person som lämnar och godkänner en

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR BANKKORT FÖRETAG 2014-05-20

ALLMÄNNA VILLKOR BANKKORT FÖRETAG 2014-05-20 ALLMÄNNA VILLKOR BANKKORT FÖRETAG 2014-05-20 1. Allmänt Tjänsten i detta avtal tillhandahålls av Sparbanken Öresund AB (publ) (banken), org.nr. 516406-0088, Box 466, 201 24 Malmö, tfn 010-499 90 20 (Kundcenter

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FOREX BANK AB:S BETALTJÄNSTER

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FOREX BANK AB:S BETALTJÄNSTER Dessa villkor träder i kraft 1 FEB 2012 1. DEFINITIONER Allmänna villkor: Bankens allmänna villkor för samtliga betaltjänster och enstaka betalningstransaktioner som även utförs av Bankens ombud. Kundens

Läs mer

Kreditkort Privat. 1 Definitioner med mera. 2 Allmän produktbeskrivning. Allmänna villkor. Gäller från 2012-04-14. 1.

Kreditkort Privat. 1 Definitioner med mera. 2 Allmän produktbeskrivning. Allmänna villkor. Gäller från 2012-04-14. 1. Allmänna villkor Kreditkort Privat Gäller från 2012-04-14 1 Definitioner med mera 1.1 Definitioner Banken är i detta avtal Länsförsäkringar Bank AB (publ). Banken är kortutgivare och kreditgivare. Bankdag

Läs mer

Dessa allmänna villkor är tillämpliga för betalningstransaktioner till och från ett betalkonto i Netfonds Bank.

Dessa allmänna villkor är tillämpliga för betalningstransaktioner till och från ett betalkonto i Netfonds Bank. Allmänna villkor för betaltjänster Sida 1 av 6 Allmänna villkor för betaltjänster 1. Definitioner Netfonds Bank Netfonds Bank AS, org.nr. 976 546 180 Bankdag En dag när medverkande betaltjänstleverantörer

Läs mer

WIPPIES, ALLMÄNNA VILLKOR

WIPPIES, ALLMÄNNA VILLKOR WIPPIES, ALLMÄNNA VILLKOR Dessa är generella villkor gällande Wippies som är en del av Saunalahti Group Oyj som levererar följande Wippies-tjänster (senare även kallad Wippies eller vi ) till konsumenter

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR BANKKORT 2010-11-01

ALLMÄNNA VILLKOR BANKKORT 2010-11-01 1. ALLMÄNT Tjänsterna i detta avtal tillhandahålls av Sparbanken Öresund AB (publ) (banken), org.nr. 516406-0088, Box 466, 201 24 Malmö, tfn. 010-4999010 (Telefonbanken), webbplats: www.sparbankenoresund.se,

Läs mer

Kunden är gentemot Telia ansvarig för all användning av marknadsplatsen och Program som sker från de användarkonto(n) som tillhör Kundens användare.

Kunden är gentemot Telia ansvarig för all användning av marknadsplatsen och Program som sker från de användarkonto(n) som tillhör Kundens användare. Telias villkor för marknadsplatsen för molntjänster 2014-10-03 Dessa villkor ( Användarvillkoren ) gäller då TeliaSonera Sverige AB ( Telia ) tillhandahåller molnbaserade program ( Program ) till företag

Läs mer

Privatkonto. 2 Allmän produktbeskrivning. 1 Definitioner med mera. Allmänna villkor från 2012-01-01. 1.1 Definitioner. 2.1 Allmänt om kontot

Privatkonto. 2 Allmän produktbeskrivning. 1 Definitioner med mera. Allmänna villkor från 2012-01-01. 1.1 Definitioner. 2.1 Allmänt om kontot Allmänna villkor från 2012-01-01 1 Definitioner med mera 1.1 Definitioner Banken är i detta avtal Länsförsäkringar Bank AB (publ). Bankdag är en dag när en medverkande betaltjänstleverantör har öppet för

Läs mer

ANSÖKAN samt AVTAL om DIGITALA TJÄNSTER

ANSÖKAN samt AVTAL om DIGITALA TJÄNSTER Sida 1 (4) S9635-1A ANSÖKAN samt AVTAL om DIGITALA TJÄNSTER KUND Namn, efternamn och tilltalsnamn/firma, fullständigt namn Telefon dagtid, inkl. riktnummer Person-/Organisationsnummer Telefon mobil TJÄNSTEN

Läs mer

för www.zalando.se, www.zalando-lounge.com och www.emeza.com

för www.zalando.se, www.zalando-lounge.com och www.emeza.com Allmänna villkor för www.zalando.se, www.zalando-lounge.com och www.emeza.com Denna sida (och de sidor som refereras till här) innehåller de allmänna affärsvillkor ( Allmänna villkor ) enligt vilka vi

Läs mer

Placeringskonto för näringsidkare

Placeringskonto för näringsidkare Allmänna villkor från 2012-01-01 1 Definitioner med mera 1.1 Definitioner Banken är i detta avtal Länsförsäkringar Bank AB (publ). Bankdag är en dag när medverkande betaltjänstleverantör har öppet för

Läs mer

Internet- och telefontjänst privat

Internet- och telefontjänst privat Allmänna villkor från 2011-11-14 1 Definitioner I dessa allmänna villkor avses med följande uttryck: Allmänna villkor De villkor som återfinns i detta dokument. Länsförsäkringar Varje bolag inom länsförsäkringsgruppen

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR INLÅNINGSKONTON ( RBAV06 PRIVATSPAR ) Gällande fr.o.m. 2012-07-01

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR INLÅNINGSKONTON ( RBAV06 PRIVATSPAR ) Gällande fr.o.m. 2012-07-01 ALLMÄNNA VILLKOR FÖR INLÅNINGSKONTON ( RBAV06 PRIVATSPAR ) Gällande fr.o.m. 2012-07-01 Sid 1 (5) Information om Resurs Bank Resurs Bank AB, org.nr. 516401-0208, Box 222 09, 250 24 Helsingborg Tfn växel:

Läs mer

Allmänna avtalsvillkor. Gäller från och med 2010-03-01

Allmänna avtalsvillkor. Gäller från och med 2010-03-01 Allmänna avtalsvillkor Gäller från och med 2010-03-01 1. ALLMÄNT 1. Dessa villkor avser din beställning och användning av Produkter och Tjänster som erbjuds av Webbfabriken Ltd, Tryffelslingan 12, 18157

Läs mer

Dessa villkor träder i kraft 01AUG 2010 ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FOREX BANK AB:S BETALTJÄNSTER

Dessa villkor träder i kraft 01AUG 2010 ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FOREX BANK AB:S BETALTJÄNSTER Dessa villkor träder i kraft 01AUG 2010 ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FOREX BANK AB:S BETALTJÄNSTER 1. DEFINITIONER Allmänna villkor: Bankens allmänna villkor för samtliga betaltjänster och enstaka betalningstransaktioner

Läs mer

Bankkort Privat och Ungdomskort +

Bankkort Privat och Ungdomskort + Allmänna villkor Bankkort Privat och Ungdomskort + Gäller från 2014-11-15 1 Definitioner med mera 2 Allmän produktbeskrivning 1.1 Definitioner Banken är i detta avtal Länsförsäkringar Bank AB (publ). Banken

Läs mer

Allmänna villkor Dessa allmänna villkor gäller för avtal om Baskonto hos JAK Medlemsbank.

Allmänna villkor Dessa allmänna villkor gäller för avtal om Baskonto hos JAK Medlemsbank. BASKONTO Allmänna villkor Dessa allmänna villkor gäller för avtal om Baskonto hos JAK Medlemsbank. Definitioner m.m.... 1 Allmän produktbeskrivning... 2 Betalningar till och från kontot... 2 Begränsningar

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR PRIVATKUNDER TELECOM 3 SVERIGE AB

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR PRIVATKUNDER TELECOM 3 SVERIGE AB ALLMÄNNA VILLKOR FÖR PRIVATKUNDER TELECOM 3 SVERIGE AB 1 ALLMÄNT 1.1 Dessa allmänna villkor (de "Allmänna Villkoren") gäller för avtal mellan Telecom3 Sverige AB ("T3") och den fysiska person ("Kunden")

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR INLÅNINGSKONTON ( RBAV09 PRIVATSPAR ) Gällande fr.o.m. 2015-03-20

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR INLÅNINGSKONTON ( RBAV09 PRIVATSPAR ) Gällande fr.o.m. 2015-03-20 ALLMÄNNA VILLKOR FÖR INLÅNINGSKONTON ( RBAV09 PRIVATSPAR ) Gällande fr.o.m. 2015-03-20 Sid 1 (5) Information om Resurs Bank Resurs Bank AB (publ), org.nr. 516401-0208 Box 22209, 250 24 Helsingborg Tfn

Läs mer

Bankens ex AVTAL. Datum. E-post

Bankens ex AVTAL. Datum. E-post Bankens ex Bankkontor, handläggare, telefon AVTAL FÖRETAGSTJÄNSTER MM Datum KUNDENS NAMN OCH ADRESS Namn Person-/Organisationsnummer Utdelningsadress Telefon (även riktnr) Postnummer och ort E-post Kunden

Läs mer

Villkor Betalningstjänster 2

Villkor Betalningstjänster 2 Villkor Betalningstjänster Allmänna villkor från 2011-11-14 Innehåll Villkor Betalningstjänster 2 1 Tillämpliga avtal och definitioner med mera 2 2 Leveranssätt med mera 2 3 Information 3 Leverantörsbetalningar

Läs mer

Allmänna villkor: Visma eekonomi

Allmänna villkor: Visma eekonomi Allmänna villkor: Visma eekonomi Land: Sverige Version: 2015:10 Senast ändrad: 2015-04-15 1. Inledning Dessa Allmänna villkor (AV) reglerar din användning av Visma eekonomi med tillhörande Moduler och

Läs mer

Nedanstående villkor gäller för tidigare kunder till Perspektiv Bredband.

Nedanstående villkor gäller för tidigare kunder till Perspektiv Bredband. Nedanstående villkor gäller för tidigare kunder till Perspektiv Bredband. Allmänna villkor - Konsument Gällande fr.o.m. 2015-03-09 1. ALLMÄNT 1.1 Dessa allmänna villkor gäller för ett abonnemang eller

Läs mer

Allmänna villkor! 4. Avtalstid 4.1. Avtalet gäller tills vidare och kan skriftligen sägas upp av respektive Part med en (1) månads uppsägningstid.

Allmänna villkor! 4. Avtalstid 4.1. Avtalet gäller tills vidare och kan skriftligen sägas upp av respektive Part med en (1) månads uppsägningstid. 1. Parter 1.1. Dessa allmänna villkor gäller som Avtal i förhållandet mellan Frobbit AB (nedan Frobbit ) och Kund (nedan gemensamt Parterna ). 2. Definitioner 2.1. Nedanstående definitioner skall, oavsett

Läs mer

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR för Internet Gäller från 2010-10-01 1 ALLMÄNT 1.1 Dessa Allmänna villkor gäller mellan varumärket ZedNet som ägs av Barret AB

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR för Internet Gäller från 2010-10-01 1 ALLMÄNT 1.1 Dessa Allmänna villkor gäller mellan varumärket ZedNet som ägs av Barret AB ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR för Internet Gäller från 2010-10-01 1 ALLMÄNT 1.1 Dessa Allmänna villkor gäller mellan varumärket ZedNet som ägs av Barret AB (Barret) och kund (Kunden) för den tjänst eller de tjänster

Läs mer

Villkor för. Spelkort och Spelkonto

Villkor för. Spelkort och Spelkonto Villkor för Spelkort och Spelkonto 1. Allmänt 1.1 Tillämpliga regler Dessa villkor reglerar vad som gäller för nyttjande av Spelkort och Spelkonto hos AB Svenska Spel ( Svenska Spel ). Att vara Spelkortskund

Läs mer

Samsungs allmänna köpvillkor för konsumenter (e-handel)

Samsungs allmänna köpvillkor för konsumenter (e-handel) Samsungs allmänna köpvillkor för konsumenter (e-handel) Dessa villkor ( Köpvillkor ) gäller för samtliga köpavtal som du som konsument sluter med Samsung Electronics Nordic AB ( Samsung ), organisationsnummer

Läs mer

Allmänna villkor för medlemskap i SATS

Allmänna villkor för medlemskap i SATS Allmänna villkor för medlemskap i SATS Dessa allmänna villkor gäller för medlemskap i SATS från och med den 15 september 2014. 1. Allmänt 1.1 Dessa allmänna villkor gäller för avtal om medlemskap i SATS

Läs mer

Skandiakonto Allmänna villkor för Skandiakonto samt hur detta kan disponeras 2011-08-01

Skandiakonto Allmänna villkor för Skandiakonto samt hur detta kan disponeras 2011-08-01 Skandiakonto Allmänna villkor för Skandiakonto samt hur detta kan disponeras 2011-08-01 I den mån dessa allmänna villkor innehåller bestämmelser som är oförenliga med Ramavtal för Betalkonton och Betaltjänster

Läs mer