EOD Miljoner böcker bara en knapptryckning bort. I mer än 10 europeiska länder!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "EOD Miljoner böcker bara en knapptryckning bort. I mer än 10 europeiska länder!"

Transkript

1 Handlingar, rörande Götha canal, tjenande till upplysning för dem, som åstunda deltaga i detta för riket wigtiga företag, hwartill subscription kommer att öppnas nästkommande april månad. =(Rubr.)= (S Stockholm 1810

2 EOD Miljoner böcker bara en knapptryckning bort. I mer än 10 europeiska länder! Tack för att du väljer EOD! Europeiska bibliotek har miljontals böcker från till 1900-talet i sina samlingar. Alla dessa böcker går nu att få som e-böcker de är bara ett musklick bort. Sök i katalogen från något av biblioteken i ebooks on Demand- nätverket (EOD) och beställ boken som e-bok tillgängligt från hela världen, 24 timmar per dag och 7 dagar i veckan. Boken digitaliseras och blir tillgänglig för dig som e-bok. EOD bokens fördelar! Få samma utseende och känsla som med originalet! Â Â Använd ditt standardprogram för att läsa boken på skärmen, zooma och navigera genom boken. Skriv ut enstaka sidor eller hela boken. Sök: Använd fulltextsökning för enskilda fraser. Â Â Klipp & klistra: Kopiera bilder och delar av texten till andra applikationer (t.ex. ordbehandlingsprogram). Villkor för användning Genom att använda EOD-tjänsten accepterar du de villkor som ställs av biblioteket som äger den aktuella boken. Villkoren på svenska: Fler e-böcker Redan nu erbjuder 30 bibliotek från 12 europeiska länder denna service. Mer information finns tillgängliga via boken. books2ebooks.eu Kungliga Biblioteket

3 Handlingar, Rörande G ö t h a Aanal/ Tienande till Upplysning för dem, som astunda deltaga i detta för Riket M g tiga F ö r e t a g, hwartill Snbscripcion kommer att oppnav nästkommande April M a n a d. Slormagtigste Allernadigste Ä! o n l! n g! ' cdan wid 1 7 7! a r s R i k s d a g h a f w a R i k e n s S t ä n d e r l c m n a t sin u p m ä r k s a m h e t at e t t ingiswit förstag till S e g c l f a r t s öppnande emellan W e n e r n och Ö s t e r s j ö n, och i u n d e r d å n i g h e t a n m o d a t K o n u n g e n om detz werkställighet genom E n t r e p r e n a d e. R a s e n s S t ä n d e r s önikan uppfylldes till en d e l ; undersökningar höllos och p l a n e r uppg j o r d e s ; m e n kännedomen af dylika a r b e t e n hade dä ä n n u ej h u n n i t den m o g n a d, som ä r en f r u r t os iednare tiders e r f a r e n h e t, och detta wigtiga Ä m ne ö f w e r l. - t s ät g l ö m s t a n, intill dek E d e r s K o n g l. M a j : t, u n d e r den tid E d e r s K o n g l. M a j : t iom F ö r m y n d a r e förde R i k s s t y r e l s e n, wisade m ö j l i g h e t e n af W e s t e r h a s w c t s f ö r e n a n d e med Östersjön igenom S w e r i g e s L ä n d e r, förmedelst öppnandet at det s w a raste stycket u t a f d e n n a S e g e l l e d : T r o l l h a t t e - C a ^ ^ ^ E j l ä n g t d e r e f t e r u t k o m af Trycket en a f h a n d l i n g om C a n a l e r med särstild hänsigt till W e n e r n s s a m m a n b i n d a n d e m e d Östersjön och F ö r f a t t a r e n u p p d r o g s i N å d e r a t t pä S t a t e n s. b e k o s t n a d l a t a u n dersöka den projekterade wägcn för C a n a l e n.» e t t a werkställdes af en skicklig u t l ä n d n i n g och gaf det lyckliga r e s u l t a t, a t t i f r ä g a w a r a n d e P a t r i o t i s k a f ö r e t a g ej endast ä r m ö j l i g t a t t u t f ö r a, u t a n aswen i sitt flag e t t bland de minst s w a r a och as l o e a l a omständigheter mast gynnade. M e d fullkomlig öfwertygel,e a t t denna C a n a l s öppnande skall m e d f ö r a de dermed ä i y f t a d e ä n d a m a l, Ä k c r b r u k e t s och N ä r i n g a r n e s u y p h i e l p a n d e, Mandelns och R ö r e l s e n s listighet samt J d o g h e t e n s förökande, a t t detzutom s a m m a C a n a l kan an,ev b l i s w a en l e d a r e, till hwilken nästan alla a n d r a, r f r a m t i d e n m ö j l i g a, C a n a l e r genom R i k e t s b ö r d i gaste P r o v i n e e r böra r i g t a s, h w a r f o r e den ock, f ö r r an nägon a n n a n C a n a l - l e d n i n g genom S w e riqe l ä r e r böra f u l l b o r d a s ; fä R i k, e n s S t ä n d e r, m e d tillstyrkande af den förestagne G ö t h a C a n a l e n s ^ ^ / i u n d e r d å n i g h e t a n h ä l l a, det täcktes E d e r s K o n g l. M a j : t i N ä d e r widtaga nödiga anstalter till C a n a l - a r b e t e t s u t f ö r a n d e genom E n t r e p r e n a d e af enstilde P e r s o n e r, sä infödde - som U t l ä n d n i n g a r, vch derwid utstaka sädana w i l k o r, som l ä n d a sa w a l K o n g l. M a j : t och K r o n a n, som E n t r e p r e n e u r e r n e och det Ä l l s n ä n n a till säkerhet och f ö r m a s 2^:0. H ä r e m o t l e m n a Riksens ( s t ä n d e r. K o n g l. M a j : t ö p p e t, a t t af K r o n a n s n u bestntliga iord, >a w a l e r s ä t t a den som enstilde P e r s o n e r kunna idr- l o r a och hwilken till C a n a l e n ä t g ä r, e f t e r billiga ö f w e r e n s k o m m e l s e r, eller stälig och laglig w-irde? r i n g, som ock till C a n a l - B o i a g e t ö s w e r l a t a h w a d till' C a n a l e n s sullbordande och u n d e r h a l l nödigt profwa^ Riksens S t ä n d e r i u n d c r d ä n i g h e t, det m ä t t e a r b c t s m a n s t a p till g r ä f n i n g m. m. af ^ n s a n t e r i - N c g e m e n t e r n e, e f t e r stecniie r e g u n i tioner l e m n a s e m o t skälig sold, s a m t tillika a t t sran öcron a n s f ö r r a d e r m a t t e erhållas stenluplt Ä r u t tlll S p r ä n g n i n g a r, och a t t K r o n a n s till C a n a l e n n ä r b e l ä g n a stogar och kalkbrott kunde till byggnaden sa begagnas. ^... ^. O m enstilde ffola sinna sin u t r ä k n i n g, a t t r denna C a n a l s anläggande med sin f ö r m ö g e n h e t delt a g a, synes den böra bliswa deras ewardeliga egend o m, u t a n a t t S t a t e n deras kan taga någon d-rcct inkomst; och pä det ctt sä Riksgagncligt F ö r e t a g m a u t a n uppstof s a m t i cn plan och e t t, a m m a n h a n g kunna werkställas, tillstyrka i u n d c r e a m g h e t Iliksens S t ä n d e r a t t alla möjliga och iraliga f o r m a n e r m ä i N ä d e r det b l i f w a n d e C a n a l - B o l a g e t föuinnas. S ^,, d e r f r a m h ä r d a :c. M. Anckarswärd, Jacob Lindblom, Landt-Marstalk. N. S c h w a n, Lars O l s s o n, B. S t. S t o c k h o l m, den 10 O e t o b e r 1 8?. K o n g l. M a j : t s N ä d i g a Proposition till Riksens S t ä n d e r, angäende M e d e l a t t werrställa dcn f ö r e flagne G ö t h a C a n a l - a n l ä g g n i n g : G i f w e n S t o c k h o l m s S l o t t, den ic> N o v e m b e r S e d a n Riksens S t ä n d e r u t i u n d e r d å n i g S k r i s welse af den sistledne October anhällit, att K o n g l. M a n t wille i N ä d e r w i d t a g a nödige anstalter till u t f ö r a n d e af det för W e n e r n s f ö r e n i n g m e d Östersjön förcsiagnc C a n a l - a r b e t c gcnom E n t r e prenade as enskilde P e r s o n e r, sä insödde som u t l ä n d n i n g a r, och dcrwid u t l a k a sädana w i l k o r, som kunde l ä n d a sä w >l K o n g l. M a j i t och K r o n a n som E n t r e s r e n e u r c r a e och det Ällniänna till säkerhet och f ö r m ä n, samt Riksens S t ä n d e r d c r j S m t e i u n d e r dänighet tillstyrkt, a t t C a n a l - a n l ä g g n i n g e n m a t t e bliswa de enstilde P e r s o n e r s e g e n d o m, som ined ttn f ö r m ö g e n h e t wille d e r u t i d e l t a g a, och a t t / pa det ett sa R i k s a a g n e l i g t f ö r e t a g stulle u t a n uppstof s a m t i en plan och ctt s a m m a n h a n g kunna w e r k ställas, alla möjliga och stäliga f ö r m a n e r m a t t e det b l i f w a n d e C a n a l - B s l a q c t i N ä d e r föru m a s ; sa h a r K o n g l. M a j : t t a g i t detta ä m n e u n d e r ö f w e r l a g g n i n g

4 »ch instämt i Riksens S t ä n d e r s önssan, a t t berörde C a n a l, som stulle bereda Riket i allmänhet och flere Landsorter och N ä r i n g a r i synnerhet de wigtigaste f ö r d e l a r, m ä t t e styndsamt kunna öppnas. M e n Kongl. M a n t f ö r m o d a r, a t t den betydliga S u m m a, som till u t f ö r a n d e t af detta stora företag e r f o r d r a s, utgörande ester u x p r ä t t a d t Koiinads-förflag E n M i l l i o n S e x h u n d r a d e Tusende Riksdaler B a n c o, icke genom tecknjng af enstilde personer ssulle kunna s a m m a n b r i n g a s, sä f r a m t de icke h.ide a t t päräkna någon askastning af deras härtill a n w m d c penningar under byggnads-ären och en ssälig winst dera efter a r b e t e t s f u l l b o r d a n, h w a r t i l l Canal-inkomsterne icke i början kunna bliswa tillräcklige. Uti en annan R i k e t s belägenhet än den närw.irande ssulle Kongl. M a j : k haswa f u n n i t t j e n l i g t, a t t af S t a t s m e d l e n omvända nägon ärlig s u m m a till understöd för i f r ä ga w a r a n d e f ö r e t a g, hwilket, säsom hela Riket gagnande, wisserligen f ö r t j e n t e a t t b e f r ä m j a s genom ett sädant biträde, f ö r u t l e m n a d t ä t andre Canal-werk af en mindre widsträckt n y t t a. M e n dä detta b i t r ä de.borde, för a t t uppfylla ä n d a m ä l e t, wara af nägot betydligt belopp, och alla S t a t e n s tillgängar n u mäste för dess vwilkorliga behof s p a r a s, sä finner K o n g l. M a u t S i g böra till Riksens S t ä n d e r s bifall u p p g i f w i ett a n n a t medel, a t t befordra den af Kongl. M a j i t och Riksens S t ä n d e r gemensamt önstade C a nal-anläggningens werkställande, det a t t tillägga det blifttkinde B o l a g e t rättighet a t t dermed förena en provincial L ä n e - B a n k eller D i s c o n t - J n r ä t t n i n g, som med Län af Banken understöddes. Hoppet om den winst, som ett sädant D i s c o n t - w e r k, ä ett tienligt ställe anlagdt och med omtänksamhet f ö r w a l t a d t, kunde till B o l a get inbringa, skulle u p p m u n t r a enstilde penninge-agare a t t i den sälunda förenade D i s e o n t - och C a n a l rörelsen deltaga. Kongl. Kungörelsen as dcn 2<Z:te Augusti 1 8 o, som i anledning af Riksens S t ä n ders underdäniga tillstyrkande, b l i f w i t u t f ä r d a d, gifwer anledning till flere Discont-werks anläggande i Landsorterna än de redan i M a l m ö och Götheborg, genom enstilde associationer inrättade. D e n winst, sädane W e r k tillstynda delägarne, härrörer egentlikcn af penningar, som hos dem för lindrig R ä n t a P ä korrt eller obestämd tid i n s ä t t a s, och med afdrag «f laglig r ä n t a pä S e x M ä n a d e r u t l ä n a s. D ä de sälunda framlocka och sätta i omlopp p e n n i n g a r, hwilka för hwarjehanda orsaker eljest bleswe liggande i agarnes f ö r w a r, och derigenom befordra en för N ä r i n g a r n a s fortkomst angelägen pcnninge-rörelse, uro de ofelbart af en betydlig n y t t a ; men om med denna nytta äfwen ^an förenas dcn af minstens anl ä n d a n d e till stora f ö r e t a g, som fordra ett A l l m ä n t understöd, sä böra de ä n n u mera b e f r ä m j a s. E f t e r uppgjorde provisionclla beräkningar, synes Canal-anläggningen kunna blifwa för enstilde personer f ö r m o n l i g, och hop? om deras deltagande deru t i fälcdcs äga r u m, i fall till den D i s c o n t - i n r ä t t n i n g, som dermed borde förenas och ofördröjligen s ä t t a s i werket, pä den o r t, som Kongl. M a i : t kunde finna dertill mäst passande, Riksens S t ä n d e r s B ä n k dä genast förssöte ett Län e m o t tre procents ärlig r ä n t a, af Femhundrade Tusende R i k s d a l e r, samt derjemte l e m n a d e, n ' r Canal-byagnaden komme i q ä n g, ett i"'r?ildt förssott dertill af T r e h u n d r a d e Tusende R i k s d a l e r a t t under ByggnadS-ären r m t f r i t t innesta, men h w a r f ö r e, sedan Canalen b l i f w i t fullbordad, B a n k e n ssulle u n d f ä h ä l f t e n af dess Ses hällna afkomff, likwäl med r ä t t i g h e t för B o l a g s a t t, n a r femton är efter C a n a l e n s öppnande till allmän f a r t till ända l u p i t. berörde 5 0 0, R : d. äterbetala, om B o l a g e t f u n n e det sör fig f ö r i n o n ligt, h w a r e f t e r B a n k e n s delaktighet i C a n a l - i n k o m sten upphörde. O m Riksens S t ä n d e r finna skal a t t detta förflag binilla, kunde äswen Banken förbehållas r ä t t i g heten ä t t med E n F u l l m ä g t i g deltaga i den D i r e c t i o n, som kommer a t t C a n a l - w e r k e t styra. I öfrigt borde den i fräga warande D n c o n t c n n j u t a samma förxiäner som de i M a l m ö och G ö t h e borg redan anlagde, dock u t a n de särssilda skyldigheter utöfwer den fastställde räntebetalningen ä B a n kens Län, hwilka b l i f w i t dessa f ö r e s t r i f n a ; h w a r e m o t uttryckligen stadgas borde, a t t, i fall en eller flere delägare i C a n a l - w e r k e t undandroge sig a t t pä de wilkor, som bliswa bestämde, bidraga till C a n a l - a r betets f o r t g ä n g. han eller de derigenom wore u t e flutne i f r ä n all delaktighet i D i s c o n t - i n r ä t t n i n g e n, säsom med Canal-werket oskiljaktigt förenad, ä f w e n som a t t Discont-winsten icke kunde till a n n a t behof än C a n a l - w e r k e t s d r i f t och icke till nägon u t d e l n i n g ät Actie-ägare utöfwer fastställd r ä n t a a n w ä n d a s, f ö r r än C a n a l e n b l i f w i t fullbordad. O m Riksens S t ä n der skulle med nägon särstild B e w i l l n i n g D i s c o n t - w e r kcn belägga, synes dock detta derifrän böra u n d a n t a gas. Kongl. M a j i t inser nogsamt de betänkligheter, som möta förflaget till en anstalt, h w a r i g e n o m B a n kens C r c d i t ännu ytterligare stulle utsträckas; m e n Kongl. M a n t är öfwertygad, a t t den f o r t f a r a n d e och wäxande styrka, som B a n k e n genom C a n a l e n s werkningar ssulle w i n n a, i en upplyst beräkning böra a n ses wida öfwerstiga den tillfälliga wädan af en icke a l t f ö r betydlig tillökning af B a n k e n s Sedelstock, hwilken genast ingär i den nya rörelse, till h w a r s b e f r ä m j a n d e den u t g i f w e s. D ä till Rikets frälsning f o r d r a t s ett u t o m o r d e n t l i g t anwändande af B a n k e n s C r e d i t, n r ä n n u denna C r e d i t e n s u p p r ä t t h ä l l a n d e B a n k e n s wigtigaste angelägenhet. D e säkraste och enda werksamma medel dertill äro sädane a n s t a l t e r, som b e f r ä m j a Åkerbrukets, N ä r i n g a r n e s och H a n delns t i l l w ä x t, bereda och underhålla listighet i penninge-rvrelsen och stärka den A l l m ä n n a f ö r m ä g a n a t t utgöra den Bewillning, hwaraf B a n k e n stall å t e r h ä m ta sina S t a t e n gifna förstott. D e t i fräga w i r a n d e C a n a l - A r b e t e t kan och bör icke i werket sättas f ö r r ä n, efter ä t e r w u n n e n fred. R i k e t s öfriga förhällanden l o f w a f r a m g ä n g ät e t t sädant f ö r e t a a. och dä stall, efter Kongl. M a j t t S öswertyzelse, Banken u t a n wäda kunna gifwa dertill ett förlag, hwaraf Riket och Banken h a f w a a t t w ä n t a en oberäknelig f r a m t i d a n y t t a. Kongl. M a j : t förblifwer RikienS S t ä n d e r med all Kongl. N ä d och Dnnest wälbewägen. P c HanS J ä r t a. S t o r m ä g t ig ste A l l e r n ä d i g s t e Kon?>nq! S e d a n E d e r s Kongl. M a j : t Nädigst behagat 1'?^ stämma i Riksens S t ä n d e r s underdäniga önssan, rörande anläggningen af en C a n a l tih W e n e r n s

5 förenande med Östersjön, genom E n t r c h r e n a d ^ af a f w e n f o m a t t D i s e ö n t - W i n s t e n icke kunde tilk a n elistilde p e r s o n e r, och j e m w ä l i N ä d e r gillat, n a t behof än C a n a l - W e r k e t s d r i f t, och ej till n ä h w a d R i k i e n s S t ä n d e r i underdånighet till- gon u t d e l n i n g ä t A c t i e - Ä ^ a r e, u t ö f w e r fastställd r ä n stiwkt, a t t denna C a n a l, som skulle bereda Riket i t a, a n w ä n d a s, f ö r r an C a n a l e n b l i f w i t fullbordad. a l l m ä n h e t, s a m t stcre Landsorter och N ä r i n g a r i O m Riksens S t ä n d e r ssulle med nägon särstild bes y n n e r h e t, de wigtigaste f ö r d r a r, m a t t e styndsamt willning D i s e o n t - W e r k e n b e l ä g g a, h ä r E d e r s K o n g l. ö p p n a s, h a r E d e r s K o n g l. M a j - t tillika i N å d e r y t t r a t M a j : t dock t r o t t, detta böra d e r i f r ä n u n d a n t a g a s. den f ö r m o d a n, a t t ^ d e n betydliga s u m m a n, som till E d e r s K o n g l. M a j : t har i N ä d e r ansett i f r ä u t f ö r a n d e t af e t t ia stort f ö r e t a g, e r f o r d r a s, utgö- ga w a r a n d e C a n a l - A r b e t e ej kunna i werket s ä t t a s r a n d e, ester u p p r ä t t a d t kostnads-förflag, E n M i l l i o n f ö r r än, efter ä t e r w u n n e» f r e d, R i k e t s öfriae f ö r h å l S e r h u n d r a d e T u i e n d e Riksdaler B a n c o, icke genom landen l o f w a f r a m g ä n g ä t f ö r e t a g e t, dä ä f w e n, enteckning af enskilde personer skulle kunna s a m m a n - l i g t E d e r s K o n g l. M a j i t s ö f w e r t y g e l s e, B a n k e n v r u i g a s, sa f r a m t de ej hade a t t påräkna nägon as- stall u t a n wäda gifwa ett f ö r l a g, h w a r a f R i k e t och kastning af deras härtill anwande p e n n i n g a r, under B a n k e n h a f w a a t t f ö r w ä n t a eii oberäknelig n y t t a. byggnads-ären, och en skälig winst d e r a, efter arbeallt detta med hwad m e r a E d e r s K o n g l. M a j i t s, t e t s f u l l b o r d a n, h w a r t i l l C a n a l - n i k o m s t e r n a i början u n d e r den 10 N o v e m b e r sistledne ä r, h ä r o m asiätna ej blcfwe tillräcklige. D ä e t t således nödwändigt Scadiga Proposition i n n e h ä l l e r, h a f w a R i k e t s S t ä n b i t r ä d e till f ö r e t a g e t s b e f r ä m j a n d e och understöd, der tagit i ö f w e r w ä g a n d e och med bifall till h w a d borde, för a t t uppfylla ä n d a m ä l e t, w a r a af något E d e r s K o n g l. M a j : t i ö f r i g t Nädigst förestagit, särbetydligt b e l o p p, och alla S t a t e n s tillgängar n u stildt, j a j o m wilkor för b e w i l j a n d e t af B a n k e n s bimåste för dess owillkorliga behof s p a r a s, har E d e r s t r ä d e till G ö t h a - C a n a l w e r k e t, faststält följande K o n g l. M a j i t täckts uppgiswa det medel för C a - p u n e t e r : n a l - A n l ä g g n i n g e n s werkställande, a t t tillägga det 1) A t t, i n n a n B a n k e n nägot u t b e t a l a r, den päbliswande B o l a g e t r ä t t i g h e t, a t t dermed förena en räknade s u m m a n af E n M i l l i o n i A e t i e r, m ä t t e P r o v i n e i a l - L ^ n e b a n k, eller D i s e o n t - J n r ä t t n m g, un^ w a r a fulltecknad, den första insättningen derä af T i» derstödd med Län af B a n k e n. Hoppet om den W i n s t, procent werkställd, och B o l a g e t s förbindelse p>i som e t t sädant D i s c o n t - W e r k, ä e t t t j e n l i g t ställe B a n k e n s deri grundade säkerhet till B a n e o - F u l l a n l a g d t och med o m t ä n k s a m h e t f ö r w a l t a d t, kunde till mägtige aflemnad. O m teckningen ssulle öfwerstib o l a g e t i n b r i n g a, skulle i E d e r s M a n t s nädiga ga den päräknade M i l l i o n e n, bör sädant ej w a r» t a n k a, u p p m u n t r a enssilde p e n n i n g e - ä g a r e, a t t i d e n f ö r n e k a d t, u t a n a t t l i k w ä l, n ä g o t afdrag pä hela s ä l u u d a förenade C a n a l - och D i s e o n t - r ö r e l s e n del- ^ S u m m a n 8 0 0, R i d. deraf u p p k o m m e r, och b l i f w e r t a g a. D e t t a syftemål h a r E d e r s Kongl. M a j : t dä tiden för B a n k e n s successiva förskott f ö r l ä n g d. a n s e t t kunna lämpligast m i n n a s, i fall till den D i s 2) A t t B o l a g e t ä f w e n f ö r u t niä h a f w a a f g i f c o n t - J n r ä t t n i n g, som ofördröjligen borde sättas i w i t sin förbindelse, a t t C a n a l - w e r k e t b l i f w e r B a n ^ w e r k e t, pä den O r t E d e r s K o n g l. M a j : t dertill f u n - kens Hypothek. ne mäst passande, Riksens S t ä n d e r s B a n k, dä gez ) A t t B a n c o. F u l l m ä g t i g e m ä w ä l i a en D i r c c nast förstöte e t t L ä n, emot T r e procents ärlig r ä n - t e u r i D i r e c t i o n e n för C a n a l - w e r k e t, hwilken lika t a, af F e m h u n d r a d e Tusende R i k s d a l e r, s a m t med de öfrigc D i r e c t e u r e r n e af B o l a g e t l ö n a s, s a m t d e r j e m t e l e m n a d e, n ä r T a n a l - B y g g n a d e n komme i wid de ärlige Revisionerne ä f w e n en F u l l m ä g t i g. g ä n g, ett färstildt f ö r ^ o t t dertill af T r e h u n d r a d e 4 ) A t t wid Riksdagen till Riksens S t ä n d e r» T u s e n d e R i k s d a l e r, a t t under B y g g n a d s - ä r e n, r ä n - B a n e o - U t s s o t t, och dess emellan ä t deras R e v i s o r e r, t e f r i t t innestä, men h w a r f ö r, sedan C a n a l e n b l i f w i t s a m t h w a r t ä r e f t e r flutet af den ä r l i g a Revisionen, fullbordad, B a n k e n ssulle undfå h ä l f t e n af dess be- till B a n e o - F u l l m ä g t i g e en B e r ä t t e l s e m ä t t e a f l e m hällna afkomst, likwäl med r ä t t i g h e t för B o l a g e t, nas ö f w e r W e r k e t s tillstånd, h w a r a f de kunna t a g a a t t n ä r 15 ä r e f t e r C a n a l e n s öppnande till ända kännedom om W e r k e t s successiva f o r t g ä n g, och bedöml u p i t, berörde 3 0 0, R d. Å t e r b e t a l a, öm B o l a g e t m a h u r u wida B a n k e n s säkerhet f o r t f a r. f u n n e sädant för^ sig för>nänligt, h w a r e f t e r B a n 5) A t t det Län, som b l i f w i t begärdt ä tre pro-' kens delaktighet i C a n a l - i n k o m s t e n upphörde. I c e n t, stort, 5 0 0, R i d. m ä u t b e t a l a s af B a n händelse af Riksens S t ä n d e r s bifall h ä r t i l l, h a r ken, h ä l f t e n sä s n a r t A c t i e - s u m m a n ä r fulltecknad, E d e r s Kongl. M a j : t ä f w e n ansett B a n k e n kunna och dcn a n d r a h ä l f t e n icke f ö r r än e t t är der s t e r, förbehällas den r ä t t i g h e t a t t med en F u l l m ä g t i g, h w a r e m o t B o l a g e t a f g i f w e r behöriga Reverser. R ä n d e l t a g a i dcn D i r e c t i o n, som komme a t t styra C a - t a n bör liqvideras h w a r t h ä l f t är och r ä k n a s e f t e r nal-werket. Baneo-stil. F ö r ofrigt har E d e r s Kongl. M a j : t f u n n i t, a t t, ^ 6) F ö r de öfriga 5 0 0, R : d. ssall likaledes i f r ä g a warande D i s e o n t, borde n j u t a s a m m a f ö r - pä s a m m a s ä t t, som för de i föregäende p u n c t n ä m m å n e r, som de i Görheborg och M a l m ö redan an- de 5 0 0, R : d., t r e procents r ä n t a af B o l a g e t e r l a g d e, dock u t a n de särskilda flyldigheter, u t ö f w e r läggas. Dessa z o 0, R i d. k o m m a dock ej a t t u t den fastställde r ä n t e - b e t a l n i n g e n, ä B a n k e n s Län, b e t a l a s f ö r r, än C a n a l - A r b e t e t b ö r j a s, och ej f o r t a r e hwilket b l i f w i t dessa fsreskrifna, h w a r e m o t uttryck- än B o l a g e t s i n r a t t a d e D i s e o n t inbetalningen f o r d r a r. l i g e n ssulle stadgas, a t t i fall en eller siere deläga7 ) F ö r dessa Län-biträdens ä t e r b e k o m m a n d e h a f re i Canal-Wcrket undandroge sig a t t, pä de w a Riksens S t ä n d e r stadgat följande g r u n d e r : u t a n rvilkor, som b l i f w a bestämde, bidraga till C a n a l - asseende pä den tid, som behöfwcs till C a n a l - W e r a r b e t ^ t s f o r t g ä n g, han eller d e, derigenom w o r e kets u t f ö r a n d e, m ä de gifna förskotten n i u t a s af u t e f l u t n e f r ä n all delaktighet i D i s e o n t - I n r ä t t n i n - B o l a g e t i 15 ä r, för T r e procents ä r l i g r ä n t a ; m e» g e n, säsom med C a n a l - W e r k e t ossiljaktigt förenad^ efter dcn t i d e n s f ö r l o p p, bör B o l a g e t c w ä s c r l i g c n

6 erlägga Fyra procent ärligen. I n b e t a l n i n g e n af de ät B o l a g e t lcmnade förffott skall förlopp, taga sin b o r, a n ; men inom ä r e t s flut ofelbart wara fullg,ord. B e t r ä f f a n d e t i. den för Canal-Werkets Diseont, anse Rik,ens S t a n dcr denna Diseont böra f o r t f a r a under de T i u g o ett ar B o l a g e t n j u t e r B a n k e n s forstott, och under de fyra följande indraga sina utelopande medel, f ^ att nar Banken efter T j u g o f e m ars forlopp, ar till' fullo liqviderad, dä " / w m alldeles u p p l ^ ined det uttryekllga förbehåll, a t t sor t^v.uje a r som C a n a l - D i s e o n t e n s utdelning till Aetie^agarne i ränta och Diseont-winst stulle öfwersttaa? - w p w cent, tivä t r e d j e d e l s a f. d e t t a f w e r ^ o t t da n a B a n k e n tillfalla. D e w m s t - m e d e l, som sålunda ktuma tillflyta B a n k e n, komma a t t a f i a t t a v sa,om en beständig fond till C a n a l e r s anläggande, och ^ tappnings-företag, inom S w e r i g e, a t t anw.mdas, wa någon gäng med lindrigare, men allorig med dry-gare w i l l k o r, än de, som blifwit detta B o l a g fors l u t l i g e n hafwa Riksens S t ä n d e r p r ö f w i t skäligt, det böra de för C a n a l - W e r k e t bewiliade ofw.innämde 8 0 0, R d. sälunda u t g å, a t t i den m a n förskottet till C a n a l - B o l a g e t utbetalas, samma s u m m a indraaes af det M a x i m u m, hwilket såsom f ö r skott till N i k s - D i s e o n t e n blifwit bewiljgdt. Riksens S t ä n d e r f r a m h ä r d a ic. M. A n e k a r s w a r d. J a e. Ax. L i n d b l o m. Landtmarstalk. H. N. S e h w a n. L a r s O l s s o n. B. S t. S t o c k h o l m, den 2 2 F e b r u a r i, Stockholm, tryckt hos Directeuren J o h a n A. Larlbohm, i x i s.

7 books2ebooks.eu e-böcker från ditt bibliotek av ebooks on Demand digitaliserad av Kungliga Biblioteket

Kongl. Maj:ts Nådige Placat, Angående Tobaksplanteringen här i Riket. Gifwen Stockholm i Råd-Cammaren den 29. Februari 1724. Sverige. Kungl.

Kongl. Maj:ts Nådige Placat, Angående Tobaksplanteringen här i Riket. Gifwen Stockholm i Råd-Cammaren den 29. Februari 1724. Sverige. Kungl. Sverige. Kungl. Maj:t Kongl. Maj:ts Nådige Placat, Angående Tobaksplanteringen här i Riket. Gifwen Stockholm i Råd-Cammaren den 29. Februari 1724. Stockholm, uti det Kongl. Boktryckeriet, Hos Joh. Henr.

Läs mer

Nordencrantz, Anders. Om wäxel-coursen. =(Rubr.)= =Anon.= (Stockholm, tryckt uti kongl. tryckeriet 1761.). Stockholm 1761

Nordencrantz, Anders. Om wäxel-coursen. =(Rubr.)= =Anon.= (Stockholm, tryckt uti kongl. tryckeriet 1761.). Stockholm 1761 Nordencrantz, Anders Om wäxel-coursen. =(Rubr.)= =Anon.= (Stockholm, tryckt uti kongl. tryckeriet 1761.). Stockholm 1761 EOD Miljoner böcker bara en knapptryckning bort. I mer än 10 europeiska länder!

Läs mer

Sverige. Magistraten i Stockholm Sverige. Överståthållaren

Sverige. Magistraten i Stockholm Sverige. Överståthållaren Sverige. Magistraten i Stockholm Sverige. Överståthållaren Kungörelse, angående underslefs förekommande wid ompackningarne af Sill och andre salta Fisk-waror, utur hela Tunnor i Halftunnor och Fjerdingar.

Läs mer

Sverige. Kungl. Maj:t. Förordning huru medh tobaks handelen skal blifwa hållit. [Stockholm] : [Kongl. tryckeriet] 1641

Sverige. Kungl. Maj:t. Förordning huru medh tobaks handelen skal blifwa hållit. [Stockholm] : [Kongl. tryckeriet] 1641 Sverige. Kungl. Maj:t Förordning huru medh tobaks handelen skal blifwa hållit. [Stockholm] : [Kongl. tryckeriet] 1641 EOD Miljoner böcker bara en knapptryckning bort. I mer än 10 europeiska länder! Tack

Läs mer

Bruksanvisning för Christens höjdmätare.

Bruksanvisning för Christens höjdmätare. Bruksanvisning för Christens höjdmätare. EOD Miljoner böcker bara en knapptryckning bort. I mer än 10 europeiska länder! Tack för att du väljer EOD! Europeiska bibliotek har miljontals böcker från 1400-

Läs mer

Jean Paul. Nyårsnatten. Uppwäxande ynglingar tillegnad. =Anon=. Nyköping, tryckt hos P. Winge, 1813. Nyköping 1813

Jean Paul. Nyårsnatten. Uppwäxande ynglingar tillegnad. =Anon=. Nyköping, tryckt hos P. Winge, 1813. Nyköping 1813 Jean Paul Nyårsnatten. Uppwäxande ynglingar tillegnad. =Anon=. Nyköping, tryckt hos P. Winge, 1813. Nyköping 1813 EOD Miljoner böcker bara en knapptryckning bort. I mer än 10 europeiska länder! Tack för

Läs mer

Bränninge bruk. Pris-kurant å gjutgodsartiklar m. m. Södertelge 1883

Bränninge bruk. Pris-kurant å gjutgodsartiklar m. m. Södertelge 1883 Bränninge bruk Pris-kurant å gjutgodsartiklar m. m. Södertelge 1883 EOD Miljoner böcker bara en knapptryckning bort. I mer än 10 europeiska länder! Tack för att du väljer EOD! Europeiska bibliotek har

Läs mer

Svenska bordmangelfabriken. Patenterade bordmangeln "Press". Rättvik 1918

Svenska bordmangelfabriken. Patenterade bordmangeln Press. Rättvik 1918 Svenska bordmangelfabriken Patenterade bordmangeln "Press". Rättvik 1918 EOD Miljoner böcker bara en knapptryckning bort. I mer än 10 europeiska länder! Tack för att du väljer EOD! Europeiska bibliotek

Läs mer

Sverige. Kungl. Maj:t

Sverige. Kungl. Maj:t Sverige. Kungl. Maj:t Kongl. May:tz Placat Huru alle Skattehemman skola beboos och brukas, så at de genom Ägornes Skifftning i alt för månge Delar icke måge fördärfwas. Daterat Linköping den 10 Junij Anno

Läs mer

Stockenström, Herman. Orkanen i Vasa, Minnesota, natten mellan den 2 och 3 juli, 1879 / af Herman Stockenström. [S.l.] : [s.n.

Stockenström, Herman. Orkanen i Vasa, Minnesota, natten mellan den 2 och 3 juli, 1879 / af Herman Stockenström. [S.l.] : [s.n. Stockenström, Herman Orkanen i Vasa, Minnesota, natten mellan den 2 och 3 juli, 1879 / af Herman Stockenström [S.l.] : [s.n.] 1879 EOD Miljoner böcker bara en knapptryckning bort. I mer än 10 europeiska

Läs mer

Svensk-engelska motoraktiebolaget. Prislista å motorer för benzin, gasolja och fotogen. Stockholm : Svensk-engelska motor-aktiebolaget 1904

Svensk-engelska motoraktiebolaget. Prislista å motorer för benzin, gasolja och fotogen. Stockholm : Svensk-engelska motor-aktiebolaget 1904 Svensk-engelska motoraktiebolaget Prislista å motorer för benzin, gasolja och fotogen Stockholm : Svensk-engelska motor-aktiebolaget 1904 EOD Miljoner böcker bara en knapptryckning bort. I mer än europeiska

Läs mer

Julin, Jon. Strid och seger : Poem / af J. Th. J-n. Göteborg 1874

Julin, Jon. Strid och seger : Poem / af J. Th. J-n. Göteborg 1874 Julin, Jon Strid och seger : Poem / af J. Th. J-n Göteborg 1874 EOD Miljoner böcker bara en knapptryckning bort. I mer än 10 europeiska länder! Tack för att du väljer EOD! Europeiska bibliotek har miljontals

Läs mer

C.A. Norling. Husqvarna smidesbälgar och ässjor. Husqvarna 1898

C.A. Norling. Husqvarna smidesbälgar och ässjor. Husqvarna 1898 C.A. Norling Husqvarna smidesbälgar och ässjor. Husqvarna 1898 EOD Miljoner böcker bara en knapptryckning bort. I mer än 10 europeiska länder! Tack för att du väljer EOD! Europeiska bibliotek har miljontals

Läs mer

Barnekow, Eva Agatha Stanislas. Fredrika Bremers spinnrock / af Stanislas. Malmö 1866

Barnekow, Eva Agatha Stanislas. Fredrika Bremers spinnrock / af Stanislas. Malmö 1866 Barnekow, Eva Agatha Stanislas Fredrika Bremers spinnrock / af Stanislas Malmö 1866 EOD Miljoner böcker bara en knapptryckning bort. I mer än 10 europeiska länder! Tack för att du väljer EOD! Europeiska

Läs mer

Ålderdomshemmet Marthabo.

Ålderdomshemmet Marthabo. Ålderdomshemmet Marthabo. Malmö 1914 EOD Miljoner böcker bara en knapptryckning bort. I mer än 10 europeiska länder! Tack för att du väljer EOD! Europeiska bibliotek har miljontals böcker från 1400- till

Läs mer

Swensk författnings-samling. 1873. Nº 31. Lag om Rikets Mynt.

Swensk författnings-samling. 1873. Nº 31. Lag om Rikets Mynt. Swensk författnings-samling. 1873. Nº 31. --- (Uppläses från predikstolen.) Kongl. Maj:ts Nådiga Kungörelse, innefattande Lag om rikets mynt; Gifwen Stockholms Slott den 30 Maj 1873. Wi OSCAR, med Guds

Läs mer

Örnberg, Victor. Konung Oscar II:s härstamning från sina företrädare i Sverige och Norge : Två slägtledningar. Stockholm : Beijer 1897

Örnberg, Victor. Konung Oscar II:s härstamning från sina företrädare i Sverige och Norge : Två slägtledningar. Stockholm : Beijer 1897 Örnberg, Victor Konung Oscar II:s härstamning från sina företrädare i Sverige och Norge : Två slägtledningar Stockholm : Beijer 1897 EOD Miljoner böcker bara en knapptryckning bort. I mer än 10 europeiska

Läs mer

Thegerström, Robert. Katalog öfver Robert Thegerströms retrospektiva utställning, Stockholm, nov.1911. Stockholm 1911

Thegerström, Robert. Katalog öfver Robert Thegerströms retrospektiva utställning, Stockholm, nov.1911. Stockholm 1911 Thegerström, Robert Katalog öfver Robert Thegerströms retrospektiva utställning, Stockholm, nov. Stockholm 1911 EOD Miljoner böcker bara en knapptryckning bort. I mer än 10 europeiska länder! Tack för

Läs mer

Aktiebolaget Bronskol. Bolagsordning.

Aktiebolaget Bronskol. Bolagsordning. Aktiebolaget Bronskol Bolagsordning 1907 EOD Miljoner böcker bara en knapptryckning bort I mer än 10 europeiska länder! Tack för att du väljer EOD! Europeiska bibliotek har miljontals böcker från 1400-

Läs mer

Förteckning å fonograf- & grafofonrullar insjungna af herr Aug. Svensson från Numa Petersons handels- och fabriks-ab

Förteckning å fonograf- & grafofonrullar insjungna af herr Aug. Svensson från Numa Petersons handels- och fabriks-ab Numa Petersons handels- och fabriksaktiebolag Svensson, August Förteckning å fonograf- & grafofonrullar insjungna af herr Aug. Svensson från Numa Petersons handels- och fabriks-ab Stockholm 1903 EOD Miljoner

Läs mer

Skrift från ombudet för Gavins sterbhus, Lagman Per Stenberg, avskrift från OC prot. 1837-11-02/UB

Skrift från ombudet för Gavins sterbhus, Lagman Per Stenberg, avskrift från OC prot. 1837-11-02/UB Skrift från ombudet för Gavins sterbhus, Lagman Per Stenberg, avskrift från OC prot. 1837-11-02/UB Till Kongl. Quarantaines kommissionen i Götheborg! Ehuru sterbhusdelägarne efter aflidne Handlanden Adam

Läs mer

Fröding, Gustaf. Morgondröm : Gustaf Frödings kärleksdikt : fullständig : beslagtagen och frikänd / Gustaf Fröding. Stockholm : B. Alm (distr.

Fröding, Gustaf. Morgondröm : Gustaf Frödings kärleksdikt : fullständig : beslagtagen och frikänd / Gustaf Fröding. Stockholm : B. Alm (distr. Fröding, Gustaf Morgondröm : Gustaf Frödings kärleksdikt : fullständig : beslagtagen och frikänd / Gustaf Fröding Stockholm : B. Alm (distr.) 1916 EOD Miljoner böcker bara en knapptryckning bort. I mer

Läs mer

Tranås vattenkuranstalt. Tranås vattenkuranstalt.

Tranås vattenkuranstalt. Tranås vattenkuranstalt. Tranås vattenkuranstalt Tranås vattenkuranstalt. 1916 EOD Miljoner böcker bara en knapptryckning bort. I mer än 10 europeiska länder! Tack för att du väljer EOD! Europeiska bibliotek har miljontals böcker

Läs mer

INNEHÅLL. Underdånig berättelse

INNEHÅLL. Underdånig berättelse INLEDNING TILL Generalsammandrag över Rikets import och export / Generaltullstyrelsen. Stockholm, 1820-1833. Täckningsår: 1819-1831. 1819 med titeln: Kongl. General tull-directionens underdåniga skrifvelse

Läs mer

Hachenburg, Hermann Wilhelm

Hachenburg, Hermann Wilhelm Hachenburg, Hermann Wilhelm Tal hållet då herr kamereraren Gust. Haffenberg och fru Hedvig Sifvert firade deras silfver-bröllop den 5 sept. 1796, af... W. Hachenburg. Till trycket befordradt af en närvarande

Läs mer

Arosenius, Ivar. Katalog öfver Ivar Arosenius, Sigge Bergström och Gerhard Hennings utställning Göteborg 1908.

Arosenius, Ivar. Katalog öfver Ivar Arosenius, Sigge Bergström och Gerhard Hennings utställning Göteborg 1908. Arosenius, Ivar Katalog öfver Ivar Arosenius, Sigge Bergström och Gerhard Hennings utställning 1908. Göteborg 1908. EOD Miljoner böcker bara en knapptryckning bort. I mer än 10 europeiska länder! Tack

Läs mer

EOD Miljoner böcker bara en knapptryckning bort. I mer än 10 europeiska länder!

EOD Miljoner böcker bara en knapptryckning bort. I mer än 10 europeiska länder! Utförlig berättelse, om den lyckelige action, som af öfwerstens och commendantens herr Carl Gustaf Skyttes detacherade partie under herr majoren Freudenfelts commando förelupen är emot ryszarne den 25

Läs mer

Aktiebolaget Cilikattegel. Aktie : Bolagsordning. Lidköping 1909

Aktiebolaget Cilikattegel. Aktie : Bolagsordning. Lidköping 1909 Aktebolaget Clkattegel Akte : Bolagsordnng Ldköpng 1909 EOD Mljoner böcker bara en knapptrycknng bort. I mer än 10 europeska länder! Tack för att du väljer EOD! Europeska bblotek har mljontals böcker från

Läs mer

Makrillfisket. Vilhelm von Wright

Makrillfisket. Vilhelm von Wright Makrillfisket. I större delen af Bohuslänska Skärgården bedrifwes detta fiske på ett sådant sätt att man snarare kunde anse det för en folkfest eller ett tidsfördrif, än en winstgifwande näringsgren. Det

Läs mer

Commerce-Collegii underdåniga berättelse om Sveriges inrikes sjöfart. Stockholm, L. J. Hjerta, Täckningsår:

Commerce-Collegii underdåniga berättelse om Sveriges inrikes sjöfart. Stockholm, L. J. Hjerta, Täckningsår: INLEDNING TILL Commerce-Collegii underdåniga berättelse om Sveriges inrikes sjöfart. Stockholm, L. J. Hjerta, 1830-1858. Täckningsår: 1828-1857 Efterföljare: Bidrag till Sveriges officiella statistik.

Läs mer

Hammarsköld, Lorenzo. Lindvurms sömnlösa nätter. Profblad. Stockholm, hos Ernst Adolph Ortman Stockholm 1823

Hammarsköld, Lorenzo. Lindvurms sömnlösa nätter. Profblad. Stockholm, hos Ernst Adolph Ortman Stockholm 1823 Hammarsköld, Lorenzo Lindvurms sömnlösa nätter. Profblad. Stockholm, hos Ernst Adolph Ortman. 1823. Stockholm 1823 EOD Miljoner böcker bara en knapptryckning bort. I mer än 10 europeiska länder! Tack för

Läs mer

Lindgren, J. Iakttagelser vid fiskeriutställningen i Bergen år 1865. Malmö 1866

Lindgren, J. Iakttagelser vid fiskeriutställningen i Bergen år 1865. Malmö 1866 Lindgren, J Iakttagelser vid fiskeriutställningen i Bergen år 1865. Malmö 1866 EOD Miljoner böcker bara en knapptryckning bort. I mer än 10 europeiska länder! Tack för att du väljer EOD! Europeiska bibliotek

Läs mer

Vid conditor Fredrik Oskar Günther's jordfästning den 13 jan Upsala 1872

Vid conditor Fredrik Oskar Günther's jordfästning den 13 jan Upsala 1872 Vid conditor Fredrik Oskar Günther's jordfästning den 13 jan. 1872 Upsala 1872 EOD Miljoner böcker bara en knapptryckning bort. I mer än 10 europeiska länder! Tack för att du väljer EOD! Europeiska bibliotek

Läs mer

Kongl. Collegii Medici Ordning För Badarne i Riket; Gifwen Stockholm den 19 December Sverige. Collegium medicum

Kongl. Collegii Medici Ordning För Badarne i Riket; Gifwen Stockholm den 19 December Sverige. Collegium medicum Sverige. Collegium medicum Kongl. Collegii Medici Ordning För Badarne i Riket; Gifwen Stockholm den 19 December 1807. Stockholm, Tryckt i Kongl. Tryckeriet, 1808. 1808 EOD Miljoner böcker bara en knapptryckning

Läs mer

EOD Miljoner böcker bara en knapptryckning bort. I mer än 10 europeiska länder!

EOD Miljoner böcker bara en knapptryckning bort. I mer än 10 europeiska länder! Stagnelius, Magnus Tal vid öppnande af bibel-sällskapets i Calmar förrsta allmänna sammankomst på gymnasii större lärosal den 4 febr. 1819. Af ordföranden. Calmar, tryckt hos Carl Fr. Berg, 1819. Kalmar

Läs mer

Commerce-Collegii underdåniga berättelse om Sveriges inrikes sjöfart. Stockholm, L. J. Hjerta, 1830-1858. Täckningsår: 1828-1857

Commerce-Collegii underdåniga berättelse om Sveriges inrikes sjöfart. Stockholm, L. J. Hjerta, 1830-1858. Täckningsår: 1828-1857 INLEDNING TILL Commerce-Collegii underdåniga berättelse om Sveriges inrikes sjöfart. Stockholm, L. J. Hjerta, 1830-1858. Täckningsår: 1828-1857 Efterföljare: Bidrag till Sveriges officiella statistik.

Läs mer

Stadgar. Öfvermarkunderstödsförening. för. för. förolyckade. hästar, nötkreatur ochsvin. lllaz,!, f. W. Ungglenz bokttvclleli. 1902. .

Stadgar. Öfvermarkunderstödsförening. för. för. förolyckade. hästar, nötkreatur ochsvin. lllaz,!, f. W. Ungglenz bokttvclleli. 1902. . Stadgar för Öfvermarkunderstödsförening för förolyckade hästar, nötkreatur ochsvin..-^nl^-o" lllaz,!, f. W. Ungglenz bokttvclleli. 1902 Guweruörens öfwer Wasa län resolution i anledning af Öfwermark kommuns

Läs mer

Storfisket. Torsk V von Wright

Storfisket. Torsk V von Wright Storfisket företages på 2:ne årstider, wåren och wintern, hwarföre det af fiskaren fått twenne särskilta namn: Wårfisket och Winterfisket. Med bibehållande af denna urgamla delning och för mer redighets

Läs mer

Redskapsbeskrifning Garnfiske Krok- Linefiske ju finare garnet är desto bättre fiskar redskapen Splitten Waräckor

Redskapsbeskrifning Garnfiske Krok- Linefiske ju finare garnet är desto bättre fiskar redskapen Splitten Waräckor Redskapsbeskrifning Några allmänna föreskrifter, som kunna lämpas på hwarje slag af fiskredskap, torde icke böra lemnas oanmärkte. Som bekant är kan allt fiske, som idkas i Bohuslänska Skärgården eller

Läs mer

Rylander, A[xel] Vid skiljovägen : Af A.R. Malmö 1895

Rylander, A[xel] Vid skiljovägen : Af A.R. Malmö 1895 Rylander, A[xel] Vid skiljovägen : Af A.R. Malmö 1895 EOD Miljoner böcker bara en knapptryckning bort. I mer än 10 europeiska länder! Tack för att du väljer EOD! Europeiska bibliotek har miljontals böcker

Läs mer

Kongl. Maj:ts Förnyade Hammar-Smeds- Ordning. Den 26 Junii 1766

Kongl. Maj:ts Förnyade Hammar-Smeds- Ordning. Den 26 Junii 1766 1 Kongl. Maj:ts Förnyade Hammar-Smeds- Ordning vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv Den 26 Junii 1766 2 Innehållet är skrivet efter Utdrag utur alla ifrån 1764 års slut utkomne publique handlingar, placater,

Läs mer

Commerce-Collegii underdåniga berättelse om Sveriges inrikes sjöfart. Stockholm, L. J. Hjerta, Täckningsår:

Commerce-Collegii underdåniga berättelse om Sveriges inrikes sjöfart. Stockholm, L. J. Hjerta, Täckningsår: INLEDNING TILL Commerce-Collegii underdåniga berättelse om Sveriges inrikes sjöfart. Stockholm, L. J. Hjerta, 1830-1858. Täckningsår: 1828-1857 Efterföljare: Bidrag till Sveriges officiella statistik.

Läs mer

Svensk-engelska motoraktiebolaget. Instruktioner för motorägare från Svenskengelska. Stockholm 1904

Svensk-engelska motoraktiebolaget. Instruktioner för motorägare från Svenskengelska. Stockholm 1904 Svensk-engelska motoraktiebolaget Instruktioner för motorägare från Svenskengelska motor-aktiebolaget Stockholm 1904 EOD Miljoner böcker bara en knapptryckning bort. I mer än 10 europeiska länder! Tack

Läs mer

Närvarande: Underteknad ordförande uti Kommunal Stämman och en större samling af Sockens innevånarne.

Närvarande: Underteknad ordförande uti Kommunal Stämman och en större samling af Sockens innevånarne. Protokoll hållet vid ordinarie Kommunal Stämma uti Lerums Skola Den 2 Mars 1866. Närvarande: Underteknad ordförande uti Kommunal Stämman och en större samling af Sockens innevånarne. 1. Då debiterings=

Läs mer

Kongl. Maj:ts befallningshafvandes femårsberättelse för åren... Stockholm, 1823-1857. Täckningsår: 1817/1821-1851/55.

Kongl. Maj:ts befallningshafvandes femårsberättelse för åren... Stockholm, 1823-1857. Täckningsår: 1817/1821-1851/55. INLEDNING TILL Kongl. Maj:ts befallningshafvandes femårsberättelse för åren... Stockholm, 1823-1857. Täckningsår: 1817/1821-1851/55. Kungl. Maj:ts överståthållares i Stockholms stad och Kungl. Maj:ts befallningshavandes

Läs mer

Från Sundhetsnämnd/Trikinbyrå till Hälsovårdsnämnd/ Köttbesiktningsbyrå och miljö och hälsovårdsnämnd.

Från Sundhetsnämnd/Trikinbyrå till Hälsovårdsnämnd/ Köttbesiktningsbyrå och miljö och hälsovårdsnämnd. Från Sundhetsnämnd/Trikinbyrå till Hälsovårdsnämnd/ Köttbesiktningsbyrå och miljö och hälsovårdsnämnd. 1600- och 1700-talet Under 1600-, och 1700 talet hemsöktes staden av epidemiska sjukdomar, som pesten,

Läs mer

Hedbom, Johan Carl. Till salu finnes i J.C. Hedboms bok- och musikhandel. =(Rubr.)= (Stockholm, Elméns och Granbergs tryckeri, 1829.).

Hedbom, Johan Carl. Till salu finnes i J.C. Hedboms bok- och musikhandel. =(Rubr.)= (Stockholm, Elméns och Granbergs tryckeri, 1829.). Hedbom, Johan Carl Till salu finnes i J.C. Hedboms bok- och musikhandel. =(Rubr.)= (Stockholm, Elméns och Granbergs tryckeri, 1829.). Stockholm 1829 EOD Miljoner böcker bara en knapptryckning bort. I mer

Läs mer

General-Tull-Styrelsens underdåniga Skrifvelse af den 8 Oct. 1828 med General-Sammandrag öfver Rikets Import och Export år 1827

General-Tull-Styrelsens underdåniga Skrifvelse af den 8 Oct. 1828 med General-Sammandrag öfver Rikets Import och Export år 1827 INLEDNING TILL Generalsammandrag över Rikets import och export / Generaltullstyrelsen. Stockholm, 1820-1833. Täckningsår: 1819-1831. 1819 med titeln: Kongl. General tull-directionens underdåniga skrifvelse

Läs mer

Commerce-Collegii underdåniga berättelse om Sveriges inrikes sjöfart. Stockholm, L. J. Hjerta, 1830-1858. Täckningsår: 1828-1857

Commerce-Collegii underdåniga berättelse om Sveriges inrikes sjöfart. Stockholm, L. J. Hjerta, 1830-1858. Täckningsår: 1828-1857 INLEDNING TILL Commerce-Collegii underdåniga berättelse om Sveriges inrikes sjöfart. Stockholm, L. J. Hjerta, 1830-1858. Täckningsår: 1828-1857 Efterföljare: Bidrag till Sveriges officiella statistik.

Läs mer

Terminsrapport av Visitatorn i Norra Lappmarksdistriktet L. L. Læstadius 1852

Terminsrapport av Visitatorn i Norra Lappmarksdistriktet L. L. Læstadius 1852 [ Ankomstdatum till Consistorium] Till Maxime Venerandum Consistorium! Enligt 66 af Kongl Majts nådiga Reglemente för Ecclesiastik werket i Lappmarken af den 14 de April

Läs mer

Sverige. Kungl. Maj:t

Sverige. Kungl. Maj:t Sverige. Kungl. Maj:t Kongl. maj:ts nådiga Förklaring, Öfwer Thesz under then 20 Novembr. 1766 utfärdade Stadga för Nordsjö Fiske och Salterierne uti Götheborgs och Bohus Län. Gifwen Stockholm i Råd-Kammaren

Läs mer

TOFSÖ SAMFÄLLIGHETSFÖRENING STADGAR. Föreningen förvaltar gemensamhetsanläggning tillkommen genom anläggningsbeslut (D99617).

TOFSÖ SAMFÄLLIGHETSFÖRENING STADGAR. Föreningen förvaltar gemensamhetsanläggning tillkommen genom anläggningsbeslut (D99617). TOFSÖ SAMFÄLLIGHETSFÖRENING STADGAR Stadgar för Tofsö Samfällighetsförening org nr 717904-3836 enligt lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter. Lagens bestämmelser om förvaltningen skall gälla

Läs mer

Kallelse till extra bolagsstämma i Nordic Mines AB (publ)

Kallelse till extra bolagsstämma i Nordic Mines AB (publ) Kallelse till extra bolagsstämma i Nordic Mines AB (publ) Aktieägarna i Nordic Mines AB (publ), 556679-1215 ( Bolaget ), kallas härmed till extra bolagsstämma måndagen den 28 april 2014 klockan 11.00 på

Läs mer

Ur KB:s samlingar Digitaliserad år 2013

Ur KB:s samlingar Digitaliserad år 2013 Ur KB:s samlingar Digitaliserad år 2013 frán Amerika i 4. åiervändanyde/kjisven ø i.» N Göteborg. G[;e_borgs Weçköbláds,tryckeri,.1892.\L För att *bespara de personer, som från Amerika med denna linies

Läs mer

Wallander, Alf. Alf & Gerda Wallanders utställning af konst & konsthandtverk... Sveriges allm. konstförening i mars 1914 : Katalog.

Wallander, Alf. Alf & Gerda Wallanders utställning af konst & konsthandtverk... Sveriges allm. konstförening i mars 1914 : Katalog. Wallander, Alf Alf & Gerda Wallanders utställning af konst & konsthandtverk... Sveriges allm. konstförening i mars 1914 : Katalog Stockholm 1914 EOD Miljoner böcker bara en knapptryckning bort. I mer än

Läs mer

stadgåb för VBlociped Klubb. Abo

stadgåb för VBlociped Klubb. Abo stadgåb Abo för VBlociped Klubb. o Till medlem af Abo Velociped Klubb kallas o Abo, den o A Styrelsens vägnar: Ordförande. Sekreterare. STADGfAH Abo för Velociped Klubb. ABO, ÅBO BOKTRYCKERI AKTIEBOLAG

Läs mer

INLEDNING TILL. urn:nbn:se:scb-bi-e0-5801_

INLEDNING TILL. urn:nbn:se:scb-bi-e0-5801_ INLEDNING TILL Bidrag till Sveriges officiella statistik. E, Inrikes sjöfart. Kommerskollegii underdåniga berättelse för år... Stockholm : Ivar Hæggström, 1859-1912. Täckningsår: 1858-1910. 1865 ändrades

Läs mer

Sillfisket Sillen Hwassbuken Skarpsillen Skarpsillen

Sillfisket Sillen Hwassbuken Skarpsillen Skarpsillen Sillfisket Sillen är en så allmänt känd fisk, att en beskrifning öfwer dess utseende skulle synas öfwerflödig; men då ynglet av den vanliga sillen icke sällan förblandas med Hwassbuken, eller den så kallade

Läs mer

TRANSKRIPTION AV DET SWEDENBORGSKA SKÖLDEBREVET

TRANSKRIPTION AV DET SWEDENBORGSKA SKÖLDEBREVET TRANSKRIPTION AV DET SWEDENBORGSKA SKÖLDEBREVET 1 2 Sidan. 3 Wij Ulrika Eleonora Med Guds Nåde Sweriges, Giöthes och Wendes Drottning, StorFurstinna till Finland, Hertiginna uti Skåne, Estland, Lifland,

Läs mer

EKERÖ-VÄSBY Samfällighetsförening

EKERÖ-VÄSBY Samfällighetsförening EKERÖ-VÄSBY Samfällighetsförening Stadgar för Ekerö-Väsby Samfällighetsförening Antagna vid ordinarie stämma den 21 oktober 1974, utom 3 vilken har ändrats och antagits vid ordinarie stämma den 25 februari

Läs mer

METER-SYSTEMET. MED TALRIKA RÄKNEUPPGIFTER, FÖR SKOLOR OCH TILL LEDNING VID SJELFUNDERVISNING

METER-SYSTEMET. MED TALRIKA RÄKNEUPPGIFTER, FÖR SKOLOR OCH TILL LEDNING VID SJELFUNDERVISNING METER-SYSTEMET. MED TALRIKA RÄKNEUPPGIFTER, FÖR SKOLOR OCH TILL LEDNING VID SJELFUNDERVISNING Förord. Vid utarbetandet af denna kurs har jag sökt genomföra den grundsatsen, att vid undervisningen ett

Läs mer

Om fiskens saltning, torkning m. m.

Om fiskens saltning, torkning m. m. Om fiskens saltning, torkning m. m. All fisk, i synnerhet den, som skall beredas till handelswara, bör, så snart den är fiskad, och medan han ännu lefwer, slagtas, d. ä.: skäras djupt twertöfwer strupen,

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK SID Kf 111/90 2000-01-01 Kf 12 1 Klu 199/05 2005-10-26 tillägg Kf 64 2006-05-29 ändring

FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK SID Kf 111/90 2000-01-01 Kf 12 1 Klu 199/05 2005-10-26 tillägg Kf 64 2006-05-29 ändring FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK SID Kf 111/90 2000-01-01 Kf 12 1 Klu 199/05 2005-10-26 tillägg Kf 64 2006-05-29 ändring PERSONALSTADGA FÖR HÄRJEDALENS KOMMUN KAP 1 INLEDANDE BESTÄMMELSER 1 Tillämpningsområde

Läs mer

Commerce-Collegii underdåniga berättelse om Sveriges inrikes sjöfart. Stockholm, L. J. Hjerta, Täckningsår:

Commerce-Collegii underdåniga berättelse om Sveriges inrikes sjöfart. Stockholm, L. J. Hjerta, Täckningsår: INLEDNING TILL Commerce-Collegii underdåniga berättelse om Sveriges inrikes sjöfart. Stockholm, L. J. Hjerta, 1830-1858. Täckningsår: 1828-1857 Efterföljare: Bidrag till Sveriges officiella statistik.

Läs mer

STADGAR DJURSKYDDSFÖRENINGEN I LOVISA <I^M^ FÖR af guvernörsämbetet i Nylands län faststälts till efterrättelse. LOVISA ~()Btr» 1897

STADGAR DJURSKYDDSFÖRENINGEN I LOVISA <I^M^ FÖR af guvernörsämbetet i Nylands län faststälts till efterrättelse. LOVISA ~()Btr» 1897 STADGAR FÖR DJURSKYDDSFÖRENINGEN I LOVISA mcd den ändrade lydelse af 2, som enligt resolution af den 2 Januari 1897 af guvernörsämbetet i Nylands län faststälts till efterrättelse.

Läs mer

Wester-Norrlands KD-Wdöme

Wester-Norrlands KD-Wdöme LILI.I01'LXL1' 901199 Underdantz? Wester-Norrlands KD-Wdöme Til Riksdagen 1769» «.«q». G STOCKHOLM, Tryckl i Kongl, Finsta Bokiryck«!«, -?«?. hos /vttän ^L.VIO L^«.I.Lc>tI^. Pa Bokhandicircn Astergrens

Läs mer

EOD Miljoner böcker bara en knapptryckning bort. I mer än 10 europeiska länder!

EOD Miljoner böcker bara en knapptryckning bort. I mer än 10 europeiska länder! Wickell, Samuel Tal inför hans majestät konungen och dess Götha gardes-regemente, vid tilfälle af nya fanors invigande; hållet, den 16. maji 1799, af... Samuel Wickèll: med allernådigste bifall, uppå begäran

Läs mer

Stadgar för TULKA VÄGSAMFÄLLIGHETSFÖRENING NORRTÄLJE TULKA GA:1 Inledning

Stadgar för TULKA VÄGSAMFÄLLIGHETSFÖRENING NORRTÄLJE TULKA GA:1 Inledning Stadgar för TULKA VÄGSAMFÄLLIGHETSFÖRENING NORRTÄLJE TULKA GA:1 Inledning Stadgar för samfällighetsförening bildad enligt lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter. Lagens bestämmelser om förvaltningen

Läs mer

Fiskekort 8 Medlem som bedriver fiske skall lösa fiskekort i enlighet med vad fiskestämman beslutar

Fiskekort 8 Medlem som bedriver fiske skall lösa fiskekort i enlighet med vad fiskestämman beslutar STADGAR för VALLENTUNASJÖNS FISKEVÅRDSOMRÅDESFÖRENING Namn 1 Föreningens namn är Vallentunasjöns fiskevårdsområdesförening. Omfattning 2 Föreningen förvaltar fisket i Vallentunasjöns fiskevårdsområde i

Läs mer

Stadgar för Munksjön-Rocksjöns fiskevårdsområdesförening Bilaga 1. NAMN 1 Föreningens namn är Munksjön-Rocksjöns fiskevårdsområdesförening.

Stadgar för Munksjön-Rocksjöns fiskevårdsområdesförening Bilaga 1. NAMN 1 Föreningens namn är Munksjön-Rocksjöns fiskevårdsområdesförening. Stadgar för Munksjön-Rocksjöns fiskevårdsområdesförening Bilaga 1 NAMN 1 Föreningens namn är Munksjön-Rocksjöns fiskevårdsområdesförening. OMFATTNING 2 Föreningen förvaltar fisket i Munksjön-Rocksjöns

Läs mer

Rylander, Axel Malmö Socialdemokratiska förening. Arbete och lön : Af A.R. Malmö 1894

Rylander, Axel Malmö Socialdemokratiska förening. Arbete och lön : Af A.R. Malmö 1894 Rylander, Axel Malmö Socialdemokratiska förening Arbete och lön : Af A.R. Malmö 1894 EOD Miljoner böcker bara en knapptryckning bort. I mer än 10 europeiska länder! Tack för att du väljer EOD! Europeiska

Läs mer

Berättelse. Brita Christina Wanselii. Gamla Stinas. Barnamörderskan. Sista stunder och afrättning. STOCKHOLM tryckt i Marquardska Boktryckeriet, 1827.

Berättelse. Brita Christina Wanselii. Gamla Stinas. Barnamörderskan. Sista stunder och afrättning. STOCKHOLM tryckt i Marquardska Boktryckeriet, 1827. Gamla Stinas Trowärdiga och Rysliga Berättelse om Barnamörderskan Brita Christina Wanselii Sista stunder och afrättning. STOCKHOLM tryckt i Marquardska Boktryckeriet, 1827. Sistledne Lördag, den 28 Julii,

Läs mer

BESKRIFNING OFFENTLIGGJORD AF KONGL. PATENTBYRÅN. A. SUNL^11 ^OT.^BOR.^ elektrisk båglampa. Patent i Sverige från den 18 februari 1885.

BESKRIFNING OFFENTLIGGJORD AF KONGL. PATENTBYRÅN. A. SUNL^11 ^OT.^BOR.^ elektrisk båglampa. Patent i Sverige från den 18 februari 1885. PATENT N.^.^3. BESKRIFNING OFFENTLIGGJORD AF KONGL. PATENTBYRÅN. A. SUNL^11 ^OT.^BOR.^ elektrisk båglampa. Patent i Sverige från den 18 februari 1885. Denna uppfinning afser en elektrisk båglampa, der

Läs mer

Stiftelsen Karin och Ernst August Bångs Minne. Gåvobrevet. jämte. testators önskemål beträffande fondens förvaltning

Stiftelsen Karin och Ernst August Bångs Minne. Gåvobrevet. jämte. testators önskemål beträffande fondens förvaltning Stiftelsen Karin och Ernst August Bångs Minne Gåvobrevet jämte testators önskemål beträffande fondens förvaltning med däri gjorda ändringar LO.m. 2009-10-02 GÅVOBREV Jag Ernst August Bång överlämnar härmed

Läs mer

Namn 1 Föreningens firma är SkottaNet ekonomisk förening. Säte 2 Föreningens styrelse har sitt säte i Kungälvs kommun.

Namn 1 Föreningens firma är SkottaNet ekonomisk förening. Säte 2 Föreningens styrelse har sitt säte i Kungälvs kommun. Stadgar för SkottaNet Ekonomisk förening Namn 1 Föreningens firma är SkottaNet ekonomisk förening. Säte 2 Föreningens styrelse har sitt säte i Kungälvs kommun. Ändamål 3 Föreningen har till ändamål att

Läs mer

Stadganden rörande Norrbottens och Westerbottens Fält-Jägare-Korpser. (f. d. Westerbottens Fält-Jägare-Regemente). ---------

Stadganden rörande Norrbottens och Westerbottens Fält-Jägare-Korpser. (f. d. Westerbottens Fält-Jägare-Regemente). --------- Stadganden rörande Norrbottens och Westerbottens Fält-Jägare-Korpser. (f. d. Westerbottens Fält-Jägare-Regemente). --------- Stadganden rörande Rotehållaren och Soldaten wid Indelta Infanteri-Regementerne.

Läs mer

Föreningen förvaltar gemensamhetsanläggningarna nr 2 och nr 3 tillkomna genom anläggningsbeslut (Dnr FABR 96474). Vättersö ga :12, ga :13

Föreningen förvaltar gemensamhetsanläggningarna nr 2 och nr 3 tillkomna genom anläggningsbeslut (Dnr FABR 96474). Vättersö ga :12, ga :13 STADGAR Stadgar för samfällighetsförening, org.nr.717904-1798, bildad enligt lagen (1973:1 150) om förvaltning av samfälligheter. Lagens bestämmelser om förvaltningen skall gälla i den mån inte annat framgår

Läs mer

Westerwiks-Weckoblad tisdag den 22 september 1896. Från sjön. Ångaren Dana förlist.

Westerwiks-Weckoblad tisdag den 22 september 1896. Från sjön. Ångaren Dana förlist. Westerwiks-Weckoblad tisdag den 22 september 1896. Från sjön. Ångaren Dana förlist. I lördags och söndags spred sig här i staden den sorgliga underrättelsen, att ångaren Dana förlist. Olyckan hade inträffat

Läs mer

Stadgar för Sparnäs Skola och Fritidshem Ekonomisk Förening

Stadgar för Sparnäs Skola och Fritidshem Ekonomisk Förening Stadgar för Sparnäs Skola och Fritidshem Ekonomisk Förening Firma 1 Föreningens firma namn är Sparnäs Skola och Fritidshem Ekonomisk Förening Ändamål 2 Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas

Läs mer

Stadgar för STOCKHOLMS TRÄVARUHANDELSFÖRENING. 1 Ändamål

Stadgar för STOCKHOLMS TRÄVARUHANDELSFÖRENING. 1 Ändamål Stadgar för STOCKHOLMS TRÄVARUHANDELSFÖRENING 1 Ändamål Stockholms Trävaruhandelsförening är en organisation för företag inom handeln med byggoch trävaror inom Stockholmsregionen Föreningen har till ändamål

Läs mer

utarbetad till tjenst tor elementarläroverk oca tekniska skolor m. PASCH. Lärare vid Kongl. Teknologiska Institutet och vid Slöjdskolan i Stockholm.

utarbetad till tjenst tor elementarläroverk oca tekniska skolor m. PASCH. Lärare vid Kongl. Teknologiska Institutet och vid Slöjdskolan i Stockholm. B10HETHISE IOIST1DITI01S- OCH D i n 1! utarbetad till tjenst tor elementarläroverk oca tekniska skolor af m. PASCH. Lärare vid Kongl. Teknologiska Institutet och vid Slöjdskolan i Stockholm. VÄNERSBORGS

Läs mer

PRÄSTESTÅNDETS RIKSDAGSPROTOKOLL

PRÄSTESTÅNDETS RIKSDAGSPROTOKOLL PRÄSTESTÅNDETS RIKSDAGSPROTOKOLL PÅ RIKSDAGENS UPPDRAG UTGIVNA AV RIKSDAGSFÖRVALTNINGEN GENOM NINA SJÖBERG 14 1755 1756 ANDRA DELEN STOCKHOLM 2011 Prästeståndets riksdagsprotokoll 1755 1756 Stockholm 2011,

Läs mer

antagen av kommunfullmäktige den 23 augusti 1990, 167, med ändring av kommunstyrelsen den 7 maj 1992, 193.

antagen av kommunfullmäktige den 23 augusti 1990, 167, med ändring av kommunstyrelsen den 7 maj 1992, 193. PERSONALSTADGA antagen av kommunfullmäktige den 23 augusti 1990, 167, med ändring av kommunstyrelsen den 7 maj 1992, 193. KAP I INLEDANDE BESTÄMMELSER Tillämpningsområde 1 I den mån inte lag, annan författning

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om särskild förvaltning av vissa elektriska anläggningar; SFS 2004:875 Utkom från trycket den 16 november 2004 utfärdad den 4 november 2004. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs

Läs mer

STADGAR ARHOLMA EKONOMISKA FÖRENING. Föreslagna nya stadgar of. Föreningens namn är Arholma ekonomiska förening. 1 Namn

STADGAR ARHOLMA EKONOMISKA FÖRENING. Föreslagna nya stadgar of. Föreningens namn är Arholma ekonomiska förening. 1 Namn STADGAR ARHOLMA EKONOMISKA FÖRENING Nuvarande 1 Namn Föreningens namn är Arholma ekonomiska förening 2 Föreningens ändamål Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom

Läs mer

2 Samfälligheter Föreningen förvaltar följande samfällighet; Rotebro GA:2 och GA:2

2 Samfälligheter Föreningen förvaltar följande samfällighet; Rotebro GA:2 och GA:2 2007-06-25 Stadgar för samfällighetsförening, bildad enligt lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter. Lagen bestämmer om förvaltningen skall gälla i den mån inte annat framgår av dessa stadgar.

Läs mer

Genomförande av PSI-direktivet

Genomförande av PSI-direktivet Genomförande av PSI-direktivet Gustaf Johnssén Vilka regler finns om tillhandahållande av handlingar? Vilka regler finns om vidarutnyttjande av handlingar? Hur passar PSI-direktivet in i det svenska regelverket?

Läs mer

Axel Molinder & cis konservfabrik. Pris-kurant från Axel Molinder & cis konservfabrik. Stockholm 1890

Axel Molinder & cis konservfabrik. Pris-kurant från Axel Molinder & cis konservfabrik. Stockholm 1890 Axel Molinder & cis konservfabrik Pris-kurant från Axel Molinder & cis konservfabrik. Stockholm 890 EOD Miljoner böcker bara en knapptryckning bort. I mer än 0 europeiska länder! Tack för att du väljer

Läs mer

EXTRA BOLAGSSTÄMMA I TRUSTBUDDY AB (PUBL)

EXTRA BOLAGSSTÄMMA I TRUSTBUDDY AB (PUBL) EXTRA BOLAGSSTÄMMA I TRUSTBUDDY AB (PUBL) Aktieägarna i TrustBuddy AB (publ), org. nr 556794-5083, kallas till extra bolagsstämma att äga rum fredagen den 18 september 2015 kl. 16.00 i Setterwalls Advokatbyrås

Läs mer

Instruktion. for bevakninrj och trafikerande a f. vägöfvergången vid Gamla Kungsholmshrogatan i Stockholm.

Instruktion. for bevakninrj och trafikerande a f. vägöfvergången vid Gamla Kungsholmshrogatan i Stockholm. Statens jernvägstraflk. Tillhör Cirkulär N:r 50? Instruktion for bevakninrj och trafikerande a f vägöfvergången vid Gamla Kungsholmshrogatan i Stockholm. i. För skötande af grindar och fast signal vid

Läs mer

reviderade 2007-05-16 av styrelsen i enlighet med konstituerande föreningsmöte 2007-03-29, 4

reviderade 2007-05-16 av styrelsen i enlighet med konstituerande föreningsmöte 2007-03-29, 4 Stadgar för Bilpool i Sala ek. för. antagna vid föreningsstämma 2007-03-29 reviderade 2007-05-16 av styrelsen i enlighet med konstituerande föreningsmöte 2007-03-29, 4 --------------------------------------------------------------------------------

Läs mer

STADGAR. för Gotlands Gille ( Reviderade 1955 samt med mindre ändringar 1963, 1976, 1993 och 1996.)

STADGAR. för Gotlands Gille ( Reviderade 1955 samt med mindre ändringar 1963, 1976, 1993 och 1996.) STADGAR för Gotlands Gille ( Reviderade 1955 samt med mindre ändringar 1963, 1976, 1993 och 1996.) I KAP. Gillets ändamål och omfattning 1. Gotlands gille skall hava till ändamål att, jämte befrämjandet

Läs mer

LAHOLMS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING 5.8

LAHOLMS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING 5.8 LAHOLMS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING 5.8 Stadgar för Laholmsortens företagshälsovårdscentral LFS 5.8 1 Föreningens firma är Laholmsortens företagshälsovårdscentral. Föreningens firma tecknas förutom av

Läs mer

Stadgar för Portvaktens Samfällighetsförening

Stadgar för Portvaktens Samfällighetsförening 2015-06-14 Sida 1 (5) Organisationsnummer 717909-3575 Stadgarna är fastställda vid sammanträde 2007-01-22, samt med ändringar vid årsstämma 2009-09-02, 2011-09-29 och 2014-09-22. Ärende Stadgar för samfällighetsförening

Läs mer

Föreningen 1 Föreningens firma är Sjunde Polisdistriktets Sparkassa Ekonomisk Förening.

Föreningen 1 Föreningens firma är Sjunde Polisdistriktets Sparkassa Ekonomisk Förening. Föreningsstadgar Antagna vid ordinarie årsstämma den 10 juni 1996. Reviderade vid årsstämma 21 februari 2020. Våra stadgar har omarbetats till vissa delar, vilka godkändes av årsmötet. Dessa förändringar

Läs mer

Stadgar för Föreningen Staffanstorps Företagshälsovård

Stadgar för Föreningen Staffanstorps Företagshälsovård FÖRFATTNING 2.12 Fastställda vid ordinarie föreningsstämma 1999-06-22 Stadgar för Föreningen Staffanstorps Företagshälsovård 1 Föreningens firma är Staffanstorps Företagshälsovård Ekonomisk förening. Föreningens

Läs mer

Utgåva A4 Förslag till ändring av STADGARNA daterade Överstruket utgår och tillägg är skrivet med rött.

Utgåva A4 Förslag till ändring av STADGARNA daterade Överstruket utgår och tillägg är skrivet med rött. STADGAR Sammanträdesdatum 2016-03-15 Sammanträdesledare Ewon Wall Ärende 1 Firma 2 Samfälligheter 3 Grunderna för förvaltningen 4 Medlem 5 säte, sammansättning Stadgar för samfällighetsförening, bildad

Läs mer

AV Sven Rydstrand. Ur Hällungen 1963

AV Sven Rydstrand. Ur Hällungen 1963 AV Sven Rydstrand Ur Hällungen 1963 På ön Malmön i Bohusläns skärgård levde under gångna århundraden en mycket egenartad folkstam, som kallades för "Malmöpyttarna" eller "Malmö-barnen. Historieskrivaren

Läs mer

Föreningens firma är Källö-Knippla Fiskehamnsförening, ekonomisk förening.

Föreningens firma är Källö-Knippla Fiskehamnsförening, ekonomisk förening. l. Föreningens firma. Föreningens firma är Källö-Knippla Fiskehamnsförening, ekonomisk förening. 2. Föreningens ändamål. Föreningen, vars verksamhetsområde utgöres av Källö-Knippla i Öckerö kommun, har

Läs mer

STADGAR Sammanträdesdatum 1978-11-19

STADGAR Sammanträdesdatum 1978-11-19 1 1979-01-22 beviljade Länsstyrelsen i Stockholms län Organisationsnummer registrering av Fjällhöjdens samfällighetsförening 716417-0560 /Anders Brodd STADGAR Sammanträdesdatum 1978-11-19 Stadgar för samfällighetsförening,

Läs mer