VILLKOR FÖR FAKTURAPORTALEN

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VILLKOR FÖR FAKTURAPORTALEN 2013-08-26"

Transkript

1 VILLKOR FÖR FAKTURAPORTALEN Definitioner 1.1. Administratörsanvändare. Användare med särskilda behörigheter, t.ex. att ändra Medlems organisationsuppgifter, ge nya Användare tillgång till Medlemsdata samt ta bort Användare Användare. Av Medlemmen särskilt angiven fysisk person som givits behörighet att få tillgång till Medlemsdata Avtalet. Det avtal som träffas mellan ReadSoft Expert Systems och Medlemmen beträffande rätt att nyttja Tjänsten, i vilket ingår dessa allmänna villkor samt eventuella mellan parterna överenskomna skriftliga bilagor, ändringar och tillägg ReadSoft Expert Systems. ReadSoft Expert Systems AB, organisationsnummer , med säte i Stockholm Konfidentiell Information. Varje upplysning teknisk, kommersiell eller av annan art, oavsett om upplysningen dokumenterats eller inte med undantag för upplysning som är allmänt känd eller kommer till allmän kännedom på annat sätt än genom brott från parts sida mot detta Avtal eller som part kan visa blivit känd för honom på annat sätt än genom Tjänsten Medlemsdata. Den information eller data som lagras i Tjänsten för Medlemmens räkning Medlem. Den som i Avtalet anges vara medlem. En Medlem kan endast ha ett organisationsnummer. Dotterbolag och andra organisationer med olika organisationsnummer i en företagsgrupp är alltså separata Medlemmar Medlemsnivå. Tjänsten tillhandahålls i olika nivåer av funktionalitet och med olika begränsningar Normal Kontorstid. Vardagar mellan klockan svensk tid, utom vardagar före helgdag då Normal Kontorstid är klockan svensk tid Operatör. Tillhandahåller tjänster för att förmedla elektroniska meddelanden Operatörsanslutna. Fakturamottagare eller fakturautställare som inte är anslutna till Tjänsten utan till annan Operatör med vilken ReadSoft Expert Systems har samtrafikavtal Samtrafikavtal. Avtal mellan ReadSoft Expert Systems och Operatör om att utväxla elektroniska meddelanden för respektive parts kunder/medlemmar. Samtrafikavtal kan tillkomma eller upphöra. ReadSoft Expert Systems ansvarar inte för att specifika Samtrafikavtal uppehålls Tjänsten. Den eller de av Medlemmen i beställningsformuläret särskilt angivna tjänsterna, i vilka ReadSoft Expert Systems Internettjänst Fakturaportalen ingår. 2. Avtalet 2.1. Detta Avtal ingås genom Medlemmens beställning av Tjänsten via beställningsformuläret på någon av Fakturaportalens websidor (www.fakturaportalen.se m.fl.) och ReadSoft Expert Systems accept av beställningen i enlighet med punkt Avtalet reglerar fullständigt ReadSoft Expert Systems tillhandahållande av och Medlemmens nyttjande av Tjänsten och ersätter alla tidigare överenskommelser mellan parterna beträffande Tjänsten. Förekommer mot varandra stridande uppgifter i de olika avtalshandlingarna gäller de sinsemellan i följande ordning: (i) Beställningsformulär (ii) (iii) Villkor för Fakturaportalen Övriga mellan parterna överenskomna handlingar, varvid senare överenskommelse har företräde framför tidigare. 3. Licens 3.1. Medlemmen ges genom Avtalet rätt att nyttja Tjänsten i enlighet med bestämmelserna i Avtalet. Tjänsten får endast användas för de ändamål som anges i Avtalet. 4. Anslutning av Tjänsten 4.1. ReadSoft Expert Systems skall via e-post bekräfta att Medlem blivit godkänd som Medlem. Sådan bekräftelse tillhandahålls normalt inom fem (5) arbetsdagar från detta Avtals ingående. När sådan information skickats till Medlemmen skall anslutning av Tjänsten anses ha skett. 5. Medlemsnivåer 5.1. Fakturaportalen Free är en kostnadsfri internettjänst för att skicka fakturor till andra Medlemmar. I Fakturaportalen Free ingår också att ta emot PDFfakturor via e-post från andra Medlemmar. Det totala antalet fakturor som Medlem kan skicka och ta emot uppgår till sammanlagt 25 fakturor per kalendermånad. I Fakturaportalen Free ingår webbregistrering av faktura. Bilagor kan bifogas till andra Medlemmar, med maximalt 1 MB storlek per faktura till Basicmedlem och maximalt 5 MB storlek per faktura till Plus- och Premiummedlem. Arkivet omfattar fakturor från innevarande samt föregående kalendermånad Fakturaportalen Basic är en internettjänst för att skicka fakturor till Medlemmar och Operatörsanslutna. I Fakturaportalen Basic ingår också att ta emot PDFfakturor från andra Medlemmar och Operatörsanslutna. Det totala antalet fakturor som Medlem kan skicka och ta emot uppgår till sammanlagt 100 fakturor per kalendermånad. I Fakturaportalen Basic ingår webbregistrering av faktura. Det går också att skicka fakturor via integration med egna system, via Fakturaportalens virtuella skrivare eller via filer från utvalda system. Sådana integrationer påverkas av olika versioner, installationer och andra parametrar. ReadSoft Expert Systems kan därför inte garantera att alla installationer av dessa system kan integreras med Fakturaportalen. Se för aktuell förteckning över integrationer tillgängliga för Medlemsnivå Basic. Med Fakturaportalen Basic finns även möjlighet att koppla till utskriftstjänst som innebär att ReadSoft

2 Expert Systems skriver ut och skickar fakturor till mottagare som inte kan ta emot fakturor elektroniskt eller via e-post. Bilagor kan tas emot med maximalt 1 MB storlek per faktura. Bilagor kan bifogas till andra Medlemmar, med maximalt 1 MB storlek per faktura till Basicmedlem och maximalt 5 MB storlek per faktura till Plus- och Premiummedlem. Arkivet omfattar fakturor från innevarande samt föregående tre kalendermånader Fakturaportalen Plus är en internettjänst för att skicka fakturor till både andra Medlemmar och Operatörsanslutna. I Fakturaportalen Plus ingår också att ta emot PDF-fakturor från andra Medlemmar och Operatörsanslutna. I Fakturaportalen Plus ingår webbregistrering av faktura. Det totala antalet fakturor som Medlem kan skicka och ta emot per kalendermånad är obegränsat. 500 fakturor ingår i månadsavgiften. Om denna nivå överskrids läggs automatiskt ett paket om 500 ytterligare fakturor till. Obegränsat antal sådana paket kan läggas till. Sådana paket kostar vardera lika mycket som en månadsavgift för Fakturaportalen Plus. I Fakturaportalen Plus ingår samma funktioner som i Fakturaportalen Basic samt möjlighet att integrera utgående fakturor till andra system än i Basic ovan efter anpassning enligt offert. Med Fakturaportalen Plus finns även möjlighet att koppla till utskriftstjänst som innebär att ReadSoft Expert Systems skriver ut och skickar fakturor till mottagare som inte kan ta emot fakturor elektroniskt eller via e-post. Bilagor kan tas emot med maximalt 5 MB storlek per faktura. Bilagor kan bifogas till andra Medlemmar, med maximalt 1 MB storlek per faktura till Basicmedlem och maximalt 5 MB storlek per faktura till Plus- och Premiummedlem. Arkivet omfattar fakturor från innevarande samt föregående kalenderår Fakturaportalen Premium är en internettjänst för att skicka fakturor till andra Medlemmar och Operatörsanslutna. I Fakturaportalen Premium ingår också att ta emot PDF-fakturor från andra Medlemmar och Operatörsanslutna. I Fakturaportalen Premium ingår webbregistrering av faktura. Det totala antalet fakturor som Medlem kan skicka och ta emot per kalendermånad är obegränsat fakturor per kalendermånad ingår i månadsavgiften. Om denna nivå överskrids läggs automatiskt ett paket om ytterligare fakturor till. Obegränsat antal sådana paket kan läggas till. Sådana paket kostar vardera lika mycket som en månadsavgift för Fakturaportalen Premium. I Fakturaportalen Premium ingår samma funktioner som i Fakturaportalen Plus. Med Fakturaportalen Premium finns även möjlighet att koppla till utskriftstjänst som innebär att ReadSoft Expert Systems skriver ut och skickar fakturor till mottagare som inte kan ta emot fakturor elektroniskt eller via e-post. Bilagor kan tas emot med maximalt 5 MB storlek per faktura. Bilagor kan bifogas till andra Medlemmar, med maximalt 1 MB storlek per faktura till Basicmedlem och maximalt 5 MB storlek per faktura till Plus- och Premiummedlem. Arkivet omfattar fakturor från innevarande år samt minst föregående 10 kalenderår Uppgradering av Medlemsnivåer kan göras när som helst och träder genast i kraft. Uppgraderingar debiteras enligt punkt Nedgraderingar till lägre Medlemsnivå kan göras när som helst och träder i kraft när redan debiterad period är slut. Debiteringar återbetalas eller krediteras inte. Om nedgradering har skett efter att ReadSoft Expert Systems redan debiterat eller fakturerat kommande period skall Medlem betala dessa avgifter. 6. Användare m m 6.1. Medlemmen skall vid beställning ange en eller flera Användare. Den första Användaren som registreras blir Administratörsanvändare. Endast Användare äger rätt att få tillgång till Medlemsdata Ytterligare Användare registreras på Fakturaportalens websida. Medlemmen måste bekräfta att den nye Användaren har rätt att få åtkomst till Medlemsdata genom att klicka på en engångslänk i ett e- postmeddelande sänt till Medlemmens Administratörsanvändare Medlemmen tilldelas inloggningsinformation, såsom användaridentitet och lösenord, för varje enskild Användare. Sådan information är personlig för varje Användare och får inte lämnas ut till eller nyttjas av annan. Ingen annan än den fysiska person som Medlemmen har angivit som Användare har således rätt att använda inloggningsinformationen. Medlemmen skall tillse att Användare hanterar inloggningsinformation på ett säkert sätt. Medlemmen är skyldig att omedelbart tillse att lösenord byts om misstanke finns att andra personer fått vetskap om lösenordet Medlemmen är ansvarig för att Användare tar del av och följer bestämmelserna i detta Avtal Medlem är ansvarig för att ta bort Användare som inte längre skall ha tillgång till Medlemsdata. 7. Mottagande och sändande av Fakturor 7.1. Medlem som skickar fakturor genom Fakturaportalen ska se till att uppfylla de krav på innehåll och liknande som fakturamottagaren har för att fakturamottagaren skall godkänna faktura som mottagen Fakturaportalens arkiv är beläget i Sverige. Om Medlem vill lagra fakturor i annat land kan Medlem antingen själv lagra kopior på fakturor skickade eller mottagna i Fakturaportalen i annat land eller så kan Medlem mot ersättning från ReadSoft Expert Systems få kopior på fakturor som Medlem sedan själv arkiverar. Ansvar för att lagra fakturor i rätt land åligger Medlem Medlemmar i Fakturaportalen och andra fakturamottagare kan avvisa fakturor utifrån olika krav på innehåll och liknande. För mottagande Medlem lagras avvisade inkommande fakturor i ett arkiv där mottagande Medlem kan se dessa. Dock lagras endast inkommande och avvisade fakturor som inkommit till Fakturaportalen såsom fil från t.ex. Medlem med integration eller Operatörsansluten fakturautställare. Fakturautställaren kan korrigera en avvisad faktura, antingen via en engångslänk i avvisnings-meddelandet som skickas via e-post eller genom att på nytt sända

3 fakturan men med korrekt innehåll. När fakturautställaren har rättat den avvisade fakturan flyttas den från mottagande Medlems arkiv över avvisade fakturor till arkivet över mottagna fakturor samt skickas vidare till mottagande Medlem enligt dennes inställningar Utställande Medlem som registrerar faktura i Fakturportalens webbgränssnitt kan inte skicka fakturan innan den uppfyller mottagande Medlems innehållskrav och visas därför inte i mottagande Medlems arkiv över avvisade fakturor Utställande Medlem som skickat faktura på annat sätt än via webbgränssnittet kan också se sina avvisade utgående fakturor i ett arkiv. 8. Underhåll och begränsad åtkomst m m 8.1. Medlemmen är införstådd med och godkänner att ReadSoft Expert Systems från tid till annan kan komma att uppdatera Tjänsten. Sådana uppdateringar får dock endast ske i den mån Tjänsten efter sådan uppdatering har motsvarande eller liknande funktionalitet som före uppdateringen ReadSoft Expert Systems har även rätt att vidta andra åtgärder som påverkar Tjänsten än som anges i punkt 8.1 om de är påkallade av tekniska, underhållsmässiga, säkerhetsmässiga eller driftsmässiga skäl. Sådana åtgärder skall utföras skyndsamt och på ett sådant sätt att störningar begränsas I det fall nyttjande av Tjänsten eller del därav medför skada eller risk för skada för ReadSoft Expert Systems eller dess kunder eller samarbetspartners äger ReadSoft Expert Systems rätt att begränsa åtkomsten till Tjänsten. ReadSoft Expert Systems får i samband därmed inte vidta åtgärder på annat sätt än som är försvarligt efter omständigheterna Medlemmen får inte söka obehörig åtkomst till datorer eller andra system som innehåller information, vilken inte är avsedd för Medlemmen. Medlemmen får heller inte via automatiserade dataprogram söka åtkomst till Medlemsdata eller annan data. Skulle Medlemmen trots detta åtkomma sådan information får den inte vidarebefordras till annan eller utnyttjas på annat sätt. Medlemmen svarar för att obehörig inte får tillgång till eller på något sätt nyttjar innehållet i Tjänsten. 9. Anpassning av meddelandeformat 9.1. Medlemmen är införstådd med och godkänner att ReadSoft Expert Systems kan komma att förändra formen på de fakturor och andra meddelanden som skickas via Tjänsten, bland annat genom att ändra format, ta bort eller lägga till information. 10. Support ReadSoft Expert Systems tillhandahåller support via telefon, elektronisk post, brev och fax för att besvara frågor avseende handhavande av Tjänsten, handelsprocesser och handelsflöden, spårning av meddelanden samt viss felsökning och felavhjälpning avseende fel som ReadSoft Expert Systems inte svarar för enligt Avtalet. Support tillhandahålls på svenska eller engelska Support lämnas under Normal Kontorstid Supportärenden prioriteras med hänsyn till dels tidpunkt för anmälan av supportärende, dels arbetsbelastning Support debiteras löpande månadsvis i efterskott. 11. Fel ReadSoft Expert Systems ansvarar för att Tjänsten kan nyttjas i enlighet med Avtalet. Avvikelser från Avtalet kallas nedan fel. Fel i Tjänsten skall anmälas till ReadSoft Expert Systems via e-post eller telefon. Felanmälan ska beskriva hur och när fel eller brist yttrar sig, gärna kompletterad med en skärmdump Avhjälpande av fel skall påbörjas inom skälig tid från det att ReadSoft Expert Systems erhållit felanmälan från Medlemmen om att fel föreligger och utförs under Normal Kontorstid För tiden från felanmälan till dess felet avhjälpts har Medlemmen rätt till kreditering av de fasta avgifter som utgår under nämnda period i proportion till felet och efter skriftlig begäran. Sådan begäran skall ha inkommit senast en (1) månad från det att felet avhjälpts. Härutöver har Medlemmen ingen rätt till ersättning för fel i Tjänsten Har en (1) månad förflutit sedan anmälan om fel mottagits av ReadSoft Expert Systems, har Medlemmen rätt, om felet kvarstår, att skriftligen säga upp Avtalet till omedelbart upphörande. Medlemmen har vid sådan uppsägning inte rätt till någon återbetalning av erlagda avgifter för tiden före felanmälan ReadSoft Expert Systems ansvar för felavhjälpning enligt denna punkt 11 omfattar inte: (i) fel som är utan betydelse för Tjänstens avsedda användning och som endast innebär ringa olägenhet för Medlemmen, (ii) fel som beror på vårdslöshet, handling eller försummelse, avtalsbrott eller fel från Medlemmens sida eller force majeure, (iii) fel orsakade genom Medlemmens eller Användares utrustning eller tillbehör, och (iv) fel orsakade genom Medlemmens eller Användares ingrepp i eller handhavande av Tjänsten på ett annat sätt än som följer av Avtalet eller vid var tid tillhandahållna instruktioner för användande av Tjänsten. 12. Tillgänglighet ReadSoft Expert Systems garanterar att Tjänstens tillgänglighet skall vara minst nittioåtta (98) procent mätt under Tjänstens öppethållande per kalendermånad. Begränsad åtkomst till Tjänsten på grund av omständigheter som anges i punkt 8 samt på grund av fel som ReadSoft Expert Systems inte svarar för enligt punkt 11.5 eller omständighet som ligger utanför ReadSoft Expert Systems skäliga kontroll, såsom avbrott eller fördröjningar i externt nät och elavbrott, innebär inte att Tjänsten inte skall anses tillgänglig vid beräkning av Tjänstens tillgänglighet Uppfyller ReadSoft Expert Systems inte garanterad tillgänglighet för Tjänsten under en (1) kalendermånad äger Medlemmen rätt till kreditering av de fasta avgifter som utgår för aktuell månad efter skriftlig begäran. Sådan begäran skall ha inkommit senast en (1) månad från utgången av den kalendermånad då Tjänsten inte

4 uppfyllde tillgänglighetsgarantin. Härutöver har Medlemmen ingen rätt till ersättning för brist i tillgänglighetsgaranti. 13. Avgifter och betalning För rätten att nyttja Tjänsten skall Medlemmen erlägga avgifter enligt Avtalet Fasta avgifter betalas månadsvis i förskott enligt beställning. Övriga avgifter debiteras i efterskott om inte annat särskilt avtalats. ReadSoft Expert Systems har rätt att ta ut fasta avgifter för Tjänsten från och med den dag Tjänsten anses ansluten enligt punkt 4. Uppgraderingar debiteras i förskott för resterande del av innevarande kalendermånad motsvarande 5 % av hel månadsavgift per återstående arbetsdag. Samtidigt debiteras efterföljande kalendermånad Betalning sker via kredit- eller bankkort eller mot faktura enligt Medlem kan ansöka om att få betala mot faktura. ReadSoft Expert Systems har ensam beslutsrätt om betalning mot faktura skall godkännas. Medlem som brister mot betalningsvillkoren i faktura kan mista rätten att få betala mot faktura och måste då betala med kredit- eller bankkort istället. Medlemmar som får fakturor skall erlägga betalning för dessa senast tio (10) dagar från fakturadatum. Vid dröjsmål med betalning utgår dröjsmålsränta enligt räntelagen och i förekommande fall avgift för påminnelse, inkassokostnad och motsvarande Om Medlemmen inte i rätt tid har betalat förfallna avgifter och dröjsmålet varat mer än trettio (30) dagar äger ReadSoft Expert Systems avbryta tillhandahållandet av Tjänsten till dess Medlemmen erlagt betalning. Om dröjsmålet varat mer än nittio (90) dagar äger ReadSoft Expert Systems rätt att permanent radera Medlemsdata Alla avgifter och andra belopp är angivna i Svenska Kronor och är exklusive mervärdesskatt och andra liknande skatter och avgifter vilka skall betalas av Medlemmen. 14. Ändring av avgifter ReadSoft Expert Systems har rätt att under Avtalets giltighetstid ändra avgifter för Tjänsten med ikraffträdande en (1) månad efter det att Medlemmen skriftligen underrättats om de ändrade avgifterna Oavsett vad som anges i punkt 14.1 äger ReadSoft Expert Systems alltid rätt att under Avtalets giltighetstid och med kortare varsel än vad som anges i punkt 14.1 ändra avgifter för Tjänsten om ReadSoft Expert Systems kostnader hänförliga till Tjänsten ökar till följd av ändrade skatter, allmänna avgifter, valutaförändringar, myndighets beslut, förändring av lag eller annan författning, ändrade avgifter till tillhandahållare av nätverk eller annan omständighet utanför ReadSoft Expert Systems kontroll och om avgiftsändringen avser ett belopp som högst motsvarar kostnadsökningen Om Medlemmen inte accepterar avgiftsändring enligt denna punkt 14, har Medlemmen rätt att säga upp och frånträda Avtalet med verkan från den tidpunkt ändringen träder i kraft under förutsättning att uppsägning av Avtalet sker skriftligen dessförinnan. 15. Konsulttjänster Efter särskild överenskommelse kan ReadSoft Expert Systems erbjuda konsulttjänster avseende Tjänsten. Konsulttjänster debiteras löpande enligt ReadSoft Expert Systems vid var tid gällande prislista. 16. Ansvarsbegränsningar ReadSoft Expert Systems svarar med de begränsningar som följer av denna punkt 16 endast för direkt skada som Medlemmen åsamkas genom ReadSoft Expert Systems försummelse vid utförande av åtagande enligt Avtalet. ReadSoft Expert Systems ansvar för fel i Tjänsten och brist i garanterad tillgänglighet är begränsat till vad som anges i punkterna 11 och Oavsett vad som i övrigt anges i Avtalet och såvida inte uppsåt eller grov vårdslöshet föreligger, skall ReadSoft Expert Systems ansvar enligt Avtalet aldrig överstiga summan av de avgifter som Medlemmen har erlagt till ReadSoft Expert Systems enligt Avtalet, dock maximalt till ett belopp som motsvarar högst tre (3) gånger det vid tiden för skadan gällande prisbasbeloppet enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring ReadSoft Expert Systems svarar inte i något fall för skada som, direkt eller indirekt, åsamkas Medlemmen genom: (i) att Tjänsten inte är tillgänglig på grund av omständighet som anges i punkt 8, (ii) att förbindelse eller nätverk mellan Medlemmen, Användare eller annan och Tjänsten inte fungerar på avsett sätt eller av annan liknande omständighet, (iii) att Medlemsdata eller elektroniska meddelanden, såsom EDI-meddelanden, försenas, förvanskas, förfalskas eller förkommer, (iv) att flera personer använt Tjänsten i egenskap av en enda Användare ReadSoft Expert Systems lämnar inte någon garanti för, eller svarar på något annat sätt för: (i) att Tjänsten kan användas med Medlemmens eller Medlemmens leverantörers utrustning och tillbehör, inkluderande men inte begränsat till, datorer, övriga programvaror, skrivare, modem, routrar, brandväggar och/eller Internetoperatörer eller kombinationer därav, (ii) att Tjänsten uppfyller Medlemmens krav eller förväntningar som ej framgår av överenskommen specifikation för Tjänsten, (iii) uppdateringar, bearbetningar, ändringar, kopior eller liknande avseende Tjänsten som Medlemmen har gjort i strid med detta Avtal, eller (iv) sådana bearbetningar eller liknande avseende Tjänsten eller kopior av Tjänsten som Medlemmen har gjort med stöd av tvingande lag Medlemmen förlorar sin rätt till skadestånd eller annan ersättning enligt Avtalet om Medlemmen inte skriftligen framställt anspråk härom till ReadSoft Expert Systems senast inom tre (3) månader från Avtalets upphörande. 17. Force Majeure ReadSoft Expert Systems är befriat från påföljd för underlåtenhet att fullgöra viss förpliktelse enligt Avtalet, om underlåtenheten har sin grund i omständighet som ligger utanför ReadSoft Expert Systems skäliga kontroll och som förhindrar fullgörandet därav. Så snart

5 hindret upphör skall förpliktelsen fullgöras på avtalat sätt. Såsom befriande omständighet enligt denna punkt skall anses naturkatastrof, krig, krigshandling, terroristattack, terrorhot, myndighets åtgärd eller underlåtenhet, nytillkommen eller ändrad lagstiftning, konflikt på arbetsmarknad, bristande kapacitet hos kommunikationsleverantör och därmed jämställda omständigheter samt fel eller försening i tjänster från underleverantör på grund av omständigheter som här angivits. Oavsett vad ovan sägs om befrielse från påföljd äger part rätt att säga upp Avtalet till omedelbart upphörande om fullgörandet av viss förpliktelse försenas med mer än sex (6) månader. 18. Avtalstid Medlemmen beställer nyttjanderätt till Tjänsten genom att registrera sig som Medlem och Användare på Fakturaportalens websida (till exempel För att kunna registrera sig måste Medlemmen bekräfta att Medlemmen läst igenom och accepterat Villkor för Fakturaportalen. Avtalet träder ikraft vid det tillfälle ReadSoft Expert Systems accepterat Medlemmens beställning genom att skicka en bekräftelse till Medlemmen via e-post och gäller för den tid som framgår av Medlemmens beställning och ReadSoft Expert Systems bekräftelse av Medlemmens beställning Part som vill säga upp Avtal som löper tills vidare skall göra det skriftligen, varvid Avtalet upphör att gälla per den 1:e i efterföljande kalendermånad. Avtal som löper för viss tid ska sägas upp skriftligen senast kalendermånaden före avtalstidens utgång. Vid utebliven uppsägning av ett Avtal som löper för viss tid förlängs Avtalet till ett tillsvidareavtal som kan sägas upp i enlighet med vad som följer av första meningen i denna punkt Debiteringar återbetalas eller krediteras inte. Om uppsägning har skett efter att ReadSoft Expert Systems redan debiterat eller fakturerat kommande period skall Medlem betala dessa avgifter. 19. Konsekvenser av avtalets upphörande Vid Avtalets upphörande äger ReadSoft Expert Systems rätt att permanent radera all befintlig Medlemsdata och Medlemmen äger inte längre nyttja eller på något sätt använda Tjänsten. 20. Lagring av Medlemsdata m m ReadSoft Expert Systems lagrar all Medlemsdata så länge Avtalet gäller, dock högst i tio (10) kalenderår. Vid Avtalets upphörande har ReadSoft Expert Systems rätt att permanent radera all Medlemsdata ReadSoft Expert Systems använder redundanta lagringssystem samt offsite arkivering för att på rimligt sätt försöka säkra Medlemsdata. 21. Prislista Medlemsnivåer Nivå Månadsavgift Supportkostnad Extra trafikpaket Free 0:- 250:- / ärende Finns ej Basic 199:- 250:- / ärende Finns ej Plus 799:- Ingår i månadsavgiften 500 extra fakturor för 799:- Premium 4 999:- Ingår i månadsavgiften extra fakturor för 4 999: Utskrift av fakturor eller inbjudningar kostar 9:95 för första sidan i fyrfärgstryck inklusive papper, kuvert, kuvertering och A-porto inom Sverige. Motsvarande för A-porto internationellt kostar 16:95. Tillkommande sida, inklusive porto, kostar 0:95 oavsett mottagarland. Utskrift av fakturor i svart/vitt och B-porto inom Sverige kostar 5,95. Tillkommande sida, inklusive porto kostar 0,75. Faktura i svart/vitt för internationell distribution kostar 15,95. Tillkommande sida inklusive porto kostar 0, Medlem som tecknar avtal för 36 månader erbjuds rabatt på månadsavgiften inklusive önskat antal extra trafikpaket om 20%. Överskjutande volym debiteras i efterskott Om Medlem som tecknat avtal för 36 månader önskar uppgradera Tjänsten till en annan Medlemsnivå ska parterna ingå ett nytt avtal som ersätter det tidigare ingångna Avtalet. Nedgradering under löpande avtalstid medges ej. 22. Konfidentiell Information m m Parterna förbinder sig att inte, varken under detta Avtals giltighetstid eller därefter, för utomstående avslöja Konfidentiell Information som part mottagit från andra parten eller att utnyttja Konfidentiell Information för andra ändamål än de som följer av detta Avtal. Detta gäller dock inte om part måste lämna ut sådan information på grund av lag, föreskrift eller myndighets bud. Vardera parten förbinder sig att tillse att den personal, de underleverantörer eller andra som kan antas komma i kontakt med Konfidentiell Information, är bundna att hemlighålla denna information i samma utsträckning som parten själv enligt detta Avtal. 23. Personuppgifter Medlemmen skall tillse att Användare och annan som har rätt att nyttja Tjänsten är införstådd med och samtycker till att de personuppgifter som lämnas till ReadSoft Expert Systems eller annars erhålls av ReadSoft Expert Systems med anledning av Avtalet kommer att behandlas av ReadSoft Expert Systems i enlighet med denna punkt 23. ReadSoft Expert Systems behandlar personuppgifter i syfte att fullgöra Avtalet, för marknadsföring av ReadSoft Expert Systems eller dess samarbetspartners samt för marknadsundersökningar och statistiska ändamål. ReadSoft Expert Systems kan också komma att lämna ut personuppgifterna till samarbetspartners för dessa ändamål. Ett lämnat samtycke kan när som helst återkallas av den som behandlingen avser (vissa uppgifter har dock ReadSoft Expert Systems enligt lag rätt att behandla) och denne kan skriftligen motsätta sig direkt marknadsföring. Efter skriftlig begäran har den vars personuppgifter behandlas rätt att en gång per kalenderår få besked om huruvida dennes personuppgifter behandlas och vilka personuppgifter som behandlas, varifrån dessa har erhållits, ändamålen med behandlingen och till vilka kategorier av mottagare som uppgifterna har lämnats ut. Den vars personuppgifter behandlas har rätt att begära att ReadSoft Expert Systems snarast korrigerar eller utplånar felaktiga eller ofullständiga personuppgifter.

6 23.2. Medlemmen ansvarar för att lämnade uppgifter om Medlemmen, Användare och andra är riktiga och fullständiga. 24. Immateriella rättigheter m m Samtliga immateriella rättigheter (bland annat varumärken och upphovsrättigheter) hänförliga till Tjänsten innehas av ReadSoft Expert Systems eller dess leverantörer Utöver vad som uttryckligen anges i Avtalet, medför Avtalet ingen överlåtelse, upplåtelse eller annan rätt till ReadSoft Expert Systems immateriella rättigheter eller andra rättigheter Alla immateriella rättigheter hänförliga till förändringar, bearbetningar, uppdateringar, utvecklingar eller liknande avseende Tjänsten är ReadSoft Expert Systems egendom, men ingår i licensen enligt detta Avtal (och Avtalets bestämmelser är således fullt ut tillämpliga även avseende sådana förändringar, uppdateringar med mera) allteftersom de görs tillgängliga av ReadSoft Expert Systems Medlemmen får inte nyttja Tjänsten, eller del därav, på något annat sätt än vad som uttryckligen anges i Avtalet. Utöver vad som uttryckligen framgår av Avtalet eller av tvingande lag får Medlemmen inte själv och inte heller tillåta annan att använda, kopiera, bearbeta, göra förändringar i eller på annat sätt överföra eller använda Tjänsten helt eller delvis (såsom till exempel källkod tillhörande ReadSoft Expert Systems) Märkning eller uppgift om förekommande patent, upphovsrätt eller varumärkesrätt i program eller på medium relaterat till Tjänsten skall bibehållas av Medlemmen och får inte tas bort eller förändras. 25. Ändring av Avtalet m m ReadSoft Expert Systems har rätt att, utöver ändring av avgiften enligt punkt 13, under Avtalets giltighetstid ändra villkoren i Avtalet avseende Tjänsten en (1) månad efter det att Medlemmen skriftligen underrättats därom Om Medlemmen nyttjar Tjänsten anses Medlemmen acceptera villkoren för Tjänsten i enlighet med Avtalet Oavsett vad som anges i punkt 25.1 har ReadSoft Expert Systems alltid rätt att under Avtalets giltighetstid och utan föregående underrättelse till Medlemmen företa förändringar i Avtalet eller i Tjänsten, som skäligen inte innebär olägenhet för Medlemmen eller förändringar som beror på faktorer som inte är hänförliga till ReadSoft Expert Systems och över vilka ReadSoft Expert Systems inte råder, såsom ändring av lag eller föreskrift eller omständighet utanför ReadSoft Expert Systems kontroll Om Medlemmen inte accepterar ändring av Avtalet enligt denna punkt 25, har Medlemmen rätt att säga upp och frånträda Avtalet med verkan från den tidpunkt ändringen träder i kraft under förutsättning att uppsägning av Avtalet sker dessförinnan Om Medlemmen inte säger upp Avtalet enligt denna punkt 25 är Medlemmen bunden av de nya villkoren respektive förändringarna i Tjänsten Om Medlemmen, trots att Medlemmen sagt upp Avtalet, fortfarande nyttjar Tjänsten efter en (1) månad är ändringarna bindande för Kunden. 26. Överlåtelse med mera ReadSoft Expert Systems äger helt eller delvis överlåta sina rättigheter och/eller skyldigheter enligt Avtalet till annan. Således äger ReadSoft Expert Systems överlåta sin rätt att uppbära betalning enligt Avtalet till tredje part Medlemmen äger inte rätt att helt eller delvis överlåta eller upplåta sina rättigheter eller skyldigheter enligt Avtalet till annan. Således får Medlemmen inte heller överlåta eller upplåta underlicens, hyra ut, låna ut eller på annat sätt låta annan, varken direkt eller indirekt, mot eller utan vederlag, nyttja eller i övrigt förfoga över Tjänsten eller del därav på annat sätt än som uttryckligen framgår av Avtalet ReadSoft Expert Systems har rätt att anlita underleverantör för utförande av åtagande enligt Avtalet. ReadSoft Expert Systems ansvarar för av underleverantör utfört arbete såsom för eget. 27. Tillämplig lag och tvister Svensk rätt skall tillämpas på detta Avtal Tvister angående tolkningen eller tillämpningen av Avtalet eller därmed sammanhängande eller därtill hänförliga frågor skall avgöras genom skiljedom enligt vid var tid gällande svensk lag om skiljeförfarande. Platsen för skiljeförfarandet skall vara Stockholm. Vad gäller utfåendet av till betalning förfallna penningbelopp eller tvister gällande belopp understigande SEK , inklusive vid tidpunkten för talans väckande upplupen ränta, har part dock alltid rätt att vända sig till allmän domstol, varvid Stockholms tingsrätt skall vara första instans.

Telias Allmänna Villkor för elektroniska kommunikationstjänster till företag

Telias Allmänna Villkor för elektroniska kommunikationstjänster till företag 1 (5) Rev 2008-01-01 1 Omfattning 1.1 Dessa allmänna villkor gäller då TeliaSonera Sverige AB ( Telia ) tillhandahåller en elektronisk kommunikationstjänst ( Tjänsten ) till en företagskund ( Kunden ).

Läs mer

Användning sker därefter genom inloggning via den

Användning sker därefter genom inloggning via den Peter Afzelius 2014-01-22 6 30209 1 of 5 Point and click avtal CABAS Bakgrund Consulting AB Lennermark & Andersson, 556131 2223, ( CAB ) har utvecklat ett databaserat kalkylsystem för kalkylering av skadereparationer

Läs mer

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR för Internet Gäller från 2010-10-01 1 ALLMÄNT 1.1 Dessa Allmänna villkor gäller mellan varumärket ZedNet som ägs av Barret AB

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR för Internet Gäller från 2010-10-01 1 ALLMÄNT 1.1 Dessa Allmänna villkor gäller mellan varumärket ZedNet som ägs av Barret AB ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR för Internet Gäller från 2010-10-01 1 ALLMÄNT 1.1 Dessa Allmänna villkor gäller mellan varumärket ZedNet som ägs av Barret AB (Barret) och kund (Kunden) för den tjänst eller de tjänster

Läs mer

LICENSAVTAL SITOO WEB Gäller från 2013-10-01

LICENSAVTAL SITOO WEB Gäller från 2013-10-01 LICENSAVTAL SITOO WEB Gäller från 2013-10-01 DE FÖRELIGGANDE LICENSAVTALET UTGÖR EN INTEGRERAD DEL AV DET AVTAL SOM MED REFERENS HÄRTILL TRÄFFATS MELLAN SITOO OCH KUNDEN GÄLLANDE SITOO WEB ÄVEN INNEFATTANDE

Läs mer

Allmänna villkor: Visma eekonomi

Allmänna villkor: Visma eekonomi Allmänna villkor: Visma eekonomi Land: Sverige Version: 2015:10 Senast ändrad: 2015-04-15 1. Inledning Dessa Allmänna villkor (AV) reglerar din användning av Visma eekonomi med tillhörande Moduler och

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR för anslutning till Älvsbyns IT-nät

ALLMÄNNA VILLKOR för anslutning till Älvsbyns IT-nät ALLMÄNNA VILLKOR för anslutning till Älvsbyns IT-nät 1. Allmänt 1.1 Dessa allmänna villkor reglerar de tjänster som finns beskrivna i Avtalet och som tillhandahålls av Älvsbyns kommun, 942 85 ÄLVSBYN (

Läs mer

Allmänna villkor. Gällande fr.o.m. 2015-09-20 En del av Avtre AB. 1 Allmänt. 2 Särskilda förutsättningar för tillhandahållande av Tjänst

Allmänna villkor. Gällande fr.o.m. 2015-09-20 En del av Avtre AB. 1 Allmänt. 2 Särskilda förutsättningar för tillhandahållande av Tjänst Allmänna villkor Gällande fr.o.m. 2015-09-20 Allmänna villkor En del av Avtre AB 1 Allmänt 1.1 Dessa Allmänna villkor gäller mellan Avtre AB org nr 556598-1023, ( Avtre ) och juridisk person eller fysisk

Läs mer

Överlåtelse av Bredband och Hemtelefoni

Överlåtelse av Bredband och Hemtelefoni Överlåtelse av Bredband och Hemtelefoni m Bredband via Datauttaget, Stadsnät, Bredband Kabel m Hemtelefoni via Bredbandet Överlåtelsen avser följande kund- och telefonnummer Kundnummer Telefonnummer Överlåtelsen

Läs mer

Allmänna villkor! 4. Avtalstid 4.1. Avtalet gäller tills vidare och kan skriftligen sägas upp av respektive Part med en (1) månads uppsägningstid.

Allmänna villkor! 4. Avtalstid 4.1. Avtalet gäller tills vidare och kan skriftligen sägas upp av respektive Part med en (1) månads uppsägningstid. 1. Parter 1.1. Dessa allmänna villkor gäller som Avtal i förhållandet mellan Frobbit AB (nedan Frobbit ) och Kund (nedan gemensamt Parterna ). 2. Definitioner 2.1. Nedanstående definitioner skall, oavsett

Läs mer

SWEDAVIA AB ALLMÄNNA VILLKOR FÖR KÖP AV VAROR / TJÄNSTER

SWEDAVIA AB ALLMÄNNA VILLKOR FÖR KÖP AV VAROR / TJÄNSTER 4) förfrågningsunderlag med bilagor 1. DEFINITIONER 1.1 Med "Swedavia" avses Swedavia AB (publ), (org. nr. 556797-0818) eller dotterbolag till Swedavia som ingått Avtalet. 1.2 Med "Leverantören" avses

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR (gäller från och med 2014-05-01)

ALLMÄNNA VILLKOR (gäller från och med 2014-05-01) ALLMÄNNA VILLKOR (gäller från och med 2014-05-01) Dessa Allmänna villkor gäller mellan Kund och Netett Sverige AB, verksam under varumärket Net 1, avseende varje Tjänst som tillhandahålls. Vid inbördes

Läs mer

De allmänna bestämmelserna reglerar förhållande mellan Kund och RedBridge AB.

De allmänna bestämmelserna reglerar förhållande mellan Kund och RedBridge AB. Allmänna Bestämmelser - Redbridge AB Cloud 1. Bakgrund Redbridge är specialiserade på drift av internettjänster och är en ledande leverantör. RedBridge erbjuder en molntjänst (IaaS) med virtuella servrar.

Läs mer

2.2 Eventuella ändringar i Avtal aviseras (i) via Hemsidan och (ii) per E-post eller brevledes per post minst 30 dagar innan de träder i kraft.

2.2 Eventuella ändringar i Avtal aviseras (i) via Hemsidan och (ii) per E-post eller brevledes per post minst 30 dagar innan de träder i kraft. ALLMÄNNA VILLKOR FÖR PRIVATKUNDER TELECOM 3 SVERIGE AB 1 ALLMÄNT 1.1 Dessa allmänna villkor (de "Allmänna Villkoren") gäller för avtal mellan Telecom3 Sverige AB ("T3") och den fysiska person ("Kunden")

Läs mer

1.2 Bambora och Säljföretaget benämns i det följande gemensamt Parterna och var för sig Part.

1.2 Bambora och Säljföretaget benämns i det följande gemensamt Parterna och var för sig Part. BAMBORA ONE ALLMÄNNA VILLKOR 1 Bakgrund, definitioner m.m. 1.1 Dessa allmänna villkor ( Allmänna villkoren ) utgör del av det avtal ( Avtalet ) som har ingåtts mellan Euroline AB, 556233-9423, ( Bambora

Läs mer

Allmänna villkor 1 Allmänt 2 Tjänstebeskrivning 3 Avtal och Avtalstid

Allmänna villkor 1 Allmänt 2 Tjänstebeskrivning 3 Avtal och Avtalstid Allmänna villkor.se och AB, AB, Olserödsgatan 90, 442 42 Kungälv. Org Nr 556711-5844. Tfn: 0303-71 91 00, Fax: 0303-71 91 09 Nedanstående avtalsvillkor och allmänna villkor ("villkor") avser din beställning

Läs mer

Allmänna villkor för MailDirect

Allmänna villkor för MailDirect för MailDirect Allmänt Dessa reglerar de tjänster som ingår i tjänsteområdet MailDirect (nedan benämnt Tjänsten) som tillhandahålls av MailDirect Sweden AB med organisationsnummer 556786-1264, (nedan benämnt

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR/BESTÄMMELSER INTERNETTJÄNSTER/IT SERVICES DOMÄNHANTERING/WEBBHOTELL/ E-POST/HOSTING/MESSAGE SERVICES. Senast uppdaterad 2010-02-19

ALLMÄNNA VILLKOR/BESTÄMMELSER INTERNETTJÄNSTER/IT SERVICES DOMÄNHANTERING/WEBBHOTELL/ E-POST/HOSTING/MESSAGE SERVICES. Senast uppdaterad 2010-02-19 1 (6) Skellefteå den 19 februari 2010 ALLMÄNNA VILLKOR/BESTÄMMELSER INTERNETTJÄNSTER/IT SERVICES DOMÄNHANTERING/WEBBHOTELL/ E-POST/HOSTING/MESSAGE SERVICES Senast uppdaterad 2010-02-19 OFFICE IT-PARTNER

Läs mer

Nedanstående villkor gäller för tidigare kunder till Perspektiv Bredband.

Nedanstående villkor gäller för tidigare kunder till Perspektiv Bredband. Nedanstående villkor gäller för tidigare kunder till Perspektiv Bredband. Allmänna villkor - Konsument Gällande fr.o.m. 2015-03-09 1. ALLMÄNT 1.1 Dessa allmänna villkor gäller för ett abonnemang eller

Läs mer

Systemdrift och systemförvaltning centrala verksamhetssystem Service Desk

Systemdrift och systemförvaltning centrala verksamhetssystem Service Desk SID 1 (16) Bilaga 8 Avtalsvillkor Förfrågningsunderlag Systemdrift och systemförvaltning centrala verksamhetssystem Service Desk 105 35 STOCKHOLM. Telefon 08-508 29 000. Fax 08-508 29 036. Org. nr 212000-0142

Läs mer

Sida 1 av 7. Information om Pay Solutions Sweden AB

Sida 1 av 7. Information om Pay Solutions Sweden AB Information om Pay Solutions Sweden AB Pay Solutions Sweden AB (Pay Solutions) är ett företag som erbjuder enkla och moderna lösningar för att hjälpa företag att ta betalt och sedan få betalt. Genom Pay

Läs mer

Bankens ex AVTAL. Datum. E-post

Bankens ex AVTAL. Datum. E-post Bankens ex Bankkontor, handläggare, telefon AVTAL FÖRETAGSTJÄNSTER MM Datum KUNDENS NAMN OCH ADRESS Namn Person-/Organisationsnummer Utdelningsadress Telefon (även riktnr) Postnummer och ort E-post Kunden

Läs mer

Allmänna villkor hos Bokningshotellet för bokningssystem

Allmänna villkor hos Bokningshotellet för bokningssystem Sidan 1 av 7 Allmänna villkor hos Bokningshotellet för bokningssystem DETTA AVTAL ERSÄTTER TIDIGARE AVTAL MELLAN PARTERNA. Gäller fr om 2007-03-26. DEFINITIONER SBS avser företaget Scandinavia Booking

Läs mer

Bifoga följande vidimerade/bestyrkta dokument:

Bifoga följande vidimerade/bestyrkta dokument: Fyll i samtliga fält och bifoga efterfrågade dokument och sänd därefter till: Fakturabörsen EFX Grev Turegatan 21 114 38 STOCKHOLM Ansökningsformulär VÄNLIGEN TEXTA MED VERSALER! Företagsnamn Organisationsnummer

Läs mer

EXOVA METECH ABs ALLMÄNNA VILLKOR ( Villkoren )

EXOVA METECH ABs ALLMÄNNA VILLKOR ( Villkoren ) EXOVA METECH ABs ALLMÄNNA VILLKOR ( Villkoren ) 1. DEFINITIONER I detta Avtal ska följande uttryck (liksom eventuella böjningsformer därav), såvida inte sammanhanget föranleder annat, anses ha följande

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR PRIVATKUNDER TELECOM 3 SVERIGE AB

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR PRIVATKUNDER TELECOM 3 SVERIGE AB ALLMÄNNA VILLKOR FÖR PRIVATKUNDER TELECOM 3 SVERIGE AB 1 ALLMÄNT 1.1 Dessa allmänna villkor (de "Allmänna Villkoren") gäller för avtal mellan Telecom3 Sverige AB ("T3") och den fysiska person ("Kunden")

Läs mer

WEBBHUSET AB:S ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR INTERNET-TJÄNSTER

WEBBHUSET AB:S ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR INTERNET-TJÄNSTER 1/6 WEBBHUSET AB:S ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR INTERNET-TJÄNSTER 1. Avtalsvillkorens tillämpningsområde och ingående av avtal 1.1 Dessa avtalsvillkor ( Avtalsvillkor ) tillämpas på av Webbhuset Ab ( Webbhuset

Läs mer

Allmänna villkor för ICA-kort samt ICA-kort med kredit samt Allmänna villkor för ICA-bonus

Allmänna villkor för ICA-kort samt ICA-kort med kredit samt Allmänna villkor för ICA-bonus Allmänna villkor för ICA-kort samt ICA-kort med kredit samt Allmänna villkor för ICA-bonus 1 (5) Allmänna villkor för ICA-kort samt ICA-kort med kredit Januari 2015 1. Parter, avtal, ansökan m m Dessa

Läs mer

villkoren ha företräde.

villkoren ha företräde. Det Finstilta 1 (6) ICA Banken AB Allmänna villkor för Konto med tillhörande tjänster samt Allmänna villkor för ICA-bonus ICA Reklam REKHLG1058 2015.04 Art nr 40.2 Utg 20 Allmänna villkor ICA Banken AB,

Läs mer

ANVÄNDARAVTAL 2013-12-02

ANVÄNDARAVTAL 2013-12-02 ANVÄNDARAVTAL 2013-12-02 1. PARTER OCH TJÄNSTER I avtalstexten nedan kallas Du/Ditt företag för Användaren och Fortnox AB, 556469-6291, Box 427, 351 06 Växjö, för Fortnox. Fortnox tjänster består av programmen

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR KONTOKREDIT, KONSUMENT 2011-01-26

ALLMÄNNA VILLKOR KONTOKREDIT, KONSUMENT 2011-01-26 ALLMÄNNA VILLKOR KONTOKREDIT, KONSUMENT 2011-01-26 1. DEFINITIONER I dessa allmänna villkor, kontrakt, pantförskrivningshandling och borgensförbindelse ska följande begrepp ha här nedan angiven innebörd.

Läs mer