VILLKOR FÖR FAKTURAPORTALEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VILLKOR FÖR FAKTURAPORTALEN 2013-08-26"

Transkript

1 VILLKOR FÖR FAKTURAPORTALEN Definitioner 1.1. Administratörsanvändare. Användare med särskilda behörigheter, t.ex. att ändra Medlems organisationsuppgifter, ge nya Användare tillgång till Medlemsdata samt ta bort Användare Användare. Av Medlemmen särskilt angiven fysisk person som givits behörighet att få tillgång till Medlemsdata Avtalet. Det avtal som träffas mellan ReadSoft Expert Systems och Medlemmen beträffande rätt att nyttja Tjänsten, i vilket ingår dessa allmänna villkor samt eventuella mellan parterna överenskomna skriftliga bilagor, ändringar och tillägg ReadSoft Expert Systems. ReadSoft Expert Systems AB, organisationsnummer , med säte i Stockholm Konfidentiell Information. Varje upplysning teknisk, kommersiell eller av annan art, oavsett om upplysningen dokumenterats eller inte med undantag för upplysning som är allmänt känd eller kommer till allmän kännedom på annat sätt än genom brott från parts sida mot detta Avtal eller som part kan visa blivit känd för honom på annat sätt än genom Tjänsten Medlemsdata. Den information eller data som lagras i Tjänsten för Medlemmens räkning Medlem. Den som i Avtalet anges vara medlem. En Medlem kan endast ha ett organisationsnummer. Dotterbolag och andra organisationer med olika organisationsnummer i en företagsgrupp är alltså separata Medlemmar Medlemsnivå. Tjänsten tillhandahålls i olika nivåer av funktionalitet och med olika begränsningar Normal Kontorstid. Vardagar mellan klockan svensk tid, utom vardagar före helgdag då Normal Kontorstid är klockan svensk tid Operatör. Tillhandahåller tjänster för att förmedla elektroniska meddelanden Operatörsanslutna. Fakturamottagare eller fakturautställare som inte är anslutna till Tjänsten utan till annan Operatör med vilken ReadSoft Expert Systems har samtrafikavtal Samtrafikavtal. Avtal mellan ReadSoft Expert Systems och Operatör om att utväxla elektroniska meddelanden för respektive parts kunder/medlemmar. Samtrafikavtal kan tillkomma eller upphöra. ReadSoft Expert Systems ansvarar inte för att specifika Samtrafikavtal uppehålls Tjänsten. Den eller de av Medlemmen i beställningsformuläret särskilt angivna tjänsterna, i vilka ReadSoft Expert Systems Internettjänst Fakturaportalen ingår. 2. Avtalet 2.1. Detta Avtal ingås genom Medlemmens beställning av Tjänsten via beställningsformuläret på någon av Fakturaportalens websidor (www.fakturaportalen.se m.fl.) och ReadSoft Expert Systems accept av beställningen i enlighet med punkt Avtalet reglerar fullständigt ReadSoft Expert Systems tillhandahållande av och Medlemmens nyttjande av Tjänsten och ersätter alla tidigare överenskommelser mellan parterna beträffande Tjänsten. Förekommer mot varandra stridande uppgifter i de olika avtalshandlingarna gäller de sinsemellan i följande ordning: (i) Beställningsformulär (ii) (iii) Villkor för Fakturaportalen Övriga mellan parterna överenskomna handlingar, varvid senare överenskommelse har företräde framför tidigare. 3. Licens 3.1. Medlemmen ges genom Avtalet rätt att nyttja Tjänsten i enlighet med bestämmelserna i Avtalet. Tjänsten får endast användas för de ändamål som anges i Avtalet. 4. Anslutning av Tjänsten 4.1. ReadSoft Expert Systems skall via e-post bekräfta att Medlem blivit godkänd som Medlem. Sådan bekräftelse tillhandahålls normalt inom fem (5) arbetsdagar från detta Avtals ingående. När sådan information skickats till Medlemmen skall anslutning av Tjänsten anses ha skett. 5. Medlemsnivåer 5.1. Fakturaportalen Free är en kostnadsfri internettjänst för att skicka fakturor till andra Medlemmar. I Fakturaportalen Free ingår också att ta emot PDFfakturor via e-post från andra Medlemmar. Det totala antalet fakturor som Medlem kan skicka och ta emot uppgår till sammanlagt 25 fakturor per kalendermånad. I Fakturaportalen Free ingår webbregistrering av faktura. Bilagor kan bifogas till andra Medlemmar, med maximalt 1 MB storlek per faktura till Basicmedlem och maximalt 5 MB storlek per faktura till Plus- och Premiummedlem. Arkivet omfattar fakturor från innevarande samt föregående kalendermånad Fakturaportalen Basic är en internettjänst för att skicka fakturor till Medlemmar och Operatörsanslutna. I Fakturaportalen Basic ingår också att ta emot PDFfakturor från andra Medlemmar och Operatörsanslutna. Det totala antalet fakturor som Medlem kan skicka och ta emot uppgår till sammanlagt 100 fakturor per kalendermånad. I Fakturaportalen Basic ingår webbregistrering av faktura. Det går också att skicka fakturor via integration med egna system, via Fakturaportalens virtuella skrivare eller via filer från utvalda system. Sådana integrationer påverkas av olika versioner, installationer och andra parametrar. ReadSoft Expert Systems kan därför inte garantera att alla installationer av dessa system kan integreras med Fakturaportalen. Se för aktuell förteckning över integrationer tillgängliga för Medlemsnivå Basic. Med Fakturaportalen Basic finns även möjlighet att koppla till utskriftstjänst som innebär att ReadSoft

2 Expert Systems skriver ut och skickar fakturor till mottagare som inte kan ta emot fakturor elektroniskt eller via e-post. Bilagor kan tas emot med maximalt 1 MB storlek per faktura. Bilagor kan bifogas till andra Medlemmar, med maximalt 1 MB storlek per faktura till Basicmedlem och maximalt 5 MB storlek per faktura till Plus- och Premiummedlem. Arkivet omfattar fakturor från innevarande samt föregående tre kalendermånader Fakturaportalen Plus är en internettjänst för att skicka fakturor till både andra Medlemmar och Operatörsanslutna. I Fakturaportalen Plus ingår också att ta emot PDF-fakturor från andra Medlemmar och Operatörsanslutna. I Fakturaportalen Plus ingår webbregistrering av faktura. Det totala antalet fakturor som Medlem kan skicka och ta emot per kalendermånad är obegränsat. 500 fakturor ingår i månadsavgiften. Om denna nivå överskrids läggs automatiskt ett paket om 500 ytterligare fakturor till. Obegränsat antal sådana paket kan läggas till. Sådana paket kostar vardera lika mycket som en månadsavgift för Fakturaportalen Plus. I Fakturaportalen Plus ingår samma funktioner som i Fakturaportalen Basic samt möjlighet att integrera utgående fakturor till andra system än i Basic ovan efter anpassning enligt offert. Med Fakturaportalen Plus finns även möjlighet att koppla till utskriftstjänst som innebär att ReadSoft Expert Systems skriver ut och skickar fakturor till mottagare som inte kan ta emot fakturor elektroniskt eller via e-post. Bilagor kan tas emot med maximalt 5 MB storlek per faktura. Bilagor kan bifogas till andra Medlemmar, med maximalt 1 MB storlek per faktura till Basicmedlem och maximalt 5 MB storlek per faktura till Plus- och Premiummedlem. Arkivet omfattar fakturor från innevarande samt föregående kalenderår Fakturaportalen Premium är en internettjänst för att skicka fakturor till andra Medlemmar och Operatörsanslutna. I Fakturaportalen Premium ingår också att ta emot PDF-fakturor från andra Medlemmar och Operatörsanslutna. I Fakturaportalen Premium ingår webbregistrering av faktura. Det totala antalet fakturor som Medlem kan skicka och ta emot per kalendermånad är obegränsat fakturor per kalendermånad ingår i månadsavgiften. Om denna nivå överskrids läggs automatiskt ett paket om ytterligare fakturor till. Obegränsat antal sådana paket kan läggas till. Sådana paket kostar vardera lika mycket som en månadsavgift för Fakturaportalen Premium. I Fakturaportalen Premium ingår samma funktioner som i Fakturaportalen Plus. Med Fakturaportalen Premium finns även möjlighet att koppla till utskriftstjänst som innebär att ReadSoft Expert Systems skriver ut och skickar fakturor till mottagare som inte kan ta emot fakturor elektroniskt eller via e-post. Bilagor kan tas emot med maximalt 5 MB storlek per faktura. Bilagor kan bifogas till andra Medlemmar, med maximalt 1 MB storlek per faktura till Basicmedlem och maximalt 5 MB storlek per faktura till Plus- och Premiummedlem. Arkivet omfattar fakturor från innevarande år samt minst föregående 10 kalenderår Uppgradering av Medlemsnivåer kan göras när som helst och träder genast i kraft. Uppgraderingar debiteras enligt punkt Nedgraderingar till lägre Medlemsnivå kan göras när som helst och träder i kraft när redan debiterad period är slut. Debiteringar återbetalas eller krediteras inte. Om nedgradering har skett efter att ReadSoft Expert Systems redan debiterat eller fakturerat kommande period skall Medlem betala dessa avgifter. 6. Användare m m 6.1. Medlemmen skall vid beställning ange en eller flera Användare. Den första Användaren som registreras blir Administratörsanvändare. Endast Användare äger rätt att få tillgång till Medlemsdata Ytterligare Användare registreras på Fakturaportalens websida. Medlemmen måste bekräfta att den nye Användaren har rätt att få åtkomst till Medlemsdata genom att klicka på en engångslänk i ett e- postmeddelande sänt till Medlemmens Administratörsanvändare Medlemmen tilldelas inloggningsinformation, såsom användaridentitet och lösenord, för varje enskild Användare. Sådan information är personlig för varje Användare och får inte lämnas ut till eller nyttjas av annan. Ingen annan än den fysiska person som Medlemmen har angivit som Användare har således rätt att använda inloggningsinformationen. Medlemmen skall tillse att Användare hanterar inloggningsinformation på ett säkert sätt. Medlemmen är skyldig att omedelbart tillse att lösenord byts om misstanke finns att andra personer fått vetskap om lösenordet Medlemmen är ansvarig för att Användare tar del av och följer bestämmelserna i detta Avtal Medlem är ansvarig för att ta bort Användare som inte längre skall ha tillgång till Medlemsdata. 7. Mottagande och sändande av Fakturor 7.1. Medlem som skickar fakturor genom Fakturaportalen ska se till att uppfylla de krav på innehåll och liknande som fakturamottagaren har för att fakturamottagaren skall godkänna faktura som mottagen Fakturaportalens arkiv är beläget i Sverige. Om Medlem vill lagra fakturor i annat land kan Medlem antingen själv lagra kopior på fakturor skickade eller mottagna i Fakturaportalen i annat land eller så kan Medlem mot ersättning från ReadSoft Expert Systems få kopior på fakturor som Medlem sedan själv arkiverar. Ansvar för att lagra fakturor i rätt land åligger Medlem Medlemmar i Fakturaportalen och andra fakturamottagare kan avvisa fakturor utifrån olika krav på innehåll och liknande. För mottagande Medlem lagras avvisade inkommande fakturor i ett arkiv där mottagande Medlem kan se dessa. Dock lagras endast inkommande och avvisade fakturor som inkommit till Fakturaportalen såsom fil från t.ex. Medlem med integration eller Operatörsansluten fakturautställare. Fakturautställaren kan korrigera en avvisad faktura, antingen via en engångslänk i avvisnings-meddelandet som skickas via e-post eller genom att på nytt sända

3 fakturan men med korrekt innehåll. När fakturautställaren har rättat den avvisade fakturan flyttas den från mottagande Medlems arkiv över avvisade fakturor till arkivet över mottagna fakturor samt skickas vidare till mottagande Medlem enligt dennes inställningar Utställande Medlem som registrerar faktura i Fakturportalens webbgränssnitt kan inte skicka fakturan innan den uppfyller mottagande Medlems innehållskrav och visas därför inte i mottagande Medlems arkiv över avvisade fakturor Utställande Medlem som skickat faktura på annat sätt än via webbgränssnittet kan också se sina avvisade utgående fakturor i ett arkiv. 8. Underhåll och begränsad åtkomst m m 8.1. Medlemmen är införstådd med och godkänner att ReadSoft Expert Systems från tid till annan kan komma att uppdatera Tjänsten. Sådana uppdateringar får dock endast ske i den mån Tjänsten efter sådan uppdatering har motsvarande eller liknande funktionalitet som före uppdateringen ReadSoft Expert Systems har även rätt att vidta andra åtgärder som påverkar Tjänsten än som anges i punkt 8.1 om de är påkallade av tekniska, underhållsmässiga, säkerhetsmässiga eller driftsmässiga skäl. Sådana åtgärder skall utföras skyndsamt och på ett sådant sätt att störningar begränsas I det fall nyttjande av Tjänsten eller del därav medför skada eller risk för skada för ReadSoft Expert Systems eller dess kunder eller samarbetspartners äger ReadSoft Expert Systems rätt att begränsa åtkomsten till Tjänsten. ReadSoft Expert Systems får i samband därmed inte vidta åtgärder på annat sätt än som är försvarligt efter omständigheterna Medlemmen får inte söka obehörig åtkomst till datorer eller andra system som innehåller information, vilken inte är avsedd för Medlemmen. Medlemmen får heller inte via automatiserade dataprogram söka åtkomst till Medlemsdata eller annan data. Skulle Medlemmen trots detta åtkomma sådan information får den inte vidarebefordras till annan eller utnyttjas på annat sätt. Medlemmen svarar för att obehörig inte får tillgång till eller på något sätt nyttjar innehållet i Tjänsten. 9. Anpassning av meddelandeformat 9.1. Medlemmen är införstådd med och godkänner att ReadSoft Expert Systems kan komma att förändra formen på de fakturor och andra meddelanden som skickas via Tjänsten, bland annat genom att ändra format, ta bort eller lägga till information. 10. Support ReadSoft Expert Systems tillhandahåller support via telefon, elektronisk post, brev och fax för att besvara frågor avseende handhavande av Tjänsten, handelsprocesser och handelsflöden, spårning av meddelanden samt viss felsökning och felavhjälpning avseende fel som ReadSoft Expert Systems inte svarar för enligt Avtalet. Support tillhandahålls på svenska eller engelska Support lämnas under Normal Kontorstid Supportärenden prioriteras med hänsyn till dels tidpunkt för anmälan av supportärende, dels arbetsbelastning Support debiteras löpande månadsvis i efterskott. 11. Fel ReadSoft Expert Systems ansvarar för att Tjänsten kan nyttjas i enlighet med Avtalet. Avvikelser från Avtalet kallas nedan fel. Fel i Tjänsten skall anmälas till ReadSoft Expert Systems via e-post eller telefon. Felanmälan ska beskriva hur och när fel eller brist yttrar sig, gärna kompletterad med en skärmdump Avhjälpande av fel skall påbörjas inom skälig tid från det att ReadSoft Expert Systems erhållit felanmälan från Medlemmen om att fel föreligger och utförs under Normal Kontorstid För tiden från felanmälan till dess felet avhjälpts har Medlemmen rätt till kreditering av de fasta avgifter som utgår under nämnda period i proportion till felet och efter skriftlig begäran. Sådan begäran skall ha inkommit senast en (1) månad från det att felet avhjälpts. Härutöver har Medlemmen ingen rätt till ersättning för fel i Tjänsten Har en (1) månad förflutit sedan anmälan om fel mottagits av ReadSoft Expert Systems, har Medlemmen rätt, om felet kvarstår, att skriftligen säga upp Avtalet till omedelbart upphörande. Medlemmen har vid sådan uppsägning inte rätt till någon återbetalning av erlagda avgifter för tiden före felanmälan ReadSoft Expert Systems ansvar för felavhjälpning enligt denna punkt 11 omfattar inte: (i) fel som är utan betydelse för Tjänstens avsedda användning och som endast innebär ringa olägenhet för Medlemmen, (ii) fel som beror på vårdslöshet, handling eller försummelse, avtalsbrott eller fel från Medlemmens sida eller force majeure, (iii) fel orsakade genom Medlemmens eller Användares utrustning eller tillbehör, och (iv) fel orsakade genom Medlemmens eller Användares ingrepp i eller handhavande av Tjänsten på ett annat sätt än som följer av Avtalet eller vid var tid tillhandahållna instruktioner för användande av Tjänsten. 12. Tillgänglighet ReadSoft Expert Systems garanterar att Tjänstens tillgänglighet skall vara minst nittioåtta (98) procent mätt under Tjänstens öppethållande per kalendermånad. Begränsad åtkomst till Tjänsten på grund av omständigheter som anges i punkt 8 samt på grund av fel som ReadSoft Expert Systems inte svarar för enligt punkt 11.5 eller omständighet som ligger utanför ReadSoft Expert Systems skäliga kontroll, såsom avbrott eller fördröjningar i externt nät och elavbrott, innebär inte att Tjänsten inte skall anses tillgänglig vid beräkning av Tjänstens tillgänglighet Uppfyller ReadSoft Expert Systems inte garanterad tillgänglighet för Tjänsten under en (1) kalendermånad äger Medlemmen rätt till kreditering av de fasta avgifter som utgår för aktuell månad efter skriftlig begäran. Sådan begäran skall ha inkommit senast en (1) månad från utgången av den kalendermånad då Tjänsten inte

4 uppfyllde tillgänglighetsgarantin. Härutöver har Medlemmen ingen rätt till ersättning för brist i tillgänglighetsgaranti. 13. Avgifter och betalning För rätten att nyttja Tjänsten skall Medlemmen erlägga avgifter enligt Avtalet Fasta avgifter betalas månadsvis i förskott enligt beställning. Övriga avgifter debiteras i efterskott om inte annat särskilt avtalats. ReadSoft Expert Systems har rätt att ta ut fasta avgifter för Tjänsten från och med den dag Tjänsten anses ansluten enligt punkt 4. Uppgraderingar debiteras i förskott för resterande del av innevarande kalendermånad motsvarande 5 % av hel månadsavgift per återstående arbetsdag. Samtidigt debiteras efterföljande kalendermånad Betalning sker via kredit- eller bankkort eller mot faktura enligt Medlem kan ansöka om att få betala mot faktura. ReadSoft Expert Systems har ensam beslutsrätt om betalning mot faktura skall godkännas. Medlem som brister mot betalningsvillkoren i faktura kan mista rätten att få betala mot faktura och måste då betala med kredit- eller bankkort istället. Medlemmar som får fakturor skall erlägga betalning för dessa senast tio (10) dagar från fakturadatum. Vid dröjsmål med betalning utgår dröjsmålsränta enligt räntelagen och i förekommande fall avgift för påminnelse, inkassokostnad och motsvarande Om Medlemmen inte i rätt tid har betalat förfallna avgifter och dröjsmålet varat mer än trettio (30) dagar äger ReadSoft Expert Systems avbryta tillhandahållandet av Tjänsten till dess Medlemmen erlagt betalning. Om dröjsmålet varat mer än nittio (90) dagar äger ReadSoft Expert Systems rätt att permanent radera Medlemsdata Alla avgifter och andra belopp är angivna i Svenska Kronor och är exklusive mervärdesskatt och andra liknande skatter och avgifter vilka skall betalas av Medlemmen. 14. Ändring av avgifter ReadSoft Expert Systems har rätt att under Avtalets giltighetstid ändra avgifter för Tjänsten med ikraffträdande en (1) månad efter det att Medlemmen skriftligen underrättats om de ändrade avgifterna Oavsett vad som anges i punkt 14.1 äger ReadSoft Expert Systems alltid rätt att under Avtalets giltighetstid och med kortare varsel än vad som anges i punkt 14.1 ändra avgifter för Tjänsten om ReadSoft Expert Systems kostnader hänförliga till Tjänsten ökar till följd av ändrade skatter, allmänna avgifter, valutaförändringar, myndighets beslut, förändring av lag eller annan författning, ändrade avgifter till tillhandahållare av nätverk eller annan omständighet utanför ReadSoft Expert Systems kontroll och om avgiftsändringen avser ett belopp som högst motsvarar kostnadsökningen Om Medlemmen inte accepterar avgiftsändring enligt denna punkt 14, har Medlemmen rätt att säga upp och frånträda Avtalet med verkan från den tidpunkt ändringen träder i kraft under förutsättning att uppsägning av Avtalet sker skriftligen dessförinnan. 15. Konsulttjänster Efter särskild överenskommelse kan ReadSoft Expert Systems erbjuda konsulttjänster avseende Tjänsten. Konsulttjänster debiteras löpande enligt ReadSoft Expert Systems vid var tid gällande prislista. 16. Ansvarsbegränsningar ReadSoft Expert Systems svarar med de begränsningar som följer av denna punkt 16 endast för direkt skada som Medlemmen åsamkas genom ReadSoft Expert Systems försummelse vid utförande av åtagande enligt Avtalet. ReadSoft Expert Systems ansvar för fel i Tjänsten och brist i garanterad tillgänglighet är begränsat till vad som anges i punkterna 11 och Oavsett vad som i övrigt anges i Avtalet och såvida inte uppsåt eller grov vårdslöshet föreligger, skall ReadSoft Expert Systems ansvar enligt Avtalet aldrig överstiga summan av de avgifter som Medlemmen har erlagt till ReadSoft Expert Systems enligt Avtalet, dock maximalt till ett belopp som motsvarar högst tre (3) gånger det vid tiden för skadan gällande prisbasbeloppet enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring ReadSoft Expert Systems svarar inte i något fall för skada som, direkt eller indirekt, åsamkas Medlemmen genom: (i) att Tjänsten inte är tillgänglig på grund av omständighet som anges i punkt 8, (ii) att förbindelse eller nätverk mellan Medlemmen, Användare eller annan och Tjänsten inte fungerar på avsett sätt eller av annan liknande omständighet, (iii) att Medlemsdata eller elektroniska meddelanden, såsom EDI-meddelanden, försenas, förvanskas, förfalskas eller förkommer, (iv) att flera personer använt Tjänsten i egenskap av en enda Användare ReadSoft Expert Systems lämnar inte någon garanti för, eller svarar på något annat sätt för: (i) att Tjänsten kan användas med Medlemmens eller Medlemmens leverantörers utrustning och tillbehör, inkluderande men inte begränsat till, datorer, övriga programvaror, skrivare, modem, routrar, brandväggar och/eller Internetoperatörer eller kombinationer därav, (ii) att Tjänsten uppfyller Medlemmens krav eller förväntningar som ej framgår av överenskommen specifikation för Tjänsten, (iii) uppdateringar, bearbetningar, ändringar, kopior eller liknande avseende Tjänsten som Medlemmen har gjort i strid med detta Avtal, eller (iv) sådana bearbetningar eller liknande avseende Tjänsten eller kopior av Tjänsten som Medlemmen har gjort med stöd av tvingande lag Medlemmen förlorar sin rätt till skadestånd eller annan ersättning enligt Avtalet om Medlemmen inte skriftligen framställt anspråk härom till ReadSoft Expert Systems senast inom tre (3) månader från Avtalets upphörande. 17. Force Majeure ReadSoft Expert Systems är befriat från påföljd för underlåtenhet att fullgöra viss förpliktelse enligt Avtalet, om underlåtenheten har sin grund i omständighet som ligger utanför ReadSoft Expert Systems skäliga kontroll och som förhindrar fullgörandet därav. Så snart

5 hindret upphör skall förpliktelsen fullgöras på avtalat sätt. Såsom befriande omständighet enligt denna punkt skall anses naturkatastrof, krig, krigshandling, terroristattack, terrorhot, myndighets åtgärd eller underlåtenhet, nytillkommen eller ändrad lagstiftning, konflikt på arbetsmarknad, bristande kapacitet hos kommunikationsleverantör och därmed jämställda omständigheter samt fel eller försening i tjänster från underleverantör på grund av omständigheter som här angivits. Oavsett vad ovan sägs om befrielse från påföljd äger part rätt att säga upp Avtalet till omedelbart upphörande om fullgörandet av viss förpliktelse försenas med mer än sex (6) månader. 18. Avtalstid Medlemmen beställer nyttjanderätt till Tjänsten genom att registrera sig som Medlem och Användare på Fakturaportalens websida (till exempel För att kunna registrera sig måste Medlemmen bekräfta att Medlemmen läst igenom och accepterat Villkor för Fakturaportalen. Avtalet träder ikraft vid det tillfälle ReadSoft Expert Systems accepterat Medlemmens beställning genom att skicka en bekräftelse till Medlemmen via e-post och gäller för den tid som framgår av Medlemmens beställning och ReadSoft Expert Systems bekräftelse av Medlemmens beställning Part som vill säga upp Avtal som löper tills vidare skall göra det skriftligen, varvid Avtalet upphör att gälla per den 1:e i efterföljande kalendermånad. Avtal som löper för viss tid ska sägas upp skriftligen senast kalendermånaden före avtalstidens utgång. Vid utebliven uppsägning av ett Avtal som löper för viss tid förlängs Avtalet till ett tillsvidareavtal som kan sägas upp i enlighet med vad som följer av första meningen i denna punkt Debiteringar återbetalas eller krediteras inte. Om uppsägning har skett efter att ReadSoft Expert Systems redan debiterat eller fakturerat kommande period skall Medlem betala dessa avgifter. 19. Konsekvenser av avtalets upphörande Vid Avtalets upphörande äger ReadSoft Expert Systems rätt att permanent radera all befintlig Medlemsdata och Medlemmen äger inte längre nyttja eller på något sätt använda Tjänsten. 20. Lagring av Medlemsdata m m ReadSoft Expert Systems lagrar all Medlemsdata så länge Avtalet gäller, dock högst i tio (10) kalenderår. Vid Avtalets upphörande har ReadSoft Expert Systems rätt att permanent radera all Medlemsdata ReadSoft Expert Systems använder redundanta lagringssystem samt offsite arkivering för att på rimligt sätt försöka säkra Medlemsdata. 21. Prislista Medlemsnivåer Nivå Månadsavgift Supportkostnad Extra trafikpaket Free 0:- 250:- / ärende Finns ej Basic 199:- 250:- / ärende Finns ej Plus 799:- Ingår i månadsavgiften 500 extra fakturor för 799:- Premium 4 999:- Ingår i månadsavgiften extra fakturor för 4 999: Utskrift av fakturor eller inbjudningar kostar 9:95 för första sidan i fyrfärgstryck inklusive papper, kuvert, kuvertering och A-porto inom Sverige. Motsvarande för A-porto internationellt kostar 16:95. Tillkommande sida, inklusive porto, kostar 0:95 oavsett mottagarland. Utskrift av fakturor i svart/vitt och B-porto inom Sverige kostar 5,95. Tillkommande sida, inklusive porto kostar 0,75. Faktura i svart/vitt för internationell distribution kostar 15,95. Tillkommande sida inklusive porto kostar 0, Medlem som tecknar avtal för 36 månader erbjuds rabatt på månadsavgiften inklusive önskat antal extra trafikpaket om 20%. Överskjutande volym debiteras i efterskott Om Medlem som tecknat avtal för 36 månader önskar uppgradera Tjänsten till en annan Medlemsnivå ska parterna ingå ett nytt avtal som ersätter det tidigare ingångna Avtalet. Nedgradering under löpande avtalstid medges ej. 22. Konfidentiell Information m m Parterna förbinder sig att inte, varken under detta Avtals giltighetstid eller därefter, för utomstående avslöja Konfidentiell Information som part mottagit från andra parten eller att utnyttja Konfidentiell Information för andra ändamål än de som följer av detta Avtal. Detta gäller dock inte om part måste lämna ut sådan information på grund av lag, föreskrift eller myndighets bud. Vardera parten förbinder sig att tillse att den personal, de underleverantörer eller andra som kan antas komma i kontakt med Konfidentiell Information, är bundna att hemlighålla denna information i samma utsträckning som parten själv enligt detta Avtal. 23. Personuppgifter Medlemmen skall tillse att Användare och annan som har rätt att nyttja Tjänsten är införstådd med och samtycker till att de personuppgifter som lämnas till ReadSoft Expert Systems eller annars erhålls av ReadSoft Expert Systems med anledning av Avtalet kommer att behandlas av ReadSoft Expert Systems i enlighet med denna punkt 23. ReadSoft Expert Systems behandlar personuppgifter i syfte att fullgöra Avtalet, för marknadsföring av ReadSoft Expert Systems eller dess samarbetspartners samt för marknadsundersökningar och statistiska ändamål. ReadSoft Expert Systems kan också komma att lämna ut personuppgifterna till samarbetspartners för dessa ändamål. Ett lämnat samtycke kan när som helst återkallas av den som behandlingen avser (vissa uppgifter har dock ReadSoft Expert Systems enligt lag rätt att behandla) och denne kan skriftligen motsätta sig direkt marknadsföring. Efter skriftlig begäran har den vars personuppgifter behandlas rätt att en gång per kalenderår få besked om huruvida dennes personuppgifter behandlas och vilka personuppgifter som behandlas, varifrån dessa har erhållits, ändamålen med behandlingen och till vilka kategorier av mottagare som uppgifterna har lämnats ut. Den vars personuppgifter behandlas har rätt att begära att ReadSoft Expert Systems snarast korrigerar eller utplånar felaktiga eller ofullständiga personuppgifter.

6 23.2. Medlemmen ansvarar för att lämnade uppgifter om Medlemmen, Användare och andra är riktiga och fullständiga. 24. Immateriella rättigheter m m Samtliga immateriella rättigheter (bland annat varumärken och upphovsrättigheter) hänförliga till Tjänsten innehas av ReadSoft Expert Systems eller dess leverantörer Utöver vad som uttryckligen anges i Avtalet, medför Avtalet ingen överlåtelse, upplåtelse eller annan rätt till ReadSoft Expert Systems immateriella rättigheter eller andra rättigheter Alla immateriella rättigheter hänförliga till förändringar, bearbetningar, uppdateringar, utvecklingar eller liknande avseende Tjänsten är ReadSoft Expert Systems egendom, men ingår i licensen enligt detta Avtal (och Avtalets bestämmelser är således fullt ut tillämpliga även avseende sådana förändringar, uppdateringar med mera) allteftersom de görs tillgängliga av ReadSoft Expert Systems Medlemmen får inte nyttja Tjänsten, eller del därav, på något annat sätt än vad som uttryckligen anges i Avtalet. Utöver vad som uttryckligen framgår av Avtalet eller av tvingande lag får Medlemmen inte själv och inte heller tillåta annan att använda, kopiera, bearbeta, göra förändringar i eller på annat sätt överföra eller använda Tjänsten helt eller delvis (såsom till exempel källkod tillhörande ReadSoft Expert Systems) Märkning eller uppgift om förekommande patent, upphovsrätt eller varumärkesrätt i program eller på medium relaterat till Tjänsten skall bibehållas av Medlemmen och får inte tas bort eller förändras. 25. Ändring av Avtalet m m ReadSoft Expert Systems har rätt att, utöver ändring av avgiften enligt punkt 13, under Avtalets giltighetstid ändra villkoren i Avtalet avseende Tjänsten en (1) månad efter det att Medlemmen skriftligen underrättats därom Om Medlemmen nyttjar Tjänsten anses Medlemmen acceptera villkoren för Tjänsten i enlighet med Avtalet Oavsett vad som anges i punkt 25.1 har ReadSoft Expert Systems alltid rätt att under Avtalets giltighetstid och utan föregående underrättelse till Medlemmen företa förändringar i Avtalet eller i Tjänsten, som skäligen inte innebär olägenhet för Medlemmen eller förändringar som beror på faktorer som inte är hänförliga till ReadSoft Expert Systems och över vilka ReadSoft Expert Systems inte råder, såsom ändring av lag eller föreskrift eller omständighet utanför ReadSoft Expert Systems kontroll Om Medlemmen inte accepterar ändring av Avtalet enligt denna punkt 25, har Medlemmen rätt att säga upp och frånträda Avtalet med verkan från den tidpunkt ändringen träder i kraft under förutsättning att uppsägning av Avtalet sker dessförinnan Om Medlemmen inte säger upp Avtalet enligt denna punkt 25 är Medlemmen bunden av de nya villkoren respektive förändringarna i Tjänsten Om Medlemmen, trots att Medlemmen sagt upp Avtalet, fortfarande nyttjar Tjänsten efter en (1) månad är ändringarna bindande för Kunden. 26. Överlåtelse med mera ReadSoft Expert Systems äger helt eller delvis överlåta sina rättigheter och/eller skyldigheter enligt Avtalet till annan. Således äger ReadSoft Expert Systems överlåta sin rätt att uppbära betalning enligt Avtalet till tredje part Medlemmen äger inte rätt att helt eller delvis överlåta eller upplåta sina rättigheter eller skyldigheter enligt Avtalet till annan. Således får Medlemmen inte heller överlåta eller upplåta underlicens, hyra ut, låna ut eller på annat sätt låta annan, varken direkt eller indirekt, mot eller utan vederlag, nyttja eller i övrigt förfoga över Tjänsten eller del därav på annat sätt än som uttryckligen framgår av Avtalet ReadSoft Expert Systems har rätt att anlita underleverantör för utförande av åtagande enligt Avtalet. ReadSoft Expert Systems ansvarar för av underleverantör utfört arbete såsom för eget. 27. Tillämplig lag och tvister Svensk rätt skall tillämpas på detta Avtal Tvister angående tolkningen eller tillämpningen av Avtalet eller därmed sammanhängande eller därtill hänförliga frågor skall avgöras genom skiljedom enligt vid var tid gällande svensk lag om skiljeförfarande. Platsen för skiljeförfarandet skall vara Stockholm. Vad gäller utfåendet av till betalning förfallna penningbelopp eller tvister gällande belopp understigande SEK , inklusive vid tidpunkten för talans väckande upplupen ränta, har part dock alltid rätt att vända sig till allmän domstol, varvid Stockholms tingsrätt skall vara första instans.

Adress Postnr Postort

Adress Postnr Postort Sidan 1 av 6 BESTÄLLNING / AVTAL Företagskund Företagsnamn Kontaktperson Adress Postnr Postort Organisationsnummer Tel Mobiltel E-post Tjänstebeskrivning (GEAB) tillhandahåller ett fiberpar för kunds bruk

Läs mer

Visma Utvecklarpaket för eget bruk

Visma Utvecklarpaket för eget bruk Visma Utvecklarpaket för eget bruk Tack för ditt intresse att köpa Visma Utvecklarpaket för eget bruk. Bifogat med detta e-brev finns vårt avtal med tillhörande bilagor. Visma Spcs är en av Sveriges största

Läs mer

VALIDOO ITEM; VILLKOR FÖR VARULEVERANTÖRERNAS ANVÄNDNING AV TJÄNSTEN FÖR VALIDERING AV ARTIKELINFORMATION

VALIDOO ITEM; VILLKOR FÖR VARULEVERANTÖRERNAS ANVÄNDNING AV TJÄNSTEN FÖR VALIDERING AV ARTIKELINFORMATION VALIDOO ITEM; VILLKOR FÖR VARULEVERANTÖRERNAS ANVÄNDNING AV TJÄNSTEN FÖR VALIDERING AV ARTIKELINFORMATION 1. Inledning Detta dokument innehåller villkoren för Validoo AB:s ( VALIDOO ) tillhandahållande

Läs mer

FIRMA DAVID WIBERGH - Allmänna villkor

FIRMA DAVID WIBERGH - Allmänna villkor Detta är Firma David Wibergh:s allmänna försäljningsvillkor för konsulttjänster. Vid all kontakt med Firma David Wibergh så förutsätts kunden ha läst och godkänt dessa villkor. Dessa villkor gäller ovillkorligen

Läs mer

Ljungby Bredband. Besöksadress Garvaren Plan 2. www.ljungbybredband.se kundtjanst@ljungbybredband.se. Postadress Garvaren 341 60 Ljungby

Ljungby Bredband. Besöksadress Garvaren Plan 2. www.ljungbybredband.se kundtjanst@ljungbybredband.se. Postadress Garvaren 341 60 Ljungby Allmänna villkor för privata bredbandstjänster gällande fiber & ADSL. 1. ALLMÄNT 1.1 Inledning Dessa Allmänna villkor gäller mellan Bredband och fysisk person nedan kallad Kunden till vilken Bredband tillhandahåller

Läs mer

Allmänna villkor för anslutning till BVB Byggvarubedömningens

Allmänna villkor för anslutning till BVB Byggvarubedömningens Allmänna villkor för anslutning till BVB Byggvarubedömningens Webtjänst 1 Allmänt 1.1 Definitioner Begreppen nedan har följande betydelse i dessa Allmänna villkor. Allmänna villkor: Användare: Avtalet:

Läs mer

Allmänna avtalsvillkor för Stadsnätsanslutning

Allmänna avtalsvillkor för Stadsnätsanslutning Allmänna avtalsvillkor för Stadsnätsanslutning Utformat efter SSNF:s Allmänna avtalsvillkor för bredbandsanslutning till stadsnät i Sverige Halmstads stadsnät AB 556532-6187 Ver.1.3 2012-04-11 1. Allmänt

Läs mer

Allmänna avtalsvillkor för bredbandsanslutning till stadsnät i Sverige Företag

Allmänna avtalsvillkor för bredbandsanslutning till stadsnät i Sverige Företag Allmänna avtalsvillkor för bredbandsanslutning till stadsnät i Sverige Företag 1. Allmänt 1.1 Dessa Allmänna avtalsvillkor gäller för Bredbandsanslutning för företag. Till företag räknas även privatpersoner

Läs mer

Försäljningsrätter till bussreklam i Sörmlands län. Kontraktsvillkor

Försäljningsrätter till bussreklam i Sörmlands län. Kontraktsvillkor Offertunderlagets bilaga 3 2014-04-17 Försäljningsrätter till bussreklam i Sörmlands län Kontraktsvillkor KONTRAKT rörande försäljningsrätter till bussreklam i Sörmlands län 1. Köpare Myndigheten Postadress

Läs mer

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR UPPDRAG VID PTS (Leverans)

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR UPPDRAG VID PTS (Leverans) 1 ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR UPPDRAG VID PTS (Leverans) Tillämplighet 1 Dessa villkor skall tillämpas om något annat inte avtalats mellan parterna. Definitioner 2 I villkoren förstås med Avtalet Arbetstid

Läs mer

Allmänna villkor för anslutning till BVB Byggvarubedömningens Webtjänst

Allmänna villkor för anslutning till BVB Byggvarubedömningens Webtjänst Allmänna villkor för anslutning till BVB Byggvarubedömningens Webtjänst Allmänt 1.1 Definitioner Begreppen nedan har följande betydelse i dessa Allmänna villkor. Allmänna villkor: Användare: Avgift: Avtalet:

Läs mer

Dessa Användarvillkor avser det avtal som Kund tecknar med BASTA Online AB för användning av BASTA Projekthanteraren.

Dessa Användarvillkor avser det avtal som Kund tecknar med BASTA Online AB för användning av BASTA Projekthanteraren. Användarvillkor för BASTA Projekthanteraren A. Allmänt 1. Definitioner I dessa Användarvillkor skall nedan nämnda termer ha följande betydelser. Användarvillkor: Dessa Användarvillkor. Användare: Den som

Läs mer

ANVÄNDARVILLKOR FÖR DIGITALA PRODUKTER OCH TJÄNSTER NATUR & KULTUR LÄROMEDEL

ANVÄNDARVILLKOR FÖR DIGITALA PRODUKTER OCH TJÄNSTER NATUR & KULTUR LÄROMEDEL ANVÄNDARVILLKOR FÖR DIGITALA PRODUKTER OCH TJÄNSTER NATUR & KULTUR LÄROMEDEL Version, 2015-05-07 Dessa användarvillkor gäller för Licenstagares användning av digitala produkter och tjänster vilka tillhandahålls

Läs mer

Villkor för användande av Postens funktion spåra brev och paket

Villkor för användande av Postens funktion spåra brev och paket Villkor för användande av Postens funktion spåra brev och paket 1 Allmänt 1.1 Posten AB (publ), nedan kallat Posten, erbjuder företag och privatpersoner att ladda ner och använda Postens datorprogram med

Läs mer

Allmänna villkor för Ljungby Bredbands tjänster, FÖRETAG (Gäller fr o m 2009-10-01) 1. ALLMÄNT

Allmänna villkor för Ljungby Bredbands tjänster, FÖRETAG (Gäller fr o m 2009-10-01) 1. ALLMÄNT Allmänna villkor för Bredbands tjänster, FÖRETAG (Gäller fr o m 2009-10-01) 1. ALLMÄNT Gäller fr.o.m 2009-10-01 1.1 Inledning Dessa Allmänna villkor gäller mellan Bredband och juridisk person nedan kallad

Läs mer

ANVÄNDARVILLKOR. 1. Allmänt. 2. Tjänsten och villkor för tillträde till denna

ANVÄNDARVILLKOR. 1. Allmänt. 2. Tjänsten och villkor för tillträde till denna ANVÄNDARVILLKOR 1. Allmänt 1.1 Dessa användarvillkor ( Användarvillkoren ) gäller när du som användare ( Användare ) ingår avtal ( Avtalet ) med M.C. WITTE of Sweden AB, org. nr 556871-4298, med adress

Läs mer

Kommersiella villkor m.m.

Kommersiella villkor m.m. Kommersiella villkor m.m. Priser (vid avrop) Tjänsterna är prissatta per timme med ett angivet takpris som inte får överskridas. Debitering ska baseras på faktiska förhållanden. Endast utförda arbetsuppgifter

Läs mer

Ändring av priset för Tjänsten meddelas Kunden till den e-mailadress Kunden anmält till Trust-IT.

Ändring av priset för Tjänsten meddelas Kunden till den e-mailadress Kunden anmält till Trust-IT. 1. Avtalet och parterna 1.1 Om Tjänsten, 556538-4699 (Trust-IT), tillhandahåller en webbaserad tjänst som heter TimeOrganizer (Tjänsten). Det är en tidsrapporteringstjänst med GPSpositionering för både

Läs mer

Sjukvårdsrådgivningen GRUNDAVTAL IT-TJÄNSTER

Sjukvårdsrådgivningen GRUNDAVTAL IT-TJÄNSTER Sjukvårdsrådgivningen GRUNDAVTAL IT-TJÄNSTER 2008-01-30 Version 1.0 2 (6) Mellan Sjukvårdsrådgivningen SVR AB, organisationsnummer 556559-4230 (nedan benämnd Sjukvårdsrådgivningen) och organisationsnummer

Läs mer

JOJKA COMMUNICATIONS AB (PUBL):s ALLMÄNNA VILLKOR

JOJKA COMMUNICATIONS AB (PUBL):s ALLMÄNNA VILLKOR 2015-11- 15 JOJKA COMMUNICATIONS AB (PUBL):s ALLMÄNNA VILLKOR 1. DEFINITIONER Avtal/et innebär Tjänsteavtalet inklusive dessa allmänna villkor. Jojka, org. nr 556666-6466. Kunden den part som anges i Tjänsteavtalet.

Läs mer

Allmänna villkor Ver. 1.1 Gäller från 2011-03-25.

Allmänna villkor Ver. 1.1 Gäller från 2011-03-25. Allmänna villkor Ver. 1.1 Gäller från 2011-03-25. 1 Allmänt 1.1 Dessa villkor reglerar förhållandet mellan kunden ( Kund ) och Excellent Hosting Sweden AB ("EHSAB") 1.2 Kunden kan vara en myndig fysisk

Läs mer

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR KONSULTUPPDRAG VID PTS

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR KONSULTUPPDRAG VID PTS ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR KONSULTUPPDRAG VID PTS Tillämplighet 1 Dessa villkor ska tillämpas om något annat inte avtalats mellan parterna. Definitioner 2 I villkoren förstås med Avtalet Konsultföretag

Läs mer

Allmänna villkor IS/IT uppdrag.

Allmänna villkor IS/IT uppdrag. Detta är Prima Pictura:s allmänna försäljningsvillkor för konsulttjänster. Vid all kontakt med Prima Pictura så förutsätts kunden ha läst och godkänt dessa villkor. Dessa villkor gäller ovillkorligen om

Läs mer

(1) Västsvenska Handelskammaren Service AB, org.nr , Box 5253, SE Göteborg ( Handelskammaren ) och

(1) Västsvenska Handelskammaren Service AB, org.nr , Box 5253, SE Göteborg ( Handelskammaren ) och DEPOSITIONSAVTAL (1) Västsvenska Handelskammaren Service AB, org.nr 556063-6796, Box 5253, SE-402 25 Göteborg ( Handelskammaren ) och (2) XXXXX, XXXX, org.nr 000000-000, ( Deponenten ) och (3) XXXXXX,

Läs mer

ALLMÄNNA VILKOR. Vid eventuell avvikelse mellan nedanstående handlingar, skall dessa äga företräde enligt följande:

ALLMÄNNA VILKOR. Vid eventuell avvikelse mellan nedanstående handlingar, skall dessa äga företräde enligt följande: ALLMÄNNA VILKOR Dessa Allmänna Villkor gäller då InfoQB ( InfoQB ) tillhandahåller en tjänst ( Tjänsten ) till en kund ( Kunden ). Tjänsten specificeras i ett Kundavtal mellan InfoQB och Kunden, inkluderade

Läs mer

VILLKOR FÖR INFOCELL AB:S ONLINETJÄNST EXCEL PREMIUM

VILLKOR FÖR INFOCELL AB:S ONLINETJÄNST EXCEL PREMIUM VILLKOR FÖR INFOCELL AB:S ONLINETJÄNST EXCEL PREMIUM 1 Avtalet och parterna 1.1 Tjänsten och villkoren 1.2 Avtalet Infocell AB ( Infocell ) tillhandahåller som onlinetjänst en möjlighet för användare (

Läs mer

Allmänna villkor Bredband

Allmänna villkor Bredband Allmänna villkor Bredband Dokument namn Allmänna villkor Bredband Dokumentnamn digitalt QS-EX-Allmänna villkor Bredband [SW] Säkerhetsklassning Public Skapad av City Network Hosting AB Skapad datum 2016-08-25

Läs mer

Användarvillkor. 1. Information om oss. 2. Ansökan och bundenhet. 3. Priser

Användarvillkor. 1. Information om oss. 2. Ansökan och bundenhet. 3. Priser Användarvillkor Dessa villkor gäller för webbplatserna www.glossybox.se och www.themanbox.se ( Webbplatsen ), de prenumerationstjänster som erbjuds på Webbplatsen ( Prenumerationerna ) och de boxar eller

Läs mer

Standardbolag Internet

Standardbolag Internet Standardbolag Internet allmänna villkor för internettjänster och registrering av domän Sida 2 Allmänna villkor för Svenska Standardbolag Internettjänster Sida 3-5 Allmänna villkor för Standardbolag Internets

Läs mer

De allmänna bestämmelserna reglerar förhållande mellan Kund och RedBridge AB.

De allmänna bestämmelserna reglerar förhållande mellan Kund och RedBridge AB. Allmänna Bestämmelser - Redbridge AB Cloud 1. Bakgrund Redbridge är specialiserade på drift av internettjänster och är en ledande leverantör. RedBridge erbjuder en molntjänst (IaaS) med virtuella servrar.

Läs mer

Aktivering av bredbandsanslutning i Karlskogas stadsnät Kontrakt Karlskogahem

Aktivering av bredbandsanslutning i Karlskogas stadsnät Kontrakt Karlskogahem Aktivering av bredbandsanslutning i Karlskogas stadsnät Kontrakt Karlskogahem Tjänsten: Leverantör: Avtalet: Företrädesordning: Avtalstid: Tjänsten består i att aktivera bredbandsanslutningen till stadsnätet

Läs mer

AVTAL FÖR ADVITUMS DOKUMENTPORTAL

AVTAL FÖR ADVITUMS DOKUMENTPORTAL AVTAL FÖR ADVITUMS DOKUMENTPORTAL Inledning Detta avtal för Advitums dokumentportal, ( Avtalet ), har slutits mellan Advitum AB, 556671-9448, Kraftvägen 2, 382 36 Nybro, ( Advitum ), och organisationen

Läs mer

1.2 Fastighetsägaren får genom Fibergruppens nät möjlighet att ingå avtal med Tjänsteleverantör om att erhålla Bredbandstjänster.

1.2 Fastighetsägaren får genom Fibergruppens nät möjlighet att ingå avtal med Tjänsteleverantör om att erhålla Bredbandstjänster. Allmänna villkor för Fibergruppen nät Rev 2012-12-20 1 Inledning 1.1 Dessa allmänna villkor gäller då Fibergruppen Sverige AB ( Fibergruppen ) till en småhusägare ( Fastighetsägaren ) tillhandahåller installation

Läs mer

Bilaga. Särskilda villkor för Molntjänst. Programvaror och tjänster 2014. Systemutveckling

Bilaga. Särskilda villkor för Molntjänst. Programvaror och tjänster 2014. Systemutveckling Sid 1 (7) 2014-11-07 Dnr 96-36-2014 Bilaga Särskilda villkor för Molntjänst Programvaror och tjänster 2014 Systemutveckling Sid 2 (7) Innehållsförteckning 1 Tillämplighet 2 2 Särskilt om kontraktshandlingar

Läs mer

Kunden är gentemot Telia ansvarig för all användning av marknadsplatsen och Program som sker från de användarkonto(n) som tillhör Kundens användare.

Kunden är gentemot Telia ansvarig för all användning av marknadsplatsen och Program som sker från de användarkonto(n) som tillhör Kundens användare. Telias villkor för marknadsplatsen för molntjänster 2014-10-03 Dessa villkor ( Användarvillkoren ) gäller då TeliaSonera Sverige AB ( Telia ) tillhandahåller molnbaserade program ( Program ) till företag

Läs mer

1. Gäller fr.o.m 2011-11-15 Allmänna villkor för Ljungby Bredbands ADSL/Fiber tjänster, PRIVAT (Gäller fr o m 2011-11-15)

1. Gäller fr.o.m 2011-11-15 Allmänna villkor för Ljungby Bredbands ADSL/Fiber tjänster, PRIVAT (Gäller fr o m 2011-11-15) Allmänna villkor för Bredbands ADSL/Fiber tjänster, PRIVAT (Gäller fr o m 2011-11-15) 1. ALLMÄNT 1.1 Inledning Dessa Allmänna villkor gäller mellan Bredband och fysisk person nedan kallad Kunden till vilken

Läs mer

Allmänna villkor Hosting

Allmänna villkor Hosting Allmänna villkor Hosting 1 Allmänt 2 Tjänsterna 3 Avtalstid och uppsägning 4 Domännamn 5 Avgifter 6 Överlåtelse av Tjänsterna 7 Leafstudios ansvar 8 Kunds ansvar 9 Force majeure 10 Övrigt 1 Allmänt 1.

Läs mer

Se bilaga 1. Prislista. Priserna som anges är takpris och Leverantören ska kunna offerera nya system under förutsättning att Cisco producerar dessa.

Se bilaga 1. Prislista. Priserna som anges är takpris och Leverantören ska kunna offerera nya system under förutsättning att Cisco producerar dessa. 1 Ramavtal Detta ramavtal med dnr har träffats mellan Domstolsverket med organisationsnummer 202100-2742 och Företagsnamn med organisationsnummer Organisationsnummer. 2 Omfattning Ramavtalet omfattar Cisco

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR MEDSPACE

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR MEDSPACE ALLMÄNNA VILLKOR FÖR MEDSPACE Genom att beställa tjänster från MedSpace har Användaren accepterat dessa Allmänna Villkor. Dessa Allmänna Villkor finns tillgängliga på MedSpace webbsida och kan erhållas

Läs mer

Allmänna bestämmelser rörande konsulttjänster inom revisionsområdet

Allmänna bestämmelser rörande konsulttjänster inom revisionsområdet 1 (5) Allmänna bestämmelser rörande konsulttjänster inom revisionsområdet Ingress Dessa allmänna bestämmelser är avsedda att användas vid uppdrag inom området revision i kommuner, landsting och kommunala

Läs mer

Allmänna avtalsvillkor för anslutning till HoforsNet

Allmänna avtalsvillkor för anslutning till HoforsNet Allmänna avtalsvillkor för anslutning till HoforsNet Parter HoforsNet Hofors Elverk AB, Box 153, 813 23 HOFORS 556425 7441 Namn : Adress: Postadress: Org.nr /Personnummer: 1 Tillämpningsområde Dessa villkor

Läs mer

Avtal och användarvillkor för Horse1 webbaserade tjänst

Avtal och användarvillkor för Horse1 webbaserade tjänst Avtal och användarvillkor för Horse1 webbaserade tjänst 1 Allmänt 1.1 Nore 862 AB, org. nr 556902-0091 ("Horse1"), tillhandahåller på www.horse1.se, eller på annan av Horse1 anvisad webbplats ("Webbplatsen")

Läs mer

Allmänna Villkor för Tjänsten

Allmänna Villkor för Tjänsten Allmänna Villkor för Tjänsten 2014-12-23 1. OMFATTNING OCH DEFINITIONER 1.1. Dessa Allmänna Villkor för Kund gäller när Joblife AB (nedan kallad Joblife ) ger privatpersoner ( Användare ) tillgång till

Läs mer

Avtal om konsulttjänster

Avtal om konsulttjänster Avtal om konsulttjänster Parter Uppdragsgivare: I U C i Skåne AB, 556101-2153, Anckargripsgatan 3, 211 19 Malmö i det följande IUC SKÅNE AB Uppdragstagare: i det följande Konsulten Detta avtal anger de

Läs mer

HEIDELBERG SVERIGE AB ALLMÄNNA VILLKOR FÖR ANVÄNDNING AV WEBBPLATS/ON-LINE SHOP

HEIDELBERG SVERIGE AB ALLMÄNNA VILLKOR FÖR ANVÄNDNING AV WEBBPLATS/ON-LINE SHOP HEIDELBERG SVERIGE AB ALLMÄNNA VILLKOR FÖR ANVÄNDNING AV WEBBPLATS/ON-LINE SHOP Vi ber er läsa igenom dessa allmänna villkor noggrant innan ni använder denna webbplats. Om ni inte godkänner dessa allmänna

Läs mer

AVTAL FÖR AUKTORISERING AV MOTTAGNING

AVTAL FÖR AUKTORISERING AV MOTTAGNING LS xxxxx Sid 1 (5) Mellan 1. Stockholms läns landsting, organisationsnummer 232100-0016, genom Hälso- och sjukvårdsnämnden ( Beställaren ); och 2. [**], organisationsnummer [**] ( Vårdgivaren ), har slutits

Läs mer

Dnr: 89-15-945 ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FIBERANSLUTNING Till Munkfors kommuns Fibernät

Dnr: 89-15-945 ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FIBERANSLUTNING Till Munkfors kommuns Fibernät 1. Allmänt 1.1 Dessa allmänna villkor ( Villkoren ) gäller när du som Fastighetsägare tecknar avtal med Munkfors kommun (benämnd som leverantören i detta dokument), org nr 212000-1801, med adress Smedsgatan

Läs mer

MALL FÖR AVTAL UTBILDNING AV SERVICE- ELLER SIGNALHUND

MALL FÖR AVTAL UTBILDNING AV SERVICE- ELLER SIGNALHUND 1(7) MALL FÖR AVTAL UTBILDNING AV SERVICE- ELLER SIGNALHUND Avtal mellan.och gällande utbildning av service- eller. Innehållsförteckning Sid nr 1. AVTALSPARTER OCH KONTAKTPERSONER 2 2. OMFATTNING 3 3.

Läs mer

Molntjänster från gazoo HB

Molntjänster från gazoo HB Molntjänster från gazoo HB Extern Lagring Avtalsvillkor för molntjänsten Extern Lagring. 1. Allmänt 1.1 1.1 Dessa villkor reglerar förhållandet mellan Abonnent och gazoo HB, org. nr 969718-5438 (nedan

Läs mer

Allmänna villkor Fastighetsägarna Dokument

Allmänna villkor Fastighetsägarna Dokument Allmänna villkor Fastighetsägarna Dokument 1. Allmänt om Fastighetsägarna Dokument Fastighetsägarna Dokument är en tjänst avsedd för både företag och organisationer och fysiska personer som är näringsidkare.

Läs mer

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR GÄLLANDE FIBERNÄTET TRAMAN PRIVAT

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR GÄLLANDE FIBERNÄTET TRAMAN PRIVAT ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR GÄLLANDE FIBERNÄTET TRAMAN PRIVAT 1 Allmänt Dessa avtalsvillkor bygger på Svenska Stadsnätsföreningens avtalsvillkor för Sveriges Stadsnät i Samverkan 1.1 Dessa Allmänna avtalsvillkor

Läs mer

Avtal Hälsoval Sörmland

Avtal Hälsoval Sörmland Avtal Hälsoval Sörmland Avtal Avtal har denna dag slutits mellan Landstinget Sörmland genom Hälsoval Sörmland, nedan kallad Landstinget, och, nedan kallad Vårdgivaren. Avtalsparter Landstinget Landstinget

Läs mer

Allmänna villkor för Sebbex Ab Oy:s tjänster

Allmänna villkor för Sebbex Ab Oy:s tjänster Allmänna villkor för :s tjänster 1. Allmänt Dessa allmänna villkor reglerar de tjänster som finns beskrivna i avtalet och som tillhandahålls av (FO-nummer: 2348973-4). För det fall att det i avtalet eller

Läs mer

Bilaga Särskilda villkor för Privat molntjänst Programvaror & tjänster

Bilaga Särskilda villkor för Privat molntjänst Programvaror & tjänster Bilaga Särskilda villkor för Privat molntjänst Programvaror & tjänster 23.3-5559-17 Sid 2 (7) Innehåll 1 Tillämplighet...3 2 Särskilt om kontraktshandlingar...3 3 Leverans och särskilda åtaganden...4 4

Läs mer

Riktlinjer och avtal för elektroniska utskick via nyhetsbrevtjänst SCUF- regioner

Riktlinjer och avtal för elektroniska utskick via nyhetsbrevtjänst SCUF- regioner 2015-01- 12 Riktlinjer och avtal för elektroniska utskick via nyhetsbrevtjänst SCUF- regioner Vad tjänsten innebär Alla SCUF:s regionstyrelser, vidare nämnt som regionerna, har tillgång till en tjänst

Läs mer

Avtal distribution m.m. av trycksaker. Box 27215 102 53 Stockholm

Avtal distribution m.m. av trycksaker. Box 27215 102 53 Stockholm AVTALSUTKAST Dnr Adm 2008/70 Bilaga 1 Avtal distribution m.m. av trycksaker 1. Avtalsparter Statens kulturråd Box 27215 102 53 Stockholm Organisationsnummer 202100-1280 Distributören Organisationsnummer

Läs mer

Bilaga 3. Ramavtal SMHI och XXXXX

Bilaga 3. Ramavtal SMHI och XXXXX Bilaga 3 Ramavtal SMHI och XXXXX Innehållsförteckning 1 Parter... 1 2 Avtalets omfattning... 1 3 Avtalstid - Förlängning... 1 4 Avtalshandlingar... 1 5 Överlåtelse av avtalet... 1 6 Leverantörens åtaganden...

Läs mer

Allmänna villkor. DPOrganizer Ett verktyg från Beyano AB

Allmänna villkor. DPOrganizer Ett verktyg från Beyano AB Allmänna villkor DPOrganizer Ett verktyg från Beyano AB 1. Inledning 1.1 Dessa allmänna villkor ( Villkoren ) gäller för användning av DPOrganizer som är en programvara tillhandahållen av Beyano AB, org.

Läs mer

AVTAL OM TELIASONERA KOPPLAD TRANSIT

AVTAL OM TELIASONERA KOPPLAD TRANSIT AVTAL OM TELIASONERA KOPPLAD TRANSIT mellan TeliaSonera Network Sales AB och OPERATÖREN AB 1 TeliaSonera Network Sales AB, org.nr 556458-0040, 123 86 Farsta, nedan Network Sales, och OPERATÖREN AB, org.nr,,

Läs mer

PALAVER VILLKOR FÖR GÄSTER

PALAVER VILLKOR FÖR GÄSTER 1. ALLMÄNT PALAVER VILLKOR FÖR GÄSTER Dessa villkor (nedan dessa villkor eller villkoren ) gäller när Palaver Place AB, org.nr 559062-9902, Aroseniusvägen 26, 168 50 Bromma (nedan Palaver Place, vi, oss

Läs mer

AVTAL OM TJÄNSTER FÖR AVYTTRING AV MÖBLER OCH KONTORSINREDNING

AVTAL OM TJÄNSTER FÖR AVYTTRING AV MÖBLER OCH KONTORSINREDNING Mellan Post- och telestyrelsen organisationsnummer 202100-4359 (nedan kallad PTS) och XXXX organisationsnummer xxxxxx-xxxx (nedan kallad Företaget) har träffats följande AVTAL OM TJÄNSTER FÖR AVYTTRING

Läs mer

MOLNTJÄNSTAVTAL. Den punkt eller de punkter där Leverantören ansluter Tjänsten till ett allmänt elektroniskt kommunikationsnät.

MOLNTJÄNSTAVTAL. Den punkt eller de punkter där Leverantören ansluter Tjänsten till ett allmänt elektroniskt kommunikationsnät. MOLNTJÄNSTAVTAL MALL 1 PARTER # (nedan kallat Kunden ), organisationsnummer #, med adress # och # (nedan kallat Leverantören ), organisationsnummer #, med adress # (gemensamt benämnda Parterna ) har denna

Läs mer

RAMAVTAL AVSEENDE JURISTTJÄNSTER

RAMAVTAL AVSEENDE JURISTTJÄNSTER Upphandling av ramavtal avseende juristtjänster 1 Mellan Post- och telestyrelsen org nr 202100-4359 (nedan kallad PTS) och NN org nr (nedan kallad Konsultföretaget) har träffats RAMAVTAL AVSEENDE JURISTTJÄNSTER

Läs mer

Allmänna villkor. Cision 2014

Allmänna villkor. Cision 2014 Allmänna villkor Cision 2014 juni 2014 ALLMÄNNA VILLKOR 1. Allmänt 1.1. Dessa Allmänna villkor gäller tjänster som Kunden abonnerar på (Tjänsten) från Cision Sverige AB (Cision). Genom Tjänsten kommer

Läs mer

Avtal Hälsoval Sörmland

Avtal Hälsoval Sörmland Avtal Hälsoval Sörmland Avtal Avtal har denna dag slutits mellan Landstinget Sörmland genom Enheten för Hälsoval Sörmland, nedan kallad Landstinget, och XX, nedan kallad Vårdgivaren. Avtalsparter Landstinget

Läs mer

FCH FORWARDER CARGO HANDLING AB ( FCH ) G E N E R E L L A U P P D R A G S V I L L K O R

FCH FORWARDER CARGO HANDLING AB ( FCH ) G E N E R E L L A U P P D R A G S V I L L K O R FCH FORWARDER CARGO HANDLING AB ( FCH ) G E N E R E L L A U P P D R A G S V I L L K O R 1. Tillämplighet, omfattning m m 1.1 Dessa villkor gäller fr o m 2012-01-01. 1.2 Med Uppdragsgivare avses den som

Läs mer

AVTAL Övertorneå stadsnät Internet

AVTAL Övertorneå stadsnät Internet Sida 1 AVTAL Övertorneå stadsnät Internet Kund: Namn / Företag Adress: Pers.nr / Org-nummer Telefonnummer Epost Er referens: Faktura till: (Om annan än ovan) Namn Epost : Telefonnummer Hastighet Upp till

Läs mer

VILLKOR FÖR ANNONSERING I GP:S DIGITALA KANALER

VILLKOR FÖR ANNONSERING I GP:S DIGITALA KANALER VILLKOR FÖR ANNONSERING I GP:S DIGITALA KANALER Genom beställning och/eller köp av annons genom Göteborgs-Postens Nya AB, org. nr 556000-6966, 405 02 Göteborg ( GP ) accepterar du ( Annonsören ) GP:s vid

Läs mer

Allmänna villkor för Arbetsgivare vid nyttjande av AFA Försäkrings kundwebb FÖRSÄKRING

Allmänna villkor för Arbetsgivare vid nyttjande av AFA Försäkrings kundwebb FÖRSÄKRING Allmänna villkor för Arbetsgivare vid nyttjande av AFA Försäkrings kundwebb FÖRSÄKRING v 1.1 maj 2012 1. Bakgrund 1.1 AFA Försäkring är samlingsnamnet för de tre bolagen AFA Sjukförsäkrings aktiebolag,

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR ANVÄNDNING AV TV4 AB:S WEBB-TV TJÄNSTER

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR ANVÄNDNING AV TV4 AB:S WEBB-TV TJÄNSTER ALLMÄNNA VILLKOR FÖR ANVÄNDNING AV TV4 AB:S WEBB-TV TJÄNSTER 1. Allmänt Dessa allmänna villkor utgör ett avtal (nedan benämnt Avtalet) mellan dig, som användare (nedan benämnd som Användaren) och TV4 AB

Läs mer

Gäller från och med 2011-10-01

Gäller från och med 2011-10-01 1 (7) Gäller från och med 2011-10-01 1 Definitioner Arbetsdag: Avtalat Leveransdag: Beställning: Beställningsbekräftelse: Faktisk Leveransdag: Fastighetsnät: Fel: Hyresavtal: Klarrapport: Mindre anpassning

Läs mer

Tyfon Internet Allmänna villkor för stadsnätsabonnemang. 1. Allmänt

Tyfon Internet Allmänna villkor för stadsnätsabonnemang. 1. Allmänt Tyfon Internet Allmänna villkor för stadsnätsabonnemang 1. Allmänt Tyfon tillhandahåller tillgång till Internet via stadsnät för konsumenter. Abonnemangsbeställningen utgör en för kunden bindande ansökan

Läs mer

AVTAL OM KOPPLAD TRANSIT

AVTAL OM KOPPLAD TRANSIT Avtalsnummer: AVTAL OM KOPPLAD TRANSIT mellan TeliaSonera Network Sales AB och OPERATÖREN AB 1 TeliaSonera Network Sales AB, org.nr 556458-0040, 123 86 Farsta, nedan Network Sales, och OPERATÖREN AB, org.nr,,

Läs mer

Innehåll. 2 FAKTURERINGSPOLICY 6 2.1 Vad ingår (dvs debiteras ej)?... 6 2.2 Vad tar vi extra betalt för?... 6 2.3 Priser... 6

Innehåll. 2 FAKTURERINGSPOLICY 6 2.1 Vad ingår (dvs debiteras ej)?... 6 2.2 Vad tar vi extra betalt för?... 6 2.3 Priser... 6 Innehåll 1 NORDISK E-HANDEL ALLMÄNNA VILLKOR 2 1.1 Allmänt om avtalet...................................... 2 1.2 Tjänstebeskrivning...................................... 2 1.3 Kontaktperson.........................................

Läs mer

Lagra Geodataprodukterna (se dock punkt 4.2.5);

Lagra Geodataprodukterna (se dock punkt 4.2.5); Avtalsvillkor offentlig slutanvändning 1. Allmänt 1.1. Lantmäteriet tillhandahåller de licensierade geodataprodukterna Nedladdning uttag och Nedladdning - abonnemang genom Lantmäteriets Kundportal. I Kundportalen

Läs mer

VILLKOR FÖR NUMMERPORTABILITET

VILLKOR FÖR NUMMERPORTABILITET Sidnr 1(6) VILLKOR FÖR NUMMERPORTABILITET 1. Allmänt Dessa villkor (Villkor-NP) gäller för tillhandahållande av administration för överlämnande/övertagande av telefonnummer som TeliaSonera AB förfogar

Läs mer

Villkor KÖP- OCH LEVERANSVILLKOR 2013-04-01. Gäller: Giltig från:

Villkor KÖP- OCH LEVERANSVILLKOR 2013-04-01. Gäller: Giltig från: Villkor Gäller: KÖP- OCH LEVERANSVILLKOR Giltig från: 2013-04-01 Sida 1 av 5 1. Allmänt 1.1 Kroppslyftet i Stockholm är en registrerad bifirma till Carnebro Invest AB, 556853-7368, nedan kallad Kroppslyftet.

Läs mer

AVTAL OM INKASSOTJÄNSTER

AVTAL OM INKASSOTJÄNSTER 1 Mellan Post- och telestyrelsen org nr 202100-4359 (nedan PTS) och org nr. (nedan Leverantören) har träffats AVTAL OM INKASSOTJÄNSTER Leverantören förbinder sig att utföra betalnings- och inkassotjänster

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FIBERANSLUTNING PRIVAT

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FIBERANSLUTNING PRIVAT ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FIBERANSLUTNING PRIVAT 2016-02-04 1. Allmänt 1.1 Dessa allmänna villkor ( Villkoren ) gäller när du som fastighetsägare tecknar avtal med Kils Stadsnät AB, org. nr 556495-8261, med

Läs mer

Allmänna villkor. Senast uppdaterad den 17 september 2015

Allmänna villkor. Senast uppdaterad den 17 september 2015 Allmänna villkor Senast uppdaterad den 17 september 2015 Dessa allmänna villkor gäller från och med november 2014 och ersätter alla tidigare allmänna villkor för avtal mellan kund och Appio AB, org. nr.

Läs mer

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR GÄLLANDE FIBERNÄTET TRAMAN FÖRETAG

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR GÄLLANDE FIBERNÄTET TRAMAN FÖRETAG ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR GÄLLANDE FIBERNÄTET TRAMAN FÖRETAG 1 Allmänt Dessa avtalsvillkor bygger på Svenska Stadsnätsföreningens avtalsvillkor för Sveriges Stadsnät i Samverkan 1.1 Dessa Allmänna avtalsvillkor

Läs mer

1.1 Dessa allmänna villkor gäller för alla tjänster som Umbra Juridiska med

1.1 Dessa allmänna villkor gäller för alla tjänster som Umbra Juridiska med Allmänna villkor Giltiga från och med den 5 mars 2015 Villkoren omfattar elva (11) punkter och fem (5) sidor 1. Tillämplighet 1.1 Dessa allmänna villkor gäller för alla tjänster som Umbra Juridiska med

Läs mer

1. Allmänt 2. Avtal 3. Tjänsten 4. Start av Tjänst 4.1 4.2 5. Avgifter och betalning 6. Behandling av personuppgifter m.m.

1. Allmänt 2. Avtal 3. Tjänsten 4. Start av Tjänst 4.1 4.2 5. Avgifter och betalning 6. Behandling av personuppgifter m.m. 1. Allmänt På nedanstående villkor tillhandahåller Åtvid.net höghastighetsanslutning mot Internet. Utöver nämnda tjänster kan abonnenten teckna avtal om tilläggstjänster. För dessa betalar abonnenten särskilda

Läs mer

Allmänna Villkor Gällande fr.o.m. 2010-01-01 1. Allmänt 1.1 Dessa Allmänna villkor gäller mellan Capiting Group AB, org. nr 556801-8625 1.

Allmänna Villkor Gällande fr.o.m. 2010-01-01 1. Allmänt 1.1 Dessa Allmänna villkor gäller mellan Capiting Group AB, org. nr 556801-8625 1. Allmänna Villkor Gällande fr.o.m. 2010-01-01 1. Allmänt 1.1 Dessa Allmänna villkor gäller mellan Capiting Group AB, org. nr 556801-8625 1.2 ( Capiting Group ) och fysisk person som hyr en eller flera av

Läs mer

Avtal om PRI Pensionsgarantis webbtjänst

Avtal om PRI Pensionsgarantis webbtjänst 1 (2) Avtal om PRI Pensionsgarantis webbtjänst Avtal avser behörighetsansvarig för företaget eller företagsgruppen och måste undertecknas av behörig firmatecknare på respektive företag eller annan person

Läs mer

2.3 För att ditt medlemskap skall beviljas måste du vara över 18 år och vara registrerad kund på Webbplatsen

2.3 För att ditt medlemskap skall beviljas måste du vara över 18 år och vara registrerad kund på Webbplatsen ALLMÄNNA VILLKOR FÖR SVENSKA SPELS MEDLEMSTJÄNSTER 1. ALLMÄNT 1.1 Detta avtal fastställer villkoren ( Allmänna Villkor ) för AB Svenska Spels ( Svenska Spel ) tillhandahållande av interaktiva tjänster

Läs mer

PERSONUPPGIFTSBITRÄDESAVTAL

PERSONUPPGIFTSBITRÄDESAVTAL 1 Microsoft AB ( Microsoft ), Box 27, 164 93 KISTA och ( Personuppgiftsbiträdet ) har denna dag träffat följande PERSONUPPGIFTSBITRÄDESAVTAL Bakgrund Personuppgiftslagen ställer krav på skriftligt avtal

Läs mer

Avtal om tillhandahållande av information ur Lantmäteriets digitala arkiv - Arken

Avtal om tillhandahållande av information ur Lantmäteriets digitala arkiv - Arken L A N T M Ä T E R I E T 1 (5) AVTAL Arken 20 - Dnr Avtal om tillhandahållande av information ur Lantmäteriets digitala arkiv - Arken Mellan Staten genom Lantmäteriverket (org.nr 202100-4888), 801 82 Gävle,

Läs mer

Allmänna avtalsvillkor för bredbandsanslutning Företag

Allmänna avtalsvillkor för bredbandsanslutning Företag AVTALSVILLKOR 1(8) Allmänna avtalsvillkor för bredbandsanslutning Företag Gäller från och med 2013-11-01. 1 Allmänt 1.1, 556016-2561, nedan Skellefteå Kraft, förfogar över ett kommunikationsnät med bredbandskapacitet.

Läs mer

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR GÄLLANDE FIBERNÄTET TRAMAN FÖRETAG

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR GÄLLANDE FIBERNÄTET TRAMAN FÖRETAG ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR GÄLLANDE FIBERNÄTET TRAMAN FÖRETAG 1 Allmänt Dessa avtalsvillkor bygger på Svenska Stadsnätsföreningens avtalsvillkor för Sveriges Stadsnät i Samverkan 1.1 Dessa Allmänna avtalsvillkor

Läs mer

ALLMÄNNA VILKOR. Kund

ALLMÄNNA VILKOR. Kund ALLMÄNNA VILKOR Kund INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. ALLMÄNT OCH DEFINTIONER... 3 2. STAFFRECS ÅTAGANDEN OCH SKYLDIGHETER... 3 3. KUNDENS ÅTAGANDEN OCH SKYLDIGHETER... 4 4. PROVPERIOD... 6 5. PRIS OCH BETALNING...

Läs mer

Avtal. Detta avtal är upprättat mellan Värnamo kommun, 212000-0555, nedan kallad Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Entreprenören.

Avtal. Detta avtal är upprättat mellan Värnamo kommun, 212000-0555, nedan kallad Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Entreprenören. Bilaga 8 1. Parter Avtal Detta avtal är upprättat mellan Värnamo kommun, 212000-0555, nedan kallad Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Entreprenören. 2. Avtalstid Avtalet gäller under perioden

Läs mer

Allmänna Villkor Gällande fr.o.m 1 september 2010

Allmänna Villkor Gällande fr.o.m 1 september 2010 Allmänna Villkor Gällande fr.o.m 1 september 2010 1. Allmänt Dessa allmänna villkor reglerar de tjänster som finns beskrivna i avtalet och som tillhandahålls av Ballou Internet Services AB, härefter kallad

Läs mer

Allmänna villkor för tillhandahållande av Bitstream

Allmänna villkor för tillhandahållande av Bitstream 1 (6) Innehåll 1. Avtalets omfattning... 1 2. Beställning och leverans... 1 3. Network Sales tillhandahållande av Produkten... 1 4. Kundens användning av Produkten... 2 5. Priser och avgifter och betalningsvillkor...

Läs mer

SAMTRAFIKAVTAL. TeliaSonera Mobile Networks AB:s Referenserbjudande. TeliaSonera Mobile Networks AB. Operatören AB. Sida 1/8

SAMTRAFIKAVTAL. TeliaSonera Mobile Networks AB:s Referenserbjudande. TeliaSonera Mobile Networks AB. Operatören AB. Sida 1/8 Sida 1/8 TeliaSonera Mobile Networks AB:s Referenserbjudande SAMTRAFIKAVTAL mellan TeliaSonera Mobile Networks AB och Operatören AB Sida 2/8 TeliaSonera Mobile Networks AB, org.nr 556025-7932, 123 86 Farsta,

Läs mer

KGH:S ALLMÄNNA VILLKOR FÖR TILLHANDAHÅLLANDE AV TJÄNSTER

KGH:S ALLMÄNNA VILLKOR FÖR TILLHANDAHÅLLANDE AV TJÄNSTER KGH:S ALLMÄNNA VILLKOR FÖR TILLHANDAHÅLLANDE AV TJÄNSTER 1. Allmänt 1.1 Dessa allmänna villkor för tillhandahållande av tjänster ( Villkoren ) ska gälla för alla tjänster KGH utför åt Kunden såvida KGH

Läs mer

2.1 Fastighet Med Fastighet avses fast egendom som angivits i Avtalet (definierat nedan).

2.1 Fastighet Med Fastighet avses fast egendom som angivits i Avtalet (definierat nedan). 1. Allmänt 1.1 Dessa allmänna villkor ( Villkoren ) gäller när du som husägare ( Fastighetsägaren ) tecknar avtal med Satellithuset i limmared ab, org nr 556180-4583, med adress Fabriksgatan 2, 51442 Limmared,

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR för anslutning till Älvsbyns IT-nät

ALLMÄNNA VILLKOR för anslutning till Älvsbyns IT-nät ALLMÄNNA VILLKOR för anslutning till Älvsbyns IT-nät 1. Allmänt 1.1 Dessa allmänna villkor reglerar de tjänster som finns beskrivna i Avtalet och som tillhandahålls av Älvsbyns kommun, 942 85 ÄLVSBYN (

Läs mer

Leverantör: Telecom3 Sverige AB ( T3 ), Org.nr: 556642-1763, Västra Esplanaden 2, 903 26 Umeå. Tel: 0770-350 330

Leverantör: Telecom3 Sverige AB ( T3 ), Org.nr: 556642-1763, Västra Esplanaden 2, 903 26 Umeå. Tel: 0770-350 330 Detta Kundavtal ("Avtalet") mellan Telecom3 Sverige AB ("T3") och den fysiska person som anges under punkten 1 nedan ("Kunden") gäller för de tjänster och den utrustning som T3 tillhandahåller Kunden från

Läs mer