Verksamhetsuppföljning 2012 inom Individ och Familjeomsorgen (IFO) Beroende

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsuppföljning 2012 inom Individ och Familjeomsorgen (IFO) Beroende"

Transkript

1 (11) TJÄNSTESKRIVELSE SÄN 2013/ Social- och äldrenämnden Verksamhetsuppföljning 2012 inom Individ och Familjeomsorgen (IFO) Beroende Förslag till beslut Social- och äldrenämnden noterar informationen till protokollet. Sammanfattning Socialtjänsten följer upp och utvärderar kvaliteten på alla verksamheter som social- och äldrenämnden har avtal och kontrakt med. Denna verksamhetsuppföljning avser insatser för män och kvinnor med beroende- eller missbruksproblematik. Insatserna är behandlingsplatser och boenden som ramupphandlats, 54 olika verksamheter, kundval öppenvårdsinsatser, fyra utförare, den kommunala beroendemottagningen och särskild resursperson. Av utförarna har samtliga besvarat webbenkäten förutom de ramupphandlade verksamheterna, där 42 besvarat enkäten. Samtliga som besvarat enkäten uppfyller till största delen det som avtalats och överenskommits. Handläggarna uppger att de i stort sett är nöjda med samarbetet med de ramupphandlade verksamheterna. Enbart i fem placeringar har samarbetet betygsats till dåligt eller godkänt. Även om majoriteten av öppenvårdsinsatserna fortfarande beviljas utanför kundvalssystemet så har kundvalen ökat något under slutet av Framförallt utnyttjas kundvalet för kontaktman och boendestöd. Antalet besök till den kommunala beroendemottagningen har ökat med sex procent under Andelen ärenden som avser insatser för anhöriga ökade och var 30 % av registrerade ärenden under året. Under våren 2012 utvecklades en ny insats, särskild resursperson, för personer med beroende/missbruksproblematik. Utförare är Verksamheten Sociala Stödresurser (VSS). Under året har den särskilde resurspersonen haft 18 ärenden. POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON E-POST SMS WEBB ORG.NUMMER Nacka kommun, Nacka Stadshuset, Granitvägen

2 2 (11) Ärendet Socialtjänsten följer årligen upp och utvärderar kvaliteten på alla verksamheter som Socialoch äldrenämnden har kontrakt med. Uppföljningen sker med utgångspunkt från kundvalsvillkor, upphandlade ramavtal samt kontrakt med den kommunala produktionen. Verksamhetsuppföljningen baseras på webbenkäter till alla privata respektive kommunala vårdgivare/anordnare och till handläggare inom IFO. Uppgifter inhämtas även ifrån skattemyndigheten angående skatter och sociala avgifter. Anordnare av insatser för vuxna med beroende/missbruksproblematik Ramavtal för dygnetrunt- placeringar gällande behandlingsplatser och boenden för män och kvinnor med missbruksproblem. 39 utförare med 54 olika verksamheter Kundval öppenvårdsinsatser, fyra privata utförare Beroendemottagningen, kommunal utförare Särskild resursperson/ Case Manager, kommunal utförare Ramavtal för dygnetrunt- placeringar gällande behandlingsplatser och boenden för personer med missbruksproblem: Ramupphandlingen avsåg: Behandlingshem med olika inriktningar Familjehem Stödboende Omvårdnadsboende Boende ideella organisationer Arbetskollektiv ideella organisationer En gemensam ramupphandling skedde tillsammans med Värmdö och Tyresö kommuner år Avtalen förlängdes för 39 utförare under Tre verksamheter förlängdes inte beroende på att verksamhet lagts ner, köpts upp av annan ägare som bytt inriktning samt ekonomisk problematik. Ersättningen höjdes 2012 med tre procent. Under 2012 placerades 99 personer, 72 män och 27 kvinnor med missbruksproblem i familjehem eller på institution vilket är fem fler än föregående år. Tre personer som placerades var äldre än 65 år, vilket är sex färre än förra året. Totalt har 17 placeringar gjorts avseende boende. Ett 30-tal av de ramupphandlade verksamheterna användes under året. Flertalet av placeringarna var hos privata utförare. Av totalt 54 verksamheter svarade 42 på en webbenkät för uppföljning. Tre påminnelser skickades ut. Av de svarande står behandlingshemmen för 28 svar. Minst svar har erhållits från utförare av boendeinsatser. Samtliga ideella organisationer och familjehem har svarat på enkäten. Några av utförarna med flera verksamheter svarade enbart för en av verksamheterna.

3 3 (11) En minoritet av utförarna har skickat in bevis om betald försäkring. Försäkringsbevis kommer att begäras in under den närmaste månaden och handläggare kommer därför att informeras om att de måste kräva in bevis på betald försäkring innan placering sker. Öppenvårdsinsatser: Kundvalet omfattar följande biståndsbedömda insatser: strukturerad öppenvårdsbehandling strukturerad samtalsbehandling boendestöd kontaktman Kundvalet omfattar även icke biståndsbedömda rådgivningsinsatser omfattande tre samtal för ensamstående personer och fem samtal då barn finns i familjen. Kundval för öppenvårdsinsatser infördes mitten av Totalt fanns under 2012 fyra godkända anordnare. Föreningen Skyddsvärnet i Stockholm och Nämndemansgården i Sverige AB är godkända för strukturerad öppenvårdsbehandling, strukturerade samtalsserier och rådgivning. Step One Rehab AB är godkänd för strukturerad öppenvårdsbehandling och AB Omsorgs Compagniet i Norden för boendestöd och kontaktmannaskap. Under 2012 har 92 personer beviljats individuellt behovsprövade öppna insatser, vilket är 16 personer fler än under Utförarna rapporterar att sex personer använt sig av insatsen rådgivning som är en icke biståndsbedömd insats. En anledning till det låga utnyttjandet kan vara att fler informationsinsatser krävs. En utförare informerade om insatsen i lokaltidningen men detta resulterade inte i några nya ärenden. Majoriteten av öppenvård insatserna beviljas fortfarande utanför kundvalssystemet då de består av insatser efter vistelse på behandlingshem. Kundvalet utnyttjas framför allt för kontaktman och boendestöd. Samliga anordnare av öppenvårdsinsatser som ingår i kundvalet har besökts under Inget anordnarmöte har genomförts Beroendemottagningen: Nacka Beroendemottagning är en verksamhet inom Verksamheten Sociala Stödresurser Individ och familj (VSS-IoF), som driver öppen mottagning för personer med beroende och missbruksproblematik samt för anhöriga. Verksamheten bedrivs i nära samarbete med landstingets utförare Capio Maria. Beroendemottagningen ger även information och utbildning i beroende och missbruksfrågor. Under året har personal från Beroendemottagningen arbetat tillsammans med boendestödjarna från socialpsykiatrin kring patienter med samtidig psykisk sjukdom. Utbildning, rådgivning, bedömning och i vissa fall behandlingsinsatser har erbjudits deltagare i Arbetscentrums verksamheter.

4 4 (11) Patienter fördelade på insats Insats Antal besökare under perioden Antal besök totalt Nacka Beroendemottagning Kvalificerad kontaktperson Patienter fördelade på typ av insats Typ av insats Besökare under året Antal besök Råd och information Individuell behandling Behandlingsgrupper Kontaktmannaskap 3 63 Totalt Antalet besök till den kommunala delen av mottagningen har ökat med sex procent. Under 2012 har Beroendemottagningen bytt statistik- och dokumentationsprogram, varför siffrorna för antalet besökare inte är jämförbara med 2011 års uppgifter. Från och med 2012 redovisas endast antalet ärenden, inte som tidigare alla personer som besökt mottagningen. Ett ärende kan sålunda bestå av flera personer, till exempel alla familjemedlemmar som deltar i gemensamma möten men där endast en person registreras för ärendet. En förklaring till det ökade antalet besök anges vara satsningen på familjesamtal där par eller hela familjer gemensamt får råd och information. Fler anhöriga fortsätter därefter i behandlingsinsatser. 111 personer besökte beroendemottagningen för medberoendeproblematik och 30 % av registrerade ärenden avser insatser för anhöriga. Antalet patienter till behandlingsgruppen har ökat från 48 till 56 jämfört med förra året. I verksamhetens andra behandlingsprogram för personer med missbruk eller beroende, Väckarklockan, har 41 personer deltagit jämfört med 34 förra året. Fem personer som besökt den kommunala delen av mottagningen har kommit efter biståndsbeslut eller på uppdrag av socialtjänsten. Totalt har tre patienter haft stöd i form av kontaktmannaskap, en från socialpsykiatrin och två från Utredning Vuxna. Två personer har biståndsbeslut för deltagande i strukturerad öppenvårdsinsats. Till landstingets del av mottagningen har 292 personer sökt hjälp. Ungefär 100 personer är gemensamma med den kommunala delen av mottagningen. Totalt har cirka patientbesök gjorts. Av besökarna vid beroendemottagningen var 56 % kvinnor och 46 % män. Särskild resursperson/case Manager: Under våren 2012 utvecklades en ny insats Case Manager för personer med beroendemissbruksproblematik och samtidig psykisk problematik. Utförare är Verksamheten Sociala Stödresurser Individ och familj (VSS-IoF). Under året har den särskilde resurspersonen haft kontakter med ett 15-tal personer under varierande tid. Handläggarnas erfarenhet visar

5 5 (11) att insatsen har haft en stor betydelse för målgruppen i behov av ett mer samordnat stöd. Insatsen kommer att följas upp under Socialtjänstens brukarundersökning Nordiska Undersökningsgruppen genomför årligen en enkätundersökning på uppdrag av socialtjänsten. Syftet med undersökningen är att ge en övergripande bild av brukarnas upplevelse av kvaliteten i de olika insatserna, myndighetens tillgänglighet och bemötande samt identifiera områden där insatserna kan utvecklas ytterligare. Svarsfrekvensen är fortfarande mycket låg och under 2012 besvarade 18 personer enkäten. 57 % av de som svarade på enkäten var kvinnor, vilket inte står i relation till könsfördelningen för de som får insatser för beroende eller missbruksproblematik. Enkäten visar att de som svarat är nöjda med den insats de fått. Majoriteten av de svarande anser att det viktigaste är att de blir bemötta med respekt av sin handläggare. Anmärkningsvärt är att enbart 39 % besvarar att en skriftlig överenskommelse gjorts om stödinsatserna. Den låga svarsfrekvensen på 49 % gör att resultatet måste tolkas med stor försiktighet och visar på ett behov av att utveckla brukarundersökningen för målgruppen. Personal Inga frågor om personalomsättning ingick i enkäterna i år. Placeringar vid ramupphandlad verksamhet är tillfälliga och personalomsättning påverkar inte de placerade i samma utsträckning som vid permanenta boenden samt vid längre stödinsatser. Inom kundvalet är de flesta verksamheterna personalmässigt relativt små. Samtliga vårdgivare uppger att de har skriftliga kompetensutvecklingsplaner för de anställda. Av de ramupphandlade verksamheterna uppger 95 % att de genomför utbildningsdagar och 85 % att de har regelbunden handledning. Detta innebär att samtliga behandlingshem har handledning för personalen. Vanligaste utbildningssatsningar under året har varit utbildning i motiverande samtal (MI) följt av Kognitiv beteendeterapi och Addiction Severity Index (ASI). En fjärdedel av de ramupphandlade verksamheterna uppger att de har bytt verksamhetsansvarig under året. Enbart tre verksamheter har anmält bytte av verksamhetsansvarig till Nacka kommun. Den kommunala beroendemottagningen har sex årsarbetare och av de fyra behandlarna har samtliga högskoleutbildning. Ingen har slutat under året. Det finns en kompetensutvecklingsplan för alla anställda. Under året har en personal genomgått utbildning i behandling av spelberoende. Behandlingspersonalen har kontinuerlig handledning. Sedan hösten 2012 har Beroendemottagningen och Mini Maria gemensam handledning.

6 6 (11) Den särskilde resurspersonen har genomgått Case Manager utbildning och Motiverande samtal utbildning under Utbildningarna ingick i ett statligt finansierat kompetensutvecklingsprojekt som avslutades december Individuell dokumentation och planering Enligt myndigheten har samtliga placerade placeringsavtal inklusive vårdplaner innan placering sker. Utförarna av ramupphandlad verksamhet anger att de har genomförandeplaner för i stort sett samtliga placerade. 66 % uppger att de skickar genomförandeplanen till myndigheten inom två veckor och 24 % inom en månad. Fyra uppger att de inte skickar några genomförandeplaner. Genomförandeplaner saknas i regel för mycket korta placeringar. Utförarna anger att anledningen till att de inte kan skicka någon genomförandeplan inom två veckor är att de får placeringsbesluten för sent. En utförare menar att under 2012 har det skett en förbättring av de skriftliga uppdragen, vilket underlättat att arbeta med uppdraget och skriva genomförandeplaner. I årets enkät framkommer att arbetskollektiven och familjevården nu skriver genomförandeplaner vilket de inte uppgav i 2011 års enkät. Av de fyra verksamheter som uppger att de inte skickar genomförandeplaner är två länkverksamheter, en uppger att de ska börja med att upprätta genomförandeplaner under 2013 och en utförare menar att det är kommunen som upprättar dem. Kontakt kommer att tas med dessa utförare under Av de ramupphandlade utförarna som genomför behandlingsinsatser använder sig många av standardiserade utredningar och skattningar innan genomförandeplanen utarbetas. Flertalet av utförarna uppger att de följer upp och gör en utvärdering efter avslutad behandling. Den vanligaste metoden för uppföljning är genom enkäter som både sammanställs under vårdvistelsen och i samband med att behandlingen avslutats. Samtliga anser att återrapportering sker och är viktig i verksamheten. Samtliga utförare av öppenvårdsinsatser inom kundvalet uppger att de skickar en genomförandeplan och genomför återrapportering av uppdraget för de biståndsbedömda insatserna. Återrapporteringen är inte alltid skriftlig. Inom den kommunala beroendemottagningen skrivs alltid genomförandeplaner och löpande journalanteckningar. En skriftlig sammanfattning skrivs efter avslutad placering för de insatser som är biståndsbedömda. Ledningssystem för kvalitetssäkring Samtliga utförare av ramupphandlad verksamhet uppger att de har ett kvalitetssäkringssystem. Flertalet har kvalitetssystem utarbetade enligt SOSFS 2011:9. Utförarna nämner bland annat att de är ISO 9001-certifierade, att kvalitetsgarantier finns där det framgår vad klienten kan förvänta sig och flera använder sig av Skandinavisk sjukvårdsinformations kvalitetsindex på verksamhetsnivå. Kundvalsutförare anger att de samtliga har kvalitetssäkringssystem.

7 7 (11) Beroendemottagningen. VSS använder balanserat styrkort för strategisk styrning av verksamheten. I styrkortet ingår fyra perspektiv; verksamhet, kund, medarbetare och ekonomi. Synpunkter, klagomål och missförhållanden I uppföljningen rapporterade samtliga utförare av ramupphandlad verksamhet att de har skriftliga rutiner för att samla in och använda synpunkter och klagomål från enskilda. Har ni skriftliga rutiner för att samla in och använda synpunkter och klagomål? Procent Skriftliga rutiner finns för hur synpunkter och klagomål ska sammanställas och hur 85,4 % erfarenheterna ska användas i verksamheten Skriftliga rutiner finns för hur synpunkter och klagomål ska dokumenteras och åtgärdas 90,2 % Skriftliga rutiner finns för hur enskilda kan lämna synpunkter och klagomål 87,8 % Skriftliga rutiner saknas 0 % Information om hur synpunkter och klagomål ska framföras ges oftast muntligt när uppdraget påbörjas. Samtliga har rutiner för synpunkts- och klagomålshantering. Finns rutiner för att samla in och använda synpunkter och klagomål från Procent enskilda? Skriftligt när uppdraget påbörjas 51,2 % Muntligt när uppdraget påbörjas 70,7 % När de frågar hur de ska framföra synpunkter och klagomål 53,7 % Återkommande muntlig och/eller skriftlig information minst varje år 17,1 % Det finns anslag uppsatta 19,5 % Det finns broschyrer som ligger framme 24,4 % Av kundvalsutförarna svarar en utförare att de enbart ger information när den efterfrågas och att de genomför skriftlig och årlig information. De flesta utförarna svarar att de ger muntlig information när uppdraget påbörjas. Enbart en utförare har broschyrer som ligger framme. Beroendemottagningen har genomfört brukarundersökning. 83 synpunkter har lämnats in varav två stycken har varit klagomål, ett avseende tillgängligheten och ett avseende både tillgänglighet, behandlingen och bemötandet. Övriga 81 synpunkter har varit positiva omdömen rörande bemötande och angående det stöd man anser sig ha fått. Anmälan om allvarliga missförhållanden, lex. Sarah Samtliga utförare har rutiner för anmälan om allvarliga missförhållanden, lex. Sarah. De flesta ger de anställda information vid introduktionen och rutinen finns sedan tillgänglig i en pärm. En utförare anger att de gjort en anmälan till Socialstyrelsen av de egna rutinerna för registerkontroll för att få synpunkter på rutinerna.

8 8 (11) Brukaruppföljningar och brukarinflytande Inom den ramupphandlade verksamheten har flertalet utförare angett att de regelbundet genomför brukaruppföljningar. Flera verksamheter använder sig av kundnöjdhetsundersökningar. Vanligast förekommande är Skandinavisk sjukvårds-information samt Rainbow Quality. Skattningsinstrument som används är bl.a. ASI, Audit, Dudit, IDS100, SCL-90, Kasam och MAPS som utgör underlag för att mäta förändringar under och efter vårdtiden. Flera verksamheter gör därefter sammanställningar på verksamhetsnivå. Mer än hälften uppger att de har genomfört någon form av brukaruppföljning de senaste tre åren. Kundvalsutförare anger att de genomför systematisk behandlings- och nöjdhetsutvärderingar i enkätform samt uppföljning med nätverk kring brukaren. Beroendemottagningen genomför kundutvärderingar efter avslutade anhörig- respektive återfallspreventionsprogram. Skatter och arbetsgivaravgifter En kontroll har gjorts hos Skatteverket som visar att fyra utförare inte har tillfredställande ekonomi. Av dessa har en utförare fått avtalet hävt, en har gett tillfredställande svar på förfrågan och två kommer att utredas ytterligare. Uppföljning med handläggare Eftersom den ramupphandlade verksamheten gjorde tillsammans med Tyresö, Nacka och Värmdö kommun skickades en enkät ut till handläggare i samtliga kommuner. Totalt inkom 72 synpunkter från handläggare som placerat personer med missbruks- och beroendeproblematik under Av synpunkterna var majoriteten från Nackas handläggare. Handläggarna uttrycker sig övervägande positivt om flertalet av vårdgivarna. Under 2012 har 30 verksamheter haft placeringar från Nacka. Typ av verksamhet Antal synpunkter som lämnats Antal olika verksamheter Arbetskooperativ 2 2 Familjevård 4 1 Omvårdnadsboende 5 4 Behandlingshem stegsbehandling 13 6 Stödboende med HVB tillstånd 35 8 Den vanligaste placeringen är stödboende där verksamheten har tillstånd att bedriva Hem för Vård och Boende (HVB). Åtta verksamheter har använts under året. I 60 synpunkter anger handläggarna att de gärna placerar på verksamheten igen. I två fall har handläggare haft viss kritik på personals kompetens. Detta har tagits upp med verksamhetsansvarig vid institutionen.

9 9 (11) I 72 % av placeringarna är handläggarna nöjda med samarbetet med verksamheten. Enbart i fem placeringar har samarbetet betygsats till dåligt eller godkänt. Handläggares bedömning av samarbetet med verksamheterna 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Dåligt Godkänt Bra Mycket bra 45 % av placeringarna har avbrutits i förtid och av dessa berodde nästan hälften på klientens återfall. Detta visar att institutionerna behöver arbeta mer aktivt med motivationsarbete. I regel behövs flera insatser för klienter som saknar motivation. I 65 % av placeringarna har handläggarna uppgett att de inte har fått någon behandlingsplan/genomförandeplan. Många av placeringarna understiger två veckor och i dessa fall har oftast ingen genomförandeplan skrivits. Hattens behandlingshem får mycket positiv respons från handläggarna avseende genomförandeplaner och återrapportering. Av svaren framgår att ett fortsatt utvecklingsarbete bör ske kring den skriftliga dokumentationen hos utförare. Återapporteringen bör förbättras även om placeringen är kortvarig. Handläggarna redovisar att i enbart 33 % av placeringarna sker en skriftlig återrapportering enligt uppdrag. Har återrapportering/uppföljning av insatserna till socialtjänsten fungerat? Procent Skriftlig återrapportering sker enligt uppdraget 32,9 % 24 Skriftlig sammanfattning efter avslutad placering sker alltid 19,2 % 14 Regelbundna telefonsamtal till handläggaren minst en gång per kvartal 71,2 % 52 Inga återrapporteringar sker 8,2 % 6 Antal Förändringar under året Inom den ramupphandlade verksamheten har nio verksamheter bytt verksamhetschefer under % av verksamheterna anger att de under året arbetat med utveckling av kvalitetssystem och rutiner.

10 10 (11) Två av kundvalsutförarna har utökat sin personalgrupp under året. Flera verksamheter anger att de kommer vidareutveckla sina kvalitetssystem. Den kommunala beroendemottagningen anger att antalet anhöriga som söker för medberoendeproblematik har ökat under året och råd och informationsinsatser för par och hela familjer har utökats. Samarbetet med Ungdomsverksamheten har utökats och kommer under 2013 att leda till en organisatorisk förändring, där Mini Maria och Nacka Beroendemottagning går samman till en gemensam verksamhet i gemensamma lokaler. Slutsatser Positivt är att handläggarna är nöjda med majoriteten av de använda ramupphandlade verksamheterna. Detta innebär även att avtalstroheten är stor. Samtliga vårdgivare/utförare redovisar att de har genomfört någon form av egen strukturerad brukarundersökning. Resultaten är mycket positiva även om några av vårdgivarna/utförarna bör förbättra sitt kvalitets- och ledningssystem avseende resultatuppföljning av insatserna. Uppföljningen visar på brister i hur den skriftliga uppföljningen och återkopplingen av uppdraget sker till handläggare från verksamheter inom beroendesidan. Av de ramupphandlade verksamheterna har fem under året haft ekonomiska problem, vilket innebär att kontroll av skatter och avgifter kommer att ske oftare. Då flera av utförarna inte skickat in försäkringsbevis kommer handläggare att informeras om att de måste begära in försäkringsbevis innan placering sker. Andelen besök till Nacka Beroendemottagning har ökat under % av registrerade ärenden avser insatser för anhöriga. Flertalet av patienterna söker på eget initiativ eller efter att ha remitterats från vårdcentraler eller öppenpsykiatrin. Ett fåtal patienter har biståndsbedömd insats från socialtjänsten. Utförare inom kundvalet har under 2012 år fått fler uppdrag men antalet uppdrag är fortfarande mycket lågt för bland annat rådgivningssamtal Carema Hjärnhälsan såldes till Capio AB från och med årsskiftet 2012/2013. Detta innebär att samma ägare driver öppenvårdspsykiatrin som landstingsuppdraget inom beroendemottagningen. Detta kan komma att innebära ett förbättrat samarbete kring personer med missbruk och/eller beroende problematik och samtidig psykisk ohälsa eller sjukdom. En lokal överenskommelse mellan Stockholms läns landsting och Nacka kommun har skrivits under 2012 för personer med missbruk- beroende problematik och samtidig psykisk sjukdom. Sedan tidigare har Nacka kommun ett samarbetsavtal med Capio Maria.

11 11 (11) Trots att personer enligt bestämmelser i hälso- och sjukvårdslagen samt socialtjänstlagen har rätt till en samordnad individuell vårdplan sedan 2010 har enbart någon enstaka person med missbruks- eller beroendeproblematik med samtidig psykisk ohälsa/sjukdom detta. Susanne Eriksson Planerare/utvecklare Sociala kvalitetsenheten

Verksamhetsuppföljning 2011 inom Individ och Familjeomsorgen (IFO)

Verksamhetsuppföljning 2011 inom Individ och Familjeomsorgen (IFO) 2012-03-06 1 (10) TJÄNSTESKRIVELSE SÄN 2012/52 Social- och äldrenämnden Verksamhetsuppföljning 2011 inom Individ och Familjeomsorgen (IFO) Förslag till beslut Social- och äldrenämnden noterar informationen

Läs mer

Verksamhetsuppföljning av boende och vård för personer med alkohol och narkotikarelaterade problem 2013

Verksamhetsuppföljning av boende och vård för personer med alkohol och narkotikarelaterade problem 2013 av boende och vård för personer med alkohol och narkotikarelaterade problem 2013 2014-03-10 Kristina Östergren POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON E-POST SMS WEBB ORG.NUMMER Nacka kommun, 131 81 Nacka Stadshuset,

Läs mer

Tjänsteskrivelse 1 (8)

Tjänsteskrivelse 1 (8) Tjänsteskrivelse 1 (8) 2010-03-01 Dnr SÄN 2010/28 Social- och äldrenämnden Verksamhetsuppföljning 2009 inom Individ och Familjeomsorgen (IoF) Förslag till beslut Social- och äldrenämnden noterar informationen

Läs mer

Verksamhetsuppföljning 2012 socialpsykiatri

Verksamhetsuppföljning 2012 socialpsykiatri 2013-02-21 1 (8) TJÄNSTESKRIVELSE SÄN 2013/59-739 Social- och äldrenämnden Verksamhetsuppföljning 2012 socialpsykiatri Förslag till beslut Social- och äldrenämnden noterar informationen till protokollet.

Läs mer

Granskning av Curanda Vård Assistans AB - boendestöd

Granskning av Curanda Vård Assistans AB - boendestöd 2015-05-17 1 (6) PM Anna Spångmark och Susanna Dennerlöv Sociala kvalitetsenheten Granskning av Curanda Vård Assistans AB - boendestöd Uppföljning genomförd genom: Besök 2015-03-23 Intervju med arbetsledare

Läs mer

Årsrapport verksamhetsuppföljning individ och familjeomsorgen 2015

Årsrapport verksamhetsuppföljning individ och familjeomsorgen 2015 Årsrapport verksamhetsuppföljning individ och familjeomsorgen 2015 2016-02-28 Åsa Dyckner Sammanfattning Verksamhetsområdet individ och familjeomsorgen, IFO, omfattar kundval inom familjerådgivning, familjebehandling

Läs mer

RAPPORT. Översyn av anhörigstödet i Nacka. 2013-01-21 Annika Lindstrand

RAPPORT. Översyn av anhörigstödet i Nacka. 2013-01-21 Annika Lindstrand RAPPORT Översyn av anhörigstödet i Nacka 2013-01-21 Annika Lindstrand Sammanfattning En översyn har gjorts av anhörigstödet i Nacka. Syftet är att ge ett förslag till inriktningsbeslut och att utreda tillhörigheten

Läs mer

Verksamhetsuppföljning 2013 - Individ och familjeomsorgen, Barn och unga

Verksamhetsuppföljning 2013 - Individ och familjeomsorgen, Barn och unga Verksamhetsuppföljning 2013 - Individ och familjeomsorgen, Barn och unga 2014-02-27 Margaret Nystedt Hackman Sammanfattning Verksamhetsuppföljningen för IFO barn och unga avser Familjebehandling Familjerådgivning

Läs mer

Verksamhetsuppföljning individ och familjeomsorgen, barn och unga samt vuxna

Verksamhetsuppföljning individ och familjeomsorgen, barn och unga samt vuxna Verksamhetsuppföljning 2014 - individ och familjeomsorgen, barn och unga samt vuxna 2015-02-13 Åsa Dyckner Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Inledning... 3 3 Insatser för barn, unga och deras

Läs mer

Riktlinjer för bistånd till ensamkommande barn

Riktlinjer för bistånd till ensamkommande barn RIKTLINJE Riktlinjer för bistånd till ensamkommande barn Dokumentets syfte Syftet med riktlinjerna är att säkerställa att ensamkommande barn som placerats i Nacka kommun får en rättssäker handläggning.

Läs mer

Familjerådgivning 2013 uppföljning och jämförelse av kundvalet

Familjerådgivning 2013 uppföljning och jämförelse av kundvalet 2014-05-26 1 (9) Social- och äldrenämnden Familjerådgivning 2013 uppföljning och jämförelse av kundvalet Bakgrund Kundval inom familjerådgivningen har funnits sedan 2005-01-01 då med 14 a anordnare. 2010

Läs mer

Riktlinjer för bistånd till ensamkommande barn. 1 Inledning... 3

Riktlinjer för bistånd till ensamkommande barn. 1 Inledning... 3 RIKTLINJE Riktlinjer för bistånd till ensamkommande barn Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Särskilda förutsättningar... 3 2.1 Barns behov i centrum - BBIC... 3 2.2 Evidensbaserad praktik... 3 3 Jourhem...

Läs mer

Uppföljning av boendestöd LOV funktionsnedsättning

Uppföljning av boendestöd LOV funktionsnedsättning Uppföljning av boendestöd LOV funktionsnedsättning 2014-02-17 Anna Spångmark Sofia Rooth Andersson Innehållsförteckning 1 Bakgrund och förutsättningar... 3 1.1 Inledning... 3 1.2 Uppdraget... 3 2 Metod...

Läs mer

Genomförandeplan och uppföljning nummer 3 avseende Staffanstorps kommuns samarbete med SIKTA.

Genomförandeplan och uppföljning nummer 3 avseende Staffanstorps kommuns samarbete med SIKTA. PROJEKTPLAN 1(5) 2010-07-01 INDIVID OCH FAMILJEOMSORGEN Genomförandeplan och uppföljning nummer 3 avseende Staffanstorps kommuns samarbete med SIKTA. Bakgrund: Arbetet med missbruk- och beroendeproblematik

Läs mer

Redovisning Öppna jämförelser - Missbruks- och beroendevården 2015

Redovisning Öppna jämförelser - Missbruks- och beroendevården 2015 SOLNA STAD 2015-08-17 Socialförvaltningen SID 1 (6) Christina Enocson SN/2015:164 TJÄNSTESKRIVELSE Redovisning Öppna jämförelser - Missbruks- och beroendevården 2015 Sammanfattning Årets öppna jämförelser

Läs mer

Genomförandeplan med gemensamma riktlinjer för kommun och landsting angående missbruks-och beroendevården i Haparanda 2009

Genomförandeplan med gemensamma riktlinjer för kommun och landsting angående missbruks-och beroendevården i Haparanda 2009 Genomförandeplan med gemensamma riktlinjer för kommun och landsting angående missbruks-och beroendevården i Haparanda 2009 Sammanfattning Detta bygger på av socialstyrelsen 2007 utfärdade nationella riktlinjerna

Läs mer

Ärendet Socialtjänsten följer upp och utvärderar kvaliteten på alla verksamheter som Social- och äldrenämnden har avtal och överenskommelser med.

Ärendet Socialtjänsten följer upp och utvärderar kvaliteten på alla verksamheter som Social- och äldrenämnden har avtal och överenskommelser med. Tjänsteskrivelse 2009-03-13 Dnr SÄN 2009/31-739 1 Social- och äldrenämnden Verksamhetsuppföljning 2008 LSS-verksamhet och socialpsykiatri Förslag till beslut Nämnden noterar informationen till protokollet.

Läs mer

Verksamhetsuppföljning Socialpsykiatri (Boendestöd, Kompassens särskilda boendestöd, Sysselsättningen) Mars, april 2015

Verksamhetsuppföljning Socialpsykiatri (Boendestöd, Kompassens särskilda boendestöd, Sysselsättningen) Mars, april 2015 Verksamhetsuppföljning Socialpsykiatri (Boendestöd, Kompassens särskilda boendestöd, Sysselsättningen) Mars, april 2015 Bakgrund Verksamhetsuppföljning för Socialpsykiatrins verksamheter har genomförts

Läs mer

System för uppföljning och granskning av verksamheter som omfattas av valfrihetssystem- LOV

System för uppföljning och granskning av verksamheter som omfattas av valfrihetssystem- LOV Bilaga 7 System för uppföljning och granskning av verksamheter som omfattas av valfrihetssystem- LOV 2010-10-26 1 Innehåll 1. System för uppföljning och granskning... 3 Styrdokument... 3 Grundsyn för uppföljning...

Läs mer

KVALITETSBERÄTTELSE Personlig assistans

KVALITETSBERÄTTELSE Personlig assistans KVALITETSBERÄTTELSE Personlig assistans Sociala stödresurser Verksamhetsåret 2012 Kvalitetsarbete inom Sociala stödresurser Innehållsförteckning Inledning. 3 Gemensamt kvalitetsarbete.. SCB:s medborgarundersökning

Läs mer

Bilaga nr 3. Ersättningsbelopp 2016 Socialnämnden (rev efter kf beslut)

Bilaga nr 3. Ersättningsbelopp 2016 Socialnämnden (rev efter kf beslut) 2015-12-02 1 (5) Bilaga nr 3 SOCN 2015/551-041 Bilaga nr 3. Ersättningsbelopp 2016 Socialnämnden (rev efter kf beslut) Tabell 1) Ersättningsbelopp hemtjänst (äldre och personer med funktionsnedsättning)

Läs mer

Uppföljning 2012-06-14 Mångkulturell Hemtjänst i Stockholm AB

Uppföljning 2012-06-14 Mångkulturell Hemtjänst i Stockholm AB SOLNA STAD Omvårdnadsförvaltningen Uppföljning 20120614 Mångkulturell Hemtjänst i Stockholm AB Granskare: Metod: Webbenkät, intervju, granskning av rutiner, genomförandeplaner och socialdokumentation Företagets

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse Ledarskapsutveckling i Norden AB

Patientsäkerhetsberättelse Ledarskapsutveckling i Norden AB Patientsäkerhetsberättelse Ledarskapsutveckling i Norden AB År 2013 2014-02-09 Helene Stolt Psykoterapeut, socionom Verksamhetsansvarig Mallen är framtagen av Sveriges Kommuner och Landsting Verksamhetens

Läs mer

Verksamhetsuppföljning område funktionsnedsättning 2014

Verksamhetsuppföljning område funktionsnedsättning 2014 Verksamhetsuppföljning område funktionsnedsättning 2014 2015-03-01 Anna Spångmark, Emelie Berglund, Sofia Rooth Andersson, Agneta Kling SOCN 2015/58 POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON E-POST SMS WEBB ORG.NUMMER

Läs mer

Rapport TILL LÄNSSTYRELSEN

Rapport TILL LÄNSSTYRELSEN 2011-12-15 1 (6) Till Länsstyrelsen i Stockholm län Att. Juha Mäntymäki Box 22067 106 30 Stockholm Rapport TILL LÄNSSTYRELSEN Redovisning av verksamhet med personligt ombud under kalenderåret 2011 i Nacka

Läs mer

Kvalitet inom äldreomsorgen

Kvalitet inom äldreomsorgen Revisionsrapport* Kvalitet inom äldreomsorgen Mora kommun Februari 2009 Inger Kullberg Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...3 2 Inledning och bakgrund...4 2.1 Revisionsfråga...5 2.2 Revisionsmetod...5

Läs mer

Verksamhetsuppföljning 2011 LSS-verksamhet och socialpsykiatri

Verksamhetsuppföljning 2011 LSS-verksamhet och socialpsykiatri 2012-03-03 TJÄNSTESKRIVELSE SÄN 2012/51-730 Social- och äldrenämnden Verksamhetsuppföljning 2011 LSS-verksamhet och socialpsykiatri Förslag till beslut Social- och äldrenämnden noterar informationen till

Läs mer

Dnr SN13/25 RIKTLINJER. Riktlinjer för handläggning inom missbruks- och beroendevården. Antagen av socialnämnden 2013-11-07

Dnr SN13/25 RIKTLINJER. Riktlinjer för handläggning inom missbruks- och beroendevården. Antagen av socialnämnden 2013-11-07 Dnr SN13/25 RIKTLINJER för handläggning inom missbruks- och beroendevården socialnämnden 2013-11-07 Dnr SN13/25 2/6 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Mål och inriktning... 3 3 Utredning och handläggning...

Läs mer

Riktlinjer för bistånd inom barn- och ungdomsenheten IFO

Riktlinjer för bistånd inom barn- och ungdomsenheten IFO inom barn- och ungdomsenheten IFO 2013-05-20 Marie Lundqvist SÄN 2013/133-012 Antagen av social- och äldrenämnden 2013-06-11 Innehållsförteckning 1 Särskilda förutsättningar... 5 1.1 BBIC... 5 2 Jourhem...

Läs mer

KONTAKTPERSON LSS, SoL INTERN KRAVSPECIFIKATION Antagen av Vård- och omsorgsnämnden den 26 maj ( 63) Gäller from 1 januari 2012

KONTAKTPERSON LSS, SoL INTERN KRAVSPECIFIKATION Antagen av Vård- och omsorgsnämnden den 26 maj ( 63) Gäller from 1 januari 2012 1 Vård och omsorg 2011-04-12 Beställarenheten Dnr VON 95/11 KONTAKTPERSON LSS, SoL INTERN KRAVSPECIFIKATION Antagen av Vård- och omsorgsnämnden den 26 maj ( 63) Gäller from 1 januari 2012 Utförare = Driftansvarig,

Läs mer

Uppföljning 2012-08-14 AB Adela Omsorg

Uppföljning 2012-08-14 AB Adela Omsorg SOLNA STAD Omvårdnadsförvaltningen Uppföljning 20120814 AB Granskare: Metod: Webbenkät, intervju, granskning av rutiner, genomförandeplaner och socialdokumentation genomförs vid ett besök hos utförararen.

Läs mer

Våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld. Nationell tillsyn 2012-2013. Hur ser det ut?

Våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld. Nationell tillsyn 2012-2013. Hur ser det ut? Våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld Nationell tillsyn 2012-2013 - kommunernas, hälso- och sjukvårdens och kvinnojourernas arbete - Hur ser det ut? Ingrid Andersson Inspektionen för vård och

Läs mer

Uppföljning av kontaktperson sammanfattning av enkätuppföljningar, april 2016

Uppföljning av kontaktperson sammanfattning av enkätuppföljningar, april 2016 Dnr 2016/0166 VON Uppföljning av kontaktperson sammanfattning av enkätuppföljningar, april 2016 En kontaktperson är en medmänniska som ska göra det lättare för en person med funktionsnedsättning att leva

Läs mer

KVALITETSDOKUMENT OCH KVALITETSKRITERIER

KVALITETSDOKUMENT OCH KVALITETSKRITERIER SOCIALFÖRVALTNINGEN Pm och riktlinjer Dokumentnamn Kvalitetsdokument och kvalitetsrutiner Utarbetad av Pia Berg med PLU som arbetsgrupp Fastställd av Socialnämnden 2011-02-23 Godkänd Gäller från 2011-03-01

Läs mer

2015-01-16 Anna Spångmark

2015-01-16 Anna Spångmark UPPFÖLJNING AV BESLUT enligt Lagen och om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)och Socialtjänstlagen för personer under 65 år. Enheten för funktionsnedsättning 2015-01-16 Anna Spångmark Innehållsförteckning

Läs mer

Kvalitetsuppföljning Falkenbergs Fontänhuset. Ekonomisk sammanställning av sysselsättning för personer med psykiska funktionshinder enligt LOV

Kvalitetsuppföljning Falkenbergs Fontänhuset. Ekonomisk sammanställning av sysselsättning för personer med psykiska funktionshinder enligt LOV sida 1 (6) Kvalitets- och utredningsavdelningen Socialförvaltningen Kristina Privér Kvalitetscontroller Kvalitetsuppföljning Falkenbergs Fontänhuset Ekonomisk sammanställning av sysselsättning för personer

Läs mer

KRAVSPECIFIKATION UPPHANDLING AV

KRAVSPECIFIKATION UPPHANDLING AV 1(8) KRAVSPECIFIKATION UPPHANDLING AV Sysselsättning till personer med psykiska funktionshinder 2(8) Innehållsförteckning Sid nr 1 UPPDRAGSBESKRIVNING 3 1.1 Målgrupp 3 1.2 Syfte 3 1.3 Mål för sysselsättningen

Läs mer

www.pwc.se Granskning av missbruksvården Lena Brönnert November 2013 Mjölby kommun

www.pwc.se Granskning av missbruksvården Lena Brönnert November 2013 Mjölby kommun www.pwc.se Granskning av missbruksvården Lena Brönnert November 2013 Mjölby kommun Innehåll 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Bakgrund... 2 2.2. Revisionsfråga...

Läs mer

Ärendet Socialtjänsten följer upp och utvärderar kvaliteten på alla verksamheter som Social- och äldrenämnden har avtal och överenskommelser med.

Ärendet Socialtjänsten följer upp och utvärderar kvaliteten på alla verksamheter som Social- och äldrenämnden har avtal och överenskommelser med. Tjänsteskrivelse 2010-03-01 Dnr 2010/25-701 1 Social- och äldrenämnden Verksamhetsuppföljning 2009 LSS-verksamhet och socialpsykiatri Förslag till beslut Nämnden noterar informationen till protokollet.

Läs mer

www.pwc.se Revisionsrapport Avtal institutionsplaceringar Karin Magnusson Malou Olsson Söderhamns kommun Oktober 2014

www.pwc.se Revisionsrapport Avtal institutionsplaceringar Karin Magnusson Malou Olsson Söderhamns kommun Oktober 2014 www.pwc.se Revisionsrapport Avtal institutionsplaceringar Karin Magnusson Malou Olsson Oktober 2014 Söderhamns kommun Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 1. Inledning... 1 1.1. Bakgrund... 1 1.2.

Läs mer

Socialtjänstens kartläggning av personer i olika former av hemlöshetssituationer

Socialtjänstens kartläggning av personer i olika former av hemlöshetssituationer RAPPORT 1(11) Handläggare, titel, telefon Anna Lind Nordell, sakkunnig 011-15 22 32 Socialtjänstens kartläggning av personer i olika former av hemlöshetssituationer Sammanfattning Årets mätning genomfördes

Läs mer

Riktlinjer för handläggning enligt SoL för personer med psykisk funktionsnedsättning

Riktlinjer för handläggning enligt SoL för personer med psykisk funktionsnedsättning Datum Nämnd, förvaltning 2016-02-29 Socialnämnden Riktlinjer för handläggning enligt SoL för personer med psykisk funktionsnedsättning Beslutad av socialnämnden 2010-06-22 Reviderad 2014-05-20, 55 Reviderad

Läs mer

Förslag till riktlinjer för egenavgifter för vuxna i hem för vård eller boende (HVB), familjehem m.m.

Förslag till riktlinjer för egenavgifter för vuxna i hem för vård eller boende (HVB), familjehem m.m. 2013-01-08 1 (9) Förslag till riktlinjer för egenavgifter för vuxna i hem för vård eller boende (HVB), familjehem m.m. Innehåll Definitioner 2 Hem för vård eller boende (HVB) 2 Familjehem 2 Stöd-/omvårdnadsboende,

Läs mer

Öppenvård, handläggare

Öppenvård, handläggare Kvalitetsindex Öppenvård, handläggare Rapport 2013022 Innehåll Skandinavisk Sjukvårdsinformations Kvalitetsindex Strategi och metod Antal intervjuer, medelbetyg totalt samt på respektive fråga och antal

Läs mer

Auktorisationsbestämmelser och tillämpningsföreskrifter inom kundvalssystemet för hemtjänst, ledsagning och avlösning

Auktorisationsbestämmelser och tillämpningsföreskrifter inom kundvalssystemet för hemtjänst, ledsagning och avlösning Antagna av Äldrenämnden 2006-11-29 Bestämmelserna träder i kraft 2007-01-01 1 (5) Auktorisationsbestämmelser och tillämpningsföreskrifter inom kundvalssystemet för hemtjänst, ledsagning och avlösning Kundvalssystemet

Läs mer

Svar till kommunrevisionen om öppenvårdsbehandlingen vid Dag Hammarskjölds väg 13

Svar till kommunrevisionen om öppenvårdsbehandlingen vid Dag Hammarskjölds väg 13 SOCIALFÖRVALTNINGEN Handläggare Datum Diarienummer Ulf Eiderbrant 2015-02-06 SCN-2015-0073 Socialnämnden Svar till kommunrevisionen om öppenvårdsbehandlingen vid Dag Hammarskjölds väg 13 Förslag till beslut

Läs mer

Beslutsunderlag Socialstyrelsens beslut den 20 december 2011 Individ- och omsorgsförvaltningens skrivelse den 28 mars 2012

Beslutsunderlag Socialstyrelsens beslut den 20 december 2011 Individ- och omsorgsförvaltningens skrivelse den 28 mars 2012 2012-03-28 1 (5) Individ- och omsorgsnämnden Förstärkt tillsyn av kommunens insatser till personer med psykisk funktionsnedsättning i Sundbybergs stad enligt socialtjänstlagen och lagen om stöd och service

Läs mer

Sociala nämndernas förvaltning 2015-02-11 Dnr: 2015/97-IFN-702 Åsa Påls - bl623 E-post: asa.pals@vasteras.se. Individ- och familjenämnden

Sociala nämndernas förvaltning 2015-02-11 Dnr: 2015/97-IFN-702 Åsa Påls - bl623 E-post: asa.pals@vasteras.se. Individ- och familjenämnden TJÄNSTESKRIVELSE (2) Sociala nämndernas förvaltning 205-02- Dnr: 205/97-IFN-702 Åsa Påls - bl623 E-post: asa.pals@vasteras.se Kopia till Individ- och familjenämnden Uppföljning av nätverksmöten och föräldrautbildning,

Läs mer

Resultat från kvalitetsuppföljning i Nytidas gruppbostäder på Furuvägen, Kärreberg och Laxvägen enligt 9 9 LSS

Resultat från kvalitetsuppföljning i Nytidas gruppbostäder på Furuvägen, Kärreberg och Laxvägen enligt 9 9 LSS sida 1 (9) Kvalitets- och utredningsavdelningen Socialförvaltningen Kristina Privér Kvalitetscontroller Resultat från kvalitetsuppföljning i Nytidas gruppbostäder på Furuvägen, Kärreberg och Laxvägen enligt

Läs mer

Uppföljning 2013-11-14 Bäst Omsorg i Stockholm AB

Uppföljning 2013-11-14 Bäst Omsorg i Stockholm AB SOLNA STAD Omvårdnadsförvaltningen Uppföljning 20131114 AB Granskare: Metod: Webbenkät, intervju, granskning av rutiner och social dokumentation Företagets representanter: Carina Andersson, Bito Tengroth

Läs mer

Riktlinjer för social dokumentation

Riktlinjer för social dokumentation Riktlinjer för social dokumentation Februari 2011 1 Juni 2011 Inledning Omvårdnadsförvaltningens Riktlinjer för social dokumentation reglerar hur genomförandet av beviljade insatser till äldre personer

Läs mer

Ledningssystem för kvalitet i verksamhet enligt SoL, LVU, LVM och LSS

Ledningssystem för kvalitet i verksamhet enligt SoL, LVU, LVM och LSS 2008-07-04 Socialnämnd Eva Martinsson Andersson Planeringsledare Ledningssystem för kvalitet i verksamhet enligt SoL, LVU, LVM och LSS Bakgrund År 2006 utkom socialstyrelsens föreskrifter och allmänna

Läs mer

Redovisning av brukarundersökningar inom socialpsykiatri

Redovisning av brukarundersökningar inom socialpsykiatri Södermalms stadsdelförvaltning Sociala avdelningens stab Tjänsteutlåtande Sida 1 (7) 2015-02-27 Dnr. 209-2015-1.2.1 Handläggare Emilia Tuvesson 08-508 13 221 Till Södermalms stadsdelsnämnd 2015-03-26 Redovisning

Läs mer

SVANEN HEMTJÄNST AB KVALITETSBERÄTTELSE 2015/2016

SVANEN HEMTJÄNST AB KVALITETSBERÄTTELSE 2015/2016 KVALITETSBERÄTTELSE 2015/2016 Verksamheten leds av verksamhetsansvarig, fyra enhetschefer, fyra arbetsledare och två samordnare. Kompetenserna inom företagets ledning är socionom, jurist, ekonom och IT.

Läs mer

Boendestöd och case manager, slutrapport

Boendestöd och case manager, slutrapport HÄGERSTEN-LILJEHOLMENS STADSDELSFÖRVALTNING SOCIAL OMSORG TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (5) 2009-03-12 DNR 100-09-500 SDN 2009-03-19 Handläggare: Lena Ahlsén Telefon: 508 23 303 Till Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd

Läs mer

Granskning av anordnare inom kundvalet hemtjänst, ledsagning och avlösning Maximal Consensus i Renhetens Namn Macorena HB

Granskning av anordnare inom kundvalet hemtjänst, ledsagning och avlösning Maximal Consensus i Renhetens Namn Macorena HB 2015-11-02 1 (6) PM ÄLN 2015/58-732 Granskningen utförd av Sofia Rooth Andersson och Susanna Dennerlöv Granskning av anordnare inom kundvalet hemtjänst, ledsagning och avlösning Maximal Consensus i Renhetens

Läs mer

Auktorisationsbestämmelser och tillämpningsföreskrifter inom kundvalssystemet för dagverksamhet för personer över 65 år

Auktorisationsbestämmelser och tillämpningsföreskrifter inom kundvalssystemet för dagverksamhet för personer över 65 år Gäller fr.o.m. 2007-01-01 1 (5) Auktorisationsbestämmelser och tillämpningsföreskrifter inom kundvalssystemet för dagverksamhet för personer över 65 år Dagverksamheten vänder sig till personer med stora

Läs mer

Verksamhetsuppföljning, Beroendemottagningen och förstärkt öppenvård

Verksamhetsuppföljning, Beroendemottagningen och förstärkt öppenvård 1 (5) Kvalitets- och utvärderingskontoret Ulla Lindberg 2017-11-02 Dnr ON 2017-348 Verksamhetsuppföljning, Beroendemottagningen och förstärkt öppenvård Faktauppgifter om verksamheten Utförare Leanlink,

Läs mer

Ändring av villkor och ersättning i kundvalet för boendestöd

Ändring av villkor och ersättning i kundvalet för boendestöd 2016-08-16 1 (5) TJÄNSTESKRIVELSE SOCN 2016/36 Socialnämnden Ändring av villkor och ersättning i kundvalet för boendestöd Förslag till beslut 1. Socialnämnden godkänner förslagen till ändringar i de specifika

Läs mer

Standard, handläggare

Standard, handläggare Kvalitetsindex Standard, handläggare Rapport 2011-03-13 Innehåll Skandinavisk Sjukvårdsinformations Kvalitetsindex - Strategi och metod - Antal intervjuer, medelbetyg totalt samt på respektive fråga och

Läs mer

Översyn av kundvalet inom hemtjänst, ledsagning och avlösning

Översyn av kundvalet inom hemtjänst, ledsagning och avlösning 2014-05-08 1 (6) TJÄNSTESKRIVELSE SÄN 2013/96 Social- och äldrenämnden Översyn av kundvalet inom hemtjänst, ledsagning och avlösning Förslag till beslut Social- och äldrenämnden föreslår kommunfullmäktige

Läs mer

Kvalitetsberättelse för område Vård och omsorg

Kvalitetsberättelse för område Vård och omsorg Kvalitetsberättelse för område Vård och omsorg År 2012 2013-02-25 Maria Ottosson Lundström Dnr: 2013-80 1 Innehåll Sammanfattning... 3 Övergripande mål och strategier... 4 Organisatoriskt ansvar... 4 Struktur

Läs mer

1. Riktlinjernas bakgrund och syfte

1. Riktlinjernas bakgrund och syfte SAS Sida: 1 (5) 1. Riktlinjernas bakgrund och syfte Det finns en skyldighet att dokumentera genomförandet om individuellt behovsprövade insatser enligt socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service

Läs mer

Verksamhetsbeskrivning

Verksamhetsbeskrivning Verksamhetsbeskrivning Flerstegsboendet Kontaktuppgifter Flerstegsboendet Besöksadress: Söderforsgatan 14 Telefon: 018-727 72 70 Verksamheten är bemannad dygnet runt. Härbärget är tillgängligt för boende

Läs mer

PM 2015-09-28. Uppföljning av utförare inom familjerådgivning Dnr SN15/125-756

PM 2015-09-28. Uppföljning av utförare inom familjerådgivning Dnr SN15/125-756 2015-09-28 Daniel Liljekvist Utvecklingsledare 08-124 57 236. Daniel.Liljekvist@ekero.se Uppföljning av utförare inom familjerådgivning Dnr SN15/125-756 Bakgrund Valfrihet enligt Lagen om Valfrihetssystem

Läs mer

Standard, handläggare

Standard, handläggare Kvalitetsindex Standard, handläggare Skyddsvärnet- Behandlingshem Föreningen Skyddsvärnet Rapport 2012-02-2 Innehåll Skandinavisk Sjukvårdsinformations Kvalitetsindex - Strategi och metod - Antal intervjuer,

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse

Patientsäkerhetsberättelse Patientsäkerhetsberättelse för Långskeppets socialpsykiatriska boende, särskild boende År 2011 Datum och ansvarig för innehållet 2012-04-13 Jaana Wollsten 1 Innehållsförteckning Sammanfattning 3 Övergripande

Läs mer

Uppföljning 2012-08-08 Ideal Vård och Service

Uppföljning 2012-08-08 Ideal Vård och Service SOLNA STAD Omvårdnadsförvaltningen Uppföljning 20120808 Granskare: Metod: Webbenkät, intervju, granskning av rutiner, genomförandeplaner och socialdokumentation Företagets representanter: Olga Yuen Cárdenas

Läs mer

Specifika auktorisationsvillkor

Specifika auktorisationsvillkor Arbetsmarknadsinsatser Dokumentets syfte syftar till att definiera avtalsvillkoren med kommunens jobb- och utbildningsexperter för att säkerställa att det innehåller tydliga auktorisationsvillkor samt

Läs mer

Uppföljning av särskilda boenden inom äldreomsorgen

Uppföljning av särskilda boenden inom äldreomsorgen SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN 2014-05-08 AN-2014/162.732 1 (6) HANDLÄGGARE Natalie Vaneker 08-535 316 74 natalie.vaneker@huddinge.se Äldreomsorgsnämnden Uppföljning av särskilda boenden inom äldreomsorgen

Läs mer

Kvalitetskrav för daglig verksamhet och sysselsättning i Varbergs kommun

Kvalitetskrav för daglig verksamhet och sysselsättning i Varbergs kommun Kvalitetskrav för daglig verksamhet och sysselsättning i Varbergs kommun RIKTLINJER Följande kvalitetskrav för daglig verksamhet enligt lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade (LSS) och för

Läs mer

Uppföljning av verksamhet och entreprenadavtal avseende dagverksamhet för äldre med demenssjukdom 2015

Uppföljning av verksamhet och entreprenadavtal avseende dagverksamhet för äldre med demenssjukdom 2015 Skarpnäcks stadsdelförvaltning Avdelningen för äldre och funktionsnedsatta Tjänsteutlåtande Sida 1 (6) 2015-05-18 Handläggare Christina Koistinen Telefon: 08-508 15024 Till Skarpnäcks stadsdelsnämnd 2015-06-11

Läs mer

Kvalitetsuppföljningsplan 2015

Kvalitetsuppföljningsplan 2015 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (8) 2014-11-04 Kvalitets- och utvärderingskontoret Dnr Än 2014-480 Mattias Bly Äldrenämnden Kvalitetsuppföljningsplan 2015 OMSORG- OCH ÄLDREFÖRVALTNINGENS FÖRSLAG TILL BESLUT 1. Äldrenämnden

Läs mer

Upphandlande nämnd: Socialnämnden. Enhetens namn: Kullens korttidshem. Följs upp av: Södermalm. Enhetens adress: Företag: Hemsida: Föreståndare:

Upphandlande nämnd: Socialnämnden. Enhetens namn: Kullens korttidshem. Följs upp av: Södermalm. Enhetens adress: Företag: Hemsida: Föreståndare: Upphandlande nämnd: Socialnämnden Enhetens namn: Kullens korttidshem Följs upp av: Södermalm Enhetens adress: Bränningevägen 2, Årsta Företag: Samsa AB Hemsida: samsa.nu Föreståndare: Per Edström Telefon:

Läs mer

RIKTLINJER FÖR. missbruks- riskbruks- och beroendevård

RIKTLINJER FÖR. missbruks- riskbruks- och beroendevård RIKTLINJER FÖR missbruks- riskbruks- och beroendevård Dokumentets syfte Riktlinjernas syfte är att vara en vägledning för handläggare samt ge information till medborgare som kommer i kontakt med socialnämndens

Läs mer

Bilagor Uppföljning av avtal vid Inslussboende skrivelse

Bilagor Uppföljning av avtal vid Inslussboende skrivelse TJÄNSTESKRIVELSE 1 (2) Sociala nämndernas förvaltning 2015-02-11 Dnr: 2015/63-IFN-702 Åsa Påls - bl623 E-post: asa.pals@vasteras.se Kopia till Individ- och familjenämnden Uppföljning av avtal Inslussboende

Läs mer

Rapport internkontroll - Dokumentation boendestöd

Rapport internkontroll - Dokumentation boendestöd Protokoll Sammanträdesdatum 2015-09-03 Sida 14(25) Socialnämndens arbetsutskott SNau 103 Rapport internkontroll - Dokumentation boendestöd Arbetsutskottets förslag till beslut Socialnämnden föreslås tacka

Läs mer

Ledningssystem för kvalitet enligt SOSFS 2006:11 och SOSFS 2005:12

Ledningssystem för kvalitet enligt SOSFS 2006:11 och SOSFS 2005:12 1(9) enligt SOSFS 2006:11 och SOSFS 2005:12 Inledning Socialstyrelsen har angett föreskrifter och allmänna råd för hur kommunerna ska inrätta ledningssystem för kvalitet i verksamheter enligt SoL, LVU,

Läs mer

Granskning av Tyresö kommuns hemtjänst

Granskning av Tyresö kommuns hemtjänst TJÄNSTESKRIVELSE Tyresö kommun 2009-11-13 Socialförvaltningen Maria Johansson, kvalitetsinspektör 1 (6) Diarienummer 095/09-739 Granskning av Tyresö kommuns hemtjänst Beslut Tillsynen avslutas Socialförvaltningen

Läs mer

Riktlinjer för stöd till anhöriga

Riktlinjer för stöd till anhöriga Riktlinjer för stöd till anhöriga Upprättad 2014-08-28 1 Innehåll Riktlinjer för anhörigstöd/stöd till närstående... 2 Inledning... 2 De som omfattas av stöd till anhöriga... 2 Syftet med stöd till anhöriga...

Läs mer

LEDNINGSSYSTEM FÖR SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE, SOSFS 2011:9

LEDNINGSSYSTEM FÖR SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE, SOSFS 2011:9 Socialnämnden LEDNINGSSYSTEM FÖR SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE, SOSFS 2011:9 DEL 1 Handläggare: Befattning: Mikael Daxberg Verksamhetsutvecklare Upprättad: 2014-02-14 Version: 1 Antagen av socialnämnden:

Läs mer

2006-09-01. Dnr SN 2006/81. Riktlinjer. Insatser till personer med missbruk och beroendeproblem

2006-09-01. Dnr SN 2006/81. Riktlinjer. Insatser till personer med missbruk och beroendeproblem 2006-09-01 Dnr SN 2006/81 Riktlinjer Insatser till personer med missbruk och beroendeproblem Nacka kommun Innehåll INLEDNING...1 LAGSTIFTNING...1 KOMMUNENS UTGÅNGSPUNKTER...2 HANDLÄGGNING OCH DOKUMENTATION...2

Läs mer

Riktlinjer för biståndshandläggning enligt socialtjänstlagen avseende riskbruk - missbruk - och beroende i Strängnäs kommun

Riktlinjer för biståndshandläggning enligt socialtjänstlagen avseende riskbruk - missbruk - och beroende i Strängnäs kommun 6:1 6:2 6:3 Beslutad: Socialnämnden 2015-05-26, SN xx Gäller fr o m: 2015-06-01 Myndighet: Individ- och familjeomsorgen Diarienummer: SN/2015:217-700 Ersätter: Allmänna riktlinjer IFO dnr 3/2002-760 Ansvarig:

Läs mer

Öppna jämförelser inom socialtjänsten 2016 Våld i nära relationer

Öppna jämförelser inom socialtjänsten 2016 Våld i nära relationer Öppna jämförelser inom socialtjänsten 2016 Våld i nära relationer Nationella resultat och resultat Nässjö kommun Nytt för öppna jämförelser 2016 gemensam insamling Årets insamling har genomförts genom

Läs mer

Uppföljningsplan för socialnämnden år 2010

Uppföljningsplan för socialnämnden år 2010 1 (6) FÖRSLAG 17 februari 2010 Uppföljningsplan för socialnämnden år 2010 Denna uppföljningsplan anger struktur och innehåll för socialnämndens uppföljning år 2010, men det är också en struktur för nämndens

Läs mer

Förstärkt tillsyn av kommunens insatser till personer med psykisk funktionsnedsättning enligt SoL och LSS Socialstyrelsens dnr 9.

Förstärkt tillsyn av kommunens insatser till personer med psykisk funktionsnedsättning enligt SoL och LSS Socialstyrelsens dnr 9. KUNGSHOLMENS STADSDELSFÖRVALTNING SOCIAL OMSORG TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (8) 2012-02-07 Handläggare: Matilda Ekström Sundberg Telefon: 08-508 08 079 Till Kungsholmens stadsdelsnämnd sammanträde 2011-03-15

Läs mer

Granskning av hemtjänst/lov 2014

Granskning av hemtjänst/lov 2014 Granskning av hemtjänst/lov 2014 Sammanställd av Margareta Sjögren, kvalitetsuppföljare/utredare Kvalitets- och utvecklingsenheten 2014-08-28 Bakgrund Lagen om valfrihetssystem (LOV) reglerar vad som ska

Läs mer

Verksamhetsuppföljning Ledsagare, avlösare, stödfamilj och kontaktperson (LSS) 2014-01-17

Verksamhetsuppföljning Ledsagare, avlösare, stödfamilj och kontaktperson (LSS) 2014-01-17 Verksamhetsuppföljning Ledsagare, avlösare, stödfamilj och kontaktperson (LSS) 2014-01-17 Malin Rehnstam Kvalitetscontroller Sofia Spetz Avdelningschef Handläggarenheten 1 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Verksamheten

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse Hélène Stolt Psykoterapi & Ledarskap AB

Patientsäkerhetsberättelse Hélène Stolt Psykoterapi & Ledarskap AB Patientsäkerhetsberättelse Hélène Stolt Psykoterapi & Ledarskap AB År 2016 2017-01-08 Hélène Stolt Leg. psykoterapeut, socionom, verksamhetsansvarig Mallen är framtagen av Sveriges Kommuner och Landsting

Läs mer

Ledningssystem inom Äldre- och handikappomsorg Vellinge kommun. 2010-04-19 Reviderat 2011-04-14

Ledningssystem inom Äldre- och handikappomsorg Vellinge kommun. 2010-04-19 Reviderat 2011-04-14 Ledningssystem inom Äldre- och handikappomsorg Vellinge kommun 2010-04-19 Reviderat 2011-04-14 1 Inledning Socialstyrelsen gav 2006 ut föreskrifter om ledningssystem för kvalitet i verksamhet enligt SOL,

Läs mer

Enkät brukare oktober/november 2013

Enkät brukare oktober/november 2013 1 Socialförvaltningen 2013-12-03 Anette Österberg/Utvecklingsledare/TÖS Enkät brukare oktober/november 2013 Bakgrund 2011 genomfördes den första gemensamma brukarundersökningen inom äldreomsorg, socialpsykiatri,

Läs mer

www.simrishamn.se 2 (6)

www.simrishamn.se 2 (6) Socialförvaltningen 1 (6) Hemtjänsten SKRIVELSE 2009-01-15 Kristina Privér Verksamhetsutvecklare Sammanfattning av verksamhetsuppföljningar genomförda hösten 2008 Hid nr: 2008.2134 Medicinsk ansvarig sjuksköterska

Läs mer

Standard, handläggare

Standard, handläggare Kvalitetsindex Standard, handläggare Rapport 20140116 Innehåll Skandinavisk Sjukvårdsinformations Kvalitetsindex Strategi och metod Antal intervjuer, medelbetyg totalt samt på respektive fråga och antal

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN NÄRVÅRD TIERP 2014

VERKSAMHETSPLAN NÄRVÅRD TIERP 2014 VERKSAMHETSPLAN NÄRVÅRD TIERP 2014 Närvård I Uppsala län definieras närvård som det samverkansarbete inom hälso- och sjukvård och social omsorg som bedrivs mellan lanstinget och kommunerna. Syftet är

Läs mer

Verksamhetsuppföljning LSS samt boendestöd enligt SoL

Verksamhetsuppföljning LSS samt boendestöd enligt SoL 2013-02-25 1 (12) TJÄNSTESKRIVELSE SÄN 2013/64-739 Social- och äldrenämnden Verksamhetsuppföljning LSS samt boendestöd enligt SoL Förslag till beslut Social- och äldrenämnden noterar informationen till

Läs mer

Redovisning av avvikelser januari-juni 2016

Redovisning av avvikelser januari-juni 2016 Redovisning av avvikelser januari-juni 2016 Enligt Patientsäkerhetslagen (2010:659) är hälso- och sjukvårdspersonal skyldig att bidra till att hög patientsäkerhet upprätthålls. I detta syfte ska personalen

Läs mer

Avtalsuppföljning av vård- och omsorgsboende år 2015

Avtalsuppföljning av vård- och omsorgsboende år 2015 2016-01-18 Avtalsuppföljning av vård- och omsorgsboende år 2015 Sammanfattning Staben för kvalitetsutveckling genomför årliga uppföljningar av verksamheten på stadens vård- och omsorgsboenden. Syftet med

Läs mer

Pressinformation inför omsorgsnämndens sammanträde

Pressinformation inför omsorgsnämndens sammanträde 2011-03-23 Omsorgsnämnden Pressinformation inför omsorgsnämndens sammanträde För ytterligare information kontakta omsorgsnämndens ordförande Linnéa Darell (FP), telefon 013-20 62 51 eller 070-382 47 52

Läs mer

Riskbruk, missbruk/beroende, samsjuklighet.

Riskbruk, missbruk/beroende, samsjuklighet. Psykiatriska öppenvården i Arvika, Eda och Årjäng Riskbruk, missbruk/beroende, samsjuklighet. Remiss/Egenremiss Remissgenomgång Åter till inremmiterande med förslag på åtgärder Bedömning enligt MINI..

Läs mer

Stöd och lärande. Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Stöd och Lärande Tomelilla Kommun.

Stöd och lärande. Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Stöd och Lärande Tomelilla Kommun. Stöd och lärande Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Stöd och Lärande Tomelilla Kommun. Innehåll Inledning... 3 Syfte... 3 Kvalitetsindikatorer... 3 Lagrum... 3 Berörda... 3 Utveckling...

Läs mer