Norvikudden. ny storhamn i Stockholmsregionen VI HAR LYCKATS NÄR INGENTING HÄNDER OSTLÄNKEN ÖDESFRÅGA TILLVÄXTKOMMUNEN NACKA

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Norvikudden. ny storhamn i Stockholmsregionen VI HAR LYCKATS NÄR INGENTING HÄNDER OSTLÄNKEN ÖDESFRÅGA TILLVÄXTKOMMUNEN NACKA"

Transkript

1 Laserskärning Stansning Bockning Svetsning Annonsera i Svensk Leverantörstidning Årgång 23 Nr 1 Januari 2007 Pris 39 Kronor VI HAR LYCKATS NÄR INGENTING HÄNDER Det menar marknads- och informationschefen hos Securitas Bevakning AB, som är en del av världens största säkerhetsföretag. Avancerad säkerhetsteknik och personell bevakning vävs samman till heltäckande lösningar där varje detalj och person uppfyller kraven på kvalitet och kompetens för att skapa trygghet och förebygga skador. Sid. 6 OSTLÄNKEN ÖDESFRÅGA Ostlänken är en ödesfråga för den Fjärde Storstadsregionen enligt en ny näringslivsrapport. Med Ostlänken skapas ett attraktivt näringslivsklimat med tillgång till spetskompetens. Utan den finns en överhängande risk att företag och kunnande försvinner och tillväxten i regionen stagnerar. Sid. 9 TILLVÄXTKOMMUNEN NACKA Nacka är en av Sveriges mest expansiva kommuner med en beräknad befolkningsökning på personer fram till år Nacka har också ett unikt geografiskt läge och kan erbjuda nya arbetsplatsområden som ligger endast några minuter från Stockholms innerstad. Sid. 10 TORPSHAMMARS HERRGÅRD VID LJUNGAN För den som vill koppla av i vacker och rogivande herrgårdsmiljö, eller träffas i arbetet till konferens är anrika Torpshammars Herrgård, som ligger vackert vid Ljungans strand drygt en halv timmes bilfärd mot Östersund från Sundsvall, ett gott val. Sid. 24 Norvikudden ny storhamn i Stockholmsregionen Styrelsen i Stockholms Hamn har nyligen tagit beslut att genomföra utbyggnaden av en rullande godsoch containerhamn på Norvikudden i Nynäshamn. Syftet är att flytta från Frihamnen i Stockholm och rullande godstrafik från Nynäshamns inre hamn för att kunna ta emot ökade godsvolymer till och från Stockholmsregionen i framtiden. Målet är att huvuddelen av det gods som ska till regionen ska komma via sjötransporter så nära konsumenterna som möjligt, men också att minska miljöpåverkan från transporter med gods till Stockholmsregionen. Sid. 4 FRÅN BRUKSMENTALITET TILL ENTREPRENÖRSKAP Ånge är Västernorrlands läns västligaste kommun. Kommunen finns, om man så vill, strategiskt belägen precis vid Sveriges geografiska medelpunkt. E 14 går genom kommunen, där Ånge ligger mitt mellan Sundsvall och Östersund med cirka 10 mil i vardera riktningen. Ånge har av tradition, som järnvägsbas med stor bangård, framförallt förknippats med SJ. SJ:s tidigare dominans skapade en påtaglig bruksmentalitet. En trygghet för många. SJ: s dominans har minskat med tiden och ersatts av nya företag och arbetsgivare. Sid. 16

2

3 SVENSK LEVERANTÖRSTIDNING NR LEDARE Fler jobb med ny politik Personlig service hos Bilia Sid. 13 Entreprenörsanda i Värmdö Sid. 12 Den svenska ekonomin och arbetsmarknaden går strålande. Även 2007 och 2008 kommer att bli goda år, spår Konjunkturinstitutet, KI, i sin senaste prognos. BNP-tillväxten spås bli 4,3 procent för 2006, 3,6 procent 2007 och 3,2 procent Hushållens disponibla inkomster ökar med nästan 5 procent under 2007 och det blir på sikt hushållens konsumtion som agerar draglok i ekonomin. Dessutom kommer jobb att tillkomma fram till Av de nya jobben skapas till följd av den nya regeringens politik. Sammantaget gör det att arbetslösheten sjunker till 4,5 procent 2008, tror KI. Regeringens budget är dock underfinansierad med 11 miljarder kronor 2007 och med 6 miljarder kronor 2008, och KI varnar för att fortsätta på den vägen. Avtalsrörelsens utfall och en plötslig nedgång i USA:s konjunktur är faktorer som kan påverka utvecklingen i en mer negativ riktning. Oppositionen är också som väntat kritisk. Fler jobb inom industrin på väg Alla industribranscher tror på en uppgång det närmaste halvåret. Det finns också tecken på att den starkare konjunkturen ger fler jobb. Det spår Industritjänstemannaförbundet (Sif ) i sin industribarometer för första halvåret 2007.Enligt Sif är utsikterna för första halvåret de mest positiva på flera år. Småföretagare vill anställa fler Vart tredje småföretag planerar att nyanställa det närmaste halvåret. Men två av tre företagare har svårt att hitta personal med rätt kompetens, och fler än åtta av tio skulle anställa fler med flexiblare anställningsformer. Det visar SEB:s företagarpanel bland 500 företag med färre än 250 anställda. Företagarnas nyanställningsvilja ökar på bred front, från 12 procent i en annan SEB-undersökning i mars till 34 procent i november/december. Optimistiska tongångar från flera håll, således. Nedräkningen kan börja Att frågorna kring industrins konkurrenskraft och produktivitetsökning kommer vara lika aktuella i mars 2007 är det ingen tvekan om. Lika säkert är det att Elmia Days For Industry kommer att vara den självklara mötesplatsen för svensk tillverkningsindustri. Med sina fyra parallella mässor under tre dagar där mötet människor emellan är det centrala kommer siktet att vara inställt på framtidens produkter och tjänster för ökad konkurrenskraft. Hjälp med papperskriget Sid. 23 Urban Nilsson Ansvarig Utgivare Nr :a årg Tidningen utges av: Hexanova Media Group AB Box , Göteborg tel fax: Ansvarig utgivare Urban Nilsson Huvudredaktion Göteborg Arne Öster Peter Lindskog-Bodin Ingvar Ax (ISO/EMAS) Ingemar Guterstam Redaktionsledning Elin Kärnevik Övriga redaktioner: Stockholm Göran Welander Niik Hojjato Sala Ulf Norström Småland / Skåne Felipe Bravo Norrland Traffic / Marknad Elin Kärnevik Layout: Kallisti/Mats Ekblad Tryck: MittMedia Print AB Den enda mediepartnern du behöver Tidningen ansvarar ej för insänt, ej beställt material. Eftertryck av text och bilder förbjudet, om inte särskild överenskommelse träffats med redaktionen.

4 4 Annonsera i Svensk Leverantörstidning LOGISTIK OCH TRANSPORT Norvikudden blir ny storstadshamn. Norvikudden - ny storhamn i Stockholmsregionen Styrelsen i Stockholms Hamn har nyligen tagit beslut att genomföra utbyggnaden av en rullande gods-och containerhamn på Norvikudden i Nynäshamn. Syftet är att flytta från Frihamnen i Stockholm och rullande godstrafik från Nynäshamns inre hamn för att kunna ta emot ökade godsvolymer till och från Stockholmsregionen i framtiden. Målet är att huvuddelen av det gods som ska till regionen ska komma via sjötransporter så nära konsumenterna som möjligt, men också att minska miljöpåverkan från transporter med gods till Stockholmsregionen. Nedan beskrivs några huvudpunkter utifrån hur Norvikudden kan säkerställa varuförsörjningen till Sveriges största konsumtionsområde i framtiden. Globaliseringen ställer nya krav på transport- och logistiklösningar: Den starka tillväxten i Östersjön och Asien förväntas medföra stora godsvolymökningar. Hamnar i Europas storstäder flyttas ut till uthamnar. Godset till Stockholmsregionen förutses i allt större omfattning transporteras in via feedertrafik till Östersjön. Den nya hamnen ska möta framtidens behov av varuförsörjning till Sveriges största konsumtionsområde: Stockholm-Mälardalen är Sveriges största konsumtionsområde och förväntas att öka kraftigt i framtiden. Transportnätets kapacitet för gods- och persontransporter räcker inte till för befolkningsökningen och den ekonomiska tillväxten i Stockholm-Mälardalen. Stora miljöfördelar: Sjötransporter nära konsumenterna minskar långväga lastbilstransporter och därmed miljöbelastningen. Norvikudden är det bästa lokaliseringsalternativet för en ny hamn i Stockholm-Mälardalen: Norvikuddens placering i förhållande till godsterminaler, närhet till marknaden och Sveriges största konsumtionsområde, tillgänglig mark för exploatering, djuphamn samt kort och säker farled är de främsta skälen till varför Norvikudden är det bästa alternativet. Statliga infrastrukturpengar behövs inte: Utbyggnaden av väg 73 till Nynäshamn är redan finansierad och beslutad. Ökad spårkapacitet i form av mötesspår eller dubbelspår till Nynäshamn är heller inte beroende av Norvikprojektet. En heltäckande plan för regionens infrastruktur finns framtagen. Inget av förslagen eller besluten har tagits fram pga Norvikudden. Stockholms Hamnar tillsammans med privata aktörer finansierar hamnen: Kostnaderna för hamnens infrastruktur beräknas uppgå till cirka 1,7 miljarder kronor. Inga statliga infrastrukturpengar behövs för hamnprojektet på Norvikudden. Globaliseringen ställer nya krav transport- och logistiklösningar En stark tillväxt i Ryssland, Asien samt Östersjöregionen, i kombination med stora godsvolymökningar ställer nya krav på effektiva transport- och logistiklösningar. Sjöfarten är viktig för Sverige. Cirka 95 procent av alla de varor som exporteras och importeras transporteras med fartyg (inkl. export via Narviks hamn). Östersjöregionen är Europas starkaste tillväxtområde. Volymtillväxten för containerflöden mellan var mycket kraftig. Ryssland ökade med 310 procent, Estland, Lettland, Litauen, Polen med 244 procent och Kina med 345 procent. Godsvolymtillväxten från år 2003 till 2020 i Östersjöregionen förväntas motsvara nästan tre gånger Sveriges samlade sjötransporter år Färjetrafiken med det rullande godset stödjer det lokala handelsutbytet i Östersjöregionen och Norra Europa. Vanligaste transportslaget är långtradare via färja. De nya rorofärjorna är väsentligt större än gårdagens. Norvikudden och Kapellskärs Hamn kommer att vara stockholmsregionens viktigaste rorohamnar och ta emot den ökade rorotrafiken, men Stockholm kommer också fortsättningsvis att trrafikeras med rorotrafik. Konsekvenserna som påverkar transport- och logistik, tack vare den starka tillväxten i Östersjön och Asien, är bland annat att: Godsmängderna ökar kraftigt. Ett omfattande nybyggnadsprogram av större containerfartyg pågår. Störst tillväxt sker inom jumbosegmentet dvs. fartyg med lastkapacitet överstigande 8000 TEU. Hamnar i storstäder flyttas därmed ut till uthamnar för att kunna ta emot de ökade godsvolymerna och större containerfartygen. Flera regioner i Europa bygger ut hamnkapaciteten för att möta växande efterfrågan. Exempelvis Hamburg, Bremerhafen, St. Petersburg, Helsingfors, Gdansk/Gdynia. Tallinn, Muuga, Wilhelmshaven/Jade Weser och Århus. Ovan nämnda omvärldsfaktorer påverkar direkt godset till Stockholmsregionen som i allt större omfattning förutses transporteras in via feedertrafik till Östersjön, samlastat med de stora flödena till Ryssland, Finland och de Baltiska staterna. Den nya hamnen ska möta framtidens behov av varuförsörjning till Sveriges största konsumtionsområde. Stockholm-Mälardalen är Sveriges största konsumtionsområde med 3,4 miljoner människor. Det är också Sveriges företagstätaste region med cirka registrerade företag med export- och importverksamhet, 60 procent av Sveriges BNP genereras i regionen. Med 40 procent större import än export utgör Stockholmsregionen framför allt en mycket viktig importregion. Transportnätets kapacitet för gods- och persontransporter har inte utvecklats i takt med vare sig befolkningsökning eller ekonomi i Stockholm-Mälardalen. Folkmängden, antalet sysselsatta och förvärvsinkomsterna förväntas dessutom att öka kraftigt i Stockholm-Mälardalen i framtiden. År 2030 kommer regionen att ha ökat befolkningen med motsvarande nästan en helt ny huvudstad av dagens storlek samt utgöra en region med stor ekonomisk aktivitet och ett mycket omfattande transportbehov av varor. Att bygga en hamn är ett långsiktigt infrastrukturprojekt och tar många år. Det är idag vi formar regionens långsiktiga tillväxtmöjligheter. Det är inte för dagens marknad vi bygger, utan för morgondagens marknad och för många decennier därefter. Stora miljöfördelar Den stora fördelen med sjöfart är att stora volymer gods kan transporteras på ett miljöanpassat sätt. Detta bör ske så nära konsumenterna som möjligt för att minska miljöbelastningen. Inom EU pågår ett arbete med att öka sjötransporter i syfte att minska transporter på land. Idag sker godstransporter till och från regionen via hamnar i regionen men också via andra hamnar i Sverige. 80 procent av alla transporter mellan Stockholmsregionen och hamnar i södra och västra Sverige går på lastbil, vilket medför långväga lastbilstransporter. Kortare tranportsträckor på land resulterar i lägre energiförbrukning, lägre utsläpp till luft och mindre olycksrisker på vägarna. Norvikudden är det bästa lokaliseringsalternativet för en ny hamn i Stockholm-Mälardalen Norvikuddens placering i förhållande till godsterminaler, närhet till marknaden och konsumtionsområdet samt farled är positivt ur miljösynpunkt. Norvikudden är den hamn som ur ett regionalt och nationellt perspektiv medför den lägsta miljöbelastningen och lägsta transportkostnader. Tillgänglig mark för exploatering. Cirka 60 ha mark finns tillgängligt för utbyggnad till hamn. Ytterligare markområde, cirka 100 ha, är avsett att utvecklas till företags- och logistikområde. Djuphamn. Norvikudden har ett naturligt vattendjup om ca 25 meter. Efter utbyggnad kommer fartyg med ett djupgående om 17 meter att kunna tas emot (Östersjömax). Kort och säker farled. Farleden till Stockholm-Nynäshamn, Norvikudden är kort, rak och okomplicerad och därmed lättnavigerad. Den är vidare isfri. Den planerade hamnen har ca 1,7 nm (ca 3 km) insegling från befintlig allmän farled. Stockholms Hamnar tillsammans med privata aktörer finansierar hamnen Hamnprojektet på Norvikudden kommer för Stockholms Hamn AB (ägt av Stockholm stad) att kosta cirka 1,7 miljarder kronor. Därutöver tillkommer terminaloperatörens investeringar i kranar och annan maskinell utrustning på ett betydligt mindre belopp. Inga statliga infrastrukturpengar behövs för hamnprojektet på Norvikudden. Statliga infrastrukturpengar behövs inte Väg 73 är redan beslutad och finansierad och genomförs av starka trafiksäkerhetsskäl. Beslut om mötesspår på Nynäsbanan är också beslutad för att lösa pendeltågsproblemen i hela Stockholmsregionen. Därutöver pågår diskussioner om ett dubbelspår till Nynäshamn som rör frågan om ökad kapacitet till och från Nynäshamn och som skulle förbättra för all trafik, men som i sig inte är en förutsättning för godståg till Nynäshamn. Källa: Lisette Berg Göran Welander

5 SVENSK LEVERANTÖRSTIDNING NR LOGISTIK OCH TRANSPORT Utvecklad med elegans och toppmodern teknik RapidRoll 600 är en ny innovativ port från Albany Door Systems, världens största tillverkare av snabbgående rullportar. Den nya porten är utvecklad för att klara de mest krävande miljöer och intensiva trafik. Porten har en modulär konstruktion vilket gör den enkel att skräddarsy efter varje kunds behov. Stor vikt har också lagts på portens utseende och utformning för att möta industrins ökade krav på god design. En snabbgående rullport har jämfört med den konventionella industriporten många egenskaper och funktioner som bland annat ger snabbare öppningar/stängningar, pålitligare drift och större säkerhet. Dessutom sparas både tid och pengar genom snabb öppning/ stängning som skapar förutsättningar för ett effektivt flöde i produktionslokalen och minskar energiförbrukningen. Rapid Roll 600. Utvecklad med elegans och toppmodern teknik. Säker konstruktion RapidRoll 600 har konstruerats för att klara tuffa miljöer. Porten har ett integrerat utbalanserings- och utsträckningssystem, ursprungligen utvecklat av svenska portspecialisten Nofama som sedan 1972 ingår i Albany Door Systems. Systemet ger en säker öppning och stängning där portbladet är sträckt i varje ögonblick av upprullningen. Portbladet är tillverkat av Rolltex, en mycket styv men lätt polyesterväv, tillverkad av Albany Door Systems. Rolltex är extremt slitstarkt och tål rejäla smällar utan att skadas. Portvalsen består av ett stålrör med insvetsade gavlar. Axlarna är lagrade i konsoler i bägge ändarna. Portbladet är nitat mot valsen och tätat mot karmarna. Anodiserade aluminiumprofiler styr portbladet under öppning och stängning. Karmarna är även försedda med gångjärn som gör dem enkla att öppna för inspektion och underhåll. Anodiserad plåtprofil ger dessutom en estetiskt tilltalande inkapsling av portvalsen. Vid strömavbrott kan motorbromsen frikopplas och porten öppnas automatiskt upp till två meter. - RapidRoll 600 klarar industrins behov när det gäller funktionalitet, säkerhet, pålitlighet och lång livslängd. Porten har även en tilltalande design, något som blir allt viktigare. Vårt modulära produktkoncept gör också att vi enkelt kan anpassa varje port till kundernas olika behov, säger Carl Manns, ansvarig projektledare för RapidRoll 600. En ny generation styrsystem för portar Albany Door Systems lanserar nu även ett nytt intelligent styrsystem-mcc VectorControl för indutriportar. Systemet erbjuder ett antal nya funktioner och kan enkelt anpassas efter varje kunds behov och önskemål. Systemets vektorstyrning ger dessutom porten högre prestanda och därmed minskade energiförluster. Styrsystemet har en modulär konstruktion vilket ger näst intill obegränsade möjligheter till utbyggnad. Funktionerna hanteras i MCC Modbus, ett kommunikationssystem mellan en eller flera portar och kundens dator. Via datorn har kunden sedan full kontroll på varje ports status, om den är öppen, stängd, låst och så vidare. Den så kalllade vektorstyrningen, en ny form av frekvensomriktare, ger varje port, oavsett typ eller storlek, högre prestanda, tystare gång samt lägre energiförluster. Detta tillsammans med en power booster i startögonblicket gör att porten öppnas med blixtsnabb acceleration direkt vid start. Vektorstyrningen ger dessutom längre hållbarhet på alla komponeter. Albany Door Systems lägger förutom funktionalitet även stor vikt vid estetik och design. Därför har styrsystemet på ett smart sätt integrerats i porten med placering under motorn. Den grafiska kontrollpanelen är även den integrerad i portens karm och kan anpassas efter kundens önskemål och till exempel förses med företagets logo, viktiga telefonnummer eller kanske en steg-för-steg felsökningsfrekvens. Hårdvaran i styrsystemet är identiskt över hela världen, vilket ger optimal reservdelshantering. Själva anpassningen till varje kunds behov gör Albany Door Systems enkelt i mjukvaran. Systemet kan själv indikera när det är dags för service, vilket minimerar att risken att service och underhåll glöms bort. Dessutom finns hela systemets historia lagrat med varje servicetillfälle dokumenterat. Om Albany Door Systems Albany Door Systems är världens största tillverkare av snabbgående rullportar. Portarna används inom områden som tung industri, maskinskydd, lager, flygplatser, brandstationer, farmaceutiska miljöer, livsmedel, stormarknader, parkeringsbyggnader m m. Bolaget bildades 2002 då de tre portspecialisterna Nomafa (Sverige), Schieffer (Tyskland) och M&1 (Canada) gick samman. Bolaget ingår i Albany International Corp. Albany Door Systems tillverkar portar i Sverige (Halmstad), Tyskland, USA, Kina och Australien. Bolaget har sammanlagt 670 medarbetare, varav 530 i Europa. På Albany Door Systems i Sveriger arbetar 130 personer. Arne Öster Eva Brishammar. Transporter för miljarder får nytt miljö- och säkerhetstänkande Eva Brishammar tillträder den 5 mars en nyinrättad tjänst som miljö- och säkerhetschef för Lantmännens koncernlogistik. - Vår ambition är att minska miljöpåverkan i hela vår transportkedja samtidigt som säkerheten höjs. Eva Brishammar med sin bakgrund blir en mycket viktig tillgång och drivkraft i detta arbete, säger Anna Elgh, koncernlogistikchef Lantmännen. Lantmännen köper transporter för cirka två miljarder kronor per år. Störst andel står Lantmännen Lantbruk för med cirka 800 miljoner kronor per år, det rör sig mest om bulktransporter av foder samt transporter av spannmål från och till svenska lantbrukare. - Lantmännens arbete med miljö och säkerhet innebär idag bland annat att vi försöker flytta godsflöden från mer miljöbelastande transportsätt som flyg och lastbil till mindre miljöbelastande transportsätt som sjö och järnväg. Vi kommer också att ställa betydligt skarpare krav gällande användning av förnybara drivmedel i alla typer av transporter, säger Anna Elgh. Eva Brishammar, 46 år, började för drygt 20 år sedan som speditionskontorist på en exportavdelning och övergick så småningom till försäljningsarbete inom samma bransch. De senaste tio åren har hon arbetat inom speditionskoncernen Schenker, senast som kundansvarig för ett stort svenskt företag med försäljning och service i 27 länder. - Jag ser fram emot min nya roll hos Lantmännen där jag ska ta fram Anna Elgh. Lantmännen Lantmännen är en av Nordens största koncerner inom livsmedel, energi och lantbruk. Exempel på Lantmännenägda varumärken är Axa, Kungsörnen, Start, Skogaholm, Hattings, Schulstad och Kronfågel. Butikskedjan heter Granngården. Lantmännen ägs av svenska lantbrukare, har anställda, är verksamma i 19 länder och omsätter 30 miljarder kronor. Lantmännens arbete med miljö och säkerhet innebär idag bland annat att vi försöker flytta godsflöden från mer miljöbelastande transportsätt som flyg och lastbil till mindre miljöbelastande transportsätt som sjö och järnväg. enhetliga mål för miljö och säkerhet inom koncernens alla logistikområden. Detta kommer att kräva ökad kontroll och styrning av hela transportkedjan, säger Eva Brishammar. Arne Öster www. budkontakt.se Alltid steget före - Allt inom bud, från cykel till lastbil, miljö och kvalitetssäkrad enligt ISO resp 9001

6 6 LOGISTIK OCH TRANSPORT Annonsera i Svensk Leverantörstidning Hela logistiken på en faktura Med inriktning på logistik, distribution och budtjänster jobbar AB Budkontakt med kvalitet som mål och med absolut tillgänglighet och leverans på rätt tid och plats. - För att stärka Budkontakts ställning på marknaden är det viktigast för oss att marknadsföra och utföra beställda tjänster så att vi vinner kundernas fulla förtroende. Vi är duktiga på logistik och tar hand om hela kedjan från själva transportbeställningen till planering, tredjepartslager och olika typer av sammansättning av artiklar till distribution i hela Stockholmsområdet. Det innebär att kunden får samtliga kostnader och hela transportåtagandet genom Budkontakt, berättar Jan Arnetz. - Med rötter inom transportbranschen tillbaka till 80-talet har AB Budkontakt funnits i sin nuvarande företagsform i fyra år. Vd är Johan Hägglund. Själv hjälper jag dem med med marknads- och organisationsfrågor samt ISO-certifiering. Företaget är sedan juni 2006 kvalitets- och miljöcertiferade enligt SS-EN ISO 9001:2000 respektive SS-EN ISO 14001:2004,förklarar han. AB Budkontakt sköter distribution av paket till företag och privatpersoner för bland annat Posten och Netonnet men även för ett antal andra företag av olika storlekar. Allt från enmansföretagare till stora kedjor som behöver hjälp med transporter av till exempel hemdatorer, TV-apparater och mycket annat. Sedan har man också ren buddistribution där man kör från punkt A till punkt B så snabbt som möjligt. Tjänsterna kan beställas både per telefon och via Internet eller via avtal om regelbundna distributionsuppdrag med återkoppling till kunden via ett modernt distributionssystem. Med rötter inom transportbranschen tillbaka till 80-talet har AB Budkontakt funnits i sin nuvarande företagsform i fyra år. GPS-styrning och spårbarhet - Det som skiljer oss lite från många andra är att vi satsar väldigt mycket på att man ska ha sin personliga chaufför, att man ska känna igen chauffören. Sedan använder vi oss av teknik genom att alla fordon är GPS-styrda. Vi har direktkontakt så att vi kan se var fordonet befinner sig. Vilka uppdrag finns i det? Vad är det som är levererat? Vilka varningspunkter finns det? Kunskapen om eventuella avvikelser från det vi åtagit oss är grunden för ständiga förbättringar av vår verksamhet. Det är viktigt att alltid vara ärliga och inte bara informera om var paketet finns och att det levererats utan också när vi inte har klarat av ett jobb, säger Jan Arnetz. - Att exempelvis Posten ställt allt större krav på att erhålla minst samma servicegrad eller helst lite till när de anlitat privata aktörer är en sporre för oss till att ligga i frontlinjen. Vi är väldigt noga med att anställa rätt personer och att ge dem all nödvändig utbildning, bland annat så att de vet vad vi har för förväntningar på dem och vilka krav som kunden har och som vi tillsammans ska uppfylla. Ungefär 40 procent av vår verksamhet utförs med hjälp av underentreprenörer och 60 procent är egna chaufförer. Vi växer på båda sidorna och det senaste året ökade vår omsättning med 20 procent. Det har varit ett enormt fint transportår, något som vi inte kan räkna med framöver, förklarar han. AB Budkontakt använder huvudsakligen motorcyklar, mindre distributionsbilar samt lätta och tyngre lastbilar för sina transporter. Via samarbetspartner kan de även ställa upp med andra typer av fordon om så krävs för uppdraget. Företaget har inga begränsningar. - Vi ska alltid ställa upp och aldrig säga nej. Fokus ligger på att skapa en relation med kunden. Det gör vi genom att det kommer en ren och snygg bil och en chaufför som kunden känner igen. Våra chaufförer har alltid enhetlig klädsel och syndliga ID-handlingar. Vi har också sett till att vårt system innehåller all nödvändig information. Även om vi skickar en vikarie så tar vi hand om problemet och ser till att sköta uppdraget på samma fina sätt som kunden förväntar sig, avrundar Jan Arnetz. Arne Öster SÄKERHET Vi har lyckats när ingenting händer Det menar Peter Köhler, marknads- och informationschef hos Securitas Bevakning AB, som är en del av världens största säkerhetsföretag. Avancerad säkerhetsteknik och personell bevakning vävs samman till heltäckande lösningar där varje detalj och person uppfyller kraven på kvalitet och kompetens för att skapa trygghet och förebygga skador. - I Sverige är säkerhetsmarknaden väldigt utvecklad i jämförelse med många andra delar av världen. Här kombinerar vi personell bevakning och säkerhetsteknik på ett kostnadseffektivt sätt. I Securitas kombinationstjänst ryms allt du behöver för att skydda din verksamhet, säger Peter Köhler. - Securitas arbetar i första hand förebyggande. Vi sysslar med personell bevakning och levererar funktionslösningar där även tekniska säkerhetssystem ingår. Vi säljer inte teknik men kan erbjuda detta via våra underlevarantörer. Ett larm hjälper dock inte mycket om det inte leder till en åtgärd. Och rätt åtgärd kan inte utföras om inte rätt information snabbt når fram via larmcentral till den som ska åtgärda larmet. De samlade tjänster och system som krävs i kedjan från tidig upptäckt till rätt åtgärd kallar vi för en helhetslösning, förklarar Peter Köhler. Mer än 70 års erfarenhet Securitas historia går tillbaka till 1934 och företaget har under årens lopp vuxit både organiskt och genom företagsförvärv samlas alla de då ingående företagen under det gemensamma namnet Securitas. I dag är det ett multinationellt säkerhetsföretag med drygt anställda och en omsättning på 50 miljarder kronor. I Sverige har man cirka anställda och omsätter 3 miljarder kronor. - Tillsammans med kunder och branschorganisationer förbättrar Securitas hela tiden säkerheten i en värld där riskerna ständigt förändras, något som ställer allt större krav på det förebyggande säkerhetsarbetet. Vår del är Peter Köhler, marknads- och informationsansvarig på Securitas Bevakning AB framför allt det fysiska skyddet där vi efter att ha diskuterat kundens behov kan ge råd om hur det ska skötas. Viktiga delar är ett bra brandskydd, ett bra inbrottsskydd och en bra åtgärd inte minst för att förhindra avbrott i kundföretagets produktion. Vi har lyckats när ingenting händer, säger Peter Köhler. Bevakning inom ett stort geografiskt område Det är stor skillnad på en väktare och en ordningsvakt. Väktaren ska i första hand iaktta och rapportera. Som ordningsvakt har man större befogenheter såsom möjlighet att avvisa, avlägsna eller i sista hand omhänderta ordningsstörande personer. - På det här kontoret arbetar vi bara med rondering och larmutryckning. Vi har cirka 430 rondkunder inom vårt geografiska område som är Södermalm, Gamla Stan, Nacka, Värmdö och hela vägen ner till Nynäshamn. Varje natt rullar det ut 16 bilar från det här garaget och utöver rondering gör vi ungefär 25 larmutryckningar per dygn. Securitas rondväktare arbetar förebyggande genom tillsyn av lokaler och utrustning samt kontroll av personal, entreprenörer och besökare. Säkerhetsanalysen skapar grunden i väktarens arbete. Många fastighetsägare köper trapphusbevakning i dag. Som kund får du kontinuerligt rapporter om vad väktaren har gjort under sin rond vilket ger en tydlig bild av den aktuella skyddsnivån. Det sker bland annat genom att vi använder oss av streckkoder, berättar Göran Ingvarsson, chef för Securitas Bevaknings lokalkontor i Danviks Center. Utvecklingsmöjligheter - Jag har jobbat här sedan Just nu har jag precis bytt jobb och ska börja som skyddsvakt inom Skydd och Ordning. Tidigare har jag arbetat ett år som resursväktare med rondering och utryckning nattetid. Jag har även sysslat med områdesbevakning på dagtid under två år på Sickla Köpcentrum, berättar Tobias Ahlskog, som är en 28-årig väktare på Securitas Bevakning AB. - Att arbeta med rondbevakning på natten är ett stort ansvar. Man jobbar i tolvtimmarspass med ett rullande schema under totalt femton dagar per månad. Det gäller att vara något av en nattmänniska och det roligaste med att arbeta nattetid är den goda sammanhållningen med kollegerna, säger han. - Jag vet inte vad jag har för personliga mål inom Securitas. Här finns en stor variationsrikedom i olika typer av tjänster. Många i chefsposition har börjat som väktare och arbetat sig uppåt. Det är inte så lätt. Just nu trivs jag bra men det ska bli kul och spännande med nya arbetsuppgifter. Det sociala livet kommer troligtvis också att fungera bättre med arbete under dagtid, förklarar Tobias Ahlskog. Arne Öster

PORTRÄTTET: MONA SAHLIN TEKNISKA MÄSSAN TYRESÖ BOLLNÄS VÄXER NACKA

PORTRÄTTET: MONA SAHLIN TEKNISKA MÄSSAN TYRESÖ BOLLNÄS VÄXER NACKA Årgång 23 Nr 2 Januari 2007 Pris 39 Kronor PORTRÄTTET: MONA SAHLIN Där står hon mitt på scen, Mona Sahlin, socialdemokraternas nya drottning. Hallen är fullsatt av anhängare som lyssnar, frågar och får

Läs mer

IPROMMA Institutet AB. En given mötesplats för svenskt och nordiskt näringsliv. Sid 6. Sid. 48 60 procents ökning för IP-telefoni

IPROMMA Institutet AB. En given mötesplats för svenskt och nordiskt näringsliv. Sid 6. Sid. 48 60 procents ökning för IP-telefoni IPROMMA Institutet AB Individanpassad utbildning sedan 1993 08-760 96 96 www.ipromma.se Laserskärning Stansning Bockning Svetsning www.rotage.se Saknad kan inte beskrivas i ord. Postgiro: 90 20 90-0 Årgång

Läs mer

Allt fler transportföretag använder telematik

Allt fler transportföretag använder telematik Laserskärning Stansning Bockning Svetsning www.rotage.se TBM Utbildning AB 054-85 09 20 070-699 48 81 www.tbmutbildning.se Saknad kan inte beskrivas i ord. Postgiro: 90 20 90-0 Årgång 24 Nr 2 April 2008

Läs mer

ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN SMART MEDIA ANNONS. Hamnen. framtidens knytpunkt VI KAN LOGISTIK - HUR KAN VI HJÄLPA DIG?

ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN SMART MEDIA ANNONS. Hamnen. framtidens knytpunkt VI KAN LOGISTIK - HUR KAN VI HJÄLPA DIG? FOKUS EFFEKTIV LOGISTIK OPTIMERING & FRAMTID NOVEMBER 2014 E-handel hur ser framtiden ut? Orderplocklösning smidig genom samarbete Grön transport bra för plånbok och miljö JÄMFÖR FAKTURAKÖP fakturum.se

Läs mer

Future Transport. Investerar 3,7 miljarder i nya tåg. Åsa Torstensson vill se fler privata tågoperatörer. Ostlänken kan börja byggas fyra år tidigare

Future Transport. Investerar 3,7 miljarder i nya tåg. Åsa Torstensson vill se fler privata tågoperatörer. Ostlänken kan börja byggas fyra år tidigare Future Transport Kundtidning för Elmia Nordic Rail och Elmia Future Transport nr. 1 2007 Green Cargos vd Jan Sundling Investerar 3,7 miljarder i nya tåg Åsa Torstensson vill se fler privata tågoperatörer

Läs mer

Innehåll. Kort om Poolia... 3. Affärsidé och vision... 5. Våra värderingar... 5. Viktiga händelser... 6. Koncernchefen har ordet... 8. Historia...

Innehåll. Kort om Poolia... 3. Affärsidé och vision... 5. Våra värderingar... 5. Viktiga händelser... 6. Koncernchefen har ordet... 8. Historia... 2004 Innehåll Kort om Poolia... 3 Affärsidé och vision... 5 Våra värderingar... 5 Viktiga händelser... 6 Koncernchefen har ordet... 8 Historia... 11 Medarbetare... 12 Att jobba som konsult... 14 Poolia

Läs mer

08-712 03 90 www.rotab.se. Den givna mötesplatsen för Svenskt och Nordiskt näringsliv sedan 1984 / 6 utgåvor per år / 100 000 läsare per nr

08-712 03 90 www.rotab.se. Den givna mötesplatsen för Svenskt och Nordiskt näringsliv sedan 1984 / 6 utgåvor per år / 100 000 läsare per nr 08-712 03 90 www.rotab.se Upp till 50% rabatt på Hotell -50% I hela Världen Årgång 25 Nr 1 [Februari] 2009 Pris 39 Kronor Den givna mötesplatsen för Svenskt och Nordiskt näringsliv sedan 1984 / 6 utgåvor

Läs mer

magasinet Många miljölöften spikade på mässan LOGISTIK Globala och lokala transport- och logistiklösningar Nummer 2 juni 2008

magasinet Många miljölöften spikade på mässan LOGISTIK Globala och lokala transport- och logistiklösningar Nummer 2 juni 2008 magasinet LOGISTIK Globala och lokala transport- och logistiklösningar Nummer 2 juni 2008 Många miljölöften spikade på mässan Sidan 11 Sidan 15-17 Sidan 20-21 Sidan 25-27 Premiär för första etanollastbilen

Läs mer

Vi antar utmaningen. Är du också med?

Vi antar utmaningen. Är du också med? Hela bilagan Hela bilagan är en är annons en annons från Volvo från Volvo Lastvagnar, Lastvagnar, Preem, Preem, Chalmers, Vägverket Vägverket och Schenker och Schenker Vi antar utmaningen. Är du också

Läs mer

Alla företag har medarbetare, kunder och ägare. Hos oss är du en i familjen.

Alla företag har medarbetare, kunder och ägare. Hos oss är du en i familjen. Alla företag har medarbetare, kunder och ägare. Hos oss är du en i familjen. Årsredovisning 2009 Rejlers Historia Rejlers Ingenjörer grundades 1942 av Gunnar Rejler för att erbjuda tekniska konsulttjänster

Läs mer

TEKNIKLÖSNINGAR FÖR ETT LEVANDE SAMHÄLLE BRAVIDA ÅRSBERÄTTELSE 2013

TEKNIKLÖSNINGAR FÖR ETT LEVANDE SAMHÄLLE BRAVIDA ÅRSBERÄTTELSE 2013 TEKNIKLÖSNINGAR FÖR ETT LEVANDE SAMHÄLLE BRAVIDA ÅRSBERÄTTELSE 2013 Innehållsförteckning Bravida i korthet 3 Vd-ord 6 Vision, affärsidé, strategier & mål 8 Affärsmodell 10 Tillväxt & förvärv 11 Erbjudande

Läs mer

STARTA & DRIVA företag

STARTA & DRIVA företag STARTA & DRIVA företag januari 2011 Revisionsplikten slopad för små aktiebolag Experternas bästa tips till egna företagare Franchise ett lyckat koncept Cecilia Dahlgren om entreprenörskap och Venture Cup

Läs mer

Världsnyhet till frukost

Världsnyhet till frukost LEDAREN Vikten av att vårda sina företag SIDAN 2 EN ÄGARTIDNING FRÅN LANTMÄNNEN LÄS MER PÅ WWW.LANTMANNEN.COM NR 1 2012 FRAMTIDSGRUPPEN Nyfikenhet och engagemang SIDAN 14 17 BOKSLUTET Maskin den stora

Läs mer

01 2011... Årsredovisning

01 2011... Årsredovisning 01 2011... Årsredovisning 02 innehåll... 03 Verksamhetsåret som gått... 05 Vd har ordet... 09 Kundcase... 10 Vision, affärsidé, mål och strategi... 13 Marknad och kunder... 15 Från Know IT till Knowit...

Läs mer

Visionen om att bli södra Stockholms starkaste kunskapscentrum sidan 2

Visionen om att bli södra Stockholms starkaste kunskapscentrum sidan 2 Foto: Jacob Forsell Foto: August Åberg Visionen om att bli södra Stockholms starkaste kunskapscentrum sidan 2 Foto: Fredrik Welander Foto: Stefan Forsell KunsKapsKommunen De vann SM i ungt företagande

Läs mer

INTERNATIONELLA AFFÄRER

INTERNATIONELLA AFFÄRER INTERNATIONELLA AFFÄRER Planera för världen Höj likviditeten Vinnare av Stora Exportpriset 2010 Exportrådet: Guy Ehrling: Vår vilja att finansiera små och medelstora företag har nu gått över gränsen. Exportlånet.

Läs mer

EuroMaint förenar nytänkande med lång

EuroMaint förenar nytänkande med lång euromaint ÅRSREDOVISNING EuroMaint förenar nytänkande med lång e r f a r e n h e t. G e n o m i n n o vat i va t e k n i s k a systemtjänster, kundanpassade helhetslösningar och partnerskap medverkar vi

Läs mer

Årsredovisning 2014. Rätt person på rätt plats sedan 1960. Förutsättningar för lönsam tillväxt. Ett mer stabilt Proffice växer fram

Årsredovisning 2014. Rätt person på rätt plats sedan 1960. Förutsättningar för lönsam tillväxt. Ett mer stabilt Proffice växer fram Årsredovisning 2014 Rätt person på rätt plats sedan 1960» Det här är Proffice Förutsättningar för lönsam tillväxt» Hållbart samhälle hållbart arbetsliv» Proffice som investering Ett mer stabilt Proffice

Läs mer

Energiföretagaren. Hur du gör bättre affärer inom förnybar energi

Energiföretagaren. Hur du gör bättre affärer inom förnybar energi Energiföretagaren Hur du gör bättre affärer inom förnybar energi Denna faktaskrift är framtagen i samarbete mellan LRF och Studieförbundet Vuxenskolan, som ett stöd i arbetet med att undersöka, formulera

Läs mer

www.intelligentlogistik.se Pris: 65 kr. Nr 4/5 maj 2008 Låt transporterna ta vattenvägen

www.intelligentlogistik.se Pris: 65 kr. Nr 4/5 maj 2008 Låt transporterna ta vattenvägen Intelligent Logistik www.intelligentlogistik.se Pris: 65 kr. Nr 4/5 maj 2008 inköp logistik PRODUKTION AFFÄRER Sommarnummer Låt transporterna ta vattenvägen Lean på Scania, Volvo och i Vara Miljölogistik

Läs mer

Årsredovisning 2010 NYHET! KREDITRAM PÅ KÖPET OM VI FÅR HJÄLPA DIG MED FAKTURORNA.

Årsredovisning 2010 NYHET! KREDITRAM PÅ KÖPET OM VI FÅR HJÄLPA DIG MED FAKTURORNA. NYHET! KREDITRAM PÅ KÖPET OM VI FÅR HJÄLPA DIG MED FAKTURORNA. Årsredovisning 2010 Bankerna är bra på många sätt, men ibland är de bara för långsamma. Ett problem, till exempel när man behöver snabb tillgång

Läs mer

Elmsäter-Svärd MODERN SAMHÄLLSUTVECKLING. Hamnar livsnerven för tunga industrier. "tågtrafiken är rustad för vintern"

Elmsäter-Svärd MODERN SAMHÄLLSUTVECKLING. Hamnar livsnerven för tunga industrier. tågtrafiken är rustad för vintern annons hela denna bilaga är en annons från smart media annons MODERN SAMHÄLLSUTVECKLING GRUNDEN FÖR TILLVÄXT OCH HÅLLBARHET NoVeMBeR 2011 Hamnar livsnerven för tunga industrier Flygledartorn snart fjärrstyrda

Läs mer

sociala medier SKYLTBUTIKEN Bunta inte samman 429 MILJARDER

sociala medier SKYLTBUTIKEN Bunta inte samman 429 MILJARDER ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN SYDSVENSKA DAGBLADETS FÖRSÄLJNINGS AB ANNONS Privat välfärd stark men ansatt Den privata välfärdssektorn har vuxit de senaste 20 åren. Samtidigt ifrågasätts den

Läs mer

Intelligent Logistik

Intelligent Logistik annons hela denna bilaga är en annons från intelligent logistik a n n o n s Intelligent Logistik Nummer 1 2008 www.intelligentlogistik.se Nummer 5 2009 INKÖP LOGISTIK PRODUKTION AFFÄRER Ökade utsläpp från

Läs mer

tillverkningsindustrin

tillverkningsindustrin tillverkningsindustrin ur ett chefsperspektiv En branschrapport från Ledarna Hos oss blir du en bättre chef. tillverkningsindustrin ur ett chefsperspektiv Ledarna är Sveriges enda fackliga organisation

Läs mer

Byxa 349: Årsredovisning 2008

Byxa 349: Årsredovisning 2008 Byxa 349: Årsredovisning 2008 Innehåll VD-ord 2 3 Strategi och mål 4 5 Marknad 6 7 Målgrupper 8 15 Kvinna 10 11 Barn 12 13 Man 14 15 Värdekedjan 16 20 Idé och design 16 Inköp 17 Tillverkning 17 Distribution

Läs mer

Starta eget. ABC i att starta företag 21 enkla steg att följa för att komma igång. Läs mer på sid 6-7

Starta eget. ABC i att starta företag 21 enkla steg att följa för att komma igång. Läs mer på sid 6-7 ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS December 2008 Starta eget Affärside: Action Entertainer - möt en entreprenör med många bollar i luften. Läs mer på sid14 Starta företag

Läs mer

HÅLLBAR MOBILITET 2030

HÅLLBAR MOBILITET 2030 HÅLLBAR MOBILITET 2030 En delrapport från projektet Transport 2030 Vårt transportsystem erbjuder effektiva transporter i världsklass vad avser säkerhet, kostnadseffektivitet, miljö och social påverkan.

Läs mer

SJ 11. Årsredovisning

SJ 11. Årsredovisning SJ 11 Årsredovisning Innehåll Vd har ordet 2 Ordföranden har ordet 4 Fortsatt förbättringsarbete 6 Vision, affärsidé, kärnvärden, strategier 8 Prioriterad punktlighet 10 Bättre och bekvämare tåg 12 Sveriges

Läs mer

Årsredovisning 2013 ÅRS RED OVIS NING ALL TIME HIGH. Sammanflätade affärer SKAPAR FRAMGÅNG. Aktien Årsredovisning 2013 1

Årsredovisning 2013 ÅRS RED OVIS NING ALL TIME HIGH. Sammanflätade affärer SKAPAR FRAMGÅNG. Aktien Årsredovisning 2013 1 Årsredovisning 2013 ELECT R A G R U P P E N A B ÅRS RED OVIS NING ALL TIME HIGH Sammanflätade affärer SKAPAR FRAMGÅNG 2 0 1 3 Aktien Årsredovisning 2013 1 Årsredovisning 2013 Vi är stolta över de resultat

Läs mer