Hemslöjden. som näringsgren

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Hemslöjden. som näringsgren"

Transkript

1 Hemslöjden som näringsgren

2 Hemslöjden som näringsgren Infonr

3 Omslagsfoto: Korp av Mikael Nilsson foto Jostein Skeidsvoll Väska i flossa med inspiration av Andy Warhol av Eva Edenby foto Anders Qwarnström Kofta Stjärna av Ann-Mari Nilsson för Svensk Slöjd AB. foto Anders Qwarnström Rinkebyhästar av Ylva Ekman foto Anders Qwarnström Drakhund av Magnus Aldenby foto Jan Storm Skål av Niclas Hallberg foto Jostein Skeidsvoll Ovanstående bilder är hämtade från tidskriften Hemslöjden, Tre bilder från Formex -08 foto Eva Ohlsson Nutek Upplaga: 550 ex, därefter tryck vid behov Produktion: Nutek Stockholm: 2008 Tryck: Danagårds grafiska ISBN Nutek Infonr

4 Förord Nutek har fått i uppdrag av regeringen att göra en studie om hemslöjden som näringsgren. Uppdraget ska redovisas till Näringsdepartementet senast den 15 augusti Denna rapport utgör Nuteks slutredovisning av detta uppdrag. Syftet med studien är att kartlägga och beskriva hemslöjden som näringsgren utifrån ett antal olika aspekter som omfång, sysselsättning, hur näringen är organiserad, vilka utmaningar som finns, hur affärslogik, utbildning med mera fungerar. Det nya uppdraget kan åtminstone delvis ses som en uppföljning av ett tidigare regeringsuppdrag från år 1998 om att utreda hemslöjdens ställning och möjligheter i ett regionalt utvecklings- och näringsperspektiv. Rapporten omfattar redovisning och analyser av befintlig statistik (registerdata), enkätundersökningar samt intervjuundersökningar. En viktig del av studien är den enkätundersökning riktad till slöjdare som genomförts. I rapporten lägger Nutek fram ett antal förslag för att stärka hemslöjden som näring. Studien baseras på en underlagsrapport som Daniel Hallencreutz, Karsten Lundeqvist, Pär Lindquist och Anna Jonsson på konsultföretaget Intersecta har tagit fram. Detta material har sedan sammanfattats, redigerats och i viss mån kompletterats av Jan T. Persson på Nutek, som även varit projektledare för arbetet med uppdraget. Vi vill särskilt tacka Kanslichef Eva Ohlsson på Nämnden för Hemslöjdsfrågor för värdefulla synpunkter. Stockholm i augusti 2008 Ingela Blixt Stf generaldirektör Jan T. Persson Projektledare Har du frågor om denna publikation, kontakta Namn Jan T. Namnsson Persson Telefon E-post

5

6 Sammanfattning Nutek har fått i uppdrag av regeringen att göra en studie om hemslöjden som näringsgren. Denna rapport utgör Nuteks slutredovisning av detta uppdrag. Syftet med studien är att kartlägga och beskriva hemslöjden som näringsgren utifrån ett antal olika aspekter som omfång, sysselsättning, hur näringen är organiserad, vilka utmaningar som finns, hur affärslogik, utbildning med mera fungerar. Det nya uppdraget kan åtminstone delvis ses som en uppföljning av ett tidigare regeringsuppdrag från år 1998 om att utreda hemslöjdens ställning och möjligheter i ett regionalt utvecklings- och näringsperspektiv. En växande marknad för hemslöjdsprodukter Mycket talar för att marknaden för hemslöjdsprodukter kommer att växa framöver. Resultaten från vår studie tyder på att den totala omsättningen i de butiker som säljer hemslöjd och närliggande produkter har ökat under senare år. Dessutom finns det ett stort och växande intresse för design och unika produkter. Detta ligger nära hemslöjden som produceras i små unika serier, med förankring i historien och traditionerna. Ytterligare en sak som talar för hemslöjden är att dess produkter är bra ur ett hållbarhetsperspektiv, eftersom det handlar om närproducerade och resurssnålt framställda produkter med lång livslängd. Allt detta talar för att marknaden för hemslöjdsprodukter kommer att växa, men för att denna potential ska kunna utnyttjas krävs troligen ett nytänkande inom hemslöjden med en tydligare inriktning mot närings- och entreprenörskapsfrågor. Hemslöjden svår att fånga med vanlig statistik Hemslöjden som näring är inte helt enkel att avgränsa och uppskatta storleken på. Orsaken är bl a att hemslöjden är svår att fånga med vanlig statistik eftersom den i stor utsträckning går över de traditionella branschgränserna. Med hjälp av olika metoder har konsultföretaget Intersecta på uppdrag av Nutek gjort en kvalificerad uppskattning av näringens storlek och omfattning. Denna grova beräkning visar att den samlade omsättningen i den svenska hemslöjden ligger någonstans mellan miljoner kronor per år och att näringen sysselsätter cirka 1000 personer på heltid.

7 Aktiebolagen står för huvuddelen av den totala omsättningen (595 miljoner kronor). Omsättningen i aktiebolagen inom hemslöjden ökade med 23 procent mellan 2002 och 2006, vilket är mer än i många andra branscher. Omsättningen per sysselsatt i aktiebolagen är kronor. I siffrorna ovan ingår inte enbart slöjdare utan också relaterade verksamheter som exempelvis butiker. En geografiskt spridd och kvinnodominerad näring Vad kännetecknar hemslöjden som näring i övrigt? Ett tydligt kännetecken är att företagen finns från norr till söder i Sverige. Jämfört med många andra branscher, också inom upplevelseindustrin utmärker sig Dalarna. Här finns en stark koncentration av hemslöjdsföretag. Hemslöjden kännetecknas vidare av att entreprenörskapet finns på landsbygden. Här finns en tydlig skillnad mot övriga kultursektorn som har en större koncentration till storstadsregionerna. En hög andel av företagarna inom hemslöjdsnäringen är kvinnor. Hemslöjden kännetecknas också av att det är många små företag. Det gäller såväl sysselsättnings- som omsättningsmässigt. Många företag är äldre än tio år och många av företagarna är också äldre. Slöjdarna är vidare ofta kombinatörer, det vill säga man arbetar även med andra uppgifter, förutom det renodlade slöjdandet. Drygt 30 procent av slöjdarna försörjer sig på en kombination av eget slöjdande och hemslöjdsrelaterade verksamheter (framför allt inom utbildningssektorn, d v s man ger kurser i egen eller i annans regi). Stark tillväxtvilja inom hemslöjden Det finns en stor potential för entreprenörskap inom näringen. Mer än hälften av de slöjdare som inte redan helt försörjer sig på hemslöjd skulle vilja göra detta om möjlighet fanns. De viktigaste skälen som anges för att man inte kan försörja sig på sitt företagande trots att man vill det är dålig lönsamhet och svag efterfrågan. De viktigaste utmaningarna för hemslöjden som lyfts fram i enkäten till hemslöjdarna samt i intervjuer med aktörer inom näringen är följande: Svag lönsamhet/marknad Osund konkurrens från hobbyslöjdare Otydlighet i varumärket hemslöjd Skattelagstiftningen missgynnar hemslöjdare jämfört med konstnärer/konsthantverkare

8 Om man väger samman resultaten från enkätundersökningen och intervjuerna framstår följande åtgärder som de mest efterfrågade inom hemslöjden. Sänkt moms, det vill säga att hemslöjd borde ha samma momssatser som konsthantverk/konst. Gör det möjligt att tjäna upp till viss summa, d v s att fribeloppet för skattebefrielse av inkomst borde höjas med några basbelopp. Premiera professionella slöjdare snarare än hobbyslöjdare (certifiering etc). Stärk varumärket slöjd/konsthantverk. Utbilda kunderna när det gäller kvalitet, arbetstid och kostnad. Ge mer stöd till nätverk för försäljning/marknadsaktiviteter etc. Skapa en slöjdutbildning som inkluderar entreprenörskaps- och företagsfrågor. Förbättra marknadsföringen regionalt av slöjdarna. Hemslöjden Åtgärder som behövs för att möta utmaningarna Utifrån de resultat som har framkommit i denna studie har Nutek identifierat ett antal förändringssteg som skulle kunna genomföras för att stärka hemslöjden som näring. Vissa av dessa förslag är riktade mot nationell myndighets- och policy nivå, andra är mer riktade mot hemslöjdsnäringen själv. Nedan redovisas dessa förslag i korthet. Förslag med bäring på den nationella policynivån Utred om man inte bör införa någon form av skattelättnad En tänkbar åtgärd är här sänkt moms. Idag är momssatsen olika för hemslöjd och konsthantverk som inte går att använda som bruksföremål. Den senare kan under vissa förutsättningar räknas som konstverk och har då ingen eller låg moms. Detta medför gränsdragningsproblem som riskerar att snedvrida konkurrensen. Därför borde momslagstiftningen på detta område ses över. Ytterligare ett motiv till att man skulle sänka momsen på hemslöjd är att denna är arbetsintensiv, stärker kunskaps- och kulturarvet samt är kulturnära (kulturen har ofta lägre momssats). Avsätt riktade medel för att inrätta en rikskonsulent inom hemslöjden med inriktning på entreprenörskapsfrågor samt för att inleda ett förändringsarbete Nämnden för hemslöjdsfrågor (NFH) bör tillföras nya medel för att inrätta en tjänst som rikskonsulent med inriktning på entreprenörskaps- och näringsfrågor. Denna rikskonsulents arbetsområde ska vara nationellt och fokus ska helt vara på företags-

9 och entreprenörskapsfrågor utifrån hemslöjdens specifika karaktär. Rikskonsulenten ska stödja respektive länshemslöjdskonsulents arbete. NFH bör även få i uppdrag att initiera ett förändringsarbete för att länshemslöjdskonsulenternas arbete i större utsträckning ska fokuseras på närings- och entreprenörskapsfrågor. Förbättra och fördjupa statistiken Bristen på statistik är ett problem inom hemslöjden. Man bör arbeta för att ta fram en standard, exempelvis liknande turistsektorns satellitkontoberäkning. Vidare bör SCB:s statistikproduktion när det gäller hemslöjd förbättras. Att förbättra den nationella statistiken för hemslöjd är inte en fråga som enbart gäller hemslöjden den har bäring på hela kultur- och upplevelsesektorn eftersom det finns ett generellt behov av att förbättra statistiken för denna sektor. Här finns även beröringspunkter med statistiken för hela den växande tjänstesektorn. Utbildningsinsatser Det behövs en bra hemslöjdsutbildning där entreprenörskaps- och företagsfrågor ingår. Det behövs vidare någon form av utbildning för etablerade slöjdare när det gäller entreprenörskap och affärsmannaskap. Utbildningsinsatserna gäller inte enbart slöjdarna, också intervjuerna med många butiker m m vittnar om nödvändighet av förändring när det gäller synen på affärsmannaskap. Tydliggör därför i regleringsbrev etc att berörda myndigheter inom hemslöjdens område i större utsträckning bör fokusera på företags- och entreprenörskapsfrågor. Förslag med bäring på myndighetsnivån Fokusera mer insatser på de professionella slöjdarna Branschorgan och närliggande organisationer samt länshemslöjdskonsulenterna bör ännu mer tydligt arbeta för att stödja de slöjdare/hemslöjdsföretag som arbetar heltid med slöjd (eller slöjdrelaterad verksamhet såsom utbildning). Insatserna kan vara allt från stöd till att skapa utbildningar i entreprenörskap till att lyfta fram goda exempel (exempelvis slöjdare som varit lyckosamma exportörer). Hemslöjden som varumärke bör stärkas Hemslöjden har ett antal starka värden som borde kunna lyftas fram mer så att den hamnar mer i linje med marknadens krav och efterfrågan. Ett sådant område är hållbarhetsaspekten, d v s att

10 hemslöjd ligger i linje med de kundsegment som efterfrågar lokal och resurssnål produktion. Kanske bör också de ibland konstruerade gränserna mellan hemslöjd och konsthantverk diskuteras. Satsa på pilotprojekt där hemslöjden ingår tillsammans med andra kreativa näringar Något eller några län som ligger i framkant bör tilldelas medel för att satsa på pilotprojekt som gynnar entreprenörskap och företagande inom slöjden, t ex klustersatsning, företagarutbildning, export av slöjdprodukter. Pilotprojektet ska vara nätverksbaserat och inkludera såväl offentliga aktörer som företagande slöjdare. Också hemslöjdsbutikerna måste ingå och förändra sitt sätt att arbeta. Förslag med bäring på branschnivån Det behövs bättre register över slöjdare, som även kan användas i marknadsföringssyfte Länshemslöjdskonsulenternas register över slöjdare bör uppdateras och användas mer aktivt i marknadsföringssyfte. Hemslöjdsbutikerna måste bli mer offensiva Butikskonceptet butikslyftet som nyligen har utvecklats av Svensk Slöjd och finansierats av Nutek skulle kunna spridas till intresserade butiker som en del i framtida näringsutvecklingsprojekt. De SHR-anslutna hemslöjdsbutikerna bör också samarbeta mer med turism- och besöksnäringen. Initiera, på alla plan, en mer fördjupad diskussion om vad som kännetecknar hemslöjden som näring och hur den kan utvecklas I såväl de öppna svaren i enkätundersökningen som i intervjuerna framkommer att det finns olika definitioner av vad som är hemslöjd och hur den ska karaktäriseras. Man bör se dessa olikheter som en möjlighet och plattform för att ytterligare stärka en diskussion inom näringen, med berörda aktörer (från slöjdare till konsulenter och butiker), om hur hemslöjden ska utvecklas med utgångspunkt tagen i att företagande och entreprenörskap ska stärkas. Detta arbete ska självfallet vara en del av det arbete som generellt bör genomföras för att förändra och stärka hemslöjdens varumärke.

11 Förslag som anknyter till rapporten Kultur och näringsliv i samverkan Slutligen kan vi konstatera att flera av de förslag som lyfts fram i den nyligen redovisade utredningen Kultur och näringsliv i samverkan, som tagits fram av bl a Nutek 1, ligger väl i linje med de behov som identifierats för att långsiktigt stärka och utveckla hemslöjden som näringsgren som presenterats i denna rapport. Det gäller framför allt följande: Bristen på statistik Satsningar på entreprenörskap i kulturutbildningar Skapandet av en branschguide på Internet Insatser för produktutveckling och marknadsföring 1 Nutek (2008) Kultur och näringsliv i samverkan, Dnr:

12 Summary Nutek (the Swedish Agency for Economic and Regional Growth) has been assigned by the government to conduct a study about handicraft as a branch of business. This report constitutes Nutek's final account on this commission. The aim of the study is to chart and describe the handicraft as branch of business on the basis of a number of different aspects like size, employment, how the industry is organized, what challenges there are, how business logic, education etc. functions. The new commission can at least partially be seen as a follow-up of an earlier governmental assignment from 1998 about investigating the handicrafts position and possibilities in a regional development and industrial perspective. A growing market for handicraft products There are many factors which speak in favor of a growing market for handicraft products in the future. The results from our study indicate that the overall turnover in shops selling handicraft and similar products has increased in the last few years. Additionally, there is a big and growing interest in design and unique products. This stands close to handicraft produced in small unique series, deeply rooted in history and traditions. Yet another argument speaking in favour of handicraft is that the products are good from sustainability viewpoint, since it is locally produced and resource effective manufactured products with long durability. All these factors speak in favour of a growing handicraft product market, but innovation in handicraft in combination with a more clear direction towards industrial and entrepreneurship issues is required in order to use this potential. The handicraft difficult to grasp with common statistics It is not totally uncomplicated to define and estimate the dimensions of handicraft as an industry. One of the reasons is that handicraft is difficult to grasp with common statistics since it goes beyond traditional industrial sectors to a great extent. Using different methods, at the request of Nutek, the consultancy firm Intersecta has done a qualified estimation of the industry's size and scope. This rough calculation shows that the overall turnover in Swedish handicraft lies somewhere between 500 and 700 million SEK per year and that the industry employs approximately 1000 persons on full time.

13 Joint-stock companies stand for the bulk of the total turnover (595 million SEK). The increase in the turnover of the limited companies in handicraft has increased by 23 percent between 2002 and 2006, which is more than in many other sectors. The turnover per employee in the joint-stock companies is SEK. The numbers above include not only the people engaged in handicraft, but also those in related activities like for example shops. A geographically scattered and predominantly feminine industry What characterizes the handicraft as an industry in other respects? A clear distinguishing feature is that the companies occur from north to south in Sweden. Compared to many other sectors, in the experience industry as well, the Dalarna region excels, with its high degree of concentration of handicraft companies. Furthermore the handicraft is distinguished by the presence of entrepreneurship on the countryside. There is a clear distinction compared to the rest of the cultural sector which has a larger concentration to the big city regions. The share of women amongst the entrepreneurs in the handicraft industry is high. Handicraft is also characterized by a great number of small companies, which applies in respect to employment as well as to turnover. Many companies are older than ten years and many of the entrepreneurs are older as well. Craftsmen are often combiners, i.e. they are also working with other assignments, apart from the pure handicraft. More than 30 percent of the craftsmen earn their living by a combination of their own handicraft and handicraft related activities (above all in the education sector, i.e. giving classes arranged by themselves or others). Strong expansion will within the handicraft There is a big potential for entrepreneurship within the industry. The majority of the craftsmen that haven't already made a living entirely on handicraft would want to do so if it was possible. Poor profitability and weak demand are the most important reasons that are stated why one can not make a living on business enterprises in spite of the fact that one wants to. The most important challenges for the handicraft industry that has been lifted forward in the questionnaire for craftsmen as well as in interviews with operators within the industry are the following: Weak profitability/market Unfair competition from hobby craftsmen Obscurity in the trademark handicraft

14 Fiscal legislation disadvantages handicraft compared with art and arts and crafts. If one weighs together the results from the questionnaire survey and the interviews, the following measures seems as the most requested within the handicraft. Lowered VAT, i.e. that handicraft should have same VAT kits as art and arts and crafts. Make it possible to earn up to a certain sum, i.e. that the free amount for tax exemption of the income should be increased with some base amounts. Reward professional craftsmen rather than hobby craftsmen (certification etc.) Strengthen the trademark handicraft/arts and crafts Educate the customers - when it comes to quality, hour of work and cost Give more support to networks for sale/market's activities etc. Create a handicraft education that includes entrepreneurship - and companies issues Improve the marketing regionally by craftsmen The handicraft necessary measures in order to meet the challenges On the basis of the results from this study Nutek has identified a number of alteration steps that can be implemented in order to strengthen the handicraft as an industry. Some of these proposals are directed against national authorities and the national policy level, others are more directed against the handicraft industry alone. These proposals are presented briefly below. Proposals with bearing on the national policy level Investigate if some kind of tax relief should be introduced A possible measure is lowered VAT. The VAT kit today is different for handicraft and arts and crafts that can not be used as article for everyday uses. The latter can during certain conditions be counted as art and in that matter has then either none or low VAT. This leads to boundary drawing problems that risk to result in a twisted competition. Therefore, the VAT legislation on this area should be seen over. Yet another reason that the VAT should be lowered on handicraft is since it is labour intensive, it strength-

15 ens the knowledge and cultural heritage and is also culture near (the culture has often lower VAT kit). Allocate targeted means in order to establish a national consultant within the handicraft with a focus on entrepreneurship's issues and in order to initiate a variation work. The National Swedish Handicraft Council (NFH) should be allocated new means in order to establish a position as a national consultant with a focus on entrepreneurship and trade issues. This national consultant's work field will be nationwide and focus will entirely last on companies and entrepreneur issues on the basis of the handicraft's specific nature. The national consultant will support the other handicrafts consultant's work in the counties. NFH should also be assigned to initiate a variation labour in order so that the handicrafts consultant's work in bigger extent can be focused on industry and entrepreneurship issues. Improve and deepen the statistics The deficiency on statistic is a problem within the handicraft. One must work in order to take forward a standard, like for example the similar tourism industry s satellite account calculations. Furthermore, should SCB's (Statistics Sweden) statistics compilation be improved when it comes to handicraft. An improvement of the national statistics for handicraft is not a question that only applies the handicraft itself - it has bearing on the whole culture and experience sector as well - since there is a general need of improving the statistics for this sector. There are also connections with the statistics for the whole growing service sector. Educational contribution There is a need of a good handicraft education where entrepreneurship and company issues are included. Furthermore, some kind of education is needed for established craftsmen when it comes to entrepreneurship and business ship. The educational initiatives do not apply only the craftsmen but also the interviews with many shops etc. indicates about necessity of changes when it comes to the sight of a business ship. Clarify therefore in regulation letters etc. that concerned authorities within the handicraft field in bigger extent should focus on companies' - and entrepreneurship issues.

16 Proposals with bearing on the authority's level Focus more contributes on the professional craftsmen Sector bodies and nearby organizations and handicraft consultants should even more clearly work in order to support those craftsmen/handicraft companies that work full time with handicraft (or handicraft related activity such as education). The contributions can be everything from support to create educations in entrepreneurship to lifting forward good examples (for example craftsmen that have been prosperous exporters). The handicraft as a trademark should be strengthened The handicraft has a number of strong values that should be lifted forward furthermore so that it is more in line with the market's requirements and demand. Such an area is the sustainability aspect, i.e. that handicraft is in line with those customer segments that demands a local and resource lean production. Perhaps should the sometimes artificial boundaries between handicraft and arts and crafts be discussed. Initiate pilot projects where the handicraft is included along with other creative industries Some of the counties that lie in the frontiers should be allocated means in order to initiate pilot projects that favour entrepreneurship and business enterprise within the handicraft industry, for example cluster investments, business education, export of handicraft products. The pilot project should be network based and include both public operators as craftsmen. Even the handicraft shops must be included and change their way of work. Proposals with bearing on the sector level There is a need for better registers over handicraft workers, that also can be used in marketing purposes The county handicraft consultants register over craftsmen should be updated and used more actively for marketing purposes. Handicraft shops must become more offensive The stores concept of improving shops that recently has been developed of Svensk Slöjd and financed by Nutek should be disseminated to interested stores as a part of an in future trade development project. Handicraft stores affiliated to the National Association of Swedish Handicraft Societies (SHR) should also collaborate more with tourism and the visitors industry.

17 Initiate, on all levels, a more deepened discussion about what characterizes the handicraft as an industry and how it can be developed In the open replies in the questionnaire survey as well as in the replies in the interviews it appears that there are various definitions of what the handicraft is and how it should be characterized. One should see these diversities as a possibility and a platform stand to strengthen even more a discussion within the industry, with concerned operators (from craftsmen to consultants and shops), about how the handicraft can be developed with a starting point taken in that business enterprise's and entrepreneurship should be strengthened. This work will apparently be a part of the tasks that generally should be implemented in order to change and to strengthen the handicrafts trademark.

18 Innehåll 1 Inledning 1 Bakgrund 1 Syfte 1 Flera olika metoder har använts 2 Svårt att definiera och avgränsa hemslöjden 3 Hemslöjden - en delsektor inom kultur- och upplevelsenäringen 6 2 Fakta och statistik om hemslöjden 9 Inledning 9 Hur kartlägger man dolda branscher? 9 Urval av företag i två steg två källor 11 Företagen inom hemslöjdsnäringen - SCB:s företagarregister 12 Aktiebolagen inom hemslöjdsnäringen - Affärsdatabasen Market Manager 15 Även enkätundersökningen kan användas för att beskriva näringens storlek 17 Slutsatser och sammanfattning 18 3 Enkätundersökning av hemslöjdarna 19 Inledning 19 Syfte och metod 19 Resultat från enkätundersökningen 21 Jämförelser med den enkätundersökning av hemslöjden som Nutek gjorde Sammanfattning 39 4 Intervjuundersökning med hemslöjdare och andra aktörer 41 Inledning 41 Övergripande slutsatser från intervjuundersökningen 41 Genomgång av resultaten från intervjuundersökningen 43 5 Intervjuundersökning av hemslöjdsbutiker 55 Inledning 55 Resultat från intervjuundersökningen med hemslöjdsbutikerna 55

19 6 Internationella erfarenheter 59 Inledning 59 Policy och näringslivssatsningar i andra länder inom slöjd/konsthantverk och kreativa näringar 59 Internationella lärdomar och inspiration 63 7 Slutdiskussion, SWOT-analys och förslag 65 Inledning 65 Hemslöjden en del av de kreativa näringarna 65 SWOT-analys av hemslöjden som näring 66 Policyimplikationer/åtgärdsförslag 68 Referenser 73 Bilaga 1: Enkätfrågor till hemslöjdare 75 Bilaga 2: Följebrev Enkätundersökning 79 Bilaga 3: Intervjuunderlag 81

20 1 Inledning Bakgrund Nutek har fått i uppdrag av regeringen att göra en studie om hemslöjden som näringsgren. Uppdraget ska redovisas till Näringsdepartementet senast den 15 augusti Denna rapport utgör Nuteks slutredovisning av detta uppdrag. Rapporten baseras på en underlagsrapport från konsultföretaget Intersecta. Det nya uppdraget kan åtminstone delvis ses som en uppföljning av ett tidigare uppdrag från år Då tog Nutek och Nämnden för hemslöjdsfrågor på uppdrag av regeringen fram rapporten, Hemslöjdens ställning och möjligheter i ett regionalt utvecklings- och näringsperspektiv. 2 I den rapporten redovisas resultatet av en enkätundersökning som besvarades av 840 slöjdare. Dessutom gjordes personliga intervjuer med ett mindre antal slöjdare. Några av huvudslutsatserna i rapporten från 1998 var att: Nätverken kring slöjdarna tycks fungera bra när det gäller det tekniska kunnandet. Däremot finns önskemål om bättre kompetens på företagarområdet. Marknadsföring och distribution är ett problem som slöjdarna brottas med. Hemslöjden och turismen borde kunna dra nytta av varandra. När det gäller utvecklingsprojekt inom marknadsföring, försäljning och distribution borde man kunna dra nytta av EU:s strukturfonder. Eftersom det nu har gått tio år sedan den förra studien gjordes och det saknas bra statistik på området finns det behov av en ny studie av hemslöjden ur ett näringslivsperspektiv. Syfte Syftet med den nya studie av hemslöjden som redovisas i denna rapport är att kartlägga och beskriva hemslöjden som näringsgren utifrån ett antal olika aspekter: omfång, sysselsättning, hur näringen är organiserad, vilka utmaningar som finns, hur affärslogik, utbildning 2 Se Nutek (1998). 1

21 m m fungerar. Studien baseras på en underlagsrapport från konsultföretaget Intersecta och fokuserar på följande frågeställningar: Hur ska hemslöjden definieras? Vilken ekonomisk omfattning har hemslöjden i Sverige? Vilka huvudgrenar finns inom hemslöjden och hur stora är dessa i förhållande till hemslöjden som helhet? Vilka likheter och skillnader finns mellan hemslöjden och andra näringar? Vilka beröringspunkter och samarbetsmöjligheter finns mellan hemslöjden och andra näringsgrenar som t ex de kreativa näringarna? Vilken roll spelar entreprenörskapsfrågorna för hemslöjden? Vilka möjligheter har hemslöjden att utvecklas? Vilka hinder finns det för en utveckling av hemslöjden? Vad kan och bör staten och övrig offentlig sektor göra för att stimulera utvecklingen inom hemslöjden? Hur hanteras hemslöjden av staten och övrig offentlig sektor i andra nordiska länder, som t ex Norge och Finland? I denna studie används begreppen hemslöjdare och slöjdare synonymt. Internt inom hemslöjden är begreppet slöjdare vanligast. I andra sammanhang används dock även begreppet hemslöjdare. Mot denna bakgrund har vi valt att använda båda uttrycken, men utan att göra någon skillnad på ordens betydelse. Flera olika metoder har använts I arbetet med studien har flera olika metoder använts. För det första har befintlig statistik (registerdata) tagits fram och analyserats. Vidare har en enkätundersökning (i princip en totalundersökning) riktad till slöjdare genomförts. Enkäten har skickats ut både med vanlig post och med e-post. Båda enkäterna har varit exakt lika utformade. En ytterligare källa har varit de semistrukturerade intervjuer som genomförts. Totalt har 39 hemslöjdare och andra aktörer inom näringen samt företrädare för 17 butiker intervjuats. Slutligen baseras studien på olika desk research källor, exempelvis andra utredningar från Sverige och utlandet. För metod- och källdiskussion, se respektive kapitel samt de bilagda underlagen för enkäter respektive intervjuer. 2

Hemslöjden som näringsgren

Hemslöjden som näringsgren Hemslöjden som näringsgren Redovisning av Nuteks regeringsuppdrag Dnr: 31-2008-3003 Förord Nutek har fått i uppdrag av regeringen att göra en studie om hemslöjden som näringsgren. Uppdraget ska redovisas

Läs mer

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET National Swedish parental studies using the same methodology have been performed in 1980, 2000, 2006 and 2011 (current study). In 1980 and 2000 the studies

Läs mer

Alla Tiders Kalmar län, Create the good society in Kalmar county Contributions from the Heritage Sector and the Time Travel method

Alla Tiders Kalmar län, Create the good society in Kalmar county Contributions from the Heritage Sector and the Time Travel method Alla Tiders Kalmar län, Create the good society in Kalmar county Contributions from the Heritage Sector and the Time Travel method Goal Bring back the experiences from the international work of Kalmar

Läs mer

The road to Recovery in a difficult Environment

The road to Recovery in a difficult Environment Presentation 2010-09-30 The road to Recovery in a difficult Environment - a presentation at the Workability International Conference Social Enterprises Leading Recovery in Local and Global Markets in Dublin

Läs mer

COPENHAGEN Environmentally Committed Accountants

COPENHAGEN Environmentally Committed Accountants THERE ARE SO MANY REASONS FOR WORKING WITH THE ENVIRONMENT! It s obviously important that all industries do what they can to contribute to environmental efforts. The MER project provides us with a unique

Läs mer

Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II

Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II English version A. About the Program in General We will now ask some questions about your relationship to the program

Läs mer

Diagram 1. Andel aktiviteter efter verksamhetsform 2008 Diagram 1. Share of activities by type of activity 2008

Diagram 1. Andel aktiviteter efter verksamhetsform 2008 Diagram 1. Share of activities by type of activity 2008 Diagram 1. Andel aktiviteter efter verksamhetsform 28 Diagram 1. Share of activities by type of activity 28 Annan gruppverksamhet 11% Studiecirklar 44% Kulturprogram 45% Diagram 1. Andel aktiviteter efter

Läs mer

Innovation in the health sector through public procurement and regulation

Innovation in the health sector through public procurement and regulation Innovation in the health sector through public procurement and regulation MONA TRUELSEN & ARVID LØKEN 1 14/11/2013 Copyright Nordic Innovation 2011. All rights reserved. Nordic Innovation An institution

Läs mer

Upplevelseindustrin. i Sverige 2002. Näringsliv och utbildningar

Upplevelseindustrin. i Sverige 2002. Näringsliv och utbildningar Upplevelseindustrin i Sverige 2002 Näringsliv och utbildningar 1 Innehållsförteckning Upplevelseindustrin i Sverige 2002 Förord 4 Rapporten 5 Definition av upplevelseindustrin 7 Näringsliv inom upplevelseindustrin

Läs mer

Kunskapslyftet. Berndt Ericsson. Esbo Utbildning, arbetsliv och välfärd 2007-10-16 17. Ministry of Education and Research. Sweden

Kunskapslyftet. Berndt Ericsson. Esbo Utbildning, arbetsliv och välfärd 2007-10-16 17. Ministry of Education and Research. Sweden Kunskapslyftet Berndt Ericsson Sweden 2007-10-16 17 Esbo Utbildning, arbetsliv och välfärd 1997-2002 Four important perspectives or aims Develop adult education Renew labour market policy Promote economic

Läs mer

Välkommen in på min hemsida. Som företagsnamnet antyder så sysslar jag med teknisk design och konstruktion i 3D cad.

Välkommen in på min hemsida. Som företagsnamnet antyder så sysslar jag med teknisk design och konstruktion i 3D cad. Välkommen in på min hemsida. Som företagsnamnet antyder så sysslar jag med teknisk design och konstruktion i 3D cad. har varit aktivt sedan 2004, men min bransch erfarenhet började redan 1983. Jag sysslar

Läs mer

Mönster. Ulf Cederling Växjö University Ulf.Cederling@msi.vxu.se http://www.msi.vxu.se/~ulfce. Slide 1

Mönster. Ulf Cederling Växjö University Ulf.Cederling@msi.vxu.se http://www.msi.vxu.se/~ulfce. Slide 1 Mönster Ulf Cederling Växjö University UlfCederling@msivxuse http://wwwmsivxuse/~ulfce Slide 1 Beskrivningsmall Beskrivningsmallen är inspirerad av den som användes på AG Communication Systems (AGCS) Linda

Läs mer

FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR

FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR Kontrollera vilka kurser du vill söka under utbytet. Fyll i Basis for nomination for exchange studies i samråd med din lärare. För att läraren ska kunna göra en korrekt

Läs mer

The Municipality of Ystad

The Municipality of Ystad The Municipality of Ystad Coastal management in a local perspective TLC The Living Coast - Project seminar 26-28 nov Mona Ohlsson Project manager Climate and Environment The Municipality of Ystad Area:

Läs mer

Kunskapsintensiva företagstjänster en förutsättning för en konkurrenskraftig industri. HLG on Business Services 2014

Kunskapsintensiva företagstjänster en förutsättning för en konkurrenskraftig industri. HLG on Business Services 2014 Kunskapsintensiva företagstjänster en förutsättning för en konkurrenskraftig industri HLG on Business Services 2014 Patrik Ström Centrum för Regional Analys (CRA), Handelshögskolan, Göteborgs universitet

Läs mer

The Swedish National Patient Overview (NPO)

The Swedish National Patient Overview (NPO) The Swedish National Patient Overview (NPO) Background and status 2009 Tieto Corporation Christer Bergh Manager of Healthcare Sweden Tieto, Healthcare & Welfare christer.bergh@tieto.com Agenda Background

Läs mer

Kundfokus Kunden och kundens behov är centrala i alla våra projekt

Kundfokus Kunden och kundens behov är centrala i alla våra projekt D-Miljö AB bidrar till en renare miljö genom projekt där vi hjälper våra kunder att undersöka och sanera förorenad mark och förorenat grundvatten. Vi bistår dig som kund från projektets start till dess

Läs mer

The Creative Sector Makes It Happen! A presentation of the work with the creative sector in Östergötalnad ( East Sweden)

The Creative Sector Makes It Happen! A presentation of the work with the creative sector in Östergötalnad ( East Sweden) The Creative Sector Makes It Happen! A presentation of the work with the creative sector in Östergötalnad ( East Sweden) Where is Östergötland? Östergötland, Fourth largest county in Sweden What are Östergötland?

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever sin verklighet inom en rad områden som tillväxt,

Läs mer

Agenda. Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är

Agenda. Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är Agenda 1. Begreppet socialt entreprenörskap Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är 2. Sociala entreprenörer som hybrider Om sociala entreprenörer som personer som vägrar att välja mellan

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 Hotell & restaurang 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever sin verklighet inom en rad områden

Läs mer

http://marvel.com/games/play/31/create_your_own_superhero http://www.heromachine.com/

http://marvel.com/games/play/31/create_your_own_superhero http://www.heromachine.com/ Name: Year 9 w. 4-7 The leading comic book publisher, Marvel Comics, is starting a new comic, which it hopes will become as popular as its classics Spiderman, Superman and The Incredible Hulk. Your job

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 Verksamhet inom Juridik, ekonomi, vetenskap & teknik 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever

Läs mer

Goals for third cycle studies according to the Higher Education Ordinance of Sweden (Sw. "Högskoleförordningen")

Goals for third cycle studies according to the Higher Education Ordinance of Sweden (Sw. Högskoleförordningen) Goals for third cycle studies according to the Higher Education Ordinance of Sweden (Sw. "Högskoleförordningen") 1 1. Mål för doktorsexamen 1. Goals for doctoral exam Kunskap och förståelse visa brett

Läs mer

- den bredaste guiden om Mallorca på svenska! -

- den bredaste guiden om Mallorca på svenska! - - den bredaste guiden om Mallorca på svenska! - Driver du företag, har en affärsrörelse på Mallorca eller relaterad till Mallorca och vill nå ut till våra läsare? Då har du möjlighet att annonsera på Mallorcaguide.se

Läs mer

Kulturella och kreativa näringar vad menar vi? SERVICE MANAGEMENT

Kulturella och kreativa näringar vad menar vi? SERVICE MANAGEMENT Kulturella och kreativa näringar vad menar vi? DEFINITION OCH ÖVERSIKT AV KKN KATJA LINDQVIST, SERVICE MANAGEMENT Det politiska intresset för kulturella och kreativa näringar creative industries, upplevelseindustri,

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 Uthyrning, fastighetsservice 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever sin verklighet inom

Läs mer

Signatursida följer/signature page follows

Signatursida följer/signature page follows Styrelsens i Flexenclosure AB (publ) redogörelse enligt 13 kap. 6 och 14 kap. 8 aktiebolagslagen över förslaget till beslut om ökning av aktiekapitalet genom emission av aktier och emission av teckningsoptioner

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 Information & kommunikation 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever sin verklighet inom en

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 Transport & magasinering 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever sin verklighet inom en rad

Läs mer

Senaste trenderna inom redovisning, rapportering och bolagsstyrning Lars-Olle Larsson, Swedfund International AB

Senaste trenderna inom redovisning, rapportering och bolagsstyrning Lars-Olle Larsson, Swedfund International AB 1 Senaste trenderna inom redovisning, rapportering och bolagsstyrning Lars-Olle Larsson, Swedfund International AB 2 PwC undersökning av börsföretag & statligt ägda företag Årlig undersökning av års- &

Läs mer

Kursplan. AB1029 Introduktion till Professionell kommunikation - mer än bara samtal. 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1

Kursplan. AB1029 Introduktion till Professionell kommunikation - mer än bara samtal. 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1 Kursplan AB1029 Introduktion till Professionell kommunikation - mer än bara samtal 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1 Introduction to Professional Communication - more than just conversation 7.5 Higher Education

Läs mer

Utvecklings- och tillväxtplan för ett hållbart Åland

Utvecklings- och tillväxtplan för ett hållbart Åland Utvecklings- och tillväxtplan för ett hållbart Åland 2015-2017 ------------------------------------------------ Development- and growth plan for a sustainable Åland 2015-2017 Ann Nedergård Hållbarhetsstrateg

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 Kultur, nöje & fritid 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever sin verklighet inom en rad

Läs mer

Att analysera företagsdynamik med registerdata (FAD) Martin Andersson

Att analysera företagsdynamik med registerdata (FAD) Martin Andersson CENTER FOR INNOVATION, RESEARCH AND COMPETENCE IN THE LEARNING ECONOMY Att analysera företagsdynamik med registerdata (FAD) Martin Andersson CIRCLE, Lunds universitet Industriell Ekonomi och Management,

Läs mer

SWESIAQ Swedish Chapter of International Society of Indoor Air Quality and Climate

SWESIAQ Swedish Chapter of International Society of Indoor Air Quality and Climate Swedish Chapter of International Society of Indoor Air Quality and Climate Aneta Wierzbicka Swedish Chapter of International Society of Indoor Air Quality and Climate Independent and non-profit Swedish

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever sin verklighet inom en rad områden som tillväxt,

Läs mer

Analys och bedömning av företag och förvaltning. Omtentamen. Ladokkod: SAN023. Tentamen ges för: Namn: (Ifylles av student.

Analys och bedömning av företag och förvaltning. Omtentamen. Ladokkod: SAN023. Tentamen ges för: Namn: (Ifylles av student. Analys och bedömning av företag och förvaltning Omtentamen Ladokkod: SAN023 Tentamen ges för: Namn: (Ifylles av student Personnummer: (Ifylles av student) Tentamensdatum: Tid: 2014-02-17 Hjälpmedel: Lexikon

Läs mer

Nystartade företag tredje kvartalet 2011

Nystartade företag tredje kvartalet 2011 Nystartade företag tredje kvartalet 2011 Innehållsförteckning Tabell 1 Antal nystartade företag kvartal 1 2010 - kvartal 3 2011 efter branschgrupp (SNI 2007) 3 Tabell 2 Antal sysselsatta i nystartade företag

Läs mer

Aborter i Sverige 2011 januari juni

Aborter i Sverige 2011 januari juni HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Publiceringsår 2011 Aborter i Sverige 2011 januari juni Preliminär sammanställning SVERIGES OFFICIELLA STATISTIK Statistik Hälso- och sjukvård Aborter i Sverige 2011 Januari-juni Preliminär

Läs mer

Kvalitetsarbete I Landstinget i Kalmar län. 24 oktober 2007 Eva Arvidsson

Kvalitetsarbete I Landstinget i Kalmar län. 24 oktober 2007 Eva Arvidsson Kvalitetsarbete I Landstinget i Kalmar län 24 oktober 2007 Eva Arvidsson Bakgrund Sammanhållen primärvård 2005 Nytt ekonomiskt system Olika tradition och förutsättningar Olika pågående projekt Get the

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever sin verklighet inom en rad områden som tillväxt,

Läs mer

Innovation och Entreprenörskap på Landsbygden

Innovation och Entreprenörskap på Landsbygden CENTER FOR INNOVATION, RESEARCH AND COMPETENCE IN THE LEARNING ECONOMY Innovation och Entreprenörskap på Landsbygden Martin Andersson Lund University and Blekinge Institute of Technology (BTH) martin.andersson@circle.lu.se

Läs mer

har du råd med höjd bensinskatt? har du råd med höjd bensinskatt?

har du råd med höjd bensinskatt? har du råd med höjd bensinskatt? 82 535 000 kronor dyrare med bensin för invånarna här i Blekinge län. 82 535 000 kronor dyrare med bensin för invånarna här i Blekinge län. 82 535 000 kronor dyrare med bensin för invånarna här i Blekinge

Läs mer

Svensk presentation. 2012-12-28 Anita Lennerstad 1

Svensk presentation. 2012-12-28 Anita Lennerstad 1 Svensk presentation 2012-12-28 Anita Lennerstad 1 Trailereffekter AB Bild Specialisten på delar till trailers och släpvagnar 2012-12-28 Anita Lennerstad 2 Utveckling bild bild Axel Johnson AB BRIAB bild

Läs mer

Resultat av den utökade första planeringsövningen inför RRC september 2005

Resultat av den utökade första planeringsövningen inför RRC september 2005 Resultat av den utökade första planeringsövningen inför RRC-06 23 september 2005 Resultat av utökad första planeringsövning - Tillägg av ytterligare administrativa deklarationer - Variant (av case 4) med

Läs mer

Schenker Privpak AB Telefon VAT Nr. SE Schenker ABs ansvarsbestämmelser, identiska med Box 905 Faxnr Säte: Borås

Schenker Privpak AB Telefon VAT Nr. SE Schenker ABs ansvarsbestämmelser, identiska med Box 905 Faxnr Säte: Borås Schenker Privpak AB Interface documentation for web service packageservices.asmx 2012-09-01 Version: 1.0.0 Doc. no.: I04304b Sida 2 av 7 Revision history Datum Version Sign. Kommentar 2012-09-01 1.0.0

Läs mer

Exportmentorserbjudandet!

Exportmentorserbjudandet! Exportmentor - din personliga Mentor i utlandet Handelskamrarnas erbjudande till små och medelstora företag som vill utöka sin export Exportmentorserbjudandet! Du som företagare som redan har erfarenhet

Läs mer

Examensarbete Introduk)on - Slutsatser Anne Håkansson annehak@kth.se Studierektor Examensarbeten ICT-skolan, KTH

Examensarbete Introduk)on - Slutsatser Anne Håkansson annehak@kth.se Studierektor Examensarbeten ICT-skolan, KTH Examensarbete Introduk)on - Slutsatser Anne Håkansson annehak@kth.se Studierektor Examensarbeten ICT-skolan, KTH 2016 Anne Håkansson All rights reserved. Svårt Harmonisera -> Introduktion, delar: Fråga/

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever sin verklighet inom en rad områden som tillväxt,

Läs mer

The cornerstone of Swedish disability policy is the principle that everyone is of equal value and has equal rights.

The cornerstone of Swedish disability policy is the principle that everyone is of equal value and has equal rights. Swedish disability policy -service and care for people with funcional impairments The cornerstone of Swedish disability policy is the principle that everyone is of equal value and has equal rights. The

Läs mer

Strategy for development of car clubs in Gothenburg. Anette Thorén 2011-03-16

Strategy for development of car clubs in Gothenburg. Anette Thorén 2011-03-16 Strategy for development of car clubs in Gothenburg Anette Thorén 2011-03-16 Facts 2010 Objectives 2003: 10 000 members in five years 75 % are members through their employer 413 cars - 165 in private car

Läs mer

Support for Artist Residencies

Support for Artist Residencies 1. Basic information 1.1. Name of the Artist-in-Residence centre 0/100 1.2. Name of the Residency Programme (if any) 0/100 1.3. Give a short description in English of the activities that the support is

Läs mer

Regler som tillväxthinder i små och medelstora företag

Regler som tillväxthinder i små och medelstora företag Regler som tillväxthinder i små och medelstora företag Företagens villkor och verklighet Fakta & statistik 2012 Fler exemplar av broschyren kan beställas på www.tillvaxtverket.se/publikationer Beställningar

Läs mer

Enterprise App Store. Sammi Khayer. Igor Stevstedt. Konsultchef mobila lösningar. Teknisk Lead mobila lösningar

Enterprise App Store. Sammi Khayer. Igor Stevstedt. Konsultchef mobila lösningar. Teknisk Lead mobila lösningar Enterprise App Store KC TL Sammi Khayer Konsultchef mobila lösningar Familjen håller mig jordnära. Arbetar med ledarskap, mobila strategier och kreativitet. Fotbollen ger energi och fokus. Apple fanboy

Läs mer

Klicka här för att ändra format

Klicka här för att ändra format på 1 på Marianne Andrén General Manager marianne.andren@sandviken.se Sandbacka Park Högbovägen 45 SE 811 32 Sandviken Telephone: +46 26 24 21 33 Mobile: +46 70 230 67 41 www.isea.se 2 From the Off e project

Läs mer

Ett hållbart boende A sustainable living. Mikael Hassel. Handledare/ Supervisor. Examiner. Katarina Lundeberg/Fredric Benesch

Ett hållbart boende A sustainable living. Mikael Hassel. Handledare/ Supervisor. Examiner. Katarina Lundeberg/Fredric Benesch Ett hållbart boende A sustainable living Mikael Hassel Handledare/ Supervisor Examinator/ Examiner atarina Lundeberg/redric Benesch Jes us Azpeitia Examensarbete inom arkitektur, grundnivå 15 hp Degree

Läs mer

FORSKNINGSKOMMUNIKATION OCH PUBLICERINGS- MÖNSTER INOM UTBILDNINGSVETENSKAP

FORSKNINGSKOMMUNIKATION OCH PUBLICERINGS- MÖNSTER INOM UTBILDNINGSVETENSKAP FORSKNINGSKOMMUNIKATION OCH PUBLICERINGS- MÖNSTER INOM UTBILDNINGSVETENSKAP En studie av svensk utbildningsvetenskaplig forskning vid tre lärosäten VETENSKAPSRÅDETS RAPPORTSERIE 10:2010 Forskningskommunikation

Läs mer

The GEO Life Region. Roland Norgren - Process Manager R&I. Creating the tools for the Healthy and Wellbeing Life.

The GEO Life Region. Roland Norgren - Process Manager R&I. Creating the tools for the Healthy and Wellbeing Life. The GEO Life Region Creating the tools for the Healthy and Wellbeing Life Roland Norgren - Process Manager R&I Denna presentation är skyddat av upphovsrättslagen. Alla rättigheter till presentationen ägs

Läs mer

UTMANINGAR MED FORSKNINGSPROGRAM

UTMANINGAR MED FORSKNINGSPROGRAM UTMANINGAR MED FORSKNINGSPROGRAM SIP-SECURITY Branschens förslag till Strategiskt Innovations Program inom Samhällssäkerhet Ulf Dahlberg, SACS www.civilsecurity.se SIP Strategiskt Innovationsprogram SIP-Security

Läs mer

Environmental taxes and subsidies in the Swedish Environmental Accounts

Environmental taxes and subsidies in the Swedish Environmental Accounts Environmental taxes and subsidies in the Swedish Environmental Accounts Maja Larsson, Statistics Sweden 3 rd OECD Workshop on Reforming Environmentally Harmful Subsidies Paris, October 5th, 2005 E-mail:

Läs mer

Kursplan. FÖ3032 Redovisning och styrning av internationellt verksamma företag. 15 högskolepoäng, Avancerad nivå 1

Kursplan. FÖ3032 Redovisning och styrning av internationellt verksamma företag. 15 högskolepoäng, Avancerad nivå 1 Kursplan FÖ3032 Redovisning och styrning av internationellt verksamma företag 15 högskolepoäng, Avancerad nivå 1 Accounting and Control in Global Enterprises 15 Higher Education Credits *), Second Cycle

Läs mer

Kursplan. NA1032 Makroekonomi, introduktion. 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1. Introductory Macroeconomics

Kursplan. NA1032 Makroekonomi, introduktion. 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1. Introductory Macroeconomics Kursplan NA1032 Makroekonomi, introduktion 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1 Introductory Macroeconomics 7.5 Higher Education Credits *), First Cycle Level 1 Mål Det övergripande målet med kursen är att studenterna

Läs mer

Transition of care workers to assistant nurses recognition of prior learning in in-service training

Transition of care workers to assistant nurses recognition of prior learning in in-service training Transition of care workers to assistant nurses recognition of prior learning in in-service training Dr. Andreas Fejes Senior Lecturer/Postdoctoral Fellow Linköping University, Sweden Step for skills -

Läs mer

Swedish framework for qualification www.seqf.se

Swedish framework for qualification www.seqf.se Swedish framework for qualification www.seqf.se Swedish engineering companies Qualification project leader Proposal - a model to include the qualifications outside of the public education system to the

Läs mer

Cross sectional planning for pandemic influenza in Sweden

Cross sectional planning for pandemic influenza in Sweden Cross sectional planning for pandemic influenza in Sweden The task 1. Integrated planning across different sectors. A pandemic will impact on the whole of government and society. While Norway has a well-developed

Läs mer

Anmälan av avsiktsförklaring om samarbete mellan Merck Sharp & Dohme AB (MSD AB) och Stockholms läns landsting

Anmälan av avsiktsförklaring om samarbete mellan Merck Sharp & Dohme AB (MSD AB) och Stockholms läns landsting 1 (2) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2014-06-04 LS 1403-0357 LANDSTINGSSTYRELSEN Landstingsstyrelsen 1 4-06- 1 7 0 0 0 1 6 ' Anmälan av avsiktsförklaring om samarbete mellan Merck Sharp & Dohme AB

Läs mer

CONNECT- Ett engagerande nätverk! Paula Lembke Tf VD Connect Östra Sverige

CONNECT- Ett engagerande nätverk! Paula Lembke Tf VD Connect Östra Sverige CONNECT- Ett engagerande nätverk! Paula Lembke Tf VD Connect Östra Sverige Kontakter för din tillväxt CONNECT för samman entreprenörer och tillväxtföretag med kompetens och kapital. Och vice versa. värderingar

Läs mer

Sportbranschen i siffror

Sportbranschen i siffror RAPPORT 15:06 Sportbranschen i siffror Statistik och definition för Sverige RAPPORT 15:06 OKTOBER 2015 Sportbranschen i siffror statistik och definition för Sverige Joakim Sternö Tobias Nielsén Volante

Läs mer

High Coast/Kvarken Archipelago

High Coast/Kvarken Archipelago High Coast/Kvarken Archipelago Milly Lundstedt, WH coordinator High Coast County Administrative Board of Västernorrland The High Coast was declared a WH site in 2000. The site was extended to include the

Läs mer

Nya upphandlingsdirektiv och upphandling av livsmedel

Nya upphandlingsdirektiv och upphandling av livsmedel Nya upphandlingsdirektiv och upphandling av livsmedel 2014-04-03 Monica Sihlén, projektledare livsmedel och måltidstjänster, monica@msr.se Miljöstyrningsrådet är Sveriges expertorgan som ger stöd att ställa

Läs mer

Biblioteket.se. A library project, not a web project. Daniel Andersson. Biblioteket.se. New Communication Channels in Libraries Budapest Nov 19, 2007

Biblioteket.se. A library project, not a web project. Daniel Andersson. Biblioteket.se. New Communication Channels in Libraries Budapest Nov 19, 2007 A library project, not a web project New Communication Channels in Libraries Budapest Nov 19, 2007 Daniel Andersson, daniel@biblioteket.se 1 Daniel Andersson Project manager and CDO at, Stockholm Public

Läs mer

Understanding Innovation as an Approach to Increasing Customer Value in the Context of the Public Sector

Understanding Innovation as an Approach to Increasing Customer Value in the Context of the Public Sector Thesis for the degree of Licentiate of Philosophy, Östersund 2014 Understanding Innovation as an Approach to Increasing Customer Value in the Context of the Public Sector Klas Palm Supervisors: Håkan Wiklund

Läs mer

Protected areas in Sweden - a Barents perspective

Protected areas in Sweden - a Barents perspective Protected areas in Sweden - a Barents perspective Olle Höjer Swedish Environmental Protection Agency Naturvårdsverket Swedish Environmental Protection Agency 2013-04-03 1 The fundamental framework for

Läs mer

Kursplan. EN1088 Engelsk språkdidaktik. 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1. English Language Learning and Teaching

Kursplan. EN1088 Engelsk språkdidaktik. 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1. English Language Learning and Teaching Kursplan EN1088 Engelsk språkdidaktik 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1 English Language Learning and Teaching 7.5 Higher Education Credits *), First Cycle Level 1 Mål Efter genomgången kurs ska studenten

Läs mer

State Examinations Commission

State Examinations Commission State Examinations Commission Marking schemes published by the State Examinations Commission are not intended to be standalone documents. They are an essential resource for examiners who receive training

Läs mer

Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län

Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län Vilken är din dröm? - Blekinge 16 3 1 29 18 1 4 Blekinge Bas: Boende i aktuellt län 0 intervjuer per län TNS SIFO 09 1 Vilken är din dröm? - Dalarna 3

Läs mer

UPPLEVELSE- INDUSTRIN 2004

UPPLEVELSE- INDUSTRIN 2004 UPPLEVELSE- INDUSTRIN 24 Statistik Sida 1 (14) STATISTIK UPPLEVELSE- INDUSTRIN 24 INLEDNING DETTA ÄR EN UPPDATERING AV RAPPORTEN Upplevelseindustrin 23 Statistik och jämförelser, utgiven av KK stiftelsen

Läs mer

Antal anmälda dödsfall i arbetsolyckor efter län, där arbetsstället har sin postadress

Antal anmälda dödsfall i arbetsolyckor efter län, där arbetsstället har sin postadress Antal anmälda dödsfall i arbetsolyckor efter län, där arbetsstället har sin postadress 2015 1 01 Stockholm 4-1 - - - 5-03 Uppsala - - - - - - - - 04 Södermanland 1 - - - - - 1-05 Östergötland 2 - - - -

Läs mer

TRENDERNA SOM FORMAR DIN VERKLIGHET 2014 ÅRETS IT AVDELNING 2014 2014-01-23

TRENDERNA SOM FORMAR DIN VERKLIGHET 2014 ÅRETS IT AVDELNING 2014 2014-01-23 TRENDERNA SOM FORMAR DIN VERKLIGHET 2014 ÅRETS IT AVDELNING 2014 2014-01-23 THE POWER OF INTEGRATION There will not exist hardware without services integrated, services without applications surrounding

Läs mer

Nystartade företag första och andra kvartalet 2011

Nystartade företag första och andra kvartalet 2011 Nystartade företag första och andra kvartalet 2011 Innehållsförteckning Nystartade företag första och andra kvartalet 2011 2 Tabell 1 Antal nystartade företag kvartal 1 2010 - kvartal 2 2011 efter branschgrupp

Läs mer

Materialplanering och styrning på grundnivå. 7,5 högskolepoäng

Materialplanering och styrning på grundnivå. 7,5 högskolepoäng Materialplanering och styrning på grundnivå Provmoment: Ladokkod: Tentamen ges för: Skriftlig tentamen TI6612 Af3-Ma, Al3, Log3,IBE3 7,5 högskolepoäng Namn: (Ifylles av student) Personnummer: (Ifylles

Läs mer

KPMG Stockholm, 2 juni 2016

KPMG Stockholm, 2 juni 2016 KPMG Stockholm, 2 juni 2016 Inställningen till skatt förändras fundamentalt ses inte längre bara som en kostnad som behöver hanteras Förväntningarna på transparens kring skatt ökar Skatt framförallt rättviseaspekter

Läs mer

Om oss DET PERFEKTA KOMPLEMENTET THE PERFECT COMPLETION 04 EN BINZ ÄR PRECIS SÅ BRA SOM DU FÖRVÄNTAR DIG A BINZ IS JUST AS GOOD AS YOU THINK 05

Om oss DET PERFEKTA KOMPLEMENTET THE PERFECT COMPLETION 04 EN BINZ ÄR PRECIS SÅ BRA SOM DU FÖRVÄNTAR DIG A BINZ IS JUST AS GOOD AS YOU THINK 05 Om oss Vi på Binz är glada att du är intresserad av vårt support-system för begravningsbilar. Sedan mer än 75 år tillverkar vi specialfordon i Lorch för de flesta olika användningsändamål, och detta enligt

Läs mer

Lights in Alingsås Nordens största workshop inom ljussättning i offentlig miljö.

Lights in Alingsås Nordens största workshop inom ljussättning i offentlig miljö. Lights in Alingsås Nordens största workshop inom ljussättning i offentlig miljö. Varje oktober sedan år 2000 kommer världsledande ljusdesigners till Alingsås för att ljussätta centrala delar av staden.

Läs mer

Collaborative Product Development:

Collaborative Product Development: Collaborative Product Development: a Purchasing Strategy for Small Industrialized House-building Companies Opponent: Erik Sandberg, LiU Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling Vad är egentligen

Läs mer

Självkörande bilar. Alvin Karlsson TE14A 9/3-2015

Självkörande bilar. Alvin Karlsson TE14A 9/3-2015 Självkörande bilar Alvin Karlsson TE14A 9/3-2015 Abstract This report is about driverless cars and if they would make the traffic safer in the future. Google is currently working on their driverless car

Läs mer

Aborter i Sverige 2001 januari december

Aborter i Sverige 2001 januari december STATISTIK HÄLSA OCH SJUKDOMAR 2002:1 Aborter i Sverige 2001 januari december Preliminär sammanställning EPIDEMIOLOGISKT CENTRUM January-December The National Board of Health and Welfare CENTRE FOR EPIDEMIOLOGY

Läs mer

Pressmeddelande för Västerbotten. juli 2015

Pressmeddelande för Västerbotten. juli 2015 Pressmeddelande för Västerbotten juli 2015 Uppsala Halland Gotland Norrbotten Stockholm Jönköping Dalarna Västerbotten Västra Götaland Kalmar Jämtland Värmland Örebro Kronoberg Västernorrland Östergötland

Läs mer

BTS Group AB (publ) Annual General Meeting 2016 Stockholm, May 10, 2016

BTS Group AB (publ) Annual General Meeting 2016 Stockholm, May 10, 2016 BTS Group AB (publ) Annual General Meeting 2016 Stockholm, May 10, 2016 Copyright 2016 BTS Copyright 2016 BTS www.pwc.se Revisionen 2015 BTS Group AB (publ) årsstämma 10 maj 2016 Revisionens syfte och

Läs mer

Isometries of the plane

Isometries of the plane Isometries of the plane Mikael Forsberg August 23, 2011 Abstract Här följer del av ett dokument om Tesselering som jag skrivit för en annan kurs. Denna del handlar om isometrier och innehåller bevis för

Läs mer

Studien Arbetsintegrerande sociala företag - styrformer, ledarskap och utveckling

Studien Arbetsintegrerande sociala företag - styrformer, ledarskap och utveckling Studien Arbetsintegrerande sociala företag - styrformer, ledarskap och utveckling Huvudsyftet att undersöka hur styrformer och ledarskap inverkar på de arbetsintegrerande sociala företagens utveckling

Läs mer

Hammer & Hanborgs Kompetensprofil

Hammer & Hanborgs Kompetensprofil Hammer & Hanborgs Kompetensprofil Vi har tillsammans med SHL/CEB tagit fram en unik kompetensmodell baserat på CEBs mångåriga forskning inom utvärderingsverktyg och beteendekompetenser samt Hammer & Hanborgs

Läs mer

Ökat personligt engagemang En studie om coachande förhållningssätt

Ökat personligt engagemang En studie om coachande förhållningssätt Lärarutbildningen Fakulteten för lärande och samhälle Individ och samhälle Uppsats 7,5 högskolepoäng Ökat personligt engagemang En studie om coachande förhållningssätt Increased personal involvement A

Läs mer

2) att vi som deltar ska öka vårt EU pro-aktiva arbete i Bryssel för respektive påverkansplattform.

2) att vi som deltar ska öka vårt EU pro-aktiva arbete i Bryssel för respektive påverkansplattform. Syfte med dagen är att: 1) De som sitter i styrelserna för resp Strategisk Innovations Program (SIP) plattform ska ges en förståelse för att genom att ha strategier för sitt deltagande i ramprogrammet

Läs mer

Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Prislista Personaluthyrning Dnr 96-107-2011:010

Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Prislista Personaluthyrning Dnr 96-107-2011:010 Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Region: 1 Län: Norrbottens län Västerbottens län Enheten för upphandling av Varor och Tjänster Region: 2 Län: Västernorrlands län Jämtlands län

Läs mer

Course syllabus 1(7) School of Management and Economics. FEN305 Reg.No. EHVc 2005:6 Date of decision 2004-12-22. Course Code. Företag och Marknad I

Course syllabus 1(7) School of Management and Economics. FEN305 Reg.No. EHVc 2005:6 Date of decision 2004-12-22. Course Code. Företag och Marknad I 1(7) School of Management and Economics Course syllabus Course Code FEN305 Reg.No. EHVc 2005:6 Date of decision 2004-12-22 Course title in Swedish Course title in English Language of instruction Subject

Läs mer

Företagsamheten 2014 Västmanlands län

Företagsamheten 2014 Västmanlands län Företagsamheten 2014 Västmanlands län Medlemsföretaget Carolines kök, Nacka Västmanlands län 2 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Sammanfattning Västmanlands län... 4 3. Företagsamheten... 5 Företagsamma unga...

Läs mer

TS CASESKOLA B. Asplund, CJ och Bengtsson, L. LTH

TS CASESKOLA B. Asplund, CJ och Bengtsson, L. LTH TS CASESKOLA B Asplund, CJ och Bengtsson, L. LTH 2016 Ett styrdokument. Är en naturlig del av caset. Bör vara utförlig och strukturerad (se Asplund 2011). Undervisningssyfte, målgrupp, nivå, typ av kurs

Läs mer

The present situation on the application of ICT in precision agriculture in Sweden

The present situation on the application of ICT in precision agriculture in Sweden The present situation on the application of ICT in precision agriculture in Sweden Anna Rydberg & Johanna Olsson JTI Swedish Institute for Agricultural and Environmental Engineering Objective To investigate

Läs mer