Hemslöjden. som näringsgren

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Hemslöjden. som näringsgren"

Transkript

1 Hemslöjden som näringsgren

2 Hemslöjden som näringsgren Infonr

3 Omslagsfoto: Korp av Mikael Nilsson foto Jostein Skeidsvoll Väska i flossa med inspiration av Andy Warhol av Eva Edenby foto Anders Qwarnström Kofta Stjärna av Ann-Mari Nilsson för Svensk Slöjd AB. foto Anders Qwarnström Rinkebyhästar av Ylva Ekman foto Anders Qwarnström Drakhund av Magnus Aldenby foto Jan Storm Skål av Niclas Hallberg foto Jostein Skeidsvoll Ovanstående bilder är hämtade från tidskriften Hemslöjden, Tre bilder från Formex -08 foto Eva Ohlsson Nutek Upplaga: 550 ex, därefter tryck vid behov Produktion: Nutek Stockholm: 2008 Tryck: Danagårds grafiska ISBN Nutek Infonr

4 Förord Nutek har fått i uppdrag av regeringen att göra en studie om hemslöjden som näringsgren. Uppdraget ska redovisas till Näringsdepartementet senast den 15 augusti Denna rapport utgör Nuteks slutredovisning av detta uppdrag. Syftet med studien är att kartlägga och beskriva hemslöjden som näringsgren utifrån ett antal olika aspekter som omfång, sysselsättning, hur näringen är organiserad, vilka utmaningar som finns, hur affärslogik, utbildning med mera fungerar. Det nya uppdraget kan åtminstone delvis ses som en uppföljning av ett tidigare regeringsuppdrag från år 1998 om att utreda hemslöjdens ställning och möjligheter i ett regionalt utvecklings- och näringsperspektiv. Rapporten omfattar redovisning och analyser av befintlig statistik (registerdata), enkätundersökningar samt intervjuundersökningar. En viktig del av studien är den enkätundersökning riktad till slöjdare som genomförts. I rapporten lägger Nutek fram ett antal förslag för att stärka hemslöjden som näring. Studien baseras på en underlagsrapport som Daniel Hallencreutz, Karsten Lundeqvist, Pär Lindquist och Anna Jonsson på konsultföretaget Intersecta har tagit fram. Detta material har sedan sammanfattats, redigerats och i viss mån kompletterats av Jan T. Persson på Nutek, som även varit projektledare för arbetet med uppdraget. Vi vill särskilt tacka Kanslichef Eva Ohlsson på Nämnden för Hemslöjdsfrågor för värdefulla synpunkter. Stockholm i augusti 2008 Ingela Blixt Stf generaldirektör Jan T. Persson Projektledare Har du frågor om denna publikation, kontakta Namn Jan T. Namnsson Persson Telefon E-post

5

6 Sammanfattning Nutek har fått i uppdrag av regeringen att göra en studie om hemslöjden som näringsgren. Denna rapport utgör Nuteks slutredovisning av detta uppdrag. Syftet med studien är att kartlägga och beskriva hemslöjden som näringsgren utifrån ett antal olika aspekter som omfång, sysselsättning, hur näringen är organiserad, vilka utmaningar som finns, hur affärslogik, utbildning med mera fungerar. Det nya uppdraget kan åtminstone delvis ses som en uppföljning av ett tidigare regeringsuppdrag från år 1998 om att utreda hemslöjdens ställning och möjligheter i ett regionalt utvecklings- och näringsperspektiv. En växande marknad för hemslöjdsprodukter Mycket talar för att marknaden för hemslöjdsprodukter kommer att växa framöver. Resultaten från vår studie tyder på att den totala omsättningen i de butiker som säljer hemslöjd och närliggande produkter har ökat under senare år. Dessutom finns det ett stort och växande intresse för design och unika produkter. Detta ligger nära hemslöjden som produceras i små unika serier, med förankring i historien och traditionerna. Ytterligare en sak som talar för hemslöjden är att dess produkter är bra ur ett hållbarhetsperspektiv, eftersom det handlar om närproducerade och resurssnålt framställda produkter med lång livslängd. Allt detta talar för att marknaden för hemslöjdsprodukter kommer att växa, men för att denna potential ska kunna utnyttjas krävs troligen ett nytänkande inom hemslöjden med en tydligare inriktning mot närings- och entreprenörskapsfrågor. Hemslöjden svår att fånga med vanlig statistik Hemslöjden som näring är inte helt enkel att avgränsa och uppskatta storleken på. Orsaken är bl a att hemslöjden är svår att fånga med vanlig statistik eftersom den i stor utsträckning går över de traditionella branschgränserna. Med hjälp av olika metoder har konsultföretaget Intersecta på uppdrag av Nutek gjort en kvalificerad uppskattning av näringens storlek och omfattning. Denna grova beräkning visar att den samlade omsättningen i den svenska hemslöjden ligger någonstans mellan miljoner kronor per år och att näringen sysselsätter cirka 1000 personer på heltid.

7 Aktiebolagen står för huvuddelen av den totala omsättningen (595 miljoner kronor). Omsättningen i aktiebolagen inom hemslöjden ökade med 23 procent mellan 2002 och 2006, vilket är mer än i många andra branscher. Omsättningen per sysselsatt i aktiebolagen är kronor. I siffrorna ovan ingår inte enbart slöjdare utan också relaterade verksamheter som exempelvis butiker. En geografiskt spridd och kvinnodominerad näring Vad kännetecknar hemslöjden som näring i övrigt? Ett tydligt kännetecken är att företagen finns från norr till söder i Sverige. Jämfört med många andra branscher, också inom upplevelseindustrin utmärker sig Dalarna. Här finns en stark koncentration av hemslöjdsföretag. Hemslöjden kännetecknas vidare av att entreprenörskapet finns på landsbygden. Här finns en tydlig skillnad mot övriga kultursektorn som har en större koncentration till storstadsregionerna. En hög andel av företagarna inom hemslöjdsnäringen är kvinnor. Hemslöjden kännetecknas också av att det är många små företag. Det gäller såväl sysselsättnings- som omsättningsmässigt. Många företag är äldre än tio år och många av företagarna är också äldre. Slöjdarna är vidare ofta kombinatörer, det vill säga man arbetar även med andra uppgifter, förutom det renodlade slöjdandet. Drygt 30 procent av slöjdarna försörjer sig på en kombination av eget slöjdande och hemslöjdsrelaterade verksamheter (framför allt inom utbildningssektorn, d v s man ger kurser i egen eller i annans regi). Stark tillväxtvilja inom hemslöjden Det finns en stor potential för entreprenörskap inom näringen. Mer än hälften av de slöjdare som inte redan helt försörjer sig på hemslöjd skulle vilja göra detta om möjlighet fanns. De viktigaste skälen som anges för att man inte kan försörja sig på sitt företagande trots att man vill det är dålig lönsamhet och svag efterfrågan. De viktigaste utmaningarna för hemslöjden som lyfts fram i enkäten till hemslöjdarna samt i intervjuer med aktörer inom näringen är följande: Svag lönsamhet/marknad Osund konkurrens från hobbyslöjdare Otydlighet i varumärket hemslöjd Skattelagstiftningen missgynnar hemslöjdare jämfört med konstnärer/konsthantverkare

8 Om man väger samman resultaten från enkätundersökningen och intervjuerna framstår följande åtgärder som de mest efterfrågade inom hemslöjden. Sänkt moms, det vill säga att hemslöjd borde ha samma momssatser som konsthantverk/konst. Gör det möjligt att tjäna upp till viss summa, d v s att fribeloppet för skattebefrielse av inkomst borde höjas med några basbelopp. Premiera professionella slöjdare snarare än hobbyslöjdare (certifiering etc). Stärk varumärket slöjd/konsthantverk. Utbilda kunderna när det gäller kvalitet, arbetstid och kostnad. Ge mer stöd till nätverk för försäljning/marknadsaktiviteter etc. Skapa en slöjdutbildning som inkluderar entreprenörskaps- och företagsfrågor. Förbättra marknadsföringen regionalt av slöjdarna. Hemslöjden Åtgärder som behövs för att möta utmaningarna Utifrån de resultat som har framkommit i denna studie har Nutek identifierat ett antal förändringssteg som skulle kunna genomföras för att stärka hemslöjden som näring. Vissa av dessa förslag är riktade mot nationell myndighets- och policy nivå, andra är mer riktade mot hemslöjdsnäringen själv. Nedan redovisas dessa förslag i korthet. Förslag med bäring på den nationella policynivån Utred om man inte bör införa någon form av skattelättnad En tänkbar åtgärd är här sänkt moms. Idag är momssatsen olika för hemslöjd och konsthantverk som inte går att använda som bruksföremål. Den senare kan under vissa förutsättningar räknas som konstverk och har då ingen eller låg moms. Detta medför gränsdragningsproblem som riskerar att snedvrida konkurrensen. Därför borde momslagstiftningen på detta område ses över. Ytterligare ett motiv till att man skulle sänka momsen på hemslöjd är att denna är arbetsintensiv, stärker kunskaps- och kulturarvet samt är kulturnära (kulturen har ofta lägre momssats). Avsätt riktade medel för att inrätta en rikskonsulent inom hemslöjden med inriktning på entreprenörskapsfrågor samt för att inleda ett förändringsarbete Nämnden för hemslöjdsfrågor (NFH) bör tillföras nya medel för att inrätta en tjänst som rikskonsulent med inriktning på entreprenörskaps- och näringsfrågor. Denna rikskonsulents arbetsområde ska vara nationellt och fokus ska helt vara på företags-

9 och entreprenörskapsfrågor utifrån hemslöjdens specifika karaktär. Rikskonsulenten ska stödja respektive länshemslöjdskonsulents arbete. NFH bör även få i uppdrag att initiera ett förändringsarbete för att länshemslöjdskonsulenternas arbete i större utsträckning ska fokuseras på närings- och entreprenörskapsfrågor. Förbättra och fördjupa statistiken Bristen på statistik är ett problem inom hemslöjden. Man bör arbeta för att ta fram en standard, exempelvis liknande turistsektorns satellitkontoberäkning. Vidare bör SCB:s statistikproduktion när det gäller hemslöjd förbättras. Att förbättra den nationella statistiken för hemslöjd är inte en fråga som enbart gäller hemslöjden den har bäring på hela kultur- och upplevelsesektorn eftersom det finns ett generellt behov av att förbättra statistiken för denna sektor. Här finns även beröringspunkter med statistiken för hela den växande tjänstesektorn. Utbildningsinsatser Det behövs en bra hemslöjdsutbildning där entreprenörskaps- och företagsfrågor ingår. Det behövs vidare någon form av utbildning för etablerade slöjdare när det gäller entreprenörskap och affärsmannaskap. Utbildningsinsatserna gäller inte enbart slöjdarna, också intervjuerna med många butiker m m vittnar om nödvändighet av förändring när det gäller synen på affärsmannaskap. Tydliggör därför i regleringsbrev etc att berörda myndigheter inom hemslöjdens område i större utsträckning bör fokusera på företags- och entreprenörskapsfrågor. Förslag med bäring på myndighetsnivån Fokusera mer insatser på de professionella slöjdarna Branschorgan och närliggande organisationer samt länshemslöjdskonsulenterna bör ännu mer tydligt arbeta för att stödja de slöjdare/hemslöjdsföretag som arbetar heltid med slöjd (eller slöjdrelaterad verksamhet såsom utbildning). Insatserna kan vara allt från stöd till att skapa utbildningar i entreprenörskap till att lyfta fram goda exempel (exempelvis slöjdare som varit lyckosamma exportörer). Hemslöjden som varumärke bör stärkas Hemslöjden har ett antal starka värden som borde kunna lyftas fram mer så att den hamnar mer i linje med marknadens krav och efterfrågan. Ett sådant område är hållbarhetsaspekten, d v s att

10 hemslöjd ligger i linje med de kundsegment som efterfrågar lokal och resurssnål produktion. Kanske bör också de ibland konstruerade gränserna mellan hemslöjd och konsthantverk diskuteras. Satsa på pilotprojekt där hemslöjden ingår tillsammans med andra kreativa näringar Något eller några län som ligger i framkant bör tilldelas medel för att satsa på pilotprojekt som gynnar entreprenörskap och företagande inom slöjden, t ex klustersatsning, företagarutbildning, export av slöjdprodukter. Pilotprojektet ska vara nätverksbaserat och inkludera såväl offentliga aktörer som företagande slöjdare. Också hemslöjdsbutikerna måste ingå och förändra sitt sätt att arbeta. Förslag med bäring på branschnivån Det behövs bättre register över slöjdare, som även kan användas i marknadsföringssyfte Länshemslöjdskonsulenternas register över slöjdare bör uppdateras och användas mer aktivt i marknadsföringssyfte. Hemslöjdsbutikerna måste bli mer offensiva Butikskonceptet butikslyftet som nyligen har utvecklats av Svensk Slöjd och finansierats av Nutek skulle kunna spridas till intresserade butiker som en del i framtida näringsutvecklingsprojekt. De SHR-anslutna hemslöjdsbutikerna bör också samarbeta mer med turism- och besöksnäringen. Initiera, på alla plan, en mer fördjupad diskussion om vad som kännetecknar hemslöjden som näring och hur den kan utvecklas I såväl de öppna svaren i enkätundersökningen som i intervjuerna framkommer att det finns olika definitioner av vad som är hemslöjd och hur den ska karaktäriseras. Man bör se dessa olikheter som en möjlighet och plattform för att ytterligare stärka en diskussion inom näringen, med berörda aktörer (från slöjdare till konsulenter och butiker), om hur hemslöjden ska utvecklas med utgångspunkt tagen i att företagande och entreprenörskap ska stärkas. Detta arbete ska självfallet vara en del av det arbete som generellt bör genomföras för att förändra och stärka hemslöjdens varumärke.

11 Förslag som anknyter till rapporten Kultur och näringsliv i samverkan Slutligen kan vi konstatera att flera av de förslag som lyfts fram i den nyligen redovisade utredningen Kultur och näringsliv i samverkan, som tagits fram av bl a Nutek 1, ligger väl i linje med de behov som identifierats för att långsiktigt stärka och utveckla hemslöjden som näringsgren som presenterats i denna rapport. Det gäller framför allt följande: Bristen på statistik Satsningar på entreprenörskap i kulturutbildningar Skapandet av en branschguide på Internet Insatser för produktutveckling och marknadsföring 1 Nutek (2008) Kultur och näringsliv i samverkan, Dnr:

12 Summary Nutek (the Swedish Agency for Economic and Regional Growth) has been assigned by the government to conduct a study about handicraft as a branch of business. This report constitutes Nutek's final account on this commission. The aim of the study is to chart and describe the handicraft as branch of business on the basis of a number of different aspects like size, employment, how the industry is organized, what challenges there are, how business logic, education etc. functions. The new commission can at least partially be seen as a follow-up of an earlier governmental assignment from 1998 about investigating the handicrafts position and possibilities in a regional development and industrial perspective. A growing market for handicraft products There are many factors which speak in favor of a growing market for handicraft products in the future. The results from our study indicate that the overall turnover in shops selling handicraft and similar products has increased in the last few years. Additionally, there is a big and growing interest in design and unique products. This stands close to handicraft produced in small unique series, deeply rooted in history and traditions. Yet another argument speaking in favour of handicraft is that the products are good from sustainability viewpoint, since it is locally produced and resource effective manufactured products with long durability. All these factors speak in favour of a growing handicraft product market, but innovation in handicraft in combination with a more clear direction towards industrial and entrepreneurship issues is required in order to use this potential. The handicraft difficult to grasp with common statistics It is not totally uncomplicated to define and estimate the dimensions of handicraft as an industry. One of the reasons is that handicraft is difficult to grasp with common statistics since it goes beyond traditional industrial sectors to a great extent. Using different methods, at the request of Nutek, the consultancy firm Intersecta has done a qualified estimation of the industry's size and scope. This rough calculation shows that the overall turnover in Swedish handicraft lies somewhere between 500 and 700 million SEK per year and that the industry employs approximately 1000 persons on full time.

13 Joint-stock companies stand for the bulk of the total turnover (595 million SEK). The increase in the turnover of the limited companies in handicraft has increased by 23 percent between 2002 and 2006, which is more than in many other sectors. The turnover per employee in the joint-stock companies is SEK. The numbers above include not only the people engaged in handicraft, but also those in related activities like for example shops. A geographically scattered and predominantly feminine industry What characterizes the handicraft as an industry in other respects? A clear distinguishing feature is that the companies occur from north to south in Sweden. Compared to many other sectors, in the experience industry as well, the Dalarna region excels, with its high degree of concentration of handicraft companies. Furthermore the handicraft is distinguished by the presence of entrepreneurship on the countryside. There is a clear distinction compared to the rest of the cultural sector which has a larger concentration to the big city regions. The share of women amongst the entrepreneurs in the handicraft industry is high. Handicraft is also characterized by a great number of small companies, which applies in respect to employment as well as to turnover. Many companies are older than ten years and many of the entrepreneurs are older as well. Craftsmen are often combiners, i.e. they are also working with other assignments, apart from the pure handicraft. More than 30 percent of the craftsmen earn their living by a combination of their own handicraft and handicraft related activities (above all in the education sector, i.e. giving classes arranged by themselves or others). Strong expansion will within the handicraft There is a big potential for entrepreneurship within the industry. The majority of the craftsmen that haven't already made a living entirely on handicraft would want to do so if it was possible. Poor profitability and weak demand are the most important reasons that are stated why one can not make a living on business enterprises in spite of the fact that one wants to. The most important challenges for the handicraft industry that has been lifted forward in the questionnaire for craftsmen as well as in interviews with operators within the industry are the following: Weak profitability/market Unfair competition from hobby craftsmen Obscurity in the trademark handicraft

14 Fiscal legislation disadvantages handicraft compared with art and arts and crafts. If one weighs together the results from the questionnaire survey and the interviews, the following measures seems as the most requested within the handicraft. Lowered VAT, i.e. that handicraft should have same VAT kits as art and arts and crafts. Make it possible to earn up to a certain sum, i.e. that the free amount for tax exemption of the income should be increased with some base amounts. Reward professional craftsmen rather than hobby craftsmen (certification etc.) Strengthen the trademark handicraft/arts and crafts Educate the customers - when it comes to quality, hour of work and cost Give more support to networks for sale/market's activities etc. Create a handicraft education that includes entrepreneurship - and companies issues Improve the marketing regionally by craftsmen The handicraft necessary measures in order to meet the challenges On the basis of the results from this study Nutek has identified a number of alteration steps that can be implemented in order to strengthen the handicraft as an industry. Some of these proposals are directed against national authorities and the national policy level, others are more directed against the handicraft industry alone. These proposals are presented briefly below. Proposals with bearing on the national policy level Investigate if some kind of tax relief should be introduced A possible measure is lowered VAT. The VAT kit today is different for handicraft and arts and crafts that can not be used as article for everyday uses. The latter can during certain conditions be counted as art and in that matter has then either none or low VAT. This leads to boundary drawing problems that risk to result in a twisted competition. Therefore, the VAT legislation on this area should be seen over. Yet another reason that the VAT should be lowered on handicraft is since it is labour intensive, it strength-

15 ens the knowledge and cultural heritage and is also culture near (the culture has often lower VAT kit). Allocate targeted means in order to establish a national consultant within the handicraft with a focus on entrepreneurship's issues and in order to initiate a variation work. The National Swedish Handicraft Council (NFH) should be allocated new means in order to establish a position as a national consultant with a focus on entrepreneurship and trade issues. This national consultant's work field will be nationwide and focus will entirely last on companies and entrepreneur issues on the basis of the handicraft's specific nature. The national consultant will support the other handicrafts consultant's work in the counties. NFH should also be assigned to initiate a variation labour in order so that the handicrafts consultant's work in bigger extent can be focused on industry and entrepreneurship issues. Improve and deepen the statistics The deficiency on statistic is a problem within the handicraft. One must work in order to take forward a standard, like for example the similar tourism industry s satellite account calculations. Furthermore, should SCB's (Statistics Sweden) statistics compilation be improved when it comes to handicraft. An improvement of the national statistics for handicraft is not a question that only applies the handicraft itself - it has bearing on the whole culture and experience sector as well - since there is a general need of improving the statistics for this sector. There are also connections with the statistics for the whole growing service sector. Educational contribution There is a need of a good handicraft education where entrepreneurship and company issues are included. Furthermore, some kind of education is needed for established craftsmen when it comes to entrepreneurship and business ship. The educational initiatives do not apply only the craftsmen but also the interviews with many shops etc. indicates about necessity of changes when it comes to the sight of a business ship. Clarify therefore in regulation letters etc. that concerned authorities within the handicraft field in bigger extent should focus on companies' - and entrepreneurship issues.

16 Proposals with bearing on the authority's level Focus more contributes on the professional craftsmen Sector bodies and nearby organizations and handicraft consultants should even more clearly work in order to support those craftsmen/handicraft companies that work full time with handicraft (or handicraft related activity such as education). The contributions can be everything from support to create educations in entrepreneurship to lifting forward good examples (for example craftsmen that have been prosperous exporters). The handicraft as a trademark should be strengthened The handicraft has a number of strong values that should be lifted forward furthermore so that it is more in line with the market's requirements and demand. Such an area is the sustainability aspect, i.e. that handicraft is in line with those customer segments that demands a local and resource lean production. Perhaps should the sometimes artificial boundaries between handicraft and arts and crafts be discussed. Initiate pilot projects where the handicraft is included along with other creative industries Some of the counties that lie in the frontiers should be allocated means in order to initiate pilot projects that favour entrepreneurship and business enterprise within the handicraft industry, for example cluster investments, business education, export of handicraft products. The pilot project should be network based and include both public operators as craftsmen. Even the handicraft shops must be included and change their way of work. Proposals with bearing on the sector level There is a need for better registers over handicraft workers, that also can be used in marketing purposes The county handicraft consultants register over craftsmen should be updated and used more actively for marketing purposes. Handicraft shops must become more offensive The stores concept of improving shops that recently has been developed of Svensk Slöjd and financed by Nutek should be disseminated to interested stores as a part of an in future trade development project. Handicraft stores affiliated to the National Association of Swedish Handicraft Societies (SHR) should also collaborate more with tourism and the visitors industry.

17 Initiate, on all levels, a more deepened discussion about what characterizes the handicraft as an industry and how it can be developed In the open replies in the questionnaire survey as well as in the replies in the interviews it appears that there are various definitions of what the handicraft is and how it should be characterized. One should see these diversities as a possibility and a platform stand to strengthen even more a discussion within the industry, with concerned operators (from craftsmen to consultants and shops), about how the handicraft can be developed with a starting point taken in that business enterprise's and entrepreneurship should be strengthened. This work will apparently be a part of the tasks that generally should be implemented in order to change and to strengthen the handicrafts trademark.

18 Innehåll 1 Inledning 1 Bakgrund 1 Syfte 1 Flera olika metoder har använts 2 Svårt att definiera och avgränsa hemslöjden 3 Hemslöjden - en delsektor inom kultur- och upplevelsenäringen 6 2 Fakta och statistik om hemslöjden 9 Inledning 9 Hur kartlägger man dolda branscher? 9 Urval av företag i två steg två källor 11 Företagen inom hemslöjdsnäringen - SCB:s företagarregister 12 Aktiebolagen inom hemslöjdsnäringen - Affärsdatabasen Market Manager 15 Även enkätundersökningen kan användas för att beskriva näringens storlek 17 Slutsatser och sammanfattning 18 3 Enkätundersökning av hemslöjdarna 19 Inledning 19 Syfte och metod 19 Resultat från enkätundersökningen 21 Jämförelser med den enkätundersökning av hemslöjden som Nutek gjorde Sammanfattning 39 4 Intervjuundersökning med hemslöjdare och andra aktörer 41 Inledning 41 Övergripande slutsatser från intervjuundersökningen 41 Genomgång av resultaten från intervjuundersökningen 43 5 Intervjuundersökning av hemslöjdsbutiker 55 Inledning 55 Resultat från intervjuundersökningen med hemslöjdsbutikerna 55

19 6 Internationella erfarenheter 59 Inledning 59 Policy och näringslivssatsningar i andra länder inom slöjd/konsthantverk och kreativa näringar 59 Internationella lärdomar och inspiration 63 7 Slutdiskussion, SWOT-analys och förslag 65 Inledning 65 Hemslöjden en del av de kreativa näringarna 65 SWOT-analys av hemslöjden som näring 66 Policyimplikationer/åtgärdsförslag 68 Referenser 73 Bilaga 1: Enkätfrågor till hemslöjdare 75 Bilaga 2: Följebrev Enkätundersökning 79 Bilaga 3: Intervjuunderlag 81

20 1 Inledning Bakgrund Nutek har fått i uppdrag av regeringen att göra en studie om hemslöjden som näringsgren. Uppdraget ska redovisas till Näringsdepartementet senast den 15 augusti Denna rapport utgör Nuteks slutredovisning av detta uppdrag. Rapporten baseras på en underlagsrapport från konsultföretaget Intersecta. Det nya uppdraget kan åtminstone delvis ses som en uppföljning av ett tidigare uppdrag från år Då tog Nutek och Nämnden för hemslöjdsfrågor på uppdrag av regeringen fram rapporten, Hemslöjdens ställning och möjligheter i ett regionalt utvecklings- och näringsperspektiv. 2 I den rapporten redovisas resultatet av en enkätundersökning som besvarades av 840 slöjdare. Dessutom gjordes personliga intervjuer med ett mindre antal slöjdare. Några av huvudslutsatserna i rapporten från 1998 var att: Nätverken kring slöjdarna tycks fungera bra när det gäller det tekniska kunnandet. Däremot finns önskemål om bättre kompetens på företagarområdet. Marknadsföring och distribution är ett problem som slöjdarna brottas med. Hemslöjden och turismen borde kunna dra nytta av varandra. När det gäller utvecklingsprojekt inom marknadsföring, försäljning och distribution borde man kunna dra nytta av EU:s strukturfonder. Eftersom det nu har gått tio år sedan den förra studien gjordes och det saknas bra statistik på området finns det behov av en ny studie av hemslöjden ur ett näringslivsperspektiv. Syfte Syftet med den nya studie av hemslöjden som redovisas i denna rapport är att kartlägga och beskriva hemslöjden som näringsgren utifrån ett antal olika aspekter: omfång, sysselsättning, hur näringen är organiserad, vilka utmaningar som finns, hur affärslogik, utbildning 2 Se Nutek (1998). 1

21 m m fungerar. Studien baseras på en underlagsrapport från konsultföretaget Intersecta och fokuserar på följande frågeställningar: Hur ska hemslöjden definieras? Vilken ekonomisk omfattning har hemslöjden i Sverige? Vilka huvudgrenar finns inom hemslöjden och hur stora är dessa i förhållande till hemslöjden som helhet? Vilka likheter och skillnader finns mellan hemslöjden och andra näringar? Vilka beröringspunkter och samarbetsmöjligheter finns mellan hemslöjden och andra näringsgrenar som t ex de kreativa näringarna? Vilken roll spelar entreprenörskapsfrågorna för hemslöjden? Vilka möjligheter har hemslöjden att utvecklas? Vilka hinder finns det för en utveckling av hemslöjden? Vad kan och bör staten och övrig offentlig sektor göra för att stimulera utvecklingen inom hemslöjden? Hur hanteras hemslöjden av staten och övrig offentlig sektor i andra nordiska länder, som t ex Norge och Finland? I denna studie används begreppen hemslöjdare och slöjdare synonymt. Internt inom hemslöjden är begreppet slöjdare vanligast. I andra sammanhang används dock även begreppet hemslöjdare. Mot denna bakgrund har vi valt att använda båda uttrycken, men utan att göra någon skillnad på ordens betydelse. Flera olika metoder har använts I arbetet med studien har flera olika metoder använts. För det första har befintlig statistik (registerdata) tagits fram och analyserats. Vidare har en enkätundersökning (i princip en totalundersökning) riktad till slöjdare genomförts. Enkäten har skickats ut både med vanlig post och med e-post. Båda enkäterna har varit exakt lika utformade. En ytterligare källa har varit de semistrukturerade intervjuer som genomförts. Totalt har 39 hemslöjdare och andra aktörer inom näringen samt företrädare för 17 butiker intervjuats. Slutligen baseras studien på olika desk research källor, exempelvis andra utredningar från Sverige och utlandet. För metod- och källdiskussion, se respektive kapitel samt de bilagda underlagen för enkäter respektive intervjuer. 2

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET National Swedish parental studies using the same methodology have been performed in 1980, 2000, 2006 and 2011 (current study). In 1980 and 2000 the studies

Läs mer

Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II

Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II English version A. About the Program in General We will now ask some questions about your relationship to the program

Läs mer

Innovation in the health sector through public procurement and regulation

Innovation in the health sector through public procurement and regulation Innovation in the health sector through public procurement and regulation MONA TRUELSEN & ARVID LØKEN 1 14/11/2013 Copyright Nordic Innovation 2011. All rights reserved. Nordic Innovation An institution

Läs mer

Upplevelseindustrin. i Sverige 2002. Näringsliv och utbildningar

Upplevelseindustrin. i Sverige 2002. Näringsliv och utbildningar Upplevelseindustrin i Sverige 2002 Näringsliv och utbildningar 1 Innehållsförteckning Upplevelseindustrin i Sverige 2002 Förord 4 Rapporten 5 Definition av upplevelseindustrin 7 Näringsliv inom upplevelseindustrin

Läs mer

Agenda. Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är

Agenda. Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är Agenda 1. Begreppet socialt entreprenörskap Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är 2. Sociala entreprenörer som hybrider Om sociala entreprenörer som personer som vägrar att välja mellan

Läs mer

FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR

FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR Kontrollera vilka kurser du vill söka under utbytet. Fyll i Basis for nomination for exchange studies i samråd med din lärare. För att läraren ska kunna göra en korrekt

Läs mer

- den bredaste guiden om Mallorca på svenska! -

- den bredaste guiden om Mallorca på svenska! - - den bredaste guiden om Mallorca på svenska! - Driver du företag, har en affärsrörelse på Mallorca eller relaterad till Mallorca och vill nå ut till våra läsare? Då har du möjlighet att annonsera på Mallorcaguide.se

Läs mer

Senaste trenderna inom redovisning, rapportering och bolagsstyrning Lars-Olle Larsson, Swedfund International AB

Senaste trenderna inom redovisning, rapportering och bolagsstyrning Lars-Olle Larsson, Swedfund International AB 1 Senaste trenderna inom redovisning, rapportering och bolagsstyrning Lars-Olle Larsson, Swedfund International AB 2 PwC undersökning av börsföretag & statligt ägda företag Årlig undersökning av års- &

Läs mer

The Creative Sector Makes It Happen! A presentation of the work with the creative sector in Östergötalnad ( East Sweden)

The Creative Sector Makes It Happen! A presentation of the work with the creative sector in Östergötalnad ( East Sweden) The Creative Sector Makes It Happen! A presentation of the work with the creative sector in Östergötalnad ( East Sweden) Where is Östergötland? Östergötland, Fourth largest county in Sweden What are Östergötland?

Läs mer

Svensk presentation. 2012-12-28 Anita Lennerstad 1

Svensk presentation. 2012-12-28 Anita Lennerstad 1 Svensk presentation 2012-12-28 Anita Lennerstad 1 Trailereffekter AB Bild Specialisten på delar till trailers och släpvagnar 2012-12-28 Anita Lennerstad 2 Utveckling bild bild Axel Johnson AB BRIAB bild

Läs mer

Enterprise App Store. Sammi Khayer. Igor Stevstedt. Konsultchef mobila lösningar. Teknisk Lead mobila lösningar

Enterprise App Store. Sammi Khayer. Igor Stevstedt. Konsultchef mobila lösningar. Teknisk Lead mobila lösningar Enterprise App Store KC TL Sammi Khayer Konsultchef mobila lösningar Familjen håller mig jordnära. Arbetar med ledarskap, mobila strategier och kreativitet. Fotbollen ger energi och fokus. Apple fanboy

Läs mer

Exportmentorserbjudandet!

Exportmentorserbjudandet! Exportmentor - din personliga Mentor i utlandet Handelskamrarnas erbjudande till små och medelstora företag som vill utöka sin export Exportmentorserbjudandet! Du som företagare som redan har erfarenhet

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 Hotell & restaurang 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever sin verklighet inom en rad områden

Läs mer

.SE (Stiftelsen för Internetinfrastruktur) Presentation November 2009

.SE (Stiftelsen för Internetinfrastruktur) Presentation November 2009 .SE (Stiftelsen för Internetinfrastruktur) Presentation November 2009 About us.se (The Internet Infrastructure Foundation) is responsible for the.se top-level domain. Non-profit organisation founded in

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever sin verklighet inom en rad områden som tillväxt,

Läs mer

TRENDERNA SOM FORMAR DIN VERKLIGHET 2014 ÅRETS IT AVDELNING 2014 2014-01-23

TRENDERNA SOM FORMAR DIN VERKLIGHET 2014 ÅRETS IT AVDELNING 2014 2014-01-23 TRENDERNA SOM FORMAR DIN VERKLIGHET 2014 ÅRETS IT AVDELNING 2014 2014-01-23 THE POWER OF INTEGRATION There will not exist hardware without services integrated, services without applications surrounding

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 Verksamhet inom Juridik, ekonomi, vetenskap & teknik 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever

Läs mer

Collaborative Product Development:

Collaborative Product Development: Collaborative Product Development: a Purchasing Strategy for Small Industrialized House-building Companies Opponent: Erik Sandberg, LiU Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling Vad är egentligen

Läs mer

Innovation och Entreprenörskap på Landsbygden

Innovation och Entreprenörskap på Landsbygden CENTER FOR INNOVATION, RESEARCH AND COMPETENCE IN THE LEARNING ECONOMY Innovation och Entreprenörskap på Landsbygden Martin Andersson Lund University and Blekinge Institute of Technology (BTH) martin.andersson@circle.lu.se

Läs mer

Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län

Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län Vilken är din dröm? - Blekinge 16 3 1 29 18 1 4 Blekinge Bas: Boende i aktuellt län 0 intervjuer per län TNS SIFO 09 1 Vilken är din dröm? - Dalarna 3

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 Transport & magasinering 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever sin verklighet inom en rad

Läs mer

Här kan du checka in. Check in here with a good conscience

Här kan du checka in. Check in here with a good conscience Här kan du checka in med rent samvete Check in here with a good conscience MÅNGA FRÅGAR SIG hur man kan göra en miljöinsats. Det är egentligen väldigt enkelt. Du som har checkat in på det här hotellet

Läs mer

Den svenska lanthandeln. Om situationen för butiker på landsbygden och intresset för att bilda en förening

Den svenska lanthandeln. Om situationen för butiker på landsbygden och intresset för att bilda en förening Den svenska lanthandeln Om situationen för butiker på landsbygden och intresset för att bilda en förening 1 Inledning Sveriges lanthandlare har och har haft en viktig funktion. Lanthandeln har bidragit

Läs mer

Här kan du sova. Sleep here with a good conscience

Här kan du sova. Sleep here with a good conscience Här kan du sova med rent samvete Sleep here with a good conscience MÅNGA FRÅGAR SIG hur man kan göra en miljöinsats. Det är egentligen väldigt enkelt. Du som har checkat in på det här hotellet har gjort

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever sin verklighet inom en rad områden som tillväxt,

Läs mer

possibilities Create a world innovation mobility social yourself full of Employer branding nyckeln till att attrahera och behålla de bästa i Sandvik

possibilities Create a world innovation mobility social yourself full of Employer branding nyckeln till att attrahera och behålla de bästa i Sandvik Create yourself a world diversity full of innovation creativity fantastic possibilities social technology mobility Employer branding nyckeln till att attrahera och behålla de bästa i Sandvik 1 Employer

Läs mer

Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Prislista Personaluthyrning Dnr 96-107-2011:010

Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Prislista Personaluthyrning Dnr 96-107-2011:010 Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Region: 1 Län: Norrbottens län Västerbottens län Enheten för upphandling av Varor och Tjänster Region: 2 Län: Västernorrlands län Jämtlands län

Läs mer

SAMMANFATTNING AV SUMMARY OF

SAMMANFATTNING AV SUMMARY OF Detta dokument är en enkel sammanfattning i syfte att ge en första orientering av investeringsvillkoren. Fullständiga villkor erhålles genom att registera sin e- postadress på ansökningssidan för FastForward

Läs mer

Sommarturismen 2014. The Summer Tourism in Sweden 2014

Sommarturismen 2014. The Summer Tourism in Sweden 2014 Sommarturismen 2014 The Summer Tourism in Sweden 2014 Inkvarteringsstatistik/Accommodation statistics Källa/Source: Tillväxtverket & SCB/Statistics Sweden Preliminära data för 2014/Provisional data for

Läs mer

Klimatförtroendebarometern Så tycker folket 2012

Klimatförtroendebarometern Så tycker folket 2012 Klimatförtroendebarometern Så tycker folket 2012 Sifo undersökning, beställd av Hagainitiativet, om svenska folkets syn företags klimatinformation och deras trovärdighet (juni 2012) BAKGRUND Hagainitiativet

Läs mer

Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare

Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare QUICK START GUIDE / SNABBSTART GUIDE More information and instruction videos on our homepage www.indol.se Mer information och instruktionsvideos på vår hemsida

Läs mer

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co Inkvarteringsstatistik Göteborg & Co Mars 2012 FoU/ Marknad & Försäljning Gästnätter storstadsregioner Mars 2012, hotell och vandrarhem Gästnattsutveckling storstadsregioner Mars 2012, hotell och vandrarhem

Läs mer

Den svenska lanthandeln. Om situationen för butiker på landsbygden och intresset för att bilda en förening

Den svenska lanthandeln. Om situationen för butiker på landsbygden och intresset för att bilda en förening Den svenska lanthandeln Om situationen för butiker på landsbygden och intresset för att bilda en förening Inledning Sveriges lanthandlare har och har haft en viktig funktion. Lanthandeln har bidragit till

Läs mer

William J. Clinton Foundation Insamlingsstiftelse REDOGÖRELSE FÖR EFTERLEVNAD STATEMENT OF COMPLIANCE

William J. Clinton Foundation Insamlingsstiftelse REDOGÖRELSE FÖR EFTERLEVNAD STATEMENT OF COMPLIANCE N.B. The English text is an in-house translation. William J. Clinton Foundation Insamlingsstiftelse (organisationsnummer 802426-5756) (Registration Number 802426-5756) lämnar härmed följande hereby submits

Läs mer

Skolverkets rapport nr 168 Högskoleverkets rapportserie 1999:7 R

Skolverkets rapport nr 168 Högskoleverkets rapportserie 1999:7 R Rapport nummer 168 Högskoleverkets rapportserie 1999:7 R Skolverkets rapport nr 168 Högskoleverkets rapportserie 1999:7 R Sammanfattning: Rapporten redovisar en kartläggning av avnämarna av gymnasieskolan

Läs mer

Uppsala 19:th November 2009 Amelie von Zweigbergk

Uppsala 19:th November 2009 Amelie von Zweigbergk Uppsala 19:th November 2009 Amelie von Zweigbergk Priorities Teachers competence development (mobility!) Contribution of universities to the knowledge triangle Migration and social inclusion within education

Läs mer

VÄRLDENS MÖJLIGHETER

VÄRLDENS MÖJLIGHETER VÄRLDENS MÖJLIGHETER Hjälp till små och medelstora företag med att utveckla möjligheterna och överkomma hindren på krångliga marknader En presentation av Exportrådet Vi gör det enklare för svenska företag

Läs mer

Nystartade företag första kvartalet 2012

Nystartade företag första kvartalet 2012 Nystartade företag första kvartalet 2012 Innehållsförteckning Tabell 1 Antal nystartade företag kvartal 1 2011 - kvartal 1 2012 efter branschgrupp (SNI 2007) 3 Tabell 2 Antal sysselsatta i nystartade företag

Läs mer

Regler som tillväxthinder i små och medelstora företag

Regler som tillväxthinder i små och medelstora företag Regler som tillväxthinder i små och medelstora företag Företagens villkor och verklighet Fakta & statistik 2012 Fler exemplar av broschyren kan beställas på www.tillvaxtverket.se/publikationer Beställningar

Läs mer

Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22

Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22 Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22 Närvarande: Oliver Stenbom, Andreas Estmark, Henrik Almén, Ellinor Ugland, Oliver Jonstoij Berg. 1. Mötets öppnande. Ordförande Oliver Stenbom öppnade mötet. 2.

Läs mer

VINNOVA stärker Sveriges innovationskraft. Miljardkonferensen 29 April

VINNOVA stärker Sveriges innovationskraft. Miljardkonferensen 29 April VINNOVA stärker Sveriges innovationskraft Miljardkonferensen 29 April Lång tradition och ledande position Sveriges ranking Innovation Union Scoreboard 2014 Switzerland Sweden Denmark Germany Finland Luxembourg

Läs mer

Den Danske Bank in Sweden

Den Danske Bank in Sweden Capital Market Day, Copenhagen, 29 June 2000 Den Danske Bank in Sweden Ulf Lundahl Senior Executive Vice President of Östgöta Enskilda Bank Östgöta Enskilda Bank Founded 1837 in Linköping Regional bank

Läs mer

Företagsekonomi, allmän kurs. Business Administration, General Course. Business Administration. 2004-07-01 until further notice

Företagsekonomi, allmän kurs. Business Administration, General Course. Business Administration. 2004-07-01 until further notice 1(6) School of Management and Economics Course syllabus Course Code FEA330 Reg.No. EHVd 2004:35 Date of decision 2004-09-06 Course title in Swedish Course title in English Företagsekonomi, allmän kurs

Läs mer

Förändrade förväntningar

Förändrade förväntningar Förändrade förväntningar Deloitte Ca 200 000 medarbetare 150 länder 700 kontor Omsättning cirka 31,3 Mdr USD Spetskompetens av världsklass och djup lokal expertis för att hjälpa klienter med de insikter

Läs mer

Polismyndigheten i Stockholms län Länskriminalpolisen Amir Rostami

Polismyndigheten i Stockholms län Länskriminalpolisen Amir Rostami Polismyndigheten i Stockholms län Länskriminalpolisen Amir Rostami 2012-11-19 1 Översikt Vad är ett gäng - Begreppsförvirring Den svenska gängutvecklingen Stockholm Gang Intervention and Prevention Project

Läs mer

Yalla Trappan. - ett arbetsintegrerande socialt företag för ett socialt hållbart samhälle

Yalla Trappan. - ett arbetsintegrerande socialt företag för ett socialt hållbart samhälle Yalla Trappan - ett arbetsintegrerande socialt företag för ett socialt hållbart samhälle Yalla Trappan von Rosens väg 1 213 66 Malmö 040-21 86 30 kontor@yallatrappan.se www.yallatrappan.se Ett kvinnokooperativ

Läs mer

Turiståret 2012 The Tourist Year in Sweden 2012

Turiståret 2012 The Tourist Year in Sweden 2012 Turiståret 2012 The Tourist Year in Sweden 2012 Inkvarteringsstatistik/Accommodation statistics Källa/Source: Tillväxtverket & SCB/Statistics Sweden Preliminära data för 2012/Provisional data for 2012

Läs mer

Nystartade företag första kvartalet 2013

Nystartade företag första kvartalet 2013 Nystartade företag första kvartalet 2013 Innehållsförteckning Nystartade företag första kvartalet 2013... 2 Tabell 1: Antal nystartade företag kvartal 1 2012 - kvartal 1 2013, efter branschgrupp (SNI 2007)...3

Läs mer

Rapport från Soliditet Inkomstutveckling 2008

Rapport från Soliditet Inkomstutveckling 2008 Rapport från Soliditet Inkomstutveckling 2008 September 2009 Rapport från Soliditet: Inkomstutveckling 2008 Soliditets granskning av totalt 5,4 miljoner deklarationer, motsvarande cirka 75 procent av samtliga

Läs mer

Finansiella risker 1

Finansiella risker 1 Finansiella risker 1 Koncernen Finansieringsrisk Högst 35 % av den totala externa låneskulden får förfalla inom kommande 12 månader. Risk? 9 000 8 000 7 000 35% 6 000 5 000 4 000 3 000 4 336 3 336 3 998

Läs mer

Nya sätt att sälja Livsmedel - nya krav på information

Nya sätt att sälja Livsmedel - nya krav på information Nya sätt att sälja Livsmedel - nya krav på information GS1 Seminarium Lena Sparring 28 Maj 2013 Detta är ICA Det här är ICA-idén Enskilda handlare i samverkan, som framgångsrikt kombinerar mångfald och

Läs mer

Service Design Network Sweden

Service Design Network Sweden Service Design Network Sweden Launch workshop summary www.servicedesignsweden.com MEMBERS WORKSHOP 27 March 16:00 18:00 Purpose, idea and vision of Service Design Sweden (20mins) Short presentation of

Läs mer

We speak many languages

We speak many languages Våra medarbetare pratar över 40 språk. Många har själva gjort den resan du gör nu. We speak many languages Many of our employees come from other countries themselves and have followed the same path you

Läs mer

Schenker Privpak AB Telefon 033-178300 VAT Nr. SE556124398001 Schenker ABs ansvarsbestämmelser, identiska med Box 905 Faxnr 033-257475 Säte: Borås

Schenker Privpak AB Telefon 033-178300 VAT Nr. SE556124398001 Schenker ABs ansvarsbestämmelser, identiska med Box 905 Faxnr 033-257475 Säte: Borås Schenker Privpak AB Interface documentation for web service packageservices.asmx 2010-10-21 Version: 1.2.2 Doc. no.: I04304 Sida 2 av 14 Revision history Datum Version Sign. Kommentar 2010-02-18 1.0.0

Läs mer

Sjuklöneperioden år 2005 kvartal 1 3

Sjuklöneperioden år 2005 kvartal 1 3 Sjuklöneperioden år 2005 kvartal 1 3 Statistiken över sjuklöneperioden bygger på ett urval av arbetsgivare och deras utbetalningar av sjuklön till sina anställda under sjuklöneperioden. Insamlig sker kvartalsvis

Läs mer

Managing addresses in the City of Kokkola Underhåll av adresser i Karleby stad

Managing addresses in the City of Kokkola Underhåll av adresser i Karleby stad Managing addresses in the City of Kokkola Underhåll av adresser i Karleby stad Nordic Address Meeting Odense 3.-4. June 2010 Asko Pekkarinen Anna Kujala Facts about Kokkola Fakta om Karleby Population:

Läs mer

Beslut om bolaget skall gå i likvidation eller driva verksamheten vidare.

Beslut om bolaget skall gå i likvidation eller driva verksamheten vidare. ÅRSSTÄMMA REINHOLD POLSKA AB 7 MARS 2014 STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT I 17 Beslut om bolaget skall gå i likvidation eller driva verksamheten vidare. Styrelsen i bolaget har upprättat en kontrollbalansräkning

Läs mer

Nystartade företag andra kvartalet 2013

Nystartade företag andra kvartalet 2013 Nystartade företag andra kvartalet 2013 Innehållsförteckning Nystartade företag andra kvartalet 2013...2 Tabell 1 Antal nystartade företag kvartal 1 2012 kvartal 2 2013 efter branschgrupp (SNI 2007)...3

Läs mer

Utveckla samarbete inom avdelningen. Utveckla samarbetet. mini workshop! i butikens ledningsgrupp. Grid International AB. Grid International AB

Utveckla samarbete inom avdelningen. Utveckla samarbetet. mini workshop! i butikens ledningsgrupp. Grid International AB. Grid International AB Utveckla samarbete inom avdelningen Utveckla samarbetet mini workshop! i butikens ledningsgrupp Grid International AB Grid International AB Om ledarskap och samarbete som ger både ökat resultat och bättre

Läs mer

Validation making competences visible Pär Sellberg National Validation Coordinator The Swedish Agency for Higher Vocational Education

Validation making competences visible Pär Sellberg National Validation Coordinator The Swedish Agency for Higher Vocational Education Validation making competences visible Pär Sellberg National Validation Coordinator The Swedish Agency for Higher Vocational Education Validation of NFIL becomes central for matching individuals to the

Läs mer

EXTERNAL ASSESSMENT SAMPLE TASKS SWEDISH BREAKTHROUGH LSPSWEB/0Y09

EXTERNAL ASSESSMENT SAMPLE TASKS SWEDISH BREAKTHROUGH LSPSWEB/0Y09 EXTENAL ASSESSENT SAPLE TASKS SWEDISH BEAKTHOUGH LSPSWEB/0Y09 Asset Languages External Assessment Sample Tasks Breakthrough Stage Listening and eading Swedish Contents Page Introduction 2 Listening Sample

Läs mer

EKN:s Småföretagsrapport 2014

EKN:s Småföretagsrapport 2014 EKN:s Småföretagsrapport 2014 Rekordmånga exporterar till tillväxtmarknader Fyra av tio små och medelstora företag tror att försäljningen till tillväxtmarknader ökar det kommande året. Rekordmånga exporterar

Läs mer

Waste as a resource in industrial symbiosis

Waste as a resource in industrial symbiosis Waste as a resource in industrial symbiosis Cleantech Östergötland, Samar Nath, Business Developer The image cannot be displayed. Your computer may not have enough memory to open the image, or the image

Läs mer

Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot. Självstyrda bilar. Datum: 2015-03-09

Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot. Självstyrda bilar. Datum: 2015-03-09 Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot Självstyrda bilar Datum: 2015-03-09 Abstract This report is about when you could buy a self-driving car and what they would look like. I also mention

Läs mer

Innovation Enabled by ICT A proposal for a Vinnova national Strategic innovation Program

Innovation Enabled by ICT A proposal for a Vinnova national Strategic innovation Program Innovation Enabled by ICT A proposal for a Vinnova national Strategic innovation Program Ulf Wahlberg, VP INdustry and Research Relations Ericsson AB Ericsson AB 2012 April 2013 Page 1 Five technological

Läs mer

Företagsamheten 2014 Västmanlands län

Företagsamheten 2014 Västmanlands län Företagsamheten 2014 Västmanlands län Medlemsföretaget Carolines kök, Nacka Västmanlands län 2 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Sammanfattning Västmanlands län... 4 3. Företagsamheten... 5 Företagsamma unga...

Läs mer

Företagarpanelen Q1 2015 Extrafrågor

Företagarpanelen Q1 2015 Extrafrågor Företagarpanelen Q1 2015 Extrafrågor Företagets resultat i kronor senaste tre månader jämfört med förra året 100% 90% 80% 70% 60% Om du ser till de senaste tre månaderna, har ditt företags resultat i kronor

Läs mer

Politikerdag 2013 Från GIS till Geografisk förståelse. Lars Backhans lars.backhans@esri.se www.linkedin.com/in/larsbackhans

Politikerdag 2013 Från GIS till Geografisk förståelse. Lars Backhans lars.backhans@esri.se www.linkedin.com/in/larsbackhans Politikerdag 2013 Från GIS till Geografisk förståelse Lars Backhans lars.backhans@esri.se www.linkedin.com/in/larsbackhans Vilka är vi? Esri Sverige AB - 100 anställda, +200 miljoner, kontor i Gävle, Falun,

Läs mer

8% 6% 4% 2% 0% -2% -4% -6% -8% 2009 2010 2011 2012 2013p. BNP IT-budget

8% 6% 4% 2% 0% -2% -4% -6% -8% 2009 2010 2011 2012 2013p. BNP IT-budget PREDICTIONS 8% 6% 4% 2% 0% -2% -4% -6% -8% 2009 2010 2011 2012 2013p BNP IT-budget 3% Utveckling 2013 2% 1% 1-9 10-49 50-99 100-249 250+ 0% 1-9 10-49 50-99 100-249 250+ UTMANINGEN STÖRRE VOLYM FÖR MINDRE

Läs mer

LARS. Ett e-bokningssystem för skoldatorer.

LARS. Ett e-bokningssystem för skoldatorer. LARS Ett e-bokningssystem för skoldatorer. Därför behöver vi LARS Boka dator i förväg. Underlätta för studenter att hitta ledig dator. Rapportera datorer som är sönder. Samordna med schemaläggarnas system,

Läs mer

PowerCell Sweden AB. Ren och effektiv energi överallt där den behövs

PowerCell Sweden AB. Ren och effektiv energi överallt där den behövs PowerCell Sweden AB Ren och effektiv energi överallt där den behövs Requirements of power electronics for fuel cells in electric vehicles Andreas Bodén (Rickard Nilsson) Förstudie: Kravställning på kraftelektronik

Läs mer

Ungas attityder till företagande

Ungas attityder till företagande Ungas attityder till företagande Entreprenörskapsbarometern Fakta & statistik 2013 Fler exemplar av broschyren kan beställas eller laddas hem som PDF-fil på www.tillvaxtverket.se/publikationer Beställningar

Läs mer

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co. Februari 2012

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co. Februari 2012 Inkvarteringsstatistik Göteborg & Co Februari 2012 FoU/ Marknad & Försäljning Gästnätter storstadsregioner Februari 2012, hotell och vandrarhem Gästnattsutveckling storstadsregioner Februari 2012, hotell

Läs mer

ICRI International Child Resource Institute, Ghana November 2013 Prepared for Tolvskillingshjälpen

ICRI International Child Resource Institute, Ghana November 2013 Prepared for Tolvskillingshjälpen Sponsorship report ICRI International Child Resource Institute, Ghana November 2013 Prepared for Tolvskillingshjälpen 1 Narrative report A great partnership was formed in September of 2013; when ICRI Ghana

Läs mer

Nystartade företag efter kvartal 2010

Nystartade företag efter kvartal 2010 Nystartade företag efter kvartal 2010 Innehållsförteckning Nystartade företag efter kvartal 2010 2 Tabell 1 Antal nystartade företag 2010 efter kvartal och branschgrupp (SNI 2007) 3 Tabell 2 Antal nystartade

Läs mer

Retail Academics/ Research Institute o Origin from Center for Retailing

Retail Academics/ Research Institute o Origin from Center for Retailing Retail Academics/ Research Institute o Origin from Center for Retailing - Retail Management Center at the Stockholm School of Economics o Specialized in Research & Tests in real store environment o Sweden,

Läs mer

Avveckla patentsystemet - Går det?

Avveckla patentsystemet - Går det? Avveckla patentsystemet - Går det? IPC-forum 6 september 2009 Jacob Hallén jacob@openend.se Det finns vissa hinder TRIPS Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights EPC European Patent Convention

Läs mer

Företagsamheten 2014 Hallands län

Företagsamheten 2014 Hallands län Företagsamheten 2014 s län Medlemsföretaget Carolines kök, Nacka s län 2 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Sammanfattning s län... 4 3. Företagsamheten... 5 Företagsamma unga... 5 Kvinnors företagsamhet...

Läs mer

Barns lek och lärande en inspirationskälla till innovation och företagande. Larissa Godlewski 2013-03-19

Barns lek och lärande en inspirationskälla till innovation och företagande. Larissa Godlewski 2013-03-19 Barns lek och lärande en inspirationskälla till innovation och företagande Larissa Godlewski 2013-03-19 Barns lek och lärande - jämställdhetspolitisk arena - för de invandrakvinnor som vill och kan arbeta

Läs mer

PIRATE EU-projekt om attraktivare bytespunkter med fokus på de svenska studieobjekten Lund C och Vellinge Ängar

PIRATE EU-projekt om attraktivare bytespunkter med fokus på de svenska studieobjekten Lund C och Vellinge Ängar PIRATE EU-projekt om attraktivare bytespunkter med fokus på de svenska studieobjekten Lund C och Vellinge Ängar Svenska delen Petra Carlson Lena Fredriksson Jan Hammarström P G Andersson Christer Ljungberg

Läs mer

Miljöteknikföretag i Gävleborg

Miljöteknikföretag i Gävleborg Miljöteknikföretag i Gävleborg All data som ligger till grund för presentationen är hämtad från Vinnovas analys VA 2013:06, Företag inom miljötekniksektorn 2007-2011. (2014 har Green Business Region definierat

Läs mer

Amir Rostami 2012-09-16 1

Amir Rostami 2012-09-16 1 Amir Rostami 2012-09-16 1 Översikt Begreppsförvirring Den svenska gängutvecklingen Stockholm Gang Intervention and Prevention Project Sveriges största polisiära EU projekt Alternativt brottsbekämpning

Läs mer

Företagarnas Entreprenörsindex 2013

Företagarnas Entreprenörsindex 2013 LÄTT ATT STARTA - SVÅRT ATT VÄXA Företagarnas Entreprenörsindex 2013 Rapport Februari 2013 Innehåll Sammanfattning... 3 Inledning... 3 Så gjordes Entreprenörsindex... 4 Högre Entreprenörsindex sedan 2004,men

Läs mer

Företagsamheten 2014 Dalarnas län

Företagsamheten 2014 Dalarnas län Företagsamheten 2014 Dalarnas län Medlemsföretaget Carolines kök, Nacka Dalarnas län 2 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Sammanfattning Dalarnas län... 4 3. Företagsamheten... 5 Företagsamma unga... 5 Kvinnors

Läs mer

PDP som redskap för karriärutveckling i utbildning. Ola Tostrup

PDP som redskap för karriärutveckling i utbildning. Ola Tostrup PDP som redskap för karriärutveckling i utbildning Ola Tostrup - 16, 4, 47, 3 Dagens föreställning Vad innebär PDP och varför PDP Hur vi designat det inom utbildningen Kompetensbegreppet och vilka kompetenser

Läs mer

Nenet Norrbottens energikontor. Kjell Skogsberg

Nenet Norrbottens energikontor. Kjell Skogsberg Nenet Norrbottens energikontor Kjell Skogsberg Nenet Norrbottens energikontor Energiluppen ett presentationsverktyg för energianvändning och utsläpp av växthusgaser Nenet Norrbottens energikontor Energiluppen

Läs mer

Nationellt Samverkansprojekt Biogas i Fordon

Nationellt Samverkansprojekt Biogas i Fordon Nationellt Samverkansprojekt Biogas i Fordon Informationsinsatser om biogas som fordonsbränsle i Västerås 610416 ISSN 1651-5501 Projektet delfinansieras av Energimyndigheten Svenska Biogasföreningen Telefon

Läs mer

Befattningsbeskrivning

Befattningsbeskrivning Befattningsbeskrivning Produktionschef Zetterbergs 2010-06-10 Befattningsbeskrivning Befattning: Placering: Tillträde: Produktionschef Östervåla Snarast Vill du vara med och påverka framtiden för ett anrikt,

Läs mer

Agila kontrakt. Mattias Skarin Kanban / Lean coach www.crisp.se. Konsten att måla ut sig ur ett hörn och in i ett samarbete.

Agila kontrakt. Mattias Skarin Kanban / Lean coach www.crisp.se. Konsten att måla ut sig ur ett hörn och in i ett samarbete. Agila kontrakt Konsten att måla ut sig ur ett hörn och in i ett samarbete DevLin, 2014 Mattias Skarin Kanban / Lean coach www.crisp.se http://blog.crisp.se/mattiasskarin mattias.skarin@crisp.se Copyright

Läs mer

Företagens anseende i Sverige 2011. Drivkrafterna bakom anseendet och trovärdigheten Resultatet för 22 kända företag

Företagens anseende i Sverige 2011. Drivkrafterna bakom anseendet och trovärdigheten Resultatet för 22 kända företag Företagens anseende i Sverige 2011 Drivkrafterna bakom anseendet och trovärdigheten Resultatet för 22 kända företag 1 TNS SIFOs Anseendeindex 2011 Denna rapport innehållet Fakta om studien och kontaktuppgifter

Läs mer

Förbud av offentligt uppköpserbjudande enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument

Förbud av offentligt uppköpserbjudande enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument BESLUT Gravity4 Inc. FI Dnr 15-7614 Att. Gurbaksh Chahal One Market Street Steuart Tower 27th Floor San Francisco CA 94105 415-795-7902 USA Finansinspektionen P.O. Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan

Läs mer

Tomas Stålnacke Huvudprojektledare Project Manager Stadsomvandlingen City in transformation Kirunabostäder AB tomas.stalnacke@kirunabostader.

Tomas Stålnacke Huvudprojektledare Project Manager Stadsomvandlingen City in transformation Kirunabostäder AB tomas.stalnacke@kirunabostader. Tomas Stålnacke Huvudprojektledare Project Manager Stadsomvandlingen City in transformation Kirunabostäder AB tomas.stalnacke@kirunabostader.se 9 1 Upphandling Procurement Alla projekt kommer att upphandlas

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. Hållbar Besöksnäring. Nordisk workshop 11 september 2012

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. Hållbar Besöksnäring. Nordisk workshop 11 september 2012 Hållbar Besöksnäring Nordisk workshop 11 september 2012 1 Tillväxtverket Innovation in companies and regions Easier for companies 2 From Arjeplog to Malmö 9 locations Approx. 350 employees 3 Organisation

Läs mer

2014-11-21 Av Patrik Österblad

2014-11-21 Av Patrik Österblad 2014-11-21 Av Patrik Österblad The interview We take a dive into a situation most of us have been in. The job interview. Questions and answers you as a job seeker perhaps should ask, as well as what you

Läs mer

SWEDISH TRADE COUNCIL 1 2012-05-09

SWEDISH TRADE COUNCIL 1 2012-05-09 SWEDISH TRADE COUNCIL 1 2012-05-09 WE MAKE IT EASIER FOR SWEDISH COMPANIES TO GROW INTERNATIONALLY SWEDISH TRADE COUNCIL >> 2012-05-09 WE ARE AT HOME ON YOUR FOREIGN MARKETS 500 employees 66 offices in

Läs mer

TOUCH POINTS AND PRACTICES IN THE SMART GRID

TOUCH POINTS AND PRACTICES IN THE SMART GRID TOUCH POINTS AND PRACTICES IN THE SMART GRID EGRD Workshop, Oslo 2015-06-03 CECILIA KATZEFF, ADJ. PROFESSOR IN SUSTAINABLE INTERACTION DESIGN INTERACTIVE SWEDISH ICT AND CESC, KTH SOME FACTS Founded in1998.

Läs mer

Statistik över konst- och kulturutbildningar. Beslut efter ansökan om överföring från kompletterande utbildningar

Statistik över konst- och kulturutbildningar. Beslut efter ansökan om överföring från kompletterande utbildningar Statistik över konst- och kulturutbildningar Beslut efter ansökan om överföring från kompletterande utbildningar Februari 2015 1 (7) Datum: 2015-03-02 Inledning Konst- och kulturutbildningar 1 är en eftergymnasial

Läs mer

ISTQB Testarens ledstjärna

ISTQB Testarens ledstjärna ISTQB Testarens ledstjärna SSTB SAST-möte 2012-02-23 Vilka är vi? Mångårig erfarenhet från testarbete, testare, testledare, testchef. Utveckling av test metoder och processer. Test kurser. Jobbar som Systemarkitekt

Läs mer

Drivkrafter hinder mervärde

Drivkrafter hinder mervärde 2013 03 06 Ulf Hedbjörk Universitets och högskolerådet Internationell mobilitet Drivkrafter hinder mervärde Ny myndighet: Universitets och högskolerådet HSV VHS YH UHR IPK KRUS Tre studier från UHR under

Läs mer

Application for exemption - Ansökan om dispens

Application for exemption - Ansökan om dispens Ankomststämpel BYNs kansli Application for exemption - Ansökan om dispens Important information For the application to be handled are required: 1. The operator of a machine or crane is predestinated to

Läs mer