Hemslöjden. som näringsgren

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Hemslöjden. som näringsgren"

Transkript

1 Hemslöjden som näringsgren

2 Hemslöjden som näringsgren Infonr

3 Omslagsfoto: Korp av Mikael Nilsson foto Jostein Skeidsvoll Väska i flossa med inspiration av Andy Warhol av Eva Edenby foto Anders Qwarnström Kofta Stjärna av Ann-Mari Nilsson för Svensk Slöjd AB. foto Anders Qwarnström Rinkebyhästar av Ylva Ekman foto Anders Qwarnström Drakhund av Magnus Aldenby foto Jan Storm Skål av Niclas Hallberg foto Jostein Skeidsvoll Ovanstående bilder är hämtade från tidskriften Hemslöjden, Tre bilder från Formex -08 foto Eva Ohlsson Nutek Upplaga: 550 ex, därefter tryck vid behov Produktion: Nutek Stockholm: 2008 Tryck: Danagårds grafiska ISBN Nutek Infonr

4 Förord Nutek har fått i uppdrag av regeringen att göra en studie om hemslöjden som näringsgren. Uppdraget ska redovisas till Näringsdepartementet senast den 15 augusti Denna rapport utgör Nuteks slutredovisning av detta uppdrag. Syftet med studien är att kartlägga och beskriva hemslöjden som näringsgren utifrån ett antal olika aspekter som omfång, sysselsättning, hur näringen är organiserad, vilka utmaningar som finns, hur affärslogik, utbildning med mera fungerar. Det nya uppdraget kan åtminstone delvis ses som en uppföljning av ett tidigare regeringsuppdrag från år 1998 om att utreda hemslöjdens ställning och möjligheter i ett regionalt utvecklings- och näringsperspektiv. Rapporten omfattar redovisning och analyser av befintlig statistik (registerdata), enkätundersökningar samt intervjuundersökningar. En viktig del av studien är den enkätundersökning riktad till slöjdare som genomförts. I rapporten lägger Nutek fram ett antal förslag för att stärka hemslöjden som näring. Studien baseras på en underlagsrapport som Daniel Hallencreutz, Karsten Lundeqvist, Pär Lindquist och Anna Jonsson på konsultföretaget Intersecta har tagit fram. Detta material har sedan sammanfattats, redigerats och i viss mån kompletterats av Jan T. Persson på Nutek, som även varit projektledare för arbetet med uppdraget. Vi vill särskilt tacka Kanslichef Eva Ohlsson på Nämnden för Hemslöjdsfrågor för värdefulla synpunkter. Stockholm i augusti 2008 Ingela Blixt Stf generaldirektör Jan T. Persson Projektledare Har du frågor om denna publikation, kontakta Namn Jan T. Namnsson Persson Telefon E-post

5

6 Sammanfattning Nutek har fått i uppdrag av regeringen att göra en studie om hemslöjden som näringsgren. Denna rapport utgör Nuteks slutredovisning av detta uppdrag. Syftet med studien är att kartlägga och beskriva hemslöjden som näringsgren utifrån ett antal olika aspekter som omfång, sysselsättning, hur näringen är organiserad, vilka utmaningar som finns, hur affärslogik, utbildning med mera fungerar. Det nya uppdraget kan åtminstone delvis ses som en uppföljning av ett tidigare regeringsuppdrag från år 1998 om att utreda hemslöjdens ställning och möjligheter i ett regionalt utvecklings- och näringsperspektiv. En växande marknad för hemslöjdsprodukter Mycket talar för att marknaden för hemslöjdsprodukter kommer att växa framöver. Resultaten från vår studie tyder på att den totala omsättningen i de butiker som säljer hemslöjd och närliggande produkter har ökat under senare år. Dessutom finns det ett stort och växande intresse för design och unika produkter. Detta ligger nära hemslöjden som produceras i små unika serier, med förankring i historien och traditionerna. Ytterligare en sak som talar för hemslöjden är att dess produkter är bra ur ett hållbarhetsperspektiv, eftersom det handlar om närproducerade och resurssnålt framställda produkter med lång livslängd. Allt detta talar för att marknaden för hemslöjdsprodukter kommer att växa, men för att denna potential ska kunna utnyttjas krävs troligen ett nytänkande inom hemslöjden med en tydligare inriktning mot närings- och entreprenörskapsfrågor. Hemslöjden svår att fånga med vanlig statistik Hemslöjden som näring är inte helt enkel att avgränsa och uppskatta storleken på. Orsaken är bl a att hemslöjden är svår att fånga med vanlig statistik eftersom den i stor utsträckning går över de traditionella branschgränserna. Med hjälp av olika metoder har konsultföretaget Intersecta på uppdrag av Nutek gjort en kvalificerad uppskattning av näringens storlek och omfattning. Denna grova beräkning visar att den samlade omsättningen i den svenska hemslöjden ligger någonstans mellan miljoner kronor per år och att näringen sysselsätter cirka 1000 personer på heltid.

7 Aktiebolagen står för huvuddelen av den totala omsättningen (595 miljoner kronor). Omsättningen i aktiebolagen inom hemslöjden ökade med 23 procent mellan 2002 och 2006, vilket är mer än i många andra branscher. Omsättningen per sysselsatt i aktiebolagen är kronor. I siffrorna ovan ingår inte enbart slöjdare utan också relaterade verksamheter som exempelvis butiker. En geografiskt spridd och kvinnodominerad näring Vad kännetecknar hemslöjden som näring i övrigt? Ett tydligt kännetecken är att företagen finns från norr till söder i Sverige. Jämfört med många andra branscher, också inom upplevelseindustrin utmärker sig Dalarna. Här finns en stark koncentration av hemslöjdsföretag. Hemslöjden kännetecknas vidare av att entreprenörskapet finns på landsbygden. Här finns en tydlig skillnad mot övriga kultursektorn som har en större koncentration till storstadsregionerna. En hög andel av företagarna inom hemslöjdsnäringen är kvinnor. Hemslöjden kännetecknas också av att det är många små företag. Det gäller såväl sysselsättnings- som omsättningsmässigt. Många företag är äldre än tio år och många av företagarna är också äldre. Slöjdarna är vidare ofta kombinatörer, det vill säga man arbetar även med andra uppgifter, förutom det renodlade slöjdandet. Drygt 30 procent av slöjdarna försörjer sig på en kombination av eget slöjdande och hemslöjdsrelaterade verksamheter (framför allt inom utbildningssektorn, d v s man ger kurser i egen eller i annans regi). Stark tillväxtvilja inom hemslöjden Det finns en stor potential för entreprenörskap inom näringen. Mer än hälften av de slöjdare som inte redan helt försörjer sig på hemslöjd skulle vilja göra detta om möjlighet fanns. De viktigaste skälen som anges för att man inte kan försörja sig på sitt företagande trots att man vill det är dålig lönsamhet och svag efterfrågan. De viktigaste utmaningarna för hemslöjden som lyfts fram i enkäten till hemslöjdarna samt i intervjuer med aktörer inom näringen är följande: Svag lönsamhet/marknad Osund konkurrens från hobbyslöjdare Otydlighet i varumärket hemslöjd Skattelagstiftningen missgynnar hemslöjdare jämfört med konstnärer/konsthantverkare

8 Om man väger samman resultaten från enkätundersökningen och intervjuerna framstår följande åtgärder som de mest efterfrågade inom hemslöjden. Sänkt moms, det vill säga att hemslöjd borde ha samma momssatser som konsthantverk/konst. Gör det möjligt att tjäna upp till viss summa, d v s att fribeloppet för skattebefrielse av inkomst borde höjas med några basbelopp. Premiera professionella slöjdare snarare än hobbyslöjdare (certifiering etc). Stärk varumärket slöjd/konsthantverk. Utbilda kunderna när det gäller kvalitet, arbetstid och kostnad. Ge mer stöd till nätverk för försäljning/marknadsaktiviteter etc. Skapa en slöjdutbildning som inkluderar entreprenörskaps- och företagsfrågor. Förbättra marknadsföringen regionalt av slöjdarna. Hemslöjden Åtgärder som behövs för att möta utmaningarna Utifrån de resultat som har framkommit i denna studie har Nutek identifierat ett antal förändringssteg som skulle kunna genomföras för att stärka hemslöjden som näring. Vissa av dessa förslag är riktade mot nationell myndighets- och policy nivå, andra är mer riktade mot hemslöjdsnäringen själv. Nedan redovisas dessa förslag i korthet. Förslag med bäring på den nationella policynivån Utred om man inte bör införa någon form av skattelättnad En tänkbar åtgärd är här sänkt moms. Idag är momssatsen olika för hemslöjd och konsthantverk som inte går att använda som bruksföremål. Den senare kan under vissa förutsättningar räknas som konstverk och har då ingen eller låg moms. Detta medför gränsdragningsproblem som riskerar att snedvrida konkurrensen. Därför borde momslagstiftningen på detta område ses över. Ytterligare ett motiv till att man skulle sänka momsen på hemslöjd är att denna är arbetsintensiv, stärker kunskaps- och kulturarvet samt är kulturnära (kulturen har ofta lägre momssats). Avsätt riktade medel för att inrätta en rikskonsulent inom hemslöjden med inriktning på entreprenörskapsfrågor samt för att inleda ett förändringsarbete Nämnden för hemslöjdsfrågor (NFH) bör tillföras nya medel för att inrätta en tjänst som rikskonsulent med inriktning på entreprenörskaps- och näringsfrågor. Denna rikskonsulents arbetsområde ska vara nationellt och fokus ska helt vara på företags-

9 och entreprenörskapsfrågor utifrån hemslöjdens specifika karaktär. Rikskonsulenten ska stödja respektive länshemslöjdskonsulents arbete. NFH bör även få i uppdrag att initiera ett förändringsarbete för att länshemslöjdskonsulenternas arbete i större utsträckning ska fokuseras på närings- och entreprenörskapsfrågor. Förbättra och fördjupa statistiken Bristen på statistik är ett problem inom hemslöjden. Man bör arbeta för att ta fram en standard, exempelvis liknande turistsektorns satellitkontoberäkning. Vidare bör SCB:s statistikproduktion när det gäller hemslöjd förbättras. Att förbättra den nationella statistiken för hemslöjd är inte en fråga som enbart gäller hemslöjden den har bäring på hela kultur- och upplevelsesektorn eftersom det finns ett generellt behov av att förbättra statistiken för denna sektor. Här finns även beröringspunkter med statistiken för hela den växande tjänstesektorn. Utbildningsinsatser Det behövs en bra hemslöjdsutbildning där entreprenörskaps- och företagsfrågor ingår. Det behövs vidare någon form av utbildning för etablerade slöjdare när det gäller entreprenörskap och affärsmannaskap. Utbildningsinsatserna gäller inte enbart slöjdarna, också intervjuerna med många butiker m m vittnar om nödvändighet av förändring när det gäller synen på affärsmannaskap. Tydliggör därför i regleringsbrev etc att berörda myndigheter inom hemslöjdens område i större utsträckning bör fokusera på företags- och entreprenörskapsfrågor. Förslag med bäring på myndighetsnivån Fokusera mer insatser på de professionella slöjdarna Branschorgan och närliggande organisationer samt länshemslöjdskonsulenterna bör ännu mer tydligt arbeta för att stödja de slöjdare/hemslöjdsföretag som arbetar heltid med slöjd (eller slöjdrelaterad verksamhet såsom utbildning). Insatserna kan vara allt från stöd till att skapa utbildningar i entreprenörskap till att lyfta fram goda exempel (exempelvis slöjdare som varit lyckosamma exportörer). Hemslöjden som varumärke bör stärkas Hemslöjden har ett antal starka värden som borde kunna lyftas fram mer så att den hamnar mer i linje med marknadens krav och efterfrågan. Ett sådant område är hållbarhetsaspekten, d v s att

10 hemslöjd ligger i linje med de kundsegment som efterfrågar lokal och resurssnål produktion. Kanske bör också de ibland konstruerade gränserna mellan hemslöjd och konsthantverk diskuteras. Satsa på pilotprojekt där hemslöjden ingår tillsammans med andra kreativa näringar Något eller några län som ligger i framkant bör tilldelas medel för att satsa på pilotprojekt som gynnar entreprenörskap och företagande inom slöjden, t ex klustersatsning, företagarutbildning, export av slöjdprodukter. Pilotprojektet ska vara nätverksbaserat och inkludera såväl offentliga aktörer som företagande slöjdare. Också hemslöjdsbutikerna måste ingå och förändra sitt sätt att arbeta. Förslag med bäring på branschnivån Det behövs bättre register över slöjdare, som även kan användas i marknadsföringssyfte Länshemslöjdskonsulenternas register över slöjdare bör uppdateras och användas mer aktivt i marknadsföringssyfte. Hemslöjdsbutikerna måste bli mer offensiva Butikskonceptet butikslyftet som nyligen har utvecklats av Svensk Slöjd och finansierats av Nutek skulle kunna spridas till intresserade butiker som en del i framtida näringsutvecklingsprojekt. De SHR-anslutna hemslöjdsbutikerna bör också samarbeta mer med turism- och besöksnäringen. Initiera, på alla plan, en mer fördjupad diskussion om vad som kännetecknar hemslöjden som näring och hur den kan utvecklas I såväl de öppna svaren i enkätundersökningen som i intervjuerna framkommer att det finns olika definitioner av vad som är hemslöjd och hur den ska karaktäriseras. Man bör se dessa olikheter som en möjlighet och plattform för att ytterligare stärka en diskussion inom näringen, med berörda aktörer (från slöjdare till konsulenter och butiker), om hur hemslöjden ska utvecklas med utgångspunkt tagen i att företagande och entreprenörskap ska stärkas. Detta arbete ska självfallet vara en del av det arbete som generellt bör genomföras för att förändra och stärka hemslöjdens varumärke.

11 Förslag som anknyter till rapporten Kultur och näringsliv i samverkan Slutligen kan vi konstatera att flera av de förslag som lyfts fram i den nyligen redovisade utredningen Kultur och näringsliv i samverkan, som tagits fram av bl a Nutek 1, ligger väl i linje med de behov som identifierats för att långsiktigt stärka och utveckla hemslöjden som näringsgren som presenterats i denna rapport. Det gäller framför allt följande: Bristen på statistik Satsningar på entreprenörskap i kulturutbildningar Skapandet av en branschguide på Internet Insatser för produktutveckling och marknadsföring 1 Nutek (2008) Kultur och näringsliv i samverkan, Dnr:

12 Summary Nutek (the Swedish Agency for Economic and Regional Growth) has been assigned by the government to conduct a study about handicraft as a branch of business. This report constitutes Nutek's final account on this commission. The aim of the study is to chart and describe the handicraft as branch of business on the basis of a number of different aspects like size, employment, how the industry is organized, what challenges there are, how business logic, education etc. functions. The new commission can at least partially be seen as a follow-up of an earlier governmental assignment from 1998 about investigating the handicrafts position and possibilities in a regional development and industrial perspective. A growing market for handicraft products There are many factors which speak in favor of a growing market for handicraft products in the future. The results from our study indicate that the overall turnover in shops selling handicraft and similar products has increased in the last few years. Additionally, there is a big and growing interest in design and unique products. This stands close to handicraft produced in small unique series, deeply rooted in history and traditions. Yet another argument speaking in favour of handicraft is that the products are good from sustainability viewpoint, since it is locally produced and resource effective manufactured products with long durability. All these factors speak in favour of a growing handicraft product market, but innovation in handicraft in combination with a more clear direction towards industrial and entrepreneurship issues is required in order to use this potential. The handicraft difficult to grasp with common statistics It is not totally uncomplicated to define and estimate the dimensions of handicraft as an industry. One of the reasons is that handicraft is difficult to grasp with common statistics since it goes beyond traditional industrial sectors to a great extent. Using different methods, at the request of Nutek, the consultancy firm Intersecta has done a qualified estimation of the industry's size and scope. This rough calculation shows that the overall turnover in Swedish handicraft lies somewhere between 500 and 700 million SEK per year and that the industry employs approximately 1000 persons on full time.

13 Joint-stock companies stand for the bulk of the total turnover (595 million SEK). The increase in the turnover of the limited companies in handicraft has increased by 23 percent between 2002 and 2006, which is more than in many other sectors. The turnover per employee in the joint-stock companies is SEK. The numbers above include not only the people engaged in handicraft, but also those in related activities like for example shops. A geographically scattered and predominantly feminine industry What characterizes the handicraft as an industry in other respects? A clear distinguishing feature is that the companies occur from north to south in Sweden. Compared to many other sectors, in the experience industry as well, the Dalarna region excels, with its high degree of concentration of handicraft companies. Furthermore the handicraft is distinguished by the presence of entrepreneurship on the countryside. There is a clear distinction compared to the rest of the cultural sector which has a larger concentration to the big city regions. The share of women amongst the entrepreneurs in the handicraft industry is high. Handicraft is also characterized by a great number of small companies, which applies in respect to employment as well as to turnover. Many companies are older than ten years and many of the entrepreneurs are older as well. Craftsmen are often combiners, i.e. they are also working with other assignments, apart from the pure handicraft. More than 30 percent of the craftsmen earn their living by a combination of their own handicraft and handicraft related activities (above all in the education sector, i.e. giving classes arranged by themselves or others). Strong expansion will within the handicraft There is a big potential for entrepreneurship within the industry. The majority of the craftsmen that haven't already made a living entirely on handicraft would want to do so if it was possible. Poor profitability and weak demand are the most important reasons that are stated why one can not make a living on business enterprises in spite of the fact that one wants to. The most important challenges for the handicraft industry that has been lifted forward in the questionnaire for craftsmen as well as in interviews with operators within the industry are the following: Weak profitability/market Unfair competition from hobby craftsmen Obscurity in the trademark handicraft

14 Fiscal legislation disadvantages handicraft compared with art and arts and crafts. If one weighs together the results from the questionnaire survey and the interviews, the following measures seems as the most requested within the handicraft. Lowered VAT, i.e. that handicraft should have same VAT kits as art and arts and crafts. Make it possible to earn up to a certain sum, i.e. that the free amount for tax exemption of the income should be increased with some base amounts. Reward professional craftsmen rather than hobby craftsmen (certification etc.) Strengthen the trademark handicraft/arts and crafts Educate the customers - when it comes to quality, hour of work and cost Give more support to networks for sale/market's activities etc. Create a handicraft education that includes entrepreneurship - and companies issues Improve the marketing regionally by craftsmen The handicraft necessary measures in order to meet the challenges On the basis of the results from this study Nutek has identified a number of alteration steps that can be implemented in order to strengthen the handicraft as an industry. Some of these proposals are directed against national authorities and the national policy level, others are more directed against the handicraft industry alone. These proposals are presented briefly below. Proposals with bearing on the national policy level Investigate if some kind of tax relief should be introduced A possible measure is lowered VAT. The VAT kit today is different for handicraft and arts and crafts that can not be used as article for everyday uses. The latter can during certain conditions be counted as art and in that matter has then either none or low VAT. This leads to boundary drawing problems that risk to result in a twisted competition. Therefore, the VAT legislation on this area should be seen over. Yet another reason that the VAT should be lowered on handicraft is since it is labour intensive, it strength-

15 ens the knowledge and cultural heritage and is also culture near (the culture has often lower VAT kit). Allocate targeted means in order to establish a national consultant within the handicraft with a focus on entrepreneurship's issues and in order to initiate a variation work. The National Swedish Handicraft Council (NFH) should be allocated new means in order to establish a position as a national consultant with a focus on entrepreneurship and trade issues. This national consultant's work field will be nationwide and focus will entirely last on companies and entrepreneur issues on the basis of the handicraft's specific nature. The national consultant will support the other handicrafts consultant's work in the counties. NFH should also be assigned to initiate a variation labour in order so that the handicrafts consultant's work in bigger extent can be focused on industry and entrepreneurship issues. Improve and deepen the statistics The deficiency on statistic is a problem within the handicraft. One must work in order to take forward a standard, like for example the similar tourism industry s satellite account calculations. Furthermore, should SCB's (Statistics Sweden) statistics compilation be improved when it comes to handicraft. An improvement of the national statistics for handicraft is not a question that only applies the handicraft itself - it has bearing on the whole culture and experience sector as well - since there is a general need of improving the statistics for this sector. There are also connections with the statistics for the whole growing service sector. Educational contribution There is a need of a good handicraft education where entrepreneurship and company issues are included. Furthermore, some kind of education is needed for established craftsmen when it comes to entrepreneurship and business ship. The educational initiatives do not apply only the craftsmen but also the interviews with many shops etc. indicates about necessity of changes when it comes to the sight of a business ship. Clarify therefore in regulation letters etc. that concerned authorities within the handicraft field in bigger extent should focus on companies' - and entrepreneurship issues.

16 Proposals with bearing on the authority's level Focus more contributes on the professional craftsmen Sector bodies and nearby organizations and handicraft consultants should even more clearly work in order to support those craftsmen/handicraft companies that work full time with handicraft (or handicraft related activity such as education). The contributions can be everything from support to create educations in entrepreneurship to lifting forward good examples (for example craftsmen that have been prosperous exporters). The handicraft as a trademark should be strengthened The handicraft has a number of strong values that should be lifted forward furthermore so that it is more in line with the market's requirements and demand. Such an area is the sustainability aspect, i.e. that handicraft is in line with those customer segments that demands a local and resource lean production. Perhaps should the sometimes artificial boundaries between handicraft and arts and crafts be discussed. Initiate pilot projects where the handicraft is included along with other creative industries Some of the counties that lie in the frontiers should be allocated means in order to initiate pilot projects that favour entrepreneurship and business enterprise within the handicraft industry, for example cluster investments, business education, export of handicraft products. The pilot project should be network based and include both public operators as craftsmen. Even the handicraft shops must be included and change their way of work. Proposals with bearing on the sector level There is a need for better registers over handicraft workers, that also can be used in marketing purposes The county handicraft consultants register over craftsmen should be updated and used more actively for marketing purposes. Handicraft shops must become more offensive The stores concept of improving shops that recently has been developed of Svensk Slöjd and financed by Nutek should be disseminated to interested stores as a part of an in future trade development project. Handicraft stores affiliated to the National Association of Swedish Handicraft Societies (SHR) should also collaborate more with tourism and the visitors industry.

17 Initiate, on all levels, a more deepened discussion about what characterizes the handicraft as an industry and how it can be developed In the open replies in the questionnaire survey as well as in the replies in the interviews it appears that there are various definitions of what the handicraft is and how it should be characterized. One should see these diversities as a possibility and a platform stand to strengthen even more a discussion within the industry, with concerned operators (from craftsmen to consultants and shops), about how the handicraft can be developed with a starting point taken in that business enterprise's and entrepreneurship should be strengthened. This work will apparently be a part of the tasks that generally should be implemented in order to change and to strengthen the handicrafts trademark.

18 Innehåll 1 Inledning 1 Bakgrund 1 Syfte 1 Flera olika metoder har använts 2 Svårt att definiera och avgränsa hemslöjden 3 Hemslöjden - en delsektor inom kultur- och upplevelsenäringen 6 2 Fakta och statistik om hemslöjden 9 Inledning 9 Hur kartlägger man dolda branscher? 9 Urval av företag i två steg två källor 11 Företagen inom hemslöjdsnäringen - SCB:s företagarregister 12 Aktiebolagen inom hemslöjdsnäringen - Affärsdatabasen Market Manager 15 Även enkätundersökningen kan användas för att beskriva näringens storlek 17 Slutsatser och sammanfattning 18 3 Enkätundersökning av hemslöjdarna 19 Inledning 19 Syfte och metod 19 Resultat från enkätundersökningen 21 Jämförelser med den enkätundersökning av hemslöjden som Nutek gjorde Sammanfattning 39 4 Intervjuundersökning med hemslöjdare och andra aktörer 41 Inledning 41 Övergripande slutsatser från intervjuundersökningen 41 Genomgång av resultaten från intervjuundersökningen 43 5 Intervjuundersökning av hemslöjdsbutiker 55 Inledning 55 Resultat från intervjuundersökningen med hemslöjdsbutikerna 55

19 6 Internationella erfarenheter 59 Inledning 59 Policy och näringslivssatsningar i andra länder inom slöjd/konsthantverk och kreativa näringar 59 Internationella lärdomar och inspiration 63 7 Slutdiskussion, SWOT-analys och förslag 65 Inledning 65 Hemslöjden en del av de kreativa näringarna 65 SWOT-analys av hemslöjden som näring 66 Policyimplikationer/åtgärdsförslag 68 Referenser 73 Bilaga 1: Enkätfrågor till hemslöjdare 75 Bilaga 2: Följebrev Enkätundersökning 79 Bilaga 3: Intervjuunderlag 81

20 1 Inledning Bakgrund Nutek har fått i uppdrag av regeringen att göra en studie om hemslöjden som näringsgren. Uppdraget ska redovisas till Näringsdepartementet senast den 15 augusti Denna rapport utgör Nuteks slutredovisning av detta uppdrag. Rapporten baseras på en underlagsrapport från konsultföretaget Intersecta. Det nya uppdraget kan åtminstone delvis ses som en uppföljning av ett tidigare uppdrag från år Då tog Nutek och Nämnden för hemslöjdsfrågor på uppdrag av regeringen fram rapporten, Hemslöjdens ställning och möjligheter i ett regionalt utvecklings- och näringsperspektiv. 2 I den rapporten redovisas resultatet av en enkätundersökning som besvarades av 840 slöjdare. Dessutom gjordes personliga intervjuer med ett mindre antal slöjdare. Några av huvudslutsatserna i rapporten från 1998 var att: Nätverken kring slöjdarna tycks fungera bra när det gäller det tekniska kunnandet. Däremot finns önskemål om bättre kompetens på företagarområdet. Marknadsföring och distribution är ett problem som slöjdarna brottas med. Hemslöjden och turismen borde kunna dra nytta av varandra. När det gäller utvecklingsprojekt inom marknadsföring, försäljning och distribution borde man kunna dra nytta av EU:s strukturfonder. Eftersom det nu har gått tio år sedan den förra studien gjordes och det saknas bra statistik på området finns det behov av en ny studie av hemslöjden ur ett näringslivsperspektiv. Syfte Syftet med den nya studie av hemslöjden som redovisas i denna rapport är att kartlägga och beskriva hemslöjden som näringsgren utifrån ett antal olika aspekter: omfång, sysselsättning, hur näringen är organiserad, vilka utmaningar som finns, hur affärslogik, utbildning 2 Se Nutek (1998). 1

21 m m fungerar. Studien baseras på en underlagsrapport från konsultföretaget Intersecta och fokuserar på följande frågeställningar: Hur ska hemslöjden definieras? Vilken ekonomisk omfattning har hemslöjden i Sverige? Vilka huvudgrenar finns inom hemslöjden och hur stora är dessa i förhållande till hemslöjden som helhet? Vilka likheter och skillnader finns mellan hemslöjden och andra näringar? Vilka beröringspunkter och samarbetsmöjligheter finns mellan hemslöjden och andra näringsgrenar som t ex de kreativa näringarna? Vilken roll spelar entreprenörskapsfrågorna för hemslöjden? Vilka möjligheter har hemslöjden att utvecklas? Vilka hinder finns det för en utveckling av hemslöjden? Vad kan och bör staten och övrig offentlig sektor göra för att stimulera utvecklingen inom hemslöjden? Hur hanteras hemslöjden av staten och övrig offentlig sektor i andra nordiska länder, som t ex Norge och Finland? I denna studie används begreppen hemslöjdare och slöjdare synonymt. Internt inom hemslöjden är begreppet slöjdare vanligast. I andra sammanhang används dock även begreppet hemslöjdare. Mot denna bakgrund har vi valt att använda båda uttrycken, men utan att göra någon skillnad på ordens betydelse. Flera olika metoder har använts I arbetet med studien har flera olika metoder använts. För det första har befintlig statistik (registerdata) tagits fram och analyserats. Vidare har en enkätundersökning (i princip en totalundersökning) riktad till slöjdare genomförts. Enkäten har skickats ut både med vanlig post och med e-post. Båda enkäterna har varit exakt lika utformade. En ytterligare källa har varit de semistrukturerade intervjuer som genomförts. Totalt har 39 hemslöjdare och andra aktörer inom näringen samt företrädare för 17 butiker intervjuats. Slutligen baseras studien på olika desk research källor, exempelvis andra utredningar från Sverige och utlandet. För metod- och källdiskussion, se respektive kapitel samt de bilagda underlagen för enkäter respektive intervjuer. 2

Lokalt näringslivsarbete

Lokalt näringslivsarbete Rapport 2013:10 Lokalt näringslivsarbete förutsättningar och begränsningar Förutsättningarna för ett bra lokalt näringslivsklimat är beroende av en rad faktorer. På grund av resursbrist har mindre kommuner

Läs mer

KREATIVT KAPITAL Om ledning och organisation i kulturella och kreativa näringar. Redaktörer: EMMA STENSTRÖM och LARS STRANNEGÅRD

KREATIVT KAPITAL Om ledning och organisation i kulturella och kreativa näringar. Redaktörer: EMMA STENSTRÖM och LARS STRANNEGÅRD KREATIVT KAPITAL Om ledning och organisation i kulturella och kreativa näringar Redaktörer: EMMA STENSTRÖM och LARS STRANNEGÅRD 8tto Stockholm 2013 KREATIVT KAPITAL... Emma Stenström och Lars Strannegård

Läs mer

Landskapsstrategier i sju pilotlän 2006-2007. En utvärdering av pilotprojektens organisation och arbetssätt

Landskapsstrategier i sju pilotlän 2006-2007. En utvärdering av pilotprojektens organisation och arbetssätt Landskapsstrategier i sju pilotlän 2006-2007 En utvärdering av pilotprojektens organisation och arbetssätt RAPPORT 5906 DECEMBER 2008 Landskapsstrategier i En utvärdering av pilotprojektens organisation

Läs mer

Den kreativa sektorn

Den kreativa sektorn Den kreativa sektorn Ett verktyg utvecklat för att beskriva och förstå den kreativa sektorn - tillämpat på Norrköping Rapport 2006-03-14 Mia Sas, Fredrik Sunnergren och Heléne Jonsson Förord För några

Läs mer

Förutsättningar för konkurrenskraftiga företag. Företagens villkor och verklighet 2014

Förutsättningar för konkurrenskraftiga företag. Företagens villkor och verklighet 2014 Förutsättningar för konkurrenskraftiga företag Företagens villkor och verklighet 2014 Förutsättningar för konkurrenskraftiga företag Företagens villkor och verklighet 2014 Tillväxtverket Upplaga: 500 ex,

Läs mer

v i n n o v a r a p p o r t v r 2 0 0 8 : 1 0 born to be wild

v i n n o v a r a p p o r t v r 2 0 0 8 : 1 0 born to be wild v i n n o v a r a p p o r t v r 2 0 0 8 : 1 0 born to be wild 55+... eller hur förvandla en global demografisk förändring till ett svenskt styrke- och tillväxtområde m a g n u s l a g e r h o l m, p e

Läs mer

Med nya mått mätt en ESO-rapport om indikationer på produktivitetsutveckling i offentlig sektor

Med nya mått mätt en ESO-rapport om indikationer på produktivitetsutveckling i offentlig sektor Med nya mått mätt en ESO-rapport om indikationer på produktivitetsutveckling i offentlig sektor Magnus Arnek Rapport till Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi 2014:7 Finansdepartementet Rapportserien

Läs mer

Design för innovation och tillväxt

Design för innovation och tillväxt A2005:003 Design för innovation och tillväxt en framtida konkurrensmöjlighet? Anne Kolmodin och Aurora Pelli Design för innovation och tillväxt en framtida konkurrensmöjlighet? Anne Kolmodin & Aurora

Läs mer

Effektivare miljöledningssystem

Effektivare miljöledningssystem Effektivare miljöledningssystem en studie om brister, behov och möjligheter till förbättring Rapport 5304 September 2003 Ett samarbetsprojekt mellan: Naturvårdsverket Verket för näringslivsutveckling (NUTEK)

Läs mer

Rapport 2013:5. Samverkan mellan polis och kommun. Brottsförebyggande arbete utifrån överenskommelser

Rapport 2013:5. Samverkan mellan polis och kommun. Brottsförebyggande arbete utifrån överenskommelser Rapport 2013:5 Samverkan mellan polis och kommun Brottsförebyggande arbete utifrån överenskommelser Samverkan mellan polis och kommun Brottsförebyggande arbete utifrån överenskommelser Rapport 2013:5

Läs mer

bild och form 2009 Kulturen i siffror 2010:5

bild och form 2009 Kulturen i siffror 2010:5 bild och form 2009 Kulturen i siffror 2010:5 Bild och form 2009 Swedish Arts Council Ansvarig utgivare: Statens kulturråd Förfrågningar: Ewa Dahlberg, tel. 08 519 264 50; Birgitta Modigh, tel. 08 519 264

Läs mer

Modebranschen i Sverige

Modebranschen i Sverige Modebranschen i Sverige Statistik och analys 2014 Rapport 0163 Modebranschen i Sverige Statistik och analys 2014 Rapport 0163 Tobias Nielsén, Volante Research Joakim Sternö, Volante Research Tillväxtverkets

Läs mer

Rapport 2013:12. Satsningen på fler poliser. Vad har den lett till?

Rapport 2013:12. Satsningen på fler poliser. Vad har den lett till? Rapport 2013:12 Satsningen på fler poliser Vad har den lett till? Satsningen på flera poliser Vad har den lett till? Rapport 2013:12 Brå centrum för kunskap om brott och åtgärder mot brott Brottsförebyggande

Läs mer

Kollektivtrafik utan styrning

Kollektivtrafik utan styrning Kollektivtrafik utan styrning Jan-Eric Nilsson Rapport till Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi 2011:6 Finansdepartementet Rapportserien kan köpas från Fritzes kundtjänst. Beställningsadress:

Läs mer

Gör Sverige i framtiden digital kompetens

Gör Sverige i framtiden digital kompetens Gör Sverige i framtiden digital kompetens SOU 2015:28 Gör Sverige i framtiden digital kompetens Delbetänkande av Digitaliseringskommissionen Stockholm 2015 SOU 2015:28 SOU och Ds kan köpas från Fritzes

Läs mer

En förlorad generation? En ESO-rapport om ungas etablering på arbetsmarknaden

En förlorad generation? En ESO-rapport om ungas etablering på arbetsmarknaden En förlorad generation? En ESO-rapport om ungas etablering på arbetsmarknaden Mattias Engdahl Anders Forslund Rapport till Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi 2015:3 Finansdepartementet Rapportserien

Läs mer

ENERGIEFFEKTIVISERING AV SVERIGES INDUSTRI Hinder och möjligheter att nå en halverad energianvändning till 2050

ENERGIEFFEKTIVISERING AV SVERIGES INDUSTRI Hinder och möjligheter att nå en halverad energianvändning till 2050 ENERGIEFFEKTIVISERING AV SVERIGES INDUSTRI Hinder och möjligheter att nå en halverad energianvändning till 2050 Ett arbete inom IVAs projekt Ett energieffektivt samhälle IVAs projekt ett energieffektivt

Läs mer

Den svenska konsumtionens globala miljöpåverkan

Den svenska konsumtionens globala miljöpåverkan Den svenska konsumtionens globala miljöpåverkan Den svenska konsumtionens globala miljöpåverkan Beställningar Ordertel: 08-505 933 40 Orderfax: 08-505 933 99 E-post: natur@cm.se Postadress: CM Gruppen

Läs mer

ta förtroende på allvar rapport 2013:32

ta förtroende på allvar rapport 2013:32 ta förtroende på allvar rapport 2013:32 TA FÖRTROENDE PÅ ALLVAR EN SYNTES AV FJÄRRSYNS FORSKNING OM KUNDERS FÖRTROENDE FÖR FJÄRRVÄRMEBOLAGEN EBBA LÖFBLAD BO RYDÉN ANDERS GÖRANSSON ISBN 978-91-7381-130-9

Läs mer

Halvtidsutvärdering av regionala riskkapitalfonder

Halvtidsutvärdering av regionala riskkapitalfonder Halvtidsutvärdering av regionala riskkapitalfonder Implementering och lärdomar Rapport 0108 Halvtidsutvärdering av regionala riskkapitalfonder Implementering och lärdomar Rapport 0108 Tillväxtverkets

Läs mer

B 2008:1. De nya affärsinnovationerna

B 2008:1. De nya affärsinnovationerna B 2008:1 De nya affärsinnovationerna De nya affärsinnovationerna Omslag: Nutek B 2008:1 ISBN: 978-91-7318-400-7 Februari 2008 Upplaga: 1 000 ex Text: Nutek Form: Tango AB Tryck: E-print FÖRORD Förord Under

Läs mer

En innovationspolitik för tjänster?

En innovationspolitik för tjänster? A2009:007 En innovationspolitik för tjänster? Med exempel på drivkrafter och instrument i USA Sara Modig och Anne Kolmodin En innovationspolitik för tjänster? Med exempel på drivkrafter och instrument

Läs mer

Att bidra till (ny)skapande kultur

Att bidra till (ny)skapande kultur MYNDIGHETEN FÖR KULTURANALYS Att bidra till (ny)skapande kultur En utvärdering av Kulturbryggan och Musikplattformen Rapport 2014:4 Postadress: Box 120 30 102 21 Stockholm Besöksadress: Fleminggatan 20,

Läs mer

Kompetens för en konstruktiv dialog. En utvärdering av kompetensutvecklingsprogrammet Dialog för naturvården

Kompetens för en konstruktiv dialog. En utvärdering av kompetensutvecklingsprogrammet Dialog för naturvården Kompetens för en konstruktiv dialog En utvärdering av kompetensutvecklingsprogrammet Dialog för naturvården rapport 6339 maj 2010 Kompetens för en konstruktiv dialog En utvärdering av kompetensutvecklingsprogrammet

Läs mer

Sveriges lantbruksuniversitet Fakulteten för skogsvetenskap. Institutionen för skogens produkter, Uppsala

Sveriges lantbruksuniversitet Fakulteten för skogsvetenskap. Institutionen för skogens produkter, Uppsala Sveriges lantbruksuniversitet Fakulteten för skogsvetenskap Institutionen för skogens produkter, Uppsala Förstudie om e-handel vid Stora Enso Packaging AB Pilot study on e-commerce at Stora Enso Packaging

Läs mer

Kapital på krita? En ESO-rapport om företagandets finansiering

Kapital på krita? En ESO-rapport om företagandets finansiering Kapital på krita? En ESO-rapport om företagandets finansiering Anders Bornefalk Rapport till Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi 2014:4 Finansdepartementet Rapportserien kan köpas från Fritzes

Läs mer

Produktval, substitution och tillsyn

Produktval, substitution och tillsyn Rapport Nr 1/08 E n r a p p o r t f r å n K e m i k a l i e i n s p e k t i o n e n www.kemi.se Produktval, substitution och tillsyn redovisning från ett regeringsuppdrag K E M I K A L I E I N S P E K

Läs mer

Statligt finansierad företagsrådgivning

Statligt finansierad företagsrådgivning Nybrogatan 15, 4 tr 114 39 STOCKHOLM Statligt finansierad företagsrådgivning För fler och växande företag Peter Kempinsky Markus Burman Moa Almerud Christina Johannesson FBA, Stockholm, 2 februari 2009

Läs mer

Penilla Gunther INLÄGG. Besök och möten. Utveckling av turism och mötesindustri i Sverige. 1 www.kristdemokraterna.se

Penilla Gunther INLÄGG. Besök och möten. Utveckling av turism och mötesindustri i Sverige. 1 www.kristdemokraterna.se Penilla Gunther INLÄGG Besök och möten Utveckling av turism och mötesindustri i Sverige 1 www.kristdemokraterna.se Innehåll FÖRORD...4 INLEDNING...5 SAMMANFATTNING...6 Äta...6 Bo...6 Göra...6 Resa...7

Läs mer

Kvalitet inom offentlig upphandling en fallstudie av en kommunal förvaltning

Kvalitet inom offentlig upphandling en fallstudie av en kommunal förvaltning Kvalitet inom offentlig upphandling en fallstudie av en kommunal förvaltning Sandra Ershammar Catrine Haraldsson Kvalitetsutveckling Eventuell bild Examensarbete Institutionen för ekonomisk och industriell

Läs mer