Borås Direktionen för. Sjuhärads Kommunalförbund. Tid: Torsdag 18 november kl. 13, Olovholmsgatan 32, Borås

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Borås 2010-11-11. Direktionen för. Sjuhärads Kommunalförbund. Tid: Torsdag 18 november kl. 13,15-17. Olovholmsgatan 32, Borås"

Transkript

1 KALLELSE Borås Direktionen för Sjuhärads kommunalförbund Härmed kallas till sammanträde Tid: Torsdag 18 november kl. 13,15-17 Plats: Sjuhärads Kommunalförbund Olovholmsgatan 32, Borås Sammanträdesrum; Stinas rum plan 1 Vänligen anmäl förhinder till Välkomna! Ulrik Nilsson Leif Johansson

2 Förslag till dagordning: 1. Fastställande av dagordning 2. Val av justerare 3. Föregående mötesprotokoll 4. Målbild 2025 information remissvar 5. Förskottering av infrastrukturinvesteringar 6. Beslut om utdelning av tillväxtmedel 7. Samverkansavtal Regional vuxenutbildning i Sjuhärad 8. Kommungemensam prislista för gymnasieutbildningen inom Sjuhärad 9. Plan för barn och ungdomars psykiska hälsa, Södra Älvsborg 10. Kvinnofridsutredning 11. Nytt datum för Direktionens sammanträde januari Rapport från förbundets beredningar och grupper 13. Rapport från VGR-s beredningar 14. Anmälningsärenden 15. Nästa sammanträde 16. Övriga frågor

3 ÄRENDE 4 Målbild för kollektivtrafiken år 2025 i Sjuhärad, remisshantering Sjuhärads kommunalförbund har i samarbete med Västtrafik och Västra Götalandsregionen arbetat fram en målbild för kollektivtrafiken i Sjuhärad år Målbilden har under juli till och med oktober månad varit ute på remiss. Målbilden kommer att ligga till grund för de kollektivtrafikprogram som ska tas fram vart 3-5:e år för Västra Götaland. Utifrån de regionala kollektivtrafikprogrammen kommer Västtrafik att ges ett tydligt och politiskt beslutat uppdrag att utforma planer och vidta de åtgärder som ger bästa möjliga måluppfyllelse. I arbetet med att ta fram målbilden har samtliga kommuner i Sjuhärad fått möjlighet att framföra den egna kommunens synpunkter. Dessutom har två seminarier genomförts med politiker och tjänstemän där innehållet i målbilden har presenterats och diskuterats. Remissvar har inkommit från Sjuhäradskommunerna Bollebygd, Svenljunga, Tranemo, Herrljunga, Mark, Vårgårda och Varberg samt från Trafikverket, Västtrafik, Västra Götalandsregionen, Regionförbundet i Jönköpings län och region Halland. Remissvaren har tillfört ytterligare synpunkter och ändringar som bör beaktas i den slutliga versionen. Något som remissinstanserna samfällt lyfter fram är det positiva, särskiljande, men också ambitionshöjande målet att framtidens kollektivtrafikutveckling i hög grad skall bygga på järnvägsnätet som stommen i ett hållbart transportsystem. Direktionen föreslås besluta att uppdra åt styrgruppen för Målbild 2025 att tillse att remissvaren beaktas och att en slutlig version av målbildsdokumentet tas fram för beslut i direktionen för Sjuhärads kommunalförbund vid sammanträdet i december 2010.

4 ÄRENDE 5 Förskottering mm av infrastruktursatsningar PM RUN Bakgrund På BRU den sista augusti och den 12 oktober har diskuterats frågeställningar och principer angående hur Västra Götalandsregionens medel för förskottering mm av infrastruktur bör användas de närmaste åren. Sedan BRU 12 oktober har BRU presidie ytterligare diskuterar preciseringar i skrivelsen. Den ekonomiska ramen för aktuella åtgärder beräknas uppgå till 100 mnkr per år. Bifogad handling har av Kommunikationsenheten, VGR, sänts ut för att stimulera till fortsatt diskussion både inom regionen och i kommunalförbunden. Förhoppningen är att man på BRU-mötet den 23 november skall kunna komma överens om och nedteckna ett antal erfarenhetsmässigt grundade principer beträffande hur nämnda medel kan nyttjas, prioriteringar, hanteringsordning mm som ett stöd för arbetet i den nya Beredningen för hållbar utveckling, BHU. Direktionen föreslås besluta att som svar på bifogad PM uppge att Sjuhärads kommunalförbund ej har något att erinra mot redovisade principer.

5 PM RUN Till Västra Götalandsregionen Kommunalförbunden i O län Och senare till Beredningsgruppen för hållbar utveckling Förskottering mm av infrastrukturinvesteringar Sammanfattning Mot bakgrund av våra erfarenheter anser vi att - att Västra Götalandsregionens medel även fortsättningsvis ska kunna användas till finansiering av utredningar om infrastruktur, till förskotteringar och - i undantagsfall - till finansiering av infrastrukturutbyggnader - att förskotteringar i första hand ska användas för att tidigarelägga objekt i den nationella planen med viss prioritet för järnvägsutbyggnader - att vägobjekt i regional plan under vissa förutsättningar ska kunna förskotteras. En förutsättning för förskottering med regionala medel bör vara att en kommun eller annan intressent svarar för minst halva förskotteringskostnaden. Alternativt bör nya fakta som skulle kunnat motivera en högre prioritet för vägobjektet ha kommit fram - att det varit värdefullt att BRU eller dess presidie regelbundet hörts i olika förskotteringsärenden och att det kan vara lämpligt att motsvarande avstämning kan ske vid större insatser för utredning eller finansiering av en investering Bakgrund På BRU-mötet den sista augusti och den 12 oktober har diskuterats frågeställningar och principer angående hur Västra Götalandsregionens medel för förskottering mm av infrastruktur bör användas de närmaste åren. Den ekonomiska ramen för aktuella åtgärder beräknas uppgå till 100 mnkr per år. Denna handling upprättas för att stimulera till fortsatt diskussion både inom regionen och i kommunalförbunden inför BRU-mötet den 23 november. Avsikten är att på nämnda möte komma överens om och nedteckna ett antal erfarenhetsmässigt grundade principer beträffande hur nämnda medel kan nyttjas, prioriteringar, hanteringsordning mm som ett stöd för arbetet i den nya Beredningen för hållbar utveckling, BHU.

6 Användningsområden Möjligheten att kunna disponera medel i nämnd omfattning ger möjligheter att påverka utbyggnaden av transportinfrastrukturen på ett för oss gynnsamt sätt. En sådan strategisk möjlighet är att medverka till en hög planberedskap, t ex genom att hel- eller delfinansiera utredningar som gör det möjligt att matcha ett av oss prioriterat projekt mot andra inom ramen för investeringsplaneringen. Det är också värdefullt att få möjlighet att utreda nya idéer/lösningar och att få ett bättre kunskapsunderlag inför arbetet med att ta fram investeringsplaner. En sådan användning av medlen ligger väl i linje med Regionfullmäktiges uppfattning. Vi har också goda erfarenheter av att med hjälp av förskotteringar kunna både säkra genomförandet av beslutade projekt och snabbare kunna dra nytta av utbyggnaderna. Nya omständigheter kan också motivera att ett projekt behöver färdigställas tidigare än planerat. Det känns angeläget att en stor del av resursutrymmet kan användas för just förskotteringar. Det kan också uppstå situationer som motiverar att Västra Götalandsregionen delfinansierar en investering tillsammans med en kommun och/eller staten alternativt totalfinansierar en investering. Denna möjlighet förutsätts endast användas i undantagsfall och här avse mindre åtaganden. Vid ev större finansieringsåtaganden som t ex Västsvenska Infrastrukturpaketet förutsätts regionen anvisa särskilda medel. Förskotteringar Vilka projekt som ska kunna förskotteras måste självfallet avgöras utifrån de omständigheter som råder i det specifika fallet. Det kan dock finnas anledning att peka på några kriterier som särskilt kan motivera att ett projekt bör förskotteras. Hit hör kriterier som tydligt minskad klimatpåverkan, större betydelse för möjligheterna att åstadkomma regionförstoring och hög samhällsekonomisk lönsamhet. Eftersom vi själva kan bestämma prioriteringen mellan olika objekt i planen för regional transportinfrastruktur är det rimligt att vad gäller förskottering i första hand fokusera på att tidigarelägga utbyggnaden av objekt i den nationella planen. OBS att med nationella objekt avses investeringar i järnvägssystemet och i nationella vägar även om det skulle finnas en medfinansiering via den regionala planen. Det kan också finnas anledning att ge viss prioritet för förskottering av järnvägsutbyggnader. Detta motiveras genom att järnvägsinvesteringar ofta ger systemnyttor och regionala effekter men i mindre utsträckning direkta och påvisbara lokala nyttor. I den regionala planen föreslås förskottering kunna komma ifråga för vägobjekt. Här bör antingen finnas en kommunal medfinansiering av förskotteringen från kommun eller annan intressent (minst 50% av förskotteringskostnaden) eller så behöver nya fakta föreligga som skulle kunna ha föranlett en högre prioritering vid tidpunkten för fastställandet av den regionala planen. Hantering Regionutvecklingsnämnden fattar beslut om att anvisa medel för både förskotteringar, utredningar och medfinansiering. Vad gäller förskotteringar har det varit värdefullt att regelbundet stämma av med BRU alternativt BRUs presidie.

7 Det händer att andra intressenter på egen hand vill förskottera en investering i någon plan. Normalt sett kontaktar då Trafikverket Västra Götalandsregionen för att höra vår inställning. Om vi tillstyrker bör vi vara moraliskt förpliktigade att bevaka återbetalningen. Även här är det värdefullt att kunna stämma av med BRU alternativt BRUs presidie. Det kan vara lämpligt att göra motsvarande avstämningar även i ärenden där de regionala medlen avses användas till finansiering av utredningar eller utbyggnader, förutsatt att det ekonomiska åtagandet uppgår till minst 10 mnkr. Förslag: - Beredningsgruppen för regionutveckling ställer sig bakom ovan redovisade principer, erfarenheter av hanteringsordning mm och överlämnar denna PM till den nytillträdande Beredningsgruppen för hållbar utveckling För Beredningsgruppen för regionutveckling Jan-Erik Wallin Kent Johansson Göran Johansson Mimmi von Troil

8 Ansökningar till Sjuhärads delregionala tillväxtmedel hösten 2010 Ärende 6 Sjuhärads kommunalförbund gick under sommaren ut med en öppen inbjudan att söka delregionala tillväxtmedel. Sista ansökningsdag var och det inkom 44 st ansökningar som totalt sökte drygt 48 miljoner i projektstöd. Totalt har det, under året, inkommit 80 ansökningar som sökt 83 miljoner kronor och som skulle, om de genomfördes, omsätta 275 miljoner. Medel under utlysningen hösten 2010 har varit inom områdena tillväxt, miljö, kultur samt förstudier. Dessa medel är tänkta att på olika sätt stärka genomförandet av en om det Goda Livet i Sjuhärad. Under 2010 prioriteras ansökningar som fokuserar på möjligheterna till utveckling av styrkeområdet textil och därtill anhängiga kluster lokalt, regionalt, nationellt och internationellt. Beträffande anspråkstagande av 2011 års medel har partnerskapets beredning värderat samtliga projekt vilket ska ses som stöd för och underlag i kommande beredning under Slutliga beslut beträffande ansökningar som avses ianspråkta 2011 år tillväxtbudget tas först efter årsskiftet. Vid dagens behandling tas slutlig ställning och beslut avseende 2010 års tillväxtbudget. Direktionen föreslås besluta att behandla partnerskapets förslag gällande 2011 års tillväxtmedel nästa år: 1 CONNECT för tillväxt 2 Teknikcollege Sjuhärad 3 Nyetablering av utländska företag 4 Gula Huset i Uddebo 5 Generationsskiften 6 Entreprenörskapsspridning 7 Materialdatabas 8 Cultural Planning Laboratory - CPL att från 2010 kulturmedel bevilja följande ansökningar: 8 Cultural Planning Laboratory - CPL Auktoriserade Sjuhärads Guider Utvecklingsplats Kulturplaneterna Filmturism Utveckling av kulturverksamhet att från 2010 miljömedel bevilja följande ansökningar: 14 Design med Omtanke Miljöstegen Biogas Fristad CTV, Cykelturistvecka

9 att behandla partnerskapets förslag gällande 2011 års miljömedel nästa år: 17 CTV, Cykelturistvecka 18 Miljöbron 19 Textil återvinning att återremitera följande ansökningar: 20 Bättrekonceptet 21 Tranemodellen - Arkforummen 22 Waste Recovery 23 Internationell kompetens 24 Hållbar framtid företag att återkomma med förslag till insatser inom en ram på kronor efter samråd med berörda sökande gällande textil inriktning: 25 Textilhuset 26 Marketplace Borås 27 FashionSTORE 28 Show Up Fashion Award SI Marknad Förstudie att avslå följande ansökningar: 30 Fibrer till alla. Investering 31 Fibrer till alla. Förstudie 32 Hälsa på Helsjön 33 Kreativa Rum 34 Drivhuset DRIVA 35 Klimatrevision 36 Framtidsmässan 37 Mediaverkstad - Krafthuset 38 Kulturinventering 39 Krafthuset Etapp 2 40 Konstliv och Konstrundan 41 Energieffektivisering 42 Natur och uteavdelning 43 Det perfekta Huset 44 ManGo

10 Handling till ärende 6 Inkomna projekt är följande (kortversion). Kompletta ansökningar återfinns på kommunalförbundet. 01 Connect för tillväxt, Connect Företagsledare i tillväxtföretag i Sjuhärad ges genom CONNECT Västs processer FöretagsAcceleratorn och Språngbrädan en behovsanpassad insats (rådgivning, kompetensutveckling, kontaktförmedling, finansieringsstrategi, nätverk och erfarenhetsutbyte) som ger dem ett utmärkt verktyg och kontaktnät för att strategiskt och operativt kunna driva effektiv tillväxt i företaget. Allt i syfte att skapa fler arbetstillfällen i Sjuhärad. Att vara den mest effektivt tillväxtskapande organisation bland dem som bidrar till välfärd och arbetstillfällen i Sjuhärad (tillväxtmedel 2011) 02 Teknikcollege Sjuhärad, Sjuhärads Kommunalförbund Projektuppbyggnad av Teknikcollege Sjuhärad har pågått i flera år varav det senaste året finansierats av tillväxtmedel för en projektledartjänst på 40 % (se ansökan från förra året). I nuläget är projektet redo för granskning av Industrikommittén/TC Sverige då de lokala ansökningarna är klara och tillsammans med den regionala ansökan, ska sändas till Industrikommittén i v 38. Därefter förvväntas ytterligare utvecklingsarbete ske, innan TC Sjuhärad beräknas vara certifierat inför läsåret TC Sjuhärad förväntas utgöra ytterligare en stomme i det regionala arbete som pågår inom Västra Götalandsregionen - att matcha utbildningsbehov med adekvat och kvalitativt goda utbildningssatsningar (tillväxtmedel 2011)

11 03 Nyetablering av utländska företag och värvning av arbetstagare från Nederländerna 2011, Ulricehamns Kommun Projektet syftar till att genom aktiv värvning av Nederländare till vår region stimulera nyföretagande, stimulera uppköp av befintliga företag som är till salu samt att öka inflyttningen och därmed skatteintäkterna i vår region. Sedan 2008 arbetar flera kommuner aktivt med att attrahera Nederländare och andra Européer till vår region och detta arbete vill vi utveckla vidare.förra året emigrerade Nederländare. Ca 3000 kom till Sverige. Vi vill se fler internationella företagsetableringar, en större inflyttning till våra kommuner och fortsätta utvecklandet av vår mottagningsservice (tillväxtmedel 2011) 04 Gula Huset i Uddebo möjligheternas hus, Gula Huset i Uddebo ek för Projektet syftar till att skapa en arena genom att erbjuda ändamålsenliga och kreativa lokaler såsom ateljéer, verkstäder för trä och textil samt kurslokaler å lokaler för fåmansföretag inom it, marknadsföring och design. Huset innehåller mötesplatser som café och innovativ utställningshall samt ett Arkfo rum enligt Tranemodellen om ett nätverk av skapande mötesplatser. Utformningen av lokaler sker i samklang med husets kulturhistoriska arv och den fantastiska närmiljön Genom att utveckla gula huset som en plats för att kultur och kreativitet blir det en grogrund inom framtida entreprenörskap. Ett hus och en smältdegel som rymmer både kreativa konstnärer, skickliga hantverkare, driftiga företagare. Ett hus med rötter i historien som har fönstren öppna mot framtiden (tillväxtmedel 2011) Kommunalförbundet kommer att förtydliga med precisering.

12 05 Generationsskiften, Borås Stad Projektet ska underlätta för småföretagare som närmar sig pensionsåldern, att hitta en köpare som kan ta över deras verksamhet. 1.Företagen i målgruppen 0-10 anställda och en ägare född 1951 eller tidigare kontaktas. 2.Önskar företagen hjälp med att hitta någon som kan ta över verksamheten erbjuder vi kostnadsfritt att lägga ut företaget till försäljning på 3.Nyhetsbrev går ut till potentiella köpare om att företag finns till försäljning. 4.Köpa Företag seminarie anordnas tillsammans med Almi Företagspartner Väst och Nyföretagarcentrum. 5.Kvalificerad konsulth Vi vill underlätta för de företag som står inför ett generationsskifte att hitta någon som kan ta över verksamheten. Vi vill som ett led i detta utveckla och ge övriga kommuner i Sjuhärad möjligheter (tillväxtmedel 2011) 06 Entreprenörskapsspridning, Stiftelsen Drivhuset i Borås Genom schemalagda aktiviteter kring entreprenörskap för programstudenter på Högskolan i Borås inspirerar Drivhuset fler studenter att förverkliga sina idéer och starta företag. Aktiviteterna består av workshops om entreprenörskap och kreativitet, starta eget kunskap samt individuellt anpassade vägledningar. Projektets workshops planeras tillsammans med högskolan för att på bästa sätt anpassas till varje utbildningsprogram. På detta sätt vill vi också långsiktigt förändra de akademiska miljöerna till att inrymma fler entreprenöriella moment. en är att alla programstudenter på högskolan i Borås ser företagande som en lika självklar sysselsättning som anställning (tillväxtmedel 2011)

13 07 Materialdatabas, Högskolan I Borås Utifrån tidigare beviljade medel för en förstudie har ett förslag på en webbaserad materialdatabas tagits fram. Detta förslag beskriver en B2B-portal för beslutsfattare i hela värdekedjan från råvara till färdig produkt: Ett verktyg för beslutsfattare som behöver lösningar på material, tillverkningstekniker eller produkter. Denna portal syftar till att främja samhällsnyttan som stort genom en större miljömedvetenhet vid val av material, samt ökad nationell konkurrenskraft. Vi söker således pengar för att realisera denna B2B-portal. Att medverka till att applikationen "Make in Sweden" realiseras och blir en kommersiell framgång och ett effektivt verktyg för svenska produktutvecklare, designer, arkitekter och miljöstrateger (tillväxtmede 2011) 08 Cultural Planning Laboratory - CPL, Fyrbodals kommunalförbund CPL har som syfte att stödja de kommuner som vill arbeta med cultural planning. CPL vill stärka kommunernas självbild och verksamhet genom ett kartläggningsarbete av de kulturella resurser som finns i lokalsamhället. Det är ett nytt arbetsätt som aktivt involverar medborgarna och behovet av metodutveckling och stöd är därför stort. I Sjuhärad deltar Borås och Marks kommun i första etappen, men på sikt planeras mentorskap som innebär att fler kommuner involveras. CPL kommer att samarbete med högskolor och länka forskning och utvärdering till projektet. Att påverka samhällsutvecklingen genom att låta kulturen bidra till identitet och ökad livskvalitet. Kommuner som överlever och blomstrar genom sin kulturella särart och kvalitet ( tillväxtmedel 2011samt kulturmedel 2010)

14 09 Auktoriserade Sjuhärads Guider, Coompanion Sjuhärad Det finns få (om någon) auktoriserade guider i Sjuhärad. De flesta guider i vårt område är självlärda eller har kortare grundutbildning. Vi vill öka statusen hos befintliga guider och utbilda Sjuhärads guider som kan ta på sig att guida ett större område än bara det lokala - som det är idag. (Utbildningens del 1 startar under hösten och bekostas genom projekt Destination Viskan och en turismcheck från Leader, samt genom samarbete med Fristad Folkhögskola som bidrar med lokalhyra, lärarresurs samt administration). Vi söker finansiering för del 2 till våren. Deltagarna är nu egna företagare och bidrar till ökad turism till Sjuhärad med guidade besök och högskolan har auktoriserad guideutbildning i sitt kursprogram som bidrar till fler arbetstillfällen (kulturmedel 2010) 10 Utvecklingsplats för kultur och människa, Föreningen Kalvfestivalen Projektet är en förstudie för att skapa en plattform för konstartsövergripande kulturutveckling enligt de koncept och metoder som använts inom Kalvfestivalen. Detta skall ske genom att knyta kontakter inom andra konstarter som kan bedriva projekt på sina konstområden med de arbetssätt och attityder som Kalvfestivalen byggt sin framgång på. Runt projekten skall skapas kontexter genom gränsöverskridande arbete mellan konstarten och andra verksamheter och kompetenser i samhället. Dessutom skall ett samtal föras runt projektens temata ur filosofiskt, psykologiskt och etiskt perspektiv. En utvecklingsplats för alla konstarter som har sitt centrum i Kalv, men vars resultat sprids i regionen och landet. Nordiska och internationella samarbeten och utbyten (kulturmedel 2010)

15 11 Kulturplaneterna, Göta kommundel, Borås stad Att förankra Kulturplaneternas idé och koncept i Sjuhäradskommunerna, med VG-regionens handlingsprogram Barn och ungas kultur samt FN:s Barnkonvention som grund. Kulturarbetarna leder, under en dag, personal från verksamhet för barn i en konstnärlig workshop, vilket syftar till att personalen själva ska uppleva vad konstnärliga uttryck kan ha för positiv effekt på grupp- och individnivå för att på så sätt motiveras att ge barn tillgång till kultur. En teoretisk interaktiv del av workshopen syftar till mer kunskap och ökad förståelse av Barnkonventionen. Att barn och unga ska delta i det kulturella och konstnärliga livet på sina egna villkor, och bli aktörer i sina egna liv. Att skapa kunskap och medvetenhet om barns rättigheter (kulturmedel 2010) 12 Förstudie satsning filmturism och kultur som utvecklingsfaktor knuten till filmen Änglagård 3, Kulturförvaltningen i Ulricehamns kommun I förstudien vill vi undersöka möjligheterna att anordna aktiviteter som ska hjälpa till i processen att knyta nyinspelade filmen "Änglagård- Tredje gången gillt" till Ulricehamn och Sjuhäradsbygden och på så sätt öka bygdens attraktionskraft. I en vidare betydelse ses förstudien som ett pilotprojekt där vi undersöker hur man kan använda kulturen och i detta fall filmiska upplevelser som en utvecklingsfaktor i en liten stad och på landsbygden. Projektet ska mynna ut i en modell över hur man kan jobba med kulturen som utvecklingsfaktor och vidare stimulera till ökad affärsverksamhet inom turismnäringen samt initiera produktutveckling (kulturmedel 2010)

16 13 Utveckling av kulturverksamhet, Vårgårda kommun Vårgårda kommun har en Kultur&fritidsplan, men denna tar inte upp verksamheter och utvecklingsmöjligheter. En arbetsgrupp under kultur och fritidsnämnden har nu arbetat med en rad konkreta kulturfrågor: konst, studieförbund och kulturgrupper, dans, bio Rialto, museer och ABM-samverkan, musik, nya lokaler, foto samt skapande verksamhet. Samverkan sker med föreningar, företag och dagens institutioner. Kommunen omorganiserar sig Det finns en rad föreningssatsningar på fritidsområdet, vilket här kan få en likvärdig satsning med kulturverksamheten. Avsikten är att få ett rikare kulturutbud. Konst - utveckla samlingsutställningar och konstrunda i ny lokal. - konstpolicy Studieförbund -dialogträffar och avtal vid bidragsfördelning Dans - ny lokal med nybildad ideell förening Biograf Rialto Nystart och digitalisering på sikt. Biovisning med ny ideell förening. Samverkan med företag o föreningar, skolbio, seniorbio Museer - museiansvarig tjänst inrättas. utveckling av småmuseer o hembygdsgårdar, marknadsföring, fasta öppettider Fler musikevenemang Nya lokaler satsar kommunen och föreningar på (Tånga, Byahallen) Fotofestivalen (kulturmedel 2010)

17 14 Design med Omtanke, Ulricehamns kommun DMO har utvecklat en metod för tidiga skeden för lokalprocesser som blivit mycket uppskattad. Enligt Sveriges kommuner och landsting och forskare på Chalmers, helt unik i sitt slag då den är utformad utifrån verksamhetens perspektiv. Tillsammans med Gröna Listan och DMO:s produktutvecklingsprojekt, samt omfattande utbildning av beställare, har Västsvenska företags utbud av hållbara produkter ökat markant. Det visar tydligt att offentlig sektor kan vara en stark drivkraft för företagens affärsutveckling. Nu är syftet att implementera metoden DMO i kommunernas orinarie organisation. Att kombinera verksamhetsutveckling, designmetodik och hållbar utveckling på ett kreativt sätt som stimulerar människor till nytänkande och helhetssyn för att skapa effektiva offentliga miljöer (miljömedel 2010) 15 Miljöstegen, Centrum för Miljödriven Företagsutveckling, CMF Företag som inte har någon, alternativt mycket liten kunskap, eller kontroll på sitt miljöarbete riskerar att i allt högre grad slås ut från marknaden då kraven på företags miljöarbete ökar. Vi vill stärka konkurrenskraften hos små och medelstora företag i Sjuhärad genom att ta fram en pedagogisk steg-för-steg-guide med mallar och exempel anpassade efter SMFs behov och förutsättningar. Efter färdigställandet testar vi guiden med utvalda företag ur CONNECT Västs företagsaccelerator i Sjuhärad. I slutskedet vill vi sprida informationen om projektet till andra företag i Sjuhärad genom ett seminarium (miljömedel 2010)

18 16 Biogas Fristad, Borås Stad Projektet syftar till att planera byggandet av kompetenskluster inom Biogasområdet där fokus ska vara en demonstrations/forsknings och utvecklingsanläggning för framställning av biogas. Genom att sammanföra erfarenheter och kompetens inom avfallsrelaterade branscher på en plats där det ska finns forsknings- och utbildningsmöjligheter ska Biogas Fristad bidra till att skapa ett regionalt centrum för export av kompetens, kunskap och produkter på en internationell marknad. Vi vill knyta ihop det tidigare arbetet som skett inom avfallsområdet och fungera som en sammanförande kraft för ökad regional tillväxt och förbättrad internationell konkurrenskraft inom biogas (miljömedel 2010) 17 CTV, Cykelturistvecka, Cykelfrämjandet i Borås Cykelturistveckan startade i Varberg 1983 och i år stod Gotland som värd. Cykelfrämjandet på Gotland var arrangör med stöd av Utveckling Norra Gotland, UNG. Runt 350 deltagare fanns på plats och deltog i alla cykelturer runt norra Gotland. Boråskretsen av Cykelfrämjandet har nu erbjudits att vara arrangör för ett CTV år 2011 under vecka 31 (31/7-- 5/8). Mellan 300 till 500 deltagare brukar delta och lokaler bl a Rotundan är bokad och camping- och hotellannläggningar är vidtalade. en är att många fler ska använda cykel i stället för bil samt bidra till att turister kommer till Borås/Sjuhärad under en augustivecka Bilaga Cykelfrämjandets mål och vision (miljömedel års medel och av 2011 års medel)

19 18 Miljöbron, Miljöbron Miljöbron verkar som en länk mellan näringsliv och universitet/högskola genom att förmedla konkreta projekt inom miljö och hållbarhet. Små och medelstora företag kan få hjälp att kostnadsfritt utveckla sitt miljö- och hållbarhetsarbete genom att Miljöbron hjälper till att formulera projekt och förmedla kompetenta högskolestudenter som kan genomföra dessa projekt. Miljöbron är även ett stöd för både företag och studenter genom hela processen. Företag kan få hjälp med frågor som berör allt inom miljö- och hållbar utveckling, t.ex. miljöledning, transporter, energiteknik och produktutveckling. Genom att utöka samverkan mellan studenter och små och medelstora företag skall Miljöbron främja en hållbar tillväxt i regionen (miljömedel 2011) 19 Textil återvinning - förädling av återvunnen syntetfiber, Högskolan i Borås Projektets mål är att studera de tekniska och ekonomiska möjligheterna att återvinna textilt produktionsavfall på så vis att deponi och förbränning kan undvikas. Projektet skall analysera materialsammansättningen för textilt produktionsavfall, vilket uppkommer hos de deltagande företagen. Olika tekniska metoder skall utvärderas, både materialåtervinning samt energiåtervinning i form av bioetanolproduktion. Projektet skall visa de tekniska och ekonomiska möjligheterna att återvinna textilt produktionsavfall på ett miljömässigt hållbart sätt, på så vis att återvinningen är koldioxid neutral (miljömedel 2011)

20 20 Bättrekonceptet, Högskolan i Borås Bättrekonceptet drivs i samarbete mellan tre högskolor: Högskolan i Skövde (HS), Högskolan i Borås (HB), samt Tekniska Högskolan i Jönköping (JTH). Projektet utgör ett stöd i kompetensutveckling för små och medelstora företag (SME) i regionen, samt förstärker samarbetet mellan näringsliv och akademin, vilket i sin tur leder till större tillväxt i regionen genom kompetens- och verksamhetsutveckling. Projektet är ett utmärkt och explicit exempel på samarbete mellan akademi, näringsliv och offentlig verksamhet i enlighet med Tripple Helix modellen. Bättrekonceptet ska stimulera och utgöra en drivkraft i regionens företagsutveckling för att nå industriell världsklass återremiteras 21Tranemodellen - Arkforummen, Tranemo kommun Tranemodellen är ett projekt som utgår från Arkfomodellen. Arkfomodellen är metoder och verktyg för att skapa mänskliga och tekniska nätverk som länkar samman lärande, kultur, näringsliv och civilsamhället i väl synliga och användarvänliga infrastrukturer. Genom lokalt engagemang från civilsamhället skapas förutsättningar för att utveckla och vitalisera utvecklingskrafter för att möjliggöra tillväxt i kommunens olika delar. Tranemodellen stimulerar nyskapande, tar tillvara och utvecklar mänskliga resurser och utvecklar infrastrukturen återremiteras

21 22 Kunskapsöverföring från Borås till Indonesien, Thailand, Laos, Kambodja, Vietnam, Nigeria, Usa och Brasilien Waste Recovery Aktörsamverkan i Borås, Högskolan i Borås Skapa lokala affärsmöjligheter utifrån ett avfallsproblem: Detta projekt har sedan starten 2007 haft som sitt syfte att överföra regionens samlade kunskap och teknik inom området resursåtervinning och avfallshantering till Sydostasien. Under 2010 har även länder som USA, Nigeria och Brasilien visat mycket stort intresse för vårt koncept. Detta skapar goda förutsättningar för lokaltillväxt inom Sjuhäradsregionen plus att det också ökar möjligheterna för bättre livskvalitet och en bättre miljö för befolkningen i dessa länder. Vår arbetsmodell kallas Waste Recovery - Aktörsamverkan i Borås Vår vision är att skapa tillväxt i Sjuhärad och bidra till bättre globala miljö genom överföring av kunskap och teknik om avfallsåtervinning till omvärlden återremiteras 23 Internationell kompetens, Borås Stad Projektet ska belysa kommunal verksamhet inom Tillväxtprogrammets kärnområden med ett internationellt/eu-perspektiv. Målgrupp är anställda inom kommunerna och ska resultera i dels en ökad kännedom om hur strategiskt viktiga frågor kan belysas i ett internationellt/euperspektiv samt dels bidra till en internationell dimension på Tillväxtprogrammet. Detta görs genom utbildningar och workshops. Deltagarna kommer från förvaltningar där man vill belysa en specifik fråga inom områden som: Miljö, Näringsliv/Tillväxt och Kultur. Projektet ska på långsikt bidra till en ökad kvalitet i internationellt arbete, fler idéer som får en chans att söka bidrag för genomförande och ökad samverkan i Sjuhärad återremiteras

Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Stockholm

Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Stockholm Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Stockholm SERUS Ek. För. 19-20 februari 2007 Analys s. 25: Svagheter i stödsystem och finansiering Ytterligare en aspekt som betonades är att kvinnor

Läs mer

Socialt entreprenörskap Finansierar projekt inom den sociala ekonomin. Den biobaserade byggnaden i den hållbara staden. Hur gör man i Skövde?

Socialt entreprenörskap Finansierar projekt inom den sociala ekonomin. Den biobaserade byggnaden i den hållbara staden. Hur gör man i Skövde? Den biobaserade byggnaden i den hållbara staden Hur gör man i Skövde? Utlysning av projektmedel 2013-2014 Dnr RUN 614-0186-13 Socialt entreprenörskap Finansierar projekt inom den sociala ekonomin 1. Inbjudan

Läs mer

Trollhättan-Vänersborg TillväxtAllians

Trollhättan-Vänersborg TillväxtAllians Tvåstadskommitténs plattform I plattformen från maj 2003 konstateras bland annat följande: Kommunledningarna i / Trollhättan-Vänersborg / är överens om att utveckla samarbetet sinsemellan för att ytterligare

Läs mer

2 Internationell policy

2 Internationell policy Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 19 februari 2002 Reviderad den: 20 augusti 2009 För revidering ansvarar: Kommunstyrelsen För ev uppföljning och tidplan för denna ansvarar: Dokumentet gäller för:

Läs mer

Långsiktighet och målmedvetenhet. Boråspusslet

Långsiktighet och målmedvetenhet. Boråspusslet Långsiktighet och målmedvetenhet Boråspusslet Nyckeltal 106 000 INVÅNARE 12 000 FÖRETAG 1/3 INTERNATIONELL MARKNAD 54 % AV ALL TEXTIL PASSERAR BORÅS >750 000 m² YTOR FÖR LOGISTIK CENTRUM FÖR E-HANDEL 1

Läs mer

Styrdokument för hantering av tillväxtmedel

Styrdokument för hantering av tillväxtmedel Styrdokument för hantering av tillväxtmedel Vi har i Fyrbodal ett nytt tillväxtprogram för perioden 2008 2013, framtaget i dialog mellan kommunerna och partnerskapen. Där har våra gemensamma prioriteringar

Läs mer

Avtal för samverkan kring vuxnas lärande i Göteborgsregionen Etapp 3++ - för utbildningar som startar våren 2008

Avtal för samverkan kring vuxnas lärande i Göteborgsregionen Etapp 3++ - för utbildningar som startar våren 2008 Förslag till Avtal för samverkan kring vuxnas lärande i Göteborgsregionen Etapp 3++ - för utbildningar som startar våren 2008 1. Avtalsparter Avtalets parter utgörs av Göteborgsregionens kommunalförbunds

Läs mer

Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020

Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020 Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020 Antagen av Kommunfullmäktige den 17 juni 2013 Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020 Strategin är framtagen i bred samverkan

Läs mer

Destinationsutveckling Sommenbygd. 1 Projektidé

Destinationsutveckling Sommenbygd. 1 Projektidé Tranås den 20 april 2010 Destinationsutveckling Sommenbygd 1 Projektidé Projektet är ett paraplyprojekt som ska utveckla besöksnäringen av Sommenbygd med de tillhörande sex kommunerna i Sommenbygd. Detta

Läs mer

Omställning till ny inriktning för FoU-verksamheten på Skaraborgs Kommunalförbund

Omställning till ny inriktning för FoU-verksamheten på Skaraborgs Kommunalförbund Omställning till ny inriktning för FoU-verksamheten på Skaraborgs Kommunalförbund Innehållsförteckning Inledning... Uppdragsbeskrivning för Skaraborgs Kommunalförbunds FoU-verksamhet... FoU verksamheten

Läs mer

Dnr 03/18 HANDLINGSPLAN. Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-14, 50

Dnr 03/18 HANDLINGSPLAN. Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-14, 50 Dnr 03/18 HANDLINGSPLAN 2004 2007 Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-14, 50 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING... 2 1. Insatsområde: Leva, bo och flytta till... 3 1.1 Boende... 3 1.2 Kommunikationer... 3

Läs mer

Kapacitetsbyggande för hållbara arrangörsnätverk

Kapacitetsbyggande för hållbara arrangörsnätverk Kapacitetsbyggande för hållbara arrangörsnätverk PROJEKTBESKRIVNING DcV kommer i denna ansökan för projektutveckling från Västra Götalandsregionen (VGR),, att fokusera på marknaden för dansutövarna, nämligen

Läs mer

Direktionsprotokoll 2014-06-05

Direktionsprotokoll 2014-06-05 Direktionsprotokoll 2014-06-05 Plats och tid Borås, kl. 13.00-14.15 Omfattning 23-37 Beslutande Ulf Olsson (S) ordförande Margareta Lövgren (M) 1-e vice ordförande Eva Johansson (C) 2-e vice ordförande

Läs mer

Information kring VG2020 och strategisk styrning

Information kring VG2020 och strategisk styrning Information kring VG2020 och strategisk styrning Lars Jerrestrand lars.jerrestrand@borasregionen.se 0723-666561 1 Varför gör vi det vi gör? Invånarna i Västra Götaland ska ha bästa möjliga förutsättningar

Läs mer

MED KULTUR GENOM HELA LIVET

MED KULTUR GENOM HELA LIVET MED KULTUR GENOM HELA LIVET KULTURPLAN för Vänersborgs kommun 2014-2016 Kulturens Vänersborg Vänersborg ska vara känt för sitt kulturliv långt utanför kommungränsen. Kultur ska vara en drivkraft för utveckling

Läs mer

PROGRAM FÖR SOCIAL EKONOMI I VÄSTRA GÖTALAND

PROGRAM FÖR SOCIAL EKONOMI I VÄSTRA GÖTALAND PROGRAM FÖR SOCIAL EKONOMI I VÄSTRA GÖTALAND 1. BAKGRUND Den sociala ekonomin utgörs av verksamheter som primärt har samhälleliga ändamål, bygger på demokratiska värderingar och är organisatoriskt fristående

Läs mer

CONNECT Väst. Näring åt tillväxtföretag

CONNECT Väst. Näring åt tillväxtföretag CONNECT Väst Näring åt tillväxtföretag CONNECT Väst Vi är en ideell organisation, som stöder start ups och SME-företag i tillväxtfas. Vi stöds och finansieras av det lokala Näringslivet, VGR, Tillväxtverket,

Läs mer

Hallands sommarlovsentreprenörer. Projektnamn. Projektidé. Bakgrund. Hallands sommarlovsentreprenörer

Hallands sommarlovsentreprenörer. Projektnamn. Projektidé. Bakgrund. Hallands sommarlovsentreprenörer Hallands sommarlovsentreprenörer Projektnamn Hallands sommarlovsentreprenörer Projektidé Att ta konceptet sommarlovsentreprenör till Halland och tillsammans med kommuner, lokala näringsidkare och föreningar

Läs mer

Projekt Utländska Akademiker arbetar på bred front för att vägen till ett kvali cerat arbete för utländska akademiker ska bli kortare.

Projekt Utländska Akademiker arbetar på bred front för att vägen till ett kvali cerat arbete för utländska akademiker ska bli kortare. Projekt Utländska Akademiker arbetar på bred front för att vägen till ett kvali cerat arbete för utländska akademiker ska bli kortare. Foto: Filip Andersson; bild från Utländska tekniker och ingenjörer

Läs mer

Måldokument Utbildning Skaraborg

Måldokument Utbildning Skaraborg Måldokument Utbildning Skaraborg 1 Inledning Undertecknande kommuner i Skaraborg har beslutat att samverka kring utbildning i Skaraborg. Denna samverkan regleras genom samverkansavtal som är bilagor till

Läs mer

- mer än bara en informationsplats. - Dalsjöfors 2013-01-29

- mer än bara en informationsplats. - Dalsjöfors 2013-01-29 - mer än bara en informationsplats - Dalsjöfors 2013-01-29 I Borås står möten mellan människor i fokus Möten där tillit och respekt är honnörsord och där vi tar till vara individernas unika kraft, kunskap,

Läs mer

Syftet med samverkan inom Entreprenörsregionen är att stärka förutsättningar för tillväxt, konkurrenskraft och ekonomisk utveckling.

Syftet med samverkan inom Entreprenörsregionen är att stärka förutsättningar för tillväxt, konkurrenskraft och ekonomisk utveckling. Verksamhetsplan Entreprenörsregionen 2015-2018 Entreprenörsregionen De elva kommunerna i Entreprenörsregionen har starka traditioner som en kreativ industribygd med framgångsrika företag och aktiva entreprenörer.

Läs mer

Strategisk plan 2015-2018

Strategisk plan 2015-2018 Strategisk plan 2015-2018 1 Strategisk plan 2015-2018 Strategisk plan för mandatperioden 2015-2018 Fastställt av: Fullmäktige 2015-06-22 52 Produktion: Kommunledningskontoret Dnr: MK KS 2015/00217 Bilder:

Läs mer

Sveriges sysselsättning och tillväxt är beroende av attraktiva och konkurrenskraftiga

Sveriges sysselsättning och tillväxt är beroende av attraktiva och konkurrenskraftiga Tid för handling! PLATTFORM FÖR DEN GODA STADEN DEN GODA STADEN DEN GODA STADEN STADSUTVECKLING OCH EKONOMISK TILLVÄXT Sveriges sysselsättning och tillväxt är beroende av attraktiva och konkurrenskraftiga

Läs mer

Avsiktsförklaring för samverkan mellan Statens kulturråd och Gotlands kommun avseende kulturverksamhet 2009 2010

Avsiktsförklaring för samverkan mellan Statens kulturråd och Gotlands kommun avseende kulturverksamhet 2009 2010 1(3) Avsiktsförklaring för samverkan mellan Statens kulturråd och Gotlands kommun avseende kulturverksamhet 2009 2010 Syfte Statens kulturråd (Kulturrådet) och Gotlands kommun vill gemensamt utveckla samverkan

Läs mer

PLAN FÖR INTERNATIONALISERING: 1. MÅL OCH INRIKTNING

PLAN FÖR INTERNATIONALISERING: 1. MÅL OCH INRIKTNING BARN- OCH UNGDOMSFÖRVALTNINGEN Karlstad 2014-01-16 Magnus Persson +46 54 540 29 09 magnus.persson@karlstad.se PLAN FÖR INTERNATIONALISERING: 1. MÅL OCH INRIKTNING Syfte Karlstads kommuns internationella

Läs mer

TEKNIKUTBILDNING FÖR DAGENS OCH FRAMTIDENS INDUSTRI - KOMPETENSCENTRA FÖR EFFEKTIV RESURSANVÄNDNING

TEKNIKUTBILDNING FÖR DAGENS OCH FRAMTIDENS INDUSTRI - KOMPETENSCENTRA FÖR EFFEKTIV RESURSANVÄNDNING TEKNIKUTBILDNING FÖR DAGENS OCH FRAMTIDENS INDUSTRI - KOMPETENSCENTRA FÖR EFFEKTIV RESURSANVÄNDNING TEKNIKCOLLEGE SOM TILLVÄXTFAKTOR Svenska teknik- och industriföretag har stor betydelse för vår samhällsekonomi

Läs mer

en halländsk Innovationsstrategi Det vi vill se är att i Halland, den bästa livsplatsen, trivs inte bara människorna utan även deras idéer.

en halländsk Innovationsstrategi Det vi vill se är att i Halland, den bästa livsplatsen, trivs inte bara människorna utan även deras idéer. en halländsk Innovationsstrategi Det vi vill se är att i Halland, den bästa livsplatsen, trivs inte bara människorna utan även deras idéer. Varför en innovationsstrategi? Syftet med en halländsk innovationsstrategi

Läs mer

FYRKLÖVERN 28 augusti 2013 Studieförbundet Vuxenskolan, Åmål KULTURSTRATEGI FÖR DALSLAND 2014 2020. Bilaga 3

FYRKLÖVERN 28 augusti 2013 Studieförbundet Vuxenskolan, Åmål KULTURSTRATEGI FÖR DALSLAND 2014 2020. Bilaga 3 Bilaga 3 FYRKLÖVERN 28 augusti 2013 Studieförbundet Vuxenskolan, Åmål KULTURSTRATEGI FÖR DALSLAND 2014 2020 Summering av workshop 28 augusti i Åmål. Rapporten kommer att användas som underlag i arbetet

Läs mer

Vägen till en framgångsrik lärlingsmodell

Vägen till en framgångsrik lärlingsmodell Vägen till en framgångsrik lärlingsmodell Våra rekommendationer är inom fyra huvudpunkter: Modellens utgångspunkt Organisering Pedagogens nya roll Marknadsföring till nya och befintliga målgrupper Men,

Läs mer

Möjligheten att etablera en återkommande, internationell konferens med fokus på social hållbarhet

Möjligheten att etablera en återkommande, internationell konferens med fokus på social hållbarhet Möjligheten att etablera en återkommande, internationell konferens med fokus på Upprättad Datum: Version: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: 2014-11-04 1.0 Marie Holmberg Stadskontoret Näringslivsavdelningen

Läs mer

SKOLPLAN VUXENUTBILDNINGEN NÄSSJÖ KOMMUN. En samlad vuxenutbildningsorganisation för utbildning, integration och arbetsmarknad

SKOLPLAN VUXENUTBILDNINGEN NÄSSJÖ KOMMUN. En samlad vuxenutbildningsorganisation för utbildning, integration och arbetsmarknad SKOLPLAN VUXENUTBILDNINGEN NÄSSJÖ KOMMUN En samlad vuxenutbildningsorganisation för utbildning, integration och arbetsmarknad 1 SKOLPLAN FÖR VUXENUTBILDNINGEN Skolplanen för vuxenutbildningen i Nässjö

Läs mer

Strategi för långsiktigt barn- och ungdomspolitiskt arbete i Gävleborg. Antagen av regionstyrelsen, Region Gävleborg 5 november 2010

Strategi för långsiktigt barn- och ungdomspolitiskt arbete i Gävleborg. Antagen av regionstyrelsen, Region Gävleborg 5 november 2010 Strategi för långsiktigt barn- och ungdomspolitiskt arbete i Gävleborg Antagen av regionstyrelsen, Region Gävleborg 5 november 2010 Vision I Gävleborg har DU alltid inflytande och delaktighet i de frågor

Läs mer

Digital strategi. Järfälla För- och grundskolor

Digital strategi. Järfälla För- och grundskolor Digital strategi Järfälla För- och grundskolor I Järfällas för- och grundskolor arbetar vi för att... barn, elever och medarbetare ska ha tillgång till digitala verktyg som ger ett bra stöd för lärande

Läs mer

kreativa botkyrka En ny strategi för ett mer kreativt Botkyrka

kreativa botkyrka En ny strategi för ett mer kreativt Botkyrka kreativa botkyrka En ny strategi för ett mer kreativt Botkyrka Botkyrka är en inspirerande plats full av möjligheter. Genom kontraster, kreativitet och nyfikenhet skapar vi de bästa förutsättningarna för

Läs mer

Kulturpolitiskt program för 2008 2020. Kommunfullmäktige 14 april 2009

Kulturpolitiskt program för 2008 2020. Kommunfullmäktige 14 april 2009 Kulturpolitiskt program för 2008 2020 Kommunfullmäktige 14 april 2009 1 2 Förord Tänk er ett torg en fredagseftermiddag i maj som myllrar av liv. Människor möts och skiljs, hittar nya vägar eller stannar

Läs mer

LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000

LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000 Antagen av kommunfullmäktige i januari 2008. Bygger vidare på kommunfullmäktiges utvecklingsprogram från 1998. VISION FÖR KARLSTADS KOMMUN Karlstads kommun, 651 84 Karlstad LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000

Läs mer

Slutrapport. Från. Konferensen Mellanlanda 2009 26 27 mars

Slutrapport. Från. Konferensen Mellanlanda 2009 26 27 mars Slutrapport Från Konferensen Mellanlanda 2009 26 27 mars Innehåll Inledning... 3 Bakgrund... 3 LUVG, Lokal Utveckling Västra Götaland... 3 Tema... 4 Målgrupp... 4 Organisation... 4 Medverkande... 5 Deltagare...

Läs mer

Guide för arbete i nätverk med hälsofrämjande inriktning

Guide för arbete i nätverk med hälsofrämjande inriktning Guide för arbete i nätverk med hälsofrämjande inriktning Kraften av att verka tillsammans Att bilda nätverk är en strategi för utveckling. Genom att samla kompetenser och arbeta tvä Syftet med guiden är

Läs mer

Slutrapport Främja kvinnors företagande i Västra Götaland 2011-2014

Slutrapport Främja kvinnors företagande i Västra Götaland 2011-2014 Slutrapport Främja kvinnors företagande i Västra Götaland 2011-2014 Marie Sjövall Västra Götalandsregionen 1. Affärs- och innovationsutvecklingsinsatser Inriktning på insatserna utifrån regionala behov

Läs mer

2015-03-19 Snabbprotokoll efter kulturnämndens sammanträde den 19 mars 2015. Observera att protokollet inte är justerat i sin helhet.

2015-03-19 Snabbprotokoll efter kulturnämndens sammanträde den 19 mars 2015. Observera att protokollet inte är justerat i sin helhet. 1. Revidering av detaljbudget 2. Budget strategiområden 2015 Kulturnämnden beslutar: 1. Kulturnämnden reviderar detaljbudgeten för 2015 enligt bifogade förslag Budgetförändringar avseende statliga medel

Läs mer

Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap

Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap Visit Östergötland - för en Visit Östergötland är det nya namnet på det som tidigare hette Östsvenska turistrådet. Förutom att byta namn har vi även påbörjat

Läs mer

En kunskapsdriven regional utveckling. Bertil Törsäter Regionutvecklingsdirektör

En kunskapsdriven regional utveckling. Bertil Törsäter Regionutvecklingsdirektör En kunskapsdriven regional utveckling Bertil Törsäter Regionutvecklingsdirektör Vision Västra Götaland Ett livskraftigt och hållbart näringsliv Västra Götalands utveckling beror i hög grad av utvecklingskraften

Läs mer

Yrkesutbildning nu - BRvux

Yrkesutbildning nu - BRvux Välkommen till BRvux Nyhetsbrev! Med ett tätare samarbete mellan sjuhäradskommunerna har vi förnyat vårt nyhetsbrev och vänder oss nu till alla kommunerna i Boråsregionen. I detta nummer har vi intervjuat

Läs mer

Verksamhetsidé Betoning på att göra något för kollektivet, för bild och formscenen i stort i regionen.

Verksamhetsidé Betoning på att göra något för kollektivet, för bild och formscenen i stort i regionen. Resurscentrum workshop Jämtland Östersund 2011-03-03 Anteckningar Karin Larsson Konsthandläggare Tar anteckningar för Karin Kvam Verksamhetsidé Betoning på att göra något för kollektivet, för bild och

Läs mer

Strategi för entreprenörskap inom utbildningsområdet

Strategi för entreprenörskap inom utbildningsområdet Strategi för entreprenörskap inom utbildningsområdet Förord Eget företagande måste bli ett lika naturligt val som anställning. För att nå dit kan utbildningsväsendet fylla en viktig funktion genom att

Läs mer

Umeå universitet möter framtiden med gränslös kunskap

Umeå universitet möter framtiden med gränslös kunskap Dnr: UmU 100-394-12 Umeå universitet möter framtiden med gränslös kunskap Umeå universitet 2020 Vision och mål Fastställd av universitetsstyrelsen den 8 juni 2012 Umeå universitet 2020 Vision och mål Umeå

Läs mer

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Riktlinjer Internationellt arbete Mariestad Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Datum: 2012-02-01 Dnr: Sida: 2 (7) Riktlinjer för internationellt arbete Kommunfullmäktiges beslut 62/02 Bakgrund

Läs mer

TVG Handlingsplan 2015

TVG Handlingsplan 2015 TVG Handlingsplan 2015 Handlingsplan 2015 Innehållsförteckning 1. Inledning s. 3 2. Ändamål s. 3 3. Schema över Tillväxtgruppens verksamhet 2015 s. 4 4. Verksamhetsområden s. 5 4.1. Nyföretagande s. 6

Läs mer

En dag om Validering 2 juni 2014 Enkätsvar. 1. Vad är i fokus för validering inom er verksamhet (flera alternativ kan anges)?

En dag om Validering 2 juni 2014 Enkätsvar. 1. Vad är i fokus för validering inom er verksamhet (flera alternativ kan anges)? En dag om Validering 2 juni 2014 Enkätsvar 1. Vad är i fokus för validering inom er verksamhet (flera alternativ kan anges)? - Yrkeskompetenser 30 - Kompetenser motsvarande 29 yrkesämnen - Reell kompetens

Läs mer

Vår gemensamma målbild

Vår gemensamma målbild Vår gemensamma målbild från nu till 2017 Foto: Leif Samuelsson Kultur- och fritidsförvaltningen Till dig som arbetar inom kultur- och fritidsförvaltningen För att veta vart vi ska styra måste vi veta vart

Läs mer

Strategi för Jönköping kommuns internationella arbete Ks 2007/0129 008

Strategi för Jönköping kommuns internationella arbete Ks 2007/0129 008 Stadskontoret Utredningsenheten BILAGA TILL TJÄNSTESKRIVELSE 2007-10-02 1 (5) Strategi för Jönköping kommuns internationella arbete Ks 2007/0129 008 INLEDNING Bakgrund Samhället präglas av att interaktion

Läs mer

TILLVÄXTPROGRAM FYRBODAL HANDLEDNING/DISKUSSIONSUNDERLAG

TILLVÄXTPROGRAM FYRBODAL HANDLEDNING/DISKUSSIONSUNDERLAG 20110909 TILLVÄXTPROGRAM FYRBODAL HANDLEDNING/DISKUSSIONSUNDERLAG Tillväxtprogram Fyrbodal Prioriterade programområden Projekt Förstudier Verksamheter t med programområdenas prioriteringar och insatser

Läs mer

Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö

Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö Uppdrag Se över hur det lokala besöksnäringssamarbetet för Värmdö bör organiseras För att skapa lokalt engagemang och mervärde åt

Läs mer

Teknik och innovationer

Teknik och innovationer Teknik och innovationer 0011100010 1100101110 01101110001 01001110100 1111011000 Teknik Att ha kunskaper i teknik och naturvetenskap är viktigt i det samhälle vi lever i. Intresset för att läsa vidare

Läs mer

VÄRLDEN I LUND. om internationalisering och mänskliga rättigheter. Integrationspolitiskt program för Lunds kommun

VÄRLDEN I LUND. om internationalisering och mänskliga rättigheter. Integrationspolitiskt program för Lunds kommun VÄRLDEN I LUND om internationalisering och mänskliga rättigheter Integrationspolitiskt program för Lunds kommun 1. Inledning och syfte Idéernas Lund har sin öppenhet mot omvärlden att tacka för framgång

Läs mer

Policy. Kulturpolitiskt program

Policy. Kulturpolitiskt program Sida 1/8 Kulturpolitiskt program Varför kultur? Kungsbacka är en av Sveriges främsta tillväxtkommuner vilket ställer höga krav inom flera områden, inte minst kulturen. Kungsbackas intention är att tänka

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH Regeringens innovationsstrategi Delmål: Använda potentialen i social innovation och samhällsentreprenörskap för att bidra till att möta samhällsutmaningar. 1 Regeringens innovationsstrategi Det handlar

Läs mer

Våga Växa Vinna Under 2008-2010 driver ALMI i Gotlands, Jönköpings, Kalmars och Kronobergs län tillsammans med Science Park Jönköping, Träcentrum och

Våga Växa Vinna Under 2008-2010 driver ALMI i Gotlands, Jönköpings, Kalmars och Kronobergs län tillsammans med Science Park Jönköping, Träcentrum och Våga Växa Vinna Under 2008-2010 driver ALMI i Gotlands, Jönköpings, Kalmars och Kronobergs län tillsammans med Science Park Jönköping, Träcentrum och Swerea SWECAST projektet Våga Växa Vinna. Projektet

Läs mer

En ny myndighet. yhmyndigheten.se

En ny myndighet. yhmyndigheten.se En ny myndighet Myndigheten för yrkeshögskolan analyserar kompetensbehov, beslutar om Yh-utbildningar, ger stöd till utbildningsanordnare och granskar utbildningarnas resultat. Målet är en yrkeshögskola

Läs mer

Utbildningsråd Skövde 26 april 2012. Mariestad 21 dec 2010 1

Utbildningsråd Skövde 26 april 2012. Mariestad 21 dec 2010 1 Utbildningsråd Skövde 26 april 2012 Mariestad 21 dec 2010 1 Kopplingen mellan utbildningssystem och arbetsliv kan och måste öka. Samtliga som deltagit i intervjuer och arbetsmöten ser frågan som helt central

Läs mer

Hästnäringen i Karlshamns kommun Förstudie

Hästnäringen i Karlshamns kommun Förstudie Hästnäringen i Karlshamns kommun Förstudie 2013-01-29 Karlshamns Kommun Marianne Westerberg och Maria Hjelm Nilsson INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Sammanfattning... 2 2. Bakgrund... 2 3. Projektets syfte... 2

Läs mer

Internationell strategi. för Gävle kommun

Internationell strategi. för Gävle kommun Internationell strategi för Gävle kommun Innehåll Inledning Sammanfattning... 4 Syfte med det internationella arbetet... 5 Internationell strategi För invånare, företag och Gävle kommunkoncern Foto: Mostprotos.com

Läs mer

Kompetensberedningens handlingsplan underlag för inriktningsbeslut

Kompetensberedningens handlingsplan underlag för inriktningsbeslut TJÄNSTESKRIVELSE Datum 2014-10-20 Dnr Kompetensberedningens handlingsplan underlag för inriktningsbeslut Bakgrund Regionstyrelsen beslöt vid sammanträdet 2013-02-14 att tillsätta en beredning för kompetensfrågor

Läs mer

Sammanfattning tankesmedjor Kultur gör skillnad!

Sammanfattning tankesmedjor Kultur gör skillnad! Sammanfattning tankesmedjor Kultur gör skillnad! 10-11 september 2015 Ung kreativitet på landsbygden Vilka möjligheter finns det för unga att verka på landsbygden? Skapa tidig framtidstro genom nätverk/relationer

Läs mer

Remiss Strategi för tillväxt och utveckling för Västra Götaland 2014-2020

Remiss Strategi för tillväxt och utveckling för Västra Götaland 2014-2020 sida 1 2013-03-06 Dnr:2013-54 KOMMUNSTYRELSEN TJÄNSTESKRIVELSE Remiss Strategi för tillväxt och utveckling för Västra Götaland 2014-2020 Bakgrund VÄSTRA GÖTALAND 2020 sätter ramarna för arbetet med tillväxt

Läs mer

Samverkansavtal för vuxenutbildningen i Skaraborg

Samverkansavtal för vuxenutbildningen i Skaraborg Samverkansavtal för vuxenutbildningen i Skaraborg AVTALSPERIOD 2013-01-01--2014-12-31 SKARAB ORGS KO M MUNAL FÖRBUN D 2013-01-01 Samverkansavtal för Vuxenutbildning i Skaraborg Undertecknande kommuner

Läs mer

Bakgrundsinformation Utställningslokaler i samband till Åtvidabergs 600-års jubileum

Bakgrundsinformation Utställningslokaler i samband till Åtvidabergs 600-års jubileum MOTTAGARE Linköpings Universitet Utbildningen inom gestaltning och utställningsproduktion inom samtida konstnärliga fält. ADRESS Johanna Johnsson Bakgrundsinformation Utställningslokaler i samband till

Läs mer

Bredbandsstrategi för Lerums kommun

Bredbandsstrategi för Lerums kommun Bredbandsstrategi för Lerums kommun 2 (8) Innehåll 1. Inledning 3 2. Nulägesbeskrivning Lerum i nationellt perspektiv 3 2.1 Nuvarande utbyggnad och arbete med bredband... 3 3. Nyttan med bredband 4 3.1

Läs mer

Övergångslösning för sociala företag och individstöd för personer i sociala företag

Övergångslösning för sociala företag och individstöd för personer i sociala företag ANSÖKAN Datum: 2014-11-25 Övergångslösning för sociala företag och individstöd för personer i sociala företag Projektägare: Verksamhetsområde AMA Arbetsmarknad, Västerås Stad Projektledare: Smajo Murguz

Läs mer

Regional strategi för Entreprenörskap i skolan Enheten för kompetensförsörjning och företagande

Regional strategi för Entreprenörskap i skolan Enheten för kompetensförsörjning och företagande Regional strategi för Entreprenörskap i skolan Enheten för kompetensförsörjning och företagande www.regionostergotland.se Innehåll Bakgrund...4 Entreprenöriellt lärande...5 Definition av entreprenörskap

Läs mer

Medlemsdirektiv till UVP:s styrelse, utgåva 2012-03-23. Medlemsdirektiv. Upplands Väsby Promotion. Utgåva 2012-03-23

Medlemsdirektiv till UVP:s styrelse, utgåva 2012-03-23. Medlemsdirektiv. Upplands Väsby Promotion. Utgåva 2012-03-23 Medlemsdirektiv Upplands Väsby Promotion Utgåva 2012-03-23 Detta är ett Medlemsdirektiv till UVP:s styrelse. Det ska ses som ett komplement till stadgarna Den finns i en sammanfattande del och en mera

Läs mer

Livskraftigt näringsliv

Livskraftigt näringsliv 1 Livskraftigt näringsliv Två huvuduppdrag Hälso- och sjukvård Tillväxt och utveckling Ca 50 000 anställda. 2 Bredd i uppdraget Helhetssyn - Utmaningar Infrastruktur Kollektivtrafik Näringsliv FoU Kunskap

Läs mer

ÖREBRO LÄNS LANDSTING. Ledningskansliet

ÖREBRO LÄNS LANDSTING. Ledningskansliet ÖREBRO LÄNS LANDSTING Ledningskansliet Riktlinjer för internationellt engagemang 2011-2014 2 Riktlinjer för internationellt engagemang Inledning Landstingsfullmäktige antog i juni 2003 en policy för Örebro

Läs mer

NATIONELL STRATEGI FÖR SVENSK BESÖKSNÄRING

NATIONELL STRATEGI FÖR SVENSK BESÖKSNÄRING NATIONELL STRATEGI FÖR SVENSK BESÖKSNÄRING Vem ligger bakom? Den nationella strategin är näringens dokument. Strategin har vuxit fram på initiativ av Svensk Turism i dialog med näringens olika aktörer

Läs mer

Ansökan om bidrag för främjande av samverkan mellan kommuner och mellan landsting med befolkningsminskning

Ansökan om bidrag för främjande av samverkan mellan kommuner och mellan landsting med befolkningsminskning 2003-03-07 Region Värmland Box 1065 651 15 Karlstad Ansökan om bidrag för främjande av samverkan mellan kommuner och mellan landsting med befolkningsminskning Säffle kommun i Värmland och Åmåls kommun

Läs mer

STRATEGISKA SATSNINGAR FÖR UTBILDNING, FORSKNING OCH SAMVERKAN 2014 2016

STRATEGISKA SATSNINGAR FÖR UTBILDNING, FORSKNING OCH SAMVERKAN 2014 2016 STRATEGISKA SATSNINGAR FÖR UTBILDNING, FORSKNING OCH SAMVERKAN 2014 2016 Inledning Våren 2013 fastställdes Strategi 2020 en strategisk plattform för Malmö högskola. Som ett led i att nå den målbild för

Läs mer

Åmåls kommuns Näringslivsprogram 2014-2020

Åmåls kommuns Näringslivsprogram 2014-2020 1 Åmåls kommuns Näringslivsprogram 2014-2020 Näringslivsprogrammet har sin utgångspunkt i 2020 för Åmåls kommun Sveriges mest gästvänliga stad Syfte Åmåls kommuns Näringslivsprogram har till syfte att

Läs mer

UTKAST. Innehållsförteckning. Handling för tillväxt... 2

UTKAST. Innehållsförteckning. Handling för tillväxt... 2 Innehållsförteckning Handling för tillväxt... 2 1. Boendet - Leva, bo och flytta till... 3 1.1 Boende...3 1.2 Kommunikationer...3 1.3 Attityder...4 1.4 Fritid/Kultur...4 1.5 Öppnare landskap/naturvård...4

Läs mer

Beredningsgrupp Näringsliv

Beredningsgrupp Näringsliv Beredningsgrupp Näringsliv Minnesanteckningar Plats och tid Sjögården, Ellös på Orust den 16 oktober 2008 kl 15.00-17.30. Ledamöter Övriga deltagande ledamöter Ej närvarande ledamöter Övriga deltagande

Läs mer

Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Västsverige

Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Västsverige Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Västsverige SERUS Ek. För. 19-20 februari 2007 1 Insatsområden 1. Entreprenörskap och innovativt företagande Aktiviteterna skall bidra till att skapa

Läs mer

Beredningen Utbildning Minnesanteckningar Beredningsansvarig: Karin Jansson

Beredningen Utbildning Minnesanteckningar Beredningsansvarig: Karin Jansson Beredningen Utbildning Minnesanteckningar Beredningsansvarig: 2014-11-11 Tid: Tisdagen den 11 november 2014, kl. 13.00-16.00 Plats: Närvarande: Fyrbodals kommunalförbund, Riverside, Uddevalla Peter Heie,

Läs mer

Centerpartiet ett hållbart val

Centerpartiet ett hållbart val Centerpartiet ett hållbart val Hela människan hela livet! Närhet är ett centralt ord när man talar om Centerpartiets politik. Decentralisering har vi pratat om i decennier, det vill säga att målet är att

Läs mer

Policy för den sociala ekonomin och socialt företagande i Timrå kommun

Policy för den sociala ekonomin och socialt företagande i Timrå kommun FÖRFATTNINGSSAMLING Nr KS 12 1 (5) Policy för den sociala ekonomin och socialt företagande i Timrå kommun Fastställd av kommunstyrelsen 2015-05-26, 129 Denna policy anger Timrå kommuns förhållningssätt

Läs mer

Sammanfattning av rundabordssamtal

Sammanfattning av rundabordssamtal Sammanfattning av rundabordssamtal I detta dokument summeras vad som hittills har diskuterats vid de rundabordssamtal som förts inom Kraftsamling sedan starten 2011. Det är ett omfattande material som

Läs mer

Att skapa möjligheter för erfarenhets- och kompetensutbyten mellan parkerna och trädgårdarna

Att skapa möjligheter för erfarenhets- och kompetensutbyten mellan parkerna och trädgårdarna Vision Sverige ska vara en självklar destination för trädgårdsturism och vara en medpart i flera europeiska sammanhang när det gäller tillvaratagandet och utvecklingen av det gemensamma trädgårdskulturarvet.

Läs mer

2011-11-30 1. Bräknemodellen. En utvecklingsmodell för småorter på landsbygden.

2011-11-30 1. Bräknemodellen. En utvecklingsmodell för småorter på landsbygden. 2011-11-30 1 Bräknemodellen. En utvecklingsmodell för småorter på landsbygden. Bakgrund Sedan ett år tillbaka har Hoby Företagarförening och Bygd i Samverkan, båda ideella föreningar, arbetat med att ta

Läs mer

Regionförbundet Östsams Internationella strategi

Regionförbundet Östsams Internationella strategi 1(5) Regionförbundet Östsams Internationella strategi Regionförbundet Östsams Internationella strategi har antagits av Regionfullmäktige den xxxxx 2010 ( x) och gäller för förbundets verksamhet. Strategins

Läs mer

2014-08-08. Göran Björklund

2014-08-08. Göran Björklund KALLELSE 1 (8) 2014-08-08 Kommunstyrelsens ledamöter och ersättare kallas härmed till sammanträde i Kommunstyrelsens sessionssal i Stadshuset, måndagen den 18 augusti 2014 kl 14.00. Ulf Olsson Göran Björklund

Läs mer

Omställningskontoret+

Omställningskontoret+ Omställningskontoret+ Aktiva insatser för tillväxt och sysselsättning 2012 2014 FINANSIÄRER: Omställningskontoret+ BEFINTLIGT NÄRINGSLIV NYSTARTER & NYETABLERINGAR Almi Almi OK+ OK+ NFC Högskolan Väst

Läs mer

Projektidé? Leader kan hjälpa till att förverkliga den! www.leadertimra.se

Projektidé? Leader kan hjälpa till att förverkliga den! www.leadertimra.se Projektidé? Leader kan hjälpa till att förverkliga den! Leader - ett sätt att utvecklas Leader är en metod för att arbeta med landsbygdsutveckling Vi fördelar stöd till projekt som utvecklar landsbygdens

Läs mer

Riktlinje för organisation och finansiering av projekt

Riktlinje för organisation och finansiering av projekt Riktlinje för organisation och finansiering av projekt tillhör Ett program för digital förnyelse The Capital of Scandinavia Innehåll 1 Inledning... 3 2 Styrning och ledning av projekt och portföljer...

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. Från ord till handling - Integration och mångfald som regional tillväxtstrategi

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. Från ord till handling - Integration och mångfald som regional tillväxtstrategi Från ord till handling - Integration och mångfald som regional tillväxtstrategi 1 Örjan Johansson Tillväxtverket Enhet: Regional tillväxt 2 Tillväxtverket Tillväxtverket är en nationell myndighet. Vi skapar

Läs mer

OECD Territorial Rewievs Småland och Blekinge

OECD Territorial Rewievs Småland och Blekinge OECD Territorial Rewievs Småland och Blekinge Kort sammanfattning av läget i Småland och Blekinge, utgångspunkter för en positiv utveckling och tillväxt samt rekommendationer från OECD. OECD Territorial

Läs mer

Samarbetsrådet för Campus Telge. Programförklaring Campus Telge 2009

Samarbetsrådet för Campus Telge. Programförklaring Campus Telge 2009 Samarbetsrådet för Campus Telge Programförklaring Campus Telge 2009 Södertälje kommun, /Programförklaring Samarbetsrådet Campus Telge 2009/ 1. Samarbetsrådets programförklaring för Campus Telge 2009 Södertälje

Läs mer

Denna policy anger Tidaholms kommuns förhållningssätt till den sociala ekonomin och socialt företagande.

Denna policy anger Tidaholms kommuns förhållningssätt till den sociala ekonomin och socialt företagande. Inledning Denna policy anger Tidaholms kommuns förhållningssätt till den sociala ekonomin och socialt företagande. Policy utgår från grundsynen att vårt samhälle ekonomiskt organiseras i tre sektorer:

Läs mer

Västra Götalandsregionens plattform. Värdegrund, vision, uppdrag, utgångspunkter

Västra Götalandsregionens plattform. Värdegrund, vision, uppdrag, utgångspunkter Västra Götalandsregionens plattform Värdegrund, vision, uppdrag, utgångspunkter Johan Assarsson Västra Götalandsregionens plattform vår gemensamma grund Som medarbetare i Västra Götalandsregionen har vi

Läs mer

Erasmus+ EU:s nya program för utbildning, ungdom och idrott 2014-01-01

Erasmus+ EU:s nya program för utbildning, ungdom och idrott 2014-01-01 Erasmus+ EU:s nya program för utbildning, ungdom och idrott 2014-01-01 Sammanhanget Erasmus+ Strategi: Europa 2020 Tillväxtstrategi som antogs av medlemsländerna och EUkommissionen 2010. Kom till för att

Läs mer

Internationell strategi Sävsjö Kommun

Internationell strategi Sävsjö Kommun Internationell strategi Sävsjö Kommun riktlinjer för det internationella perspektivet kopplat till Utvecklingsstrategin(Usen) Antagen av kf 2013-12-16 Bakgrund En ökad internationalisering, Sveriges medlemskap

Läs mer