Innehåll. Kriget i Gaza under sommaren kom oss så nära

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Innehåll. Kriget i Gaza under sommaren kom oss så nära"

Transkript

1 IMs verksamhetsberättelse och årsredovisning

2 GENERALSEKRETERAREN HAR ORDET Innehåll Det här är IM...4 Kort om...6 Så förändrar IM världen...8 Civilsamhället...1 Försörjning...14 Utbildning...18 Hälsa...22 Integration...24 IM Fair Trade...28 Insamling...3 IM i media...32 Årsredovisning...34 Förvaltningsberättelse...34 Resultaträkning...4 Balansräkning...41 Kassaflödesanalys...42 Redovisningsprinciper och noter...43 Revisionsberättelse...5 Engagera dig...51 Foto: IMs bildarkiv (förutom bild sidan 28: Hathay Bunano). STORT TACK till alla IMs praktikanter, volontärer och medarbetare som bidragit med bilder! Kriget i Gaza under sommaren kom oss så nära Att se tillbaka på kan kännas riktigt tungt. Det var ett år av eskalerande krig och terror i världen, med en flyktingkatastrof vi inte sett prov på sedan andra världskriget. Ett år som starkt präglades av oro och rädsla som sorgligt nog här hemma manifesterats i framgång för främlingsfientliga krafter. Kriget i Gaza under sommaren kom oss så nära. Genom så gott som daglig kontakt med medarbetare på plats i Palestina blev de fruktansvärda omständigheter som invånarna tvingades leva under outhärdligt påtagliga. Vår akutinsamling bidrog med pengar till att så snart möjligt kunna återuppta verksamheten för de flera hundra barn med intellektuella funktionsnedsättningar som drabbades hårt av kriget. Vi på IM har hämtat styrka i vetskapen att vi gör ett bra jobb och att våra ansträngningar inte bara måste fortsätta utan vidgas. Vårt arbete för alla människors lika värde, för att skapa mötesplatser mellan människor från vitt skilda kulturer och religioner, är alltid angeläget men året som gått har påmint oss om att vi måste bli ännu starkare, göra ännu mer. Därför har vi samtidigt som vi drivit våra verksamheter framåt också ägnat året åt att samla oss kring våra styrkor, åt interna processer som gjort oss ännu bättre rustade för de utmaningar vi står inför de kommande åren. Efter att i hård konkurrens utsetts till en av Sidas ramorganisationer ägnade vår internationella avdelning stor kraft och mycket tid åt att lägga upp en plan för framtiden och ansöka om medel för den utökning av verksamheten som Sidas åtagande möjliggör. Resultatet blev 13 miljoner kronor, pengar som de kommande tre åren kommer att göra det möjligt för IM att sluta avtal med många fler partnerorganisationer. När 217 är slut räknar vi med att stötta så många som hundra organisationer, som på olika sätt arbetar för utsatta människors rättigheter i världen. Med medarbetare och partnerorganisationer på plats förstärker vi IMs närvaro ytterligare. Vi har också påbörjat arbetet med att förstärka och förändra IM som medlemsorganisation. Under har vi lagt grunden till en ny modell för vår interna demokrati, som vi vet kommer att stärka såväl engagemanget som medlemmarnas röst ytterligare. Vi har vi lagt mycket kraft på att försäkra oss om att vi framöver kan nå ut med en starkare röst. Vi har inlett arbetet med att stärka IMs varumärke och genom satsningar på extern kommunikation försäkrat oss om att nå fler genom sociala och traditionella medier. IMs medlemmar och givare ska kunna vara stolta över sin organisation, och känna sig säkra på att vi är en viktig röst som står upp för alla människors lika värde och mänskliga rättigheter, såväl på hemmaplan som ute i världen. Årsmötesbeslutet, om att IM ska verka som antirasistisk organisation, tydliggör ytterligare vår ställning i den viktiga tid vi lever i, där människors lika värde åter är ifrågasatt. Med gemensamma krafter har vi nu siktet inställt på att bidra till en medmänskligare framtid. Ann Svensén, IMs generalsekreterare IMs VERKSAMHETSBERÄTTELSE 3

3 DET HÄR ÄR IM DET HÄR ÄR IM Det här är IM Miljontals människor vaknar varje morgon till ett liv i fattigdom och utanförskap. Det är en verklighet som IM aldrig kan acceptera. Därför fortsätter vi envist och uthålligt kampen för en bättre värld. En värld där människor åtnjuter sina rättigheter och kan påverka sin egen framtid. Vår vision En rättvis och medmänsklig värld Vi vill skapa en värld fri från fattigdom och utanförskap. En värld där alla människors rättigheter tillgodoses och där deras engagemang tas tillvara. Vi vill skapa utveckling som är hållbar ur ett socialt, ekonomiskt och miljömässigt perspektiv både för individen och för samhället. Vårt långsiktiga mål Att människor som lever i fattigdom och utanförskap världen över ska få ökade möjligheter att hävda sina ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter, och på så sätt öka sina möjligheter att leva ett värdigt liv. Mål inom våra verksamhetsområden Civilsamhället Främja utvecklingen av ett starkt, demokratiskt civilsamhälle, för att stärka individer som lever i utsatta situationer så att de kan delta i och påverka sitt samhälle. Så här funkar IM IMs högsta beslutande organ är årsmötet, som hålls en gång per år. Alla som är medlemmar i IM kan delta i årsmötet och kan också lägga fram motioner för att få svar på frågor. Årsmötet väljer en styrelse som har det yttersta ansvaret för hur organisationens verksamhet bedrivs. Årsmötet beslutar också om att godkänna den årsredovisning som styrelsen lägger fram och om att ge styrelsen ansvarsfrihet. Utbildning Barn i utsatta situationer ska ha tillgång till god undervisning på låg- och mellanstadiet, för att kunna nå sin fulla potential. Styrelsen fastställer budgetramar och därmed vad organisationen ska syssla med och under vilka förutsättningar. Den fastställer också en delegationsordning som bestämmer vem i organisationen som har det praktiska har ansvaret för olika frågor. Styrelsen tillsätter en generalsekreterare, som är ansvarig för att arbetet fullföljs enligt styrelsens beslut. Till sin hjälp har generalsekreteraren medarbetare på olika nivåer i organisationen som i sin tur har delegation på att utföra arbetsuppgifter. Integration Grupper som är utestängda ur det svenska samhället på grund av etnicitet ska inkluderas i gemenskapen och kunna ta en aktiv roll i samhället. Vårt uppdrag Att bekämpa fattigdom och utanförskap Vårt arbete internationellt inriktar sig på människors rätt till utbildning, till god hälsa och att kunna försörja sig. Insatserna genomförs i nära samarbete med lokala organisationer. I Sverige handlar vårt arbete om integration och delaktighet i samhället. Att stärka det civila samhället är både ett medel och ett mål i all verksamhet. Det här tror vi på Medmänsklighet Vi tror på alla människors lika värde och rättigheter. Alla ska behandlas lika, oavsett kön, etnisk tillhörighet, sexuell läggning, ålder och funktionsnedsättningar. För oss betyder medmänsklighet att reagera på orättvisor. Det är ett engagemang i både ord och handling. Hjälp till självhjälp Vi tror på människors egen kraft och vilja att själva förändra och påverka sin situation. Därför hjälper vi människor att hjälpa sig själva. Med förmågan att hävda sina rättigheter kan människor leva sin fulla potential. Närhet Bra bistånd kan bara ske i nära kontakt och kräver god kunskap om den lokala kontexten. I mötet får vi respekt för varandra, förstår varandra och lär oss att göra rätt saker. IM strävar efter hållbar utveckling såväl socialt och ekonomiskt som miljömässigt och vår ambition är att skapa oberoende både för individer och partnerorganisationer. Vår partnerorganisation Pami i Sololá, Guatemala, arbetar för att barn och unga ska få en bättre framtid. Under har Pami fört samtal med myndigheter och kommuner och tagit fram en plan för hur man tillsammans ska arbeta för barn och ungas rättigheter. Läs mer på sidan 12. Försörjning Människor som lever i utsatta situationer ska kunna öka sina inkomster och höja sin sociala status. Det framgångsrika arbetet med självhjälpsgrupper i Indien fortsatte under. Här har 241 grupper med 3 9 kvinnor fått stöd till att starta verksamheter för att få in en inkomst. Läs mer på sidan 16. I Zimbabwe har vi varit med och byggt upp barnrättskommittéer i 47 skolor och då nått ut med kunskap om barns rättigheter till 23 5 elever. Läs mer på sid 21. Hälsa Kvinnor och män i utsatta grupper ska ha lika tillgång till preventiv hälsovård, med fokus på sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter. I Indien och Nepal har vi tillsammans med våra partners nått ut till 1 tibetanska flyktingar med kunskaper om sjukdomar som tbc och hiv. Läs mer på sid 23. Under deltog cirka 14 personer tillsammans med 9 IMvolontärer i 73 mötesplatser. Läs mer på sidan 26. Därför finns IM IM grundades som en reaktion mot de fascistiska ideologier, det hat och våld, som spreds i Europa vid tiden för andra världskriget och till försvar för människovärdet. Vi arbetar fortfarande i samma anda och slog IMs årsmöte fast att IM är en antirasistisk organisation. 4 IMs VERKSAMHETSBERÄTTELSE IMs VERKSAMHETSBERÄTTELSE 5

4 KORT OM KORT OM Hallå där! Birthe Müller IMs ordförande IM-priset Komikern och samhällsdebattören Özz Nûjen fick IM-priset för sitt arbete mot främlingsfientlighet och utanförskap i ett samhälle fyllt av fördomar och föreställningar, och för att han uppmanar till engagemang och höjda röster. Du har träffat många av IMs medlemmar och volontärer runt om i landet, vad har du fått med dig från de mötena? Mycket värme, starkt engagemang och stor kunskap! Jag har lärt mig så mycket. Det är en stor glädje att kunna konstatera att hos oss möts människor i alla åldrar. Hur ser IMs medlemsrörelse ut idag? Vi har inte bara blivit många fler medlemmar utan också fler som vill vara med och påverka IM och bidra till en utveckling av organisationen. Jag tror att flera lokalföreningar och grupper har börjat se sig själva som en aktiv del i en större gemenskap och att deras röster räknas! Det har en längre tid pågått ett samtal inom vår organisation om hur vi utvecklar det interna deltagandet och hur vi fattar beslut. Styrelsen valde i början av att lyssna in vår rörelse innan vi lägger fram ett förslag om en inriktning att börja arbeta utifrån. Det är absolut grundläggande att alla som är djupt engagerade i IMs utveckling känner sig hemma i organisationen, att deras röster blir hörda och att medlemmarna är delaktiga! Nordiskt forum I juni samlade Nordiskt Forum Malmö New Action on Women s Rights hundratals organisationer som arbetar för kvinnors och flickors rättigheter i Sverige och i världen. IM deltog med egen monter och biståndspolitisk debatt på temat Hur kan svenskt bistånd bäst tillgodose kvinnors och flickors rättigheter? IMs årsmöte På IMs årsmöte i Stockholm beslutades att IM är en antirasistisk organisation som tar avstånd från fascistiska, rasistiska och antifeministiska organisationer och rörelser. Kort om Gaza-kriget Den väpnade konflikten i Gaza sommaren drabbade alla barn och ungdomar som är involverade i IMs verksamheter. IM startade en akutinsamling och såg bland annat till att de fick psykosocialt stöd för att bearbeta sina upplevelser. Tillsammans med 33 andra organisationer som är verksamma i Gaza skrev IM under uttalanden om omedelbart eld upphör och om den ohållbara humanitära situationen. Under året har både medarbetare, representanter från styrelsen och lokalföreningarna varit involverade. Det har varit intensiva diskussioner med många åsikter och tankar. Vilka stora och små beslut har fattats under? Oj, det är många. Ett viktigt beslut på årsmötet var att vi är en antirasistisk organisation. Internationella flickdagen I anslutning till internationella flickdagen riktade IM en uppmaning till den då nytillträdda regeringen att visa att en feministisk utrikespolitik måste ta flickors och kvinnors rätt på största allvar. Flyktingsituationen I dag är lika många människor på flykt som under andra världskriget. Över 5 miljoner har tvingats lämna sina hem och många har tagit till de mest desperata åtgärder för att fly våld och kunna leva sina liv i trygghet. I Sverige ger IMs pedagogiska modell Barn i väntan/barn i start nyanlända barn och unga redskap att bearbeta flykten och att vara ny i ett land. Fair Trade Forum IM Fair Trade deltog med föredrag och utställning på Fair Trade Forum som hölls i Jönköping. Mässan som arrangeras varje år är den nationella samlingsplatsen för aktörer som arbetar med rättvis handel. 6 IMs VERKSAMHETSBERÄTTELSE IMs VERKSAMHETSBERÄTTELSE 7

5 SÅ FÖRÄNDRAR IM VÄRLDEN SÅ FÖRÄNDRAR IM VÄRLDEN Så förändrar IM världen IM bekämpar fattigdom och utanförskap runt om i världen. Tillsammans med lokala partnerorganisationer angriper vi grundorsakerna till orättvisor. Vi är övertygade om att alla människor har en inneboende kraft att bidra till att förändra den situation hon eller han är i. Vi samarbetar därför med och stärker lokala organisationer så att de kan hjälpa människor att hjälpa sig själva. IMs roll är att underlätta och påskynda förändringen. Utgångspunkt i allt vi gör är alla människors lika värde. Vi arbetar för att mänskliga rättigheter ska respekteras, skyddas och uppfyllas. Formellt är det stat och myndigheter som har den skyldigheten, men även lokala ledare, företag, organisationer, föräldrar och i princip varje individ har skyldigheter att värna andra människors mänskliga rättigheter. CENTRALAMERIKA Antal partners: 13 Antal personer som påverkats av IMs arbete: Guatemala har ett fåtal familjer med stor makt, de äger nittio procent av markytan. Med stora ekonomiska och sociala klyftor lever många i fattigdom. Ursprungsbefolkningen, som utgör runt 4 procent av invånarna, är på många sätt åsidosatt när det gäller landets utveckling. Yttrandefrihet finns men civilsamhället är svagt efter långa tider av inbördeskrig och konflikter. IM arbetar för ett starkt civilsamhälle som inkluderar alla. El Salvador är ett litet land, till ytan jämförbart med Småland. Efter lång tid av inbördeskrig lever många människor i exil. Landet präglas fortfarande av våld och stora klyftor, även om situationen förbättrats något gällande våld och mänskliga rättigheter. Regionen är utsatt för naturkatastrofer. Machokulturen är stark och våld mot kvinnor är vanligt. IM arbetar för ett starkt civilsamhälle och kvinnors rättigheter. Ett levande och starkt civilsamhälle är en nyckel till demokratisk utveckling och till minskning av fattigdomen. Det handlar om att människor kan göra sin röst hörd och vara involverade i beslut som rör deras liv och det samhälle de lever i. IMs samarbetspartners är civila samhällsorganisationer. Det kan vara en självhjälpsgrupp i en by eller nationella rörelser för att göra samhället bättre. Vi bygger partnerskap på ömsesidig respekt, tillit och lärande. Vårt stöd är inte enbart finansiellt utan omfattar också sådant som utveckling av arbetsmetoder, kapacitet och förmåga att påverka samhällsutvecklingen. All vår verksamhet genomsyras också av perspektiven genus och miljö. Jämställdhet och bättre miljö är utvecklingsmål i sig och samtidigt viktiga medel för att uppnå en bättre samhällsutveckling för alla. SÖDRA AFRIKA Antal partners: 6 Antal personer som påverkats av IMs arbete: Malawi är ett av världens fattigaste länder. Mest utsatta och sårbara är flickor och kvinnor. Många flickor lämnar grundskolan på grund av hemarbete eller för att de får barn tidigt. De flesta människor i Malawi bor på landsbygden. Hälften av befolkningen lever i fattigdom, runt 2 procent lever i extrem fattigdom. IM satsar på flickors utbildning och kvinnors försörjning. Zimbabwe har blivit ett av regionens fattigaste länder och landet är politiskt instabilt. En stor del av befolkningen har drabbats av aids. Näst efter aids är malaria den sjukdom som tar flest liv i landet. Det råder även matunderskott och av drygt 14 miljoner invånare är 1,5 miljoner föräldralösa barn. IM arbetar för att stärka människor med fokus på kvinnor och flickor genom insatser inom försörjning, utbildning och hälsa. SVERIGE Antal personer som påverkats av IMs arbete: 14 Sverige står fortfarande inför stora utmaningar för att minska utanförskap och skapa ett mer inkluderande samhälle. Rasism och exkluderande strukturer är alltjämt ett problem för stora grupper i samhället. Nyanlända svenskar och människor med icke svensketnisk bakgrund har inte samma möjlighet att få arbete, utbildning eller delta i föreningsliv och det övriga civilsamhället. IM arbetar för ett mångkulturellt och antirasistiskt Sverige genom att skapa mötesplatser och vägar in i det svenska samhället. MELLANÖSTERN Antal partners: 13 Antal personer som påverkats av IMs arbete: Här är barn med intellektuella funktionsnedsättningar en extremt marginaliserad grupp i samhället. De starka regelverken som ska skydda barnens rättigheter efterlevs inte och en majoritet av barnen står utanför skolsystemet. Jordanien som är förhållandevis stabilt ekonomiskt och politiskt, styrs av en auktoritär regim där människorättsorganisationer har svårt att komma till tals. Palestina, där det politiska engagemanget är stort, lider både av den israeliska ockupationen och den politiska konflikten mellan Fatah och Hamas som hindrar utvecklingen. IM arbetar för ett starkt civilsamhälle som inkluderar alla och för alla barns rätt till utbildning. EUROPA Antal partners: 14 Antal personer som påverkats av IMs arbete: Moldavien är ett av Europas fattigaste länder. Landet blev självständigt 1991, men trots en viss ekonomisk tillväxt brottas landet fortfarande med stora politiska, ekonomiska och sociala problem. Extra utsatta är människor med funktionsnedsättningar som ofta står utanför samhället. IMs arbete är inriktat på människor med funktionsnedsättningar och vi samarbetar med lokala organisationer med sin bas på landsbygden och i mindre städer. Rumänien är medlem i EU sedan 27. IM har därför beslutat att gradvis minska sin närvaro i landet. Organisationen omvandlas succesivt till en rumänsk frivilligorganisation i inhemsk regi, som kan fortsätta att arbeta för barn och äldres rättigheter, med stöd från IM och andra finansiärer som den nya organisationen knutit till sig. SYDASIEN Antal partners: 11 Antal personer som påverkats av IMs arbete: Nepal reser sig sakta efter ett förödande inbördeskrig. Andelen människor i fattigdom har minskat, men Nepal är fortfarande ett av världens fattigaste länder. Fattiga kvinnor har en särskilt svag position i samhället. Många barn är undernärda. Extra utsatta är de tibetanska flyktingar som bosatt sig i landet. IM arbetar med tibetanska flyktingar som är bosatta i landet. Indien har en stark ekonomisk tillväxt som inte når alla grupper i samhället. Klyftorna växer och människor på landsbygden och i städernas slumområden lever ofta under svåra förhållanden. Traditionella könsroller gör kvinnans position svag och våld mot kvinnor är vanligt. IM arbetar med utbildning, hälsa och försörjning. 8 IMs VERKSAMHETSBERÄTTELSE IMs VERKSAMHETSBERÄTTELSE 9

6 CIVILSAMHÄLLET CIVILSAMHÄLLET Civilsamhället De verkliga hjältarna är alla de modiga eldsjälar som omvandlar sin ilska till drivkraft, som organiserar, mobiliserar och ger människor en röst i kampen mot fattigdom och utanförskap. Det är dem IM stödjer, stärker och vill ge bättre förutsättningar för att lyckas. IMs stöd till det civila samhället är både ett eget verksamhetsområde och ett sätt att nå våra mål inom försörjning, utbildning och hälsa. Ett starkt och levande civilsamhälle är nyckeln till ökad demokratisering, ökad respekt för mänskliga rättigheter och minskad fattigdom. 7,6 mkr av den internationella verksamhetens totala kostnader 15% På bilden: Kommunen stängde Panajachels enda vårdcentral och barnen på IMs samarbetspartner Pamis skola är på väg till centrum för att demonstrera mot beslutet utanför kommunhuset (Guatemala). FOTO: IM/REBECCA LINDGREN 1 IMs VERKSAMHETSBERÄTTELSE IMs VERKSAMHETSBERÄTTELSE 11

7 CIVILSAMHÄLLET CIVILSAMHÄLLET Resultat, några exempel MELLANÖSTERN Riktat påverkansarbete och mobilisering av föräldrar I Mellanöstern har IM arbetat för att påverka de jordanska och palestinska myndigheterna att ta sitt ansvar vad gäller människor med funktionsnedsättningar. Särskilda insatser har också skett för att stödja och mobilisera föräldrar så att de kan utkräva sina barns rättigheter. I Jordanien har IM stöttat nio organisationer att bli bättre på påverkansarbete samt att utveckla modeller för integrering av barn med funktionsnedsättning i skola och samhälle. I Palestina har IM tillsammans med lokala partners bedrivit kampanjer för att öka medvetenheten hos allmänheten och bland beslutsfattare om rättigheter för människor med funktionsnedsättningar. Partnerorganisationerna har använt sig av bland annat teater, konst, tv och radio för att nå ut till allmänheten. Ashtarteatern har satt upp fyra föreställningar för 25 människor om situationen för människor med intellektuell funktionsnedsättning. I Palestina har IMs partner Tam producerat 4 tvoch radioprogram om människor med funktionsnedsättning och deras rättigheter, under den senaste treårsperioden. CENTRALAMERIKA Strategisk plan för barns och ungas rättigheter Tillsammans med organisationen Pami i Guatemala jobbar vi aktivt för att barn och unga ska ha rätt till bra utbildning, god hälsa, och en trygg tillvaro. I Guatemala antogs FNs barnkonvention 199 men många barn och unga saknar fortfarande de mest fundamentala rättigheterna. Pami blev inbjudna av kommunerna i regionen Mankatitlán att utveckla arbetet kring barn och ungas rättigheter. Resultatet blev en strategisk, detaljerad plan som presenterades under. Här ställs tydliga krav på kommunernas åtgärder för att tillgodose rättigheter, främja social utveckling och skydda barnen både inom sina familjer och inom samhället. Planen inkluderar kortsiktiga och långsiktiga mål och är ett viktigt verktyg för Guatemalas utveckling på kommunal nivå. Det är en seger för civilsamhället, och för att barn och unga ska få leva värdiga liv. Den universella tummen upp är ett sätt för barnen att berätta hur de mår. År 2 började IM samarbeta med Al Khansa-skolan i Jordanien. Efter år av påtryckningar tog utbildningsministeriet slutligen sitt ansvar och började finansiera utbildningen. IM stöder nu lärarna genom att skapa nätverk i Amman. SYDASIEN Nätverksmöten stärkte partners I Indien och Nepal har vi under året stärkt våra partnerorganisationers förmåga att vara starka aktörer i samhället och att kämpa för marginaliserade gruppers rättigheter. IM har arrangerat nätverksmöten där organisationerna träffats för att ta upp gemensamma frågor och hitta lösningar tillsammans. Några av ämnena har varit rättighetsbaserat arbete, planering, uppföljning och resultatrapportering. SÖDRA AFRIKA Kampanjer uppmärksammade i media I Malawi har IM bidragit till att våra partnerorganisationer blivit effektivare inom påverkansarbete. Det är vanligt att budget och långsiktiga planer saknas, vilket sätter gränser för hur effektiva kampanjerna kan bli. finansierade IM en workshop i evidensbaserat påverkansarbete för våra partners vilket ledde till att de uppdaterade sina verksamhetsplaner ifråga om påverkansarbete. Några kampanjer som genomfördes därefter blev uppmärksammade i nationell media. Kunskaperna har också förts över till deltagarna i projekten och dessa har blivit bättre på att kräva sina rättigheter från lokala myndigheter. Ökad delaktighet i organisationer En av hörnstenarna för att jobba rättighetsbaserat är att partnerorganisationerna blir bättre på att säkerställa full delaktighet, transparens och ansvarsutkrävande inom sina organisationer och insatser. Tillsammans med partners genomförde IM utbildning i organisationsutveckling under året som gav tydliga resultat. Idag kan man se större delaktighet i de olika faserna av projektcykeln och partners har ett mer öppet och bättre samarbete med de lokala myndigheterna. EUROPA I Moldavien den 15 december samlades tre IM-partners, Dorinta, Keystone och Youth Media Centre för att starta ett nytt initiativ med syfte att uppmuntra unga med funktionshinder att höja sina röster. Möte hos mammagruppen i Matandani Primary School i Malawi. Mammagrupperna spelar en viktig roll i stora delar av påverkansarbetet. AOPD har blivit en aktör att räkna med i det moldaviska civilsamhället AOPD är en allians bestående av organisationer i Moldavien som arbetar med människor med funktionsnedsättningar. Alliansen består idag av 17 medlemsorganisationer och har etablerat ett välfungerande sekretariat. Med IMs stöd har AOPD blivit en aktör att räkna med i det moldaviska civilsamhället och medverkade bland annat i att ta fram en nationell arbetsmarknadsstrategi för som underlättar för människor med funktionsnedsättning att ta sig in i arbetslivet Youth Media Centre fick hjälp att utarbeta en strategisk plan Youth Media Centre, en partner som fokuserar på kommunikation och utveckling för unga, fick hjälp av IM att utveckla sin organisation, få tydligare prioriteringar och bli mer strategiska. Det har skapat förutsättningar att bli en organisation som står på egna ben. Som ett led i detta arbete har Youth Media Centre hjälpt sex andra partners att utveckla sitt kommunikationsarbete. 12 IMs VERKSAMHETSBERÄTTELSE IMs VERKSAMHETSBERÄTTELSE 13

8 FÖRSÖRJNING FÖRSÖRJNING Försörjning Att kunna försörja sig själv är nyckeln till oberoende. Ekonomisk försörjning handlar om överlevnad, men också om självförtroende och social status. När kvinnor får utbildning och möjlighet att organisera sig i självhjälpsgrupper och kooperativ, förändras både kvinnors status och samhället omkring dem. Fair Trade leder till försörjning där anställda garanteras rättvisa löner och en bra arbetsmiljö. IM främjar försörjning för marginaliserade grupper, med fokus på kvinnor, så att de kan öka intäkterna och höja sin sociala status. 13,1 mkr av den internationella verksamhetens totala kostnader 27% På bilden: IMs partner JGWICO i Nepal utbildar i ekologisk odling. Genom att delta i projektet får familjerna både en förbättrad hälsa och ekonomi. Majoriteten av deltagarna är kvinnor och fram till 213 fanns ingen kvinna med i styrelsen, idag utgör de cirka 4 procent. FOTO: IM/ERIK TÖRNER 14 IMs VERKSAMHETSBERÄTTELSE IMs VERKSAMHETSBERÄTTELSE 15

9 FÖRSÖRJNING FÖRSÖRJNING Resultat, några exempel SYDASIEN Utbildning i ekologisk odling I Nepal har IMs partner JGWICO mobiliserat och utbildat 29 grupper (med totalt 1 5 hushåll) i ekologisk odling. Kvinnor utgör majoriteten i grupperna, då många män har flyttat för att arbeta på annan ort eller i andra länder. Genom att delta i projektet har familjerna både fått en förbättrad hälsa, genom mer varierad diet, och förbättrad hushållsekonomi med större inkomster. Tidigare handlade familjerna ris och andra livsmedel på marknaden då en skörd inte räckte till att täcka hushållens behov. Tack vare projektet får de nu tre skördar och överskottet säljs på den lokala marknaden som ger familjerna ett välbehövligt tillskott till hushållskassan. Fram till 213 fanns ingen kvinna med i JGWICOs styrelse, men idag utgör kvinnorna ca 4 procent av styrelsen. Förutom bättre hälsa och ökade inkomster har kvinnorna också lärt sig ledarskap, organisation och marknadsföring, vilket har ökat deras självförtroende och gjort dem starkare både som individer och grupp. Genom IMs insats har också intresset för att odla ekologiskt spritts till hela lokalsamhället. Detta var något som inte hade kunnat förutspås när projektet inleddes. CENTRALAMERIKA Hönor och tuppar istället för pengar År 29 började IM att stötta ett projekt genom partnerorganisationen Rum i El Salvador, för att hjälpa 5 kvinnor och deras familjer ur extrem fattigdom. Kvinnorna och deras familjer saknade en säker tillgång till mat och för att möta just detta behov kom stödet att bli i form av kreditlån, men istället för pengar fick kvinnorna låna 2 hönor och 2 tuppar. Sedan dess har hela 8 procent av fonderna återbetalats. I slutet av kunde flera positiva effekter observeras; kvinnornas organisation stärktes och projektet har spridits och hjälpt fler kvinnor ur fattigdom. Dessutom har kvinnorna och deras familjer numera en säker tillgång till mat och behöver inte riskera undernäring. Projektet stärker kvinnor som lever i extrem fattigdom och har svårigheter med att läsa och skriva. De lever utanför samhället och är därmed ofta exkluderade från statliga hjälpprogram. Genom att bli integrerade i detta ekonomiska initiativ får kvinnorna för första gången chansen att på egna villkor bygga upp sina liv och med en egen inkomst och ökat självförtroende kan de ta mer plats och påverka samhället. Stöd till 241 självhjälpsgrupper I Indien har IM genom flera partners stöttat 241 självhjälpsgrupper och bidragit till att cirka 3 9 kvinnor fått stöd till olika inkomstgenererande projekt. Några exempel är jordbruk, försäljning av grönsaker, handel och djuruppfödning. I vissa fall har kvinnorna dubblat eller tredubblat sina inkomster sedan de gått med i en självhjälpsgrupp. Arbetet har varit fokuserat på att stärka inkomsterna och förbättra kvinnors läs- och skrivkunnighet och hälsa samt att göra dem medvetna om sina rättigheter. Så har IM bidragit till att både minska fattigdomen samt öka status och självkänsla hos en väldigt utsatt grupp. Genom IMs stöd har medlemmarna i självhjälpsgrupperna organiserat sig för att utkräva de rättigheter som staten egentligen borde garantera dem. Exempel på detta är ransoneringskort, pensioner, stipendier för utbildning och utveckling av infrastruktur som broar, vägar och toaletter i byarna. IMs och partnerorganisationen Rums projekt att låna ut hönor och tuppar istället för pengar har haft många positiva effekter för flera fattiga kvinnor och deras familjer på El Salvadors landsbygd. SÖDRA AFRIKA 152 sparlåneklubbar bildades Under har IMs partnerorganisationer Wolrec och Asap utbildat 2 5 kvinnor som har organiserat sig i 152 sparlåneklubbar i tre distrikt i södra och östra Malawi. En sparlåneklubb har medlemmar varav en femtedel är män. Deltagarna får utbildning i affärsverksamhet, marknadsföring och bokföring. De sparar pengar i en gemensam pott där de sedan kan låna tre gånger sina sparade medel för att starta någon form av affärsverksamhet. Räntan bestämmer gruppen själv. Hela 98 procent av lånen betalas tillbaka, vilket är ett enastående resultat. Pengarna som kvinnorna har lånat investeras i sådant som tillverkning av hattar, kycklinguppfödning, försäljning av torkad fisk och grönsaksodling. För vinsterna de gör kan de förbättra sina hus, köpa mer mark för odling av grödor och betala sina barns skolgång. Vid årets slut kunde sparlåneklubbarna dela ut 2,2 miljoner kwacha (cirka 9 kronor) till var och en av sina medlemmar. Tjugo klubbar var så framgångsrika att de har kunnat öppna bankkonton. Insatsen har gjort att kvinnornas status har höjts betydligt. Männen har fått en större respekt för kvinnorna och problemen med våld i hemmet har minskat. Ronly Thom säljer tyger och är en av många kvinnor som bedriver en lyckad affärsverksamhet, som hon startat med lån och stöd från en av sparlåneklubbarna i Malawi. MELLANÖSTERN Stöd till fem aktivitetscenter IM stöttade fem aktivitetscenter i Jordanien som arbetar för att ge 135 unga vuxna med intellektuella funktionsnedsättningar en arbetsförberedande utbildning. Utbildningen ger dem också kunskaper som matlagning, läsning och personlig hygien för att förbereda dem för en mer självständig vardag. Vi har dessutom fokuserat på att stärka aktivitetscentren, både organisatoriskt, i deras påverkansarbete mot myndigheterna och att öka medvetandet hos allmänheten. Det handlar bland annat om att få myndigheter att leva upp till vad lagen kräver, att tre procent av deras anställda ska ha någon typ av funktionshinder. Ett viktigt arbete är att öka kunskapen hos allmänheten, eftersom människor med funktionsnedsättningen ofta blir stigmatiserade. Under fick totalt tio av eleverna på centren jobberbjudanden, vilket tyvärr inte riktigt nådde målet som var tio procent. Tillverkning av energisnåla ugnar Som ett led i att hantera de allvarliga miljöproblem som Malawi står inför, har 4 kvinnor som är medlemmar i sparlåneklubbarna i Balaka i södra Malawi utbildats i att tillverka energisnåla ugnar. Ugnarna reducerar energibehovet med upp till 7 procent och kvinnor som tidigare lade 2 kronor i veckan på att köpa bränsle har nu minskat de kostnaderna till fem kronor. Det är mycket pengar för en familj som lever på 1-15 kronor i månaden. De 4 kvinnorna har tillverkat 1 ugnar som de sålt till andra kvinnor i sparklubbarna eller till familjer i de omkringliggande byarna. EUROPA IMs partner Motivatie uppmärksammades I Moldavien samarbetar IM med Motivatie om rätten till arbete för människor som lever med funktionsnedsättningar. Motivatie ger stöd och stärker människor med funktionshinder, men jobbar också för att förändra och påverka samhället i en öppnare riktning. På FNs internationella dag för mänskliga rättigheter fick Motivatie en fin utmärkelse. Under en tv- och radiosänd gala uppmärksammades organisationen för sin banbrytande kamp för lika rättigheter. 16 IMs VERKSAMHETSBERÄTTELSE IMs VERKSAMHETSBERÄTTELSE 17

10 UTBILDNING UTBILDNING Utbildning Barn runt om i världen nekas fortfarande möjligheten att gå i skolan. Och om de går i skolan är undervisningen ofta av så dålig kvalitet att barnen inte får med sig tillräckliga kunskaper in i vuxenlivet. Utbildning är en mänsklig rättighet och avgörande för vår utveckling, både som individer och som samhälle. Att barn får tillgång till utbildning av god kvalitet är en nyckel till att minska fattigdom och det är grunden för hållbar utveckling. IM arbetar för att göra utbildning av god kvalitet tillgänglig för marginaliserade flickor och pojkar utifrån deras egna förutsättningar. 21,9 mkr av den internationella verksamhetens totala kostnader På bilden: Positiv uppmuntran är en självklarhet på dagcentret Akraba i Jordanien. Dagcentret ger utbildning och aktivitetsstöd till människor med intellektuell funktionsnedsättning som är över 16 år. FOTO: IM/MAURITS OTTERLOO 45% 18 IMs VERKSAMHETSBERÄTTELSE IMs VERKSAMHETSBERÄTTELSE 19

11 UTBILDNING UTBILDNING Resultat, några exempel MELLANÖSTERN 1 8 elever skrevs in i skolor Med riktat påverkansarbete har IM i Palestina lyckats få myndigheterna att börja ta sitt ansvar. 1 8 elever med inlärningsproblem och intellektuella funktionshinder skrevs in i skolor som ett resultat av IMs långvariga kampanjer. För att garantera en långvarig hållbarhet på utbildningen har IM under tre år också bidragit till specialutbildning för 17 nya lärare. IM är ensam aktör i norra Gaza I norra Gaza är IM ensam aktör med att erbjuda utbildning till 15 barn med intellektuell funktionsnedsättning. Efter kriget har IM stöttat familjer med basförnödenheter och återuppbyggnaden av förstörda hem. 43 elever har också fått omfattande psykosocialt stöd för att hantera traumat och kunna återvända till någon form av vardag efter kriget i augusti. SYDASIEN Cirka 1 flickor och pojkar går i skolan, vilket överträffar målet Målet för verksamhetsområdet utbildning i Indien och Nepal är att öka tillgången och rätten till god kvalitativ primär och sekundär utbildning för cirka 8 marginaliserade pojkar och flickor. IMs stöd har lett till att cirka 1 flickor och pojkar går i skolan, vilket överträffar målet. Ett av huvudproblemen i både Indien och Nepal är låg kvalité på utbildningen, vilket flera av våra partners som Bethany Sisters, Kiran och Department of Education har arbetat med genom olika kvalitetshöjande insatser. Aga och mobbning i skolorna har minskat IM har genomfört Operation Dagsverke bland 24 skolor i Himalayaregionen i Indien och Nepal under Det har bidragit till en stor spridning och ökad medvetenhet bland skolledning, personal och elever om frågor kring antiaga, antimobbning och ökat elevinflytande. En genomförd enkät visar att aga och mobbning i skolorna minskat mellan åren 212 och. Dessutom visar lärarna en förändrad attityd till fysisk bestraffning i skolan. Elever på Datalpara Bethany Promotional School, en av de skolor IM stödjer i slumområdena kring Guwahati i Indien. Skolor och center har blivit självständiga aktörer IM i Jordanien har stöttat skolor och center till att bli självständiga aktörer som erbjuder utbildning till intellektuellt funktionsnedsatta. Ett treårigt arbete som avslutades under har resulterat i att 27 klasser och fem center idag på egen hand kan erbjuda kvalitativ utbildning för 35 elever. IM har också stärkt centrens och skolornas kapacitet att mobilisera människor, nå ut med kunskap för att bryta stigman och kräva att den jordanska staten upprätthåller lagarna som ska garantera människors rättigheter. Spridit utbildningsmodell för barn med funktionshinder IMs partner Kiran har under året arbetat systematiskt med påverkan och nätverkande gentemot skolor, lokala myndigheter och media. Arbetet har bidragit till att sprida en utbildningsmodell som ger barn med funktionsnedsättningar samma möjligheter till utbildning som andra barn. SÖDRA AFRIKA Nya och stärkta barnrättskommittéer I Zimbabwe har IM hjälpt till att bygga upp och stärka barnrättskommittéer som består av vårdnadshavare, byledare, lärare och barnen själva. Kommittéerna arrangerar möten och driver kampanjer om barns rättigheter. Det kan till exempel handla om att barns rätt att gå i skolan eller om olika hälsofrågor. Ofta finns någon med som kan vittna om hur livet påverkats. Sammanlagt nådde kommittéernas kampanjer 23 5 barn i 47 skolor. Dessutom bildades nio ungdomsplattformar i skolorna, med syfte att ge flickor och pojkar ett forum att engagera sig och påverka i frågor som rör bland annat sex och samlevnad, droger och grupptryck. Insatser för psykosocialt stöd till föräldralösa barn IMs medel har även gått till insatser för psykosocialt stöd till föräldralösa barn vilket bland annat innebar två lägerresor för 15 barn. På resorna har man berört frågor som samarbete, självkänsla och kommunikation. CENTRALAMERIKA Olga Kanyeze i Zimbabwe är tolv år och älskar att gå till skolan. På hennes ryggsäck står det Dzidzo ikodzero yangu vilket betyder utbildning är min rättighet. Fler barn fortsätter att gå i skolan I Guatemala stödjer IM organisationen La Pastoral, som under har erbjudit grundskoleutbildning till 123 barn, 64 flickor och 59 pojkar. Barnen tillhör Guatemalas diskriminerade urbefolkning Kekchi-Maya och barnen bor framförallt på landet eller i utkanten av städer. Alla dessa barn är inskrivna i offentliga skolor och det La Pastoral erbjuder dem är att delta i ett program efter skolan, där barnen får stöd med läxor och förklaringar på sitt modersmål. De får lära sig om sina rättigheter och får psykologiskt stöd och hälsokontroller. Det är behov som inte täcks av någon annan del av samhället. La Pastoral jobbar även med barnens föräldrar. I föräldramöten diskuteras barns rättigheter och genusfrågor. Kvinnor som lever i våldsamma hemmasituationer får dessutom psykologiskt stöd. Av 123 studenter deltog under året 55 mammor och 15 pappor. Att jobba med föräldrarna är en viktig del av La Pastorals arbete. När föräldrarna förstår hur viktig utbildning är, oavsett om du är flicka eller pojke, får barnen ofta fortsätta i skolan. Upprustade skolor och betalda skolavgifter På grund av mycket stor brist på material och lokaler i Zimbabwe har IM renoverat tre klassrum för 165 barn, köpt skolbänkar för 5 barn och byggt 2 latriner för 5 elever. Vi har även betalat skolavgifter för 416 flickor och 373 pojkar. EUROPA Över 6 barn med funktionsnedsättning har fått rätt att gå i vanliga skolor Enligt moldavisk lag finns inga hinder för barn med funktionsnedsättning att gå i vanliga skolor. Dock har många skolor dålig kunskap om utbildning för funktionsnedsatta samt ont om resurser. Ett annat hinder är ovilja från skolledningar, lärare och föräldrar till barn utan funktionsnedsättning. Under har IM i samarbete med partnerorganisationen Inspiratie Comrat etablerat sex skolor med särskilt stöd i byarna Chirsova, Congaz, Ciok Maidan, Avdarma and Comrat city. Över 6 barn med funktionsnedsättning har fått rätt att gå i vanliga skolor. 2 IMs VERKSAMHETSBERÄTTELSE IMs VERKSAMHETSBERÄTTELSE 21

12 HÄLSA HÄLSA Tusentals föräldralösa barn i Zimbabwe får bara ett mål mat om dagen och går hungriga till skolan. Tafara Sabiwa, 14 år, är ett av de föräldralösa barnen i distriktet Mutare som får stöd av IM. FOTO: IM/CHARITY CHIUTSI Resultat, några exempel SÖDRA AFRIKA Kampanjerna om sexuell hälsa nådde över 1 kvinnor och män i tio distrikt I Zimbabwe har nio Star circles (Star står för Societies tackling aids trough rights) för sexuell hälsa bildats, med sammanlagt 225 personer. Det är en metod för påverkan som bygger på brett deltagande där man öppet diskuterar gemensamma utmaningar för att sedan formulera ärenden som man för vidare till de lokala skyldighetsbärarna. Det kan handla om konkreta saker som att det saknas toaletter på skolan. Det kan också röra traditioner som till exempel seden att flickor uppmuntras att gifta sig tidigt. Det är viktigt att både män och kvinnor deltar, men det är svårt att locka manliga deltagare då en vanlig uppfattning är att frågor om sexuella och reproduktiva rättigheter är kvinnofrågor. Under har man dock sett en positiv trend med 21 manliga deltagare i elva informationskampanjer. Kampanjerna nådde över 1 kvinnor och män i tio distrikt. Vidare har tjugo kvinnliga ledare utbildats i sexuella och reproduktiva rättigheter och de har sedan spridit informationen vidare till hälsovolontärer i sina hembyar. CENTRALAMERIKA Ökade kunskaper minskar rädsla Anades är en av IMs partnerorganisationer i El Salvador. De jobbar med att hjälpa familjer genom att stärka deras hälsa, deras möjlighet till inkomst och deras delaktighet i samhället. Inom hälsoprojektet jobbar Anades i 25 byar med att stärka sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter, förhindra spridning av hiv och aids och att utmana genusstrukturer. Projektets deltagare är kommunalarbetare, hälsoarbetare, kvinnor, tonåringar och personer som lever med hiv. Genom projektet blir utsatta kvinnor medvetna om att de har rätt till ett liv utan våld, de lär sig hur de kan försvara sig och var de kan få stöd. Deltagare berättade att projektet har hjälp dem att komma över sina rädslor, och att istället kämpa för sina rättigheter som kvinnor och våga dela sina erfarenheter med andra. Kommunerna har varit ett stort stöd i utvecklingen och de har startat enheter som fokuserar på att utmana genusstrukturer och främja ett jämlikt samhälle. Hälsa Att vara frisk är en förutsättning för att vara aktiv i samhället, kunna ta del av utbildning och försörja sig själv. Genom folkbildning blir människor medvetna om sexuell och reproduktiv hälsa och kan påverka både sitt eget liv och samhället omkring dem. Snedfördelning av resurser leder till att människor på landsbygden inte har tillgång till den information de behöver för att ta informerade beslut. Många möter också diskriminering utifrån etnicitet och hälsostatus. IM arbetar för att främja en jämlik tillgång till förebyggande hälsovård och att förbättra hälsan bland marginaliserade grupper. 6,2 mkr av den internationella verksamhetens totala kostnader 13% SYDASIEN Hälsokampanjer har gett resultat Genom vårt samarbete med Central Tibetan Administration har över 1 tibetanska flyktingar i Indien (varav över hälften kvinnor) fått ökade kunskaper och ökad medvetenhet om frågor som rör tbc, sexuellt överförbara sjukdomar, livmodercancer, hepatit B, hiv och aids samt behovet av god sanitet och hygien. Vi har bland annat lyckats minska de vattenburna sjukdomarna bland den tibetanska exilbefolkningen med 3 procent. Ögonkliniken i Mustang övertas av lokal partner I Nepal har patienter (uppdelat på 626 män och 762 kvinnor) fått behandling mot ögonstarr och andra ögonsjukdomar på ögonkliniken i Mustang. IMs stöd till ögonkliniken avslutades enligt plan i december och kommer istället övertas av en lokal partner. 22 IMs VERKSAMHETSBERÄTTELSE IMs VERKSAMHETSBERÄTTELSE 23

13 INTEGRATION INTEGRATION Integration I dag är lika många människor på flykt som under andra världskriget. En bråkdel av dem kommer till Sverige. Under sökte cirka 8 personer asyl här. IM arbetar för ett mångkulturellt och antirasistiskt Sverige genom att skapa mötesplatser och vägar in i det svenska samhället. Volontärer spelar en viktig roll i vårt integrationsarbete. Det är genom att stärka det civila samhället som vi kan skapa hållbar förändring. På bilden: Hos Barn i väntan/barn i start får nyanlända barn och ungdomar möjlighet att bearbeta sin flykt och sin nya situation på olika sätt. FOTO: IM/LINA BÖRJESSON 24 IMs VERKSAMHETSBERÄTTELSE IMs VERKSAMHETSBERÄTTELSE 25

14 INTEGRATION INTEGRATION Resultat, några exempel SVERIGE I STORT VARDAGSSVENSKA IM nådde de uppsatta målen Under deltog cirka 14 personer tillsammans med 9 IM-volontärer i 73 mötesplatser. Cirka 9 procent av deltagarna uppger att deras vardag har påverkats i positiv riktning och att de har större möjlighet att delta i det svenska samhället. Det betyder att IM under med råge nådde de uppsatta målen inom integrationsarbetet i Sverige. Siffrorna pekar också på att IM är en relativt stor aktör inom integrationsområdet. Glada deltagare på Move Its sommarläger. I Stockholm har vi genomfört ett projekt som heter Vardagssvenska, där vi kombinerar språkträning med mentorskap. I verksamheten matchades ett åttiotal nyanlända personer med lika många volontärer. Förutom att träffas två och två gjorde hela gruppen några gemensamma aktiviteter som knytkalas, Skansenbesök och musikkvällar. Bättre språkkunskaper och ökat självförtroende Resultatet är upplyftande. Deltagarna ökade inte bara sina språkkunskaper utan också sin delaktighet. Hela 95 procent av deltagarna upplever efter det här året att deras svenska påverkats positivt. 76 procent känner också att de fått bättre självförtroende och nästan lika många tycker att det blivit lättare att prata med nya människor. Vardagssvenska, ett lyckat projekt som kombinerar språkträning med mentorskap. MOVE IT I IMs Move It-projekt introduceras nyanlända ungdomar i föreningslivet. Tillsammans med våra volontärer besöker de idrottsklubbar och andra föreningar och deltar i aktiviteterna. Det här blir en möjlighet för ungdomarna att hitta nya kompisar och en aktivitet, samtidigt som föreningarna kan nå en ny målgrupp. Individuell guidning Move It i Stockholm drog under igång en satsning på individuell guidning. Ungdomarna matchas ihop med en volontär som mer målinriktat kan guida in i en sysselsättning som är intressant. IM har frågat ungdomarna vad de fått ut av att vara med. 66 procent svarar att deras vardag har påverkats mycket positivt och att deras självförtroende har blivit betydligt bättre, övriga svarar att situationen delvis har blivit bättre. Samma andel säger att de besökt nya platser och hittar bättre i staden efter att de varit med i Move It. Brommapojkarna ordnade träningar Föreningarna Brommapojkarna och Dance for love ordnade regelbundet veckoträningar med ungdomarna i anslutning till deras skoltid. Ungdomar från Move It deltog även i konstprojektet Berättelser i en väska som bland annat visades på Moderna museet. Move It har varit drivande i planerna att starta Idrottslyftet på Sprint-gymnasiet, där skola och föreningar samarbetar för att underlätta för elever att komma i kontakt med föreningslivet. Hinder för en aktiv fritid I IMs rapport Hjärtligt ovälkommen till föreningslivet visade vi att många idrotts- och fritidsföreningar inte är beredda att ta mångfald och tillgänglighet på allvar. I rapporten lyfts tre konkreta faktorer som hindrar nyanländas tillgång till aktiv fritid fram: ålder, ekonomi och föreningars alltmer utbredda satsningar på elitnivån. Det är angeläget att komma över de här hindren. Föreningar är viktiga för demokratin och därför bör alla ha möjlighet att engagera sig. Illustration av Isabelle Stahlén ur rapporten Hjärtligt ovälkommen till föreningslivet. Det är svårt att få kontakt med svenskar och att förstå hur saker och ting fungerar i Sverige. Nu får jag möjlighet att i lugn och ro ställa frågor och diskutera saker jag funderar på, säger en av deltagarna i projektet. BARN I VÄNTAN/BARN I START Barn i väntan/barn i start (Biv/Bis) är pedagogiska program där nyanlända barn får möjlighet att bearbeta sin flykt och sin nya situation. Barn i väntan handlar om situationen för barn och familjer som väntar på besked om uppehållstillstånd och Barn i start om situationen när man har fått tillstånd att stanna i Sverige. Modellen är väl beprövad, och verksamhet bedrivs både av IM i samarbete med Svenska kyrkan och av kommuner i egen regi. För mindre barn Hittills har programmet vänt sig till barn och unga från sju år och uppåt samt till deras föräldrar. Vi har sett en utmaning i att det inte har funnits några verksamheter för yngre barn. Därför satte IM under igång ett utvecklingsprojekt i Göteborg som kallas Lilla Biv/Bis. Syftet är att se hur stödbehovet ser ut och att pröva vårt pedagogiska program för att se om metoden går att använda för barn i åldrarna 4-6 år. Resultaten kommer att utvärderas 215. KRAFTSAMLING HERRGÅRDEN Underlätta möten I området Herrgården i östra Rosengård i Malmö deltar IM i ett samverkansprojekt med grannar, företagare, kommunala bostadsföretaget, stadsområde Öster och föreningar som Rädda Barnen och Somaliska fredsföreningen. Projektet Kraftsamling Herrgården som startade bygger på en vision om att på tio års sikt skapa en innovativ och samtidigt hållbar förändring i området. Det handlar om att underlätta möten mellan människor som bor i området och att stärka kontakten med andra delar av Malmö. Under året har IM samarbetat bland annat med Somaliska fredsföreningen i Herrgården om träffpunkten Café Rosen, tjejcafé och läxläsning. 26 IMs VERKSAMHETSBERÄTTELSE IMs VERKSAMHETSBERÄTTELSE 27

15 IM FAIR TRADE IM FAIR TRADE Vår nya producent Hathay Bunano i Bangladesh ger sysselsättning till tusentals kvinnor på landsbygden. FOTO: HATHAY BUNANO Silkesmaskar som producerar sidentråd. Shalony van Stralendorff på sin praktik i Indien. Sjal gjord i non-violent silk. Little Flower arbetar med non-violent silk Little Flower är en producentgrupp i Bihar, en av Indiens allra fattigast regioner. Området ligger på gränsen till Nepal och här bor fler än hundra familjer drabbade av lepra. Isthe Khandi Village Rehab Center är en organisation inom Little Flower och där arbetar 48 personer, de flesta kvinnor. Deras huvudsakliga sysselsättning är arbete med upprullning, spinning, färgning och vävning av silkesscarfar av 1 procent silke, för export. Centrets mål är att se till att ge de svagaste inom leprakolonin sysselsättning och ett värdigt liv. Centret delar sin vinst med dem som är för gamla eller sjuka för att arbeta. Sjalarna i skarpa färger har varit en framgångsprodukt för Little Flower det senaste året och lett till många exportaffärer. En anledning till den stora efterfrågan är att sjalarna tillverkas i non-violent silk, ett humanare och miljövänligare sätt att tillverka silke än det traditionella. IMs utlandspraktikant Shalony van Stralendorff har under sin praktikperiod bland annat arbetat i Little Flower där hon tog fram en sjalkollektion riktad till en europeisk marknad. Dessa sjalar kan du idag köpa i IM Fair Trades butiker och webbshop. IM Fair Trade var ett händelserikt år för IM Fair Trade. Vi inledde året med att vara med på den stora inredningsmässan Formex i Stockholm. Sedan renoverade vi Malmöbutiken med nya golv, vitmålade väggar, ny belysning och ny hyllinredning. Den uppfräschade butiken togs väl emot av gamla och nya kunder och försäljningen ökade med 22 procent under året. Non-violent silk Under hösten lanserade vi vår kollektion av sjalar i nonviolent silk, som är designade av Shalony van Stralendorff. Non-violent silk innebär att kokongerna klipps upp och fjärilen släpps ut levande för att återgå i det biologiska kretsloppet, till skillnad från traditionell sidentillverkning där kokongerna kokas och fjärilen dör. Shalony har tidigare varit utlandspraktikant hos oss och gjorde under sin praktiktid några designuppdrag för Mesh och Little Flower i Indien. Sjalarna är tidlösa och klassiska, och vi kan se att intresset för dessa vackra sjalar i non-violent silk stadigt växer. Fair trade-marknad på Malmö Central. I Linköping riskerade vi plötsligt att stå utan butikslokal när vårt hyresavtal sades upp av hyresvärden, då hela kvarteret skulle börja omvandlas till restaurang- och nöjeskvarter. Under våren flyttade vår butik ifrån den anrika butikslokalen med den charmiga hattaffärsinredning till en ny, modernare lokal som vi lyckades hitta på gågatan mitt i centrum. Flytten har glädjande lett till att många nya kunder har hittat till butiken, vilket gett ett lyft i försäljningen med 23 procent. Årstidste sålde slut Den totala försäljningen under året ökade med åtta procent. Produktkategorierna livsmedel och barnprodukter har en fortsatt positiv försäljningsutveckling. Vårt nya årstidste under eget varumärke som vi kallar Vår, Sommar, Höst och Vinter visade sig bli populärt och sålde slut mycket snabbt. På grund av den stora efterfrågan gick vi vidare med att även ta fram eget te i Earl Grey, English Breakfast, Sencha och Hibiskus. Inom kategorin barnprodukter fick vi en ny WFTO-producent under året, Hathay Bunano från Bangladesh. De tillverkar handvirkade babyleksaker av riktigt hög kvalitet och ger sysselsättning till tusentals marginaliserade kvinnor på landsbygden. Vi gjorde under året besök hos våra producenter i Nepal; NLT, ACP och Kumbeshwar Technical School. Från Nepal kommer några av våra mest populära produkter som de tovade djurtofflorna till barn. Nytt för i år är att vi även tagit fram dessa i vuxenstorlek. Hos NLT utvecklade vi under året en egen kollektion av barnväskor i form av prinsesstårtor med tillhörande kakor, vilka sålde slut snabbt. Fair trade-marknad på Malmö C Vi och våra volontärer har varit på en hel del marknader under året. Den mest uppmärksammade blev SVTs marknad på Malmö Centralstation i samarbete med Världens Barn, där vi tillsammans med Röda Korset och Erikshjälpen byggde Sveriges största fair trade och second hand-marknad. Vi lyckades med uppdraget att på sju timmar sälja varor för 1 kronor och vi fick mycket positiv respons från kunderna. Detta event låg exakt samtidigt som vår butikskonferens i Jönköping och Fair Trade Forum, Sveriges största mötesplats för oss inom rättvis handel, vilket gjorde att vår planeringsoch koordineringsförmåga verkligen sattes på prov. Tack vare våra gemensamma insatser och det stora engagemang som finns bland våra volontärer lyckades vi genomföra alla tre arrangemangen på allra bästa sätt. VAD ÄR FAIR TRADE? Miljoner människor världen över försöker försörja sig på hantverk eller jordbruk. Många av dem har stora svårigheter att leva på sin lön, då de pressas av sjunkande världsmarknadspriser, ofördelaktiga handelsrelationer eller konkurrensutsättningen av länders minimilöner. Vi som medlemmar i WFTO (World Fair Trade Organization) gynnar småskaliga och marginaliserade producenter. Vi betalar rättvisa priser så att de som producerat varan får en rättvis lön. Vi betalar våra inköp i förväg så att producenterna får pengar till att köpa in sitt råmaterial. Vi arbetar för goda arbetsförhållanden, mer miljövänlig produktion, jämställdhet och inget utnyttjande av barnarbete. 28 IMs VERKSAMHETSBERÄTTELSE IMs VERKSAMHETSBERÄTTELSE 29

16 INSAMLING INSAMLING Insamling Det samlade engagemanget från alla våra medlemmar, volontärer och givare har gjort det möjligt att samla in 73,4 miljoner kronor under. Vi har varit ute på gator och torg och träffat människor, många av dem har blivit faddrar. Antalet faddrar har ökat under året och det ger nya möjligheter. Volontärer har hållit i marknader och värvare har varit ute och berättat om IMs verksamheter. Där har vi fått in viktiga bidrag och sålt gåvokort. I maj startade vi vår första face to face-grupp i Stockholm. Här står första gänget beredda på sin första arbetsdag. FOTO: IM/ANNA JOHANNISSON Under hade IM 45 givare, varav 16 är faddrar. Med fadder menas givare som regelbundet varje månad skänker pengar till IM via framförallt autogiro. Många nya faddrar har kommit i kontakt med IM genom våra värvare i olika städer runt om i landet. Vi värvar nu året runt, och under året har vi haft face to face-värvning i Malmö, Lund, Stockholm, Göteborg och Helsingborg. Vår kommunikation och återkoppling till faddrarna har utvecklats och förbättrats. På den nya faddersajten fadder.se kan du följa flera av de kvinnor, familjer och barn som får stöd genom gåvorna till IM. Här uppdaterar vi varje vecka med ny statistik, bilder, berättelser och filmer från verksamheterna i tio länder. Det ger en tydlig bild av hur faddergåvorna ger trygghet och möjligheter för kvinnor att starta upp verksamheter som ger inkomst. De kan bygga upp en framtid för sin familj. Fler unga tjejer får möjlighet att gå kvar i skolan. Familjer får stöd att ge sina barn med funktionshinder en trygg skolgång och en ljus framtid. Uppmärksammat högtidsdagar Vi har under året uppmärksammat andra viktiga dagar och helger, som alla hjärtans dag (eller i IMs tappning alla getters dag ), internationella kvinnodagen, påsk, mors dag och studenten. Under hösten stod vår julkampanj i fokus med erbjudande om symboliska julklappar i form av bland annat getter, starta eget-bidrag, skolavgifter och kaffeplantor. Julkampanjen och glädjeshoppen Julkampanjen handlade om att sälja gåvokort från Glädjeshoppen och det gick väldigt bra. Vi valde att behålla samma tema för julkampanjen som vi haft tidigare Självklart kan lycka köpas för pengar. Vi sparade då in både tid och utvecklingskostnader och kunde istället satsa på spridning av kampanjen genom sociala medier, digitala utskick och annonser i tidningar som ICA-kuriren och ETC. Det är kanaler som brukar nå fram till människor som gillar Glädjeshoppen och de symboliska gåvorna. Vi provade även ett nytt koncept, door to door, där vi knackade dörr och sålde symboliska gåvor. Det var ett nytt grepp som slog väl ut och gav 22 1 kronor. Under hösten lanserade vi ett par nya produkter, bland annat gåvokortet Nalle. Det togs fram för att uppmärksamma IMs integrationsarbete i Sverige med projekten Barn i Väntan och Barn i Start. Vi nådde årets mål för julkampanjen och samlade in 2,5 miljoner kronor. Gåvokorten som gick bäst var get, skolavgift och starta eget-bidrag. Totalt såldes gåvokort. Testamentesgåvor Testamentesgåvor har alltid utgjort en viktig del av IMs verksamhet, och har i år varit en stor del av ökningen av vår insamling. Vi är mycket tacksamma för det här stödet som bidrar till att vi kan planera vår verksamhet mer långsiktigt. Företagspartner Företagspartner har varit namnet på vår nya satsning mot företag, framförallt mot de som funnit i närheten av IM och i våra nätverk. Det har handlat om att skapa ett hållbart och ömsesidigt utbyte. Företag har kunnat stödja IM inom ramen för olika paket med namnen omtanke, värme, delaktighet och engagemang. De olika paketen har riktat in sig på fyra av IMs verksamhetsområden utbildning, hälsa, försörjning och integration. Gemensamt för alla paket är ett kunskapsutbyte och kopplingen till IM Fair Trade där det ingått rättvist producerade kuddar. Testet har gett bra resultat med elva anslutna företag under november och december, då testet genomfördes. Vi kommer därför att fortsätta med satsningen under 215. Världens Barn IM var också en av organisationerna bakom Världens barnkampanjen, som hade sin kampanjkulm under hösten. 77 miljoner kronor samlades in totalt, och IM är som ansluten organisation garanterad fem procent. Postkodstiftelsen Vi gjorde en ansökan till postkodstiftelsen och blev beviljade 2,5 miljoner kronor till IMs arbete med Biv/Bis. Tack vare detta kunde vi utöka och stärka vårt arbete med nyanlända barn och familjer i Sverige gåvokort såldes under julkampanjen. 3 IMs VERKSAMHETSBERÄTTELSE IMs VERKSAMHETSBERÄTTELSE 31

17 IM I MEDIA EKONOMI I SAMMANFATTNING IM i media Målet med IMs press- och opinionsarbete är att öka kännedomen om IM och att sprida kunskap både om IMs arbete och om biståndsfrågor i stort. Under har IM synts i media vid ett flertal tillfällen, både i nyhetsinslag och genom opinionsartiklar i papperstidningar och webbforum. Ekonomi i sammanfattning På öppningsdagen var rummet smockfyllt av entusiastiska besökare, och det var definitivt inte den vanliga vernissagepubliken. Konstkritiker Linda Fagerström i Helsingborgs Dagblad om utställningen En sårad dröm ett resultat av arbetet i gruppen SAY (stories, art, youth) inom IM. SAY grundar sig i delaktighet och att alla ska ha möjlighet att göra sin röst hörd. Du kan dra igenom hela julbordet i stort sett! Petter Askergren, hip hopartist, under Musikhjälpen i samtal med Lars Mannberg från IM om vilken mat de saknar, på livelänk från Malawi 11 december. Tre faktorer stänger ute nyanlända ungdomar från idrottsföreningar: Ålder, höga kostnader, och värst av allt, ovilja och okunskap Ann Svensén, Anders Stjernlöf, Elin Vestberg på SVT Opinion 13 november med anledning av rapporten Hjärtligt ovälkommen till föreningslivet. Om den nya regeringen menar allvar med att kalla sig feministisk måste den också sätta världens flickor i fokus. Ann Svensén i Sydsvenskan 1 oktober inför internationella flickdagen. Räckvidden i sociala medier har ökat markant under, men fortfarande finns det stort utrymme för ökad spridning av vårt arbete och våra budskap via Facebook, Twitter och Instagram. Antalet följare på Facebook har ökat med över 3 procent och på Twitter är ökningen över 5 procent. Följare FACEBOOK 1 33 januari december Följare TWITTER 669 januari 1 8 december Många idrotts- och fritidsföreningar är inte beredda att ta mångfald och tillgänglighet på allvar. Den slutsatsen av sina erfarenheter av att introducera flyktingar i föreningslivet presenterade ansvariga för IMs projekt Move It i rapporten Hjärtligt ovälkommen till föreningslivet i november. Rapporten fick stor uppmärksamhet, bland annat genom att TT rapporterade om den och genom den debattartikel som IM publicerade på SVT Opinion i samband med lanseringen av rapporten. Sedan lanseringen har flera medier tagit upp frågor om föreningslivets roll för unga nyanländas delaktighet och IMs ansvariga har intervjuats vid ett flertal tillfällen i både radio och tidningar. Intäkter Gåvor Bidrag Medlemsavgifter Varuförsäljningsintäkter Övriga rörelseintäkter Kostnader Ändamålskostnader Varuförsäljningskostnader Insamlingskostnader Administrationskostnader INTÄKTER Belopp i tkr Gåvor Bidrag Medlemsavgifter 66 Varuförsäljningsintäkter Övriga rörelseintäkter 2 51 Totalt KOSTNADER Belopp i tkr Ändamålskostnader Varuförsäljningskostnader Insamlingskostnader Administrationskostnader Totalt IMs VERKSAMHETSBERÄTTELSE IMs VERKSAMHETSBERÄTTELSE 33

18 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Årsredovisning För räkenskapsåret Styrelsen och generalsekreteraren för IM, Individuell Människohjälp, organisationsnummer , avger härmed följande årsredovisning. Förvaltningsberättelse Allmänt om verksamheten IM, Individuell Människohjälp är en ideell biståndsorganisation som arbetar för en rättvis och medmänsklig värld. IMs ändamål är att bekämpa och synliggöra fattigdom och utanförskap. IM bedriver internationellt utvecklingssamarbete samt arbete för integration i Sverige. De regioner IM verkar i är Centralamerika, Europa, Mellanöstern, Sydasien, Södra Afrika och Sverige. IMs arbete har ett rättighetsperspektiv och bygger på mänskliga rättigheter enligt FNs konventioner. Det ska bedrivas utifrån kriterierna medmänsklighet, närhet och hjälp till självhjälp. IMs insatser utförs av medlemmar/volontärer och medarbetare. IMs internationella verksamhet genomförs till största delen via partnerorganisationer eller i samverkan med andra aktörer. En viss del av verksamheten har bedrivits i egen regi, men under året har i princip all sådan verksamhet fasats ut. IM är en demokratiskt uppbyggd medlemsorganisation. Högsta beslutande organ är årsmötet, som utser styrelsen. Under namnet IM Fair Trade bedriver IM handelssamarbeten för en bättre värld. Vi importerar och säljer rättvisa varor via vår webbutik och i åtta butiker runt om i Sverige. Varorna kommer från våra verksamhetsländer men även ifrån tex Israel, Vietnamn och Sri Lanka. Merparten av IMs intäkter kommer från privata givare. Till det kommer bidrag från institutionella givare som tex Sida och anslag från externa finansiärer. Fördelningen av intäkterna ger IM stor frihet att disponera sina medel utan att vara beroende eller styrd av någon enskild finansiär. IMs styrelse har lagt fast riktlinjer för IMs kapitalförvaltning och placeringsetiska regler. Delar av kapitalet ska värdesäkras i ett tioårsperspektiv och generera avkastning under perioden. En placeringskommitté övervakar den löpande förvaltningen och ansvarar för den strategiska och etiska inriktningen. För den löpande förvaltningen anlitar IM flera externa förvaltare. Belopp inom parentes avser 213. Resultat och ställning IMs verksamhetsintäkter (gåvor, bidrag, varuförsäljning och övriga rörelseintäkter) ökade markant under året och uppgick till tkr (96 874). Erhållna gåvor från enskilda givare, stiftelser och fonder inklusive insamlade medel inom ramen för Väldens Barnkampanjen var något lägre än föregående år tkr (43 186) medan gåvor via testamente ökade rejält till tkr (18 899). Erhållna bidrag ökade till tkr (22 578) och motsvarar 25% (23%) av totala verksamhetsintäkter. Övriga rörelseintäkter har minskat 2 51 tkr (7 38), till största del beroende på förra årets reavinst på en fastighet i Jerusalem på tkr. Försäljningsintäkterna inom varuförsäljningen ökar något till tkr (4 93). Det beror på att varuförsäljningen i fem av butikerna har ökat med ca 2%. Det ekonomiska resultatet för varuförsäljningen uppgick till tkr (-4 979). Verksamhetskostnaderna har ökat jämfört med föregående år och uppgick till tkr (91 25). Ändamålskostnaderna är högre än föregående år tkr (67 764), även kostnaderna för insamling har ökat tkr (8 528). Kostnaderna för administration är i princip oförändrade tkr (5 31). Återföring av avsättningar rörande verksamheten i Jordanien skedde föregående år, vilket då påverkade ändamålskostnaderna med tkr. Den största ökningen av ändamålskostnader är verksamheten i Mellanöstern som har ökat med tkr från föregående år. Insamlings kostnaderna har ökat främst p g a en satsning på att få in fler faddrar, vilket lett till att vi fått in 196 st nya faddrar (45). Till IMs egna medel destinerade till olika specifika ändamål har avsatts 1 81 tkr och utnyttjats tkr (netto fg år 1 69 tkr) och resultatet av årets verksamhet uppgick till tkr (1 867) vilket gav ett totalt eget kapital vid årets utgång uppgående till tkr (12 96). Styrelsen har tagit beslut om att det egna kapitalet ska uppgå till 6-8% av verksamhetskostnaderna. Det egna kapitalet kan användas för att klara av temporära fluktuationer inom ramen för den treåriga strategiska planeringsperioden. Väsentliga händelser under räkenskapsåret Under året bedrev IM verksamhet i Sverige och elva länder runt om i världen. IM är inne på sitt tredje år i den treåriga strategiperioden IMs internationella avdelning har under året arbetat för att förbereda de konkreta insatserna för de tre första åren ( ) av den 8-årsperiod som vi har beviljats direktavtal med Sida. Sammanlagt har tolv verksamhetsstrategier för de tre kommande åren tagits fram. Det är sju nationella strategier (Indien, Nepal, Jordanien, Palestina, Moldavien, Malawi och Zimbabwe), 4 regionala (Sydasien, södra Afrika, Mellanöstern och Centralamerika) samt en tematisk (stöd till producentgrupperna inom Fair Trade). Inom Sverigearbetet har en utveckling av integrationsarbete pågått även utanför storstäderna. I Varberg, Falkenberg, Örebro, Nyköping, Landskrona och Vrigstad har vi idag läxläsning och varianter på vardagssvenska. I allt väsentligt genomförs detta av volontärer. Postkodstiftelsen beviljade under året medel för Biv/Bisverksamhet i Malmö, Göteborg, Landskrona, Helsingborg samt lägerverksamhet knutet till Vrigstadgården. Genom projektmedlen har det varit möjligt att utveckla vår arbetsmetodik och utöka verksamheten. Femårsöversikt Resultaträkning i sammandrag Belopp i tkr Verksamhetsintäkter Verksamhetskostnader Verksamhetsresultat Finansiella poster Resultat efter finansiella poster/ Årets resultat Nettoförändringar ändamålsbestämda medel Förändring Balanserat eget kapital Nyckeltal uppställda efter Svensk insamlingskontrolls principer Hur mycket går till biståndsarbetet? (ändamålskostnader/totala intäkter*) Hur stor andel tar administrationskostnaderna? (administrationskostnader/totala intäkter*) Hur stor andel tar insamlingskostnaderna? (insamlingskostnader/totala intäkter*) Till sparande (+)/uttaget från sparande (-)** (årets resultat/totala intäkter inkl alla finansiella poster) Det har gjorts en nysatsning under året för att rekrytera nya medlemmar som fått väldigt positivt resultat. Antalet medlemmar inom IM är vi årets utgång (3 788). Inom IM finns det 8 lokalföreningar och 34 kontaktpersoner/lokala grupper. Vi har idag ca 9 regelbundet aktiva integrationsvolontärer i hela Sverige. Det har skrivits 2 st pressmeddelanden från våra verksamheter under året. Störst genomslag fick vår rapport Hjärtligt ovälkommen till föreningslivet, en beskrivning utifrån Stockholm hur vi ser på nyanländas möjligheter att delta i föreningslivet. Vi har också kunnat uttala oss om nyanländas bostadssituation i Malmö och Biv/Bis förekommer i media över hela landet. IM Fair Trade har under året flyttat Linköpingsbutiken och renoverat Malmöbutikens befintliga lokal. Båda dessa satsningar har gett positiva försäljningsresultat. Vi inledde ett samarbete med en ny spännande producent, Hathay Bunano, från Bangladesh under året. De tillverkar handvirkade babyleksaker och ger kvinnor på landsbygden försörjningsmöjligheter. På grund av kriget i Gaza kunde inte ordinarie verksamhet bedrivas under hela året. IM har bidragit med medel till humanitära insatser i Gaza genom en akutinsamling, IMs humanitära fond samt en gåva från Oregliastiftelsen. IMs styrelse besökte Malawi under året. Syftet med resan var att besöka och se verksamheten i fält. * Med totala intäkter avses enl Svensk Insamlingskontroll verksamhetsintäkter inkl fin poster utom kapitalvinster och kapitalförluster. ** Förklaring till större fluktationer: År 21 var resultatet negativt efter ett styrelsebeslut att utöka verksamheten genom att använda vinsten från en fastighetsavyttring i jordanien (27). År 212 såldes den fastighet där huvudkontoret tidigare var beläget, vilket bidrog till ett högre resultat, därav en hög insättning till sparande/eget kapital % 5% 1% 9% % 5% 9% 9% % 5% 9% 28% % 6% 1% -1% % 7% 8% -32% 34 IMs VERKSAMHETSBERÄTTELSE IMs VERKSAMHETSBERÄTTELSE 35

19 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Exempel på effekter av vårt arbete Sydasien Ett av de viktigaste resultaten i Indien är att ca 3 9 kvinnor har deltagit och utvecklats i självhjälpsgrupper genom olika inkomstgenererande projekt. Genom att både fokusera på att stärka inkomsterna och förbättra kvinnors läs- och skrivkunnighet, hälsa och nutrition, samt att göra dem medvetna om sina rättigheter, har IM bidragit till att öka marginaliserade kvinnors inkomster, självkänsla och status i ett land där kvinnor utsätts för systematisk diskriminering. I internationella undersökningar om kvinnors situation och utsatthet hamnar Indien i den absoluta botten i världen. Ett av de viktigaste resultaten i Nepal har varit att ca 29 grupper (med totalt 1 5 hushåll) har mobiliserats och fått utbildning i ekologisk odling. Detta har lett till att familjerna som deltagit fått en bättre diet med större intag av grönsaker som ger ett tillskott av viktiga näringsämnen exempelvis för små barn och gravida kvinnor. Överskottet av jordbruksprodukter har kunnat säljas på den lokala marknaden vilket har lett till ökade inkomster för familjerna. Deltagarna har lärt sig jordförbättrande markvårdsteknik vilket i sin tur ger ökade utkomstmöjligheter på sikt. Centralamerika I El Salvador har vår partner HOPAC under hjälpt 189 personer att nå anställning eller till att bli egenföretagare. Av de 131 som har blivit egenföretagare är 38 kvinnor med funktionsnedsättning, 36 personer män med funktionsnedsättning och resterande mödrar i behov av stöd. I Guatemala har vår partner Corazón Re-Hábil arbetat för att personer med funktionsnedsättningar och deras familjer skall stärkas ekonomiskt. De utbildas i företagande och stöttas till sparande. Under året sparade de 66 mödrar som omfattades av projektet tillsammans nästan 11 tkr. Detta innebär en möjlighet att tackla oväntade utgifter utan att längre behöva hamna i en krissituation. Södra Afrika IM har utbildat 2 5 kvinnor för att delta i 152 spar/låneklubbar i tre distrikt i södra och östra Malawi. Genom IMs försorg har kvinnorna fått utbildning i hur man startar affärsverksamhet, marknadsföring och enkel bokföring. Vid årets slut delade de 152 sparklubbarna ut 2 2 tkr till medlemmarna vilket är ca 9 kr till var och en. Detta är sparade medel som är innestående men också inbetald ränta för lån som kvinnorna tagit under året. 98% av lånen betalas tillbaka vilket är ett fantastiskt resultat. I Zimbabwe har IM hjälpt till att bygga upp och stärka barnrättskommittéer som består av vårdnadshavare, byledare, lärare och barnen själva. Kommittéerna arrangerar lokala möten och kampanjer om barns rättigheter. 47 skolor med sammanlagt 23 5 barn nåddes av kommittéernas kampanjer i fem distrikt. Dessutom bildades nio ungdomsplattformar i skolorna, med syfte att ge flickor och pojkar ett forum att engagera sig och påverka i frågor som rör bland annat sex och samlevnad, droger och grupptryck. Vidare bildades 9 STAR circles för sexuell hälsa med sammanlagt 225 personer i fem distrikt. Det är en metod för påverkan som bygger på brett deltagande där man öppet diskuterar gemensamma utmaningar för att sedan formulera ärenden som man för vidare till de lokala skyldighetsbärarna. Mellanöstern Barn med intellektuell funktionsnedsättning är en av de allra mest marginaliserade grupperna i Palestina. Trots att landet generellt har en hög utbildningsnivå så är endast 2% av barnen med intellektuell funktionsnedsättning inskrivna i klasser. Med riktat påverkansarbete har IM lyckats att få de palestinska myndigheterna att börja ta sitt ansvar elever med inlärningsproblem, och intellektuella funktionshinder skrevs in i skolor som ett resultat av IMs långvariga kampanjer. För att garantera en långvarig kvalité på utbildningen har IM också bidragit till specialutbildningen för 172 nya lärare. I norra Gaza är IM ensam aktör med att erbjuda utbildning till 15 barn med intellektuell funktionsnedsättning. IM driver två center, stöttar två förskolor och erbjuder också hembesök till de familjer vars barn är oförmögna att lämna hemmet. På grund av den långvariga blockaden och de återkommande krigen som drabbar Gaza är situationen extremt kritisk. IM arbetar därför utifrån en humanitär utgångspunkt i området och har stöttat 48 familjer med resurser för att reparera förstörda hem och givit filtar, kläder, och blöjor för att underlätta den kommande vintern för 5 barn. Omfattande psykosocialt stöd har varit av hög prioritet för att hantera traumat efter kriget och har hjälpt 429 elever att återvända till någon form av vardag. Fram till slutet av har IM arbetat målmedvetet med att stötta skolor och center i Jordanien till att bli självständiga aktörer som erbjuder utbildning till intellektuellt funktionsnedsatta. 27 klasser och 5 center kan idag utan IMs hjälp erbjuda kvalitativ utbildning för 345 elever. IM har också stärkt centrens, och skolornas kapacitet att mobilisera civilsamhället och kräva att den jordanska staten upprätthåller lagarna som ska garantera och skydda människor med intellektuell funktionsnedsättnings rättigheter. Skolorna är också viktiga aktörer för att bryta stigmat som råder över människor med intellektuell funktionsnedsättning. Många familjer tvingar sina barn att stanna inomhus då de saknar kunskapen om vilken potential deras barn har om de bara får den rätta utbildningen. IM har därför aktivt via skolorna mobiliserat föräldragrupper som viktiga förespråkare av alla barns lika värde. Europa IMs partnerorganisation i Rumänien, som registrerades som en lokal organisation 213, har under året fortsatt att stärka sin organisatoriska kapacitet, utöka sin finansieringsbas, engagera fler volontärer och höja kvaliteten i sina aktiviteter. Organsationen har under etablerat ett nytt rehabiliteringsrum med musik, ljud, ljus och doft-terapi som blivit mycket uppskattat och som 15 personer med olika typer av funktionsnedsättning kunnat ta del av. Man har också ingått i 38 olika partnerskap-avtal med företag, universitet, skolor och lokala organisationer för att öka antalet personer som nås av organisationens tjänster och för att ingå i olika typer av strategiska nätverk för att förbättra situationen för personer med funktionsnedsättningar i landet. Ett mycket framgångsrikt exempel på hur IM kan bidra till att stärka det lokala civilsamhället är vårt samarbete med den lokala ungdomsorganisationen YMC i Moldavien. Föreningen arbetar med att stärka ungdomar med olika funktionsnedsättningar och utveckla unga människors förmåga att arbeta med media i olika former. Genom IMs försorg har man nu tagit fram en strategisk plan för de kommande åren och en stark revitalisering har ägt rum. Man har dessutom fått uppdraget att utveckla mediaarbetet hos 6 av IMs övriga samarbetsorganisationer i Moldavien, vilket har haft många positiva sidoeffekter. IM i Sverige anordnade under året 73 mötesplatser (t ex läxläsning, språkkafeer, Move It) till ca 14 6 personer (ej unika individer) och ca 9 volontärer har deltagit. Ca 9% av deltagarna upplever att deras vardag påverkats i positiv riktning och har ökad möjlighet till deltagande i samhället. 36 IMs VERKSAMHETSBERÄTTELSE IMs VERKSAMHETSBERÄTTELSE 37

20 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Förväntad framtida utveckling samt väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer Vi kommer under kommande strategiska period öka vår internationella verksamhet till följd av ökade anslag från Sida. Detta innebär ett stort antal nya partners och ökad risk för korruption. Vi har fastlagda riktlinjer för hur bedömningar av nya partner görs och hur intern kontroll och uppföljning genomförs, men det är ändå en risk vi är medvetna om och en ständig dialog om detta förs inom IM. Finansiella instrument I IMs policy för placeringar i värdepapper framgår att kapitalet ska värdesäkras i ett 1-års perspektiv samt generera en avkastning om minst 3% per år under motsvarande tidsperiod. Investeringar ska göras i ansvarsfulla företag. IM skall inte investera i företag som tillverkar inhumana vapen, producerar tobaksprodukter, producerar eller aktivt distribuerar pornografi eller som inte uppträder ansvarsfullt avseende produkter och marknadsföring med alkohol och spel. IM har en valutapolicy som reglerar valutahanteringen. 8% av det totala likviditetsbehovet ska terminssäkras för det kommande budgetåret. Per bokslutsdagen finns utestående derivatkontrakt (valutaterminer) med ett verkligt värde om 2 tkr (anskaffningsvärde tkr). FRIIs kvalitetskod IM tillämpar FRIIs kvalitetskod. Kvalitetskoden uppdaterades under 213. FRIIs medlemmar måste följa koden och den kravstandard som koden består av. En del som bland annat tillkom är krav på att varje medlemsorganisation årligen ska upprätta en effektrapport utifrån FRIIs mall för effektrapportering. En extern revisor ska granska och intyga att organisationen efterlever koden. Effektrapportens syfte är att för givare, allmänheten och andra intressenter visa vilken nytta organisationen gör. Rapportering av hur IM följer kvalitetskoden publicerades i september månad. IMs samarbetspartners Sverige Samarbete kring konkreta verksamheter och projekt: Göteborgs stad, Malmö stad, Landskrona kommun, Sävsjö kommun, Nässjö kommun, Vetlanda kommun, Svenska kyrkan, Erikshjälpen, Svenska Röda Korset, Rädda Barnen region syd, Drivkraft Malmö, Folkuniversitetet, Bio Rio, Stockholms stad, Huddinge kommun, Botkyrka kommun samt flera Länsstyrelser. Nätverk och paraplyorganisationer: Svenska Missionsrådet, Forum Syd, Concord Sverige, Forum för Frivilligt Socialt Arbete, Frivilligorganisationernas Insamlingsråd, Volontärbyrån, Nätverket för Rättvis handel, Sensus, Världens Barn, CSR Västsverige, CSR Skåne, Nätverket Social Ekonomi Skåne, Nätverket mot trafficking, Nätverket Nå Ut, Göteborgs nätverk för integration, Ernst &Young, Idekom-samverkan social ekonomi och Göteborgs kommun, Föreningen för rådgivning i asylfrågor i Västsverige, GFC (Göteborgs föreningscenter). Moldavien Motivation Moldova, Prima, Inspiratie, Women and Child Protection and Support (WCPS), AZI, ACSHF, The Alliance of Organisations working for People with Disabilities (AOPD), Dorinta, Child Rights Information Centre (CRIC), Youth Media Center (YMC), Keystone, Child Community Family (CCF), Center for Legal Assistance for People with Disabilities (CAJPD). Rumänien Organizatia Suedeza pentru Ajutor Umanitar Individual (OSAUI). Palestina Women Media and Development (TAM), Rural Women Development Society (RWDS), Ashtar Theatre. Jordanien Ministry of Education 8 public schools: Khansa Secondary School for Girls, Iskan Yajouz secondary school for Girls, Eain Al Basha secondary school for Girls, Sawda Bint Zama a basic school, Allan basic school, Somaya basic school, Khawla Bint Al Azwar secondary school, Yafa Basic school. Zakat Committees of Nazal, Akhdar, Hussein Camp, Manara, Um Nawara and Wehdat Palestinian Refugee camp, CBR committee center of Wehadat Palestinian Refugee Camp, The Rehabilitation Charitable Society for Girls with Disabilities (TRCSGD), Aqraba Development Charitable Society, Bait Al Maqdes Charitable Soceity and Al Bailasan Charitable Society. Libanon Les Soeure de Charite de Besancon. Sydasien Asha Deep Foundation (ADF), Bethany Sisters, Department of Education, Department of Health, Department of Home, Jaluke Ghumaure Water Irrigation Consumers Organization (JGWICO), Kiran, MESH, Reaching the Unreached (RTU), Tilganga, Tribal Environment Education Development Trust (TEED). Centralamerika La Pastoral de la Ninez en Desamparo, Instituto Asunción, Instituto Santiago, Asociación Cooperación Indígena para el Desarrollo Integral (Coindi), Programa de Atención, Movilización e Incidencia por la Niñez y Adolescencia (Pami), Asociación Nuevo Amanecer del El Salvador (Anades), Instituto de Investigación, Capacitación y Desarrollo de la Mujer (Imu), Asociación Instituto de Cooperación Social (Icos), Red Unión de Mujeres (Rum), Asociación Pro Hogar Permanente de Parálisis Cerebral (Hopac), Corazón Re-Hábil, La Asociación Salvadoreña Promotora de Salud (ASPS). Zimbabwe Mandeya 2 Development Organisation, Nyanga Community Development Organisation, Community Organisation for Poverty Alleviation in Zimbabwe. Malawi Pakachere Institute for Health and Development Communication (IHDC), Women s Legal Resource Center (WOLREC), A Self-Help Assistance Programme (ASAP). Väsentliga händelser efter verksamhetsårets utgång Ett treårigt avtal med Sida är påskrivet Vi fick beviljat totalt tkr. Förvaltning I IMs styrelse har fr o m årsmötet den 26 april t o m den 27 mars 215 ingått: Birthe Müller (ordförande), Tove Holmström, Linköping (förste vice ordförande), Anders Brännström, Floda, (andre vice ordförande), Görel Råsmark, Oskarshamn, Karin Wallin, Göteborg, Liina Veerme, Kolbäck och Martin Ärnlöv, Mölndal. Suppleanter har varit (i inkallelseordning) Inger Örtendahl, Arholma, Raja Sundman, Beddingestrand och Tobias Fischer, Stockholm. Adjungerad till styrelsen som representant för medarbetarna har varit Emilia Johansson, med fackklubbens styrelse som suppleanter. IMs valberedning har bestått av Mats-Ola Persson, Göteborg (sammankallande), Lisbeth Boberg, Örebro, Stefan Holmström, Lund, Sara Johansson, Malmö, Liinu Diaz Rämö, Johanneshov och Helene von Wachenfeldt, Höör. Revision av IMs verksamhet och räkenskaper har utförts av auktoriserade revisorn Anna Andersson, KPMG AB, Malmö, och Eva Nordland, Simrishamn, med Maria Lindahl, KPMG AB, Malmö och Tobias Lundvall, Göteborg, som suppleanter. IMs huvudkontor (med funktioner för ledning, biståndshandläggning, volontärsamordning, ekonomi/ administration, personal, information, insamling, kommunikation och försäljning) är beläget i Lund med besöksadress Fabriksgatan 2 F. Styrelsens profil och närvaro Styrelsen har fr o m årsmötet den 26 april t o m den 27 mars 215 sammanträtt vid 6 tillfällen varav en gång per capsulam. Birthe Müller, Malmö, Ordförande, 6 ggr. Verksamhetsledare för social hållbarhet inom Hållbar utveckling Skåne. Arbetade mellan 198 och 1988 på IM som insamlings- och informationschef. Var även tidskriftsredaktör, under några år med Britta Holmström som ansvarig utgivare. Hon har även arbetat för bland annat Röda korset och vid Öresundskommittén och har ett omvittnat stort nätverk inom ideell, offentlig och privat sektor. Tove Holmström, Linköping, Förste vice ordförande, 6 ggr. Statsvetare, arbetar som utvecklingsstrateg med utvecklingsfrågor och regionalt samarbete på Linköpings kommun. Anders Brännström, Floda, Andre vice ordförande, 4 ggr. Pensionär, tidigare VD för Volvo Technology Transfer. Personligt intresse för biståndsfrågor i vid bemärkelse. Stor erfarenhet av styrelsearbete och av strategiutveckling. Görel Råsmark, Oskarshamn, Ledamot, 5 ggr. Fysioterapeut med speciell inriktning på barn med funktionsnedsättningar. Bedriver tvärvetenskaplig forskning inom habilitering. Har haft korta volontäruppdrag för IM i Ramallah och Bukarest. Kontaktperson för IM i Oskarshamn. Karin Wallin, Göteborg, Ledamot, 4 ggr. Projektledare på Handelshögskolan vid Göteborgs universitet. Ansvarar för ett regionalt nätverk med fokus på utvecklingen i Västsverige, samt skolans hållbarhetsdagar. Mötte IM för första gången som volontär i Göteborg. Har tidigare gjort en utredning för IM och hållit utbildningar om rättvis handel för butiksvolontärer. Liina Veerme, Kolbäck, Ledamot, 5 ggr. VD för Hedemora Energi. Magister i ekonomi för hållbar utveckling. Tilldelades 25 priset till Britta Holmströms minne för sitt arbete med nätverket Tjejlobbyn för kvinnor runt Östersjön. Kontaktperson för IM i Västerås. Martin Ärnlöv, Mölndal, Ledamot, 6 ggr. Civilekonom och studier i statskunskap. Direktor/VD för stiftelsen Bräcke Diakoni i Göteborg. Karriären började i den privata sektorn med jobb inom SKF och Akzo Nobel. Nyfikenhet i allmänhet och intresse för internationella humanitära frågor i synnerhet. Inger Örtendahl, Arholma, Suppleant, 6 ggr. Tidigare ordförande i Vårdförbundet och TCO, och barnsjuksköterska. Har varit volontär på ungdomsmottagning i Uganda. I dag pensionär, volontär i IM-butik och ledamot i IM:s lokalförening i Stockholm. Intresseområden: demokrati, mänskliga rättigheter, rättvis handel. Raja Sundman, Beddingestrand, Suppleant, 4 ggr. Förbundschef för samordningsförbundet FINSAM i Malmö. Erfarenhet från arbete inom integrations- och arbetsmarknadsområdet, samordning/samverkan mellan myndigheter samt arbete inom kommunal verksamhet, såväl operativ som med strategisk planering, styrning/ledning och uppföljning. Tobias Fischer, Stockholm, Suppleant, 2 ggr. Verksam inom H&M group med företagets ansvar rörande miljö och sociala frågeställningar. Tidigare stationerad i Bangladesh, Indien och Hongkong för H&Ms räkning. Intresse för bistånds- och folkrörelsefrågor. 38 IMs VERKSAMHETSBERÄTTELSE IMs VERKSAMHETSBERÄTTELSE 39

IMs EFFEKTRAPPORT 2015 FRII, Frivilligorganisationernas Insamlingsråd

IMs EFFEKTRAPPORT 2015 FRII, Frivilligorganisationernas Insamlingsråd IMs EFFEKTRAPPORT 2015 FRII, Frivilligorganisationernas Insamlingsråd IM, Individuell Människohjälp/Swedish Development Partner Juridisk form: ideell förening Organisationsnummer: 845 000-0768 IM är en

Läs mer

INLEDNING. Utan alla våra fantastiska investerare vore resan mot en värld fri från hunger inte möjlig tillsammans förändrar vi världen!

INLEDNING. Utan alla våra fantastiska investerare vore resan mot en värld fri från hunger inte möjlig tillsammans förändrar vi världen! HUNGERPROJEKTET KVINNORS LEDARSKAP RAPPORT 2014 INLEDNING MED DENNA RAPPORT vill vi på Hungerprojektet tacka alla fantastiska individer och företag som under det gångna året har varit med och stöttat våra

Läs mer

HUNGERPROJEKTET BANGLADESH RAPPORT 2013

HUNGERPROJEKTET BANGLADESH RAPPORT 2013 HUNGERPROJEKTET BANGLADESH RAPPORT 2013 INLEDNING MED DENNA RAPPORT vill vi på Hungerprojektet tacka alla fantastiska individer och företag som under det gångna året har investerat i en framtid fri från

Läs mer

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska.

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. Centerpartiets idéprogram Det här idéprogrammet handlar om vad Centerpartiet tycker

Läs mer

GRÖN IDEOLOGI SOLIDARITET I HANDLING. En kort sammanfattning av Miljöpartiet de grönas partiprogram

GRÖN IDEOLOGI SOLIDARITET I HANDLING. En kort sammanfattning av Miljöpartiet de grönas partiprogram En kort sammanfattning av Miljöpartiet de grönas partiprogram BY: George Ruiz www.flickr.com/koadmunkee/6955111365 GRÖN IDEOLOGI SOLIDARITET I HANDLING Partiprogrammet i sin helhet kan du läsa på www.mp.se/

Läs mer

Forum Syds policy för det civila samhällets roll i en demokratisk utveckling

Forum Syds policy för det civila samhällets roll i en demokratisk utveckling Forum Syds policy för det civila samhällets roll i en demokratisk utveckling Beslutad av: Forum Syds styrelse Beslutsdatum: 18 februari 2013 Giltighetstid: Tillsvidare Ansvarig: generalsekreteraren 2 (5)

Läs mer

INLEDNING. förtryckande maktstrukturerna som kvinnor har levt under i många år.

INLEDNING. förtryckande maktstrukturerna som kvinnor har levt under i många år. HUNGERPROJEKTET KVINNORS LEDARSKAP RAPPORT 2013 INLEDNING MED DENNA RAPPORT vill vi på Hungerprojektet tacka alla fantastiska individer och företag som under det gångna året varit med och stöttat våra

Läs mer

Integrationspolicy Bräcke kommun. Antagen av Kf 24/2015

Integrationspolicy Bräcke kommun. Antagen av Kf 24/2015 Integrationspolicy Bräcke kommun Antagen av Kf 24/2015 Innehåll Övergripande utgångspunkt... 4 Syfte... 4 Prioriterade områden... 4 Arbete och utbildning viktigt för självförsörjning och delaktighet i

Läs mer

Överenskommelse mellan regeringen och svenska civilsamhällesorganisationer inom Sveriges bistånd

Överenskommelse mellan regeringen och svenska civilsamhällesorganisationer inom Sveriges bistånd Överenskommelse mellan regeringen och svenska civilsamhällesorganisationer inom Sveriges bistånd Överenskommelse mellan regeringen och svenska civilsamhällesorganisationer inom Sveriges bistånd Innehåll

Läs mer

HUR KAN VATTEN FÅ FLER ELEVER I TANZANIA ATT GÅ I SKOLAN? Ett studiematerial för dig som ska vara med i Operation Dagsverke.

HUR KAN VATTEN FÅ FLER ELEVER I TANZANIA ATT GÅ I SKOLAN? Ett studiematerial för dig som ska vara med i Operation Dagsverke. HUR KAN VATTEN FÅ FLER ELEVER I TANZANIA ATT GÅ I SKOLAN? Ett studiematerial för dig som ska vara med i Operation Dagsverke. FÅ KOLL PÅ TANZANIA PÅ 15 MINUTER Det här studiematerialet handlar om varför

Läs mer

Strategi Kärlek och respekt - ska det vara så jävla svårt?

Strategi Kärlek och respekt - ska det vara så jävla svårt? Strategi 2018-2020 Kärlek och respekt - ska det vara så jävla svårt? Det här är Röda Korsets Ungdomsförbund Röda Korsets Ungdomsförbund engagerar unga människor och skapar respekt för människovärdet, ökar

Läs mer

Stoppa hunger. Köp en tröja.

Stoppa hunger. Köp en tröja. Stoppa hunger. Köp en tröja. Resultat - Style It Forward Stockholm 2014 I samarbete med: Inledning Med denna rapport vill vi på Hungerprojektet tacka alla individer och företag som genom Style it Forward

Läs mer

EL SALVADOR INDIEN JORDANIEN MALAWI MOLDAVIEN ZIMBABWE. Studiematerial om kvinnors rättigheter och de globala målen

EL SALVADOR INDIEN JORDANIEN MALAWI MOLDAVIEN ZIMBABWE. Studiematerial om kvinnors rättigheter och de globala målen EL SALVADOR INDIEN JORDANIEN MALAWI MOLDAVIEN ZIMBABWE Studiematerial om kvinnors rättigheter och de globala målen HUVUDSTAD Chisinau BEFOLKNING 3,5 miljoner (2015) SPRÅK Moldaviska är officiellt språk,

Läs mer

Fair Trade enligt WFTO

Fair Trade enligt WFTO Fair Trade enligt WFTO Bättre villkor och rättvis betalning World Fair Trade Organization, WFTO, är en samarbetsorganisation för rättvis handel som arbetar för att marginaliserade producenter ska få bättre

Läs mer

Program för ett integrerat samhälle

Program för ett integrerat samhälle Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Program för ett integrerat samhälle Integrerat samhälle 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för

Läs mer

Regeringens och svenska civilsamhällesorganisationers gemensamma åtaganden för stärkt dialog och samverkan inom utvecklingssamarbetet

Regeringens och svenska civilsamhällesorganisationers gemensamma åtaganden för stärkt dialog och samverkan inom utvecklingssamarbetet Regeringens och svenska civilsamhällesorganisationers gemensamma åtaganden för stärkt dialog och samverkan inom utvecklingssamarbetet Regeringens och svenska civilsamhällesorganisationers gemensamma åtaganden

Läs mer

Värdegrund för HRF. Vårt ändamål. Vår vision. Vår syn på människan och samhället. Våra kärnvärden

Värdegrund för HRF. Vårt ändamål. Vår vision. Vår syn på människan och samhället. Våra kärnvärden Värdegrund för HRF Vårt ändamål Hörselskadades Riksförbund (HRF) är en ideell, partipolitiskt och religiöst obunden organisation, vars ändamål är att tillvarata hörselskadades intressen samt värna våra

Läs mer

dnr KS/2015/0173 Integrationsstrategi Öppna Söderhamn en kommun för alla

dnr KS/2015/0173 Integrationsstrategi Öppna Söderhamn en kommun för alla dnr KS/2015/0173 Integrationsstrategi Öppna Söderhamn en kommun för alla Antagen av kommunfullmäktige 2016-09-26 Tänk stort! I Söderhamn tänker vi större och alla bidrar. Vi är en öppen och attraktiv skärgårdsstad

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot diskriminering och kränkande behandling

Likabehandlingsplan och plan mot diskriminering och kränkande behandling Likabehandlingsplan och plan mot diskriminering och kränkande behandling Vångens förskola 2014-2015 1 Innehållsförteckning 1 Vision 2 Bakgrund och syfte 3 Likabehandling 4 Diskrimineringslagen 5 Kommunikation

Läs mer

En liten lampa kan göra stor skillnad FY15

En liten lampa kan göra stor skillnad FY15 PRESS INFO En liten lampa kan göra stor skillnad FY15 För varje köpt LED-lampa i IKEA varuhusen världen över under februari och mars 2015, skänker IKEA Foundation 1 euro till UNHCR. Pengarna bidrar till

Läs mer

Likabehandlingsplan Majornas Boxningsklubb

Likabehandlingsplan Majornas Boxningsklubb Likabehandlingsplan Majornas Boxningsklubb 1 Förklaringar I följande likabehandlingsplan kommer vi utgå ifrån fyra aktörer på föreningen enligt följande; Organisationsledare, Tränare och funktionär, Aktiv

Läs mer

Integrationsplan. Stenungsunds kommun

Integrationsplan. Stenungsunds kommun Integrationsplan Stenungsunds kommun Typ av dokument Plan Dokumentägare Sektorchef Stödfunktioner Beslutat av Kommunfullmäktige Giltighetstid Tillsvidare Beslutsdatum 2016-11-14< Framtagen av Beredning

Läs mer

Praktikrapport ht 2011

Praktikrapport ht 2011 Praktikrapport ht 2011 Praktikant: Sanna Friberg Utbildning: Utvecklingsstudier E-mail: sannafriberg@hotmail.com Praktikplats: Individuell Människohjälp, lokalkontoret i Stockholm Adress: Västgötagränd

Läs mer

Policy för mötesplatser för unga i Malmö. Gäller 2010-07-01-2012-12-31

Policy för mötesplatser för unga i Malmö. Gäller 2010-07-01-2012-12-31 Policy för mötesplatser för unga i Malmö Gäller 2010-07-01-2012-12-31 Varför en policy? Mål För att det ska vara möjligt att följa upp och utvärdera verksamheten utifrån policyn så används två typer av

Läs mer

Vi socialdemokrater vill att folkkyrkan uppsöker ungdomar och erbjuder dem diskussioner i ungdoms- och konfirmandgrupper om livsfrågor.

Vi socialdemokrater vill att folkkyrkan uppsöker ungdomar och erbjuder dem diskussioner i ungdoms- och konfirmandgrupper om livsfrågor. Socialdemokraternas manifest för kyrkovalet 20 september 2009 i Svenska kyrkan i Eskilstuna Vi socialdemokrater tror att människor är sökare av olika slag. Sökandet måste få en möjlighet att komma till

Läs mer

Sida 1 av 5 Barnkonventionen för barn och unga FN:s konvention om barnets rättigheter, eller barnkonventionen som den också kallas, antogs 1989. Barnkonventionen innehåller rättigheter som varje barn ska

Läs mer

LÖKen VÄSTERÅS LOKALA ÖVERENSKOMMELSE MELLAN VÄSTERÅS STAD OCH CIVILSAMHÄLLET FÖR ÅREN UTKAST

LÖKen VÄSTERÅS LOKALA ÖVERENSKOMMELSE MELLAN VÄSTERÅS STAD OCH CIVILSAMHÄLLET FÖR ÅREN UTKAST LÖKen VÄSTERÅS LOKALA ÖVERENSKOMMELSE MELLAN VÄSTERÅS STAD OCH CIVILSAMHÄLLET FÖR ÅREN 2015-2017 UTKAST studieförbund gymnastik teater orientering bridge socialt arbete klättring rollspel körsång film

Läs mer

lustfyllt livslångt lärande utbildningsplan 2012-2015

lustfyllt livslångt lärande utbildningsplan 2012-2015 Genom utmaningar och upplevelser i en trygg och jämställd miljö har varje elev utvecklat sina kunskaper, sin lust till livslångt lärande och sig själv som individ i vårt demokratiska samhälle lustfyllt

Läs mer

Känner du till barnens mänskliga rättigheter?

Känner du till barnens mänskliga rättigheter? Känner du till barnens mänskliga rättigheter? Alla omfattas av de mänskliga rättigheterna, även alla barn. SVENSKA RUOTSI Som barn betraktas människor under 18 år. Vad innebär FN:s konvention om barnets

Läs mer

FN:s konvention om barnets mänskliga rättigheter

FN:s konvention om barnets mänskliga rättigheter FN:s konvention om barnets mänskliga rättigheter Om barnkonventionen Dessa artiklar handlar om hur länderna ska arbeta med barnkonventionen. Artikel 1 Barnkonventionen gäller dig som är under 18 år. I

Läs mer

UNF:s arbetsplan 2014 2015

UNF:s arbetsplan 2014 2015 UNF:s arbetsplan 2014 2015 Vision En demokratisk och solidarisk värld fri från droger Övergripande mål UNF är erkänt bäst i Sverige på att påverka ungas attityder kring alkohol och andra droger För att

Läs mer

CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY

CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY Vår verksamhetsidé Vi är många som jobbar på Eksjö kommun ungefär 1600 medarbetare och vår främsta uppgift är att tillhandahålla den service som alla behöver för att leva ett

Läs mer

Policy. Jag bor i Malmö. - policy för ungas inflytande

Policy. Jag bor i Malmö. - policy för ungas inflytande Policy Jag bor i Malmö - policy för ungas inflytande INLEDNING För att Malmö ska ligga i framkant när det gäller utvecklingsfrågor, vara en attraktiv och demokratisk stad så vill Malmö stad använda unga

Läs mer

EL SALVADOR INDIEN JORDANIEN MALAWI MOLDAVIEN ZIMBABWE. Studiematerial om kvinnors rättigheter och de globala målen

EL SALVADOR INDIEN JORDANIEN MALAWI MOLDAVIEN ZIMBABWE. Studiematerial om kvinnors rättigheter och de globala målen EL SALVADOR INDIEN JORDANIEN MALAWI MOLDAVIEN ZIMBABWE Studiematerial om kvinnors rättigheter och de globala målen HUVUDSTAD New Delhi BEFOLKNING 1,3 miljarder (2015) SPRÅK Grundlagen erkänner officiellt

Läs mer

Dnr: 2014/687-BaUN-019. Haidi Bäversten - BUNHB01 E-post: Barn- och ungdomsnämndens beredningsutskott

Dnr: 2014/687-BaUN-019. Haidi Bäversten - BUNHB01 E-post: Barn- och ungdomsnämndens beredningsutskott Haidi Bäversten - BUNHB01 E-post: haidi.baversten@vasteras.se Kopia till TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) 2014-03-28 Dnr: 2014/687-BaUN-019 Barn- och ungdomsnämndens beredningsutskott Information- Lokal överenskommelse

Läs mer

Skolfadder Skolfadder Plans arbete Projektexempel

Skolfadder Skolfadder Plans arbete Projektexempel Skolfadder 2014 Skolfadder Plans arbete Projektexempel Skolfadder Tack för ditt stöd som Skolfadder! I följande rapport kan du läsa om hur du bidragit till Plans arbete för barns rätt till utbildning.

Läs mer

Idag ska vi/jag presentera vikten av flickor och kvinnors rättigheter och hur det gynnar en hållbar utveckling för en bättre värld!

Idag ska vi/jag presentera vikten av flickor och kvinnors rättigheter och hur det gynnar en hållbar utveckling för en bättre värld! Idag ska vi/jag presentera vikten av flickor och kvinnors rättigheter och hur det gynnar en hållbar utveckling för en bättre värld! Jag/vi kommer även presentera de globala målen för hållbar utveckling

Läs mer

Minoritetsfadder 2014

Minoritetsfadder 2014 Minoritetsfadder Minoritetsfadder 2014 Plans arbete Projektexempel Minoritetsfadder Tack för ditt stöd som Minoritetsfadder! Människor från ursprungsbefolkningar utsätts ofta för diskriminering och har

Läs mer

Frågor & Svar. Svar på frågor som kan tänkas dyka upp under din visning.

Frågor & Svar. Svar på frågor som kan tänkas dyka upp under din visning. Frågor & Svar Svar på frågor som kan tänkas dyka upp under din visning. INNEHÅLL Varför sprider Plan en film om flickors rätt till utbildning? Är det Plan som står bakom Girl Rising? Hur jobbar Plan med

Läs mer

Utkast till UNF:s arbetsplan 2014 2015

Utkast till UNF:s arbetsplan 2014 2015 Utkast till UNF:s arbetsplan 2014 2015 Vision En demokratisk och solidarisk värld fri från droger Övergripande mål UNF är bäst i Sverige på att påverka ungas attityder kring alkohol och andra droger UNF

Läs mer

Förslag Framtid Ånge 2.0. Strategi för utveckling av Ånge kommun

Förslag Framtid Ånge 2.0. Strategi för utveckling av Ånge kommun Förslag 2013-03-28 Framtid Ånge 2.0 Strategi för utveckling av Ånge kommun 2014-2020 1 Du håller framtiden i din hand Framtid Ånge 2.0 är Ånge kommuns utvecklingsstrategi för den bygd som vi lever och

Läs mer

Verksamhetsplan för 2012

Verksamhetsplan för 2012 Verksamhetsplan för 2012 Nduguföreningens syftesparagraf Nduguföreningen vill tillsammans med invånare och lokala aktörer i byn Kizaga och omgivande byar i Tanzania, verka för att ge enskilda människor

Läs mer

POLICY. Folkhälsa GÄLLER FÖR STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING

POLICY. Folkhälsa GÄLLER FÖR STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING POLICY Folkhälsa 2017 2021 GÄLLER FÖR STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING Innehåll 1. Syfte och bakgrund... 3 1.1 Utmaningar och möjligheter för en god hälsa... 3 2. Definition... 4 3. Vision... 4 4. Mål... 4 5.

Läs mer

JÄMSTÄLLDHETSPLAN 2007 2009

JÄMSTÄLLDHETSPLAN 2007 2009 JÄMSTÄLLDHETSPLAN 2007 2009 Jämställdhet handlar inte om att välja bort utan om att lyfta fram mer till förmån för alla. Jämställdhet mellan könen är ett viktigt krav från demokratisk utgångspunkt och

Läs mer

FLICKA EN UTSTÄLLNING OM FLICKORS RÄTTIGHETER

FLICKA EN UTSTÄLLNING OM FLICKORS RÄTTIGHETER Stöd Flickaprojektet! Sms:a Flicka till 72909 så bidrar du med 50 kr. Du kan också swisha valfri gåva till 1239000795 eller besöka fn.se. Foto: FN-förbundet/Carolina Given-Sjölander FLICKA UTSTÄLLNING

Läs mer

Centralafrikanska republiken Återrapport 1/2017

Centralafrikanska republiken Återrapport 1/2017 Centralafrikanska republiken Återrapport 1/2017 Med stöd från SOS Barnbyar får Juhinas möjlighet att gå i skolan. Foto: SOS Arkiv Rose och hennes familj får stöd via SOS Barnbyars familjestärkande. Foto:

Läs mer

Antagen av kommunfullmäktige 25 januari 2016, 14/16

Antagen av kommunfullmäktige 25 januari 2016, 14/16 w BARN- OCH UNGDOMSPOLITISKT PROGRAM för Skövde kommun 2015-2018 Antagen av kommunfullmäktige 25 januari 2016, 14/16 Arbetet med att ta fram barn- och ungdomspolitiskt program har skett under 2014 2015

Läs mer

IMs effektrapport 2014 till FRII, Frivilligorganisationernas Insamlingsråd

IMs effektrapport 2014 till FRII, Frivilligorganisationernas Insamlingsråd IMs effektrapport 2014 till FRII, Frivilligorganisationernas Insamlingsråd Organisationsnummer 845 000-0768 Vad vill er organisation uppnå? IM vill skapa en rättvis och medmänsklig värld att växa i. En

Läs mer

Lämna skolbänken och ge en annan elev en plats i ett klassrum!

Lämna skolbänken och ge en annan elev en plats i ett klassrum! Lämna skolbänken och ge en annan elev en plats i ett klassrum! 1 UNICEF/Nepal/2012 tillsammans skapar vi en bättre värld Från och med nu genomförs Operation Dagsverke i samarbete med UNICEF. Tillsammans

Läs mer

BARNKONVENTIONEN I PRAKTISK TILLÄMPNING

BARNKONVENTIONEN I PRAKTISK TILLÄMPNING BARNKONVENTIONEN I PRAKTISK TILLÄMPNING BARNRÄTTSHANDEN Barnets bästa (artikel 3) Åsiktsfrihet och rätt att göra sin röst hörd (artikel 12) Icke-diskriminering och likvärdiga villkor (artikel 2) Åtagande

Läs mer

Barnets rättigheter. Om arbetet med att få barnkonventionen att fungera inom en kommun. Alla barn har rättigheter - mänskliga rättigheter

Barnets rättigheter. Om arbetet med att få barnkonventionen att fungera inom en kommun. Alla barn har rättigheter - mänskliga rättigheter Alla barn har rättigheter - mänskliga rättigheter Barnets rättigheter. Om arbetet med att få barnkonventionen att fungera inom en kommun orebro.se/barnetsrattigheter Varje barn i Örebro, utan undantag,

Läs mer

!! 1. Feminism för alla. Nu äntligen kan feminister få mer makt. Rösta på Feministiskt initiativ i valet 14 september!

!! 1. Feminism för alla. Nu äntligen kan feminister få mer makt. Rösta på Feministiskt initiativ i valet 14 september! Feminism för alla Nu äntligen kan feminister få mer makt. Rösta på Feministiskt initiativ i valet 14 september Vi har en feministisk politik som också arbetar med antirasism och mänskliga rättigheter.

Läs mer

Verksamhetsplan för verksamhetsåret 2007/2008

Verksamhetsplan för verksamhetsåret 2007/2008 Verksamhetsplan för verksamhetsåret 2007/2008 Nduguföreningens syftesparagraf Nduguföreningen vill tillsammans med invånare och lokala aktörer i byn Kizaga och omgivande byar i Tanzania, verka för att

Läs mer

U N I T E D N A T I O N S A S S O C I A T I O N O F S W E D E N

U N I T E D N A T I O N S A S S O C I A T I O N O F S W E D E N EFFEKTRAPPORT 2014 Vi gör skillnad. Vi skapar en bättre värld genom att varje dag arbeta för fred, utveckling och mänskliga rättigheter. Som medlem och bidragsgivare skapar du hopp och räddar liv. Nu och

Läs mer

Sammanställning, enkäter APROFRUSA, Colombia

Sammanställning, enkäter APROFRUSA, Colombia Sammanställt och översatt av: Maja Nilsson Sammanställning, enkäter APROFRUSA, Colombia Sammanställning av enkäter på uppdrag av APROFRUSA, utdelade i november 2012 i kommunerna San Augustin, Pitalito

Läs mer

Lindgårdens förskola

Lindgårdens förskola Lindgårdens förskola 1. Inledning Det här är Vingåkers kommuns likabehandlingsplan. Vi vill med vår likabehandlingsplan informera om hur vi arbetar med frågor som rör diskriminering och annan kränkande

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot diskriminering och kränkande behandling

Likabehandlingsplan och plan mot diskriminering och kränkande behandling Likabehandlingsplan och plan mot diskriminering och kränkande behandling Barnens förskola 2016-2017 Innehållsförteckning 1 Vision 2 Bakgrund och syfte 3 Likabehandling 4 Diskrimineringslagen 5 Kommunikation

Läs mer

Regeringen tillsatte 2014 en demokratiutredning med två övergripande syften:

Regeringen tillsatte 2014 en demokratiutredning med två övergripande syften: Vi lever i ett demokratiskt samhälle. Sverige har ett av världens högsta valdeltaganden och en stor del av befolkningen har ett starkt förtroende för landets demokratiska institutioner. I olika undersökningar

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan

Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan Smedjans förskola Upprättad 2015-01-01 Ett systematiskt likabehandlingsarbete är ett målinriktat arbete för att främja lika rättigheter och

Läs mer

Foto: Kalle Segebäck SOS BARNBYAR CENTRALAFRIKANSKA REPUBLIKEN

Foto: Kalle Segebäck SOS BARNBYAR CENTRALAFRIKANSKA REPUBLIKEN Foto: Kalle Segebäck SOS BARNBYAR CENTRALAFRIKANSKA REPUBLIKEN CENTRALAFRIKANSKA REPUBLIKEN Centralafrikanska republiken är ett av de fattigaste länderna i världen. 63 procent av befolkningen lever på

Läs mer

VÅRA BARNRÄTTSFRÅGOR I SVERIGE

VÅRA BARNRÄTTSFRÅGOR I SVERIGE VÅRA BARNRÄTTSFRÅGOR I SVERIGE UNICEFs uppdrag i Sverige Förutom fältkontor med långsiktiga utvecklingsprogram och katastrofberedskap i 156 länder och territorier, finns UNICEF även representerat i höginkomstländer,

Läs mer

MÅL 1: Målet är att få slut på all form av fattigdom överallt.

MÅL 1: Målet är att få slut på all form av fattigdom överallt. INGEN FATTIGDOM MÅL 1: Målet är att få slut på all form av fattigdom överallt. Slut på fattigdomen! Det betyder bland annat: Den extrema fattigdomen ska avskaffas och antalet personer som lever i fattigdom

Läs mer

Styrande dokument för integrationsarbetet i Alingsås Kommun

Styrande dokument för integrationsarbetet i Alingsås Kommun Styrande dokument för integrationsarbetet i Alingsås Kommun Riktlinjer för integration av nya svenskar Dokumentet har skapats i samverkan med förvaltningar och bolag i Alingsås kommun samt med Arbetsförmedlingen

Läs mer

Riktlinje. Riktlinje - barn i ekonomiskt utsatta hushåll

Riktlinje. Riktlinje - barn i ekonomiskt utsatta hushåll Riktlinje Riktlinje - barn i ekonomiskt utsatta hushåll Kommunens prioriterade områden för att minska andelen familjer i ekonomiskt utsatthet och för att begränsa effekterna för de barn som lever i ekonomiskt

Läs mer

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE Europaparlamentet 2014-2019 Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män 15.12.2016 2017/0000(INI) FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE med ett förslag till Europaparlamentets rekommendation

Läs mer

Chefs- och ledarskapspolicy. Antagen av kommunstyrelsen 30 jan 2009

Chefs- och ledarskapspolicy. Antagen av kommunstyrelsen 30 jan 2009 Chefs- och ledarskapspolicy Antagen av kommunstyrelsen 30 jan 2009 Södertälje kommuns chefspolicy omfattar fyra delar Din mission som chef i en demokrati. Förmågor, egenskaper och attityder. Ditt konkreta

Läs mer

Övriga handlingar. SSU:s 38:e förbundskongress 2015

Övriga handlingar. SSU:s 38:e förbundskongress 2015 Övriga handlingar SSU:s 38:e förbundskongress 2015 1 2 Uttalanden Jämlik framtid Det är det jämlika samhället som vi människor blir fria att forma våra liv utan att vår bakgrund bestämmer förutsättningarna.

Läs mer

Likabehandlingsplan förskolan Sitting Bull

Likabehandlingsplan förskolan Sitting Bull Likabehandlingsplan förskolan Sitting Bull Bakgrund: Den 1 april 2006 trädde Lagen (2006:67) om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling av barn och elever i kraft. Enligt likabehandlingslagen

Läs mer

Policy för personalpolitik i Flens kommun - tillsammans är vi Flens kommun

Policy för personalpolitik i Flens kommun - tillsammans är vi Flens kommun KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING 2016:13-020 Policy för personalpolitik i Flens kommun - tillsammans är vi Flens kommun Antagen av Kommunfullmäktige 2016-06-16 91 2 Inledning Det arbete som görs i verksamheterna

Läs mer

Kyrkans uppgift är att i ord och handling gestalta Jesus budskap om kärlek, försoning, frihet och rättfärdighet.

Kyrkans uppgift är att i ord och handling gestalta Jesus budskap om kärlek, försoning, frihet och rättfärdighet. Socialdemokraterna Umeå AK Valprogram Kyrkovalet 2017 Kyrkans uppgift är att i ord och handling gestalta Jesus budskap om kärlek, försoning, frihet och rättfärdighet. Kyrkans grundvärderingar om alla människors

Läs mer

Folkhögskolornas arbete för global rättvisa

Folkhögskolornas arbete för global rättvisa FOLAC FOLKBILDNING LEARNING FOR ACTIVE CITIZENSHIP Folkhögskolornas arbete för global rättvisa 2013-02-26 Folkhögskolornas samverkansländer i världen (Gränsöverskridande folkbildning 2011) 2 Folkhögskolornas

Läs mer

Barnens Rättigheter Manifest

Barnens Rättigheter Manifest Barnens Rättigheter Manifest Barn utgör hälften av befolkningen i utvecklingsländerna. Omkring 100 miljoner barn lever i Europeiska Unionen. Livet för barn världen över påverkas dagligen av EU-politik,

Läs mer

När den egna kraften inte räcker till Västeråsmoderaternas program för sociala frågor för 2014-2018

När den egna kraften inte räcker till Västeråsmoderaternas program för sociala frågor för 2014-2018 När den egna kraften inte räcker till Västeråsmoderaternas program för sociala frågor för 2014-2018 1 När den egna kraften inte räcker till Samhällets skyddsnät ska ge trygghet och stöd till människor

Läs mer

Utkast 2. Underlag för remissrunda inom rörelsen. Förslag till kongressen beslutas av förbundsstyrelsen under mars 2013.

Utkast 2. Underlag för remissrunda inom rörelsen. Förslag till kongressen beslutas av förbundsstyrelsen under mars 2013. Utkast 2. Underlag för remissrunda inom rörelsen. Förslag till kongressen beslutas av förbundsstyrelsen under mars 2013. IOGT-NTO-rörelsens grundsatser utgör en ideologisk kompass och riktning för hela

Läs mer

Integrationsprogram för Västerås stad

Integrationsprogram för Västerås stad för Västerås stad Antaget av kommunstyrelsen 2008-10-10 program policy handlingsplan riktlinje program policy uttrycker värdegrunder och förhållningssätt för arbetet med utvecklingen av Västerås som ort

Läs mer

Övergripande styrdokument angående likabehandlingsplan 1. Personalkooperativet Norrevångs förskolas likabehandlingsplan..2. Definitioner..2. Mål.

Övergripande styrdokument angående likabehandlingsplan 1. Personalkooperativet Norrevångs förskolas likabehandlingsplan..2. Definitioner..2. Mål. 2012-12-21 Innehåll Övergripande styrdokument angående likabehandlingsplan 1 Personalkooperativet Norrevångs förskolas likabehandlingsplan..2 Definitioner..2 Mål.2 Syfte...2 Åtgärder...3 Till dig som förälder!...4...4

Läs mer

Policy Fastställd 1 december 2012

Policy Fastställd 1 december 2012 Policy Fastställd 1 december 2012 1 1. Syfte med Policyn Denna policy innehåller vägledning till SAKs ledning, personal och medlemmar för hela verksamheten. Den antas av årsmötet och uttrycker SAKs vision,

Läs mer

Omvandlingen av. Kannankudi

Omvandlingen av. Kannankudi Omvandlingen av Kannankudi STOLTASTE SPONSORERNA Nu är vi igång! Vi är så glada och stolta att kunna hjälpa de fattigaste av de fattiga, inte bara genom att donera pengar utan faktiskt få människor i en

Läs mer

KULTUR OCH FRITIDSPOLITISKT PROGRAM 2006

KULTUR OCH FRITIDSPOLITISKT PROGRAM 2006 INLEDNING Fri tid är den tid, då du själv väljer vad du vill göra. Föreningslivet i Malmö - vid sidan av våra stora Kulturinstitutioner och det fria kultur- och idrottslivet - har mycket att erbjuda medborgarna.

Läs mer

Januari 2008. Mänskliga rättigheter. Barnets rättigheter. En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter

Januari 2008. Mänskliga rättigheter. Barnets rättigheter. En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter Mänskliga rättigheter Januari 2008 Barnets rättigheter En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter Mänskliga rättigheter Barnets rättigheter En lättläst skrift om konventionen om barnets

Läs mer

Alla barn har egna rättigheter

Alla barn har egna rättigheter Alla barn har egna rättigheter Barnkonventionen i Partille kommun Innehåll Barnkonventionens fyra grundstenar 3 Vad är Barnkonventionen? 4 Barnkonventionens artiklar 4 Vem ansvarar för arbetet? 5 Barnkonventionen

Läs mer

CONCORD Sveriges strategi - Antagna av årsmötet

CONCORD Sveriges strategi - Antagna av årsmötet CONCORD Sveriges strategi - Antagna av årsmötet 2014-04-29 1. Vår vision: Vår vision är en hållbar värld utan fattigdom och orättvisor, där politiken utformas för rättvisa, jämställdhet, jämlikhet och

Läs mer

Vem är vi? Vision: På människans uppdrag för ett medmänskligare Skåne.

Vem är vi? Vision: På människans uppdrag för ett medmänskligare Skåne. Vem är vi? Vision: På människans uppdrag för ett medmänskligare Skåne. Verksamhetsidé: Skåne Stadsmission arbetar på människans uppdrag för ett medmänskligare Skåne. Vi arbetar lyhört och proaktivt med

Läs mer

Bolinder Förskolor Förskolan Skattkistans Likabehandlingsplan plan mot diskriminering och kränkande behandling

Bolinder Förskolor Förskolan Skattkistans Likabehandlingsplan plan mot diskriminering och kränkande behandling Uppdaterad 2016-05-18 1 Bolinder Förskolor Förskolan Skattkistans Likabehandlingsplan plan mot diskriminering och kränkande behandling 2 Inledning Alla förskolor/ skolor i Sverige ska ha en egen likabehandlingsplan.

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN

LIKABEHANDLINGSPLAN LIKABEHANDLINGSPLAN 2015-2016 VÅR VISION ALLA på vår förskola ska känna sig trygga, sedda, bekräftade, respekterade, bemötas och accepteras för den de är. Föräldrar ska känna tillit och förtroende när

Läs mer

Likabehandlingsplan Plan för kränkande behandling

Likabehandlingsplan Plan för kränkande behandling Likabehandlingsplan Plan för kränkande behandling Föräldrakooperativet Olympia ekonomisk förening 2014/2015 BAKGRUND Från den 1 april 2006 gäller en ny lag om förbud mot diskriminering och annan kränkande

Läs mer

Remissvar: Policyramverk för det svenska utvecklingssamarbetet Dnr UD2016/09273/IU

Remissvar: Policyramverk för det svenska utvecklingssamarbetet Dnr UD2016/09273/IU Remissvar: Policyramverk för det svenska utvecklingssamarbetet Inledning I millenniemålen fick funktionshinderperspektivet inget större utrymme. Ett talande exempel är området utbildning. Där kunde stora

Läs mer

Arbetsplan. för. Östra Fäladens förskola. Läsår 10/11

Arbetsplan. för. Östra Fäladens förskola. Läsår 10/11 Arbetsplan för Östra Fäladens förskola Läsår 10/11 Förskolan har ett pedagogiskt uppdrag och är en del av skolväsendet. Läroplanen för förskolan, Lpfö 98, är ett styrdokument som ligger till grund för

Läs mer

Denna policy anger Tidaholms kommuns förhållningssätt till den sociala ekonomin och socialt företagande.

Denna policy anger Tidaholms kommuns förhållningssätt till den sociala ekonomin och socialt företagande. Inledning Denna policy anger Tidaholms kommuns förhållningssätt till den sociala ekonomin och socialt företagande. Policy utgår från grundsynen att vårt samhälle ekonomiskt organiseras i tre sektorer:

Läs mer

INRIKTNING Underbilaga 1.1. HÖGKVARTERET Datum Beteckning 2015-06-26 FM2015-1597:2 Sida 1 (6)

INRIKTNING Underbilaga 1.1. HÖGKVARTERET Datum Beteckning 2015-06-26 FM2015-1597:2 Sida 1 (6) 2015-06-26 FM2015-1597:2 Sida 1 (6) Försvarsmaktens Värdegrund Vår värdegrund Syfte Förvarsmaktens värdegrund är en viljeförklaring. Den beskriver hur vi vill vara och hur vi vill leva, som individ, grupp

Läs mer

November 2005. Mänskliga rättigheter. Barnets rättigheter. En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter

November 2005. Mänskliga rättigheter. Barnets rättigheter. En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter Mänskliga rättigheter November 2005 Barnets rättigheter En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter Mänskliga rättigheter Barnets rättigheter En lättläst skrift om konventionen om barnets

Läs mer

2009 ett år du kan vara stolt över!

2009 ett år du kan vara stolt över! 2009 ett år du kan vara stolt över! Årsrapport 2009 Utan dig räddas inte barnen. Med din hjälp har vi åstadkommit många bestående förbättringar för barn. Rädda Barnen är en del av Save the Children, världens

Läs mer

ALLMÄN INFORMATION OCH RÅD:

ALLMÄN INFORMATION OCH RÅD: ALLMÄN INFORMATION OCH RÅD: - Var tydlig med dina svar! Ge konkreta exempel och statistik och visa på en tydlig koppling mellan din vision och hur din lösning kan förverkligas. - Varje svar får innehålla

Läs mer

Satsa på Eslöv. Kultur - fritid - framtid. Mål för Kultur- och fritidsnämnden t.o.m. 2010

Satsa på Eslöv. Kultur - fritid - framtid. Mål för Kultur- och fritidsnämnden t.o.m. 2010 Satsa på Eslöv Kultur - fritid - framtid Mål för Kultur- och fritidsnämnden t.o.m. 2010 Godkänt av Kultur- och fritidsnämnden 2008-02-07 samt antaget av kommunfullmäktige 2008-04-28 Att välja Eslöv Eslöv

Läs mer

Handlingsplan för ett integrerat samhälle

Handlingsplan för ett integrerat samhälle 25 maj 2016 Innehåll 1 Inledning 5 1.1 Mål och syfte med handlingsplanen... 5 1.2 Avgränsning... 5 2 För ett integrerat samhälle Centrala områden 6 2.1 Värderingar och attityder... 6 2.2 Utbildning, språk

Läs mer

Kyrkans grundvärderingar om alla människors lika värde känns naturliga för oss socialdemokrater.

Kyrkans grundvärderingar om alla människors lika värde känns naturliga för oss socialdemokrater. Socialdemokraterna Umeå AK Valmanifest Kyrkoval 2017-09-17 Svenska kyrkans uppgift är att i ord och handling gestalta Jesus budskap om kärlek, frihet, försoning och rättfärdighet. Kyrkans grundvärderingar

Läs mer

Utkast Idéprogram IM, Individuell Människohjälp September 2016 Får ej ändras och spridas. Kommentarer skickas till

Utkast Idéprogram IM, Individuell Människohjälp September 2016 Får ej ändras och spridas. Kommentarer skickas till Idéprogram utkast IM, Individuell Människohjälp 1. Inledning 2. IMs identitet, vision och värdegrund 3. IMs uppdrag och utvecklingsteori 4. IMs förändringsteori 5. Så här arbetar IM 6. Avslutning 1. Inledning

Läs mer

Verksamhetsplan för 2010

Verksamhetsplan för 2010 Verksamhetsplan för 2010 Nduguföreningens syftesparagraf Nduguföreningen vill tillsammans med invånare och lokala aktörer i byn Kizaga och omgivande byar i Tanzania, verka för att ge enskilda människor

Läs mer

Lokal arbetsplan läsår 2015/2016

Lokal arbetsplan läsår 2015/2016 Lokal arbetsplan läsår 2015/2016 Förskolan Björkbacken Sunne kommun Postadress Besöksadress Telefon och fax Internet Giro och org nr Sunne Kommun Sunne RO växel www.sunne.se 744-2684 bankgiro 40. Skäggebergsskolan

Läs mer

Hjälp till föräldralösa barn och deras familjer i södra Afrika (08403)

Hjälp till föräldralösa barn och deras familjer i södra Afrika (08403) Stöd till föräldralösa barn i Malawi, vars föräldrar drabbats av hiv och aids. Foto: Malin Barnö/Röda Korset Hjälp till föräldralösa barn och deras familjer i södra Afrika (08403) 2 Bakgrund Projektet

Läs mer