Det textila företagets arbete med affärsmodeller

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Det textila företagets arbete med affärsmodeller"

Transkript

1 Examensarbete för: Kandidatexamen med huvudområde textilteknologi - inriktning textil produktutveckling och entreprenörskap vid Textilhögskolan i Borås Rapportnr Det textila företagets arbete med affärsmodeller - En studie kring alternativa affärsmodeller, entreprenörskap, framgångsfaktorer samt hållbar utveckling Alexandra Engdahl & Juna Karlsson

2 Sammanfattning Det finns en rad varierande affärsmodeller, vilka en entreprenör med mål att starta egen verksamhet, kan följa. Dock kan det vara svårt för denne att finna rätt alternativ, samt veta tillvägagångssättet i användandet av sådana affärsmodeller. I denna uppsats berörs ämnet affärsmodeller med utgångspunkt kring entreprenörskap och utifrån perspektiv av framgång samt hållbar utveckling. Uppsatsens huvudsakliga fokus ligger i utformandet av en, likt författarna kallar det, alternativ affärsmodell. Begreppet alternativ syftar här till de affärsmodeller, vilka utformats unikt efter ett företags verksamhet och egna värderingar. Visst kan alla företags affärsmodeller anses alternativa, eller unika, dock menar författarna använda begreppet alternativ åt de affärsmodeller vilka från start haft syfte att vara anpassade helt utefter verksamhetens unika förutsättningar. I dessa alternativa affärsmodeller har alltså olika perspektiv ur andra standardiserade affärsmodeller kombinerats utifrån egna mål och visioner. Anledningen till att kalla affärsmodellen alternativ ger förhoppningsvis ett avdramatiserat förhållningssätt till affärsmodeller, speciellt i nystartade företag. För att styrka uppsatsens diskussion har en empirisk undersökning i form av tre kvalitativa intervjuer utförts. Två av dessa är utförda på mindre textila företag vilka inte, enligt deras egen mening, följer någon affärsmodell i verksamheten. Den tredje intervjun är med en universitetslektor på Textilhögskolan i Borås med uppfattningen att affärsmodeller bör användas på ett eller annat sätt inom en entreprenöriell verksamhet. Dessa intervjuer har vidare använts för en utveckling av det nystartade företaget Omkring affärsmodell. Under den teoretiska referensramen har information valts ut med hänsyn till berörda ämnen för att få svar på syfte och frågeställningar. En resultatdiskussion sammankopplar sedan dessa ämnen utifrån empirin och teorin. Här syftar författarna ge förslag på användning av affärsmodeller för nystartade företag och ge definitioner av entreprenörskap, framgång samt hållbar utveckling. I uppsatsens slutsats presenteras hur en affärsmodell kan anpassas efter entreprenörens visioner. En koppling mellan framgång och hållbar utveckling dras även, och perspektivet av framgång definieras i form av entreprenörens självförverkligande. Nyckelord Entreprenörskap Entreprenöriell framgång Textil Affärsmodeller Hållbar utveckling

3 Abstract There are a number of different business models, which an entrepreneur with a goal to start his own business, can follow. However, it may be difficult for him to find the right option, and knowing the approach of the use of such business models. In this paper the subject of business models is provided based on entrepreneurship and outside perspective of success and sustainability. The paper's main focus is in the design of a, like the authors call it, alternative business model. The concept of alternative is here referring to the business models designed uniquely for a company's operations and own values. Although all business models could be considered alternative or unique the authors use the term alternative to those business models, which from the start has intended to be adapted entirely along the unique business requirements. The reason for calling the business model hopefully provides a defused approach to business models, especially in start-ups. In order to prove the thesis discussion, an empirical investigation in the form of three interviews is conducted. Two of these are done on smaller textile companies, which do not, according to their own sense, follow a business model. The third interview is with a lecturer at the School of Textiles with the notion that business models should be used in one way or another within an entrepreneurial venture. These interviews have also been used for further development of the young company Omkring s business model. In the theoretical framework information has been selected regarded to relevant topics to get answers of the purpose and issues. A discussion of results linking these substances based on empirical data and theory then follows. The authors suggest the use of alternative business models for start-ups and provide definitions of entrepreneurship, success and sustainability. In the paper's conclusion presents how a business model can be adapted to the entrepreneur's visions. A link between success and sustainable development is also preferred, and the prospect of success is defined in terms of the contractor's selfrealization. Keywords Entrepreneurship Entrepreneurial success Textile Business models Sustainability

4 Förord Vi önskar tacka de respondenter vilka medverkat i denna uppsats. Dessa personer är Maria Källmén, Christina Edursdotter och Gunnar Wramsby. Vi vill även tacka vår handledare Lars G Strömberg för bra vägledning och en givande dialog under arbetets gång. Vi har förhoppningen att denna uppsats kommer hjälpa andra entreprenörer i sina framtida uppstarter av verksamheter likt den hjälp vi har fått från medarbetare på Textilhögskolan i Borås under hela vår utbildning. Trevlig läsning! Borås, maj / Alexandra Engdahl och Juna Karlsson.

5 Innehållsförteckning 1. Inledning Bakgrund Syfte Frågeställningar Avgränsningar Disposition Metod och material Val av metod Etik Primära källor Sekundära källor Kritisk granskning av metod och materialval i relation till syfte och forskningsfrågor Teoretisk referensram Affärsmodeller Definition affärsmodell Definition affärsidé Alternativa affärsmodeller Flödesorienterad affärsmodell Flödesorienterad logik Flexibelt beslutsfattande Entreprenörskap Framgång inom företagande Perspektiv på hållbarhet inom mindre textila företag Empirisk undersökning Omkring Intervju Maria Källmén, Alingsås, Intervju Christina Edursdotter, Kinna, Intervju Gunnar Wramsby, Borås, Sammanfattning intervjuer Resultat utifrån teoretisk referensram samt empirisk undersökning Arbete utefter affärsmodeller i mindre företag Entreprenörskap Generaliserande av framgång Hållbar utveckling Resultatdiskussion Diskussion kring användande av affärsmodeller Diskussion kring entreprenörer Diskussion kring generaliserandet av framgång inom företagande Diskussion kring miljöaspekter samt hållbarhetsarbete Slutsats Förslag till vidare forskning Referenser Litteratur Digitala publikationer Övriga referenser Bilagor Loggbok... 39

6 1. Inledning Detta kapitel inleds, för en djupare förståelse av uppsatsens ansats, med en beskrivning av bakgrund och problemformulering där huvudproblemet förmedlas. Vidare följer uppsatsens syfte, frågeställningar samt avgränsningar. 1.1 Bakgrund Samhället har under senare årtionden kommit att definieras av konsumtion där framgång mestadels förknippats med pengar (Nielsén & Rydell, 2009). Utifrån denna norm har många företag utformat sina verksamheter, med dominerande fokus på konsumenten samt en stark ekonomisk tillväxt. Holmqvist (2009) beskriver hur olika personligheter drivs av olika framgångsvisioner och inom den entreprenöriella världen finns många sätt att nå sina mål. Med dessa förutsättningar har olika typer av affärsmodeller byggts upp för att hjälpa nystartade företag till framgång (Hedén & McAndrew, 2005). Inom den textila branschen mäts framgång ofta i höga marginaler, effektiva värdekedjor samt stora marknadsandelar och detta utan vidare hantering av konsekvenserna. Rushkoff (2013) menar att ett aktivt arbete för en hållbar verksamhet och lokal produktion är en av trenderna vi ser idag för att motarbeta dessa konsekvenser. Ett ökat intresse för textila produkter, vilka tagits fram lokalt på ett hållbart sätt, syns hos konsumenterna. Tack vare detta ökar värdet för produkten och i förlängningen även för företaget (Andersson, Axelsson & Rosenqvist, 2013). För entreprenörer, med nystartade textila företag, kan det vara svårt att hitta ett förhållningssätt till användandet av affärsmodeller i utformningen av sin verksamhet. Ofta är produktsortimentet litet, kapitalet lågt och produktionen småskalig vilket gör valmöjligheterna begränsade. Vanligen beskrivs hur personer, vilka startar textila företag, inte går med vinst förrän efter några års verksamhet på grund av stora investeringar i produktion utomlands. Det är även ett faktum att endast 60 % av verksamheter inom denna sektor överlever de första åren (Ekonomifakta, 2013). Går detta att undvika med en alternativ affärsmodell, utformad efter den egna verksamhetens värderingar, där lokal produktion utnyttjas och visioner kring livskvalitet värderas högre än snabb ekonomisk tillväxt? Hur kan nystartade företag gynnas av en avdramatisering av begreppet affärsmodell, och därigenom kanske hitta en bättre struktur? Det nystartade företaget Omkring startade hösten 2013, i samband med ett projekt under ägarnas utbildning, och då fanns tillgång till mallar och tips för utformning av en affärsmodell. En affärsmodell skrevs utifrån dessa standardiserade definitioner vilket i vissa delar var utvecklande för verksamheten men på vissa sätt även hämmande. Osäkerheten, hos ägarna, om huruvida en affärsmodell skulle fungera för Omkring uppdagade grundproblematiseringen för denna uppsats. I detta föddes begreppet alternativ affärsmodell. Just ordet alternativ ger större frihet i användandet av befintliga modeller. Det avdramatiserar även arbetet samt förhållningssättet till affärsmodeller. 1

7 Med utgångspunkt från Omkrings verksamhet och visioner söker författarna nyansera bilden av affärsmodellers funktion och visa på alternativa möjligheter. 1.2 Syfte Syftet är att undersöka alternativ, för ett nystartat textilt företag med lokal produktion, att utveckla en fungerande affärsmodell och med denna nå sina visioner. 1.3 Frågeställningar På vilka sätt kan ett nystartat textilt företag använda en standardiserad affärsmodell och vilka ytterligare aspekter kan en egen alternativ affärsmodell innehålla för att bli fungerande ur ett hållbart perspektiv? Vilka olika aspekter definierar en entreprenör med framgång och hur kan dessa te sig? 1.4 Avgränsningar Uppsatsen fokuserar på mindre textila företag med en lokal produktion i Sverige och är avgränsad till en diskussion om affärsmodellers väsentlighet för ett nystartat företag. Uppsatsen berör inte försäljning och distribution. 2

8 1.5 Disposition KAPITEL INNEHÅLL 2 Metod och material I detta kapitel redovisas val av metod samt primära och sekundära källor. En etisk aspekt presenteras samt en kritisk granskning av vald metod samt material. Reliabiliteten samt validitet granskas. 3 Teoretisk referensram Här återfinns de teorier vilka författarna utgått ifrån i denna uppsats. Ämnen vilka berörs är affärsmodeller, entreprenörskap definition av framgång samt hållbar utveckling och tillväxt. Teori och empiri sammankopplas under kapitel 5 och inte tidigare i uppsatsen. 4 Empirisk undersökning I detta kapitel finns en lättare beskrivning av företaget Omkring. Här finns även en sammanfattning av de tre kvalitativa intervjuer vilka gjorts. 5 Resultat utifrån teoretisk referensram och Här sammankopplas all samlad information empirisk undersökning relaterat till syfte samt frågeställningar. Teorin och empirin sammankopplas och samband samt olikheter uppmärksammas. Denna del är uppdelad i fyra kategorier likt de i teoretisk referensram. 6 Resultatdiskussion I detta kapitel förs en diskussion med samma utgångspunkt likt det i resultatkapitlet. Här förs författarnas egna tankar och åsikter fram och förslag på tillvägagångssätt ges. 7 Slutsats Här presenteras vilka slutsatser författarna dragit utifrån uppsatsskrivandet. 8 Förslag till vidare forskning För vidare forskning ges här förslag på nya frågeställningar. 3

9 2. Metod och material Metod- och materialkapitlet presenterar uppsatsens val av metod, reflektioner kring etik, primära samt sekundära källor och slutligen en kritisk granskning av metod och material. 2.1 Val av metod De valda metoder vilka använts i denna uppsats är kvalitativa djupgående intervjuer, litteraturstudier samt användning av empiri hos författarna i form av erfarenheter. För vidare grepp om ämnet och utveckling av teorier kring affärsmodeller ansågs denna kombination av kvalitativa metoder relevant. Arbetet har skett genom så kallad grundad teori (Guvå & Hylander, 2003), det vill säga ostrukturerat i det avseende att information vilken analyserats fått leda forskningen vidare på ett naturligt vis. Mjukdata har samlats in från kvalitativa intervjuer, vilket innebär fokus på personliga infallsvinklar samt erfarenheter hos respondenten. Harboe (2013) lyfter hur målet med intervjun är djupgående förståelse samt helhet i ämnet. Frågorna vilka ställs är vida och ger respondenten utrymme för egna tankar och åsikter. Lantz (2013) poängerar hur det i analysen av en kvalitativ intervju, bör värderas olika åsikter och infallsvinklar med lika, för uppnådd ökad kunskap i ämnet. Intervjuerna spelades in digitalt och sammanfattades efteråt i löpande text. Respondenterna fick frihet att, utifrån så kallade öppna frågor, utveckla tankar och åsikter i en öppen kommunikation med frågeställarna. Ett naturligt samtalsflöde skapades där respondentens tankar och åsikter fick stort fokus. I denna metod, baserad på grundad teori, ställs stort fokus på författarnas empiri (Hartman, 2001). I uppsatsen har detta varit en utgångspunkt då författarna varit i direkt kontakt med problemformuleringen. Den litteraturstudie vilken utförts har varit kvalitativ. Den har utvecklats i processer under skrivandets gång och sökningar efter litteratur har baserats på vad författarna är intresserade av att analysera. Även om författarna tidigt bestämde ämnen, vilka skulle studeras, ledde inte detta till att informationen, som analyserats, varit riktad. Störst del av litteraturstudierna gjordes även efter de kvalitativa intervjuerna, för styrkande eller falsifierande av insamlad data. 2.2 Etik Vid forskning finns krav på att denna bedrivs ur vetenskaplig samt etisk synvinkel. En diskussion och medvetenhet kring hur forskaren på ett etiskt sätt bör handla är viktig. Etiska aspekter regleras inte enbart av lagar och förordningar utan kräver även ett aktivt arbete av forskaren (Rickberg, 2014). 4

10 Förr berördes inte humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning på samma sätt av etisk granskning, vilket nu ändrats då oetiskt handlande kan ha stor påverkan på samhället. Regeringen har satt upp mål för högskolor där hållbar utveckling ligger i fokus. Detta kan i längden påverka typen av forskning vilken bedrivs inom instituten (Codex, 2014). I denna uppsats syftar begreppet hållbar utvecklig till kommande generationers möjlighet till en social och ekonomisk välfärd samt en hälsosam miljö. Flera etiska aspekter finns vid forskning i fråga kring öppenhet i redovisning av metoder och resultat samt kommersiella intressen. Sanning kring forskningen samt en rättvis bedömning av andras forskning är av stor vikt. Stöld av annan forskning anses oetiskt, vilket lägger stor vikt på dokumentation, av forskningen, för senare redovisning. Vid bedömning av forskningsetik är kravet på en metod med hänsyn till frågeställningarna viktigt. Frågor vilka ställs ska vara möjliga att svara på, och om undersökningen inte ger svar bör annan metod väljas (Gustafsson & Hermerén & Petterson, 2011). I denna uppsats har författarna tagit till sig av denna information, och hållbar utveckling har varit en viktig aspekt i alla delar. En etisk profil har även hållits vid intervjutillfällena och respondenterna har varit medvetna om syftet med forskningen, vidare publikation av forskningen samt hur problemformuleringen ser ut. De teorier vilka studerats har även med största försiktighet analyserats för en objektiv tolkning. 2.1 Primära källor Två av uppsatsens respondenter och primärkällor är företagare vilka bedriver lokala verksamheter med egen produktion i Sverige. Den första är Maria Källmén med företaget Mariedal Design, vilket hon driver tillsammans med sin man i Alingsås. De tillverkar ullvaror på flatstickmaskiner och företaget har funnits sedan Den andra respondenten är Christina Edursdotter med företaget Edursdotter AB i Kinna. Edursdotter tillverkar ullvaror stickade på jacquardstickmaskin och har gjort det sedan Den tredje respondenten är universitetslektor Gunnar Wramsby på Textilhögskolan i Borås. Vidare har författarnas egna erfarenheter varit en primär källa då båda är delägare av företaget Omkring. 2.2 Sekundära källor Sekundära källor är litteratur, digitala publikationer samt tidskrifter, vilka har bidragit med en djupare kunskap och förståelse kring uppsatsens problematik. Dessa har erhållits på biblioteket vid Högskolan i Borås och finns till förfogande på bibliotekets sökdatabas. De ämnesområden, vilka studerats, är affärsmodeller, entreprenörskap, framgång samt hållbar utveckling. Teorier kring dessa redovisas under teoretisk referensram. Information flödar ständigt kring människan idag vilket gör det viktigt att 5

11 lära sig kritiskt granska samt sortera information (Thurén, 2003). Uppsatsens sekundära källor har valts ut utefter kritisk granskning relaterad till uppsatsens syfte och frågeställningar. 2.3 Kritisk granskning av metod och materialval i relation till syfte och forskningsfrågor De intervjuer vilka utförts kan ha antydan till lägre reliabilitet då de inte följt någon standardiserad mall. Dock hade svaren troligtvis inte kunnat bli lika utförliga i en annan form, då metoden att använda sig av kvalitativa intervjuer på detta sätt gett mycket information om respondenternas egenupplevda erfarenheter. För att höja reliabiliteten i resultatet spelades intervjuerna in. Detta satte även höga krav, vid sammanfattningen av intervjuerna, på en objektiv tolkning. Användning av en kvantitativ metod hade kunnat ge en bredare bild av hur gemene man ser på affärsmodeller och framgång, dock uteslöts det då en sådan undersökning inte lett till en högre validitet. En kvantitativ metod ger inte heller lika mycket information angående respondenternas svar vilket i denna uppsats var önskvärt. Då två av respondenterna är kvinnliga entreprenörer med liknande företag i Sjuhäradsbygden kan en antydan till entydiga svar finnas. Intervjupersonerna valdes ändå ut med tanke på uppsatsens syfte och frågeställningar. Svaren kring frågor angående framgång och avgörande faktorer till företagandet sammanföll ofta. Detta ledde till studier av teorier kring skillnaden mellan kvinnligt och manligt entreprenörskap, och framför allt, om det finns några tydliga variationer i vad som driver entreprenörerna till företagande. Här hade en möjlig förändring av metod varit att kontakta en manlig entreprenör för verifiering av teorin kring manligt och kvinnligt entreprenörskap. Edursdotter och Källmén har inte utgått från någon affärsmodell i sina verksamheter. En möjlig väg i uppsatsens metod hade varit att intervjua någon entreprenör vilken faktiskt utgått från en affärsmodell. Det finns många teorier och beskrivningar på huruvida företag vilka följt affärsmodeller lyckats, därför utgick motivet för en sådan intervju. Reliabiliteten kring teorier angående affärsmodeller kan ses tvetydig, dock är dessa baserade på många företags erfarenheter och bör då ge någorlunda direktiv kring hur en modell kan byggas upp. Alla företag är uppbyggda med olika strukturer vilket kan göra att modeller känns onödiga. Validiteten kring dessa teorier för syfte och frågeställningar är dock stor. För en vidare infallsvinkel har även en tredje respondent intervjuats, universitetslektor Gunnar Wramsby på Textilhögskolan i Borås. Wramsby har ansvar för entreprenöriella frågor och utbildningar. Gunnar Wramsby har länge arbetat med ekonomi, egenföretagare samt entreprenörer och valdes för en mer objektiv syn på entreprenörskap då begreppet i sig kan uppfattas på olika sätt. Den litteratur vilken valts ut till uppsatsen har gjorts utefter noga undersökning kring tidigare forskning, speciellt inom affärsmodeller. De källor vilka använts är inrättade inom ämnet med 6

12 affärsmodeller samt har god relevans för uppsatsens mål till utformning av företags alternativa affärsmodeller. Det vilket saknas och även kan vara ett ämne till vidare forskning är huruvida företag faktiskt använder sig av affärsmodeller eller anpassar standardiserade modeller utefter sina verksamheter. Det kunde varit intressant att intervjua även större företag och jämföra detta med huruvida förhållningssättet är gentemot affärsmodeller. Kan ett nystartat företag, likt Omkring, få fler infallsvinklar i användandet och förhållningssättet kring affärsmodeller kanske detta i sig även avdramatiserar användadet av just dessa modeller. 7

13 3. Teoretisk referensram I detta kapitel presenteras beskrivningar av teorier kring affärsmodeller. Här följer sedan en kortare definition och flera aspekter kring entreprenörskap. En vidare inblick i hur framgång kan klassas inom entreprenörskap ges. Slutligen berörs hållbar utveckling samt tillväxt för mindre textila företag. 3.1 Affärsmodeller Definition affärsmodell Linder och Cantrell (2000) presenterar begreppet affärsmodell likt att se företagets interna och externa relationer vilka samverkar för att uttrycka företagets affärsidé. Modellen bör spegla företagets huvudlogik och i förlängningen generera intäkter. Enligt teorin bör de företag, vilka använder en given affärsmodell, anpassa arbetet på ett effektivt sätt och utefter vald modell då nå framgång. Dock är verkligheten inte lika enkel. I själva verket kan nära 99 procent av företagsledningar inte definiera den egna affärsmodellen och formulera den i text utan arbetet anpassas oftast utefter en kombination av olika affärsmodeller. Att välja bort eller välja delar av andra affärsmodeller skulle också kunna ses likt en typ av affärsmodell då detta innebär en form av struktur. Författarna i denna uppsats anser att ett medvetet förhållningssätt, och även arbete med affärsmodeller blir en bas till utformningen av en alternativ affärsmodell Definition affärsidé Hedén och McAndrew (2005) menar att det inom alla företag finns en affärsidé. Den är till för att sätta ord på samt utveckla visionen. Här beskrivs vad företaget fyller för funktion, behov hos kunden samt vilka produkter eller tjänster vilka erbjuds. Stora företag har ofta dessa visioner nedskrivet medan mindre företag visar den genom beslut och handlingar från ägaren. Få kan, på ett utförligt sätt, beskriva sin affärsidé med djupgående förklaring av exempelvis målgrupp och ännu färre kan förklara varför dess företags affärsidé är unik. Hedén och McAndrew (2005) beskriver hur vidare hur en affärsidé bör vara enkel att förstå, alltså gärna kort och koncis. Den bör även väcka intresse och vara formulerad med möjlighet till förändring. Den ska ge en snabb överblick på verksamheten. Fördelar med en utformad affärsidé är lättare inblick samt förståelse i företaget för omgivningen, lätt att få medarbetare på samma värdegrund och företaget blir lättare att utvärdera och analysera. Detta kan en affärsidé exempelvis innehålla: 1. Produkten: Beskrivning av erbjudandet 2. Behov/kundnytta: Kundens perspektiv 3. Målgrupp: Definiering av målgrupp för riktad marknadsföring etc. 4. Pengar: Hur stor blir lönsamheten och på vilket sätt 8

14 3.1.3 Alternativa affärsmodeller Ett verktyg av affärsmodell, vilken kan användas i skapandet av en intern alternativ affärsmodell, är Osterwalder och Pigneurs (2010) Business model canvas. Denna modell består av nio komponenter vilka ger en utgångspunkt för företag att arbeta efter, strukturera upp företaget med samt finna ett fokus. Dessa komponenter är följande: 1. Kundsegment Vem är kunden? Vilka arbetar företaget gentemot och med vilka uppsatta mål? 2. Värdeerbjudanden Vad kan företaget erbjuda i form av värden utöver sina produkter? 3. Distributionskanaler Var önskar företaget befinna sig på marknaden? I vilka butiker eller under vilka kanaler vill företaget sälja? 4. Kundrelationer Hur byggs relationer med kunderna upp och hur underhålls dessa relationer? 5. Intäkter Varifrån kommer företagets intäkter och hur tas dessa tillvara? 6. Nyckelresurser Vilka resurser innehar företaget och vad har dessa för betydelse? 7. Nyckelaktiviteter Inom vilka aktiviteter ligger företagets styrkor och hur lyfts dessa samt arbetas med? 8. Nyckelpartners Vilka partners har eller önskar företaget ha? 9. Kostnader Vad finns för rörliga samt fasta kostnader och hur ska dessa täckas? För att utforma eller omarbeta en affärsmodell bör, utefter verktyget Business model canvas, fem faser genomgås: 1. Mobilisering: Förbered för ett lyckat byggande av en affärsmodell. Planering, tester av eventuella idéer och samla ett team. 2. Förståelse: Undersök och analysera olika aspekter av affärsmodellen. Undersök kundsegment. Intervjua experter. Samla idéer och möjligheter. 3. Design: Brainstorming, sätt ihop olika affärsmodeller, testa och välj. 4. Verkställ: Kommunicera med hela verksamheten och involvera. Viktigt med god projektledning. Utför förändringar. 9

15 5. Hantera/utvärdera: Uppföljning är viktigt, lika så är förändring nödvändigt. Utveckling av affärsmodellen krävs hela tiden för ett lyckat företagande. Dessa faser är inte enbart utformade för vinstdrivande företag. Allt syftar till kontroll över företaget eller organisationen där utveckling står i fokus. Alla företag har en affärsmodell, även i de fall denna inte är nedskriven. Kostnader måste täckas med intäkter vilket kräver en plan av något slag. Ändå kan fokus även ligga i hur verksamheten drivs och detta kan variera ekonomiskt, ekologiskt, socialt eller privat. Detta skapar då grunden i en alternativ affärsmodell, enligt författarna. Osterwalder och Pigneur (2010) presenterar även verktyget Triple-bottom-line business model vilken är en affärsmodell innehållande de tidigare nämnda nio komponenterna, dock nu med ytterligare två aspekter. Dessa är sociala och miljömässiga påverkningar i både negativa och positiva anseenden Flödesorienterad affärsmodell Snabba vändningar i omvärlden kräver aktiv analysering av dagsläget och möjlighet till flexibla beslut. Detta sätt att strukturera företaget kallas även flödesorienterade affärsmodeller. Forskning visar att ju högre dynamik i omvärlden, gällande globala, ekonomiska och sociala aspekter, desto högre krav finns på företag att uppvisa samma dynamik i dess effektivitet. Abrahamsson och Karlöf (2011) föreslår tillämpning av en flödesorienterad affärsmodell, då detta ger stora möjligheter för ett dynamiskt företag. Fokus ligger här i snabb förändring av verksamheten samt förmågan till styrning av varuflödet från leverantör till kund. Den så kallade gamla industrin, med standardiserat uppbyggda verksamheter, är borta och dagens affärsklimat med stor konkurrens samt snabba vändningar kräver individuella affärsmodeller. Termen flödesorienterad logik bygger på kunskap i de kostnader vilka finns i värdekedjan och hur ledtiderna för dessa ser ut. Identifiering av dessa kostnader är viktig för utformning av en flödesorienterad affärsmodell. Ytterligare en dimension är identifikation av vilket fokus företaget har på lönsamhet och tillväxt. Detta är helt individuellt och affärsmodellen måste utformas utifrån detta Flödesorienterad logik Abrahamsson och Karlöf (2011) lyfter vikten av en värdebaserad logistik då det direkt påverkar företagets förmåga till tillväxt och lönsamhet. Detta är alltså en viktig del även i en alternativ affärsmodell. Här finns fyra aspekter att hålla sig till. Organisatorisk snabbhet vilket visar på snabba beslut i strategier kring logistik, tvärfunktionella team i verksamheten med en öppen kommunikation och samarbete mellan olika avdelningar för att mäta flödet i värdekedjan, att lära sig hantera utveckling och kontinuerliga förändringar varje dag samt skapa relationer med andra företag i hela värdekedjan. 10

16 3.1.6 Flexibelt beslutsfattande Smith (2007) menar att då marknaden ständigt skiftar är en flexibel organisation en av möjligheterna till framgång. Den viktigaste aspekten vid flexibel beslutsfattning är beslutsfattande i sista stund. För att göra det möjligt att fatta beslut sent i en process, krävs en instrumentell ordning vilken definierar bra och nödvändig information. Tidigt fattade beslut leder till en undermedveten låsning i beslutet, vilket är negativt då förutsättningarna ändras. I en flexibel organisation krävs ett team med god sammanhållning vilka tillsammans lättare kan ta hållbara beslut. 3.2 Entreprenörskap Holmqvist (2009) lyfter hur det är de yngre, mindre och medelstora företagen vilka idag står för merparten av nya arbetstillfällen. Den forskning vilken finns idag rörande framgång inom företag riktar sig främst till stora tillverkande företag vilka redan etablerat sitt namn på marknaden och inte på nystartade företag. Begrepp som tillväxt och framgång, ofta då med prefixet ekonomisk, representeras idag av en forskning som främst riktar uppmärksamheten på stora, tillverkande företag med etablerade namn. Dahl och Nilsson (2009) definierar en egenföretagare likt någon vilken arbetar i egen regi medan en entreprenör har blick för möjligheter samt brister vilken denne agerar utefter. Visst kan även egenföretagaren ha visioner samt känsla för affärsverksamhet, dock är det personlighetsdragen vilka definierar den ena eller den andre. Egentligen är det en personlig definitionsfråga om vem som är vem och egenföretagare eller entreprenör är bara begrepp fria till användning. Hur samhällsstrukturen ser ut är viktigt, dock på inget sätt avgörande, då entreprenören bestämmer sin egen väg. Det går att dela in entreprenörskap i två delar. Necessity entrepreneurship vilket på svenska benämns nödvändighetsföretagande och Opportunity entrepreneurship kallat möjlighetsdrivet företag. Dessa termer kan kompletteras med push- och pullskäl till varför vissa väljer starta företag. Push-skäl är anledningar där personen i fråga vill bort från sin befintliga situation då denna känns ofördelaktig. Pullskäl är istället anledningar där personen lockas av alla fördelar med eget företagande. Holmqvist och Sundin (2002) presenterar en genusaspekt av entreprenörskap och kvinnligt företagande. Av alla företag inom olika branscher drivs och ägs 25 procent idag av kvinnor. Trots detta är kvinnligt företagande relativt osynligt, då forskningen ser det manliga entreprenörskapet likt en norm. Det ger en stereotyp bild av entreprenörskapet och de personliga kvaliteter vilka krävs för detta. Dahl och Nilsson (2009) menar att de största anledningarna för att starta och driva företagande är det självständiga arbetet och möjligheten att förverkliga sina idéer och detta gäller både män och kvinnor. 11

17 3.3 Framgång inom företagande Hedén och McAndrew (2005) definierar framgång likt åstadkommande av en unik position på marknaden. Detta kan ses likt en bristfällig samt bred definition och marknaden kan innebära mycket. För att lyckas måste normativa regelverk för affärsmodeller ifrågasättas. En ny logik och innovativa strategier kan skapas när rådande konventioner identifierats och ifrågasatts. För att nå framgång krävs även exkludering samt identifiering av vad företaget inte arbetar med. Detta för att skapa fokus. Företagare bör hålla fast vid det unika i affärsidén och säkerställa kontrollen av både produktionen samt kassaflödet. För att hantera en expansion i rask takt krävs kraft, stor kunskap samt erfarenhet vilket många nystartade företag saknar. På grund av dessa parametrar krävs noggranna analyser av möjligheter och hot. Hedén och McAndrew (2005) poängterar vidare hur värdekedjan i modeföretag ser olika ut. Olika visioner samt strategier driver företagen framåt. Dock har de alla en gemensam nämnare, slutkonsumenten. Allt står och faller på slutkonsumentens önskan om produkterna och därigenom blir verksamheten lönsam. Varumärkesstrategier byggs upp för att binda konsumenter till företaget samt skapa en återkommande trogen kundkrets. Hedén och McAndrew (2005) menar att visioner finns hos alla människor, dock är det få vilka förverkligar dessa visioner genom tydliga mål. Det krävs förmåga att genomföra saker för att inte visionen skall stanna vid en dröm. Det är även av stor vikt att visionen hela tiden ändras, speciellt för företag där den motiverar alla till att sträva mot samma mål men också för att kunna tänka i förväg och fatta beslut för framtiden. Hedén och McAndrew (2005) poängterar hur då ett företag drivs, krävs tydliga mål vilka kan härledas till affärsidén. Dessa mål kan innefatta hela företaget, en viss produktgrupp, en marknad eller en viss period. Delmål sätts för ledning av företaget mot de stora målen och saknas dessa kan hela verksamheten bli ineffektiv. Målen kan vara lång- eller kortsiktiga och presenteras i affärsplaner. Dessa mål delas ofta in i två grupper där kvantitativa mål lägger fokus på pengar, siffror, procent, antal, tillväxt, lönsamhet. Det finns även kvalitativa mål med fokus på verbal gradering likt bra, bättre, bäst, störst, produktkvalitet, miljö, etik, nöjda kunder. Målen bör vara realistiska samt mätbara. Hur målen nås, beskrivs i en handlingsplan kallad affärsstrategi. Ett företag utformar ofta flera olika strategier. Huvudstrategin beskriver hur långsiktiga mål bör nås medan underordnade strategier behandlar kortsiktiga mål. Strategierna underlättar vid beslut i företaget och säkerställer att fokus följs. Dock kan det i vissa fall vara förödande med enbart strategiplanering då planeringen i sig kan visas sig felaktig. Det går inte att studera sig fram till en bra affärsverksamhet utan det kräver kontinuerligt arbete. 12

18 Holmqvist (2009) poängterar hur forskning idag fokuserar framgång i ekonomiska nyckeltal vilket är bristfälligt då det, i nystartade företag, oftast inte finns ekonomiska tillgångar, erfarenheter eller försäljningssiffror att falla tillbaka på. Detta medför att många nystartade företag har svårt att anpassa sig efter gällande normer. Dessa normer har exempelvis svårt att utforska entreprenörskapet likt en del av en livsstil, där företag drivs av ett personligt engagemang vilket ingår i en komplex, privat ekonomi. Utifrån detta blir det vanligare med livstilsentreprenörer vilka främst driver sina företag efter ett personligt engagemang. Här är det inte i första hand stark ekonomisk tillväxt vilket styr. Det betyder inte att deras företag går sämre än andra företag sett till helheten men att utvecklingen sker i ett långsammare tempo. Dahlén (2009) förespråkar öppenhet för nyheter och transparens i organisationen inom företag av idag. ˮ Du är aldrig bättre än din nästa grej ˮ-filosofin, gör att företag ständigt bör granska sina produkter samt sättet att arbeta för kontinuerlig utvecklig och framgång. Att handla rätt och i rätt tid är idag allt då det inte längre är möjligt att vara unik. Detta på grund av många konkurrerande verksamheter vilka kan kopiera eller göra bättre. 3.4 Perspektiv på hållbarhet inom mindre textila företag Nielsén och Rydell (2009) visar hur det under 2000-talet lyx blev något för alla, shopping fyllde ett nästan religiöst syfte och stora modehus satte standard för hela samhället. I slutet av detta decennium blev dock klimatsmarthet åter på modet och termer likt etisk shopping kom in i diskussioner. Konsumtion och konsumenternas makt började på allvar uppmärksammas. Hård lågkonjunktur ledde till en ändrad inriktning av modebranschen. Utbudet av varumärken växte under 2000-talet från att i början enbart infatta några få märken till att i slutet ha exploderat och inte minst med svenska märken. Lyxvarumärken vattnades ur på grund av massproduktion och kopieringsmarknaden vilket fick konsumenterna att fokusera på mindre företag med specifika värdeerbjudanden. Dahlén (2009) beskriver hur människan idag lever i ett förväntningssamhälle där majoriteten har möjlighet att få och bli vad de än önskar. Forskning visar hur, strävan efter samt förväntningar på, ofta är viktigare än själva målet. Många konsumenter är redan vid köptillfället medvetna om att det imorgon kan komma en annan produkt vilken är bättre. Här krävs tydliga värden för att få konsumenten att förstå vad företaget står för. Andersson, Axelsson och Rosenqvist (2013) menar att idag är en produkt inte bara den fysiska produkten i sig utan företag förväntas erbjuda en helhetslösning. Därmed skapas ett större värde hos kunden. Detta kundvärde är viktigt att kommunicera och förtydliga på rätt sätt. Istället för fokus direkt på produkten blir kringvärden och företagets affärsmodell av allt större intresse utifrån. Ett större 13

19 engagemang hos slutkunden sätter press på företag att agera mer hållbart inom sociala, ekonomiska och miljöaspekter. Clark (2008) beskriver begreppet fast fashion och hur det benämns ofta inom textila produkter vilka med bristande materiell kvalitet tillverkas till lägsta möjliga pris. Mål är att sälja stora kvantiteter till en bred massa med korta trendcykler där nytt alltid är positivt. I motsats till detta finns slow fashion vilket i sin tur är en rörelse riktad mot en mer hållbar syn på textila produkter. Här innefattas allt från material, tillverkning, design, användning samt återvinning. Denna rörelse tog sin början i matindustrin med lokalproducerat och kravmärkta varor och har nu tagit sig in i många olika branscher. För att implementera slow fashion i en verksamhet krävs ett ramverk med tre aspekter: 1. Värdesätt lokala resurser och ekonomin. 2. Ha ett transparent produktionssystem vilket ger en förmedling mellan producent och konsument. 3. Tillverka hållbara produkter. Den stora utmaningen ligger i att få in slow fashion i storskaliga företag då det för mindre företag är det i princip omöjligt att inte tänka och handla utifrån detta tankesätt (Clark, 2008). Gale och Kaur (2002) presenterar hur produktion inom textil är det processteg med störst miljöpåverkan sett till utsläpp och energiåtgång. Även det sista steget i textiliers livscykel är en stor miljöbov, majoriteten av kasserade textilier bränns upp och återvinns inte. Planering kring produkternas hela livscykel, från fiber till förbrukad produkt, är ett framtida krav. Varje företag bör även ha en miljöpolicy för att kunna fatta beslut kring miljöpåverkan. Värdet av produkter ökar vid varje processteg och företag bör utnyttja detta vid framtagning av hållbara produkter. Clark (2008) menar att ett företag, inom textilbranschen, bör vid beslutsfattning göra en positiv global påverkan på exempelvis miljö men även en positiv lokal påverkan, exempelvis socialt. Här ligger en stor utmaning i rådande uppfattningar kring design och tillverkning, både hos företag samt konsumenter. Det bör ske ett ifrågasättande av synsättet där mode innebär nytt och rådande trender är det enda rätta för individens bekräftelse. Att ha en transparent värdekedja inom företaget är viktigt. En transparens vad gäller tillverkning ökar värdet för produkten hos slutkonsumenten. 14

20 4. Empirisk undersökning Nedan finns inledande en kortfattad verksamhetsbeskrivning för företaget Omkring. Vidare följer i löpande text en sammanfattning av den empiriska undersökningen vilken utförts, i form av tre kvalitativa intervjuer. Texten är en sammanfattning utifrån respondenternas egna svar. 4.1 Omkring Omkring designar och säljer unika och lokalt tillverkade halsdukar till ett konkurrenskraftigt pris. Med enkla medel kan den modeintresserade konsumenten variera sin stil med Omkrings färgglada accessoarer. Denna affärsidé formulerades då företagets fyra ägare fick i uppgift under sin utbildning att arbeta fram en affärsmodell utifrån Business model canvas under hösten I och med detta fick ägarna följa en förutbestämd mall. Nedan följer en sammanfattning av några utvalda delar ur denna affärsmodell. Dessa delar var svåra att formulera och kändes ibland överflödiga enligt ägarna. Värdeerbjudande Omkrings främsta värdeerbjudande är att alltid ha en unik design i en begränsad upplaga samt att erbjuda färgstarka och glada produkter vilka tillverkas lokalt i Sverige. Kunden behöver aldrig känna sig som en i mängden med en halsduk från Omkring då de ständigt begränsade upplagorna skapar en unik känsla med ett ha-begär. De begränsade upplagorna är dock inte enbart för att få en unik produkt utan även för att Omkring själva inte står för massproduktion och stor lagerhållning. Omkring producerar uppskattad försäljning och därefter på efterfrågan från kunder, vilket undviker att kapital binds i lagerhållning. Detta spar även resurser i produktionen vilket bidrar till en mer hållbar utveckling. Transparens i företaget är viktigt och Omkring har som mål att alltid kunna stå för vad som produceras. Kunder involveras i hela tillverkningsprocessen för att de ska kunna se att det utlovade även hålls. Kundsegment Omkrings kunder är män och kvinnor med ett delat intresse för design. Kunderna tycker att det är viktigt med lokalt framtagna produkter och uppskattar därför att tillverkningen ligger i Sverige. Kunden anser att kvalitet är viktigt och betalar gärna för en produkt som håller länge. Omkrings kunder vill känna sig unika och att de har något som inte alla andra har. Kunden väljer därför Omkring där produkterna ständigt förnyas och endast produceras i ett visst antal. Omkrings kunder tycker om att variera sin stil med hjälp av enkla accessoarer vilka kan få en vardaglig klädsel att förändras till något mer färgstarkt och personligt. Kunderna uppskattar att se och känna på produkterna rent fysiskt, produkterna kräver också direkt kvalitetupplevelse, därför kommer Omkring att finnas tillgängliga hos flera återförsäljare. 15

Tillsammans är vi starka

Tillsammans är vi starka Tillsammans är vi starka Välkommen! Sättet vi lever vår vision och vår affärsidé på är vad som bland annat skiljer oss från våra konkurrenter. Det handlar om HUR vår omgivning upplever samarbetet med oss

Läs mer

Att förbereda en finansieringsansökan hos banken

Att förbereda en finansieringsansökan hos banken Att förbereda en finansieringsansökan hos banken Sara Jonsson, Centrum för Bank och Finans, KTH sara.jonsson@infra.kth.se 07-11-14 1 Hur resonerar banken? Banker är inte riskkapitalister! Bankfinansiering

Läs mer

Ökat personligt engagemang En studie om coachande förhållningssätt

Ökat personligt engagemang En studie om coachande förhållningssätt Lärarutbildningen Fakulteten för lärande och samhälle Individ och samhälle Uppsats 7,5 högskolepoäng Ökat personligt engagemang En studie om coachande förhållningssätt Increased personal involvement A

Läs mer

Nyckeln till framgång

Nyckeln till framgång Nyckeln till framgång 1 2 En liten bok om Industrilås värderingar att bära nära hjärtat. 3 När vi på Industrilås ville formulera vilka vi är och vad vi står för skapade vi begreppet En filosofi, många

Läs mer

Klimat och miljöfrågor affärskritiska för medelstora företag

Klimat och miljöfrågor affärskritiska för medelstora företag Ingela Hemming, SEB:s Företagarekonom Tisdag den 6 september 2011 SEB:s Företagarpanel om miljö och affärer Klimat och miljöfrågor affärskritiska för medelstora företag SEB har frågat 1 390 företagare

Läs mer

Arbetsgivarvarumärke vad tycker kandidaterna?

Arbetsgivarvarumärke vad tycker kandidaterna? Arbetsgivarvarumärke vad tycker kandidaterna? En undersökning bland dagens talanger om arbetsgivare, karriärval och värderingar i yrkeslivet. En undersökning bland dagens talanger om arbetsgivare, karriärval

Läs mer

Nails - Affärsidé. Kundgrupp: Vi fokuserar mest på ungdomar eftersom de är mer intresserade av något nytt och varierande.

Nails - Affärsidé. Kundgrupp: Vi fokuserar mest på ungdomar eftersom de är mer intresserade av något nytt och varierande. Nails - Affärsidé Affärsidé Ge färg och glans till dina naglar! Vi erbjuder en mängd trendiga nyanser som skapar en skönhetskänsla. Vi säljer ett stort utbud av märket Catrine Arley med ett rimligt pris

Läs mer

InItIatIvet för. miljö ansvar

InItIatIvet för. miljö ansvar InItIatIvet för miljö ansvar Initiativet för miljöansvar Initiativet för Miljöansvar är ett av CSR Västsveriges handlingsprogram för ökat ansvarstagande, lokalt som globalt. Det är tänkt att kunna fungera

Läs mer

FÖRETAG SOM VÄXER. Sveriges Arkitekter 4:e mars 2015

FÖRETAG SOM VÄXER. Sveriges Arkitekter 4:e mars 2015 FÖRETAG SOM VÄXER Sveriges Arkitekter 4:e mars 2015 JOHN LYDHOLM Vd Sverige LINDA SANTESSON Avdelningschef, region Öst Vad får ett företag att växa? Vilka utmaningar finns i en växande organisation? Vad

Läs mer

AFFÄRSPLAN. Namn. Företag. Adress. Telefon. E-post. Hemsida. Affärsplan. Sara Isaksson Pär Olofsson 2010.08.24

AFFÄRSPLAN. Namn. Företag. Adress. Telefon. E-post. Hemsida. Affärsplan. Sara Isaksson Pär Olofsson 2010.08.24 Namn Företag AFFÄRSPLAN Adress Telefon E-post Hemsida Affärsplan 2010.08.24 1 Sara Isaksson Pär Olofsson Innehåll AFFÄRSIDÉ 3 VISION, MÅL OCH STRATEGI 5 VERKSAMHET 7 KUND 8 KONKURRENTER 9 MARKNADSFÖRING

Läs mer

Affärsmässig tjänstedesign och teknikutveckling, 7.5 hp Service Design and Business Models in an Engineering Context, 7.5 Credits

Affärsmässig tjänstedesign och teknikutveckling, 7.5 hp Service Design and Business Models in an Engineering Context, 7.5 Credits Thomas Mejtoft Affärsmässig tjänstedesign och teknikutveckling, 7.5 hp Service Design and Business Models in an Engineering Context, 7.5 Credits Uppgifter till träff om projekt- och affärsidé Skapa grupper

Läs mer

Vi på SmartLens UF erbjuder. Sverige tre olika kameralinser via web och direktförsäljning. Innehållsförteckning. 2 Affärsidé

Vi på SmartLens UF erbjuder. Sverige tre olika kameralinser via web och direktförsäljning. Innehållsförteckning. 2 Affärsidé Affärsplan 12/13 Innehållsförteckning 2 Affärsidé 3 Vara och Produktion Ledstjärnor 4 Kunder Marknadsföring 5 Marknad konkurrenter 6 Mission & Vision 7 Framtid 8 SWOT Vi på SmartLens UF erbjuder Smartphoneanvändaren

Läs mer

» Industriell ekonomi

» Industriell ekonomi » Industriell ekonomi FÖ4 Företagandet Norrköping 2013-01-21 Magnus Moberg Magnus Moberg 1 » Välkommen» Syfte och tidsplan» Annat material FÖ4 Företagandet http://www.skatteverket.se/foretagorganisationer/blanketterbroschyrer/broschyrer/info/462.4.39f16f103821c58f680007865.html»

Läs mer

Någonting står i vägen

Någonting står i vägen Det här vänder sig till dig som driver ett företag, eller precis är på gång att starta upp Någonting står i vägen Om allting hade gått precis så som du tänkt dig och så som det utlovades på säljsidorna

Läs mer

Guide till en vinnande affärsplan

Guide till en vinnande affärsplan Guide till en vinnande affärsplan Guide till en vinnande affärsplan Så här använder du guiden: De rubriker och områden som är obligatoriska att använda och behandla när du tävlar och lämnar in bidrag i

Läs mer

InItIatIvet för. socialt ansvar

InItIatIvet för. socialt ansvar InItIatIvet för socialt ansvar Initiativet för socialt ansvar Initiativet för Socialt ansvar är ett av CSR Västsveriges handlingsprogram för ökat ansvarstagande, lokalt som globalt. Det är tänkt att kunna

Läs mer

Utvärderingar från deltagande företag (17 av 19 företag har svarat) April-November 2014

Utvärderingar från deltagande företag (17 av 19 företag har svarat) April-November 2014 Utvärderingar från deltagande företag (17 av 19 företag har svarat) April-November 2014 Fråga 1: Varför sökte du till programmet? Vad hoppades du på och vad behövde du? Blev rekommenderad av turistbyrån.

Läs mer

fredag den 6 mars 2015 TEIE51 - Företagsekonomi Grupp 2 Karin Götestrand, Märta Wolter, Cecilia Eriksson & Veronica S Eksmo

fredag den 6 mars 2015 TEIE51 - Företagsekonomi Grupp 2 Karin Götestrand, Märta Wolter, Cecilia Eriksson & Veronica S Eksmo TEIE51 - Företagsekonomi Grupp 2 Karin Götestrand, Märta Wolter, Cecilia Eriksson & Veronica S Eksmo HISTORIA Jeans började tillverkas och användas redan på 1500-talet i Italien och var från början främst

Läs mer

P&P AB Företagspresentation. ...ger dig konkurrenskraft

P&P AB Företagspresentation. ...ger dig konkurrenskraft P&P AB Företagspresentation...ger dig konkurrenskraft P & P A B P&P AB är ett tillverkande företag inom pappersbranschen. Produktionen sker idag i en modern maskinpark där vi producerar rullprodukter och

Läs mer

Miljö- och Hållbarhetspolicy. Fastställd av styrelsen i Orusts Sparbank

Miljö- och Hållbarhetspolicy. Fastställd av styrelsen i Orusts Sparbank Miljö- och Hållbarhetspolicy Fastställd av styrelsen i Orusts Sparbank 2016-04-19 110. Datum för fastställelse 2016-04-19 Sidan 2 Innehåll 1. Syfte... 3 3. Organisation och ansvar... 3 3.1 Styrelsen...

Läs mer

Tio saker att tänka på när du bygger ditt företag

Tio saker att tänka på när du bygger ditt företag Tio saker att tänka på när du bygger ditt företag www.kpmg.se Du vet bäst För oss på KPMG finns ingenting mer inspirerande än unga människor med spännande idéer. Vi vet hur det känns att vara där du är

Läs mer

Guide till en vinnande affärsplan

Guide till en vinnande affärsplan Guide till en vinnande affärsplan Guide till en vinnande affärsplan Såhär använder du guiden: De rubriker och områden som är obligatoriska att använda och behandla när du tävlar och lämnar in bidrag i

Läs mer

Det handlar om dig. Björn Täljsten vd, Sto Scandinavia AB

Det handlar om dig. Björn Täljsten vd, Sto Scandinavia AB Att jobba på Sto Det handlar om dig Björn Täljsten vd, Sto Scandinavia AB Som medarbetare på Sto är det i grunden dig och dina kollegor det handlar om. Utan att förringa vår fina produktportfölj, är det

Läs mer

1 (5) Verksamhetsplan 2012

1 (5) Verksamhetsplan 2012 1 (5) Verksamhetsplan 2012 CSR Västsverige ger medlemmar ökad konkurrenskraft genom att omsätta kunskap i konkret handling. CSR Västsverige utvecklar och sprider verktyg och kompetens kring betydelsen

Läs mer

Policy för Miljö och hållbarhet

Policy för Miljö och hållbarhet Policy för Miljö och hållbarhet Fastställd av styrelsen i Orusts Sparbank 2017-04-25 116 Datum för fastställelse 2017-04-25 Sidan 2 Innehåll 1. Syfte... 3 3. Organisation och ansvar... 3 3.1 Styrelsen...

Läs mer

Utdrag från kapitel 1

Utdrag från kapitel 1 Utdrag från kapitel 1 1.1 Varför en bok om produktionsutveckling? Finns det inte böcker om produktion så att det räcker och blir över redan? Svaret på den frågan är både ja och nej! Det finns många bra

Läs mer

Framsida Titelsida ii Trycksida iii Abstract iv Sammanfattning v Förord vi Tom vii Innehållsförteckning 1 Introduktion... 1 1.1 Bakgrund... 1 1.2 Inledning... 1 1.2.1 Kaprifolen... 2 1.3 Syfte... 2 1.4

Läs mer

Samhällsekonomiska begrepp.

Samhällsekonomiska begrepp. Samhällsekonomiska begrepp. Det är väldigt viktigt att man kommer ihåg att nationalekonomi är en teoretisk vetenskap. Alltså, nationalekonomen försöker genom diverse teorier att förklara hur ekonomin fungerar

Läs mer

Utbildning på grundnivå ska väsentligen bygga på de kunskaper som eleverna får på nationella program i gymnasieskolan eller motsvarande kunskaper.

Utbildning på grundnivå ska väsentligen bygga på de kunskaper som eleverna får på nationella program i gymnasieskolan eller motsvarande kunskaper. Sida 1(6) Utbildningsplan Entreprenöriellt företagande 120 högskolepoäng Entrepreneurial Business 120 Credits* 1. Programmets mål 1.1 Mål enligt Högskolelagen (1992:1434), 1 kap. 8 : Utbildning på grundnivå

Läs mer

Paula & Kajsa Vinnare av Terre de Femme 2008/09

Paula & Kajsa Vinnare av Terre de Femme 2008/09 Paula & Kajsa Vinnare av Terre de Femme 2008/09 TEXT: Rikard Lehmann. FOTO: Hampus Brefelt, The Studio, Malmö Vänd blad Fair Trade - ett vinnarekoncept för Paula och Kajsa i Terre de Femmes Det skiljer

Läs mer

Affärsplanen har inom Tillväxtprogrammet två huvudsakliga användningsområden:

Affärsplanen har inom Tillväxtprogrammet två huvudsakliga användningsområden: 2013-10- 03 Mall för Affärsplan - Science Park Halmstad Följande dokument är ett exempel på en affärsplanemall för nystartade företag. Dokumentet ska ses som en mall och man använder de delar som anses

Läs mer

Exportmentorserbjudandet!

Exportmentorserbjudandet! Exportmentor - din personliga Mentor i utlandet Handelskamrarnas erbjudande till små och medelstora företag som vill utöka sin export Exportmentorserbjudandet! Du som företagare som redan har erfarenhet

Läs mer

TIPS FÖR ATT ÖKA 3DIN FÖRSÄLJNING

TIPS FÖR ATT ÖKA 3DIN FÖRSÄLJNING TIPS FÖR ATT ÖKA 3DIN FÖRSÄLJNING Alla kontakter bidrar till nya affärer Genom ett förändrat tankesätt kring försäljning, och genom att värdera sina kontakter som potentiella kunder över en längre tidshorisont,

Läs mer

EXPEDITION FRAMÅT GÅ!

EXPEDITION FRAMÅT GÅ! EXPEDITION FRAMÅT Hej företagare! Vi har ett tillväxtprogram för just er. Programmet heter Expedition Framåt. Ja, vi vet att tillväxt kan kännas som ett ganska uttjatat ord. (En sökning på Google ger 9

Läs mer

Studie- och aktivitetshandledning. Billig mat en dyr affär

Studie- och aktivitetshandledning. Billig mat en dyr affär Studie- och aktivitetshandledning Billig mat en dyr affär Billig mat en dyr affär Studie- och aktivitetshandledning Svenska matproducenter måste börja skärpa sig. Om svensk mat ska försvara sin plats i

Läs mer

GOD AVKASTNING TILL LÄGRE RISK

GOD AVKASTNING TILL LÄGRE RISK FRIHET Svenska Investeringsgruppens vision är att skapa möjligheter för ekonomisk tillväxt och frihet genom att identifiera de främsta fastighetsplaceringarna på marknaden. Vi vill hjälpa våra kunder att

Läs mer

VEM ÄR DU? VÄGEN FRAMÅT FÖR ATT HJÄLPA DIG? Våra grundläggande värderingar

VEM ÄR DU? VÄGEN FRAMÅT FÖR ATT HJÄLPA DIG? Våra grundläggande värderingar VEM ÄR DU? VÄGEN FRAMÅT VAD Vår KAN strategi JAG GÖRA FÖR ATT HJÄLPA DIG? Våra grundläggande värderingar VÅR ÄNDAMÅLSPARAGRAF Stiftelsen skall i samverkan med Svenska kyrkans församlingar och andra, i

Läs mer

Affärsplanen. Affärsidé. www.coompanion.se

Affärsplanen. Affärsidé. www.coompanion.se Affärsplanen Kom igång med er verksamhet med en affärsplan! Skriv ned er affärsidé, göra en omvärldsanalys och beskrivning av er marknad på så vis får ni god kunskap i hur ert kooperativ eller ekonomiska

Läs mer

Innehåll. Kommunikationspolicy 4 Grundläggande värderingar för anställda i Lunds kommun 8

Innehåll. Kommunikationspolicy 4 Grundläggande värderingar för anställda i Lunds kommun 8 Innehåll Kommunikationspolicy 4 Grundläggande värderingar för anställda i Lunds kommun 8 Varumärkesstrategi 10 Lunds kommun som ett gemensamt varumärke 13 Lund idéernas stad 13 Kommunen som en del av staden

Läs mer

Fem steg för bästa utvecklingssamtalet

Fem steg för bästa utvecklingssamtalet Fem steg för bästa utvecklingssamtalet Hitta drivkraften, styrkan och nå målet! Gita Bolt 2013 Copyright: airyox AB Mångfaldigande av denna skrift, helt eller delvis, är enligt lagen om upphovsrättsskydd

Läs mer

PULSEN WHITEPAPER #IRCE15 Chicago - trendspaning. Signerad David Landerborn Affärsområdeschef Pulsen Production

PULSEN WHITEPAPER #IRCE15 Chicago - trendspaning. Signerad David Landerborn Affärsområdeschef Pulsen Production PULSEN WHITEPAPER #IRCE15 Chicago - trendspaning Signerad David Landerborn Affärsområdeschef Pulsen Production #IRCE15 Chicago - trendspaning På plats på IRCE i Chicago var jag till en början rätt fundersam.

Läs mer

Design för bättre affärer Fakta och kommentarer utifrån en undersökning om design i svenska företag, genomförd på uppdrag av SVID, Stiftelsen Svensk

Design för bättre affärer Fakta och kommentarer utifrån en undersökning om design i svenska företag, genomförd på uppdrag av SVID, Stiftelsen Svensk Design för bättre affärer Fakta och kommentarer utifrån en undersökning om design i svenska företag, genomförd på uppdrag av SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign, Teknikföretagen och Svensk Teknik och

Läs mer

bra sätt får vi en turboeffekt.

bra sätt får vi en turboeffekt. Vårt varumärke exponeras för mängder av opinionsbildare, som i sin tur påverkar ett antal vanliga användare. Om vi visar oss på ett bra sätt får vi en turboeffekt. Nu-gruppen 2009, utdrag ur utställarintervju

Läs mer

Affärsutvecklingsprogram för företag i besöksnäringen

Affärsutvecklingsprogram för företag i besöksnäringen Affärsutvecklingsprogram för företag i besöksnäringen Kurbits hjälper företagare att tjäna mer på det de brinner för. Våra affärsutvecklingsprogram är utvecklade och designade specifikt för företag inom

Läs mer

fairtrade av susanne lundström

fairtrade av susanne lundström fairtrade av susanne lundström 8 9 Vem har sagt att rättvisa produkter måste se tråkiga och fula ut? Och får man verkligen ställa krav på kvaliteten? Det har hänt mycket de senaste åren inom rättvis handel.

Läs mer

Ett naturligt steg för Sverige. Dags för euron

Ett naturligt steg för Sverige. Dags för euron Ett naturligt steg för Sverige 2002 Dags för euron Produktion: Herlin Widerberg Tryck: Tryckmedia Stockholm Tolv länder i Europa har infört den gemensamma valutan euro. 300 miljoner människor har därmed

Läs mer

Ending the war between Sales & Marketing by Philip Kotler, Neil Rackham and Suj Krishnaswamy

Ending the war between Sales & Marketing by Philip Kotler, Neil Rackham and Suj Krishnaswamy Ending the war between Sales & Marketing by Philip Kotler, Neil Rackham and Suj Krishnaswamy Grupp 3 Inledning Produktdesigners har länge vetat om att de kan spara tid och pengar på att samarbeta med deras

Läs mer

10 tips för ökad försäljning

10 tips för ökad försäljning 10 tips för ökad försäljning Innehållsförteckning Tips 1 Kundvård...3 Tips 2 Vad har du egentligen på gång?...4 Tips 3 Ställ jobbiga frågor...5 Tips 4 När tiden inte räcker till...6 Tips 5 Låt kunden skriva

Läs mer

Företagsledarutbildningen

Företagsledarutbildningen Företagsledarutbildningen En utbildning som gör skillnad! Företagsledarutbildningen Det har blivit dags för tredje omgången av den populära Företagsledarutbildningen som vi har tagit fram tillsammans med

Läs mer

Mentorprogram Real diversity mentorskap Att ge adepten stöd och vägledning Adeptens personliga mål Att hantera utanförskap

Mentorprogram Real diversity mentorskap Att ge adepten stöd och vägledning Adeptens personliga mål Att hantera utanförskap Mentorprogram Real diversity mentorskap Real diversity är ett projekt som fokuserar på ungdomar i föreningsliv och arbetsliv ur ett mångfaldsperspektiv. Syftet med Real diversity är att utveckla nya metoder

Läs mer

Vår vision Vi skapar öppna vägar till kunskap för ett gott samhälle

Vår vision Vi skapar öppna vägar till kunskap för ett gott samhälle Vår vision Vi skapar öppna vägar till kunskap för ett gott samhälle Den högre utbildningen i Dalarna har långa traditioner inom ingenjörsutbildning (Fahlu Bergsskola 1822), lärarutbildning (Folkskolelärarinneseminariet

Läs mer

Samhällsekonomi. Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla. Nationalekonomi Hushåll Företag Land Globalt, mellan länder

Samhällsekonomi. Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla. Nationalekonomi Hushåll Företag Land Globalt, mellan länder Samhällsekonomi Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla Nationalekonomi Hushåll Företag Land Globalt, mellan länder Samhällsekonomi Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla

Läs mer

CUSTOMER VALUE PROPOSITION ð

CUSTOMER VALUE PROPOSITION ð CUSTOMER VALUE PROPOSITION ð IN BUSINESS MARKETS JAMES C. ANDERSSON, JAMES A. NARUS, & WOUTER VAN ROSSUMIN PERNILLA KLIPPBERG, REBECCA HELANDER, ELINA ANDERSSON, JASMINE EL-NAWAJHAH Inledning Företag påstår

Läs mer

Statligt stöd för miljö- och sociala frågor till små och medelstora företag - en jämförande studie mellan Sverige och Storbritannien

Statligt stöd för miljö- och sociala frågor till små och medelstora företag - en jämförande studie mellan Sverige och Storbritannien I ett examensarbete från Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) av Katarina Buhr och Anna Hermansson i samverkan med Nutek, jämförs det statliga stödet till små och medelstora företags arbete med miljöoch

Läs mer

Medlemsdirektiv till UVP:s styrelse, utgåva 2012-03-23. Medlemsdirektiv. Upplands Väsby Promotion. Utgåva 2012-03-23

Medlemsdirektiv till UVP:s styrelse, utgåva 2012-03-23. Medlemsdirektiv. Upplands Väsby Promotion. Utgåva 2012-03-23 Medlemsdirektiv Upplands Väsby Promotion Utgåva 2012-03-23 Detta är ett Medlemsdirektiv till UVP:s styrelse. Det ska ses som ett komplement till stadgarna Den finns i en sammanfattande del och en mera

Läs mer

UTBILDNINGSKATALOG. För utveckling av besöksnäringen ALUN

UTBILDNINGSKATALOG. För utveckling av besöksnäringen ALUN UTBILDNINGSKATALOG F Ö R E L Ä S N I N G W O R K S H O P A F F Ä R S U T V E C K L I N G För utveckling av besöksnäringen ALUN VIKTEN AV ATT UTVECKLAS! I framtiden gäller det inte bara att ha rätt kunskaper

Läs mer

Led dig själv med visioner

Led dig själv med visioner Var är du i livet Söker du färdigheter r och verktyg för att kunna Led dig själv med visioner en kurs i personligt ledarskap och effektivitet hantera förändringar? Är du intresserad av personlig utveckling

Läs mer

Utbildning i marknadsföring Biografcentralen 2015. www.ljk.se

Utbildning i marknadsföring Biografcentralen 2015. www.ljk.se Utbildning i marknadsföring Biografcentralen 2015 www.ljk.se Logga in Uppgift till denna gång Du som har boken Marknadsföring i en ny tid läs kapitel tre aktivitets och kampanjplanering Du som har boken

Läs mer

Vad krävs för att attrahera dagens och framtidens talanger?

Vad krävs för att attrahera dagens och framtidens talanger? Vad krävs för att attrahera dagens och framtidens talanger? En undersökning bland dagens talanger om arbetsgivare, karriärval och värderingar i yrkeslivet. Hur attraherar vi dagens och framtidens medarbetare?

Läs mer

En stad. 9000 medarbetare. En vision.

En stad. 9000 medarbetare. En vision. guide till År 2035 ska Helsingborg vara den skapande, pulserande, gemensamma, globala och balanserade staden för människor och företag. Helsingborg är staden för dig som vill något. En stad. 9000 medarbetare.

Läs mer

1:a Västmanlandsfonden. Vägledning till innehåll för din presentation inför Investeringskommittén

1:a Västmanlandsfonden. Vägledning till innehåll för din presentation inför Investeringskommittén 1:a Västmanlandsfonden Vägledning till innehåll för din presentation inför Investeringskommittén Introduktion Denna presentation skall ses som en stöd för utformning av en affärspresentation, inte som

Läs mer

Ja, vi är annorlunda! Om Altran och ett annat sätt att vara IT-konsult.

Ja, vi är annorlunda! Om Altran och ett annat sätt att vara IT-konsult. Ja, vi är annorlunda! Om Altran och ett annat sätt att vara IT-konsult. Hade du inte tänkt bli IT-konsult? I så fall vill vi gärna ha ditt CV. Hur får man folk att trivas på jobbet? På Altran bygger vi

Läs mer

I kaos ser man sig naturligt om efter ledning.

I kaos ser man sig naturligt om efter ledning. Finn din kärna Allt fler styr med självledarskap. Självkännedom och förmågan att kunna leda dig själv gör det lättare att kunna se klart och att leda andra som chef. Självledarskap handlar om att behärska

Läs mer

Studieanvisning Affärsplanering för tillväxtföretag. 7,5 poäng HT 2013

Studieanvisning Affärsplanering för tillväxtföretag. 7,5 poäng HT 2013 Studieanvisning Affärsplanering för tillväxtföretag Innehållsförteckning 1. Kursens syfte och mål...1 2. Omfattning...1 3. Kursens innehåll...1 4. Behörighet och antagning...1 5. Examination...2 6. Inlämning...2

Läs mer

THE HUMAN ELEMENT (THE) DELTAGARNYTTA

THE HUMAN ELEMENT (THE) DELTAGARNYTTA THE HUMAN ELEMENT (THE) Programmet The Human Element tar fasta på utvecklingskraften inom människor. En ökad självkänsla leder till en ökad förmåga att använda sig själv i samspelet med andra vilket i

Läs mer

HUFVUDSTADENS UPPFÖRANDEKOD

HUFVUDSTADENS UPPFÖRANDEKOD HUFVUDSTADENS UPPFÖRANDEKOD Om Hufvudstadens uppförandekod. Hufvudstaden har en hundraårig historia. Sedan 1915 har vi utvecklat företaget till att vara ett av Sveriges ledande fastighetsbolag med ett

Läs mer

Gina Tricot Modeinriktad underrättelsetjänst Uppgift delkurs 2

Gina Tricot Modeinriktad underrättelsetjänst Uppgift delkurs 2 Gina Tricot Modeinriktad underrättelsetjänst Uppgift delkurs 2 Linus Jönsson Underrättelseanalys A Lunds universitet Inledning I denna rapport lämnas ett förslag på ett strukturerat underrättelsearbete

Läs mer

THE. The Human Element. Deltagarnytta

THE. The Human Element. Deltagarnytta THE The Human Element Du får en veckas upplevelser som vill utmana dig att ifrågasätta invanda tankesätt och se ärligt på dig själv och din påverkan på andra. Vi börjar med att fokusera på oss som individer

Läs mer

Studieanvisning. Affärsplanering för tillväxtföretag

Studieanvisning. Affärsplanering för tillväxtföretag Studieanvisning Affärsplanering för tillväxtföretag 7,5 hp vårterminen 2015 Kursens syfte och mål Kursens upplägg består av fysiska workshops och digitalt utbildningsmaterial som syftar till att ge kursdeltagare

Läs mer

Du och ditt personliga varumärke LJK loredana jelmini kommunikation Malmö 7 oktober 2013. www.ljk.se

Du och ditt personliga varumärke LJK loredana jelmini kommunikation Malmö 7 oktober 2013. www.ljk.se Du och ditt personliga varumärke LJK loredana jelmini kommunikation Malmö 7 oktober 2013 Loredana Jelmini loredana@ljk.se Utbildning Strategi Coachning Vad är ett varumärke? http://www.youtube.com/watch?v=ki6blg567i4

Läs mer

Min verksamhet. Min grossist VENO. Min framgång.

Min verksamhet. Min grossist VENO. Min framgång. Min verksamhet. Min grossist VENO. Min framgång. Mitt företagande På mig som företagare ställs det många krav. Den ena kunden önskar en sak och den andra kunden något helt annat. Trender svänger och modet

Läs mer

Så här gör du. om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling

Så här gör du. om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling Så här gör du om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling Det här materialet hjälper er att planera och sätta förutsättningarna för att driva kampanjer, antingen en eller regelbundet. Ibland

Läs mer

Innehåll. Material Ordförandeguide Uppdaterad: 2015-02- 18 Sida 2 av 7

Innehåll. Material Ordförandeguide Uppdaterad: 2015-02- 18 Sida 2 av 7 Sida 2 av 7 Innehåll... 1 Ordförandeposten... 3 Presidiet... 3 Styrelsen... 3 Styrelsemötet... 4 Ledarskapet... 4 Vad är ledarskap?... 4 Ledarskap i projekt... 5 Att utveckla sitt ledarskap... 6 Kommunikation...

Läs mer

Intervjuguide - förberedelser

Intervjuguide - förberedelser Intervjuguide - förberedelser Din grundläggande förberedelse Dags för intervju? Stort grattis. Glädje och nyfikenhet är positiva egenskaper att fokusera på nu. För att lyckas på intervjun är förberedelse

Läs mer

Försäljning av konsulttjänster till offentlig sektor

Försäljning av konsulttjänster till offentlig sektor Försäljning av konsulttjänster till offentlig sektor Upphandling 24, onsdag 7 november 2012 www.magnusjosephson.se 1 Magnus Josephson Sammanhang för alla konsulttjänster gäller att Majoriteten av kunder

Läs mer

Lyckas med din fö rsa ljning

Lyckas med din fö rsa ljning Lyckas med din fö rsa ljning Försäljning kan se ut på många vis, men det finns en grundstomme i all försäljning som alla kan lära sig något av. Din inställning är viktig, så först av allt, en duktig säljare

Läs mer

DynaMO-modellen TM. Dynamisk varumärkeskommunikation

DynaMO-modellen TM. Dynamisk varumärkeskommunikation DynaMO-modellen TM Dynamisk varumärkeskommunikation Bygg varumärket vid varje kontakt DynaMO-modellen är en av de mest kostnadseffektiva metoderna för att uppnå en tydlig kommunikation och ett starkt varumärke.

Läs mer

Praktikrapport. Sofia Larsson MKVA12, HT12

Praktikrapport. Sofia Larsson MKVA12, HT12 Praktikrapport Facetime Media är en byrå belägen i Lund som hjälper företag att marknadsföra sig via sociala medier. I nuläget är det främst Facebook som är aktuellt men tanken är att företaget i framtiden

Läs mer

BOKSAMMANFATTNING MOTIVATION.SE

BOKSAMMANFATTNING MOTIVATION.SE BOKSAMMANFATTNING MOTIVATION.SE 150 ledningsgrupper senare - vår bild av en dold potential Detaljerade fallstudier av verkliga ledningsgruppssituationer och typiska problem såväl som konkreta tips för

Läs mer

Goda råd för reklamköpare

Goda råd för reklamköpare Goda råd för reklamköpare Innehåll > Kommunicera din position > Gör fler flugor på smällen > Följ din målgrupp, inte konkurrenterna > Var lite wild & crazy > Våga vara ledande eller Stureplanseffekten

Läs mer

Vår vision. Sveaskogs uppförandekod tydliggör för alla medarbetare hur vi ska uppträda som affärspartner, arbetsgivare, medarbetare och samhällsaktör.

Vår vision. Sveaskogs uppförandekod tydliggör för alla medarbetare hur vi ska uppträda som affärspartner, arbetsgivare, medarbetare och samhällsaktör. Uppförandekod Vår vision Sveaskogs uppförandekod tydliggör för alla medarbetare hur vi ska uppträda som affärspartner, arbetsgivare, medarbetare och samhällsaktör. Vi ska vara det ledande skogsföretaget

Läs mer

identifiera www.iuc.se

identifiera www.iuc.se Vi delar din vardag Som företagare lever du mitt i nuet. Massor av möjligheter väntar på att förverkligas. Samtidigt skymmer dina vardagssysslor alltför ofta sikten framåt. Vi på IUC möter dig som företagare

Läs mer

Nadia Bednarek 2013-03-06 Politices Kandidat programmet 19920118-9280 LIU. Metod PM

Nadia Bednarek 2013-03-06 Politices Kandidat programmet 19920118-9280 LIU. Metod PM Metod PM Problem Om man tittar historiskt sätt så kan man se att Socialdemokraterna varit väldigt stora i Sverige under 1900 talet. På senare år har partiet fått minskade antal röster och det Moderata

Läs mer

INNOVATIVA SMÅ OCH MEDELSTORA FÖRETAG SATSAR PÅ STRATEGISKT UTVECKLINGSARBETE ÄVEN I TUFFA TIDER. Jenni Nordborg och Rolf Nilsson

INNOVATIVA SMÅ OCH MEDELSTORA FÖRETAG SATSAR PÅ STRATEGISKT UTVECKLINGSARBETE ÄVEN I TUFFA TIDER. Jenni Nordborg och Rolf Nilsson INNOVATIVA SMÅ OCH MEDELSTORA FÖRETAG SATSAR PÅ STRATEGISKT UTVECKLINGSARBETE ÄVEN I TUFFA TIDER Jenni Nordborg och Rolf Nilsson 1 2 OM UNDERSÖKNINGEN Med syfte att öka kunskapen om hur lågkonjunkturen

Läs mer

THE. The Human Element. Deltagarnytta. Eftersom organisationer består av människor

THE. The Human Element. Deltagarnytta. Eftersom organisationer består av människor THE The Human Element Du får en veckas upplevelser som vill utmana dig att ifrågasätta invanda tankesätt och se ärligt på dig själv och din påverkan på andra. Vi börjar med att fokusera på oss som individer

Läs mer

Små och medelstora företag planerar att anställa - och har brett förtroende för den ekonomiska politiken

Små och medelstora företag planerar att anställa - och har brett förtroende för den ekonomiska politiken Ingela Hemming, SEB:s Företagarekonom Måndag den 20 februari 2012 Positiva signaler i 2012 års första Företagarpanel från SEB: Små och medelstora företag planerar att anställa - och har brett förtroende

Läs mer

Kommuners Öppna Ledarskapsprogram

Kommuners Öppna Ledarskapsprogram Kommuners Öppna Ledarskapsprogram Vi erbjuder ett öppet ledarutvecklingsprogram för dig som vill utveckla ditt ledarskap genom en ökad förståelse för dig själv och de sammanhang du som ledare verkar i.

Läs mer

Hur kan man uppnå tillståndet där Lean/Verksamhetsutveckling är en naturlig del av tillvaron?

Hur kan man uppnå tillståndet där Lean/Verksamhetsutveckling är en naturlig del av tillvaron? Hur kan man uppnå tillståndet där Lean/Verksamhetsutveckling är en naturlig del av tillvaron? Av Ronny Brandqvist Sida 1 av 19 Lean är INTE ett statiskt tillstånd Sida 2 av 19 Hur kan det se ut? Attityder,

Läs mer

INNOVATION OCH UTVECKLING MED HJÄLP AV LNU:S STUDENTER 31 000 STUDENTER 100 UTBILDNINGSOMRÅDEN TVÄRVETENSKAPLIGA TEAM

INNOVATION OCH UTVECKLING MED HJÄLP AV LNU:S STUDENTER 31 000 STUDENTER 100 UTBILDNINGSOMRÅDEN TVÄRVETENSKAPLIGA TEAM INNOVATION OCH UTVECKLING MED HJÄLP AV LNU:S STUDENTER 31 000 STUDENTER 100 UTBILDNINGSOMRÅDEN TVÄRVETENSKAPLIGA TEAM AUDITION SPEED DATE FÖRBEREDANDE AKTIVITETER FÖR STUDENTER Inför Audition Kartlägg

Läs mer

Dags för en check-up hos doktor affärsmodell? Stockholm den 23 januari 2015 Robert Elm

Dags för en check-up hos doktor affärsmodell? Stockholm den 23 januari 2015 Robert Elm Dags för en check-up hos doktor affärsmodell? Stockholm den 23 januari 2015 Robert Elm Men hallå! Hur svårt kan det vara? Kraven och förväntningarna att snabbt kunna utveckla verksamheter har aldrig

Läs mer

Ett nytt perspektiv i arbetet med barn och föräldrar

Ett nytt perspektiv i arbetet med barn och föräldrar Ett nytt perspektiv i arbetet med barn och föräldrar Kurs för förskollärare och BVC-sköterskor i Kungälv 2011-2012, 8 tillfällen. Kursbok: Ditt kompetenta barn av Jesper Juul. Med praktiska exempel från

Läs mer

Extern vd Så lyckas du! 15 framgångsfaktorer för vd i ägarledda företag

Extern vd Så lyckas du! 15 framgångsfaktorer för vd i ägarledda företag Extern vd Så lyckas du! 15 framgångsfaktorer för vd i ägarledda företag 1 Bakgrund Praktik (Agneta) möter forskning (Annika) Stark kombination där olika synvinklar vävs samman till en helhet Bokens struktur

Läs mer

Kursplan. FÖ3032 Redovisning och styrning av internationellt verksamma företag. 15 högskolepoäng, Avancerad nivå 1

Kursplan. FÖ3032 Redovisning och styrning av internationellt verksamma företag. 15 högskolepoäng, Avancerad nivå 1 Kursplan FÖ3032 Redovisning och styrning av internationellt verksamma företag 15 högskolepoäng, Avancerad nivå 1 Accounting and Control in Global Enterprises 15 Higher Education Credits *), Second Cycle

Läs mer

VISION AFFÄRSIDÈ STRATEGIER & ÖVERGRIPANDE MÅL FOKUSOMRÅDEN

VISION AFFÄRSIDÈ STRATEGIER & ÖVERGRIPANDE MÅL FOKUSOMRÅDEN Frågeställningar Detta material är tänkt att finnas som ett hjälpmedel eller stöd kring vilka frågeställningar som kan vara relevanta att ta upp inom olika områden som berör ett företag. VISION AFFÄRSIDÈ

Läs mer

Business Model Transformation. Banbrytande affärsmodeller genom transformation av affärsarkitektur

Business Model Transformation. Banbrytande affärsmodeller genom transformation av affärsarkitektur Business Model Transformation Banbrytande genom transformation av affärsarkitektur Business Model Transformation Vår grundläggande metod för affärsutveckling och transformation av verksamheter kallar vi

Läs mer

Metoduppgift 4 Metod-PM

Metoduppgift 4 Metod-PM LINKÖPINGS UNIVERSITET Metoduppgift 4 Metod-PM Statsvetenskapliga metoder 733g22 VT 2013 Problem, syfte och frågeställningar Informations- och kommunikationsteknik (IKT) får allt större betydelse i dagens

Läs mer

En värld i ständig förändring Family Business Survey 2014 Sverige

En värld i ständig förändring Family Business Survey 2014 Sverige En värld i ständig förändring Family Business Survey 2014 Sverige 2 Innehåll 4 6 8 10 12 14 Vi ser familjeföretagens utmaningar PwC:s analys Familjeföretagen vill vara hållbara Innovation och talang viktiga

Läs mer

Individuellt paper inom kursen Entreprenöriellt lärande Av: Sofi Holmgren

Individuellt paper inom kursen Entreprenöriellt lärande Av: Sofi Holmgren Individuellt paper inom kursen Entreprenöriellt lärande Av: Sofi Holmgren Första gången jag kom i kontakt med termen entreprenörskap och Ung företagsamhet var när jag läste till lärare på Malmö högskola.

Läs mer

GRUPP 5 JOSEFIN LIDH - JOSLI700 LISA APPELQVIST - LISAP999 VIKTORIA ERIKSSON - VIKER433 HANNA NORDENÖ - HANNO178 HELENA SJUNNESSON - HELSJ377

GRUPP 5 JOSEFIN LIDH - JOSLI700 LISA APPELQVIST - LISAP999 VIKTORIA ERIKSSON - VIKER433 HANNA NORDENÖ - HANNO178 HELENA SJUNNESSON - HELSJ377 GRUPP 5 JOSEFIN LIDH - JOSLI700 LISA APPELQVIST - LISAP999 VIKTORIA ERIKSSON - VIKER433 HANNA NORDENÖ - HANNO178 HELENA SJUNNESSON - HELSJ377 Innehåll VISION & AFFÄRSIDÈ OM FÖRETAGET FÖRETAGETS HISTORIA

Läs mer

Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap

Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap Visit Östergötland - för en Visit Östergötland är det nya namnet på det som tidigare hette Östsvenska turistrådet. Förutom att byta namn har vi även påbörjat

Läs mer