Det textila företagets arbete med affärsmodeller

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Det textila företagets arbete med affärsmodeller"

Transkript

1 Examensarbete för: Kandidatexamen med huvudområde textilteknologi - inriktning textil produktutveckling och entreprenörskap vid Textilhögskolan i Borås Rapportnr Det textila företagets arbete med affärsmodeller - En studie kring alternativa affärsmodeller, entreprenörskap, framgångsfaktorer samt hållbar utveckling Alexandra Engdahl & Juna Karlsson

2 Sammanfattning Det finns en rad varierande affärsmodeller, vilka en entreprenör med mål att starta egen verksamhet, kan följa. Dock kan det vara svårt för denne att finna rätt alternativ, samt veta tillvägagångssättet i användandet av sådana affärsmodeller. I denna uppsats berörs ämnet affärsmodeller med utgångspunkt kring entreprenörskap och utifrån perspektiv av framgång samt hållbar utveckling. Uppsatsens huvudsakliga fokus ligger i utformandet av en, likt författarna kallar det, alternativ affärsmodell. Begreppet alternativ syftar här till de affärsmodeller, vilka utformats unikt efter ett företags verksamhet och egna värderingar. Visst kan alla företags affärsmodeller anses alternativa, eller unika, dock menar författarna använda begreppet alternativ åt de affärsmodeller vilka från start haft syfte att vara anpassade helt utefter verksamhetens unika förutsättningar. I dessa alternativa affärsmodeller har alltså olika perspektiv ur andra standardiserade affärsmodeller kombinerats utifrån egna mål och visioner. Anledningen till att kalla affärsmodellen alternativ ger förhoppningsvis ett avdramatiserat förhållningssätt till affärsmodeller, speciellt i nystartade företag. För att styrka uppsatsens diskussion har en empirisk undersökning i form av tre kvalitativa intervjuer utförts. Två av dessa är utförda på mindre textila företag vilka inte, enligt deras egen mening, följer någon affärsmodell i verksamheten. Den tredje intervjun är med en universitetslektor på Textilhögskolan i Borås med uppfattningen att affärsmodeller bör användas på ett eller annat sätt inom en entreprenöriell verksamhet. Dessa intervjuer har vidare använts för en utveckling av det nystartade företaget Omkring affärsmodell. Under den teoretiska referensramen har information valts ut med hänsyn till berörda ämnen för att få svar på syfte och frågeställningar. En resultatdiskussion sammankopplar sedan dessa ämnen utifrån empirin och teorin. Här syftar författarna ge förslag på användning av affärsmodeller för nystartade företag och ge definitioner av entreprenörskap, framgång samt hållbar utveckling. I uppsatsens slutsats presenteras hur en affärsmodell kan anpassas efter entreprenörens visioner. En koppling mellan framgång och hållbar utveckling dras även, och perspektivet av framgång definieras i form av entreprenörens självförverkligande. Nyckelord Entreprenörskap Entreprenöriell framgång Textil Affärsmodeller Hållbar utveckling

3 Abstract There are a number of different business models, which an entrepreneur with a goal to start his own business, can follow. However, it may be difficult for him to find the right option, and knowing the approach of the use of such business models. In this paper the subject of business models is provided based on entrepreneurship and outside perspective of success and sustainability. The paper's main focus is in the design of a, like the authors call it, alternative business model. The concept of alternative is here referring to the business models designed uniquely for a company's operations and own values. Although all business models could be considered alternative or unique the authors use the term alternative to those business models, which from the start has intended to be adapted entirely along the unique business requirements. The reason for calling the business model hopefully provides a defused approach to business models, especially in start-ups. In order to prove the thesis discussion, an empirical investigation in the form of three interviews is conducted. Two of these are done on smaller textile companies, which do not, according to their own sense, follow a business model. The third interview is with a lecturer at the School of Textiles with the notion that business models should be used in one way or another within an entrepreneurial venture. These interviews have also been used for further development of the young company Omkring s business model. In the theoretical framework information has been selected regarded to relevant topics to get answers of the purpose and issues. A discussion of results linking these substances based on empirical data and theory then follows. The authors suggest the use of alternative business models for start-ups and provide definitions of entrepreneurship, success and sustainability. In the paper's conclusion presents how a business model can be adapted to the entrepreneur's visions. A link between success and sustainable development is also preferred, and the prospect of success is defined in terms of the contractor's selfrealization. Keywords Entrepreneurship Entrepreneurial success Textile Business models Sustainability

4 Förord Vi önskar tacka de respondenter vilka medverkat i denna uppsats. Dessa personer är Maria Källmén, Christina Edursdotter och Gunnar Wramsby. Vi vill även tacka vår handledare Lars G Strömberg för bra vägledning och en givande dialog under arbetets gång. Vi har förhoppningen att denna uppsats kommer hjälpa andra entreprenörer i sina framtida uppstarter av verksamheter likt den hjälp vi har fått från medarbetare på Textilhögskolan i Borås under hela vår utbildning. Trevlig läsning! Borås, maj / Alexandra Engdahl och Juna Karlsson.

5 Innehållsförteckning 1. Inledning Bakgrund Syfte Frågeställningar Avgränsningar Disposition Metod och material Val av metod Etik Primära källor Sekundära källor Kritisk granskning av metod och materialval i relation till syfte och forskningsfrågor Teoretisk referensram Affärsmodeller Definition affärsmodell Definition affärsidé Alternativa affärsmodeller Flödesorienterad affärsmodell Flödesorienterad logik Flexibelt beslutsfattande Entreprenörskap Framgång inom företagande Perspektiv på hållbarhet inom mindre textila företag Empirisk undersökning Omkring Intervju Maria Källmén, Alingsås, Intervju Christina Edursdotter, Kinna, Intervju Gunnar Wramsby, Borås, Sammanfattning intervjuer Resultat utifrån teoretisk referensram samt empirisk undersökning Arbete utefter affärsmodeller i mindre företag Entreprenörskap Generaliserande av framgång Hållbar utveckling Resultatdiskussion Diskussion kring användande av affärsmodeller Diskussion kring entreprenörer Diskussion kring generaliserandet av framgång inom företagande Diskussion kring miljöaspekter samt hållbarhetsarbete Slutsats Förslag till vidare forskning Referenser Litteratur Digitala publikationer Övriga referenser Bilagor Loggbok... 39

6 1. Inledning Detta kapitel inleds, för en djupare förståelse av uppsatsens ansats, med en beskrivning av bakgrund och problemformulering där huvudproblemet förmedlas. Vidare följer uppsatsens syfte, frågeställningar samt avgränsningar. 1.1 Bakgrund Samhället har under senare årtionden kommit att definieras av konsumtion där framgång mestadels förknippats med pengar (Nielsén & Rydell, 2009). Utifrån denna norm har många företag utformat sina verksamheter, med dominerande fokus på konsumenten samt en stark ekonomisk tillväxt. Holmqvist (2009) beskriver hur olika personligheter drivs av olika framgångsvisioner och inom den entreprenöriella världen finns många sätt att nå sina mål. Med dessa förutsättningar har olika typer av affärsmodeller byggts upp för att hjälpa nystartade företag till framgång (Hedén & McAndrew, 2005). Inom den textila branschen mäts framgång ofta i höga marginaler, effektiva värdekedjor samt stora marknadsandelar och detta utan vidare hantering av konsekvenserna. Rushkoff (2013) menar att ett aktivt arbete för en hållbar verksamhet och lokal produktion är en av trenderna vi ser idag för att motarbeta dessa konsekvenser. Ett ökat intresse för textila produkter, vilka tagits fram lokalt på ett hållbart sätt, syns hos konsumenterna. Tack vare detta ökar värdet för produkten och i förlängningen även för företaget (Andersson, Axelsson & Rosenqvist, 2013). För entreprenörer, med nystartade textila företag, kan det vara svårt att hitta ett förhållningssätt till användandet av affärsmodeller i utformningen av sin verksamhet. Ofta är produktsortimentet litet, kapitalet lågt och produktionen småskalig vilket gör valmöjligheterna begränsade. Vanligen beskrivs hur personer, vilka startar textila företag, inte går med vinst förrän efter några års verksamhet på grund av stora investeringar i produktion utomlands. Det är även ett faktum att endast 60 % av verksamheter inom denna sektor överlever de första åren (Ekonomifakta, 2013). Går detta att undvika med en alternativ affärsmodell, utformad efter den egna verksamhetens värderingar, där lokal produktion utnyttjas och visioner kring livskvalitet värderas högre än snabb ekonomisk tillväxt? Hur kan nystartade företag gynnas av en avdramatisering av begreppet affärsmodell, och därigenom kanske hitta en bättre struktur? Det nystartade företaget Omkring startade hösten 2013, i samband med ett projekt under ägarnas utbildning, och då fanns tillgång till mallar och tips för utformning av en affärsmodell. En affärsmodell skrevs utifrån dessa standardiserade definitioner vilket i vissa delar var utvecklande för verksamheten men på vissa sätt även hämmande. Osäkerheten, hos ägarna, om huruvida en affärsmodell skulle fungera för Omkring uppdagade grundproblematiseringen för denna uppsats. I detta föddes begreppet alternativ affärsmodell. Just ordet alternativ ger större frihet i användandet av befintliga modeller. Det avdramatiserar även arbetet samt förhållningssättet till affärsmodeller. 1

7 Med utgångspunkt från Omkrings verksamhet och visioner söker författarna nyansera bilden av affärsmodellers funktion och visa på alternativa möjligheter. 1.2 Syfte Syftet är att undersöka alternativ, för ett nystartat textilt företag med lokal produktion, att utveckla en fungerande affärsmodell och med denna nå sina visioner. 1.3 Frågeställningar På vilka sätt kan ett nystartat textilt företag använda en standardiserad affärsmodell och vilka ytterligare aspekter kan en egen alternativ affärsmodell innehålla för att bli fungerande ur ett hållbart perspektiv? Vilka olika aspekter definierar en entreprenör med framgång och hur kan dessa te sig? 1.4 Avgränsningar Uppsatsen fokuserar på mindre textila företag med en lokal produktion i Sverige och är avgränsad till en diskussion om affärsmodellers väsentlighet för ett nystartat företag. Uppsatsen berör inte försäljning och distribution. 2

8 1.5 Disposition KAPITEL INNEHÅLL 2 Metod och material I detta kapitel redovisas val av metod samt primära och sekundära källor. En etisk aspekt presenteras samt en kritisk granskning av vald metod samt material. Reliabiliteten samt validitet granskas. 3 Teoretisk referensram Här återfinns de teorier vilka författarna utgått ifrån i denna uppsats. Ämnen vilka berörs är affärsmodeller, entreprenörskap definition av framgång samt hållbar utveckling och tillväxt. Teori och empiri sammankopplas under kapitel 5 och inte tidigare i uppsatsen. 4 Empirisk undersökning I detta kapitel finns en lättare beskrivning av företaget Omkring. Här finns även en sammanfattning av de tre kvalitativa intervjuer vilka gjorts. 5 Resultat utifrån teoretisk referensram och Här sammankopplas all samlad information empirisk undersökning relaterat till syfte samt frågeställningar. Teorin och empirin sammankopplas och samband samt olikheter uppmärksammas. Denna del är uppdelad i fyra kategorier likt de i teoretisk referensram. 6 Resultatdiskussion I detta kapitel förs en diskussion med samma utgångspunkt likt det i resultatkapitlet. Här förs författarnas egna tankar och åsikter fram och förslag på tillvägagångssätt ges. 7 Slutsats Här presenteras vilka slutsatser författarna dragit utifrån uppsatsskrivandet. 8 Förslag till vidare forskning För vidare forskning ges här förslag på nya frågeställningar. 3

9 2. Metod och material Metod- och materialkapitlet presenterar uppsatsens val av metod, reflektioner kring etik, primära samt sekundära källor och slutligen en kritisk granskning av metod och material. 2.1 Val av metod De valda metoder vilka använts i denna uppsats är kvalitativa djupgående intervjuer, litteraturstudier samt användning av empiri hos författarna i form av erfarenheter. För vidare grepp om ämnet och utveckling av teorier kring affärsmodeller ansågs denna kombination av kvalitativa metoder relevant. Arbetet har skett genom så kallad grundad teori (Guvå & Hylander, 2003), det vill säga ostrukturerat i det avseende att information vilken analyserats fått leda forskningen vidare på ett naturligt vis. Mjukdata har samlats in från kvalitativa intervjuer, vilket innebär fokus på personliga infallsvinklar samt erfarenheter hos respondenten. Harboe (2013) lyfter hur målet med intervjun är djupgående förståelse samt helhet i ämnet. Frågorna vilka ställs är vida och ger respondenten utrymme för egna tankar och åsikter. Lantz (2013) poängerar hur det i analysen av en kvalitativ intervju, bör värderas olika åsikter och infallsvinklar med lika, för uppnådd ökad kunskap i ämnet. Intervjuerna spelades in digitalt och sammanfattades efteråt i löpande text. Respondenterna fick frihet att, utifrån så kallade öppna frågor, utveckla tankar och åsikter i en öppen kommunikation med frågeställarna. Ett naturligt samtalsflöde skapades där respondentens tankar och åsikter fick stort fokus. I denna metod, baserad på grundad teori, ställs stort fokus på författarnas empiri (Hartman, 2001). I uppsatsen har detta varit en utgångspunkt då författarna varit i direkt kontakt med problemformuleringen. Den litteraturstudie vilken utförts har varit kvalitativ. Den har utvecklats i processer under skrivandets gång och sökningar efter litteratur har baserats på vad författarna är intresserade av att analysera. Även om författarna tidigt bestämde ämnen, vilka skulle studeras, ledde inte detta till att informationen, som analyserats, varit riktad. Störst del av litteraturstudierna gjordes även efter de kvalitativa intervjuerna, för styrkande eller falsifierande av insamlad data. 2.2 Etik Vid forskning finns krav på att denna bedrivs ur vetenskaplig samt etisk synvinkel. En diskussion och medvetenhet kring hur forskaren på ett etiskt sätt bör handla är viktig. Etiska aspekter regleras inte enbart av lagar och förordningar utan kräver även ett aktivt arbete av forskaren (Rickberg, 2014). 4

10 Förr berördes inte humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning på samma sätt av etisk granskning, vilket nu ändrats då oetiskt handlande kan ha stor påverkan på samhället. Regeringen har satt upp mål för högskolor där hållbar utveckling ligger i fokus. Detta kan i längden påverka typen av forskning vilken bedrivs inom instituten (Codex, 2014). I denna uppsats syftar begreppet hållbar utvecklig till kommande generationers möjlighet till en social och ekonomisk välfärd samt en hälsosam miljö. Flera etiska aspekter finns vid forskning i fråga kring öppenhet i redovisning av metoder och resultat samt kommersiella intressen. Sanning kring forskningen samt en rättvis bedömning av andras forskning är av stor vikt. Stöld av annan forskning anses oetiskt, vilket lägger stor vikt på dokumentation, av forskningen, för senare redovisning. Vid bedömning av forskningsetik är kravet på en metod med hänsyn till frågeställningarna viktigt. Frågor vilka ställs ska vara möjliga att svara på, och om undersökningen inte ger svar bör annan metod väljas (Gustafsson & Hermerén & Petterson, 2011). I denna uppsats har författarna tagit till sig av denna information, och hållbar utveckling har varit en viktig aspekt i alla delar. En etisk profil har även hållits vid intervjutillfällena och respondenterna har varit medvetna om syftet med forskningen, vidare publikation av forskningen samt hur problemformuleringen ser ut. De teorier vilka studerats har även med största försiktighet analyserats för en objektiv tolkning. 2.1 Primära källor Två av uppsatsens respondenter och primärkällor är företagare vilka bedriver lokala verksamheter med egen produktion i Sverige. Den första är Maria Källmén med företaget Mariedal Design, vilket hon driver tillsammans med sin man i Alingsås. De tillverkar ullvaror på flatstickmaskiner och företaget har funnits sedan Den andra respondenten är Christina Edursdotter med företaget Edursdotter AB i Kinna. Edursdotter tillverkar ullvaror stickade på jacquardstickmaskin och har gjort det sedan Den tredje respondenten är universitetslektor Gunnar Wramsby på Textilhögskolan i Borås. Vidare har författarnas egna erfarenheter varit en primär källa då båda är delägare av företaget Omkring. 2.2 Sekundära källor Sekundära källor är litteratur, digitala publikationer samt tidskrifter, vilka har bidragit med en djupare kunskap och förståelse kring uppsatsens problematik. Dessa har erhållits på biblioteket vid Högskolan i Borås och finns till förfogande på bibliotekets sökdatabas. De ämnesområden, vilka studerats, är affärsmodeller, entreprenörskap, framgång samt hållbar utveckling. Teorier kring dessa redovisas under teoretisk referensram. Information flödar ständigt kring människan idag vilket gör det viktigt att 5

11 lära sig kritiskt granska samt sortera information (Thurén, 2003). Uppsatsens sekundära källor har valts ut utefter kritisk granskning relaterad till uppsatsens syfte och frågeställningar. 2.3 Kritisk granskning av metod och materialval i relation till syfte och forskningsfrågor De intervjuer vilka utförts kan ha antydan till lägre reliabilitet då de inte följt någon standardiserad mall. Dock hade svaren troligtvis inte kunnat bli lika utförliga i en annan form, då metoden att använda sig av kvalitativa intervjuer på detta sätt gett mycket information om respondenternas egenupplevda erfarenheter. För att höja reliabiliteten i resultatet spelades intervjuerna in. Detta satte även höga krav, vid sammanfattningen av intervjuerna, på en objektiv tolkning. Användning av en kvantitativ metod hade kunnat ge en bredare bild av hur gemene man ser på affärsmodeller och framgång, dock uteslöts det då en sådan undersökning inte lett till en högre validitet. En kvantitativ metod ger inte heller lika mycket information angående respondenternas svar vilket i denna uppsats var önskvärt. Då två av respondenterna är kvinnliga entreprenörer med liknande företag i Sjuhäradsbygden kan en antydan till entydiga svar finnas. Intervjupersonerna valdes ändå ut med tanke på uppsatsens syfte och frågeställningar. Svaren kring frågor angående framgång och avgörande faktorer till företagandet sammanföll ofta. Detta ledde till studier av teorier kring skillnaden mellan kvinnligt och manligt entreprenörskap, och framför allt, om det finns några tydliga variationer i vad som driver entreprenörerna till företagande. Här hade en möjlig förändring av metod varit att kontakta en manlig entreprenör för verifiering av teorin kring manligt och kvinnligt entreprenörskap. Edursdotter och Källmén har inte utgått från någon affärsmodell i sina verksamheter. En möjlig väg i uppsatsens metod hade varit att intervjua någon entreprenör vilken faktiskt utgått från en affärsmodell. Det finns många teorier och beskrivningar på huruvida företag vilka följt affärsmodeller lyckats, därför utgick motivet för en sådan intervju. Reliabiliteten kring teorier angående affärsmodeller kan ses tvetydig, dock är dessa baserade på många företags erfarenheter och bör då ge någorlunda direktiv kring hur en modell kan byggas upp. Alla företag är uppbyggda med olika strukturer vilket kan göra att modeller känns onödiga. Validiteten kring dessa teorier för syfte och frågeställningar är dock stor. För en vidare infallsvinkel har även en tredje respondent intervjuats, universitetslektor Gunnar Wramsby på Textilhögskolan i Borås. Wramsby har ansvar för entreprenöriella frågor och utbildningar. Gunnar Wramsby har länge arbetat med ekonomi, egenföretagare samt entreprenörer och valdes för en mer objektiv syn på entreprenörskap då begreppet i sig kan uppfattas på olika sätt. Den litteratur vilken valts ut till uppsatsen har gjorts utefter noga undersökning kring tidigare forskning, speciellt inom affärsmodeller. De källor vilka använts är inrättade inom ämnet med 6

12 affärsmodeller samt har god relevans för uppsatsens mål till utformning av företags alternativa affärsmodeller. Det vilket saknas och även kan vara ett ämne till vidare forskning är huruvida företag faktiskt använder sig av affärsmodeller eller anpassar standardiserade modeller utefter sina verksamheter. Det kunde varit intressant att intervjua även större företag och jämföra detta med huruvida förhållningssättet är gentemot affärsmodeller. Kan ett nystartat företag, likt Omkring, få fler infallsvinklar i användandet och förhållningssättet kring affärsmodeller kanske detta i sig även avdramatiserar användadet av just dessa modeller. 7

13 3. Teoretisk referensram I detta kapitel presenteras beskrivningar av teorier kring affärsmodeller. Här följer sedan en kortare definition och flera aspekter kring entreprenörskap. En vidare inblick i hur framgång kan klassas inom entreprenörskap ges. Slutligen berörs hållbar utveckling samt tillväxt för mindre textila företag. 3.1 Affärsmodeller Definition affärsmodell Linder och Cantrell (2000) presenterar begreppet affärsmodell likt att se företagets interna och externa relationer vilka samverkar för att uttrycka företagets affärsidé. Modellen bör spegla företagets huvudlogik och i förlängningen generera intäkter. Enligt teorin bör de företag, vilka använder en given affärsmodell, anpassa arbetet på ett effektivt sätt och utefter vald modell då nå framgång. Dock är verkligheten inte lika enkel. I själva verket kan nära 99 procent av företagsledningar inte definiera den egna affärsmodellen och formulera den i text utan arbetet anpassas oftast utefter en kombination av olika affärsmodeller. Att välja bort eller välja delar av andra affärsmodeller skulle också kunna ses likt en typ av affärsmodell då detta innebär en form av struktur. Författarna i denna uppsats anser att ett medvetet förhållningssätt, och även arbete med affärsmodeller blir en bas till utformningen av en alternativ affärsmodell Definition affärsidé Hedén och McAndrew (2005) menar att det inom alla företag finns en affärsidé. Den är till för att sätta ord på samt utveckla visionen. Här beskrivs vad företaget fyller för funktion, behov hos kunden samt vilka produkter eller tjänster vilka erbjuds. Stora företag har ofta dessa visioner nedskrivet medan mindre företag visar den genom beslut och handlingar från ägaren. Få kan, på ett utförligt sätt, beskriva sin affärsidé med djupgående förklaring av exempelvis målgrupp och ännu färre kan förklara varför dess företags affärsidé är unik. Hedén och McAndrew (2005) beskriver hur vidare hur en affärsidé bör vara enkel att förstå, alltså gärna kort och koncis. Den bör även väcka intresse och vara formulerad med möjlighet till förändring. Den ska ge en snabb överblick på verksamheten. Fördelar med en utformad affärsidé är lättare inblick samt förståelse i företaget för omgivningen, lätt att få medarbetare på samma värdegrund och företaget blir lättare att utvärdera och analysera. Detta kan en affärsidé exempelvis innehålla: 1. Produkten: Beskrivning av erbjudandet 2. Behov/kundnytta: Kundens perspektiv 3. Målgrupp: Definiering av målgrupp för riktad marknadsföring etc. 4. Pengar: Hur stor blir lönsamheten och på vilket sätt 8

14 3.1.3 Alternativa affärsmodeller Ett verktyg av affärsmodell, vilken kan användas i skapandet av en intern alternativ affärsmodell, är Osterwalder och Pigneurs (2010) Business model canvas. Denna modell består av nio komponenter vilka ger en utgångspunkt för företag att arbeta efter, strukturera upp företaget med samt finna ett fokus. Dessa komponenter är följande: 1. Kundsegment Vem är kunden? Vilka arbetar företaget gentemot och med vilka uppsatta mål? 2. Värdeerbjudanden Vad kan företaget erbjuda i form av värden utöver sina produkter? 3. Distributionskanaler Var önskar företaget befinna sig på marknaden? I vilka butiker eller under vilka kanaler vill företaget sälja? 4. Kundrelationer Hur byggs relationer med kunderna upp och hur underhålls dessa relationer? 5. Intäkter Varifrån kommer företagets intäkter och hur tas dessa tillvara? 6. Nyckelresurser Vilka resurser innehar företaget och vad har dessa för betydelse? 7. Nyckelaktiviteter Inom vilka aktiviteter ligger företagets styrkor och hur lyfts dessa samt arbetas med? 8. Nyckelpartners Vilka partners har eller önskar företaget ha? 9. Kostnader Vad finns för rörliga samt fasta kostnader och hur ska dessa täckas? För att utforma eller omarbeta en affärsmodell bör, utefter verktyget Business model canvas, fem faser genomgås: 1. Mobilisering: Förbered för ett lyckat byggande av en affärsmodell. Planering, tester av eventuella idéer och samla ett team. 2. Förståelse: Undersök och analysera olika aspekter av affärsmodellen. Undersök kundsegment. Intervjua experter. Samla idéer och möjligheter. 3. Design: Brainstorming, sätt ihop olika affärsmodeller, testa och välj. 4. Verkställ: Kommunicera med hela verksamheten och involvera. Viktigt med god projektledning. Utför förändringar. 9

15 5. Hantera/utvärdera: Uppföljning är viktigt, lika så är förändring nödvändigt. Utveckling av affärsmodellen krävs hela tiden för ett lyckat företagande. Dessa faser är inte enbart utformade för vinstdrivande företag. Allt syftar till kontroll över företaget eller organisationen där utveckling står i fokus. Alla företag har en affärsmodell, även i de fall denna inte är nedskriven. Kostnader måste täckas med intäkter vilket kräver en plan av något slag. Ändå kan fokus även ligga i hur verksamheten drivs och detta kan variera ekonomiskt, ekologiskt, socialt eller privat. Detta skapar då grunden i en alternativ affärsmodell, enligt författarna. Osterwalder och Pigneur (2010) presenterar även verktyget Triple-bottom-line business model vilken är en affärsmodell innehållande de tidigare nämnda nio komponenterna, dock nu med ytterligare två aspekter. Dessa är sociala och miljömässiga påverkningar i både negativa och positiva anseenden Flödesorienterad affärsmodell Snabba vändningar i omvärlden kräver aktiv analysering av dagsläget och möjlighet till flexibla beslut. Detta sätt att strukturera företaget kallas även flödesorienterade affärsmodeller. Forskning visar att ju högre dynamik i omvärlden, gällande globala, ekonomiska och sociala aspekter, desto högre krav finns på företag att uppvisa samma dynamik i dess effektivitet. Abrahamsson och Karlöf (2011) föreslår tillämpning av en flödesorienterad affärsmodell, då detta ger stora möjligheter för ett dynamiskt företag. Fokus ligger här i snabb förändring av verksamheten samt förmågan till styrning av varuflödet från leverantör till kund. Den så kallade gamla industrin, med standardiserat uppbyggda verksamheter, är borta och dagens affärsklimat med stor konkurrens samt snabba vändningar kräver individuella affärsmodeller. Termen flödesorienterad logik bygger på kunskap i de kostnader vilka finns i värdekedjan och hur ledtiderna för dessa ser ut. Identifiering av dessa kostnader är viktig för utformning av en flödesorienterad affärsmodell. Ytterligare en dimension är identifikation av vilket fokus företaget har på lönsamhet och tillväxt. Detta är helt individuellt och affärsmodellen måste utformas utifrån detta Flödesorienterad logik Abrahamsson och Karlöf (2011) lyfter vikten av en värdebaserad logistik då det direkt påverkar företagets förmåga till tillväxt och lönsamhet. Detta är alltså en viktig del även i en alternativ affärsmodell. Här finns fyra aspekter att hålla sig till. Organisatorisk snabbhet vilket visar på snabba beslut i strategier kring logistik, tvärfunktionella team i verksamheten med en öppen kommunikation och samarbete mellan olika avdelningar för att mäta flödet i värdekedjan, att lära sig hantera utveckling och kontinuerliga förändringar varje dag samt skapa relationer med andra företag i hela värdekedjan. 10

16 3.1.6 Flexibelt beslutsfattande Smith (2007) menar att då marknaden ständigt skiftar är en flexibel organisation en av möjligheterna till framgång. Den viktigaste aspekten vid flexibel beslutsfattning är beslutsfattande i sista stund. För att göra det möjligt att fatta beslut sent i en process, krävs en instrumentell ordning vilken definierar bra och nödvändig information. Tidigt fattade beslut leder till en undermedveten låsning i beslutet, vilket är negativt då förutsättningarna ändras. I en flexibel organisation krävs ett team med god sammanhållning vilka tillsammans lättare kan ta hållbara beslut. 3.2 Entreprenörskap Holmqvist (2009) lyfter hur det är de yngre, mindre och medelstora företagen vilka idag står för merparten av nya arbetstillfällen. Den forskning vilken finns idag rörande framgång inom företag riktar sig främst till stora tillverkande företag vilka redan etablerat sitt namn på marknaden och inte på nystartade företag. Begrepp som tillväxt och framgång, ofta då med prefixet ekonomisk, representeras idag av en forskning som främst riktar uppmärksamheten på stora, tillverkande företag med etablerade namn. Dahl och Nilsson (2009) definierar en egenföretagare likt någon vilken arbetar i egen regi medan en entreprenör har blick för möjligheter samt brister vilken denne agerar utefter. Visst kan även egenföretagaren ha visioner samt känsla för affärsverksamhet, dock är det personlighetsdragen vilka definierar den ena eller den andre. Egentligen är det en personlig definitionsfråga om vem som är vem och egenföretagare eller entreprenör är bara begrepp fria till användning. Hur samhällsstrukturen ser ut är viktigt, dock på inget sätt avgörande, då entreprenören bestämmer sin egen väg. Det går att dela in entreprenörskap i två delar. Necessity entrepreneurship vilket på svenska benämns nödvändighetsföretagande och Opportunity entrepreneurship kallat möjlighetsdrivet företag. Dessa termer kan kompletteras med push- och pullskäl till varför vissa väljer starta företag. Push-skäl är anledningar där personen i fråga vill bort från sin befintliga situation då denna känns ofördelaktig. Pullskäl är istället anledningar där personen lockas av alla fördelar med eget företagande. Holmqvist och Sundin (2002) presenterar en genusaspekt av entreprenörskap och kvinnligt företagande. Av alla företag inom olika branscher drivs och ägs 25 procent idag av kvinnor. Trots detta är kvinnligt företagande relativt osynligt, då forskningen ser det manliga entreprenörskapet likt en norm. Det ger en stereotyp bild av entreprenörskapet och de personliga kvaliteter vilka krävs för detta. Dahl och Nilsson (2009) menar att de största anledningarna för att starta och driva företagande är det självständiga arbetet och möjligheten att förverkliga sina idéer och detta gäller både män och kvinnor. 11

17 3.3 Framgång inom företagande Hedén och McAndrew (2005) definierar framgång likt åstadkommande av en unik position på marknaden. Detta kan ses likt en bristfällig samt bred definition och marknaden kan innebära mycket. För att lyckas måste normativa regelverk för affärsmodeller ifrågasättas. En ny logik och innovativa strategier kan skapas när rådande konventioner identifierats och ifrågasatts. För att nå framgång krävs även exkludering samt identifiering av vad företaget inte arbetar med. Detta för att skapa fokus. Företagare bör hålla fast vid det unika i affärsidén och säkerställa kontrollen av både produktionen samt kassaflödet. För att hantera en expansion i rask takt krävs kraft, stor kunskap samt erfarenhet vilket många nystartade företag saknar. På grund av dessa parametrar krävs noggranna analyser av möjligheter och hot. Hedén och McAndrew (2005) poängterar vidare hur värdekedjan i modeföretag ser olika ut. Olika visioner samt strategier driver företagen framåt. Dock har de alla en gemensam nämnare, slutkonsumenten. Allt står och faller på slutkonsumentens önskan om produkterna och därigenom blir verksamheten lönsam. Varumärkesstrategier byggs upp för att binda konsumenter till företaget samt skapa en återkommande trogen kundkrets. Hedén och McAndrew (2005) menar att visioner finns hos alla människor, dock är det få vilka förverkligar dessa visioner genom tydliga mål. Det krävs förmåga att genomföra saker för att inte visionen skall stanna vid en dröm. Det är även av stor vikt att visionen hela tiden ändras, speciellt för företag där den motiverar alla till att sträva mot samma mål men också för att kunna tänka i förväg och fatta beslut för framtiden. Hedén och McAndrew (2005) poängterar hur då ett företag drivs, krävs tydliga mål vilka kan härledas till affärsidén. Dessa mål kan innefatta hela företaget, en viss produktgrupp, en marknad eller en viss period. Delmål sätts för ledning av företaget mot de stora målen och saknas dessa kan hela verksamheten bli ineffektiv. Målen kan vara lång- eller kortsiktiga och presenteras i affärsplaner. Dessa mål delas ofta in i två grupper där kvantitativa mål lägger fokus på pengar, siffror, procent, antal, tillväxt, lönsamhet. Det finns även kvalitativa mål med fokus på verbal gradering likt bra, bättre, bäst, störst, produktkvalitet, miljö, etik, nöjda kunder. Målen bör vara realistiska samt mätbara. Hur målen nås, beskrivs i en handlingsplan kallad affärsstrategi. Ett företag utformar ofta flera olika strategier. Huvudstrategin beskriver hur långsiktiga mål bör nås medan underordnade strategier behandlar kortsiktiga mål. Strategierna underlättar vid beslut i företaget och säkerställer att fokus följs. Dock kan det i vissa fall vara förödande med enbart strategiplanering då planeringen i sig kan visas sig felaktig. Det går inte att studera sig fram till en bra affärsverksamhet utan det kräver kontinuerligt arbete. 12

18 Holmqvist (2009) poängterar hur forskning idag fokuserar framgång i ekonomiska nyckeltal vilket är bristfälligt då det, i nystartade företag, oftast inte finns ekonomiska tillgångar, erfarenheter eller försäljningssiffror att falla tillbaka på. Detta medför att många nystartade företag har svårt att anpassa sig efter gällande normer. Dessa normer har exempelvis svårt att utforska entreprenörskapet likt en del av en livsstil, där företag drivs av ett personligt engagemang vilket ingår i en komplex, privat ekonomi. Utifrån detta blir det vanligare med livstilsentreprenörer vilka främst driver sina företag efter ett personligt engagemang. Här är det inte i första hand stark ekonomisk tillväxt vilket styr. Det betyder inte att deras företag går sämre än andra företag sett till helheten men att utvecklingen sker i ett långsammare tempo. Dahlén (2009) förespråkar öppenhet för nyheter och transparens i organisationen inom företag av idag. ˮ Du är aldrig bättre än din nästa grej ˮ-filosofin, gör att företag ständigt bör granska sina produkter samt sättet att arbeta för kontinuerlig utvecklig och framgång. Att handla rätt och i rätt tid är idag allt då det inte längre är möjligt att vara unik. Detta på grund av många konkurrerande verksamheter vilka kan kopiera eller göra bättre. 3.4 Perspektiv på hållbarhet inom mindre textila företag Nielsén och Rydell (2009) visar hur det under 2000-talet lyx blev något för alla, shopping fyllde ett nästan religiöst syfte och stora modehus satte standard för hela samhället. I slutet av detta decennium blev dock klimatsmarthet åter på modet och termer likt etisk shopping kom in i diskussioner. Konsumtion och konsumenternas makt började på allvar uppmärksammas. Hård lågkonjunktur ledde till en ändrad inriktning av modebranschen. Utbudet av varumärken växte under 2000-talet från att i början enbart infatta några få märken till att i slutet ha exploderat och inte minst med svenska märken. Lyxvarumärken vattnades ur på grund av massproduktion och kopieringsmarknaden vilket fick konsumenterna att fokusera på mindre företag med specifika värdeerbjudanden. Dahlén (2009) beskriver hur människan idag lever i ett förväntningssamhälle där majoriteten har möjlighet att få och bli vad de än önskar. Forskning visar hur, strävan efter samt förväntningar på, ofta är viktigare än själva målet. Många konsumenter är redan vid köptillfället medvetna om att det imorgon kan komma en annan produkt vilken är bättre. Här krävs tydliga värden för att få konsumenten att förstå vad företaget står för. Andersson, Axelsson och Rosenqvist (2013) menar att idag är en produkt inte bara den fysiska produkten i sig utan företag förväntas erbjuda en helhetslösning. Därmed skapas ett större värde hos kunden. Detta kundvärde är viktigt att kommunicera och förtydliga på rätt sätt. Istället för fokus direkt på produkten blir kringvärden och företagets affärsmodell av allt större intresse utifrån. Ett större 13

19 engagemang hos slutkunden sätter press på företag att agera mer hållbart inom sociala, ekonomiska och miljöaspekter. Clark (2008) beskriver begreppet fast fashion och hur det benämns ofta inom textila produkter vilka med bristande materiell kvalitet tillverkas till lägsta möjliga pris. Mål är att sälja stora kvantiteter till en bred massa med korta trendcykler där nytt alltid är positivt. I motsats till detta finns slow fashion vilket i sin tur är en rörelse riktad mot en mer hållbar syn på textila produkter. Här innefattas allt från material, tillverkning, design, användning samt återvinning. Denna rörelse tog sin början i matindustrin med lokalproducerat och kravmärkta varor och har nu tagit sig in i många olika branscher. För att implementera slow fashion i en verksamhet krävs ett ramverk med tre aspekter: 1. Värdesätt lokala resurser och ekonomin. 2. Ha ett transparent produktionssystem vilket ger en förmedling mellan producent och konsument. 3. Tillverka hållbara produkter. Den stora utmaningen ligger i att få in slow fashion i storskaliga företag då det för mindre företag är det i princip omöjligt att inte tänka och handla utifrån detta tankesätt (Clark, 2008). Gale och Kaur (2002) presenterar hur produktion inom textil är det processteg med störst miljöpåverkan sett till utsläpp och energiåtgång. Även det sista steget i textiliers livscykel är en stor miljöbov, majoriteten av kasserade textilier bränns upp och återvinns inte. Planering kring produkternas hela livscykel, från fiber till förbrukad produkt, är ett framtida krav. Varje företag bör även ha en miljöpolicy för att kunna fatta beslut kring miljöpåverkan. Värdet av produkter ökar vid varje processteg och företag bör utnyttja detta vid framtagning av hållbara produkter. Clark (2008) menar att ett företag, inom textilbranschen, bör vid beslutsfattning göra en positiv global påverkan på exempelvis miljö men även en positiv lokal påverkan, exempelvis socialt. Här ligger en stor utmaning i rådande uppfattningar kring design och tillverkning, både hos företag samt konsumenter. Det bör ske ett ifrågasättande av synsättet där mode innebär nytt och rådande trender är det enda rätta för individens bekräftelse. Att ha en transparent värdekedja inom företaget är viktigt. En transparens vad gäller tillverkning ökar värdet för produkten hos slutkonsumenten. 14

20 4. Empirisk undersökning Nedan finns inledande en kortfattad verksamhetsbeskrivning för företaget Omkring. Vidare följer i löpande text en sammanfattning av den empiriska undersökningen vilken utförts, i form av tre kvalitativa intervjuer. Texten är en sammanfattning utifrån respondenternas egna svar. 4.1 Omkring Omkring designar och säljer unika och lokalt tillverkade halsdukar till ett konkurrenskraftigt pris. Med enkla medel kan den modeintresserade konsumenten variera sin stil med Omkrings färgglada accessoarer. Denna affärsidé formulerades då företagets fyra ägare fick i uppgift under sin utbildning att arbeta fram en affärsmodell utifrån Business model canvas under hösten I och med detta fick ägarna följa en förutbestämd mall. Nedan följer en sammanfattning av några utvalda delar ur denna affärsmodell. Dessa delar var svåra att formulera och kändes ibland överflödiga enligt ägarna. Värdeerbjudande Omkrings främsta värdeerbjudande är att alltid ha en unik design i en begränsad upplaga samt att erbjuda färgstarka och glada produkter vilka tillverkas lokalt i Sverige. Kunden behöver aldrig känna sig som en i mängden med en halsduk från Omkring då de ständigt begränsade upplagorna skapar en unik känsla med ett ha-begär. De begränsade upplagorna är dock inte enbart för att få en unik produkt utan även för att Omkring själva inte står för massproduktion och stor lagerhållning. Omkring producerar uppskattad försäljning och därefter på efterfrågan från kunder, vilket undviker att kapital binds i lagerhållning. Detta spar även resurser i produktionen vilket bidrar till en mer hållbar utveckling. Transparens i företaget är viktigt och Omkring har som mål att alltid kunna stå för vad som produceras. Kunder involveras i hela tillverkningsprocessen för att de ska kunna se att det utlovade även hålls. Kundsegment Omkrings kunder är män och kvinnor med ett delat intresse för design. Kunderna tycker att det är viktigt med lokalt framtagna produkter och uppskattar därför att tillverkningen ligger i Sverige. Kunden anser att kvalitet är viktigt och betalar gärna för en produkt som håller länge. Omkrings kunder vill känna sig unika och att de har något som inte alla andra har. Kunden väljer därför Omkring där produkterna ständigt förnyas och endast produceras i ett visst antal. Omkrings kunder tycker om att variera sin stil med hjälp av enkla accessoarer vilka kan få en vardaglig klädsel att förändras till något mer färgstarkt och personligt. Kunderna uppskattar att se och känna på produkterna rent fysiskt, produkterna kräver också direkt kvalitetupplevelse, därför kommer Omkring att finnas tillgängliga hos flera återförsäljare. 15

Hållbar utveckling inom detaljhandeln En fallstudie av Beijer Byggmaterial AB och Åhléns AB

Hållbar utveckling inom detaljhandeln En fallstudie av Beijer Byggmaterial AB och Åhléns AB Examensarbete Hållbar utveckling inom detaljhandeln En fallstudie av Beijer Byggmaterial AB och Åhléns AB Författare: Linda Andreen och Linn Wahlberg Handledare: Joachim Timlon Examinator: Bertil Hultén

Läs mer

Vad krävs för att bli en framgångsrik entreprenör?

Vad krävs för att bli en framgångsrik entreprenör? Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Patrik Persson Tommy Andersson Vad krävs för att bli en framgångsrik entreprenör? What does it take to become a successful entrepreneur? Företagsekonomi C-uppsats

Läs mer

#Sociala medier - en studie om hur textila modeföretag bör kommunicera med kunder i sociala medier Anny Chu och Yvonne Nyman

#Sociala medier - en studie om hur textila modeföretag bör kommunicera med kunder i sociala medier Anny Chu och Yvonne Nyman #Sociala medier - en studie om hur textila modeföretag bör kommunicera med kunder i sociala medier Anny Chu och Yvonne Nyman Butikschefsprogrammet med inriktning mot textil och mode 120 hp Examensarbete

Läs mer

Kreditgivning till företag

Kreditgivning till företag Kreditgivning till företag - Vilken betydelse har egentligen en tidigare kundrelation? Författare:Sara Johansson, Jessica Johnsson, Alexandra Österberg Handledare:Thomas Karlsson Examinator:Petter Boye

Läs mer

C-UPPSATS. Hållbarhetsredovisning

C-UPPSATS. Hållbarhetsredovisning C-UPPSATS 2007:166 Hållbarhetsredovisning Något för ett mindre energiföretag? David Lindström Mattias Svensson Luleå tekniska universitet C-uppsats Företagsekonomi Institutionen för Industriell ekonomi

Läs mer

Lean & Affärssystem Olikheter mellan Lean- filosofin och affärssystemens bästa praxis

Lean & Affärssystem Olikheter mellan Lean- filosofin och affärssystemens bästa praxis Examensarbete i Informatik Kandidat Lean & Affärssystem Olikheter mellan Lean- filosofin och affärssystemens bästa praxis Författare Viktor Karlsson 1988-12-10 Josefin Ljungdahl 1986-06-14 Handledare Daniela

Läs mer

Affärsmodeller inom e-commerce Hur lyckas man som småföretagare på Internet

Affärsmodeller inom e-commerce Hur lyckas man som småföretagare på Internet School of Mathematics and Systems Engineering Reports from MSI - Rapporter från MSI Affärsmodeller inom e-commerce Hur lyckas man som småföretagare på Internet Simon Andreasson Thomas Glimfelt Jun 2008

Läs mer

Förväntningar kring affärssystem En förändringsprocess som drivs av aktörers förväntningar

Förväntningar kring affärssystem En förändringsprocess som drivs av aktörers förväntningar Företagsekonomiska institutionen Förväntningar kring affärssystem En förändringsprocess som drivs av aktörers förväntningar Kandidatuppsats i företagsekonomi Inriktning ekonomistyrning Höstterminen 2003

Läs mer

Examensarbete VT-08 Butikschefsutbildningen

Examensarbete VT-08 Butikschefsutbildningen Examensarbete VT-08 Butikschefsutbildningen The Black Dahlia Camilla Sjöberg och Ingrid Ludvigson BC2 Textilhögskolan i Borås 2008-06-02 Med handledning av Martin Behre 1 Sammanfattning Svenskorna är kända

Läs mer

Fashion 2.0. Modeföretagets nya digitala strategi. Företagsekonomiska Institutionen Ekonomihögskolan Lunds Universitet Magisteruppsats VT.

Fashion 2.0. Modeföretagets nya digitala strategi. Företagsekonomiska Institutionen Ekonomihögskolan Lunds Universitet Magisteruppsats VT. Fashion 2.0 - Modeföretagets nya digitala strategi Företagsekonomiska Institutionen Ekonomihögskolan Lunds Universitet Magisteruppsats VT. 2010 FEKP01 Författad av Kristina Bengtsson Kristian Gustafsson

Läs mer

INTERAGERA MERA? - en studie i hur företags interaktion med slutkonsument påverkar dess varumärkeskapital. Emma Johansson & Louise Wanemark

INTERAGERA MERA? - en studie i hur företags interaktion med slutkonsument påverkar dess varumärkeskapital. Emma Johansson & Louise Wanemark Kandidatexamen i företagsekonomi Textilhögskolan 2014-05-28 Rapportnr: 2014.1.20 INTERAGERA MERA? Emma Johansson & Louise Wanemark - en studie i hur företags interaktion med slutkonsument påverkar dess

Läs mer

Innovation genom e-handel

Innovation genom e-handel Företagsekonomiska institutionen Inriktning mot Management HT 12 Innovation genom e-handel En etnografiskt inspirerad fallstudie av projektet att utveckla webshop på företaget Josephssons Kandidatuppsats

Läs mer

MODERN MARKNADSFÖRING I

MODERN MARKNADSFÖRING I MODERN MARKNADSFÖRING I EN TRADITIONELL BRANSCH EN STUDIE OM HUR FÖRETAG KAN SKAPA KUNDLOJALITET INOM MÖBELBRANSCHEN Magisteruppsats i Företagsekonomi Mirza Abusafiyyah Mattias Johansson VT 2010:MF24 Förord

Läs mer

Vendor Relationship Management - En studie i hur framtidens försäljning och relationshantering i telekommunikationsbranschen kan effektiviseras

Vendor Relationship Management - En studie i hur framtidens försäljning och relationshantering i telekommunikationsbranschen kan effektiviseras Vendor Relationship Management - En studie i hur framtidens försäljning och relationshantering i telekommunikationsbranschen kan effektiviseras VICTOR ENGLESSON ANDREAS VON SCHANTZ Examensarbete Stockholm,

Läs mer

Miljöarbetets användning inom ekonomistyrning

Miljöarbetets användning inom ekonomistyrning Miljöarbetets användning inom ekonomistyrning - En fallstudie av dagligvaruhandelns aktörer ICA och Coop Kandidatuppsats i Företagsekonomi Ekonomistyrning Höstterminen 2007 Handledare: Johan Dergård Författare:

Läs mer

PROJEKTREDOVISNINGSSYSTEM - En utvärdering av TimeEase hos SABO AB

PROJEKTREDOVISNINGSSYSTEM - En utvärdering av TimeEase hos SABO AB Södertörns högskola Institutionen för ekonomi och företagande Företagsekonomi Kandidatuppsats 10 poäng Handledare: Hans Richter & Bengt Lindström VT 2005 PROJEKTREDOVISNINGSSYSTEM - En utvärdering av TimeEase

Läs mer

EN STUDIE OM AFFÄRSÄNGLAR I BORÅS. Magisteruppsats i Företagsekonomi. Sofie Larsson Therese Rydén VT 2009:MF06

EN STUDIE OM AFFÄRSÄNGLAR I BORÅS. Magisteruppsats i Företagsekonomi. Sofie Larsson Therese Rydén VT 2009:MF06 EN STUDIE OM AFFÄRSÄNGLAR I BORÅS Magisteruppsats i Företagsekonomi Sofie Larsson Therese Rydén VT 2009:MF06 Förord Det börjar närma sig sommaren i Borås och vår utbildning går mot sitt slut. Denna uppsats

Läs mer

Förutsättningar för bättre effekter av ledarskapsutbildningar

Förutsättningar för bättre effekter av ledarskapsutbildningar Högskolan i Halmstad Sektionen för Hälsa och Samhälle Arbetsvetenskapligt program, C-kurs i arbetsvetenskap HT 2007 Förutsättningar för bättre effekter av ledarskapsutbildningar Conditions for better effects

Läs mer

Bankernas Kreditbedömning av etablerade företag

Bankernas Kreditbedömning av etablerade företag Bankernas Kreditbedömning av etablerade företag En studie om vilken information och vilka faktorer som påverkar kreditbedömarens beslut Kandidatuppsats i Externredovisning HT 2013 Handelshögskolan vid

Läs mer

Upphandling och implementering av ett nytt affärssystem

Upphandling och implementering av ett nytt affärssystem Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Marina Ericsson Fredrik Wallin Upphandling och implementering av ett nytt affärssystem Vad måste man ta hänsyn till och tänka på? Företagsekonomi D-uppsats

Läs mer

En affärsplan i ekologins anda

En affärsplan i ekologins anda En affärsplan i ekologins anda 2008-06-02 Examinationsarbete utfört av: Madeleine Axebrink Elin Andersson Sofie Björk Handledare: Martin Behre Butikschefsutbildning med inriktning mot textil och mode Textilhögskolan

Läs mer

SALUTOGENT, JA, HUR SKULLE MAN ANNARS ARBETA! EN STUDIE OM DET SALUTOGENA SYNSÄTTET I PRAKTIKEN

SALUTOGENT, JA, HUR SKULLE MAN ANNARS ARBETA! EN STUDIE OM DET SALUTOGENA SYNSÄTTET I PRAKTIKEN SALUTOGENT, JA, HUR SKULLE MAN ANNARS ARBETA! EN STUDIE OM DET SALUTOGENA SYNSÄTTET I PRAKTIKEN Kandidatuppsats Organisations- och personalutvecklare i samhället Inriktning arbetsvetenskap 15 hp Alexandra

Läs mer

Revisionsbyråernas kompetenskrav och förväntningar på nyexaminerade ekonomer

Revisionsbyråernas kompetenskrav och förväntningar på nyexaminerade ekonomer ç Revisionsbyråernas kompetenskrav och förväntningar på nyexaminerade ekonomer Hur motsvarar dagens ekonomiutbildningar revisionsbyråernas efterfrågan? Författare: Viktor Fredriksson, Emil Hargestam och

Läs mer

Högskoleexamen i Butikschefsutbildning med inriktning mot textil och mode Textilhögskolan i Borås 2012-06-04 Rapportnr: 2012.11.2

Högskoleexamen i Butikschefsutbildning med inriktning mot textil och mode Textilhögskolan i Borås 2012-06-04 Rapportnr: 2012.11.2 Högskoleexamen i Butikschefsutbildning med inriktning mot textil och mode Textilhögskolan i Borås 2012-06-04 Rapportnr: 2012.11.2 Internethandel Anna Ingvarsson och Emma Wallin En studie om hur en liten

Läs mer

CRM-IMPLEMENTERING VILKA FÖRUTSÄTTNINGAR KRÄVS FÖR

CRM-IMPLEMENTERING VILKA FÖRUTSÄTTNINGAR KRÄVS FÖR CRM-IMPLEMENTERING VILKA FÖRUTSÄTTNINGAR KRÄVS FÖR ATT LYCKAS Magisteruppsats i företagsekonomi för civilekonomexamen Lukas Ryman Magnus Andersson VT 2012:CE22 I Vi skulle vilja tacka ett antal personer

Läs mer

Examensarbete i företagsekonomi

Examensarbete i företagsekonomi Institutionen för ekonomi Titel: Implementering och användning av CRM i Swedbank Författare : Jesper Ronnlycke och Songül Kiruk Kurspoäng: 15 hp Kursnivå: Magisterkurs (D nivå) Examensarbete i företagsekonomi

Läs mer

VÄRT EN RESA... Kraftprocessen. En vägvisare i destinationsutveckling

VÄRT EN RESA... Kraftprocessen. En vägvisare i destinationsutveckling VÄRT EN RESA... Kraftprocessen En vägvisare i destinationsutveckling Innehåll Världens största näring fortsätter att växa...3 Vad är en destination egentligen?...4 Vilka är turismens verkliga effekter?...6

Läs mer

EXAMENSARBETE. Agneta Nilsson. Ekonomprogrammet C-nivå. Institutionen för Industriell ekonomi och samhällsvetenskap Avdelningen för Ekonomistyrning

EXAMENSARBETE. Agneta Nilsson. Ekonomprogrammet C-nivå. Institutionen för Industriell ekonomi och samhällsvetenskap Avdelningen för Ekonomistyrning 2001:166 EXAMENSARBETE Budgetering vid variationer - fallstudie av två företag Agneta Nilsson Ekonomprogrammet C-nivå Institutionen för Industriell ekonomi och samhällsvetenskap Avdelningen för Ekonomistyrning

Läs mer

Avknoppning inom Stockholms stad hemtjänst Fördelar eller Nackdelar

Avknoppning inom Stockholms stad hemtjänst Fördelar eller Nackdelar Avknoppning inom Stockholms stad hemtjänst Fördelar eller Nackdelar Madeleine Eklund & Eva-Lena Örtengren Kandidatuppsats 15 Hp Hösttermin 2009 Handledare: Roland Almqvist och Olle Högberg English title:

Läs mer

Värdeskapande i sociala interaktioner

Värdeskapande i sociala interaktioner Mälardalens Högskola Akademin för Innovation, Design och teknik Värdeskapande i sociala interaktioner - Ett innovativt synsätt på kundförståelse genom interaktion och engagemang Amanda Johansson Jacob

Läs mer