The Heart of Sweden logotype PANTONE 382 IDÉSTUDIER SÅ NÅR VI MÅLEN 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "The Heart of Sweden logotype PANTONE 382 IDÉSTUDIER SÅ NÅR VI MÅLEN 2015"

Transkript

1 The Heart of Sweden logotype PANTONE 382 EN REGION O R B E R ÖR TEGI FÖ A R T S S KLING UTVEC IDÉSTUDIER SÅ NÅR VI MÅLEN 2015 september 2010

2

3 Förord I din hand har du förslag på hur vi i regionen ska nå de mål som är satta i Örebroregionens utvecklingsstrategi. Förslagen är nedskrivna i tolv idéstudier som behandlar våra målområden i strategin. Idéstudierna arbetades fram under senvåren och sommaren 2010 under ledning av processledare. Vid ett ledningsinternat för kommuner och landsting den 2-3 september fick ett åttiotal personer lämna synpunkter på förslagen som slutligen färdigställdes under september månad. Idéstudierna är inte beslutade och har inte någon formell status i den meningen. Processledarnas förslag ska istället ses som ett arbetsmaterial i regionen och tjäna som inspiration och vägledning för hur vi ska fortsätta att arbeta för att nå våra mål i utvecklingsstrategin. Har du tankar och idéer på detta arbetsmaterial och hur det skulle kunna utvecklas vidare är du välkommen att skicka ett mejl till Under hösten 2010 kommer ett antal personer utses att ansvara för att driva processen vidare inom respektive delområde. Till denna samling av idéstudier finns en separat bilagedel att hämta på regionförbundets webbplats. Ett stort tack till processledarna för arbetet med idéstudierna. Magnus Persson Regiondirektör

4

5 Innehåll Utvecklingsområde Kunskap och kompetens Kunskapslyft för barn och unga 4 Kunskapslyft i arbetslivet 12 Utvecklingsområde Innovationer och entreprenörskap Entreprenörskap och företagande 26 Förvaltningsstaden Örebro 40 Innovativa miljöer 50 Utvecklingsområde Lustfyllda möten och upplevelser Sprudlande kulturliv 65 Stora evenemang 74 Rika naturupplevelser 77 Utvecklingsområde Den öppna regionen Bästa grannen 92 Fler boende i Örebroregionen 111 Aktiv regionförstoring 122 Goda kommunikationer med omvärlden 137 Bilaga Mall för idéstudier

6 Delområdet Datum Version Kunskapslyft för barn och unga Idéstudie Kunskapslyft för barn och unga Utvecklingsområde: Delområde: Processledare: Kunskap och kompetens Kunskapslyft för barn och unga Peter Morfeldt 1. Utgångsläge idag Regionens kommuner har under flera år konstaterat att de genomsnittliga meritvärdena, för elever som lämnar grundskolan, är anmärkningsvärt låga. Länets kommuner satsar dock, i jämförelse med andra regioner, inte färre resurser på utbildningsverksamhet 1. Av länets 12 kommuner hamnar 11 bland de 90 kommuner som är rankade med lägsta genomsnittliga meritvärde. Det är dock glädjande att fyra kommuner har höjt det genomsnittliga resultatet sedan tidigare år. 2 Kommunerna har uppmärksammat behovet av resultatförbättringar och interna processer pågår på många håll. Det innebär att de enskilda skolornas resultat och kvalitetsarbete granskas och analyseras. I flera fall har externa konsulter knutits till kommunernas arbete. Från Örebro läns skolchefer har behovet av regional samordning efterfrågats. Uppvaktningar har skett till regionförbundet och Örebro läns kommunchefer i försök att skapa regionalt stöd till kommunerna inom utbildningsområdet. Lärarförbundet tog under våren 2010 initiativ till bildande av ett nätverk för att stödja kommunernas skolförbättringsarbete genom erfarenhetsutbyte och kunskapsspridning. En arbetsgrupp i samarbete med Regionalt utvecklingscentrum vid Örebro universitet bildades. Gruppen har genomfört en kommungemensam seminariedag och planerat för aktiviteter inom skolförbättringsområdet under kommande läsår. Vi har kunnat konstatera att i en del skolor, företrädesvis i mindre kommuner, har intresset för fortbildningssatsningar inte varit så stort som förväntat. 3 Det kan finnas flera bakomliggande skäl. Mindre kommuner hänvisar till ett begränsat ekonomiskt utrymme. I vissa fall upptar skolornas vardagsfrågor allt engagemang och kraft. I andra fall har kanske inte skolornas interna dialog lett till att behovet och prioriteringarna av nödvändiga insatser diskuterats och tydliggjorts. Det finns anledning att fundera över en tydligt verksamhetsorienterad kompetensanalys och utvecklingsprocesser kopplade till skolinterna förutsättningarna. 1 Sveriges kommuner och landsting: Öppna jämförelser Grundskolan Sveriges kommuner och landsting: Öppna jämförelser Grundskolan Skolverket: Lärarfortbildning i siffror 2008

7 Delområdet Datum Version Kunskapslyft för barn och unga Så når vi målen 2015 För att nå den regionala utvecklingsstrategins etappmål, krävs tydliga satsningar av de enskilda huvudmännen. En avgörande fråga är hur ett samordnat stöd kan ge kraft till skolhuvudmännen och verka stödjande i skolförbättringsarbetet. Det är därför angeläget att en regional samordning och ett organiserat stöd sker med utgångspunkt att ge hjälp till självhjälp för utbildningsaktörerna i regionen. Grunden för ett skolförbättringsarbete är ett systematiskt och målinriktat utvecklingsarbete som bygger på varje huvudmans medvetna val och lokala förutsättningar. Det är särskilt angeläget att mindre kommuner kan få spegling i utvecklingsarbetet. Likaså bör det regionala stödet verka som förmedlare av erfarenheter och samordna de pågående processerna i respektive kommuner. För att ett gemensamt arbete kring skolutveckling skall bli framgångsrikt krävs tydligt fokus och tydliga avsiktsförklaringar från regionens skolhuvudmän. Det innebär att den regionala samordningen kräver aktivt deltagande och ett tydligt ansvar från skolhuvudmännen. Oavsett hur en enskild skola eller huvudman hanterar skolutveckling, så sker det ur ett perspektiv eller ett synsätt. Ofta sker val av perspektiv omedvetet, men det innebär att vissa infallsvinklar av skolutveckling betonas och prioriteras på bekostnad av andra. Det existerar inte något perspektiv på skolutveckling som kan göra anspråk på monopol d.v.s. att de har en sådan vidd och ett sådant djup att de förmår hantera alla aspekter på skolutveckling. 4 De insatser som samordnas regionalt bör sträva efter att knyta an till skolorna egna vardagsproblem och snarare tydliggöra än att föreskriva synsätt på skolutveckling. Som resultat av processerna inom delområdena kunskapslyft för barn och unga och kunskapslyft i arbetslivet finner vi för verksamhetsområdena gemensamma utgångspunkter och förutsättningar. Därför återkommer den inledande texten under båda delområdena. Detta är en sammanfattning av hur vi ser på fortsättningen av idéskisserna och varför vi ser just delområde kunskapslyft för barn och unga samt kunskapslyft i arbetslivet som ett område för genomförande när vi nu går in i nästa fas. Följande text har utarbetats av processledarna för kunskapslyft för barn och unga samt kunskapslyft i arbetslivet: Vi är övertygade om att ett omfattande kunskapslyft är den viktigaste framgångsfaktorn för att ge förutsättningar för regional utveckling. Vi tror också att nyckelorden för ett omfattande kunskapslyft är samverkan, kunskapsöverföring och tydliga målbilder. En utgångspunkt är att kompetensprocesser växer ur de lokala aktörernas motiv och behov. Därför bör det regionala stödet initiera, utmana och stödja 4 Myndigheten för skolutveckling: Skolutvecklingens många ansikten

8 Delområdet Datum Version Kunskapslyft för barn och unga kommunala strategier. I det fortsatta arbetet är en huvuduppgift att stödja kommunerna i att formulera levande och förpliktande handlingsplaner för systematiska insatser. Vi vill lyfta fram följande rekommendationer för kunskap och kompetensområdet för den fortsatta utvecklingen med att genomföra strategin. Vi tror på ett gemensamt koncept/idé för båda delområdena kunskapslyft för barn och unga samt kunskapslyft i arbetslivet när det gäller förankringen på lokal nivå. Vi tror att framgångsfaktorn i detta arbete bygger på en gemensam samsyn och engagemang. Konceptet bygger på dialog på lokal nivå utifrån ett helhetsperspektiv. Det är många faktorer som påverkar kompetensförsörjning. Kunskap behövs kring dessa faktorer på lokal nivå för att bidra till lokal och regional tillväxt. Varför tror vi på detta? Vi är allt i större utsträckning beroende av händelser i omvärlden. Vi ska tillsammans i regionen hantera de utmaningar som möjliggör hållbar tillväxt. För att lyckas bör genomsyrandeperspektiven, som specifikt lyfts inom ramen för kunskap och kompetens, ständigt prägla insatserna. Den allt överskuggande uppgiften är att skapa långsiktig, hållbar regional tillväxt. Därför är insatserna för att förhindra utanförskap inte bara motiverad för att skapa goda livsvillkor för den enskilde utan också en viktig förutsättning för innovation och tillväxt. Punkterna nedan bör i det fortsatta arbetet utvecklas under respektive delområde och under förslag till åtgärder för att göra någon skillnad. Den framtida arbetsmarknaden kräver att allt flera har eftergymnasial utbildning. Därför bör insatser ske så att flera unga väljer högskoleutbildning Det kan till exempel handla om att uppmuntra och främja otraditionella utbildningsval och intressen bland flickor och pojkar, så att utbildningsval tydligare bygger på intresse och talang snarare än könsroller. Det handlar även om att på olika sätt främja utrikes föddas möjligheter till högre studier. Integrera invandrare och unga i arbetskraften för att möta behovet av kompetensförsörjning. Att verka för att få fler i arbete, bryta utanförskap och förhindra långvarig arbetslöshet är central. Att ta vara på de funktionshindrades specifika resurser och möjligheter genom att göra arbetsmarknaden mer tillgänglig för dessa grupper. Minska ojämlikheten i hälsa hos befolkningen i länet, både det individuella och det samhälleliga perspektivet måste uppmärksammas.

9 Delområdet Datum Version Kunskapslyft för barn och unga Bidra till att göra det möjligt för människor att påverka sin livssituation och skapa engagemang att delta i samhällsutvecklingen. För att säkerställa att alla barn och unga i vår region får en rimlig chans att lyckas bra med sin utbildning, måste vi förändra arbetssätt för att förhindra någon att hamna i sociala problem under uppväxten. Det pågår ett arbete med att ta fram ett regionalt program för social välfärd på Regionförbundet. Social välfärd kommer att vara en samarbetspart för att utveckla den sista punkten ovan. Den stora utmaningen ligger i att etablera en samsyn när det gäller åtgärder och de genomsyrande perspektiven (integration, jämställdhet, barn & unga, folkhälsa och ekologisk hållbarhet) kring de insatser som krävs för att förverkliga strategin och då tror vi på följande insatser: Bra dialog och samverkan med kommunerna under genomförandet av strategin är en förutsättning. Utveckla arenor för dialog Samsyn: Delar vi samma bild och berättelse? Hur kan vi angripa det? Vad är specifika förutsättningar som vi måste ta hänsyn till? Skapa gemensam förståelse, motivation och kunskapsöverföring 2.1 Förslag till åtgärder Utbildning som en del av den kommunala utvecklingsstrategin (En pusselbit i den regionala pusseltavlan) Förutom fokuseringen på mål- och resultatförbättringar inom grundskola och gymnasieskola pekar utvecklingsstrategin på vikten av att bryta könstraditionella studieval och öka andelen elever som vill söka eftergymnasial utbildning. Delområdet Kunskapslyft för barn och unga bör samordnas med övergripande kommunala utvecklingsstrategier som är nödvändiga för att förverkliga den regionala utvecklingsstrategin. Skall regionen göra skäl för begreppet kunskapsdriven finns det anledning att varje kommun tar ett helhetsgrepp kring sitt visionsarbete som riktningsvisare och fastställer utvecklingsplaner som formulerar tillväxtområden, rekryteringsbehov, beredskaper och framtida kompetensbehov. Det är med utgångspunkt i den kontexten dialogen med medborgare om attityd till utbildning kan starta. För att förändra inställningen till utbildning och könsrollsmönster, krävs medveten och samordnad kommunikation om vad ett framtida samhälle kräver. Därför är det väsentligt att regionförbundet ger de enskilda kommunerna stöd i att utveckla medborgardialogen om lokalsamhällets framtida möjligheter och förutsättningar.

10 Delområdet Datum Version Kunskapslyft för barn och unga Regionalt stöd Kunskapslyft för barn och unga (Som elmotorn på cykeln i motlut) En kommungemensam organisation bör bildas till stöd för kommunerna i arbetet att skapa ett kunskapslyft i regionen. Ett samordnande stöd kan, på huvudmännens uppdrag, ge omvärldsanalyser, jämförande statistik, verka som mötesplats, utgöra spindel i nätverksbyggande och brobyggare till forskning och utvecklingsarbete i andra regioner. Likaså kan en kommungemensam organisation anordna utbildningar och bidra med stödinsatser på kort och lång sikt. En primär uppgift är kartlägga och evaluera de pågående skolutvecklingsprojekt som finns i regionen för att följa upp projekten och sprida erfarenheter. Vi ser att en kommungemensam organisation till stöd för skolutveckling skall arbeta med skolhuvudmännens representanter som styrgrupp. 2.2 Konkreta uppgifter Föreslagna åtgärder vill särskilt lyfta fram och stödja aktörer som under de senaste åren, i flera undersökningar 5, beskrivs viktiga för att skapa positiv skolutveckling: Styrning och ledning Styrelse/nämnd En viktig framgångsfaktor är att ledningen kan sätta tydliga mål för verksamheten och ansvara för att skolorna blir mål- och resultatorienterade. Styrelsen/nämnden bör ha en övergripande kunskap om kvalitetsarbete, insikt om förutsättningar i den egna organisationen och vad som krävs i en politisk handlingsplan. Ledarskap Rektor, som ledare för pedagogisk verksamhet Som pedagogisk ledare och chef över lärarna och övrig personal har rektor det övergripande ansvaret för att verksamheten som helhet inriktas på att nå de nationella målen. En framgångsrik rektor får skolans personal att dra åt samma håll, kan föra dialog med föräldrar och ansvara för att skolan som arbetsplats präglas av ömsesidig respekt. En god pedagogisk ledare arbetar alltid med elevernas bästa och deras måluppfyllelse som ledstjärna. Didaktisk-pedagogisk verksamhet 5 Sveriges kommuner och landsting: Bra måste bli bättre, John Hattie: Visible learning, A synthensis of over 800 Meta analyses relating to achievements.

11 Delområdet Datum Version Kunskapslyft för barn och unga En avgörande faktor för skolans utveckling är att den företräds av skickliga pedagoger. Fokus bör riktas mot en bredare syn på kompetens, så att frågan inte stannar vid formell pedagogisk examen. En skicklig lärare motiverar och skapar positiva relationer till eleverna, uppmuntrar och tror på elevernas förmåga att lära, visar respekt, tolerans och empati. En framgångsrik lärare sätter upp tydliga mål, låter eleverna involveras och fokuserar på undervisningen och läroplanens viktigaste principer samt ger snabb återkoppling. En bra lärare är skicklig på att undervisa, har hög kunskapsnivå och utmanar eleverna kunskapsmässigt. Nivå Långsiktiga, generella insatser Riktade insatser inom avgränsade områden Nämnd/Styrelse Utbildning Stöd vid Erfarenhetsutbyte/nätverk upprättande av Statistiskt handlingsplaner underlag/jämförande analyser Direkta insatser inom specifika områden Konsultativt stöd vid konkret förändringsarbete Skolchefer Rektor Didaktiskpedagogisk verksamhet Föräldrar Elever Utbildning Omvärldsbevakning Samordning Verksamhetsorienterad utbildning Information à jour för funktionen Kartläggning regionalt kompetensutvecklingsbehov Samverkan med lärarutbildning Nätverk utvecklingsledare, utvecklingspedagoger, specialpedagoger mm Samverkan med pågående föräldrastödsprojekt Nätverk/mötesplats Kartläggning av pågående projekt elevinflytande Utbildning Stöd i kontakter med andra aktörer Handledning/ Coachning Riktade kompetens- Utvecklingsinsatser Erfarenhets- Överföring metodutveckling Riktade insatser för arbetssätt som ökar elevernas möjlighet till inflytande Konsultativt stöd vid konkret förändringsarbete Stöd vid rekrytering, omplacering Förmedla specifikt stöd till lärarlag, elevvårdteam mm

12 Delområdet Datum Version Kunskapslyft för barn och unga Hur hanterar vi de genomsyrande perspektiven? Det är angeläget att de regionala processerna inte uppfattas som parallella spår där aktörer uppfattar skolan som arena för disparata projekt. Genomsyrande perspektiv som barns rättigheter, folkhälsa, integration och entreprenörskap skall sätta avtryck i skolans arbetssätt och urval av stoff. Därför krävs ökade gemensamma insatser tillsammans med bl.a. landstinget 6 och andra aktörer, vilka kan mynna ut modeller för förändrat arbetssätt. Som tidigare angivits är det angeläget att etablera samverkan mellan skolförbättringsarbetet och de utvecklingsprocesser som sker inom regionförbundets arbete med social välfärd. Här kan en regional samverkan mynna ut i tydligare roller och ansvar samt kompetenshöjande insatser för pedagoger och rektorer. Vi bör också sammanföra pågående ambitioner och projekt och hitta ett gemensamt anslag hur skolan i sitt uppdrag kan bidra till ett långsiktigt hållbart samhälle. Utgångspunkten är att rektor tillsammans med medarbetare och elever sätter förtecknen för arbetet. 4. Tidplan 2010 Etablera samordningsstöd Kartlägga pågående projekt, samordna insatser med andra aktörer, Genomföra inventering avseende kompetensutvecklingsbehov Skapa en handlingsplan i samverkan med huvudmännen Samarbete inleds med fackpedagoger vid Örebro universitet för granskning och uppföljning Generella, riktade och specifika insatser Skolhuvudmännen följer upp insatserna och granskar resultatutvecklingen i samverkan med fackpedagoger Slutbedömning av insatsernas effekter och fastställande av ny handlingsplan 6 Örebro läns landsting: En god och jämlik hälsa i Örebro län

13 Delområdet Datum Version Kunskapslyft för barn och unga Finansiering Primärt bör resurser för en kommungemensam funktion avsättas motsvarande en tjänst med kontorsstöd. Kommunerna bör gemensamt diskutera finansieringen av de insatser som sker som en del i kunskapslyftet för barn och unga. Det är viktigt att samtliga kommuner knyter sitt engagemang och sin ambition till den gemensamma satsningen och att alla kommuner med likvärdiga möjligheter kan ta del av de kommungemensamma satsningarna. Vi bör därför överväga ett paketpris för de kompetenshöjande insatserna. Skall vi åstadkomma ett kunskapslyft bör, förutom reguljära kompetensutvecklingsmedel, särskilda medel tillföras för att möjliggöra de regionala insatserna. Regionala samverkansprojekt (Undervisning för ett hållbart samhälle) tillsammans med andra aktörer bör finansieras med bidrag från externa fonder. 6. Framgångsfaktorer och riskfaktorer Framgångsfaktorer: Handlingskraft för att snabbt skapa en kommungemensam organisation Resurser som möjliggöra effektiva insatser Nära samarbete med skolhuvudmännen Dialog med avnämare Nära samarbete med universitet och högskolor Kommunal uppslutning kring den gemensamma handlingsplanen Att regionala aktörer ser att satsningar på grundutbildning är viktiga för regional utveckling och framgång Riskfaktorer Otydligt mandat och uppdrag för den kommungemensamma organisationen Ingen enig kommunal uppslutning kring kunskapslyft för barn och unga Bristande resurser för att skapa verkningsfulla insatser Etablering av verksamhet tar för mycket tid Förankring Idéskissen har diskuterats med skolchefsgruppen i Örebro län, Regionala företrädare för fackliga organisationer samt företrädare för lärarutbildningen vid Örebro universitet.

14 Delområdet Datum Version Kunskapslyft i arbetslivet Version2 12 Idéstudie Kunskapslyft i arbetslivet Utvecklingsområde: Delområde: Processledare: Kunskap 7 och kompetens Kunskapslyft i arbetslivet Anette Granberg 1. Utgångsläget idag Omvärldsförändringar och andra krav på omställning gör att arbetslivet ständigt förnyas. En väl avvägd matchning mellan behov och utbud av kompetent arbetskraft stärker konkurrenskraften. Detta kräver en systematisk kompetensutveckling för alla individer genom hela livet. För att regionen ska stärka sin konkurrenskraft krävs ett strategiskt kompetensförsörjningsarbete för arbetslivet. Kompetensförsörjning 8 är en allt mer framträdande ingrediens i regionalpolitiken. Det är inte minst tydligt om man ser till den nationella strategin för regional konkurrens, entreprenörskap och sysselsättning 9. I dess strategiska inriktning lyfts just kompetensförsörjning fram som ett av viktigaste områdena för att stärka den regionala tillväxten. För Örebroregionens del kan det noteras att kompetensförsörjning är ett av fyra insatsområden i det regionala tillväxtprogrammet 10, samt ett av fyra utvecklingsområden i utvecklingsstrategi för Örebroregionen 11. För att vi i regionen ska klara en allt hårdare internationell konkurrens krävs tillgång till adekvat kompetens. 12 Det handlar om att erbjuda utbildning efter arbetslivets uttalade behov, att utveckla de anställdas kompetens men också om att på ett bättre sett ta tillvara den kompetens som idag står utanför arbetsmarknaden. För Örebroregionen handlar detta till stor del om människor med utrikes bakgrund samt ungdomar. Arbetslivets tillgång till adekvat kompetens är en av de viktigaste faktorerna för regionens utveckling och tillväxt. I Örebroregionen pågår en rad olika projekt, verksamheter och etablerade samverkansformer för att säkerställa kompetensförsörjningen inom regionen och inom olika branscher. På nästa sida följer en övergripande kartläggning som inte är heltäckande på något sätt. Detta kartläggningsarbete har skett inom 7 Begreppet kunskap syftar på inlärda teoretiska förmågor, alla fakta inom ett ämnesområde eller vad någon känner till om ett sakförhållande eller en situation. 8 I denna idéskiss definieras kompetensförsörjning på följande sätt: Kompetensförsörjning betyder process i en organisation för att fortlöpande säkerställa rätt kompetens för att nå verksamhetens mål och tillgodose dess behov. 9 Näringsdepartementet: En nationell strategi för regional konkurrenskraft, entreprenörskap och sysselsättning ( ) 10 Tillväxtprogram för Örebroregionens näringslivsutveckling ( ) 11 Utvecklingsstrategi för Örebroregionen, regionförbundet Örebro (2010) 12 Kompetens = Begreppet kompetens innefattar hela området från formell utbildningsnivå och vetenskaplig kunskap, praxisbaserade kunskaper och färdigheter.

15 Delområdet Datum Version Kunskapslyft i arbetslivet Version 2 13 ramen för projektet att etablera kompetensplattformar 13 som kommer att fortsätta under hösten Se bilaga nr 3. Projektet ska öka samverkan inom kompetensförsörjning och utbildningsplanering på kort och på lång sikt. Projektet ska stimulera till ökad samverkan med regionala aktörer och med redan etablerade samverkansformer. Projektet ska också ta fram kunskapsunderlag och behovsanalyser och ha en dialog med angränsande län samt med statliga myndigheter. Projektet ska bygga på redan etablerade samverkansformer inom kompetensförsörjningsområdet. Men fler åtgärder/aktiviteter måste till för att uppnå målen i strategin. Ett exempel för att nå målen i strategin är arbetet med kompetensplattformarna. Men detta är endast ett sätt av flera för att nå målen i strategin. Arbetet för kompetensförsörjning kräver ytterligare samverkan med många aktörer på lokal, regional och nationell nivå. Se bilaga 1 för pågående etablerade samverkansformer samt projekt inom kompetensförsörjning. 2. Utveckla och förädla Så uppnår vi målen beskrivningen Utvecklingsstrategin för Örebroregionen inom området kunskapslyft i arbetslivet. För nuläge och stöd för uppföljning använder vi en lista på mått och indikatorer som kompletterar de mål som presenteras nedan. Se bilaga 2 indikatorer. Inriktningsmål: Vår region har en väl fungerande kompetensförsörjning, som balanserar utbud och efterfrågan. Alla regionens företag och organisationer genomför systematisk kompetensutveckling av medarbetare. Mer än 25 procent av alla som arbetar har genomgått en minst treårig eftergymnasial utbildning. Etappmål: År 2015 ska andelen studerande från Örebro universitet som fått anställning inom tre år efter examen vara bland de fem främsta i Sverige. Utgångsläge: 18:e plats av 35 lärosäten i riket (77 % etablerade 2007 för examinerade läsåret 2005/06). 13 Projektplan för att etablera kompetensplattformar, regionförbundet Örebro (Dnr: ). Projektet ska öka samverkan inom kompetensförsörjning och utbildningsplanering på kort och på lång sikt. Projektet ska stimulera till ökad samverkan med regionala aktörer och med redan etablerade samverkansformer. Projektet ska också ta fram kunskapsunderlag och behovsanalyser och ha en dialog med angränsande län samt med statliga myndigheter.

16 Delområdet Datum Version Kunskapslyft i arbetslivet Version 2 14 År 2015 genomförs systematisk kompetensutveckling för 30 procent av medarbetarna i regionens företag och organisationer. Utgångsläge: 26 % (minst 3 dagar personalutbildning). År 2015 har mer än 21 procent av medarbetarna i regionens företag, organisationer och offentliga verksamhet minst treårig eftergymnasial utbildning. Utgångsläge: 21,9 % kvinnor, 14,3 % män, 18 % totalt. Så uppnår vi målen: Utbildningarna i vår region ska vara anpassade efter arbetslivets behov. Detta ställer krav på en aktiv samverkan mellan det lokala näringslivet, offentlig verksamhet och utbildningsaktörerna. Genom kompetensråd och andra samverkansformer ökar förutsättningarna för bättre matchning mellan utbildning och arbetslivets långsiktiga kompetensbehov. Förslag på åtgärder: Etablera en regional kompetensarena Etablera en lokal/regional struktur/modell för analys och samverkan. Kartlägga och identifiera aktörer/etablerade samverkansformer/branscher/utbildningsanordnare. Ta fram kunskapsöversikter/behovsanalyser i syfte att synliggöra behov och öka kunskapen om kompetensförsörjningsområdet. Driva fram nya utbildningar om behov uppstår. Skapa mötesplatser och dialoger i syfte att utbildningssystemet och arbetsmarknaden får större kunskap om varandra. En årlig regional kompetensförsörjningsdag för samtliga målgrupper. En mötesplats för samtliga utbildningsanordnare och arbetsliv. Fortsätt stärk och utveckla collegemodellen. Stöd Teknikcollege Stöd Vård o omsorgscollege Utred förutsättningarna att starta Servicecollege, Logistikcollege etc. Uppmuntra och främja otraditionella utbildningsval. Stimulera och utveckla modeller för utbildning arbetsliv samverkan, på gymnasienivå och eftergymnasialnivå. Studie- och yrkesorienteringsarbetet utvecklas och följer de allmänna råden Skolverkets allmänna råd för studie och yrkesorientering.

17 Delområdet Datum Version Kunskapslyft i arbetslivet Version 2 15 Genomföra kompetensutvecklingsinsatser för länets studie- och yrkesvägledare. Årlig kompetensdag för studie- och yrkesvägledare. Stimulera och utveckla modeller för utökat samarbete mellan regionens arbetsliv och universitetet. Mer arbetsförlagd utbildning och praktikplatser Uppsats- och examensarbeten i samverkan med arbetslivet. Fortsatt arbete med innovationsråden. Stimulera och utveckla modeller för utökat samarbete för att uppnå kompetensutveckling i arbetslivet inom befintliga verksamheter. Mellan privat och offentligt, mellan högre utbildning, offentlig och privat sektor och mellan små och medelstora företag osv. Utifrån hållbar tillväxt är det viktigt att all kompetens tillvaratas och blir en del av arbetsmarknaden. Fler samverkansprojekt inom arbetsmarknad, näringsliv och utbildning utifrån mångfald och integration. Det blir viktigare med eftergymnasiala utbildningar inom yrkeshögskola, yrkesvux, högskola eller universitet som stärker det regionala arbetslivet. En aktiv och välorganiserad regional samordning krävs för att få ett attraktivt utbildningsutbud som matchar arbetslivets och individernas behov. Förslag på åtgärder: Tillgodose regionens arbetsliv med bättre och fler yrkesutbildningar. (vuxenutbildning, yrkeshögskoleutbildningar). Etablera YH Mälardalen för fler yrkeshögskoleutbildningar i Örebro län, Västmanland och Sörmland. Yrkeshögskoleutbildningar Östra Mellansverige 15 Regional samordning av vuxenutbildningar och gemensam yrkesvuxansökan. Utbildningarna ska genomsyras av ett entreprenöriellt förhållningssätt. Starkare fokus bör ligga på att skapa bättre möjligheter för de befintliga företagen och den offentliga verksamheten att arbeta mer med sin strategiska kompetensförsörjning. 15 Se bilaga nr 4

18 Delområdet Datum Version Kunskapslyft i arbetslivet Version 2 16 Förslag på åtgärder: Anordna utbildningar i strategisk kompetensförsörjning för regionens arbetsliv. Många företag har idag svårt att driva kompetensutveckling på egen hand. Vi behöver förstärka och utveckla en regional mäklarfunktion för att samordna arbetslivets behov, samt driva fram nya utbildningar om behov uppstår. Förslag på åtgärder: Uppmuntra och stödja arbetsgivare i att aktivt arbeta med kompetensfrågor. Utveckla en regional mäklarfunktion. Vi föreslår att regionen kraftsamlar i ett projekt för livslångt lärande genom en samverkan mellan universitetet, lärcentra, näringsliv och offentliga verksamheter. Förslag på åtgärder: Marknadsföring och information om kompetensmöjligheter på lokal och regional nivå. Utveckla och stärk infrastrukturen för vuxnas lärande. Stimulera det livslånga lärandet utifrån ett folkhälsoperspektiv. Stärkt samverkan mellan det regionala tillväxtarbete, arbetsmarknadsfrågor och utbildning för att främja kompetens- och arbetskraftsförsörjningen till privat och offentlig sektor. Förslag på åtgärder: Samordna det offentliga resurserna för att bidra med ökad tillväxt i näringslivet, fler startar företag. Fler befintliga företag växer och fler företag etablerar sig i regionen. Ytterst avgörande för att kunna uppnå målen i strategin är att regionens arbetsgivare blir attraktivare och arbetar systematiskt med kompetensförsörjningsfrågor i samverkan med den offentliga servicen. Med arbetsgivare menar vi såväl offentliga som privata. Avgränsning Idéskissen utgår ifrån ett tillväxtperspektiv inom området kunskapslyft i arbetslivet. På regional nivå måste utgångspunkten vara arbetsgivarnivån och inte på en individuell nivå.

19 Delområdet Datum Version Kunskapslyft i arbetslivet Version 2 17 Genomförandet av utvecklingsstrategi för Örebroregionen för kunskap och kompetens Som resultat av processerna inom delområdena kunskapslyft för barn och unga och kunskapslyft i arbetslivet finner vi för verksamhetsområdena gemensamma utgångspunkter och förutsättningar. Därför återkommer den inledande texten under båda delområdena. Detta är en sammanfattning av hur vi ser på fortsättningen av idéskisserna och varför vi ser just delområde kunskapslyft för barn och unga samt kunskapslyft i arbetslivet som ett område för genomförande när vi nu går in i nästa fas. Följande text har utarbetats av processledarna för kunskapslyft för barn och unga samt kunskapslyft i arbetslivet. Vi är övertygade om att ett omfattande kunskapslyft är den viktigaste framgångsfaktorn för att ge förutsättningar för regional utveckling. Vi tror också att nyckelorden för ett omfattande kunskapslyft är samverkan, kunskapsöverföring och tydliga målbilder. En utgångspunkt är att kompetensprocesser växer ur de lokala aktörernas motiv och behov. Därför bör det regionala stödet initiera, utmana och stödja kommunala strategier. I det fortsatta arbetet är en huvuduppgift att stödja kommunerna i att formulera levande och förpliktande handlingsplaner för systematiska insatser. Vi vill lyfta fram följande rekommendationer för kunskap och kompetensområdet för den fortsatta utvecklingen med att genomföra strategin. Vi tror på ett gemensamt koncept/idé för båda delområdena kunskapslyft för barn och unga samt kunskapslyft i arbetslivet när det gäller förankringen på lokal nivå. Vi tror att framgångsfaktorn i detta arbete bygger på en gemensam samsyn och engagemang. Konceptet bygger på dialog på lokal nivå utifrån ett helhetsperspektiv. Det är många faktorer som påverkar kompetensförsörjning. Kunskap behövs kring dessa faktorer på lokal nivå för att bidra till lokal och regional tillväxt. Varför tror vi på detta? Vi är allt i större utsträckning beroende av händelser i omvärlden. Vi ska tillsammans i regionen hantera de utmaningar som möjliggör för hållbar tillväxt. För att lyckas finns de genomsyrande perspektiven som specifikt lyfts inom ramen för kunskap och kompetens som vi måste bära med oss. Den allt överskuggande uppgiften är att skapa långsiktig hållbar regional tillväxt. Därför är insatserna för att förhindra utanförskap inte bara motiverad för att skapa goda livsvillkor för den enskilde utan också en viktig förutsättning för innovation och tillväxt.

20 Delområdet Datum Version Kunskapslyft i arbetslivet Version 2 18 Punkterna nedan bör i det fortsatta arbetet utvecklas under respektive delområde och under förslag till åtgärder för att göra någon skillnad. Den framtida arbetsmarknaden kräver att allt flera har eftergymnasial utbildning. Därför bör insatser ske så att flera unga väljer högskoleutbildning Det kan till exempel handla om att uppmuntra och främja otraditionella utbildningsval och intressen bland flickor och pojkar, så att utbildningsval tydligare bygger på intresse och talang snarare än könsroller. Det handlar även om att på olika sätt främja utrikes föddas möjligheter till högre studier. Integrera invandrare och unga i arbetskraften för att möta behovet av kompetensförsörjning. Att verka för att få fler i arbete, bryta utanförskap och förhindra långvarig arbetslöshet är central. Att ta vara på de funktionshindrades specifika resurser och möjligheter genom att göra arbetsmarknaden mer tillgänglig för dessa grupper. Minska ojämlikheten i hälsa hos befolkningen i länet, både det individuella och det samhälleliga perspektivet måste uppmärksammas. Bidra till att göra det möjligt för människor att påverka sin livssituation och skapa engagemang att delta i samhällsutvecklingen. För att säkerställa att alla barn och unga i vår region får en rimlig chans att lyckas bra med sin utbildning, måste vi förändra arbetssätt för att förhindra någon att hamna i sociala problem under uppväxten. Det pågår ett arbete med att ta fram ett regionalt program för social välfärd på Regionförbundet. Social välfärd kommer att vara en samarbetspart för att utveckla den sista punkten ovan. Den stora utmaningen ligger i att etablera en samsyn när det gäller åtgärder och de genomsyrande perspektiven (integration, jämställdhet, barn & unga, folkhälsa och ekologisk hållbarhet) kring de insatser som krävs för att förverkliga strategin och då tror vi på följande insatser: Bra dialog och samverkan med kommunerna under genomförandet av strategin är en förutsättning. Utveckla arenor för dialog Samsyn: Delar vi samma bild och berättelse? Hur kan vi angripa det? Vad är specifika förutsättningar som vi måste ta hänsyn till? Att förstå, vilja och kunna. Omvärld Behovet av kompetensförsörjning har ett långsiktigt och ett kortsiktigt perspektiv Regeringens skrivelse 2009/10:221 strategiskt tillväxtarbete för regional konkurrenskraft, entreprenörskap och sysselsättning.

Utvecklingsområde 1. Kunskap och kompetens. Välkomna!

Utvecklingsområde 1. Kunskap och kompetens. Välkomna! Utvecklingsområde 1 Kunskap och kompetens Välkomna! Workshop Kunskap och kompetens Introduktion av Peter Morfeldt Vart ska vi och vad gör vi för att nå målen, inom kunskapslyft barn och unga (5 min) Presentation

Läs mer

Processen Kartläggning Dialog, april juni Kommunchefer, 20 maj RUS kompetensplattformar RUS kompetensplattformar Loka internat 2-3 september

Processen Kartläggning Dialog, april juni Kommunchefer, 20 maj RUS kompetensplattformar RUS kompetensplattformar Loka internat 2-3 september Processen Kartläggning av aktörer/etablerade samverkansformer/branscher/utbildningsanordnare Dialog, april juni Dialogmötena i syfte att diskutera vilka behov och frågor nuvarande plattformar tar hand

Läs mer

WORKSHOP II REGIONAL KOMPETENSPLATTFORM ULRIKA EKSTRÖM

WORKSHOP II REGIONAL KOMPETENSPLATTFORM ULRIKA EKSTRÖM WORKSHOP II REGIONAL KOMPETENSPLATTFORM ULRIKA EKSTRÖM INNEHÅLL 01 Nulägesbild 02 03 04 Behov och nytta (förväntningar på resultat) Presentation - gruppdiskussion Kaffe Målgrupp 05 Form och innehåll 06

Läs mer

Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Stockholm

Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Stockholm Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Stockholm SERUS Ek. För. 19-20 februari 2007 Analys s. 25: Svagheter i stödsystem och finansiering Ytterligare en aspekt som betonades är att kvinnor

Läs mer

Kompetensförsörjningsstrategi för Norrbottens läns landsting

Kompetensförsörjningsstrategi för Norrbottens läns landsting Kompetensförsörjningsstrategi för Norrbottens läns landsting Norrbottningen ska leva ett rikt och utvecklande liv i en region med livskraft och tillväxt. En fungerande och effektiv kompetensförsörjning

Läs mer

Det här är regionförbundet örebro

Det här är regionförbundet örebro Det här är regionförbundet örebro BORLÄNGE LJUSNARSBERG Tolv kommuner i hjärtat av Sverige Våra medlemmar är Örebro läns landsting och kommunerna Askersund, Degerfors, Hallsberg, Hällefors, Karlskoga,

Läs mer

Internationell strategi Sävsjö Kommun

Internationell strategi Sävsjö Kommun Internationell strategi Sävsjö Kommun riktlinjer för det internationella perspektivet kopplat till Utvecklingsstrategin(Usen) Antagen av kf 2013-12-16 Bakgrund En ökad internationalisering, Sveriges medlemskap

Läs mer

Kompetensförsörjning inom gruv- och mineralnäringen. Regeringsuppdrag inom Sveriges Mineralstrategi

Kompetensförsörjning inom gruv- och mineralnäringen. Regeringsuppdrag inom Sveriges Mineralstrategi Kompetensförsörjning inom gruv- och mineralnäringen Regeringsuppdrag inom Sveriges Mineralstrategi Välkomna Presentation Dagens agenda Kort om Regeringsuppdraget: Länsstyrelserna i Norrbotten och Västmanland,

Läs mer

Mall Idéstudie Så når vi målen 2015

Mall Idéstudie Så når vi målen 2015 Delområde Kunskapslyft i arbetslivet Datum 2010-09-08 Version 2 sida 1(10) Mall Idéstudie Så når vi målen 2015 Utvecklingsområde: Delområde: Processledare: Kunskap och kompetens Kunskapslyft i arbetslivet

Läs mer

Integration & tillväxt. Välkommen!

Integration & tillväxt. Välkommen! Integration & tillväxt Välkommen! Dagens program Framtid Dåtid Förmiddag Projekt Kompetensplattform BD Eftermiddag Integration & tillväxt Nutid Projekt Kompetensplattform Norrbotten Bakgrund Innehåll Resultat

Läs mer

REGIONAL STRATEGI FÖR ÖKAD INFLYTTNING OCH FÖRBÄTTRAD INTEGRATION 2015-2020

REGIONAL STRATEGI FÖR ÖKAD INFLYTTNING OCH FÖRBÄTTRAD INTEGRATION 2015-2020 REGIONAL STRATEGI FÖR ÖKAD INFLYTTNING OCH FÖRBÄTTRAD INTEGRATION 2015-2020 Integration handlar om att olika delar går samman till en helhet. Integration är en förutsättning för utveckling och tillväxt

Läs mer

Kompetensberedningens handlingsplan underlag för inriktningsbeslut

Kompetensberedningens handlingsplan underlag för inriktningsbeslut TJÄNSTESKRIVELSE Datum 2014-10-20 Dnr Kompetensberedningens handlingsplan underlag för inriktningsbeslut Bakgrund Regionstyrelsen beslöt vid sammanträdet 2013-02-14 att tillsätta en beredning för kompetensfrågor

Läs mer

Europeiska socialfonden

Europeiska socialfonden Europeiska socialfonden 2014-2020 Men först vad kan vi lära av socialfonden 2007-2013! Resultat Erfarenheter Bokslut i siffror 2007-2013 25 % av deltagarna i arbete 65 000 arbets platser Hälften av kommunerna

Läs mer

Motala kommuns plan för studie- och yrkesvägledning

Motala kommuns plan för studie- och yrkesvägledning Planen fastställd av bildningsnämnden 20 maj 2015 Motala kommuns plan för studie- och yrkesvägledning Entreprenörskap från förskola till vuxenutbildning 2 Vägledning från förskola till vuxenutbildning

Läs mer

Tillägg till Avtal om Samhällskontraktet som MDH, Västerås och Eskilstuna ingått i oktober 2013.

Tillägg till Avtal om Samhällskontraktet som MDH, Västerås och Eskilstuna ingått i oktober 2013. TILLÄGGSAVTAL SAMHÄLLSKONTRAKTET Tillägg till Avtal om Samhällskontraktet som MDH, Västerås och Eskilstuna ingått i oktober 2013. 1 Parter 1. Mälardalens högskola, org.nr. 202100-2916 ( MDH ) 2. Västerås

Läs mer

En nationell strategi för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft

En nationell strategi för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft Erik Joachimsson Kompetensförsörjningsdagarna 20 oktober 2015 En nationell strategi för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft 2015-2020 Regeringens mål EU:s lägsta arbetslöshet år 2020 Då behövs

Läs mer

Kompetensberedningens handlingsplan beslut om insatser

Kompetensberedningens handlingsplan beslut om insatser TJÄNSTESKRIVELSE Datum 2014-11-06 Dnr Kompetensberedningens handlingsplan beslut om insatser Bakgrund Regionstyrelsen beslöt vid sammanträdet 2013-02-14 att tillsätta en beredning för kompetensfrågor bestående

Läs mer

Yh Mälardalen. Örebroregionen. Sörmland. Västmanland. En huvudprojektledare samt en delprojektledare i varje län

Yh Mälardalen. Örebroregionen. Sörmland. Västmanland. En huvudprojektledare samt en delprojektledare i varje län Yh Mälardalen Örebroregionen En huvudprojektledare samt en delprojektledare i varje län Västmanland Sörmland Samarbete mellan tre län inom ramen för ett regionalfondsprojekt under 3 år Historik Yh Mälardalen

Läs mer

Växa i Västmanland. Arbetsmarknad och kompetensförsörjning

Växa i Västmanland. Arbetsmarknad och kompetensförsörjning Växa i Västmanland Arbetsmarknad och kompetensförsörjning Slutrapport Växa i Västmanland 1 december Referensgrupp Kompetensrådet - Länsstyrelsen sammankallande Arbetsförmedlingen, Folkbildningen, Jobba

Läs mer

Uppdrag kring kompetensplattformar och lärandeplaner

Uppdrag kring kompetensplattformar och lärandeplaner Uppdrag kring kompetensplattformar och lärandeplaner RegLab 23 mars 2012, SKL Gustav Hansson gustav.hansson@tillvaxtanalys.se RB 7 Arbetskrafts- och kompetensförsörjning, nationellt och regionalt Uppdraget

Läs mer

REGION DALARNAS Handlingsplan för kompetensförsörjning

REGION DALARNAS Handlingsplan för kompetensförsörjning , REGION DALARNAS Handlingsplan för kompetensförsörjning Handlingsplanen framtagen av: Conny Danielsson Dan Gustafsson Region Dalarna, Tillväxtenheten Avdelningen för kompetensförsörjning Mars 2017 0 Regionala

Läs mer

KARTLÄGGNING AV KOMMUNALA YRKESUTBILDNINGAR FÖR VUXNA OCH YRKESHÖGSKOLAN

KARTLÄGGNING AV KOMMUNALA YRKESUTBILDNINGAR FÖR VUXNA OCH YRKESHÖGSKOLAN KARTLÄGGNING AV KOMMUNALA YRKESUTBILDNINGAR FÖR VUXNA OCH YRKESHÖGSKOLAN ÖSTRA MELLANSVERIGE 2009-2014 Inledning Sverige är en kunskapsnation på en global marknad. Tillgång till kunskap och kompetens är

Läs mer

FÖRSTUDIE KOMPETENSUTVECKLING FÖR TILLVÄXT Inom Regionalfonden Nuts 2 områden Östra Mellansverige

FÖRSTUDIE KOMPETENSUTVECKLING FÖR TILLVÄXT Inom Regionalfonden Nuts 2 områden Östra Mellansverige SLUTRAPPORT 2008-09-23 Sören Johansson FÖRSTUDIE KOMPETENSUTVECKLING FÖR TILLVÄXT Inom Regionalfonden Nuts 2 områden Östra Mellansverige Period: 2008-01-01 2008-06-30 Projektorganisation Projektägare:

Läs mer

Utvecklingsstrategi för Örebroregionen första uppföljningen 2012

Utvecklingsstrategi för Örebroregionen första uppföljningen 2012 Utvecklingsstrategi för Örebroregionen första uppföljningen 2012 Utgångspunkter Primärt syfte: Hur ligger regionen till i förhållande till målen i rusen? Bidrag till att bättre förstå regionens utveckling

Läs mer

Kompetensförsörjning för tillväxt och utveckling

Kompetensförsörjning för tillväxt och utveckling Kompetensförsörjning för tillväxt och utveckling Marja-Leena Lampinen Frågor i fokus idag Kompetensplattform - vad har det lett till? Strategi för tillväxt- och utveckling i Västra Götaland 2014-2020 -

Läs mer

Strategi för långsiktigt barn- och ungdomspolitiskt arbete i Gävleborg. Antagen av regionstyrelsen, Region Gävleborg 5 november 2010

Strategi för långsiktigt barn- och ungdomspolitiskt arbete i Gävleborg. Antagen av regionstyrelsen, Region Gävleborg 5 november 2010 Strategi för långsiktigt barn- och ungdomspolitiskt arbete i Gävleborg Antagen av regionstyrelsen, Region Gävleborg 5 november 2010 Vision I Gävleborg har DU alltid inflytande och delaktighet i de frågor

Läs mer

Internationell strategi. för Gävle kommun

Internationell strategi. för Gävle kommun Internationell strategi för Gävle kommun Innehåll Inledning Sammanfattning... 4 Syfte med det internationella arbetet... 5 Internationell strategi För invånare, företag och Gävle kommunkoncern Foto: Mostprotos.com

Läs mer

Program för samverkan

Program för samverkan Dnr UFV 2008/1615 Program för samverkan Uppsala universitet i dialog med det omgivande samhället Fastställd av Konsistoriet 2009-09-29 Innehållsförteckning Inledning 3 Utgångspunkter 3 Stöd för samverkan

Läs mer

dnr KS/2015/0173 Integrationsstrategi Öppna Söderhamn en kommun för alla

dnr KS/2015/0173 Integrationsstrategi Öppna Söderhamn en kommun för alla dnr KS/2015/0173 Integrationsstrategi Öppna Söderhamn en kommun för alla Antagen av kommunfullmäktige 2016-09-26 Tänk stort! I Söderhamn tänker vi större och alla bidrar. Vi är en öppen och attraktiv skärgårdsstad

Läs mer

Länsplan för Västmanland Delprojekt 3

Länsplan för Västmanland Delprojekt 3 Länsplan för Västmanland Delprojekt 3 Uppdraget för delprojekt 3 Syfte: att utveckla en plan för målinriktade och strategiskt långsiktiga insatser i hela länet för att samordna och matcha arbetslivets

Läs mer

Denna policy anger Tidaholms kommuns förhållningssätt till den sociala ekonomin och socialt företagande.

Denna policy anger Tidaholms kommuns förhållningssätt till den sociala ekonomin och socialt företagande. Inledning Denna policy anger Tidaholms kommuns förhållningssätt till den sociala ekonomin och socialt företagande. Policy utgår från grundsynen att vårt samhälle ekonomiskt organiseras i tre sektorer:

Läs mer

Regional utveckling med fokus på integration

Regional utveckling med fokus på integration Regional utveckling med fokus på integration David Norman 2015-01-01 Verksamhetsövergång från Regionförbundet och Länsstyrelsen. Region Gävleborg är nu regionalt utvecklingsansvarig. Lagen (2010:630) om

Läs mer

Nätverksträff Skolmatsakademin 2015-11-17. Marja-Leena Lampinen, Koncernstab Västra Götalandsregionen, Regional utveckling

Nätverksträff Skolmatsakademin 2015-11-17. Marja-Leena Lampinen, Koncernstab Västra Götalandsregionen, Regional utveckling Nätverksträff Skolmatsakademin 2015-11-17 Marja-Leena Lampinen, Koncernstab Västra Götalandsregionen, Regional utveckling VÄSTRA GÖTALAND 1,6 milj invånare. 49 kommuner Lång tradition inom industri och

Läs mer

Regional strategi för Entreprenörskap i skolan Enheten för kompetensförsörjning och företagande

Regional strategi för Entreprenörskap i skolan Enheten för kompetensförsörjning och företagande Regional strategi för Entreprenörskap i skolan Enheten för kompetensförsörjning och företagande www.regionostergotland.se Innehåll Bakgrund...4 Entreprenöriellt lärande...5 Definition av entreprenörskap

Läs mer

Åtgärdsdokumenten för de Regionala Strukturfondsprogrammen ur ett genusperspektiv. Madeleine Sparre, Oxford Research AB

Åtgärdsdokumenten för de Regionala Strukturfondsprogrammen ur ett genusperspektiv. Madeleine Sparre, Oxford Research AB Åtgärdsdokumenten för de Regionala Strukturfondsprogrammen ur ett genusperspektiv Madeleine Sparre, Oxford Research AB 1 De regionala strukturfondsprogrammen EU:s sammanhållningspolitik ska bidra till

Läs mer

Svar på motion om inrättande av koordinator för samordning av arbetet skola-näringsliv

Svar på motion om inrättande av koordinator för samordning av arbetet skola-näringsliv Tjänsteskrivelse 1 (4) Handläggare Per Blom Barn- och utbildningsnämnden Svar på motion om inrättande av koordinator för samordning av arbetet skola-näringsliv Sammanfattning Barn- och utbildningsnämnden

Läs mer

Internationell strategi

Internationell strategi LANDSTINGET I VÄRMLAND PM Ulla Höglund 2011-11-0306-14 LK/110273 Internationell strategi 2011 2014 Landstinget i Värmland påverkas alltmer av sin omvärld. EU-direktiv och förordningar, rörligheten för

Läs mer

Dnr 03/18 HANDLINGSPLAN. Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-14, 50

Dnr 03/18 HANDLINGSPLAN. Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-14, 50 Dnr 03/18 HANDLINGSPLAN 2004 2007 Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-14, 50 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING... 2 1. Insatsområde: Leva, bo och flytta till... 3 1.1 Boende... 3 1.2 Kommunikationer... 3

Läs mer

Policy för den sociala ekonomin och socialt företagande i Timrå kommun

Policy för den sociala ekonomin och socialt företagande i Timrå kommun FÖRFATTNINGSSAMLING Nr KS 12 1 (5) Policy för den sociala ekonomin och socialt företagande i Timrå kommun Fastställd av kommunstyrelsen 2015-05-26, 129 Denna policy anger Timrå kommuns förhållningssätt

Läs mer

Information kring VG2020 och strategisk styrning

Information kring VG2020 och strategisk styrning Information kring VG2020 och strategisk styrning Lars Jerrestrand lars.jerrestrand@borasregionen.se 0723-666561 1 Varför gör vi det vi gör? Invånarna i Västra Götaland ska ha bästa möjliga förutsättningar

Läs mer

LuTek Luleålärare i teknik och naturvetenskap

LuTek Luleålärare i teknik och naturvetenskap LuTek Luleålärare i teknik och naturvetenskap PROJEKTBESKRIVNING 2009-2014 2012-06-05 Sida 1 av 11 Revisionsinformation Projektbeskrivningen ska revideras årligen, av styrgruppen för LuTek. Projektbeskrivningen

Läs mer

I Mellerud finns cirka 9 000 invånare och 800 företag. Näringslivsplanen är framtagen för att bidra till ett bra företagsklimat i kommunen.

I Mellerud finns cirka 9 000 invånare och 800 företag. Näringslivsplanen är framtagen för att bidra till ett bra företagsklimat i kommunen. 1 Näringslivsplan för Melleruds Kommun 2015-2018 I Mellerud finns cirka 9 000 invånare och 800 företag. Näringslivsplanen är framtagen för att bidra till ett bra företagsklimat i kommunen. Syfte och mål

Läs mer

Plattform för Strategi 2020

Plattform för Strategi 2020 HIG-STYR 2016/146 Högskolan i Gävle Plattform för Strategi 2020 VERKSAMHETSIDÉ Högskolan i Gävle sätter människan i centrum och utvecklar kunskapen om en hållbar livsmiljö VISION Högskolan i Gävle har

Läs mer

Utvecklingsstrategi för Örebroregionen

Utvecklingsstrategi för Örebroregionen Utvecklingsstrategi för Örebroregionen Sveriges demografiska mittpunkt Cirka 280 000 invånare Gränsar till 6 andra län Delar av 5 stift Örebro län ett län, men 6 landskap Närke, Västmanland, Värmland,

Läs mer

Minnesanteckningar Regionalt kompetenskansli, 2011-06-20

Minnesanteckningar Regionalt kompetenskansli, 2011-06-20 Anette Granberg 2011-06-20 1(5) Närvarande Stefan Ask - Arbetsförmedlingen Anders Bro Örebro läns landsting Lena Nyquist Handelskammaren Mälardalen YHM Henrik Arenvang - Masugnen, Lindesberg kommun Sören

Läs mer

Regional utvecklingsstrategi för Västerbottens län Övergripande synpunkter avseende strategin

Regional utvecklingsstrategi för Västerbottens län Övergripande synpunkter avseende strategin 1(5) Datum Diarienummer Region Västerbotten 2013-09-13 Vårt dnr 1.6.2-2013-2621 Box 443 Ert dnr 12RV0136-16 Dokumenttyp 901 09 UMEÅ REMISSVAR Regional utvecklingsstrategi för Västerbottens län 2014-2020

Läs mer

Handlingsplan för ett integrerat samhälle

Handlingsplan för ett integrerat samhälle 25 maj 2016 Innehåll 1 Inledning 5 1.1 Mål och syfte med handlingsplanen... 5 1.2 Avgränsning... 5 2 För ett integrerat samhälle Centrala områden 6 2.1 Värderingar och attityder... 6 2.2 Utbildning, språk

Läs mer

Internationell strategi. Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner

Internationell strategi. Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner Internationell strategi Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner Vi lever i en allt mer globaliserad värld som ger ökade möjligheter men som också ställer nya krav. Linköpings

Läs mer

Strategi för forskning och högre utbildning 2013-2016, Dnr 221/2012

Strategi för forskning och högre utbildning 2013-2016, Dnr 221/2012 17 september 2012 Strategi för forskning och högre utbildning 2013-2016, Dnr 221/2012 Helsingborgs stad behöver fokusera arbetet kring högre utbildning, forskning och attraktiv studentstad för att stärka

Läs mer

Let s do it! Förslag på insatser för att förstärka arbetet med entreprenörskap i skolan i Östergötland

Let s do it! Förslag på insatser för att förstärka arbetet med entreprenörskap i skolan i Östergötland Let s do it! Förslag på insatser för att förstärka arbetet med entreprenörskap i skolan i Östergötland Regional Action Plan 7 YES Let s do it Förord 8 4 Det regionala utvecklingsprogrammet Regionförbundet

Läs mer

Utvecklingsstrategi Vision 2025

Utvecklingsstrategi Vision 2025 Utvecklingsstrategi Vision 2025 År 2014-2016 Din kommun Lindesberg - där Bergslagen och världen möts! Strategi Plan/program Riktlinje Regler och instruktioner Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 2013-05-21,

Läs mer

Region Östergötland Större kraft att växa tillsammans

Region Östergötland Större kraft att växa tillsammans Region Östergötland Större kraft att växa tillsammans 1 Bakgrund Juni 2012 ansöker landstingsfullmäktige om att få bilda region i Östergötland Maj 2013 startar Utveckling Östergötland arbetet med att:

Läs mer

Reviderad överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne och Idéburen sektor i Skåne

Reviderad överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne och Idéburen sektor i Skåne Förslag till Reviderad överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne och Idéburen sektor i Skåne ÖVERENSKOMMELSEN SKÅNE Innehåll Förslag till Reviderad överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne

Läs mer

EU projektanalys Bromölla kommun Övergripande mål och EU finansiering

EU projektanalys Bromölla kommun Övergripande mål och EU finansiering Inledning Analysen är genomförd utifrån Kommunstyrelsens handlingsplan för att uppnå kommunfullmäktiges mål. Analysen följer huvudsakligen den systematik som finns i dokumentet. Fokus för analysen är att

Läs mer

Fler jobb och fler i jobb. Eskilstunas handlingsplan för näringsliv och arbete

Fler jobb och fler i jobb. Eskilstunas handlingsplan för näringsliv och arbete Fler jobb och fler i jobb Eskilstunas handlingsplan för näringsliv och arbete Så skapar vi fler jobb i Eskilstuna Eskilstuna växer, har en ung befolkning och tillhör landets starkaste tillväxtregioner.

Läs mer

Måldokument Utbildning Skaraborg

Måldokument Utbildning Skaraborg Måldokument Utbildning Skaraborg 1 Inledning Undertecknande kommuner i Skaraborg har beslutat att samverka kring utbildning i Skaraborg. Denna samverkan regleras genom samverkansavtal som är bilagor till

Läs mer

Näringslivsprogram Tillsammans mot nya jobb

Näringslivsprogram Tillsammans mot nya jobb Näringslivsprogram 2017 Tillsammans mot 70 000 nya jobb Näringslivsprogram 2017 Inledning Näringslivsprogrammet beskriver Uppsala kommuns långsiktiga näringslivsarbete och är ett kommunövergripande styrdokument.

Läs mer

Politisk inriktning för Region Gävleborg

Politisk inriktning för Region Gävleborg Diarienr: RS 2016/293 Datum: 2016-04-27 Politisk inriktning för Region Gävleborg 2016-2019 Beslutad i regionfullmäktige Region Gävleborg 2016-04-27 diarienummer RS 2016/293 Politisk inriktning 2016-2019

Läs mer

Strategi för entreprenörskap inom utbildningsområdet

Strategi för entreprenörskap inom utbildningsområdet Strategi för entreprenörskap inom utbildningsområdet Förord Eget företagande måste bli ett lika naturligt val som anställning. För att nå dit kan utbildningsväsendet fylla en viktig funktion genom att

Läs mer

Härnösands internationella arbete - ny internationell policy

Härnösands internationella arbete - ny internationell policy Härnösands internationella arbete - ny internationell policy Innehållsförteckning sidan Inledning... 3 Syfte... 3 Övergripande mål... 3 Prioriterade områden... 4 Utbildning Arbete och tillväxt Näringsliv

Läs mer

Version Gruppens uppdrag var att för området Tillväxt och Innovation

Version Gruppens uppdrag var att för området Tillväxt och Innovation ÖSTERGÖTLAND EN VÄRDESKAPANDE REGION 1. Uppdraget Gruppens uppdrag var att för området Tillväxt och Innovation 2. Arbetet 1. Inventera nuläget (vad är gjort hittills och varför, gällande strategier och

Läs mer

Kulturanalys av förskoleverksamheten

Kulturanalys av förskoleverksamheten ~ LJUSNARSBERGS ~ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 15 {26) UTSKOTT Bos 152 Dnr KS 249/2014 Kulturanalys av förskoleverksamheten Ärendebeskrivning Projektledare/målornrådesansvarig Peter Morfeldt och utvecklingsledare/projektansvarig

Läs mer

HANDLINGSPROGRAM BJURHOLM FÖRETAGSAMHET & ENTREPRENÖRSKAP I SKOLAN

HANDLINGSPROGRAM BJURHOLM FÖRETAGSAMHET & ENTREPRENÖRSKAP I SKOLAN HANDLINGSPROGRAM BJURHOLM FÖRETAGSAMHET & ENTREPRENÖRSKAP I SKOLAN INLEDNING Skolchef, ansvarig projektledare inom PRIOPOL och näringslivsrepresentant från Bjurholms kommun har haft i uppdrag att under

Läs mer

Indikatorer. The Heart of Sweden - Utvecklingsstrategi för Örebroregionen. Utgångsläge för. Inriktningsmål. Utvecklingsområde 1: Kunskap och kompetens

Indikatorer. The Heart of Sweden - Utvecklingsstrategi för Örebroregionen. Utgångsläge för. Inriktningsmål. Utvecklingsområde 1: Kunskap och kompetens Indikatorer The Heart of Sweden - Utvecklingsstrategi för Örebroregionen Utvecklingsområde 1: Kunskap och kompetens Kunskapslyft för barn och unga: Alla elever i grundskolan avslutar sina studier med minst

Läs mer

Förslag Framtid Ånge 2.0. Strategi för utveckling av Ånge kommun

Förslag Framtid Ånge 2.0. Strategi för utveckling av Ånge kommun Förslag 2013-03-28 Framtid Ånge 2.0 Strategi för utveckling av Ånge kommun 2014-2020 1 Du håller framtiden i din hand Framtid Ånge 2.0 är Ånge kommuns utvecklingsstrategi för den bygd som vi lever och

Läs mer

Forum för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft Utvecklad samverkan och dialog i det regionala tillväxtarbetet

Forum för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft Utvecklad samverkan och dialog i det regionala tillväxtarbetet VERSION 2015-05-05 Forum för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft Utvecklad samverkan och dialog i det regionala tillväxtarbetet Inledning I Strategin En Nationell strategi för hållbar regional

Läs mer

2011-11-21. 1 Inledning

2011-11-21. 1 Inledning 2011-11-21 Särskild bilaga till reglemente för Gemensamma nämnden vård, omsorg och hjälpmedel (VOHJS-nämnden) avseende regionalt Vård och omsorgscollege Sörmland (VO-College) 1 Inledning Vård och omsorgscollege

Läs mer

Jämställdhetsperspektivet i den Regionala tillväxtpolitiken

Jämställdhetsperspektivet i den Regionala tillväxtpolitiken Jämställdhetsperspektivet i den Regionala tillväxtpolitiken Anna Olofsson, Enhetschef Regional Tillväxt, Politikens inriktning Jämställdhetsperspektivet Aktörer och regeringens styrning Ansvaret för regionalt

Läs mer

Utvecklingsdialog med regionala ordföranden och samordnare inom VO-College! En utvecklingsresa pågår

Utvecklingsdialog med regionala ordföranden och samordnare inom VO-College! En utvecklingsresa pågår Utvecklingsdialog med regionala ordföranden och samordnare inom VO-College! En utvecklingsresa pågår Statsbidrag för att utveckla regionala stödfunktioner mellan skola och arbetsliv om yrkesutbildning

Läs mer

En lärandeplan för det regionala tillväxtarbetet i Halland

En lärandeplan för det regionala tillväxtarbetet i Halland En lärandeplan för det regionala tillväxtarbetet i Halland 2013 Innehåll 1. Bakgrund och uppdrag... 2 2. Varför en lärandeplan för tillväxtarbetet i Halland?... 2 3. Utgångsläget... 3 4. Förutsättningar

Läs mer

För ett jämställt Dalarna

För ett jämställt Dalarna För ett jämställt Dalarna Regional avsiktsförklaring 2014 2016 Vi vill arbeta för...... Att förändra attityder Ett viktigt steg mot ett jämställt Dalarna är att arbeta med att förändra attityder i länet,

Läs mer

Lokal överenskommelse om samverkan för unga till arbete

Lokal överenskommelse om samverkan för unga till arbete Lokal överenskommelse om samverkan för unga till arbete UPPLANDS VÄSBY KOMMUN OCH ARBETSFÖRMEDLINGEN Bilaga 2. Redovisning av befintlig verksamhet SWECO STRATEGY Innehåll 1. Beskrivning av befintlig verksamhet...

Läs mer

SKOLPLAN VUXENUTBILDNINGEN NÄSSJÖ KOMMUN. En samlad vuxenutbildningsorganisation för utbildning, integration och arbetsmarknad

SKOLPLAN VUXENUTBILDNINGEN NÄSSJÖ KOMMUN. En samlad vuxenutbildningsorganisation för utbildning, integration och arbetsmarknad SKOLPLAN VUXENUTBILDNINGEN NÄSSJÖ KOMMUN En samlad vuxenutbildningsorganisation för utbildning, integration och arbetsmarknad 1 SKOLPLAN FÖR VUXENUTBILDNINGEN Skolplanen för vuxenutbildningen i Nässjö

Läs mer

Länsstyrelsens länsuppdrag

Länsstyrelsens länsuppdrag Uppgradering av RUP Länsstyrelsens länsuppdrag I startblocken mot nästa programperiod Ny strategi med vissa kvantitativa mål blir styrande Dialogmöten Innovation och förnyelse Tillgänglighet Kompetensförsörjning

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2015. Internationella Kvinnoföreningen Lokalt ResursCentrum för kvinnor i Öresundsregionen

VERKSAMHETSPLAN 2015. Internationella Kvinnoföreningen Lokalt ResursCentrum för kvinnor i Öresundsregionen VERKSAMHETSPLAN 2015 Internationella Kvinnoföreningen Lokalt ResursCentrum för kvinnor i Öresundsregionen Inledning Internationella Kvinnoföreningen i Malmö, IKF i Malmö, är en väl etablerad ideell förening

Läs mer

LÄNSGEMENSAM FOLKHÄLSOPOLICY JÄMTLANDS LÄN

LÄNSGEMENSAM FOLKHÄLSOPOLICY JÄMTLANDS LÄN Sida 1 av 6 LÄNSGEMENSAM FOLKHÄLSOPOLICY JÄMTLANDS LÄN 2011 2015 Förslag till Folkhälsopolicy av Beredningen för Folkhälsa, livsmiljö och kultur, Jämtlands läns landsting Antagen av Regionförbundets styrelse

Läs mer

Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete

Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete Åsa Johansson, utredare/ nämndsekreterare Tfn: 0345-18236 E-post: asa.johansson@hylte.se Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete Kommunfullmäktige 2014-06-18 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Syfte...

Läs mer

Välkomna till workshop LÄNSPLAN FÖR VÄSTMANLAND

Välkomna till workshop LÄNSPLAN FÖR VÄSTMANLAND Välkomna till workshop LÄNSPLAN FÖR VÄSTMANLAND 2012-02-16 PRESENTATION! Program Inledning och syfte med dagen 9.00-9.15 Lägesrapporter från delprojekt 9.15-10.15 Paus med kaffe och frukt 10.15-10.30 Genomgång

Läs mer

Europeiska socialfonden 2014-2020

Europeiska socialfonden 2014-2020 Europeiska socialfonden 2014-2020 -avstamp i Europa 2020-strategin Maria Johansson-Berg, Svenska ESF-rådet Utgångspunkter för det nya Socialfondsprogrammet Bygga vidare på struktur, erfarenhet och resultat

Läs mer

AVESTA KOMMUN- ENTREPRENÖRSKAP DANIEL NORDSTRÖM 2014-06-18

AVESTA KOMMUN- ENTREPRENÖRSKAP DANIEL NORDSTRÖM 2014-06-18 AVESTA KOMMUN- ENTREPRENÖRSKAP DANIEL NORDSTRÖM 2014-06-18 AGENDA DANIEL NORDSTRÖM OM NORDSTRÖM EDUCATION FILMVISNING FRÅN HUDIKSVALL VARFÖR SATSA ENTREPRENÖRSKAP I AVESTA KOMMUN? BEVILJAD PROJKETANSÖKAN

Läs mer

PLAN FÖR INTERNATIONALISERING: 1. MÅL OCH INRIKTNING

PLAN FÖR INTERNATIONALISERING: 1. MÅL OCH INRIKTNING BARN- OCH UNGDOMSFÖRVALTNINGEN Karlstad 2014-01-16 Magnus Persson +46 54 540 29 09 magnus.persson@karlstad.se PLAN FÖR INTERNATIONALISERING: 1. MÅL OCH INRIKTNING Syfte Karlstads kommuns internationella

Läs mer

Strategi för skolutveckling med hjälp av internationalisering inom Förskola & Grundskola

Strategi för skolutveckling med hjälp av internationalisering inom Förskola & Grundskola Strategi för skolutveckling med hjälp av internationalisering inom Förskola & Grundskola Beslutad 2015-01-29 1 1 Inledning Den internationella kontakten är en viktig del i vårt samhälle, det är kunskapsbyggande

Läs mer

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Riktlinjer Internationellt arbete Mariestad Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Datum: 2012-02-01 Dnr: Sida: 2 (7) Riktlinjer för internationellt arbete Kommunfullmäktiges beslut 62/02 Bakgrund

Läs mer

1(8) Tillväxtstrategi 2015-01-09

1(8) Tillväxtstrategi 2015-01-09 1(8) Tillväxtstrategi 2015-01-09 2(8) Inledning Älvkarleby kommun ska hitta sin plats i en värld som präglas av snabb förändring. Vi behöver förstå hur förändringarna påverkar vår tillvaro och göra strategiska

Läs mer

Kultur och regional utveckling. Karlstad 12 mars 2012

Kultur och regional utveckling. Karlstad 12 mars 2012 Kultur och regional utveckling Karlstad 12 mars 2012 Med 1995 års kulturutredning etablerades synen på kultur som utvecklingsfaktor i kulturpolitiken Utredningen framhöll kulturens betydelse som kreativitetsutlösande

Läs mer

LÄRCENTRAS INTRESSENTER OCH DERAS BEHOV

LÄRCENTRAS INTRESSENTER OCH DERAS BEHOV LÄRCENTRAS INTRESSENTER OCH DERAS BEHOV Vägledning Bra lärmiljö Möten med andra Kontakt med UBA Tänka nytt Vara uppdaterad om teknikutv. Ha koll på vad som händer inom utb.omr. Servicenivå och bemötande

Läs mer

Socialt entreprenörskap Finansierar projekt inom den sociala ekonomin. Den biobaserade byggnaden i den hållbara staden. Hur gör man i Skövde?

Socialt entreprenörskap Finansierar projekt inom den sociala ekonomin. Den biobaserade byggnaden i den hållbara staden. Hur gör man i Skövde? Den biobaserade byggnaden i den hållbara staden Hur gör man i Skövde? Utlysning av projektmedel 2013-2014 Dnr RUN 614-0186-13 Socialt entreprenörskap Finansierar projekt inom den sociala ekonomin 1. Inbjudan

Läs mer

Teknik och innovationer

Teknik och innovationer Teknik och innovationer 0011100010 1100101110 01101110001 01001110100 1111011000 Teknik Att ha kunskaper i teknik och naturvetenskap är viktigt i det samhälle vi lever i. Intresset för att läsa vidare

Läs mer

Ljusnarsbergs kommuns skolplan utgår från Vision 2020 samt från kommunens värdegrund.

Ljusnarsbergs kommuns skolplan utgår från Vision 2020 samt från kommunens värdegrund. BILDNINGSFÖRVALTNINGEN Skolplan 2012-2015 Ljusnarsbergs kommuns skolplan utgår från Vision 2020 samt från kommunens värdegrund. VISION 2020: Ljusnarsbergs kommun verkar aktivt för en attraktiv livsmiljö

Läs mer

Strukturfonderna Östra Mellansverige. ERUF program Regional handlingsplan för Socialfonden Östra Mellansverige 2014-2020.

Strukturfonderna Östra Mellansverige. ERUF program Regional handlingsplan för Socialfonden Östra Mellansverige 2014-2020. ERUF program Regional handlingsplan för Socialfonden Östra Mellansverige 2014-2020 Örebro 2014-10-13 Ny programperiod! Nya förutsättningar! Börjar med program och plan ÖMS Regionalfonden 2014-2020 ERUF

Läs mer

ÖREBRO LÄNS LANDSTING. Ledningskansliet

ÖREBRO LÄNS LANDSTING. Ledningskansliet ÖREBRO LÄNS LANDSTING Ledningskansliet Riktlinjer för internationellt engagemang 2011-2014 2 Riktlinjer för internationellt engagemang Inledning Landstingsfullmäktige antog i juni 2003 en policy för Örebro

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. Från ord till handling - Integration och mångfald som regional tillväxtstrategi

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. Från ord till handling - Integration och mångfald som regional tillväxtstrategi Från ord till handling - Integration och mångfald som regional tillväxtstrategi 1 Örjan Johansson Tillväxtverket Enhet: Regional tillväxt 2 Tillväxtverket Tillväxtverket är en nationell myndighet. Vi skapar

Läs mer

Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020

Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020 Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020 Antagen av Kommunfullmäktige den 17 juni 2013 Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020 Strategin är framtagen i bred samverkan

Läs mer

Verksamhetsplan 2015-2018

Verksamhetsplan 2015-2018 Verksamhetsplan 2015-2018 FÖR SKARABORGS KOMMU NALFÖRBUND ANTAG EN AV SKARAB ORGS FÖRBUN D S FU LLMÄKTIG E 2015 04 24 Utgångspunkter för verksamheten Utmaningar Skaraborg står inför att hantera flera påtagliga

Läs mer

Socialfondsprogrammet

Socialfondsprogrammet Socialfondsbroschyr 2015.indd 1 Europeiska socialfonden 2014 2020 2015-03-26 11:21 Europeiska socialfonden har finansierat projekt i Sverige sedan 1995 och myndigheten Svenska ESFrådet har ansvarat för

Läs mer

UPPROP FRÅN BRANSCHRÅD VA

UPPROP FRÅN BRANSCHRÅD VA Våga rekrytera smartare! Branschråd VA vill uppmuntra dig att tänka både kreativt och strategiskt vid rekrytering. Det finns väldigt många människor med kunskaper som du inte har råd att bortse ifrån,

Läs mer

Integrationspolicy Bräcke kommun. Antagen av Kf 24/2015

Integrationspolicy Bräcke kommun. Antagen av Kf 24/2015 Integrationspolicy Bräcke kommun Antagen av Kf 24/2015 Innehåll Övergripande utgångspunkt... 4 Syfte... 4 Prioriterade områden... 4 Arbete och utbildning viktigt för självförsörjning och delaktighet i

Läs mer

Projektplan Integrationsstrategi

Projektplan Integrationsstrategi Projektplan Integrationsstrategi Bakgrund Kommunfullmäktige tog i samband med målarbetet 2011 ett beslut om under 2012 arbeta fram en strategi för integration. Uppdraget riktades till kommunstyrelsen,

Läs mer

RegSam - Regional Samverkan för hållbar tillväxt

RegSam - Regional Samverkan för hållbar tillväxt RegSam - Regional Samverkan för hållbar tillväxt Syfte med RegSam Att skapa förutsättningar för samverkan och hållbar tillväxt Att förstärka och fördjupa samverkansarbetet mellan akademi och företag/organisationer.

Läs mer

TEKNIKUTBILDNING FÖR DAGENS OCH FRAMTIDENS INDUSTRI

TEKNIKUTBILDNING FÖR DAGENS OCH FRAMTIDENS INDUSTRI TEKNIKUTBILDNING FÖR DAGENS OCH FRAMTIDENS INDUSTRI TEKNIKCOLLEGE SOM TILLVÄXTFAKTOR Svensk industri har stor betydelse för vår samhällsekonomi och hög teknisk kompetens är viktig för svensk tillväxt.

Läs mer