The Heart of Sweden logotype PANTONE 382 IDÉSTUDIER SÅ NÅR VI MÅLEN 2015

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "The Heart of Sweden logotype PANTONE 382 IDÉSTUDIER SÅ NÅR VI MÅLEN 2015"

Transkript

1 The Heart of Sweden logotype PANTONE 382 EN REGION O R B E R ÖR TEGI FÖ A R T S S KLING UTVEC IDÉSTUDIER SÅ NÅR VI MÅLEN 2015 september 2010

2

3 Förord I din hand har du förslag på hur vi i regionen ska nå de mål som är satta i Örebroregionens utvecklingsstrategi. Förslagen är nedskrivna i tolv idéstudier som behandlar våra målområden i strategin. Idéstudierna arbetades fram under senvåren och sommaren 2010 under ledning av processledare. Vid ett ledningsinternat för kommuner och landsting den 2-3 september fick ett åttiotal personer lämna synpunkter på förslagen som slutligen färdigställdes under september månad. Idéstudierna är inte beslutade och har inte någon formell status i den meningen. Processledarnas förslag ska istället ses som ett arbetsmaterial i regionen och tjäna som inspiration och vägledning för hur vi ska fortsätta att arbeta för att nå våra mål i utvecklingsstrategin. Har du tankar och idéer på detta arbetsmaterial och hur det skulle kunna utvecklas vidare är du välkommen att skicka ett mejl till Under hösten 2010 kommer ett antal personer utses att ansvara för att driva processen vidare inom respektive delområde. Till denna samling av idéstudier finns en separat bilagedel att hämta på regionförbundets webbplats. Ett stort tack till processledarna för arbetet med idéstudierna. Magnus Persson Regiondirektör

4

5 Innehåll Utvecklingsområde Kunskap och kompetens Kunskapslyft för barn och unga 4 Kunskapslyft i arbetslivet 12 Utvecklingsområde Innovationer och entreprenörskap Entreprenörskap och företagande 26 Förvaltningsstaden Örebro 40 Innovativa miljöer 50 Utvecklingsområde Lustfyllda möten och upplevelser Sprudlande kulturliv 65 Stora evenemang 74 Rika naturupplevelser 77 Utvecklingsområde Den öppna regionen Bästa grannen 92 Fler boende i Örebroregionen 111 Aktiv regionförstoring 122 Goda kommunikationer med omvärlden 137 Bilaga Mall för idéstudier

6 Delområdet Datum Version Kunskapslyft för barn och unga Idéstudie Kunskapslyft för barn och unga Utvecklingsområde: Delområde: Processledare: Kunskap och kompetens Kunskapslyft för barn och unga Peter Morfeldt 1. Utgångsläge idag Regionens kommuner har under flera år konstaterat att de genomsnittliga meritvärdena, för elever som lämnar grundskolan, är anmärkningsvärt låga. Länets kommuner satsar dock, i jämförelse med andra regioner, inte färre resurser på utbildningsverksamhet 1. Av länets 12 kommuner hamnar 11 bland de 90 kommuner som är rankade med lägsta genomsnittliga meritvärde. Det är dock glädjande att fyra kommuner har höjt det genomsnittliga resultatet sedan tidigare år. 2 Kommunerna har uppmärksammat behovet av resultatförbättringar och interna processer pågår på många håll. Det innebär att de enskilda skolornas resultat och kvalitetsarbete granskas och analyseras. I flera fall har externa konsulter knutits till kommunernas arbete. Från Örebro läns skolchefer har behovet av regional samordning efterfrågats. Uppvaktningar har skett till regionförbundet och Örebro läns kommunchefer i försök att skapa regionalt stöd till kommunerna inom utbildningsområdet. Lärarförbundet tog under våren 2010 initiativ till bildande av ett nätverk för att stödja kommunernas skolförbättringsarbete genom erfarenhetsutbyte och kunskapsspridning. En arbetsgrupp i samarbete med Regionalt utvecklingscentrum vid Örebro universitet bildades. Gruppen har genomfört en kommungemensam seminariedag och planerat för aktiviteter inom skolförbättringsområdet under kommande läsår. Vi har kunnat konstatera att i en del skolor, företrädesvis i mindre kommuner, har intresset för fortbildningssatsningar inte varit så stort som förväntat. 3 Det kan finnas flera bakomliggande skäl. Mindre kommuner hänvisar till ett begränsat ekonomiskt utrymme. I vissa fall upptar skolornas vardagsfrågor allt engagemang och kraft. I andra fall har kanske inte skolornas interna dialog lett till att behovet och prioriteringarna av nödvändiga insatser diskuterats och tydliggjorts. Det finns anledning att fundera över en tydligt verksamhetsorienterad kompetensanalys och utvecklingsprocesser kopplade till skolinterna förutsättningarna. 1 Sveriges kommuner och landsting: Öppna jämförelser Grundskolan Sveriges kommuner och landsting: Öppna jämförelser Grundskolan Skolverket: Lärarfortbildning i siffror 2008

7 Delområdet Datum Version Kunskapslyft för barn och unga Så når vi målen 2015 För att nå den regionala utvecklingsstrategins etappmål, krävs tydliga satsningar av de enskilda huvudmännen. En avgörande fråga är hur ett samordnat stöd kan ge kraft till skolhuvudmännen och verka stödjande i skolförbättringsarbetet. Det är därför angeläget att en regional samordning och ett organiserat stöd sker med utgångspunkt att ge hjälp till självhjälp för utbildningsaktörerna i regionen. Grunden för ett skolförbättringsarbete är ett systematiskt och målinriktat utvecklingsarbete som bygger på varje huvudmans medvetna val och lokala förutsättningar. Det är särskilt angeläget att mindre kommuner kan få spegling i utvecklingsarbetet. Likaså bör det regionala stödet verka som förmedlare av erfarenheter och samordna de pågående processerna i respektive kommuner. För att ett gemensamt arbete kring skolutveckling skall bli framgångsrikt krävs tydligt fokus och tydliga avsiktsförklaringar från regionens skolhuvudmän. Det innebär att den regionala samordningen kräver aktivt deltagande och ett tydligt ansvar från skolhuvudmännen. Oavsett hur en enskild skola eller huvudman hanterar skolutveckling, så sker det ur ett perspektiv eller ett synsätt. Ofta sker val av perspektiv omedvetet, men det innebär att vissa infallsvinklar av skolutveckling betonas och prioriteras på bekostnad av andra. Det existerar inte något perspektiv på skolutveckling som kan göra anspråk på monopol d.v.s. att de har en sådan vidd och ett sådant djup att de förmår hantera alla aspekter på skolutveckling. 4 De insatser som samordnas regionalt bör sträva efter att knyta an till skolorna egna vardagsproblem och snarare tydliggöra än att föreskriva synsätt på skolutveckling. Som resultat av processerna inom delområdena kunskapslyft för barn och unga och kunskapslyft i arbetslivet finner vi för verksamhetsområdena gemensamma utgångspunkter och förutsättningar. Därför återkommer den inledande texten under båda delområdena. Detta är en sammanfattning av hur vi ser på fortsättningen av idéskisserna och varför vi ser just delområde kunskapslyft för barn och unga samt kunskapslyft i arbetslivet som ett område för genomförande när vi nu går in i nästa fas. Följande text har utarbetats av processledarna för kunskapslyft för barn och unga samt kunskapslyft i arbetslivet: Vi är övertygade om att ett omfattande kunskapslyft är den viktigaste framgångsfaktorn för att ge förutsättningar för regional utveckling. Vi tror också att nyckelorden för ett omfattande kunskapslyft är samverkan, kunskapsöverföring och tydliga målbilder. En utgångspunkt är att kompetensprocesser växer ur de lokala aktörernas motiv och behov. Därför bör det regionala stödet initiera, utmana och stödja 4 Myndigheten för skolutveckling: Skolutvecklingens många ansikten

8 Delområdet Datum Version Kunskapslyft för barn och unga kommunala strategier. I det fortsatta arbetet är en huvuduppgift att stödja kommunerna i att formulera levande och förpliktande handlingsplaner för systematiska insatser. Vi vill lyfta fram följande rekommendationer för kunskap och kompetensområdet för den fortsatta utvecklingen med att genomföra strategin. Vi tror på ett gemensamt koncept/idé för båda delområdena kunskapslyft för barn och unga samt kunskapslyft i arbetslivet när det gäller förankringen på lokal nivå. Vi tror att framgångsfaktorn i detta arbete bygger på en gemensam samsyn och engagemang. Konceptet bygger på dialog på lokal nivå utifrån ett helhetsperspektiv. Det är många faktorer som påverkar kompetensförsörjning. Kunskap behövs kring dessa faktorer på lokal nivå för att bidra till lokal och regional tillväxt. Varför tror vi på detta? Vi är allt i större utsträckning beroende av händelser i omvärlden. Vi ska tillsammans i regionen hantera de utmaningar som möjliggör hållbar tillväxt. För att lyckas bör genomsyrandeperspektiven, som specifikt lyfts inom ramen för kunskap och kompetens, ständigt prägla insatserna. Den allt överskuggande uppgiften är att skapa långsiktig, hållbar regional tillväxt. Därför är insatserna för att förhindra utanförskap inte bara motiverad för att skapa goda livsvillkor för den enskilde utan också en viktig förutsättning för innovation och tillväxt. Punkterna nedan bör i det fortsatta arbetet utvecklas under respektive delområde och under förslag till åtgärder för att göra någon skillnad. Den framtida arbetsmarknaden kräver att allt flera har eftergymnasial utbildning. Därför bör insatser ske så att flera unga väljer högskoleutbildning Det kan till exempel handla om att uppmuntra och främja otraditionella utbildningsval och intressen bland flickor och pojkar, så att utbildningsval tydligare bygger på intresse och talang snarare än könsroller. Det handlar även om att på olika sätt främja utrikes föddas möjligheter till högre studier. Integrera invandrare och unga i arbetskraften för att möta behovet av kompetensförsörjning. Att verka för att få fler i arbete, bryta utanförskap och förhindra långvarig arbetslöshet är central. Att ta vara på de funktionshindrades specifika resurser och möjligheter genom att göra arbetsmarknaden mer tillgänglig för dessa grupper. Minska ojämlikheten i hälsa hos befolkningen i länet, både det individuella och det samhälleliga perspektivet måste uppmärksammas.

9 Delområdet Datum Version Kunskapslyft för barn och unga Bidra till att göra det möjligt för människor att påverka sin livssituation och skapa engagemang att delta i samhällsutvecklingen. För att säkerställa att alla barn och unga i vår region får en rimlig chans att lyckas bra med sin utbildning, måste vi förändra arbetssätt för att förhindra någon att hamna i sociala problem under uppväxten. Det pågår ett arbete med att ta fram ett regionalt program för social välfärd på Regionförbundet. Social välfärd kommer att vara en samarbetspart för att utveckla den sista punkten ovan. Den stora utmaningen ligger i att etablera en samsyn när det gäller åtgärder och de genomsyrande perspektiven (integration, jämställdhet, barn & unga, folkhälsa och ekologisk hållbarhet) kring de insatser som krävs för att förverkliga strategin och då tror vi på följande insatser: Bra dialog och samverkan med kommunerna under genomförandet av strategin är en förutsättning. Utveckla arenor för dialog Samsyn: Delar vi samma bild och berättelse? Hur kan vi angripa det? Vad är specifika förutsättningar som vi måste ta hänsyn till? Skapa gemensam förståelse, motivation och kunskapsöverföring 2.1 Förslag till åtgärder Utbildning som en del av den kommunala utvecklingsstrategin (En pusselbit i den regionala pusseltavlan) Förutom fokuseringen på mål- och resultatförbättringar inom grundskola och gymnasieskola pekar utvecklingsstrategin på vikten av att bryta könstraditionella studieval och öka andelen elever som vill söka eftergymnasial utbildning. Delområdet Kunskapslyft för barn och unga bör samordnas med övergripande kommunala utvecklingsstrategier som är nödvändiga för att förverkliga den regionala utvecklingsstrategin. Skall regionen göra skäl för begreppet kunskapsdriven finns det anledning att varje kommun tar ett helhetsgrepp kring sitt visionsarbete som riktningsvisare och fastställer utvecklingsplaner som formulerar tillväxtområden, rekryteringsbehov, beredskaper och framtida kompetensbehov. Det är med utgångspunkt i den kontexten dialogen med medborgare om attityd till utbildning kan starta. För att förändra inställningen till utbildning och könsrollsmönster, krävs medveten och samordnad kommunikation om vad ett framtida samhälle kräver. Därför är det väsentligt att regionförbundet ger de enskilda kommunerna stöd i att utveckla medborgardialogen om lokalsamhällets framtida möjligheter och förutsättningar.

10 Delområdet Datum Version Kunskapslyft för barn och unga Regionalt stöd Kunskapslyft för barn och unga (Som elmotorn på cykeln i motlut) En kommungemensam organisation bör bildas till stöd för kommunerna i arbetet att skapa ett kunskapslyft i regionen. Ett samordnande stöd kan, på huvudmännens uppdrag, ge omvärldsanalyser, jämförande statistik, verka som mötesplats, utgöra spindel i nätverksbyggande och brobyggare till forskning och utvecklingsarbete i andra regioner. Likaså kan en kommungemensam organisation anordna utbildningar och bidra med stödinsatser på kort och lång sikt. En primär uppgift är kartlägga och evaluera de pågående skolutvecklingsprojekt som finns i regionen för att följa upp projekten och sprida erfarenheter. Vi ser att en kommungemensam organisation till stöd för skolutveckling skall arbeta med skolhuvudmännens representanter som styrgrupp. 2.2 Konkreta uppgifter Föreslagna åtgärder vill särskilt lyfta fram och stödja aktörer som under de senaste åren, i flera undersökningar 5, beskrivs viktiga för att skapa positiv skolutveckling: Styrning och ledning Styrelse/nämnd En viktig framgångsfaktor är att ledningen kan sätta tydliga mål för verksamheten och ansvara för att skolorna blir mål- och resultatorienterade. Styrelsen/nämnden bör ha en övergripande kunskap om kvalitetsarbete, insikt om förutsättningar i den egna organisationen och vad som krävs i en politisk handlingsplan. Ledarskap Rektor, som ledare för pedagogisk verksamhet Som pedagogisk ledare och chef över lärarna och övrig personal har rektor det övergripande ansvaret för att verksamheten som helhet inriktas på att nå de nationella målen. En framgångsrik rektor får skolans personal att dra åt samma håll, kan föra dialog med föräldrar och ansvara för att skolan som arbetsplats präglas av ömsesidig respekt. En god pedagogisk ledare arbetar alltid med elevernas bästa och deras måluppfyllelse som ledstjärna. Didaktisk-pedagogisk verksamhet 5 Sveriges kommuner och landsting: Bra måste bli bättre, John Hattie: Visible learning, A synthensis of over 800 Meta analyses relating to achievements.

11 Delområdet Datum Version Kunskapslyft för barn och unga En avgörande faktor för skolans utveckling är att den företräds av skickliga pedagoger. Fokus bör riktas mot en bredare syn på kompetens, så att frågan inte stannar vid formell pedagogisk examen. En skicklig lärare motiverar och skapar positiva relationer till eleverna, uppmuntrar och tror på elevernas förmåga att lära, visar respekt, tolerans och empati. En framgångsrik lärare sätter upp tydliga mål, låter eleverna involveras och fokuserar på undervisningen och läroplanens viktigaste principer samt ger snabb återkoppling. En bra lärare är skicklig på att undervisa, har hög kunskapsnivå och utmanar eleverna kunskapsmässigt. Nivå Långsiktiga, generella insatser Riktade insatser inom avgränsade områden Nämnd/Styrelse Utbildning Stöd vid Erfarenhetsutbyte/nätverk upprättande av Statistiskt handlingsplaner underlag/jämförande analyser Direkta insatser inom specifika områden Konsultativt stöd vid konkret förändringsarbete Skolchefer Rektor Didaktiskpedagogisk verksamhet Föräldrar Elever Utbildning Omvärldsbevakning Samordning Verksamhetsorienterad utbildning Information à jour för funktionen Kartläggning regionalt kompetensutvecklingsbehov Samverkan med lärarutbildning Nätverk utvecklingsledare, utvecklingspedagoger, specialpedagoger mm Samverkan med pågående föräldrastödsprojekt Nätverk/mötesplats Kartläggning av pågående projekt elevinflytande Utbildning Stöd i kontakter med andra aktörer Handledning/ Coachning Riktade kompetens- Utvecklingsinsatser Erfarenhets- Överföring metodutveckling Riktade insatser för arbetssätt som ökar elevernas möjlighet till inflytande Konsultativt stöd vid konkret förändringsarbete Stöd vid rekrytering, omplacering Förmedla specifikt stöd till lärarlag, elevvårdteam mm

12 Delområdet Datum Version Kunskapslyft för barn och unga Hur hanterar vi de genomsyrande perspektiven? Det är angeläget att de regionala processerna inte uppfattas som parallella spår där aktörer uppfattar skolan som arena för disparata projekt. Genomsyrande perspektiv som barns rättigheter, folkhälsa, integration och entreprenörskap skall sätta avtryck i skolans arbetssätt och urval av stoff. Därför krävs ökade gemensamma insatser tillsammans med bl.a. landstinget 6 och andra aktörer, vilka kan mynna ut modeller för förändrat arbetssätt. Som tidigare angivits är det angeläget att etablera samverkan mellan skolförbättringsarbetet och de utvecklingsprocesser som sker inom regionförbundets arbete med social välfärd. Här kan en regional samverkan mynna ut i tydligare roller och ansvar samt kompetenshöjande insatser för pedagoger och rektorer. Vi bör också sammanföra pågående ambitioner och projekt och hitta ett gemensamt anslag hur skolan i sitt uppdrag kan bidra till ett långsiktigt hållbart samhälle. Utgångspunkten är att rektor tillsammans med medarbetare och elever sätter förtecknen för arbetet. 4. Tidplan 2010 Etablera samordningsstöd Kartlägga pågående projekt, samordna insatser med andra aktörer, Genomföra inventering avseende kompetensutvecklingsbehov Skapa en handlingsplan i samverkan med huvudmännen Samarbete inleds med fackpedagoger vid Örebro universitet för granskning och uppföljning Generella, riktade och specifika insatser Skolhuvudmännen följer upp insatserna och granskar resultatutvecklingen i samverkan med fackpedagoger Slutbedömning av insatsernas effekter och fastställande av ny handlingsplan 6 Örebro läns landsting: En god och jämlik hälsa i Örebro län

13 Delområdet Datum Version Kunskapslyft för barn och unga Finansiering Primärt bör resurser för en kommungemensam funktion avsättas motsvarande en tjänst med kontorsstöd. Kommunerna bör gemensamt diskutera finansieringen av de insatser som sker som en del i kunskapslyftet för barn och unga. Det är viktigt att samtliga kommuner knyter sitt engagemang och sin ambition till den gemensamma satsningen och att alla kommuner med likvärdiga möjligheter kan ta del av de kommungemensamma satsningarna. Vi bör därför överväga ett paketpris för de kompetenshöjande insatserna. Skall vi åstadkomma ett kunskapslyft bör, förutom reguljära kompetensutvecklingsmedel, särskilda medel tillföras för att möjliggöra de regionala insatserna. Regionala samverkansprojekt (Undervisning för ett hållbart samhälle) tillsammans med andra aktörer bör finansieras med bidrag från externa fonder. 6. Framgångsfaktorer och riskfaktorer Framgångsfaktorer: Handlingskraft för att snabbt skapa en kommungemensam organisation Resurser som möjliggöra effektiva insatser Nära samarbete med skolhuvudmännen Dialog med avnämare Nära samarbete med universitet och högskolor Kommunal uppslutning kring den gemensamma handlingsplanen Att regionala aktörer ser att satsningar på grundutbildning är viktiga för regional utveckling och framgång Riskfaktorer Otydligt mandat och uppdrag för den kommungemensamma organisationen Ingen enig kommunal uppslutning kring kunskapslyft för barn och unga Bristande resurser för att skapa verkningsfulla insatser Etablering av verksamhet tar för mycket tid Förankring Idéskissen har diskuterats med skolchefsgruppen i Örebro län, Regionala företrädare för fackliga organisationer samt företrädare för lärarutbildningen vid Örebro universitet.

14 Delområdet Datum Version Kunskapslyft i arbetslivet Version2 12 Idéstudie Kunskapslyft i arbetslivet Utvecklingsområde: Delområde: Processledare: Kunskap 7 och kompetens Kunskapslyft i arbetslivet Anette Granberg 1. Utgångsläget idag Omvärldsförändringar och andra krav på omställning gör att arbetslivet ständigt förnyas. En väl avvägd matchning mellan behov och utbud av kompetent arbetskraft stärker konkurrenskraften. Detta kräver en systematisk kompetensutveckling för alla individer genom hela livet. För att regionen ska stärka sin konkurrenskraft krävs ett strategiskt kompetensförsörjningsarbete för arbetslivet. Kompetensförsörjning 8 är en allt mer framträdande ingrediens i regionalpolitiken. Det är inte minst tydligt om man ser till den nationella strategin för regional konkurrens, entreprenörskap och sysselsättning 9. I dess strategiska inriktning lyfts just kompetensförsörjning fram som ett av viktigaste områdena för att stärka den regionala tillväxten. För Örebroregionens del kan det noteras att kompetensförsörjning är ett av fyra insatsområden i det regionala tillväxtprogrammet 10, samt ett av fyra utvecklingsområden i utvecklingsstrategi för Örebroregionen 11. För att vi i regionen ska klara en allt hårdare internationell konkurrens krävs tillgång till adekvat kompetens. 12 Det handlar om att erbjuda utbildning efter arbetslivets uttalade behov, att utveckla de anställdas kompetens men också om att på ett bättre sett ta tillvara den kompetens som idag står utanför arbetsmarknaden. För Örebroregionen handlar detta till stor del om människor med utrikes bakgrund samt ungdomar. Arbetslivets tillgång till adekvat kompetens är en av de viktigaste faktorerna för regionens utveckling och tillväxt. I Örebroregionen pågår en rad olika projekt, verksamheter och etablerade samverkansformer för att säkerställa kompetensförsörjningen inom regionen och inom olika branscher. På nästa sida följer en övergripande kartläggning som inte är heltäckande på något sätt. Detta kartläggningsarbete har skett inom 7 Begreppet kunskap syftar på inlärda teoretiska förmågor, alla fakta inom ett ämnesområde eller vad någon känner till om ett sakförhållande eller en situation. 8 I denna idéskiss definieras kompetensförsörjning på följande sätt: Kompetensförsörjning betyder process i en organisation för att fortlöpande säkerställa rätt kompetens för att nå verksamhetens mål och tillgodose dess behov. 9 Näringsdepartementet: En nationell strategi för regional konkurrenskraft, entreprenörskap och sysselsättning ( ) 10 Tillväxtprogram för Örebroregionens näringslivsutveckling ( ) 11 Utvecklingsstrategi för Örebroregionen, regionförbundet Örebro (2010) 12 Kompetens = Begreppet kompetens innefattar hela området från formell utbildningsnivå och vetenskaplig kunskap, praxisbaserade kunskaper och färdigheter.

15 Delområdet Datum Version Kunskapslyft i arbetslivet Version 2 13 ramen för projektet att etablera kompetensplattformar 13 som kommer att fortsätta under hösten Se bilaga nr 3. Projektet ska öka samverkan inom kompetensförsörjning och utbildningsplanering på kort och på lång sikt. Projektet ska stimulera till ökad samverkan med regionala aktörer och med redan etablerade samverkansformer. Projektet ska också ta fram kunskapsunderlag och behovsanalyser och ha en dialog med angränsande län samt med statliga myndigheter. Projektet ska bygga på redan etablerade samverkansformer inom kompetensförsörjningsområdet. Men fler åtgärder/aktiviteter måste till för att uppnå målen i strategin. Ett exempel för att nå målen i strategin är arbetet med kompetensplattformarna. Men detta är endast ett sätt av flera för att nå målen i strategin. Arbetet för kompetensförsörjning kräver ytterligare samverkan med många aktörer på lokal, regional och nationell nivå. Se bilaga 1 för pågående etablerade samverkansformer samt projekt inom kompetensförsörjning. 2. Utveckla och förädla Så uppnår vi målen beskrivningen Utvecklingsstrategin för Örebroregionen inom området kunskapslyft i arbetslivet. För nuläge och stöd för uppföljning använder vi en lista på mått och indikatorer som kompletterar de mål som presenteras nedan. Se bilaga 2 indikatorer. Inriktningsmål: Vår region har en väl fungerande kompetensförsörjning, som balanserar utbud och efterfrågan. Alla regionens företag och organisationer genomför systematisk kompetensutveckling av medarbetare. Mer än 25 procent av alla som arbetar har genomgått en minst treårig eftergymnasial utbildning. Etappmål: År 2015 ska andelen studerande från Örebro universitet som fått anställning inom tre år efter examen vara bland de fem främsta i Sverige. Utgångsläge: 18:e plats av 35 lärosäten i riket (77 % etablerade 2007 för examinerade läsåret 2005/06). 13 Projektplan för att etablera kompetensplattformar, regionförbundet Örebro (Dnr: ). Projektet ska öka samverkan inom kompetensförsörjning och utbildningsplanering på kort och på lång sikt. Projektet ska stimulera till ökad samverkan med regionala aktörer och med redan etablerade samverkansformer. Projektet ska också ta fram kunskapsunderlag och behovsanalyser och ha en dialog med angränsande län samt med statliga myndigheter.

16 Delområdet Datum Version Kunskapslyft i arbetslivet Version 2 14 År 2015 genomförs systematisk kompetensutveckling för 30 procent av medarbetarna i regionens företag och organisationer. Utgångsläge: 26 % (minst 3 dagar personalutbildning). År 2015 har mer än 21 procent av medarbetarna i regionens företag, organisationer och offentliga verksamhet minst treårig eftergymnasial utbildning. Utgångsläge: 21,9 % kvinnor, 14,3 % män, 18 % totalt. Så uppnår vi målen: Utbildningarna i vår region ska vara anpassade efter arbetslivets behov. Detta ställer krav på en aktiv samverkan mellan det lokala näringslivet, offentlig verksamhet och utbildningsaktörerna. Genom kompetensråd och andra samverkansformer ökar förutsättningarna för bättre matchning mellan utbildning och arbetslivets långsiktiga kompetensbehov. Förslag på åtgärder: Etablera en regional kompetensarena Etablera en lokal/regional struktur/modell för analys och samverkan. Kartlägga och identifiera aktörer/etablerade samverkansformer/branscher/utbildningsanordnare. Ta fram kunskapsöversikter/behovsanalyser i syfte att synliggöra behov och öka kunskapen om kompetensförsörjningsområdet. Driva fram nya utbildningar om behov uppstår. Skapa mötesplatser och dialoger i syfte att utbildningssystemet och arbetsmarknaden får större kunskap om varandra. En årlig regional kompetensförsörjningsdag för samtliga målgrupper. En mötesplats för samtliga utbildningsanordnare och arbetsliv. Fortsätt stärk och utveckla collegemodellen. Stöd Teknikcollege Stöd Vård o omsorgscollege Utred förutsättningarna att starta Servicecollege, Logistikcollege etc. Uppmuntra och främja otraditionella utbildningsval. Stimulera och utveckla modeller för utbildning arbetsliv samverkan, på gymnasienivå och eftergymnasialnivå. Studie- och yrkesorienteringsarbetet utvecklas och följer de allmänna råden Skolverkets allmänna råd för studie och yrkesorientering.

17 Delområdet Datum Version Kunskapslyft i arbetslivet Version 2 15 Genomföra kompetensutvecklingsinsatser för länets studie- och yrkesvägledare. Årlig kompetensdag för studie- och yrkesvägledare. Stimulera och utveckla modeller för utökat samarbete mellan regionens arbetsliv och universitetet. Mer arbetsförlagd utbildning och praktikplatser Uppsats- och examensarbeten i samverkan med arbetslivet. Fortsatt arbete med innovationsråden. Stimulera och utveckla modeller för utökat samarbete för att uppnå kompetensutveckling i arbetslivet inom befintliga verksamheter. Mellan privat och offentligt, mellan högre utbildning, offentlig och privat sektor och mellan små och medelstora företag osv. Utifrån hållbar tillväxt är det viktigt att all kompetens tillvaratas och blir en del av arbetsmarknaden. Fler samverkansprojekt inom arbetsmarknad, näringsliv och utbildning utifrån mångfald och integration. Det blir viktigare med eftergymnasiala utbildningar inom yrkeshögskola, yrkesvux, högskola eller universitet som stärker det regionala arbetslivet. En aktiv och välorganiserad regional samordning krävs för att få ett attraktivt utbildningsutbud som matchar arbetslivets och individernas behov. Förslag på åtgärder: Tillgodose regionens arbetsliv med bättre och fler yrkesutbildningar. (vuxenutbildning, yrkeshögskoleutbildningar). Etablera YH Mälardalen för fler yrkeshögskoleutbildningar i Örebro län, Västmanland och Sörmland. Yrkeshögskoleutbildningar Östra Mellansverige 15 Regional samordning av vuxenutbildningar och gemensam yrkesvuxansökan. Utbildningarna ska genomsyras av ett entreprenöriellt förhållningssätt. Starkare fokus bör ligga på att skapa bättre möjligheter för de befintliga företagen och den offentliga verksamheten att arbeta mer med sin strategiska kompetensförsörjning. 15 Se bilaga nr 4

18 Delområdet Datum Version Kunskapslyft i arbetslivet Version 2 16 Förslag på åtgärder: Anordna utbildningar i strategisk kompetensförsörjning för regionens arbetsliv. Många företag har idag svårt att driva kompetensutveckling på egen hand. Vi behöver förstärka och utveckla en regional mäklarfunktion för att samordna arbetslivets behov, samt driva fram nya utbildningar om behov uppstår. Förslag på åtgärder: Uppmuntra och stödja arbetsgivare i att aktivt arbeta med kompetensfrågor. Utveckla en regional mäklarfunktion. Vi föreslår att regionen kraftsamlar i ett projekt för livslångt lärande genom en samverkan mellan universitetet, lärcentra, näringsliv och offentliga verksamheter. Förslag på åtgärder: Marknadsföring och information om kompetensmöjligheter på lokal och regional nivå. Utveckla och stärk infrastrukturen för vuxnas lärande. Stimulera det livslånga lärandet utifrån ett folkhälsoperspektiv. Stärkt samverkan mellan det regionala tillväxtarbete, arbetsmarknadsfrågor och utbildning för att främja kompetens- och arbetskraftsförsörjningen till privat och offentlig sektor. Förslag på åtgärder: Samordna det offentliga resurserna för att bidra med ökad tillväxt i näringslivet, fler startar företag. Fler befintliga företag växer och fler företag etablerar sig i regionen. Ytterst avgörande för att kunna uppnå målen i strategin är att regionens arbetsgivare blir attraktivare och arbetar systematiskt med kompetensförsörjningsfrågor i samverkan med den offentliga servicen. Med arbetsgivare menar vi såväl offentliga som privata. Avgränsning Idéskissen utgår ifrån ett tillväxtperspektiv inom området kunskapslyft i arbetslivet. På regional nivå måste utgångspunkten vara arbetsgivarnivån och inte på en individuell nivå.

19 Delområdet Datum Version Kunskapslyft i arbetslivet Version 2 17 Genomförandet av utvecklingsstrategi för Örebroregionen för kunskap och kompetens Som resultat av processerna inom delområdena kunskapslyft för barn och unga och kunskapslyft i arbetslivet finner vi för verksamhetsområdena gemensamma utgångspunkter och förutsättningar. Därför återkommer den inledande texten under båda delområdena. Detta är en sammanfattning av hur vi ser på fortsättningen av idéskisserna och varför vi ser just delområde kunskapslyft för barn och unga samt kunskapslyft i arbetslivet som ett område för genomförande när vi nu går in i nästa fas. Följande text har utarbetats av processledarna för kunskapslyft för barn och unga samt kunskapslyft i arbetslivet. Vi är övertygade om att ett omfattande kunskapslyft är den viktigaste framgångsfaktorn för att ge förutsättningar för regional utveckling. Vi tror också att nyckelorden för ett omfattande kunskapslyft är samverkan, kunskapsöverföring och tydliga målbilder. En utgångspunkt är att kompetensprocesser växer ur de lokala aktörernas motiv och behov. Därför bör det regionala stödet initiera, utmana och stödja kommunala strategier. I det fortsatta arbetet är en huvuduppgift att stödja kommunerna i att formulera levande och förpliktande handlingsplaner för systematiska insatser. Vi vill lyfta fram följande rekommendationer för kunskap och kompetensområdet för den fortsatta utvecklingen med att genomföra strategin. Vi tror på ett gemensamt koncept/idé för båda delområdena kunskapslyft för barn och unga samt kunskapslyft i arbetslivet när det gäller förankringen på lokal nivå. Vi tror att framgångsfaktorn i detta arbete bygger på en gemensam samsyn och engagemang. Konceptet bygger på dialog på lokal nivå utifrån ett helhetsperspektiv. Det är många faktorer som påverkar kompetensförsörjning. Kunskap behövs kring dessa faktorer på lokal nivå för att bidra till lokal och regional tillväxt. Varför tror vi på detta? Vi är allt i större utsträckning beroende av händelser i omvärlden. Vi ska tillsammans i regionen hantera de utmaningar som möjliggör för hållbar tillväxt. För att lyckas finns de genomsyrande perspektiven som specifikt lyfts inom ramen för kunskap och kompetens som vi måste bära med oss. Den allt överskuggande uppgiften är att skapa långsiktig hållbar regional tillväxt. Därför är insatserna för att förhindra utanförskap inte bara motiverad för att skapa goda livsvillkor för den enskilde utan också en viktig förutsättning för innovation och tillväxt.

20 Delområdet Datum Version Kunskapslyft i arbetslivet Version 2 18 Punkterna nedan bör i det fortsatta arbetet utvecklas under respektive delområde och under förslag till åtgärder för att göra någon skillnad. Den framtida arbetsmarknaden kräver att allt flera har eftergymnasial utbildning. Därför bör insatser ske så att flera unga väljer högskoleutbildning Det kan till exempel handla om att uppmuntra och främja otraditionella utbildningsval och intressen bland flickor och pojkar, så att utbildningsval tydligare bygger på intresse och talang snarare än könsroller. Det handlar även om att på olika sätt främja utrikes föddas möjligheter till högre studier. Integrera invandrare och unga i arbetskraften för att möta behovet av kompetensförsörjning. Att verka för att få fler i arbete, bryta utanförskap och förhindra långvarig arbetslöshet är central. Att ta vara på de funktionshindrades specifika resurser och möjligheter genom att göra arbetsmarknaden mer tillgänglig för dessa grupper. Minska ojämlikheten i hälsa hos befolkningen i länet, både det individuella och det samhälleliga perspektivet måste uppmärksammas. Bidra till att göra det möjligt för människor att påverka sin livssituation och skapa engagemang att delta i samhällsutvecklingen. För att säkerställa att alla barn och unga i vår region får en rimlig chans att lyckas bra med sin utbildning, måste vi förändra arbetssätt för att förhindra någon att hamna i sociala problem under uppväxten. Det pågår ett arbete med att ta fram ett regionalt program för social välfärd på Regionförbundet. Social välfärd kommer att vara en samarbetspart för att utveckla den sista punkten ovan. Den stora utmaningen ligger i att etablera en samsyn när det gäller åtgärder och de genomsyrande perspektiven (integration, jämställdhet, barn & unga, folkhälsa och ekologisk hållbarhet) kring de insatser som krävs för att förverkliga strategin och då tror vi på följande insatser: Bra dialog och samverkan med kommunerna under genomförandet av strategin är en förutsättning. Utveckla arenor för dialog Samsyn: Delar vi samma bild och berättelse? Hur kan vi angripa det? Vad är specifika förutsättningar som vi måste ta hänsyn till? Att förstå, vilja och kunna. Omvärld Behovet av kompetensförsörjning har ett långsiktigt och ett kortsiktigt perspektiv Regeringens skrivelse 2009/10:221 strategiskt tillväxtarbete för regional konkurrenskraft, entreprenörskap och sysselsättning.

Utvecklingsområde 1. Kunskap och kompetens. Välkomna!

Utvecklingsområde 1. Kunskap och kompetens. Välkomna! Utvecklingsområde 1 Kunskap och kompetens Välkomna! Workshop Kunskap och kompetens Introduktion av Peter Morfeldt Vart ska vi och vad gör vi för att nå målen, inom kunskapslyft barn och unga (5 min) Presentation

Läs mer

WORKSHOP II REGIONAL KOMPETENSPLATTFORM ULRIKA EKSTRÖM

WORKSHOP II REGIONAL KOMPETENSPLATTFORM ULRIKA EKSTRÖM WORKSHOP II REGIONAL KOMPETENSPLATTFORM ULRIKA EKSTRÖM INNEHÅLL 01 Nulägesbild 02 03 04 Behov och nytta (förväntningar på resultat) Presentation - gruppdiskussion Kaffe Målgrupp 05 Form och innehåll 06

Läs mer

Det här är regionförbundet örebro

Det här är regionförbundet örebro Det här är regionförbundet örebro BORLÄNGE LJUSNARSBERG Tolv kommuner i hjärtat av Sverige Våra medlemmar är Örebro läns landsting och kommunerna Askersund, Degerfors, Hallsberg, Hällefors, Karlskoga,

Läs mer

Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Stockholm

Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Stockholm Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Stockholm SERUS Ek. För. 19-20 februari 2007 Analys s. 25: Svagheter i stödsystem och finansiering Ytterligare en aspekt som betonades är att kvinnor

Läs mer

Mall Idéstudie Så når vi målen 2015

Mall Idéstudie Så når vi målen 2015 Delområde Kunskapslyft i arbetslivet Datum 2010-09-08 Version 2 sida 1(10) Mall Idéstudie Så når vi målen 2015 Utvecklingsområde: Delområde: Processledare: Kunskap och kompetens Kunskapslyft i arbetslivet

Läs mer

Strategi för entreprenörskap inom utbildningsområdet

Strategi för entreprenörskap inom utbildningsområdet Strategi för entreprenörskap inom utbildningsområdet Förord Eget företagande måste bli ett lika naturligt val som anställning. För att nå dit kan utbildningsväsendet fylla en viktig funktion genom att

Läs mer

Internationell strategi Sävsjö Kommun

Internationell strategi Sävsjö Kommun Internationell strategi Sävsjö Kommun riktlinjer för det internationella perspektivet kopplat till Utvecklingsstrategin(Usen) Antagen av kf 2013-12-16 Bakgrund En ökad internationalisering, Sveriges medlemskap

Läs mer

Utvecklingsstrategi för Örebroregionen

Utvecklingsstrategi för Örebroregionen Utvecklingsstrategi för Örebroregionen Sveriges demografiska mittpunkt Cirka 280 000 invånare Gränsar till 6 andra län Delar av 5 stift Örebro län ett län, men 6 landskap Närke, Västmanland, Värmland,

Läs mer

PLAN FÖR INTERNATIONALISERING: 1. MÅL OCH INRIKTNING

PLAN FÖR INTERNATIONALISERING: 1. MÅL OCH INRIKTNING BARN- OCH UNGDOMSFÖRVALTNINGEN Karlstad 2014-01-16 Magnus Persson +46 54 540 29 09 magnus.persson@karlstad.se PLAN FÖR INTERNATIONALISERING: 1. MÅL OCH INRIKTNING Syfte Karlstads kommuns internationella

Läs mer

FÖRSTUDIE KOMPETENSUTVECKLING FÖR TILLVÄXT Inom Regionalfonden Nuts 2 områden Östra Mellansverige

FÖRSTUDIE KOMPETENSUTVECKLING FÖR TILLVÄXT Inom Regionalfonden Nuts 2 områden Östra Mellansverige SLUTRAPPORT 2008-09-23 Sören Johansson FÖRSTUDIE KOMPETENSUTVECKLING FÖR TILLVÄXT Inom Regionalfonden Nuts 2 områden Östra Mellansverige Period: 2008-01-01 2008-06-30 Projektorganisation Projektägare:

Läs mer

SKOLPLAN VUXENUTBILDNINGEN NÄSSJÖ KOMMUN. En samlad vuxenutbildningsorganisation för utbildning, integration och arbetsmarknad

SKOLPLAN VUXENUTBILDNINGEN NÄSSJÖ KOMMUN. En samlad vuxenutbildningsorganisation för utbildning, integration och arbetsmarknad SKOLPLAN VUXENUTBILDNINGEN NÄSSJÖ KOMMUN En samlad vuxenutbildningsorganisation för utbildning, integration och arbetsmarknad 1 SKOLPLAN FÖR VUXENUTBILDNINGEN Skolplanen för vuxenutbildningen i Nässjö

Läs mer

Länsplan för Västmanland Delprojekt 3

Länsplan för Västmanland Delprojekt 3 Länsplan för Västmanland Delprojekt 3 Uppdraget för delprojekt 3 Syfte: att utveckla en plan för målinriktade och strategiskt långsiktiga insatser i hela länet för att samordna och matcha arbetslivets

Läs mer

Indikatorer. The Heart of Sweden - Utvecklingsstrategi för Örebroregionen. Utgångsläge för. Inriktningsmål. Utvecklingsområde 1: Kunskap och kompetens

Indikatorer. The Heart of Sweden - Utvecklingsstrategi för Örebroregionen. Utgångsläge för. Inriktningsmål. Utvecklingsområde 1: Kunskap och kompetens Indikatorer The Heart of Sweden - Utvecklingsstrategi för Örebroregionen Utvecklingsområde 1: Kunskap och kompetens Kunskapslyft för barn och unga: Alla elever i grundskolan avslutar sina studier med minst

Läs mer

Kompetensberedningens handlingsplan underlag för inriktningsbeslut

Kompetensberedningens handlingsplan underlag för inriktningsbeslut TJÄNSTESKRIVELSE Datum 2014-10-20 Dnr Kompetensberedningens handlingsplan underlag för inriktningsbeslut Bakgrund Regionstyrelsen beslöt vid sammanträdet 2013-02-14 att tillsätta en beredning för kompetensfrågor

Läs mer

LuTek Luleålärare i teknik och naturvetenskap

LuTek Luleålärare i teknik och naturvetenskap LuTek Luleålärare i teknik och naturvetenskap PROJEKTBESKRIVNING 2009-2014 2012-06-05 Sida 1 av 11 Revisionsinformation Projektbeskrivningen ska revideras årligen, av styrgruppen för LuTek. Projektbeskrivningen

Läs mer

Yh Mälardalen. Örebroregionen. Sörmland. Västmanland. En huvudprojektledare samt en delprojektledare i varje län

Yh Mälardalen. Örebroregionen. Sörmland. Västmanland. En huvudprojektledare samt en delprojektledare i varje län Yh Mälardalen Örebroregionen En huvudprojektledare samt en delprojektledare i varje län Västmanland Sörmland Samarbete mellan tre län inom ramen för ett regionalfondsprojekt under 3 år Historik Yh Mälardalen

Läs mer

AVESTA KOMMUN- ENTREPRENÖRSKAP DANIEL NORDSTRÖM 2014-06-18

AVESTA KOMMUN- ENTREPRENÖRSKAP DANIEL NORDSTRÖM 2014-06-18 AVESTA KOMMUN- ENTREPRENÖRSKAP DANIEL NORDSTRÖM 2014-06-18 AGENDA DANIEL NORDSTRÖM OM NORDSTRÖM EDUCATION FILMVISNING FRÅN HUDIKSVALL VARFÖR SATSA ENTREPRENÖRSKAP I AVESTA KOMMUN? BEVILJAD PROJKETANSÖKAN

Läs mer

Strategi för långsiktigt barn- och ungdomspolitiskt arbete i Gävleborg. Antagen av regionstyrelsen, Region Gävleborg 5 november 2010

Strategi för långsiktigt barn- och ungdomspolitiskt arbete i Gävleborg. Antagen av regionstyrelsen, Region Gävleborg 5 november 2010 Strategi för långsiktigt barn- och ungdomspolitiskt arbete i Gävleborg Antagen av regionstyrelsen, Region Gävleborg 5 november 2010 Vision I Gävleborg har DU alltid inflytande och delaktighet i de frågor

Läs mer

Utvecklingsstrategi Vision 2025

Utvecklingsstrategi Vision 2025 Utvecklingsstrategi Vision 2025 År 2014-2016 Din kommun Lindesberg - där Bergslagen och världen möts! Strategi Plan/program Riktlinje Regler och instruktioner Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 2013-05-21,

Läs mer

Måldokument Utbildning Skaraborg

Måldokument Utbildning Skaraborg Måldokument Utbildning Skaraborg 1 Inledning Undertecknande kommuner i Skaraborg har beslutat att samverka kring utbildning i Skaraborg. Denna samverkan regleras genom samverkansavtal som är bilagor till

Läs mer

Let s do it! Förslag på insatser för att förstärka arbetet med entreprenörskap i skolan i Östergötland

Let s do it! Förslag på insatser för att förstärka arbetet med entreprenörskap i skolan i Östergötland Let s do it! Förslag på insatser för att förstärka arbetet med entreprenörskap i skolan i Östergötland Regional Action Plan 7 YES Let s do it Förord 8 4 Det regionala utvecklingsprogrammet Regionförbundet

Läs mer

Information kring VG2020 och strategisk styrning

Information kring VG2020 och strategisk styrning Information kring VG2020 och strategisk styrning Lars Jerrestrand lars.jerrestrand@borasregionen.se 0723-666561 1 Varför gör vi det vi gör? Invånarna i Västra Götaland ska ha bästa möjliga förutsättningar

Läs mer

Regional strategi för Entreprenörskap i skolan Enheten för kompetensförsörjning och företagande

Regional strategi för Entreprenörskap i skolan Enheten för kompetensförsörjning och företagande Regional strategi för Entreprenörskap i skolan Enheten för kompetensförsörjning och företagande www.regionostergotland.se Innehåll Bakgrund...4 Entreprenöriellt lärande...5 Definition av entreprenörskap

Läs mer

Strategi för skolutveckling med hjälp av internationalisering inom Förskola & Grundskola

Strategi för skolutveckling med hjälp av internationalisering inom Förskola & Grundskola Strategi för skolutveckling med hjälp av internationalisering inom Förskola & Grundskola Beslutad 2015-01-29 1 1 Inledning Den internationella kontakten är en viktig del i vårt samhälle, det är kunskapsbyggande

Läs mer

Fler jobb och fler i jobb. Eskilstunas handlingsplan för näringsliv och arbete

Fler jobb och fler i jobb. Eskilstunas handlingsplan för näringsliv och arbete Fler jobb och fler i jobb Eskilstunas handlingsplan för näringsliv och arbete Så skapar vi fler jobb i Eskilstuna Eskilstuna växer, har en ung befolkning och tillhör landets starkaste tillväxtregioner.

Läs mer

2011-11-21. 1 Inledning

2011-11-21. 1 Inledning 2011-11-21 Särskild bilaga till reglemente för Gemensamma nämnden vård, omsorg och hjälpmedel (VOHJS-nämnden) avseende regionalt Vård och omsorgscollege Sörmland (VO-College) 1 Inledning Vård och omsorgscollege

Läs mer

En lärandeplan för det regionala tillväxtarbetet i Halland

En lärandeplan för det regionala tillväxtarbetet i Halland En lärandeplan för det regionala tillväxtarbetet i Halland 2013 Innehåll 1. Bakgrund och uppdrag... 2 2. Varför en lärandeplan för tillväxtarbetet i Halland?... 2 3. Utgångsläget... 3 4. Förutsättningar

Läs mer

Sandra Lindeskog. Kompetenssamverkan Skåne

Sandra Lindeskog. Kompetenssamverkan Skåne Sandra Lindeskog Kompetenssamverkan Skåne Regeringsuppdraget Regeringsuppdrag till Region Skåne i januari 2010: Ökad kunskap och översikt inom kompetensförsörjnings- och utbildningsområdet Samordning av

Läs mer

Kulturanalys av förskoleverksamheten

Kulturanalys av förskoleverksamheten ~ LJUSNARSBERGS ~ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 15 {26) UTSKOTT Bos 152 Dnr KS 249/2014 Kulturanalys av förskoleverksamheten Ärendebeskrivning Projektledare/målornrådesansvarig Peter Morfeldt och utvecklingsledare/projektansvarig

Läs mer

Internationell strategi. för Gävle kommun

Internationell strategi. för Gävle kommun Internationell strategi för Gävle kommun Innehåll Inledning Sammanfattning... 4 Syfte med det internationella arbetet... 5 Internationell strategi För invånare, företag och Gävle kommunkoncern Foto: Mostprotos.com

Läs mer

Dnr 03/18 HANDLINGSPLAN. Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-14, 50

Dnr 03/18 HANDLINGSPLAN. Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-14, 50 Dnr 03/18 HANDLINGSPLAN 2004 2007 Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-14, 50 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING... 2 1. Insatsområde: Leva, bo och flytta till... 3 1.1 Boende... 3 1.2 Kommunikationer... 3

Läs mer

Teknik och innovationer

Teknik och innovationer Teknik och innovationer 0011100010 1100101110 01101110001 01001110100 1111011000 Teknik Att ha kunskaper i teknik och naturvetenskap är viktigt i det samhälle vi lever i. Intresset för att läsa vidare

Läs mer

För ett jämställt Dalarna

För ett jämställt Dalarna För ett jämställt Dalarna Regional avsiktsförklaring 2014 2016 Vi vill arbeta för...... Att förändra attityder Ett viktigt steg mot ett jämställt Dalarna är att arbeta med att förändra attityder i länet,

Läs mer

Strategi för Jönköping kommuns internationella arbete Ks 2007/0129 008

Strategi för Jönköping kommuns internationella arbete Ks 2007/0129 008 Stadskontoret Utredningsenheten BILAGA TILL TJÄNSTESKRIVELSE 2007-10-02 1 (5) Strategi för Jönköping kommuns internationella arbete Ks 2007/0129 008 INLEDNING Bakgrund Samhället präglas av att interaktion

Läs mer

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Riktlinjer Internationellt arbete Mariestad Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Datum: 2012-02-01 Dnr: Sida: 2 (7) Riktlinjer för internationellt arbete Kommunfullmäktiges beslut 62/02 Bakgrund

Läs mer

EU projektanalys Bromölla kommun Övergripande mål och EU finansiering

EU projektanalys Bromölla kommun Övergripande mål och EU finansiering Inledning Analysen är genomförd utifrån Kommunstyrelsens handlingsplan för att uppnå kommunfullmäktiges mål. Analysen följer huvudsakligen den systematik som finns i dokumentet. Fokus för analysen är att

Läs mer

Regionalt tillväxtprogram för Örebro län 2008 - Arbetsmaterial

Regionalt tillväxtprogram för Örebro län 2008 - Arbetsmaterial Regionalt tillväxtprogram för Örebro län 2008 - Arbetsmaterial Disposition Inledning Revideringen. Regionförbundets samordningsuppdrag Erfarenheter från RTP hittills. Sammanfattande analys. Strategisk

Läs mer

Möjligheten att etablera en återkommande, internationell konferens med fokus på social hållbarhet

Möjligheten att etablera en återkommande, internationell konferens med fokus på social hållbarhet Möjligheten att etablera en återkommande, internationell konferens med fokus på Upprättad Datum: Version: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: 2014-11-04 1.0 Marie Holmberg Stadskontoret Näringslivsavdelningen

Läs mer

Direktiv för regionstyrelsens kompetensberedning 2015-2018

Direktiv för regionstyrelsens kompetensberedning 2015-2018 D a t u m D n r 2015-01-15 15-001 Regionstyrelsen Direktiv för regionstyrelsens kompetensberedning 2015-2018 Bakgrund Människors kunnande och kraft bygger Sörmland. En bättre matchning mellan arbetsgivarnas

Läs mer

Centrum för lokal utveckling och social ekonomi i Örebro län. Stöd och rådgivning för sociala innovationer

Centrum för lokal utveckling och social ekonomi i Örebro län. Stöd och rådgivning för sociala innovationer Centrum för lokal utveckling och social ekonomi i Örebro län. Stöd och rådgivning för sociala innovationer Sammanfattning av Förstudie 1 www.orebroll.se Post Box 1613, 701 16 Örebro Besök Eklundavägen

Läs mer

OH-mallen. Systematiskt kvalitetsarbete - vägen till utveckling. Marie Sedvall Bergsten, undervisningsråd Anders Palm, undervisningsråd

OH-mallen. Systematiskt kvalitetsarbete - vägen till utveckling. Marie Sedvall Bergsten, undervisningsråd Anders Palm, undervisningsråd OH-mallen Systematiskt kvalitetsarbete - vägen till utveckling Marie Sedvall Bergsten, undervisningsråd Anders Palm, undervisningsråd Skolverket visar vägen Skolverket ska genom sin verksamhet främja att

Läs mer

Handlingsplan ht 2012-vt 2013 Regionalt utvecklingscentrum (RUC)

Handlingsplan ht 2012-vt 2013 Regionalt utvecklingscentrum (RUC) Sida 1 (6) Bilaga till RUC:s verksamhetsplan 2010-2013 Dnr: FAK 2011-366 Fastställd av RUC-styrelsen 2012-06-18 Handlingsplan ht 2012-vt 2013 Regionalt utvecklingscentrum (RUC) Inledning Handlingsplanen

Läs mer

Digital strategi. Järfälla För- och grundskolor

Digital strategi. Järfälla För- och grundskolor Digital strategi Järfälla För- och grundskolor I Järfällas för- och grundskolor arbetar vi för att... barn, elever och medarbetare ska ha tillgång till digitala verktyg som ger ett bra stöd för lärande

Läs mer

Strategisk plan 2015-2018

Strategisk plan 2015-2018 Strategisk plan 2015-2018 1 Strategisk plan 2015-2018 Strategisk plan för mandatperioden 2015-2018 Fastställt av: Fullmäktige 2015-06-22 52 Produktion: Kommunledningskontoret Dnr: MK KS 2015/00217 Bilder:

Läs mer

Sammanfattning. Bakgrund. Uppsala 2010-04-29. Näringsdepartementet

Sammanfattning. Bakgrund. Uppsala 2010-04-29. Näringsdepartementet Uppsala 2010-04-29 Näringsdepartementet Regeringen har begärt en nulägesrapport beträffande etablering av en regional kompetensplattformar till den 30 april 2010. Här följer en rapport för läget i Uppsala

Läs mer

Hagfors & Munkfors. Hur vill vi ha det? Heta fakta En samarbetsmodell för kompetensförsörjning i Hagfors och Munkfors

Hagfors & Munkfors. Hur vill vi ha det? Heta fakta En samarbetsmodell för kompetensförsörjning i Hagfors och Munkfors Hagfors & Munkfors 1 Hur vill vi ha det? En samarbetsmodell för kompetensförsörjning i Hagfors och Munkfors 2 Hur vill vi ha det? Strategisk kompetensförsörjning 2005 2004 Fastställa organisation och finansiering

Läs mer

2015-03-25. Projektbeskrivning Luleålärare i teknik och naturvetenskap 2014-2019

2015-03-25. Projektbeskrivning Luleålärare i teknik och naturvetenskap 2014-2019 2015-03-25 Projektbeskrivning Luleålärare i teknik och naturvetenskap 2014-2019 Revisionsinformation Projektbeskrivningen ska revideras årligen, av styrgruppen för LuTek. Projektbeskrivningen bygger vidare

Läs mer

Socialt entreprenörskap Finansierar projekt inom den sociala ekonomin. Den biobaserade byggnaden i den hållbara staden. Hur gör man i Skövde?

Socialt entreprenörskap Finansierar projekt inom den sociala ekonomin. Den biobaserade byggnaden i den hållbara staden. Hur gör man i Skövde? Den biobaserade byggnaden i den hållbara staden Hur gör man i Skövde? Utlysning av projektmedel 2013-2014 Dnr RUN 614-0186-13 Socialt entreprenörskap Finansierar projekt inom den sociala ekonomin 1. Inbjudan

Läs mer

EN MODERN SAMVERKANSFORM

EN MODERN SAMVERKANSFORM EN MODERN SAMVERKANSFORM Vad är Vård- och omsorgscollege? Vård- och omsorgscollege (VO-College) är en samverkansform på regional och lokal nivå mellan utbildningsanordnare och arbetsliv inom vård och omsorg.

Läs mer

Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer

Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer Samhällstjänster av högsta kvalitet Det är människorna i Hudiksvalls kommun som är i fokus för de samhällstjänster som kommunen erbjuder.

Läs mer

STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~

STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~ STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~ FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR GOD LIVSKVALITET Vår främsta uppgift är att skapa förutsättningar för god livskvalitet. Detta gör vi genom att bygga välfärden på en solidarisk och jämlik

Läs mer

Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020

Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020 Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020 Antagen av Kommunfullmäktige den 17 juni 2013 Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020 Strategin är framtagen i bred samverkan

Läs mer

En väl fungerande arbetsmarknad gynnar individen, välfärden, företag, kommuner, regioner och staten.

En väl fungerande arbetsmarknad gynnar individen, välfärden, företag, kommuner, regioner och staten. I Örebro län saknade 11 455 människor ett jobb att gå till i juli 2014. Samtidigt uppgav 56 procent av arbetsgivarna i länet att det är svårt att rekrytera Arbete åt alla och full sysselsättning är en

Läs mer

Länsplan för Västmanland Tema möte 30 mars

Länsplan för Västmanland Tema möte 30 mars Länsplan för Västmanland Tema möte 30 mars Länsplan för Västmanland Styrkor och fördelar Utmaningar Detta gör vi! Länsplan för Västmanland Utvärdering av RUP Omvärldsbeskrivning Tre prioriterade områden

Läs mer

Internationell strategi. Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner

Internationell strategi. Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner Internationell strategi Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner Vi lever i en allt mer globaliserad värld som ger ökade möjligheter men som också ställer nya krav. Linköpings

Läs mer

Policy för den sociala ekonomin och socialt företagande i Timrå kommun

Policy för den sociala ekonomin och socialt företagande i Timrå kommun FÖRFATTNINGSSAMLING Nr KS 12 1 (5) Policy för den sociala ekonomin och socialt företagande i Timrå kommun Fastställd av kommunstyrelsen 2015-05-26, 129 Denna policy anger Timrå kommuns förhållningssätt

Läs mer

Etnisk och kulturell mångfald i statliga myndigheter

Etnisk och kulturell mångfald i statliga myndigheter VERKSAMHETSUTVECKLING FÖRVALTNINGSKUNSKAP CHEFSUTVECKLING KOMPETENSFÖRSÖRJNING Etnisk och kulturell mångfald i statliga myndigheter Etnisk mångfald 1 ETNISK OCH KULTURELL MÅNGFALD I STATLIGA MYNDIGHETER

Läs mer

Denna policy anger Tidaholms kommuns förhållningssätt till den sociala ekonomin och socialt företagande.

Denna policy anger Tidaholms kommuns förhållningssätt till den sociala ekonomin och socialt företagande. Inledning Denna policy anger Tidaholms kommuns förhållningssätt till den sociala ekonomin och socialt företagande. Policy utgår från grundsynen att vårt samhälle ekonomiskt organiseras i tre sektorer:

Läs mer

Strategi 2011-2014. Fastställd av KMH:s högskolestyrelse 2011-02-18. Kungl. Musikhögskolan i Stockholm. Dnr 11/75. 110218_KMH_strategi_2011_2014.

Strategi 2011-2014. Fastställd av KMH:s högskolestyrelse 2011-02-18. Kungl. Musikhögskolan i Stockholm. Dnr 11/75. 110218_KMH_strategi_2011_2014. 110218_KMH_strategi_2011_2014.pdf Kungl. Musikhögskolan i Stockholm Strategi 2011-2014 Fastställd av KMH:s högskolestyrelse 2011-02-18 Dnr 11/75 Kungl. Musikhögskolan i Stockholm Besöksadress: Valhallavägen

Läs mer

Ansökan om bidrag för främjande av samverkan mellan kommuner och mellan landsting med befolkningsminskning

Ansökan om bidrag för främjande av samverkan mellan kommuner och mellan landsting med befolkningsminskning 2003-03-07 Region Värmland Box 1065 651 15 Karlstad Ansökan om bidrag för främjande av samverkan mellan kommuner och mellan landsting med befolkningsminskning Säffle kommun i Värmland och Åmåls kommun

Läs mer

OFFERTFÖRFRÅGAN - DIREKTUPPHANDLING. Följeutvärdering av Mentorskapsprogram. Internationella Kvinnoföreningen i Malmö (IKF Malmö)

OFFERTFÖRFRÅGAN - DIREKTUPPHANDLING. Följeutvärdering av Mentorskapsprogram. Internationella Kvinnoföreningen i Malmö (IKF Malmö) OFFERTFÖRFRÅGAN - DIREKTUPPHANDLING Följeutvärdering av Mentorskapsprogram Internationella Kvinnoföreningen i Malmö (IKF Malmö) 1 ALLMÄN ORIENTERING Internationella Kvinnoföreningen i Malmö (IKF i Malmö)

Läs mer

TVG Handlingsplan 2015

TVG Handlingsplan 2015 TVG Handlingsplan 2015 Handlingsplan 2015 Innehållsförteckning 1. Inledning s. 3 2. Ändamål s. 3 3. Schema över Tillväxtgruppens verksamhet 2015 s. 4 4. Verksamhetsområden s. 5 4.1. Nyföretagande s. 6

Läs mer

Europeiska socialfonden i Västsverige och Norra Mellansverige

Europeiska socialfonden i Västsverige och Norra Mellansverige Europeiska socialfonden i Västsverige och Norra Mellansverige - ESF-rådet har cirka 130 anställda och är indelat i åtta regioner, med huvudkontor i Stockholm - En nationell handlingsplan och åtta regionala

Läs mer

Resultatmål Nr Aktivitet Aktivitetsmål Ansvar Målgrupp Uppföljning/ utvärdering Internt Antal underlag över. som finns och arbetsmarknadens

Resultatmål Nr Aktivitet Aktivitetsmål Ansvar Målgrupp Uppföljning/ utvärdering Internt Antal underlag över. som finns och arbetsmarknadens Aktivitets- och kommunikationsplan för Länsgrupp kompetensplattform Konkretisering av länsgruppens uppdrag som beslutades av styrgruppen för Kompetensplattform Västerbotten den 17 november 2011. A: Ta

Läs mer

Positionspapper om utbildning i svenska för nyanlända vuxna

Positionspapper om utbildning i svenska för nyanlända vuxna POSITIONSPAPPER 2013-01-18 Vårt dnr: 1 (6) Positionspapper om utbildning i svenska för nyanlända vuxna Förord Detta är ett positionspapper om utbildning i svenska för nyanlända vuxna. Det omfattar både

Läs mer

Nyhetsbrev, Vård- och omsorgscollege i Kalmar län

Nyhetsbrev, Vård- och omsorgscollege i Kalmar län Nyhetsbrev, Vård- och omsorgscollege i Kalmar län Kalmar län har startat en process som syftar till att inrätta ett Vård- och omsorgscollege i regionen. Nedan beskrivs vad ett Vård- och omsorgscollege

Läs mer

Nu bildar vi nya Region Örebro län

Nu bildar vi nya Region Örebro län Nu bildar vi nya Region Örebro län LJUSNARSBERG HÄLLEFORS Bra ska bli bättre med ny regionorganisation KARLSTAD 50 LINDESBERG NORA KARLSKOGA E18 ÖREBRO DEGERFORS LEKEBERG KUMLA LAXÅ HALLSBERG ASKERSUND

Läs mer

Välkommen till SYVBarometern TM

Välkommen till SYVBarometern TM Välkommen till SYVBarometern TM 2013 Finns det något du anser kan göras lokalt i din region/kommun för att stärka studie- och yrkesvägledningen? 28% Ja Nej 3% Osäker/vet inte 69% 2 Finns det något du anser

Läs mer

olo/ i or SOLLENTUNA ^SSSST^J i FÖRFATTNINGSSAMLING f Vtoom Näringslivsstrategi för Sollentuna kommun Innehållsförteckning

olo/ i or SOLLENTUNA ^SSSST^J i FÖRFATTNINGSSAMLING f Vtoom Näringslivsstrategi för Sollentuna kommun Innehållsförteckning SOLLENTUNA ^SSSST^J i FÖRFATTNINGSSAMLING f Vtoom olo/ i or 3Ö för Sollentuna kommun Antagen av fullmäktige 2013-xx-xx Innehållsförteckning 1 Inledning 2 1.1 EU strategiskt läge i en stark region 2 1.2

Läs mer

PROGRAM FÖR SOCIAL EKONOMI I VÄSTRA GÖTALAND

PROGRAM FÖR SOCIAL EKONOMI I VÄSTRA GÖTALAND PROGRAM FÖR SOCIAL EKONOMI I VÄSTRA GÖTALAND 1. BAKGRUND Den sociala ekonomin utgörs av verksamheter som primärt har samhälleliga ändamål, bygger på demokratiska värderingar och är organisatoriskt fristående

Läs mer

160 miljoner i EU stöd till tolv projekt i Östra Mellansverige

160 miljoner i EU stöd till tolv projekt i Östra Mellansverige Strukturfondspartnerskapet Östra Mellansverige PRESSINFORMATION Datum 10 juni 2015 Dnr Till media i Uppsala, Örebro, Södermanland, Västmanland och Östergötlands län 160 miljoner i EU stöd till tolv projekt

Läs mer

Vad är Vård och Omsorgscollege? - och varför är det viktigt?

Vad är Vård och Omsorgscollege? - och varför är det viktigt? Vad är Vård och Omsorgscollege? - och varför är det viktigt? Vård och omsorgscollege; är en samverkansform för kvalitetssäkring och kvalitetsutveckling mellan utbildningsanordnare, arbetslivet och de fackliga

Läs mer

Likvärdig studie- och yrkesvägledning för barn, ungdomar och vuxna

Likvärdig studie- och yrkesvägledning för barn, ungdomar och vuxna Regionala rekommendationer för Östergötland och Tranås Kontaktuppgifter: Helene Sjöberg Utbildningsstrateg, Regionförbundet Östsam 013-26 27 40 072-539 91 83 helenesjoberg@ostsamse Dokumentinformation:

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. Från ord till handling - Integration och mångfald som regional tillväxtstrategi

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. Från ord till handling - Integration och mångfald som regional tillväxtstrategi Från ord till handling - Integration och mångfald som regional tillväxtstrategi 1 Örjan Johansson Tillväxtverket Enhet: Regional tillväxt 2 Tillväxtverket Tillväxtverket är en nationell myndighet. Vi skapar

Läs mer

TEKNIKUTBILDNING FÖR DAGENS OCH FRAMTIDENS INDUSTRI - KOMPETENSCENTRA FÖR EFFEKTIV RESURSANVÄNDNING

TEKNIKUTBILDNING FÖR DAGENS OCH FRAMTIDENS INDUSTRI - KOMPETENSCENTRA FÖR EFFEKTIV RESURSANVÄNDNING TEKNIKUTBILDNING FÖR DAGENS OCH FRAMTIDENS INDUSTRI - KOMPETENSCENTRA FÖR EFFEKTIV RESURSANVÄNDNING TEKNIKCOLLEGE SOM TILLVÄXTFAKTOR Svenska teknik- och industriföretag har stor betydelse för vår samhällsekonomi

Läs mer

Umeå universitet möter framtiden med gränslös kunskap

Umeå universitet möter framtiden med gränslös kunskap Dnr: UmU 100-394-12 Umeå universitet möter framtiden med gränslös kunskap Umeå universitet 2020 Vision och mål Fastställd av universitetsstyrelsen den 8 juni 2012 Umeå universitet 2020 Vision och mål Umeå

Läs mer

Allt att vinna. Juseks arbetslivspolitiska program. Akademikerförbundet

Allt att vinna. Juseks arbetslivspolitiska program. Akademikerförbundet Allt att vinna Juseks arbetslivspolitiska program Akademikerförbundet för jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare, kommunikatörer och samhällsvetare När arbetslivet präglas av förändringar är

Läs mer

Bildningsförvaltningens verksamhetsplan 2012-2014

Bildningsförvaltningens verksamhetsplan 2012-2014 BILDNINGSFÖRVALTNINGEN Bildningsförvaltningens verksamhetsplan 2012-2014 för- grund- och gmnasieskolan Skolans verksamhet utgår från gällande lagstiftning och avtal inom skolområdet. Mål för skolan finns

Läs mer

Arena för Samverkan Skola Arbetsliv. Skåne 19 april 2013 Gabriella Holm gabriella@skolsamverkan.se 070 615 30 16

Arena för Samverkan Skola Arbetsliv. Skåne 19 april 2013 Gabriella Holm gabriella@skolsamverkan.se 070 615 30 16 Arena för Samverkan Skola Arbetsliv Skåne 19 april 2013 Gabriella Holm gabriella@skolsamverkan.se 070 615 30 16 Samverkan skola - arbetsliv Är det nödvändigt och betydelsefullt för skolan och eleven? Möjlighet

Läs mer

Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete

Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete Åsa Johansson, utredare/ nämndsekreterare Tfn: 0345-18236 E-post: asa.johansson@hylte.se Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete Kommunfullmäktige 2014-06-18 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Syfte...

Läs mer

STRATEGISKA SATSNINGAR FÖR UTBILDNING, FORSKNING OCH SAMVERKAN 2014 2016

STRATEGISKA SATSNINGAR FÖR UTBILDNING, FORSKNING OCH SAMVERKAN 2014 2016 STRATEGISKA SATSNINGAR FÖR UTBILDNING, FORSKNING OCH SAMVERKAN 2014 2016 Inledning Våren 2013 fastställdes Strategi 2020 en strategisk plattform för Malmö högskola. Som ett led i att nå den målbild för

Läs mer

Inspel till Horisont 2020, COSME samt Sammanhållningspolitiken

Inspel till Horisont 2020, COSME samt Sammanhållningspolitiken Swedish Incubators & Science Parks - den nationella medlemsorganisationen för Sveriges regionala innovationsmiljöer Inspel till Horisont 2020, COSME samt Sammanhållningspolitiken Nyttja SISP- medlemmarnas

Läs mer

Näringslivsprogram för Söderhamn 2015-2020

Näringslivsprogram för Söderhamn 2015-2020 Näringslivsprogram för Söderhamn 2015-2020 Attraktiva Söderhamn där företagare vill vara Strategiskt näringslivsprogram, vägledande för hur näringslivsarbetet i kommunen ska bedrivas med visionen att Söderhamn

Läs mer

NEW BRIGHT FUTURE. En förstudie om integration av högutbildade, nyetablerade utrikesfödda personer

NEW BRIGHT FUTURE. En förstudie om integration av högutbildade, nyetablerade utrikesfödda personer NEW BRIGHT FUTURE En förstudie om integration av högutbildade, nyetablerade utrikesfödda personer Ett samverkansprojekt med Strängnäs Business Park och Arbetsförmedlingen 2015-02-20 Förstudie New Bright

Läs mer

Länsövergripande regionalt Vård- och Omsorgscollege

Länsövergripande regionalt Vård- och Omsorgscollege MISSIV 2015-02-26 RJL2015/221 Kommunalt forum Länsövergripande regionalt Vård- och Omsorgscollege Ledningsgruppen för samverkan Region Jönköpings län och kommun överlämnar bilagd skrivelse till Kommunalt

Läs mer

kompetensförsörjning regional handlingsplan för örebroregionen regional handlingsplan för kompetensförsörjning i Örebroregionen 1

kompetensförsörjning regional handlingsplan för örebroregionen regional handlingsplan för kompetensförsörjning i Örebroregionen 1 kompetensförsörjning regional handlingsplan för örebroregionen regional handlingsplan för kompetensförsörjning i Örebroregionen 1 2 regional handlingsplan för kompetensförsörjning i Örebroregionen Förord

Läs mer

Projekt regional samverkan Sfi

Projekt regional samverkan Sfi Projekt regional samverkan Sfi Projektet finansieras av Länsstyrelsen Örebro län enligt 37 förordningen, beredskap och kapacitet samt regional samverkan. Projektägare är Sydnärkes Utbildningsförbund som

Läs mer

Europeiska socialfonden 2014 2020

Europeiska socialfonden 2014 2020 Europeiska socialfonden 2014 2020 Europeiska socialfonden har finansierat projekt i Sverige sedan 1995 och myndigheten Svenska ESFrådet har ansvarat för Socialfondens svenska program sedan år 2000. Hittills

Läs mer

Framtida arbete med Regionalt utvecklingsprogram (RUP) - när regionkommun bildats i Västmanland

Framtida arbete med Regionalt utvecklingsprogram (RUP) - när regionkommun bildats i Västmanland 1 (9) 1 BAKGRUND 1.1 Förordningen om regionalt tillväxtarbete Detta dokument beskriver hur den framtida regionkommunen i Västmanland kan hantera det styrande strategidokumentet Regionalt utvecklingsprogram

Läs mer

Sveriges sysselsättning och tillväxt är beroende av attraktiva och konkurrenskraftiga

Sveriges sysselsättning och tillväxt är beroende av attraktiva och konkurrenskraftiga Tid för handling! PLATTFORM FÖR DEN GODA STADEN DEN GODA STADEN DEN GODA STADEN STADSUTVECKLING OCH EKONOMISK TILLVÄXT Sveriges sysselsättning och tillväxt är beroende av attraktiva och konkurrenskraftiga

Läs mer

RegSam - Regional Samverkan för hållbar tillväxt

RegSam - Regional Samverkan för hållbar tillväxt RegSam - Regional Samverkan för hållbar tillväxt Syfte med RegSam Att skapa förutsättningar för samverkan och hållbar tillväxt Att förstärka och fördjupa samverkansarbetet mellan akademi och företag/organisationer.

Läs mer

Studie- och yrkesvägledning. Inom gymnasiesärskolan och särskild utbildning för vuxna

Studie- och yrkesvägledning. Inom gymnasiesärskolan och särskild utbildning för vuxna Studie- och yrkesvägledning Inom gymnasiesärskolan och särskild utbildning för vuxna Studie- och yrkesvägledning Inom gymnasiesärskolan och särskild utbildning för vuxna Beställningsuppgifter: Fritzes

Läs mer

Kommunens strategiska mål

Kommunens strategiska mål Kommunens strategiska mål Nya mål har tagits fram för perioden 2012 2015. Strukturen är indelad i yttre respektive inre mål: Hållbar utveckling En hållbar utveckling förutsätter aktiva åtgärder för att

Läs mer

Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet de gröna har samlats i en samverkan med syfte att ta ansvar för Norrtälje kommuns utveckling. Ett ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbart samhälle,

Läs mer

Lokal näringslivsutveckling

Lokal näringslivsutveckling Lokal näringslivsutveckling Insatser för lokalt utvecklingsarbete Åsa Bjelkeby Enhetschef Regionala miljöer 1 Kort om Tillväxtverket 370 medarbetare på 9 orter Arjeplog, Gävle, Göteborg, Jönköping, Luleå,

Läs mer

Södertörnskommunernas Samarbetskommitté

Södertörnskommunernas Samarbetskommitté Godkänd av SSK 2014-01-31 Södertörnskommunernas Samarbetskommitté Verksamhetsplan 2014 Budget 2014 1. Inledning Södertörns åtta kommuner är en attraktiv del av Stockholmsregionen med ca 460 000 invånare.

Läs mer

internationell strategi 1

internationell strategi 1 Internationell strategi internationell strategi 1 Internationell strategi Bakgrund Vi lever idag i ett globaliserat samhälle där ländernas gränser suddas ut. Fler reser, studerar eller bor i andra länder,

Läs mer

Invandrarkvinnor som en resurs för framtidens kompetensförsörjningsbehov inom vård och omsorg

Invandrarkvinnor som en resurs för framtidens kompetensförsörjningsbehov inom vård och omsorg Invandrarkvinnor som en resurs för framtidens kompetensförsörjningsbehov inom vård och omsorg Förord BIIA resurscentrum vill skapa ökade förutsättningar för människor som idag står utanför arbetsmarknaden

Läs mer

ÖREBRO LÄNS LANDSTING. Ledningskansliet

ÖREBRO LÄNS LANDSTING. Ledningskansliet ÖREBRO LÄNS LANDSTING Ledningskansliet Riktlinjer för internationellt engagemang 2011-2014 2 Riktlinjer för internationellt engagemang Inledning Landstingsfullmäktige antog i juni 2003 en policy för Örebro

Läs mer

Sammanfattning Rapport 2010:15. Rektors ledarskap. En granskning av hur rektor leder skolans arbete mot ökad måluppfyllelse

Sammanfattning Rapport 2010:15. Rektors ledarskap. En granskning av hur rektor leder skolans arbete mot ökad måluppfyllelse Sammanfattning Rapport 2010:15 Rektors ledarskap En granskning av hur rektor leder skolans arbete mot ökad måluppfyllelse Sammanfattning Rektor har som pedagogisk ledare och chef för lärarna och övrig

Läs mer