Mall Idéstudie Så når vi målen 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Mall Idéstudie Så når vi målen 2015"

Transkript

1 Delområde Kunskapslyft i arbetslivet Datum Version 2 sida 1(10) Mall Idéstudie Så når vi målen 2015 Utvecklingsområde: Delområde: Processledare: Kunskap och kompetens Kunskapslyft i arbetslivet Anette Granberg 1. Utgångsläget idag Har arbete redan påbörjats? Finns pågående projekt inom detta område? Vilka aktörer är i så fall delaktiga? Vem/vilka är de drivande aktörerna? Beskriv eventuella tidigare gjorda erfarenheter inom detta område. Finns regionala program och handlingsprogram som kan kopplas till detta område? Omvärldsförändringar och andra krav på omställning gör att arbetslivet ständigt förnyas. En väl avvägd matchning mellan behov och utbud av kompetent arbetskraft stärker konkurrenskraften. Detta kräver en systematisk kompetensutveckling för alla individer genom hela livet. För att regionen ska stärka sin konkurrenskraft krävs ett strategiskt kompetensförsörjningsarbete för arbetslivet. Kompetensförsörjning 1 är en allt mer framträdande ingrediens i regionalpolitiken. Det är inte minst tydligt om man ser till den nationella strategin för regional konkurrens, entreprenörskap och sysselsättning 2. I dess strategiska inriktning lyfts just kompetensförsörjning fram som ett av viktigaste områdena för att stärka den regionala tillväxten. För Örebroregionens del kan det noteras att kompetensförsörjning är ett av fyra insatsområden i det regionala tillväxtprogrammet 3, samt ett av fyra utvecklingsområden i utvecklingsstrategi för Örebroregionen 4. För att vi i regionen ska klara en allt hårdare internationell konkurrens krävs tillgång till adekvat kompetens. Det handlar om att erbjuda utbildning efter arbetslivets uttalade behov, att utveckla de anställdas kompetens men också om att på ett bättre sett ta tillvara den kompetens som idag står utanför arbetsmarknaden. För Örebroregionen handlar detta till stor del om människor med utrikes bakgrund samt ungdomar. Arbetslivets tillgång till adekvat kompetens är en av de viktigaste faktorerna för regionens utveckling och tillväxt. 1 I denna idéskiss definierars kompetensförsörjning på följande sätt: Kompetensförsörjning betyder process i en organisation för att fortlöpande säkerställa rätt kompetens för att nå verksamhetens mål och tillgodose dess behov. 2 Näringsdepartementet: En nationell strategi för regional konkurrenskraft, entreprenörskap och sysselsättning ( ) 3 Tillväxtprogram för Örebroregionens näringslivsutveckling ( ) 4 Utvecklingsstrategi för Örebroregionen, regionförbundet Örebro (2010)

2 Delområde Kunskapslyft i arbetslivet Datum Version 2 sida 2(10) I Örebroregionen pågår en rad olika projekt, verksamheter och etablerade samverkansformer för att säkerställa kompetensförsörjningen inom regionen och inom olika branscher. På nästa sida följer en övergripande kartläggning som inte är heltäckande på något sätt. Detta kartläggningsarbete har skett inom ramen för projektet att etablera kompetensplattformar 5 som kommer att fortsätta under hösten Se bilaga nr 3. Projektet ska öka samverkan inom kompetensförsörjning och utbildningsplanering på kort och på lång sikt. Projektet ska stimulera till ökad samverkan med regionala aktörer och med redan etablerade samverkansformer. Projektet ska också ta fram kunskapsunderlag och behovsanalyser och ha en dialog med angränsande län samt med statliga myndigheter. Projektet ska bygga på redan etablerade samverkansformer inom kompetensförsörjningsområdet. Men fler åtgärder/aktiviteter måste till för att uppnå målen i strategin. Ett exempel för att nå målen i strategin är arbetet med kompetensplattformarna. Men detta är endast ett sätt av flera för att nå målen i strategin. Arbetet för kompetensförsörjning kräver ytterligare samverkan med många aktörer på lokal, regional och nationell nivå. Se bilaga 1 för pågående etablerade samverkansformer samt projekt inom kompetensförsörjning. 2. Utveckla och förädla Så uppnår vi målen beskrivningen Utgå från Så uppnår vi målen beskrivningen. Utveckla och förädla denna beskrivning. Beskriv översiktligt vilka aktiviteter/åtgärder som behöver vidtas för att nå målen. Vilka är målgrupperna? Lista aktörer som bör vara delaktiga och vilka som kan vara drivande. Redogör för tänkbara flaggskeppsprojekt och andra projekt som är mer av stödjande karaktär. Beskriv även det internationella perspektivet kopplat till området. Utvecklingsstrategin för Örebroregionen inom området kunskapslyft i arbetslivet. För nuläge och stöd för uppföljning använder vi en lista på mått och indikatorer som kompletterar de mål som presenteras nedan. Se bilaga 2 indikatorer. Inriktningsmål: Vår region har en väl fungerande kompetensförsörjning, som balanserar utbud och efterfrågan. Alla regionens företag och organisationer genomför systematisk kompetensutveckling av medarbetare. Mer än 25 procent av alla som arbetar har genomgått en minst treårig eftergymnasial utbildning. Etappmål: 5 Projektplan för att etablera kompetensplattformar, regionförbundet Örebro (Dnr: ). Projektet ska öka samverkan inom kompetensförsörjning och utbildningsplanering på kort och på lång sikt. Projektet ska stimulera till ökad samverkan med regionala aktörer och med redan etablerade samverkansformer. Projektet ska också ta fram kunskapsunderlag och behovsanalyser och ha en dialog med angränsande län samt med statliga myndigheter.

3 Delområde Kunskapslyft i arbetslivet Datum Version 2 sida 3(10) År 2015 ska andelen studerande från Örebro universitet som fått anställning inom tre år efter examen vara bland de fem främsta i Sverige. Utgångsläge: 18:e plats av 35 lärosäten i riket (77 % etablerade 2007 för examinerade läsåret 2005/06). År 2015 genomförs systematisk kompetensutveckling för 30 procent av medarbetarna i regionens företag och organisationer. Utgångsläge: 26 % (minst 3 dagar personalutbildning). År 2015 har mer än 21 procent av medarbetarna i regionens företag, organisationer och offentliga verksamhet minst treårig eftergymnasial utbildning. Utgångsläge: 21,9 % kvinnor, 14,3 % män, 18 % totalt. Så uppnår vi målen: Utbildningarna i vår region ska vara anpassade efter arbetslivets behov. Detta ställer krav på en aktiv samverkan mellan det lokala näringslivet, offentlig verksamhet och utbildningsaktörerna. Genom kompetensråd och andra samverkansformer ökar förutsättningarna för bättre matchning mellan utbildning och arbetslivets långsiktiga kompetensbehov. Förslag på åtgärder: Etablera ett regionalt kompetensråd - Etablera en struktur/modell/för analys och samverkan. - Kartlägga och identifiera aktörer/etablerade samverkansformer/branscher/utbildningsanordnare. - Ta fram kunskapsöversikter/behovsanalyser i syfte att synliggöra behov och öka kunskapen om kompetensförsörjningsområdet. - Driva fram nya utbildningar om behov uppstår. - Skapa mötesplatser och dialoger i syfte att utbildningssystemet och arbetsmarknaden får större kunskap om varandra. - En årlig regional kompetensförsörjningsdag för samtliga målgrupper. En mötesplats för samtliga utbildningsanordnare och arbetsliv. Fortsätt stärk och utveckla collegemodellen. - Stöd Teknikcollege - Stöd Vård o omsorgscollege - Utred förutsättningarna att starta Servicecollege, Logistikcollege etc. - Uppmuntra och främja otraditionella utbildningsval. Stimulera och utveckla modeller för skola arbetsliv samverkan, på gymnasienivå och eftergymnasialnivå.

4 Delområde Kunskapslyft i arbetslivet Datum Version 2 sida 4(10) - Studie- och yrkesorienteringsarbetet utvecklas och följer de allmänna råden 6. - Genomföra kompetensutvecklingsinsatser för länets studie- och yrkesvägledare. - Årlig kompetensdag för studie- och yrkesvägledare. Stimulera och utveckla modeller för utökat samarbete mellan regionens arbetsliv och universitetet. - Mer arbetsförlagd utbildning och praktikplatser - Uppsats- och examensarbeten i samverkan med arbetslivet. - Fortsatt arbete med innovationsråden. Stimulera och utveckla modeller för utökat samarbete - Mellan privat och offentligt - Mellan högre utbildning, offentlig och privat sektor. - Mellan små och medelstora företag Utifrån hållbar tillväxt är det viktigt att all kompetens tillvaratas och blir en del av arbetsmarknaden. - Fler samverkansprojekt inom arbetsmarknad, näringsliv och utbildning utifrån mångfald och integration. Det blir viktigare med eftergymnasiala utbildningar inom yrkeshögskola, yrkesvux, högskola eller universitet som stärker det regionala arbetslivet. En aktiv och välorganiserad regional samordning krävs för att få ett attraktivt utbildningsutbud som matchar arbetslivets och individernas behov. Förslag på åtgärder: Tillgodose regionens arbetsliv med bättre och fler yrkesutbildningar. (vuxenutbildning, yrkeshögskoleutbildningar). - Etablera YH Mälardalen för fler yrkeshögskoleutbildningar i Örebro län, Västmanland och Sörmland. Yrkeshögskoleutbildningar Östra Mellansverige 7 - Regional samordning av vuxenutbildningar och gemensam yrkesvuxansökan. - Utbildningarna ska genomsyras av ett entreprenöriellt förhållningssätt. Starkare fokus bör ligga på att skapa bättre möjligheter för de befintliga företagen och den offentliga verksamheten att arbeta mer med sin strategiska kompetensförsörjning. Förslag på åtgärder: Anordna utbildningar i strategisk kompetensförsörjning för regionens arbetsliv. 6 Skolverkets allmänna råd för studie- och yrkesorintering. 7 Se bilaga nr 4

5 Delområde Kunskapslyft i arbetslivet Datum Version 2 sida 5(10) Stimulera till samverkan och bilda nätverk mellan offentliga och privata arbetsgivare. Anordna fler projekt mellan universitet och lokala/regionala företag för att stödja konkurrenskraften. Många företag har idag svårt att driva kompetensutveckling på egen hand. Vi behöver förstärka och utveckla en regional mäklarfunktion för att samordna arbetslivets behov, samt driva fram nya utbildningar om behov uppstår. Förslag på åtgärder: Uppmuntra och stödja arbetsgivare i att aktivt arbeta med kompetensfrågor. Utveckla en regional mäklarfunktion. Vi föreslår att regionen kraftsamlar i ett projekt för livslångt lärande genom en samverkan mellan universitetet, lärcentra, näringsliv och offentliga verksamheter. Förslag på åtgärder: Marknadsföring och information om kompetensmöjligheter på lokal och regional nivå. Utveckla och stärk infrastrukturen för vuxnas lärande. Stimulera det livslånga lärandet utifrån ett folkhälsoperspektiv. Stärkt samverkan mellan det regionala tillväxtarbete, arbetsmarknadsfrågor och utbildning för att främja kompetens- och arbetskraftsförsörjningen till privat och offentlig sektor. Förslag på åtgärder: Samordna det offentliga resurserna för att bidra med ökad tillväxt i näringslivet, fler startar företag. Fler befintliga företag växer och fler företag etablerar sig i regionen. Omvärld Behovet av kompetensförsörjning har ett långsiktigt och ett kortsiktigt perspektiv 8. I ett långsiktigt perspektiv medför den demografiska utvecklingen i stora delar av landet att fler personer lämnar arbetsmarknaden än vad som träder in. Den här utmaningen pekar på vikten av att i glest befolkade områden kunna säkra tillgången på ledarskapskompetens inom offentlig sektor. Säkra tillgången på ledarskapskompetens inom offentlig sektor. Integrera invandrare och unga i arbetskraften för att möta behovet av kompetensförsörjning. I ett kortsiktigt perspektiv som tar sin utgångspunkt i dagens situation på arbetsmarknaden där konjunkturen bidragit till ökad arbetslöshet och minskad sysselsättning. Att verka för att få fler i arbete, bryta utanförskap och förhindra långvarig arbetslöshet är centralt på såväl nationell, som regional och lokal nivå för att skapa förutsättningar för hållbar nationell och regional tillväxt. Gemensamma insatser för att säkra den långsiktiga kompetensförsörjningen och komplettera det ordinarie utbildningssystemet genomförs utbildningar riktade till specifika sektorer eller satsningar på kompetensutveckling inom företag. 8 Regeringens skrivelse 2009/10:221 strategiskt tillväxtarbete för regional konkurrenskraft, entreprenörskap och sysselsättning.

6 Delområde Kunskapslyft i arbetslivet Datum Version 2 sida 6(10) Det nationella strukturfondsprogrammet utgör ett viktigt verktyg lokalt och regionalt för att underlätta omställningen på en arbetsmarknad under strukturomvandling. I projektform genomföra satsningar som främjar inträdet på arbetsmarkanden för ungdomar och personer med utländsk bakgrund. Ökad samverkan mellan näringsliv och utbildningssystem för att tillgodose näringslivets kompetensbehov. Universitet samverkar i ökad utsträckning med näringslivet lokalt och regionalt. Tillgång till gymnasial utbildning och kvalificerad eftergymnasial yrkesutbildning spelar en viktig roll för kontinuerlig vidareutbildning eller omskolning för att skapa en god matchning. Skapa en regional struktur för samarbete mellan näringslivs- kompetens- och utbildningsfrågor för små och medelstora företag. Utveckla samarbete mellan befintliga företagsnätverk och lärcentra. Målgrupper Primär målgrupp är regionens beslutsfattare och planerare i organisationer eller projekt som antingen arbetar med att anordna utbildningar eller som företräder arbetsgivare: Kommuner Länsstyrelsen, Landstinget och regionförbundet Arbetsförmedlingen Statliga myndigheter Örebro universitet Utbildningsanordnare Projekt Lokala nätverk/regionala/nationella nätverk Branscher Näringslivsorganisationer Arbetsgivare från privat och offentlig sektor Fackliga organisationer Politiker

7 Delområdet Datum Version Sida 7 (10) Sekundär målgrupp är övriga medarbetare inom ovanstående organisationer och övriga medborgare i regionen som är viktiga för regionens kompetensförsörjning. Projekt av stödjande karaktär Detta är projekt som vi känner till och bilden behöver kompletteras. Se bilaga 1 för etablerade samverkansformer. Effektiv etablering Länsstyrelsen Innovationsråden Örebro universitet LC-komp ApeL YH Mälardalen Handelskammaren Etablera kompetensplattformar Regionförbundet Örebro Socialfondsprojekt inom kompetensutveckling: ESF- rådet? Nuevo Örebro kommun? Stjärnbildning Mälardalsrådet Reglab kompetensförsörjning E-ship Regionförbundet Örebro Yrkestrainee Arbetsförmedlingen Tillväxttrainee Arbetsförmedlingen Jobbcampus/karriärcentrum Ansökan inlämnad om kompetensutveckling för studie- och yrkesvägledare (grundskola, gymnasiet och vuxenutbildningen). Internationellt perspektiv Den tilltagande globaliseringen och utvecklingen inom EU påverkar i allt större utsträckning Sveriges olika regioner, bl. a. avseende ekonomi, arbetskraftens rörlighet, kultur och miljö. Aktörer på regional nivå behöver i ökad utsträckning ha en internationell utblick för att söka både samarbete och kunskap i arbetet med att skapa konkurrenskraftiga regioner. Det handlar också om att på regional och lokal nivå se potentialen och möjliga synergieffekter inom flera sektorsområden i samarbete över nationsgränser. Inom ramen för projektet att etablera kompetensplattformar kommer regionförbundet att titta på internationella analyser som kan vara särskilt intressanta för Örebroregionen. Det är viktigt att fånga upp vad som pågår för att sedan kommunicera detta via målgrupperna och på mötesplatserna. Det som blir intressant att följa är det arbete med att skapa en ny efterföljande strategi till Lissabonstrategin, EU Den nya strategin syftar till att göra EU till världens mest konkurrenskraftiga ekonomiska område med full sysselsättning och social sammanhållning. EU 2020 ska bygga på lärdomar från Lissabonstrategin och samtidigt lägga större fokus på nya utmaningar i form av globalisering, gröna jobb och grön teknik.

8 Delområdet Datum Version Sida 8 (10) 3. Beskriv på vilket sätt aktuella genomsyrande perspektiv kommer att hanteras inom området. Utgå från de aktiviteter/åtgärder som listades under rubrik 2. Ekologiskt hållbart, mångfald och integration, barn och unga, en jämställd region, en god folkhälsa. Kontakta de utsedda granskarna för en diskussion. Främja övergången till högre studier bland ungdomar, då utbildningsnivån i länet är generellt sett låg. Det kan till exempel handla om att uppmuntra och främja otraditionella utbildningsval och intressen bland flickor och pojkar, så att utbildningsval tydligare bygger på intresse och talang snarare än könsroller. Det handlar även om att på olika sätt främja utrikes föddas möjligheter till högre studier. Integrera invandrare och unga i arbetskraften för att möta behovet av kompetensförsörjning. Att verka för att få fler i arbete, bryta utanförskap och förhindra långvarig arbetslöshet är central. Stärka jämställdhetsperspektivet i det regionala tillväxtarbetet. Att ta vara på de funktionshindrades specifika resurser och möjligheter genom att göra arbetsmarknaden mer tillgänglig för dessa grupper. Minska ojämlikheten i hälsa hos befolkningen i länet, både det individuella och det samhälleliga perspektivet måste uppmärksammas. Bidra till att göra det möjligt för människor att påverka sin livssituation och skapa engagemang att delta i samhällsutvecklingen. 4. Tidplan Gör en grov uppskattning av tidsramen för att nå målen. En grov uppskattning (inom ramen för att etablera kompetensplattformar) är att en struktur/modell/organisation finns för samverkan vid årsskiftet 2010/2011. Strategin måste diskuteras och förankras vidare med berörda aktörer. Det är för tidigt idag att säga hur den konkreta tidsplanen kommer att se ut. Efter årsskiftet bör några nya aktiviteter kunna påbörjas för att nå uppsatta mål. 5. Kostnader och finansiering Gör en uppskattning om listade aktiviteter ryms inom befintliga verksamheter eller om det behövs särskild finansiering. I det fall extern finansiering behövs, ge förslag på möjliga finansieringskällor.

9 Delområdet Datum Version Sida 9 (10) Bedömningen är att listade aktiviteter ryms delvis inom befintliga verksamheter men ytterligare finansiering behövs för att nå målen i strategin. Det är för tidigt att uppskatta kostnaderna och finansieringen i dagsläget. Mer dialog och diskussioner måste ske med berörda aktörer. Strukturfondsprogrammen blir viktiga finansieringskällor, både regional och socialfonden. 6. Framgångsfaktorer och riskfaktorer Riskfaktorer: Listan behöver kompletteras Vårt län med fler arbetsmarknadsregioner kräver olika sätt att hantera frågorna på. Att vi inte lyckas skapa samsyn kring dessa viktiga frågor. Brist på engagemang från viktiga aktörer. Ungdomarna flyr från länet. Att universitetet inte attraherar studenter i lika stor utsträckning. Näringslivsstrukturen fortsätter inte att utvecklas i regionen. Att hitta kompetens blir ett så stort hinder för arbetsgivare att etablera sig eller att växa i vår region. Regionens integrationsarbete utifrån kompetensförsörjning leder inte till någon förändring. Att etablera en regional struktur för regionens kompetensförsörjningsarbete skapar tröghet i systemet istället för att bli en effektiv plattform för informationsflöde och samverkan mellan olika aktörer. Framgångsfaktorer: Listan behöver kompletteras. Få till en bättre samverkan, nyttja befintliga resurser bättre och förse markanden med så relevant information som möjligt. Tydliggöra roller Öka samverkan med andra regioner kring kompetensförsörjningsfrågor. Inom ramen för projektet att etablera kompetensplattformer gäller det att komma överens om mål och förväntningar på olika aktörers medverkan. Den stora nyttan blir när arbetslivets synpunkter och uttryckta behov får genomslag i hur länet prioriterar sina utbildningsinsatser. Samsyn och engagemang 7. Referenser Lista eventuella dokument som det är hänvisat till i Idéstudie (ex förstudie, rapporter, statliga direktiv, förordning mm.) Villkor m.m för budgetåret 2010 för regionala självstyrelseorgan och kommunala samverkansorgan (dnr N2009/9378/RT).

10 Delområdet Datum Version Sida 10 (10) Jörgen Lindell och Daniel Hallencreutz, Rapport om kompetensmatchningen i Blekinge och Örebro län. Intersecta AB samt CIND (Centre for research on Innovation and Industrial Dynamics) och Kulturgeografiska institutionen, Uppsala universitet. (2010) Regeringens skrivelse: Strategiskt tillväxtarbete för regional konkurrenskraft, entreprenörskap och sysselsättning (2009/10:221) Delrapportering till Näringsdepartementet Kompetensplattformar i Örebroregionen. Dnr: Regionförbundet Örebro. Regionernas arbetskraftsförsörjning, Tillväxtanalys rapport (2010:06) Regionförbundets rapporter som rör området kompetensförsörjning. Regional översiktligplanering bakgrundsanalys (2010) Förstudie Yrkeshögskola plattform Östra Mellansverige (2009) Transport- och logistikutbildningar NeedL (2009) Vad får studenter att vilja stanna kvar i Örebroregionen efter studierna? (2009) Invandare i Örebro län mobilitet och integration på arbetsmarknaden (2009) Rapport från arbetsgruppen kompetens/tillväxt en nulägesbild av samarbeten inom Svealandsregionen (2009) Kompetensstegen i Hallsbergs kommun utvärderings och uppföljningsrapport (2009) Arbetsmarknaden i Örebroregionen en analys av kommande pensionsavgångar och unga på arbetsmarknaden (2009) Är Örebroregionen attraktiv för ungdomar? en långtidsstudie om ungdomars flyttmönster (2008) Örebroregionen 2030 framtidsbilder för arbetsmarknad och befolkningsutveckling (2008) Samordnad stödfunktion för kompetensförsörjning i Örebro län (2008) Samarbete mellan universitetet och länets arbetsliv åtgärdsförslag för bättre samverkan (2007) Följande aktörer har medverkat vid utformningen av denna projektidé: Anette Granberg, projektledare har utarbetat idéskissen i samverkan med Maria Svensson, utvecklingsledare. Dialog med samtliga aktörer inom ramen för kompetensplattformar. Dialogmötena har syftat till att diskutera vilka behov och frågor nuvarande plattformar/samarbeten tar hand om och vad som saknas. En förfrågan har skickats till aktörer om hur vi förverkligar utvecklingsstrategin för Örebroregionen. Ett möte är inbokat med samtliga granskare den 24 augusti. Workshop den 1 september för aktörer om den framtida utformningen av att etablera kompetensplattformar. Bilaga nr 1 Nuläge och etablerade samverkansformer Bilaga nr 2 Indikatorer Bilaga nr 3 Etablera kompetensplattformar Bilaga nr 4 Underlag analys och slutrapport YH

11 Bilaga nr 1 Nuläget och etablerade samverkansformer Nedan följer den kartläggning som har genomförts inom ramen för kompetensplattformar. College Teknikcollege startade i Örebro län 2006 och är allt sedan dess en plattform för samverkan mellan länets teknikföretag och utbildningsanordnare. De har fokus på att säkerställa kompetensen för länets teknikföretag på lång och kort sikt. Teknikcollege är verksamma och aktiva inom flera utbildningsnivåer; grundskolan, gymnasieskolan, vuxenutbildningen (yrkesvux), yrkeshögskoleutbildningar och högskoleutbildningar. Vård och omsorgscollege startade 2008 i Örebro län och arbetar för att säkerställa att kompetensbehoven för arbetsgivarna inom vård och omsorg både för idag och för imorgon. Utbildningsanordnare och arbetsgivare, både från de privata och offentliga aktörer, finns med i ett nära samarbete för att kvaliteten och innehållet på utbildningarna ska motsvara behovet efter avslutade studier. Behoven inom denna bransch är mycket stora. Dessa båda plattformar arbetar i hela länet och har noder i kommunerna. Centrala styrgrupper håller ihop det strategiska arbetet. Nu tas initiativ till att genomföra en förstudie för att se över intresset och behov av att etablera Servicecollege. Servicecollege kommer att arbeta på motsvarande sätt för att säkerställa kompetensen inom tjänstesektorn, handel, finans och bank, samt hotell och restaurang. Tidplanen är att under hösten 2010 genomföra förstudien för att kunna starta utbildningar till hösten Samverkan med Region Värmland har inletts och eventuellt kommer även Region Östsam att vara med i samarbetet. Dessa tre college arbetar mot de tre största branscherna i länet. Statistik, andel sysselsatta 2008 Örebro län Tillverkningsbranschen sysselsatte, personer (ca 19%) Vård- och omsorg sysselsatte personer (ca 18 %) Service branschen sysselsatte personer. (ca 18%) Total andel sysselsatta personer Mer yrkesutbildningar I vår region har ett utvecklingsarbete pågått under flera år för att stärka länets lärcentra i deras mäklarroll. Mäklarrollen ska finnas mellan utbildningsanordnare på alla utbildningsnivåer och näringslivet. Denna mäklande roll har kommunens medborgare som sin ena målgrupp och det lokala näringslivet som sin andra. Funktionen är olika utbyggd i olika delar av länet, men troligtvis kommer denna framöver även finnas regionalt och utgöra en ny dimension inom det regionala näringslivsarbetet. Just nu pågår LC-komp, ett socialfondsprojekt inom Östra Mellansverige, där den mäklande kompetensen stärks i cirka 25 kommuner. Nätverk för vuxnas lärande REKO (Regionalt kompetensforum) Samtliga lärcentra inom Örebro län samverkar i nätverket REKO för att kunna erbjuda alla vuxna i Örebro regionen goda möjligheter att hitta utbildningsmöjligheter. REKO samverkar inom en rad utvecklingsfrågor men under de senaste två åren har utbildningsformen yrkesvux tagit stor plats eftersom kommunerna nu har möjlighet att förutom den traditionella komvux

12 också erbjuda yrkesvux. Yrkesvux är ett positivt inslag och kan utgöra ett viktigt komplement för att få arbetslivets behov av gymnasial yrkeskompetens tillgodosedd. Yrkeshögskoleutbildningar YH YH är en utbildningsform som på ett bra sätt kan fånga arbetslivets behov av kompetens och där stor andel av studenterna går direkt till arbete i branschen. Formen har många fördelar och kan utgöra ett flexibelt verktyg i det regionala kompetensförsörjningsarbetet. Vi har ansett den så viktig och strategisk att vi under 2009 genomförde en förstudie inom Östra Mellansverige där vi undersökt hur och om vi ska bygga upp en särskild plattform för den utbildningsformen. Förstudien visar att det finns behov av regionalt operativa resurs för att vara ett stöd för såväl utbildningsanordnare, arbetsliv och student. Vi går nu vidare med en ansökan till regionalfonden för ett genomförande tillsammans med Örebro kommun, Eskilstuna kommun, Nyköpings kommun, Västerås stad, Regionförbundet Sörmland, Regionförbundet Örebro, Länsstyrelsen Västmanland och Handelskammaren Mälardalen. Det pågår även samverkan kring uppbyggnaden av kompetensplattformarna över länsgränserna i hela Östra Mellansverige. Örebro universitet Universitet har en mycket viktig roll för regionens kompetensförsörjning. De erbjuder ett omfattande utbud; 90 program och 800 fristående kurser. Örebro universitet har under 2009 byggt upp ett helt nytt och unikt koncept med innovationsråd för att tillsammans med arbetslivet och externa aktörer få ökad kunskap om kompetensbehov och för att samverka med det omgivande samhället. De externa ledamöterna, som kommer från både organisationer, privat och offentlig sektor fungerar som omvärldsreferens för utvecklingsarbetet inom både utbildning och forskning. De hjälper universitetet att se vilka behov och utmaningar samhället står inför idag så att utvecklingen är i takt med tiden. Innovationsråden utgör en del av universitetets kompetensplattform. Branschsamverkan Det finns ett antal kluster, innovationssystem och branscher som samverkar aktivt med att säkerställa kompetens behoven idag och i framtiden. Robotdalen: Ett innovationssystem inom Västmanland, Sörmland och Örebro län, där robotiken utvecklas inom en rad områden. De arbetar även för att näringslivet ska få tillgång till den arbetskraft de behöver och för ökad samverkan mellan näringsliv, universitet/högskolor och offentlig sektor. Robotdalen engagerar sig i aktiviteter som främjar ett ökat teknikintresse hos barn och ungdomar. Automation Region: Ett samarbetsprojekt med syfte att stärka och synliggöra vår världsledande automationsindustri och vårt stora automations- och produktionskunnande. Automation är en svensk framtidsbransch av stor betydelse för konkurrenskraften och för de stora frågorna runt resursanvändning, energi och miljö. Samarbetet ska också stärka och säkra kompetensen inom de befintliga företagen. Logistikforum: En bransch och profil som har särskilt stor betydelse för vår region är logistik. Logistikforum samlar både företag och utbildningsanordnare för att behandla olika

13 frågor som är centrala och viktiga för transport- och logistikbranschen som till exempel kompetensförsörjning. För att öka kunskapen om behoven inom denna bransch pågår just nu ett särskilt projekt, NeedL. En kartläggning av behoven av forskning och kvalificerad utbildning är genomförd. Tio gymnasieutbildningar är inriktade mot logistik eller transport, men det saknas utbildning på högre nivå. NeedL har tagit initiativ för att initiera nya utbildningar på högskolenivå. Andelen sysselsatt inom logistik var personer, ca 4 %. IT-gruppen: Inom företagarföreningen Örebro Promotion finns IT-gruppen som arbetar för att säkra kompetensen till branschen och även verka för att IT-branschens intressen och profil stärks. Branschen har expanderat och investerat under de sista åren och då främst mjukvaruföretag, främst i staden Örebro. Arbetsmarknads och kompetensdagar Sedan många år anordnas särskilda kompetensdagar för målgruppen studie- och yrkesvägledare från hela länet inom alla nivåer. Dagarna har olika teman och innehåller medverkan från företag som ger oss en nulägesbild av yrken och kompetensbehov. Arbetsgruppen består av representanter från Svenskt Näringsliv, Arbetsförmedlingen, Regionförbundet Örebro, Örebro universitet och Örebro kommun. Nyligen är även en kompetensanalys av studie- och yrkesvägledarna i Örebro kommun genomförd. Det pågår en process att låta samtliga studie- och yrkesvägledare i länet genomgå kompetensutveckling för att på ett bättre sätt stödja eleverna i deras framtida yrkes- och utbildningsval. En ansökan till socialfonden förbereds. Tre arbetsmarknadsråd Norr, Syd och Mitt Inom Örebroregion så finns tre arbetsmarknadsråd. Råden är kopplade till de tre arbetsförmedlingscheferna som är verksamma i länet och utgör en grupp för arbetsförmedlingarnas uppdrag. Idag arbetar de nära kommunerna arbetsmarknadsenheter. Lokala kompetensråd I Karlskoga finns det sedan några år ett lokalt kompetensråd. Det arbetar aktivt med att utgöra en lokal mötesplats för kommun och näringsliv, för att diskutera samverkan och ta initiativ och för att säkra näringslivets och offentlig sektors behov av kompetens på lång och kort sikt. Under det senaste året har ytterligare två lokala kompetensråd mellan kommun och näringsliv startats i Lindesberg och Örebro. Situationen med många varsel och kris som präglat stora delar av tillverkningsindustrin, främst fordonsindustrin och dess under leverantörer, har snabbat på processen att bilda dessa kompetensråd. Det pågår också flera samlingsprojekt inom socialfonden för att stärka kompetensen i dessa tillverkningsföretag. Reglab en mötesplats för regional utveckling Reglab är ett forum för regional utveckling. Här möts regioner, myndigheter, forskare och andra för att lära sig mer. Vi driver gemensamma utvecklingsprojekt, vi fördjupar de regionala analyserna och vi lär av varandra.

14 Mycket av Sveriges utvecklingskraft koncentreras i dag till den regionala nivån. Utmaningarna är många men också möjligheterna. Reglab är en plattform för att fördjupa kunskapen kring de regionala utvecklingsfrågorna. Som medlem i Reglab får man tillgång till alla medlemmars specialistkunskap. Man är en del av ett kompetensnätverk som ger omvärldsbevakning och benchmarking. Och deltar i framtidsdiskussionen kring utvecklingen av Sveriges regioner. Regionförbundet Örebro deltar både i lärprojektet Klusterutveckling och i lärprojektet Kompetensförsörjning. Mälardalsrådet Stjärnbildning Arbetet inom ramen för Stjärnbildning syftar till att synliggöra och utveckla Stockholm- Mälarregionen som internationellt konkurrenskraftig och attraktiv kunskapsregion - en lyskraftig galax bestående av många stjärnor. Under 2009/10 har ett antal seminarier ägt rum och i anslutning till dessa har rapporter tagits fram i syfte att synliggöra nuläge och skapa samhandling kring gemensamma utmaningar.

15 Indikatorer The Heart of Sweden - Utvecklingsstrategi för Örebroregionen Utvecklingsområde 1: Kunskap och kompetens Kunskapslyft för barn och unga: Inriktningsmål Alla elever i grundskolan avslutar sina studier med minst godkänt betyg i alla ämnen. Alla gymnasieelever avslutar sina studier med minst godkänt betyg Fler än hälften av gymnasieeleverna påbörjar en eftergymnasial utbildning Etappmål 2015 (om inte annat årtal anges) Indikator/ mått Utgångsläge för indikator Källa Minst 90 procent av Andel elever behöriga till 82,5% (2008/09) Skolverket grundskoleeleverna har minst gymnasieskolan godkänt betyg i alla kärnämnen Meritvärde för pojkar och flickor Samtliga: 193,9; Skolverket i årskurs 9 flickor: 206,8; pojkar: 183. (2009) 95% av gymnasieeleverna har godkänt betyg i alla kärnämnen Andel med grundläggande behörighet av de som fullföljt gymnasieskolan 89% Skolverket 45% av de som avslutat Övergång till högskolan inom 3 40% Skolverket gymnasieskolan påbörjat en år efter avslutad utbildning i eftergymnasial utbildning gymnasieskolan, män/kvinnor inom tre år Kunskapslyft i arbetslivet Vår region har en väl fungerande kompetensförsörjning, som balanserar utbud och efterfrågan Alla företag och organisationer genomför systematisk kompetensutveckling av medarbetare År 2012 ska en regional handlingsplan påbörjats för breddad rekrytering till högskolan Andelen studerande från Örebro univerisitet som fått anställning inom 3 år efter examen ska vara bland de fem främsta i landet. Systematisk kompetensutveckling för 30 procent av medarbetarna i regionens företag och organisationer Följs upp Etablerade på arbetsmarknaden 1-1,5 år efter examen. Personalutbildning per arbetsmarknadssektor Finns i Örebro kom mun 18:e plats av 35 lärosäten i riket (77% etablerade 2007 för examinerade läsåret 2005/06.) 26 % (minst 3 dagar pers. utb). Högskoleverket SCB (AKU) Mer än 25 procent av alla som arbetar har genomgått en minst 3-årig eftergymnasial utbildning 21 procent av medarbetarna i regionens företag, organisationer och offentlig verksamhet minst treårig eftergymnasial utbildning Andel av befolkning (25-64 år) med minst 3 år eftergymnasial utbildning 21,9% kvinnor, 14,3% män, 18% totalt SCB

16 Utvecklingsomåde 2: Innovationer och entreprenörskap Entreprenörskap och företag Inriktningsmål Antalet nystartade och växande företag ökar Vår region attraherar kontinuerligt fler nya investeringar från vår omvärld Regionens andel av investerat riskkapital ökar kontinuerligt Logistikberoende företag väljer Örebroregionen som bästa lokaliseringen ur ett ekologiskt och ekonomiskt perspektiv Örebro stad har stärkt sin position som förvaltningsstad Etappmål 2015 (om inte annat årtal anges) Indikator/ mått Utgångsläge för indikator Källa Minst 1500 nya företag Antal nystartade företag 1406 år 2008 Tillväxtanalys startas varje år Ytterligare tre huvudkontor för Antal börsnoterade företag som SCB börsnoterade företag etableras i Örebroregionen etableras Antal arbetsställen som SCB etablerar sig i Örebroregionen År 2012 ska det finnas en Följs upp. professionell etableringsregion service i vår Följs up p. Örebroregionen har den Sysselsättningsutveckling inom snabbaste logistiksektorn sysselsättningstillväxten i riket inom logistiksektorn År 2015 har Örebroregionens Andel av rikets totala statliga andel av rikets totala statliga sysselsättning sysselsättning ökat med 2 procent scb (sni: 60100, 60240, 62100, 63110, 63120, 62210, 63230, 63400, 64110, 64120) Lokaliseringskvot inom 1,05 scb (sni: 60100, 60240, logistiksektorn ,9 procent (2008) Scb 0, 63110, 63120, 62210, 63230, 63400, 64110, 64120) (sni: 75112, 75113, 75114, 75122, 75132, 75133, 75134, 75211, 75231, 75232, 75233, 75240) Innovativa miljöer Minst två internationellt erkända innovativa miljöer etableras Minst en innovativ miljö har funnit sina former, har en trygg grundfinansiering och är internationellt erkänd Erkända av internationella org av typen National Business Incubation Association eller Association of University Related Research Parks. 0 Fler kunskapsintensiva företag etablerar sig i vår region Regionens samlade utgifter för FoU per capita är på en nivå som placerar regionen på lägst 6:e plats i Sverige. FoU-utgi fter per capita 9:e plats SCB Antal kunskapsintensiva SCB arbetsställen (enligt branschnyckel Olsson-Vinell)

17 Utvecklingsområde 3: Lustfyllda möten och upplevelser Sprudlande kulturliv Inriktningsmål Örebroregionen är känd, även internationellt, för sina satsningar på ung kultur och gränsöverskridande samarbeten Etappmål 2015 (om inte annat årtal anges) Vi ska ha ett kulturliv som möjliggör för Örebro om att bli Europas kulturhuvudstad Regionens unika berättelse ska vara skriven Indikator/mått Följs upp Följs upp Utgångsläge för indikator Källa Andelen av offentliga kulturfinansieringen till barnoch unga har ökat Följs upp Stora evenemang Örebroregionen är den ledande mötesdestinationen efter de tre storstadsregionerna och drar till sig fler besökare genom nationella och internationella evenemang Antalet stora evenemang inom kultur, idrott och konferenser fördubblats Antalet hotellgästnätter i regionen ligger på en nivå bland de 10 främsta regionerna i landet Antal belagda rum till konferensgäster Antal övernattning på hotell belagda rum år gästnätter år :e län är 2008 SCB Örebroregionen ska tillhöra de mest framgångsrika regionerna inom elitidrotten Följs upp Rika naturupplevelser Örebroregionen är känd för ett spännande och omväxlande friluftsliv samt en hållbar naturturism Antalet turistbesök kopplade till naturupplevelser har fördubblats Antal gästnätter i stugbyar år 2008 SCB

18 Utvecklingsområde 4: Den öppna regionen Bästa grannen Inriktningsmål Etappmål 2015 (om inte annat årtal anges) Örebroregionen är en aktiv Örebroregionen ingår i minst 25 part i funktionella % fler funktionella samarbeten länsöverskridande samarbeten med våra grannar Indikator/mått Följs upp Utgångsläge för indikator Källa Örebroregionen har en ty dlig roll som ett starkt yttre ben i Stockholmsregionen Örebroregionen ingår i minst 25 Följs upp % fler funktionella samarbeten med Stockholms stad och län Örebroregionen beskrivs som viktig för Stockholmsregionens framtid i Stocholms läns regionala utvecklingsplan eller motsvarande Följs upp Fler boende i Örebroregionen Örebroregionens befolkning växer till minst invånare Örebroregionen har ökat sin befolkning till invånare Folkmängd ( ) SCB Fler som flyttar till länet än från länet (om vi räknar bort utrikes invandring) Inrikes flyttnetto (2008) SCB Aktiv regionförstoring Inflyttningen ökar i alla länets kommuner Kollektivtrafikens andel av arbetspendlingsresor ska öka kraftigt 25 procent av pendlingsresorna sker med kollektivtrafiken Inflyttning (in- & utrikes) Andel arbetspendling med kollektivtrafik Ökar i Örebro, Kumla, Askersund, Nora, Lindesberg ( ) ca 18% SCB Trafikanalys Restiden med kollektivtrafik mellan kommunhuvudorter och Örebro ska minska avsevärt Linjesystem med stomnät i de mest trafikerade ståken Restid med kollektivtrafik mellan Örebro och övriga kommunhuvudorter i länet Uppföljning av stomnät Från Örebro till: Hällefors 90 min, Kopparberg 60 min, Lindesberg 30 min, Nora 40 min, Karlskoga 50 min, Degerfors 75 min, Fjugesta 45 min, Laxå 38 min, Askersund 55 min, Kumla 13 min, Hallsberg 20 min. (år 2010)

19 Goda kommunikation med omvärlden Kollektivtrafiken inom vår region och storregionen är ett mönsterexempel ur både miljö- och effektivitetssynpunkt Kollektivtrafiken längs stråken till och från Stockholm, Göteborg och Oslo är frekvent och smidig att nyttja År 2020 drivs all kollektivtrafik av förnyelsebara drivmedel Restiderna till Stockholm, Göteborg och Oslo har förkortats så att vi når Bålsta, Kristinehamn och Skövde på en timme Antal tåg- och bussavgångar till och från Stockholm, Göteborg och Oslo Idag drivs stadbussar och merparten av stadstaxi med biogas Till Stockholm: 33 avgångar/dygn, till Göteborg: 18 avg/dygn, till Oslo: 17 avg/dygn Restider med kollektivtrafik i stråken Göteborg, Stockholm, Oslo Kristinehamn: ~80min, w ww.resrobot.se Bålsta: ~80 min, Skövde: ~80 min Örebro flygplats utgör det självklara resealternativet för flygresor utomlands År 2020 är utrikestrafiken på Antal passagerare Kastrup, Örebro flygplats minst dubbelt Sturup (2008) så stor som 2009 Örebro airport

20 Bilaga nr 3 Etablera kompetensplattformar 1 Uppdraget Januari 2010 fick regionala självstyrelseorgan och samverkansorgan i uppdrag att etablera kompetensplattformar för samverkan inom kompetensförsörjning och utbildningsplanering på kort och lång sikt 2. Detta ska leda till ökad kunskap och översikt, samordning av behovsanalyser och ökad kunskap om utbud och efterfrågan på utbildningsformer. Vidare gav regeringen i mars 2010 vissa centrala myndigheter i uppdrag att samverka för att öka samordningen på nationell nivå inom kompetensförsörjningsområdet 3. Syftet är att stärka förutsättningarna för att privat och offentlig verksamhet får tillgång till efterfrågad kompetens, och därmed stärka konkurrenskraften och bidra till hållbar nationell och regional tillväxt. Uppdraget ska bidra till att skapa bättre planeringsförutsättningar och resursutnyttjande avseende insatser för kompetensförsörjning. Processen Kompetensplattformen utgör ett positivt uppdrag i linje med utvecklingsstrategin och här kan vi tillsammans med andra åstadkomma skillnad. Processen hittills har till stor del bestått i att kartlägga redan befintliga samverkansformer och att fundera kring hur uppdraget ska genomföras på bästa sätt. Regionförbundet har utsett en intern arbetsgrupp som ansvarar för uppdraget. Gruppen har träffat kolleger i angränsande län och deltagit i flera nationella nätverk för att diskutera uppdraget, men även fått ta del av andra läns processer vilket bidragit till både mer kunskap och inspiration. Under våren har aktörer träffats i dialogmöten. Dialogmötena har diskuterat vilka behov och frågor nuvarande plattformar tar hand om och vad som saknas. Dialogmöten med följande aktörer har genomförts. Länsstyrelsen Örebro län (Robotdalen) Örebro läns landsting Örebro kommun Arbetsförmedlingen Vård- och omsorgscollege Teknikcollege Sydnärkes Utbildningsförbund Hällefors kommun Örebro universitet Regionförbundet Örebro Projektet SELF Handelskammaren Mälardalen Örebro Promotion Möckelnföretagen Örebro kommun Lindesbergs kommun Svenskt Näringsliv Företagarna 1 Projektet ska öka samverkan inom kompetensförsörjning och utbildningsplanering på kort och på lång sikt. Projektet ska stimulera till ökad samverkan med regionala aktörer och med redan etablerade samverkansformer. Projektet ska också ta fram kunskapsunderlag och behovsanalyser och ha en dialog med angränsande län samt med statliga myndigheter. 2 Villkor m.m för budgetåret 2010 för regionala självstyrelseorgan och samverkansorgan Dnr: N2009/9378/RT 3 Uppdraget avser Statens skolverk, Myndigheten för yrkeshögskolan, Arbetsförmedlingen, Tillväxtverket och Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser

21 Det vi redan kan se att vi saknar är regelbundna, branschvisa och kvalitativa behovsanalyser för hela Örebroregionen. I dessa analyser behöver vi separerar de idag fyra FA-regionerna som kommunerna i Örebro län ingår i: Örebro arbetsmarknadsregion, Hällefors lokala arbetsmarknadsregion, Karlskogas lokala arbetsmarknadsregion och Ludvikas arbetsmarknadsregion där Ljusnarsbergs kommun ingår. Vi följer noga andra regioners och de nationella myndigheternas arbete. Målet är att hitta ett gemensamt verktyg för sådana analyser för att det ska bli jämförbart mellan regionerna. Det pågår ett arbete med att ta fram en kunskapsöversikt om vilka aktuella analyser som genomförs på regional och nationell nivå. Denna kunskapsöversikt kommer att få formen av en rapport och som avser att ge en bild av hur situationen ser ut i Örebroregionen utifrån följande punkter: Aktuella nulägesbedömningar och prognoser för befolkningen i arbetsför ålder. Nulägesbilder och prognoser när det gäller det regionala behovet av arbetskraft. Närings- och arbetslivets behov av arbetskraft: Vilka branscher är dominerande i regionen, vilka förväntas växa/minska? Det behövs alltid mer kunskap och möjlighet att diskutera olika frågeställningar och därför har Regionförbundet Örebro utvecklat en uppskattad mötesplats som går under namnet Fredagsakademin. En eller flera personer delger åhörarna ny kunskap och alla bjuds in till dialog kring ämnet. Nu till hösten kommer vi att bjuda in till Fredagsakademier med tema som ger oss mer kunskap om kompetensförsörjningsfrågorna. En årlig kompetensdag för samtliga målgrupper kommer att genomföras i november Det är viktigt att vi bygger en självklar och naturlig mötesplats för samtliga utbildningsanordnare och arbetsliv. Dialog och samverkan pågår främst inom Östra Mellansverige. Med Västmanland och Sörmland har vi genomfört gemensamma möten och kommer inom kort också ha gemensamt projekt. Kompetensfrågorna är svåra och komplexa, men mycket viktiga. Stöd ifrån de statliga myndigheterna kommer att utgöra en viktig support i det kommande arbetet. Det känns ju inte effektivt om vi alla ska utveckla och genomföra egna behovsanalyser som sedan inte är jämförbara. Därför kommer vi avvakta att utveckla något helt eget istället försöka nyttja det som redan görs i större omfattning. Under september fortsätter processen, aktörer som vill vara aktiva i regionens arbeta med kompetensförsörjningsfrågorna bjuds in till en workshop. Vilka aktörer som vill var aktiva och medverka är för tidigt att säga, men troligtvis kommer representanter från såväl näringsliv, utbildningsanordnare, lokala och regionala aktörer inom arbetsmarknad och utbildningsområdet att delta.

22 Analys, slutsatser och förslag Uppdraget och vad vi gjort Uppdraget och utmaningen i denna förstudie har varit att undersöka förutsättningarna för ett kraftfullare arbete med den nya Yrkeshögskoleutbildningen i Östra Mellansverige 1. Utgångspunkten har varit att förutsättningslöst pröva om ett strukturerat samarbete mellan länen i regionen skulle kunna generera mervärden samt hur ett samverkansupplägg i så fall skulle kunna se ut. Inte minst den senare delen av frågeställningen har genererat ett antal besvärliga knäckfrågor och problemområden av typen; vilka ska i så fall samverka, på vilket sätt, utifrån vilka perspektiv och med vilka resurser? Sammanfattningsvis kan man säga att vår förstudie visat på tre saker. Det första är behovet av samordning och en effektivare struktur kring arbetet med YH. Erfarenheter från övriga Sverige och analysen i förstudien har visat att ett mer samlat arbete med kompetensförsörjningsfrågorna är en bra grund för att få fram de utbildningslösningar som arbetslivet efterfrågar och att oftare kunna gå från ord till handling. En vanlig uppfattning i flera av länen är också att en sådan lösning behöver komma på plats så fort som möjligt och att det nu i och med bildande av den nya Yrkeshögskolemyndigheten och regeringens satsningar på yrkesutbildning finns ett gyllene tillfälle att hitta en mer sammanhållen och effektiv modell för arbetet. Det andra är att förutsättningarna och utgångsläget vad gäller arbetet med kompetensförsörjningsfrågorna skiljer sig åt mellan länen vilket betyder att respektive län har lite olika ingångar och behov i den här frågan. Östergötland har sedan flera år ett etablerat samarbete kring kompetensförsörjningsfrågorna och ett fungerande regionalt kompetensforum. Knutet till verksamheten finns också ett YH-råd. Uppsala län driver för närvarande ett regionalfondsprojekt, där huvudsyftet är att skapa förutsättningar för en tydligare koppling mellan branschernas behov av ny kompetens och vad utbildningsaktörer levererar. Örebro, Västmanland och Sörmland har idag ingen uppbyggd eller samlad struktur för kompetensförsörjnings- och YH-frågor. Arbetet sker på olika arenor och i parallella processer och i Västmanlands och Sörmlands fall också med ett delat och splittrat ansvar mellan olika regionala aktörer och myndigheter. 1 NUTS II-regionen som innefattar Uppsala län, Västmanlands län, Sörmlands län, Östergötlands län och Örebro län

Indikatorer. The Heart of Sweden - Utvecklingsstrategi för Örebroregionen. Utgångsläge för. Inriktningsmål. Utvecklingsområde 1: Kunskap och kompetens

Indikatorer. The Heart of Sweden - Utvecklingsstrategi för Örebroregionen. Utgångsläge för. Inriktningsmål. Utvecklingsområde 1: Kunskap och kompetens Indikatorer The Heart of Sweden - Utvecklingsstrategi för Örebroregionen Utvecklingsområde 1: Kunskap och kompetens Kunskapslyft för barn och unga: Alla elever i grundskolan avslutar sina studier med minst

Läs mer

Utvecklingsområde 1. Kunskap och kompetens. Välkomna!

Utvecklingsområde 1. Kunskap och kompetens. Välkomna! Utvecklingsområde 1 Kunskap och kompetens Välkomna! Workshop Kunskap och kompetens Introduktion av Peter Morfeldt Vart ska vi och vad gör vi för att nå målen, inom kunskapslyft barn och unga (5 min) Presentation

Läs mer

Utvecklingsstrategi för Örebroregionen

Utvecklingsstrategi för Örebroregionen Utvecklingsstrategi för Örebroregionen Sveriges demografiska mittpunkt Cirka 280 000 invånare Gränsar till 6 andra län Delar av 5 stift Örebro län ett län, men 6 landskap Närke, Västmanland, Värmland,

Läs mer

The Heart of Sweden logotype PANTONE 382 IDÉSTUDIER

The Heart of Sweden logotype PANTONE 382 IDÉSTUDIER The Heart of Sweden logotype PANTONE 382 EN REGION O R B E R ÖR TEGI FÖ A R T S S KLING UTVEC bilagor IDÉSTUDIER SÅ NÅR VI MÅLEN 2015 Innehåll Utvecklingsområde Kunskap och kompetens Kunskapslyft i arbetslivet

Läs mer

Utvecklingsstrategi för Örebroregionen första uppföljningen 2012

Utvecklingsstrategi för Örebroregionen första uppföljningen 2012 Utvecklingsstrategi för Örebroregionen första uppföljningen 2012 Utgångspunkter Primärt syfte: Hur ligger regionen till i förhållande till målen i rusen? Bidrag till att bättre förstå regionens utveckling

Läs mer

Processen Kartläggning Dialog, april juni Kommunchefer, 20 maj RUS kompetensplattformar RUS kompetensplattformar Loka internat 2-3 september

Processen Kartläggning Dialog, april juni Kommunchefer, 20 maj RUS kompetensplattformar RUS kompetensplattformar Loka internat 2-3 september Processen Kartläggning av aktörer/etablerade samverkansformer/branscher/utbildningsanordnare Dialog, april juni Dialogmötena i syfte att diskutera vilka behov och frågor nuvarande plattformar tar hand

Läs mer

WORKSHOP II REGIONAL KOMPETENSPLATTFORM ULRIKA EKSTRÖM

WORKSHOP II REGIONAL KOMPETENSPLATTFORM ULRIKA EKSTRÖM WORKSHOP II REGIONAL KOMPETENSPLATTFORM ULRIKA EKSTRÖM INNEHÅLL 01 Nulägesbild 02 03 04 Behov och nytta (förväntningar på resultat) Presentation - gruppdiskussion Kaffe Målgrupp 05 Form och innehåll 06

Läs mer

Analys, slutsatser och förslag

Analys, slutsatser och förslag Analys, slutsatser och förslag Uppdraget och vad vi gjort Uppdraget och utmaningen i denna förstudie har varit att undersöka förutsättningarna för ett kraftfullare arbete med den nya Yrkeshögskoleutbildningen

Läs mer

Kompetensförsörjning inom gruv- och mineralnäringen. Regeringsuppdrag inom Sveriges Mineralstrategi

Kompetensförsörjning inom gruv- och mineralnäringen. Regeringsuppdrag inom Sveriges Mineralstrategi Kompetensförsörjning inom gruv- och mineralnäringen Regeringsuppdrag inom Sveriges Mineralstrategi Välkomna Presentation Dagens agenda Kort om Regeringsuppdraget: Länsstyrelserna i Norrbotten och Västmanland,

Läs mer

Kompetensberedningens handlingsplan underlag för inriktningsbeslut

Kompetensberedningens handlingsplan underlag för inriktningsbeslut TJÄNSTESKRIVELSE Datum 2014-10-20 Dnr Kompetensberedningens handlingsplan underlag för inriktningsbeslut Bakgrund Regionstyrelsen beslöt vid sammanträdet 2013-02-14 att tillsätta en beredning för kompetensfrågor

Läs mer

Yh Mälardalen. Örebroregionen. Sörmland. Västmanland. En huvudprojektledare samt en delprojektledare i varje län

Yh Mälardalen. Örebroregionen. Sörmland. Västmanland. En huvudprojektledare samt en delprojektledare i varje län Yh Mälardalen Örebroregionen En huvudprojektledare samt en delprojektledare i varje län Västmanland Sörmland Samarbete mellan tre län inom ramen för ett regionalfondsprojekt under 3 år Historik Yh Mälardalen

Läs mer

Kompetensberedningens handlingsplan beslut om insatser

Kompetensberedningens handlingsplan beslut om insatser TJÄNSTESKRIVELSE Datum 2014-11-06 Dnr Kompetensberedningens handlingsplan beslut om insatser Bakgrund Regionstyrelsen beslöt vid sammanträdet 2013-02-14 att tillsätta en beredning för kompetensfrågor bestående

Läs mer

KARTLÄGGNING AV KOMMUNALA YRKESUTBILDNINGAR FÖR VUXNA OCH YRKESHÖGSKOLAN

KARTLÄGGNING AV KOMMUNALA YRKESUTBILDNINGAR FÖR VUXNA OCH YRKESHÖGSKOLAN KARTLÄGGNING AV KOMMUNALA YRKESUTBILDNINGAR FÖR VUXNA OCH YRKESHÖGSKOLAN ÖSTRA MELLANSVERIGE 2009-2014 Inledning Sverige är en kunskapsnation på en global marknad. Tillgång till kunskap och kompetens är

Läs mer

Länsplan för Västmanland Delprojekt 3

Länsplan för Västmanland Delprojekt 3 Länsplan för Västmanland Delprojekt 3 Uppdraget för delprojekt 3 Syfte: att utveckla en plan för målinriktade och strategiskt långsiktiga insatser i hela länet för att samordna och matcha arbetslivets

Läs mer

Nätverksträff Skolmatsakademin 2015-11-17. Marja-Leena Lampinen, Koncernstab Västra Götalandsregionen, Regional utveckling

Nätverksträff Skolmatsakademin 2015-11-17. Marja-Leena Lampinen, Koncernstab Västra Götalandsregionen, Regional utveckling Nätverksträff Skolmatsakademin 2015-11-17 Marja-Leena Lampinen, Koncernstab Västra Götalandsregionen, Regional utveckling VÄSTRA GÖTALAND 1,6 milj invånare. 49 kommuner Lång tradition inom industri och

Läs mer

Minnesanteckningar Regionalt kompetenskansli, 2011-06-20

Minnesanteckningar Regionalt kompetenskansli, 2011-06-20 Anette Granberg 2011-06-20 1(5) Närvarande Stefan Ask - Arbetsförmedlingen Anders Bro Örebro läns landsting Lena Nyquist Handelskammaren Mälardalen YHM Henrik Arenvang - Masugnen, Lindesberg kommun Sören

Läs mer

REGION DALARNAS Handlingsplan för kompetensförsörjning

REGION DALARNAS Handlingsplan för kompetensförsörjning , REGION DALARNAS Handlingsplan för kompetensförsörjning Handlingsplanen framtagen av: Conny Danielsson Dan Gustafsson Region Dalarna, Tillväxtenheten Avdelningen för kompetensförsörjning Mars 2017 0 Regionala

Läs mer

Växa i Västmanland. Arbetsmarknad och kompetensförsörjning

Växa i Västmanland. Arbetsmarknad och kompetensförsörjning Växa i Västmanland Arbetsmarknad och kompetensförsörjning Slutrapport Växa i Västmanland 1 december Referensgrupp Kompetensrådet - Länsstyrelsen sammankallande Arbetsförmedlingen, Folkbildningen, Jobba

Läs mer

Måldokument Utbildning Skaraborg

Måldokument Utbildning Skaraborg Måldokument Utbildning Skaraborg 1 Inledning Undertecknande kommuner i Skaraborg har beslutat att samverka kring utbildning i Skaraborg. Denna samverkan regleras genom samverkansavtal som är bilagor till

Läs mer

Integration & tillväxt. Välkommen!

Integration & tillväxt. Välkommen! Integration & tillväxt Välkommen! Dagens program Framtid Dåtid Förmiddag Projekt Kompetensplattform BD Eftermiddag Integration & tillväxt Nutid Projekt Kompetensplattform Norrbotten Bakgrund Innehåll Resultat

Läs mer

Utvecklingsdialog med regionala ordföranden och samordnare inom VO-College! En utvecklingsresa pågår

Utvecklingsdialog med regionala ordföranden och samordnare inom VO-College! En utvecklingsresa pågår Utvecklingsdialog med regionala ordföranden och samordnare inom VO-College! En utvecklingsresa pågår Statsbidrag för att utveckla regionala stödfunktioner mellan skola och arbetsliv om yrkesutbildning

Läs mer

Anna Dyhre Bli en attraktiv arbetsgivare

Anna Dyhre Bli en attraktiv arbetsgivare Anna Dyhre Bli en attraktiv arbetsgivare Anna Dyhre pratade under kompetensdagen om hur man blir en attraktiv arbetsgivare. Anna var tidigare chef för Universum Sverige och är numera rådgivare och föreläsare

Läs mer

FÖRSTUDIE KOMPETENSUTVECKLING FÖR TILLVÄXT Inom Regionalfonden Nuts 2 områden Östra Mellansverige

FÖRSTUDIE KOMPETENSUTVECKLING FÖR TILLVÄXT Inom Regionalfonden Nuts 2 områden Östra Mellansverige SLUTRAPPORT 2008-09-23 Sören Johansson FÖRSTUDIE KOMPETENSUTVECKLING FÖR TILLVÄXT Inom Regionalfonden Nuts 2 områden Östra Mellansverige Period: 2008-01-01 2008-06-30 Projektorganisation Projektägare:

Läs mer

Kompetensförsörjningsstrategi för Norrbottens läns landsting

Kompetensförsörjningsstrategi för Norrbottens läns landsting Kompetensförsörjningsstrategi för Norrbottens läns landsting Norrbottningen ska leva ett rikt och utvecklande liv i en region med livskraft och tillväxt. En fungerande och effektiv kompetensförsörjning

Läs mer

Örebro län kraftsamlar

Örebro län kraftsamlar Örebro län kraftsamlar 2010-04-30 Dnr: 08-488 Till Statssekreterare Jöran Hägglund Nationell samordnare Näringsdepartementet Lägesrapport Örebro län Vi vill här lämna svar på frågorna om vilka initiativ

Läs mer

Nu bildar vi nya Region Örebro län

Nu bildar vi nya Region Örebro län Nu bildar vi nya Region Örebro län LJUSNARSBERG HÄLLEFORS Bra ska bli bättre med ny regionorganisation KARLSTAD 50 LINDESBERG NORA KARLSKOGA E18 ÖREBRO DEGERFORS LEKEBERG KUMLA LAXÅ HALLSBERG ASKERSUND

Läs mer

Arbetsmaterial. 2014-06-26 Ks 1014/2012. Tillväxtrådet. Näringslivsprogram. Örebro kommun

Arbetsmaterial. 2014-06-26 Ks 1014/2012. Tillväxtrådet. Näringslivsprogram. Örebro kommun 2014-06-26 Ks 1014/2012 Tillväxtrådet Näringslivsprogram Örebro kommun Förord Det här programmet beskriver Örebro kommuns målsättningar och prioriteringar för en hållbar näringslivsutveckling och ett gott

Läs mer

Det här är regionförbundet örebro

Det här är regionförbundet örebro Det här är regionförbundet örebro BORLÄNGE LJUSNARSBERG Tolv kommuner i hjärtat av Sverige Våra medlemmar är Örebro läns landsting och kommunerna Askersund, Degerfors, Hallsberg, Hällefors, Karlskoga,

Läs mer

En ny myndighet. yhmyndigheten.se

En ny myndighet. yhmyndigheten.se En ny myndighet Myndigheten för yrkeshögskolan analyserar kompetensbehov, beslutar om Yh-utbildningar, ger stöd till utbildningsanordnare och granskar utbildningarnas resultat. Målet är en yrkeshögskola

Läs mer

Tankar och idéer om Kompetensplattform Västerbotten

Tankar och idéer om Kompetensplattform Västerbotten PM Barbro Lundmark, 2012-02-09 Dnr: 10RV155 Tankar och idéer om Kompetensplattform Västerbotten 1. Uppdrag och förutsättningar Region Västerbotten fick uppdraget att etablera en regional kompetensplattform

Läs mer

Möjligheter och utmaningar för framtidens kompetensförsörjning Lokal prognos för kommunerna Karlskoga och Degerfors

Möjligheter och utmaningar för framtidens kompetensförsörjning Lokal prognos för kommunerna Karlskoga och Degerfors Presentation av rapporten Möjligheter och utmaningar för framtidens kompetensförsörjning Lokal prognos för kommunerna Karlskoga och Degerfors Rapporten presenterades för arbetsgivare, pp p g, utbildningsmäklare

Läs mer

Minnesanteckningar Regionalt kompetenskansli 27 augusti 2012

Minnesanteckningar Regionalt kompetenskansli 27 augusti 2012 Anette Granberg 2012-08-27 1(5) Närvarande Magnus Sjöberg Masugnen Lindesbergs kommun Maria Svensson Hallberg Regionförbundet Örebro Ulf Skoog Yrkesvux Örebro kommun Lars Pettersson Arbetsförmedlingen

Läs mer

Regional utvecklingsstrategi för Västerbottens län Övergripande synpunkter avseende strategin

Regional utvecklingsstrategi för Västerbottens län Övergripande synpunkter avseende strategin 1(5) Datum Diarienummer Region Västerbotten 2013-09-13 Vårt dnr 1.6.2-2013-2621 Box 443 Ert dnr 12RV0136-16 Dokumenttyp 901 09 UMEÅ REMISSVAR Regional utvecklingsstrategi för Västerbottens län 2014-2020

Läs mer

Resultatmål Nr Aktivitet Aktivitetsmål Ansvar Målgrupp Uppföljning/ utvärdering Internt Antal underlag över. som finns och arbetsmarknadens

Resultatmål Nr Aktivitet Aktivitetsmål Ansvar Målgrupp Uppföljning/ utvärdering Internt Antal underlag över. som finns och arbetsmarknadens Aktivitets- och kommunikationsplan för Länsgrupp kompetensplattform Konkretisering av länsgruppens uppdrag som beslutades av styrgruppen för Kompetensplattform Västerbotten den 17 november 2011. A: Ta

Läs mer

Regional översiktlig planering för Örebroregionen. Fredrik Eliasson Fredagsakademi 27 jan 2012

Regional översiktlig planering för Örebroregionen. Fredrik Eliasson Fredagsakademi 27 jan 2012 Regional översiktlig planering för Örebroregionen Fredrik Eliasson Fredagsakademi 27 jan 2012 Regional utvecklingspolitik Rumslig planering RUFS gav oss en tankeställare Syfte Ge ett regionalt perspektiv

Läs mer

The Heart of Sweden logotype PANTONE 382 IDÉSTUDIER SÅ NÅR VI MÅLEN 2015

The Heart of Sweden logotype PANTONE 382 IDÉSTUDIER SÅ NÅR VI MÅLEN 2015 The Heart of Sweden logotype PANTONE 382 EN REGION O R B E R ÖR TEGI FÖ A R T S S KLING UTVEC IDÉSTUDIER SÅ NÅR VI MÅLEN 2015 september 2010 Förord I din hand har du förslag på hur vi i regionen ska nå

Läs mer

Sammanfattning. Bakgrund. Uppsala 2010-04-29. Näringsdepartementet

Sammanfattning. Bakgrund. Uppsala 2010-04-29. Näringsdepartementet Uppsala 2010-04-29 Näringsdepartementet Regeringen har begärt en nulägesrapport beträffande etablering av en regional kompetensplattformar till den 30 april 2010. Här följer en rapport för läget i Uppsala

Läs mer

Stockholm-Mälarregionen en hållbar storstadsregion med global konkurrensoch attraktionskraft. Mälardalsrådet

Stockholm-Mälarregionen en hållbar storstadsregion med global konkurrensoch attraktionskraft. Mälardalsrådet INriktningsmål 2014 Stockholm-Mälarregionen en hållbar storstadsregion med global konkurrensoch attraktionskraft Mälardalsrådet Enligt Mälardalsrådets stadgar ska rådsmötet besluta om inriktningsmål för

Läs mer

Direktiv för regionstyrelsens kompetensberedning 2015-2018

Direktiv för regionstyrelsens kompetensberedning 2015-2018 D a t u m D n r 2015-01-15 15-001 Regionstyrelsen Direktiv för regionstyrelsens kompetensberedning 2015-2018 Bakgrund Människors kunnande och kraft bygger Sörmland. En bättre matchning mellan arbetsgivarnas

Läs mer

Näringslivsprogram Tillsammans mot nya jobb

Näringslivsprogram Tillsammans mot nya jobb Näringslivsprogram 2017 Tillsammans mot 70 000 nya jobb Näringslivsprogram 2017 Inledning Näringslivsprogrammet beskriver Uppsala kommuns långsiktiga näringslivsarbete och är ett kommunövergripande styrdokument.

Läs mer

En ny myndighet. yhmyndigheten.se

En ny myndighet. yhmyndigheten.se En ny myndighet Myndigheten för yrkeshögskolan analyserar kompetensbehov, beslutar om Yh-utbildningar, ger stöd till utbildningsanordnare och granskar utbildningarnas resultat. Målet är en yrkeshögskola

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. Från ord till handling - Integration och mångfald som regional tillväxtstrategi

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. Från ord till handling - Integration och mångfald som regional tillväxtstrategi Från ord till handling - Integration och mångfald som regional tillväxtstrategi 1 Örjan Johansson Tillväxtverket Enhet: Regional tillväxt 2 Tillväxtverket Tillväxtverket är en nationell myndighet. Vi skapar

Läs mer

Internationell strategi. Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner

Internationell strategi. Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner Internationell strategi Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner Vi lever i en allt mer globaliserad värld som ger ökade möjligheter men som också ställer nya krav. Linköpings

Läs mer

Verksamhetsplan 2015-2018

Verksamhetsplan 2015-2018 Verksamhetsplan 2015-2018 FÖR SKARABORGS KOMMU NALFÖRBUND ANTAG EN AV SKARAB ORGS FÖRBUN D S FU LLMÄKTIG E 2015 04 24 Utgångspunkter för verksamheten Utmaningar Skaraborg står inför att hantera flera påtagliga

Läs mer

Medverkan i nationell strategi för regional tillväxt.

Medverkan i nationell strategi för regional tillväxt. Medverkan i nationell strategi för regional tillväxt. Myndigheten för yrkeshögskolans återrapportering 2012 1 (6) Datum: 2012-03-13 Dnr YH 2012/327 Redovisning av regeringsuppdrag Britt-Inger Stoltz 1

Läs mer

Europeiska socialfonden

Europeiska socialfonden Europeiska socialfonden 2014-2020 Men först vad kan vi lära av socialfonden 2007-2013! Resultat Erfarenheter Bokslut i siffror 2007-2013 25 % av deltagarna i arbete 65 000 arbets platser Hälften av kommunerna

Läs mer

Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Stockholm

Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Stockholm Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Stockholm SERUS Ek. För. 19-20 februari 2007 Analys s. 25: Svagheter i stödsystem och finansiering Ytterligare en aspekt som betonades är att kvinnor

Läs mer

REGIONAL STRATEGI FÖR ÖKAD INFLYTTNING OCH FÖRBÄTTRAD INTEGRATION 2015-2020

REGIONAL STRATEGI FÖR ÖKAD INFLYTTNING OCH FÖRBÄTTRAD INTEGRATION 2015-2020 REGIONAL STRATEGI FÖR ÖKAD INFLYTTNING OCH FÖRBÄTTRAD INTEGRATION 2015-2020 Integration handlar om att olika delar går samman till en helhet. Integration är en förutsättning för utveckling och tillväxt

Läs mer

Region Östergötland Större kraft att växa tillsammans

Region Östergötland Större kraft att växa tillsammans Region Östergötland Större kraft att växa tillsammans 1 Bakgrund Juni 2012 ansöker landstingsfullmäktige om att få bilda region i Östergötland Maj 2013 startar Utveckling Östergötland arbetet med att:

Läs mer

Regional kompetensplattform i Västerbottens län

Regional kompetensplattform i Västerbottens län Regional kompetensplattform i Västerbottens län Konferens om vuxnas lärande den 25 februari 2011 Disposition 1. Uppdraget att etablera en regional kompetensplattform 2. Hur vi tänker och vad vi gör just

Läs mer

Tillväxtverkets arbete för näringslivets kompetensförsörjning. Kompetensförsörjningsdagarna april 2017

Tillväxtverkets arbete för näringslivets kompetensförsörjning. Kompetensförsörjningsdagarna april 2017 Tillväxtverkets arbete för näringslivets kompetensförsörjning Kompetensförsörjningsdagarna 26-27 april 2017 Ett av de största problemen för tillväxt i SMF 23 procent av de svenska småföretagen anger att

Läs mer

UTBILDNINGS- OCH ARBETSMARKNADSFÖRVALTNINGEN

UTBILDNINGS- OCH ARBETSMARKNADSFÖRVALTNINGEN Sigtuna kommun diarie: KS/2011:452-008 Remisssvar från Sigtuna kommun Förslag till handlingsprogram Kunskapsregion Stockholm Att tillgodose behovet av högutbildad arbetskraft SIG100, v2.0, 2010-02-26 UTBILDNINGS-

Läs mer

Teknik och innovationer

Teknik och innovationer Teknik och innovationer 0011100010 1100101110 01101110001 01001110100 1111011000 Teknik Att ha kunskaper i teknik och naturvetenskap är viktigt i det samhälle vi lever i. Intresset för att läsa vidare

Läs mer

- Samverkan för en bättre kompetensförsörjning

- Samverkan för en bättre kompetensförsörjning 1 (5) Tjänsteställe, handläggare Datum Beteckning Utbildning och arbetsmarknad, Anette Granberg 2015-11-16 Tjänsteanteckning Minnesanteckningar från Mötesplats - Samverkan för en bättre kompetensförsörjning

Läs mer

Fler platser på yrkeshögskolan

Fler platser på yrkeshögskolan Fler platser på yrkeshögskolan Trots 4 arbetslösa misslyckas var femte rekryteringsförsök 4 människor är arbetslösa i Sverige idag. Socialdemokraternas mål är att Sverige ska öka antalet personer som arbetar

Läs mer

version Vision 2030 och strategi

version Vision 2030 och strategi version 2012-01-25 Vision 2030 och strategi Två städer - en vision För att stärka utvecklingen i MalmöLund som gemensam storstadsregion fördjupas samarbetet mellan Malmö stad och Lunds kommun. Under år

Läs mer

Version Gruppens uppdrag var att för området Tillväxt och Innovation

Version Gruppens uppdrag var att för området Tillväxt och Innovation ÖSTERGÖTLAND EN VÄRDESKAPANDE REGION 1. Uppdraget Gruppens uppdrag var att för området Tillväxt och Innovation 2. Arbetet 1. Inventera nuläget (vad är gjort hittills och varför, gällande strategier och

Läs mer

Kompetensförsörjning för tillväxt och utveckling

Kompetensförsörjning för tillväxt och utveckling Kompetensförsörjning för tillväxt och utveckling Marja-Leena Lampinen Frågor i fokus idag Kompetensplattform - vad har det lett till? Strategi för tillväxt- och utveckling i Västra Götaland 2014-2020 -

Läs mer

Länsstyrelsens länsuppdrag

Länsstyrelsens länsuppdrag Uppgradering av RUP Länsstyrelsens länsuppdrag I startblocken mot nästa programperiod Ny strategi med vissa kvantitativa mål blir styrande Dialogmöten Innovation och förnyelse Tillgänglighet Kompetensförsörjning

Läs mer

Kompetensförsörjning En av vår tids stora utmaningar Fyrbodal kompetensförsörjning Innovatum

Kompetensförsörjning En av vår tids stora utmaningar Fyrbodal kompetensförsörjning Innovatum Kompetensförsörjning En av vår tids stora utmaningar Fyrbodal kompetensförsörjning Innovatum Västra Götalandsregionen och arbetsmarknadsfrågor igår, idag, imorgon Erfarenheter av finanskrisen ledde till

Läs mer

olo/ i or SOLLENTUNA ^SSSST^J i FÖRFATTNINGSSAMLING f Vtoom Näringslivsstrategi för Sollentuna kommun Innehållsförteckning

olo/ i or SOLLENTUNA ^SSSST^J i FÖRFATTNINGSSAMLING f Vtoom Näringslivsstrategi för Sollentuna kommun Innehållsförteckning SOLLENTUNA ^SSSST^J i FÖRFATTNINGSSAMLING f Vtoom olo/ i or 3Ö för Sollentuna kommun Antagen av fullmäktige 2013-xx-xx Innehållsförteckning 1 Inledning 2 1.1 EU strategiskt läge i en stark region 2 1.2

Läs mer

Fler jobb och fler i jobb. Eskilstunas handlingsplan för näringsliv och arbete

Fler jobb och fler i jobb. Eskilstunas handlingsplan för näringsliv och arbete Fler jobb och fler i jobb Eskilstunas handlingsplan för näringsliv och arbete Så skapar vi fler jobb i Eskilstuna Eskilstuna växer, har en ung befolkning och tillhör landets starkaste tillväxtregioner.

Läs mer

Remissvar på yrkesprogramsutredningen - Välja Yrke (SOU 2015:97)

Remissvar på yrkesprogramsutredningen - Välja Yrke (SOU 2015:97) BESLUTSUNDERLAG 1/2 Ledningsstaben Lejla Gros 2016-02-12 Dnr: RUN 2015-585 Remissvar på yrkesprogramsutredningen - Välja Yrke (SOU 2015:97) Bakgrund Intresset för gymnasieskolans yrkesprogram är vikande

Läs mer

Regional utveckling med fokus på integration

Regional utveckling med fokus på integration Regional utveckling med fokus på integration David Norman 2015-01-01 Verksamhetsövergång från Regionförbundet och Länsstyrelsen. Region Gävleborg är nu regionalt utvecklingsansvarig. Lagen (2010:630) om

Läs mer

Länsplan för Västmanland Tema möte 30 mars

Länsplan för Västmanland Tema möte 30 mars Länsplan för Västmanland Tema möte 30 mars Länsplan för Västmanland Styrkor och fördelar Utmaningar Detta gör vi! Länsplan för Västmanland Utvärdering av RUP Omvärldsbeskrivning Tre prioriterade områden

Läs mer

Utbildning för framtidens jobb i Västsverige

Utbildning för framtidens jobb i Västsverige Enskild motion Motion till riksdagen: 2014/15:2065 av Adnan Dibrani m.fl. (S) Utbildning för framtidens jobb i Västsverige Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening

Läs mer

SUMMERING STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND Remissversion

SUMMERING STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND Remissversion SUMMERING VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 Remissversion Strategin gäller för Västra Götaland. Den är framtagen i samverkan mellan Västra Götalandsregionen

Läs mer

TEKNIKUTBILDNING FÖR DAGENS OCH FRAMTIDENS INDUSTRI - KOMPETENSCENTRA FÖR EFFEKTIV RESURSANVÄNDNING

TEKNIKUTBILDNING FÖR DAGENS OCH FRAMTIDENS INDUSTRI - KOMPETENSCENTRA FÖR EFFEKTIV RESURSANVÄNDNING TEKNIKUTBILDNING FÖR DAGENS OCH FRAMTIDENS INDUSTRI - KOMPETENSCENTRA FÖR EFFEKTIV RESURSANVÄNDNING TEKNIKCOLLEGE SOM TILLVÄXTFAKTOR Svenska teknik- och industriföretag har stor betydelse för vår samhällsekonomi

Läs mer

Strategi för forskning och högre utbildning 2013-2016, Dnr 221/2012

Strategi för forskning och högre utbildning 2013-2016, Dnr 221/2012 17 september 2012 Strategi för forskning och högre utbildning 2013-2016, Dnr 221/2012 Helsingborgs stad behöver fokusera arbetet kring högre utbildning, forskning och attraktiv studentstad för att stärka

Läs mer

Dnr 03/18 HANDLINGSPLAN. Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-14, 50

Dnr 03/18 HANDLINGSPLAN. Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-14, 50 Dnr 03/18 HANDLINGSPLAN 2004 2007 Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-14, 50 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING... 2 1. Insatsområde: Leva, bo och flytta till... 3 1.1 Boende... 3 1.2 Kommunikationer... 3

Läs mer

Uppdrag kring kompetensplattformar och lärandeplaner

Uppdrag kring kompetensplattformar och lärandeplaner Uppdrag kring kompetensplattformar och lärandeplaner RegLab 23 mars 2012, SKL Gustav Hansson gustav.hansson@tillvaxtanalys.se RB 7 Arbetskrafts- och kompetensförsörjning, nationellt och regionalt Uppdraget

Läs mer

TEKNIKUTBILDNING FÖR DAGENS OCH FRAMTIDENS INDUSTRI

TEKNIKUTBILDNING FÖR DAGENS OCH FRAMTIDENS INDUSTRI TEKNIKUTBILDNING FÖR DAGENS OCH FRAMTIDENS INDUSTRI TEKNIKCOLLEGE SOM TILLVÄXTFAKTOR Svensk industri har stor betydelse för vår samhällsekonomi och hög teknisk kompetens är viktig för svensk tillväxt.

Läs mer

Strategi för långsiktigt barn- och ungdomspolitiskt arbete i Gävleborg. Antagen av regionstyrelsen, Region Gävleborg 5 november 2010

Strategi för långsiktigt barn- och ungdomspolitiskt arbete i Gävleborg. Antagen av regionstyrelsen, Region Gävleborg 5 november 2010 Strategi för långsiktigt barn- och ungdomspolitiskt arbete i Gävleborg Antagen av regionstyrelsen, Region Gävleborg 5 november 2010 Vision I Gävleborg har DU alltid inflytande och delaktighet i de frågor

Läs mer

Kultur och regional utveckling. Karlstad 12 mars 2012

Kultur och regional utveckling. Karlstad 12 mars 2012 Kultur och regional utveckling Karlstad 12 mars 2012 Med 1995 års kulturutredning etablerades synen på kultur som utvecklingsfaktor i kulturpolitiken Utredningen framhöll kulturens betydelse som kreativitetsutlösande

Läs mer

Samverkan mellan utbildning och arbetsliv

Samverkan mellan utbildning och arbetsliv Samverkan mellan utbildning och arbetsliv Umeå universitet den 25 maj Disposition 1. Region Västerbotten 2. Kompetensplattform Västerbotten med sammanhang 3. Arbetsmarknadens behov av utbildningar från

Läs mer

Samverkan och dialog. PROJEKTil. Styrande dokument Måldokument Direktiv. Sida 1 (7)

Samverkan och dialog. PROJEKTil. Styrande dokument Måldokument Direktiv. Sida 1 (7) Styrande dokument Måldokument Direktiv PROJEKTil Sida 1 (7) Samverkan och dialog Sida 2 (7) Samverkan och dialog... 1 1. Grundläggande information... 3 1.1 Bakgrund... 3 1.2 Verksamhetsstrategi... 4 2

Läs mer

Kompetensförsörjning för framtidens hälso- och sjukvård

Kompetensförsörjning för framtidens hälso- och sjukvård 1 (5) Landstingsstyrelsens förvaltning SLL Personal 2011-03-16 Handläggare: Kristina Pesula Kompetensförsörjning för framtidens hälso- och sjukvård Ärendebeskrivning Stockholms läns landsting har ansvaret

Läs mer

Utvecklingen av det Sydsvenska näringslivet. Pia Kinhult. Hjärntrustens frukostseminarium 28/10

Utvecklingen av det Sydsvenska näringslivet. Pia Kinhult. Hjärntrustens frukostseminarium 28/10 Utvecklingen av det Sydsvenska näringslivet Pia Kinhult Hjärntrustens frukostseminarium 28/10 Skånes andel av Sveriges BNP ligger stabilt runt 12 procent för perioden 1980-2005 1985 1987 1989 1991 1993

Läs mer

Lokal näringslivsutveckling

Lokal näringslivsutveckling Lokal näringslivsutveckling Insatser för lokalt utvecklingsarbete Åsa Bjelkeby Enhetschef Regionala miljöer 1 Kort om Tillväxtverket 370 medarbetare på 9 orter Arjeplog, Gävle, Göteborg, Jönköping, Luleå,

Läs mer

Strategi för entreprenörskap inom utbildningsområdet

Strategi för entreprenörskap inom utbildningsområdet Strategi för entreprenörskap inom utbildningsområdet Förord Eget företagande måste bli ett lika naturligt val som anställning. För att nå dit kan utbildningsväsendet fylla en viktig funktion genom att

Läs mer

Forum för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft Utvecklad samverkan och dialog i det regionala tillväxtarbetet

Forum för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft Utvecklad samverkan och dialog i det regionala tillväxtarbetet VERSION 2015-05-05 Forum för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft Utvecklad samverkan och dialog i det regionala tillväxtarbetet Inledning I Strategin En Nationell strategi för hållbar regional

Läs mer

EN MODERN SAMVERKANSFORM

EN MODERN SAMVERKANSFORM EN MODERN SAMVERKANSFORM Vad är Vård- och omsorgscollege? Vård- och omsorgscollege (VO-College) är en samverkansform på regional och lokal nivå mellan utbildningsanordnare och arbetsliv inom vård och omsorg.

Läs mer

UTBILDNINGS- OCH ARBETSMARKNADSPROGNOS FÖR SKÅNE MED SIKTE PÅ 2020. med särskilt fokus på Skåne Nordost

UTBILDNINGS- OCH ARBETSMARKNADSPROGNOS FÖR SKÅNE MED SIKTE PÅ 2020. med särskilt fokus på Skåne Nordost UTBILDNINGS- OCH ARBETSMARKNADSPROGNOS FÖR SKÅNE MED SIKTE PÅ 2020 med särskilt fokus på Skåne Nordost Anders Axelsson, Analytiker Näringsliv Skåne Skåne Nordost Kristianstad, 8 november 2012 Figur 1.

Läs mer

UTBILDNINGS- OCH ARBETSMARKNADSPROGNOS FÖR SKÅNE MED SIKTE PÅ 2020

UTBILDNINGS- OCH ARBETSMARKNADSPROGNOS FÖR SKÅNE MED SIKTE PÅ 2020 UTBILDNINGS- OCH ARBETSMARKNADSPROGNOS FÖR SKÅNE MED SIKTE PÅ 2020 Kommunförbundet Skåne, 2012-09-03 Christian Lindell christian.lindell@skane.se 040-675 34 12 Upplägg Bakgrund Utvecklingen i storstadsregionerna

Läs mer

Rapport från följeforskningen 1/4 30/6 2013. Monica Rönnlund

Rapport från följeforskningen 1/4 30/6 2013. Monica Rönnlund Rapport från följeforskningen 1/4 30/6 2013 Monica Rönnlund 1. Inledning Bakgrunden till projektet är att gränserna mellan den kommunala ideella och privata sektorn luckras upp, vilket ställer krav på

Läs mer

Information kring VG2020 och strategisk styrning

Information kring VG2020 och strategisk styrning Information kring VG2020 och strategisk styrning Lars Jerrestrand lars.jerrestrand@borasregionen.se 0723-666561 1 Varför gör vi det vi gör? Invånarna i Västra Götaland ska ha bästa möjliga förutsättningar

Läs mer

Regional tillväxtpolitik

Regional tillväxtpolitik Regional tillväxtpolitik Mål: Utvecklingskraft i alla delar av landet med stärkt lokal och regional konkurrenskraft Prioriterade områden: Innovation och förnyelse Kompetensförsörjning och ökat arbetskraftsutbud

Läs mer

Tillväxtstrategi för Halland

Tillväxtstrategi för Halland Tillväxtstrategi för Halland 2014-2020 Det regional uppdraget Region Halland har uppdraget att leda det regionala utvecklingsarbetet Skapa en hållbar tillväxt och utveckling i Halland Leda och samordna

Läs mer

Processmöte 25 maj Anette Granberg Utvecklingsledare utbildning och arbetsmarknad Regional utveckling Region Örebro län

Processmöte 25 maj Anette Granberg Utvecklingsledare utbildning och arbetsmarknad Regional utveckling Region Örebro län Processmöte 25 maj 2016 Anette Granberg Utvecklingsledare utbildning och arbetsmarknad Regional utveckling Region Örebro län TEMA: Verktyg för att nå resultat, vi studerar ett case. TEMA Avsikten Syftet

Läs mer

Nyhetsbrev, Vård- och omsorgscollege i Kalmar län

Nyhetsbrev, Vård- och omsorgscollege i Kalmar län Nyhetsbrev, Vård- och omsorgscollege i Kalmar län Kalmar län har startat en process som syftar till att inrätta ett Vård- och omsorgscollege i regionen. Nedan beskrivs vad ett Vård- och omsorgscollege

Läs mer

Svar på motion om inrättande av koordinator för samordning av arbetet skola-näringsliv

Svar på motion om inrättande av koordinator för samordning av arbetet skola-näringsliv Tjänsteskrivelse 1 (4) Handläggare Per Blom Barn- och utbildningsnämnden Svar på motion om inrättande av koordinator för samordning av arbetet skola-näringsliv Sammanfattning Barn- och utbildningsnämnden

Läs mer

En ny ekonomisk geografi ett regionalt perspektiv på en global förändring i Östra Mellansverige

En ny ekonomisk geografi ett regionalt perspektiv på en global förändring i Östra Mellansverige En ny ekonomisk geografi ett regionalt perspektiv på en global förändring i Östra Mellansverige En ny värld växer fram Vad driver tillväxten? Vad kan det tänkas betyda för er? En ny karta och en ny terräng?

Läs mer

Välkomna till workshop LÄNSPLAN FÖR VÄSTMANLAND

Välkomna till workshop LÄNSPLAN FÖR VÄSTMANLAND Välkomna till workshop LÄNSPLAN FÖR VÄSTMANLAND 2012-02-16 PRESENTATION! Program Inledning och syfte med dagen 9.00-9.15 Lägesrapporter från delprojekt 9.15-10.15 Paus med kaffe och frukt 10.15-10.30 Genomgång

Läs mer

Åtgärdsdokumenten för de Regionala Strukturfondsprogrammen ur ett genusperspektiv. Madeleine Sparre, Oxford Research AB

Åtgärdsdokumenten för de Regionala Strukturfondsprogrammen ur ett genusperspektiv. Madeleine Sparre, Oxford Research AB Åtgärdsdokumenten för de Regionala Strukturfondsprogrammen ur ett genusperspektiv Madeleine Sparre, Oxford Research AB 1 De regionala strukturfondsprogrammen EU:s sammanhållningspolitik ska bidra till

Läs mer

TALMANUS FÖR GENERELLT BILDSPEL OM GRÖNA KRONOBERG 2025. VAD ÄR EN REGIONAL UTVECKLINGSSTRATEGI

TALMANUS FÖR GENERELLT BILDSPEL OM GRÖNA KRONOBERG 2025. VAD ÄR EN REGIONAL UTVECKLINGSSTRATEGI VAD ÄR EN REGIONAL UTVECKLINGSSTRATEGI Gröna Kronoberg är en politiskt beslutad strategi för länets utveckling som talar om hur det ska vara att bo och leva i Kronoberg 2025. Ett stort antal aktörer och

Läs mer

0 i' ' : 2014-01- 21. Yttrande över RUFS 2010 - Underlag för att bedöma aktualitet och användbarhet (KSKF/2013:491) Beslut.

0 i' ' : 2014-01- 21. Yttrande över RUFS 2010 - Underlag för att bedöma aktualitet och användbarhet (KSKF/2013:491) Beslut. Eskilstuna kommun Kommunstyrelsen Protokollsutdrag Sammanträdesdatum 2014-01-14 Ankom Stockholms läns landsting 2014-01- 21 Dnr., 0 i' ' : Sida 1(2) 24 Yttrande över RUFS 2010 - Underlag för att bedöma

Läs mer

Utvecklingsdialog med regionala ordföranden och samordnare inom VO-College!

Utvecklingsdialog med regionala ordföranden och samordnare inom VO-College! Välkommen till Utvecklingsdialog med regionala ordföranden och samordnare inom VO-College! En utvecklingsresa startar Planering för utvecklingsarbetet Under september genomförs tre dialogmöten norra, mellersta

Läs mer

Sandra Lindeskog. Kompetenssamverkan Skåne

Sandra Lindeskog. Kompetenssamverkan Skåne Sandra Lindeskog Kompetenssamverkan Skåne Regeringsuppdraget Regeringsuppdrag till Region Skåne i januari 2010: Ökad kunskap och översikt inom kompetensförsörjnings- och utbildningsområdet Samordning av

Läs mer

ATT UTARBETA EN LOKAL ÖVERENSKOMMELSE

ATT UTARBETA EN LOKAL ÖVERENSKOMMELSE 2015-04-27 A2015/xx Delegationen för unga till arbete A 2014:06 Preliminär version ATT UTARBETA EN LOKAL ÖVERENSKOMMELSE Kriterier och stöd för arbetet med lokala överenskommelser mellan kommuner och Arbetsförmedlingar

Läs mer

Let s do it! Förslag på insatser för att förstärka arbetet med entreprenörskap i skolan i Östergötland

Let s do it! Förslag på insatser för att förstärka arbetet med entreprenörskap i skolan i Östergötland Let s do it! Förslag på insatser för att förstärka arbetet med entreprenörskap i skolan i Östergötland Regional Action Plan 7 YES Let s do it Förord 8 4 Det regionala utvecklingsprogrammet Regionförbundet

Läs mer