Artilleri & Luftvärn

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Artilleri & Luftvärn"

Transkript

1 Artilleri & Luftvärn Artilleri-Tidskrift Nr

2

3 Artilleri & Luftvärn ISSN Form och layout: Marie Thelander Artilleri-Tidskrift Tidskrift för artilleriet och luftvärnet Häfte Årgång 135 Stefan Bratt Redaktören...2 Torbjörn Larsson En milstolpe är passerad...3 Jan Nygren Ett större Saab gynnar Försvarsmakten...4 Stefan Bratt Demo 06 i Enköping...6 Joakim Lewin Första skottet för Excalibur med Archer Benny Björkung Något stort mellan Lillhärdal och Särna Mats Carlsson Cold Response Daniel Johansson och Robert Andersson Skjutning med kallt och strävt eldrör Stefan Bratt ECOM vad är det Björn Edström Somrig utflykt...27 Stefan Bratt Proposition om REMO av haubits Artilleriklubbens höstmöten Tävling Omslagsbild: European Common Missile (Ecom) Foto: Saab Bofors Dynamics 1

4 Redaktören har ordet Stefan Bratt Stefan Bratt är från tidskriftens redaktör. Dags för lite förnyelse Jaha, då var det dags att flyga själv och låta min co-pilot sköta kommunikation med mark och andra flygplan, det vill säga skribenter och annonsörer. Efter att en tid både suttit i simulator och sedan flugit med min biträdande redaktör, Lennart Gustafsson är det nu jag som har det fulla ansvaret för kommande nummer av Artilleri-Tidskrift (AT) för En självklart ansvarsfylld uppgift som jag tar mig an med stor respekt för mina tidigare kollegors värv. Jag hoppas att Du, bäste och trogne läsare av denna skrift, är redo att tillsammans med mig vidta en del förändringar. Även om skynda långsamt nog är ett bra motto för anrika tidskrifter som vår, tycker jag det är dags för lite förnyelse av AT. Något som styrelsen för Artilleriklubben nu också bejakat. Från och med nästa nummer kommer m a o tidskriften att se lite annorlunda ut, med ett något större format och min förhoppning är också en mera tidsanpassad layout. Vår skickliga redigerare, Marie Thelander har nu fått mitt fulla förtroende att sätta tänderna i nummer tre för att åstadkomma en tilltalande och smakfull layout. Dina åsikter och synpunkter av det kommande numret är jag naturligtvis också intresserad att ta del av. I detta nummer kan jag också presentera ett nytt inslag som jag hoppas ska kunna bli ett återkommande inslag i varje nummer debatt. Kanske skulle jag ha önskat att vi kunde starta med en riktig dundrande salva men Jan Nygren, före detta minister och nu ett av de tunga namnen inom den allt större försvarsindustrikoncernen Saab är jag lika glad över att ha fått på kroken som debattskribent. Sitter du, käre medlem och ruvar på något ämne som du vill tycka till och skapa debatt om är min förhoppning och högsta vilja att du per omgående sätter dig vid dator och skriver ned dina åsikter för införande i kommande nummer av AT. Trevlig läsning! 2

5 Torbjörn Larsson Artilleri & Luftvärn Överste Torbörn Larsson är chef för Artilleriregementet och ordförande i Artilleriklubben. En milstolpe är passerad! I maj månad på Älvdalens skjutfält avlossade en av de två försökspjäserna i Archerprojektet en skarp Excaliburgranat. Denna till synes gråtrista dag i Dalarna gav prov på vad Försvarsmakten, Försvarets Materielverk samt försvarsindustrin kan åstadkomma i ett nära samarbete. Att på långa skjutavstånd få målträffar på enstaka meter är ett krav som måste kunna ställas på ett framtida artillerisystem. Det kravet tillsammans med framtida krav på utskjutningsanordningar så som hög uthållighet, autonom förmåga, rörlighet, förmågan till att skjuta en bred ammunitionsportfölj med mera, kan vi redan idag visa upp. Mats Rostadius efterlyser en del av denna framsynthet i sin debattartikel i Artilleritidskrift 1/06 och inte minst att saluföra detta. Mats artikel sänder ett par viktiga signaler till mig och förhoppningsvis till flera läsare av denna tidskrift. Är det så att vi utvecklar förmågor och kompetenser som vi själva ser som självklara och glömmer bort att delge detta till de vi ska understödja och beslutsfattare? Eller gör vi detta men det når inte sådana som Mats och andra viktiga målgrupper? Jag drar följande slutsats att vi måste nå ut med våra funktioners förmågor och utvecklingsmöjligheter, såväl artilleri som luftvärn, för att skapa kunskap om tankar och idéer om vart vi är på väg samt att skapa en debatt kring detta likt Mats artikel. Om vi inte gör detta kanske det bara stannar vid tankar och idéer vilket Mats flaggar för. Jag tror att Artilleriklubben och inte minst Artilleritidskrift är viktiga forum för det. Detta kräver dock att vi fortsatt har intressanta artiklar samt lyckas skapa ett gott debattklimat och breddar läsekretsen. Jag hoppas att ni som är utvecklingsansvariga på förband, skolor, centra, staber, FMV, FOI och inte minst industrin och andra intresserade presenterar i detta forum var vi står och kan tänkas vara på väg. 3

6 Debatt Jan Nygren Jan Nygren är vice VD, Saab AB, före detta samordningsminister samt statssekreterare i försvarsdepartementet under Ingvar Carlsson-regeringarna. Ett större Saab gynnar Försvarsmakten Den omfattande förändring som nu sker inom svenskt försvar sker också inom svensk försvarsindustri. I en internationell jämförelse kan man betrakta Sverige som en försvarsteknologisk stormakt. Alliansfriheten och kravet på inhemsk industri och självförsörjning har skapat en militär bredd och teknologisk höjd som bara finns hos stormakterna. Innan den så kallade ominriktningen av försvaret startades blev försvarsindustrin varse att statsmakterna inte kunde lägga ut beställningar till flera konkurrerande industrier inom samma plattformsområde. Som exempel kunde vi alltså inte ha kvar dubbla robotindustrier i Sverige. Det var en stor omställningsprocess som industriföretagen fick genomgå under 1990-talet och som idag har skapat en ny försvarsindustristruktur. Saab är idag, efter förvärvet av Celsius och nu senast efter köpet av Ericsson Microwave Systems (EMW), närmare 80 procent av den svenska försvarsindustrin. Även på den nordiska marknaden är Saab större än alla andra försvarsföretag tillsammans.verksamheterna inom Saab svarar väl upp mot nästan alla vapen- och materielsystem som finns inom Försvarsmakten. Detta ger oss fördelar i våra exportansträngningar. Vi kan erbjuda ett brett sortiment av hightechprodukter. Det svenska försvaret har ett mycket gott rykte när vi närmar oss utländska kunder. Något som vi givetvis har en konkurrensfördel av. Vår export är också en viktig förutsättning för att vi ska kunna erbjuda kostnadseffektiva uppdateringar och vidareutvecklingar tillbaka till det svenska försvaret. Just EMW förvärvet, som väntas bli klart i september, ger Saab och Sverige en utökad möjlighet att vidareutveckla sensor- och radartekniken. Svensk radarutveckling hamnar nu i ett företag med mycket försvarsrelaterad verksamhet. Det ger stora möjligheter att merutnyttja andra kompetensområden som flyg, avionik, ledning eller missilverksamhet. Det gagnar givetvis också möjligheterna till vidareutveckling inom luftvärn och artilleriområdet, men också inom det civila området. För Saab är EMW förvärvet spännande 4

7 Artilleri & Luftvärn Archerpjäs avfyras vid Boden södra i samband med försöksskjutning. också på andra sätt. Vi har redan produktområden som vi samarbetar inom, som exempelvis luftvärnssystemet BAMSE. Nu kommer andra produkter in i vårt sortiment, som GIRAFFE 1, HARD 2 och ARTHUR. Just artillerilokaliseringsradarn ARTHUR är idag etablerad i utlandsstyrkan i Afghanistan. Något som Saab också är. Supportsysslor Saab har genomfört infrastruktur- och installationsarbeten vid etablerandet av nya förläggningar i Afghanistan. Vi ser nu en utveckling där försvarsmakten sannolikt kommer att lägga ut allt mer av sådana supportsysslor på industrin, för att kunna koncentrerar sig på sin huvuduppgift.vårt arbete i Afghanistan gick mycket bra. Avgörande för detta var samtlig inblandad personals engagemang och Försvarsmaktens goda stöd. 1 Taktiskt luftvärnsradarsystem för luft- och sjöövervakning. 2 Tyst luftvärnsradar för korträckviddiga lv-system. Detta sammantaget ger för framtiden en alltmer samverkande och samarbetande relation mellan försvaret och försvarsindustrier som Saab. Det ställer nya krav men har också alla förutsättningar att bli bra. Vi har i Sverige en god tradition av nära samarbete då landet under mycket lång tid skapade nationella lösningar för att ytterst kunna skydda sig för det värsta tänkbara. Nu är det stora militära invasionshotet i princip borta. Hotbilder och behov har ändrat karaktär. Svensk försvarsindustri har förändrats det senaste årtiondet, precis som Försvarsmakten. Förändringar som varit nödvändiga, men som också skapat nya möjligheter. Ökad export, inom ramen för det regelverk vi har, fler förvärv och ökad samverkan med omvärlden, skapar möjligheter till ny teknikoch vidareutveckling för Försvarsmaktens olika materielsystem. Något som alla kommer att ha nytta av. 5

8 Stefan Bratt Demo 06 ett viktigt steg mot Försvarsmaktens långsiktiga utveckling Demo 06 Vår är ingen större stabstjänstövning utan utvecklingsaktivitet som i vissa fall har kortsiktiga, i andra fall, långsiktiga mål i arbetet med att utveckla framtidens försvarsdoktrin. Överste Jan Persson svävar inte på målet om vikten av den verksamhet som AT:s redaktör, som enda medierepresentant gavs möjlighet att besöka under en intensiv eftermiddag i Enköping Demonstratorövning 06 Vår. Ett led i att testa, verifiera och utveckla tankarna om det nätverksbaserade försvaret är demonstratorövningarna som inleddes för tre år sedan. Samtidigt inrättades Försvarsmaktens centrum för Ledningsutveckling (FMLednUtvC) i Enköping. En knappt kvadratmeter stor yta i verktygsföretaget Bahco:s gamla industrilokaler i utkanten av Enköping där mycket de senaste åren har kretsat kring arbetet med att studera, utveckla, pröva och validera teknik och metoder för nätverksbaserat försvar. Det nya utvecklingscentrat fungerar därmed som navet för den mängd prov, övningar och andra tester som sker under de så kallade demoperioderna med syfte att skapa underlag för fortsatt utveckling och anskaffning av framtidens ledningssystem. Ska vara nav I de gamla fabrikslokalerna som i stort sett har totalrenoverats finns de veckor som demoövningarna pågår ett antal olika simulatorer och ledningsenheter på plats. Bland annat två stycken fullskaliga 39 Gripen-simulatorer, vars uppdrag kan följas på flera storbildsskärmar som står uppställda ovanför barackerna där simulatorerna har installerats. Dessutom har vi nu på plats en stridsbåt 90 avsedd för ledning av amfibiebataljonen samt även flera sensorenheter, som är fältgrupperade, berättar major Krister Arnell, vid Högkvarterets ledningsavdelning. Utvecklingen av ledningssystemen är inde- 6

9 Artilleri & Luftvärn Majorerna Thomas Bjerregaard från Bekdemoprojektet och Krister Arnell, Högkvarterets ledningsavdelning, samspråkar under en paus. lade i fyra, integrerade delar; Ledningssystem Teknik (Ledsyst T), Metod (Ledsyst M), Personal (Ledsyst P) samt Ledsyst O, som är förkortningen för Organisation. Utvärderings- och säkerhetsfrågorna är viktiga områden som skär genom samtliga delprojekt. Runt år är tanken att de första delarna ska börja användas operativt. Testerna görs i samarbete med Försvarets Materielverk (FMV), Totalförsvarets Forskningsinstitut (FOI), Försvarshögskolan samt försvarsindustrin. Inte enbart teknik Vårt arbete handlar inte enbart om ny teknik utan lika mycket om ett nytt sätt att arbeta där armén, marinen och flygvapnet ska kunna kommunicera och förstå varandra, använda varandras resurser och arbeta jämsides vid behov. Det ska också underlätta internationellt samarbete samt förbättra möjligheterna till samordning inom totalförsvaret, förklarar demoverksamhetens projektledare, överste Jan Persson under tiden som en rundvandring sker i lokalerna. Vinster och erfarenheter som görs under tiden som demoövningarna pågår används omedelbart om så är möjligt för att till exempel förbättra och effektivisera kommande internationella insatser. Nätverksbaserad ledning kommer att möjliggöra en ökad flexibilitet när det gäller utnyttjandet av befintliga förband och öka förmågan att skapa effektiva kombinationer av typförband, fortsätter Jan Persson. Från och med nästa år går demonstratorverksamheten in i mer praktisk fas då arbetet med att köpa skarpa system och tekniska lösningar som behövs tillföras FM:s förband, inleds. 7

10 Demo 06 Luftläget studeras inför kommande uppgifter i cellen (enheten) för Luftvärnet. Redan under vår nästa Demoövning, Demo 06 Höst kommer vi för första gången att ha ett relativt stort deltagande av utländska officerare från ett antal europeiska länder. Under Demo 06 Vår har vi med utländsk personal i mindre omfattning. Bland annat några singaporianska officerare som leder vår infanteribataljon. Orsaken till att vi först nu har utländska officerare i ledande befattningar är att vi inte har ansett oss mogna att ha utländska officerare involverade förrän nu, berättar Krister Arnell. när det gäller ledningsfunktioner, konstaterar Jan Persson. Vi har kommit till luftvärnsbataljonens stabsplats som består av ett par bord samt ett antal datorer där olika system visar läge, förmåga och status för bataljonens resurser. Överstelöjtnant Mattias Elfström från LvSS är en av dagens besökare och han konstaterar att någon fördröjning från effekt till analys inte är acceptabel. Internationell demo? Demoverksamheten ska också undvika att utveckla några svenska särlösningar som inte kan nyttjas internationellt. Något som görs genom att delta i utvecklingsarbetet på flera olika nivåer. Inte minst inom EU. Vi måste naturligtvis vara så interoperabla som möjligt med våra system. Inte minst För vår stabsfunktion får det inte uppstå någon som helst fördröjning från insats till dess att analys görs av insatsens effekt. Vi måste ha system som arbetar i realtid, säger Elfström. Något som hans chef, överste Göran Wahlqvist, regementschef vid Luftvärnsregementet instämmer i. 8

11 Artilleri & Luftvärn Besökarna på Demo 06 Vår kunde med hjälp av två stora teveskärmar följa flygförarens updrag som genomfördes i en Gripen-simulator som fanns på plats i övningslokalerna. För min del är jag intresserad av att studera hur konkret denna verksamhet har blivit. Vi måste komma ihåg att från PowerPoint-presentationer till dess att det finns gripbara, skarpa system att använda i våra internationella operationer, är det en lång väg att gå. Fokus på sensor to shooter -frågor Inom delprojektet Ledsyst T berättar projektledaren Nils-Göran Nilsson, FMV att ungefär 30 procent av de riktigt trixiga tekniska frågorna är lösta. Vi har kommit en bra bit på väg när det gäller arkitektur. Det som vi nu fokuserar mycket kraft på är att lösa vapenfrågor av sensor to shooter karaktär, säger Nilsson. Vi har för tillfället lämnat övningsmodulerna där de olika staberna är grupperade och kliver nu in i en lokal där verksamheten inte tillhör själva övningsspelet. Här, i det så kallade labbet pågår istället ett unikt experiment då en vapenplattform, i detta fallet fartygschefen ombord på kustkorvetten Stockholm leder en operation i realtid med hjälp av ledningssystemet Cetris i samverkan med en pluton amfibiesoldater utrustade med realtidskommunikationsutrustning från den pågående MARKUS 1 -studien, UAV-förband (Ugglan) samt brigadstab och ledningshögkvarter (Force HQ) i Enköping. Det som vi just idag studerar och utvärderar är effektiviteten av att använda särskilda chattrum för kommunikation och ordergivning inom amfibieplutonen och mellan pluton och högre chef, i detta fall FC ombord på Stockholm, förklarar överstelöjtnant William Ressel samtidigt som realtidskommunikationen mellan plutonchef och FC kan följas på en storbildsskärm. På en annan del av skärm ser vi den länkade bilden från Ugglan som arbetar med att följa målfartyget, vars taktiska syfte ännu så länge är höljt i dunkel. 1 Markstridsutrustad soldat 9

12 Demo 06 Majorerna Göran Myllimäki, Artilleriregementet och Anders Henriksson, Markstridsskolan, ingick i den övade brigadstaben. Chattfunktion testas Utan att säga alltför mycket om vårt pågående experiment har kan jag i alla fall säga att en chattfunktion kräver mycket hög disciplin av användarna för att systemet ska vara utgöra en effektiv ledning, avslöjar William Ressel. Andra frågor som måste besvaras är hur målansvar kommuniceras och ansvar kan utkrävas för genomförda handlingar baserat på ett chattforum. I labbmiljön sitter tekniker och operatör av de olika systemen axel vid axel för att hitta nya lösningar eller utvärdera olika åtgärder som förband eller chefer vidtar. Tidigare har det tagit år för våra tekniker att bygga om ett nätverk och ansluta nya noder eller ta bort noder. När vi nu bygger detta nät av nät kan vi bygga om ett nät inom loppet av några tiotals sekunder. Det handlar om ett antal klick på en datorskärm och sedan ska det vara klart för insats, deklarerar Jan Persson. Artilleritidskrift kommer i kommande nummer att beskriva artilleriets del av verksamheten vid Centrum för Ledningsutveckling, projekt Bekämpningsdemonstrator. 10

13 Joakim Lewin Artilleri & Luftvärn Överstelöjtnantt Joakim Lewin, Försvarets Materielverk, arbetar som produktledare för indirekt eld på FMV. Första skottet för Excalibur med Archer Den fjärde maj i år skrevs svensk och amerikansk artillerihistoria. Från en skjutplats på gränsen till Härjedalen sköts den intelligenta granaten Excalibur med en Archerpjäs med mål på Älvdalens skjutfält. Testet med två träffar i målet visade att såväl Excalibur som Archer är på god väg i sin utvecklingsprocess. Excalibur är 155 mm precisionsammunition som utvecklas tillsammans med USA för att användas med REMO Haub 77B Archer. Projektilen navigerar med hjälp av GPS mot förprogrammerade målkoordinater och träffar med hög precision. Verkansdelen är en normal spränggranat och det inbyggda tändröret kan programmeras för zonbrisad, ögonblicksbrisad eller inträngningsbrisad. Artilleri-Tidskrift kommer i kommande nummer att återkomma till projektet och för en uppdaterad beskrivning av pågående teknikutveckling. Första provskjutningen 2004 i USA Hösten 2004 genomfördes den första prov- skjutningen med navigerande projektil i USA. Sedan dess har det genomförts ett stort antal tester, alla i USA och med amerikanska 39-kalibrers pjäser och det amerikanska modularladdningssystemet MACS. Skottvidden har varierat från 8 km till 23 km och verkan har demonstrerats mot olika måltyper. Testen har varit nyttiga i utvecklingsarbetet och olika fel har uppdagats och åtgärdats efter hand. Något mer än hälften av projektilerna har fungerat helt utan problem. Mot korrekt inmätta målkoordinater har Excalibur demonstrerat ett CEP50 1 på mindre än 5 m. Penetration av 100 mm armerad betong har fungerat och effekten mot alla måltyper har varit utmärkt. Ännu återstår en del av utvecklingsarbetet och de projektiler som sköts i Älvdalen har till exempel inte det basflöde som ska finnas i den slutliga versionen. Skott med 52 kaliberpjäs I maj 2006 var det dags att skjuta i Sverige 1 CEP50 är ett statistiskt mått för spridning. Det anger den radie inom vilket 50 procent av skotten träffar. 11

14 Excalibur och med en 52-kalibers pjäs för första gången. Skjutningen genomfördes med fyra Excaliburprojektiler och en försökspjäs i projektet REMO Haub 77B Archer samt de nya modularladdningarna med IM-krut som utvecklas till Archer. Det primära syftet med provet var att visa att Excalibur fungerar efter att ha skjutits med högsta laddningen från Archer. Detta prov innehöll en del moment som genomfördes för första gången. Första gången i Archer (52-kalibers eldrör). Första gången med svenska modularladdningar. Högsta Vo som skjutits (920 m/s). Första gången utanför USA och efter verklig transport. Första gången med elevation under 45. Målet för en av Excaliburprojektilerna var en skrotbil. Ovan kan Artilleritidskrift som första publikation publicera unika bilder tagna med höghastighetskamera från en av träffarna i målet. Omfattande transportplanläggning Transport of projektilerna, som inte har genomgått alla prov som medger en normal hantering, krävde en omfattande planläggning. Från slutsammansättningen i Oklahoma i USA genomfördes lastbilstransport till Dover Air Force Base på östkusten. Därifrån genomfördes flygtransport med en svensk C-130 till Örebro och se- 12

15 dan lastbil igen till Älvdalens skjutfält. På skjutfältet placerades två projektiler i en frysbox och kyldes till minus 43 grader C och två projektiler placerades i ett värmeskåp för att sedan skjutas i plus 63 grader C. Normalt ska Excalibur skjutas med en elevation på över 60 grader. För att kunna testa med högsta laddning och fortfarande få plats med riskområdet genomfördes skjutningen med en elevation på 29 grader. I stället för att komma ut till maxskottvidden på drygt 50 km kunde målet placeras på 25,9 kilometers avstånd. Testet leddes av personal från Bofors och Raytheon samt SAAB Bofors Test Center. Testutrustningen omfattade ett flertal radarstationer för att kunna följa projektilerna i alla delar av banan, telemetri samt även kameror för att spela in avfyring och träff i målet. Kamerorna krävde bra väder vilket fördröjde testet några dagar. Själva skjutningen genomfördes den 4 maj och resultatet sammanfattas i tabellen. Skott Vo Rör- Tempera- Träff inställning tur 1 919,7 m/s Zonbrisad +63 C 8,8 m 2 920,0 m/s Ögonblicks- +63 C brisad 3 920,5 m/s Zonbrisad -43 C 7,3 m 4 920,4 m/s Ögonblicks- -43 C brisad De två projektiler som inte nådde målet Artilleri & Luftvärn Gruppering av Archerpjäsen innan provskjutningarna genomfördes skedde på en myr i gränstrakterna av Härjedalen/ Dalarna. visade genom den telemetriutrustning som skickar data ner till en markstation, att de höll mekaniskt och att mycket av elektroniken, bland annat tröghetsnavigeringen, fungerade. I Excaliburs navigationssystem finns en funktion som förhindrar att tändröret armeras och projektilen detonerar om den inte når fram till målkoordinaterna. Skjutning med basflöde Nu fortsätter utvecklingen och provverksamheten. I sommar ska de första projektilerna med basflöde skjutas och sedan följer flera test för att verifiera tillförlitlighet och säkerhet. Nästa skjutning i Sverige planeras till våren Därefter genomförs under ytterligare prov för att testa hela systemet av Archer och Excalibur. 13

16 14

17 Benny Björkung Artilleri & Luftvärn Benny Björkung, provledare på Bofors Test Center i Karlskoga. Något stort mellan Lillhärdal och Särna I början av året fick Bofors Test Center (BTC) uppgiften att genomföra ett skjutprov med Archer som skulle skjuta skarp Excalibur med Uniflexladdningar, alltså något unikt i vårt lilla land. Provet skulle genomföras med skjutplats i Härjedalen och nedslagsområde på Älvdalens skjutfält. Jag fick tyvärr äran att genomföra detta och det fanns många belackare som sa det går aldrig (som ni vet ligger Karlskoga i Örebro län). Vår nye VD, Stefan Krol, fick lösa kontakten med markägare för riskområde och han lyckades. Min avdelningschef Jan Rådesjö fick ta kontakt med alla myndigheter om risk, skyddsobjekt, risk för flyg med mera. Även han lyckades och jag själv tog tag i arbetet med att skapa resurser för en lyckosam provning. Till slut hade vi fått ihop följande resurser till skjutningen: Försvarsmakten: 2 artradar samt en Archerpjäs. FFK Karlsborg: 2 höghastighetsvideokameror vid målen, fyra videokameror vid mål, två telemetristationer (en vid pjäsen, en på Kalgravsåsen), Weibelradar vid pjäs. Bofors Test Center: två höghastighetsvideokameror vid pjäs, tre video vid pjäs, Weibelradar vid pjäs, provledning, Marvinutrustning (vindvisering). Bofors Defence: Pjässervice, Ytterballistiker. Leverantören i USA: Sju personer med olika uppgifter. Ostermans Aero: Helikopter med sjuksköterska. Älvdalens skjutfält: Logistik (mat, förläggning, maskiner, personal mm). 15

18 Excalibur Totalt var det mellan personer involverade på plats i provet. Hemvärnspersonal svarade dessutom för bevakning (med skarpladdade vapen) under två veckors tid. Veckorna fram till genomförandet var inte njutbara, efter cirka tre veckors förberedelser insåg jag att vi måste vara två provledare för att klara uppgiften och jag fick Peter Ljungqvist till min hjälp från BTC. Nära väggen Trots denna åtgärd var den berömda väggen väldigt nära och under ett par veckor sov jag bara sporadiskt, började få ont i huvudet och blev orkeslös. Som tur var slapp jag att möta väggen. Väl dags att åka till Älvdalen vecka 17 släppte oron och det började bli kul att se om alla kom från olika håll i Sverige för att genomföra provet. Måndagen den 24 april drog vi mot Älvdalen. Vi hann till Filipstad innan telefonen ringde och beskedet var tungt - vägen mellan Särna och grupperingsplatsen var avstängd för transporter över 12 ton. Det vi skulle fram med vägde 40 ton. Jag och kunden lämnade över ärendet till högre chefer. Tisdag klockan 1100 fortfarande ingen lösning, varvid jag ringde en chef för vägverket och bad om hjälp. Efter ungefär en kvart ringer en tjänsteman och säger följande Grabbar, ni får använda vägen men håll avstånden så ska ni se att det går bra. Skjutplatsen var en aktiv torvmosse där tjälen börja gå ur marken, (under min tid som batterichef på A7 på Gotland har jag En väderballong släpps upp timmarna före skjutning av personal från Bofors Test Center. aldrig grupperat på en kladdigare plats). Omlastning av långtradarna fick ske ute på vägen för att få in mätutrustningen. På onsdag förmiddag får jag reda på att pjäsen inte kommer före torsdag kväll och systemprov var planerat under torsdagen. Jag ringer och får tag i rätt person på FMV och pjäsen kommer på torsdag förmiddag. Utrustning för temperingen från USA skulle komma under onsdag. Den kom till Arlanda torsdag natt och till Särna fredag morgon. Under fredagen när vi skulle prova utrustningen mot telemetristationen var det snöstorm... 16

19 Hemfärd sent samma kväll för att åka upp igen två dagar senare för fortsatta prov av olika utrustningar. Tisdag den andra maj är allt klart för skjutning men dimma och regn gäckar provningen. Under onsdagen fortsätter Murphy att sätta oss på prov då viss mätmateriel strejkar. Torsdag och äntligen bra väder när det är näst sista dagen för genomförandet. Alla är på tå då vi inser att vi håller på att skriva svensk artillerihistoria. Nedräkning för första skottet men skruven på pjäsen stänger inte. En fullt sprängladdad projektil i eldröret som ska plundras framifrån med fjärrstyrd utrustning från BAE som inte har hunnit med att provas. Den fungerar perfekt. Ny nedräkning. Avfyrning och rapport från målområdet, träffen ligger cirka sju meter från koordinaten vi programmerat projektilen med. Nu har vi varit med om något ingen annan gjort i vårt avlånga land, skjutit en skarp Excalibur 26 km med styrning, i Archer med L/52 eldrör och Uniflex laddningar som drivladdning. Artilleri & Luftvärn En Excalibur lämnar eldröret för att slå ned 26 km längre bort i terrängen på Älvdalens skjutfält. Bara för att ge er en liten bild av behovet av kommunikation. Min mobil hade 6,20 tim inkommande och 18,42 utgående samtal under veckor Tack alla som deltog och utförde ett mycket proffsigt jobb, hälsar en före detta batterichef på batteri. En Weibelradar grupperades vid pjäs för att följa projektilbanan. Vi skjuter ytterligare 3 skott. Provmässigt blir hela försöket en fullträff. 17

20 Mats Carlsson Mats Carlsson är informatör vid I 19 i Boden. Artradar viktig del av ISTAR under Cold Response Det är mycket nyttigt för oss att vara med här. Vi får en bra möjlighet att marknadsföra våra förmågor i konceptet ISTAR. Det säger Mats Rostadius, som under den internationella övningen Cold Response, ansvarade för Artilleriregementets personal under övningen. En av de sensorer som lydde under ISTAR-kompaniet var artillerilokaliseringsradarn. Övningen genomfördes den 6-24 mars i området runt Narvik i Nordnorge. Cold Response är den högst prioriterade övningen i norska försvarsmaktens övningsprogram för 2006 och förutom norska förband deltog förband från tio andra nationer. Det svenska deltagande var det största när det gäller antalet värnpliktiga hittills under en internationell övning på utländskt territorium. Att operera i områden som övningen genomförs i under vinterförhåll- anden är en stor utmaning som ställer stora krav på både landstyrkor, flyg och marina förband. Ett av syftena med Cold Response var att göra styrkorna ännu bättre rustade för att kunna hantera militära uppdrag i denna typ av krävande omgivningar. Operativ rörlighet De som deltog övades bland annat i att bli bättre på operativ rörlighet och samarbete med andra länders förband i ett fredbevarande scenario. Övervakning, patrullering, uppsättning av vägspärrar, kontroll av fordon, kontroll av luftrummet, minröjning, evakuering av civila, och hantering av upplopp är exempel på några av övningsmomenten. Artillerilokaliseringsradarn har visat sig vara ett mycket tillförlitligt system där andra system har inte riktigt lyckats avseende granatkastareld. 18

21 Artilleri & Luftvärn Gruppchefen Malin Scharfenberg Kahlke följer fiendens artilleri inne i Artilleriradarvagnen. Foton: Roger Larsson Artillerilokaliseringsradarns förmåga att dessutom kunna meddela de beräknade nedslagspositionerna för en eller flera inkommande projektiler ökar möjligheterna att inta skydd för det egna förbandet. Under Cold Response har framförallt alarmeringsfunktioner till egna förband övats. Med radarn har vi möjligheter att upptäcka fientligt artilleri redan fem sekunder efter att granaterna har avlossats. På det sättet kan vi hinna varna egna enheter så att de hinner ta skydd, berättar Malin Scharfenberg Kahlke, radargruppchef. Bland de utländska förband hade Storbri- Vi har fått en bra möjlighet att marknadsföra våra förmågor under Cold Response, säger Mats Rostadius. 19

22 Cold Response tannien det största bidraget med sin 3000 man starka 3. kommandobrigad, som avslutade sin vinterträning i Norge med att genomföra Cold Response. Frankrike deltog med en alpjägarbataljon på 800 soldater. Lärorikt Personalen från Artilleriregementet tar med sig många erfarenheter hem om hur man hanterar den typ av miljö som finns i ett kuperat land som Norge. Landskapet påminner i många stycken de missionsområden som den svenska utlandsstyrkan har och kommer att få uppgifter i. -Otroligt lärorikt att få vara med om det här, det ställer helt andra krav på oss med den här typen av terräng, säger Andreas Nilsson, radaroperatör. Att vi dessutom är med och syns i ISTARkonceptet är mycket viktigt för framtida uppgifter, framförallt för den kommande stridsgruppen som ska sättas upp i Norden, avslutar Andreas Nilsson. TTÖ Daniel Johansson, Robert Andersson Kaptenerna Daniel Johansson och Robert Andersson var studerande vid Taktiska Programmet vid Artilleriets Stridsskola och tillhörde då Norrlands Artilleribataljon. Skjutning med kallt och strävt eldrör Vid skjutningar med haubits 77B har det visat sig att eldrörets egenskaper förändras beroende på vilken laddning som skjutits innan samt hur länge det varit i skjutvila. En minskning av V 0 uppstår vid första skottet då eldröret har varit i skjutvila en längre stund. Detta fenomen kallas, ej vetenskapligt, för kallt eldrör. Det har även visat sig att byte av laddning från en lägre till en högre laddning minskar utgångshastigheten vid första skottet och detta fenomen kallas, ej vetenskapligt, för strävt eldrör. Uppgiften Uppgiften var att genomföra en försöksskjutning där värden tas fram på hur 20

DÄRFÖR ÄR VI MEDLEMMAR

DÄRFÖR ÄR VI MEDLEMMAR DÄRFÖR ÄR VI MEDLEMMAR Viktig kunskap för oss som befinner oss i braschens utkant Lennart Ljungfelt, vd Aimpoint Utvecklar och producerar rödpunktsikte. Var först med att lansera produkten för 40 år sedan

Läs mer

FMV. Marinens utveckling

FMV. Marinens utveckling FMV Marinens utveckling Marina förutsättningar Niklas Gustafsson/Försvarsmakten Marinens utveckling Med anledning av den aktuella försvarsdebatten känns det angeläget att beskriva marinens uppgifter och

Läs mer

Jaktrobot RB27 och RB28 Falcon

Jaktrobot RB27 och RB28 Falcon Sida 1(5) RB27/RB28 RB27 Operativ tidsperiod /===============================/==================/ ------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- --------- --------

Läs mer

Fel av försvaret att rekrytera skolelever

Fel av försvaret att rekrytera skolelever DEBATTÖREN Joakim Medin, 27 år, Uppsala. Gymnasielärare i Enköping. DEBATTEN Sedan den allmänna värnplikten försvann måste Försvarsmakten hitta nya sätt att rekrytera soldater. I Enköping har detta skett

Läs mer

PROJEKTLEDNING inom produktutveckling. Individuell inlämningsuppgift KPP039 Produktutvekling 3 Boris Mrden 2010-01-10

PROJEKTLEDNING inom produktutveckling. Individuell inlämningsuppgift KPP039 Produktutvekling 3 Boris Mrden 2010-01-10 PROJEKTLEDNING inom produktutveckling Individuell inlämningsuppgift KPP039 Produktutvekling 3 Boris Mrden 2010-01-10 Innehållsförteckning Inledning... 3 Projektarbete... 4 Projektledning & Ledarskap...

Läs mer

FRÅN SVERIGES BÄSTA FLYGPLANSFABRIK TILL ETT INTERNATIONELLT FÖRSVARS- OCH SÄKERHETSFÖRETAG

FRÅN SVERIGES BÄSTA FLYGPLANSFABRIK TILL ETT INTERNATIONELLT FÖRSVARS- OCH SÄKERHETSFÖRETAG FRÅN SVERIGES BÄSTA FLYGPLANSFABRIK TILL ETT INTERNATIONELLT FÖRSVARS- OCH SÄKERHETSFÖRETAG Dan Jangblad, Strategidirektör, Saab AB 2011-04-17 Veteranklubben 25 år EN HÖGTEKNOLOGISK HISTORIA First B17

Läs mer

Styrning och struktur FMV Systemledning

Styrning och struktur FMV Systemledning Styrning och struktur FMV Systemledning C SML Genmj Per Lodin 081106 Dag #2 - Ledarskap & Beslut 27:e maj Behov Ledarskap 6:e nov Genomförande 12:e feb Agenda Kravbilden Expeditionära insatser Ökat fokus

Läs mer

Den ryska björnen i Vietnams djungel

Den ryska björnen i Vietnams djungel DEL 13 VIETNAMKRIGET Den ryska björnen i Vietnams djungel Under Vietnamkriget kom Sovjetunionen att agera mer aktivt i Sydostasien än tidigare. Dessförinnan hade man varit mer återhållsam och den sovjetiska

Läs mer

OM FÖRSVARSMAKTHUNDEN

OM FÖRSVARSMAKTHUNDEN OM FÖRSVARSMAKTHUNDEN Text: Helen Karlsson, Häverö Brukshundklubb Tack vare hundens överlägsna sinnen ligger hundgruppen i förbandet på förhand. Hundens välutvecklade luktsinne och förfinade hörsel är

Läs mer

ETT TRÄFFSÄKERT VAL FÖR SKYTTEN. Skytteappen Logga. Två appar som hjälper dig i ditt skytte.

ETT TRÄFFSÄKERT VAL FÖR SKYTTEN. Skytteappen Logga. Två appar som hjälper dig i ditt skytte. ETT TRÄFFSÄKERT VAL FÖR SKYTTEN Skytteappen Logga Två appar som hjälper dig i ditt skytte. MIKAEL LINDSTRÖM 2013 KAPITEL 1 Logga Mobil Den enkla appen för både tävling och träning. Appen håller enkelt

Läs mer

Artilleri & Luftvärn. Artilleri-Tidskrift

Artilleri & Luftvärn. Artilleri-Tidskrift Artilleri & Luftvärn Artilleri-Tidskrift Nr 4 2007 Protecting your assets...... the choice is easy Saab Bofors Dynamics develops and produces short to medium range, ground-based air defence systems for

Läs mer

Roligare övningsskytte

Roligare övningsskytte Roligare övningsskytte Det ska vara roligt att träna upp sin skjutförmåga. Jägare önskar sig ofta skjutövningar som efterliknar verkliga jaktsituationer. Här har vi samlat några exempel på sådana övningar.

Läs mer

Något om det som fanns en gång

Något om det som fanns en gång Sida 1(9) Något om det som fanns en gång Fårösund Södra Trelge Den 27 april 2011 hölls ett föredrag om Försvarsanläggningar på Gotland av Hans Andersson inför ett 30-tal medlemmar. Föredraget började med

Läs mer

Ny struktur för ökad säkerhet - nätverksförsvar och krishantering

Ny struktur för ökad säkerhet - nätverksförsvar och krishantering Ds 2001:44 Ny struktur för ökad säkerhet - nätverksförsvar och krishantering Rapport från Försvarsberedningen inför 2001 års försvarsbeslut REGERINGSKANSLIET Försvarsdepartementet Innehåll Missiv.^ 9 Sammanfattning

Läs mer

Arboga Robotmuseum Försvarsanläggningarpå Gotland del 2 2011-11-01 Sida 1(6)

Arboga Robotmuseum Försvarsanläggningarpå Gotland del 2 2011-11-01 Sida 1(6) Sida 1(6) Den 27 september 2011 hölls ett föredrag av Hans Andersson, om Försvaret av Gotland, del 2. Föredraget hölls inför ca 30 medlemmar. Det var fortsättningen av ett tidigare föredrag våren 2011.

Läs mer

DIN LÖNSAMHET ÄR VÅR DYGD

DIN LÖNSAMHET ÄR VÅR DYGD DIN LÖNSAMHET ÄR VÅR DYGD Trots vår ödmjukhet kan vi stolt konstatera att vi ställer en av Skandinaviens modernaste och mest automatiserade produktionsanläggningar i branschen till ditt förfogande. För

Läs mer

150 år av erfarenhet och nytänkande

150 år av erfarenhet och nytänkande 150 år av erfarenhet och nytänkande 1 Lyhörda och proaktiva Vi har valt Beijer Industri som huvudleverantör eftersom de är lyhörda och proaktiva. De har det tekniska kunnandet som krävs för att hålla vår

Läs mer

Arboga Robotmuseum Teknisk Underrättelsetjänst 2011-12-21 Antero Timofejeff Sida 1(12)

Arboga Robotmuseum Teknisk Underrättelsetjänst 2011-12-21 Antero Timofejeff Sida 1(12) Antero Timofejeff Sida 1(12) Föredrag om Teknisk underrättelsetjänst på Arboga Robotmuseum den 29/11 2011. Källa: Jerk Fehling och Antero Timofejeff. Årets sista föredrag på Robotmuseet samlades 25 personer

Läs mer

Teknik i Försvarsmakten Teknik Försvarsmakten - En upplevelsedag på FMTS En upplevelsedag på FMTS

Teknik i Försvarsmakten Teknik Försvarsmakten - En upplevelsedag på FMTS En upplevelsedag på FMTS Teknik i Försvarsmakten Teknik Försvarsmakten - En upplevelsedag på FMTS En upplevelsedag på FMTS marschmusik fysiska tester yrkesinformation stridsuppvisning marschmusik fysiska tester yrkesinformation

Läs mer

En kort historia om en Norgeresa som blev Bingo!

En kort historia om en Norgeresa som blev Bingo! En kort historia om en Norgeresa som blev Bingo! Det började för många år sedan när jag och min fd fru, mina föräldrar och min farmor åkte till Oppdal i Norge. Vi skulle besöka farmors syster mm. Farmor

Läs mer

FÖRSVARSMAKTENS SPECIALFÖRBAND NÄR SITUATIONEN KRÄVER MER

FÖRSVARSMAKTENS SPECIALFÖRBAND NÄR SITUATIONEN KRÄVER MER FÖRSVARSMAKTENS SPECIALFÖRBAND NÄR SITUATIONEN KRÄVER MER FÖRSVARSMAKTENS SPECIALFÖRBAND Försvarsmaktens specialförband är primärt en militärstrategisk resurs som ska öka mängden handlingsalternativ genom

Läs mer

Inriktning för Försvarets materielverks verksamhet för åren 2016 till och med 2020 (l bilaga)

Inriktning för Försvarets materielverks verksamhet för åren 2016 till och med 2020 (l bilaga) Regeringsbeslut 8 -l_o -- REGERINGEN 2015-06-25 Fö2015/00954/MFU Försvarsdepartementet Försvarets materielverk 115 88 Stockholm Inriktning för Försvarets materielverks verksamhet för åren 2016 till och

Läs mer

Hur arbetar en intraprenör?

Hur arbetar en intraprenör? Hur arbetar en intraprenör? Fördjupningsuppgift i entreprenörskap / entreprenörskap och företagande En entreprenör är som du vet en person som är idérik, lösningsfokuserad, kreativ, riskvillig och driven.

Läs mer

LÄTTLÄSTA NYHETER NORRBOTTEN. Nr 28 Fredag 16 september 2011

LÄTTLÄSTA NYHETER NORRBOTTEN. Nr 28 Fredag 16 september 2011 LÄTTLÄSTA NYHETER Nr 28 Fredag 16 september 2011 NORRBOTTEN Det finns jobb hos LKAB LKAB behöver anställa nya medarbetare. Dom kommande tre åren behöver gruvföretaget 1200 nya arbetare. - Vi försöker få

Läs mer

Har farten men inte turen

Har farten men inte turen Har farten men inte turen Nu har vi varit i granlandet i väster och tävlat, denna gång var det i Padborg Park i mellersta Jylland. Det var en riktigt rolig bana med mycket dolda krön och branta upp och

Läs mer

Nutidens flygplan Leonardo Da Vincis

Nutidens flygplan Leonardo Da Vincis Nutidens flygplan Leonardo Da Vincis Flygplanens utveckling Det första uppgifter om ritningar och flygförsök var av Ibn Firnasi det islamska Spanien år 875. I Europa skissade Leonardo Da Vinci på de första

Läs mer

ETT JOBB FÖR DIG? Ledningsregementet söker nya medarbetare

ETT JOBB FÖR DIG? Ledningsregementet söker nya medarbetare ETT JOBB FÖR DIG? Ledningsregementet söker nya medarbetare LEDNINGSREGEMENTET Ledningsregementet är ett förband som stödjer hela Försvarsmakten med lednings- och kommunikationsförmåga. Här finns ett flertal

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (2007:1266) med instruktion för Försvarsmakten; SFS 2012:899 Utkom från trycket den 21 december 2012 utfärdad den 13 december 2012. Regeringen

Läs mer

Jullovsprogram 2006/2007

Jullovsprogram 2006/2007 Jullovsprogram 2006/2007 Jullovsprogrammet 2006/2007 Torsdag 21 december Avslutningsdagen. Eleverna slutar skolan klockan 10:00 och vi äter som vanligt mat i matsalen vid 11 tiden. Efter maten så ska vi

Läs mer

Intervju Hägglunds Drives AB

Intervju Hägglunds Drives AB Hösten 2004 Intervju Hägglunds Drives AB En intervju inom IVA-projektet Produktion för Konkurrenskraft på uppdrag av panelen Framtida Produktionssystem. Intervju med: Production Manager Leif Eriksson INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

SÄRSKILDA OPERATIONSGRUPPEN SOG REKRYTERAR

SÄRSKILDA OPERATIONSGRUPPEN SOG REKRYTERAR SÄRSKILDA OPERATIONSGRUPPEN SOG REKRYTERAR FÖRSVARSMAKTENS SPECIALFÖRBAND FÖRSVARSMAKTENS SPECIALFÖRBAND är primärt en militärstrategisk resurs som ska öka mängden handlingsalternativ genom att komplettera

Läs mer

Projektplan i Ubicomp En bra start på dagen

Projektplan i Ubicomp En bra start på dagen Projektplan i Ubicomp En bra start på dagen Team 1 Sebastian, Peter, Leif, Lina och Kicki Kort introduktion I detta projekt skulle vi vilja ta vara på tillfället att skapa ett nytt sätt på hur människor

Läs mer

Sömnbehandling i grupp. Mina registreringar

Sömnbehandling i grupp. Mina registreringar Sömnbehandling i grupp Mina registreringar Sömnbehandling i grupp, Hälso- och sjukvårdsavdelningen 2014 Innehåll Välkommen till sömnbehandling Sömndagbok och mina vanor Sömndagbok Veckans aktiviteter Mål

Läs mer

Cargolog Impact Recorder System

Cargolog Impact Recorder System Cargolog Impact Recorder System MOBITRON Mobitron AB Box 241 561 23 Huskvarna, Sweden Tel +46 (0)36 512 25 Fax +46 (0)36 511 25 Att mäta är att veta Vi hjälper dig och dina kunder minska skador och underhållskostnader

Läs mer

Klickerövningar för förare utan hund! Av Eva Bertilsson och Emelie Johnson Vegh, publicerad i Agilitybladet 2003, här något omstrukturerad.

Klickerövningar för förare utan hund! Av Eva Bertilsson och Emelie Johnson Vegh, publicerad i Agilitybladet 2003, här något omstrukturerad. Klickerövningar för förare utan hund! Av Eva Bertilsson och Emelie Johnson Vegh, publicerad i Agilitybladet 2003, här något omstrukturerad. När du tränar din hund är det som bekant viktigt att du delar

Läs mer

RAPPORT 2015-05-31. Rapport från Sveriges Konstföreningars Förbundsstämma 2015

RAPPORT 2015-05-31. Rapport från Sveriges Konstföreningars Förbundsstämma 2015 Rapport från Sveriges Konstföreningars Förbundsstämma 2015 Förbundet kallade till förbundsstämma i Linköping den 29-31 maj 2015. Ett mycket omfattande program för stämman presenterades. Stämman omfattade

Läs mer

Artilleri & Luftvärn. Tema Materielförsörjning i demonstratorernas tidevarv. Artilleri-Tidskrift

Artilleri & Luftvärn. Tema Materielförsörjning i demonstratorernas tidevarv. Artilleri-Tidskrift Artilleri & Luftvärn Tema Materielförsörjning i demonstratorernas tidevarv Artilleri-Tidskrift Nr 3 2001 Artilleri & Luftvärn Artilleri-Tidskrift Tidskrift för artilleriet och luftvärnet Häfte 3 2001

Läs mer

HEMISSON. Webots-Botstudio laborationsbok. Sida1

HEMISSON. Webots-Botstudio laborationsbok. Sida1 HEMISSON Webots-Botstudio laborationsbok Sida1 Allmänt om Hemisson Hemisson är en mobil minirobot för utbildning. Liknande enheter förekommer i en mängd sammanhang i dagens samhälle. Det kan vara i form

Läs mer

Insikt. kräver kunskap, erfarenhet och förståelse

Insikt. kräver kunskap, erfarenhet och förståelse Insikt kräver kunskap, erfarenhet och förståelse Målet är utveckling... håller inte måttet Företag med teknologibaserad utveckling står idag inför många utmaningar. Den viktigaste är utan tvekan förmågan

Läs mer

För varje barns rätt att upptäcka världen

För varje barns rätt att upptäcka världen För varje barns rätt att upptäcka världen Lär dig använda din GPS 1 Vad är GPS? GPS står för Global Positioning System (Global Positions System). GPS använder sig av 27 satelliter som cirkulerar runt jordklotet,

Läs mer

Kommittédirektiv. Utvärdering av Sveriges engagemang i Afghanistan. Dir. 2015:79. Beslut vid regeringssammanträde den 9 juli 2015

Kommittédirektiv. Utvärdering av Sveriges engagemang i Afghanistan. Dir. 2015:79. Beslut vid regeringssammanträde den 9 juli 2015 Kommittédirektiv Utvärdering av Sveriges engagemang i Afghanistan Dir. 2015:79 Beslut vid regeringssammanträde den 9 juli 2015 Sammanfattning En särskild utredare ska utvärdera Sveriges samlade engagemang

Läs mer

Artilleri & Luftvärn. Artilleri-Tidskrift

Artilleri & Luftvärn. Artilleri-Tidskrift Artilleri & Luftvärn Artilleri-Tidskrift Nr 3 2008 Protecting your assets...... the choice is easy Saab Bofors Dynamics develops and produces short to medium range, ground-based air defence systems for

Läs mer

Försvarets materielverk upphandling av tunga terränglastbilar

Försvarets materielverk upphandling av tunga terränglastbilar KKV1015, v1.4, 2013-01-18 BESLUT 2014-05-14 Dnr 761/2013 1 (7) Försvarets materielverk 115 88 Stockholm Försvarets materielverk upphandling av tunga terränglastbilar Beslut Konkurrensverket avskriver ärendet.

Läs mer

Vad är det du exporterar? och till vem?

Vad är det du exporterar? och till vem? Vad är det du exporterar? och till vem? produktion: Säkerhetspolisen grafisk formgivning och illustrationer: Typisk Form designbyrå tryck: Edita Bobergs, juni 2015 Vad är det du exporterar? och till vem?

Läs mer

Upptäck Flygvapenmuseum! Kalla kriget och den nedskjutna DC-3:an

Upptäck Flygvapenmuseum! Kalla kriget och den nedskjutna DC-3:an PROGRAM VÅREN 2013 02 VISNINGAR Upptäck Flygvapenmuseum! Gå med på en rundtur som visar lite av allt. Är du nyfiken på varför det svenska flygvapnet grundades och hur det har påverkats av det omgivande

Läs mer

NFFP- Det Nationella Flygtekniska ForskningsProgrammet Innovairs årsstämma den 24 september 2014

NFFP- Det Nationella Flygtekniska ForskningsProgrammet Innovairs årsstämma den 24 september 2014 NFFP- Det Nationella Flygtekniska ForskningsProgrammet Innovairs årsstämma den 24 september 2014 Mats-Olof Olsson M.Sc Chefsingenjör Flyg, FMV Ordförande NFFP Strategigrupp Varför NFFP bakgrund NFFP utvärderingar

Läs mer

1. Övre lock 1 2. Display/Fönster 2 3. Nedre lock 3 4. Batterilock 4 5. Solenoid 5 6 6. Dränering 7 8 7. Ventilvred 9. 8.

1. Övre lock 1 2. Display/Fönster 2 3. Nedre lock 3 4. Batterilock 4 5. Solenoid 5 6 6. Dränering 7 8 7. Ventilvred 9. 8. Galcon 6051, 6054 1. Sprängskiss 1. Övre lock 1 2. Display/Fönster 2 3. Nedre lock 3 4. Batterilock 4 5. Solenoid 5 6 6. Dränering 7 8 7. Ventilvred 9 8. Bajonett 10 9. Pil vattenriktning 10. Ventilhus

Läs mer

Nu är det dags för femkamp igen!!!

Nu är det dags för femkamp igen!!! Motorblocket Våren 2007 Nu är det dags för femkamp igen!!! Vi har beslutat att arrangera en femkamp i år också. Eftersom vi har begränsat med plats på vissa grenar så är antalet aktiva deltagare begränsat

Läs mer

Den är en maskin, jag är en människa. Den ska göra som jag vill!! Nils

Den är en maskin, jag är en människa. Den ska göra som jag vill!! Nils the Blogg Den är en maskin, jag är en människa. Den ska göra som jag vill!! Nils Första dagen lördag 19/9 kl 12-16 Bengt Böhlin, från technichus var här och berättade hur vi skulle göra Lego bilar Emil

Läs mer

DET FINNS MYCKET VÄRT ATT SLÅSS FÖR

DET FINNS MYCKET VÄRT ATT SLÅSS FÖR TILL VÅRT FÖRSVAR TILL VÅRT FÖRSVAR DET FINNS MYCKET VÄRT ATT SLÅSS FÖR Jorden är fantastisk. Men vi glömmer ibland bort det. Särskilt vi som lever i den fria, rika världen. Vi vaknar i en varm säng,

Läs mer

Artilleri & Luftvärn. Artilleri-Tidskrift

Artilleri & Luftvärn. Artilleri-Tidskrift Artilleri & Luftvärn Artilleri-Tidskrift Nr 1 2001 Artilleri & Luftvärn Artilleri-Tidskrift Tidskrift för artilleriet och luftvärnet Häfte 1 2001 Årgång 130 Redaktören Välkommen till årsmöte Villingsberg...

Läs mer

Afasiverksamheten i Stockholm

Afasiverksamheten i Stockholm Text och siffror Talstöd Afasiverksamheten i Stockholm Materialet Talstöd Text och siffror finns att ladda ner på www.afasicirklar.se och får användas fritt. Mer information: SV Stockholm tfn: 08-679 03

Läs mer

Barnets rättigheter. Om arbetet med att få barnkonventionen att fungera inom en kommun. Alla barn har rättigheter - mänskliga rättigheter

Barnets rättigheter. Om arbetet med att få barnkonventionen att fungera inom en kommun. Alla barn har rättigheter - mänskliga rättigheter Alla barn har rättigheter - mänskliga rättigheter Barnets rättigheter. Om arbetet med att få barnkonventionen att fungera inom en kommun orebro.se/barnetsrattigheter Varje barn i Örebro, utan undantag,

Läs mer

På barmark? Signalister i Hemvärnet och FRO, hej! ÅRGÅNG 14 FRO Stockholm NR 4 2011. Nästan, men inte riktigt.

På barmark? Signalister i Hemvärnet och FRO, hej! ÅRGÅNG 14 FRO Stockholm NR 4 2011. Nästan, men inte riktigt. ÅRGÅNG 14 FRO Stockholm NR 4 2011 [ Medlemstidning för FRO Stockholm Frivilliga Radioorganisationen i Stockholms län ] Signalister i Hemvärnet och FRO, hej! FRO Sth anordnar i helgen 2011-05- 14 -- 2011-05-15

Läs mer

Från Grossenbrode till Väsbyviken

Från Grossenbrode till Väsbyviken Från Grossenbrode till Väsbyviken Lördagen den 17 april kl. 06:00 klev vi av båten i Rostock Tyskland. Från början var tanken att vi skulle flyga ner från Nyköping till Lübeck under fredagseftermiddagen

Läs mer

SOT SEKTIONEN FÖR OPERATIV TEKNIK SÄRSKILD TEKNIK UNIK INDIVID

SOT SEKTIONEN FÖR OPERATIV TEKNIK SÄRSKILD TEKNIK UNIK INDIVID SOT SEKTIONEN FÖR OPERATIV TEKNIK SÄRSKILD TEKNIK UNIK INDIVID Vad erbjuder vi? Utmaningar. Erfarna och kompetenta kollegor. Flexibelt arbete uppgifter, arbetstider, ledighet. Omväxlande arbete ingen arbetsvecka

Läs mer

De frivilliga försvarsorganisationerna. En oumbärlig kraft för samhällets försvar och krishantering

De frivilliga försvarsorganisationerna. En oumbärlig kraft för samhällets försvar och krishantering De frivilliga försvarsorganisationerna En oumbärlig kraft för samhällets försvar och krishantering Frivillighetens samhällsbetydelse Det civila samhällets många ideella organisationer har länge haft en

Läs mer

Obemannade flygplan. Namn: Hampus Hägg. Datum: 2015-03-02. Klass: TE14B. Gruppmedlemmar: Gustav, Emilia, Henric och Didrik

Obemannade flygplan. Namn: Hampus Hägg. Datum: 2015-03-02. Klass: TE14B. Gruppmedlemmar: Gustav, Emilia, Henric och Didrik Namn: Hampus Hägg Obemannade flygplan Datum: 2015-03-02 Klass: TE14B Gruppmedlemmar: Gustav, Emilia, Henric och Didrik Handledare: David, Björn och Jimmy Abstract In this task I ve been focusing on unmanned

Läs mer

Ivar Rönnbäck Avdelningschef. Avdelningen för utbildning, övning och beredskap

Ivar Rönnbäck Avdelningschef. Avdelningen för utbildning, övning och beredskap Ivar Rönnbäck Avdelningschef Avdelningen för utbildning, övning och beredskap Ett år med MSB Varför MSB? Att bilda en ny myndighet Vad blev nytt? Var står vi nu? MSB vision och verksamhetsidé Vision Ett

Läs mer

Artilleri & Luftvärn. Artilleri-Tidskrift

Artilleri & Luftvärn. Artilleri-Tidskrift Artilleri & Luftvärn Artilleri-Tidskrift Nr 3 2003 SECURES FREEDOM OF OPERATION by: Creating battlespace awareness Suppressing and documenting artillery activity Co-operating in a Net Centric environment

Läs mer

Daisy i flygsimulatorn

Daisy i flygsimulatorn Daisy i flygsimulatorn Bild 1Daisy över Bromma i FS2002 Microsoft Flygsimulator 2002 har tidigare beskrivits i en artikel här i bladet. Det är ett omfattande program som ger den flygintresserade möjlighet

Läs mer

Lönsammare apotek genom automatisk varupåfyllning!

Lönsammare apotek genom automatisk varupåfyllning! 19.5.2010 1 / 5 Lönsammare apotek genom automatisk varupåfyllning! Den svenska apoteksmarknaden genomgår sedan årsskiftet 2009 2010 en omreglering från statligt monopol till fri marknad. Omregleringen

Läs mer

Projektrapport. Till Projektet Bluetoothstyrd bil

Projektrapport. Till Projektet Bluetoothstyrd bil Till Projektet Bluetoothstyrd bil Av Erik Olsson Fornling Handledare: Fredrik Johansson n söndagen den 18 mars 2012 Sidan 1 (7) Sammanfattning Jag har byggt om en gammal radiostyrd bil och bytt ut all

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i vapenlagen (1996:67); SFS 2006:386 Utkom från trycket den 31 maj 2006 utfärdad den 11 maj 2006. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om vapenlagen (1996:67)

Läs mer

Installation CFX-750 EZ-Steer

Installation CFX-750 EZ-Steer Installation CFX-750 EZ-Steer Manual ID Install-EZ-3x Rev dat. 2011-05-24 DataVäxt AB Tel: 0514-650200 www.datavaxt.se Hedåkers Säteri 3 Fax: 0514-650201 info@datavaxt.se 467 95 Grästorp 2 Installation

Läs mer

SKAPA FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR DE NYA JOBBEN OCH DE VÄXANDE FÖRETAGEN

SKAPA FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR DE NYA JOBBEN OCH DE VÄXANDE FÖRETAGEN sverigesingenjorer.se 2 SKAPA FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR DE NYA JOBBEN OCH DE VÄXANDE FÖRETAGEN BAKGRUND Den globala konkurrensen hårdnar. Det blir allt tydligare att den enda vägen till framgång är genom utveckling

Läs mer

Ledningsvetenskap, grundkurs. Professor Martin Holmberg Examinator

Ledningsvetenskap, grundkurs. Professor Martin Holmberg Examinator Ledningsvetenskap, grundkurs Professor Martin Holmberg Examinator Administration Passerkort kommer kunna hämtas hos vakten Mailkonto + inloggning kommer kunna hämtas hos helpdesk bredvid vakten FHS är

Läs mer

Robotfotboll med Arduino

Robotfotboll med Arduino Robotfotboll med Arduino Av Staffan Melin och Martin Blom Bild & form-skolan, Masthugget, Göteborg 2015 Staffan Melin, staffan.melin@oscillator.se Martin Blom, martinblomblom@hotmail.com Detta verk är

Läs mer

ETT GOTT LIV. Aktiviteter och motionslopp 10. VGR-erbjudanden i södra regionen 20. VGR-erbjudanden i göteborgsområdet 30

ETT GOTT LIV. Aktiviteter och motionslopp 10. VGR-erbjudanden i södra regionen 20. VGR-erbjudanden i göteborgsområdet 30 3 ETT GOTT LIV Till alla anställda i Västra Götalandsregionen. Västra Götalandsregionen ska skapa förutsättningar för en god hälsa och ett gott liv. Grunden för en god hälsa är en sund miljö. Den miljö

Läs mer

RÄDDA VÄRLDEN SPARA DINA PENGAR!

RÄDDA VÄRLDEN SPARA DINA PENGAR! Joel Ström, Caroline Lindgren, Emilia Fagerberg, Dennis Berg, Julia Ärleskog, Daniel Holst, Josephine Jansson, Sebastian Moholm, Linus Blomqvist, Jonas Karlsson. Brinellgymnasiet nässjö klass Te08 RÄDDA

Läs mer

Ditt professionella rykte är din främsta tillgång

Ditt professionella rykte är din främsta tillgång Ditt professionella rykte är din främsta tillgång Namn: Erik Fors-Andrée Ditt professionella rykte Erik är en driven visionär, inspirerande ledare och genomförare som med sitt brinnande engagemang får

Läs mer

Mats Odell talar vid regionkommitténs byråmöte i Uppsala

Mats Odell talar vid regionkommitténs byråmöte i Uppsala http://kikaren.skl.se/artikel.asp?c=3985&a=62064 10.09.2009 Konferens Climate and Jobs Local solutions? Tisdagen den 8 september genomfördes en stor och lyckad konferens i Bryssel på temat Climate and

Läs mer

På fritiden tycker jag mycket om att åka båt och att fiska. Jag brukar grilla fisken över en eld, det är jätte-mysigt. Hälsningar Antonio Rodríguez

På fritiden tycker jag mycket om att åka båt och att fiska. Jag brukar grilla fisken över en eld, det är jätte-mysigt. Hälsningar Antonio Rodríguez Jag heter Antonio och jag arbetar som tandläkare. En tandläkare hjälper människor med deras tänder. Om du inte går till tandläkaren så kommer du att få hål i tänderna och väldigt ont. Att gå till tandläkaren

Läs mer

Anförande av ÖB Håkan Syrén vid Lottornas riksstämma i Stockholm 2006-11-18

Anförande av ÖB Håkan Syrén vid Lottornas riksstämma i Stockholm 2006-11-18 Anförande av ÖB Håkan Syrén vid Lottornas riksstämma i Stockholm 2006-11-18 Här och nu om den fortsatta vägen framåt Eders Kunglig Höghet, stämmodeltagare! Jag tror att alla ni som finns här på riksstämman

Läs mer

Utdrag från kapitel 1

Utdrag från kapitel 1 Utdrag från kapitel 1 1.1 Varför en bok om produktionsutveckling? Finns det inte böcker om produktion så att det räcker och blir över redan? Svaret på den frågan är både ja och nej! Det finns många bra

Läs mer

Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar

Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar Dokumentrevision 1.0, januari 2011 Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar Installationsanvisning Börja här 1. Kontrollera att alla delar finns med i förpackningen. (1 sensor, 1 panel, 1 kontrollenhet

Läs mer

Generalläkaren april 2010

Generalläkaren april 2010 Generalläkaren april 2010 Generalläkaren Sigfried de Joussineau, Generalläkare Stab Avd chef Åsa Lundkvist Sekr. Lena Eklöf Hälso- och sjukvård Ewa Axelsson Gudrun Axelsson Per Jakobsson Livsmedel och

Läs mer

EBITS 2013. Totalförsvarets Forskningsinstitut David Lindahl Erik Westring

EBITS 2013. Totalförsvarets Forskningsinstitut David Lindahl Erik Westring EBITS 2013 Totalförsvarets Forskningsinstitut David Lindahl Erik Westring Demo: Hur går ett angrepp till Något förenklat på grund av tidsbrist..men bara något. Antagonistiska hot Antagonistiska hot är

Läs mer

CHEFEN HAR ORDET 2015-03-19

CHEFEN HAR ORDET 2015-03-19 CHEFEN HAR ORDET 2015-03-19 Regementskamrater, Tiden går fort när man trivs med jobbet och för mig rusar tiden iväg. Jag skulle givetvis väldigt gärna vilja vara ännu mer ute i verksamheten, särskilt nu

Läs mer

1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F

1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F 1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F 1 DET ÄR 2652 282 71 HAR EN 350 140 141 KAN INTE 228 59 2 FÖR ATT 2276 369

Läs mer

Lyssna på personerna som berättar varför de kommer försent. Du får höra texten två gånger. Sätt kryss för rätt alternativ.

Lyssna på personerna som berättar varför de kommer försent. Du får höra texten två gånger. Sätt kryss för rätt alternativ. Höra 1 Varför kommer de för sent? Lyssna på personerna som berättar varför de kommer försent. Du får höra texten två gånger. Sätt kryss för rätt alternativ. A Ursäkta mig, jag skyndade mig så mycket jag

Läs mer

Internationellt certifierad Passivhusexpert Kurstillfälle 3

Internationellt certifierad Passivhusexpert Kurstillfälle 3 1 (7) Internationellt certifierad Passivhusexpert Kurstillfälle 3 1. Varför har du valt att gå den här internationella utbildningen? 2. Vad hade du för förväntningar på utbildningen? 3. Är dina förväntningar

Läs mer

Försvarsmaktens redovisning öppna delar

Försvarsmaktens redovisning öppna delar 2015-01-23 FM2014-5882:36 Sida 1 (6) Öppen bilaga Försvarsmaktens redovisning öppna delar Redovisning avseende punkt 1 Vilken resultatindikator kan enligt myndigheten användas för att beskriva utvecklingen

Läs mer

EFFK:s Kräftskiva/Knytkalas på Krumbo. EFFK Sammanfattning vårsäsongen

EFFK:s Kräftskiva/Knytkalas på Krumbo. EFFK Sammanfattning vårsäsongen Navet Nr 3 2013 FIF:s Drive-In-Bingo När detta skrivs har vi spelat bingo två söndagar. Första söndagen bjöd vi alla bingospelare och funktionärer på gulaschsoppa. Detta var väldigt uppskattat. Än så länge

Läs mer

Inbjudan till ungdomsutbildning 4-6 Oktober -13

Inbjudan till ungdomsutbildning 4-6 Oktober -13 Flygvapenfrivilliga 2013-09-08 Sida 1 av 6 Inbjudan till ungdomsutbildning 4-6 Oktober -13 Hej ungdom! Härmed inbjuds du som är elev och medlem i FVRM eller FBU Stockholm att delta i ungdomsutbildning

Läs mer

Kapitel 1. Publicerat med tillstånd Bortdribblad Text Magnus Ljunggren Bild Mats Vänehem Bonnier Carlsen 2013

Kapitel 1. Publicerat med tillstånd Bortdribblad Text Magnus Ljunggren Bild Mats Vänehem Bonnier Carlsen 2013 Kapitel 1 Det är tisdag kväll och som vanligt har ABK:s lag träning. I små grupper dribblar man runt koner, tränar inkast, skjuter på mål eller övar väggpass. Bra! skriker Hanna när Yalam lyckas dribbla

Läs mer

DEMONSTRATIONER ELEKTROSTATIK II. Bandgeneratorns princip Försök med bandgeneratorn Åskvarnare Ljuslåga i elektrostatiskt fält

DEMONSTRATIONER ELEKTROSTATIK II. Bandgeneratorns princip Försök med bandgeneratorn Åskvarnare Ljuslåga i elektrostatiskt fält DEMONSTRATIONER ELEKTROSTATIK II Bandgeneratorns princip Försök med bandgeneratorn Åskvarnare Ljuslåga i elektrostatiskt fält Introduktion I litteraturen och framför allt på webben kan du enkelt hitta

Läs mer

Resedagbok. Studieresa Limousin- och Blondeföreningen

Resedagbok. Studieresa Limousin- och Blondeföreningen Resedagbok Studieresa Limousin- och Blondeföreningen - onsdag 24 juli 2013 07:59 Äntligen på väg! Några hade hoppat på redan i Varberg och resten hoppade på på Erikslund utanför Ängelholm. Totalt är 26

Läs mer

Skidåkning i Tomasboda

Skidåkning i Tomasboda Skidåkning i Tomasboda Sammanställning av räknare vintern 2010-2011 på skidspåren i Kilsbergen Thomas Eriksson Aira natur- och kulturinformation Frösvidal 542 70592 Örebro T 019-611 56 00 F 070-317 52

Läs mer

Bestäm vilket av, eller vilken kombination av övertygande tillvägagångssätt (känsla, logik, förtroende) som du avser att använda i din presentation.

Bestäm vilket av, eller vilken kombination av övertygande tillvägagångssätt (känsla, logik, förtroende) som du avser att använda i din presentation. Mål Få en enkel överblick över vad du behöver tänka på före och under din presentation. Fungera som praktiska verktyg. Fungera som en tydlig sammanfattning av de absolut viktigaste punkterna. Före presentationen

Läs mer

Mission Network som plattform Hur möter vi det?

Mission Network som plattform Hur möter vi det? Inbjuder till höstseminariet Moderna ledningssystem Mission Network som plattform Hur möter vi det? Internationellt samarbete kring kris- och krigssituationer har ökat i Europa under de senaste decennierna

Läs mer

som flygfotot började växa fram på allvar. Under mellankrigstiden blev det allt vanligare att börja använda flygfotografering.

som flygfotot började växa fram på allvar. Under mellankrigstiden blev det allt vanligare att börja använda flygfotografering. Bilder från ovan visa Flygfotopionjären Oscar Halldin med aeronauten Francesco Cetti framför sin ballong Fritjof Nansen efter en landning vid Lerum 1898. Saknar du bilden på släktgården för att göra släktforskningen

Läs mer

Försvarsmaktens årsrapporter 2003

Försvarsmaktens årsrapporter 2003 23 386: 62084 Försvarsmaktens årsrapporter 2003 ÅRSREDOVISNING Bilaga 7 Exportstöd Sida 1 (6) Exportstöd Allmänt Redovisningen omfattar det stöd som Försvarsmakten lämnat till industrin under 2003. Inom

Läs mer

Resebrev nr 9, 12 juli 11 augusti 2011. Rekresa till Kos o mötet med Emma o Andreas med resp, plus Familjen Sturesson som var på besök i 2 veckor.

Resebrev nr 9, 12 juli 11 augusti 2011. Rekresa till Kos o mötet med Emma o Andreas med resp, plus Familjen Sturesson som var på besök i 2 veckor. Resebrev nr 9, 12 juli 11 augusti 2011. Rekresa till Kos o mötet med Emma o Andreas med resp, plus Familjen Sturesson som var på besök i 2 veckor. Efter att Elin o Larsa lämnat oss så tog vi en seglig

Läs mer

En lång och framgångsrik säsong börjar lida mot sitt slut..

En lång och framgångsrik säsong börjar lida mot sitt slut.. Sida 1 av 6 En lång och framgångsrik säsong börjar lida mot sitt slut.. Efter att ha öppnat tidigt, samt genomlidigt den kallaste maj månad i mannaminne, fick säsongen äntligen fart i augusti och vi hade

Läs mer

Sprint-SM och TSK elitsommarläger 2015

Sprint-SM och TSK elitsommarläger 2015 PROGRAM Sprint-SM och TSK elitsommarläger 2015 Lördag 27/6 Avresedag 10:00 Tintin hämtar upp hyrbilen. Elin och Ida handlar kvällsmat + frukost för söndagen. 10:45 Samling på parkeringen bredvid St1-macken,

Läs mer

Kommittédirektiv. Försvarsmaktens personalförsörjning. Dir. 2013:94. Beslut vid regeringssammanträde den 24 oktober 2013

Kommittédirektiv. Försvarsmaktens personalförsörjning. Dir. 2013:94. Beslut vid regeringssammanträde den 24 oktober 2013 Kommittédirektiv Försvarsmaktens personalförsörjning Dir. 2013:94 Beslut vid regeringssammanträde den 24 oktober 2013 Sammanfattning En särskild utredare ska föreslå hur Försvarsmaktens personalförsörjning

Läs mer

FYRAHUNDRA TUSEN. De frivilliga försvarsorganisationerna, en viktig del av Sveriges försvar.

FYRAHUNDRA TUSEN. De frivilliga försvarsorganisationerna, en viktig del av Sveriges försvar. FYRAHUNDRA TUSEN De frivilliga försvarsorganisationerna, en viktig del av Sveriges försvar. VILL DU GÖRA EN FRIVILLIG INSATS FÖR FRIHETEN? Fred, frihet, demokrati och mänskliga rättigheter. Det är några

Läs mer