VARNING För att undvika risker för människors hälsa och för miljön, följ bruksanvisningen. Skadligt vid förtäring. Orsakar allvarlig ögonirritation.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VARNING För att undvika risker för människors hälsa och för miljön, följ bruksanvisningen. Skadligt vid förtäring. Orsakar allvarlig ögonirritation."

Transkript

1 L SWED/06T PPE VARNING EUH401 H302 H319 För att undvika risker för människors hälsa och för miljön, följ bruksanvisningen. Skadligt vid förtäring. Orsakar allvarlig ögonirritation. Mot svampangrepp i odlingar av köksväxter, ärtor, spenat och sockerbetor genom betning av utsäde. All annan användning är otillåten om den inte särskilt tillåtits. Behandlat utsäde skall efter behandling omedelbart emballeras och plomberas. Behandlat utsäde får ej användas som foder eller livsmedel. P270 P280 P501 SP1 Ät inte, drick inte och rök inte när du använder produkten. Använd ögonskydd/ansiktsskydd. Innehållet/behållaren lämnas till en godkänd avfallsanläggning. Förorena inte vatten med produkten eller dess behållare. P301+P312 VID FÖRTÄRING: Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare. P305+P351+P338 VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. P330 Skölj munnen. P337+P313 Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp. Nödtelefonnr: Alarm 112, Kemiakuten (24 t) SVAMPMEDEL Reg nr 4362 Behörighetsklass 2L Endast för yrkesmässigt bruk Beredningsform: Emulsion för betning av utsäde Innehåller: Metalaxyl-M 339 g/l (32% w/w) Net innehåll: 20 L Syngenta Nordics A/S, Strandlodsvej 44, 2300 Köpenhamn S, Danmark. Tel

2 BRUKSANVISNING 01 Produktfakta Verksam beståndsdel Formulering Behörighetsklass Förpackning Lagring Metalaxyl-M 339 g/l (32% w/w) Emulsion för betning av utsäde 2L 20 liter Frostfritt 02 Godkänd användning Apron XL är godkänt av Kemikalieinspektionen för användning mot svampangrepp i odlingar av bönor, sallat, morot, rödbetor, kepalök, broccoli, brysselkål, blomkål, kålrabbi, vitkål, rädisa, kummin, dill, persilja, gurka, ärtor, spenat och sockerbetor genom betning av utsäde. All annan användning är otillåten om den inte särskilt tillåtits. 03 Behandlingstider och restriktioner Produkten får endast användas för behandling av bönor, sallat, morot, rödbetor, kepalök, broccoli, brysselkål, blomkål, kålrabbi, vitkål, rädisa, kummin, dill, persilja, gurka, ärtor, spenat och sockerbetor i särskilt avsedda anläggningar. Behandlat utsäde skall efter behandling omedelbart emballeras och plomberas. Behandlat utsäde får ej användas som foder eller livsmedel. 04 Verkningssätt och verkningsmekanism Apron XL innehåller den systemiska och selektiva fungiciden metalaxyl-m i en vattenbaserad formulering. Metalaxyl-M är en enantiomer och består av den aktiva delen av metalaxyl. Mängden aktiv substans har härmed kunnat halveras. Metalaxyl-M tillhör gruppen fenylamider. Produkten är speciellt utformad för behandling av utsäde mot frö- och markburen smitta. Verkan på svamparna sker genom påverkan på ribonukleinbiosyntesen. Apron XL tas upp av det groende fröet och transporteras systemiskt både i blad och rötter under groningen. Detta ger skydd för plantan från groning och fram till strax efter uppkomst mot Pythium och frö- och markburen bladmögel. Dessutom erhålls skydd mot luftburen smitta av bladmögel. Även grobarheten har i praktiska behandlingar visat sig förbättras vid förekomst av fröburen smitta. Apron XL innehåller vidhäftningsmedel för att erhålla god vidhäftning vid utsädet. Erfarenhet har visat att linjer av svampar är resistenta mot metalaxyl-m kan utvecklas. Detta kan resultera i en minskning av produktens effekt och därmed risk för skördebortfall. Då resistens inte kan förutses tar Syngenta inget ansvar för skador eller skördebortfall som har orsakats av bristande effekt av Apron XL vad gäller kontroll av resistenta linjer. 2

3 05 Grödor, dosering och behandlingstidpunkt GRÖDA DOSERING Spenat 200 ml/100 kg utsäde Ärtor 100 ml/100 kg utsäde Bönor ml/100 kg utsäde* Rödbetor 50 ml/100 kg utsäde* Broccoli, brysselkål, vitkål, huvedkål, blomkål, kålrabbi ml/100 kg utsäde* Dill, persilja ml/100 kg utsäde* Kummin, morot, gurka, sallat, lök, rädisa ml/100 kg utsäde* Sockerbetor 3-4 ml/unit ( frö) * Skall spädas med vatten upp till motsvarande minst 200 ml/100 kg utsäde 06 Behandlingsteknik, rengöring mm Apron XL är fullständigt vattenlöslig och kan därmed spädas med vatten efter behov. Apron XL kan appliceras på utsädet i de flesta utrustningar avsedda för behandling av våttyp. För att erhålla bästa möjliga resultat rekommenderas utrustning med efterblandare av skruvtyp. För bästa möjliga resultat rekommenderas vidare att Apron XL spädes med vatten i förhållande minst 1:1 för en säkrare fördelning av preparatet. Behovet av spädning med vatten innebär att applikationsprocessen måste ske under frostfria förhållanden. Personlig skyddsutrustning Vid tillblanding och påfyllning av brukslösning samt vid kalibrering och rengöring av betningsmaskin ska skyddshandskar användas. Vid hantering av betat utsäde ska skyddshandskar användas. Andra hälsoskyddsåtgärder får användas om de ger minst motsvarende skydd. Rengöring av behandlingsutrustning Utrustningen genomspolas med vatten. Sköljvattnet skall förvaras i väl tillslutna behållare och kan blandas med preparatet vid nästa behandlingstillfälle. Sköljvatten förorenat med annat än Apron XL, eller som ej återanvänds tillsammans med preparat, är farligt avfall och lämnas för destruktion. Kontakta kommunens miljö- och hälsoskyddsförvaltning. Märkning av utsädesförpackning Förpackningar med behandlat utsäde skall märkas enligt förordning (EG) nr 1107/2009 om utsläppande av växtskyddsmedel på marknaden. 3

4 Emballage skall som minimum märkas med: BETAT i Sverige med Apron XL (verksam beståndsdel: Metalaxyl-M) Reg nr 4362, behörighetsklass 2L Ät inte, drick inte och rök inte när du använder produkten (P270). Använd ögonskydd/ansiktsskydd (P280). VID FÖRTÄRING: Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare (P301+P312). VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja (P305+P351+P338). Skölj munnen (P330). Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp (P337+P313). Innehållet/behållaren lämnas till godkänd avfallsmottagare (P501). Förorena inte vatten med produkten eller dess behållare (SP1). Vid hantering av betat utsäde ska skyddshandskar användas. Betat utsäde får inte användas till mat eller foder. Förpackningen ska hanteras som farligt avfall. Avfall och tomemballage Förpackningar ska sköljas omsorgsfullt (minst tre gånger) med vatten som hälls i tanken och används vid behandlingen. Låt förpackningen rinna av, upp och ned under minst 30 sekunder. Rengjorda förpackningar lämnas till SvepReturs insamlingsplatser enligt information på Syngenta är anslutet till SvepRetur tel samt till REPA tel Preparatrester, sköljvatten och ej rengjorda förpackningar är farligt avfall och lämnas för destruktion. Kontakta kommunens miljö- och hälsoskyddsförvaltning. 07 Optimala verkningsförhållanden Behandlingen skall ske i anläggningar ägnade för ändamålet och som ger en optimal fördelning av produkten på kärnorna. Fröet skall vara av god kvalitet, väl rensat och fritt från damm och andra föroreningar. Behandling med Apron XL påverkar inte utsädets lagringsstabilitet. Behandlingen bibehåller sin effektivitet under hela lagringsperioden eller under minst två år. 08 Blandbarhet Apron XL kan blandas med de flesta genuint vattenbaserade samt pulverformulerade preparat. OBS! Att en produkt innehåller vatten innebär inte att denna är vattenbaserad. En produkt kan innehålla andra lösningsmedel och vara icke blandbar med Apron XL. För råd kontakta Syngenta. Vid blandning med pulverformade preparat kan dessa uppslammas direkt i Apron XL. Blandningens konsistens avgör om behov av vattentillsats föreligger. 4

5 09 Omsådd; efterföljande grödor Inga restriktioner. 10 Att beakta Syngenta är ansvarig för att produkten har den sammansättning, som är anmäld till myndigheterna, såvida den finns i originalförpackning, lagras och används enligt etikett. Syngenta fråntar sig allt ansvar för produktens effekt samt skador, även följdskador, som uppstått genom felaktig lagring och användningssätt. Var uppmärksam på att faktorer såsom väder, markförhållanden, sorter, resistens, behandlingsteknik kan påverka produktens effekt. För mer information om produkten se vår hemsida Registrerade varumärken Syngenta Group Company: Apron 5

6 Reviderad: (ver.3) SÄKERHETSDATABLAD 1 NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning Produktnamn Apron XL Design code A9642C 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från Användning Svampmedel / Betningsmedel 1.3 Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatablad Företag Syngenta Nordics A/S Strandlodsvej 44, 2300 Köpenhamn S Tel: , Fax: E-postadress: 1.4 Telefonnummer för nödsituationer Nödtelefon Alarm 112, Kemiakuten (24 t) 2 FARLIGA EGENSKAPER 2.1 Klassificering av ämnet eller blandningen Klassificering i enlighet med regelverket (EU) 1272/2008. Akut toxicitet (Oralt) Kategori 4 H302 Ögonirritation Kategori 2 H319 Kronisk toxicitet i vattenmiljön Kategori 3 H412 Se avsnitt 16 för den fullständiga lydelsen av H-(faro-)angivelserna nämnda i detta avsnitt. 2.2 Märkningsuppgifter Märkning: Förordning (EG) nr 1272/2008. Faropiktogram Signalord: Varning Faroangivelser: H302 Skadligt vid förtäring. H319 Orsakar allvarlig ögonirritation. Skyddsangivelser: P270 Ät inte, drick inte och rök inte när du använder produkten. P280 Använd ögonskydd/ansiktsskydd. P301+P312 VID FÖRTÄRING: Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONS- CENTRALEN/läkare. P305+P351+P338 VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. P330 Skölj munnen. P337+P313 Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp. P501 Innehållet/behållaren lämnas till en godkänd avfallsanläggning. 6

7 Kompletterande information: EUH401 För att undvika risker för människors hälsa och för miljön, följ bruksanvisningen. SP1 Förorena inte vatten med produkten eller dess behållare. Farliga beståndsdelar som måste listas på etiketten: Andra faror: Ingen känd. 3 SAMMANSÄTTNING/INFORMATION OM BESTÅNDSDELAR 3.2 Blandningar Farliga komponenter Kemiskt namn CAS-nr. EG-nr. Registreringsnummer Metalaxyl-M Xn R22 R41 1,2-Propandiol poly(oxy-1,2-ethanediyl), alpha-[tris(1-phenylethyl) phenyl]-omega-hydroxy Klassificering (67/548/EEG) Ämnen för vilka det finns gemenskapsgränsvärden för exponering på arbetsplatsen. Se avsnitt 16 för den fullständiga lydelsen av H-(faro-)angivelserna nämnda i detta avsnitt. Klassificering (FÖRORDNING (EG) nr 1272/2008) Acute Tox.4; H302 Eye Dam.1; H Koncentration % W/W 32 R52/53 Aquatic Chronic3; H ÅTGÄRDER VID FÖRSTA HJÄLPEN 4.1 Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen Inandning: För den skadade till frisk luft. Om andningen är oregelbunden eller upphört, ge konstgjord andning. Håll patienten varm och i vila. Kontakta omedelbart läkare eller Giftinformationscentral. Hudkontakt: Tag genast av nedstänkta kläder. Tvätta omedelbart med mycket vatten. Om hudirritation kvarstår, kontakta läkare. Tvätta förorenade kläder innan de används på nytt. Ögonkontakt: Spola omedelbart med mycket vatten, även under ögonlocken, i minst 15 minuter. Ta ur kontaktlinser. Omedelbar medicinsk vård är nödvändig. Förtäring: Vid förtäring kontakta genast läkare och visa denna förpackning eller etiketten. Framkalla INTE kräkning. 4.2 De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda Symptom: Ingen information tillgänglig. 4.3 Angivande av omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling som eventuellt krävs Medicinskt råd: Det finns ingen särskild antidot tillgänglig. Behandla symptomatiskt. 5 BRANDBEKÄMPNINGSÅTGÄRDER 5.1 Släckmedel Brandsläckningsmedel - mindre bränder: Använd vattendimma, alkoholbeständigt skum, pulver eller koldioxid. Brandsläckningsmedel - stora bränder: Alkoholbeständigt skum eller vattendimma. Använd inte en kraftig vattenstråle då den kan sprida och utvidga branden. 5.2 Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra Då produkten innehåller brännbara organiska komponenter bildar brand tjock svart rök innehållande hälsoskadliga förbränningsprodukter (se avsnitt 10). Exponering för sönderfallsprodukter kan vara hälsoskadligt. 7

8 5.3 Råd till brandbekämpningspersonal Använd heltäckande skyddskläder och självförsörjande andningsapparat. Låt ej avrinningen från släckningsarbetet komma ut i avlopp eller vattendrag. Kyl förslutna behållare utsatta för brand med vattendimma. 6 ÅTGÄRDER VID OAVSIKTLIGA UTSLÄPP 6.1 Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer Hänvisa till skyddsåtgärderna uppräknade under avsnitten 7 och Miljöskyddsåtgärder Förhindra fortsatt läckage eller spill om det kan göras på ett säkert sätt. Spola inte ut i ytvatten eller avloppssystem. 6.3 Metoder och material för inneslutning och sanering Valla in och samla upp spill med icke brännbart absorbentmaterial (t ex sand, jord, diatoméjord, Vermiculit) och placera i en behållare för vidare hantering som avfall enlig lokala / nationella regler (se avsnitt 13). Om produkten förorenar vattendrag och sjöar eller avlopp informera berörda myndigheter. 6.4 Hänvisning till andra avsnitt Hänvisa till skyddsåtgärderna uppräknade under avsnitten 7 och 8. Hänvisa till avfallsåtgärderna uppräknade under avsnit HANTERING OCH LAGRING 7.1 Försiktighetsmått för säker hantering Inga speciella åtgärder mot brand erfordras. Undvik kontakt med huden och ögonen. Ät inte, drick inte eller rök inte under hanteringen. För personligt skydd se avsnitt Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet Inga speciella lagringsförhållanden behövs. Förvara behållare väl tillsluten på en torr, sval och väl ventilerad plats. Förvaras oåtkomligt för barn. Förvaras åtskilt från livsmedel och djurfoder. Fysiskt och kemiskt stabil i minst 2 år vid uppbevaring i uöppnad originalförpackning i tempererad miljö. 7.3 Specifik slutanvändning Registrerade växtskyddsmedel: För rätt och säker användning av produkten, vänligen hänvisa till godkännandevillkoren angivna på produktens etikett. 8 BEGRÄNSNING AV EXPONERINGEN/PERSONLIGT SKYDD 8.1 Kontrollparametrar Beståndsdelar Exponeringsgräns(er) Typ av exponeringsgräns Källa 1,2-Propandiol 10 mg/m3 (Partiklar) 150 ppm, 470 mg/m3 (Totalt (ånga & partiklar)) 8 t TWA 8 t TWA UK HSE UK HSE Metalaxyl-M 10 mg/m3 8 t TWA SYNGENTA Följande rekommendationer för begränsning av exponeringen/personligt skydd är avsett för tillverkning, formulering och förpackning av produkten. 8.2 Begränsning av exponeringen Tekniska åtgärder: Inneslutning och/eller avskiljande är den mest tillförlitliga yrkesmässiga skyddsmetod om utsättande inte kan undvikas. Utsträckningen av dessa skyddsmetoder beror på den aktuella risken. Om luftburen dimma eller ånga bildas, använd lokalt kontrollerat ventilationsutsug. Bedöm exponering och använd ytterligare åtgärder för att hålla luftburna partiklar under relevant exponeringsgräns. Om nödvändigt, uppsök ytterligare yrkesmässiga hygienråd. 8

9 Skyddsåtgärder: Yrkesmässiga åtgärder skall alltid användas framför användningen av personlig skyddsutrustning. När personlig skyddsutrustning skall väljas, sök lämpligt fackmässigt råd. Personlig skyddsutrustning skall vara certifierad till gällande standard. Andningsskydd: Personligt andningsskydd behövs normalt inte. Ett andningsskydd med partikelfilter kan vara nödvändigt till dess att effektiva tekniska åtgärder är installerade. Handskydd: Kemiskt resistenta handskar behövs vanligen inte. Välj handskar baserat på de fysiska arbetskraven. Ögonskydd: Skyddsglasögon behövs oftast inte. Följ platsspecifik skyddsglasögons policy. Hud- och kroppsskydd: Ingen speciell skyddsutrustning erfordras. Välj skyddsutrustning för hud och kropp baserat på de fysiska arbetskraven. 9 FYSIKALISKA OCH KEMISKA EGENSKAPER 9.1 Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper Aggregationstillstånd Vätska Form Vätska Färg Ljusröd till mörkröd Lukt Svag Lukttröskel ph-värde 3-7 vid 1 % w/v (20-25 C) Smältpunkt/smältpunktsintervall Kokpunkt/kokpunktsintervall > 90 C vid 1.013,25 hpa Flampunkt 103 C Avdunstningshastighet Brandfarlighet (fast form, gas) Nedre explosionsgräns Övre explosionsgräns Ångtryck Relativ ångtäthet Densitet 1,096 g/cm3 vid 25 C Löslighet i andra lösningsmedel Blandbar Fördelningskoefficient: n-oktanol/vatten Självantändningstemperatur 435 C Termiskt sönderfall Viskositet, dynamisk 44,2 mpa.s vid 20 C, 16,2 mpa.s vid 40 C Viskositet, kinematisk Explosiva egenskaper Ej explosiv Oxiderande egenskaper Ej oxiderande 9.2 Annan information Blandbarhet Blandbar Ytspänning 27,1 mn/m vid 20 C 10 STABILITET OCH REAKTIVITET 10.1 Reaktivitet: Se under sektion 10.3 Risken för farliga reaktioner Kemisk stabilitet: Produkten är stabil vid användning under normala förhållanden Risken för farliga reaktioner: Inga farliga reaktioner vid normal hantering och lagring i enlighet med bestämmelserna. 9

10 10.4 Förhållanden som ska undvikas: Ingen sönderdelning vid användning som föreskrivet Oförenliga material: Inga ämnen är kända som leder till bildandet av farliga ämnen eller termiska reaktioner Farliga sönderdelningsprodukter Förbränning eller termisk nedbrytning bildar giftiga och irriterande ångor. 11 TOXIKOLOGISK INFORMATION 11.1 Information om de toxikologiska effekterna Akut oral toxicitet: LD50 hona råtta, > < mg/kg, LD50 hane råtta, > mg/kg. Akut inhalationstoxicitet Metalaxyl-M: LC50 hane och hona råtta, > 2,29 mg/l, 4 t. Högsta möjliga koncentration. Akut dermal toxicitet: LD50 hane och hona råtta, > mg/kg. Frätande/irriterande på huden: Kanin: Ej irriterande. Allvarlig ögonskada/ögonirritation: Kanin: Svagt irriterande. Luftvägs-/hudsensibilisering: Buehler Test Marsvin: Ej hudsensibiliserande i djurförsök. Mutagenitet i könsceller Metalaxyl-M: Visade inga mutagena effekter vid djurförsök. Cancerogenicitet Metalaxyl-M: Visade inga cancerogena effekter vid djurförsök. Teratogenicitet Metalaxyl-M: Visade inga teratogena effekter vid djurförsök. Reproduktionstoxicitet Metalaxyl-M: Visade inga reproduktionstoxiska effekter i djurförsök. Specifik organtoxicitet - upprepad exponering Metalaxyl-M: Inga skadliga effekter har observerats i kroniska toxicitetstester. 12 EKOLOGISK INFORMATION 12.1 Toxicitet Fisktoxicitet LC50 Oncorhynchus mykiss (regnbågslax), > 100 mg/l, 96 t. Toxicitet för vattenlevande ryggradslösa djur EC50 Daphnia magna (vattenloppa), 54,4 mg/l, 48 t. Toxicitet för vattenväxter ErC50 Desmodesmus subspicatus, (grönalg), > 100 mg/l (72 t) Persistens och nedbrytbarhet Bionedbrytbarhet Metalaxyl-M: Icke lätt nedbrytbart. Stabilitet i vatten Metalaxyl-M: Halveringstid för nedbrytning: 22,4-47,5 d. Är inte persistent i vatten. Stabilitet i jord Metalaxyl-M: Halveringstid för nedbrytning: < 50 d. Är inte persistent i jord Bioackumuleringsförmåga Metalaxyl-M: Låg potential för bioackumulering Rörligheten i jord Metalaxyl-M: Metalaxyl har varierande mobilitet i jord beroende på typ av jordmån, från låg till mycket hög. 10

11 12.5 Resultat av PBT- och vpvb-bedömningen Metalaxyl-M: Ämnet anses inte vara varken persistent, bioackumulerande eller giftigt (PBT). Ämnet anses inte vara varken mycket persistent eller mycket bioackumulerande (vpvb) Andra skadliga effekter: Klassificering av produkten bygger på sammanläggning av koncentrationerna av klassificerade beståndsdelar. 13 AVFALLSHANTERING 13.1 Avfallsbehandlingsmetoder Produkt: Förorena inte sjöar, vattendrag eller diken med kemikalier eller använda behållare. Töm inte avfall i avloppet. Återvinning är att föredra framför deponering eller förbränning. Om återvinning inte är lämpligt, sophantering i överensstämmelse med lokala bestämmelser. Förorenad förpackning: Töm återstående innehåll. Skölj behållare tre gånger. Tomma behållare måste lämnas till godkänd avfallshanteringsanläggning för återanvändning eller bortskaffande. Återanvänd inte tömd behållare. 14 TRANSPORTINFORMATION Landtransport (ADR-RID) Ej farligt gods 14.1 UN-nummer Inte tillämplig 14.2 Officiell transportbenämning Inte tillämplig 14.3 Faroklass för transport Inte tillämplig 14.4 Förpackningsgrupp Inte tillämplig 14.5 Miljöfaror Inte tillämplig Sjötransport (IMDG) Ej farligt gods 14.1 UN-nummer Inte tillämplig 14.2 Officiell transportbenämning Inte tillämplig 14.3 Faroklass för transport Inte tillämplig 14.4 Förpackningsgrupp Inte tillämplig 14.5 Miljöfaror Inte tillämplig Flygtransport (IATA-DGR) 14.1 UN-nummer Ej farligt gods 14.2 Officiell transportbenämning Inte tillämplig 14.3 Faroklass för transport Inte tillämplig 14.4 Förpackningsgrupp Inte tillämplig 14.6 Särskilda försiktighetsåtgärder för användare: Ingen Bulktransport enligt bilaga II till MARPOL 73/78 och IBC-koden: Inte tillämplig. 15 GÄLLANDE FÖRESKRIFTER 15.1 Föreskrifter/lagstiftning om ämnet eller blandningen när det gäller säkerhet, hälsa och miljö Kemikaliesäkerhetsbedömning Någon kemisk säkerhetsanalys krävs ej för detta ämne. 11

12 16 ANNAN INFORMATION Ytterligare information Fullständiga ordalydelsen av H-(faro-)angivelserna som nämns i avsnitten 2 och 3: H302 Skadligt vid förtäring. H318 Orsakar allvarliga ögonskador. H319 Orsakar allvarlig ögonirritation. H412 Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer. Fullständig text på andra förkortningar ADR: European Agreement Concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road RID: Regulations concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Rail IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods IATA-DGR: International Air Transport Association Dangerous Goods Regulations LC50: Lethal concentration, 50% LD50: Lethal dose, 50% EC50: Effective dose, 50% GHS: Globalt Harmoniserat System för klassificering och märkning av kemikalier (GHS) Informationen i detta säkerhetsdatablad är enligt vår information och så vitt vi vet korrekt vid det angivna datumet för revidering. Informationen avser endast att vara en vägledning för säker hantering, användning, bearbetning, lagring, transport, avfallshantering och utsläpp och skall inte ses som garanti eller kvalitetsspecifikation. Informationen hänför sig endast till det angivna materialet och gäller inte för detta material använt i kombination med något annat material eller process om inte angivet i texten. Ändringar efter den senaste versionen kommer att märkas tydligt i marginalen. Denna version ersätter alla tidigare utgåvor. Produktnamn är trademarks eller registrerade varumärken för ett Syngenta Group Company. Bruksanvisning och säkerhetsdatablad finns även på 12

SÄKERHETSDATABLAD enligt Förordning (EG) nr 1907/2006. Sapur spray-ex/carpet spray-ex

SÄKERHETSDATABLAD enligt Förordning (EG) nr 1907/2006. Sapur spray-ex/carpet spray-ex AVSNITT 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning Produktnamn : Produktkod : 116064E Användning av ämnet eller blandningen : Matt- och textilrengöringsmedel Ämnestyp :

Läs mer

Detta säkerhetsdatablad uppfyller standarder och lagstadgade krav för Sverige, men uppfyller eventuellt ej lagstadgade krav i andra länder.

Detta säkerhetsdatablad uppfyller standarder och lagstadgade krav för Sverige, men uppfyller eventuellt ej lagstadgade krav i andra länder. Detta säkerhetsdatablad uppfyller standarder och lagstadgade krav för Sverige, men uppfyller eventuellt ej lagstadgade krav i andra länder. AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget

Läs mer

Detta varuinformationsblad uppfyller standarder och lagstadgade krav för Sverige, men uppfyller eventuellt ej lagstadgade krav i andra länder.

Detta varuinformationsblad uppfyller standarder och lagstadgade krav för Sverige, men uppfyller eventuellt ej lagstadgade krav i andra länder. Detta varuinformationsblad uppfyller standarder och lagstadgade krav för Sverige, men uppfyller eventuellt ej lagstadgade krav i andra länder. AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD enligt Förordning (EG) nr 1907/2006

SÄKERHETSDATABLAD enligt Förordning (EG) nr 1907/2006 AVSNITT 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning Produktnamn : Produktkod : 115373E Användning av ämnet eller blandningen : Rengöringsmedel Ämnestyp : Blandning Endast

Läs mer

Säkerhetsdatablad Attribut Twin

Säkerhetsdatablad Attribut Twin Revisionsdatum: 19.01.2015 Säkerhetsdatablad Attribut Twin 1. Attribut SG 70 Version 3.0 Revisionsdatum: 02.01.2014 2. Hussar WG Version 1.0 Revisionsdatum: 06.01.2014 www.bayercropscience.se ATTRIBUT

Läs mer

Informationen saknas.

Informationen saknas. AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från Rekommenderade

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Armor All PROTECTANT SEMI- MATT FINISH (635)

SÄKERHETSDATABLAD Armor All PROTECTANT SEMI- MATT FINISH (635) Armor All PROTECTANT SEMI-MATT FINISH (635) Sida 1 av 7 SÄKERHETSDATABLAD Armor All PROTECTANT SEMI- MATT FINISH (635) AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget Utgivningsdatum 08.09.2011

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Linoljefärg 2,5-25 vikt-%

SÄKERHETSDATABLAD Linoljefärg 2,5-25 vikt-% Linoljefärg 2,5-25 vikt-% Sida 1 av 7 SÄKERHETSDATABLAD Linoljefärg 2,5-25 vikt-% SDS i överensstämmelse med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 om registrering, utvärdering, godkännande

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD DIMAX MASKINDISK ALL IN 1 TAB

SÄKERHETSDATABLAD DIMAX MASKINDISK ALL IN 1 TAB DIMAX MASKINDISK ALL IN 1 TAB Sida 1 av 8 SÄKERHETSDATABLAD DIMAX MASKINDISK ALL IN 1 TAB AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget Utgivningsdatum 03.05.2012 1.1. Produktbeteckning

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. Barrikade ESD C-Undercoat B-del

SÄKERHETSDATABLAD. Barrikade ESD C-Undercoat B-del Barrikade ESD C-Undercoat B-del Sida 1 av 6 SÄKERHETSDATABLAD Barrikade ESD C-Undercoat B- del SDS i överensstämmelse med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 om registrering, utvärdering,

Läs mer

1 NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET. Lim, två komponents, för montering och fixering. Ska användas tillsammans med FB1, del A.

1 NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET. Lim, två komponents, för montering och fixering. Ska användas tillsammans med FB1, del A. 1 NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn: Produkttyp: Lim, två komponents, för montering och fixering. Ska användas tillsammans med FB1, del A. 1.2 Relevanta

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från:

SÄKERHETSDATABLAD. 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från: SÄKERHETSDATABLAD 1. NAMNET PÅ ÄMNET/PREPARATET OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning: GLYTHERM 10 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD DOWCAL 10 HEAT TRANSFER FLUID

SÄKERHETSDATABLAD DOWCAL 10 HEAT TRANSFER FLUID Omarbetad 10.08.2011 Revision 03 Ersätter datum 1.03.2011 1 / SÄKERHETSDATABLAD AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn Produktnr. 100084, 10215,

Läs mer

E-THERM KBS-LÖSNING 29 VIKT-%

E-THERM KBS-LÖSNING 29 VIKT-% SÄKERHETSDATABLAD 1. NAMNET PÅ ÄMNET/PREPARATET OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning: E-THERM KBS-LÖSNING 29 VIKT-% REACH-reg.nr: REACH-reg.nr: REACH-reg.nr: 01-2119457610-43 (Etanol) 01-2119457558-25/

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Cip Acid FA

SÄKERHETSDATABLAD Cip Acid FA Cip Acid FA Sida 1 av 10 SÄKERHETSDATABLAD Cip Acid FA AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget Utgivningsdatum 07.12.2012 1.1. Produktbeteckning Produktnamn Cip Acid FA Artikelnr.

Läs mer

Säkerhetsdatablad MAPEFAST SA

Säkerhetsdatablad MAPEFAST SA Säkerhetsdatablad daterat 16/5/2015, utgåva 3 AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn: 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen

Läs mer

: Mr Muscle All Purpose Cleaner Frozen Lime & Vinegar

: Mr Muscle All Purpose Cleaner Frozen Lime & Vinegar 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BEREDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET Produktinformation Produktnamn Användning av ämnet eller beredningen : : Rengöringsmedel för hårda ytor Företag : S C Johnson Scandinavia Box 24 164

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD SDB

SÄKERHETSDATABLAD SDB 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH FÖRETAGET 1.1 PRODUKTBETECKNING Handelsnamn : Mellan 2000 Artikelnr : 4008, 14008 1.2 RELEVANTA IDENTIFIERADE ANVÄNDNINGAR AV ÄMNET ELLER BLANDNINGEN OCH ANVÄNDNINGAR

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD EVO-STIK ALL PURPOSE FLEXIBLE SILICONE SEALANT WHITE

SÄKERHETSDATABLAD EVO-STIK ALL PURPOSE FLEXIBLE SILICONE SEALANT WHITE Omarbetad April 2014 1 / 6 SÄKERHETSDATABLAD EVO-STIK ALL PURPOSE FLEXIBLE SILICONE SEALANT WHITE Enligt förordning (EG) nr 1907/2006 AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. I enlighet med REACH-Kemikalieförordning (EG) 1907/2006

SÄKERHETSDATABLAD. I enlighet med REACH-Kemikalieförordning (EG) 1907/2006 I enlighet med REACHKemikalieförordning (EG) 1907/2006 SÄKERHETSDATABLAD AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn Produkt nr. REACH registreringsnummer

Läs mer

Propan 95, Gasol Utfärdat: 2013-12-16 Ersätter SDB: 2013-09-03

Propan 95, Gasol Utfärdat: 2013-12-16 Ersätter SDB: 2013-09-03 1 Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning Produkten är undantagen från registreringsplikten enligt artikel 2.7b i REACH. Handelsnamn Propan 95 Kemisk formel C3H8 Synonymer

Läs mer

Säkerhetsdatablad Enligt 1907/2006/EG, Artikel 31

Säkerhetsdatablad Enligt 1907/2006/EG, Artikel 31 Sida: 1 / 6 1 Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget Produktbeteckning Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från Ämnets användning

Läs mer

Säkerhetsdatablad enligt förordning (EG) nr. 1907/2006, Artikel 31

Säkerhetsdatablad enligt förordning (EG) nr. 1907/2006, Artikel 31 äkerhetsdatablad ida: 1 / 8 * AVNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som

Läs mer

Säkerhetsdatablad Enligt 1907/2006/EG, Artikel 31

Säkerhetsdatablad Enligt 1907/2006/EG, Artikel 31 Sida: 1 / 5 * 1 Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning Artikelnummer: 6692/17 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD 1907/2006/EG. Ändrad av: 08.06.2012 V-04

SÄKERHETSDATABLAD 1907/2006/EG. Ändrad av: 08.06.2012 V-04 godkänd: QESEM Sida 1 QUM av 8 1. Namn på ämnet/preparatet och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning Produktens handelsnamn: KAESER DPF-specialmotorolja 1.2 Relevant identifierbar användning av ämnet

Läs mer

Säkerhetsdatablad Enligt 1907/2006/EG, Artikel 31

Säkerhetsdatablad Enligt 1907/2006/EG, Artikel 31 Sida: 1 / 5 * 1 Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning Artikelnummer: 01437/3 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det

Läs mer

Säkerhetsdatablad Enligt 1907/2006/EG, Artikel 31

Säkerhetsdatablad Enligt 1907/2006/EG, Artikel 31 Sida: 1 / 5 1 Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn: FÜLL- und REPARATURMAS SF 80 Artikelnummer: 6169/3 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller

Läs mer

Produktsäkerhetsinformationsblad

Produktsäkerhetsinformationsblad Produktsäkerhetsinformationsblad Enligt kraven i Artikel 32 i Förordning (EG) nr 1907/2006 AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning: Produktnamn Synonymer Registreringsnummer

Läs mer