LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2015-01-15"

Transkript

1 LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen (28) 22 HAVETS HUS 2.0- FÖRSLAG TILL OM- OCH TILLBYGGNAD SOM EN DEL I BOLAGETS VERKSAMHETSUTVECKLING Dnr: LKS Havets Hus har under föregående år utarbetat en visionsidé kallad Havets Hus 2.0. Idén har tagits fram för att utveckla verksamheten, öka lönsamheten samt öka kunskapen om västerhavet. Arbetet med att ta fram en visionsidé har varit en del i att uppfylla de direktiv som ägaren ställer på bolaget och som konkretiserats i de nya ägardirektiv som kommunfullmäktige fastställde på sitt novembersammanträde Det är också ett led i bolagets arbete med att vända ett sakta sjunkande besöksantal. Bolaget har vid styrelsemöte i november beslutat att ansöka om medfinansiering av projektet från Västra Götalandsregionen. Regionutvecklingsnämnden beslutade vid sitt sammanträde den 20 november 2014 att lämna ett stöd till projektet med 10 mnkr under förutsättning att Lysekils kommun i samarbete med bolaget finansierar resterande del. Bolaget har gjort framställning om, att kommunen medfinansierar projektet i samma omfattning som regionen, d.v.s. med 10 mnkr. Resterande del avser bolaget att finansiera med eget kapital. Beslutsunderlag Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse , rev med bilagor. Yrkande Mats Karlsson (M) och Yngve Berlin (K): bifall till förvaltningens förslag. Fredrik Häller (LP): återremiss för en utförligare ekonomisk bakgrund samt konsekvensbeskrivning för turismen i kommunen. Jan-Olof Johansson (S): tilläggsyrkande att uppdra åt ekonomienheten att inför kommunfullmäktiges behandling av ärendet återkomma med en utförligare ekonomisk beskrivning. Mats Karlsson (M): avslag på Fredrik Hällers (LP) yrkande om återremiss. Propositionsordning Kommunstyrelsen godkänner följande propositionsordning: Proposition på Fredrik Hällers yrkande om återremiss mot att avgöra ärendet idag. Om kommunstyrelsen beslutar att avgöra ärendet idag, proposition på: Mats Karlssons m.fl. yrkande om bifall till förvaltningens förslag. Jan-Olof Johansson tilläggsyrkande om att uppdra åt ekonomienheten att inför kommunfullmäktiges behandling av ärendet återkomma med en utförligare ekonomisk beskrivning. Justerare: Utdragsbestyrkande:

2 LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen (28) Proposition Ordförande ställer proposition på Fredrik Hällers yrkande om återremiss mot att avgöra ärendet idag och finner att kommunstyrelsen beslutar att avgöra ärendet idag. Ordförande ställer proposition på Mats Karlssons m.fl. yrkande om bifall till förvaltningens förslag och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget. Ordförande ställer proposition på Jan-Olof Johansson tilläggsyrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt yrkandet. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Kommunfullmäktige beslutar att godkänna, att Havets Hus i Lysekil AB påbörjar projektet Havets Hus 2.0, om- och tillbyggnad av nuvarande anläggning. Kommunfullmäktige beslutar att finansiera kommunens del i projektet enligt redovisat förslag till finansieringslösning. Kommunfullmäktige beslutar att ge kommunstyrelsen i uppdrag att i samarbete med bolaget utreda effekterna av en återgång av ägandet av fastigheten till kommunen. Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen beslutar att uppdra åt ekonomienheten att inför kommunfullmäktiges behandling av ärendet återkomma med en utförligare ekonomisk beskrivning. Reservation Mot beslutet anmäler Fredrik Häller (LP), Ronald Rombrant (LP) och Patrik Saving (LP) skriftlig reservation. Beslutet skickas till T.f. ekonomichef T.f. kommunchef Kommunfullmäktige Justerare: Utdragsbestyrkande:

3 LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen (28) Justerare: Utdragsbestyrkande:

4 1/4 Kommunstyrelsen Tjänsteskrivelse Datum: , rev Förvaltning: Kommunledningskontoret Handläggare: Ola Ingevaldson Telefon: 0523/ E-post: HAVETS HUS 2.0- FÖRSLAG TILL OM- OCH TILLBYGGNAD SOM EN DEL I BOLAGETS VERKSAMHETSUTVECKLING Dnr: LKS Bakgrund Havets Hus har under föregående år utarbetat en visionsidé kallad Havets Hus 2.0. Idén har tagits fram för att utveckla verksamheten, öka lönsamheten samt öka kunskapen om västerhavet. Arbetet med att ta fram en visionsidé har varit en del i att uppfylla de direktiv som ägaren ställer på bolaget och som konkretiserats i de nya ägardirektiv som kommunfullmäktige fastställde på sitt novembersammanträde Det är också ett led i bolagets arbete med att vända ett sakta sjunkande besöksantal. Förslaget har under november presenterats både i ägardialog med Lysekils Stadshus AB samt för kommunstyrelsens ledningsutskott. Förslag till om- och tillbyggnad Förslaget som tagits fram bygger i grunden på ett förslag till om- och tillbyggnad av bolagets anläggning som ökar ytorna för akvarieanläggningar men också förbättrar logistiken inom anläggningen. Förslaget har utarbetats med stöd av INTERREG-projektet B2H. Omoch tillbyggnadsförslaget har kostnadsberäknats till 23 mnkr. Bolaget har utarbetat en sammanfattande beskrivning av projektet som bifogas denna tjänsteskrivelse. Näringslivsenhetens yttrande Näringslivschefen har i yttrande anfört följande: Lysekils kommun, Lysekil Tel: Fax:

5 2/4 Jag känner mig övertygad om att detta beslut är ett avveckla- /utvecklabeslut. Havets Hus har haft en vikande trend i besöksantal ända sedan anläggningen byggdes. Alla besöksmål måste jobba med förnyelse och att hitta nya attraktioner som lockar fler och nya besökare, det har inte gjorts några större satsningar till förnyelse på länge eftersom man saknat resurser till detta. Utan förnyelse eller möjlighet till förnyelse menar jag indirekt att kommunen fattar ett beslut om att avveckla verksamheten. Jag vill peka på några tänkbara effekter/konsekvenser: Jag misstänker att Havets Hus redan förklarat Turismkronan. Har de inte det så kan man mycket kortfattat säga, att Havets Hus verksamhet med sin nuvarande omsättning genererar ca miljoner i annan turistisk omsättning till följd av att akvariet finns. Detta är pengar som till stor del hamnar hos våra restauranger, boenden och hos våra handlare med ökad sysselsättning till följd. Våra handlare uttrycker redan nu stor oro över att besökarna sviker Lysekil med minskad omsättning till följd. Vi har tankar och idéer kring att etablera Lysekil som ett maritimt center. Havets Hus är en viktig byggsten i detta och bidrar till att stärka bilden av Lysekil som ett maritimt center. Turistbyrån fungerar för första gången bra sedan jag anställdes Ett fortsatt och utvecklat samarbete med HH är positivt för hela kommunen. Om Havets Hus vidareutvecklas tror jag att detta kan leda till en fortsatt positiv utveckling av turistbyråverksamheten och besöksnäringen är ju klart uttalad av våra politiker som en viktig näring. Beläggningen i gästhamnen i havsbadsområdet kommer att påverkas av vad som händer med Havets Hus, fler besökare till Havets Hus ger fler gästnätter och färre ger givetvis det omvända Vi har börjat jobba med Kryssningsanlöp och i detta arbete är både Havets Hus och turistbyrån mkt viktiga. Ett stärkt Havets Hus kan innebära att det blir lättare att locka anlöp till hamnen vilket bidrar till Hamnbolagets väl och ve. PR mässigt är det tacksamt för kommunen att vi har Havets Hus. De har under lång tid byggt upp goda relationer med media och det finns ett intresse hos media att skriva om vad som händer på Havets Hus (och därmed i Lysekil). Första året som Havets Hus bedrev verksamhet lockades över besökare tack vare att media skrev om dem och att det var nyhetens behag med ett nytt akvarium. Vi har deras hajsläpp som nu gjort att världsnaturfonden (WWF) vill gå in och sponsra Havets hus. Även Fortum och Seabased har uttryckt intresse av att samarbeta med Havets Hus för att kunna visa upp sin teknologi kring vågkraftverk.

6 3/4 Havets Hus uppdrag att visa och lära om livet i västerhavet innebär en fantastisk möjlighet för såväl våra barn och unga som barn och unga i hela regionen. Havets Hus agerar också till viss del som brygga mellan allmänhet och akademin då de jobbar med både SLU och Lovén och gör populärvetenskap av akademisk forskning. Ekonomi Bolaget har vid styrelsemöte i november beslutat att ansöka om medfinansiering av projektet från Västra Götalandsregionen. Regionutvecklingsnämnden beslutade vid sitt sammanträde den 20 november 2014 att lämna ett stöd till projektet med 10 mnkr under förutsättning att Lysekils kommun i samarbete med bolaget finansierar resterande del. Bolaget har gjort framställning om, att kommunen medfinansierar projektet i samma omfattning som regionen, d.v.s. med 10 mnkr. Resterande del avser bolaget att finansiera med eget kapital. Kommunledningskontoret och ekonomienheten har haft i uppdrag att granska företagets ekonomiska kalkyler och föreslagen finansieringslösning. I detta uppdrag har en dialog förts med företrädare för bolaget och med bolagets auktoriserade revisor. Det är osäkert, om den kalkylerade intäktsökningen som kopplas till ett ökat antal besökare på sikt kan bära de ökade kostnaderna för projektet. Det vore önskvärt att antalet kostnadsbärare på sikt utökades. Synergieffekterna i bl.a. besöksnäringen och i samarbeten inom den marina sektorn är som tidigare beskrivits betydande. För att underlätta bolagets uppdrag att bredda verksamheten förordas, att effekterna av en återgång till kommunen av ägandet till fastigheten utreds. Detta ska ske i samarbete med bolaget. Förslag till kommunens del i finansieringen av projektet bifogas. Förslaget innebär, att Lysekils Stadshus AB erhåller ett aktieägartillskott genom överföring från kommunen av lånefordran på Havets Hus ( kr). Kommunen redovisar tillskottet som ökning av anskaffningsvärdet på aktier i Lysekils Stadshus AB. I Lysekils Stadshus AB omvandlas fordran till aktier i Havets Hus genom en kvittningsemission i Havets Hus.

7 4/4 Förslag till kommunfullmäktige Kommunfullmäktige beslutar att godkänna, att Havets Hus i Lysekil AB påbörjar projektet Havets Hus 2.0, om- och tillbyggnad av nuvarande anläggning. Kommunfullmäktige beslutar att finansiera kommunens del i projektet enligt redovisat förslag till finansieringslösning. Kommunfullmäktige beslutar att ge kommunstyrelsen i uppdrag att i samarbete med bolaget utreda effekterna av en återgång av ägandet av fastigheten till kommunen. Kommunledningskontoret Ola Ingevaldson Tf kommunchef Bilagor Ägardirektiv för Havets Hus i Lysekil AB Havets Hus 2.0 sammanfattning Havets Hus i Lysekil AB styrelseprotokoll nr 7/2014 Regionutvecklingsnämndens beslut , 214

8 HAVETS HUS FINANSIERINGSFÖRSLAG Bakgrund och förutsättningar Havets Hus i Lysekil AB (nedan kallat Havets Hus) planerar utbyggnad av sina lokaler i ett projekt de kallar Havets Hus 2.0. Totalt investeringsbelopp är beräknat till 23,0 mnkr. Havets Hus har idag ett reverslån från Lysekils kommun. Lånebeloppet uppgår till :-. Västra Götalandsregionen har beviljat bidrag med 10,0 mnkr. Efter detta bidrag återstår 13,0 mnkr att finansiera. I Havets Hus egna förslag till finansiering av dessa 13,0 mnkr ser fördelningen ut så här: Havets Hus likvida medel 2,0 mnkr Nyupplåning 11,0 mnkr Samtidigt stärks det egna kapitalet genom ett kapitaltillskott från kommunen på 9,4 mnkr. Genom detta blir nettoförändringen av Havets Hus låneskuld endast 1,6 mnkr. Kapitaltillskott från Lysekils kommun När det gäller kapitaltillskottet från kommunen föreslås följande lösning: Aktieägartillskott till Lysekils Stadshus AB - överföring från kommunen av lånefordran på Havets Hus ( kr) till Lysekils Stadshus AB. Kommunen redovisar tillskottet som ökning av anskaffningsvärdet på aktier i Lysekils Stadshus AB. I Lysekils Stadshus AB omvandlas fordran till aktier i Havets Hus genom en kvittningsemission i Havets Hus. Resultatpåverkan kommun och kommunkoncern Ränta på lån till Havets Hus är för 2015 budgeterat till 312 tkr, dessa intäkter i kommunen kommer att falla bort och således påverka kommunens resultat negativt. Å andra sidan minskar räntekostnaderna i Havets Hus med motsvarande belopp. Ur ett kommunkoncernperspektiv sker alltså ingen resultatpåverkan. Kommunledningskontoret Ola Ingevaldson, tf kommunchef Jonas Malm, tf ekonomichef

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25 HAVSAKVARIET I LYSEKIL HAVETS HUS 2.0 Ekonomi och finansiering 1

26 HAVSAKVARIET I LYSEKIL HAVETS HUS 2.0 Redovisade siffror är baserade på bedömningen av om- och tillbyggnadens effekter på besökssiffror utan medräkning av effekter från verksamhetsutveckling Om- och tillbyggnadens huvudsyfte är att möjliggöra verksamhetsutveckling Verksamhetsutvecklingen kommer generera intäkter från bland annat forskningsprojekt utbildningsutveckling aktiviteter för specialintresserade 2

27 HAVSAKVARIET I LYSEKIL HAVETS HUS 2.0 Ombyggnaden beräknas leda till ökat antal besökare med initialt st därefter minskande förutsatt att inte verksamheten utvecklas. Entréavgiften kan höjas med i genomsnitt 15 kr/person. Nedanstående visar täckningsbidrag vid olika antal extra besökare. Antal extra besökare Beräknade ökade intäkter Entréintäkt Ökat entrepris för bef besökare Försäljning Restaurang Lokalintäkt Beräknade ökade kostnader Energi Drift teknik Varuinköp Foder Insamling av djur Totalt Täckningsbidrag

28 HAVSAKVARIET I LYSEKIL HAVETS HUS 2.0 Kalkylerade resultat för åren (belopp i tkr): Nettomsättning Övriga rörelseintäkter Summa rörelseintäkter Handelsvaror Övriga externa kostnader Personalkostnader Avskrivning anl.tillgångar Summa rörelsekostnader Rörelseresultat Finansiella intäkter Finansiella kostnader Resultat efter finansiella poster Beräknat besöksantal Beräknad kostnadsökning med 2 procent per år. Beräknad personalkostnadsökning med 3 procent per år. Omsättningen utgår från att turistbyrån fortsatt finns på Havets Hus. Beräkningen utgår också från att verksamheten inte utvecklas i enlighet med visionen utan det är enbart om- och tillbyggnadens effekter som redovisas. 4

29 Havets Hus 2.0 Lysekils kommuns insats består av att man stärker det egna kapitalet i Havets Hus i Lysekil AB genom aktieemission. Dessutom är utgångspunkten att kommunen går i borgen för ett externt lån (11000 tkr) som Havets Hus har för avsikt att amortera med 500 tkr årligen. Parter: Kommunen, nedan kallat K Lysekils Stadshus AB, nedan kallat LSAB Havets Hus AB, nedan kallat HH Nuläge K Långfristig fordran på HH 9457 tkr K Aktier i LSAB 100 tkr LSAB Aktier i HH 4406 tkr HH Långfristig skuld till K 9457 tkr 5

30 Förslag - konsekvenser för K Havets Hus 2.0 K överlåter sin HH-fordran på 9457 tkr till LSAB K får en fordran på LSAB istället, denna fordran omvandlas till Aktier i LSAB genom kvittningsemission Ingen förändring i K:s balansräkning minskning/ökning av finansiella anläggningstillgångar i nollsummespel Resultatmässigt får K minskade ränteintäkter med 312 tkr årligen (i dagens räntenivå). Tar enligt förslaget in borgensavgift från HH på 66 tkr (i dagens borgensavgiftsnivå). Nettopåverkan således -246 tkr. 6

31 Havets Hus 2.0 Förslag - konsekvenser för LSAB K överlåter sin HH-fordran på 9457 tkr till LSAB En skuld till K uppstår på samma belopp, denna omvandlas till eget kapital i LSAB genom kvittningsemission, se föregående sida. Den fordran som LSAB nu har på HH omvandlas till aktier i HH genom kvittningsemission nr 2. I LSAB:s balansräkning ökar finansiella anläggningstillgångar med lika mycket som aktiekapitalet ökar Resultatmässigt ingen påverkan för LSAB 7

32 Havets Hus 2.0 Förslag - konsekvenser för HH K överlåter sin HH-fordran på 9457 tkr till LSAB I ett första steg byter HH bara gäldenär från K till LSAB Den fordran som LSAB nu har på HH omvandlas till aktier i HH genom kvittningsemission nr 2, se föregående sida HH har inte längre någon skuld till varken K eller LSAB. Det egna kapitalet har istället ökat. HH behöver låna upp cirka tkr (kommunal borgen) för att finansiera det som inte VGR (10000 tkr genom investeringsbidrag) och bolaget själva (cirka 2000 tkr ur egen kassa) bidrar med. I HH:s balansräkning ökar det egna kapitalet med 9457 tkr och man har blivit av med en skuld på 9457 tkr. Ny skuld har tillkommit på tkr men netto har skulden bara ökat med 1543 tkr. Resultatmässigt får HH räntekostnader på skuldökningen samt borgensavgift på nyupplåningen. 8

1 Svar på interpellation - Personalsituationen inom socialtjänsten (KD) 2 Svar på interpellation - Angående sponsring (FP)

1 Svar på interpellation - Personalsituationen inom socialtjänsten (KD) 2 Svar på interpellation - Angående sponsring (FP) KUNGÖRELSE 1 [2] Kommunfullmäktige 2015-01-16 Tid Torsdagen den 29 januari 2015, Kl 17:30 Plats Hallunda folkets hus, Bragesalen Ärenden Justering 1 Svar på interpellation - Personalsituationen inom socialtjänsten

Läs mer

Ärende Beteckning Förslag. 1. Val av justerare Fredrik Hansson (C)

Ärende Beteckning Förslag. 1. Val av justerare Fredrik Hansson (C) KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Upprättad 2015-02-19 Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträde 24 februari 2015 klockan 10 i Kungsbacka rummet, stadshuset Ärende Beteckning Förslag 1. Val av justerare Fredrik

Läs mer

Utvärdering av insatser inom företagsfinansiering i Västra Götalandsregionen

Utvärdering av insatser inom företagsfinansiering i Västra Götalandsregionen Utvärderingsrapporter 2014:1 Regional utveckling Utvärdering av insatser inom företagsfinansiering i Västra Götalandsregionen En utvärdering genomförd av Kontigo AB Utvärderingsrapporter 2014:1 Regional

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 504 Kommunstyrelsen 2010-11-29

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 504 Kommunstyrelsen 2010-11-29 Sammanträdesdatum 504 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.00-16.40 Beslutande Inger Rydbrink, ordförande (s) Christina Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson (s)

Läs mer

148 Botkyrkabyggens försäljning i Alby (KS/2013:376)

148 Botkyrkabyggens försäljning i Alby (KS/2013:376) PROTOKOLLSUTDRAG 1[3] Kommunstyrelsen 2013-06-18 Dnr KS/2013:376 148 Botkyrkabyggens försäljning i Alby (KS/2013:376) Beslut Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: Kommunfullmäktige godkänner

Läs mer

KF 40 31 MARS 2014. Nr 40. Utökning av borgen för Curlingcompaniet KSN- 2013-1126

KF 40 31 MARS 2014. Nr 40. Utökning av borgen för Curlingcompaniet KSN- 2013-1126 KF 40 31 MARS 2014 Nr 40. Utökning av borgen för Curlingcompaniet i Uppsala AB KSN- 2013-1126 Kommunfullmäktige Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att utöka kommunens

Läs mer

Utökad borgensram, SRV Återvinning AB

Utökad borgensram, SRV Återvinning AB KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2014-02-20 KS-2014/141 185 1 (2) HANDLÄGGARE Fredrik Berg 08-535 301 39 fredrik.berg@huddinge.se Kommunstyrelsen Utökad borgensram, SRV

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 79-103 Plats och tid ande Stadshuset, Säfflesalen kl. 19.00-22.50 ( 96 har justerats omedelbart) Enligt bifogad närvarolista Tjänstgörande - - ersättare Övriga

Läs mer

8 Svar på Tornbergets framställan om kapitalförstärkning. Bilaga 66.15

8 Svar på Tornbergets framställan om kapitalförstärkning. Bilaga 66.15 Beslutande organ Dokumenttyp Sida Kommunstyrelsen Kallelse/dagordning 14 (46) Sammanträdesdatum 2015-04-27 Dnr KS 2015/109 8 Svar på Tornbergets framställan om kapitalförstärkning. Bilaga 66.15 Ärende

Läs mer

Protokoll Nr 2 Sammanträdesdatum 2013-02-26 Sammanträdestid 16.00-18.00. Närvarande

Protokoll Nr 2 Sammanträdesdatum 2013-02-26 Sammanträdestid 16.00-18.00. Närvarande Protokoll Nr 2 Sammanträdesdatum 2013-02-26 Sammanträdestid 16.00-18.00 Kommunfullmäktige Närvarande Ledamöter GunMarie Stenström (M) ordf Stig Agnåker (C) 1:e v ordf Marcelle Farjallah (S) 2:e v ordf

Läs mer

Kassaflödesanalys genom indirekt. 2011 Bengt Bengtsson

Kassaflödesanalys genom indirekt. 2011 Bengt Bengtsson Kassaflödesanalys genom indirekt metod 2011 Bengt Bengtsson Kassaflödets rekonstruktion Kassaflödesanalys kan i praktiken genomföras på ett flertal sätt. Målet med analysen är dock alltid detsamma, nämligen

Läs mer

Delårsbokslut/årsprognos 2014

Delårsbokslut/årsprognos 2014 Tjänsteskrivelse Sida 1(2) Kommunledningsförvaltningen Morgan Persson,0550-88024 morgan.persson@kristinehamn.se Datum 2014-09-02 Ks/2014:109 042 Bokslut/ekonomiuppföljning Delårsbokslut/årsprognos 2014

Läs mer

Abonnemang hemkompost Abonnemang osorterat sorterat hemkompost Grundavgift och hämtningsavgift 61 (82)

Abonnemang hemkompost Abonnemang osorterat sorterat hemkompost Grundavgift och hämtningsavgift 61 (82) Allt matavfall ska sorteras, enligt anvisningar från förbundet. Matavfall får inte läggas i kärlet för restavfall. Med restavfall menas den brännbara rest som blir över när matavfall och övrigt sorterbart

Läs mer

Framtid för D-bryggan i Lindö

Framtid för D-bryggan i Lindö Framtid för D-bryggan i Lindö 1. Bakgrund och förändrat nuläge Att D-bryggan är i dåligt skick och behöver bytas de närmaste åren har vi känt till länge. Vi hyr ju i dagsläget bryggan av kommunen och grundtanken

Läs mer

Föreningslån till Vinbergs IF. (AU 129) KS 2015-160

Föreningslån till Vinbergs IF. (AU 129) KS 2015-160 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2015-05-05 137 Föreningslån till Vinbergs IF. (AU 129) KS 2015-160 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag.

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2015-02-04 Kommunstyrelsen

Sammanträdesprotokoll 2015-02-04 Kommunstyrelsen 1(30) Tid och plats 2015-02-04 - Kommunhuset klockan 13.30-16.30 Beslutande Carina Zachau (M) - ordförande Gunnar Edvardsson KD) - förste vice ordförande Christer Olsson (S) - andre vice ordförande Anneli

Läs mer

Rapport Överlåtelse av försvarsfastigheter och fastställande av avkastningskrav. underlag till Försvarsfastighetsutredningen 2013:33

Rapport Överlåtelse av försvarsfastigheter och fastställande av avkastningskrav. underlag till Försvarsfastighetsutredningen 2013:33 Rapport Överlåtelse av försvarsfastigheter och fastställande av avkastningskrav underlag till Försvarsfastighetsutredningen 2013:33 ESV:s rapporter innehåller regeringsuppdrag, uppdrag från myndigheter

Läs mer

Tid och plats: Kommunfullmäktige kallas till sammanträde 2011-11-09 kl. 17.00 i Eventsalen, Koordinaten.

Tid och plats: Kommunfullmäktige kallas till sammanträde 2011-11-09 kl. 17.00 i Eventsalen, Koordinaten. KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. Kommunfullmäktige Tid och plats: Kommunfullmäktige kallas till sammanträde 2011-11-09 kl. 17.00 i Eventsalen, Koordinaten. Mayvor Lundberg Ordförande

Läs mer

Plats och tid Emmaboda Bowling, Lokstallsgatan 1, 2014-09-16, kl. 13:00 15:40

Plats och tid Emmaboda Bowling, Lokstallsgatan 1, 2014-09-16, kl. 13:00 15:40 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 112 (26) Plats och tid Emmaboda Bowling, Lokstallsgatan 1,, kl. 13:00 15:40 Beslutande Övriga deltagande Ann-Marie Fagerström (S) ordförande Stig-Ove Andersson (S) Bo Eddie Rossbol

Läs mer

Ajournering för gruppmöten (ca 09:30)

Ajournering för gruppmöten (ca 09:30) KALLELSE/ FÖREDRAGNINGSLISTA 1(5) Kommunstyrelsen Tid Tisdagen den 3 mars 2015 kl. 8:00 Plats Sammanträdesrum Magistern Enligt uppdrag Jonas Sverkén Föredragningslista Val av protokollsjusterare 1. Genomgång

Läs mer

Sixten Carlsson. Margareta Jakobsson. Sixten Carlsson. Margareta Jakobsson

Sixten Carlsson. Margareta Jakobsson. Sixten Carlsson. Margareta Jakobsson SÄTERS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2009-11-10 1 Plats och tid Rådhuset i Säter, kl 08.30 13.45. Blad Beslutande Abbe Ronsten, ordförande (s) Lotta Bergstrand, vice ordförande

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2012-05-31 Sida 1 (2) 81/2012 KS2012/520 Planändring Marstrand 82:22 (Dnr KS2012/520) Sökandens önskemål: Sökanden önskar en planändring för att möjliggöra s.k.

Läs mer

Servicenämnden handlingar 2014-04-07

Servicenämnden handlingar 2014-04-07 Servicenämnden handlingar 2014-04-07 HALMSTADS KOMMUN KALLELSE Sida Servicenämnden 2014-03-31 1(1) Box 153 301 05 Halmstad Tfn: 035 13 70 00 E-post: servicenamnden@halmstad.se Plats: Torsgatan 1 Sammanträdesdatum

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 80-108 Plats och tid Stadshuset, Trätäljarummet kl. 14.00-17.30. Ajournering kl 16.30-16.50. ande Daniel Bäckström (C) Kerstin Einevik Bäckstrand (C) Gudrun Svensson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen 2012-09-25 Blad 1 (24)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen 2012-09-25 Blad 1 (24) Kommunstyrelsen 2012-09-25 Blad 1 (24) Plats och tid Sammanträdesrum Almen, kommunkontoret, Strömsund kl. 08-16.00 Beslutande Gudrun Hansson (s), ordförande Susanne Hansson (s) Lennart Oscarsson (s) Birgitta

Läs mer

Sammanträdande organ. Tid Onsdag den 29 april 2015, kl 8.15 Plats. Kommunstyrelsen. KTS-salen, Vita Huset

Sammanträdande organ. Tid Onsdag den 29 april 2015, kl 8.15 Plats. Kommunstyrelsen. KTS-salen, Vita Huset 1 KALLELSE Datum KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN 2015-04-23 Sammanträdande organ Kommunstyrelsen Tid Onsdag den 29 april 2015, kl 8.15 Plats Nr Information 1 Kommunstyrelsens ansvarsområde KTS-salen, Vita

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott kallas till sammanträde för att behandla ärenden enligt bilagda förteckning, ärende 1 10.

Kommunstyrelsens arbetsutskott kallas till sammanträde för att behandla ärenden enligt bilagda förteckning, ärende 1 10. KALLELSE Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-08-11 Kommunstyrelsens arbetsutskott kallas till sammanträde för att behandla ärenden enligt bilagda förteckning, ärende 1 10. Tid och plats tisdagen den 18

Läs mer

Plats och tid: Trosa Stadshotell, Trosa kl. 18.00-19.45. Bengt-Eric Sandström (FP), 1:e v ordf.

Plats och tid: Trosa Stadshotell, Trosa kl. 18.00-19.45. Bengt-Eric Sandström (FP), 1:e v ordf. Plats och tid: Trosa Stadshotell, Trosa kl. 18.00-19.45 Beslutande ledamöter Daniel Portnoff (M), ordf. Bengt-Eric Sandström (FP), 1:e v ordf. Ann-sofie Soleby-Eriksson (S), 2:e v ordf. Helena Koch (M)

Läs mer

Granskning av evenemang

Granskning av evenemang Revisionsrapport Granskning av evenemang Halmstads kommun Bo Thörn Cert. kommunal revisor Innehållsförteckning SAMMANFATTNING 1 BAKGRUND 2 UPPDRAG 2 GENOMFÖRANDE 2 IAKTTAGELSER 4 DESTINATION HALMSTAD AB

Läs mer

Övergripande del Kommunstyrelsens ordförande 3 Kommundirektören kommenterar 4 Viktiga händelser under året 5 Femårsöversikt 6 Vad kostar det?

Övergripande del Kommunstyrelsens ordförande 3 Kommundirektören kommenterar 4 Viktiga händelser under året 5 Femårsöversikt 6 Vad kostar det? Årsredovisning 2007 Övergripande del Kommunstyrelsens ordförande 3 Kommundirektören kommenterar 4 Viktiga händelser under året 5 Femårsöversikt 6 Vad kostar det? 7 Förvaltningsberättelse Resultat, måluppfyllelse

Läs mer