DELOMRÅDE NGB DIARIENUMMER N

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "DELOMRÅDE NGB DIARIENUMMER N30441-5-10"

Transkript

1 BESLUT PROJEKT DIARIENUMMER N DELOMRÅDE NGB Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Länsstyrelsen Jämtlands län Att: Ruben Johansson Köpmangatan Östersund Projekt: Felles Fjellrev Beslut om EG-medel Förvaltande myndighet för det territoriella programmet Interreg Sverige-Norge, Länsstyrelsen Jämtlands län, beslutar att ur Europeiska regionala utvecklingsfonden bevilja stöd till den svenska parten, Länsstyrelsen Jämtlands län, , för ovan nämnda projekt. Projektet prioriterades av programmets styrkommitté och har tidigare prioriterats av det regionala prioriterande partnerskapet i berört delområde. Stödet tas ur budgeten för det prioriterade området attraktiv livsmiljö, och avser projektkostnader för perioden till Stödet uppgår till 57,69 % av stödmottagarens redovisade, betalda och godkända kostnader, dock högst kronor. Av den offentliga finansieringen kan EG:s andel uppgå till högst 50,00 %. Beslutet har fattats med stöd av förordning SFS 2007:14 om förvaltning av EG:s strukturfonder. Beslutet kan inte överklagas, enligt 31 i förordningen (2007:14) om förvaltning av EG:s strukturfonder. Allmänna och särskilda villkor för beslutet Allmänna villkor: Stödmottagaren ska följa Länsstyrelsen i Jämtlands läns föreskrifter och allmänna råd om stöd från Interreg-programmet Sverige-Norge samt i dessa föreskrifters 2, nämnda grundläggande bestämmelser. Se bilaga om gällande föreskrifter och allmänna råd. Projektägaren är skyldig att informera allmänheten om stödet från EU:s fonder. Det görs genom att visa den europeiska flaggan tillsammans med texten Europeiska unionen samt Europeiska regionala utvecklingsfonden på tryckt och digitalt material som produceras i projektet, vid informationsevenemang samt på platsen där projektet bedrivs. En investering för framtiden ska användas som slogan där det är lämpligt. Ansökan om utbetalning ska göras enligt följande tidplan: per den 31 augusti 2010, 31 december 2010, 30 april 2011, 31 augusti 2011, 31 december 2011, 30 april 2012, 31 augusti 2012, 31 december 2012, 30 april 2013 och 31 augusti 2013 (ansökan insänds senast en månad efter angivet datum). Den sista ansökan om utbetalning ska göras senast två månader efter projektets slutdatum enligt beslut om stöd. Observera att inga kostnader efter projektets slutdag ( ) är stödberättigande. Förvaltande myndighet Besöksadress Adress Kontakt Interreg Sverige-Norge Köpmangatan 21 SE ÖSTERSUND +46 (0) Länsstyrelsen Jämtlands län Östersund 1

2 Särskilda Villkor: Att information som produceras också görs på sydsamiska. Övrigt: Vid genomförande av projekt kan programmanualen följas där tolkningar av ovan nämnda regelverk, råd och principer för genomförande av projektet framgår. Ansökan om utbetalning av EU-medel och lägesrapporter samt slutrapport ska skickas till Länsstyrelsen, Interreg, Nationella kontrollanten, Östersund. För förvaltande myndighet Anita Sandell Programansvarig Interreg Sverige-Norge Annica Westerlund Vid frågor kring detta ärende kontakta ansvarig handläggare vid beredningssekretariatet i delområdet: Nordens Gröna Bälte Michael von Essen Sekretariatet Interreg Sverige - Norge Länsstyrelsen Jämtlands län Östersund Tfn: alt E-post: Förvaltande myndighet Besöksadress Adress Kontakt Interreg Sverige-Norge Köpmangatan 21 SE ÖSTERSUND +46 (0) Länsstyrelsen Jämtlands län Östersund 2

3 BESLUT PROJEKT DIARIENUMMER N DELOMRÅDE NGB Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Projektnamn/prosjektnavn Felles Fjellrev Prioriterat/prioritert område Attraktiv livsmiljö Huvudsaklig inriktning är insatser: för hushållning med naturresurser Svensk sökande/organisationsnr Länsstyrelsen Jämtlands läns Norsk søker/organisasjonsnr Direktoratet for naturforvaltning Projektledare/prosjektleder Ej utsedd Kategori 56 Skydd och utveckling av naturarvet Motivering/begrunnelse för beslutet/vedtaket Fjellreven er kategorisert som kritisk truet pattedyr/däggdjur i Sverige og Norge. Til tross for fredning fra 1930 i Norge og 1928 i Sverige har fjellrevbestanden ikke klart å ta seg opp igjen. Det er en hovedutfordring å forstå hvorfor bestanden ikke har tatt seg opp etter fredningene. De siste 20 årene har bestanden gått ytterligere tilbake. Fra 1998 til 2008 ble det registrert totalt 241 fjellrevkull (ynglinger) i Norge og Sverige til sammen, hvorav 111 kull ble registrert i Norge og 130 i Sverige. I 2009 ble det ikke dokumentert yngling av fjellrev i Norge. Årsaken er en total kollaps i bestanden av smågnagere og lemen i 2008/2009. I Sverige ble det registrert to ynglinger av fjellrev, men i begge kullene var dødeligheten av valper svært høy. Forskning de siste10-20 årene har gitt økt kunnskap om hva fjellreven spiser, dens bevegelsesmønstre og reproduksjon. Det er ikke dokumentert tydelige årsaker til hvorfor fjellreven holder på å dø ut i Fennoskandia, men det er forskjellige hypoteser. For å få god oversikt over bestandssituasjonen overvåkes fjellreven, og så langt er de mest sannsynlige årsakene til at fjellreven er direkte truet fragmentering av fjellrevbestandene, konkurranse fra rødrev og mulige negative virkninger av innavl. Det har tidligere vært begrenset omfang av tiltak rettet mot å øke fjellrevbestanden. Dette skyldes begrenset kunnskap om truslene/hoten og delvis begrensede muligheter for å kunne påvirke bestandsutviklingen. På bakgrunn av at fjellreven er kritisk truet i hele Fennoskandia har de beslektede forvaltningsorganene i Norge og Sverige sett nødvendigheten av å samarbeide omkring forvaltning, tiltak, forskning og overvåkning i grenseregionen i Nordens grønne belte. Formålet er å lære av hverandres forvaltningsmetoder og dele kunnskap omkring problemstillingen. Både Sverige og Norge har videre forpliktet seg til å bevare biologisk mangfold gjennom internasjonale avtaler. Bevaring av fjellreven er også prioritert gjennom nasjonale planer. Bevaring av naturmiljø og med muligheter for økoturisme er satsninger innen Interregprogrammet. Prosjektet har således forankring i både internasjonale og nasjonaleplaner og satsninger, samt innenfor interregprogrammene. Prosjektet har en varighet på 47 måneder. Dette begrunnes med de naturlige svingningene i smågnagerbestanden. Smågnagerbestanden er sentralt for fjellrevens yngling og overlevelse. Yngling av fjellrev i Skandinavia har variert på 2000-tallet. Ut i fra tidligere erfaringer forventes en oppgang i , en nedgang i 2012 og muligens en ny oppgang Det innebærer at man i prosjektperioden N BF-Felles Fjellrev 3 (10)

4 vil kunne gjennomføre forvaltningstiltak i to oppgangsfaser med god tilgang på lemmen som øker sjansene betraktelig for påfølgende ynglinger av fjellrev innenfor området. Sammanfattande projektbeskrivning Fjällräven är en av Skandinaviens mest hotade djurarter och har länge balanserat på slak lina när det gäller att överleva i den skandinaviska fjällkedjan. I Finland är den i stort sett borta och i Sverige-Norge finns det en liten rest av den fjällrävstam som en gång var betydligt större. I projektet ska förvaltningsorganisationerna i Sverige och Norge samarbeta kring förvaltning, åtgärder, forskning och övervakning i gränsområdet i Nordens Gröna Bälte. Syftet är att lära av varandras förvaltningsmetoder och sprida kunskap kring problemställningen. De bakomliggande orsakerna till fjällrävens prekära situation har i lang tid vært utredet og forsket på, og vil fortsatt være gjenstand for forskning og utredning. Fjällräven är en art som är extremt beroende av tillgång på föda i form av lämmel och andra smågnagare. Under goda lämmelår föder rävarna många ungar för att under mellanliggande sämre lämmelår föda få valpar eller inga valpar alls. Man har dock visat att aktiva åtgärder, i form av stödutfodring och reglering av rödräv, gynnar fjällrävens möjligheter att överleva. I Norge har man visat att unga fjällrävar som fötts upp i avelsanläggning och satts ut i naturen har haft en hög överlevnadsgrad och även lyckats att spontant föryngra sig i frihet. Allt sammantaget innebär att man nu ser möjligheter att faktiskt hjälpa Skandinaviens kanske mest hotade däggdjur att leva vidare i Skandinaviens fjällvärld. Resultat- och kunskapsspridning är viktiga delar i projektet och många olika kanaler ska användas, t.ex. webbsida, utställningar, barnbok, trycksaker och olika informationsutskick. Mål Målet för projekt Felles Fjellrev är att genom aktiva åtgärder, som stödutfordring, reglering av antalet rödrävar och utplantering av fjällrävar, skapa bättre förutsättningar för fjällräven att leva vidare i de gemensamma gränsfjällområden som ligger i Nord- och Sør-Trøndelags fylken och i Jämtlands län inom Nordens Gröna Bälte. Projektet ska också öka samarbetet mellan förvaltningsaktörerna och de operativa fältorganisationerna, SNO (Statens Naturoppsyn) i Norge och länsstyrelsens Naturbevakare i Sverige. Målgrupp och mottagare av resultatet Målgrupp är i huvudsak de regionala förvaltningsaktörerna och de operativa fältorganisationerna inom delområdet Nordens Gröna Bälte, dvs. naturförvaltningarna i Nord- och Sør-Trøndelags fylken och i Jämtlands län. I en vidare mening är målgruppen, och mottagare av resultaten, de invånare och besökare i regionens fjällområden som ska ges möjligheter att uppleva fjällräven som en naturlig del i fjällområdets biologiska mångfald. Målgruppen är också fjällvandrare som ges möjligheter att uppleva en fjällnatur som så långt som möjligt är intakt och oförstörd och som bebos av de arter som naturligen hör till våra fjäll. Projektets gränsregionala mervärde Projektet ska göra fjällområdena i Nordens gröna bälte till Skandinaviens bästa fjällrävsland. Hittills utförda stödåtgärder i delar av dessa områden har visat att det är möjligt. Fjällräven i Nordens Gröna Bälte ska framstå som en viktig symbol för strävan att förbättra möjligheterna för en hotad djurart att leva vidare i regionen. Därmed blir den också en symbolart för ett lyckat gränsregionalt naturvårdssamarbete. N BF-Felles Fjellrev 4 (10)

5 Fjällräven har också en turistisk betydelse för regionen. För gränsfjällen i Trøndelag och Jämtland skulle en symbolart som fjällräven, om den används på rätt sätt, kunna utvecklas till en unikt viktig faktor i marknadsföringen av naturnära turism. En avsikt med projektet är att öka samarbetet mellan förvaltningsaktörerna och då inte minst mellan de operativa fältorganisationerna, SNO (Statens Naturoppsyn) i Norge och länsstyrelsens Naturbevakare i Sverige. Projektet ska skapa rutiner för samarbete, och finna goda möjligheter att efter projekttiden fortsätta och fördjupa samarbetet. Ett sådant samarbete är viktig for att stärka fjällrävens möjligheter att överleva i regionen. Organisation Projektägare i Norge, Direktoratet for Naturforvaltning (DN) Projektägare i Sverige, Länsstyrelsen Jämtlands län Norsk institutt for naturforskning (NINA) Stockholms Universitet Referensgrupp är Fylkesmannen i Nord-Trøndelag, Fylkesmannen i Sør-Trøndelag, Nationalparksrådet i Norge, Rennäringen i Norge, Rennäringen i Sverige, Naturvårdsverket i Sverige, Åtgärdsprogrammet i Sverige (Länsstyrelsen i Västerbottens län), Tromsø Universitet och Polarforskningen i Sverige och/eller Norge Information och resultatspridning Fjällräven är en art som är dåligt känd bland en bredare allmänhet. Samtidigt är fjällräven, genom sitt levnadssätt och sin överlevnadsförmåga under de mest extrema yttre förhållanden, en art som fascinerar och intresserar. Att lyfta fram fjällräven som en viktig symbolart för ett gränsregionalt samarbete mellan Trøndelag och Jämtland är en viktig del i projektet. Kortfattat kommer information och resultatspridning att ske genom följande åtgärder: Webbsida med generell information om fjällräven i Skandinavien och specifik information om projektet Felles Fjellrev. Permanenta utställningar i kompakt format för placering på strategiska informationsplatser i Norge och Sverige. Vandringsutställning som skal cirkulera i Trøndelag/Jämtland. Informationsskrift og Informationsfolder om fjällräven och projekt Felles Fjellrev. Filmade inslag om fjällräv och projektet, för placering på webbsidan och som informativa inslag som kan erbjudas Länsstyrelsen, Direktoratet for naturforvaltning, Fylkesmannen i Nord- och Sør Trøndelag och andra aktörer som ansvarar för information om regionens naturförhållanden. Barnbok om fjällräv. Underlag till information om fjällräven för myndigheter och ideella organisationer som vill informera om fjällräven. Projektets miljöarbete Projektet är ett miljöinriktat projekt som syftar till att stärka fjällräven och dess möjligheter att överleva i Trøndelag/Jämtland, den del av fjällrävens utbredningsområde som under de senaste tio åren har utvecklats till Skandinaviens bästa fjällrävsområden. En starkare fjällrävstam innebär också att den biologiska mångfalden i aktuella fjällområden stärks och blir mer innehållsrik. Projektets arbete med jämställdhet/likestilling Viltförvaltning i Norge och i Sverige har varit, och är fortfarande, en mansdominerad verksamhet. Det kan ha att göra med att viltförvaltning traditionellt har handlat om fångst och jakt av vilt och konflikter med anledning av förekomst av rovdjur. Modern viltförvaltning är numera i högre grad inriktad mot ett ekosystemtänkande, vilket ställer högre krav på förvaltningens kvalitet och personalens kompetens. Fjällräven är en art som i Skandinavien kan sägas ugöra en verklig kvalitetsstämpel på ett fungerande fjällekosystem. N BF-Felles Fjellrev 5 (10)

6 Projektet lämpar sig väl till att rekrytera kompetenta medarbetare bland yngre fackfolk, både kvinnor och män. Informationsdelen i projektet kommer genom sina produkter att arbeta aktivt för att öka intresset bland en bred allmänhet för fjällekosystemet och för förvaltning av hotade arter. I ett jämställdhetsperspektiv kommer aktiviteter som riktar sig till skolor att vara särskilt intressanta. I projektet kommer man att eftersträva att rekrytera kvinnor till ledningsgrupp och referensgrupp, för att i möjligaste mån skapa en balanserad könssammansättning. Projektets arbete för etnisk mångfald/integration Om projektets målsättning uppnås, att stärka fjällrävstammen i regionen, innebär det ur ett biologiskt mångfaldsperspektiv att mångfalden av arter i fjällområdet också stärks. En målsättning med projektet är också att öka utbytet av fjällrävar över gränsen. Därmed kommer samtidigt utbytet av gener att öka mellan delpopulationer som idag är åtskilda. I korthet även integrationen i fjällrävsvärlden har stärkts. I ett annat perspektiv, med människan i fokus, ska information om fjällräven och om projektet synliggöras på ett sätt så att alla grupper i samhället kan ta till sig informationen. Informationen ska därför produceras på norska, svenska och engelska och så långt som möjligt också göras tillgänglig för barn. I projektet kommer även samiska representanter att finnas representerade. Tid- och aktivitetsplan Prosjektledelse Fangst och merking av fjällrevar samt genetiske analyser Overvåking av kjente hilokaliteter inkl kamaraövervakning Prediktiv GIS-modell Nyleting/kartlegging Utplassering av fòrautomater/røkting Utfodring och rødrevtiltak Informasjonsarbeid Evaluering av tiltak, analys av data och rapportering Prosjektseminar Planlägga fortsatt verksamhet och användning av resultat efter projektslut Projektutvärdering och slutredovisning/prosjektevaluering og avslutsredovisning Projektets start och slutdatum Förväntat resultat av programindikatorerna för (B) Attraktiva regioner Övergripande indikatorer Antal vid projektstart slut Antal kvinnor år som deltar i projektet. 0 5 Antal kvinnor yngre än 15 eller äldre än 24 år som deltar i projektet. 0 5 Antal män år som deltar i projektet. 0 4 Antal män yngre än 15 eller äldre än 24 år som deltar i projektet Antal deltagande företag med kvinnligt ägande som deltar i 0 0 projektaktiviteter. Antal deltagande företag med manligt ägande som deltar i 0 0 projektaktiviteter. Resultat indikatorer (B) Etablerade institutionella samarbeten. 0 3 N BF-Felles Fjellrev 6 (10)

7 (B) Nya och vidareutvecklade metoder för stads- och landsbygdsutveckling. 0 1 Aktivitetsindikatorer för projektet (B) Projektet stimulerar till och förbättrar ett gemensamt miljöskydd och miljöförvaltning Förväntade resultat och effekter I projekt som hanterar en akut hotad art i hela Skandinavien, kan inga bestående långsiktiga positiva effekter utlovas. Men, eftersom man har visat att det finns möjligheter att stärka fjällrävstammen genom konkreta stödinsatser, är det angeläget att göra vad som göras kan för att möjliggöra för en av Skandinaviens mest hotade däggdjur att leva vidare i våra gränsfjäll. Förhoppningen är att man genom olika stödåtgärder, och informationsinsatser, skall kunna stärka fjällrävstammen i regionen och öka människors medvetande om fjällräven. Ambitionen är at öka antalet fjällrävar i Trøndelag/Jämtland till nivåer som innebär att fjällräven kan leva vidare med begränsade framtida stödåtgärder. Årliga inventeringar av fjällrävstammen gör det möjligt att utläsa effekterna av de åtgärder som genomförs inom ramen för projekt Felles Fjellrev. En effekt är att fjällen i Trøndelag/Jämtland kan komma att bli turistiskt ännu mer attraktiva. Fjällrävens närvaro indikerar en stärkt biologisk mångfald och den lilla räven kan också komma att utvecklas till ett värdefullt varumärke för berörda kommuner och naturinriktade turismoperatörer. Fjällräven har förutsättningar att bli en viktig symbolart; för möjligheterna att förbättra livsbetingelserna för en hotad art och för ett lyckat gränsregionalt samarbete. Förväntad gränsregionalt samarbete efter projektets slut Fjällräven ser inte gränsen mellan Norge och Sverige som en gräns för sin utbredning. Liksom fjällräven, kommer projekt Felles Fjellrev att bedriva aktiviteter i öst-väst, tvärs över fjällkedjan, i fjällområden som utgör fjällrävens naturliga utbredningsområden. För en effektiv naturvård krävs det att myndigheter och intresseorganisationer på båda sidor av gränsen samarbetar. I många sammanhang, inte minst när det gäller olika djurarter som Norge och Sverige delar med varandra, finns ambitioner om tätare samarbete över riksgränsen, inte minst i frågor som rör förvaltning av arter. Ett mål är att etablera ett långsiktigt samarbete mellan förvaltningsaktörerna och de operativa fältorganisationerna, SNO (Statens Naturoppsyn) i Norge och länsstyrelsens Naturbevakare i Sverige, för att stärka fjällrävens möjligheter att överleva i regionen. Många andra arter, exempelvis våra stora rovdjur, är förknippade med konflikter och starka känslor och de hanteras ofta olika på ömse sidor av riksgränsen. Fjällräven är också ett rovdjur, men till skillnad från våra större rovdjur finns det inga konflikter förknippade med fjällräven. Den lever av lämmel och andra smågnagare samt fåglar, ägg och vad den i övrigt kan hitta. Fjällräven är således en art som förenar, snarare än skiljer Norge och Sverige åt. I förlängningen, när det gäller just fjällräven, diskuteras ännu tätare samarbete och t o m gemensamma förvaltningsplaner. Projekt Felles Fjellrev är ett utmärkt pilotprojekt för sådana tankar om fördjupat förvaltningssamarbete. N BF-Felles Fjellrev 7 (10)

8 Ekonomi Prosjektet har en varighet på 47 måneder. Specificering av övriga kostnader Övriga kostnader Typ av kostnad Kostnad SEK Fjällrävseminarium Foder till foderautomater Fältsamling Sverige/Norge, 2 ggr Resekostnader styrgruppsmöten, andra representanter än egen personal Helikoptertransporter Inköp foderautomater Inköp kameror för övervakning av fjällrävslyor Material och utrustning för genetiska analyser Indirekta kostnader 0 Summa övriga kostnader Øvriga kostnader Typ av kostnad Kostnad NOK Fjellrevseminar For til forautomater Feltsamling Norge/Sverige erfarenhetsutveksling, 2 samlinger Kostnader för styringsgruppemøter andre repr. Enn eget personal Indirekte kostnader 0 Summa øvrige kostnader Svensk projektbudget SEK Faktiska kostnader Summa SEK % Egen personal inkl soc avg ,16% Externa tjänster ,63% Lokalkostnader ,72% Investeringar Resor ,67% Övriga kostnader ,50% Summa faktiska kostnader ,67% Externt offentligt direktfinansierade kostnader ,33% Summa svenska projektkostnader ,00% Norsk prosjektbudjett NOK Faktiske kostnader Summa NOK % Eget personale inkl sos avg ,57% Eksterne tjenester ,30% Lokalkostnader Investeringar Reiser Övriga kostnader ,68% Sum faktiske kostnader ,55% Eksterne offentlige direkte finansierte kostnader ,45% Sum norsk prosjektkostnader ,00% N BF-Felles Fjellrev 8 (10)

9 Svensk finansieringsplan Offentlig finansiering Svensk nationell medfinansiering Summa SEK % Länsstyrelsen Jämtlands län ,00% Stockholms Universitet ,67% Summa kontant finansiering ,67% Direktfinansiering (arbete m.m.) Stockholms Universitet (arbete,lokaler) ,33% Summa direktfinansiering ,33% Summa svensk nationell medfinansiering ,00% Europeiska regionala utvecklings fonden ,00% EG-andel av finansiering av faktiska kostnader EG-andel av offentlig finansiering 57,69% 50,00% Summa svensk offentlig finansiering inkl EGfinansiering ,00% Privat kontant finansiering Summa svensk privat medfinansiering Total svensk finansiering ,00% N BF-Felles Fjellrev 9 (10)

10 Norsk finansieringsplan Offentlig finansiering Norsk regional medfinansiering Summa NOK % DN/SNO ,18% FMNT, Røyrvik, Tydal, Røros ,43% NP-sentra/Villreinsenter, Holtåle ,33% Summa kontant finansiering ,94% Direktfinansiering (arbeid m.m.) Røyrvik kommune ,12% NINA ,12% FMNT, FMST ,74% Norsk villreinsenter ,47% Summa direktfinansiering ,45% Total norsk regional medfinansiering ,38% Statliga IR-midler ,62% IR-midler av finansiering av faktiska kostnader IR-midler av offentlig finansiering 38,23% 34,62% Summa norsk regional finansiering inkl statliga IRmidler ,00% Privat kontant finansiering Summa norsk privat medfinansiering Summa norsk finansiering ,00% N BF-Felles Fjellrev 10 (10)

DIARIENUMMER R

DIARIENUMMER R BESLUT FÖRPROJEKT 2008-05-26 DIARIENUMMER R30441-72-08 DELOMRÅDE Regionöverskridande Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Framtid Hogdal Idéell Förening c/o Solveig Haugen Storån 474

Läs mer

DELOMRÅDE NGB DIARIENUMMER N30441-90-08

DELOMRÅDE NGB DIARIENUMMER N30441-90-08 BESLUT BIFALL FÖRPROJEKT 2008-05-19 DIARIENUMMER N30441-90-08 DELOMRÅDE NGB Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Jämtland-Härjedalens Handikappidrottsförbund Idrottens Hus Att: Bertil

Läs mer

DELOMRÅDE NGB DIARIENUMMER N30441-81-08

DELOMRÅDE NGB DIARIENUMMER N30441-81-08 BESLUT FÖRPROJEKT 2008-06-04 DIARIENUMMER N30441-81-08 DELOMRÅDE NGB Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden SISU Idrottsutbildarna Jämtland-Härjedalen Att: John Rune Wikén Box 384 831

Läs mer

DIARIENUMMER 304-3664-13 DELOMRÅDE IS

DIARIENUMMER 304-3664-13 DELOMRÅDE IS BESLUT SMÅPROJEKT 2013-05-30 DIARIENUMMER 304-3664-13 DELOMRÅDE IS Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Karlstads kommun Att: Johan Kullander 651 84 Karlstad Projekt: Träteknisk utbildning

Läs mer

DIARIENUMMER N30441-1-10

DIARIENUMMER N30441-1-10 BESLUT SMÅPROJEKT 2010-02-16 DIARIENUMMER N30441-1-10 DELOMRÅDE NGB Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Handelskammaren Mittsverige Att: Dick Jansson Kyrkogatan 26 852 32 Sundsvall

Läs mer

DIARIENUMMER G30441-65-12 DELOMRÅDE GS

DIARIENUMMER G30441-65-12 DELOMRÅDE GS BESLUT SMÅPROJEKT 2012-09-25 DIARIENUMMER G30441-65-12 DELOMRÅDE GS Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Västra Götalandsregionen Naturbruksgymnasiet Nuntorp Att: Thor Kempe Nuntorp

Läs mer

DIARIENUMMER N30441-43-11

DIARIENUMMER N30441-43-11 BESLUT SMÅPROJEKT 2011-06-14 DIARIENUMMER N30441-43-11 DELOMRÅDE NGB Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Birka Folkhögskola Att: Annkristin Holmberg Birkavägen 25 836 95 Ås Projekt:

Läs mer

DIARIENUMMER G

DIARIENUMMER G BESLUT SMÅPROJEKT 2010-12-30 DIARIENUMMER G30441-69-10 DELOMRÅDE GS Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Gränskommittén Østfold/Fyrbodal Att: Yvonne Samuelsson Box 305 451 18 UDDEVALLA

Läs mer

DIARIENUMMER 304-3828-13

DIARIENUMMER 304-3828-13 BESLUT SMÅPROJEKT 2013-06-17 DIARIENUMMER 304-3828-13 DELOMRÅDE NGB Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Regionförbundet Jämtlands län Att: Suzan Stenberg, MSSP Box 3123 831 03 Östersund

Läs mer

DIARIENUMMER G30441-97-08

DIARIENUMMER G30441-97-08 BESLUT SMÅPROJEKT 2008-05-22 DIARIENUMMER G30441-97-08 DELOMRÅDE GS Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Länsstyrelsen Västra Götalands län Att: Arne Kroon 462 82 VÄNERSBORG Projekt:

Läs mer

DELOMRÅDE IS DIARIENUMMER S30441-144-08. Projekt: Framtidens tillgång på kapacitet och kompetens i äldreomsorgen-förstudie

DELOMRÅDE IS DIARIENUMMER S30441-144-08. Projekt: Framtidens tillgång på kapacitet och kompetens i äldreomsorgen-förstudie BESLUT SMÅPROJEKT 2009-03-26 DIARIENUMMER S30441-144-08 DELOMRÅDE IS Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Årjäng kommun Att:Gränskommittén Värmland-Östfold Box 906 672 29 Årjäng Projekt:

Läs mer

DIARIENUMMER G30441-21-11

DIARIENUMMER G30441-21-11 BESLUT SMÅPROJEKT 2011-03-18 DIARIENUMMER G30441-21-11 DELOMRÅDE GS Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Gränskommittén Østfold-Bohuslän/Dalsland/ Fyrbodals kommunalförbund Att: Yvonne

Läs mer

DIARIENUMMER N

DIARIENUMMER N BESLUT SMÅPROJEKT 2012-06-27 DIARIENUMMER N30441-34-12 DELOMRÅDE NGB Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Regionförbundet Jämtlands län/länskulturen Att: Stefan Ek Box 377 831 03 Östersund

Läs mer

DELOMRÅDE IS DIARIENUMMER S30441-35-09. Projekt: Gränsstrategisk kris- och katastrofhantering Sverige-Norge

DELOMRÅDE IS DIARIENUMMER S30441-35-09. Projekt: Gränsstrategisk kris- och katastrofhantering Sverige-Norge BESLUT SMÅPROJEKT 2009-12-14 DIARIENUMMER S30441-35-09 DELOMRÅDE IS Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Länsstyrelsen Dalarna Att: Lars-Håkan Jönsson Plan- och Beredskapsenheten 791

Läs mer

DIARIENUMMER N

DIARIENUMMER N BESLUT FÖRPROJEKT 2008-08-11 DIARIENUMMER N30441-120-08 DELOMRÅDE NGB Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Turistföreningen Gränslauta Att: Örjan Sedin Brogränd 26 B 831 41 Östersund

Läs mer

DIARIENUMMER N Projekt: Utrede og utvikle felles fotballag i grenseområdet Lierne - Frostviken

DIARIENUMMER N Projekt: Utrede og utvikle felles fotballag i grenseområdet Lierne - Frostviken BESLUT FÖRPROJEKT 2008-06-01 DIARIENUMMER N30441-101-08 DELOMRÅDE NGB Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Frostvikens Fotbollsförening Att: Peter Hansson Brogatan 13 830 90 Gäddede

Läs mer

Diarienummer G

Diarienummer G BESLUT SMÅPROJEKT 2010-06-29 Diarienummer G30441-30-10 Delområde GS Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Connect Väst Att: Dag Stulen Stena Center 1 A 412 92 GÖTEBORG Projekt: Företagsaccelerator

Läs mer

DIARIENUMMER 304-631-13. Projekt: Samhällsentreprenörskap och sociala innovationer som konkurrenskraft

DIARIENUMMER 304-631-13. Projekt: Samhällsentreprenörskap och sociala innovationer som konkurrenskraft BESLUT PROJEKT 2013-03-25 DIARIENUMMER 304-631-13 DELOMRÅDE NGB Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Mittuniversitetet Att: Yvonne von Friedrichs 831 25 Östersund Projekt: Samhällsentreprenörskap

Läs mer

DIARIENUMMER R30441-48-12

DIARIENUMMER R30441-48-12 BESLUT SMÅPROJEKT 2012-05-28 DIARIENUMMER R30441-48-12 DELOMRÅDE Reg Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Rottneros Park Trädgård AB Att: Reine Flodin c/o Sunne Turism AB, 41.Turistbyrån

Läs mer

DIARIENUMMER 304-2646-13 DELOMRÅDE IS

DIARIENUMMER 304-2646-13 DELOMRÅDE IS BESLUT PROJEKT 2013-06-17 DIARIENUMMER 304-2646-13 DELOMRÅDE IS Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Studiefrämjandet Värmland/Bergslagen Att: Kristina Carling Verkstadsgatan 1 652

Läs mer

DIARIENUMMER N30441-118-08

DIARIENUMMER N30441-118-08 BESLUT SMÅPROJEKT 2008-09-03 DIARIENUMMER N30441-118-08 DELOMRÅDE NGB Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Jämtlands läns landsting / Länskulturen Att: Karin Kvam Krondikesvägen 93

Läs mer

DELOMRÅDE IS DIARIENUMMER S30441-196-08. Projekt: Bygg i gränsregionen, en gemensam marknad för arbete och utbildning.

DELOMRÅDE IS DIARIENUMMER S30441-196-08. Projekt: Bygg i gränsregionen, en gemensam marknad för arbete och utbildning. BESLUT SMÅPROJEKT 2009-02-05 DIARIENUMMER S30441-196-08 DELOMRÅDE IS Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Sveriges Byggindustrier Service AB Att: Hans Grandin Box 1958 791 19 Falun

Läs mer

DIARIENUMMER N

DIARIENUMMER N BESLUT BIFALL FÖRPROJEKT 2008-09-09 DIARIENUMMER N30441-119-08 DELOMRÅDE NGB Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Frostvikens församling Att: Gustaf Forsmark Box 63 830 90 Gäddede

Läs mer

DIARIENUMMER R Projekt: Seterbrukets biologiske kulturarv som ressurs for en bærekraftig framtid

DIARIENUMMER R Projekt: Seterbrukets biologiske kulturarv som ressurs for en bærekraftig framtid BESLUT SMÅPROJEKT 2011-02-18 DIARIENUMMER R30441-61-10 DELOMRÅDE R (NGB/IS) Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Sveriges lantbruksuniversitet/cbm Att: Håkan Tunón Box 7007 750 07

Läs mer

DIARIENUMMER S DELOMRÅDE IS

DIARIENUMMER S DELOMRÅDE IS BESLUT SMÅPROJEKT 2012-09-25 DIARIENUMMER S30441-69-12 DELOMRÅDE IS Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Karlstads kommun Att: Urban Karlsson Karlstad-Hammarö gymnasieförvaltning 651

Läs mer

DIARIENUMMER R330441-188-08

DIARIENUMMER R330441-188-08 BESLUT SMÅPROJEKT 2009-01-12 DIARIENUMMER R330441-188-08 DELOMRÅDE REG Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Karlstads universitet Att: Anders Gustafsson Universitetsgatan 2 651 88

Läs mer

DELOMRÅDE IS DIARIENUMMER S

DELOMRÅDE IS DIARIENUMMER S BESLUT PROJEKT 2009-05-19 DIARIENUMMER S30441-8-09 DELOMRÅDE IS Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Värmlands idrottsförbund Att: Per Dalebjer Box 10 651 02 Karlstad Projekt: Världens

Läs mer

DIARIENUMMER N Projekt: Gränsfjällen en arena för hållbar samhandling inom turism, förstudie

DIARIENUMMER N Projekt: Gränsfjällen en arena för hållbar samhandling inom turism, förstudie BESLUT SMÅPROJEKT 2010-01-12 DIARIENUMMER N30441-68-09 DELOMRÅDE NGB Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Naboer AB Att: Lennart Adsten Rådhusgatan 44 S-831 82 Östersund Projekt: Gränsfjällen

Läs mer

DIARIENUMMER 304-5821-13 DELOMRÅDE NGB

DIARIENUMMER 304-5821-13 DELOMRÅDE NGB BESLUT PROJEKT 2013-09-03 DIARIENUMMER 304-5821-13 DELOMRÅDE NGB Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Länsstyrelsen i Västernorrland Att: Håkan Söderberg Pumpbacksgatan 19 871 12 Härnösand

Läs mer

DIARIENUMMER DELOMRÅDE IS

DIARIENUMMER DELOMRÅDE IS BESLUT SMÅPROJEKT 2013-12-17 DIARIENUMMER 304-8797-13 DELOMRÅDE IS Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Cerut, Karlstads universitet Att: Lotta Braunerhielm Universitetsgatan 2 651

Läs mer

DIARIENUMMER S30441-50-12 DELOMRÅDE IS

DIARIENUMMER S30441-50-12 DELOMRÅDE IS BESLUT PROJEKT 2012-06-27 DIARIENUMMER S30441-50-12 DELOMRÅDE IS Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Compare Karlstad Att: Mikael Lundström Lagergrens gata 4 651 07 Karlstad Projekt:

Läs mer

DIARIENUMMER

DIARIENUMMER BESLUT PROJEKT 2013-05-08 DIARIENUMMER 304-1246-13 DELOMRÅDE NGB Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Landstinget Västernorrland Att: Mats de Vahl Regional utveckling 871 85 Härnösand

Läs mer

DIARIENUMMER R30441-61-11 DELOMRÅDE GS

DIARIENUMMER R30441-61-11 DELOMRÅDE GS BESLUT PROJEKT 2011-10-21 DIARIENUMMER R30441-61-11 DELOMRÅDE GS Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Gränskommittén Østfold-Bohuslän/Dalsland/ Fyrbodals kommunalförbund Att: Yvonne

Läs mer

DELOMRÅDE NGB DIARIENUMMER N30441-51-09

DELOMRÅDE NGB DIARIENUMMER N30441-51-09 Jämtlands Läns Landsting / Område UoU Att: Wilhelm Skoglund Torsta 830 43 Ås Projekt: Idrettsanleggs betydning for samfunnsutvikling Beslut om EG-medel Förvaltande myndighet för det territoriella programmet

Läs mer

DIARIENUMMER DELOMRÅDE IS

DIARIENUMMER DELOMRÅDE IS BESLUT SMÅPROJEKT 2013-09-03 DIARIENUMMER 304-5088-13 DELOMRÅDE IS Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Arvika Näringslivscenter ek för Att: Mikael Engstig Box 913 671 29 Arvika Projekt:

Läs mer

DIARIENUMMER G

DIARIENUMMER G BESLUT SMÅPROJEKT 2012-03-21 DIARIENUMMER G30441-11-12 DELOMRÅDE GS Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Strömstad kommun Strömstad Gymnasium Att: Johan Flodin Tångenv 2 452 80 STRÖMSTAD

Läs mer

Ansökan om utbetalning av EU-medel ska göras enligt följande plan (se även 5 i ovan nämnda samt bilagda föreskrifter):

Ansökan om utbetalning av EU-medel ska göras enligt följande plan (se även 5 i ovan nämnda samt bilagda föreskrifter): BESLUT 2008-06-03 DIARIENUMMER S30441-74-08 DELOMRÅDE Inre Skandinavien Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Emigrantregistret/Kinship Center Att: Mattias Nilsson Box 331 651 89 Karlstad

Läs mer

DELOMRÅDE GS DIARIENUMMER G30441-166-08

DELOMRÅDE GS DIARIENUMMER G30441-166-08 BESLUT PROJEKT 2008-12-12 DIARIENUMMER G30441-166-08 DELOMRÅDE GS Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Strömstads kommun Att: Björn Gunnarsson 452 80 STRÖMSTAD Projekt: Gränsregional

Läs mer

DIARIENUMMER N30441-72-11

DIARIENUMMER N30441-72-11 BESLUT SMÅPROJEKT 2011-11-09 DIARIENUMMER N30441-72-11 DELOMRÅDE NGB Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Mittuniversitetet Att: Conny Björkman 871 88 Härnösand Projekt: Styring, integrasjon

Läs mer

DIARIENUMMER G DELOMRÅDE GS

DIARIENUMMER G DELOMRÅDE GS BESLUT PROJEKT 2011-04-07 DIARIENUMMER G30441-17-11 DELOMRÅDE GS Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Västra Götalandsregionen Att: Christina Christiansson Regionens Hus 542 87 MARIESTAD

Läs mer

DIARIENUMMER N30441-16-11 DELOMRÅDE NGB

DIARIENUMMER N30441-16-11 DELOMRÅDE NGB BESLUT PROJEKT 2011-04-07 DIARIENUMMER N30441-16-11 DELOMRÅDE NGB Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Mittuniversitetet Att: Börje Hansson 831 25 Östersund Projekt: Strukturerat Multidisciplinärt

Läs mer

DELOMRÅDE NGB DIARIENUMMER N

DELOMRÅDE NGB DIARIENUMMER N Stiftelsen Jamtli Att: Björn Olofsson Box 709 831 28 Östersund Projekt: Husnyckeln Beslut om EG-medel Förvaltande myndighet för det territoriella programmet Interreg Sverige-Norge, Länsstyrelsen Jämtlands

Läs mer

DIARIENUMMER G30441-43-08

DIARIENUMMER G30441-43-08 BESLUT 2008-06-03 DIARIENUMMER G30441-43-08 DELOMRÅDE Gränslöst Samarbete Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Västra Götalandsregionen Att: Göran Holmberg Naturbruksgymnasiet Dingle

Läs mer

DIARIENUMMER S30441-11-11 DELOMRÅDE IS

DIARIENUMMER S30441-11-11 DELOMRÅDE IS BESLUT PROJEKT 2011-04-07 DIARIENUMMER S30441-11-11 DELOMRÅDE IS Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Malung-Sälens kommun Att: Ingemar Kyhlberg Box 14 78 221 Malung Projekt: Destinationsutveckling

Läs mer

DIARIENUMMER R

DIARIENUMMER R BESLUT SMÅPROJEKT 2011-01-21 DIARIENUMMER R30441-60-10 DELOMRÅDE NGB och IS Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Mid Sweden Science Park AB Att: Kerstin Dahlberg Kunskapens väg 4 831

Läs mer

DELOMRÅDE IS. Diarienummer S30441-45-09

DELOMRÅDE IS. Diarienummer S30441-45-09 BESLUT PROJEKT 2009-12-16 Diarienummer S30441-45-09 DELOMRÅDE IS Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Karlstads kommun Att: Mia Marklund 651 84 Karlstad Projekt: Näringslivet som motor

Läs mer

DELOMRÅDE REGIONÖVER- SKRIDANDE DIARIENUMMER R30441-12-09

DELOMRÅDE REGIONÖVER- SKRIDANDE DIARIENUMMER R30441-12-09 BESLUT PROJEKT 2009-05-19 DIARIENUMMER R30441-12-09 DELOMRÅDE REGIONÖVER- SKRIDANDE Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Karlstads universitet Att: Lars Nilsson Universitetsgatan 2

Läs mer

DIARIENUMMER 304-8430-13 DELOMRÅDE GS

DIARIENUMMER 304-8430-13 DELOMRÅDE GS BESLUT PROJEKT 2013-12-31 DIARIENUMMER 304-8430-13 DELOMRÅDE GS Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Länsstyrelsen i Västra Götalands län Att: Andreas Bäckstrand 462 82 VÄNERSBORG

Läs mer

DIARIENUMMER N

DIARIENUMMER N BESLUT SMÅPROJEKT 2008-08-11 DIARIENUMMER N30441-80-08 DELOMRÅDE NGB Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Länsstyrelsen Jämtlands län Att: Stefan Edler Köpmangatan 21 83186 Östersund

Läs mer

DIARIENUMMER S30441-36-10 DELOMRÅDE IS

DIARIENUMMER S30441-36-10 DELOMRÅDE IS BESLUT PROJEKT 2010-12-14 DIARIENUMMER S30441-36-10 DELOMRÅDE IS Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Byggutbildning Star i Dalarna Att: Dan Gustafsson Kaserngården 6 79140 Falun Projekt:

Läs mer

DELOMRÅDE GS DIARIENUMMER G30441-164-08

DELOMRÅDE GS DIARIENUMMER G30441-164-08 BESLUT PROJEKT 2008-12-12 DIARIENUMMER G30441-164-08 DELOMRÅDE GS Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Länsstyrelsen i Västra Götaland Att: Lena Tingström 403 40 GÖTEBORG Projekt:

Läs mer

DIARIENUMMER S30441-77-08 DELOMRÅDE IS

DIARIENUMMER S30441-77-08 DELOMRÅDE IS BESLUT Småprojekt DATUM 2008-05-06 DIARIENUMMER S30441-77-08 DELOMRÅDE IS Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Sunne kommun/broby Grafiska Utbildning Att: Inga-Lill Lindqvist Svetsarevägen

Läs mer

Projekt: Odling av högproducerande trädslag för miljövänlig energiproduktion

Projekt: Odling av högproducerande trädslag för miljövänlig energiproduktion BESLUT 2008-06-03 DIARIENUMMER N30441-27-08 DELOMRÅDE Norden Gröna Bälte Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Jämtlands läns landsting, JiLU Att: Erik Andersson Torsta 830 43 Ås Projekt:

Läs mer

DIARIENUMMER DELOMRÅDE IS. Projekt: Regional digital agenda Dalarna, Hedmark och Värmland

DIARIENUMMER DELOMRÅDE IS. Projekt: Regional digital agenda Dalarna, Hedmark och Värmland BESLUT PROJEKT 2013-12-16 DIARIENUMMER 304-8155-13 DELOMRÅDE IS Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Länsstyrelsen Värmland Att: Katarina Nordmark 651 86 Karlstad Projekt: Regional

Läs mer

DIARIENUMMER N30441-56-11 DELOMRÅDE NGB. Projekt: Sosial integrering gjennom entreprenørskap og samarbeid

DIARIENUMMER N30441-56-11 DELOMRÅDE NGB. Projekt: Sosial integrering gjennom entreprenørskap og samarbeid Östersunds kommun Att: Annelie Bengtsson Odensviksvägen 5 831 51 Östersund Projekt: Sosial integrering gjennom entreprenørskap og samarbeid Beslut om EG-medel Förvaltande myndighet för det territoriella

Läs mer

DIARIENUMMER G

DIARIENUMMER G BESLUT SMÅPROJEKT 2008-05-22 DIARIENUMMER G30441-98-08 DELOMRÅDE GS Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Strömstad kommun Att: Bernt Eriksson Ringvägen 112 452 80 STRÖMSTAD Projekt:

Läs mer

Dans i Värmland Att: Marianne Eriksson Box 1022 651 15 Karlstad. Projekt: Gränsregion? Dansregion!

Dans i Värmland Att: Marianne Eriksson Box 1022 651 15 Karlstad. Projekt: Gränsregion? Dansregion! BESLUT 2008-09-12 DIARIENUMMER S30441-69-08 DELOMRÅDE Inre Skandinavien Europeiska Unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Dans i Värmland Att: Marianne Eriksson Box 1022 651 15 Karlstad Projekt:

Läs mer

DELOMRÅDE DIARIENUMMER N30441-26-08

DELOMRÅDE DIARIENUMMER N30441-26-08 BESLUT 2008-06-03 DIARIENUMMER N30441-26-08 DELOMRÅDE Norden Gröna Bälte Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden JiLU, Jämtlands läns landsting Att: Erik Andersson Rösta 830 43 Ås Projekt:

Läs mer

DIARIENUMMER S DELOMRÅDE IS

DIARIENUMMER S DELOMRÅDE IS FÖRSLAG SMÅPROJEKT 2008-12-09 DIARIENUMMER S30441-186-08 DELOMRÅDE IS Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Region Värmland/Ung Kultur Att: Urban Norlander Box 1022 651 15 Karlstad

Läs mer

DELOMRÅDE IS DIARIENUMMER S30441-76-08

DELOMRÅDE IS DIARIENUMMER S30441-76-08 BESLUT 2008-05-28 DIARIENUMMER S30441-76-08 DELOMRÅDE IS Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Region Värmland Att: Christer Swahn Box 1022 651 15 Karlstad Projekt: The Scandinavian

Läs mer

DELOMRÅDE R DIARIENUMMER R30441-67-08. Projekt: Hjärtat i Skandinavien Kultur- och naturbaserad besöksnäring

DELOMRÅDE R DIARIENUMMER R30441-67-08. Projekt: Hjärtat i Skandinavien Kultur- och naturbaserad besöksnäring BESLUT 2008-06-03 DIARIENUMMER R30441-67-08 DELOMRÅDE R Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Länsstyrelsen Dalarna Att: Mikael Selander 791 84 Falun Projekt: Hjärtat i Skandinavien

Läs mer

DELOMRÅDE DIARIENUMMER N30441-19-08

DELOMRÅDE DIARIENUMMER N30441-19-08 BESLUT 2008-06-03 DIARIENUMMER N30441-19-08 DELOMRÅDE Norden Gröna Bälte Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Härjedalens kommun Att: Staffan Eriksson Medborgarhuset 842 80 Sveg Projekt:

Läs mer

Ansökan om utbetalning av EU-medel ska göras enligt följande plan (se även 5 i ovan nämnda föreskrifter):

Ansökan om utbetalning av EU-medel ska göras enligt följande plan (se även 5 i ovan nämnda föreskrifter): BESLUT 2008-06-03 DIARIENUMMER G30441-47-08 DELOMRÅDE Gränslöst Samarbete Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Uddevalla kommun Att: Lena Tegenfeldt Stadshuset, Utvecklingsavdelningen

Läs mer

DIARIENUMMER N30441-58-11 DELOMRÅDE NGB

DIARIENUMMER N30441-58-11 DELOMRÅDE NGB BESLUT PROJEKT 2011-10-21 DIARIENUMMER N30441-58-11 DELOMRÅDE NGB Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Stiftelsen Jamtli Att: Torgärd Notelid Box 709 831 28 Östersund Projekt: Museer

Läs mer

DIARIENUMMER N30441-4-11 DELOMRÅDE NGB

DIARIENUMMER N30441-4-11 DELOMRÅDE NGB BESLUT PROJEKT 2011-04-07 DIARIENUMMER N30441-4-11 DELOMRÅDE NGB Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Naboer AB Att: Lennart Adsten Rådhusgatan 44 831 82 Östersund Projekt: En karolinerförening

Läs mer

DIARIENUMMER N30441-64-12. Projekt: Förprojekt Leverantörsutvecklingsprogram vindkraft Sverige/Norge

DIARIENUMMER N30441-64-12. Projekt: Förprojekt Leverantörsutvecklingsprogram vindkraft Sverige/Norge BESLUT DATUM 2012-09-14 DIARIENUMMER N30441-64-12 DELOMRÅDE NGB Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Energidalen i Sollefteå AB Att: Tord Fjällström Nipan 163 881 52 Sollefteå Projekt:

Läs mer

Projekt: Förstudie: Plattform för hållbar turistisk utveckling kring Sylarna

Projekt: Förstudie: Plattform för hållbar turistisk utveckling kring Sylarna BESLUT PROJEKT 2012 03 28 DIARIENUMMER N30441 10 12 DELOMRÅDE NBG Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Naboer AB Att: Lennart Adsten Rådhusgatan 44 831 82 Östersund Projekt: Förstudie:

Läs mer

Anita Sandell Programansvarig Interreg Sverige-Norge Ulf Johansson

Anita Sandell Programansvarig Interreg Sverige-Norge Ulf Johansson BESLUT PROJEKT 2008-12-12 DIARIENUMMER N30441-157-08 DELOMRÅDE NGB Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Mittuniversitetet Att: Ewa Ivarsson-Jansson Kunskapens väg 1 831 25 Östersund

Läs mer

DIARIENUMMER G30441-38-08

DIARIENUMMER G30441-38-08 BESLUT 2008-06-03 DIARIENUMMER G30441-38-08 DELOMRÅDE Gränslöst Samarbete Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Innovatum AB Att: Siv Andersson Box 902 461 29 TROLLHÄTTAN Projekt: DESME

Läs mer

DIARIENUMMER S DELOMRÅDE IS

DIARIENUMMER S DELOMRÅDE IS BESLUT SMÅPROJEKT 2012-10-10 DIARIENUMMER S30441-71-12 DELOMRÅDE IS Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Torsby kommun Att: Suzanne Palmquist 25. Kulturavdelningen 685 80 Torsby Projekt:

Läs mer

DELOMRÅDE NGB DIARIENUMMER N30441-10-10

DELOMRÅDE NGB DIARIENUMMER N30441-10-10 N30441-10-10 Länsstyrelsen Jämtlands län Att: Marie Hedman Köpmangatan 21 831 86 Östersund Projekt: Gränslös geografisk information II Beslut om EG-medel Förvaltande myndighet för det territoriella programmet

Läs mer

DELOMRÅDE NGB DIARIENUMMER N

DELOMRÅDE NGB DIARIENUMMER N BESLUT PROJEKT 2008-12-12 DIARIENUMMER N30441-158-08 DELOMRÅDE NGB Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Östersunds kommun Att: Annelie Bengtsson Odensviksvägen 5 831 51 Östersund Projekt:

Läs mer

Ansökan om utbetalning av EU-medel ska göras enligt följande plan (se även 5 i ovan nämnda föreskrifter):

Ansökan om utbetalning av EU-medel ska göras enligt följande plan (se även 5 i ovan nämnda föreskrifter): BESLUT 2008-06-03 DIARIENUMMER R30441-40-08 DELOMRÅDE Gränslöst Samarbete Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Bengtsfors kommun Att: Sofia Magnusson Box 14 666 21 BENGTSFORS Projekt:

Läs mer

DIARIENUMMER G30441-46-08

DIARIENUMMER G30441-46-08 BESLUT 2008-06-03 DIARIENUMMER G30441-46-08 DELOMRÅDE Gränslöst Samarbete Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Göteborgs Universitet, Institutionen för Marin Ekologi Att: Carl André

Läs mer

INTERREG III A Sverige - Norge

INTERREG III A Sverige - Norge Beslut enligt förordning SFS 1997:1258 med länsstyrelseinstruktion samt förordning SFS 1999:1424 med förvaltning av EG:s strukturfonder. Mitthögskolan Att: Thure Mårtensson Regementsgatan 25-27 831 25

Läs mer

DELOMRÅDE IS DIARIENUMMER S30441-56-08

DELOMRÅDE IS DIARIENUMMER S30441-56-08 BESLUT 2008-09-11 DIARIENUMMER S30441-56-08 DELOMRÅDE IS Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Gränskommittén Värmland/Östfold genom Årjängs kommun Att: Elenor Karlsson Box 906 672

Läs mer

DELOMRÅDE NGB DIARIENUMMER N30441-57-11

DELOMRÅDE NGB DIARIENUMMER N30441-57-11 BESLUT PROJEKT 2011-10-21 DIARIENUMMER N30441-57-11 DELOMRÅDE NGB Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Mittuniversitetet Att: Benny Thörnberg Holmgatan 10 851 70 Sundsvall Projekt:

Läs mer

DIARIENUMMER N

DIARIENUMMER N BESLUT SMÅPROJEKT 2009-11-18 DIARIENUMMER N30441-55-09 DELOMRÅDE NGB Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Jämtlands Gymnasieförbund Att: Thomas Hjelm 831 82 Östersund Projekt: Mittnordiskt

Läs mer

DELOMRÅDE IS DIARIENUMMER S

DELOMRÅDE IS DIARIENUMMER S BESLUT DATUM 2008-12-12 DIARIENUMMER S30441-139-08 DELOMRÅDE IS Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Värmlands Museum Att: Tomas Jönsson Box 335 651 08 Karlstad Projekt: En levande

Läs mer

EUROPEISKA UNION Europeiska regionala utvecklingsfonden. Felles Fjellrev. Vedlegg 1: Projektbeskrivning

EUROPEISKA UNION Europeiska regionala utvecklingsfonden. Felles Fjellrev. Vedlegg 1: Projektbeskrivning EUROPEISKA UNION Europeiska regionala utvecklingsfonden Felles Fjellrev Vedlegg 1: Projektbeskrivning Projekt Felles Fjellrev omfattar geografiskt fjällområden och fjällnära områden i Nordoch Sør- Trøndelag

Läs mer

DIARIENUMMER S DELOMRÅDE IS. Projekt: Tillgänglighet Hur grönt är gräset på andra sidan riksgränsen

DIARIENUMMER S DELOMRÅDE IS. Projekt: Tillgänglighet Hur grönt är gräset på andra sidan riksgränsen BESLUT SMÅPROJEKT 2011-03-30 DIARIENUMMER S30441-68-10 DELOMRÅDE IS Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Eda kommun Att: Jan-Erik Eriksson Box 66 673 22 Charlottenberg Projekt: Tillgänglighet

Läs mer

Ansökan om utbetalning av EU-medel ska göras enligt följande plan (se även 5 i ovan nämnda samt bilagda föreskrifter):

Ansökan om utbetalning av EU-medel ska göras enligt följande plan (se även 5 i ovan nämnda samt bilagda föreskrifter): BESLUT 2008-06-03 DIARIENUMMER S30441-58-08 DELOMRÅDE Inre Skandinavien Europeiska Unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Karlstads Universitet Att: P-O Norell Universitetsgatan 2 651 88 Karlstad

Läs mer

Program för Europeiskt territoriellt samarbete 2007-2013. www.interreg-sverige-norge.com

Program för Europeiskt territoriellt samarbete 2007-2013. www.interreg-sverige-norge.com Läges/statusrapport Rapporten avser projekt som är (endast ett alternativ) Nordens Gröna Bälte Inre Skandinavien Gränslöst Samarbete Regionöverskridande (flera delområden) Projektets namn Felles Fjellrev

Läs mer

Projekt: Söka gammalt Skapa Nytt Hantverksmat för gammal och ung

Projekt: Söka gammalt Skapa Nytt Hantverksmat för gammal och ung BESLUT 2008-06-03 DIARIENUMMER N30441-33-08 DELOMRÅDE Norden Gröna Bälte Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Länsstyrelsen i Jämtlands län, Eldrimner Att: Anna Berglund 831 86 Östersund

Läs mer

DIARIENUMMER G

DIARIENUMMER G BESLUT SMÅPROJEKT 2008-06-04 DIARIENUMMER G30441-89-08 DELOMRÅDE GS Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Innovatum AB Att: Dan-Erik Palm Box 902 461 29 TROLLHÄTTAN Projekt: Virtuell

Läs mer

DELOMRÅDE NGB DIARIENUMMER N30441-153-08

DELOMRÅDE NGB DIARIENUMMER N30441-153-08 BESLUT PROJEKT 2008-12-12 DIARIENUMMER N30441-153-08 DELOMRÅDE NGB Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Stiftelsen Jämtlands läns Museum Att: Örjan Sedin Box 709 831 28 Östersund Projekt:

Läs mer

DELOMRÅDE IS DIARIENUMMER S30441-6-10. Projekt: VARMEEKOM Värme och energi kompetensutveckling

DELOMRÅDE IS DIARIENUMMER S30441-6-10. Projekt: VARMEEKOM Värme och energi kompetensutveckling BESLUT PROJEKT 2010-05-20 DIARIENUMMER S30441-6-10 DELOMRÅDE IS Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Karlstads universitet Att: Bengt Månsson Universitetsgatan 1 651 88 Karlstad Projekt:

Läs mer

DELOMRÅDE DIARIENUMMER N30441-20-08

DELOMRÅDE DIARIENUMMER N30441-20-08 BESLUTS 2008-06-03 DIARIENUMMER N30441-20-08 DELOMRÅDE Norden Gröna Bälte Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Jämtlands läns landsting Filmpool Jämtland Att: Eva Aspling Krondikesvägen

Läs mer

DIARIENUMMER S30441-48-10 DELOMRÅDE IS

DIARIENUMMER S30441-48-10 DELOMRÅDE IS BESLUT PROJEKT 2010-12-14 DIARIENUMMER S30441-48-10 DELOMRÅDE IS Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden LÄNSSTYRELSEN VÄRMLAND Att: Mikael Hedenskog Våxnäsgatan 5 651 86 Karlstad Projekt:

Läs mer

DIARIENUMMER S DELOMRÅDE IS

DIARIENUMMER S DELOMRÅDE IS BESLUT PROJEKT 2010-12-14 DIARIENUMMER S30441-47-10 DELOMRÅDE IS Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Ung Företagsamhet Värmland Att: Stefan Rein Drottninggatan 21 652 25 Karlstad

Läs mer

DIARIENUMMER N30441-51-11 DELOMRÅDE NGB

DIARIENUMMER N30441-51-11 DELOMRÅDE NGB Att: Anna Berglund 83 186 Östersund Projekt: Söka gammalt skapa nytt Skapa nytt mathantverk Beslut om EG-medel Förvaltande myndighet för det territoriella programmet Interreg Sverige-Norge, Länsstyrelsen

Läs mer

DELOMRÅDE NGB DIARIENUMMER N Projekt: Interregional Innovasjon Sverige Norge (IISN)

DELOMRÅDE NGB DIARIENUMMER N Projekt: Interregional Innovasjon Sverige Norge (IISN) BESLUT PROJEKT 2009-12-16 DIARIENUMMER N30441-42-09 DELOMRÅDE NGB Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Mid Nordic Business Arena Fagerbacken 70 831 48 Östersund Projekt: Interregional

Läs mer

DELOMRÅDE IS DIARIENUMMER 30441-66-08

DELOMRÅDE IS DIARIENUMMER 30441-66-08 BESLUT 2008-06-03 DIARIENUMMER 30441-66-08 DELOMRÅDE IS Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Länsstyrelsen Dalarna Att: Mikael Selander 791 84 Falun Projekt: GREEN - Gränsöverskridande

Läs mer

DIARIENUMMER N30441-33-10 DELOMRÅDE NGB

DIARIENUMMER N30441-33-10 DELOMRÅDE NGB BESLUT Jamtli Att: Anna Hansen Box 709 831 28 Östersund Projekt: Kulturarvets hantverk Beslut om EG-medel Förvaltande myndighet för det territoriella programmet Interreg Sverige-Norge, Länsstyrelsen Jämtlands

Läs mer

DIARIENUMMER G30441-56-12 DELOMRÅDE GS

DIARIENUMMER G30441-56-12 DELOMRÅDE GS BESLUT PROJEKT 2012-06-27 DIARIENUMMER G30441-56-12 DELOMRÅDE GS Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Länsstyrelsen i Västra Götaland Att: Tore Carlsson 403 40 GÖTEBORG Projekt: InfraGreen

Läs mer

Program för Europeiskt territoriellt samarbete 2007-2013. www.interreg-sverige-norge.com

Program för Europeiskt territoriellt samarbete 2007-2013. www.interreg-sverige-norge.com 27-23 Läges/statusrapport Rapporten avser projekt som är (endast ett alternativ) Nordens Gröna Bälte Inre Skandinavien Gränslöst Samarbete Regionöverskridande (flera delområden) Projektets namn Gränsregional

Läs mer

Projekt: Et mer funksjonelt vegnett i öst-vestlig-retning i Jämtland/Tröndelag

Projekt: Et mer funksjonelt vegnett i öst-vestlig-retning i Jämtland/Tröndelag BESLUT 2008-06-03 DIARIENUMMER N30441-31-08 DELOMRÅDE Norden Gröna Bälte Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Vägverket, Region Mitt Att: Peter Rehnman Box 186 871 24 Härnösand Projekt:

Läs mer

Program för europeiskt territoriellt samarbete

Program för europeiskt territoriellt samarbete Läges-/delrapport Rapporten avser projekt som bedrivs i (endast ett alternativ) Nordens Gröna Bälte Inre Skandinavien Gränslöst Samarbete Delområdesöverskridande (flera delområden) Prosjektets navn Felles

Läs mer

Program för Europeiskt territoriellt samarbete 2007-2013. www.interreg-sverige-norge.com

Program för Europeiskt territoriellt samarbete 2007-2013. www.interreg-sverige-norge.com 2007-23 Läges/statusrapport Rapporten avser projekt som är (endast ett alternativ) Nordens Gröna Bälte Inre Skandinavien Gränslöst Samarbete Regionöverskridande (flera delområden) Projektets namn Felles

Läs mer

Program för Europeiskt territoriellt samarbete 2007-2013. www.interreg-sverige-norge.com

Program för Europeiskt territoriellt samarbete 2007-2013. www.interreg-sverige-norge.com 27-23 Läges/statusrapport Rapporten avser projekt som är (endast ett alternativ) Nordens Gröna Bälte Inre Skandinavien Gränslöst Samarbete Regionöverskridande (flera delområden) Projektets namn Gränsregional

Läs mer