Generalklausul mot skatteflykt

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Generalklausul mot skatteflykt"

Transkript

1 ULRIKA ROSANDER Generalklausul mot skatteflykt ULRIKA ROSANDER Generalklausul mot skatteflykt JIBS Dissertation Series No. 040 JIBS Dissertation Series No. 040

2 ULRIKA ROSANDER Generalklausul mot skatteflykt Skatteflykt motverkas i många rättssystem genom åtgärder på olika nivåer. I Sverige är en av de metoder som används en lagstiftad generalklausul mot skatteflykt, skatteflyktslagen. Såväl rättssäkerhet som skattesystemets effektivitet anses vara grundläggande värden att upprätthålla i det svenska skattesystemet. Skatteflyktsproblematiken innebär dock att dessa båda värden i vissa situationer inte samtidigt kan uppfyllas fullt ut, vilket innebär att ett rättsligt område skapas där det blir nödvändigt att göra kompromisser och avvägningar. Det är den här balansen som är den stora utmaningen gällande åtgärder mot skatteflykt och som blir mycket tydlig gällande skatteflyktslagen. Avhandlingen analyserar generalklausuler mot skatteflykt ur ett rättssäkerhets- och effektivitetsperspektiv. Denna analys genomförs i form av en komparativ studie av Sveriges, Kanadas och Tysklands generalklausuler mot skatteflykt. Användandet av en generalklausul jämförs också med användandet av en praxismetod, vilket är den andra repressiva metoden mot skatteflykt som är frekvent förekommande i olika rättssystem världen över. Det konstateras att det är många olika frågor vid sidan av den konkreta rekvisitkonstruktionen och tillämpningsområdet som påverkar vilken rättssäkerhet och effektivitet som en generalklausul mot skatteflykt uppnår. Hur domstolssystemet ser ut, vilken inställning som finns till lagtolkning och hur domstolarna och skattemyndigheten väljer att tillämpa klausulen är exempel på mer generella frågor som har stor betydelse. Men även t.ex. relationen till andra metoder mot skatteflykt, möjligheten att erhålla förhandsbesked och vilka administrativa specialregler som används påverkar. I avhandlingen framför författaren sin uppfattning om vilka områden som är av störst vikt att utveckla i svensk rätt för att stärka skatteflyktslagens rättssäkerhet och effektivitet i framtiden. ISSN ISBN

3 ULRIKA ROSANDER Generalklausul mot skatteflykt

4 Jönköping International Business School P.O. Box 1026 SE Jönköping Tel.: Generalklausul mot skatteflykt JIBS Dissertation Series No Ulrika Rosander and Jönköping International Business School ISSN ISBN Printed by ARK Tryckaren AB, 2007

5 Förord En vän till mig, vis av erfarenhet, sa tidigt under min doktorandtid att en avhandling aldrig blir klar. Det handlar istället, menade han, om att bestämma sig för när det är lämpligt att sätta punkt. Det finns alltid frågor kvar att utreda, alltid nya sidospår att kolla upp. Saker att fördjupa, saker att förbättra Jag trodde honom inte då. Istället hade jag fortfarande den naiva inställningen till forskning att jag trodde att det handlade om att lösa ett problem, besvara en fråga och hitta det rätta svaret. Att det inte handlade om att finna ett svar och uppnå enighet kring detta, var något som mitt ämnesval dock gjorde att jag tämligen omgående, och en aning bryskt, tvingades inse. Skatteflykt är ett ämne som man kan tycka många olika saker om och många har en uppfattning i frågan. Det visade sig också nästan omedelbart att det var ett ämne som engagerade. Vid ett seminarium efter några månaders doktorandtid lade jag fram en forskningsbeskrivning med titeln internationell skatteflykt och nog fick jag reaktioner! Kanske inte dem jag hade förväntat mig, men många och starka. Halva skaran åhörare tyckte att jag skulle stryka ordet internationell och den andra halvan tyckte att jag omedelbart borde avlägsna uttrycket skatteflykt. Det jag insåg då, var främst att jag hade gett mig in på ett område där vi aldrig skulle kunna bli överens ens om vad som var problemet, ännu mindre hur det skulle lösas. Vid den tidpunkten tyckte jag att det var ganska nedslående, men med tiden har jag kommit att uppskatta detta och tycka att det är en av de stora utmaningarna med just området skatteflykt. Det har blivit dags att sätta punkt. Och idag håller jag med om att det skulle gå att fortsätta att arbeta med ett avhandlingsprojekt i all evighet. Min avhandlingstid har dock redan sträckt sig över en lång tid. Två föräldraledigheter och flera år med andra tjänster och uppdrag parallellt med mitt avhandlingsarbete, har gjort att jag kan se tillbaka på många år av forskning när jag nu avslutar mitt projekt. Under avhandlingstiden är det många personer som har betytt mycket för mitt arbete och som jag nu vill passa på att tacka. Jag hade äran och glädjen att ha professor Sture Bergström som min huvudhandledare ända fram till hans alltför tidiga bortgång i november Precis som Stures många tidigare doktorander, kan jag vittna om att Sture var en fantastisk handledare. Med stor ämnesskicklighet, värme och fingertoppskänsla var han ett enormt stöd. Jag kommer alltid att vara tacksam för att jag fick tillfälle att arbeta tillsammans med Sture. Jag kommer också alltid tycka att det är tråkigt att vi inte fick slutföra detta arbete tillsammans. Vi är många som saknar dig, Sture! iii

6 Under hela avhandlingsarbetet har professor Björn Westberg varit min handledare. Hans stora kunskaper och förmåga till knivskarp analys har alltid varit en stor tillgång. Jag är honom också tacksam för att han alltid trott på mig och mitt projekt, även i stunder då jag själv tvivlat. Under de sista åren har docent Mats Tjernberg trätt in som handledare och det har betytt väldigt mycket för mig under en tid då avhandlingen skulle knytas ihop och den slutliga analysen byggas. Mats breda kunskap och förmåga att alltid ställa de rätta frågorna har förbättrat avhandlingen i väldigt många avseenden. Ett varmt tack vill jag också rikta till mina tidigare och nuvarande kollegor vid Internationella Handelshögskolan i Jönköping (IHH). Några förtjänar dock ett extra varmt tack. Jag har gjort den här resan, ända från grundutbildningen, tillsammans med juris doktor Jesper Barenfeld. De här dryga tio åren hade inte varit desamma utan honom! Universitetslektor Emilia Florin Samuelsson och doktorand Anna Gerson, är två fantastiska vänner som verkligen på många sätt har gjort min tillvaro under de här åren lättare och roligare. Ett särskilt tack vill jag också rikta till Anna för all hjälp med korrekturläsningen. Universitetslektor Torbjörn Ingvarsson vill jag tacka för tiden då han var här, för att han kom tillbaka och för hjälp med språkgranskning. Universitetslektor Jakob Heidbrink tar sig alltid tid att diskutera och delar gärna med sig av sina stora kunskaper. Det är tack vare honom som jag inte fortfarande sitter och grubblar över hur man kan mäta effektivitet! Biträdande Universitetslektor Göran Wahlgren som varit min chef under många år, har gång på gång visat att han är en oerhört prestigelös och trevlig människa som det är mycket lätt att samarbeta med. De åren då jag parallellt med min forskning har arbetat som programledare för det Affärsrättsliga programmet har varit mycket ansträngande, men tack vare vårt goda samarbete har det varit en jättekul tid. Många personer i Sverige och utomlands har på olika sätt bidragit till arbetet med den här avhandlingen och jag är dem alla ett stort tack skyldig. Professor Börje Leidhammar framförde som opponent vid slutseminariet många viktiga ifrågasättanden som hjälpte mig att genomföra välbehövliga förbättringar. Professor Mattias Dahlberg har haft vänligheten att läsa delar av mitt manus. Professor Hans-Wolfgang Arndt vid Universität Mannheim i Tyskland och professor David G. Duff vid University of Toronto i Kanada visade stor gästvänlighet och generositet genom att vara mina diskussionspartners under mina respektive forskningsvistelser. Ett varmt tack vill jag också rikta till professor Kari S. Tikka som tyvärr också han har lämnat oss alldeles för tidigt. Kari och jag hade genom åren många roliga diskussioner om skatteflykt och generalklausuler och jag hade så gärna velat få höra hans synpunkter på avhandlingen nu när den är färdig. Kari, som i början av min doktorandtid skrattade gott när jag presenterade mitt avhandlingsämne och sa på sin klingande finlandssvenska Jo då har jag bara två råd till dig: Avgränsa ämnet riktigt ordenligt och arbeta inte för hårt! Jag har försökt följa de råden, Kari! Om jag lyckats fullt ut är däremot tveksamt. iv

7 Personalen vid Jönköpings Högskolebibliotek har lagt ner stor möda på att underlätta mitt materialinsamlande. Canadian Tax Foundations bibliotekarier i Toronto, Kanada har på samma sätt varit mycket behjälpliga. Universitetsadjunkt Eva Karlsson och universitetslektor Björn Kjellander har hjälpt till med språkgranskning av avhandlingsmanuset. Jag är också mycket tacksam för den ekonomiska hjälp jag har erhållit. Min doktorandtjänst har finansierats av IHH och mina forskningsvistelser har möjliggjorts genom stipendier från Stiftelsen TOR/Skattenytt, Torsten och Ragnar Söderbergs Stiftelser, Nordiska Skattevetenskapliga Forskningsrådet och Svenska Institutet. Sist, men absolut inte minst, vill jag rikta ett varmt tack till familj, släkt och vänner för att de alltid finns där. Ni är mitt allt! Jönköping, juni 2007 Ulrika Rosander v

8 Abstract In many legal systems, Tax Avoidance is counteracted by measures taken at different levels. In Sweden, one of the applied methods is the General Anti- Avoidance Rule (GAAR), prescribed by law in lag (1995:575) mot skatteflykt. The legal rights of the individuals as well as the effectiveness of the tax systems are fundamental values to be maintained within the Swedish tax system. The complex issues related to Tax Avoidance imply that these two values in certain situations cannot be upheld simultaneously. This results in the creation of a legal area where compromises and adjustments are necessary. It is the very balance between these values that holds the greatest challenge when it comes to measures against Tax Avoidance in general and the Swedish GAAR in particular. This thesis analyzes General Anti-Avoidance Rules from the perspective of efficiency and legal rights of individuals, comparing the General Anti- Avoidance Rules in Sweden, Canada and Germany. Besides the GAAR, the most frequently used repressive measure against Tax Avoidance in different world-wide legal systems is the legal practice method. In addition, the thesis looks into the use of GAAR compared to a legal practice. It is established that several different issues, besides the concrete design of necessary prerequisites and the area of applicability, have effects on the efficiency and legal rights of individuals when applying GAAR. The system of judiciary, the approach to interpretation and how the Courts and Tax Authorities decide on applying the GAAR are important examples of such fundamental issues. In addition to this, the interplay with other measures against Tax Avoidance, e.g. the possibility to receive advance rulings and the administrative rules that apply, is significant. Finally, the author argues which areas in the Swedish legal system are important to develop in order to strengthen the legal rights of the individuals as well as the effectiveness of the Swedish GAAR in the future. vi

9 Innehåll Förord Abstract Innehåll Förkortningar iii vi vii xiii 1 Inledning Bakgrund Syfte och avgränsningar Metod Allmän metodgrund för avhandlingen Den komparativa studien Inledning och syfte Valet att genomföra en komparativ studie Valet av länder i studien Studiens art och metodval för genomförandet Studiens upplägg Andra komparativa inslag i avhandlingen Definition av begreppet skatteflykt Inledning Teknisk definition av skatteflykt Allmän definition av skatteflykt Slutsats Definition av begreppen rättssäkerhet och effektivitet Inledning Rättssäkerhet Effektivitet Användandet av begreppen i analysen Terminologi Tidigare forskning på området 28 2 Åtgärder mot skatteflykt Inledning Preventiva åtgärder 32 vii

10 2.2.1 Inledning Lagstiftningens utformning Påverkan av de skattskyldigas inställning till att betala skatt SKV:s publicering av felaktiga skatteupplägg Special- och stopplagstiftning Retroaktiv lagstiftning Sammanfattning Repressiva åtgärder Inledning De två repressiva metoderna Lagstiftad generalklausul Praxismetod En jämförelse mellan generalklausuler och praxismetoder ur rättssäkerhets- och effektivitetsperspektiv Valet av repressiv metod i olika rättssystem Sammanfattning Innehåller svensk rätt en praxismetod? Inledning Ingripande mot transaktioner med hänvisning till verklig innebörd Har en särskild skatterättslig genomsynsmetod accepterats i svensk rätt? Sammanfattning Sammanfattning 67 3 Sverige Inledning Generalklausulens lydelse Generalklausulens rättsliga omgivning Inledning Lagtolkning och analog tillämpning Inledning Svensk skatterättslig lagtolkning Analog tillämpning Generalklausulens förhållande till legalitetsprincipen och författningen Inledning Den skatterättsliga legalitetsprincipens innehåll Legalitetsprincipens eventuella stöd i regeringsformen Strider skatteflyktslagen mot legalitetsprincipen 80 och regeringsformen? Generalklausulens förhållande till andra metoder mot skatteflykt Inledning 84 viii

11 Skatteflyktslagens relation till en skatterättslig genomsynsmetod Skatteflyktslagens relation till special- och stopplagstiftning Sammanfattning Generalklausulens bakgrund och utveckling Inledning Diskussionen om en skatteflyktsbestämmelse inleds Den första skatteflyktslagen Den första ändringen Justitiekanslerns granskning Förslag på nya ändringar Förlängning, upphävande och återinförande Den senaste ändringen Skatteflyktslagens angivna huvudsakliga syften och hänsyn Generalklausulens konstruktion och tillämpning Inledning Grundläggande frågor Rekvisiten Inledning Skatteförmånsrekvisitet Medverkanderekvisitet Avsiktsrekvisitet Rekvisitet lagstiftningens syfte Rättsföljden Allmänna slutsatser om tillämpningen Sammanfattning Sammanfattning Tyskland Inledning Definition av skatteflykt Generalklausulens lydelse Generalklausulens rättsliga omgivning Inledning Lagtolkning och analog tillämpning Inledning Tysk skatterättslig lagtolkning Analog tillämpning Generalklausulens förhållande till legalitetsprincipen och författningen Generalklausulens förhållande till andra metoder mot skatteflykt Sammanfattning Generalklausulens bakgrund och utveckling Generalklausulens konstruktion och tillämpning 133 ix

12 4.6.1 Inledning Grundläggande frågor Rekvisiten Inledning Kringgående Rättsliga former Missbruk Finns ett krav på missbruksavsikt? Rättsföljden Allmänt om tillämpningen Sammanfattning Sammanfattning Kanada Inledning Definition av skatteflykt Generalklausulens lydelse Generalklausulens rättsliga omgivning Inledning Lagtolkning och analog tillämpning Inledning Kandensisk skatterättslig lagtolkning Analog tillämpning Generalklausulens förhållande till legalitetsprincipen och författningen Inledning Vaghet The Canadian Charter of Rights and Freedoms Legalitetsprincipen Prövning av vaghet i praxis Slutsatser Generalklausulens förhållande till andra metoder mot skatteflykt Inledning Generalklausulens förhållande till de s.k. doktrinerna Generalklausulens förhållande till special- och stopplagstiftning Sammanfattning Generalklausulens bakgrund och utveckling Inledning Gregory-målet Duke of Westminister-målet Stubart-målet Efter Stubart-målet Sammanfattning 176 x

13 5.6 Generalklausulens konstruktion och tillämpning Inledning Grundläggande frågor Rekvisiten Inledning Skatteförmån Syftet med transaktionen Transaktionskedjor Missbruk Rättsföljden Allmänt om tillämpningen Sammanfattning Sammanfattning Analys av de studerade generalklausulerna ur rättssäkerhetsoch effektivitetsperspektiv Inledning Definition av skatteflykt Generalklausulernas lydelse Generalklausulernas rättsliga omgivning Inledning Lagtolkning och analog tillämpning Generalklausulernas förhållande till legalitetsprincipen och författningen Generalklausulernas förhållande till andra metoder mot skatteflykt Inledning Praxismetoder Special- och stopplagstiftning Generalklausulernas bakgrund och utveckling Generalklausulernas konstruktion och tillämpning Inledning Grundläggande frågor Inledning Tillämpningsområde Domstolssystemet Förhandsbesked Administrativa specialregler gällande generalklausulens tillämpning Bevisbörda Rekvisiten Inledning Skatteförmånskriteriet Egenvärdeskriteriet Illojalitetskriteriet Transaktionskedjor 238 xi

14 6.6.4 Rättsföljd Allmänt om tillämpningen Sammanfattade slutsatser om vilka faktorer som påverkar rättssäkerheten och effektiviteten hos generalklausuler mot skatteflykt Den komparativa studiens slutsatser kopplade till skatteflyktslagen Inledning Frågor av särskilt intresse för skatteflyktslagens framtida 243 utveckling 243 Bilaga 1 Den svenska generalklausulen 251 Lag (1995:575) mot skatteflykt 251 Bilaga 2 Den tyska generalklausulen 252 Abgabenordnung v Bilaga 3 Den kanadensiska generalklausulen 253 The Income Tax Act, R.S.C. 1985, c. 1 (5th Supp.), section Källförteckning 257 Offentligt tryck 257 Utländskt offentligt material 259 Rättsfall 260 Litteratur 264 xii

15 Förkortningar AO BB BFH BMF BStBl BTR CRA CTJ DB Dir. Ds B DStR DStZ FGO GAAR GG IFA IHH ITA JbFSt JK JT kurs. LoR NJA Not. Prop. RAO RSV RÅ SFS SOU SKV SN StAnpG StbJb StuW SvJT SvSkT TNI Abgabenordnung Betriebs-Berater Bundesfinanzhof Bundesministerium der Finanzen Bundessteuerblatt British Tax Review Canada Revenue Agency Canadian Tax Journal Der Betrieb Direktiv Departementsstencil från budgetdepartementet Deutsches Steuerrecht Deutsche Steuer-Zeitung Finanzgerichtsordnung General Anti Avoidance Rule Grundgesetz International Fiscal Association Internationella Handelshögskolan Income Tax Act Jahrbuch der Fachanwälte für Steuerrecht Justitiekanslern Juridisk Tidskrift kursivering Lov og Ret Nytt juridiskt arkiv Notisfall Proposition Reichsabgabenordnung Riksskatteverket Regeringsrättens årsbok Svensk författningssamling Statens offentliga utredningar Skatteverket Skattenytt Steueranpassungsgesetz Steuerberater-Jahrbuch Steuer und Wirtschaft Svensk Juristtidning Svensk Skattetidning Tax Notes International xiii

16

17 1. Inledning 1 Inledning 1.1 Bakgrund Med skatteflykt avses vanligtvis transaktioner som genomförs på ett sådant sätt att de medför en av lagstiftaren 1 ej avsedd och för den skattskyldige fördelaktig skatteeffekt. Vardagligt talas det ibland om att utnyttja kryphål i lagstiftningen. Att definiera skatteflykt är dock inte oproblematiskt vilket det finns anledning att återkomma till nedan. 2 Skatteflykt motverkas i många rättssystem. 3 Det kan ske genom åtgärder på olika nivåer. 4 I Sverige är en av de metoder som används en lagstiftad generalklausul. 5 Den första svenska generalklausulen mot skatteflykt tillkom 1980 efter en lång och intensiv debatt som redan då sträckt sig över 50 år. 6 Lagen har alltsedan dess varit omdiskuterad. Kritiken ledde 1993 fram till att den avskaffades men den återinfördes igen Ändringarna och utredningarna gällande skatteflyktslagen har genom åren varit många och de beskrivs detaljerat nedan. 8 Den nuvarande generalklausulen återfinns i lag (1995:575) mot skatteflykt, skatteflyktslagen. Nedan följer den mest centrala delen av lagen, 2, som utgör generalklausulen. Lagen i dess helhet finns i bilaga 1. 2 Vid taxering skall hänsyn ej tas till rättshandling, om 1. rättshandlingen, ensam eller tillsammans med annan rättshandling, ingår i ett förfarande som medför en väsentlig skatteförmån för den skattskyldige, 1 Vid användandet av termen lagstiftaren är det viktigt att fastslå att det givetvis inte går att identifiera någon enskild person som lagstiftare. Lagstiftare är enligt regeringsformen riksdagen, men i praktiken utarbetas lagarna av de tjänstemän som arbetar inom kommittéer eller departement och riksdagsmän som deltar i utskottsbehandlingen. Lagstiftaren blir därför en samlingsbeteckning för de personer som tillsammans utför lagstiftarfunktionen. 2 Se avsnitt Se t.ex. genomgången i International Fiscal Association, Form and Substance in Tax Law, där 26 länders metoder mot skatteflykt behandlas. 4 Se kapitel I skatteflyktssammanhang understryks det ofta att det handlar om en lagstiftad generalklausul vilket görs för att betona skillnaden mot den andra vanligt förekommande repressiva metoden mot skatteflykt, praxismetoden, som utvecklas i rättstillämpningen utan stöd i lag. Se avsnitt där begreppet praxismetod definieras och beskrivs. 6 Se avsnitt 3.4 där skatteflyktslagens bakgrund och utveckling beskrivs. 7 Se prop. 1992/93:127 och prop. 1994/95: Se avsnitt

18 Internationella Handelshögskolan i Jönköping 2. den skattskyldige direkt eller indirekt medverkat i rättshandlingen eller rättshandlingarna, 3. skatteförmånen med hänsyn till omständigheterna kan antas ha utgjort det övervägande skälet för förfarandet, och 4. en taxering på grundval av förfarandet skulle strida mot lagstiftningens syfte som det framgår att skattebestämmelsernas allmänna utformning och de bestämmelser som är direkt tillämpliga eller har kringgåtts genom förfarandet. Skatteflykt upplevs ofta som en känslig fråga, som det finns många olika åsikter om. Anledningen till detta är att området skapar spänning mellan olika rättsstatliga krav och därigenom även mellan några av rättssystemets bärande principer och värden. Å ena sidan har de skattskyldiga rätt att kräva rättssäkerhet och förutsebarhet. Avtalsfriheten ger de skattskyldiga rätt att arrangera sina affärer så att minsta möjliga skatt uppstår så länge de följer lagstiftningen. 9 Å andra sidan har staten ett ansvar för upprätthållandet av skattesystemets effektivitet som bygger på att alla skattskyldiga bidrar till kollektivet i enlighet med uppställda regler. För detta talar skyddet av skattebasen, likabehandling och andra rättvisehänsyn samt fördelningspolitiska mål i beskattningen. 10 Dessutom anses skatteflykt hota skattemoralen och innebära att reala och personella resurser slösas på samhällsekonomiskt skadlig verksamhet. 11 Såväl rättssäkerhet som skattesystemets effektivitet anses vara grundläggande värden att upprätthålla i det svenska skattesystemet. 12 Skatteflyktsproblematiken innebär dock att dessa båda värden i vissa situationer inte samtidigt kan uppfyllas fullt ut, vilket gör att ett rättsligt område skapas där det blir nödvändigt att göra kompromisser och avvägningar mellan olika värden som kan relateras till rättssäkerhet respektive skattesystemets effektivitet. 13 Det är 9 Se t.ex. Hultqvist, Skatteundvikande förfaranden och skatteflykt, SvSkT, 2005, s Se t.ex. SOU 1975:77, s. 43. För en analys av rättsprincipernas sammanhållande och legitimerande funktion i rättssystemet se Gunnarsson, Skatterättvisa. Se även Gunnarsson, Skatteförmåga och skatteneutralitet juridiska normer eller skattepolitik?, SN, 1998, s. 551 och Leidhammar, Bevisprövning i taxeringsmål, s. 79 och Alla de ovan framförda exemplen på argument har förekommit i förarbetena till skatteflyktslagen i dess nuvarande respektive äldre versioner. Se t.ex. SOU 1975:77, s , prop. 1980/81:17, s. 11, SOU 1989:81, s och SOU 1996:44, s Rättvisa och likabehandling har rests som två olika argument för att angripa skatteflykt. Huruvida rättvisa och likabehandling är delvis samma sak eller två olika argument kan dock diskuteras. Samma typ av argument som finns i den svenska diskussionen om skatteflykt förekommer även i andra rättssystem. Se t.ex. Hogg/Magee/Li, Principles of Canadian Income Tax Law, s , Tikka, Kringgående av skattelag Finland, i Kringgående av skattelag, s och Zimmer, General Report, i Form and Substance in Tax Law, där han på s. 21 skriver att [t]o an increasing extent, the subject raises the question of how to balance the rule of law and the legality principle on the one hand and the equality of taxpayers and the efficiency of the tax collection on the other. 12 Detta utvecklas nedan i avsnitt Gällande balansen mellan rättssäkerhet och effektivitet se t.ex. SOU 1993:62, s och RSV:s Rapport 1999:3, Vår omvärld 2010, s Se även Helmers, Kringgående av skattelag. Studier i svensk och utländsk beskattningsrätt, s. 496 och Lodin, Inledning, i Kringgående av skattelag, s. 9. 2

19 1. Inledning den här balansen som är den stora utmaningen gällande åtgärder mot skatteflykt och som blir mycket tydlig gällande skatteflyktslagen. Spänningen mellan olika värden som skapas i skatteflyktsdiskussionen kan dock samtidigt även beskrivas som en motsättning mellan individen och kollektivet, 14 mellan stabilitet och flexibilitet eller mellan lagen och rättvisan. 15 Skatteflykt, och motverkande av skatteflykt, ger således upphov till nödvändiga, men komplicerade, avvägningar. Grönfors har gällande rättspolitiska avvägningar betonat att: [v]ägningen av olika rättspolitiska skäl och deras tyngd i förhållande till varandra är resultatet av en komplicerad intellektuell process, som det erbjuder stora svårigheter att förstå och korrekt beskriva. Ju mera man närmar sig den slutliga beslutspunkten, desto mera skärps dessa svårigheter. Slutresultatet förutsätter en helhetsavvägning som beaktar alla relevanta synpunkter. Resultatet måste uppfattas som rimligt. 16 Den balansakt mellan rättssäkerhet och skattesystemets effektivitet som en diskussion om skatteflykt innebär, är mycket utmärkande för området. Svaret på frågan om hur skatteflykt skall bemötas, och även definitionen av ämnet, är i stor utsträckning beroende av vilken prioritering som görs i skatteflyktssituationer mellan dessa båda värden. Det framgår av förarbetena till skatteflyktslagen att generalklausulen skall utformas så att rättssäkerhetssynpunkter sammanvägs med samhällsintresset av att ha ett effektivt verkande medel mot skatteflykt. 17 Kravet på att skatteflyktslagen skall sträva efter att nå en hög grad av såväl rättssäkerhet som effektivitet är mycket tydligt och återkommer ofta i förarbetena. 18 Även om det i förarbetena ofta talats om vikten av effektivitet och rättssäkerhet, är det inte närmare preciserat vad som avses med detta. I avsnitt 1.5 nedan kommer begreppen att närmare behandlas. Om effektivitet kan redan här några saker behöva klargöras. 14 Se t.ex. Nielsen, Nationalrapport (Danmark), i Kringgående av skattelag, s. 11 och Påhlsson, Inledning till skatterätten, s Peczenik beskriver i Vad är rätt? Om demokrati, rättssäkerhet, etik och juridisk argumentation, sid att förhållandet mellan stabilitet och flexibilitet samt förutsebarhet och rättvisa, grundar sig på samma spänning. Han menar vidare på s. 45 att [j]uristens grundläggande uppgift i dagens samhälle är att finna en väl argumenterad och avvägd kompromiss mellan stabilitet och flexibilitet, d.v.s. en lösning som försöker tillfredsställa både den formella likheten inför lagen och den materiella rättvisan. Weber, M., behandlar också detta förhållande i Wirtschaft und Gesellschaft, s där han talar om det viktiga förhållandet mellan formell- och materiell rättssäkerhet. Se även Hagstedt, Retroaktiv skattelag, s och Hulgaard, Några tankar om rättssäkerhet, SvSkT, 1998, s Grönfors, Ändamål och funktion, JT, 1999/2000, s Uttalandet är en sammanfattning av Grönfors syn på de helhetsbedömningar som måste ske inom ramen för lagtolkning. 17 Se t.ex. Dir. 1995: Se SOU 1996:44, s. 10, där det sägs att [e]n effektivisering av lagstiftningen får enligt vår bestämda uppfattning inte ske på bekostnad av kraven på rättssäkerhet och förutsebarhet. En avgörande utgångspunkt vid utformningen av en ny generalklausul är därför att en rimlig avvägning mellan effektivitetskravet och kravet på förutsebarhet uppnås. Se även t.ex. SOU 1975:77, s och SOU 1989:81, s

20 Internationella Handelshögskolan i Jönköping Det finns som ovan framhållits flera viktiga värden som kan relateras till ett upprätthållande av skattesystemets effektivitet. Viljan att skydda dessa värden kan utgöra argument för att försöka motverka skatteflykt. För att en metod mot skatteflykt skall bidra till upprätthållandet av skattesystemets effektivitet krävs dock att metoden är effektiv. På så sätt blir det i skatteflyktssammanhang aktuellt att diskutera effektivitet i två nivåer. Dels handlar det om att värna skattesystemets effektivitet genom att motverka skatteflykt, dels handlar det om att det för att detta skall vara möjligt krävs en effektiv metod mot skatteflykt. Den effektivitet som betonats vara så viktig i förarbetena till skatteflyktslagen är enligt min bedömning oftast skatteflyktslagens effektivitet. Det förekommer skrivningar och sammanhang som tydligt pekar ut att det handlar om att åstadkomma t.ex. en effektivare klausul 19. Men det förekommer även mer allmänna uttalanden om att det är viktigt att göra en rimlig avvägning mellan effektivitetskravet och kravet på förutsebarhet 20. I det senare fallet och i liknade formuleringar kan det vara skattesystemets effektivitet som åsyftas. När begreppet effektivitet fortsättningsvis används i den här framställningen åsyftas om ingenting annat sägs metodernas 21 effektivitet. Sammanfattningsvis kan sägas att det är tydligt att skatteflykt och ett motverkande av skatteflykt, skapar en spänning mellan rättssäkerhet och effektivitet och att det är de nödvändiga kompromisserna och avvägningarna mellan dessa båda värden som utgör den stora utmaningen när skatteflykt skall bemötas. Med denna utgångspunkt är det därför naturligt att rättssäkerhet och effektivitet är de värden som skatteflyktslagen relateras till i den här framställningen. 1.2 Syfte och avgränsningar När skatteflykt motverkas i ett rättssystem är strävandet efter att upprätthålla så god rättssäkerhet och effektivitet som möjligt centralt. 22 Denna framställning kommer därför att koncentreras till att studera hur metoder mot skatteflykt relaterar till dessa båda värden. Utgångspunkten är den i svensk rätt införda generalklausulen mot skatteflykt. Avhandlingens huvudsyften är: 1) att analysera generalklausulers konstruktion och tillämpning ur ett rättssäkerhets- och effektivitetsperspektiv. Denna analys genomförs i form av en komparativ studie av Sveriges, Kanadas och Tysklands generalklausuler mot skatteflykt 23 och 19 Se t.ex. SOU 1996:44, s Se t.ex. SOU 1996:44, s Med metoderna avses de i avhandlingen behandlade metoderna för att angripa skatteflykt. 22 Se avsnitt Den komparativa studien beskrivs metodmässigt i avsnitt

Risken för att barnet far illa i mål om vårdnad, boende och umgänge

Risken för att barnet far illa i mål om vårdnad, boende och umgänge Risken för att barnet far illa i mål om vårdnad, boende och umgänge En studie av hur ett påstående om att ett barn far illa tas till vara och bedöms i domar från tingsrätten. Maria Hamberg Maria Hamberg

Läs mer

MÄNS VÅLD MOT KVINNOR I NÄRA RELATIONER

MÄNS VÅLD MOT KVINNOR I NÄRA RELATIONER Helena Hakkarainen MÄNS VÅLD MOT KVINNOR I NÄRA RELATIONER -Straffrätt och jämställdhetspolitik Men s violence against women in close relationships -Criminal law and gender equality policy Rättsvetenskap

Läs mer

Olovligt bortförande av barn inom EU

Olovligt bortförande av barn inom EU Olovligt bortförande av barn inom EU En analys av Bryssel II-förordningens regler mot bakgrund av EU:s rättighetsstadga och barnkonventionen Examensarbete i internationell privat- och processrätt, 30 högskolepoäng

Läs mer

Att göra rätt och i tid

Att göra rätt och i tid 2012:4 Jörgen Hettne och Jane Reichel Att göra rätt och i tid Behövs nya metoder för att genomföra EU-rätt i Sverige? Jörgen Hettne och Jane Reichel Att göra rätt och i tid Behövs nya metoder för att

Läs mer

Gränsdragningen mellan yttrandefrihet och hets mot folkgrupp

Gränsdragningen mellan yttrandefrihet och hets mot folkgrupp Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Karolina Sparrman, Jenny Wood Gränsdragningen mellan yttrandefrihet och hets mot folkgrupp En undersökning av gällande rätt utifrån ett samtida perspektiv The

Läs mer

Lärare, socialsekreterare och barn som far illa

Lärare, socialsekreterare och barn som far illa Lärare, socialsekreterare och barn som far illa One should doubtless resist the temptation to simplify that which is not simple. Serge Moscovici och Willem Doise Studies from the Swedish Institute for

Läs mer

Upphovsrättens förhållande till länkning på Internet

Upphovsrättens förhållande till länkning på Internet Juridiska institutionen Höstterminen 2012 Examensarbete i civilrätt, särskilt immaterialrätt 30 högskolepoäng Upphovsrättens förhållande till länkning på Internet Författare: Erik Sjulander Handledare:

Läs mer

Av Eva-Maria Svensson

Av Eva-Maria Svensson GENUSFORSKNING INOM JURIDIKEN Av Eva-Maria Svensson GENUSFORSKNING INOM JURIDIKEN Av Eva-Maria Svensson Likhet inför lagen är hyllad princip för rättsstaten, fastslagen i många konstitutioner så ock i

Läs mer

Att beställa utvärderingar

Att beställa utvärderingar 2005:26 UTVÄRDERING Att beställa utvärderingar en vägledning 1 Innehållsförteckning Förord 3 Inledning 4 Processbeskrivning 6 1. Klargör syftet 8 2. Formulera utvärderingsfrågan 12 3. Går utvärderingsfrågan

Läs mer

Vad är en kapitalförsäkring?

Vad är en kapitalförsäkring? Vad är en kapitalförsäkring? av anders hultqvist 1. inledning När jag i min artikel i Skattenytt i höstas analyserat och kommenterat de s.k. kapitalförsäkringsdomarna, bl.a. Regeringsrättens dom den 30

Läs mer

Taxeringsvärde vid köp och gåva av fastighet

Taxeringsvärde vid köp och gåva av fastighet examensarbete Våren 2010 Sektionen för hälsa och samhälle Taxeringsvärde vid köp och gåva av fastighet Assessed value at purchase and gift of a property Författare Linda Elvstrand Frida Skoog Handledare

Läs mer

För- och nackdelar med en inkluderad verksamhet i skolan för elever med Aspergers Syndrom - En litteraturstudie

För- och nackdelar med en inkluderad verksamhet i skolan för elever med Aspergers Syndrom - En litteraturstudie Beteckning: Akademin för Utbildning och Ekonomi För- och nackdelar med en inkluderad verksamhet i skolan för elever med Aspergers Syndrom - En litteraturstudie Calle Dahlberg December 2010 Examensarbete

Läs mer

Brukarmedverkan som en del av EBP

Brukarmedverkan som en del av EBP Brukarmedverkan som en del av EBP En studie av brukarnas delaktighet i socialtjänstens verksamhetsutveckling Monica Helin Student Monica Helin Vt 2012 Examensarbete, 15 hp Masterexamen (2 år) i socialt

Läs mer

JURIDISKA FAKULTETEN vid Lunds universitet. Katarina Dreher. In dubio pro reo. Examensarbete 20 poäng. Handledare: Professor Gunnar Bergholtz

JURIDISKA FAKULTETEN vid Lunds universitet. Katarina Dreher. In dubio pro reo. Examensarbete 20 poäng. Handledare: Professor Gunnar Bergholtz JURIDISKA FAKULTETEN vid Lunds universitet Katarina Dreher In dubio pro reo Examensarbete 20 poäng Handledare: Professor Gunnar Bergholtz Processrätt VT 2005 Innehåll SAMMANFATTNING 1 FÖRORD 3 FÖRKORTNINGAR

Läs mer

Onödig efterfrågan inom Försäkringskassan och Skatteverket

Onödig efterfrågan inom Försäkringskassan och Skatteverket isfinspektionen FÖR SOCIALFÖRSÄKRINGEN Rapport 2014:10 Onödig efterfrågan inom Försäkringskassan och Skatteverket Metodutveckling och resultat från en studie av inkommande telefonsamtal sf Rapport 2014:10

Läs mer

Reservation. Kap. 7 Positiv särbehandling

Reservation. Kap. 7 Positiv särbehandling Reservation av ordföranden Göran Ewerlöf, till vilken ledamöterna Marcela Arosenius (c) och Anna Lindgren (m) ansluter sig Kap. 7 Positiv särbehandling Enligt min uppfattning bör positiv etnisk särbehandling

Läs mer

En skola för eller med alla

En skola för eller med alla INGA-LILL MATSON En skola för eller med alla En kommuns arbete för att nå sina mål Licentiatavhandling i barn- och ungdomsvetenskap Individ, omvärld och lärande/forskning nr 39 Inga-Lill Matson En skola

Läs mer

Att öppet kritisera sin arbetsgivare - Saklig grund för uppsägning?

Att öppet kritisera sin arbetsgivare - Saklig grund för uppsägning? Markus Karlsson & Rickard Lindstedt Att öppet kritisera sin arbetsgivare - Saklig grund för uppsägning? Ur ett internt komparativt perspektiv To openly criticize your employer - Just cause for termination?

Läs mer

Gränsdragningen mellan arbetstagare och företagare

Gränsdragningen mellan arbetstagare och företagare Gränsdragningen mellan arbetstagare och företagare Sebastian Åstrand Helsingfors universitet / Juridiska fakulteten Övningsseminariearbete i arbetsavtalsrätt Handledare: Petra Sund-Norrgård Våren 2013

Läs mer

Länkning som upphovsrättslig överföring till allmänheten?

Länkning som upphovsrättslig överföring till allmänheten? Länkning som upphovsrättslig överföring till allmänheten? Av doktoranden DANIEL WESTMAN Tillhandahållande av länkar har i vissa sammanhang uppfattats som ett sådant tillgängliggörande för allmänheten som

Läs mer

Lean och systemsyn i stat och kommun

Lean och systemsyn i stat och kommun Lean och systemsyn i stat och kommun förutsättningar, hinder och möjligheter Sekretariatsrapport Innovationsrådet Stockholm 2012 INNOVATIONSRÅDET Rapporten kan köpas från Fritzes kundtjänst. Beställningsadress:

Läs mer

Att bli bättre lärare

Att bli bättre lärare Att bli bättre lärare Hur undervisningsinnehållets behandling blir till samtalsämne lärare emellan Laila Gustavsson Doktorsavhandlingar inom den Nationella Forskarskolan i Pedagogiskt Arbete nr 12 Doktorsavhandlingar

Läs mer

$OODOLNDROLND" HQSUREOHPDWLVHULQJDYEHJUHSSHWHWQLVNPnQJIDOGSnI\UDVYHQVND P\QGLJKHWHU

$OODOLNDROLND HQSUREOHPDWLVHULQJDYEHJUHSSHWHWQLVNPnQJIDOGSnI\UDVYHQVND P\QGLJKHWHU UPPSALA UNIVERSITET Sociologiska institutionen Sociologi AOP CD-uppsats Vt 2004 $OODOLNDROLND" HQSUREOHPDWLVHULQJDYEHJUHSSHWHWQLVNPnQJIDOGSnI\UDVYHQVND P\QGLJKHWHU Opponent: Niklas Åkerlind Handledare:

Läs mer

Likvärdig kunskapsbedömning i och av den svenska skolan problem och möjligheter SNS UTBILDNINGSKOMMISSION

Likvärdig kunskapsbedömning i och av den svenska skolan problem och möjligheter SNS UTBILDNINGSKOMMISSION , 100, 63, 12) Logotyp 2-färg, Pantone 200 C Rektanglar Pantone 1935 C nglar Logotyp för SNS förlag, liten kvadrat 16 x 16 mm svart och negativ vit, utstansad, samt röda. Vid storlekar mindre än denna

Läs mer

MÄNS VÅLD MOT KVINNOR

MÄNS VÅLD MOT KVINNOR Institutionen för samhällsvetenskap MÄNS VÅLD MOT KVINNOR UR ETT TEORETISKT PERSPEKTIV C-uppsats i statsvetenskap HT 2006 Ingrid Mårtensson Handledare: Lena Agevall Abstract The essay begins by asserting

Läs mer

Kan vi inte spela något annat? Undervisningsmaterial som kulturella artefakter i institutionaliserad violinundervisning. En fallstudie.

Kan vi inte spela något annat? Undervisningsmaterial som kulturella artefakter i institutionaliserad violinundervisning. En fallstudie. Kan vi inte spela något annat? Undervisningsmaterial som kulturella artefakter i institutionaliserad violinundervisning. En fallstudie. Magnus Dahlberg Masteravhandling i musikpedagogik Norges Musikkhøgskole

Läs mer

Överflyttning av vårdnaden till familjehem

Överflyttning av vårdnaden till familjehem UMEÅ UNIVERSITET Juridiska Institutionen Juris kandidatprogrammet Examensarbete 30 h.p. Handledare: Anna Wärme Överflyttning av vårdnaden till familjehem Examensarbete HT 2007 Petra Andersin Innehållsförteckning

Läs mer

Hjälp studenterna att undvika plagiering Jude Carroll och Carl-Mikael Zetterling

Hjälp studenterna att undvika plagiering Jude Carroll och Carl-Mikael Zetterling Hjälp studenterna att undvika plagiering Jude Carroll och Carl-Mikael Zetterling Hjälp studenterna att undvika plagiering Jude Carroll och Carl-Mikael Zetterling Guiding students away from plagiarism /

Läs mer

Vad är god forskningssed?

Vad är god forskningssed? VETENSKAPSRÅDETS RAPPORTSERIE Vad är god forskningssed? Synpunkter, riktlinjer och exempel Bengt Gustafsson, Göran Hermerén, Bo Petersson RAPPORT 2005 1 Vad är god forskningssed? Synpunkter, riktlinjer

Läs mer

Vad krävs för att få skydd? Alexandra Segenstedt Rebecca Stern

Vad krävs för att få skydd? Alexandra Segenstedt Rebecca Stern Vad krävs för att få skydd? Alexandra Segenstedt Rebecca Stern 1 Vad krävs för att få skydd? Alexandra Segenstedt, Svenska Röda Korset Rebecca Stern, Raoul Wallenberginstitutet för mänskliga rättigheter

Läs mer