Guldlyktan, guldbocken och guldpälsen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Guldlyktan, guldbocken och guldpälsen"

Transkript

1 q Guldlyktan, guldbocken och guldpälsen g

2 Sagan är satt med typsnittet Humana, tecknat av Franko Luin. Häftet ingår i en serie sagor som typograferats med typsnitt från samma typsnittstecknare. De kan hämtas på Omnibus Typogra 2 OMNIBUS TYPOGRAFI BOX TYRESÖ

3 D et var en gång en fattig änka, som hade tre söner. De bägge äldsta gingo ute på arbete för att skaffa sig uppehälle. Hemma voro de likväl till föga gagn, emedan de sällan gjorde sin mor till viljes, evad hon ock sade. Men den yngste pojken höll sig alltid i huset och bistod den gamla änkan i hennes göromål. Härigenom blev han mycket älskad av sin mor, men illa liden av sina bröder, vilka på spe gåvo honom öknamnet Pinkel. En dag sade den gamla änkan till sina söner: Nu måsten I giva eder ut i världen och försöka eder lycka, bäst I kunnen. Jag mäktar icke längre föda eder här hemma, sedan I kommit till ålders. Pojkarne svarade, att de icke önskade något bättre, sedan det var deras mor emot, att de stannade kvar. De lagade sig därefter i ordning och begåvo sig på väg samt vandrade en rund tid omkring utan att kunna erhålla någon tjänst. När de länge hade färdats, kommo de sent om en afton till en stor sjö. Långt ute i sjön var en ö, varpå syntes ett starkt sken såsom av eld. Pojkarne stannade vid stranden och betraktade det underliga skenet, samt dömde därav, att därstädes måtte vara människor. Såsom det nu redan var mörkt, och bröderna icke visste, 3

4 var de skulle nna härbärge om natten, överlade de sins emellan att taga en båt, som stod i vassen, och fara över till ön att låna hus. I sådan avsikt satte de sig i båten och rodde över viken. När de nu kommo inemot ön, blevo de varse en liten stuga, som låg vid sjöstranden. Pojkarne gingo ditåt och märkte, att det fagra skenet, som lyste över nejden, kom ifrån en gyllene lykta, som stod vid husets dörr. På gården utanföre vandrade en stor bock med gyllene horn, vid vilka voro fästade små klockor, som gåvo en fager klang, när djuret rörde sig. Bröderna undrade mycket över allt detta men allra mest över gumman, som med sin dotter bodde i huset. Käringen var både gammal och led, men hon var präktigt klädd i en päls eller kappa, så konstigt virkad med gyllene trådar, att den blänkte likt klara guldet i varje fåll. Pojkarne kunde nu väl förstå, att de icke kommit till någon vanlig människa utan till ett troll eller sjörå. Efter någon överläggning gingo bröderna in och sågo, varest käringen stod vid eldstaden och rörde med en slev i en stor gryta, som kokade över ärilen. De framförde sitt ärende och beddes få bliva där över natten. Men käringen svarade härtill nej samt visade dem hän till en kungsgård, som låg på andra sidan sjön. Vid hon nu talade, såg hon skarpt på den yngste pojken, där han stod och lät sina ögon snällt leka överallt i stugan. Käringen sporde: Vad heter du min pilt? Pojken svarade hurtigt: Jag heter Pinkel. Trollet sade: 4

5 Dina bröder kunna draga sin kos, men du skall bida här, ty du ser mig mycket klipsk ut, och hugen säger mig, att jag av dig icke kan förvänta något gott, om du eljest kommer att länge dväljas på kungsgården. Pinkel bad nu ödmjukt att få draga bort med sina syskon och lovade aldrig tillfoga käringen något men eller olag. Slutligen ck även han orlov att gå sin väg, varefter bröderna skyndsamt begåvo sig till sin båt och färdades över sjön, mycket glada att alla tre hava väl undsluppit detta äventyr. Emot morgonen kommo pojkarne till en kungsgård, som var större och härligare, än de någonsin sett tillförene. Bröderna gingo in och begärde tjänst. De bägge äldsta blevo så stallsvenner hos konungen, och den minste erhöll tjänst att vara småsven hos den unge konungasonen. Men såsom Pinkel var både kvick och hurtig, vann han snart stor ynnest hos alla och steg med varje dag i konungens gunst. Häröver harmades hans bröder och kunde illa lida, att han blev dem föredragen. Slutligen gingo de till råds med varandra, huru de skulle komma sin yngsta broder på fall, och menade, att efter den dagen skulle deras egen lycka främjas bättre än tillförene. De bägge äldsta bröderna gingo en dag inför konungen och förtäljde vidlyftigt om den fagra lyktan, som sken över vatten och land. De sade, att det illa hövdes en konung att sakna en så kostelig klenod. När konungen hörde detta tal, blev han uppmärksam och sporde: Var nnes den lyktan, och vem kan skaffa mig den? Bröderna svarade: 5

6 Det kan ingen göra utom vår broder Pinkel. Han vet ock bäst, varest lyktan nnes. Nu ck konungen stor lust att äga den gyllene lyktan, varom han hört förtäljas, och lät kalla ungersvennen. När Pinkel kom, sade konungen: Om du kan skaffa mig den fagra guldlyktan, som skiner över vatten och land, vill jag göra dig till den yppersta mannen vid hela mitt hov. Svennen lovade göra sitt bästa att uträtta sin herres bud. Då prisade konungen hans beredvillighet, men bröderna gladdes i sitt sinne, ty de visste väl, att det var ett stort vågstycke, som näppeligen skulle väl avlöpa. Pinkel skaffar sig nu en liten båt och ror lönnligt över viken till ön, varest trollkäringen bodde. När han kom fram, var aftonen inne och gumman sysselsatt att koka kvällsgröt, såsom hennes sed var. Svennen kröp sakta upp på taket och kastade allt emellanåt en handfull salt genom rökfånget, så att den föll ned i grytan, som stod och kokade över ärilen. När så gröten var färdig och käringen skulle äta, kunde hon icke förstå, vadan den blivit så salt och bitter. Trollet blev nu mycket misslynt och bannade sin dotter i tanka, att denna hade saltat maten för starkt. Men huru hon ock måtte späda upp gröten, kunde den likväl icke ätas, så bitter var den. Då befallte käringen sin dotter gå bort till källan, som låg nedanföre kullen, och hämta vatten för att laga ny gröt. Mön svarade: Huru skall jag kunna gå till källan? Det är så mörkt därute, att jag icke hittar vägen över backen. Tag då min guldlykta! genmälte käringen vresigt. 6

7 Flickan tog den fagra guldlyktan, som stod i förstugan, och lopp hastigt bort för att hämta vatten. Men vid hon lutade sig över källan för att lyfta ämbaret, var Pinkel icke sen, grep ickan i fötterna och kastade henne huvudstupa ned i vattnet. Därefter knep han den gyllene lyktan och begav sig skyndsamt till sin båt. Emellertid började käringen undra, att hennes dotter dröjde så länge borta. I detsamma såg hon sig ut genom vindögat och märkte, varest lyktan glimmade långt ut på sjön. Då blev trollet illa till mods, lopp hän till strandbrädd en och ropade: Ar det du Pinkel? Svennen genmälte: Ja är det så, mor lilla. Käringen sade: Har du tagit min lykta? Pinkel svarade: Ja har jag så, mor lilla. Trollet återtog: Ar du inte en stor skälm? Pojken gav till svar: Jo är jag så, mor lilla. Nu begynte käringen klaga och jämra sig. Hon sade: Ack, vad jag var dum, som släppte dig bort ifrån mig! Jag kunde väl tänka, att du skulle spela mig något streck. Men kommer du åter hit, skall du aldrig slippa hädan. Därvid förblev det. Pinkel återvände nu till kungsgården och blev den yppersta man vid hela hovet, såsom konungen hade lovat. Men när bröderna förnummo, vad lycka och framgång 7

8 han hade rönt i sitt företag, blevo de ännu mer avundsamma och förbittrade än förut samt rådplägade itigt med varandra, huru de skulle komma sin yngsta broder på fall och själva vinna konungens ynnest. De bägge bröderna gingo därföre åter inför konungen och begynte vidlyftigt orda om den fagra bocken, som hade horn av klaraste guld och därtill små guldklockor fästade vid hornen, så att det klingade fagert varje gång djuret rörde sig. Bröderna sade, det illa hövdes en så rik konung att sakna en sådan kostelig grip. När konungen. förnam detta tal, blev han uppmärksam och sporde: Var nnes den bocken, och vem kan skaffa mig den? Bröderna svarade: Det kan ingen göra utom vår broder Pinkel. Han vet ock bäst, varest bocken står att nna. Då kände konungen en häftig åtrå att äga bocken med de gyllene hornen och lät därföre kalla ungersvennen inför sig. När Pinkel kom, sade konungen: Dina bröder hava förtäljt mig om en fager bock, som har horn av det klaraste guld och små klockor fästade vid hornen, så att det klingar varje gång djuret rörer sig. Nu är min vilja, att du far bort och skaffar mig den bocken. Men om ditt förehavande lyckas, vill jag göra dig till herre över tredjedelen av mitt rike. Svennen lyddes uppå detta tal och lovade uträtta sin herres ärende, om eljest lyckan ville vara honom gunstig. Då prisade konungen hans beredvillighet, men bröderna gladdes i sitt hjärta och menade, att Pinkel icke skulle undslippa denna gången såsom den förra. Pinkel lagade sig nu tillreds och for i sin båt över viken 8

9 till ön, varest trollkvinnan bodde. När han kom fram, var det afton och redan mörkt, så att ingen kunde bliva honom varse, ty den gyllene lyktan fanns icke mer kvar, utan lyste i konungens gård. Pojken överlade nu länge med sig själv, huru han skulle komma åt den gyllene bocken, men sådant var icke lätt, ty bocken låg varje natt i käringens egen stuga. Slutligen rann det svennen i hugen, att han väl kunde försöka ett medel, som till äventyrs borde lyckas, ehuru det syntes honom nog vanskeligt. Om kvällen, när käringen och hennes dotter skulle till sängs, gick ickan att stänga dörren, såsom hennes sed var. Men Pinkel låg utanföre på lur och satte oförmärkt en spjäla bakom dörren, så att den icke ville gå igen. Flickan stod nu länge och försökte slå den i lås, men det ville icke lyckas. När käringen märkte detta, tänkte hon, att någonting kommit i olag och ropade, att dörren måtte väl stå oläst över natten, tills dager blev ljus, då man kunde se, vad som fattades. Flickan ställde så dörren på glänt och lade sig att sova. Men när det lidit fram på natten, och alla voro i djup sömn, smög pojken in i stugan och kröp fram till bocken, där han låg och sträckte sig framför eldstaden. Pinkel tog nu ull och stoppade i alla guldklockorna, på det deras klang icke måtte förråda honom, grep därefter guldbocken och bar honom till sin båt. När han sedan kommit ut på sjön, tog han bort ullen, varvid bocken rörde sig, så att det klingade högt. Då vaknade trollkäringen ur sin sömn och förnam det fagra ljudet av klockorna. Hon lopp så hän till strandbrädden och ropade i vredesmod: Är det du Pinkel? 9

10 Pojken svarade: Ja är det så, mor lilla. Käringen sade: Har du stulit min guldbock? Svennen genmälte: Ja har jag så gjort, mor lilla. Trollet återtog: Är du icke en stor skälm? Pinkel gav till svar: Jo är jag så, mor lilla. Nu begynte käringen kvida och klaga. Hon sade: Ack, vad jag var enfaldig, som släppte dig bort ifrån mig. Jag kunde väl tänka, du skulle spela mig något streck. Men kommer du någonsin åter hit, skall du aldrig slippa hädan. Pinkel återvände nu till kungsgården och ck tredjedelen av riket att råda över, såsom konungen hade lovat. Men när bröderna ngo veta, huru allt avlupit, och därtill sågo den fagra lyktan och bocken med de gyllene hornen, som av alla prisades för stora sällsyntheter, blevo de ännu mer hatfulla och förbittrade emot sin yngre broder. De tänkte nu icke så mycket på någonting, som huruledes de skulle kunna bereda hans ofärd och undergång. De bägge svennerna gingo en dag åter inför konungen samt talade vitt och brett om trollkäringens skinnpäls, som sken likt det rödaste guld och var sömmad med gyllene trådar i varenda fåll. Bröderna sade, det hövdes bättre en drottning än en trollpacka att äga en sådan 10

11 dyrbarhet och menade, att den ensamt fattades ännu i konungens lycka. När konungen hörde allt detta, blev han mycket eftertänksam och sporde: Var nnes den pälsen, och vem kan skaffa mig den? Bröderna svarade: Det kan ingen göra utom vår broder Pinkel. Han vet ock bäst, varest guldpälsen står att nna. Då ck konungen en stor lust att äga den fagra pälsen och lät kalla ungersvennen in för sig. När Pinkel kom, sade konungen: Jag har länge förnummit, att din hug står till min unga dotter. Nu hava dina bröder förtäljt mig om en fager skinnpäls, som lyser av röda guldet i varendaste fåll. Därföre är min vilja, att du far bort och skaffar mig den pälsen, men om ditt förehavande lyckas, vill jag göra dig till min måg, och du skall efter mig ärva riket När svennen hörde detta, blev han mycket glad och lovade vinna den unga mön eller tillsätta livet. Då prisade konungen hans hurtighet. Men bröderna gladdes i sitt falska sinne och menade, att den färden väl torde bliva deras broders bane. Pinkel satte sig därefter i sin båt och färdades över viken till ön, varest trollpackan bodde. Under vägen överlade han itigt med sig själv, huru han skulle kunna erhålla käringens guldpäls, men det tycktes honom föga likligt, att hans ärende skulle väl avlöpa emedan trollet alltid bar pälsen på sig. När han nu hade uppgjort många förslag, det ena äventyrligare än det andra, rann honom 11

12 slutligen i sinnet, att han väl kunde försöka ett medel, som torde lyckas, ehuru det var djärvt och dristigt. Pojken band så en påse under sina kläder och vandrade med rädda steg och ödmjuka åtbörder in i käringens stuga. När trollet blev honom varse, gav hon honom skarpa ögonkast och sporde: Är det du Pinkel? Svennen genmälte: Ja men är det så, mor lilla. Då blev käringen glad och sade: Eftersom du självmant kommit i mitt våld, lärer du väl icke kunna tänka att även komma härifrån, sedan du spelt mig så många streck. Hon tog nu fram en stor kniv och lagade sig till att dräpa Pinkel. Men när svennen såg detta, ställde han sig mycket förskräckt och sade: Efter jag ändock skall dö, tyckes mig, att jag själv kunde fått välja dödssätt. Mig lyster hellre äta ihjäl mig av vit gröt än att slaktas med kniv. Käringen tänkte vid sig själv, att pojken hade valt ett dåligt villkor, och lovade därföre efterkomma hans begäran. Hon ställde nu en stor gryta över elden och tillagade en ansenlig myckenhet gröt. När anrättningen var färdig, sattes den framför Pinkel, att han skulle äta, men för varje gång han stack en sked gröt i munnen, hällde han två skedar gröt i påsen, som var fästad under kläderne. Till slut började käringen undra, att Pinkel kunde äta så mycket. Men rätt som det var, låtsade svennen vara illa sjuk, dignade ned ifrån stolen, såsom hade han 12

13 varit död, och stack därvid oförmärkt hål på sin påse, så att gröten rann över golvet. Trollet tänkte nu, att Pinkel hade spruckit av den myckna gröten. Hon blev därföre mycket glad, slog samman händerna och sprang bort att uppsöka sin dotter, som gått ut till källan. Men så som det var regn och oväder, avtog trollpackan dessförinnan sin fagra skinnpäls och lade den ifrån sig i stugan. Käringen hade likväl icke hunnit långt, förrän pojken återkom till livs, sprang upp som en blixt, anammade guldpälsen och ilade skyndsamt sina färde. Efter någon stund blev käringen varse Pinkel, där han for i sin lilla båt. När hon nu såg honom levande igen, och därtill märkte den gyllene pälsen, som lyste över sjön, blev hon mycket förtörnad och sprang långt ut på strandbrädden. Trollet ropte: Är det du Pinkel? Svennen genmälte: Ja men är det så, mor lilla. Käringen sade: Har du tagit min fagra guldpäls? Pinkel svarade: Ja har jag så gjort, mor lilla. Trollet återtog: Ar icke du en stor skalk? Svennen genmälte: Jo är jag så, mor lilla. Nu blev trollpackan illa till mods samt begynte kvida och jämra sig. Hon tog till orda: 13

14 Ack, vad jag var fjollig, som släppte dig bort. Jag kunde väl tänka, det du skulle spela mig många elaka streck. Därmed skildes de ifrån varandra. Trollkvinnan återvände nu till sin stuga, men Pinkel for över viken och kom lyckligen hem till kungsgården. Han överlämnade så den gyllene pälsen, och det tycktes alla, att ingen hade någonsin sett eller hört omtalas en mera kostelig klenod. Men konungen höll redligen sitt ord emot ungersvennen och gav honom sin enda dotter till äkta. Sedan var Pinkel lycklig och nöjd i all sin dag. Men hans bröder voro och förblevo stallsvenner, så länge de levde. 14

15 OMNIBUS a Omnibus 15

SAGOSTIGEN AB ENTRÉSTUGAN 0157-441 24 HÄLLARENS GÅRD CAFÉSTUGAN 0157-440 33 640 32 MALMKÖPING www.sagostigen.se FAX: 0157-442 72

SAGOSTIGEN AB ENTRÉSTUGAN 0157-441 24 HÄLLARENS GÅRD CAFÉSTUGAN 0157-440 33 640 32 MALMKÖPING www.sagostigen.se FAX: 0157-442 72 TRE BJÖRNAR ASKUNGE- PRINSENS SLOTT BOCKARNAS BRO TUMMAHÅLET ARBETSBYTET DVÄRGEN SNÖVIT LEK- OMRÅDE ASKUNGEN LINBANA LADUGÅRDEN *TOALETTER CAFÉ MORS LILLA OLLE KEJSARENS NYA KLÄDER SÖTGRÖTEN PRINSESSAN

Läs mer

Djävulens tre guldhår.

Djävulens tre guldhår. Djävulens tre guldhår. (Saga från Tyskland) Det var en gång en fattig man och kvinna som bodde i en liten by. De hade inte så mycket att glädjas över här i livet och därför blev de mycket lyckliga när

Läs mer

Kapitel 1 Mästerkatten 2A

Kapitel 1 Mästerkatten 2A Kapitel 1 Det var mitt i sommaren. Jag kommer ihåg precis vilken dag det var, för det var sköldpaddans födelsedag, och den är alltid den 17 juli. Vilken varm dag det var! Alla vi som är sköldpaddans vänner

Läs mer

Nils Holgerssons underbara resa genom Sverige

Nils Holgerssons underbara resa genom Sverige Nils Holgerssons underbara resa genom Sverige Selma Lagerlöf 24 januari 2011 i DEN KRISTNA DAGVISAN Den signade dag, som vi nu här se av himmelen till oss nedkomma, han blive oss säll, han låte sig te

Läs mer

Något om skrymteri. - C-O Rosenius -

Något om skrymteri. - C-O Rosenius - Något om skrymteri - C-O Rosenius - Det kan synas mindre lönande att företaga ett sådant ämne som detta, då man nämligen vet, att det just är en utmärkande egenskap hos dem, vilka det i synnerhet angår,

Läs mer

Det var en gång en mycket mäktig kung som bara hade en enda son. Pojken skulle en

Det var en gång en mycket mäktig kung som bara hade en enda son. Pojken skulle en Den magiska sjön. (Saga från Chile) Det var en gång en mycket mäktig kung som bara hade en enda son. Pojken skulle en dag få ärva hela kungariket, men han var så sjuklig och svag att kungen undrade om

Läs mer

DE TOLV APOSTLARNA ELLER JAKOB BAGGES SKATT C AUG. CEDERBORG

DE TOLV APOSTLARNA ELLER JAKOB BAGGES SKATT C AUG. CEDERBORG DE TOLV APOSTLARNA ELLER JAKOB BAGGES SKATT C AUG. CEDERBORG DE TOLV APOSTLARNA ELLER JAKOB BAGGES SKATT HISTORISK ROMAN FRÅN KONUNG SIGISMUNDS OCH HERTIG CARLS DAGAR AV C. AUG. CEDERBORG ELANDERS BOKTRYCKERI

Läs mer

Stefan Blomgren. utan barn

Stefan Blomgren. utan barn Pappa utan barn Pappa Stefan Blomgren utan barn Bokförlaget Efron & Dotter AB Duvnäsvägen 1 131 43 Nacka www.efron.se bokforlaget@efron.se Stefan Blomgren 2007 Bokförlaget Efron & Dotter AB 2007 Omslagsfoto

Läs mer

1. Låt mig sitta på en sten i den mörka skog Låt mig vila mina vingar jag har flugit länge nog

1. Låt mig sitta på en sten i den mörka skog Låt mig vila mina vingar jag har flugit länge nog 1. Låt mig sitta på en sten i den mörka skog Låt mig vila mina vingar jag har flugit länge nog Hela natten har jag svävat mellan månljusa träd Och mitt hjärta bävar för förvandlingens väg Mina vänner ser

Läs mer

Den gamla Änkan såg vad som hände och blev vansinnig. Hon skrek åt Kadir:

Den gamla Änkan såg vad som hände och blev vansinnig. Hon skrek åt Kadir: PROLOG Året är 1976 och vårens första regn upphör, solen skiner på stadens våta gator och trottoarer och himlen lyser med ett skarpt blått sken. Kadir ligger ihopkrupen på sin smala säng, han vaknar sent

Läs mer

STORACLES OF PROPHECY. Bible Study Guides in Svenska (Swedish) Language

STORACLES OF PROPHECY. Bible Study Guides in Svenska (Swedish) Language STORACLES OF PROPHECY Bible Study Guides in Svenska (Swedish) Language Den-stora-bildstoden Det mäktiga kungariket Babylon var både stort och framgångsrikt. Ändå hade kung Nebukadnessar svårt att sova

Läs mer

Räddad genom att hoppa

Räddad genom att hoppa 17 Räddad genom att hoppa Var förnuftig Igor, sa Vic, och låt mig köpa dig ur de här problemen. Men Igor bara skakade på huvudet. Nej, Vic, sa han, jag har själv försatt mig i den här situationen och jag

Läs mer

Varför just jag? Klara Österling. Klara Österling 6:4

Varför just jag? Klara Österling. Klara Österling 6:4 Varför just jag? Klara Österling 1 Kap 1: Mitt liv Jag vaknar av att Jessy hoppar upp i min säng och börjar slicka mig i ansiktet. Jag ser på klockan. Hon är fem. Jessy hoppar av min säng och skuttar menande

Läs mer

På bänken ska vi andas By O.M.Jansson Published by O.M.Jansson at Smashwords Copyright 2011 O.M.Jansson

På bänken ska vi andas By O.M.Jansson Published by O.M.Jansson at Smashwords Copyright 2011 O.M.Jansson På bänken ska vi andas By O.M.Jansson Published by O.M.Jansson at Smashwords Copyright 2011 O.M.Jansson På bänken ska vi andas av O.M.Jansson Öppna fönster. Stänga fönster. Går inte att stänga fönster.

Läs mer

Jag kan vad jag har fått lära!

Jag kan vad jag har fått lära! Jag kan vad jag har fått lära! (Saga från Danmark) Det var en gång en man och kvinna som hade tre döttrar. Döttrarna var alla tre gifta med troll som bodde under marken. En dag tänkte mannen att han skulle

Läs mer

Tre vardagsrysare. Mårten Steen. Boksidan

Tre vardagsrysare. Mårten Steen. Boksidan Tre vardagsrysare Mårten Steen Boksidan Tre vardagsrysare Mårten Steen Copyright: Förlaget Boksidan 2007 Box 558 146 33 Tullinge Tre vardagsrysare, ISBN-nummer: 978-91-86199-19-7 Du får gärna kopiera denna

Läs mer

Att försvinna ner i någon annans minne

Att försvinna ner i någon annans minne Att försvinna ner i någon annans minne av Patrik Bergner och Ursula Fogelström Personer: Modern Sonen Brodern Tack Claes Lundberg Götgatan våren 94 -2- Ett vardagsrum/matrum. Lådor fyller rummet. De har

Läs mer

Nya Testamentet. Matteus Evangelium. Reformationsbibeln. Svenska Reformationsbibelsällskapets översättning av Textus Receptus samt revidering av

Nya Testamentet. Matteus Evangelium. Reformationsbibeln. Svenska Reformationsbibelsällskapets översättning av Textus Receptus samt revidering av Nya Testamentet Nya Testamentet Reformationsbibeln Svenska Reformationsbibelsällskapets översättning av Textus Receptus samt revidering av Karl XII:s Kyrkobibel från 1703 Andra upplagan utgiven såsom

Läs mer

Jag var född i torpet i Perserud den 30 mars 1876 mina första. minnen har jag märkvärdigt nog ej från mitt hem utan från min

Jag var född i torpet i Perserud den 30 mars 1876 mina första. minnen har jag märkvärdigt nog ej från mitt hem utan från min 1 Karolina Harnesks berättelse. Jag var född i torpet i Perserud den 30 mars 1876 mina första minnen har jag märkvärdigt nog ej från mitt hem utan från min mormors. Om jag kunde vara 2 eller 2½år var det

Läs mer

Ett. j a g s i t t e r e n stund med pennan mot papperet innan det

Ett. j a g s i t t e r e n stund med pennan mot papperet innan det Ett Jag har älskat tre män. Tobias var den förste. Han gav mig Gud. Den andre, Christer, gav mig kärlek. Och ett barn han aldrig ville veta av. Den tredje mannen heter Bengt. Han kom med döden. j a g s

Läs mer

Dagbok från en Skilda världar-grupp

Dagbok från en Skilda världar-grupp Mina föräldrar är skilda. Dagbok från en Skilda världar-grupp Mina föräldrar är skilda. Orden bildar utgångspunkt för de möten med barn som Barbro Andersson och Birgitta Grane beskriver i sin handbok med

Läs mer

Intrigpapper Mörkrets Tid 2-4 oktober 2009

Intrigpapper Mörkrets Tid 2-4 oktober 2009 Intrigpapper Mörkrets Tid 2-4 oktober 2009 Världen Så skapades en misslyckad plats, vacker och förstulen från skaparens sanna och mörka intention. En problematisk plats, både skön och fruktansvärd i sig

Läs mer

thomas tidholm Blandade dikter 1964 2004 Wahlström & Widstrand

thomas tidholm Blandade dikter 1964 2004 Wahlström & Widstrand thomas tidholm Blandade dikter 1964 2004 Wahlström & Widstrand Så att det går att fortsätta, sen Copyright Thomas Tidholm 2004 Tryckt hos XXX, XXX 2004 isbn 91-46-20468-7 Han kommer ridande genom Hälsinglands

Läs mer

Glimtar från en inlåst tid

Glimtar från en inlåst tid Glimtar från en inlåst tid Av Ia Ohrsell "Write the truth the truth never lies and it's the one that sounds best" Mathew Chilcott 1 Förord "Välkommen till polisen. Hur kan jag stå till tjänst?" "Ja hej,

Läs mer

081901Brida.ORIG.indd 17 08-05-26 15.36.24

081901Brida.ORIG.indd 17 08-05-26 15.36.24 jag vill lära mig magi, sa flickan. Mästaren såg på henne. Urblekta jeans, T-shirt och det utmanande uttrycket som blyga människor gärna tar till helt i onödan. Jag måste vara dubbelt så gammal som hon,

Läs mer

I. FÖRE FÄRDEN. När Gleveland valts till president i Amerika skrevs det i en del tidningar om att nu, när det äntligen kommit en demokrat på presidentstolen, skulle det bliva gyllene tider för arbetsfolk

Läs mer

Dialoglister: svenske film RÖD TRÄNARE Okej lyssna på mig nu. Idag skall vi kämpa och så ska vi köra riktigt hårt, ok? Kom igen nu...

Dialoglister: svenske film RÖD TRÄNARE Okej lyssna på mig nu. Idag skall vi kämpa och så ska vi köra riktigt hårt, ok? Kom igen nu... Dialoglister: svenske film RÖD TRÄNARE Okej lyssna på mig nu. Idag skall vi kämpa och så ska vi köra riktigt hårt, ok? Kom igen nu...får jag höra lite glöd nu...jag måste se det i ögonen. Nu kämpar vi

Läs mer

MEN NU HAR. Påskdagen 2014 Av: Johannes Djerf

MEN NU HAR. Påskdagen 2014 Av: Johannes Djerf MEN NU HAR Påskdagen 2014 Av: Johannes Djerf Du som inte känner mig kanske tror att jag går klädd så här varje dag, och det gör väl inget om du tror, men sanningen är den att detta inte är vad jag brukar

Läs mer

Dennis gillade att ha jeans som var slitna och en sliten jacka och läderskor.

Dennis gillade att ha jeans som var slitna och en sliten jacka och läderskor. Dennis svarade. Det var Marias bror. Han ville säga tack. Sen efter en liten stund ringde hans kompisar och ville att han skulle komma till parken. - Ja jag kommer, svarade Dennis. Sen ångrade han sig

Läs mer

Alarmklockan tjöt envist. satte sig sakta upp och tryckte av klockan. Hon tände lampan och drog sig upp. Det var en helt vanlig morgon. Hon åt frukost och klädde på sig. Hon drog sin borste genom hennes

Läs mer