T3/T3+ * * Svenska. Användarhandbok. (S/N T3xxx ) Skurmaskin/torkare Rev. 03 ( )

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "T3/T3+ *9004150* Svenska. Användarhandbok. (S/N T3xxx12000 - ) Skurmaskin/torkare. 9004150 Rev. 03 (06-2010) www.tennantco.com"

Transkript

1 T3/T3+ Skurmaskin/torkare Svenska Användarhandbok (S/N T3xxx ) Rev. 03 ( ) * *

2 DRIFT Handboken medföljer alla nya modeller. Den innehåller viktig information om hur maskinen används och underhålls. Läs handboken noga innan du använder eller underhåller maskinen. Maskinen ger god prestanda. Bästa resultat till minsta kostnad uppnås om maskinen: S används med tillräcklig omsorg S underhålls regelbundet enligt instruktionerna i handboken S maskinen underhålls med de verktyg som rekommenderas av tillverkaren eller motsvarande. Delar och material kan beställas online, telefoniskt, per fax eller post. MASKINDATA Fyll i vid installation och spar för framtida bruk. Modellnr. -- Serienr. -- Tilvalsutrustning -- Försäljare -- Försäljarens tel.nr. -- Kundnummer -- Installationsdatum -- SKYDDA MILJÖN Kasta förpackningsmaterial, gamla maskinkomponenter, t.ex. batterier, farliga vätskor, t.ex. frostskyddsmedel och olja, på ett miljövänligt sätt i enlighet med de lokala renhållningsföreskrifterna. Återvinn alltid. TENNANT N.V. Industrielaan AB PO box AA Uden -Nederländerna Tekniska data och komponenter kan ändras utan varning. Originalhandbok, copyright E2008, 2010 Tennant Company, Printed in The Netherlands Alla rätter förbehållna. TENNANT N.V. Adress: Industrielaan AB PO box AA Uden--Nederländerna Uden/Nederländerna, Richard van den Hoogen -- Säkerhet, Överensstämmelse, Dokumentation & Certifikat EG -DEKLARATION OM ÖVERENSSTÄMMEL FÖR MASKINER (bilaga II, sub A) Modell: T3 / T3+ nr.: MT3 Härmed intygas att vi ansvarar för att maskinen -- uppfyller kraven i Maskindirektivet (2006/42/EEC) med ändringar enligt nationella bestämmelser -- uppfyller kraven i EMC--direktivet (2004/108/EEC) och att -- följande (delar/klausuler) i harmoniseringsstandarderna gäller: EN ISO , EN 1037, EN , EN , EN ISO , EN ISO , EN 60529, EN ISO 4413, EN 349, EN 55012, EN , EN ISO 11201, EN ISO 4871, EN ISO 3744*, EN ISO 13059*, EN ISO 3450, EN följande (delar/klausuler) i nationella tekniska standarder och data har använts: NA 2 Tennant T3 / T3+ (06-10)

3 DRIFT INNEHÅLLSFÖRTECKNING SÄKERHETSANVISNINGAR... 4 SÄKERHETSDEKALER... 5 MASKINKOMPONENTER... 6 SYMBOLFÖRTECKNING... 7 MASKININSTALLATION... 7 PACKA UPP MASKINEN... 7 INSTALLERA BATTERIER... 7 MASKINENS FUNKTION... 8 INFORMATION OM BORSTAR OCH RONDELLER... 8 MASKININSTALLATION... 9 MONTERA SKRAPENHET... 9 MONTERA BORSTAR/RONDELLER... 9 MONTERA FAST--PAK (FAST--MODELL) FYLLA PÅ VÄTSKETANKEN MASKINENS ANVÄNDNING KONTROLLER FÖRE ANVÄNDNING ANVÄNDA MASKINEN NÖDSTOPP (DRIVEN MODELL) NÄR MASKINEN ANVÄNDS BATTERIMÄTARE AUTOMATSÄKRINGAR TIMMÄTARE TÖMMA TANKAR TÖMMA RETURTANKEN TÖMMA VÄTSKETANKEN LADDA BATTERIERNA ANVÄNDNING AV DEN INBYGGDA LADDAREN DEN INBYGGDA BATTERILADDARENS FELKODER MASKINUNDERHÅL DAGLIGT UNDERHÅLL UNDERHÅLL EFTER EN MÅNAD MOTORUNDERHÅLL UNDERHÅLL AV FAST--SYSTEMET EC--H2O--MODULENS SPOLPROCEDUR.. 22 BYTA SKRAPANS BLAD JUSTERA SKRAPANS BLAD BATTERIUNDERHÅLL (VÅTA BATTERIER/BLY--SYRA) BYTE BORSTMOTORREM (MODELLER MED DUBBEL SKIVA) TRANSPORTERA MASKINEN FÖRVARA MASKINEN FROSTSKYDD REKOMMENDERADE LAGERARTIKLAR FELSÖKNING BATTERIMÄTARENS LED FELKODER (DRIVEN MODELL) TEKNISKA DATA MASKINMÅTT Tennant T3 / T3+ (06-10) 3

4 DRIFT SÄKERHETSANVISNINGAR Maskinen är avsedd för kommersiellt bruk. Den är enbart utformad att skura golv inomhus. Använd endast rekommenderade rondeller, borstar och kommersiellt godkända golvrengöringsmedel avsedda för maskiner. Följande varningssymboler och rubriken FÖR SÄKERHET används i hela handboken på det sätt som anges nedan: VARNING: varnar för faror eller riskabel användning som kan leda till allvarliga skador eller död. FÖR SÄKERHET: belyser åtgärder som måste följas för säker användning av maskinen. Följande varningsmeddelanden varnar om situationer som kan vara farliga för användaren eller maskinen. Alla användare måste läsa, förstå och följa dessa. VARNING: Brand - eller explosionsrisk: - Använd aldrig antändbara vätskor och använd inte maskinen i närheten av antändbara vätskor, gaser eller antändbart damm. Maskinen är inte utrustad med explosionssäkra motorer. De elektriska motorerna tänds vid start och under användning vilket kan orsaka snabbt spridande brand eller explosioner om maskinen används nära ett område där antändbara gaser/vätskor eller antändbart damm finns. - Sug inte upp antändbart material eller reaktiva metaller. - Batterierna avger vätgas. Håll flammor och gnistor borta. Låt batteriluckan vara öppen när du laddar batteriet. VARNING: Elfara. - Koppla bort batterikablarna innan maskinen underhålls. - Ladda inte batterierna med en skadad nätkabel. Modifiera inte kontakten. Om laddarens nätsladd är skadad eller brusten måste den ersättas med en sladd från tillverkaren, serviceagenten eller motsvarande person för att undvika faror. FÖR SÄKERHET: 1. Använd inte maskinen: - Med antändbara vätskor eller nära antändbara gaser som kan leda till explosion eller snabbt spridande brand. - Om du inte är utbildad och behörig. - Om du inte har läst och förstått användarhandboken. - Om maskinen inte är i driftsdugligt skick. 2. Innan du startar maskinen: - Kontrollera att alla skyddsanordningar finns på plats och fungerar ordentligt. 3. När maskinen används: - Kör sakta på lutande och halt underlag. - Använd skor av gummi för att inte halka. - Sänk hastigheten när du svänger. - Rapportera genast alla maskinskador eller funktionsfel. - Låt inte barn leka på maskinen eller nära den. - Följ alla blandnings - och hanteringsanvisningar på kemiska behållare. - ANvänd inte maskinen på sluttnnigar som överskrider 5% (3 ). 4. Innan du lämnar maskinen eller före underhåll: - Ställ maskinen på ett plant underlag. - Stäng av maskinen. - Dra åt parkeringsbromsen. - Ta bort nyckeln. 5. Vid underhåll: - Undvik rörliga delar. Använd inte löst sittande jackor, skjortor och ärmar. - Koppla loss batteriet innan du arbetar på maskinen. - Använd skyddshandskar och ögonskydd när du hanterar batterier och batterikablar. - Undvik kontakt med batterisyra. - Bär skyddshandskar och ögonskydd när du hanterar ättiksyra. - Högtryckstvätta inte maskinen eller spola av den med slang. Elektriska fel kan uppstå. - Använd reservdelar som är tillverkade eller godkända av tillverkaren. - All reparation måste utföras av kvalificerade personer. - Modifiera inte maskinens konstruktion. VARNING: Roterande borste. Håll händerna borta. Stäng av strömmen innan du börjar arbeta på maskinen. 4 Tennant T3 / T3+ (09-08)

5 DRIFT 6. Vid transport: - Stäng av maskinen. - Lyft inte maskinen om batterierna är installerade. - Be om hjälp när du vill lyfta maskinen. - Använd rekommenderad ramp när du lastar av/på en släpvagn eller lastbil. - Fäst maskinen vid släpvagnen eller lastbilen med remmar. - Sänk skurhuvudet. - Dra åt parkeringsbromsen. SÄKERHETSDEKALER Säkerhetsdekalerna finns på angivna ställen på maskinen. Byt ut dekalerna om de saknas, skadas eller är oläsliga. BATTERILADDNINGSDEKAL Placerad på returtankens undersida. VARNING: Brand - eller explosionsrisk. Batterier avger vätgas. Håll flammor och gnistor borta. Låt batteriluckan vara öppen när du laddar batteriet. DEKAL FÖR ROTERANDE BORSTE Placerad på skurhuvudet VARNING: Roterande borste. Håll händerna borta. Stäng av strömmen innan du börjar arbeta på maskinen. Tennant T3 / T3+ (01-08) 5

6 DRIFT MASKINKOMPONENTER ec- H2O Modell , Styrhandtag 2. Styrhandtagsbåge 3. Hastighetsreglage (driven modell) 4. Batterimätare 5. Nödstoppsknapp (driven modell) 6. Huvudnyckelströmställare 7. Timmätare 8. FaST--systemets på/av--knapp (FaST--modell) ec -H2O systemomkopplare (ec -H2O--modell) 9. Automatsäkringsknapp för borstmotor 10. Skrapans förvaringshållare 11. Slangens påfyllningsöppning 12. Vätsketankens nivå--/dräneringsslang 13. Nedtrycksspak (60cm--modell) 14. Skurhuvudets höjningspedal 15. Skrapenhet 16. Vätskeflödesreglage 17. Vätsketankens rengöringsport 18. Skrapans höjningsspak 19. Returtankens dräneringsslang 20. Stödstativ för returtank 21. Batterier 22. Inbyggd batteriladdare 23. Vätsketank 24. Hinkens påfyllnings--/rengöringsport 25. FaST--PAK--koncentrat (FaST--modell) ec -H2O Systemmodul (ec -H2O--modell) 26. Returtank 27. Returtankens lock 28. Mugghållare 29. Skurhuvud 30. Rondell/borste 31. Rondellfönster 32. Väggvalsar 33. Parkeringsbroms 34. ec -H2O systemindikator (ec -H2O--modell) 6 Tennant T3 / T3+ (06-10)

7 DRIFT SYMBOLFÖRTECKNING Huvudnyckelströmställare Låg hastighet Hög hastighet FaST--systemets I/O--knapp (FaST--modell) ec -H2O systemomkopplare (ec -H2O--modell) Automatsäkring för borstmotor Bågens läge 5%(3_) Maximalt Maskinlutning Vätskeflödesreglering Parkeringsbroms Tungt nedtryck på skurborsten (60cm--modell) MASKININSTALLATION INSTALLERA BATTERIER PACKA UPP MASKINEN 1. Kontrollera noga att kartongen inte är skadad. Rapportera eventuella skador till speditören. 2. Kontrollera innehållslistan. Kontakta återförsäljaren om något fattas. Innehåll: S V batterier -- tillval S 2 skummellanlägg för batteri (#630375) S Batterifack (# ) S 38 cm batterikabel (# ) S 1 FaST--PAK 365 koncentrat (#999005) (FaST--modell) S Skrapenhet Rondelldrivenhet, borstar och rondeller köps separat. 3. Packa upp maskinen genom att ta bort förpackningsmaterialet och remmarna som fäster maskinen vid lastpallen. Lyft försiktigt och med hjälp bort maskinen från lastpallen. OBS: Använd en ramp om maskinen rullas ned från lastpallen, annars kan den skadas. OBS: Installera batterierna först när du har flyttat maskinen från lastpallen så att maskinen inte skadas. VARNING: Brand - eller explosionsrisk. Batterier avger vätgas. Håll flammor och gnistor borta. Låt batteriluckan vara öppen när du laddar batteriet. FÖR SÄKERHET: Använd skyddshandskar och ögonskydd när du hanterar batterier och batterikablar vid maskinservice. Undvik kontakt med batterisyra. Batteridata:: Två 12 volts, 100A/5h, 105A/5h or 110A/5h underhållsfria batterier. Batteriets maximala mått: 174 mm B x 380 mm L x 284 mm H. 1. Parkera maskinen på en plan yta, ta ut nyckeln och dra åt parkeringsbromsen. 2. Lyft upp returtanken för att komma åt batteriutrymmet. Ta bort den lösa batterikabeln från utrymmet (bild 1). BILD Installera batterierna försiktigt batteriutrymmets fack och placera locken som bilden visar (bild 2). För in de två skummellanläggen framför batterierna så som visas. OBS: Släpp inte ned batterierna i utrymmet, det kan skada batterierna och maskinhuset. Tennant T3 / T3+ (06-10) 7

8 DRIFT SVART RÖD BILD. 2 Skummellanlägg Framsidan på maskinen 4. Anslut kablarna till batterilocken i numerisk ordning enligt etiketten (bild 2), RÖD TILL POSITIV (+) & SVART TILL NEGATIV (--). VIKTIGT: Kontrollera innan du laddar batterierna att den inbyggda laddaren är rätt inställd för din batterityp (se ANVÄNDNING AV DEN INBYGGDA LADDAREN). MASKINENS FUNKTION Vanlig skurning (standardmodell): Vatten och rengöringsmedel från vätsketanken flödar till golvet via en manuellt styrd vätskeventil. Borstarna skurar golvet med vattnet och rengöringsmedlet. När maskinen rör sig framåt torkar skrapan upp smutsvattnet från golvet och för in det i returtanken. Skurning med våtskum (FaST -modell): (FaST--skurningsteknik med våtskum) Till skillnad från vanlig skurning sprutar FaST--systemet det patenterade FaST--PAK--koncentratet med en liten mängd vatten och luft på golvet. Blandningen skapar en stor mängd våtskum som borsten skurar rent golvet med. När maskinen rör sig framåt sjunker skummet och skrapan torkar upp smutsvattnet in i returtanken vilket gör golvet torrt och halkfritt. ec- H2O -skurning (ec- H2O -modell): (ec -H2O--elektriskt omvandlat vatten) Normalt vatten passerar genom en modul där syre tillsätts och vattnet förses med en elektriskt laddning. Det elektriskt omvandlade vattnet bildar en blandat sur och alkalisk lösning som utgör ett ph--neutralt rengöringsmedel. Det omvandlade vattnet angriper smuts, fördelar denna i mindre partiklar och drar lös den från golvytan så att maskinen lätt kan skura bort den upplösta smutsen. Sedan återgår det omvandlade vattnet till normalt vatten i returtanken. INFORMATION OM BORSTAR OCH RONDELLER För bästa resultat ska rätt borste användas för det aktuella rengöringsändamålet. Se dellistan för information om artikelnummer. Surborste med borst av polypropylen (svart) -- Denna polypropylenborste för allmänna ändamål används till att skura lätt packad nedsmutsning. Borsten fungerar väl på golv av betong, trä och fogade kakelplattor. Borste med mjuka nylonborst (vit) - Rekommenderas för att rengöra ytbehandlade golv utan att avlägsna behandlingsmedlet. Repar inte. Skurborste med extra slipande borst (grå) - Nylonfibrer impregnerade med slipmedel för att avlägsna fläckar och smuts. Stark verkan på alla ytor. Fungerar bra på ansamlat smuts, fett och däckavtryck. Polerrondell (vit) - Används för underhåll av högpolerade golv. Putsrondell (röd) - Används för lätt skurning utan att skada golvets ytbehandling. Skurrondell (blå) - Används för medel-- till kraftig skurning. Avlägsnar smuts, fläckar och repor och lämnar ett rent underlag som kan behandlas på nytt. Sliprondell (brun) - Används för kraftig slipning av golv som förberedelse för ytbehandling. Kraftig sliprondell (svart) - Används för mycket kraftig slipning av tjocka lager ytbehandlings--/tätningsmedel, eller för mycket kraftig skurning. 8 Tennant T3 / T3+ (09-08)

9 DRIFT MASKININSTALLATION MONTERA SKRAPENHET 1. Parkera maskinen på en plan yta, ta ut nyckeln och dra åt parkeringsbromsen. 2. Lyft upp skrapans höjningsspak (bild 3). MONTERA BORSTAR/RONDELLER OBS: Kontakta en auktoriserad återförsäljare om du vill veta vilka rondeller/borstar som rekommenderas. 1. Parkera maskinen på en plan yta, ta ut nyckeln och dra åt parkeringsbromsen. 2. Höj skurhuvudet från golvet genom att trycka ned skurhuvudets höjningspedal (bild 6). BILD Montera skrapenheten på skrapans pivåhållare så som visas (bild 4). Kontrollera att rattarna har ordentligt säte i skårorna innan de dras åt. BILD Montera rondellen på drivaren innan drivaren monteras. Kontrollera att rondellen är i mitten på drivenheten (figur 7). En 43 cm enkel skiva eller 60 cm dubbel skiva kräver en mittspärr för att hålla rondellen på plats. Rondellspärrar Modell med 43 cm enkel skiva BILD Anslut vakuumslangen till skrapenheten. Dra slangen så som visas med slangklämman som medföljer (bild 5). Modell med 60 cm dubbel skiva BILD. 7 BILD Kontrollera att skrapans blad är rätt justerade (se JUSTERA SKRAPANS BLAD). Tennant T3 / T3+ (06-10) 9

10 DRIFT 4. Rikta in drivenhetens monteringstappar med skårorna i motornavet och vrid drivenheten tills fjäderklämman kopplas in (bild 8). OBS: På modeller med 50 cm eller 60 cm dubbel skiva griper den högra och vänstra rondelldrivaren i motsatt riktning i fjäderklämman. 2. Lyft upp returtanken för att komma åt FaST--PAK--utrymmet. Anslut vätskeslangen till FaST--PAK--behållaren och placera FaST--PAK--kartongen i utrymmet så som visas (bild 10). Kontrollera att vätskeslangen inte snor sig eller kläms. OBS: Om det finns torkat koncentrat på vätskeslangkopplingen eller FaST PAK -kopplingen kan de blötläggas och rengöras med varmt vatten. Fjäderklämma BILD Ta bort rondellens drivenhet genom att fatta tag i drivenheten och vrida bort den från fjäderklämman. MONTERA FaST -PAK (FaST -modell) FaST 365 koncentrat för golvrengöring (#999005) OBS: FaST -PAK -koncentratet är speciellt utformat för FaST -systemet. Använd ALDRIG några andra medel, maskinen kan ta skada. 1. Lossa perforeringarna på FaST--PAK--förpackningen. Ta inte bort påsen från kartongen. För in slangkopplingen genom hålet och ta bort den orangefärgade kåpan (bild 9). BILD Anslut vätskeslangen till förvaringsproppen när den inte används (bild 11). Det förhindrar att FaST--systemet torkar och vätskeslangen täpps till. FÖR SÄKERHET: Följ alltid hanteringsanvisningarna på kemikalieflaskor när du använder maskinen. BILD. 11 BILD Tennant T3 / T3+ (06-10)

11 DRIFT FYLLA PÅ VÄTSKETANKEN Maskinen har en påfyllningsöppning för slangen på maskinens baksida och en påfyllningsöppning för hinken under returtanken (bild 12). Kontrollera att returtanken är tom innan hinkens påfyllningsöppning öppnas. Fyll vätsketanken till nivåmarkeringen 40 L MAX på vätsketankens dräneringsslang. När hinkens påfyllningsöppning används ska du sluta fylla på när nivån når påfyllningsöppningens undre kant (bild 12). För FaST eller ec- H2O -skurning: Använd endast rent, svalt vatten (kallare än 70 F/21 C). Tillsätt inga konventionella golvrengöringsmedel, detta kan skada systemet. VANLIG SKURNING: Fyll tanken med vatten (högst 60 C). Häll i rekommenderat rengöringsmedel i vätsketanken i enlighet med blandningsinstruktionerna på flaskan. BILD. 12 OBS: Kontrollera att hinken är ren om vätsketanken fylls med en hink. Använd inte samma hink till att fylla på och dränera maskinen. OBS: Använd bara rekommenderade rengöringsmedel för vanlig skurning. Garantin täcker inte maskinskador som uppstår på grund av att fel rengöringsmedel används. MASKINENS ANVÄNDNING FÖR SÄKERHET: Använd endast maskinen om du har läst och förstått handboken. VARNING: Brand - eller explosionsrisk. Använd aldrig maskinen i närheten av antändbara vätskor, gaser eller antändbart damm. NÄR MASKINEN ANVÄNDS FÖR FÖRSTA GÅNGEN (FaST--modell): FaST--systemet skyddas mot frost under leveransen. FaST--systemet måste drivas i 10 minuter för att lösa upp blandningen av RV frostskyddsmedel/fast--koncentrat innan maximal skumbildning uppnås. KONTROLLER FÖRE ANVÄNDNING - Sopa och damma golvet. - Kontrollera laddningsnivån på batterimätaren (se BATTERIMÄTARE). - Kontrollera rondellerna/borstarna för tecken på förslitning. - Kontrollera skrapans blad för tecken på förslitning och rätt justering. - Kontrollera att returtanken är tom och att flottörfiltret är monterat och rent. - Modell med 43cm enkel skiva: Kontrollera om skurhuvudets skört är slitet. - För FaST -skurning: Kontrollera FaST--PAK--koncentratets nivå. - För FaST eller ec-h2o-skurning: Se till att vätsketanken alltid fylls med rent och kallt vatten. - För FaST eller ec-h2o-skurning: Kontrollera att vanliga rengöringsmedel har tömts och sköljts bort ur vätsketanken. VARNING: Brand - eller explosionsrisk. Använd aldrig antändbara vätskor. FÖR SÄKERHET: Följ alla blandnings - och hanteringsanvisningar på kemiska behållare när du använder maskinen. Tennant T3 / T3+ (09-08) 11

12 DRIFT ANVÄNDA MASKINEN 1. Lossa parkeringsbromsen (bild 13). 2. Vrid huvudnyckelströmställaren till läget I (på) (bild 13). 5. Sänk ned skurhuvudet på golvet genom att trycka med foten på skurhuvudets höjningspedal så som visas (bild 16). BILD FaST -modell: Tryck in FaST--systemets knapp i läget (I) (bild 14) för våtskumsskurning. ec- H2O -modell: Sätt ec -H2O--systemets omkopplare i inkopplat läge ( I ). (bild 14). OBS: ec -H2O -systemets indikator tänds inte förrän maskinen börjar skura. VIKTIGT: Koppla ALDRIG in FaST - eller ec -H2O -systemet under vanlig skurning. Vanliga rengörings -/behandlingsmedel kan förstöra FaST/ec -H2O -vätskesystemet. Töm och skölj vätsketanken och fyll den med rent och kallt vatten innan du använder FaST/ec -H2O -systemet. BILD Dra styrhandtagsbågen bakåt och börja skura (bild 17). Den drivna modellen rör sig automatiskt framåt. Tryck styrhandtagsbågen framåt när du vill backa maskinen. Driven modell - backa BILD Driven modell: Vrid hastighetsreglaget till önskad skurhastighet (bild 18). OBS: Rekommenderad skurhastighet är meter per minut. BILD Sänk ned skrapenheten på golvet genom att sänka skrapans höjningsspak (bild 15). Vakuummotorn aktiveras automatiskt. BILD. 18 OBS: FaST - och ec -H2O -modellerna arbetar med en fast flödesmängd som inte kräver justering. Hos ec -H2O -modulen kan olika flödesinställningar väljas. Kontakta ett auktoriserat servicecenter om vätskeflödet behöver justeras. BILD Tennant T3 / T3+ (09-08)

13 DRIFT OBS: FaST -modell Vätskeflödesreglaget fungerar inte när FaST -systemet används. FaST -systemet har en fast inställd flödeshastighet. BILD Om extra borsttryck krävs för svårt nedsmutsade platser, behöver du endast lyfta nedtrycksspaken (figur 20). Denna funktion finns endast hos modeller med 60 cm dubbel skiva. FIG Släpp styrhandtagsbågen och höj skurhuvudet och skrapan när du vill sluta skura. NÖDSTOPP (driven modell) Tryck på nödstoppsknappen på kontrollpanelen om du måste stoppa maskinen i en nödsituation. Vrid knappen medurs för att återställa maskinen (bild 21). NÄR MASKINEN ANVÄNDS VARNING: Brand - eller explosionsrisk. Sug inte upp antändbart material eller reaktiva metaller. 1. Överlappa skurbanorna med 5 cm. 2. Flytta maskinen hela tiden så att golvytan inte tar skada. 3. Torka skrapans blad med en trasa om bladen lämnar ränder efter sig. Sopa området först för att förhindra ränder. 4. Använd inte maskinen i lutningar som överstiger 5%(3 ). FÖR SÄKERHET: Kör sakta på lutande och våta underlag. 5. Vanlig skurning: Häll rekommenderat anti--skummedel i returtanken om överdrivet mycket skum bildas. OBS: Låt inte skum tränga in i flottörfiltret, det kan skada vakuummotorn. Skummet aktiverar inte flottörfiltret. 6. Använd den dubbla skurmetoden för mycket smutsiga områden. Skura först området med skrapan upplyft och låt sedan lösningen verka i 3--5 minuter. Skura sedan en andra gång med skrapan nedsänkt. 7. Byt eller vrid på rondellerna efter behov. 8. Kontrollera laddningsnivån på batterimätaren (se BATTERIMÄTARE). 9. Kontrollera vätsketankens nivåslang för återstående rengöringsvätska. 10 liter räcker ungefär i 10 minuter med vanlig skurning och 20 minuter med våtskumskurning med FaST--modellen. 10. Nät vätsketanken är tom ska du tömma returtanken innan vätsketanken fylls på. 11. Ta ut nyckeln och dra åt parkeringsbromsen när du lämnar maskinen. BILD. 21 Tennant T3 / T3+ (06-10) 13

14 DRIFT 12. ec- H2O -modell: Om en larmsignal hörs och ec -H2O--systemets indikatorlampa börjar blinka rött, måste ec -H2O--modulen sköljas innan du fortsätter med ec -H2O--skur4ning (Se ec -H2O--MODULENS SPOLPROCEDUR). (bild 22). OBS: När larmet ljuder och lampan blinkar rött, stänger maskinen av ec -H2O -systemet. För att fortsätta skura måste du stänga av ec -H2O -omkopplaren och övergå till vanlig skurning. OBS: (ec- H2O -modell) Låt inte vätsketanken löpa torr. ec- H2O -modulen kan förstöras om den körs utan vatten under en längre period. BATTERIMÄTARE Batterimätaren visar batteriernas laddningsnivå. Alla indikatorlampor är tända när batterierna är helt laddade. Allteftersom batterierna laddas ur slocknar indikatorlamporna från höger till vänster. Låt inte indikatorlamporna gå under laddningsnivån som anges nedan för att förlänga batteriernas liv. OBS: Ladda ENBART upp batterierna när maskinen använts i 30 minuter eller mer. BATTERIMÄTARE PÅ DRIVEN MODELL: Sluta skura och ladda batterierna när laddningsnivån når den första röda lampan (bild 24). Skurfunktionen stängs automatiskt av när den sista röda lampan börjar blinka. Det förhindrar att batterierna laddas ur helt. Kör maskinen till laddningsplatsen och ladda batterierna omedelbart. OBS: Batterimätaren på den drivna modellen visar även maskinens felkoder. LED -staplarna blinkar vilket anger specifika felkoder när ett fel avkänns (se BATTERIMÄTARENS LED FELKODER). ec- H2O -SYSTEMINDIKA TORNS FÄRGKOD Fast grönt Blinkande rött Fast rött BILD. 22 TILLSTÅND Normal drift Spola ec -H2O--modulen Kontakta ett servicecenter 13. Vid transport eller undanställning av maskinen ska skrapmodulen avlägsnas och hängas i förvaringshållaren (figur 23). Sluta skura och ladda batterierna BILD. 24 BATTERIMÄTARE PÅ MANUELL MODELL: Sluta skura och ladda batterierna när laddningsnivån når den sista gula lampan och lampan börjar blinka (bild 25). Skurfunktionen stängs automatiskt av när den röda lampan tänds. Det förhindrar att batterierna laddas ur helt. Ladda batterierna omedelbart. Sluta skura och ladda batterierna FIG Utför de dagliga underhållsrutinerna när du har skurat färdigt (se MASKINUNDERHÅLL). BILD Tennant T3 / T3+ (06-10)

15 DRIFT AUTOMATSÄKRINGAR Maskinen är utrustad med återställbara automatsäkringar som skyddar borstmotorn mot skador. Automatsäkringsknappen är placerad på kontrollpanelen (bild 26). Om automatsäkringen utlöses ska orsaken fastställas. Låt motorn svalna och återställ sedan automatsäkringsknappen manuellt. TÖMMA TANKAR Returtanken ska tömmas och rengöras efter varje användningstillfälle. Vätsketanken ska rengöras periodvis för att avlägsna korrosion. Flytta maskinen till en dräneringsplats, stäng av nyckelströmställaren och följ dräneringsinstruktionerna nedan: FÖR SÄKERHET: Stanna på plant underlag, stäng av maskinen och ta ut nyckeln innan du servar maskinen eller avslutar tvättpasset. TÖMMA RETURTANKEN 1. Rikta tömningsslangen uppåt, avlägsna locket och sänk slangen för att tömma ut vattnet (bild 28). BILD. 26 TIMMÄTARE Timmätaren registrerar det totala antalet timmar som borstmotorn har varit i drift. Med hjälp av timmätaren och servicepapperen kan du bestämma när maskinen ska underhållas (bild 27). BILD. 28 OBS: Fyll inte på vätsketanken med samma hink som du dränerar maskinen med. 2. Öppna returtankens lock och skölj ur tanken. Torka bort smuts med en trasa (bild 29). BILD. 27 BILD. 29 Tennant T3 / T3+ (01-08) 15

16 DRIFT 3. Rengör flottörfiltret och skräpbehållaren i returtanken (bild 30). 3. Ta bort och rengör vätsketankens filter (bild 33). Ta bort filtret genom att vrida det moturs. TÖMMA VÄTSKETANKEN BILD Dra bort vätsketankens nivåslang från kopplingen så som visas och dränera ut återstående vatten ur vätsketanken (bild 31). BILD Skruva tillbaka vätsketankens filter, rengöringslocket, påfyllningsöppningarnas lock och slangen ordentligt när tanken sköljts ur. LADDA BATTERIERNA OBS: För att batterierna ska leva längre bör de endast laddas om maskinen har varit igång totalt 30 minuter eller mer. Låt inte batterierna vara urladdade för länge. BILD Skölj vätsketanken genom att ta bort rengöringslocket på maskinens baksida och spruta in vatten (högst 60 C) direkt in i de två påfyllningsöppningarna som är placerade under returtanken (bild 32). VARNING: Brand - eller explosionsrisk. Batterier avger vätgas. Håll flammor och gnistor borta. Låt batteriluckan vara öppen när du laddar batteriet. FÖR SÄKERHET: Använd skyddshandskar och ögonskydd när du hanterar batterier och batterikablar vid underhåll av batterierna. Undvik kontakt med batterisyra. TEKNISKA SPECIFIKATIONER FÖR BATTERILADDARE: S LADDARTYP: -- FÖR FÖRGLADE (Gel--) BATTERIER -- FÖR VÅTA (bly/syra--) BATTERIER S UTSPÄNNING VOLT S UTSTRÖM -- MAX 13 AMP S AUTOMATISK AVSTÄNGNINGSKRETS S HÖG BATTERILADDNING BILD Tennant T3 / T3+ (01-08)

17 DRIFT ANVÄNDNING AV DEN INBYGGDA LADDAREN 2. Vik undan hörnet av laddarens displayetikett så att du kommer åt profilomkopplarna (bild 33). VIKTIGT: Kontrollera innan du laddar ett batteri att laddarens profil är rätt inställd för din batterityp (t.ex. bly -syra, gel etc.). En fel inställd laddare kan skada batterierna. Se batteriets etikett för den aktuella typen. Kontakta batteriets leverantör om detta inte anges. Bekräfta laddarens profilinställning: Om den röda lampan blinkar två gånger medan laddaren startar, är den inställd för våta batterier (bly--syra). Om den gröna lampan blinkar två gånger är laddaren inställd för AGM/gel/förseglade/underhållsfria batterier (bild 34). OBS: Vid bruk av underhållssnåla (LM) bly -syrabatterier eller ett Exide gel -batteri, se Omkopplarnas lägen per laddarprofil (Figur 37). BILD Ställ in profilomkopplarna enligt inställningstabellen (bild 34). Laddarens sladd måste vara utdragen när du ändrar inställningen. Tabell över omkopplarnas lägen per laddarprofil Batteri Omkopplare 1 2 Vått (bly -syra) ON OFF LM vått ON ON (underhållssnålt) AGM/Gel/Förseglat OFF ON Exide Gel OFF OFF BILD. 37 BILD. 34 För att ändra laddarens profil: 1. Avlägsna knappen som håller batteriladdarens monteringspanel på plats och avlägsna panelen så att du kommer åt laddaren (bild 35). Ladda batterier: 1. Kör maskinen till ett väl ventilerat utrymme. 2. Parkera maskinen på ett jämnt och torrt underlag. Stäng av maskinen med nyckeln och dra åt parkeringsbromsen om denna finns. 3. Kontrollera batterivätskans nivå innan du laddar våta batterier (bly--syra) (se BATTERIUNDERHÅLL). 4. Anslut laddarens nätsladd till ett jordat eluttag (bild 38). OBS: Maskinen fungerar inte under laddning. BILD. 35 BILD. 38 Tennant T3 / T3+ (01-08) 17

18 DRIFT 5. Så snart laddningscykeln startar börjar indikatorlamporna stiga från rött via gult till grönt (bild 39). När den gröna lampan tänds är laddningscykeln fullbordad. Dra ut laddarens nätsladd. Om laddaren registrerar ett problem, visar den en felkod (Se DEN INBYGGDA BATTERILADDARENS FELKODER) 6. Stöd returtankens lock för ventilation (bild 40). BILD. 39 BILD. 40 DEN INBYGGDA BATTERILADDARENS FELKODER FELKOD FEL ÅTGÄRD Gul lampa blinkar Laddarens kabelanslutning är lös Kontrollera laddarens kabelanslutning Lös eller skadad batterikabel Kontrollera batterikabelns anslutningar. Olämpat batteri Byt ut mot ett lämpat batteri Kortsluten utgång skadad utgångskabel Intern kortslutning utgångssäkringen har gått Byt ut batteriladdaren. Röd lampa blinkar Skyddstiduret har överskridit maximal laddningstid Upprepa laddningscykeln. Byt batterier om felet återkommer 18 Tennant T3 / T3+ (06-10)

19 DRIFT MASKINUNDERHÅL 4. Dränera vätsketanken och skölj insidan med vatten (högst 60 C) efter behov (bild 44) Håll maskinen i gott skick genom att följa de dagliga, månatliga och kvartalsvisa underhållsrutinerna. VARNING: Elektrisk risk. Koppla bort batterikablarna innan maskinen underhålls. DAGLIGT UNDERHÅLL 1. Töm och rengör returtanken (bild 38). BILD Ta bort och rengör vätsketankens filter (bild 45). Ta bort filtret genom att vrida det moturs. BILD Avlägsna och töm skräpbehållaren (bild 42) BILD Ta bort rondellerna/borstarna och rengör. Vrid på rondellen eller byt ut den när den är sliten (bild 46). BILD Ta bort flottörfiltret i returtanken och rengör det (bild 43). BILD. 46 BILD. 43 Tennant T3 / T3+ (01-08) 19

20 DRIFT 7. Torka skrapans blad rena. När maskinen inte är i bruk ska skrapmodulen höjas från golvet eller hängas i förvaringshållaren (figur 47). 10. Modell med 43 cm enkel skiva: Inspektera skurhuvudskörtets tillstånd. Byt ut om det är slitet eller skadat (bild 50). BILD Kontrollera kanten på skrapans blad (bild 48). Vänd på bladet om det är slitet. (Se BYTA SKRAPANS BLAD) BILD FaST--modell: Anslut FaST--PAK--vätskeslangen till förvaringsproppen när den inte används (bild 51). Avlägsna eventuellt torkat koncentrat från slangkopplingen genom att blötlägga den i varmt vatten. BILD Rengör maskinen med ett vanligt rengöringsmedel och en fuktig trasa (bild 49). FÖR SÄKERHET: Använd inte högtryckstvätt eller spola maskinen med slang när den görs ren. Elektriska fel kan uppstå. BILD Ladda batterierna när maskinen använts i 30 minuter eller mer (bild 52). (Se LADDA BATTERIERNA). BILD. 49 BILD Tennant T3 / T3+ (06-10)

21 DRIFT UNDERHÅLL EFTER EN MÅNAD 1. Blybatterier: Rengör batterilocken för att förhindra korrosion (se BATTERIUNDERHÅLL). 2. Kontrollera efter lösa anslutningar på batterikablarna. 3. Inspektera och rengör tätningen på returtankens lock (bild 53). Byt ut om den är skadad. UNDERHÅLL AV FaST -SYSTEMET Vattenfiltret och luftfiltret i FaST--systemets injektor för rengöringsmedel ska bytas ut per 1000 timmar. Beställ filtersatsen, art.nr Rengöringsmedlets injektor sitter bakom maskinens främre kant och hålls på plats med två fjäderklämmor (bild 54). Byte av filter: 1. Sänk skurhuvudet och tag ut injektorn ur de båda fjäderklämmorna. BILD Smörj alla pivåpunkter och valsar med silikonspray och täck med vattenfast fett för bästa funktion. 5. Rengör parkeringsbromsen med rengöringsmedel. 6. Kontrollera att det inte finns lösa muttrar och bultar. 7. Kontrollera att det inte finns några läckor. MOTORUNDERHÅLL Kontakta ett auktoriserat Tennant servicecenter för byte av kolborstarna. BILD Byt ut vatten-- och luftfiltret (bild 55). För montering av det nya vattenfiltret behöver du en 8mm sexkantnyckel. Vattenfilter (Maskvidd 50/Brun) Byta kolborstar Transaxelmotor Vakuummotor Skivborstmotorer Timmar 750 VARNING: Elfara. Koppla lös batterikablarna innan maskinen underhålls. BILD. 55 Luftfilter (Maskvidd 50/Brun) Tennant T3 / T3+ (01-08) 21

22 DRIFT ec- H2O -MODULENS SPOLPROCEDUR Denna procedur behöver endast utföras när ett larm ljuder och ec -H2O--systemets indikator börjar blinka rött. 1. Töm ut allt vatten ur vätske-- och returtanken. 2. Häll 1 gallon (4 liter) vit ättika vid full styrka i vätsketanken. Den ska inte spädas. (p/n ättika, 10 liter) OBS: Använd endast vit- eller risättika. Syrahalten ska vara mellan 4-8%. Använd inte någon annan syra för detta ändamål. FÖR SÄKERHET: Använd skyddshandskar och ögonskydd när du hanterar ättiksyra vid maskinservice. 3. Koppla lös den svarta kopplingen från skurhuvudet och häng slangen i en hink (bild 56). BYTA SKRAPANS BLAD Varje skrapblad har fyra torksidor. När ett blad blir slitet vänder du bara på det så att en ny torksida visas. Byt ut bladet om alla fyra sidorna är slitna. 1. Ta bort skrapenheten från maskinen. 2. Lossa remklämman och ta bort remmen från skrapenheten (bild 58). BILD Vänd på det bakre bladet så att ny torksida syns och montera tillbaka remmen. Se till att remmens skårade kant är riktad nedåt (bild 59). BILD Vrid startlåset till inkopplat läge ( I ). 5. Tryck in och släpp ec -H2O--modulens spolknapp för att starta spolcykeln (bild 57). Modulen sitter under returtanken OBS: Modulen stängs automatiskt av när spolcykeln är fullbordad (ca. 7 minuter). Modulen måste få genomlöpa hela cykeln på 7 minuter för att återställa systemets indikatorlampa och larm. Upprepa spolproceuren om ec -H2O--modulen inte återställs. Kontakta ett Auktoriserat Servicecenter om modulen inte återställs. BILD Byt det främre bladet genom att ta bort den bakre remmen och lossa skrapans fyra monteringsrattar helt utan att ta bort rattarna. Lyft och luta låsplåten för att komma åt det främre bladet (bild 60). Vänd på det främre bladet så att ny torksida syns och montera tillbaka låsplåten. Kontrollera att låsplåtens tungor kopplas in i skårorna på bladet. Montera tillbaka remmen och dra åt rattarna. Låsplåt BILD. 57 BILD Tennant T3 / T3+ (09-08)

23 DRIFT JUSTERA SKRAPANS BLAD Skrapenhetens hjul måste justeras till angiven höjd så som beskrivs nedan för att skrapan ska fungera optimalt. 1. Du kan kontrollera att skrapenheten är rätt justerad genom att ta bort skrapenheten från maskinen och placera den på en plan yta. Mät avståndet mellan hjulet och ytan. Det bör vara ca. 2 mm (bild 61). 2. Om du vill justera hjulets höjd ska du lossa den övre muttern och ta bort lageröverfallet av plast så att du kommer åt justermuttern. Vrid justermuttern till rätt inställning (bild 61). Dra åt den övre muttern och sätt tillbaka lageröverfallet av plast när du är klar. Gör på samma sätt med det andra hjulet. BATTERIUNDERHÅLL (Våta batterier/bly--syra) 1. Kontrollera regelbundet batterivätskans nivå för att förebygga batteriskada. Vätskan ska stå vid den angivna nivån (bild 63). Fyll på destillerat vatten vid behov. FYLL INTE PÅ FÖR MYCKET, vätskan kan expandera och flöda över under laddningen. KORREKT NIVÅ BATTERIVÄTSKA Före laddning Efter laddning 2mm BILD Om hjulen är rätt justerade ska skrapans blad böjas så som visas när maskinen används (bild 62). BILD. 63 VARNING: Brand - eller explosionsrisk. Batterier avger vätgas. Håll flammor och gnistor borta. Låt batteriluckan vara öppen när du laddar batteriet. 2. Rengör batterierna för att förebygga korrosion. Använd en skurborste med en lösning av bikarbonat i vatten (bild 64). FÖR SÄKERHET: Bär skyddshandskar och ögonskydd när du rengör batterierna. Undvik kontakt med batterisyra. BILD. 62 BILD. 64 Tennant T3 / T3+ (01-08) 23

24 DRIFT BYTE BORSTMOTORREM (MODELLER MED DUBBEL SKIVA) 4. Lägg försiktigt skurhuvudet med undersidan uppåt och ta bort remskyddet med en 10 mm skruvnyckel (bild 68). VARNING: Elektrisk risk. Koppla bort batterikablarna innan maskinen underhålls. 1. Använd en 13 mm skruvnyckel till att lösgöra skurhuvudets lyftarmar från monteringsbyglarna enligt bilden (figur 65). BILD Led den nya remmen enligt bilden (figur 69). Modell med 50 cm dubbel skiva BILD Koppla bort borstmotorns kabelanslutning och vätskeslangen (bild 66). Modell med 60 cm dubbel skiva BILD Ta bort skurhuvudet från maskinen (bild 67). FIG Montera remmen med en förlängd spärrhylsnyckel och en stor plan skruvmejsel enligt bilden. Drivnavet är försett med verktygsspringor (figur 70). BILD. 67 FIG Tennant T3 / T3+ (06-10)

25 DRIFT Rembyte vid modell med 50 cm dubbel skiva: (S/N T3xxx T3xxx15475) 1. Byt remmen genom att lossa spännbulten och montera den nya remmen så som visas (bild 71). Rikta in den räfflade sidan på remmen med de räfflade remskivorna. Spännbult BILD Justera remspänningen genom att vrida spännbulten tills spännfjädern har komprimerats till en längd på 35 mm (bild 72). Dra åt spännbultens låsmutter efter justeringen. TRANSPORTERA MASKINEN Om du transporterar maskinen med hjälp av en släpvagn eller lastbil ska du följa instruktionerna nedan: 1. Lyft skrapan och skurhuvudet. 2. Lasta maskinen på en rekommenderad lastramp. 3. Placera maskinens framsida mot släpvagnens eller lastbilens främre del. Sänk skurhuvudet och skrapan när maskinen positionerats. 4. Dra åt parkeringsbromsen och blockera alla hjul så maskinen inte rullar. 5. Spänn remmar över maskinen så att den inte välter. Det kan behövas specialfästen i golvet på släpvagnen eller lastbilen. FÖR SÄKERHET: När du transporterar maskinen ska du använda en rekommenderad ramp till att lasta av/på lastbilen eller släpvagnen. Fäst maskinen med remmar. FÖRVARA MASKINEN 35 mm BILD Kontrollera remmens spänning efter de första 50 driftstimmarna. 1. Ladda batterierna innan du ställer undan maskinen. Maskinen får aldrig förvaras med tomma batterier. 2. Töm och rengör tankarna ordentligt. 3. Förvara maskinen på en torr plats med skrapan och skurhuvudet i upplyft läge. 4. Öppna returtankens lock så att luft kan cirkulera. OBS: Utsätt inte maskinen för regn utan lagra den inomhus. 5. Om maskinen förvaras vid frostgrader måste nedanstående anvisningar för FROSTSKYDD följas. Tennant T3 / T3+ (06-10) 25

26 DRIFT FROSTSKYDD 1. Töm ut allt vatten ur vätske-- och returtanken. 2. Häll 1 gallon (4 liter) frostskyddsmedel för fritidsfordon (RV) i vätsketanken, vid full styrka. Det ska inte spädas. FÖR SÄKERHET: Undvik att få frostskyddsmedel i ögonen. Bär skyddsglasögon. 3. Kopppla in maskinströmmen och aktivera vätskans flödessystem. Stäng av maskinen när det röda RV frostskyddsmedlet blir synligt. Om maskinen är försedd med en skurstav (tillval) ska även denna aktiveras några sekunder för att skydda pumpen. Gå vidare med frostskyddsproceduren om maskinen är försedd med ec -H2O--systemet. ec- H2O -modell: Tryck in och släpp spolknappen på ec -H2O--modulen för att sprida frostskyddsmedlet genom ec -H2O--systemet (bild 73). När frostskyddsmedlet blir synligt, trycker du åter på knappen för att stänga av modulen. Spola ut frostskyddsmedel ur ec -H2O -modulen: 1. Töm ut frostskyddsmedlet ur tanken i en hink. 2. Fyll vätsketanken helt med kallt vatten (se FYLLA PÅ VÄTSKETANKEN). 3. Koppla lös den svarta kopplingen från skurhuvudet och häng slangen i en hink (bild 74). För att komma åt kopplingen måste du kanske avlägsna framkåpan från maskinen. BILD Tryck in och släpp ec -H2O--modulens omkopplare för att skölja ut frostskyddsmedlet ur ec -H2O--systemet (bild 73). Modulen sitter under returtanken. När vattnet har blivit klart, trycker du åter på modulens knapp för att stoppa spolcykeln. Kasta frostskyddsmedlet på ett miljövänligt sätt enligt lokala föreskrifter för avfallshantering. 5. Maskinen är nu klar för skurning. REKOMMENDERADE LAGERARTIKLAR BILD. 73 VIKTIGT: Innan du börjar använda maskinen måste frostskyddsmedlet sköljas ut ur modulen enligt nedanstående beskrivning. OBS: Om frostskyddsmedlet inte spolas ut ordentligt ur ec -H2O--systemet, kan ec -H2O--modulen registrera en störning så att den inte fungerar (ec -H2O--knappens signallampa skiftar till rött). Om detta sker ska startlåset stängas av och spolproceduren upprepas. Läs mer i reservdelslistan om rekommenderade lagerartiklar. Lagerartiklar är markerade med punkter före beskrivningen. Se exemplet nedan: 26 Tennant T3 / T3+ (09-08)

27 DRIFT FELSÖKNING PROBLEM ORSAK ÅTGÄRD Maskinen startar inte Urladdade batterier Ladda batterierna Batterimätaren blinkar (Driven modell) Nödstoppsknappen aktiverad Fel på batteri(er) Lös batterikabel Huvudsäkringen har gått Fel på nyckelströmställaren Ett maskinfel har registrerats Återställ genom att trycka på knappen Byt batteri(er) Dra åt lösa kablar Byt säkring Se BATTERIMÄTARENS LED FELKODER Den inbyggda batteriladdaren Kontakten inte kopplad till nätet Kontrollera anslutning fungerar inte Defekt strömsladd Byt sladd Fel upptäckt Se Felkoder Inbyggd Batteriladdare Borstmotorn fungerar inte Skurhuvudet är upplyft från golvet Sänk skurhuvudet Batterimätarens avstängningsfunktion aktiverad Ladda batterierna Maskinen drivs inte framåt (driven modell med 50 cm / 60 cm dubbel skiva) Borstmotorns automatsäkring har utlösts Fel på skurhuvudets upp/ned--knapp Fel på styrhandtagsbågen Fel på borstmotorn eller ledningarna Slitna kolborstar Trasig eller lös rem (50 cm / 60 cm modell) Parkeringsbromsen är åtdragen Huvudsäkringen har gått Felaktig reläomkopplare Felaktig transaxelmotor eller ledningsdragning Återställ borstmotorns automatsäkring Byt ut eller dra åt remmen Lossa parkeringsbromsen Byt ut 30 Amp säkringen Slitna kolborstar Vakuummotorn fungerar inte Skrapan är upplyft från golvet Sänk skrapan Vakuummotorns säkring har gått Byt ut 25 Amp säkringen Fel på vakuummotor eller ledningsdragning Slitna kolborstar Tennant T3 / T3+ (06-10) 27

28 DRIFT FELSÖKNING - forts PROBLEM ORSAK ÅTGÄRD FaST--modell: FaST--systemet FaST--systemets strömbrytare är inte Slå på FaST--systemets strömbrytare fungerar inte eller fungerar på felaktigt FaST--PAK--vätskeslangen är inte ansluten Anslut vätskeslangen Litet eller inget vätskeflöde (vanlig skurning) FaST--pumpens säkring har gått Blockerad FaST PAK--vätskeslang eller kopplingar Tom FaST--PAK--förpackning Kink i FaST--PAK--vätskeslangen Tilltäppt FaST--vätskesystem Fel på FaST--systemets på/av--knapp Fel på pump Blockerat vätsketankfilter Injektorn för rengöringsmedel är täppt Tilltäppt vätsketankfilter eller vätskeslang Byt ut 7,5 Amp säkringen Blötlägg i varmt vatten Byt FaST PAK--förpackning Avlägsna kinken i slangen Töm vätsketanken, ta bort vätsketankfiltret, rengör och installera på nytt Se FaST--SYSTEM UNDERHÅLL Rengör vätsketankfiltret eller spola vätskeslangen Tilltäppt vätskeventil Ta bort ventilen och rengör Vätskeflödesreglaget för lågt inställt Justera vätskeflödesreglaget Lös skruv på reglaget Kalibrera reglaget och dra åt skruven Vattnet sugs inte upp ordentligt Returtanken fylld Töm returtanken Locket löst på dräneringsslangen Dra åt locket Tilltäppt flottörfilter i returtanken Rengör filtret Tilltäppt skrapenhet Rengör skrapenheten Slitna blad på bakre skrapa Byt ut eller vänd på skrapans blad Fel avböjning på skrapans blad Justera höjden på skrapans blad Lösa vakuumslangkopplingar Dra åt slangkopplingarna Tilltäppt vakuumslang Ta bort smutspartiklar Skadad vakuumslang Byt vakuumslang Returtanklocket sitter inte på sin plats Montera locket Skadad tätning på returtankens lock Byt tätningar Fel på vakuummotor Låg batteriladdning Ladda batterierna 28 Tennant T3 / T3+ (01-08)

29 DRIFT FELSÖKNING - forts PROBLEM ORSAK ÅTGÄRD Kort körtid Batterierna är inte helt laddade Ladda batterierna helt ec-h2o-modell: echo--systemets signallampa blinkar rött och en ljudsignal hörs ec- H2O -modell: ec -H2O--systemets indikatorlampa lyser rött ec- H2O -modell: ec -H2O--systemets indikatorlampa tänds inte ec- H2O -modell: Inget vattenflöde Defekta batterier Underhåll batterierna Fel på batteriladdaren Nedtrycksspaken är inställd för extra tryck på skurhuvudet. Mineralavsättningar i modulen Låg ledningsförmåga hos vattnet. Modulen defekt Lampan eller modulen defekt Modulen täppt Vätskepumpen defekt Byt batterierna Läs mer i avsnittet BATTERIUNDERHÅLL. Reparera eller byt ut batteriladdaren. Sänk nedtrycksspaken Skölj modulen (se ec -H2O--MODULENS SPOLPROCEDUR). Upprepa spolproceduren om signallampan börjar blinka inom sekunder. Om signallampan börjar blinka efter en minut skurning har vattnet kanske för låg ledningsförmåga. Tillsätt 8ml salt per 40L vatten. Kontakta ett servicecente Byt ut vätskepumpen BATTERIMÄTARENS LED FELKODER (Driven modell) KOD FEL ÅTGÄRD (Blinkande LED -staplar) En Avstängning pga låg spänning. Skurfunktionen stoppas. Ladda batterierna. Kontrollera batterianslutningen. Två Batteriets laddningsnivå börjar bli låg. Ladda batterierna. Tre Drivmotorn har utlösts. Åtgärda överbelastningen och återställ nyckeln. Kortslutning i drivmotorn. Kontakta Servicecentret. Fyra Batteriet spärrat. Ladda batterierna omedelbart. Åtta Styrenheten har utlösts. Kontakta Servicecentret. Tio Hög batterispänning avkänns Kontrollera batterianslutningarna. Inga staplar Viloläge Återställ maskinen genom att vrida på nyckeln. Staplarna flimrar Gasreglaget är felplacerat. Släpp handtagsbågen. Tennant T3 / T3+ (06-10) 29

30 DRIFT TEKNISKA DATA MODELL T3 43 cm enkel borste T3 50 cm dubbel borste med drivning LÄNGD 1128 mm 1167 mm 1225 mm BREDD 486 mm 517 mm 560 mm HÖJD 1093 mm 1093 mm 1093 mm VIKT / med BATTERIER 100 kg / 143 kg med batterier 101 kg / 144 kg med batterier RETURTANK, KAPACITET 57 L 57 L 57 L VÄTSKETANK, KAPACITET 40 L 40 L 40 L DRIVSYSTEM Gäller ej Transaxel, 24 V, 0,104 Kw PRODUKTIVITETSOMRÅDE -- GENOMSNITT 1045 m2 per timme (ec -H2O / FaST--modell) 1420m2 per timme (ec -H2O / FaST--modell) 785 m2 per timme 1250m2 per timme RENGÖRINGSBREDD 430 mm 500 mm 600 mm RONDELLTRYCK 18,9 kg 18,59 kg 23,41 kg SKRAPBREDD 763 mm 763 mm 763 mm BORSTMOTOR 0,373 Kw, 220 vpm, 24 V, 20 A VAKUUMMOTOR 350 W, 2--stegs 5,7, 24 V, 13 A 0,224 Kw, 260 vpm, 24 V, 12 A 350 W, 2--stegs 5,7, 24 V, 13 A T3+ 60 cm dubbel borste med drivning 101 kg / 144 kg med batterier Transaxel, 24 V, 0,104 Kw 1690m2 per timme (ec -H2O--modell) VATTENLYFT 100 Mbar 100 Mbar 100 Mbar 0,65 Kw, 285 vpm, 24 V, 33 A 350 W, 2--stegs 5,7, 24 V, 13 A BATTERIER Två V, 110 Ah Två V, 110 Ah Två V, 110 Ah INBYGGD LADDARE 120/230 VAC, 5.5 A, 50/60 Hz, 24 VDC, 13 A utgångsström 120/230 VAC, 5.5 A, 50/60 Hz, 24 VDC, 13 A utgångsström 120/230 VAC, 5.5 A, 50/60 Hz, 24 VDC, 13 A utgångsström BRUKSTID PER LADDNING Upptill2,5timmar Upp till 3,25 timmar Upp till 3 timmar TOTAL STRÖMFÖRBRUKNING 32 Amp nominell 28 Amp nominell 29 Amp nominell LIKSTRÖMSSPÄNNING 24 VDC 24 VDC 24 VDC BATTERIKAPACITET 110Ah/5timmar 110Ah/5timmar 125 Ah / 5 timmar SKYDDSKLASS IPX3 IPX3 IPX3 LJUDSTYRKA 68 db (1 m x 1 m) 68 db (1 m x 1 m) 68 db (1 m x 1 m) DECIBELSTRYKA VID ANVÄNDARENS ÖRA INOMHUS. 68,5 db(a) 68,5 db(a) 68,5 db(a) VIBRATION VID HANDREGLAGE <2,5 m/s2 <2,5 m/s2 <2,5 m/s2 MAXIMAL NIVÅ 8%(5 ) transport 5%(3 ) rengöring 8%(5 ) transport 5%(3 ) rengöring 8%(5 ) transport 5%(3 ) rengöring FaST -SYSTEM FaST -MODELL VÄTSKEPUMP VÄTSKEFLÖDESHASTIGHET KONCENTRATIONSFLÖDESHASTIGHET KONCENTRAT I FÖRHÅLLANDE TILL VATTEN 24 Volt likström, 3,5 A, 5,6 LPM fritt flöde, 4,13 psi bypassinställning 0,47 LPM 0,47 CC/Minut 1: Tennant T3 / T3+ (06-10)

31 DRIFT TEKNISKA DATA - forts MODELL ec-h2o SYSTEM - ec-h2o MODEL VÄTSKEPUMP T3 43 cm enkel borste T3 50 cm dubbel borste med drivning 24 Volt likström, 3,5 A, 5,6 LPM fritt flöde, 4,13 psi bypassinställning T3+ 60 cm dubbel borste med drivning VÄTSKEFLÖDESHASTIGHET 0.47 L/min (standard) 0.47 L/min (standard) 0.57 L/min (standard) 0.72 L/min (Tillval) 0.72 L/min (Tillval) 0.76 L/min (Tillval) 0.95 L/min (Tillval) 0.95 L/min (Tillval) 0.95 L/min (Tillval) * Kontakta ett auktoriserat servicecenter om ett annat vätskeflöde behöver väljas. MASKINMÅTT 486mm 517mm * 560mm ** 1093 mm 1128 mm 1167 mm * 1225 mm ** 763 mm * modell med 50 cm dubbel skiva ** modell med 60 cm dubbel skiva Tennant T3 / T3+ (06-10) 31

Bruksanvisning. U.S. Patent No. 7,152,267 U.S. Patent No. 7,340,795 U.S. Patent No. 7,591,039 Add. Pat. Pending. Distribueras av. www.tvins.

Bruksanvisning. U.S. Patent No. 7,152,267 U.S. Patent No. 7,340,795 U.S. Patent No. 7,591,039 Add. Pat. Pending. Distribueras av. www.tvins. Bruksanvisning U.S. Patent No. 7,152,267 U.S. Patent No. 7,340,795 U.S. Patent No. 7,591,039 Add. Pat. Pending Distribueras av www.tvins.com Fairfield, NJ 07004 Tillverkad i Kina 2013 Ontel Products Corporation.

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128 B R U K S A N V I S N I N G Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128 1 Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Asksugen/grovsugen ska inte användas nära lättantändliga eller

Läs mer

B A Skilj laddaren från nätet. B Rulla upp nätkabeln på kabelhållaren.

B A Skilj laddaren från nätet. B Rulla upp nätkabeln på kabelhållaren. QUIKSTRT 0 W Varning Detta är bara en snabbguide! Läs den bifogade bruksanvisningen innan du använder eller underhåller produkten. Om bruksanvisningen och säkerhetsanvisningarna inte följs kan produkten

Läs mer

Skärmaskin E 16 E 21. Svensk bruksanvisning

Skärmaskin E 16 E 21. Svensk bruksanvisning Skärmaskin E 16 E 21 Svensk bruksanvisning 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Strömbrytare (temp/kont drift) Stopplatta Matarvagn Tjockleksvred Uppsamlarbricka Typetikett Nätsladd Kabelvinda Påmatare/Resthållare

Läs mer

SVENSKA. Introduktion. Allmän beskrivning (Bild 1) Viktigt. Fara. Varning

SVENSKA. Introduktion. Allmän beskrivning (Bild 1) Viktigt. Fara. Varning 1 193 Introduktion!!"# "! "! Allmän beskrivning (Bild 1) $% &'( )'* +,(,-*./0)1#/0)2#/0)3#/0)4#/+15#/+126 7$ 897:(./0)177#/0)3776 &- )% ;97:(#: 5,( /+156 Viktigt 7:(./0)177#/0)3776"*.

Läs mer

Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar

Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar Dokumentrevision 1.0, januari 2011 Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar Installationsanvisning Börja här 1. Kontrollera att alla delar finns med i förpackningen. (1 sensor, 1 panel, 1 kontrollenhet

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129 B R U K S A N V I S N I N G Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129 1 Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Asksugen/grovsugen ska inte användas nära lättantändliga

Läs mer

BeoLab 12. BeoLab 12 2 BeoLab 12 3

BeoLab 12. BeoLab 12 2 BeoLab 12 3 BeoLab 12 BeoLab 12 2 BeoLab 12 3 Med förbehåll för ändringar av tekniska specifikationer, funktioner och deras användning. 3511045 Version 1.0 1201 Daglig användning 3 När du är färdig med installationen

Läs mer

Bruksanvisning OPTIMAX

Bruksanvisning OPTIMAX B R U K S A N V I S N I N G F r a m k a l l n i n g s m a s k i n O P T I M A X 2003-03-10 SVK Röntgenteknik AB Båtvägen 7, 191 33 Sollentuna Innehållsförteckning sid 1.0 Säkerhetsföreskrifter 3 2.0 Testkörning

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Dammsugare Artikelnummer 9015-1151 (lila), 9015-1152 (grön)

B R U K S A N V I S N I N G. Dammsugare Artikelnummer 9015-1151 (lila), 9015-1152 (grön) B R U K S A N V I S N I N G Dammsugare Artikelnummer 9015-1151 (lila), 9015-1152 (grön) 1 Dammsugare Artikelnummer 9015-1151 (lila), 9015-1152 (grön) SÄKERHETSFÖRESKRIFTER BRUKSANVISNING Läs bruksanvisningen

Läs mer

Användarhandbok Luftkonditionering Breeze www.trygghandel.se 0771-222030

Användarhandbok Luftkonditionering Breeze www.trygghandel.se 0771-222030 2008-07-08. Sida 1 av 14 Användarhandbok Luftkonditionering Breeze 2008-07-08. Sida 2 av 14 Förord Gratulerar till ditt val av Luftkonditionering Denna manual är generell för fler modeller av luftkonditioneringar,

Läs mer

SLM - Flödesmätare för tätningsvatten BRUKSANVISNING

SLM - Flödesmätare för tätningsvatten BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING 1/6 1 INSTALLATION SLM - Flödesmätare för tätningsvatten BRUKSANVISNING 1.1 Montering SLM är försedd med en monteringsplatta för enklare installation. SLM kan monteras genom att lossa en

Läs mer

Modell: TDH-55UM 87 460 35. Bruksanvisning avfuktare

Modell: TDH-55UM 87 460 35. Bruksanvisning avfuktare Modell: TDH-55UM 87 460 35 Bruksanvisning avfuktare Säkerhetsinstruktioner Läs igenom manualen noggrant innan du använder avfuktaren. Kontrollera att apparaten inte har blivit skadad under transporten.

Läs mer

Innehåll Viktiga säkerhetsföreskrifter... 2 Inledning... 3 Installation... 4 Användning... 5 Rengöringsmönster... 5 Automatisk avstängning och

Innehåll Viktiga säkerhetsföreskrifter... 2 Inledning... 3 Installation... 4 Användning... 5 Rengöringsmönster... 5 Automatisk avstängning och Innehåll Viktiga säkerhetsföreskrifter... 2 Inledning... 3 Installation... 4 Användning... 5 Rengöringsmönster... 5 Automatisk avstängning och borttagning... 6 Underhåll... 6 Poolens säkerhetsområden..8

Läs mer

Instruktions manual FWT Akterspegel Monterad Motor

Instruktions manual FWT Akterspegel Monterad Motor Instruktions manual FWT Akterspegel Monterad Motor Watersnake elektriska motorer Gratulerar och välkommen till en värld av tysta motorer. Du kommer inte att ångra ditt köp av en lättviktsmotor från Jarvis

Läs mer

Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas

Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas Bruksanvisning Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas Svensk manual V.130328-1 V1.1 1 Innehållsregister Meny Sidnummer Produktbeskrivning 3 Medföljande innehåll 3 Översikt 4 Börja använda Zoomax Batteri

Läs mer

Innehållsförteckning. Viktiga säkerhetsföreskrifter... 5 Krav på elektrisk utrustning... 7 Avfallshantering av elektrisk utrustning... 7. Delar...

Innehållsförteckning. Viktiga säkerhetsföreskrifter... 5 Krav på elektrisk utrustning... 7 Avfallshantering av elektrisk utrustning... 7. Delar... BRUKSANVISNING för vattenkokare Innehållsförteckning Säkerhetsföreskrifter för vattenkokare Viktiga säkerhetsföreskrifter... 5 Krav på elektrisk utrustning... 7 Avfallshantering av elektrisk utrustning...

Läs mer

Vattenfelsbrytare esystop

Vattenfelsbrytare esystop 150317 sida 1 av 2 Installationen bör utföras av en fackman. Vattenfelsbrytaren esystop är anpassad till branschregler Säker Vatteninstallation. För installation av magnetventil i systemet se separat blad

Läs mer

Teknisk manual NASA BM-1C Kompakt Batterimonitor

Teknisk manual NASA BM-1C Kompakt Batterimonitor 1 1 Teknisk manual NASA BM-1C Kompakt Batterimonitor 2 2 Innehållsförteckning Läs detta först... 3 Sammanfattning... 3 Teknisk data... 3 Installation... 4 Varning-viktigt... 4 Display-enhet... 4 Shunt-och

Läs mer

rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14388g-0 Printed in U.S.A.

rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14388g-0 Printed in U.S.A. rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14388g-0 Printed in U.S.A. kundvårdsnummer Som en del av Rexairs kundvårdsprogram får varje Rainbow AquaMate ett serienummer för kundvård,

Läs mer

INSTRUKTIONSMANUAL. För modell: A002K-17C. Portabel luftkonditionering. Vänligen läs denna manual noggrant för korrekt användande,

INSTRUKTIONSMANUAL. För modell: A002K-17C. Portabel luftkonditionering. Vänligen läs denna manual noggrant för korrekt användande, INSTRUKTIONSMANUAL För modell: A002K-17C Portabel luftkonditionering Vänligen läs denna manual noggrant för korrekt användande, underhåll och installation. FÖRORD Portabla luftkonditioneringar har högt

Läs mer

Manual. Ultrasonisk Luftfuktare HACE MJS-400 - HACE MJS-500

Manual. Ultrasonisk Luftfuktare HACE MJS-400 - HACE MJS-500 Manual Ultrasonisk Luftfuktare HACE MJS-400 - HACE MJS-500 Viktiga säkerhetsföreskrifter Plocka aldrig isär, laga eller förändra denna maskin. Service måste utföras av utbildad servicepersonal. Förändringar

Läs mer

B A Skilj laddaren från nätet. B Rulla upp nätkabeln på kabelhållaren.

B A Skilj laddaren från nätet. B Rulla upp nätkabeln på kabelhållaren. QUIKSTRT 0/ Varning etta är bara en snabbguide! Läs den bifogade bruksanvisningen innan du använder eller underhåller produkten. Om bruksanvisningen och säkerhetsanvisningarna inte följs kan produkten

Läs mer

Bruksanvisning Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen.

Bruksanvisning Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen. Bruksanvisning Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen. INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 ALLMÄNT... 3 BESKRIVNING AV ANVÄNDNINGSOMRÅDE... 3 SYMBOLER...

Läs mer

HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll

HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll 10-110 Driven vändskiva 180º HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll Doc. nr. 521 14 35 Edition1 2010/02 Om handboken I den här handboken hittar du all information som behövs för att

Läs mer

Installations- & Bruksanvisning Uponor Trådlöst VA-larm

Installations- & Bruksanvisning Uponor Trådlöst VA-larm Installations- & Bruksanvisning Uponor Trådlöst V-larm Installationsanvisning Förpackningen innehåller: Utomhusenhet (sändare, bild 1) och inomhusenhet (mottagare med nätadapter bild 2). Enheterna är ihopparade

Läs mer

Bruksanvisning för Wonder Core Smart WCS-61

Bruksanvisning för Wonder Core Smart WCS-61 WCS-61 Bruksanvisning för Wonder Core Smart Innan du börjar använda träningsredskapet läs igenom avsnittet Säkerhetsinformation noggrant för att säkerställa en korrekt användning. När du har läst igenom

Läs mer

HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll

HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll 10-109 Driven vändskiva 900 HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll Doc. nr. 521 11 80 Edition1 2010/02 Om handboken I den här handboken hittar du all information som behövs för att

Läs mer

Elektrisk kabelvinsch

Elektrisk kabelvinsch Bruksanvisning Elektrisk kabelvinsch VANOS250 / VANOS450 / VANOS450A Bruksanvisningen är en kopia VANOS250 / VANOS450 230V/50Hz Elektrisk kabelvinsch med fjärrkontroll Den elektriska kabelvinschen är avsedd

Läs mer

OBS: Starta inte din poolrobot utan vatten. Startas den utan vatten kan det skada motorerna. Garantin täcker inte detta fel.

OBS: Starta inte din poolrobot utan vatten. Startas den utan vatten kan det skada motorerna. Garantin täcker inte detta fel. MV-5701-PT9i-9-2015 PT9i ROBOTIC POOL CLEANER Lycka till med ditt köp! PT9i är en teknologisk avancerad automatisk pool robot, som är enkel att använda. PT9I gör det lätt att hålla din pool ren. Följ nedanstående

Läs mer

indream WR-201 Windows Cleaning Robot Bruksanvisning

indream WR-201 Windows Cleaning Robot Bruksanvisning indream WR-201 Windows Cleaning Robot Bruksanvisning Tack för köpet av din fönsterputsrobot. Vi hoppas du ska bli riktigt nöjd med produkten. Läs mer om roboten på www.indream.dk Copyright Copyright 2012

Läs mer

BRUKSANVISNING EE6253/6254

BRUKSANVISNING EE6253/6254 BRUKSANVISNING EE6253/6254 Pelarlyften är avsedd för fast installation och framtagen för att lyfta personbilar och mindre transportbilar. Säkerhetsföreskrifter Läs manualen noga och förvara den i närheten

Läs mer

Solcellsladdningsregulator med USB-uttag

Solcellsladdningsregulator med USB-uttag Solcellsladdningsregulator med USB-uttag Copyright c Solar Lab sweden Contents LS-EUserien 1 Viktig säkerhetsinformation 2 2 Allmän information 2 3 Installationsinstruktioner 2 3.1 Montering...............................................

Läs mer

Bruks- och monteringsanvisning till Abilica Trex 3 Art. nr. 555 033

Bruks- och monteringsanvisning till Abilica Trex 3 Art. nr. 555 033 Bruks- och monteringsanvisning till Abilica Trex 3 Art. nr. 555 033 Modell T-1600 EA VARNING: För att undvika brand, elektriska stötar eller andra skador, läs följande säkerhetsföreskrifter innan du använder

Läs mer

Always here to help you

Always here to help you Always here to help you Register your product and get support at www.philips.com/welcome HD7699 HD7697 HD7695 HD7685 3 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 1 HD7697, HD7695, HD7685 SVENSKA

Läs mer

GH833 direktsugsats. Anvisningar 311571B. Artikelnr. 287843. - Installation av torn/fäste. -

GH833 direktsugsats. Anvisningar 311571B. Artikelnr. 287843. - Installation av torn/fäste. - Anvisningar GH833 direktsugsats 311571B - Installation av torn/fäste. - Artikelnr. 287843 Viktiga säkerhetsföreskrifter Läs alla meddelanden och föreskrifter i handboken. Spara föreskrifterna. Se användarhandboken

Läs mer

BRUKSANVISNING FOR A BETTER WORKBENCH ENVIRONMENT FILTRONIC

BRUKSANVISNING FOR A BETTER WORKBENCH ENVIRONMENT FILTRONIC BRUKSANVISNING FILTRONIC APEX TOOL GROUP AB Hissgatan, Box 84, 31 0 LIDKÖPING Tel: 010-08 10, Fax: 010-01 40 e-mail: office@filtronic.se www.filtronic.se Version 1 FOR A BETTER WORKBENCH ENVIRONMENT Innehållsförteckning

Läs mer

Användarmanual. Freedom Scientific BLV Group, LLC Juli, 2010. Art Nr. 1-3058

Användarmanual. Freedom Scientific BLV Group, LLC Juli, 2010. Art Nr. 1-3058 Användarmanual Freedom Scientific BLV Group, LLC Juli, 2010 Art Nr. 1-3058 PUBLISHED BY Freedom Scientific 11800 31st Court North St. Petersburg, Florida 33716-1805 USA http://www.freedomscientific.com

Läs mer

MP3-CD Spelare Svensk Bruksanvisning

MP3-CD Spelare Svensk Bruksanvisning MP3-CD Spelare Svensk Bruksanvisning Med 120 sekunders MP3 och 45 sekunders CD skakminne Läs alltid igenom bruksanvisningen innan du börjar använda spelaren.. Öppna aldrig spelaren då risken finns för

Läs mer

Användarhandbok Dubbla bärbara laddare 5200/9000/12000 mah

Användarhandbok Dubbla bärbara laddare 5200/9000/12000 mah Användarhandbok Dubbla bärbara laddare 5200/9000/12000 mah Utgåva 1.0 SV Användarhandbok Dubbla bärbara laddare 5200/9000/12000 mah Innehåll Säkerhetsinformation 3 Om din bärbara laddare 4 Knappar och

Läs mer

Snabbguide till golvslipning

Snabbguide till golvslipning Snabbguide till golvslipning Floor prep / sanering Golvutjämning Golvrenovering Slipning av Natursten Betongslipning / polering Träslipning HTC - Professional Floor Systems Verktygsguide Betongslipning

Läs mer

Labkotec AB Ekbacksvägen 28 SE-168 69 BROMMA SVERIGE Tel. +46 8 130060 Fax +46 8 555 36108 Internet: www.labkotec.se GA-1

Labkotec AB Ekbacksvägen 28 SE-168 69 BROMMA SVERIGE Tel. +46 8 130060 Fax +46 8 555 36108 Internet: www.labkotec.se GA-1 Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tel: +358 29 006 260 Fax: +358 29 006 1260 Internet: www.labkotec.fi Labkotec AB Ekbacksvägen 28 SE-168 69 BROMMA SVERIGE Tel. +46 8 130060 Fax +46

Läs mer

Så här används Cylinda spisar

Så här används Cylinda spisar Så här används Cylinda spisar Modellerna med emaljhäll SE 512 SE 514 Viktigt! Läs hela bruksanvisningen innan Du börjar använda spisen. Då lär Du Dig använda och sköta den rätt från början Läs hela bruksanvisningen

Läs mer

Nokia Extra Power DC-11/DC-11K 9212427/2

Nokia Extra Power DC-11/DC-11K 9212427/2 Nokia Extra Power DC-11/DC-11K 5 2 4 3 9212427/2 2008-2010 Nokia. Alla rättigheter förbehållna. Inledning Med Nokia Extra Power DC-11/DC-11K (hädanefter DC-11) kan du ladda upp batterierna i två kompatibla

Läs mer

CX82 Digital Klockradio med Dubbla alarmtider

CX82 Digital Klockradio med Dubbla alarmtider CX82 Digital Klockradio med Dubbla alarmtider Svensk Bruksanvisning Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

Läs mer

Användarinstruktioner

Användarinstruktioner Allmän information Motorenheten typ D Compact fungerar tillsammans med Pumptyperna PA-W samt PB-W i alla Ergoswiss hydrauliska system. Systemet styrs med hjälp av en sladdförsedd kontrollpanel. 1 Systemet

Läs mer

INSTALLATIONS- OCH ANVÄNDARMANUAL

INSTALLATIONS- OCH ANVÄNDARMANUAL INSTALLATIONS- OCH ANVÄNDARMANUAL 1 och 2 ZONER s VINKYLARE Fristående och inbyggda 2009-09-01 Sid. 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1- ÖVERSIKT...3 2- VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR...4 3- FÖRBEREDELSE & INSTALLATIONSANVISNINGAR...5

Läs mer

ANVÄNDARHANDBOK. -System Inverter-luftkonditioneringsaggregat FXDQ15A2VEB FXDQ20A2VEB FXDQ25A2VEB FXDQ32A2VEB FXDQ40A2VEB FXDQ50A2VEB FXDQ63A2VEB

ANVÄNDARHANDBOK. -System Inverter-luftkonditioneringsaggregat FXDQ15A2VEB FXDQ20A2VEB FXDQ25A2VEB FXDQ32A2VEB FXDQ40A2VEB FXDQ50A2VEB FXDQ63A2VEB ANVÄNDARHANDBOK -System Inverter-luftkonditioneringsaggregat FXDQ15A2VEB FXDQ20A2VEB FXDQ25A2VEB FXDQ32A2VEB FXDQ40A2VEB FXDQ50A2VEB FXDQ63A2VEB Tack för att du köpt ett Daikin luftkonditioneringsaggregat.

Läs mer

Bruksanvisning SLIPVERKTYG FÖR MOTORSÅGSKEDJA

Bruksanvisning SLIPVERKTYG FÖR MOTORSÅGSKEDJA Bruksanvisning SLIPVERKTYG FÖR MOTORSÅGSKEDJA DAN 0133 Lue ja perehdy tähän ohjeeseen ennen koneen käyttöönottoa! Läs noga igenom denna bruksanvisning innan du använder maskinen Kära kund För adekvat användning

Läs mer

Bruksanvisning QL-700. Etikettskrivare

Bruksanvisning QL-700. Etikettskrivare Bruksanvisning Etikettskrivare QL-700 Se till att du läser igenom och förstår bruksanvisningen innan du använder maskinen. Vi rekommenderar att du förvarar den på en lättåtkomlig plats för framtida bruk.

Läs mer

DOL 278 PÅ/AV DOL 278 PÅ/AV-styrd nödöppning Teknisk bruksanvisning

DOL 278 PÅ/AV DOL 278 PÅ/AV-styrd nödöppning Teknisk bruksanvisning DOL 278 PÅ/AV DOL 278 PÅ/AV-styrd nödöppning Teknisk bruksanvisning Version Publicerad 2012. Produkt- och dokumentationsändringar SKOV A/S förbehåller sig rätten att ändra denna bruksanvisning och den

Läs mer

INSTALLATIONS- OCH BRUKSANVISNING

INSTALLATIONS- OCH BRUKSANVISNING SE INSTALLATIONS- OCH BRUKSANVISNING NARVI ROCKY ELECTRON 600 NARVI ROCKY ELECTRON 600 DELUXE NARVI ROCKY ELECTRON 900 NARVI ROCKY ELECTRON 900 DELUXE 1. ETT PAKET MED ELEKTRISK BASTUUGN INNEHÅLLER: 1.

Läs mer

Installations- och bruksanvisning

Installations- och bruksanvisning för LCD-soldator (skärm) S Passande till: SR 140 Duo Digital, SR 220 Duo Digital, SR 330 Duo Digital, MPPT 165 Duo Digital, MPPT 250 Duo Digital, MPPT 350 Duo Digital V 1.47 Bråten Vitsand 406, 685 94

Läs mer

MONTAGEANVISNING, DRIFT- OCH SKÖTSELANVISNING TILL RGS SERIEN

MONTAGEANVISNING, DRIFT- OCH SKÖTSELANVISNING TILL RGS SERIEN 5 ANVISNING FÖR FÖREBYGGANDE UNDERHÅLL MED FELSÖKNINGSSCHEMA Rätt utfört underhåll av tekniska installationer är en förutsättning för att dessa skall få en lång och besvärsfri teknisk livslängd. Den första

Läs mer

Användarhandbok Nokia trådlös laddare DT-601

Användarhandbok Nokia trådlös laddare DT-601 Användarhandbok Nokia trådlös laddare DT-601 Utgåva 1.1 SV Delar Den trådlösa laddarens olika delar. 1 USB-kabel 2 Indikatorlampa 3 Laddningsområde Produktens yta är fri från nickel. Vissa tillbehör som

Läs mer

LEGO Energimätare. Att komma igång

LEGO Energimätare. Att komma igång LEGO Energimätare Att komma igång Energimätaren består av två delar: LEGO Energidisplay och LEGO Energilager. Energilagret passar in i botten av energidisplayen. För att montera energilagret låter du det

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL E-GREEN MEDIO: P SERIE

ANVÄNDARMANUAL E-GREEN MEDIO: P SERIE ANVÄNDARMANUAL E-GREEN MEDIO: P SERIE 1. Introduktion Innehållsförteckning 1. Introduktion 2. Produktbeskrivning 2.1 Ramnummer 3. Funktioner/innställningar 3.1 Batteri -/felindikator 3.2 Assistans funktion

Läs mer

rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14116G-0 Printed in U.S.A.

rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14116G-0 Printed in U.S.A. rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14116G-0 Printed in U.S.A. kundvårdsnummer Som en del av Rexairs kundvårdsprogram får varje Rainbow RainJet ett serienummer för kundvård, men

Läs mer

VARM/KALL LUFT BEFUKTARE

VARM/KALL LUFT BEFUKTARE DS 035:0605 VARM/KALL LUFT BEFUKTARE KCC CF-900 Läs denna manual innan användning och spara den för att kunna gå tillbaka och i läsa den. VIKTIGA SÄKERHETS INSTRUKTIONER Vid användandet av en elektronisk

Läs mer

ALERTpager, Repeaterstation

ALERTpager, Repeaterstation Bruksanvisning ALERTpager, Repeaterstation Artikelnr: 464 303 ALERTpager, Repeaterstation är en kombinerad sändare och mottagare som sänder vidare signalerna från ALERTpager personsökare. Innehållsförteckning

Läs mer

Användarhandbok Nokia Universal Portable USB-laddare DC-18

Användarhandbok Nokia Universal Portable USB-laddare DC-18 Användarhandbok Nokia Universal Portable USB-laddare DC-18 Utgåva 1.3 SV Delar Den bärbara laddarens olika delar. 1 Micro-USB-kontakt 2 Kontaktgrepp 3 Indikator för batterinivå 4 Laddarkontakt 5 USB-kabel

Läs mer

Installations- och bruksanvisning ASM fläktar

Installations- och bruksanvisning ASM fläktar 1 Installations- och bruksanvisning AS fläktar 1 2 2.1 3.1 3.2 4 5 Timer röd 6 H ysdiod 2 7 8 PIR ASUTIG ED TIER BEYSIG EER AA AÖVERAPPARAT ASUTIGSPIT OKOPPARE ATIGSÄT OBS Denna bruksanvisning gäller även

Läs mer

OBSERVERA! PRODUKTEN ÄR ENDAST VATTENTÄT OM INSTRUKTIONERNA FÖLJS. FÖRSÄKRA DIG OM ATT LOCKET TILL LADDUTTAGET ÄR ORDENTLIGT FASTSKRUVAT INNAN DU

OBSERVERA! PRODUKTEN ÄR ENDAST VATTENTÄT OM INSTRUKTIONERNA FÖLJS. FÖRSÄKRA DIG OM ATT LOCKET TILL LADDUTTAGET ÄR ORDENTLIGT FASTSKRUVAT INNAN DU MANUAL TM OBSERVERA! PRODUKTEN ÄR ENDAST VATTENTÄT OM INSTRUKTIONERNA FÖLJS. FÖRSÄKRA DIG OM ATT LOCKET TILL LADDUTTAGET ÄR ORDENTLIGT FASTSKRUVAT INNAN DU ANVÄNDER ENHETEN. 1. AQUAJAM är en vädertålig,

Läs mer

DL VÄRMELAMPA. Installations- och användningsanvisningar

DL VÄRMELAMPA. Installations- och användningsanvisningar DL VÄRMELAMPA Installations- och användningsanvisningar INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Allmänt... 3 2. Säkerhetsföreskrifter... 3 3. Konstruktion och modeller... 4 4. Installation... 4 4.1 Placering av lampan...4

Läs mer

Rekonditionering. EPIsafe 2 GSM. Art.nr 464238. Programversion x.x.x eller senare. Rev PA1 SE

Rekonditionering. EPIsafe 2 GSM. Art.nr 464238. Programversion x.x.x eller senare. Rev PA1 SE Instruktion Rekonditionering EPIsafe 2 GSM Art.nr 464238 Programversion x.x.x eller senare Rev PA1 SE Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 1.1 Viktig information... 2 2. Rekonditioneringsförfarande...

Läs mer

Användarmanual. Juice maskin Torn U / SE. Rev. 090914 ... ... Din återförsäljare

Användarmanual. Juice maskin Torn U / SE. Rev. 090914 ... ... Din återförsäljare Användarmanual Juice maskin Torn Din återförsäljare U / SE...... Rev. 090914 Innehållsförteckning. Innehållsförteckning sid. 2 Maskinens ingående delar sid. 3-7 Installation sid. 8-9 Rengöringsinstruktion

Läs mer

StyleView Transfer Cart

StyleView Transfer Cart Användarhandbok StyleView Transfer Cart Lådorna säljs separat. Denna vagn är kompatibel med lådor SV41, SV42, SV43 och SV44. Den är inte kompatibel med lådor SV31 eller SV32. Komponenter Verktyg som behövs

Läs mer

ENTREPRENAD ANLÄGGNING. Drift & underhåll underhåll Helautomatisk pumpanläggning AQUALIFT HUS/DEL

ENTREPRENAD ANLÄGGNING. Drift & underhåll underhåll Helautomatisk pumpanläggning AQUALIFT HUS/DEL TTM 2003-07-04 OBJEKT ENTREPRENAD Installation ANLÄGGNING Drift & HUS/DEL Drift & underhåll underhåll Helautomatisk pumpanläggning AQUALIFT PRODUKTBESKRIVNING TTM AQUALIFT är en helautomatisk pumpanläggning

Läs mer

Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8655 HP8656. Användarhandbok

Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8655 HP8656. Användarhandbok Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8655 HP8656 SV Användarhandbok a b c d e f g h c d i j k C 3 3CM 7~10 sec. 7~10 sec. 7~10 sec. 7 7~10 sec. Svenska Gratulerar till

Läs mer

CL100. Borrmall. Telefon med hörslinga och telefonsignalsindikator. INNEHÅLL Bildöversikt...2-3 Inledning...4

CL100. Borrmall. Telefon med hörslinga och telefonsignalsindikator. INNEHÅLL Bildöversikt...2-3 Inledning...4 CL100 Telefon med hörslinga och telefonsignalsindikator Art nr 273010 Återförsäljare Bruksanvisning Borrmall 80 mm Bo Edin AB är en världsledande innovatör och leverantör av högkvalitativa hörselprodukter.

Läs mer

MYSON STANDARD. SE Monterings- och bruksanvisning

MYSON STANDARD. SE Monterings- och bruksanvisning SE Monterings- och bruksanvisning Myson Standard är en modern, robust elradiator fylld med miljövänlig olja. Klass I - 230V / 400V - 50 Hz www.myson.se MYSON STANDARD SÄKERHETSINFORMATION Följande informationstexter

Läs mer

INSTRUKTION Budget FeMn med spolautomatik

INSTRUKTION Budget FeMn med spolautomatik INSTRUKTION Budget FeMn med spolautomatik Mårdvägen 7, 352 45 Växjö, 0470 700 600, E-mail: info@aquaexpert.se Upplaga 120516 Sid 1 GARANTIVILLKOR Ni har just installerat ett filter från Aqua Expert AB,

Läs mer

rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2013 Rexair LLC R15815G-0 Tryckt i USA

rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2013 Rexair LLC R15815G-0 Tryckt i USA rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2013 Rexair LLC R15815G-0 Tryckt i USA kundtjänstnummer Som en del av Rexairs kundtjänstprogram får varje MiniJet ett kundtjänstserienummer först efter att

Läs mer

INSTRUKTION ANA-R. Mårdvägen 7, 352 45 Växjö, 0470 700 600, E-mail: info@aquaexpert.se. Upplaga 05-1. Sid 1

INSTRUKTION ANA-R. Mårdvägen 7, 352 45 Växjö, 0470 700 600, E-mail: info@aquaexpert.se. Upplaga 05-1. Sid 1 INSTRUKTION ANA-R Mårdvägen 7, 352 45 Växjö, 0470 700 600, E-mail: info@aquaexpert.se Upplaga 05-1 Sid 1 GARANTIVILLKOR Ni har just installerat ett filter från Aqua Expert AB, ett ledande företag i branschen

Läs mer

Nominell Nominell Diameter Höjd Vikt. Spänning Kapacitet (mm) (mm) (g) (V) (mah) PR10-D6A PR70 1,4 75 5,8 3,6 0,3 PR13-D6A PR48 1,4 265 7,9 5,4 0,83

Nominell Nominell Diameter Höjd Vikt. Spänning Kapacitet (mm) (mm) (g) (V) (mah) PR10-D6A PR70 1,4 75 5,8 3,6 0,3 PR13-D6A PR48 1,4 265 7,9 5,4 0,83 Produkt Zinc Air-batteri Modellnamn IEC Nominell Nominell Diameter Höjd Vikt Spänning Kapacitet (mm) (mm) (g) (V) (mah) PR10-D6A PR70 1,4 75 5,8 3,6 0,3 PR13-D6A PR48 1,4 265 7,9 5,4 0,83 PR312-D6A PR41

Läs mer

Quadraglo. MSD0320 Bruksanvisning. Varning! Varning! ÅLDER FRÅN 8 ÅR. Läs denna bruksanvisning innan Ni använder produkten ------ 1 ------

Quadraglo. MSD0320 Bruksanvisning. Varning! Varning! ÅLDER FRÅN 8 ÅR. Läs denna bruksanvisning innan Ni använder produkten ------ 1 ------ ÅLDER FRÅN 8 ÅR Quadraglo MSD0320 Bruksanvisning Läs denna bruksanvisning innan Ni använder produkten Varning! - Tänk på följande vid användningen av laddaren: Vid rök, stark lukt eller ljud, bör Ni stänga

Läs mer

Svart i menyfönstret. Exempel på ett larm: Observera

Svart i menyfönstret. Exempel på ett larm: Observera Om något blir fel i värmeanläggningen Reglercentralen har en avancerad övervakningsfunktion som larmar om något oförutsett har hänt. De flesta larm åtgärdar du själv. Det är aldrig någon risk att du förstör

Läs mer

BRUKSANVISNING. Kyl/frys. VIKTIGT! Läs bruksanvisningen innan produkten tas i bruk!

BRUKSANVISNING. Kyl/frys. VIKTIGT! Läs bruksanvisningen innan produkten tas i bruk! BRUKSANVISNING Kyl/frys VIKTIGT! Läs bruksanvisningen innan produkten tas i bruk! Kära kund! Gratulerar till ditt nya CYLINDA-skåp. Det är viktigt att du använder din maskin rätt och sörjer för normal

Läs mer

SKOTMOBIL 737. Instruktions och skötselanvisning. Art.nr. BR-SM737 uppl. 05-05

SKOTMOBIL 737. Instruktions och skötselanvisning. Art.nr. BR-SM737 uppl. 05-05 SKOTMOBIL 737 Instruktions och skötselanvisning Art.nr. BR-SM737 uppl. 05-05 SKOTER 737 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Introduktion Säkerhetsföreskrifter 1 Beskrivning av skotern 2-5 Isärtagning av skotern 6-7 Laddning

Läs mer

ORIGINAL LINE M ANVÄNDARMANUAL

ORIGINAL LINE M ANVÄNDARMANUAL ANVÄNDARMANUAL Maskiner med manuell vattenpåfyllning UM_SV Part No.: 1764086_01 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 ALLMÄN INFORMATION... 4 Inledning...4 Varningar...4 Försiktighetsåtgärder...4

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING S INNAN DISKMASKINEN ANVÄNDS SIDAN 4 MILJÖSKYDD SIDAN 4 FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER OCH ALLMÄNNA FÖRSLAG SIDAN 4 KOPPLINGAR SIDAN 5 ATT FYLLA SALTBEHÅLLAREN SIDAN 6 ATT FYLLA SKÖLJMEDELSDOSERAREN

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL MASKINDRIVEN FETTSPRUTA UNIVERSAL

ANVÄNDARMANUAL MASKINDRIVEN FETTSPRUTA UNIVERSAL ANVÄNDARMANUAL MASKINDRIVEN FETTSPRUTA UNIVERSAL Tack för att du valde ett IDG-Tools verktyg. Detta verktyg är tillverkat efter IDG-Tools krav på kvalitet och tillförlitlighet. Rätt hanterat kommer detta

Läs mer

Bruks anvisning. ReSound PulseTM Model PS60

Bruks anvisning. ReSound PulseTM Model PS60 Bruks anvisning ReSound PulseTM Model PS60 SuperTuneTM Grattis till ditt val av hörapparat, en helt digital hörapparat från GN ReSound! GN ReSound s kunskaper inom hörselteknologi och de inställningar

Läs mer

Skötselråd. Frånluftsvärmepump Nibe Fighter 310P

Skötselråd. Frånluftsvärmepump Nibe Fighter 310P BRF Taklöken Skötselråd Frånluftsvärmepump Nibe Fighter 310P Du som bostadsrättsägare i Brf Taklöken förutsätts sköta din frånluftsvärmepump själv. Om du inte utför regelbunden service på värmepumpen kan

Läs mer

Nokia Trådlöst laddningsställ DT-910 Användarhandbok

Nokia Trådlöst laddningsställ DT-910 Användarhandbok Nokia Trådlöst laddningsställ DT-910 Användarhandbok Utgåva 1.1 2 Om din trådlösa laddare Med Nokia Trådlöst laddningsställ DT-910 kan du ladda din telefon trådlöst. Placera bara telefonen på laddaren

Läs mer

Högspänningsregulator Negativa/positiva joner PC2 Bar Mar.11

Högspänningsregulator Negativa/positiva joner PC2 Bar Mar.11 Negativa/positiva joner PC2 Bar Mar.11 Utmärkande egenskaper Uppfyller kraven på CE godkännanden Avsedd för industriella och professionella anläggningar Inbyggt fellarm LED indikering för larm och status

Läs mer

Monterings- och skötselanvisning för luftavfuktare LA-6D

Monterings- och skötselanvisning för luftavfuktare LA-6D Monterings- och skötselanvisning för luftavfuktare LA-6D Hjälmarödsvägen 15 277 32 Kivik Sweden Tel: 0414-41 42 60 E-post: info@kylprodukter.se www.kylprodukter.se Luftavfuktare LA-6D LA-6D är en luftavfuktare

Läs mer

Golvvård och golvunderhåll

Golvvård och golvunderhåll Arbetsbeskrivningar Av Björn Ljungquist. www.abljungquist.se Golvvård och golvunderhåll Följande beskrivningar är framtagna och utprovade av företrädare för branschens Specialavdelningar och bearbetade

Läs mer

Jordfräs RTT 3. Nima Maskinteknik AB nima@nimaab.se Tel 019-30 43 00. Box 1505, 701 15 ÖREBRO www.nimaab.se Fax 019-36 16 97

Jordfräs RTT 3. Nima Maskinteknik AB nima@nimaab.se Tel 019-30 43 00. Box 1505, 701 15 ÖREBRO www.nimaab.se Fax 019-36 16 97 Jordfräs RTT 3 Tekniska data 3 växlar Arbetsbredd 60cm Vikt 78 kg Däckdimension 1.00-6 Fräsknivarnas dimension 320 mm Rotationshastighet kniv 27 rpm Hastighet växel 1 1,1 km/h Hastighet växel 2 2,1 km/h

Läs mer

UV-system komplet ClearWater sandfiltersystem. Manual SE ID KODE:M-1604.2013. Swim & Fun Scandinavia ApS info@swim-fun.com www.swim-fun.

UV-system komplet ClearWater sandfiltersystem. Manual SE ID KODE:M-1604.2013. Swim & Fun Scandinavia ApS info@swim-fun.com www.swim-fun. Manual SE ID KODE:M-1604.2013 Swim & Fun Scandinavia ApS info@swim-fun.com www.swim-fun.com 1 Manual SE Anvisning för UV-system, 18W inklusive specialbehållare Artikelnummer 1604 Komplett UV-system för

Läs mer

Freecom RDH-Z80U-T ECHODRY SORPTIONSAVFUKTARE FÖR KRYPGRUNDER

Freecom RDH-Z80U-T ECHODRY SORPTIONSAVFUKTARE FÖR KRYPGRUNDER Freecom RDH-Z80U-T ECHODRY SORPTIONSAVFUKTARE FÖR KRYPGRUNDER BRUKSANVISNING LÄS BRUKSANVISNINGEN INNAN DU ANVÄNDER AGGREGATET OCH BEHÅLL DEN FÖR FRAMTIDA BRUK. 2008-11-21 2009-06-04 EGENSKAPER 1. Miljövänlig.

Läs mer

Monteringsanvisningar. Fönster och dörrar. 046-122 440 www.fonsterdirekt.se

Monteringsanvisningar. Fönster och dörrar. 046-122 440 www.fonsterdirekt.se Monteringsanvisningar Fönster och dörrar 046-122 440 www.fonsterdirekt.se FönsterDirekt 2012 Installationsanvisningar Anvisningarna gäller fönster och dörr som monteras i vägg. Placering av distansbrickorna/kilarna

Läs mer

50 meter wireless phone line. User Manual

50 meter wireless phone line. User Manual 50 meter wireless phone line User Manual 50 meter wireless phone line Användarhandbok - BÄSTA KUND Tack för att du har köpt vår Wireless Phone Jack och/eller en extra anknytningsenhet. Vi hoppas att du

Läs mer

Konica Minolta industriella instrument. Säkerhetsanvisningar

Konica Minolta industriella instrument. Säkerhetsanvisningar Konica Minolta industriella instrument Säkerhetsanvisningar Säkerhetssymboler Följande symboler i denna manual är till för att undvika olyckor, som kan inträffa som resultat av felaktig hantering av instrumentet.

Läs mer

Laddningsregulator CML05-2, CML08-2, CML10-2, CML15-2, CML20-2 Användarmanual, Svenska

Laddningsregulator CML05-2, CML08-2, CML10-2, CML15-2, CML20-2 Användarmanual, Svenska Kära Användare, Tack för att du valde att köpa en Phocos produkt. Med din nya CML laddningsregulator äger du en State of the Art produkt, vilket är utvecklad enligt de senaste tillgängliga teknikstandarder.

Läs mer

Installationsanvisningar för BIOROCK 2011

Installationsanvisningar för BIOROCK 2011 Installationsanvisningar för 2011 LÄS NOGA HELA MANUALEN INNAN INSTALLATION AB Evergreen Solutions West 08 4100 77 27 031 744 07 37 040 630 29 66 Innehåll Det viktigaste kom ihåg inför din installation:...

Läs mer

KDIX 8810. Monteringsanvisningar

KDIX 8810. Monteringsanvisningar KDIX 8810 Monteringsanvisningar Säkerhet 4 Installationskrav 5 Installationsanvisningar 7 Säkerhet Det är mycket viktigt att du värnar om din egen och andras säkerhet. Detta häfte innehåller en mängd

Läs mer

EXCEL 300 PLUS EXCEL 600 PLUS

EXCEL 300 PLUS EXCEL 600 PLUS EXCEL 300 PLUS EXCEL 600 PLUS 2007 PHOTAX AB (www.photax.se) Visico Excel är en serie fläktkylda, microprocessorstyrda studioblixtar, med hög kvalitét och mycket bra prestanda (Laddningstid under 1 s.

Läs mer

CLA40. Telefonlurförstärkare med volym- och tonkontroll. Bruksanvisning. CLA40 Art nr 273050

CLA40. Telefonlurförstärkare med volym- och tonkontroll. Bruksanvisning. CLA40 Art nr 273050 CLA40 Telefonlurförstärkare med volym- och tonkontroll Bruksanvisning CLA40 Art nr 273050 1 Innehåll Inledning...3 Instruktion för montering på vägg...4 Bildöversikt...5 Bildöversikt...6 Sätta i batterier...7

Läs mer

BRUKSANVISNING EE6254E

BRUKSANVISNING EE6254E BRUKSANVISNING EE6254E Pelarlyften är avsedd för fast installation och framtagen för att lyfta personbilar och mindre transportbilar. Säkerhetsföreskrifter Läs manualen noga och förvara den i närheten

Läs mer