Projektbeskrivning Plattform för utveckling av besöksnäringen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Projektbeskrivning Plattform för utveckling av besöksnäringen"

Transkript

1 Projektbeskrivning Plattform för utveckling av besöksnäringen Bakgrund Besöksnäringen har under många år skapat tillväxt både i antalet kommersiella besökare (övernattande på hotell, vandrarhem, stugbyar och camping) och i en ökad attraktionskraft i varumärket Skåne. Bidraget till Skånes ekonomi kan avläsas i de årliga mätningar som görs i alla de skånska kommunerna och sammanställs på regional basis av Tourism in Skåne. Under 2009 skapade besöksnäringen en total omsättning på ca 17.8 miljarder SEK, ca 13 miljoner besökare (kommersiella och icke kommersiella), ca årsarbeten i ca företag och en skatteintäkt på totalt ca 1.9 miljarder SEK. I det nationella perspektivet innebär detta en marknadsandel på ca 10%. Skåne har mycket goda förutsättningar att utveckla och förnya besöksnäringen utifrån dess rika, och unika, natur- och kulturmiljöer, breda och professionella kulturliv, sin täta ortsstruktur, mångfald av kulturer, stor kunskap inom ny teknik både inom akademi och näringsliv, en omfattande kreativ sektor etc. Allt detta sammantaget kan i samspel leda till ökad dynamik och förnyelse som kan berika Skånes invånares livskvalitet och samtidigt öka antalet kommersialiserbara upplevelser för ökad tillväxt. Besöksnäringen i Skåne består av en mångfald av näringsidkare där många unga får sina första arbetsmöjligheter, det är en bransch där insatser för integration och hållbar utveckling har goda förutsättningar. För att nå Skånes långsiktiga mål - att bli en av Sveriges två mest besökta destinationer - är fler professionella entreprenörer inom besöksnäringen avgörande. Likaså kräver detta långsiktiga mål en efterfrågestyrd och systematisk produkt- och destinationsutveckling. För att få kraft i arbetet med att utveckla besöksnäringen i Skåne behövs ett ökat samarbete och fler gemensamma satsningar. I en ambition att skapa förutsättningar för det krafttag som krävs skapas en ny Plattform för utveckling av besöksnäringen i Skåne. Plattformen ska fungera som ett samarbets- och kunskapsforum och en katalysator för gemensamma strategiska satsningar. Medel från Regionalfonden bidrar till samfokuserade strategiska marknadsstyrda insatser för tillväxt i besöksnäringen, vilket innebär fler växande företag, nya produkter och tjänster, nya destinationer och en ökad sysselsättning i besöksnäringen. Denna regionala satsning ligger i linje med "Nationell strategi - hållbar tillväxt för företag och destinationer i svensk besöksnäring", vilken utkom juni 2010 och antar samma definition av besöksnäringen. Målsättningen med denna satsning är att besöksnäringen ska öka i total omsättning från ca 17,6 miljarder SEK till drygt 24 miljarder SEK, detta innebär att ca 2000 årsarbetstillfällen skapas i Skåne. Sammanfattande projektbeskrivning Den regionala plattformen för att utveckla besöksnäringen i Skåne är en gränsöverskridande gemensam satsning av Region Skåne med Länsstyrelsen i Skåne och Skånes 33 kommuner. Avsikten är att tillsammans med Skånes kommuner, företag och organisationer arbeta för att utveckla förutsättningarna och möjligheterna för branschen samt kartlägga nya markander, marknadsföra Skåne nationellt och internationellt som ett av Sveriges främsta besöksmål. - Plattformen ska verka i besöksnäringens tjänst, direkt och indirekt. - Plattformen ska överblicka utvecklingen, formulera strategier samt vara en sammanhållande, koordinerande och drivande kraft avseende affärsutveckling och marknadsföring. - Plattformen ska driva ett aktivt utvecklingsarbete för långsiktig och hållbar tillväxt i branschen.

2 Arbetet i plattformen ska präglas av ett innovativt tankesätt där nya strategiska projekt tas fram för att utveckla branschen. Arbetet ska genomsyras av ett hållbart sätta att se på utveckling, där jämställdhet, mångfald och miljö/klimat genomgående ska finnas med i alla olika delar av plattformens verksamhet. För regionen kan arbetet i plattformen vara en innovativ modell för utvecklingen av besöksnäringen i samverkan. Exempel på insatser som genomförs är; affärsutveckling, produkt och destinationsutveckling, bokningsplattform, utvecklat värdskap och exportmognad i verksamheter, insatser för fler och starkare företag i besöksnäringen, seminarier och workshop etc. Syfte Satsningen görs i syfte att utveckla Skåne till att bli en av Sveriges två mest besökta destinationer. Besöksnäringen i Skåne ska växa med fler och starkare företag, det ska skaps fler nya produkter och reseanledningar i syfte att öka den Skånska tillväxten och skapa fler arbetstillfällen för många. Satsningen regionalt avser att skapa ett kunskapsutbyte med bland annat via Visit Sweden och i kontakt med andra regioner i Europa. Mål Tourism in Skåne har formulerat mål för Skånes framtida position som besöksmål och tillsammans med Näringsliv Skåne kommer insatser att genomföras för att uppnå dessa. Andra delar inom Region Skåne kan involveras för att inom olika områden bidra till att uppnå dessa mål. Det övergripande tillväxtmålet är att Skåne ska vara en av Sverige två mest besökta destinationer. Målsättningen är att Skåne ska utvecklas till en grön och aktiv mötesdestination, till en aktiv familjedestination och till en trendig och föryngrad destination. - Besöksnäringen i Skåne ska öka i total omsättning från ca 17,6 miljarder svenska kronor till drygt 24 miljarder svenska kronor. - Öka omsättningen av bokningsbara produkter från 2 miljoner till 20 miljoner. - Skapa 2000 årsarbetstillfällen, 10% av dessa ska vara nya verksamheter. Målgrupper Besöksnäringen och näringsidkare Näringsidkare som verkar i branschen behöver stöd och möjligheter att utvecklas. De primärt största insatserna är kompetensutveckling och insatser för produkt- och tjänsteutveckling. Besöksnäringen kommer att involveras där stora anläggningar och mindre arbetar med sina förutsättningar. Kommunala och regionala tjänstemän samt politiker För att skapa möjligheter till utveckling och en diskussion kring framtida utveckling av besöksnäringen behöver insatser genomföras för/med kommunala och regionala tjänstemän. Inspiration och utbyte för kommunala och regionala tjänstemän att gemensamt studera framgångsrika exempel i andra europeiska länder är en insats för att höja medvetande, skapa nätverk och öka kunskapen om näringen. För att framöver öka bredden och möjligheter för en ökad kunskap om näringen behöver de tillfällen då näringen träffas också vara tillfällen då turismchefer, näringslivschefer och kulturchefer bjuds in. De som involveras är tjänstemän på flera olika områden som rör näringsliv, kultur, turism och miljö. Aktörssystemet De aktörer som idag arbetar med att stödja företag och entreprenörer i utvecklingen av innovationer och företagande ska stärkas i medvetenheten om näringens utveckling och den

3 regionala målsättningen framöver. Dessa aktörer är viktiga i arbetet för att nå en positiv utveckling av besöksnäringen vad gäller produktutveckling, tillväxt och forskning framöver. I samverkan med innovationsarbetet för Skåne kan aktörer involveras i arbetet. Projektorganisation Näringsliv Skåne utvecklar plattformen för affärsutveckling och marknadsföring av besöksnäringen i samverkan med andra parter. Den verksamhetsansvarige planerar och ansvarar för det operativa arbetet i Plattform för affärsutveckling och marknadsföring av besöksnäringen. Till plattformen kopplas en styrgrupp, vilken har i uppdrag att diskutera och ta beslut i strategiska frågor för hela plattformen samt skapa nya kluster av projekt. Gruppen sammanträder sex gånger om året då arbetet avrapporteras. Representation i styrgruppen har Länsstyrelsen, Näringsliv Skåne, Tourism in Skåne, Avdelningar inom Region Skåne, Kommunförbundet med Skånes 33 kommuner, Tillväxtverket, SHR, Företagarna. Styrgruppen har ansvaret att prioritera verksamheter och aktiviteter av övergripande karaktär samt att säkra att dokumentation, uppföljning och utvärdering kan göras samt att erfarenheter och kunskap kan säkras. Till plattformen knyts en Think Tank av profilskapande personer som kan tillföra kunskap och erfarenhet samt skapa publicitet och intresse för aktiviteter och besöksnäringen hos media och allmänhet. Arbetssätt, verksamhetsbeskrivning och beskrivning av aktiviteter Till sin hjälp har verksamhetsansvarig en arbetsgrupp som består av personer vilka arbetar med tematiska satsningar i Skåne inom de olika kluster av projekt som löper. Tematiskt kluster av satsningar identifieras av representander i styrgruppen. Verksamhetsansvarig bjuder in projektägare och satsningar i syfte att skapa kluster av tematiska projekt för att skapa samverkan och synergier inom de områden där arbete sker, vilket genererar erfarenhetsutbyte och möjliggör effektiv användning av resurser. Strategiska aktiviteter och insatser kommer att göras i samråd med styrgruppen, och genomföras av flera parter i samverkan. I samråd med Länsstyrelsen i Skåne och Tillväxtverket nationellt har följande områden identifierats som strategiskt viktiga; paketering, produkt- och affärsutveckling, affärsutveckling i anslutning till leder, exportmognad, nätverksoch kunskapsmöten, insatser för utveckling av fler och nya säljbara besöksmål, värdskap, utveckling av ekoturistiska produkter och tjänster, insatser för att använda media som stöd i produkt- och tjänsteutveckling, genomgripande affärsmässigt innovationsarbete i branschen. Nya skane.com kommer att vara en av de viktigaste kanalerna för att nå ut med aktiviteter och resultat från arbetet i form av bokningsbara produkter. Nya skane.com ska inom ramarna för denna satsning utveckla bokningsplattformen där produkter görs bokningsbara. Produkt- och destinationsutvecklingsinitiativ bör baseras på den efterfrågan som vi kontinuerligt identifierar i marknads-och målgruppsundersökningar. Plattformen ska skapa kartläggningar och analyser för en gemensam kunskapsgeneration och underlag för vidare utvecklingsarbete. Satsningen är öppen för samtliga företag i regionen. Bokningsplattform Den gemensamma websiten Skane.com är idag en plattform där vem som helst kan registrera sin intressesite och nu är nästa steg att skapa funktioner som gör att kunder och besökare kan boka så många aktiviteter och produkter som möjligt. Den online-bokning Skåne erbjuder för närvarande är fokuserad på boendeprodukter kommunvis. Målet med

4 detta projekt är att skapa gränsöverskridande förutsättningar för alla typer av produkter att bli synliga och bokningsbara online. För att Skånes näringsliv med inriktning mot besökare på ett smidigt sätt ska nå ut med sina produkter och tjänster ska en teknisk arrangör upphandlas som tillsammans med näringen och marknadsbolaget utvecklar bokningsplattformen. Liknande funktioner finns i andra regioner nationellt och internationellt, bland annat har Visit Scotland och Destination Gotland liknande lösningar. För att Skåne ska nå målet att vara en av Sveriges två mest besökta resmål är en viktig förutsättning en öppen bokningsplattform för verksamheter att ansluta sig till. I arbetet kommer tekniska lösningar att arbetas fram och seminarier kommer att arrangeras med målgrupperna för denna satsning i syfte att visa på möjligheter och skapa dialog, både för arbetet med att implementera bokningsplattformen, men också för arbetet med att stimulera ytterligare produktutveckling. För att nå målet om en ökad omsättning på bokningsbara produkter från dagens 2 miljoner till 20 miljoner är bokningsplattformen ett viktigt grundläggande verktyg för samtliga insatser i projektet. Minst fyra seminarier för näringen och kommunerna arrangeras. Utöver seminarierna får deltagarna kunskaper och verktyg såsom checklista, manual och personligt stöd i omfattning 3 timmar/deltagare. Minst tre workshops anordnas under projekttiden. Organisation - Plattform För att genomföra arbetet med en bred förankring, kunskapsgenerering och insatser som verkar strategiskt för Skånes tillväxt och besöksnäring behöver arbetet organiseras med de parter som verkar i Skåne. Arbetet stäms av och övergripande beslut tas i den plattform som upprättas för satsningen. Till plattformen kopplas en styrgrupp vilken har i uppdrag att diskutera och ta beslut i strategiska frågor för hela plattformen samt skapa nya kluster av projekt. Gruppen sammanträder fyra gånger om året då arbetet avrapporteras. Representation i styrgruppen har Länsstyrelsen, Näringsliv Skåne, Tourism in Skåne, Avdelningen inom Region Skåne, Kommunförbunder med Skånes 33 kommuner, Tillväxtverket, SHR, Företagarna. Styrgruppen har ansvaret att prioritera verksamheter och aktiviteter av övergripande karaktär samt att säkra att dokumentation, uppföljning och utvärdering kan göras samt att erfarenheter och kunskap kan säkras. Utanför styrgruppen genomförs arbetet av och med flera aktörer i samverkan, en verksamhetsledare ser till att styrgruppen kallas och att insatser genomförs i linje med satsningen. Till plattformen knyts en Think Tank av profilskapande personer inom och utom besöksnäringen som kan tillföra kunskap och erfarenhet samt skapa publicitet och intresse för projektet hos media och allmänhet. Think Tanken är en resurs för styrgruppen, verksamhetsansvarig och arbetsgrupperna. De som ingår i Think Tanken är valda på årsbasis och kan delta i två år maximalt. Think Tanken träffas minst fyra gånger per år. Träffarna kan med fördel planeras i anslutning till att styrgruppen träffas för bästa utbyte. Kunskap och kompetensutveckling Insatser kommer att genomföras i samarbete med lokala, regionala och nationella parter. Målgrupperna (företagare, anställda, kommunala tjänstemän och politiker) för satsningen kommer att bjudas in till större och mindre träffar. Under projektet kommer minst tre större seminarier att hållas, vilka i första hand syftar till att ge en samsyn och en ökad förståelse för besöksnäringen och de möjligheter till tillväxt och utveckling som finns i Skåne. Syftet är även en behovsinventering, vilken mynnar ut i ett antal tematiska träffar för satsningens målgrupper. De tematiska träffarna kommer att ligga i linje med de övriga områden för

5 insatser som presenteras i denna satsning samt omfatta de målgrupper som finns för satsningen. Företagen får målgrupps- och marknadskunskap utifrån ett internationellt perspektiv, vilket är en grundkunskap i vidare produktutveckling. Företagen samlas i ett antal tematiska träffar, ett antal workshops och seminarier kring målgrupper och viktiga styrkor för Skåne. Kvalitetssäkring och hållbar besöksnäring Produkter i världsklass och kvalitetssäkrade produkter är en förutsättning och krävs för att långsiktigt skapa en bärkraftig besöksnäring i Skåne, i satsningen ska ett kvalitetssystem och verktyg för företag och verksamheter identifieras och implementeras. För att kunna säkerställa och höja efterfrågan behövs ett initiativ för kvalitetssäkring i samråd med branschen och nationella aktörer. Arbetet genomförs i dialog med det regionala näringslivet och nationella aktörer. Hållbar Besöksnäring - det pilotprojekt som drivits av Västsvenska Turistrådet på uppdrag av Tillväxtverket, kan vara det kvalitetssäkringssystem som kan användas. Satsningen kommer att ha ett konkret utbyte med Västsvenska Turistrådet gällande kvalitetssäkring. Under satsningen kommer deltagare från näringslivet att arbeta i grupper och genom satsningen få stöd i att arbeta i kvalitetssäkringsprocesser. Implementering och genomförande av kvalitetssäkringssystem sker i serier av möten utifrån näringens behov. Besöksmål, destinationsutveckling Att utveckla nuvarande besöksmål och destinationer och att skapa nya besöksmål och destinationer kommer att vara helt avgörande för att nå framgång och tillväxt i besöksnäringen. Målbilder identifieras och projektet har för avsikt att hitta en systematisk metodik att använda vid identifiering och utarbetning av målbilder för företagen, kommunerna och regionen. I detta arbete kommer utbyte att ske nationellt och internationellt, bland annat kommer projektet att titta på Nationell strategi - hållbar tillväxt för företag och destinationer i svensk besöksnäring, och samordna det regionala arbetet med det nationella. Under projektet kommer arbete att ske i större geografiska områden i Skåne där intresse finns för att skapa fler och tydliga besöksmål och destinationer, de centrala delarna av Skåne kan vara ett område för fokus. Arbetet kommer också att genomföras kring fokusområden som identifieras som viktiga utifrån efterfrågan. Exempelvis har gästhamnarna i Skåne en potential att utvecklas, aktiviteter ska göras för att utveckla dessa. Ett par utvalda gästhamnar kommer att inventeras och en målbild för utvecklingen kommer att arbetas fram med berörda aktörer. Utifrån målbilden upprättas en aktivitetsplan där prioriterade insatser pekas ut. Arbetet ska presenteras för intresserade och för spridning i syfte att fler gästhamnar kan använda metoder och resultat i sin utveckling. Arbetet innebär att en beskrivning arbetas fram kring de besökande målgruppernas krav och önskemål parallellt med Skånes styrkor och svagheter i syfte att identifiera möjligheter, detta sker i samråd med flera parter, kommuner och i styrgruppen. Styrkor konceptualiseras och används i destinationsutveckling, vilket kan ske i en serie konkreta workshops där målgrupperna för projektet bjuds in, med särskilt fokus på företagen. I dessa insatser ska arbetet stämmas av med Nationella strategin - hållbar tillväxt för företag och destinationer i svensk besöksnäring och där tillämpning är möjlig av de verktyg som föreslås ska dessa användas. Arbetet kommer även att ske i samråd med Visit Sweden och dess samarbetspartners internationellt för att få in ett omvärldsperspektiv i destinationsutvecklingen och dess process. Det ska byggas en öppen kunskapsbank på skane.com med information, inspiration om regionen och andra destinationers utvecklingsarbete. Företag kan ta del av

6 sammanfattningar av dialogmöten, seminarier, workshops och delta med sina kommentarer kring olika aktiviteter och projekt. Insatserna för besöksmål och destinationsutveckling hänger nära samman med insatserna inom produktutveckling. Ett antal tematiska möten och workshops kommer att hållas med spetskompetens, vilket skapar möjligheter för företagen att utvecklas utifrån egna förutsättningar och ett marknads- och efterfrågestyrt perspektiv. Produktutveckling Insatser för produktutveckling kommer att göras genom att bjuda in företag till workshops, antingen tematiskt eller med utgångspunkt i det geografiska område de verkar. Insatserna ska erbjudas verksamheterna i syfte att nå bättre lönsamhet och skapa nya produkter att använda på de marknader och i de målgrupper som bland annat Tourism in Skåne arbetar med. Insatsen syftar till att vara verksamhetsnära och satsa på förädling eller produktutveckling med tydlig lönsamhet för de verksamheter som deltar. Finansieringsinsatser och insatser för destinationsutveckling hänger samman och kan ev. samarrangeras med insatserna för produktutveckling. Workshop och arbetsmöten kring produktutveckling arrangeras med expertkunskap, minst fem tillfällen arrangeras under projektet. Företag erbjuds att vara delaktiga i produktutvecklingsprocesser drivna av experter, vilka dokumenteras och kan användas i vidare sammanhang. Minst fyra produktutvecklingsprocesser genomförs i grupper med företag. Företagen hänvisas vidare till andra aktörer, finansieringsmöjligheter och program för ett konkret slutförande. Exportmognad Med målet att avsevärt öka antalet utländska besökare till Skåne kommer en fokuserad insats att krävas kring att utveckla fler exportmogna destinationer och produkter i Skåne och ett aktivt stöd till de redan exportmogna så att de kan öka sina volymer. Arbetet innebär inventering och identifiering av de verksamheter i Skåne som vill nå internationella marknader, därefter genomförs insatser för att förbereda och stärka exportmognaden hos företagen. Exempelvis kan det handla om de områden vi vet idag är betydelsefulla för exportinsatser som natur- och kustrelaterade aktiviteter, möten och incentives, golfanläggningar och evenemang, men det kan i inventeringsarbetet uppstå nya områden som är viktiga för framtida besökare, dessa kommer då också att omfattas av insatser. Arbetet kan ske i samråd med Visit Sweden och Exportrådet. Arbetet kan göras tematiskt eller utifrån geografiska områden med viktiga förutsättningar. Arbetet innebär även att göra en inventering av destinationer och produkter, dessa stäms av mot de marknader där Tourism in Skåne arbetar och destinationernas och produkternas utbud kartläggs i förhållande till efterfrågan. Experter på export och internationalisering används i arbetet. En serie möten, workshops och seminarier kommer att arrangeras innehållande inspiration och aktiviteter för att förbereda och stärka exportmognaden hos företagen. Företag som är intresserade av att gå vidare i processen erbjuds insatser för exportmognad och produktutveckling. I processen erhåller företagen ett löpande stöd i arbetet om fyra timmars handledning/företag. Uppföljning sker enskilt med två timmar/företag. Insatserna dokumenteras och efterarbete sker, i syfte att skapa möjligheter till uppföljning av verksamheter och insatser. Investering och riskkapital Behov av finansiering och riskkapital ska identifieras i de satsningar som genomförs i arbetet inom satsningen exempelvis exportmognad, produktutveckling och området för affärsutveckling. Insatser ska göras för att kartlägga hur behovet av finansiering matchar det utbud av kapital som finns i Skåne, de finansieringsmöjligheter som finns ska erbjudas

7 verksamheter under satsningen. De finansieringsbehov som inte direkt kan mötas av utbudet ska dokumenteras och ligga till grund för en djupare förståelse för ev. svårigheter vid finansiering/investeringar inom besöksnäringen. Om finansieringsbehov inte kan mötas ska ett arbete göras för att inom befintliga strukturer och via redan etablerade aktörer skapa möjligheter och lösningar som bättre kan möta behovet inom besöksnäringen. Möten med aktörer inom innovationssystemet och de finansieringsforum som finns i Skåne genomförs utifrån den bild som skapas kring behov och ev. finansieringsdilemma för besöksnäringens verksamheter. Företagen får beskriva sin nuvarande finansieringssituation och framtida finansieringsbehov. Aktuella möjligheter och kontakter avseende finansiering förmedlas. De dilemma som upptäcks tas in i det regionala arbetet. Innovation För att få en ökad tillväxt i besöksnäringen behöver ett antal utvecklingsprojekt skapas som vidareutvecklar Skånes styrkeområden utifrån en innovativ ansats. Projektet säkrar och stimulerar att branschen drar nytta av teknik och medier i sin utveckling och genom innovativa grepp förs ny teknik in i upplevelser och aktiviteter. Verktyg, tjänster och metoder som kan förstärka och skapa mervärde i verksamheter identifieras och forum för erfarenhetsutbyte arrangeras. Syftet är att skapa möjligheter och grund för nya upplevelsebaserade produkter och tjänster inom besöksnäringen. Ett antal projekt ska skapas för att utveckla fler innovativa produkter, affärsmodeller, distributionskanaler m.m. Utvecklingsprojekt ska också skapas för att utveckla affärskunskapen hos de företag som finns i branschen. Detta genomförs i samverkan med aktörer där expertkompetens finns och verksamheter där goda exempel används eller utvecklats. Företagen får en ökad kunskap, goda exempel och möjlighet att med teknikens hjälp utveckla nya produkter och affärsidéer genom expertkompetens i seminarier och workshops. Den innovativa ansatsen genomsyrar projektets samtliga aktiviteter, liksom hållbarhet och kunskap. Följeforskning Till satsningen kommer följeforskning av extern aktör att kopplas. EU-kommissionen har lyft fram följeforskningsinsatser framför traditionell utvärdering för att understödja erfarenhetsspridning och projektutförande under projekttiden. Det övergripande målet för följeforskning är att skapa förutsättningar för ett kontinuerligt lärande i projekten. Vid traditionell utvärdering arbetar utvärderaren utan att låta sig involveras i det som ska utvärderas. Följeforskaren däremot, ska vara ett bollplank och löpande ge synpunkter och råd till dem som håller i genomförandet av projektet. Följeforskningen skall ha en framåtsyftande och utvecklingsstödjande ansats. Följeforskaren ansvarar för en fortlöpande extern uppföljning från projektets start till mål, där den viktigaste uppgiften är att bidra till att projektet bättre styr mot sina mål. Text hämtad från Tillväxtverkets hemsida. Projektavgränsning Plattformen använder sig av ett organisatoriskt upplägg med styrgrupp och think tank utanför ordinarie verksamhet. Näringsliv Skåne arbetar med olika former av verktyg och insatser, besöksnäringen har inte tidigare varit ett fokusområde som andra branscher exempelvis Livsmedel, Cleantech eller ICT. Idag arbetar Näringsliv Skåne och marknadsbolaget Tourism in Skåne med sina

8 respektive uppdrag utan former för närmre samverkan. Samverkan sker inte idag i syfte att stärka utvecklingen av besöksnäringen med de övriga parter som nämns för att strategiskt utveckla besöksnäringen. Samverkan finns idag med Länsstyrelsen i arbete som berör landsbygdsprogram och landbygsutveckling. Arbetet ska stämma med de mål som finns i det Regionala utvecklingsprogrammet och Näringslivsprogrammet för Skåne samt ta hänsyn till det miljöstrategiska- och kulturpolitiska programmet. Den nyligen framarbetade Nationell strategi - hållbar tillväxt för företag och destinationer i svensk besöksnäring, är också ett viktigt dokument för detta regionala arbete. Skånes 33 kommunerna deltar aktivt i det utvecklingsarbete som genereras via plattformen. Diskussion med näringen sker både nationellt genom intresseorgan och via regionala aktiviteter. Koppling till det regionala näringslivet Medverkan sker med det regionala näringslivet och de verksamheter som omfattas av besöksnäringen involveras och bjuds in till aktiviteter. Tourism in Skåne har en god bild och uppbyggda relationer till den del av näringslivet som omfattas av definitionen besöksnäring i Skåne. Via kommunernas företagsnätverk och andra företagsnätverk sker kontakt med näringslivet. Koppling till andra projekt/insatser Plattformen har för avsikt att samla kunskap av och om de projekt som är pågående i kommuner och hos andra aktörer vilka syftar till att utveckla besöksnäringen. Det finns idag ett antal aktuella projekt som har anknytning till att utveckla besöksnäringen alt. skapa nya produkter, styrgruppen för Plattformen ska löpande ha en god bild av aktuella projekt inom området. Ett exmpel på större projekt inom området är "Öresund som cykelregion", detta projekt har finansiering från Interreg IV A. Projektet "Besökarna" är ett tidigare projekt som Region Skåne har drivit med finansiering från Landsbygdsprogrammet, tidigare erfarenheter tas på bästa sätt tillvara i vidare arbete och projekt. Strategiska insatser kan genom arbetssättet i Plattformen skapas, identifieras och stärkas utifrån en kunskap om omvärld, projekt och marknader samt besökares efterfrågan på Skåne. I sammanhanget kan nämnas att utbyte sker med "Nationella strategi - hållbar tillväxt för företag och destinationer i svensk besöksnäring", för att länka mot aktuella nationella projekt i arbetet. Utbyte kommer att ske i arbetet med andra regioner i Europa. Resultatspridning Projektets resultat kommer troligen att kunna delas upp i två huvudområden, resultat i form av fler starkare verksamheter inom besöksnäringen samt fler produkter som kan spridas via nya skane.com, där företag/verksamheter och produkter ges utrymme att visas. Utvärderingar och resultat kommer att sammanställas och genomlysas via styrgrupp och externa kontakter som är intresserade av arbetet. Satsningens genomförandeprocess kan förmedlas vidare till andra regioner nationellt och internationellt, detta sker under pågående satsning vid besök och i möten för utbyte samt inom området för följeforskning för vidare spridning av kunskap och erfarenheter. Uppföljning/utvärdering/följeforskning Löpande utvärdering genom följeforskning kopplas till arbetet. Den Nationella strategin för hållbar tillväxt för företag och destinationer i svensk besöksnäring, innehåller bland annat förslag på verktyg och metoder för utveckling, vilka kommer att tas med i arbetet inom Plattformen.

Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap

Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap Visit Östergötland - för en Visit Östergötland är det nya namnet på det som tidigare hette Östsvenska turistrådet. Förutom att byta namn har vi även påbörjat

Läs mer

COLLABORATIVE TOURISM

COLLABORATIVE TOURISM COLLABORATIVE TOURISM SKÅNEMODELLEN Strategisk plan för turism och besöksnäring i Skåne TOURISM IN SKÅNE AB - Ett av Business Region Skånes fyra dotterbolag Näringsliv Skåne och Business Region Skåne Styrelse

Läs mer

Projektbeskrivning. Projektets namn. Sammanfattande projektbeskrivning. Bakgrundsbeskrivning. Lokala servicepunkter på skånska landsbygden

Projektbeskrivning. Projektets namn. Sammanfattande projektbeskrivning. Bakgrundsbeskrivning. Lokala servicepunkter på skånska landsbygden Projektbeskrivning Projektets namn Lokala servicepunkter på skånska landsbygden Sammanfattande projektbeskrivning Syftet med projektet är att genom innovativa metoder och samverkansformer mellan ideell,

Läs mer

28 DestinationHalland beslut om medfinansiering av EU-projekt RS150304

28 DestinationHalland beslut om medfinansiering av EU-projekt RS150304 Ärende 28 RS 2015-09-23 28 DestinationHalland2020 - beslut om medfinansiering av EU-projekt RS150304 Ärende Projektet syfte är att skapa en attraktiv och innovativ samverkansarena för utveckling av den

Läs mer

Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö

Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö Uppdrag Se över hur det lokala besöksnäringssamarbetet för Värmdö bör organiseras För att skapa lokalt engagemang och mervärde åt

Läs mer

NATIONELL STRATEGI FÖR SVENSK BESÖKSNÄRING

NATIONELL STRATEGI FÖR SVENSK BESÖKSNÄRING NATIONELL STRATEGI FÖR SVENSK BESÖKSNÄRING Vem ligger bakom? Den nationella strategin är näringens dokument. Strategin har vuxit fram på initiativ av Svensk Turism i dialog med näringens olika aktörer

Läs mer

Destination Visit Bollnäs

Destination Visit Bollnäs Destination Visit Bollnäs Bakgrund: I spåren av det arbete som Region Gävleborg initierat via projektet Nu kör vi har vår förening Bollnäsdraget ekonomisk förening beslutat oss för att ta taktpinnen och

Läs mer

Destinationsutveckling Sommenbygd. 1 Projektidé

Destinationsutveckling Sommenbygd. 1 Projektidé Tranås den 20 april 2010 Destinationsutveckling Sommenbygd 1 Projektidé Projektet är ett paraplyprojekt som ska utveckla besöksnäringen av Sommenbygd med de tillhörande sex kommunerna i Sommenbygd. Detta

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH 1 Från Arjeplog till Malmö Bildades 2009 Finns på 9 orter Drygt 370 medarbetare Vi arbetar för att stärka företagens konkurrenskraft Bättre förutsättningar för företagande Attraktiva regionala miljöer

Läs mer

Turismkonsumtionen. ca 300 miljarder kronor 2,7 procent av BNP ca sysselsatta ca 120 miljarder i exportvärde (ca 17 miljarder i moms)

Turismkonsumtionen. ca 300 miljarder kronor 2,7 procent av BNP ca sysselsatta ca 120 miljarder i exportvärde (ca 17 miljarder i moms) SOU 2017:95 1 Turismkonsumtionen ca 300 miljarder kronor 2,7 procent av BNP ca 170 000 sysselsatta ca 120 miljarder i exportvärde (ca 17 miljarder i moms) SOU 2017:95 2 Besöksnäringen inte en bransch utan

Läs mer

Handlingsplan för besöksnäringen

Handlingsplan för besöksnäringen 2016-12-07 15RK2154 Regional utveckling Handlingsplan för besöksnäringen 2017-2020 En strategi för besöksnäringen i södra Småland 2013-2020 har tagits fram genom aktiv samverkan mellan Regionförbundet

Läs mer

Lägesrapport. 23 maj 2013. Regionala Skärgårdsrådet. Destinationsutveckling av Stockholms skärgård för internationella marknader.

Lägesrapport. 23 maj 2013. Regionala Skärgårdsrådet. Destinationsutveckling av Stockholms skärgård för internationella marknader. Regionala Skärgårdsrådet Lägesrapport Destinationsutveckling av Stockholms skärgård för internationella marknader 23 maj 2013 Erika Rosander projektledare Stockholm Visitors Board SKÄRGÅRDSSTRATEGIN Destinationssamverkan

Läs mer

Exportdag för Besöksnäringen 28 april 2015

Exportdag för Besöksnäringen 28 april 2015 Exportdag för Besöksnäringen 28 april 2015 Nationell strategi för besöksnäringen/turismen år 2020 Målsättning år 2020 Från 252 till 500 miljarder i omsättning Från 160 till 260 tusen arbetstillfällen Från

Läs mer

STOCKHOLMSSTRATEGIN AKTIVITETSPLAN

STOCKHOLMSSTRATEGIN AKTIVITETSPLAN STOCKHOLMSSTRATEGIN AKTIVITETSPLAN 2013 1 Om detta dokument Detta dokument är en aktivitetsplan för 2013 för projektet Stockholmsstrategin. Stockholmsstrategin bygger på en förstudie som presenterades

Läs mer

Var med och säkra besöksnäringens växtkraft

Var med och säkra besöksnäringens växtkraft Var med och säkra besöksnäringens växtkraft 1 Foto: istockphoto Därför är besöksnäringen vår viktigaste framtidsnäring > den är arbetsintensiv > den är geografiskt spridd > den stärker attraktionskraften

Läs mer

Bergslagssatsningen Etapp 4B Bergslagssatsningen är ett utvecklingsprojekt med målsättning att: Utveckla ofta offentligt ägda industriella kulturmiljöer till besöksmål. Satsningen består av ett gränsöverskridande

Läs mer

Klusterutveckling. Reglab Årskonferens, workshop 2 februari 2011

Klusterutveckling. Reglab Årskonferens, workshop 2 februari 2011 Klusterutveckling Reglab Årskonferens, workshop 2 februari 2011 Samverkan kring kluster 4Kluster för Innovation och Tillväxt VINNOVA och Tillväxtverket 4Kluster för Regional Utveckling Region Dalarna 4Lärprojektet

Läs mer

en halländsk Innovationsstrategi Det vi vill se är att i Halland, den bästa livsplatsen, trivs inte bara människorna utan även deras idéer.

en halländsk Innovationsstrategi Det vi vill se är att i Halland, den bästa livsplatsen, trivs inte bara människorna utan även deras idéer. en halländsk Innovationsstrategi Det vi vill se är att i Halland, den bästa livsplatsen, trivs inte bara människorna utan även deras idéer. Varför en innovationsstrategi? Syftet med en halländsk innovationsstrategi

Läs mer

Strategi för innovation GÄLLER FÖR STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING

Strategi för innovation GÄLLER FÖR STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING Strategi för innovation GÄLLER FÖR STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING Innehåll 1. Syfte... 3 2. Tillämpning... 3 3. Definition... 4 3.1 Avgränsningar... 4 3.2 Beroenden till andra processerv... 4 4. Nuläge... 4

Läs mer

Slutrapport. Hållbar besöksnäring - utveckling av kvalitets- och hållbarhetssystem. Mål och resultat

Slutrapport. Hållbar besöksnäring - utveckling av kvalitets- och hållbarhetssystem. Mål och resultat Slutrapport Hållbar besöksnäring - utveckling av kvalitets- och hållbarhetssystem Projektet Hållbar besöksnäring är en satsning initierad av Västsvenska Turistrådet tillsammans med Tillväxtverket. Målsättningen

Läs mer

Nya. Skandinaviens ledande destinationsbolag. Visit Dalarna

Nya. Skandinaviens ledande destinationsbolag. Visit Dalarna Nya Skandinaviens ledande destinationsbolag Visit Dalarna Vi konkurrerar med 150 000 kommuner och regioner i Europa om boende, besökare, företag, investeringar och kompetens. Beslutsunderlag Syfte och

Läs mer

Rapport från följeforskningen 1/4 30/6 2013. Monica Rönnlund

Rapport från följeforskningen 1/4 30/6 2013. Monica Rönnlund Rapport från följeforskningen 1/4 30/6 2013 Monica Rönnlund 1. Inledning Bakgrunden till projektet är att gränserna mellan den kommunala ideella och privata sektorn luckras upp, vilket ställer krav på

Läs mer

Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete

Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete Åsa Johansson, utredare/ nämndsekreterare Tfn: 0345-18236 E-post: asa.johansson@hylte.se Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete Kommunfullmäktige 2014-06-18 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Syfte...

Läs mer

Härnösands internationella arbete - ny internationell policy

Härnösands internationella arbete - ny internationell policy Härnösands internationella arbete - ny internationell policy Innehållsförteckning sidan Inledning... 3 Syfte... 3 Övergripande mål... 3 Prioriterade områden... 4 Utbildning Arbete och tillväxt Näringsliv

Läs mer

Verksamhetsplan 2013. Länsturismen. Effektivitet genom samverkan

Verksamhetsplan 2013. Länsturismen. Effektivitet genom samverkan Verksamhetsplan 2013 Länsturismen Effektivitet genom samverkan Verksamhetsplan för Turismfunktionen vid VKL 2013 Bakgrund Turismfunktionen har sedan 2006 arbetat på uppdrag av föreningens medlemmar i nära

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2014-2015

VERKSAMHETSPLAN 2014-2015 VERKSAMHETSPLAN 2014-2015 KOMMUNFÖRBUNDET SKÅNE BRYSSEL Denna verksamhetsplan presenterar verksamhetsinriktning, arbetsmetod och prioriteringar under 2014-.2015 för Kommunförbundet Skånes Brysselrepresentation.

Läs mer

Antingen finns projektets partners/deltagare i Leaderområdet eller så finns ett tydligt samarbete mellan projektet och aktörer i Leaderområdet

Antingen finns projektets partners/deltagare i Leaderområdet eller så finns ett tydligt samarbete mellan projektet och aktörer i Leaderområdet BEDÖMNINGSGRUNDER Följande dokument beskriver hur LAG bedömer era projekt utifrån urvalskriterier och poängsättning. Grundvillkor Dessa villkor bedöms lika för alla projekt och alla fonder. Villkor Projektet

Läs mer

Statens offentliga utredning En sammanhållen politik för hållbar turism och växande besöksnäring

Statens offentliga utredning En sammanhållen politik för hållbar turism och växande besöksnäring 7 juli 2017 Statens offentliga utredning En sammanhållen politik för hållbar turism och växande besöksnäring Inspel från Tourism in Skåne AB och Region Skåne/Avdelningen för Regional Utveckling Nedanstående

Läs mer

Näringslivsprogram Tillsammans mot nya jobb

Näringslivsprogram Tillsammans mot nya jobb Näringslivsprogram 2017 Tillsammans mot 70 000 nya jobb Näringslivsprogram 2017 Inledning Näringslivsprogrammet beskriver Uppsala kommuns långsiktiga näringslivsarbete och är ett kommunövergripande styrdokument.

Läs mer

SÖRMLANDS STRATEGI FÖR EN HÅLLBAR BESÖKSNÄRING 2013-2023

SÖRMLANDS STRATEGI FÖR EN HÅLLBAR BESÖKSNÄRING 2013-2023 SÖRMLANDS STRATEGI FÖR EN HÅLLBAR BESÖKSNÄRING 2013-2023 Det välkomnande Sörmland - en attraktiv och tillgänglig destination i närheten av Stockholms storstadsområde Foto: Parken Zoo Vision och mål för

Läs mer

Regionförbundet Östsams Internationella strategi

Regionförbundet Östsams Internationella strategi 1(5) Regionförbundet Östsams Internationella strategi Regionförbundet Östsams Internationella strategi har antagits av Regionfullmäktige den xxxxx 2010 ( x) och gäller för förbundets verksamhet. Strategins

Läs mer

ETT ÅR KVAR. VI SUMMERAR OCH BLICKAR FRAMÅT.

ETT ÅR KVAR. VI SUMMERAR OCH BLICKAR FRAMÅT. ETT ÅR KVAR. VI SUMMERAR OCH BLICKAR FRAMÅT. 1 2 kunskap som lyfter besöksnäringen Visit Västernorrland har som uppdrag att via kunskapsförmedling bidra till att stärka turismen i Västernorrland. Verksamheten

Läs mer

En strategi för hur VästerbottensTurism och kommunerna gemensamt driver turistfrågorna i Västerbottens län.

En strategi för hur VästerbottensTurism och kommunerna gemensamt driver turistfrågorna i Västerbottens län. Färdledaren En strategi för hur VästerbottensTurism och kommunerna gemensamt driver turistfrågorna i Västerbottens län. Vad är färdledaren? Färdledaren är framtagen av Strategigruppen som består av representater

Läs mer

Koncernkontoret Avdelning regional utveckling

Koncernkontoret Avdelning regional utveckling Koncernkontoret Avdelning regional utveckling Magnus Jörgel Näringslivsutvecklare 0706-676208 Magnus.jorgel@skane.se PM Datum 2014-01-23 Dnr 1301845 1 (5) Utveckling av den Internationella Innovationsstrategin

Läs mer

Näringslivsstrategi 2009-03-23. Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör

Näringslivsstrategi 2009-03-23. Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör Näringslivsstrategi 2009-03-23 Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör NÄRINGSLIVSSTRATEGI FÖR HELSINGBORGS STAD Utifrån denna strategi ska Helsingborgs stads näringslivsarbete bedrivas. Uppdraget

Läs mer

Fördjupad Projektbeskrivning

Fördjupad Projektbeskrivning Fördjupad Projektbeskrivning 8.1 Bakgrundsbeskrivning, skäl för projektet Kreativa näringar/kulturnäringar Internationellt sett talas det idag mycket om den Kreativa klassen och dess betydelse för framförallt

Läs mer

Vilken betydelse har landsbygden för svensk besöksnäring?

Vilken betydelse har landsbygden för svensk besöksnäring? Vilken betydelse har landsbygden för svensk besöksnäring? - Stor! - På vilket sätt? - Besöksnäringsforum - Sammanhållen besöksnäringspolitik Näringsdepartementet Vilken betydelse har landsbygden för svensk

Läs mer

2013-09-09. Regionalt handlingsprogram för besöksnäring och turism för Örebroregionen 2014-2020.

2013-09-09. Regionalt handlingsprogram för besöksnäring och turism för Örebroregionen 2014-2020. Regionalt handlingsprogram för besöksnäring och turism för Örebroregionen 2014-2020. 1 Inledning Regionförbundets uppdrag är att på olika sätt medverka till att regionen utvecklas så att fler människor

Läs mer

Strategi för besöksnäringen i Ljungandalen Framtagen av Ånge kommun och Destination Ljungandalen

Strategi för besöksnäringen i Ljungandalen Framtagen av Ånge kommun och Destination Ljungandalen Strategi för besöksnäringen i Ljungandalen 2015-2020 Framtagen av Ånge kommun och Destination Ljungandalen Innehåll Inledning Idag och framtiden Bakgrund Byggstenar 1. Varumärke och kommunikation 2. Målgrupper

Läs mer

Hållbar produktutveckling Om cykelturimens betydelse för besöksnäringens utveckling. Cykelkonferensen 2017 i Jönköping

Hållbar produktutveckling Om cykelturimens betydelse för besöksnäringens utveckling. Cykelkonferensen 2017 i Jönköping Hållbar produktutveckling 2016-19 Om cykelturimens betydelse för besöksnäringens utveckling Cykelkonferensen 2017 i Jönköping Källa: Arena för Tillväxt Besöksnäringen bygger på samverkan mellan aktörer

Läs mer

Internationell strategi

Internationell strategi LANDSTINGET I VÄRMLAND PM Ulla Höglund 2011-11-0306-14 LK/110273 Internationell strategi 2011 2014 Landstinget i Värmland påverkas alltmer av sin omvärld. EU-direktiv och förordningar, rörligheten för

Läs mer

Internationell strategi. för Gävle kommun

Internationell strategi. för Gävle kommun Internationell strategi för Gävle kommun Innehåll Inledning Sammanfattning... 4 Syfte med det internationella arbetet... 5 Internationell strategi För invånare, företag och Gävle kommunkoncern Foto: Mostprotos.com

Läs mer

Affärsutvecklingsprogram för företag i besöksnäringen

Affärsutvecklingsprogram för företag i besöksnäringen Affärsutvecklingsprogram för företag i besöksnäringen Kurbits hjälper företagare att tjäna mer på det de brinner för. Våra affärsutvecklingsprogram är utvecklade och designade specifikt för företag inom

Läs mer

Projekt Skånsk Nätverkskraft. Mål. Syfte. Projektplan Bakgrund

Projekt Skånsk Nätverkskraft. Mål. Syfte. Projektplan Bakgrund Projekt Skånsk Nätverkskraft Mål Att via nätverksbyggande och föreläsningar stimulera de deltagande företagens affärsutveckling. Syfte Att genom projektet få kunskap om kompetensbehovet land företagare

Läs mer

1(8) Verksamhetsplan 2015. Antagen vid årsmöte 1 april 2015

1(8) Verksamhetsplan 2015. Antagen vid årsmöte 1 april 2015 1(8) Verksamhetsplan 2015 Antagen vid årsmöte 1 april 2015 2(8) Föreningens ändamål Företag i Samverkan i Östhammars kommun har enligt stadgarna som ändamål att främja en god samverkan mellan de ideella

Läs mer

Kommunikationsbolag för Sverige som resmål

Kommunikationsbolag för Sverige som resmål VisitSweden Kommunikationsbolag för Sverige som resmål Internationell marknadsföring Nation Branding Photo : Nicho Södling Foto Miriam Preis/imagebank.sweden.se Foto : Nicho Södling/imagebank.sweden.se

Läs mer

ANSVARSFÖRDELNING FÖR DELMÅL INOM. Miljöstrategiskt program för Region Skåne 2011 2016

ANSVARSFÖRDELNING FÖR DELMÅL INOM. Miljöstrategiskt program för Region Skåne 2011 2016 ANSVARSFÖRDELNING FÖR DELMÅL INOM Miljöstrategiskt program för Region Skåne 2011 2016 Ansvarsfördelning för delmål inom miljöstrategiskt program för Region Skåne Genomförande och ansvar Att de konkreta

Läs mer

SÅ FÅR VI TURISMEN I SKÅNE ATT VÄXA! STRATEGISK PLAN FÖR TURISM- OCH BESÖKSNÄRINGEN I SKÅNE ÅR 2020

SÅ FÅR VI TURISMEN I SKÅNE ATT VÄXA! STRATEGISK PLAN FÖR TURISM- OCH BESÖKSNÄRINGEN I SKÅNE ÅR 2020 SÅ FÅR VI TURISMEN I SKÅNE ATT VÄXA! STRATEGISK PLAN FÖR TURISM- OCH BESÖKSNÄRINGEN I SKÅNE ÅR 2020 Under hösten 2011 inledde Tourism in Skåne ett omfattande arbete med att samla politiker och besöksnäring

Läs mer

Slutrapport förestudie Ekoturistdestinationen Kristianstad

Slutrapport förestudie Ekoturistdestinationen Kristianstad Slutrapport förestudie Ekoturistdestinationen Kristianstad Sammanfattning Kristianstad Vattenrike är en viktig besöksanledning i nordöstra Skåne och mycket har gjorts när det gäller att tillgängliggöra,

Läs mer

Verksamhetsplan Länsturismen. Effektivitet genom samverkan

Verksamhetsplan Länsturismen. Effektivitet genom samverkan Verksamhetsplan 2016 Länsturismen Effektivitet genom samverkan 2015-12-17 Verksamhetsplan för Turismfunktionen vid VKL 2016 Bakgrund Turismfunktionen har sedan 2006 arbetat på uppdrag av föreningens medlemmar

Läs mer

Framtidens lokala besöksservice

Framtidens lokala besöksservice Framtidens lokala besöksservice Så här arbetar vi i Skaraborg med framtidens lokala besöksservice. Lotta Samuelsson Turistchef i Mariestad och Klara Börjesson Ahlqvist Turistchef i Falköping. Strategiska

Läs mer

Internationell strategi. Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner

Internationell strategi. Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner Internationell strategi Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner Vi lever i en allt mer globaliserad värld som ger ökade möjligheter men som också ställer nya krav. Linköpings

Läs mer

Kluster nytta för regionen? Innovations- och förändringsarbete i Dalarna

Kluster nytta för regionen? Innovations- och förändringsarbete i Dalarna Kluster nytta för regionen? Innovations- och förändringsarbete i Dalarna Förr startade man företag där det fanns en fors. Idag där det finns kunskapskällor Kort tillbakablick Klusterutveckling i ett regionalt

Läs mer

Forum för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft Utvecklad samverkan och dialog i det regionala tillväxtarbetet

Forum för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft Utvecklad samverkan och dialog i det regionala tillväxtarbetet VERSION 2015-05-05 Forum för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft Utvecklad samverkan och dialog i det regionala tillväxtarbetet Inledning I Strategin En Nationell strategi för hållbar regional

Läs mer

Hållbar Produktutveckling kan det vara något?

Hållbar Produktutveckling kan det vara något? Hållbar Produktutveckling kan det vara något? Vill ni få fler gäster? Vill ni tjäna mer pengar på besökarna? Vill ni få en större eller jämnare beläggning? Vill ni samarbeta för att öka områdets attraktion

Läs mer

Internationell strategi Sävsjö Kommun

Internationell strategi Sävsjö Kommun Internationell strategi Sävsjö Kommun riktlinjer för det internationella perspektivet kopplat till Utvecklingsstrategin(Usen) Antagen av kf 2013-12-16 Bakgrund En ökad internationalisering, Sveriges medlemskap

Läs mer

Kommunstyrelsens handling nr 31/2014. INTERNATIONELL STRATEGI Katrineholms kommuns internationella arbete. Tillväxt och integration

Kommunstyrelsens handling nr 31/2014. INTERNATIONELL STRATEGI Katrineholms kommuns internationella arbete. Tillväxt och integration INTERNATIONELL STRATEGI Katrineholms kommuns internationella arbete Tillväxt och integration Katrineholm Läge för liv & lust Vision 2025: I Katrineholm är lust den drivande kraften för skapande och utveckling

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. Information Nationella Regionalfondsprogrammet

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. Information Nationella Regionalfondsprogrammet Information Nationella Regionalfondsprogrammet 1 1 Regionalfonden 2014-2020 Nio program i Sverige 6 2 3 4 5 Åtta regionala strukturfondsprogram 1. Övre Norrland 2. Mellersta Norrland 3. Norra Mellansverige

Läs mer

Mänskliga rättigheter i styrning och ledning

Mänskliga rättigheter i styrning och ledning 2015-06-09 1 (5) Avdelningen för ekonomi och styrning Björn Kullander Mänskliga rättigheter i styrning och ledning - Projektplan Inledning Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) kommer under 2015 och 2016

Läs mer

Projektplan - utkast Fisketurism i Gästrikland

Projektplan - utkast Fisketurism i Gästrikland Projektplan - utkast Fisketurism i Gästrikland Besök www.leadergastrikebygden.se eller bli ett fan på www.facebook.com/leadergastrikebygden sidan 1 Fisketurism i Gästrikland - Projektplan Vad Vi satsar

Läs mer

Verksamhetsplan för temagrupp samhällsplanering

Verksamhetsplan för temagrupp samhällsplanering Verksamhetsplan för temagrupp samhällsplanering Bakgrund Regionens eller länets utveckling och tillväxt är beroende av proaktiv samverkan mellan länets offentliga aktörer, högskola och näringsliv. Detta

Läs mer

Plattform för Strategi 2020

Plattform för Strategi 2020 HIG-STYR 2016/146 Högskolan i Gävle Plattform för Strategi 2020 VERKSAMHETSIDÉ Högskolan i Gävle sätter människan i centrum och utvecklar kunskapen om en hållbar livsmiljö VISION Högskolan i Gävle har

Läs mer

16 september 2011 Ansvarig: Ola Jacobson INTERNATIONELL STRATEGI FÖR KULTURNÄMNDENS VERKSAMHETSOMRÅDE

16 september 2011 Ansvarig: Ola Jacobson INTERNATIONELL STRATEGI FÖR KULTURNÄMNDENS VERKSAMHETSOMRÅDE 16 september 2011 Ansvarig: Ola Jacobson INTERNATIONELL STRATEGI FÖR KULTURNÄMNDENS VERKSAMHETSOMRÅDE Bakgrund och utgångspunkter Kulturnämndens internationella strategi utgår ifrån Policy för Region Skånes

Läs mer

BAKGRUNDEN Destinationssamverkan i Stockholms skärgård sedan 1 november 2011

BAKGRUNDEN Destinationssamverkan i Stockholms skärgård sedan 1 november 2011 Destinationsutveckling av Stockholms skärgård för internationella marknader Roslagens Destinationsdag 2012 BAKGRUNDEN Destinationssamverkan i Stockholms skärgård sedan 1 november 2011 Enskilda företag

Läs mer

Projektplan. Lönsamhet och attityder steg 2

Projektplan. Lönsamhet och attityder steg 2 Projektplan Lönsamhet och attityder steg 2 Projektperiod 1 december 2013 15 november 2014 Lönsamhet och attityder steg 2 Projektperiod 1 december 2013 15 november 2014 Bakgrundsbeskrivning Ideella föreningen

Läs mer

Samverkansavtal mellan Eslövs, Hörbys och Höörs kommuner avseende partnerskap för utveckling av besöksnäringen under 2015-2017

Samverkansavtal mellan Eslövs, Hörbys och Höörs kommuner avseende partnerskap för utveckling av besöksnäringen under 2015-2017 Samverkansavtal mellan Eslövs, Hörbys och Höörs kommuner avseende partnerskap för utveckling av besöksnäringen under 2015-2017 De tre kommunerna Eslöv, Höör och Hörby har kommit överens att från den 1

Läs mer

Näringslivsstrategi Strömstads kommun

Näringslivsstrategi Strömstads kommun Strömstads kommun Näringslivsstrategi Strömstads kommun 2017-2020 Dokumenttyp Beslutande organ Förvaltningsdel Strategi Kommunfullmäktige Kommunledningsförvaltningen Antagen 2017-03-23 Ansvar Kommunstyrelsen

Läs mer

Övergripande affärsplan för Västsvenska Turistrådet 2012-2015

Övergripande affärsplan för Västsvenska Turistrådet 2012-2015 Övergripande affärsplan för Västsvenska Turistrådet 2012-2015 Inledning Detta dokument är den övergripande affärsplanen för Västsvenska Turistrådet för år 2012-2015. Den är inte ett fristående dokument

Läs mer

Anteckningar från genomförda workshops den 1 dec 2014

Anteckningar från genomförda workshops den 1 dec 2014 Soundingboard 2.0 2014 Anteckningar från genomförda workshops den 1 dec 2014 Workshop: Hållbara städer Utveckla mötesplatser där människors behov är utgångspunkten för nya innovationer som i sin tur bidrar

Läs mer

Turism AB (svb) Affärsplan 2014

Turism AB (svb) Affärsplan 2014 Turism AB (svb) Affärsplan 2014 Övergripande målsättning - fördubbla omsättningen i besöksnäringen i MittSkåne till 1 miljard 2020 Fo k u s b e s ö k s n ä r i n g e n s o m basindustri och samhällsbyggare

Läs mer

SAMMANSTÄLLNING AV GRUPPDISKUSSIONER

SAMMANSTÄLLNING AV GRUPPDISKUSSIONER SAMMANSTÄLLNING AV GRUPPDISKUSSIONER Flera frågor kring Nya Visit Dalarna diskuterades kring borden under Up to Date. Vad krävs av oss i Dalarna för att vi ska fördubbla omsättningen till 2020? Dalarna

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH Regeringens innovationsstrategi Delmål: Använda potentialen i social innovation och samhällsentreprenörskap för att bidra till att möta samhällsutmaningar. 1 Regeringens innovationsstrategi Det handlar

Läs mer

2012-06-01 1(9) Rapport 28/5 29/5. Workshop för att formulera de övergripande målen för svenskt vattenbruk. Processledare: Lisa Renander, GoEnterprise

2012-06-01 1(9) Rapport 28/5 29/5. Workshop för att formulera de övergripande målen för svenskt vattenbruk. Processledare: Lisa Renander, GoEnterprise 2012-06-01 1(9) Rapport 28/5 29/5 Workshop för att formulera de övergripande målen för svenskt vattenbruk 2012-06-01 2(9) Vattenbruket i Sverige är en liten näring trots att potentialen är betydande och

Läs mer

ÖREBRO LÄNS LANDSTING. Ledningskansliet

ÖREBRO LÄNS LANDSTING. Ledningskansliet ÖREBRO LÄNS LANDSTING Ledningskansliet Riktlinjer för internationellt engagemang 2011-2014 2 Riktlinjer för internationellt engagemang Inledning Landstingsfullmäktige antog i juni 2003 en policy för Örebro

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH Uppdrag att genomföra insatser för hållbara turistdestinationer samt stärka kvalitet och konkurrenskraft i små och medelstora turistoch upplevelseföretag eller HDU som de säger på VisitSweden Dennis Bederoff

Läs mer

Tillsammans gör vi det möjligt för alla barn att få en bra start i livet

Tillsammans gör vi det möjligt för alla barn att få en bra start i livet Verksamhetsplan 2015 En bra start fokuserar på social hållbarhet och strävar efter att bygga långsiktiga lösningar. Vi ska öka medvetenheten om barns situation och hur vi tillsammans kan förbättra den.

Läs mer

Lokal näringslivsutveckling

Lokal näringslivsutveckling Lokal näringslivsutveckling Insatser för lokalt utvecklingsarbete Åsa Bjelkeby Enhetschef Regionala miljöer 1 Kort om Tillväxtverket 370 medarbetare på 9 orter Arjeplog, Gävle, Göteborg, Jönköping, Luleå,

Läs mer

Lustfylld mat. Projektets mål var att skapa långsiktiga hållbara försörjningsmöjligheter inom matsektorn kr

Lustfylld mat. Projektets mål var att skapa långsiktiga hållbara försörjningsmöjligheter inom matsektorn kr Lustfylld mat Projektets mål var att skapa långsiktiga hållbara försörjningsmöjligheter inom matsektorn. Projektägare: Skördefest i Dalarna, ideell förening Projektledare: Olle Bengtsson Kommuner: Säter,

Läs mer

6. ORGANISERING, ANSVAR OCH SAMVERKAN

6. ORGANISERING, ANSVAR OCH SAMVERKAN 6. ORGANISERING, ANSVAR OCH SAMVERKAN Tankar om optimal organisering och samverkan framåt: Kommunala organisationens tankar om optimal organisering och samverkan framåt: Samhällets tankar om optimal organisering

Läs mer

Tillägg till Avtal om Samhällskontraktet som MDH, Västerås och Eskilstuna ingått i oktober 2013.

Tillägg till Avtal om Samhällskontraktet som MDH, Västerås och Eskilstuna ingått i oktober 2013. TILLÄGGSAVTAL SAMHÄLLSKONTRAKTET Tillägg till Avtal om Samhällskontraktet som MDH, Västerås och Eskilstuna ingått i oktober 2013. 1 Parter 1. Mälardalens högskola, org.nr. 202100-2916 ( MDH ) 2. Västerås

Läs mer

Samverkan och dialog. PROJEKTil. Styrande dokument Måldokument Direktiv. Sida 1 (7)

Samverkan och dialog. PROJEKTil. Styrande dokument Måldokument Direktiv. Sida 1 (7) Styrande dokument Måldokument Direktiv PROJEKTil Sida 1 (7) Samverkan och dialog Sida 2 (7) Samverkan och dialog... 1 1. Grundläggande information... 3 1.1 Bakgrund... 3 1.2 Verksamhetsstrategi... 4 2

Läs mer

Västarvet kunskap, upplevelser och utveckling.

Västarvet kunskap, upplevelser och utveckling. Västarvet kunskap, upplevelser och utveckling. Västarvets regionala tjänster Västarvets museer & besöksmål Vad innebär konventionen för Sverige? När Sverige ansluter sig till landskapskonventionen åtar

Läs mer

Gör såhär! Bilaga intressanmälan

Gör såhär! Bilaga intressanmälan LOKALT LEDD UTVECKLING LEADER NÄRHETEN Hållbar landsbygdsutveckling och ökad livskvalitet - för alla Gör såhär! Bilaga intressanmälan Innan du börjar med Intresseanmälan - Lokal bilaga ska du läsa igenom

Läs mer

Partnerskapsavtal för ökad tillväxt inom besöksnäringen i MittSkåne

Partnerskapsavtal för ökad tillväxt inom besöksnäringen i MittSkåne Partnerskapsavtal för ökad tillväxt inom besöksnäringen i MittSkåne Undertecknade parter avser att, i form av ett långsiktigt partnerskap, samarbeta för att främja och öka tillväxten inom besöksnäringen

Läs mer

turism handlingsprogram för örebroregionen 2015-2020

turism handlingsprogram för örebroregionen 2015-2020 The Heart of Sweden logotype PANTONE 382 turism handlingsprogram för örebroregionen 2015-2020 turism handlingsprogram för Örebroregionen 2015 2020 1 2 turism handlingsprogram för Örebroregionen 2015 2020

Läs mer

Leaderleder. Ledbeskrivningar för vandring, cykel och kanot finns nu presenterade i ett digitalt kartsystem. 643 398 kr

Leaderleder. Ledbeskrivningar för vandring, cykel och kanot finns nu presenterade i ett digitalt kartsystem. 643 398 kr Leaderleder Ledbeskrivningar för vandring, cykel och kanot finns nu presenterade i ett digitalt kartsystem. Projektägare: Leader Nedre Dalälven, ideell förening Projektledare: Kalle Hedin Kommuner: Hela

Läs mer

Strategi för långsiktigt barn- och ungdomspolitiskt arbete i Gävleborg. Antagen av regionstyrelsen, Region Gävleborg 5 november 2010

Strategi för långsiktigt barn- och ungdomspolitiskt arbete i Gävleborg. Antagen av regionstyrelsen, Region Gävleborg 5 november 2010 Strategi för långsiktigt barn- och ungdomspolitiskt arbete i Gävleborg Antagen av regionstyrelsen, Region Gävleborg 5 november 2010 Vision I Gävleborg har DU alltid inflytande och delaktighet i de frågor

Läs mer

En lärandeplan för det regionala tillväxtarbetet i Halland

En lärandeplan för det regionala tillväxtarbetet i Halland En lärandeplan för det regionala tillväxtarbetet i Halland 2013 Innehåll 1. Bakgrund och uppdrag... 2 2. Varför en lärandeplan för tillväxtarbetet i Halland?... 2 3. Utgångsläget... 3 4. Förutsättningar

Läs mer

EU projektanalys Bromölla kommun Övergripande mål och EU finansiering

EU projektanalys Bromölla kommun Övergripande mål och EU finansiering Inledning Analysen är genomförd utifrån Kommunstyrelsens handlingsplan för att uppnå kommunfullmäktiges mål. Analysen följer huvudsakligen den systematik som finns i dokumentet. Fokus för analysen är att

Läs mer

Version Gruppens uppdrag var att för området Tillväxt och Innovation

Version Gruppens uppdrag var att för området Tillväxt och Innovation ÖSTERGÖTLAND EN VÄRDESKAPANDE REGION 1. Uppdraget Gruppens uppdrag var att för området Tillväxt och Innovation 2. Arbetet 1. Inventera nuläget (vad är gjort hittills och varför, gällande strategier och

Läs mer

Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Stockholm

Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Stockholm Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Stockholm SERUS Ek. För. 19-20 februari 2007 Analys s. 25: Svagheter i stödsystem och finansiering Ytterligare en aspekt som betonades är att kvinnor

Läs mer

Dags för ännu ett spännande program från Piku AB, med fokus på lönsamma affärer för dig som driver företag inom besöksnäringen!

Dags för ännu ett spännande program från Piku AB, med fokus på lönsamma affärer för dig som driver företag inom besöksnäringen! 1 Tadaaa! Dags för ännu ett spännande program från Piku AB, med fokus på lönsamma affärer för dig som driver företag inom besöksnäringen! Det här är en unik chans för dig som: Vill ha fler besökare och

Läs mer

2011-11-30 1. Bräknemodellen. En utvecklingsmodell för småorter på landsbygden.

2011-11-30 1. Bräknemodellen. En utvecklingsmodell för småorter på landsbygden. 2011-11-30 1 Bräknemodellen. En utvecklingsmodell för småorter på landsbygden. Bakgrund Sedan ett år tillbaka har Hoby Företagarförening och Bygd i Samverkan, båda ideella föreningar, arbetat med att ta

Läs mer

Eventskompetens Kompetenssatsning i Norra Mellansverige

Eventskompetens Kompetenssatsning i Norra Mellansverige Eventskompetens Kompetenssatsning i Norra Mellansverige Aktörer kring event Tillväxt Statlig aktör Samordning ex. destinationsbolag Regionförbund Landsting Kommun EVENT Entreprenör Event Eventbolag Samordning

Läs mer

Innovation i södra Småland

Innovation i södra Småland Innovation i södra Småland Vad är INNOVATION? Införandet eller genomförandet av en ny eller väsentligt förbättrad vara, tjänst eller process, nya marknadsföringsmetoder, eller nya sätt att organisera affärsverksamhet,

Läs mer

Affärsutvecklingsprocess för besöksnäringen

Affärsutvecklingsprocess för besöksnäringen Affärsutvecklingsprocess för besöksnäringen i Västmanland Västmanlands Kommuner och Landsting (VKL) ansvarar för samordningen och utvecklingen av turismen i Västmanlands län. Syftet med Turismfunktionen

Läs mer

Möjligheten att etablera en återkommande, internationell konferens med fokus på social hållbarhet

Möjligheten att etablera en återkommande, internationell konferens med fokus på social hållbarhet Möjligheten att etablera en återkommande, internationell konferens med fokus på Upprättad Datum: Version: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: 2014-11-04 1.0 Marie Holmberg Stadskontoret Näringslivsavdelningen

Läs mer

Process och struktur. Liksom Yin och Yan behövs båda

Process och struktur. Liksom Yin och Yan behövs båda Process och struktur Liksom Yin och Yan behövs båda Logiskt Ramverk (LFA): En etablerad planeringsmodell Ett konkret hjälpmedel för målstyrd planering, analys, bedömning, uppföljning och utvärdering av

Läs mer

Organisering för fortsatt skärgårdssamverkan. Stockholm Archipelago

Organisering för fortsatt skärgårdssamverkan. Stockholm Archipelago Organisering för fortsatt skärgårdssamverkan Skärgårdsstrategins vision år 2030: Stockholms skärgård en året-runt-destination i världsklass Målsättning 2020 + 50% kommersiella gästnätter* + 80% omsättning

Läs mer