Revisionsplan 2011 Sollefteå kommun

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Revisionsplan 2011 Sollefteå kommun"

Transkript

1 Sollefteå kommun Maj-Britt Åkerström Cert. kommunal revisor

2 Innehållsförteckning 1 Uppdrag 1 2 Revisionsuppdraget 1 3 Revisionsplanering Bedömning av väsentlighet och risk Revisionsprojekt Nämndernas övergripande ansvarsutövande Granskning av delårsrapport Granskning av årsredovisning Projekt med extern delfinansiering Förstudie kompetensförsörjning Organisering av administrationen Samspel politik och förvaltning Fastighetsförvaltning Kvalitet inom äldreboenden Uppföljning av tidigare granskningar 6 Sollefteå kommun

3 1 Uppdrag Kommunens revisorer har uppdragit till Komrev inom att sammanfatta den revisionsplan som revisorerna fastställt att gälla för år Revisionsuppdraget En grundförutsättning för en tillförlitlig kommunal revision och ytterst en effektiv verksamhet är att samtliga delar av det kommunala verksamhetsområdet årligen blir föremål för revisorernas granskning. Fullmäktiges prövning sker årligen och avser all verksamhet. Prövningen av nämndernas ansvarstagande grundas på revisorernas bedömning och uttalande i revisionsberättelser. 3 Revisionsplanering 3.1 Bedömning av väsentlighet och risk Revisionsprocessens grundstomme är, enligt god revisionssed, analysen av väsentlighet och risk. Analysen som är övergripande, ska ligga till grund för planeringen av granskningens inriktning, omfattning och resursbehov de närmaste åren. Följande revisionsfrågor är aktuella: Inom vilka områden finns risker att väsentliga fel uppstår som negativt kan påverka verksamhetens inriktning, förvaltning och redovisning? Vilka konsekvenser kan uppstå? Vilka risker finns och hur stor är sannolikheten för att fel eller misskötsel uppstår? I analysen bedöms såväl externa som interna faktorer. 3.2 Revisionsprojekt 2011 Revisorerna har, utifrån genomförd väsentlighets- och riskanalys, beslutat genomföra följande revisionsprojekt år Nämndernas övergripande ansvarsutövande Revisorerna ska varje år uttala sig i frågan om ansvarsfrihet för nämnder och styrelser. För att möjliggöra bedömningar och skapa en tydlig grund för detta anger kommunallagen att all verksamhet ska granskas årligen. Revisorernas uttalande i revisionsberättelsen avseende ansvarsfrågan utgår från den övergripande revisionsuppgiften att pröva om nämnden fullgör sitt uppdrag från fullmäktige. I detta ingår bl. a. att pröva hur nämnderna tar till sig och tolkar uppdraget och omvandlar det till något utförbart och uppföljningsbart så att verksamheten når de politiska målen. Sollefteå kommun 1 av 6

4 Revisionsfrågan är: Ar nämndernas och kommunstyrelsens ansvarsutövande tillfredsställande? Revisionsobjekt är kommunstyrelsen och nämnderna. Granskningsinsatserna avgränsas till att omfatta uppföljning av fattade beslut av större vikt Granskning av delårsrapport Krav på delårsrapport och utformning av densamma framgår av Kommunal Redovisningslag, KRL. I kapital 9, 1 regleras att kommunen minst en gång under räkenskapsåret ska upprätta en delårsrapport för verksamheten från räkenskapsårets början. Rapporten ska omfatta en period av minst hälften och högst två tredjedelar av räkenskapsåret. Enligt Kommunallagen är det lagkrav på att kommunen ska formulera verksamhetsmässiga och finansiella mål för god ekonomisk hushållning i budgeten. Dessa mål ska sedan följas upp i delårsrapport och årsredovisning. Kommunens revisorer åläggs att uttala sig om måluppfyllelsen. Granskningen ska besvara följande revisionsfrågor: Har delårsrapporten upprättats enligt lagens krav och god redovisningssed? Är resultaten i delårsrapporten förenliga med de av fullmäktige fastställda målen för god ekonomisk hushållning, d.v.s. finns förutsättningar att målen kommer att uppnås? Revisionsobjekt är kommunstyrelsen som enligt kommunallagen är ansvarig för delårsrapportens upprättande Granskning av årsredovisning Revisorerna har bl. a. till uppgift att pröva om räkenskaperna är rättvisande. Inom ramen för denna uppgift bedöms om årsredovisningen är upprättad i enlighet med lag om kommunal redovisning. Vidare ska revisorerna enligt kommunallagen bedöma om resultatet enligt årsredovisningen är förenligt med de mål fullmäktige beslutat om. Kommunen kan även ha egna riktlinjer för årsredovisningens upprättande som ska följas. Sedan 2005 ska ett skriftligt utlåtande avseende god ekonomisk hushållning från revisorerna biläggas årsredovisningen. Detta sker inom ramen för upprättandet av revisionsberättelsen. Granskningen ska besvara följande revisionsfrågor: Lämnar årsredovisningen upplysning om verksamhetens utfall, verksamhetens finansiering och den ekonomiska ställningen? Är redovisningens resultat förenligt med de mål fullmäktige beslutat avseende god ekonomisk hushållning? Har balanskravet uppfyllts och hanteras eventuella underskott i enlighet med balanskravets regler? Är räkenskaperna i allt väsentligt rättvisande? Med rättvisande avses följsamhet mot lag, rekommendationer och god redovisningssed. Revisionsobjekt är kommunstyrelsen som enligt kommunallagen är ansvarig för årsredovisningens upprättande. Sollefteå kommun 2 av 6

5 3.2.4 Projektstyrning Strukturfondsperioden innebär fortsatta möjligheter till utvecklingsprojekt som kommunen kan delta i. Strikta rutiner och styrning av förekommande projekt är viktig. Granskad nämnd är kommunstyrelsen. Följande revisionsfråga är aktuell: Har kommunen en effektiv styrning och tillräcklig kontroll av projekt med extern medfinansiering? Följande kontrollmål är aktuella: Vilken kommunal nytta (mål) redovisas i projektansökan? Vilka beslut har kommunstyrelsen fattat avseende projektansökan? Vilken uppföljning har kommunstyrelsen gjort av aktuellt projekt? Genomförs projektet i enlighet med projektansökan? Granskningen är avgränsad till det länsbaserade projektet Strategisk besöksnäringsutveckling. Revisionsobjekt är kommunstyrelsen Förstudie kompetensförsörjning Personalen är kommunens viktigaste resurs och en förutsättning för att kommunerna ska kunna uppfylla sina åtaganden gentemot medborgarna. Kommunen står inför stora och växande pensionsavgångar. Största delen av pensionsavgångarna blir inom vård och omsorg samt utbildning. I viss mån möts pensionsavgångarna av strukturella befolkningsförändringar och därmed ändrat (minskat) behov av tjänster både inom skola och inom äldreomsorg. Förutsättningar att rekrytera till vakanta tjänster varierar beroende av typ av tjänst. Konkurrens om personal kan komma att uppstå. Aktiviteter behöver således göras både för att avveckla personal och för att möta väntat rekryteringsbehov. För att vidta rätt åtgärder vid brister i arbetsmiljö, rekrytera rätt personer, satsa rätt kompetensutveckling etc måste kommunen har en rättvisande bild av nuläget. Information och analys av nuläge och framtid är därför ett första steg i ett strukturerat personalstrategiskt arbete. Samtidigt är strategiska insatser både för att locka ny personal och för att behålla den man redan har av största vikt. Följande revisionsfråga är aktuell:har kommunen en tillräcklig kontroll för en effektiv kompetensförsörjningsprocess? Följande kontrollmål är aktuella: Har kommunen tillräcklig kunskap om nuläget? Finns fastställda styrsystem för kompetensförsörjningsprocessen där det framgår hur arbetet ska styras, vad som ska prioriteras, vad som ska utföras och av vem? Bedrivs ett aktivt kompetensförsörjningsarbete? Granskad nämnd är kommunstyrelsen, förstudien fokuseras på kommunstyrelsens övergripande styrning av kompetensförsörjningen. Sollefteå kommun 3 av 6

6 3.2.6 Organisering av administrationen Syftet med denna granskning är att granska kvalitet och effektivitet i de utvalda processerna samt att ge ett underlag för att utveckla de delprocesser där problem föreligger. Syftet är även att ge ett underlag för bedömning av hur mycket tid som används till all administration och hur det förhåller sig jämfört med andra kommuner. Revisionsfrågan är: Har kommunen ändamålsenliga processer/ arbetssätt avseende ekonomi-, löne- och nämndsadministration? Granskningen omfattar följande kontrollfrågor: 1. Bidrar processerna till en god styrning av kommunen? Finns styrande och stödjande dokument för de olika områdena och är de kända? 2. Bedrivs processerna med tillfredsställande kvalitet? Finns det tillräcklig kunskap om hur olika aktiviteter ska utföras? Finns det stöd att tillgå när så behövs? Hanteras störningar och problem som uppkommer inom de olika områdena på ett sätt som gör att risken för återkommande fel minimeras? 3. Bedrivs processerna kostnadseffektivt? Är rutinerna enkla och smidiga att tillämpa? Använder medarbetarna rimligt med tid (personresurser) inom de olika områdena (jämförelse görs inom kommunen och med andra jämförbara kommuner där så är möjligt)? I granskningen ingår ekonomiadministration innefattande löpande redovisning (processer för hantering av leverantörsfakturor, kundfakturor, interna affärer och löpande bokföring), budgethantering och uppföljning inkl prognoser och bokslut samt löneadministration innefattande rapportering och attestering av löner samt löneredovisning. Granskningen omfattar alla nämnder Samspel politik och förvaltning Kommunallagen innehåller inte några föreskrifter om rollfördelning mellan förtroendevalda och anställda. Systemet bygger på respekt, förtroende, tillit, dialog och en tydlig rollfördelning. Ett fungerande ledarskap förutsätter respekt för varandras spelplaner. Det tudelade ledarskapet bygger i huvudsak på följande fördelning av uppgifter: Revisionsfrågan är: Fungerar ledning och styrning på ett tillfredsställande sätt? Följande kontrollmål ingår i granskningen: Vilka mål och riktlinjer finns för ansvarsfördelningen mellan förtroendevalda och tjänstemän? Hur arbetar förtroendevalda och tjänstemän med styrning och ledning? Har politiker och tjänstemän samma syn på ansvarsfördelningen? Granskningen omfattar kommunstyrelsens, barn- och skolnämndens, vård- och äldrenämndens och kultur, utbildnings- och fritidsnämndens ansvarsområden. Sollefteå kommun 4 av 6

7 3.2.8 Fastighetsförvaltning Kommunen har överfört fastighetsförvaltningen avseende kommunens verksamhetsfastigheter till det kommunala bostadsbolaget Solatum Hus och Hem AB. Revisorerna har identifierat ett behov av att klargöra frågor kring a) transaktioner mellan kommunen och bostadsbolaget b) kring upphandling avseende fastighetsförvaltningen samt c) ändamålsenlighet och säkerhet i den interna kontrollen Följande revisionsfrågor är aktuella: 1. Fungerar fastighetsförvaltningen för kommunens verksamhetsfastigheter på ett tillfredsställande sätt? 2. Sker upphandlingar i enlighet med Lagen om offentlig upphandling och av kommunen och/eller bolaget fastställda regler? 3. Är den interna kontrollen avseende fastighetsunderhåll tillräcklig? Följande kontrollmål är aktuella: 1. Vad innebär avtalet mellan kommunen och Solatum Hus och Hem ABom fastighetsförvaltningen? 2. Är ansvaret tydliggjort i avtal mellan kommunen och Solatum Hus och Hem AB om förvaltning av kommunens verksamhetsfastigheter? 2. Fungerar fastighetsförvaltningen i enlighet med avtal? 3. Sker upphandlingar i enlighet med Lagen om offentlig upphandling och gällande ramavtal? 4. Är den egna uppföljningen av upphandlingsverksamheten och köptrohet mot ramavtal säkerställd ur internkontrollsynpunkt? 5. Har kommunstyrelsen och bolaget genomfört bedömningar av var i verksamheterna risker för oegentligheter kan uppträda? 6. Genomförs kontroller av risker för oegentligheter? 7. Vilken uppföljning och rapportering förekommer? Revisionsobjekt är kommunstyrelsen och Solatum. Granskningen genomförs samordnat mellan kommunens revisorer och lekmannarevisor i Solatum Kvalitet inom äldreboenden Kommunerna har enligt socialtjänstlagen ansvar för att äldre personer får möjlighet att leva och bo självständigt under trygga förhållanden och ha en aktiv och meningsfull gemenskap med andra. Kommunen har enligt Socialtjänstlagen ett ansvar för att insatser inom socialtjänsten ska vara av god kvalitet. I begreppen inryms bl a rättssäkerhet, kompetens, bemötandefrågor, den enskildes medinflytande samt att vården är lättillgänglig. För att säkerställa detta ska kvaliteten systematiskt och fortlöpande utvecklas och säkerställas. Det förutsätter att det finns ett kvalitetssystem. Granskningen ska besvara följande revisionsfråga: Har nämnden inrättat ändamålsenligt kvalitetssystem för hälso- och sjukvårdsinsatserna inom äldreomsorgen och äldreomsorgens insatser enligt socialtjänstlagen? Sollefteå kommun 5 av 6

8 Följande kontrollmål ingår i granskningen Definiering av kvalitetsbegrepp. Finns det ett dokumenterat kvalitetssystem som omfattar de områden som anges i socialstyrelsens föreskrifter avseende hälso- och sjukvårdsinsatser? Finns det ett dokumenterat kvalitetssystem som omfattar de områden som anges i socialtjänstlagen och i socialstyrelsens allmänna råd? Är ansvaret för kvalitetsarbetet tydligt identifierat och finns det en tydlig organisation och plan för hur det ska bedrivas och följas upp? Granskningen är avgränsad till vård- och äldrenämnden och omfattar både verksamheten vid Gunillagården (Junsele) och Lissgården (Näsåker) som bedrivs i egen regi och om möjligt på Rådomsgården (entreprenad) Uppföljning av tidigare granskningar Målet med revisorernas arbete är inte bara att det efter årets slut ska leda till en revisionsberättelse. Revisorernas arbete ska också leda till en bättre trygghet, säkerhet och effektivitet. Därför är det nödvändigt att de förslag som lämnats tidigare år löpande följs upp så att revisorerna kan bedöma om erforderliga åtgärder vidtagits från kommunens sida. Uppdraget innebär att följa upp att föreslagna åtgärder enligt tidigare granskningar genomförs. Revisionsfrågan är: Vilka åtgärder har blivit genomförda med anledning av de förslag och synpunkter som lämnats i revisionsrapporter 2009? Uppföljningen avser följande projekt som genomfördes 2009: Budgetprocessen, Chefsrekrytering, Försörjningsstöd, Kvalitet och Styrande dokument. Uppföljning av genomförda granskningar av delårsrapport och årsredovisning sker i annan ordning. Uppföljning av granskning av kontanthantering och verifikationer har skett under Granskningen avser kommunstyrelsen, vård- och äldrenämnden, individ- och omsorgsnämnden samt samhällsbyggnadsnämnden. Sollefteå kommun 6 av 6

Vad granskar de kommunala revisorerna? En praxisstudie

Vad granskar de kommunala revisorerna? En praxisstudie Ola Sabel Lars Magnusson Vad granskar de kommunala revisorerna? En praxisstudie Borås Stads Revisionskontor Besöksadress: Sturegatan 42 Telefonnummer: 033-35 71 54 Postadress: Borås Stad, Revisionskontoret,

Läs mer

Lunds kommun. Revisionsrapport. Granskning av intern kontroll. - Kommunstyrelsen. Lena Salomon Certifierad kommunal revisor

Lunds kommun. Revisionsrapport. Granskning av intern kontroll. - Kommunstyrelsen. Lena Salomon Certifierad kommunal revisor Revisionsrapport Granskning av intern kontroll - Kommunstyrelsen Lena Salomon Certifierad kommunal revisor Mattias Johansson Auktoriserad revisor/ Certifierad kommunal revisor Lunds kommun Emelie Lönnblad

Läs mer

God Revisionssed. i kommunal verksamhet 2006

God Revisionssed. i kommunal verksamhet 2006 God Revisionssed i kommunal verksamhet 2006 8472534749329327345109 3745272190293846283729 554637462728472446327 20349745500221181711637 499265002366162 förtroendevalda reviso regioner är fullmäktig rument

Läs mer

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Styr- och ledningssystem. Styr- och ledningssystem 1

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Styr- och ledningssystem. Styr- och ledningssystem 1 Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Styr- och ledningssystem Styr- och ledningssystem 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås

Läs mer

På den säkra sidan. Om intern kontroll för förtroendevalda i kommuner och landsting

På den säkra sidan. Om intern kontroll för förtroendevalda i kommuner och landsting På den säkra sidan Om intern kontroll för förtroendevalda i kommuner och landsting Sveriges Kommuner och Landsting 118 82 Stockholm, Besök Hornsgatan 20 Tfn 08-452 70 00, Fax 08-452 70 50 info@skl.se,

Läs mer

Att arbeta med kvalitet inom Vård och Omsorg, Sjöbo kommun Kvalitetsledningssystem enligt SOSFS 2006:11 (SoL/LSS)

Att arbeta med kvalitet inom Vård och Omsorg, Sjöbo kommun Kvalitetsledningssystem enligt SOSFS 2006:11 (SoL/LSS) Verksamhetsområde: SoL och LSS Ansvarig för dokumentet: Kjell-Åke Nilsson, förvaltningschef Gäller fr.o.m. 2009-06-15 Senaste ändringen: 2010-06-14 Kvalitetsledningssystem för SoL och LSS Att arbeta med

Läs mer

Vad är kommunal revision? den revision som bedrivs i kommuner, landsting, regioner och kommunalförbund

Vad är kommunal revision? den revision som bedrivs i kommuner, landsting, regioner och kommunalförbund Vad är kommunal revision? den revision som bedrivs i kommuner, landsting, regioner och kommunalförbund Kort om den kommunala revisionen Revisionen är ett lokalt demokratiskt kontrollinstrument, en del

Läs mer

Verksamhetsstyrning och arbetssätt inom individ- och familjeomsorgen

Verksamhetsstyrning och arbetssätt inom individ- och familjeomsorgen Revisionsrapport Verksamhetsstyrning och arbetssätt inom individ- och familjeomsorgen Mora kommun December 2009 Karin Magnusson Innehållsförteckning Sammanfattning... 1 1 Inledning... 3 1.1 Bakgrund...

Läs mer

Granskning av den faktiska kvaliteten inom äldreomsorgen

Granskning av den faktiska kvaliteten inom äldreomsorgen Revisionsrapport Granskning av den faktiska kvaliteten inom äldreomsorgen Jean Odgaard Certifierad kommunal revisor Lunds kommun Adrian Göransson revisionskonsult Christel Eriksson Certifierad kommunal

Läs mer

Granskning av chefs- och kompetensförsörjning i Nynäshamns kommun. Dag Fagerhem Sofie Arvidsson

Granskning av chefs- och kompetensförsörjning i Nynäshamns kommun. Dag Fagerhem Sofie Arvidsson Granskning av chefs- och kompetensförsörjning i Nynäshamns kommun Dag Fagerhem Sofie Arvidsson Sammanfattning PwC har fått i uppdrag av kommunens förtroendevalda revisorer att granska kommunens chefs-

Läs mer

Kvalitetssäkrad välfärd. Att följa upp verksamhet

Kvalitetssäkrad välfärd. Att följa upp verksamhet Kvalitetssäkrad välfärd Att följa upp verksamhet Att följa upp verksamhet Upplysningar om innehållet: Lena Svensson, lena.svensson@skl.se Sveriges Kommuner och Landsting, 2012 ISBN: 978-91-7164-796-2

Läs mer

Livskvalitet för dig, vårdkvalitet för oss. Landstingsplan 2013-2014 Med budget för åren 2013-2015

Livskvalitet för dig, vårdkvalitet för oss. Landstingsplan 2013-2014 Med budget för åren 2013-2015 Livskvalitet för dig, vårdkvalitet för oss Landstingsplan 2013-2014 Med budget för åren 2013-2015 Reviderad plan från 2011-2014 Beslutad av landstingsfullmäktige den 24 september 2012 Innehåll 1. Förord...

Läs mer

LEDNINGSSYSTEM FÖR SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE. för Socialtjänsten i Tranås kommun enligt SOSFS 2011:9 DEL 1 GRUNDLÄGGANDE UPPBYGGNAD

LEDNINGSSYSTEM FÖR SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE. för Socialtjänsten i Tranås kommun enligt SOSFS 2011:9 DEL 1 GRUNDLÄGGANDE UPPBYGGNAD LEDNINGSSYSTEM FÖR SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE för Socialtjänsten i Tranås kommun enligt SOSFS 2011:9 DEL 1 GRUNDLÄGGANDE UPPBYGGNAD Upprättat/fastställt 2013-11-13 av Socialnämnden Senast reviderat Revideringsintervall

Läs mer

Myndighetsutövning samt dokumentation inom äldreomsorgen

Myndighetsutövning samt dokumentation inom äldreomsorgen Revisionsrapport Myndighetsutövning samt dokumentation inom äldreomsorgen Härryda kommun Juni 2009 Lars Näsström Innehållsförteckning Sammanfattning...1 1 Inledning...2 1.1 Bakgrund...2 1.2 Tidigare granskningsarbete...3

Läs mer

Översiktlig granskning av intern kontroll år 2011

Översiktlig granskning av intern kontroll år 2011 Revisionsrapport Översiktlig granskning av intern kontroll år 2011 Kurt Westerback Cert. kommunal revisor Lars Wigström Cert. kommunal revisor Irene Deravian Stadsrevisionen i Örebro kommun Översiktlig

Läs mer

REVISIONSRAPPORT. Löpande granskning av redovisning och administrativa rutiner avseende. Byggnads- samt Miljö- och hälsoskyddsnämnden.

REVISIONSRAPPORT. Löpande granskning av redovisning och administrativa rutiner avseende. Byggnads- samt Miljö- och hälsoskyddsnämnden. REVISIONSRAPPORT Löpande granskning av redovisning och administrativa rutiner avseende Byggnads- samt Miljö- och hälsoskyddsnämnden Hylte Kommun November 2002 Rolf Bergman Tommy Karlsson www.pwcglobal.com/se

Läs mer

REVISIONSHANDBOK. Anvisningar för revisorer inom Fackförbundet ST:s avdelningar, sektioner och klubbar

REVISIONSHANDBOK. Anvisningar för revisorer inom Fackförbundet ST:s avdelningar, sektioner och klubbar REVISIONSHANDBOK Anvisningar för revisorer inom Fackförbundet ST:s avdelningar, sektioner och klubbar Innehållsförteckning Inledning...1 1. Revisionsuppdraget och revisionens grunder...2 1.1 Revisionsuppdraget...2

Läs mer

Kommunens kundtjänst. Skellefteå kommun. Revisionsrapport. - Har det blivit lättare för medborgarna att komma i kontakt med kommunen?

Kommunens kundtjänst. Skellefteå kommun. Revisionsrapport. - Har det blivit lättare för medborgarna att komma i kontakt med kommunen? Revisionsrapport Kommunens kundtjänst - Har det blivit lättare för medborgarna att komma i kontakt med kommunen? Skellefteå kommun Bo Rehnberg Cert. kommunal revisor Robert Bergman Innehållsförteckning

Läs mer

Eksjö kommun. Granskning av personal- och kompetensförsörjningen. Granskningsrapport. KPMG AB 2013-12-20 Antal sidor: 17

Eksjö kommun. Granskning av personal- och kompetensförsörjningen. Granskningsrapport. KPMG AB 2013-12-20 Antal sidor: 17 ABCD Eksjö kommun Granskning av personal- och kompetensförsörjningen Granskningsrapport KPMG AB Antal sidor: 17 ABCD Eksjö kommun Innehåll 1. Sammanfattning 1 1.1 Syfte och sammanfattande bedömning 1 2.

Läs mer

Vetlanda kommun. Granskning av delårsbokslut per 30 juni 2013. Genomförd på uppdrag av revisorerna 5 september 2013

Vetlanda kommun. Granskning av delårsbokslut per 30 juni 2013. Genomförd på uppdrag av revisorerna 5 september 2013 Vetlanda kommun Granskning av delårsbokslut per 30 juni 2013 Genomförd på uppdrag av revisorerna 5 september 2013 Jonas Leander Helena Patrikson Ulrika Strånge Johanna Thalén Innehållsförteckning 1. Sammanfattning...

Läs mer

Lisa Mattsson 08-5230 3422. Reviderat ledningssystem enligt Socialstyrelsens föreskrift 2011:9 om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete

Lisa Mattsson 08-5230 3422. Reviderat ledningssystem enligt Socialstyrelsens föreskrift 2011:9 om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete m Södertalie kommun 2012-1 1-21 Tjänsteskrivelse Kontor Social- och omsorgskontoret Handläggare Lisa Mattsson 08-5230 3422 Reviderat ledningssystem enligt Socialstyrelsens föreskrift 2011:9 om ledningssystem

Läs mer

Ärenden Sida 9 (30) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2013-05-30. KS/2013-0236 KF Ansvarsfrihet för kommunstyrelsen, revisionsberättelse 2012

Ärenden Sida 9 (30) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2013-05-30. KS/2013-0236 KF Ansvarsfrihet för kommunstyrelsen, revisionsberättelse 2012 STRÖMSTADS KOMMUN Ärenden Sida 9 (30) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2013-05-30 KS/2013-0236 KF Ansvarsfrihet för kommunstyrelsen, revisionsberättelse 2012 Kommunfullmäktiges presidium föreslår kommunfullmäktige

Läs mer

Normsamling för den kommunala sektorn

Normsamling för den kommunala sektorn Normsamling för den kommunala sektorn Normsamling för den kommunala sektorn SKYREV, Sveriges Kommunala Yrkesrevisorer, 2013. Att mångfaldiga innehållet helt eller delvis är förbjudet enligt lagen (1960:729)

Läs mer

Perspektivet utveckling/tillväxt

Perspektivet utveckling/tillväxt Revisionsrapport Perspektivet utveckling/tillväxt Skellefteå kommun Bo Rehnberg Cert. kommunal revisor Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning...2 2.1. Bakgrund...2 2.2. Revisionsfråga...2

Läs mer

www.pwc.se Jan Nilsson Februari 2013

www.pwc.se Jan Nilsson Februari 2013 www.pwc.se Revisionsrapport Jan Nilsson Februari 2013 Privata mede l Tyresö kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattande bedömning och rekommendationer... 1 2. Inledning... 3 2.1. Bakgrund... 3 2.2. Revisionsfråga

Läs mer

Svensk standard för redovisningstjänster, Reko Extern remiss

Svensk standard för redovisningstjänster, Reko Extern remiss Svensk standard för redovisningstjänster, Reko Extern remiss 1 Innehållsförteckning Avsnitt Sida Ordlista 5 Inledning 10 Ramverk I Allmänt om standarden 11 II Ska-krav i standarden 13 III Definition av

Läs mer

januari 2008 ekonomienheten Handledning i revisionsfrågor

januari 2008 ekonomienheten Handledning i revisionsfrågor januari 2008 ekonomienheten Handledning i revisionsfrågor Förord Att bekämpa korruption i biståndet är en prioriterad arbetsuppgift för Sida. I Sidas regleringsbrev kan man läsa att Sida ska vidta åtgärder

Läs mer

Standard för redovisningskonsulter. Reko

Standard för redovisningskonsulter. Reko Standard för redovisningskonsulter Reko April 2008 1 Förord till Standard för redovisningskonsulter (Reko) (april 2008) Inledning 1. FAR SRS styrelse beslutade i december 2007 att inrätta en särskild redovisningssektion,

Läs mer

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Vård och Omsorg, enligt SOSFS 2011:9

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Vård och Omsorg, enligt SOSFS 2011:9 Vård och omsorg December 2013 Per-Olof Frick, Kvalitetscontroller 076 724 41 43 Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Vård och Omsorg, enligt SOSFS 2011:9 Antagen av nämnden 2013-12-11 Ledningssystem

Läs mer

Revisionsrapport. Personalförsörjning. Gällivare kommun. Robert Öberg, revisionskonsult Jan-Erik Wuolo, certifierad kommunal revisor

Revisionsrapport. Personalförsörjning. Gällivare kommun. Robert Öberg, revisionskonsult Jan-Erik Wuolo, certifierad kommunal revisor Revisionsrapport Personalförsörjning Gällivare kommun Robert Öberg, revisionskonsult Jan-Erik Wuolo, certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2.

Läs mer