MENTORSGUIDE. Formula Project: LLP UK-GRUNDTVIG-GMP

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "MENTORSGUIDE. Formula Project: 527914-LLP-1-2012-1-UK-GRUNDTVIG-GMP"

Transkript

1 MENTORSGUIDE

2 What we do for ourselves dies with us. What we do for others and the world remains and is immortal. Grattis mentor! Du har blivit utvald till ett hedersuppdrag och har nu en unik möjlighet att utvecklas. Någon har sagt att näst efter kärlek finns det inget större man kan ge än tillväxtens gåva - tillväxt på det mentala planet - att se någon annan växa. Genom mentorskapet kommer du att lära känna någon du annars inte skulle ha träffat men du kommer också lära dig något om dig själv. Ett mentorskap är även ett tillfälle att se den egna erfarenheten omvandlas till kunskap hos någon annan. Begreppet mentor har sitt ursprung i Homeros nästan år gamla diktverk Odyssén där Odysseus anförtrodde sin fostran av sin son Telemachus åt vän Mentor men det var inte Mentor som vägledde Telemachus utan Athena, krigets och visdomens gudinna, utklädd till Mentor. Så egentligen borde vi säga Athenaskap istället för mentorskap! Syftet med den här handboken är beskriva vad ett mentorskap kan innebära och ge några praktiska råd för dig som ska bli mentor. Genom att läsa, tänka efter och reflektera kan du förbereda dig mentalt för ditt uppdrag. Däremot finns det ingen mall för hur ett bra mentorskap ska genomföras. Processen är alltid individuell men det finns några generella riktlinjer som kan vara bra att veta. Handboken bygger på många års erfarenheter från Näktergalen mentorsverksamhet vid Malmö högskola samt litteraturfördjupning i ämnet.

3 Alla kan inte göra stora saker. Men alla kan göra små saker med stor kärlek. Moder Theresa Varför använda mentorskap? Samhället av idag tenderar att allt mer präglas av skillnader och avstånd och alltför sällan av kontinuerliga möten mellan människor från olika kulturella och sociala- bakgrunder. Risken med detta är att det lätt uppstår dikotomier, ett vi-dem samhälle även om det diametralt nog är uppbyggt på relationer. Vi både lever och verkar och blir till i relationer. För att vända på utveckling behövs inga storslagna politiska projekt utan möten i vardagen. Integration handlar om att utveckla mellanmänskliga möten och skapa relationer. Det är dessutom ofta i mötet med det främmande som man kan förstå sig själv och andra. Det är också i relationer med andra som man kan förändra och förändras. Som mentor kan Du vara en länk i denna kedja och skapa goda relationer för ett långsiktigt hållbart samhälle. Din uppgift som mentor är att utveckla en god relation till din adept genom att i första hand lyssna, uppmuntra och vägleda (mot bakgrund av din egen kunskap och erfarenhet). Underskatta inte det inflytande och det indirekta maktövertag som du har genom din erfarenhet och roll. För att möjliggöra en jämlik relation är det viktigt att du är öppen och vågar utmana dig själv. Försök att inta en förutsättningslös attityd för att bli medveten om dina egna fördomar, stereotyper och för- föreställningar. De som alltför ofta tenderar att ställa sig i vägen och hindrar oss. Istället för att lyssna och lära placerar vi allt för ofta in personer i olika fack, ofta utifrån egna fördomar och stigmatiseringar. Detta kan du försöka göra dig fri ifrån! Mötet kommer kanske att innebära en konfrontation med dina egna värderingar om vad som är normalt. Men frågan är om det inte finns hur många normalt som helst och om inte normalt alltid sitter i betraktarens öga? Begreppet normalt är både vagt och mångtydig. Vad som är normalt är till syvende och sist värderingar beroende av tid och plats, individ och situation, precis som normer. Dessutom skiftar normen för det normala mellan olika tider och samhällen.

4 På arbetsmarknaden till exempel beskrivs oftast en arbetstagare som en heterosexuell vit man, mellan år utan betungande ansvar för hem, hushåll och barn. Historiskt sett är detta också normen på arbetsmarknaden och den grupp som haft störst tillgång till arbetsmarknad. En bild som också påverkat och färgat vår syn på kompetens och lämplighet. Många av de som hamnar utanför denna norm har därför ofta setts som avvikande och saknar därmed en självklar plats på arbetsmarknaden och i samhället i stort. Arbetet med mentorskap kan bli en utmaning för dig - att lära dig se det du inte redan ser och vara med att bryta normen. Din inställning är därför viktig. För att lära känna din adept måste du vara nyfiken och försöka förstå hur din adept tänker och ser på världen. Det vill säga hur adeptens värld framträder för henne/honom och att inte dra förhastade eller förenklade slutsatser. Speciellt viktigt är det om adepten inte liknar dig eller har andra värderingar än du har. Kom ihåg att värderingar aldrig är sanningar utan just bara värderingar! Ibland kan det faktiskt vara nyttigt och utvecklande att försöka vända på blicken, se sig själv med den andres ögon och våga ifrågasätta sina egna värderingar och normer. Everything that irritates us about others can lead us to an understanding of ourselves. Carl Jung Försök att inte heller hamna i fällan: Det beror säkert på adeptens kultur. Alltför ofta tillskriver vi kulturella skillnader större betydelse än de egentligen har. Fundera istället över om de slutsatser du gör kanske bygger på egna föreställningar. Hade du till exempel dragit samma slutsats om din adept hade samma etniska, sociala eller kulturella bakgrund som du själv, om adepten varit kvinna eller man? Om du är öppen och sensitiv kommer du att finna genuina tillfällen till reflektion och lärande. Så låt ditt mentorskap få utmana dig något. Försök att vara din egen personliga detektiv i din mentala resa som mentor. Låt därför denna erfarenhet bli till en mer objektiv syn på dig själv, vidga dina horisonter och låt nya tankarna få komma till nytta. Ett mentorskap är också en resa till en okänd ort och som resesällskap har du nu fått en adept. Lycka till på er gemensamma resa!

5 Att vara mentor Lärare och Coach?? Psykolog? Terapeut? Bästa vän? Vad innebär det att vara mentor? Är det att vara coach, lärare, bästa vän, psykolog eller terapeut? Nej, varken eller - men vara medmänsklig. En mentor är en förebild som ska bjuda på sig själv, sin kunskap och sina erfarenheter vara diskussionspart och bollplank för att vidga adeptens tänkande. Tänk på att merparten av vår kunskap har socialt ursprung, förmedlat av vänner, lärare, föräldrar m.fl. Framförallt måste du lyssna visa att du bryr dig och anstränga dig för att försöka förstå vad din adept säger och tycker och vilken innebörd det har för henne/honom. Du ska få adepten att känna sig bekväm i ditt sällskap och våga uttrycka sina åsikter men alltid blir respekterad för den. Se till att din adept alltid är delaktig i de beslut ni fattar. Don t walk behind me, I may not lead. Don t walk in front of me, I may not follow. Just walk beside me and be my friend. Unknown

6 Ska mentorn vara adeptens vän? Nej, men mentorskapet har vissa likheter med vänskap ömsesidigheten, likt en vän ska du lyssna, göra aktiviteter tillsammans men det är du som ska ta ansvaret för er relation. Det är du som ska stärka adepten genom att aktivt lyssna och i dialog vägleda, entusiasmera och inspirera. Det är du som ska vara en positiv förebild och finnas till hands som bollplank och stöd. Men det finns en viktig skillnad mellan mentor och vän - mentorskapet varar under en begränsad tid och det har tydliga ramar och ett avslut. Detta har inte en vänskapsrelation. Mentorskapet är inget livslångt uppdrag. Om ni skulle komma varandra allt för nära, nästan som bästa vänner kan detta dessutom äventyra mentorsrollen, försvåra för dig att ställa kritiska och utmanande frågor och göra det svårare för dig att avsluta relationen. Så håll på din mentorsroll. Du ska inte bli adeptens bästa vän! Ibland brukar en mentor liknas vid den signifikanta andra, det vill säga någon vi respekterar, vill bli accepterade av och någon vi ofta vill identifiera oss med. Ska mentorn vara en coach eller lärare? Mentorskapet påminner ibland om lärarrollen - du ska dela med dig av din egen erfarenhet och kunskap, inspirera, stödja och ibland leda. Men en lärare har en hel grupp elever som ska bedömmas. Det behöver inte du göra. Du ska således inte gå in i en lärarroll och undervisa - utan samtala och vara jämbördig partner i samvaron. Mentorskapet är likt en våg som ska väga jämt. Ska mentorn vara en terapeut? Nej, du har förmodligen ingen utbildning som terapeut och ska inte heller ta på dig den rollen. Förvisso finns några likheter- ingen av er dömer, kritiserar eller predikar men en skillnad är att du ska göra aktiviteter tillsammans med din adept, detta gör vanligtvis inte terapeuter med sina klienter. Däremot kan en mentor ibland få samma effekter som terapeutiska relationer; fördjupad empati och autenticitet. (DuBois& Rhodes 2006) Som du ser glider mentorskapet mellan olika roller därför kan det kanske vara lättare att titta på vad det innebär att vara mentor. *Att skapa en god relation och ha fokus på sin adept

7 *Att vara en positiv förebild men ändå jämbördiga partner i en samvaro * Att göra aktiviteter tillsammans För att det ska kunna utveckla en god relation måste det knytas personliga band. Mentorskapet är både en relation och ett personligt stöd. Ett mentorskap är både en lärande och stödjande relation. Skapa en god relation med fokus inriktad på adepten Först och främst måste ni lära känna varandra för att kunna skapa en god och jämlik relation. I er relation är det adepten som ska ha huvudrollen och det är din adept som ska lysa - inte du! Du ska rikta ditt fokus mot någon annan än dig själv och sätta dig själv och sätta dina för givet uppfattningar inom parentes. Det innebär att vara mentalt närvarande och förhålla dig empatiskt till din adept men inte försöka gå i adeptens skor för att förstå dina erfarenheter kan vara helt annorlunda än adeptens utan försök förstå världen så som din adept upplever den. If I project the results of my own simulation on to the other, I understand only myself in that other situation, but I don t necessarily understand the other. (Zahavi D.2010) Försök att rikta din uppmärksamhet mot din adept, inte bara med inlevelseförmåga - utan förståelse. Lyssna aktivt och försök förstå på vilket sätt och med vilken mening adepten upplever sin situation. Hur framträder situationen eller adeptens berättelse för henne/honom? Det är din adepts sätt att tänka och förstå utifrån sin egen logik som du ska förhålla dig till inte ditt eget sätt att tänka och dra slutsatser utifrån. Det är först när du försöker förstå och utgår från din adepts eget sätt att tänka och dra slutsatser på som du kommer att kunna utmana dig själv. Däremot behöver du nödvändigtvis inte alltid tycka att det din adept tycker eller vill är det rätta - men alltid respektera. En bra mentor kan säga - jag förstår inte alltid de val du gör men jag respekterar dig för de val du gör och att du tycker de är viktiga. Försök också att ge positiv respons för de ansträngningar och framsteg som

8 du ser att din adept gör, oavsett hur små de är. Det kan stärka din adepts självkänsla. En kompetens mentor ser möjligheter, hittar lösningar och kan tackla svårigheter. Fundera över vilka positiva sidor din adept har och vilka styrkor du tycker hon/han kan vara stolt över och bekräfta dessa. Vilka utvecklingspotentialer ser du och hur kan du hjälpa din adept att utveckla dessa? Kind words can be short and easy to speak, but their echoes are truly endless Moder Theresa Dialogen är bron mellan människor. Som mentor innebär det att vara mentalt närvarande och ge adepten odelad uppmärksamhet. Samtidigt som det kommer att ge dig en möjlighet att öva din egen förmåga att lyssna. Att vara nyfiken på din adept kan möjliggöra dialogen. Ni har ingen förkunskap om varandra, ser kanske inte på världen på samma sätt men genom att utbyta tankar, höra den andres synpunkt kan ni båda förändra er bild om världen och er själva. Det är alltid adeptens funderingar och frågor som ska vara i fokus men din uppgift är att föra samtalet framåt och ställa frågor när något är oklart och att problematisera och utmana adepten. Det gör ingenting om det blir tyst ibland eller blir pauser. Att tänka efter, begrunda kan bidra till insikt. Tystnaden kan dessutom innebära tid och möjlighet att tänka efter. Ord måste vägas inte räknas Låt din adept alltid få möjlighet att uttrycka sina tankar utan alltför många inhopp från dig. Lyssna på vad din adept har att säga men låt henne/honom själv komma fram till sina egna beslut och stöd adepten i dessa. Ställ gärna uppföljningsfrågor om det är något som är oklart eller du inte förstår men respektera din adepts integritet och vänta alltid att ge återkoppling tills du har hela bilden klar för dig. Uppmuntra din adept att uttrycka sin egen åsikt och vilja och stärk henne/honom i att fatta egna beslut. Var alltid försiktig med råd det är adepten som själv ska fatta sina beslut - inte du! En dialog är inte en rådgivning.

9 Du kan ge exempel på möjliga lösningar, du kan dela med dig av dina erfarenheter och ge exempel på hur du handskats med liknande situationer men låt alltid din adept själv få komma fram till sina egna lösningar. Stöd därefter din adepts förslag och ge inte förslag på en ännu bättre lösning. Undvik universallösningar. En bra mentor skapar förtroende genom att öppet berätta om det som hon/han har haft framgång med men berättar också om sina egna misslyckanden. Vara en positiv förebild men ändå jämbördiga partner i en samvaro En positiv förebild varken fördömer eller kritiserar andra - utan visar hjälpsamhet och omtanke och föregår med gott exempel. Försök att i möjligaste mån ha positiv attityd och inställning till andra och försök att hitta positiva sätt att se på saker och ting. Visa att du bryr dig om din adept och att hon/han är värd att vara med. Betona att hennes eller hans glädje också är viktigt för dig. Tänk alltid på hur du uttrycker dig. Säg inte allt du tänker, men tänk på allt du säger! Göra aktiviteter tillsammans Att göra aktiviteteter tillsammans knyter ihop er relation - ett ömsesidigt utbyte är grunden för en god relation. Gemensamma aktiviteterna kan dessutom vara en bra utgångspunkt för era samtal och kan leda till ett mer personliga samtal om t ex livsfrågor, moral och etik. Besök gärna kultur arenor, utställningar eller gör promenader tillsammans. Eller varför inte besök varandra, laga mat tillsammans, gå på kafé eller restaurang? Kanske kan ni även besöka varandras arbetsplats eller skola? Ta tillfället i akt och ha det trevligt, roa er och njut av varandras sällskap. Ett annat viktigt inslag i det sociala samspelet är humor. Att få anledning att skratta tillsammans skapar en gemenskap och delad glädje stärker alltid en relation. En mentor som kan skratta åt sina egna misstag och hanterar vardagen med en skämtsamhet väcker ofta glädje och kan vara en humoristisk förebild.

10 ATTBYGGA EN GOD RELATION A friend is one that knows you as you are, understands where you have been, accepts what you have become, and still gently allows you to grow. William Shakespeare Om en god relation ska utvecklas beror på en rad faktorer; förväntningar, motivation och i vilken grad din adept känner förtroende och tillit. Förväntningar Att utveckla en god relation tar tid och kräver tålamod. Oftast visar sig förändringen inte direkt utan är något som sakta växer fram. Ha därför inte för höga förväntningar om att vara den som kommer förändrar din adepts situation eller sätt att tänka och agera. Förändring är en process som tar lång tid. Belöningen av mentorskapet är dessutom ofta tyst och mer diskret. Forskning visar däremot att positiva förändringar framträder bäst när adepten känner sig bekräftad och sedd mer än tvingad till ett ändrat beteende. Så lär känna din adept visa att du uppskattar henne/honom för den hon/han är och försök ha siktet inställt på din adepts styrkor och positiva sidor och bekräfta dessa. Motivation och inställning Mentorskapet är en duo- båda måste vara motiverade; vilja mötas, vara beredda att avsätta tid, ge och ta och var och en ansvarar själv för sin egen utveckling. Däremot är din inställning en viktig faktor för att det ska bli en bra relation och tillit skapas. En mentor som lyssnar, ser sin adept som kompetent, är tillitsfull, kan erbjuda stöd och finns till hands kommer lättare att lyckas i sin relation. Förtroende tillit En god relation börjar med att jag ser och erkänner den andra, först då kan ett förtroende utvecklas. Om detta inte finns mellan er kommer du inte heller fullt ut att kunna stödja din adept. Att utveckla förtroende tar tid

11 och det kan vara svårt om din adept förlorat förtroendet för någon tidigare eller blivit sviket. Därför är det oerhört viktigt att din adept kan lita på dig; du kommer som ni avtalat, är i tid, gör det ni sagt ni ska göra etc. För att det ska bli en god relation måste det också finans en känsla av samhörighet, känsla av att vara förstådd och respekterad. Du kan lita på mig är något som du aldrig kan kräva av din adept. Tillit kan inte tas utan endast visas och enda sättet att vinna tillit är att visa tillit. Ett sätt att skapa tillit är att göra överenskommelser om vilka dagar och tider ni ska träffas. Hur ni kan nå varandra, telefonnummer, etc.? Hur gör ni om någon blir sjuk och ni inte kan träffas, eller om ni måste ställa in ett möte? Regelbundna möten är grundläggande för att det ska bli en god relation. Varje inställt möte ger mindre tid och möjlighet att knyta en god relation. Olika faser i ett mentorskap En relation är alltid en process. Din relation med din adept kommer att genomgå olika faser. Under den första initial fasen kommer ni att lära känna varandra. Under denna fas kan det hända att relationen känns ensidig att du måste lägga mycket energi och tid men responsen från din adept är liten. Om adepten dessutom visar ett i dina ögon negativt beteende; verkar ointresserad, avbokar möten i sista stund, etc. är det lätt att tappa modet och inte känna sig kompetent nog. Men det viktiga är att du inte tar det personligt utan finns kvar och är den mentor som det går att lita på. Trots detta är det ändå viktigt att du vågar ställa krav. Ditt uppdrag och er överenskommelse är att ni ska träffas två gånger per månad, cirka 2-3 timmar per tillfälle. Påskynda därför inte processen genom att träffas oftare eller längre tid varje gång. Då kommer adepten kanske att tycka att det känns som ett svek och inskränkning när ni återgår till det överrenskomna. Var därför tydlig med att avtalet är en gång per månad och att du vill fortsätta. I de relationer som avslutats i förtid har mentorn ofta förväntat sig omedelbar respons och tack för sin insats och dessutom hoppats på snabba förändringar i adeptens utveckling och beteende.

12 Förvänta dig inga snabba förväntningar och inte ens ett tack för din prestation däremot kan du vara en positiv förebild och visa din egen uppskattning. Forskningsresultat visar att de mentorer som lyckas bäst i en relation ser sin roll som stödjande, de vill hjälpa sin adept att växa och utvecklas men kräver inget gensvar eller tack för sin prestation. Under nästa fas brukar relationen oftast kännas ömsesidig och relationen har fördjupats. Tillit och närhet har etablerats, mentor och adept trivs tillsammans och samtalen har vanligtvis fördjupats. De gör oftast olika aktiviteter tillsammans, känner samhörighet och det finns en förutsägbarhet och kontinuitet i mötena. När mentorsperioden närmar sig sitt slut har relationen ofta nått ett djup samtidigt som du och din adpet måste påbörja en mental bromssträcka och förbereda er för ett slut. Det viktigaste under denna fas är att ni kan prata om avslutning och separation för att avsluta på ett tillfredställande sätt. Försök att tänka på avslutningen som en process snarare än ett enskilt ögonblick. nu är det bara x antal träffar kvar, kan vara en bra inledning till ert samtal. Att inte säga något är absolut det sämsta. Lova inget du inte kan hålla!

13 Era möten Första möte kan ses som en avstämning: vem ni är, vilka gemensamma intressen ni har, er bakgrund, erfarenheter etc. i syfte att lära känna varandra och i samförstånd planera vad ni vill göra framöver. Var tydlig att det som sägs vid era möten alltid kommer att stanna mellan er. Försök att i möjligast mån låta telefonerna vara avstängda under den tid ni träffas. Prata om era förväntningar med mentorskapet? Varför vill din adept ha en mentor? Varför vill du vara mentor? Vad kan ni ge och vad vill ni få? Vad vill adepten lära sig genom att delta? Är det några speciella aktiviteter din adpet vill göra? Studiebesök? Vilka mål vill ni uppnå? Ha inte för många mål utan försök begränsa och konkretisera båda korsiktiga och mer långsiktiga mål hur uppnår vi dessa mål? Hinder? Är det några speciella frågor eller områden din adept vill prata om? Det kan även vara bra att ge adepten några skrivuppgifter t ex: Detta är jag idag, detta är jag om fem månader Hur ska jag komma dit? Gör en tidsram Boka några datum då ni kan träffas och kanske även ett datum för studiebesök: din skola/arbetsplats eller en plats ni vill besöka. Bestäm gärna olika teman. Men tänk på att här och nu alltid bör gå först och det är vad adepten tycker är väsentligt som skall styra. Försök att även ha fria diskussioner: om mänskliga relationer, känslor och om olika uppfattningar.

14 Följande möten Börja alltid med en mjukstart och berätta vad som hänt sedan sist, i skolan, på fritiden eller i arbetslivet. Kanske har det kommit upp ny eller akut frågeställning som din adept först vill prata om. Ta god tid på er, så att det inte känns stressigt. Försök strukturera samtalen så det inte enbart blir fika-prat. Möjliga samtal är: Vilka är milstolparna i adeptens liv Viktiga vägval Drömmar och visioner Fundera över varför du ställer du de frågor du gör? Är de relevanta för din adepts möjligheter att nå sitt mål? Speglar frågorna dina föreställningar om din adept? Har du blivit medveten om några egna fördomar eller stereotyper som du vill bryta? Tänk på att: i så hög grad som möjligt använda öppna frågor som inte endast har ett ja eller nej svar; Hur tänkte du? Om jag förstår dig rätt så vill/ tycker du osv. När? var? hur?, beskriv, berätta är bra frågor Undvika ledande frågor, ibland även varför frågor då de lätt kan uppfattas som ifrågasättande Konkreta frågor som vad har du gjort idag, är bättre än hur har du haft det idag? Försök att alltid avsluta med att sammanfatta era möten och reflektera över vad som sagts. Ha som vana att utvärdera era träffar och avsluta med att fråga adepten om det finns frågor som ännu inte blivit ställda eller behandlade. Loggbok/dagbok är en bra metod när man vill följa en process. Hur känner jag efter mötet? Vilka slutsatser kan jag dra? Detta är jag nöjd med/mindre nöjd med. Förslag till förändring. Något ni med fördel kan göra båda två och ett bra stöd att hålla fokus på de mål ni satt upp.

15 Här kan ni också skriva ner era reflektioner efter ert möte och hur ni vill fortsätta vid nästa möte. Något att kanske dela med sig vid nästa möte. Inför sista mötet Inför slutet kan det vara bra att fråga om det finns någon ni sa att ni skulle göra men missat eller inte hann göra. Kanske ska ni passa på att göra det innan ni slutar att träffas? Försök knyta ihop och summera. Sammanfatta processen och titta tillbaka i loggboken Har era må uppnåtts? Vad har fungerat bra, mindre bra? Det kan vara trevligt att tänka tillbaka och prata om t ex: Kommer du ihåg vad du tänkte när du sökte en mentor, hur tycker du att det blev? Vad har varit det roligaste? Vad tycker du att vi har lärt oss av varandra? Vad tror du att du kommer att minas från vår tid tillsammans? Vill ni ha fortsatt kontakt och i så fall hur ska den kontakten vara upplagd? Här är det viktigt att du är mycket tydlig. Vill du fortsätta att träffas? Varför och i vilken omfattning? Planera in ert sista möte, var och om ni ska ni göra något extra? Det kan vara bra att göra något speciellt som på något sätt markerar ett avslut. Att ge en liten gåva, ett brev eller present är också ett bra sätt som markerar ett avslut. Det kan även vara bra att ha funderat över följande frågor Vad har jag för egna erfarenheter från avslutningar, bra/dåliga?

16 Vad har jag själv för positiva/negativa känslor inför avslutet? Vilka reaktioner tror jag att adepten kommer att visa (synliga, osynliga)? Avslutning Som nämnts är mentorskapet inget livslångt åtagande. Därför kan det vara bra att ha bestämt ett sista tillfälle som är lite speciellt om inte er organisation/projekt arrangerar en gemensam avslutning för alla. Ett sista möte markerar avslutningen av er relation. Att summera vad ni gjort tillsammans och kanske även lämna över något är alltid trevligt. Kom även ihåg att ge respons på positiva aspekter som du sett hos din adept och eventuellt vilka utvecklingspotentialer du tycker att din adept har. Tacka gärna för att du fick lära känna din adept och vara med i hennes/hans personliga utveckling.

17 Eventuella fallgropar Orealistiska förväntningar Målet inte är tydligt definierat En av parterna vill inte satsa tillräckligt tid eller har inget intresse Mötena är inte tillräckligt noga planerade och blir "pratstunder". Personligheterna passar inte ihop, för stor eller liten åldersskillnad, för olika. Detta är några av de faktorer som kan göra att några par slutar i förtid. Oftast innebär problem i en mentorsrelation att det inte knutits någon band. Skälet brukar oftast vara att mentor och adept inte träffats kontinuerligt eller förväntat sig alldeles för mycket. De som avslutar sin relation i förtid har ofta trott att de skulle kunna förändra sin adept och även försökt påskynda en sådan förändring. De som däremot lyckats bäst i sin har sett sin roll som stödjande, har velat hjälpa sin adept att utvecklas och sett sig själv som en vän snarare än en auktoritet. Om du måste avsluta i förtid: Bestäm ett datum då ni träffas för sista gången Var ärlig med varför du måste avbryta mentorskapet och försäkra dig om att din adept inte får uppfattningen att det handlar om brister hos henne/honom Lova inget du inte kan hålla(säg inte vi hörs säkert någon gång, jag kanske ringer etc.)

18 PRAKTISKT För att mentorskapet skall lyckas, kan det vara bra med några praktiska råd som till exempel: Att skapa ett mentorskapsavtal - kan göras skriftligt eller muntligt där ni går igenom ramarna för mentorskapet; hur många gånger ni ska träffas, hur ofta, hur länge varje gång och avbokningspolicy. Ska ni till exempel påminna varandra innan ert möte via mail, sms? Ett mentorskapsavtal kan med fördel innehålla de färdigheter adepten vill utveckla och vilka mål ni vill uppnå med mentorskapet. Mentorprocessen är konfidentiell och ska präglas av öppenhet och förpliktelser. Allt som sägs är konfidentiellt och ska stanna mellan er. Frågor som kan vara bra att ställa sig som mentor Har du några förutfattade meningar om din adept som kan vara hämmande för relationen? Är du beredd att bjuda på dig själv och dina erfarenheter såväl framgångar som misslyckanden? Är du en god lyssnare, eller kan du bli det? Vilka i ditt kontaktnät vill du dela med dig av till din adept? Vilka förväntningar har du på dig själv? Fundera gärna över följande: som positiv förebild är det viktig för mig: Hur jag uttrycker mig? Hur jag klär mig? Att jag föregår med gott exempel och inte röker eller snusar? Att jag lever du ett hälsosamt liv? Att jag Hur vill du bli ihågkommen? Om du möter din adept om fem år vad önskar du att hon/han ska säga: Det var du som Hur ska du leva upp till det? Försök att konkretisera.

19 Litteraturlista Sild Lönroth Carina (2007) A Song For The Heart Grander, Sild Lönroth Carina (2011) Mentorskap för barn och unga Holmbergs Du Bois D. & Karcher M. J. (2005) Handbook in mentoring Sage Publication Artiklar Zahavi D. Empathy, Embodiment and Interpersonal Understanding: From Lipps to Schutz Routledge Inquiry, Vol.53, No. 3, , June 2010 DuBois & Rhodes (2006)Youth mentoring: Briddgning science with practice. Journal of Community Psychology För dig som är intresserad av att läsa mer Clutterbuck D. and Megginson D. (2004) Mentoring Techniques for Coaching and Mentoring. Butterworth-Heinmann. Clutterbuck D. (2004) Everyone Needs a Mentor: Fostering Talent in your. Organisation Chartered Institute of Personnel & Development, 2004 Connor M. and Pokora J.B (2007) Coaching and Mentoring at work Open University Press Egan G. (2001) The Skilled Helper. (7th Ed) Wadsworth Publishing Co. Inc. Vosket V. (2006) Egan s The Skilled Helper Model. Routledge Webpages

20 För mer information kontakta: Carina Sild Lönroth Executive manager, Nightingale mentoring program, Malmö University Network manager, The Nightingale Mentoring Network

Adeptguide. Handledning för adepter i mentorprogram på Chalmers

Adeptguide. Handledning för adepter i mentorprogram på Chalmers Adeptguide Handledning för adepter i mentorprogram på Chalmers 1 Innehåll 1. Så här används guiden... 4 2 Översikt över mentorprogrammet... 5 2.1 Syfte och mål med mentorprogrammet... 5 2.2 Mentorprogrammets

Läs mer

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA En guide till dig som ska ha en LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA 1 INNEHÅLL 2 Hur guiden kan användas... 2 3 Mentorprogrammets upplägg... 3 3.1 Mål med mentorprogrammet... 3 3.2 Utformning av mentorprogrammets...

Läs mer

Mentorskapsprojektet i Göteborg

Mentorskapsprojektet i Göteborg 2008/2009 Mentorskapsprojektet i Göteborg FÖRBUNDET FÖR J URISTER, CIVILEKONOMER, SY STEMVETARE, PERSONALVETARE OCH SAMHÄLLSVETARE 2 (13) 3 (13) Välkommen till Juseks mentorskapsprojekt i Göteborg 2008/2009

Läs mer

Saab EDS Järfälla 31 januar 2014 COACHING OCH KONSTRUKTIV FEEDBACK

Saab EDS Järfälla 31 januar 2014 COACHING OCH KONSTRUKTIV FEEDBACK Saab EDS Järfälla 31 januar 2014 COACHING OCH KONSTRUKTIV FEEDBACK Ladda ner bilderna här: www.planb.se/samtal PlanB teamet Kasper Arentoft Sanna Turesson Jonas Lidman Team kompetenser: bl.a. processledning,

Läs mer

02-03-18 MEDARBETARSAMTAL. Handledning. för medarbetare och chef att steg för steg förbereda, genomföra och utvärdera sitt medarbetarsamtal

02-03-18 MEDARBETARSAMTAL. Handledning. för medarbetare och chef att steg för steg förbereda, genomföra och utvärdera sitt medarbetarsamtal 02-03-18 MEDARBETARSAMTAL Handledning för medarbetare och chef att steg för steg förbereda, genomföra och utvärdera sitt medarbetarsamtal Datum och kl:... Plats:.... Medarbetarens namn:... Chefens namn:...

Läs mer

Det här står vi för. Kultur- och fritidsförvaltningens värderingar 1 (7) Ur Elevers tankar i ord och bild

Det här står vi för. Kultur- och fritidsförvaltningens värderingar 1 (7) Ur Elevers tankar i ord och bild Det här står vi för Kultur- och fritidsförvaltningens värderingar Ur Elevers tankar i ord och bild 1 (7) Den mätta dagen, den är aldrig störst. Den bästa dagen är en dag av törst. Nog finns det mål och

Läs mer

2. Den andra sanningen är att trovärdighet är grunden för ledarskap.

2. Den andra sanningen är att trovärdighet är grunden för ledarskap. LEDARSKAPETS SANNINGAR (Liber, 2011) James Kouzes är Barry Posner är båda professorer i ledarskap och i boken sammanfattar de det viktigaste de lärt sig efter att ha studerat framgångsrikt ledarskap i

Läs mer

Mentorskapets ABC. Varför just mentorskap? För att

Mentorskapets ABC. Varför just mentorskap? För att Mentorskapets ABC Av Freddie Larsson Mentorskap är ett koncept för att inspirera, utmana och utveckla människor i sin profession och person. Mentorskapet innebär att en mer erfaren (inte nödvändigtvis

Läs mer

VÄRDERINGAR VI STÅR FÖR!

VÄRDERINGAR VI STÅR FÖR! VÄRDERINGAR VI STÅR FÖR! I varje givet ögonblick gör varje människa så gott hon kan, efter sin bästa förmåga, just då. Inte nödvändigtvis det bästa hon vet, utan det bästa hon kan, efter sin bästa förmåga,

Läs mer

Varför? Motiverande samtal 100% REN HÅRD TRÄNING KALMAR

Varför? Motiverande samtal 100% REN HÅRD TRÄNING KALMAR Varför? Motiverande samtal EWA SJÖROS-SVENSSON PROFESSIONELL COACH OCH STRESS & FRISKVÅRDSTERAPEUT MEREWA KONSULT AB WWW.MEREWA.SE INFO@MEREWA.SE 070-661 96 76 AGENDA Vilka är våra kunder? Varför dopar

Läs mer

ArbetsrelateratDNA. Daniel Brodecki. Här är ditt ArbetsrelateratDNA i form av en rapport.

ArbetsrelateratDNA. Daniel Brodecki. Här är ditt ArbetsrelateratDNA i form av en rapport. Här är ditt ArbetsrelateratDNA i form av en rapport. Detta är ett underlag som visar vad som är viktigt för dig och hur du kan använda din potential på ett optimalt sätt. Ett ArbetsrelateratDNA handlar

Läs mer

Swedish translation of the Core Standards for guardians of separated children in Europe

Swedish translation of the Core Standards for guardians of separated children in Europe Swedish translation of the Core Standards for guardians of separated children in Europe GRUNDPRINCIPER OCH HÅLLPUNKTER Princip 1 Den gode mannen verkar för att alla beslut fattas i vad som är barnets bästa

Läs mer

POLISENS CHEFSSTÖD Mentorskap

POLISENS CHEFSSTÖD Mentorskap POLISENS CHEFSSTÖD Mentorskap Polisens övergripande mål är att minska brottsligheten och öka tryggheten i samhället. Chefens uppgift är att skapa de bästa förutsättningarna för att verksamheten och dess

Läs mer

Barn kräver väldigt mycket, men de behöver inte lika mycket som de kräver! Det är ok att säga nej. Jesper Juul

Barn kräver väldigt mycket, men de behöver inte lika mycket som de kräver! Det är ok att säga nej. Jesper Juul Vi har en gammal föreställning om att vi föräldrar alltid måste vara överens med varandra. Men man måste inte säga samma sak, man måste inte alltid tycka samma sak. Barn kräver väldigt mycket, men de behöver

Läs mer

Karriärcoachning hos CoachHuset

Karriärcoachning hos CoachHuset Karriärcoachning hos CoachHuset En karriärcoach hjälper dig att bli tydlig med vem du är, vad du vill och vad du kan. Du blir handlingskraftig för att kunna uppnå dina visioner och mål. En erfaren karriärcoach

Läs mer

SVENSKA BILSPORTFÖRBUNDET. Mentorskapsguide

SVENSKA BILSPORTFÖRBUNDET. Mentorskapsguide SVENSKA BILSPORTFÖRBUNDET Mentorskapsguide Vad är mentorskap? Mentorskap är ett förhållningssätt, en process där två personer lär av varandra mot ett i förväg överenskommet mål. Vår valda sanning är att

Läs mer

Arbetsplan för Villa Villekullas fritidshem Juni 2011

Arbetsplan för Villa Villekullas fritidshem Juni 2011 Arbetsplan för Villa Villekullas fritidshem Juni 2011 Fritidshemmet ska ge den omsorg som krävs för att föräldrar ska kunna förena föräldraskap med förvärvsarbete och studier. Fritidshemmets uppgift är

Läs mer

ARBETSPLAN. för föräldrasamverkan. Kap. 1. Skolans värdegrund och uppdrag

ARBETSPLAN. för föräldrasamverkan. Kap. 1. Skolans värdegrund och uppdrag ARBETSPLAN för föräldrasamverkan Utdrag ur läroplan 2011 : Kap. 1. Skolans värdegrund och uppdrag Skolan ska främja alla elevers utveckling och lärande samt en livslång lust att lära. Sveaskolan Höstterminen

Läs mer

!"#$%&%'(%#)*+)#,%$-.-/(-#01/'%#2#345%#611-.&'-(#

!#$%&%'(%#)*+)#,%$-.-/(-#01/'%#2#345%#611-.&'-(# !"#$%&%'(%#)*+)#,%$-.-/(-#01/'%#2#345%#611-.&'-(# 7/.8# 9:;'.$-(#9# 6?#>?-(>@A#B;'/(&>./?# Förändring Tekniskt- från kommunikation via brev och fast telefon till mobiltelefoni, Facebook samt Internet.!

Läs mer

Våra kunniga och kompetenta medarbetare skapar och möjliggör vår framgång.

Våra kunniga och kompetenta medarbetare skapar och möjliggör vår framgång. Våra värderingar Våra kunniga och kompetenta medarbetare skapar och möjliggör vår framgång. Vi vill att de ska fortsätta se oss som sin framtida arbetsgivare. Vi vill också att vårt varumärke ska locka

Läs mer

Ledarskapets 5 utmaningar

Ledarskapets 5 utmaningar Ledarskapets 5 utmaningar Den ledarskapsmodell som fram till dags dato varit underlag för flest vetenskapliga studier och som erhållit starkast och mest konsekvent vetenskapligt stöd är den så kallade

Läs mer

Tolkhandledning 2015-06-15

Tolkhandledning 2015-06-15 Att använda tolk Syftet med denna text är att ge konkreta råd och tips om hur tolk kan användas i både enskilda möten och i grupp. För att hitta aktuell information om vad som gäller mellan kommun och

Läs mer

50IDÉER OCH TIPS OM MEDARBETAR- ENGAGEMANG LEDARGUIDE MEDARBETARENGAGEMANG

50IDÉER OCH TIPS OM MEDARBETAR- ENGAGEMANG LEDARGUIDE MEDARBETARENGAGEMANG 50IDÉER OCH TIPS OM MEDARBETAR- ENGAGEMANG LEDARGUIDE MEDARBETARENGAGEMANG ! 50IDÉER OCH TIPS OM MEDARBETAR- ENGAGEMANG 50 IDÉER OCH TIPS OM MEDARBETARENGAGEMANG 1 2 3 4 5 SKAPA EN GOD RELATION Relationen

Läs mer

ICF:s kärnkompetenser för professionell coaching

ICF:s kärnkompetenser för professionell coaching Ämne ICF Kärnkompetenser en översättning till svenska Dokumentansvarig Styrelsen för ICF Sverige 2009 Datum ICF:s kärnkompetenser för professionell coaching ICF har definierat elva kompetenser som utgör

Läs mer

Lever du ditt liv fullt ut eller väntar du på att livet ska börja?

Lever du ditt liv fullt ut eller väntar du på att livet ska börja? Lever du ditt liv fullt ut eller väntar du på att livet ska börja? Vi lever i en värld där mycket handlar om ägande och prestationer. Definitionen på att ha lyckats i sitt liv är att haft och gjort mycket,

Läs mer

Helena Hammerström 1

Helena Hammerström 1 Helena Hammerström 1 Behov 52 kort för att bli medveten om mänskliga behov Text: Helena Hammerström Design: Ewa Milunska Helena Hammerström Sociala Nycklar AB Vitkålsgatan 109 754 49 Uppsala www.socialanycklar.se

Läs mer

SKOLPLAN VUXENUTBILDNINGEN NÄSSJÖ KOMMUN. En samlad vuxenutbildningsorganisation för utbildning, integration och arbetsmarknad

SKOLPLAN VUXENUTBILDNINGEN NÄSSJÖ KOMMUN. En samlad vuxenutbildningsorganisation för utbildning, integration och arbetsmarknad SKOLPLAN VUXENUTBILDNINGEN NÄSSJÖ KOMMUN En samlad vuxenutbildningsorganisation för utbildning, integration och arbetsmarknad 1 SKOLPLAN FÖR VUXENUTBILDNINGEN Skolplanen för vuxenutbildningen i Nässjö

Läs mer

Studenter utan gränser Strengthening Students International Education

Studenter utan gränser Strengthening Students International Education Studenter utan gränser Strengthening Students International Education Catherine Gillo Nilsson Göteborgs universitet Del I INLEDNING Syfte och Fokus Workshopens Lärandemål What to expect Efter workshopen

Läs mer

Motiverande Samtal (MI)

Motiverande Samtal (MI) Motiverande Samtal (MI) en introduktionsföreläsning Göteborg den 23 september 2010 Yvonne Bergmark Bröske leg. sjuksköterska, utbildnings & projektkonsult, MINT-utbildare YB Hälsan, Tvååker y.bergmark.broske@telia.com

Läs mer

De tre första månaderna på ett nytt jobb

De tre första månaderna på ett nytt jobb De tre första månaderna på ett nytt jobb När du börjar på ett nytt jobb är den första tiden viktig. Vad du gör och vem du är under dina första tre månader lägger grunden till om fortsättningen ska bli

Läs mer

Mentorskapsprogram 2013/2014. i samarbete med

Mentorskapsprogram 2013/2014. i samarbete med Mentorskapsprogram 2013/2014 i samarbete med REDIRE - att återvända och avkastning Mentor - handledare och förebild med uppdrag att vägleda en yngre person i dennes personliga och professionella utveckling

Läs mer

Värderingskartlägging. Vad är värderingar?

Värderingskartlägging. Vad är värderingar? Värderingskartlägging. Vad är värderingar? Man kan säga att värderingar är frågor som är grundläggande värdefullt för oss, som motiverar och är drivkraften bakom vårt beteende. De är centrala principer

Läs mer

MEDARBETAR- OCH LEDARPOLICY Medarbetare och ledare i samspel

MEDARBETAR- OCH LEDARPOLICY Medarbetare och ledare i samspel JAG SAMSPELAR JAG VILL LYCKAS JAG SKAPAR VÄRDE JAG LEDER MIG SJÄLV MEDARBETAR- OCH LEDARPOLICY Medarbetare och ledare i samspel sid 1 av 8 Medarbetar- och ledarpolicy Medarbetare och ledare i samspel Syfte

Läs mer

ATT BEDÖMA UTVECKLING OCH LÄRANDE I FÖRSKOLAN. Lotta Törnblom lotta.tornblom@lararfortbildning.se

ATT BEDÖMA UTVECKLING OCH LÄRANDE I FÖRSKOLAN. Lotta Törnblom lotta.tornblom@lararfortbildning.se ATT BEDÖMA UTVECKLING OCH LÄRANDE I FÖRSKOLAN Lotta Törnblom lotta.tornblom@lararfortbildning.se Bedömning - i syfte att uppskatta, värdesätta och ge respons! Utveckla, analysera - jag kan, vill, vågar

Läs mer

Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun

Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun Som ledare i Lunds kommun har du en avgörande betydelse för verksamhetens kvalitet. Du har stort inflytande på hur medarbetare presterar och trivs samt hur

Läs mer

Exportmentorserbjudandet!

Exportmentorserbjudandet! Exportmentor - din personliga Mentor i utlandet Handelskamrarnas erbjudande till små och medelstora företag som vill utöka sin export Exportmentorserbjudandet! Du som företagare som redan har erfarenhet

Läs mer

Förenklat handlar idrottspsykologin om människors upplevelser, känslor, beteenden och tankar i samband med idrott

Förenklat handlar idrottspsykologin om människors upplevelser, känslor, beteenden och tankar i samband med idrott Idrottspsykologi för prestation och välbefinnande Fil.Dr Goran.Kentta@gih.se Förenklat handlar idrottspsykologin om människors upplevelser, känslor, beteenden och tankar i samband med idrott 1 USOC SPORT

Läs mer

Karriärcoaching hos CoachHuset

Karriärcoaching hos CoachHuset Karriärcoaching hos CoachHuset En karriärcoach hjälper dig att bli tydlig med vem du är, vad du vill och vad du kan. Du blir handlingskraftig för att kunna uppnå dina visioner och mål. En erfaren karriärcoach

Läs mer

Sparvens & Skatans Utvecklingsplan

Sparvens & Skatans Utvecklingsplan Sparvens & Skatans Utvecklingsplan Utveckling och lärande Den pedagogiska verksamheten ska genomföras så att den stimulerar och utmanar barnets utveckling och lärande. Miljön ska vara öppen, innehållsrik

Läs mer

Målplanering för relationer Exempel 3:1

Målplanering för relationer Exempel 3:1 Målplanering för relationer Exempel 3:1 Våra relationer mår bra av en fungerande arbetsfördelning hemma. Ställer upp för maka/make och barn. Sköter allt hemarbete trots mera smärta. Täta konflikter. Känner

Läs mer

Information. Utvecklingssamtal. Enköpings kommun

Information. Utvecklingssamtal. Enköpings kommun Information Utvecklingssamtal Enköpings kommun Utvecklingssamtal i Enköpings kommun Till dig som är chef: Medarbetarna är den viktigaste resursen i organisationen. Hur våra verksamheter ser ut och fungerar

Läs mer

Pussel DISC/Morot Kombination

Pussel DISC/Morot Kombination Pussel DISC/Morot Kombination Kommunikation Exempel på agenda för tredje coaching mötet ID: 72955 Ensize International AB Analysdatum: 2012-06-14 Tid: 14 minuter Utskriftsdatum: 2013-09-23 Ensize International

Läs mer

kulturer är inte vad man ser, utan vad man ser med. en saltvattensfisk i sötvatten

kulturer är inte vad man ser, utan vad man ser med. en saltvattensfisk i sötvatten kulturer är inte vad man ser, utan vad man ser med. en saltvattensfisk i sötvatten Kommunikation är kultur, kultur är kommunikation. 3 February 1932) (Stuart McPhail Hall 1932-2014) Kultur Samspelet i

Läs mer

Egen växtkraft Barn och ungas delaktighet. Handikappförbunden & Barnombudsmannen 2008 2011

Egen växtkraft Barn och ungas delaktighet. Handikappförbunden & Barnombudsmannen 2008 2011 Egen växtkraft Barn och ungas delaktighet Handikappförbunden & Barnombudsmannen 2008 2011 Tove Rinnan Oktober 2010 Barn har rätt att komma till tals Barn har rätt enligt art 12 i barnkonventionen att komma

Läs mer

FÖRÄNDRADE ALKOHOLVANOR?

FÖRÄNDRADE ALKOHOLVANOR? FÖRÄNDRADE ALKOHOLVANOR? Alkohol förknippas ofta med fest och avkoppling, men även med skam och misslyckande när vi inte kan hantera vårt drickande. Det är lätt att tro att alkoholproblem bara drabbar

Läs mer

MEDARBETARSAMTAL SAMTALSGUIDE

MEDARBETARSAMTAL SAMTALSGUIDE Oktober 2000 MEDARBETARSAMTAL SAMTALSGUIDE Samtalet bör inledas med att chefen redogör för arbetsplatsens Mål. Med utgångspunkt från denna inledning skall samtalet röra sig mellan de olika samtalsområden

Läs mer

Konkreta tips kring Mentorskap. 10-11.5. 2012 Tallinn Gun-Britt Kull-West & Ingela Dahlqvist

Konkreta tips kring Mentorskap. 10-11.5. 2012 Tallinn Gun-Britt Kull-West & Ingela Dahlqvist Konkreta tips kring Mentorskap 10-11.5. 2012 Tallinn Gun-Britt Kull-West & Ingela Dahlqvist gkull@abo.fi ingela@utematte.se I intresserad, ivrig N naturnära G generös E engagerad L levnadsglad A aktiv

Läs mer

Gruppdynamik enligt Firo

Gruppdynamik enligt Firo www.byggledarskap.se Gruppdynamik enligt Firo 1(7) Gruppdynamik enligt Firo På varje arbetsplats finns det flera olika grupperingar. Som ledare behöver man förstå hur grupper generellt fungerar och utvecklas.

Läs mer

SKAPA ENGAGEMANG: FÖRETAGSLEDNINGENS VIKTIGA ROLL

SKAPA ENGAGEMANG: FÖRETAGSLEDNINGENS VIKTIGA ROLL SKAPA ENGAGEMANG: FÖRETAGSLEDNINGENS VIKTIGA ROLL Dale Carnegie Training Whitepaper Copyright 2012 Dale Carnegie & Associates, Inc. All rights reserved. Senior_Leadership_062513_wp_EMEA Varför anses en

Läs mer

52 kort för ett levande värdegrundsarbete. Helena Hammerström. 1 Helena Hammerström, www.alltomart.se

52 kort för ett levande värdegrundsarbete. Helena Hammerström. 1 Helena Hammerström, www.alltomart.se 52 kort för ett levande värdegrundsarbete. Helena Hammerström 1 Helena Hammerström, www.alltomart.se Värdegrunden 52 kort för ett levande värdegrundarbete. Text: Helena Hammerström Design: Ewa Milunska

Läs mer

Motiverande Samtal MI

Motiverande Samtal MI Motiverande Samtal MI grundutbildning neuropsykiatrin UDDEVALLA 27 28 november 2012 Yvonne Bergmark Bröske leg. sjuksköterska, utbildnings & projektkonsult MI-pedagog (MINT) YB Hälsan, Tvååker y.bergmark.broske@telia.com

Läs mer

Presentationsteknik Tips och råd

Presentationsteknik Tips och råd Presentationsteknik Tips och råd Would you like to take a bite? Fruit For Management FFM 2015 1 Är du nervös? Alla är nervösa inför ett framträdande Det som skiljer bu eller bä är hur man hanterar anspänningen

Läs mer

Om man googlar på coachande

Om man googlar på coachande Coachande ledarskap Låt medarbetaren Att coacha sina medarbetare är inte alltid lätt. Men det allra viktigaste är att låta medarbetaren finna lösningen själv, att inte ta över och utföra den åt denne.

Läs mer

SÅ BLIR DU VÄRLDENS BÄSTA IDROTTSFÖRÄLDER Lärgruppsplan

SÅ BLIR DU VÄRLDENS BÄSTA IDROTTSFÖRÄLDER Lärgruppsplan SÅ BLIR DU VÄRLDENS BÄSTA IDROTTSFÖRÄLDER Lärgruppsplan Hur föräldrar stödjer sina barn att bli vinnare i livet genom idrott Idrott kan vara en fantastisk upplevelse mellan barn och ungdomar och deras

Läs mer

Tränarskap och ledarskap

Tränarskap och ledarskap Tränarskap och ledarskap Idrotten är en viktig del i fostran Bättre hälsa genom basketträning med tanke på samhällsutvecklingen Du har en spännande och betydelsefull roll Spelare är inte schackpjäser Varför

Läs mer

MI med ungdomar. Barbro Holm Ivarsson Leg psykolog www.barbroivarsson.se

MI med ungdomar. Barbro Holm Ivarsson Leg psykolog www.barbroivarsson.se MI med ungdomar William R Miller & Stephen Rollnick, Motivational Interviewing Barbro Holm Ivarsson Leg psykolog www.barbroivarsson.se Hemsidor om MI www.fhi.se/mi www.somra.se www.somt.se www.motivationalinterview.net

Läs mer

Värdegrund SHG. Grundvärden, vision, handlingsprinciper. Fastställd 2013-11-20 Ver.2 reviderad 140107

Värdegrund SHG. Grundvärden, vision, handlingsprinciper. Fastställd 2013-11-20 Ver.2 reviderad 140107 Värdegrund SHG Grundvärden, vision, handlingsprinciper Fastställd 2013-11-20 Ver.2 reviderad 140107 Innehåll VÄRDEGRUNDEN SHG... 2 GRUNDVÄRDEN... 2 Respekt... 2 Värdighet... 3 Välbefinnande... 3 Bemötande...

Läs mer

Personalvision Polykemi AB

Personalvision Polykemi AB Personalvision Polykemi AB I ett företag som Polykemi anser vi att teknik står för 30 % och att människan står för 70 % av företagets framgång. Medarbetarna är alltså den viktigaste resursen för att kunna

Läs mer

Positiv psykologi och motivation: Att skapa en utvecklande inlärningsmiljö

Positiv psykologi och motivation: Att skapa en utvecklande inlärningsmiljö Positiv psykologi och motivation: Att skapa en utvecklande inlärningsmiljö Henrik Gustafsson 2011 Att motivera genom att framkalla rädsla kan fungera i ett kortare perspektiv för att få människor att genomföra

Läs mer

Diversa kompetensutveckling för lika möjligheter

Diversa kompetensutveckling för lika möjligheter Utvärdering - sammanställning Språk, flerspråkighet och språkinlärning, Kjell Kampe 26 mars 2012 1. Vilka förväntningar hade du på den här dagen? - Jag förväntade mig nya kunskaper kring språk och språkinlärning

Läs mer

DUKA för en utvecklande arbetsplats

DUKA för en utvecklande arbetsplats DUKA för en utvecklande arbetsplats Förord Sedan Försäkringskassan blev en myndighet den första januari 2005 har vi arbetat intensivt med att skapa myndighetsgemensamma metoder, processer och en gemensam

Läs mer

Ledarskap 2013-04-28 1. Vad är viktigt i ditt ledarskap?

Ledarskap 2013-04-28 1. Vad är viktigt i ditt ledarskap? Ledarskap 2013-04-28 1 LEDARSKAP Vad är viktigt i ditt ledarskap? 1 LEDARSKAPETS ABC Ledarskapets A ditt förhållningssätt Ledarskapets B din etik och moral Ledarskapets C din träningsplanering LEDARSKAPETS

Läs mer

Så stärker du barnets självkänsla

Så stärker du barnets självkänsla Så stärker du barnets självkänsla Ett barn med god självkänsla har större chans att lyckas i livet. Vi berättar hur du stärker ditt barns självkänsla. Missa inte den här artikeln! Självkänsla är det värde

Läs mer

Välkommen att känna sig inkluderad!

Välkommen att känna sig inkluderad! Välkommen att känna sig inkluderad! Lärgruppsplan Välkommen att känna sig inkluderad! Denna lärgruppsplan hör ihop med kortfilmen Välkommen att känna sig inkluderad! En film framtagen av SISU Idrottsutbildarna

Läs mer

Vad är det som gör ett svårt samtal svårt?

Vad är det som gör ett svårt samtal svårt? Vad är det som gör ett svårt samtal svårt? Budskapets innehåll Var mottagaren befinner sig kunskapsmässigt, känslor, acceptans Konsekvens av det svåra samtal, vad det ger för resultat Relationen Ämnet

Läs mer

Så utvecklar vi vår kompetens!

Så utvecklar vi vår kompetens! Så utvecklar vi vår kompetens! Färdigheter kunna tillverka kunna hantera verktyg Samordning fysisk kraft psykisk energi Kunskaper veta fakta kunna metoder lära av misstag och framgång social förmåga kontaktnät

Läs mer

8. Allmänt om medarbetarsamtal. Definition

8. Allmänt om medarbetarsamtal. Definition 8. Allmänt om medarbetarsamtal Definition En förberedd regelbundet återkommande dialog mellan chef och medarbetare syftande till att utveckla verksamhet och individ och som präglas av ömsesidighet. (A

Läs mer

Flickor, pojkar och samma MöjliGheter

Flickor, pojkar och samma MöjliGheter Malin Gustavsson Flickor, pojkar och samma MöjliGheter hur du som förälder kan bidra till mer jämställda barn Alla barn har rätt att uppleva att de duger precis som de människor de är. Det ska inte göra

Läs mer

Att stödja barn genom fokusering

Att stödja barn genom fokusering Att stödja barn genom fokusering Några riktlinjer för lyssnare Översättning: Barbro Holmström Och skulle det vara ok att..? Hur säger ditt barn nej? Vad är fokusering? Fokusering hjälper ett barn att ha

Läs mer

Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014

Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014 Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014 Precis som i förra årets medarbetarundersökning är det 2014 en gemensam enkät för chefer och medarbetare. Detta innebär att du svarar på frågorna i enkäten utifrån

Läs mer

Övergripande styrdokument angående likabehandlingsplan 1. Personalkooperativet Norrevångs förskolas likabehandlingsplan..2. Definitioner..2. Mål.

Övergripande styrdokument angående likabehandlingsplan 1. Personalkooperativet Norrevångs förskolas likabehandlingsplan..2. Definitioner..2. Mål. 2012-12-21 Innehåll Övergripande styrdokument angående likabehandlingsplan 1 Personalkooperativet Norrevångs förskolas likabehandlingsplan..2 Definitioner..2 Mål.2 Syfte...2 Åtgärder...3 Till dig som förälder!...4...4

Läs mer

Till dig som LIA-handledare

Till dig som LIA-handledare Y Till dig som LIA-handledare Grattis! Du har tackat ja till uppgiften att vara handledare för en KY-student på din arbetsplats en uppgift som kan vara både lärorik, stimulerande och ansvarsfull. Inom

Läs mer

Frågorna passar både nya par som planerar att leva ihop och par som levt länge tillsammans.

Frågorna passar både nya par som planerar att leva ihop och par som levt länge tillsammans. bruksanvisning UTVECKLANDE SAMTAL Kärleken är ett hjälpmedel som får igång samtal om viktiga frågor som de flesta par ställs inför. Goda samtal som gör att du lär känna dig själv och din partner mer ingående.

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2013-2016

VERKSAMHETSPLAN 2013-2016 VERKSAMHETSPLAN 2013-2016 F&S Järfälla är det självklara valet när en person vill börja träna. För de som redan är igång och tränar är F&S Järfälla den självklara mötesplatsen en plats där man vill hänga.

Läs mer

Vad är kommunikation? HTF i Borås 23 mars 2007. Kommunikationsnivåer. Information. Kommunikation. Kommunikation. Kommunikation

Vad är kommunikation? HTF i Borås 23 mars 2007. Kommunikationsnivåer. Information. Kommunikation. Kommunikation. Kommunikation Firma Margareta ivarsson Vad är kommunikation? HTF i Borås 23 mars 2007 Kommunikation Kommunikation handlar inte i första hand om teknik, utan om modet att vara sig själv! Kommunikationsnivåer Information

Läs mer

Våga tala - tips på strategier för att minska nervositeten

Våga tala - tips på strategier för att minska nervositeten Våga tala - tips på strategier för att minska nervositeten Brukar du ibland sjukskriva dig hellre än att hålla en presentation, redovisning eller delta i gruppdiskussion? Mår du illa, får black out eller

Läs mer

Mentorskap i arbetslivet. - En djupare insikt. Calmare Internationella Skola

Mentorskap i arbetslivet. - En djupare insikt. Calmare Internationella Skola Mentorskap i arbetslivet - En djupare insikt Calmare Internationella Skola Investera i din framtid På CIS, Calmare Internationella Skola, har vi fått förtroendet att under tre år förvalta en ung människas

Läs mer

Hedvigslunds förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Hedvigslunds förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Hedvigslunds förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling I Sverige finns två lagar som har till syfte att skydda barn och elever mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling.

Läs mer

hur människor i vårt företag och i vår omvärld ser på oss. för att uppfattas som empatiska och professionella. Skanska Sveriges Ledningsteam

hur människor i vårt företag och i vår omvärld ser på oss. för att uppfattas som empatiska och professionella. Skanska Sveriges Ledningsteam Vårt sätt att vara Vi är Skanska. Men vi är också ett stort antal individer, som tillsammans har ett ansvar för att vårt företag uppfattas på ett sätt som andra respekterar och ser upp till. Det är hur

Läs mer

www.dalecarnegie.se Dale Carnegie Tips för att skapa förstklassig kundservice

www.dalecarnegie.se Dale Carnegie Tips för att skapa förstklassig kundservice www.dalecarnegie.se Dale Carnegie Tips för att skapa förstklassig kundservice Del 1 Service börjar med relationer Förstklassig kundservice börjar med goda relationer. Här är nio sätt att stärka kundrelationer

Läs mer

Bente Kaj Henriksson. Mentorskap. från mystik till praktik. Föreläsning SFÖ Västerås 26 april 2008. www.kim-human.org 1

Bente Kaj Henriksson. Mentorskap. från mystik till praktik. Föreläsning SFÖ Västerås 26 april 2008. www.kim-human.org 1 Mentorskap från Föreläsning SFÖ Västerås 26 april 2008 www.kim-human.org 1 Mentorskap Så skapas ett från vinnande team Kort presentation och KIM AB Vilka är ni? Adepter - Mentorer - Övriga Mentorskap -

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete ht12/vt13 Rönnbäret

Systematiskt kvalitetsarbete ht12/vt13 Rönnbäret Läroplanens mål 1.1 Normer och värden. Förskolan skall aktivt och medvetet påverka och stimulera barnen att utveckla förståelse för vårt samhälles gemensamma demokratiska värderingar och efterhand omfatta

Läs mer

Motiverande Samtal MI introduktion

Motiverande Samtal MI introduktion Motiverande Samtal MI introduktion NPF barn och ungdomar Göteborg 31 oktober 2012 Yvonne Bergmark Bröske leg. sjuksköterska, utbildnings & projektkonsult MI-pedagog (MINT), utb. av Diplom. Tobaksavvänj.

Läs mer

Utvärdering av Värdegrundsdag 2013

Utvärdering av Värdegrundsdag 2013 Utvärdering av Värdegrundsdag 2013 24 september 2013 Vad har varit bra under dagen? Tänkvärt - Kommunikation viktigt för att förebygga konflikter Givande dag, lugnt och bra tempo Håkan - Bra föreläsare,

Läs mer

Tillsammans är vi starka

Tillsammans är vi starka Tillsammans är vi starka Välkommen! Sättet vi lever vår vision och vår affärsidé på är vad som bland annat skiljer oss från våra konkurrenter. Det handlar om HUR vår omgivning upplever samarbetet med oss

Läs mer

Innehåll. Material Ordförandeguide Uppdaterad: 2015-02- 18 Sida 2 av 7

Innehåll. Material Ordförandeguide Uppdaterad: 2015-02- 18 Sida 2 av 7 Sida 2 av 7 Innehåll... 1 Ordförandeposten... 3 Presidiet... 3 Styrelsen... 3 Styrelsemötet... 4 Ledarskapet... 4 Vad är ledarskap?... 4 Ledarskap i projekt... 5 Att utveckla sitt ledarskap... 6 Kommunikation...

Läs mer

Processledar manual. Landsbygd 2.0

Processledar manual. Landsbygd 2.0 Processledar manual Landsbygd 2.0 Inledning och tips Bilda grupper Börja med att placera deltagarna i grupper om ca 5-8 personer i varje. De som kommer från samma ort ska vara i samma grupp eftersom det

Läs mer

Ultuna Studentkårs MENTORS PROGRAM

Ultuna Studentkårs MENTORS PROGRAM Ultuna Studentkårs MENTORS PROGRAM Vill du bli mentor eller adept? Ultuna Studentkårs Mentorsprogram En ökad kontakt med näringslivet är något som efterfrågas av studenter från alla utbildningsprogram

Läs mer

Människan är större. Samtalshandledning för studiecirkeln. Kerstin Selen

Människan är större. Samtalshandledning för studiecirkeln. Kerstin Selen Människan är större Samtalshandledning för studiecirkeln Kerstin Selen Människan är större en bok för samtal om livet Skåne Stadsmission har med bidrag av författare, fotografer och illustratörer skapat

Läs mer

DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN

DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN Grand Hotel, Lund den 12 september 2012 DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN Arrangör: Forum Idéburna organisationer med social inriktning Sveriges Kommuner och Landsting Processledning och dokumentation:

Läs mer

Rapport projektet En hemlighet känd av många

Rapport projektet En hemlighet känd av många Rapport projektet En hemlighet känd av många Workshop i Göteborg maj 2010 Fredag 7/5 Vi var totalt 29 personer, 12 deltagare, personliga assistenter, medhjälpare och kursledare som samlades på Dalheimers

Läs mer

En liten hjälp till BAS grupperna i Lidköpings församling

En liten hjälp till BAS grupperna i Lidköpings församling En liten hjälp till BAS grupperna i Lidköpings församling Sida2 BAS ABC Några grunder för BAS grupper i Lidköpings församling En BAS grupp är en grupp i församlingen. Där man på ett nära sätt kan träffas

Läs mer

Boksammanfattning. Konsten att få andra att prestera

Boksammanfattning. Konsten att få andra att prestera Boksammanfattning Konsten att få andra att prestera Konsten att få andra att prestera är framför allt ett användbart verktyg för dig som vill utveckla dig själv och dem du leder. Med hjälp av både skisser

Läs mer

MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY

MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY Med gemensam kraft SKAPAR vi en BRA arbetsmiljö OCH GER samhällsservice med hög kvalitet. VARFÖR EN LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY? Alla vi som arbetar i koncernen

Läs mer

Konstruktiv feedback. Hur att hantera positiva/negativa beteenden...prestera mera

Konstruktiv feedback. Hur att hantera positiva/negativa beteenden...prestera mera Konstruktiv feedback Hur att hantera positiva/negativa beteenden..prestera mera Konstruktiv feedback Som chef och ledare är det avgörande att kunna ge medarbetare konstruktiv feedback, allt för att ge

Läs mer

Venture Cup. Marie Gustafsson. Vilka ledarförmågor behöver jag som entreprenör? Hur får man ihop fritid och arbete, och fyller på sin egen energi?

Venture Cup. Marie Gustafsson. Vilka ledarförmågor behöver jag som entreprenör? Hur får man ihop fritid och arbete, och fyller på sin egen energi? Venture Cup Vilka ledarförmågor behöver jag som entreprenör? Hur får man ihop fritid och arbete, och fyller på sin egen energi? Marie Gustafsson Några citat att reflektera över Information skall inte ut

Läs mer

11. Jag är bra på att se till så att saker och ting fungerar. Jag blir ofta ombedd att leda grupper och projekt.

11. Jag är bra på att se till så att saker och ting fungerar. Jag blir ofta ombedd att leda grupper och projekt. RESILIENCE ATTITUDES Det finns inget riktigt bra svenskt ord för resilience. Det betyder ungefär: återhämtning/spänstighet/motståndskraft. Resilience kan liknas vid fjädringen på en bil. Fjädern pressas

Läs mer

Offensivt styrelsearbete

Offensivt styrelsearbete Lärgruppsplan Offensivt styrelsearbete Att lära är att ge sig ut på en upptäcktsresa. Med denna lärgruppsplan som guide vill vi underlätta för dig och dina kollegor att upptäcka innehållet Offensivt styrelsearbete.

Läs mer

Ultuna Studentkårs MENTORS PROGRAM. Vill du bli mentor eller adept?

Ultuna Studentkårs MENTORS PROGRAM. Vill du bli mentor eller adept? Ultuna Studentkårs MENTORS PROGRAM Vill du bli mentor eller adept? Ultuna Studentkårs Mentorsprogram En ökad kontakt med näringslivet är något som efterfrågas av studenter från alla utbildningsprogram

Läs mer

De fem främjar- och härskarteknikerna

De fem främjar- och härskarteknikerna De fem främjar- och härskarteknikerna 1. Främjarteknik: Synliggörande Se varandra. Se varandras idéer. Alla ska vara med på lika villkor därför att allas närvaro och åsikter spelar roll. 1. Härskarteknik:

Läs mer