MENTORSGUIDE. Formula Project: LLP UK-GRUNDTVIG-GMP

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "MENTORSGUIDE. Formula Project: 527914-LLP-1-2012-1-UK-GRUNDTVIG-GMP"

Transkript

1 MENTORSGUIDE

2 What we do for ourselves dies with us. What we do for others and the world remains and is immortal. Grattis mentor! Du har blivit utvald till ett hedersuppdrag och har nu en unik möjlighet att utvecklas. Någon har sagt att näst efter kärlek finns det inget större man kan ge än tillväxtens gåva - tillväxt på det mentala planet - att se någon annan växa. Genom mentorskapet kommer du att lära känna någon du annars inte skulle ha träffat men du kommer också lära dig något om dig själv. Ett mentorskap är även ett tillfälle att se den egna erfarenheten omvandlas till kunskap hos någon annan. Begreppet mentor har sitt ursprung i Homeros nästan år gamla diktverk Odyssén där Odysseus anförtrodde sin fostran av sin son Telemachus åt vän Mentor men det var inte Mentor som vägledde Telemachus utan Athena, krigets och visdomens gudinna, utklädd till Mentor. Så egentligen borde vi säga Athenaskap istället för mentorskap! Syftet med den här handboken är beskriva vad ett mentorskap kan innebära och ge några praktiska råd för dig som ska bli mentor. Genom att läsa, tänka efter och reflektera kan du förbereda dig mentalt för ditt uppdrag. Däremot finns det ingen mall för hur ett bra mentorskap ska genomföras. Processen är alltid individuell men det finns några generella riktlinjer som kan vara bra att veta. Handboken bygger på många års erfarenheter från Näktergalen mentorsverksamhet vid Malmö högskola samt litteraturfördjupning i ämnet.

3 Alla kan inte göra stora saker. Men alla kan göra små saker med stor kärlek. Moder Theresa Varför använda mentorskap? Samhället av idag tenderar att allt mer präglas av skillnader och avstånd och alltför sällan av kontinuerliga möten mellan människor från olika kulturella och sociala- bakgrunder. Risken med detta är att det lätt uppstår dikotomier, ett vi-dem samhälle även om det diametralt nog är uppbyggt på relationer. Vi både lever och verkar och blir till i relationer. För att vända på utveckling behövs inga storslagna politiska projekt utan möten i vardagen. Integration handlar om att utveckla mellanmänskliga möten och skapa relationer. Det är dessutom ofta i mötet med det främmande som man kan förstå sig själv och andra. Det är också i relationer med andra som man kan förändra och förändras. Som mentor kan Du vara en länk i denna kedja och skapa goda relationer för ett långsiktigt hållbart samhälle. Din uppgift som mentor är att utveckla en god relation till din adept genom att i första hand lyssna, uppmuntra och vägleda (mot bakgrund av din egen kunskap och erfarenhet). Underskatta inte det inflytande och det indirekta maktövertag som du har genom din erfarenhet och roll. För att möjliggöra en jämlik relation är det viktigt att du är öppen och vågar utmana dig själv. Försök att inta en förutsättningslös attityd för att bli medveten om dina egna fördomar, stereotyper och för- föreställningar. De som alltför ofta tenderar att ställa sig i vägen och hindrar oss. Istället för att lyssna och lära placerar vi allt för ofta in personer i olika fack, ofta utifrån egna fördomar och stigmatiseringar. Detta kan du försöka göra dig fri ifrån! Mötet kommer kanske att innebära en konfrontation med dina egna värderingar om vad som är normalt. Men frågan är om det inte finns hur många normalt som helst och om inte normalt alltid sitter i betraktarens öga? Begreppet normalt är både vagt och mångtydig. Vad som är normalt är till syvende och sist värderingar beroende av tid och plats, individ och situation, precis som normer. Dessutom skiftar normen för det normala mellan olika tider och samhällen.

4 På arbetsmarknaden till exempel beskrivs oftast en arbetstagare som en heterosexuell vit man, mellan år utan betungande ansvar för hem, hushåll och barn. Historiskt sett är detta också normen på arbetsmarknaden och den grupp som haft störst tillgång till arbetsmarknad. En bild som också påverkat och färgat vår syn på kompetens och lämplighet. Många av de som hamnar utanför denna norm har därför ofta setts som avvikande och saknar därmed en självklar plats på arbetsmarknaden och i samhället i stort. Arbetet med mentorskap kan bli en utmaning för dig - att lära dig se det du inte redan ser och vara med att bryta normen. Din inställning är därför viktig. För att lära känna din adept måste du vara nyfiken och försöka förstå hur din adept tänker och ser på världen. Det vill säga hur adeptens värld framträder för henne/honom och att inte dra förhastade eller förenklade slutsatser. Speciellt viktigt är det om adepten inte liknar dig eller har andra värderingar än du har. Kom ihåg att värderingar aldrig är sanningar utan just bara värderingar! Ibland kan det faktiskt vara nyttigt och utvecklande att försöka vända på blicken, se sig själv med den andres ögon och våga ifrågasätta sina egna värderingar och normer. Everything that irritates us about others can lead us to an understanding of ourselves. Carl Jung Försök att inte heller hamna i fällan: Det beror säkert på adeptens kultur. Alltför ofta tillskriver vi kulturella skillnader större betydelse än de egentligen har. Fundera istället över om de slutsatser du gör kanske bygger på egna föreställningar. Hade du till exempel dragit samma slutsats om din adept hade samma etniska, sociala eller kulturella bakgrund som du själv, om adepten varit kvinna eller man? Om du är öppen och sensitiv kommer du att finna genuina tillfällen till reflektion och lärande. Så låt ditt mentorskap få utmana dig något. Försök att vara din egen personliga detektiv i din mentala resa som mentor. Låt därför denna erfarenhet bli till en mer objektiv syn på dig själv, vidga dina horisonter och låt nya tankarna få komma till nytta. Ett mentorskap är också en resa till en okänd ort och som resesällskap har du nu fått en adept. Lycka till på er gemensamma resa!

5 Att vara mentor Lärare och Coach?? Psykolog? Terapeut? Bästa vän? Vad innebär det att vara mentor? Är det att vara coach, lärare, bästa vän, psykolog eller terapeut? Nej, varken eller - men vara medmänsklig. En mentor är en förebild som ska bjuda på sig själv, sin kunskap och sina erfarenheter vara diskussionspart och bollplank för att vidga adeptens tänkande. Tänk på att merparten av vår kunskap har socialt ursprung, förmedlat av vänner, lärare, föräldrar m.fl. Framförallt måste du lyssna visa att du bryr dig och anstränga dig för att försöka förstå vad din adept säger och tycker och vilken innebörd det har för henne/honom. Du ska få adepten att känna sig bekväm i ditt sällskap och våga uttrycka sina åsikter men alltid blir respekterad för den. Se till att din adept alltid är delaktig i de beslut ni fattar. Don t walk behind me, I may not lead. Don t walk in front of me, I may not follow. Just walk beside me and be my friend. Unknown

6 Ska mentorn vara adeptens vän? Nej, men mentorskapet har vissa likheter med vänskap ömsesidigheten, likt en vän ska du lyssna, göra aktiviteter tillsammans men det är du som ska ta ansvaret för er relation. Det är du som ska stärka adepten genom att aktivt lyssna och i dialog vägleda, entusiasmera och inspirera. Det är du som ska vara en positiv förebild och finnas till hands som bollplank och stöd. Men det finns en viktig skillnad mellan mentor och vän - mentorskapet varar under en begränsad tid och det har tydliga ramar och ett avslut. Detta har inte en vänskapsrelation. Mentorskapet är inget livslångt uppdrag. Om ni skulle komma varandra allt för nära, nästan som bästa vänner kan detta dessutom äventyra mentorsrollen, försvåra för dig att ställa kritiska och utmanande frågor och göra det svårare för dig att avsluta relationen. Så håll på din mentorsroll. Du ska inte bli adeptens bästa vän! Ibland brukar en mentor liknas vid den signifikanta andra, det vill säga någon vi respekterar, vill bli accepterade av och någon vi ofta vill identifiera oss med. Ska mentorn vara en coach eller lärare? Mentorskapet påminner ibland om lärarrollen - du ska dela med dig av din egen erfarenhet och kunskap, inspirera, stödja och ibland leda. Men en lärare har en hel grupp elever som ska bedömmas. Det behöver inte du göra. Du ska således inte gå in i en lärarroll och undervisa - utan samtala och vara jämbördig partner i samvaron. Mentorskapet är likt en våg som ska väga jämt. Ska mentorn vara en terapeut? Nej, du har förmodligen ingen utbildning som terapeut och ska inte heller ta på dig den rollen. Förvisso finns några likheter- ingen av er dömer, kritiserar eller predikar men en skillnad är att du ska göra aktiviteter tillsammans med din adept, detta gör vanligtvis inte terapeuter med sina klienter. Däremot kan en mentor ibland få samma effekter som terapeutiska relationer; fördjupad empati och autenticitet. (DuBois& Rhodes 2006) Som du ser glider mentorskapet mellan olika roller därför kan det kanske vara lättare att titta på vad det innebär att vara mentor. *Att skapa en god relation och ha fokus på sin adept

7 *Att vara en positiv förebild men ändå jämbördiga partner i en samvaro * Att göra aktiviteter tillsammans För att det ska kunna utveckla en god relation måste det knytas personliga band. Mentorskapet är både en relation och ett personligt stöd. Ett mentorskap är både en lärande och stödjande relation. Skapa en god relation med fokus inriktad på adepten Först och främst måste ni lära känna varandra för att kunna skapa en god och jämlik relation. I er relation är det adepten som ska ha huvudrollen och det är din adept som ska lysa - inte du! Du ska rikta ditt fokus mot någon annan än dig själv och sätta dig själv och sätta dina för givet uppfattningar inom parentes. Det innebär att vara mentalt närvarande och förhålla dig empatiskt till din adept men inte försöka gå i adeptens skor för att förstå dina erfarenheter kan vara helt annorlunda än adeptens utan försök förstå världen så som din adept upplever den. If I project the results of my own simulation on to the other, I understand only myself in that other situation, but I don t necessarily understand the other. (Zahavi D.2010) Försök att rikta din uppmärksamhet mot din adept, inte bara med inlevelseförmåga - utan förståelse. Lyssna aktivt och försök förstå på vilket sätt och med vilken mening adepten upplever sin situation. Hur framträder situationen eller adeptens berättelse för henne/honom? Det är din adepts sätt att tänka och förstå utifrån sin egen logik som du ska förhålla dig till inte ditt eget sätt att tänka och dra slutsatser utifrån. Det är först när du försöker förstå och utgår från din adepts eget sätt att tänka och dra slutsatser på som du kommer att kunna utmana dig själv. Däremot behöver du nödvändigtvis inte alltid tycka att det din adept tycker eller vill är det rätta - men alltid respektera. En bra mentor kan säga - jag förstår inte alltid de val du gör men jag respekterar dig för de val du gör och att du tycker de är viktiga. Försök också att ge positiv respons för de ansträngningar och framsteg som

8 du ser att din adept gör, oavsett hur små de är. Det kan stärka din adepts självkänsla. En kompetens mentor ser möjligheter, hittar lösningar och kan tackla svårigheter. Fundera över vilka positiva sidor din adept har och vilka styrkor du tycker hon/han kan vara stolt över och bekräfta dessa. Vilka utvecklingspotentialer ser du och hur kan du hjälpa din adept att utveckla dessa? Kind words can be short and easy to speak, but their echoes are truly endless Moder Theresa Dialogen är bron mellan människor. Som mentor innebär det att vara mentalt närvarande och ge adepten odelad uppmärksamhet. Samtidigt som det kommer att ge dig en möjlighet att öva din egen förmåga att lyssna. Att vara nyfiken på din adept kan möjliggöra dialogen. Ni har ingen förkunskap om varandra, ser kanske inte på världen på samma sätt men genom att utbyta tankar, höra den andres synpunkt kan ni båda förändra er bild om världen och er själva. Det är alltid adeptens funderingar och frågor som ska vara i fokus men din uppgift är att föra samtalet framåt och ställa frågor när något är oklart och att problematisera och utmana adepten. Det gör ingenting om det blir tyst ibland eller blir pauser. Att tänka efter, begrunda kan bidra till insikt. Tystnaden kan dessutom innebära tid och möjlighet att tänka efter. Ord måste vägas inte räknas Låt din adept alltid få möjlighet att uttrycka sina tankar utan alltför många inhopp från dig. Lyssna på vad din adept har att säga men låt henne/honom själv komma fram till sina egna beslut och stöd adepten i dessa. Ställ gärna uppföljningsfrågor om det är något som är oklart eller du inte förstår men respektera din adepts integritet och vänta alltid att ge återkoppling tills du har hela bilden klar för dig. Uppmuntra din adept att uttrycka sin egen åsikt och vilja och stärk henne/honom i att fatta egna beslut. Var alltid försiktig med råd det är adepten som själv ska fatta sina beslut - inte du! En dialog är inte en rådgivning.

9 Du kan ge exempel på möjliga lösningar, du kan dela med dig av dina erfarenheter och ge exempel på hur du handskats med liknande situationer men låt alltid din adept själv få komma fram till sina egna lösningar. Stöd därefter din adepts förslag och ge inte förslag på en ännu bättre lösning. Undvik universallösningar. En bra mentor skapar förtroende genom att öppet berätta om det som hon/han har haft framgång med men berättar också om sina egna misslyckanden. Vara en positiv förebild men ändå jämbördiga partner i en samvaro En positiv förebild varken fördömer eller kritiserar andra - utan visar hjälpsamhet och omtanke och föregår med gott exempel. Försök att i möjligaste mån ha positiv attityd och inställning till andra och försök att hitta positiva sätt att se på saker och ting. Visa att du bryr dig om din adept och att hon/han är värd att vara med. Betona att hennes eller hans glädje också är viktigt för dig. Tänk alltid på hur du uttrycker dig. Säg inte allt du tänker, men tänk på allt du säger! Göra aktiviteter tillsammans Att göra aktiviteteter tillsammans knyter ihop er relation - ett ömsesidigt utbyte är grunden för en god relation. Gemensamma aktiviteterna kan dessutom vara en bra utgångspunkt för era samtal och kan leda till ett mer personliga samtal om t ex livsfrågor, moral och etik. Besök gärna kultur arenor, utställningar eller gör promenader tillsammans. Eller varför inte besök varandra, laga mat tillsammans, gå på kafé eller restaurang? Kanske kan ni även besöka varandras arbetsplats eller skola? Ta tillfället i akt och ha det trevligt, roa er och njut av varandras sällskap. Ett annat viktigt inslag i det sociala samspelet är humor. Att få anledning att skratta tillsammans skapar en gemenskap och delad glädje stärker alltid en relation. En mentor som kan skratta åt sina egna misstag och hanterar vardagen med en skämtsamhet väcker ofta glädje och kan vara en humoristisk förebild.

10 ATTBYGGA EN GOD RELATION A friend is one that knows you as you are, understands where you have been, accepts what you have become, and still gently allows you to grow. William Shakespeare Om en god relation ska utvecklas beror på en rad faktorer; förväntningar, motivation och i vilken grad din adept känner förtroende och tillit. Förväntningar Att utveckla en god relation tar tid och kräver tålamod. Oftast visar sig förändringen inte direkt utan är något som sakta växer fram. Ha därför inte för höga förväntningar om att vara den som kommer förändrar din adepts situation eller sätt att tänka och agera. Förändring är en process som tar lång tid. Belöningen av mentorskapet är dessutom ofta tyst och mer diskret. Forskning visar däremot att positiva förändringar framträder bäst när adepten känner sig bekräftad och sedd mer än tvingad till ett ändrat beteende. Så lär känna din adept visa att du uppskattar henne/honom för den hon/han är och försök ha siktet inställt på din adepts styrkor och positiva sidor och bekräfta dessa. Motivation och inställning Mentorskapet är en duo- båda måste vara motiverade; vilja mötas, vara beredda att avsätta tid, ge och ta och var och en ansvarar själv för sin egen utveckling. Däremot är din inställning en viktig faktor för att det ska bli en bra relation och tillit skapas. En mentor som lyssnar, ser sin adept som kompetent, är tillitsfull, kan erbjuda stöd och finns till hands kommer lättare att lyckas i sin relation. Förtroende tillit En god relation börjar med att jag ser och erkänner den andra, först då kan ett förtroende utvecklas. Om detta inte finns mellan er kommer du inte heller fullt ut att kunna stödja din adept. Att utveckla förtroende tar tid

11 och det kan vara svårt om din adept förlorat förtroendet för någon tidigare eller blivit sviket. Därför är det oerhört viktigt att din adept kan lita på dig; du kommer som ni avtalat, är i tid, gör det ni sagt ni ska göra etc. För att det ska bli en god relation måste det också finans en känsla av samhörighet, känsla av att vara förstådd och respekterad. Du kan lita på mig är något som du aldrig kan kräva av din adept. Tillit kan inte tas utan endast visas och enda sättet att vinna tillit är att visa tillit. Ett sätt att skapa tillit är att göra överenskommelser om vilka dagar och tider ni ska träffas. Hur ni kan nå varandra, telefonnummer, etc.? Hur gör ni om någon blir sjuk och ni inte kan träffas, eller om ni måste ställa in ett möte? Regelbundna möten är grundläggande för att det ska bli en god relation. Varje inställt möte ger mindre tid och möjlighet att knyta en god relation. Olika faser i ett mentorskap En relation är alltid en process. Din relation med din adept kommer att genomgå olika faser. Under den första initial fasen kommer ni att lära känna varandra. Under denna fas kan det hända att relationen känns ensidig att du måste lägga mycket energi och tid men responsen från din adept är liten. Om adepten dessutom visar ett i dina ögon negativt beteende; verkar ointresserad, avbokar möten i sista stund, etc. är det lätt att tappa modet och inte känna sig kompetent nog. Men det viktiga är att du inte tar det personligt utan finns kvar och är den mentor som det går att lita på. Trots detta är det ändå viktigt att du vågar ställa krav. Ditt uppdrag och er överenskommelse är att ni ska träffas två gånger per månad, cirka 2-3 timmar per tillfälle. Påskynda därför inte processen genom att träffas oftare eller längre tid varje gång. Då kommer adepten kanske att tycka att det känns som ett svek och inskränkning när ni återgår till det överrenskomna. Var därför tydlig med att avtalet är en gång per månad och att du vill fortsätta. I de relationer som avslutats i förtid har mentorn ofta förväntat sig omedelbar respons och tack för sin insats och dessutom hoppats på snabba förändringar i adeptens utveckling och beteende.

12 Förvänta dig inga snabba förväntningar och inte ens ett tack för din prestation däremot kan du vara en positiv förebild och visa din egen uppskattning. Forskningsresultat visar att de mentorer som lyckas bäst i en relation ser sin roll som stödjande, de vill hjälpa sin adept att växa och utvecklas men kräver inget gensvar eller tack för sin prestation. Under nästa fas brukar relationen oftast kännas ömsesidig och relationen har fördjupats. Tillit och närhet har etablerats, mentor och adept trivs tillsammans och samtalen har vanligtvis fördjupats. De gör oftast olika aktiviteter tillsammans, känner samhörighet och det finns en förutsägbarhet och kontinuitet i mötena. När mentorsperioden närmar sig sitt slut har relationen ofta nått ett djup samtidigt som du och din adpet måste påbörja en mental bromssträcka och förbereda er för ett slut. Det viktigaste under denna fas är att ni kan prata om avslutning och separation för att avsluta på ett tillfredställande sätt. Försök att tänka på avslutningen som en process snarare än ett enskilt ögonblick. nu är det bara x antal träffar kvar, kan vara en bra inledning till ert samtal. Att inte säga något är absolut det sämsta. Lova inget du inte kan hålla!

13 Era möten Första möte kan ses som en avstämning: vem ni är, vilka gemensamma intressen ni har, er bakgrund, erfarenheter etc. i syfte att lära känna varandra och i samförstånd planera vad ni vill göra framöver. Var tydlig att det som sägs vid era möten alltid kommer att stanna mellan er. Försök att i möjligast mån låta telefonerna vara avstängda under den tid ni träffas. Prata om era förväntningar med mentorskapet? Varför vill din adept ha en mentor? Varför vill du vara mentor? Vad kan ni ge och vad vill ni få? Vad vill adepten lära sig genom att delta? Är det några speciella aktiviteter din adpet vill göra? Studiebesök? Vilka mål vill ni uppnå? Ha inte för många mål utan försök begränsa och konkretisera båda korsiktiga och mer långsiktiga mål hur uppnår vi dessa mål? Hinder? Är det några speciella frågor eller områden din adept vill prata om? Det kan även vara bra att ge adepten några skrivuppgifter t ex: Detta är jag idag, detta är jag om fem månader Hur ska jag komma dit? Gör en tidsram Boka några datum då ni kan träffas och kanske även ett datum för studiebesök: din skola/arbetsplats eller en plats ni vill besöka. Bestäm gärna olika teman. Men tänk på att här och nu alltid bör gå först och det är vad adepten tycker är väsentligt som skall styra. Försök att även ha fria diskussioner: om mänskliga relationer, känslor och om olika uppfattningar.

14 Följande möten Börja alltid med en mjukstart och berätta vad som hänt sedan sist, i skolan, på fritiden eller i arbetslivet. Kanske har det kommit upp ny eller akut frågeställning som din adept först vill prata om. Ta god tid på er, så att det inte känns stressigt. Försök strukturera samtalen så det inte enbart blir fika-prat. Möjliga samtal är: Vilka är milstolparna i adeptens liv Viktiga vägval Drömmar och visioner Fundera över varför du ställer du de frågor du gör? Är de relevanta för din adepts möjligheter att nå sitt mål? Speglar frågorna dina föreställningar om din adept? Har du blivit medveten om några egna fördomar eller stereotyper som du vill bryta? Tänk på att: i så hög grad som möjligt använda öppna frågor som inte endast har ett ja eller nej svar; Hur tänkte du? Om jag förstår dig rätt så vill/ tycker du osv. När? var? hur?, beskriv, berätta är bra frågor Undvika ledande frågor, ibland även varför frågor då de lätt kan uppfattas som ifrågasättande Konkreta frågor som vad har du gjort idag, är bättre än hur har du haft det idag? Försök att alltid avsluta med att sammanfatta era möten och reflektera över vad som sagts. Ha som vana att utvärdera era träffar och avsluta med att fråga adepten om det finns frågor som ännu inte blivit ställda eller behandlade. Loggbok/dagbok är en bra metod när man vill följa en process. Hur känner jag efter mötet? Vilka slutsatser kan jag dra? Detta är jag nöjd med/mindre nöjd med. Förslag till förändring. Något ni med fördel kan göra båda två och ett bra stöd att hålla fokus på de mål ni satt upp.

15 Här kan ni också skriva ner era reflektioner efter ert möte och hur ni vill fortsätta vid nästa möte. Något att kanske dela med sig vid nästa möte. Inför sista mötet Inför slutet kan det vara bra att fråga om det finns någon ni sa att ni skulle göra men missat eller inte hann göra. Kanske ska ni passa på att göra det innan ni slutar att träffas? Försök knyta ihop och summera. Sammanfatta processen och titta tillbaka i loggboken Har era må uppnåtts? Vad har fungerat bra, mindre bra? Det kan vara trevligt att tänka tillbaka och prata om t ex: Kommer du ihåg vad du tänkte när du sökte en mentor, hur tycker du att det blev? Vad har varit det roligaste? Vad tycker du att vi har lärt oss av varandra? Vad tror du att du kommer att minas från vår tid tillsammans? Vill ni ha fortsatt kontakt och i så fall hur ska den kontakten vara upplagd? Här är det viktigt att du är mycket tydlig. Vill du fortsätta att träffas? Varför och i vilken omfattning? Planera in ert sista möte, var och om ni ska ni göra något extra? Det kan vara bra att göra något speciellt som på något sätt markerar ett avslut. Att ge en liten gåva, ett brev eller present är också ett bra sätt som markerar ett avslut. Det kan även vara bra att ha funderat över följande frågor Vad har jag för egna erfarenheter från avslutningar, bra/dåliga?

16 Vad har jag själv för positiva/negativa känslor inför avslutet? Vilka reaktioner tror jag att adepten kommer att visa (synliga, osynliga)? Avslutning Som nämnts är mentorskapet inget livslångt åtagande. Därför kan det vara bra att ha bestämt ett sista tillfälle som är lite speciellt om inte er organisation/projekt arrangerar en gemensam avslutning för alla. Ett sista möte markerar avslutningen av er relation. Att summera vad ni gjort tillsammans och kanske även lämna över något är alltid trevligt. Kom även ihåg att ge respons på positiva aspekter som du sett hos din adept och eventuellt vilka utvecklingspotentialer du tycker att din adept har. Tacka gärna för att du fick lära känna din adept och vara med i hennes/hans personliga utveckling.

17 Eventuella fallgropar Orealistiska förväntningar Målet inte är tydligt definierat En av parterna vill inte satsa tillräckligt tid eller har inget intresse Mötena är inte tillräckligt noga planerade och blir "pratstunder". Personligheterna passar inte ihop, för stor eller liten åldersskillnad, för olika. Detta är några av de faktorer som kan göra att några par slutar i förtid. Oftast innebär problem i en mentorsrelation att det inte knutits någon band. Skälet brukar oftast vara att mentor och adept inte träffats kontinuerligt eller förväntat sig alldeles för mycket. De som avslutar sin relation i förtid har ofta trott att de skulle kunna förändra sin adept och även försökt påskynda en sådan förändring. De som däremot lyckats bäst i sin har sett sin roll som stödjande, har velat hjälpa sin adept att utvecklas och sett sig själv som en vän snarare än en auktoritet. Om du måste avsluta i förtid: Bestäm ett datum då ni träffas för sista gången Var ärlig med varför du måste avbryta mentorskapet och försäkra dig om att din adept inte får uppfattningen att det handlar om brister hos henne/honom Lova inget du inte kan hålla(säg inte vi hörs säkert någon gång, jag kanske ringer etc.)

18 PRAKTISKT För att mentorskapet skall lyckas, kan det vara bra med några praktiska råd som till exempel: Att skapa ett mentorskapsavtal - kan göras skriftligt eller muntligt där ni går igenom ramarna för mentorskapet; hur många gånger ni ska träffas, hur ofta, hur länge varje gång och avbokningspolicy. Ska ni till exempel påminna varandra innan ert möte via mail, sms? Ett mentorskapsavtal kan med fördel innehålla de färdigheter adepten vill utveckla och vilka mål ni vill uppnå med mentorskapet. Mentorprocessen är konfidentiell och ska präglas av öppenhet och förpliktelser. Allt som sägs är konfidentiellt och ska stanna mellan er. Frågor som kan vara bra att ställa sig som mentor Har du några förutfattade meningar om din adept som kan vara hämmande för relationen? Är du beredd att bjuda på dig själv och dina erfarenheter såväl framgångar som misslyckanden? Är du en god lyssnare, eller kan du bli det? Vilka i ditt kontaktnät vill du dela med dig av till din adept? Vilka förväntningar har du på dig själv? Fundera gärna över följande: som positiv förebild är det viktig för mig: Hur jag uttrycker mig? Hur jag klär mig? Att jag föregår med gott exempel och inte röker eller snusar? Att jag lever du ett hälsosamt liv? Att jag Hur vill du bli ihågkommen? Om du möter din adept om fem år vad önskar du att hon/han ska säga: Det var du som Hur ska du leva upp till det? Försök att konkretisera.

19 Litteraturlista Sild Lönroth Carina (2007) A Song For The Heart Grander, Sild Lönroth Carina (2011) Mentorskap för barn och unga Holmbergs Du Bois D. & Karcher M. J. (2005) Handbook in mentoring Sage Publication Artiklar Zahavi D. Empathy, Embodiment and Interpersonal Understanding: From Lipps to Schutz Routledge Inquiry, Vol.53, No. 3, , June 2010 DuBois & Rhodes (2006)Youth mentoring: Briddgning science with practice. Journal of Community Psychology För dig som är intresserad av att läsa mer Clutterbuck D. and Megginson D. (2004) Mentoring Techniques for Coaching and Mentoring. Butterworth-Heinmann. Clutterbuck D. (2004) Everyone Needs a Mentor: Fostering Talent in your. Organisation Chartered Institute of Personnel & Development, 2004 Connor M. and Pokora J.B (2007) Coaching and Mentoring at work Open University Press Egan G. (2001) The Skilled Helper. (7th Ed) Wadsworth Publishing Co. Inc. Vosket V. (2006) Egan s The Skilled Helper Model. Routledge Webpages

20 För mer information kontakta: Carina Sild Lönroth Executive manager, Nightingale mentoring program, Malmö University Network manager, The Nightingale Mentoring Network

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7 Innehållsförteckning Introduktion 2 Varför inflytande för barn och unga? 3 Barnkonventionen 5 Definition av begrepp 7 Deltagande/delaktighet 7 Inflytande 8 Normer 8 Makt 9 Åldersmaktsordning 10 Olika nivåer

Läs mer

Verktyg som gör dig bäst när det gäller

Verktyg som gör dig bäst när det gäller Verktyg som gör dig bäst när det gäller LEDAR- TRÄNAR- OCH FUNKTIONÄRSSKAP 4 BARNS OCH UNGDOMARS FYSISKA, MOTORISKA OCH SOCIALA UTVECKLING 6 ATT SKAPA FÖRTROENDE 8 INLÄRNING 9 LEKENS BETYDELSE VID INLÄRNING

Läs mer

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring För att en process ska hållas vid liv, måste den ständigt fyllas med ny energi och få andrum för att ladda energi. Processen

Läs mer

Mentorskapets ABC. Varför just mentorskap? För att

Mentorskapets ABC. Varför just mentorskap? För att Mentorskapets ABC Av Freddie Larsson Mentorskap är ett koncept för att inspirera, utmana och utveckla människor i sin profession och person. Mentorskapet innebär att en mer erfaren (inte nödvändigtvis

Läs mer

Att engagera vuxna. Från idé till verklighet

Att engagera vuxna. Från idé till verklighet Att engagera vuxna Från idé till verklighet Att engagera vuxna Från idé till verklighet Att engagera vuxna Från idé till verklighet Inledning Välkommen till Att engagera vuxna från idé till verklighet.

Läs mer

distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP

distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP innehåll 4 Stöd till klubbar och kommuner DEL 1 5 Organisera ert stöd 7 Nyckelpersoner DEL 2

Läs mer

Om du lyssnar på mig kanske jag lär mig något!

Om du lyssnar på mig kanske jag lär mig något! Södertörns högskola Interkulturell lärarutbildning mot förskola, kombinationsutbildningen Utbildningsvetenskap C 15 hp Vårterminen 2011 Kandidat/Magisteruppsats xx hp Ämne xxterminen 20xx Om du lyssnar

Läs mer

Upplever lärare att de har tillräcklig ledarkompetens för att bedriva god undervisning?

Upplever lärare att de har tillräcklig ledarkompetens för att bedriva god undervisning? LÄRARUTBILDNINGEN Skolutveckling och ledarskap Examensarbete, 10 poäng Upplever lärare att de har tillräcklig ledarkompetens för att bedriva god undervisning? Do teachers have enough management qualification

Läs mer

EN SKRIFT OM COACHNING TILL STUDIER

EN SKRIFT OM COACHNING TILL STUDIER stöd konsultation motivera riktlinjer frivillighet nätverk utbildning arbetslivserfarenhet planera rådgivning kartlägga vägledning mentorskap optimism TID FÖR COACHNING EN SKRIFT OM COACHNING TILL STUDIER

Läs mer

Självförtroende och handlingskraft genom

Självförtroende och handlingskraft genom Självförtroende och handlingskraft genom september 2007 Stockholmsmodellen för ledarutveckling Leadership and Group Counselling Medical Management Centre Christer Sandahl Jan Edenius Helena Gustafsson

Läs mer

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA En guide till dig som ska ha en LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA 1 INNEHÅLL 2 Hur guiden kan användas... 2 3 Mentorprogrammets upplägg... 3 3.1 Mål med mentorprogrammet... 3 3.2 Utformning av mentorprogrammets...

Läs mer

Se människan i verksamheten olikhet som tillgång

Se människan i verksamheten olikhet som tillgång Se människan i verksamheten olikhet som tillgång Organisation, kultur och struktur påverkar alla 4 Försök själv 5 Gör alla delaktiga 7 Konsultstöd kan behövas 7 Glädjande resultat en liten insats kan göra

Läs mer

Hur kan barn påverka stödet vi ger dem?

Hur kan barn påverka stödet vi ger dem? Hur kan barn påverka stödet vi ger dem? Idéer från ett seminarum för föräldrar till barn och unga med funktionsnedsättning och för personal inom stödverksamheter En del av projektet Egen växtkraft Barns

Läs mer

Chefen & Första chefsuppdraget

Chefen & Första chefsuppdraget Chefen & Första chefsuppdraget INNEHÅLL Chef och ledare 4 Vad och hur 4 Vad är en bra chef 4 Ditt uppdrag 4 Dina förutsättningar 5 Stäm av dina uppdrag 6 Chef ur den egna arbetsgruppen 9 Hamburgereffekten

Läs mer

STöDMATERIAL. Vi lämnar till skolan det käraste vi har. Om samarbete med föräldrar en relation som utmanar

STöDMATERIAL. Vi lämnar till skolan det käraste vi har. Om samarbete med föräldrar en relation som utmanar STöDMATERIAL Vi lämnar till skolan det käraste vi har Om samarbete med föräldrar en relation som utmanar Vi lämnar till skolan det käraste vi har Om samarbete med föräldrar en relation som utmanar 1 beställningsadress:

Läs mer

Sensitiv - Du är unik! Sensittiv Du är unik!

Sensitiv - Du är unik! Sensittiv Du är unik! Sen nsitiv - Du är unik! Den här eboken är skriven med en intention att få fler människor att erkänna och kunna leva gott med sin sensitivitet. Den är en guldgruva för den som söker guld och en liten påminnelse

Läs mer

En handbok om brukarrevision. Kvalitetsutveckling genom egen erfarenhet av psykiska funktionshinder

En handbok om brukarrevision. Kvalitetsutveckling genom egen erfarenhet av psykiska funktionshinder En handbok om brukarrevision Kvalitetsutveckling genom egen erfarenhet av psykiska funktionshinder Text: Anna Jakobsson Lund och David Rosenberg Layout och foto: Sofia Hänström Tryck: Hemströms Tryckeri

Läs mer

HANS- projektet Lärande nätverk för ledare

HANS- projektet Lärande nätverk för ledare Utvärdering av HANS- projektet Lärande nätverk för ledare i Hedemora, Avesta, Norberg och Skinnskatteberg Christer Sandahl 1, Lisa Markström 2, Therese Wahlström 1 & Helena Gustafsson 1 2010-05-31 1 Medical

Läs mer

anna olofsson & michaela neumann JAG ÄR MoDIGARE NU En kreativ handbok i drama

anna olofsson & michaela neumann JAG ÄR MoDIGARE NU En kreativ handbok i drama anna olofsson & michaela neumann JAG ÄR MoDIGARE NU En kreativ handbok i drama Kontakta oss gärna! Anna: anna.olofsson.dramapedagog@gmail.com Michaela: mikkan.neumann@gmail.com Du kan beställa Jag är modigare

Läs mer

17 nybörjarfällor så undviker du dem MELLANCHEFENS LJUSPUNKTER. Verktygen som gör ditt ledarliv lättare. ny som. chef

17 nybörjarfällor så undviker du dem MELLANCHEFENS LJUSPUNKTER. Verktygen som gör ditt ledarliv lättare. ny som. chef EN GUIDE FRÅN TIDNINGEN CHEF 17 nybörjarfällor så undviker du dem MELLANCHEFENS LJUSPUNKTER Verktygen som gör ditt ledarliv lättare ny som chef INGÅNG Peppa dig själv Copyright Chef 2006 Denna pocketguide

Läs mer

En skrift om vad som engagerar och motiverar oss. Drivkrafter. Att stimulera och stödja ideellt engagemang

En skrift om vad som engagerar och motiverar oss. Drivkrafter. Att stimulera och stödja ideellt engagemang En skrift om vad som engagerar och motiverar oss Drivkrafter 2 Inledning Vad driver volontärer att engagera sig ideellt? Och hur kan vi som volontärsamordnare skapa förutsättningar för volontären att upptäcka

Läs mer

EN GEMENSAM VÄRDEGRUND?

EN GEMENSAM VÄRDEGRUND? Institutionen för pedagogik EN GEMENSAM VÄRDEGRUND? Förskolepedagogers föreställningar kring läroplanens övergripande mål Åsa Lobsien Annette Persson Jennie Sandberg Examensarbete 10 poäng I Lärarutbildningen

Läs mer

Lilian Rönnqvist. Att mötas i samtal. Samtalet som redskap i kommunikationen mellan hemmet och skolan

Lilian Rönnqvist. Att mötas i samtal. Samtalet som redskap i kommunikationen mellan hemmet och skolan Lilian Rönnqvist Att mötas i samtal Samtalet som redskap i kommunikationen mellan hemmet och skolan Text: FL Lilian Rönnqvist Illustrationer: Bosse Österberg Ombrytning: Komma Media Förbundet Hem och Skola

Läs mer

Motiverande samtal och tobaksavvänjning med ungdomar

Motiverande samtal och tobaksavvänjning med ungdomar Motiverande samtal och tobaksavvänjning med ungdomar Handledning till tidningen Fimpa Nu! bli rök och snusfri Mathias Jansson, Matz Larsson & Margareta Pantzar Förord Den här skriften är en vägledning

Läs mer

100 sätt att börja Älska sig själv

100 sätt att börja Älska sig själv 100 sätt att börja Älska sig själv Ta inte dig själv på för stort allvar! Det leder aldrig till något bra, haha. Om du kan skratta åt sig själv, är du på god väg. Bli kär i dig själv. Tänk på vad som gör

Läs mer

Attityder och bemötande mot funktionshindrade.

Attityder och bemötande mot funktionshindrade. Beteckning: Institutionen för vårdvetenskap och sociologi. Attityder och bemötande mot funktionshindrade. Tanja Sjöstrand Juni 2008 Examensarbete 10 p Social omsorg HK 97 Anders Hydén Sammanfattning Studien

Läs mer

Handbok för uppföljning med hjälp av ORS - Outcome Rating Scale och SRS - Session Rating Scale

Handbok för uppföljning med hjälp av ORS - Outcome Rating Scale och SRS - Session Rating Scale Handbok för uppföljning med hjälp av ORS - Outcome Rating Scale och SRS - Session Rating Scale Systematisk uppföljning vid utredning, behandling, råd och stöd inom psykosocialt arbete Innehåll Förord 3

Läs mer

Vad i gestaltterapeututbildningen har påverkat självkänslan?

Vad i gestaltterapeututbildningen har påverkat självkänslan? Master i Gestaltpsykoterapi Vad i gestaltterapeututbildningen har påverkat självkänslan? En fenomenologisk studie Elisabet Eriksson T34/MA4 Masteruppsats januari 2007 Handledare: Britt Bragée, MA Gestaltpsykoterapeut,

Läs mer

JAG! Om flickors livsutrymme

JAG! Om flickors livsutrymme JAG! Om flickors livsutrymme 1 Innehåll Till dig som arbetar med ungdomar...................3 Metodbok ett användbart verktyg...................4 Hedersrelaterat förtryck och våld.............................4

Läs mer

En praktisk handbok. idé. idé idé. idé. idé

En praktisk handbok. idé. idé idé. idé. idé En praktisk handbok Entreprenörskap handlar om att utveckla nya er och att omsätta dessa er till något värdeskapande. Värdet kan skapas i företag, i offentlig verksamhet och i föreningslivet. REGERINGEN

Läs mer