MENTORSGUIDE. Formula Project: LLP UK-GRUNDTVIG-GMP

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "MENTORSGUIDE. Formula Project: 527914-LLP-1-2012-1-UK-GRUNDTVIG-GMP"

Transkript

1 MENTORSGUIDE

2 What we do for ourselves dies with us. What we do for others and the world remains and is immortal. Grattis mentor! Du har blivit utvald till ett hedersuppdrag och har nu en unik möjlighet att utvecklas. Någon har sagt att näst efter kärlek finns det inget större man kan ge än tillväxtens gåva - tillväxt på det mentala planet - att se någon annan växa. Genom mentorskapet kommer du att lära känna någon du annars inte skulle ha träffat men du kommer också lära dig något om dig själv. Ett mentorskap är även ett tillfälle att se den egna erfarenheten omvandlas till kunskap hos någon annan. Begreppet mentor har sitt ursprung i Homeros nästan år gamla diktverk Odyssén där Odysseus anförtrodde sin fostran av sin son Telemachus åt vän Mentor men det var inte Mentor som vägledde Telemachus utan Athena, krigets och visdomens gudinna, utklädd till Mentor. Så egentligen borde vi säga Athenaskap istället för mentorskap! Syftet med den här handboken är beskriva vad ett mentorskap kan innebära och ge några praktiska råd för dig som ska bli mentor. Genom att läsa, tänka efter och reflektera kan du förbereda dig mentalt för ditt uppdrag. Däremot finns det ingen mall för hur ett bra mentorskap ska genomföras. Processen är alltid individuell men det finns några generella riktlinjer som kan vara bra att veta. Handboken bygger på många års erfarenheter från Näktergalen mentorsverksamhet vid Malmö högskola samt litteraturfördjupning i ämnet.

3 Alla kan inte göra stora saker. Men alla kan göra små saker med stor kärlek. Moder Theresa Varför använda mentorskap? Samhället av idag tenderar att allt mer präglas av skillnader och avstånd och alltför sällan av kontinuerliga möten mellan människor från olika kulturella och sociala- bakgrunder. Risken med detta är att det lätt uppstår dikotomier, ett vi-dem samhälle även om det diametralt nog är uppbyggt på relationer. Vi både lever och verkar och blir till i relationer. För att vända på utveckling behövs inga storslagna politiska projekt utan möten i vardagen. Integration handlar om att utveckla mellanmänskliga möten och skapa relationer. Det är dessutom ofta i mötet med det främmande som man kan förstå sig själv och andra. Det är också i relationer med andra som man kan förändra och förändras. Som mentor kan Du vara en länk i denna kedja och skapa goda relationer för ett långsiktigt hållbart samhälle. Din uppgift som mentor är att utveckla en god relation till din adept genom att i första hand lyssna, uppmuntra och vägleda (mot bakgrund av din egen kunskap och erfarenhet). Underskatta inte det inflytande och det indirekta maktövertag som du har genom din erfarenhet och roll. För att möjliggöra en jämlik relation är det viktigt att du är öppen och vågar utmana dig själv. Försök att inta en förutsättningslös attityd för att bli medveten om dina egna fördomar, stereotyper och för- föreställningar. De som alltför ofta tenderar att ställa sig i vägen och hindrar oss. Istället för att lyssna och lära placerar vi allt för ofta in personer i olika fack, ofta utifrån egna fördomar och stigmatiseringar. Detta kan du försöka göra dig fri ifrån! Mötet kommer kanske att innebära en konfrontation med dina egna värderingar om vad som är normalt. Men frågan är om det inte finns hur många normalt som helst och om inte normalt alltid sitter i betraktarens öga? Begreppet normalt är både vagt och mångtydig. Vad som är normalt är till syvende och sist värderingar beroende av tid och plats, individ och situation, precis som normer. Dessutom skiftar normen för det normala mellan olika tider och samhällen.

4 På arbetsmarknaden till exempel beskrivs oftast en arbetstagare som en heterosexuell vit man, mellan år utan betungande ansvar för hem, hushåll och barn. Historiskt sett är detta också normen på arbetsmarknaden och den grupp som haft störst tillgång till arbetsmarknad. En bild som också påverkat och färgat vår syn på kompetens och lämplighet. Många av de som hamnar utanför denna norm har därför ofta setts som avvikande och saknar därmed en självklar plats på arbetsmarknaden och i samhället i stort. Arbetet med mentorskap kan bli en utmaning för dig - att lära dig se det du inte redan ser och vara med att bryta normen. Din inställning är därför viktig. För att lära känna din adept måste du vara nyfiken och försöka förstå hur din adept tänker och ser på världen. Det vill säga hur adeptens värld framträder för henne/honom och att inte dra förhastade eller förenklade slutsatser. Speciellt viktigt är det om adepten inte liknar dig eller har andra värderingar än du har. Kom ihåg att värderingar aldrig är sanningar utan just bara värderingar! Ibland kan det faktiskt vara nyttigt och utvecklande att försöka vända på blicken, se sig själv med den andres ögon och våga ifrågasätta sina egna värderingar och normer. Everything that irritates us about others can lead us to an understanding of ourselves. Carl Jung Försök att inte heller hamna i fällan: Det beror säkert på adeptens kultur. Alltför ofta tillskriver vi kulturella skillnader större betydelse än de egentligen har. Fundera istället över om de slutsatser du gör kanske bygger på egna föreställningar. Hade du till exempel dragit samma slutsats om din adept hade samma etniska, sociala eller kulturella bakgrund som du själv, om adepten varit kvinna eller man? Om du är öppen och sensitiv kommer du att finna genuina tillfällen till reflektion och lärande. Så låt ditt mentorskap få utmana dig något. Försök att vara din egen personliga detektiv i din mentala resa som mentor. Låt därför denna erfarenhet bli till en mer objektiv syn på dig själv, vidga dina horisonter och låt nya tankarna få komma till nytta. Ett mentorskap är också en resa till en okänd ort och som resesällskap har du nu fått en adept. Lycka till på er gemensamma resa!

5 Att vara mentor Lärare och Coach?? Psykolog? Terapeut? Bästa vän? Vad innebär det att vara mentor? Är det att vara coach, lärare, bästa vän, psykolog eller terapeut? Nej, varken eller - men vara medmänsklig. En mentor är en förebild som ska bjuda på sig själv, sin kunskap och sina erfarenheter vara diskussionspart och bollplank för att vidga adeptens tänkande. Tänk på att merparten av vår kunskap har socialt ursprung, förmedlat av vänner, lärare, föräldrar m.fl. Framförallt måste du lyssna visa att du bryr dig och anstränga dig för att försöka förstå vad din adept säger och tycker och vilken innebörd det har för henne/honom. Du ska få adepten att känna sig bekväm i ditt sällskap och våga uttrycka sina åsikter men alltid blir respekterad för den. Se till att din adept alltid är delaktig i de beslut ni fattar. Don t walk behind me, I may not lead. Don t walk in front of me, I may not follow. Just walk beside me and be my friend. Unknown

6 Ska mentorn vara adeptens vän? Nej, men mentorskapet har vissa likheter med vänskap ömsesidigheten, likt en vän ska du lyssna, göra aktiviteter tillsammans men det är du som ska ta ansvaret för er relation. Det är du som ska stärka adepten genom att aktivt lyssna och i dialog vägleda, entusiasmera och inspirera. Det är du som ska vara en positiv förebild och finnas till hands som bollplank och stöd. Men det finns en viktig skillnad mellan mentor och vän - mentorskapet varar under en begränsad tid och det har tydliga ramar och ett avslut. Detta har inte en vänskapsrelation. Mentorskapet är inget livslångt uppdrag. Om ni skulle komma varandra allt för nära, nästan som bästa vänner kan detta dessutom äventyra mentorsrollen, försvåra för dig att ställa kritiska och utmanande frågor och göra det svårare för dig att avsluta relationen. Så håll på din mentorsroll. Du ska inte bli adeptens bästa vän! Ibland brukar en mentor liknas vid den signifikanta andra, det vill säga någon vi respekterar, vill bli accepterade av och någon vi ofta vill identifiera oss med. Ska mentorn vara en coach eller lärare? Mentorskapet påminner ibland om lärarrollen - du ska dela med dig av din egen erfarenhet och kunskap, inspirera, stödja och ibland leda. Men en lärare har en hel grupp elever som ska bedömmas. Det behöver inte du göra. Du ska således inte gå in i en lärarroll och undervisa - utan samtala och vara jämbördig partner i samvaron. Mentorskapet är likt en våg som ska väga jämt. Ska mentorn vara en terapeut? Nej, du har förmodligen ingen utbildning som terapeut och ska inte heller ta på dig den rollen. Förvisso finns några likheter- ingen av er dömer, kritiserar eller predikar men en skillnad är att du ska göra aktiviteter tillsammans med din adept, detta gör vanligtvis inte terapeuter med sina klienter. Däremot kan en mentor ibland få samma effekter som terapeutiska relationer; fördjupad empati och autenticitet. (DuBois& Rhodes 2006) Som du ser glider mentorskapet mellan olika roller därför kan det kanske vara lättare att titta på vad det innebär att vara mentor. *Att skapa en god relation och ha fokus på sin adept

7 *Att vara en positiv förebild men ändå jämbördiga partner i en samvaro * Att göra aktiviteter tillsammans För att det ska kunna utveckla en god relation måste det knytas personliga band. Mentorskapet är både en relation och ett personligt stöd. Ett mentorskap är både en lärande och stödjande relation. Skapa en god relation med fokus inriktad på adepten Först och främst måste ni lära känna varandra för att kunna skapa en god och jämlik relation. I er relation är det adepten som ska ha huvudrollen och det är din adept som ska lysa - inte du! Du ska rikta ditt fokus mot någon annan än dig själv och sätta dig själv och sätta dina för givet uppfattningar inom parentes. Det innebär att vara mentalt närvarande och förhålla dig empatiskt till din adept men inte försöka gå i adeptens skor för att förstå dina erfarenheter kan vara helt annorlunda än adeptens utan försök förstå världen så som din adept upplever den. If I project the results of my own simulation on to the other, I understand only myself in that other situation, but I don t necessarily understand the other. (Zahavi D.2010) Försök att rikta din uppmärksamhet mot din adept, inte bara med inlevelseförmåga - utan förståelse. Lyssna aktivt och försök förstå på vilket sätt och med vilken mening adepten upplever sin situation. Hur framträder situationen eller adeptens berättelse för henne/honom? Det är din adepts sätt att tänka och förstå utifrån sin egen logik som du ska förhålla dig till inte ditt eget sätt att tänka och dra slutsatser utifrån. Det är först när du försöker förstå och utgår från din adepts eget sätt att tänka och dra slutsatser på som du kommer att kunna utmana dig själv. Däremot behöver du nödvändigtvis inte alltid tycka att det din adept tycker eller vill är det rätta - men alltid respektera. En bra mentor kan säga - jag förstår inte alltid de val du gör men jag respekterar dig för de val du gör och att du tycker de är viktiga. Försök också att ge positiv respons för de ansträngningar och framsteg som

8 du ser att din adept gör, oavsett hur små de är. Det kan stärka din adepts självkänsla. En kompetens mentor ser möjligheter, hittar lösningar och kan tackla svårigheter. Fundera över vilka positiva sidor din adept har och vilka styrkor du tycker hon/han kan vara stolt över och bekräfta dessa. Vilka utvecklingspotentialer ser du och hur kan du hjälpa din adept att utveckla dessa? Kind words can be short and easy to speak, but their echoes are truly endless Moder Theresa Dialogen är bron mellan människor. Som mentor innebär det att vara mentalt närvarande och ge adepten odelad uppmärksamhet. Samtidigt som det kommer att ge dig en möjlighet att öva din egen förmåga att lyssna. Att vara nyfiken på din adept kan möjliggöra dialogen. Ni har ingen förkunskap om varandra, ser kanske inte på världen på samma sätt men genom att utbyta tankar, höra den andres synpunkt kan ni båda förändra er bild om världen och er själva. Det är alltid adeptens funderingar och frågor som ska vara i fokus men din uppgift är att föra samtalet framåt och ställa frågor när något är oklart och att problematisera och utmana adepten. Det gör ingenting om det blir tyst ibland eller blir pauser. Att tänka efter, begrunda kan bidra till insikt. Tystnaden kan dessutom innebära tid och möjlighet att tänka efter. Ord måste vägas inte räknas Låt din adept alltid få möjlighet att uttrycka sina tankar utan alltför många inhopp från dig. Lyssna på vad din adept har att säga men låt henne/honom själv komma fram till sina egna beslut och stöd adepten i dessa. Ställ gärna uppföljningsfrågor om det är något som är oklart eller du inte förstår men respektera din adepts integritet och vänta alltid att ge återkoppling tills du har hela bilden klar för dig. Uppmuntra din adept att uttrycka sin egen åsikt och vilja och stärk henne/honom i att fatta egna beslut. Var alltid försiktig med råd det är adepten som själv ska fatta sina beslut - inte du! En dialog är inte en rådgivning.

9 Du kan ge exempel på möjliga lösningar, du kan dela med dig av dina erfarenheter och ge exempel på hur du handskats med liknande situationer men låt alltid din adept själv få komma fram till sina egna lösningar. Stöd därefter din adepts förslag och ge inte förslag på en ännu bättre lösning. Undvik universallösningar. En bra mentor skapar förtroende genom att öppet berätta om det som hon/han har haft framgång med men berättar också om sina egna misslyckanden. Vara en positiv förebild men ändå jämbördiga partner i en samvaro En positiv förebild varken fördömer eller kritiserar andra - utan visar hjälpsamhet och omtanke och föregår med gott exempel. Försök att i möjligaste mån ha positiv attityd och inställning till andra och försök att hitta positiva sätt att se på saker och ting. Visa att du bryr dig om din adept och att hon/han är värd att vara med. Betona att hennes eller hans glädje också är viktigt för dig. Tänk alltid på hur du uttrycker dig. Säg inte allt du tänker, men tänk på allt du säger! Göra aktiviteter tillsammans Att göra aktiviteteter tillsammans knyter ihop er relation - ett ömsesidigt utbyte är grunden för en god relation. Gemensamma aktiviteterna kan dessutom vara en bra utgångspunkt för era samtal och kan leda till ett mer personliga samtal om t ex livsfrågor, moral och etik. Besök gärna kultur arenor, utställningar eller gör promenader tillsammans. Eller varför inte besök varandra, laga mat tillsammans, gå på kafé eller restaurang? Kanske kan ni även besöka varandras arbetsplats eller skola? Ta tillfället i akt och ha det trevligt, roa er och njut av varandras sällskap. Ett annat viktigt inslag i det sociala samspelet är humor. Att få anledning att skratta tillsammans skapar en gemenskap och delad glädje stärker alltid en relation. En mentor som kan skratta åt sina egna misstag och hanterar vardagen med en skämtsamhet väcker ofta glädje och kan vara en humoristisk förebild.

10 ATTBYGGA EN GOD RELATION A friend is one that knows you as you are, understands where you have been, accepts what you have become, and still gently allows you to grow. William Shakespeare Om en god relation ska utvecklas beror på en rad faktorer; förväntningar, motivation och i vilken grad din adept känner förtroende och tillit. Förväntningar Att utveckla en god relation tar tid och kräver tålamod. Oftast visar sig förändringen inte direkt utan är något som sakta växer fram. Ha därför inte för höga förväntningar om att vara den som kommer förändrar din adepts situation eller sätt att tänka och agera. Förändring är en process som tar lång tid. Belöningen av mentorskapet är dessutom ofta tyst och mer diskret. Forskning visar däremot att positiva förändringar framträder bäst när adepten känner sig bekräftad och sedd mer än tvingad till ett ändrat beteende. Så lär känna din adept visa att du uppskattar henne/honom för den hon/han är och försök ha siktet inställt på din adepts styrkor och positiva sidor och bekräfta dessa. Motivation och inställning Mentorskapet är en duo- båda måste vara motiverade; vilja mötas, vara beredda att avsätta tid, ge och ta och var och en ansvarar själv för sin egen utveckling. Däremot är din inställning en viktig faktor för att det ska bli en bra relation och tillit skapas. En mentor som lyssnar, ser sin adept som kompetent, är tillitsfull, kan erbjuda stöd och finns till hands kommer lättare att lyckas i sin relation. Förtroende tillit En god relation börjar med att jag ser och erkänner den andra, först då kan ett förtroende utvecklas. Om detta inte finns mellan er kommer du inte heller fullt ut att kunna stödja din adept. Att utveckla förtroende tar tid

11 och det kan vara svårt om din adept förlorat förtroendet för någon tidigare eller blivit sviket. Därför är det oerhört viktigt att din adept kan lita på dig; du kommer som ni avtalat, är i tid, gör det ni sagt ni ska göra etc. För att det ska bli en god relation måste det också finans en känsla av samhörighet, känsla av att vara förstådd och respekterad. Du kan lita på mig är något som du aldrig kan kräva av din adept. Tillit kan inte tas utan endast visas och enda sättet att vinna tillit är att visa tillit. Ett sätt att skapa tillit är att göra överenskommelser om vilka dagar och tider ni ska träffas. Hur ni kan nå varandra, telefonnummer, etc.? Hur gör ni om någon blir sjuk och ni inte kan träffas, eller om ni måste ställa in ett möte? Regelbundna möten är grundläggande för att det ska bli en god relation. Varje inställt möte ger mindre tid och möjlighet att knyta en god relation. Olika faser i ett mentorskap En relation är alltid en process. Din relation med din adept kommer att genomgå olika faser. Under den första initial fasen kommer ni att lära känna varandra. Under denna fas kan det hända att relationen känns ensidig att du måste lägga mycket energi och tid men responsen från din adept är liten. Om adepten dessutom visar ett i dina ögon negativt beteende; verkar ointresserad, avbokar möten i sista stund, etc. är det lätt att tappa modet och inte känna sig kompetent nog. Men det viktiga är att du inte tar det personligt utan finns kvar och är den mentor som det går att lita på. Trots detta är det ändå viktigt att du vågar ställa krav. Ditt uppdrag och er överenskommelse är att ni ska träffas två gånger per månad, cirka 2-3 timmar per tillfälle. Påskynda därför inte processen genom att träffas oftare eller längre tid varje gång. Då kommer adepten kanske att tycka att det känns som ett svek och inskränkning när ni återgår till det överrenskomna. Var därför tydlig med att avtalet är en gång per månad och att du vill fortsätta. I de relationer som avslutats i förtid har mentorn ofta förväntat sig omedelbar respons och tack för sin insats och dessutom hoppats på snabba förändringar i adeptens utveckling och beteende.

12 Förvänta dig inga snabba förväntningar och inte ens ett tack för din prestation däremot kan du vara en positiv förebild och visa din egen uppskattning. Forskningsresultat visar att de mentorer som lyckas bäst i en relation ser sin roll som stödjande, de vill hjälpa sin adept att växa och utvecklas men kräver inget gensvar eller tack för sin prestation. Under nästa fas brukar relationen oftast kännas ömsesidig och relationen har fördjupats. Tillit och närhet har etablerats, mentor och adept trivs tillsammans och samtalen har vanligtvis fördjupats. De gör oftast olika aktiviteter tillsammans, känner samhörighet och det finns en förutsägbarhet och kontinuitet i mötena. När mentorsperioden närmar sig sitt slut har relationen ofta nått ett djup samtidigt som du och din adpet måste påbörja en mental bromssträcka och förbereda er för ett slut. Det viktigaste under denna fas är att ni kan prata om avslutning och separation för att avsluta på ett tillfredställande sätt. Försök att tänka på avslutningen som en process snarare än ett enskilt ögonblick. nu är det bara x antal träffar kvar, kan vara en bra inledning till ert samtal. Att inte säga något är absolut det sämsta. Lova inget du inte kan hålla!

13 Era möten Första möte kan ses som en avstämning: vem ni är, vilka gemensamma intressen ni har, er bakgrund, erfarenheter etc. i syfte att lära känna varandra och i samförstånd planera vad ni vill göra framöver. Var tydlig att det som sägs vid era möten alltid kommer att stanna mellan er. Försök att i möjligast mån låta telefonerna vara avstängda under den tid ni träffas. Prata om era förväntningar med mentorskapet? Varför vill din adept ha en mentor? Varför vill du vara mentor? Vad kan ni ge och vad vill ni få? Vad vill adepten lära sig genom att delta? Är det några speciella aktiviteter din adpet vill göra? Studiebesök? Vilka mål vill ni uppnå? Ha inte för många mål utan försök begränsa och konkretisera båda korsiktiga och mer långsiktiga mål hur uppnår vi dessa mål? Hinder? Är det några speciella frågor eller områden din adept vill prata om? Det kan även vara bra att ge adepten några skrivuppgifter t ex: Detta är jag idag, detta är jag om fem månader Hur ska jag komma dit? Gör en tidsram Boka några datum då ni kan träffas och kanske även ett datum för studiebesök: din skola/arbetsplats eller en plats ni vill besöka. Bestäm gärna olika teman. Men tänk på att här och nu alltid bör gå först och det är vad adepten tycker är väsentligt som skall styra. Försök att även ha fria diskussioner: om mänskliga relationer, känslor och om olika uppfattningar.

14 Följande möten Börja alltid med en mjukstart och berätta vad som hänt sedan sist, i skolan, på fritiden eller i arbetslivet. Kanske har det kommit upp ny eller akut frågeställning som din adept först vill prata om. Ta god tid på er, så att det inte känns stressigt. Försök strukturera samtalen så det inte enbart blir fika-prat. Möjliga samtal är: Vilka är milstolparna i adeptens liv Viktiga vägval Drömmar och visioner Fundera över varför du ställer du de frågor du gör? Är de relevanta för din adepts möjligheter att nå sitt mål? Speglar frågorna dina föreställningar om din adept? Har du blivit medveten om några egna fördomar eller stereotyper som du vill bryta? Tänk på att: i så hög grad som möjligt använda öppna frågor som inte endast har ett ja eller nej svar; Hur tänkte du? Om jag förstår dig rätt så vill/ tycker du osv. När? var? hur?, beskriv, berätta är bra frågor Undvika ledande frågor, ibland även varför frågor då de lätt kan uppfattas som ifrågasättande Konkreta frågor som vad har du gjort idag, är bättre än hur har du haft det idag? Försök att alltid avsluta med att sammanfatta era möten och reflektera över vad som sagts. Ha som vana att utvärdera era träffar och avsluta med att fråga adepten om det finns frågor som ännu inte blivit ställda eller behandlade. Loggbok/dagbok är en bra metod när man vill följa en process. Hur känner jag efter mötet? Vilka slutsatser kan jag dra? Detta är jag nöjd med/mindre nöjd med. Förslag till förändring. Något ni med fördel kan göra båda två och ett bra stöd att hålla fokus på de mål ni satt upp.

15 Här kan ni också skriva ner era reflektioner efter ert möte och hur ni vill fortsätta vid nästa möte. Något att kanske dela med sig vid nästa möte. Inför sista mötet Inför slutet kan det vara bra att fråga om det finns någon ni sa att ni skulle göra men missat eller inte hann göra. Kanske ska ni passa på att göra det innan ni slutar att träffas? Försök knyta ihop och summera. Sammanfatta processen och titta tillbaka i loggboken Har era må uppnåtts? Vad har fungerat bra, mindre bra? Det kan vara trevligt att tänka tillbaka och prata om t ex: Kommer du ihåg vad du tänkte när du sökte en mentor, hur tycker du att det blev? Vad har varit det roligaste? Vad tycker du att vi har lärt oss av varandra? Vad tror du att du kommer att minas från vår tid tillsammans? Vill ni ha fortsatt kontakt och i så fall hur ska den kontakten vara upplagd? Här är det viktigt att du är mycket tydlig. Vill du fortsätta att träffas? Varför och i vilken omfattning? Planera in ert sista möte, var och om ni ska ni göra något extra? Det kan vara bra att göra något speciellt som på något sätt markerar ett avslut. Att ge en liten gåva, ett brev eller present är också ett bra sätt som markerar ett avslut. Det kan även vara bra att ha funderat över följande frågor Vad har jag för egna erfarenheter från avslutningar, bra/dåliga?

16 Vad har jag själv för positiva/negativa känslor inför avslutet? Vilka reaktioner tror jag att adepten kommer att visa (synliga, osynliga)? Avslutning Som nämnts är mentorskapet inget livslångt åtagande. Därför kan det vara bra att ha bestämt ett sista tillfälle som är lite speciellt om inte er organisation/projekt arrangerar en gemensam avslutning för alla. Ett sista möte markerar avslutningen av er relation. Att summera vad ni gjort tillsammans och kanske även lämna över något är alltid trevligt. Kom även ihåg att ge respons på positiva aspekter som du sett hos din adept och eventuellt vilka utvecklingspotentialer du tycker att din adept har. Tacka gärna för att du fick lära känna din adept och vara med i hennes/hans personliga utveckling.

17 Eventuella fallgropar Orealistiska förväntningar Målet inte är tydligt definierat En av parterna vill inte satsa tillräckligt tid eller har inget intresse Mötena är inte tillräckligt noga planerade och blir "pratstunder". Personligheterna passar inte ihop, för stor eller liten åldersskillnad, för olika. Detta är några av de faktorer som kan göra att några par slutar i förtid. Oftast innebär problem i en mentorsrelation att det inte knutits någon band. Skälet brukar oftast vara att mentor och adept inte träffats kontinuerligt eller förväntat sig alldeles för mycket. De som avslutar sin relation i förtid har ofta trott att de skulle kunna förändra sin adept och även försökt påskynda en sådan förändring. De som däremot lyckats bäst i sin har sett sin roll som stödjande, har velat hjälpa sin adept att utvecklas och sett sig själv som en vän snarare än en auktoritet. Om du måste avsluta i förtid: Bestäm ett datum då ni träffas för sista gången Var ärlig med varför du måste avbryta mentorskapet och försäkra dig om att din adept inte får uppfattningen att det handlar om brister hos henne/honom Lova inget du inte kan hålla(säg inte vi hörs säkert någon gång, jag kanske ringer etc.)

18 PRAKTISKT För att mentorskapet skall lyckas, kan det vara bra med några praktiska råd som till exempel: Att skapa ett mentorskapsavtal - kan göras skriftligt eller muntligt där ni går igenom ramarna för mentorskapet; hur många gånger ni ska träffas, hur ofta, hur länge varje gång och avbokningspolicy. Ska ni till exempel påminna varandra innan ert möte via mail, sms? Ett mentorskapsavtal kan med fördel innehålla de färdigheter adepten vill utveckla och vilka mål ni vill uppnå med mentorskapet. Mentorprocessen är konfidentiell och ska präglas av öppenhet och förpliktelser. Allt som sägs är konfidentiellt och ska stanna mellan er. Frågor som kan vara bra att ställa sig som mentor Har du några förutfattade meningar om din adept som kan vara hämmande för relationen? Är du beredd att bjuda på dig själv och dina erfarenheter såväl framgångar som misslyckanden? Är du en god lyssnare, eller kan du bli det? Vilka i ditt kontaktnät vill du dela med dig av till din adept? Vilka förväntningar har du på dig själv? Fundera gärna över följande: som positiv förebild är det viktig för mig: Hur jag uttrycker mig? Hur jag klär mig? Att jag föregår med gott exempel och inte röker eller snusar? Att jag lever du ett hälsosamt liv? Att jag Hur vill du bli ihågkommen? Om du möter din adept om fem år vad önskar du att hon/han ska säga: Det var du som Hur ska du leva upp till det? Försök att konkretisera.

19 Litteraturlista Sild Lönroth Carina (2007) A Song For The Heart Grander, Sild Lönroth Carina (2011) Mentorskap för barn och unga Holmbergs Du Bois D. & Karcher M. J. (2005) Handbook in mentoring Sage Publication Artiklar Zahavi D. Empathy, Embodiment and Interpersonal Understanding: From Lipps to Schutz Routledge Inquiry, Vol.53, No. 3, , June 2010 DuBois & Rhodes (2006)Youth mentoring: Briddgning science with practice. Journal of Community Psychology För dig som är intresserad av att läsa mer Clutterbuck D. and Megginson D. (2004) Mentoring Techniques for Coaching and Mentoring. Butterworth-Heinmann. Clutterbuck D. (2004) Everyone Needs a Mentor: Fostering Talent in your. Organisation Chartered Institute of Personnel & Development, 2004 Connor M. and Pokora J.B (2007) Coaching and Mentoring at work Open University Press Egan G. (2001) The Skilled Helper. (7th Ed) Wadsworth Publishing Co. Inc. Vosket V. (2006) Egan s The Skilled Helper Model. Routledge Webpages

20 För mer information kontakta: Carina Sild Lönroth Executive manager, Nightingale mentoring program, Malmö University Network manager, The Nightingale Mentoring Network

Mentorskap ett sätt att utvecklas. Region Halland, Laholms kommun och Halmstads kommun

Mentorskap ett sätt att utvecklas. Region Halland, Laholms kommun och Halmstads kommun Mentorskap ett sätt att utvecklas Region Halland, Laholms kommun och Halmstads kommun 1. Vad är mentorskap? Historia Begreppet mentor har sin bakgrund i den grekiska mytologin. Mentor var den person som

Läs mer

Om mentorskap. Soroptimisternas Unionsmöte

Om mentorskap. Soroptimisternas Unionsmöte Om mentorskap Soroptimisternas Unionsmöte Luleå den 10 april 2011 Mona Odhnoff Sundström Moderna mentorskapet Tidigare kunskapsöverföring Nu - lärande process Båda deltagare utvecklas Mentorn tränad i

Läs mer

Vad innebär för dig att vara lycklig? Hur var det när du var lycklig, beskriv situationen? Hur kändes det när du var lycklig, sätt ord på det?

Vad innebär för dig att vara lycklig? Hur var det när du var lycklig, beskriv situationen? Hur kändes det när du var lycklig, sätt ord på det? Vad innebär för dig att vara lycklig? Hur var det när du var lycklig, beskriv situationen? Hur kändes det när du var lycklig, sätt ord på det? Finns det grader av lycka? ICF s 11 färdigheter Etik och

Läs mer

Mentorprogram Real diversity mentorskap Att ge adepten stöd och vägledning Adeptens personliga mål Att hantera utanförskap

Mentorprogram Real diversity mentorskap Att ge adepten stöd och vägledning Adeptens personliga mål Att hantera utanförskap Mentorprogram Real diversity mentorskap Real diversity är ett projekt som fokuserar på ungdomar i föreningsliv och arbetsliv ur ett mångfaldsperspektiv. Syftet med Real diversity är att utveckla nya metoder

Läs mer

FOTO: ISTOCK MENTORBANKEN

FOTO: ISTOCK MENTORBANKEN S V E R I G E S A R K I T E K T E R FOTO: ISTOCK MENTORBANKEN INLEDNING Mentorskap är ett koncept för att inspirera, utmana och utveckla människor i profession och som person. Mentorskapet innebär att

Läs mer

Mentorskapsprojektet i Göteborg

Mentorskapsprojektet i Göteborg 2008/2009 Mentorskapsprojektet i Göteborg FÖRBUNDET FÖR J URISTER, CIVILEKONOMER, SY STEMVETARE, PERSONALVETARE OCH SAMHÄLLSVETARE 2 (13) 3 (13) Välkommen till Juseks mentorskapsprojekt i Göteborg 2008/2009

Läs mer

Scouternas gemensamma program

Scouternas gemensamma program Scouternas mål Ledarskap Aktiv i gruppen Relationer Förståelse för omvärlden Känsla för naturen Aktiv i samhället Existens Självinsikt och självkänsla Egna värderingar Fysiska utmaningar Ta hand om sin

Läs mer

VAD ÄR EN MENTOR OCH VAD INNEBÄR MENTORSKAP?

VAD ÄR EN MENTOR OCH VAD INNEBÄR MENTORSKAP? VAD ÄR MENTORSKAP? INTRODUKTION VAD ÄR EN MENTOR OCH VAD INNEBÄR MENTORSKAP? Mentorskap och coachning MENTORSKAP ATT BYGGA EN RELATION VARFÖR MENTORSKAP? Introduktion Mentorskap handlar om att bygga en

Läs mer

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA En guide till dig som ska ha en LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA 1 INNEHÅLL 2 Hur guiden kan användas... 2 3 Mentorprogrammets upplägg... 3 3.1 Mål med mentorprogrammet... 3 3.2 Utformning av mentorprogrammets...

Läs mer

Professionella samtal. verktyg för effektiv kontroll

Professionella samtal. verktyg för effektiv kontroll Professionella samtal verktyg för effektiv kontroll Kontroll är möte mellan människor Det viktigaste verktyg vi har är samtalet Nå företagarna Målet positiva möten, men ändå kontroll Få fram information,

Läs mer

VÄRDERINGAR VI STÅR FÖR!

VÄRDERINGAR VI STÅR FÖR! VÄRDERINGAR VI STÅR FÖR! I varje givet ögonblick gör varje människa så gott hon kan, efter sin bästa förmåga, just då. Inte nödvändigtvis det bästa hon vet, utan det bästa hon kan, efter sin bästa förmåga,

Läs mer

Adeptguide. Handledning för adepter i mentorprogram på Chalmers

Adeptguide. Handledning för adepter i mentorprogram på Chalmers Adeptguide Handledning för adepter i mentorprogram på Chalmers 1 Innehåll 1. Så här används guiden... 4 2 Översikt över mentorprogrammet... 5 2.1 Syfte och mål med mentorprogrammet... 5 2.2 Mentorprogrammets

Läs mer

Mentorskap för personlig och professionell utveckling

Mentorskap för personlig och professionell utveckling Mentorskap för personlig och professionell utveckling 25 april 2010 Soroptimisternas Unionsmöte i Båstad Mona Odhnoff Sundström Thunell, Odhnoff Sundström & Partners Moderna mentorskapet Tidigare kunskapsöverföring

Läs mer

Det här står vi för. Kultur- och fritidsförvaltningens värderingar 1 (7) Ur Elevers tankar i ord och bild

Det här står vi för. Kultur- och fritidsförvaltningens värderingar 1 (7) Ur Elevers tankar i ord och bild Det här står vi för Kultur- och fritidsförvaltningens värderingar Ur Elevers tankar i ord och bild 1 (7) Den mätta dagen, den är aldrig störst. Den bästa dagen är en dag av törst. Nog finns det mål och

Läs mer

Min Ledarskapsresa. Mats Strömbäck UGL handledare och ledarskaps konsult

Min Ledarskapsresa. Mats Strömbäck UGL handledare och ledarskaps konsult Min Ledarskapsresa Mats Strömbäck UGL handledare och ledarskaps konsult Dina första förebilder De första ledare du mötte i ditt liv var dina föräldrar. De ledde dig genom din barndom tills det var dags

Läs mer

Varför? Motiverande samtal 100% REN HÅRD TRÄNING KALMAR

Varför? Motiverande samtal 100% REN HÅRD TRÄNING KALMAR Varför? Motiverande samtal EWA SJÖROS-SVENSSON PROFESSIONELL COACH OCH STRESS & FRISKVÅRDSTERAPEUT MEREWA KONSULT AB WWW.MEREWA.SE INFO@MEREWA.SE 070-661 96 76 AGENDA Vilka är våra kunder? Varför dopar

Läs mer

Barn kräver väldigt mycket, men de behöver inte lika mycket som de kräver! Det är ok att säga nej. Jesper Juul

Barn kräver väldigt mycket, men de behöver inte lika mycket som de kräver! Det är ok att säga nej. Jesper Juul Vi har en gammal föreställning om att vi föräldrar alltid måste vara överens med varandra. Men man måste inte säga samma sak, man måste inte alltid tycka samma sak. Barn kräver väldigt mycket, men de behöver

Läs mer

Kommunikation. Tieto PPS AH086, 3.2.1, Sida 1

Kommunikation. Tieto PPS AH086, 3.2.1, Sida 1 Kommunikation Sida 1 Kommunikation uppstår i alla relationer och möten människor emellan. Kommunikation betyder överföring av budskap. En fungerande kommunikation är en viktig förutsättning för framgång

Läs mer

ArbetsrelateratDNA. Daniel Brodecki. Här är ditt ArbetsrelateratDNA i form av en rapport.

ArbetsrelateratDNA. Daniel Brodecki. Här är ditt ArbetsrelateratDNA i form av en rapport. Här är ditt ArbetsrelateratDNA i form av en rapport. Detta är ett underlag som visar vad som är viktigt för dig och hur du kan använda din potential på ett optimalt sätt. Ett ArbetsrelateratDNA handlar

Läs mer

ArbetsrelateratDNA. Daniel Brodecki. Här är ditt ArbetsrelateratDNA i form av en rapport.

ArbetsrelateratDNA. Daniel Brodecki. Här är ditt ArbetsrelateratDNA i form av en rapport. Daniel Brodecki Här är ditt ArbetsrelateratDNA i form av en rapport. Detta är ett underlag som visar vad som är viktigt för dig och hur du kan använda din potential på ett optimalt sätt. Ett ArbetsrelateratDNA

Läs mer

COACHING OCH KONSTRUKTIV FEEDBACK

COACHING OCH KONSTRUKTIV FEEDBACK Saab EDS Jönköping 8 november 2013 COACHING OCH KONSTRUKTIV FEEDBACK Ladda ner bilderna här: www.planb.se/samtal 1 PlanB teamet Kasper Arentoft Tue Juelsbo Team kompetenser: bl. a danske, processledning,

Läs mer

Att ge feedback. Detta är ett verktyg för dig som:

Att ge feedback. Detta är ett verktyg för dig som: Att ge feedback Detta är ett verktyg för dig som: Vill skapa ett målinriktat lärande hos dina medarbetare Vill bli tydligare i din kommunikation som chef Vill skapa tydlighet i dina förväntningar på dina

Läs mer

POLISENS CHEFSSTÖD Mentorskap

POLISENS CHEFSSTÖD Mentorskap POLISENS CHEFSSTÖD Mentorskap Polisens övergripande mål är att minska brottsligheten och öka tryggheten i samhället. Chefens uppgift är att skapa de bästa förutsättningarna för att verksamheten och dess

Läs mer

2. Den andra sanningen är att trovärdighet är grunden för ledarskap.

2. Den andra sanningen är att trovärdighet är grunden för ledarskap. LEDARSKAPETS SANNINGAR (Liber, 2011) James Kouzes är Barry Posner är båda professorer i ledarskap och i boken sammanfattar de det viktigaste de lärt sig efter att ha studerat framgångsrikt ledarskap i

Läs mer

Introduktionsmaterial till Rotarys mentorprogram

Introduktionsmaterial till Rotarys mentorprogram Introduktionsmaterial till Rotarys mentorprogram 1. Mentorskap vad och varför? I den grekiska mytologin berättas att Odysseus, strax innan han lämnade ön Ithaka, anförtrodde sin son Telmachos uppfostran

Läs mer

Mentorskapets ABC. Varför just mentorskap? För att

Mentorskapets ABC. Varför just mentorskap? För att Mentorskapets ABC Av Freddie Larsson Mentorskap är ett koncept för att inspirera, utmana och utveckla människor i sin profession och person. Mentorskapet innebär att en mer erfaren (inte nödvändigtvis

Läs mer

Motiverande Samtal MI

Motiverande Samtal MI Motiverande Samtal MI grundutbildning neuropsykiatrin UDDEVALLA 27 28 november 2012 Yvonne Bergmark Bröske leg. sjuksköterska, utbildnings & projektkonsult MI-pedagog (MINT) YB Hälsan, Tvååker y.bergmark.broske@telia.com

Läs mer

MENTOR MENTOR ADEPT & ADEPT. En guide för Sveriges Arbetsterapeuters mentorprogram. En guide för Sveriges Arbetsterapeuters mentorprogram

MENTOR MENTOR ADEPT & ADEPT. En guide för Sveriges Arbetsterapeuters mentorprogram. En guide för Sveriges Arbetsterapeuters mentorprogram MENTOR MENTOR & ADEPT & ADEPT En guide för Sveriges Arbetsterapeuters mentorprogram En guide för Sveriges Arbetsterapeuters mentorprogram Välkommen, nu börjar resan! Vi på Sveriges Arbetsterapeuter är

Läs mer

Våra kunniga och kompetenta medarbetare skapar och möjliggör vår framgång.

Våra kunniga och kompetenta medarbetare skapar och möjliggör vår framgång. Våra värderingar Våra kunniga och kompetenta medarbetare skapar och möjliggör vår framgång. Vi vill att de ska fortsätta se oss som sin framtida arbetsgivare. Vi vill också att vårt varumärke ska locka

Läs mer

www.dalecarnegie.se Dale Carnegie Tips för att skapa förstklassig kundservice

www.dalecarnegie.se Dale Carnegie Tips för att skapa förstklassig kundservice www.dalecarnegie.se Dale Carnegie Tips för att skapa förstklassig kundservice Del 1 Service börjar med relationer Förstklassig kundservice börjar med goda relationer. Här är nio sätt att stärka kundrelationer

Läs mer

ARBETSPLAN. för föräldrasamverkan. Kap. 1. Skolans värdegrund och uppdrag

ARBETSPLAN. för föräldrasamverkan. Kap. 1. Skolans värdegrund och uppdrag ARBETSPLAN för föräldrasamverkan Utdrag ur läroplan 2011 : Kap. 1. Skolans värdegrund och uppdrag Skolan ska främja alla elevers utveckling och lärande samt en livslång lust att lära. Sveaskolan Höstterminen

Läs mer

Innehåll. Material Ordförandeguide Uppdaterad: 2015-02- 18 Sida 2 av 7

Innehåll. Material Ordförandeguide Uppdaterad: 2015-02- 18 Sida 2 av 7 Sida 2 av 7 Innehåll... 1 Ordförandeposten... 3 Presidiet... 3 Styrelsen... 3 Styrelsemötet... 4 Ledarskapet... 4 Vad är ledarskap?... 4 Ledarskap i projekt... 5 Att utveckla sitt ledarskap... 6 Kommunikation...

Läs mer

Konflikthantering enligt Nonviolent Communication. Marianne Göthlin skolande.se

Konflikthantering enligt Nonviolent Communication. Marianne Göthlin skolande.se Konflikthantering enligt Nonviolent Communication Marianne Göthlin skolande.se Nonviolent Communication - NVC NVC visar på språkbruk och förhållningssätt som bidrar till kontakt, klarhet och goda relationer

Läs mer

TALLKROGENS SKOLA. Tallkrogens skolas ledord och pedagogiska plattform

TALLKROGENS SKOLA. Tallkrogens skolas ledord och pedagogiska plattform TALLKROGENS SKOLA Tallkrogens skolas ledord och pedagogiska plattform TALLKROGENS SKOLAS Ledord och pedagogiska plattform Tallkrogens skola Innehåll Tallkrogens skolas långsiktiga mål 3 Våra utgångspunkter

Läs mer

SOCIALDEMOKRATISKT LEDARSKAP ATT LEDA EN IDÉBÄRANDE ORGANISATION

SOCIALDEMOKRATISKT LEDARSKAP ATT LEDA EN IDÉBÄRANDE ORGANISATION SOCIALDEMOKRATISKT LEDARSKAP ATT LEDA EN IDÉBÄRANDE ORGANISATION Studiehandledning Ledaren och gruppen Sverige har stora möjligheter. Där arbetslöshet och hopplöshet biter sig fast, kan vi istället skapa

Läs mer

MI med ungdomar. Barbro Holm Ivarsson Leg psykolog www.barbroivarsson.se

MI med ungdomar. Barbro Holm Ivarsson Leg psykolog www.barbroivarsson.se MI med ungdomar William R Miller & Stephen Rollnick, Motivational Interviewing Barbro Holm Ivarsson Leg psykolog www.barbroivarsson.se Hemsidor om MI www.fhi.se/mi www.somra.se www.somt.se www.motivationalinterview.net

Läs mer

1. TITTAR Jag tittar på personen som talar. 2. TÄNKER Jag tänker på vad som sägs. 3. VÄNTAR Jag väntar på min tur att tala. 4.

1. TITTAR Jag tittar på personen som talar. 2. TÄNKER Jag tänker på vad som sägs. 3. VÄNTAR Jag väntar på min tur att tala. 4. Färdighet 1: Att lyssna 1. TITTAR Jag tittar på personen som talar. 2. TÄNKER Jag tänker på vad som sägs. 3. VÄNTAR Jag väntar på min tur att tala. 4. SÄGER Jag säger det jag vill säga. Färdighet 2: Att

Läs mer

MEDARBETAR- OCH LEDARPOLICY Medarbetare och ledare i samspel

MEDARBETAR- OCH LEDARPOLICY Medarbetare och ledare i samspel JAG SAMSPELAR JAG VILL LYCKAS JAG SKAPAR VÄRDE JAG LEDER MIG SJÄLV MEDARBETAR- OCH LEDARPOLICY Medarbetare och ledare i samspel sid 1 av 8 Medarbetar- och ledarpolicy Medarbetare och ledare i samspel Syfte

Läs mer

Målplanering för relationer Exempel 3:1

Målplanering för relationer Exempel 3:1 Målplanering för relationer Exempel 3:1 Våra relationer mår bra av en fungerande arbetsfördelning hemma. Ställer upp för maka/make och barn. Sköter allt hemarbete trots mera smärta. Täta konflikter. Känner

Läs mer

TOLERANS 5 GRÄNSLÖSA RELATIONER

TOLERANS 5 GRÄNSLÖSA RELATIONER SIDA 1/8 WORKSHOP I KLASSRUMMET TEMA: TOLERANS LÄRARMANUAL I det här dokumentet finns allt du behöver veta för att hålla workshopen. Här ser du också tydligt i vilka moment du använder det arbets- och

Läs mer

Helena Hammerström 1

Helena Hammerström 1 Helena Hammerström 1 Behov 52 kort för att bli medveten om mänskliga behov Text: Helena Hammerström Design: Ewa Milunska Helena Hammerström Sociala Nycklar AB Vitkålsgatan 109 754 49 Uppsala www.socialanycklar.se

Läs mer

Motiverande Samtal (MI)

Motiverande Samtal (MI) Motiverande Samtal (MI) en introduktionsföreläsning Göteborg den 23 september 2010 Yvonne Bergmark Bröske leg. sjuksköterska, utbildnings & projektkonsult, MINT-utbildare YB Hälsan, Tvååker y.bergmark.broske@telia.com

Läs mer

Handbok för mentorer och adepter

Handbok för mentorer och adepter Handbok för mentorer och adepter Akademikerförbundet för jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare, kommunikatörer och samhällsvetare Handbok för mentorer och adepter Det teoretiska studielivet

Läs mer

Om man googlar på coachande

Om man googlar på coachande Coachande ledarskap Låt medarbetaren Att coacha sina medarbetare är inte alltid lätt. Men det allra viktigaste är att låta medarbetaren finna lösningen själv, att inte ta över och utföra den åt denne.

Läs mer

Projektet 2014 från ax till limpa!

Projektet 2014 från ax till limpa! Projektet 2014 från ax till limpa! Syfte: Att dela med oss av våra erfarenheter och beskriva vårt förhållningssätt i mötet med barn med så kallade problemskapande och annorlunda beteenden för att skapa

Läs mer

FEMSTEGSMODELLEN: ÖVNING & CHECKLISTA FÖR EN ÖPPEN OCH TILLGÄNGLIG VERKSAMHET

FEMSTEGSMODELLEN: ÖVNING & CHECKLISTA FÖR EN ÖPPEN OCH TILLGÄNGLIG VERKSAMHET FEMSTEGSMODELLEN: ÖVNING & CHECKLISTA FÖR EN ÖPPEN OCH TILLGÄNGLIG VERKSAMHET FEMSTEGSMODELLEN Att arbeta med tillgänglighet och inkludering är inte svårt. Genom att använda femstegsmodellen kan vi hitta

Läs mer

studiehandledning Studiehandledning VINNARE I DIN EGEN TÄVLING

studiehandledning Studiehandledning VINNARE I DIN EGEN TÄVLING studiehandledning Varför ett studiematerial? Jag vet inte hur många människor jag har jobbat med och coachat som läst alla utvecklingsböcker i världen, men de lever fortfarande inte det liv de vill eller

Läs mer

FEMSTEGSMODELLEN: ÖVNING & CHECKLISTA FÖR EN ÖPPEN OCH TILLGÄNGLIG VERKSAMHET

FEMSTEGSMODELLEN: ÖVNING & CHECKLISTA FÖR EN ÖPPEN OCH TILLGÄNGLIG VERKSAMHET FEMSTEGSMODELLEN: ÖVNING & CHECKLISTA FÖR EN ÖPPEN OCH TILLGÄNGLIG VERKSAMHET FEMSTEGSMODELLEN: FEM STEG FÖR EN TILLGÄNGLIG VERKSAMHET STEG1 VEM NÅS? STEG 2 VEM TESTAR? STEG 3 VEM GÖR? STEG 4 VEM PÅVERKAR?

Läs mer

Information. Utvecklingssamtal. Enköpings kommun

Information. Utvecklingssamtal. Enköpings kommun Information Utvecklingssamtal Enköpings kommun Utvecklingssamtal i Enköpings kommun Till dig som är chef: Medarbetarna är den viktigaste resursen i organisationen. Hur våra verksamheter ser ut och fungerar

Läs mer

8. Allmänt om medarbetarsamtal. Definition

8. Allmänt om medarbetarsamtal. Definition 8. Allmänt om medarbetarsamtal Definition En förberedd regelbundet återkommande dialog mellan chef och medarbetare syftande till att utveckla verksamhet och individ och som präglas av ömsesidighet. (A

Läs mer

Tolkhandledning 2015-06-15

Tolkhandledning 2015-06-15 Att använda tolk Syftet med denna text är att ge konkreta råd och tips om hur tolk kan användas i både enskilda möten och i grupp. För att hitta aktuell information om vad som gäller mellan kommun och

Läs mer

02-03-18 MEDARBETARSAMTAL. Handledning. för medarbetare och chef att steg för steg förbereda, genomföra och utvärdera sitt medarbetarsamtal

02-03-18 MEDARBETARSAMTAL. Handledning. för medarbetare och chef att steg för steg förbereda, genomföra och utvärdera sitt medarbetarsamtal 02-03-18 MEDARBETARSAMTAL Handledning för medarbetare och chef att steg för steg förbereda, genomföra och utvärdera sitt medarbetarsamtal Datum och kl:... Plats:.... Medarbetarens namn:... Chefens namn:...

Läs mer

50IDÉER OCH TIPS OM MEDARBETAR- ENGAGEMANG LEDARGUIDE MEDARBETARENGAGEMANG

50IDÉER OCH TIPS OM MEDARBETAR- ENGAGEMANG LEDARGUIDE MEDARBETARENGAGEMANG 50IDÉER OCH TIPS OM MEDARBETAR- ENGAGEMANG LEDARGUIDE MEDARBETARENGAGEMANG ! 50IDÉER OCH TIPS OM MEDARBETAR- ENGAGEMANG 50 IDÉER OCH TIPS OM MEDARBETARENGAGEMANG 1 2 3 4 5 SKAPA EN GOD RELATION Relationen

Läs mer

Processledar manual. Landsbygd 2.0

Processledar manual. Landsbygd 2.0 Processledar manual Landsbygd 2.0 Inledning och tips Bilda grupper Börja med att placera deltagarna i grupper om ca 5-8 personer i varje. De som kommer från samma ort ska vara i samma grupp eftersom det

Läs mer

Arbetsplan för Villa Villekullas fritidshem Juni 2011

Arbetsplan för Villa Villekullas fritidshem Juni 2011 Arbetsplan för Villa Villekullas fritidshem Juni 2011 Fritidshemmet ska ge den omsorg som krävs för att föräldrar ska kunna förena föräldraskap med förvärvsarbete och studier. Fritidshemmets uppgift är

Läs mer

I-mentor. Lunds Tekniska Högskola. mentorsprogrammet på Industriell ekonomi

I-mentor. Lunds Tekniska Högskola. mentorsprogrammet på Industriell ekonomi I-mentor mentorsprogrammet på Industriell ekonomi Lunds Tekniska Högskola Text: Christian Johansson & Nina Åxman. Bilder: Johan Majtorp & Mats Nygren. Layout: Hanna Johansson Välkommen till I-mentor! För

Läs mer

ATT MÖTAS, SAMTALA OCH SAMVERKA

ATT MÖTAS, SAMTALA OCH SAMVERKA ATT MÖTAS, SAMTALA OCH SAMVERKA Annina Jansson socialarbetare, arbetshandledare janssonannina@gmail.com Vad handlar det om? Professionella samtal Kommunikation på olika sätt Samtalsmetodik Konstruktiva

Läs mer

Tränarskap och ledarskap

Tränarskap och ledarskap Tränarskap och ledarskap Idrotten är en viktig del i fostran Bättre hälsa genom basketträning med tanke på samhällsutvecklingen Du har en spännande och betydelsefull roll Spelare är inte schackpjäser Varför

Läs mer

Lever du ditt liv fullt ut eller väntar du på att livet ska börja?

Lever du ditt liv fullt ut eller väntar du på att livet ska börja? Lever du ditt liv fullt ut eller väntar du på att livet ska börja? Vi lever i en värld där mycket handlar om ägande och prestationer. Definitionen på att ha lyckats i sitt liv är att haft och gjort mycket,

Läs mer

Saab EDS Järfälla 31 januar 2014 COACHING OCH KONSTRUKTIV FEEDBACK

Saab EDS Järfälla 31 januar 2014 COACHING OCH KONSTRUKTIV FEEDBACK Saab EDS Järfälla 31 januar 2014 COACHING OCH KONSTRUKTIV FEEDBACK Ladda ner bilderna här: www.planb.se/samtal PlanB teamet Kasper Arentoft Sanna Turesson Jonas Lidman Team kompetenser: bl.a. processledning,

Läs mer

INRIKTNING Underbilaga 1.1. HÖGKVARTERET Datum Beteckning 2015-06-26 FM2015-1597:2 Sida 1 (6)

INRIKTNING Underbilaga 1.1. HÖGKVARTERET Datum Beteckning 2015-06-26 FM2015-1597:2 Sida 1 (6) 2015-06-26 FM2015-1597:2 Sida 1 (6) Försvarsmaktens Värdegrund Vår värdegrund Syfte Förvarsmaktens värdegrund är en viljeförklaring. Den beskriver hur vi vill vara och hur vi vill leva, som individ, grupp

Läs mer

LOKAL ARBETSPLAN FÖR FÖRSKOLAN TITTUT (Lpfö98/10)

LOKAL ARBETSPLAN FÖR FÖRSKOLAN TITTUT (Lpfö98/10) LOKAL ARBETSPLAN FÖR FÖRSKOLAN TITTUT (Lpfö98/10) Katarina Janwald Therese Jansson Karin Göthberg-Gellerstig Inger Isaksson Cecilia Johansson Förskolan Tittut, Sernanders väg 14, 752 62 Uppsala, tfn 018-46

Läs mer

MEDARBETARSAMTAL SAMTALSGUIDE

MEDARBETARSAMTAL SAMTALSGUIDE Oktober 2000 MEDARBETARSAMTAL SAMTALSGUIDE Samtalet bör inledas med att chefen redogör för arbetsplatsens Mål. Med utgångspunkt från denna inledning skall samtalet röra sig mellan de olika samtalsområden

Läs mer

Arbetsplan. för. Östra Fäladens förskola. Läsår 10/11

Arbetsplan. för. Östra Fäladens förskola. Läsår 10/11 Arbetsplan för Östra Fäladens förskola Läsår 10/11 Förskolan har ett pedagogiskt uppdrag och är en del av skolväsendet. Läroplanen för förskolan, Lpfö 98, är ett styrdokument som ligger till grund för

Läs mer

Vad är delaktighet för dig?

Vad är delaktighet för dig? Vad är delaktighet för dig? Inspiration till samtal om delaktighet, självbestämmande och inflytande Detta häfte bygger på rapporten Vad är delaktighet för dig? ett delprojekt i satsningen för en evidensbaserad

Läs mer

Presentationsteknik Tips och råd

Presentationsteknik Tips och råd Presentationsteknik Tips och råd Would you like to take a bite? Fruit For Management FFM 2015 1 Är du nervös? Alla är nervösa inför ett framträdande Det som skiljer bu eller bä är hur man hanterar anspänningen

Läs mer

Insikt & Utveckling Renée Ohlson

Insikt & Utveckling Renée Ohlson Insikt & Utveckling Renée Ohlson ta kontakt; www.insiktutveckling.se E-post: renee@insiktutveckling.se Tel. 0709 22 44 95 Mottagning i centrala Gbg Insikt & Utveckling Renée Ohlson Bakgrund; civilekonom

Läs mer

Swedish translation of the Core Standards for guardians of separated children in Europe

Swedish translation of the Core Standards for guardians of separated children in Europe Swedish translation of the Core Standards for guardians of separated children in Europe GRUNDPRINCIPER OCH HÅLLPUNKTER Princip 1 Den gode mannen verkar för att alla beslut fattas i vad som är barnets bästa

Läs mer

Lärar/vägledarinformation

Lärar/vägledarinformation Lärar/vägledarinformation Portfolio - Personlig utvecklingsplan Syfte att utveckla och stödja självstyrt lärande genom att fokusera på det egna ansvaret för kunskapsinhämtning och personlig utveckling.

Läs mer

Supportgrupper. Jessica Schmidt

Supportgrupper. Jessica Schmidt Supportgrupper Jessica Schmidt Bakgrund; Supportgrupper Sue Young, Hull i England Hur kan vi arbeta mot mobbning eller hur kan vi arbeta för vänskap? Traditionellt sätt att arbeta med mobbning har fokuserat

Läs mer

Utvecklingssamtal. mellan chef och underordnad chef

Utvecklingssamtal. mellan chef och underordnad chef Utvecklingssamtal mellan chef underordnad chef Inledning tillbakablick Arbetsmiljö hälsa Uppdrag uppgifter Utvecklings- plan Februari 2014 2(5) En av chefers viktigaste uppgifter är att kontinuerligt kommunicera

Läs mer

Venture Cup. Marie Gustafsson. Vilka ledarförmågor behöver jag som entreprenör? Hur får man ihop fritid och arbete, och fyller på sin egen energi?

Venture Cup. Marie Gustafsson. Vilka ledarförmågor behöver jag som entreprenör? Hur får man ihop fritid och arbete, och fyller på sin egen energi? Venture Cup Vilka ledarförmågor behöver jag som entreprenör? Hur får man ihop fritid och arbete, och fyller på sin egen energi? Marie Gustafsson Några citat att reflektera över Information skall inte ut

Läs mer

Institutionen för Psykologi Psykologprogrammet EN FOKUSGRUPPSSTUDIE OM MENTORSKAP OCH NÄTVERKSFORM

Institutionen för Psykologi Psykologprogrammet EN FOKUSGRUPPSSTUDIE OM MENTORSKAP OCH NÄTVERKSFORM Institutionen för Psykologi Psykologprogrammet FOKUS NÄTVERK EN FOKUSGRUPPSSTUDIE OM MENTORSKAP OCH NÄTVERKSFORM M A R I E E R L A N D S S O N, F R I D A T I V E R M A N & M A T T I A S T R A N B E R G

Läs mer

Ett nytt perspektiv i arbetet med barn och föräldrar

Ett nytt perspektiv i arbetet med barn och föräldrar Ett nytt perspektiv i arbetet med barn och föräldrar Kurs för förskollärare och BVC-sköterskor i Kungälv 2011-2012, 8 tillfällen. Kursbok: Ditt kompetenta barn av Jesper Juul. Med praktiska exempel från

Läs mer

Värderingskartlägging. Vad är värderingar?

Värderingskartlägging. Vad är värderingar? Värderingskartlägging. Vad är värderingar? Man kan säga att värderingar är frågor som är grundläggande värdefullt för oss, som motiverar och är drivkraften bakom vårt beteende. De är centrala principer

Läs mer

MI med ungdomar. Barbro Holm Ivarsson Leg psykolog www.barbroivarsson.se

MI med ungdomar. Barbro Holm Ivarsson Leg psykolog www.barbroivarsson.se MI med ungdomar William R Miller & Stephen Rollnick, Motivational Interviewing Barbro Holm Ivarsson Leg psykolog www.barbroivarsson.se Hemsidor om MI www.fhi.se/mi www.somra.se www.somt.se www.motivationalinterview.net

Läs mer

Trygghetsplan 2015/2016 Järntorgets förskola

Trygghetsplan 2015/2016 Järntorgets förskola Trygghetsplan 2015/2016 Järntorgets förskola Vision På Järntorgets förskola ska barn och vuxna känna sig trygga och ingen ska bli utsatt för diskriminering, trakasserier eller kränkande behandling. Inledning

Läs mer

SVENSKA BILSPORTFÖRBUNDET. Mentorskapsguide

SVENSKA BILSPORTFÖRBUNDET. Mentorskapsguide SVENSKA BILSPORTFÖRBUNDET Mentorskapsguide Vad är mentorskap? Mentorskap är ett förhållningssätt, en process där två personer lär av varandra mot ett i förväg överenskommet mål. Vår valda sanning är att

Läs mer

Karriärcoachning hos CoachHuset

Karriärcoachning hos CoachHuset Karriärcoachning hos CoachHuset En karriärcoach hjälper dig att bli tydlig med vem du är, vad du vill och vad du kan. Du blir handlingskraftig för att kunna uppnå dina visioner och mål. En erfaren karriärcoach

Läs mer

Fem steg för bästa utvecklingssamtalet

Fem steg för bästa utvecklingssamtalet Fem steg för bästa utvecklingssamtalet Hitta drivkraften, styrkan och nå målet! Gita Bolt 2013 Copyright: airyox AB Mångfaldigande av denna skrift, helt eller delvis, är enligt lagen om upphovsrättsskydd

Läs mer

Diversa kompetensutveckling för lika möjligheter

Diversa kompetensutveckling för lika möjligheter Utvärdering - sammanställning Språk, flerspråkighet och språkinlärning, Kjell Kampe 26 mars 2012 1. Vilka förväntningar hade du på den här dagen? - Jag förväntade mig nya kunskaper kring språk och språkinlärning

Läs mer

Framtidsbilder från livet i Norrbotten 2030

Framtidsbilder från livet i Norrbotten 2030 Framtidsbilder från livet i Norrbotten 2030 Områden som Kraftsamlingarnas Unga Jämställdhet Mångfald Integration Självbilden som en röd tråd Områden som Kraftsamlingarnas Unga Kraftsamlingens deltagare

Läs mer

Extended DISC Coachande ledarskap

Extended DISC Coachande ledarskap Utbildningen sträcker sig totalt över 8 utbildningsdagar och riktar sig till chefer som vill utveckla sitt ledarskap och lära sig och stärka sitt coachande förhållningssätt. Grunderna i utbildningen är

Läs mer

Motiverande Samtal MI introduktion

Motiverande Samtal MI introduktion Motiverande Samtal MI introduktion NPF barn och ungdomar Göteborg 31 oktober 2012 Yvonne Bergmark Bröske leg. sjuksköterska, utbildnings & projektkonsult MI-pedagog (MINT), utb. av Diplom. Tobaksavvänj.

Läs mer

Mentorskap Polisens chefs- och ledarcenter

Mentorskap Polisens chefs- och ledarcenter POLISENS CHEFsstöd Mentorskap Polisens chefs- och ledarcenter Polisens övergripande mål är att minska brottsligheten och öka tryggheten i samhället. Chefens uppgift är att skapa de bästa förutsättningarna

Läs mer

Välkommen att känna sig inkluderad!

Välkommen att känna sig inkluderad! Välkommen att känna sig inkluderad! Lärgruppsplan Välkommen att känna sig inkluderad! Denna lärgruppsplan hör ihop med kortfilmen Välkommen att känna sig inkluderad! En film framtagen av SISU Idrottsutbildarna

Läs mer

SAMTALSMETODIK HUR NÅR JAG FRAM OCH SKAPAR KONTAKT

SAMTALSMETODIK HUR NÅR JAG FRAM OCH SKAPAR KONTAKT SAMTALSMETODIK HUR NÅR JAG FRAM OCH SKAPAR KONTAKT - SAMTALSMETODIK - Motiverande samtal MI Syftet med motiverande samtal är att väcka personens motivation till förändring. Skapa relation Samarbete, acceptans

Läs mer

UTVECKLINGSSAMTAL. Chefens förberedelser inför utvecklingssamtal

UTVECKLINGSSAMTAL. Chefens förberedelser inför utvecklingssamtal UTVECKLINGSSAMTAL Chefens förberedelser inför utvecklingssamtal Detta är ett stödmaterial för planering och förberedelser av utvecklingssamtal och innehåller tre delar: 1. Syfte med utvecklingssamtal 2.

Läs mer

MENTOR MATCH GUIDE FÖR ADEPTER

MENTOR MATCH GUIDE FÖR ADEPTER Sök... MENTOR MATCH GUIDE FÖR ADEPTER mentormatch@oru.se I 1 Syftet med mentorskap kan beskrivas som att stötta och uppmuntra människor till att ta ansvar för sitt eget lärande så att de kan nå sin fulla

Läs mer

Ett namn på sina problem Omgivningen Förståelse för sig själv Möjlighet att få rätt stöd Tänka funktionshinder istället för lat, slarvig, en ökad tro

Ett namn på sina problem Omgivningen Förståelse för sig själv Möjlighet att få rätt stöd Tänka funktionshinder istället för lat, slarvig, en ökad tro Hade du känt mig hade du inte dömt mig Hade jag hjälpt dig hade du aldrig glömt mig Hade du ta t dig tid hade du kanske fattat Hade jag vågat hade vi kanske snackat Hade vi bara haft mer tid Hade jag kanske

Läs mer

Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014

Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014 Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014 Precis som i förra årets medarbetarundersökning är det 2014 en gemensam enkät för chefer och medarbetare. Detta innebär att du svarar på frågorna i enkäten utifrån

Läs mer

FEMSTEGSMODELLEN: ÖVNING & CHECKLISTA FÖR UTBILDNING OCH ARRANGEMANG

FEMSTEGSMODELLEN: ÖVNING & CHECKLISTA FÖR UTBILDNING OCH ARRANGEMANG FEMSTEGSMODELLEN: ÖVNING & CHECKLISTA FÖR UTBILDNING OCH ARRANGEMANG FEMSTEGSMODELLEN: FEM STEG FÖR EN TILLGÄNGLIG VERKSAMHET STEG1 VEM NÅS? STEG 2 VEM TESTAR? STEG 3 VEM GÖR? STEG 4 VEM PÅVERKAR? Vem

Läs mer

Policy för personalpolitik i Flens kommun - tillsammans är vi Flens kommun

Policy för personalpolitik i Flens kommun - tillsammans är vi Flens kommun KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING 2016:13-020 Policy för personalpolitik i Flens kommun - tillsammans är vi Flens kommun Antagen av Kommunfullmäktige 2016-06-16 91 2 Inledning Det arbete som görs i verksamheterna

Läs mer

Positiv psykologi och motivation: Att skapa en utvecklande inlärningsmiljö

Positiv psykologi och motivation: Att skapa en utvecklande inlärningsmiljö Positiv psykologi och motivation: Att skapa en utvecklande inlärningsmiljö Henrik Gustafsson 2011 Att motivera genom att framkalla rädsla kan fungera i ett kortare perspektiv för att få människor att genomföra

Läs mer

Äventyrskväll hos Scouterna är skoj, ska vi gå tillsammans?

Äventyrskväll hos Scouterna är skoj, ska vi gå tillsammans? Äventyrskväll hos Scouterna är skoj, ska vi gå tillsammans? Det finns många spännande aktiviteter som scouterna kan bjuda in sina kompisar till. Att följas till scoutmötet känns kul och tryggt. Att ha

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN PRIVAT BARNOMSORG AB CARINA BÄCKSTRÖM

LIKABEHANDLINGSPLAN PRIVAT BARNOMSORG AB CARINA BÄCKSTRÖM LIKABEHANDLINGSPLAN PRIVAT BARNOMSORG AB CARINA BÄCKSTRÖM Som vuxna har vi en skyldighet att ingripa när vi ser ett kränkande beteende om inte, kan det tolkas som att vi accepterar beteendet. Innehåll

Läs mer

Samarbetet mellan hem och skola. Ulrika Willför-Nyman

Samarbetet mellan hem och skola. Ulrika Willför-Nyman Samarbetet mellan hem och skola Ulrika Willför-Nyman Effekten av föräldrar/effekten av skolan Prestation Ålder 7 Ålder 11 Ålder 16 Föräldrarnas/Skolans inflytande 29%/5% 27%/21% 14%/51% Källa: professor

Läs mer

Kan jag bara nå min bild av framtiden kommer allt blir bra.

Kan jag bara nå min bild av framtiden kommer allt blir bra. Guide: De vanligaste besluts- och tankefällorna Du är inte så rationell som du tror När vi till exempel ska göra ett viktigt vägval i yrkeslivet, agera på börsen eller bara är allmänt osäkra inför ett

Läs mer

Studiehandledning till Nyckeln till arbete

Studiehandledning till Nyckeln till arbete Studiehandledning till Nyckeln till arbete STUDIECIRKEL OM NYCKELN TILL ARBETE 2014 gav Handikappförbunden ut skriften Nyckeln till arbete. Den vänder sig till arbetssökande med olika funktionsnedsättningar

Läs mer

Detta är vad som händer om du byter bort din drömmar, passioner och ditt liv.

Detta är vad som händer om du byter bort din drömmar, passioner och ditt liv. Detta är vad som händer om du byter bort din drömmar, passioner och ditt liv. Hej, jag mitt namn John. Jag har inte velat posta det här, men nu har jag äntligen tagit mig modet att göra det. Jag måste

Läs mer